க – முதல் சொற்கள், வில்லி பாரதம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கக்க 1
கக்கவே 1
கக்கி 2
கக்கிட 1
கக்கியிட்டன 1
கக்கும் 1
கக 1
ககன 2
ககனத்து 2
ககனம் 4
ககனமதா 1
ககனமேற்பட 1
ககனவாணர் 1
கங்கம் 1
கங்கமும் 1
கங்கர் 3
கங்கன் 4
கங்கா 2
கங்கா_சுதனும் 1
கங்கா_சுதனொடும் 1
கங்காநதிக்கு 1
கங்காநதியாள் 1
கங்கில் 1
கங்குல் 35
கங்குல்-வாய் 1
கங்குல்வாணர்-தம் 1
கங்குலில் 12
கங்குலின் 6
கங்குலினிடை 1
கங்குலினிடையே 1
கங்குலும் 3
கங்கை 53
கங்கை-தன் 1
கங்கை_சுதனுக்கு 1
கங்கை_மகன் 9
கங்கை_மகனும் 1
கங்கை_மகனோடு 1
கங்கை_மைந்தன் 8
கங்கை_மைந்தனுக்கு 1
கங்கை_மைந்தனும் 1
கங்கை_மைந்தனை 1
கங்கையாள் 4
கங்கையாளிடத்தில் 1
கங்கையின் 6
கங்கையினும் 1
கங்கையும் 2
கச்ச 2
கச்சி 1
கச்சிற்கு 1
கச்சின்-கண் 1
கச்சு 2
கச்சும் 1
கச்சை 4
கச 10
கசடு 2
கசிந்தான் 1
கசிந்து 3
கசிய 1
கசை 1
கஞ்ச 10
கஞ்சன் 5
கஞ்சனை 3
கஞ்சனையும் 1
கஞ்சுக 1
கஞ்சுகன் 2
கஞல 1
கஞலி 1
கஞலின 1
கட்செவி 5
கட்டவும் 1
கட்டழகு 1
கட்டழகுடை 1
கட்டழித்தோன் 1
கட்டாண்மை 2
கட்டாண்மைக்கு 1
கட்டி 5
கட்டிய 1
கட்டியே 1
கட்டின 1
கட்டினவே 1
கட்டினன் 1
கட்டினார் 1
கட்டினான் 2
கட்டு 7
கட்டுக 1
கட்டுண்டும் 1
கட்டும் 1
கட்டுமாறு 1
கட்டுரை 9
கட்டுரைசெய்தான் 1
கட்டுரைத்த 2
கட்டுரைத்தனர் 1
கட்டுரைத்தனன் 1
கட்டுரைத்தாள் 1
கட்டுரைத்தான் 1
கட்டுரைப்படியே 1
கட்டுரைப்பான் 1
கட்டுவனேல் 1
கட்டுவாய் 1
கட்புலன்கள் 1
கட்புலனாக 1
கட 30
கடக்க 1
கடக்கும் 1
கடக 10
கடத்தல் 1
கடத்தி 1
கடத்தில் 1
கடத்து 1
கடந்த 8
கடந்தன 1
கடந்தனன் 1
கடந்தான் 2
கடந்திட்டானே 1
கடந்து 15
கடந்தோன் 1
கடப்ப 1
கடப்பது 2
கடப்பான் 1
கடம் 1
கடம்பு 1
கடல் 113
கடல்-தன்னை 1
கடல்-வாய் 3
கடல்கள் 2
கடல்களினும் 1
கடல்களும் 1
கடல்புறத்தே 1
கடல்வண்ணன் 2
கடல்வாணரின் 1
கடலாக 1
கடலாம் 2
கடலால் 1
கடலிடை 1
கடலிடையே 1
கடலில் 5
கடலின் 6
கடலினுக்கு 1
கடலினூடே 1
கடலுடை 1
கடலும் 8
கடலூடு 1
கடலே 2
கடலை 4
கடலையும் 1
கடலோடு 2
கடலோடும் 1
கடவ 9
கடவவே 1
கடவாமல் 1
கடவி 14
கடவியும் 1
கடவினன் 4
கடவினார் 1
கடவினார்களே 1
கடவினை 1
கடவு 8
கடவும் 3
கடவுமாகில் 1
கடவுவர் 1
கடவுவன் 1
கடவுள் 71
கடவுள்-தன் 1
கடவுள்-தன்னை 1
கடவுள்காள் 1
கடவுளர் 8
கடவுளர்-தம் 1
கடவுளர்க்கு 3
கடவுளர்க்கும் 2
கடவுளாம் 1
கடவுளுக்கு 2
கடவுளுக்கும் 1
கடவுளும் 2
கடவுளே 1
கடவுளை 1
கடவுளோர் 2
கடவுளோர்க்கும் 1
கடவேன் 1
கடற்படையுடன் 1
கடற்படையோடும் 1
கடன் 30
கடன்-அது 1
கடனினர் 1
கடனினுக்கு 1
கடனும் 1
கடனோ 1
கடா 3
கடாமலை 1
கடார 2
கடாரம் 1
கடாரர் 1
கடாவ 1
கடாவி 5
கடாவினான் 2
கடாவினும் 1
கடாவுகின்ற 1
கடி 21
கடிகுவது 1
கடிகை 6
கடிகை-தன்னில் 1
கடிகைக்குள் 1
கடிகையின் 2
கடித்தன 1
கடித்து 2
கடிதடத்தினுக்கு 1
கடிதடம் 1
கடிதாக 1
கடிதில் 2
கடிதின் 12
கடிது 14
கடிந்த 1
கடிந்திலையே 1
கடிபடு 1
கடிமணம் 1
கடிய 7
கடியவர் 1
கடியவன் 1
கடு 6
கடுக்கும் 1
கடுக்கை 2
கடுக 1
கடுகி 5
கடுகியதே 1
கடுகியே 1
கடுகின 1
கடுகினர் 3
கடுகினார் 1
கடுகினான் 3
கடுகு 4
கடுங்கணாளன் 1
கடுத்து 1
கடுப்ப 1
கடுப்பின் 1
கடும் 68
கடுமை 1
கடுமையால் 1
கடுமையில் 1
கடை 17
கடைக்கண் 1
கடைக்கண்ணி-தன் 1
கடைக்கண்ணும் 1
கடைக்கணித்தருள 1
கடைக்கணித்தருளி 1
கடைசியர் 1
கடைத்தலை 1
கடைந்த 5
கடைந்திடவே 1
கடைந்து 3
கடைப்பிடி 1
கடையில் 1
கடையின் 1
கடையினார் 1
கடையுகநாள் 1
கடையுகம் 1
கடையுற 1
கடோற்கச 4
கடோற்கசன் 6
கடோற்கசன்-தனை 1
கடோற்கசன்-தனொடு 1
கடோற்கசன்-தான் 2
கடோற்கசன்-தானும் 1
கண் 253
கண்_நுதல்_கடவுள் 1
கண்கள் 19
கண்களால் 2
கண்களாலும் 1
கண்களில் 2
கண்களினும் 1
கண்களும் 2
கண்ட 48
கண்டகண்ட 1
கண்டதன் 2
கண்டது 6
கண்டபோது 2
கண்டம் 3
கண்டர் 1
கண்டருளி 1
கண்டல் 2
கண்டவர் 5
கண்டவர்-தம் 1
கண்டவர்க்கு 2
கண்டவர்கள் 2
கண்டவுடன் 1
கண்டவே 1
கண்டனம் 1
கண்டனர் 3
கண்டனள் 2
கண்டனன் 8
கண்டனும் 1
கண்டனே 1
கண்டனை 1
கண்டனையாய் 1
கண்டாய் 13
கண்டார் 13
கண்டார்களே 1
கண்டாரே 1
கண்டால் 2
கண்டாள் 7
கண்டான் 33
கண்டிடலாம் 1
கண்டிடுவேன் 1
கண்டிலம் 1
கண்டிலள் 2
கண்டிலன் 3
கண்டிலீரோ 1
கண்டிலேமால் 1
கண்டிலை 1
கண்டீர் 1
கண்டு 233
கண்டுகண்டு 4
கண்டுகொண்ட 1
கண்டும் 12
கண்டுழி 1
கண்டுளான் 1
கண்டெடுத்தாள் 1
கண்டே 3
கண்டேன் 1
கண்டோம் 2
கண்டோர் 4
கண்டோர்கள் 1
கண்டோன் 2
கண்ண 1
கண்ணர் 2
கண்ணல் 1
கண்ணவளை 1
கண்ணறை 1
கண்ணன் 11
கண்ணன்-தன்னை 1
கண்ணன்-தானும் 1
கண்ணன 1
கண்ணனால் 1
கண்ணனுக்கு 1
கண்ணனும் 6
கண்ணனை 3
கண்ணனோடும் 1
கண்ணார் 1
கண்ணால் 2
கண்ணாள் 2
கண்ணாளோடும் 1
கண்ணான் 7
கண்ணி 6
கண்ணிக்கு 1
கண்ணியே 1
கண்ணியை 1
கண்ணில் 4
கண்ணிலானொடு 1
கண்ணிலி 1
கண்ணின் 8
கண்ணினர் 2
கண்ணினராய் 1
கண்ணினள் 2
கண்ணினன் 7
கண்ணினாளே 1
கண்ணினாளை 2
கண்ணினான் 1
கண்ணினுக்கு 2
கண்ணினும் 3
கண்ணீர் 11
கண்ணீரால் 1
கண்ணீரில் 1
கண்ணீரோடு 1
கண்ணுக்கு 2
கண்ணுடை 3
கண்ணுதல் 1
கண்ணுதற்கு 1
கண்ணும் 14
கண்ணுற்றான் 1
கண்ணுற்று 1
கண்ணுற்றேனே 1
கண்ணுற 6
கண்ணுறல் 1
கண்ணுறு 2
கண்ணே 2
கண்ணோட்டம் 1
கண்ணோடு 1
கண்துயில் 1
கண்துயின்றார்களே 1
கண்படாமல் 1
கண்படுத்தாள் 1
கண்படை 3
கண்போல் 1
கண்மணி 1
கண்மலரே 1
கண்வளர்ந்தான் 1
கண 9
கணக்கிற்று 1
கணக்கின் 1
கணக்கு 6
கணக்கும் 1
கணகண 1
கணங்கள் 1
கணங்களால் 1
கணங்களுக்கும் 1
கணங்களுடன் 1
கணங்களும் 2
கணத்திடை 8
கணத்தில் 20
கணத்திலே 2
கணத்தின் 2
கணத்தினிடையே 1
கணத்தினில் 4
கணத்து 14
கணத்தே 4
கணத்தை 1
கணத்தொடு 1
கணத்தொடும் 1
கணத்தோர் 1
கணநாதர் 1
கணம் 18
கணம்-தன்னில் 2
கணம்-தனில் 1
கணமும் 1
கணவன் 6
கணவன்-தன்னை 1
கணவன்-தன்னையும் 1
கணவனுக்கு 1
கணவனும் 2
கணவனே 1
கணவனை 3
கணாள் 2
கணிகை 2
கணிகையை 1
கணித்த 1
கண்இலான் 1
கணீர் 2
கணும் 4
கணை 170
கணை-கொல் 1
கணை_மழை 1
கணைக்கால் 1
கணைக்கு 6
கணைக்கும் 1
கணைகட்கு 1
கணைகள் 26
கணைகளாம் 1
கணைகளால் 9
கணைகளாலே 2
கணைகளின் 2
கணைகளுக்கு 1
கணைகளும் 2
கணைகளே 1
கணைகளை 1
கணைய 1
கணையம் 1
கணையமரனே 1
கணையாக 1
கணையாய் 1
கணையால் 43
கணையாலே 2
கணையின் 4
கணையினால் 3
கணையினை 1
கணையுடன் 1
கணையும் 9
கணையே 2
கணையை 4
கணோட்டம் 1
கத்தூரி 1
கத்தை 1
கத 2
கதத்தினொடும் 1
கதலி 4
கதலியும் 1
கதன் 1
கதாபாணி 1
கதாபாணியர்க்குள் 1
கதாயுத 1
கதாயுதத்தால் 1
கதாயுதம் 3
கதாயுதம்-தனக்கு 1
கதாரவம் 1
கதாவு 1
கதி 33
கதிகளின் 2
கதிகளும் 2
கதித்த 1
கதித்தான் 1
கதித்து 2
கதியன 1
கதியில் 1
கதியின் 1
கதியினால் 2
கதியினும் 1
கதியுடன் 2
கதியுடை 1
கதியும் 2
கதியை 1
கதியொடு 1
கதிர் 58
கதிர்களும் 1
கதிரவர் 1
கதிரவன் 7
கதிரவனை 1
கதிரின் 3
கதிரினால் 1
கதிரும் 3
கதிரை 1
கதிரொடு 1
கதிரோன் 5
கதிரோனும் 1
கதுப்பு 1
கதுப்பும் 1
கதுமென 6
கதுவ 5
கதுவா 1
கதுவி 5
கதுவிய 1
கதுவின 2
கதுவு 2
கதுவும்படி 1
கதை 43
கதை_வலான் 1
கதைக்கு 1
கதைகளும் 1
கதைகொடு 1
கதைப்போர் 1
கதையாகில் 1
கதையால் 8
கதையாலும் 1
கதையாலே 1
கதையினால் 2
கதையினானும் 1
கதையுடன் 3
கதையுடை 1
கதையும் 5
கதையுமே 1
கதையை 2
கதையோடு 1
கதையோடே 1
கந்த 9
கந்தம் 1
கந்தமாதனமும் 1
கந்தமும் 1
கந்தர்ப்பன் 1
கந்தர 1
கந்தரம் 1
கந்தரமே 2
கந்தருவ 2
கந்தருவர் 4
கந்தருவர்க்கு 1
கந்தருவரும் 1
கந்தருவரை 1
கந்தருவன்-தனை 1
கந்தருவாதிபன் 1
கந்தவகன் 2
கந்தவாகன் 1
கந்தற்கு 1
கந்தன் 6
கந்தனிலும் 1
கந்தனின் 2
கந்தனும் 2
கந்தனை 2
கந்தால் 1
கந்தாவகன் 1
கந்து 6
கந்துகம் 2
கந்தே 1
கந்தோடு 1
கப்பணம் 2
கபிலையை 1
கபோதம் 1
கபோல 2
கம்ப 3
கம்பம் 2
கம்பமும் 1
கம்பமுற்று 1
கம்பி 1
கம்பிக்கும் 1
கம்பித்தன 1
கம்பித்து 1
கம்பியா 1
கம்பியும் 1
கம்பு 1
கம்மி 1
கம்மியர் 1
கமடம் 1
கமடம்-அது 1
கமண்டலம் 1
கமண்டலமும் 1
கமர் 1
கமல 13
கமலத்தில் 1
கமலத்து 2
கமலம் 5
கமலாசனி 1
கமழ் 40
கமழ்தரு 1
கமழ்தரும் 1
கமழ 1
கமழாநின்றது 1
கமழும் 12
கமுகம் 1
கமுகின் 3
கமுகு 2
கமுகும் 2
கமை 1
கய 7
கயங்களும் 1
கயத்திடை 2
கயத்தில் 1
கயத்தின் 2
கயத்து 2
கயம் 7
கயமும் 2
கயமே 1
கயல் 11
கயல்களே 1
கயலும் 1
கயலை 1
கயவர் 1
கயிரவ 1
கயிரவம் 1
கயிரவமும் 1
கயில் 1
கயிலாயமும் 1
கயிலை 10
கயிலையின் 1
கயிலையும் 2
கயிறா 1
கயிறும் 1
கர்ப்படம் 1
கர 17
கரக்கவும் 1
கரக 1
கரங்கள் 11
கரங்களால் 6
கரங்களினும் 1
கரங்களும் 3
கரங்கொடு 1
கரட 6
கரடம் 1
கரடிகை 1
கரடியும் 1
கரணம் 3
கரணமும் 2
கரத்தனவே 1
கரத்தால் 5
கரத்தான் 1
கரத்திடையே 1
கரத்தில் 11
கரத்தின் 1
கரத்தினர் 1
கரத்தினன் 1
கரத்தினால் 2
கரத்தினில் 1
கரத்தினும் 1
கரத்து 12
கரத்தும் 2
கரத்தே 1
கரத்தையும் 1
கரத்தொடு 2
கரத்தோருக்கு 1
கரதல 2
கரதலங்களும் 2
கரதலத்தாய் 1
கரதலத்தால் 1
கரதலத்து 1
கரதலத்தோய் 1
கரதலம் 1
கரந்த 1
கரந்ததும் 1
கரந்தனர்கள் 1
கரந்தனன் 2
கரந்தான் 1
கரந்திடும் 1
கரந்து 9
கரந்தை 1
கரம் 29
கரமும் 6
கரமே 2
கரவாது 1
கரவு 2
கரவுடன் 1
கரன் 2
கரா 1
கராசலம் 1
கராம் 1
கராமும் 1
கராவின் 2
கரி 52
கரிக்கும் 1
கரிகள் 4
கரிகள்-தோறும் 1
கரிகளின் 1
கரிகளும் 1
கரிகளே 1
கரிகளை 1
கரிசு 1
கரிஞ்சம் 1
கரிது 1
கரிந்த 2
கரிந்தன 1
கரிந்து 1
கரிமா 1
கரிமாவை 1
கரிமாவொடு 1
கரிய 34
கரியவன் 2
கரியன் 2
கரியாக 1
கரியார் 1
கரியானவை 1
கரியானே 1
கரியில் 2
கரியின் 5
கரியின்-நின்றும் 1
கரியுடன் 1
கரியும் 6
கரியே 1
கரியோடும் 1
கரியோன் 2
கரு 31
கரு_மயில்_பாகனை 1
கருக்குவிக்கும் 1
கருக 2
கருகவே 2
கருகா 2
கருகி 7
கருகினான் 2
கருகு 1
கருகும் 2
கருகும்படி 1
கருட 1
கருடன் 3
கருடனது 1
கருணனும் 1
கருணனை 1
கருணாகரனே 1
கருணை 26
கருணையவன் 1
கருணையால் 1
கருணையாளன் 1
கருணையான் 1
கருணையினால் 1
கருணையுடன் 1
கருணையே 1
கருணையொடு 1
கருத்தது 1
கருத்தர் 1
கருத்தால் 4
கருத்தான் 1
கருத்திடை 1
கருத்தில் 2
கருத்தின் 2
கருத்தின்படியே 1
கருத்தினர் 1
கருத்தினால் 6
கருத்தினில் 2
கருத்தினுடன் 1
கருத்தினும் 1
கருத்தினொடு 1
கருத்தினோடு 3
கருத்து 36
கருத்துடன் 4
கருத்துடனே 1
கருத்துடை 1
கருத்தும் 6
கருத்துறு 1
கருத்தே 1
கருத்தை 1
கருத்தையும் 2
கருத்தொடு 1
கருத்தோடு 2
கருதல் 1
கருதலர் 1
கருதலர்-பால் 1
கருதலர்க்கு 1
கருதலன் 2
கருதலான் 1
கருதலான்-தனக்கு 1
கருதவும் 1
கருதற்கு 1
கருதா 4
கருதாது 1
கருதாமல் 4
கருதார் 2
கருதான் 1
கருதானாகில் 1
கருதி 36
கருதிய 1
கருதியே 4
கருதில் 1
கருதினர் 2
கருதினார்கள் 1
கருதினான் 1
கருதினை-கொல் 1
கருது 1
கருதுகின்ற 1
கருதுங்காலே 1
கருதுதும் 1
கருதும் 3
கருதுவாயே 1
கருதுவோர் 1
கருதுறாமல் 1
கருதேல் 2
கருநடேசர் 2
கருநிற 1
கருப்பம் 3
கருப்பு 1
கரும் 27
கரும்_குழல் 1
கரும்பின் 2
கரும்பு 3
கரும்பும் 1
கரும்பொழுது 1
கருமத்தின் 2
கருமம் 19
கருமமும் 4
கருமமேனும் 1
கருவி 7
கருவிகள் 3
கருவிலே 1
கருவிள 1
கருவிளம் 1
கருவை 1
கரை 30
கரை-தொறும் 2
கரைகள் 1
கரைந்தான் 1
கரைந்துகரைந்து 1
கரையில் 2
கரையும் 1
கல் 29
கல்தூண் 1
கல்மழை 3
கல்மழையும் 1
கல்மாரியை 1
கல்லா 1
கல்லாதவர் 1
கல்லால் 1
கல்லினால் 1
கல்லினின் 1
கல்லுக்கு 1
கல்லென 1
கல்வி 11
கல்வியர் 1
கல்வியின் 1
கல்வியும் 2
கல 2
கலக்கம் 15
கலக்கமுற்றார் 1
கலக்கி 4
கலக்கியே 1
கலக்கினான் 4
கலக்குதலின் 1
கலக்குமா 1
கலக்குமே 1
கலக்குற 1
கலக்குறா 1
கலக்குறாத 1
கலக்குறுவிப்பார் 1
கலகம் 4
கலகமிடும் 1
கலகமும் 1
கலகமே 1
கலகன் 1
கலங்க 22
கலங்கல் 6
கலங்கவே 1
கலங்கள் 5
கலங்களை 1
கலங்காத 1
கலங்காதன 1
கலங்காதான் 1
கலங்காதே 1
கலங்காமல் 1
கலங்கார் 1
கலங்கி 14
கலங்கிய 1
கலங்கியது 1
கலங்கின 1
கலங்கினும் 7
கலங்குதல் 1
கலங்கும் 1
கலங்குமாறு 1
கலங்குமோ 1
கலங்குற 1
கலங்குறாத 2
கலச 1
கலசயோனி 1
கலத்தில் 2
கலந்த 13
கலந்ததன் 1
கலந்தது 2
கலந்தவே 1
கலந்தன 1
கலந்தனள் 1
கலந்தார் 1
கலந்தாள் 1
கலந்தான் 2
கலந்திடும் 1
கலந்து 14
கலந்தே 1
கலப்பான 1
கலப்பைகள் 1
கலம் 1
கலவ 1
கலவி 2
கலவையின் 1
கலன் 3
கலன்கள் 1
கலன்களால் 1
கலனும் 2
கலனொடு 2
கலனோடு 1
கலா 1
கலாப 1
கலாபம் 2
கலாபமும் 1
கலி 2
கலிங்க 2
கலிங்கதேசன் 1
கலிங்கம் 1
கலிங்கமும் 2
கலிங்கர் 9
கலிங்கர்_கோன் 2
கலிங்கரும் 1
கலிங்கன் 1
கலிங்கேசர் 3
கலித்தன 1
கலியன் 1
கலியுடை 1
கலுழ்தரு 1
கலுழ 1
கலுழன் 4
கலுழனாக 1
கலுழனின் 1
கலுழி 2
கலை 33
கலை_மகள் 1
கலை_வலீர் 1
கலை_வலோர் 1
கலைக்கோட்டு 1
கலைக்கோட்டு_முனியே 1
கலைகள் 6
கலைகளுக்கும் 1
கலைகளும் 1
கலைகளோடு 1
கலைசொல்பவன்-பால் 1
கலைஞருக்கும் 1
கலைப்புரவி 1
கலைமதி 1
கலைமான் 1
கலையால் 2
கலையின் 1
கலையும் 3
கலையோன் 2
கலைவாகன் 1
கலைவித 2
கலைவிதங்களும் 1
கவ்வி 3
கவ்வு 1
கவ்வை 1
கவ்வையாக 1
கவ்வையோடு 1
கவச 8
கவசத்தர் 1
கவசத்தின் 1
கவசத்தினன் 1
கவசத்துள் 1
கவசத்தை 1
கவசத்தொடு 1
கவசத்தோடும் 1
கவசம் 20
கவசம்-கொல் 1
கவசம்-தனை 1
கவசமுடன் 1
கவசமும் 13
கவசமுமாய் 1
கவசமோடு 1
கவண் 1
கவந்த 1
கவந்தங்கள் 1
கவந்தம் 6
கவந்தமுடன் 1
கவந்தமும் 1
கவர் 16
கவர்தந்து 1
கவர்தர 2
கவர்தரு 2
கவர்தல் 2
கவர்தலும் 1
கவர்தி 1
கவர்ந்த 10
கவர்ந்தவரை 1
கவர்ந்தனர் 2
கவர்ந்தார் 2
கவர்ந்தான் 4
கவர்ந்திட 1
கவர்ந்திடு 1
கவர்ந்திடுவல் 1
கவர்ந்திலேனேல் 1
கவர்ந்து 10
கவர்ந்துவிடின் 1
கவர்ந்தே 1
கவர்ந்தோர் 1
கவர்ந்தோன் 1
கவர்வ 1
கவர்வது 2
கவர்வன் 2
கவர்வான் 1
கவர்வுற்றது 1
கவர்வுற்று 1
கவர்வுற 1
கவர்வேன் 2
கவர்வோர் 1
கவர்வோன் 1
கவர 10
கவரவே 1
கவராதவர் 1
கவரி 9
கவரியும் 1
கவரின் 2
கவருதல் 1
கவருதி 1
கவரும் 2
கவருவன் 1
கவருவேன் 1
கவரேனேல் 1
கவல 1
கவலை 7
கவலையுடன் 1
கவலையை 1
கவள 3
கவற்சி 1
கவற்றிய 1
கவற்றின் 1
கவற்றினால் 2
கவற்றினில் 1
கவறு 7
கவறுகொண்டு 1
கவறும் 1
கவன்றதால் 1
கவன்று 1
கவன 19
கவனத்தின் 1
கவனமொடு 2
கவானிடை 1
கவானுடை 1
கவி 5
கவி-தனக்கு 1
கவிக்கு 1
கவிகை 11
கவிகையின் 1
கவிகையும் 4
கவித்த 3
கவித்தான் 1
கவித்து 1
கவிழ்ந்து 1
கவின் 14
கவின்பெறும் 1
கவின 2
கவினி 1
கவினிற்று 2
கவினுடை 3
கவினும் 1
கவினுற 1
கவினுறு 1
கவுசலர் 1
கவுஞ்ச 1
கவுடராசன் 1
கவுரி 1
கவுரியர் 1
கவுள் 3
கவுளினும் 1
கழகம் 1
கழங்கு 3
கழல் 87
கழல்கள் 2
கழலாய் 4
கழலால் 2
கழலான் 5
கழலில் 2
கழலின் 1
கழலும் 1
கழலொடு 1
கழலோய் 1
கழலோர் 1
கழலோன் 3
கழற்றினான் 1
கழற 1
கழறவும் 1
கழறாத 1
கழறாதீர் 1
கழறான் 1
கழறி 3
கழறிய 2
கழறினான் 1
கழறும் 1
கழன்றவர் 1
கழன்றன 1
கழன்று 4
கழனி 1
கழனியின் 1
கழி 4
கழித்ததன் 1
கழித்தனம் 1
கழித்தனர் 1
கழித்தனர்கள் 1
கழித்தி 1
கழித்திடுதல் 1
கழித்து 7
கழித்தேன் 1
கழிதலும் 1
கழிந்த 4
கழிந்தது 1
கழிந்தன்று 1
கழிந்தனவால் 1
கழிந்தால் 1
கழிந்து 1
கழிப்ப 1
கழிப்பதுவே 1
கழிபடர் 1
கழிய 1
கழியேனாகில் 1
கழிவுற்றாயே 1
கழு 3
கழுகின் 1
கழுகு 7
கழுத்தில் 1
கழுத்தின் 1
கழுத்து 6
கழுத்தும் 1
கழுத்தையும் 1
கழுது 2
கழுந்தது 1
கழுந்து 2
கழுந்து-அதனினானும் 1
கழுநீர் 3
கழுவர்க்கம் 1
கழுவில் 1
கழை 4
கழை-தொறும் 1
கழைகளின் 1
கழையால் 1
கழையை 1
கள் 4
கள்வ 1
கள்வன் 6
கள்ள 4
கள்ளத்தால் 1
கள்ளி 1
கள 4
களக்கனி 1
களத்தவனை 1
களத்திடை 7
களத்தில் 21
களத்திலே 1
களத்தின் 2
களத்தின்-வாய் 1
களத்தினிடை 2
களத்தினிடையே 2
களத்தினில் 1
களத்து 10
களத்துள் 1
களத்தூடு 1
களத்தை 2
களப்பலி 4
களப்பலிக்கு 1
களப 5
களபங்களை 1
களம் 45
களம்-தன்னில் 2
களம்-தனில் 2
களம்-அதனில் 1
களமர் 1
களமும் 1
களமே 2
களவின் 1
களவு 1
களனிடை 1
களனையும் 1
களாசி 1
களி 25
களிக்க 13
களிக்கத்தக்க 1
களிக்கவே 3
களிக்கும் 1
களிக்கும்படி 1
களிக்குமாலோ 1
களிக்குமாறு 1
களிகூர 1
களித்த 1
களித்தனர் 1
களித்தனவால் 1
களித்தனவே 1
களித்தனன் 1
களித்தார் 1
களித்தி 1
களித்திட 4
களித்திடும் 1
களித்து 13
களித்தும் 1
களிந்த 5
களிந்தா 1
களிப்ப 6
களிப்பது 1
களிப்பவர் 1
களிப்பார் 2
களிப்புடன் 1
களிப்புற 2
களிப்புறா 1
களிப்புறாது 1
களிப்போடு 1
களியா 3
களியொடு 1
களிற்றாய் 1
களிற்றார் 1
களிற்றில் 2
களிற்றின் 7
களிற்றின்-நின்றும் 1
களிற்றினர்கள் 1
களிற்றினான் 1
களிற்றினானும் 1
களிற்றினும் 1
களிற்று 18
களிற்றுடன் 1
களிற்றை 1
களிற்றோய் 1
களிறு 29
களிறுடை 1
களிறும் 7
களிறோடு 1
களை 1
களைக 1
களைகண்கள் 1
களைகுவன் 1
களைகுவான் 1
களைந்து 2
களையிலே 1
களையின் 1
களையும் 2
களைவதே 1
கற்கள் 1
கற்களும் 1
கற்கியும் 2
கற்கும் 1
கற்குமவர்-தம் 1
கற்ப 1
கற்பக 6
கற்பகம் 2
கற்பகமும் 1
கற்பகாடவி 1
கற்பதற்கு 1
கற்பது 2
கற்பதே 1
கற்பம் 2
கற்பவனம் 1
கற்பனைக்கு 1
கற்பாந்த 1
கற்பால் 3
கற்பாள் 1
கற்பித்தால் 1
கற்பித்தானே 1
கற்பித்தோர்கள் 1
கற்பித 1
கற்பின் 4
கற்பினால் 1
கற்பினாள் 2
கற்பினாளும் 1
கற்பினாளை 3
கற்பினின் 1
கற்பினுக்கும் 1
கற்பு 1
கற்புடை 3
கற்புடைய 3
கற்புடையள் 1
கற்புடையாள் 1
கற்பும் 3
கற்பையும் 1
கற்போம் 1
கற்ற 17
கற்றது 2
கற்றவர் 2
கற்றவர்க்கும் 1
கற்றவாறு 1
கற்றன 1
கற்றார் 2
கற்றான் 1
கற்றிலை-கொல் 1
கற்று 5
கற்றும் 1
கற்றை 7
கற்றையால் 1
கற்றையின் 1
கற்றோர் 1
கறங்க 3
கறங்கின் 1
கறங்கின 1
கறங்கு 4
கறி 2
கறிகளும் 2
கறுத்த 3
கறுத்தவர் 2
கறுத்திட 1
கறுத்து 1
கறை 1
கறைகள் 1
கறையான் 1
கன்றலும் 1
கன்றால் 3
கன்றி 10
கன்றிடுவது 1
கன்றிய 6
கன்றியே 1
கன்றிவரு 1
கன்றினமும் 1
கன்றினர் 1
கன்றினனால் 1
கன்றினார் 1
கன்றினால் 2
கன்றினான் 1
கன்றினேன் 1
கன்று 10
கன்றுடை 1
கன்றும் 2
கன்றுமாறு 1
கன்றை 1
கன்ன 8
கன்னடர் 3
கன்னபாக 1
கன்னபூரம் 1
கன்னம் 6
கன்னமும் 3
கன்னல் 7
கன்னலின் 1
கன்னலும் 1
கன்னலே 1
கன்னலை 1
கன்னற்கும் 1
கன்னன் 44
கன்னன்-தன்னை 1
கன்னனது 1
கன்னனுக்கு 4
கன்னனுக்கும் 1
கன்னனும் 14
கன்னனே 3
கன்னனை 12
கன்னனையும் 3
கன்னனோடு 1
கன்னனோடும் 1
கன்னா 1
கன்னி 29
கன்னி-தன் 2
கன்னி-தன்னை 3
கன்னிக்கு 1
கன்னிகை 4
கன்னிகைக்கு 1
கன்னிகையால் 1
கன்னிகையாலும் 1
கன்னிகையும் 1
கன்னிமாடத்து 1
கன்னியர் 3
கன்னியர்க்கு 1
கன்னியர்க்கும் 1
கன்னியரை 1
கன்னியாய் 1
கன்னியின் 1
கன்னியும் 2
கன்னியேயாம் 1
கன்னியை 4
கன்னியையும் 1
கன 16
கனக்கும் 1
கனக 27
கனகத்துசன் 1
கனகன் 1
கனகனை 1
கனகுலம் 1
கனங்கள் 1
கனத்தில் 1
கனத்தினால் 1
கனத்து 2
கனத்தை 1
கனம் 8
கனம்_குழை 1
கனல் 79
கனல்-வாய் 1
கனல்_கடவுள் 1
கனல்_பிறந்தாளும் 1
கனல்_மழை 1
கனலாய் 1
கனலால் 3
கனலாலும் 1
கனலி 3
கனலியும் 1
கனலில் 2
கனலின் 4
கனலினால் 1
கனலினான் 1
கனலும் 1
கனலூடு 1
கனலே 4
கனலை 2
கனலொடு 1
கனலோன் 2
கனவு 2
கனன்ற 1
கனன்றிட 1
கனன்று 15
கனி 28
கனிகளும் 2
கனிட்டர் 1
கனிட்டன் 3
கனிட்டன்-தன் 1
கனிட்டனது 1
கனிட்டனும் 1
கனிந்து 2
கனியினை 1
கனியுடன் 1
கனியும் 2
கனியை 3
கனிவண்ணன் 1
கனிவு 1
கனிவுறும் 2
கனை 11
கனையும் 1
கனைவரு 1

தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்


கக்க (1)

மருவி ஒன்றொடு ஒன்று அனல் கக்க மொத்தினர் வலம் இடம் கொள் மண்டலம் முன் பயிற்றினர் – வில்லி:45 147/2

மேல்


கக்கவே (1)

கூர் உகிர் தலைகளால் குருதி கக்கவே – வில்லி:21 73/4

மேல்


கக்கி (2)

துன்னும் வாய் நஞ்சு கக்கி சுழன்று மண் சுமக்கும் கொற்ற – வில்லி:14 103/3
சிரம் முடியூடே பிளக்க நால்_இரு திசையினும் வார் சோரி கக்கி வீழ்தர – வில்லி:46 176/2

மேல்


கக்கிட (1)

சரத்து வாய்-தொறும் சோரி கக்கிட விடும் தனஞ்சயன் தனு என்று – வில்லி:24 15/3

மேல்


கக்கியிட்டன (1)

மகிதலம் பிளந்தது சர்ப்ப வர்க்கமும் வயிறு அழன்று நஞ்சுகள் கக்கியிட்டன
திகிரி அம் தடம் கிரி பக்கு நெக்கது செவிடு கொண்டு அயர்ந்தன திக்கய குலம் – வில்லி:45 149/2,3

மேல்


கக்கும் (1)

சொல்லிடை நஞ்சு கக்கும் துன் மதி உடைய தம்பி – வில்லி:11 7/1

மேல்


கக (1)

கக படலமும் முறை கஞலின களமே – வில்லி:13 140/4

மேல்


ககன (2)

ககன வட்டமும் மறைய இட்டன கவசம் ஒத்தன துவசமே – வில்லி:28 46/4
ககன முகில் என உயர் வடிவு உடையன கதியின் விததியின் முடுகின கரிகளே – வில்லி:44 20/4

மேல்


ககனத்து (2)

முறுகு சினத்துடன் அடி அதலத்து உற முடி ககனத்து உறவே – வில்லி:27 188/4
வன் பத பற்ப நகம் கொடு எடுத்து உயர் வண் ககனத்து இடலால் – வில்லி:27 194/2

மேல்


ககனம் (4)

தவ முனிவரரும் தேவரும் ககனம் தங்கும் மா மங்கையர் பலரும் – வில்லி:1 105/2
கான் எலாம் மலர்ந்த முல்லை ககனம் மீது எழுந்தது என்ன – வில்லி:27 163/1
நீயும் ககனம் குடியேற நின் பேர் உடலம் நீள் நிலத்தில் – வில்லி:37 32/1
கதி கொண்ட சேனை நடவ எழு துகள் ககனம் சுலாவி அனில கதி உற – வில்லி:44 73/1

மேல்


ககனமதா (1)

கால் கொண்டு உகு செந்நீர் விரி களமே ககனமதா
மால் கொண்ட கரி கோடு இள மதி ஆவன ஒருசார் – வில்லி:33 20/3,4

மேல்


ககனமேற்பட (1)

எரித்தனர் இரித்தனர் ககனமேற்பட எடுத்தனர் படுத்தனர் புடவி கீழ்ப்பட – வில்லி:42 202/2

மேல்


ககனவாணர் (1)

இகல் அவுணர் முதலான ககனவாணர் எத்தனைபேர் தவம் புரிந்தார் இமையோர் ஏத்தும் – வில்லி:12 42/2

மேல்


கங்கம் (1)

கங்கம் இட்ட பைம் காவண நீழலில் – வில்லி:29 32/3

மேல்


கங்கமும் (1)

கங்கமும் காகமும் கொத்த களத்து அவிந்தான் எனும் பெயரே – வில்லி:46 160/4

மேல்


கங்கர் (3)

கங்கர் கொங்கர் தெலுங்கர் சீனர் கலிங்கர் சிங்களர் கௌசலர் – வில்லி:10 133/3
கங்கர் சோனகர் யவனர் சீனர் கலிங்கர் தத்தர் தெலுங்கரும் – வில்லி:29 35/2
கலிங்கர் சோனகர் மகதர் கன்னடர் கங்கர் கொங்கணர் கௌசலர் – வில்லி:41 36/1

மேல்


கங்கன் (4)

உம்பரும் வியப்ப கங்கன் என்று உரைக்கும் ஒரு திரு நாமமும் தரித்து – வில்லி:19 10/2
கனிட்டனது எண்ணம் அ கங்கன் ஆகிய – வில்லி:21 34/1
கங்கன் என்று தன் அருகு இருந்தருளிய கடவுள் – வில்லி:22 22/1
எற்றிய கவறு நெற்றி எதிர் உற இருந்த கங்கன்
நெற்றியில் சென்று வாசம் நிறைத்த குங்குமத்தின் சேற்றால் – வில்லி:22 125/1,2

மேல்


கங்கா (2)

துணைவரும் தானும் கங்கா_சுதனும் மற்று எவரும் சூழ – வில்லி:11 2/2
விரோசனன் சுதனை கங்கா_சுதனொடும் வெகுளி மாற்றி – வில்லி:25 1/2

மேல்


கங்கா_சுதனும் (1)

துணைவரும் தானும் கங்கா_சுதனும் மற்று எவரும் சூழ – வில்லி:11 2/2

மேல்


கங்கா_சுதனொடும் (1)

விரோசனன் சுதனை கங்கா_சுதனொடும் வெகுளி மாற்றி – வில்லி:25 1/2

மேல்


கங்காநதிக்கு (1)

உரிய ஒண் கங்காநதிக்கு ஒரு பதியாய் உரைபெறும் உயர் மகோததியின் – வில்லி:42 1/2

மேல்


கங்காநதியாள் (1)

கருகி திருகி மேல் நடந்தான் கங்காநதியாள் திருமைந்தன் – வில்லி:37 29/4

மேல்


கங்கில் (1)

கங்கில் பொறி விட்டது தாரகையின் கணம் என்ன எழுந்தது காய் கனலே – வில்லி:45 213/4

மேல்


கங்குல் (35)

