யோ – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் யோகம் 1 யோசனையோர் 1 முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும். யோகம் (1) கோள் கூட்டம் யோகம் குணன் உணர்ந்து தோள் கூட்டல் – சிறுபஞ்:42/2 TOP யோசனையோர் (1) இடித்து முழங்கியது ஓர் யோசனையோர் கேட்பர் – நாலடி:10 10/2 TOP

Read More

யா – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் யா 7 யாஅம் 1 யாஅர் 5 யாக்க 1 யாக்கும் 1 யாக்குமவர் 1 யாக்கை 6 யாக்கைக்கு 3 யாக்கையால் 1 யாக்கையுள் 1 யாக்கையை 2 யாங்கணும் 2 யாங்கு 2 யாண்டானும் 1 யாண்டு 3 யாண்டும் 11 யாணர் 2 யாத்த 7 யாத்தன 1 யாத்தார் 1 யாத்தாரோடு 1 யாத்து 4 யாத்துவிடல் 2 யாதற்கும் 1 யாதனின் 2 யாதானும் 5 யாது 23 யாதும் 18 யாதொன்றும் 3 யாப்பர் 1 யாப்பினும் 1 யாப்பினுள் 2 யாப்பு 5 யாப்புடைத்தா 1 யாப்புள் 1 யாம் 51 யாமத்து 1 யாமத்தும் 4 யாமம் 2 யாமமும் 1 யாமா 1 யாம்ஆயின் 1 யாமும்…

Read More