பே – முதல் சொற்கள், வில்லி பாரதம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பேச்சினால் 1
பேச்சு 2
பேச 5
பேசல் 1
பேசலா 1
பேசலாமோ 1
பேசலுமே 1
பேசவும் 1
பேசாது 1
பேசி 6
பேசிய 2
பேசினன் 1
பேசினார் 1
பேசினாள் 1
பேசினான் 8
பேசீரோ 1
பேசு 1
பேசுக 2
பேசுகிற்பதே 1
பேசுகின்ற 2
பேசுதற்கு 1
பேசுதி 1
பேசும் 5
பேசுமாறே 1
பேசுவார் 1
பேசுவான் 2
பேசுவானே 2
பேசுவேனே 1
பேசுறலாம் 1
பேசுறும் 1
பேட்டு 1
பேடகத்திடை 2
பேடி 15
பேடி-தன் 1
பேடி-தன்னை 1
பேடியர் 1
பேடியாய் 1
பேடியான 1
பேடியின் 1
பேடியும் 1
பேடியே 1
பேடியை 4
பேடு 2
பேடும் 2
பேடொடு 1
பேணலார் 2
பேணார் 3
பேணார்கள் 1
பேணும் 1
பேணுவான் 1
பேத 3
பேதகன் 1
பேதம் 4
பேதமாக 1
பேதித்தால் 1
பேதித்தான் 1
பேதியா 1
பேதியாதோ 1
பேது 1
பேதுற்றார் 1
பேதுற்று 2
பேதுற 4
பேதுறு 2
பேதுறும் 2
பேதை 8
பேதை-தானும் 1
பேதையர் 3
பேய் 7
பேய்க்கும் 1
பேய்கள் 1
பேய்இரதம் 1
பேயினால் 1
பேயும் 1
பேயொடு 1
பேர் 209
பேர்கலா 1
பேர்த்தும் 1
பேர்ந்து 1
பேரப்பேர 1
பேரர் 1
பேரருட்கு 1
பேரவை 1
பேரன் 3
பேரன்-தன்னோடு 1
பேரனாம் 1
பேராசையினால் 1
பேராண்மை 1
பேராத 1
பேராள் 1
பேரி 1
பேரிகை 1
பேரிடம் 1
பேரியும் 1
பேரில் 1
பேரினான் 2
பேரினும் 1
பேருடை 1
பேருடைய 1
பேரும் 3
பேரை 2
பேரையும் 1
பேரோன் 1
பேழை-தன்னில் 1
பேழையில் 1
பேறு 12
பேறுடன் 1

தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்


பேச்சினால் (1)

பேச்சினால் வெருவுண்டும் படாதது உண்டோ பேர் அனிலன் மகனால் அ பெருமான் வாளி – வில்லி:43 40/4

மேல்


பேச்சு (2)

பெண்ணுடை மடம் நாண் அகன்ற பேர் அமளி பேச்சு எலாம் பேசி வந்து அடுப்பார் – வில்லி:12 63/2
பின்பு இதனை கண்டு அறிவார் இல்லை என்று பேசினான் யாவரொடும் பேச்சு இலாதான் – வில்லி:14 14/4

மேல்


பேச (5)

பேர் ஒளி பம்பி ஆர்க்கும் பேச அரும் சிறப்பிற்று ஆகி – வில்லி:5 17/2
பிறிந்தவர் மீண்டும் ஆவி பெற்றவா பேச கேண்மோ – வில்லி:16 45/4
பேர் அரா அணை துறந்த மாயன் இவை பேச வன்பினொடு பின்னையும் – வில்லி:27 117/1
பிதாமகன் பரிவுடன் முனிந்து சில பேச நாசம் உறு பேரனாம் – வில்லி:27 132/1
பின் போதில் வண்மை ஒழிவானை ஓடி அழை என்று பேச அவனும் – வில்லி:37 2/3

மேல்


பேசல் (1)

பெரும் தகை அன்று இது பேசல் அன்றி நீ – வில்லி:21 37/1

மேல்


பேசலா (1)

பெற்ற தாய்-தானும் பிதாவும் முன் வணங்க பேசலா உரை எலாம் பேசி – வில்லி:10 117/2

மேல்


பேசலாமோ (1)

பேசினார் வரி சிலை கை விசயன் பூண்ட பெரும் தவத்தின் நிலை சிலர்க்கு பேசலாமோ – வில்லி:12 37/4

மேல்


பேசலுமே (1)

பின் போகுவன் என்று இவை பேசலுமே – வில்லி:13 59/4

மேல்


பேசவும் (1)

பெருமித நிமித்தங்கள் பெற்றி பேசவும்
வரும்வரும் என மனம் மறுகி வைகினாள் – வில்லி:3 22/3,4

மேல்


பேசாது (1)

பேசாது ஒடுங்கும் பேர் அறிவால் பெரும் போர் வலியால் பிறப்பால் மெய் – வில்லி:5 38/1

மேல்


பேசி (6)

பின் போய் இனிய மொழி ஆயிரம் பேசி மன்றற்கு – வில்லி:7 84/3
பெற்ற தாய்-தானும் பிதாவும் முன் வணங்க பேசலா உரை எலாம் பேசி
கற்ற மாயையினால் கன்னி அங்கு இருப்ப கார் இருள் காளிந்தி நீந்தி – வில்லி:10 117/2,3
பெற்ற தந்தையோடு உள் உறும் உணர்வு எலாம் பேசி மண்டபம்-தன்னில் – வில்லி:11 61/1
பெண்ணுடை மடம் நாண் அகன்ற பேர் அமளி பேச்சு எலாம் பேசி வந்து அடுப்பார் – வில்லி:12 63/2
பின்னையும் பற்பல் மொழிந்த பின் பலவும் பேசி என் பூசலோ விளைந்தது – வில்லி:27 253/1
என்று பல பேசி அதி பாதகம் என கருதி யான் மலைவுறேன் இனி எனா – வில்லி:28 69/3

மேல்


பேசிய (2)

பேசிய கட்டுரை கேட்ட பெற்ற தாய் – வில்லி:4 21/2
பேசிய கன்னன் சகுனி சல்லியரை பேர் அணியாகவே நிறுத்தி – வில்லி:42 6/4

மேல்


பேசினன் (1)

பின்னவன் தொழுது இவையிவை பேசினன் பின்னும் – வில்லி:14 45/2

மேல்


பேசினார் (1)

பேசினார் வரி சிலை கை விசயன் பூண்ட பெரும் தவத்தின் நிலை சிலர்க்கு பேசலாமோ – வில்லி:12 37/4

மேல்


பேசினாள் (1)

பேசினாள் அவனும் யாம் முடிக்குவம் இது என்று மெய்ம்மையொடு பேசினான் – வில்லி:1 141/4

மேல்


பேசினான் (8)

பேசினாள் அவனும் யாம் முடிக்குவம் இது என்று மெய்ம்மையொடு பேசினான் – வில்லி:1 141/4
பெரும தஞ்சம் இன்றி நெஞ்சு பேரும் என்று பேசினான் – வில்லி:11 185/4
பின்பு இதனை கண்டு அறிவார் இல்லை என்று பேசினான் யாவரொடும் பேச்சு இலாதான் – வில்லி:14 14/4
பின் அறத்தினில் நினைவு கூரும் என கனன்று இவை பேசினான் – வில்லி:26 11/4
பிடர்-கணே மதியான கண் இலி பெற்றி அல்லன பேசினான்
கடல் பெரும் படை கூடி நாளை அணிந்த வெய்ய களத்தில் நான் – வில்லி:26 14/2,3
பேர் அனைத்தும் என உள் அழிந்து சில பேசினான் உயர் பிதா மகன் – வில்லி:27 131/4
பின்றை வில் எடுத்து அவன் மலைந்ததும் பேசினான் மகீபதி பிதாமகன் – வில்லி:31 28/4
பின் முகம் பட ஓடி இன்று உயிர் பிழையும் என்று உரை பேசினான் – வில்லி:41 30/4

மேல்


பேசீரோ (1)