கங்குல் வந்து ஒரு கந்தருவாதிபன் – வில்லி:1 120/2
செப்பியே முனிவன் போக சிறுவரும் பெரிய கங்குல்
மை புற பார்த்தன் செம் கை மணி விளக்கு ஆர போனார் – வில்லி:5 7/3,4
புலர்ந்தன கங்குல் போதும் பொழிதரு பனியும் சேர – வில்லி:5 10/1
குன்றமும் கொடிய கானும் கூர் இருள் கங்குல் நீங்கி – வில்லி:5 11/1
கார் இருள் கங்குல் மைந்தர் கட்டுரை கசிந்து கேட்டாள் – வில்லி:5 67/4
கங்குல் பவள வனம் மீது கடல் தரங்கம் – வில்லி:5 95/1
செயல்படு பொருப்பின் சாரலில் கங்குல் தெள் நிலா எறித்தலின் உருகி – வில்லி:6 21/2
கங்குல் எனும் பெரும் கடலை கரை கண்டாள் கடல்புறத்தே கதிரும் கண்டாள் – வில்லி:7 33/2
பொங்கு அதிர் பைம் புயல் எழுந்து பொழியும் கங்குல் போய் ஒரு நீள் வட தருவின் பொதும்பர் சேர்ந்தான் – வில்லி:7 50/4
துன்றிய அமளி கங்குல் துயில் புரிந்து எழுந்த பின்னை – வில்லி:11 3/2
மை கங்குல் நிகர்க்கும் செறி மலர் நீலம் அணிந்தாள் – வில்லி:12 157/2
நினை வரு செற்றம் முடித்திட வல்லார் நீ அலது இல்லை இ கங்குல்
கனைவரு கழலாய் புரிவது யாது என்றாள் காளையும் கனன்று இவை சொல்வான் – வில்லி:21 46/3,4
நெய் உறு கனலின் பொங்கி அ கங்குல் நீந்தினான் வேந்தனுக்கு இளையோன் – வில்லி:21 51/4
உடு முகத்து இன்மை வானம் ஒளி அற இருண்ட கங்குல்
நடுவுறு அ பொழுதில் செவ்வி நவ்வியர் கோலம் கொண்டான் – வில்லி:21 61/3,4
கண்ட காவில் இ கங்குல் பொழுதிடை – வில்லி:21 87/2
கரிய கங்குல் கனை இருள் போர்வையோடு – வில்லி:21 101/1
ஈர் அணி படை வரும் என கங்குல் அங்கு இருந்தான் – வில்லி:22 23/4
களி கொள் தோள் விலை கணிகையை போன்றது அ கங்குல் – வில்லி:27 95/4
மாதுலன் உரைத்த மாற்றம் மருகனும் இசைந்து கங்குல்
போதிடை அநேக மல்லர் வருக என புகன்று தானும் – வில்லி:27 177/1,2
அடியவர் மனத்தில் உள்ள ஆர் இருள் கங்குல் தீர்க்கும் – வில்லி:27 180/1
பரந்து எழும் அருக்கன் சூழ்ந்த படர் இருள் கங்குல் கண்டு – வில்லி:27 181/3
மோது போர் புரிய துணிந்ததும் விதுரன் மூரி வில் இறுத்ததும் கங்குல்
போது போய் வஞ்சம் விளைத்ததும் கன்னன் புரந்தரற்கு ஈந்ததும் பயந்த – வில்லி:27 261/2,3
கேளா எப்போது ஏகுவம் என்று அ கிளர் கங்குல்
மீளா ஓடிற்று அ திசை வானோன் மிளிர் சென்னி – வில்லி:32 42/2,3
தமையனொடு தம பதியின் அணுகினர் தங்க விரைவொடு கங்குல் போய் – வில்லி:34 28/3
தென் பாடி புக்கார் குடிபுக்கது சேர்ந்த கங்குல் – வில்லி:36 37/4
புல்கவ்வுமாகில் விரைவோடு கங்குல் புலரா முன் வந்து பொருவேன் – வில்லி:37 5/2
இருள் நிறைந்த கங்குல் ஏங்கி முன்னே ஓட – வில்லி:38 53/3
கங்குல் சிலை நூல் முனிவனுடன் கழல் கால் அரசன் பணித்தமை கேட்டு – வில்லி:39 45/1
எதிர்வார்கள் உண்டாகில் இ கங்குல் சென்றால் இனி காணலாம் – வில்லி:40 91/2
கண்டு துன்முகன் எனும் திறல் இளவலை கடிதின் ஏவலும் கங்குல்
வண்டு செம் சுடர் வளைய வந்து இறந்து என வலிய வார் சிலை வாங்கி – வில்லி:42 140/1,2
கன்ன சௌபலர்-தமக்கு நண்பன் இருள் கங்குல் ஓர் வடிவு கொண்டனான் – வில்லி:42 193/3
புகன்றபோது அருக்கன் புதல்வனும் மாய போர் இது கங்குல் இ பொழுதே அகன்றிடும் – வில்லி:42 209/1
சுருக்கம் இல் கங்குல் காலம் சென்ற பின் சுதன் மேல் அன்பு – வில்லி:44 91/3
நாடிய சொல் சுருதி நிகழ் நாவினான் சஞ்சயனும் நள்ளென் கங்குல்
ஓடி ஒளித்திடு கதிரோன் உதிப்பதன் முன் விலோசனம் நீர் உகுப்ப எய்தி – வில்லி:46 239/1,2
ஐந்து பெரும் பார்த்திவரோடு ஆரணியம் புகுந்த பிரான் அரிய கங்குல்
சிந்து தினகரன் உதயம் சேரும் முனம் பாசறையில் சென்று நோக்க – வில்லி:46 243/1,2

மேல்


கங்குல்-வாய் (1)

கலையால் நிரம்பும் செழும் திங்கள் ஏக கடை கங்குல்-வாய்
அலை ஆழி முழு நீல உறை-நின்றும் மாணிக்க மணி ஆடி போல் – வில்லி:40 93/2,3

மேல்


கங்குல்வாணர்-தம் (1)

கணவன் ஆம் என காதலிப்பதே கங்குல்வாணர்-தம் கடன் இறப்பதே – வில்லி:4 10/2

மேல்


கங்குலில் (12)

கண்படை கங்குலில் கன்ன சௌபலர் – வில்லி:3 4/1
உற்ற கங்குலில் யாவரும் தணந்தவாறு உணர்ந்து – வில்லி:7 73/1
கங்குலில் தடம் கண் துயின்ற பின் – வில்லி:11 147/2
அன்று அவன் கரும் கங்குலில் பட்ட பாடு அவனை அல்லதை யார் பாடுவார்களே – வில்லி:21 11/4
காயுமது இந்த கங்குலில் கடன் அன்று ஒரு பகல் இரு பகல் கழிந்தால் – வில்லி:21 50/2
கங்குலில் கால் வழி காட்ட வந்தது இன்று – வில்லி:21 66/3
வெருவரும் கரும் கங்குலில் வெம் கொலை – வில்லி:21 94/1
துன்று கங்குலில் சோரர்-தம் ஆர் உயிர் – வில்லி:21 100/2
கங்குலில் சேனையோடும் கண்படை இன்றி வைகி – வில்லி:22 111/2
மந்தணம் இருந்து கங்குலில் முதல் நாள் மன்னனோடு இயம்பிய வகையே – வில்லி:42 8/1
அன்று கங்குலில் பல பதினாயிரம் அரக்கரோடு அலாயுதன்-தன்னை – வில்லி:42 205/1
பேதுற வெருவோடு இருந்தனர் கரிய பெரிய அ கங்குலில் துரோண – வில்லி:46 208/3

மேல்


கங்குலின் (6)

ஆங்கு ஓர் கங்குலின் அழைத்து நீடு அரசியல் உசாவி – வில்லி:3 127/1
இருந்துள பறவைகட்கு இருள் செய் கங்குலின்
விருந்து இட கொளுத்திய விளக்கு எனும்படி – வில்லி:4 17/2,3
கழி கடல் சேனை சூழ கங்குலின் வளைந்திட்டாலும் – வில்லி:27 171/3
கங்குலின் எழு-மின் என்று கன்னனும் கனன்று சொன்னான் – வில்லி:27 174/4
கங்குலின் அழைத்து உரக கன்னி மகனை புகல் களப்பலி கொடுத்தனர் என – வில்லி:28 52/3
கங்குலின் ஏவினன் உரை செய்க என்று கடோற்கச மீளியையே – வில்லி:41 225/4

மேல்


கங்குலினிடை (1)

தனி கங்குலினிடை சென்று உயர் தன் கோயில் புகுந்தாள் – வில்லி:12 163/3

மேல்


கங்குலினிடையே (1)

அ கங்குலினிடையே மலர் அரிசந்தன வாசம் – வில்லி:12 157/1

மேல்


கங்குலும் (3)

அனைவரும் துயின்று கங்குலும் பானாள் ஆன பின் அழுத கண்ணீரோடு – வில்லி:21 46/1
கடியவன் இயற்கை அஞ்சி கங்குலும் கடிதின் போக – வில்லி:27 180/3
கங்குலும் பகலவன் கரங்கள் காட்டுமால் – வில்லி:41 207/4

மேல்


கங்கை (53)

கங்கை என்று உலகு எலாம் கைதொழ தகும் – வில்லி:1 57/1
காளி வந்து கலந்தனள் கங்கை வேய் – வில்லி:1 114/1
கங்கை_மைந்தன் கடிமணம் காதல் கூர் – வில்லி:1 136/1
வெருவுடன் தொழுது கங்கை_மைந்தன் அடி வீழவும் சினம் மிகுத்தலால் – வில்லி:1 147/1
கங்கை வனம் மூழ்கி உயர் கற்பவனம் வைக – வில்லி:2 105/2
முன்புடை கங்கை_மைந்தன் முதலிய முதல்வர் எல்லாம் – வில்லி:2 115/2
வடத்திலே பிணித்தனன் கங்கை வாரியின் – வில்லி:3 11/2
கங்கை நீர் தவழ் கழனி சூழ் பழன நாடு உடையார் – வில்லி:3 119/4
புத்திரன் பேரர் கங்கை பூம் துறை அடைந்த போதில் – வில்லி:5 8/1
முன் நின்ற தேவன் மொழியின்படி கங்கை மூழ்கி – வில்லி:5 82/1
எண்ணிய வசுக்கள் எண்மரில் கங்கை என்னும் யாய் வயிற்றில் உற்பவித்த – வில்லி:9 48/1
கங்கை தரு பொன் கழலான் மணி மார்பில் – வில்லி:10 79/1
மாலை முன் வணங்கி கங்கை_மைந்தனை வணங்கி யாக – வில்லி:10 100/1
அயர்வு அறு கங்கை_மகன் பதம் பணிவுற்று அறன் மகன் வினவினன் அம்மா – வில்லி:10 110/4
கன்னனும் தம்மின் எண்ணி கங்கை மா மகனை நோக்கி – வில்லி:11 193/3
கங்கை_மகன் முதலான காவலர் மெய் உளம் நடுங்கி கண்ணீர் சோர – வில்லி:11 249/1
கங்கை அம் பழன நாடன் கடி மதில் வாயில் செல்ல – வில்லி:13 24/2
கங்கை நதி குதி பாயும் சிகர சாரல் காந்தர்ப்பம் எனும் வரையும் காட்டினானே – வில்லி:14 9/4
கான் எல்லை செல்லாது கதிரோன் நெடும் தேர் என கங்கை சேர் – வில்லி:14 133/1
கங்கை வள நாடர் கலை தேர் முனிவரோடும் – வில்லி:15 24/2
கன்னலே கமுகு காட்டும் கங்கை நீர் நாட கேண்மோ – வில்லி:22 105/2
நீடு நீர் பரக்கும் கங்கை நாடுடை நிருபர் கோமான் – வில்லி:22 110/4
கங்கை மா மகன் இவையிவை புகலவும் கன்னனை கசிந்து உள் கொண்டு – வில்லி:24 20/1
கார் முடித்தான் இளையோர் முன் கழறிய வஞ்சினம் முடித்தான் கடவுள் கங்கை
நீர் முடித்தான் இரவு ஒழித்த நீ அறிய வசை இன்றி நிலை நின்று ஓங்கும் – வில்லி:27 13/2,3
படர்ந்த பாதல கங்கை அ படர் மதில் சூழ்ந்து – வில்லி:27 57/3
கங்கை மா நதி கால் வழி கருணை அம் கடலே – வில்லி:27 89/3
துன்னு கங்கை_மகனும் துரோணனொடு சுதனும் நீதி புனை விதுரனும் – வில்லி:27 104/1
இரவி_மைந்தனொடு கங்கை_மைந்தன் எதிர் வாய்மை ஒன்றையும் இசைத்திலன் – வில்லி:27 138/1
நதியும் அ மகவை கங்கை நதியிடை படுத்தது அன்றே – வில்லி:27 150/4
கந்து அடு களிற்று வேந்தன் கண் இலா அரசும் கங்கை_மைந்தனும் – வில்லி:27 185/1
கங்கை_மகன் கதிரோன் மகன் அம்பிகை காதல் மகன் தனயர் – வில்லி:27 208/1
கண்டு யாவரும் கைதொழ கவித்த கை குடையுடன் கங்கை நீர் நுரையை – வில்லி:27 235/2
குரிசிலை கங்கை தந்த குருகுல கோமான்-தன்னை – வில்லி:28 24/3
கங்கை_மகனோடு பல கூறி நனி சீறி உயிர் காய்வன என வாள் உருவி நீ – வில்லி:28 55/3
கங்கை_மகன் மற்றும் ஒரு கார்முகம் வளைத்து – வில்லி:29 62/1
சொல் ஆர் கேள்வி கங்கை_மகன் துரோணன் முதலாம் அதிரதரும் – வில்லி:31 4/1
ஊர்கின்ற தேர் ஓடி உயர் கங்கை_மகன் நின்ற ஒரு தேருடன் – வில்லி:33 6/1
துச்சாதனா இ மொழி சென்று கங்கை_சுதனுக்கு உரைக்க எனவே – வில்லி:37 6/1
செற்று கங்கை_மகன் நிற்ப சேரார் ஓட தேரோனும் – வில்லி:37 38/3
வானின் நின்று இழிந்த கங்கை_மைந்தனுக்கு வான் உலாம் – வில்லி:38 7/3
புலர நொந்து கங்கை_மைந்தன் இதயமும் புழுங்கினான் – வில்லி:38 12/2
மீது கங்கை_மைந்தன் ஒருதான் வெறும் கை நின்றளவில் மேல் நடந்து சென்று பொரு துச்சாதனன் – வில்லி:38 31/3
கங்கை_மைந்தன் சொன்ன பரிசே காப்பன் என்றான் – வில்லி:38 50/4
சென்றனன் கங்கை_மைந்தன் தினகரன்_மைந்தன் செல்வான் – வில்லி:39 3/1
கங்கை அம் பழன நாடன் கண்ணனை வணங்கி நோக்கி – வில்லி:41 155/2
கங்கை நுண் துவலையும் கலந்து வீசுமால் – வில்லி:41 206/4
கங்கை_மகன் சிலையின் குரு என்பவர் காதி மலைந்தே கையற்றார் – வில்லி:44 2/1
பொங்கு அழல் சிந்தை சுயோதனன் கங்கை புனல் விளையாட்டிடை புதைத்த – வில்லி:45 9/1
கங்கை நதியிடை வேயொடு பாகு அடர் கம்ப நிகள மதாசலம் நீர் உண – வில்லி:45 66/1
அரும் தழல் மா மகம் புரிந்தும் கடவுள் கங்கை ஆதியாம் புனல் படிந்தும் அனில யோகத்து – வில்லி:45 246/1
அன்றே பொன் பெட்டகத்தில் கங்கை ஆற்றில் ஆம் முறையால் உனை விடுத்தேன் அருள் இலாதேன் – வில்லி:45 255/2
தூய நலம் தரு கங்கை என பல சுரரும் தோய் – வில்லி:46 103/1
கங்கை_மகன் முதலாக காந்தாரன் முடிவாக களத்தில் வீழ்ந்த – வில்லி:46 131/1

மேல்


கங்கை-தன் (1)

கங்கை-தன் வயிற்றில் தோன்றி தாதை-தன் காதல் தீர்ப்பான் – வில்லி:45 47/1

மேல்


கங்கை_சுதனுக்கு (1)

துச்சாதனா இ மொழி சென்று கங்கை_சுதனுக்கு உரைக்க எனவே – வில்லி:37 6/1

மேல்


கங்கை_மகன் (9)

அயர்வு அறு கங்கை_மகன் பதம் பணிவுற்று அறன் மகன் வினவினன் அம்மா – வில்லி:10 110/4
கங்கை_மகன் முதலான காவலர் மெய் உளம் நடுங்கி கண்ணீர் சோர – வில்லி:11 249/1
கங்கை_மகன் கதிரோன் மகன் அம்பிகை காதல் மகன் தனயர் – வில்லி:27 208/1
கங்கை_மகன் மற்றும் ஒரு கார்முகம் வளைத்து – வில்லி:29 62/1
சொல் ஆர் கேள்வி கங்கை_மகன் துரோணன் முதலாம் அதிரதரும் – வில்லி:31 4/1
ஊர்கின்ற தேர் ஓடி உயர் கங்கை_மகன் நின்ற ஒரு தேருடன் – வில்லி:33 6/1
செற்று கங்கை_மகன் நிற்ப சேரார் ஓட தேரோனும் – வில்லி:37 38/3
கங்கை_மகன் சிலையின் குரு என்பவர் காதி மலைந்தே கையற்றார் – வில்லி:44 2/1
கங்கை_மகன் முதலாக காந்தாரன் முடிவாக களத்தில் வீழ்ந்த – வில்லி:46 131/1

மேல்


கங்கை_மகனும் (1)

துன்னு கங்கை_மகனும் துரோணனொடு சுதனும் நீதி புனை விதுரனும் – வில்லி:27 104/1

மேல்


கங்கை_மகனோடு (1)

கங்கை_மகனோடு பல கூறி நனி சீறி உயிர் காய்வன என வாள் உருவி நீ – வில்லி:28 55/3

மேல்


கங்கை_மைந்தன் (8)

கங்கை_மைந்தன் கடிமணம் காதல் கூர் – வில்லி:1 136/1
வெருவுடன் தொழுது கங்கை_மைந்தன் அடி வீழவும் சினம் மிகுத்தலால் – வில்லி:1 147/1
முன்புடை கங்கை_மைந்தன் முதலிய முதல்வர் எல்லாம் – வில்லி:2 115/2
இரவி_மைந்தனொடு கங்கை_மைந்தன் எதிர் வாய்மை ஒன்றையும் இசைத்திலன் – வில்லி:27 138/1
புலர நொந்து கங்கை_மைந்தன் இதயமும் புழுங்கினான் – வில்லி:38 12/2
மீது கங்கை_மைந்தன் ஒருதான் வெறும் கை நின்றளவில் மேல் நடந்து சென்று பொரு துச்சாதனன் – வில்லி:38 31/3
கங்கை_மைந்தன் சொன்ன பரிசே காப்பன் என்றான் – வில்லி:38 50/4
சென்றனன் கங்கை_மைந்தன் தினகரன்_மைந்தன் செல்வான் – வில்லி:39 3/1

மேல்


கங்கை_மைந்தனுக்கு (1)

வானின் நின்று இழிந்த கங்கை_மைந்தனுக்கு வான் உலாம் – வில்லி:38 7/3

மேல்


கங்கை_மைந்தனும் (1)

கந்து அடு களிற்று வேந்தன் கண் இலா அரசும் கங்கை_மைந்தனும்
முதலா உள்ள மன்னரும் மதி வல்லோரும் – வில்லி:27 185/1,2

மேல்


கங்கை_மைந்தனை (1)

மாலை முன் வணங்கி கங்கை_மைந்தனை வணங்கி யாக – வில்லி:10 100/1

மேல்


கங்கையாள் (4)

தூ நிற கங்கையாள் சூழல் எய்தினான் – வில்லி:1 40/4
கான் முக இதழியும் கமழும் கங்கையாள்
தேன் முகம் பொழிதரு செய்ய தாமரை – வில்லி:1 62/2,3
கந்த வான் கொன்றை தோயும் கங்கையாள் குமரன் வைகும் – வில்லி:2 111/3
போய் அகண்டமும் போற்று கங்கையாள்
சேயை அன்புடன் சென்று இறைஞ்சினார் – வில்லி:11 135/3,4

மேல்


கங்கையாளிடத்தில் (1)

கங்கையாளிடத்தில் ஆதரம் மெலிந்த காலையில் களிந்த வெற்பு அளித்த – வில்லி:1 102/1

மேல்


கங்கையின் (6)

கங்கையின் வெள்ளம் மேல் கருத்து மாறி இ – வில்லி:1 42/1
கங்கையின் கரை கண்ணுறு காரிகை – வில்லி:1 115/1
பொரும் திரை கங்கையின் கரையில் போக்கவே – வில்லி:3 23/4
கருதிய வசுக்கள் எண்மரில் ஒருவன் கங்கையின் திருமகன் தெய்வ – வில்லி:10 111/3
கங்கையின் உயர்ந்த முத்தின் கற்றையால் முற்றும் வேய்ந்தார் – வில்லி:11 44/4
துன்று கங்கையின் திருமகன் சூசி யூகமும் துளப மால் – வில்லி:36 3/3

மேல்


கங்கையினும் (1)

அண்டர் தம கங்கையினும் வரன் உண்டு என்று என்று அரம்பையரோடு அவனியில் வந்து ஆடும் கன்னி – வில்லி:7 47/1

மேல்


கங்கையும் (2)

கங்கையும் நான்மறையும் துளவும் கமழ் கழல் இணையும் திருமால் – வில்லி:41 1/3
கற்பக காவும் வானில் கங்கையும் காட்டினாரோ – வில்லி:41 166/4

மேல்


கச்ச (2)

கச்ச கச்ச பல கத்தை விட்டு உனது கட்டு உரத்தினொடு கட்டுவாய் – வில்லி:4 55/4
கச்ச கச்ச பல கத்தை விட்டு உனது கட்டு உரத்தினொடு கட்டுவாய் – வில்லி:4 55/4

மேல்


கச்சி (1)

கச்சை பொரு முலையாள் உறை கச்சி பதி கண்டான் – வில்லி:7 13/4

மேல்


கச்சிற்கு (1)

கச்சிற்கு அடங்கா முலையாள் அ கணவன் உண்ட – வில்லி:5 75/1

மேல்


கச்சின்-கண் (1)

கச்சின்-கண் அடங்காத கன தனமும் நுண் இடையும் கண்டு சோர்ந்து – வில்லி:7 25/3

மேல்


கச்சு (2)

புதிய கச்சு அணி குரும்பைகள் அரும்பின புளகம் – வில்லி:7 69/3
கச்சு அளை புளக பார கன தனம் கலந்த தோளான் – வில்லி:42 163/4

மேல்


கச்சும் (1)

கைம்மலை உரிவையோடு கட்செவி கச்சும் சாத்தும் – வில்லி:12 34/1

மேல்


கச்சை (4)

கச்சை பொருது புடை பரந்து கதித்து பணைக்கும் கதிர் ஆர – வில்லி:5 32/3
கச்சை பொரு முலையாள் உறை கச்சி பதி கண்டான் – வில்லி:7 13/4
விம்பமாய் வளைந்தது என்ன விளங்கு பொன் கச்சை வீக்கி – வில்லி:20 9/2
கொற்ற நெடும் கச்சை கொடியோன் திரு மைந்தன் – வில்லி:45 172/2

மேல்


கச (10)

தாள வண் கதியுடை துரங்க ரத கச பதாதியொடு தகு சினம் – வில்லி:10 51/3
குன்று இசைத்த கச ரத துரங்கம பதாதி சூழ இறைகொள்ளவும் – வில்லி:10 54/1
இளவலோடு கச துரங்கமங்களோடும் இடம் வர – வில்லி:30 5/2
சூழி வெம் கச ரத துரகத நிருபரை – வில்லி:34 9/1
மனம் செய் வலி கூர் கச துரங்கம பதாதி இரதத்துடன் வளைந்து பலரும் – வில்லி:38 18/1
கனல் என வெகுண்டு சேனை பலபல கச ரத துரங்க ராசியுடன் வர – வில்லி:41 41/3
ஞெலி மரத்தினும் மனன் எரி எழஎழ நிருபர் விட்டன கச ரத துரகமும் – வில்லி:41 87/1
முழுகி எஞ்சி இட்டன சுழி இடையிடை முகிலின் வெம் குரல் கச ரத துரகமே – வில்லி:41 127/4
உற்று எழு கச ரத துரக பதாதிகள் ஆன சேனையுடனே சென்று – வில்லி:44 3/3
திறம் கொள் கச ரத துரக பதாதி கோடி சேர ஒரு கணத்து அவிய சிலை கால் வாங்கி – வில்லி:46 84/3

மேல்


கசடு (2)

கற்றவர் கலைகள் யாவும் கசடு அற கற்பித்தோர்கள் – வில்லி:13 12/1
கற்பது ஏது-கொல் கசடு அற கற்பதே கல்வி – வில்லி:16 57/2

மேல்


கசிந்தான் (1)

கண்டு காரிகையை இம்மையில் இன்னும் காண்குமோ என மனம் கசிந்தான் – வில்லி:1 87/4

மேல்


கசிந்து (3)

கால் இரு கரத்தினால் கசிந்து போற்றினார் – வில்லி:1 77/4
கார் இருள் கங்குல் மைந்தர் கட்டுரை கசிந்து கேட்டாள் – வில்லி:5 67/4
கங்கை மா மகன் இவையிவை புகலவும் கன்னனை கசிந்து உள் கொண்டு – வில்லி:24 20/1

மேல்


கசிய (1)

கடி அயர்வுற்று உம் பதி கொண்டு அடைக என்றும் காவலர்க்கு கடன் என்றும் கசிய கூறி – வில்லி:7 57/2

மேல்


கசை (1)

அசைவு இல் தொடை அடி கசை குசை உரம் நினைவு அறியும் உணர்வின வளமையும் உடையன – வில்லி:44 27/1

மேல்


கஞ்ச (10)

கஞ்ச வாவி கலை மதி கண்டு என – வில்லி:1 126/1
முந்த கஞ்ச மாமன் உயிர் முடித்தான் இவற்கு முகில் ஊர்தி – வில்லி:5 41/3
நாகு அன்ன பெடையுடனே ஆடும் கஞ்ச நறை வாவி வண் துவரை நண்ணி ஆங்கண் – வில்லி:7 49/3
நெடு வேனில் புகுதர மேல் இளவேனில் அகன்றதன் பின் நிகர் இல் கஞ்ச
படு ஏய் வெள் வளையமும் தண் பட்டு ஆலவட்டமும் செம்படீர சேறும் – வில்லி:8 14/1,2
வந்தனர் வஞ்ச கஞ்ச மாமனும் இ மைத்துனன்-தானுமாய் மன்னோ – வில்லி:10 148/2
பொங்கு அளி நிகழும் கஞ்ச புரவலன் ஒழிவு கண்ட – வில்லி:11 38/3
வண்டு-தான் முரலும் கஞ்ச மாலையான் பயிற்றுவித்து – வில்லி:22 92/1
கஞ்ச மாமனை வென்றவன் செயல் கண்ணிலானொடு உரைத்த பின் – வில்லி:26 1/2
கஞ்ச வான் பொய்கையில் கராவின் வாய் படு – வில்லி:41 188/3
கஞ்ச நாள் மலர் கண் புனல் சோர்தரும் – வில்லி:46 231/3

மேல்


கஞ்சன் (5)

கஞ்சன் பட உதைத்த காலானை கண்டு உருகி – வில்லி:10 81/2
கஞ்சன் எனும் மாமனொடு காளை அமர் செய்தான் – வில்லி:10 124/1
கொழுந்து போல் எயிறு ஓர் இரண்டையும் கஞ்சன் குஞ்சரம் என பிடுங்கினனால் – வில்லி:15 16/4
காடு படு துளவோன் முன் வர விடு கஞ்சன் மழ களிறு ஒக்குமால் – வில்லி:34 25/2
மாதுலன் ஆகியும் ஏதிலன் ஆகிய வஞ்சன் கஞ்சன் வரவிட்ட – வில்லி:44 1/1

மேல்


கஞ்சனை (3)

சுராசுரர் வியக்கும் கஞ்சனை மலைவான் சூரன் மா மகன் வயிற்று உதித்தான் – வில்லி:10 116/3
கஞ்சனை முனிந்தோன் இவன் முடி தலை மேல் கதிர் மணி திகிரி ஏவினனே – வில்லி:10 137/4
கஞ்சனை மலைய எண்ணி கரிய பேய் முலைப்பால் உண்ட – வில்லி:11 18/3

மேல்


கஞ்சனையும் (1)

நின்றது ஒர் தூணிடை வந்தனை யானை முன் நின்றனை கஞ்சனையும்
கொன்றனை மன் அவையூடு உரிய பல கூறை கொடுத்தனையே – வில்லி:41 219/3,4

மேல்


கஞ்சுக (1)

ஞான கஞ்சுக விதுரன் வாழ் மனையில் நாயகனும் – வில்லி:27 83/1

மேல்


கஞ்சுகன் (2)

ஞான கஞ்சுகன் நகரியை எங்ஙனே நாம் வியப்பது மன்னோ – வில்லி:11 55/4
மான கஞ்சுகன் ஆறு அடி ஏழ் அடி மாறி நின்றிடவே பிழைபோதலின் – வில்லி:46 184/3

மேல்


கஞல (1)

விண்ணும் மண்ணகமும் தெரிவுறா வழக்கின் வெம் களம் முழுவதும் கஞல
அண்ணல் அம் தட கைக்கு எதிர் இலா வண்மை ஆண்தகை அரசுடன் அடைந்தான் – வில்லி:45 3/3,4

மேல்


கஞலி (1)

கரை செய் கடல் என எறி வளி என மிசை கஞலி உரும் எறி கனம் என அதிரவே – வில்லி:44 24/4

மேல்


கஞலின (1)

கக படலமும் முறை கஞலின களமே – வில்லி:13 140/4

மேல்


கட்செவி (5)

கானவருடனே தக்ககன் என்னும் கட்செவி கெடும் என கரைந்தான் – வில்லி:9 28/4
கைம்மலை உரிவையோடு கட்செவி கச்சும் சாத்தும் – வில்லி:12 34/1
கண்ணில் உறை நாகர்களில் யார் அடி படாதவர்கள் கட்செவி மகீபன் முதலோர் – வில்லி:12 107/3
கண்டு இரு கண்ணும் இதயமும் களிப்ப கட்செவி பேர் அணை மறந்து – வில்லி:18 14/1
கட்செவி எழுதும் கொடி உடை கொடியோன் கன்னனை கடைக்கணித்தருளி – வில்லி:42 208/1

மேல்


கட்டவும் (1)

கரம் கரத்தொடு பிணங்கவும் தமது கால்கள் கால்களொடு கட்டவும்
சிரம் சிரத்தினொடு தாக்கவும் கொடிய சிங்க ஏறு அனைய திறலினார் – வில்லி:4 58/1,2

மேல்


கட்டழகு (1)

கட்டழகு உடைய வீரன் மகேந்திர கணையால் வீக்க – வில்லி:13 80/2

மேல்


கட்டழகுடை (1)

அசைவு இல் வன் திறல் பகை முனை நிருபரை அடைய வென்ற கட்டழகுடை அபிமனை – வில்லி:41 123/3

மேல்


கட்டழித்தோன் (1)

ஆகன்னம் உற செம்பொன் வரை வில் வாங்கி அவுணர் புரம் கட்டழித்தோன் அடியில் வீழ்ந்து – வில்லி:7 49/1

மேல்


கட்டாண்மை (2)

கன்ன பெயர் காளை மறை அந்தணர்க்கு என்ன கட்டாண்மை உண்டு – வில்லி:40 84/3
கை வரு பல் படைக்கும் ஒரு வீரர் ஒவ்வா கட்டாண்மை அரசே இ களத்தில் இன்றே – வில்லி:45 17/3

மேல்


கட்டாண்மைக்கு (1)

கறங்கு எனவே சூழ்வந்து பொருதான் வீமன் கட்டாண்மைக்கு இது பொருளோ கருதுங்காலே – வில்லி:46 84/4

மேல்


கட்டி (5)

காய்ந்த சாயக நாழிகை கட்டி அ காண்டிவம் கரத்து ஏந்தி – வில்லி:9 8/3
நீல மணி திருக்கண்டம் நிலவு எழவே பலகறை பூண் நிறைய கட்டி
கோல மணி குழைகளினும் குழையாக பிணையல் மலர் கொண்டு சாத்தி – வில்லி:12 83/1,2
சீறி வரு துருபதனை தேரில் கட்டி சென்று குருதக்கிணை செய் சிறுவன் நீயோ – வில்லி:12 97/2
கன்னல் கட்டி முதல் பல தீம் கனி நெய்யுடனே இனிது அருந்தி – வில்லி:17 14/2
சூழ வன் பதாகை கட்டி தோரணம் பலவும் நாட்டி – வில்லி:22 117/3

மேல்


கட்டிய (1)

கந்தருவர் அன்று உன்னை கட்டிய தோள் வலி கொண்டோ – வில்லி:46 164/3

மேல்


கட்டியே (1)

கட்டியே குறங்கு குறங்குடன் பகைப்ப கரம் கரத்தொடு நனி பிணங்க – வில்லி:15 18/3

மேல்


கட்டின (1)

கட்டின கழை பொரு கவள யானையே – வில்லி:11 107/4

மேல்


கட்டினவே (1)

சிலசில கைத்தலம் அடு கழலில் பல செறி கழல் கட்டினவே
சிலசில கைத்தலம் இறுகு புயத்திடை செறி தொடை இட்டனவே – வில்லி:27 204/1,2

மேல்


கட்டினன் (1)

கட்டினன் குறங்கை குறங்கினால் வீசி கம்பம் உற்று அகிலமும் கலங்க – வில்லி:15 14/3

மேல்


கட்டினார் (1)

கட்டினார் விழுந்தார் சில காளையர் – வில்லி:29 34/4

மேல்


கட்டினான் (2)

உற்ற நிரைநிரை பத்திபட வலி ஒத்த பகடுகள் கட்டினான்
நெற்றி மிசை ஒரு கொற்ற அடல் அரி நிற்பது என ஒளிர் பொற்பினான் – வில்லி:4 48/3,4
கரிஞ்சம் என்று உள்ள பேர் வியூகமும் கட்டினான் – வில்லி:34 5/4

மேல்


கட்டு (7)

கச்ச கச்ச பல கத்தை விட்டு உனது கட்டு உரத்தினொடு கட்டுவாய் – வில்லி:4 55/4
காலை-வாய் அருக்கன் பனி நுகர்ந்து என்ன கட்டு அற காண்டவம் என்னும் – வில்லி:9 34/1
கட்டு அழலின் இடை நின்ற காளை மீள கடும் கணைகள் ஒரு மூன்று கடிதின் வாங்கி – வில்லி:12 100/3
கட்டு ஆர் முது கார்முக வீரனும் முன் – வில்லி:13 71/1
தன் கட்டு ஆண்மை தன் முனொடு ஒப்பான் – வில்லி:42 98/4
கட்டு அழல் வேள்வி தாதை இறந்த களம் கண்டான் – வில்லி:43 30/4
கழிந்த நீர்க்கு அணை கோலி வந்து எதிர்ந்து தன் கார்முக கட்டு ஆண்மை – வில்லி:46 49/3

மேல்


கட்டுக (1)

மாயவனும் அன்பன் மனம் அறிவான் கட்டுக என்று – வில்லி:27 35/1

மேல்


கட்டுண்டும் (1)

முடை எடுத்த நவநீதம் தொட்டு உண்டும் கட்டுண்டும் முன் நாள் நாக – வில்லி:42 172/1

மேல்


கட்டும் (1)

நீ தேவன் என்று அறிந்து நெஞ்சால் தனை கட்டும்
சாதேவன் கண் களிக்க தானேயாய் முன் நின்றான் – வில்லி:27 36/1,2

மேல்


கட்டுமாறு (1)

என்னை நீ கட்டுமாறு எவ்வாறு என மாயன் – வில்லி:27 34/2

மேல்


கட்டுரை (9)

பேசிய கட்டுரை கேட்ட பெற்ற தாய் – வில்லி:4 21/2
கார் இருள் கங்குல் மைந்தர் கட்டுரை கசிந்து கேட்டாள் – வில்லி:5 67/4
கயிலையின் பெருமை-தன்னை கட்டுரை செய்வது எங்ஙன் – வில்லி:12 35/2
காமம் மிக்க உன் கட்டுரை சாப நோய் – வில்லி:12 174/1
கருத்துடன் நின்று இவை கட்டுரை செய்வான் – வில்லி:14 73/4
கண்ணின் நின் உரு காணினும் மற்று அவன் கன்னம் இன்புற கட்டுரை கேட்பினும் – வில்லி:21 16/3
கரியவன் புகல் கட்டுரை கேட்ட பின் காமபாலனும் சொன்னான் – வில்லி:24 3/4
களையும் மா புயல் இருவரும் ஒழி-மின் நும் கட்டுரை இனி என்றான் – வில்லி:24 4/4
முனி_மகன் புகல் கட்டுரை மறுத்த பின் முனிவு உறாவகை போருக்கு – வில்லி:45 183/1

மேல்


கட்டுரைசெய்தான் (1)

கன்றிய மனத்தினோடும் கட்டுரைசெய்தான் மன்றல் – வில்லி:10 126/3

மேல்


கட்டுரைத்த (2)

காலகேயர் விசயன் நின்று கட்டுரைத்த உறுதி கேட்டு – வில்லி:13 124/1
கல் கொண்டு கல்மழை முன் காத்த கள்வன் கட்டுரைத்த மொழிப்படியே கருதார் போரில் – வில்லி:43 34/1

மேல்


கட்டுரைத்தனர் (1)

முகம் மலர்ந்து நின்று அதிர சிரித்தனர் முதிர வஞ்சினம் பல கட்டுரைத்தனர்
மகிபர் கண்ட கண்டவர் சித்தம் உட்கிட வரை இரண்டு வெம் சமர் கற்பது ஒக்கவே – வில்லி:45 148/3,4

மேல்


கட்டுரைத்தனன் (1)

காமியாத முனிக்கு நல் உரை கட்டுரைத்தனன் இவர்கள் இ – வில்லி:26 17/2

மேல்


கட்டுரைத்தாள் (1)

கான் நின்ற குழலாளும் மன்னற்கு முன் கட்டுரைத்தாள் அரோ – வில்லி:14 127/4

மேல்


கட்டுரைத்தான் (1)

மறம் திகழ் தோள் இருவருக்கும் மா மாயன் கட்டுரைத்தான் – வில்லி:46 150/4

மேல்


கட்டுரைப்படியே (1)

கண்ணன் அங்கு அருளி செய்த கட்டுரைப்படியே சங்கவண்ணனுக்கு – வில்லி:25 18/1

மேல்


கட்டுரைப்பான் (1)

கன்று கொடு விள எறிந்த கண்ணன்-தானும் கன்னனுக்கு கட்டுரைப்பான் கடவுள் நாதன் – வில்லி:45 250/2

மேல்


கட்டுவனேல் (1)

நேராக கை பிடித்து நின்னையும் யான் கட்டுவனேல்
வாராமல் காக்கலாம் மா பாரதம் என்றான் – வில்லி:27 33/3,4

மேல்


கட்டுவாய் (1)

கச்ச கச்ச பல கத்தை விட்டு உனது கட்டு உரத்தினொடு கட்டுவாய் – வில்லி:4 55/4

மேல்


கட்புலன்கள் (1)

மேய கட்புலன்கள் களித்திட திருமுன் நின்றனன் விச்சுவகன்மா – வில்லி:6 8/4

மேல்


கட்புலனாக (1)

கட்புலனாக வேறு ஓர் யோனியும் காண்கலாத – வில்லி:16 33/1

மேல்


கட (30)

வெம் கய கட கரி வேந்தன் மா மன – வில்லி:1 57/3
சோனை மா மதம் சோரும் கட தட – வில்லி:1 130/3
சுளிந்து வரும் கட களிற்று சுவேதவாகனன் கடக தோளின் மீது – வில்லி:8 11/2
கான மேதியும் கரடியும் ஏனமும் கட கரி குலம்-தாமும் – வில்லி:9 12/3
கட கரி உரிவை போர்த்த கண்_நுதல்_கடவுள் மாறி – வில்லி:10 104/1
மோதி வரு கட களிறும் காலாளும் பொறாது உரகர் முடிகள் சோர – வில்லி:10 130/2
உடைந்து உகு கட கரி மதமும் உன்னியே – வில்லி:11 90/2
குன்று உறை கட கரி குழாங்கள் சேனையின் – வில்லி:11 98/1
பெரும் கட மலை குலம் பெயர்த்தும் வந்தன – வில்லி:11 103/1
இரும் கட களிறு தேர் எண் இல் சேனை கண்டு – வில்லி:11 103/3
நோன் தாள் வெம் கண் கட களிற்று நுழை வேல் அரசன் நுவறலுமே – வில்லி:11 212/1
கட களிறு அன்று உரித்த பிரான் கண்டவர்கள் வெருவர முன் கொண்ட கோலம் – வில்லி:12 84/3
கையுடை கயிலை அன்ன கட கரி பிடரின் வைத்து – வில்லி:13 150/1
கரட கட வெம் களி யானை கவன மான் தேர் – வில்லி:23 26/1
அந்தன் ஆகிய கந்து அடர் கட களிற்று அரசனும் அவன் தந்த – வில்லி:24 9/3
பிடர் வலி கட கரிகளின் செறி பிடிகளின் புனை முடிகளின் – வில்லி:28 49/1
வென்னிடு கட கரி வீரன் வீமன் முன் – வில்லி:30 19/1
பாசறை புக கடவினார் கட களிற்றின் அணி பாய் பரி அணி படைஞரே – வில்லி:30 29/4
மலை ஒத்து அதிரும் கட களிறும் வய மா அணியும் மான் தேரும் – வில்லி:31 13/1
நீடும் கட கரியின் கர நிரை அற்றன நதியாய் – வில்லி:33 19/1
சயில வெம் கட கரி தானையும் தாமுமே – வில்லி:34 2/4
கோடு முதலொடு வாளிகளின் இற வீழ்வ பல கட குஞ்சரம் – வில்லி:34 25/1
மாலும் மத கட சாலும் நுதலும் மருப்பும் ஒரு கையும் வதனமும் – வில்லி:34 26/1
வரி வில் வெம் கட கரியின் வந்த தாரகனும் மா மயில் குகனும் அன்றியே – வில்லி:35 6/3
கதை கொடு பனை கை வீசி எதிர்வரு கட கரியின் நெற்றி ஓடை அணியொடு – வில்லி:40 50/1
மருள் படு கருத்திடை கதுவு சீற்றமும் மத கட களிற்று அதி மதமுமாய் புடை – வில்லி:42 196/3
என்பு உற ஊறி விழும் கட தாரையின் ஏயின ஓடைகளே – வில்லி:44 50/2
கட கரி ஏனமொடு ஒத்தன அம்பொடு போன கரத்தனவே – வில்லி:44 61/1
துனை வெம் கபோல விகட கட கரி துரகம் பதாதி இரதம் அளவு இல – வில்லி:44 72/1
குன்றின் அருவிகள் போல் மத தாரைகள் கொண்ட கட தட வாரண மா மிசை – வில்லி:45 65/1

மேல்


கடக்க (1)

கல் தவர் வணக்கினாற்கும் கடக்க அரும் வலியின் மிக்கோர் – வில்லி:13 16/2

மேல்


கடக்கும் (1)

கன்றிய மறையோன் சாபம் நீர் கடக்கும் கருத்து மற்று யாது-கொல் என்றான் – வில்லி:10 144/4

மேல்


கடக (10)

சுளிந்து வரும் கட களிற்று சுவேதவாகனன் கடக தோளின் மீது – வில்லி:8 11/2
தூணொடு பறம்பு வாங்கும் சுடர் மணி கடக தோளான் – வில்லி:13 145/4
கொண்ட மா மேரு ஒத்த குங்கும கடக தோளான் – வில்லி:20 2/2
வில் இயல் கடக திண் தோள் விந்தரன் விந்தன் என்று – வில்லி:28 17/3
கடக நாதனுடன் அணிந்து நின்றனன் களத்திலே – வில்லி:30 6/4
துங்க கடக திரள் தோள் புடையா – வில்லி:32 20/3
பூண் ஆர் கடக கையொடு புகர் வாளமும் மண் மேல் – வில்லி:41 113/3
சந்து அணி கடக வாகு நீள் சிகர சயத்திரதனை ஒரு பகலில் – வில்லி:42 8/3
வெடித்தது முகட்டு உயர் கடக மேல்தலை விபத்து என இப திரள் வெருவு தாக்கின – வில்லி:42 201/2
வீச்சினால் அறையுண்டும் கடக வாகு வெற்பினால் இடியுண்டும் வெகுளி கூரும் – வில்லி:43 40/3

மேல்


கடத்தல் (1)

ஆடு திரை கடல் நீந்தி ஏறினர்க்கு கழி கடத்தல் அரியது ஒன்றோ – வில்லி:46 16/3

மேல்


கடத்தி (1)

