சொ – முதல் சொற்கள், தக்கயாகப்பரணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் சொரிந்து 1 சொரிய 1 சொரியும் 1 சொரிவன 1 சொரிவார் 1 சொல் 2 சொல்லி 3 சொல்லு 1 சொல்லும் 2 சொல்லுவதே 1 சொல்லுவாம் 2 சொற்கிழத்தி 1 சொன்னவாறு 1 சொரிந்து (1) நினைந்து வந்து அமுதம் சொரிந்து என மாலை வெண்குடை நிற்பவே – தக்கயாகப்பரணி:8 633/2 மேல் சொரிய (1) வாங்கு கை துருத்தி கொண்டு அ மிடாக்களில் சொரிய வாரீர் – தக்கயாகப்பரணி:9 739/2 மேல் சொரியும் (1) பாலை தாழ மது மாரி சொரியும் பருவ நாள் – தக்கயாகப்பரணி:3 68/1 மேல் சொரிவன (1) கொம்பு விடுவன கொங்கு கமழ்வன கொந்து சொரிவன கொன்றையே – தக்கயாகப்பரணி:3 62/2 மேல் சொரிவார் (1) மலை கொண்டு எழுவார்…

Read More

கட்டுருபன்கள், தக்கயாகப்பரணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -கண் 3 -கொல் 40 -கொலோ 2 -தங்கள் 1 -தம் 10 -தமக்கு 1 -தம்முடன் 1 -தம்மை 1 -தம்மையே 1 -தம்மொடும் 2 -தன் 7 -தனக்கு 1 -தனது 1 -தனில் 1 -தன்னை 2 -தன்னையே 1 -தொறும் 14 -தோறும் 3 -நின்று 3 -நின்றும் 3 -மின் 10 -மினே 2 -மினோ 36 -மின்கள் 1 -வயின் 3 -வாய் 4 -கண் (3) ஏறி செழியற்கு அருகு இட்ட திருப்பள்ளி தவிசின்-கண் இருந்து அருள – தக்கயாகப்பரணி:6 189/1 குளிப்பார் இலர் அஞ்சாது இது கொண்டு ஓதி முடிக்-கண் தெளிப்பார் கலைமகள் பார்மகள் திரு என்பவர் இவரே – தக்கயாகப்பரணி:8 320/1,2 வறுமை எவன்-கொல் என்-கண் ஒரு…

Read More

வௌ – முதல் சொற்கள், தக்கயாகப்பரணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வெளவியே 1 இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் தொடருக்குரிய முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணைச் சொடுக்கவும். வெளவியே (1) வருதி என்று பேய் ஊர்தி வெளவியே நிருதி-தன்னையே நிலைநிறுத்தியே – தக்கயாகப்பரணி:8 498/1,2 மேல்

Read More

வை – முதல் சொற்கள், தக்கயாகப்பரணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வை 2 வைக்கவும் 1 வைகும் 1 வைகுவது 1 வைகை 1 வைகையில் 1 வைகையிலே 2 வைகையுடன் 2 வைத்த 7 வைத்தலுமே 1 வைத்தனர் 1 வைத்தார் 1 வைத்து 1 வைதிக 3 வைதிகனாம் 1 வைப்பே 1 வைய 1 வையம் 3 வையா 1 வைனதேயனும் 1 வை (2) விலகி புடைப்ப விடவி வை கைப்படுத்து அனிலன் விளையாடவே – தக்கயாகப்பரணி:8 458/2 மற வை தனி திகிரி வளை ஒத்து இரட்டைநிதி வர ஆளிலே – தக்கயாகப்பரணி:8 462/1 மேல் வைக்கவும் (1) கை வைக்கவும் அடி தோயவும் உடன் நின்று கவிக்கும் – தக்கயாகப்பரணி:2 11/1 மேல் வைகும் (1) பாலாழியும் தாழ அவ் ஆழி வைகும்…

Read More

வே – முதல் சொற்கள், தக்கயாகப்பரணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வேக 1 வேட்கை 1 வேட்டு 1 வேணி 2 வேத 2 வேதங்கள் 1 வேதங்களும் 1 வேதண்ட 1 வேதத்து 1 வேதநாயகி 2 வேதநூல் 1 வேதம் 1 வேதாள 2 வேதாளங்களுமாயே 1 வேதாளமே 1 வேதிக்க 1 வேதிகை 1 வேதியர் 1 வேதியனே 1 வேந்தனை 1 வேம் 2 வேய் 1 வேய்க்கு 1 வேய்தரு 1 வேர் 4 வேரி 2 வேரில் 1 வேல் 5 வேல்-கொல் 1 வேலிகளின் 1 வேலின் 1 வேலினோர் 1 வேலை 5 வேலை-நின்று 1 வேலை-வாய் 1 வேலைகளை 1 வேவ 7 வேவது 1 வேவவும் 1 வேவவே 3 வேவவேவ 1 வேவன 1 வேவாத…

