கட்டுருபன்கள், ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -அகத்து 1 -அதற்கு 1 -அதன் 2 -அதனால் 2 -அதனில் 4 -அதனின் 3 -அதனுள் 5 -அதனை 13 -அதன்னை 1 -அதாய் 1 -அதால் 1 -அதில் 1 -அது 48 -அதும் 2 -அதுவும் 2 -அவள் 2 -அவளும் 1 -அவளே 1 -அவன் 2 -அன்று 1 -இதை 1 -உடை 1 -உழை 3 -கண் 109 -கணே 1 -கண்ணும் 6 -கண்ணே 1 -காறும் 6 -கொல் 76 -கொலோ 20 -கொல்லோ 3 -தங்கட்கு 2 -தங்கள் 9 -தங்களின் 1 -தங்களுக்கு 5 -தங்களை 5 -தங்களையும் 1 -தம் 100 -தமக்கு 3 -தமக்கும் 3 -தமது 2 -தமை 4 -தமையும்…

Read More

வௌ – முதல் சொற்கள், ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வௌவி 2 வெளவு 1 வௌவு 1 வெளவுமே 1 வௌவி (2) சீரொடு சிறப்பும் வௌவி சிறையினில் வைத்தது அன்றி – உதயணகுமார:1 93/2 ஒண்_தொடி தாதையொடு ஊழ் உயிர் வௌவி திண் திறல் பேசிய அ சிறியானையும் – சூளாமணி:9 1226/2,3 மேல் வெளவு (1) மல்லிகை கொடி கலந்து மெளவல் சூட வெளவு நீர் – சூளாமணி:6 494/2 மேல் வௌவு (1) வௌவு நீரென்ன வாவியும் மாடு எலாம் – சூளாமணி:8 897/1 மேல் வெளவுமே (1) தேசு_அறு திகரியும் செவ்வன வெளவுமே – சூளாமணி:5 402/4 மேல்

Read More

வை – முதல் சொற்கள், ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வை 4 வைக்க 1 வைக்கவே 1 வைக்கின்றாம் 1 வைக 5 வைகல் 2 வைகல்_இல் 1 வைகலால் 1 வைகலும் 3 வைகலே 1 வைகறை 1 வைகா 1 வைகி 4 வைகிய 2 வைகியும் 1 வைகினான் 2 வைகினும் 1 வைகு 1 வைகும் 5 வைகுமோ 1 வைகுவர் 1 வைத்த 15 வைத்தது 4 வைத்தலே 1 வைத்தன 1 வைத்தனர் 2 வைத்தனன் 3 வைத்தார் 2 வைத்தால் 1 வைத்தாள் 1 வைத்தான் 9 வைத்திடும்-மின் 1 வைத்திருந்தான் 1 வைத்து 32 வைத்தும் 1 வைத்துமே 1 வைதல் 1 வைதால் 1 வைதியோ 1 வைது 2 வைப்ப 2 வைப்பது 1 வைப்பதே…

Read More

வே – முதல் சொற்கள், ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வேஎதட 1 வேக 11 வேகத்தின் 1 வேகத்தை 1 வேகமாரதன் 1 வேகமாரதனை 1 வேகவதியுடன் 1 வேகவதியும் 1 வேகன் 1 வேகித்து 1 வேங்கை 5 வேங்கையும் 2 வேங்கையை 1 வேங்கையோடு 1 வேசி-தன் 1 வேட்கை 5 வேட்கையதுவாம் 1 வேட்கையால் 2 வேட்கையாள் 1 வேட்கையினை 1 வேட்ட 2 வேட்டம் 1 வேட்டாள் 1 வேட்டான் 4 வேட்டு 4 வேட்டை 2 வேட்டைபோய் 1 வேட்டையின் 1 வேடத்தால் 1 வேடத்தை 1 வேடம் 5 வேடமும் 2 வேடர் 2 வேடன் 2 வேண்ட 2 வேண்டப்படுதலினால் 1 வேண்டல் 3 வேண்டலம் 1 வேண்டலர் 1 வேண்டலன் 1 வேண்டலே 1 வேண்டவும் 1 வேண்டா…

Read More

வெ – முதல் சொற்கள், ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வெஃகல் 1 வெஃகி 4 வெஃகுதல் 3 வெகுண்டவன் 1 வெகுண்டனன் 2 வெகுண்டிட 1 வெகுண்டு 16 வெகுண்டோய் 1 வெகுளல் 1 வெகுளார் 1 வெகுளி 9 வெகுளிக்கு 2 வெகுளியார் 1 வெகுளியை 1 வெங்கண் 1 வெச்சென 1 வெச்செனும் 1 வெட்டி 2 வெடிக்கும் 1 வெடிபட 1 வெடிபடும் 1 வெண் 87 வெண்_பளிங்கில் 1 வெண்குடை 12 வெண்குடையாய் 1 வெண்குடையின் 2 வெண்குடையினாற்கே 1 வெண்ணிலா 1 வெண்ணெய் 1 வெண்ணெயின் 1 வெண்தாமரையினை 1 வெண்தேர் 1 வெண்மதி 1 வெண்மதியாயை 1 வெண்மலை 1 வெண்மையை 1 வெத்த 1 வெதிர் 1 வெதுப்பி 1 வெதுப்பினன் 1 வெதுப்பும் 3 வெதுப்புமே 1 வெதும்பப்பட்டு…

