கட்டுருபன்கள், குமரேச சதகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -கண் 1 -தங்களொடு 1 -தம் 1 -தமக்கு 9 -தமது 1 -தமை 3 -தம்மையும் 1 -தம்மொடு 1 -தன் 4 -தனக்கு 4 -தனக்கும் 1 -தனில் 24 -தனிலும் 1 -தனிலே 1 -தனை 8 -தன்னில் 4 -தன்னிலும் 4 -தன்னிலே 3 -தொறும் 2 -தோறும் 2 -பால் 2 -பாலும் 1 -கண் (1) கோகனக_மங்கையுடன் மூத்தவள் பிறந்து என்ன குலவும் ஆட்டின்-கண் அதர்தான் – குமரேச:83 /5 மேல் -தம் (1) மருவு நீர் என உறுதல் இவை எலாம் மேலவர்-தம் மாண்பு என்று உரைப்பர் அன்றோ – குமரேச:10 /3 காசினியில் மன்னுயிர்-தமக்கு எலாம் குடிமரபு காக்கும் மன்னவர் தெய்வமாம் – குமரேச:15 /1 தந்திரம் மிகுத்த…

Read More

வை – முதல் சொற்கள், குமரேச சதகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வைகினும் 1 வைத்த 7 வைத்தவரும் 1 வைத்திடில் 1 வைத்திடும் 1 வைத்திடுவர் 1 வைத்தியன் 1 வைத்து 3 வைத்தும் 1 வைப்பார் 1 வையத்து 1 வையினும் 1 வைகினும் (1) மன்னரை சேர்ந்து ஒழுகல் கற்புடைய மனைவியொடு வைகினும் தாமரை இலை – குமரேச:101/5 மேல் வைத்த (7) மங்காத செந்தமிழ் குறுமுனிக்கு உபதேசம் வைத்த மெய்ஞ்ஞான குருவே – குமரேச:17/7 மன் ஒருவர் வைத்த பொருள் அபகரித்தோர் இவர்கள் மா நரகில் வீழ்வர் அன்றோ – குமரேச:20/7 கருணையொடு மிக்க நாணயமுளோர் கையினில் கடனிட்டு வைத்த முதலும் – குமரேச:51/3 மாற்றி சுரத்தினை விபூதியால் உடல் குளிர வைத்த மெய்ஞ்ஞான முதலே – குமரேச:61/7 தம் தாரம் அன்றியே பரதாரம் மேல் நினைவு-தனை…

Read More

வே – முதல் சொற்கள், குமரேச சதகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வேகம் 1 வேங்கை 2 வேங்கைகள் 2 வேசிகள் 1 வேசியர்க்கு 1 வேசை 2 வேசைக்கு 2 வேசையர்க்கு 1 வேசையுடன் 1 வேட்டகத்தில் 1 வேட்டகம்-தன்னிலே 1 வேட்டை 1 வேடன் 1 வேடிக்கை 1 வேடிச்சியை 1 வேடுவன் 1 வேண்டி 1 வேண்டும் 17 வேண்டுவ 1 வேணி 1 வேத 1 வேதமே 1 வேதியர் 1 வேந்தர்க்கு 1 வேந்தன் 1 வேந்தனையும் 1 வேப்பங்கனிக்கு 1 வேல் 2 வேலவா 1 வேலா 2 வேலாயுத 1 வேலை 1 வேலை-தனில் 1 வேழம் 1 வேள்வி 1 வேளாண்மை-தனில் 1 வேளாளர் 1 வேளாளர்க்காயின் 1 வேளை 2 வேளையில் 3 வேறு 3 வேறுபட 1 வேறொருவர்…

Read More

வெ – முதல் சொற்கள், குமரேச சதகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வெகு 6 வெகுசன 1 வெகுசனர்க்கு 1 வெகுமதிகள் 1 வெட்கம் 3 வெடிக்க 1 வெடித்த 1 வெடுவெடுக்கின்றதோர் 1 வெடுவெடுத்து 1 வெண்கல் 1 வெண்மை 1 வெந்தாலுமே 1 வெம் 2 வெல் 1 வெல்ல 1 வெல்லும் 1 வெள் 1 வெள்ளமும் 1 வெள்ளெருக்குடன் 1 வெளியாக்கும் 1 வெறியர் 1 வெறுத்த 1 வெறுப்பது 1 வென்ற 1 வென்றி 1 வென்றி-தனில் 1 வென்றிடும் 1 வெகு (6) வைத்து இசை மிகுந்த திறல் உள்ளவரிடத்தில் வெகு மன்னுயிர் சிறக்கும் அன்றோ – குமரேச:9/7 திடம் இனிய பூதம் வெகு பொன் காத்து இருந்து என்ன திறல் மிகும் கரடிமயிர்தான் – குமரேச:29/5 விரகு அறிந்தே பிள்ளை சோறு கறி…

