பா – முதல் சொற்கள், வில்லி பாரதம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பா 1
பாக்கிய 2
பாக்கியம் 6
பாக 1
பாகங்கள்-தோறும் 1
பாகசாதனன் 1
பாகசாதனன்-தன் 1
பாகசாதனனும் 2
பாகசாதனனே 1
பாகசாதனி 2
பாகத்து 2
பாகம் 9
பாகமாய் 1
பாகமும் 1
பாகர் 5
பாகர்-தம்மில் 1
பாகரும் 3
பாகன் 26
பாகன்-தன்வயின் 1
பாகன்-தனது 1
பாகன்-தானும் 1
பாகனார் 1
பாகனும் 5
பாகனுமே 1
பாகனே 1
பாகனை 5
பாகனையும் 2
பாகாய் 1
பாகீரதி 1
பாகு 16
பாகும் 6
பாகை 3
பாகையும் 2
பாகொடு 1
பாங்கர் 3
பாங்கரும் 1
பாங்காக 1
பாங்காய் 2
பாங்கானான் 1
பாங்கி 2
பாங்கினால் 2
பாங்கினில் 1
பாங்கு 4
பாங்குடன் 1
பாங்குடனே 1
பாங்குடை 1
பாங்குற 1
பாங்கே 2
பாச 3
பாசகாரிகள் 1
பாசடை 1
பாசடைகளும் 1
பாசத்துடனே 1
பாசம் 2
பாசமொடு 1
பாசறை 22
பாசறையில் 4
பாசறையை 1
பாசிளம் 1
பாசுபத 3
பாசுபதம் 1
பாஞ்சசன்னியமும் 1
பாஞ்சால 1
பாஞ்சாலர் 8
பாஞ்சாலர்-தம்மில் 1
பாஞ்சாலர்க்கு 2
பாஞ்சாலரின் 1
பாஞ்சாலன் 4
பாஞ்சாலி 3
பாஞ்சாலிக்கு 1
பாட்டன் 1
பாட 5
பாடல் 2
பாடலம் 1
பாடவே 2
பாடாமல் 1
பாடி 17
பாடியில் 2
பாடியும் 2
பாடிவீடு 4
பாடின 1
பாடினர் 2
பாடினர்கள் 1
பாடினன் 1
பாடினார் 1
பாடினான் 1
பாடு 11
பாடும் 3
பாடுவ 1
பாடுவர் 1
பாடுவார் 1
பாடுவார்களே 1
பாடே 1
பாடை 4
பாடைகளின் 1
பாண் 1
பாண்டத்தின் 1
பாண்டவ 1
பாண்டவர் 17
பாண்டவர்-தங்கட்கு 1
பாண்டவர்-தம் 4
பாண்டவர்-தம்மை 3
பாண்டவர்-தாமும் 1
பாண்டவர்க்கு 4
பாண்டவர்க்கும் 1
பாண்டவர்கள் 5
பாண்டவரில் 2
பாண்டவரும் 4
பாண்டவரோடு 1
பாண்டவன் 1
பாண்டவன்-தனை 2
பாண்டவனை 1
பாண்டி 1
பாண்டியன் 3
பாண்டியனும் 1
பாண்டு 19
பாண்டுவின் 5
பாண்டுவும் 2
பாண்டுவே 1
பாண்டுவை 1
பாண 1
பாணங்களின் 1
பாணம் 15
பாணம்-தன்னை 1
பாணம்-அவை 1
பாணமும் 1
பாணமே 1
பாணன் 1
பாணி 2
பாணிகளாலும் 1
பாணியால் 2
பாணியுடனே 1
பாத 8
பாதக 2
பாதகத்தில் 1
பாதகம் 6
பாதகம்-தன்னில் 1
பாதகர் 1
பாதகரை 1
பாதகன் 1
பாதகனை 1
பாதத்தில் 1
பாதத்து 1
பாதநம் 1
பாதப 1
பாதபங்களின் 1
பாதபங்களுமே 1
பாதம் 28
பாதம்-தன்னை 1
பாதமும் 1
பாதமே 1
பாதல 1
பாதலத்தில் 1
பாதலத்தினுடன் 1
பாதலம் 4
பாதலம்-தனில் 1
பாதவ 2
பாதவம் 2
பாதவம்-அது 1
பாதனார் 1
பாதாரவிந்தத்து 1
பாதாலத்து 1
பாதி 10
பாதியாயினும் 1
பாதியுடனே 1
பாதியே 1
பாந்தள் 10
பாந்தளோடு 1
பாப்பு 1
பாம்பின் 1
பாம்பு 2
பாய் 17
பாய்ச்சல் 1
பாய்ந்த 2
பாய்ந்தது 1
பாய்ந்தன 1
பாய்ந்தான் 4
பாய்ந்து 2
பாய்வரோ 1
பாய்வன 3
பாய 3
பாயல் 4
பாயலாய் 1
பாயலில் 1
பாயலின் 1
பாயலோ 1
பாயவே 1
பாயிர 2
பாயிரம்-கொல் 1
பாயும் 9
பார் 84
பார்-தனக்கு 1
பார்-மின்கள் 1
பார்_மகள் 3
பார்_மடந்தை-தன் 1
பார்க்கவன் 2
பார்க்கவே 1
பார்க்கின் 2
பார்க்குங்கால் 2
பார்க்கும்-தோறும் 1
பார்த்த 1
பார்த்தருளி 1
பார்த்தருளிய 1
பார்த்தன் 25
பார்த்தனது 1
பார்த்தனன் 1
பார்த்தனால் 1
பார்த்தனும் 2
பார்த்தனே 1
பார்த்தனை 1
பார்த்தனையும் 1
பார்த்தான் 1
பார்த்தானே 1
பார்த்திருந்தார் 1
பார்த்திருந்து 1
பார்த்திலன் 1
பார்த்திலை 3
பார்த்திவர் 7
பார்த்திவர்-தம்முடன் 1
பார்த்திவர்-ஆனவர் 1
பார்த்திவருக்கு 1
பார்த்திவருடன் 1
பார்த்திவரும் 1
பார்த்திவரோடு 1
பார்த்திவற்கு 1
பார்த்திவன் 8
பார்த்திவன்-தன்னை 1
பார்த்திவனுடன் 1
பார்த்திவனை 1
பார்த்து 7
பார்ப்பரோ 2
பார்ப்பன 5
பார்ப்பான் 1
பார்ப்பு 1
பார்முகம் 1
பார்வை 6
பார்வையால் 2
பார 10
பாரகம் 1
பாரணம் 1
பாரத 8
பாரதப்போர் 1
பாரதம் 6
பாரதம்-தன்னை 1
பாரதம்-தன்னோடு 1
பாரம் 5
பாரமாய் 1
பாரமான 1
பாரமும் 1
பாரா 1
பாராதான் 1
பாராநின்ற 1
பாராமல் 2
பாரிடங்களும் 1
பாரிடம் 2
பாரிடம்-தன்னால் 1
பாரிடமே 1
பாரித்தானே 1
பாரிய 1
பாரில் 11
பாரிலே 1
பாரின் 4
பாரினில் 1
பாரினுக்கு 1
பாரினும் 1
பாரீர் 1
பாருத 1
பாருது 1
பாரும் 6
பாரே 1
பாரேன் 1
பாரை 2
பாரோர் 1
பால் 30
பால்மதி 1
பாலகர் 2
பாலகரை 1
பாலகன் 1
பாலகனுக்கு 1
பாலம் 1
பாலர் 4
பாலராய் 1
பாலரும் 1
பாலரை 1
பாலள் 1
பாலன் 3
பாலனே 1
பாலாய் 1
பாலும் 13
பாலே 1
பாலை 3
பாலை-வாய் 1
பாலையால் 1
பாலொடு 1
பாலோ 1
பாவக 1
பாவகமாம் 1
பாவகற்கு 1
பாவகன் 5
பாவகன்-தனக்கு 1
பாவகனாய் 1
பாவநாச 1
பாவம் 16
பாவமும் 4
பாவமே 4
பாவமோ 1
பாவலர் 1
பாவலர்க்கு 1
பாவலன் 1
பாவனன் 1
பாவனன்-தன் 1
பாவனனை 2
பாவனை 1
பாவாய் 2
பாவி 5
பாவி-தன் 1
பாவித்தாங்கு 1
பாவிப்பன 1
பாவியர் 1
பாவியரும் 1
பாவியானது 1
பாவியும் 2
பாவியேன் 1
பாவியோடு 1
பாவை 35
பாவை-தன் 2
பாவை-தன்னையும் 1
பாவை-தனை 1
பாவைக்கு 1
பாவைமாரும் 1
பாவையர் 2
பாவையரின் 1
பாவையரும் 1
பாவையின் 2
பாவையுடன் 1
பாவையும் 3
பாவையை 5
பாழ்படுத்தி 1
பாழ்படுத்தும் 1
பாழி 5
பாழி-தொறும் 1
பாளை 3
பாளை-வாய் 1
பாளையத்திடையே 1
பாளையத்தின் 1
பாளையம் 1
பாற்கடல் 2
பாற்கடலான் 1
பாற்கடலில் 1
பாற்கடலினிடையே 1
பாற்றுக்கும் 1
பாறவே 1
பாறினவே 1
பாறு 1
பாறை 1
பான்மை 3
பான்மையார் 1
பான்மையாரை 1
பான்மையால் 1
பான்மையின் 2
பான்மையினால் 1
பான்மையே 1
பான்மையை 2
பான்மையோடு 1
பானல் 2
பானாள் 1
பானீயத்துக்கு 1
பானு 5
பானுராச 1
பானுவின் 3
பானுவுக்கும் 1
பானுவும் 2
பானுவே 1

தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்


பா (1)

பா மரு பனுவல் மாலை பாண்டவர்-தம்மை நின் கை – வில்லி:11 25/3

மேல்


பாக்கிய (2)

பண்டு மழு படையோன் அ மழுவால் கொண்ட பாக்கிய பூமியும் சேரன் பதிகள் யாவும் – வில்லி:7 47/3
பாகசாதனி தவம் செய் பாக்கிய பூமியை நோக்கி பரிவினோடும் – வில்லி:12 89/2

மேல்


பாக்கியம் (6)

பாக்கியம் என்ன உற்பவிக்க நீ என – வில்லி:1 65/3
பாக்கியம் வந்து இருவருக்கும் பலித்தது அல்லால் பாயல் நலத்து இப்படி யார் பயன் பெற்றாரே – வில்லி:7 42/4
பாக்கியம் நெஞ்சுற பலித்தது என்னவே – வில்லி:21 25/3
பரிந்து நான் அன்றே உனை வளர்த்து எடுக்க பாக்கியம் செய்திலேன் என்றாள் – வில்லி:27 249/4
பாயலாய் வாழ நீ பாக்கியம் செய்தது என் – வில்லி:34 1/2
பாகனும் ஆக பெற்றேன் பாக்கியம் பலித்தவாறே – வில்லி:45 35/4

மேல்


பாக (1)

மா தனத்து அளகை ஆளும் மன் என வானில் பாக
சாதன கடவுள் என்ன தகும் பெரும் தரணி வேந்தன் – வில்லி:39 4/1,2

மேல்


பாகங்கள்-தோறும் (1)

பாகங்கள்-தோறும் ஒரு கோடி மன்னர் பகதத்தனோடு நிறுவி – வில்லி:37 10/2

மேல்


பாகசாதனன் (1)

பாகசாதனன் மதலை தெய்வ பாகன் பாகு அடரும் நெடும் பனை கை பகட்டின் மேலான் – வில்லி:43 36/1

மேல்


பாகசாதனன்-தன் (1)

கார் பாகசாதனன்-தன் மகனுக்கு எல்லா கலகமும் செய் வஞ்சனையே கற்ற கள்வன் – வில்லி:45 18/1

மேல்


பாகசாதனனும் (2)

புன் பாகசாதனனும் தன் அடி போற்றி நிற்ப – வில்லி:5 85/2
பாகசாதனனும் ஏனைய திசையின் பாலரும் பகடு மேற்கொண்டார் – வில்லி:9 44/4

மேல்


பாகசாதனனே (1)

பரதம் மேற்கொண்டு நடிப்பதும் கருதி பார்த்தனன் பாகசாதனனே – வில்லி:9 26/4

மேல்


பாகசாதனி (2)

பார்த்தன் அருச்சுனன் கரியோன் விசயன் பாகசாதனி சவ்வியசாசி பற்குனன் பார் – வில்லி:7 44/1
பாகசாதனி தவம் செய் பாக்கிய பூமியை நோக்கி பரிவினோடும் – வில்லி:12 89/2

மேல்


பாகத்து (2)

இடம் வலமாக பாகத்து இறைவியோடு இருந்தவா போல் – வில்லி:10 104/2
மாசு அறு மதியம் அன்ன வாள் முக மங்கை பாகத்து
ஈசன் வந்து எய்துகாறும் இ தவம் புரிவேன் என்ன – வில்லி:12 70/1,2

மேல்


பாகம் (9)

கன்ன பாகம் மெய் களிப்பது ஓர் அளப்பு இல் தொல் கதை முன் – வில்லி:1 3/1
பச்சை_கொடி விடையோன் ஒரு பாகம் திறை கொண்டாள் – வில்லி:7 13/2
நா_மடந்தை நிகர் ஆக்கி நாயகன்-தன் வல பாகம் நண்ணுவித்தார் – வில்லி:7 40/4
வல பாகம் செழும் பவள சோதி என்ன வாள் நீல சோதி என்ன மற்றை பாகம் – வில்லி:12 40/1
வல பாகம் செழும் பவள சோதி என்ன வாள் நீல சோதி என்ன மற்றை பாகம்
கலப்பான திருமேனி அணிந்த நீற்றால் கதிர் முத்தின் சோதி என மேனை ஈன்ற – வில்லி:12 40/1,2
கந்தனை அளித்த கன்னி ஓர் பாகம் கலந்த மெய் கண்ணுதற்கு எதிராய் – வில்லி:12 54/1
நாலு பாகம் ஆன சேனை நாதனும் சிரங்களா – வில்லி:43 3/2
பாகம் உறு கை விரல்கள் பத்தும் துணித்தானே – வில்லி:45 159/4
இலகு புரூர் பாகம் நெற்றி ஆனனம் என அடைவே கூறு உறுப்பு யாவையும் – வில்லி:46 171/3

மேல்


பாகமாய் (1)

பாகமாய் விளங்கும் பைம்_தொடியுடனே பரிவுடன் சில் மொழி பகர்வான் – வில்லி:12 78/4

மேல்


பாகமும் (1)

கன்ன பாகமும் சிந்தையும் முந்துற களித்து – வில்லி:14 33/2

மேல்


பாகர் (5)

பரி நிரைக்குள் எ பரி துணிப்புறா பாகர்-தம்மில் எ பாகர் வீழ்கலார் – வில்லி:35 7/2
உரை பட உந்து பாகர் இல உகைத்த துரங்க ராசி இல – வில்லி:40 19/3
பாதம் அற்றன மதம் கய விதங்கள் பொரு பாகர் பட்டனர் மறிந்தன நெடும் துவசம் – வில்லி:42 81/2
பின்னரும் பொரு பாகர் தந்த பிறங்கு தேர்மிசையார் – வில்லி:44 33/2
பற்றலர் நெஞ்சு அலமருமாறு அவனும் பாகர் படிவம் கொண்டு அமர்க்கு அமைந்த பரிகள் பூட்டி – வில்லி:45 31/3

மேல்


பாகர்-தம்மில் (1)

பரி நிரைக்குள் எ பரி துணிப்புறா பாகர்-தம்மில் எ பாகர் வீழ்கலார் – வில்லி:35 7/2

மேல்


பாகரும் (3)

பச்சை வாசிகளும் செய்யன ஆக பாகரும் பதங்களே அன்றி – வில்லி:9 46/1
உரைதரு பாகரும் உடன்று கூவினார் – வில்லி:22 77/3
தம்தம் வாசியும் தேர் விடு பாகரும் தாமும் – வில்லி:42 117/2

மேல்


பாகன் (26)

மான் புரிந்த திரு கரத்து மதி இருந்த நதி வேணி மங்கை பாகன்
தான் புரிந்த திரு கூத்துக்கு இசைய மகிழ்ந்து இசை பாடும் தத்வ ஞானி – வில்லி:10 11/3,4
மாது ஒரு பாகன் அல்லது இ கண்ணன் மதி குலத்தவன் அலன் என்பார் – வில்லி:10 140/2
பைம்_தொடி_பாகன் பாசுபதம் உனக்கு உதவும் என்றான் – வில்லி:12 72/4
என்று கொண்டு உயர் தேர் பாகன் இசைத்தன யாவும் கேட்டு – வில்லி:13 157/1
அரிவை ஓர் பாகன் அன்பால் அவற்கு அருள் புரிந்தவாறும் – வில்லி:13 161/2
துன்பமும் துனியும் மாறி நாள்-தொறும் தோகை_பாகன் – வில்லி:14 139/3
பாதம் இல் வன் திறல் பாகன் ஊர்ந்த தேர் – வில்லி:21 19/3
விழுந்தான் வேலால் தேர் பாகன் வெம் சாயகத்தால் விறல் வேந்தர் – வில்லி:31 9/1
உரம் நின்ற அவன் நெஞ்சுடை பாகன் மான் தேர் உகைத்து ஊரவே – வில்லி:33 5/4
தோன்று அரி துவசனும் சோகம் இல் பாகன் ஊர் – வில்லி:34 13/1
பார்த்தன் மா மணி தேர் விடும் பாகன் ஆனது எ பான்மையே – வில்லி:36 1/4
ஒரு கணை தொடுத்து பாகன் உயிர் கவர்ந்து உயர்த்த கேது – வில்லி:39 9/1
தோள் இரண்டினும் நடு துளை பட பாகன் மேல் – வில்லி:39 29/1
மனத்தினும் முந்து மா துணிய வயத்துடன் உந்து பாகன் விழ – வில்லி:40 23/2
வரம் உற வணங்கு நாளில் அருள் செய்து மனம் மகிழ மங்கை பாகன் உதவிய – வில்லி:41 48/3
பால் நிற புரவி உந்தி இரதம் கடவு பாகன் மற்று அவர் மயங்கியது உணர்ந்தருளி – வில்லி:42 89/1
பாகன் அங்கம் நெரிந்தது நொந்தது பார்முகம் துளை விண்டன மண்டு உருள் – வில்லி:42 124/3
தேவரும் பரவு பாகன் செலுத்து தேர் விடலையோடு – வில்லி:42 155/1
பகல் இரா வர அழைத்தனன் பகைவர் பாகன் என்று படு பகலை அ – வில்லி:42 184/1
பாகசாதனன் மதலை தெய்வ பாகன் பாகு அடரும் நெடும் பனை கை பகட்டின் மேலான் – வில்லி:43 36/1
பங்கோனுக்கு ஆதி மறை புரவி பூண்ட படி கொடி தேர் கடவு தனி பாகன் ஆனான் – வில்லி:45 28/2
மகபதி-தன் மகனுக்கு வசுதேவன்-தன் மகன் பாகன் ஆனது போல் வயங்கு சோதி – வில்லி:45 30/1
பகலவன்-தன் மகனுக்கு நிகர் இல் ஆண்மை பல் வித போர் சல்லியன் தேர் பாகன் ஆனான் – வில்லி:45 30/2
மதலையை நோக்கி பாகன் வன் பகை தோன்ற சொன்னான் – வில்லி:45 95/4
உளம் புக தொடுத்தான் பாகன் உரை முடிவதன் முன் அம்மா – வில்லி:45 105/4
உறுதி கூறிய பாகன் வெவ் விரைவுடன் ஊர்ந்த வெம் பரி தேரோன் – வில்லி:46 46/2

மேல்


பாகன்-தன்வயின் (1)

சதமகன் மகன் தேர் பாகன்-தன்வயின் கேண்மை விஞ்சி – வில்லி:45 46/1

மேல்


பாகன்-தனது (1)

பாகன்-தனது மருமத்தில் பாய்ந்தான் அவனும் மாய்ந்தானே – வில்லி:31 8/4

மேல்


பாகன்-தானும் (1)

அறை கழல் வீமன்-தானும் அங்கர்_கோன் பாகன்-தானும்
முறைமுறை புரிந்த வெம் போர் மொழிவதற்கு யாவர் வல்லார் – வில்லி:46 40/1,2

மேல்


பாகனார் (1)

காறி கனன்று அ கடும் தேர் செலுத்தும் கரும் பாகனார்
கூறிக்கொடுத்தார் அருக்கன் குமரன் வன்மை குறைகின்றதே – வில்லி:45 234/3,4

மேல்


பாகனும் (5)

பாகனை அரசன் குறிப்பினால் ஏவ பாகனும் பரதவர் பதியை – வில்லி:1 99/1
ஆய்ந்த வன் தொழில் பாகனும் அருணனில் அழகுறும்படி தூண்ட – வில்லி:9 8/2
ஊர வந்த வெம் பாகனும் தலை பிளந்து ஓடலுற்றனன் பின்னும் – வில்லி:42 139/2
பாகனும் ஆக பெற்றேன் பாக்கியம் பலித்தவாறே – வில்லி:45 35/4
விடுத்த அம்பினால் மருவலன் பாகனும் வெம் பரிகளும் வில்லும் – வில்லி:46 48/2

மேல்


பாகனுமே (1)

பூம் கமல மலர் ஓடை அனையான் தானும் பொன் நெடும் தேர் பாகனுமே ஆக போந்து – வில்லி:7 52/3

மேல்


பாகனே (1)

செய்ய வாய் மரகத செல்வி பாகனே
ஐயனே சேவடி அடைந்தவர்க்கு எலாம் – வில்லி:12 119/2,3

மேல்


பாகனை (5)

