நி – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் நிகர் 7 நிகர்க்கும் 2 நிகர்ப்ப 1 நிகரா 1 நிகரி 1 நிகழ்ச்சி 1 நிகழ்ச்சியும் 1 நிகழ்த்திய 1 நிகழ்தரு 1 நிகழ்தரும் 1 நிகழ்ந்த 2 நிகழ்ந்தது 1 நிகழ்ந்து 5 நிகழ்வது 2 நிகழ்வின் 1 நிகழ்வு 1 நிகழும் 4 நிச்சம் 1 நிச்சமும் 1 நிண 21 நிணக்கும் 1 நிணத்தின் 1 நிணந்தவை 1 நிணம் 22 நிணன் 3 நித்தம் 1 நித்தில 3 நித்திலம் 3 நிதி 6 நிதியத்து 1 நிதியம் 3 நிதியம்-கொல்லோ 1 நிதியமொடு 1 நிதியமோடு 1 நிதியினும் 1 நிமிர் 20 நிமிர்தர 1 நிமிர்ந்த 4 நிமிர்ந்தவை 1 நிமிர்ந்து 14 நிமிர்ந்தும் 1 நிமிர்பு 1 நிமிர…

Read More

நா – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் நா 36 நாஅல் 1 நாக்கொடு 1 நாக 5 நாகத்து 4 நாகம் 10 நாகமும் 1 நாகர் 1 நாகரிகர் 1 நாகரின் 1 நாகன் 1 நாகு 18 நாகுடன் 1 நாஞ்சில் 18 நாஞ்சிலவை 1 நாஞ்சிலான் 1 நாஞ்சிலோனும் 1 நாட்கு 3 நாட்ட 1 நாட்டத்தால் 1 நாட்டத்து 9 நாட்டதுவே 3 நாட்டம் 2 நாட்டர் 2 நாட்டரும் 1 நாட்டவர் 1 நாட்டார் 1 நாட்டி 1 நாட்டிடன் 2 நாட்டிடன்_நாட்டிடன் 1 நாட்டிய 2 நாட்டில் 3 நாட்டின் 6 நாட்டின்_நாட்டின் 2 நாட்டு 95 நாட்டும் 1 நாட்டுள்ளும் 3 நாட்டே 19 நாட்டேம் 1 நாட்டை 1 நாட்டையே 1 நாட்டொடு 1 நாட்டோரும்…

Read More

ந – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் நக்க 3 நக்கதன் 2 நக்கது 3 நக்கதோர் 1 நக்கனன் 1 நக்கனென் 1 நக்கனை-மன் 1 நக்கி 1 நக்கு 9 நக்கும் 1 நக்கே 1 நக 7 நகர் 133 நகர்-தோறும் 1 நகரத்து 1 நகரவ்வே 1 நகரால் 1 நகரானே 1 நகரின் 1 நகரும் 1 நகல் 1 நகா 2 நகாமை 1 நகாய் 1 நகார் 1 நகாரோ 1 நகான்-மின் 1 நகாஅ 4 நகாஅது 1 நகாஅர் 1 நகாஅல் 1 நகாஅலிர்-மன்-கொலோ 1 நகில் 2 நகினும் 1 நகு 6 நகு-தொறும் 1 நகு_தக்கனரே 1 நகு_தக்கு 1 நகுக 1 நகுகம் 4 நகுதரும் 1 நகுதல் 2 நகுதலும்…

Read More

தௌ – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

முழு நூலையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்.  1.திருமுருகாற்றுப்படை  2.பொருநராற்றுப்படை  3.சிறுபாணாற்றுப்படை  4.பெரும்பாணாற்றுப்படை  5.முல்லைப்பாட்டு  6.மதுரைக்காஞ்சி  7.நெடுநல்வாடை  8.குறிஞ்சிப்பாட்டு  9.பட்டினப்பாலை  10.மலைபடுகடாம்  11.நற்றிணை  12.குறுந்தொகை  13.ஐங்குறுநூறு  14.பதிற்றுப்பத்து  15.பரிபாடல்  16.கலித்தொகை  17.அகநானூறு  18.புறநானூறு முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும். தௌவின (1) கண்ணும் காட்சி தௌவின என் நீத்து – நற் 397/3

Read More

தோ – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் தோக்கை 1 தோகை 19 தோகையின் 1 தோகையும் 1 தோட்கு 2 தோட்கே 1 தோட்ட 3 தோட்டார் 1 தோட்டி 15 தோட்டியால் 1 தோட்டின் 1 தோட்டு 18 தோடு 51 தோடும் 2 தோண்ட 1 தோண்டவும் 1 தோண்டாது 1 தோண்டி 2 தோண்டிய 5 தோணி 2 தோணியர் 1 தோணியான் 1 தோணியின் 1 தோப்பி 4 தோமர 1 தோய் 62 தோய்க 1 தோய்த்த 1 தோய்த்து 5 தோய்தற்கு 2 தோய்ந்த 1 தோய்ந்தது 1 தோய்ந்தவை 1 தோய்ந்தன்று-கொல்லோ 1 தோய்ந்தார் 1 தோய்ந்தாரை 1 தோய்ந்து 1 தோய்வு 5 தோய 4 தோயல் 1 தோயலம் 1 தோயலர் 1 தோயா…