Read More

வெ – முதல் சொற்கள், தக்கயாகப்பரணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வெங்கண் 1 வெங்கதிர் 1 வெங்கோல் 1 வெட்டவே 1 வெட்டி 3 வெட்டியே 1 வெட்டு 1 வெட்டுதலும் 1 வெட்டும் 1 வெட்டுமே 1 வெட்டுவன 2 வெடித்த 1 வெடித்தே 1 வெண் 6 வெண்குடை 4 வெண்ணிலா 1 வெண்ணிலாவை 1 வெண்தாமரை 1 வெண்பிறைக்கு 1 வெண்மதி 1 வெதுப்பி 1 வெதுப்பு 1 வெதுப்பை 1 வெந்தன 3 வெந்தனர் 1 வெந்தனன் 1 வெந்தார் 1 வெந்து 17 வெப்பு 4 வெம் 10 வெம்பு 2 வெம்மை 2 வெம்மையின் 1 வெம்மையே 1 வெய்ய 5 வெய்யன 1 வெயில் 4 வெயிலார் 1 வெரிந் 1 வெருவர 1 வெருவாது 1 வெருவி 1 வெருவு…

Read More

வீ – முதல் சொற்கள், தக்கயாகப்பரணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வீங்க 2 வீங்கு 1 வீச 2 வீசவே 1 வீசி 6 வீசிய 1 வீசியே 1 வீசு 5 வீசும் 2 வீட 1 வீணை 1 வீதி 5 வீதியில் 1 வீயும் 1 வீர 1 வீரபத்ர 1 வீரம் 1 வீரர் 2 வீரர்க்கு 1 வீரன் 2 வீரன்-தன்னை 1 வீரனே 1 வீரனை 1 வீழ் 5 வீழ்த்தவே 1 வீழ்ந்த 4 வீழ்ந்தன 1 வீழ்ந்திட 1 வீழ்ந்து 1 வீழ்ந்துழி 1 வீழ்வ 1 வீழ 4 வீழவே 8 வீழில் 1 வீழும் 1 வீற்றிருப்பவே 1 வீங்க (2) வேத பகைவர்-தம் உடம்பு வீங்க தூங்கும் வெம் கழுவிற்கு – தக்கயாகப்பரணி:6 218/1 தனித்தனி…

Read More

வி – முதல் சொற்கள், தக்கயாகப்பரணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் விக்கி 1 விக்ரம் 1 விக்ரமம் 1 விசயை 1 விசி 1 விசித்த 1 விசும்பாளரை 1 விசும்பிடை 1 விசும்பின் 2 விசும்பின்-நின்றும் 1 விசும்பினும் 1 விசும்பு 14 விசும்புவில் 1 விசுவ 1 விசுவரூபமும் 1 விஞ்சை 1 விஞ்சையரே 1 விட்ட 8 விட்டது 1 விட்டவிட்ட 1 விட்டன 1 விட்டார் 1 விட்டால் 1 விட்டு 13 விட்டும் 1 விட 8 விடப்பட 1 விடம் 1 விடர் 1 விடலும் 1 விடவி 1 விடவே 4 விடா 5 விடாத 3 விடாதவர் 1 விடாதவர்கள் 1 விடாது 4 விடாய் 3 விடாள் 1 விடு 11 விடுகின்ற 1 விடுதந்தன 1 விடுப்பார்…

Read More

வா – முதல் சொற்கள், தக்கயாகப்பரணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வாக 1 வாகனங்கள் 1 வாகனங்களை 1 வாகுவலையம் 1 வாகை 2 வாங்கி 2 வாங்கு 1 வாச 1 வாசவற்காக 1 வாசவற்கு 1 வாசவன் 3 வாசவனார் 1 வாசவனே 2 வாசி 1 வாசுகி 1 வாடா 1 வாடையால் 1 வாடையொடு 1 வாதம் 1 வாதராசன் 1 வாது 2 வாமனன் 1 வாய் 13 வாய்-கொல் 1 வாய்-தொறும் 2 வாய்-வயின் 1 வாய்த்து 2 வாய்ப்ப 1 வாய்ப்பவே 1 வாய்மடுத்து 1 வாய்வாய்-தொறும் 1 வாய்விடும் 1 வாய 1 வாயவே 1 வாயன் 1 வாயன 1 வாயா 1 வாயில் 7 வாயில்-தனில் 1 வாயினால் 1 வாயும் 1 வாயுவே 1 வார்…

Read More

வ – முதல் சொற்கள், தக்கயாகப்பரணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வகுக்கவே 1 வகுத்த 4 வகுத்து 2 வகுப்பார் 2 வகை 1 வகையே 1 வச்சிர 2 வச்ரகாயம் 1 வச்ரத்தினரே 1 வச்ரபாணி 3 வச்ரமாலையும் 1 வசிட்டனை 1 வசுக்களும் 2 வசுக்களை 1 வஞ்ச 1 வஞ்சி 1 வஞ்சியின் 1 வட்ட 2 வட்டத்து 1 வட்டம் 4 வட்டமும் 3 வட 7 வடகீழ் 1 வடவரை 1 வடவானலத்தின் 1 வடவானலமும் 1 வடவு 1 வடவை 1 வடித்த 1 வடிந்த 1 வடிய 1 வடிவம் 2 வடிவமான 1 வடிவின் 1 வடிவு 2 வடிவுகொண்டு 1 வடிவுகொள்ள 1 வடு 1 வண்ண 1 வண்ணம் 1 வண்ணமே 1 வண்ணன் 1 வணங்க…

Read More