கை கொண்ட நிரையை கடத்தி பொலம் பொன் கழல் காலினான் – வில்லி:22 13/2

மேல்


கடத்தில் (1)

அம் சில் வார் குழலி ஆக என்று ஆங்கு ஒரு கடத்தில் வைத்தான் – வில்லி:2 71/4

மேல்


கடத்து (1)

ஒரு பகல் விசயன் மார்பம் ஊடுருவ ஒழுகு வெம் கடத்து ஒருத்தலின் மேல் – வில்லி:45 13/1

மேல்


கடந்த (8)

குழை புறம் கடந்த செம் கண் குறு நகை கொவ்வை செ வாய் – வில்லி:5 20/1
உரை நிலம் கடந்த சீர் உரைகொள் பேரினான் – வில்லி:11 101/4
பண் நலம் கடந்த மென் சொல் பாவையை பழிக்க நீ இன்று – வில்லி:11 201/3
வெற்பு இரண்டினில் வேலை முன் கடந்த தாள் நீட்டி – வில்லி:14 22/1
சென்று இறைஞ்சினன் திரை கடல் கடந்த சேவடி மேல் – வில்லி:14 37/4
சேயிடை பரந்த மார்பர் சேணிடை கடந்த தோளர் – வில்லி:14 85/2
வெருவரும் மற்போர் கடந்த மடையன்-தன்னை வீமன் என அயிர்க்கின்றேன் வேந்தே மற்றை – வில்லி:22 138/3
கடந்த ஞானியர் கடவுளர் காண்கலா கழல் இணை சிவப்பு ஏற – வில்லி:28 1/2

மேல்


கடந்தன (1)

கரி சில பாகையும் கை கடந்தன
அரிவையர் பலர் துயில் அனந்தலோடு தம் – வில்லி:11 118/2,3

மேல்


கடந்தனன் (1)

ஆய்ந்த நூல் வெள்ளம் கடந்தனன் கரை கண்டு அருந்ததிபதி திருவருளால் – வில்லி:1 93/2

மேல்


கடந்தான் (2)

என்னே என்னே ஆதவன் வான் இடையும் கடந்தான் முனிவன் வரும் – வில்லி:17 8/1
இதரம் கடந்தான் உதிட்டிரன் என்று இவன்-பால் மீண்டும் எய்தினனால் – வில்லி:17 12/4

மேல்


கடந்திட்டானே (1)

கலங்கி விழ கனம் அதிர்வ போல ஆர்த்து காஞ்சன பேர் எழில் வனமும் கடந்திட்டானே – வில்லி:14 17/4

மேல்


கடந்து (15)

ஏறினான் கடந்து அரி ஏறு போன்றுளான் – வில்லி:3 9/4
தங்கள் மா நகர் கடந்து வண் சாயையும் தபனனும் என சென்றான் – வில்லி:11 88/4
வன நெறி கடந்து போய் மன்னவர்க்கு எலாம் – வில்லி:11 97/1
புரை நிலம் கடந்து அறம் புரியும் நீர்மையான் – வில்லி:11 101/3
கானலும் இ வகை கடந்து காவலன் – வில்லி:11 105/3
மன்னும் வால்-தனை கடந்து போ வல்லையேல் என்றான் – வில்லி:14 27/4
சிந்து சீகர சிந்து முன் கடந்து செம் தீயால் – வில்லி:14 35/3
மல்கு நீர் பண்ணை மருதமும் கடந்து வன்னியில் பிறந்த மா மயிலும் – வில்லி:19 6/2
இராவிடை விரைவின் ஆறு இடை கடந்து ஓர் எண்ணமும் இருக்கையும் வாய்ப்ப – வில்லி:19 7/2
விலங்கல் மா மதில்களும் புற வீதியும் கடந்து ஆங்கு – வில்லி:22 33/1
இந்துவின் கதிர் கண்டு மேன்மேலும் உற்று இரங்கி வான் கரை கடந்து ஏறும் – வில்லி:27 245/3
மாகம்-தனில் சென்று அமர் கடந்து வரும் மைந்து உடையோன் திருமைந்தன் – வில்லி:31 8/2
போன திண் சிகண்டி-தனை மீளவும் கொணர்ந்து பல பூசலும் கடந்து இரதம் மேல் – வில்லி:38 33/1
அரன் முடி அணிந்த தாமம் இது என அடிகொடு கடந்து போக வெருவுவர் – வில்லி:41 48/1
இடையில் வந்துவந்து எதிர்த்தவர் யாரையும் கடந்து
புடை வரும் தனது அனீகினி நிழல் என போத – வில்லி:42 110/1,2

மேல்


கடந்தோன் (1)

காத்து அகிலமும் தன் குடை நிழல் படுத்தும் காவலர் நீதியை கடந்தோன்
சேத்து அகில் புழுகு சந்தனம் கமழும் திரு புயத்து அணிதரும் திரு தார் – வில்லி:42 218/2,3

மேல்


கடப்ப (1)

மரு வரும் கமல மாலையான் கடப்ப மாலையான் என மனம் களித்து – வில்லி:46 213/2

மேல்


கடப்பது (2)

கலங்கிய துவாரபாலர் நின் சாபம் கடப்பது எ காலமோ என்றான் – வில்லி:10 143/4
குரங்கின் வால் இது கடப்பது இங்கு அரியதோ கூறாய் – வில்லி:14 28/4

மேல்


கடப்பான் (1)

செரு செய்வான் வரு சேனை வெண் திரையையும் கடப்பான்
பரு சிலம்பில் நின்று உகைதரு பாவனை போல – வில்லி:22 60/1,2

மேல்


கடம் (1)

சின கடம் ஒழுகும் கன்ன களிற்றினான் திட்டத்துய்மன் – வில்லி:5 30/3

மேல்


கடம்பு (1)

கன்னி இளம் தளிர் கடம்பு மலர்ந்தது என்ன கண்ட விழி இமையாத காட்சி காணா – வில்லி:7 56/3

மேல்


கடல் (113)

ஏழ் பெரும் கடல் மா நிலம் எங்கும் நல் அறமே – வில்லி:1 2/1
கேட்ட அ கணத்தில் கடல் புறத்து அரசை கேண்மையோடு அடைந்து இளவரசும் – வில்லி:1 103/1
பழுது பட்டது இ குருகுலம் மீள நின் பார்வையால் கடல் ஞாலம் – வில்லி:2 9/3
அரிது எனாது நீ இயற்றினை நெடும் கடல் அவனி மேல் யார் வல்லார் – வில்லி:2 28/2
கைதவம் இன்றி எண் எண் கலை கடல் கரையும் கண்டு – வில்லி:2 88/2
எழு கடல் நிலத்து அரசை ஈம விதி செய்ய – வில்லி:2 104/2
இன்னணம் வளரும் காலை எறி கடல் உடுத்த அல்குல் – வில்லி:2 110/1
மேகலை நெடும் கடல் வளைந்த தரணி-கண் ஒரு வில்லி என வின்மை உடையான் – வில்லி:3 49/3
மன்னும் கடல் ஆர் அமுது என்ன வழங்கு சுருதி அவி நலத்தால் – வில்லி:3 89/2
எழு கடல் படை யாவையும் இவன் வழியனவே – வில்லி:3 118/3
மோகரித்து அவுணரை தடிந்து கடல் முளரி நாயகனும் மூழ்கினான் – வில்லி:4 61/4
திருந்து ஆர் மன்றல் குழல் அணங்கின் செவிலி தாயர் கடல் கடைந்து – வில்லி:5 34/1
கங்குல் பவள வனம் மீது கடல் தரங்கம் – வில்லி:5 95/1
துறக்கமும் ஒளித்தது இலங்கையும் வெருவி தொடு கடல் சுழி புகுந்ததுவே – வில்லி:6 24/4
தங்கள் கடல் தண் முத்தை கண் முத்தால் நீறு ஆக்கும் தக்கோர் ஆய்ந்த – வில்லி:7 32/2
அஞ்சல் இனி உனக்கு உரியள் யான் பயந்த கடல் பிறவா அமுதம் என்றான் – வில்லி:7 36/4
கண்டு மனம் களி கூர சென்று மேலை கடல் கண்டான் உரகதலம் கண்டு மீண்டான் – வில்லி:7 47/4
மை கடல் வெளுக்க கறுத்த மெய் மகவான் வழங்கிய ஆகுதி அனைத்தும் – வில்லி:9 35/3
நெய் கடல் சொரிந்தது என்னுமாறு அருந்தி நீடு வான் முகடு உற நிமிர்ந்தான் – வில்லி:9 35/4
வான் மருச்சுதனும் ஈர்_இரண்டு கடல் வய வரூதினியின் வர்க்கமும் – வில்லி:10 42/1
மன்னி நாடு கடல் கொண்ட கை முனிவன் வைகும் மா மலயம் நண்ணினான் – வில்லி:10 59/3
கானல் அம் கடல் சூழ் வையம் காவலன் காவல் என்றான் – வில்லி:10 102/3
பைம் கடல் பருகு மேகம் பரிதியை மறைத்தது என்ன – வில்லி:10 105/2
பராவ அரும் முதன்மை பாண்டவர் கடல் பார் பண்புற திருத்தி ஆண்டிருந்தார் – வில்லி:10 152/4
அம் தண் அம்புலி கண்ட பைம் கடல் என அவனும் மெய் குளிர்ந்திட்டான் – வில்லி:11 56/4
சென்றபோது வெம் படை கடல் செய்தது ஓர் சேதுபந்தனம் போலும் – வில்லி:11 79/4
நாடு மால் வரை கடல் வனம் எனும் நிலன் நாலுமே ஒன்றாக – வில்லி:11 83/3
அரும் கடல் வாய் திறந்து அலறி ஆர்த்ததே – வில்லி:11 103/4
அருக்கன் குட கடல் மாளிகை அணி தேரொடு அடைந்தான் – வில்லி:12 154/4
தோயமாபுரம் என்று உண்டு தொடு கடல் அழுவத்து ஒன்று – வில்லி:13 22/1
சென்று உகாந்த திரை கடல் ஆர்ப்ப போல் – வில்லி:13 51/3
திசை-தொறும் குருதி நீத்தம் திரை கடல் சென்று மண்ட – வில்லி:13 79/2
கவசத்தொடு மெய் கடல் வீழ கடுகி அற்றை – வில்லி:13 98/2
ஊரும் குருதி கடல் பொங்கி உவர் கடல் மேல் – வில்லி:13 100/3
ஊரும் குருதி கடல் பொங்கி உவர் கடல் மேல் – வில்லி:13 100/3
தத்தி குருதி கடல் பொங்க தனித்தனி நின்று – வில்லி:13 101/1
வங்கம் எறி கடல் கடைந்து வானோர்க்கு எல்லாம் மருந்து விருந்து அருளிய மந்தரமும் காட்டி – வில்லி:14 9/3
சென்று இறைஞ்சினன் திரை கடல் கடந்த சேவடி மேல் – வில்லி:14 37/4
மண்டி எங்கு எங்கும் மேன்மேல் மறி கடல் முகக்கும் நீல – வில்லி:14 90/1
அவர் வெகுண்டு அழன்று மேன்மேல் அலை கடல் போல ஆர்த்து – வில்லி:14 102/1
உண்டோம் உண்டோம் உம்பருக்கும் உதவா ஓத கடல் அமுதம் – வில்லி:17 13/1
என் அலது இல்லை இந்த எழு கடல் வட்டத்து என்றான் – வில்லி:20 4/2
காடு என்று மலை என்று நதி என்று கடல் என்று கடல் ஆடை சூழ் – வில்லி:22 4/1
காடு என்று மலை என்று நதி என்று கடல் என்று கடல் ஆடை சூழ் – வில்லி:22 4/1
கரை காண அரிதான கடல் ஒத்த வெம் சேனை கை சூழவும் – வில்லி:22 9/1
தொட்ட பைம் கடல் சூரியன் தோன்றும் முன் தோன்றி – வில்லி:22 24/3
அலை கடல் புவி அரசரில் ஆர் எதிர் நிற்பார் – வில்லி:22 37/4
கடல் பெரும் படை கூடி நாளை அணிந்த வெய்ய களத்தில் நான் – வில்லி:26 14/3
அரும் தவ கடல் மீள அத்தினபுரி அடைந்து அவனிபனுடன் – வில்லி:26 18/2
அரவ நெடும் கடல் ஆடை அவனி எலாம் தனி ஆளும் அரசு-தன்னில் – வில்லி:27 7/2
நீத்த நெடும் கடல் எழு பார் அடல் ஐவர் பெறுவர் எனும் நிகழ்ச்சி பொய்யோ – வில்லி:27 24/3
வரை எலாம் பல வனம் எலாம் கடல் எலாம் வளைந்த – வில்லி:27 62/1
அளைந்த ஆர் இருள் கடல் பொறாது ஒரு புடை அண்டம் – வில்லி:27 96/1
வளைந்த ஏழ் கடல் வற்ற மேல் வடவையின் முக தீ – வில்லி:27 96/3
கழி கடல் சேனை சூழ கங்குலின் வளைந்திட்டாலும் – வில்லி:27 171/3
முந்து அமரர்க்கு அமுதம் தர மை கடல் முன் சுழல சுழலும் – வில்லி:27 196/3
முட்டிய தொல் குருதி கடல் மல்கலின் முட்டி கொள் பல் விரலால் – வில்லி:27 197/1
மட்டு அற வல் விறல் உற்று எதிர் செல் கவி மை கடல் எல்லையிலே – வில்லி:27 197/3
எ புவி நிற்பன எ கிரி நிற்பன எ கடல் நிற்பன என்று – வில்லி:27 198/1
கொண்டல் முழக்கு என அம் புவியை கடல் கொண்டு எழுதற்கு எதிரும் – வில்லி:27 199/1
ஒன்றுபட கடல் அம்பு முகப்பன உம்பர் குல தருவும் – வில்லி:27 200/1
கன்னன் விசயன்-தனை கொல்லின் கடல் பார் முழுதும் கண் இல்லா – வில்லி:27 230/1
மை வரும் கடல் பார் அனைத்தையும் எனக்கே வழங்குவர் வழங்கினால் யான் என் – வில்லி:27 258/3
சேனை ஏழும் அக்குரோணிகள் திரண்டன திரை கடல் ஏழ் என்ன – வில்லி:28 8/2
இடி படப்பட வரு முகில் குலம் என நிரை கடல் என நெடும் – வில்லி:28 41/1
எழு கடல் கொதித்தது என எழு புவி மறித்தது என எழு முகில் இடித்தது எனவே – வில்லி:28 62/4
பம்பி மேல் எறிதரு பவனனால் கடல்
அம்பி மேல் விழ விழும் அம்பி போன்றவே – வில்லி:30 15/3,4
விரி திரை நெடும் கடல் விசும்பு தூர்த்த நாள் – வில்லி:30 16/3
அலை கால் வெள்ள கரும் கடல் போல் அதிரா நின்ற ஆகவத்தில் – வில்லி:32 31/1
வென்றனன் அரக்கன் என்று விரி கடல் போல ஆர்த்தது – வில்லி:36 23/3
பவனன் மை கடல் வடவையின் முனிதரு பருவம் ஒத்தது படுகளம் முழுதுமே – வில்லி:41 88/4
கனல் வளைந்து சுட்டு அனிலமும் எறிதரு கடல் அதிர்ந்து என கனம் அதிர்வன என – வில்லி:41 121/2
அலை நெடும் கடல் தரணிபர் அனைவரும் அமரரும் துதித்தனர் முகடு அதிரவே – வில்லி:41 126/4
அலை எறிந்து மை கடல் புரளுவது என அரவம் விஞ்சியிட்டது களம் அடையவே – வில்லி:41 130/4
பரக்கும் வெண் திரை கடல் பார் எலாம் உடன் – வில்லி:41 246/3
அன்ன வாவியை வளைத்தனர் கடல் வளை ஆழி மால் வரை என்ன – வில்லி:42 70/2
மன்னு வார் கழல் மகபதி மதலை அ வரூதினி கடல் கண்டான் – வில்லி:42 70/4
இரங்கும் ஆழ் கடல் பேர் உக இறுதியில் எறியும் – வில்லி:42 115/3
சிந்து சோரி போய் பெரும் கடல் அலைத்திட சிதைந்தார் – வில்லி:42 117/4
ஏகுகின்றது கண்டு பெரும் கடல் ஏழும் மொண்டு விழுங்கி அதிர்ந்து எழு – வில்லி:42 121/1
ஏழு மண்டலமும் புதையும் பரிசு ஏறுகின்ற தரங்க நெடும் கடல்
ஊழியும் பெயர்கின்றது எனும்படி ஓதை விஞ்ச உடன்று சினம் கொடே – வில்லி:42 125/3,4
தாகித்தது இப்பொழுதே கொன்று உனக்கு கடல் ஞாலம் தருவேன் என்றான் – வில்லி:42 179/4
கடல் வடிம்பு அலம்ப நின்ற கைதவன்-தன்னோடு ஓதி – வில்லி:43 18/1
கொண்டலின் முழக்கு ஈது என்ன குரை கடல் ஒலி ஈது என்ன – வில்லி:44 17/2
கரை செய் கடல் என எறி வளி என மிசை கஞலி உரும் எறி கனம் என அதிரவே – வில்லி:44 24/4
செய் கடல் ஆம் என வந்து சிவந்த கவந்தம் அலைந்தனவே – வில்லி:44 58/1
பொரு கடல் ஒத்த பெரும் குருதி கடல் போத இரைந்தனவே – வில்லி:44 60/1
பொரு கடல் ஒத்த பெரும் குருதி கடல் போத இரைந்தனவே – வில்லி:44 60/1
பெருக்க உண்டாக மீண்டும் குண கடல் பிறந்திட்டானே – வில்லி:44 91/4
ஒற்றை வெண் சங்கும் பல் வகை பறையும் ஓத வான் கடல் என ஒலிப்ப – வில்லி:45 2/3
அத்தினபுரியும் ஈர்_இரு கடல் சூழ் அவனியும் நின்ன ஆம் என்றான் – வில்லி:45 7/3
வங்க மறி கடல் சூழ் எழு பார் வலம் வந்த மனு குல சோழனை மாகதன் – வில்லி:45 66/2
காலினால் துகைத்து வேலை கனை கடல் ஏழும் முன் நாள் – வில்லி:45 111/1
கூற்று என கொண்டல் என்ன குரை கடல் என்ன சூறை – வில்லி:45 116/1
நிலை கலங்கினும் நெடும் கடல் கலங்கினும் நிலம் கலங்கினும் சேடன் – வில்லி:45 184/2
அரியும் அஞ்சினன் தூளியால் அலை கடல் அடைய வற்றிடும் என்றே – வில்லி:45 186/4
பரவு ஓத நெடும் கடல் சூழ் புவியில் பரிதாபம் ஒழித்த பனி குடையோய் – வில்லி:45 207/4
தாண்டிய தரங்க கரும் கடல் உடுத்த தரணியில் தளர்ந்தவர் தமக்கு – வில்லி:45 238/1
பெருத்த கடல் சுவறிய அ பெருமை-தனை எப்படி நாம் பேசுமாறே – வில்லி:45 259/4
ஆடு திரை கடல் நீந்தி ஏறினர்க்கு கழி கடத்தல் அரியது ஒன்றோ – வில்லி:46 16/3
இருவருமே முனைந்துமுனைந்து இரவி கடல் விழும் அளவும் இகல் செய்தாலும் ஒருவர் – வில்லி:46 18/3
பார்த்தன் முன்பு நின்று அமர் புரிந்திலன் கடல் பார் புகழ் பரித்தாமா – வில்லி:46 52/4
மதி கண்ட பெரும் கடல் போல் குந்தி மைந்தர் வன் சேனை ஆர்ப்பதுவும் மன்னன் சேனை – வில்லி:46 74/1
நுதி கொண்ட கனல் கொளுத்தும் இராம பாணம் நுழை கடல் போல் நொந்ததுவும் நோக்கிநோக்கி – வில்லி:46 74/2
ஓத பைம் கடல் புடை சூழ் உலகு ஆளும் முடி வேந்தர் உறு போர் அஞ்சி – வில்லி:46 134/1
காள நிற கொண்டல் பெரும் கடல் முழுகி வெள்ளம் எலாம் கவர்வுற்று அண்ட – வில்லி:46 139/3
குன்று இடமும் கடல் இடமும் குறித்த நதிகளின் இடமும் – வில்லி:46 149/2
உன்னில் எதிர் இல் அதனுக்கு ஒலி கடல் சூழ் நிலத்து என்றான் – வில்லி:46 154/4
வலம் கொள் படை தலைவர் எலாம் வளைத்த கடல் என வாள – வில்லி:46 162/3
ஏழ் பெரும் கடல் சூழ் புவி பாரமும் ஏதமும் கெட ஏதம் இல் ஐவரும் – வில்லி:46 183/1
எம் பிரானை முராரியை மாயனை இம்பர் ஏழ் கடல் சூழ் புவி மேல் ஒரு – வில்லி:46 191/1
தேரொடு காய் கதிர் மொய்ம்பன் மேல் கடல் மூழ்கினன் மாலை கொள் – வில்லி:46 197/3
கனை கடல் பார் அளித்து அவரும் அ நகரின் அறநெறியே கருதி வாழ்ந்தார் – வில்லி:46 250/4

மேல்


கடல்-தன்னை (1)

கால் வந்து வேலை கடல்-தன்னை கலக்குமா போல் – வில்லி:41 82/2

மேல்


கடல்-வாய் (3)

குருகோடு இயையும் குருதி கடல்-வாய்
ஒரு கோடி தயித்தியர் ஆர் உயிர் உண்டு – வில்லி:13 74/1,2
அலைய தரங்கம் எறி கடல்-வாய் வடவானலம் போல் அவன் நின்ற – வில்லி:31 13/3
கார் போல் நனி அதிரா இதழ் மடியா எறி கடல்-வாய்
நீர் போல் உடன் மொய்த்தார் வெருவுற்று ஓடிய நிருபர் – வில்லி:41 107/3,4

மேல்


கடல்கள் (2)

நீல கடல்கள் இரண்டு ஆம் என நெஞ்சொடு ஒத்த – வில்லி:7 85/3
வருணனும் கடல்கள் வறத்தல் கண்டு அழிந்தான் மதியும் அ மதி முடித்தவனும் – வில்லி:9 49/3

மேல்


கடல்களினும் (1)

எ கடல்களினும் இனி பசை இலது என்று ஏழ்_இரு புவனமும் நடுங்க – வில்லி:9 35/1

மேல்


கடல்களும் (1)

முகில் இடித்து என எழு கடல்களும் மிக மொகுமொகுத்து என அனிலமும் அனலமும் – வில்லி:41 86/3

மேல்


கடல்புறத்தே (1)

கங்குல் எனும் பெரும் கடலை கரை கண்டாள் கடல்புறத்தே கதிரும் கண்டாள் – வில்லி:7 33/2

மேல்


கடல்வண்ணன் (2)

என்று அ பலற்கு கடல்வண்ணன் இயம்பினானே – வில்லி:7 80/4
என்று உரையாடி நெடும் கடல்வண்ணன் எழுந்தருள பிறகே – வில்லி:27 214/1

மேல்


கடல்வாணரின் (1)

அம்பி இழந்த பெரும் கடல்வாணரின் அலமந்தான் – வில்லி:46 99/4

மேல்


கடலாக (1)

ஆனாமல் சொரி கண்ணீர் ஆறு பெரும் கடலாக அழுது சோர்வாள் – வில்லி:46 240/2

மேல்


கடலாம் (2)

காக்குமாறு செம் கண் நிறை கருணை அம் கடலாம்
வீக்குமாறு அரனாம் அவை வீந்த நாள் மீள – வில்லி:1 1/2,3
உடையுண்டது ஒர் கடலாம் என ஓடும்படி அவர் மேல் – வில்லி:44 66/3

மேல்


கடலால் (1)

பொங்கும் கடலால் உலகம் பொன்றும் அன்று போலே – வில்லி:38 39/3

மேல்


கடலிடை (1)

ஓத வான் கடலிடை ஒளித்த வெற்பு என – வில்லி:3 12/1

மேல்


கடலிடையே (1)

விண் இழந்து பரந்த செழும் கடலிடையே மீன் இனங்கள் வீழ்ந்த போலும் – வில்லி:29 72/4

மேல்


கடலில் (5)

தன் தலைகள் அமிழாமல் எடுப்பான் மேரு தாழ் கடலில் நீட்டியது ஓர் தட கை போலும் – வில்லி:7 46/2
சத கோடி-தனக்கு ஒளித்து தடம் கடலில் புகும் கிரி போல் தளர்ச்சி கூர்ந்து – வில்லி:10 15/1
கமல நாயகன் கடலில் மூழ்கினான் – வில்லி:11 140/4
அலை தடம் கடலில் அமுதொடு உற்பவித்து ஆங்கு அமரர் வாழ் பதி குடி புகுந்தோர் – வில்லி:12 59/1
விரி ஓத நெடும் கடலில் வீழ்வதன் முன் விரைந்து உரகன் விழுங்கினானோ – வில்லி:42 170/1

மேல்


கடலின் (6)

புரண்டது குருதி வெள்ளம் ஊழி வெம் கடலின் பொங்கி – வில்லி:13 75/2
வேனில் வேள் அனையான்-தன் மேல் வெகுண்டு வெம் கடலின் பொங்கி – வில்லி:13 95/3
சொல்லிய நிருபர் தானை ஆறொடும் கடலின் சூழ்ந்தார் – வில்லி:28 17/4
வெம் கண் மாசுணத்தோன் வஞ்சனை கடலின் வீழ்ந்து அழுந்தாவகை எடுத்து இன்று – வில்லி:45 8/3
சங்கு ஓதையும் வண் பணை ஓதையும் நால் வகையாகிய தானை நெடும் கடலின்
பொங்கு ஓதையும் அண்டம் உடைந்திட அ புறம் உற்று அகலாது செவிப்பட மற்று – வில்லி:45 211/2,3
அணையார்-தம் படை கடலின் அரு நிலைக்கு கரை ஏறல் ஆன கோல – வில்லி:45 260/1

மேல்


கடலினுக்கு (1)

அ திகை-கண் இரு கடலினுக்கு நடுவான மண்டலம் அனைத்தினும் – வில்லி:10 55/1

மேல்


கடலினூடே (1)

கன கொண்ட கதிர் புதல்வன் பாடு அறிந்து மூழ்கியதால் கடலினூடே – வில்லி:45 262/4

மேல்


கடலுடை (1)

தன்தன் இச்சையின் அன்றி ஏழ் கடலுடை தராதலம்-தனை ஆளும் – வில்லி:16 15/1

மேல்


கடலும் (8)

போய் அவண் புகுந்த பொழுது பைம் கடலும் பூவையும் புயலும் நேர்வடிவின் – வில்லி:6 8/1
ஆர்த்தார் அகல் வானமும் ஆழ் கடலும்
தூர்த்தார் சுடர் வெம் படைகொண்டு எவரும் – வில்லி:13 68/1,2
எ கடலும் எ கிரியும் எ உலகும் உலகில் – வில்லி:23 1/1
மாதிரமும் மை கடலும் மாநிலமும் முட்ட ஒரு மாசு அறு சிவப்பு வடிவாய் – வில்லி:30 31/2
மேகமும் கரும் கடலும் நீலமும் கலந்த திரு மேனியும் சிவந்தது அறவே – வில்லி:38 32/4
ஒரு முனி ஏழ் கடலும் கரம் ஒன்றில் ஒடுக்கினன் மன்னனை மேல் – வில்லி:41 14/3
இடை வழங்கும் தரணி வளர் சனத்தொடு மடியும் என முழங்கும் பெரிய அரவம் எ கடலும் எழு – வில்லி:45 88/3
எ கடலும் எ கிரியும் எல்லா மண்ணும் இமையோரும் மானுடரும் எல்லாம் ஆகி – வில்லி:45 251/3

மேல்


கடலூடு (1)

வட்ட நெடும் கடலூடு மருத்து அன்று – வில்லி:14 81/3

மேல்


கடலே (2)

கங்கை மா நதி கால் வழி கருணை அம் கடலே
இங்கு நீ தனி நடந்தவாறு உரைத்தருள் என்றான் – வில்லி:27 89/3,4
கடைந்து அமுது அளித்த கருணை அம் கடலே கடும் பரி சந்தனம் கடவ – வில்லி:42 3/2

மேல்


கடலை (4)

கங்குல் எனும் பெரும் கடலை கரை கண்டாள் கடல்புறத்தே கதிரும் கண்டாள் – வில்லி:7 33/2
அடைந்தவர் இடுக்கண் அகற்றுதற்கு எண்ணி ஆடக பொருப்பினால் கடலை
கடைந்து அமுது அளித்த கருணை அம் கடலே கடும் பரி சந்தனம் கடவ – வில்லி:42 3/1,2
தானை அம் கடலை மிடல் உற வகுத்து தான் முதல் பேர் அணியாக – வில்லி:42 4/3
நால் திசையும் எழுந்து பெரும் கடலை மோதி நடு வடவை கனல் அவித்து நடவாநின்ற – வில்லி:46 81/3

மேல்


கடலையும் (1)

ஏல நெட்டு அடவி முறிய மோதி வெளியாக ஏழ் கடலையும் கடை – வில்லி:10 58/3

மேல்


கடலோடு (2)

ஆழ்ந்த பைம் கடலோடு ஒப்பான் அடுத்தனன் அங்கர்_கோமான் – வில்லி:44 84/4
கனை கடலோடு சூழ்ந்து கன்னனை காத்து நின்றார் – வில்லி:45 44/4

மேல்


கடலோடும் (1)

துன்னு படை கடலோடும் பொங்கி சூழ்ந்தார் – வில்லி:14 112/3

மேல்


கடவ (9)

காட்டிடை நீவிர் வைகி கடவ நாள் கழித்து மீண்டு – வில்லி:12 16/3
கானகம் போய் கரந்து உறைந்து கடவ நாள் கழித்ததன் பின் கானம் நீங்கி – வில்லி:27 27/1
காட்டு உவந்து முன் திரிந்து தம் கடவ நாள் கழித்து – வில்லி:27 90/2
களப்பலிக்கு உரியார் யாவர் கடவ நாள் யாவது என்ன – வில்லி:28 25/2
மருதும் சகடும் விழ உதைத்த வலவன் கடவ வாயு என – வில்லி:40 68/3
வயத்து இரதம் மால் கடவ வந்து எதிர் தோன்றுவனாகில் மகரம் மோதும் – வில்லி:41 234/2
கடைந்து அமுது அளித்த கருணை அம் கடலே கடும் பரி சந்தனம் கடவ
மிடைந்து ஒளி உமிழும் வேல் படை தட கை வீமனும் இளைஞரும் பலரும் – வில்லி:42 3/2,3
மா உகைத்து வலவன் திறலுடன் கடவ மா முடி-கண் மகுடம் திகழ அன்று பெறு – வில்லி:42 83/2
விரி தந்த சோதி படலம் மிகுவன மிசைகொண்ட தேர்கள் கடவ வல்லவர்கள் – வில்லி:44 75/2

மேல்


கடவவே (1)

விழியின் மணி நிகர் வலவனும் வலவனும் விசைய குரகதம் விசையொடு கடவவே – வில்லி:44 30/4

மேல்


கடவாமல் (1)

மாலை கடவாமல் வரு – வில்லி:41 59/1

மேல்


கடவி (14)

மயில் கடவி கடவுளர் பகையை கதிர் மகுடம் முருக்கிய வேள் – வில்லி:27 193/3
தெவ் முன் செவிகள் செவிடுபட சிறு நாண் எறிந்து தேர் கடவி
முன்முன் கடிதின் கணை பொழிந்தார் முகுந்தன் தடுத்த முகில் போல்வார் – வில்லி:32 26/3,4
அரி ஒத்த பரி கடவி மனம் ஒத்த இரதம் மிசை அமரர்க்கு முதல்வன் மகனோடு – வில்லி:40 57/1
வரம் மிக்க தவள நிற மத வெற்பை எதிர் கடவி வரு வெற்றி அவனிபதி நீள் – வில்லி:40 60/2
பேரப்பேர தேர் கடவி பின்னிட்டவர்க்கு முன் இட்டான் – வில்லி:40 72/4
வய விசயன் நின்ற தேர் கடவி வரும் வலவன் மருகன்-தனோடு வரை புரை – வில்லி:41 47/1
முன் இரதமும் கடவி
மன் அமர் தொடங்கினரே – வில்லி:41 63/3,4
ஏறியிட்டவன் விரைந்து இரதமும் கடவி ஏகலுற்ற பின் இயம் பல தழங்கி எழ – வில்லி:42 77/1
வாகை நெட்டயில் துணிந்திடலும் வன்பினுடன் மா நிரைத்து இரதமும் கடவி வந்து முதல் – வில்லி:42 86/1
வார் அற வய மா ஓட்டி வயங்கு தேர் கடவி சென்று – வில்லி:43 26/3
முதல்வன் ஆம் என மகிழ்ந்து வாள் இரவி முந்து தேர் கடவி உந்தினான் – வில்லி:43 50/2
இழிதந்து மீள இமயம் அனையது ஓர் இரதம் கடவி எதிரி உரனிடை – வில்லி:44 79/1
ஆசு போம் இவுளி மா கடவி ஆழி இரதம் – வில்லி:45 197/1
கதிரின் ஏழ் பரி தேரினும் கடிய தன் கவன மான் தேர் எதிர் கடவி
முதிர மேல்வரும் கணைகளை கணைகளால் முனை கொடு முனை கொள் கார் விசும்பில் – வில்லி:46 22/2,3

மேல்


கடவியும் (1)

பாயும் இபம் மா இரதம் வாசி ஒருவர்க்கு ஒருவர் பல கதி வர கடவியும்
சேய் உயரும் மாட நிலை தெற்றியின் இருந்தவர் தெளிந்து உளம் மகிழ்ந்து நவை தீர் – வில்லி:3 56/2,3

மேல்


கடவினன் (4)

கண்டு தேர் நனி கடவினன் அசுரர் மெய் கலங்க – வில்லி:1 17/4
புரசை நாகம் முன் கடவினன் நாகமும் புரந்தோன் – வில்லி:1 33/4
முளை எயிற்று இள நிலவு எழ அகல் வெளி முகடு உடைப்பது ஓர் நகை செய்து கடவினன்
உளை வய பரி இரதமும் இரதமும் உரனொடு ஒத்தின உருள்களும் உடையவே – வில்லி:41 85/3,4
நீ செகுத்திடுதி என்று துரகங்களையும் நேர்பட கடவினன் கதி விதம் படவே – வில்லி:42 79/4

மேல்


கடவினார் (1)

பாசறை புக கடவினார் கட களிற்றின் அணி பாய் பரி அணி படைஞரே – வில்லி:30 29/4

மேல்


கடவினார்களே (1)

கன்னன் நின்ற அம் முனையில் நெஞ்சினும் கடுகு தங்கள் தேர் கடவினார்களே – வில்லி:45 53/4

மேல்


கடவினை (1)

மெலிவு எழ பிறகிடவும் நின் ஒரு தனி விறல் குறித்து இரதமும் எதிர் கடவினை
ஒலிபடுத்து எதிர் வரின் விரி சுடர் எதிர் உலவு விட்டிலின் உயிர் அழிகுவை என – வில்லி:41 87/2,3

மேல்


கடவு (8)

கரி அணிக்குள் எ கரிகள் புண் படா கடவு தேரில் எ தேர் கலக்குறா – வில்லி:35 7/1
பரியும் கடவு இரதத்தொடு பாகும் பல பலவாய் – வில்லி:41 110/2
பால் நிற புரவி உந்தி இரதம் கடவு பாகன் மற்று அவர் மயங்கியது உணர்ந்தருளி – வில்லி:42 89/1
அருக்கனை மறைத்தவர் கடவு தேர்த்தலை அருச்சுனன் முதல் பல துணைவர் சாத்தகி – வில்லி:42 197/1
போர் பாகாய் தேர் கடவு செயல் வல்லானும் புனை தாம சல்லியனே புவியில் என்றான் – வில்லி:45 18/4
பங்கோனுக்கு ஆதி மறை புரவி பூண்ட படி கொடி தேர் கடவு தனி பாகன் ஆனான் – வில்லி:45 28/2
கரியுடன் கரி நெருங்கின நெருங்கின கடவு தேருடன் தேரும் – வில்லி:45 187/2
கரத்து வார் சிலையும் கணைகளும் முறித்து கடவு திண் தேர்களும் கலக்கி – வில்லி:46 206/4

மேல்


கடவும் (3)

கன்றால் விளவின் கனி உதிர்த்தோன் கடவும் திண் தேரவன் ஆக – வில்லி:39 43/1
கடவும் இரதமும் இரதமும் உயர் கதி கடுகி வருதலும் இருவரும் இரு சிலை – வில்லி:44 31/1
மா மந்தர வெற்பு அன தேர் கடவும் வலவன்-தனொடு ஆகவம் மன்னினனே – வில்லி:45 212/4

மேல்


கடவுமாகில் (1)

அவன் இன்று என் மணி நெடும் தேர் கடவுமாகில் அருச்சுனனுக்கு அடல் ஆழியவனே அன்றி – வில்லி:45 19/1

மேல்


கடவுவர் (1)

இருபது பதிற்று நூறு களிறு உள இவனினும் மிகுத்த வீரர் கடவுவர்
ஒருபது பதிற்று நூறு மழ களிறு உவமை என மிக்க வாகு வலியினன் – வில்லி:40 46/1,2

மேல்


கடவுவன் (1)

கதிர் அளித்தோன் கூற்றினையும் அழித்திலேனேல் கடவுவன் தேர் அவற்கு என்று கனன்று சொன்னான் – வில்லி:45 27/4

மேல்


கடவுள் (71)