பின்னே தோற்க உரிமையினால் பெறுமோ என்று பேசீரோ – வில்லி:11 238/4

மேல்


பேசு (1)

பேசு இலா வள வணிகர்-தம் பேரிடம் ஒருபால் – வில்லி:27 64/4

மேல்


பேசுக (2)

பின் தோற்றனனோ கரியாக பெரியோர் உண்மை பேசுக என – வில்லி:11 234/3
பெரும் திறல் அரசன் அவர் பதம் வணங்கி பேசுக நும் குறை என்ன – வில்லி:15 3/2

மேல்


பேசுகிற்பதே (1)

பிணவை அன்பினின் கலை நயப்பதே பேதை மானுடன் பேசுகிற்பதே – வில்லி:4 10/4

மேல்


பேசுகின்ற (2)

பேசுகின்ற சொல் கேட்டலும் நடுங்கின பிற பறவைகள் எல்லாம் – வில்லி:9 22/4
பெருகு உலை கனல் அன்ன பிள்ளைகள் பேசுகின்ற பிணக்கு அறுத்து – வில்லி:26 2/3

மேல்


பேசுதற்கு (1)

பேசுதற்கு அரிய பெரியவர் நினைக்கின் யார்-கொலோ பிழைத்திடாதவரே – வில்லி:9 55/4

மேல்


பேசுதி (1)

பேடியை விறல் கொண்டாடி பேசுதி பிரம மூர்த்தீ – வில்லி:22 121/4

மேல்


பேசும் (5)

பேர் ஆயிரம் உடையான் மகன் எதிர் கொண்டு இவை பேசும் – வில்லி:12 158/4
பெறு முறை பெறுமே உள்ளவாறு உரைத்தால் பெரியவர் பேசும் வாசகமே – வில்லி:18 22/4
அ நகர்-தன்னில் வண்மை அருள் அழகு ஆண்மை பேசும்
கன்னனை பயந்த காதல் கன்னி-தன் கோயில் புக்கான் – வில்லி:27 145/3,4
பின்னை அறன் மைந்தன் நெடு மாலினொடு பேசும் – வில்லி:41 185/4
பெரியோன் அடி எய்தி சிறுமையினால் இவை பேசும் – வில்லி:42 57/4

மேல்


பேசுமாறே (1)

பெருத்த கடல் சுவறிய அ பெருமை-தனை எப்படி நாம் பேசுமாறே – வில்லி:45 259/4

மேல்


பேசுவார் (1)

பின்னை அங்கு அவரும் தம் பெற்றி பேசுவார் – வில்லி:1 68/4

மேல்


பேசுவான் (2)

பதயுக தாமரை பணிந்து பேசுவான் – வில்லி:1 58/4
பின்பின் ஆக இது கண்டு வெம் பசி கொள் பகனும் எய்தி இவை பேசுவான் – வில்லி:4 52/4

மேல்


பேசுவானே (2)

பெரு முனி அவர்க்கு ஓர் வார்த்தை பெட்புற பேசுவானே – வில்லி:6 41/4
பேர் அறன் மைந்தன் நாவின் பிழை அற பேசுவானே – வில்லி:43 26/4

மேல்


பேசுவேனே (1)

பின் துணை காண்கலாதேன் யாரொடு பேசுவேனே – வில்லி:16 29/4

மேல்


பேசுறலாம் (1)

பேர் இரு மான வரூதினியின் திரள் பேசுறலாம் அளவோ – வில்லி:41 6/4

மேல்


பேசுறும் (1)

பின் புகல் அறுமா துரந்தது அ பூத பெருமை யாம் பேசுறும் தகைத்தோ – வில்லி:46 207/4

மேல்


பேட்டு (1)

ஒடுங்குமாறு என ஒளித்த தன் பேட்டு உரு ஒழித்து – வில்லி:22 59/2

மேல்


பேடகத்திடை (2)

பூர மா நதி பேடகத்திடை நனி பொதிந்து ஒழுக்கினள் மன்னோ – வில்லி:2 38/4
பேடகத்திடை ஒழுகிய தினபதி பெரும் குமரனை கண்டு – வில்லி:2 40/2

மேல்


பேடி (15)

பேடி பெயர் நாமோ பெறுவோம் என்று எழில் வடிவம் – வில்லி:12 164/2
ஏய வெம் சிலை கை அருச்சுனன் கோயில் இருப்பது ஓர் பேடி நான் என்றான் – வில்லி:19 17/4
பேடி தேர் விட சென்றனன் சுதேட்டிணை பிள்ளை – வில்லி:22 32/4
பெயர்த்து நல்குவேன் நிரையும் என்று உரைத்தனள் பேடி – வில்லி:22 39/4
பேடி நாம் முதல் ஐயுறும் பெருந்தகை என்றும் – வில்லி:22 46/2
பேடி அன்று தன் பெண்மையை ஆண்மையாய் பிறர் கொண்டாட – வில்லி:22 47/1
வீர வெம் சிலை வளைத்த கை வீரனும் பேடி
யாரும் நெஞ்சு அழிந்து அஞ்சுவது என்-கொல் என்று இசைத்தான் – வில்லி:22 52/2,3
போன பேடி வெம் பூசலும் பொழுதுற பொருது – வில்லி:22 54/3
ஆம் தகவு எண்ணி பேடி ஆயினான் என்ப மாதோ – வில்லி:22 107/4
பேடி தேர் செலுத்த சென்ற பிள்ளையும் பெரும் போர் வென்று – வில்லி:22 110/1
தடம் பதி அடைந்த காலை தன் மனை இருந்த பேடி
திடம் படு தடம் தேர் ஊர திருமகன் சென்ற செய்கை – வில்லி:22 112/1,2
அந்த மெய் பேடி ஆகில் என்றனன் அந்தணாளன் – வில்லி:22 113/4
பிருகந்நளை என்று ஓதும் பேடியை பேடி என்று – வில்லி:22 120/1
உரம் தரு பேடி தன் தேர் ஊரவே வீதி உற்றான் – வில்லி:22 129/4
பேடி உத்தரை தன்னோடும் பெற்ற தாய் பின்பு நின்றாள் – வில்லி:22 135/4

மேல்


பேடி-தன் (1)

வித்தகன் என எ கலைகளும் பயின்ற விராடனும் பேடி-தன் மொழி கேட்டு – வில்லி:19 19/1

மேல்


பேடி-தன்னை (1)

பின்னை நீ தெளிதி என்றான் பீடுடை பேடி-தன்னை – வில்லி:22 123/4

மேல்


பேடியர் (1)

என மன்னனை நீ பேடியர் இயல்பு ஆக என விதியா – வில்லி:12 163/1

மேல்


பேடியாய் (1)

உள் பேடியாய் வைகும் வில் காளை அல்லாத ஒரு நால்வரும் – வில்லி:22 12/1

மேல்


பேடியான (1)

உருப்பசி வெம் சாபத்தால் பேடியான உருவம் ஒழித்து அருச்சுனன் தன் உருவம் கொண்டு – வில்லி:22 137/1

மேல்


பேடியின் (1)

பேடியின் வடிவம் தரித்தனன் ஆண்மைக்கு இமையவர் எவரினும் பெரியோன் – வில்லி:19 16/4

மேல்


பேடியும் (1)

அரிடம் ஆன தன் விதியினால் பேடியும் ஆனான் – வில்லி:22 43/4

மேல்


பேடியே (1)

வென்றவன் பேடியே தன் மெய் நடுங்காமல் போரில் – வில்லி:22 119/3

மேல்


பேடியை (4)

அ தரம் பெறு பேடியை காட்டினள் அன்றே – வில்லி:22 31/4
திண் திறல் பெரும் பேடியை தேர் மிசை கண்டு – வில்லி:22 53/3
பிருகந்நளை என்று ஓதும் பேடியை பேடி என்று – வில்லி:22 120/1
பேடியை விறல் கொண்டாடி பேசுதி பிரம மூர்த்தீ – வில்லி:22 121/4

மேல்


பேடு (2)

