கட்டுருபன்கள், அபிராமி அந்தாதி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -கண் 2 -தங்கட்கும் 1 -தங்கள் 2 -தம் 4 -தமக்கு 1 -தம்பால் 1 -தம்முடன் 1 -தம்மோடு 1 -தன் 4 -தன்னை 3 -தொறும் 3 -பால் 4 -மின் 1 -மின்களே 1 -கண் (2) ஓட்டியவா என்-கண் ஓடியவா தன்னை உள்ள வண்ணம் – அபிராமி-அந்தாதி:80 /2 பிணங்கேன் அறிவு ஒன்று இலேன் என்-கண் நீ வைத்த பேர் அளியே – அபிராமி-அந்தாதி:81 /4 மேல் -தங்கட்கும் (1) எங்கட்கு ஒரு தவம் எய்தியவா எண்ணிறந்த விண்ணோர்-தங்கட்கும் இந்த தவம் எய்துமோ தரங்க கடலுள் – அபிராமி-அந்தாதி: 35/2,3 மேல் -தங்கள் (2) அரணம் பொருள் என்று அருள் ஒன்று இலாத அசுரர்-தங்கள் முரண் அன்று அழிய முனிந்த பெம்மானும் முகுந்தனுமே –…

Read More

வை – முதல் சொற்கள், அபிராமி அந்தாதி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வைக்க 3 வைகும் 1 வைத்த 5 வைத்தாய் 1 வைத்து 1 வையகத்தே 1 வையம் 1 வையாதவர் 1 வைக்க (3) திங்கள் பகவின் மணம் நாறும் சீறடி சென்னி வைக்க எங்கட்கு ஒரு தவம் எய்தியவா எண்ணிறந்த விண்ணோர்-தங்கட்கும் – அபிராமி-அந்தாதி: 35/1,2 பாலினும் சொல் இனியாய் பனி மா மலர் பாதம் வைக்க மாலினும் தேவர் வணங்க நின்றோன் கொன்றை வார் சடையின் – அபிராமி-அந்தாதி: 60/1,2 சிறக்கும் கமல திருவே நின் சேவடி சென்னி வைக்க துறக்கம் தரும் நின் துணைவரும் நீயும் துரியம் அற்ற – அபிராமி-அந்தாதி: 89/1,2 மேல் வைகும் (1) கோமளவல்லியை அல்லி அம் தாமரை கோயில் வைகும் யாமளவல்லியை ஏதம் இலாளை எழுதரிய – அபிராமி-அந்தாதி: 96/1,2…

Read More

வே – முதல் சொற்கள், அபிராமி அந்தாதி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வேண்டும் 1 வேண்டுவது 1 வேணி 2 வேத 1 வேதங்கள் 1 வேதம் 1 வேதமும் 1 வேரி 1 வேரும் 1 வேலை 3 வேறும் 1 வேண்டும் (1) மறக்கும் பொழுது என் முன்னே வரல் வேண்டும் வருந்தியுமே – அபிராமி-அந்தாதி: 89/4 மேல் வேண்டுவது (1) உன்னாது ஒழியினும் உன்னினும் வேண்டுவது ஒன்று இல்லையே – அபிராமி-அந்தாதி: 55/4 மேல் வேணி (2) மதியுறு வேணி மகிழ்நனும் மாலும் வணங்கி என்றும் – அபிராமி-அந்தாதி: 7/3 வெறித்தேன் அவிழ் கொன்றை வேணி பிரான் ஒரு கூற்றை மெய்யில் – அபிராமி-அந்தாதி: 76/3 மேல் வேத (1) படம் கொண்ட அல்குல் பனி மொழி வேத பரிபுரையே – அபிராமி-அந்தாதி: 42/4 மேல் வேதங்கள் (1)…

Read More

வெ – முதல் சொற்கள், அபிராமி அந்தாதி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வெண் 4 வெம் 5 வெயிலாய் 1 வெருவி 1 வெவ்விய 1 வெள்ளம் 1 வெளி 6 வெளியாய்விடின் 1 வெளியாள் 1 வெளியே 1 வெற்பின் 1 வெறித்தேன் 1 வெறுக்கும் 1 வெறுக்கை 1 வெண் (4) நிறைகின்ற வெண் திங்களோ கஞ்சமோ எந்தன் நெஞ்சகமோ – அபிராமி-அந்தாதி: 20/3 மெய்க்கே அணிவது வெண் முத்து மாலை விட அரவின் – அபிராமி-அந்தாதி: 37/2 பல்லியம் ஆர்த்து எழ வெண் பகடு ஊரும் பதம் தருமே – அபிராமி-அந்தாதி: 91/4 விழைய பொரு திறல் வேரி அம் பாணமும் வெண் நகையும் – அபிராமி-அந்தாதி: 100/3 மேல் வெம் (5) வெம் கண் பணியணை மேல் துயில்கூரும் விழு பொருளே – அபிராமி-அந்தாதி: 35/4 குரம்பை…