பாகனை அரசன் குறிப்பினால் ஏவ பாகனும் பரதவர் பதியை – வில்லி:1 99/1
கரு_மயில்_பாகனை காண்டல் வேண்டிய – வில்லி:12 47/3
வீழ்ந்த பாகனை மீளவும் விரகுற தேற்றி – வில்லி:22 63/2
பாகனை சிலையை பொன் தேர் பதாகையை பரியை வீழ்த்தி – வில்லி:39 15/2
பரி தடம் தனி தேர் விடும் பாகனை பாணம் ஒன்றால் தலை துணித்து – வில்லி:46 27/2

மேல்


பாகனையும் (2)

புகழ்தற்கு அரிய பாகனையும் புகழார் இல்லை பூபாலர் – வில்லி:40 67/4
பம்பி வரு கொடி தேர் பார்த்தனையும் பாகனையும்
அம்பின் மறைத்தான் அடல் ஏறு அரி அனையான் – வில்லி:45 175/3,4

மேல்


பாகாய் (1)

போர் பாகாய் தேர் கடவு செயல் வல்லானும் புனை தாம சல்லியனே புவியில் என்றான் – வில்லி:45 18/4

மேல்


பாகீரதி (1)

சூடம் தரு பாகீரதி தோய் காலையில் அவணே – வில்லி:7 7/3

மேல்


பாகு (16)

பாகு அன்ன மொழி கனி வாய் முத்த மூரல் பாவை நலம் பெற முக்கோல் பகவன் ஆனான் – வில்லி:7 49/4
பாகு ஆரும் மொழி மடவார் மணி கவரி இரு மருங்கும் பயில வீச – வில்லி:8 19/2
கவன பரி பாகு கலக்கம் உற – வில்லி:13 70/2
தாம சரம் கொண்டு தேர் பாகு கொடி வாசி தனுவும் துணித்து – வில்லி:22 14/3
பாகு அவற்றினை தலை அற மலைந்து பாழ்படுத்தி – வில்லி:22 67/2
இற்று ஒரு கணத்திடை இவுளி பாகு தேர் – வில்லி:22 79/3
பாகசாதனன் மதலை தெய்வ பாகன் பாகு அடரும் நெடும் பனை கை பகட்டின் மேலான் – வில்லி:43 36/1
தூணும் விலங்கும் முறிப்பது பாகு பரிக்கோல் யாவும் தூரத்தே – வில்லி:44 10/1
புரவி பாகு தரித்த திண் சிலை பொன்ற அன்று உயிரோடு – வில்லி:44 47/3
ஏறு தேர் அழிந்து இவுளிமா அழிந்து ஏவு பாகு அழிந்து எண்ணில் எண் இலார் – வில்லி:45 55/1
நண்பொடு அவன் இவன் ஏறிய தேர் கொடி நன் புரவி குடை பாகு இவை வீழ்தர – வில்லி:45 64/3
கங்கை நதியிடை வேயொடு பாகு அடர் கம்ப நிகள மதாசலம் நீர் உண – வில்லி:45 66/1
பாகு ஆர் கடா யானை நரபாலர் மகிழ்வோடு பரிவு எய்தினார் – வில்லி:45 228/3
வெம்பு போர் மத்திரேசன் வியன் கொடி பாகு வாசி – வில்லி:46 43/3
உயங்கு வெம் பரி பாகு தேர் வரி சிலை உயர்த்த வண் கொடி அற்று – வில்லி:46 54/2
வன் பரி பாகு தேர் மதி நெடும் குடை – வில்லி:46 63/1

மேல்


பாகும் (6)

விளிந்து மயில் புறங்கொடுக்கும் மெல்லியலாள் ஒருத்தி நெடு வேயும் பாகும்
சுளிந்து வரும் கட களிற்று சுவேதவாகனன் கடக தோளின் மீது – வில்லி:8 11/1,2
வினை தேரும் வய மாவும் வெம் பாகும் விழ எய்து வில் நாணினால் – வில்லி:22 15/3
பாகும் வாசியும் அமைந்தது ஓர் தேர் மிசை பாய்ந்து – வில்லி:22 68/1
பற்குனன் மைந்தன் திண் தேர் பரிகளும் பாகும் பட்டு – வில்லி:41 104/2
பரியும் கடவு இரதத்தொடு பாகும் பல பலவாய் – வில்லி:41 110/2
சூழ்ந்தது விதி-கொல் பாகும் துரகமும் தேரும் வீழ – வில்லி:44 84/1

மேல்


பாகை (3)

கொடி மதில் பாகை வேந்தன் கொங்கர் கோன் புரவி காலால் – வில்லி:22 103/1
பாகை ஆட்கொண்டான் செங்கை பரிசு பெற்றவர்கள் போல – வில்லி:44 90/3
கோவல் சூழ் பெண்ணை நாடன் கொங்கர் கோன் பாகை வேந்தன் – வில்லி:45 33/1

மேல்


பாகையும் (2)

கரி சில பாகையும் கை கடந்தன – வில்லி:11 118/2
அற்ற வில் துணிகளால் அரியையும் பாகையும்
செற்றனன் சென்றனன் தேரொடும் தேர் உக – வில்லி:39 22/1,2

மேல்


பாகொடு (1)

வாளம் ஒப்பு என மற்று அவன் கொடி வாசி பாகொடு தேர் – வில்லி:44 45/3

மேல்


பாங்கர் (3)

பாங்கர் மெல் அணை பள்ளியும் பரிவு உற வழங்கி – வில்லி:3 127/3
படர் உற கண்டு தன் பாங்கர் நின்றது ஓர் – வில்லி:21 33/3
பற்றிய திலகம் போல படுதலும் பாங்கர் நின்ற – வில்லி:22 125/3

மேல்


பாங்கரும் (1)

பாடியும் களமும் சூழ்ந்த பாங்கரும் அங்குமிங்கும் – வில்லி:46 125/1

மேல்


பாங்காக (1)

பாஞ்சாலர் பதி கன்னி இரு தன் செம் கண் பங்கயத்தால் பாங்காக பரிந்து நோக்கி – வில்லி:5 57/3

மேல்


பாங்காய் (2)

பாரை ஆளுடைய உதிட்டிரன் பாங்காய் பயின்றனன் அவன் பெரு வனத்தில் – வில்லி:19 11/2
இருவரும் பொரும் போர்-தோறும் யாங்களும் பாங்காய் நின்றோம் – வில்லி:45 38/2

மேல்


பாங்கானான் (1)

பாழி மேனியை வளர்த்தனன் பாவகன் பவனனும் பாங்கானான் – வில்லி:9 10/4

மேல்


பாங்கி (2)

பாங்கி நல் உரை தன் செவி படுதலும் விசயன் – வில்லி:7 68/1
உத்தரை-தனக்கு பாங்கி நீ என்று ஆங்கு உரிய தன் மகளுழை விடுத்தான் – வில்லி:19 19/4

மேல்


பாங்கினால் (2)

பாங்கினால் வரு மகுட வர்த்தனருடன் பட்டவர்த்தனர் உள்ளார் – வில்லி:28 7/1
பாங்கினால் வினவினான் பவள மேனியான் – வில்லி:41 209/2

மேல்


பாங்கினில் (1)

பாங்கினில் வைத்து அடல் பவனன் மைந்தனே – வில்லி:21 83/4

மேல்


பாங்கு (4)

பாங்கு இவன் நமக்கு என பரிதி மைந்தனை – வில்லி:3 1/3
பாங்கு வைக மற்று ஒரு மனை புகுந்து கண்படுத்தாள் – வில்லி:7 59/4
பாங்கு அலா அரசர் எல்லாம் பணிந்து நும் வாயில் நிற்பர் – வில்லி:11 37/3
பாங்கு உறை அரசர் யாரையும் தம்தம் பதிகளே செல்க என பகர்ந்தான் – வில்லி:19 4/4

மேல்


பாங்குடன் (1)

பாங்குடன் புரியும் ஏவல் பணித்தருள் என்ன நெஞ்சில் – வில்லி:16 34/3

மேல்


பாங்குடனே (1)

பாங்குடனே தனக்கு உயிர் ஆம் துளப மௌலி பரந்தாமன்-தனை நினைந்தான் பார்த்தன் ஆக – வில்லி:7 52/2

மேல்


பாங்குடை (1)

பாங்குடை பதியில் வாழும் பார்ப்பன மாக்களோடும் – வில்லி:5 4/3

மேல்


பாங்குற (1)

பாங்குற தக்க வழக்கமும் வழங்கி பல் வகை நிரைகளும் நீயே – வில்லி:19 27/2

மேல்


பாங்கே (2)

பணியின் முடி நாயக தலையின் பாங்கே நிரைத்த பல் தலை போல் – வில்லி:5 36/2
பொருந்தும் முழை புற்று அது என புயங்கம் ஊர பூம் கொடிகள் மரன் என்று பாங்கே சுற்ற – வில்லி:12 41/2

மேல்


பாச (3)

கண்டனர் சூல பாச காலனை கண்டது அன்னார் – வில்லி:14 90/4
பாச அன்புடன் அவன் பணிந்து போற்றினான் – வில்லி:41 210/4
பாச நாம அணியில் நின்ற வீரரோடு பற்றினான் – வில்லி:42 18/4

மேல்


பாசகாரிகள் (1)

பாசகாரிகள் ஆம் ஐம்புலன்களும் பரிவு கூர பரிந்து உயர்ந்தோர் புகல் – வில்லி:21 13/1

மேல்


பாசடை (1)

பாசறை அணுகும் முன்னம் பாசடை பதுமம் போல – வில்லி:41 154/1

மேல்


பாசடைகளும் (1)

பரிவுடன் மலரும் பலங்களும் கிழங்கும் பாசடைகளும் இனிது அருந்தி – வில்லி:19 1/3

மேல்


பாசத்துடனே (1)

பாசத்துடனே ஓர் ஒருவர் பயந்தார் வடிவில் பப்பாதி – வில்லி:10 34/4

மேல்


பாசம் (2)

சக்கரம் சூலம் பாசம் தண்டம் வேல் கப்பணம் வாள் – வில்லி:14 105/1
பாசம் முன்னுற மால் ஏவலால் தனது பாத பங்கயம் சிவப்பித்தாள் – வில்லி:27 244/4

மேல்


பாசமொடு (1)

சூலமொடு ஓங்கின பாசமொடு ஓங்கின சூழ் சில பூம் கரமே – வில்லி:27 203/4

மேல்


பாசறை (22)

பாசறை முழுதும் ஒரு பெரும் கடவுள் பரிமளம் ஒல்லென பரப்ப – வில்லி:1 97/1
புறத்து இருந்தது என புனிதன் பாசறை
நிறத்து இருந்தது பிற நிகர்ப்ப இல்லையே – வில்லி:11 110/3,4
பாசறை இருந்தவா பகரல் ஆகுமோ – வில்லி:11 112/4
தீது அறு பரி சில செல்வன் பாசறை
மாதிரம் உற பல வாளி போதுமால் – வில்லி:11 120/3,4
பயில் பெரும் சனம் பாசறை படுத்து – வில்லி:11 123/3
பாசறை புக கடவினார் கட களிற்றின் அணி பாய் பரி அணி படைஞரே – வில்லி:30 29/4
காத்து நின்று தம் காவலன்-தனை கொண்டு பாசறை கடிதின் எய்தினார் – வில்லி:31 24/4
வேந்தனோடும் பாசறை புக்கான் வீடும்மன் – வில்லி:32 38/4
அப்போது அனிகத்தோடும் அகன் பாசறை புக்கார் – வில்லி:33 24/4
பயிலும் வெம் பாசறை பாண்டவர் ஐவரும் – வில்லி:34 2/1
சார்ந்த நிருபர் ஐவரொடும் தானும் தன் பாசறை அடைந்தான் – வில்லி:37 40/2
அரும் போர் அரசர் களித்து ஆட அவரும் தம் பாசறை அடைந்தார் – வில்லி:40 81/4
பாசறை அணுகும் முன்னம் பாசடை பதுமம் போல – வில்லி:41 154/1
கருதலர் துற்றிய பாசறை அன்று ஒர் கண பொழுதில் புகுதா – வில்லி:41 228/2
அனைவரும் கழல் கால் கொப்புளம் அரும்ப ஆசறை பாசறை அடைந்தார் – வில்லி:42 219/4
அருள் பரந்த விழி அறனின் மைந்தனொடு சேனை பாசறை அடைந்த பின் – வில்லி:43 46/2
பருவரல் மிகுந்து உளம் இனைந்ததும் பாசறை முனைந்ததும் வியந்து பகர்வாம் – வில்லி:46 10/4
அந்தி-வாய் தம பாசறை மேவினர் ஐந்து பார்த்திவர்-ஆனவர் தாமுமே – வில்லி:46 197/4
மிடல் மிஞ்சு மேவலர் வானிடை போதர வினை வென்ற காவலர் பாசறை சேருதல் – வில்லி:46 198/1
பாசறை புகுந்தனர் பரி தேர் யானையொடு பாரதம் முடிந்த பதினெட்டாம் நாள் இரவே – வில்லி:46 204/4
பருவரல் அகற்றி இருவர் வீரரையும் பாசறை வாயிலில் நிறுத்தி – வில்லி:46 213/1
சிந்த யாரையும் செற்று அகன் பாசறை
ஐந்து வீரர்-தம் ஆவியும் கொண்டு அரோ – வில்லி:46 222/3,4

மேல்


பாசறையில் (4)

வேந்தருடனும் போய் புகுந்தான் தன் பாசறையில் வீடுமனும் – வில்லி:37 40/4
தனது பாசறையில் ஆன அ குரிசில் சஞ்சயன்-தனை அழைத்து நீ – வில்லி:43 47/1
சிந்து தினகரன் உதயம் சேரும் முனம் பாசறையில் சென்று நோக்க – வில்லி:46 243/2
திருகு சினத்தொடும் கடுகி பாசறையில் புகுதலுமே செம் கண் பூதம் – வில்லி:46 246/1

மேல்


பாசறையை (1)

பாரிடம் ஒன்றினை புரத்தி பாசறையை என புகன்று பரிவின் சென்றேம் – வில்லி:46 245/1

மேல்


பாசிளம் (1)

பாசிளம் கிளி பூவைகள் வெருவி மெய் பதைத்து உளம் தடுமாறி – வில்லி:9 22/3

மேல்


பாசுபத (3)

பார்த்தனே சென்று பாசுபத கணை வாங்கின் அல்லால் – வில்லி:12 25/3
துய்ய பாசுபத மெய் தொடையும் முட்டியும் – வில்லி:12 129/3
வட்ட வெம் சிலையின் மீது பாசுபத வாளி வைப்பது மனம் செயா – வில்லி:43 42/2

மேல்


பாசுபதம் (1)

பைம்_தொடி_பாகன் பாசுபதம் உனக்கு உதவும் என்றான் – வில்லி:12 72/4

மேல்


பாஞ்சசன்னியமும் (1)

பகலும் மேல் திசை பட்டது பாஞ்சசன்னியமும்
புகலுகின்றது போர்முகத்து அதிர் குரல் பொம்ம – வில்லி:42 112/2,3

மேல்


பாஞ்சால (1)

பாஞ்சால நாடர் பலரும் பட பாணம் விட்டார் – வில்லி:36 24/3

மேல்


பாஞ்சாலர் (8)

பாஞ்சாலர் பதி கன்னி இரு தன் செம் கண் பங்கயத்தால் பாங்காக பரிந்து நோக்கி – வில்லி:5 57/3
பாஞ்சாலர் போச குல மன்னவர் பாண்டி வேந்தர் – வில்லி:23 21/1
பட்ட போதகம் தேர் பரி ஆள் எனும் படையுடை பாஞ்சாலர் – வில்லி:28 3/4
பட்ட களிற்று பாய் புரவி பைம் பொன் தடம் தேர் பாஞ்சாலர்
திட்டத்துய்மன் முதலானோர் சிகண்டியுடனே எதிர் தோன்ற – வில்லி:37 30/1,2
பரியும் தாமும் சிலர் பட்டார் படாதார் உண்டோ பாஞ்சாலர் – வில்லி:37 31/4
பந்தம் உற பாஞ்சாலர் பல் பதினாயிரர் சூழ – வில்லி:40 10/2
பாண்டியனும் முதுகிட்டான் பாஞ்சாலர் புறமிட்டார் – வில்லி:40 15/2
பயில் புரி சிலை கை சிகண்டியை முதலோர் பலரும் வந்தனர்கள் பாஞ்சாலர் – வில்லி:46 214/4

மேல்


பாஞ்சாலர்-தம்மில் (1)

பத்தி கொள் சாதுரங்க படைஞர் பாஞ்சாலர்-தம்மில்
செத்தனர் எழுவர் சிங்கசேனனை உள்ளிட்டாரே – வில்லி:45 100/3,4

மேல்


பாஞ்சாலர்க்கு (2)

இ சொல் பழன பாஞ்சாலர்க்கு இறைவன் புதல்வன் இயம்புதல் கேட்டு – வில்லி:5 32/1
பறை வன் களிற்று பல் புரவி பைம் பொன் தடம் தேர் பாஞ்சாலர்க்கு
இறைவன் பாவை யாம் காண இவையோ படுவது என்று உரைப்பார் – வில்லி:11 224/1,2

மேல்


பாஞ்சாலரின் (1)

பாஞ்சாலரின் கேகயரின் பல பாடை மாக்கள் – வில்லி:45 75/1

மேல்


பாஞ்சாலன் (4)

பார்ப்பான் வந்து ஒரு கோடி அரசை சேர பரிபவித்து பாஞ்சாலன் பயந்த தெய்வ – வில்லி:5 59/1
மரு மலரும் மான்மதமும் துறந்த கூந்தல் வண்ண மகள் பாஞ்சாலன் மகளே போலும் – வில்லி:22 138/2
ஒருபால் அரக்கன் பாஞ்சாலன் ஒருபால் அடல் உத்தமபானு – வில்லி:32 29/3
கை முக மா முதலான கடும் சேனை பாஞ்சாலன் காதல் மைந்தன் – வில்லி:46 14/2

மேல்


பாஞ்சாலி (3)

இன்னல் படு சொல் பாஞ்சாலி இரக்கம்-தனை கண்டு இரக்கம் உறா – வில்லி:11 233/1
போர் முடித்தான் அமர் பாருது புலம்புறு சொல் பாஞ்சாலி பூம் தண் கூந்தல் – வில்லி:27 13/1
பாண்டவர்கள் முன் எய்தி பழுது இல் புகழ் பாஞ்சாலி
நீண்ட கரும் குழல் சோர நின்றாளை முகம் நோக்கி – வில்லி:27 39/2,3

மேல்


பாஞ்சாலிக்கு (1)

பாஞ்சாலிக்கு அரசவையில் பழுது உரைத்தோன் உடல் எனது படையாம் மேழி – வில்லி:11 255/1

மேல்


பாட்டன் (1)

பாட்டன் நீ எனக்கு பெற்ற தாய்-தானும் பகீரதி அல்லள் நின் மகளே – வில்லி:1 103/2

மேல்


பாட (5)

வெற்பக முனிவர் ஈண்டி மங்கல வேதம் பாட
பொற்பு அக முழவு விம்ம புரி வளை முழங்கி ஆர்ப்ப – வில்லி:2 83/2,3
வண்டானம் திரி தடத்து வரி வண்டின் இனம் பாட மயில்கள் ஆட – வில்லி:7 28/1
உம்பர் மணி யாழினொடு தும்புருவும் நாரதனும் உருகி இசை பாட அருள் கூர் – வில்லி:12 115/3
கின்னரமிதுனம் இன் சொல் கீதங்கள் இனிது பாட
துன்னி எங்கு எங்கும் சேர துந்துபி குழாம் நின்று ஆர்ப்ப – வில்லி:13 149/1,2
அடர்ந்து அரி பரந்து காமன் ஆகம வேதம் பாட
தடம் கயல் மலைந்து உலாவ தாமரை முகமும் காதல் – வில்லி:27 182/2,3

மேல்


பாடல் (2)

ஆய் மொழி பாடல் யாழ் ஓர் அந்தணன் ஆங்கண் வந்தான் – வில்லி:6 39/4
சரிகமபதநி பாடல் தண்டு தைவரு செம் கையோன் – வில்லி:6 41/2

மேல்


பாடலம் (1)

சம்பகம் பாடலம் தமால நாள்மலர் – வில்லி:11 91/1

மேல்


பாடவே (2)

களியொடு கின்னரர் கானம் பாடவே – வில்லி:12 146/4
பதாதியோடு அமரில் ஐவரும் பட மலைந்திட பரணி பாடவே – வில்லி:27 132/4

மேல்


பாடாமல் (1)

பாராமல் நகையாமல் பாடாமல் ஆடாமல் பாதம் செம் கை – வில்லி:8 6/1

மேல்


பாடி (17)