அன்று கண்டனள் யாய் அரியின் பேடு தன் – வில்லி:4 15/3
நயப்புடை அன்ன சேவல் பேடு என்று நண்ணலால் உளம் மிக நாணும் – வில்லி:6 21/4

மேல்


பேடும் (2)

பொருந்தும் முன் அவசம் ஆகி போகம் மென் குயிலும் பேடும்
இருந்து மெய் உருகும் காவில் இரதியும் மதனும் என்ன – வில்லி:2 95/2,3
கலந்தன குருகும் பேடும் கலித்தன முரசும் சங்கும் – வில்லி:5 10/4

மேல்


பேடொடு (1)

பேடொடு சேவல் மெய் பிரிந்து தேடுமால் – வில்லி:11 119/4

மேல்


பேணலார் (2)

பெருமித வலியும் பாரும் பேணலார் கவர இன் சொல் – வில்லி:12 1/1
பின்னரும் விசயன் நிற்ப பேணலார் பின்னிட்டு ஓட – வில்லி:42 161/1

மேல்


பேணார் (3)

செல்வம் வந்து உற்ற காலை தெய்வமும் சிறிது பேணார்
சொல்வன அறிந்து சொல்லார் சுற்றமும் துணையும் நோக்கார் – வில்லி:27 141/1,2
பின்னும் தனது சிலை ஏந்தி பேணார் எவரும் பின் காட்ட – வில்லி:37 36/2
பேணார் உயிர் பருகும் பசி பெட்ப பகு வாய் வெம் – வில்லி:41 113/1

மேல்


பேணார்கள் (1)

பெரும் களம் சென்று எய்திய பின் பேணார்கள் வெரு கொள்ள – வில்லி:40 3/2

மேல்


பேணும் (1)

பொங்கு அரா வெயில் மணி பூணும் பேணும் நீற்று – வில்லி:41 212/1

மேல்


பேணுவான் (1)

விரதம் ஆக்கம் என்று அறிந்து அறம் பேணுவான் வினைஞர் கை கொடுத்திட்டான் – வில்லி:11 62/2

மேல்


பேத (3)

ஞானம் அன்பொடு இனிது உரைத்து ஞானமுனி அகன்றதன் பின் சாம பேத
தான தண்டம் என நிருபர் தருமம் முறைமையில் புகலும் தகுதி நோக்கி – வில்லி:27 2/1,2
ஓர் ஆறு பேத சமயங்களுக்கும் உருவாகி நின்ற ஒருவன் – வில்லி:37 1/3
பல் நாம பேத படை ஒளியாலும் பல பூண் – வில்லி:45 168/3

மேல்


பேதகன் (1)

பேதகன் ஆன பிதா மருள் எய்தா – வில்லி:3 102/2

மேல்


பேதம் (4)

பேதம் அடியுண்டன பிறப்பு இலி இறப்பு இலி பிறங்கல் அரசன்-தன் மகளார் – வில்லி:12 108/3
என் இல் நின் இல் ஒரு பேதம் இல்லை இது என் இல் நின் இல் அது என்னினும் – வில்லி:27 106/1
எந்தஎந்த யோனி பேதம் எங்கும் எங்கும் உள்ளன – வில்லி:30 1/1
வானை ஆதி ஆன பூத பேதம் ஆகி மாயையாய் – வில்லி:30 2/3

மேல்


பேதமாக (1)

மோதி ஆயிர பேதமாக முனைந்து தங்களில் இருவரும் – வில்லி:29 44/1

மேல்


பேதித்தால் (1)

பெரியோர்கள் திருவுள்ளம் பேதித்தால் எ பொருளும் பேதியாதோ – வில்லி:42 170/4

மேல்


பேதித்தான் (1)

தெளியாவண்ணம் பேதித்தான் திருமால் என்றே சிந்தித்தான் – வில்லி:27 226/4

மேல்


பேதியா (1)

பேதியா கவசம் பெற்று பிறங்கு பொன் முடியும் பெற்றாய் – வில்லி:13 28/2

மேல்


பேதியாதோ (1)

பெரியோர்கள் திருவுள்ளம் பேதித்தால் எ பொருளும் பேதியாதோ – வில்லி:42 170/4

மேல்


பேது (1)

பின்ன நெஞ்சுடை புரோசனன் பேது உறு மதியால் – வில்லி:3 117/3

மேல்


பேதுற்றார் (1)

பெண் போல்வாளை கைப்பிடிக்கும் பேராசையினால் பேதுற்றார் – வில்லி:5 33/4

மேல்


பேதுற்று (2)

பின்னே இரங்கி அழுதுஅழுது பேதுற்று இன்னல் பெரிது உழைப்பார் – வில்லி:11 223/3
பிணைபட விழுந்த செயல் கண்டு நனி பேதுற்று
இணை இலது இவர்க்கு இனி இரண்டு அனிகினிக்கும் – வில்லி:37 20/2,3

மேல்


பேதுற (4)

பேதுற கவர்ந்திலேனேல் பின்னை யார் முடிக்க வல்லார் – வில்லி:11 11/2
பேதுற அடர்த்தும் பின்னை உருகி நீர் பிழை செய்தீரே – வில்லி:11 265/4
பேதுற தொடர்ந்து ஒரு பிணை பின் போனதும் – வில்லி:16 69/2
பேதுற வெருவோடு இருந்தனர் கரிய பெரிய அ கங்குலில் துரோண – வில்லி:46 208/3

மேல்


பேதுறு (2)

பேதுறு மருங்குலோடும் பித்துறு பிடி அன்னாரும் – வில்லி:10 76/4
பிதாமகன் இறந்தான் என்று பேதுறு நிருபன் போந்து – வில்லி:39 11/3

மேல்


பேதுறும் (2)

பிரிந்த நாள் எண்ணி பகீரதி பெருக்கை பேதுறும் குறிப்பொடு நோக்கி – வில்லி:1 88/1
நடுங்கும் மெய்யினள் பேதுறும் நெஞ்சினள் நாணும் நீர்மையள் நாவினுள் நீர் இலாது – வில்லி:21 8/1

மேல்


பேதை (8)

பேதை கூற மனம் நொந்து இரங்கியவன் மிக்க நண்பினொடு பின்னையும் – வில்லி:1 137/3
பொரும் சினத்துடன் கொன்று தின்றிட போதரும் தொழில் பேதை நான் மெலிந்து – வில்லி:4 5/3
பிணவை அன்பினின் கலை நயப்பதே பேதை மானுடன் பேசுகிற்பதே – வில்லி:4 10/4
உரத்தினார் கெடாதவாறும் உணர்ந்து தன் பேதை இன்னம் – வில்லி:5 2/3
வாய்த்த இதழ் அமுத மொழி பேதை தாதை மனை இருக்க திரு வழுதி வள நாட்டு உள்ள – வில்லி:7 44/3
பிறை அனைய திலக நுதல் பேதை இளம் பிடி ஒருத்தி பிடித்த செம் கை – வில்லி:8 12/1
பேதை இப்படி கூறவும் காதல் நோய் பெருகு சிந்தையன் பின்னையும் முன்பு உறா – வில்லி:21 7/1
பேதை மகன் எய்து நெறி பெற்றுடையன் ஆவேன் – வில்லி:41 181/4

மேல்


பேதை-தானும் (1)

பின் போயினள் மென் பிணை ஆன அ பேதை-தானும் – வில்லி:2 50/4

மேல்


பேதையர் (3)

பேதையர் கரமும் நீங்கா பெற்றியின் வளர்ந்த பின்னர் – வில்லி:2 87/2
பின்னிய குஞ்சி கோவலர் பயந்த பேதையர் பலரையும் களிந்த – வில்லி:10 120/1
பேதையர் தமக்கு நடம் பயிற்றுவிப்பேன் பெயர் பிருகந்நளை என்ப – வில்லி:19 18/2

மேல்


பேய் (7)

