வா – முதல் சொற்கள், வில்லி பாரதம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வா 5
வாக்கு 1
வாகம் 2
வாகமும் 2
வாகன் 3
வாகன 1
வாகனங்களொடும் 1
வாகனத்தினார் 1
வாகனத்தொடும் 1
வாகனம் 1
வாகனமும் 2
வாகனன் 8
வாகனாதியும் 1
வாகனும் 1
வாகு 21
வாகுவால் 1
வாகுவில் 2
வாகுவின் 2
வாகுவினால் 1
வாகுவும் 4
வாகுவுமே 1
வாகுவை 1
வாகை 37
வாகையால் 2
வாகையும் 3
வாகையோன் 1
வாங்க 3
வாங்கலும் 1
வாங்கவும் 1
வாங்கவே 1
வாங்காத 1
வாங்காமல் 1
வாங்கி 51
வாங்கிய 3
வாங்கியன 1
வாங்கின் 1
வாங்கின 1
வாங்கினார் 4
வாங்கினாரே 1
வாங்கினான் 1
வாங்கு 3
வாங்குக 1
வாங்குகை 1
வாங்குதற்கு 1
வாங்குபு 1
வாங்கும் 7
வாச 28
வாசகம் 22
வாசகமும் 1
வாசகமே 2
வாசகாதிகள் 1
வாசபதி 1
வாசம் 4
வாசமும் 2
வாசமே 1
வாசவ 3
வாசவர் 1
வாசவர்கள் 2
வாசவற்கு 5
வாசவன் 28
வாசவன்-கொல் 1
வாசவனுக்கு 1
வாசவனும் 3
வாசவனொடு 1
வாசி 33
வாசிகள் 3
வாசிகள்-தம்மொடும் 1
வாசிகளும் 1
வாசிகளே 3
வாசிதனயனான 1
வாசியில் 3
வாசியின் 2
வாசியும் 11
வாசியை 1
வாசியொடு 1
வாசுகி 3
வாசுகி-தனக்கு 1
வாசுகியையும் 1
வாசுதேவன் 2
வாசுதேவனையும் 1
வாஞ்சா 1
வாட்டம் 2
வாட்டு 1
வாட்டும் 1
வாட்படை 2
வாட 1
வாடாமல் 1
வாடி 6
வாடிய 4
வாடினீர் 1
வாடுகின்ற 2
வாடும் 2
வாடை 3
வாண்மையால் 1
வாணர் 1
வாணன் 2
வாணனை 2
வாதித்தல் 1
வாதியே 1
வாதினோடு 1
வாது 2
வாதை 1
வாம் 6
வாம 2
வாமன் 1
வாமனனை 1
வாய் 99
வாய்-தொறும் 2
வாய்க்கவே 1
வாய்க்குமதோ 1
வாய்கள் 3
வாய்த்த 3
வாய்த்தது 2
வாய்த்தமை 1
வாய்த்தவா 1
வாய்த்துழி 1
வாய்த்தோன் 2
வாய்ந்த 2
வாய்ப்ப 2
வாய்ப்பான 1
வாய்மலர்ந்தான் 1
வாய்மலர்ந்தானே 1
வாய்மை 40
வாய்மை-தானும் 1
வாய்மைகள் 2
வாய்மைகளும் 1
வாய்மையன் 1
வாய்மையாய் 1
வாய்மையால் 9
வாய்மையான் 1
வாய்மையான்-தன் 1
வாய்மையில் 1
வாய்மையின் 3
வாய்மையினால் 3
வாய்மையும் 8
வாய்மையே 1
வாய்மையொடு 1
வாய்மொழி 2
வாய 1
வாயசமே 1
வாயது 1
வாயர் 1
வாயன் 1
வாயாள் 2
வாயான் 2
வாயானே 1
வாயிடை 2
வாயில் 11
வாயிலவர் 1
வாயிலில் 3
வாயிலோர் 3
வாயிலோர்-தம்மை 1
வாயின் 1
வாயின்-நின்று 1
வாயினார் 2
வாயினால் 1
வாயினான் 1
வாயினில் 1
வாயினும் 1
வாயினை 1
வாயு 30
வாயு_குமரன் 3
வாயு_குமரனே 1
வாயு_குமாரன் 1
வாயு_குமாரனும் 1
வாயு_குமாரா 1
வாயு_சுதன் 2
வாயு_சுதனுடன் 1
வாயு_புத்திரன் 1
வாயு_மதலையே 1
வாயு_மைந்தன் 2
வாயு_மைந்தனை 1
வாயும் 4
வாயுவால் 1
வாயுவின் 12
வாயுவுக்கு 1
வாயொடு 1
வார் 76
வார்கின்ற 1
வார்த்த 1
வார்த்து 2
வார்த்தை 18
வார்த்தை-தனக்கு 1
வார்த்தைக்கு 1
வார்த்தைகள் 1
வார்த்தையும் 4
வார்தக 1
வார 1
வாரண 5
வாரணங்கள் 3
வாரணத்துக்கு 1
வாரணம் 14
வாரணமும் 2
வாரணமே 3
வாரணாவத 1
வாரணாவதம் 1
வாரணாவதம்-தனில் 1
வாரம் 3
வாரா 3
வாராத 1
வாராதார் 1
வாராது 1
வாராதே 1
வாராநின்ற 1
வாராமல் 1
வாரார்கள் 1
வாரான் 1
வாரி 17
வாரிசாத 1
வாரிதங்கள் 1
வாரிதம் 1
வாரிதி 8
வாரிதி-வாய் 1
வாரிதியை 1
வாரிய 1
வாரியிடை 1
வாரியில் 1
வாரியின் 3
வாரியை 1
வாரியையும் 1
வாருண 2
வாரும் 2
வாருவன 1
வாரே 1
வால் 10
வால்-தனை 1
வால 1
வாலதி 7
வாலதிகளில் 1
வாலவீமன் 1
வாலி 1
வாலியும் 1
வாலும் 2
வாவி 13
வாவிய 1
வாவியிடையே 1
வாவியில் 4
வாவியின் 2
வாவியும் 2
வாவியை 2
வாவின 1
வாவு 2
வாவும் 1
வாழ் 44
வாழ்க்கை 4
வாழ்க்கையானை 1
வாழ்க 4
வாழ்த்த 6
வாழ்த்தவே 4
வாழ்த்தி 5
வாழ்த்தியே 2
வாழ்த்தினர் 1
வாழ்த்தினார் 1
வாழ்த்தினாரே 1
வாழ்த்தினாள் 2
வாழ்த்து 1
வாழ்தல் 3
வாழ்தலால் 1
வாழ்தலும் 1
வாழ்தற்கு 1
வாழ்தி 1
வாழ்தியேல் 1
வாழ்திர் 2
வாழ்ந்த 1
வாழ்ந்தவாறே 1
வாழ்ந்தாய் 1
வாழ்ந்தார் 2
வாழ்ந்து 1
வாழ்ந்தேன் 2
வாழ்நர் 1
வாழ்நரும் 1
வாழ்பவர்க்கு 2
வாழ்வ 1
வாழ்வதற்கே 1
வாழ்வது 1
வாழ்வன 1
வாழ்வாம் 1
வாழ்வாய் 1
வாழ்வார் 1
வாழ்வால் 1
வாழ்வாள் 1
வாழ்வான் 1
வாழ்வின் 1
வாழ்வினை 1
வாழ்வு 38
வாழ்வுக்கு 1
வாழ்வுடன் 1
வாழ்வுடை 5
வாழ்வும் 25
வாழ்வுற்று 1
வாழ்வுற 5
வாழ்வுறு 3
வாழ்வுறுதல் 1
வாழ்வுறும் 1
வாழ்வே 1
வாழ்வேனோ 1
வாழ்வோர் 1
வாழ்வோன் 1
வாழ 7
வாழி 24
வாழியே 8
வாழுகின்ற 1
வாழுதல் 1
வாழுதி 1
வாழும் 13
வாழையின் 1
வாழையும் 1
வாள் 164
வாள்-அதனை 1
வாள்_நகை 2
வாள்_நுதலை 1
வாள்கள் 2
வாள 6
வாளம் 8
வாளமாக 1
வாளமும் 6
வாளா 2
வாளால் 5
வாளாலும் 1
வாளி 136
வாளிகள் 14
வாளிகளால் 2
வாளிகளில் 1
வாளிகளின் 2
வாளிகளும் 1
வாளியன் 2
வாளியால் 15
வாளியாலும் 1
வாளியான் 2
வாளியில் 1
வாளியின் 11
வாளியினால் 1
வாளியினில் 1
வாளியும் 5
வாளியுமே 1
வாளியே 2
வாளியை 1
வாளியொடு 1
வாளில் 1
வாளின் 5
வாளினர் 2
வாளினன் 1
வாளினால் 3
வாளினான் 1
வாளினுடன் 1
வாளினும் 2
வாளினை 1
வாளினொடும் 1
வாளுடன் 2
வாளும் 4
வாளை 8
வாளைகள் 1
வாளையும் 1
வாளொடு 5
வாளோடு 1
வான் 136
வான்-வாய் 1
வான்_நதி 1
வான்நாடர் 1
வான்நாடு 1
வான்மணி 1
வான்மணியின் 1
வான்மணியினை 1
வான்மொழி 1
வான 9
வான_நாயகன் 1
வானகத்து 2
வானகம் 7
வானகம்-தனை 1
வானகமும் 1
வானத்து 3
வானநாடன் 1
வானம் 18
வானமா 1
வானமீன் 1
வானமும் 1
வானமே 2
வானர 1
வானரம் 2
வானவர் 32
வானவர்-தம் 1
வானவர்-தமது 1
வானவர்_கோன் 2
வானவர்_கோன்-தன் 2
வானவர்க்கு 6
வானவர்கள் 3
வானவரில் 1
வானவரின் 1
வானவருக்கு 1
வானவரும் 2
வானவரை 1
வானவரையும் 1
வானவன் 6
வானவனே 1
வானிடத்து 1
வானிடை 11
வானில் 20
வானிலே 1
வானின் 11
வானினது 1
வானினிடத்து 1
வானினிடை 1
வானினும் 1
வானினூடு 1
வானுக்கு 1
வானுடை 1
வானும் 4
வானுலகம் 1
வானுலகு 1
வானுலகும் 1
வானுளோர் 1
வானூடு 1
வானை 1
வானொடு 2
வானோர் 8
வானோர்க்கு 2
வானோரும் 2
வானோன் 1

தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்


வா (5)

நீ வா என்றே அருகு இருத்தி நெடும் கண் பொழியும் நீர் துடையாள் – வில்லி:11 217/2
வா வரும் கவன மா கடுகு தேர் வலவர் போய் – வில்லி:34 18/1
படுக வா என்று தேர் மேல் சென்றனன் பரிதி போல்வான் – வில்லி:36 16/4
இன்று போய் இனி நாளை வா என இனிது இயம்பினனால் – வில்லி:44 38/2
மாமன் ஆகியும் மிகைத்து வரு மத்திரனை வா எனா அமர் தொடக்கினன் உதிட்டிரனே – வில்லி:46 69/4

மேல்


வாக்கு (1)

வாக்கு உந்தி மலரோன் பின்னும் மன தளர்வு அகற்றினானே – வில்லி:27 158/4

மேல்


வாகம் (2)

மூவரும் தம்தம் வாகம் மேற்கொண்டு முந்துற வந்துவந்து அணிந்தார் – வில்லி:9 45/2
வாகம் இன்றி வந்த வழி மீள நின்ற சந்தனு குமாரனும் சரங்கள் விடவே – வில்லி:38 32/2

மேல்


வாகமும் (2)

வாரணம் இவுளி தேர் முதல் நிரைத்த வாகமும் சேனையும் ஒருசார் – வில்லி:6 16/3
அற்றஅற்ற விதங்கொள் வாகமும் ஆகி ஏகினர் அடையவே – வில்லி:41 31/4

மேல்


வாகன் (3)

முன் உருவம்-தனை மாற்றி முகில் வாகன் திரு மதலை மோகி ஆகி – வில்லி:7 27/1
ஏத்து தனஞ்சயன் கிரீடி சுவேத வாகன் எனும் நாமம் படைத்த பிரான் யாழோர் இன்பம் – வில்லி:7 44/2
சோனை மழை முகில் வாகன் முதல சுரேசர் தொழுது துதிக்கவே – வில்லி:34 27/3

மேல்


வாகன (1)

வாகன குரிசில் வின்மை வல்லபம் இருந்தவாறே – வில்லி:22 100/4

மேல்


வாகனங்களொடும் (1)

மான் திகழ் தேர் முதலான வாகனங்களொடும் நின்றீர் வலி கூர் என் கை – வில்லி:46 140/3

மேல்


வாகனத்தினார் (1)

மாலினால் வரும் களிறு வாசி மா மன்னு தேர் எனும் வாகனத்தினார்
வேலினால் எறிந்து அமர் உடற்றியும் வெய்ய வாளினால் வெட்டி முட்டியும் – வில்லி:45 58/2,3

மேல்


வாகனத்தொடும் (1)

விட்டவிட்ட ரத துரங்க வேழ வாகனத்தொடும்
தொட்டதொட்ட சிலையொடும் துணிந்து வெம் களத்திடை – வில்லி:40 40/1,2

மேல்


வாகனம் (1)

முத்த நெடும் குடை நிழற்ற மூ வகை வாகனம் ஏறி – வில்லி:46 155/2

மேல்


வாகனமும் (2)

வாள் வலியால் அரிந்த பிரான் கையில் வில்லும் வாளியும் வாகனமும் உடன் மாற்றுவித்தான் – வில்லி:43 41/3
வீ வரும் தன்மை அறிந்து வாகனமும் விறல் படைகளும் ஒழித்திட்டாய் – வில்லி:45 15/2

மேல்


வாகனன் (8)

கரவுடன் அந்தணர் நாப்பண் இருந்த கொற்ற கரு முகில் வாகனன் புதல்வன் கரிய மேனி – வில்லி:5 54/3
முந்த வார் சிலை கை முகில் வாகனன்
மைந்தன் வாளி மழைகளின் மாய்ந்தவே – வில்லி:5 101/3,4
குளித்து அருந்துதற்கு இடம் கொடான் அ வனம் கொண்டல் வாகனன் காவல் – வில்லி:9 4/4
மங்குல் வாகனன் என்று எண்ணி கதுமென வந்து தொக்கார் – வில்லி:13 24/4
மை முகில் வாகனன் கனக முடி மேல் அம் பொன் வனச மலர் ஒன்று தழல் மயில் முன் வீழ – வில்லி:14 11/3
கொண்டல் வாகனன் கொண்ட மெய் ஒழித்து தன் கோல மெய்யுடன் வெளி நின்றான் – வில்லி:27 240/2
அண்டர் குல பதியாம் விடை வாகனன் அம் பொன் முடி மலர் நாறிடு தாளினன் – வில்லி:45 68/1
எழிலி மதங்கய வாகனன் தனயனது எழில் பெறு கந்தரமே துணிந்திடும்வகை – வில்லி:45 223/3

மேல்


வாகனாதியும் (1)

வாகனாதியும் அகற்றி நின்-மின் என்ன மாருதி மைந்தனை ஒழிந்தோர் மண்ணின் மீது – வில்லி:43 36/3

மேல்


வாகனும் (1)

மருவு வெம் குரல் கொண்டல் வாகனும் வலனும் ராம ராவணரும் என்னவே – வில்லி:35 6/4

மேல்


வாகு (21)

தேன் இருந்த மாலை வாகு சிகரம் மீது தெண் திரை – வில்லி:3 70/3
குன்று என குவிந்து இலங்கு கொற்ற வாகு வீரனே – வில்லி:3 81/3
கொல்ல வந்தனன் என புகன்று இரு கை கொட்டி வாகு மிசை தட்டினான் – வில்லி:4 56/4
வல்லியம் போல் நடந்து தனு இரு கையாலும் வாரி எடுத்து எதிர் நிறுத்தி மல்லல் வாகு
சல்லியனும் நாண் ஏற்ற முடியாது அந்த தனுவுடனே தன் தனுவும் தகர வீழ்ந்தான் – வில்லி:5 51/1,2
வீரம்-கொலோ வாகு சாரம்-கொலோ செல்வ மிச்சம்-கொலோ – வில்லி:10 115/3
வஞ்சினம் உரைசெய்து உள்ளமும் மெய்யும் வாகு பூதரங்களும் பூரித்து – வில்லி:10 137/2
மரு ஒன்றும் அலங்கல் மார்பும் வாகு பூதரமும் பூரித்து – வில்லி:13 17/2
மல் வளைத்த சிகர வாகு கிரியின் மீதும் மார்பினும் – வில்லி:13 121/3
கொன்று இவரை வாகு வலியின் கவர்வது இ தரணி கொள்பவனும் என் துணைவனே – வில்லி:28 69/2
செம் பற்பராக முடி மா மதாணி செறி தொங்கல் வாகு வலயம் – வில்லி:37 13/1
வனைந்து இலங்கு கழலும் முத்து வடமும் வாகு வலயமும் – வில்லி:38 5/1
மறமும் வாகு வலியும் வல் வில் முதல் எ படையின் – வில்லி:38 40/1
ஒருபது பதிற்று நூறு மழ களிறு உவமை என மிக்க வாகு வலியினன் – வில்லி:40 46/2
வசை பல பிதற்றி வேகமுடன் வரும் வலிய பகதத்தன் வாகு கிரிகளை – வில்லி:40 49/3
சாந்தும் புழுகும் கமழ் வாகு சகுனி தனயர் தலைப்போரில் – வில்லி:40 69/3
சந்து அணி கடக வாகு நீள் சிகர சயத்திரதனை ஒரு பகலில் – வில்லி:42 8/3
உரம் குளிக்க வாகு வீழ உதரம் மூழ்க ஒளி முடி – வில்லி:42 22/2
ஒரு தன் வாகு வலியாலும் வார் சிலை உதைத்த வாளி வலியாலும் ஒண் – வில்லி:42 189/1
வீச்சினால் அறையுண்டும் கடக வாகு வெற்பினால் இடியுண்டும் வெகுளி கூரும் – வில்லி:43 40/3
துணைவன் துணை வாகு வளர்ந்திடவும் துணை வார் புருவங்கள் துடித்திடவும் – வில்லி:45 214/3
மட்டு அவிழும் தும்பை அம் தார் தருமன் மைந்தன் வாகு வலியுடன் எறிய மத்திரேசன் – வில்லி:46 73/3

மேல்


வாகுவால் (1)

முரணு வாகுவால் மோதி முடுகு நீள் கதாபாணி – வில்லி:46 90/2

மேல்


வாகுவில் (2)

மொய் வாகுவில் வைத்து எதிர் மோதுதலால் – வில்லி:32 10/2
ஆர மாலை துலங்க மாசுண வலயம் வாகுவில் அழகு எழ – வில்லி:41 21/2

மேல்


வாகுவின் (2)

வன் திறலும் தம வாகுவின் வலியும் – வில்லி:14 77/3
வலைய வாகுவின் வலி எலாம் காட்டினார் வரம் கொள் வாளிகள் வல்லார் – வில்லி:42 73/4

மேல்


வாகுவினால் (1)

அவன்-தன் வாகுவினால் அழிவுண்ட பின் – வில்லி:21 98/3

மேல்


வாகுவும் (4)

சிலிமுகங்களின் துணித்தனன் ஆயிரம் சிகர வாகுவும் சேர – வில்லி:42 41/4
வல கண் ஆன செம் சுடர் இட கணும் வாகுவும் துடித்து ஆகுலத்துடன் – வில்லி:45 61/1
ஒண் பிறையின் முகம் ஆன சிலீமுகம் ஒன்பது உதையினன் வாகுவும் மார்புமே – வில்லி:45 64/4
மாறி நின்ற சுயோதனன் மீளவும் வாயு_மைந்தனை வாகுவும் மார்பமும் – வில்லி:46 185/1

மேல்


வாகுவுமே (1)

வட்ட நெடும் பீலி அணி முடியும் மார்பும் வாகுவுமே இலக்காக வலியொடு எய்தான் – வில்லி:12 100/4

மேல்


வாகுவை (1)

உதைத்து மேல் இரு பதத்தினால் அவன் உரத்தை வாகுவை ஒடித்து நீள் – வில்லி:46 187/3

மேல்


வாகை (37)

மான சரத்தால் கொலைசெய்தனன் வாகை வில்லான் – வில்லி:2 46/4
வெம் குனி வரி வில் வாகை விசயனும் பிறந்தான் வென்றி – வில்லி:2 82/3
மின்னி நாடுற விளங்கு வெம் சமர வீர வாகை பெறு வேலினான் – வில்லி:10 59/4
வென்று மாறு அடக்கும் வாகை விசயனும் வெகுண்டு உளம் – வில்லி:11 167/3
வாகை கொள் விசயனை வந்து புல்லியே – வில்லி:12 131/4
வென்றி கொள் வீர வாகை வேக வில் விசய கேளாய் – வில்லி:13 92/1
சிந்தை கன்றி விழி சிவந்து தெய்வ வாகை வில்லையும் – வில்லி:13 129/2
பூணொடு குழைகள் வாங்க புனை வய வாகை வாங்கும் – வில்லி:13 145/2
வய கொடு வெம் சராசனமும் வன் போர் வாகை மற தண்டும் கரத்து ஏந்தி மடந்தை நெஞ்சில் – வில்லி:14 15/2
மெய் வனப்பும் அடல் வலியும் மிகுத்த வாகை வீமன் எனும் பேர் திசையின் விளக்கும் வீரன் – வில்லி:14 18/2
முன் மருதூடு தவழ்ந்த வாகை மொய்ம்பற்கு – வில்லி:14 122/2
சலம் மிகு புவியில் என்றனன் வாகை தார் புனை தாரை மா வல்லான் – வில்லி:18 19/4
வேளையே அனைய எழில் தோகை வாகை வேளையே அனைய விறல் விசயன் என்னும் – வில்லி:22 139/3
மால் வரை ஒத்தனர் வாகை பெற கதிர் வாள்கள் எடுத்தவரே – வில்லி:27 192/4
மாயவன் அவனை நோக்கி வாகை அம் தாமம் சூட – வில்லி:29 13/2
வாகை வரி வில் ஒழிய வாள் அயில்கள் என்னும் – வில்லி:29 65/3
வானவர் துதிக்க வய வாகை புனைய கடவுள் வாழ்வு இனிது அளித்து வருவோன் – வில்லி:30 28/2
செழும் தார் வாகை விசயனையும் திருமாலையும் விட்டு ஒரு முனையாய் – வில்லி:31 9/3
மிகு நிறம் கொள் பைம் தாம வாகை போர் வென்று சூடினான் வீமசேனனே – வில்லி:35 4/4
நீ வில் எடுக்கில் அனைவேமும் உய்தும் நினையாரும் வாகை புனையார் – வில்லி:37 3/4
கொற்ற வாகை வாளினன் கூர வீர வேலினன் – வில்லி:38 6/2
வரு கணை தொடுத்து வாகை மிலைந்தனன் வஞ்சம் இல்லான் – வில்லி:39 9/4
முந்த வந்த மன்னனும் முரண் கொள் வாகை அரசரும் – வில்லி:40 41/1
முரசு எழுது பொன் பதாகை நிருபனும் முதல் அமர் செகுத்த வாகை அபிமனும் – வில்லி:40 48/3
ஒப்பு அறு போரினில் வாகை புனைந்த உதிட்டிரன் அன்று அடையார் – வில்லி:41 5/1
செல் முரிந்து என்ன ஏறு தேர் முரிந்து எடுத்த வாகை
வில் முரிந்து உள்ளம்-தானும் மிக முரிந்து உடைந்து மீண்டான் – வில்லி:41 101/3,4
மாய முன் அடர்த்து வய வாகை புனையேனேல் – வில்லி:41 182/2
வலம் கொள் வாகை வீரர் சேனை வளைய நின்ற கன்னனை – வில்லி:42 20/3
வாகை நெட்டயில் துணிந்திடலும் வன்பினுடன் மா நிரைத்து இரதமும் கடவி வந்து முதல் – வில்லி:42 86/1
வென்று சாத்திய வாகை கொள் வில்லினான் – வில்லி:42 153/4
கருதி வாகை புனை விசயன் மேல் விசய கன்னன் முந்தி அமர் கடுகினான் – வில்லி:42 186/1
பொரு களம் கொண்டு வாகை புனைந்து அவண் நின்ற போதில் – வில்லி:43 12/2
வென்றி வாகை புனை விசயனோடு கரு மேக வண்ணன் வரு விதியுமே – வில்லி:43 43/4
பொழிதந்ததால் ஒர் பகழி அறன் அருள் புதல்வன் கை வாகை புனையும் வரி விலே – வில்லி:44 79/4
போர் செலுத்தி ஐவரையும் வென்று வாகை புனைதல் நமக்கு அரிது என்று போற்றினானே – வில்லி:45 25/4
புகல் அரிய தும்பையுடன் வெற்றி வாகை புனைந்திடும் இ கணத்தில் வலம்புரி தார் வேந்தன் – வில்லி:45 30/3
குடியாமல் அ குருதி கொப்பளித்து வாகை
முடியாநின்று என் எண்ணம் முற்றினன் என்று ஆங்கண் – வில்லி:45 161/1,2

மேல்


வாகையால் (2)

வாகையால் பொலி திண் தோளான் மாகத கொங்கர்_கோமான் – வில்லி:44 90/2
எ தலங்களினும் ஈகையால் ஓகை வாகையால் எதிர் இலா வீரன் – வில்லி:45 236/1

மேல்


வாகையும் (3)

முன்னே வய வாகையும் முற்றுவமால் – வில்லி:13 66/4
தோண்மையால் அமர் தொலைத்து அடல் வாகையும் சூடுவன் இனி என்றான் – வில்லி:28 10/4
புவனங்கள் அனைத்தையும் நின் குடை கீழ் ஆக்கி புரி திறல் வாகையும் நினக்கே புனைவிப்பேனே – வில்லி:45 19/4

மேல்


வாகையோன் (1)

வென்று கொண்டு அணிந்த வாகையோன் தினவு மிக்கன எமது இணை மேரு – வில்லி:10 20/3

மேல்


வாங்க (3)

ஒத்த வெண் கவறு வாங்க சகுனி யாது ஒட்டம் என்றான் – வில்லி:11 279/3
பூணொடு குழைகள் வாங்க புனை வய வாகை வாங்கும் – வில்லி:13 145/2
அன்று உனது கவசமும் குண்டலமும் வாங்க அழைத்தேனும் குந்தியை கொண்டு அரவ வாளி – வில்லி:45 250/3

மேல்


வாங்கலும் (1)

விகருணன் பொர வெம் சிலை வாங்கலும்
புகலும் வஞ்சினம் பொய்க்கினும் நின்னுடன் – வில்லி:42 143/2,3

மேல்


வாங்கவும் (1)

மருவு பொன் தோள் உற வலியின் வாங்கவும்
விரைவுடன் வளைந்தன வில்லும் வில்லுமே – வில்லி:45 125/3,4

மேல்


வாங்கவே (1)

சண்ட வார் சிலை சாமந்தர் வாங்கவே
சண்ட வார் சிலை சாமந்தர் வாங்கினார் – வில்லி:29 24/3,4

மேல்


வாங்காத (1)

வருக என வரை மார்பின் வாங்காத உத்தரியம் வாங்கி ஈந்தார் – வில்லி:11 245/2

மேல்


வாங்காமல் (1)

சேயோன் அதனை எடுத்து அவன் தன் செம் கை கொடுக்க வாங்காமல்
தூயோய் ஊர் கோள் பரிதி-தனை சூழ்ந்தது அகல் வான் மீது என்றே – வில்லி:27 223/3,4

மேல்


வாங்கி (51)

புகைத்த கனல் விழி கன்னன் தருக்கால் எள்ளி பூசுரன் என்று அவமதித்து புனை வில் வாங்கி
உகைத்த பகழியும் உகைத்தான் உரனும் தன் கை ஒரு கணையால் உடன் பிளந்தான் உருமேறு ஒப்பான் – வில்லி:5 61/3,4
ஆகன்னம் உற செம்பொன் வரை வில் வாங்கி அவுணர் புரம் கட்டழித்தோன் அடியில் வீழ்ந்து – வில்லி:7 49/1
வன் திறல் மைந்தர் வாழ்வு வாங்கி இன்று எமக்கு தந்தால் – வில்லி:11 34/3
திருதராட்டிரன் திருமுகம் இது என சென்று இறைஞ்சினன் வாங்கி
விரதம் ஆக்கம் என்று அறிந்து அறம் பேணுவான் வினைஞர் கை கொடுத்திட்டான் – வில்லி:11 62/1,2
வருக என வரை மார்பின் வாங்காத உத்தரியம் வாங்கி ஈந்தார் – வில்லி:11 245/2
வெம்பி வீழ விரைந்து வில் வாங்கி இன்று – வில்லி:12 9/2
உதிர்ந்த சருகு உணவு ஒழிய உணவு இலான் விரைவினில் தன் ஒரு வில் வாங்கி
முதிர்ந்த சினத்துடன் எய்தான் முகம் புதைய அ கணைக்கு முன்னே அண்டம் – வில்லி:12 90/2,3
கன்றிவரு கனல் கடவுள் கையில் தேரும் காண்டீவ கார் முகமும் கணையும் வாங்கி
ஒன்றுபட காண்டவ கான் எரித்த நாளில் ஓர் உயிர் போல் பல யோனி உயிரும் மாட்டி – வில்லி:12 98/1,2
கட்டு அழலின் இடை நின்ற காளை மீள கடும் கணைகள் ஒரு மூன்று கடிதின் வாங்கி
வட்ட நெடும் பீலி அணி முடியும் மார்பும் வாகுவுமே இலக்காக வலியொடு எய்தான் – வில்லி:12 100/3,4
நாண் உயர் தனுவின் வாங்கி நயந்து இளைப்பாறி நின்றான் – வில்லி:13 145/3
சோமகர்க்கு அரசன் பாவை சொல்லு முன் வில்லு வாங்கி
மா முனிக்கு உணவாய் நின்ற மதுர ஆமலகம் தன்னை – வில்லி:18 3/1,2
அரு வரை தோளில் நாணி அறைதர பிறைவில் வாங்கி
கரு உயிர்த்து எழுந்த கால மழை முகில் கால் கொண்டு என்ன – வில்லி:22 90/2,3
மந்தரம் அனைய தோளான் மற்று ஒரு வரி வில் வாங்கி
இந்த வெம் பகழிக்கு எல்லாம் ஈடு அறான் இவன் என்று எண்ணி – வில்லி:22 95/1,2
வரி சிலை குழைய வாங்கி மணி தலை துமிப்பன் என்றான் – வில்லி:25 14/4
வந்த அந்தணன் கவச குண்டலங்களை வாங்கி நீ வழங்கு எனக்கு என்ன – வில்லி:27 239/1
மெய்யில் வாளிகள் வாங்கி வில் வாங்கினார் – வில்லி:29 27/2
வரு களிறு ஒரு கையால் வாங்கி வீசலின் – வில்லி:30 16/1
தாம் சாபம் வாங்கி மறை மைந்தனும் தந்தை-தானும் – வில்லி:36 24/4
சேயும் தனக்கு நிகர் இல்லா சிகண்டி கடும் கால் சிலை வாங்கி
காயும் கணைகட்கு இலக்கு ஆனான் காமன் கணைக்கும் கலங்காதான் – வில்லி:37 32/3,4
கோ தருமன் பணித்ததன் பின் கோதண்டம் உற வாங்கி
பார்த்தனும் அன்று அவர் எதிர் போய் பல வாளி மழை பொழிந்தான் – வில்லி:40 7/3,4
வாளியே தூர்க்கும்வகை மலை வாங்கு சிலை வாங்கி
ஆளி ஏறு அனையானும் அவனிபரும் கவந்தமுடன் – வில்லி:40 8/2,3
குறைவாய் வந்தமை கண்டு கோதண்டம் எதிர் வாங்கி
துறை வாய் வெம் கனல் போலும் துருபதன் கை சிலை துணிய – வில்லி:40 13/2,3
வீர பகழி உனை இவற்றால் வெல்வேன் என போர் வில் வாங்கி
ஈர கருணை முகத்து அண்ணல் எய்தான் அவற்றுக்கு எட்டாமல் – வில்லி:40 72/2,3
பயத்து இரவின் நடுங்கி அரன் பருப்பதம் புக்கு அவன் கொடுத்த படையும் வாங்கி
வயத்து இரதம் மால் கடவ வந்து எதிர் தோன்றுவனாகில் மகரம் மோதும் – வில்லி:41 234/1,2
பரிதியால் வளைப்புண்ட செம் பரிதியின் பற்குனன் தனு வாங்கி
தெரி சரங்கள் ஓர் ஒருவருக்கு ஆயிரம் சிரம் முதல் அடி ஈறா – வில்லி:42 45/1,2
உண்ட வாசியை தேருடன் பிணித்து வில் ஓர் இமைப்பினில் வாங்கி
வண் துழாய் மது மாலையாய் வளைந்து மேல் வரு வரூதினி-தன்னை – வில்லி:42 71/2,3
சிலை_வலான் எதிர் மிசைபட தேர் மிசை விசை உற சிலை வாங்கி
வலைய வாகுவின் வலி எலாம் காட்டினார் வரம் கொள் வாளிகள் வல்லார் – வில்லி:42 73/3,4
மன்னருக்கு அரி அனைய வீமனுக்கு எதிர் வரி சிலை உற வாங்கி
அ நிலத்தினில் அவனுடன் நெடும் பொழுது அமர் புரிந்து அவன் கையின் – வில்லி:42 132/2,3
வண்டு செம் சுடர் வளைய வந்து இறந்து என வலிய வார் சிலை வாங்கி
கொண்டு திண் திறல் வாளியால் மலை மிசை கொண்டல் பெய்வது போல – வில்லி:42 140/2,3
மா மணி சிலை வாங்கி அ வீமன் மேல் – வில்லி:42 146/3
முகன் உற சென்று மூரி வில் வாங்கி மேல் – வில்லி:42 148/3
சாத்தகி-தானும் பூரிசவாவும் வெம் சாபம் வாங்கி
கோத்தனர் பகழி சென்று குறுகின தேரும் தேரும் – வில்லி:42 156/1,2
வரத்தினில் முன் பெறு சாபம் வாங்கி அருச்சுனன் சிந்து மகீபன் மௌலி – வில்லி:42 167/1
காற்றின் மதலையும் தனது தடம் தேர் உந்தி கண் சிவந்து மனம் கருகி கால் வில் வாங்கி
கூற்றம் என எதிர் சென்று முனிவன்_மைந்தன் கொடும் கணையை மதியாமல் கடுங்கணாளன் – வில்லி:43 39/1,2
காசி மன் கேமதூர்த்தி காய் அயில் ஒன்று வாங்கி
வீசி அ காளை மார்பின் எறிதலும் வீமன் ஏ ஒன்று – வில்லி:44 14/2,3
கலியுடை தடம் தேர் விட்டு காலின் நின்று உடைவாள் வாங்கி
ஒலியுடை புரவி திண் தேர் உனக்கு நான் ஊருவேனோ – வில்லி:45 41/2,3
தன் தோளும் மார்பும் சரம் மூழ்க வெம் சாபம் வாங்கி
நின்றோனை வாய்மை நிலை நின்ற நிருபர் ஏறும் – வில்லி:45 81/1,2
வேறு ஓர் வரி வில் வெயிலோன் மகன் வெய்தின் வாங்கி
நூறோடு நூறு தொடுத்து ஏவும் நுதி கொள் அம்பால் – வில்லி:45 82/1,2
காமனே என்ன நின்ற கன்னன் வில் கையில் வாங்கி
வீமனே ஆக வென்றி விசயனே ஆக வெற்றி – வில்லி:45 96/1,2
என்னும் முன் மருத்தின் மைந்தன் இரதம் மேல் வரி வில் வாங்கி
கன்னனது உரையும் வில்லும் கணத்திடை சிதைந்து வீழ – வில்லி:45 97/1,2
ஏழ் பரி தேரோன் மைந்தன் எழுந்து பின் சாபம் வாங்கி
சூழ் படை வீரர் யாரும் துஞ்சிட துணித்திட்டானே – வில்லி:45 99/3,4
சீறி வெம் கணைகள் நூறு தெரிந்து ஒரு சிலையும் வாங்கி
கூறிய செம் சொல் ஏடு குறித்து எதிர் கொண்ட வைகை – வில்லி:45 109/2,3
பொங்கு அழல் கடவுள் என்ன பொரு சிலை வெய்தின் வாங்கி
மங்குல் போல் பொழியும் வாளி மழையினால் அழிந்தது அந்தோ – வில்லி:45 112/2,3
தடுத்தான் மீள ஓர் ஒருவர்க்கு ஓர் ஓர் பகழி தனு வாங்கி
விடுத்தான் அவரும் இரதம் மிசை வீழ்ந்தார் வீழ்ந்த வீரரை வந்து – வில்லி:45 141/2,3
மல் மேற்கொண்ட புயம் உற வில் வாங்கி கொடும் போர் வாளி பல – வில்லி:45 143/3
மத்தே அனையான் சிலை வாங்கி மன்னற்கு இளைய வய மீளி – வில்லி:45 145/2
மீண்டு அவனும் வேறு ஒரு வில் மேரு என வாங்கி
பாண்டவனை வீழும்படி எய்தான் வீழ்ந்தோனை – வில்லி:45 173/1,2
வெம்பி எதிர் சென்று விடசேனன் வில் வாங்கி
பம்பி வரு கொடி தேர் பார்த்தனையும் பாகனையும் – வில்லி:45 175/2,3
சின கனல் மூள வாள சிலம்பு என சிலையும் வாங்கி
கன குலம் ஏழும் சேர கல்மழை பொழிந்தது என்ன – வில்லி:46 39/2,3
தும்பை மா மாலை வேய்ந்து தொடு கணை வலிதின் வாங்கி
வெம்பு போர் மத்திரேசன் வியன் கொடி பாகு வாசி – வில்லி:46 43/2,3
திறம் கொள் கச ரத துரக பதாதி கோடி சேர ஒரு கணத்து அவிய சிலை கால் வாங்கி
கறங்கு எனவே சூழ்வந்து பொருதான் வீமன் கட்டாண்மைக்கு இது பொருளோ கருதுங்காலே – வில்லி:46 84/3,4

மேல்


வாங்கிய (3)