பாயிர நான்மறை பாடி வியந்து பணிந்து புகழ்ந்தனரே – வில்லி:27 205/4
பாதகம் மிகுத்த கொலை வாள் நிருபர் தத்தமது பாடி நகர் புக்கனர்களே – வில்லி:30 31/4
அற்றை வெம் சமத்து அடல் அருச்சுனன் ஆண்மை பாடி நின்று அலகை ஆடுமால் – வில்லி:31 26/2
தாம் தம் பாடி வீடு புகுந்தார் தரை ஆளும் – வில்லி:32 38/3
சேர நீரும் நும் பாடி எய்துவீர் செருவில் நொந்தது இ சேனை என்று போய் – வில்லி:35 9/3
திங்களின் குலத்து இருவர்-தம் பெரும் சேனை மன்னரும் பாடி எய்தினார் – வில்லி:35 10/2
தன் பாடி புக்கான் புறம் தந்த தரணி வேந்தன் – வில்லி:36 37/1
மன் பாடி புக்கான் பெரும் போரிடை மாய்ந்த மன்னர் – வில்லி:36 37/3
தென் பாடி புக்கார் குடிபுக்கது சேர்ந்த கங்குல் – வில்லி:36 37/4
பாண்டு மன்னன் புதல்வர் படையும் பாடி புக்கது – வில்லி:38 47/1
ஆண்டு பாடி புக்கது அரவ துவசன் படையும் – வில்லி:38 47/2
மன்றல் கமழும் துழாய் மவுலி மாலும் தாமும் பாடி மனை – வில்லி:39 35/3
பச்சளை முடை கொள் மேனி பாடி மா மகளிர் பைம் பொன் – வில்லி:42 163/3
ஐவரும் போய் தம் பாடி வீடு அடைந்தார் ஆகுலத்தால் அழிந்த நெஞ்சார் – வில்லி:45 269/2
பைவரு மாசுண துவச பார்த்திவனை கொண்டே தம் பாடி புக்கார் – வில்லி:45 269/3
வேல் அமர் தட கை வீரர் இ பாடி வீடு சென்று அணைதலும் புறத்து ஓர் – வில்லி:46 205/1
மாதவன் விதியால் அகன் பெரும் பாடி மா நகர் காவல் கொண்டு உற்ற – வில்லி:46 208/1

மேல்


பாடியில் (2)

பால் அரும் ததி நறு நெய் ஆய் பாடியில் கள்ளத்தால் – வில்லி:7 76/1
தங்கள் பாடியில் வளர்ந்து மா மருதிடை தவழ்ந்து – வில்லி:27 89/2

மேல்


பாடியும் (2)

அழுதும் வாள் முறுவல் அரும்பியும் களித்தும் ஆடியும் பாடியும் மகிழ்ந்தும் – வில்லி:15 1/1
பாடியும் களமும் சூழ்ந்த பாங்கரும் அங்குமிங்கும் – வில்லி:46 125/1

மேல்


பாடிவீடு (4)

மறுத்திலன் பெரு முனியும் மற்று அவர் பாடிவீடு உற மன்னினான் – வில்லி:26 3/4
விட்ட படங்கு இயல் பாடிவீடு அணைந்தார் வெயிலோனும் மேல்பால் குன்றில் – வில்லி:29 73/3
சிவன் எரி செய் புரம் போலும் பாடிவீடு அழல் ஊட்டி சேனை யாவும் – வில்லி:41 239/3
வீதி கொள் பாடிவீடு உற பூதம் மீள வந்து அடர்த்து இவன் கரத்தில் – வில்லி:46 212/3

மேல்


பாடின (1)

தும்பி பாடின தோகை நின்று ஆடின சோலை – வில்லி:27 55/4

மேல்


பாடினர் (2)

வாழி பாடினர்கள் நாரதன் முதலோர் மங்கலம் பாடினர் புலவோர் – வில்லி:10 109/4
பாடினர் புகழ்ந்து பரவினர் பரவி பைம் துழாய் கமழ் மலர் பாதம் – வில்லி:10 149/3

மேல்


பாடினர்கள் (1)

வாழி பாடினர்கள் நாரதன் முதலோர் மங்கலம் பாடினர் புலவோர் – வில்லி:10 109/4

மேல்


பாடினன் (1)

பாடினன் பதைத்தனன் பவள மேனியை – வில்லி:12 116/3

மேல்


பாடினார் (1)

பொரு வில் ஆண்மையும் வீமன் மா மகன் பொருத வீரமும் புகழ்ந்து பாடினார்
அரவ கேதனன் சேனைதன்னுளார் அழிந்த மன்னருக்கு அழுது அரற்றினார் – வில்லி:31 29/2,3

மேல்


பாடினான் (1)

பாடினான் மறுகு பெரு நகை விளைப்ப பாவையர் மனை-தொறும் வெண்ணெய்க்கு – வில்லி:10 119/1

மேல்


பாடு (11)

பாடு எலாம் இளம் சோலை மென் பொங்கரின் பணை எலாம் குயில் ஓசை – வில்லி:11 53/3
அன்று அவன் கரும் கங்குலில் பட்ட பாடு அவனை அல்லதை யார் பாடுவார்களே – வில்லி:21 11/4
பாடு சீர் விகத்தசேனன் பகதத்தன் முதலா உள்ளோர் – வில்லி:28 22/2
மின் பாடு இலங்கும் கணை வெம் சிலை வீமனோடு – வில்லி:36 37/2
மின் போல் இறந்த இளையோர்கள் பாடு வினவா இருந்த பொழுதே – வில்லி:37 2/4
வருணன் மைந்தன் பாடு வருணற்கு உரைத்து மீள – வில்லி:38 53/1
பட்டபட்ட நிருபர்-தங்கள் பாடு காண எண்ணியோ – வில்லி:40 40/3
பகன் பட்ட பாடு எல்லாம் படுத்தி ஒரு கதாயுதத்தால் படியில் வீழ்த்தான் – வில்லி:42 178/4
இ புதல்வன் திரு தாதை பாடு நோக்கி இ வகையே இரங்குதலும் இராசராசன் – வில்லி:43 35/1
பண் அக இசை அளி பாடு தண்டலை – வில்லி:45 133/1
கன கொண்ட கதிர் புதல்வன் பாடு அறிந்து மூழ்கியதால் கடலினூடே – வில்லி:45 262/4

மேல்


பாடும் (3)

பாடும் சுருதி மறைவாணரும் பாரில் உள்ள – வில்லி:5 90/1
தான் புரிந்த திரு கூத்துக்கு இசைய மகிழ்ந்து இசை பாடும் தத்வ ஞானி – வில்லி:10 11/4
கின்னரர் பாடும் சீரான் கிளப்ப அரும் சிறையில் வைத்த – வில்லி:10 87/2

மேல்


பாடுவ (1)

அருகு நடிப்பன அலகைகள் பாடுவ யாமள ஆரணமே – வில்லி:44 54/4

மேல்


பாடுவர் (1)

பாடுவர் சிலர் சிலர் பாயல் இன்புற – வில்லி:11 121/2

மேல்


பாடுவார் (1)

பண்ணுடை எழாலின் இன் இசை வழியே பாடுவார் பைம் குழல் குறிப்பார் – வில்லி:12 63/1

மேல்


பாடுவார்களே (1)

அன்று அவன் கரும் கங்குலில் பட்ட பாடு அவனை அல்லதை யார் பாடுவார்களே – வில்லி:21 11/4

மேல்


பாடே (1)

பணிந்து இரந்து புவி பெற்று உண்டிருப்பதற்கே துணிகின்றான் பட்ட பாடே – வில்லி:27 14/4

மேல்


பாடை (4)

மாறுபடு பாடை வட மன்னர் ஒரு கோடி – வில்லி:37 26/2
பொருத பற்பல பாடை மன்னவர் பொன்னிலம் குடி புகுதவே – வில்லி:41 37/1
விருத வித்தகனுடன் வரும் பல பாடை மன்னவர் வெட்டினார் – வில்லி:41 37/2
பாஞ்சாலரின் கேகயரின் பல பாடை மாக்கள் – வில்லி:45 75/1

மேல்


பாடைகளின் (1)

மற்றும் மற்றும் அவண் மருவு பாடைகளின் மன் குலத்தொடு தடிந்து மேல் – வில்லி:10 43/1

மேல்


பாண் (1)

தேன் இடறி பாண் முரலும் செழும் தாம விசயனுடன் செருவில் வந்தால் – வில்லி:41 245/1

மேல்


பாண்டத்தின் (1)

அருக்கன் உதவும் பாண்டத்தின் அன்னம் உளதோ என வினவ – வில்லி:17 10/2

மேல்


பாண்டவ (1)

பாண்டவ சகாயன் ஊர் பறவையின் குலத்து – வில்லி:41 202/1

மேல்


பாண்டவர் (17)

திருந்து மா மதி பாண்டவர் செயலும் மற்று அறியார் – வில்லி:3 132/3
பங்கம் இல் குணத்தால் மிக்க பாண்டவர் என்று மாழ்க – வில்லி:5 1/3
பழுது அறு கன்னி-தன்னை பாண்டவர் ஐவருக்கும் – வில்லி:5 72/3
பரிமள மதுபம் முரல் பசும் தொடையல் பாண்டவர் ஐவரும் கடவுள் – வில்லி:6 26/1
பங்கு உற வந்த அந்த பாண்டவர் ஐவரோடும் – வில்லி:10 84/3
பராவ அரும் முதன்மை பாண்டவர் கடல் பார் பண்புற திருத்தி ஆண்டிருந்தார் – வில்லி:10 152/4
பழி இலா இசை கொள் நீதி பாண்டவர் வந்து உன் மைந்தர் – வில்லி:11 49/3
பாரினுக்கு உயிரே போலும் பாண்டவர் நகரி சேர்ந்தான் – வில்லி:11 51/4
பாண்டவர் வரவு முன் பணிந்து கூறவே – வில்லி:11 111/2
பல் குல மாக்கள் வாழ்வு கூர் வளநாடு அடைந்தனன் பாண்டவர் தலைவன் – வில்லி:19 6/4
பற்று அற துணிந்து சொன்னான் பாண்டவர் சகாயன் ஆனான் – வில்லி:25 12/4
பண் அமை தடம் தேர் மீது கொண்டு அன்றே பாண்டவர் உறை நகர் அடைந்தான் – வில்லி:27 260/4
பாண்டவர் யாமளத்தின்படி பகடு ஆதி ஆக – வில்லி:28 35/3
மேலாம் வென்றி பாண்டவர் தம் வெம் சேனையை கொண்டு எஞ்சாமல் – வில்லி:31 2/3
பயிலும் வெம் பாசறை பாண்டவர் ஐவரும் – வில்லி:34 2/1
பற்றினன் உயிரொடும் பாண்டவர் குமரனே – வில்லி:39 22/4
பாண்டவர் முடிய வென்று இ பார் எலாம் உனக்கே தந்தால் – வில்லி:46 121/1

மேல்


பாண்டவர்-தங்கட்கு (1)

பாண்டவர்-தங்கட்கு அல்லால் படை துணை ஆகமாட்டான் – வில்லி:25 5/2

மேல்


பாண்டவர்-தம் (4)

பட்ட நுதல் களி யானை பாண்டவர்-தம் படை தலைவன் பட்டானாக – வில்லி:29 73/1
பார் ஆழி அவலம் அற பாண்டவர்-தம் இடர் தீர பார்த்தன் வாழ – வில்லி:42 164/1
மேல்கொண்டு பாண்டவர்-தம் வெம் சேனை சூழ்ந்திடவும் – வில்லி:45 164/1
காற்று எனவே பாண்டவர்-தம் உடலம்-தோறும் கணை முழுக வில் விசயம் காட்டினானே – வில்லி:46 81/4

மேல்


பாண்டவர்-தம்மை (3)

பா மரு பனுவல் மாலை பாண்டவர்-தம்மை நின் கை – வில்லி:11 25/3
பாண்டவர்-தம்மை கொல்ல பணித்தனை ஒருகால் ஆவி – வில்லி:16 43/3
பாதப வனத்தில் போன பாண்டவர்-தம்மை மீண்டும் – வில்லி:27 167/2

மேல்


பாண்டவர்-தாமும் (1)

பாண்டவர்-தாமும் ஆக பகீரதி மைந்தன்-தன்பால் – வில்லி:29 9/2

மேல்


பாண்டவர்க்கு (4)

பங்கயாசன முனிவனும் மீண்டு போய் பாண்டவர்க்கு அவை சொன்னான் – வில்லி:24 20/4
தொல் ஆண்மை பாண்டவர்க்கு தூது போய் மீண்டதன் பின் – வில்லி:27 47/1
பாண்டவர்க்கு உதவி ஆகில் என்னை முடிமன்னர் ஆனவர் பழிப்பரோ – வில்லி:27 128/4
பதிட்டிதம் பிறந்தது இன்று பாண்டவர்க்கு ஞாலம் என்று – வில்லி:40 39/3

மேல்


பாண்டவர்க்கும் (1)

பார் இன்று அறிய நூற்றுவர்க்கும் பழி தீர் வென்றி பாண்டவர்க்கும்
போர் என்று அறிந்தும் செய்ந்நன்றி போற்றாதவரின் போவேனோ – வில்லி:27 219/3,4

மேல்


பாண்டவர்கள் (5)

பாண்டவர்கள் புரிந்த தவ பயன் ஆகி அவதரித்து பகைத்து மேன்மேல் – வில்லி:10 1/1
பாண்டவர்கள் முன் எய்தி பழுது இல் புகழ் பாஞ்சாலி – வில்லி:27 39/2
ஆயே வந்த பாண்டவர்கள் ஐந்து ஊர் வேண்ட மறுத்ததற்கு – வில்லி:27 221/2
பாண்டவர்கள் சேனை மதி கண்ட பௌவம் என – வில்லி:45 163/1
அப்பால் அ பாண்டவர்கள் ஐவரொடும் புரிந்த செயல் அறைதும் அம்மா – வில்லி:46 242/4

மேல்


பாண்டவரில் (2)

பார் கொள நினைந்து சுயோதனன் விடுப்ப படர் வனம் புகுந்த பாண்டவரில்
தார் கொள் வேல் இளையோன்-தனது கோபாலன் தந்திரிபாலன் யான் என்றான் – வில்லி:19 26/3,4
பாண்டவரில் வீமன் கை படையால் முன்னம் பட்டு ஒழிந்தோர் ஒழிந்தோர்கள் பலரும் கூடி – வில்லி:46 85/1

மேல்


பாண்டவரும் (4)

பயன் மிஞ்சு தொழிலினராய் பாண்டவரும் திருமாலும் பயிலும் வேலை – வில்லி:10 2/3
தகவுடைய பாண்டவரும் வண்ண மாதும் தனித்து எண்ணி பரகாய சரிதர் போல – வில்லி:22 140/3
பற்றி துகில் உரிய பாண்டவரும் பார்த்திருந்தார் – வில்லி:27 42/2
முப்பொழுதும் உணர் கேள்வி முகுந்தனுடன் பாண்டவரும் முடி சாய்த்து ஆங்கண் – வில்லி:29 77/1

மேல்


பாண்டவரோடு (1)

பாண்டவரோடு பயின்று உறையாது – வில்லி:3 103/2

மேல்


பாண்டவன் (1)

பாண்டவன் பகழி தொடுக்கினும் கண்ணன் பருப்பதம் எடுக்கினும் எங்கள் – வில்லி:9 33/3

மேல்


பாண்டவன்-தனை (2)

பாழி அம் புய கிரி பாண்டவன்-தனை
சூழ் இகல் பணி குலம் சுமக்க வல்லவோ – வில்லி:3 24/1,2
பாண்டவன்-தனை பண்புற பரிவினால் நோக்கி – வில்லி:14 47/3

மேல்


பாண்டவனை (1)

பாண்டவனை வீழும்படி எய்தான் வீழ்ந்தோனை – வில்லி:45 173/2

மேல்


பாண்டி (1)

பாஞ்சாலர் போச குல மன்னவர் பாண்டி வேந்தர் – வில்லி:23 21/1

மேல்


பாண்டியன் (3)

பாண்டியன் உயர் குல பாவை கேள்வனே – வில்லி:12 45/4
பராவு பேருடை சேர செம்பியருடன் பாண்டியன் முதலோரும் – வில்லி:28 4/3
பாண்டியன் கை வில்லோடும் பதாதியாய் பகழி சிந்தி – வில்லி:45 118/1

மேல்


பாண்டியனும் (1)

பாண்டியனும் முதுகிட்டான் பாஞ்சாலர் புறமிட்டார் – வில்லி:40 15/2

மேல்


பாண்டு (19)

பாத பங்கயம் தொழ தகும் திறலுடை பாண்டு என்பவன் தானும் – வில்லி:2 16/2
பருவம் செய் பைம் பொன் கொடி அன்னவள் பாண்டு என்னும் – வில்லி:2 43/3
பண்புடை வதனம் நோக்கி பார்த்திவன் பாண்டு என்பான் – வில்லி:2 68/2
பாண்டு மன் இரந்து பல்கால் பணித்தலும் பவனன்-தன்னை – வில்லி:2 74/2
தம்பிரான் பாண்டு ஈன்ற தருமதேவதையை நோக்கி – வில்லி:2 113/2
பனுவலுக்கும் தவத்தினுக்கும் உரிய வேள்வி பார்ப்பன மாக்களின் இடையே பாண்டு மைந்தர் – வில்லி:5 49/2
பாண்டு மைந்தர் எனும் சொல் பரவலும் – வில்லி:5 98/2
பாண்டு மதலையும் காதல் பாவையரும் துழாயோனும் பாவைமாரும் – வில்லி:8 13/1
பைம் பொன் மலர் தூய் எதிர் போய் பணிந்து இறைஞ்சி என் செய்தான் பாண்டு மைந்தன் – வில்லி:10 9/4
பண் மிசை வீணையின் கிழவன் பாண்டு மொழிந்தனன் எனவும் பகர்வுற்றானே – வில்லி:10 13/4
பதிகள் ஆகிய திறல் பாண்டு மைந்தரை – வில்லி:10 94/2
பழுது அறு பாண்டு செய்த மா தவம் பலித்தது ஒப்பான் – வில்லி:10 107/4
பாண்டு புத்திரர் கோறும் என்று அருள் இலா பாவியர் துணிந்தாரே – வில்லி:16 3/4
பரம் கொண்டு உலகம் முழுதும் இசை பரப்பி புரப்பான் பாண்டு எனும் – வில்லி:17 16/1
வண்டு இமிர் அலங்கல் மாலையாய் பாண்டு மைந்தர் போய் வனம் புகுந்ததன் பின் – வில்லி:19 23/3
பாண்டு மைந்தரும் பான்மையின் நண்ணினார் – வில்லி:21 103/4
பாண்டு மன்னன் புதல்வர் படையும் பாடி புக்கது – வில்லி:38 47/1
மாளவும் பாண்டு மைந்தர் வையகம் முழுதும் தானே – வில்லி:45 43/3
பாண்டு பயந்தோர் படை யாவும் மடிய மோத – வில்லி:46 112/3

மேல்


பாண்டுவின் (5)

பால் மொழி குந்தி மீண்டும் பாண்டுவின் ஏவல் பெற்று – வில்லி:2 81/1
பாரை ஏழினையும் முழுதுடை குருகுலத்து மேன்மை பெறு பாண்டுவின்
பேரன் யான் விறல் இடிம்பன் மா மருகன் என அரக்கர் பெருமான் மனத்து – வில்லி:10 62/2,3
ஆண்டு மன்னிய பாண்டுவின் மதலையர் ஐவரும் வெளிப்பட்டார் – வில்லி:24 10/2
பாண்டுவின் திரு மா மனைவியும் அதற்கு பண்பினால் இன்னன பகர்வாள் – வில்லி:27 254/4
பாண்டுவின் திரு மைந்தர்கள் ஐவரும் பார்த்திவருடன் கூடி – வில்லி:28 13/1

மேல்


பாண்டுவும் (2)

பானல் அம் கண்ணாளோடும் பாண்டுவும் பரிவு கூர்ந்தான் – வில்லி:2 94/4
குந்தியும் பாண்டுவும் என்று கொண்-மினே – வில்லி:10 97/4

மேல்


பாண்டுவே (1)

பால் நிற திறல் பாண்டுவே சேனையின் பதி முழு மதி மிக்க – வில்லி:2 21/3

மேல்


பாண்டுவை (1)

பயனுடை விசும்பு பயில் பாண்டுவை நினைந்தும் – வில்லி:2 108/2

மேல்


பாண (1)

பஞ்சவரின் நடுப்பிறந்தோன் பஞ்சவன் பேரவை எய்தி பஞ்ச பாண
வஞ்சகன் செய் வஞ்சனையால் மதிமயங்கி இருந்துழி அ மதுரை வேந்தன் – வில்லி:7 36/1,2

மேல்


பாணங்களின் (1)

வீர காம பாணங்களின் மெலிவுற மயங்கி – வில்லி:1 14/3

மேல்


பாணம் (15)

மங்கையர் பலரும் இங்ஙன் மன்மத பாணம் நான்கின் – வில்லி:10 84/1
கூற்று இயல் வெம் சிலை பாணம் தூணி நாணி குரக்கு நெடும் கொடி முன்னம் கொடுத்தேம் என்றோ – வில்லி:12 39/2
இட கை மலர் வரி சிலையும் வல கை மலர் பாணமும் வெந்நிடையே பாணம்
அடக்கிய வெம் கொடு வரி தோல் ஆவ நாழிகையும் மிக அழகு கூர – வில்லி:12 84/1,2
தீது இலா அமோக பாணம் சிந்தையால் தொழுது விட்டான் – வில்லி:13 84/4
எடுத்த வடி வாளினொடும் எண் இல் பல பாணம்
தொடுத்து வரு வீடுமனை மா முடி துணிப்பான் – வில்லி:29 68/1,2
வில் மேல் விசையின் கடும் பாணம் மேன்மேல் நிறுத்தி வேந்தரை பார்த்து – வில்லி:32 27/1
பாஞ்சால நாடர் பலரும் பட பாணம் விட்டார் – வில்லி:36 24/3
உளைத்தார் அனைவோர்களும் ஓர் ஒரு பாணம் ஏவி – வில்லி:36 28/3
எடுத்தான் ஒரு தன் சிலை வீமனும் எண் இல் பாணம்
தொடுத்தான் அவர் மேல் இமைப்போதையில் சூழ்ந்துளோரை – வில்லி:36 29/1,2
உச்சரித்து ஒரு நொடியினில் பல கோடி பாணம் உடற்றினான் – வில்லி:41 24/2
விட்ட பாணம் வந்து இருவர் ஆகமும் வெளி அடைக்கவே வில் வளைத்த பின் – வில்லி:45 56/3
எடுத்த வேல்களும் வேல்களும் முனைந்தன இலக்கு உற கொடும் பாணம்
தொடுத்த சாபமும் சாபமும் வளைந்தன தொடியுடை கர சாலத்து – வில்லி:45 189/1,2
பணை வெம் குரல் கன்றி முழங்கிடவும் பவ்வத்து அரசன் தரு பாணம் எடா – வில்லி:45 214/4
பரி தடம் தனி தேர் விடும் பாகனை பாணம் ஒன்றால் தலை துணித்து – வில்லி:46 27/2
நுதி கொண்ட கனல் கொளுத்தும் இராம பாணம் நுழை கடல் போல் நொந்ததுவும் நோக்கிநோக்கி – வில்லி:46 74/2

