தொ – முதல் சொற்கள், வில்லி பாரதம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தொக்க 7
தொக்கார் 3
தொக்கான் 1
தொக்கு 7
தொக்கோர் 1
தொகுக்க 1
தொகுத்து 3
தொகுதி 2
தொகும் 1
தொகை 1
தொகைகள் 2
தொகையும் 1
தொங்கல் 4
தொங்கலால் 1
தொங்கவும் 1
தொட்ட 15
தொட்டதும் 1
தொட்டதொட்ட 1
தொட்டன 1
தொட்டனர் 1
தொட்டனன் 3
தொட்டான் 7
தொட்டியுடன் 1
தொட்டு 9
தொட 1
தொடக்கம் 1
தொடக்கி 1
தொடக்கினன் 1
தொடக்கும் 1
தொடங்க 3
தொடங்கலும் 2
தொடங்கவும் 1
தொடங்கா 1
தொடங்கி 12
தொடங்கிய 1
தொடங்கியும் 1
தொடங்கியுறவே 1
தொடங்கினர் 1
தொடங்கினரே 2
தொடங்கினவர் 1
தொடங்கினார் 4
தொடங்கினாரே 1
தொடங்கினான் 2
தொடங்கினானே 1
தொடங்கு 3
தொடங்குதல் 1
தொடங்கும் 4
தொடர் 2
தொடர்தர 1
தொடர்ந்தனன் 1
தொடர்ந்தார் 1
தொடர்ந்து 13
தொடர்பால் 1
தொடர்வ 2
தொடர 5
தொடவே 2
தொடா 2
தொடாத 1
தொடி 14
தொடி-தனை 1
தொடிக்கு 1
தொடியுடன் 1
தொடியுடனே 1
தொடியுடை 1
தொடியை 1
தொடியையும் 1
தொடு 14
தொடுக்கவும் 1
தொடுக்கவே 1
தொடுக்கா 1
தொடுக்கினும் 1
தொடுக்கும் 1
தொடுகின்ற 1
தொடுத்த 30
தொடுத்தபோதில் 1
தொடுத்தலின் 1
தொடுத்தலும் 3
தொடுத்தலோடும் 2
தொடுத்தன 1
தொடுத்தனர் 3
தொடுத்தனரே 2
தொடுத்தனன் 7
தொடுத்தார் 5
தொடுத்தான் 15
தொடுத்திட்டான் 1
தொடுத்திடும் 1
தொடுத்திலர் 1
தொடுத்திலன் 1
தொடுத்திலை 1
தொடுத்து 30
தொடுத்தேன் 1
தொடுப்ப 1
தொடுப்பது 1
தொடுப்பன் 1
தொடும் 7
தொடேல் 1
தொடேன் 5
தொடை 44
தொடை-தன்னில் 1
தொடை-தனில் 1
தொடைகள் 3
தொடைகளால் 5
தொடைகளின் 1
தொடைப்படு 1
தொடைப்புடை 1
தொடைபடு 1
தொடையல் 17
தொடையலாய் 1
தொடையலால் 1
தொடையலான் 2
தொடையலானும் 2
தொடையலானை 1
தொடையலீர் 1
தொடையலும் 1
தொடையாய் 3
தொடையார் 2
தொடையால் 1
தொடையாலும் 1
தொடையாலே 1
தொடையான் 1
தொடையானும் 1
தொடையில் 4
தொடையினானும் 1
தொடையினில் 3
தொடையுடை 1
தொடையும் 4
தொடையே 1
தொடையோ 1
தொடையோன் 1
தொண்டர் 2
தொண்டாய்விட்டு 1
தொண்டினராக 1
தொண்டு 2
தொண்டை 2
தொண்ணூற்று 1
தொத்தின 1
தொந்த 1
தொந்தமாக 1
தொய்யில் 2
தொல் 47
தொல்லை 12
தொல்லையில் 2
தொல்லோன் 1
தொலைக்க 2
தொலைத்த 3
தொலைத்ததுவும் 1
தொலைத்தவனும் 1
தொலைத்தால் 1
தொலைத்தான் 2
தொலைத்து 7
தொலைத்தோன் 1
தொலைந்த 2
தொலைந்தது 1
தொலைந்து 3
தொலைய 1
தொலையத்தொலைய 1
தொலையா 1
தொலையாத 1
தொலைவு 4
தொழ 13
தொழத்தகு 1
தொழத்தொழ 2
தொழவும் 1
தொழவே 2
தொழா 2
தொழாத 1
தொழில் 48
தொழில்களாம் 1
தொழிலர் 1
தொழிலராய் 1
தொழிலாய் 1
தொழிலால் 1
தொழிலில் 1
தொழிலிலே 1
தொழிலின் 4
தொழிலினராய் 1
தொழிலினில் 1
தொழிலுடை 1
தொழிலும் 2
தொழிலே 1
தொழிலை 1
தொழிலையும் 1
தொழிலோன் 1
தொழிற்கு 6
தொழு 7
தொழுக 1
தொழுத 2
தொழுதகு 2
தொழுதகும் 1
தொழுதல் 1
தொழுதார் 1
தொழுதாள் 1
தொழுதான் 4
தொழுது 50
தொழுதும் 1
தொழும் 9
தொழுமவரே 1
தொழுவார்-தம் 1
தொழுவானை 1
தொழூஉ 1
தொறு 5
தொறுக்களும் 1
தொன்று 1
தொனி 1

தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்


தொக்க (7)

தொக்க சித்திர தூண் அடி துவாரமே வழியா – வில்லி:3 130/2
தொக்க அடல் உருமோடு எழும் எழு கொண்டல் சோனை அம் சுருவையால் முகந்து – வில்லி:9 35/2
தொக்க முனி கணத்தொடும் போய் தசாங்கன் என்னும் தொல்லை முனி தபோவனத்தின் சூழல் சார்ந்தார் – வில்லி:14 8/4
தொக்க மந்திரம் ஒன்றினுக்கு ஓர் எழு சுருவையின் நறு நெய் வார்த்து – வில்லி:16 14/3
தொக்க வெண் கவரி ஆல வட்ட நிரை சொட்டை வாள் பரிசை துகிலுடன் – வில்லி:27 99/1
தூர்த்தன் அன்புடன் கண்டு உவந்து தன் தொக்க அ சேனையின் பக்கம் எய்தினான் – வில்லி:31 24/2
சொல்லிய அறங்கள் யாவும் நின்னிடை தொக்க ஆற்றால் – வில்லி:43 25/2

மேல்


தொக்கார் (3)

தொழு முரசுடன் வெள் வலம்புரி முழங்க சுருதி மா முனிவரும் தொக்கார் – வில்லி:6 2/4
மங்குல் வாகனன் என்று எண்ணி கதுமென வந்து தொக்கார் – வில்லி:13 24/4
துலங்கு நீர் ஓகனீகன் எனும் பல வேந்தர் தொக்கார் – வில்லி:28 18/4

மேல்


தொக்கான் (1)

தொக்கான் உயர் குண திக்கினில் அகிலம் தொழு சூரன் – வில்லி:12 165/4

மேல்


தொக்கு (7)

தோள் கரம் புறம்-தன்னில் அன்னையும் துணைவர் நால்வரும் தொக்கு வைகவே – வில்லி:4 1/1
சூடும் கனக முடி வேந்தரும் தொக்கு நிற்ப – வில்லி:5 90/2
அங்கு உறுப்புடனே வெம் கோட்டு அரிண தொக்கு அருண மேனி – வில்லி:10 105/3
தொக்கு ஓடி உடற்று படை தொகையும் – வில்லி:13 58/2
தொக்கு உழலும் வெம் கோன்மை தொல் வேந்தர்-தம் குலமும் – வில்லி:27 48/3
வென்ற வில் முனியும் மற்றும் வேந்தராய் அருகு தொக்கு
நின்ற வில் விருதர் யாரும் நிருபன் மா மதலை ஆவி – வில்லி:41 94/2,3
தொக்கு வந்து விசயன் மீது சுடு சரம் தொடுக்கவே – வில்லி:42 21/4

மேல்


தொக்கோர் (1)

தொக்கோர் யான் நுவன்ற மொழிக்கு எதிர்மொழி உண்டாமாகின் சொல்லுவீரே – வில்லி:11 242/4

மேல்


தொகுக்க (1)

சொன்னவன்-தானும் இந்த சோகமோ தொகுக்க மாட்டான் – வில்லி:16 27/4

மேல்


தொகுத்து (3)

விசயன் தொகுத்து நயமாக விராடன் நெஞ்சுக்கு – வில்லி:23 16/1
தொகுத்து வண்டு இமிர் தொடை துருபதன் திருமகன் – வில்லி:34 3/3
துகள் தரு சாதுரங்கம் யாவையும் தொகுத்து நின்றான் – வில்லி:39 6/4

மேல்


தொகுதி (2)

துடித்திட மற்குண தொகுதி போல் பிசைந்து – வில்லி:3 8/2
தொகுதி கொண்ட நும் துணைவர் கூறினார் – வில்லி:11 129/4

மேல்


தொகும் (1)

தொகும் தராதல இறுதி போல் நெடும் புனல் சொரிந்து அவித்திடும் என்னை – வில்லி:9 6/2

மேல்


தொகை (1)

எண்ண அரும் தொகை கொள் சேனை யாதவ குமரரோடே – வில்லி:25 18/3

மேல்


தொகைகள் (2)

இங்கு இதன் இலை தொகைகள் யாவும் உருவ பகழி ஏவு-மின் எனா முன் விசயன் – வில்லி:3 50/3
அ படை தொகைகள் எல்லாம் அறுத்துஅறுத்து அவர்கள் தம்தம் – வில்லி:14 106/1

மேல்


தொகையும் (1)

தொக்கு ஓடி உடற்று படை தொகையும்
கை கோடிய வெம் சிலையின் கணையால் – வில்லி:13 58/2,3

மேல்


தொங்கல் (4)

தொங்கல் மா முடி சூடிய வேந்தனை – வில்லி:1 120/3
சோதியே கொன்றை அம் தொங்கல் மௌலியாய் – வில்லி:12 118/2
செம் பற்பராக முடி மா மதாணி செறி தொங்கல் வாகு வலயம் – வில்லி:37 13/1
தொங்கல் மா மணி கவசம் எ வீரரும் தொழத்தகு கழல் காலாய் – வில்லி:42 66/3

மேல்


தொங்கலால் (1)

தொங்கலால் உனை வளைத்த சூழ்ச்சியை இன்று அறிந்திலனே தோன்றலே நான் – வில்லி:41 142/4

மேல்


தொங்கவும் (1)

வகிரவும் கொடும் குடர்வட்டம் அற்று உகு வயிறு தொங்கவும் கிழிவித்த பின் செறி – வில்லி:45 156/2

மேல்


தொட்ட (15)

புரிந்த தொல் யோக மாக்கள் புந்தி நின்று உருக தொட்ட
அரும் தழல் கணைகள் போல அலர்ந்தன அசோக சாலம் – வில்லி:2 93/3,4
தொட்ட கொடும் கதை தோள் உறும் முன்னர் – வில்லி:14 81/1
தொட்ட சரங்கள் துளைத்து மார்பும் தோளும் – வில்லி:14 115/1
தொட்ட கழல் கால் உதிட்டிரன் கைதொழுது துதிப்ப துருவாசன் – வில்லி:17 3/2
தொட்ட பைம் கடல் சூரியன் தோன்றும் முன் தோன்றி – வில்லி:22 24/3
தொட்ட வாளியான் அடி முதல் முடியுற துணிப்புண்டு – வில்லி:22 66/2
தொட்ட வரி வில்லினொடு சூறை அனிலம் போல் – வில்லி:29 55/3
தொட்ட கழல் தட மகுட சுடர் வடி வாள் மகிபர் எலாம் துணுக்கம் எய்தி – வில்லி:29 73/2
தொட்ட கணை தைக்க அவர் – வில்லி:41 67/3
தொட்ட வில்லு நிமிர்வு அற தொடுத்த வின்மையாலும் முன் – வில்லி:42 13/2
முகம் செறி வரி சிலை கால் பொர குனித்து வன்பொடு தொட்ட
சிலிமுகங்களின் துணித்தனன் ஆயிரம் சிகர வாகுவும் சேர – வில்லி:42 41/3,4
துருபதனும் சாத்தகியும் திரௌபதி மைந்தரும் முடுகி தொட்ட சாப – வில்லி:42 174/1
தொட்ட வில் ஆண்மை துரகததாமா எதிர் ஓடி – வில்லி:43 30/3
தொட்ட தண்டும் மிதியடியும் ஆகி உயர் சுருதி வாய்மையொடு தோன்றினான் – வில்லி:43 42/4
தொட்ட வரி சிலை தட கை இராமன் என்ன தொடுத்த கணை தப்பாமல் தொழாத வேந்தர் – வில்லி:46 73/1

மேல்


தொட்டதும் (1)

நின்று அருச்சுனன் பொர மறந்ததும் நெடிய செம் கண் மால் நேமி தொட்டதும்
பின்றை வில் எடுத்து அவன் மலைந்ததும் பேசினான் மகீபதி பிதாமகன் – வில்லி:31 28/3,4

மேல்


தொட்டதொட்ட (1)

தொட்டதொட்ட சிலையொடும் துணிந்து வெம் களத்திடை – வில்லி:40 40/2

மேல்


தொட்டன (1)

தோகை குழலும் துகிலும் உடன் தொட்டன என்று – வில்லி:45 159/2

மேல்


தொட்டனர் (1)

தொட்டனர் வரி வில் வாளி தொடுத்தனர் அடுத்து மேன்மேல் – வில்லி:45 119/3

மேல்


தொட்டனன் (3)

தொட்டனன் ஓர் இரண்டு கணை அவை போய் மார்பும் தோளும் உடன் துளைத்தனவால் துளைத்தபோது – வில்லி:12 100/2
தொட்டனன் பின்னும் விசும்பில் நின்றவன்-தன் தோள் இணை ஒசிதர தாவி – வில்லி:15 14/2
தூளம் உற்றிட முதுகிடும்படி தொட்டனன் கணையே – வில்லி:44 45/4

மேல்


தொட்டான் (7)

