ஞொ – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


ஞொள்கி (1)

புலம்_கடை மடங்க தெறுதலின் ஞொள்கி/நிலம் புடைபெயர்வது அன்று-கொல் இன்று என – அகம் 31/2,3