வெ – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வெ 2 வெகுண்டு 1 வெகுளி 3 வெகுளியின் 1 வெட்சி-தானே 1 வெண்சீர் 4 வெண்தளை 1 வெண்பா 12 வெண்பாட்டின் 1 வெண்பாட்டு 1 வெண்பாட்டே 4 வெதிரும் 1 வெம் 1 வெம்மை 2 வெயில் 2 வெரிந் 1 வெருகினை 1 வெருகு 1 வெருவின்-கண்ணும் 1 வெரூஉ 1 வெரூஉதல் 1 வெல்ல 2 வெள்ளடி 2 வெள்ளைக்கு 1 வெளிப்பட 6 வெளிப்படு 1 வெளிப்படுக்கும் 1 வெளிப்படுத்த 1 வெளிப்படுதலின் 1 வெளிப்படுதலும் 1 வெளிப்படை-தானே 1 வெறி 2 வெறியாட்டு 2 வெறுத்தல் 1 வெறுப்பின் 1 வெறுப்பும் 2 வென்ற 2 வென்றி 1 வென்றியும் 1 வென்று 1 வென்றோர் 1 முழு நூலையும் காண…

Read More

வீ – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வீங்கி 1 வீசிய 1 வீட 1 வீழ்ந்த 5 வீழ்ந்து 1 வீழ 2 வீழொடு 1 வீற்று 1 வீற்றும் 3 முழு நூலையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்.  1.எழுத்ததிகாரம்  2. சொல்லதிகாரம்  3. பொருளதிகாரம் முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும். வீங்கி (1) நா விளிம்பு வீங்கி அண்பல் முதல் உற – எழுத். பிறப்:14/1 TOP வீசிய (1) ஒள் வாள் வீசிய நூழிலும் உளப்பட – பொருள். புறத்:17/17 TOP வீட (1) சேய் வரல் வருத்தம் வீட வாயில் – பொருள். புறத்:35/3 TOP வீழ்ந்த (5) அகத்தோன் வீழ்ந்த நொச்சியும் மற்று அதன் – பொருள். புறத்:13/5 புறத்தோன் வீழ்ந்த புதுமையானும் – பொருள். புறத்:13/6…

Read More

வி – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் விசும்பொடு 1 விசை 3 விசை_மர 2 விட்டு 2 விடல் 1 விடியல் 1 விடு 3 விடு-வழி 1 விடுத்தல் 1 விடுத்தல்-கண்ணும் 2 விடுத்தலும் 1 விடுதல் 1 விடுப்பினும் 3 விடையும் 1 விண் 1 விதந்து 1 விதித்தலும் 1 விதிர்ப்பும் 1 வியங்கொள 1 வியங்கோள் 5 வியப்ப 2 வியப்பு 1 வியப்பொடு 1 வியர்த்தல் 2 வியல் 1 விரவிய 1 விரவியும் 3 விரவு 1 விரவுதல் 1 விரவுப்பெயர் 3 விரவுப்பெயர்க்கு 1 விரவும் 3 விராஅய் 1 விராஅய 1 விரி 2 விரிக்கும் 1 விரிக்கும்-காலை 3 விரிச்சி 1 விரித்தல் 2 விரித்தலும் 1 விரிப்பின் 3 விரியே 1 விரிவொடு…

Read More

வ – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வ 14 வஃகான் 1 வகர 3 வகரத்து 1 வகரம் 8 வகாரத்து 1 வகாரம் 3 வகாரம்-மிசையும் 1 வகுக்கும்-காலை 1 வகுத்த 3 வகுத்தல்-கண்ணும் 1 வகுத்தனர் 3 வகுத்து 2 வகை 51 வகை-தாமே 1 வகை-தானே 1 வகைத்து 4 வகைத்தே 10 வகைப்பட்ட 1 வகைப்படுமே 2 வகைபட 1 வகைபெற்றனவே 1 வகைமையான 1 வகைய 4 வகையது 1 வகையான் 6 வகையானும் 3 வகையிற்று 1 வகையின் 11 வகையின்-கண்ணும் 2 வகையினானும் 1 வகையினும் 12 வகையும் 4 வகையே 10 வகையொடு 6 வகையோர் 1 வகையோரும் 1 வசை 2 வசையொடும் 1 வஞ்சி 8 வஞ்சி-தானே 1 வஞ்சிக்கு 2 வஞ்சிச்சீர்…