தொட்டான் அசுரேசர் தொலைந்து உகவே – வில்லி:13 71/4
துங்க வய புயம் மேல் கதை தொட்டான் – வில்லி:14 80/4
துண்ணென உட்க வடி சரங்கள் தொட்டான் – வில்லி:14 114/4
தொட்டான் பகழி அபிமன்னு தொடுத்தலோடும் – வில்லி:36 25/3
கரி குலம் இவுளி திண் தேர் மடிய வெம் கணைகள் தொட்டான் – வில்லி:39 12/4
முன் ஒரு வாளி தொட்டான் எதிரியும் முரண் வில் ஒன்றால் – வில்லி:45 97/3
பொற்றைகள் துணிந்து வீழ புங்க வாளிகளும் தொட்டான் – வில்லி:46 44/4

மேல்


தொட்டியுடன் (1)

தொட்டியுடன் பொரு சமர் முனை சீறிய தும்பிகள் பட்டனவே – வில்லி:44 51/2

மேல்


தொட்டு (9)

அன்று தொட்டு இவனும் அகன்ற பூம்_கொடியை அழகுற எழுதி முன் வைத்தும் – வில்லி:1 85/1
தொடங்கியும் தொடக்கம் தொட்டு துகள் அற வளர்ந்தும் மீள – வில்லி:5 19/1
தருமன் மா மதலை அந்த சடங்கு சொற்படியே தொட்டு
புரிவுடை திசைகள் நான்கும் புற்களால் காவல் செய்து – வில்லி:10 106/1,2
முனிவன் புதல்வன் மோதிரம் தொட்டு அரும் சூள் முன்னர் மொழிகின்றான் – வில்லி:27 225/2
ஓடும் இரதத்து இவுளி நாலும் உடல் அற்று விழ ஓர் ஒர் கணை தொட்டு இரதமும் – வில்லி:30 23/1
ஒருவர் எய்த அம்பு ஒருவர் மேல் உறாது ஓர்ஒர் அம்பினுக்கு ஓர்ஒர் அம்பு தொட்டு
இருவரும் புகுந்து எய்த வல்லபம் இன்னது ஆகும் என்று உன்னல் ஆகுமோ – வில்லி:35 6/1,2
முடை எடுத்த நவநீதம் தொட்டு உண்டும் கட்டுண்டும் முன் நாள் நாக – வில்லி:42 172/1
பத யுகங்கள் அங்குலி தொட்டு உறுப்பு உள பலவும் என்புடன் தசை பற்று விட்டு அற – வில்லி:45 154/1
செயிருடன் பெரும் தொடை தொட்டு இழுத்து அணி திகழ் உரம் புகுந்து அவுண குலத்து இறை – வில்லி:45 155/3

மேல்


தொட (1)

ஆதபத்திரம் அழிந்தன இவன்-தனுடன் ஆர் சரத்தொடு சரம் தொட இயைந்தவரே – வில்லி:42 81/4

மேல்


தொடக்கம் (1)

தொடங்கியும் தொடக்கம் தொட்டு துகள் அற வளர்ந்தும் மீள – வில்லி:5 19/1

மேல்


தொடக்கி (1)

தொடக்கி உரைசெய நினைக்கில் ஆயிரம் நா உடையோற்கும் சொல்லல் ஆமோ – வில்லி:12 84/4

மேல்


தொடக்கினன் (1)

மாமன் ஆகியும் மிகைத்து வரு மத்திரனை வா எனா அமர் தொடக்கினன் உதிட்டிரனே – வில்லி:46 69/4

மேல்


தொடக்கும் (1)

முரண் அமர் தொடக்கும் வலி – வில்லி:41 56/2

மேல்


தொடங்க (3)

சுருதி படியே வர ராயசூய பெயர் மா மகம் தொடங்க
கருதி குண பால் எம்முன்னும் வட பால் யானும் கால் திசைக்கும் – வில்லி:10 39/1,2
நின்று அமர் தொடங்க நினைகிற்பவர் பிதாமகனும் நீள் கிளைஞரும் துணைவரும் – வில்லி:28 69/1
பூசலின்-கண் உடன்று கழன்றவர் போர் தொடங்க நினைந்து புகுந்தனர் – வில்லி:42 127/3

மேல்


தொடங்கலும் (2)

கிளர்ந்து வெம் சமரம் தொடங்கலும் தனது கேதன கேசரி அனையான் – வில்லி:10 27/2
விசையன் வெம் சிலை வீடுமற்கு எதிர் அமர் தொடங்கலும் வெருவ எண் – வில்லி:29 36/1

மேல்


தொடங்கவும் (1)

தாகம் உற்று அமர் தொடங்கவும் மறந்து கமழ் தார் அருச்சுனன் உயங்கினன் அனந்தரமே – வில்லி:42 86/4

மேல்


தொடங்கா (1)

தொடங்கா இவரை இளைப்பித்த தொழிலை சொல்லின் ஒரு நாவுக்கு – வில்லி:16 20/3

மேல்


தொடங்கி (12)

சொன்ன நாள் தொடங்கி ஐந்து சூரரும் தேவர் நாளுக்கு – வில்லி:6 46/1
தொடங்கி நாத வெம் முரசுடன் சுரிமுகம் தழங்க – வில்லி:7 77/1
தோளினும் சென்னித்தலத்தினும் மற்போர் சொன்ன போர் விதம் எலாம் தொடங்கி
நாளினும் திங்கள் ஒன்றினில் பாதி நள்ளிரவினும் சமர் நடத்தி – வில்லி:10 23/3,4
மல் அமர் தொடங்கி இவர் இருவரும் வெகுண்டு பொர மாதிரமும் மாநிலமும் மேல் – வில்லி:12 111/1
தொடங்கி யான் புரி தீவினை என்னையே சுடுவது அல்லது கொற்ற – வில்லி:16 10/1
அற்றை நாள் தொடங்கி என்னை இன்று அளவும் ஆர் உயிர் துணை என கருதி – வில்லி:27 251/2
போரே தொடங்கி இரு படையும் புகுந்த பொழுதில் உகம் தொலைத்த – வில்லி:31 3/1
காரே தொடங்கி கார்கோள் வெம் கடும் கால் கலி கொண்டு ஆர்ப்பன போல் – வில்லி:31 3/2
பாரே தொடங்கி எ உலகும் அடைவே செவிடு பட்டனவே – வில்லி:31 3/4
வரு நாள் தொடங்கி அமர் செய்து தெவ்வை மடிவிப்பர் சொன்னவகையே – வில்லி:37 8/2
போர் தொடங்கி வென்றி புனை வீடுமன் தடம் கண் எதிர் போயினன் தனஞ்சயனுமே – வில்லி:38 30/4
தோளும் நெஞ்சமும் சிரமும் மார்பமும் தொடங்கி நிலை-தோறும் வந்துவந்து உருவவே – வில்லி:38 34/1

மேல்


தொடங்கிய (1)

தொடங்கிய மன்னவன் தோள் உரம் தொலைந்த பின் – வில்லி:39 25/2

மேல்


தொடங்கியும் (1)

தொடங்கியும் தொடக்கம் தொட்டு துகள் அற வளர்ந்தும் மீள – வில்லி:5 19/1

மேல்


தொடங்கியுறவே (1)

வள்ளல் எனை ஆளுடைய மாதவனும் மா தவனும் மல் அமர் தொடங்கியுறவே – வில்லி:12 110/4

மேல்


தொடங்கினர் (1)

முதிர் சினம் கொளுந்தலின் முற்றும் விட்டிலர் முரணுடன் தொடங்கினர் முட்டி யுத்தமே – வில்லி:45 151/4

மேல்


தொடங்கினரே (2)

மன் அமர் தொடங்கினரே – வில்லி:41 63/4
விலங்கல் என சூழ் நிற்ப வெம் சமரம் தொடங்கினரே – வில்லி:46 162/4

மேல்


தொடங்கினவர் (1)

சேண் நிலத்தின் மிசை நின்று அமர் தொடங்கினவர் தேர்கள் இற்றன தறிந்தன நெடும் துவசம் – வில்லி:42 76/1

மேல்


தொடங்கினார் (4)

துவள மான நிருபர் தம்மில் ஆடவே தொடங்கினார் – வில்லி:11 173/4
உக புடைத்தனன் ஓட தொடங்கினார்
தக செயா மதி கீசகன் தம்பிமார் – வில்லி:21 96/3,4
விதியினால் உயர்ந்த சாப வெம் சமம் தொடங்கினார் – வில்லி:42 24/4
சுருத கீர்த்தியும் உடன் மலைந்து தொடங்கினார் ஒருபால் – வில்லி:44 46/2

மேல்


தொடங்கினாரே (1)

சோதி முடி அமரர் வர நகர் புறத்தில் அமர் புரிய தொடங்கினாரே – வில்லி:10 129/4

மேல்


தொடங்கினான் (2)

சூதில் ஆடல் புரிதும் என்று தருமனும் தொடங்கினான் – வில்லி:11 170/4
தனுவின் விஞ்சு தென்னனோடு சகுனி போர் தொடங்கினான்
இனி அகண்டமும் சிதைக்கும் இறுதி காலம் என்னவே – வில்லி:43 9/3,4

மேல்


தொடங்கினானே (1)

சோதிடத்தோர் நாள் உரைப்ப சுதன்மையினும் முதன்மை பெற தொடங்கினானே – வில்லி:10 6/4

மேல்


தொடங்கு (3)

முரண் தொடங்கு சேனை வந்து முன்னர் நாளை யூகமே – வில்லி:38 3/3
அரண் தொடங்கு யூகமாக ஆகவத்துள் அணியவே – வில்லி:38 3/4
தொடங்கு போரில் வலியினாலும் மதனினும் துலங்கு மெய் – வில்லி:42 25/1

மேல்


தொடங்குதல் (1)

நல் நிலத்தினில் வர அமர் தொடங்குதல் நன்றால் – வில்லி:22 50/4

மேல்


தொடங்கும் (4)

தூய வெம் கணையால் அவன் இடி துவசம் துணித்து அமர் தொடங்கும் அவ்வளவில் – வில்லி:9 51/2
வாரே தொடங்கும் பணை குலமும் மணி காகளமும் உடன் முழங்க – வில்லி:31 3/3
தொடங்கும் முன் பலர் வில் எடுத்தவர் சொல்லும் வில்லி அவன் – வில்லி:44 36/3
போன அ புரவித்தாமா புரிந்து போர் தொடங்கும் எல்லை – வில்லி:45 107/1

மேல்


தொடர் (2)

துகிர் இதழ் வைத்து நல் வளைகள் முழக்கின தொடர் சில கைத்தலமே – வில்லி:27 201/1
துஞ்சிட அமரில் சிகண்டி செய் தவத்தின் தொடர் பயன் வழாவகை துரந்தாய் – வில்லி:45 12/4

மேல்


தொடர்தர (1)

மருளும் நரியொடு கழுகு தொடர்தர வலிய பிணம் நுகர் சுவை அறாது – வில்லி:4 38/3

மேல்


தொடர்ந்தனன் (1)

தொடர்ந்தனன் அறிவு இலா சோரன்-தானுமே – வில்லி:21 28/4

மேல்


தொடர்ந்தார் (1)

துறை-வாய் சிலையோடு அம்பு ஏந்தி தொடர்ந்தார் அதனை சூழ் புலி போல் – வில்லி:16 18/4

மேல்


தொடர்ந்து (13)

சொல்லால் உருக்கி அழுது ஓடி தொடர்ந்து பற்றி – வில்லி:2 58/2
தொடர்ந்து உடன் வரவர சோலை எய்தினார் – வில்லி:11 90/4
தெய்வ மறை ஞாளிகள் தொடர்ந்து வர வந்து பொரு செய்ய சிவவேடன் முடி மேல் – வில்லி:12 114/2
துனி வனத்து உழையினை தொடர்ந்து போயதும் – வில்லி:16 66/2
பேதுற தொடர்ந்து ஒரு பிணை பின் போனதும் – வில்லி:16 69/2
போனபோன திசை-தொறும் போய் தொடர்ந்து
ஆன வானவன் ஒக்க அ கோட்டினால் – வில்லி:21 97/1,2
தொடி தடம் புயம் இரண்டையும் தொடர்ந்து போய் துவக்கி – வில்லி:22 40/3
தொடர்ந்து ஒளிர் உதய ராகத்தோடு உற நெருங்கி மேன்மேல் – வில்லி:27 182/1
தொடர்ந்து நான்மறை பின் செல பன்னக துவசன் மா நகர் தூது – வில்லி:28 1/3
துன்னிமித்தமும் பல தொடர்ந்து செய்ய வெய்ய ஆம் – வில்லி:38 13/1
உன்னையும் இன்று தோற்றேன் உன்னுடன் தொடர்ந்து வாராது – வில்லி:41 162/3
அதிர்த்து அடர்ந்து பின் தொடர்ந்து அடுத்த போது அருச்சுனன் – வில்லி:42 16/3
பின் அம்பு தொடர்ந்து செல செலவே பிலம் மூழ்கியது என்ன பெரும் பிழையோ – வில்லி:45 217/4

மேல்


தொடர்பால் (1)

அவனை தொடர்பால் வருக என்ன அவனும் ஆங்கண் – வில்லி:5 83/1

மேல்


தொடர்வ (2)

சூல் எடுத்த நல் வயிற்றின மழ விடை தொடர்வ
கோல் எடுத்து இளம் கோவலர் கூவினர் துரப்ப – வில்லி:22 56/2,3
பவன கதியை தொடர்வ பரிமள உயிர்ப்புடைய பல வகை நிறத்த பரிமா – வில்லி:28 59/4

மேல்


தொடர (5)

தூக்கிய பொன் துலையின் அநுராகம் மேன்மேல் தொடர அரும் பெரும் போகம் துய்த்தார் முன்னை – வில்லி:7 42/3
துண்ணென் ஓதை தொடர துரத்தினான் – வில்லி:13 41/4
துன்னி நின்றவர் ஏகு-மின் ஏகு-மின் தொடர
என்னும் ஓசையே உள்ளன வீதிகள் எல்லாம் – வில்லி:27 61/3,4
உரலும் வேதமும் தொடர நந்தகோனுடன் அசோதை கண்டு உருக வாழ்வு கூர் – வில்லி:35 1/1
துன்று அருச்சுன நான்மறை உரலுடன் தொடர முன் தவழ்ந்து ஓடி – வில்லி:42 43/3

மேல்


தொடவே (2)

துவனியொடு எறி படை எதிரெதிர் தொடவே – வில்லி:13 133/4
காணல் தொழில் அரிது ஆம் முறை கடிதின் கணை தொடவே
நாண் அற்றன வெம் சாபமும் நடு அற்றன எனினும் – வில்லி:33 15/2,3

