கட்டுருபன்கள், காவடிச் சிந்து தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -அதனை 1 -தமை 2 -தன் 3 -தனக்கு 1 -தனில் 10 -தனிலும் 1 -தனை 4 -தன்னை 2 -தொறும் 4 -தோறும் 1 -பாலே 2 -அதனை (1) செகம் மெச்சிய மதுரக்கவி-அதனை புய வரையில் புனை தீரன் அயில் வீரன் – காவடி:4 1/2 மேல் -தமை (2) சேர முன் ஓது உபதேசன் அடியார்-தமை ஆள் விசுவாசன் – காவடி:17 1/7,8 தந்திட சகியார்-தமை தேடியே பிரபந்தம் – காவடி:18 2/2 மேல் -தன் (3) பொன் உலவு சென்னிகுள நல் நகர் அண்ணாமலை-தன் புந்தியில் மகிழ்ந்து நித்தம் நின்றவன் முந்தி வெம் திறல் அரக்கர்களை வென்றவன் மயில் – காவடி:5 1/1,2 மின் அரசி-தன் உருவம் காணில் – காவடி:15 6/3…

Read More

வை – முதல் சொற்கள், காவடிச் சிந்து தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வைக்கும் 1 வைத்த 2 வைத்தனள் 1 வைத்தான் 1 வைத்து 6 வைதுவைது 1 வைபவர் 1 வைக்கும் (1) அப்படிக்காகில் விசுவாசம் வைக்கும் அந்த விலைப்பெண்டுகளை – காவடி:19 2/8,9 மேல் வைத்த (2) உற்றவர் இன்பத்துடனே வானமே செல்ல வைத்த பல சித்திர சோபானமே என்ன – காவடி:5 4/6 வைத்த ரண்டு கம்பமே – காவடி:9 2/6 மேல் வைத்தனள் (1) குலவு கடப்பினில் நினைவது வைத்தனள் மங்கையே – காவடி:13 3/3 மேல் வைத்தான் (1) வாயிலும் கொஞ்சம் பல் குறியோ வைத்தான் வாலை மகனுக்கும் வெறியோ – காவடி:21 4/4,5 மேல் வைத்து (6) தீர்ந்திடாத நசையே வைத்து சேவலாளி பதம் ஆவலோடு பணி – காவடி:9 3/10,11 காதில் கேட்க…

Read More

வே – முதல் சொற்கள், காவடிச் சிந்து தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வேகம் 1 வேகும்படி 1 வேங்கைகள் 1 வேசை 1 வேசைத்தனம் 1 வேசையர் 1 வேசையர்கள் 1 வேடம் 1 வேடன் 1 வேடிக்கை 1 வேண்டி 1 வேண்டியே 1 வேணி 1 வேணும் 1 வேணுமே 1 வேதம் 1 வேதனை 1 வேதியர்கள் 1 வேப்பங்காயே 1 வேரோடே 1 வேல் 3 வேலவன் 1 வேலவனை 1 வேலவனையே 1 வேலன் 2 வேலனை 1 வேலா 1 வேலை 2 வேலையே 1 வேள் 2 வேளினாலே 1 வேளே 1 வேளை 4 வேளைக்கு 1 வேளையில் 1 வேளையினும் 1 வேளையே 1 வேளையோ 1 வேறு 1 வேறுவேறு 1 வேறே 1 வேனிலாம் 1 வேகம்…

Read More

வெ – முதல் சொற்கள், காவடிச் சிந்து தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வெட்கத்தை 1 வெட்கம் 2 வெட்குற 1 வெடி 1 வெடிக்கும் 1 வெடிப்பிடை 1 வெண் 1 வெப்பம் 1 வெப்பும் 1 வெம் 3 வெய்யவன் 1 வெருள 1 வெள் 1 வெள்ள 1 வெள்ளம் 1 வெள்ளமே 1 வெள்ளாடு 1 வெள்ளிமலை 1 வெள்ளை 5 வெள்ளைத்தனமாக 1 வெளிரும் 1 வெளுத்தேன் 1 வெறியோ 1 வெறுத்த 1 வெறுத்தாயே 1 வெறுத்து 2 வெறும் 1 வென்ற 2 வென்றவன் 1 வெட்கத்தை (1) வெட்கத்தை போகடித்தாயோ காம – காவடி:21 2/9 மேல் வெட்கம் (2) வெள்ளைத்தனமாக துள்ளுகிறாய் நெஞ்சில் வெட்கம் எங்கே போச்சு – காவடி:12 1/4 வெட்கம் இல்லாமல் வாங்கி மென்று தின்று – காவடி:19…

Read More

வீ – முதல் சொற்கள், காவடிச் சிந்து தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வீக்கம் 1 வீங்கி 1 வீசவே 1 வீசும் 1 வீட்டில் 1 வீட்டு 1 வீடா 1 வீடாதபடி 1 வீடு 1 வீடுவீடுகள்-தோறும் 1 வீண்பேச்சு 1 வீணன் 1 வீணிலே 1 வீணைக்காரர்க்கு 1 வீணைகள் 1 வீதி 1 வீதி-தொறும் 1 வீர 1 வீரன் 1 வீரனை 1 வீழ்ந்தேன் 1 வீக்கம் (1) வீக்கம் கொண்டதனால் ஏற்குதில்லை அன்னபானமே – காவடி:11 2/3 மேல் வீங்கி (1) மெத்த பிரமை கொண்டு ஏங்கி கொங்கை வீங்கி நேச பாங்கிமாரை – காவடி:21 2/6 மேல் வீசவே (1) காலை மேல் எறி போதுவார் கவணோடு மா மணி தேசு வீசவே கதிரவன் தனது முகம் சுழிக்குமே அவன் குதிரையும் கண்ணை சுருக்கி…

