ஞா – முதல் சொற்கள்

ஞாங்கர்

(வி.அ) 1. அங்கே, there
2. அப்பால், beyond
3. மேல், on, over
4. அப்பொழுது, at that time

1

தூங்கு இலை வாழை நளி புக்கு ஞாங்கர்
வருடை மட மறி ஊர்வு இடை துஞ்சும் – கலி 50/3,4

தொங்குகின்ற இலைகளையுடைய வாழை மரங்கள் செறிவாக இருக்குமிடத்தில் புகுந்து, அங்கு
வருடை மானின் இளம் குட்டி திரிகின்ற இடத்தில் துயில்கொள்ளும்

2.

இன் சுவை மூரல் பெறுகுவிர் ஞாங்கர்
குடி நிறை வல்சி செம் சால் உழவர்
நடை நவில் பெரும் பகடு புதவில் பூட்டி – பெரும் 196-198

இனிய சுவையுள்ள பருப்புச்சோறைப் பெறுவீர் – அந்நிலத்திற்கு மேல்,
குடியிருப்பு நிறைந்த, உணவினையுடைய செவ்விய சாலாக உழுகின்ற உழவர்கள்
நடை பயின்ற பெரிய எருதுகளை முற்றத்தே நுகத்தைப் பூட்டிக்கொண்டு சென்று

3.

அருவி ஆர்க்கும் அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு
ஞாங்கர் இள வெயில் உணீஇய ஓங்கு சினை
பீலி மஞ்ஞை பெடையோடு ஆலும் – நற் 288/1-3

அருவி ஆரவாரமாய் ஒலிக்கும் தெய்வ மகளிர் வாழும் நெடிய மலையுச்சியில்
மேலிருந்துவரும் இளவெயிலைப் பெறுவதற்காக, உயர்ந்த கிளைகளிலிருந்து
தோகையையுடைய ஆண்மயில் தன் பெடையோடு ஆடும்

4.

தண் பனி உறைக்கும் புலரா ஞாங்கர்
நுண் கோல் சிறு கிணை சிலம்ப ஒற்றி – புறம் 383/2,3

குளிர்ந்த பனி துளிக்கும் புலராத அந்தப் பொழுதில்
நுண்ணிய கோல் கட்டப்பட்ட தடாரிப்பறையைக் கொட்டி

மேல்


ஞாட்பு

(பெ) 1. போர், battle
2. போர்க்களம், battelfield
3. போர்க்களப்பூசல், loud uproar in a battlefield

1

நன்னன்
நறு மா கொன்று ஞாட்பில் போக்கிய
ஒன்றுமொழி கோசர் போல – குறு 73/2-4

நன்னன் என்பவனின்
மணமுள்ள மா மரத்தை அழித்து, அவனையும் போரில் வீழ்த்திய
சொல்தவறாக் கோசர் போல

2.

படு புலா கமழும் ஞாட்பில் துடி இகுத்து
அரும் கலம் தெறுத்த பெரும் புகல் வலத்தர் – அகம் 89/14,15

மிக்கபுலவு நாறும் போர்க்களத்தே, துடியினைத் தாழக்கொட்டி
அரிய அணிகலன்களைத் திறையாகப் பெற்றுக்குவித்த பெரிய போர் விருப்பினையுடைய வென்றியினர்

3.

வெள்ளத் தானை அதிகன் கொன்று உவந்து
ஒள்_வாள்_அமலை ஆடிய ஞாட்பின் – அகம் 142/13,14

வெள்ளம் போன்ற சேனையினையுடைய அதிகன் என்பானைக் கொன்று மகிழ்ந்து
ஒள்வாள்அமலை என்னும் வெற்றிக்கூத்தை ஆடிய போர்க்களப்பூசலைப் போல

மேல்


ஞாண்

(பெ) 1. நூல், கயிறு, thread, string, cord
2. வில்லின் நாண், bowstring

1

ஒன்பது கொண்ட மூன்று புரி நுண் ஞாண்
புலரா காழகம் புலர உடீஇ – திரு 183,184

ஒன்பதாகிய நூலைத் தன்னிடத்தே கொண்ட, ஒரு புரி மூன்றாகிய, நுண்ணிய பூணூலையும் உடைய,
ஈரம் காயாத துகில் புலர உடுத்தி

2.

