கட்டுருபன்கள்- சங்க இலக்கியம், சிலப்பதிகாரம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -அதனுள் 1 -அதனொடு 1 -அது 3 -அவள் 1 -அவளொடும் 1 -அவற்கு 1 -அவன் 1 -அன்றே 9 -ஆங்கு 19 -இடத்து 1 -இடை 3 -இது 1 -காண் 4 -கால் 5 -காலை 13 -காலையும் 2 -குரை 1 -குரைத்தே 3 -குரைய 4 -குரையம் 1 -குரையர் 1 -குரையள் 6 -குரையை 2 -கொல் 310 -கொலோ 20 -கொல்லோ 155 -தங்கள் 2 -தம் 20 -தம்மால் 1 -தம்முடன் 1 -தம்முள் 1 -தம்மேல் 1 -தம்மொடு 6 -தம்மொடும் 1 -தலை 2 -தன் 43 -தனக்கு 6 -தனது 1 -தனாது 1 -தனை 1 -தன்மேல் 6 -தன்னால் 2 -தன்னில்…

Read More

வௌ – முதல் சொற்கள்- சங்க இலக்கியம், சிலப்பதிகாரம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வௌவ 1 வௌவல் 3 வௌவலின் 5 வௌவி 11 வௌவிக்கொண்டு 1 வௌவிய 5 வௌவியோனே 1 வௌவினர் 1 வௌவினன் 1 வௌவினை 1 வௌவுநர் 1 வௌவுபு 1 வௌவும் 9 வௌவும்_காலை 1 வௌவ (1) தெண் திரை பாவை வௌவ உண்கண் சிவப்ப அழுது நின்றோளே – ஐங் 125/2,3 மேல் வௌவல் (3) ஒருவர்க்கும் பொய்யா நின் வாய் இல் சூள் வௌவல் பருவத்து பல் மாண் நீ சேறலின் காண்டை – பரி 8/84,85 வௌவல் கார் இருள் மயங்கு மணி மேனியன் – பரி 15/50 முறை எனப்படுவது கண்ணோடாது உயிர் வௌவல் பொறை எனப்படுவது போற்றாரை பொறுத்தல் – கலி 133/13,14 மேல் வௌவலின் (5) தேம்…

Read More

வை – முதல் சொற்கள்- சங்க இலக்கியம், சிலப்பதிகாரம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வை 54 வை_நுதி 1 வைஇய 1 வைக்கும் 1 வைகம் 1 வைகல் 30 வைகல்-தொறும் 1 வைகல்-தோறு 1 வைகல்-தோறும் 4 வைகல்_வைகல் 1 வைகல்வைகல் 1 வைகலான் 1 வைகலில் 1 வைகலின் 1 வைகலும் 20 வைகலுள் 1 வைகலொடு 2 வைகவும் 3 வைகறை 33 வைகறையானே 1 வைகா 1 வைகி 10 வைகிய 9 வைகின் 2 வைகின 1 வைகினிர் 1 வைகினை 1 வைகு 16 வைகுதி 1 வைகுதும் 2 வைகுந்து 1 வைகுநர் 1 வைகும் 3 வைகுற 1 வைகுறு 6 வைகுறு_மீனின் 3 வைகை 1 வைத்த 19 வைத்தது 2 வைத்தலின் 1 வைத்தலை 1 வைத்தனர் 1 வைத்தனன்…

Read More

வே – முதல் சொற்கள்- சங்க இலக்கியம், சிலப்பதிகாரம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வேஎள் 1 வேக 4 வேகமோடு 1 வேங்கட 6 வேங்கட_மலையும் 1 வேங்கடத்து 3 வேங்கடம் 8 வேங்கை 136 வேங்கைக்கு 1 வேங்கைமார்பன் 1 வேங்கைய 3 வேங்கையின் 4 வேங்கையும் 8 வேங்கையை 2 வேங்கையொடு 3 வேசரி 1 வேசனை 1 வேட்கும் 3 வேட்குவையே 1 வேட்கை 12 வேட்கைத்து 1 வேட்கையம் 1 வேட்கையர் 2 வேட்கையால் 1 வேட்கையான் 2 வேட்கையின் 18 வேட்கையும் 1 வேட்கையேம் 1 வேட்கையேன் 1 வேட்கையொடு 1 வேட்கோ 1 வேட்ட 17 வேட்டத்தில் 1 வேட்டத்து 7 வேட்டது 5 வேட்டதே 1 வேட்டம் 24 வேட்டல் 1 வேட்டலும் 1 வேட்டவை 1 வேட்டன்றே 1 வேட்டனவே 1 வேட்டனள்…

Read More

வெ – முதல் சொற்கள்- சங்க இலக்கியம், சிலப்பதிகாரம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வெ 3 வெஃகாது 1 வெஃகார் 1 வெஃகி 7 வெஃகிய 1 வெஃகினை 1 வெக்கை 1 வெகுண்டனள் 1 வெகுண்டு 6 வெகுள்வர் 1 வெகுள்வாய் 1 வெகுள்வோள் 1 வெகுளி 3 வெகுளியான் 1 வெகுளும் 1 வெஞ்சினம் 2 வெட்சி 11 வெட்சியும் 1 வெட்டிய 1 வெடி 6 வெடிபட்டு 1 வெண் 350 வெண்_குருகு 19 வெண்_நிலா 1 வெண்குடை 37 வெண்குடையான் 2 வெண்குடையும் 2 வெண்குன்றும் 1 வெண்கூதாளத்து 2 வெண்கூதாளம் 1 வெண்கை 3 வெண்ணி 3 வெண்ணிப்பறந்தலை 1 வெண்ணிலவின் 1 வெண்ணிலவே 1 வெண்ணிவாயில் 1 வெண்ணெய் 8 வெண்ணெய்க்கும் 1 வெண்ணெயின் 1 வெண்ணெல் 26 வெண்ணெல்லின் 1 வெண்ணெலும் 1 வெண்ணெலொடு…

