கட்டுருபன்கள், காசிக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -கண் 2 -கண்ணே 1 -கொல் 8 -கொலாம் 1 -கொல்லோ 1 -தம் 4 -தொறும் 4 -தோறும் 1 -மதி 1 -மின் 1 -கண் (2) எறிதரு கவரி நிழல்-கண் துயின்றன – காசி:4 4/2 விளம் கனி ஒன்று எறி வெள் விடையோடும் விழிக்-கண் நுழைந்து – காசி:15 61/1 மேல் -கண்ணே (1) அ நிலைக்-கண்ணே அகல் விசும்பு ஒரீஇ – காசி:15 57/39 மேல் -கொல் (8) நிணம் புணர் வெண்_தலை கலன்-கொல் நேர்_இழை முத்தி திருவை – காசி:2 1/21 கடைத்தலையில் திரிவது-கொல் யாம் பெறும் நின் காணியே – காசி:2 1/24 அல் ஆர் குழல் அளவுமா-கொல் மனம் வயிர – காசி:5 19/3 தேக்கும் இவட்கு ஆனந்தவனத்து…

Read More

வை – முதல் சொற்கள், காசிக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வைத்த 1 வைத்தார் 1 வைத்தால் 2 வைத்து 3 வைத்துள 1 வைத்தே 1 வைதிக 1 வையத்து 1 வையம் 1 வையாளானால் 1 வைத்த (1) கண்டம் மட்டும் இருண்டு பாதி பசந்து பாதி சிவந்து உளார் காசி நாதர் கரத்து வைத்த கபாலம் ஒன்று அலது இல்லையால் – காசி:15 62/1 மேல் வைத்தார் (1) கொள்ளை சிறை வண்டு கூட்டுணும் கொன்றையும் கூட வைத்தார் வள்ள கலச முலை கங்கையாள் உயிர் வாழ்வதற்கே – காசி:15 64/3,4 மேல் வைத்தால் (2) ஊர்க்கும் புது தோரணம் வைத்தால் உமக்கு இங்கு இவள் பேச்சு உரைப்பார் ஆர் – காசி:4 14/2 போற்று அடி கஞ்சம் புகல் அடைந்தேம் உனை போல வைத்தால் சேற்று…

Read More

வே – முதல் சொற்கள், காசிக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வேட்டவர் 1 வேட்டு 2 வேண்டும் 2 வேண்டுமே 1 வேத்தவை 1 வேத 1 வேதம் 2 வேதியர்க்கே 1 வேம்பும் 1 வேலை 3 வேள் 3 வேள்_அனையாய் 1 வேறு 6 வேட்டவர் (1) முத்திக்கு வேட்டவர் மோட்டு உடல் பாரம் முடை தலை ஓடு – காசி:17 81/1 மேல் வேட்டு (2) இல்வாழ்வை விட்டு கதி வேட்டு அடைபவர்க்கு ஏழை_பங்கன் – காசி:9 40/1 வெய்ய தறுகண் மறவர் குலக்கொடியை வேட்டு அரசன் விடுத்த தூதா – காசி:11 44/2 மேல் வேண்டும் (2) பேணுமாறு பெற வேண்டும் அப்புறம் பேயொடு ஆடினும் ஆட பெறுதுமே – காசி:5 16/4 உண்டு கோடியின் மேலும் ஐயர் பதம் பெற கடவார் அவர்க்கு ஒவ்வொருத்தர்…

Read More

வெ – முதல் சொற்கள், காசிக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வெண் 4 வெண்_தலை 3 வெண்குடைக்குள் 1 வெண்ணிலவு 1 வெண்ணிலா 1 வெம் 1 வெய்ய 1 வெயில் 2 வெரிநில் 1 வெள் 4 வெள்ளத்து 1 வெள்ளி 3 வெளியில் 1 வெளுப்ப 1 வெற்பில் 1 வெற்பு 1 வெறும் 1 வென்றதும் 1 வென்றனை 1 வெண் (4) நிணம் புணர் வெண்_தலை கலன்-கொல் நேர்_இழை முத்தி திருவை – காசி:2 1/21 பெற்றம் ஊர்வதும் வெண்_தலை ஓட்டினில் பிச்சை ஏற்று திரிவதும் பேய்களே – காசி:5 17/1 முழு நகை முகிழ்க்கும் கழி முடை வெண்_தலை – காசி:8 37/6 கருகு கங்குல் கரும் பகடு ஊர்ந்து வெண் கலை மதி கொலை கூற்றம் கவர்ந்து உயிர் – காசி:17 76/1…