அரசர் யாவரும் அறுமுக கடவுள் என்று அயிர்ப்ப – வில்லி:1 33/3
பாசறை முழுதும் ஒரு பெரும் கடவுள் பரிமளம் ஒல்லென பரப்ப – வில்லி:1 97/1
மெய் மகிழ் கடவுள் பூ_மழையுடனே வீடுமன் எனும் பெயர் எய்தி – வில்லி:1 106/1
உளம் புகுந்து இனிது இருக்கும் நல் கடவுள் உன்னை அன்றி இலை உண்மையே – வில்லி:1 145/2
காசிபன் முதல் கடவுள் வேதியர் கருத்தால் – வில்லி:2 106/1
ஏசு இல் கடவுள் வாய்மை இருக்கால் எண் இல் கோடி – வில்லி:3 35/3
பின்னும் கடவுள் உபயாசன் பெரும் தீப்புறத்து சுருவையினால் – வில்லி:3 89/1
விதி மறை முறையில் சாந்தி செய் கடவுள் வேதியர் ஆரவம் ஒருசார் – வில்லி:6 15/1
பரிமள மதுபம் முரல் பசும் தொடையல் பாண்டவர் ஐவரும் கடவுள்
எரி வலம் புரிந்து முறைமுறை வேட்ட இன் எழில் இள_மயில் அன்றி – வில்லி:6 26/1,2
களிந்தா நதி முதலாகிய கடவுள் நதி பலவும் – வில்லி:7 11/2
கன்னியை கண்ணுற்று ஆட வந்தனம் என்றனன் மெய்ம்மை கடவுள் போல்வான் – வில்லி:7 22/4
நனி ஆடல் அனல்_கடவுள் யமன் நிருதி நண்ணு திசை நாள்கள்-தோறும் – வில்லி:8 1/1
களிந்த கிரி மிசை கடவுள் காளிந்தி பரந்தது என கவினும் மாதோ – வில்லி:8 11/4
காயம் எங்கணும் நின்று ஒலி எழ பரந்து காயம் இல் கடவுள் அ கடவுள் – வில்லி:9 51/3
காயம் எங்கணும் நின்று ஒலி எழ பரந்து காயம் இல் கடவுள் அ கடவுள்
நாயகன்-தனக்கு பரிவுடன் நவை தீர் நல்லுரை நவின்றதை அன்றே – வில்லி:9 51/3,4
அரச குழாமும் ஈண்டிய பேர் அவையில் கடவுள் அரசு ஈன்ற – வில்லி:10 38/3
விண்ணும் கடவுள் ஆலயமும் முதலா உள்ள மேல் உலகும் – வில்லி:10 40/2
முத்து இசைக்கும் மதி வெண்குடை கடவுள் முதல்வனான அரி புதல்வனே – வில்லி:10 48/4
கட கரி உரிவை போர்த்த கண்_நுதல்_கடவுள் மாறி – வில்லி:10 104/1
மதியுடை கடவுள் வீடுமன் முதலாம் மன்னவர் யாவரும் கேட்டார் – வில்லி:10 141/4
மல் ஆர் தடம் தோள் விகருணன் ஆம் வாய்மை கடவுள் வாள் வேந்தீர் – வில்லி:11 236/3
உருகிய பனி வான் குன்றில் ஒண் பனி கடவுள் வந்து – வில்லி:12 36/3
நால் திசையும் வளர்த்த தழல் கடவுள் அந்த நரன் உடலம் குளிர்விக்கும் நாரம் போன்றான் – வில்லி:12 39/4
கயிலை அம் கிரியின் சாரலோ எம் ஊர் கடவுள் ஆலயம் என களிப்பார் – வில்லி:12 61/4
காடு தாம் உறையும் கடனினர் அவரில் கடவுள் நாயகன் தரு காளை – வில்லி:12 76/2
கன்றிவரு கனல் கடவுள் கையில் தேரும் காண்டீவ கார் முகமும் கணையும் வாங்கி – வில்லி:12 98/1
என்றலும் கடவுள் வேந்தன் இரு புயம் துளங்க நக்கு – வில்லி:13 7/1
கானிடை கடவுள் வேடன் தரும் கணை கரத்தில் கொண்டு – வில்லி:13 94/3
காவலன் கடவுள் வேந்தன் கழல் இணை பணிந்து போற்றி – வில்லி:13 158/2
வந்த பெரும் கடவுள் முனி வரவு நோக்கி வாள் வேந்தும் தம்பியரும் மகிழ்ச்சி கூர்ந்து – வில்லி:14 4/1
காமியம் என்று உரைபெறு சீர் வனத்தை நீங்கி கடவுள் முனி-தன்னொடும் அ கணத்தின் ஏகி – வில்லி:14 7/2
எங்கு உள்ள கடவுள் நெடும் புனலும் யாறும் எ புனலும் தப்பாமல் இனிதின் ஆடி – வில்லி:14 9/2
கந்தன் என எ கலையும் வல்ல ஞான கடவுள் முனி விசாலயன் ஆலயமும் காட்டி – வில்லி:14 10/3
மொய்த்தார் அ கடவுள் வாச மொய் மலர் சோலை எல்லாம் – வில்லி:14 89/4
தப்பா வாய்மை அற கடவுள் அறிந்தான் எண்ணம் தப்புவிப்பான் – வில்லி:16 16/4
காலங்கள் மூன்றும் எண்ணும் கடவுள் நீ கலக்கம் எய்தி – வில்லி:16 42/1
பெரு நலம் பெறு மகனை அ பேர் அற கடவுள்
இரு விசும்பினில் அருவமாய் இயம்பிய மாற்றம் – வில்லி:16 54/1,2
முனி குலம் தொழு கடவுள் யார் மொய் துழாய் முகுந்தன் – வில்லி:16 56/1
அற பெரும் கடவுள் என்று அறிந்து தாதையை – வில்லி:16 59/1
கண்டு நின்று அற பெரும் கடவுள் வாயுவின் – வில்லி:16 62/1
சுருதி கடவுள் அனையானை சுனை நீர் படிந்து வர சொல்லி – வில்லி:17 6/1
தொல் அற கடவுள் அருளுடன் அளித்த தோன்றல் தன் துணைவரை நோக்கி – வில்லி:19 2/1
நாசக கடவுள் போல் நகைத்து நோக்கியே – வில்லி:21 69/4
கங்கன் என்று தன் அருகு இருந்தருளிய கடவுள்
துங்க மா முனி சொற்படி தோள் வடம் நெகிழ்த்து – வில்லி:22 22/1,2
மா கனல்_கடவுள் தந்த மணி பொலம் தடம் தேர் வெள்ளை – வில்லி:22 100/3
காற்றின் மகனும் கடவுள் ஆதி திரு மகனும் – வில்லி:23 3/1
கனி என தினகரனை வௌவிய கடவுள் மாருதி துணைவனே – வில்லி:26 12/4
கார் முடித்தான் இளையோர் முன் கழறிய வஞ்சினம் முடித்தான் கடவுள் கங்கை – வில்லி:27 13/2
விசையனுக்கு நிகர் நீ-கொலோ கடவுள் வெண் மதிக்கு நிகர் வெள்ளியோ – வில்லி:27 136/3
மேல் திசை கடவுள் இட்ட வெயில் மணி பீடம் போன்றான் – வில்லி:27 161/4
அந்தணன் முன் தரும் மந்திரம் ஐந்தினில் அறுவரையும் கடவுள்
குந்தி பயந்தனள் யான் இனி என் பல கூறுவது உங்களில் நீர் – வில்லி:27 217/1,2
திண்ணம் கடவுள் குல அரசன் வருமாறு அறிந்து சிந்தித்தான் – வில்லி:27 227/4
கண்டு மா மனம் உருகியே களித்திடும் கன்னனுக்கு அ நெடும் கடவுள்
மண்டு போரினில் வயம் தரும் இது என மற்று ஒரு கொற்ற வேல் எடுத்தே – வில்லி:27 240/3,4
வானவர் துதிக்க வய வாகை புனைய கடவுள் வாழ்வு இனிது அளித்து வருவோன் – வில்லி:30 28/2
மாருத சகாயன் என மாருதன் என கடவுள் மாருத சுதன் கடுகினான் – வில்லி:38 19/4
சாதன கடவுள் என்ன தகும் பெரும் தரணி வேந்தன் – வில்லி:39 4/2
விஞ்சை கடவுள் சிகரம் நிகர் வேழத்துடனே விழ பொருதான் – வில்லி:40 70/2
கண்டபோது பின் கண்டிலன் கண்ட அ கடவுள் வாவியை நல் நீர் – வில்லி:42 71/1
மாதவற்கு இடை வணங்கி இது என்-கொல் என வாசவ கடவுள் மைந்தன் உரைதந்தனனே – வில்லி:42 78/4
ஆரியன் தரு கடவுள் மைந்தனும் அனிலன் மைந்தனுமே – வில்லி:44 43/2
கானக மருங்கில் மேவலன் பணியால் கடும் பசியுடன் வரும் கடவுள்
மானவ முனிவன் தாபமும் சாப வருத்தமும் உறாவகை ஒழித்தாய் – வில்லி:45 10/1,2
கரி முக கடவுள் அன்ன கடும் பரித்தாமா என்னும் – வில்லி:45 48/1
முரண் மிகும் திண் கடவுள் முரசுடை கொடி கொள் அணி முகிலின் வந்து அண்டர் குல முதல்வன் அ தனுவினொடு – வில்லி:45 85/3
பொரு சமர் முருக்கி வரு புரை இல் பவன கடவுள் புதல்வன் ஒர் இமைப்பொழுதில் முதல்வனை அடுத்தனனே – வில்லி:45 94/4
பொங்கு அழல் கடவுள் என்ன பொரு சிலை வெய்தின் வாங்கி – வில்லி:45 112/2
பகிரதன் தரும் கடவுள் துறை புனல் படியும் உம்பர்-தம் பரிசின் குளிக்கவே – வில்லி:45 156/4
அரும் தழல் மா மகம் புரிந்தும் கடவுள் கங்கை ஆதியாம் புனல் படிந்தும் அனில யோகத்து – வில்லி:45 246/1
கன்று கொடு விள எறிந்த கண்ணன்-தானும் கன்னனுக்கு கட்டுரைப்பான் கடவுள் நாதன் – வில்லி:45 250/2
கன்னி இளம் பருவத்தில் அரியமா எனும் கடவுள் காதல் கூர – வில்லி:45 264/1
கிருபாரியன் கடவுள் மருகன் திகத்த பதி சாலுவன் கிருதன் முதலோர் – வில்லி:46 8/1
நின்றனன் விழியும் இதயமும் களிப்ப நீறுடை ஏறுடை கடவுள்
வல் திறல் முனிவன்_மதலையும் விதலை மாறி மாறு அடர்ப்பது ஓர் படை நல்கு – வில்லி:46 211/2,3

மேல்


கடவுள்-தன் (1)

கரு வயிற்று எழிலி தாரையால் வருண கடவுள்-தன் கணைகளால் அவித்து – வில்லி:9 40/2

மேல்


கடவுள்-தன்னை (1)

நாயக கடவுள்-தன்னை முன்னுதலும் நாக நாயகனொடும் நடுங்கி – வில்லி:6 8/3

மேல்


கடவுள்காள் (1)

கருதினார்கள் மெய் காக்கும் கடவுள்காள்
வருதிர் என்று கண் வார் புனல் சோரவே – வில்லி:21 94/3,4

மேல்


கடவுளர் (8)

கற்பக மலர்கள் சிந்தி கடவுளர் கணங்கள் ஆட – வில்லி:2 83/1
கல் மழை பொழியும் காள மா முகிலும் கடவுளர் துரந்தவன் கரத்தில் – வில்லி:9 50/3
கருத்தினில் நினையல் கண்டாய் கடவுளர் கற்பம் வாழ்வாய் – வில்லி:11 200/4
கண்ட அ முனிவர் சொல்ல கடவுளர் கோமான் மைந்தன் – வில்லி:18 4/1
எங்கணும் கடவுளர் இடம்-தொறும் முழவு ஓசை – வில்லி:27 65/4
மயில் கடவி கடவுளர் பகையை கதிர் மகுடம் முருக்கிய வேள் – வில்லி:27 193/3
கடந்த ஞானியர் கடவுளர் காண்கலா கழல் இணை சிவப்பு ஏற – வில்லி:28 1/2
கண்ணுற நில்லார் கடவுளர் முதலாம் – வில்லி:42 99/1

மேல்


கடவுளர்-தம் (1)

கார் அஞ்சு கரதலத்தாய் அந்தோ அந்தோ கடவுளர்-தம் மாயையினால் கழிவுற்றாயே – வில்லி:45 256/4

மேல்


கடவுளர்க்கு (3)

அரு நெறி கடவுளர்க்கு அமுதம் ஊட்டுதல் – வில்லி:4 34/3
கடவுளர்க்கு அமைத்த யாக தலம் என கவினிற்று அம்மா – வில்லி:10 91/4
கை வரு சிலையினானை கடவுளர்க்கு இறைவன் கொண்டு – வில்லி:13 1/2

மேல்


கடவுளர்க்கும் (2)

கந்தருவ முறைமையினால் கடவுளர்க்கும் கிடையாத காமம் துய்த்தார் – வில்லி:7 29/4
வல்லார் வல்ல கலைஞருக்கும் மறைநூலவர்க்கும் கடவுளர்க்கும்
இல்லாதவர்க்கும் உள்ளவர்க்கும் இரந்தோர்-தமக்கும் துறந்தவர்க்கும் – வில்லி:27 232/1,2

மேல்


கடவுளாம் (1)

யாளி அரவம் கருடன் வன்னி சலிலம் திமிரம் இரவி இவையே கடவுளாம்
வாளியின் வினோதம் உற எய்தனன் இருந்த முடி மன்னவர் மதிக்கும்வகையே – வில்லி:3 59/3,4

மேல்


கடவுளுக்கு (2)

குழுமு வெம் கணையால் கனல் கடவுளுக்கு கொற்ற வான் கவிகையும் கொடுத்தான் – வில்லி:9 36/4
நாமம் ஆயிரம் உடை கடவுளுக்கு இளைய ஞாயிறோடு உவமை பெற்று ஒளிர் நிறத்தவனும் – வில்லி:46 66/3

மேல்


கடவுளுக்கும் (1)

அலை தலை நிலா எழு சரி புதல்வனுக்கும் நல் அற கடவுளுக்கும் உரையா – வில்லி:3 53/2

மேல்


கடவுளும் (2)

சதைய மீன் கடவுளும் சசிகுலத்து நல் – வில்லி:1 78/1
அ முனி பெரும் கடவுளும் தபோவனம் அடைந்தனன் அவளும் தன் – வில்லி:2 29/3

மேல்


கடவுளே (1)

கண்ணுடை கடவுளே கால காலனே – வில்லி:41 213/4

மேல்


கடவுளை (1)

துரங்கம் ஏழுடை கடவுளை நிரைநிரை துணித்த – வில்லி:27 85/3

மேல்


கடவுளோர் (2)

கரை அடைந்தனர் இளம் கடவுளோர் அனார் – வில்லி:3 2/4
மொய் திறல் கடவுளோர் முப்பத்துமுக்கோடியாலும் – வில்லி:13 23/1

மேல்


கடவுளோர்க்கும் (1)

ஆசு அறு கடவுளோர்க்கும் அரு மறை-தனக்கும் எட்டா – வில்லி:12 70/3

மேல்


கடவேன் (1)

கொன்றை கடவேன் என முன் – வில்லி:41 53/3

மேல்


கடற்படையுடன் (1)

கனை கடற்படையுடன் நிரை கணம் கவர்ந்தவரை – வில்லி:22 30/1

மேல்


கடற்படையோடும் (1)

இடி இடித்து என பல்லியம் அதிர்தர எழு கடற்படையோடும்
படி நடுக்குற பணி குலம் நெளித்திட பட்டவர்த்தனர் உள்ளார் – வில்லி:42 44/2,3

மேல்


கடன் (30)

மங்கை இவளும் கடன் முடித்தனள் வனத்தே – வில்லி:2 105/4
கணவன் ஆம் என காதலிப்பதே கங்குல்வாணர்-தம் கடன் இறப்பதே – வில்லி:4 10/2
மறுத்து உரைப்பது கடன் அன்று மாந்தருக்கு – வில்லி:4 22/1
கடி அயர்வுற்று உம் பதி கொண்டு அடைக என்றும் காவலர்க்கு கடன் என்றும் கசிய கூறி – வில்லி:7 57/2
எஞ்சினர்-தமை போல் இளைத்த பின் இனி வான் ஏற்றுதல் கடன் என கருதி – வில்லி:10 137/3
நீ புரிந்த நல் வேள்வியின் கடன் கழித்து யாவரும் நெடு மாட – வில்லி:11 59/1
காவி ஆர் தொடை காவலன் ஏவல் நாம் மறுப்பது கடன் அன்றே – வில்லி:11 73/4
காதலின் துணிந்து செய்தால் எண்ணுதல் கடன் அன்று என்றும் – வில்லி:11 265/2
காயுமது இந்த கங்குலில் கடன் அன்று ஒரு பகல் இரு பகல் கழிந்தால் – வில்லி:21 50/2
கை முனிவனும் செஞ்சோற்று கடன் கழித்திடுதல் வேண்டும் – வில்லி:22 89/2
கன்னிக்கு வேண்டும் கடன் ஆன பலிகள் நல்கி – வில்லி:23 29/2
இகந்து மா தவம் முயறலே கடன் ஈறு இலா உலகு எய்தவே – வில்லி:26 7/4
இனி உரைப்பது கடன் என துணை விழி சிவப்பு எழ எழிலியின் – வில்லி:26 12/2
பெரும் சமரம் விளைக்குமது கடன் அன்று என்று அருள் வெள்ளம் பெருக கூறும் – வில்லி:27 4/2
கருதி அந்தணர் யாவரும் தம் கடன் கழிப்ப – வில்லி:27 84/1
கந்த வண்ண மலர் கொண்டு கைதொழுது காலையில் பல கடன் கழித்து – வில்லி:27 103/3
அரும் துயில் எழுந்து காலை அரும் கடன் முறையின் செய்தான் – வில்லி:27 183/4
குருகுலாதிபர்க்கும் குரிசிலாய் வாழ்வு கூர்வதே கடன் என குறித்தாள் – வில்லி:27 250/4
கடன் ஏது எமக்கு என்று ஊர் புகுந்தார் காலை செந்தாமரை மலர்ந்த – வில்லி:40 73/3
இவன் மயங்கி மெய் தளர்வுடன் மெலிவுறும் இறுதி கண்டு இனி தெறுவது கடன் என – வில்லி:41 129/1
காலை ஆதபனை தருமன் மா மதலை கைதொழு கடன் முடித்தருளி – வில்லி:42 2/1
வேறல் என் கடன் நின்னை மன் அவையின் முன் விளம்பிய வசனத்தால் – வில்லி:42 136/3
கோறல் எம்பி-தன் கடன் என வரி சிலை குனித்தனன் கொடி தேரோன் – வில்லி:42 136/4
பொருவது கடன் அன்று என்று போற்றிய விசயன்-தன்னை – வில்லி:42 158/2
இற்றை அரும் சமம் வெல்லுதல் எம் கடன் என்று துன்றி எதிர் கொண்டார் – வில்லி:44 3/4
கரை அழிய உற்ற பொழுது உயிர் கொடு புறக்கிடுதல் கடன் அல உனக்கு நிலை கருதி அணி நிற்றி என – வில்லி:45 93/4
பம்பி மா நிலம் புரப்பதே கடன் என பார்த்திவற்கு உரை செய்தான் – வில்லி:45 181/4
கடன் அன்று எனா முனி மா மகன் வாள் வலி கருதும் தன் நீர்மையை வேறு அறியாவகை – வில்லி:46 198/2
காலமும் இடனும் அறிந்து அமர் செகுத்தல் கடன் என கருதினர் அன்றே – வில்லி:46 205/4
அந்தம் உறு கடன் கழித்தி என உலுகன் சொற்படி நின்று அளித்த பின்னர் – வில்லி:46 248/4

மேல்


கடன்-அது (1)

காவி அம் கண்ணினாளை கண்ணுறல் கடன்-அது அன்றே – வில்லி:6 44/4

மேல்


கடனினர் (1)

காடு தாம் உறையும் கடனினர் அவரில் கடவுள் நாயகன் தரு காளை – வில்லி:12 76/2

மேல்


கடனினுக்கு (1)

கடனினுக்கு உரிய எல்லாம் கவினுற சாத்தினானே – வில்லி:10 104/4

மேல்


கடனும் (1)

கண்ணும் துயின்று துயிலும் உணர்ந்து சிறுகாலை உள்ள கடனும்
எண்ணும் கருத்தின் வழியே இயற்றி இகல் மன்னர் சூழ வரவே – வில்லி:37 9/1,2

மேல்


கடனோ (1)

கருதி பிற நாம் புரியும் அது கடனோ என்றான் கழல் விசயன் – வில்லி:17 6/2

மேல்


கடா (3)

கடா மலை வயவர் தண் கானம் எய்தினார் – வில்லி:11 93/4
கர கும்ப கம்ப கடா யானை மன்னன் கருத்தோடு சென்று – வில்லி:14 132/1
பாகு ஆர் கடா யானை நரபாலர் மகிழ்வோடு பரிவு எய்தினார் – வில்லி:45 228/3

மேல்


கடாமலை (1)

கடாமலை வயவன் மீது கடும் படை பலவும் விட்டார் – வில்லி:13 89/3

மேல்


கடார (2)

கருநடேசர் சிங்களர் கடார பூபர் கௌசலர் – வில்லி:38 14/2
கருநடேசர் சிங்களர் கடார பூபர் கௌசலர் – வில்லி:39 14/2

மேல்


கடாரம் (1)

கொங்கணம் கடாரம் கொங்கம் கூபகம் இரட்டம் ஒட்டம் – வில்லி:28 19/3

மேல்


கடாரர் (1)

கலிங்கர் மாகதர் மாளவர் கௌசலர் கடாரர்
தெலுங்கர் கன்னடர் யவனர் சோனகரொடு சீனர் – வில்லி:42 114/1,2

மேல்


கடாவ (1)

விரைவுடன் சினம் கடாவ வேறு ஒர் தேரில் ஏறினான் – வில்லி:40 26/4

மேல்


கடாவி (5)

இழிவு இல் சந்தனம் கடாவி இங்கு வந்தது என் அடா – வில்லி:13 122/3
பிணித்த தேரினை பெற்றமும் பிற்பட கடாவி
திணித்து அரும் பெரும் பொதும்பரில் சேர்த்திய சிலையும் – வில்லி:22 41/1,2
கடைந்த குன்றொடு ஒத்த தேர் கடாவி வந்து முனிவனோடு – வில்லி:30 11/3
குன்றம் அன்ன தேர் கடாவி அருகு அணைந்த கொற்றவர் – வில்லி:38 11/2
அசைய இரதம் கடாவி வளைதரும் அணி சிலையும் அம்பும் ஆகி முனைமுனை – வில்லி:41 44/3

மேல்


கடாவினான் (2)

கதியினால் உயர்ந்த மாவொடு ஒத்த தேர் கடாவினான்
மதியினால் உயர்ந்த கொற்ற வலவன் உந்து தேருடன் – வில்லி:42 24/2,3
கால் கொண்ட திண் தேர் கடாவினான் கை உளவு – வில்லி:45 164/3

மேல்


கடாவினும் (1)

கன்றினால் விளவு எறிந்த கள்வன் இவன் நின்று தேர் நனி கடாவினும்
அன்று போரினிடை காணல் ஆகும் எனது ஆடல் வெம் சிலையின் ஆண்மையே – வில்லி:27 134/3,4

மேல்


கடாவுகின்ற (1)

கந்தன் வானின் மீது தேர் கடாவுகின்ற ஓதையோ – வில்லி:13 114/3

மேல்


கடி (21)

கன்னியேயாம் எனில் கடி கொள் பான்மையை – வில்லி:1 47/1
மணி முடிக்கு உரிய நிருபனும் கடி கொள் மாதர்-தங்களை மகிழ்ச்சியால் – வில்லி:1 153/1
அமைத்து அரும் குல முனிவரும் மறை முறை அரும் கடி விளைத்திட்டார் – வில்லி:2 23/3
கண்ணனால் விலக்கப்பட்டு கடி நகர்-தோறும் தங்கள் – வில்லி:5 63/3
முழு முரசு அறைந்து நகரி கோடித்து முடி புனை கடி கொள் மண்டபத்தின் – வில்லி:6 2/2
கரம் குடி புகாமல் செய்த கடி நகர் காட்டலுற்றான் – வில்லி:6 27/4
கடி அயர்வுற்று உம் பதி கொண்டு அடைக என்றும் காவலர்க்கு கடன் என்றும் கசிய கூறி – வில்லி:7 57/2
மெள்ள வந்து தன் கடி மனை மேவிய வேட – வில்லி:7 58/3
கடி மணம் புரிந்தோன் வின்மையின் வன்மை கண்ணுற கண்ட வானவரும் – வில்லி:9 54/2
கானிடை சிலசில கடி கொள் தேன் உமிழ் – வில்லி:11 116/1
அரம் கடி சமர வேலான் அழல் பொழி உருமின் சொல்வான் – வில்லி:11 196/2
காட்டும் திறல் வெம் சிலை விசயன் கையால் வகிர்ந்து கடி கொள் மலர் – வில்லி:11 221/1
கங்கை அம் பழன நாடன் கடி மதில் வாயில் செல்ல – வில்லி:13 24/2
காவின் மேல் பயில் கடி மலர் கவருவேன் என்றான் – வில்லி:14 46/4
கந்த வான் பொழிலும் நல் நீர் கடி மலர் தடமும் கண்டான் – வில்லி:14 84/4
கல் கெழு குறும்பும் சாரல் அம் கிரியும் கடி கமழ் முல்லை அம் புறவும் – வில்லி:19 6/1
கவன்றதால் அ கடி நகர் எங்குமே – வில்லி:21 98/4
காசு இலா மதி அமைச்சர்-தம் கடி மனை ஒருபால் – வில்லி:27 64/3
கடி படப்பட அதிர் பணை குலம் என அதிர்ப்பன கறைகள் போல் – வில்லி:28 41/2
முறைமை தவறு அற்ற கடி முரசு எழுது பொன் துவச முதல்வன் உயிர் மைத்துனமையால் – வில்லி:28 63/1
கனக தரு மன்றல் மாலை என ஒளிர் கடி இதழி அம் தண் மாலை பரமனை – வில்லி:41 49/3

மேல்


கடிகுவது (1)

கார்-தொறும் நிரைநிரை கடிகுவது அது போல் – வில்லி:13 139/2

மேல்


கடிகை (6)

யாண்டு சென்றிலது இன்னமும் ஈர் இரு கடிகை
வேண்டுமால் இனி ஈண்டை அ விசயனும் தோன்றும் – வில்லி:22 44/1,2
கடிகை நால் அவண் சென்ற பின் கடை சிவந்து அகன்ற – வில்லி:22 57/1
கடிகை முப்பதும் உடன் காக்க வல்லையேல் – வில்லி:41 247/2
இகல் செய்கின்ற கடிகை ஓர் இரண்டு சென்றது என்று உளம் – வில்லி:42 27/2
கடிகை முப்பதும் சிந்துவுக்கு அரசனை காக்குமாறு அறைகூவி – வில்லி:42 44/1
கரிகளும் துணிபட பட மலைந்தனன் கடிகை ஒன்றினில் மாதோ – வில்லி:42 45/4

மேல்


கடிகை-தன்னில் (1)

அல்லில் ஓர் கடிகை-தன்னில் அறிவனை அழைக்க என்றே – வில்லி:27 178/4

மேல்


கடிகைக்குள் (1)

வான் எல்லை உற ஓடி ஒரு நாலு கடிகைக்குள் வயம் மன்னு தேர் – வில்லி:14 133/2

மேல்


கடிகையின் (2)

முப்பது கடிகையின் முரண் கொள் மொய்ம்பனை – வில்லி:41 187/1
முப்பது கடிகையின் மொழிந்த வஞ்சினம் – வில்லி:41 250/1

மேல்


கடித்தன (1)

கடித்தன பன்னகம் நகம் கொள் கைகளால் – வில்லி:3 8/1

மேல்


கடித்து (2)

கணைகள் அவை ஒன்றினுடன் ஒன்று எதிர் கடித்து
பிணைபட விழுந்த செயல் கண்டு நனி பேதுற்று – வில்லி:37 20/1,2
இருவரும் விலக்க ஓடி விலகின எதிரெதிர் கடித்து வானம் மறையவே – வில்லி:40 51/4

மேல்


கடிதடத்தினுக்கு (1)

கதை எடுத்து உடற்றும் ஆடவர்கள் கடிதடத்தினுக்கு மேல் ஒழிய – வில்லி:46 192/1

மேல்


கடிதடம் (1)

தள்ள அரிய ஊரு உயர் தாள் வரைகள் ஒத்த கடிதடம் உதரம் மார்பு திணி தோள் – வில்லி:12 110/2

மேல்


கடிதாக (1)

நின்றார் நின்றபடி கடிதாக நெடிது ஓடி – வில்லி:32 36/1

மேல்


கடிதில் (2)

காட்டி நீயே இவரை கடிதில் படைமை கல்வி – வில்லி:3 45/3
கடை காவலர் குறை கூறலும் விசயன் கடிதில் தன் – வில்லி:7 3/1

மேல்


கடிதின் (12)

பண்டியில் கடிதின் இட்டு மாருதி புகுந்தனன் பழைய பதியிலே – வில்லி:4 60/4
கட்டு அழலின் இடை நின்ற காளை மீள கடும் கணைகள் ஒரு மூன்று கடிதின் வாங்கி – வில்லி:12 100/3
கடியவன் இயற்கை அஞ்சி கங்குலும் கடிதின் போக – வில்லி:27 180/3
வீடுமன் மனத்து அனைய தேர் வலவனை கடிதின் வீமன் எனும் வெற்றி உரவோன் – வில்லி:30 23/4
காத்து நின்று தம் காவலன்-தனை கொண்டு பாசறை கடிதின் எய்தினார் – வில்லி:31 24/4
முன்முன் கடிதின் கணை பொழிந்தார் முகுந்தன் தடுத்த முகில் போல்வார் – வில்லி:32 26/4
காணல் தொழில் அரிது ஆம் முறை கடிதின் கணை தொடவே – வில்லி:33 15/2
கதிர் ஏகிடும் முன் துச்சளை கணவன் தலை கடிதின்
பிதிர் ஏறுவது அல்லாது அது பிழைப்பிப்பவர் இலரால் – வில்லி:42 58/3,4
கண்டு துன்முகன் எனும் திறல் இளவலை கடிதின் ஏவலும் கங்குல் – வில்லி:42 140/1
நினது காதல் உயிர் அனைய எந்தை-தனை நிசி-தனில் கடிதின் எய்தியே – வில்லி:43 47/2
மனம் செய்து இ இரவு புலரும் முன் கடிதின் வருக என்றனன் வணங்கியே – வில்லி:43 48/4
கொன்றே நாளை அமரர் எதிர்கொள்ள கடிதின் வர விடுவன் – வில்லி:45 139/2

மேல்


கடிது (14)

கவரின் செழும் தார் புனைந்து அவனை கைக்கொண்டிடு நீ கடிது என்றார் – வில்லி:5 47/4
விண்ணினும் உவமை இலது என கடிது ஓர் வியல் நகர் விதித்தி நீ எனவே – வில்லி:6 9/4
கல் நாட்டும் படியாக இருவோரும் பொருது அறிதும் கடிது ஏகு என்று – வில்லி:10 128/3
சேனன் எனும் இளையோனது அணி பெறு தேரின் மிசை கடிது ஏறினான் – வில்லி:34 20/4
பாலனே கடிது ஏகி வெம் முனை பயிலுவான் ஒரு பாவமே – வில்லி:41 33/4
வான வச்சிரன் மகன் கடிது உவந்து பெரு வாழ்வு பெற்றனம் எனும் பரிவினன் தனது – வில்லி:42 89/3
நூறு பட்ட மகவின் தலைவன் நெஞ்சம் மிக நோதக கடிது எறிந்தனன் எறிந்தளவில் – வில்லி:42 90/3
கன்னனை கடிது உற்று இருவரும் மதுகயிடவர் என தக்கோர் – வில்லி:42 132/1
இகல் இராக ஒளி உமிழ் விளக்கு இனம் எடுக்க என்று கடிது ஏவினான் – வில்லி:42 184/3
முரித்தன கிரி கொடுமுடிகளால் சினை முரித்தன மரத்தன துணிகளால் கடிது
உரித்தனர் துவக்கு உரம் நெரிய மேல் பழு ஒடித்தனர் இளைத்தனர் உருவம் வேர்க்கவே – வில்லி:42 202/3,4
உருள் பரந்த ரத துரக குஞ்சர பதாதியோடு கடிது ஓடினான் – வில்லி:43 46/3
இடியில் எழு மடி அதிர் குரல் விளையவும் இவுளி அமர் கடிது இகலொடு புரியவே – வில்லி:44 28/4
கல் மேல் மேக துளி என்ன காய்ந்தான் அவற்றை கடிது உதறி – வில்லி:45 143/2
உயிர் கவர்ந்த சிங்கமொடு ஒப்புற தனது ஒளி சிறந்தனன் கடிது உக்கிரத்தொடே – வில்லி:45 155/4

மேல்


கடிந்த (1)

சேய அ பகுவாய் வாளி திசை-தொறும் கடிந்த எல்லை – வில்லி:13 85/2

மேல்


கடிந்திலையே (1)

கழல் வெம் சிலை வீர கடிந்திலையே – வில்லி:13 60/4

மேல்


கடிபடு (1)

முழவு முதல் எற்றுவன கடிபடு பணை கருவி முழு மணி முதல் கருவி பைம் – வில்லி:28 62/1

மேல்


கடிமணம் (1)

கங்கை_மைந்தன் கடிமணம் காதல் கூர் – வில்லி:1 136/1

மேல்


கடிய (7)

கூற்று இசைக்கும் என உடன் வரும் கடிய கொடிய சேனையொடு குமரனும் – வில்லி:10 52/1
காட்டிலே ஒதுக்கி இளைஞரும் தானும் கடிய வஞ்சனையினால் கவர்ந்த – வில்லி:12 79/2
காற்று என கடிய வேக கனல் என கொடிய என்றும் – வில்லி:13 18/1
கடிய வெம் செரு புரி பெரும் குருதி வெம் களத்தில் – வில்லி:14 48/2
சிந்தனை செய்யும் வேலை சிந்தையின் கடிய தேரோன் – வில்லி:25 9/2
கடிய நேர் பலி தந்தாலும் காய் அமர் சில நாள் கண்டு – வில்லி:28 33/3
கதிரின் ஏழ் பரி தேரினும் கடிய தன் கவன மான் தேர் எதிர் கடவி – வில்லி:46 22/2

மேல்


கடியவர் (1)

கால மா முகில் என்ன கடியவர்
கோலும் வார் சிலை கொண்டல் அன்னான் மிசை – வில்லி:13 56/2,3

மேல்


கடியவன் (1)

கடியவன் இயற்கை அஞ்சி கங்குலும் கடிதின் போக – வில்லி:27 180/3

மேல்


கடு (6)

வே கரி கடு வனத்தில் இட்டு மலர் ஓடை மூழ்க விறல் வீமனும் – வில்லி:4 61/3
முளையிலே உயிர் கொல்வது ஓர் கடு விடம் முற்றி வன் காழ் ஏறி – வில்லி:11 70/1
வெவ் வாள் அரவு உமிழும் கடு விடம் நேர் மொழி பகர்வாள் – வில்லி:12 160/4
கடு இல் ஆடு அரவின் பொங்கி கவற்றினால் எறிந்து நக்கான் – வில்லி:22 124/3
வயிரம் எனும் கடு நெருப்பை மிக மூட்டி வளர்க்கின் உயர் வரைக்காடு என்ன – வில்லி:27 6/1
காந்தும் தறுகண் காந்தாரர் கடு வெம் கனல் போல் கண் சிவந்து அங்கு – வில்லி:40 69/1

மேல்


கடுக்கும் (1)

கண் இலாதவன் கேட்டலும் காண்டலும் கடுக்கும் – வில்லி:1 4/4

மேல்


கடுக்கை (2)

கதியொடு பிறை தவழ் கடுக்கை காட்டு நல் – வில்லி:10 99/1
தேன் அதிர் கடுக்கை மாலை இடு சயத்திரதன்-தன்னால் – வில்லி:41 147/3

மேல்


கடுக (1)

கடுக நின் இதயம்-தன்னில் கலக்கம் அற்று உணர்வின் ஒன்று – வில்லி:43 15/3

மேல்


கடுகி (5)

கவசத்தொடு மெய் கடல் வீழ கடுகி அற்றை – வில்லி:13 98/2
நெஞ்சு அவரால் அழிவுண்ட தபோதனன் நெருநலினும் கடுகி
பஞ்சவர் கோ முதல்வன்-தனை வன்பொடு படை பொர எண்ணினனே – வில்லி:41 2/3,4
கடவும் இரதமும் இரதமும் உயர் கதி கடுகி வருதலும் இருவரும் இரு சிலை – வில்லி:44 31/1
கதுவ மண்டும் பவனன் ஒலியினின் கடுகி அணி கவசமும் குண்டலமும் மகபதிக்கு அருள் குரிசில் – வில்லி:45 89/1
திருகு சினத்தொடும் கடுகி பாசறையில் புகுதலுமே செம் கண் பூதம் – வில்லி:46 246/1

மேல்


கடுகியதே (1)

கடையுகம் கண்ட வடவையின் முகத்து எரி கனலி கதுவ மண்டும் பவனன் ஒலியினின் கடுகியதே – வில்லி:45 88/4

மேல்


கடுகியே (1)

காளை பைம் கழல் வணங்கினன் தனது பதி புகுந்து நனி கடுகியே – வில்லி:10 65/4

மேல்


கடுகின (1)

இருவர் இரதமும் அழிய முன் முடுகின இருவர் துவசமும் அற விசை கடுகின
இருவர் சிலைகளும் நடு அற மருவின இருவர் கவசமும் இடை இடை கெழுமின – வில்லி:44 32/2,3

மேல்


கடுகினர் (3)

கரு முகில் அனையவர் கடுகினர் முடுகி – வில்லி:13 131/2
விரிவின் அளவு அறு சலநிதி நிகர் என வெகுளி மிகு கதி கடுகினர் விருதரே – வில்லி:44 23/4
கரியில் வீரரும் கரியில் வீரரும் அமர் கடுகினர் கால் தேராம் – வில்லி:45 188/2

மேல்


கடுகினார் (1)

கடுத்து உளம் கறுத்து வெய்ய கண் சிவந்து கடுகினார் – வில்லி:43 2/4

மேல்


கடுகினான் (3)

மாருத சகாயன் என மாருதன் என கடவுள் மாருத சுதன் கடுகினான் – வில்லி:38 19/4
கருதி வாகை புனை விசயன் மேல் விசய கன்னன் முந்தி அமர் கடுகினான்
கிருதவன்மன் எனும் விருதன் மா முரசகேதனன் தன் எதிர் கிட்டினான் – வில்லி:42 186/1,2
கரு நிறத்து அனந்தசாயி இளவலோடு கடுகினான் – வில்லி:43 8/4

மேல்


கடுகு (4)

கரிகள் கோடி இரதங்கள் கோடி பவனத்தினும் கடுகு கவன வெம் – வில்லி:10 49/1
சரத்தினும் கடுகு தேர் சர்ப்பகேதனனை அன்று – வில்லி:34 16/3
வா வரும் கவன மா கடுகு தேர் வலவர் போய் – வில்லி:34 18/1
கன்னன் நின்ற அம் முனையில் நெஞ்சினும் கடுகு தங்கள் தேர் கடவினார்களே – வில்லி:45 53/4

மேல்


கடுங்கணாளன் (1)

கூற்றம் என எதிர் சென்று முனிவன்_மைந்தன் கொடும் கணையை மதியாமல் கடுங்கணாளன்
வேற்று உருவம் கொடு கனலி முதலா உள்ள விண்ணவர்-தம் பகழிகளாய் மேன்மேல் வந்த – வில்லி:43 39/2,3

மேல்


கடுத்து (1)

கடுத்து உளம் கறுத்து வெய்ய கண் சிவந்து கடுகினார் – வில்லி:43 2/4

மேல்


கடுப்ப (1)

கணவனுக்கு எதிர் காட்டும் நீராசனம் கடுப்ப
மணம் மிகுத்த செந்தாமரை மலருடன் சிறந்த – வில்லி:27 56/2,3

மேல்


கடுப்பின் (1)

குனிதரும் கடுப்பின் மிக்க கொடிய வில்லும் ஒன்று மேல் – வில்லி:13 130/2

மேல்


கடும் (68)

முந்திய கடும் பழி முடிந்தது-கொல் என்னா – வில்லி:2 102/2
கூற்றுவர் அனையோர்க்கு யாரும் கொடும் கடும் போரில் ஆற்றார் – வில்லி:2 116/2
மூள் கடும் கொடும் சின அனல் கண் மா மும்மத களிறு அனைய மொய்ம்பினான் – வில்லி:4 1/4
அ கடும் கையும் இளைத்து வெம் சினமும் ஆறி நின்றனன் அரக்கனே – வில்லி:4 54/4
மன கடும் காதல் விம்ம மாலை தாழ் புயங்கள் வாட – வில்லி:5 30/1
சிலை இது சிலீமுகங்கள் இவை கடும் திரிகை வேகத்து – வில்லி:5 31/1
கண்போல் அம்பும் நுதல் போலும் கடும் கார்முகமும் காண்-தொறும் அ – வில்லி:5 33/1
மற கடும் களிற்று குபேரன் வாழ் அளகை வடக்கு இருந்தது நெடு வானில் – வில்லி:6 24/3
வரை தடம்-தொறும் கதுவிய கடும் கனல் மண்டலின் அகல் வானில் – வில்லி:9 13/1
கணை வரும் வரி வில் வாழ்க்கை கடும் கனல் அனைய தோற்ற – வில்லி:11 2/1
கடும் படை பெருமையால் வென் காணலாம் என்பர் ஆயின் – வில்லி:11 21/3
கருத்து நான் வீடேன் என்றான் கடும் கனல் ஊடு நின்றான் – வில்லி:12 71/4
கட்டு அழலின் இடை நின்ற காளை மீள கடும் கணைகள் ஒரு மூன்று கடிதின் வாங்கி – வில்லி:12 100/3
கணிகை இட்ட கடும் கொடும் சாபம் நீ – வில்லி:12 170/2
காற்றாய் மிக மண்டு கடும் கனலாய் – வில்லி:13 72/1
கார்முக கொண்டல் அன்னான் மிசை கடும் கணைகள் ஏவி – வில்லி:13 77/1
கூர் முக பகு வாய் மாயோன் கொடும் கடும் பகழி கோத்தான் – வில்லி:13 77/4
கடும் சிலை விரைவும் வீரன் கைத்தொழில் விரைவும் மேன்மேல் – வில்லி:13 87/1
கடாமலை வயவன் மீது கடும் படை பலவும் விட்டார் – வில்லி:13 89/3
கை வார் சிலையான் கடும் கோபமும் கண் சிவப்பும் – வில்லி:13 103/4
உர கடும் காலினானும் ஒருக்கினான் உரைப்பது என்னோ – வில்லி:14 100/3
கண்ட கண்டவர் யாவரும் வெருவர கடும் பலி பல நல்கி – வில்லி:16 13/2
கதையுடை காளை வந்து கடும் திறல் மல்லன்-தன்னோடு – வில்லி:20 10/1
கடும் கண் யானை பிடர் இருந்து இ நிலம் காக்கும் வெண்குடை காவலன் தேவி கேள் – வில்லி:21 8/3
காவி அம் கண்ணவளை தனது கண் காணினும் தணியும் கடும் காதலும் – வில்லி:21 12/3
கருத்து இனி முடியும் என்று கடும் கனல் முகத்தில் தோன்றும் – வில்லி:21 55/1
கதை_வலான் வெம் கடும் கொடும் கைகளால் – வில்லி:21 91/3
கதிர் முனை பவன வேக கடும் கொடும் பகழி யாவும் – வில்லி:22 91/3
கந்தோடு அடர் கை கடும் கோப களிற்று வேந்தர் – வில்லி:23 22/2
அடல் கடும் கதையால் அடித்திடும் அதிசயம்-தனை ஐய கேள் – வில்லி:26 14/4
தம்பியரும் மறுப்பரோ தலைவ இனி கடும் கோபம் தணிக என்றான் – வில்லி:27 19/4
கல் வரையும் பாலை கடும் சுரமும் கான்யாறும் – வில்லி:27 53/1
பகலினும் கடும் பரிதி தன் கதிர் பரப்பாமல் – வில்லி:27 59/1
மன கடும் கனலினான் தன் மனத்தினால் உரைத்த வெம் சொல் – வில்லி:27 142/3
காற்று வந்து உறாதபோது கடும் கனல் கதுவ வற்றோ – வில்லி:27 144/2
கான் பட்ட கனலில் பாயும் கடும் கணை விலக்கினேனேல் – வில்லி:27 157/1
பொரும் கடும் புனல் நதிகள் ஆடுவன் என்று நண்பொடு போயினான் – வில்லி:28 39/4
வெம் கலங்கல் கடும் குருதி வெள்ளத்து கொடி ஆடை மிதக்கும் தோற்றம் – வில்லி:29 71/1
கதி கடும் தேரின்-நின்று இழிந்து காலிங்கன் – வில்லி:30 13/1
கால் ஆர் திண் தேர் வீடுமனும் வகுத்தான் கடும் காருட யூகம் – வில்லி:31 2/2
காரே தொடங்கி கார்கோள் வெம் கடும் கால் கலி கொண்டு ஆர்ப்பன போல் – வில்லி:31 3/2
வில் மேல் விசையின் கடும் பாணம் மேன்மேல் நிறுத்தி வேந்தரை பார்த்து – வில்லி:32 27/1
கருதா அரக்கன் கொடும் தானை இறைவன் கடும் தானை என்று – வில்லி:33 3/3
சேயும் தனக்கு நிகர் இல்லா சிகண்டி கடும் கால் சிலை வாங்கி – வில்லி:37 32/3
கண்ணும் போல்வான் கருதலர்க்கு கடும் கால் எழுப்பும் கனல் போல்வான் – வில்லி:37 37/4
எரிந்தன முகங்களும் எழுந்தன சிரங்களும் இறந்தனர் கடும் கண் இளையோர் – வில்லி:38 26/4
காரணமா அறைகூவி கடும் கொடும் கார்முகம் வளைத்தார் – வில்லி:40 6/4
கடைந்து அமுது அளித்த கருணை அம் கடலே கடும் பரி சந்தனம் கடவ – வில்லி:42 3/2
ஆகம் முற்றுற நெகிழ்ந்து புளகம் புரிய ஆகவத்து எழு கடும் சினம் மடிந்து அவிய – வில்லி:42 88/3
காலினால் வரும் காலின் மைந்தனை கடும் கதிரவன் திரு மைந்தன் – வில்லி:42 138/1
மூச்சினால் அடியுண்டும் கடும் கண் கோப முது கனலால் எரியுண்டும் முனை கொள் வாளி – வில்லி:43 40/1
கானக மருங்கில் மேவலன் பணியால் கடும் பசியுடன் வரும் கடவுள் – வில்லி:45 10/1
கரி முக கடவுள் அன்ன கடும் பரித்தாமா என்னும் – வில்லி:45 48/1
கன்னன் கருத்தும் கடும் சேனையும் கண்டு மேல் போய் – வில்லி:45 76/2
காய்ந்த வாள் அனைய தாரை கடும் கொடும் பகழி ஒன்றால் – வில்லி:45 98/2
கான் அமர் துளவோன் கண்டு கடும் பரி நெடும் தேர் பூண்ட – வில்லி:45 101/2
காற்று என கொடிய கோப கடும் பெரும் கரட மாவின் – வில்லி:45 116/2
அயிர் படும் கடும் தரையில் துகள்பட அடி இரண்டினும் சரிய துகைத்து எழு – வில்லி:45 155/2
காறி கனன்று அ கடும் தேர் செலுத்தும் கரும் பாகனார் – வில்லி:45 234/3
கைத்தலம் மறந்தது இல்லை வில் குனிப்பும் கடும் கணை தொடுத்திடும் கணக்கும் – வில்லி:45 236/4
தான் தொடுத்த கடும் கணைக்கு தப்பினேன் என மகிழ்ந்தேன் சஞ்சரீக – வில்லி:45 266/2
கை முக மா முதலான கடும் சேனை பாஞ்சாலன் காதல் மைந்தன் – வில்லி:46 14/2
முனை கடும் கணையால் வீமன் வடிவு எலாம் மூழ்க எய்தான் – வில்லி:46 39/4
ஒன்று போல்வன பிறைமுக கடும் கணை ஒருபது தொடுத்திட்டான் – வில்லி:46 47/3
கதி கொண்ட பரி தடம் தேர் சல்லியன்-தன் கண் போல்வார் எழு நூறு கடும் தேர் ஆட்கள் – வில்லி:46 74/3
எனக்கு இவரே அமையும் என புறக்கிடாத இளையவர் மேல் கடும் கணை ஐந்து ஏவினானே – வில்லி:46 79/4
கைப்பான வல் நெஞ்ச கடும் கண்ணான் கண் மறுத்தான் – வில்லி:46 159/4
உள்ளியபடியே கடும் சினம் கன்றி உள்ளவர் யாரையும் முருக்கி – வில்லி:46 221/1