பேய் நகர் எனுமாறு யாவரும் வழங்கா பிறங்கு நீள் கானிடை அழிந்த – வில்லி:6 6/3
கஞ்சனை மலைய எண்ணி கரிய பேய் முலைப்பால் உண்ட – வில்லி:11 18/3
பேய் இருந்தது என இருந்த பீடு இலானை எய்தினான் – வில்லி:11 155/4
பேய் அனார் சிலர் பேர் அறிவு இன்மையால் பெற்ற தாய் எனக்கு என வந்து – வில்லி:27 247/3
பேய் செய்த அரங்கு அனைய பெரும் கானில் திரிவோர்க்கு பெற்ற காதல் – வில்லி:29 75/1
இட்ட குமண்டைய பேய் பிணம் மிக்கன என்று உகளித்தனவே – வில்லி:44 51/4
பேய் உரைத்து தாலாட்ட முலைப்பாலோடு உயிர் உண்ட பித்தா ஈண்டை – வில்லி:45 267/3

மேல்


பேய்க்கும் (1)

பாற்றுக்கும் பகு வாய் பேய்க்கும் பருந்துக்கும் வருந்துகின்ற – வில்லி:14 82/3

மேல்


பேய்கள் (1)

தோலும் ஒழிய உள் ஆன தசை பல பேய்கள் நுகர்தரு தும்பிமா – வில்லி:34 26/2

மேல்


பேய்இரதம் (1)

வெண் தரங்கம் என வீசு பேய்இரதம் மிஞ்சு கான நெறி மீது போய் அண்டர் – வில்லி:4 49/3

மேல்


பேயினால் (1)

பேயினால் புடையுண்டாரோ மறப்பரோ பெரியோர் என்றான் – வில்லி:11 266/3

மேல்


பேயும் (1)

பெற்றனன் விசயனும் பேயும் பூதமும் – வில்லி:12 130/1

மேல்


பேயொடு (1)

வீழ் பசியால் உழல் பேயொடு பாரிடம் மிக்க விருந்துகளே – வில்லி:44 57/4

மேல்


பேர் (209)