புரிய வாங்கிய சிலையினன் நின்றனன் பொலம் பொன் – வில்லி:22 58/3
சங்கரா மேரு வெம் சாபம் வாங்கிய
செம் கரா சிவசிவ தேவ தேவனே – வில்லி:41 212/3,4
வாங்கிய தண்டமும் தோளும் மலர் கரமும் வலி கூர – வில்லி:46 163/3

மேல்


வாங்கியன (1)

மை ஆழி முகில்வண்ணன் வாங்கியன பூம் கமல – வில்லி:40 1/3

மேல்


வாங்கின் (1)

பார்த்தனே சென்று பாசுபத கணை வாங்கின் அல்லால் – வில்லி:12 25/3

மேல்


வாங்கின (1)

ஞாலம் எலாம் பொரு தோமரம் வாங்கின நா ஒரு மூன்றனவாம் – வில்லி:27 203/3

மேல்


வாங்கினார் (4)

சண்ட வார் சிலை சாமந்தர் வாங்கினார் – வில்லி:29 24/4
மெய்யில் வாளிகள் வாங்கி வில் வாங்கினார்
பொய் இலா மொழி பூபதி சேனையின் – வில்லி:29 27/2,3
வாள் இரண்டு ஒர் தொடையினில் வாங்கினார்
கோள் இரண்டும் என குறுகார் தடம் – வில்லி:29 29/2,3
கை கணை தர நெடும் கார்முகம் வாங்கினார் – வில்லி:39 20/4

மேல்


வாங்கினாரே (1)

சரத்தொடு சரங்கள் பாய சராசனம் வாங்கினாரே – வில்லி:39 8/4

மேல்


வாங்கினான் (1)

மானமும் அவர் ஆவியும் வாங்கினான்
ஏனையோர்களும் தம்முனொடு எய்தினார் – வில்லி:21 97/3,4

மேல்


வாங்கு (3)

வாங்கு நீர் உததி ஆடை மண்ணின் மேல் வாழ்தல் உற்றால் – வில்லி:11 37/2
வாங்கு வெம் சிலை விசயனை விரைவினில் வர விடுக என மீள – வில்லி:24 21/3
வாளியே தூர்க்கும்வகை மலை வாங்கு சிலை வாங்கி – வில்லி:40 8/2

மேல்


வாங்குக (1)

வம்-மின் வார் சிலை வாங்குக என்று ஓதினான் – வில்லி:42 147/4

மேல்


வாங்குகை (1)

வையமும் அரசும் வாழ்வும் வாங்குகை கருத்தே ஆயின் – வில்லி:11 31/1

மேல்


வாங்குதற்கு (1)

திரிய வன்புடன் வாங்குதற்கு எண்ணும் இ தீ மதி கொடிது என்று – வில்லி:24 3/3

மேல்


வாங்குபு (1)

வாங்குபு தழீஇயினன் வலிமை கூரவே – வில்லி:3 1/4

மேல்


வாங்கும் (7)

தன் பங்கை ஈசன் திறை நல்க முன் சாபம் வாங்கும்
வன்பன் தனக்கும் கிடையாத வடிவு கொண்டான் – வில்லி:5 76/3,4
வாள் நகை தளவம் வாங்கும் அவுணர்-தம் மகளிர் தெய்வ – வில்லி:13 145/1
பூணொடு குழைகள் வாங்க புனை வய வாகை வாங்கும்
நாண் உயர் தனுவின் வாங்கி நயந்து இளைப்பாறி நின்றான் – வில்லி:13 145/2,3
தூணொடு பறம்பு வாங்கும் சுடர் மணி கடக தோளான் – வில்லி:13 145/4
வாங்கும் வெம் சிலை மன்னவ குமரரின் மண்டலீகரின் உள்ளார் – வில்லி:28 7/2
பின் ஆக வாங்கும் பிறை அம்பும் பேர் அமரில் – வில்லி:45 176/3
மை கண் இளம் கோவியர் நுண் துகிலும் நாணும் வரி வளையும் மட நெஞ்சும் வாங்கும் மாலே – வில்லி:45 251/4

மேல்


வாச (28)

வாச நாறு துளவோனுடன் புகல வருக என்ற பின் மடந்தை போய் – வில்லி:1 141/2
வரு பகீரதி நதி வாச நீர் படிந்து – வில்லி:3 2/2
வாச மா மணி விளக்கு எடுப்ப இவன் வந்து தாம் உறையும் மனை புகுந்து – வில்லி:4 62/1
என்று கொண்டு உவகையோடும் இன் மலர் கழுநீர் வாச
மன்றல் அம் தென்றல் வீசி வழி விடாய் தணித்தது அன்றே – வில்லி:5 11/3,4
வளரும் அரும் தவ வேள்வி முனிவர் ஆர்த்தார் வாச நறு மலர் சொரிந்து வானோர் ஆர்த்தார் – வில்லி:5 56/4
துதை அளி முரலும் வாச சோலையின் பொங்கர்-தோறும் – வில்லி:6 34/1
இந்த நாரதனை போற்றி இரு பதம் விளக்கி வாச
சந்தனாகருவின் தூபம் தவழ் மணி தவிசின் ஏற்றி – வில்லி:6 40/1,2
மாற்றாத பனிநீரால் மான்மத குங்கும மலய வாச சந்தின் – வில்லி:8 7/1
மொய்த்த வாச மாலை மார்பின் முடி மகீபன் மகிழ்தர – வில்லி:11 176/3
வைத்தது முருகு அவிழ் வாச மாலையே – வில்லி:12 145/4
வி விரவாத வாச தாமமும் விழைந்து சூட்டி – வில்லி:13 3/4
மை வனப்பினுடன் படியும் சினை கை வாச மலர் பொழிலின் ஒரு மருங்கே மத்த மாவின் – வில்லி:14 18/3
மொய்த்தார் அ கடவுள் வாச மொய் மலர் சோலை எல்லாம் – வில்லி:14 89/4
புனித வான் பொழிலில் வாச புது மலர் கொய்ய வந்தேன் – வில்லி:14 94/2
உன் தாதை தமியேனொடு உயவாமல் ஒரு வாச மலர் கொண்டிட – வில்லி:14 130/3
கை கானின் நறை வாச மலர் கொண்டு அறன் காளை கழல் நல்கியே – வில்லி:14 135/2
சென்று அம் தண் மலர் வாவி படிவுற்று வாச திரு தார் புனைந்து – வில்லி:14 137/2
மிக்க வண் சீத வாச விரி சுனை ஒன்று காணா – வில்லி:16 23/3
கிளைபடு நெல்லி வாச கேழ் உறு கனி முன் வைத்தால் – வில்லி:18 11/2
சந்தன அளறும் வாச தண் பனிநீரும் வீசி – வில்லி:22 113/1
ஓமம் செய் தீயில் பொரி சிந்தலின் உற்ற வாச
தூமம் புடை சூழ் புவி வேந்தர் தொடையல் சூழ – வில்லி:23 28/1,2
இருவிரும் வந்தவாறு என் இயம்புதிர் என்று வாச
மரு விரி துளப மாலை மரகதவண்ணன் கேட்ப – வில்லி:25 11/1,2
அமைத்த வாச நல் நீர் கொடு மஞ்சனம் ஆடி – வில்லி:27 81/1
வாச நீரும் வண் சுண்ணமும் முறைமுறை வழங்க – வில்லி:27 82/1
சூட்டு அற்று முற்றும் குடர் வாச தொடையல் அற்றே – வில்லி:36 35/4
புயம் தழீஇ எடுத்து வாச பூசு நீர் தெளித்து மாற்ற – வில்லி:41 159/2
தோள் வலியால் விலக்கவும் அ தொடை போய் வாச தொடை மிடை மார்பகம் அணுகு சுராரி தோள்கள் – வில்லி:43 41/2
மரு விரி தாதகி வாச மாலையான் – வில்லி:45 127/4

மேல்


வாசகம் (22)

கண்டு உளம் வெருவி முன் கதித்த வாசகம்
கொண்டு உரையெடுத்திலன் கொண்ட காதலான் – வில்லி:1 54/1,2
நன்று நன்று அவனிப நவின்ற வாசகம்
இன்று நின்று இரங்கினை எழுவர் மைந்தரை – வில்லி:1 60/2,3
மைந்தற்கு ஒரு வாசகம் உரைப்பான் மணி தார் புய வாசவன் மைந்தன் – வில்லி:10 29/4
சொன்ன வாசகம் கேட்ட சுரபதி – வில்லி:12 169/1
வானிடத்து அரூபி சொன்ன வாசகம் மனத்தில் கொள்ளா – வில்லி:13 94/1
அன்ன வாசகம் அவன் உரைத்தலும் இகல் அனுமான் – வில்லி:14 33/1
குந்தி கான்முளை கூறிய வாசகம் கேட்டு – வில்லி:14 35/1
என்ற வாசகம் இரு செவிக்கு அமுது என கேட்டு – வில்லி:14 37/1
கூறும் வாசகம் பொய்ப்பவர் கூர் தவம் முயலும் – வில்லி:14 43/2
கன்னன் வாசகம் கேட்டபோது இரண்டு தன் கன்னமும் நெருப்புற்றது – வில்லி:16 8/1
கேகயங்கள் எனும் எழில் சாயலாள் கிளந்த வாசகம் கேட்டு இடியேறு உறும் – வில்லி:21 10/1
வருக நீ அருகுற மதுர வாசகம்
தருக நீ இரு செவி தழைக்க உள்ளம் நின்று – வில்லி:21 27/1,2
வாசகம் பல சொனான் மறை வலானுமே – வில்லி:21 41/4
வாசகம் கேட்டலும் மலம் கொள் நெஞ்சுடை – வில்லி:21 69/2
வந்தனம் என்று சிற்சில் வாசகம் இயம்புவானே – வில்லி:22 86/4
புல் விதூடகரினும் உணர்வு இலாதவர் புகலும் வாசகம் கேட்கின் – வில்லி:24 14/3
என் பிறப்பும் உணராமலோ சபையில் இந்த வாசகம் இயம்பினாய் – வில்லி:27 119/4
முகுந்தன் வாசகம் கேட்பதன் முன்னமே முரசு உயர்த்தவன் முன்னி – வில்லி:28 2/1
வலியுடை தேரோன் சொன்ன வாசகம் வலவன் கேட்டு – வில்லி:45 41/1
இனி விடு மேன்மேல் உரைக்கும் வாசகம் எனது உயிர் நீ கோறல் இற்றை நாளிடை – வில்லி:46 166/1
உறைத்து மீளவும் உயிர்த்து மாயனொடு உருத்து வாசகம் உற சொல்வான் – வில்லி:46 188/2
என சில் வாசகம் மிழற்றி மீளவும் எதிர்ப்பதாக எழல் உற்றபோது – வில்லி:46 190/1

மேல்


வாசகமும் (1)

பஞ்சவர் கூறிய வஞ்சின வாசகமும் பழுது ஆம் எனவே – வில்லி:27 213/4

மேல்


வாசகமே (2)

பெறு முறை பெறுமே உள்ளவாறு உரைத்தால் பெரியவர் பேசும் வாசகமே – வில்லி:18 22/4
வன் திறல் அங்கர்_பிரானொடு கூறினன் மற்று ஒரு வாசகமே – வில்லி:27 214/4

மேல்


வாசகாதிகள் (1)

வாசகாதிகள் கற்றும் தெளிந்திலை மதன வேதத்தின் மார்க்கமும் பார்த்திலை – வில்லி:21 13/2

மேல்


வாசபதி (1)

பட்டனன் வாசபதி நிகர் சேனாபதி என்ன – வில்லி:43 30/1

மேல்


வாசம் (4)

சென்றுழி எவரும் தம்தம் செழு மனை எய்தி வாசம்
துன்றிய அமளி கங்குல் துயில் புரிந்து எழுந்த பின்னை – வில்லி:11 3/1,2
அ கங்குலினிடையே மலர் அரிசந்தன வாசம்
மை கங்குல் நிகர்க்கும் செறி மலர் நீலம் அணிந்தாள் – வில்லி:12 157/1,2
தூவி வாசம் துளி மது சோலையில் – வில்லி:21 88/1
நெற்றியில் சென்று வாசம் நிறைத்த குங்குமத்தின் சேற்றால் – வில்லி:22 125/2

மேல்


வாசமும் (2)

மேவி எங்கெங்கும் மயங்கலின் தம்தம் வேரியும் வாசமும் தூதா – வில்லி:6 25/2
கொங்கு அவிழ் செழு மலர் கொன்றை வாசமும்
கங்கை நுண் துவலையும் கலந்து வீசுமால் – வில்லி:41 206/3,4

மேல்


வாசமே (1)

ஐந்து வாசமே தரம் என ஐவரும் ஐந்து தேர் மேல் கொண்டார் – வில்லி:11 76/4

மேல்


வாசவ (3)

வாம பதி-தன்னினும் வாசவ மா பிரத்த – வில்லி:7 79/2
மாதவற்கு இடை வணங்கி இது என்-கொல் என வாசவ கடவுள் மைந்தன் உரைதந்தனனே – வில்லி:42 78/4
மாதவ யாதவ வாசவ கேசவ மாயா ஆயா மதுசூதா – வில்லி:44 1/3

மேல்


வாசவர் (1)

வாசவர் ஓர் இருவோர் இரு கார் மிசை மலைவது என்ன மலைவுற்றார் – வில்லி:44 11/4

மேல்


வாசவர்கள் (2)

கை வாசவர்கள் ஒரு நால்வரை காட்டினானே – வில்லி:5 84/4
அந்த நால்வரும் அ வேந்தும் ஆதி வாசவர்கள் ஆனார் – வில்லி:6 40/4

மேல்


வாசவற்கு (5)

அ வாசவற்கு பிலம் ஒன்றில் அடைத்த வச்ர – வில்லி:5 84/3
மாதவனது ஏவலினால் மழை காலத்து வாசவற்கு விழா அயர்வான் வந்த காலை – வில்லி:7 54/2
ஏகிய நெறியிடை இளைத்து வாசவற்கு
ஆகிய குமரன் மெய் அயர்ந்து வீழ்தலும் – வில்லி:41 191/1,2
பங்கயாசனன் வாசவற்கு அளித்தது வாசவன் பயில் போரில் – வில்லி:42 66/1
வாசவற்கு அயன் வழங்கு கவசம் துவச மாசுணற்கு அருளினன் கலச சம்பவனும் – வில்லி:42 79/2

மேல்


வாசவன் (28)

விரசு பூசலின் வாசவன் நடுங்கி வெந்நிடு நாள் – வில்லி:1 33/2
வயந்தனில் உலவும் மதன்-கொலோ என்னும் வாசவன் மதலை என்று எண்ணும் – வில்லி:1 89/2
வாசவன் அளித்த விமானம் மீது ஒருவன் வசு எனும் சேதி மா மரபோன் – வில்லி:1 110/1
மறு இல் அந்தணாளன் யானும் மன்னன் நீயும் வாசவன்
சிறுவன் வென்று உனை பிணித்த சிறுமை என்ன பெருமையோ – வில்லி:3 80/3,4
வாசவன் முதலினோரும் மன்னு தம் பதிகள் புக்கார் – வில்லி:6 38/2
மா முகில் எனும் பேர் எங்குளது அடர்த்து வாசவன் என் செயும் எம்மை – வில்லி:9 32/3
தன்னை வாசவன் போய் வீடு கண்டுழி அ தனஞ்சயன் தனது வெம் கணையால் – வில்லி:9 41/2
மைந்தற்கு ஒரு வாசகம் உரைப்பான் மணி தார் புய வாசவன் மைந்தன் – வில்லி:10 29/4
பின்னர் வாசவன் மதலையும் தானையும் பெரும் தகவுடன் போத – வில்லி:11 87/2
கேட்டு இருந்தருள் கேசவன் வாசவன்
காட்டு இருந்தனன் என்ன கவின்பெறும் – வில்லி:12 13/1,2
மற்று அவன் விரைவினுடன் அமர் மலைந்து வாசவன் மதலையை வதைத்து – வில்லி:12 80/1
வாசவன் பெரு வாழ்வுக்கு எலாம் ஒரு – வில்லி:13 47/3
மன்னவர்_மன்னன்-தன்னை வாசவன் தழுவிக்கொள்ளா – வில்லி:13 149/4
மல்லினுக்கு ஒருவன் யானே வாசவன் என்று வந்தான் – வில்லி:20 1/4
நீல நிற கவின் வாசவன் வச்சிர நீள் படையின் சிறகு ஈர் – வில்லி:27 192/3
வரம் தரும் திருமால் அதை வினவி அ வாசவன் தனக்கு உரை வழங்கும் – வில்லி:27 242/4
வாசவன் தனக்கு விடை கொடுத்ததன் பின் வந்த காரியம்-தனை முடிப்பான் – வில்லி:27 244/1
வாசவன் முன் பெறு காளை தொழத்தொழ மாறுபட சினவும் – வில்லி:31 16/1
வாயு வடி கணை வாசவன் வை கணை வாருண மெய் கணை செம் – வில்லி:31 22/1
ஒப்பு ஏது என வாசவன் கேட்டலும் ஓங்கல் விந்தை – வில்லி:36 31/3
மன் முரி குவவு திண் தோள் வாசவன் பேரன்-தன்னோடு – வில்லி:41 101/1
வாசவன் புதல்வனை வருக என்றலும் – வில்லி:41 210/3
பங்கயாசனன் வாசவற்கு அளித்தது வாசவன் பயில் போரில் – வில்லி:42 66/1
கொன்று வாசவன் மைந்தன் மா முனை குறுக ஏகினனே – வில்லி:44 35/4
வருணன் மா மதலை வாசவன் மதலை மார்பினில் எறிந்த வெம் கதையை – வில்லி:45 14/1
முகில்வண்ணனும் வாசவன் மா மகனும் முரச கொடி மன்னவன் முன்பு செல – வில்லி:45 205/1
வானகம் புகுதார் இருவோர்களும் வாசவன் தரு பூண் அணி மார்பனே – வில்லி:46 181/4
வாசவன் விரிஞ்சன் உமை பத்தா மாயன் முதல் வானவர் வழங்கிய வய போர் வாளிகளின் – வில்லி:46 204/2

மேல்


வாசவன்-கொல் (1)

வட்ட மெத்தை கொடு அமைத்த பீடம் மிசை வாசவன்-கொல் என வைகினான் – வில்லி:27 101/2

மேல்


வாசவனுக்கு (1)

வை வரும் முனை வேல் சித்ரசேனன் வாசவனுக்கு ஓடி – வில்லி:13 147/3

மேல்


வாசவனும் (3)

புடவியில் ஒருவரொடும் இனி பூசல் பொரேன் என போன வாசவனும்
முடி சடை மவுலி நாரதன் முதலாம் முனிவரும் முடிவு அற புகழ்ந்தார் – வில்லி:9 54/3,4
தேவரும் வாசவனும் தவரும் திசைமுகனும் நராதிபரும் – வில்லி:27 210/1
வாயு வழங்கினன் வீமனை நல்கினன் விசயனை வாசவனும்
ஆயு நிகழ்ந்திடு வேத மருத்துவர் அன்பொடு அளித்தனர் செம் – வில்லி:27 216/2,3

மேல்


வாசவனொடு (1)

வாசவனொடு ஒத்த மனுகுல அரசன் மனைவி – வில்லி:19 32/3

மேல்


வாசி (33)

வாசி வான் தேர் வெம் போர் மன்னர்_மன்னன்-தன்னை – வில்லி:3 35/2
பாயும் இபம் மா இரதம் வாசி ஒருவர்க்கு ஒருவர் பல கதி வர கடவியும் – வில்லி:3 56/2
யானை வாசி இரதம் ஆன யானம் உள்ள யாவையும் – வில்லி:3 72/2
வளைத்த சேனை யானை வாசி வாயில் நின்று குமுறவே – வில்லி:3 76/1
வஞ்சனை கொண்டே ஆதல் வாரணம் மணி தேர் வாசி
நஞ்சு அனையவரால் ஆதல் நாளையே அழித்தல் வேண்டும் – வில்லி:11 18/1,2
வாளி போதும் வாசி கோடி கோடி உய்ப்ப வாவு தேர் – வில்லி:13 117/3
மற்று அவன்-தனது வாசி மந்துரைக்கு தலைவராய் வாழும் மாக்களில் யான் – வில்லி:19 22/1
பருமித்த மத யானை தேர் வாசி ஆள் இன்ன பண் செய்யும் என்று – வில்லி:22 10/3
தாம சரம் கொண்டு தேர் பாகு கொடி வாசி தனுவும் துணித்து – வில்லி:22 14/3
வாசி நாலும் விழ தொடுத்தனன் வாளி நால் அபிமன்னுவும் – வில்லி:29 39/2
சுந்தரன் விசாலக்கணன் வீர வாசி பௌதுண்டனும் – வில்லி:36 6/2
வாசி உடையான் விசயன் வாளியின் மடிந்தார் – வில்லி:37 28/4
வந்து வடி வாளி மழை சிந்தினர் பராக்கிரம வாசி இபம் மா இரதரே – வில்லி:38 21/4
தந்தி வாசி தேர்களோடு உடைந்தது எண் இல் தானையே – வில்லி:40 42/4
உரனுடைய சித்ர வால் கொடு ஒருபடி ஒலியொடு புடைக்கும் வாசி விழவிழ – வில்லி:40 53/3
ஆயிரம் பதின்மடங்கு தேர் இபம் அதன் மும்மடங்கு அடல் வாசி
ஆயிரம் சதம் அதனின் மும்மடங்கு காலாளுடன் அணி ஆக்கி – வில்லி:42 38/1,2
வெவ் வாசி நெடும் தேர் மிசை நிமிரா வரி வில் கொண்டு – வில்லி:42 49/1
எல் தரும் தபனன் ஏகினான் இனி எனக்கு வாசி கொடி நீடு தேர் – வில்லி:42 188/1
கோளம் ஆன குடை இரதம் வாசி சிலை கொடி முருக்கி அமர் கொள்ளவே – வில்லி:42 190/2
வாளம் ஒப்பு என மற்று அவன் கொடி வாசி பாகொடு தேர் – வில்லி:44 45/3
குதி கொண்ட வாசி வயவர் பலரொடு குதி கொண்ட வாசி வயவர் குறுகினர் – வில்லி:44 74/1
குதி கொண்ட வாசி வயவர் பலரொடு குதி கொண்ட வாசி வயவர் குறுகினர் – வில்லி:44 74/1
மாந்தராய் எ கலையும் வல்லார்க்கு அன்றி வாசி நெடும் தேர் ஊர வருமோ என்று என்று – வில்லி:45 29/3
மந்திர வாசி திண் தேர் வல்லையேல் ஊர்வது அன்றி – வில்லி:45 40/3
மாலினால் வரும் களிறு வாசி மா மன்னு தேர் எனும் வாகனத்தினார் – வில்லி:45 58/2
மாலினால் பொரு கை வேழம் வாசி தேர் பதாதி மாய – வில்லி:45 111/3
கத வாசி நடை அற்று வலி அற்று வரி வில் கொள் கணை யாவையும் – வில்லி:45 232/1
மா மரு தடம் தேர் வாசி மத்த வாரணங்கள் ஊர்ந்து – வில்லி:46 33/3
வெம்பு போர் மத்திரேசன் வியன் கொடி பாகு வாசி
செம் புணீர் சொரி களத்தில் சிதறிட அறுத்து வீழ்த்தான் – வில்லி:46 43/3,4
சுற்றிய நேமி வாசி துளை கர கோட்டு நால்வாய் – வில்லி:46 44/3
ஊரும் நேமி இரதத்து வயிர் அச்சு உடைய ஓடு வாசி தலை அற்று இரு நிலத்து உருள – வில்லி:46 71/2
இரண பூமி மால் யானை இரதம் வாசி காலாளே – வில்லி:46 90/4
தார் வலம்புரியானொடு போர் அழி தாழ்வு கண்டனன் வீமனை வாசி கொள் – வில்லி:46 180/1

மேல்


வாசிகள் (3)

மண்டலம் வீதி கோணமே முதலாம் வாசிகள் ஊர் தொழில் வல்லேன் – வில்லி:19 23/1
விரவார் முனை அடு தேர் நுக வெவ் வாசிகள் புனல் உண்டு – வில்லி:42 51/1
மகவான் அருள் வாளி தொடுத்தனன் அ மகவான் மகன் வாசிகள் ஏழுடை வெம் – வில்லி:45 218/1

மேல்


வாசிகள்-தம்மொடும் (1)

வெவ் வாசிகள்-தம்மொடும் வென்னிடவே – வில்லி:32 16/4

மேல்


வாசிகளும் (1)

பச்சை வாசிகளும் செய்யன ஆக பாகரும் பதங்களே அன்றி – வில்லி:9 46/1

மேல்


வாசிகளே (3)

இகல் செய்து செம் பராகம் மிசை எழுப்பின துங்க வாசிகளே – வில்லி:40 20/4
ஐ வகை ஆன கதி குரம் நாலும் அழிந்தன வாசிகளே
மெய் வகையால் இவை கூர் எறிகோல் விடு வீரர் கை வாசிகளே – வில்லி:44 58/3,4
மெய் வகையால் இவை கூர் எறிகோல் விடு வீரர் கை வாசிகளே – வில்லி:44 58/4

மேல்


வாசிதனயனான (1)

தனுவின் வேத நூல் வாசிதனயனான தாமாவை – வில்லி:46 95/1

மேல்


வாசியில் (3)

வாசியில் இபத்தில் தேரில் ஏண் பட்ட மன்னரை இரு கையும் நிறுத்தி – வில்லி:42 6/3
தேரில் வாசியில் களிற்றில் வந்தவர்களில் சேவடி சிவப்பேற – வில்லி:42 46/3
தும்பியில் வாசியில் நீடு இரதத்தில் ஓர் துணை இன்றி – வில்லி:46 99/1

மேல்


வாசியின் (2)

நாடி வாசியின் நல்லன நான்கு அவை பூட்டி – வில்லி:22 32/1
பச்சை வாசியின் ஓடின சுவேத வெம் பரி மா – வில்லி:22 64/4

மேல்


வாசியும் (11)

துன்று தூணியும் சாபமும் இரதமும் சுவேத வாசியும் ஈந்தான் – வில்லி:9 7/4
பாகும் வாசியும் அமைந்தது ஓர் தேர் மிசை பாய்ந்து – வில்லி:22 68/1
நின்ற வாசியும் வாசியும் நேர்ந்தன – வில்லி:29 20/3
நின்ற வாசியும் வாசியும் நேர்ந்தன – வில்லி:29 20/3
மண்டினார் மணி முடியும் வேழமும் வாசியும் பல துணிபட – வில்லி:29 43/3
முற்ற வெம் பிண குவையும் வேழமும் முடுகு வாசியும் தேரும் மொய்ம்பு உற – வில்லி:31 26/3
மேல் விடு தேர்களும் யானையும் வாசியும் வீரரும் மெய் உருவ – வில்லி:41 9/3
வெய்தின் நேமி அம் தேரொடு கொடிகளும் வில்லும் வாசியும் வீழ – வில்லி:42 74/3
தம்தம் வாசியும் தேர் விடு பாகரும் தாமும் – வில்லி:42 117/2
தேரவன் திரு மைந்தன் ஏறிய தடம் தேரும் வாசியும் சிந்தி – வில்லி:42 139/1
வண்ணம் ஓர் அளவு இல் வாசியும் தேரும் மத சயிலமும் பதாதிகளும் – வில்லி:45 3/2

மேல்


வாசியை (1)

உண்ட வாசியை தேருடன் பிணித்து வில் ஓர் இமைப்பினில் வாங்கி – வில்லி:42 71/2

மேல்


வாசியொடு (1)

மாறி வரு வாசியொடு எடுத்து எறிதரும் சிலரை வஞ்சினமும் வெம் சினமுடன் – வில்லி:38 20/3

மேல்


வாசுகி (3)

முந்திய நீள் உடல் வாசுகி முன் நாள் – வில்லி:14 52/3
வாழி மந்தரம் மத்தாக வாசுகி கயிறா மாயோன் – வில்லி:14 86/3
மேருவை வளைத்து நெடு வாசுகி பிணித்து மழை மேகம் நிகர் மெய் கணை தொடா – வில்லி:30 26/3

மேல்


வாசுகி-தனக்கு (1)

வாசுகி-தனக்கு இவன் வரவு உணர்த்தலும் – வில்லி:3 14/1

மேல்


வாசுகியையும் (1)

மலையினையும் வாசுகியையும் பொருவும் நாணும் – வில்லி:37 21/1

மேல்


வாசுதேவன் (2)

மனு முறைக்கு வரம்பு ஆகி வருத்தம் வீட மா நிலம் மீது அவதரித்த வாசுதேவன் – வில்லி:5 49/4
வாழி வாழி வாசுதேவன் வாழி வாழி வாழியே – வில்லி:42 33/4

மேல்


வாசுதேவனையும் (1)

வாசுதேவனையும் மத்திர மகீபதியையும் – வில்லி:45 197/3

மேல்


வாஞ்சா (1)

வாஞ்சா மனத்தின் வய மத்திரர் மாகதேயர் – வில்லி:23 21/2

மேல்


வாட்டம் (2)

வாட்டம் இல் அன்பினோடு மனம் கனிந்து உருகி வீழ – வில்லி:11 202/2
வாய் உரைத்தது இன்று அளவும் கேட்டிலேம் கேட்டனமேல் வாட்டம் உண்டோ – வில்லி:45 267/2

மேல்


வாட்டு (1)

வாட்டு அற்ற ஈரல் பல சுற்றி வயங்கு தோற்றம் – வில்லி:36 35/2

மேல்


வாட்டும் (1)

நேர் இழை மருங்குல் வாட்டும் நிறை குடம் பூரிப்பாரும் – வில்லி:10 75/2

மேல்


வாட்படை (2)

மண்டலீகர் தம் வாட்படை ஓச்சினார் – வில்லி:29 24/2
சிலை படை அயில் படை தெளியும் வாட்படை திறல் பல படைக்கல வலிமை காட்டியும் – வில்லி:42 203/1

மேல்


வாட (1)

மன கடும் காதல் விம்ம மாலை தாழ் புயங்கள் வாட
எனக்குஎனக்கு என்றுஎன்று ஏமாந்து இருந்த காவலரை நோக்கி – வில்லி:5 30/1,2

மேல்


வாடாமல் (1)

என மகீபன் வாடாமல் இனிய வாய்மையே கூறி – வில்லி:46 89/1

மேல்


வாடி (6)

வாடி வாடி இனி அமையும் என்று தவ வனம் அடைந்தனள் மடங்கியே – வில்லி:1 149/4
வாடி வாடி இனி அமையும் என்று தவ வனம் அடைந்தனள் மடங்கியே – வில்லி:1 149/4
பூகம்பம் பிறந்து உடுவும் அரும் பகலே விழுந்து உடனே பொய்கை வாடி
யாகம் செய் நெடும் சாலை இன் பாலும் செந்நீராய் இருந்த வேந்தர் – வில்லி:11 258/2,3
வாடி பெரிது உளம் நொந்து அணி மாசு அற்றது ஓர் சால் – வில்லி:12 164/3
மையலால் மிக வாடி வருந்தினான் – வில்லி:21 86/4
வாடி ஒளித்தனர் மாகதர் ஒட்டியர் மாளவர் குச்சரரே – வில்லி:31 23/4

மேல்


வாடிய (4)

வாடிய தருவில் மழை பொழிவது போல் மடவரல் கருணை நீர் பொழிய – வில்லி:1 92/1
வாடிய மருங்குல் பணைத்த பூண் கொங்கை வாள் தடம் கண்கள் வார் குழை மேல் – வில்லி:19 16/2
வாடிய கொடி என வந்து வீழ்ந்தனள் – வில்லி:21 29/3
வாடிய மெய் சவுபலைக்கும் உற்றது எல்லாம் வாய்மலர்ந்தான் வாய்மை வல்லான் – வில்லி:46 239/4

மேல்


வாடினீர் (1)

ஏதிலர் போல நீர் இளைத்து வாடினீர்
வாது செய் புலன்களை அடக்கி மண்ணின் மேல் – வில்லி:12 124/2,3

மேல்


வாடுகின்ற (2)

வாடுகின்ற மிடியர் போல வஞ்சம் என்று உரைத்து நீ – வில்லி:11 165/3
வாடுகின்ற மட பாவை-தன் வரமும் என் வரமும் வழுவாவண்ணம் – வில்லி:27 17/3

மேல்


வாடும் (2)

மண்டு எரி சுடுதலின் வாடும் மேனியள் – வில்லி:4 19/2
மையோடு அரி கண் மழை பொழிய வாடும் கொடியின் மொழிக்கு ஆகார் – வில்லி:11 235/1

மேல்


வாடை (3)

குன்றில் இள வாடை வரும் பொழுது எல்லாம் மலர்ந்த திரு கொன்றை நாற – வில்லி:7 21/1
தடவி வாடை மெய் கொளுத்திட தனஞ்சயற்கு அணங்கின் – வில்லி:7 60/3
வாடை சிறு தென்றல் எனும் மாருதங்கள் எ மருங்கும் வழக்கம் இன்றி – வில்லி:8 17/2

மேல்


வாண்மையால் (1)

வாண்மையால் வரி வின்மையால் மேன்மையால் வலி உரைக்கலன் உங்கள் – வில்லி:28 10/3

மேல்


வாணர் (1)

மன் மரபில் பிறந்து இரு தோள் வலியால் இந்த மண் ஆளும் அவர்க்கு அன்றி மறை நூல் வாணர்
தொல் மரபில் பிறந்தவரும் இலக்கு வீழ்த்தால் சூட்டுமோ தொடையல் இளம்_தோகை என்ன – வில்லி:5 55/1,2

மேல்


வாணன் (2)

மை மான் விழியார்-தமக்கு அந்த வனச வாணன்
எம்மால் இசைத்தற்கு இசையாத வரங்கள் ஈந்தான் – வில்லி:13 107/3,4
பொரும் சமர நெடு முரச பூங்கொடியோன்-தனை நோக்கி புய போர் வாணன்
இரும் சமரம் தொலைத்த பிரான் இளைஞரையும் உடன் இருத்தி இயம்புவானே – வில்லி:27 4/3,4

மேல்


வாணனை (2)

ஐ_ஆனனன் இயல் வாணனை அடிமை கொள மெய்யே – வில்லி:7 17/1
அலி முகம் தொழும் இளவல் வாணனை புயம் அழித்த மா மறை ஒன்று – வில்லி:42 41/1

மேல்


வாதித்தல் (1)

வாதித்தல் அன்றி மகிழா மனை வாழ்வு பூண்டான் – வில்லி:5 74/4

மேல்


வாதியே (1)

வாதியே மரகத வல்லியாள் ஒரு – வில்லி:12 118/3

மேல்


வாதினோடு (1)

மரங்கள் இட்டும் உயர் கற்கள் இட்டும் நெடு வாதினோடு இகலி மோதினார் – வில்லி:4 58/4

மேல்


வாது (2)

வாது கொண்டு காதல் கூரும் மாமனோடு வஞ்சனை – வில்லி:11 162/1
வாது செய் புலன்களை அடக்கி மண்ணின் மேல் – வில்லி:12 124/3

மேல்


வாதை (1)

வாதை இன்று அவற்கு என வருத்தம் மாற்றினான் – வில்லி:3 21/4

மேல்


வாம் (6)

பண்ணுக்கு வாம் பரி தேர் ஆதபனும் பணிந்து பசுபதியை நோக்கி – வில்லி:12 43/1
கவன வாம் பரியும் தேரும் கணையும் கார்முகமும் பெற்றாய் – வில்லி:13 10/4
உற்றவன் ஒருவன் வாம் பரி வடிவும் உரை தகு சுழிகளும் ஒளியும் – வில்லி:19 22/2
கந்து அடர்ப்பன கரிக்கும் வெம் கவன வாம் பரிக்கும் – வில்லி:27 80/2
மதாசலம் மகுட மான் தேர் வாம் பரி வயவர் வெள்ள – வில்லி:39 11/1
வன் திறல் வலவன் மேலும் வாம் பரிமாவின் மேலும் – வில்லி:45 108/2

மேல்


வாம (2)

வாம பதி-தன்னினும் வாசவ மா பிரத்த – வில்லி:7 79/2
வண்ண பொறுத்தருள் வாம பொறுத்தருள் வரத பொறுத்தருள் நீ – வில்லி:27 209/2

மேல்


வாமன் (1)

மண் மேல் ஒருத்தி அரக்கர் குலம் மாள பிறந்தாள் வாமன் நுதல் – வில்லி:3 90/1

மேல்


வாமனனை (1)

மன்று உள தார் புனை வாமனனை போல் – வில்லி:14 50/3

மேல்


வாய் (99)

