கட்டுருபன்கள், கல்லாடம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -கண் 3 -கண்ணும் 1 -காறும் 1 -கொல் 4 -கொல்லோ 2 -தம் 11 -தம்மினும் 2 -தலை 2 -தன் 2 -தனக்கு 2 -தன்னால் 2 -தன்னுடன் 2 -தன்னுள் 1 -தன்னை 4 -தன்னொடும் 1 -தொறும் 11 -தோறு 3 -தோறும் 1 -நின்று 1 -பால் 10 -பாலே 1 -மதி 6 -மின் 25 -முகம் 3 -வயின் 4 -வாய் 3 -கண் (3) புறம்பு தோன்றி நின்-கண் ஆகுவனே – கல்லாடம்:2 39/22 கவிழ்ந்த முகத்தை எக்-கண் மனம் தோன்ற – கல்லாடம்:2 86/12 சாதக புள்-கண் தாமரை கழுநீர் – கல்லாடம்:2 98/27 மேல் -கண்ணும் (1) கொலையினர்-கண்ணும் குன்றாது இயைந்து – கல்லாடம்:2 52/20…

Read More

வௌ – முதல் சொற்கள், கல்லாடம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வௌவலின் 1 வௌவி 1 வௌவலின் (1) மா உயிர் வௌவலின் தீ விழி கூற்றும் – கல்லாடம்:2 56/4 மேல் வௌவி (1) அ கடல் வயிறடைத்து அரக்கன் உயிர் வௌவி இலங்கை அவ் அரக்கற்கு இளையோன் பெறுக என – கல்லாடம்:2 95/36,37 மேல்

Read More

வை – முதல் சொற்கள், கல்லாடம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வைகறை-காறும் 1 வைகி 1 வைகு 1 வைகுதலால் 1 வைத்த 5 வைத்தது 1 வைத்தவர் 1 வைத்து 17 வைத்துவைத்து 1 வைத்தோய் 1 வைப்ப 1 வைப்பினளே 1 வைப்பு 1 வையகத்து 2 வையகம் 1 வையம் 2 வையை 9 வையையில் 1 வையையுள் 1 வைகறை-காறும் (1) இரவிக்கு அண்ணிய வைகறை-காறும் அலமரல் என்னை-கொல் அறிந்திலம் யாமே – கல்லாடம்:2 34/15,16 மேல் வைகி (1) கண் எதிர் வைகி முகன் கொளின் கலங்கியும் – கல்லாடம்:2 44/5 மேல் வைகு (1) வட புல விஞ்சையன் வைகு இடத்து அகன் கடை – கல்லாடம்:2 43/25 மேல் வைகுதலால் (1) மாண் இழை மகளிர் வயின் வைகுதலால் கரு முகிற்கு…

Read More

வே – முதல் சொற்கள், கல்லாடம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வேங்கையின் 2 வேங்கையும் 1 வேட்கையள் 1 வேட்கையின் 1 வேட்டு 1 வேட்டுவ 1 வேடம் 1 வேண்ட 2 வேண்டி 4 வேண்டினளே 1 வேண்டும் 6 வேணி 2 வேணியில் 2 வேணியும் 1 வேத 1 வேதம் 1 வேதியர் 1 வேதியன் 3 வேந்தர் 2 வேந்தற்கும் 1 வேந்தன் 5 வேந்து 4 வேந்தும் 2 வேப்பு 1 வேம் 1 வேய் 1 வேய்ந்த 1 வேயுள் 1 வேல் 23 வேல்மகன் 1 வேலவ 1 வேலவற்கு 1 வேலன் 2 வேலனும் 1 வேலால் 1 வேலி 4 வேலிகொள 1 வேலினும் 1 வேலை 1 வேலையில் 2 வேலோய் 2 வேலோயே 2 வேவ…

Read More

வெ – முதல் சொற்கள், கல்லாடம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வெகுளி 1 வெகுளுநர் 1 வெட்சி 2 வெடி 2 வெண் 21 வெண்_பொடி 2 வெண்குடையே 1 வெண்கூதளத்தில் 1 வெண்சுடர் 3 வெண்ணெயும் 1 வெண்மையிட 1 வெண்மையின் 1 வெதுப்பு 1 வெதுப்புற 1 வெப்பம் 1 வெம் 3 வெம்மையும் 1 வெம்மையொடு 1 வெயில் 2 வெயிலின் 1 வெரீஇ 1 வெருகின் 1 வெருண்டு 1 வெருவி 1 வெவ் 1 வெள் 18 வெள்_அணி_விழவில் 1 வெள்ள 3 வெள்ளத்துள் 1 வெள்ளம் 1 வெள்ளமும் 3 வெள்ளறிவேமும் 1 வெள்ளாங்குருகு 1 வெள்ளி 6 வெள்ளிடை 1 வெள்ளிடையாம் 1 வெள்ளிடையில் 1 வெள்ளியம் 1 வெள்ளியம்பலத்துள் 2 வெள்ளியம்பலம் 1 வெள்ளை 3 வெளிப்பட்டு 1 வெளிப்பட…

