கட்டுருபன்கள், தஞ்சைவாணன் கோவை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -கண் 5 -கொல் 12 -கொலோ 11 -கொல்லே 1 -கொல்லோ 4 -தங்களுக்கே 1 -தம் 13 -தமக்கு 3 -தமக்கே 1 -தமக்து 1 -தமை 1 -தம்மை 1 -தம்மோடு 1 -தன் 8 -தனக்கு 2 -தனக்கே 1 -தனது 1 -தன்னூடு 1 -தன்னை 5 -தன்னையும் 1 -தொறு 1 -தொறும் 12 -தோறும் 1 -நின்று 2 -நின்றே 2 -பால் 17 -மதி 2 -மாட்டு 1 -மின் 3 -மினே 3 -மின்களே 1 -மின்னே 1 -வயின் 5 -வாய் 22 -கண் (5) என்-கண் அருள் பெரிது எம் பெருமாட்டிக்கு இகல் மலைந்தார் – தஞ்-வா-கோவை:1 10 114/2 வயல்-கண் நிறை தஞ்சைவாணன் தென்மாறையில்…

Read More

வை – முதல் சொற்கள், தஞ்சைவாணன் கோவை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வை 1 வைக்கின்ற 1 வைகா 1 வைகிய 1 வைகினன் 1 வைகுதலால் 2 வைத்த 6 வைத்தால் 1 வைத்து 9 வைத்தே 1 வைத்தோன் 1 வையகம் 1 வையத்து 1 வையம் 4 வையை 22 வையைநாட்டு 3 வையைநாடு 2 வையைநாடு_அனையாய் 2 வையையிலே 1 வை (1) வை வேல் அமர் வென்ற வாணன் தென்மாறை மயில் பொருட்டால் – தஞ்-வா-கோவை:1 10 113/3 மேல் வைக்கின்ற (1) மலை முழுதும் கொற்றம் வைக்கின்ற வாணன் தென்மாறை நண்பா – தஞ்-வா-கோவை:1 8 41/1 மேல் வைகா (1) நனை ஈர் இதழ் கண் வைகா வெவ்வ நோயுற்ற நவ்வியையே – தஞ்-வா-கோவை:1 18 278/4 மேல் வைகிய (1) கரை…

Read More

வே – முதல் சொற்கள், தஞ்சைவாணன் கோவை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வேங்கை 1 வேட்கை 4 வேட்டவர் 1 வேண்டலின் 1 வேண்டி 2 வேண்டினர் 1 வேண்டினள் 1 வேண்டுக 1 வேண்டுதல் 1 வேண்டும் 6 வேணியும் 1 வேதனை 2 வேதியன் 1 வேதியன்-பால் 1 வேந்தர் 2 வேந்தர்-தம்மை 1 வேந்தன் 1 வேந்தனை 1 வேம்பு 1 வேய் 10 வேர் 1 வேரல் 1 வேரி 2 வேல் 38 வேல்_விழி 1 வேல்_விழியாய் 1 வேலான் 1 வேலி 2 வேலின் 1 வேலினும் 1 வேலை 3 வேலையில் 1 வேழ 4 வேழம் 1 வேள் 6 வேள்_அனையீர் 1 வேள்வியர் 1 வேளாண் 1 வேளினும் 1 வேளே 1 வேற்றரசர்-தம் 1 வேற்று 1 வேறு…

Read More

வெ – முதல் சொற்கள், தஞ்சைவாணன் கோவை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வெடிக்கின்ற 1 வெண் 20 வெண்கடல் 1 வெண்குடை 1 வெண்குருகின் 1 வெண்குன்று 1 வெண்ணிலவு 1 வெண்பூளை 1 வெதுப்பியது 1 வெதும்பில் 1 வெந் 1 வெந்த 1 வெந்நிட்டு 1 வெப்பம் 1 வெம் 34 வெம்மை 1 வெய்துயிர்த்து 1 வெய்துயிர்த்தே 1 வெய்ய 8 வெய்யோற்கு 1 வெய்யோன் 2 வெயில் 2 வெயிலவற்கும் 1 வெயிலான் 1 வெரு 1 வெருவும்-கொல்லோ 1 வெருள் 1 வெல்ல 1 வெவ் 2 வெவ்வ 1 வெள் 1 வெள்ள 1 வெள்ளத்து 1 வெள்ளத்துள்ளே 1 வெள்ளம் 3 வெள்ளை 1 வெளி 1 வெளிப்படவே 1 வெளுத்த 1 வெற்ப 2 வெற்பகத்து 1 வெற்பர் 10 வெற்பரே…

Read More

வீ – முதல் சொற்கள், தஞ்சைவாணன் கோவை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வீங்கிய 1 வீசி 1 வீசுகின்ற 1 வீதி 1 வீரங்களே 1 வீரரை 1 வீரன் 1 வீழ்-தொறு 1 வீழ்ந்து 2 வீழ்வித்து 1 வீங்கிய (1) வீங்கிய மா முலை மேவுதும் யாம் விசய கொடி மேல் – தஞ்-வா-கோவை:1 2 5/2 மேல் வீசி (1) கன நாண் அணிந்து பொன் கச்சு அற வீசி கதித்து எழுந்த – தஞ்-வா-கோவை:1 16 235/2 மேல் வீசுகின்ற (1) உரல் கால குஞ்சரம் அஞ்ச மஞ்சூ ஊர்ந்து உறை வீசுகின்ற சரற்காலம் வந்தடைந்தார் தஞ்சைவாணன் தமிழ் வெற்பரே – தஞ்-வா-கோவை:3 30 413/3,4 மேல் வீதி (1) சாறு அயர் வீதி அரி பறை ஆர்ப்ப தயங்கு குழல் – தஞ்-வா-கோவை:3 28 377/3…