Read More

வா – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வா 2 வாகை-தானே 1 வாடா 1 வாடிய-கண்ணும் 1 வாணிக 1 வாய் 3 வாய்த்து 2 வாய்ந்தனர் 1 வாய்மை 1 வாய்மையும் 1 வாய்மொழி 2 வாயில் 14 வாயில்-கண்ணும் 1 வாயில்கட்கு 2 வாயில்கள் 1 வாயிலின் 1 வாயிலும் 1 வாயிலொடு 1 வாயிலோர் 1 வாயிற்கும் 1 வாயினும் 1 வாயுறுத்தற்றே 1 வாயுறை 5 வார் 1 வார்தல் 1 வாரத்து 1 வாரம் 4 வாரமொடு 1 வாரல் 1 வாரா 11 வாராததனான் 1 வாராதது 1 வாழ் 4 வாழ்க்கை 2 வாழ்க்கையுள் 1 வாழ்ச்சி 1 வாழ்ச்சியின் 1 வாழ்த்தல் 2 வாழ்த்தலும் 1 வாழ்த்தியல் 1 வாழ்த்தும் 3 வாழ்த்தே 3 வாழ்த்தொடு…

Read More

ல – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ல 7 லகரம் 1 லகார 3 லகாரம் 2 முழு நூலையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்.  1.எழுத்ததிகாரம்  2. சொல்லதிகாரம்  3. பொருளதிகாரம் முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும். ல (7) இடையெழுத்து என்ப ய ர ல வ ழ ள – எழுத். நூல்:21/1 ட ற ல ள என்னும் புள்ளி முன்னர் – எழுத். நூல்:23/1 ல ளஃகான் முன்னர் ய வவும் தோன்றும் – எழுத். நூல்:24/2 ஞ ண ந ம ன ய ர ல வ ழ ள என்னும் – எழுத். மொழி:45/1 ல ன என வரூஉம் புள்ளி முன்னர் – எழுத். தொகை:7/1 ல ன என வரூஉம்…

Read More

ர – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ர 7 ரஃகான் 1 ரகர 1 ரகரத்து 1 ரகரம் 3 ரகார 4 ரகாரம் 1 முழு நூலையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்.  1.எழுத்ததிகாரம்  2. சொல்லதிகாரம்  3. பொருளதிகாரம் முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும். ர (7) இடையெழுத்து என்ப ய ர ல வ ழ ள – எழுத். நூல்:21/1 ய ர ழ என்னும் புள்ளி முன்னர் – எழுத். நூல்:29/1 தம் முன் தாம் வரூஉம் ர ழ அலங்கடையே – எழுத். நூல்:30/2 ய ர ழ என்னும் மூன்றும் முன் ஒற்ற – எழுத். மொழி:15/1 ஞ ண ந ம ன ய ர ல வ ழ ள என்னும்…

Read More

யா – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் யா 11 யா-வயின் 1 யா_மர 1 யாஅர் 1 யாக்கை 1 யாட்டின்-கண்ணே 1 யாடு 1 யாடும் 1 யாண்டினது 1 யாண்டு 1 யாணர் 1 யாணு 1 யாத்த 5 யாத்தலொடு 1 யாத்தவை 1 யாத்தனர் 2 யாத்து 1 யாதன் 1 யாது 6 யாப்பிற்று 1 யாப்பின் 4 யாப்பின 1 யாப்பினும் 2 யாப்பினுள் 3 யாப்பு 6 யாப்பு-வழி 1 யாப்பும் 2 யாப்புற 3 யாப்பே 2 யாப்பொடு 1 யாம் 3 யாமம் 1 யார்க்கும் 2 யாரும் 1 யாவர் 2 யாவள் 1 யாவன் 1 யாவும் 1 யாவை 1 யாழ் 1 யாழின் 1 யாழோர் 1 யாறும்…

Read More

ய – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ய 9 யஃகான் 1 யகர 3 யகரம் 4 யகரமும் 1 யகார 1 யகாரம் 2 முழு நூலையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்.  1.எழுத்ததிகாரம்  2. சொல்லதிகாரம்  3. பொருளதிகாரம் முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும். ய (9) இடையெழுத்து என்ப ய ர ல வ ழ ள – எழுத். நூல்:21/1 ல ளஃகான் முன்னர் ய வவும் தோன்றும் – எழுத். நூல்:24/2 க ச ஞ ப ம ய வ ஏழும் உரிய – எழுத். நூல்:26/3 ய ர ழ என்னும் புள்ளி முன்னர் – எழுத். நூல்:29/1 ய ர ழ என்னும் மூன்றும் முன் ஒற்ற – எழுத். மொழி:15/1 ஞ…

Read More

மோ – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மோ 1 மோத்தையும் 2 மோனை 2 முழு நூலையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்.  1.எழுத்ததிகாரம்  2. சொல்லதிகாரம்  3. பொருளதிகாரம் முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும். மோ (1) மியா இக மோ மதி இகும் சின் என்னும் – சொல். இடை:26/1 TOP மோத்தையும் (2) மோத்தையும் தகரும் உதளும் அப்பரும் – பொருள். மரபி:2/3 மோத்தையும் தகரும் உதளும் அப்பரும் – பொருள். மரபி:47/1 TOP மோனை (2) மோனை எதுகை முரணே இயைபு என – பொருள். செய்யு:88/1 அடி-தொறும் தலை எழுத்து ஒப்பது மோனை – பொருள். செய்யு:92/1 TOP

Read More