பௌ – முதல் சொற்கள், வில்லி பாரதம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பௌதுண்டனும் 1
பௌவம் 2

தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்


பௌதுண்டனும் (1)

சுந்தரன் விசாலக்கணன் வீர வாசி பௌதுண்டனும்
அந்த மா மகோதரனுடன் மாகவிந்துவும் அபயனும் – வில்லி:36 6/2,3

மேல்


பௌவம் (2)

பௌவம் என நனி தெய்வ முனிவரர் பைதல் அற நெறி செய்வனே – வில்லி:4 44/4
பாண்டவர்கள் சேனை மதி கண்ட பௌவம் என – வில்லி:45 163/1

மேல்