Read More

வீ – முதல் சொற்கள்- சங்க இலக்கியம், சிலப்பதிகாரம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வீ 144 வீ_வயின் 1 வீங்க 5 வீங்கி 4 வீங்கிய 4 வீங்கின 2 வீங்கு 74 வீங்கு_நீர் 1 வீங்குபு 4 வீங்குவனள் 1 வீச 2 வீசாயோ 1 வீசி 35 வீசிய 2 வீசியோயே 1 வீசினை 1 வீசு 10 வீசும் 10 வீட்டி 1 வீட 19 வீடு 7 வீடுமோ 1 வீணை 2 வீத்த 1 வீதல் 1 வீதலின் 1 வீதி 4 வீதியில் 1 வீதியும் 15 வீதியை 1 வீந்த 2 வீந்து 3 வீய்ந்து 1 வீய 2 வீயா 8 வீயாது 3 வீயும் 3 வீர 2 வீரம் 1 வீரர் 1 வீரரும் 2 வீரன் 3 வீரை…

Read More

வி – முதல் சொற்கள்- சங்க இலக்கியம், சிலப்பதிகாரம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் விக்கி 1 விக்கினான் 1 விகாரம் 2 விச்சிக்கோவே 1 விச்சியர் 1 விச்சை 2 விச்சை_கண் 1 விசய 1 விசயம் 3 விசயர் 1 விசயர்-தம் 2 விசயரை 1 விசயனும் 2 விசி 20 விசி_உறு 4 விசித்த 2 விசித்திரன் 1 விசித்து 3 விசிப்ப 1 விசிப்பு 1 விசிப்பு_உறுத்து 1 விசும்பில் 17 விசும்பிற்கு 1 விசும்பின் 48 விசும்பினானும் 1 விசும்பினானே 3 விசும்பினும் 1 விசும்பு 92 விசும்பு_அகம் 1 விசும்புடன் 1 விசும்பும் 5 விசும்போடு 2 விசை 35 விசைத்த 1 விசைத்து 6 விசைப்ப 1 விசைப்பின் 1 விசைப்பு 1 விசையம் 1 விசையின் 1 விஞ்சத்து 1 விஞ்சை 1 விஞ்சையன்…

Read More

வா – முதல் சொற்கள்- சங்க இலக்கியம், சிலப்பதிகாரம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வா 20 வாஅ 1 வாஅய 1 வாஅல் 2 வாஅள் 1 வாஅன் 1 வாக்க 1 வாக்கல் 1 வாக்கி 2 வாக்கிய 2 வாக்கினால் 1 வாக்கு 1 வாக்குநர் 1 வாக்குபு 2 வாகுவலயம் 1 வாகை 21 வாகையொடு 1 வாங்க 17 வாங்க_வாங்க 1 வாங்கா 1 வாங்கி 60 வாங்கிய 15 வாங்கியும் 1 வாங்கினன் 1 வாங்கு 67 வாங்கு_வயின் 1 வாங்குநர் 1 வாங்குநள் 1 வாங்குபு 5 வாங்கும் 10 வாங்கும்மே 2 வாங்குவார் 2 வாங்குவான் 1 வாச 4 வாசகம் 1 வாசம் 5 வாசமும் 1 வாசவர் 1 வாசிகை 1 வாசித்தல் 1 வாசுகியை 1 வாட்டல் 1 வாட்டலும்…

Read More

வ – முதல் சொற்கள்- சங்க இலக்கியம், சிலப்பதிகாரம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வக்காணம் 1 வக்கிரி 1 வகிர் 5 வகுக்க 1 வகுக்கும் 1 வகுத்த 9 வகுத்ததன் 1 வகுத்தனர் 1 வகுத்தனன் 1 வகுத்து 10 வகுத்து-ஆங்கு 1 வகுத்தோர் 1 வகுந்தில் 1 வகுந்தின் 1 வகுந்து 3 வகுப்ப 1 வகுப்பு 1 வகுப்பு_உற்ற 1 வகுளம் 2 வகுளமும் 1 வகை 85 வகை-தொறும் 1 வகை_வகை 2 வகைத்து 1 வகைபட 1 வகைபெற்று 1 வகைபெறு 1 வகைமையின் 1 வகைய 2 வகையால் 4 வகையான் 2 வகையின் 5 வகையினால் 1 வகையும் 1 வகையே 2 வகைஇ 1 வங்க 4 வங்கத்து 1 வங்கம் 8 வங்கா 2 வங்கூழ் 2 வச்சிய 1 வச்சிர…

Read More

யோ – முதல் சொற்கள்- சங்க இலக்கியம், சிலப்பதிகாரம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் யோசனை 1 யோசனை (1) ஒரு நூற்று நாற்பது யோசனை விரிந்த – சிலப்.வஞ்சி 25/15

Read More