தூ – முதல் சொற்கள், வில்லி பாரதம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தூ 25
தூ_நகை 1
தூக்கி 3
தூக்கிய 2
தூக்கினான் 1
தூங்க 1
தூங்கணங்குரீஇயின் 1
தூங்கு 1
தூங்குகின்ற 1
தூங்குமால் 1
தூசி 5
தூசிகள் 1
தூசியாக 1
தூசியில் 1
தூசியின் 2
தூசியோடு 1
தூசு 1
தூசும் 4
தூண் 10
தூண்கள் 1
தூண்ட 6
தூண்டி 2
தூண்டிய 4
தூண்டில் 1
தூண்டின் 1
தூண்டினன் 1
தூண்டினான் 1
தூண்டு 4
தூண்டுதி 1
தூண்டும் 3
தூணங்கள் 1
தூணம் 2
தூணி 3
தூணிடை 4
தூணியன் 2
தூணியும் 3
தூணில் 3
தூணும் 1
தூணொடு 1
தூதர் 6
தூதரின் 2
தூதருக்கு 1
தூதரை 2
தூதன் 6
தூதனும் 1
தூதனை 1
தூதா 1
தூதால் 2
தூதான 1
தூதின் 1
தூதினால் 1
தூதினில் 1
தூது 20
தூதுவர் 4
தூதுவிட்டு 2
தூதுளங்கனி 2
தூதை 1
தூநலம் 1
தூபம் 5
தூம 2
தூமம் 7
தூமமும் 1
தூய் 1
தூய்மையும் 1
தூய 16
தூயவர் 1
தூயவன் 3
தூயவனும் 1
தூயோய் 1
தூயோர் 1
தூர் 1
தூர்க்கும்வகை 1
தூர்த்த 1
தூர்த்தர் 1
தூர்த்தன் 2
தூர்த்தன 1
தூர்த்தனர் 2
தூர்த்தார் 2
தூர்த்தாரே 1
தூர்த்து 2
தூர 2
தூரகாரி 1
தூரத்தே 1
தூரம் 1
தூரிய 1
தூரியம் 5
தூரியள் 1
தூரியும் 1
தூரில் 1
தூவவே 1
தூவாநின்ற 1
தூவி 8
தூவினர் 1
தூவினன் 1
தூவினார் 1
தூவு 2
தூவுதலும் 1
தூவும் 1
தூள 3
தூளம் 2
தூளி 9
தூளிகள் 3
தூளியால் 3
தூளியும் 1
தூளியே 1
தூறினான் 1
தூறு 1

தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்


தூ (25)

தூ நிற கங்கையாள் சூழல் எய்தினான் – வில்லி:1 40/4
தூ_நகை மொழிப்படி சோரர் ஆகியே – வில்லி:1 70/1
சுதை நிலா எழு மாளிகை தலத்திடை தூ நிலா எழு முன்றில் – வில்லி:2 30/2
தூ நகர் முன்னோர் இருந்தது ஒன்று அந்த தொல் நகர் வைகுமா துணிந்தான் – வில்லி:6 6/4
கூடி இருவரும் ஒருவர் என இதயம் கலந்ததன் பின் குறித்த தூ நீர் – வில்லி:7 30/1
தூ நிறத்தன கபோதம் ஒத்தன இடையிடை எழும் சுடர் தூமம் – வில்லி:9 12/2
விரி துகில் வேறு உடாமல் விரை கமழ் தூ நீர் ஆடி – வில்லி:10 74/1
தோரணம் நாட்டுவாரும் தூ மலர் சிந்துவாரும் – வில்லி:10 75/4
தூ இலை பளிதம் ஏனை துணைவரை வழங்க சொன்னான் – வில்லி:10 101/4
தூ நிற முல்லைகள் மலர்ந்து தோன்றுமால் – வில்லி:11 116/2
தூ நகை உருப்பசி அரம்பை தொண்டை வாய் – வில்லி:12 50/1
செவ்விய தாதை-தானும் சேண் நதி தூ நீர் ஆட்டி – வில்லி:13 3/3
எரித்தது தூ நீர் ஆடி இவனிடம் தன்னில் வந்து – வில்லி:13 97/3
தூ நீர் நச்சு சுனையாய் அ சுனை சூழ்வர ஓர் தொல் மரமாய் – வில்லி:16 21/3
தூ நிற புனல் உண்டு வீழ் துணைவரை கண்டான் – வில்லி:16 48/4
தூ நிறத்து இளம் கன்றுடை தொறுக்களும் மீட்டான் – வில்லி:22 54/4
தூ நறும் தண் துளவோனை தூது விடுவதற்கு எண்ணி சுனைகள்-தோறும் – வில்லி:27 2/3
தூ நிலா மதியம் வந்து குண திசை தோன்றிற்று அம்மா – வில்லி:27 163/4
தூ இயல் நிலவு தோன்ற துணைவரை பிரிந்தோர் கண்கள் – வில்லி:27 164/1
தடாத அன்புடை கெடாத தூ மொழி பகர் தையலும் மையலன் தவிர்ந்து – வில்லி:27 248/2
சுருதி அன்ன தூ மொழி துரோணன் மேல் நடக்கவே – வில்லி:40 37/3
தூ நிழல் பொய்கையும் கொடுத்தி தோன்றலே – வில்லி:41 218/4
தூ நலம் திகழும் சோதி சோமியம் அடைந்து நின்றான் – வில்லி:43 16/3
தூ நானம் ஆடி மறைவாணர்க்கு அநேக வித தானம் சொரிந்து துகிலும் – வில்லி:46 7/2
தூ நாகம் உரும் ஒலி கேட்டு அயர்வது போல் வீழ்ந்து அழுதாள் சுபலன் பாவை – வில்லி:46 240/4