மண்டலம் பயில் உரகர் பேர் உயிர்ப்பினால் மயங்கி – வில்லி:1 9/1
முன் இசைந்த பேர் இசைவினால் ஏவலின் முயல்வாள் – வில்லி:1 24/2
குருகுலத்தவர் எனும்படி பேர் இசை கொண்டான் – வில்லி:1 38/2
மங்கை-தன் பேர் ஒளி வனப்பின் வெள்ளமே – வில்லி:1 42/2
நான்முகன் பேர் அவை நண்ணினாள் அரோ – வில்லி:1 62/4
மங்கையாம் என்ன நின்ற பூம்_கொடி மேல் வைத்த பேர் ஆதரம் மலிய – வில்லி:1 102/2
உவகையோடு இவனுக்கு ஏற்ற பேர் செய்து ஒளி கெழு பூ_மழை பொழிந்தார் – வில்லி:1 105/3
உரிய பேர் இளமை கொடுத்த கோமகனும் உனக்கு எதிர் அல்லன் என்று உரைத்தான் – வில்லி:1 107/4
மீனவன் என பேர் கொடுத்தனன் கொண்டு மெல் இயல் இவளை மீண்டு அளித்தான் – வில்லி:1 112/2
கோடி பேர் அரசர் துதி எடுக்க நதி குமரனும் தன் நகர் குறுகினான் – வில்லி:1 149/2
மூண்டு வான் உருமு எறிந்த பேர் அரவு என முரிந்து இரு செவி பொத்தி – வில்லி:2 3/3
பெற்றனள் குந்தி என்னும் பேர் உரை கேட்ட அன்றே – வில்லி:2 69/2
அங்கு எரி விடம் நுகர்ந்து அழிந்த பேர் உடல் – வில்லி:3 15/3
ஈறு இல் தவத்தோர் உபயாசன் யாசன் எனும் பேர் இருவோரும் – வில்லி:3 84/2
வலையம் பிறழ முடி தயங்க மணி குண்டலம் பேர் அழகு எறிப்ப – வில்லி:3 86/1
பேர் ஒளி பம்பி ஆர்க்கும் பேச அரும் சிறப்பிற்று ஆகி – வில்லி:5 17/2
தேம் கள் மா தெரியல் வேந்தர் சேர்ந்த பேர் அவையில் ஆனார் – வில்லி:5 22/4
ஏற்றம்-தன்னில் வேறு ஒருவர் இ பேர் உலகில் இலர் என்ன – வில்லி:5 35/3
பேசாது ஒடுங்கும் பேர் அறிவால் பெரும் போர் வலியால் பிறப்பால் மெய் – வில்லி:5 38/1
பெண்மைக்கு இரதி என வந்த பெண் ஆர் அமுதே பேர் உலகில் – வில்லி:5 39/1
வந்திருந்த பேர் அவையை மதியான் ஆகி மாலை இடு பசும் செம்பொன் மாலையோடும் – வில்லி:5 58/2
நிதி கெழு செல்வத்து அளகையோர் நெருக்கால் நிறைந்த பேர் ஆரவம் ஒருசார் – வில்லி:6 15/3
இச்சைப்படி தன் பேர் அறம் எண் நான்கும் வளர்க்கும் – வில்லி:7 13/1
பேர் அழலும் புகுந்தது என பிணங்கினார் தம் கேள்வர் பிரிந்த மாதர் – வில்லி:8 16/4
அடைந்த தானவர் அரக்கர் பேர் உரகருக்கு ஆலயங்களும் ஆகி – வில்லி:9 5/2
சிஞ்சினீ முகம் தெறித்தனன் தெறித்தலும் தெறித்த பேர் ஒலி கானின் – வில்லி:9 9/2
தழைத்த பேர் ஒளி திவாகரன் கரங்கள் போய் தடவி அ அடவி-கண் – வில்லி:9 17/1
தப்புதல் கருத்து அழிந்து பேர் இரலையோடு உழை இனம் தடுமாற – வில்லி:9 19/2
மா முகில் எனும் பேர் எங்குளது அடர்த்து வாசவன் என் செயும் எம்மை – வில்லி:9 32/3
சீறி அ குரிசில் கீண்ட பேர் உடலை சென்னி தாள் செவ்வையின் இடாமல் – வில்லி:10 28/1
வானோர் பகைவர்களில் ஒருவன் மகத குலத்து மாரத பேர்
ஆனோன் வயிற்றில் அவதரித்தான் அவன் காண் இந்த அடல் வேந்தன் – வில்லி:10 31/1,2
விண்ணில் பயிலும் தேவர்களும் இவன் பேர் சொல்ல வெருவுவரால் – வில்லி:10 32/4
இவனை பயந்தோன் மகவு ஒன்றும் இன்றி சண்டகௌசிக பேர்
தவனை பணிந்து வரம் வேண்ட தவனும் தான் வாழ் தடம் சூதத்து – வில்லி:10 33/1,2
அரச குழாமும் ஈண்டிய பேர் அவையில் கடவுள் அரசு ஈன்ற – வில்லி:10 38/3
துண்ணென்றிட்ட ஐந்து வகை பெரும் பேர் இயத்தின் துவனியினால் – வில்லி:10 40/4
பேர் அற குலமும் வேரற பொருது பிஞ்ஞகன் கிரியும் இமயமும் – வில்லி:10 46/2
அரும் தவ முனிவர் பேர் அவையின் மேன்மையால் – வில்லி:10 92/2
பேர் அழல் வளர்த்திடும் பெற்றி பெற்றனள் – வில்லி:10 96/4
பெயர் பெறும் முனிவர் எவர்க்கும் எண் இரண்டு ஆம் பேர் உபசாரமும் வழங்கி – வில்லி:10 110/1
பேரன் குலத்தோர்கள் முதலோர் இருந்தார்கள் பெயர் பெற்ற பேர்
வீரம்-கொலோ வாகு சாரம்-கொலோ செல்வ மிச்சம்-கொலோ – வில்லி:10 115/2,3
சான்ற பேர் உரலால் உறி-தொறும் எட்டா தயிருடன் நறு நெய் பால் அருந்தி – வில்லி:10 118/3
ஓடினான் ஆவின் பேர் இளம் கன்றை உயிருடன் ஒரு தனி விளவில் – வில்லி:10 119/3
எண்ணிய மன் பேர் அவையின் இயம்பிய புன்சொற்கள் எலாம் எண்ணிஎண்ணி – வில்லி:10 127/2
வேதியர் முதலோர் யாவரும் வேள்வி பேர் அவை வேந்தரும் கண்டார் – வில்லி:10 139/4
கோமகன் நெஞ்சும் நாவும் குளிர்ந்து பேர் உவகை கூர்ந்து – வில்லி:11 25/1
தம்பியர் விழைவால் கூடம் சமைத்த பேர் அழகு காண – வில்லி:11 50/1
அம்பு ராசி சூழ் மண்தலத்து அரசு எலாம் அடங்கு பேர் அவைத்தாக – வில்லி:11 60/3
அழகு பேர் அறிவாகவே கொண்டவர் அற தொழில் புரியாமல் – வில்லி:11 65/3
அம் கண் மாநிலத்து அரசர்-தம் மகளிர் பேர் அரும் பிடி மிசை போத – வில்லி:11 88/1
இன முகில் தவழ்தலின் இரங்கு பேர் இசை – வில்லி:11 97/3
மருங்கு அடர் பேர் அணை வகுக்கவே எனா – வில்லி:11 103/2
கிரண வெண் படைக்கு எதிர் கெடாமல் நின்ற பேர்
இருள் என விளங்கின யானை வெள்ளமே – வில்லி:11 117/3,4
பெருமை ஆண்மை தாள் பீடு நீடு பேர்
தருமம் யாவும் நும் தன்மையாதலால் – வில்லி:11 128/2,3
எதிர் மொழிந்த பேர் ஆசி எய்தியே – வில்லி:11 139/2
உள் நிலாவு பேர் ஒளி மழுங்கு நீள் – வில்லி:11 145/1
மன் இருந்த பேர் அவை-கண் வந்து முந்தை வரிசையால் – வில்லி:11 156/1
காதில் ஆர் என்னுடன் முனைந்து கண் விழிக்க வல்ல பேர்
ஓதில் ஆண்மை குன்றும் என்று உருத்து எழுந்து மாய நின் – வில்லி:11 170/2,3
மல்லல் பானல் விழியாளை மன் பேர் அவையின் அழை என்றான் – வில்லி:11 211/4
வடு மா மரபிற்கு உற தேடும் மன் பேர் அவையின் முன் புக்காள் – வில்லி:11 225/2
பூணே அனையாள் அழுது அரற்றி புன் பேர் அவையில் புகும் சோகம் – வில்லி:11 226/2
சொல்லாது இருந்த பேர் அவையை தொழுதாள் அழுதாள் சோர்வுற்றாள் – வில்லி:11 232/2
சொன்னான் எவரும் தக்கோன் என்று அவனுக்கு ஒரு பேர் சூட்டினர் பின் – வில்லி:11 239/2
பேர் அறன் தரு பிள்ளையை பார்த்து அருள் – வில்லி:12 7/3
துன்றிய பேர் அவை தோற்றம் மிக்கவர் – வில்லி:12 51/2
ஏந்து பேர் அல்குல் கலை நெகிழ்த்து உடுப்பார் இட்ட உத்தரியம் மாற்றிடுவார் – வில்லி:12 62/2
பெண்ணுடை மடம் நாண் அகன்ற பேர் அமளி பேச்சு எலாம் பேசி வந்து அடுப்பார் – வில்லி:12 63/2
தானையும் கரிய பேர் உத்தரியமும் ஆக சாத்த – வில்லி:12 74/3
நீடு பேர் அமரில் பகைவரை செகுக்கும் நினைவினால் நெருப்பிடை நம்மை – வில்லி:12 76/3
அன்பினொடு பேர் அறம் வளர்த்தருள் எயிற்றி மிக அஞ்ச அபிராம எயினன் – வில்லி:12 109/3
சிந்த நின் பேர் பெறு தெய்வ வாளியை – வில்லி:12 128/3