Read More

வி – முதல் சொற்கள், காவடிச் சிந்து தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் விகசித 4 விகசிதம்செய் 1 விசாகன் 1 விசாகனே 1 விசாரம் 1 விசாலமுற்ற 1 விசுவாசம் 1 விசுவாசன் 1 விசேடா 1 விசையே 1 விட்டவள் 1 விட்டிடு 1 விட்டு 6 விடாமல் 1 விடிந்தது 1 விடுத்தேன் 1 விண் 2 விண்டம் 1 விண்டார் 1 விண்டேன் 1 விண்ணவர் 1 விண்ணில் 1 விண்ணூரிடம் 1 வித்வ 1 விதமுற்று 1 விதி 1 விதித்தான் 1 விதியோ 1 விநோதா 2 விம்பமே 1 விம்மி 1 விமல 1 விரக 1 விரல்கள் 1 விரலிடமே 1 விரவிய 1 விரி 3 விரித்து 1 விரிந்து 1 விருப்பத்துடன் 1 விரைவாலே 1 விரோத 1 வில்லை…

Read More

வா – முதல் சொற்கள், காவடிச் சிந்து தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வாகன் 3 வாங்க 1 வாங்கி 1 வாச 1 வாசம் 3 வாசலிலே 1 வாசன் 6 வாசனை 2 வாசியில் 1 வாட்டம் 1 வாட்டமே 1 வாடி 1 வாடியிருப்பது 1 வாடியே 1 வாடு 1 வாடுதே 2 வாடும் 1 வாதா 1 வாதையே 1 வாய் 3 வாயனை 1 வாயில் 2 வாயிலும் 1 வாயும் 1 வார் 2 வார்த்தை 2 வார்த்தையை 1 வாரணம் 1 வாரமும் 1 வாரி 5 வாரிசாதனத்தில் 1 வாரிதி 1 வாரும் 1 வாலை 1 வாலையே 1 வாவி 1 வாவே 1 வாழ் 4 வாழ்க்கை 1 வாழ்த்து 1 வாழும் 3 வாழையின் 1 வாள்…

Read More

வ – முதல் சொற்கள், காவடிச் சிந்து தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வக்ரதந்த 1 வகுத்த 1 வகை 2 வஞ்ச 1 வஞ்சகம் 1 வஞ்சம் 2 வஞ்சமோ 1 வஞ்சி 1 வஞ்சியே 3 வட்ட 1 வட 1 வடிக்குமே 1 வடிவார் 1 வடிவேல் 1 வடிவேலவனே 1 வடிவேலுக்கு 1 வடுவே 1 வண்டலோடு 1 வண்டு 3 வண்ண 1 வணங்கு 1 வதனப்பன் 1 வதி 1 வந்த 7 வந்தது 1 வந்தவர்க்கு 1 வந்தனம் 1 வந்தனை 1 வந்தாய் 1 வந்தாயே 1 வந்து 15 வம்பு 1 வம்புகொண்டு 1 வம்பை 1 வயதான 1 வயது 1 வயல் 2 வயிரப்படையவன் 1 வயிறு 2 வயிறும்தான் 1 வர 2 வரத்தான் 1 வரமே…

Read More

லோ – முதல் சொற்கள், காவடிச் சிந்து தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் லோகம் 1 லோகம் (1) சொன்ன மலை போல் மதிலும் மின்னுவதினாலே புகழ் தோன்றும் லோகம் மூன்றும் – காவடி:3 5/2 மேல்

Read More

லீ – முதல் சொற்கள், காவடிச் சிந்து தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் லீலை 3 லீலைகள் 1 லீலைசெய்தால் 1 லீலையில் 1 லீலையின் 1 லீலை (3) நாளைக்கு மேல் ஒரு வேளைக்கு லீலை நடத்தினால் ஆகாதா – காவடி:12 4/4 உள்ளம் மெல்லமெல்ல லீலை செய்ய நினைந்து உருகுதே – காவடி:14 3/1 தேடி புரிந்தானோ லீலை மெத்த பிரமை கொண்டு ஏங்கி கொங்கை வீங்கி நேச பாங்கிமாரை – காவடி:21 2/5,6 மேல் லீலைகள் (1) இன்ப சாகரமாகிய லீலைகள் அன்புடனே செய்தான் மானே அந்த – காவடி:17 1/14,15 மேல் லீலைசெய்தால் (1) நூறு தரம் மாறிமாறி வேறுவேறு லீலைசெய்தால் நோகுமோ நோகாதோ எனக்கு உள்ளமே கொண்டு – காவடி:20 4/4,5 மேல் லீலையில் (1) நித்தம் நித்தமும் கணவரோடும் காம லீலையில் பிணங்கி மனம் வாடும்…

Read More