Read More

வீ – முதல் சொற்கள், அபிராமி அந்தாதி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வீடும் 1 வீணருக்கே 1 வீணே 1 வீணையும் 1 வீழும்படி 1 வீற்றிருப்பாய் 1 வீடும் (1) விண் அளிக்கும் செல்வமும் அழியா முத்தி வீடும் அன்றோ – அபிராமி-அந்தாதி: 15/3 மேல் வீணருக்கே (1) வேறும் சமயம் உண்டு என்று கொண்டாடிய வீணருக்கே – அபிராமி-அந்தாதி:/4 மேல் வீணே (1) வீணே பலி கவர் தெய்வங்கள்-பால் சென்று மிக்க அன்பு – அபிராமி-அந்தாதி: 64/1 மேல் வீணையும் (1) பண் களிக்கும் குரல் வீணையும் கையும் பயோதரமும் – அபிராமி-அந்தாதி: 70/2 மேல் வீழும்படி (1) வீழும்படி அன்று விள்ளும்படி அன்று வேலை நிலம் – அபிராமி-அந்தாதி: 47/2 மேல் வீற்றிருப்பாய் (1) வில்லவர்-தம்முடன் வீற்றிருப்பாய் வினையேன் தொடுத்த – அபிராமி-அந்தாதி: 66/3 மேல்

Read More

வி – முதல் சொற்கள், அபிராமி அந்தாதி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் விசும்பில் 1 விசும்பின் 1 விசும்பும் 1 விட 1 விடும் 1 விண் 2 விண்ணவர் 1 விண்ணோர்-தங்கட்கும் 1 வித்தாகி 1 வித்தும் 1 விதிக்கின்ற 1 விம்மி 2 வியன் 1 விரகர்-தங்கள் 1 விரகினையே 1 விரதத்தை 1 விரவும் 1 விரி 1 விரிந்த 1 விரிந்து 1 விருந்தாக 1 விருந்தே 1 விரும்பி 1 விரும்புவதே 1 விரும்பேன் 1 விரை 1 வில் 2 வில்லவர்-தம்முடன் 1 வில்லான் 1 வில்லும் 1 விலை 1 விழிக்கும் 1 விழிக்கே 2 விழிநீர் 1 விழியால் 1 விழியின் 2 விழியும் 1 விழினும் 1 விழு 2 விழும் 1 விழைய 1 விள்ளும்படி 1 விள்ளேன்…

Read More

வா – முதல் சொற்கள், அபிராமி அந்தாதி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வாங்கிய 1 வாச 1 வாம 1 வாய் 1 வாயும் 1 வார் 4 வாராகி 1 வாரிதியோ 1 வாழ்த்துகிலேன் 1 வாழ்த்துவனே 1 வாழும்படி 1 வாள் 2 வாள்_நுதலே 1 வான் 1 வானமும் 1 வானவர் 2 வானவர்-தம் 1 வானுலகம் 1 வாங்கிய (1) புரம் அன்று எரிய பொருப்பு வில் வாங்கிய போதில் அயன் – அபிராமி-அந்தாதி: 88/3 மேல் வாச (1) வாச கமலம் தலை மேல் வலிய வைத்து ஆண்டுகொண்ட – அபிராமி-அந்தாதி: 32/3 மேல் வாம (1) மதி சயம் ஆக அன்றோ வாம பாகத்தை வவ்வியதே – அபிராமி-அந்தாதி: 17/4 மேல் வாய் (1) வாய் அகி மாலினி வாராகி சூலினி மாதங்கி என்று…

Read More

வ – முதல் சொற்கள், அபிராமி அந்தாதி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வகை 1 வகையே 1 வஞ்ச 1 வஞ்சகர் 1 வஞ்சகரோடு 1 வஞ்சத்து 1 வஞ்சம் 1 வஞ்சர் 1 வஞ்சரை 1 வஞ்சி 2 வடம் 1 வடிவாய் 1 வடிவு 1 வடிவுடையாள் 2 வடிவும் 1 வண்டு 2 வண்ண 2 வண்ணத்தினாள் 1 வண்ணம் 6 வண்ணமும் 1 வண்மை 1 வணங்க 1 வணங்கி 1 வணங்குவது 1 வணங்கேன் 1 வதனாம்புயமும் 1 வந்த 4 வந்திப்பதே 1 வந்திப்பவர் 1 வந்து 13 வந்தே 1 வம்பே 2 வயிர 1 வயிரவர் 1 வயிரவி 1 வரம்பை 1 வரல் 1 வராகி 1 வருகின்ற 1 வருகினும் 1 வருண 1 வருந்தா 1 வருந்திய…

Read More

யு – முதல் சொற்கள், அபிராமி அந்தாதி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் யுகம் 1 யுகம் (1) படைத்தனை பத்ம பத யுகம் சூடும் பணி எனக்கே – அபிராமி-அந்தாதி: 27/2 மேல்

Read More

யா – முதல் சொற்கள், அபிராமி அந்தாதி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் யாமம் 1 யாமளவல்லியை 1 யாமளை 3 யார் 1 யாவர்க்கும் 1 யாவரும் 2 யாவரொடும் 1 யான் 4 யாமம் (1) யாமம் வயிரவர் ஏத்தும் பொழுது எமக்கென்று வைத்த – அபிராமி-அந்தாதி: 73/2 மேல் யாமளவல்லியை (1) யாமளவல்லியை ஏதம் இலாளை எழுதரிய – அபிராமி-அந்தாதி: 96/2 மேல் யாமளை (3) பண் அளிக்கும் சொல் பரிமள யாமளை பைங்கிளியே – அபிராமி-அந்தாதி: 15/4 குழைக்கும் களப குவி முலை யாமளை கோமளமே – அபிராமி-அந்தாதி: 33/3 குழவி திருமுடி கோமள யாமளை கொம்பு இருக்க – அபிராமி-அந்தாதி: 71/3 மேல் யார் (1) நின் குறையே அன்றி யார் குறை காண் இரு நீள் விசும்பின் – அபிராமி-அந்தாதி: 72/2 மேல் யாவர்க்கும் (1)…

Read More