அந்தர துந்துபி அதிரும் பேர் ஒலி – வில்லி:12 144/1
பேர் ஆயிரம் உடையான் மகன் எதிர் கொண்டு இவை பேசும் – வில்லி:12 158/4
எந்தை பெயர் புனை ஆயு எனும் பேர் முடி இறைவன் – வில்லி:12 159/1
பிணி உழந்து முன் பேர் பெறும் பெற்றியான் – வில்லி:12 170/4
பிரமனே முதலா எண்ணும் பேர் பெறும் தேவர் ஈந்த – வில்லி:13 11/1
சண்ட வாயுவின் பேர் வாளி தானவர் அவன் மேல் ஏவ – வில்லி:13 81/2
எண் திசை முழுதும் தன் பேர் எழுது போர் விசயன் என்பான் – வில்லி:13 81/4
வன் காலகேயர் எனும் பேர் திசை வைத்த வீரர் – வில்லி:13 109/4
கூளி கோடி உய்ப்ப குஞ்சரங்கள் கோடி உய்ப்ப பேர்
ஆளி கோடி உய்ப்ப வாயு கதி கொடு அந்தரத்தின் மேல் – வில்லி:13 117/1,2
சிந்தை விழி மலரொடு பேர் உவகை பொங்க சென்று எதிர் போய் வணங்குதலும் சிதைவு இலாத – வில்லி:14 4/2
கலங்கி விழ கனம் அதிர்வ போல ஆர்த்து காஞ்சன பேர் எழில் வனமும் கடந்திட்டானே – வில்லி:14 17/4
மெய் வனப்பும் அடல் வலியும் மிகுத்த வாகை வீமன் எனும் பேர் திசையின் விளக்கும் வீரன் – வில்லி:14 18/2
பேறு இலாதவர் பேர் அருள் இலாதவர் பிறிதும் – வில்லி:14 43/3
தந்தி பேர் உழுவை ஆளி எண்கு இவற்றால் தாம் இடர் உழந்து மெய் தளர்ந்து – வில்லி:15 2/3
செறிந்த பேர் உடலும் ஆவியும் சிந்த தென் புலத்து இமைப்பினில் சென்றான் – வில்லி:15 20/3
எண் வகை பெரும் திசையினும் நினது பேர் இசை இலா திசை இல்லை – வில்லி:16 9/1
பெரு நலம் பெறு மகனை அ பேர் அற கடவுள் – வில்லி:16 54/1
கோபத்தாலும் பேர் படைத்த கொடிய முனிவன் துருவாசன் – வில்லி:17 1/2
முன்னே நுகர்ந்தாம் சாக பல மூலம் பல பேர் முனிவரொடும் – வில்லி:17 8/2
வண்டு ஓலிடும் தார் பேர் அறத்தின் மகனே உன்னை அரசு என்று – வில்லி:17 13/3
அன்னோன் மொழி கேட்டு அ முனியும் அடைந்தான் தன் பேர் அரும் தவ கான் – வில்லி:17 17/1
பின்னோர் வணங்க பேர் அழலில் பிறந்தாள் மகிழ பேரருட்கு – வில்லி:17 17/3
அ நெடு வனத்தில் சில் நாள் அகன்ற பின் அமித்திரன் பேர்
என்னும் மா முனிவற்கு என்றே யாவரும் அருகு செல்லா – வில்லி:18 1/1,2
கண்டு இரு கண்ணும் இதயமும் களிப்ப கட்செவி பேர் அணை மறந்து – வில்லி:18 14/1
இருவரில் இளையோன் மொழிந்தனன் தன் பேர் இதய மா மலர் கிடை எடுத்தே – வில்லி:18 20/4
எம் பெரும் கொழுநன் ஆவதற்கு உருகும் இறைவனே எனது பேர் இதயம் – வில்லி:18 21/2
வெம் திறல் மல்லும் புரி தொழில் உடையேன் விருதுடை பலாயனன் என் பேர்
இந்திரன் உலகு-தன்னிலும் எண்ணில் என் தொழிற்கு எதிர் இலை என்றான் – வில்லி:19 14/3,4
சே ஒளி மகுட சென்னியான் இருந்த பேர் அவை சிறப்புற சென்று – வில்லி:19 17/2
பின்னரும் சில் நாள் அகன்ற பின் நகுலன் பேர் அழகினுக்கு வேள் அனையான் – வில்லி:19 20/1
குன்றினும் தன் பேர் எழுதினோன் அவன்-தன் கொற்றம் யார் கூறுதற்கு உரியார் – வில்லி:19 21/4
தேர் மிசை வந்த மல்லன் சிதைந்த பேர் உறுப்பினோடும் – வில்லி:20 13/1
பிணம் கலன் அணிந்தது அன்ன பேர் எழில் பெற்றியான் நெஞ்சு – வில்லி:21 63/3
கூர்ந்த பேர் ஆர்வமோடு இறைஞ்சி கூறுவான் – வில்லி:21 64/4
செருமுகத்தினில் எனக்கு நீ செய்த பேர் உதவிக்கு – வில்லி:22 19/3
பேர் அணிப்பட வகுத்து மற்று யாரினும் பெரியோன் – வில்லி:22 23/3
துலங்கு பேர் ஒளி அருக்கனில் உருத்து எழு தோற்றத்து – வில்லி:22 33/3
பிறிந்த பற்பல பேர் அணி நால் வகை படையும் – வில்லி:22 45/3
ஏகுகின்ற பேர் இராசராசனை எதிர் தகைந்து – வில்லி:22 68/3
பேர் உலூகமும் பிணையும் நல்கிய பெரும் பிறப்புடை பரி திண் தேர் – வில்லி:24 5/1
இருந்த பேர் அவை விட்டு மற்று அவர் இதயம் இப்படி என நினைந்து – வில்லி:26 18/1
பேர் படைத்த விசயனுடன் மும்மை நெடும் பிறவியினும் பிரியான் ஆகி – வில்லி:27 1/1
பேர் முடித்தான் இப்படியே யார் முடித்தார் இவனுடனே பிறப்பதே நான் – வில்லி:27 13/4
மூல பேர் இட்டு அழைத்த மும்மத மால் யானைக்கு – வில்லி:27 41/3
அரி சுமந்த பேர் ஆசனத்து அழகுடன் இருந்த – வில்லி:27 88/3
நாட்டு வந்த பேர் ஐவர்க்கும் நல் குருநாடு – வில்லி:27 90/3
இந்த வண்ணம் முன் இருந்த பேர் அவையில் ஏயினான் இசை கொள் வேயினான – வில்லி:27 103/4
பேர் அரா அணை துறந்த மாயன் இவை பேச வன்பினொடு பின்னையும் – வில்லி:27 117/1
சால முற்றும் இனி அவர் கருத்து என நினைந்து பேர் அவை தணந்து போய் – வில்லி:27 123/2
இருந்த பேர் அவையின் நெடிது உயிர்த்திடும் இராசராசன் அவனுக்கு இவன் – வில்லி:27 124/3
மாண்டவர்க்கு உதவி ஆய பேர் அறமும் இசையும் ஆண்மையும் வளர்த்திடும் – வில்லி:27 128/3
பேர் அனைத்தும் என உள் அழிந்து சில பேசினான் உயர் பிதா மகன் – வில்லி:27 131/4
பெரும் துயில் அநந்த போக பேர் அணை துறந்த மாலும் – வில்லி:27 183/3
இன்புற நகைத்து வேந்தர் இருந்த பேர் அவையின் எய்த – வில்லி:27 187/2
வாரணமே பொதுவே ஒரு பேர் இட வந்தருளும் புயலே – வில்லி:27 206/3
பிரித்தான் அவனும் சூளுற்றான் என்றார் இருந்த பேர் அவையோர் – வில்லி:27 224/4
அரியின் புதல்வன்-தனக்கு ஒரு பேர் அம்பு ஆகியது ஆர் அறியாதார் – வில்லி:27 229/4
பேய் அனார் சிலர் பேர் அறிவு இன்மையால் பெற்ற தாய் எனக்கு என வந்து – வில்லி:27 247/3
பின் ஒரு பிறப்பின் யாமே இராம லக்கும பேர் பெற்றோம் – வில்லி:29 7/1
நீ செய்த பேர் உதவி யார் செய்தார் என உரைத்தான் நெறி செய் கோலான் – வில்லி:29 75/4
பீடு கொண்டு அநேக மன்னர் பேர் அணி-கண் நிற்கவும் – வில்லி:30 7/2
தோலா அர்த்த சந்த்ர பேர் வியூகம் வகுத்தான் துளவோனே – வில்லி:31 2/4
மன்னன்-தனை அ சந்தனுவின் மைந்தன் பெரும் பேர் அணி நிறுவி – வில்லி:31 11/1
கம்பித்தன கார் உடல் பேர் உயிரும் – வில்லி:32 11/1
அதிர்ந்தார் சிறு நாண் பேர் ஒலியால் உடையா அல்ல அகிலாண்டம் – வில்லி:32 23/2
என் மேல் நினைவு என்று அவர் அவர் பேர் இரதம் துணித்து சிலை துணித்து – வில்லி:32 27/2
கரிஞ்சம் என்று உள்ள பேர் வியூகமும் கட்டினான் – வில்லி:34 5/4
சிரத்தின் நின்று எண்ண ஓர் பேர் பெறும் சேவகன் – வில்லி:34 16/2
இரு தளத்தினும் இருவர் அம்பினும் ஏவுணாத பேர் எந்த மன்னரே – வில்லி:35 7/4
ஆறு போரினும் பட்ட பேரினும் அறுமடங்கு பேர் அன்று பட்டதே – வில்லி:35 8/4
இற்ற பேர் உடம்பு அவனி மேல் எடுத்த வில்லுடன் வீழவும் – வில்லி:36 7/2
ஆயிரம் வடிவாய் முந்தி அரசர் பேர் அணியை எல்லாம் – வில்லி:36 17/2