Read More

வீ – முதல் சொற்கள், காசிக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வீசி 1 வீசிட 1 வீசு 2 வீண் 1 வீணன் 1 வீணிலே 1 வீணே 1 வீதிக்கே 1 வீரம் 1 வீழ் 2 வீழ்ந்தாள் 1 வீற்றிருக்கும் 1 வீறாமே 1 வீறிட 1 வீசி (1) பருகுதற்கு கரத்தால் விரி நிலா பாசம் வீசி வளைத்தது இங்கு என் செய்கேன் – காசி:17 76/2 மேல் வீசிட (1) தொடலை வளை தட கையின் வாள் இரண்டு எடுத்து வீசிட நீர் தொடங்கும் ஆறே – காசி:13 50/4 மேல் வீசு (2) வீசு ஒளி பசும்பொன் ஊசலாட்டு அயர்தர – காசி:8 37/21 ஒண் தொடி தட கையின் வீசு நுண் துகில் – காசி:8 37/35 மேல் வீண் (1) ஆமோ…

Read More

வி – முதல் சொற்கள், காசிக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் விசயனொடு 2 விசும்பு 2 விசைக்கு 1 விசைத்து 1 விசையில் 1 விட்டு 5 விட 1 விடம் 5 விடமும் 1 விடமே 3 விடலை 1 விடு 2 விடுத்த 3 விடுத்தாள் 2 விடுத்து 1 விடுத்துவிட்டு 1 விடும் 1 விடுவாள் 1 விடை 1 விடையோடும் 1 விண் 3 விண்டு 1 விண்ணவனே 1 வித்தை 1 விம்மிதம் 1 விமானத்தில் 1 விமானத்தின் 1 வியப்ப 1 வியப்பாமே 1 வியப்பு 1 விரகர் 1 விரகால் 1 விரகு 1 விரி 5 விரிக்கும் 3 விரிஞ்சன்மார் 1 விரித்தனை 1 விரித்து 2 விரிந்து 1 விருது 1 விருந்து 1 விருப்பு 1 விரும்பு…

Read More

வா – முதல் சொற்கள், காசிக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வாகை 1 வாசகம் 1 வாசம் 3 வாடை 1 வாண 2 வாணரே 1 வாணா 1 வாய் 10 வாய்மடுத்து 1 வாயே 1 வார் 2 வாரம் 2 வாழ் 3 வாழ்த்துதுமே 1 வாழ்வதற்கே 1 வாழ்வது 1 வாழ்வதும் 1 வாழ்வு 1 வாழ்வே 1 வாழ்வை 1 வாழ்வையே 1 வாழிய 1 வாழும் 1 வாள் 5 வாளா 3 வாளிக்கும் 1 வாளிக்குமே 1 வான் 3 வானம் 1 வானர 1 வாகை (1) வாகை முடித்திடவும் வல்லனே ஆ கெடுவீர் – காசி:4 10/2 மேல் வாசகம் (1) ஓதியோதி இளைப்பர் வேதம் உணர்த்து தத்துவம் உணர்கிலார் உணரும் வண்ணம் அனுபவத்தில் வந்திடும் ஒர் உண்மை…

Read More

வ – முதல் சொற்கள், காசிக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வகை 1 வச்சை 1 வட 1 வடம் 1 வடவரை 1 வடிம்பின் 1 வடிவு 2 வண் 1 வண்டு 6 வண்ண 4 வண்ணம் 4 வண்ணர் 1 வண்ணனும் 1 வணங்கி 1 வணங்கிது 1 வதிதல் 1 வந்திடும் 1 வந்து 4 வயல் 5 வயிர 1 வயிரவர்-தம் 1 வயிற்றினை 1 வர 2 வரதர் 1 வரம் 1 வரன்முறை 1 வராநின்ற 1 வரி 5 வருக 1 வருகிலர் 1 வருட 1 வரும் 2 வரும்-கொல் 1 வருவர் 1 வருவார் 1 வரை 5 வரையாது 1 வல் 2 வல்லனே 1 வல்லியுடன் 1 வலத்தினை 1 வலம்புரி 1 வலம்வரு…

Read More

யா – முதல் சொற்கள், காசிக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் யாக்கை 1 யாகமே 1 யாத்து 1 யாம் 1 யாமும் 1 யாவும் 1 யாவையும் 1 யான் 3 யானும் 2 யானே 2 யாக்கை (1) பசை இல் யாக்கை தசை கறித்து உண்ண – காசி:15 57/13 மேல் யாகமே (1) ஏதினால் அறம் அனைத்தினும் பசுவினை படுத்து அனல் வளர்த்திடும் யாகமே அதிகம் என்பது அன்பர்-தம் இறைச்சி மிச்சில் அது இச்சையார் – காசி:9 39/3 மேல் யாத்து (1) கமம் சூல் கமுகின் கழுத்து இற யாத்து வீசு ஒளி பசும்பொன் ஊசலாட்டு அயர்தர – காசி:8 37/20,21 மேல் யாம் (1) கடைத்தலையில் திரிவது-கொல் யாம் பெறும் நின் காணியே – காசி:2 1/24 மேல் யாமும் (1) முழு…

Read More

ய – முதல் சொற்கள், காசிக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் யமன் 1 யமன் (1) சொம்மனை வைத்து எப்படி நடப்பீர் யமன் தூதரொடே – காசி:7 34/4 மேல்

Read More