மேல்


தொடா (2)

தொடா நெடும் பகழி-தன்னால் சூரனும் துணித்து வீழ்த்தி – வில்லி:13 89/4
மேருவை வளைத்து நெடு வாசுகி பிணித்து மழை மேகம் நிகர் மெய் கணை தொடா
ஆர் அழலின் முப்புரமும் நீறு எழ நகைத்த அரவு ஆபரணன் ஒத்தனன் அரோ – வில்லி:30 26/3,4

மேல்


தொடாத (1)

ஒன்று ஒழிய தொடாத வரம் கொள்வித்தேனும் உற்பவத்தின் உண்மை உனக்கு உணர்வித்தேனும் – வில்லி:45 250/4

மேல்


தொடி (14)

உருப்பசி பெயர் ஒண்_தொடி உருவினின் சிறந்தாள் – வில்லி:1 16/2
பொன் தொடி கனக மாலை பொலம் குழை பூவை-தன்னை – வில்லி:5 68/1
சோதி அரி சிலம்பு அரற்ற துணை நெடும் கண் செவி அளப்ப தொடி தோள் வீசி – வில்லி:7 24/3
பொன்_தொடி பணிவும் ஏனை பூவையர் பணிவும் கொண்டான் – வில்லி:10 85/4
தோற்றியது எம் இடத்தே இ தோன்றல் மாலை சூட்டிய பொன் தொடி என்றோ துரங்கம் பொன் தேர் – வில்லி:12 39/1
பைம்_தொடி_பாகன் பாசுபதம் உனக்கு உதவும் என்றான் – வில்லி:12 72/4
துளை படு குழையில் ஒரு குழை அணிந்து தோளில் ஓர் தொடி தடி தழுவி – வில்லி:19 25/3
தொடி தடம் புயம் இரண்டையும் தொடர்ந்து போய் துவக்கி – வில்லி:22 40/3
அந்த வெம் சாபமும் தொடி கையில் ஆக்கி – வில்லி:22 47/2
விரி குழல் பைம்_தொடி நாணி வேத்தவையில் முறையிடு நாள் வெகுளேல் என்று – வில்லி:27 11/1
தொடி நெடும் கை வலவனின் தோன்றினார் – வில்லி:29 25/4
தொடி வார் கரதலம் ஒன்றிய துறு தோலிடை மறையா – வில்லி:33 17/2
தொடி துணிந்து சோரி வெள்ள நதியினூடு சுழலுவார் – வில்லி:38 15/4
பிதிர் படும்படி தொடுத்தனன் தொடி தட கையினில் பிடித்த வில் குனித்தே – வில்லி:46 22/4

மேல்


தொடி-தனை (1)

பைம்_தொடி-தனை கொண்டு அந்தரம் தன்னில் பறந்தனன் பழி உணராதான் – வில்லி:15 7/4

மேல்


தொடிக்கு (1)

பொன்_தொடிக்கு அழிந்து அவள் புன்மை வாய்மையால் – வில்லி:1 69/2

மேல்


தொடியுடன் (1)

ஒண்_தொடியுடன் மணந்து உருகி வைகினன் – வில்லி:1 54/3

மேல்


தொடியுடனே (1)

பாகமாய் விளங்கும் பைம்_தொடியுடனே பரிவுடன் சில் மொழி பகர்வான் – வில்லி:12 78/4

மேல்


தொடியுடை (1)

தொடுத்த சாபமும் சாபமும் வளைந்தன தொடியுடை கர சாலத்து – வில்லி:45 189/2

மேல்


தொடியை (1)

பைம்_தொடியை கொணர்ந்து இனி என் மடியின் மிசை இருத்துக என பணித்திட்டானே – வில்லி:11 252/4

மேல்


தொடியையும் (1)

படா முலைகள் தாமுடைய பைம்_தொடியையும் போய் – வில்லி:15 22/2

மேல்


தொடு (14)

துறக்கமும் ஒளித்தது இலங்கையும் வெருவி தொடு கடல் சுழி புகுந்ததுவே – வில்லி:6 24/4
தொடை காவல இது என் என அவனும் தொடு கழலோய் – வில்லி:7 3/3
தோயமாபுரம் என்று உண்டு தொடு கடல் அழுவத்து ஒன்று – வில்லி:13 22/1
சுருக்கி அந்தரத்தில் சுழற்றினன் எறிந்தான் தொடு கழல் இராகவன் தம்பி – வில்லி:15 19/3
சொல்லி ஒருவர்க்கொருவர் தொடு சிலை குனித்தார் – வில்லி:29 50/4
விரகுடன் வாள் எடுப்பித்த பிறகு அன்றோ தொடு சரத்தால் வீழ்ந்தது என்றார் – வில்லி:29 74/4
முதிர்ந்தார் போரில் தொடு கணையால் முரண் தோள் துணிந்தும் முடி துணிந்தும் – வில்லி:32 23/3
கோலொடு கோல் முனை அற்று விழ தொடு குனி சிலை நாண் அழிய – வில்லி:41 13/2
அழகு உற தொடு கணை குருபதி மகன் அவயவத்தினில் அடைவுற முழுகின – வில்லி:41 90/2
தொடு கணை வில்லும் வாளும் துரகமும் களிறும் தேரும் – வில்லி:43 15/1
துன்றிய கணைகள் ஏவி தொடு சிலை துணித்து வீழ்த்தான் – வில்லி:45 108/3
தும்பை மா மாலை வேய்ந்து தொடு கணை வலிதின் வாங்கி – வில்லி:46 43/2
வல கையின் தொடு கணைகளால் பல துணி ஆக வில் வளைத்தானே – வில்லி:46 51/4
சுரர்களும் உருக இரங்கினான் வரி தொடு சிலை விசைய துரங்கதாமனே – வில்லி:46 200/4

மேல்


தொடுக்கவும் (1)

தெறு கணை ஒன்று தொடுக்கவும் முனைந்து செரு செய்வோன் சென்னியோடு இருந்தால் – வில்லி:27 256/1

மேல்


தொடுக்கவே (1)

தொக்கு வந்து விசயன் மீது சுடு சரம் தொடுக்கவே – வில்லி:42 21/4

மேல்


தொடுக்கா (1)

வரி சிலை விசயன்-தன்மேல் மறு கணை தொடுக்கா வண்ணம் – வில்லி:27 155/3

மேல்


தொடுக்கினும் (1)

பாண்டவன் பகழி தொடுக்கினும் கண்ணன் பருப்பதம் எடுக்கினும் எங்கள் – வில்லி:9 33/3

மேல்


தொடுக்கும் (1)

உந்த வேல் அமரில் விசயன் மேல் தொடுக்கும் உரக அம்பினுக்கு உயிர் உய்ந்தால் – வில்லி:42 212/3

மேல்


தொடுகின்ற (1)

நாணி அற முன்பினொடு பின்பு தொடுகின்ற கணை நடுவண் அற வெட்டுதலுமே – வில்லி:12 104/2

மேல்


தொடுத்த (30)

தெரிந்து மேன்மேலும் தொடுத்த சாயகமும் சிலம்பு என திரண்ட தோள் இணையும் – வில்லி:1 88/3
தொடுத்த தார் குருக்கள் என்றே துணிந்தனன் யாகசேனன் – வில்லி:5 69/4
புரிசையின் குடுமி-தொறும் நிரை தொடுத்த பொன் கொடி ஆடையின் நிழலை – வில்லி:6 20/1
ஒன்று பட மரம் ஏழும் உததி ஏழும் ஊடுருவ சரம் தொடுத்த ஒரு வில் வீரன் – வில்லி:7 45/2
முந்தி வார் சிலை கை பற்குனன் தொடுத்த முரணுடை மூரி வெம் கணைகள் – வில்லி:9 27/1
வீயினால் தொடுத்த தண் தார் வேந்தர்க்கு வேந்தன் மாமன் – வில்லி:11 266/4
தவர் உடன் குனித்து அநேக சாயகம் தொடுத்த காலை – வில்லி:22 98/2
தொடுத்த நூல் முனிவரோடும் சொல்லினன் சுடர்கள் தம்மில் – வில்லி:28 29/3
நவ சந்திர மா முனை வாளி தொடுத்தான் தொடுத்த நாழிகையில் – வில்லி:31 7/3
கொடி துணிந்து வில் துணிந்து கோல் தொடுத்த கையுடன் – வில்லி:38 15/3
இருவரும் எடுத்த சாபம் ஒலிபட எதிரெதிர் தொடுத்த வாளி நெடு மழை – வில்லி:40 51/2
படுமோ தொடுத்த பகழி பருப்பதம் சேர் மழை போல் பாறினவே – வில்லி:40 75/4
தொடுத்த சிலை கோலி அவன் – வில்லி:41 65/1
தொட்ட வில்லு நிமிர்வு அற தொடுத்த வின்மையாலும் முன் – வில்லி:42 13/2
சரம் தொடுத்த வயவரை சரத்தினின் தனித்தனி – வில்லி:42 22/1
குனித்த சாபமும் தொடுத்த சாயகங்களும் குலவு மால் வரை தோளும் – வில்லி:42 134/1
தொடுத்த தேர் அருக்கர் சோதி தொழுது தங்கள் தொழில் கழித்து – வில்லி:43 2/2
இந்திரவன்மா மேல் சென்று எரி கணை தொடுத்த போரில் – வில்லி:43 19/2
போர் உருவ முனி_மைந்தன் தொடுத்த வாளி பொரு படை கொள் மாருதி மேல் போனதாலோ – வில்லி:43 38/4
முன்னர் அம்பு தொடுத்த போரினும் மும்மடங்கு பொர – வில்லி:44 33/3
தொடுத்தார் தொடுத்த கணை அனைத்தும் சூரன்-தானும் தன் கணையால் – வில்லி:45 141/1
தன் மேல் உரக கேதனனுக்கு இளையோன் தொடுத்த சரங்கள் எல்லாம் – வில்லி:45 143/1
தொடுத்த சாபமும் சாபமும் வளைந்தன தொடியுடை கர சாலத்து – வில்லி:45 189/2
முந்தி எதிர் பொரும் விசயன் தொடுத்த கோலால் முடி சாய்ந்து இன்று ஐவருக்கும் முன்னோன் வீழ்ந்தான் – வில்லி:45 254/1
ஊன் தொடுத்த வய வாளி எத்தனை ஆயிரம் தொடுத்தேன் உரகத்தால் நீ – வில்லி:45 266/1
தான் தொடுத்த கடும் கணைக்கு தப்பினேன் என மகிழ்ந்தேன் சஞ்சரீக – வில்லி:45 266/2
தேன் தொடுத்த மலர் அலங்கல் தின நாதன் சேயே நின் திரு மார்பத்தில் – வில்லி:45 266/3
யான் தொடுத்த நெடும் பகழி எனை கெடுப்பது அறிந்திலேன் என் செய்தேனே – வில்லி:45 266/4
தொடுத்த அம்பினை அம்பினால் வானிடை துணித்து இடை நணித்து ஆக – வில்லி:46 48/1
தொட்ட வரி சிலை தட கை இராமன் என்ன தொடுத்த கணை தப்பாமல் தொழாத வேந்தர் – வில்லி:46 73/1

மேல்


தொடுத்தபோதில் (1)

தொடுத்தபோதில் நூறு உகைத்தபோது ஆயிரம் என வரும் சுடர் வாளி – வில்லி:42 40/2

மேல்


தொடுத்தலின் (1)

சோனை மா முகில் ஏழுமே நிகர் என்ன அம்பு தொடுத்தலின்
தானை ஆறும் நிறைந்து பல் அணி ஆகி மிஞ்சிய சதுர் வித – வில்லி:10 131/2,3

மேல்


தொடுத்தலும் (3)

மருச்சுதன் வளைத்தது ஒர் தனுவினால் சில வடி கணை தொடுத்தலும் இரவு உலாய் திரி – வில்லி:42 197/3
மாற்று அரிய மறையொடு நாராயணன்-தன் வாளி தொடுத்தலும் அந்த வாளி ஊழி – வில்லி:43 37/1
ஒரு கொடும் கணை தொடுத்தலும் வெம் கொடுத்து ஓடினன் சாதேவன் – வில்லி:46 57/1

மேல்


தொடுத்தலோடும் (2)

சந்திரமவுலி தந்த சாயகம் தொடுத்தலோடும்
நொந்து இனி என் செய்வோம் என்று ஊர் புக நோக்கினானே – வில்லி:22 95/3,4
தொட்டான் பகழி அபிமன்னு தொடுத்தலோடும்
கெட்டார் அரசன் பெரும் சேனையில் கேடு இல் வேந்தர் – வில்லி:36 25/3,4

மேல்


தொடுத்தன (1)

தூர்த்தனர் விசும்பையும் தொடுத்தன தொடைகளால் – வில்லி:39 19/4

மேல்


தொடுத்தனர் (3)

தொட்டனர் வரி வில் வாளி தொடுத்தனர் அடுத்து மேன்மேல் – வில்லி:45 119/3
சொல் வளைத்திலர் தொடுத்தனர் தும்பை அம் தொடையார் – வில்லி:45 193/4
செல் எடுத்த பேர் இடி என முறை முறை தொடுத்தனர் தேர்களும் செலுத்தி – வில்லி:46 25/3

மேல்


தொடுத்தனரே (2)

சிற்சில தொடுத்தனரே – வில்லி:41 61/4
பொன் கணை தொடுத்தனரே – வில்லி:41 69/4

மேல்


தொடுத்தனன் (7)

பின்பட பல கணை தொடுத்தனன் வரு சதாகதி பிள்ளையே – வில்லி:29 38/4
வாசி நாலும் விழ தொடுத்தனன் வாளி நால் அபிமன்னுவும் – வில்லி:29 39/2
மாறு அம்பு தொடுத்தனன் மற்று இவன் மேல் – வில்லி:32 19/4
துருத்தனும் வளைத்தனன் நெடிய கால் சிலை தொடுத்தனன் இலக்கு அறு தொடைகள் வாய்க்கவே – வில்லி:42 197/4
மகவான் அருள் வாளி தொடுத்தனன் அ மகவான் மகன் வாசிகள் ஏழுடை வெம் – வில்லி:45 218/1
பகவான் அருள் வாளி தொடுத்தனன் அ பகவான் அருள் தியாகபராயணனும் – வில்லி:45 218/2
பிதிர் படும்படி தொடுத்தனன் தொடி தட கையினில் பிடித்த வில் குனித்தே – வில்லி:46 22/4

