வௌ – முதல் சொற்கள், வில்லி பாரதம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வௌவ 2
வௌவி 2
வௌவிய 1
வௌவினான் 1

தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்


வௌவ (2)

மா வலான் வய மா பதினாயிரம் வௌவ
கோ வலான் அவன் கொண்ட கோ மீளவும் கொண்டான் – வில்லி:22 20/3,4
வன்பினால் அவனி வௌவ என்று-கொல் என் மனையில் உண்டியை மறுத்தவன் – வில்லி:27 125/1

மேல்


வௌவி (2)

சால மிக்க தமனியமும் வௌவி உயர் சாரல் விந்த சயில புறத்து – வில்லி:10 58/2
பிறர் பெரும் தாரம் வௌவி அந்தரத்தில் பெயர்வது பெருமையோ பித்தா – வில்லி:15 9/2

மேல்


வௌவிய (1)

கனி என தினகரனை வௌவிய கடவுள் மாருதி துணைவனே – வில்லி:26 12/4

மேல்


வௌவினான் (1)

மன்னவா குருகுலத்திலே ஒருவன் மைந்தன் ஆர் உயிரை வௌவினான்
என்ன வானவர் நகைப்பரே எனை உரைத்த நாவுடன் இருத்தியோ – வில்லி:27 127/3,4

மேல்