Read More

தொ – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் தொக்க 4 தொக்கு 7 தொகல் 1 தொகு 16 தொகுக்கும் 3 தொகுத்த 9 தொகுத்து 3 தொகுதியின் 1 தொகுதியொடு 1 தொகுநிலை 1 தொகுப்ப 2 தொகுப்பின் 1 தொகுபு 7 தொகும் 1 தொகூஉம் 2 தொகை 3 தொட்ட 7 தொட்டது 1 தொட்டதை 1 தொட்டவர் 1 தொட்டன 1 தொட்டனனே 1 தொட்டனை 1 தொட்டாள் 1 தொட்டான் 1 தொட்டி 1 தொட்டு 13 தொட்டும் 1 தொட்டேன் 4 தொட 3 தொடக்கத்து 1 தொடக்குநரும் 1 தொடங்க 3 தொடங்கல்-கண் 1 தொடங்கலின் 1 தொடங்கி 1 தொடங்கியோளே 1 தொடங்கின்றால் 5 தொடங்கின்றே 10 தொடங்கினரே 2 தொடங்கினவால் 1 தொடங்கினவே 1 தொடங்கினளே…

Read More

தை – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் தை 3 தை_நீர் 1 தை_நீராடல் 1 தை_நீராடுதல் 1 தைஇ 35 தைஇய 27 தைஇயினர் 1 தைஇயினார் 3 தைஇயும் 5 தைப்பினும் 1 தைப்பு 1 தையல் 4 தையலவரொடும் 1 தையலாய் 2 தையலாள் 1 தையலை 1 தையால் 3 தையில் 1 தையின 1 தையினாள் 2 தையுபு 2 தையென 1 தைவந்த 1 தைவந்தனனே 1 தைவந்து 1 தைவர 6 தைவரல் 2 தைவரு 1 தைவரும் 5 தைவரும்-மன்னே 1 தைவருவேனே 1 முழு நூலையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்.  1.திருமுருகாற்றுப்படை  2.பொருநராற்றுப்படை  3.சிறுபாணாற்றுப்படை  4.பெரும்பாணாற்றுப்படை  5.முல்லைப்பாட்டு  6.மதுரைக்காஞ்சி  7.நெடுநல்வாடை  8.குறிஞ்சிப்பாட்டு  9.பட்டினப்பாலை  10.மலைபடுகடாம்  11.நற்றிணை  12.குறுந்தொகை  13.ஐங்குறுநூறு  14.பதிற்றுப்பத்து  15.பரிபாடல்  16.கலித்தொகை  17.அகநானூறு  18.புறநானூறு…

Read More

தே – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் தே 25 தே_மொழி 3 தேஎத்த 4 தேஎத்தர் 3 தேஎத்தள் 1 தேஎத்து 22 தேஎத்தும் 2 தேஎம் 22 தேஎர் 1 தேக்கின் 2 தேக்கு 6 தேசும் 1 தேடி 2 தேடி_தேடி 1 தேடினாள் 1 தேடுவார் 1 தேடூஉ 1 தேம் 93 தேம்ப 3 தேம்பி 2 தேம்பினை 1 தேம்பு 3 தேம்புதி-கொல்லோ 1 தேம்பும் 2 தேம்புவார் 1 தேமா 3 தேய் 2 தேய்கமா 3 தேய்கு 1 தேய்த்த 9 தேய்த்தார் 1 தேய்த்து 3 தேய்தல் 1 தேய்ந்தன்று 1 தேய்ந்து 1 தேய்ம் 1 தேய்வன 1 தேய்வை 2 தேய 7 தேயத்து 1 தேயமும் 1 தேயர் 1 தேயா…

Read More

தெ – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் தெங்கின் 6 தெங்கு 1 தெடாரி 1 தெண் 108 தெம் 3 தெய்ய 20 தெய்யோ 10 தெய்வ 7 தெய்வ_உத்தியொடு 1 தெய்வத்தான் 1 தெய்வத்தின் 2 தெய்வத்து 8 தெய்வம் 20 தெய்வமும் 4 தெரி 48 தெரி_தகு 1 தெரி_இழாய் 6 தெரிகல்லா 1 தெரிகோல் 1 தெரிதர 1 தெரிதியே 1 தெரிந்த 4 தெரிந்திசின் 1 தெரிந்து 20 தெரிபு 3 தெரிய 4 தெரியல் 16 தெரியலான் 1 தெரியலும் 1 தெரியலோன் 1 தெரியா 3 தெரியின் 1 தெரியுநர் 1 தெரியும்-கால் 1 தெரியும்-காலை 1 தெரிவார்-கண் 1 தெரிவை 1 தெரீஇய 1 தெரு 7 தெரு_உடன் 2 தெருமந்திட்டு 1 தெருமந்து 2 தெருமரல்…

Read More

தூ – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் தூ 47 தூஉ 2 தூஉம் 3 தூஉய் 11 தூஉய 1 தூக்க 5 தூக்கணம் 1 தூக்கணம்_குரீஇ 1 தூக்கலின் 4 தூக்கா 1 தூக்காய் 1 தூக்கி 15 தூக்கிய 3 தூக்கியும் 1 தூக்கின் 3 தூக்கு 3 தூக்கு-தொறும் 2 தூக்கும் 8 தூங்க 25 தூங்கணம் 1 தூங்கணம்_குரீஇ 1 தூங்கல் 6 தூங்கா 1 தூங்கி 15 தூங்கிய 1 தூங்கியவரொடு 1 தூங்கின்று 1 தூங்கு 45 தூங்கு-வழி 1 தூங்குதல் 1 தூங்குந்து 2 தூங்குநர் 1 தூங்குபு 2 தூங்கும் 30 தூங்குவன 1 தூங்குவனர் 1 தூசு 1 தூண் 6 தூண்-தொறும் 1 தூண்டில் 5 தூண்டிலா 1 தூண்டிலில் 1 தூண்டிலின்…

Read More