Read More

வி – முதல் சொற்கள், தஞ்சைவாணன் கோவை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் விசய 1 விட்டு 1 விடம் 2 விடலை 2 விடாத 1 விடாது 1 விடார் 1 விடுத்து 2 விடுப்பான் 1 விடை 1 விண் 5 விண்டார் 1 விண்ணோர் 1 வித்த 1 வித்தகம் 2 வித்தி 1 வித்திய 1 வித்து 1 வித்தும் 1 விதம்விதமாய் 1 விதி 1 விதித்திலனே 1 விதித்து 1 விந்தை 6 விந்தை_மங்கை 1 விம் 1 விம்ம 1 விம்மா 1 விம்மி 1 விம்மும் 1 வியப்பு 1 வியராமல் 1 வியல் 1 வியன் 3 விரகமும் 1 விரல் 2 விரவா 1 விரவும் 1 விராய 1 விரி 1 விருந்தினர்க்கு 1 விருந்தினராய் 1 விருந்து…

Read More

வா – முதல் சொற்கள், தஞ்சைவாணன் கோவை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வா 6 வாக்கும் 1 வாகை 2 வாகையும் 1 வாங்கிய 2 வாங்கேம் 1 வாச 1 வாசகமே 1 வாசுகியால் 1 வாட்டிய 2 வாட 3 வாடல் 1 வாடா 1 வாடாமல் 1 வாடி 3 வாடின 1 வாடும் 2 வாடை 2 வாணர் 2 வாணற்கு 1 வாணன் 205 வாணனை 2 வாம 1 வாமான் 1 வாமானின் 1 வாய் 24 வாய்க்கும் 1 வாய்த்ததுவே 1 வாய்த்தவர் 1 வாய்மை 1 வாயார 1 வாயும் 2 வாயொடும் 1 வார் 23 வார்த்தால் 1 வாரண 3 வாரணத்தால் 1 வாரணம் 5 வாரணமும் 1 வாரல் 2 வாரல்-மின் 1 வாரற்க 1 வாராத…

Read More

வ – முதல் சொற்கள், தஞ்சைவாணன் கோவை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வகுத்த 1 வகுத்தது 1 வகுத்து 1 வகை 2 வங்கம் 3 வசையும் 1 வஞ்சக 1 வஞ்சம் 1 வஞ்சி 13 வஞ்சி_அன்னாள் 2 வஞ்சி_அன்னீர் 2 வஞ்சிக்கு 1 வட்ட 1 வட 3 வடக்கிருந்தாள் 1 வடம் 1 வடவாமுகத்து 1 வடி 6 வடிக்கின்ற 1 வடியோ 1 வடிவு 1 வடிவும் 1 வடிவே 1 வடு 2 வண் 13 வண்டல் 4 வண்டலம் 1 வண்டலின் 1 வண்டலை 1 வண்டானம் 1 வண்டீர் 1 வண்டு 25 வண்ண 4 வண்ணம் 8 வண்ணமும் 1 வண்ணன் 1 வண்மை 4 வண்மைக்கு 1 வணக்கிய 1 வணங்கலர்கள் 1 வணங்கி 1 வணங்குதலால் 1 வணர்…

Read More

யா – முதல் சொற்கள், தஞ்சைவாணன் கோவை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் யாங்கள் 2 யாங்களும் 1 யாங்கனம் 1 யாணர் 2 யாது 6 யாதொன்றும் 1 யாம் 10 யாம 1 யாமத்து 1 யாமத்தும் 1 யாய் 1 யாய்க்கு 1 யாயும் 1 யார் 6 யாரும் 1 யாரே 1 யாரோ 1 யாவதும் 1 யாவர் 1 யாவர்க்கும் 1 யாவரும் 1 யாவும் 1 யாவையும் 1 யாழ் 2 யாறும் 3 யான் 29 யானும் 3 யானை 4 யானையில் 1 யானையின் 1 யானையுடன் 1 யாங்கள் (2) பல் குற்றமும் வருமால் யாங்கள் வாங்கேம் பசும் தழையே – தஞ்-வா-கோவை:1 10 98/4 பணி மா மணி திகழும் பகல் யாங்கள் பயிலிடமே – தஞ்-வா-கோவை:1 10…

Read More

மௌ – முதல் சொற்கள், தஞ்சைவாணன் கோவை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மௌவல் 2 மௌவல் (2) வகை ஆர் தொடை புனை வாணன் தென்மாறையின் மௌவல் அன்ன – தஞ்-வா-கோவை:1 13 184/3 வரையில் திகழ்வித்த வாணன் தென்மாறை மலர்ந்த மௌவல் விரையில் களவை எல்லாம் அறிந்தாள் அன்னை மெய்யுறவே – தஞ்-வா-கோவை:1 16 230/3,4 மேல்

Read More