மேல்


தூ_நகை (1)

தூ_நகை மொழிப்படி சோரர் ஆகியே – வில்லி:1 70/1

மேல்


தூக்கி (3)

சுடு சர தூணி கொற்ற புயத்தினில் துதைய தூக்கி
இடு மணி கவசம் மெய்யில் எழில் உற புனைந்து தன்னை – வில்லி:13 20/2,3
சுரும்பு இமிர் மாலை தூக்கி தொழிலுடை விதானம் ஏற்றி – வில்லி:27 179/3
தெள்ளிய குமரர் சென்னி ஐந்தினையும் தேவரும் திகைத்திட தூக்கி
வெள்ளிய குரு வந்து எழு முனே குருவின் மிகு குல வேந்தை வந்து அடைந்தான் – வில்லி:46 221/3,4

மேல்


தூக்கிய (2)

தூக்கிய பொன் துலையின் அநுராகம் மேன்மேல் தொடர அரும் பெரும் போகம் துய்த்தார் முன்னை – வில்லி:7 42/3
சூழ்தர நிரைத்து தூக்கிய முத்தின் சுடர் மணி தொடையல் போன்றனவே – வில்லி:9 37/4

மேல்


தூக்கினான் (1)

தூக்கினான் கறங்கின் நின்று சுழற்றினான் சிலரை எற்றி – வில்லி:14 98/2

மேல்


தூங்க (1)

சுந்தர முகில் ஒலி தூங்க தூங்குமால் – வில்லி:12 144/4

மேல்


தூங்கணங்குரீஇயின் (1)

தூங்கணங்குரீஇயின் மஞ்ச தலம்-தொறும் தூங்குகின்ற – வில்லி:5 22/3

மேல்


தூங்கு (1)

தூங்கு கண்ணினள் சுபத்திரை தோழியர் பலரும் – வில்லி:7 59/3

மேல்


தூங்குகின்ற (1)

தூங்கணங்குரீஇயின் மஞ்ச தலம்-தொறும் தூங்குகின்ற
தேம் கள் மா தெரியல் வேந்தர் சேர்ந்த பேர் அவையில் ஆனார் – வில்லி:5 22/3,4

மேல்


தூங்குமால் (1)

சுந்தர முகில் ஒலி தூங்க தூங்குமால் – வில்லி:12 144/4

மேல்


தூசி (5)

திண் தூசி அணியாக நிரை கொண்ட வெம் சேனை சென்று எய்தினான் – வில்லி:22 11/2
சொற்ற பின் தூசியோடு தூசி சென்று உற்றது அன்றே – வில்லி:29 17/4
தூசி நின்ற வீரரோடு தூசி வீரர் வில் வளைத்து – வில்லி:30 8/3
தூசி நின்ற வீரரோடு தூசி வீரர் வில் வளைத்து – வில்லி:30 8/3
துன்றிய செருவில் தூசி பிளந்தே – வில்லி:42 100/4

மேல்


தூசிகள் (1)

பொரு பதாகினி இரண்டினும் முனை உற போர்_வலோர் தூசிகள் பொரவே – வில்லி:46 20/4

மேல்


தூசியாக (1)

சூடு தும்பை மண்டலீகர் தூசியாக நிற்கவும் – வில்லி:30 7/3

மேல்


தூசியில் (1)

தூசியில் முதல் நாள் வஞ்சினம் மொழிந்த துன்மருடணன்-தனை நிறுத்தி – வில்லி:42 6/1

மேல்


தூசியின் (2)

சுக்கிரனார் நிகர் என்ன வகை படு தூசியின் மா முறையே – வில்லி:41 4/2
தூசியின் வந்து முனைந்துமுனைந்து இரு தோலும் போர் செய்ய – வில்லி:44 11/3

மேல்


தூசியோடு (1)

சொற்ற பின் தூசியோடு தூசி சென்று உற்றது அன்றே – வில்லி:29 17/4

மேல்


தூசு (1)

தூசு ஆர் உரக கொடி நெடும் தேர் துரியோதனனும் தம்பியரும் – வில்லி:40 74/2

மேல்


தூசும் (4)

முக்கோலும் கமண்டலமும் செங்கல் தூசும் முந்நூலும் சிகையுமாய் முதிர்ந்து தோன்றும் – வில்லி:7 55/1
மத்தரை மயிர் கொய்து என்ன மணி கொடி தூசும் தூசும் – வில்லி:22 101/2
மத்தரை மயிர் கொய்து என்ன மணி கொடி தூசும் தூசும்
உத்தரை வண்டல் பாவைக்கு உடுத்துதற்கு என்று கொய்தான் – வில்லி:22 101/2,3
நாடி உத்தரிக்க மாட்டா நராபதிபர் பதாகை தூசும்
கோடி உத்தரியப்பட்டும் குழமகன்-தனக்கு நல்கி – வில்லி:22 135/2,3

மேல்


தூண் (10)