Read More

வீ – முதல் சொற்கள், கல்லாடம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வீ 1 வீங்காது 1 வீச 2 வீசு 1 வீடுபெற 1 வீணை 1 வீதி 5 வீதி-வாய் 1 வீதிகுத்திய 1 வீதியது 1 வீதியும் 1 வீயா 2 வீயாது 1 வீரம் 1 வீரனை 1 வீழ் 4 வீழ்ந்த 1 வீழ்ந்து 1 வீழ்வதும் 1 வீழாதாக 1 வீழுநர்க்கு 1 வீற்றிருந்த 4 வீற்றிருந்து 1 வீ (1) வெறி வீ சந்தின் நிரை இடை எறிந்து – கல்லாடம்:2 28/14 மேல் வீங்காது (1) விரல் நான்கு அமைத்த அணி குரல் வீங்காது நான்மறை துள்ளும் வாய் பிளவாது – கல்லாடம்:2 21/40,41 மேல் வீச (2) அருவி வீச பறவை குடிபோகி – கல்லாடம்:2 22/14 சூடகம் தோள்வளை…

Read More

வி – முதல் சொற்கள், கல்லாடம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் விசி 1 விசித்த 4 விசித்து 3 விசிப்ப 1 விசும்பின் 1 விசும்பு 3 விசை 1 விசைத்த 2 விஞ்சை 2 விஞ்சையர் 1 விஞ்சையன் 1 விட்ட 2 விட்டு 11 விட 5 விடத்தை 2 விடம் 4 விடலை 1 விடாது 2 விடிமீன் 1 விடிய 1 விடு 5 விடு-மதி 1 விடுக்க 1 விடுக்கும் 1 விடுத்த 8 விடுத்தலின் 1 விடுத்தனை 1 விடுத்து 6 விடுத்தோய் 1 விடுத்தோர் 1 விடுப்ப 1 விடும் 4 விடுவது 1 விடுவன 1 விடை 1 விடைக்கு 1 விடையா 1 விடையோன் 1 விண் 17 விண்டு 2 விண்ணகம் 1 விண்ணத்து 3 விண்ணம்…

Read More

வா – முதல் சொற்கள், கல்லாடம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வா 1 வாக்கால் 3 வாகை 2 வாங்க 1 வாங்கி 5 வாங்கிய 1 வாங்கியும் 1 வாசகம் 1 வாசம் 1 வாசவன் 2 வாசவன்_மகள் 1 வாட்டிய 3 வாடா 2 வாடாது 1 வாடி 1 வாடியும் 1 வாடினை 1 வாடும் 1 வாடை 1 வாணன் 1 வாது 1 வாய் 93 வாய்-தொறும் 3 வாய்ச்சொல் 1 வாய்த்த 1 வாய்த்து 1 வாய்த்தும் 1 வாய்ப்ப 1 வாய்மை 7 வாய்மையர் 1 வாய்மையின் 1 வாய்மையும் 2 வாய்விட்டு 1 வாயில் 3 வாயினும் 1 வாயும் 1 வார்த்து 2 வார்த்தை 1 வார்ப்ப 1 வாரண 1 வாரம் 1 வாரி 2 வால்…

Read More

வ – முதல் சொற்கள், கல்லாடம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வகுத்து 1 வகை 8 வச்சிர 1 வஞ்சகர் 1 வஞ்சமும் 1 வஞ்சனை 1 வட்கு 1 வட்ட 2 வட்டணை 1 வட்டத்து 1 வட்டம் 3 வட்டை 1 வட 4 வட-பால் 1 வடகால் 1 வடசொல் 1 வடந்தை 1 வடம் 2 வடமீன் 2 வடமொழி 1 வடவன 1 வடவனத்து 1 வடவை 2 வடவையின் 4 வடவையும் 1 வடி 2 வடிவம் 1 வடிவினள் 1 வடிவு 3 வடிவொடு 1 வடு 2 வடுத்து 2 வண் 1 வண்டின் 1 வண்டு 13 வண்டும் 4 வண்டொடு 3 வண்டொடும் 2 வண்ணம் 1 வண்ணன் 1 வணக்கம் 1 வணக்கி 1 வணக்கும்…

Read More