லோ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் லோகத்தினுள்ள 1 லோகத்தினுள்ள (1) உவய லோகத்தினுள்ள சிறப்பும் கேட்டு உவந்தேன் உள்ளம் – கம்.யுத்2:16 126/2

Read More

ல – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் லக்கம் 1 லக்கம் (1) பாத லக்கம் மதவெற்பு அவை படைத்த வலியான் – கம்.ஆரண்:1 17/4

Read More

ரோ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ரோதன 1 ரோதன (1) ஓத_ரோதன வேலை கடந்துளார் – கம்.யுத்3:29 1/1

Read More

ரா – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ராக 2 ராகவனை 1 ராகு 1 ராசர் 2 ராசி 3 ராசி-மேல் 1 ராசிகள் 1 ராசியால் 1 ராசியினின் 1 ராசியும் 2 ராசியே 6 ராசியோடு 1 ராமரை 1 ராமன் 1 ராமனும் 1 ராக (2) மாக ராக நிறை வாள் ஒளியோனை – கம்.யுத்1:11 19/2 தாது ராக தடம் குன்றம் தாரை சால் – கம்.யுத்2:16 291/1 மேல் ராகவனை (1) ஆக ராகவனை அவ்வழி கண்டான் – கம்.யுத்1:11 19/1 மேல் ராகு (1) வேக ராகு என வெம்பி வெகுண்டான் – கம்.யுத்1:11 19/4 மேல் ராசர் (2) அங்க ராசர் குலிந்தர் அவந்திகர் – கம்.பால:21 46/3 சேதி ராசர் தெலுங்கர் கருநடர் –…

Read More

ர – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ரகு 1 ரத்தம் 1 ரத 2 ரகு (1) வந்த குலத்திடை வந்த ரகு என்பான் வரி சிலையால் – கம்.பால:12 13/3 மேல் ரத்தம் (1) சிந்து ரத்தம் துதைந்து எழும் செச்சையான் – கம்.யுத்1:14 42/2 மேல் ரத (2) கச ரத துரக மா கடல் கொள் காவலன் – கம்.பால:5 19/3 கய ரத துரக மா கடலன் கல்வியன் – கம்.பால:13 58/1 மேல்

Read More

யோ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் யோக 1 யோகத்தின் 2 யோகத்து 2 யோகம் 3 யோகமும் 1 யோகமுறு 1 யோகரும் 1 யோகி 2 யோகியர் 3 யோகியின் 2 யோகியும் 1 யோகியை 1 யோகின் 1 யோகு 1 யோசனை 27 யோசனைக்கும் 1 யோசனைகள் 3 யோசனையின் 4 யோனிகள் 2 யோக (1) யோக வெம் சேனையும் உடற்றும் உம்முடை – கம்.யுத்2:18 2/2 மேல் யோகத்தின் (2) பின் அவள் உழந்து பெற்ற யோகத்தின் பெற்றியாலே – கம்.ஆரண்:16 8/1 மூர்த்திகள்-தாமும் தம்தம் யோகத்தின் முயற்சி விட்டார் – கம்.சுந்:11 4/4 மேல் யோகத்து (2) ஈர்_ஐம்பது ஊழி காலம் இருந்தனன் யோகத்து இப்பால் – கம்.பால:8 7/4 உழந்த யோகத்து ஒரு_முதல் கோபத்தால் –…

