தி – முதல் சொற்கள் – சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் திக்கு 1 திகழ் 22 திகழ்தரு 2 திகழ்ந்து 2 திகழும் 2 திகிரி 7 திகிரியான் 1 திகை 1 திகை_முக 1 திங்கள் 17 திங்களும் 4 திங்களை 2 திங்களோ 2 திசை 52 திசை-தொறும் 2 திசைமுக 1 திசைமுகம் 2 திசைமுகன் 1 திசையின் 2 திசையும் 2 திட்டத்தை 1 திட்டாந்த 5 திட்டாந்தங்கள் 1 திட்டாந்தத்தில் 3 திட்டாந்தத்திலே 2 திட்டாந்தத்தினின்று 1 திட்டாந்தத்து 2 திட்டாந்தம் 8 திட்டாந்தமாக 5 திட்டிவிடம் 4 திண் 8 திண்ணிதால் 1 திண்ணிதின் 1 திணி 4 திணைநிலை 1 திதட்சியுள் 1 திதலை 1 திப்பிய 1 திப்பியம் 7 திப்பியம்-கொல்லோ 1 திமிர்வோர் 1 திமில் 3 திரங்கி…

Read More

கட்டுருபன்கள் – சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -அதனால் 1 -அதனுள் 1 -அதனை 1 -அதனொடு 1 -அது 6 -அவள் 1 -அவளொடும் 2 -அவற்கு 1 -அவன் 1 -அன்றே 9 -ஆங்கண் 1 -ஆங்கு 27 -ஆட்டியர் 1 -இடத்து 1 -இடை 3 -இது 1 -இதை 1 -கண் 13 -கண்ணே 3 -காண் 4 -கால் 2 -காலை 27 -காலையும் 2 -காறும் 2 -கொல் 50 -கொலோ 1 -கொல்லோ 24 -கொள்ள 2 -கொள்ளும் 1 -சால் 6 -செய்க 1 -செய்த 1 -செய்ததும் 2 -செய்து 8 -செய்தோர் 1 -செய்ய 2 -செய்யா 3 -தங்கள் 2 -தம் 27 -தமக்கும் 1 -தமை 1 -தம்மால் 2 -தம்முடன்…

Read More

வௌ – முதல் சொற்கள் – சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வௌவ 1 வௌவிய 1 வௌவ (1) நளி இரு முந்நீர் வளி கலன் வௌவ ஒடி மரம் பற்றி ஊர் திரை உதைப்ப – மணி 16/13,14 மேல் வௌவிய (1) படு_பொருள் வௌவிய பார்ப்பான் இவன் என – சிலப்.மது 23/102 மேல்

Read More

வை – முதல் சொற்கள் – சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வை 6 வைக்கும் 1 வைகல் 2 வைகல்வைகல் 1 வைகலின் 1 வைகலும் 2 வைகறை 6 வைகி 2 வைகிய 1 வைகு 1 வைசேடிக 1 வைசேடிகண் 1 வைசேடிகம் 1 வைசேடிகன் 1 வைத்த 7 வைத்தலின் 1 வைத்தலும் 2 வைத்தனன் 1 வைத்திலேன் 1 வைத்து 15 வைத்து-ஆங்கு 2 வைத்தேன் 2 வைத்தோர் 2 வைதன்மிய 8 வைதன்மியம் 2 வைதாளீகரும் 1 வைதிக 1 வைப்ப 2 வைப்பது 1 வைப்பின் 1 வைப்போடு 1 வைம்-மின் 1 வையத்தின் 1 வையம் 6 வையமும் 2 வையமோ 1 வையாததும் 1 வையை 9 வையை_கோன் 1 வையையார் 2 வை (6) வை எரி மூட்டிய…

Read More

வே – முதல் சொற்கள் – சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வேக 5 வேங்கட 1 வேங்கட_மலையும் 1 வேங்கடம் 2 வேங்கை 13 வேங்கையும் 4 வேங்கையொடு 1 வேட்கை 14 வேட்கையின் 11 வேட்கையும் 1 வேட்கையேன் 2 வேட்கையொடு 1 வேட்டத்து 2 வேட்டது 1 வேட்டம் 2 வேட்டலும் 1 வேட்டனை 1 வேட்டு 5 வேட்டுவர் 1 வேட்டுவவரியும் 1 வேட்டுவன் 1 வேட்டோன் 1 வேடத்து 1 வேடமொடு 1 வேடர் 1 வேண்ட 3 வேண்டல் 1 வேண்டா 4 வேண்டாது 1 வேண்டார் 1 வேண்டி 8 வேண்டிய 1 வேண்டியது 1 வேண்டின் 1 வேண்டினம் 1 வேண்டினள் 1 வேண்டு 1 வேண்டு-வயின் 1 வேண்டுதி 1 வேண்டுதிர் 2 வேண்டுதுமே 2 வேண்டுநர்க்கு 1 வேண்டும்…