வேறு ஒருத்தரும் அறிவுறா விரகினால் ஒரு தூண்
மாறுபட்டு நீ பறிக்கலாம்வகை வழி வகுத்தேன் – வில்லி:3 123/1,2
தொக்க சித்திர தூண் அடி துவாரமே வழியா – வில்லி:3 130/2
கண்ட கூடத்திற்கு அமைத்த செம்பவள காண் தகு தூண் திரள் காட்ட – வில்லி:9 38/2
மீது அடுக்கி பசும் பொன்னால் சுவர் செய்து மரகத தூண் வீதி போக்கி – வில்லி:10 6/1
தூண் தகு தோளின் மொய்ம்பால் நம் வலி தொலைத்து மேன்மேல் – வில்லி:13 2/1
மரகதத்தின் ஒரு கோடி தூண் நிரை வகுத்த மண்டப மருங்கு அரோ – வில்லி:27 100/4
தூண் பால் ஆகி சோர்தர உள்ளம் சோர்வுற்றாள் – வில்லி:32 39/4
நன் தூண் திகழ் மதியா நாகம் பரு மத்தா – வில்லி:45 174/1
பொன்னை அழகு எழ பூசி ஒளி பிறங்க நாட்டியது ஓர் பொன் தூண் ஒத்தே – வில்லி:45 258/4
அத்தன் அ தூண் அளித்தருள தழுவி நெரித்தனன் துகள்கள் ஆயது அம்மா – வில்லி:46 249/4

மேல்


தூண்கள் (1)

நீடும் கதிர் மா மணி தூண்கள் நிரைத்த பத்தி – வில்லி:5 90/3

மேல்


தூண்ட (6)

ஆய்ந்த வன் தொழில் பாகனும் அருணனில் அழகுறும்படி தூண்ட
காய்ந்த சாயக நாழிகை கட்டி அ காண்டிவம் கரத்து ஏந்தி – வில்லி:9 8/2,3
துன்றிய உவகை தூண்ட சுருதியால் ஆசி சொல்லி – வில்லி:13 26/2
வீரனும் உவகை தூண்ட விண்ணவர் மலர்த்தாள் போற்றி – வில்லி:13 29/1
சாரதி தடம் தேர் தூண்ட தபனனில் விசும்பில் சென்றான் – வில்லி:13 29/2
நெஞ்சினில் அறிவு தூண்ட நிரைநிரை தடம் தேர் தூண்டி – வில்லி:13 86/2
அருணன் பொன் தேர் தூண்ட அருக்கன் குண-பால் அடைந்தான் – வில்லி:38 53/4

மேல்


தூண்டி (2)

நெஞ்சினில் அறிவு தூண்ட நிரைநிரை தடம் தேர் தூண்டி
செம் சரம் சூலம் விட்டேறு எழு மழு திகிரி வாளம் – வில்லி:13 86/2,3
தூண்டினன் மேலாள் ஆகி துனை பரி தடம் தேர் தூண்டி
மீண்டனன் காலாள் ஆகி விழுந்தனன் தெளிந்து மீள – வில்லி:41 103/1,2

மேல்


தூண்டிய (4)

தூண்டிய வெம் பரி நெடும் தேர் துரோணன் கை தொடையாலே – வில்லி:40 15/4
தூண்டிய துரோணன்_மைந்தன் தொடை ஒன்றால் தானும் வீழ்ந்தான் – வில்லி:45 118/4
முன் தூண்டிய தேரில் சென்றான் முனை வாளி – வில்லி:45 174/3
தூண்டிய கவன துரகத தடம் தேர் சுடர் தர தோன்றிய தோன்றால் – வில்லி:45 238/4

மேல்


தூண்டில் (1)

மின் தூண்டில் வீசி விடசேன மீன் படுப்பான் – வில்லி:45 174/4

மேல்


தூண்டின் (1)

பொரு பரி தூண்டின் இந்த பூதலத்து அரசர் ஒன்றோ – வில்லி:25 14/2

மேல்


தூண்டினன் (1)

தூண்டினன் மேலாள் ஆகி துனை பரி தடம் தேர் தூண்டி – வில்லி:41 103/1

மேல்


தூண்டினான் (1)

புரவி நான்மறை என பூண்ட தேர் தூண்டினான்
விரவினான் வீமன் மேல் வில் கை ஆசிரியனே – வில்லி:34 7/3,4

மேல்


தூண்டு (4)

தூண்டு பரி துரியோதனன் முதலோர் – வில்லி:3 103/3
தூண்டு மா இவை சொரி மத களிறு இவை துரங்கம் – வில்லி:22 38/1
தூண்டு நீ என தோளில் அ துவக்கையும் விடுத்தான் – வில்லி:22 44/4
துளைத்தார் கிளைத்தார் விளைத்தார் அமர் தூண்டு தேரார் – வில்லி:36 28/4

மேல்


தூண்டுதி (1)

தூமம் நேர் பகழிக்கு ஆற்றார் தூண்டுதி இரதம் என்றான் – வில்லி:45 96/4

மேல்


தூண்டும் (3)

தூய நல் நெறி காட்டு என்று சூதன் தேர் தூண்டும் எல்லை – வில்லி:13 22/4
சொன்னான் அவனும் துனை தேர் நனி தூண்டும் எல்லை – வில்லி:13 104/4
தூண்டும் வெம் பரி தேர் துரியோதனன் தூது போய் பரந்தாமன் – வில்லி:28 13/3

மேல்


தூணங்கள் (1)

சண்ட தூணங்கள் போன்றன பரந்து தனித்தனி முகில் பொழி தாரை – வில்லி:9 38/4

மேல்


தூணம் (2)

செம் கையின் அமைத்த கோல சித்திர தூணம் நாட்டி – வில்லி:11 44/2
சுற்றினான் கறங்கு என தூணம் ஒன்றினோடு – வில்லி:21 71/2

மேல்


தூணி (3)