மேல்


தொடுத்தார் (5)

துலக்கு எயிற்று கணை தொடுத்தார் தொடை – வில்லி:29 28/3
தொல் வலியினோடு இருவரும் கணை தொடுத்தார் – வில்லி:37 19/4
தூமம் கிளர ஒரு கணத்தில் தொடுத்தார் எதிர் வந்து அடுத்தாரே – வில்லி:45 140/4
தொடுத்தார் தொடுத்த கணை அனைத்தும் சூரன்-தானும் தன் கணையால் – வில்லி:45 141/1
அந்த அந்த வெம் சாயகம் அடங்கலும் அவர் அவர் முறைமையின் தொடுத்தார்
முந்த முந்த மற்று உள்ள ஆயுதங்களும் முடி முதல் அடி அளவாக – வில்லி:46 30/2,3

மேல்


தொடுத்தான் (15)

ஐதின் இவன் வினோதம் உற தொடுத்தான் என்பது அறியாமல் எயினன் முடி அணிந்த பீலி – வில்லி:12 101/3
கரணம் வறிதாகும்வகை கணை பல தொடுத்தான் – வில்லி:29 52/4
சூடு முடி வீழ ஒரு சுடு கணை தொடுத்தான்
கோடு சிலை வாளி பல கொண்டு இவன் அவன் தேர் – வில்லி:29 57/2,3
கை வரி விலும் துணிபட கணை தொடுத்தான் – வில்லி:29 61/4
தோள் இணையில் ஒன்று துணிய கணை தொடுத்தான்
காளை ஒரு கை விழவும் மற்றை ஒரு கையால் – வில்லி:29 67/2,3
நவ சந்திர மா முனை வாளி தொடுத்தான் தொடுத்த நாழிகையில் – வில்லி:31 7/3
மன் மேல் எய்த வாளி என தொடுத்தான் ஐந்து வய வாளி – வில்லி:32 27/4
வீமன் தொடுத்தான் ஒர் எதிர் அம்பு பார் மன்னன் மிடல் சாயவே – வில்லி:33 12/4
ஈர் அம்பு தொடுத்தான் ஒரு தேர்மேலினன் இவன் மேல் – வில்லி:33 13/4
அவன் ஆர் உயிர் கவர்வேன் என அம்பு ஒன்று தொடுத்தான்
தவனால் மறை தெரி பூரிசவாவும் சரம் விட்டான் – வில்லி:33 14/3,4
தொடுத்தான் அவர் மேல் இமைப்போதையில் சூழ்ந்துளோரை – வில்லி:36 29/2
சிலையும் அற மேல் ஒரு செழும் கணை தொடுத்தான்
தொலைவு இல் பகையான பகன் மார்பும் இரு தோளும் – வில்லி:37 21/2,3
கவர் கணை தொடுத்தான் – வில்லி:41 75/4
உளம் புக தொடுத்தான் பாகன் உரை முடிவதன் முன் அம்மா – வில்லி:45 105/4
மறைய தொடுத்தான் உயிர் கால் அவிப்பான் மயிர் கால்-தொறும் – வில்லி:45 235/3

மேல்


தொடுத்திட்டான் (1)

ஒன்று போல்வன பிறைமுக கடும் கணை ஒருபது தொடுத்திட்டான்
வென்று போர் புரி அவுணர் ஊர் நீறு செய் வீரன் மைந்தனை ஒப்பான் – வில்லி:46 47/3,4

மேல்


தொடுத்திடும் (1)

கைத்தலம் மறந்தது இல்லை வில் குனிப்பும் கடும் கணை தொடுத்திடும் கணக்கும் – வில்லி:45 236/4

மேல்


தொடுத்திலர் (1)

சரம் அங்கு அவை வேறு தொடுத்திலர் கை தனுவும் குனிவித்திலர் தார் முடியோர் – வில்லி:45 219/4

மேல்


தொடுத்திலன் (1)

வேறு அம்பு தொடுத்திலன் வீமன் அவன் – வில்லி:32 19/3

மேல்


தொடுத்திலை (1)

மானம் நினைத்திலை சாபம் எடுத்திலை வாளி தொடுத்திலை நீ – வில்லி:31 14/2

மேல்


தொடுத்து (30)

தளர்வு அறு சாயகம் தொடுத்து கற்றோர் யாரும் தனு நூலுக்கு ஆசிரியன் தானே என்ன – வில்லி:5 56/2
கவர் தொடுத்து விலகி மீள அவர்கள் காயம் எங்கணும் – வில்லி:13 126/2
வில் கொண்டு சரம் தொடுத்து புரை இல் கேள்வி விண்ணவர்-தம் துயர் தீர்த்த வீர ராமன் – வில்லி:14 1/2
ஏ முறை தொடுத்து வீழ்த்தி ஈதலும் ஆங்கண் கண்டோர் – வில்லி:18 3/3
சிலை வளைத்து வெம் சிலீமுகம் சிற்சில தொடுத்து
மலை இலக்கு என யாரையும் மலைந்திடு மலைந்தால் – வில்லி:22 37/2,3
உரை எலாம் தொடுத்து உரைப்பினும் உவமை வேறு உளதோ – வில்லி:27 62/4
சுருதி என்னும் வெம் சாபமேல் அம்பு கை தொடுத்து
பருதி-தன் பெரும் பகைவர் மேல் விடுத்தலின் பரந்த – வில்லி:27 84/2,3
தொடுத்து வரு வீடுமனை மா முடி துணிப்பான் – வில்லி:29 68/2
வாள் அபிமன் வெற்றி வரி வார் சிலை குனித்து வய வாளிகள் தொடுத்து வரவே – வில்லி:30 25/4
சொல்லும் பெரும் செம்மல் பல்லங்கள் அவன் மேல் தொடுத்து ஏவினான் – வில்லி:33 7/2
அ சாபம் ஒன்றாலும் அன்று அவ்வவர்க்கு அம்பு அநேகம் தொடுத்து
உச்சாசனம் சொல்லி நின்றான் அ அடல் மன்னர் உடன் ஓடவே – வில்லி:33 9/3,4
சோராத வய வாளி ஈர் ஐந்து சேர தொடுத்து ஏவினான் – வில்லி:33 11/2
அவ்வவர் தொடுத்து விடும் அம்புகள் எனை பலவும் அவ்வவை தொடுத்து விலகி – வில்லி:38 22/2
அவ்வவர் தொடுத்து விடும் அம்புகள் எனை பலவும் அவ்வவை தொடுத்து விலகி – வில்லி:38 22/2
ஒரு கணை தொடுத்து பாகன் உயிர் கவர்ந்து உயர்த்த கேது – வில்லி:39 9/1
இரு கணை தொடுத்து வீழ்த்தி இரத மா தொலைய நான்கு – வில்லி:39 9/2
பொரு கணை தொடுத்து வஞ்சன் பொரு அரு மார்பில் ஆறு – வில்லி:39 9/3
வரு கணை தொடுத்து வாகை மிலைந்தனன் வஞ்சம் இல்லான் – வில்லி:39 9/4
பிறை வாய் வெம் கணை தொடுத்து பிறை_முடியோன் என சென்றான் – வில்லி:40 13/4
ஒன்று முதலா பல பகழி ஓர் ஓர் தொடையில் தொடுத்து ஏவி – வில்லி:40 77/1
துரகதம் பிணித்து அணி கொள் இரதம் மிசை துவசமும் தொடுத்து அடல் உடை வலவனை – வில்லி:41 119/2
நெரிதரும்படி தொடுத்து வெம் கொடி பரி நேமி அம் தேர் கோடி – வில்லி:42 45/3
கோமக குரிசில் முந்த விடும் அம்பு பல கோல் தொடுத்து எதிர் விலங்கி விசயன் தனது – வில்லி:42 84/1
எல்லை இல்லன இடையறாவகை தொடுத்து எதிர்ந்தார் – வில்லி:42 116/3
அலக்கண் உற்றிட பல பெரும் கணை தொடுத்து அவன் விடும் கணை யாவும் – வில்லி:42 137/3
பெகுலம் தொடுத்து வரு காளையை பெட்பின் நோக்கி – வில்லி:45 73/2
அகிலம் தொடுத்து ஆங்கு அவன்-தன்னையும் அஞ்சுவித்தான் – வில்லி:45 73/4
நூறோடு நூறு தொடுத்து ஏவும் நுதி கொள் அம்பால் – வில்லி:45 82/2
கன்னன் கலை எட்டுடன் எட்டுடை வெண் கதிர் அம்பு தொடுத்து எதிர் கன்றினனால் – வில்லி:45 217/2
துருபதேயனும் தன் பெரும் சேனையை துன்றிய வியூகமா தொடுத்து
நிருபர் யாவரும் சூழ்வர தாழ் சலநிதி என விதி என நின்றான் – வில்லி:46 20/2,3

மேல்


தொடுத்தேன் (1)

ஊன் தொடுத்த வய வாளி எத்தனை ஆயிரம் தொடுத்தேன் உரகத்தால் நீ – வில்லி:45 266/1

மேல்


தொடுப்ப (1)

ஆறு கோல் தொடுப்ப வெள்கி ஆரியன் முதுகிட்டானே – வில்லி:22 93/4

மேல்


தொடுப்பது (1)

மறு கணை தொடுப்பது ஆண்மையோ வலியோ மானமோ மன்னவர்க்கு அறமோ – வில்லி:27 256/2

மேல்


தொடுப்பன் (1)

உறு கணை ஒன்றே பார்த்தன் மேல் தொடுப்பன் ஒழிந்துளோர் உய்வர் என்று உரைத்தான் – வில்லி:27 256/3

மேல்


தொடும் (7)

தொடும் படை தட கை வீரர்க்கு உத்தரம் சொல்லலாமோ – வில்லி:11 21/4
தொடும் கழல் கழலான் நின் துணைவன் என் சுட்டி ஆயிரம் சொல்லல சொல்லினான் – வில்லி:21 8/4
தாள் இணை இறைஞ்சிய தனஞ்சயன் தொடும்
வாளி கண்டு உளம் மிக மகிழ்ச்சி கூரவும் – வில்லி:22 85/1,2
கெட்டவர் எத்தனை ஆயிரர் அன்று கிரீடி தொடும் கணையால் – வில்லி:41 10/4
சயத்திரதன் தொடும் கணையால் தான் படுதல் உறுதி என சாற்றுவாயே – வில்லி:41 234/4
சோனை அம் புயலின் கணை தொடும் பதாதி துரகதம் துரகத தடம் தேர் – வில்லி:42 4/1
மாருதன் புதல்வன் தொடும் அம்பினில் மா இரண்டும்_இரண்டும் விழுந்தன – வில்லி:42 129/1

மேல்


தொடேல் (1)

கன்னி கன்னி என் கை தொடேல் மடந்தையர் கற்பு நீ அறிகிற்றி – வில்லி:2 32/1

மேல்


தொடேன் (5)

வென்று தெவ்வர் கவர்ந்த நின் மெய் தொடேன்
என்று இகப்ப இவனுழை மீளவும் – வில்லி:1 135/2,3
சொல் இரண்டு புகலேன் இனி சமரில் நின்று வெம் கணை தொடேன் எனா – வில்லி:27 129/1
பொங்கு அமரில் மாளும் அளவும் படை தொடேன் என மொழிந்தனன் நிசாரி புதல்வன் – வில்லி:28 55/4
சோகித்து தளர்ந்தான் மேல் தொடேன் விசயன் உயிர் உண என் தொடையோ சால – வில்லி:42 179/3
மறு கணை ஒன்று தொடேன் முனிந்து இனி என வரி கழல் அங்கர்_குலாதிபன் புகலவே – வில்லி:45 226/4

மேல்


தொடை (44)