Read More

வெ – முதல் சொற்கள் – சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வெஃகல் 2 வெகுண்டு 1 வெகுளல் 2 வெகுளலும் 1 வெகுளி 2 வெகுளியின் 2 வெஞ்சினம் 2 வெட்சி 4 வெட்சியும் 1 வெடி 1 வெண் 59 வெண்_திரை 1 வெண்_நிலா 1 வெண்குடை 20 வெண்குடையான் 2 வெண்குடையும் 2 வெண்குன்றும் 1 வெண்ண் 1 வெண்ணெய் 3 வெண்ணெலும் 1 வெதிரமும் 2 வெதிரேகத்தாலும் 1 வெதிரேகம் 7 வெதுப்ப 1 வெதும்பி 1 வெந்து 2 வெம் 54 வெம்_கதிர் 1 வெம்பிய 1 வெம்போர் 1 வெம்மை 5 வெம்மையின் 6 வெய்து 6 வெய்து_உயிர்த்து 5 வெய்ய 4 வெய்யது 1 வெய்யவன் 2 வெய்யோளொடு 1 வெய்யோன் 5 வெய்யோனே 1 வெயில் 13 வெரிநும் 1 வெரீஇ…

Read More

வீ – முதல் சொற்கள் – சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வீ 2 வீங்கு 16 வீங்கு_நீர் 2 வீங்கு_இள_முலையொடு 1 வீச 1 வீசலும் 1 வீசி 2 வீசு 1 வீட்டியது 1 வீட்டிற்கு 1 வீட்டு 1 வீடு 10 வீடு-செய்ததும் 1 வீடும் 3 வீடே 1 வீணை 2 வீணையின் 1 வீதி 9 வீதியில் 7 வீதியின் 2 வீதியும் 21 வீய 1 வீயா 3 வீர 3 வீரரும் 2 வீரன் 3 வீரை 2 வீரையும் 3 வீவு 1 வீவும் 3 வீழ் 18 வீழ்குடி 1 வீழ்த்து 5 வீழ்த்தோர் 2 வீழ்தரும் 1 வீழ்தலும் 1 வீழ்ந்த 4 வீழ்ந்ததும் 2 வீழ்ந்தன 1 வீழ்ந்தனளே 1 வீழ்ந்தனன் 2 வீழ்ந்தனனே 1 வீழ்ந்து…

Read More

வி – முதல் சொற்கள் – சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் விக்கி 1 விகலம் 5 விகலமும் 3 விகற்பமும் 1 விகார 1 விகாரத்தால் 1 விகாரம் 4 விகாரமாய் 1 விகாரமும் 6 விச்சை 1 விச்சையும் 1 விசயர் 2 விசயர்-தம் 2 விசயரை 1 விசயன் 1 விசயனும் 2 விசாகை 1 விசாகையும் 2 விசாகையை 1 விசி 1 விசித்திரன் 1 விசும்பில் 3 விசும்பின் 5 விசும்பு 7 விசும்பூடு 1 விசேட 5 விசேடணம் 2 விசேடம் 5 விசேடமும் 1 விசேடியம் 2 விசை 2 விஞ்சத்து 1 விஞ்சை 8 விஞ்சையர் 1 விஞ்சையன் 16 விஞ்சையின் 4 விஞ்ஞயன் 1 விஞ்ஞை 2 விஞ்ஞையன் 4 விட்ட 2 விட்டனர் 1 விட்டாரோ 1 விட்டாள்…

Read More

வா – முதல் சொற்கள் – சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வா 7 வாக்கினால் 1 வாக்கு 2 வாகை 8 வாகையும் 1 வாகையொடு 1 வாங்க 3 வாங்கா 1 வாங்கி 20 வாங்கிய 4 வாங்கு 9 வாங்குநர் 3 வாங்குபு 2 வாங்கும் 1 வாச 1 வாசகம் 1 வாசந்தவை 1 வாசம் 5 வாசமயிலை 1 வாசமும் 1 வாசவர் 2 வாசவன் 1 வாசிகை 1 வாசித்தல் 1 வாசுகியை 1 வாட்டிய 1 வாட்டு 1 வாட்டு_அரும் 1 வாட 1 வாடா 5 வாடி 3 வாடிய 5 வாடு 2 வாடும் 1 வாடையொடு 1 வாணன் 2 வாணிக 3 வாணிகர் 2 வாணிகர்-தம்முடன் 1 வாணிகன் 8 வாணிகன்-தன்னை 1 வாதி 1 வாதிகள்…

Read More

வ – முதல் சொற்கள் – சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வக்காணம் 1 வக்கிரி 1 வகுக்க 2 வகுக்கும் 1 வகுத்த 11 வகுத்தனர் 1 வகுத்தனன் 1 வகுத்து 8 வகுத்து-ஆங்கு 1 வகுந்து 1 வகுளமும் 2 வகை 77 வகை-தொறும் 1 வகைத்து 2 வகைப்படும் 2 வகைபெற்று 1 வகைபெறு 1 வகைய 3 வகையது 1 வகையாம் 1 வகையாய் 1 வகையால் 9 வகையான் 3 வகையானும் 1 வகையின் 4 வகையின 1 வகையும் 3 வகையே 1 வங்க 5 வங்கத்து 2 வங்கம் 10 வச்சிர 6 வச்சிரம் 2 வசந்தமாலை 2 வசந்தமாலை-வாய் 1 வசந்தமாலையை 1 வசனம் 2 வசி 2 வசியும் 2 வசுவும் 2 வசை 2 வஞ்ச 7 வஞ்சம்…

Read More