மரவுரி உடையன் சென்னி வகுத்த செம் சடையன் தூணி
சரமுடன் அங்கி ஈந்த தனுவினன் தவத்தின் மேலே – வில்லி:12 29/1,2
கூற்று இயல் வெம் சிலை பாணம் தூணி நாணி குரக்கு நெடும் கொடி முன்னம் கொடுத்தேம் என்றோ – வில்லி:12 39/2
சுடு சர தூணி கொற்ற புயத்தினில் துதைய தூக்கி – வில்லி:13 20/2

மேல்


தூணிடை (4)

ஏய்ந்த பொன் தூணிடை இலங்கும் மின் என – வில்லி:21 64/2
காலத்து அவன் அறைந்த கல் தூணிடை வந்தாய் – வில்லி:27 41/2
கை வழங்குக என நின்ற தூணிடை அறைந்து உரைக்கும் இவை காவலன் – வில்லி:27 118/4
நின்றது ஒர் தூணிடை வந்தனை யானை முன் நின்றனை கஞ்சனையும் – வில்லி:41 219/3

மேல்


தூணியன் (2)

சுற்று அறாத வில்லினன் தொடை மிடைந்த தூணியன்
கொற்ற வாகை வாளினன் கூர வீர வேலினன் – வில்லி:38 6/1,2
கோத்த தூணியன் வாள் முதல் பல கொற்றம் முற்றிய படையினன் – வில்லி:41 20/3

மேல்


தூணியும் (3)

துன்று தூணியும் சாபமும் இரதமும் சுவேத வாசியும் ஈந்தான் – வில்லி:9 7/4
வெய்ய பொன் தூணியும் வில்லும் மந்த்ரமும் – வில்லி:12 129/2
சாபமும் தூணியும் சரமும் வாழியே – வில்லி:12 132/2

மேல்


தூணில் (3)

அரி பிறந்தது அன்று தூணில் அரனும் வேயில் ஆயினான் – வில்லி:3 68/1
அரணியின் அழல் போல் நரஅரி உருவாய் அச்சுதன் தூணில் அங்குரித்து – வில்லி:10 146/3
ஆவி அழித்தனை தூணில் உதித்து அடல் ஆடகனை தலைநாள் – வில்லி:31 18/1

மேல்


தூணும் (1)

தூணும் விலங்கும் முறிப்பது பாகு பரிக்கோல் யாவும் தூரத்தே – வில்லி:44 10/1

மேல்


தூணொடு (1)

தூணொடு பறம்பு வாங்கும் சுடர் மணி கடக தோளான் – வில்லி:13 145/4

மேல்


தூதர் (6)

நதி அளித்தவன் ஏவலின் தூதர் போய் நயந்து உடன் காந்தார – வில்லி:2 22/1
தொறு நிரை மீட்டவாறும் தூதர் போய் தொழுது சொன்னார் – வில்லி:22 114/4
தூதர் வந்து உரைத்த சொல்லால் சோகமும் துனியும் மாறி – வில்லி:22 115/2
மா தூதர் மனம் களிக்க பொருது எனினும் பெறுவன் இது வசையும் அன்றே – வில்லி:27 8/4
தோத்திரம் மொழிவோர் மாதர் தூதர் என்று இவரை கொல்லின் – வில்லி:27 170/2
சூழ வந்து வளைந்தனர் அந்தக தூதர் தங்களினும் பெரு வஞ்சகர் – வில்லி:42 125/2

மேல்


தூதரின் (2)

திசையும் தமது செயல் தூதரின் செப்பி விட்டார் – வில்லி:23 16/4
புகுந்தவாறு எலாம் தூதரின் போக்கினான் ஓலையின் புறத்து அம்மா – வில்லி:28 2/4

மேல்


தூதருக்கு (1)

சொல்ல அரும் சிறையில் வைத்தல் தூதருக்கு உரிமை என்றான் – வில்லி:27 176/4

மேல்


தூதரை (2)

ஓடி நீர் சொல்-மின் என்று தூதரை ஓடவிட்டான் – வில்லி:22 110/3
மண்ணில் ஆர் இதற்கு முன்பு தூதரை வளைந்து கொன்றார் – வில்லி:27 169/2

மேல்


தூதன் (6)

என்று தூதன் இசைத்தது கேட்டலும் – வில்லி:13 46/1
இலங்கை நகர்-தன்னில் விறல் இராம தூதன் இகல் அரக்கன் சோலை எலாம் இறுத்தவா போல் – வில்லி:14 17/1
வரம் கொள் வார் சிலை இராகவன் மா பெரும் தூதன்
தரங்க வாரிதி தாவும் என் தம்முன் வால் அன்றி – வில்லி:14 28/2,3
ஏவலின்-கண் வரு தூதன் ஆம் இடையன் இன்று நம் அவையில் எய்தினால் – வில்லி:27 102/2
உன்னில் இன்னம் உளது ஒன்று பஞ்சவர் உரைக்க வந்த ஒரு தூதன் யான் – வில்லி:27 106/3
தூதன் ஆகி வரு தன்மை சொல்லுக என மன்னர்_மன்னன் இது சொன்ன பின் – வில்லி:27 108/3

மேல்


தூதனும் (1)

போய தூதனும் செம்பொன் புரிசை சூழ் – வில்லி:13 44/1

மேல்


தூதனை (1)

தனி வந்து அகலும் தூதனை போய் தானே அணுகி தடம் சாப – வில்லி:27 225/1

மேல்


தூதா (1)

மேவி எங்கெங்கும் மயங்கலின் தம்தம் வேரியும் வாசமும் தூதா
பூ இனம் சுரும்பை அழைக்கும் வண் பழன புது வளம் சுரக்கும் நாடு அனைத்தும் – வில்லி:6 25/2,3