கான் நிற தொடை விதுரனே அமைச்சன் இ காவலற்கு என வைத்தான் – வில்லி:2 21/4
தொடை காவல இது என் என அவனும் தொடு கழலோய் – வில்லி:7 3/3
செச்சை தொடை இளையோன் நுகர் தீம் பால் மணம் நாறும் – வில்லி:7 13/3
மன்றல் அம் தொடை விசயனை மறந்தது என் என்றான் – வில்லி:7 65/4
தொடை பட்ட திண் தோள் அறன் காளை துணைவரோடு – வில்லி:7 83/3
தொடை பட பரிவுறு மனத்தொடு தொந்த யுத்தம் உடற்றினார் – வில்லி:10 135/2
பைம் தொடை அரசர் கேட்டால் பாவமும் பழியும் ஆகா – வில்லி:11 32/4
காவி ஆர் தொடை காவலன் ஏவல் நாம் மறுப்பது கடன் அன்றே – வில்லி:11 73/4
மரு கொண்ட தொடை முடியாய் மொழிக என நின்னுடன் கேட்க வந்தார் உண்டோ – வில்லி:11 240/3
புன் தொழிலோன் யான் இருக்க காட்டிய தன் தொடை வழியே புள வாய் குத்த – வில்லி:11 253/3
பாணியுடனே தொடை நடுங்கி அயல் நின்றது ஒரு பாதவ மருங்கு அணுகினான் – வில்லி:12 104/4
கை காற்றும் தொடை காற்றும் மூச்சு காற்றும் கனக மணி வரை போல கவின் கொள் சோதி – வில்லி:14 16/1
மன்றல் அம் தொடை முடி மைந்தனுக்கு அமர் – வில்லி:16 64/2
தொடை பெரும் பவனத்து அனல் சோர்தர – வில்லி:21 95/3
துனை தேரும் வேறு ஒன்று மேல் கொண்டு நால் ஐந்து தொடை ஏவியே – வில்லி:22 15/2
மரு மிகும் தொடை தடம் புய மகபதி மதலை – வில்லி:22 61/1
வண்டு இனம் மொய்த்து எழு வண் துளப தொடை வண் துவரை திருமால் – வில்லி:27 199/3
சிலசில கைத்தலம் இறுகு புயத்திடை செறி தொடை இட்டனவே – வில்லி:27 204/2
பண் அளி நெருக்கு ஒழிய மாதர் இரு கண் அளி படாத தொடை மீளி பகர்வான் – வில்லி:28 66/4
துலக்கு எயிற்று கணை தொடுத்தார் தொடை
இலக்கம் அற்ற படை இலக்கு ஆகவே – வில்லி:29 28/3,4
கொந்து ஆர் தொடை வீர குமாரருமே – வில்லி:32 21/4
தொகுத்து வண்டு இமிர் தொடை துருபதன் திருமகன் – வில்லி:34 3/3
சுற்று அறாத வில்லினன் தொடை மிடைந்த தூணியன் – வில்லி:38 6/1
சொற்று அராபதம் நெருங்க தொடை தும்பை புனைந்தானே – வில்லி:40 2/4
இன தொடை ஐந்து பூபதியும் இமைப்பொழுதின்-கண் ஏவினனே – வில்லி:40 23/4
துணிபட்டு விழ விசிறு செவி அற்று விழ வலிய தொடை அற்று விழ மகரிகை – வில்லி:40 62/3
கொத்து ஒத்த தொடை ஒத்த அளவு ஒத்த சிறகு ஒத்த குதை ஒத்த வந்து – வில்லி:40 89/1
தாது அவிழ் பொன் தொடை மார்பில் அணைத்து உயர் தருமன் உரைத்தருள்வான் – வில்லி:41 16/2
கழல்கள் அற்றன இரு தொடை நழுவின கவசம் அற்றது கர மலர் புயமுடன் – வில்லி:41 90/3
நிறை வலம்புரி தொடை கமழ் புயகிரி நிருப துங்கன் மைத்துனன் உளம் வெருவர – வில்லி:41 128/3
கொய் தொடை கடோற்கசன்-தானும் கூறினான் – வில்லி:41 259/4
அலப்படை அரக்கனது உயிரை மாய்த்தனன் அடல் தொடைகளின் தொடை அடைசி வீழ்த்தியே – வில்லி:42 203/4
தோள் வலியால் விலக்கவும் அ தொடை போய் வாச தொடை மிடை மார்பகம் அணுகு சுராரி தோள்கள் – வில்லி:43 41/2
தோள் வலியால் விலக்கவும் அ தொடை போய் வாச தொடை மிடை மார்பகம் அணுகு சுராரி தோள்கள் – வில்லி:43 41/2
நறிய தொடை முடி நிருபரும் நிருபரும் நடலை அமரிடை அடலுடன் உடலவே – வில்லி:44 25/4
அசைவு இல் தொடை அடி கசை குசை உரம் நினைவு அறியும் உணர்வின வளமையும் உடையன – வில்லி:44 27/1
அணி தொடை தேன் மதுகர நிரை சால அருந்த விளைத்தனவே – வில்லி:44 62/1
தொடை உண்ட மலர் தும்பை சுமக்கும் திரள் தோளார் – வில்லி:44 66/2
தூண்டிய துரோணன்_மைந்தன் தொடை ஒன்றால் தானும் வீழ்ந்தான் – வில்லி:45 118/4
தூவாநின்ற ஏ அனைத்தும் துச்சாதனன் தன் தொடை பிழையா – வில்லி:45 144/1
செயிருடன் பெரும் தொடை தொட்டு இழுத்து அணி திகழ் உரம் புகுந்து அவுண குலத்து இறை – வில்லி:45 155/3
ஒரு தனி வெம் சிலை கால் வளைந்திலது-கொல் ஒரு படியும் பிழைபோனது உன் தொடை என – வில்லி:45 227/3
விரை தொடை கிருதனோடும் மாதுலனோடும் மீண்டான் – வில்லி:46 123/4
ஊறு மிஞ்சிய பேர் உடலோடு எதிர் ஓடி வன் தொடை கீறிட மாறு அடும் – வில்லி:46 185/3

மேல்


தொடை-தன்னில் (1)

ஒரு தொடை-தன்னில் ஓர் ஏழ் உரத்துடன் துரத்தினானே – வில்லி:46 37/4

மேல்


தொடை-தனில் (1)

சரங்கள் ஆயிரம் ஆயிரம் ஒரு தொடை-தனில் எழும்படி எய்தான் – வில்லி:42 39/4

மேல்


தொடைகள் (3)

தொழுது பற்குனன் சில தொடைகள் ஏவினான் – வில்லி:22 84/4
எத்தனை மணி தொடைகள் எத்தனை மலர் கழல்கள் இற்றன களத்தினிடையே – வில்லி:38 25/4
துருத்தனும் வளைத்தனன் நெடிய கால் சிலை தொடுத்தனன் இலக்கு அறு தொடைகள் வாய்க்கவே – வில்லி:42 197/4

மேல்


தொடைகளால் (5)

தூர்த்தனர் விசும்பையும் தொடுத்தன தொடைகளால் – வில்லி:39 19/4
சொல் அழிந்தது வில் அழிந்தது தேர் அழிந்தது தொடைகளால் – வில்லி:41 25/4
தூறினான் அபிமன் செம் கை தொடைகளால் எதிர்த்தல் அஞ்சி – வில்லி:41 102/3
சோனை மேகம் ஒத்து இவன் பொழி தொடைகளால் கலங்கி – வில்லி:42 109/3
சோமனை வகிர்செய்து அனைய வெம் முனைய தொடைகளால் சுரும்பு சூழ் கமல – வில்லி:42 217/3

மேல்


தொடைகளின் (1)

அலப்படை அரக்கனது உயிரை மாய்த்தனன் அடல் தொடைகளின் தொடை அடைசி வீழ்த்தியே – வில்லி:42 203/4

மேல்


தொடைப்படு (1)

தொடைப்படு தும்பை மாலை சுயோதனன் சூழ்ச்சி ஆக – வில்லி:28 16/2

மேல்


தொடைப்புடை (1)

நெரிய வெம் குடர் கொடி நெடு வளையமும் நிமிர வன் தொடைப்புடை மிடை நடை உற – வில்லி:41 122/2

மேல்


தொடைபடு (1)

முறையின் நறை கமழ் தொடைபடு மலர்களும் முடுகும் இடனுடை முழைகளும் உடையன – வில்லி:44 21/3

மேல்


தொடையல் (17)

தேன் உறும் தொடையல் இளவரசனை தன் திகழ் அரியாசனத்து இருத்தி – வில்லி:1 96/2
சுணங்கு அணி முலையாள் நாளை சூட்டுவள் தொடையல் மாதோ – வில்லி:5 6/4
சூட்டிய தொடையல் மாலை தோழியர் வைகல்-தோறும் – வில்லி:5 24/1
தொல் மரபில் பிறந்தவரும் இலக்கு வீழ்த்தால் சூட்டுமோ தொடையல் இளம்_தோகை என்ன – வில்லி:5 55/2
பரிமள மதுபம் முரல் பசும் தொடையல் பாண்டவர் ஐவரும் கடவுள் – வில்லி:6 26/1
சூழ்தர நிரைத்து தூக்கிய முத்தின் சுடர் மணி தொடையல் போன்றனவே – வில்லி:9 37/4
பித்திகை தொடையல் நீலன் என்னும் நரபதி பெரும் பதி புகுந்த பின் – வில்லி:10 55/4
வஞ்சி அம் தொடையல் மன்னன் முன்பு வர வந்த மா முனியை மன்னன் நீ – வில்லி:10 57/2
துயில் உணர்ந்து பைம் தொடையல் மார்பினான் – வில்லி:11 123/1
நறை வாய் தொடையல் அறன் மகனும் இளைய வீரர் நால்வரும் தம் – வில்லி:16 18/3
தூமம் புடை சூழ் புவி வேந்தர் தொடையல் சூழ – வில்லி:23 28/2
தூம வெம் கனல் தோன்றிய தோகை அம் தொடையல் சூட்டிய நாளில் – வில்லி:24 18/1
மன்றல் அம் தொடையல் மார்பா வரவு எமக்கு உரைசெயாது என் – வில்லி:25 10/3
வேய் மலர் தொடையல் ஐவர் என்னுடன் மிகைத்து வெம் சமர் விளைக்கில் என் – வில்லி:27 112/3
சூட்டு அற்று முற்றும் குடர் வாச தொடையல் அற்றே – வில்லி:36 35/4
எறி தொடையல் சங்கபாணி மருமகன் இகலும் அமர் வென்று மீளும் அளவையில் – வில்லி:41 50/1
மல்லல் அம் தொடையல் நிருபனை முனிவன் மகிழ்ந்து நீ வேண்டிய வரங்கள் – வில்லி:45 242/1

மேல்


தொடையலாய் (1)

மருமத்தினிடை முழுகு பொழுதத்தில் அது புதிய மணி வர்க்கம் மிகு தொடையலாய்
நிருமித்தபடி தனது புய வெற்பின் மிசை ஒளிர நிகர் அற்ற கருணை வடிவை – வில்லி:40 64/2,3

மேல்


தொடையலால் (1)

துக்கரம் ஆன கொன்றை தொடையலால் வளைத்தவாறும் – வில்லி:41 161/2

மேல்


தொடையலான் (2)

தேன் நுகர்ந்து இசை முரல் பசும் தொடையலான் திரு தக மொழிகின்றான் – வில்லி:11 58/2
துன்று தூது வண்டு இனம் முரல் தொடையலான் தனக்கு – வில்லி:27 68/3

மேல்


தொடையலானும் (2)

கானுடை தொடையலானும் காலனுக்கு ஆவி அன்ன – வில்லி:14 96/3
கவர் கொண்ட தொடையலானும் கதை ஒழிந்து இலங்கு செம் கை – வில்லி:14 102/3

மேல்


தொடையலானை (1)

மரு கமழ் தொடையலானை வைத்தனர் மருவலாரே – வில்லி:42 162/4

மேல்


தொடையலீர் (1)

களித்து வண்டு இமிர் தொடையலீர் எனக்கு உணா காண்டவம் எனும் கானம் – வில்லி:9 4/3

மேல்


தொடையலும் (1)

மன்றல் அம் தொடையலும் வழங்கி மெய் வெரீஇ – வில்லி:21 22/3

மேல்


தொடையாய் (3)

தோட்டு வந்து செம் தேன் நுகர் சுரும்பு சூழ் தொடையாய்
காட்டு உவந்து முன் திரிந்து தம் கடவ நாள் கழித்து – வில்லி:27 90/1,2
பூ தெரி தொடையாய் பின்னும் நரகினும் புகுவர் என்றான் – வில்லி:27 170/4
புள் செறி தொடையாய் கொல்க என விரைவின் புகைந்து நா பொறி எழ புகன்றான் – வில்லி:42 208/4

மேல்


தொடையார் (2)

கானே செறி தொடையார் இரு கண் கண்டு களித்தார் – வில்லி:12 150/4
சொல் வளைத்திலர் தொடுத்தனர் தும்பை அம் தொடையார் – வில்லி:45 193/4

மேல்


தொடையால் (1)

துங்க வில் வளைத்து ஒரு கணத்தினில் வடத்து இலை துளைத்தனன் இலக்கு இல் தொடையால் – வில்லி:3 50/4

மேல்


தொடையாலும் (1)

மின்னாமல் இடித்தது என வீழ்த்த பொலம் தொடையாலும் விடையோன் ஈந்த – வில்லி:41 143/1

மேல்


தொடையாலே (1)

தூண்டிய வெம் பரி நெடும் தேர் துரோணன் கை தொடையாலே – வில்லி:40 15/4

மேல்


தொடையான் (1)

வேய் மலர் தொடையான் நெஞ்சில் வேண்டும் நாள் – வில்லி:12 174/3

மேல்


தொடையானும் (1)

தேன் நின்ற தொடையானும் அளகேசன் நகர் மீது தனி சென்றதும் – வில்லி:14 127/3

மேல்


தொடையில் (4)

இனம் சரம் ஒர்ஓர் தொடையில் ஏவி அவர் ஏவு சரம் யாவும் எதிரே விலகினான் – வில்லி:38 18/4
ஒன்று முதலா பல பகழி ஓர் ஓர் தொடையில் தொடுத்து ஏவி – வில்லி:40 77/1
ஈர்_இரண்டு ஒர் தொடையில் வாளி ஏவிஏவி இகல் செய்தான் – வில்லி:43 6/3
அதிர்வு உற புடைப்பரோ தொடையில் அடிபட துகைப்பரோ முடியில் – வில்லி:46 192/2

மேல்


தொடையினானும் (1)

வீ மலர் தொடையினானும் வேத்திரத்தவரை நோக்கி – வில்லி:27 186/3

மேல்


தொடையினில் (3)

கோடி அம்புகள் ஓர் ஒரு தொடையினில் கோத்து – வில்லி:22 47/3
மற்று ஒரு தொடையினில் சுவேதவாகனன் – வில்லி:22 79/1
வாள் இரண்டு ஒர் தொடையினில் வாங்கினார் – வில்லி:29 29/2

மேல்


தொடையுடை (1)

தொடையுடை வாளி மாரி சோனை அம் புயலின் பெய்தார் – வில்லி:39 7/4

மேல்


தொடையும் (4)

துங்க கொடியும் தோரணமும் தொடையும் பரப்பி சோமகன் நாடு – வில்லி:3 88/2
உடு ஏய் நித்தில தொடையும் ஊடு உறு மண்டப தடமும் ஒழுகி நீண்ட – வில்லி:8 14/3
துய்ய பாசுபத மெய் தொடையும் முட்டியும் – வில்லி:12 129/3
துணித்து மேவலர் முடி உகு சோரி தோய் தொடையும்
கணித்த எல்லையில் கொண்டு மீண்டு அமர் களம் கலந்தான் – வில்லி:22 41/3,4

மேல்


தொடையே (1)

நறை இதழி அம் தொடையே – வில்லி:41 52/4

மேல்


தொடையோ (1)

சோகித்து தளர்ந்தான் மேல் தொடேன் விசயன் உயிர் உண என் தொடையோ சால – வில்லி:42 179/3

மேல்


தொடையோன் (1)

கொந்து அவிழும் மலர் இதழி தொடையோன் வைகும் கொடி மதில் சூழ் கோகன்னம் குறுகினானே – வில்லி:7 48/4

மேல்


தொண்டர் (2)

கையறு தொண்டர் ஆகி கான் புகல் வழக்கும் அன்றால் – வில்லி:11 278/2
நஞ்சு சோற்றம் பெற நுகர்வுற்று இருண்ட கண்டர் நல் தொண்டர் வடிவம் என நண்ணும் வெண்ணீற்று – வில்லி:45 20/1

மேல்


தொண்டாய்விட்டு (1)

சொல் நேர் உரைக்கு தான் பிறர்க்கு தொண்டாய்விட்டு சுரி_குழலை – வில்லி:11 238/3

மேல்


தொண்டினராக (1)

சொல்லிய இளைஞர்-தாமும் தொண்டினராக சொற்றி – வில்லி:11 197/4

மேல்


தொண்டு (2)

