கட்டுருபன்கள், இரட்சணிய யாத்திரிகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -அதனை 1 -அதாக 2 -அதாய 1 -அது 2 -இருந்தும் 1 -கண் 14 -கணே 3 -காறு 1 -காறும் 26 -கொல் 92 -கொலா 3 -கொலாம் 38 -கொலாய் 1 -கொலோ 55 -கொல்லாம் 1 -கொல்லோ 23 -தங்களை 1 -தம் 28 -தமக்காக 1 -தமக்கு 5 -தமக்கும் 1 -தமிலே 1 -தமை 17 -தம்பால் 1 -தம்மில் 2 -தம்மை 16 -தம்மையும் 1 -தலை 8 -தன் 6 -தனக்கு 2 -தனில் 6 -தனும் 1 -தனை 39 -தனையும் 1 -தன்னில் 4 -தன்னுள் 1 -தன்னை 21 -தன்னையும் 2 -தாம் 11 -தாமும் 4 -தான் 39 -தானும் 5 -தானோ…

Read More

ஹீ – முதல் சொற்கள், இரட்சணிய யாத்திரிகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஹீனமாம் 1 ஹீனமாம் (1) எம் பவ சும்மை தானோ ஹீனமாம் குருசும் தாங்கி – தேவாரம்:11 27/1 மேல்

Read More

ஹி – முதல் சொற்கள், இரட்சணிய யாத்திரிகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஹிருதயங்களும் 1 ஹிருதயம் 1 ஹிருதயங்களும் (1) என்றும் எலா நர ஹிருதயங்களும் கன்றிய தீ_வினை கழகம் என்பவே – ஆரணிய:9 50/3,4 மேல் ஹிருதயம் (1) சண்டாள வறிய ஹிருதயம் தனக்கு யானைத்தீ – நிதான:5 27/2 மேல்

Read More

ஸ் – முதல் சொற்கள், இரட்சணிய யாத்திரிகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஸ்தானம் 1 ஸ்துதி 1 ஸ்தோத்திரம் 14 ஸ்வர்க்கத்து 1 ஸ்தானம் (1) உத்தம மங்கள ஸ்தானம் உன்னத மண்டலம் பரமாகாயத்து உச்சி – ஆதி:4 32/3 மேல் ஸ்துதி (1) இனிமை தரு பழரச பாத்திரம் ஏந்தி ஸ்துதி செலுத்தி இதிலே நீங்கள் – குமார:2 49/1 மேல் ஸ்தோத்திரம் (14) எந்தையே ஸ்தோத்திரம் இகல்_இல் மன் பொது – தேவாரம்:7 1/1 தந்தையே ஸ்தோத்திரம் சருவ லோகமும் – தேவாரம்:7 1/2 விந்தையாய் படைத்து அருள் விமல ஸ்தோத்திரம் அந்தணா ஸ்தோத்திரம் அனந்த ஸ்தோத்திரம் – தேவாரம்:7 1/3,4 அந்தணா ஸ்தோத்திரம் அனந்த ஸ்தோத்திரம் – தேவாரம்:7 1/4 அந்தணா ஸ்தோத்திரம் அனந்த ஸ்தோத்திரம் – தேவாரம்:7 1/4 அருள் பெரும் கடல்_அனாய் அனந்த ஸ்தோத்திரம் –…

Read More

ஜோ – முதல் சொற்கள், இரட்சணிய யாத்திரிகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஜோதி 21 ஜோதிகளும் 2 ஜோதிய 2 ஜோதியாய் 2 ஜோதியின் 1 ஜோதியே 2 ஜோபு 1 ஜோதி (21) அலகு_இல் ஜோதி அருள்_கடல் ஆரணத்து – ஆதி:1 1/2 எதிர் ஏறு பகை துமிய எரி வீசி நீறு ஆக்கி இலங்கு ஜோதி கதிர் ஏற விளங்கிநிற்கும் அகழி சூழ் தழல் அரணம் கடி நகர்க்கே – ஆதி:4 35/3,4 நின்ற ஜோதி நிலை அற்று வீழினும் – ஆதி:12 84/3 உரு கிளர் ஜோதி எல்லாம் புதைபட உயிர்கள் யாவும் – ஆதி:14 134/3 ஜோதி முக மண்டல சேவை தரிசித்து எவரும் தொழுது இறைஞ்ச – ஆதி:14 154/3 ஆதி அம் பரம் ஜோதி அடுக்கவும் – ஆதி:14 156/1 துன்று ஒளி விரித்த…

Read More

ஜே – முதல் சொற்கள், இரட்சணிய யாத்திரிகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஜேசு 11 ஜேசுவின் 3 ஜேசுவே 1 ஜேசுவை 2 ஜேசு (11) சீமான் அருள் குரிசில் ஜேசு திரு_நாம – ஆதி:14 64/1 சீரர் ஆயினும் ஜேசு உத்தரித்த அ – குமார:1 106/3 ஜேசு நடை நாடு நடை செவ்வி நடை ஒன்றே – நிதான:11 23/3 சிலைத்தும்_இலன் ஒரு மாற்றம் ஜேசு திரு_அடி தொழும்பின் – நிதான:11 73/3 சிற்பரம ராஜ்ஜியத்தின் ஜேசு திரு_அடி நீழல் – நிதான:11 74/3 புகலிடம் ஆன ஜேசு புண்ணிய படிவத்தோடு – ஆரணிய:8 73/2 பாவ ஜீவரை புரக்க பார் உலகு உதித்த ஜேசு தேவன் ஓர் மைந்தன் என்றும் சிந்து செம் குருதி ஒன்றே – ஆரணிய:8 76/1,2 மண்டலம் புரந்த ஜேசு மலர்_அடி புணையை பற்றி…