Read More

வீ – முதல் சொற்கள், குமரேச சதகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வீசும் 1 வீட்டில் 2 வீட்டினில் 2 வீடு 3 வீண் 1 வீணருக்கே 1 வீணரொடு 1 வீணில் 1 வீம்பினால் 1 வீம்புடன் 1 வீமன் 1 வீர 1 வீரம் 1 வீரமும் 1 வீரர் 1 வீரர்-பாலும் 1 வீரருக்கு 1 வீரன் 1 வீழ் 1 வீழ்வர் 1 வீறாக 1 வீறுடன் 1 வீசும் (1) விண் தலத்து உறை சந்திராதித்த கிரணமும் வீசும் மாருத சீதமும் – குமரேச:18/5 மேல் வீட்டில் (2) தன் வீட்டில் ஏற்றிய விளக்கு என்று முத்தம்-தனை கொடுத்தால் அது சுடும் – குமரேச:62/2 தேடி தம் வீட்டில் பணக்காரர் வந்திடின் தேக சீவன் போலவே – குமரேச:77/1 மேல் வீட்டினில் (2) கல்லாது புத்தகம்-தனில்…

Read More

வி – முதல் சொற்கள், குமரேச சதகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் விகசித 1 விகட 1 விகாரமே 1 விசய 1 விசாரணையொடு 1 விசாரத்தினால் 1 விசாரத்து 1 விசாரத்தை 1 விசாரமே 1 விசுவாச 1 விசுவாசம் 1 விசுவாசமும் 1 விசுவாசித்து 1 விசை 2 விசையாம் 1 விட்ட 3 விட்டு 5 விட 1 விடம் 3 விடவிட 1 விடாது 1 விடார் 1 விடிவது 1 விடு 1 விடுக்கில் 1 விடுத்த 1 விடுத்தல் 1 விடுத்தாகிலும் 1 விடுமோ 1 விடுவார் 1 விடுவோர் 1 விடைகள் 1 விண் 1 விண்டுவின் 2 வித்துவான் 1 வித்துவானை 1 வித்தை 2 வித்தையை 1 வித்வ 1 விபசரிக்கின்ற 1 விபூதி 1 விபூதியால் 1 விமலர்…

Read More

வா – முதல் சொற்கள், குமரேச சதகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வாக்கிய 1 வாக்கில் 3 வாக்ய 5 வாகடம் 1 வாகு 1 வாங்கல் 1 வாங்கி 2 வாங்கினும் 1 வாங்குமிடம் 1 வாசம் 1 வாசல் 1 வாசவனும் 1 வாசனே 1 வாசனை 1 வாட்ட 1 வாட 1 வாடாமல் 1 வாடி 1 வாடிக்கை 1 வாடிக்கையாய் 1 வாடை 1 வாணிபம் 1 வாத 1 வாதையான 1 வாமன 1 வாய் 6 வாய்க்கால் 1 வாய்த்த 2 வாய்மை 1 வாயில் 1 வாயின் 1 வாயினில் 2 வாயு 1 வார் 1 வார்க்கினும் 1 வார்த்தை 4 வார்த்தைகள் 1 வார்த்தையில் 2 வாரண 1 வாரணத்திலும் 1 வாரத்து 1 வாரமுடன் 1 வாரா…

Read More

வ – முதல் சொற்கள், குமரேச சதகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வகை 5 வகையை 1 வங்கணம் 1 வங்காளம் 1 வஸ்த்ர 1 வசந்த 1 வசமோ 2 வசனம் 3 வசனமாய் 1 வசனமும் 1 வசிட்டர் 1 வசை 1 வசைபெற்ற 1 வஞ்ச 2 வஞ்சகர் 1 வஞ்சகருடன் 1 வஞ்சனைசெய்த 1 வஞ்சியை 1 வட 1 வடமும் 1 வடிவான 2 வடிவு 2 வடிவே 1 வடிவேல் 2 வடிவேலவா 6 வடிவேலாயுதா 1 வடிவேலினால் 1 வடிவேலை 1 வடு 1 வடுவையும் 1 வண்ட 2 வண்டு 7 வண்ண 3 வணங்காத 1 வணங்கிடுதலாலும் 1 வணங்குதலும் 1 வணிகர்க்கு 2 வணிகருக்கு 1 வதன 1 வதைத்த 1 வந்த 9 வந்தது 1 வந்தவர்…

Read More

லோ – முதல் சொற்கள், குமரேச சதகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் லோபர் 1 லோபரால் 1 லோபியர்கள் 1 லோலனே 1 லோபர் (1) மிக நாடி வருவோர் முகம் பார்த்திடா லோபர் மேன்மை இல்லாத கழுதை – குமரேச:42/4 மேல் லோபரால் (1) மதமது மிகும் பரம லோபரால் உபகாரம் மற்றொருவருக்கும் உண்டோ – குமரேச:35/7 மேல் லோபியர்கள் (1) வரவு பார்க்கின்றதே அல்லாது லோபியர்கள் மற்றொருவருக்கு ஈவரோ – குமரேச:36/7 மேல் லோலனே (1) மல் புயம்-தனில் நீப மாலை அணி லோலனே மார்பனே வடிவேலவா – குமரேச:43/7 மேல்

Read More

லி – முதல் சொற்கள், குமரேச சதகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் லிகித 1 லிகித (1) எண்ணமுடனே லிகித புத்தியொடு சாக்ஷிக்கும் ஏற்க சபா சமதம் ஆம் – குமரேச:63/4 மேல்

Read More