மேல்


பாணம்-தன்னை (1)

பாய்ந்த அ பாணம்-தன்னை பாணியால் திமிர்ந்து வீமன் – வில்லி:45 98/1

மேல்


பாணம்-அவை (1)

கொல்லும் கொடும் பாணம்-அவை ஐந்து விசயன் கொதித்து ஏவினான் – வில்லி:33 7/3

மேல்


பாணமும் (1)

இட கை மலர் வரி சிலையும் வல கை மலர் பாணமும் வெந்நிடையே பாணம் – வில்லி:12 84/1

மேல்


பாணமே (1)

காம பாணமே என விலக்க அரும் கணைகள் மெய் உற கைகழன்ற பின் – வில்லி:45 57/2

மேல்


பாணன் (1)

அறன் உடையை பஞ்ச பாணன் என வடிவு அழகு உடையை நின்ற சேனை அரசரில் – வில்லி:41 46/2

மேல்


பாணி (2)

ஓடி மீள மழு மேவு பாணி தனது ஊர் புகுந்தனன் உவந்து பல் – வில்லி:1 149/1
கிள்ளிய பினாக பாணி கிரீசனொடு ஒத்த வீரன் – வில்லி:43 29/2

மேல்


பாணிகளாலும் (1)

பதயுகத்தாலும் தம்தம் பாணிகளாலும் சேர்ந்தார் – வில்லி:20 10/4

மேல்


பாணியால் (2)

பற்றினான் பற்றிய பாணியால் எழ – வில்லி:21 71/1
பாய்ந்த அ பாணம்-தன்னை பாணியால் திமிர்ந்து வீமன் – வில்லி:45 98/1

மேல்


பாணியுடனே (1)

பாணியுடனே தொடை நடுங்கி அயல் நின்றது ஒரு பாதவ மருங்கு அணுகினான் – வில்லி:12 104/4

மேல்


பாத (8)

பாத பங்கயம் தொழ தகும் திறலுடை பாண்டு என்பவன் தானும் – வில்லி:2 16/2
மு தழல் வளர்ப்போர் பாத முளரிகள் முடி மேல் கொண்டான் – வில்லி:12 31/4
கருத்தொடு சென்று அளகேசன் பாத கமலம் – வில்லி:14 117/1
மேவி பெரும் தெய்வமுனி பாத மலர் சென்னி மிசை வைத்து மென் – வில்லி:14 138/1
பந்தனை அறுக்கும் பாத பங்கயம் பணிந்து நிற்ப – வில்லி:25 9/3
பாசம் முன்னுற மால் ஏவலால் தனது பாத பங்கயம் சிவப்பித்தாள் – வில்லி:27 244/4
பரசுடை இராமன் பாத பங்கயம் சென்னி ஏந்தி – வில்லி:28 24/1
கரு முகில் வண்ணன் பாத கமலத்தில் வீழ்ந்து வாழ்வும் – வில்லி:28 31/3

மேல்


பாதக (2)

பாதக நினைவை தானும் பகர்ந்தனன் பரிவு கூர – வில்லி:11 5/4
பார் இழந்த இ பாதக சூது கேட்டு – வில்லி:12 7/1

மேல்


பாதகத்தில் (1)

பாதகத்தில் ஒன்று என்னவே முன்னமே பலபட பழித்திட்டார் – வில்லி:11 66/2

மேல்


பாதகம் (6)

பழி இலா மொழி பாவை வெம் பாதகம் பகர்தி என்னை வெறாது ஒழி பாவை நீ – வில்லி:21 17/2
என்று பல பேசி அதி பாதகம் என கருதி யான் மலைவுறேன் இனி எனா – வில்லி:28 69/3
பாதகம் மிகுத்த கொலை வாள் நிருபர் தத்தமது பாடி நகர் புக்கனர்களே – வில்லி:30 31/4
வஞ்சனையால் அமரில் பகை-தன்னை மலைப்பது பாதகம் என்று – வில்லி:41 232/1
பாரின் மேல் ஆர்-கொல் இ பாதகம் செய்தார் – வில்லி:45 121/3
பாதகம் செய்கை பார்ப்பன மாக்களுக்கு – வில்லி:46 225/3

மேல்


பாதகம்-தன்னில் (1)

பாதகம்-தன்னில் ஒன்று உன் பதயுகம் பிழைப்பது ஐயா – வில்லி:22 87/4

மேல்


பாதகர் (1)

நஞ்சு அனைய பாதகர் நடக்கு நெறி சேர்வேன் – வில்லி:41 183/4

மேல்


பாதகரை (1)

பாவாய் அஞ்சாது ஏகு என்றாள் பல பாதகரை பயந்தாளே – வில்லி:11 217/4

மேல்


பாதகன் (1)

பாதகன் அன்று பகர்ந்த மொழிக்கே – வில்லி:3 102/1

மேல்


பாதகனை (1)

பாதகனை நான் எதிர் பட பொருதிலேனேல் – வில்லி:41 181/2

மேல்


பாதத்தில் (1)

பாதத்தில் வீழ்வரோ பார் அரசர் கேட்டாலும் பழியே அன்றோ – வில்லி:46 134/2

மேல்


பாதத்து (1)

ஓர் ஏனம் தனை தேட ஒளித்தருளும் இரு பாதத்து ஒருவன் அந்த – வில்லி:12 87/1

மேல்


பாதநம் (1)

பாதநம் செய்தார் பரிவொடு ஏகியே – வில்லி:11 138/4

மேல்


பாதப (1)

பாதப வனத்தில் போன பாண்டவர்-தம்மை மீண்டும் – வில்லி:27 167/2

மேல்


பாதபங்களின் (1)

பருகு நீர் துறந்து காற்றும் வெவ் வெயிலும் பாதபங்களின் சினை உதிர்ந்த – வில்லி:12 77/1

மேல்


பாதபங்களுமே (1)

பாதம் ஒன்றினில் நின்று உயர்ந்தன ஒளி கூர் பணையுடை பாதபங்களுமே – வில்லி:12 56/4

மேல்


பாதம் (28)

பானு நிகர் தொல் அங்கிவேசன் பாதம் பணிந்து – வில்லி:3 37/2
பருகும் சுவை அமுது ஆனவர் பாதம் தலை வைத்தான் – வில்லி:7 16/4
பாராமல் நகையாமல் பாடாமல் ஆடாமல் பாதம் செம் கை – வில்லி:8 6/1
மீள வந்து இளைய தாதை பாதம் முடி மீது வைத்து ஒளி விளங்கு பொன் – வில்லி:10 65/1
பெற்றவள் பாதம் போற்றி பிறப்பு இறப்பு அறுக்க வல்லோன் – வில்லி:10 85/2
பாடினர் புகழ்ந்து பரவினர் பரவி பைம் துழாய் கமழ் மலர் பாதம்
சூடினர் சுருதிக்கு எட்ட ஒணாது ஒளிரும் சுடர் மணி துய்ய சோதியையே – வில்லி:10 149/3,4
பொன் பாதம் பணிந்து ஏத்தி அபராதம் புரிந்த எலாம் பொறுத்தி என்றான் – வில்லி:11 259/4
பொன் பாதம் பணிந்து ஏத்தி அபராதம் புரிந்த எலாம் பொறுத்தி என்றான் – வில்லி:11 269/4
கொண்டனர் அவன்-தன் பாதம் குளிர்ந்தனர் உயிரும் மெய்யும் – வில்லி:12 21/2
என விடை கொடுப்ப மண்ணில் இணை இலா வியாதன் பாதம்
மனன் உற இறைஞ்சி ஆங்கு ஓர் மந்திரம் முறையின் பெற்று – வில்லி:12 27/1,2
பாதம் ஒன்றினில் நின்று உயர்ந்தன ஒளி கூர் பணையுடை பாதபங்களுமே – வில்லி:12 56/4
குன்றுடை புனிதன் பாதம் குறிப்புறு மனத்தன் ஆகி – வில்லி:12 73/2
கல் கொண்ட அகலியை-தன் உருவம் மீள கவின் கொள்ள கொடுத்த திரு கமல பாதம்
சொல் கொண்டு துதித்து எழுந்து துள்ளி நாளும் தொழுமவரே எழு பிறவி துவக்கு அற்றாரே – வில்லி:14 1/3,4
அங்கு உள்ள தபோதனர்-தம் பாதம் போற்றி அவர் உரைத்த ஆசியும் பெற்று அப்பால் ஏகி – வில்லி:14 9/1
வந்து நிதி கிழவன்-தன் பாதம் மன்னி – வில்லி:14 111/2
அன்புடை முனிவன் கூற அவன் மலர் பாதம் போற்றி – வில்லி:14 139/2
பாதம் இல் வன் திறல் பாகன் ஊர்ந்த தேர் – வில்லி:21 19/3
பழுது அறு வாய்மை வேத பண்டிதன் பாதம் போற்றி – வில்லி:22 131/3
பொறுப்பதே பெருமை என்று பூசுரன் பாதம் போற்றி – வில்லி:22 133/2
வந்து ஓகையோடும் இரு பாதம் வணங்கி வைகும் – வில்லி:23 22/1
போய் அவர் குருவின் பாதம் போற்றி முன் நிற்ப செம் கண் – வில்லி:29 13/1
சிங்கம் அன்னான் பாதம் சென்னி மேல் கொண்டு அழுதார் – வில்லி:38 39/4
முரண் அற விலக்கி பாதம் முடி அளவாக அந்த – வில்லி:41 96/2
பவள துவர் வாயான் இரு பாதம் கை விளக்கி – வில்லி:42 55/2
பாதம் அற்றன மதம் கய விதங்கள் பொரு பாகர் பட்டனர் மறிந்தன நெடும் துவசம் – வில்லி:42 81/2
கண்டான் வீழ்ந்தான் அம் முனி பாதம் கமழ் சென்னி – வில்லி:43 31/1
ஏறிய பாதம் போல இறங்கிய பாதம் நோக்கி – வில்லி:46 116/1
ஏறிய பாதம் போல இறங்கிய பாதம் நோக்கி – வில்லி:46 116/1

மேல்


பாதம்-தன்னை (1)

என் பாதம்-தன்னை இனி விடுக என்று உரைப்ப – வில்லி:27 37/2

மேல்


பாதமும் (1)

கூற்றினை உதைத்த பாதமும் உடுத்த குஞ்சரத்து உரிவையும் அணிந்த – வில்லி:12 65/1

மேல்


பாதமே (1)

நீடு என்று வலம் மேவும் அவனிக்குள் அவர் இல்லை நின் பாதமே – வில்லி:22 4/4

மேல்


பாதல (1)

படர்ந்த பாதல கங்கை அ படர் மதில் சூழ்ந்து – வில்லி:27 57/3

மேல்


பாதலத்தில் (1)

வன் பாதலத்தில் வரு நால்வரும் வானின் வந்த – வில்லி:5 85/1

மேல்


பாதலத்தினுடன் (1)

பார் உருவி திசை உருவி அண்டகூடம் பாதலத்தினுடன் உருவி பரந்து சீறி – வில்லி:43 38/1

மேல்


பாதலம் (4)

மண்ணினும் புயங்கர் பாதலம் முதலாம் மற்று உள உலகினும் நமதாம் – வில்லி:6 9/3
பாதலம் நடுங்க இருவர் மா மனமும் பறை அறைந்து அயர்வுடன் நடுங்க – வில்லி:10 24/3
பாதலம் புகுந்து இன்பம் எய்திய விறல் பார்த்தன் வெம் கணையாலே – வில்லி:42 42/4
காரின்-நின்று பாதலம் உற உரகமேல் கனன்று வீழ்வன போன்ற – வில்லி:42 75/2

மேல்


பாதலம்-தனில் (1)

பாதலம்-தனில் விழு பவன சூனுவை – வில்லி:3 12/2

மேல்


பாதவ (2)

தளைத்த பாதவ தலை-தொறும் பற்றின சருகு உதிர்த்து இளவேனில் – வில்லி:9 16/1
பாணியுடனே தொடை நடுங்கி அயல் நின்றது ஒரு பாதவ மருங்கு அணுகினான் – வில்லி:12 104/4

மேல்


பாதவம் (2)

கரிந்த பாதவம் போல் நின்ற அ பொழுதில் கால் பொர குனித்த கார்முகமும் – வில்லி:1 88/2
நாம் அளவிடுதற்கு அரிய பல் கிளையால் நலம் பெறு பாதவம் நண்ணா – வில்லி:19 8/4

மேல்


பாதவம்-அது (1)

பழிப்படு சுரத்தில் முளி பாதவம்-அது ஆனான் – வில்லி:41 177/4

மேல்


பாதனார் (1)

பார் ஒரு கணத்தில் அளவிடும் கமல பாதனார் நாதனார் நமக்கே – வில்லி:45 1/4

மேல்


பாதாரவிந்தத்து (1)

பாதாரவிந்தத்து மருவார் விழ கொண்டு பார் ஆளும் வெம் – வில்லி:22 2/3

மேல்


பாதாலத்து (1)

பாரில் நின்றவன் தேரில் நின்றவர் மிசை விடு கணை பாதாலத்து
ஊரில்-நின்று உருமையும் விழுங்குவம் என உரகம் ஏறுவ போன்ற – வில்லி:42 75/3,4

மேல்


பாதி (10)

உன்னை ஆள வைப்பேன் உலகில் பாதி என்றான் – வில்லி:3 38/4
புகன்றபடி நீ ஆளும் புவியும் பாதி கொள்வேன் – வில்லி:3 44/1
அன்று எனக்கு நீ இசைந்த அவனி பாதி அமையும் மற்று – வில்லி:3 81/1
இன்று உனக்கு நின்ற பாதி யான் வரைந்து தருகுவன் – வில்லி:3 81/2
நாளினும் திங்கள் ஒன்றினில் பாதி நள்ளிரவினும் சமர் நடத்தி – வில்லி:10 23/4
சேற்றால் ஒரு பாதி சிவந்தது பார் – வில்லி:13 72/3
ஓடு குருதியினூடு வடிவு ஒரு பாதி புதைதரும் ஓடை மா – வில்லி:34 25/3
பார் ஒரு பாதி சிவந்தது மேனி பரந்து எழு சோரியினால் – வில்லி:41 11/4
பாதி மெய் நீலம் ஆகிய பவள பருப்பதம் விருப்புடன் அளித்த – வில்லி:46 212/1
பகல் அரும் சமரில் பதின்மடங்கு ஆக பாதி நாள் இரவினில் படுத்தான் – வில்லி:46 220/3

மேல்


பாதியாயினும் (1)

பார் வழங்க நினைவு இல்லையேல் அவனி பாதியாயினும் வழங்குவாய் – வில்லி:27 113/2

மேல்


பாதியுடனே (1)

பை அரவின் ஆடி புருகூதன் இவர் சூழ்தர ஓர் பச்சை_மயில் பாதியுடனே
துய்ய விடை மீது ஒரு செழும் சுடர் எழுந்தது தொழும் தகையது ஆகும் அளவோ – வில்லி:12 113/3,4

மேல்


பாதியே (1)

பாதியே பவளமாம் பரம ரூபியே – வில்லி:12 118/4

மேல்


பாந்தள் (10)

பகிர்வு இலா விதுரன்-தானும் பாந்தள் ஏறு உயர்த்த கோவும் – வில்லி:2 114/2
பாந்தள் அம் கொடி பார் மகீபனை – வில்லி:11 151/3
பாந்தள் ஏறு உயர்த்த வேந்தன் பார்த்திலன் உறவும் என்பார் – வில்லி:11 191/1
பாயும் வெம் சிறகர் கலுழன் முன் பட்ட பாந்தள் போல் கீசகன் பதைப்ப – வில்லி:21 50/1
பார்த்தன் வெம் சமரில் நின்னுடன் மலைந்தால் பகை பெரும் பாந்தள் அம் பகழி – வில்லி:27 255/1
பல்லியங்களும் எழ பாந்தள் அம் பொன் கொடி – வில்லி:34 11/3
பாந்தள் உயர்த்த அரசுடனும் பைம் பொன் கவரி மதி கவிகை – வில்லி:37 40/3
பால் நாள் அளவும் துயிலாமல் பாந்தள் துவசன்-தனக்கு உயிர் நண்பு – வில்லி:39 36/1
பாந்தள் எதிர் செல்ல பறவைக்கு அரசு என்றான் – வில்லி:45 165/4
பாந்தள் அம் கொடி பார்த்திவன் நின்றுழி சென்றனன் பரித்தாமன் – வில்லி:45 178/4

மேல்


பாந்தளோடு (1)

பாந்தளோடு ஒரு மனை-வயின் பயில்பவர் போல – வில்லி:3 126/1

மேல்


பாப்பு (1)

பாப்பு வெம் பதாகை பார்த்திவன் பணியால் பத்து இரண்டு யோசனை பரப்பில் – வில்லி:42 5/1

மேல்


பாம்பின் (1)

ஓடிய சகடு இற உதைத்து பாம்பின் மேல் – வில்லி:32 1/3

மேல்


பாம்பு (2)

பாம்பு என பருவம் நோக்கி இருந்தனள் பழுது இலாதாள் – வில்லி:2 73/4
பால் முகந்து எறியும் வேலை பாம்பு அணை பள்ளி கொள்ளும் – வில்லி:11 204/2

மேல்


பாய் (17)

பாய் இரும் புரவி திண் தேர் மிசை வரும் பரிதி போல – வில்லி:20 3/2
சோரி பாய் தடம் தோள்களை வடத்தினால் துவக்கி – வில்லி:22 18/3
தாறு பாய் புரவி நான்கும் சாரதி தலையும் சிந்த – வில்லி:22 93/2
விரைந்து பாய் பரி மன்னவர் இதம்பட மெலிவுற்று – வில்லி:27 93/1
பாசறை புக கடவினார் கட களிற்றின் அணி பாய் பரி அணி படைஞரே – வில்லி:30 29/4
காய் கரி பட்டன பாய் பரி பட்டன காவலர் பட்டனரே – வில்லி:31 22/4
பூண் பாய் மார்பின் புத்திரர்-தம்மை பொலிவோடும் – வில்லி:32 39/1
பட்ட களிற்று பாய் புரவி பைம் பொன் தடம் தேர் பாஞ்சாலர் – வில்லி:37 30/1
வாளை பாய் குரு நாடும் எ நாடும் முழுது ஆளும் மன்னர் கோமான் – வில்லி:41 236/4
கை பாய் கணை பொர நொந்தவர் கழல் மன்னவ என்றார் – வில்லி:42 56/4
தத்து பாய் பரி நறும் புனல் அருத்துவார் தாமும் நீர் படிகிற்பார் – வில்லி:42 69/2
அருமந்த தேரும் விசய வலவனும் அடல் கொண்டு பாய் புரவியும் அழிவுற – வில்லி:44 78/3
பத்திர பெயர் பருத்த கை சிறுத்த கண் பாய் மத பரூஉ பகடு அனையான் – வில்லி:46 31/2
பகைவன் ஏறிய தேர் விடும் வலவனும் திகிரியும் பாய் பரிமாவும் – வில்லி:46 32/1
மண்டு பாய் பரி நகுலனை அன்புடை மருகன் என்று எண்ணாமல் – வில்லி:46 56/3
ஆறு பாய் அருவி மு குவடு இறுத்த செயல் ஆனதால் முனை கொள் மத்திரன் முடி தலையே – வில்லி:46 72/4
பர பாவகமாம் பரி தாமனும் பாய் பரி தேர் – வில்லி:46 107/1

மேல்


பாய்ச்சல் (1)

பொன்றிடினும் நீ அறிய பசுத்தோல் போர்த்து புலி பாய்ச்சல் பாய்வரோ புரிவிலாதாய் – வில்லி:12 95/4

மேல்


பாய்ந்த (2)

பல மா நதி போய் திரை வேலையில் பாய்ந்த தோற்றம் – வில்லி:36 36/2
பாய்ந்த அ பாணம்-தன்னை பாணியால் திமிர்ந்து வீமன் – வில்லி:45 98/1

மேல்


பாய்ந்தது (1)

தா புலி பாய்ந்தது என்ன சல்லியன்-தானும் வந்தான் – வில்லி:44 87/4

மேல்


பாய்ந்தன (1)

பார வாளமும் வாளமும் பாய்ந்தன
கூர வேல்களும் வேல்களும் குத்தின – வில்லி:29 21/1,2

மேல்


பாய்ந்தான் (4)

பாகன்-தனது மருமத்தில் பாய்ந்தான் அவனும் மாய்ந்தானே – வில்லி:31 8/4
மின்னை ஒத்து இலங்கும் வாளோடு அவனி மேல் விரைந்து பாய்ந்தான் – வில்லி:41 105/4
பூ மரு தாரினானும் பூவின் மேல் சுரும்பின் பாய்ந்தான் – வில்லி:44 15/4
போரில் சிறந்த தண்டமுடன் புவி மேல் பாய்ந்தான் புலி போல்வான் – வில்லி:45 146/4

மேல்


பாய்ந்து (2)

