மொ – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மொய்த்த-வழி 1 மொய்த்தலின் 1 மொழி 47 மொழி-வயின் 4 மொழி-வயினான 3 மொழி-இடை 1 மொழிக்கு 1 மொழிக்கும் 6 மொழிக்கே 2 மொழிகள் 1 மொழிதல் 10 மொழிதலும் 3 மொழிந்த 2 மொழிந்ததன் 1 மொழிந்தது 1 மொழிந்தவற்று 2 மொழிந்தன்றே 1 மொழிப்படுத்து 1 மொழிப 87 மொழிபெயர்த்து 1 மொழிமனார் 3 மொழிமாற்று 2 மொழிய 1 மொழியப்படுதல் 1 மொழியாததனை 1 மொழியான் 10 மொழியின் 2 மொழியினும் 6 மொழியும் 18 மொழியும்-மார் 6 மொழியே 5 மொழியொடு 1 மொழிவாம் 1 முழு நூலையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்.  1.எழுத்ததிகாரம்  2. சொல்லதிகாரம்  3. பொருளதிகாரம் முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும். மொய்த்த-வழி (1)…

Read More

மை – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மை 2 மை_அறு 1 மைந்து 1 முழு நூலையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்.  1.எழுத்ததிகாரம்  2. சொல்லதிகாரம்  3. பொருளதிகாரம் முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும். மை (2) சேயோன் மேய மை வரை உலகமும் – பொருள். அகத்:5/2 மை_அறு சிறப்பின் உயர்ந்தோர் பாங்கின் – பொருள். கள:26/2 TOP மை_அறு (1) மை_அறு சிறப்பின் உயர்ந்தோர் பாங்கின் – பொருள். கள:26/2 TOP மைந்து (1) மைந்து பொருளாக வந்த வேந்தனை – பொருள். புறத்:15/1

Read More

மே – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மே 2 மேய 6 மேல் 15 மேலும் 1 மேலை 2 மேலோர் 3 மேவல் 1 மேவற்று 2 மேவாங்கு 1 மேவிய 1 மேவும் 1 மேற்றே 9 மேன்மையும் 1 மேன 15 முழு நூலையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்.  1.எழுத்ததிகாரம்  2. சொல்லதிகாரம்  3. பொருளதிகாரம் முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும். மே (2) மே கூறு இயற்கை ஆ-வயினான – எழுத். தொகை:6/2 மே கூறு இயற்கை வல்லெழுத்து மிகா – எழுத். உயி.மயங்:71/2 TOP மேய (6) மாயோன் மேய காடு உறை உலகமும் – பொருள். அகத்:5/1 சேயோன் மேய மை வரை உலகமும் – பொருள். அகத்:5/2 வேந்தன் மேய தீம் புனல்…

Read More

மெ – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மெய் 70 மெய்-மிசையொடும் 1 மெய்-வயின் 1 மெய்ந்நிலை 1 மெய்ப்பட 3 மெய்ப்படுப்பினும் 1 மெய்ப்பாடு 4 மெய்ப்பால் 1 மெய்பெற 1 மெய்ம்மயக்கு 1 மெய்ம்மை 2 மெய்ம்மையாக 1 மெய்ம்மையானும் 1 மெய்யின் 4 மெய்யினும் 1 மெய்யும் 2 மெய்யுற 1 மெய்யே 3 மெய்யொடு 1 மெய்யொடும் 7 மெய்வழி 1 மெல் 1 மெல்லிசை 2 மெல்லிசை_வண்ணம் 2 மெல்லெழுத்து 26 மெல்லென் 1 மெல்லொற்று 3 மெலிக்கும் 1 மெலித்தலும் 1 மெலிதல் 1 மெலிப்பொடு 1 மெலியினும் 1 மெலிவு 2 மென் 1 மென்மை 2 மென்மையும் 2 மென்மையொடு 1 மென்றொடர் 4 முழு நூலையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்.  1.எழுத்ததிகாரம்  2. சொல்லதிகாரம்  3.…

Read More

மூ – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மூ 23 மூ_ஆறு 1 மூ_இரண்டும் 1 மூ_ஐந்து 1 மூக்கின் 1 மூக்கும் 1 மூக்கே 1 மூங்கா 1 மூடும் 2 மூதானந்தமும் 1 மூப்பே 2 மூவர் 1 மூவர்க்கும் 1 மூழ்கிய 1 மூன்றன் 7 மூன்றனும் 1 மூன்றாகுவதே 1 மூன்று 23 மூன்றும் 29 மூன்றே 9 மூன்றொடு 5 முழு நூலையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்.  1.எழுத்ததிகாரம்  2. சொல்லதிகாரம்  3. பொருளதிகாரம் முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும். மூ (23) மூ அளபு இசைத்தல் ஓர் எழுத்து இன்றே – எழுத். நூல்:5/1 அ மூ ஆறும் வழங்கு இயல் மருங்கின் – எழுத். நூல்:22/1 க ச ப என்னும் மூ எழுத்து…

