இறையனார் அகப்பொருள், தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் அ 6 அகன் 1 அகன்று 1 அச்ச 1 அச்சமும் 1 அஞ்சும் 1 அதுவே 1 அந்தணர் 1 அம்பலும் 1 அரசர் 1 அருகலும் 1 அருகும் 1 அருமறை 1 அல்ல 2 அல்லது 5 அல்லா 1 அலரும் 1 அவ்வயின் 2 அவண் 2 அவர் 1 அவருள் 1 அவளே 1 அவற்றுள் 2 அவன் 4 அவன்-வயின் 1 அவனொடு 1 அழிதலும் 1 அழிந்த 1 அறத்தாறு 1 அறத்தொடுநிற்றல் 1 அறப்பொருள் 1 அறிந்து 1 அறிப 1 அறிய 2 அறியவும் 1 அறியாமையும் 1 அறியாள் 1 அறியும் 2 அறிவுறுதலின் 1 அறிவுறூவும்-காலை 1 அன்பின் 1 அன்பு 1 அன்றே…

Read More