மேல்


தூதால் (2)

புறம்தரும்படி புரிந்த பின் புரந்தரன் தூதால்
மறம் தரும் கழல் மன்னவன் மண் மிசை அணைந்து – வில்லி:1 18/2,3
வெற்பின் வலிய திண் தோள் வேந்தன் ஏவும் தூதால்
அற்பின் மிக்க சிந்தை அறம் சால் மொழி அ ஆசான் – வில்லி:3 33/1,2

மேல்


தூதான (1)

தூதான வண்டு துதை மாலை கொள் சோமகேசன் – வில்லி:5 88/4

மேல்


தூதின் (1)

தரணிபர்க்கு எல்லாம் ஓலை தனித்தனி தூதின் போக்கி – வில்லி:10 68/2

மேல்


தூதினால் (1)

தூதினால் தங்கள் தொல் பதி சேர்த்தினான் – வில்லி:5 108/2

மேல்


தூதினில் (1)

சொல்லினால் ஒரு தூதினில் அறியலாம் சுயோதனன் நினைவு என்று – வில்லி:24 2/3

மேல்


தூது (20)

வரும்படி தூது ஒன்று ஏவு உன் மைந்தரை விரைவின் என்றான் – வில்லி:11 47/4
தூது போக என போக்கி தொலைவு இலான் – வில்லி:13 40/4
சீர் உலூகனை தூது சென்று இவர் மனம் செப்பி மீள்க என போக்கி – வில்லி:24 5/3
புரோகிதன் தூது வந்து போன பின் புயங்க கேது – வில்லி:25 1/1
ஆயவர் தம்மை கூட்ட அடைவினின் தூது போக்கி – வில்லி:25 2/2
தூ நறும் தண் துளவோனை தூது விடுவதற்கு எண்ணி சுனைகள்-தோறும் – வில்லி:27 2/3
நீ தூது நடந்தருளி எமது நினைவு அவர்க்கு உரைத்தால் நினைவின் வண்ணம் – வில்லி:27 8/1
தணிந்து அறமும் கிளை உறவும் கொண்டாடி தான் இன்னம் தனி தூது ஏவி – வில்லி:27 14/3
தேடுகின்ற பதம் சிவப்ப திரு நாடு பெற தூது செல்ல வேண்டா – வில்லி:27 17/2
கோடுகின்ற மொழியவன்-பால் எனை தூது விடுக இனி கொற்ற வேந்தே – வில்லி:27 17/4
தொல் ஆண்மை பாண்டவர்க்கு தூது போய் மீண்டதன் பின் – வில்லி:27 47/1
மன்னர்க்கு மன்னவன்-பால் மாயோனும் தூது ஆகி – வில்லி:27 51/3
அன்று தூது கொண்டு இலங்கை தீ விளைத்தவன் ஐவர்க்கு – வில்லி:27 68/1
இன்று தூது வந்து எயில் புறத்து இறுத்தனன் என்னா – வில்லி:27 68/2
துன்று தூது வண்டு இனம் முரல் தொடையலான் தனக்கு – வில்லி:27 68/3
ஈண்டு அவர்க்கு உதவி ஆய தூது என இசைப்பவற்கு உலகம் எங்கணும் – வில்லி:27 128/1
தூது போய் அரவ துவசனோடு உறுதி சொன்னதும் மறுத்து அவன் சினந்து – வில்லி:27 261/1
தொடர்ந்து நான்மறை பின் செல பன்னக துவசன் மா நகர் தூது
நடந்த நாயகன் கரு முகில் வண்ணம் என் நயனம் விட்டு அகலாதே – வில்லி:28 1/3,4
தூண்டும் வெம் பரி தேர் துரியோதனன் தூது போய் பரந்தாமன் – வில்லி:28 13/3
யான் ஒரு பொருளா தூது சென்றருளி எதிர் இலா விதுரன் வெம் சிலையும் – வில்லி:45 10/3

மேல்


தூதுவர் (4)

போன தூதுவர் வணங்கி இ மொழி புகன்றபோது மொழி பொய்யுறா – வில்லி:1 138/1
விரவிய தூதுவர் விருத்தர் வேதியர் – வில்லி:22 73/2
சென்று தூதுவர் இயம்பினர் சேவடி வணங்கி – வில்லி:27 68/4
தூதுவர் ஆழி அம் கை தோன்றலே துளப மாலே – வில்லி:27 184/2

மேல்


தூதுவிட்டு (2)

யான் வணங்கி மா மாயனை தூதுவிட்டு எனது பார் எனக்கு என்ன – வில்லி:28 9/3
யான் வணங்கி மா மாயனை தூதுவிட்டு எனது பார் எனக்கு என்ன – வில்லி:29 8/3

மேல்


தூதுளங்கனி (2)

தூதுளங்கனி வாய் மலர்ந்து இனிது அழைத்து சூடக செம் கையால் எடுத்தாள் – வில்லி:1 91/4
தூதுளங்கனி வாய் முத்த வாள் நகை சுதேட்டிணை பெயராளுழை துன்னினாள் – வில்லி:21 7/4

மேல்


தூதை (1)

தூதை ஏவி மணம் உற்று இரந்தனன் விசும்பு உலாவு நதி சுதனையே – வில்லி:1 137/4

மேல்


தூநலம் (1)

தூநலம் திகழ் பதி தோன்ற எய்தினார் – வில்லி:11 105/4

மேல்


தூபம் (5)