துன்றும் நரபலி ஒன்றும் இவை திறை தொண்டு புரிகுவம் என்றலும் – வில்லி:4 40/4
சுரத மென்_கொடியும் நீரும் தொண்டு ஒழிந்து உரியீர் ஆமின் – வில்லி:11 268/3

மேல்


தொண்டை (2)

அரும்பிய விழியும் தொண்டை அமுது உறு பவள வாயும் – வில்லி:2 98/1
தூ நகை உருப்பசி அரம்பை தொண்டை வாய் – வில்லி:12 50/1

மேல்


தொண்ணூற்று (1)

தனக்கு இளையோர் தொண்ணூற்று ஒன்பதின்மர்-தாமும் சய வீமன் சரத்தாலும் தண்டினாலும் – வில்லி:46 86/1

மேல்


தொத்தின (1)

தொத்தின பொய்கையும் சுரும்பு அறா மலர் – வில்லி:11 106/3

மேல்


தொந்த (1)

தொடை பட பரிவுறு மனத்தொடு தொந்த யுத்தம் உடற்றினார் – வில்லி:10 135/2

மேல்


தொந்தமாக (1)

விளைத்தனர் தொந்தமாக அமர் மிகைத்தனர் தம்தம் வீரமுடன் – வில்லி:40 21/1

மேல்


தொய்யில் (2)

தொழுது தாளினை செய்ய பஞ்சு எழுதினும் தோளினை செழும் தொய்யில்
எழுதினும் பொறா இளமையள் முதுக்குறைந்து யாதுயாது உரைசெய்தான் – வில்லி:2 27/1,2
தொய்யில் ஆதி சுதேட்டிணைக்கு ஒப்பனை – வில்லி:21 86/1

மேல்


தொல் (47)

கன்ன பாகம் மெய் களிப்பது ஓர் அளப்பு இல் தொல் கதை முன் – வில்லி:1 3/1
தோகை செய் தவமோ நின் பெரும் தவமோ தொல் குலத்தவர் புரி தவமோ – வில்லி:1 99/3
இவன் மொழி நயந்து கேட்டுழி அவையின் இருந்த தொல் மனிதரே அன்றி – வில்லி:1 105/1
மாசு இல் தொல் குல மன்னவர் ஈண்டினார் – வில்லி:1 123/3
விழுதுடை தனி ஆல் என இருந்த தொல் வியாதனை முகம் நோக்கி – வில்லி:2 9/2
மதி அளித்த தொல் குலத்தவன் விழி இலா மகன் என தமர் சொல்ல – வில்லி:2 22/3
எனை அளித்த தொல் அதிதியின் உனக்கு இசை எய்துமாறு இகல் மைந்தன் – வில்லி:2 34/3
தொல் வானவரின் மறையோரின் துறக்க பூமி – வில்லி:2 61/3
புரிந்த தொல் யோக மாக்கள் புந்தி நின்று உருக தொட்ட – வில்லி:2 93/3
பானு நிகர் தொல் அங்கிவேசன் பாதம் பணிந்து – வில்லி:3 37/2
துன்னலார் தொழ தொல் நிலம் புரந்திடும் நாளில் – வில்லி:3 117/2
சொல்லியவாறு எடுத்து ஊன்றி மற்றை கையால் தொல் வலி நாணியும் எடுத்து தோளும் சோர்ந்தான் – வில்லி:5 51/4
தொல் மரபில் பிறந்தவரும் இலக்கு வீழ்த்தால் சூட்டுமோ தொடையல் இளம்_தோகை என்ன – வில்லி:5 55/2
தொல் மங்கல செம் சுடர் தீ வலம் சூழுவித்தார் – வில்லி:5 94/4
தூதினால் தங்கள் தொல் பதி சேர்த்தினான் – வில்லி:5 108/2
தூ நகர் முன்னோர் இருந்தது ஒன்று அந்த தொல் நகர் வைகுமா துணிந்தான் – வில்லி:6 6/4
அமைவுறு பொருள்கள் அங்கு இல எனுமாறு அமைத்த வான் தொல் பதி அழகை – வில்லி:6 14/2
ஆடம்பர மன் வேடம் அகற்றி தொழுதகு தொல்
வேடம் பெறு மறையோருடன் விசயன் புரவிசயன் – வில்லி:7 7/1,2
தொல் இலக்கணம் பலவுடை சுபத்திரை ஒரு தன் – வில்லி:7 63/3
சுரர் பெரும் தச்சன் செய்த தொல் நகர் வீதி புக்கார் – வில்லி:10 72/3
விதியினும் உயர்ந்த தொல் வியாதன் மேதினி – வில்லி:10 94/1
சுருதி மா மகம் செய் புனிதனை நோக்கி தொல் முனிவரையும் நோக்கி – வில்லி:10 111/4
எ நாட்டில் அவனிபரும் ஈண்டிய இ தொல் அவையின் இசைத்த சேதி – வில்லி:10 128/1
இருந்த தொல் வேந்தர் தம்தம் இருக்கையின் இயன்ற எல்லாம் – வில்லி:11 43/2
சொல்லாது ஊமர் கணம் போல தொல் போர் வேந்தர் சூழ்ந்து இருப்ப – வில்லி:11 236/2
அன்னார் நகரத்து அழகும் தொல் அரணும் நோக்கி – வில்லி:13 104/1
தொல் மைந்தனை போல் ஓர் உழைகொண்டு ஓடிற்று என்னால் சொல உண்டோ – வில்லி:16 17/4
தூ நீர் நச்சு சுனையாய் அ சுனை சூழ்வர ஓர் தொல் மரமாய் – வில்லி:16 21/3
தொல் அற கடவுள் அருளுடன் அளித்த தோன்றல் தன் துணைவரை நோக்கி – வில்லி:19 2/1
சொல்லினுக்கு உததி தோய் கை தொல் முனி என்ன வன் போர் – வில்லி:20 1/3
தொல் விசயம் உற்ற சுதனுக்கு உரியள் என்றான் – வில்லி:23 15/4
துரோணனை முதலா மிக்க தொல் மதி அமைச்சரோடும் – வில்லி:25 1/3
தொல் ஆண்மை பாண்டவர்க்கு தூது போய் மீண்டதன் பின் – வில்லி:27 47/1
தொக்கு உழலும் வெம் கோன்மை தொல் வேந்தர்-தம் குலமும் – வில்லி:27 48/3
தொல் வரைய கோபுரமும் நீள் மதிலும் சூழ்ந்து இலங்கும் – வில்லி:27 53/3
தொல் பகீரதி மைந்தனும் துரோணனும் சுதனும் – வில்லி:27 72/1
இகலும் வாள் அரவு உயர்த்தவன் இருந்த தொல் பதியில் – வில்லி:27 97/1
முட்டிய தொல் குருதி கடல் மல்கலின் முட்டி கொள் பல் விரலால் – வில்லி:27 197/1
தொல் அவையின்-கண் இருந்த நராதிப துன் மதியால் எனை நீ – வில்லி:27 212/1
துன்று மாய மால் யானை கொண்டு போர் யானை மன்னரை தொல் அமர்-கணே – வில்லி:35 3/3
தொல் வலியினோடு இருவரும் கணை தொடுத்தார் – வில்லி:37 19/4
சொல்லாய் நீ தொல் வேதியர் உட்கும் தொழிலாய் நீ – வில்லி:43 33/2
எங்கள் மானமும் தொல் ஆண்மையும் புகழும் நீ அலால் யார் நிலையிடுவார் – வில்லி:45 8/2
துன்னிய நிருபரும் தொல் அமர்க்கு நீ – வில்லி:45 134/3
வளை இலாதன மங்கல விழவும் நல் வரம்பு இலா மரபும் தொல்
விளைவு இலா அரும் புலமும் மு தீ இலா வேதியர் மனை வாழ்வும் – வில்லி:45 180/1,2
தொல் ஆண்மை எந்தை முது தந்தைக்கும் மைந்து உறு துரோணற்கும் மண்ணில் நிகர் வேறு – வில்லி:46 4/1
தொல் ஆண்மை தவறாமல் செரு மலைந்தோர் சான்றாக சூழ்ந்து நிற்ப – வில்லி:46 143/2

மேல்


தொல்லை (12)

துங்க வேல் துருபதன்-தன் தொல்லை மா நகரி புக்கார் – வில்லி:5 18/4
வந்தித்த தொல்லை அரு மா தவம் மன்னி நின்றான் – வில்லி:5 79/4
இ மாது தொல்லை அரு மா தவத்து எல்லை கண்ட – வில்லி:5 87/1
வியப்போடு தொல்லை முனி சொல் தலை மீது கொண்டு – வில்லி:5 89/1
தொல்லை மா நகரும் நாடும் தோரணம் நாட்ட சொற்றி – வில்லி:11 197/1
தொக்க முனி கணத்தொடும் போய் தசாங்கன் என்னும் தொல்லை முனி தபோவனத்தின் சூழல் சார்ந்தார் – வில்லி:14 8/4
துணிந்து இரண்டு பட பொருது தொல்லை உலகு அரசு ஆள துணிவது அல்லால் – வில்லி:27 14/2
தொல்லை நாயகன் வந்தனன் என்றலும் சுரும்பு ஆர் – வில்லி:27 69/1
தொல்லை இடிக்கு அயர்வுற்று உயிர் இற்றுறு சுடிகை அரா எனவே – வில்லி:27 190/3
தொல்லை வெம் கரி என தேரொடும் தோள் மடுத்து – வில்லி:34 10/3
எழுது தொல்லை வினையை யாரே விலக்குகிற்பார் – வில்லி:38 42/2
தொல்லை மண் அளித்திலேனேல் துரோணன் மா மதலை அல்லேன் – வில்லி:46 119/2

மேல்


தொல்லையில் (2)

மைந்தொடு தொல்லையில் வடிவு கொள் பொழுதத்து – வில்லி:14 58/2
தொல்லையில் ஓர் முனி சொல்லிய சாபம் – வில்லி:14 78/3

மேல்


தொல்லோன் (1)

தொல்லோன் நின்ற நிலை கண்டு துச்சாதனன் தன் சுடு சரத்தால் – வில்லி:37 33/2

மேல்


தொலைக்க (2)

செய்து அமர் தொலைக்க ஒண்ணா தெயித்தியர் சேனை-தன்னை – வில்லி:13 23/2
தொலையா வெம் போர் தொலைக்க துணிந்தான் எவரும் துயின்றார் – வில்லி:38 52/4

மேல்


தொலைத்த (3)

தோள் விசயம் தொலைத்த திறல் அவுணர் சேனை சுடு சரத்தால் தொலைத்ததுவும் சூழ்ந்த யாவும் – வில்லி:14 5/4
இரும் சமரம் தொலைத்த பிரான் இளைஞரையும் உடன் இருத்தி இயம்புவானே – வில்லி:27 4/4
போரே தொடங்கி இரு படையும் புகுந்த பொழுதில் உகம் தொலைத்த
காரே தொடங்கி கார்கோள் வெம் கடும் கால் கலி கொண்டு ஆர்ப்பன போல் – வில்லி:31 3/1,2

மேல்


தொலைத்ததுவும் (1)

தோள் விசயம் தொலைத்த திறல் அவுணர் சேனை சுடு சரத்தால் தொலைத்ததுவும் சூழ்ந்த யாவும் – வில்லி:14 5/4

மேல்


தொலைத்தவனும் (1)

வீமசேனனும் அவற்கு இளைய பச்சை மயில் வேளின் வானவர் குல பகை தொலைத்தவனும்
ஏம கூடம் நிகர் உத்தம வய புரவி ஏறு வீரனும் அவற்கு இளைய வித்தகனும் – வில்லி:46 66/1,2

மேல்


தொலைத்தால் (1)

துப்புடனே அவர் ஆவி தொலைத்தால்
செப்பிய மா மலர் சென்று உறலாகும் – வில்லி:14 63/3,4

மேல்


தொலைத்தான் (2)

தோடு கொண்ட தார் விதுரன் இ பிறப்பையும் தொலைத்தான்
வீடு கண்டவர்க்கு இயம்பவும் வேண்டுமோ வேண்டா – வில்லி:27 76/3,4
சூரன் மெய் துணை நோதகும்படி உடன் தொலைத்தான்
மாருத சுதன் வல்ல வில் ஆண்மை யார் வல்லார் – வில்லி:42 119/3,4

மேல்


தொலைத்து (7)

தூண் தகு தோளின் மொய்ம்பால் நம் வலி தொலைத்து மேன்மேல் – வில்லி:13 2/1
துப்புடன் தொலைத்து வாயு_சுதன் நின்ற உறுதி நோக்கி – வில்லி:14 101/2
தோண்மையால் அமர் தொலைத்து அடல் வாகையும் சூடுவன் இனி என்றான் – வில்லி:28 10/4
ஆலம் நிகர் ஒத்தனன் அனீகினி தொலைத்து ஒரு தன் ஆண்மை நிலையிட்டு வருவோன் – வில்லி:30 30/2
அங்கு உலாவரும் இரதத்து அரசரையும் தொலைத்து உன்னை அடுப்பான் வந்தேன் – வில்லி:41 142/2
பவனன் மகன்_மகன் என்னும் பரிசு அறிய தொலைத்து ஈடுபடுத்துவேனே – வில்லி:41 239/4
எல்லவன் வீழும் முன்னம் யாரையும் தொலைத்து வேலை – வில்லி:46 119/1

மேல்


தொலைத்தோன் (1)

துளைத்த கணையால் துரோணன் வலி தொலைத்தோன் நிற்க மலைந்து இவரை – வில்லி:40 80/3

மேல்


தொலைந்த (2)

கையில் வாளி தொலைந்த பின் காய்ந்து தம் – வில்லி:29 27/1
தொடங்கிய மன்னவன் தோள் உரம் தொலைந்த பின் – வில்லி:39 25/2

மேல்


தொலைந்தது (1)

தூயவர் இதயம் என்ன தொலைந்தது சூழ்ந்த மாயை – வில்லி:13 85/4

மேல்


தொலைந்து (3)

சூது போரும் அஞ்சியே தொலைந்து உளம் துளங்குவாய் – வில்லி:11 168/2
தொட்டான் அசுரேசர் தொலைந்து உகவே – வில்லி:13 71/4
ஏந்து தடம் புய சிகரி வீமன்-தன்னோடு இகல் மலைந்து தொலைந்து இரிந்தார் இவரை அல்லால் – வில்லி:46 83/3

மேல்


தொலைய (1)