மேல்


கடுமை (1)

கண் இலான் மகன் கடுமை அஞ்சி இ – வில்லி:11 145/3

மேல்


கடுமையால் (1)

விரி சிறை பறவின் கடுமையால் எய்தி மீது எழும் மஞ்சு என கலங்கி – வில்லி:6 20/3

மேல்


கடுமையில் (1)

கடுமையில் பின்தொடர் காளை-தன்னையும் – வில்லி:21 33/2

மேல்


கடை (17)

காசிராசன் மகள் என்று வந்தனள் ஒர் கன்னி என்று கடை காவலோர் – வில்லி:1 141/1
புலால் அளைந்த இரு கவுள் ஒடிந்து பொரு புயம் ஒடிந்து கடை ஒத்த வாய் – வில்லி:4 59/3
கடை காவலர் குறை கூறலும் விசயன் கடிதில் தன் – வில்லி:7 3/1
விட விலோசன கடை தரு விரக வெம் கனலே – வில்லி:7 60/4
ஏல நெட்டு அடவி முறிய மோதி வெளியாக ஏழ் கடலையும் கடை
காலம் முற்றி எழு கால் எனும்படி கலக்கினான் எழு கலிங்கமும் – வில்லி:10 58/3,4
முன் இடை கடை ஒன்று இன்றி முற்றும் வெம் முரண் கொள் காலன் – வில்லி:11 205/3
காந்தி கொடு எறிவார் காம வேதத்தை கரும் கடை கண்களால் மொழிவார் – வில்லி:12 62/4
கடிகை நால் அவண் சென்ற பின் கடை சிவந்து அகன்ற – வில்லி:22 57/1
ஐந்து அரசும் அன்று தன் அகன் கடை இருக்க – வில்லி:23 8/2
பொரு தொழிலும் கடை நிலத்தில் கிடந்ததே என மொழிந்தான் புகழே பூண்பான் – வில்லி:27 16/4
கருத்து புகைந்து உள் கலங்கி கடை கண்கள் கனல் காலவே – வில்லி:33 10/2
சரிந்தன பெரும் குடர் துணிந்தன சிரம் கடை தவழ்ந்தன நெடும் புருவமும் – வில்லி:38 26/3
கரி தத்த மறி அலகை கடை தத்தி உவகையொடு களம் முற்றும் நடம் நவிலவே – வில்லி:40 66/4
கலையால் நிரம்பும் செழும் திங்கள் ஏக கடை கங்குல்-வாய் – வில்லி:40 93/2
நிகர் என துணை விழி கடை நிமிர்தர நெறி கடை புருவமும் மிக முரிதர – வில்லி:41 86/2
நிகர் என துணை விழி கடை நிமிர்தர நெறி கடை புருவமும் மிக முரிதர – வில்லி:41 86/2
நெருப்பு உறா விழி சிவத்து வார் கடை நிமிர்ப்பு உறாத புருவத்தனாய் – வில்லி:46 186/3

மேல்


கடைக்கண் (1)

கரத்தால் மறைந்தது அவரவர்-தம் கடைக்கண் படை-கண் விரைந்து விடும் – வில்லி:31 6/2

மேல்


கடைக்கண்ணி-தன் (1)

காதில் கலந்த கடைக்கண்ணி-தன் கற்பும் அன்பும் – வில்லி:5 74/1

மேல்


கடைக்கண்ணும் (1)

புரியும் நீள் கடைக்கண்ணும் வண்ணமும் போற்றுவார்கள் மெய் புளகம் ஏறுமே – வில்லி:35 1/4

மேல்


கடைக்கணித்தருள (1)

கண்டு தன் திரு தம்பியை கடைக்கணித்தருள
மண்டு தீ என எழுந்தனன் மடைத்தொழில் வல்லான் – வில்லி:22 16/3,4

மேல்


கடைக்கணித்தருளி (1)

கட்செவி எழுதும் கொடி உடை கொடியோன் கன்னனை கடைக்கணித்தருளி
விண் சுரபதி வந்து அன்று உனக்கு அளித்த வேலினால் வீமன் மா மகனை – வில்லி:42 208/1,2

மேல்


கடைசியர் (1)

கொச்சை அம் கடைசியர் குழுமி வாழ்த்தவே – வில்லி:11 92/3

மேல்


கடைத்தலை (1)

அரசு எலாம் வந்து உன் கடைத்தலை வணங்க ஆண்மையும் செல்வமும் விளங்க – வில்லி:27 250/3

மேல்


கடைந்த (5)

கடைந்த கூர் எயிற்று ஆல தக்ககனும் வாழ் கானனம் அது கண்டீர் – வில்லி:9 5/4
ஆழி நீர் கடைந்த நாளும் அமுது எழ கடைந்த வீரர் – வில்லி:14 86/4
ஆழி நீர் கடைந்த நாளும் அமுது எழ கடைந்த வீரர் – வில்லி:14 86/4
கடைந்த குன்றொடு ஒத்த தேர் கடாவி வந்து முனிவனோடு – வில்லி:30 11/3
கிரி எடுத்து விரி ஆழி கடைந்த தடம் தோள் இருடிகேசன் என்ன – வில்லி:42 175/3

மேல்


கடைந்திடவே (1)

உம்பர் ஆனவர் தானவருடன் கடைந்திடவே
தம்பம் ஆனதும் அன்றி அ தழல் விடம் தணிய – வில்லி:1 10/2,3

மேல்


கடைந்து (3)

திருந்து ஆர் மன்றல் குழல் அணங்கின் செவிலி தாயர் கடல் கடைந்து
வருந்தா அமுதம் நிகர்வாளை மயில் போல் கொண்டு மன் அவை புக்கு – வில்லி:5 34/1,2
வங்கம் எறி கடல் கடைந்து வானோர்க்கு எல்லாம் மருந்து விருந்து அருளிய மந்தரமும் காட்டி – வில்லி:14 9/3
கடைந்து அமுது அளித்த கருணை அம் கடலே கடும் பரி சந்தனம் கடவ – வில்லி:42 3/2

மேல்


கடைப்பிடி (1)

கைவரும் துணைவன்-தனக்கு அலால் வழங்கேன் கடைப்பிடி கருமம் ஈது என்றான் – வில்லி:27 258/4

மேல்


கடையில் (1)

உகத்தின் கடையில் கனல் போல்வார் ஒருவர்க்கொருவர் உரை முந்தி – வில்லி:39 40/2

மேல்


கடையின் (1)

ஏதில் இருள் புக்கு உலவலாம் இடம் அற கடையின் ஏறு அனலி ஒத்தது இகலி – வில்லி:30 31/3

மேல்


கடையினார் (1)

காள முகிலுக்கு முகில் நேர் மலைவது ஒக்க எரி காலும் நயன கடையினார்
மூள எதிர் முட்டி இரு சேனையும் நிலத்து உதிர மோது பொழுதத்து வெகுளா – வில்லி:30 25/2,3

மேல்


கடையுகநாள் (1)

கடையுகநாள் வாயு ஒத்து நீடிய கதை கெழு போர் ஆதரித்து மூளவே – வில்லி:46 167/4

மேல்


கடையுகம் (1)

கடையுகம் கண்ட வடவையின் முகத்து எரி கனலி கதுவ மண்டும் பவனன் ஒலியினின் கடுகியதே – வில்லி:45 88/4

மேல்


கடையுற (1)

கற்ப கோடி கடையுற காண்குவார் – வில்லி:13 34/4

மேல்


கடோற்கச (4)

கலக்கம் ஒன்று அற பொரு திறல் புனைந்திடு கடோற்கச காளை-தன் உயிரே – வில்லி:27 241/2
அரக்கி தந்தருள் கடோற்கச காளையும் அபிமனோடு இராவானும் – வில்லி:28 5/1
காய் இரும் களிற்றின் மேலான் கடோற்கச காளை-தான் ஓர் – வில்லி:36 17/1
கங்குலின் ஏவினன் உரை செய்க என்று கடோற்கச மீளியையே – வில்லி:41 225/4

மேல்


கடோற்கசன் (6)

பிறந்தனன் கடோற்கசன் என்னும் பேரினான் – வில்லி:4 28/4
எண்ணும் வெற்றி பெறும் கடோற்கசன் என்னும் வீரனும் ஆகவே – வில்லி:28 38/2
பாராநின்ற கடோற்கசன் தன் படையின் தளர்வும் பார்த்தானே – வில்லி:32 32/4
மகன் பட்ட சினம் கதுவ வரை உறழ் தோள் கடோற்கசன் மா மலைகள் வீசி – வில்லி:42 178/1
மரித்தனன் என தனி அயில் கொடு ஓச்சிய மணி சிறு பொருப்பினை நிகர் கடோற்கசன்
எரி தலை அரக்கனொடு எதிரியாய் சமர் எனை தரு மருச்சுதன் முனைதல் கீழ்த்தொழில் – வில்லி:42 200/2,3
உலை படு கனல் சினம் முதிர் கடோற்கசன் உடற்றிய அரக்கரை ஒருவர் போல் பொருது – வில்லி:42 203/3

மேல்


கடோற்கசன்-தனை (1)

கல் நிலம்-கொல் என வலிய மெய் பெறு கடோற்கசன்-தனை அழைத்து நீ – வில்லி:10 61/1

மேல்


கடோற்கசன்-தனொடு (1)

வல்லியம் புனை கடோற்கசன்-தனொடு போர் செய்தான் முனிவன் மைந்தனும் – வில்லி:42 187/2

மேல்


கடோற்கசன்-தான் (2)

கவசம் பிளந்து மார்பகமும் பிளந்து ஊடு உருவ கடோற்கசன்-தான்
நவ சந்திர மா முனை வாளி தொடுத்தான் தொடுத்த நாழிகையில் – வில்லி:31 7/2,3
முன் நாள் அமரில் கடோற்கசன்-தான் முனை வெம் சரத்தால் மூழ்குவித்தான் – வில்லி:32 25/1

மேல்


கடோற்கசன்-தானும் (1)

கொய் தொடை கடோற்கசன்-தானும் கூறினான் – வில்லி:41 259/4

மேல்


கண் (253)

காக்குமாறு செம் கண் நிறை கருணை அம் கடலாம் – வில்லி:1 1/2
கண் இலாதவன் கேட்டலும் காண்டலும் கடுக்கும் – வில்லி:1 4/4
அம் கண் மா நிலத்து அரசர் பல் கோடி அ அரசர் – வில்லி:1 7/3
கண் இமைத்து இரு நிலம் காலும் தோய்தலால் – வில்லி:1 44/1
அழுதனர் கண் புனல் ஆறு பாயவே – வில்லி:1 56/4
கருத்துடன் அவைக்கணோர் கண் புதைக்கவும் – வில்லி:1 64/2
செம் கண் நீர் எழ சிந்தை செம் தீ எழ – வில்லி:1 136/3
இமைத்த கண் இணை மலர்ந்து இனி நோக்கிலேன் யான் ஒருவரை என்று – வில்லி:2 23/1
கண் உற்ற கானில் விளையாடல் கருதி அம் பொன் – வில்லி:2 45/3
மை வாள் நெடும் கண் வர சூரன் மகளை நோக்கி – வில்லி:2 56/3
மை தாழ் தடம் கண் மகவின் முகம் மன்னு பார்வை – வில்லி:2 59/3
நின்-பால் அருள் உண்டு எனின் உய்வன் நெடும் கண் நல்லாய் – வில்லி:2 60/4
கண் பனி துளிப்ப நெஞ்சம் கனிந்து இனிது உருக மேனி – வில்லி:2 68/3
கரு விளைந்து உதித்தார் யாரும் கண் என காணும் நீரார் – வில்லி:2 85/4
மத்திரி எனும் கொடிய வாள் கண் விடம் அன்னாள் – வில்லி:2 100/2
அன்பொடு கண்டு கண்டு கண் களித்து ஆர்வம் மிஞ்சி – வில்லி:2 115/3
கண்டிலள் உதிட்டிரன் கனிட்டன் கண் உற – வில்லி:3 18/1
அம் கண் வான மீனம் என்ன அவை இருந்த அரசர் முன் – வில்லி:3 60/2
கணைகள் போய் இலக்கு அடைந்த உறுதி கண்டு கண் களித்து – வில்லி:3 62/1
தூளி கண் புதைத்த சென்று செவி புதைத்த துவனி போய் – வில்லி:3 75/2
அம் கண் சயந்தன் அவதரித்த அமராவதி போல் ஆர்வம் எழ – வில்லி:3 88/3
கண் மேல் இன்றும் இவள் பிறந்தாள் கழல் காவலர்-தம் குலம் முடிப்பான் – வில்லி:3 90/2
நடவி நன் பகல் இரவு கண் துயிலலர் நடந்தார் – வில்லி:3 125/3
மூள் கடும் கொடும் சின அனல் கண் மா மும்மத களிறு அனைய மொய்ம்பினான் – வில்லி:4 1/4
களைகுவன் இனி என கண் களித்தனர் – வில்லி:4 16/2
இறையும் ஒழிவு அற இரு கண் அறல் வர எரி கொள் கொடி என இனையினாள் – வில்லி:4 36/4
கண்டகண்ட முனி குலம் அடங்க இரு கண் களிக்க வரு காட்சியான் – வில்லி:4 49/2
அம் கண் மா ஞாலம் எங்கும் அரக்கு மாளிகையின் வீந்தார் – வில்லி:5 1/2
கா எலாம் மருங்கு-தோறும் கண்டு கண் களித்து போனார் – வில்லி:5 16/4
குழை புறம் கடந்த செம் கண் குறு நகை கொவ்வை செ வாய் – வில்லி:5 20/1
முனை-கண் செம் கண் தீ உமிழும் முகத்தான் மாதே பகதத்தன் – வில்லி:5 44/3
பாஞ்சாலர் பதி கன்னி இரு தன் செம் கண் பங்கயத்தால் பாங்காக பரிந்து நோக்கி – வில்லி:5 57/3
வாள் ஆர் தடம் கண் அவட்கு ஆரணவாணர்க்கு என்றும் – வில்லி:5 73/3
விடத்தோடு அமுதம் கலந்து என்ன மிளிரும் வேல் கண்
வடத்தோடு விம்மும் முலையாளை வலத்தில் வைத்தார் – வில்லி:5 92/3,4
செம் கண் கரிய குழலாள் பொரி சிந்தினாளே – வில்லி:5 95/4
அந்த நாகம் அழல் உமிழ் கண் விடம் – வில்லி:5 101/1
கண் உற களம் காணும் முன் தீயினால் – வில்லி:5 104/3
அம் கண் மா ஞாலம் முழுவதும் கொடுத்தற்கு ஆயர்-தம் பதியின் அங்குரித்த – வில்லி:6 7/1
செம் கண் மால் முதலாம் கிளைஞரும் வயிர தேர் மிசை சேனையும் தாமும் – வில்லி:6 7/2
வெம் கண் மாசுணத்தோன் எண்ணம் எ திசையும் வெளிப்பட வேந்தர் ஐவரும் போய் – வில்லி:6 7/3
கயல் தடம் செம் கண் கன்னியர்க்கு இந்து காந்த வார் சிலையினால் உயர – வில்லி:6 21/1
எரி மணி குழையார் வதன மண்டலத்தில் எழிலுடன் மிளிரும் மை தடம் கண்
விரி மணி கதிரோன் அளிக்க முன் களிந்த வெற்பிடை வீழும் மா நதியின் – வில்லி:6 22/2,3
சோதி அரி சிலம்பு அரற்ற துணை நெடும் கண் செவி அளப்ப தொடி தோள் வீசி – வில்லி:7 24/3
கவுரியர் கோன் திரு மகளை கண் அனையார் கொண்டுபோய் கன்னிமாடத்து – வில்லி:7 31/1
தங்கள் கடல் தண் முத்தை கண் முத்தால் நீறு ஆக்கும் தக்கோர் ஆய்ந்த – வில்லி:7 32/2
நோக்கிய கண் இமையாமல் நோக்கிநோக்கி நுண்ணிய மென் புலவியிலே நொந்துநொந்து – வில்லி:7 42/1
தன் போல் உயர்ந்தோர் இலன் ஆன தடம் கண் மாலும் – வில்லி:7 84/2
சீலத்தவனோடு அவண் வைகினன் செம் கண் மாலே – வில்லி:7 85/4
வடு ஏய் கண் மடந்தையர்க்கும் மகிழ்நருக்கும் அமைந்தன வான் மனைகள் எல்லாம் – வில்லி:8 14/4
நீகாரம் மழை பொழிய நித்தில வெண்குடை நிழற்ற நீல வாள் கண்
பாகு ஆரும் மொழி மடவார் மணி கவரி இரு மருங்கும் பயில வீச – வில்லி:8 19/1,2
தேசுடை திகிரி செம் கண் மால் கருணை செய்தனன் தீவினை உறினும் – வில்லி:9 55/3
கண் மிசை மா மணி நிகர் என் கான்முளையை புரிவி என காலன் ஊரில் – வில்லி:10 13/3
கண்ணி சிறையினிடை வைத்தான் கண் ஆயிரத்தோன் முதலாக – வில்லி:10 32/3
காசி தலைவன் கன்னியர் தம் கண் போல் வடு முற்றிய கனியை – வில்லி:10 34/1
நீடு அஞ்சன கண் நெருங்கி தடுமாற – வில்லி:10 78/2
கண்டு அனைய கண் நிறைந்த காயா மலர் வண்ணன் – வில்லி:10 80/2
வெம் கண் மதமா மிசை வருவோன் மெய் நோக்கி – வில்லி:10 82/2
அம் கண் மிளிர அரும் புருவ வில் முரிய – வில்லி:10 82/3
கரும் பனை தட கை வெம் கண் கரி முதல் சேனையோடும் – வில்லி:10 88/3
கட கரி உரிவை போர்த்த கண்_நுதல்_கடவுள் மாறி – வில்லி:10 104/1
காது ஒரு குழையோன் இளவலை தேர் மேல் கண்டு தம் கண் இணை களிப்பார் – வில்லி:10 140/4
தாமரை அனைய செம் கண் தரணிபன் இராயசூய – வில்லி:11 1/1
கண்டு கண் களித்து மற்று அ காவலர் இருந்த போதில் – வில்லி:11 27/2
அம் கண் மாநிலத்து அரசர்-தம் மகளிர் பேர் அரும் பிடி மிசை போத – வில்லி:11 88/1
செம் கண் மா மயில் யாகபத்தினியும் வண் சிவிகையின் மிசை போத – வில்லி:11 88/2
வெம் கண் மா மணி முரசு உயர்த்தருளிய மெய் தவா மொழி வேந்தன் – வில்லி:11 88/3
கருவிளம் கண் கொடு கலந்து கண்டவே – வில்லி:11 95/4
கண் வளர் பாளையம் காண எண்ணியே – வில்லி:11 114/3
காணுமாறு செம் கண் படைத்திலேன் – வில்லி:11 131/4
கண் இலான் மகன் கடுமை அஞ்சி இ – வில்லி:11 145/3
கங்குலில் தடம் கண் துயின்ற பின் – வில்லி:11 147/2
காதில் ஆர் என்னுடன் முனைந்து கண் விழிக்க வல்ல பேர் – வில்லி:11 170/2
மை வரும் தடம் கண் வேள்வி மாது-தன்னை ஒட்டி நீ – வில்லி:11 181/3
சேந்தனன் இரு கண் பாரீர் தேவர் கோன் மதலை என்பார் – வில்லி:11 191/4
கவர்தர புகறி என்றான் கண் அருள் சிறிதும் இல்லான் – வில்லி:11 198/4
தான் அவர் பொறை பொறாமல் தராதலம் என்னும் செம் கண்
மான் அவராக வேத மலர் முனி-தனக்கு சொன்னாள் – வில்லி:11 203/3,4
நொந்து கண் துயில் பெறாதே நோதக புரிந்தேன் மன்னோ – வில்லி:11 206/4
நோன் தாள் வெம் கண் கட களிற்று நுழை வேல் அரசன் நுவறலுமே – வில்லி:11 212/1
தோன்றா நயன துணைவனை போல் துணை கண் துகிலின் சூழ்ந்திருந்த – வில்லி:11 212/3
நீ வா என்றே அருகு இருத்தி நெடும் கண் பொழியும் நீர் துடையாள் – வில்லி:11 217/2
கழலோன் மதி வெண்குடை என்பார் கையால் கண்ட கண் புடைப்பார் – வில்லி:11 220/4
கொடு மா மலர் கண் புனல் சோர குலைந்தே கிடந்த குழல் சோர – வில்லி:11 225/3
மையோடு அரி கண் மழை பொழிய வாடும் கொடியின் மொழிக்கு ஆகார் – வில்லி:11 235/1
குறையோ கண் கண்டது நாளும் குலத்து பிறந்தோர் கூறாரோ – வில்லி:11 237/4
ஆறாகி இரு தடம் கண் அஞ்சன வெம் புனல் சோர அளகம் சோர – வில்லி:11 246/1
அம் கண் அகல் வானோரும் ஆனகமும் வலம்புரியும் அதிர தங்கள் – வில்லி:11 249/3
பொழுது மனம் புகை மூள பூம் தடம் கண் அனல் மூள போரில் மூள – வில்லி:11 250/3
கற்பால் மிக்கு உயர் வேள்வி கனல் சுமந்த மடவரலை கண் இலாதோன் – வில்லி:11 259/3
கற்பால் மிக்கு உயர் வேள்வி கனல் சுமந்த மடவரலை கண் இலாதோன் – வில்லி:11 269/3
சுரர் தினம் ஈர்_ஆறு அம் கண் துன்னுதிர் மன்னும் நாட்டில் – வில்லி:11 275/2
இரு தாரை நெடும் தடம் கண் இமையாது ஓர் ஆயிரம் கதிரும் தாமரை போது என்ன நோக்கி – வில்லி:12 38/3
எண்ணுக்கு வரும் புவனம் யாவினுக்கும் கண் ஆவான் இவனே அன்றோ – வில்லி:12 43/3
குன்று இது தடம் கண் ஆயிரம் உடையோன் கூறிய கூற்றினை தேறி – வில்லி:12 66/2
மானையும் பொருத செம் கண் மரகதவல்லி கேட்டு – வில்லி:12 74/2
ஆலம் உண்டு அமுதம் பொழிதரு நெடும் கண் அம்பிகை அருள் மொழி கேட்டு – வில்லி:12 75/1
ஏகிய பின்னர் ஆயிரம் கண் நாதனும் – வில்லி:12 131/1
கானே செறி தொடையார் இரு கண் கண்டு களித்தார் – வில்லி:12 150/4
கண் பரப்பி ஒர் கந்தருவன்-தனை – வில்லி:12 167/1
கன்னம் வெந்து கண் ஆயிரமும் புனல் – வில்லி:12 169/2
மை தவழ் கரும் கண் செ வாய் வானவர் மகளிர் எல்லாம் – வில்லி:13 23/4
செம் கண் நாக கொடியவன் செல்வமும் – வில்லி:13 50/1
அம் கண் மா முரசும் உக அந்தத்தில் – வில்லி:13 53/3
கை வார் சிலையான் கடும் கோபமும் கண் சிவப்பும் – வில்லி:13 103/4
கண் சுழன்று யாதினும் கலங்குறாத கலை_வலோர் – வில்லி:13 125/3
செம்மலரை செம் கண் மலர்-தன்னால் நோக்கி செய்ய மலர் கரத்து ஏந்தி சிந்தித்தாளே – வில்லி:14 11/4
கை தாரைபட கொண்டு என்றும் கண் இமையாது காப்போர் – வில்லி:14 89/2
காவி கயல் கண் இணை சே இதழ் பாவை களி கூரவே – வில்லி:14 138/2
கன்றி வாள் அரக்கன் கனம் என அதிர்ந்து கண் சிவந்து உருத்து எழும் எல்லை – வில்லி:15 10/2
திரு கண் கருணை பொழிய வரும் திருமால் அவரை தேற்றி முதல் – வில்லி:17 10/1
அதரம் குளிர்ந்து கண் குளிர்ந்து ஆங்கு அரு மா முனிவன் அதிசயித்து – வில்லி:17 12/2
மதர் அஞ்சன கண் திரு வாழும் மார்போன் மாயா வல்லபத்தால் – வில்லி:17 12/3
கண் மலர் அருவி சோர கனல்_பிறந்தாளும் சொன்னாள் – வில்லி:18 12/4
சென்றவன்-தன் மேல் புரவி மேல் இருந்தோன் செழும் தடம் கண் மலர் பரப்பி – வில்லி:19 21/1
கண் இணையும் நீ உனது காவல் எனது உயிரும் – வில்லி:19 34/4
மை வரு தடம் கண் மட மானும் மதி மரபோர் – வில்லி:19 36/1
கற்றன காயம் எல்லாம் கண்டு கண் களிக்க காட்டி – வில்லி:20 12/1
வரி நெடும் கண் மகளிரும் மாதரார் வண்ண மா மகள் என்றனர் மையலால் – வில்லி:21 4/2
கடும் கண் யானை பிடர் இருந்து இ நிலம் காக்கும் வெண்குடை காவலன் தேவி கேள் – வில்லி:21 8/3
காவி அம் கண்ணவளை தனது கண் காணினும் தணியும் கடும் காதலும் – வில்லி:21 12/3
தொழும் தகை மனுகுல தோன்றல் கண் எதிர் – வில்லி:21 30/1
கண் நெருப்பு எழ இரு கை நெருப்பு எழ – வில்லி:21 43/1
வருதிர் என்று கண் வார் புனல் சோரவே – வில்லி:21 94/4
கண் கொளாவகை புகுந்து தன் கண்ணுற கண்டான் – வில்லி:22 34/4
விடம் படு வெகுளி வேல் கண் சுதேட்டிணை விளம்ப கேட்டு ஆங்கு – வில்லி:22 112/3
கார் உலூகலம் நிகர் அடி களிறுடை கண் இலா அரசன்-பால் – வில்லி:24 5/2
கன்னனும் திறல் காங்கெயன்-தன்னொடு கண் சிவந்து உரைசெய்தான் – வில்லி:24 17/4
மருது போழ்ந்திட்ட செம் கண் மாயவன் விடுப்ப ஏகி – வில்லி:25 17/3
இட கண் ஆக வல கண் ஆக இரண்டும் ஒக்கும் எனாமலே – வில்லி:26 14/1
இட கண் ஆக வல கண் ஆக இரண்டும் ஒக்கும் எனாமலே – வில்லி:26 14/1
பிடர்-கணே மதியான கண் இலி பெற்றி அல்லன பேசினான் – வில்லி:26 14/2
சீர் படைத்த கேண்மையினால் தேர் ஊர்தற்கு இசைந்து அருளும் செம் கண் மாலை – வில்லி:27 1/2
சிந்தூர திலக நுதல் சிந்துரத்தின் மருப்பு ஒசித்த செம் கண் மாலே – வில்லி:27 9/4
கான் ஆள உனை விடுத்த கண் இலா அருளிலி-தன் காதல் மைந்தன் – வில்லி:27 12/1
கருதில் இது மற்று எவர்க்கும் ஒவ்வாதோ கண் மலரில் கை படாதோ – வில்லி:27 16/3
சொன்னாலும் அவன் கேளான் விதி வலியால் கெடு மதி கண் தோன்றாது அன்றே – வில்லி:27 23/2
சாதேவன் கண் களிக்க தானேயாய் முன் நின்றான் – வில்லி:27 36/2
வரி மலர் கண் புனல் சோர மலர் மறந்த குழல் சோர – வில்லி:27 40/3
கற்றை குழல் பிடித்து கண் இலான் பெற்று எடுத்தோன் – வில்லி:27 42/1
பார்த்தருளி அருள் பொழியும் பங்கய கண் நெடுமாலும் – வில்லி:27 46/3
கண் நீர் துடைத்து இரு தன் கண்ணில் கருணை எனும் – வில்லி:27 49/2
அம் கண் மா நகர் அனைத்தும் மும்முரசு அதிர் ஓசை – வில்லி:27 65/3
பைம் துழாய் முடி பரமனும் கண் மலர் பரப்பி – வில்லி:27 73/2
காடு கண்டு என கண்டு தன் கண் இணை களியா – வில்லி:27 76/2
காவல் மன்னவர் முகங்கள்-தோறும் இரு கண் பரப்பி அமர் கருதுவோர் – வில்லி:27 102/1
தந்த வண்ணனுடன் வந்த அண்ணல் ஒளி தங்கு கண் துயில் உணர்ந்த பின் – வில்லி:27 103/2
கார் வழங்கு உரும் என சினத்தினொடு கண் இலான் மதலை கழறவும் – வில்லி:27 113/1
திருந்து கண் இணை சிவக்கவும் கொடிய செய்ய வாய் இதழ் துடிக்கவும் – வில்லி:27 124/2
காதல் நின் புதல்வன்-தன்னை கண் இலா அரசன் பொன் தேர் – வில்லி:27 151/1
கண் இலான் உரைத்த மாற்றம் கேட்டலும் காவலோரில் – வில்லி:27 169/1
கந்து அடு களிற்று வேந்தன் கண் இலா அரசும் கங்கை_மைந்தனும் – வில்லி:27 185/1
தாமரை தடம் கண் மாயன் தன்னையே விடு-மின் என்றான் – வில்லி:27 186/4
விந்தமொடு ஒத்தனர் வன் குழியில் திகழ் வெம் கண் அரக்கருமே – வில்லி:27 195/4
அண்ட முகட்டுற நின்று சிரித்தனன் அம் கண் நெருப்பு எழவே – வில்லி:27 199/4
வரி தாமரை கண் திரு நெடுமால் வான்-வாய் நோக்க வரி வில் கை – வில்லி:27 224/1
கன்னன் விசயன்-தனை கொல்லின் கடல் பார் முழுதும் கண் இல்லா – வில்லி:27 230/1
கருத்தினோடு உனக்கு அளித்திலேனெனின் எதிர் கறுத்தவர் கண் இணை சிவப்ப – வில்லி:27 238/3
அன்னை நெஞ்சு அழிந்தே இரு கண் நீர் சொரிய அலறி வாய் குழறி நொந்து அழுதாள் – வில்லி:27 253/4
ஆண்டு மா மகனும் இரு கண் நீர் துடைத்து அ அன்னையை பன் முறை தேற்றி – வில்லி:27 254/1
வெம் கண் மா முரசு உயர்த்தவன் இ மொழி விளம்பலும் விளக்கம் செய் – வில்லி:28 11/1
கான் ஆள உனை விடுத்த கண் இலா அருளிலி-தன் காதல் மைந்தன் – வில்லி:28 12/1
போய் அவன்-தன்னை வேறல் அரிது என புகன்று செம் கண்
மாயவன் என்னை வல்லே வன் பலி ஊட்டுக என்றான் – வில்லி:28 30/3,4
செம் கண் மால் உயிர் தருமன் மார்பு சிவேதன் ஆனனம் இரு புயம் – வில்லி:28 51/1
வெம் கண் வீமனும் விசயனும் திறல் விண் மருத்துவர் மைந்தர் தாள் – வில்லி:28 51/2
அம் கண் மா முடி அரசர் மற்று உள அவயவாதிகள் ஆகவே – வில்லி:28 51/3
செம் கண் அரவ துவச மீளியும் உணர்ந்து தன சேனை முதல்வற்கு உரை செய்வான் – வில்லி:28 52/4
கண் எதிர் நிரைத்த படை யாவையும் முருக்கி உயிர் கவர எது நாள் செலும் என – வில்லி:28 66/3
பண் அளி நெருக்கு ஒழிய மாதர் இரு கண் அளி படாத தொடை மீளி பகர்வான் – வில்லி:28 66/4
தேவரும் ஆகி நின்ற செம் கண் மால் எங்கள் கோவே – வில்லி:29 1/4
போய் அவர் குருவின் பாதம் போற்றி முன் நிற்ப செம் கண்
மாயவன் அவனை நோக்கி வாகை அம் தாமம் சூட – வில்லி:29 13/1,2
மிடைந்த குடை காம்பு அற்று மிதப்பனவும் கரிய புகர் வேல் கண்
மாதர் குடைந்த நறும் பரிமள செம் குங்கும நீர் இடை எழுந்த குமிழி போலும் – வில்லி:29 70/3,4
கண் இழந்த பறை இடையே செருகிய கால்வாய் தலையின் கண்கள் போலும் – வில்லி:29 72/2
உளத்து அழல் கண் இணை சிவப்ப உந்திட – வில்லி:30 20/2
நின்று அருச்சுனன் பொர மறந்ததும் நெடிய செம் கண் மால் நேமி தொட்டதும் – வில்லி:31 28/3
வெம் கண் கனல் வீமன் வெகுண்டனனே – வில்லி:32 20/4
கொலை கால் செம் கண் கரிய நிற கூற்றம்-தனக்கும் கூற்று அன்னான் – வில்லி:32 31/4
சேண்-பால் எய்த சென்றனரோ என்று இரு கண் நீர் – வில்லி:32 39/3
புரக்கைக்கு நின்றோனுடன் செம் கண் விசயன் புறப்பட்டனன் – வில்லி:33 4/4
காமன்-தன் உடல் மேல் விழித்திட்ட நுதலில் கனல் கண் என – வில்லி:33 12/2
கோயில் ஆளுடைய பைம் கொண்டலார் கண் துயில் – வில்லி:34 1/1
சருகு ஒத்து அனில குமரன் கை தண்டால் உடைய கண் சிவந்து – வில்லி:37 29/3
சேந்த நெடும் கண் முரி புருவ திட்டத்துய்மன் சேனையொடும் – வில்லி:37 40/1
புரண்டு எழுந்த தூளி கண் புதைக்க மெய் பதைக்கவே – வில்லி:38 3/2
சேனை மன்னன் வந்து நின்ற நிலைமை கண்டு செம் கண் மால் – வில்லி:38 7/2
கண் இணை நெருப்பு எழ உடன்று இனி நமக்கும் இது காலம் என மாலை புனையும் – வில்லி:38 24/2
எரிந்தன முகங்களும் எழுந்தன சிரங்களும் இறந்தனர் கடும் கண் இளையோர் – வில்லி:38 26/4
போர் தொடங்கி வென்றி புனை வீடுமன் தடம் கண் எதிர் போயினன் தனஞ்சயனுமே – வில்லி:38 30/4
யூகமும் பிளந்து சுரராசன் மைந்தன் முந்து இரதம் ஊருகின்ற செம் கண் நெடுமால் – வில்லி:38 32/3
வீரனும் துனைந்து வரு தேரின்-நின்று இழிந்து இரு கண் வீழும் அம்பினில் முழுகினார் – வில்லி:38 37/2
கண் மேல் எற்றி இன்றே கண்ணும் இழந்தேன் என்றான் – வில்லி:38 49/2
செம் கண் அரவ கொடியோன் சேனாபதியாய் நாளை – வில்லி:38 50/1
வீயினால் வென்ற போர் வில்லியை கண் நுதல் – வில்லி:39 23/1
ஒன்றி இனிதின் கண் துயின்றார் உரனும் திறலும் உடையோரே – வில்லி:39 35/4
காந்தும் தறுகண் காந்தாரர் கடு வெம் கனல் போல் கண் சிவந்து அங்கு – வில்லி:40 69/1
தெருமந்த சிந்தை சிலை கை குரு கண் சிவப்பு ஏறவே – வில்லி:40 85/1
கதிர் வார் முடி கோவும் அரசர்க்கு விடைதந்து கண் துஞ்சினான் – வில்லி:40 91/4
அரிய கண் கனல் பொறி எழ மணி முடி அழகு அழிந்து பொன் பிதிர்பட உதிர்பட – வில்லி:41 122/3
பங்கய நெடும் கண் சேப்ப நித்திலம் பரப்பினானே – வில்லி:41 155/4
வன்கணன் இளகி செம் கண் மால் அடி வீழ்ந்து மேன்மேல் – வில்லி:41 156/1
கயம் தெளிவு உற்றது என்ன கண் மலர்ந்து அழுதலுற்றான் – வில்லி:41 159/4
கதிரவன் உதிக்கும் முன்னே கண் துயில் உணர்த்தி என்னை – வில்லி:41 163/1
அந்த நரபாலர் கண் அரும் புனல் துடைத்து – வில்லி:41 169/2
கதி துரங்க விசையினோடு கண் கரந்து கழிதலும் – வில்லி:42 16/2
ஒக்கும் என்று செம் கண் மாலும் உளவு கோல் கொடு இவுளியை – வில்லி:42 21/1
சென்று பட்டனர் சேனை மண்டலிகர் வெம் சினம் பொழி சிறு செம் கண்
குன்று பட்டன பட்டன நவ கதி குரகத குலம் யாவும் – வில்லி:42 47/2,3
யோதனத்தில் இவன் என் கண் எதிர் இன்று அளவும் யோசனைக்கும் இடை நின்றிலன் முனைந்து சமர் – வில்லி:42 78/1
கழிந்த நீர்க்கு அணை கோலுவான் போல் அவன் கண் எதிர் உற சென்றான் – வில்லி:42 130/4
கன்றி நாக வெம் கொடியவன் கண்டு தன் கண் நிகர் இளையோரை – வில்லி:42 131/3
தனது கண் எதிர் இருவரும் அழிந்த பின் தபனன் மைந்தனும் நொந்து – வில்லி:42 133/1
துணை பெற மன சினம் முடுக நா கொடு சுழற்று கண் நெருப்பு எழ நிருதர் பார்த்திவன் – வில்லி:42 195/2
கடுத்து உளம் கறுத்து வெய்ய கண் சிவந்து கடுகினார் – வில்லி:43 2/4
கொண்டான் மோதி கண் பொழி நீரில் குளித்திட்டான் – வில்லி:43 31/2
அ புதல்வன்-தன்னை எடுத்து ஆற்றி தேற்றி அம்புய கண் அருவி துடைத்து அளி செய் காலை – வில்லி:43 35/2
காற்றின் மதலையும் தனது தடம் தேர் உந்தி கண் சிவந்து மனம் கருகி கால் வில் வாங்கி – வில்லி:43 39/1
மூச்சினால் அடியுண்டும் கடும் கண் கோப முது கனலால் எரியுண்டும் முனை கொள் வாளி – வில்லி:43 40/1
கரு முகில் முட்டின பட்டவர் கண் கனல் காலும் அரும் புகையே – வில்லி:44 60/3
எரி செம் கண் நாக அரசும் முரசமும் எழுதும் பதாகை நிருபர் இருவரும் – வில்லி:44 75/3
கன்னன் அன்று இருந்த அழகினை யாரே கண்டு கண் களிப்புறாது ஒழிந்தார் – வில்லி:45 4/4
சித்தினது உருவாய் அகண்டமும் தான் ஆம் செய்ய கண் கருணை அம் திருமால் – வில்லி:45 7/4
செம் கண் மால் உரைத்த இன் சொல் ஆர் அமுதம் செவி பட சிந்தனை தெளிவுற்று – வில்லி:45 8/1
வெம் கண் மாசுணத்தோன் வஞ்சனை கடலின் வீழ்ந்து அழுந்தாவகை எடுத்து இன்று – வில்லி:45 8/3
அம் கண் மா நிலமும் தந்தனை என பேர் அறத்தின் மா மகன் இவை உரைப்பான் – வில்லி:45 8/4
கல் வணக்கி முப்புரம் எரித்த முக்கண்ணினான் வல கண் அளித்துளான் – வில்லி:45 60/4
வல கண் ஆன செம் சுடர் இட கணும் வாகுவும் துடித்து ஆகுலத்துடன் – வில்லி:45 61/1
வெம் கண் அழல் உதிரா அதிரா எதிர் மின்-கொல் என இணை வாளிகள் ஏவவே – வில்லி:45 66/4
இரவி-தன் மதலைக்காக இமைத்த கண் விழிக்கும் முன்னர் – வில்லி:45 103/1
தேரின் மேல் நின்று நீ சிறு கண் செம் புகர் – வில்லி:45 121/1
கண் அகன் காவிரிநாடன் கை கணை – வில்லி:45 133/2
மூண்ட அனல் செம் கண் முரண் வீமன் கொண்டு ஏக – வில்லி:45 173/3
கனி எனும் கொடை கன்னனை தழீஇ அவன் கண் உகு புனல் மாற்றி – வில்லி:45 183/3
காமன்-தனை நீறு எழ வென்ற நுதல் கண் போல் எரிகின்ற கருத்துடனே – வில்லி:45 212/3
வெயர்க்க தன் நுதல் கண் சிவப்பு ஏற மனம் வெம்ப மண் மீது இழிந்து – வில்லி:45 233/3
கைத்தல மலரால் மார்புற தழுவி கண் மலர் கருணை நீர் ஆட்டி – வில்லி:45 243/2
போற்றிய கன்னன் கண்டு கண் களிப்ப புணரி மொண்டு எழுந்த கார் முகிலை – வில்லி:45 244/1
சமர மா முனையில் தனஞ்சயன் கணையால் சாய்ந்து உயிர் வீடவும் செம் கண்
அமல நாரணனை காணவும் பெற்றேன் என்று தன் அகம் மிக மகிழ்ந்தான் – வில்லி:45 245/3,4
மருது இடை முன் தவழ்ந்தருளும் செம் கண் மாலே மா தவத்தால் ஒரு தமியன் வாழ்ந்தவாறே – வில்லி:45 248/4
மை கண் இளம் கோவியர் நுண் துகிலும் நாணும் வரி வளையும் மட நெஞ்சும் வாங்கும் மாலே – வில்லி:45 251/4
ஆர் கயல் கண் புனல் சொரிய அழுகின்ற குரலினை கேட்டு ஆழியானை – வில்லி:45 263/2
கண் துஞ்சல் இன்றி இரவு இரு கண் இலான் மதலை கண்ணீரில் மூழ்கி எவரை – வில்லி:46 3/1
கண் துஞ்சல் இன்றி இரவு இரு கண் இலான் மதலை கண்ணீரில் மூழ்கி எவரை – வில்லி:46 3/1
என் பட்டது அப்பொழுது குரு சேனை மெய் புளகம் எழ ஒண் கண் முத்தம் எழவே – வில்லி:46 6/4
பத்திர பெயர் பருத்த கை சிறுத்த கண் பாய் மத பரூஉ பகடு அனையான் – வில்லி:46 31/2
புகை எழும்படி இமைத்த கண் விழிக்கும் முன் பொடி எழ இடி என புடைப்ப – வில்லி:46 32/2
இறைவரும் செம் கண் மாயன் இளவலும் இவன் மேல் சென்றார் – வில்லி:46 40/4
கதி கொண்ட பரி தடம் தேர் சல்லியன்-தன் கண் போல்வார் எழு நூறு கடும் தேர் ஆட்கள் – வில்லி:46 74/3
செம் கனக மணி கொடிஞ்சி திண் தேரும் பெரும் பனை கை சிறுத்த செம் கண்
வெம் கயமும் ஏறாமல் வீழ் கயத்தில் ஏறினையோ வேந்தர்_வேந்தே – வில்லி:46 131/3,4
களம்-தனில் எத்தனை கவந்தம் கண் களிக்க கண்டனை நீ கை தண்டோடு இ – வில்லி:46 135/1
சினத்திடை வெம் பொறி பறக்க செயிர்த்து இரு கண் சிவப்பு ஏற செரு செய்யாமல் – வில்லி:46 136/3
கரும் புயலே அனையானும் காவலரும் கண் களித்து – வில்லி:46 147/3
கைப்பான வல் நெஞ்ச கடும் கண்ணான் கண் மறுத்தான் – வில்லி:46 159/4
காதல் அம் புதல்வர் கண் துயில் புரிவோர் கனவு கண்டனர் என கண்டார் – வில்லி:46 216/4
கஞ்ச நாள் மலர் கண் புனல் சோர்தரும் – வில்லி:46 231/3
கருத்தினுடன் அலமந்தான் அழுது பெரும் புனல் சொரிய கண் இலாதான் – வில்லி:46 241/4
திருகு சினத்தொடும் கடுகி பாசறையில் புகுதலுமே செம் கண் பூதம் – வில்லி:46 246/1