தசும்பு உறும் அகிலின் தூபம் சாறு அடு கரும்பின் தூபம் – வில்லி:6 32/1
தசும்பு உறும் அகிலின் தூபம் சாறு அடு கரும்பின் தூபம்
அசும்பு அறா மடையின் தூபம் அவி பெறும் அழலின் தூபம் – வில்லி:6 32/1,2
அசும்பு அறா மடையின் தூபம் அவி பெறும் அழலின் தூபம் – வில்லி:6 32/2
அசும்பு அறா மடையின் தூபம் அவி பெறும் அழலின் தூபம்
விசும்புற நான்கு திக்கும் மிசை மிசை எழுதல் நோக்கி – வில்லி:6 32/2,3
சந்தனாகருவின் தூபம் தவழ் மணி தவிசின் ஏற்றி – வில்லி:6 40/2

மேல்


தூம (2)

குமரனும் நும்மால் உய்ந்தனன் தூம கொடியனும் கொண்டலுக்கு அவியான் – வில்லி:9 52/2
தூம வெம் கனல் தோன்றிய தோகை அம் தொடையல் சூட்டிய நாளில் – வில்லி:24 18/1

மேல்


தூமம் (7)

தூ நிறத்தன கபோதம் ஒத்தன இடையிடை எழும் சுடர் தூமம்
கான மேதியும் கரடியும் ஏனமும் கட கரி குலம்-தாமும் – வில்லி:9 12/2,3
வானில் ஏறுவ போன்றன நிரைநிரை வளர்தரு கரும் தூமம் – வில்லி:9 12/4
நிரைத்து எழுந்த செம் மரகத கனக வாள் நீல வெண் நிற தூமம்
தரை தலத்தினின்று அண்டகோளகை உற சதமகன் தடம் சாபம் – வில்லி:9 13/2,3
தூமம் படு செம் தழல் அவிய சோனை மேகம் சொரிவது போல் – வில்லி:11 228/3
தூமம் புடை சூழ் புவி வேந்தர் தொடையல் சூழ – வில்லி:23 28/2
தூமம் நேர் பகழிக்கு ஆற்றார் தூண்டுதி இரதம் என்றான் – வில்லி:45 96/4
தூமம் கிளர ஒரு கணத்தில் தொடுத்தார் எதிர் வந்து அடுத்தாரே – வில்லி:45 140/4

மேல்


தூமமும் (1)

தூமமும் எமது பவனனும் எமது தோழன் அ தோயமும் எமதே – வில்லி:9 32/1

மேல்


தூய் (1)

பைம் பொன் மலர் தூய் எதிர் போய் பணிந்து இறைஞ்சி என் செய்தான் பாண்டு மைந்தன் – வில்லி:10 9/4

மேல்


தூய்மையும் (1)

அறிவும் வாய்மையும் தூய்மையும் அன்பும் இன் அருளும் – வில்லி:14 44/1

மேல்


தூய (16)

தூய வெம் கணையால் அவன் இடி துவசம் துணித்து அமர் தொடங்கும் அவ்வளவில் – வில்லி:9 51/2
தூய மைந்தரை சொல்லி நீவிர் போய் – வில்லி:11 132/2
தூய செம் பரு மணி சுடரும் மாளிகை – வில்லி:12 143/3
தேடுதற்கு அரிய தூய அமுது செம்பொன் கலத்தில் – வில்லி:13 5/3
சீற்றமும் திறலும் மிக்க தீ கதி செலாத தூய – வில்லி:13 18/4
தூய நல் நெறி காட்டு என்று சூதன் தேர் தூண்டும் எல்லை – வில்லி:13 22/4
தூய வெண் புரி நூல் முனி திரு கழலில் ஒரு புடை தோய்தர தலை சாய்த்து – வில்லி:19 17/3
தூய சொல் விளைய பொருவதே உறுதி என்ன அ திரௌபதி சொன்னாள் – வில்லி:21 50/4
கல்வி தூய நெஞ்சு இலாத அ சுயோதனன் கழறிய மொழி கேட்டு – வில்லி:24 14/1
தூய நாகரின் அமைந்தது ஓர் துகிலால் துன்பம் உற்று என்பு உரு ஆனார் – வில்லி:27 247/4
தூய நல் அறிவன்-தன்னை தோற்றம் இன்றாக்கி வைத்தான் – வில்லி:29 2/2
தூய வரி சிலை வாளி கொடு தன தேர் கொடு அவர் எதிர் துன்னினான் – வில்லி:34 19/4
தூய துணைவோர்களொடு சுற்றம் என நின்றோர் – வில்லி:41 170/2
தூய நலம் தரு கங்கை என பல சுரரும் தோய் – வில்லி:46 103/1
தூய தண் துளவினானும் துணைவரும் சூழ்ந்து நிற்ப – வில்லி:46 130/3
தூய சிந்தை சுரர்களும் வல்லரோ – வில்லி:46 232/4

மேல்


தூயவர் (1)

தூயவர் இதயம் என்ன தொலைந்தது சூழ்ந்த மாயை – வில்லி:13 85/4

மேல்


தூயவன் (3)

தூயவன் பொலம் சுடர் பணிந்த பின் – வில்லி:11 148/2
தூயவன் உற்றன யாவும் தோன்ற சொன்னான் – வில்லி:14 123/4
தூயவன் நினைத்தலும் அவனும் தோன்றினான் – வில்லி:41 198/2

மேல்


தூயவனும் (1)

தூயவனும் மூலம் ஆம் தோற்றம் உணர்ந்து எ உலகும் – வில்லி:27 35/3

மேல்


தூயோய் (1)