Read More

மு – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மு 19 மு_நால் 1 முக்கோல் 1 முகம் 2 முகனும் 1 முசுவின்-கண்ணும் 1 முசுவும் 2 முட்டினும் 1 முட்டு 1 முட்டு-வயின் 1 முடிக்கும் 3 முடிக 1 முடித்த 1 முடித்தல் 4 முடித்தற்கு 1 முடிந்த 5 முடிந்த-காலை 1 முடிந்ததன் 1 முடிந்தது 2 முடிப்பது 1 முடிபின 5 முடிபினவே 1 முடிபு 2 முடிமே 3 முடிய 4 முடியவும் 2 முடியா 2 முடியாது 2 முடியின் 1 முடியினும் 3 முடியும் 9 முடியும்-மன் 1 முடிவது 1 முடிவினது 1 முடிவு 2 முடிவும் 2 முடுகியல் 3 முடுகு 2 முடுகு_வண்ணம் 2 முத்தை 1 முதல் 88 முதல்-கண் 3 முதல்-வயினும்…

Read More

மீ – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மீ 1 மீட்டு 1 மீண்டு 2 மீன் 1 முழு நூலையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்.  1.எழுத்ததிகாரம்  2. சொல்லதிகாரம்  3. பொருளதிகாரம் முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும். மீ (1) மீ என மரீஇய இடம் வரை கிளவியும் – எழுத். உயி.மயங்:48/2 TOP மீட்டு (1) மீட்டு வரவு ஆய்ந்த வகையின்-கண்ணும் – பொருள். கற்:5/46 TOP மீண்டு (2) தான் மீண்டு எறிந்த தார் நிலை அன்றியும் – பொருள். புறத்:17/4 வினை-வயின் பிரிந்தோன் மீண்டு வரு-காலை – பொருள். கற்:53/1 TOP மீன் (1) மீன் என் கிளவி வல்லெழுத்து உறழ்வே – எழுத். புள்.மயங்:44/1 TOP

Read More

மி – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மிக்க 2 மிக்கதன் 1 மிக்கோன் 1 மிக 8 மிகலே 1 மிகற்கை 1 மிகா 3 மிகினும் 4 மிகு 7 மிகு-வழி 1 மிகுத்து 1 மிகுத்தோளை 1 மிகுதல் 9 மிகுதலும் 7 மிகுதி 10 மிகுதியின் 1 மிகுதியும் 2 மிகுதியொடு 1 மிகுநவும் 2 மிகுமே 22 மிகூஉம் 3 மிகை 3 மிடலொடு 1 மிடற்றினும் 1 மிடற்று 2 மிடைந்தும் 2 மியா 1 மியாவும் 1 மின் 1 மின்னும் 1 முழு நூலையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்.  1.எழுத்ததிகாரம்  2. சொல்லதிகாரம்  3. பொருளதிகாரம் முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும். மிக்க (2) மிக்க காமத்து மிடலொடு தொகைஇ – பொருள்.…

Read More

மா – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மா 8 மா_மர 1 மாக்களின் 1 மாக்களும் 1 மாசு 1 மாட்சிய 2 மாட்டு 1 மாட்டும் 1 மாட்டே 1 மாண் 1 மாண்புகள் 1 மாண்பும் 1 மாணா 1 மாணார் 1 மாத்திரை 4 மாதர் 3 மாது 1 மாந்தர் 2 மாந்தர்க்கு 2 மாந்தர்க்கும் 1 மாய் 1 மாய்ந்த 2 மாய 1 மாயம் 1 மாயோன் 2 மாராயம் 1 மாரை 2 மாலை 2 மாலையும் 2 மாவும் 5 மாற்ற 2 மாற்ற_அரும் 1 மாற்றமும் 2 மாற்றி 2 மாற்று 1 மாற்று_அரும் 1 மாற்றுதல்-கண்ணும் 1 மாற்றே 1 மாற்றோர் 1 மாறு 5 மாறுகோள் 1 மான 3 மானம்…

Read More

ம – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ம 16 மஃகான் 2 மக்கட்கு 1 மக்கள் 6 மக்கள்-கண்ணே 1 மக்கள்-தாமே 1 மக்களும் 2 மக்களொடு 1 மக 2 மகட்பாடு 1 மகட்பாலானும் 1 மகடூ 1 மகடூஉ 7 மகடூஉவொடு 1 மகப்பெயர் 1 மகர 4 மகரம் 3 மகவும் 3 மகவே 1 மகள் 3 மகளும் 1 மகளே 1 மகன் 4 மகனும் 1 மகனை 1 மகாரம் 7 மகிழ்ச்சி 2 மகிழ்ச்சியும் 1 மகிழ்ந்து 1 மங்கல 1 மங்கலமும் 1 மட 2 மடம் 2 மடல் 3 மடலின்-கண்ணும் 1 மடலே 1 மடன் 1 மடனும் 5 மடனே 1 மடனொடு 1 மடிமை 2 மடிமையொடு 1 மடை…

Read More