Read More

ஜெ – முதல் சொற்கள், இரட்சணிய யாத்திரிகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஜெக 7 ஜெகசால 1 ஜெகத்தில் 5 ஜெகத்தினுக்கு 1 ஜெகத்தீரே 100 ஜெகத்து 7 ஜெகத்து_உளார் 1 ஜெகத்துக்கு 2 ஜெகத்தை 2 ஜெகத்தையே 1 ஜெகதலம் 2 ஜெகம் 8 ஜெந்தும் 1 ஜெந்ம 1 ஜெந்ம_தேசம் 1 ஜெப 6 ஜெப_தப 3 ஜெப_தபம் 2 ஜெபங்களை 1 ஜெபத்தினாலும் 1 ஜெபத்தினுக்கு 1 ஜெபம் 4 ஜெபமாம் 1 ஜெபிக்குமாறு 1 ஜெபித்தல் 1 ஜெபித்தனர் 2 ஜெபித்தனன் 2 ஜெபித்தனனாக 1 ஜெபித்து 1 ஜெபித்தும் 1 ஜெபிப்பர் 1 ஜெபிப்பன் 1 ஜெய 6 ஜெய_கொடி 1 ஜெயஜெய 2 ஜெயப்பாடும் 1 ஜெயம் 2 ஜெயிக்கும் 1 ஜெயித்தற்கு 1 ஜென்ம 15 ஜென்ம_சத்துரு 1 ஜென்ம_தோடம் 1 ஜென்மசாபல்லியம்…

Read More

ஜீ – முதல் சொற்கள், இரட்சணிய யாத்திரிகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஜீவ 207 ஜீவ_கோடியை 1 ஜீவ_சாக்ஷி 2 ஜீவ_சாக்ஷியை 1 ஜீவ_நதி 1 ஜீவ_நாயகன் 1 ஜீவ_நீர் 3 ஜீவ_பாதையிலே 1 ஜீவ_புஸ்தக 1 ஜீவ_மொழி 1 ஜீவ_ரக்ஷை 1 ஜீவகாருணிய 1 ஜீவகாருணியம் 1 ஜீவகோடி 1 ஜீவகோடிகள் 2 ஜீவகோடிகளுக்கு 1 ஜீவகோடிகளுளுய 1 ஜீவகோடிகளை 1 ஜீவகோடியை 1 ஜீவசாக்ஷியரை 1 ஜீவநதி 1 ஜீவபதி 1 ஜீவபுஷ்கரிணி 1 ஜீவபுஷ்கரிணியின் 5 ஜீவபுஷ்கரிணியை 1 ஜீவர் 3 ஜீவர்க்கு 5 ஜீவருக்கு 5 ஜீவருக்கும் 1 ஜீவரே 1 ஜீவரை 14 ஜீவலயம் 1 ஜீவன் 59 ஜீவனம் 1 ஜீவனில் 1 ஜீவனின் 1 ஜீவனுக்கு 12 ஜீவனும் 7 ஜீவனே 4 ஜீவனை 18 ஜீவனையும் 1 ஜீவனோடு 2 ஜீவாதிபதி…

Read More

ஜா – முதல் சொற்கள், இரட்சணிய யாத்திரிகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஜாதி 7 ஜாதி_பேதங்களே 1 ஜாதிய 1 ஜாதியும் 1 ஜாதியொடு 1 ஜாதி (7) ஜாதி_பேதங்களே பல சந்துகள் ஆக – நிதான:7 27/3 ஜாதி பெருமைக்கு ஆதாரம் சாசுவத நிராதாரம் – நிதான:9 83/1 ஜாதி பெருமைக்கு அன்பு முற்றும் ஜந்ம பகை சால் சத்துருவாம் – நிதான:9 83/2 ஜாதி பெருமை தரும் பலன் கந்தக தீ கடலில் சார் துயரம் – நிதான:9 83/3 ஜாதி பெருமை விடுத்து யேசு சரணை வணங்கும் ஜெகத்தீரே – நிதான:9 83/4 கரு ஒன்றினில் உற்பவித்த நர கணங்கள்-தமிலே பல ஜாதி பிரிவு ஒன்றிடுமோ வீணான பிடிவாதத்தால் கெடுவானேன் – நிதான:9 84/2,3 ஜாதி இரண்டே அந்நியரை தனை போல் நேசித்து ஆத்மார்த்த – நிதான:9 85/1…

Read More

ஜ – முதல் சொற்கள், இரட்சணிய யாத்திரிகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஜக 1 ஜகத்தில் 2 ஜகத்தை 1 ஜட 1 ஜந்ம 1 ஜந்மித்த 1 ஜந 1 ஜநந 1 ஜநர் 1 ஜநர்-தமக்கும் 1 ஜநரை 1 ஜல 1 ஜலதி 2 ஜன 2 ஜனங்கள் 1 ஜனங்களுக்கு 1 ஜனத்தின் 1 ஜனத்தொடு 2 ஜனம் 1 ஜனருக்கும் 1 ஜக (1) ஜக நெறி ஒருவிய தவ நெறி மகளிர் – ஆரணிய:5 9/1 மேல் ஜகத்தில் (2) சான்று உரைத்து வான்_நகர் வழி சமைத்திட ஜகத்தில் தோன்றிற்றால் ஒரு திருச்சபை துலங்கு வெண் பிறை போல் – ஆதி:8 6/3,4 தான் அணிந்து உடை தரித்திலனால் இந்த ஜகத்தில் – ஆதி:9 62/4 மேல் ஜகத்தை (1) ஜகத்தை உள் உவர்த்தவன்…

Read More