வரி மாண் நோன் ஞாண் வன் சிலை கொளீஇ – அகம் 61/7

மாண்புறு வரியையுடைய வலிய வில்லில் வலிய நாணினைக் கொளுத்தி

மேல்


ஞாய்

(பெ) (உன்)தாய், (your)mother

யாயும் ஞாயும் யார் ஆகியரோ – குறு 40/1

என்னுடைய தாயும் உன்னுடைய தாயும் யார் யாரோ

மேல்


ஞாயர்

(பெ) (உன்)செவிலித்தாயர், foster mothers

பெரும் தெருவில் கொண்டாடி ஞாயர் பயிற்ற – கலி 81/12

பெரிய தெருவில் உன்னைச் சீராட்டி உன் செவிலித்தாய்மார் சொல்லிக்கொடுக்க

மேல்


ஞாயில்

(பெ) கோட்டையின் ஏவறை, bastion of a fortress

நெடு மதில் நிரை ஞாயில்
அம்பு உமிழ் அயில் அருப்பம் – மது 66,67

நெடிய மதிலினையும், வரிசையான ஏவறைகளையும்,
அம்பு விடுகின்ற, வேல் வீசுகின்ற அரண்களையும்,

மேல்


ஞாயிறு

(பெ) சூரியன், Sun

பகல் செய்யும் செம் ஞாயிறும்
இரவு செய்யும் வெண் திங்களும் – மது 7,8

பகலை உண்டாக்கும் சிவந்த கதிரவனும்
இரவில் (ஒளி)செய்யும் வெண்மையான திங்களும்

மேல்


ஞால்

(வி) தொங்கு, hang

ஞால் இயல் மென் காதின் புல்லிகை சாமரை – கலி 96/11

தொங்கும் இயல்புடைய மென்மையான காதிலிருக்கும் புல்லிகை என்னும் காதணியே கன்னத்தின் சாமரையாகவும்

ஞான்ற ஞாயிறு குட மலை மறைய – நற் 239/1

மேலை அடிவானத்தில் தொங்கிக்கொண்டிருந்த ஞாயிறு மேற்கு மலையில் சென்று மறைய

மேல்


ஞால

(வி.அ) மிகவும், very much

சுடு நீர் வினை குழையின் ஞால சிவந்த
கடி மலர் பிண்டி தன் காதில் செரீஇ – பரி 12/87,88

நெருப்பிலிட்டுச் சுடுகின்ற தன்மையுள்ள வேலைப்பாடு அமைந்த குழையினைப் போல, மிகவும் சிவந்த
வாசமுள்ள மலரான அசோகமலரைத் தன் காதில் செருகிக்கொண்டு

மேல்


ஞாலம்

(பெ) 1. பூமி, earth
2. உலகம், world

1

இரு முந்நீர் குட்டமும்
வியன் ஞாலத்து அகலமும் – புறம் 20/1,2

பெரிய கடலினது ஆழமும்,
அகன்ற பூமியின் பரப்பும்,

2.

ஞாலம் நின் வழி ஒழுக பாடல் சான்று – பதி 24/9

உலகமோ உன் வழியில் நடக்க, புலவர் பாடும் புகழைப் பெற்று

மேல்


ஞாழல்

(பெ) புலிநகக்கொன்றை, Orange cup-calyxed brasiletto-climber wagaty, caesalpinia cucullata Roxb

சிறு வீ ஞாழல் தேன் தோய் ஒள் இணர் – நற் 191/1

சிறிய பூக்களைக் கொண்ட ஞாழலின் தேன் செறிந்திருந்த ஒளிரும் பூங்கொத்துக்கள்

ஞாழல் என்பது ஒரு கடற்கரைத் தாவரம். இது உயரமான புதர்வகைச் செடி என்றும், ஒரு வகைக் கொன்றை மரம்
என்றும், கொடி வகை என்றும் பல வகை விளக்கங்கள் கிடைக்கின்றன.
சங்க இலக்கியங்களை அலசியதில் கிடைத்த விபரங்கள் இதோ.

1.

இது கடற்கரையில் வளரக்கூடியது.

(எக்கர் ஞாழல் இணர் படு பொதும்பர் – ஐங் 144/1)

2.

இது சிறிய இலைகளையும், பெரிய கிளைகளையும் கொண்டது.

(எக்கர் ஞாழல் சிறியிலை பெரும் சினை – ஐங் 145/1)

3.

இதன் கிளைகள் மிகவும் உயரமாக நீண்டிருக்கும்.

(ஞாழல் ஓங்கு சினை தொடுத்த கொடும் கழி – அகம் 20/5)

4.