மன்னவன் அவற்றினும் வாய் திறந்திலன் – வில்லி:1 55/3
தூதுளங்கனி வாய் மலர்ந்து இனிது அழைத்து சூடக செம் கையால் எடுத்தாள் – வில்லி:1 91/4
உம்பரும் வியக்கும் கிளியை முன் நிறுத்தி ஒடுங்கினன் வாய் புதைத்து உரைத்தான் – வில்லி:1 109/2
செ வாய் மலர்வான் புவி மேல் உறை தெய்வம் அன்னான் – வில்லி:2 56/4
புலால் அளைந்த இரு கவுள் ஒடிந்து பொரு புயம் ஒடிந்து கடை ஒத்த வாய்
நிலா எழும் கொடிய எயிறு ஒடிந்து செயல் இன்றி வாள் நிருதன் நிற்கவே – வில்லி:4 59/3,4
விண்டு உறை கிழிய ஓடி வென்று ஒரு வாளை தன் வாய்
கொண்டு உறை வலிமை நோக்கி குறிப்பினால் உவகை கூர்ந்தார் – வில்லி:5 13/3,4
முடங்கிய சார்ங்க செம் கை முகுந்தன் வாய் புகுந்து காலத்து – வில்லி:5 19/3
குழை புறம் கடந்த செம் கண் குறு நகை கொவ்வை செ வாய்
இழை பொலி முலையினாளுக்கு இற்றை நாள் வதுவை என்று – வில்லி:5 20/1,2
முருந்து ஆர் பவள துவர் இதழ் வாய் முகிழ் வாள் நகைக்கு மொழிகின்றார் – வில்லி:5 34/4
முருத்து வாள் நகை துவர் வாய் முகத்தினாளை மூத்தோன் பின் நிறுத்தி அமர் முருக்குமாறு – வில்லி:5 60/1
உருத்து வாய் மடித்து எழுந்து கோகு தட்டிட்டு ஊன்றிய தண்டு எதிர் ஓச்சி உடன்ற வேந்தர் – வில்லி:5 60/3
வண்ண வில் திறலினார்க்கு வாய் மலர்ந்து அருளி மீண்டு – வில்லி:6 45/3
பாகு அன்ன மொழி கனி வாய் முத்த மூரல் பாவை நலம் பெற முக்கோல் பகவன் ஆனான் – வில்லி:7 49/4
மதி வியர்த்தது துடித்தது குமுத வாய் மலரும் – வில்லி:7 69/2
சேராமல் முகராகம் வழங்காமல் இகழாமல் செ வாய் ஊறல் – வில்லி:8 6/2
முழைத்த வான் புழை ஒரு கரத்து இரு பணை மும்மத பெரு நால் வாய்
மழைத்த குஞ்சர முகம்-தொறும் புக்கு உடன் மயங்கிய பொறி மாலை – வில்லி:9 17/3,4
வெப்பு உறுத்தலின் உரகரும் தங்கள் வாய் விடங்கள் கொன்று என வீழ்ந்தார் – வில்லி:9 24/4
பாவகன் பகு வாய் நா விதிர்த்து என்ன பரந்த அ பாவகற்கு உணவு ஆம் – வில்லி:9 30/3
மயன் என்பான் வாய் புதைத்து வளம் பட வந்து ஒரு மாற்றம் வழங்கினானே – வில்லி:10 2/4
தருமம் உணரா மனத்தி ஒரு தசை வாய் அரக்கி சரை என்பாள் – வில்லி:10 35/4
வந்த கோ வெள்ளம் சேர வாய் திறவாமல் நிற்ப – வில்லி:11 14/2
வேந்தனும் ஒருப்பட்டு அந்த வெண்ணெய் வாய் கள்வன் மீள – வில்லி:11 17/1
துப்பு உறழ் அமுத செ வாய் திரௌபதி துணை தோள் வேட்டு – வில்லி:11 22/1
அரும் கடல் வாய் திறந்து அலறி ஆர்த்ததே – வில்லி:11 103/4
நின்று வாய் புதைத்து அறங்கள் நிலைபெறும் சொல் நீதியாய் – வில்லி:11 154/2
சொல் எடுத்து வைத வாய் துணிப்பன் என்று கன்னன் மேல் – வில்லி:11 169/3
மன்னை சிரித்த செம் கனி வாய் மாறாது இரங்கி அழுது அரற்ற – வில்லி:11 214/2
சிலை வாய் அங்கை அவன் தீண்ட செல்லாள் ஆகி அல்லல் உழந்து – வில்லி:11 216/1
கொலை வாய் எயினர் கொல்லும் நிலம் குறித்து செறித்த கொடிய நெடு – வில்லி:11 216/3
சூழும் கனல் வாய் உரும் அன்றி துளி வாய் முகிலும் மகிதலத்து – வில்லி:11 219/1
சூழும் கனல் வாய் உரும் அன்றி துளி வாய் முகிலும் மகிதலத்து – வில்லி:11 219/1
புன் தொழிலோன் யான் இருக்க காட்டிய தன் தொடை வழியே புள வாய் குத்த – வில்லி:11 253/3
உந்த உந்த ஒருவர்க்கு ஒருவர் வாய்
முந்த முந்த முடுகு சினத்தராய் – வில்லி:12 12/1,2
தூ நகை உருப்பசி அரம்பை தொண்டை வாய்
மேனகை திலோத்தமை என்று வேலையில் – வில்லி:12 50/1,2
கேட்டி நீ செ வாய் கிளி நிகர் மொழியாய் கிரீடியை துணைவர்களுடனே – வில்லி:12 79/1
பேறு அற அன்று ஒரு முனிவன் வார்த்தை கேட்டு பிளந்தனை பல் வேடுவரை பிறை வாய் அம்பால் – வில்லி:12 97/4
செய்ய வாய் மரகத செல்வி பாகனே – வில்லி:12 119/2
செ வாய் இதழ் மடியா விழி சிவவா மதி கருகா – வில்லி:12 160/3
மை தவழ் கரும் கண் செ வாய் வானவர் மகளிர் எல்லாம் – வில்லி:13 23/4
தன் ஆகம் உற தழுவ தழல் வாய்
மின் ஆர் கணை தூவி வெகுண்டனனே – வில்லி:13 61/3,4
கூர் முக பகு வாய் மாயோன் கொடும் கடும் பகழி கோத்தான் – வில்லி:13 77/4
கூற்றும் வாய் குழறி அஞ்ச கொடிய மா மாய வாளி – வில்லி:13 82/3
கையில் நாவுடன் வாய் சென்று கலந்திடும் கணத்தின் அம்பால் – வில்லி:13 93/3
ஆன தம் கை வாய் சேர்த்தி ஆவலம் கொட்டி ஆர்த்தார் – வில்லி:13 95/4
அளவு இல் பெரும் பகு வாய் அதில் மதியின் – வில்லி:14 70/2
பாற்றுக்கும் பகு வாய் பேய்க்கும் பருந்துக்கும் வருந்துகின்ற – வில்லி:14 82/3
துன்னும் வாய் நஞ்சு கக்கி சுழன்று மண் சுமக்கும் கொற்ற – வில்லி:14 103/3
கரன் படை குழாத்து முன்னம் காகுத்தன் கதிர் கொள் கூர் வாய்
சரம் பட தளர்ந்தது என்ன தளர்ந்தது அ தளர்வு இல் சேனை – வில்லி:14 104/3,4
என்று அவர் வாய் கை புதைத்து இசைத்தல் கேட்டு – வில்லி:14 109/1
செ வாய் மட பாவை நின்றாளை நீ கூறு என செப்பினான் – வில்லி:14 126/4
கன்னம் வாய் நெரிய கரங்களால் மலக்கி கழுத்தையும் புறத்தினில் திருப்பி – வில்லி:15 15/3
சென்று எயிற்று இள நிலவு எழ துணை விழி தீ எழ வெயில் வாய் கார் – வில்லி:16 15/3
மறை வாய் சிறுவன் கலை தோலை மான் கொண்டு ஓடி வான் இடையில் – வில்லி:16 18/1
நறை வாய் தொடையல் அறன் மகனும் இளைய வீரர் நால்வரும் தம் – வில்லி:16 18/3
முருக்கின் இதழை கருக்குவிக்கும் முறுவல் செ வாய் திரௌபதியும் – வில்லி:17 10/3
வண்மையால் உயர்ந்தீர் என்று செம் பவள வாய் மலர்ந்தருளினான் மாயோன் – வில்லி:18 15/3
தூதுளங்கனி வாய் முத்த வாள் நகை சுதேட்டிணை பெயராளுழை துன்னினாள் – வில்லி:21 7/4
பருக நீ வழங்குக பவள வாய் எனா – வில்லி:21 27/4
கூனல் வாய் மழு தரித்த கோ ஆகியும் அரக்கரை கொலை செய்த – வில்லி:24 1/3
மூளை வாய் உக முடிப்பர் வெம் போர் என மொழிந்தான் – வில்லி:27 92/4
குளிரும் மா மதி முகத்து ஒளிர் குமுத வாய் மலர்த்தி – வில்லி:27 95/1
திருந்து கண் இணை சிவக்கவும் கொடிய செய்ய வாய் இதழ் துடிக்கவும் – வில்லி:27 124/2
சொன்ன வாய் குருதி சோர வாள் கொடு துளைத்து நின் முடி துணிப்பன் யான் – வில்லி:27 127/2
வண் துறை நின்று தங்கள் வாய் மலர்ந்து அழைக்கலுற்றார் – வில்லி:27 162/4
அன்னை நெஞ்சு அழிந்தே இரு கண் நீர் சொரிய அலறி வாய் குழறி நொந்து அழுதாள் – வில்லி:27 253/4
புருவ வில் குனிவு எழ உயிர்ப்பொடு புகை எழ துகிர் புரையும் வாய்
மருவும் முத்து இள நிலவு எழ தனி மனம் நெருப்பு எழ வளர் தட – வில்லி:28 44/1,2
பமர மும்மத கரி விலாவின் வேல் பட்ட வாய் நிணம் பறிய நிற்பன – வில்லி:31 27/1
மேல் வாய் தம கையொடு மேல் எழவும் – வில்லி:32 6/1
தோல் வாய் அவை கீழ் விழவும் துணியா – வில்லி:32 6/2
சிலை கால் வளைத்து தீ வாய் வெம் சரம் கொண்டு அடையார் சிரம் கொண்டான் – வில்லி:32 31/3
இடி வாய் முகில் அதிரா எதிர் எதிர் சீறினர் இப்பால் – வில்லி:33 17/4
கோல் கொண்டவை சிலை கொண்டவை வாள் கொண்டவை கூர் வாய்
வேல் கொண்டவை அவை-தம்முடன் விழு கை குலம் ஒருசார் – வில்லி:33 20/1,2
வாய் எலாம் நஞ்சு கால் வாள் எயிற்று உரகமே – வில்லி:34 1/4
நஞ்சினை உமிழும் வெவ் வாய் நாகங்கள் அனைத்தும் ஒன்றாய் – வில்லி:36 22/3
கரியும் தாமும் சிலர் பட்டார் கலி வாய் மதுகை கால் வேக – வில்லி:37 31/3
மாதிரங்களும் செவிடுபோய் அகண்டமும் பொதுளி வாய் பிளந்தது அண்ட முகடும் – வில்லி:38 29/2
சேனாபதியாக என்றான் தீ வாய் நாக கொடியோன் – வில்லி:38 51/4
செ வாய் வைக்கும் வலம்புரி கை திருமால் செம்பொன் தேர் ஊர – வில்லி:39 39/1
வெவ் வாய் வாளி வில் விசயன் மெய்ம்மை தருமன் அணி நின்ற – வில்லி:39 39/2
அ வாய் இமைப்போது அணுகாமல் காப்பார் சிலர் உண்டு ஆம் ஆகில் – வில்லி:39 39/3
இ வாய் நாளை அகப்படுத்தி தரலாம் என்றான் எழில் மறையோன் – வில்லி:39 39/4
செ வாய் மலர்ந்து மானத்தால் திறலால் வாழ்வால் செகத்து ஒருவர் – வில்லி:39 44/3
மறை வாய் வெம் சிலை முனிவன் வரூதினி தன் நிலை அழிந்து – வில்லி:40 13/1
துறை வாய் வெம் கனல் போலும் துருபதன் கை சிலை துணிய – வில்லி:40 13/3
பிறை வாய் வெம் கணை தொடுத்து பிறை_முடியோன் என சென்றான் – வில்லி:40 13/4
பேணார் உயிர் பருகும் பசி பெட்ப பகு வாய் வெம் – வில்லி:41 113/1
கஞ்ச வான் பொய்கையில் கராவின் வாய் படு – வில்லி:41 188/3
பாளை வாய் நெடும் கமுகின் மிடறு ஒடிய குலை தெங்கின் பழங்கள் வீழ – வில்லி:41 236/3
வேளினோடு இசை வீமன் மேல் அது செலும் வேலையின் விட வெவ் வாய்
கோளின் ஓடிய குரிசில் கை கணையினால் கோள் அழிந்தது மன்னோ – வில்லி:42 141/3,4
இம்பர் வாள் அரக்கன் நிணத்தொடு பிணம் தின்று இடம்கொள் வாய் கொடு மடுத்திலனேல் – வில்லி:42 207/1
மின் புயல் வாய் விரிகின்றன ஒத்தன விரி நுதல் ஓடைகளே – வில்லி:44 50/1
தாமனே காண்டி இற்றை சமரில் என் தழல் வாய் ஒற்றை – வில்லி:45 96/3
வாய் உரைத்தது இன்று அளவும் கேட்டிலேம் கேட்டனமேல் வாட்டம் உண்டோ – வில்லி:45 267/2
ஈர வாய் முனை நெருப்பு உமிழ் வடி கணைகள் ஏவினான் ஒரு நொடிக்குள் எதிர் அற்றிடவே – வில்லி:46 71/4
மாண்டவர்-தம்மை நின் வாய் மறைமொழி-தன்னை கொண்டு – வில்லி:46 121/2
உகவையினாலே சிரிப்பர் நீள் சினம் உறுதலினாலே மடிப்பர் வாய் மலர் – வில்லி:46 169/1
குல கிரி நேர் தோள் கழுத்து நீடு அணல் குறுநகை கூர் வாய் கதுப்பு வார் குழை – வில்லி:46 171/2
வாழ அன்று உயர் நாரணனார் திரு வாய் மலர்ந்த சொலால் மகிழா மிக – வில்லி:46 183/2
கூற்றின் வாய் புகுந்தேற்கு என்ன கூற்று ஐயா – வில்லி:46 228/4

மேல்


வாய்-தொறும் (2)

சுருதி வேள்வி நூறு உடையவன் சிறகு அற துணித்த வாய்-தொறும் பொங்கி – வில்லி:9 14/3
சரத்து வாய்-தொறும் சோரி கக்கிட விடும் தனஞ்சயன் தனு என்று – வில்லி:24 15/3

மேல்


வாய்க்கவே (1)

துருத்தனும் வளைத்தனன் நெடிய கால் சிலை தொடுத்தனன் இலக்கு அறு தொடைகள் வாய்க்கவே – வில்லி:42 197/4

மேல்


வாய்க்குமதோ (1)

மாது இடத்தான் வைகுதற்கு வாய்க்குமதோ இது என்ன வரம்பு இல் கேள்வி – வில்லி:10 6/3

மேல்


வாய்கள் (3)

மால் வாரணம் வாய்கள் கழன்றன முன் – வில்லி:32 6/3
சிரங்கள் அற்று மறிய என்பு சிந்த வாய்கள் துளைபட – வில்லி:42 22/3
இகலுடை வெம் பகு வாய்கள் ஐந்து உடையது ஒர் எழில் கொளும் புயங்கனை ஏவ என்று உசவியே – வில்லி:45 221/4

மேல்


வாய்த்த (3)

வாய்த்த இதழ் அமுத மொழி பேதை தாதை மனை இருக்க திரு வழுதி வள நாட்டு உள்ள – வில்லி:7 44/3
துன்றி எழுபது வெள்ளம் குரங்கின் சேனை சூழ் போத வாய்த்த திரு துணைவனோடும் – வில்லி:7 45/3
வாய்த்த மற்றவர்கள் இளைஞர் என்று அவரை மலையல் என்று ஒரு வரம் குறித்தாள் – வில்லி:27 255/3

மேல்


வாய்த்தது (2)

நாடிய கருமம் வாய்த்தது என்று உவகை நலம் பெற தந்தை பைம் கழல் கால் – வில்லி:1 92/3
கருதி வாய்த்தது போர் எனா மெய் களித்த கைகயனும் – வில்லி:44 46/1

மேல்


வாய்த்தமை (1)

தன் ஐக்கு மூழ்க தடம் வாய்த்தமை தந்தையோடும் – வில்லி:46 113/3

மேல்


வாய்த்தவா (1)

இற்றை நாள் எவரும் வாய்த்தவா என்ன ஏழ் உயர் இராச குஞ்சரம் மேல் – வில்லி:6 5/3

மேல்


வாய்த்துழி (1)

மங்கை அங்கு அனந்தரம் வயிறு வாய்த்துழி
வெம் கய கட கரி வேந்தன் மா மன – வில்லி:1 57/2,3

மேல்


வாய்த்தோன் (2)

வாய்த்தோன் வரவுக்கு என் புரிவோம் மதிப்பீர் என தன் தம்பியர்க்கும் – வில்லி:17 4/3
பின்னைக்கு வாய்த்தோன் பிழைப்பித்தனன் யானும் வந்தேன் – வில்லி:46 113/2

மேல்


வாய்ந்த (2)

வாய்ந்த ஆயுதங்கள் யாவும் வைத்து எழில் வடிவம் மாற்றி – வில்லி:22 107/3
வாய்ந்த மாளிகை நடுவண் ஓர் மண்டபம் குறுகி – வில்லி:27 74/2

மேல்


வாய்ப்ப (2)

சொல்லிய கருமம் வாய்ப்ப சூழ் வலை படுத்தி கொண்ட – வில்லி:11 16/3
இராவிடை விரைவின் ஆறு இடை கடந்து ஓர் எண்ணமும் இருக்கையும் வாய்ப்ப
கராம் உலாவரு பைம் தடமும் வண் காவும் கனக வான் புரிசையும் சூழ்ந்த – வில்லி:19 7/2,3

மேல்


வாய்ப்பான (1)

வாவும் மா மணி நெடும் தேர் அரசர்க்கு எல்லாம் வாய்ப்பான நீ எனையும் புரப்பது அன்றி – வில்லி:45 24/1

மேல்


வாய்மலர்ந்தான் (1)

வாடிய மெய் சவுபலைக்கும் உற்றது எல்லாம் வாய்மலர்ந்தான் வாய்மை வல்லான் – வில்லி:46 239/4

மேல்


வாய்மலர்ந்தானே (1)

மருத்தின் புதல்வன் கண்டு மழை முகில் போல் எதிர் வாய்மலர்ந்தானே – வில்லி:45 136/4

மேல்


வாய்மை (40)

வாள் நிலவு எழ சில வாய்மை கூறுவாள் – வில்லி:1 48/4
முனை வைத்த வாய்மை முனி கானம் முயன்று சேர்ந்தான் – வில்லி:2 51/4
சீர் தரு வாய்மை மிக்க கண்ணினும் செம் கை வண்மை – வில்லி:2 89/3
ஏசு இல் கடவுள் வாய்மை இருக்கால் எண் இல் கோடி – வில்லி:3 35/3
நன்று நன்று உன் வாய்மை நன்று ஆம் நண்புக்கு இனியாய் – வில்லி:3 39/1
சொன்ன வாய்மை நீயே சோர்ந்தாய் யானோ சோரேன் – வில்லி:3 43/4
பூ_மகற்கும் மிக்க மா முனிக்கு வாய்மை பொய்த்த அம் – வில்லி:3 77/3
பெற்ற பூபதி அ வீரர் பெருமித வாய்மை எல்லாம் – வில்லி:5 68/2
நா புரப்பதற்கே ஏற்ற நவிர் அறு வாய்மை வேந்தர் – வில்லி:6 28/1
முன்னர் புகலும் குருகுலத்தோர் முதல் ஆம் வாய்மை மொழியோனே – வில்லி:11 233/4
மல் ஆர் தடம் தோள் விகருணன் ஆம் வாய்மை கடவுள் வாள் வேந்தீர் – வில்லி:11 236/3
என்றலும் தந்தை மைந்தன் இயம்பிய வாய்மை கேட்டு – வில்லி:11 270/1
மங்கையர் வாய்மை கேட்டு மணி குறு முறுவல் செய்து – வில்லி:13 24/1
நன்று காலகேயர் சொன்ன வாய்மை நன்று எனா நகைத்து – வில்லி:13 123/2
பொறை அறிவு நிறை தருமம் உடைய வாய்மை போர் வேந்தே அஞ்சல் என புகழ்ந்து வாழ்த்தி – வில்லி:14 3/3
மா விந்தம் அனைய பொன் தோள் மாருதி வாய்மை கேட்டு – வில்லி:14 95/1
தந்தை உரைத்தருள் வாய்மை தலைமேல்கொள்ளா – வில்லி:14 120/1
தப்பா வாய்மை அற கடவுள் அறிந்தான் எண்ணம் தப்புவிப்பான் – வில்லி:16 16/4
மறுத்திடான் ஐய நின்-தன் மாசு இலா வாய்மை என்ன – வில்லி:18 7/2
மன் முனி மொழிந்த வாய்மை கேட்டு அந்த மனுகுல மன்னனும் மகிழ்ந்து – வில்லி:19 12/1
எண்ணுகின்றனன் யான் ஒன்று நீ மறாது எனது வாய்மை எதிர்கொண்டு இளையவன் – வில்லி:21 16/1
அறன் மகன் வாய்மை தேறி அரசன் ஆங்கு இருந்த எல்லை – வில்லி:22 114/1
பழுது அறு வாய்மை வேத பண்டிதன் பாதம் போற்றி – வில்லி:22 131/3
திரத்து வாய்மை நீ தவறி மற்று அவருடன் சேனையும் திறலும் கொண்டு – வில்லி:24 15/1
நல்ல வாய்மை நிலை உடையை என்று அரசர் நாள்-தொறும் புகழ்வர் நண்பு கொண்டு – வில்லி:27 110/3
இரவி_மைந்தனொடு கங்கை_மைந்தன் எதிர் வாய்மை ஒன்றையும் இசைத்திலன் – வில்லி:27 138/1
சொல் கையாத வாய்மை வல்ல துருபதன் குமாரனும் – வில்லி:30 9/1
நேர் அன்று அவை-கண் உரைசெய்த வாய்மை நிறைவேறும் நாளை உடனே – வில்லி:37 7/4
வதிட்டனும் துதிக்கும் வாய்மை வரி சிலை கை முனிவனோடு – வில்லி:40 39/1
வள மைந்தன் வாய்மை உரைசெய்தனன் மிசை வரும் உம்பர் யாரும் இதயம் மகிழவே – வில்லி:44 80/4
அனிலன் குமாரன் அரசர் அசனி என் அநுசன் சொல் வாய்மை பழுதுபடும் என – வில்லி:44 82/1
நின்றோனை வாய்மை நிலை நின்ற நிருபர் ஏறும் – வில்லி:45 81/2
மைத்துனன் உரைத்த வாய்மை கேட்டு ஐயன் மன மலர் உகந்துஉகந்து அவனை – வில்லி:45 243/1
வலவன் வீழ்ந்ததும் தனுவின் நாண் அற்றதும் மனத்து அழுக்காறு இலா வாய்மை
புலவன் வெண்குடை ஒடிந்ததும் மேல் வரு போற்றலன் ஏற்றமும் பொறாமல் – வில்லி:46 28/1,2
சகுனி ஆவி போமாறு சபத வாய்மை கோடாமல் – வில்லி:46 97/1
வேதியன் வாய்மை கேட்ட வேதியன் மகனும் மற்றை – வில்லி:46 114/1
மா துயர் அகற்றும் மற்ற வாய்மை கேட்டு அங்கு ஞான – வில்லி:46 114/3
செப்பாத வாய்மை எலாம் செப்பினான் செப்பவும் அ – வில்லி:46 159/3
சினத்து அலாயுதன் நிறத்த வாள் விழி சிவக்க வாய்மை சில செப்புவான் – வில்லி:46 190/4
வாடிய மெய் சவுபலைக்கும் உற்றது எல்லாம் வாய்மலர்ந்தான் வாய்மை வல்லான் – வில்லி:46 239/4

மேல்


வாய்மை-தானும் (1)

மன் பிறப்பில் உயர் குரு குலத்தவர்-தம் வாய்மை-தானும் ஒரு மாசு இலா – வில்லி:27 119/3

மேல்


வாய்மைகள் (2)

நீங்கிய வாய்மைகள் நிகழ்ந்தது என்னவே – வில்லி:21 83/3
எனை தனி தெளிந்திலை யாதவன் மாயையின் என பரிவு கொண்டு சில் வாய்மைகள் கூறியே – வில்லி:46 201/4

மேல்


வாய்மைகளும் (1)

வருவன் என்று உரைத்து வேண்டும் மதுர வாய்மைகளும் கூறி – வில்லி:25 17/2

மேல்


வாய்மையன் (1)

கிளர்ந்த செம் புண்நீர் பொசியும் மெய்யினன் கேத நெஞ்சினன் கோத வாய்மையன்
தளர்ந்து வீழ் நிசாசரனும் ஆடகன்-தன்னை ஒத்தனன் பின்னை முன் உற – வில்லி:4 14/2,3

மேல்


வாய்மையாய் (1)

சீலம் கொள் வாய்மையாய் செம் தீ எழு கானில் சில் நீர் – வில்லி:16 42/3

மேல்


வாய்மையால் (9)

வரம் தரும் குறுமுனி முனி வாய்மையால் மருண்டு – வில்லி:1 21/3
பொன்_தொடிக்கு அழிந்து அவள் புன்மை வாய்மையால்
சற்றும் மெய் உணர்வு அற தகாது ஒன்று எண்ணினான் – வில்லி:1 69/2,3
வில் படை திறல் வீடுமன் வாய்மையால்
பொற்பு உற புவி பூபதி ஆளும் நாள் – வில்லி:1 122/3,4
உற தகும் இவளை நீ உம்முன் வாய்மையால்
கறுத்தவர் உயிர் கவர் காளை என்னவே – வில்லி:4 22/3,4
நாக வெம் கொடியவன் நவின்ற வாய்மையால்
யோகு செய் உனது உயிர் உண்ண எண்ணியே – வில்லி:12 125/3,4
கிஞ்சுகம் மலர்ந்து நின் கிள்ளை வாய்மையால்
அஞ்சல் என்று ஓர் உரை அளித்தல் காண்கிலேன் – வில்லி:21 67/1,2
முதிர் வாய்மையால் என்ன பயன் என்று வெம் சாப முனி ஏகினான் – வில்லி:40 91/3
தேற்றினை சிந்தையை தெளிந்த வாய்மையால்
மாற்றினை மும்முறை பிறப்பும் வந்து நின் – வில்லி:41 216/2,3
அதி மதுர வாய்மையால் வெகுளாவகை அடிகள் இவை கேண்-மினோ என ஓதினான் – வில்லி:46 193/4

மேல்


வாய்மையான் (1)

வேதமும் நிகர் இலா விரத வாய்மையான் – வில்லி:16 61/4

மேல்


வாய்மையான்-தன் (1)

நா புகல் வாய்மையான்-தன் நாள்மலர் செம் கை வை வேல் – வில்லி:44 87/2

மேல்


வாய்மையில் (1)

முனிவனை கொன்றதும் முனிவன் வாய்மையில்
துனி வனத்து உழையினை தொடர்ந்து போயதும் – வில்லி:16 66/1,2

மேல்


வாய்மையின் (3)

சுருதி வாய்மையின் யோசனை பரப்பு எழு சுகந்தமும் எனக்கு ஈந்து – வில்லி:2 5/3
ஓதிய வாய்மையின் உறு பொருள் இன்றால் – வில்லி:3 100/2
மெய் வாய்மையின் உயரும் தவ விபுதாதிபர் மகளும் – வில்லி:12 160/2

மேல்


வாய்மையினால் (3)

வயங்கும் சுருதி வாய்மையினால் மன்னும் குருக்கள் பதி நீங்கி – வில்லி:3 82/2
வாள் விறல் கூர் நரபதியும் குருபதி-தன் வாய்மையினால் மாழ்கி ஏகி – வில்லி:46 237/2
அன்று நுமது உயிர் ஐந்தும் அளிப்பன் எனும் வாய்மையினால் அகன்றேன் இன்னும் – வில்லி:46 247/2

மேல்


வாய்மையும் (8)

மன்னர் மன்னன் முன் உரைத்த வாய்மையும் குறிப்புறா – வில்லி:13 120/4
அறிவும் வாய்மையும் தூய்மையும் அன்பும் இன் அருளும் – வில்லி:14 44/1
கொண்டு ஒரு வாய்மையும் கூற அஞ்சினான் – வில்லி:21 32/4
முன்னுற முனிவரன் மொழிந்த வாய்மையும்
இன்னலோடு அழுது அவள் இசைத்த வாய்மையும் – வில்லி:21 42/1,2
இன்னலோடு அழுது அவள் இசைத்த வாய்மையும்
கன்னம் ஊடுற சுட கருத்து அழிந்து போய் – வில்லி:21 42/2,3
மரு வரும் முலைப்பால் எனக்கு அளித்து உம்-தம் மகன் எனும் வாய்மையும் உரைப்பீர் – வில்லி:27 257/4
தங்கள் வீரமும் மானமும் மரபும் நல் வாய்மையும் தவறு இல்லார் – வில்லி:28 11/4
வயிரம் செறிதரு மனனும் வாய்மையும் வலியும் பொரு படை வினையின் மேல் வரு – வில்லி:46 235/1

மேல்


வாய்மையே (1)

என மகீபன் வாடாமல் இனிய வாய்மையே கூறி – வில்லி:46 89/1

மேல்


வாய்மையொடு (1)

தொட்ட தண்டும் மிதியடியும் ஆகி உயர் சுருதி வாய்மையொடு தோன்றினான் – வில்லி:43 42/4

மேல்


வாய்மொழி (2)

வாய்மொழி அறத்தின் மைந்தன் மா நகர் வாழும் நாளில் – வில்லி:6 39/3
போதில் வாழ் அயனும் ஒவ்வா வாய்மொழி புலவர் எல்லாம் – வில்லி:13 28/4

மேல்


வாய (1)

பூழி படு கமர் வாய நானிலத்து புகலுதற்கு ஓர் புனலும் உண்டோ – வில்லி:8 18/4

மேல்


வாயசமே (1)

படு திறல் வேலவர் கண்மணி சென்று பறித்தன வாயசமே
அடு பணை யானையின் வெம் குடர் சென்று பிடுங்கின ஆயசமே – வில்லி:44 61/3,4

மேல்


வாயது (1)

மடிக்கினும் மண் உறு கையது செம் நிற வாயது தேயா மதி-தன்னை – வில்லி:44 7/2

மேல்


வாயர் (1)

அறத்தொடு பகைக்கும் நெஞ்சர் பிலத்தினும் அகன்ற வாயர்
புறத்தினில் முகத்தர் மார்பில் புழை முழை மூக்கர் இன்ன – வில்லி:14 87/2,3

மேல்


வாயன் (1)

அந்தணாளனும் குழிந்த பொன் கண்ணினன் அவி மணம் கமழ் வாயன்
உந்து வெம் பசி பெரிது வல்லே எனக்கு ஓதனம் இடுக என்றான் – வில்லி:9 2/3,4

மேல்


வாயாள் (2)

முன்னோனை நோக்கி தவம் செய்தனள் மூரல் வாயாள் – வில்லி:5 80/4
கன்னலும் புளிக்கும் இன் சொல் கயிரவம் கருகும் வாயாள் – வில்லி:18 1/4

மேல்


வாயான் (2)

வாள் இரண்டு அன்ன எயிறு இரண்டு ஒளி கூர் வாள் நிலா வழங்கிய வாயான் – வில்லி:15 5/4
பவள துவர் வாயான் இரு பாதம் கை விளக்கி – வில்லி:42 55/2

மேல்


வாயானே (1)

அதல பூமியூடு ஆழி அமுதம் ஆரும் வாயானே – வில்லி:46 93/4

மேல்


வாயிடை (2)

வாயிடை பிறைகள் என்ன வளைந்த வாள் எயிற்றர் வஞ்ச – வில்லி:14 85/3
வாயிடை வந்தனன் மாண் உருவாய் ஒரு மா முனி அ முனி அ – வில்லி:41 221/3

மேல்


வாயில் (11)

வளைத்த சேனை யானை வாசி வாயில் நின்று குமுறவே – வில்லி:3 76/1
இளைத்த நெஞ்சன் அன்றி நீடு புரிசை வாயில் எய்தினான் – வில்லி:3 76/4
திறையோடு இடம் அற நிற்பது ஒர் திரு வாயில் மருங்கே – வில்லி:7 2/2
கரி விரசும் கோபுர பொன் திரு வாயில் புகுந்து உரைத்தார் காவலோர்க்கே – வில்லி:10 17/4
புரிசை வாயில் கண்டு அவற்றை புசிப்பாள் எடுத்து பொருத்தினளால் – வில்லி:10 35/3
பாங்கு அலா அரசர் எல்லாம் பணிந்து நும் வாயில் நிற்பர் – வில்லி:11 37/3
கங்கை அம் பழன நாடன் கடி மதில் வாயில் செல்ல – வில்லி:13 24/2
கொண்டதாம் என ஒரு முனி ஆகி அ கொற்றவன் வாயில் சென்று அடைந்தான் – வில்லி:27 235/4
ஈர்கின்ற புண் வாயில் வார்கின்ற செந்நீரினிடை மூழ்கினார் – வில்லி:33 6/4
நீடு மன்னர் பலரும் வாயில் இரு புறத்தும் நிற்கவே – வில்லி:38 4/4
மா மணி குழல் மணம் கமழ் செழும் பவள வாயில் வைத்தனன் நலம் திகழ் வலம்புரியே – வில்லி:42 87/4

மேல்


வாயிலவர் (1)

பதும விழியாய் எனலும் வாயிலவர் பால் போல் – வில்லி:19 29/3

மேல்


வாயிலில் (3)

விருதுடை வித்தகன் வாயிலில் நின்று விளித்தனன் ஓர் உரையே – வில்லி:41 228/4
எதிரெதிர் கொற்றவன் வாயிலில் நின்றவர் யார் என எய்துதலும் – வில்லி:41 229/1
பருவரல் அகற்றி இருவர் வீரரையும் பாசறை வாயிலில் நிறுத்தி – வில்லி:46 213/1

மேல்


வாயிலோர் (3)

சிந்தை அன்புற செல்வ வாயிலோர்
வந்த மைந்தர்-தம் வரவு கூறவே – வில்லி:11 125/1,2
தடுத்த வாயிலோர் மீளவும் உணர்த்தலின் தலைவனும் தருக என விரைவின் – வில்லி:27 236/3
வந்து குந்தி நின் கோயில் எய்தினள் என வாயிலோர் உரைத்திட மைந்தன் – வில்லி:27 245/1

மேல்


வாயிலோர்-தம்மை (1)

வந்தமை அறிந்து கொற்ற வாயிலோர்-தம்மை நோக்கி – வில்லி:25 7/1

மேல்


வாயின் (1)

நீடு முதலையின் வாயின் வலி படு நீலகிரியை நிகர்க்குமால் – வில்லி:34 25/4

மேல்


வாயின்-நின்று (1)

கூற்று உறழ் கராவின் வாயின்-நின்று அழைத்த குஞ்சரராசன் முன் அன்று – வில்லி:45 244/3

மேல்


வாயினார் (2)

சென்றனர் அவ்வுழி செய்ய வாயினார் – வில்லி:12 51/4
பழித்து அகன்ற பெரும் பகு வாயினார் – வில்லி:13 32/4

மேல்


வாயினால் (1)

வாயினால் சுட்ட மாற்றம் மாறுமோ வடுவே அன்றோ – வில்லி:11 266/2

மேல்


வாயினான் (1)

வெடி பட சிரித்து இரு புறத்து நா மிளிர உள் புகைந்து ஒளிரும் வாயினான்
நெடி படுத்த வெம் கானம் எங்கணும் நிழல் படுத்தி வான் உற நிமர்ந்துளான் – வில்லி:4 9/2,3

மேல்


வாயினில் (1)

சென்று கைகளால் பற்கள் நாவுடன் சிதற வாயினில் சென்று குத்தினான் – வில்லி:4 12/4

மேல்


வாயினும் (1)

பார வாளினும் கூர வேலினும் பகழி வாயினும் பட்டபட்ட போர் – வில்லி:35 9/1

மேல்


வாயினை (1)

துடைத்தனன் ஆகி அ தோன்றல் வாயினை
உடைத்தனன் ஒரு கையால் ஒரு கை பற்றியே – வில்லி:21 77/3,4

மேல்


வாயு (30)

வாயு கதி அல்லது மனித்தர் கதி அல்ல என வல்லன புரிந்தனர் அரோ – வில்லி:3 56/4
ஆளி கோடி உய்ப்ப வாயு கதி கொடு அந்தரத்தின் மேல் – வில்லி:13 117/2
மைந்துடன் குனித்து வாளி வாயு வேகமுடன் விடுத்து – வில்லி:13 129/3
கொன்றிடுவாய் இனி வாயு_குமாரா – வில்லி:14 79/3
துப்புடன் தொலைத்து வாயு_சுதன் நின்ற உறுதி நோக்கி – வில்லி:14 101/2
வண்ண வரி சிலை கோலி வாயு_மைந்தன் – வில்லி:14 114/3
சேனை குழாம் நூறி அதனூடு பயில் வாயு சிறுவன்-தனை – வில்லி:14 134/2
குலவு தோள் வாயு_குமரன் மேல் மீள கொதித்து எழுந்து இரு கரம் கொண்டு – வில்லி:15 17/3
வாயு வழங்கினன் வீமனை நல்கினன் விசயனை வாசவனும் – வில்லி:27 216/2
வாயு வடி கணை வாசவன் வை கணை வாருண மெய் கணை செம் – வில்லி:31 22/1
கும்பித்தன வாயு_குமாரன் இவன் – வில்லி:32 11/2
மைந்தன் களத்தில் மடிந்தான் என வாயு_மைந்தன் – வில்லி:36 26/1
சொல்லிய வில் கை வாயு_சுதனுடன் உருமேறு என்ன – வில்லி:39 13/3
நக சிகரங்கள் சாய எதிர் நடப்பன சண்ட வாயு என – வில்லி:40 20/3
பொழி சினம் மனத்தின் மூள அவிர் ஒளி புனை நுதல் வெயர்க்க வாயு கதி என – வில்லி:40 47/3
ஒசிதர வளைத்து மார்பு சுழிதர ஒரு கைகொடு குத்தி வாயு_குமரனே – வில்லி:40 49/4
மருதும் சகடும் விழ உதைத்த வலவன் கடவ வாயு என – வில்லி:40 68/3
கொன்றான் வாயு_குமரன் தன் கோலாகல வெம் கொடும் கணையால் – வில்லி:40 79/4
எழில் வடிவம் எங்கும் வாளி உதையினன் இரதம் மிசை நின்ற வாயு_மதலையே – வில்லி:41 42/4
வாயு_புத்திரன் வாளியால் ஆர் உயிர் மடிய – வில்லி:42 120/2
வாயு வாளி முதல் அனைத்து வாளியாலும் மலைதலால் – வில்லி:43 11/2
கரவு சற்றும் இலாத சிந்தையன் வாயு வேக கதி – வில்லி:44 42/3
வாயு கணை ஏவினன் வானவர்_கோன் மைந்தன் திகழ் பேர் ஒளி வான்மணியின் – வில்லி:45 216/1
தோமரம்-தன்னால் வாயு_சுதன் அமர் அழிந்த போதில் – வில்லி:46 33/1
மாறு இலாதது ஒரு சத்தியை எடுத்து நெடு வாயு ஆகும் என விட்டனன் இமைப்பொழுதில் – வில்லி:46 72/3
தம்பித்த தோயத்திடை வாயு தசமும் ஒக்க – வில்லி:46 104/3
கடையுகநாள் வாயு ஒத்து நீடிய கதை கெழு போர் ஆதரித்து மூளவே – வில்லி:46 167/4
ஞான பண்டிதன் வாயு_குமாரனும் நாரணன் பணியால் இளையோன் மொழி – வில்லி:46 184/1
மாறி நின்ற சுயோதனன் மீளவும் வாயு_மைந்தனை வாகுவும் மார்பமும் – வில்லி:46 185/1
மான கவச வர ராச துரியோதனனை வாயு_குமரன் முதிர் போரில் எதிர் வீழும்வகை – வில்லி:46 199/2