மேல்


கண்_நுதல்_கடவுள் (1)

கட கரி உரிவை போர்த்த கண்_நுதல்_கடவுள் மாறி – வில்லி:10 104/1

மேல்


கண்கள் (19)

பாரோர் கண்கள் களித்தனவால் பார்க்கும்-தோறும் பரிவுற்றே – வில்லி:3 87/4
காதினால் பயன் இன்று என கண்கள் போல் – வில்லி:5 108/3
கைகொண்டு முகம் புதைத்து தன் விரல் சாளரங்களிலே கண்கள் வைத்தாள் – வில்லி:8 8/4
பார்த்த கண்கள் விட்டு ஏகலாவகை நிறம் பரந்த தாதுவும் போன்ற – வில்லி:9 15/4
கன்று நெஞ்சினர் கண்கள் செம் தீ உக – வில்லி:13 46/3
தெழித்து உரப்பி எயிறு தின்று வைது செய்ய கண்கள் தீ – வில்லி:13 115/1
கந்தன் என்னில் ஆறு இரண்டு கண்கள் கைகள் இல்லை மேல் – வில்லி:13 118/3
வாடிய மருங்குல் பணைத்த பூண் கொங்கை வாள் தடம் கண்கள் வார் குழை மேல் – வில்லி:19 16/2
இனைவரு தையல் கண்கள் நீர் மல்க இறை_மகன் மடைப்பளி எய்தி – வில்லி:21 46/2
தூ இயல் நிலவு தோன்ற துணைவரை பிரிந்தோர் கண்கள்
காவியும் ஆம்பலும் பைம் கருவிள மலரும் போன்ற – வில்லி:27 164/1,2
மேவிய மகளிர் கண்கள் மீன் எறி பரவை ஏழும் – வில்லி:27 164/3
என்று இனி என தன் கண்கள் நீர் சொரிய இனைந்து நைந்து அழுதுஅழுது இரங்கி – வில்லி:27 259/3
காமன் மேல் அரன் என்ன நெஞ்சு கனன்று கண்கள் சிவக்கவே – வில்லி:29 42/4
கண் இழந்த பறை இடையே செருகிய கால்வாய் தலையின் கண்கள் போலும் – வில்லி:29 72/2
கருத்து புகைந்து உள் கலங்கி கடை கண்கள் கனல் காலவே – வில்லி:33 10/2
வாவி நித்திலம் என்னவே மலர்ந்த கண்கள் நீர் மல்கவே – வில்லி:36 9/4
விதிர்த்தன செம் கை வாளொடு அயில் விழித்தன கண்கள் தீ உமிழ – வில்லி:40 17/3
மின்னாலும் கண்கள் வெறியோடிவிட்டனவே – வில்லி:45 168/4
மன்னரை இமைத்த கண்கள் மலரும் முன் மடிவித்தானே – வில்லி:46 38/4

மேல்


கண்களால் (2)

காந்தி கொடு எறிவார் காம வேதத்தை கரும் கடை கண்களால் மொழிவார் – வில்லி:12 62/4
அள்ளினான் என கண்களால் அருந்தினான் அளியோன் – வில்லி:27 77/4

மேல்


கண்களாலும் (1)

கொதித்து இரு கண்களாலும் எரி கொளுத்தின கும்ப வாரணமே – வில்லி:40 18/4

மேல்


கண்களில் (2)

ஆலையில் கரும்பின் கண்களில் தெறித்த ஆரம் அ வயல் புறத்து அடுத்த – வில்லி:6 19/1
சிரங்களில் தோளில் மார்பில் கண்களில் செருக சென்று – வில்லி:14 104/2

மேல்


கண்களினும் (1)

மருமங்களினும் புயங்களினும் வதனங்களினும் கண்களினும்
செருமும்படி வெம் கணை மாரி சிந்திசிந்தி சிரம் துணித்து – வில்லி:31 12/1,2

மேல்


கண்களும் (2)

கண்டனன் இரண்டு கண்களும் கருத்தும் கனன்று செம் தீ சுடர் கால – வில்லி:15 11/1
துனித்த நெஞ்சமும் முரிந்தன புருவமும் எரிந்த கண்களும் தோன்ற – வில்லி:42 134/2

மேல்


கண்ட (48)

தனையனை கண்ட மகிழ்ச்சியால் அருக்கன் தன் எதிர் இருள் என தணப்ப – வில்லி:1 95/2
கை விராய சிலையோடு மெய் வலி கவர்ந்து முன் தளர்வு கண்ட போர் – வில்லி:1 148/3
தண் பிறை எழுச்சி கண்ட சலநிதி எனவே மைந்தன் – வில்லி:2 68/1
கண்டு குருவின் சிறுவன் வன்பொடு விலக்கினன் மெய் கல்வி கரை கண்ட பெரியோன் – வில்லி:3 58/4
முறுவல் கொண்டு கண்ட சாப முனியும் நாண எம்மை நீ – வில்லி:3 80/1
இ மாது தொல்லை அரு மா தவத்து எல்லை கண்ட
அ மாது இவள் காதலர் ஐவரும் ஆக என்று – வில்லி:5 87/1,2
கன்னி இளம் தளிர் கடம்பு மலர்ந்தது என்ன கண்ட விழி இமையாத காட்சி காணா – வில்லி:7 56/3
கண்ட கூடத்திற்கு அமைத்த செம்பவள காண் தகு தூண் திரள் காட்ட – வில்லி:9 38/2
தோழன் மா மகனை கண்ட பின் தனது தோழனை ஒருவயின் காணான் – வில்லி:9 43/1
கடி மணம் புரிந்தோன் வின்மையின் வன்மை கண்ணுற கண்ட வானவரும் – வில்லி:9 54/2
அமரரை முதுகு கண்ட காவலரும் அவரவர் ஆண்மைகள் உரைசெய்து – வில்லி:9 58/1
மீதலம் நடுங்க கண்ட கண்டவர்-தம் மெய்களும் மெய் உற நடுங்க – வில்லி:10 24/2
பொங்கு அளி நிகழும் கஞ்ச புரவலன் ஒழிவு கண்ட
திங்களின் உயர்ச்சி போல தெவ்வரும் திகழ்வர் அன்றே – வில்லி:11 38/3,4
அம் தண் அம்புலி கண்ட பைம் கடல் என அவனும் மெய் குளிர்ந்திட்டான் – வில்லி:11 56/4
கழலோன் மதி வெண்குடை என்பார் கையால் கண்ட கண் புடைப்பார் – வில்லி:11 220/4
அங்கு அவன்-தன்னை கண்ட அணி கழல் அமரர் எல்லாம் – வில்லி:13 24/3
கார் கோல மேனியானை கண்ட பின் ஐயம் நீங்கி – வில்லி:13 25/1
உழுவை கண்ட உழைகள் போல ஓடி ஓடி மேருவின் – வில்லி:13 122/1
மண்டினான் உழுவை கண்ட வாள் உகிர் மடங்கல் ஒப்பான் – வில்லி:14 97/2
கண்ட கண்டவர் யாவரும் வெருவர கடும் பலி பல நல்கி – வில்லி:16 13/2
பின்னவர் மூவர் சேர பிணங்களாய் கிடத்தல் கண்ட
மன்னவன்-தனக்கு தாகம் மாறுமோ வளர்ந்து மேன்மேல் – வில்லி:16 27/1,2
கண்ட அ முனிவர் சொல்ல கடவுளர் கோமான் மைந்தன் – வில்லி:18 4/1
கயல் கையான் அ கயல் தடம் கண்ணியை கண்ட காட்சியில் காமுகன் ஆகியே – வில்லி:21 3/4
கலைமதி கண்ட காந்தக்கல் என உருகி சிந்தை – வில்லி:21 53/1
கண்ட காவில் இ கங்குல் பொழுதிடை – வில்லி:21 87/2
அக பொழில் கண்ட அ மரம் யாவையும் – வில்லி:21 96/1
பண்டு தான் கண்ட கூற்றின் பதின்மடங்கு உயர்ந்த பண்பால் – வில்லி:22 92/2
கவுரி பங்காளன்-தன்னை கண்ணுற கண்ட காளை – வில்லி:22 98/3
பரவையின் இரவி கண்ட பனி மதி போல மாழ்கி – வில்லி:22 106/2
வேந்தனை முதுகு கண்ட வெம் திறல் வீரன் மீண்டு – வில்லி:22 107/1
குன்று எறிந்தவனை கண்ட குன்ற வில்லியை போல் முந்த – வில்லி:22 130/3
சென்றார் கண்ட சிந்துரம் யாவும் தீ அம்பின் – வில்லி:32 36/2
போன கண்ட காய் கதிரோனும் புறமிட்டான் – வில்லி:32 37/4
கை பேர் எழில் பைம் கழங்கு என்றனர் கண்ட வானோர் – வில்லி:36 31/4
மன்னும் சேனை பட கண்ட வாள் சந்தனுவின் திரு மைந்தன் – வில்லி:37 36/1
போரில் எஞ்சினன் குருகுலேசன் என்று கண்ட புருகூதன் மைந்தனும் புனை துழாய் – வில்லி:38 37/1
பனி வெண் மதியம் கண்ட பங்கயம் போல் ஆனான் – வில்லி:38 48/4
பரிதி கண்ட பனி என பகை தளம் பறந்ததே – வில்லி:40 37/4
முரணுடன் புடைத்து அணி துவசமும் விழ முதுகு கண்ட பின் சரபம்-அது எனும் வகை – வில்லி:41 124/3
இரவியை கண்ட மின்மினி குலம் போல் ஈடு அழிந்திட உடன்று எங்கும் – வில்லி:42 11/3
கண்டபோது பின் கண்டிலன் கண்ட அ கடவுள் வாவியை நல் நீர் – வில்லி:42 71/1
தத்துவத்தின் முடிவு கண்ட சதுர்மறை புரோகிதன் – வில்லி:43 1/2
கடையுகம் கண்ட வடவையின் முகத்து எரி கனலி கதுவ மண்டும் பவனன் ஒலியினின் கடுகியதே – வில்லி:45 88/4
மகிபர் கண்ட கண்டவர் சித்தம் உட்கிட வரை இரண்டு வெம் சமர் கற்பது ஒக்கவே – வில்லி:45 148/4
பாண்டவர்கள் சேனை மதி கண்ட பௌவம் என – வில்லி:45 163/1
கருடனது திரு தோளில் கண்ட கோலம் கண்ணினும் நெஞ்சினும் நிற்க கருணை ஆதி – வில்லி:45 253/1
மதி கண்ட பெரும் கடல் போல் குந்தி மைந்தர் வன் சேனை ஆர்ப்பதுவும் மன்னன் சேனை – வில்லி:46 74/1
வித மண்டலீகர் புலி கண்ட மிருகம் ஒத்தார் – வில்லி:46 106/4

மேல்


கண்டகண்ட (1)

கண்டகண்ட முனி குலம் அடங்க இரு கண் களிக்க வரு காட்சியான் – வில்லி:4 49/2

மேல்


கண்டதன் (2)

தீர மால் பொருது வீடு கண்டதன் பின் செக்கர் மெய் தக்ககன் பயந்த – வில்லி:9 42/1
வாயுவின் மதலை சென்று கண்டதன் பின் மற்றை நாள் ஒற்றை வெண் கவிகை – வில்லி:19 17/1

மேல்


கண்டது (6)

கன்று திண் கரி பொர கண்டது என்னவே – வில்லி:4 15/4
கனத்தினால் அன்றி தாழுமோ யாரும் கண்டது கேட்டது அன்று இதுவே – வில்லி:6 23/4
குறையோ கண் கண்டது நாளும் குலத்து பிறந்தோர் கூறாரோ – வில்லி:11 237/4
கண்டனர் சூல பாச காலனை கண்டது அன்னார் – வில்லி:14 90/4
காட்டுறை வாழ்க்கையானை கண்ணுற கண்டது அன்றே – வில்லி:16 37/4
மலை கண்டது என என் கை மற தண்டின் வலி கண்டும் மகவான் மைந்தன் – வில்லி:27 18/1

மேல்


கண்டபோது (2)

கண்டபோது பின் கண்டிலன் கண்ட அ கடவுள் வாவியை நல் நீர் – வில்லி:42 71/1
கம்பியா விழ ஊருவின் மோதுதல் கண்டபோது எனது ஆர் உயிர் போனதே – வில்லி:46 191/4

மேல்


கண்டம் (3)

கரங்களும் சரங்கள் கொண்டு கணத்திடை கண்டம் கண்டான் – வில்லி:13 90/4
முடித்தனன் சிலரை போக முகிழ்த்தனன் சிலரை கண்டம்
ஒடித்தனன் சிலரை அஞ்ச உறுக்கினன் சிலரை மன்னோ – வில்லி:14 99/3,4
கண்டம் ஆர் முகத்தின் நீண்ட கை என திரண்ட காலான் – வில்லி:20 2/4

மேல்


கண்டர் (1)

நஞ்சு சோற்றம் பெற நுகர்வுற்று இருண்ட கண்டர் நல் தொண்டர் வடிவம் என நண்ணும் வெண்ணீற்று – வில்லி:45 20/1

மேல்


கண்டருளி (1)

அத்த வெற்பு இரண்டு விற்கிடை என போய் ஆதவன் சாய்தல் கண்டருளி
முத்தருக்கு எல்லாம் மூலமாய் வேத முதல் கொழுந்து ஆகிய முகுந்தன் – வில்லி:45 237/1,2

மேல்


கண்டல் (2)

கரை எலாம் புன்னை கானமும் கண்டல் அடவியும் கைதை அம் காடும் – வில்லி:6 18/3
களி நறும் சுரும்பு இமிர் கண்டல் வேலி சூழ் – வில்லி:11 102/2

மேல்


கண்டவர் (5)

கற்பகாடவி அல்லது கண்டவர்
அற்பம் என்ன அமராவதியையே – வில்லி:3 110/3,4
கண்ட கண்டவர் யாவரும் வெருவர கடும் பலி பல நல்கி – வில்லி:16 13/2
கரியே கரி அல்லது கண்டவர் யார் – வில்லி:32 15/4
மகிபர் கண்ட கண்டவர் சித்தம் உட்கிட வரை இரண்டு வெம் சமர் கற்பது ஒக்கவே – வில்லி:45 148/4
கண்டவர் தம்தம் படை எடுப்பதன் முன் காசினி முழுவதும் வென்று – வில்லி:46 217/1

மேல்


கண்டவர்-தம் (1)

மீதலம் நடுங்க கண்ட கண்டவர்-தம் மெய்களும் மெய் உற நடுங்க – வில்லி:10 24/2

மேல்


கண்டவர்க்கு (2)

வீடு கண்டவர்க்கு இயம்பவும் வேண்டுமோ வேண்டா – வில்லி:27 76/4
கண்டவர்க்கு அன்றி கேட்டார்க்கு உரைப்பு அரும் கணக்கின் தாக்கி – வில்லி:44 17/3

மேல்


கண்டவர்கள் (2)

கட களிறு அன்று உரித்த பிரான் கண்டவர்கள் வெருவர முன் கொண்ட கோலம் – வில்லி:12 84/3
எளிவரும் துகில் உரிந்தபோது அருகு இருந்து கண்டவர்கள் அல்லவோ – வில்லி:27 121/2

மேல்


கண்டவுடன் (1)

கண்டவுடன் மனம் மெலிவுற்று இவ்வண்ணம் எவன்-கொல் என கரிய மேனி – வில்லி:46 244/1

மேல்


கண்டவே (1)

கருவிளம் கண் கொடு கலந்து கண்டவே – வில்லி:11 95/4

மேல்


கண்டனம் (1)

விற்போர் கண்டனம் அடடா வில் பிடிக்கும் விரகு அறியோம் உன்னிடத்தே வேத விற்போர் – வில்லி:12 102/3

மேல்


கண்டனர் (3)

மிக்க களி உவகை நிகழ் நெஞ்சர் ஆகி விசயனை கண்டனர் போல விரும்பி கண்டு – வில்லி:14 8/3
கண்டனர் சூல பாச காலனை கண்டது அன்னார் – வில்லி:14 90/4
காதல் அம் புதல்வர் கண் துயில் புரிவோர் கனவு கண்டனர் என கண்டார் – வில்லி:46 216/4

மேல்


கண்டனள் (2)

அன்று கண்டனள் யாய் அரியின் பேடு தன் – வில்லி:4 15/3
கான் உறை மைந்தர்-தம்மை கண்டனள் போன்றாள் ஆகி – வில்லி:27 147/2

மேல்


கண்டனன் (8)

கண்டனன் காணலன் செற்ற காளையே – வில்லி:4 19/4
கண்டனன் அங்கு அழல் கான்றிடு கண்ணான் – வில்லி:14 72/4
கண்டனன் இரண்டு கண்களும் கருத்தும் கனன்று செம் தீ சுடர் கால – வில்லி:15 11/1
இயற்கை ஆன கவினுடை பாவையை இறைவன் தேவிக்கு இளையவன் கண்டனன்
செயற்கை ஆம் நலம் கண்டிலன் யார்-கொல் இ தெரிவை என்று தன் சிந்தையின் நோக்கினான் – வில்லி:21 3/1,2
கண்டனன் இருந்த மண் காவல் வேந்தனும் – வில்லி:21 32/1
வெம் திறல் வில்லின் வென் கண்டனன் வீரனே – வில்லி:39 26/4
தாமனை முதுகு கண்டனன் முன்னம் தயித்தியர் முதுகிட தக்கோன் – வில்லி:42 217/4
தார் வலம்புரியானொடு போர் அழி தாழ்வு கண்டனன் வீமனை வாசி கொள் – வில்லி:46 180/1

மேல்


கண்டனும் (1)

நீலம் உண்டு இருண்ட கண்டனும் இரங்கி நிரை வளை செம் கையாய் நெடிது – வில்லி:12 75/2

மேல்


கண்டனே (1)

மை உறு கண்டனே மறப்பது இல்லையே – வில்லி:41 214/4

மேல்


கண்டனை (1)

களம்-தனில் எத்தனை கவந்தம் கண் களிக்க கண்டனை நீ கை தண்டோடு இ – வில்லி:46 135/1

மேல்


கண்டனையாய் (1)

கனி கண்டனையாய் எவண் காண்குதும் காட்டுக என்றார் – வில்லி:46 110/4

மேல்


கண்டாய் (13)

தலைவன் சகுனி இவன் கண்டாய் தக்கோர் ஆடா சூதுக்கும் – வில்லி:5 37/3
வண்மைக்கு இவனே கன்னன் எனும் மன்னன் கண்டாய் மற்று இவனே – வில்லி:5 39/4
மறுத்து எதிர் உரைக்கும் என்-பால் வடுவும் நீ வரைந்து கண்டாய்
செறுத்தவர் ஆவி கொள்வாய் அடியனேன் செய்தது எல்லாம் – வில்லி:11 40/2,3
கருத்தினில் நினையல் கண்டாய் கடவுளர் கற்பம் வாழ்வாய் – வில்லி:11 200/4
என்னது வலி கொண்டு என்பது இன்று உனக்கு ஏற்ப கண்டாய்
உன்னை மெய் காக்கும் தேவர் உறுதியும் உரனும் கண்டாய் – வில்லி:21 54/2,3
உன்னை மெய் காக்கும் தேவர் உறுதியும் உரனும் கண்டாய்
என்னை-கொல் இனி உன் எண் என்று இரு கரம் கூப்பினானே – வில்லி:21 54/3,4
மரபினுக்கும் நமக்கும் உலகு உள்ள அளவும் தீராத வசையே கண்டாய்
எரி தழல் கானகம் அகன்றும் இன்னமும் வெம் பகை முடிக்க இளையாநின்றாய் – வில்லி:27 11/2,3
நேயமும் அவன்-தனாலே நிகழ்ந்தது ஓர் நினைவு கண்டாய் – வில்லி:29 2/4
துயின்றபோது ஒளித்து நின்ற தோன்றலும் தோன்றும் கண்டாய் – வில்லி:29 3/4
நிருபனை முனியால் விழாவகை விலக்கி நிசியில் வெம் கயிலையும் கண்டாய் – வில்லி:45 13/4
கருணையால் மருமம் புதைய ஏற்று அந்த காளை கையறும்படி கண்டாய்
தருண வாள் நிருபர் மயங்கி வீழ்தர வெண் சங்கமும் முழக்கி நேமியினால் – வில்லி:45 14/2,3
முதிர் இடம் காலம் எண்ணல் சூதர்க்கு முறைமை கண்டாய் – வில்லி:45 52/4
மூரி வெம் கணைகளாலே முடி தலை துணிவர் கண்டாய் – வில்லி:46 118/4

மேல்


கண்டார் (13)

ஆரவம் மிகுந்த பல் புள் அகழி சூழ் புரிசை கண்டார் – வில்லி:5 17/4
திராரி ஏவலினால் வந்த திலோத்தமை-தன்னை கண்டார் – வில்லி:6 42/4
கை மாறு கொண்டு நனி கைவருமாறு கண்டார் – வில்லி:7 88/4
வேதியர் முதலோர் யாவரும் வேள்வி பேர் அவை வேந்தரும் கண்டார் – வில்லி:10 139/4
கார் இனம் பொழியும் அந்த கானகத்து அழகு கண்டார் – வில்லி:12 2/4
நிலை தவம் புரிவோன் ஐ வகை நெருப்பின் நடுவு உற நின்றவா கண்டார் – வில்லி:12 59/4
பொரு படை சேனை யாவும் புக்குழி யாவர் கண்டார்
ஒரு பரி ஒற்றை ஆழி தேரவன் உச்சம் ஆனான் – வில்லி:22 96/3,4
கண்டார் அவர் முதலாம் காவலரும் கைகலந்தார் – வில்லி:45 158/3
பொரு பாரதப்போர் புரி சௌபலன் பொன்றல் கண்டார் – வில்லி:46 107/4
கண்டார் மிகவும் பரிவோடு கலக்கமுற்றார் – வில்லி:46 108/1
ஊதியம் பெற்றால் என்ன ஒடுங்கிய ஓடை கண்டார் – வில்லி:46 114/4
காதல் அம் புதல்வர் கண் துயில் புரிவோர் கனவு கண்டனர் என கண்டார் – வில்லி:46 216/4
மைந்தர் உடல் குறை தழுவி ஆகுலித்து மெலிந்து அரற்றும் மானை கண்டார் – வில்லி:46 243/4

மேல்


கண்டார்களே (1)

வதை செய் தம்முன் வடிவு கண்டார்களே – வில்லி:21 91/4

மேல்


கண்டாரே (1)

கார் படைத்த நிறத்தோனை கைதொழுவார் பிறவு ஆழி கரை கண்டாரே – வில்லி:27 1/4

மேல்


கண்டால் (2)

ஏறு அனைய வீடுமன் இளைத்தபடி கண்டால்
வேறு அவனை வில்லவரில் வெல்ல உரியார் யார் – வில்லி:29 64/1,2
காணாத இடத்து ஆண்மை உற கூறுவர் கண்டால்
ஏண் ஆடு அமர் முனை-தன்னில் இமைப்போது எதிர் நில்லார் – வில்லி:42 59/1,2

மேல்


கண்டாள் (7)

சாதர் ஆயினர் அ இரு மகவையும் சத்தியவதி கண்டாள் – வில்லி:2 16/4
கள் அவிழ் கூந்தலாளை கரும்பு என விரும்பி கண்டாள் – வில்லி:5 65/4
கண்டாள் அ குமரனை தம் கொடி கயலை புறம் காணும் கண்ணினாளே – வில்லி:7 28/4
கங்குல் எனும் பெரும் கடலை கரை கண்டாள் கடல்புறத்தே கதிரும் கண்டாள் – வில்லி:7 33/2
கங்குல் எனும் பெரும் கடலை கரை கண்டாள் கடல்புறத்தே கதிரும் கண்டாள்
இங்கு இவள் போய் மலர் காவின் எழில் விசயற்கு ஈடு அழிந்த இன்னல் எல்லாம் – வில்லி:7 33/2,3
நல் நலம் மிகுத்த நெல்லி நறும் கனி ஒன்று கண்டாள்
கன்னலும் புளிக்கும் இன் சொல் கயிரவம் கருகும் வாயாள் – வில்லி:18 1/3,4
வற்றிய ஓடை அன்ன வனப்பினாள் மருண்டு கண்டாள் – வில்லி:22 125/4

மேல்


கண்டான் (33)

ஓம கனலே வளர்த்தான் உணர்வு உண்மை கண்டான் – வில்லி:2 55/4
மெய்யுடை அரிய கேள்வி வேள்வி கூர் வியாதன் கண்டான் – வில்லி:2 70/4
மஞ்சு ஆர் பொழில் விளையாடிடு மயில் சீறடி கண்டான் – வில்லி:7 4/4
கச்சை பொரு முலையாள் உறை கச்சி பதி கண்டான் – வில்லி:7 13/4
வென்றி புனை வடி சுடர் வேல் மீனவனை வானவர் கோன் மதலை கண்டான் – வில்லி:7 21/4
கண்டு மனம் களி கூர சென்று மேலை கடல் கண்டான் உரகதலம் கண்டு மீண்டான் – வில்லி:7 47/4
யூக சாலங்கள் உடைந்ததும் கண்டான் உருத்து எழுந்து உள்ளமும் கொதித்தான் – வில்லி:9 44/2
கோல் வரும் படியே ஆக்கி கொணர்ந்தன திறைகள் கண்டான்
மேல்வரும் இராயசூய வேள்வி நாம் விளம்ப கேண்மோ – வில்லி:10 66/3,4
விரியும் வெண் கொடி புரிசை சூழ் வள நகர் விழி களித்திட கண்டான் – வில்லி:11 52/4
உறைதரு குவடும் நீங்கி உத்தர முடிவு கண்டான் – வில்லி:12 30/4
கரங்களும் சரங்கள் கொண்டு கணத்திடை கண்டம் கண்டான் – வில்லி:13 90/4
கை வனப்பும் தழை செவியும் மருப்பும் சேர கவின் அளிக்கும் குலை கதலி காடு கண்டான் – வில்லி:14 18/4
அண்டர் மா நகரும் ஒவ்வா அளகை மா நகரம் கண்டான் – வில்லி:14 83/4
கந்த வான் பொழிலும் நல் நீர் கடி மலர் தடமும் கண்டான் – வில்லி:14 84/4
கந்தனின் நிற்கும் மறத்தினானை கண்டான் – வில்லி:14 120/4
வென்றி வாள் வீமன் உற்றதும் நிருதன் வெகுள்வதும் விசும்பிடை கண்டான் – வில்லி:15 10/4
தூ நிற புனல் உண்டு வீழ் துணைவரை கண்டான் – வில்லி:16 48/4
கண்டு நஞ்சம் இ கயத்து அறல் என்பது கண்டான் – வில்லி:16 50/4
ஒற்றை மென் கொடி போல் நின்றனள் அவனும் உளம் கவர் அவள் நிலை கண்டான் – வில்லி:21 52/4
கண் கொளாவகை புகுந்து தன் கண்ணுற கண்டான் – வில்லி:22 34/4
முடி கொள் தன் தனி இரதமும் முன் வர கண்டான் – வில்லி:22 57/4
செழு மலர் வதனம் நோக்கி திரு நுதல் வடுவும் கண்டான் – வில்லி:22 131/4
கண்டான் மகிழ்ந்தான் அறன் மைந்தனை கை தழீஇயும் – வில்லி:23 18/1
கருதலான் வினயம் ஒன்றும் கண்ணன் முன்னோனை கண்டான் – வில்லி:25 17/4
மல் வரைய தோளான் வள மா நகர் கண்டான் – வில்லி:27 53/4
கண்டான் எடுத்து தாழ்ந்த திரு கையால் அணைத்து கால் தேரில் – வில்லி:31 10/2
மன்னு வார் கழல் மகபதி மதலை அ வரூதினி கடல் கண்டான் – வில்லி:42 70/4
கூரும் சாப குரு எதிர் கண்டான் – வில்லி:42 105/4
கட்டு அழல் வேள்வி தாதை இறந்த களம் கண்டான் – வில்லி:43 30/4
கண்டான் வீழ்ந்தான் அம் முனி பாதம் கமழ் சென்னி – வில்லி:43 31/1
காண்டவம் நீறு ஆக்கினான் கண்டான் அவன் போரே – வில்லி:45 173/4
கன தனுத்தனை ஊன்றி நின்று இருவரும் கணக்கு அற மலையுமா கண்டான்
எனது தோள்களில் இளையவன்-தனக்கு வேறு யாது எனும் எண்ணுடை மனத்தான் – வில்லி:46 29/2,3
புறத்து வீழ்தர எறிந்தனன் எறிந்தமை புயங்க கேதனன் கண்டான் – வில்லி:46 58/4

மேல்


கண்டிடலாம் (1)

ஈறு கண்டிடலாம் அவன் ஊருவை ஏறு புண்படவே எதிர் மோதிலே – வில்லி:46 182/4

மேல்


கண்டிடுவேன் (1)

முனைபட பொருது இமைக்கும் முன் முதுகு கண்டிடுவேன்
வினைமுகத்தினை அறிந்து தேர் விசையுடன் விட என் – வில்லி:22 30/2,3

மேல்


கண்டிலம் (1)

சேண் நாடு உறும் இன்றே ஒரு செயல் கண்டிலம் ஐயா – வில்லி:42 59/4

மேல்


கண்டிலள் (2)

கண்டிலள் உதிட்டிரன் கனிட்டன் கண் உற – வில்லி:3 18/1
காண்பாள் ஐவர் கண்டிலள் பெற்ற காந்தாரி – வில்லி:32 39/2

மேல்


கண்டிலன் (3)

கால் அளவு அல்லது கண்டிலன் வீமன் – வில்லி:14 55/4
செயற்கை ஆம் நலம் கண்டிலன் யார்-கொல் இ தெரிவை என்று தன் சிந்தையின் நோக்கினான் – வில்லி:21 3/2
கண்டபோது பின் கண்டிலன் கண்ட அ கடவுள் வாவியை நல் நீர் – வில்லி:42 71/1

மேல்


கண்டிலீரோ (1)

கன்னல் இன் மொழியாள் மூரல் விளைத்ததும் கண்டிலீரோ – வில்லி:11 12/4

மேல்


கண்டிலேமால் (1)

திரு வரும் வண்மையோய் நீ செயித்திட கண்டிலேமால் – வில்லி:45 38/4

மேல்


கண்டிலை (1)

கண்டிலை உலகியல் காட்ட காட்டவே – வில்லி:41 192/4

மேல்


கண்டீர் (1)

கடைந்த கூர் எயிற்று ஆல தக்ககனும் வாழ் கானனம் அது கண்டீர் – வில்லி:9 5/4

மேல்


கண்டு (233)