இரு கணை தொடுத்து வீழ்த்தி இரத மா தொலைய நான்கு – வில்லி:39 9/2

மேல்


தொலையத்தொலைய (1)

தொலையத்தொலைய யாவரையும் சுடு வெம் கணையால் துரந்துதுரந்து – வில்லி:31 13/2

மேல்


தொலையா (1)

தொலையா வெம் போர் தொலைக்க துணிந்தான் எவரும் துயின்றார் – வில்லி:38 52/4

மேல்


தொலையாத (1)

கொய்து மலர் தொலையாத குளிர் தருக்கள் ஒரு கோடி கொண்டு போந்து – வில்லி:7 23/2

மேல்


தொலைவு (4)

தூது போக என போக்கி தொலைவு இலான் – வில்லி:13 40/4
தொலைவு இல் அம் கழல் துணைவரே துணைவர் ஆக வெம் சூறை போல் – வில்லி:36 4/1
தொலைவு இல் பகையான பகன் மார்பும் இரு தோளும் – வில்லி:37 21/3
சூதனாகி நீ வந்து தேர் விடும் தொலைவு இலாத போர் வலியை அன்றியே – வில்லி:45 62/3

மேல்


தொழ (13)

நெஞ்சு அழிந்து நிருபர் குழாம் தொழ
வெம் சராசன வீரனும் தம்பியும் – வில்லி:1 126/2,3
பாத பங்கயம் தொழ தகும் திறலுடை பாண்டு என்பவன் தானும் – வில்லி:2 16/2
ஆன திக்கு இரு நாலும் வந்து அடி தொழ அம்பிகை மகன்-தன்னை – வில்லி:2 21/1
சுமை தராபதி மதி இவள் உரோகிணி என்னவே தொழ தக்காள் – வில்லி:2 23/4
வந்து யாவரும் பிரதை என்று அடி தொழ மதி என வளர்கின்றாள் – வில்லி:2 24/4
தனை அளித்தி மற்று என்னினும் இரு நிலம் தாள் தொழ தக்கோனே – வில்லி:2 34/4
மேவி அ திசை வேந்தர் குழாம் தொழ
கோவின் ஆணை நடத்தி குவலய – வில்லி:3 116/2,3
துன்னலார் தொழ தொல் நிலம் புரந்திடும் நாளில் – வில்லி:3 117/2
தேசினோடு இளைஞர் தொழ மகிழ்ச்சியொடு தழுவினான் முறைமை திகழவே – வில்லி:4 62/4
புடை காவலர் தொழ வந்து புவித்தேவனை மறையின் – வில்லி:7 3/2
ஐம்புலன் மகிழ சென்று கண்டு இறை வந்து அடி தொழ ஆசியும் உரைத்தான் – வில்லி:19 10/4
மது மலரின் வாழ் திருவும் வந்து தொழ உரியாள் – வில்லி:19 29/1
வான்நாடர் வந்து தொழ மண்நாடர் யாவரையும் மடிவிக்க வந்த வடிவாய் – வில்லி:46 1/3

மேல்


தொழத்தகு (1)

தொங்கல் மா மணி கவசம் எ வீரரும் தொழத்தகு கழல் காலாய் – வில்லி:42 66/3

மேல்


தொழத்தொழ (2)

சிந்தை அன்புடன் தொழத்தொழ மைந்தரை செம் கையால் தழீஇ கொண்டே – வில்லி:11 56/3
வாசவன் முன் பெறு காளை தொழத்தொழ மாறுபட சினவும் – வில்லி:31 16/1

மேல்


தொழவும் (1)

நினைக்கவும் தொழவும் எட்டா நீ எழுந்தருள பெற்றும் – வில்லி:27 142/1

மேல்


தொழவே (2)

மரு வடி தார் புனை மாருதி தொழவே
அருள் வடிவாகி அகண்டமும் எங்கும் – வில்லி:14 59/2,3
வான் ஆளும் நாதன் அதிர் முகிலில் புகுந்தது என வன்போடு மன்னர் தொழவே – வில்லி:46 7/4

மேல்


தொழா (2)

அம்பையுடனே விடையின் மீது ஒளிர நின்றதனை அஞ்சலி செய்து அன்பொடு தொழா – வில்லி:12 115/4
தோள் வலியும் தம் செயலும் தொழா முடியோன் துஞ்சியதும் தொழுது சொன்னார் – வில்லி:46 237/4

மேல்


தொழாத (1)

தொட்ட வரி சிலை தட கை இராமன் என்ன தொடுத்த கணை தப்பாமல் தொழாத வேந்தர் – வில்லி:46 73/1

மேல்


தொழில் (48)

பொரு பெரும் படை தொழில் வய புரவி தேர் மதமா – வில்லி:1 37/1
மருவ அரும் தொழில் மன்னர் நீதியின் தொழில் வளம் கூர் – வில்லி:1 37/2
மருவ அரும் தொழில் மன்னர் நீதியின் தொழில் வளம் கூர் – வில்லி:1 37/2
சுருதியின் தொழில் முதலிய தொழில் அனைத்தினுக்கும் – வில்லி:1 37/3
சுருதியின் தொழில் முதலிய தொழில் அனைத்தினுக்கும் – வில்லி:1 37/3
வெம் படை தொழில் விதுரன் என்று அவன் பெயர் மேல் இனி மகவு ஆசை – வில்லி:2 19/3
படியினால் இயற்றிய தொழில் பயன் எலாம் குறித்து – வில்லி:3 122/2
பொரும் சினத்துடன் கொன்று தின்றிட போதரும் தொழில் பேதை நான் மெலிந்து – வில்லி:4 5/3
எந்தை முதலிய அந்தணரும் அவன் இங்கு வரு தொழில் அஞ்சியே – வில்லி:4 39/3
வட்டம் வட்டம் வர ஒட்டி ஒட்டி உறு மல் தொழில் செருவில் மட்டியா – வில்லி:4 57/3
ஆய்ந்த வன் தொழில் பாகனும் அருணனில் அழகுறும்படி தூண்ட – வில்லி:9 8/2
சுந்தர பொன் தோள் வேந்தர் தொழில் புரிந்து ஏவல் செய்ய – வில்லி:11 9/2
பன்னு நூல் சிற்பம் குன்றா பல் தொழில் வினைஞர்-தம்மால் – வில்லி:11 26/3
புன் தொழில் வசையே அன்றி புகழ்-கொலோ புகல்வது அம்மா – வில்லி:11 34/4
வரதனால் பணிப்புறு தொழில் யாவர் நாம் மறுக்க என்று உரைசெய்தான் – வில்லி:11 62/4
அழகு பேர் அறிவாகவே கொண்டவர் அற தொழில் புரியாமல் – வில்லி:11 65/3
தீது அகப்படு புன் தொழில் இளைஞரின் சிந்தனை சிறிது இன்றி – வில்லி:11 66/3
எ திறத்தினும் பொரு தொழில் புரிவன ஏழ் உறுப்பு உற தாழ்ந்த – வில்லி:11 78/3
திடமுடை சிங்கம் அன்னான் செரு தொழில் கோலம் செய்தான் – வில்லி:13 20/4
சூதனும் தடம் தேர் ஊரும் தொழில் மறந்து உயங்கி வீழ – வில்லி:13 84/2
கொடும் தொழில் அசுரர் மெய்யில் குளித்த செம் சரமும் அன்னோர் – வில்லி:13 87/3
புரி சிலை விசயற்கு உற்ற போர் தொழில் புகல் நீ என்றான் – வில்லி:13 154/4
புன் தொழில் சிறு குரங்கையோ என்னொடும் புகல்வாய் – வில்லி:14 29/4
மு தலை வடி வேல் காளியை வணங்கி முன்னினார் புரி தொழில் முற்றும் – வில்லி:19 9/4
வெம் திறல் மல்லும் புரி தொழில் உடையேன் விருதுடை பலாயனன் என் பேர் – வில்லி:19 14/3
மன்னிய தொழில் கூர் கம்பியும் கயிறும் மத்திகையுடன் கரத்து ஏந்தி – வில்லி:19 20/3
வன் தொழில் புரவி வான் தொழிற்கு உரியோய் எ வயின் நின்று வந்தனை நீ – வில்லி:19 21/2
மண்டலம் வீதி கோணமே முதலாம் வாசிகள் ஊர் தொழில் வல்லேன் – வில்லி:19 23/1
அடு தொழில் பலாயனன் அழுத மின்னையும் – வில்லி:21 33/1
தீ தொழில் புரிஞரை தெண்டியாரெனின் – வில்லி:21 39/2
குருகுலத்து அரசர்க்கு உறும் தொழில் கூறும் நல் குரு ஆதலால் – வில்லி:26 2/1
பூசுறும் தொழில் பூசினார் சூடினார் புனைந்தார் – வில்லி:27 82/2
தென் புல வேந்தன் வெஃக செரு தொழில் புரிவன் என்றான் – வில்லி:27 148/3
பண்புடை குமரன் கற்ற படை தொழில் பலவும் கண்டு – வில்லி:27 152/1
காணல் தொழில் அரிது ஆம் முறை கடிதின் கணை தொடவே – வில்லி:33 15/2
ஒருவர் உடலத்தின் மூழ்கி முனை உற உருவு தொழில் அற்று நூலின் முறைமையின் – வில்லி:40 51/3
புகர் முக கர கபோல மத கரி பொரு தொழில் உரைக்கலாகும் அளவதோ – வில்லி:40 52/4
மறலி தண்டு என கொலை புரி தொழில் மிக வலிய தண்டு கை கொளும் அளவினில் இவன் – வில்லி:41 120/1
சிலையின் வன் தொழில் திறலுடை மகபதி சிறுவனும் தனக்கு எதிர் இலன் இனி என – வில்லி:41 126/2
மொழிப்படி பொறுத்து அழலின் மூழ்கு தொழில் மாறி – வில்லி:41 177/2
பூதல மாது இடர் தீர அரும் சமர் புரி தொழில் முற்றிய பின் – வில்லி:41 223/3
பொரு தொழில் விதம் பட புரிந்த காலையில் – வில்லி:41 255/1
தொடுத்த தேர் அருக்கர் சோதி தொழுது தங்கள் தொழில் கழித்து – வில்லி:43 2/2
நீள் நடம் முதலிய தொழில் ஒரு நாலும் நிரந்தது மேரு நிகர் என்ன – வில்லி:44 10/3
அஞ்சியோ அன்றி அருள்-கொலோ அறியேன் ஆகவத்து அடு தொழில் மறந்த – வில்லி:45 12/1
ஏவுமா தொழில் புரிந்து உன் குடை கீழ் வைகும் என் போல்வார் உனை புரத்தல் இசைவது ஒன்றோ – வில்லி:45 24/2
வல்லிய மா பணித்த தொழில் புரியின் அன்றோ மத்திரத்தான் கன்னனுக்கு வலவன் ஆவான் – வில்லி:45 26/2
என் துணைவருடன் யானும் ஏவிய நின் தொழில் புரிந்து – வில்லி:46 158/1

மேல்


தொழில்களாம் (1)

சொல்லி என் பயன் அரக்கன் நீ மனிதன் யான் உனக்கு உரிய தொழில்களாம்
மல்லினும் படை விதத்தினும் செருவில் வல்ல வல்லன புரிந்து போர் – வில்லி:4 56/1,2

மேல்


தொழிலர் (1)

புன் தொழிலர் வீழ் நரகு புக்கு உழலுவேனே – வில்லி:41 180/4

மேல்


தொழிலராய் (1)

துவனி அற மன மகிழ்வொடு இனிது அறு சுவைகொள் அமுது அடு தொழிலராய் – வில்லி:4 45/4

மேல்


தொழிலாய் (1)

சொல்லாய் நீ தொல் வேதியர் உட்கும் தொழிலாய் நீ – வில்லி:43 33/2

மேல்


தொழிலால் (1)

நினக்கு இது தொழிலால் என்றும் நேயமும் அவர்கள் மேலே – வில்லி:11 35/1

மேல்


தொழிலில் (1)

என்னினும் பார் தனக்கு உரியன் சிலை தொழிலில் சிலை குருவாய் எவரும் போற்றும் – வில்லி:41 235/1

மேல்


தொழிலிலே (1)

எங்கணும் புதைப்ப வேள்வி தொழிலிலே இதயம் வைத்தான் – வில்லி:10 105/4

மேல்


தொழிலின் (4)

மட்டியே முதலா உள்ள மல் தொழிலின் வல்லன வல்லன புரிந்து – வில்லி:15 18/2
அந்த மல் தொழிலின் மிக்கோர் அநேகர் நீடு அசனி ஒப்பார் – வில்லி:20 5/1
தந்த தொழிலின் அரி சுமந்த தவிசினிடையே உடன் இருத்தி – வில்லி:27 228/3
பல திசை மாருதம் உய்ப்பது செம் புகர் பட்டின் தொழிலின் பயில்கிற்பது – வில்லி:44 8/2

மேல்


தொழிலினராய் (1)

பயன் மிஞ்சு தொழிலினராய் பாண்டவரும் திருமாலும் பயிலும் வேலை – வில்லி:10 2/3

மேல்


தொழிலினில் (1)

முறிந்து போக அ தேர் விடு தொழிலினில் மூண்டான் – வில்லி:22 45/4

மேல்


தொழிலுடை (1)

சுரும்பு இமிர் மாலை தூக்கி தொழிலுடை விதானம் ஏற்றி – வில்லி:27 179/3

மேல்


தொழிலும் (2)

பொரு தொழிலும் கடை நிலத்தில் கிடந்ததே என மொழிந்தான் புகழே பூண்பான் – வில்லி:27 16/4
அசைவு இல் வில் தொழிலும் வல்லையோ என ஓர் அசைவு இலாதவன் அறைந்தனன் – வில்லி:27 136/4

மேல்


தொழிலே (1)

தூர் ஆறுமாறு நினையாமல் உங்கள் தொழிலே புரிந்த சுமடீர் – வில்லி:37 1/2

மேல்


தொழிலை (1)

தொடங்கா இவரை இளைப்பித்த தொழிலை சொல்லின் ஒரு நாவுக்கு – வில்லி:16 20/3

மேல்


தொழிலையும் (1)

மறித்தும் வீழ்ந்தனன் மா விடு தொழிலையும் மறந்தே – வில்லி:22 62/4

மேல்


தொழிலோன் (1)

புன் தொழிலோன் யான் இருக்க காட்டிய தன் தொடை வழியே புள வாய் குத்த – வில்லி:11 253/3