இ பேர் எழுவர் சிரம் ஏழும் எழுந்து துள்ளி – வில்லி:36 31/1
மை பேர் எழிலி அகல் வானிடை வந்த எல்லை – வில்லி:36 31/2
கை பேர் எழில் பைம் கழங்கு என்றனர் கண்ட வானோர் – வில்லி:36 31/4
பேர் ஆறு மூழ்கி மறை நூல் பிதற்றி மிடறும் பிளந்து பிறவி – வில்லி:37 1/1
பூ கம்பம் ஆக இனமோடு அலம்புசனும் முன்பு போக ஒரு பேர்
யூகம் சருப்பதோபத்ரம் ஆக அணி செய்து மான உரவோன் – வில்லி:37 10/3,4
நீயும் ககனம் குடியேற நின் பேர் உடலம் நீள் நிலத்தில் – வில்லி:37 32/1
மண்ணும் திகைக்கும்படி மலைந்தான் மன் பேர் உயிருக்கு ஆர் உயிரும் – வில்லி:37 37/3
வலியில் அன்று தந்தை செற்ற மைந்தனுக்கு வந்த பேர்
நலிவு எலாம் அகற்றும் நாமம் நால்_இரண்டு எழுத்துடன் – வில்லி:38 1/1,2
பேர் பெறும் சிகண்டி தலையாக முன்பு கொண்டு உலகு பேரும் அன்றும் இன்று-கொல் என – வில்லி:38 30/3
நிறமும் உண்மை அறிவும் நெறியும் புகழும் திகழ் பேர்
அறமும் பொன்றும் நின்னோடு ஐயா அந்தோ அந்தோ – வில்லி:38 40/3,4
வெரு கொள் பேர் அரவம் அன்னான் வில்லும் முன் அற்று வீழ – வில்லி:39 12/2
அன்புடன் கண்டு பேர் அனிலன் மா மதலை போய் – வில்லி:39 30/2
தரையில் வீழ் சல்லியன்-தன்னையும் தனது பேர்
இரதம் மேல் ஏற்றி அ இலக்கணகுமரனாம் – வில்லி:39 32/1,2
பின் நிறுத்தி மாருதியை பேர் அணியில் பல வகையாம் – வில்லி:40 4/1
நெடு மேருவின் மு குவடு ஒடித்தான் நேய புதல்வன் பேர் உடலில் – வில்லி:40 75/3
பெரும் பேர் அறத்தின் திருமகவை பிடிப்பான் எண்ணி முடிப்பான் போல் – வில்லி:40 81/1
பரும் பேர் உரக கொடி வேந்தன் பட்டான் மிகவும் பரிபவம் என்று – வில்லி:40 81/3
நில-கண் எழும் துகள் வானிடை சென்றிட நின்றனர் பேர் அணியே – வில்லி:41 3/4
பேர் இரு மான வரூதினியின் திரள் பேசுறலாம் அளவோ – வில்லி:41 6/4
பொன் எதிர் பேர் ஒளி அருள் வடிவு ஆகிய பூபதி வருதி எனா – வில்லி:41 17/2
எட்டு ஆனை தம்பமுடன் சய தம்பம் நாட்டிய பேர் இறைவன் மைந்தன் – வில்லி:41 135/1
அம் கை ஆர்த்து அனைத்துளோரும் அரற்று பேர் அரவம் கேட்டு – வில்லி:41 155/1
பேர் அமர் ஆண்மை கேட்டு பிதாமகன் என் சொன்னானோ – வில்லி:41 165/4
மாற்று அரிய பேர் அழல் வளர்த்தி என வல்லே – வில்லி:41 174/3
எண்ணுடை காமனை எரித்த பேர் அழல் – வில்லி:41 213/3
பேர் அரசன் மகன் முதலா எத்தனை பேர் பட்டாலும் பெரியது அன்றே – வில்லி:41 237/2
பேர் அரசன் மகன் முதலா எத்தனை பேர் பட்டாலும் பெரியது அன்றே – வில்லி:41 237/2
அரக்கன் அ பேர் அவை அகன்ற பின் பகை – வில்லி:41 246/1
தானை அம் கடலை மிடல் உற வகுத்து தான் முதல் பேர் அணியாக – வில்லி:42 4/3
பேசிய கன்னன் சகுனி சல்லியரை பேர் அணியாகவே நிறுத்தி – வில்லி:42 6/4
கைத்தலத்து அடங்கும் பொருள் என காத்து காவலர் நின்ற பேர் அணி கண்டு – வில்லி:42 9/2
அநேகம் ஆயிரம் பேர் பட கவந்தம் ஒன்று ஆடும் அ கவந்தங்கள் – வில்லி:42 48/1
இரங்கும் ஆழ் கடல் பேர் உக இறுதியில் எறியும் – வில்லி:42 115/3
பேரி பம்பின கொம்பு தழங்கின பேர் இயங்கள் பெயர்ந்து கறங்கின – வில்லி:42 126/2
பேர் ஆழி அறிதுயிலும் பெருமிதமும் உடன் மறந்து பிறந்த மாயோன் – வில்லி:42 164/2
இன்னம் ஒரு பனைத்தனை போழ்து உண்டு என நின்றனன் எழு பேர் இவுளி தேரோன் – வில்லி:42 169/4
மதலை பேர் எடுத்து போரில் மடிந்தவாறு உரைத்தபோதே – வில்லி:43 20/1
பேர் அறன் மைந்தன் நாவின் பிழை அற பேசுவானே – வில்லி:43 26/4
பேச்சினால் வெருவுண்டும் படாதது உண்டோ பேர் அனிலன் மகனால் அ பெருமான் வாளி – வில்லி:43 40/4
பிறிந்த பல் அணியும் ஒன்ற பேர் அணி ஆக்கி நின்றான் – வில்லி:44 18/4
பேர் அணிகலம் சேர் மார்பன் பேர் அணி ஆக்கி நின்ற – வில்லி:44 19/1
பேர் அணிகலம் சேர் மார்பன் பேர் அணி ஆக்கி நின்ற – வில்லி:44 19/1
கொன்ற காளையை ஒத்த பேர் இசை கொண்ட ஆண்மையினான் – வில்லி:44 38/4
வீரனுக்கும் மிகுத்த பேர் அமர் விளைய வேறு ஒருபால் – வில்லி:44 40/4
பழுது அற வீழ் படை மன்னவர் பேர் உடல் பற்பல அம்பினவே – வில்லி:44 52/1
பேர் ஆண்மை செய் சேனாபதி பின்னிட்டிடு முன்னே – வில்லி:44 64/1
பெரும் கள பரப்பின் அணி பெற அணிந்து பேர் உலகு உய்யுமாறு இருண்ட – வில்லி:45 5/3
அம் கண் மா நிலமும் தந்தனை என பேர் அறத்தின் மா மகன் இவை உரைப்பான் – வில்லி:45 8/4
துரியோதனன்-தன் இளையோரில் சுதக்கண பேர்
பெரியோன் முறிந்த பெரும் சேனையின் பின்பு நின்றோன் – வில்லி:45 72/1,2
மன்னவர்கள் மன்னனையும் வன் பேர் அணி ஆக்கி – வில்லி:45 166/2
பின் ஆக வாங்கும் பிறை அம்பும் பேர் அமரில் – வில்லி:45 176/3
தலை கலங்கினும் பேர் அவை மூன்றினும் தளர்வு இலாதவர் கற்ற – வில்லி:45 184/3
சுரிமுகங்களில் பேர் இயங்களில் எழு துவனியால் பகிரண்டம் – வில்லி:45 186/1
வன் போர் புரி வெம் கணை அங்கர்_பிரான் மறனால் உயர் பேர் அறனார் குமரன்-தன் – வில்லி:45 204/1
வாயு கணை ஏவினன் வானவர்_கோன் மைந்தன் திகழ் பேர் ஒளி வான்மணியின் – வில்லி:45 216/1
ஓர் அஞ்சு பேர் உளரால் அறம் தவாத உதிட்டிரன் ஆதியர் உரக கொடியோன் ஆதி – வில்லி:45 256/1
என கொண்டு சுயோதனன் பேர் இரக்கமுடன் அழுது அரற்ற இருந்த வேந்தர் – வில்லி:45 262/1
பேர் அறத்தின் மகன் முதலாம் பிள்ளைகள் ஐவரும் தம்மை பெற்ற பாவை – வில்லி:45 263/1
பின்னிய செம் சடை குழலாய் ஈது என்ன பேர் அறிவு பெற்ற தாயின் – வில்லி:45 264/3
செல் எடுத்த பேர் இடி என முறை முறை தொடுத்தனர் தேர்களும் செலுத்தி – வில்லி:46 25/3
இறுதி நாள் என ஆங்கு அவன் அணிந்த பேர் இகல் அணியிடை சென்றான் – வில்லி:46 46/4
மற்று அவன்-தனை முதுகு கண்டு அவன் திரு மாதுலன் கிருப பேர்
கொற்றவன் புறம் தர மலைந்து ஏனை வெம் கொடும் சிலை குல வேந்தர் – வில்லி:46 53/1,2
தியங்குகின்ற பேர் இறுதி கண்டு உயங்குதல் சிந்தையில் சிறிது அற்ற – வில்லி:46 54/3
கொடி மாறி குருகுலத்தார் கோவே நின் பேர் மாறி குலவும் மாலை – வில்லி:46 133/2
ஓம உண்டி கொள் பேர் அழலோடு அடல் ஊதை வெம் சமர் ஆடியவாறு என – வில்லி:46 178/1
ஊறு மிஞ்சிய பேர் உடலோடு எதிர் ஓடி வன் தொடை கீறிட மாறு அடும் – வில்லி:46 185/3
உரக துவசன் அயர்கின்ற ஆவியின் உணர்வொடு துயில்வது கண்டு பேர் உடல் – வில்லி:46 200/1
மிடைந்துமிடைந்து எதிர்கொள்ள வீரர் உறை பேர் உலகம் மேவினானே – வில்லி:46 236/4