மேல்


வாயு_குமரன் (3)

குலவு தோள் வாயு_குமரன் மேல் மீள கொதித்து எழுந்து இரு கரம் கொண்டு – வில்லி:15 17/3
கொன்றான் வாயு_குமரன் தன் கோலாகல வெம் கொடும் கணையால் – வில்லி:40 79/4
மான கவச வர ராச துரியோதனனை வாயு_குமரன் முதிர் போரில் எதிர் வீழும்வகை – வில்லி:46 199/2

மேல்


வாயு_குமரனே (1)

ஒசிதர வளைத்து மார்பு சுழிதர ஒரு கைகொடு குத்தி வாயு_குமரனே – வில்லி:40 49/4

மேல்


வாயு_குமாரன் (1)

கும்பித்தன வாயு_குமாரன் இவன் – வில்லி:32 11/2

மேல்


வாயு_குமாரனும் (1)

ஞான பண்டிதன் வாயு_குமாரனும் நாரணன் பணியால் இளையோன் மொழி – வில்லி:46 184/1

மேல்


வாயு_குமாரா (1)

கொன்றிடுவாய் இனி வாயு_குமாரா
என்றது வானினிடத்து அசரீரி – வில்லி:14 79/3,4

மேல்


வாயு_சுதன் (2)

துப்புடன் தொலைத்து வாயு_சுதன் நின்ற உறுதி நோக்கி – வில்லி:14 101/2
தோமரம்-தன்னால் வாயு_சுதன் அமர் அழிந்த போதில் – வில்லி:46 33/1

மேல்


வாயு_சுதனுடன் (1)

சொல்லிய வில் கை வாயு_சுதனுடன் உருமேறு என்ன – வில்லி:39 13/3

மேல்


வாயு_புத்திரன் (1)

வாயு_புத்திரன் வாளியால் ஆர் உயிர் மடிய – வில்லி:42 120/2

மேல்


வாயு_மதலையே (1)

எழில் வடிவம் எங்கும் வாளி உதையினன் இரதம் மிசை நின்ற வாயு_மதலையே – வில்லி:41 42/4

மேல்


வாயு_மைந்தன் (2)

வண்ண வரி சிலை கோலி வாயு_மைந்தன்
துண்ணென உட்க வடி சரங்கள் தொட்டான் – வில்லி:14 114/3,4
மைந்தன் களத்தில் மடிந்தான் என வாயு_மைந்தன்
தந்தம் பறியுண்டு எதிர் சீறிய தந்தி என்ன – வில்லி:36 26/1,2

மேல்


வாயு_மைந்தனை (1)

மாறி நின்ற சுயோதனன் மீளவும் வாயு_மைந்தனை வாகுவும் மார்பமும் – வில்லி:46 185/1

மேல்


வாயும் (4)

அரும்பிய விழியும் தொண்டை அமுது உறு பவள வாயும்
விரும்பிய சுரத போகம் மேவரு குறிப்பும் ஆகி – வில்லி:2 98/1,2
மறம் தரு கனை குரல் வாயும் ஆகவே – வில்லி:4 28/3
புதைத்தனர் விரல்கள் மெய்யில் புருவமும் மூக்கும் வாயும்
சிதைத்தனர் புயங்கள் என்னும் சிலம்புகள் தாக்க தாக்க – வில்லி:20 11/2,3
கதுப்பும் வாயும் நெரிய கதாயுத கரத்தினால் நனி கலக்கினான் – வில்லி:46 187/1

மேல்


வாயுவால் (1)

பொங்கிய வாயுவால் போக்கி மெய் சிரம் – வில்லி:12 44/2

மேல்


வாயுவின் (12)

மான்மத மலர் தார் மன்ன கேள் ஒருவன் வாயுவின் மதலை மற்று ஒருவன் – வில்லி:10 19/2
சண்ட வாயுவின் பேர் வாளி தானவர் அவன் மேல் ஏவ – வில்லி:13 81/2
சண்ட வாயுவின் தனயனை மற்று அவன் தமையன் – வில்லி:14 25/4
வீமன் வாயுவின் புதல்வன் யான் என்றனன் விறலோன் – வில்லி:14 32/4
மறத்துடன் தொழுது வணங்கி முன் நின்ற வாயுவின் மதலையை நோக்கி – வில்லி:15 4/1
கண்டு நின்று அற பெரும் கடவுள் வாயுவின்
திண் திறல் மா மகன் தேவர் கோமகன் – வில்லி:16 62/1,2
மறலியும் மடியுமாறு மல் இயற்கை வலிமை கூர் வாயுவின் மைந்தன் – வில்லி:18 17/4
வாயுவின் மதலை சென்று கண்டதன் பின் மற்றை நாள் ஒற்றை வெண் கவிகை – வில்லி:19 17/1
வெவ் வாயுவின் மைந்தன் வெகுண்டு ஒரு தோல் – வில்லி:32 10/1
முன்னம் நின்ற வாயுவின் மகன் முகனுற நோக்கி – வில்லி:42 111/2
நிறத்த ஆறு கண்டு அருகுற கதை கொடு நின்ற வாயுவின் மைந்தன் – வில்லி:46 58/2
மைந்தினால் பெரியோன் எனும் வாயுவின் மைந்தனால் துரியோதனன் மா முடி – வில்லி:46 197/1

மேல்


வாயுவுக்கு (1)

உந்தை ஆகிய வாயுவுக்கு உற்பவித்தவனும் – வில்லி:14 36/3

மேல்


வாயொடு (1)

அன்னை வாயொடு தன் வாலதி துணியுண்டு அலமரும் அச்சுவசேனன் – வில்லி:9 41/1

மேல்


வார் (76)

மரு வரும் குழல் விழி வதனம் வார் குழை – வில்லி:1 41/1
வார் ஒளி மழுங்கினர் வசுக்கள் தோன்றினார் – வில்லி:1 67/4
அம் சில் வார் குழலி ஆக என்று ஆங்கு ஒரு கடத்தில் வைத்தான் – வில்லி:2 71/4
விதுரனும் வார் கழல் வீடுமனும் தம் – வில்லி:3 106/1
வார் அடா உனக்கு யாதுதானர்-தம் மகள் அடுக்குமோ வான மாதர் தோள் – வில்லி:4 11/1
மை வார் அளக வடமீன் நிகர் கற்பினாளை – வில்லி:5 96/3
முந்த வார் சிலை கை முகில் வாகனன் – வில்லி:5 101/3
கயல் தடம் செம் கண் கன்னியர்க்கு இந்து காந்த வார் சிலையினால் உயர – வில்லி:6 21/1
அன்னம் பல பயில் வார் புனல் அணி தில்லையுள் ஆடும் – வில்லி:7 18/3
கற்றை வார் குழல் கன்னிகை வழிபட கருத்தால் – வில்லி:7 62/2
வாழி வாழி என்று அருச்சுனன் கரத்தையும் வார் சிலையையும் வாழ்த்தி – வில்லி:9 10/3
முந்தி வார் சிலை கை பற்குனன் தொடுத்த முரணுடை மூரி வெம் கணைகள் – வில்லி:9 27/1
ஏறுபட்டு அழிய சடையில் வார் நதியால் ஏறிய தூளி வான் நெறியும் – வில்லி:9 47/3
முற்றமுற்ற வரை இனமும் வார் குருதி நதியுமாய் எழ முருக்கியே – வில்லி:10 43/4
வார் குழை பற்பராக மணி விளக்கு ஏற்றுவாரும் – வில்லி:10 75/1
வார் தவழ் முலை அர_மாதரார் செவி – வில்லி:11 100/2
பூ வார் குழலி தளர்வொடு தன் புறம் சேர் பொழுதும் சிறிது இரங்காள் – வில்லி:11 217/1
ஆற்று அறல் பரந்த கொன்றை வார் சடையும் அல்லதை யாவையும் கருதான் – வில்லி:12 65/3
வார் ஆயிர முகமா நுகர் மஞ்சு ஊர்தரு நயன – வில்லி:12 158/3
சுணங்கு அறா முலை தோகையை வார் குழல் – வில்லி:12 172/3
வென்றி வார் சிலை மீளியும் தன் பெரும் – வில்லி:12 175/3
வார் கோல புரத்து வைகும் அவுணரை வதைத்தற்கு என்றான் – வில்லி:13 25/4
விம்ப வார் சிலை இராமன் வென்ற நாள் ஊர்ந்தது இ தேர் – வில்லி:13 27/4
கோலும் வார் சிலை குந்தம் கொடும் கணை – வில்லி:13 54/2
கோலும் வார் சிலை கொண்டல் அன்னான் மிசை – வில்லி:13 56/3
மன் ஆகவ வீரனும் வார் சிலை நாண் – வில்லி:13 61/2
வட்ட வார் சிலையினானும் மண்டு அழல் படையால் மாற்ற – வில்லி:13 80/4
கை வார் சிலையான் கடும் கோபமும் கண் சிவப்பும் – வில்லி:13 103/4
விம்ப திறல் வார் சிலை வீரன் வினவ அன்னான் – வில்லி:13 105/4
வார் தரங்க வேலையூடும் மண்ணினூடும் மறைய அ – வில்லி:13 127/3
வரம் கொள் வார் சிலை இராகவன் மா பெரும் தூதன் – வில்லி:14 28/2
துன்று வார் சிலை மனிதனை சுமந்து தோள் வருந்தும் – வில்லி:14 29/3
பின்னும் வார் சிலை இராகவன் பெருமையும் அனுமான் – வில்லி:14 31/1
மின்னு வார் சிலை இராகவன் மெய் பெரும் சீர்த்தி – வில்லி:14 33/3
வரத்தினால் அரு மறையினால் வார் சிலை பயிற்றும் – வில்லி:14 34/1
அந்த வார் சிலை இராமனுக்கு அடிமையாய் என்றும் – வில்லி:14 36/1
கை வார் கதை காளையை கண்ணுற சூழல் காணாது முன் – வில்லி:14 126/3
உபய மைந்தரும் வார் சிலை கரத்து ஏந்தி உருத்து எழுந்து உரும் என ஓடி – வில்லி:15 8/2
வீர வார் கழலாய் வந்தனன் என்றான் வேள்வியால் கேள்வியால் மிக்கோன் – வில்லி:19 11/4
வாடிய மருங்குல் பணைத்த பூண் கொங்கை வாள் தடம் கண்கள் வார் குழை மேல் – வில்லி:19 16/2
கற்றை வார் குழலில் பூழியும் கண்ணீர் கலந்த வான் கொங்கையும் சுமந்து ஆங்கு – வில்லி:21 52/3
வருதிர் என்று கண் வார் புனல் சோரவே – வில்லி:21 94/4
வார் ஆழி சூழ் எல்லை உற ஓடி விரைவின்கண் வந்தார்களே – வில்லி:22 3/4
வார் முக கன தன மாதர் என் சொலார் – வில்லி:22 69/4
மான வார் கழல் திருதராட்டிரன் எனும் மன் அவை-தனில் எய்த – வில்லி:24 8/2
சண்ட வார் சிலை சாமந்தர் வாங்கவே – வில்லி:29 24/3
சண்ட வார் சிலை சாமந்தர் வாங்கினார் – வில்லி:29 24/4
வாள் அபிமன் வெற்றி வரி வார் சிலை குனித்து வய வாளிகள் தொடுத்து வரவே – வில்லி:30 25/4
வார் சிலையை வட்ட வடிவு ஆம்வகை வணக்கி எதிர் மாறுபட உற்று வருவோர் – வில்லி:30 26/1
மாசுண மணி கொடி மகீபதி படைத்தலைவன் வார் சிலை வளைத்திலன் நெடும் – வில்லி:30 29/3
மாவலியை சிறு மாண் உருவத்துடன் வார் சிறை வைத்தனையால் – வில்லி:31 18/2
தொடி வார் கரதலம் ஒன்றிய துறு தோலிடை மறையா – வில்லி:33 17/2
மற்றும் ஆயுதங்களோடும் மன்னரோடும் வார் முரசு – வில்லி:38 6/3
மலருகின்ற வார் பனிக்கு உடைந்து சால மாழ்கி நீடு – வில்லி:38 12/3
காயினான் வார் குழல் கைப்படுத்து எதிர் உற – வில்லி:39 23/3
கை வார் சாப முனிவரன்-தன் கழல் கால் வணங்கி ஏகுக என – வில்லி:39 44/2
வளைத்தனர் கொண்ட வார் சிலைகள் வடித்த சரங்களால் உழுது – வில்லி:40 21/3
கதிர் வார் முடி கோவும் அரசர்க்கு விடைதந்து கண் துஞ்சினான் – வில்லி:40 91/4
வீர வார் கழல் கழலின் மீது விளங்க மார்பினில் வெண் நிலா – வில்லி:41 21/1
நறை மலர் இதழி சேர் நாதன் வார் சடை – வில்லி:41 204/3
வலம் ஆன துரங்கங்களை வள் வார் விசி நெகிழா – வில்லி:42 54/4
மன்னு வார் கழல் மகபதி மதலை அ வரூதினி கடல் கண்டான் – வில்லி:42 70/4
வார் கழல் சகுனியும் துணைவரும் தம் முகம் மாறியிட்டனர் மறிந்தனர் கலிங்கர் பலர் – வில்லி:42 82/2
வார் சிலை குருவின் மைந்தன் அது கண்டு அதனை வாளியின் துணிபடும்படி மலைந்தனனே – வில்லி:42 85/4
வண்டு செம் சுடர் வளைய வந்து இறந்து என வலிய வார் சிலை வாங்கி – வில்லி:42 140/2
வம்-மின் வார் சிலை வாங்குக என்று ஓதினான் – வில்லி:42 147/4
பின்னை விட்ட பிறைமுக வார் கணை – வில்லி:42 151/2
ஒரு தன் வாகு வலியாலும் வார் சிலை உதைத்த வாளி வலியாலும் ஒண் – வில்லி:42 189/1
வார் அற வய மா ஓட்டி வயங்கு தேர் கடவி சென்று – வில்லி:43 26/3
குஞ்சரமும் விழ மாகதர் கோன் உயிர் கொண்டு திருகினன் வார் சிலை கோலியே – வில்லி:45 67/4
துணைவன் துணை வாகு வளர்ந்திடவும் துணை வார் புருவங்கள் துடித்திடவும் – வில்லி:45 214/3
குல கிரி நேர் தோள் கழுத்து நீடு அணல் குறுநகை கூர் வாய் கதுப்பு வார் குழை – வில்லி:46 171/2
சிரம் முடியூடே பிளக்க நால்_இரு திசையினும் வார் சோரி கக்கி வீழ்தர – வில்லி:46 176/2
நெருப்பு உறா விழி சிவத்து வார் கடை நிமிர்ப்பு உறாத புருவத்தனாய் – வில்லி:46 186/3
கரதல மலர் மிசை கொண்டு வார் புனல் கலுழ்தரு விழியினன் நண்பினால் அமர் – வில்லி:46 200/2
கரத்து வார் சிலையும் கணைகளும் முறித்து கடவு திண் தேர்களும் கலக்கி – வில்லி:46 206/4

மேல்


வார்கின்ற (1)

ஈர்கின்ற புண் வாயில் வார்கின்ற செந்நீரினிடை மூழ்கினார் – வில்லி:33 6/4

மேல்


வார்த்த (1)

மாரன் கரும்பு வளரும்படி வார்த்த நீரால் – வில்லி:5 97/1

மேல்


வார்த்து (2)

சித்திர கிரியின் நெடு நிலா வெள்ளம் சீருடன் வழிய வார்த்து எனவே – வில்லி:6 3/4
தொக்க மந்திரம் ஒன்றினுக்கு ஓர் எழு சுருவையின் நறு நெய் வார்த்து
ஒக்க மந்திரம் அனைத்தினும் கொடுமை கூர் ஓமமும் புரிந்தானே – வில்லி:16 14/3,4

மேல்


வார்த்தை (18)

எண் மேல் என்-கொல் இனி என்று ஆங்கு எவரும் கேட்ப ஒரு வார்த்தை
விண் மேல் எழுந்தது அவன் புரிந்த வேள்வி களத்தினிடை அம்மா – வில்லி:3 90/3,4
பெரு முனி அவர்க்கு ஓர் வார்த்தை பெட்புற பேசுவானே – வில்லி:6 41/4
மாண்டனர் என்னும் வார்த்தை மா நிலம் அறியும் அன்றே – வில்லி:6 43/4
வீர மா முனை வெம் பகழி ஆகியது எ மேதினியினும் பெரு வார்த்தை – வில்லி:9 42/4
யாவரும் மொழிந்த வார்த்தை இன்புற கேட்டு பின்னும் – வில்லி:11 20/1
வார்த்தை வேறு மற்று ஒன்றையும் உரைத்திலன் மனுநெறி வழுவாதோன் – வில்லி:11 63/2
வசை அறும் புகழ் துணைவர் இன்று உரைத்ததே வார்த்தை ஆயினும் பெற்ற – வில்லி:11 72/3
வந்து அவதரித்தான் என்று மண் எலாம் வார்த்தை ஆனது – வில்லி:11 206/2
மன் அவையின் எதிரே இ மானம் இலா ஐவரையும் வழக்கு வார்த்தை
சொன்ன கிளி_மொழியினையும் துகில் உரிதி என உருமின் சொன்னான் மன்னோ – வில்லி:11 243/3,4
பேறு அற அன்று ஒரு முனிவன் வார்த்தை கேட்டு பிளந்தனை பல் வேடுவரை பிறை வாய் அம்பால் – வில்லி:12 97/4
காவலன் வார்த்தை கேட்டு காளமாமுனிவன் என்னும் – வில்லி:16 41/1
மண் மொழி வார்த்தை பொய்யோ வருத்தம் நீர் உற்ற எல்லாம் – வில்லி:18 12/2
மருத்தின் மா மதலை வார்த்தை கேட்டு அந்த மருச்சகன் மட_கொடி உரைப்பாள் – வில்லி:21 49/1
மன்னுடன் இகல்வது வார்த்தை அன்று இனி – வில்லி:22 75/3
தெவ் முறைமையின் சில வார்த்தை செப்புவான் – வில்லி:22 81/4
செஞ்சோறு சால வலிது என்று மண் செப்பும் வார்த்தை
வெம் சோரி வேலான் நிலை இட்டனன் மீண்டும் ஈண்டும் – வில்லி:23 27/3,4
ஓடையாம் என்ன நின்றோன் முன்னரே உரைத்த வார்த்தை
மாடையால் இந்த்ர நீல மணி வரை வளைத்தால் அன்ன – வில்லி:43 17/2,3
அங்குசம் வார்த்தை வன் தாள் அடைவினில் பயிற்றி ஏனை – வில்லி:44 12/1

மேல்


வார்த்தை-தனக்கு (1)

என தருமன் வார்த்தை-தனக்கு இசையாமல் அவன் ஏக – வில்லி:46 161/1

மேல்


வார்த்தைக்கு (1)

எண்ணின் முன் கேட்ட வார்த்தைக்கு ஏற்றது உன் எண்ணம் என்றான் – வில்லி:11 201/4

மேல்


வார்த்தைகள் (1)

உளைய வார்த்தைகள் உரைத்தனன் உரைத்தலும் உற்றவர் இடுக்கண்கள் – வில்லி:24 4/3

மேல்


வார்த்தையும் (4)

விதரண வினோதன் சொன்ன வார்த்தையும் வேந்தர்_வேந்தன் – வில்லி:11 6/1
ஆளின் நெஞ்சமும் வார்த்தையும் செம் கையும் ஆசனத்தொடு தாளும் – வில்லி:11 81/1
சொன்ன வார்த்தையும் பிற்பட முற்பட தொழுது – வில்லி:42 113/1
முருக்கு அலர் வெளுத்திடும் அருண நாட்டமும் முகில் குரல் இளைத்திட முதிரும் வார்த்தையும்
மருள் படு கருத்திடை கதுவு சீற்றமும் மத கட களிற்று அதி மதமுமாய் புடை – வில்லி:42 196/2,3

மேல்


வார்தக (1)

கருத்து வார்தக வெருக்கொண்டு ஓடஓட கை உரம் காட்டினர் வளர்த்த கனலே அன்னார் – வில்லி:5 60/4

மேல்


வார (1)

வார மா மணி கவச குண்டலத்துடன் வரும் மகன் முகம் நோக்கி – வில்லி:2 38/2

மேல்


வாரண (5)

வாரண மாயை சூழ்ந்த மாயவன் தோற்றம் போல – வில்லி:5 17/1
மருவி எண் திசை முகமும் நிற்பன மத்த வாரண கன்னமும் – வில்லி:10 134/3
கை வாரண வேலை கலக்கம் உற – வில்லி:32 16/2
தழல் விழி வாரண வீரர் முடி தலை தடிவன சக்கரமே – வில்லி:44 52/3
குன்றின் அருவிகள் போல் மத தாரைகள் கொண்ட கட தட வாரண மா மிசை – வில்லி:45 65/1

மேல்


வாரணங்கள் (3)

சுரந்து மும்மதமும் பாயும் துதிக்கை வாரணங்கள் சூழ – வில்லி:22 129/2
மா மரு தடம் தேர் வாசி மத்த வாரணங்கள் ஊர்ந்து – வில்லி:46 33/3
உரத்து வாரணங்கள் மதம் மிகுத்து என்ன ஊக்கமோடு ஒன்றையும் மதியார் – வில்லி:46 206/1

மேல்


வாரணத்துக்கு (1)

மத்த வாரணத்துக்கு ஐயோ மாருதி சிங்கம் ஆனான் – வில்லி:43 27/2

மேல்


வாரணம் (14)

வாரணம் இவுளி தேர் முதல் நிரைத்த வாகமும் சேனையும் ஒருசார் – வில்லி:6 16/3
வஞ்சனை கொண்டே ஆதல் வாரணம் மணி தேர் வாசி – வில்லி:11 18/1
மாதுரங்கமம் மணி நெடும் தேர் மத வாரணம் வய வீரர் – வில்லி:11 75/1
வாரணம் பிடிகளோடு வாரி தோய் கானியாறும் – வில்லி:12 2/2
வென்று பட்டம் அணிந்த வாரணம் என்ன வந்தனன் வீமனே – வில்லி:29 41/4
வாரணம் முத்தி விசாலதலத்திடை வாழ்வுற வைத்தவனே – வில்லி:31 17/4
மால் வாரணம் வாய்கள் கழன்றன முன் – வில்லி:32 6/3
அ வாரணம் வாரணம் ஆகியதே – வில்லி:32 10/4
அ வாரணம் வாரணம் ஆகியதே – வில்லி:32 10/4
ஒரு தோள் கொடு பொர நிற்பது ஒர் மத வாரணம் ஒத்தான் – வில்லி:41 114/2
அரியோடு எதிர் பொர அஞ்சிய அடல் வாரணம் அனையான் – வில்லி:42 57/2
மத்த வாரணம் கொண்டு செந்தாமரை வனம் கலக்குறுவிப்பார் – வில்லி:42 69/1
மருப்பு உலக்கை கொண்டு இடிக்கும் வெம் சின மன மத்த வாரணம் அன்னான் – வில்லி:46 50/2
அடலொடு கார் வான் இடிக்குமாறு என அதிர்வு உறவே கூறி மத்த வாரணம்
விடை அரிமா ஏறு என ப்ரதாபமும் விசயமும் மேன்மேல் மிகுத்து மேலிடு – வில்லி:46 167/2,3

மேல்


வாரணமும் (2)

அதி தவள மத்த வாரணமும் முதல் அமுத மதனத்தில் ஆழி மிசை வரும் – வில்லி:40 45/1
மகரிகை மருப்பு நாலும் உள எனில் வலிய குண திக்கில் வாரணமும் இனி – வில்லி:40 52/1

மேல்


வாரணமே (3)

வாரணமே பொதுவே ஒரு பேர் இட வந்தருளும் புயலே – வில்லி:27 206/3
கொதித்து இரு கண்களாலும் எரி கொளுத்தின கும்ப வாரணமே – வில்லி:40 18/4
வரை சிறகு அற்று விழுந்தன என்ன மறிந்தன வாரணமே
அருகு நடிப்பன அலகைகள் பாடுவ யாமள ஆரணமே – வில்லி:44 54/3,4

மேல்


வாரணாவத (1)

வாரணாவத மா நகர் அங்கணே – வில்லி:3 108/4

மேல்


வாரணாவதம் (1)

வாரணாவதம் சென்று வணங்கினார் – வில்லி:3 114/4

மேல்


வாரணாவதம்-தனில் (1)

மன்னர் ஐவரும் வாரணாவதம்-தனில் மருவி – வில்லி:3 117/1

மேல்


வாரம் (3)

சிவம் உற முகூர்த்தம் வாரம் தினம் திதி கரணம் யோகம் – வில்லி:2 66/1
ஒன்றிய கேண்மை தந்தைக்கு ஒரு புடை வாரம் உண்டோ – வில்லி:11 34/2
வாரம் வைத்த நெஞ்சினானும் வருக என்று மா மணி – வில்லி:11 174/3

மேல்


வாரா (3)

பலரும் எடுத்து அணி மணி நாண் பூட்ட வாரா பரிசொடு மற்று அதன் வலிமை பகர்ந்தே விட்டார் – வில்லி:5 50/4
முன்பு தழல் மூழ்கல் ஒழி முனி விரைவின் வாரா
நின் புதல்வனோடு எரியின் நீ புகுதல் நெறியோ – வில்லி:41 176/2,3
வாரா முன் விலக்கி அருச்சுனனை வருக என்று தழீஇ மதுசூதனனே – வில்லி:45 206/4

மேல்


வாராத (1)

இறந்து அந்த யூகத்து வாராத மன்னர்க்கு இரங்கா அழா – வில்லி:40 83/3

மேல்


வாராதார் (1)

தானை மன்னரும் வந்தனர் இந்த மண்தலத்தில் ஆர் வாராதார் – வில்லி:28 6/4

மேல்


வாராது (1)

உன்னையும் இன்று தோற்றேன் உன்னுடன் தொடர்ந்து வாராது
இன்னமும் இருக்கின்றேன் யான் என் உயிர்க்கு இறுதி உண்டோ – வில்லி:41 162/3,4

மேல்


வாராதே (1)

மனு குலேசன் நீள் சாப வலிமை கூற வாராதே – வில்லி:46 95/4

மேல்


வாராநின்ற (1)

வாராநின்ற மத கயத்தின் வன் போர் வலியும் மன வலியும் – வில்லி:32 32/2

மேல்


வாராமல் (1)

வாராமல் காக்கலாம் மா பாரதம் என்றான் – வில்லி:27 33/4

மேல்


வாரார்கள் (1)

உருகி மாழ்கி நீ சோகம் உறினும் மீள வாரார்கள்
மருக வாழி கேள் போரில் மடிவுறாத பூபாலர் – வில்லி:46 87/2,3

மேல்


வாரான் (1)

அதிரதன் ஆனால் அன்றி அங்கர்_கோன் அமரில் வாரான்
முதிர் படை விசயன் வீமன் மூண்டு அமர் புரியும் காலை – வில்லி:36 14/2,3

மேல்


வாரி (17)

வன்பினால் உரக பதி அளித்த நெடு வாரி ஆர் அமுதம் உண்ட கோ – வில்லி:4 52/1
வல்லியம் போல் நடந்து தனு இரு கையாலும் வாரி எடுத்து எதிர் நிறுத்தி மல்லல் வாகு – வில்லி:5 51/1
செம் கதிர் வந்து எழுந்தது என மீது போர்த்த செய்ய ஆடையும் தானும் தீர்த்த வாரி
சங்கு அதிரும் மணி வீதி நகரி சூழ்ந்த தடம் சாரல் இரைவதக சயிலம் நண்ணி – வில்லி:7 50/2,3
அந்த நரமேத மகம் இயற்றுதற்கு என்று அவனிபரை அடைய வாரி
பந்தம் உறு பெரும் சிறையில் படை கெழு வேல் சராசந்தன் படுத்தினானே – வில்லி:10 14/3,4
தோற்று இசைக்கும் வசை கொண்டு மற்று அவர்கள் சொரிதரும் திறைகள் வாரி அம் – வில்லி:10 52/3
புத்தி கைக்க அமர் பொருது அழிந்து திறை பொழிய வாரி வளர் புய கிரி – வில்லி:10 55/3
வண்டு ஆரும் குழல் பிடித்து துகில் உரிந்தோன் உடல் குருதி வாரி அள்ளி – வில்லி:11 256/1
வாரணம் பிடிகளோடு வாரி தோய் கானியாறும் – வில்லி:12 2/2
மை வாள் விழியின் வழி அஞ்சன வாரி பாய – வில்லி:13 103/2
வரு முப்பொழுதும் மறை அந்தணர் அம் கை வாரி
உருமு புயல் போல் கவர்வோர் முன் உகாந்த நாதன் – வில்லி:13 110/1,2
வெம்புறு கொடிய தாக மிகுதியால் விரைந்து வாரி
பைம் புனல் அருந்தி அவ்வாறு இறந்தனன் பரிதாபத்தோடு – வில்லி:16 25/2,3
உருப்பினை அறிந்தும் வாரி உண்டு தன் உயிரும் வீந்தான் – வில்லி:16 31/3
சீதள அமுத வாரி செவிகளில் செறிந்தது என்ன – வில்லி:22 115/1
உந்தி வாரி மேகம் என்ன அமர் செய்தானும் ஒருவனே – வில்லி:40 42/2
குவளை பரிமளம் மேவரு குளிர் வாரி பருக்கி – வில்லி:42 55/1
வாரி உந்த எறிந்தனன் வண் புயல் வானில் நின்றவர் அஞ்சி ஒதுங்கவே – வில்லி:42 123/4
ஊரும் ஊரும் இரதத்தினர் எனை பலரும் ஓத வாரி என மத்திரனொடு ஒத்தனரே – வில்லி:46 65/4

மேல்


வாரிசாத (1)

மாலை நறும் துழாய் மார்பும் திரண்ட தோளும் மணி கழுத்தும் செ இதழும் வாரிசாத
காலை மலர் என மலர்ந்த முகமும் சோதி கதிர் முடியும் இம்மையிலே கண்ணுற்றேனே – வில்லி:45 247/3,4

மேல்


வாரிதங்கள் (1)

பின்னை வாரிதங்கள் ஏழையும் பொருது பின்னிடபின்னிட பிளந்தான் – வில்லி:9 41/4

மேல்


வாரிதம் (1)

வாரிதம் கொள் மேனியான் வனம் புகுந்து வருதலான் – வில்லி:38 8/3

மேல்


வாரிதி (8)

வரை நிலம் கழிந்து எறி மகர வாரிதி
திரை நிலம் புகுந்தனன் சேனை சூழ்வர – வில்லி:11 101/1,2
சோலை தரு அருள் வாரிதி சூழ் வான் முகடு ஏறி – வில்லி:12 155/3
வண்ண வில் படை இராமன் வாரிதி வெள்ளம் வீத்த – வில்லி:13 78/3
தரங்க வாரிதி தாவும் என் தம்முன் வால் அன்றி – வில்லி:14 28/3
வந்து சுனையில் வந்தனை செய் மறையோர் எவரும் வாரிதி முன் – வில்லி:17 11/3
தரங்க வாரிதி புறத்து எதிர் மலைந்த வெம் சமரில் – வில்லி:27 85/1
மகர வாரிதி அகன்று மா மருங்குற அணைந்த – வில்லி:27 97/3
மை வான் அளகம் திசை வாள் முகமா மலையாம் முலை வாரிதி வண் துகிலம் – வில்லி:45 220/3

மேல்


வாரிதி-வாய் (1)

மதுரை பதியும் தன் கிளையும் வாழ்வும் துறந்து வாரிதி-வாய்
எதிர் ஒப்பிலாத துவாரகை என்று இயற்பேர் படைத்த மா நகரில் – வில்லி:10 123/2,3

மேல்


வாரிதியை (1)

வாரிதியை மதிப்பதற்கு வல்லது மந்தரம் அன்றி மற்றும் உண்டோ – வில்லி:10 16/2

மேல்


வாரிய (1)

வஞ்சி மதுரை புகார் உடையான் வட மண்டலிகர் திறை வாரிய நேரியன் – வில்லி:45 67/1

மேல்


வாரியிடை (1)

தானை நெடு வாரியிடை தேரிடை அருக்கன் என நின்ற துரியோதனனும் வான் – வில்லி:28 68/3

மேல்


வாரியில் (1)

சேயவன் வெண் திரை வாரியில் மூழ்கிய செயல் ஒத்தான் – வில்லி:46 103/4

மேல்


வாரியின் (3)

வாரியின் அதிர்ந்து விம்மும் மங்கல முழவம் மேன்மேல் – வில்லி:2 78/1
வடத்திலே பிணித்தனன் கங்கை வாரியின்
இடத்திலே அமிழ்த்தினன் இதயம் ஒத்தவர் – வில்லி:3 11/2,3
மன்னர் எண் படு வரூதினி வாரியின் நாப்பண் – வில்லி:42 111/3

மேல்


வாரியை (1)

வாளமாக ஒர் பவள மால் வரை நெடு வாரியை வளைந்து என்ன – வில்லி:9 11/2

மேல்


வாரியையும் (1)

உம்பர் வாரியையும் கலக்குமே மிகவும் உண்மை நாம் உரைசெயும் பொழுதே – வில்லி:42 207/4

மேல்


வாருண (2)

வாயு வடி கணை வாசவன் வை கணை வாருண மெய் கணை செம் – வில்லி:31 22/1
சென்று செம் கதிர் செல்வன் வாருண திசை அடைந்து வெண் திரையில் மூழ்கினான் – வில்லி:31 28/2

மேல்


வாரும் (2)

வாரும் கண்ணீர் வளர் கொங்கை வரை மேல் அருவி என வீழ – வில்லி:11 230/1
வெம் கையால் வாரும் கொற்ற வேழமா மேற்கொண்டானே – வில்லி:45 113/4

மேல்


வாருவன (1)

கதித்து நெடும் கை வீசி உடு கணத்தை முகந்து வாருவன
மிதித்து உரகன் பணா முடிகள் விதிர்த்து வெகுண்டு உலாவுவன – வில்லி:40 18/2,3

மேல்


வாரே (1)

வாரே தொடங்கும் பணை குலமும் மணி காகளமும் உடன் முழங்க – வில்லி:31 3/3

மேல்


வால் (10)

வால் முக மதியமும் புதிய மாலிகை – வில்லி:1 62/1
நெடும் பிறை கொழுந்து ஓர் இரண்டு வால் நிலவு எறிக்கவும் நின்ற நீர்மையான் – வில்லி:4 8/4
விழியின் நெஞ்சின் வால் நெருப்பின் நீடு உததியின் விதி படைப்பினின் தோன்றி – வில்லி:11 77/1
அத்தினபுரி-தனக்கு அருகு வால் வளை – வில்லி:11 106/1
விடைகொடுத்தான் இனி விடுமோ வய புலியை வால் உருவி விடுகின்றீரே – வில்லி:11 264/4
தரங்க வாரிதி தாவும் என் தம்முன் வால் அன்றி – வில்லி:14 28/3
குரங்கின் வால் இது கடப்பது இங்கு அரியதோ கூறாய் – வில்லி:14 28/4
வால் எடுத்தன துள்ளி மீண்டு ஓடின வனமே – வில்லி:22 56/4
உரனுடைய சித்ர வால் கொடு ஒருபடி ஒலியொடு புடைக்கும் வாசி விழவிழ – வில்லி:40 53/3
அடவியின் வெந்து தன் வால் குறைந்திட விடும் அயில் முக வெம் கணையால் அதன் பருமை கொள் – வில்லி:45 225/3

மேல்


வால்-தனை (1)

மன்னும் வால்-தனை கடந்து போ வல்லையேல் என்றான் – வில்லி:14 27/4

மேல்


வால (1)

வானகம் மறைய வீசி வான் படை கலங்கள் வால
சேனனே முதலா உள்ள சேனையின் தலைவர் ஆர்த்தார் – வில்லி:14 96/1,2

மேல்


வாலதி (7)

அன்னை வாயொடு தன் வாலதி துணியுண்டு அலமரும் அச்சுவசேனன் – வில்லி:9 41/1
சிற்ப வாலதி திசை எலாம் சென்று நின்று ஓங்க – வில்லி:14 22/4
சுந்தர வாலதி சுற்றிய தோற்றம் – வில்லி:14 52/2
தோள் புறம் வாலதி சூழ்தர நிற்போன் – வில்லி:14 53/2
கை வாலதி மெய் தலை கால்கள் கரந்து – வில்லி:32 10/3
உரத்தது நல் உதரத்தது இளம் கமுகு ஒத்தது அம்ம வாலதி – வில்லி:44 9/4
முன் புடை வாலதி செற்றது வெம் புகர் முகம் முழுகும் சரமே – வில்லி:44 50/3

மேல்


வாலதிகளில் (1)

விரி உரோம வாலதிகளில் பற்றலின் விளிவுடை சவரங்கள் – வில்லி:9 18/3

மேல்


வாலவீமன் (1)

வாலவீமன் என்று பார் மதித்த ஆண்மை மன்னனும் – வில்லி:43 4/1

மேல்


வாலி (1)

இருவருமே வாலி சுக்கிரீவர்கள் என அமர் மோதா இளைத்த காலையில் – வில்லி:46 173/2

மேல்


வாலியும் (1)

கல் எடுத்து எதிர் மலைந்த வாலியும் மணி கழுத்து உடையவனுமே அனையார் – வில்லி:46 25/4

மேல்


வாலும் (2)

வாலும் மெய்யும் வருக்கங்கள் ஆகவும் – வில்லி:5 100/3
எரியிடை வெந்து உடல் வாலும் முன் தறிதலின் இடர் அற உய்ந்திட நீ பெரும் புகல் என – வில்லி:45 227/1

மேல்


வாவி (13)