மேல்


தொழிற்கு (6)

ஈர குசங்கள் கிழிக்கும் தொழிற்கு ஏற்றவாலோ – வில்லி:2 54/4
உண்டியை குறித்து கற்ற தன் கல்வி உரிமையை குறித்து அடு தொழிற்கு
மண்டலத்து அரசே ஒருவன் யான் வீமன் மடையன் என்று அரசவை வந்தான் – வில்லி:19 13/3,4
இந்திரன் உலகு-தன்னிலும் எண்ணில் என் தொழிற்கு எதிர் இலை என்றான் – வில்லி:19 14/4
இன்றுதொட்டு எமக்கு மெய் பெரும் சுற்றத்து ஒருவன் நீ என்று அடு தொழிற்கு
நின்றவர் எவர்க்கும் தலைவனாம் உரிமை நிலைபெற வழங்கினன் மாதோ – வில்லி:19 15/3,4
வன் தொழில் புரவி வான் தொழிற்கு உரியோய் எ வயின் நின்று வந்தனை நீ – வில்லி:19 21/2
அடு தொழிற்கு உரிய செம்பொன் வரை இரண்டு அனைய தோளான் – வில்லி:21 61/2

மேல்


தொழு (7)

மன்னவர் தொழு கழல் மன்னன் மைந்தனோடு – வில்லி:1 82/1
தொழு முரசுடன் வெள் வலம்புரி முழங்க சுருதி மா முனிவரும் தொக்கார் – வில்லி:6 2/4
தொழு தகு விசயன் தாலு ஏழ் உடையோன் சுடர் முடி நனைந்திடுவதன் முன் – வில்லி:9 36/1
கிளவியால் முனிவர் தொழு பதம் தொழுது கேசரி துவச வீரனுக்கு – வில்லி:10 53/3
தேவரும் தொழு கழல் தேவன் உந்தி அம் – வில்லி:12 137/3
தொக்கான் உயர் குண திக்கினில் அகிலம் தொழு சூரன் – வில்லி:12 165/4
முனி குலம் தொழு கடவுள் யார் மொய் துழாய் முகுந்தன் – வில்லி:16 56/1

மேல்


தொழுக (1)

துணைவரை திரு தாய் பதம் தொழுக என சொல்லி – வில்லி:3 128/2

மேல்


தொழுத (2)

தினகரன் தொழுத பின்னர் தேர் பரி கரிகள்-தோறும் – வில்லி:2 117/2
தொழுத கையுளும் படை உள சூழ்ச்சியும் பெரிதால் – வில்லி:3 118/4

மேல்


தொழுதகு (2)

ஆடம்பர மன் வேடம் அகற்றி தொழுதகு தொல் – வில்லி:7 7/1
சொல் நவைக்கு ஏற்றது என்று தொழுதகு தாதை-தன்பால் – வில்லி:11 46/3

மேல்


தொழுதகும் (1)

தேசிகரின் முன் தொழுதகும் சதசிருங்கர் – வில்லி:2 106/4

மேல்


தொழுதல் (1)

எண்ணிய கருமம் முடியினும் முடியாது ஒழியினும் ஈசனை தொழுதல்
புண்ணியம் எனுமாறு உன்னி ஆங்கு ஒரு தண் பொய்கையின் புனல் படிந்து ஏறி – வில்லி:46 210/1,2

மேல்


தொழுதார் (1)

சூடம் கருதி தொழுதார் சில மாதர் – வில்லி:10 78/4

மேல்


தொழுதாள் (1)

சொல்லாது இருந்த பேர் அவையை தொழுதாள் அழுதாள் சோர்வுற்றாள் – வில்லி:11 232/2

மேல்


தொழுதான் (4)

அலங்காரம் அளிக்கும் தென் அரங்கத்திடை தொழுதான் – வில்லி:7 19/4
சூதனும் விசயனது இணை அடி தொழுதான் – வில்லி:13 142/4
மீது நெற்றி பட தொழுதான் வடி வேல்கணாளும் வெகுண்டு விரைவினில் – வில்லி:21 7/3
வாழி உனக்கு இவனோ எதிர் வித்தக மாய என தொழுதான் – வில்லி:31 15/4

மேல்


தொழுது (50)

இரு பதம் தொழுது நின்ற மா மகனை இதயமோடு இறுகுற தழுவி – வில்லி:1 107/2
ஆசினால் வகுத்து முன்செயல் அனைத்தும் அண்ணல் அடி தொழுது பின் – வில்லி:1 141/3
வெருவுடன் தொழுது கங்கை_மைந்தன் அடி வீழவும் சினம் மிகுத்தலால் – வில்லி:1 147/1
தோள் இரண்டினையும் மீது எடுத்து நனி தொழுது இயக்கி துணை அடியிலே – வில்லி:1 151/2
தொழுது சொன்ன பின் மனம் தெளிந்து அன்னையும் தோன்றலுக்கு உரைசெய்வாள் – வில்லி:2 4/4
தொழுது நெற்றியில் விபூதியால் அன்னை-தன் துணை அடி துகள் நீக்கி – வில்லி:2 9/1
தொழுது தாளினை செய்ய பஞ்சு எழுதினும் தோளினை செழும் தொய்யில் – வில்லி:2 27/1
கலைப்புரவி ஊர் திருவையும் தொழுது புக்கனன் அகத்து உணர்வு மிக்க கலையோன் – வில்லி:3 53/4
ஒன்றுபட்டு மகன் தொழுது ஓதினான் – வில்லி:3 109/2
சோதி அம் புதல்வனும் தொழுது சொல்லுவான் – வில்லி:4 29/4
நேசம் ஆன அருள் அன்னையை தொழுது தம்முனை தொழுது நெஞ்சுற – வில்லி:4 62/3
நேசம் ஆன அருள் அன்னையை தொழுது தம்முனை தொழுது நெஞ்சுற – வில்லி:4 62/3
சேண் புனல் பல கொண்டு ஆட்டி செழும் துகில் தொழுது சேர்த்தி – வில்லி:5 26/2
தொழுது பொன் தவிசின் ஏற்றி சூழ்ந்தனர் இருந்து கேட்ப – வில்லி:5 72/1
சூரன் மா மதலை சரணமே அரணம் நமக்கு என தொழுது போய் எய்தி – வில்லி:9 42/3
கிளவியால் முனிவர் தொழு பதம் தொழுது கேசரி துவச வீரனுக்கு – வில்லி:10 53/3
துதி செய தருமன் சுதன் முதல் எவரும் தொழுது எதிர் வந்து வந்து இறைஞ்ச – வில்லி:10 141/2
நின்ற வெம் பரிதி தோற்றம் தொழுது தம் நியமம் முற்றி – வில்லி:11 3/3
நனை மலர் சிதறி தொழுது முன் நின்ற நந்தி மேல் நயனம் வைத்தருளி – வில்லி:12 81/1
சொற்றனன் சுரர் கோ முன் தொழுது அரோ – வில்லி:12 168/4
தா வரும் புரவி திண் தேர் தனஞ்சயன் தொழுது சொன்னான் – வில்லி:13 9/2
விடை என தொழுது போந்து வெம் சிலை வினோத வீரன் – வில்லி:13 20/1
தீது இலா அமோக பாணம் சிந்தையால் தொழுது விட்டான் – வில்லி:13 84/4
மற்று அவன் தொழுது போற்றி வானவர் குழுவுக்கு எல்லாம் – வில்லி:13 155/1
பின்னவன் தொழுது இவையிவை பேசினன் பின்னும் – வில்லி:14 45/2
மறத்துடன் தொழுது வணங்கி முன் நின்ற வாயுவின் மதலையை நோக்கி – வில்லி:15 4/1
உற்றபடி தம்முன் இரு தாள் தொழுது உரைத்தான் – வில்லி:15 23/1
எம்பிரான் நினையே கொல்வன் என தொழுது ஏகிற்று அன்றே – வில்லி:16 36/4
சொல்லு-மின் என்றான் என்றலும் தொழுது சுரபதி மகன் இவை சொல்வான் – வில்லி:19 2/4
தொழுது பற்குனன் சில தொடைகள் ஏவினான் – வில்லி:22 84/4
தொறு நிரை மீட்டவாறும் தூதர் போய் தொழுது சொன்னார் – வில்லி:22 114/4
முரச கேதனன் நீ எழுந்தருள்க என முனிவனை தொழுது ஏத்தி – வில்லி:24 7/2
விந்தம் அன்ன தோள் வீடுமன் முதலியோர் விழைவுடன் தொழுது ஏத்தி – வில்லி:24 9/1
உய்வண்ணம் சொல்லுக நீ உபாயம் என தொழுது உரைப்பான் உரம் கொள் வேலான் – வில்லி:27 31/4
ஓவல் இன்றி எதிர் சென்று கண்டு தொழுது உறவு கூறில் இனி உங்கள் ஊர் – வில்லி:27 102/3
விடுத்த நான்மறை முனியை முன் காண்டலும் வேந்தனும் தொழுது அடி வீழ்ந்தான் – வில்லி:27 236/4
சொலற்கு அரும் புகழ் சுரபதி கொடுப்ப அ தோன்றலும் தொழுது கை கொண்டான் – வில்லி:27 241/4
முந்தும் அன்புடன் தொழுது எதிர்கொண்டு நல் முறைமையால் ஆசனத்து இருத்தி – வில்லி:27 245/2
சோனை மழை முகில் வாகன் முதல சுரேசர் தொழுது துதிக்கவே – வில்லி:34 27/3
கருமத்தின் முதலை இமையவர் சித்தமொடு தொழுது கரை அற்ற புகழ் உரைசெய்தார் – வில்லி:40 64/4
இதயத்தினுடன் அருள உயர் வச்ரன் மதலை தொழுது இரு பொன் கை மலர் கொடு கொளா – வில்லி:40 65/3
எனக்கு நீ விடை நல்குக என்று அவன் இரு பதம் தொழுது யாரினும் – வில்லி:41 34/1
நின்று தொழுது அன்பினொடு – வில்லி:41 58/2
சிவனை அஞ்செழுத்து உரைசெய்து தொழுது ஒரு சிகர தண்டம் விட்டு எறிதலின் எறிதரு – வில்லி:41 129/3
துதித்து அவன் தொழுது மாய சூழ்ச்சியால் முனியும் ஆகி – வில்லி:41 148/3
ஐ என தொழுது வீரன் அந்தணன் உயிரை மீட்டு – வில்லி:41 153/1
சாத்தினன் தொழுது பின் தலைவன் தாள் மலர் – வில்லி:41 197/1
சொன்ன வார்த்தையும் பிற்பட முற்பட தொழுது
தன்னொடு ஒத்த தோள் வலியுடை தரணிபர் அநேகர் – வில்லி:42 113/1,2
தொடுத்த தேர் அருக்கர் சோதி தொழுது தங்கள் தொழில் கழித்து – வில்லி:43 2/2
தோள் வலியும் தம் செயலும் தொழா முடியோன் துஞ்சியதும் தொழுது சொன்னார் – வில்லி:46 237/4

மேல்


தொழுதும் (1)

தொழுதும் ஆதரித்தும் விழுந்தும் மேல் எழுந்தும் துதித்திட தன் பதம் தருவான் – வில்லி:15 1/2

மேல்


தொழும் (9)

கற்றார் தொழும் அருணாசலம் அன்போடு கைதொழுதான் – வில்லி:7 15/4
தொழும் தகை மௌலி வேந்தன் சூழ்ச்சியிற்கு இசைவுறாமல் – வில்லி:11 41/3
துய்ய விடை மீது ஒரு செழும் சுடர் எழுந்தது தொழும் தகையது ஆகும் அளவோ – வில்லி:12 113/4
தொழும் தகை மனுகுல தோன்றல் கண் எதிர் – வில்லி:21 30/1
தொழும் தகு தெய்வம் அன்ன சூரனை துதித்து மீண்டார் – வில்லி:22 102/4
தொழும் தாள் அரசன்-தானும் உயிர் சோர்ந்தான் என்னும் தொனி கேட்டு – வில்லி:31 9/2
துச்சாதனன் மகன் மன்னர் தொழும் துச்சனி என்னும் – வில்லி:41 108/1
அலி முகம் தொழும் இளவல் வாணனை புயம் அழித்த மா மறை ஒன்று – வில்லி:42 41/1
நிருபர் தொழும் கனை கழல் கால் நில வேந்தன் தம்பியரில் நெடும் போதாக – வில்லி:42 176/1

மேல்


தொழுமவரே (1)

சொல் கொண்டு துதித்து எழுந்து துள்ளி நாளும் தொழுமவரே எழு பிறவி துவக்கு அற்றாரே – வில்லி:14 1/4

மேல்


தொழுவார்-தம் (1)

தொழுவார்-தம் வினை தீர முன் கோலமாய் வேலை சூழ் பார் எயிற்று – வில்லி:22 1/1

மேல்


தொழுவானை (1)

மு காலும் வலம் வந்து முறையோடு தொழுவானை முகம் நோக்கி நின்று – வில்லி:14 135/3

மேல்


தொழூஉ (1)

பதயுகம் தொழூஉ வரி சிலை முதலிய பல படைகளும் கற்று – வில்லி:2 41/3

மேல்


தொறு (5)

தொறு கொண்டவர் உயிரும் தொறு நிரையும் கவர் சூரன் – வில்லி:7 6/1
தொறு கொண்டவர் உயிரும் தொறு நிரையும் கவர் சூரன் – வில்லி:7 6/1
வண் தார் விராடன்-தன் வள நாடு தண்டால் மலைந்தே தொறு
கொண்டால் அவன் சூழலில் சூழும் வினயம் குறிப்போர் இருப்பு – வில்லி:22 7/1,2
முந்த ஆன் தொறு மீட்டலும் முன் கவர் பொதுவர் – வில்லி:22 55/1
தொறு நிரை மீட்டவாறும் தூதர் போய் தொழுது சொன்னார் – வில்லி:22 114/4

மேல்


தொறுக்களும் (1)

தூ நிறத்து இளம் கன்றுடை தொறுக்களும் மீட்டான் – வில்லி:22 54/4

மேல்


தொன்று (1)

தொன்று படு நூல் முறையின் மறையினொடு உதிட்டிர சுயோதனர்கள் ஆதி எவரும் – வில்லி:3 47/2

மேல்


தொனி (1)

தொழும் தாள் அரசன்-தானும் உயிர் சோர்ந்தான் என்னும் தொனி கேட்டு – வில்லி:31 9/2

மேல்