தூயோய் ஊர் கோள் பரிதி-தனை சூழ்ந்தது அகல் வான் மீது என்றே – வில்லி:27 223/4

மேல்


தூயோர் (1)

திரை கலங்க திசை கலங்க ஈறு இலாத செகம் கலங்க உகம் கலங்க சிந்தை தூயோர்
உரை கலங்க உளம் கலங்க துளங்கி மெய்யில் ஊன் கலங்க விலங்கொடு புள் இனங்கள் யாவும் – வில்லி:14 20/2,3

மேல்


தூர் (1)

தூர் ஆறுமாறு நினையாமல் உங்கள் தொழிலே புரிந்த சுமடீர் – வில்லி:37 1/2

மேல்


தூர்க்கும்வகை (1)

வாளியே தூர்க்கும்வகை மலை வாங்கு சிலை வாங்கி – வில்லி:40 8/2

மேல்


தூர்த்த (1)

விரி திரை நெடும் கடல் விசும்பு தூர்த்த நாள் – வில்லி:30 16/3

மேல்


தூர்த்தர் (1)

தூர்த்தர் செய்த வஞ்ச மாயை சொல்லல் ஆகும் அளவதோ – வில்லி:13 127/4

மேல்


தூர்த்தன் (2)

தூர்த்தன் அன்புடன் கண்டு உவந்து தன் தொக்க அ சேனையின் பக்கம் எய்தினான் – வில்லி:31 24/2
தூர்த்தன் வெம் பரி தேர் விடும் அளவும் இ சுரபதி மகனோடும் – வில்லி:46 52/2

மேல்


தூர்த்தன (1)

அடிக்கடி படி துகள் பரவை தூர்த்தன அரக்கனும் அரக்கனும் அமரில் ஆர்க்கவே – வில்லி:42 201/4

மேல்


தூர்த்தனர் (2)

வெருவரும் இருள் உற விசும்பு தூர்த்தனர்
பொரு அரும் அமர் நெடும் போது தாக்கியும் – வில்லி:22 78/2,3
தூர்த்தனர் விசும்பையும் தொடுத்தன தொடைகளால் – வில்லி:39 19/4

மேல்


தூர்த்தார் (2)

தூர்த்தார் சுடர் வெம் படைகொண்டு எவரும் – வில்லி:13 68/2
தூர்த்தார் துதித்தார் மதித்தார் நனி துள்ளுகின்றார் – வில்லி:13 99/2

மேல்


தூர்த்தாரே (1)

கூசாது எதிர்ந்து வெம் பகழி கோத்தார் விசும்பை தூர்த்தாரே – வில்லி:40 74/4

மேல்


தூர்த்து (2)

தூளியே அண்டம் உற தூர்த்து முதல் அகல் விசும்பை – வில்லி:40 8/1
சர வித படையால் விண்தலம் தூர்த்து தானை காவலன் முனை சார்ந்தான் – வில்லி:42 11/4

மேல்


தூர (2)

தூர வாளியும் வாளியும் தோய்ந்தவே – வில்லி:29 21/4
தூர நின்றவர் இருவரும் உடன்றமை சுயோதனன் கண்ணுற்றான் – வில்லி:42 139/4

மேல்


தூரகாரி (1)

சோகம் மிக்கு விழுதல் கண்டு தூரகாரி ஆதலால் – வில்லி:42 32/3

மேல்


தூரத்தே (1)

தூணும் விலங்கும் முறிப்பது பாகு பரிக்கோல் யாவும் தூரத்தே
காணினும் நின்று கொதிப்பது தன் நிழல் கண்டு சீறும் கருத்தது – வில்லி:44 10/1,2

மேல்


தூரம் (1)

அந்த உரை செவிப்படலும் அதி தூரம் விழைவுடன் சென்று ஆடு தீர்த்தம் – வில்லி:7 34/3

மேல்


தூரிய (1)

தோரண வீதி-தோறும் தூரிய முழக்கம்-தன்னின் – வில்லி:10 90/1

மேல்


தூரியம் (5)

தூரியம் கறங்க நரபாலர் சங்கு இனங்கள் அணி-தோறும் நின்றுநின்று குமுற – வில்லி:38 30/1
கனம் செய் தூரியம் எழ வெகுண்டு எறி கால் எனும்படி கை வர – வில்லி:41 22/2
தூரியம் பல கோடி கோடி துவைப்ப வெம் சமரே – வில்லி:44 43/3
தூரியம் கறங்கு அமரிடை உடல் விழ சுரர் உலகு உயிர் எய்த – வில்லி:45 182/3
மேல் முழங்கின வானவர் தூரியம் மேல் விழுந்தது பூ மழை சாலவே – வில்லி:46 184/4

மேல்


தூரியள் (1)

செல்வி தூரியள் ஆய்விடும் சுற்றமும் சேனையும் கெடும் என்றான் – வில்லி:24 14/4

மேல்


தூரியும் (1)

தூரியும் பொருது அஞ்சி அவந்தியர் பூபனும் புறம் அன்று இட வெம் கணை – வில்லி:42 126/3

மேல்


தூரில் (1)

தூரில் ஆசை அற துறந்தருள் சுருதி மா முனி சொல்லவே – வில்லி:26 9/4

மேல்


தூவவே (1)

நின்ற சேனை நிருபன் மேல் நிரைத்து வாளி தூவவே – வில்லி:38 11/4

மேல்


தூவாநின்ற (1)

தூவாநின்ற ஏ அனைத்தும் துச்சாதனன் தன் தொடை பிழையா – வில்லி:45 144/1

மேல்


தூவி (8)