ஆறு பாய்ந்து இருவரும் ஆடும் வேலையில் – வில்லி:3 9/2
பாகும் வாசியும் அமைந்தது ஓர் தேர் மிசை பாய்ந்து
மாகு சூழவும் தப்பிய வரி நிற மா போல் – வில்லி:22 68/1,2

மேல்


பாய்வரோ (1)

பொன்றிடினும் நீ அறிய பசுத்தோல் போர்த்து புலி பாய்ச்சல் பாய்வரோ புரிவிலாதாய் – வில்லி:12 95/4

மேல்


பாய்வன (3)

குருதி பாய்வன போன்றன கொளுந்திய கொழும் தழல் கொழுந்து அம்மா – வில்லி:9 14/4
ஆளிகள் சிகரம் என்று அதிர்ந்து பாய்வன
மீளியர் வேலின்-வாய் வீழ்ந்து மாய்ந்தவே – வில்லி:11 99/3,4
அ நீரிடை புகும் மூளைகள் அலை பாய்வன ஒருசார் – வில்லி:33 21/4

மேல்


பாய (3)

மை வாள் விழியின் வழி அஞ்சன வாரி பாய
தெவ் ஆறிய பின்னரும் தீர்ந்தில தீர்ந்த அன்றே – வில்லி:13 103/2,3
சரத்தொடு சரங்கள் பாய சராசனம் வாங்கினாரே – வில்லி:39 8/4
பாய தடம்-தனில் மூழ்கினன் அ மறை பயில்வேன் என்று – வில்லி:46 103/2

மேல்


பாயல் (4)

பாக்கியம் வந்து இருவருக்கும் பலித்தது அல்லால் பாயல் நலத்து இப்படி யார் பயன் பெற்றாரே – வில்லி:7 42/4
பாடுவர் சிலர் சிலர் பாயல் இன்புற – வில்லி:11 121/2
பாயல் மன்னு கண்படை உணர்ந்து உளம் – வில்லி:11 148/1
பொன் திகழ் படையோன் அந்த பொய் துயில் பாயல் நீங்கி – வில்லி:25 10/2

மேல்


பாயலாய் (1)

பாயலாய் வாழ நீ பாக்கியம் செய்தது என் – வில்லி:34 1/2

மேல்


பாயலில் (1)

இம்மென்று அளி முரல் பாயலில் இன்பத்தை வளர்த்தும் – வில்லி:7 9/1

மேல்


பாயலின் (1)

மன்றல் நாள்மலர் பாயலின் மீது கண்வளர்ந்தான் – வில்லி:27 94/4

மேல்


பாயலோ (1)

பன்னகாதிப பாயலோ பச்சை ஆல் இலையோ – வில்லி:27 78/2

மேல்


பாயவே (1)

அழுதனர் கண் புனல் ஆறு பாயவே – வில்லி:1 56/4

மேல்


பாயிர (2)

பாயிர மறை புகழ் பரமன் தேசு என – வில்லி:12 135/3
பாயிர நான்மறை பாடி வியந்து பணிந்து புகழ்ந்தனரே – வில்லி:27 205/4

மேல்


பாயிரம்-கொல் (1)

பாயிரம்-கொல் என்று ஐயுற அவனொடும் பனி மலர் அணை சேர்ந்தாள் – வில்லி:2 35/4

மேல்


பாயும் (9)

பாயும் இபம் மா இரதம் வாசி ஒருவர்க்கு ஒருவர் பல கதி வர கடவியும் – வில்லி:3 56/2
செந்நெலின் வாளை பாயும் செல்வ நாடு உடைய கோமான் – வில்லி:11 12/2
கங்கை நதி குதி பாயும் சிகர சாரல் காந்தர்ப்பம் எனும் வரையும் காட்டினானே – வில்லி:14 9/4
பம்பிய சேனையிடத்து ஏழ் மதமும் பாயும்
உம்பலின் வாவி புகுந்து உழக்குகின்றான் – வில்லி:14 108/3,4
பாயும் வெம் சிறகர் கலுழன் முன் பட்ட பாந்தள் போல் கீசகன் பதைப்ப – வில்லி:21 50/1
சுரந்து மும்மதமும் பாயும் துதிக்கை வாரணங்கள் சூழ – வில்லி:22 129/2
கான் பட்ட கனலில் பாயும் கடும் கணை விலக்கினேனேல் – வில்லி:27 157/1
தீம் சாறு பாயும் செழு நீர் வயல் செந்நெல் வேலி – வில்லி:36 24/2
வாளிகள் இருவர்-தம் வடிவில் பாயும் முன் – வில்லி:46 61/3

மேல்


பார் (84)

ஆக்கிய முனி உருத்து அழன்று பார்_மகள் – வில்லி:1 65/2
பன்னக நெடு முடி பார் களிக்கவே – வில்லி:1 82/3
பார் உவகையினால் ஆளுதற்கு இருந்தான் பகீரதி மகன் இவள் பயந்த – வில்லி:1 100/3
பையொடு குருதி பொங்க பார் மிசை விழுந்ததாக – வில்லி:2 70/2
பார் வளம் சுரக்கும் செல்வ பரப்பினும் பரந்த அன்றே – வில்லி:2 89/4
பார் ஏழ் எண்ணும் படைகள் பரசுராமன்-தன்பால் – வில்லி:3 32/3
மாது பட்ட பார்_மடந்தை-தன் மதிமுகம் மழுங்க – வில்லி:3 133/2
வரை-கண் வாழ்வு கூர் நும்முன் எம் முனே மலைய எண்ணி மேல் வந்தபோது பார்
அரக்கன் ஆகில் என் அவுணன் ஆகில் என் அவனை ஓர் கணத்து ஆவி கொள்வனே – வில்லி:4 7/3,4
பார் அடா என் ஆண்மையை அரக்கர் கை பட்ட போதில் யார் பாரில் வைகினார் – வில்லி:4 11/4
பலி அனைத்தையும் விழுங்கினால் இது பலிக்குமோ எளிமை பார் எனா – வில்லி:4 53/2
பார் அனைத்தினும் தன் நாமம் பரப்பிய பார்த்தன் என்னும் – வில்லி:5 67/1
பார்த்தன் அருச்சுனன் கரியோன் விசயன் பாகசாதனி சவ்வியசாசி பற்குனன் பார்
ஏத்து தனஞ்சயன் கிரீடி சுவேத வாகன் எனும் நாமம் படைத்த பிரான் யாழோர் இன்பம் – வில்லி:7 44/1,2
வேதம் சிறக்க மனு நீதி விளங்க இ பார்
ஆதங்கம் ஆற வரும் ஐவரின் ஐவர் மைந்தர் – வில்லி:7 87/1,2
பார் எலாம் தம்தம் குடை நிழல் புரக்கும் பார்த்திவர் யாரையும் உணர்வீர் – வில்லி:10 112/2
பராவ அரும் முதன்மை பாண்டவர் கடல் பார் பண்புற திருத்தி ஆண்டிருந்தார் – வில்லி:10 152/4
எற்று மா மணி முரசமும் சங்கமும் எனும் குரல் மிகுத்து இ பார்
முற்றும் மாதிரத்து அளவும் ஐம் கதியினால் முடிப்பன இமைப்போதில் – வில்லி:11 80/3,4
பாந்தள் அம் கொடி பார் மகீபனை – வில்லி:11 151/3
பார் கொடுத்தும் அரசு கூர் பதம் கொடுத்தும் உரிய தம் – வில்லி:11 177/3
படை கொடுத்தான் இவன் இழந்த பார் கொடுத்தான் அரசு ஆள பண்டு போல் வெண் – வில்லி:11 264/1
பார் இழந்த இ பாதக சூது கேட்டு – வில்லி:12 7/1
பார் ஏனை உலகு அனைத்தும் பரிவுடனே ஈன்றாள் தன் பதி பின் வந்தாள் – வில்லி:12 87/4
என் பெயர் பொறி ஏவு பார் இதன் உடலில் நீ விடும் ஏவு பார் – வில்லி:12 93/4
என் பெயர் பொறி ஏவு பார் இதன் உடலில் நீ விடும் ஏவு பார் – வில்லி:12 93/4
சேற்றால் ஒரு பாதி சிவந்தது பார்
ஏற்றான் ஒரு பங்கு என எங்கணுமே – வில்லி:13 72/3,4
படும்படும் துயரும் எங்கும் காணலாம் பார் உளோர்க்கும் – வில்லி:13 87/4
பார் கொண்டது அசுரர் மெய்யில் பரந்த செம் குருதி வெள்ளம் – வில்லி:13 146/1
விடுத்த பார் இனம் வேண்டுவர் இருக்கின் அ வேந்தரை விண் ஏற்றற்கு – வில்லி:16 7/2
பார் உளோர் உரைக்கும் மாற்றம் பழுது அற பலித்த காலை – வில்லி:16 32/2
பார் கொள நினைந்து சுயோதனன் விடுப்ப படர் வனம் புகுந்த பாண்டவரில் – வில்லி:19 26/3
பார் மிசை கிடக்க நின்று பணை புயம் கொட்டி ஆர்த்தான் – வில்லி:20 13/2
சூழ்வர சூறையில் சுற்றி பார் மிசை – வில்லி:21 75/3
தொழுவார்-தம் வினை தீர முன் கோலமாய் வேலை சூழ் பார் எயிற்று – வில்லி:22 1/1
பாதாரவிந்தத்து மருவார் விழ கொண்டு பார் ஆளும் வெம் – வில்லி:22 2/3
பார் ஆள வரும் முன்னர் அடல் ஐவர் உறை நாடு பார்-மின்கள் என்று – வில்லி:22 3/2
ஆண்டு வந்த பார் நும் மொழிப்படி அவர்க்கு அளித்திரோ அளியீரோ – வில்லி:24 10/4
அங்கை கொட்டி நக்கு இருந்த அந்தணனையும் அவமதித்து எமதே பார்
தங்கள் கானகம் தமது என புகன்றனன் சர்ப்பகேதனன் அந்த – வில்லி:24 20/2,3
பார் படைத்த சுயோதனற்கு படை எடேன் அமரில் என பணித்த கோவை – வில்லி:27 1/3
நீத்த நெடும் கடல் எழு பார் அடல் ஐவர் பெறுவர் எனும் நிகழ்ச்சி பொய்யோ – வில்லி:27 24/3
பார் ஆள கன்னன் இகல் பார்த்தனை முன் கொன்று அணங்கின் – வில்லி:27 33/1
பண்டும் அவர் கருத்து அறிந்தும் பார் போய் வேண்டுவது என்றான் – வில்லி:27 45/4
பார் வழங்க நினைவு இல்லையேல் அவனி பாதியாயினும் வழங்குவாய் – வில்லி:27 113/2
போர் அரா நிருபன் மணி நெடும் சுடிகை ஆயிரம் கொடு பொறுத்த பார்
வீரர் ஆனவரது அல்லவோ உரிமை வேண்டுமோ என விளம்பினான் – வில்லி:27 117/3,4
பார் அனைத்தும் இனி ஐவர் ஆளும்வகை பண்ணுவித்தனை அழிந்தது உன் – வில்லி:27 131/3
பார் இன்று அறிய நூற்றுவர்க்கும் பழி தீர் வென்றி பாண்டவர்க்கும் – வில்லி:27 219/3
கன்னன் விசயன்-தனை கொல்லின் கடல் பார் முழுதும் கண் இல்லா – வில்லி:27 230/1
மை வரும் கடல் பார் அனைத்தையும் எனக்கே வழங்குவர் வழங்கினால் யான் என் – வில்லி:27 258/3
யான் வணங்கி மா மாயனை தூதுவிட்டு எனது பார் எனக்கு என்ன – வில்லி:28 9/3
பதினோர் அக்குரோணி சேனை பார் மிசை பரந்த அன்றே – வில்லி:28 23/4
இடையிடை எடுத்த கொடி நிரை இருள் எறிக்க எழு துகள் இருள் எறிக்க எழு பார்
அடைய ஒர் தினத்தின் வலம் வரு திகிரி ஒத்தனர்கள் அவனிபர் எனை பலருமே – வில்லி:28 61/3,4
யான் வணங்கி மா மாயனை தூதுவிட்டு எனது பார் எனக்கு என்ன – வில்லி:29 8/3
செல்லும் கலிங்கேசர் அலையுண்ட நிலை கண்டு சிவன் என்று பார்
சொல்லும் பெரும் செம்மல் பல்லங்கள் அவன் மேல் தொடுத்து ஏவினான் – வில்லி:33 7/1,2
வீமன் தொடுத்தான் ஒர் எதிர் அம்பு பார் மன்னன் மிடல் சாயவே – வில்லி:33 12/4
பார் இரு_நாலு திசாமுகமும் படையோடு பரந்து வரும் – வில்லி:41 6/3
பார் ஒரு பாதி சிவந்தது மேனி பரந்து எழு சோரியினால் – வில்லி:41 11/4
பார் எனக்கு அளித்தி நீயே என்று உளம் பரிவு கூர்ந்தேன் – வில்லி:41 160/2
ஈங்கு இவன் பிறந்ததும் இளைத்த பார்_மகள் – வில்லி:41 209/3
என்னினும் பார் தனக்கு உரியன் சிலை தொழிலில் சிலை குருவாய் எவரும் போற்றும் – வில்லி:41 235/1
பார் அரசாளுதற்கு இருந்த பார்த்தன் மா மகன் ஒருவன் பட்டானாகில் – வில்லி:41 237/3
பரக்கும் வெண் திரை கடல் பார் எலாம் உடன் – வில்லி:41 246/3
பார் அறிந்த பழிக்கு உட்படாத நின் – வில்லி:42 145/1
பார் ஆழி அவலம் அற பாண்டவர்-தம் இடர் தீர பார்த்தன் வாழ – வில்லி:42 164/1
கொன்று பார் முழுதும் நின்னதாக உயர் வான் உளோர் பதி கொடுப்பன் யான் – வில்லி:42 194/2
மறிந்த மால் வரை போல் அரக்கனும் முகம் பார் மருங்கு உற விழுந்து உயிர் மடிந்தான் – வில்லி:42 211/2
வாலவீமன் என்று பார் மதித்த ஆண்மை மன்னனும் – வில்லி:43 4/1
அன்பின் இ பார் அளவும் அன்றே அருள்செய்தான் – வில்லி:43 32/2
பார் உருவி திசை உருவி அண்டகூடம் பாதலத்தினுடன் உருவி பரந்து சீறி – வில்லி:43 38/1
குரவர் சொற்கள் மறுத்து வன்பொடு கொண்ட பார் உடையான் – வில்லி:44 42/1
எங்களுக்கு எழு பார் அடங்கலும் என்று போர் புரியும் – வில்லி:44 48/3
செயிருடை ஆடவர் சோரி பரந்து சிவந்தது பார் இடமே – வில்லி:44 55/1
பார் ஒரு கணத்தில் அளவிடும் கமல பாதனார் நாதனார் நமக்கே – வில்லி:45 1/4
வங்க மறி கடல் சூழ் எழு பார் வலம் வந்த மனு குல சோழனை மாகதன் – வில்லி:45 66/2
யாது ஏவல் என்று பல மன்னரும் ஈண்ட இ பார்
மீது ஏவல் கொள்ளும் விறல் சென்னி கை வில்லின் வன்பால் – வில்லி:45 69/1,2
ஆழ் அம்புராசி எழு பார் தனி ஆள நிற்போன் – வில்லி:45 80/2
பன்னாக துவசற்கும் அரிதால் உனை கொண்டு பார் ஆளுமாறு – வில்லி:45 230/3
பார் அஞ்சும் ஒரு குடை கீழ் நீயே ஆளும் பதம் அடைந்தும் விதி வலியால் பயன் பெறாமல் – வில்லி:45 256/3
பார்த்தன் முன்பு நின்று அமர் புரிந்திலன் கடல் பார் புகழ் பரித்தாமா – வில்லி:46 52/4
ஓவியது எங்கணும் வெம் சமர் பார் முழுது உடையானும் – வில்லி:46 98/3
பயம் உற மா முனிவர்க்கு உரைசெய்தது பார் மீதே – வில்லி:46 101/3
பாண்டவர் முடிய வென்று இ பார் எலாம் உனக்கே தந்தால் – வில்லி:46 121/1
பாதத்தில் வீழ்வரோ பார் அரசர் கேட்டாலும் பழியே அன்றோ – வில்லி:46 134/2
முகடு உற மீதே குதிப்பர் பார்_மகள் முதுகு இற நேரே குதிப்பர் மீளவே – வில்லி:46 169/4
வரை முடி மேனாள் ஒடித்த காளை-தன் மதலையை ஏழ் பார் படைத்த கோமகன் – வில்லி:46 173/3
இணையர் பார் மிசை யார் உளர் எண்ணிலே – வில்லி:46 229/4
கனை கடல் பார் அளித்து அவரும் அ நகரின் அறநெறியே கருதி வாழ்ந்தார் – வில்லி:46 250/4

மேல்


பார்-தனக்கு (1)

கல் வளைத்த பார்-தனக்கு இடு காவணம் போல – வில்லி:45 193/3

மேல்


பார்-மின்கள் (1)

பார் ஆள வரும் முன்னர் அடல் ஐவர் உறை நாடு பார்-மின்கள் என்று – வில்லி:22 3/2

மேல்


பார்_மகள் (3)

ஆக்கிய முனி உருத்து அழன்று பார்_மகள்
பாக்கியம் என்ன உற்பவிக்க நீ என – வில்லி:1 65/2,3
ஈங்கு இவன் பிறந்ததும் இளைத்த பார்_மகள்
தீங்கு அற புரிதரு செயலும் யாவுமே – வில்லி:41 209/3,4
முகடு உற மீதே குதிப்பர் பார்_மகள் முதுகு இற நேரே குதிப்பர் மீளவே – வில்லி:46 169/4

மேல்


பார்_மடந்தை-தன் (1)

மாது பட்ட பார்_மடந்தை-தன் மதிமுகம் மழுங்க – வில்லி:3 133/2

மேல்


பார்க்கவன் (2)

பணிவுறும் அவுணர் பதாகினி வகுத்த பார்க்கவன் இவன் என பயில் போர் – வில்லி:42 7/3
பணி நிறுத்தி எழுதுறு பொன் பதாகையானை படாது ஒழி தம்பியரோடும் பார்க்கவன் போல் – வில்லி:45 32/1

மேல்


பார்க்கவே (1)

பலியிடும் கந்தருவரை பார்க்கவே
மெலிவு உழந்தனன் வில் கை விராடனே – வில்லி:21 102/3,4

மேல்


பார்க்கின் (2)

அரு மறை முறையே பார்க்கின் அமரர் மற்று உன்னின் உண்டோ – வில்லி:13 11/3
உம்மையில் மறுமை-தன்னில் உறு பயன் இரண்டும் பார்க்கின்
இம்மையில் விளங்கும் யார்க்கும் அவரவர் இயற்கையாலே – வில்லி:43 24/1,2

மேல்


பார்க்குங்கால் (2)

குருகுலத்தோர் போர் ஏறே குற்றமது பார்க்குங்கால் சுற்றம் இல்லை – வில்லி:27 15/2
பந்தமது உணர்ந்து நேரே பார்க்குங்கால் பகை யார் நண்பு ஆர் – வில்லி:29 4/4

மேல்


பார்க்கும்-தோறும் (1)

பாரோர் கண்கள் களித்தனவால் பார்க்கும்-தோறும் பரிவுற்றே – வில்லி:3 87/4

மேல்


பார்த்த (1)

பார்த்த கண்கள் விட்டு ஏகலாவகை நிறம் பரந்த தாதுவும் போன்ற – வில்லி:9 15/4

மேல்


பார்த்தருளி (1)

பார்த்தருளி அருள் பொழியும் பங்கய கண் நெடுமாலும் – வில்லி:27 46/3

மேல்


பார்த்தருளிய (1)

நேயமும் குறு முறுவலும் புரிந்து பார்த்தருளிய நெடும் கண்ணும் – வில்லி:16 1/3

மேல்


பார்த்தன் (25)

