யா – முதல் சொற்கள், கல்லாடம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் யாக்கை 1 யாங்கள் 1 யாணர் 1 யாதினை 1 யாது 1 யாப்பு 1 யாப்புற்று 1 யாமத்து 1 யாமே 3 யாவர்-தம் 1 யாவையின் 1 யாவையும் 1 யாழில் 1 யாழொடு 2 யான் 3 யானும் 1 யானே 3 யானை 1 யானைமகள் 1 யாக்கை (1) கடன் அறும் யாக்கை கவர் கடன் கழித்து – கல்லாடம்:2 79/5 மேல் யாங்கள் (1) ஈங்கு இவை நிற்க யாங்கள் அவ் அருவியில் – கல்லாடம்:2 16/29 மேல் யாணர் (1) யாணர் கொடிஞ்சி நெடும் தேர் இசைப்பும் – கல்லாடம்:2 39/13 மேல் யாதினை (1) யாதினை கருதியது ஒன்றை – கல்லாடம்:2 31/17 மேல் யாது (1) யாது…

Read More

மௌ – முதல் சொற்கள், கல்லாடம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மௌவல் 1 மௌவலும் 1 மௌவல் (1) மௌவல் இதழ் விரிந்து மணம் சூழ் பந்தர் செய் – கல்லாடம்:2 80/26 மேல் மௌவலும் (1) முல்லையும் மௌவலும் முருகு உயிர்த்து அவிழ – கல்லாடம்:2 38/7 மேல்

Read More

மொ – முதல் சொற்கள், கல்லாடம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மொக்குளின் 1 மொத்தையை 1 மொந்தை 2 மொய் 2 மொய்ம்பின் 1 மொழி 15 மொழி-தனக்கு 1 மொழிச்சியர் 1 மொழிதர 1 மொழிந்தன 1 மொழிமோ 1 மொழியை 1 மொக்குளின் (1) நிலை நீர் மொக்குளின் விளைவாய் தோன்றி – கல்லாடம்:2 80/1 மேல் மொத்தையை (1) வளை கண் கூர் உகிர் கூக்குரல் மொத்தையை கரும் கண் கொடி இனம் கண் அற சூழ்ந்து – கல்லாடம்:2 71/18,19 மேல் மொந்தை (2) மொந்தை கல்லலசு துத்தரி ஏங்க – கல்லாடம்:2 34/10 கரி கால் அன்ன மொந்தை கலித்து இரங்க – கல்லாடம்:2 85/29 மேல் மொய் (2) கைதை வெண் குருகு எழ மொய் திரை உகளும் – கல்லாடம்:2 92/13…

Read More

மை – முதல் சொற்கள், கல்லாடம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மை 3 மை_இல் 1 மைந்தர் 1 மைந்தனும் 1 மைந்தனை 1 மைம்மலர் 1 மையல் 1 மை (3) மை_இல் காட்சி கொய் உளை நிற்ப – கல்லாடம்:2 17/49 மை குழைத்து அன்ன தொள்ளி அம் செறுவில் – கல்லாடம்:2 36/1 மை புற கூந்தல் கொடி வணங்கு இடையே – கல்லாடம்:2 52/27 மேல் மை_இல் (1) மை_இல் காட்சி கொய் உளை நிற்ப – கல்லாடம்:2 17/49 மேல் மைந்தர் (1) மைந்தர் கண் சென்று மாதர் உள் தடைந்த – கல்லாடம்:2 81/38 மேல் மைந்தனும் (1) மைந்தனும் கேளிரும் மதி முடி கடவுள் நின் – கல்லாடம்:2 44/22 மேல் மைந்தனை (1) காணி கைக்கொண்ட மறு நிலை மைந்தனை…

Read More

மே – முதல் சொற்கள், கல்லாடம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மேகமும் 2 மேதி 2 மேதியும் 1 மேதினி 2 மேரு 1 மேருவின் 1 மேருவும் 1 மேல் 7 மேலவர் 1 மேவலின் 1 மேவும் 1 மேற்பகை 1 மேனி 5 மேனியன் 2 மேனியில் 1 மேனியின் 1 மேனியும் 1 மேனியை 1 மேகமும் (2) முளைவரும் பகனும் அதனிடை மேகமும் சே இதழ் முளரியும் கார் இதழ் குவளையும் – கல்லாடம்:2 6/31,32 மேகமும் பிடியும் தொடர – கல்லாடம்:2 32/17 மேல் மேதி (2) புன் தலை மேதி புனல் எழ முட்டிய – கல்லாடம்:2 57/3 வெறி கண் கவை அடி கடும் கால் மேதி அன்பு மக பிழைத்து கல் அறை பொழிந்த – கல்லாடம்:2 96/20,21…