கஞ்ச வாவி கலை மதி கண்டு என – வில்லி:1 126/1
வாள் இரண்டு அனைய விழி மலர்த்தி நிறை வாவி நீரினிடை வான் உளோர் – வில்லி:1 151/3
நீரத நெறியில் வாவி நிறைந்த நீர் என்ன நின்றான் – வில்லி:5 5/4
நாகு அன்ன பெடையுடனே ஆடும் கஞ்ச நறை வாவி வண் துவரை நண்ணி ஆங்கண் – வில்லி:7 49/3
வம்பு எழ மிலைச்சுவார் வாவி ஆடுவார் – வில்லி:11 91/2
பொன்னை சிரிக்கும் பூம் கோயில் புனல் வாவி இல் என்று எங்கள் குல – வில்லி:11 214/1
உம்பலின் வாவி புகுந்து உழக்குகின்றான் – வில்லி:14 108/4
வம்புற்ற மலர் வாவி சென்று எய்தி விரைவோடு வருவோம் எனா – வில்லி:14 131/2
சென்று அம் தண் மலர் வாவி படிவுற்று வாச திரு தார் புனைந்து – வில்லி:14 137/2
வாவி செழும் தாம மலர் நல்கி ஒல்காது வலி கூரும் நல் – வில்லி:14 138/3
மலர்ந்த தாமரை வாவி போன்றது நகர் வட்டம் – வில்லி:27 87/4
வாவி மேல்வரு புரவி வீழவும் வலவன் வீழவும் மற்றுளார் – வில்லி:29 40/1
வாவி நித்திலம் என்னவே மலர்ந்த கண்கள் நீர் மல்கவே – வில்லி:36 9/4

மேல்


வாவிய (1)

வாவிய புரவி திண் தேர் மன்னவன் நினைவுக்கு ஏற்ப – வில்லி:11 45/3

மேல்


வாவியிடையே (1)

ஆன கமல மலர் வாவியிடையே முழுகி ஆவி உதவு மறை யோக பரன் ஆகி மொழி – வில்லி:46 199/1

மேல்


வாவியில் (4)

மாலையில் பயிலும் வானமீன் கொடி போல் வாவியில் குளிக்கும் மா மருதம் – வில்லி:6 19/4
வாவியில் காவில் உள்ள மலர்களும் மற்றும் யாவும் – வில்லி:10 101/2
மன்றல் மலர் பொழில் வாவியில் மன்னும் – வில்லி:14 62/4
வாளை வாவியில் உகண்டு எழ வளர் இளம் கமுகின் – வில்லி:27 92/1

மேல்


வாவியின் (2)

ஊடு எலாம் நறும் பொய்கை நீள் வாவியின் உடம்பு எலாம் மலர் பூவின் – வில்லி:11 53/1
மரு மிகுத்த நீள் மஞ்சன வாவியின் கரையில் – வில்லி:14 42/2

மேல்


வாவியும் (2)

வாவியும் புறவும் சோலையும் மலர்ந்த மலர்களும் மணிகளின் குழாமும் – வில்லி:6 25/1
வள்ளல் ஒத்தன அ சாரலை சூழ்ந்து வயங்கு நீள் வாவியும் சுனையும் – வில்லி:12 57/4

மேல்


வாவியை (2)

அன்ன வாவியை வளைத்தனர் கடல் வளை ஆழி மால் வரை என்ன – வில்லி:42 70/2
கண்டபோது பின் கண்டிலன் கண்ட அ கடவுள் வாவியை நல் நீர் – வில்லி:42 71/1

மேல்


வாவின (1)

வாவின நெடும் கலை வரத நூல் வலோர் – வில்லி:11 89/3

மேல்


வாவு (2)

வாளி போதும் வாசி கோடி கோடி உய்ப்ப வாவு தேர் – வில்லி:13 117/3
வாவு வெம் பரி ஆதபனும் தடு மாறி நின்றனன் வானவர் தானவர் – வில்லி:46 179/2

மேல்


வாவும் (1)

வாவும் மா மணி நெடும் தேர் அரசர்க்கு எல்லாம் வாய்ப்பான நீ எனையும் புரப்பது அன்றி – வில்லி:45 24/1

மேல்


வாழ் (44)

வானவர் வணங்கு தாள் வசிட்டன் வாழ் மனை – வில்லி:1 70/2
சனத்தில் அருளால் இல் வாழ் தருமம் தவறாவண்ணம் – வில்லி:3 40/3
அ வனத்தில் வாழ் அர_மடந்தை என்று ஐயம் எய்த ஓர் அடல் அரக்கி வந்து – வில்லி:4 2/1
மற்றை நாள் வந்து கொற்ற வாழ் மனை கொண்டு புக்கான் – வில்லி:5 68/4
கிரி மிசை பறக்கும் அன்னம் என்று எண்ணி கிடங்கில் வாழ் ஓதிம கிளைகள் – வில்லி:6 20/2
மற கடும் களிற்று குபேரன் வாழ் அளகை வடக்கு இருந்தது நெடு வானில் – வில்லி:6 24/3
முராரியை முராரி நாபி முளரி வாழ் முனியை முக்கண் – வில்லி:6 42/1
ஐம் தருவின் நீழலில் வாழ் அரியுடனே ஓர் அரியாசனத்தில் வைகி – வில்லி:7 34/1
அன்றி இரு பூ தலமும் இரு தட்டாக அகத்தியன் வாழ் குன்றினையும் அணி முக்கோண – வில்லி:7 46/3
ஆதவன் வந்து உதிப்பதன் முன் மற்றை நாளில் அணி நகர் வாழ் சனம் அனைத்தும் அந்த குன்றில் – வில்லி:7 54/1
கடைந்த கூர் எயிற்று ஆல தக்ககனும் வாழ் கானனம் அது கண்டீர் – வில்லி:9 5/4
சினைகள்-தோறும் வாழ் சிகாவல கலாபம் மேல் செறிதரு தீ சோதி – வில்லி:9 21/2
தப்பினார் உளர் காண்டவ அடவி வாழ் தானவர் யார் உய்ந்தார் – வில்லி:9 24/2
தவனை பணிந்து வரம் வேண்ட தவனும் தான் வாழ் தடம் சூதத்து – வில்லி:10 33/2
நால் மருப்பு ஒரு கை மும்மதத்து வய நாகம் மேவி வளர் திசையின் வாழ்
கோன் மதிக்க நெடு வங்கமும் திகழ் கலிங்கமும் தெறு குலிங்கமும் – வில்லி:10 42/2,3
விசைய வெம் பகழி விசயன் வெவ் விசையொடு இரு நிதி கிழவன் மேவி வாழ்
திசை அடைந்து கதிர் இரவி என்னும் வகை சீறி மாறு பொரு தெவ்வர் ஆம் – வில்லி:10 45/1,2
கந்தமாதனமும் நீல சைலமும் என புகன்ற பல கிரியில் வாழ்
அந்தராதிபர் நடுங்க மேரு கிரி அ புறத்து நனி அணுகியே – வில்லி:10 47/3,4
கொங்கு அவிழ் துளப தாரான் குந்தி வாழ் கோயில் புக்கான் – வில்லி:10 84/4
ஓத நீர் வண்ணன் வாழ் உலகு போன்றதே – வில்லி:10 93/4
பூபாலர் அவையத்து முற்பூசை பெறுவார் புறங்கானில் வாழ்
கோபாலரோ என்று உருத்து அங்கு அதிர்த்து கொதித்து ஓதினான் – வில்லி:10 114/1,2
குன்று போல் உயர் வாழ் மனை கொடும் தழல் கொளுத்தி வன் கொலை சூழ்ந்தான் – வில்லி:11 69/2
நாளை ஏகுதும் எந்தை வாழ் அத்தினா நகர்க்கு என தருமன்-தன் – வில்லி:11 74/1
குல பாவையுடன் கயிலை குன்றில் வாழ் விற்குன்றுடையோன் திருக்கோலம் குறிப்பால் உன்னி – வில்லி:12 40/3
அலை தடம் கடலில் அமுதொடு உற்பவித்து ஆங்கு அமரர் வாழ் பதி குடி புகுந்தோர் – வில்லி:12 59/1
போதில் வாழ் அயனும் ஒவ்வா வாய்மொழி புலவர் எல்லாம் – வில்லி:13 28/4
பங்கய மா நிதி வாழ் பதி எய்த – வில்லி:14 61/3
வந்து மா மகிபர்க்கு அபயம் என்று அவர் வாழ் வனத்திடை புகுந்து மன்னினரால் – வில்லி:15 2/4
அந்தணர் வடிவம் கொண்டு இலங்கையில் வாழ் ஆதி வாள் அரக்கனை போல – வில்லி:15 7/1
ஒன்றி வாழ் மறையோர் அரும் துயர் ஒழித்து ஆங்கு ஒரு நொடிப்பொழுதினில் மீளும் – வில்லி:15 10/3
வண் துவரையில் வாழ் தண் துழாய் மாலை மாதவன் வருதலும் எதிர்கொண்டு – வில்லி:18 14/2
மது மலரின் வாழ் திருவும் வந்து தொழ உரியாள் – வில்லி:19 29/1
மடவியார் நிலை அற்ற செல்வம் மகிழ்ந்து வாழ் தினம் மாறினால் – வில்லி:26 5/3
புந்தி கூர் அருள் விதுரன் வாழ் வள மனை புகுந்தான் – வில்லி:27 73/4
ஞான கஞ்சுக விதுரன் வாழ் மனையில் நாயகனும் – வில்லி:27 83/1
ஒருவர் வாழ் மனையில் உண்டு பின்னும் அவருடன் அழன்று பொர உன்னினும் – வில்லி:27 107/3
மீள மா தவத்தின் மிக்க விதுரன் வாழ் மனையில் எய்த – வில்லி:27 160/2
வரும் துயில் இலாத கண்ணான் வாழ் பெரும் கோயில் புக்கார் – வில்லி:27 183/2
கானகங்களில் வரையில் வாழ் முனி கணம் விரைந்து எதிர்கொள்ளவே – வில்லி:28 40/3
உருள் மணி திகிரியின் முனைப்படில் உயர் பொருப்பையும் உரகர் வாழ்
இரு நிலத்திடை புதைபடப்பட எதிர் நடப்பன இவுளியின் – வில்லி:28 42/1,2
அல் பகல் இலா உலகில் வாழ் அமரர் எல்லாம் – வில்லி:37 27/4
முன் உரு ஆயினை நின் திரு நாபியின் முளரியின் வாழ் முனிவன் – வில்லி:41 220/1
என்று மொழிந்து அரன் வாழ் கயிலாயமும் எய்தினன் வில் விசயன் – வில்லி:41 231/4
செழும் தழல் வாழ் மனை கொளுவார் செய்ந்நன்றி கொன்று அறியார் தீங்கு பூணார் – வில்லி:41 244/1
பூவில் வாழ் அயனும் நிகர் அலன் என்றால் புண்ணியம் இதனினும் பெரிதோ – வில்லி:45 240/4

மேல்


வாழ்க்கை (4)

கணை வரும் வரி வில் வாழ்க்கை கடும் கனல் அனைய தோற்ற – வில்லி:11 2/1
ஏது அளவு அவன்-தன் வாழ்க்கை யார் இனி எதிர் உண்டு என்று – வில்லி:11 5/3
காடு உறை வாழ்க்கை எய்தி காய் கனி மூலம் தின்று – வில்லி:18 5/1
அறம் தந்த வாழ்க்கை முடிக்கின்றனை ஆகி நீயும் – வில்லி:36 32/1

மேல்


வாழ்க்கையானை (1)

காட்டுறை வாழ்க்கையானை கண்ணுற கண்டது அன்றே – வில்லி:16 37/4

மேல்


வாழ்க (4)

வாழ்க அன்புடை அடியவர் மன்னு மா தவமே – வில்லி:1 2/4
உம்பிமாரொடும் ஒத்து வாழ்க நீர் – வில்லி:11 126/3
மேவி வாழ்க எனா மெய் களிக்கவே – வில்லி:11 127/2
ஒன்றி வாழ்க என்று உயர் விடை நல்கினான் – வில்லி:46 230/4

மேல்


வாழ்த்த (6)

மற்று அவள் வாழ்த்த வாழ்த்த மனம் மகிழ்ந்து அழலின் வந்த – வில்லி:10 85/3
மற்று அவள் வாழ்த்த வாழ்த்த மனம் மகிழ்ந்து அழலின் வந்த – வில்லி:10 85/3
பன்ன அரும் மறைகள் தெய்வ முனிவரர் பகர்ந்து வாழ்த்த
மன்னவர்_மன்னன்-தன்னை வாசவன் தழுவிக்கொள்ளா – வில்லி:13 149/3,4
மாதர்கள் வீதி-தோறும் மலர் மழை சொரிந்து வாழ்த்த
கோதிலா அமரர் கோமான் கொண்டு தன் கோயில் சேர்ந்தான் – வில்லி:13 153/3,4
கோடி கோடி பைம் கோதையர் குழீஇயினர் வாழ்த்த
பேடி தேர் விட சென்றனன் சுதேட்டிணை பிள்ளை – வில்லி:22 32/3,4
அன்று எதிர்கொண்டு நல் நீராசனம் எடுத்து வாழ்த்த
குன்று எறிந்தவனை கண்ட குன்ற வில்லியை போல் முந்த – வில்லி:22 130/2,3

மேல்


வாழ்த்தவே (4)

மன்றல் எய்தினன் மா நிலம் வாழ்த்தவே – வில்லி:1 113/4
அந்தி_மீன் அனையவள் அருளின் வாழ்த்தவே
செம் திருமகள் உறை செல்வ மா நகர் – வில்லி:3 27/2,3
கொச்சை அம் கடைசியர் குழுமி வாழ்த்தவே
வச்சிரம் போல்பவர் மருதம் நீங்கினார் – வில்லி:11 92/3,4
நாகரும் முனிவரும் நண்ணி வாழ்த்தவே
வாகை கொள் விசயனை வந்து புல்லியே – வில்லி:12 131/3,4

மேல்


வாழ்த்தி (5)

வணங்கலும் வாழ்த்தி முந்த வந்து நீர் வாழ்வு செய்தீர் – வில்லி:5 6/1
வாழி வாழி என்று அருச்சுனன் கரத்தையும் வார் சிலையையும் வாழ்த்தி
பாழி மேனியை வளர்த்தனன் பாவகன் பவனனும் பாங்கானான் – வில்லி:9 10/3,4
மா இரும் புதல்வனை வாழ்த்தி வாழ்த்தியே – வில்லி:12 143/2
வென்று மீள்க என்று வாழ்த்தி விரைவினில் வீரன் தன்னை – வில்லி:13 26/3
பொறை அறிவு நிறை தருமம் உடைய வாய்மை போர் வேந்தே அஞ்சல் என புகழ்ந்து வாழ்த்தி
மறை ஒரு பொன் வடிவு கொடு வந்தது என்ன மா முனியும் இமைப்பினிடை வந்துற்றானே – வில்லி:14 3/3,4

மேல்


வாழ்த்தியே (2)

மா இரும் புதல்வனை வாழ்த்தி வாழ்த்தியே
தூய செம் பரு மணி சுடரும் மாளிகை – வில்லி:12 143/2,3
துரத்தலின் மறத்தினன் இவன் எனா பலர் துதித்து அதிசயித்தனர் சுரரும் வாழ்த்தியே – வில்லி:42 204/4

மேல்


வாழ்த்தினர் (1)

சிந்த ஆர்த்தனர் நீள் திசை காவலர் சிந்தி வாழ்த்தினர் பூ_மழை தேவர்கள் முந்த ஓட்டிய – வில்லி:46 197/2

மேல்


வாழ்த்தினார் (1)

மாகம் உற்ற அமரர் செம்பொன் மழை பொழிந்து வாழ்த்தினார் – வில்லி:42 32/4

மேல்


வாழ்த்தினாரே (1)

மலையும் திறலும் புகழ்ந்து அண்டரும் வாழ்த்தினாரே – வில்லி:45 79/4

மேல்


வாழ்த்தினாள் (2)

பரிந்து இறைஞ்சினார் பயில வாழ்த்தினாள்
திருந்து பூணினாள் சிறுவர்-தம்மையே – வில்லி:11 133/3,4
வண்ண மா மகளே உயிர் நிற்கும் நீ வாழி ஏகி வருக என வாழ்த்தினாள் – வில்லி:21 16/4

மேல்


வாழ்த்து (1)

கொற்றவர் முன் பின் போதர மடவார் குழு பொரி சிந்தி வாழ்த்து எடுப்ப – வில்லி:6 5/2

மேல்


வாழ்தல் (3)

வாங்கு நீர் உததி ஆடை மண்ணின் மேல் வாழ்தல் உற்றால் – வில்லி:11 37/2
இரவு பகல் பல மூல சாகம் நுகர்ந்து உயிர் வாழ்தல் இனிது நன்றே – வில்லி:27 7/4
இரு நிலத்தில் உடன் வாழ்தல் எனக்கும் நினைவு என்று உரைத்தான் – வில்லி:27 40/2

மேல்


வாழ்தலால் (1)

விண்ணவர் முனிவர் உள் விளங்கி வாழ்தலால்
நண்ணிய முடிப்பெயர் நாகம் பூணலால் – வில்லி:12 136/1,2

மேல்


வாழ்தலும் (1)

மாறலாருடன் மலைதலும் மாறுடன் மருவி வாழ்தலும் முன்னே – வில்லி:11 71/2

மேல்


வாழ்தற்கு (1)

மைந்தர் உயிர்க்கு இரங்குவது என் மலர் குழலாய் உன் கொழுநர் வாழ்தற்கு யான் செய் – வில்லி:46 248/1

மேல்


வாழ்தி (1)

நரகின் ஊழிகாலம் வாழ்தி நாகர் வாழ்வின் உள்ளதும் – வில்லி:11 159/2

மேல்


வாழ்தியேல் (1)

வல்லவாறு சில நாடு அளித்து அவர்கள்-தம்முடன் கெழுமி வாழ்தியேல்
நல்ல வாய்மை நிலை உடையை என்று அரசர் நாள்-தொறும் புகழ்வர் நண்பு கொண்டு – வில்லி:27 110/2,3

மேல்


வாழ்திர் (2)

பெரு நாள் இருந்து நனி வாழ்திர் என்று விடை நல்கி விட்ட பிறகே – வில்லி:37 8/4
இனி ஊழி வாழ்திர் என இளைஞர் ஒரு நால்வருடன் அறத்தின் மைந்தன்-தனை – வில்லி:46 250/1

மேல்


வாழ்ந்த (1)

வாழ்ந்த மன்னன் மேல் ஏவினான் வரி சிலை வல்லான் – வில்லி:22 63/4

மேல்


வாழ்ந்தவாறே (1)

மருது இடை முன் தவழ்ந்தருளும் செம் கண் மாலே மா தவத்தால் ஒரு தமியன் வாழ்ந்தவாறே – வில்லி:45 248/4

மேல்


வாழ்ந்தாய் (1)

தனத்திடை நின்று உளம் மகிழும் புல்லரை போல் மதத்துடனே தருக்கி வாழ்ந்தாய்
சினத்திடை வெம் பொறி பறக்க செயிர்த்து இரு கண் சிவப்பு ஏற செரு செய்யாமல் – வில்லி:46 136/2,3

மேல்


வாழ்ந்தார் (2)

வாழ்ந்தார் சுரர் ஆகி வான் மாதர் மெய் கலந்தே – வில்லி:45 177/4

மேல்


வாழ்ந்து (1)

ஆடிமுகத்து அரசினுக்கும் ஐ_இருபது அரசரையும் அளித்து வாழ்ந்து
வாடிய மெய் சவுபலைக்கும் உற்றது எல்லாம் வாய்மலர்ந்தான் வாய்மை வல்லான் – வில்லி:46 239/3,4

மேல்


வாழ்ந்தேன் (2)

வெம் சோற்றோடு இனிது அருந்தி அமுது அருந்தும் விண்ணவர் போல் இ நெடு நாள் விழைந்து வாழ்ந்தேன்
செஞ்சோற்றுக்கடன் இன்றே கழியேனாகில் திண் தோள்கள் வளர்த்ததனால் செயல் வேறு உண்டோ – வில்லி:45 20/3,4
நன்றே என் தவ பயன் என்று உன்னி வாழ்ந்தேன் நாகமும் நீ அரசாள நடக்கின்றாயோ – வில்லி:45 255/4

மேல்


வாழ்நர் (1)

பண் உறு வேத வாழ்நர் பலரொடும் வைகி ஆங்கண் – வில்லி:6 37/3

மேல்


வாழ்நரும் (1)

விண் மிசை வாழ்நரும் நெருங்க விராய அரு மறை சடங்கின் இராயசூயம் – வில்லி:10 13/2

மேல்


வாழ்பவர்க்கு (2)

இல் வாழ்பவர்க்கு மடவார் அலது யாவர் இன்ப – வில்லி:2 61/1
கனியை நவ நித்தில வாள் நகை இருவர் இல் வாழ்பவர்க்கு நல்கினனால் – வில்லி:10 33/4

மேல்


வாழ்வ (1)

வேம் போது அங்கு வாழ்வ எலாம் வெம் கானுடனே வேவாவோ – வில்லி:11 229/2

மேல்


வாழ்வதற்கே (1)

உண்டு இருந்து வாழ்வதற்கே உரைக்கின்றீர் உரையீரே – வில்லி:27 44/4

மேல்


வாழ்வது (1)

மாயவற்கு எவ்வாறு இவ்வுழி இவர்கள் வாழ்வது என்று ஒரு நினைவு எய்தி – வில்லி:6 8/2

மேல்


வாழ்வன (1)

விஞ்சி வாழ்வன சத்துவம் அடங்க உள் வெருவுற உகாந்தத்து – வில்லி:9 9/3

மேல்


வாழ்வாம் (1)

அருளுடை அறத்தின் வாழ்வாம் அ நகர் இல்லம் எங்கும் – வில்லி:6 30/1

மேல்


வாழ்வாய் (1)

கருத்தினில் நினையல் கண்டாய் கடவுளர் கற்பம் வாழ்வாய் – வில்லி:11 200/4

மேல்


வாழ்வார் (1)

கொண்டோர் அல்லால் எதிர்ந்தோரில் யாரே வாழ்வார் குவலயத்தில் – வில்லி:17 13/4

மேல்


வாழ்வால் (1)

செ வாய் மலர்ந்து மானத்தால் திறலால் வாழ்வால் செகத்து ஒருவர் – வில்லி:39 44/3

மேல்


வாழ்வாள் (1)

சாமள வடிவோடு அ நகர் வாழ்வாள் சங்கு தண்டு அங்கையில் தரிப்பாள் – வில்லி:19 8/2

மேல்


வாழ்வான் (1)

வான் இருக்கின் முடிவான மரகத மா மலை இருக்க வாழ்வான் எண்ணி – வில்லி:41 139/3

மேல்


வாழ்வின் (1)

நரகின் ஊழிகாலம் வாழ்தி நாகர் வாழ்வின் உள்ளதும் – வில்லி:11 159/2

மேல்


வாழ்வினை (1)

ஒரு குலத்தில் பிறந்தார்கள் உடன் வாழும் வாழ்வினை போல் உறுதி உண்டோ – வில்லி:27 15/3

மேல்


வாழ்வு (38)

எனது உயிர் அரசு வாழ்வு என்ப யாவையும் – வில்லி:1 51/1
ஆகும் இ வாழ்வு என்று உரைத்தனன் அவனும் ஆகுமாறு அவனுடன் உரைப்பான் – வில்லி:1 99/4
பிணிகளுக்கு அரசு எனும் பெரும் பிணி பிணித்து வாழ்வு இனி நணித்து என – வில்லி:1 153/3
நல் வாழ்வு தேசு புகழ் யாவும் நடத்துகிற்பார் – வில்லி:2 61/2
வசை அறு தவத்தின் மிக்கான் மகிழ்ச்சியால் வாழ்வு பெற்றான் – வில்லி:2 86/4
பூண்டனர் வெம் பகை வாழ்வு பொறாதார் – வில்லி:3 103/4
வரை-கண் வாழ்வு கூர் நும்முன் எம் முனே மலைய எண்ணி மேல் வந்தபோது பார் – வில்லி:4 7/3
வணங்கலும் வாழ்த்தி முந்த வந்து நீர் வாழ்வு செய்தீர் – வில்லி:5 6/1
வாதித்தல் அன்றி மகிழா மனை வாழ்வு பூண்டான் – வில்லி:5 74/4
வன்பன் தனை நிகர் வாழ்வு உற வரு நாள்களில் ஒரு நாள் – வில்லி:7 1/4
பெரும் தகை நாபி அம் பெருமன் வாழ்வு போன்று – வில்லி:10 92/3
முந்துற நுமதே ஆகும் முழுதும் வாழ்வு எழுதும் செம் பூண் – வில்லி:11 32/3
வன் திறல் மைந்தர் வாழ்வு வாங்கி இன்று எமக்கு தந்தால் – வில்லி:11 34/3
மகன் மொழி நயந்து கேட்டு வாழ்வு உறு தந்தை-தானும் – வில்லி:11 48/1
விந்தை வாழ்வு கூர் விறல் மிகுத்த தோள் – வில்லி:11 146/1
தன்னது ஆய அரசு வாழ்வு தரணி மன்னன் நல்கினான் – வில்லி:11 188/3
மகவான் பெருமித வாழ்வு உரை வானோர் முதல் யாரும் – வில்லி:12 152/3
மாலை சுடர் காலை திசை வாழ்வு உற்றிட வந்தான் – வில்லி:12 155/2
ஆடுவாரும் அமரர் வாழ்வு பாழ்படுத்தும் ஆயுதம் – வில்லி:13 116/3
பல் குல மாக்கள் வாழ்வு கூர் வளநாடு அடைந்தனன் பாண்டவர் தலைவன் – வில்லி:19 6/4
நாளை வாழ்வு அவர்க்கு அளித்திலனெனில் எதிர் நடந்து – வில்லி:27 92/3
கோலம் உற்ற சிலை விதுரன் வாழ்வு பெறு கோயில் சென்று நனி குறுகினான் – வில்லி:27 123/3
வண் பணி உயர்த்த கோமான் வாழ்வு அவற்கு அளித்தான் மற்றை – வில்லி:27 152/3
குருகுலாதிபர்க்கும் குரிசிலாய் வாழ்வு கூர்வதே கடன் என குறித்தாள் – வில்லி:27 250/4
வந்தவர்-தமக்கே வாழ்வு முழுதும் என்று எழுதிவிட்டான் – வில்லி:28 14/4
மடிய நேரலரை கொன்று வாழ்வு இவர்க்கு அளிக்க நின்றாய் – வில்லி:28 33/2
வலம்புரி குலம் வாழ்வு பெற்றேம் எனா – வில்லி:29 19/3
வானவர் துதிக்க வய வாகை புனைய கடவுள் வாழ்வு இனிது அளித்து வருவோன் – வில்லி:30 28/2
உரலும் வேதமும் தொடர நந்தகோனுடன் அசோதை கண்டு உருக வாழ்வு கூர் – வில்லி:35 1/1
வாளி ஒன்றும் இங்கு எமை உறா தனஞ்சயன் செய் பெரு வாழ்வு இது என்று அறிந்து மகிழா – வில்லி:38 34/4
முருகன் என வெற்றி நேமி முகில் என முரண் அவுணருக்கு வாழ்வு கெட உயர் – வில்லி:40 46/3
சுரபதி-தனக்கு வாழ்வு வரும்வகை சுரர் உலகு அளித்த தோழன் இவன் அரோ – வில்லி:40 46/4
வான வச்சிரன் மகன் கடிது உவந்து பெரு வாழ்வு பெற்றனம் எனும் பரிவினன் தனது – வில்லி:42 89/3
எனது வாழ்வு வலி வென்றி தேசு உறுதி யாவும் ஆம் முனி இறந்ததும் – வில்லி:43 47/4
சேய் அலால் தேவர் வாழ்வு தேவருக்கு யாவர் ஈந்தார் – வில்லி:45 49/2
வாழ்வு அற வீழ்ந்தோன்-தன்னை மத்திர தலைவன் தேற்ற – வில்லி:45 99/2
நிலத்தில் வாழ்வு அவர் பெற கொடாய் இனி நினைத்த காரியம் முடித்தியே – வில்லி:46 189/4
உனக்கு வாழ்வு இனி என-கொல் ஆம் என உதைத்து மௌலியை உடைக்கவே – வில்லி:46 190/3

மேல்


வாழ்வுக்கு (1)

வாசவன் பெரு வாழ்வுக்கு எலாம் ஒரு – வில்லி:13 47/3

மேல்


வாழ்வுடன் (1)

கண்டு வாழ்வுடன் அவர்க்கு அருள் புரிந்து தன் கருத்தினால் விடை ஈந்தான் – வில்லி:11 57/4

மேல்


வாழ்வுடை (5)

உற்றவர்க்கும் வீரர் என்று உயர்ந்தவர்க்கும் வாழ்வுடை
கொற்றவர்க்கும் உண்மையான கோது இல் ஞான சரிதராம் – வில்லி:3 67/2,3
அற்ப வாழ்வுடை அம்போருகத்தர் தம் – வில்லி:13 34/3
அற்ப வாழ்வுடை அரக்கன் மா நகர் அழல் ஊட்டும் – வில்லி:14 22/3
இந்த வாழ்வுடை அனுமனே என்றனன் இகலோன் – வில்லி:14 36/4
அங்கர் குல நரபாலனும் வாழ்வுடை அங்கர்களும் முனை சாய்தர ஊழியின் – வில்லி:45 63/1

மேல்


வாழ்வும் (25)

மக பெறுமவரில் ஒருவரும் பெறாத மகிழ்ச்சியும் வாழ்வும் மெய் வலியும் – வில்லி:1 94/1
உன்-தனக்கு வேண்டும் என்ன உயிரும் வாழ்வும் உதவினான் – வில்லி:3 81/4
மதுரை பதியும் தன் கிளையும் வாழ்வும் துறந்து வாரிதி-வாய் – வில்லி:10 123/2
இனி அவன் சில் நாள் செல்லின் எம்மனோர் வாழ்வும் கொள்ளும் – வில்லி:11 10/1
விதி என பொருது வாழ்வும் மேதகும் அரசும் தங்கள் – வில்லி:11 28/3
வையமும் அரசும் வாழ்வும் வாங்குகை கருத்தே ஆயின் – வில்லி:11 31/1
உனக்கும் உன் கிளைக்கும் நாளும் உண்டியும் வாழ்வும் இங்கே – வில்லி:11 35/3
ஓங்கிய புகழும் வாழ்வும் ஒருப்பட வளரும் அன்றே – வில்லி:11 37/4
மறம் தரு வலியும் அன்று மணம் தரு வாழ்வும் அன்று – வில்லி:11 199/3
பெரு விறல் அரசும் வாழ்வும் பின்னுற பெறுதிர் என்றான் – வில்லி:11 275/4
மன்னவன் வாழ்வும் இந்த வள நகர் வாழ்வும் எல்லாம் – வில்லி:21 54/1
மன்னவன் வாழ்வும் இந்த வள நகர் வாழ்வும் எல்லாம் – வில்லி:21 54/1
ஒற்றாளில் ஒருவன் பணிந்து என்றும் எ வாழ்வும் உண்டாகியே – வில்லி:22 6/1
பல்கிய கிளையும் தேசும் பார்த்திவன் வாழ்வும் தாங்கள் – வில்லி:22 126/1
பின்னமும் பிறவாது இனி பண்டு போல் பீடுறும் பெரு வாழ்வும் – வில்லி:24 11/4
இந்த வாழ்வும் அரசும் கொடுத்தவனும் நின் குலத்து ஒருவன் இங்கு உளான் – வில்லி:27 115/2
வென்று உனக்கு அரசும் வாழ்வும் எய்தலாம் விரைவின் என்றான் – வில்லி:28 26/4
கரு முகில் வண்ணன் பாத கமலத்தில் வீழ்ந்து வாழ்வும்
பொருமுனை வயமும் வேண்டேம் பொன்றுதல் அமையும் என்றார் – வில்லி:28 31/3,4
திறமும் தேசும் வாழ்வும் சீரும் கேள்வி செலவும் – வில்லி:38 40/2
நிதி இலா வாழ்வும் மிக்க நினைவு இலா நெஞ்சும் வேத – வில்லி:39 5/3
பின்னை இ அரசும் வேண்டேன் பெருமித வாழ்வும் வேண்டேன் – வில்லி:41 92/3
நிறைதரு வலியும் வாழ்வும் நிருபர்-தம் இயற்கை அன்றோ – வில்லி:43 14/4
செறுத்தவர்-தம் பெரு வாழ்வும் உயிரும் மாற்றி சேர்ந்தவர்கள் புரிந்த பெரும் தீமை எல்லாம் – வில்லி:45 23/1
எங்களுக்கு அரசும் வாழ்வும் இரு நிலம் முழுதும் தந்து – வில்லி:45 47/2
விளைவு இலா அரும் புலமும் மு தீ இலா வேதியர் மனை வாழ்வும்
துளை இலா மணி முத்தும் அம் தண் புனல் துறை இலா வளநாடும் – வில்லி:45 180/2,3

மேல்


வாழ்வுற்று (1)

மின் அருகே பயில் வேந்தொடும் வாழ்வுற்று
என் அருகே வருக என்றனன் என்றும் – வில்லி:14 60/2,3

மேல்


வாழ்வுற (5)

கொண்டு வாழ்வுற குரகதம் குடை – வில்லி:11 150/3
வந்தனள் என்னுடை ஆவி வாழ்வுற
வந்தனள் என்னுடை வண்ண மங்கையே – வில்லி:21 26/3,4
வண்மையினால் உயர் அங்கர் குலாதிப மதி குலம் வாழ்வுற வந்து – வில்லி:27 215/1
வாரணம் முத்தி விசாலதலத்திடை வாழ்வுற வைத்தவனே – வில்லி:31 17/4
அடல் கொண்ட சேனை எலாம் அவண் வாழ்வுற அவர் ஐந்து வீரருமே வரவே ஒரு – வில்லி:46 198/3

மேல்


வாழ்வுறு (3)

மேதக வாழ்வுறு வில் விதுரற்கும் – வில்லி:3 102/3
பஞ்சவர் வாழ்வுறு பதம் பொறாமையின் – வில்லி:11 122/1
மை கயல் மரகத வல்லி வாழ்வுறு
செக்கர் மெய் வடிவமும் சிறந்து வாழியே – வில்லி:12 120/3,4

மேல்


வாழ்வுறுதல் (1)

இரு குலத்தவரும் ஒக்க வாழ்வுறுதல் எ குலத்தினும் இயற்கையே – வில்லி:27 116/2

மேல்


வாழ்வுறும் (1)

தருக்கும் களி அமுது உண்டு அவர் தனி வாழ்வுறும் எல்லை – வில்லி:12 154/1

மேல்


வாழ்வே (1)

வாழ்வேனோ வாழ்வே என மன வலியே வருகின்றேன் வருகின்றேனே – வில்லி:45 261/4

மேல்


வாழ்வேனோ (1)

வாழ்வேனோ வாழ்வே என மன வலியே வருகின்றேன் வருகின்றேனே – வில்லி:45 261/4

மேல்


வாழ்வோர் (1)

மாய மா புரமே ஒக்கும் அ புரம் அதனில் வாழ்வோர்
தீயவர் என்று செப்பி சித்திரசேனன்-தன்னை – வில்லி:13 22/2,3

மேல்


வாழ்வோன் (1)

நாட்டிலே வாழ்வோன் ஏவலால் மூக நாம தானவன் இவன்-தன்னை – வில்லி:12 79/3

மேல்


வாழ (7)

உகந்து வாழ ஒருப்படான் இனி உற்ற தாயமும் உரிமையும் – வில்லி:26 7/3
கயிரவமும் தாமரையும் கமழ் பழன குருநாட்டில் கலந்து வாழ
உயிர் அனையாய் சந்துபட உரைத்தருள் என்றான் அறத்தின் உருவம் போல்வான் – வில்லி:27 6/3,4
கொலை கண்டு மகிழாமல் அவன் குடை கீழ் உயிர் வாழ குறிக்கின்றாயே – வில்லி:27 18/4
தனக்கு இது தகுதி என்று தமருடன் வாழ எண்ணான் – வில்லி:27 142/2
பாயலாய் வாழ நீ பாக்கியம் செய்தது என் – வில்லி:34 1/2
பார் ஆழி அவலம் அற பாண்டவர்-தம் இடர் தீர பார்த்தன் வாழ
பேர் ஆழி அறிதுயிலும் பெருமிதமும் உடன் மறந்து பிறந்த மாயோன் – வில்லி:42 164/1,2
வாழ அன்று உயர் நாரணனார் திரு வாய் மலர்ந்த சொலால் மகிழா மிக – வில்லி:46 183/2

மேல்


வாழி (24)

வாழி தன் மனை மடவரல் அறிவுறாவண்ணம் – வில்லி:1 25/3
வாழி அ குலங்களின் மன்னன் அல்லனோ – வில்லி:3 24/3
வாழி வெம் சிலை விசயனை மறைத்தனள் என்னா – வில்லி:7 66/3
வாழி வாழி என்று அருச்சுனன் கரத்தையும் வார் சிலையையும் வாழ்த்தி – வில்லி:9 10/3
வாழி வாழி என்று அருச்சுனன் கரத்தையும் வார் சிலையையும் வாழ்த்தி – வில்லி:9 10/3
வாழி பாடினர்கள் நாரதன் முதலோர் மங்கலம் பாடினர் புலவோர் – வில்லி:10 109/4
மா பெரு நீல மெய் வாழி வாழியே – வில்லி:12 132/4
வாழி மந்தரம் மத்தாக வாசுகி கயிறா மாயோன் – வில்லி:14 86/3
வண்ண மா மகளே உயிர் நிற்கும் நீ வாழி ஏகி வருக என வாழ்த்தினாள் – வில்லி:21 16/4
வாழி மொழிந்து உளம் மகிழ்ந்தார் அந்தர துந்துபி முழங்க வானோர் உள்ளார் – வில்லி:29 69/2
வாழி உனக்கு இவனோ எதிர் வித்தக மாய என தொழுதான் – வில்லி:31 15/4
வாழி வாழி குந்தி மைந்தன் வலவன் வாழி வாழியே – வில்லி:42 33/1
வாழி வாழி குந்தி மைந்தன் வலவன் வாழி வாழியே – வில்லி:42 33/1
வாழி வாழி குந்தி மைந்தன் வலவன் வாழி வாழியே – வில்லி:42 33/1
வாழி வாழி அவனி உய்ய வந்த நாதன் வாழியே – வில்லி:42 33/2
வாழி வாழி அவனி உய்ய வந்த நாதன் வாழியே – வில்லி:42 33/2
வாழி வாழி காளமேகவண்ணன் வாழி வாழியே – வில்லி:42 33/3
வாழி வாழி காளமேகவண்ணன் வாழி வாழியே – வில்லி:42 33/3
வாழி வாழி காளமேகவண்ணன் வாழி வாழியே – வில்லி:42 33/3
வாழி வாழி வாசுதேவன் வாழி வாழி வாழியே – வில்லி:42 33/4
வாழி வாழி வாசுதேவன் வாழி வாழி வாழியே – வில்லி:42 33/4
வாழி வாழி வாசுதேவன் வாழி வாழி வாழியே – வில்லி:42 33/4
வாழி வாழி வாசுதேவன் வாழி வாழி வாழியே – வில்லி:42 33/4
மருக வாழி கேள் போரில் மடிவுறாத பூபாலர் – வில்லி:46 87/3