பெண்கள் எட்டி மலர்களைப் பறிக்கும் அளவுக்குக் கிளைகள்தாழ்ந்திருக்கும்.
(

(கடல் ஆடு மகளிர் கொய்த ஞாழலும் – அகம் 216/8)

5.

இதன் பூக்கள் சிறியனவாய் இருக்கும்.

(சிறு வீ ஞாழல் – நற். 31/5)

6.

இதன் மலர்கள்கொத்துக்கொத்தாக இருக்கும்.

(தெரி இணர் ஞாழலும் – கலி. 127/1)

7.

இதன் மலர்கள் நறுமணம் மிக்கவை.

(இதுவே நறு வீ ஞாழல் மா மலர் தாஅய் – நற் 96/1)

8.

இதன் மொட்டுக்கள் பசுமையாக இருக்கும்.

(பசு நனை ஞாழல் பல் சினை ஒரு சிறை – குறு 81/3)

9.

நன்கு மலர்ந்த மலர்கள் தினையைப் போன்று இருக்கும்.

(நனை முதிர் ஞாழல் தினை மருள் திரள் வீ – குறு 397/1)

10.

இதன் சிறிய பூக்கள் வெண்சிறுகடுகினைப் போன்று இருக்கும்.

(ஐயவி அன்ன சிறு வீ ஞாழல் – குறு 50/1)

11.

இதன் மலர்கள் பொன் நிறத்தில் இருக்கும்.

(பொன் இணர் ஞாழல் முனையின் பொதி அவிழ் – ஐங் 169/2)

12.

இதன் மலர்கள் சிவப்பாகவும், கிளைகள் கரிய நிறத்திலும் இருக்கும்.

(செம் வீ ஞாழல் கரும் கோட்டு இரும் சினை – அகம் 240/1)

சில பண்புகள் முரண்பாடாக இருப்பதைக் காணலாம். எனவே ஞாழலில் பல வகை உண்டு என்பது தெளிவாகிறது.

தமிழ்ப் பேரகராதி (Tamil lexicon) இதைப் பலவிதங்களில் பொருள்கொள்ளுகிறது.

1. Orange cup-calyxed brasiletto-climber wagaty. புலிநகக்கொன்றை.
2. Peacock’s crest. மயிற்கொன்றை.
3. Fetid cassia. பொன்னாவிரை
4. False tragacanth. கோங்கு.
5. Jasmine, Jasminum; மல்லிகைவகை.
6. Cinnamon, cinnamomum; கொடிவகை.
7. Saffron, bulbous-rooted plant. குங்குமம்.
8. Heart-wood; மரவயிரம்
9. Hard, solid wood; ஆண்மரம்.

மேல்


ஞாளி

(பெ) நாய், dog

வை எயிற்று
வலம் சுரி தோகை ஞாளி மகிழும் – அகம் 122/7,8

கூரிய பல்லினையும்
வலமாகச் சுரிதலுடைய வாலினையும் உடைய நாய் குரைக்கும்

மேல்


ஞாறு

(வி) தோன்று, appear

மணி புரை மா மலை ஞாறிய ஞாலம் – பரி 23/80

மணியை நிறத்தால் ஒத்த பெரிய மலைகள் தோன்றிய இந்த மண்ணுலகத்தை

மேல்


ஞான்று

1. (வி.எ) ஞால் என்பதன் இறந்தகால வினை எச்சம், தொங்கி, hanging
2. (பெ) நாள், அப்பொழுது, time, day, at the time of

1

ஞான்று தோன்று அவிர் சுடர் மான்றால் பட்டு என – அகம் 39/13

தொங்குவது போல் தோன்றிய ஞாயிறு மயங்கி மறைந்திட

2.

ஈன்ற ஞான்றினும் பெரிது உவந்தனளே – புறம் 278/9

பெற்ற நாளில் கொண்ட உவகையிலும் பேருவகை கொண்டாள்

மேல்


ஞான்றை

(பெ) ஞான்று, பார்க்க ஞான்று(பெ)

பசும் பூண் பாண்டியன் வினை வல் அதிகன்
களிறொடு பட்ட ஞான்றை
ஒளிறு வாள் கொங்கர் ஆர்ப்பினும் பெரிதே – குறு 393/4-6

பசும்பூண் பாண்டியனின் செயல்திறம் மிக்க அதிகன் என்பான்
தன் யானையோடு இறந்தபோது
ஒளிறும் வாள்களையுடைய கொங்கர் எழுப்பிய கூச்சலினும் பெரியது.

மேல்