மை புற பார்த்தன் செம் கை மணி விளக்கு ஆர போனார் – வில்லி:5 7/4
பார் அனைத்தினும் தன் நாமம் பரப்பிய பார்த்தன் என்னும் – வில்லி:5 67/1
பத்திக்கு வரம்பாகிய பார்த்தன் பல தீர்த்தம் – வில்லி:7 12/1
பார்த்தன் அருச்சுனன் கரியோன் விசயன் பாகசாதனி சவ்வியசாசி பற்குனன் பார் – வில்லி:7 44/1
பாங்குடனே தனக்கு உயிர் ஆம் துளப மௌலி பரந்தாமன்-தனை நினைந்தான் பார்த்தன் ஆக – வில்லி:7 52/2
பகலவன்-தன் மதலை உயிர் பகை புலத்து கவர்வன் என பார்த்தன் சொன்னான் – வில்லி:11 257/1
பார்த்தன் எய்த வாளி மெய் பட பட பதைத்து மீது – வில்லி:13 127/1
பார்த்தன் இவை புகன்று இறைவன் பணித்தருள இருந்ததன் பின் பரிவினோடும் – வில்லி:27 24/1
பார்த்தன் வெம் சமரில் நின்னுடன் மலைந்தால் பகை பெரும் பாந்தள் அம் பகழி – வில்லி:27 255/1
உறு கணை ஒன்றே பார்த்தன் மேல் தொடுப்பன் ஒழிந்துளோர் உய்வர் என்று உரைத்தான் – வில்லி:27 256/3
பார்த்தன் அம்பினால் மேவலார் படை பரவை சாயவே விரவு கோவியர் – வில்லி:31 24/1
பார்த்தன் மா மணி தேர் விடும் பாகன் ஆனது எ பான்மையே – வில்லி:36 1/4
பார்த்தன் கணையால் பட்டவரை பங்கேருகத்தோன் பல கோடி – வில்லி:37 35/1
பார்த்திவன் மதலையும் பார்த்தன் மா மதலையும் – வில்லி:39 19/3
பார்த்தன் மா மகன் இரதம் மீது உயர் பரிதியாம் என ஏறினான் – வில்லி:41 20/4
பனித்து உயிர் பொன்றி வீழ பார்த்தன் மா மகனை இன்னே – வில்லி:41 93/2
பார்த்தன் முன் தவ பயன் பலித்தவாறு அரோ – வில்லி:41 197/4
பார் அரசாளுதற்கு இருந்த பார்த்தன் மா மகன் ஒருவன் பட்டானாகில் – வில்லி:41 237/3
பங்கு இருந்த உமாபதி-பால் பணிந்து வரம் பெற சென்றான் பார்த்தன் ஆகில் – வில்லி:41 238/2
பாதலம் புகுந்து இன்பம் எய்திய விறல் பார்த்தன் வெம் கணையாலே – வில்லி:42 42/4
பார் ஆழி அவலம் அற பாண்டவர்-தம் இடர் தீர பார்த்தன் வாழ – வில்லி:42 164/1
பார்த்தன் ஒருவனும் சென்று பரித்தாமாவுடன் மலைய படைஞரோடு – வில்லி:46 19/1
பொழிந்த வாளி ஓர் அளவு இல அவற்றையும் பொடி படுத்தினன் பார்த்தன்
கழிந்த நீர்க்கு அணை கோலி வந்து எதிர்ந்து தன் கார்முக கட்டு ஆண்மை – வில்லி:46 49/2,3
பார்த்தன் முன்பு நின்று அமர் புரிந்திலன் கடல் பார் புகழ் பரித்தாமா – வில்லி:46 52/4
பார்த்தன் என்று இவர் அனைவரும் இவர் பெரும் படை தலைவனும் சேர – வில்லி:46 55/2

மேல்


பார்த்தனது (1)

பனி நெடும் குடை பார்த்திவன் நுவன்றனன் பார்த்தனது உயிர் கொள்வான் – வில்லி:45 183/4

மேல்


பார்த்தனன் (1)

பரதம் மேற்கொண்டு நடிப்பதும் கருதி பார்த்தனன் பாகசாதனனே – வில்லி:9 26/4

மேல்


பார்த்தனால் (1)

வெருவரும் அமரில் பார்த்தனால் அடியேன் வீழ்ந்தபோது அவனிபர் அறிய – வில்லி:27 257/3

மேல்


பார்த்தனும் (2)

பார்த்தனும் அன்று அவர் எதிர் போய் பல வாளி மழை பொழிந்தான் – வில்லி:40 7/4
பைம் துளவோனும் பார்த்தனும் ஆக – வில்லி:42 95/2

மேல்


பார்த்தனே (1)

பார்த்தனே சென்று பாசுபத கணை வாங்கின் அல்லால் – வில்லி:12 25/3

மேல்


பார்த்தனை (1)

பார் ஆள கன்னன் இகல் பார்த்தனை முன் கொன்று அணங்கின் – வில்லி:27 33/1

மேல்


பார்த்தனையும் (1)

பம்பி வரு கொடி தேர் பார்த்தனையும் பாகனையும் – வில்லி:45 175/3

மேல்


பார்த்தான் (1)

பரித்தாமாவும் ஆழியுடன் பரிதி வடிவம்-தனை பார்த்தான்
கிரி தாழ் கவிகை கரும் கள்வன் கிளர் நூல் முனிவன் மைந்தனையும் – வில்லி:27 224/2,3

மேல்


பார்த்தானே (1)

பாராநின்ற கடோற்கசன் தன் படையின் தளர்வும் பார்த்தானே – வில்லி:32 32/4

மேல்


பார்த்திருந்தார் (1)

பற்றி துகில் உரிய பாண்டவரும் பார்த்திருந்தார்
கொற்ற தனி திகிரி கோவிந்தா நீ அன்றி – வில்லி:27 42/2,3

மேல்


பார்த்திருந்து (1)

பைம் கழல் அரசர் அவையினில் யாமும் பார்த்திருந்து அலமர பயந்த – வில்லி:45 9/3

மேல்


பார்த்திலன் (1)

பாந்தள் ஏறு உயர்த்த வேந்தன் பார்த்திலன் உறவும் என்பார் – வில்லி:11 191/1

மேல்


பார்த்திலை (3)

ஏறுகின்ற பழிகளும் பாவமும் இம்மை-தானும் மறுமையும் பார்த்திலை
மாறுகின்றிலை சொல்ல தகாத புன் மாற்றம் இன்னமும் மன்னுயிர் யாவும் வந்து – வில்லி:21 5/2,3
வாசகாதிகள் கற்றும் தெளிந்திலை மதன வேதத்தின் மார்க்கமும் பார்த்திலை
நாச காலம் வரும்பொழுது ஆண்மையும் ஞானமும் கெடுமோ நறும் தார் முடி – வில்லி:21 13/2,3
இரு நிலம் மதித்திட இனிது கோல் ஓச்சுதல் இயல்பு நிருபர்க்கு எனும் முறைமையோ பார்த்திலை
நரை கெழு முடி தலை என் பிதா மீ படு நதி மகன் முறித்த வில் விதுரனே போல் பல – வில்லி:46 202/2,3

மேல்


பார்த்திவர் (7)

பார் எலாம் தம்தம் குடை நிழல் புரக்கும் பார்த்திவர் யாரையும் உணர்வீர் – வில்லி:10 112/2
பார்த்திவர் தமக்கு வேறு பாவம் மற்று இதனில் இல்லை – வில்லி:27 170/3
பட்டவர்த்தன பார்த்திவர் எய்தினார் – வில்லி:29 22/4
பதாதி எம் மருங்கும் போத பார்த்திவர் நிழலின் போத – வில்லி:39 11/2
பார்த்திவர் பற்பல் ஆயிரர் பட்டார் – வில்லி:42 92/4
பரிய அ கதைப்போர் வல்ல பார்த்திவர் பலரும் காண – வில்லி:44 16/2
மூவரும் ஒருவர் ஆகி நின்றருளும் மூர்த்தியே பார்த்திவர் பலரும் – வில்லி:45 15/3

மேல்


பார்த்திவர்-தம்முடன் (1)

பட்டவர்த்தன பார்த்திவர்-தம்முடன்
பட்டவர்த்தன பார்த்திவர் எய்தினார் – வில்லி:29 22/3,4

மேல்


பார்த்திவர்-ஆனவர் (1)

அந்தி-வாய் தம பாசறை மேவினர் ஐந்து பார்த்திவர்-ஆனவர் தாமுமே – வில்லி:46 197/4

மேல்


பார்த்திவருக்கு (1)

படி ஆளும் செங்கோன்மை பார்த்திவருக்கு எல்லாம் – வில்லி:45 161/3

மேல்


பார்த்திவருடன் (1)

பாண்டுவின் திரு மைந்தர்கள் ஐவரும் பார்த்திவருடன் கூடி – வில்லி:28 13/1

மேல்


பார்த்திவரும் (1)

பகிரதனே முதலான எண் இல் கோடி பார்த்திவரும் தவம் புரிந்தார் பைம் பொன் மேனி – வில்லி:12 42/1

மேல்


பார்த்திவரோடு (1)

ஐந்து பெரும் பார்த்திவரோடு ஆரணியம் புகுந்த பிரான் அரிய கங்குல் – வில்லி:46 243/1

மேல்


பார்த்திவற்கு (1)

பம்பி மா நிலம் புரப்பதே கடன் என பார்த்திவற்கு உரை செய்தான் – வில்லி:45 181/4

மேல்


பார்த்திவன் (8)

பரதன் என்று ஒரு பார்த்திவன் பரதமும் இசையும் – வில்லி:1 32/3
பண்புடை வதனம் நோக்கி பார்த்திவன் பாண்டு என்பான் – வில்லி:2 68/2
பல்கிய கிளையும் தேசும் பார்த்திவன் வாழ்வும் தாங்கள் – வில்லி:22 126/1
பார்த்திவன் மதலையும் பார்த்தன் மா மதலையும் – வில்லி:39 19/3
பாப்பு வெம் பதாகை பார்த்திவன் பணியால் பத்து இரண்டு யோசனை பரப்பில் – வில்லி:42 5/1
துணை பெற மன சினம் முடுக நா கொடு சுழற்று கண் நெருப்பு எழ நிருதர் பார்த்திவன்
இணை பிறை எயிற்று இள நிலவினால் செறி இருள் கிழிதர பகை முனையில் ஏற்கும் முன் – வில்லி:42 195/2,3
பாந்தள் அம் கொடி பார்த்திவன் நின்றுழி சென்றனன் பரித்தாமன் – வில்லி:45 178/4
பனி நெடும் குடை பார்த்திவன் நுவன்றனன் பார்த்தனது உயிர் கொள்வான் – வில்லி:45 183/4

மேல்


பார்த்திவன்-தன்னை (1)

பட அரவு உயர்த்த வென்றி பார்த்திவன்-தன்னை நோக்கி – வில்லி:25 15/2

மேல்


பார்த்திவனுடன் (1)

கிருத பார்த்திவனுடன் மலைந்து சிகண்டி கெட்டனன் மா – வில்லி:44 46/3

மேல்


பார்த்திவனை (1)

பைவரு மாசுண துவச பார்த்திவனை கொண்டே தம் பாடி புக்கார் – வில்லி:45 269/3

மேல்


பார்த்து (7)

பலரும் உடன் அகங்கரித்து மேரு சார பார வரி சிலையின் நிலை பார்த்து மீண்டார் – வில்லி:5 50/1
அப்பொழுது அமலன் அரும் சினம் ஒழிந்து ஆங்கு அருளுடை அறத்தின் மைந்தனை பார்த்து
இப்பொழுது அரசர் ஆனவர்க்கு எல்லாம் இரும் சிறப்பு உதவுக என்று இசைப்ப – வில்லி:10 150/1,2
பேர் அறன் தரு பிள்ளையை பார்த்து அருள் – வில்லி:12 7/3
வில் மேல் விசையின் கடும் பாணம் மேன்மேல் நிறுத்தி வேந்தரை பார்த்து
என் மேல் நினைவு என்று அவர் அவர் பேர் இரதம் துணித்து சிலை துணித்து – வில்லி:32 27/1,2
காவலர் உடைதல் கண்டு கன்னனை அரசன் பார்த்து
கேவலம் அல்ல இ போர் கிரீடி வந்து இவனை கூடின் – வில்லி:41 100/1,2
வேகித்து கன்னனை பார்த்து இவன் உயிரை வீட்டுக என வேக தண்டால் – வில்லி:42 179/2
பண் அமர் தடம் தேர் சேனையின் பதியை பார்த்து அணி வகுக்க என பணித்தான் – வில்லி:45 16/3

மேல்


பார்ப்பரோ (2)

தாரம் ஆனவர்-தம் முகம் பார்ப்பரோ தக்கவர்க்கு தகவு இவையே-கொலாம் – வில்லி:21 6/2
ஏதிலர் தமர் என இரண்டு பார்ப்பரோ – வில்லி:21 39/4

மேல்


பார்ப்பன (5)

மனன் உற பார்ப்பன மாக்கள் ஆகியே – வில்லி:4 24/3
பாங்குடை பதியில் வாழும் பார்ப்பன மாக்களோடும் – வில்லி:5 4/3
பனுவலுக்கும் தவத்தினுக்கும் உரிய வேள்வி பார்ப்பன மாக்களின் இடையே பாண்டு மைந்தர் – வில்லி:5 49/2
பார்ப்பன மாக்களும் பாரின் வல்லரோ – வில்லி:45 122/4
பாதகம் செய்கை பார்ப்பன மாக்களுக்கு – வில்லி:46 225/3

மேல்


பார்ப்பான் (1)

பார்ப்பான் வந்து ஒரு கோடி அரசை சேர பரிபவித்து பாஞ்சாலன் பயந்த தெய்வ – வில்லி:5 59/1

மேல்


பார்ப்பு (1)

பரிசயப்படு தண் சததள பொகுட்டு பார்ப்பு உறை பள்ளிவிட்டு அகலா – வில்லி:6 20/4

மேல்


பார்முகம் (1)

பாகன் அங்கம் நெரிந்தது நொந்தது பார்முகம் துளை விண்டன மண்டு உருள் – வில்லி:42 124/3

மேல்


பார்வை (6)

மை தாழ் தடம் கண் மகவின் முகம் மன்னு பார்வை
எய்தாது ஒழியின் பெறும் இன்பம் இவணும் இல்லை – வில்லி:2 59/3,4
பங்கயம் போன்றதால் அ பரிவுறு பாவை பார்வை – வில்லி:5 29/4
பச்சென்ற திரு நிறமும் சே இதழும் வெண் நகையும் பார்வை என்னும் – வில்லி:7 25/1
குங்குமம் கொள் புனல் விடவும் இமையாமல் புனல் வழியே கூர்ந்த பார்வை
செம் கலங்கல் புது புனலுக்கு எதிர் ஓடி விளையாடும் சேல்கள் போலும் – வில்லி:8 9/3,4
நஞ்சு அன விழிக்கடை நயந்த பார்வை கொண்டு – வில்லி:21 67/3
பிடரினும் உண்டு-கொல் பார்வை என்றிட வலி பெற நிலை நின்று இரு தோள்களும் பரிவுற – வில்லி:45 225/2

மேல்


பார்வையால் (2)

பழுது பட்டது இ குருகுலம் மீள நின் பார்வையால் கடல் ஞாலம் – வில்லி:2 9/3
நின் பார்வையால் காக்க வேண்டும் நெடுமாலே – வில்லி:27 37/4

மேல்


பார (10)

பார மா மரபினில் பிறந்தவர் மொழி பழுதினுக்கு அழுது அஞ்சி – வில்லி:2 38/3
பார குசங்கள் பல தைவரும் பான்மை நீங்கி – வில்லி:2 54/2
பலரும் உடன் அகங்கரித்து மேரு சார பார வரி சிலையின் நிலை பார்த்து மீண்டார் – வில்லி:5 50/1
பார மாசுணம் அ விசயனுக்கு யாவர் பகை என பலரையும் வினவி – வில்லி:9 42/2
பார வாளமும் வாளமும் பாய்ந்தன – வில்லி:29 21/1
பாவியோடு இனி வில் எடுப்பது பாவம் என்று ஒரு பார வேல் – வில்லி:29 40/3
பார வாளினும் கூர வேலினும் பகழி வாயினும் பட்டபட்ட போர் – வில்லி:35 9/1
கச்சு அளை புளக பார கன தனம் கலந்த தோளான் – வில்லி:42 163/4
பாரில் குதித்து ஓர் அதி பார பைம் பொன் கதையால் பாவனன்-தன் – வில்லி:45 146/2
பொருப்பு உலக்கையுற்று அலமர அரிந்தவன் புதல்வன் மேல் ஒரு பார
இருப்பு உலக்கை கொண்டு எறிந்தனன் அவனும் அஃது எண் முறி பட எய்தான் – வில்லி:46 50/3,4

மேல்


பாரகம் (1)

இடம் கொள் பாரகம் பெறுவதற்கு எண்ணும் நின் இச்சையின்படி ஏகி – வில்லி:16 10/3

மேல்


பாரணம் (1)

பாரணம் பண்ண இட்ட பைம் பொன் வேதிகையில் சேர்ந்தார் – வில்லி:10 90/4

மேல்


பாரத (8)

பன்னும் மா மொழி பாரத பெருமையும் பாரேன் – வில்லி:1 6/2
பாரத பெயர் கொள் வருடம் ஆதி பல பாரின் உள்ள நரபாலரை – வில்லி:10 46/1
எந்தை பாரத அமர்க்கு இசைந்த வீரர் மெய் – வில்லி:12 128/2
பை வண்ண மணி கூடம்-தனில் எய்தி பாரத போர் பயிலா வண்ணம் – வில்லி:27 31/3
நீ பாரத அமரில் யாவரையும் நீறாக்கி – வில்லி:27 32/1
வன் பாரத போரில் வந்து அடைந்தேம் ஐவரையும் – வில்லி:27 37/3
பாரத அமர் புரி பச்சை மா முகில் – வில்லி:41 205/3
பொரு பாரத சமரம் இன்றே முடிப்பல் எனும் எண்ணத்தினோடு பொரவே – வில்லி:46 8/4

மேல்


பாரதப்போர் (1)

பொரு பாரதப்போர் புரி சௌபலன் பொன்றல் கண்டார் – வில்லி:46 107/4

மேல்


பாரதம் (6)

மா பாரதம் அகற்ற மற்று ஆர்-கொல் வல்லாரே – வில்லி:27 32/4
வாராமல் காக்கலாம் மா பாரதம் என்றான் – வில்லி:27 33/4
பாரதம் இன்றே பற்று அறும் என்றார் – வில்லி:42 94/4
பாசறை புகுந்தனர் பரி தேர் யானையொடு பாரதம் முடிந்த பதினெட்டாம் நாள் இரவே – வில்லி:46 204/4
மெத்த மோகரித்து பாரதம் முடித்த வீரரை தேடி மேல் வெகுளும் – வில்லி:46 215/3
துன்னு பாரதம் தோன்றிய நாள் முதல் – வில்லி:46 226/1

மேல்


பாரதம்-தன்னை (1)

அன்ன பாரதம்-தன்னை ஓர் அறிவிலேன் உரைப்பது – வில்லி:1 3/3

மேல்


பாரதம்-தன்னோடு (1)

பாரதம்-தன்னோடு ஐந்தாம் படியினால் பகர்ந்த மூர்த்தி – வில்லி:5 5/2

மேல்


பாரம் (5)

பானுவின் மகளாம் காளிந்தி நதியின் பாரம் எய்தினன் விறல் படையோன் – வில்லி:1 96/4
என்பதன் முன் முப்பதின் மேல் இரட்டி கொள் நூறாயிரவர் எடுத்த பாரம்
வன்புடனே தரித்து வரை அசைந்தாலும் அசையாத வயிர தோளார் – வில்லி:10 5/1,2
பூ பாரம் தீர்க்க புரிந்தாய் புயல்வண்ணா – வில்லி:27 32/2
மணி முடி பாரம் உற பல நாகம் வருந்த இளைத்தனவே – வில்லி:44 62/2
தப்பாமல் நிலமடந்தை-தன் பாரம் அகற்றுவித்த சார்ங்கபாணி – வில்லி:46 242/3

மேல்


பாரமாய் (1)

பக்கமும் பிடரும் ஒக்க முட்டிகள் படப்பட கவள பாரமாய்
விக்க நின்றன வயிற்று இரண்டு அருகும் வீழவீழ முன் விழுங்கலும் – வில்லி:4 54/1,2

மேல்


பாரமான (1)

பாரமான சுயோதனாதியர் என்னும் நூறு பசு படுத்து – வில்லி:26 16/2

மேல்


பாரமும் (1)

ஏழ் பெரும் கடல் சூழ் புவி பாரமும் ஏதமும் கெட ஏதம் இல் ஐவரும் – வில்லி:46 183/1

மேல்


பாரா (1)

பவர் கொண்ட பனகம் என்ன சூழ்வரும் பரிசு பாரா
கவர் கொண்ட தொடையலானும் கதை ஒழிந்து இலங்கு செம் கை – வில்லி:14 102/2,3

மேல்


பாராதான் (1)

பம்பிய சேனை அழிந்து வரும்படி பாராதான்
தம்பியர் யாவரும் மாதுலனும் பல தமரும் போய் – வில்லி:46 99/2,3

மேல்


பாராநின்ற (1)

பாராநின்ற கடோற்கசன் தன் படையின் தளர்வும் பார்த்தானே – வில்லி:32 32/4

மேல்


பாராமல் (2)

பாராமல் நகையாமல் பாடாமல் ஆடாமல் பாதம் செம் கை – வில்லி:8 6/1
பரிந்து வெயில் நாள் மழை நாள் பனி நாள் என்று பாராமல் நெடுங்காலம் பயின்றான் மண்ணில் – வில்லி:12 41/3

மேல்


பாரிடங்களும் (1)

கானமானது புகுந்து பாரிடங்களும் கழுகு இனங்களும் துன்றி – வில்லி:16 12/2

மேல்


பாரிடம் (2)

வீழ் பசியால் உழல் பேயொடு பாரிடம் மிக்க விருந்துகளே – வில்லி:44 57/4
பாரிடம் ஒன்றினை புரத்தி பாசறையை என புகன்று பரிவின் சென்றேம் – வில்லி:46 245/1

மேல்


பாரிடம்-தன்னால் (1)

வஞ்சினம் உரைத்து வந்தனம் இன்னம் வன் குறள் பாரிடம்-தன்னால்
துஞ்சினம் எனினும் அமையும் என்று எண்ணி துணிந்தனன் துயில் அறு கண்ணான் – வில்லி:46 209/3,4

மேல்


பாரிடமே (1)

வயிறு பெரும் குருதி சுனை ஆக வளர்ந்தன பாரிடமே
பயில மறைத்தன பாறு பருந்தொடு பல கழுகு அந்தரமே – வில்லி:44 55/2,3

மேல்


பாரித்தானே (1)

புலப்பாடு புறம் பொசிய மார்பும் தோளும் பூரித்தான் உடல் புளகம் பாரித்தானே – வில்லி:12 40/4

மேல்


பாரிய (1)

பாரிய குலத்தோர் கண்ணின் உவகை நீர் பனிக்கும் முன்னே – வில்லி:2 78/3

மேல்


பாரில் (11)

