ரூ – முதல் சொற்கள், வில்லி பாரதம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ரூப 1
ரூபம் 1
ரூபி 1
ரூபியே 1

தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்


ரூப (1)

காரண சிற்குண ரூப மலர் கொடி காதல் மனத்து உறையும் – வில்லி:31 17/2

மேல்


ரூபம் (1)

புராதனாகம வேத கீத புராண ரூபம் ஒழித்து வெம் – வில்லி:12 92/1

மேல்


ரூபி (1)

ஏனை ஞான ரூபி ஆகி யாவும் ஆய எம்பிரான் – வில்லி:30 2/4

மேல்


ரூபியே (1)

பாதியே பவளமாம் பரம ரூபியே – வில்லி:12 118/4

மேல்