6 பிற-கட்டுரைகள்

ஏதேனும் ஒரு தலைப்பைச் சொடுக்குக.

1. இன்றைக்கும் வாழும் சங்க வழக்குகள்
2. இன்றைக்கும் வாழும் சங்க வழக்காறுகள்
3. இன்றைக்கும் வாழும் சங்க வழக்கங்கள்
4. காற்றால் கிளைக்குமா மாமரம்
5. அகலா மீனின் அவிர்வன
6. சங்க இலக்கியத்தில் சொல்லாக்கம்
7. ஆசிரியப்பாக்களில் சீர் தளை பரவல் முறை –
8. சங்கம்/சங்கம் மருவிய நூல்களில் யாப்பு முறை – கணினி வழி ஆய்வு
9. வெண்பாக்களில் சீர் தளை பயின்று வரும் முறை – ஒரு புள்ளியியல் ஆய்வு
10. திருக்குறளில் சீர்தளைக் கணக்கீட்டில் சிக்கல்களும் கணினி வழித்தீர்வும்
11. பத்துப்பாட்டில் சொல்வள வளர்ச்சி வீதம் (RGV)
12. தமிழ் எழுத்துச் சீர்திருத்தம் – ஒரு புள்ளியியல் பார்வை
13. தொல்காப்பியமும் பிராமிப்புள்ளியும் – சங்க இலக்கிய மரபில்
14. தொல்காப்பியத்தின் கட்டமைப்பு
15. பிராமி எழுத்துகளும் தொல்காப்பியமும் – ஒரு மீள் பார்வை

16. The axiomatic approach in tolkAppiyam
17. Euclid nad tolkAppiyar
18. The Association between Sound and Meaning
19. Statistical Analysis of Some Linguistic Features in Tamil Literature
20. Statistical study of word structure in written Tamil
21. Mathematical Techniques in the Analysis of word patterns and usage using computers – Part I
22. Mathematical Techniques in the Analysis of word patterns and usage using computers- Part II

23. என்னே தமிழின் இளமை – கட்டுரைத் தொகுப்பு
24. சங்கப்புலவர் பார்வையில் பறக்கும் பறவைகள் – கட்டுரைத் தொகுப்பு