பார் அடா என் ஆண்மையை அரக்கர் கை பட்ட போதில் யார் பாரில் வைகினார் – வில்லி:4 11/4
பாடும் சுருதி மறைவாணரும் பாரில் உள்ள – வில்லி:5 90/1
எந்த எந்த நரபாலர் பாரில் நிகர் என்ன என்ன அவர் இறை என – வில்லி:10 44/3
பாரில் ஆசையும் நின் இராச பதத்தில் ஆசையும் மன்னு வெம் – வில்லி:26 9/1
பாரில் பிறந்து சிறந்த இந்த பல் மா நிறத்த பரி அனைத்தும் – வில்லி:40 82/2
தேரில் நின்றவர் பாரில் நின்றவன் மிசை விடு கணை திரள் மின்னு – வில்லி:42 75/1
பாரில் நின்றவன் தேரில் நின்றவர் மிசை விடு கணை பாதாலத்து – வில்லி:42 75/3
விதிருண்டு பாரில் விழவும் ஒரு தனி விறல் உந்து வேல் கொடு உருவ எறியவே – வில்லி:44 83/4
யதுகுல தலைவனான இராமனும் தானும் பாரில்
நதி முதல் தீர்த்தம் யாவும் ஆடுவான் நயந்து போனான் – வில்லி:45 46/3,4
பாரில் குதித்து ஓர் அதி பார பைம் பொன் கதையால் பாவனன்-தன் – வில்லி:45 146/2
மனனில் ஓடு தேர் மாறி வலி கொள் பாரில் ஆனானே – வில்லி:46 89/4

மேல்


பாரிலே (1)

பராசரன் குலம் ஆகினும் பெறு பயன் இறுக்கிலர் பாரிலே
துராசர் அன்பு இலர் என் சொல் இன்று சுயோதனாதியர் கை கொளார் – வில்லி:26 8/1,2

மேல்


பாரின் (4)

பாரத பெயர் கொள் வருடம் ஆதி பல பாரின் உள்ள நரபாலரை – வில்லி:10 46/1
என் உயிரும் நினது அன்றி யாரது இனி சதுர் முகத்தோன் ஈன்ற பாரின்
மன்னுயிருக்கு உயிர் அனையாய் என உரைத்தான் வள மலி சீர் மச்சர் கோமான் – வில்லி:29 76/3,4
பாரின் மேல் ஆர்-கொல் இ பாதகம் செய்தார் – வில்லி:45 121/3
பார்ப்பன மாக்களும் பாரின் வல்லரோ – வில்லி:45 122/4

மேல்


பாரினில் (1)

என்று பாரினில் இயற்கையும் விதுரனுக்கு இயம்பி – வில்லி:27 94/1

மேல்


பாரினுக்கு (1)

பாரினுக்கு உயிரே போலும் பாண்டவர் நகரி சேர்ந்தான் – வில்லி:11 51/4

மேல்


பாரினும் (1)

பாரினும் நமக்கு ஒரு பதம் உண்டு என்று அவள் – வில்லி:1 67/1

மேல்


பாரீர் (1)

சேந்தனன் இரு கண் பாரீர் தேவர் கோன் மதலை என்பார் – வில்லி:11 191/4

மேல்


பாருத (1)

புரி புவனம் உண்டு உமிழ்ந்தோன் பொன் இலங்கை வழி காண பாருத வாளி – வில்லி:46 137/3

மேல்


பாருது (1)

போர் முடித்தான் அமர் பாருது புலம்புறு சொல் பாஞ்சாலி பூம் தண் கூந்தல் – வில்லி:27 13/1

மேல்


பாரும் (6)

மலர்ந்தன மனமும் கண்ணும் வயங்கின திசையும் பாரும்
அலர்ந்தன தடமும் காவும் ஆர்த்தன புள்ளும் மாவும் – வில்லி:5 10/2,3
பாரும் தனமும் உமது என்று பலவும் ஈந்தான் – வில்லி:5 97/4
பெருமித வலியும் பாரும் பேணலார் கவர இன் சொல் – வில்லி:12 1/1
பாரும் மேல் திசையும் பகிர் அண்டமும் – வில்லி:13 42/3
தருமத்தின் உரு ஆகி எழு பாரும் நிலையிட்ட தனி ஆண்மையான் – வில்லி:14 128/4
அடுத்த ஓமம் வஞ்சகங்களால் இயற்றுதியாயின் இ எழு பாரும்
கொடுத்தி நீ நிலை பெற அரவு எழுதிய கொடியவன்-தனக்கு என்றான் – வில்லி:16 7/3,4

மேல்


பாரே (1)

பாரே தொடங்கி எ உலகும் அடைவே செவிடு பட்டனவே – வில்லி:31 3/4

மேல்


பாரேன் (1)

பன்னும் மா மொழி பாரத பெருமையும் பாரேன்
மன்னும் மாதவன் சரிதமும் இடை இடை வழங்கும் – வில்லி:1 6/2,3

மேல்


பாரை (2)

பாரை ஏழினையும் முழுதுடை குருகுலத்து மேன்மை பெறு பாண்டுவின் – வில்லி:10 62/2
பாரை ஆளுடைய உதிட்டிரன் பாங்காய் பயின்றனன் அவன் பெரு வனத்தில் – வில்லி:19 11/2

மேல்


பாரோர் (1)

பாரோர் கண்கள் களித்தனவால் பார்க்கும்-தோறும் பரிவுற்றே – வில்லி:3 87/4

மேல்


பால் (30)

பால் இரு செவிப்பட படாத நல் தவம் – வில்லி:1 77/2
பால் நிற திறல் பாண்டுவே சேனையின் பதி முழு மதி மிக்க – வில்லி:2 21/3
பால் மொழி குந்தி மீண்டும் பாண்டுவின் ஏவல் பெற்று – வில்லி:2 81/1
ஆவின் பால் கண்டு அறியான் அதனால் வருந்தி அந்த – வில்லி:3 42/2
மொண்டு சொரிதருகின்ற அடிசிலும் முந்து கறிகளும் வெந்த பால்
மண்டு நறு நெய்யொடு அந்த விடலையும் மைந்தர் அனைவரும் உண்டு தம் – வில்லி:4 46/2,3
செச்சை தொடை இளையோன் நுகர் தீம் பால் மணம் நாறும் – வில்லி:7 13/3
உருகும் கமழ் நெய் பால் இரு பாலும் கரை ஒத்து – வில்லி:7 16/1
பால் அரும் ததி நறு நெய் ஆய் பாடியில் கள்ளத்தால் – வில்லி:7 76/1
இனிய பால் முகந்து ஒழுக்கும் ஆகுதி என இலங்கு முப்புரி நூலும் – வில்லி:9 1/1
கருதி குண பால் எம்முன்னும் வட பால் யானும் கால் திசைக்கும் – வில்லி:10 39/2
கருதி குண பால் எம்முன்னும் வட பால் யானும் கால் திசைக்கும் – வில்லி:10 39/2
தீ பால் அடங்காத புகழ் வீர கயம் அன்ன சிசுபாலனே – வில்லி:10 114/4
போன்ற பால் கொடுப்ப பொழி முலை பாலோ பூதனை உயிர்-கொலோ நுகர்ந்தான் – வில்லி:10 118/2
சான்ற பேர் உரலால் உறி-தொறும் எட்டா தயிருடன் நறு நெய் பால் அருந்தி – வில்லி:10 118/3
உண்டற்கு அமைத்த பால் அடிசில் உண்டான் ஒரு நாள் ஒரு தானே – வில்லி:10 121/2
பரி நெடும் தேர் மிசை பால் நிலா எழ – வில்லி:11 117/2
பால் முகந்து எறியும் வேலை பாம்பு அணை பள்ளி கொள்ளும் – வில்லி:11 204/2
அந்த மா நகரின் தென் பால் அகல் விசும்பு உற நின்று ஓங்கும் – வில்லி:14 84/1
விராடன் மா நகரி எல்லை புக்கு ஒரு பால் மயான பூமியினிடை விரவா – வில்லி:19 7/4
பதும விழியாய் எனலும் வாயிலவர் பால் போல் – வில்லி:19 29/3
அந்த நெய்யினில் பால் துளி உகுத்து என ஆர்த்தார் – வில்லி:22 55/3
பால் எடுத்த பொன் குடம் நிகர் மடியின பருவ – வில்லி:22 56/1
இருந்த தாய் ஈன்ற அன்று போல் உருகி இரு தடம் கொங்கை பால் சொரிந்தாள் – வில்லி:27 249/1
தம்தம் உறியில் அவர் வைத்த தயிர் பால் வெண்ணெய் எட்டாமல் – வில்லி:31 1/1
தூண் பால் ஆகி சோர்தர உள்ளம் சோர்வுற்றாள் – வில்லி:32 39/4
பால் நாள் அளவும் துயிலாமல் பாந்தள் துவசன்-தனக்கு உயிர் நண்பு – வில்லி:39 36/1
பால் நிற புரவி உந்தி இரதம் கடவு பாகன் மற்று அவர் மயங்கியது உணர்ந்தருளி – வில்லி:42 89/1
அம் சோற்று மடல் கைதை கமழும் கானல் அகல் குருநாட்டு அரி ஏறே ஆனின் தீம் பால்
வெம் சோற்றோடு இனிது அருந்தி அமுது அருந்தும் விண்ணவர் போல் இ நெடு நாள் விழைந்து வாழ்ந்தேன் – வில்லி:45 20/2,3
ஒரு பால் இறைகொண்டு ஒழி சேனையும் தாமும் மீண்டு – வில்லி:46 107/3
பால் நாள் வந்து அருள் முனிவன் பகரும் மொழி விடம் செவியில் பட்ட காலை – வில்லி:46 240/3

மேல்


பால்மதி (1)

பங்கயானனம்-தான் முறைமுறை குறையும் பால்மதி என அழகு அழிந்த – வில்லி:1 102/3

மேல்


பாலகர் (2)

பருவரல் யாதும் இல்லா பாலகர் இருவர் சேர – வில்லி:2 85/3
மெய் உறு கோயில் துவார பாலகர் அ வேத பண்டிதன்-தனை விலக்க – வில்லி:10 142/4

மேல்


பாலகரை (1)

மென் பாலகரை பயவாதவர் மெய்ம்மையாக – வில்லி:2 60/1

மேல்


பாலகன் (1)

பரதவர் வலையின் அகப்படுத்து அரிய பாலகன் ஒருவனும் இவளும் – வில்லி:1 111/3

மேல்


பாலகனுக்கு (1)

பருவம் உறா தனி குதலை பாலகனுக்கு ஆற்றாமல் பறந்து போனீர் – வில்லி:41 241/2

மேல்


பாலம் (1)

சூலம் நேமி பாலம் வெய்ய சுடு சரம் துரத்தினார் – வில்லி:13 124/3

மேல்


பாலர் (4)

இ நிலத்து அவனி பாலர் இ வகை இரங்கி ஏங்க – வில்லி:41 146/1
ஒப்பு அரும் தரணி பாலர் இவற்கும் வந்து உதவினாரே – வில்லி:44 88/4
சொன்ன பாலர் மகுடம் துணித்தது இன்று – வில்லி:46 226/3
பத்தியினால் இறைஞ்சிட மற்று எவர்-கொல் என தருமன் முதல் பாலர் என்ன – வில்லி:46 249/2

மேல்


பாலராய் (1)

சங்கரன் விதியினால் தரணி பாலராய்
வெம் கனல் தோன்றிய மின்னை ஐவரும் – வில்லி:10 95/2,3

மேல்


பாலரும் (1)

பாகசாதனனும் ஏனைய திசையின் பாலரும் பகடு மேற்கொண்டார் – வில்லி:9 44/4

மேல்


பாலரை (1)

அரசனும் உணர்ந்து நீ யார்-கொல் பாலரை
திரை செறி புனலிடை செற்றது என்-கொலாம் – வில்லி:1 61/1,2

மேல்


பாலள் (1)

பரிமள வடிவ பாவையை அரசன் பாலள் என்று ஒருபுடை நிறுத்தி – வில்லி:1 107/1

மேல்


பாலன் (3)

காமன்_பயந்தோன்-தனது ஏவலின் காம பாலன்
வாம பதி-தன்னினும் வாசவ மா பிரத்த – வில்லி:7 79/1,2
பாலன் அரசர்க்கு நடு – வில்லி:41 59/2
முனை வரும் அளவில் பாலன் முனை வெரீஇ முதுகு தந்தான் – வில்லி:41 99/4

மேல்


பாலனே (1)

பாலனே கடிது ஏகி வெம் முனை பயிலுவான் ஒரு பாவமே – வில்லி:41 33/4

மேல்


பாலாய் (1)

முப்பாலினுக்கும் முதல் பாலாய் மும்மை புவனங்களும் காக்கும் – வில்லி:16 16/3

மேல்


பாலும் (13)

உருகும் கமழ் நெய் பால் இரு பாலும் கரை ஒத்து – வில்லி:7 16/1
வன் திரை வெம் களிற்று இனங்கள் இரண்டு பாலும் மலையாமல் இடும் கணையமரனே போலும் – வில்லி:7 46/1
யாகம் செய் நெடும் சாலை இன் பாலும் செந்நீராய் இருந்த வேந்தர் – வில்லி:11 258/3
இருந்தார் இவர் குளிர் சாமரை இரு பாலும் இரட்ட – வில்லி:12 149/1
நென்னல் புயங்க கேதனன்-தன் நிலயம்-தன்னில் தீம் பாலும்
கன்னல் கட்டி முதல் பல தீம் கனி நெய்யுடனே இனிது அருந்தி – வில்லி:17 14/1,2
போய் இரு பாலும் வளைந்துவளைந்து எதிர் பொரு முனை வெம் படையோடு – வில்லி:27 205/2
பட்டு அவனும் வீழ இரு பாலும் வரு சேனை – வில்லி:37 25/2
மன் நிறுத்தி இரு பாலும் மருத்துவர் மைந்தரை நிறுத்தி – வில்லி:40 4/2
நயனன் அருள் கொன்றை மாலை-தனை இவர் நடு இடில் இரண்டு பாலும் அகல்வரே – வில்லி:41 47/4
கூச நாலு பாலும் நின்ற நின்ற சேனை கொன்று போய் – வில்லி:42 18/3
இரு பாலும் மன்னர் வர முனிவு ஆர் பெரும் சேனை எங்கணும் சூழ வரவே – வில்லி:46 8/2
நாடு போரில் அரி ஒத்த அனிக திரளும் நாலு பாலும் எழ ஒத்து அமர் உடற்றினர்கள் – வில்லி:46 67/2
காணார் களத்தில் ஒரு பாலும் கருகி உள்ளம் – வில்லி:46 109/3

மேல்


பாலே (1)

மாவின் பாலே அன்றி மரபுக்கு உரிய மைந்தன் – வில்லி:3 42/1

மேல்


பாலை (3)

பாலை பொழிவது போல் நிலவு ஒளி கொண்டு பரப்பா – வில்லி:12 155/4
மூது ஆர் அழல் பாலை வனமும் தடம் சாரல் முது குன்றமும் – வில்லி:22 2/1
கல் வரையும் பாலை கடும் சுரமும் கான்யாறும் – வில்லி:27 53/1

மேல்


பாலை-வாய் (1)

பாலை-வாய் உள்ள சராசரம் அனைத்தும் நுகர்தலின் பைம் புனல் வேட்டோன் – வில்லி:9 34/2

மேல்


பாலையால் (1)

மன்றல் மெல் அணை வீழும் வெம் பாலையால் வகுத்ததோ இ மலர் அணை-தான் எனும் – வில்லி:21 11/2

மேல்


பாலொடு (1)

பூதனை-தன் உயிர் முலை பொழி பாலொடு போதர உண்ட புயல்வண்ணா – வில்லி:44 1/2

மேல்


பாலோ (1)

போன்ற பால் கொடுப்ப பொழி முலை பாலோ பூதனை உயிர்-கொலோ நுகர்ந்தான் – வில்லி:10 118/2

மேல்


பாவக (1)

சூரன் குலத்தோர் குபேரன் குலத்தோர் சுடர் பாவக
பேரன் குலத்தோர்கள் முதலோர் இருந்தார்கள் பெயர் பெற்ற பேர் – வில்லி:10 115/1,2

மேல்


பாவகமாம் (1)

பர பாவகமாம் பரி தாமனும் பாய் பரி தேர் – வில்லி:46 107/1

மேல்


பாவகற்கு (1)

பாவகன் பகு வாய் நா விதிர்த்து என்ன பரந்த அ பாவகற்கு உணவு ஆம் – வில்லி:9 30/3

மேல்


பாவகன் (5)

எண் படை குமரனோடு எண்ணி பாவகன்
நண்பன் மெய் புதல்வனை நார் கொள் வல்லியால் – வில்லி:3 4/2,3
பரிந்த நெஞ்சினை மீண்டும் அ பாவகன் சுடவே – வில்லி:3 131/2
பாழி மேனியை வளர்த்தனன் பாவகன் பவனனும் பாங்கானான் – வில்லி:9 10/4
சரதம் மேற்கொண்டு சரிப்பதும் தனது தாவகம் பாவகன் புகுந்து – வில்லி:9 26/3
பாவகன் பகு வாய் நா விதிர்த்து என்ன பரந்த அ பாவகற்கு உணவு ஆம் – வில்லி:9 30/3

மேல்


பாவகன்-தனக்கு (1)

வீழ்தரும் அருவி பாவகன்-தனக்கு விசயன் அன்று அளித்த பொன் குடைக்கு – வில்லி:9 37/3

மேல்


பாவகனாய் (1)

மண்டு பாவகனாய் எரிந்திடும் ஒருகால் வல் இருளாய் வரும் ஒருகால் – வில்லி:42 206/3

மேல்


பாவநாச (1)

தண் துறையும் தண் பொருநை பாவநாச தடம் துறையும் படிந்து நதி தடமே போந்து – வில்லி:7 47/2

மேல்


பாவம் (16)

என்ன பாவம் மற்று என்னை இன்று என் சொலாது உலகே – வில்லி:1 3/4
பைம் கழை தனுவோன் செம் கை பகழியால் பாவம் எய்தி – வில்லி:5 28/3
ஐயோ அந்த கொடுமையை யாம் உரைக்கும் பொழுதைக்கு அதி பாவம் – வில்லி:11 235/4
குறிந்தன நிகழ்ந்த எல்லாம் கூறுதல் கொடிது பாவம்
பிறிந்தன தாயம்-தன்னில் பெரும் பகை இனிது என்று அன்றோ – வில்லி:12 22/2,3
சகல கலைகளுக்கும் இவன்-தானே இங்ஙன் தவம் புரிய நினைப்பதே சார்ந்த பாவம் – வில்லி:12 42/4
என்ன பாவம் இவரை ஆவி ஈடு அழிப்பது என்று போர் – வில்லி:13 120/3
மேவலர் கொல்லும் முன்னே வீந்தனர் இந்த பாவம்
கேவலம் அல்ல என்று கிளர் சினம் மூண்டு மீண்டே – வில்லி:16 41/3,4
செல்லுக பாவம் பொய் மொழி கோபம் தெயித்தியர் குலம் என தெளிவுற்று – வில்லி:18 16/2
ஏகுக என்றனள் என்றலும் சோகமோடு ஏகினான் அறம் பாவம் என்று எண்ணலான் – வில்லி:21 10/4
தன்னொடும் புரியேன் வெம் போர் தக்கதோ சரதம் பாவம் – வில்லி:22 88/4
அண்ணலும் தன்னை நொந்து ஆங்கு அரும் சினம் பாவம் என்றான் – வில்லி:22 127/4
பார்த்திவர் தமக்கு வேறு பாவம் மற்று இதனில் இல்லை – வில்லி:27 170/3
அழிவுற கோறல் பாவம் ஆண்மையும் அல்ல என்பார் – வில்லி:27 171/2
பாவியோடு இனி வில் எடுப்பது பாவம் என்று ஒரு பார வேல் – வில்லி:29 40/3
பணிவுறு புண்ணிய பாவம் முற்றுவ – வில்லி:41 249/3
இன்று அமையும் சமரம் இனி காண்டல் பாவம் என்று இமையோர் அதிசயிப்ப இமயம் போல – வில்லி:46 77/3

மேல்


பாவமும் (4)

பைம் தொடை அரசர் கேட்டால் பாவமும் பழியும் ஆகா – வில்லி:11 32/4
பரக்கும் பெரும் புண்யமும் பாவமும் தா இல் பகிரண்டமும் – வில்லி:14 132/3
ஏறுகின்ற பழிகளும் பாவமும் இம்மை-தானும் மறுமையும் பார்த்திலை – வில்லி:21 5/2
ஆர்ப்பன மறை மொழிந்து அனைவர் பாவமும்
தீர்ப்பன வேள்விகள் செய்வது அன்றியே – வில்லி:45 122/1,2

மேல்


பாவமே (4)

புரை கொள் பாவமே நிறைந்து புண்ணியம் குறைந்து நீள் – வில்லி:11 159/1
குரவர் என்று இவர்களை கோறல் பாவமே – வில்லி:22 73/4
அம்போடு இராமன் கை அடல் அம்பும் உவமிக்கில் அதி பாவமே – வில்லி:40 88/4
பாலனே கடிது ஏகி வெம் முனை பயிலுவான் ஒரு பாவமே – வில்லி:41 33/4

மேல்


பாவமோ (1)

தண்ணிய தருமன் செய்த பாவமோ சகுனி செய்த – வில்லி:11 194/1

மேல்


பாவலர் (1)

பாவலர் மானம் காத்தான் பங்கய செம் கை என்ன – வில்லி:45 33/2

மேல்


பாவலர்க்கு (1)

பனுவல் வித்தக பாவலர்க்கு எலாம் – வில்லி:11 149/3

மேல்


பாவலன் (1)

சொன்ன பாவலன் துகள் அறு சுகன் திரு தாதை – வில்லி:1 3/2

மேல்


பாவனன் (1)