Read More

மெ – முதல் சொற்கள், கல்லாடம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மெய் 14 மெய்பெற 1 மெய்யரும் 1 மெய்யினை 2 மெய்யுள் 1 மெய்யுற 1 மெய்யொடு 1 மெல் 1 மெல்லென்று 1 மெல்லென 2 மெலிதல் 1 மெழுகின் 1 மென் 5 மெய் (14) தேவர் மெய் பனிப்புற வான் மிடை உடு திரள் – கல்லாடம்:1 2/29 கை வளர் கொழுந்து மெய் பொடியாகு என – கல்லாடம்:2 6/20 மெய் அணி அளறா கை முழம் தேய்த்த – கல்லாடம்:2 55/18 பொய் பல புகன்றும் மெய் ஒழித்து இன்பம் – கல்லாடம்:2 56/15 மண் உறு மணி என பூழி மெய் வாய்த்தும் – கல்லாடம்:2 56/22 மெய் தவ கூடல் விளைபொருள் மங்கையர் – கல்லாடம்:2 63/26 மெய் உலகு…

Read More

மூ – முதல் சொற்கள், கல்லாடம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மூ 3 மூ_இரு 1 மூக்கினும் 1 மூடவும் 1 மூடி 8 மூடிய 1 மூதறி 1 மூதூர் 3 மூதூரிடத்தும் 1 மூரி 1 மூல 2 மூலம் 1 மூவர்க்கு 1 மூவரில் 1 மூவரும் 2 மூவா 3 மூழ்க 1 மூழ்கி 5 மூழ்கிய 1 மூழ்கியது 1 மூன்றில் 2 மூன்றின் 1 மூன்று 10 மூன்றும் 6 மூ (3) மூ_இரு திருமுகத்து ஒரு வேலவற்கு – கல்லாடம்:2 7/8 மூ அடி வழக்கிற்கு ஓர் அடி மண் கொண்டு – கல்லாடம்:2 27/5 மூ உடல் அணைத்த மு முகத்து ஒரோ முகத்து – கல்லாடம்:2 85/22 மேல் மூ_இரு (1) மூ_இரு திருமுகத்து ஒரு வேலவற்கு –…

Read More

மு – முதல் சொற்கள், கல்லாடம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மு 10 முக்கண் 5 முக்கணன் 1 முக்கவர் 1 முக்குறியாக 1 முக்கோணம் 1 முக்கோல் 1 முக 19 முகக்கும் 1 முகட்டு 1 முகடு 4 முகத்த 2 முகத்தினும் 2 முகத்து 8 முகத்தை 1 முகத்தொடு 1 முகந்து 2 முகம் 34 முகமன் 4 முகமும் 1 முகன் 3 முகனிற்கு 1 முகனுற 1 முகில் 22 முகிழ் 2 முகிழ்செய்து 1 முகிழ்த்த 1 முகிழ்ப்ப 3 முகிற்கு 1 முகை 1 முகையின் 1 முசுக்கலை 1 முட்டிய 1 முட 5 முடக்கு 1 முடங்கல் 1 முடங்கு 5 முடங்கு_உளை 2 முடம்படு 1 முடி 29 முடித்த 3 முடித்தல் 1 முடித்து…

Read More

மீ – முதல் சொற்கள், கல்லாடம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மீட்சி 1 மீட்பர் 1 மீளா 1 மீன் 7 மீனாம் 1 மீனும் 2 மீட்சி (1) அனைத்து உள வஞ்சமும் அழித்து நிரை மீட்சி முடித்து தமது முடியா பதி புக – கல்லாடம்:2 93/19,20 மேல் மீட்பர் (1) அருத்தி மீட்பர் நிலை வல்லோரே – கல்லாடம்:2 33/30 மேல் மீளா (1) மீளா காட்சி தருதி இன்று எனவே – கல்லாடம்:1 2/65 மேல் மீன் (7) துணை மீன் காட்சியில் விளை கரு என்ன – கல்லாடம்:2 5/27 நெடும் கடல் கலக்கும் ஒரு மீன் படுத்த – கல்லாடம்:2 15/28 மீன் புகர் நிறைந்த வான் குஞ்சர முகம் – கல்லாடம்:2 19/3 பேச நீண்ட பல் மீன் நிலைஇய –…

Read More