மேல்


வாழியே (8)

செக்கர் மெய் வடிவமும் சிறந்து வாழியே – வில்லி:12 120/4
நீ புரி தவ பயன் நீடு வாழியே
சாபமும் தூணியும் சரமும் வாழியே – வில்லி:12 132/1,2
சாபமும் தூணியும் சரமும் வாழியே
தீப மெய் ஒளியுடன் சேர்ந்து போர் செயும் – வில்லி:12 132/2,3
மா பெரு நீல மெய் வாழி வாழியே – வில்லி:12 132/4
வாழி வாழி குந்தி மைந்தன் வலவன் வாழி வாழியே
வாழி வாழி அவனி உய்ய வந்த நாதன் வாழியே – வில்லி:42 33/1,2
வாழி வாழி அவனி உய்ய வந்த நாதன் வாழியே
வாழி வாழி காளமேகவண்ணன் வாழி வாழியே – வில்லி:42 33/2,3
வாழி வாழி காளமேகவண்ணன் வாழி வாழியே
வாழி வாழி வாசுதேவன் வாழி வாழி வாழியே – வில்லி:42 33/3,4
வாழி வாழி வாசுதேவன் வாழி வாழி வாழியே – வில்லி:42 33/4

மேல்


வாழுகின்ற (1)

மருவலர் கைதொழ வாழுகின்ற நீ – வில்லி:22 70/3

மேல்


வாழுதல் (1)

பெற்று வாழுதல் அரிது மற்று அது பெறினும் மாயை செய் பெரு மயக்கு – வில்லி:26 6/2

மேல்


வாழுதி (1)

மறத்தினால் தனி வாழுதி என்னவே – வில்லி:3 111/4

மேல்


வாழும் (13)

பாங்குடை பதியில் வாழும் பார்ப்பன மாக்களோடும் – வில்லி:5 4/3
வாய்மொழி அறத்தின் மைந்தன் மா நகர் வாழும் நாளில் – வில்லி:6 39/3
வாழும் சுரும்பு சுழன்று அரற்ற மண் மேல் இழுத்து வருகின்றான் – வில்லி:11 219/4
மண் அனைத்தும் நின் தனி குடை நிழலிலே மனு முறைமையின் வாழும்
கண்ணல் உற்றது இ கருமம் நீ எ குறை கண்டு வெம் கழல் காலாய் – வில்லி:16 9/2,3
மதர் அஞ்சன கண் திரு வாழும் மார்போன் மாயா வல்லபத்தால் – வில்லி:17 12/3
மற்று அவன்-தனது வாசி மந்துரைக்கு தலைவராய் வாழும் மாக்களில் யான் – வில்லி:19 22/1
வசை இன்றி வாழும் தமர் ஆகிய மன்னர்க்கு எல்லா – வில்லி:23 16/3
ஒரு குலத்தில் பிறந்தார்கள் உடன் வாழும் வாழ்வினை போல் உறுதி உண்டோ – வில்லி:27 15/3
வல் வினை விளைவும் ஓரார் மண்ணின் மேல் வாழும் மாந்தர் – வில்லி:27 141/4
கன்னியாய் இருந்து வாழும் காலை ஓர் முனிவன் வந்து – வில்லி:27 149/2
வந்து அவன் தீம்பால் நெய் போல் உயிர்க்கு உயிர் ஆகி வாழும்
பந்தமது உணர்ந்து நேரே பார்க்குங்கால் பகை யார் நண்பு ஆர் – வில்லி:29 4/3,4
விருந்து எதிர் சிறிதும் அஞ்சார் மேம்பட வாழும் இல்லோர் – வில்லி:36 11/2
அருகு சாயை போல் வாழும் அனுசர் யாரும் வான் ஏற – வில்லி:46 87/1

மேல்


வாழையின் (1)

மாங்கனி வாழையின் கனி வருக்கையின் – வில்லி:41 193/1

மேல்


வாழையும் (1)

வாழையும் கமுகும் நாட்டி மணி ஒளி தீபம் ஏற்றி – வில்லி:22 117/2

மேல்


வாள் (164)

நிறம் தரும் குழல் அரிவையை நிறுத்தி வாள் அவுணர் – வில்லி:1 18/1
வாள் நிலவு எழ சில வாய்மை கூறுவாள் – வில்லி:1 48/4
முருந்த வாள்_நகை மூவரும் தோன்றினார் – வில்லி:1 128/4
வாள் இரண்டு அனைய விழி மலர்த்தி நிறை வாவி நீரினிடை வான் உளோர் – வில்லி:1 151/3
அறம் தவாவகை துறந்த வாள் அரசனுக்கு அன்னை மற்று இது சொன்னாள் – வில்லி:2 1/4
முருந்த வாள்_நகை மருட்சியால் விளர்த்திடும் முழுவதும் உடல் என்றே – வில்லி:2 15/4
கை வாள் ஒழிந்து சமித்து ஏந்திய காவல் மன்னன் – வில்லி:2 56/2
மை வாள் நெடும் கண் வர சூரன் மகளை நோக்கி – வில்லி:2 56/3
மத்திரி எனும் கொடிய வாள் கண் விடம் அன்னாள் – வில்லி:2 100/2
வாள் இரவியை ஒளி மறைக்கும் வெம் சின – வில்லி:3 7/1
தக படும் சராசன தனஞ்சயன் கை வாள் வெரீஇ – வில்லி:3 79/1
தயங்கும் சிலை கை வாள் விசயன் சயமும் பிறர் முன் தான் அகப்பட்டு – வில்லி:3 82/3
மானுடம் கொள் மெய் கந்தம் ஊர்தலால் வரவு அறிந்தனன் வாள் அரக்கனே – வில்லி:4 3/4
நிலா எழும் கொடிய எயிறு ஒடிந்து செயல் இன்றி வாள் நிருதன் நிற்கவே – வில்லி:4 59/4
முருந்து ஆர் பவள துவர் இதழ் வாய் முகிழ் வாள் நகைக்கு மொழிகின்றார் – வில்லி:5 34/4
முருத்து வாள் நகை துவர் வாய் முகத்தினாளை மூத்தோன் பின் நிறுத்தி அமர் முருக்குமாறு – வில்லி:5 60/1
வாள் ஆர் தடம் கண் அவட்கு ஆரணவாணர்க்கு என்றும் – வில்லி:5 73/3
வாள் வித்தகற்கு வரமான சடங்கு செய்தான் – வில்லி:5 93/4
வாள் மருவும் கரதலத்தோய் ஓர் ஒரு மா மகவு என்று வரமும் ஈந்தான் – வில்லி:7 37/4
வதன வாள் மதி வந்து முன் நிற்கவும் மருண்டு அ – வில்லி:7 61/2
யதி உரைத்த சொல் கேட்டலும் யாதவி நுதல் வாள்
மதி வியர்த்தது துடித்தது குமுத வாய் மலரும் – வில்லி:7 69/1,2
நிறைமதி மேல் வாள் இரவி கரங்கள் நிரைத்து ஓடுவ போல் நிறத்த மாதோ – வில்லி:8 12/4
மீண்டு தம மனை-தோறும் நிரைநிரை வாள் விளக்கு ஏந்த மேவினாரே – வில்லி:8 13/4
நீகாரம் மழை பொழிய நித்தில வெண்குடை நிழற்ற நீல வாள் கண் – வில்லி:8 19/1
குடைந்து சோரி கொள் வாள் உகிர் அரி முதல் கொடு விலங்கினம் மிக்கு – வில்லி:9 5/3
நிரைத்து எழுந்த செம் மரகத கனக வாள் நீல வெண் நிற தூமம் – வில்லி:9 13/2
உந்தி வாள் உரகர் சூடிகா மகுட கோடிகள் உடைத்தலின் உடைந்து – வில்லி:9 27/2
சேவக இமையோர் எண் திசா முகத்தும் செம் சுடர் வாள் விதிர்த்து என்ன – வில்லி:9 30/2
வாள் உகிர் வாளால் கனகனை பிளந்த வண் துழாய் மணம் கமழ் மௌலி – வில்லி:10 26/3
கனியை நவ நித்தில வாள் நகை இருவர் இல் வாழ்பவர்க்கு நல்கினனால் – வில்லி:10 33/4
வஞ்சம் பயில் சகட வாள் அசுரன் மாள விறல் – வில்லி:10 81/1
மாலை நறும் துளப மன்றலுக்கு வாள் நயன – வில்லி:10 83/3
மல் ஆர் தடம் தோள் விகருணன் ஆம் வாய்மை கடவுள் வாள் வேந்தீர் – வில்லி:11 236/3
வல பாகம் செழும் பவள சோதி என்ன வாள் நீல சோதி என்ன மற்றை பாகம் – வில்லி:12 40/1
மாசு அறு மதியம் அன்ன வாள் முக மங்கை பாகத்து – வில்லி:12 70/1
செ வாள் அரி கிளர்கின்றது ஓர் செம்பொன் தவிசிடையே – வில்லி:12 148/2
வெவ் வாள் அரவு உமிழும் கடு விடம் நேர் மொழி பகர்வாள் – வில்லி:12 160/4
வைத்தாரை வடி கணை வாள் மழு வேல் – வில்லி:13 62/3
மாறாய் அவர் மார்பமும் வாள் முகமும் – வில்லி:13 73/3
வஞ்ச வாள் அவுணர் வெம் போர் மறந்து மெய் மயங்கி மீண்டும் – வில்லி:13 86/1
மானவன் முதுகு தந்தான் என்று வாள் அசுரர் எல்லாம் – வில்லி:13 95/2
மை வாள் விழியின் வழி அஞ்சன வாரி பாய – வில்லி:13 103/2
விழித்து மீசை நுனி முறுக்கி வெய்ய வீர வாள் உறை – வில்லி:13 115/2
வாள் நகை தளவம் வாங்கும் அவுணர்-தம் மகளிர் தெய்வ – வில்லி:13 145/1
ஏய வாள் வலியின் மிக்க இரணியபுரத்துளோரை – வில்லி:13 156/2
மல் கொண்டு வகுத்து அனைய சிகர திண் தோள் வாள் அரக்கன் குலத்தோடும் மடிய முன்னம் – வில்லி:14 1/1
வந்த பெரும் கடவுள் முனி வரவு நோக்கி வாள் வேந்தும் தம்பியரும் மகிழ்ச்சி கூர்ந்து – வில்லி:14 4/1
வாள் விசயன் புரவிசயன்-தன்னை நோக்கி மன்னு தவம் புரிந்ததுவும் மகிழ்ச்சி கூர்ந்து அ – வில்லி:14 5/1
மிகைத்த வாள் அரி போல் வரும் வீமன் முன் கண்டு – வில்லி:14 24/3
உந்து வாள் வலி நிருதர் ஊர் ஒருங்கு சுட்டவனும் – வில்லி:14 35/4
வாயிடை பிறைகள் என்ன வளைந்த வாள் எயிற்றர் வஞ்ச – வில்லி:14 85/3
மண்டினான் உழுவை கண்ட வாள் உகிர் மடங்கல் ஒப்பான் – வில்லி:14 97/2
மை படி வரைகள் போல்வார் வாள் எயிற்று அரக்கர் பின்னும் – வில்லி:14 101/3
சக்கரம் சூலம் பாசம் தண்டம் வேல் கப்பணம் வாள்
முற்கரம் கணையம் விட்டேறு எழு கொழு முசுண்டி குந்தம் – வில்லி:14 105/1,2
அழுதும் வாள் முறுவல் அரும்பியும் களித்தும் ஆடியும் பாடியும் மகிழ்ந்தும் – வில்லி:15 1/1
வாள் இரண்டு அன்ன எயிறு இரண்டு ஒளி கூர் வாள் நிலா வழங்கிய வாயான் – வில்லி:15 5/4
வாள் இரண்டு அன்ன எயிறு இரண்டு ஒளி கூர் வாள் நிலா வழங்கிய வாயான் – வில்லி:15 5/4
அந்தணர் வடிவம் கொண்டு இலங்கையில் வாழ் ஆதி வாள் அரக்கனை போல – வில்லி:15 7/1
கன்றி வாள் அரக்கன் கனம் என அதிர்ந்து கண் சிவந்து உருத்து எழும் எல்லை – வில்லி:15 10/2
வென்றி வாள் வீமன் உற்றதும் நிருதன் வெகுள்வதும் விசும்பிடை கண்டான் – வில்லி:15 10/4
முன்னம் வாள் எயிற்று ஓர் அரக்கனை வெள்ளி மால் வரை முனிந்தது என்று அதற்கு – வில்லி:15 15/1
விழுந்த வாள் அரக்கன் தருக்கு நெஞ்சு ஒடிந்து வெகுண்டு இவன்-தனை தளி மீண்டும் – வில்லி:15 16/1
புலவு கால் வயிர வாள் எயிறு இரண்டும் முதலொடும் போன வாள் நிருதன் – வில்லி:15 17/1
புலவு கால் வயிர வாள் எயிறு இரண்டும் முதலொடும் போன வாள் நிருதன் – வில்லி:15 17/1
எறிந்த வாள் அரக்கன் விசும்பினது எல்லை எவ்வளவு அவ்வளவும் போய் – வில்லி:15 20/1
வாள் அரவம் உண்டு உமிழும் வாள் மதியும் வஞ்ச – வில்லி:15 21/1
வாள் அரவம் உண்டு உமிழும் வாள் மதியும் வஞ்ச – வில்லி:15 21/1
வாடிய மருங்குல் பணைத்த பூண் கொங்கை வாள் தடம் கண்கள் வார் குழை மேல் – வில்லி:19 16/2
மதுர மொழியாள் அழை-மின் வாள்_நுதலை என்றாள் – வில்லி:19 29/4
தூதுளங்கனி வாய் முத்த வாள் நகை சுதேட்டிணை பெயராளுழை துன்னினாள் – வில்லி:21 7/4
உரத்து வாள் அமர் உடற்றலோ பெரும் பிழை உடன்றனையாமாகின் – வில்லி:24 15/2
புக்கு உழல் ஆகும் கொழுவாம் போர் வாள் அபிமன்னு – வில்லி:27 48/2
வந்த கொற்ற வேல் வரி சிலை வாள் வரூதினிக்கும் – வில்லி:27 80/1
தளவ வாள் நகை பரப்பி வண் சத தள மலர் கை – வில்லி:27 95/2
இகலும் வாள் அரவு உயர்த்தவன் இருந்த தொல் பதியில் – வில்லி:27 97/1
தொக்க வெண் கவரி ஆல வட்ட நிரை சொட்டை வாள் பரிசை துகிலுடன் – வில்லி:27 99/1
கரிந்து மாலை சருகு ஆகவும் புதிய கமல வாள் முகம் வெயர்க்கவும் – வில்லி:27 124/1
சொன்ன வாய் குருதி சோர வாள் கொடு துளைத்து நின் முடி துணிப்பன் யான் – வில்லி:27 127/2
மேல் எழு பூம் கதிர் வாள் உறை போம்படி வீசின வான் புடையே – வில்லி:27 203/1
ஒளி ஆர் அவையில் வாள் வேந்தர் ஒருவர்க்கொருவர் உரைத்தனவும் – வில்லி:27 226/2
வெம் பரி தடம் தேர் வேழம் வேல் சிலை வடி வாள் வல்லோர் – வில்லி:28 21/2
கங்கை_மகனோடு பல கூறி நனி சீறி உயிர் காய்வன என வாள் உருவி நீ – வில்லி:28 55/3
ஏனை நரபாலர் அணி-தோறும் வெயில் வாள் இரவி என்ன இருபாலும் வரவும் – வில்லி:28 56/3
வாள் இரண்டு ஒர் தொடையினில் வாங்கினார் – வில்லி:29 29/2
பற்றி நின்று ஒருவன் படை வாள் எதிர் – வில்லி:29 31/1
காரும் அயில் வாள் சிலை தரித்து வரு காலாள் – வில்லி:29 54/2
வாகை வரி வில் ஒழிய வாள் அயில்கள் என்னும் – வில்லி:29 65/3
வென்றி வடி வாள் உருவி மேலுற நடந்தான் – வில்லி:29 66/3
தொட்ட கழல் தட மகுட சுடர் வடி வாள் மகிபர் எலாம் துணுக்கம் எய்தி – வில்லி:29 73/2
விரகுடன் வாள் எடுப்பித்த பிறகு அன்றோ தொடு சரத்தால் வீழ்ந்தது என்றார் – வில்லி:29 74/4
மிடல் கொள் வாள் அமைச்சரோடு விரைவின் வீரர் பின் வர – வில்லி:30 6/1
வாள் அபிமன் வெற்றி வரி வார் சிலை குனித்து வய வாளிகள் தொடுத்து வரவே – வில்லி:30 25/4
பாதகம் மிகுத்த கொலை வாள் நிருபர் தத்தமது பாடி நகர் புக்கனர்களே – வில்லி:30 31/4
வாள் அபிமனுக்கும் ஒரு தேர் விசயனுக்கும் நம் வரூதினி புறக்கிடுவதே – வில்லி:30 32/2
அன்று வெம் சரத்தொடு தறிந்த வாள் அரசர் சோரி மெய் பட்டதாதலின் – வில்லி:31 28/1
அலரும் கொடி வாள் அரவோன் அருகே – வில்லி:32 22/2
ஆனா வீமவாகு எனும் அடல் வாள் நிருபர் ஐவரையும் – வில்லி:32 28/2
வடி வாள் முனை அசையா விசை வரு சாரிகள் பயிலா – வில்லி:33 17/3
கோல் கொண்டவை சிலை கொண்டவை வாள் கொண்டவை கூர் வாய் – வில்லி:33 20/1
வை ஆர் அயில் கணை தோமரம் வாள் கப்பணம் முதலாம் – வில்லி:33 22/1
வாய் எலாம் நஞ்சு கால் வாள் எயிற்று உரகமே – வில்லி:34 1/4
பரவி நால் வித வய படைஞரும் சூழ வாள்
இரவி நான் வெம் பகை இருளினுக்கு என்று தன் – வில்லி:34 7/1,2
போன்ற மைத்துனரும் வாள் நிருபரும் புடைவர – வில்லி:34 13/4
முடுக வாள் அமரில் சென்று முன் முனைந்தாரை இன்றே – வில்லி:36 16/2
நின்றவன்-தன்னை அந்த நிருதனும் வடி வாள் ஓச்சி – வில்லி:36 23/1
இனத்தோடு செல்லும் பிறை வாள் எயிற்று ஏனம் என்ன – வில்லி:36 27/2
உற்றுழியும் வாள் உரகம் என்ன உளன் ஆகி – வில்லி:37 17/2
மல் வலி அழிந்து பிறை வாள் எயிறு அரக்கன் – வில்லி:37 19/1
மன்னும் சேனை பட கண்ட வாள் சந்தனுவின் திரு மைந்தன் – வில்லி:37 36/1
கூறி வரும் வாள் அரசர் ஏறி அணி நின்ற ரத குஞ்சர துரங்கம் விழவே – வில்லி:38 20/4
வன் திறல் வேந்தர்-தாமும் வாள் அமர் புறம் தந்து ஓட – வில்லி:39 18/2
முந்து வாள் அபிமன் அ மூரி வில் குமரனை – வில்லி:39 24/1
வந்தவர்வந்தவர் வாள் நுதல் நிலை-தொறும் – வில்லி:39 26/1
ஆனார் பலரும் வாள் வேந்தர் அமைச்சர் பலரும் இளையோரும் – வில்லி:39 36/2
நாரணகோபாலர் எனும் நராதிபரும் வாள் விசயன் – வில்லி:40 6/3
முடி தலை வாள் அடல் நிருபர் முப்பதினாயிரர் சூழ – வில்லி:40 9/2
வேல் விதத்தும் வாள் விதத்தும் வில் விதத்து விடு நெடும் – வில்லி:40 31/1
கோத்த தூணியன் வாள் முதல் பல கொற்றம் முற்றிய படையினன் – வில்லி:41 20/3
வேல் அநேகம் அநேகம் வாள் வரி வில் அநேக விதம் பட – வில்லி:41 33/2
முந்து வடி வாள் அமரின் – வில்லி:41 54/1
வென்று அமரில் வாள் அபிமன் – வில்லி:41 77/1
அ சாயகம் வடி வாள் கொடு அறுத்தான் அடல் அபிமன் – வில்லி:41 108/4
வரி ஓலிடு கழலான் அவை வாள் கொண்டு துணித்தான் – வில்லி:41 109/4
முரியும்படி வடி வாள் கொடு மோதா அமர் காதா – வில்லி:41 110/3
கேடக வாள் அணி வலய கிளர் புய தோள் அறுவதோ அந்தோ அந்தோ – வில்லி:41 132/2
வாள் விசயன் திரு மதலை வானோரும் வியந்து உரைக்க மாய்ந்தான் என்று – வில்லி:41 137/2
இன்று அமரில் வாள் அபிமன் இன் உயிர் இழக்க – வில்லி:41 180/1
பொறை மலை திசை-தொறும் பொழியும் வாள் நிலா – வில்லி:41 204/2
திண்ணிய நேமி வலம்புரி வாள் கதை சிலையுடை நாயகனும் – வில்லி:41 224/2
தன் திரு மைந்தனை மௌலி துணித்த சயத்திரதன்-தனை வாள்
வென்றி கொள் காவலர் காவல் மிகுப்பினும் வெயிலவன் வீழ்வதன் முன் – வில்லி:41 231/1,2
அரிய தண் கலை வாள் மதியமும் கொதிகொள் ஆலமும் தனது இடத்து அடக்கி – வில்லி:42 1/1
வண்டு அலம்பு கமலம் நேர் வயங்கு வாள் முகத்தினார் – வில்லி:42 26/4
பல்லம் வாள் அயில் சூலம் என்பன முதல் பகழி – வில்லி:42 116/2
அங்கு வாள் அரவு உயர்த்த கோன் நினைவு அறிந்து அளப்ப அரிய ஆகவம் – வில்லி:42 185/2
கிருதவன்மன் என வரும் நராதிபதி கெட்டு மா இரதம் விட்டு வாள்
நிருதர்சேகரனொடு உவமை ஆயினன் நெடும் களத்தில் எதிர் நின்றிலன் – வில்லி:42 189/3,4
வாளம் ஆக வில் வணக்கி உம்பர் பதி மைந்தன் வாள் இரவி_மைந்தனை – வில்லி:42 190/1
இம்பர் வாள் அரக்கன் நிணத்தொடு பிணம் தின்று இடம்கொள் வாய் கொடு மடுத்திலனேல் – வில்லி:42 207/1
மேக மேனியன் விரைவில் தங்கள் சேனை வேந்தை எல்லாம் சென்று எய்தி வில் வாள் வேலும் – வில்லி:43 36/2
வாள் வலியால் அரிந்த பிரான் கையில் வில்லும் வாளியும் வாகனமும் உடன் மாற்றுவித்தான் – வில்லி:43 41/3
முதல்வன் ஆம் என மகிழ்ந்து வாள் இரவி முந்து தேர் கடவி உந்தினான் – வில்லி:43 50/2
தருண வாள் நிலவு எழ நகைத்து உரைதந்து போயினனே – வில்லி:44 37/4
தருண வாள் நிருபர் மயங்கி வீழ்தர வெண் சங்கமும் முழக்கி நேமியினால் – வில்லி:45 14/3
விஞ்சி முனை-தொறும் வாள் அசுரேசரை வென்ற பொழுது அடல் வானவர் கோன் அருள் – வில்லி:45 67/2
காய்ந்த வாள் அனைய தாரை கடும் கொடும் பகழி ஒன்றால் – வில்லி:45 98/2
வில்_மகன் சுவாது வாள் வெயில் விபாகரன் – வில்லி:45 132/2
மன்னற்கு இளையோனை வாள் தருமனுக்கு இளையோன் – வில்லி:45 157/1
புறமும் ஒத்த கதி பற்பலவும் ஒத்த புகல் வாள்
நிறமும் ஒத்த உயரம் பருமை நீளம் எனும் மெய் – வில்லி:45 198/2,3
மை வான் அளகம் திசை வாள் முகமா மலையாம் முலை வாரிதி வண் துகிலம் – வில்லி:45 220/3
வில் ஆண்மையாலும் வடி வாள் ஆண்மையாலும் அயில் வேல் ஆண்மையாலும் அவனே – வில்லி:46 4/3
வில்லியரில் வேலாளில் வாள் எடுத்தோர் தம்மில் ஒரு வேந்தர் ஒவ்வார் – வில்லி:46 17/1
வாள் முதல் படைகளால் மலைந்தும் மற்று அவர் – வில்லி:46 62/2
முனைகொள் வீமன் ஆம் ஆறு முறுவல் வாள் நிலா வீச – வில்லி:46 89/3
வாள் நாடு அருக்கன் குடிபோம் அகல் வானொடு ஒத்தார் – வில்லி:46 109/4
மாறு இயல் வேந்தர் தம்மில் வாள் முகம் நோக்கிநோக்கி – வில்லி:46 116/3
வன் களிறு இவுளி பொன் தேர் வாள் முதல் படைகள் யாவும் – வில்லி:46 117/2
அனிகமும் மாயோன் நடத்து தேருடை அநுசனும் வாள் ஆண்மை மற்றை மூவரும் – வில்லி:46 166/3
சேம வன் கதையால் அமர் ஆடினர் தேறி நின்றவர் வாள் விழி மூடவே – வில்லி:46 178/4
சினத்து அலாயுதன் நிறத்த வாள் விழி சிவக்க வாய்மை சில செப்புவான் – வில்லி:46 190/4
கடன் அன்று எனா முனி மா மகன் வாள் வலி கருதும் தன் நீர்மையை வேறு அறியாவகை – வில்லி:46 198/2
முனைத்தலை அழிந்து உடல் சோரவும் யான் வினை முடிப்பன் எனும் நெஞ்சுடை வாள் வய வீரனை – வில்லி:46 201/1
தாது அலர் அலங்கல் சமர வாள் முனியை தழலிடை வரு பெரும் தையல் – வில்லி:46 216/3
தம்தம் அன்புடை தந்தையர் வாள் முகம் – வில்லி:46 224/3
வாள் விறல் கூர் நரபதியும் குருபதி-தன் வாய்மையினால் மாழ்கி ஏகி – வில்லி:46 237/2
உருத்து அமரின் உடன்று உம்பர் ஊர் புகுந்தான் வாள் அரவம் உயர்த்தோன் என்று – வில்லி:46 241/2

மேல்


வாள்-அதனை (1)

வாளின் மிசை வாள்-அதனை வைத்து அடல் அரக்கன் – வில்லி:37 16/3

மேல்


வாள்_நகை (2)

முருந்த வாள்_நகை மூவரும் தோன்றினார் – வில்லி:1 128/4
முருந்த வாள்_நகை மருட்சியால் விளர்த்திடும் முழுவதும் உடல் என்றே – வில்லி:2 15/4

மேல்


வாள்_நுதலை (1)

மதுர மொழியாள் அழை-மின் வாள்_நுதலை என்றாள் – வில்லி:19 29/4

மேல்


வாள்கள் (2)

மால் வரை ஒத்தனர் வாகை பெற கதிர் வாள்கள் எடுத்தவரே – வில்லி:27 192/4
அழல் உமிழ் வாள்கள் சுழற்றின மீளவும் மா வனச கரமே – வில்லி:44 52/4

மேல்


வாள (6)

வாள கிரி என்ன வளைந்து எவரும் – வில்லி:13 67/4
வாள மா நிலம் முழுதுடை மன்னன் இல் வந்தனன் விரைவில் போய் – வில்லி:16 4/3
வாள மால் வரையில் வெய்யோன் குறுகினன் வருணன் திக்கில் – வில்லி:27 160/3
நெறியிடை விளங்கி வாள கிரி என நிமிர்வு உற வளைந்து சூடி வருதலும் – வில்லி:41 50/2
சின கனல் மூள வாள சிலம்பு என சிலையும் வாங்கி – வில்லி:46 39/2
வலம் கொள் படை தலைவர் எலாம் வளைத்த கடல் என வாள
விலங்கல் என சூழ் நிற்ப வெம் சமரம் தொடங்கினரே – வில்லி:46 162/3,4

மேல்


வாளம் (8)

செம் சரம் சூலம் விட்டேறு எழு மழு திகிரி வாளம்
அஞ்சன குன்று அன்னான் மேல் எறிந்து உடன் ஆர்த்த காலை – வில்லி:13 86/3,4
வை தாரை வாளம் வில் வேல் மழு எழு திகிரி சூலம் – வில்லி:14 89/1
முருகு ஏடு அவிழ் தார் மார்பினர் முனை வாளம் இரண்டோடு – வில்லி:33 16/3
வாளம் ஆக வில் வணக்கி உம்பர் பதி மைந்தன் வாள் இரவி_மைந்தனை – வில்லி:42 190/1
வாளம் ஒப்பு என மற்று அவன் கொடி வாசி பாகொடு தேர் – வில்லி:44 45/3
கோலமும் வெம் கதை வாளம் சங்கு நேமி கோதண்டம் எனும் படையும் குழையும் காதும் – வில்லி:45 247/2
இலகு வாளம் வேல் நேமி எவரும் ஏவுவேமாக – வில்லி:46 91/3
நீளம் உற பரவை உற வாளம் உற கரை பரந்து நிமிர்ந்த நீத்த – வில்லி:46 139/1

மேல்


வாளமாக (1)

வாளமாக ஒர் பவள மால் வரை நெடு வாரியை வளைந்து என்ன – வில்லி:9 11/2

மேல்


வாளமும் (6)

வெற்றி கொள் சிலையும் வெவ் வேலும் வாளமும்
பற்றலர் வெருவரும்படி பயிற்றினான் – வில்லி:3 29/3,4
பார வாளமும் வாளமும் பாய்ந்தன – வில்லி:29 21/1
பார வாளமும் வாளமும் பாய்ந்தன – வில்லி:29 21/1
பூண் ஆர் கடக கையொடு புகர் வாளமும் மண் மேல் – வில்லி:41 113/3
அடுத்த வாளமும் வாளமும் பொருதன அங்குலிகளின் சுற்றி – வில்லி:45 189/3
அடுத்த வாளமும் வாளமும் பொருதன அங்குலிகளின் சுற்றி – வில்லி:45 189/3

மேல்


வாளா (2)

என்றலும் விசயன் எய்தி எந்தை நீ எரியில் வாளா
பொன்றல் உய்ந்திருந்தால் இன்னம் புதல்வரை பெறலும் ஆகும் – வில்லி:41 150/1,2
காமர் பிறை அன்ன சிறு காளை-தனை வாளா
ஏமம் உறு வெம் சமரில் ஏவினர்கள் என்னா – வில்லி:41 178/1,2

மேல்


வாளால் (5)

வாள் உகிர் வாளால் கனகனை பிளந்த வண் துழாய் மணம் கமழ் மௌலி – வில்லி:10 26/3
வஞ்சனை கொண்டு வெல்ல மதிப்பது வாளால் வெல்ல – வில்லி:11 19/3
நூக்கினான் சிலரை தாளால் நொறுக்கினான் சிலரை வாளால்
வீக்கினான் சிலரை ஆவி வேறு இட்டான் சிலரை வீமன் – வில்லி:14 98/3,4
சரங்களால் அயிலால் வாளால் தம் பகை செகுத்து தாமும் – வில்லி:36 10/3
உண்டவர்-தமை போல் மதத்தினால் வாளால் ஒரு நொடியினில் தலை துணித்தான் – வில்லி:46 217/4

மேல்


வாளாலும் (1)

வில்லாலும் வாளாலும் வேலாலும் பரி நெடும் தேர் வேழத்தாலும் – வில்லி:46 143/1

மேல்


வாளி (136)