பாவனன் இப்படி உரைத்த பழி மொழியும் தனது செவி பட்ட காலை – வில்லி:46 138/1

மேல்


பாவனன்-தன் (1)

பாரில் குதித்து ஓர் அதி பார பைம் பொன் கதையால் பாவனன்-தன்
தேரில் புடைக்க தேர் சிதைந்து சிந்திற்று அவனும் சிலை மாற்றி – வில்லி:45 146/2,3

மேல்


பாவனனை (2)

பயிர்க்கா மாரி பொழிந்து வரு பருவ புயல் போல் பாவனனை
மயிர் கால்-தொறும் அம்பு இனம் சொருக மன்னற்கு இளையோன் மலைந்தானே – வில்லி:45 142/3,4
எதிரியை சலத்தினால் என் விழி எதிர் வழக்கு அழித்த பாவனனை
முதுகிட புடைப்பல் யானும் என முசல கைத்தலத்தொடு ஓடினனே – வில்லி:46 192/3,4

மேல்


பாவனை (1)

பரு சிலம்பில் நின்று உகைதரு பாவனை போல – வில்லி:22 60/2

மேல்


பாவாய் (2)

சொல்லாய் நல்லாய் மென் பூவாய் தோகாய் பாவாய் துரௌபதியே – வில்லி:5 46/4
பாவாய் அஞ்சாது ஏகு என்றாள் பல பாதகரை பயந்தாளே – வில்லி:11 217/4

மேல்


பாவி (5)

சொல்ல பாவி தரியாமல் துச்சாதனனை முகம் நோக்கி – வில்லி:11 211/2
பிறன் இல் தேடும் பெரும் பாவி பெறும் பேறு எமக்கும் பேறு என்றார் – வில்லி:39 42/4
பாவி கன்னன் பதைக்க வென்று ஏகினான் – வில்லி:42 152/3
குடை எடுத்து மழை தடுத்தும் வஞ்சனைக்கு ஓர் கொள்கலமாம் கொடிய பாவி
படை எடுத்து வினை செய்யேன் என புகன்ற மொழி தப்பி பகைத்த போரின் – வில்லி:42 172/2,3
வளம்-தனில் இ கோபமும் என் வஞ்சினமும் போகாது வந்து உன் பாவி
உளம்-தனில் இ கவலையை விட்டு உடற்றுதல் அல்லது மற்று ஓர் உறுதி உண்டோ – வில்லி:46 135/3,4

மேல்


பாவி-தன் (1)

பாவி-தன் மனை சேடியர் ஆனவர் பலரும் வந்து படியுடை மன்னவன் – வில்லி:21 12/1

மேல்


பாவித்தாங்கு (1)

பன்னு நூல் மடை பலாயனன் கண்டு பாவித்தாங்கு
அன்ன காலையில் அருக்கனை தேரொடும் அணைத்து – வில்லி:22 21/2,3

மேல்


பாவிப்பன (1)

காதல் அம் புதல்வன் அரும் தவம் புரிதல் கண்டு பாவிப்பன போல – வில்லி:12 56/2

மேல்


பாவியர் (1)

பாண்டு புத்திரர் கோறும் என்று அருள் இலா பாவியர் துணிந்தாரே – வில்லி:16 3/4

மேல்


பாவியரும் (1)

எளி வரும்படி இருந்த பாவியரும் இன்று மான நிலை உணர்வரோ – வில்லி:27 121/4

மேல்


பாவியானது (1)

பாவியானது அங்கு அணுகுறாது ஒழியினும் பலித்திடும் நினைவு இன்றி – வில்லி:11 73/2

மேல்


பாவியும் (2)

இவனை அ நதியிடை இட்ட பாவியும்
தவனனை உததியில் சாய்த்த மாலை போல் – வில்லி:3 17/1,2
கொடுத்து மா நிலத்து இன் இசை வளர்க்கும் அ கொடிய பாவியும் ஐவர் – வில்லி:16 7/1

மேல்


பாவியேன் (1)

பாவியேன் வேண்டும் பொருள் எலாம் நயக்கும் பக்குவம்-தன்னில் வந்திலையால் – வில்லி:45 240/2

மேல்


பாவியோடு (1)

பாவியோடு இனி வில் எடுப்பது பாவம் என்று ஒரு பார வேல் – வில்லி:29 40/3

மேல்


பாவை (35)

வம்பு அறாத மெய் பதுமினி என செழு மறை நுவல் மட பாவை
அம்புயானனம் மலர்வுற கரங்களால் அணைத்தனன் அழகு எய்த – வில்லி:2 31/3,4
மன்னர்க்கு எழுத மட பாவை வரிக்கும் என்று – வில்லி:2 42/3
துன்னிய மகிழ்நனாலும் துலங்கிய சுபலன் பாவை
தன் நிகர் பரிதியாலும் சத இதழாலும் செம்பொன் – வில்லி:2 80/2,3
ஆய்ந்துகொள் முறைமையால் அரக்கர் பாவை நீ – வில்லி:4 20/3
பொங்கு அழல் பிறந்த பாவை பொற்பினை பொலிய நோக்கி – வில்லி:5 28/2
பங்கயம் போன்றதால் அ பரிவுறு பாவை பார்வை – வில்லி:5 29/4
வீரனை பயந்த பாவை விதி வழி இது என்று எண்ணி – வில்லி:5 67/2
மென் பாவை பங்கன் விதிக்க புவி மீது வந்தார் – வில்லி:5 85/4
பாகு அன்ன மொழி கனி வாய் முத்த மூரல் பாவை நலம் பெற முக்கோல் பகவன் ஆனான் – வில்லி:7 49/4
மதனலீலையில் பழுது அற வழிபடும் பாவை
வதன வாள் மதி வந்து முன் நிற்கவும் மருண்டு அ – வில்லி:7 61/1,2
தழல் வரு பாவை வைக தருமன் மா மதலை ஆங்கண் – வில்லி:10 103/2
பாவை தன் செழும் பணிவு கூறலும் – வில்லி:11 127/1
பூம் தழல் பிறந்த பாவை புண்ணியம் பொய்யாது என்பார் – வில்லி:11 191/3
செல்வ பாவை திருவுள்ளம் இது என்று அந்த தேர்ப்பாகன் – வில்லி:11 211/1
இறைவன் பாவை யாம் காண இவையோ படுவது என்று உரைப்பார் – வில்லி:11 224/2
எழுத அரிய மட பாவை தங்கள் முகங்களை நோக்கி இரங்கி வீழ்ந்த – வில்லி:11 250/2
அன்னையை சுபலன் பாவை அருகுற இருத்தி உங்கள் – வில்லி:12 17/1
பாண்டியன் உயர் குல பாவை கேள்வனே – வில்லி:12 45/4
தழல் வந்தருள் பாவை தடம் துகிலும் – வில்லி:13 60/1
அந்த மலரோ அமுதில் பிறந்த பாவை அமர்ந்து உறையும் அணி மலரோ அவனி-தன்னில் – வில்லி:14 12/2
செ வாய் மட பாவை நின்றாளை நீ கூறு என செப்பினான் – வில்லி:14 126/4
காவி கயல் கண் இணை சே இதழ் பாவை களி கூரவே – வில்லி:14 138/2
மு கனி கமழும் சோலை முகில் தவழ் நாடன் பாவை – வில்லி:18 2/4
சோமகர்க்கு அரசன் பாவை சொல்லு முன் வில்லு வாங்கி – வில்லி:18 3/1
மண்டு அழல் பாவை சொல்லால் மதி_இலேன் எய்தேன் என்றான் – வில்லி:18 4/3
பழி இலா மொழி பாவை வெம் பாதகம் பகர்தி என்னை வெறாது ஒழி பாவை நீ – வில்லி:21 17/2
பழி இலா மொழி பாவை வெம் பாதகம் பகர்தி என்னை வெறாது ஒழி பாவை நீ – வில்லி:21 17/2
திரு தகு பாவை அந்த தீயவன்-தன்னை நோக்கி – வில்லி:21 55/2
ஏவலால் இயற்றும் எழில் பாவை மெய் – வில்லி:21 88/2
கோ குந்தி அரசன் பாவை குலைந்து அழும் கொடுமை கண்டு – வில்லி:27 158/2
பன்னக அரசன் பெற்ற பாவை மா மதலை-தன்னை – வில்லி:41 162/1
பரிந்து இவை உரைத்தலும் பாவை பங்கன் மேல் – வில்லி:41 194/2
செம் கோல மலரில் இருந்து அனைத்தும் ஈன்ற திசைமுகன்-தான் அறம் வளர்க்கும் தெய்வ பாவை
பங்கோனுக்கு ஆதி மறை புரவி பூண்ட படி கொடி தேர் கடவு தனி பாகன் ஆனான் – வில்லி:45 28/1,2
பேர் அறத்தின் மகன் முதலாம் பிள்ளைகள் ஐவரும் தம்மை பெற்ற பாவை
ஆர் கயல் கண் புனல் சொரிய அழுகின்ற குரலினை கேட்டு ஆழியானை – வில்லி:45 263/1,2
தூ நாகம் உரும் ஒலி கேட்டு அயர்வது போல் வீழ்ந்து அழுதாள் சுபலன் பாவை – வில்லி:46 240/4

மேல்


பாவை-தன் (2)

உருகுகின்ற அ காளையும் நாணம் உற்று ஒடுங்கி நின்ற உயர் தவ பாவை-தன்
இரு பதங்களில் வீழ்ந்து எனது ஆவி நீ என்று மீளவும் எத்தனை கூறினான் – வில்லி:21 4/3,4
வாடுகின்ற மட பாவை-தன் வரமும் என் வரமும் வழுவாவண்ணம் – வில்லி:27 17/3

மேல்


பாவை-தன்னையும் (1)

பதியுடன் அணிந்தனர் பாவை-தன்னையும் – வில்லி:10 99/4

மேல்


பாவை-தனை (1)

சீர் பாவை-தனை வலியால் கொண்டுபோக செயல் இன்றி இருந்தீர் என் செய்தீர் என்று – வில்லி:5 59/2

மேல்


பாவைக்கு (1)

உத்தரை வண்டல் பாவைக்கு உடுத்துதற்கு என்று கொய்தான் – வில்லி:22 101/3

மேல்


பாவைமாரும் (1)

பாண்டு மதலையும் காதல் பாவையரும் துழாயோனும் பாவைமாரும்
ஈண்டு பெரும் சனத்துடனே இவ்வண்ணம் இடம்-தோறும் இனிதின் ஆடி – வில்லி:8 13/1,2

மேல்


பாவையர் (2)

புருவம் வண் புறவடி பொற்ப பாவையர்
உருவு கொண்டனள் தனது உடைமை தோன்றவே – வில்லி:1 41/3,4
பாடினான் மறுகு பெரு நகை விளைப்ப பாவையர் மனை-தொறும் வெண்ணெய்க்கு – வில்லி:10 119/1

மேல்


பாவையரின் (1)

விண்ணவர்கள் பாவையரின் மேவுதி எனக்கு – வில்லி:19 34/3

மேல்


பாவையரும் (1)

பாண்டு மதலையும் காதல் பாவையரும் துழாயோனும் பாவைமாரும் – வில்லி:8 13/1

மேல்


பாவையின் (2)

இழைத்த பாவையின் இருந்தவர்க்கு அ நினைவு இசையுமாறு இசைவித்தாள் – வில்லி:2 10/4
பொறித்த பாவையின் உத்தரன் பொறி மயக்குற்று – வில்லி:22 62/3

மேல்


பாவையுடன் (1)

குல பாவையுடன் கயிலை குன்றில் வாழ் விற்குன்றுடையோன் திருக்கோலம் குறிப்பால் உன்னி – வில்லி:12 40/3

மேல்


பாவையும் (3)

விளைவு உறு காதலால் மெலிந்த பாவையும்
உளைவுடன் உவகையும் ஒருங்கின் எய்தினாள் – வில்லி:4 16/3,4
உயர்வு அற உயர்ந்த வேள்வியின் உயர்ந்தோன் உயர் குல பாவையும் தானும் – வில்லி:10 110/2
துருபதன் அளித்த பாவையும் தாமும் சுருதி மா முனி கணம் பலவும் – வில்லி:19 1/2

மேல்


பாவையை (5)

பரிமள வடிவ பாவையை அரசன் பாலள் என்று ஒருபுடை நிறுத்தி – வில்லி:1 107/1
பண் நலம் கடந்த மென் சொல் பாவையை பழிக்க நீ இன்று – வில்லி:11 201/3
அன்னையை மின் இடை அரிய பாவையை
கன்னலை அமுதொடு கலந்த சொல்லியை – வில்லி:12 141/1,2
அன்போடு அழல் வரு பாவையை அடைவு உன்னி அளித்தாய் – வில்லி:12 162/2
இயற்கை ஆன கவினுடை பாவையை இறைவன் தேவிக்கு இளையவன் கண்டனன் – வில்லி:21 3/1

மேல்


பாழ்படுத்தி (1)

பாகு அவற்றினை தலை அற மலைந்து பாழ்படுத்தி
மா கவற்றினில் பொய்த்த சூது ஆடிய வஞ்ச – வில்லி:22 67/2,3

மேல்


பாழ்படுத்தும் (1)

ஆடுவாரும் அமரர் வாழ்வு பாழ்படுத்தும் ஆயுதம் – வில்லி:13 116/3

மேல்


பாழி (5)

பாழி வன் புயம் வலம் துடித்து உடல் உற பரிந்து – வில்லி:1 25/2
பாழி அம் புய கிரி பாண்டவன்-தனை – வில்லி:3 24/1
பாழி மேனியை வளர்த்தனன் பாவகன் பவனனும் பாங்கானான் – வில்லி:9 10/4
பாழி ஆடக வெற்பில் படர் சிரம் – வில்லி:13 35/1
பாழி அம் புய கிரி பவனன் மைந்தனை – வில்லி:32 4/3

மேல்


பாழி-தொறும் (1)

பாழி-தொறும் இறைக்கின்ற பைம் புனலும் அல்லது வெம் பருவம்-தன்னால் – வில்லி:8 18/3

மேல்


பாளை (3)

பாளை அம் பனைகள் பற்பராகம் முதலான பல் மணி பரப்பினான் – வில்லி:10 65/2
பச்சிளம் கமுகின் மென் பாளை சூடுவார் – வில்லி:11 92/1
பாளை வாய் நெடும் கமுகின் மிடறு ஒடிய குலை தெங்கின் பழங்கள் வீழ – வில்லி:41 236/3

மேல்


பாளை-வாய் (1)

பாளை-வாய் அளி முரன்று எழும் பழன நாடு உடையான் – வில்லி:27 92/2

மேல்


பாளையத்திடையே (1)

கயில் புரி கழல் கால் தந்தையை செற்ற காளையை பாளையத்திடையே
துயில் புரி அமையத்து இமைக்கு முன் சென்னி துணித்தனன் சுதன் என கலங்கி – வில்லி:46 214/1,2

மேல்


பாளையத்தின் (1)

இங்கு துயில்வார் யாவரையும் இரு பாளையத்தின் இடம்-தோறும் – வில்லி:39 45/3

மேல்


பாளையம் (1)

கண் வளர் பாளையம் காண எண்ணியே – வில்லி:11 114/3

மேல்


பாற்கடல் (2)

உளைத்து எழு தரங்க பாற்கடல் மறந்தே உறையும் வண் துவரையை நோக்கி – வில்லி:18 23/3
பாற்கடல் வளைத்தது ஒக்கும் பல் மலர் அகழி அம்மா – வில்லி:25 4/4

மேல்


பாற்கடலான் (1)

பொங்கு ஓத பாற்கடலான் இவன் என்று யாரும் புகல்கின்ற வசுதேவன் புதல்வன் வந்து – வில்லி:45 28/3

மேல்


பாற்கடலில் (1)

ஆவிகள் அனைத்தும் நிறைந்து ஒளி சிறந்த அச்சுதன் அலைகொள் பாற்கடலில்
தீவிய அமுதம் அமரருக்கு அளித்தோன் திரு கரம் சென்று சேர்ந்ததுவே – வில்லி:10 138/3,4

மேல்


பாற்கடலினிடையே (1)

எ கோல யோனிகட்கும் உயிராய் தோற்றம் ஈர்_ஐந்தாய் பாற்கடலினிடையே வைகும் – வில்லி:7 55/3

மேல்


பாற்றுக்கும் (1)

பாற்றுக்கும் பகு வாய் பேய்க்கும் பருந்துக்கும் வருந்துகின்ற – வில்லி:14 82/3

மேல்


பாறவே (1)

வச்சிரத்தவன் உரைசெய் சக்கர மாறு இலா அணி பாறவே – வில்லி:41 24/4

மேல்


பாறினவே (1)

படுமோ தொடுத்த பகழி பருப்பதம் சேர் மழை போல் பாறினவே – வில்லி:40 75/4

மேல்


பாறு (1)

பயில மறைத்தன பாறு பருந்தொடு பல கழுகு அந்தரமே – வில்லி:44 55/3

மேல்


பாறை (1)

ஒத்தியும் பாறை என்ன உரனுடன் உரங்கள் சேர்த்தும் – வில்லி:20 6/4

மேல்


பான்மை (3)

பார குசங்கள் பல தைவரும் பான்மை நீங்கி – வில்லி:2 54/2
அல்லல் பான்மை பெற்று அழிந்த ஐவர்க்கு ஒருத்தி ஆகிய அ – வில்லி:11 211/3
பகுத்த பல் அணிகளின் பான்மை அக்குரோணியாய் – வில்லி:34 3/1

மேல்


பான்மையார் (1)

பண்ணி யாக்கை வகுத்து அன்ன பான்மையார் – வில்லி:13 33/4

மேல்


பான்மையாரை (1)

ஆலம் கொல் பான்மையாரை யார் கொல்வான் அருளி செய்தாய் – வில்லி:16 42/4

மேல்


பான்மையால் (1)

பற்றுடை அசலம் ஆகும் பான்மையால் வியூகம் ஆக்கி – வில்லி:29 17/2

மேல்


பான்மையின் (2)

பாண்டு மைந்தரும் பான்மையின் நண்ணினார் – வில்லி:21 103/4
நா எழு பான்மையின் உடையோன் களிக்க நரமேதம் செய் – வில்லி:46 153/3

மேல்


பான்மையினால் (1)

பல்லார் புகழும் பான்மையினால் பதினெண் புவிக்கும் பதியாய – வில்லி:5 46/2

மேல்


பான்மையே (1)

பார்த்தன் மா மணி தேர் விடும் பாகன் ஆனது எ பான்மையே – வில்லி:36 1/4

மேல்


பான்மையை (2)

கன்னியேயாம் எனில் கடி கொள் பான்மையை
என்னின் மற்று உயர்ந்தவர் இல்லை மண்ணின் மேல் – வில்லி:1 47/1,2
பயந்த தன் வடிவின் படி என திகழும் பான்மையை நினைந்திலன் பயந்தோன் – வில்லி:1 89/4

மேல்


பான்மையோடு (1)

பரசுவது ஒன்றும் இல்லா பான்மையோடு இருந்த காலை – வில்லி:11 189/2

மேல்


பானல் (2)

பானல் அம் கண்ணாளோடும் பாண்டுவும் பரிவு கூர்ந்தான் – வில்லி:2 94/4
மல்லல் பானல் விழியாளை மன் பேர் அவையின் அழை என்றான் – வில்லி:11 211/4

மேல்


பானாள் (1)

அனைவரும் துயின்று கங்குலும் பானாள் ஆன பின் அழுத கண்ணீரோடு – வில்லி:21 46/1

மேல்


பானீயத்துக்கு (1)

பானீயத்துக்கு ஐவரும் மெய் பதையாநிற்பர் என அறிந்து – வில்லி:16 21/2

மேல்


பானு (5)

பானு நிகர் தொல் அங்கிவேசன் பாதம் பணிந்து – வில்லி:3 37/2
தேர் உதய பானு என நின்ற விசயன்-தன் எதிர் தெவ்வர் பனி என்ன அகல – வில்லி:38 19/1
பக்கம் நின்ற பானு மைந்தன் முனை உற பயிற்றலும் – வில்லி:42 21/2
துதியினால் உயர்ந்த வண்மையுடைய பானு சூனுவும் – வில்லி:42 24/1
இப்பால் மற்று இவர் இரங்க எப்பாலும் இருள் ஒளிப்ப இரவி பானு
துப்பு ஆர் செம் கொடிகள் என உதயகிரி மிசை படர்ந்து தோற்றம் செய்ய – வில்லி:46 242/1,2

மேல்


பானுராச (1)

பங்கசாத பரிமளம் கொள் பானுராச சூனுவே – வில்லி:3 60/4

மேல்


பானுவின் (3)

பானுவின் மகளாம் காளிந்தி நதியின் பாரம் எய்தினன் விறல் படையோன் – வில்லி:1 96/4
பானுவின் மைந்தன் முனைந்து மகீபதி மைந்தன் சேனாபதி ஆனான் – வில்லி:44 5/1
பானுவின் மதலை கவசமும் அகற்றி பரிந்து பல் வினைகளும் புரிந்தாய் – வில்லி:45 10/4

மேல்


பானுவுக்கும் (1)

ஓச வன் திகிரி ஓச்சி உதய பானுவுக்கும் மேலாம் – வில்லி:6 38/3

மேல்


பானுவும் (2)

உதைய பானுவும் மலர் மிசை அளி என ஒரு கணம்-தனில் வந்தான் – வில்லி:2 30/4
பானுவும் பெரும் குட திசை பரவையில் படிந்தான் – வில்லி:27 83/4

மேல்


பானுவே (1)

உரம் கொள் வீமனுக்கு எதிர் உதய பானுவே – வில்லி:4 18/4

மேல்