கண்டு தேர் நனி கடவினன் அசுரர் மெய் கலங்க – வில்லி:1 17/4
ஆழி மன்னன் அ அணங்கினை அணங்கு என கண்டு
பாழி வன் புயம் வலம் துடித்து உடல் உற பரிந்து – வில்லி:1 25/1,2
கண்டு உளம் வெருவி முன் கதித்த வாசகம் – வில்லி:1 54/1
கண்டு காரிகையை இம்மையில் இன்னும் காண்குமோ என மனம் கசிந்தான் – வில்லி:1 87/4
காதலன் அயர்வும் திருமகன் புனலில் கரந்ததும் கண்டு உளம் உருகி – வில்லி:1 91/1
ஆய்ந்த நூல் வெள்ளம் கடந்தனன் கரை கண்டு அருந்ததிபதி திருவருளால் – வில்லி:1 93/2
மனைவியை கண்டு மீளவும் பிரிந்த வருத்தம் மெய் திருத்தகு கேள்வி – வில்லி:1 95/1
ஈசனும் உருகி கண்டு உளம் களியா இலங்கு_இழை யார்-கொல் நீ என்றான் – வில்லி:1 97/4
கஞ்ச வாவி கலை மதி கண்டு என – வில்லி:1 126/1
கருதி வந்து கண்டு என்னையும் எனது மெய் கமழ் புலவையும் மாற்றி – வில்லி:2 5/2
இளைத்திடும் கவின் மெய் உடையவள் மனை எய்தலும் இவனை கண்டு
உளைத்திடும் கருத்துடன் வெரீஇ வரு பயன் ஒன்றையும் நினையாது – வில்லி:2 14/2,3
பேடகத்திடை ஒழுகிய தினபதி பெரும் குமரனை கண்டு
சூடக கை அம்புய மலர் இராதையும் சூத புங்கவன்-தானும் – வில்லி:2 40/2,3
மருவும் குமுதம் மதி கண்டு மலருமா போல் – வில்லி:2 43/2
கைதவம் இன்றி எண் எண் கலை கடல் கரையும் கண்டு
மெய் தவம் விளங்க வேழவில்லியும் விழைந்து நோக்க – வில்லி:2 88/2,3
அன்பொடு கண்டு கண்டு கண் களித்து ஆர்வம் மிஞ்சி – வில்லி:2 115/3
அன்பொடு கண்டு கண்டு கண் களித்து ஆர்வம் மிஞ்சி – வில்லி:2 115/3
ஆவின் பால் கண்டு அறியான் அதனால் வருந்தி அந்த – வில்லி:3 42/2
கண்டு குருவின் சிறுவன் வன்பொடு விலக்கினன் மெய் கல்வி கரை கண்ட பெரியோன் – வில்லி:3 58/4
கணைகள் போய் இலக்கு அடைந்த உறுதி கண்டு கண் களித்து – வில்லி:3 62/1
தனஞ்சயன் செயிர்த்தல் கண்டு தபனன் மைந்தன் மீளவும் – வில்லி:3 64/2
எதிருகின்ற வன்மை கண்டு யாவரும் திகைக்கவே – வில்லி:3 65/2
என்று சீறி மற்று இவன் அடுத்தல் கண்டு இணை இலா விறல் துணைவர் நால்வரும் – வில்லி:4 12/1
உற்று நின்ற நிலை கண்டு உகந்து இவனை உயிர் ஒழிந்திட உடற்றினால் – வில்லி:4 51/3
பின்பின் ஆக இது கண்டு வெம் பசி கொள் பகனும் எய்தி இவை பேசுவான் – வில்லி:4 52/4
சாற்றும் உற்கச தீரத்து தௌமிய முனியை கண்டு
போற்றி மற்று அவன்-தனோடும் புன் நெறி புறம் விட்டாரே – வில்லி:5 9/3,4
இறகரால் வீசி உள் புக்கு இன் மது நுகர்தல் கண்டு
நெறியில் நல் நிமித்தம் ஆக நெஞ்சுற நினைந்து சென்றார் – வில்லி:5 12/3,4
கா எலாம் மருங்கு-தோறும் கண்டு கண் களித்து போனார் – வில்லி:5 16/4
கண்டு கண்டு அரி ஏறு ஆனின் கவினுடை நெடும் தோல் போர்த்து – வில்லி:5 21/3
கண்டு கண்டு அரி ஏறு ஆனின் கவினுடை நெடும் தோல் போர்த்து – வில்லி:5 21/3
போர் வெம் சரத்தால் யாவரையும் புறம் கண்டு அன்றி போகாதான் – வில்லி:5 43/2
அன்பன் தெரிவை வழிபாடு கண்டு ஆர்வம் எய்தி – வில்லி:5 76/1
நாகாதிபன் மகள் மைந்தன் நலம் கண்டு மகிழ்ந்து – வில்லி:7 10/1
கையாளன் அகீந்திரபுரமும் கண்டு கைதொழுதான் – வில்லி:7 17/4
கச்சின்-கண் அடங்காத கன தனமும் நுண் இடையும் கண்டு சோர்ந்து – வில்லி:7 25/3
கண்டு மனம் களி கூர சென்று மேலை கடல் கண்டான் உரகதலம் கண்டு மீண்டான் – வில்லி:7 47/4
கண்டு மனம் களி கூர சென்று மேலை கடல் கண்டான் உரகதலம் கண்டு மீண்டான் – வில்லி:7 47/4
கண்டு நமக்கு இளவேனில் கார்காலம் ஆனது என களிக்குமாலோ – வில்லி:8 5/4
மை கொண்ட குழல் ஒருத்தி மற்று அவன் செம் கையில் சிவிறி மழை கண்டு அஞ்சி – வில்லி:8 8/2
வந்த அந்தணன் வரவு கண்டு இருவரும் வந்து எதிர் வணங்கி தம் – வில்லி:9 2/1
வருணனும் கடல்கள் வறத்தல் கண்டு அழிந்தான் மதியும் அ மதி முடித்தவனும் – வில்லி:9 49/3
அன்று செம் திருமால் அருச்சுனன் பொருத ஆண்மை கண்டு அதிசயித்தனனே – வில்லி:9 53/4
கல் அடர் செம்பொன் வரையின் மு குவடு காலுடன் பறித்த கால் கண்டு
நல்ல தன் மைந்தற்கு உணர்வு மீண்டு எய்த நலத்துடன் நல்கியது அன்றே – வில்லி:10 25/3,4
புரிசை வாயில் கண்டு அவற்றை புசிப்பாள் எடுத்து பொருத்தினளால் – வில்லி:10 35/3
கருதற்கு அரிய நிதி அனைத்தும் கவர்ந்தோர் காட்ட கண்டு உவந்த – வில்லி:10 38/1
மூள வந்து எதிர் மலைந்த மன்னவரை முதுகு கண்டு அமர் முருக்கியே – வில்லி:10 51/4
கந்து சீறு களி யானை மன்னன் அது கண்டு வெம் கனல் அவிப்பது ஓர் – வில்லி:10 56/3
வானவர் தச்சன் கண்டு மகிழும் மண்டபத்தின் வேந்தர் – வில்லி:10 69/2
கண்டு அனைய கண் நிறைந்த காயா மலர் வண்ணன் – வில்லி:10 80/2
கஞ்சன் பட உதைத்த காலானை கண்டு உருகி – வில்லி:10 81/2
ஆன்ற தாய் கண்டு வடத்தினின் பிணிப்ப அணி உரலுடன் இருந்து அழுதான் – வில்லி:10 118/4
காது ஒரு குழையோன் இளவலை தேர் மேல் கண்டு தம் கண் இணை களிப்பார் – வில்லி:10 140/4
இதயமும் ஒன்றாய் நின்ற இயற்கையை சகுனி கண்டு
புதை நக மடங்கல் நாளும் புறம் செலாது ஒடுங்குமானால் – வில்லி:11 6/2,3
நந்த கோ மகனுக்கு எல்லாம் நல்கிய முதன்மை கண்டு
வந்த கோ வெள்ளம் சேர வாய் திறவாமல் நிற்ப – வில்லி:11 14/1,2
கண்டு கண் களித்து மற்று அ காவலர் இருந்த போதில் – வில்லி:11 27/2
கண்டு வாழ்வுடன் அவர்க்கு அருள் புரிந்து தன் கருத்தினால் விடை ஈந்தான் – வில்லி:11 57/4
ஒன்றிய களிறு கண்டு உட்கி ஓடின – வில்லி:11 98/2
துன்றிய புற இப சுவடு கண்டு உடன் – வில்லி:11 98/3
இரும் கட களிறு தேர் எண் இல் சேனை கண்டு
அரும் கடல் வாய் திறந்து அலறி ஆர்த்ததே – வில்லி:11 103/3,4
மால் முகம் கண்டு கூற வந்தவா மாலும் கேட்டான் – வில்லி:11 204/4
நெடு மா நகரில் சனம் அனைத்தும் நேயம் பெற கண்டு இவை கூற – வில்லி:11 225/1
இன்னல் படு சொல் பாஞ்சாலி இரக்கம்-தனை கண்டு இரக்கம் உறா – வில்லி:11 233/1
கண்டு எதிர் சென்று போற்றி கண்ணினும் சென்னி மீதும் – வில்லி:12 21/1
காரண தவம் செய்வோரை கண்டு கண்டு உவகை கூர்ந்தான் – வில்லி:12 32/4
காரண தவம் செய்வோரை கண்டு கண்டு உவகை கூர்ந்தான் – வில்லி:12 32/4
செம்மலை விழியின் காணான் சிந்தையால் கண்டு போற்றி – வில்லி:12 34/2
காதல் அம் புதல்வன் அரும் தவம் புரிதல் கண்டு பாவிப்பன போல – வில்லி:12 56/2
அதிர்ந்து வரு கேழலை கண்டு அரும் தவத்தை அழிக்கும் என அஞ்சி நாளும் – வில்லி:12 90/1
வேலி இடுமாறு என விழுந்தன விழுந்ததனை விசயன் நனி கண்டு வெகுளா – வில்லி:12 103/4
கண்டு அருகு நின்ற இமவான் மகள் உரைக்க மிகு கருணையொடு இரங்கி அவனை – வில்லி:12 105/2
கானே செறி தொடையார் இரு கண் கண்டு களித்தார் – வில்லி:12 150/4
இருக்கும்படி விசயன் பெற ஈந்தான் விடை அது கண்டு
அருக்கன் குட கடல் மாளிகை அணி தேரொடு அடைந்தான் – வில்லி:12 154/3,4
அன்னது நிகழ்ந்த காலை அவன் திரு தேவி கண்டு
துன்னிய கோப செம் தீ விழி உக சில சொல் சொன்னாள் – வில்லி:13 6/1,2
அருகு ஓடிய வாளி அடர்ப்பது கண்டு
இரு கோடியும் உற்றன மற்று இவன் மேல் – வில்லி:13 74/3,4
கண்டு கண்டு அருச்சுனன் கருத்து நொந்து கூறுவான் – வில்லி:13 119/4
கண்டு கண்டு அருச்சுனன் கருத்து நொந்து கூறுவான் – வில்லி:13 119/4
ஓதனம் இடும் அவன் ஒரு சிலை வலி கண்டு
ஆதபன் அருணனின் அணி கிளர் உயர் தேர் – வில்லி:13 142/2,3
மெய்யுடை கலைகள் வல்லான் விஞ்சையன் ஒருவன் கண்டு
பொய்யுடை தலத்தோர்க்கு இன்ன பொறுக்குமோ புனித என்றான் – வில்லி:13 150/3,4
மிக்க களி உவகை நிகழ் நெஞ்சர் ஆகி விசயனை கண்டனர் போல விரும்பி கண்டு
தொக்க முனி கணத்தொடும் போய் தசாங்கன் என்னும் தொல்லை முனி தபோவனத்தின் சூழல் சார்ந்தார் – வில்லி:14 8/3,4
பின்பு இதனை கண்டு அறிவார் இல்லை என்று பேசினான் யாவரொடும் பேச்சு இலாதான் – வில்லி:14 14/4
மிகைத்த வாள் அரி போல் வரும் வீமன் முன் கண்டு
திகைத்து நின்றனன் மறமையும் திறமையும் உடையான் – வில்லி:14 24/3,4
மெய் வகை கொண்டது கண்டு வியந்தார் – வில்லி:14 54/3
அந்த வய படை அவ்வாறு ஆதல் கண்டு
கந்த மலர் பொழில் காக்கும் காவலாளர் – வில்லி:14 107/1,2
கண்டு மருத்து அருள் காளை-தன்னை நோக்கி – வில்லி:14 121/1
எண் அற்ற கழுது ஆடல் அது கண்டு இருந்து அங்கு இளைப்பாறினான் – வில்லி:14 125/3
தானை பெரும் கொற்ற மன் கண்டு தான் உற்ற தளர்வு ஆறினான் – வில்லி:14 134/3
ஏனை திரு தாதையை கண்டு தேர் நின்று இழிந்து இன்புறா – வில்லி:14 134/4
கண்டு சிந்தையும் நயனமும் உருகு பைம் கானிடை கழி கேள்வி – வில்லி:16 2/2
கண்ணல் உற்றது இ கருமம் நீ எ குறை கண்டு வெம் கழல் காலாய் – வில்லி:16 9/3
சாம் முறை தம்பிமாரை கண்டு அரும் தடத்து நீரை – வில்லி:16 26/3
ஊறு இலாமை கண்டு உடற்றினர் இல் என உணர்ந்து – வில்லி:16 49/1
கண்டு நஞ்சம் இ கயத்து அறல் என்பது கண்டான் – வில்லி:16 50/4
கண்டு நின்று அற பெரும் கடவுள் வாயுவின் – வில்லி:16 62/1
விளை தவ முனிவன் கண்டு வெகுளும் முன் அவன் தாள் போற்றி – வில்லி:18 11/1
கண்டு இரு கண்ணும் இதயமும் களிப்ப கட்செவி பேர் அணை மறந்து – வில்லி:18 14/1
ஐம்புலன் மகிழ சென்று கண்டு இறை வந்து அடி தொழ ஆசியும் உரைத்தான் – வில்லி:19 10/4
கற்றன காயம் எல்லாம் கண்டு கண் களிக்க காட்டி – வில்லி:20 12/1
படர் உற கண்டு தன் பாங்கர் நின்றது ஓர் – வில்லி:21 33/3
சேர்ந்து உறை பெண் உரு கண்டு சிந்தையில் – வில்லி:21 64/3
நெடும் கணாள் கண்டு தன் துயரம் நீங்கவே – வில்லி:21 84/4
கண்டு தன் திரு தம்பியை கடைக்கணித்தருள – வில்லி:22 16/3
காவலானை அ கால்_மகன் பிணித்தமை கண்டு
மா வலான் வய மா பதினாயிரம் வௌவ – வில்லி:22 20/2,3
பன்னு நூல் மடை பலாயனன் கண்டு பாவித்தாங்கு – வில்லி:22 21/2
திண் திறல் பெரும் பேடியை தேர் மிசை கண்டு
மிண்டுவீர் என கூறியே சுயோதனன் மீண்டான் – வில்லி:22 53/3,4
வாளி கண்டு உளம் மிக மகிழ்ச்சி கூரவும் – வில்லி:22 85/2
கண்டு தான் அவன்-தனோடு கற்பதற்கு உன்னினானே – வில்லி:22 92/4
தந்தை போர் அழிந்து போன சாபலம் கண்டு வெம்பி – வில்லி:22 94/1
கிருபனும் அவனை கண்டு கெட்டனன் கேடு இலாத – வில்லி:22 96/1
கோடி தேர் முதுகு கண்டு கோ நிரை மீட்டான் என்று என்று – வில்லி:22 110/2
சான்ற தன் மகனை கண்டு மகிழ்ந்தனள் தவத்தின் மிக்காள் – வில்லி:22 134/4
தன் மைந்தனை கண்டு உருகும் திறல் தந்தை தாளில் – வில்லி:23 20/3
ஞான மா முனி வரவு கண்டு எதிர்கொளா நயந்து இரு பதம் போற்றி – வில்லி:24 8/3
கொலை கண்டு மகிழாமல் அவன் குடை கீழ் உயிர் வாழ குறிக்கின்றாயே – வில்லி:27 18/4
கண்டு இருந்தீர் எல்லீரும் கருதலர்-பால் ஊர் வேண்டி – வில்லி:27 44/3
உம்பர் நாயகன் வரவு கண்டு உளம் களி கூர்ந்து – வில்லி:27 55/3
காடு கண்டு என கண்டு தன் கண் இணை களியா – வில்லி:27 76/2
காடு கண்டு என கண்டு தன் கண் இணை களியா – வில்லி:27 76/2
கலந்த தாமரை தடம் எலாம் குவிந்தது கண்டு
மலர்ந்த தாமரை வாவி போன்றது நகர் வட்டம் – வில்லி:27 87/3,4
ஓவல் இன்றி எதிர் சென்று கண்டு தொழுது உறவு கூறில் இனி உங்கள் ஊர் – வில்லி:27 102/3
தந்தை காதலுறு தன்மை கண்டு இளைய தாய் பயந்த இரு தம்பியர்க்கு – வில்லி:27 115/1
திண் திறல் மருகன்-தன்னை சென்று எதிர்கொண்டு கண்டு
வெண் திரை மகர வேலை விரி புனல் முகந்து தோன்றும் – வில்லி:27 146/2,3
பண்புடை குமரன் கற்ற படை தொழில் பலவும் கண்டு
நண்புடை உரிமை எல்லாம் நல்கி மா முடியும் சூட்டி – வில்லி:27 152/1,2
கோ குந்தி அரசன் பாவை குலைந்து அழும் கொடுமை கண்டு
மீ குந்தி உறிகள்-தோறும் வெண்ணெயும் தயிரும் உண்ட – வில்லி:27 158/2,3
கண்டு எதிர் நின்ற காதல் கயிரவ கணிகை மாதர் – வில்லி:27 162/3
பரந்து எழும் அருக்கன் சூழ்ந்த படர் இருள் கங்குல் கண்டு
புரந்தரன் கோயில் இட்ட பொங்கு ஒளி தீபம் போன்றான் – வில்லி:27 181/3,4
கண்டு யாவரும் கைதொழ கவித்த கை குடையுடன் கங்கை நீர் நுரையை – வில்லி:27 235/2
கண்டு மா மனம் உருகியே களித்திடும் கன்னனுக்கு அ நெடும் கடவுள் – வில்லி:27 240/3
இந்துவின் கதிர் கண்டு மேன்மேலும் உற்று இரங்கி வான் கரை கடந்து ஏறும் – வில்லி:27 245/3
கடிய நேர் பலி தந்தாலும் காய் அமர் சில நாள் கண்டு
முடிய நேரலர் வெம் போரில் முடிவு எனக்கு அருளுக என்றான் – வில்லி:28 33/3,4
நெருங்கு வெம் படை கண்டு வந்த பின் ஐம்புலன்களும் நெஞ்சமும் – வில்லி:28 39/1
மீனை நிகர் கேளிரும் அணிந்த நிலை கண்டு உருகி விபுதர்பதி மைந்தன் மொழிவான் – வில்லி:28 68/4
பின் அவன் வெகுண்டு செய்யும் பெருமிதம் கண்டு மீண்டு – வில்லி:29 11/3
தாமன் மேல்வர வரவு கண்டு தரிக்கிலாது எதிர் சென்றனன் – வில்லி:29 42/3
விரித்த வெண்குடை மன்னர் சூழ்தர வீமன் நிற்பது ஓர் மேன்மை கண்டு
எரித்த நெஞ்சொடு விரைவில் மைத்துனர் ஆன கொற்றவர் எய்தினார் – வில்லி:29 46/3,4
அம்பரத்தவர் கண்டு நின்றவர் அதிசயித்திட வானின் மேல் – வில்லி:29 48/1
கெட்ட நிலை கண்டு உரககேதனன் உரைப்ப – வில்லி:29 55/2
தளர்ந்த நிலை கண்டு துரியோதனன் அரும் போர் – வில்லி:29 59/1
உடைந்துஉடைந்து சேனை மன்னன் வருதல் கண்டு உருத்து வான் – வில்லி:30 11/1
உக்ரமாக வீமன் வந்த உறுதி கண்டு அநேக போர் – வில்லி:30 12/1
முன் அணி கலங்குற முறிந்தவாறு கண்டு
என் இது என மொழிந்து ஏறு தேரொடும் – வில்லி:30 19/2,3
தூர்த்தன் அன்புடன் கண்டு உவந்து தன் தொக்க அ சேனையின் பக்கம் எய்தினான் – வில்லி:31 24/2
கார் முகில் வண்ணனை கண்டு காணலார் – வில்லி:32 3/1
உடைகின்றமை கண்டு உரக துவசன் – வில்லி:32 17/1
மலரும் குடை மன்னவர் வந்தமை கண்டு
அலரும் கொடி வாள் அரவோன் அருகே – வில்லி:32 22/1,2
தம்முன் தளர்ந்த நிலை கண்டு தரியார் ஆகி தம்பியர்கள் – வில்லி:32 26/1
செல்லும் கலிங்கேசர் அலையுண்ட நிலை கண்டு சிவன் என்று பார் – வில்லி:33 7/1
செரு துப்பு உடைந்து ஓடிவரு தம்பியர் கண்டு செற்றத்துடன் – வில்லி:33 10/1
சல்லியன்-தன் பெரும் சலிவு கண்டு அங்கையின் – வில்லி:34 11/1
தேவரும் கண்டு உவந்து அலர்_மழை சிந்தினார் – வில்லி:34 18/4
உரலும் வேதமும் தொடர நந்தகோனுடன் அசோதை கண்டு உருக வாழ்வு கூர் – வில்லி:35 1/1
வென்று கண்டு அவர் புறம் அவர்க்கு இடான் மீள வந்தனன் வீமன் மைந்தனே – வில்லி:35 3/4
உற்ற தம்பியர் மாய்தல் கண்டு உள் உடைந்துபோய் உரனுடை – வில்லி:36 7/3
பிணைபட விழுந்த செயல் கண்டு நனி பேதுற்று – வில்லி:37 20/2
தொல்லோன் நின்ற நிலை கண்டு துச்சாதனன் தன் சுடு சரத்தால் – வில்லி:37 33/2
சேனை மன்னன் வந்து நின்ற நிலைமை கண்டு செம் கண் மால் – வில்லி:38 7/2
முந்து படை வீரர் மிக நொந்து கதை வீமன் எதிர் முதுகிடுதல் கண்டு முனியா – வில்லி:38 21/1
விண்ணவரில் உற்று எழுவர் கண்டு களி கூர விறல் வீடுமன் விருப்பினுடனே – வில்லி:38 24/1
வீடுமன் கிடந்த கிடை தேவர் கண்டு உவந்தனர்கள் மேல் விழுந்தது அம் பொன் மலரே – வில்லி:38 36/4
அன்று போம் வெம் சிலை ஆண்மை கண்டு அபிமனை – வில்லி:39 27/3
அன்புடன் கண்டு பேர் அனிலன் மா மதலை போய் – வில்லி:39 30/2
திண் தேர் என்னப்பட்ட எலாம் சிதைகின்றன கண்டு இதயம் வெரீஇ – வில்லி:39 34/2
ஆர்த்து வரும் அவர் நிலை கண்டு அரசனை நீர் இமைப்பொழுது – வில்லி:40 7/1
குறைவாய் வந்தமை கண்டு கோதண்டம் எதிர் வாங்கி – வில்லி:40 13/2
திறத்தின் இவன் கை ஏவு கணை செயித்தது கண்டு நாணி மெலிவு – வில்லி:40 25/3
சிங்கம் என்ன அருகு நின்ற சிறுவர் கண்டு சீறியே – வில்லி:40 27/4
சிகர கிரி போல் அணி நின்ற சேனை களிறும் பட்டமை கண்டு
இகலின் பொழி கார் வெம் சிலை கை இமையோர் தலைவன் குமரனையும் – வில்லி:40 67/2,3
கொதித்தான் அரசன் என வரி வில் குனித்தார் இளைஞர் குனித்தது கண்டு
அதிர்த்தான் வீமன் தன் கணையால் அறுத்தான் வில்லும் அணி நாணும் – வில்லி:40 78/1,2
நிலையான வய வீரரும் தேவராய் நின்ற நிலை கண்டு வெண் – வில்லி:40 93/1
உளைய வந்து அமர் முடுகி நின்றமை கண்டு சோகமொடு உரைசெய்தான் – வில்லி:41 32/4
கண்டு கொண்டனன் வெம் சின கனல் நின்று காய்தரு கண்ணினான் – வில்லி:41 38/4
காவலர் உடைதல் கண்டு கன்னனை அரசன் பார்த்து – வில்லி:41 100/1
பொருகை அற அபிமன் பொரு போர் கண்டு புழுங்கா – வில்லி:41 116/4
மலையும் வெம் சமத்து ஒரு தனி முது புய வலிமை கண்டு பொற்புறு கழல் அபிமனை – வில்லி:41 126/3
இவன் மயங்கி மெய் தளர்வுடன் மெலிவுறும் இறுதி கண்டு இனி தெறுவது கடன் என – வில்லி:41 129/1
அடுத்தது கண்டு ஐயா நின் ஆர் உயிர்க்கு கரைந்துகரைந்து ஐயுற்றேன் யான் – வில்லி:41 144/2
தாயர் பசி கண்டு நனி தன் பசி தணிக்கும் – வில்லி:41 182/3
கயிலை அம் பொருப்பனை கண்டு மீளவும் – வில்லி:41 190/2
விரிந்த வெண் கிரி அர_மாதர் மீது கண்டு
எரிந்திடு வச்சிரன் இந்த மால் வரைக்கு – வில்லி:41 203/2,3
சமைவு கண்டு ஐயனோடு உவகை சாற்றினான் – வில்லி:41 215/4
கைத்தலத்து அடங்கும் பொருள் என காத்து காவலர் நின்ற பேர் அணி கண்டு
உத்தமோசாவும் உதாமனும் முதலோர் ஓர் இரு புறத்தினும் சூழ – வில்லி:42 9/2,3
கன்னன் நின்ற உறுதி கண்டு கண்ணனோடும் உரை செய்தான் – வில்லி:42 19/4
துலக்கம் மிக்கு வருதல் கண்டு சுரரும் நின்று துதி செய்தார் – வில்லி:42 23/4
விழுந்த வாளி கண்டு பின்னும் விசயன் மூரி வில் குனித்து – வில்லி:42 30/1
சோகம் மிக்கு விழுதல் கண்டு தூரகாரி ஆதலால் – வில்லி:42 32/3
காதல் அங்கனை தடம் படிந்து ஏகுதல் கண்டு காமுகன் ஆகி – வில்லி:42 42/3
தல மா மகள் உந்தி தடம் நிகரான தடம் கண்டு
உலம் மாறு கொள் இரு தோள் வலியுடை வள்ளல் உரைப்ப – வில்லி:42 54/1,2
வார் சிலை குருவின் மைந்தன் அது கண்டு அதனை வாளியின் துணிபடும்படி மலைந்தனனே – வில்லி:42 85/4
மோகரித்து வருகின்ற செயல் கண்டு அமரர் மூவருக்கு அரியவன் கழல் பணிந்து பரி – வில்லி:42 86/3
காமனுக்கு இனிய தந்தை சமரம் பொருது காதல் மைத்துனன் அயர்ந்த நிலை கண்டு பல – வில்லி:42 87/2
ஏகுகின்றது கண்டு பெரும் கடல் ஏழும் மொண்டு விழுங்கி அதிர்ந்து எழு – வில்லி:42 121/1
ஆதி அந்தணன் வந்தது கண்டு இகல் ஆனிலன் சினம் இன்றி நலம் பெறு – வில்லி:42 122/1
வழிந்து போதல் கண்டு அடல் விடசேனன் அ வள்ளலுக்கு எதிர் ஓடி – வில்லி:42 130/2
கன்றி நாக வெம் கொடியவன் கண்டு தன் கண் நிகர் இளையோரை – வில்லி:42 131/3
கண்டு துன்முகன் எனும் திறல் இளவலை கடிதின் ஏவலும் கங்குல் – வில்லி:42 140/1
கல்லினின் மாரி காத்தோன் கண்டு வில் விசயனோடும் – வில்லி:42 157/3
அகத்தியன் முதலா உள்ள அனைவரும் வருதல் கண்டு
செகத்தினில் நிறைந்த கேள்வி சிலை முனி எதிர் சென்று ஏத்தி – வில்லி:43 13/2,3
நேர் ஒருவர் மலையாமல் தருமன் சேனை நிருபர் எலாம் நிராயுதராய் நிற்றல் கண்டு
போர் உருவ முனி_மைந்தன் தொடுத்த வாளி பொரு படை கொள் மாருதி மேல் போனதாலோ – வில்லி:43 38/3,4
காணினும் நின்று கொதிப்பது தன் நிழல் கண்டு சீறும் கருத்தது – வில்லி:44 10/2
போர் அணி மிக்க சேனை பொலிவு கண்டு ஒலி கொள் வண்டு ஆர் – வில்லி:44 19/2
அருக்கனும் தருமன் மைந்தன் ஆண்மையும் நிலையும் கண்டு
வெரு கொளும் நிருபர் என்ன மேல் திசை வேலை மூழ்கி – வில்லி:44 91/1,2
கன்னன் அன்று இருந்த அழகினை யாரே கண்டு கண் களிப்புறாது ஒழிந்தார் – வில்லி:45 4/4
கரும் களத்தவனை காசினி தேர் மேல் கண்டு என காணுமா நின்றான் – வில்லி:45 5/4
ஐவர் பதாகினி வெள்ளம் அணிந்தவா கண்டு அடு விறல் கோல் நெடு வில் கை அங்கர்_கோமான் – வில்லி:45 17/1
புறமிட்ட தானை நிலை கண்டு பொறாது சோதி – வில்லி:45 70/1
கன்னன் கருத்தும் கடும் சேனையும் கண்டு மேல் போய் – வில்லி:45 76/2
தன் சேனைநாதன் முதல் யாவரும் தளர்தல் கண்டு
நன் சேனை நாலும் உடன் சூழ நடக்கலுற்றான் – வில்லி:45 84/3,4
முதல்வன் வென்னிடுதல் கண்டு முடியுடை வேந்தரோடும் – வில்லி:45 95/1
கான் அமர் துளவோன் கண்டு கடும் பரி நெடும் தேர் பூண்ட – வில்லி:45 101/2
தளர்ந்த அ தளர்ச்சி கண்டு தனஞ்சயன்-தன்னை தேற்றி – வில்லி:45 105/1
கைதவ செயலினான் துச்சாதனன் கண்டு முன்னை – வில்லி:45 106/3
மருத்தின் புதல்வன் கண்டு மழை முகில் போல் எதிர் வாய்மலர்ந்தானே – வில்லி:45 136/4
மூண்ட நிலை கண்டு முதுகிடு தன் சேனையுடன் – வில்லி:45 163/3
மாய்ந்த நிலை கண்டு மனம் தளர்ந்தது அல்லாது – வில்லி:45 165/2
இரவோர் தமது இன் முகம் வண்மையினால் இதயத்தொடு கண்டு மகிழ்ந்து பெரும் – வில்லி:45 207/3
வீமன்-தனொடும் பொருகின்றமை தன் விழி கண்டு களித்திட வில் விசயன் – வில்லி:45 212/2
கணையும் சிலையும் கவன பரியும் கரியும் கரியானவை கண்டு இயமன் – வில்லி:45 214/2
பொருமாறு நினைவு அற்றதும் கண்டு நரன் ஒத்த போர் மீளியை – வில்லி:45 229/3
போற்றிய கன்னன் கண்டு கண் களிப்ப புணரி மொண்டு எழுந்த கார் முகிலை – வில்லி:45 244/1
கமல நான்முகனும் முனிவரும் கண்டு கனக நாள்மலர் கொடு பணிந்தார் – வில்லி:45 245/2
மத்திர பூபதி நின்ற வலியினை கண்டு அதிசயித்து மாலை நோக்கி – வில்லி:46 15/2
அரு வரை ஓர் இரண்டு இருபால் அமைந்து அனைய தடம் புயம் கண்டு அவனி வேந்தர் – வில்லி:46 18/1
எதிரி தேர் வரும் வன்மை கண்டு இமிழ் முரசு எழுதிய கொடி நராதிபனும் – வில்லி:46 22/1
தம்பியர் தளர்ச்சி கண்டு சமீரணன் புதல்வன் சீறி – வில்லி:46 43/1
மற்று அவன்-தனை முதுகு கண்டு அவன் திரு மாதுலன் கிருப பேர் – வில்லி:46 53/1
தியங்குகின்ற பேர் இறுதி கண்டு உயங்குதல் சிந்தையில் சிறிது அற்ற – வில்லி:46 54/3
ஆர்த்து எழுந்து மேல் வருதல் கண்டு அணி கழல் ஆளி ஏறு அனையானும் – வில்லி:46 55/3
நிறத்த ஆறு கண்டு அருகுற கதை கொடு நின்ற வாயுவின் மைந்தன் – வில்லி:46 58/2
நின்றமை கண்டு ஆனிலனை மகிழ்ந்து நோக்கி நெஞ்சுற அன்று என் செய்தான் நெடிய மாலே – வில்லி:46 77/4
கயம் ஒன்று சொரிய எதிர் நின்றது என்ன களித்து வலம்புரி வீமன் முழக்க கண்டு அங்கு – வில்லி:46 78/3
முனிவன்-தனை கண்டு இரு தாளில் முடிகள் சேர்த்தி – வில்லி:46 110/2
குளம்-தனில் இ கவந்தமும் கண்டு ஏகுதற்கு புகுந்தனையோ கொற்ற வேந்தே – வில்லி:46 135/2
கதிரவர் ஓர் இருவரையும் கண்டு களிப்பவர் போல – வில்லி:46 148/3
உரக துவசன் அயர்கின்ற ஆவியின் உணர்வொடு துயில்வது கண்டு பேர் உடல் – வில்லி:46 200/1
சாலவும் இடருற்று அலமர கண்டு தம்மிலே முகம் முகம் நோக்கி – வில்லி:46 205/3

மேல்


கண்டுகண்டு (4)

கண்ணுறு பொருள்கள் யாவும் கண்டுகண்டு உவகை கூர – வில்லி:6 37/1
கண்டுகண்டு தன் கழல் வணங்கும் மா – வில்லி:11 150/1
மைந்தர் போர் விதம் கண்டுகண்டு தார் மருவும் அம் புயத்து இருவரும் களித்து – வில்லி:45 59/1
கன குடிலில் குடியேற கண்டுகண்டு கை சோர மெய் சோர கண்ணீர் சோர எனக்கு உறுதி – வில்லி:46 86/2

மேல்


கண்டுகொண்ட (1)

கலியன் எங்கள் மங்கை ஆதி கண்டுகொண்ட நாமமே – வில்லி:38 1/4

மேல்


கண்டும் (12)

ஒன்றுபட்டு உவமை பொருள்களால் கண்டும் உரைத்தவை எடுத்து எடுத்துரைத்தும் – வில்லி:1 85/2
தம்பியர் கிடந்த தன்மை கண்டும் அ தலைவன் மேன்மேல் – வில்லி:16 25/1
மலை கண்டது என என் கை மற தண்டின் வலி கண்டும் மகவான் மைந்தன் – வில்லி:27 18/1
சிலை கண்டும் இருவர் பொரும் திறல் கண்டும் எமக்காக திருமால் நின்ற – வில்லி:27 18/2
சிலை கண்டும் இருவர் பொரும் திறல் கண்டும் எமக்காக திருமால் நின்ற – வில்லி:27 18/2
நிலை கண்டும் இவள் விரித்த குழல் கண்டும் இமைப்பொழுதில் நேரார்-தம்மை – வில்லி:27 18/3
நிலை கண்டும் இவள் விரித்த குழல் கண்டும் இமைப்பொழுதில் நேரார்-தம்மை – வில்லி:27 18/3
மாண்டார் போல் அது கண்டும் மன் அவையில் யாம் இருந்த மாசு தீர – வில்லி:27 22/3
நிலையை கண்டும் காணான் போல் நின்றான் விசயன் நிகர் இல்லான் – வில்லி:31 13/4
மனைவி அயலான் மருவல் கண்டும் அவள் கையால் – வில்லி:41 184/3
திருந்த நிலைபெற கண்டும் போகம் எல்லாம் சிறுக்கி அனைத்து உயிருக்கும் செய்ய ஒண்ணா – வில்லி:45 246/3
சிதைய தன் மைந்தனை அடும் தன்மை கண்டும் ஒரு செயல் இன்றி நீடு துயர் கூர் – வில்லி:46 2/1

மேல்


கண்டுழி (1)

தன்னை வாசவன் போய் வீடு கண்டுழி அ தனஞ்சயன் தனது வெம் கணையால் – வில்லி:9 41/2

மேல்


கண்டுளான் (1)

நீக்கிய மடந்தை முன் நிற்றல் கண்டுளான் – வில்லி:21 25/4

மேல்


கண்டெடுத்தாள் (1)

இருக்கும் முறை ஓர் அன்னம் கண்டெடுத்தாள் கொடுத்தாள் இறைவன் கை – வில்லி:17 10/4

மேல்


கண்டே (3)

வண் துறை மருங்கின் ஆங்கு ஓர் மாங்கனி வீழ்தல் கண்டே
தண் துறை மீன்கள் எல்லாம் தம்தமக்கு இரை என்று எய்த – வில்லி:5 13/1,2
கல் அசலம் நீறு படுவித்த திறல் கண்டே
கொல்ல இனி வேண்டும் என வெய்யது ஒரு கூர் வேல் – வில்லி:37 24/2,3
நின்ற நிலை கண்டே
ஒன்று பட மா இரதர் – வில்லி:41 77/2,3

மேல்


கண்டேன் (1)

இற்றது கண்டேன் பின்னர் வில்லின் நாண் இடியும் கேட்டேன் – வில்லி:13 155/4

மேல்


கண்டோம் (2)

கண்டோம் உன்னால் எ உலகும் காணா முகுந்தன் கழல் இணைகள் – வில்லி:17 13/2
புவி முழுது ஆண்ட வேந்தன் புக்கனன் கண்டோம் என்றார் – வில்லி:46 126/3

மேல்


கண்டோர் (4)

கரிந்த கோயிலில் கார் இருள் புலர்ந்த பின் கண்டோர்
எரிந்து வீழ்ந்தனர் ஐவரும் யாயும் ஈண்டு என்றார் – வில்லி:3 131/3,4
ஏ முறை தொடுத்து வீழ்த்தி ஈதலும் ஆங்கண் கண்டோர்
ஏமுற காணில் இப்போது என்படும் இறுத்தோன் என்றார் – வில்லி:18 3/3,4
மா முகில் வண்ணன் வந்தான் என்றனர் வரவு கண்டோர்
வீ மலர் தொடையினானும் வேத்திரத்தவரை நோக்கி – வில்லி:27 186/2,3
ஆடிய வலைஞர் கண்டோர் ஆனிலற்கு உரைசெய்வாரே – வில்லி:46 125/4

மேல்


கண்டோர்கள் (1)

வித்தரமோடு உயர்ச்சி எனும் வனப்பு அனைத்தும் கண்டோர்கள் வியந்து கூற – வில்லி:10 8/2

மேல்


கண்டோன் (2)

விண் நாடருக்கா வெம் சமத்தில் அசுராதிபரை வென் கண்டோன்
மண் ஆள் அரசர் மகுட சிகாமணியே போல்வான் மா மரபால் – வில்லி:32 30/1,2
தந்தையை முதுகு கண்டோன் தனயனுக்கு இளைக்குமோதான் – வில்லி:45 110/4

மேல்


கண்ண (1)

கண்ண பொறுத்தருள் வெண்ணெய் அருந்திய கள்வ பொறுத்தருள் கார் – வில்லி:27 209/1

மேல்


கண்ணர் (2)

தீயிடை சோரி தோய்ந்து திரண்டு என சுழல் செம் கண்ணர் – வில்லி:14 85/4
கருணனும் சில பகழி ஓர் இரு கண்ணர் மார்பில் விடா – வில்லி:44 37/2

மேல்


கண்ணல் (1)

கண்ணல் உற்றது இ கருமம் நீ எ குறை கண்டு வெம் கழல் காலாய் – வில்லி:16 9/3

மேல்


கண்ணவளை (1)

காவி அம் கண்ணவளை தனது கண் காணினும் தணியும் கடும் காதலும் – வில்லி:21 12/3

மேல்


கண்ணறை (1)

ஊறா அன்பின் கண்ணறை மன்னன் ஒரு தேவி – வில்லி:32 41/3

மேல்


கண்ணன் (11)

கன்றால் முன் விளவு எறிந்த கண்ணன் என்ன கால் முடியோடு உற வளைத்து வான் மேல் வீசி – வில்லி:5 62/2
பாண்டவன் பகழி தொடுக்கினும் கண்ணன் பருப்பதம் எடுக்கினும் எங்கள் – வில்லி:9 33/3
மாது ஒரு பாகன் அல்லது இ கண்ணன் மதி குலத்தவன் அலன் என்பார் – வில்லி:10 140/2
செய் ஒளி திகழும் பங்கய கண்ணன் திருமகள் கொழுநனை காண – வில்லி:10 142/2
மாயவன் அற்புதன் நாதன் கண்ணன் வையம் – வில்லி:14 123/1
முருக்கின் நாள்மலரும் கறுத்திட சிவக்கும் மொய் அழல் பெய் செழும் கண்ணன்
அரக்கினால் உருக்கி கம்பி செய்து என்ன அவிர் பொலம் குஞ்சியன் வஞ்ச – வில்லி:15 6/1,2
கரிய மேனியன் செய்ய தாமரை தடம் கண்ணன்
புரிய வாங்கிய சிலையினன் நின்றனன் பொலம் பொன் – வில்லி:22 58/2,3
கருதலான் வினயம் ஒன்றும் கண்ணன் முன்னோனை கண்டான் – வில்லி:25 17/4
கண்ணன் அங்கு அருளி செய்த கட்டுரைப்படியே சங்கவண்ணனுக்கு – வில்லி:25 18/1
கண்ணன் மேல் அணி மலர் அனைத்தும் காய் கனல் – வில்லி:41 211/1
சஞ்சத்தகர் கண்ணன் தரு தனயோர் பலர் அடைவே – வில்லி:44 69/1

மேல்


கண்ணன்-தன்னை (1)

கண்ணன்-தன்னை அவமதித்து கழறும் புன்சொல் கார்முகத்தை – வில்லி:5 42/3

மேல்


கண்ணன்-தானும் (1)

கன்று கொடு விள எறிந்த கண்ணன்-தானும் கன்னனுக்கு கட்டுரைப்பான் கடவுள் நாதன் – வில்லி:45 250/2

மேல்


கண்ணன (1)

கணை பல வீரர் முகத்தன தோளன கண்ணன மார்வனவே – வில்லி:44 62/3

மேல்


கண்ணனால் (1)

கண்ணனால் விலக்கப்பட்டு கடி நகர்-தோறும் தங்கள் – வில்லி:5 63/3

மேல்


கண்ணனுக்கு (1)

காரின் மா மேனி கரிய செம் திகிரி கண்ணனுக்கு உதவு என கதித்தான் – வில்லி:10 112/4

மேல்


கண்ணனும் (6)

வந்த கண்ணனும் அன்புடன் வைகினார் – வில்லி:5 106/4
கனத்து அனைய திருமேனி கண்ணனும் தன் மனம் களிப்ப கண்ணின் நோக்க – வில்லி:10 12/2
கரு முகில் அனைய மேனி அம் கருணை கண்ணனும் கிளையுடன் துவரை – வில்லி:10 151/3
கண்ணனும் குந்தி கன்னனோடு உரைத்த கருத்து எலாம் திருத்தமா கேட்டு ஆங்கு – வில்லி:27 260/1
கண்ணனும் கருணை கண்ணனை இறைஞ்சி கைகளால் தழுவி ஐவிரும் நீர் – வில்லி:45 16/1
கரு முகில் அனைய மேனி கண்ணனும் பவள மேனி – வில்லி:46 127/1

மேல்


கண்ணனை (3)

கங்கை அம் பழன நாடன் கண்ணனை வணங்கி நோக்கி – வில்லி:41 155/2
கண்ணனும் கருணை கண்ணனை இறைஞ்சி கைகளால் தழுவி ஐவிரும் நீர் – வில்லி:45 16/1
கறுத்த மழை முகில் வெளுக்க கருகு மேனி கண்ணனை போல் எங்களை நீ காத்தி என்றான் – வில்லி:45 23/4

மேல்


கண்ணனோடும் (1)

கன்னன் நின்ற உறுதி கண்டு கண்ணனோடும் உரை செய்தான் – வில்லி:42 19/4

மேல்


கண்ணார் (1)

கனி வனம் என்ன யார்க்கும் உதவி கூர் கருணை கண்ணார் – வில்லி:29 16/4

மேல்


கண்ணால் (2)

கந்த வான் சோலை கண்ணால் காணவும் கருதி நைவார் – வில்லி:14 92/2
பூம் சாயகன் கை பொரு சாபம் பொசிந்து கண்ணால்
தீம் சாறு பாயும் செழு நீர் வயல் செந்நெல் வேலி – வில்லி:36 24/1,2

மேல்


கண்ணாள் (2)

மை வரையும் தடம் கண்ணாள் மன சோகம் பல முகத்தால் மாற்றி மைந்தர் – வில்லி:11 261/1
காள விடம் உண்டு அமுது அடக்கும் இரு கண்ணாள் – வில்லி:15 21/4

மேல்


கண்ணாளோடும் (1)

பானல் அம் கண்ணாளோடும் பாண்டுவும் பரிவு கூர்ந்தான் – வில்லி:2 94/4

மேல்


கண்ணான் (7)

கண்டனன் அங்கு அழல் கான்றிடு கண்ணான் – வில்லி:14 72/4
கன்றிய சிந்தையன் அங்கி கால் செம் கண்ணான்
ஒன்றிய மங்குலின் நீடு உருத்து உரைத்தான் – வில்லி:14 109/3,4
அருள் குடியிருக்கும் கண்ணான் அவதரித்தனன் என்று எண்ணி – வில்லி:25 6/1
வரும் துயில் இலாத கண்ணான் வாழ் பெரும் கோயில் புக்கார் – வில்லி:27 183/2
தறுகணர் அலர்க்கும் தறுகண் ஆனவர்க்கும் தண்ணளி நிறைந்த செம் கண்ணான் – வில்லி:27 256/4
கைப்பான வல் நெஞ்ச கடும் கண்ணான் கண் மறுத்தான் – வில்லி:46 159/4
துஞ்சினம் எனினும் அமையும் என்று எண்ணி துணிந்தனன் துயில் அறு கண்ணான் – வில்லி:46 209/4

மேல்


கண்ணி (6)

கனக்கும் வெண் தரள வட முலை பெரிய கரிய கண்ணி இவள் காதலால் – வில்லி:1 143/3
காவி அம் கண்ணி கேள்வன் கமழ் வரை மார்பின் அன்போடு – வில்லி:2 97/3
கண்ணி சிறையினிடை வைத்தான் கண் ஆயிரத்தோன் முதலாக – வில்லி:10 32/3
துன்றும் மயில் பீலி நெடும் கண்ணி திரு நெற்றி உற சுற்றினானே – வில்லி:12 82/4
கழுந்து கொடு மா முடியின் மோது முன் இழந்தது உயர் கண்ணி படு பீலி மதியின் – வில்லி:12 106/2
நெடிய கண்ணி அன்று இட்ட வெம் சாபமும் நீங்க – வில்லி:22 57/2

மேல்


கண்ணிக்கு (1)

மான் வரி கண்ணிக்கு ஏற்ற வதுவை நாள் மலர் பூ ஒன்றை – வில்லி:5 3/3

மேல்


கண்ணியே (1)

கன்னபூரம் கலந்த செம் கண்ணியே – வில்லி:1 117/4

மேல்


கண்ணியை (1)

கயல் கையான் அ கயல் தடம் கண்ணியை கண்ட காட்சியில் காமுகன் ஆகியே – வில்லி:21 3/4

மேல்


கண்ணில் (4)

கருகும் கரு முகில் மேனியர் கவி ஞானியர் கண்ணில்
பருகும் சுவை அமுது ஆனவர் பாதம் தலை வைத்தான் – வில்லி:7 16/3,4
கண்ணில் உறை நாகர்களில் யார் அடி படாதவர்கள் கட்செவி மகீபன் முதலோர் – வில்லி:12 107/3
கண்ணில் நீர் மல்க வண்ண காரிகை கலையால் அந்த – வில்லி:22 127/1
கண் நீர் துடைத்து இரு தன் கண்ணில் கருணை எனும் – வில்லி:27 49/2

மேல்


கண்ணிலானொடு (1)

கஞ்ச மாமனை வென்றவன் செயல் கண்ணிலானொடு உரைத்த பின் – வில்லி:26 1/2

மேல்


கண்ணிலி (1)

கல கணீர் சொரிய நின்று கண்ணிலி குமரன் வெம்பி – வில்லி:41 91/3

மேல்


கண்ணின் (8)

பாரிய குலத்தோர் கண்ணின் உவகை நீர் பனிக்கும் முன்னே – வில்லி:2 78/3
புரிந்த தீயினை கண்ணின் நீர் அவித்திட புகுந்து – வில்லி:3 131/1
கன்னி இவள் பிறர் பன்னி எனது இரு கண்ணின் மணி நிகர் சன்மனும் – வில்லி:4 42/1
கனத்து அனைய திருமேனி கண்ணனும் தன் மனம் களிப்ப கண்ணின் நோக்க – வில்லி:10 12/2
ஆர் அமுது அனைய கண்ணின் அஞ்சனம் எழுதுகின்ற – வில்லி:10 73/3
மை வழி கண்ணின் நோக்கி மனன் உற வணங்கினாரே – வில்லி:10 77/4
கண்ணின் நின் உரு காணினும் மற்று அவன் கன்னம் இன்புற கட்டுரை கேட்பினும் – வில்லி:21 16/3
கன தனம் நனைத்திடும் கண்ணின் நீருமாய் – வில்லி:21 38/2

மேல்


கண்ணினர் (2)

விழித்த கண்ணினர் விண் முகிலை கவின் – வில்லி:13 32/2
எரியும் வெம் கனல் கண்ணினர் எயில் என சூழ – வில்லி:45 192/3

மேல்


கண்ணினராய் (1)

கழிந்த தீ உமிழ் கண்ணினராய் உயிர் – வில்லி:21 89/3

மேல்


கண்ணினள் (2)

தூங்கு கண்ணினள் சுபத்திரை தோழியர் பலரும் – வில்லி:7 59/3
ஒடுங்கும் மென்மையள் தன்மையினால் புனல் உகுத்த கண்ணினள் ஓவியம் போன்று உளாள் – வில்லி:21 8/2

மேல்


கண்ணினன் (7)

கறுத்த நெஞ்சினன் வெளுத்த மேனியன் உற சிவந்த இரு கண்ணினன்
பொறுத்த வில்லினன் விரைந்து தேர் மிசை புகுந்தனன் பெரிது போர் செய்வான் – வில்லி:1 146/3,4
கொடும் பெரும் சினம் கதுவு கண்ணினன் குருதி நாறு புண் கூர் எயிற்றினன் – வில்லி:4 8/2
அந்தணாளனும் குழிந்த பொன் கண்ணினன் அவி மணம் கமழ் வாயன் – வில்லி:9 2/3
பொழிதரு கண்ணினன் புரக்கும் சிந்தையன் – வில்லி:12 123/2
கன்று சிந்தையன் கோப வெம் கனல் பொழி கண்ணினன் காலாளாய் – வில்லி:42 72/1
அல்லி அம்புயம் அனைய கண்ணினன் அனுசனும் குனி வில் – வில்லி:44 39/1
காயும் வெம் கனல் கண்ணினன் செவி உற கார்முகம் குனித்த செம் கரத்தான் – வில்லி:46 21/3

