ரு- முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ருசி 1 ருதுவது 1 ருசி (1) ருசி பல வென்று உணர் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 92/1 மேல் ருதுவது (1) ருதுவது காலம்-தன்னில் தோடம் என்று உரைத்தே ஆற்றில் – விவேகசிந்தாமணி:1 115/2 மேல்

Read More

ரா – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ராகவனார் 1 ராகவனை 2 ராசசம் 1 ராசி 1 ராமன் 4 ராகவனார் (1) சூடும் முடி ராகவனார் சூடாமல் கைகேசி – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 76/1 மேல் ராகவனை (2) யோகமுனி ராகவனை உற்று அரக்கர் போர் களைந்தே – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 45/1 கோசிகன்-பால் ராகவனை கூட்டியதால் தேசு பெற்றார் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 94/2 மேல் ராசசம் (1) ராசசம் பயில் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 90/1 மேல் ராசி (1) தீய அத்தம் ஆதியோடு லோக ரத்ந ராசி பல தேயம் முற்றும் ஆர் பொருள் எலாம் – நீதிநூல்:21 258/3 மேல் ராமன் (4) வாலி கெட ராமன் ஒரு வாளி தொட்ட வெம் பழிக்கா – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 38/1 தூய ராமன் பகையால் துன்பமுற்று தஞ்சம்…

Read More

ர – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ரகு 1 ரகுராமன்-பால் 1 ரசத்திலே 1 ரசவாதிக்கு 1 ரட்சித்த 1 ரத்ந 1 ரகு (1) சொல் ஆரும் கீர்த்தி ரகு சோமேசா நல்லதே – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 101/2 மேல் ரகுராமன்-பால் (1) தூய ரகுராமன்-பால் சோரம் உனி மாரீசன் – ஆத்திசூடிவெண்பா:1 51/1 மேல் ரசத்திலே (1) ரசத்திலே தேர்ச்சிகொள் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 89/1 மேல் ரசவாதிக்கு (1) பற்று அலகை உன்மத்தர் பாலர் இயல் முற்று ரசவாதிக்கு சின்னம் மூன்று உண்டே மகிழ் போகம் – நீதிவெண்பா:1 69/2,3 மேல் ரட்சித்த (1) கொல்லிய பசியை தீர்த்து ரட்சித்த குரங்கை கொன்றான் – விவேகசிந்தாமணி:1 95/2 மேல் ரத்ந (1) தீய அத்தம் ஆதியோடு லோக ரத்ந ராசி பல தேயம் முற்றும் ஆர்…

Read More

யோ – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் யோகம் 1 யோகமுனி 1 யோகியே 1 யோசனை 4 யோசனையுற 1 யோகம் (1) யோகம் பயில்வார் உயர்ந்தோர் இழிந்தோர்கள் – நீதிவெண்பா:1 70/3 மேல் யோகமுனி (1) யோகமுனி ராகவனை உற்று அரக்கர் போர் களைந்தே – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 45/1 மேல் யோகியே (1) ஒரு போது யோகியே ஒண் தளிர் கை மாதே – நீதிவெண்பா:1 9/1 மேல் யோசனை (4) புழு நெளிந்து புண் அழுகி யோசனை நாறும் – நீதிநெறிவிளக்கம்:1 42/1 யோசனை கந்தியினை காண்டலும் பேர் ஓகைகொண்டான் – சோமேசர்முதுமொழிவெண்பா:1 129/1 மங்குல் அம்பதினாயிரம் யோசனை மயில் கண்டு நடமாடும் – விவேகசிந்தாமணி:1 56/1 தங்கு பானு நூறாயிரம் யோசனை தாமரை முகம் விள்ளும் – விவேகசிந்தாமணி:1 56/2 மேல் யோசனையுற…

Read More

யூ – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் யூகியினை 1 யூகியினை (1) பண்டு அறிந்த யூகியினை பட்டியை ஏன் நல் துணையா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:64 635/1 மேல்

Read More

யு – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் யுகத்தில் 1 யுதிட்டிரனார் 1 யுகத்தில் (1) தன் நேர் திரேதத்தில் சானகியே பின் யுகத்தில் கூடும் திரௌபதையே கூற்றாம் கலியுகத்தில் – நீதிவெண்பா:1 32/2,3 மேல் யுதிட்டிரனார் (1) துன்பமுறும் தங்கை என சொல்லி யுதிட்டிரனார் இன்பமுற்றார் அன்றோ இரங்கேசா அன்பின் – நீதிசூடாமணி-இரங்கேசவெண்பா:1 100/1,2 மேல்

Read More

யா – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் யா 15 யாக்க 1 யாக்கை 8 யாக்கைக்கு 2 யாக்கையை 1 யாகம் 1 யாங்கண் 2 யாங்கணும் 1 யாங்கு 1 யாண்டு 2 யாண்டும் 7 யாத்திரைக்கு 1 யாத்து 5 யாதவர்கள் 1 யாதவரை 1 யாதனின் 2 யாதாம்-கொல் 2 யாதானும் 1 யாது 19 யாதும் 11 யாதுமே 1 யாதெனில் 1 யாதெனினும் 1 யாதேனும் 1 யாதொன்றும் 12 யாதோ 1 யாதோர் 2 யாப்பார் 1 யாப்பினுள் 1 யாப்பு 1 யாப்புடை 1 யாம் 31 யாமத்து 1 யாமத்தும் 4 யாமம் 1 யாமும் 5 யாமே 2 யார் 20 யார்-கொலோ 1 யார்-பால் 1 யார்-மாட்டும் 9 யார்க்கு 1 யார்க்கும்…

Read More

ய – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் யசமானன் 1 யசோதரன் 1 யசோதரை 1 யசோமதி 1 யந்திரமும் 1 யவனர் 1 யசமானன் (1) உய்ய ஊண் யசமானன் தான் உதவலால் அவற்கே தம் மெய் – நீதிநூல்:15 190/2 மேல் யசோதரன் (1) வென்றி யசோதரன் ஏன் மிக்க மனை விழைவால் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:91 901/1 மேல் யசோதரை (1) மன்னன் பிரிய மறுகி யசோதரை ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1170/1 மேல் யசோமதி (1) அன்று ஏன் யசோமதி ஆர்ந்த அருள் அற்றது என – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:25 248/1 மேல் யந்திரமும் (1) தந்திரமும் ஞானம் தரு முறையும் யந்திரமும் மெய் எனில் மெய்யாய் விளங்குமே மேதினியில் – நீதிவெண்பா:1 38/2,3 மேல் யவனர் (1) யவனர் போல் முயற்சிகொள் – புதிய-ஆத்திசூடி:1…

Read More