வாளி வெம் பரி மா நெடும் தேருடை – வில்லி:1 114/3
வாளி கொண்ட விருதர் மா மதில் புறம் புதைக்கவே – வில்லி:3 75/4
மாறு கொண்டு விசயன் வீசு வண்ண வாளி வலையினால் – வில்லி:3 78/3
மைந்தன் வாளி மழைகளின் மாய்ந்தவே – வில்லி:5 101/4
பொழுது விடிவளவும் மதன் பூசலிலே கருத்து அழிந்து பூவாம் வாளி
உழுத கொடும் புண் வழியே ஊசி நுழைந்து என தென்றல் ஊரஊர – வில்லி:7 35/2,3
மாதிரம் உற பல வாளி போதுமால் – வில்லி:11 120/4
வில் எடுத்தனன் பொறாமல் வீர வாளி விசயனே – வில்லி:11 169/4
இ தகவு இல் மொழி செவியின் எரி வாளி என மூழ்க இருந்த வேந்தர் – வில்லி:11 244/1
இருவரும் ஏவிய வாளி உடனே பட்டு உடல் உருவி ஏனம் வீழ – வில்லி:12 91/1
முன்பு விட்ட என் வாளி கேழல் முகம் பிளந்து பின் உருவ நீ – வில்லி:12 93/1
மல்லுக்கும் புய வலிக்கும் கலக்குறாத மன வலிக்கும் மறையுடன் போர் வாளி ஏவும் – வில்லி:12 99/1
வெய்தின் வலியுடன் எய்தான் மூன்று வாளி விண்ணவர்_கோன் மகன் மேலும் வேறொன்று எய்தான் – வில்லி:12 101/2
கோலி வடி வாளி மழை சிந்தினன் மழை கரிய கொண்டல் என நின்ற குமரன் – வில்லி:12 103/2
மெய்க்கும் தவ வய வாளி கொள் விசயன்னுழை வந்தாள் – வில்லி:12 157/4
அருகு ஓடிய வாளி அடர்ப்பது கண்டு – வில்லி:13 74/3
பண் என படுத்தது அந்த பைம் துழாய் பரமன் வாளி – வில்லி:13 78/4
சண்ட வாயுவின் பேர் வாளி தானவர் அவன் மேல் ஏவ – வில்லி:13 81/2
கூற்றும் வாய் குழறி அஞ்ச கொடிய மா மாய வாளி
ஆற்றல் சால் அரி அன்னான் மேல் எறிந்து அடல் அவுணர் ஆர்த்தார் – வில்லி:13 82/3,4
சேய அ பகுவாய் வாளி திசை-தொறும் கடிந்த எல்லை – வில்லி:13 85/2
தரித்தது மீண்டும் அந்த சங்கரன் செம் கை வாளி – வில்லி:13 97/4
வாளி போதும் வாசி கோடி கோடி உய்ப்ப வாவு தேர் – வில்லி:13 117/3
பார்த்தன் எய்த வாளி மெய் பட பட பதைத்து மீது – வில்லி:13 127/1
மைந்துடன் குனித்து வாளி வாயு வேகமுடன் விடுத்து – வில்லி:13 129/3
வாளி பரி தேர் மன் இவ்வாறு துயர் எய்தி மனனம் செய – வில்லி:14 129/1
வாளி கண்டு உளம் மிக மகிழ்ச்சி கூரவும் – வில்லி:22 85/2
ஒருவருக்கொருவர் வாளி ஓர் ஒரு கோடி எய்தார் – வில்லி:22 90/4
குட திசை மகவான் வாளி குண திசை வருணன் வாளி – வில்லி:22 99/1
குட திசை மகவான் வாளி குண திசை வருணன் வாளி
வட திசை மறலி வாளி தென் திசை மதியின் வாளி – வில்லி:22 99/1,2
வட திசை மறலி வாளி தென் திசை மதியின் வாளி – வில்லி:22 99/2
வட திசை மறலி வாளி தென் திசை மதியின் வாளி
அடல் உற இமைப்பின் ஏவி அவரவர் மார்பும் தோளும் – வில்லி:22 99/2,3
மரு நறா உமிழ் துழாயவன் தேர் விட மலையும் நாள் வய வாளி
வெருநர் மேல் விடா விசயனை நீ அலால் வெல்ல வல்லவர் உண்டோ – வில்லி:24 19/3,4
யாவராயினும் எதிர்ந்தோர் உயிர் உண என்று இருப்பதுவே என் கை வாளி
மூவராய் அவர்களுக்கும் முதல்வன் ஆகிய மூர்த்தி முகில் தோய் பூக – வில்லி:27 21/2,3
கையில் வாளி தொலைந்த பின் காய்ந்து தம் – வில்லி:29 27/1
வாளி ஆயிரம் தைத்த வழி எலாம் – வில்லி:29 33/1
வன் பனை கொடி மீது பன்னிரு வாளி மெய் கவசத்தின் மேல் – வில்லி:29 38/1
வாசி நாலும் விழ தொடுத்தனன் வாளி நால் அபிமன்னுவும் – வில்லி:29 39/2
புரண்டு விழ வாளி மழை தூவு புயல் போல்வான் – வில்லி:29 53/4
கோடு சிலை வாளி பல கொண்டு இவன் அவன் தேர் – வில்லி:29 57/3
சோனை மேகம் என்ன வாளி தூவு திட்டத்துய்மனை – வில்லி:30 2/1
நவ சந்திர மா முனை வாளி தொடுத்தான் தொடுத்த நாழிகையில் – வில்லி:31 7/3
வண்டு ஆர் அலங்கல் வலம்புரியோன் மார்பம் துளைத்த வாளி வழி – வில்லி:31 10/1
மானம் நினைத்திலை சாபம் எடுத்திலை வாளி தொடுத்திலை நீ – வில்லி:31 14/2
மன் மேல் எய்த வாளி என தொடுத்தான் ஐந்து வய வாளி – வில்லி:32 27/4
மன் மேல் எய்த வாளி என தொடுத்தான் ஐந்து வய வாளி – வில்லி:32 27/4
நேர்கின்ற விசயன்-தனுடன் மோதி அவன் ஏவு நெடு வாளி பட்டு – வில்லி:33 6/3
கவர் கொண்ட முனை வாளி அவர் மார்பு-தோறும் கழன்று ஓடவே – வில்லி:33 8/3
சோராத வய வாளி ஈர் ஐந்து சேர தொடுத்து ஏவினான் – வில்லி:33 11/2
தூய வரி சிலை வாளி கொடு தன தேர் கொடு அவர் எதிர் துன்னினான் – வில்லி:34 19/4
மான அபிமனும் ஞான விகனனை வாளி பல பல ஏவ மேல் – வில்லி:34 20/1
வில் கவ்வு வாளி அடல் ஐவர் மீது விட அஞ்சி வீரர் எதிரே – வில்லி:37 5/1
நின்ற சேனை நிருபன் மேல் நிரைத்து வாளி தூவவே – வில்லி:38 11/4
பலரும் எய்த வாளி மெய் படப்பட பனித்து நா – வில்லி:38 12/1
வந்து வடி வாளி மழை சிந்தினர் பராக்கிரம வாசி இபம் மா இரதரே – வில்லி:38 21/4
வாளி ஒன்றும் இங்கு எமை உறா தனஞ்சயன் செய் பெரு வாழ்வு இது என்று அறிந்து மகிழா – வில்லி:38 34/4
உழுது வாளி உருவ உங்கள் முன்னர் வீழ்ந்தேன் – வில்லி:38 42/3
தொடையுடை வாளி மாரி சோனை அம் புயலின் பெய்தார் – வில்லி:39 7/4
வெவ் வாய் வாளி வில் விசயன் மெய்ம்மை தருமன் அணி நின்ற – வில்லி:39 39/2
மின் நிறுத்து நெடு வாளி விசயனையும் குமரனையும் – வில்லி:40 4/3
பார்த்தனும் அன்று அவர் எதிர் போய் பல வாளி மழை பொழிந்தான் – வில்லி:40 7/4
சிந்தி வாளி மழைகள் ஓடு சிலை வளைத்து முடுகு தேர் – வில்லி:40 42/1
இதய மலர் செற்றம் மூள இவன் அவன் எதிர் சிலை வளைத்து வாளி நிரைபட – வில்லி:40 50/3
உதைய உதைபட்ட வாளி தனது கை உயர் கதை புடைத்து வீழ முனையவே – வில்லி:40 50/4
இருவரும் எடுத்த சாபம் ஒலிபட எதிரெதிர் தொடுத்த வாளி நெடு மழை – வில்லி:40 51/2
வித்து ஒத்தது என் வாளி அவன் விட்ட வடி வாளி விளைவு ஒத்ததே – வில்லி:40 89/4
வித்து ஒத்தது என் வாளி அவன் விட்ட வடி வாளி விளைவு ஒத்ததே – வில்லி:40 89/4
ஓர் ஒர் உடம்பினில் ஆயிரம் ஆயிரம் உற்பல வாளி பட – வில்லி:41 11/1
கோதை தங்கு கரத்தில் வில் உதை கூர வாளி குளிக்கவே – வில்லி:41 23/2
மகன் விழுந்தனன் மார்பின் மூழ்கிய வாளி ஒன்றினில் மற்று உளார் – வில்லி:41 29/3
வில் முகந்து எழு வாளி வாளி விலக்க வந்த விகன்னனும் – வில்லி:41 30/1
வில் முகந்து எழு வாளி வாளி விலக்க வந்த விகன்னனும் – வில்லி:41 30/1
எழில் வடிவம் எங்கும் வாளி உதையினன் இரதம் மிசை நின்ற வாயு_மதலையே – வில்லி:41 42/4
முன் முன்பு முந்தி பலர் ஏவிய மூரி வாளி
தன் முன்பு தூவும் மலர் போல் இரு தாளில் வீழ – வில்லி:41 83/1,2
ஓர் இரண்டு தனுவும் வாளி ஓர்ஒர் கோடி உதையவே – வில்லி:42 14/2
விடம் கொள் வாளி மின் பரப்பி வெய்ய நாண் இடிக்கவே – வில்லி:42 25/3
தகர்த்து மார்பின் மூழ்க வாளி ஏவினன் தனஞ்சயன் – வில்லி:42 27/4
இனம் கொள் வாளி ஏவினான் எதிர்ந்த போரில் ஈறு இலான் – வில்லி:42 28/4
மாறு இலாத விசயன் விட்ட மறைகொள் வாளி யாவையும் – வில்லி:42 29/2
விழுந்த வாளி கண்டு பின்னும் விசயன் மூரி வில் குனித்து – வில்லி:42 30/1
அழுந்த வாளி ஒன்று பத்து நூறு வன்பொடு அடைசினான் – வில்லி:42 30/2
எழுந்த வாளி வாளியால் விலக்க ஏவி ஆசுகம் – வில்லி:42 30/3
தொடுத்தபோதில் நூறு உகைத்தபோது ஆயிரம் என வரும் சுடர் வாளி
அடுத்த போர் முடிமன்னவன் விடும்விடும் அநேக ஆயிரம் அம்பும் – வில்லி:42 40/2,3
வானகத்து வெளி இன்றி அணி பந்தர் இட வாளி விட்டனன் மனம் செய்து தனஞ்சயனே – வில்லி:42 80/4
ஒரு தன் வாகு வலியாலும் வார் சிலை உதைத்த வாளி வலியாலும் ஒண் – வில்லி:42 189/1
சேனை காவலனை ஓடஓட ஒரு தெய்வ வாளி கொடு சீறினான் – வில்லி:42 192/2
ஈர்_இரண்டு ஒர் தொடையில் வாளி ஏவிஏவி இகல் செய்தான் – வில்லி:43 6/3
தேயு வாளி வருணன் வாளி தேவர் வாளி திண்மை கூர் – வில்லி:43 11/1
தேயு வாளி வருணன் வாளி தேவர் வாளி திண்மை கூர் – வில்லி:43 11/1
தேயு வாளி வருணன் வாளி தேவர் வாளி திண்மை கூர் – வில்லி:43 11/1
வாயு வாளி முதல் அனைத்து வாளியாலும் மலைதலால் – வில்லி:43 11/2
மாற்று அரிய மறையொடு நாராயணன்-தன் வாளி தொடுத்தலும் அந்த வாளி ஊழி – வில்லி:43 37/1
மாற்று அரிய மறையொடு நாராயணன்-தன் வாளி தொடுத்தலும் அந்த வாளி ஊழி – வில்லி:43 37/1
போர் உருவ முனி_மைந்தன் தொடுத்த வாளி பொரு படை கொள் மாருதி மேல் போனதாலோ – வில்லி:43 38/4
மூச்சினால் அடியுண்டும் கடும் கண் கோப முது கனலால் எரியுண்டும் முனை கொள் வாளி
ஓச்சினால் ஒடியுண்டும் குனித்த வில் கால் உதையினால் உதையுண்டும் நெடு நாண் ஓசை – வில்லி:43 40/1,2
பேச்சினால் வெருவுண்டும் படாதது உண்டோ பேர் அனிலன் மகனால் அ பெருமான் வாளி – வில்லி:43 40/4
வட்ட வெம் சிலையின் மீது பாசுபத வாளி வைப்பது மனம் செயா – வில்லி:43 42/2
வரு சதாகதி மகனை நால் இரு வாளி ஏவி வெகுண்டு – வில்லி:44 44/2
எயிறுடை வாளி துணிப்ப விழுந்தன எத்தனை கந்தரமே – வில்லி:44 55/4
அறன் மைந்தன் வாளி அடைய நயனமிலவன் மைந்தன் வாளி விலக விரகுடை – வில்லி:44 76/1
அறன் மைந்தன் வாளி அடைய நயனமிலவன் மைந்தன் வாளி விலக விரகுடை – வில்லி:44 76/1
விறல் மைந்தன் வாளி அடைய விரகு இலி விடு புங்க வாளி விலக முறைமுறை – வில்லி:44 76/2
விறல் மைந்தன் வாளி அடைய விரகு இலி விடு புங்க வாளி விலக முறைமுறை – வில்லி:44 76/2
மல் வணக்கு தோளினும் இலக்கு இலா வாளி ஏவினான் ஒளியாகவே – வில்லி:45 60/3
இலக்கணம் தவா வீமன் வாளி ஈர்_இரண்டு நால் இரண்டு எண் இரண்டினால் – வில்லி:45 61/3
மறம் இட்ட வாளி பல தூவி வருதல் நோக்கி – வில்லி:45 70/3
நகுலன் சிறிது நகைசெய்து நகை செய் வாளி
அகிலம் தொடுத்து ஆங்கு அவன்-தன்னையும் அஞ்சுவித்தான் – வில்லி:45 73/3,4
வன் தோள் உற நாண் வலித்து ஓர் இரு வாளி ஏவி – வில்லி:45 81/3
மன் சேனைநாதன் பொழி வாளி மழையில் மூழ்கி – வில்லி:45 84/2
முன் ஒரு வாளி தொட்டான் எதிரியும் முரண் வில் ஒன்றால் – வில்லி:45 97/3
பன்னிரு வாளி மீளி மார்பிடை பரப்பினானே – வில்லி:45 97/4
மங்குல் போல் பொழியும் வாளி மழையினால் அழிந்தது அந்தோ – வில்லி:45 112/3
தொட்டனர் வரி வில் வாளி தொடுத்தனர் அடுத்து மேன்மேல் – வில்லி:45 119/3
ஆனா வாளி மழை தூவி அடல் வெம் சிலையோடு அடுத்தாரே – வில்லி:45 135/4
மல் மேற்கொண்ட புயம் உற வில் வாங்கி கொடும் போர் வாளி பல – வில்லி:45 143/3
பத்தே எய்து ஆங்கு இணை வாளி பகைவன் புயத்தில் பட எய்தான் – வில்லி:45 145/4
தாம முனை வாளி தழல் பொறி போல் சிந்தினனே – வில்லி:45 169/4
முன் தூண்டிய தேரில் சென்றான் முனை வாளி
மின் தூண்டில் வீசி விடசேன மீன் படுப்பான் – வில்லி:45 174/3,4
தெரியும் வாளி வன் சிலையுடை கன்னனும் சென்றான் – வில்லி:45 192/4
கூர் ஆர் முனை வாளி கொள் இ சிலையை குறை என் எதிர் கூறினர் அம் புவி மேல் – வில்லி:45 206/1
மகவான் அருள் வாளி தொடுத்தனன் அ மகவான் மகன் வாசிகள் ஏழுடை வெம் – வில்லி:45 218/1
பகவான் அருள் வாளி தொடுத்தனன் அ பகவான் அருள் தியாகபராயணனும் – வில்லி:45 218/2
தக வாளி இரண்டும் உடன் கதுவி தாழாது உயராது சமம் பெறவே – வில்லி:45 218/3
இடறிய திண் பணி வாளி பின் பறிதலும் எதிர் பொர வெம் சிலை கோலி நின்றவன் அணி – வில்லி:45 225/1
விரைவொடும் வந்து எனை வாளி கொண்டிடுக என விசயனை வென்றிடுமாறு உளம் கருதவும் – வில்லி:45 227/2
அன்று உனது கவசமும் குண்டலமும் வாங்க அழைத்தேனும் குந்தியை கொண்டு அரவ வாளி
ஒன்று ஒழிய தொடாத வரம் கொள்வித்தேனும் உற்பவத்தின் உண்மை உனக்கு உணர்வித்தேனும் – வில்லி:45 250/3,4
தக்ககன்-தன் மகவான உரக வாளி தனஞ்சயனை சதியாமல் சாய்வித்தேனும் – வில்லி:45 251/1
புருடனது திருநாமம் தனது நாவில் போகாமல் நனி விளங்க புதைந்து வாளி
வருடம் உடல் குளிப்பிக்க செம்பொன் தேர் மேல் மன்னர் எலாம் புடை சூழ வையம் காக்கும் – வில்லி:45 253/2,3
ஊன் தொடுத்த வய வாளி எத்தனை ஆயிரம் தொடுத்தேன் உரகத்தால் நீ – வில்லி:45 266/1
வயங்கு வெம் சிறகர் புங்க வயம் கொள் கூர் வாளி ஒன்றால் – வில்லி:46 36/3
பொரு பரி தடம் தேர் உந்தி புகை கெழு முனை கொள் வாளி
ஒரு தொடை-தன்னில் ஓர் ஏழ் உரத்துடன் துரத்தினானே – வில்லி:46 37/3,4
பொழிந்த வாளி ஓர் அளவு இல அவற்றையும் பொடி படுத்தினன் பார்த்தன் – வில்லி:46 49/2
வன் கரத்தும் மார்பகத்தும் முகத்தும் சேர வை வாளி குளிப்பித்தான் மற்றும்மற்றும் – வில்லி:46 82/2
இரதம் ஏவி ஓர் வாளி எழில் கொள் மார்பில் ஏவா முன் – வில்லி:46 92/2
முதுகில் ஓடவே நூறு முழுக ஏவினான் வாளி
அதல பூமியூடு ஆழி அமுதம் ஆரும் வாயானே – வில்லி:46 93/3,4
வினை கொள் வாளி மேல் ஏவி விதம்-அது ஆகவே போர் செய் – வில்லி:46 95/3
நிரைத்த வெம் கதிர் கொள் வாளி நெடும் சிலை துரோணன் மைந்தன் – வில்லி:46 123/3
புரி புவனம் உண்டு உமிழ்ந்தோன் பொன் இலங்கை வழி காண பாருத வாளி
எரி புவனம் நுகர்ந்தது போல் இ தடமும் புகையா முன் எழுந்திராயே – வில்லி:46 137/3,4

மேல்


வாளிகள் (14)

மெய்யில் வாளிகள் வாங்கி வில் வாங்கினார் – வில்லி:29 27/2
வாள் அபிமன் வெற்றி வரி வார் சிலை குனித்து வய வாளிகள் தொடுத்து வரவே – வில்லி:30 25/4
வில் நிமித்த வாளியால் அ வாளிகள் விலக்கினான் – வில்லி:38 13/4
வண்ண வரி வில் தலை வணக்கி விதமான பல வாளிகள் தெரிந்து தருமற்கு – வில்லி:38 24/3
முற்றும்முற்றும் இவன் கை வாளிகள் முனை புதைந்திட மூழ்கலால் – வில்லி:41 31/2
வாளிகள் பொழிந்தனர்கள் – வில்லி:41 60/3
அரனார் திருவருளால் முனை அடல் வாளிகள் பலவும் – வில்லி:42 62/3
வலைய வாகுவின் வலி எலாம் காட்டினார் வரம் கொள் வாளிகள் வல்லார் – வில்லி:42 73/4
முழுகிய வாளிகள் குழுமிய வீரர் முகத்தின எண் இலவே – வில்லி:44 53/1
வண் புயமும் வியன் மார்பமும் ஊடுற வன்பு பெறு பல வாளிகள் ஏவலும் – வில்லி:45 64/2
வெம் கண் அழல் உதிரா அதிரா எதிர் மின்-கொல் என இணை வாளிகள் ஏவவே – வில்லி:45 66/4
வெவ் வாளிகள் ஓடி உடற்றுதலால் வெம் சேனை அடங்க மடங்கிய பின் – வில்லி:45 220/2
கொண்டல்-வாய் இடி நெருப்பு என சிற்சில கூர வாளிகள் எய்தான் – வில்லி:46 56/4
வாளிகள் இருவர்-தம் வடிவில் பாயும் முன் – வில்லி:46 61/3

மேல்


வாளிகளால் (2)

மண்டி மீது எழுந்த வன்னியின் சிகைகள் இந்திரன் மதலை வாளிகளால்
கண்ட கூடத்திற்கு அமைத்த செம்பவள காண் தகு தூண் திரள் காட்ட – வில்லி:9 38/1,2
தச்ச வாளிகளால் கரங்களும் இழந்து தனி பெரும் திகிரியும் தகர – வில்லி:9 46/2

மேல்


வாளிகளில் (1)

தனித்து மலைந்த போரில் எழு தலத்து அரசன் கை வாளிகளில்
அனத்தம் விளைந்து நாணொடு வில் அற துணியுண்டது ஆகவமுன் – வில்லி:40 24/1,2

மேல்


வாளிகளின் (2)

கோடு முதலொடு வாளிகளின் இற வீழ்வ பல கட குஞ்சரம் – வில்லி:34 25/1
வாசவன் விரிஞ்சன் உமை பத்தா மாயன் முதல் வானவர் வழங்கிய வய போர் வாளிகளின்
ஆசுகன் மகன்-தனையும் அப்போதே துணைவர் ஆனவரையும் தலை துணிப்பான் நாடி அவர் – வில்லி:46 204/2,3

மேல்


வாளிகளும் (1)

பொற்றைகள் துணிந்து வீழ புங்க வாளிகளும் தொட்டான் – வில்லி:46 44/4

மேல்


வாளியன் (2)

கொலை வில் அம் கையன் பிறை முக கூர வாளியன் தேரினன் – வில்லி:36 4/2
சேர்த்த நாணுடை வில்லன் வெய்ய தெரிந்த வாளியன் முதுகு உற – வில்லி:41 20/2

மேல்


வாளியால் (15)

வந்து வெம் சராசனம் வணக்கி வீர வாளியால்
இந்திரன் குமாரன் முன் யாதுயாது இயற்றினான் – வில்லி:3 61/2,3
இருவரும் எதிரெதிர் ஏவும் வாளியால்
வெருவரும் இருள் உற விசும்பு தூர்த்தனர் – வில்லி:22 78/1,2
தீரன் வாளியால் அழிந்து சிலையும் ஏறு தேரும் விட்டு – வில்லி:30 10/2
வில் நிமித்த வாளியால் அ வாளிகள் விலக்கினான் – வில்லி:38 13/4
வளைத்த வில் நிமிராவண்ணம் வாளியால் மாவும் தேரும் – வில்லி:41 167/1
மண்டலம் படுத்த வில்லின் வலி கொள் கூர வாளியால்
விண்தலம் புதைந்து தங்கள் மெய் படாமல் விலகினார் – வில்லி:42 26/1,2
எழுந்த வாளி வாளியால் விலக்க ஏவி ஆசுகம் – வில்லி:42 30/3
வாயு_புத்திரன் வாளியால் ஆர் உயிர் மடிய – வில்லி:42 120/2
கொண்டு திண் திறல் வாளியால் மலை மிசை கொண்டல் பெய்வது போல – வில்லி:42 140/3
மன்னரில் மலைந்தோர்-தம்மை வாளியால் வானில் ஏற்றி – வில்லி:42 161/2
தூளம் ஆக வடி வாளியால் எதிர் துணித்து வன்பொடு துரக்கவே – வில்லி:42 190/4
உற்கையாம் என விடும் ஒளி கொள் வாளியால்
கொற்கையான் இறந்த பின் கோழியான் எனும் – வில்லி:45 120/2,3
திறலுடை வாளியால் சிவப்பித்தான் அரோ – வில்லி:45 128/4
வரி தடம் சிலை நாண் அறுத்து ஒரு முனை வாளியால் வடி கணை ஒன்றால் – வில்லி:46 27/3
மன்னர் ஓட மலைந்தனை வாளியால்
சொன்ன பாலர் மகுடம் துணித்தது இன்று – வில்லி:46 226/2,3

மேல்


வாளியாலும் (1)

வாயு வாளி முதல் அனைத்து வாளியாலும் மலைதலால் – வில்லி:43 11/2

மேல்


வாளியான் (2)

தொட்ட வாளியான் அடி முதல் முடியுற துணிப்புண்டு – வில்லி:22 66/2
வடி சுடர் வாளியான் மொழிந்த வஞ்சின – வில்லி:41 186/1

மேல்


வாளியில் (1)

புங்க வாளியில் படைகளில் ஒன்றினும் பொன்றிடாது இது என்றான் – வில்லி:42 66/4

மேல்


வாளியின் (11)

ஏற்றிய சராசனம் வணக்கி வடி வாளியின் இலக்கம்-அவை நாலு வகையால் – வில்லி:3 55/3
வாளியின் வினோதம் உற எய்தனன் இருந்த முடி மன்னவர் மதிக்கும்வகையே – வில்லி:3 59/4
வாளியின் வரும் பரிமாவின் வண் குர – வில்லி:11 99/1
படுத்தான் எழுவர் இவன் வாளியின் பட்டு வீழ்ந்தார் – வில்லி:36 29/4
வாசி உடையான் விசயன் வாளியின் மடிந்தார் – வில்லி:37 28/4
வந்து வெம் குனி சிலை வாளியின் தகையவே – வில்லி:39 24/4
மின்னும் பிறை முக வாளியின் வீழும்படி விட்டான் – வில்லி:41 112/4
இரு தோள்களின் ஒரு தோள் முனி இகல் வாளியின் விழவும் – வில்லி:41 114/1
மன்னர் தம்தம் வில்லும் வேலும் வாளும் வென்றி வாளியின்
சின்னபின்னமாக எய்து செல்லும் அ தனஞ்சயன் – வில்லி:42 19/2,3
வார் சிலை குருவின் மைந்தன் அது கண்டு அதனை வாளியின் துணிபடும்படி மலைந்தனனே – வில்லி:42 85/4
முட்ட வந்து தம் பின் கொடாமல் மேல் முன் கொடுத்து மா முனைகொள் வாளியின்
பட்டு ஒழிந்த அ இருவர் சேனையின் பதிகளும் சயம் பட உடற்றினார் – வில்லி:45 56/1,2

மேல்


வாளியினால் (1)

முன் நின்றவரும் பின்னிட தன் முனை வாளியினால் வினை செய்தான் – வில்லி:31 11/4

மேல்


வாளியினில் (1)

மைந்தன் ஒரு வாளியினில்
அந்தரம் அடைந்தான் – வில்லி:41 76/1,2

மேல்


வாளியும் (5)

மா மலர் வாளியும் மதுர சாபமும் – வில்லி:12 52/2
தூர வாளியும் வாளியும் தோய்ந்தவே – வில்லி:29 21/4
தூர வாளியும் வாளியும் தோய்ந்தவே – வில்லி:29 21/4
வாள் வலியால் அரிந்த பிரான் கையில் வில்லும் வாளியும் வாகனமும் உடன் மாற்றுவித்தான் – வில்லி:43 41/3
முகவாய்கள் பிளந்தன மற்று உள போர் முனை வாளியும் இப்படி முட்டினவே – வில்லி:45 218/4

மேல்


வாளியுமே (1)

சேய் இடை நீரில் எடுத்தனன் மற்று ஒரு சிலையுடன் வாளியுமே – வில்லி:41 221/4

மேல்


வாளியே (2)

ஐந்து வாளியே உறழ்வு என வேள்வி ஓர் ஐந்துமே ஒப்பு என்ன – வில்லி:11 76/3
வாளியே தூர்க்கும்வகை மலை வாங்கு சிலை வாங்கி – வில்லி:40 8/2

மேல்


வாளியை (1)

சிந்த நின் பேர் பெறு தெய்வ வாளியை
தந்தருள் என்றனன் தவத்தின் மேல் நின்றான் – வில்லி:12 128/3,4

மேல்


வாளியொடு (1)

நொந்து பல வாளியொடு
தந்தை புறகிட்டான் – வில்லி:41 76/3,4

மேல்


வாளில் (1)

வெம் புகர் வாளில் அழிந்தன மால் வரை விதம் அன அம் புயமே – வில்லி:44 56/4

மேல்


வாளின் (5)

வேலும் வாளின் விதமும் மிடையவே – வில்லி:13 54/4
வாளின் எதிர் வெம் சிலை வளைத்து வய வீரன் – வில்லி:29 67/1
வாளின் மிசை வாள்-அதனை வைத்து அடல் அரக்கன் – வில்லி:37 16/3
கொற்ற வாளின் முடி இழந்த குறை உடம்பு வாளுடன் – வில்லி:40 33/1
சயம் புனை வாளின் தும்பை தார் புனை தலையும் கொய்து – வில்லி:42 159/2

மேல்


வாளினர் (2)

மல்லர் அரக்கர் குலத்தொடு பப்பரர் வாளினர் வேலினர் போர் – வில்லி:27 190/1
தரித்த வேலினர் தாரை வாளினர் தாம வில்லினர் ஆகவே – வில்லி:29 46/2

மேல்


வாளினன் (1)

கொற்ற வாகை வாளினன் கூர வீர வேலினன் – வில்லி:38 6/2

மேல்


வாளினால் (3)

வேலினால் வடி வாளினால் வரி வில்லினால் உரைபெற்ற வெம் – வில்லி:10 136/1
வசையினும் கரிய இருள் பரந்துழி வயங்கு தீப நெடு வாளினால்
நிசையினும் பொருதும் என்று தெவ்வர் முனை நேர் நடந்தனன் நெருங்கு குன்று – வில்லி:42 183/2,3
வேலினால் எறிந்து அமர் உடற்றியும் வெய்ய வாளினால் வெட்டி முட்டியும் – வில்லி:45 58/3

மேல்


வாளினான் (1)

மண்ணுக்கும் விண்ணுக்கும் மறலிக்கும் உறவான வடி வாளினான் – வில்லி:14 125/4

மேல்


வாளினுடன் (1)

மருவு சுடர் வாளினுடன் வந்த நிலை காணா – வில்லி:37 15/2

மேல்


வாளினும் (2)

வன் திறல் வில்லினும் வாளினும் மலைவுற – வில்லி:34 14/2
பார வாளினும் கூர வேலினும் பகழி வாயினும் பட்டபட்ட போர் – வில்லி:35 9/1

மேல்


வாளினை (1)

மீளவும் வெகுண்டு சுடர் வாளினை எடுத்தான் – வில்லி:29 67/4

மேல்


வாளினொடும் (1)

எடுத்த வடி வாளினொடும் எண் இல் பல பாணம் – வில்லி:29 68/1

மேல்


வாளுடன் (2)

கொற்ற வாளின் முடி இழந்த குறை உடம்பு வாளுடன்
கற்ற சாரி ஓடும் அ கணக்கு அறிந்து புகழுவார் – வில்லி:40 33/1,2
மல் புய குன்றில் ஒன்று வாளுடன் வீழ்ந்த பின்னும் – வில்லி:41 166/1

மேல்


வாளும் (4)

தேர் அழிந்து எடுத்த வில்லும் செம் கதிர் வாளும் இன்றி – வில்லி:41 165/1
மன்னர் தம்தம் வில்லும் வேலும் வாளும் வென்றி வாளியின் – வில்லி:42 19/2
தொடு கணை வில்லும் வாளும் துரகமும் களிறும் தேரும் – வில்லி:43 15/1
மானமே என நினைத்து வரி பொன் சிலையும் வாளும் வேலும் முதல் எ திற வித படையும் – வில்லி:46 68/2

மேல்


வாளை (8)

விண்டு உறை கிழிய ஓடி வென்று ஒரு வாளை தன் வாய் – வில்லி:5 13/3
வேலையில் குதித்த வாளை ஏறு உம்பர் வியன் நதி கலக்கி வெண் திங்கள் – வில்லி:6 19/3
மடை பட்ட வாளை அகில் நாறும் மருத வேலி – வில்லி:7 83/1
செந்நெலின் வாளை பாயும் செல்வ நாடு உடைய கோமான் – வில்லி:11 12/2
வாளை ஏறு தண் பழன நாட்டு எறி படை மன்னரும் வந்துற்றார் – வில்லி:11 74/4
வாளை வாவியில் உகண்டு எழ வளர் இளம் கமுகின் – வில்லி:27 92/1
வாளை பாய் குரு நாடும் எ நாடும் முழுது ஆளும் மன்னர் கோமான் – வில்லி:41 236/4
கீழ் எங்கணும் நெடு வாளை வரால் பைம் கயல் கெண்டை – வில்லி:42 52/3

மேல்


வாளைகள் (1)

ஓடும் குருதியின் வாளைகள் என ஓடின ஒருசார் – வில்லி:33 19/2

மேல்


வாளையும் (1)

செய்த்தலை கயலும் வாளையும் பிணங்கும் செழும் புனல் சிந்து நாட்டு அரசை – வில்லி:42 9/1

மேல்


வாளொடு (5)

விதிர்த்தன செம் கை வாளொடு அயில் விழித்தன கண்கள் தீ உமிழ – வில்லி:40 17/3
வாளொடு பரிசை ஏந்தி மண்டலம் பயிற்றி இற்றை – வில்லி:41 106/1
மன்னும் சிலை குனியா முனை வடி வாளொடு கையும் – வில்லி:41 112/3
என நின்ற சேனை முடுகி அயில் சிலை எறி துங்க வாளொடு இகலி எழ எதிர் – வில்லி:44 72/2
மருவுறும் மைந்தன்-தானும் வாளொடு மண்ணில் தாவி – வில்லி:45 42/2

மேல்


வாளோடு (1)

மின்னை ஒத்து இலங்கும் வாளோடு அவனி மேல் விரைந்து பாய்ந்தான் – வில்லி:41 105/4

மேல்


வான் (136)