மேல்


கண்ணினாளே (1)

கண்டாள் அ குமரனை தம் கொடி கயலை புறம் காணும் கண்ணினாளே – வில்லி:7 28/4

மேல்


கண்ணினாளை (2)

மை வரு கண்ணினாளை வதுவை செய்திடுதும் என்ன – வில்லி:5 70/2
காவி அம் கண்ணினாளை கண்ணுறல் கடன்-அது அன்றே – வில்லி:6 44/4

மேல்


கண்ணினான் (1)

கண்டு கொண்டனன் வெம் சின கனல் நின்று காய்தரு கண்ணினான் – வில்லி:41 38/4

மேல்


கண்ணினுக்கு (2)

அ வயின் பெரிது உவந்து கண்ணினுக்கு இலக்கு ஆகி – வில்லி:16 58/2
புயங்க கேதனன் கண்ணினுக்கு இமை என பொரு படையுடன் சேர்ந்தான் – வில்லி:46 54/4

மேல்


கண்ணினும் (3)

சீர் தரு வாய்மை மிக்க கண்ணினும் செம் கை வண்மை – வில்லி:2 89/3
கண்டு எதிர் சென்று போற்றி கண்ணினும் சென்னி மீதும் – வில்லி:12 21/1
கருடனது திரு தோளில் கண்ட கோலம் கண்ணினும் நெஞ்சினும் நிற்க கருணை ஆதி – வில்லி:45 253/1

மேல்


கண்ணீர் (11)

தன்னந்தனி நின்று அழுகின்ற அ தையல் கண்ணீர்
பொன் அம் கமல வனம் ஆன புதுமை நோக்கி – வில்லி:5 82/2,3
வாரும் கண்ணீர் வளர் கொங்கை வரை மேல் அருவி என வீழ – வில்லி:11 230/1
கங்கை_மகன் முதலான காவலர் மெய் உளம் நடுங்கி கண்ணீர் சோர – வில்லி:11 249/1
கற்றை வார் குழலில் பூழியும் கண்ணீர் கலந்த வான் கொங்கையும் சுமந்து ஆங்கு – வில்லி:21 52/3
தன் இரு கண்ணீர் இன்னம் இவை-கொலோ தருவது அம்மா – வில்லி:36 12/4
சொரியும் கண்ணீர் துடைத்து துரியோதனனை நோக்கி – வில்லி:38 44/1
கனியும் அன்பின் வெள்ளம் கண்ணீர் ஆகி சொரிய – வில்லி:38 48/2
கண்ணீர் வர தடுத்தான் காணுங்கால் எத்திறத்தும் – வில்லி:45 160/3
குந்தி தனது உளம் உருக கண்ணீர் சோர குழல் சரிய போர்க்களத்து கோகோ என்று – வில்லி:45 254/3
கன குடிலில் குடியேற கண்டுகண்டு கை சோர மெய் சோர கண்ணீர் சோர எனக்கு உறுதி – வில்லி:46 86/2
ஆனாமல் சொரி கண்ணீர் ஆறு பெரும் கடலாக அழுது சோர்வாள் – வில்லி:46 240/2

மேல்


கண்ணீரால் (1)

விசையனை தன் கண்ணீரால் மெய் குளிப்பாட்டினானே – வில்லி:16 28/4

மேல்


கண்ணீரில் (1)

கண் துஞ்சல் இன்றி இரவு இரு கண் இலான் மதலை கண்ணீரில் மூழ்கி எவரை – வில்லி:46 3/1

மேல்


கண்ணீரோடு (1)

அனைவரும் துயின்று கங்குலும் பானாள் ஆன பின் அழுத கண்ணீரோடு
இனைவரு தையல் கண்கள் நீர் மல்க இறை_மகன் மடைப்பளி எய்தி – வில்லி:21 46/1,2

மேல்


கண்ணுக்கு (2)

கண்ணுக்கு புனை மணி பூண் கண்ணோட்டம் என்பது எல்லாம் கருணை அன்றோ – வில்லி:12 43/4
கண்ணுக்கு இமை போல் இருந்தீர் களைகண்கள் ஆக – வில்லி:23 24/4

மேல்


கண்ணுடை (3)

கன்றினர் கவலை தீர்த்தான் கண்ணுடை கருணை மூர்த்தி – வில்லி:12 23/3
கண்ணுடை பொறி எழும் கனலின் வந்திட – வில்லி:21 70/2
கண்ணுடை கடவுளே கால காலனே – வில்லி:41 213/4

மேல்


கண்ணுதல் (1)

மாரனை அங்கம் எரித்தருள் கண்ணுதல் வடிவம் எனும்படியே – வில்லி:41 11/3

மேல்


கண்ணுதற்கு (1)

கந்தனை அளித்த கன்னி ஓர் பாகம் கலந்த மெய் கண்ணுதற்கு எதிராய் – வில்லி:12 54/1

மேல்


கண்ணும் (14)

கைவர நுகர்ந்த பின் கண்ணும் துஞ்சினார் – வில்லி:3 3/4
மலர்ந்தன மனமும் கண்ணும் வயங்கின திசையும் பாரும் – வில்லி:5 10/2
கன்றினான் இதயம் கருகினான் வதனம் கனல் என சிவந்தனன் கண்ணும் – வில்லி:10 113/4
உரங்களும் தோளும் கண்ணும் உதரமும் அதரத்தோடு – வில்லி:13 90/1
கண்ணும் ஆகும் அ கணத்தில் மீளவும் கரந்திடும் – வில்லி:13 128/3
நேயமும் குறு முறுவலும் புரிந்து பார்த்தருளிய நெடும் கண்ணும்
மாயவன் திருவடிவமும் அழகும் என் மனத்தை விட்டு அகலாவே – வில்லி:16 1/3,4
தீ எழ பொடிக்கும் கண்ணும் சிரிப்பு எழும் எயிறும் ஆகி – வில்லி:16 44/2
கண்டு இரு கண்ணும் இதயமும் களிப்ப கட்செவி பேர் அணை மறந்து – வில்லி:18 14/1
கந்த துளப முடியோனும் கண்ணும் கருத்தும் களி கூர – வில்லி:27 228/2
கண்ணும் துயின்று துயிலும் உணர்ந்து சிறுகாலை உள்ள கடனும் – வில்லி:37 9/1
கண்ணும் போல்வான் கருதலர்க்கு கடும் கால் எழுப்பும் கனல் போல்வான் – வில்லி:37 37/4
கண் மேல் எற்றி இன்றே கண்ணும் இழந்தேன் என்றான் – வில்லி:38 49/2
இடிக்கும் மருப்பது புன்னையின் நாள்மலர் என்னும் சீரது இரு கண்ணும் – வில்லி:44 7/4
சல்லியன் மா மனம் கொதித்து புருவம் கோட்டி தடம் கண்ணும் மிக சிவந்தான் தறுகணானே – வில்லி:45 26/4

மேல்


கண்ணுற்றான் (1)

தூர நின்றவர் இருவரும் உடன்றமை சுயோதனன் கண்ணுற்றான் – வில்லி:42 139/4

மேல்


கண்ணுற்று (1)

கன்னியை கண்ணுற்று ஆட வந்தனம் என்றனன் மெய்ம்மை கடவுள் போல்வான் – வில்லி:7 22/4

மேல்


கண்ணுற்றேனே (1)

காலை மலர் என மலர்ந்த முகமும் சோதி கதிர் முடியும் இம்மையிலே கண்ணுற்றேனே – வில்லி:45 247/4

மேல்


கண்ணுற (6)

கடி மணம் புரிந்தோன் வின்மையின் வன்மை கண்ணுற கண்ட வானவரும் – வில்லி:9 54/2
கை வார் கதை காளையை கண்ணுற சூழல் காணாது முன் – வில்லி:14 126/3
காட்டுறை வாழ்க்கையானை கண்ணுற கண்டது அன்றே – வில்லி:16 37/4
கண் கொளாவகை புகுந்து தன் கண்ணுற கண்டான் – வில்லி:22 34/4
கவுரி பங்காளன்-தன்னை கண்ணுற கண்ட காளை – வில்லி:22 98/3
கண்ணுற நில்லார் கடவுளர் முதலாம் – வில்லி:42 99/1

மேல்


கண்ணுறல் (1)

காவி அம் கண்ணினாளை கண்ணுறல் கடன்-அது அன்றே – வில்லி:6 44/4

மேல்


கண்ணுறு (2)

கங்கையின் கரை கண்ணுறு காரிகை – வில்லி:1 115/1
கண்ணுறு பொருள்கள் யாவும் கண்டுகண்டு உவகை கூர – வில்லி:6 37/1

மேல்


கண்ணே (2)

மாமனை தவிசின் கண்ணே வருதி என்று இருத்திக்கொண்டு – வில்லி:11 25/2
இறந்தனையோ என் கண்ணே என் உயிரே அபிமா இன்று என் செய்தாயே – வில்லி:41 138/4

மேல்


கண்ணோட்டம் (1)

கண்ணுக்கு புனை மணி பூண் கண்ணோட்டம் என்பது எல்லாம் கருணை அன்றோ – வில்லி:12 43/4

மேல்


கண்ணோடு (1)

தன் தடம் கண்ணோடு இதயம் முத்து அரும்ப தாள் இணை முடி உற வணங்கி – வில்லி:45 6/3

மேல்


கண்துயில் (1)

கார்க்கடல் வண்ணன் தன்-பால் கண்துயில் ஒழிந்து போந்து – வில்லி:25 4/1

மேல்


கண்துயின்றார்களே (1)

சுக தத்தம் உற ஓட வென்றோர்களும் கண்துயின்றார்களே – வில்லி:40 92/4

மேல்


கண்படாமல் (1)

இருவர் சேனையும் கண்படாமல் அன்று இரவு பட்டது என் என்று இயம்புவாம் – வில்லி:31 29/4

மேல்


கண்படுத்தாள் (1)

பாங்கு வைக மற்று ஒரு மனை புகுந்து கண்படுத்தாள் – வில்லி:7 59/4

மேல்


கண்படை (3)

கண்படை கங்குலில் கன்ன சௌபலர் – வில்லி:3 4/1
பாயல் மன்னு கண்படை உணர்ந்து உளம் – வில்லி:11 148/1
கங்குலில் சேனையோடும் கண்படை இன்றி வைகி – வில்லி:22 111/2

மேல்


கண்போல் (1)

கண்போல் அம்பும் நுதல் போலும் கடும் கார்முகமும் காண்-தொறும் அ – வில்லி:5 33/1

மேல்


கண்மணி (1)

படு திறல் வேலவர் கண்மணி சென்று பறித்தன வாயசமே – வில்லி:44 61/3

மேல்


கண்மலரே (1)

போம் என்று வரவழைத்து தழீஇக்கொண்டு என் கண்மலரே போல்வான் எம்பி – வில்லி:11 262/2

மேல்


கண்வளர்ந்தான் (1)

மன்றல் நாள்மலர் பாயலின் மீது கண்வளர்ந்தான் – வில்லி:27 94/4

மேல்


கண (9)

இரதம் மீது அவளுடன் கண பொழுதின் ஏறி ஐ_இரு தினத்தினில் – வில்லி:1 142/2
மிகை படைத்த அ சுரபதி ஆயிரம் விழிகளும் கண போதில் – வில்லி:9 25/2
வென்றி புனை கண நாதர்க்கு உரைசெய்தான் அவர்களும் அ வேடம் கொண்டார் – வில்லி:12 82/2
வெய்ய கண நாதர் கண தேவர் விபுதாதியர் விரிஞ்சி சிவயோகியர் அரும் – வில்லி:12 113/1
வெய்ய கண நாதர் கண தேவர் விபுதாதியர் விரிஞ்சி சிவயோகியர் அரும் – வில்லி:12 113/1
சுருக்கும் கண மணி நீள் வெயில் சுடர் மாளிகை வேறு ஒன்று – வில்லி:12 154/2
கிழியும்வகை எற்றி மிசை ஒளிறு நவரத்ன கண கிரண உடுவை கவர்வ போர் – வில்லி:28 57/2
பதயுகங்கள் ஒத்திய வலி பல கண பண புயங்கர் பற்பல முடி சிதறின – வில்லி:41 125/1
கருதலர் துற்றிய பாசறை அன்று ஒர் கண பொழுதில் புகுதா – வில்லி:41 228/2

மேல்


கணக்கிற்று (1)

கல் படு புண்ணின் மீள தடி படு கணக்கிற்று ஆக – வில்லி:44 85/2

மேல்


கணக்கின் (1)

கண்டவர்க்கு அன்றி கேட்டார்க்கு உரைப்பு அரும் கணக்கின் தாக்கி – வில்லி:44 17/3

மேல்


கணக்கு (6)

கற்ற சாரி ஓடும் அ கணக்கு அறிந்து புகழுவார் – வில்லி:40 33/2
கார் ஒரு முகமாய் மொண்டு கணக்கு அற பொழியுமா போல் – வில்லி:41 95/2
கார் இரண்டு எதிர்ந்து தம்மின் மலைவுறும் கணக்கு என – வில்லி:42 14/3
திகிரியினால் மறைத்தனனோ இருள் பரந்த கணக்கு ஈது என்னோ – வில்லி:42 170/3
கல கணீர் பொழிந்து இனையும் வேலையில் கனல் படும் புணில் தடி படும் கணக்கு
இலக்கணம் தவா வீமன் வாளி ஈர்_இரண்டு நால் இரண்டு எண் இரண்டினால் – வில்லி:45 61/2,3
கன தனுத்தனை ஊன்றி நின்று இருவரும் கணக்கு அற மலையுமா கண்டான் – வில்லி:46 29/2

மேல்


கணக்கும் (1)

கைத்தலம் மறந்தது இல்லை வில் குனிப்பும் கடும் கணை தொடுத்திடும் கணக்கும் – வில்லி:45 236/4

மேல்


கணகண (1)

அகலம் உடையன முதுகு இரு புடையினும் அணியும் மணி கணகண என அதிர்தரு – வில்லி:44 20/3

மேல்


கணங்கள் (1)

கற்பக மலர்கள் சிந்தி கடவுளர் கணங்கள் ஆட – வில்லி:2 83/1

மேல்


கணங்களால் (1)

ஆண்டவன் களிற்றின் கரம் நிகர் தாரை அருவியின் கணங்களால் அவித்து – வில்லி:9 33/2

மேல்


கணங்களுக்கும் (1)

ஒரு முனி கணங்களுக்கும் முன் செய்கலா உயர்வுடை உபசாரம் – வில்லி:16 5/1

மேல்


கணங்களுடன் (1)

போர் ஏனம்-தனை தேடி கணங்களுடன் புறப்பட்டான் புனங்கள் எல்லாம் – வில்லி:12 87/2

மேல்


கணங்களும் (2)

சுற்றிய கணங்களும் சுருதி ஓசையும் – வில்லி:12 130/2
காட்டில் உள்ளன சுரபியின் கணங்களும் கவர்ந்தார் – வில்லி:22 27/2

மேல்


கணத்திடை (8)

அ கணத்திடை அன்னையில் அணுகி ஆங்கு அவரை – வில்லி:3 130/1
மன்னர் ஆதிபன் தாரகா கணத்திடை மதி என புறப்பட்டான் – வில்லி:11 87/4
வெம் சமத்தினில் வீழ கணத்திடை
செம் சரத்தின் வழி உயிர் செல்லவே – வில்லி:12 10/2,3
கரங்களும் சரங்கள் கொண்டு கணத்திடை கண்டம் கண்டான் – வில்லி:13 90/4
முற்று ஒரு கணத்திடை மூன்று கோல் விட – வில்லி:22 79/2
இற்று ஒரு கணத்திடை இவுளி பாகு தேர் – வில்லி:22 79/3
கதிரவன் அருளினால் ஓர் கணத்திடை காதல் கூர – வில்லி:27 150/1
கன்னனது உரையும் வில்லும் கணத்திடை சிதைந்து வீழ – வில்லி:45 97/2

மேல்


கணத்தில் (20)

கேட்ட அ கணத்தில் கடல் புறத்து அரசை கேண்மையோடு அடைந்து இளவரசும் – வில்லி:1 103/1
நேசமொடு இதயம் உருகும் அ கணத்தில் நினைவு அற விழுந்த வீரியம் மெய் – வில்லி:1 110/3
தந்தையும் விருத்த வேடம்-தனை ஒரு கணத்தில் மாற்றி – வில்லி:12 72/2
கண்ணும் ஆகும் அ கணத்தில் மீளவும் கரந்திடும் – வில்லி:13 128/3
துயக்கம் அற இ கணத்தில் தெய்வ போக சுரபி மலர் அளித்திடுவன் என்று சொல்லி – வில்லி:14 15/3
கை படை கொண்டு நூறாயிரர் ஒரு கணத்தில் சூழ்ந்தார் – வில்லி:14 101/4
அந்த இயக்கர் பிரானும் அ கணத்தில்
வந்து நிதி கிழவன்-தன் பாதம் மன்னி – வில்லி:14 111/1,2
அந்த கணத்தில் வந்து இறைஞ்சும் ஆகண்டலனை தழீஇக்கொண்டு – வில்லி:27 228/1
சிந்தையின்-கண் ஒரு கணத்தில் நிகழுமாறு தேவர்_கோன் – வில்லி:30 1/3
அடைந்த மன்னர் உட்கி ஓட ஒரு கணத்தில் அமர் செய்தான் – வில்லி:30 11/4
தெரியும் கணத்தில் தெரியாமல் தேரும் தாமும் சிலர் பட்டார் – வில்லி:37 31/2
அந்த வேத முனியை ஓடி அ கணத்தில் வளையவே – வில்லி:40 28/4
கரணமும் புலனும் மெய்யும் கலங்கி அ கணத்தில் யாரும் – வில்லி:41 96/3
அருக்கன் ஓர் கணத்தில் அத்தம் அடையும் அவ்வளவும் காக்கின் – வில்லி:42 162/1
கரத்திடையே வீழ்வித்தான் அவன் அதனை நிலத்து இட்டு அ கணத்தில் மாய்ந்தான் – வில்லி:42 167/4
மற்று அவனோடு ஒரு கணத்தில் வம்-மின் என தனித்தனி போய் மலைதலுற்றார் – வில்லி:42 173/4
பார் ஒரு கணத்தில் அளவிடும் கமல பாதனார் நாதனார் நமக்கே – வில்லி:45 1/4
புகல் அரிய தும்பையுடன் வெற்றி வாகை புனைந்திடும் இ கணத்தில் வலம்புரி தார் வேந்தன் – வில்லி:45 30/3
தூமம் கிளர ஒரு கணத்தில் தொடுத்தார் எதிர் வந்து அடுத்தாரே – வில்லி:45 140/4
தன் மகன் தலை துணிப்பன் இ கணத்தில் ஓர் சாயகம்-தனில் என்று – வில்லி:45 185/2

மேல்


கணத்திலே (2)

ஓடிவந்து எனை கொல்லும் உம்மையும் ஒரு கணத்திலே உயிர் செகுத்திடும் – வில்லி:4 6/2
கருணை இல் யமனும் கானிடை மடியும் கணத்திலே கவலை உற்றனனால் – வில்லி:9 49/2

மேல்


கணத்தின் (2)

கையில் நாவுடன் வாய் சென்று கலந்திடும் கணத்தின் அம்பால் – வில்லி:13 93/3
காமியம் என்று உரைபெறு சீர் வனத்தை நீங்கி கடவுள் முனி-தன்னொடும் அ கணத்தின் ஏகி – வில்லி:14 7/2

மேல்


கணத்தினிடையே (1)

வெருவர முனைந்து ஒரு கணத்தினிடையே மலைவன் வில் விசயன் என்றனன் அரோ – வில்லி:28 67/4

மேல்


கணத்தினில் (4)

துங்க வில் வளைத்து ஒரு கணத்தினில் வடத்து இலை துளைத்தனன் இலக்கு இல் தொடையால் – வில்லி:3 50/4
அ கணத்தினில் சாதேவன் அடவிகள்-தோறும் தேடி – வில்லி:16 23/1
உண்டான் உண்ட கணத்தினில் மீண்டு உணர்ந்தான் உலகு ஏழ் உடையானே – வில்லி:31 10/4
ஒன்றி நீர் விரைந்து உதவும் என்று இருவரை ஒரு கணத்தினில் ஏவ – வில்லி:42 131/4

மேல்


கணத்து (14)

அரும் தபோநிதி அவளிடத்தினும் கரு அருளி அ கணத்து ஏகி – வில்லி:2 15/1
கருதி நீ வர அழைத்தனை அவரவர் கணத்து நின் கரம் சேர்வார் – வில்லி:2 28/4
அரக்கன் ஆகில் என் அவுணன் ஆகில் என் அவனை ஓர் கணத்து ஆவி கொள்வனே – வில்லி:4 7/4
உரிய போனகம் இடுதும் இ கணத்து என உவகையோடு உரைசெய்தார் – வில்லி:9 3/2
யாவர் காக்கினும் இ கணத்து இயக்கர் ஊர் எய்தி – வில்லி:14 46/3
கம்பிக்கும் நெஞ்சோடு அவன் தேரின் மீது அ கணத்து ஏறினான் – வில்லி:14 131/4
சிகை உனது உயிரும் இ கணத்து அளிப்பன் தென்புல கிழவனுக்கு என்னா – வில்லி:15 12/4
அடும் படை தட கை அரக்கனும் திருகி அணங்கை விட்டு அ கணத்து அழன்று – வில்லி:15 13/3
முறை அற புரிந்தால் அ கணத்து அவர்-தம் முடி தலை துணிப்பதே முழு பூண் – வில்லி:21 47/2
உன் பெரும் துணைவரோடு உன்னை ஓர் கணத்து
என் பெரும் கணைகளுக்கு இரைகள் ஆக்குவேன் – வில்லி:22 71/1,2
ஒல்லையில் நின் குலம் முற்றும் மடிந்திட உற்று மலைந்து ஒர் கணத்து
எல்லையின் வெம் சமர் நூறுவன் யாவரும் ஏறுவர் வான் உலகே – வில்லி:27 212/3,4
கன்றலும் அ வேல் அ கணத்து அவன் மேல் கால வெம் சூலம் ஒத்து எறிந்தான் – வில்லி:42 210/3
ஈண்டிய வறுமை பெரும் துயர் உழந்தேன் இயைந்தது ஒன்று இ கணத்து அளிப்பாய் – வில்லி:45 238/3
திறம் கொள் கச ரத துரக பதாதி கோடி சேர ஒரு கணத்து அவிய சிலை கால் வாங்கி – வில்லி:46 84/3

மேல்


கணத்தே (4)

கல் மன நெடும் குன்று அன்னான் கருதி அ கணத்தே மீள – வில்லி:11 272/3
நினைவு உற எமது கணத்தொடு இ கணத்தே நீயும் அ உரு கொளுக என்று – வில்லி:12 81/3
ஒற்றரால் அ கணத்தே உணர்ந்த முரச கொடியோன் – வில்லி:40 2/2
அ மொழி தன் செவி சுட போய் அ கணத்தே விசயனுடன் அங்கராசன் – வில்லி:42 181/1

மேல்


கணத்தை (1)

கதித்து நெடும் கை வீசி உடு கணத்தை முகந்து வாருவன – வில்லி:40 18/2

மேல்


கணத்தொடு (1)

நினைவு உற எமது கணத்தொடு இ கணத்தே நீயும் அ உரு கொளுக என்று – வில்லி:12 81/3

மேல்


கணத்தொடும் (1)

தொக்க முனி கணத்தொடும் போய் தசாங்கன் என்னும் தொல்லை முனி தபோவனத்தின் சூழல் சார்ந்தார் – வில்லி:14 8/4

மேல்


கணத்தோர் (1)

எண் திசையின் முடி வேந்தர் எல்லோரும் முனி கணத்தோர் எவரும் ஈண்ட – வில்லி:7 39/2

மேல்


கணநாதர் (1)

அனந்த கோடியின் கோடி கணநாதர் வேட்டுவராய் அருகு போத – வில்லி:12 88/2

மேல்


கணம் (18)

அஞ்சாது ஒழி முனி நீ உனது ஆனின் கணம் இன்றே – வில்லி:7 4/1
காண்டவம் புரத்தும் என்று கொண்டு இழிந்து பொழிந்தன கணம் படு கனங்கள் – வில்லி:9 33/4
துன்று தன் சேனை சுர கணம் சூழ சுரபதி துறக்கம்-அது அடைந்தான் – வில்லி:9 53/2
சொல்லாது ஊமர் கணம் போல தொல் போர் வேந்தர் சூழ்ந்து இருப்ப – வில்லி:11 236/2
கணம் கொல் என்ன கவின் பெறு கோதையை – வில்லி:12 172/2
பண்புடன் இ கணம் வேண்டும் நிதிகள் பலவும் – வில்லி:14 118/1
துருபதன் அளித்த பாவையும் தாமும் சுருதி மா முனி கணம் பலவும் – வில்லி:19 1/2
கனை கடற்படையுடன் நிரை கணம் கவர்ந்தவரை – வில்லி:22 30/1
கன்றால் விளவின் கனி உகுத்தும் கழையால் நிரையின் கணம் அழைத்தும் – வில்லி:27 218/1
மிகுந்த கோபமோடு இ கணம் முடிப்பன் யான் வெம் பகை இனி என்னா – வில்லி:28 2/2
திங்கள் சூழ்தரு தாரையின் கணம் என சேர்ந்த மன்னவர் எல்லாம் – வில்லி:28 11/2
கானகங்களில் வரையில் வாழ் முனி கணம் விரைந்து எதிர்கொள்ளவே – வில்லி:28 40/3
அடி படப்பட உரகர் பைத்தலை அணி மணி கணம் அடையவும் – வில்லி:28 41/3
கரை சிந்து திரை சிந்து நுரை சிந்து விரை சிந்து கணம் என்னவே – வில்லி:33 2/3
மா இரு விசும்பில் தாரா கணம் என மாய்த்து வந்தான் – வில்லி:36 17/4
கரை சிந்து திரை சிந்து நுரை சிந்து விரை சிந்து கணம் என்னவே – வில்லி:38 2/3
ஏந்தும் சிலையால் சர மழை பெய்து எழிலி கணம் போல் எதிர் ஊன்றி – வில்லி:40 69/2
கங்கில் பொறி விட்டது தாரகையின் கணம் என்ன எழுந்தது காய் கனலே – வில்லி:45 213/4

மேல்


கணம்-தன்னில் (2)

அ கணம்-தன்னில் அந்தரத்து எழலும் வீழ்த்தினான் அம்பினால் துணித்து – வில்லி:9 39/3
அ கணம்-தன்னில் மீண்டும் அகங்கரித்து ஆர்த்த காலை – வில்லி:14 105/4

மேல்


கணம்-தனில் (1)

உதைய பானுவும் மலர் மிசை அளி என ஒரு கணம்-தனில் வந்தான் – வில்லி:2 30/4

மேல்


கணமும் (1)

வியன் உம்பர் பல கணமும் சுரபதியும் சென்று எழில் கொள் விசும்பில் மேவ – வில்லி:10 2/1

மேல்


கணவன் (6)

கணவன் ஆம் என காதலிப்பதே கங்குல்வாணர்-தம் கடன் இறப்பதே – வில்லி:4 10/2
கச்சிற்கு அடங்கா முலையாள் அ கணவன் உண்ட – வில்லி:5 75/1
ஐந்து ஆன சொல்லால் கணவன் தருக ஐய என்றாள் – வில்லி:5 81/2
மின்னை சிரிக்கும் நுண் இடையாய் வேந்தர்க்கு எதிர் உன் மெய் கணவன்
தன்னை சிரிக்க இருக்கின்ற சளம் நீ காணில் தரியாயே – வில்லி:11 214/3,4
கதிர் ஏகிடும் முன் துச்சளை கணவன் தலை கடிதின் – வில்லி:42 58/3
செம் கணவன் வசுதேவன் முன் நாள் அருள் சிங்க அரசு இளையானொடு சீறியே – வில்லி:45 63/4

மேல்


கணவன்-தன்னை (1)

துச்சளை கணவன்-தன்னை தோற்றம் ஒன்றானும் காணான் – வில்லி:42 163/2

மேல்


கணவன்-தன்னையும் (1)

கனல் வரு மின்னையும் கணவன்-தன்னையும்
முனிவரன் மொழிந்திட முகூர்த்தம் ஆன பின் – வில்லி:10 98/1,2

மேல்


கணவனுக்கு (1)

கணவனுக்கு எதிர் காட்டும் நீராசனம் கடுப்ப – வில்லி:27 56/2

மேல்


கணவனும் (2)

இவள் திரு கணவனும் இன்ன கூறுவான் – வில்லி:1 79/4
பஞ்சின் மெல் அடியினாளும் கணவனும் பழம் கணோட்டம் – வில்லி:2 96/1

மேல்


கணவனே (1)

உமையவள் கணவனே உகாந்த காலனே – வில்லி:41 215/1

மேல்


கணவனை (3)

கைப்படுத்துவல் என கணவனை தழீஇ – வில்லி:1 84/3
கனையும் நீடு இருள் அணை மிசை இருவரும் கணவனை மறவாது – வில்லி:2 11/1
இல்லில் அ கணவனை இவன் யார்-கொல் என்று அயிர்த்தாள் – வில்லி:7 63/4

மேல்


கணாள் (2)

நின்ற பேரை அ நெடும் கணாள் வினவலும் நிருபன் – வில்லி:7 65/2
நெடும் கணாள் கண்டு தன் துயரம் நீங்கவே – வில்லி:21 84/4

மேல்


கணிகை (2)

கணிகை இட்ட கடும் கொடும் சாபம் நீ – வில்லி:12 170/2
கண்டு எதிர் நின்ற காதல் கயிரவ கணிகை மாதர் – வில்லி:27 162/3

மேல்


கணிகையை (1)

களி கொள் தோள் விலை கணிகையை போன்றது அ கங்குல் – வில்லி:27 95/4

மேல்


கணித்த (1)

கணித்த எல்லையில் கொண்டு மீண்டு அமர் களம் கலந்தான் – வில்லி:22 41/4

மேல்


கண்இலான் (1)

காண் தகைய கேசரி வெம் சாபம் அன்னார் கண்இலான் மதலையர் அ களத்தில் அன்று – வில்லி:46 85/2

மேல்


கணீர் (2)

கல கணீர் சொரிய நின்று கண்ணிலி குமரன் வெம்பி – வில்லி:41 91/3
கல கணீர் பொழிந்து இனையும் வேலையில் கனல் படும் புணில் தடி படும் கணக்கு – வில்லி:45 61/2

மேல்


கணும் (4)

என் கணும் தோளும் மார்பும் இடன் உற துடிக்கை மாறா – வில்லி:41 156/2
நின் கணும் அருவி சோர நின்றனை இன்று போரில் – வில்லி:41 156/3
வல கண் ஆன செம் சுடர் இட கணும் வாகுவும் துடித்து ஆகுலத்துடன் – வில்லி:45 61/1
செய் தவம் புரை அற பலித்தனையவர் திரு கணும் கைகளும் சிவந்தார் – வில்லி:46 26/4

மேல்


கணை (170)

ஏந்து நீள் சிலையும் பல கணை மறையும் ஏனைய படைகளும் பயின்றான் – வில்லி:1 93/4
தூறு கொண்டு கணை பொழிந்து சோமகேசர் பொருதலால் – வில்லி:3 78/1
காய்ந்தமை அறிதி முன் கணை இராமனே – வில்லி:4 20/4
மன்றல் அம் துழாய் மாயவன் அருளினால் வடி கணை மாளாமல் – வில்லி:9 7/3
கணை வரும் வரி வில் வாழ்க்கை கடும் கனல் அனைய தோற்ற – வில்லி:11 2/1
பார்த்தனே சென்று பாசுபத கணை வாங்கின் அல்லால் – வில்லி:12 25/3
சினக்கில் வெம் கணை விடுவன் யான் உயர் திசை-தொறும் தலை சிந்தவே – வில்லி:12 94/4
கல்லுக்கு நிகர் மனத்தாய் என்றான் அந்த காளையும் வில் வளைத்து ஒரு வெம் கணை மேல் விட்டான் – வில்லி:12 99/4
தொட்டனன் ஓர் இரண்டு கணை அவை போய் மார்பும் தோளும் உடன் துளைத்தனவால் துளைத்தபோது – வில்லி:12 100/2
எய்த கணை திருமேனி எய்தும் முன்னர் இறகு துணிந்து ஒன்று இரண்டாய் இலக்கு உறாமல் – வில்லி:12 101/1
கொய்து நதி அறல் சிதற பிறையும் மானும் குலைய ஒரு கணை குரக்கு கொடியோன் எய்தான் – வில்லி:12 101/4
கற்போம் என்று ஒரு கணை மற்று அவன் மேல் விட்டான் கனக மலை சிலை வளைத்த கையினானே – வில்லி:12 102/4
வேணி முடி வேடன் மிசை வேறும் ஒரு சாயகம் விடுத்தனன் விடுத்த கணை வில் – வில்லி:12 104/1
நாணி அற முன்பினொடு பின்பு தொடுகின்ற கணை நடுவண் அற வெட்டுதலுமே – வில்லி:12 104/2
சிலை கணை பெறு திறல் தெய்வ மைந்தனும் – வில்லி:12 138/2
கந்தர்ப்பன் வெகுண்டு ஏவிய கணை பட்டு உளம் உருகா – வில்லி:12 156/3
கோலும் வார் சிலை குந்தம் கொடும் கணை
நாலு தானை நடுவும் சுடர் அயில் – வில்லி:13 54/2,3
மெய் காய் கணை சாபம் விசித்து விடா – வில்லி:13 57/3
மின் ஆர் கணை தூவி வெகுண்டனனே – வில்லி:13 61/4
வைத்தாரை வடி கணை வாள் மழு வேல் – வில்லி:13 62/3
ஆறாத சினத்துடன் அ கணை போய் – வில்லி:13 73/2
விடும் கணை விரைவும் எண்ணில் விபுதர்க்கும் காண ஒணாதால் – வில்லி:13 87/2
கானிடை கடவுள் வேடன் தரும் கணை கரத்தில் கொண்டு – வில்லி:13 94/3
அவர் விடுத்த படைகள் யாவும் அழிய வானுடை கணை
கவர் தொடுத்து விலகி மீள அவர்கள் காயம் எங்கணும் – வில்லி:13 126/1,2
அவன் விடும் அடு கணை அடையவும் நொடியில் – வில்லி:13 133/1
அ கணை விசையுடன் அகல் வெளி மிசை போய் – வில்லி:13 138/1
ஓர் ஒரு கணை ஒரு நொடியினில் உறவே – வில்லி:13 139/4
துன்று போர் புரி தவத்தினால் சுடு கணை பல பெற்று – வில்லி:22 49/2
நெடும் கொடும் கணை நிருபன் வெம் சேனையின் வேந்தர் – வில்லி:22 59/3
உருவியிட்டன கணை ஒன்று போல் பல – வில்லி:22 80/3
மோகன கணை ஒன்று ஏவி முடி அடி படி-கண் வீழ்த்தான் – வில்லி:22 100/2
சொல் இரண்டு புகலேன் இனி சமரில் நின்று வெம் கணை தொடேன் எனா – வில்லி:27 129/1
வரி சிலை விசயன்-தன்மேல் மறு கணை தொடுக்கா வண்ணம் – வில்லி:27 155/3
கான் பட்ட கனலில் பாயும் கடும் கணை விலக்கினேனேல் – வில்லி:27 157/1
வெம் கணை ஒன்றினாலே விளிந்திட வென்றி கொள்வேன் – வில்லி:27 174/3
புகலும் வடி கணை உதணம் எடுத்தன பொரு சில கைத்தலமே – வில்லி:27 201/3
தெறு கணை ஒன்று தொடுக்கவும் முனைந்து செரு செய்வோன் சென்னியோடு இருந்தால் – வில்லி:27 256/1
மறு கணை தொடுப்பது ஆண்மையோ வலியோ மானமோ மன்னவர்க்கு அறமோ – வில்லி:27 256/2
உறு கணை ஒன்றே பார்த்தன் மேல் தொடுப்பன் ஒழிந்துளோர் உய்வர் என்று உரைத்தான் – வில்லி:27 256/3
சாப வெம் கணை தைத்து உகு சோரியால் – வில்லி:29 26/2
துலக்கு எயிற்று கணை தொடுத்தார் தொடை – வில்லி:29 28/3
பின்பட பல கணை தொடுத்தனன் வரு சதாகதி பிள்ளையே – வில்லி:29 38/4
கரணம் வறிதாகும்வகை கணை பல தொடுத்தான் – வில்லி:29 52/4
புத்திரன் விடும் கணை பொறாது புலிபோல்வான் – வில்லி:29 56/4
சூடு முடி வீழ ஒரு சுடு கணை தொடுத்தான் – வில்லி:29 57/2
கை வரி விலும் துணிபட கணை தொடுத்தான் – வில்லி:29 61/4
தோள் இணையில் ஒன்று துணிய கணை தொடுத்தான் – வில்லி:29 67/2
ஓடும் இரதத்து இவுளி நாலும் உடல் அற்று விழ ஓர் ஒர் கணை தொட்டு இரதமும் – வில்லி:30 23/1
மேருவை வளைத்து நெடு வாசுகி பிணித்து மழை மேகம் நிகர் மெய் கணை தொடா – வில்லி:30 26/3
செருமும்படி வெம் கணை மாரி சிந்திசிந்தி சிரம் துணித்து – வில்லி:31 12/2
தாரை வடி கணை ஆயிரம் உய்ப்பது ஒர் சாபம் வளைத்து அதிரா – வில்லி:31 20/2
வாயு வடி கணை வாசவன் வை கணை வாருண மெய் கணை செம் – வில்லி:31 22/1
வாயு வடி கணை வாசவன் வை கணை வாருண மெய் கணை செம் – வில்லி:31 22/1
வாயு வடி கணை வாசவன் வை கணை வாருண மெய் கணை செம் – வில்லி:31 22/1
தீயின் வடி கணை தேவர் சுடர் கணை சேர விடுத்தமையால் – வில்லி:31 22/2
தீயின் வடி கணை தேவர் சுடர் கணை சேர விடுத்தமையால் – வில்லி:31 22/2
நாம கணை ஏவினன் நாயகனாம் – வில்லி:32 18/3
முன்முன் கடிதின் கணை பொழிந்தார் முகுந்தன் தடுத்த முகில் போல்வார் – வில்லி:32 26/4
காணல் தொழில் அரிது ஆம் முறை கடிதின் கணை தொடவே – வில்லி:33 15/2
வை ஆர் அயில் கணை தோமரம் வாள் கப்பணம் முதலாம் – வில்லி:33 22/1
எற்று கணை அனைவர்க்கும் அவரவர் எய்த்து விழவிழ மொத்தினான் – வில்லி:34 21/4
வடிய இரு புயம் ஒடிய உதையினன் வடிய கணை ஒரு நொடியிலே – வில்லி:34 22/4
முன்னர் உறு கணை பின்னர் விழவிழ முன்னர் அமர் பொர முன்னினான் – வில்லி:34 23/2
மின் பாடு இலங்கும் கணை வெம் சிலை வீமனோடு – வில்லி:36 37/2
தொல் வலியினோடு இருவரும் கணை தொடுத்தார் – வில்லி:37 19/4
சிலையும் அற மேல் ஒரு செழும் கணை தொடுத்தான் – வில்லி:37 21/2
முட்டவும் இவன் கணை முனைக்கு எதிர் இலக்காய் – வில்லி:37 25/3
ஒரு கணை தொடுத்து பாகன் உயிர் கவர்ந்து உயர்த்த கேது – வில்லி:39 9/1
இரு கணை தொடுத்து வீழ்த்தி இரத மா தொலைய நான்கு – வில்லி:39 9/2
பொரு கணை தொடுத்து வஞ்சன் பொரு அரு மார்பில் ஆறு – வில்லி:39 9/3
வரு கணை தொடுத்து வாகை மிலைந்தனன் வஞ்சம் இல்லான் – வில்லி:39 9/4
எரி கணை ஏவி சூழ்ந்த தரணிபர் எதிர்ந்த வேந்தர் – வில்லி:39 12/3
மொய் கணை பிற்பட முந்து தேர் உந்தவும் – வில்லி:39 20/1
பெய் கணை கணையுடன் பின்னி முன் வீழவும் – வில்லி:39 20/2
எய் கணை அபிமனும் இலக்கணகுமரனும் – வில்லி:39 20/3
கை கணை தர நெடும் கார்முகம் வாங்கினார் – வில்லி:39 20/4
கொந்து உறு கணை முனை குருதி நீர் மல்கவே – வில்லி:39 26/3
பொரு சிலை வெம் கணை பொழிந்தான் போர் வேந்தர் பலர் மடிந்தார் – வில்லி:40 11/4
பிறை வாய் வெம் கணை தொடுத்து பிறை_முடியோன் என சென்றான் – வில்லி:40 13/4
இனி கணை ஒன்றும் ஏவுகிலம் இளைப்பு அற அஞ்சல் ஏகு எனவே – வில்லி:40 24/4
திறத்தின் இவன் கை ஏவு கணை செயித்தது கண்டு நாணி மெலிவு – வில்லி:40 25/3
கரி சுற்றும் வர விகட கரட கை மலையில் வரு கணை விக்ரமனை அணுகினான் – வில்லி:40 57/4
மினல் ஒத்த கணை பலவும் வசை அற்ற புகழுடைய விசயற்கு மிசை உதவினான் – வில்லி:40 58/4
கரம் உற்ற சிலை கவசம் அற வெட்டி விடு கணைகள் கணை விட்டு விலக அவன் மா – வில்லி:40 60/3
பல்ல வெம் கணை கொடு விலக்கி முனைந்து வந்து எதிர் பற்றினான் – வில்லி:41 25/2
பெய் கணை அடங்க இவன் – வில்லி:41 62/1
எய் கணை விலக்கியிட – வில்லி:41 62/2
மொய் கணை அனந்தம் அவர் – வில்லி:41 62/3
தொட்ட கணை தைக்க அவர் – வில்லி:41 67/3
பொன் கணை தொடுத்தனரே – வில்லி:41 69/4
வரு கணை விலக்கி எதிர் – வில்லி:41 70/1
சிந்து கணை மாரிகளின் – வில்லி:41 74/3
இவர் கணை விலக்குவன – வில்லி:41 75/3