மேல்


பேர்கலா (1)

மான் இனம் பேர்கலா மருங்கு வைகுமால் – வில்லி:11 94/4

மேல்


பேர்த்தும் (1)

பேர்த்தும் முந்துற திருகினன் அரசொடும் பெரும் படையொடும் அம்மா – வில்லி:46 55/4

மேல்


பேர்ந்து (1)

பேர்ந்து போய் பிழைப்போம் என்றான் பிதாவினும் கருணை மிக்கான் – வில்லி:18 9/4

மேல்


பேரப்பேர (1)

பேரப்பேர தேர் கடவி பின்னிட்டவர்க்கு முன் இட்டான் – வில்லி:40 72/4

மேல்


பேரர் (1)

புத்திரன் பேரர் கங்கை பூம் துறை அடைந்த போதில் – வில்லி:5 8/1

மேல்


பேரருட்கு (1)

பின்னோர் வணங்க பேர் அழலில் பிறந்தாள் மகிழ பேரருட்கு
தன்னோடு ஒருவர் நிகர் இல்லான் இருந்தான் அந்த தனி வனத்தே – வில்லி:17 17/3,4

மேல்


பேரவை (1)

பஞ்சவரின் நடுப்பிறந்தோன் பஞ்சவன் பேரவை எய்தி பஞ்ச பாண – வில்லி:7 36/1

மேல்


பேரன் (3)

பேரன் யான் விறல் இடிம்பன் மா மருகன் என அரக்கர் பெருமான் மனத்து – வில்லி:10 62/3
பேரன் குலத்தோர்கள் முதலோர் இருந்தார்கள் பெயர் பெற்ற பேர் – வில்லி:10 115/2
பேரன் புகன்ற மொழி கேள்விசெய்து பெரியோன் முகிழ்த்து நகையா – வில்லி:37 7/1

மேல்


பேரன்-தன்னோடு (1)

மன் முரி குவவு திண் தோள் வாசவன் பேரன்-தன்னோடு
அல் முரி இரவி_மைந்தன் அரும் சமர் விளைத்த காலை – வில்லி:41 101/1,2

மேல்


பேரனாம் (1)

பிதாமகன் பரிவுடன் முனிந்து சில பேச நாசம் உறு பேரனாம்
விதார பொய்ம்பனும் விதுரன் அல்லது வில் வல்ல வீரர் பிறர் இல்லையோ – வில்லி:27 132/1,2

மேல்


பேராசையினால் (1)

பெண் போல்வாளை கைப்பிடிக்கும் பேராசையினால் பேதுற்றார் – வில்லி:5 33/4

மேல்


பேராண்மை (1)

அடவி எங்கணும் வேட்டையால் தங்கள் பேராண்மை
நடவி நன் பகல் இரவு கண் துயிலலர் நடந்தார் – வில்லி:3 125/2,3

மேல்


பேராத (1)

பேராத நிலை நின்று வன்போடு சாபம் பிடித்து எங்கணும் – வில்லி:33 11/1

மேல்


பேராள் (1)

தோள்களின் கழையை வென்ற துச்சளை என்னும் பேராள் – வில்லி:2 79/4

மேல்


பேரி (1)

பேரி பம்பின கொம்பு தழங்கின பேர் இயங்கள் பெயர்ந்து கறங்கின – வில்லி:42 126/2

மேல்


பேரிகை (1)

முட்ட எண் திசா முகங்களும் பேரிகை முழங்க – வில்லி:22 24/2

மேல்


பேரிடம் (1)

பேசு இலா வள வணிகர்-தம் பேரிடம் ஒருபால் – வில்லி:27 64/4

மேல்


பேரியும் (1)

சங்கும் பேரியும் தாரையும் சின்னமும் – வில்லி:13 53/1

மேல்


பேரில் (1)

அத்தனை பேரில் யாமும் ஒருவராய் அடங்கி நின்றேம் – வில்லி:11 13/2

மேல்


பேரினான் (2)

பிறந்தனன் கடோற்கசன் என்னும் பேரினான் – வில்லி:4 28/4
உரை நிலம் கடந்த சீர் உரைகொள் பேரினான் – வில்லி:11 101/4

மேல்


பேரினும் (1)

ஆறு போரினும் பட்ட பேரினும் அறுமடங்கு பேர் அன்று பட்டதே – வில்லி:35 8/4

மேல்


பேருடை (1)

பராவு பேருடை சேர செம்பியருடன் பாண்டியன் முதலோரும் – வில்லி:28 4/3

மேல்


பேருடைய (1)

நாடு அளித்திடவும் ஐந்து பேருடைய நகர் அளித்திடவும் வேண்டுமோ – வில்லி:27 114/2

மேல்


பேரும் (3)

பெரும தஞ்சம் இன்றி நெஞ்சு பேரும் என்று பேசினான் – வில்லி:11 185/4
தம்பியர் ஐந்து பேரும் தனித்தனி ஏவல் செய்ய – வில்லி:27 154/1
பேர் பெறும் சிகண்டி தலையாக முன்பு கொண்டு உலகு பேரும் அன்றும் இன்று-கொல் என – வில்லி:38 30/3

மேல்


பேரை (2)

நின்ற பேரை அ நெடும் கணாள் வினவலும் நிருபன் – வில்லி:7 65/2
ஈரம் துறந்த ஒரு நூறு பேரை மகுடம் துணிப்பல் எனவே – வில்லி:37 7/3

மேல்


பேரையும் (1)

வான் விடும் பேரையும் வானில் உய்த்தனன் அரோ – வில்லி:34 17/4

மேல்


பேரோன் (1)

அன்போடு இறந்தான் முதல் கிந்தமன் ஆன பேரோன்
தன் போல் மகிழ்நனுடனே செம் தழலின் எய்தி – வில்லி:2 50/2,3

மேல்


பேழை-தன்னில் (1)

மிதவை அம் பேழை-தன்னில் பொதிந்து நீ விட அப்போது அ – வில்லி:27 150/3

மேல்


பேழையில் (1)

பின்னை வந்ததும் பேழையில் விடுத்ததும் பிழை இலாது உரைத்திட கேட்டே – வில்லி:27 246/4

மேல்


பேறு (12)

செல்வார் பெறும் பேறு இனி நீ அருள்செய்தி என்றான் – வில்லி:2 61/4
பெற்றோன் பெற்ற பேறு மக பெற்றார் தம்மில் பெற்றார் யார் – வில்லி:3 91/4
பேறு அற அன்று ஒரு முனிவன் வார்த்தை கேட்டு பிளந்தனை பல் வேடுவரை பிறை வாய் அம்பால் – வில்லி:12 97/4
பேறு இலாதவர் பேர் அருள் இலாதவர் பிறிதும் – வில்லி:14 43/3
பேறு இலாமையின் இறந்தனர் போலும் இ பெரியோர் – வில்லி:16 49/4
அரு மா தவ பேறு ஆனது எமக்கு அம்மா என்ன செம்மாந்து – வில்லி:17 2/1
பிறன் இல் தேடும் பெரும் பாவி பெறும் பேறு எமக்கும் பேறு என்றார் – வில்லி:39 42/4
பிறன் இல் தேடும் பெரும் பாவி பெறும் பேறு எமக்கும் பேறு என்றார் – வில்லி:39 42/4
வம்பு ஓதி என் பேறு வல் ஆண்மை புனை அந்த வில்லாளி கூர் – வில்லி:40 88/3
பேறு இலாமல் முனை உற பிளந்து கீழ் விழுந்தவே – வில்லி:42 29/4
உரைபெறு நல் கவசமும் குண்டலமும் ஈந்தேன் உற்ற பெரு நல் வினை பேறு உனக்கே தந்தேன் – வில்லி:45 248/3
யான் பெற்ற பெரும் தவ பேறு என்னை அன்றி இரு நிலத்தில் பிறந்தோரில் யார் பெற்றாரே – வில்லி:45 249/4

மேல்


பேறுடன் (1)

பெரும்பெரும் தரணிபர் பேறுடன் வேறலால் – வில்லி:39 33/2

மேல்