மின் ஆர் கணை தூவி வெகுண்டனனே – வில்லி:13 61/4
கொல் வளைத்த பகழி தூவி இன்ன நின்று கூறுவார் – வில்லி:13 121/4
தூவி வாசம் துளி மது சோலையில் – வில்லி:21 88/1
கூனல் வரி வில் பகழி தூவி இரதத்தின் மிசை கூவி அவரை குறுகினான் – வில்லி:30 28/4
தூவி உற்று எதிர் முனைந்தனன் அனந்த ஒளி தோய் கழல் தரணி மண்டல துரந்தரனே – வில்லி:42 83/4
மறம் இட்ட வாளி பல தூவி வருதல் நோக்கி – வில்லி:45 70/3
ஆனா வாளி மழை தூவி அடல் வெம் சிலையோடு அடுத்தாரே – வில்லி:45 135/4
இருந்தும் அணி மலர் தூவி பூசை நேர்ந்தும் எங்கும் ஆகிய உன்னை இதயத்துள்ளே – வில்லி:45 246/2

மேல்


தூவினர் (1)

இருவர் ஆண்மையும் நிலை பெறும்படி சென்று தூவினர் ஏவினால் – வில்லி:41 28/2

மேல்


தூவினன் (1)

சரங்கள் பல தூவினன் பரிந்து எதிரி சாபமும் துணிந்து விழவே – வில்லி:38 31/4

மேல்


தூவினார் (1)

சூலம் நேமி சுடு சரம் தூவினார் – வில்லி:13 56/4

மேல்


தூவு (2)

புரண்டு விழ வாளி மழை தூவு புயல் போல்வான் – வில்லி:29 53/4
சோனை மேகம் என்ன வாளி தூவு திட்டத்துய்மனை – வில்லி:30 2/1

மேல்


தூவுதலும் (1)

துவனித்து அவர் வெம் படை தூவுதலும் – வில்லி:13 70/4

மேல்


தூவும் (1)

தன் முன்பு தூவும் மலர் போல் இரு தாளில் வீழ – வில்லி:41 83/2

மேல்


தூள (3)

தூள வண் சடை தோன்றல் அம்பாலிகை சுதன் ஒருவனை நல்க – வில்லி:2 13/2
தூள வண் புடை இருள் பிழம்பு எழ அருக்கனின் பெரிது சுடர் எழ – வில்லி:10 51/2
தூள மா முனி ஒருவனோடு அறிவு இலா சுயோதனன் உரைசெய்ய – வில்லி:16 4/2

மேல்


தூளம் (2)

தூளம் ஆக வடி வாளியால் எதிர் துணித்து வன்பொடு துரக்கவே – வில்லி:42 190/4
தூளம் உற்றிட முதுகிடும்படி தொட்டனன் கணையே – வில்லி:44 45/4

மேல்


தூளி (9)

தூளி கண் புதைத்த சென்று செவி புதைத்த துவனி போய் – வில்லி:3 75/2
ஏறுபட்டு அழிய சடையில் வார் நதியால் ஏறிய தூளி வான் நெறியும் – வில்லி:9 47/3
தூளி கொண்டிட மிடைந்து வந்தன நெடும் துரகதம் பல கோடி – வில்லி:11 81/4
ஒண் தூளி வானம் புதைக்க பல் இயசாலம் ஒலிபட்டிட – வில்லி:22 11/1
தூளி செய் தேரினை துரோணன் உந்தினான் – வில்லி:22 85/4
மண்ணும் குலுங்க வரையும் குலுங்க எழு தூளி மாதிரமும் மால் – வில்லி:37 9/3
புரண்டு எழுந்த தூளி கண் புதைக்க மெய் பதைக்கவே – வில்லி:38 3/2
இடிஞ்சு மேல் எழு தூளி முற்பகல் வரும் இரவினை நிகர்த்தது அ இரவு – வில்லி:46 23/2
படிஞ்ச தூளி ஓர் நடம் பயில் அரங்கினில் பரப்பிய எழினி போன்றதுவே – வில்லி:46 23/4

மேல்


தூளிகள் (3)

எழுந்த தூளிகள் இடை விடாது எங்கணும் எழுந்து எழுந்து எதிர் ஓடி – வில்லி:11 86/3
தூளிகள் விசும்புற துன்றி ஓங்கலால் – வில்லி:11 99/2
தூளிகள் பட்டன துணிந்து வானிலே – வில்லி:46 61/4

மேல்


தூளியால் (3)

வரு நிலத்து எழும் தூளியால் வான யாறு நீர் வற்றவும் – வில்லி:36 2/3
சிந்துர தூளியால் திலகம் இட்டனன் என – வில்லி:39 26/2
அரியும் அஞ்சினன் தூளியால் அலை கடல் அடைய வற்றிடும் என்றே – வில்லி:45 186/4

மேல்


தூளியும் (1)

விழுந்த தூளியும் தடுத்தன நிலன் உற விசும்பு உறும்படி நின்றே – வில்லி:11 86/4

மேல்


தூளியே (1)

தூளியே அண்டம் உற தூர்த்து முதல் அகல் விசும்பை – வில்லி:40 8/1

மேல்


தூறினான் (1)

தூறினான் அபிமன் செம் கை தொடைகளால் எதிர்த்தல் அஞ்சி – வில்லி:41 102/3

மேல்


தூறு (1)

தூறு கொண்டு கணை பொழிந்து சோமகேசர் பொருதலால் – வில்லி:3 78/1

மேல்