Read More

வீ – முதல் சொற்கள், ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வீ 3 வீ_வினை 1 வீக்கப்பட்டன 1 வீக்கி 16 வீக்கிய 1 வீக்கினால் 1 வீக்கு 1 வீக்கு-மின் 1 வீங்க 1 வீங்கி 4 வீங்கிய 16 வீங்கினான் 1 வீங்கு 22 வீச 28 வீசலால் 1 வீசலும் 3 வீசலோடும் 1 வீசி 14 வீசியும் 1 வீசியே 1 வீசினன் 1 வீசினான் 2 வீசு 2 வீசும் 7 வீட்டது 1 வீட்டம் 1 வீட்டிடம் 2 வீட்டிடும் 1 வீட்டிற்கும் 2 வீட்டின் 3 வீட்டு 1 வீட்டு_உலகு 1 வீட்டை 1 வீடிய 1 வீடிற்கே 1 வீடினனால் 1 வீடினான் 1 வீடு 17 வீடு_இல் 2 வீடு_இல 1 வீடுபெற்றார்களை 1 வீடுபெற்று 2 வீடுபேறும்…

Read More

வி – முதல் சொற்கள், ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் விக்கி 1 விக்கிரம 1 விக்கிரமராசன் 1 விக்கிரன்-தனக்கு 1 விகல 1 விகற்பம் 1 விகற்பமும் 1 விகற்பாம் 1 விகற்பின் 1 விகற்பினர் 1 விகற்பும் 1 விகற்பை 1 விகற்பொடு 1 விகற்போடு 1 விகாரம் 4 விகிர்தி 1 விகுதி 1 விகுர்வணை 1 விகுர்வணைகளினால் 1 விச்சாதர 1 விச்சாதரர் 2 விச்சுவன் 1 விச்சை 5 விச்சை-தன்னால் 2 விச்சைகள் 1 விச்சையர் 1 விச்சையாலே 1 விச்சையின் 2 விச்சையும் 1 விச்வலேகை 1 விசயகூடத்து 1 விசயபத்திரன் 1 விசயம் 2 விசயன் 4 விசயனும் 1 விசால 2 விசால_கண்ணி 1 விசாலநேத்திரையவள் 1 விசாலநேத்திரையோ 1 விசாலவட்டம் 1 விசாலவட்டம்-தன்னால் 1 விசித்த 4 விசித்தலை…

Read More

வா – முதல் சொற்கள், ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வா 3 வாக்கி 1 வாக்கு 2 வாக்கும் 1 வாக்குரை 1 வாக்குவார் 1 வாக்கே 1 வாகனம் 2 வாகு 2 வாகுடன் 1 வாகை 2 வாகையும் 1 வாங்க 5 வாங்கி 23 வாங்கியும் 2 வாங்கினன் 1 வாங்கு 13 வாங்குங்களே 1 வாங்குதல் 1 வாங்குபவர் 1 வாங்கும் 1 வாச 8 வாசகத்தால் 1 வாசகத்தை 1 வாசகம் 4 வாசகம்-தன்னை 1 வாசகன் 1 வாசப்பொடியாக 1 வாசம் 8 வாசம்கொள 1 வாசமும் 1 வாசமோடு 1 வாசவதத்தை 4 வாசவதத்தை-தன் 1 வாசவதத்தை-தான் 1 வாசவதத்தை-தானும் 1 வாசவதத்தைக்கு 1 வாசவதத்தையோடு 1 வாசவன் 1 வாசனை 7 வாசனையின் 1 வாசிக்கின்றான் 1 வாசித்தான்…

Read More

வ – முதல் சொற்கள், ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வகுக்கப்பட்ட 1 வகுக்கற்பால 1 வகுத்த 4 வகுத்தவாறு 1 வகுத்தனர் 1 வகுத்தனவும் 1 வகுத்தனன் 1 வகுத்தார் 2 வகுத்திடுவன் 1 வகுத்து 5 வகுத்துவிட்டான் 1 வகுப்பன 1 வகுப்பின் 1 வகுளம் 1 வகை 66 வகை-தம்மை 1 வகை-தாமும் 1 வகை_இல் 1 வகைக்கு 1 வகைத்து 1 வகைப்படவே 1 வகைப்படும் 1 வகைய 6 வகையது 1 வகையர் 3 வகையன் 1 வகையா 1 வகையாம் 3 வகையாய் 1 வகையால் 19 வகையானும் 1 வகையில் 4 வகையிற்று 2 வகையின் 4 வகையின 1 வகையினதாம் 1 வகையினர் 1 வகையினில் 2 வகையினின் 1 வகையினும் 2 வகையுடன் 2 வகையும் 10 வகையுள்…

Read More

லோ – முதல் சொற்கள், ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் லோகத்து 1 லோகமொடு 1 லோசனை 1 லோசனை_இல் 1 லோகத்து (1) அசைவு_இலா அமர லோகத்து அது நிகரான மண்ணுள் – நாககுமார:1 6/3 மேல் லோகமொடு (1) திரிலோக லோகமொடு தேயன் நீயே தேவாதி_தேவன் எனும் தீர்த்தன் நீயே – நாககுமார:1 18/2 மேல் லோசனை (1) லோசனை_இல் நெடியது ஓர் உயிர் உரைத்தாய் ஆகாயோ – நீலகேசி:2 201/4 மேல் லோசனை_இல் (1) லோசனை_இல் நெடியது ஓர் உயிர் உரைத்தாய் ஆகாயோ – நீலகேசி:2 201/4 மேல்

Read More