கௌ – முதல் சொற்கள், வில்லி பாரதம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கௌசலர் 5
கௌசிகன் 1
கௌதமன் 1
கௌரவர்க்கு 1
கௌரிமா 1
கௌவும் 1

தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்


கௌசலர் (5)

கங்கர் கொங்கர் தெலுங்கர் சீனர் கலிங்கர் சிங்களர் கௌசலர்
அங்கர் சோனகர் ஆன வீரர் அதிர்ந்து தங்களின் அமர் செய்தார் – வில்லி:10 133/3,4
கருநடேசர் சிங்களர் கடார பூபர் கௌசலர்
தருமராசன் மதலை சேனை முதுகிட சரங்கள் போய் – வில்லி:38 14/2,3
கருநடேசர் சிங்களர் கடார பூபர் கௌசலர்
தருமராசன் மதலை சேனை முதுகிட சரங்கள் போய் – வில்லி:39 14/2,3
கலிங்கர் சோனகர் மகதர் கன்னடர் கங்கர் கொங்கணர் கௌசலர்
தெலுங்கர் ஆரியர் துளுவர் பப்பரர் சீனர் சாவகர் சிங்களர் – வில்லி:41 36/1,2
கலிங்கர் மாகதர் மாளவர் கௌசலர் கடாரர் – வில்லி:42 114/1

மேல்


கௌசிகன் (1)

கலிங்கர்_கோன் சோமதத்தன் கௌசிகன் காம்பிலீசன் – வில்லி:28 18/1

மேல்


கௌதமன் (1)

முதிருகின்ற மெய்யன் ஆகி முன் இருந்த கௌதமன்
உதிருகின்ற அமுத விந்து ஒக்கும் என்ன உரைசெய்வான் – வில்லி:3 65/3,4

மேல்


கௌரவர்க்கு (1)

வரி வெம் சிலை கை கௌரவர்க்கு முதல் ஆம் முதல்வன் வடி கணைகள் – வில்லி:37 31/1

மேல்


கௌரிமா (1)

வண்ண வேல் பூரி கௌரிமா முதல் குமரராலும் – வில்லி:28 20/3

மேல்


கௌவும் (1)

ஒன்றொடு ஒன்று இறகு கௌவும் எதிர் ஓடு கணையே – வில்லி:45 195/4

மேல்