நு – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் நுகத்து 1 நுகர்தல் 2 நுகர்ந்து 1 நுகர்வனன் 1 நுகர்வு 1 நுங்கு 1 நுசுப்பிற்கு 1 நுசுப்பினாய் 2 நுட்பத்தை 1 நுட்பம் 6 நுட்பமும் 1 நுண் 20 நுண்ணிது 1 நுண்ணிய 3 நுண்ணியம் 1 நுண்ணியர் 1 நுண்மை 1 நுணங்கிய 3 நுணங்கு 1 நுணலும் 1 நுணாவோடு 1 நுணுக்கம் 1 நுணுக்கும் 1 நுணுகியவாறு 1 நுதல் 11 நுதலார் 1 நுதலாள் 2 நுதற்கு 2 நுதி 1 நுதுப்பும் 1 நுதுப்பேம் 1 நும் 1 நும்மில் 1 நும்மின் 1 நும்மை 1 நுமர் 1 நுரை 2 நுழை 1 நுழைந்து 2 நுழையா 1 நுழையும் 1 நுழைவானேல் 1 நுளையர்…

Read More

இ – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் இ 182 இஃதோ 3 இகந்த 1 இகந்தார் 2 இகந்தானும் 1 இகந்து 9 இகந்துழி 1 இகந்தேகல் 1 இகல் 14 இகலன் 2 இகலான் 1 இகலி 1 இகலிற்கு 1 இகலின் 4 இகலினால் 1 இகவற்க 1 இகவா 4 இகவாதவரை 1 இகவாமை 1 இகவார் 1 இகவான் 1 இகழ்க 1 இகழ்ச்சி 1 இகழ்ச்சியின் 1 இகழ்தல் 1 இகழ்தலின் 1 இகழ்ந்த 1 இகழ்ந்தமை 1 இகழ்ந்தவன் 1 இகழ்ந்தவை 1 இகழ்ந்தார் 2 இகழ்ந்தார்க்கு 1 இகழ்ந்தார்க்கும் 1 இகழ்ந்து 8 இகழ்ப 2 இகழ்வார் 4 இகழ்வாரை 2 இகழ்வானேல் 1 இகழப்படுவர் 1 இகழல் 1 இகழாது 1 இகழாமை 2 இகழார்…

Read More