பொருந்த வான் உறை நாள்களை நாள்-தொறும் புணர்வோன் – வில்லி:1 8/1
பண்டு தான் அவளை எதிர்ப்படும் கனக பைம் கொடி பந்தர் வான் நிழலும் – வில்லி:1 87/1
வாள் இரண்டு அனைய விழி மலர்த்தி நிறை வாவி நீரினிடை வான் உளோர் – வில்லி:1 151/3
மைந்த கேட்டி நின் துணைவன் வான் அடைந்த பின் மதி முதல் என தக்க – வில்லி:2 2/1
மூண்டு வான் உருமு எறிந்த பேர் அரவு என முரிந்து இரு செவி பொத்தி – வில்லி:2 3/3
வான்_நதி திரு மகன் ஒரு தினத்தினில் மங்கல முடி சூட்டி – வில்லி:2 21/2
வதிட்டனை முதலா எண்ணும் முனிவரும் வான் உளோரும் – வில்லி:2 67/2
செய்யவன் விழுந்த திக்கில் செக்கர் வான் என்ன சென்று – வில்லி:2 70/3
வான் மொழி மறையால் உன்னி வானவர்க்கு அரசை நோக்க – வில்லி:2 81/2
தங்கை அவள் வான் உலகு தலைவனுடன் எய்தி – வில்லி:2 105/1
கந்த வான் கொன்றை தோயும் கங்கையாள் குமரன் வைகும் – வில்லி:2 111/3
ஓத வான் கடலிடை ஒளித்த வெற்பு என – வில்லி:3 12/1
வெம் கனல் கொளுந்தலின் வெந்த வான் புலம் – வில்லி:3 15/1
வாசி வான் தேர் வெம் போர் மன்னர்_மன்னன்-தன்னை – வில்லி:3 35/2
கரிய நெடுமால் பிரமன் இந்திரன் முதல் பலர் கலந்த அகல் வான் நிகருமே – வில்லி:3 54/4
மை வான் மீனின் பல் கோடி மன் வந்து இறைஞ்சி புடை சூழ – வில்லி:3 93/2
நெடி படுத்த வெம் கானம் எங்கணும் நிழல் படுத்தி வான் உற நிமர்ந்துளான் – வில்லி:4 9/3
ஒத்தினார் இரண்டு அம்புதங்கள் வான் உரும் எறிந்தது ஒத்து ஓசை மிஞ்சவே – வில்லி:4 13/4
கன்றால் முன் விளவு எறிந்த கண்ணன் என்ன கால் முடியோடு உற வளைத்து வான் மேல் வீசி – வில்லி:5 62/2
அமைவுறு பொருள்கள் அங்கு இல எனுமாறு அமைத்த வான் தொல் பதி அழகை – வில்லி:6 14/2
சிற்ப வல்லபத்தில் மயன் முதல் உள்ள தெய்வ வான் தபதியர் ஒருசார் – வில்லி:6 17/1
புடவி எங்கணும் புதைய வான் பொழிதரு புனலால் – வில்லி:7 60/1
வடு ஏய் கண் மடந்தையர்க்கும் மகிழ்நருக்கும் அமைந்தன வான் மனைகள் எல்லாம் – வில்லி:8 14/4
மஞ்சின் நீடு உரும் ஒலி என பரந்தது வான் முகடுற மன்னோ – வில்லி:9 9/4
முழைத்த வான் புழை ஒரு கரத்து இரு பணை மும்மத பெரு நால் வாய் – வில்லி:9 17/3
நெய் கடல் சொரிந்தது என்னுமாறு அருந்தி நீடு வான் முகடு உற நிமிர்ந்தான் – வில்லி:9 35/4
முழுது உலகமும் தன்னிடத்து அடக்கிய வான் முகடு உற முறைமுறை அடுக்கி – வில்லி:9 36/3
குழுமு வெம் கணையால் கனல் கடவுளுக்கு கொற்ற வான் கவிகையும் கொடுத்தான் – வில்லி:9 36/4
ஏறுபட்டு அழிய சடையில் வார் நதியால் ஏறிய தூளி வான் நெறியும் – வில்லி:9 47/3
வான் மதில் உடுத்த பொன் நகர்க்கு இறைவன் மதலை நின் வள நகர் காண்பான் – வில்லி:10 19/3
வான் மருச்சுதனும் ஈர்_இரண்டு கடல் வய வரூதினியின் வர்க்கமும் – வில்லி:10 42/1
இந்த வான் பிறப்பினுக்கு இற்றை நாள் முதல் – வில்லி:10 97/3
எஞ்சினர்-தமை போல் இளைத்த பின் இனி வான் ஏற்றுதல் கடன் என கருதி – வில்லி:10 137/3
மற்று அவர் இறைவன் மலர் அடி வணங்கி வான் பிறப்பு ஏழ் உற மாட்டேம் – வில்லி:10 145/1
மன் குலத்தவர்க்கும் வான் குலத்தவர்க்கும் வரம்பு இலாவகை கலை தெரியும் – வில்லி:10 153/2
தெரியும் அன்புடன் அறம் குடி இருப்பது ஓர் தெய்வ வான் பதி என்ன – வில்லி:11 52/3
ஆவி யார் நிலைபெறுபவர் நீதி கூர் அரிய வான் புகழ் அன்றி – வில்லி:11 73/1
எடுத்த நீள் கொடி ஆடை வான் அகல் வெளி எங்கணும் நெருங்கி கீழ் – வில்லி:11 85/1
அடுத்த பூ நதி வான் நதிக்கு இலது என அன்புடன் உபகாரம் – வில்லி:11 85/3
ஆடுவர் சிலர் சிலர் ஐவர் வான் புகழ் – வில்லி:11 121/1
வான் உலாவு புகழ் படைத்த மைந்தனும் துரோணனும் – வில்லி:11 152/3
வண்டு சுற்று மாலை மார்பன் வண் பிராதிகாமி வான்
அண்டர் கற்பம் என இருந்த அரசர்-தம்மை அணுகினான் – வில்லி:11 153/3,4
தரணி மீது பெறுக என்று தந்தது ஒக்கும் வான் உளோர் – வில்லி:11 159/3
மேகம் குருதி பொழிந்து அகல் வான் மீனும் பகலே மிக விளங்கி – வில்லி:11 227/1
வான் படைத்த நெடும் புரிசை மா நகரும் தனது இல்லும் வழங்கும் ஆயின் – வில்லி:11 241/3
உருகிய பனி வான் குன்றில் ஒண் பனி கடவுள் வந்து – வில்லி:12 36/3
செந்தமிழ் வரை தரு தேரன் செக்கர் வான்
அந்தி யானையன் மதி ஆதபத்திரன் – வில்லி:12 53/1,2
சோலை தரு அருள் வாரிதி சூழ் வான் முகடு ஏறி – வில்லி:12 155/3
மன்னன் ஆயினும் வான் பிழை செய்தனன் – வில்லி:12 173/3
வரம் மிகும் மறையும் கொற்ற வான் பெரும் படையும் பெற்றாய் – வில்லி:13 11/2
கார் நிற குன்றம் ஒன்றை கனக வான் குன்று ஒன்று ஏந்தி – வில்லி:13 29/3
தேர் தானவர் வான் உறை தேவரும் மெய் – வில்லி:13 68/3
மாய வல் இருளை எல்லாம் வான் கதிர் செல்வன் என்ன – வில்லி:13 85/1
வரங்களும் மறையும் மேன்மேல் வான் படை கலங்கள் வீசும் – வில்லி:13 90/3
தீர்த்தான் இவன் என்று அகல் வான் உறை தேவர் எல்லாம் – வில்லி:13 99/4
வரோதயம் ஆன தெய்வ வான் படை மறைகள் பின்னும் – வில்லி:13 160/1
வரி சிலை விசயன் வந்து வான் தவம் புரிந்தவாறும் – வில்லி:13 161/1
மன் பதியில் உளது அன்றி வரம்பு இலாத வான் உலகில் உளது என்னின் மற்றும் உண்டோ – வில்லி:14 14/2
கந்த வான் பொழிலும் நல் நீர் கடி மலர் தடமும் கண்டான் – வில்லி:14 84/4
கந்த வான் சோலை கண்ணால் காணவும் கருதி நைவார் – வில்லி:14 92/2
புனித வான் பொழிலில் வாச புது மலர் கொய்ய வந்தேன் – வில்லி:14 94/2
மனிதனோ வான் உளானோ மறத்திரோ வஞ்சர் என்றான் – வில்லி:14 94/4
வானகம் மறைய வீசி வான் படை கலங்கள் வால – வில்லி:14 96/1
வான் நின்று மலர் ஒன்று தன் முன்பு மின் போல வந்துற்றதும் – வில்லி:14 127/1
வான் எல்லை உற ஓடி ஒரு நாலு கடிகைக்குள் வயம் மன்னு தேர் – வில்லி:14 133/2
கோள் இரண்டு அஞ்சி பிறை இரண்டு அகல் வான் குகையிடை புகுவதே போல – வில்லி:15 5/3
வகைபட மறலியுடன் உறவு ஆக்கி வான் உலகு அளித்தனன் நின்ற – வில்லி:15 12/3
இசையுமாறு செய்து ஓம வான் பொருள்களுக்கு யாவும் வேண்டுவ நல்க – வில்லி:16 11/2
வான் எலாம் நெடும் தாரகை போல் எழும் மால் வரை புறம் சார்ந்தான் – வில்லி:16 12/4
வில் மைந்தரையும் மதியாமல் விரைந்து உள் புகுந்து விசைத்து அகல் வான்
தொல் மைந்தனை போல் ஓர் உழைகொண்டு ஓடிற்று என்னால் சொல உண்டோ – வில்லி:16 17/3,4
மறை வாய் சிறுவன் கலை தோலை மான் கொண்டு ஓடி வான் இடையில் – வில்லி:16 18/1
என்னே என்னே ஆதவன் வான் இடையும் கடந்தான் முனிவன் வரும் – வில்லி:17 8/1
கராம் உலாவரு பைம் தடமும் வண் காவும் கனக வான் புரிசையும் சூழ்ந்த – வில்லி:19 7/3
வன் தொழில் புரவி வான் தொழிற்கு உரியோய் எ வயின் நின்று வந்தனை நீ – வில்லி:19 21/2
கற்றை வார் குழலில் பூழியும் கண்ணீர் கலந்த வான் கொங்கையும் சுமந்து ஆங்கு – வில்லி:21 52/3
தன் இரு செம் கையால் தாக்கி வான் தசை – வில்லி:21 79/3
மண் கொளா விறல் மன்னுடை வரம்பு இல் வான் படையை – வில்லி:22 34/2
வந்திலன் விசயன் என்று வான் துயில் புரிந்த அண்ணல் – வில்லி:25 9/1
வான் ஆள வானவர்_கோன்-தன் பதம் மற்று அவன்-தனக்கே வழங்குவேனே – வில்லி:27 12/4
மண் நீர் அனல் அனிலம் வான் வடிவு ஆம் மா மாயன் – வில்லி:27 49/4
வான் உறை புரிசை மூதூர் வந்தது என் கருதி என்றாள் – வில்லி:27 147/4
வான் பட்ட புரவி தேரோன் மகன் படும் மகவான் மைந்தன் – வில்லி:27 157/2
வான் எலாம் வயங்கு தாரை நிரைநிரை மலர்ந்து தோன்ற – வில்லி:27 163/2
மேல் எழு பூம் கதிர் வாள் உறை போம்படி வீசின வான் புடையே – வில்லி:27 203/1
எல்லையின் வெம் சமர் நூறுவன் யாவரும் ஏறுவர் வான் உலகே – வில்லி:27 212/4
தூயோய் ஊர் கோள் பரிதி-தனை சூழ்ந்தது அகல் வான் மீது என்றே – வில்லி:27 223/4
இந்துவின் கதிர் கண்டு மேன்மேலும் உற்று இரங்கி வான் கரை கடந்து ஏறும் – வில்லி:27 245/3
வான் வணங்கினும் வணங்கலா முடியினான் மறுத்து அமர் புரிக என்றான் – வில்லி:28 9/4
வான் ஆள வானவர்_கோன்-தன் பதம் மற்று அவன்-தனக்கே வழங்குமே – வில்லி:28 12/4
மதி எனை பல என நிழற்றின மகிபர் பொன் குடை மழை கொள் வான்
நதி எனை பல என நிரைத்தன நவ மணி கொடி நளின வெம் – வில்லி:28 48/2,3
நடு நிலம் உரைக்கில் உயர் அவனிதலம் ஒக்கும் மிசை நவ மணி அழுத்தியன வான்
உடு நிகரம் ஒக்கும் உருள் உருளைகள் அருக்கனுடன் உடுபதியை ஒக்கும் மகுடம் – வில்லி:28 58/1,2
தானை நெடு வாரியிடை தேரிடை அருக்கன் என நின்ற துரியோதனனும் வான்
மீனை நிகர் கேளிரும் அணிந்த நிலை கண்டு உருகி விபுதர்பதி மைந்தன் மொழிவான் – வில்லி:28 68/3,4
வான் வணங்கினும் வணங்கலா முடியினான் மறுத்து அமர் புரிக என்றான் – வில்லி:29 8/4
குரைசெய் வான் பணை குப்பைகள் யாவினும் – வில்லி:29 18/3
பொன் கை வெம் சராசனம் பொழிந்த கோல் இழிந்த வான்
உற்கை என்ன ஒருகைமா முகங்களூடு ஒளித்தவே – வில்லி:30 9/3,4
உடைந்துஉடைந்து சேனை மன்னன் வருதல் கண்டு உருத்து வான்
மிடைந்த கொண்டல் என அதிர்ந்து வீமசேனன் வேலையை – வில்லி:30 11/1,2
முகபட முகில்கள் வான் முகில்கள் போன்றவே – வில்லி:30 18/4
வான் நரகில் புகுதாமல் எனக்கு உயர் வான் உலகை தருவான் – வில்லி:31 19/1
வான் நரகில் புகுதாமல் எனக்கு உயர் வான் உலகை தருவான் – வில்லி:31 19/1
வான் நாடு ஆளும்படி விடுத்தான் வன்பால் தம்மை ஐவரையும் – வில்லி:32 28/3
அரக்கர்க்கு முதல் வான் அளித்தோரும் எமர் இன்றும் அவர் போல் உமை – வில்லி:33 4/1
மை வான் உலகு இடம் அற்றது வய வீரர் நெருக்கால் – வில்லி:33 23/2
செ வான் உறு குட-பால் வரை இடம் என்று அது சேர்ந்தான் – வில்லி:33 23/4
வான் தடம் தேரொடும் வருக என சென்று எதிர் – வில்லி:34 13/2
வான் விடும் பேரையும் வானில் உய்த்தனன் அரோ – வில்லி:34 17/4
இங்கு அளந்தவாறு அ புறத்து வான் எல்லை தான் அளந்து இந்த மன்னவர் – வில்லி:35 10/3
வானின் நின்று இழிந்த கங்கை_மைந்தனுக்கு வான் உலாம் – வில்லி:38 7/3
கன்னன் என்று உலகு எண்ணும் வீரனும் மொய்ம்புடன் பல கணைகள் வான்
மின் ஒழுங்கு ஒரு கோடி என்ன நிறுத்தி மெய் உற வீசினான் – வில்லி:41 27/1,2
வான் இருக்கின் முடிவான மரகத மா மலை இருக்க வாழ்வான் எண்ணி – வில்லி:41 139/3
கஞ்ச வான் பொய்கையில் கராவின் வாய் படு – வில்லி:41 188/3
அந்தி வான் நிறத்தவன் அறிந்து முன்னமே – வில்லி:41 208/2
மானிடரில் பொர வல்லார் சிலர் உண்டோ தெரியாது வான் உளோரில் – வில்லி:41 245/2
நா பல நவிலினும் நாளை வான் பகல் – வில்லி:41 252/2
மண்டு போர் புரிந்து அண்ணல் கை பகழியால் வான் இமைப்பினில் உற்றான் – வில்லி:42 140/4
கொன்று பார் முழுதும் நின்னதாக உயர் வான் உளோர் பதி கொடுப்பன் யான் – வில்லி:42 194/2
ஒற்றை வெண் சங்கும் பல் வகை பறையும் ஓத வான் கடல் என ஒலிப்ப – வில்லி:45 2/3
மன்றல் அம் துளப மாலை மாதவனை வழிபடுமவர்க்கு வான் துணையை – வில்லி:45 6/2
இன்றை வெம் சமரில் இரவி-தன் சேய் வான் எய்துமோ இயம்புதி என்றான் – வில்லி:45 6/4
கிளப்ப அரும் திதியை மயக்கி வான் மதியம் கிளர் ஒளி அருக்கனை கேட்ப – வில்லி:45 11/2
வான் நாடு ஏற வழி தேடி வருவார் போல வெருவாமல் – வில்லி:45 135/2
சேனாபதியான தேர் துருபதேயனும் வான்
மீனாம் என பரந்த வேந்தருடனே தனக்கு – வில்லி:45 167/1,2
வாழ்ந்தார் சுரர் ஆகி வான் மாதர் மெய் கலந்தே – வில்லி:45 177/4
பொங்கி கனல் சாலம் எழுந்தது என புகையும்படி போய் அகல் வான் நதியின் – வில்லி:45 213/3
மை வான் அளகம் திசை வாள் முகமா மலையாம் முலை வாரிதி வண் துகிலம் – வில்லி:45 220/3
வான் பெற்ற நதி கமழ் தாள் வணங்கப்பெற்றேன் மதி பெற்ற திருவுளத்தால் மதிக்கப்பெற்றேன் – வில்லி:45 249/1
வான் ஆளும் நாதன் அதிர் முகிலில் புகுந்தது என வன்போடு மன்னர் தொழவே – வில்லி:46 7/4
நன் பெரும் துளை சங்குகள் எழுப்பிய நாதம் வான் முகடு உற நண்ணி – வில்லி:46 24/3
மத்திர பெயர் சிங்கஏறு அனையவன் வன் கை வான் படைகளின் மயங்கி – வில்லி:46 31/1
குன்று போல் நிறம் பவள வான் குன்று என குருதியின் சிவப்பு ஏற – வில்லி:46 47/2
அருகு சாயை போல் வாழும் அனுசர் யாரும் வான் ஏற – வில்லி:46 87/1
தரணி தாழுமாபோது சகுனி சேனை வான் ஏற – வில்லி:46 90/1
உனது உயிர் வான் ஏற விட்டு நான் உலகு ஒரு குடை மா நீழல் வைத்தலே துணிவு – வில்லி:46 166/2
அடலொடு கார் வான் இடிக்குமாறு என அதிர்வு உறவே கூறி மத்த வாரணம் – வில்லி:46 167/2
ஒரு கையினாலே சுழற்றி வான் முகடு உடைபட மேலே கிளப்பி நீள் கதை – வில்லி:46 170/1
காழ் நெடும் கிரியே அனையான் விழி காண நின்றனன் வான் அரி காளையே – வில்லி:46 183/4
சேனாவிந்துவை முதலாம் திரு மைந்தர் ஐவரும் வான் சென்ற நாள்தொட்டு – வில்லி:46 240/1

மேல்


வான்-வாய் (1)

வரி தாமரை கண் திரு நெடுமால் வான்-வாய் நோக்க வரி வில் கை – வில்லி:27 224/1

மேல்


வான்_நதி (1)

வான்_நதி திரு மகன் ஒரு தினத்தினில் மங்கல முடி சூட்டி – வில்லி:2 21/2

மேல்


வான்நாடர் (1)

வான்நாடர் வந்து தொழ மண்நாடர் யாவரையும் மடிவிக்க வந்த வடிவாய் – வில்லி:46 1/3

மேல்


வான்நாடு (1)

வயம் ஒன்று விக்கிரமன் என்போர் ஆவி வான்நாடு புகுந்ததன் பின் மதங்கள் ஏழும் – வில்லி:46 78/2

மேல்


வான்மணி (1)

ஓர் ஆயிரம் அகல் வான்மணி ஒக்கும் தவிசிடையே – வில்லி:12 158/1

மேல்


வான்மணியின் (1)

வாயு கணை ஏவினன் வானவர்_கோன் மைந்தன் திகழ் பேர் ஒளி வான்மணியின்
சேய் உற்று உரகேசன் வழங்கிய திண் திறல் வெம் கணை ஒன்று தெரிந்தனனால் – வில்லி:45 216/1,2

மேல்


வான்மணியினை (1)

மாதிரம்-தொறும் செம் பல்லவ செம் தீ வளர்த்து வான்மணியினை நோக்கி – வில்லி:12 56/3

மேல்


வான்மொழி (1)

வரத்தினால் பிறந்தவாறும் வான்மொழி புகன்றவாறும் – வில்லி:5 2/1

மேல்


வான (9)

அம் கண் வான மீனம் என்ன அவை இருந்த அரசர் முன் – வில்லி:3 60/2
வார் அடா உனக்கு யாதுதானர்-தம் மகள் அடுக்குமோ வான மாதர் தோள் – வில்லி:4 11/1
வான_நாயகன் ஆகியும் நின்ற மால் மலர் அடி மறவேனே – வில்லி:24 1/4
இரவில் வான மீனினும் பல யானையின் ஈட்டம் – வில்லி:27 63/3
சோதி வான நதி மைந்தனும் பழைய சுருதியால் உயர் துரோணனும் – வில்லி:27 98/1
வரு நிலத்து எழும் தூளியால் வான யாறு நீர் வற்றவும் – வில்லி:36 2/3
வான வச்சிரன் மகன் கடிது உவந்து பெரு வாழ்வு பெற்றனம் எனும் பரிவினன் தனது – வில்லி:42 89/3
வைத்த முத்தி நாதன் அன்றி வான நாடர் முதல்வன் யார் – வில்லி:43 1/4
நுணி நிறுத்தி சகுனி முதலானோர் தம்மை நுவல் அரு நாள் உடு கோளின் நடுவண் வான
மணி நிறுத்தி வைத்தது என பவள மேரு வரை நின்றது என நின்றான் வண்மை வல்லான் – வில்லி:45 32/3,4

மேல்


வான_நாயகன் (1)

வான_நாயகன் ஆகியும் நின்ற மால் மலர் அடி மறவேனே – வில்லி:24 1/4

மேல்


வானகத்து (2)

ஈரம் உற்று இழிதரும் எல்லை வானகத்து
ஓர் இடை உடன் விழும் உற்கை போல் முக – வில்லி:1 67/2,3
வானகத்து வெளி இன்றி அணி பந்தர் இட வாளி விட்டனன் மனம் செய்து தனஞ்சயனே – வில்லி:42 80/4

மேல்


வானகம் (7)

போது பட்டு இருள் புகுந்து ஒளி போன வானகம் போல் – வில்லி:3 133/1
வளர்ந்த திண் கரும் குன்று காந்தளை மலர்வது என்னவே வானகம் பட – வில்லி:4 14/1
மை வானகம் முழுதும் செழு மறை ஓசை விளைக்கும் – வில்லி:12 148/3
வானகம் மறைய வீசி வான் படை கலங்கள் வால – வில்லி:14 96/1
ஏவினான் எதிர் சென்று சல்லியன் இவனும் வானகம் ஏறினான் – வில்லி:29 40/4
செ வானகம் என வந்து சிவப்பு ஏறியது எங்கும் – வில்லி:42 49/4
வானகம் புகுதார் இருவோர்களும் வாசவன் தரு பூண் அணி மார்பனே – வில்லி:46 181/4

மேல்


வானகம்-தனை (1)

வானகம்-தனை அமையும் என்று உம்பரும் மண்ணின் மேல் வர எண்ணும் – வில்லி:11 55/3

மேல்


வானகமும் (1)

தடம் கானகமும் வானகமும் சாரல் பொருப்பும் தாழ் வரையும் – வில்லி:16 20/1

மேல்


வானத்து (3)

வட்ட மணி தேரவன் உச்ச வானத்து அடைந்தான் யாம் அருந்த – வில்லி:17 3/3
எய்யும் வெம் கணையால் வானத்து எல்லையும் மறைந்தது அன்றே – வில்லி:39 16/4
அடுத்தார் விரைவில் அகல் வானத்து அழகு ஆர் காதல் அரம்பையரே – வில்லி:45 141/4

மேல்


வானநாடன் (1)

மருவ நின்று அருக்கன் மைந்தன் வானநாடன் மகனை நாம் – வில்லி:3 63/1

மேல்


வானம் (18)

வயிர்த்தனள் நிலத்தின் உயர் வானம் இனிது என்பாள் – வில்லி:2 101/4
என் ஐ வானம் எய்தி யானே இறைவனானால் – வில்லி:3 38/3
சென்று வானம் புகுந்தான் சிறுவன் தலைவன் ஆனான் – வில்லி:3 39/4
நீள் அகல் வானம் நெருங்க மருங்கே – வில்லி:14 53/1
உடு முகத்து இன்மை வானம் ஒளி அற இருண்ட கங்குல் – வில்லி:21 61/3
ஒண் தூளி வானம் புதைக்க பல் இயசாலம் ஒலிபட்டிட – வில்லி:22 11/1
சரத்தால் மறைந்தது அகல் வானம் தரணிதலம் அ சரம் துணித்த – வில்லி:31 6/3
ஐயாயிரம் முடிமன்னவர் அகல் வானம் அடைந்தார் – வில்லி:33 22/4
நாலு மறைகளும் ஓலம் என அகல் வானம் என முழு ஞானமே – வில்லி:34 26/3
உன்னும் களத்தில் அவர் வானம் ஆள உலகு ஆளுவிப்பன் உனையே – வில்லி:37 4/4
மன்ற எங்கும் பரந்தது ஒக்கும் செக்கர் வானம் – வில்லி:38 46/4
அந்தி வானம் ஒத்தது உற்ற குருதி நீரில் அ களம் – வில்லி:40 42/3
இருவரும் விலக்க ஓடி விலகின எதிரெதிர் கடித்து வானம் மறையவே – வில்லி:40 51/4
சேர வானம் அது இருள் அகற்றும் இரண்டு செம் சுடர் என்னவே – வில்லி:41 21/3
அந்தி வானம் ஒத்தது அம்ம அமர் புரிந்த ஆகவம் – வில்லி:43 7/4
ஏழ் புயல் வானம் இருண்டிட எங்கும் எழுந்த இரும் துகளே – வில்லி:44 57/3
முரி தந்த சாபம் முடுகு பகழியின் முகில் தங்கு வானம் முழுதும் மறையவே – வில்லி:44 75/4
விரவிய வானம் என்ன வெம் சரம் புதைவித்தானே – வில்லி:45 103/4

மேல்


வானமா (1)

படுத்த வானமே வானமா மறைந்தது மீதுற பகிர் அண்டம் – வில்லி:11 85/2

மேல்


வானமீன் (1)

மாலையில் பயிலும் வானமீன் கொடி போல் வாவியில் குளிக்கும் மா மருதம் – வில்லி:6 19/4

மேல்


வானமும் (1)

ஆர்த்தார் அகல் வானமும் ஆழ் கடலும் – வில்லி:13 68/1

மேல்


வானமே (2)

படுத்த வானமே வானமா மறைந்தது மீதுற பகிர் அண்டம் – வில்லி:11 85/2
சென்றனன் தன் பெரும் தெய்வ வானமே – வில்லி:12 133/4

மேல்


வானர (1)

ஈந்த வானர பதாகை நட்டு ஈர் இரண்டு இவுளியும் உடன் பூட்டி – வில்லி:9 8/1

மேல்


வானரம் (2)

யாளி குஞ்சரம் வானரம் முதலிய இயக்கினால் விசும்பு எங்கும் – வில்லி:11 81/3
தம்முன் ஆகிய வானரம் சாற்றிய உரை கேட்டு – வில்லி:14 26/1

மேல்


வானவர் (32)

வானவர் வணங்கு தாள் வசிட்டன் வாழ் மனை – வில்லி:1 70/2
மன் பதி பொலிவு சிதைந்தது என்றிடவும் மற்றுள வானவர் பதிகள் – வில்லி:6 12/2
வென்றி புனை வடி சுடர் வேல் மீனவனை வானவர் கோன் மதலை கண்டான் – வில்லி:7 21/4
வானவர் நடுங்க வானவர்க்கு அரசு ஆம் வலாரியும் மனன் உற தளர்ந்து – வில்லி:9 28/3
வானவர் தச்சன் கண்டு மகிழும் மண்டபத்தின் வேந்தர் – வில்லி:10 69/2
திரு விரும்பு புயத்து வானவர் செவிகளும் செவிடு ஆனவே – வில்லி:10 134/4
மாதிரங்களில் வானவர் காண இப்போது – வில்லி:12 11/3
வானவர் பெருமான் ஏவலால் வந்த வானவர் மகளிரும் தம்மால் – வில்லி:12 67/1
வானவர் பெருமான் ஏவலால் வந்த வானவர் மகளிரும் தம்மால் – வில்லி:12 67/1
அ வானவர் புடை சூழ்தர அழகு எய்தி இருந்தார் – வில்லி:12 148/4
துன்ன வானவர் சூழ்வர தானும் போய் – வில்லி:12 169/3
என்று வானவர் யாவரும் ஏத்தவே – வில்லி:12 175/1
மை தவழ் கரும் கண் செ வாய் வானவர் மகளிர் எல்லாம் – வில்லி:13 23/4
மற்று அவன் தொழுது போற்றி வானவர் குழுவுக்கு எல்லாம் – வில்லி:13 155/1
மை வகை சேர் அகல் வானவர் எல்லாம் – வில்லி:14 54/4
மாற்றம் முதிர் ஆயுள் மறை வானவர் மகாரும் – வில்லி:23 3/2
வான் ஆள வானவர்_கோன்-தன் பதம் மற்று அவன்-தனக்கே வழங்குவேனே – வில்லி:27 12/4
மை கால முகில் ஊர்தி வானவர்_கோன் திரு மதலை வணங்கி நின்று – வில்லி:27 20/1
என்ன வானவர் நகைப்பரே எனை உரைத்த நாவுடன் இருத்தியோ – வில்லி:27 127/4
வான் ஆள வானவர்_கோன்-தன் பதம் மற்று அவன்-தனக்கே வழங்குமே – வில்லி:28 12/4
வானவர் விராடபதி மைந்தனை மதித்தார் – வில்லி:29 63/2
வானவர் துதிக்க வய வாகை புனைய கடவுள் வாழ்வு இனிது அளித்து வருவோன் – வில்லி:30 28/2
தங்களில் பகை ஆகி வானவர் தானவர்க்கு எதிராய் – வில்லி:44 48/2
விஞ்சி முனை-தொறும் வாள் அசுரேசரை வென்ற பொழுது அடல் வானவர் கோன் அருள் – வில்லி:45 67/2
வானவர் முதல்வன் சென்னி வரி வளை உடைத்து மீண்டோன் – வில்லி:45 107/4
வாயு கணை ஏவினன் வானவர்_கோன் மைந்தன் திகழ் பேர் ஒளி வான்மணியின் – வில்லி:45 216/1
வீமசேனனும் அவற்கு இளைய பச்சை மயில் வேளின் வானவர் குல பகை தொலைத்தவனும் – வில்லி:46 66/1
திதியொடு வானூடு செற்றும் வானவர் செவி செவிடு ஆமாறு அதிர்க்கும் ஓதையே – வில்லி:46 172/4
வாவு வெம் பரி ஆதபனும் தடு மாறி நின்றனன் வானவர் தானவர் – வில்லி:46 179/2
நேர் தளர்ந்தனன் யாது-கொலோ செயல் நீ மொழிந்தருள்வாய் என வானவர்
ஊர் புரந்தவன் ஓத முராரியும் ஓதினன் பரிவோடு அவனோடு இவை – வில்லி:46 180/3,4
மேல் முழங்கின வானவர் தூரியம் மேல் விழுந்தது பூ மழை சாலவே – வில்லி:46 184/4
வாசவன் விரிஞ்சன் உமை பத்தா மாயன் முதல் வானவர் வழங்கிய வய போர் வாளிகளின் – வில்லி:46 204/2

மேல்


வானவர்-தம் (1)

கிடந்த உடல் வானவர்-தம் கிளை சொரிந்த பூ மழையால் கெழுமுற்று ஓங்க – வில்லி:46 236/1

மேல்


வானவர்-தமது (1)

அ வானவர்-தமது ஆலயம் வலம் வந்த அருக்கன் – வில்லி:33 23/3

மேல்


வானவர்_கோன் (2)

மை கால முகில் ஊர்தி வானவர்_கோன் திரு மதலை வணங்கி நின்று – வில்லி:27 20/1
வாயு கணை ஏவினன் வானவர்_கோன் மைந்தன் திகழ் பேர் ஒளி வான்மணியின் – வில்லி:45 216/1

மேல்


வானவர்_கோன்-தன் (2)

வான் ஆள வானவர்_கோன்-தன் பதம் மற்று அவன்-தனக்கே வழங்குவேனே – வில்லி:27 12/4
வான் ஆள வானவர்_கோன்-தன் பதம் மற்று அவன்-தனக்கே வழங்குமே – வில்லி:28 12/4

மேல்


வானவர்க்கு (6)

அருந்த வானவர்க்கு ஆர் அமுது அன்புடன் அளிப்போன் – வில்லி:1 8/2
திருந்து அ வானவர்க்கு அரியவன் செம் சடை முடி மேல் – வில்லி:1 8/3
வான் மொழி மறையால் உன்னி வானவர்க்கு அரசை நோக்க – வில்லி:2 81/2
வானவர் நடுங்க வானவர்க்கு அரசு ஆம் வலாரியும் மனன் உற தளர்ந்து – வில்லி:9 28/3
நிசை என பொருது வானவர்க்கு அரசு அளித்து வந்த விறல் நீர்மையான் – வில்லி:27 136/2
வானவர்க்கு அரசன் மைந்தன் மைந்துடை வரி வில்லோனே – வில்லி:45 101/4

மேல்


வானவர்கள் (3)

மிக தியங்கி நெடு மேரு வெற்பின் மிசை மேவு வானவர்கள் மீளவும் – வில்லி:10 60/3
வேலை அமுதுக்கு வரு வானவர்கள் ஒத்தனர்கள் வீடுமன் முதல் படைஞரார் – வில்லி:30 30/1
தான வானவர்கள் யுத்தமும் அரக்கரொடு சாகை மா மிருக யுத்தமும் நிகர்த்தனவே – வில்லி:46 68/4

மேல்


வானவரில் (1)

விண்ணில் உறை வானவரில் யார் அடி படாதவர் விரிஞ்சன் முதலோர் உததி சூழ் – வில்லி:12 107/1

மேல்


வானவரின் (1)

தொல் வானவரின் மறையோரின் துறக்க பூமி – வில்லி:2 61/3

மேல்


வானவருக்கு (1)

நாரண அற்புத வானவருக்கு ஒரு நாயக நின் பணியும் – வில்லி:31 17/3

மேல்


வானவரும் (2)

கடி மணம் புரிந்தோன் வின்மையின் வன்மை கண்ணுற கண்ட வானவரும்
புடவியில் ஒருவரொடும் இனி பூசல் பொரேன் என போன வாசவனும் – வில்லி:9 54/2,3
நடு தகைவு இன்றி வானவரும் நடுக்குறுகின்ற போர் முனையில் – வில்லி:40 16/3

மேல்


வானவரை (1)

முன்னை வானவரை முனை முகம்-தன்னில் முதுகிடமுதுகிட முருக்கி – வில்லி:9 41/3

மேல்


வானவரையும் (1)

நிரந்தரம் அருகு விடாது தன் நிழல் போல் நின்ற வானவரையும் ஏவி – வில்லி:9 29/3

மேல்


வானவன் (6)

இருந்த வானவன் பெருமையை யார்-கொலோ இசைப்பார் – வில்லி:1 8/4
சேர வெண் பிறை செம் சடை வானவன்
வாரணாவதம் சென்று வணங்கினார் – வில்லி:3 114/3,4
மனித வேதியர் வடிவு கொண்டு அவர் எதிர் வன்னி வானவன் வந்தான் – வில்லி:9 1/4
மஞ்சு இவர்ந்த புகை வானவன் தனது வரவும் நீலன் வழிபாடுமே – வில்லி:10 57/4
செப்பு உரத்தினில் செம் சடை வானவன்
முப்புரத்தை முனிந்த அ நாளினும் – வில்லி:13 39/1,2
ஆன வானவன் ஒக்க அ கோட்டினால் – வில்லி:21 97/2

மேல்


வானவனே (1)

மாதவனே முனியேல் எமை ஆளுடை வானவனே முனியேல் – வில்லி:27 207/1

மேல்


வானிடத்து (1)

வானிடத்து அரூபி சொன்ன வாசகம் மனத்தில் கொள்ளா – வில்லி:13 94/1

மேல்


வானிடை (11)

வானிடை நதியையும் வழுவினால் அவள் – வில்லி:1 66/3
வானிடை முறைமுறை வளரும் மா மதி – வில்லி:11 116/3
உச்ச வானிடை பகலவன் ஊர்ந்த தேர் பூண்ட – வில்லி:22 64/3
பொரியே என வானிடை புக்கன போர் – வில்லி:32 15/2
மை பேர் எழிலி அகல் வானிடை வந்த எல்லை – வில்லி:36 31/2
திரண்டு பல்லியங்கள் தேவர் செவி புதைக்க வானிடை
புரண்டு எழுந்த தூளி கண் புதைக்க மெய் பதைக்கவே – வில்லி:38 3/1,2
நில-கண் எழும் துகள் வானிடை சென்றிட நின்றனர் பேர் அணியே – வில்லி:41 3/4
செம் நிற கொடும் பகழியால் தம் உடல் சிதைந்து வானிடை சென்றார் – வில்லி:42 132/4
பூ வலயத்து உடல் ஆர் உயிர் வானிடை புக்கன போதகமே – வில்லி:44 63/2
தொடுத்த அம்பினை அம்பினால் வானிடை துணித்து இடை நணித்து ஆக – வில்லி:46 48/1
மிடல் மிஞ்சு மேவலர் வானிடை போதர வினை வென்ற காவலர் பாசறை சேருதல் – வில்லி:46 198/1

மேல்


வானில் (20)

மற கடும் களிற்று குபேரன் வாழ் அளகை வடக்கு இருந்தது நெடு வானில்
துறக்கமும் ஒளித்தது இலங்கையும் வெருவி தொடு கடல் சுழி புகுந்ததுவே – வில்லி:6 24/3,4
வானில் ஏறுவ போன்றன நிரைநிரை வளர்தரு கரும் தூமம் – வில்லி:9 12/4
வரை தடம்-தொறும் கதுவிய கடும் கனல் மண்டலின் அகல் வானில்
நிரைத்து எழுந்த செம் மரகத கனக வாள் நீல வெண் நிற தூமம் – வில்லி:9 13/1,2
எழுந்து தடுமாறி அகல் வானில் உற வேடனும் இளைத்து அவசம் உற்றனன் அரோ – வில்லி:12 106/4
சீர் உற பறந்து வானில் திசை உற செல்வது ஒத்தே – வில்லி:13 29/4
மண் சுழன்று வரை சுழன்று வானில் நின்ற வானுளோர் – வில்லி:13 125/2
தாக்கினான் சிலரை தண்டால் தட கையால் சிலரை வானில்
தூக்கினான் கறங்கின் நின்று சுழற்றினான் சிலரை எற்றி – வில்லி:14 98/1,2
மான அரக்கர் குலத்தை வானில் ஏற்றி – வில்லி:14 113/1
வானில் பறந்து புலர்த்தும் புனல் மச்ச நாடன் – வில்லி:23 23/2
என் மகன் எனக்கு முன்னே இறந்தனன் என்று வானில்
வில் மகபதியை ஒக்கும் வேந்தன் முன் சொல்லின் சூரன் – வில்லி:29 14/2,3
உடைந்த தடம் தேர் உருள்கள் உகு குருதி புனல்-தோறும் உம்பர் வானில்
அடைந்த வயவருக்கு வழி ஆய சுடர் மண்டலத்தின் சாயை போலும் – வில்லி:29 70/1,2
உதிர்ந்தார் தம்தம் உடல் நிலத்தில் உயர்ந்தார் ஆவி உயர் வானில் – வில்லி:32 23/4
வான் விடும் பேரையும் வானில் உய்த்தனன் அரோ – வில்லி:34 17/4
மா தனத்து அளகை ஆளும் மன் என வானில் பாக – வில்லி:39 4/1
கற்பக காவும் வானில் கங்கையும் காட்டினாரோ – வில்லி:41 166/4
நின்-தன் மேனியில் எறி கொடும் கதை பட எறிந்தவன் நெடு வானில்
சென்ற மாயம் ஒன்று இருந்தவாறு அடியனேன் தெளியுமாறு உரை என்றான் – வில்லி:42 34/3,4
வாரி உந்த எறிந்தனன் வண் புயல் வானில் நின்றவர் அஞ்சி ஒதுங்கவே – வில்லி:42 123/4
மன்னரில் மலைந்தோர்-தம்மை வாளியால் வானில் ஏற்றி – வில்லி:42 161/2
பொருது பிருகனையும் விறல் சூசிதனையும் வானில் போக்கினானே – வில்லி:42 176/4
மறம் கிளர் விக்ரமவாகு சுசீலன் சீலன் வரு பெயர் கொள் ஒன்பதின்மர் வானில் ஏற – வில்லி:46 84/2

மேல்


வானிலே (1)

தூளிகள் பட்டன துணிந்து வானிலே – வில்லி:46 61/4

மேல்


வானின் (11)

வன் பாதலத்தில் வரு நால்வரும் வானின் வந்த – வில்லி:5 85/1
புகை படப்பட கரிந்தன பொறியினால் பொறி எழுந்தன வானின்
மிகை படைத்த அ சுரபதி ஆயிரம் விழிகளும் கண போதில் – வில்லி:9 25/1,2
ஆயிரம் பொலம் கிரி அழித்து வானின் மேல் – வில்லி:12 135/1
கந்தன் வானின் மீது தேர் கடாவுகின்ற ஓதையோ – வில்லி:13 114/3
ஓளியாக வானின் எல்லை மறைய உந்தி முந்தினார் – வில்லி:13 117/4
கூளி குழாம் வானின் மிசை உய்த்தது என்ன கொடி தேரின் மேல் – வில்லி:14 129/2
அம்பரத்தவர் கண்டு நின்றவர் அதிசயித்திட வானின் மேல் – வில்லி:29 48/1
வீரர் வானின் மேல் வழி நடத்தலான் மெய் தளர்ந்து வேதனை மிகுத்த பின் – வில்லி:35 9/2
வானின் நின்று இழிந்த கங்கை_மைந்தனுக்கு வான் உலாம் – வில்லி:38 7/3
கரிகளை எடுத்து வானின் இடையிடை கர நுதி கொடு எற்றும் நீடு பிறை நிகர் – வில்லி:40 53/1
மனம் கொண்ட வருத்தமுடன் வலி இழந்தோம் என கலுழ வானின் எங்கும் – வில்லி:45 262/2

மேல்


வானினது (1)

மடியினது எல்லை அ வானினது எல்லை – வில்லி:14 51/2

மேல்


வானினிடத்து (1)

என்றது வானினிடத்து அசரீரி – வில்லி:14 79/4

மேல்


வானினிடை (1)

குஞ்சிகள் வானினிடை கொடி ஓடி – வில்லி:14 69/3

மேல்


வானினும் (1)

வந்தியாதவர் மண்ணினும் வானினும் இல்லை – வில்லி:1 12/2

மேல்


வானினூடு (1)

இயங்குக வானினூடு என்று இமையவன் ஆக்கினானே – வில்லி:46 36/4

மேல்


வானுக்கு (1)

அதிர் முழக்கின கரு முகில் ஏழுடை அண்டர் கோன் அகல் வானுக்கு
எதிர் முழக்கு என முழங்கின தனி தனி இன்னியம் இடம்-தோறும் – வில்லி:11 84/1,2

மேல்


வானுடை (1)

அவர் விடுத்த படைகள் யாவும் அழிய வானுடை கணை – வில்லி:13 126/1

மேல்


வானும் (4)

மதியினால் குளிர் நெடு வானும் ஆயினான் – வில்லி:3 25/4
வானும் மண்ணும் வியக்க மற வெம் படைகள் கற்று – வில்லி:3 37/3
வானும் மண்ணும் திசையும் மற்று எண் பெறும் – வில்லி:13 52/3
அந்தர வானும் அகண்டமும் ஒன்றா – வில்லி:14 57/3

மேல்


வானுலகம் (1)

அப்பொழுது வானுலகம் அதனினிடை-நின்றும் – வில்லி:15 26/1

மேல்


வானுலகு (1)

உயிர் கொண்டது சுரர் உறையும் வானுலகு உடல் கொண்டது தனதுடைய பூமியே – வில்லி:46 235/4

மேல்


வானுலகும் (1)

மிக புகை கொண்டு வானுலகும் வெடித்திட மண்டு தேயு என – வில்லி:40 20/2

மேல்


வானுளோர் (1)

மண் சுழன்று வரை சுழன்று வானில் நின்ற வானுளோர்
கண் சுழன்று யாதினும் கலங்குறாத கலை_வலோர் – வில்லி:13 125/2,3

மேல்


வானூடு (1)

திதியொடு வானூடு செற்றும் வானவர் செவி செவிடு ஆமாறு அதிர்க்கும் ஓதையே – வில்லி:46 172/4

மேல்


வானை (1)

வானை ஆதி ஆன பூத பேதம் ஆகி மாயையாய் – வில்லி:30 2/3

மேல்


வானொடு (2)

பொரு படை அடங்க மலையும் புவியும் வானொடு புரந்தரன் இருந்த உலகும் – வில்லி:28 67/3
வாள் நாடு அருக்கன் குடிபோம் அகல் வானொடு ஒத்தார் – வில்லி:46 109/4

மேல்


வானோர் (8)

வளரும் அரும் தவ வேள்வி முனிவர் ஆர்த்தார் வாச நறு மலர் சொரிந்து வானோர் ஆர்த்தார் – வில்லி:5 56/4
வானோர் பகைவர்களில் ஒருவன் மகத குலத்து மாரத பேர் – வில்லி:10 31/1
மகவான் பெருமித வாழ்வு உரை வானோர் முதல் யாரும் – வில்லி:12 152/3
கார் கொண்ட விசும்பு கொண்டது அவர் பிண காயம் வானோர்
ஊர் கொண்டது உரிமையோடும் அவர் உயிர் மீண்டும் என்றால் – வில்லி:13 146/2,3
வாழி மொழிந்து உளம் மகிழ்ந்தார் அந்தர துந்துபி முழங்க வானோர் உள்ளார் – வில்லி:29 69/2
கை பேர் எழில் பைம் கழங்கு என்றனர் கண்ட வானோர் – வில்லி:36 31/4
ஆனதும் குறித்து வானோர் அரசையும் குறிக்கலுற்றான் – வில்லி:41 147/4
வன் தாள் வலி மிகு மந்திரபாலன்-தனை வானோர்
தன் தாதை அளிக்கும் பல சரத்தால் விழ மோதி – வில்லி:44 67/2,3

மேல்


வானோர்க்கு (2)

வங்கம் எறி கடல் கடைந்து வானோர்க்கு எல்லாம் மருந்து விருந்து அருளிய மந்தரமும் காட்டி – வில்லி:14 9/3
மாயனாம் திரு மாமன் தனஞ்சயனாம் திரு தாதை வானோர்க்கு எல்லாம் – வில்லி:41 131/1

மேல்


வானோரும் (2)

அம் கண் அகல் வானோரும் ஆனகமும் வலம்புரியும் அதிர தங்கள் – வில்லி:11 249/3
வாள் விசயன் திரு மதலை வானோரும் வியந்து உரைக்க மாய்ந்தான் என்று – வில்லி:41 137/2

மேல்


வானோன் (1)

மீளா ஓடிற்று அ திசை வானோன் மிளிர் சென்னி – வில்லி:32 42/3

மேல்