Read More

யூ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் யூகத்தோரும் 1 யூகம் 7 யூகமொடு 1 யூப 1 யூபம் 2 யூபமொடு 1 யூகத்தோரும் (1) உகும் திறல் அமரர் நாடும் வானர யூகத்தோரும் மிகும் திறம் வேறொன்று இல்லா இருவர் நாண் ஒலியும் விஞ்ச – கம்.யுத்2:17 74/1,2 மேல் யூகம் (7) வெருள்பு உடன் நோக்கி வியல் அறை யூகம் இருள் தூங்கு இறுவரை ஊர்பு இழிபு ஆடும் – கலி 43/12,13 ஓடு நாகம் ஓட வேங்கை ஓடும் யூகம் ஓடவே – கம்.கிட்:7 4/4 ஒன்பதினாயிர கோடி யூகம் தன் – கம்.கிட்:11 119/1 நேமி பெயர் யூகம் நிரைத்து நெடும் – கம்.யுத்3:27 17/1 உற்று ஏவிய யூகம் உலோகமுடை – கம்.யுத்3:27 19/3 தடம் திரை பரவை அன்ன…

Read More

யா – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் யா 5 யாஅ 3 யாஅத்து 11 யாஅம் 10 யாஅர் 2 யாஅன் 1 யாக்குநரும் 2 யாக்கும் 1 யாக்கை 64 யாக்கை-தன்னை 1 யாக்கைக்கு 5 யாக்கைகள் 3 யாக்கையதோ 1 யாக்கையர் 7 யாக்கையன் 3 யாக்கையால் 1 யாக்கையின் 6 யாக்கையினை 1 யாக்கையும் 2 யாக்கையுள் 1 யாக்கையை 13 யாக்கையொடு 4 யாகத்தில் 1 யாகம் 4 யாங்கணும் 2 யாங்கள் 6 யாங்கனம் 4 யாங்கு 60 யாங்கும் 4 யாங்ஙனம் 6 யாட்டு 3 யாடு 2 யாண்டு 43 யாண்டு-அரோ 1 யாண்டும் 22 யாண்டே 1 யாண்டை 3 யாண்டையது 2 யாண்டையர் 1 யாண்டையனோ 1 யாண்டையார்-கொலோ 1 யாண்டையான் 6 யாண்டையுளும்…

Read More

ய – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் யமன் 2 யமனையும் 1 யமான் 1 யமுனை 1 யவனர் 5 யமன் (2) இல்ல துணைக்கு உப்பால் எய்த இறை யமன் வில்லின் கடை மகரம் மேவ பாம்பு ஒல்லை – பரி 11/8,9 எண் கீறிய உயிர் யாவையும் யமன் வாய் இட என்றோ – கம்.பால:24 9/2 மேல் யமனையும் (1) வன் திறழ் யமனையும் அரரு மாற்றுவார் – கம்.யுத்1:5 22/4 மேல் யமான் (1) மாய மான் ஆயினான் மா யமான் ஆயினான் – கம்.கிட்:3 11/4 மேல் யமுனை (1) கங்கையோடு யமுனை கோதாவரி நருமதை காவேரி – கம்.யுத்4:41 22/1 மேல் யவனர் (5) வேள்வி தூணத்து அசைஇ யவனர் ஓதிம விளக்கின் உயர்_மிசை கொண்ட – பெரும்…

Read More

மௌ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மௌலி 32 மௌலியன் 2 மௌலியான் 2 மௌலியான்-தனை 1 மௌலியும் 2 மௌலியொடும் 1 மௌலியோடு 1 மௌவல் 8 மௌவலும் 1 மௌவலொடு 2 மௌலி (32) வாழ் நில குல கொழுந்தை மௌலி சூட்டி அன்னவே – கம்.பால:3 25/4 தேன் செய்த தார் மௌலி தேர் வேந்தை செழு நகரில் கொணர்ந்தான் தெவ்வர் – கம்.பால:5 58/3 தாழும் மா மணி மௌலி தார் சனகன் பெரு வேள்வி சாலை சார்ந்தான் – கம்.பால:11 18/4 பூ_மகள் கொழுநனாய் புனையும் மௌலி இ – கம்.அயோ:2 33/2 வந்தனர் மௌலி சூட்டும் மண்டபம் மரபின் புக்கார் – கம்.அயோ:3 76/4 ஐயனும் அ சொல் கேளா ஆயிரம் மௌலி யானை – கம்.அயோ:3 86/1…

Read More