உ – முதல் சொற்கள், வில்லி பாரதம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

உக்க 1
உக்கிரத்தொடே 1
உக்கிரமுடன் 1
உக்ர 1
உக்ரம் 1
உக்ரமாக 1
உக 17
உகண்டு 1
உகத்தில் 2
உகத்தின் 4
உகத்து 1
உகந்தனன் 1
உகந்து 5
உகந்தும் 1
உகந்துஉகந்து 1
உகப்புற 1
உகம் 4
உகவே 2
உகவை 3
உகவை-தன்னொடு 1
உகவையினாலே 1
உகவையோடு 1
உகள் 1
உகளித்தனவே 1
உகளித்து 2
உகளுகின்ற 1
உகளும் 4
உகாந்த 6
உகாந்தத்து 1
உகாந்தம் 1
உகாந்தம்-தன்னில் 1
உகாமே 1
உகிர் 8
உகிரால் 2
உகு 17
உகுக்க 1
உகுக்கும் 2
உகுத்த 2
உகுத்து 1
உகுத்தும் 1
உகுதரு 1
உகுப்ப 1
உகும் 2
உகுவது 1
உகுவாரும் 2
உகுவித்த 1
உகைத்த 3
உகைத்தபோது 1
உகைத்தனர் 1
உகைத்தான் 2
உகைத்து 4
உகைதரு 1
உகையா 1
உங்கள் 14
உங்களால் 1
உங்களில் 1
உங்களின் 1
உங்களுக்கு 1
உங்களை 4
உங்களையே 1
உங்களோடு 1
உங்கார 1
உச்ச 3
உச்சம் 3
உச்சமாக 1
உச்சரித்து 1
உச்சாசனம் 1
உச்சி 2
உசவியே 1
உசனார் 1
உசாவலுற்றான் 1
உசாவி 2
உசாவினான் 1
உட்க 5
உட்கி 4
உட்கிட 1
உட்கின 1
உட்கினர் 2
உட்கும் 1
உட்கும்வகை 1
உட்குவார் 1
உட்கொண்டார் 1
உட்கொண்டான் 2
உட்கொண்டு 1
உட்கொளாய் 1
உட்கோள் 1
உட்பகைகள் 1
உட்பட்ட 1
உட்படாத 1
உட்படு 2
உடம்பினில் 1
உடம்பு 8
உடல் 81
உடல்கள் 1
உடல 1
உடலகம் 1
உடலங்கள் 1
உடலத்தின் 2
உடலம் 18
உடலம்-தொறும் 1
உடலம்-தோறும் 1
உடலமும் 3
உடலமே 1
உடலவே 1
உடலாய் 1
உடலில் 6
உடலின் 1
உடலின்-நின்று 1
உடலும் 2
உடலூடே 1
உடலை 3
உடலொடு 1
உடலோடு 1
உடலோடும் 1
உடற்புலத்து 1
உடற்ற 2
உடற்றல் 2
உடற்றலின் 1
உடற்றலும் 1
உடற்றலோ 1
உடற்றவே-கொல் 1
உடற்றா 1
உடற்றி 6
உடற்றிய 2
உடற்றியும் 1
உடற்றினர் 2
உடற்றினர்கள் 1
உடற்றினன் 2
உடற்றினார் 4
உடற்றினாரே 2
உடற்றினால் 1
உடற்றினான் 4
உடற்றினானே 1
உடற்று 1
உடற்றுக 1
உடற்றுகின்றது 1
உடற்றுதல் 1
உடற்றுதலால் 1
உடற்றும் 3
உடற்றுவம் 1
உடற்றுவன் 1
உடற்றுவார் 1
உடன் 80
உடன்பட்டான் 1
உடன்படுத்தினான் 1
உடன்படுத்து 1
உடன்படும் 1
உடன்பிறந்தோன் 1
உடன்ற 9
உடன்றபோது 1
உடன்றமை 1
உடன்றவர்-தம் 1
உடன்றனன் 1
உடன்றனையாமாகின் 1
உடன்றிடு 1
உடன்றிடுதல் 1
உடன்றிலன் 1
உடன்று 28
உடனே 12
உடாமல் 1
உடு 7
உடுக்களும் 1
உடுத்த 6
உடுத்தாள் 1
உடுத்து 1
உடுத்துதற்கு 1
உடுப்பார் 1
உடுபதியும் 1
உடுபதியை 1
உடுவின் 1
உடுவும் 1
உடுவை 1
உடை 12
உடைக்க 1
உடைக்கவே 1
உடைக்கும் 1
உடைகின்றமை 1
உடைத்தலால் 1
உடைத்தலின் 1
உடைத்தனன் 1
உடைத்தனையே 1
உடைத்து 1
உடைதந்து 1
உடைதர 1
உடைதல் 1
உடைந்த 5
உடைந்தது 4
உடைந்ததும் 1
உடைந்தவர் 1
உடைந்தவர்களும் 1
உடைந்தவாறும் 1
உடைந்தன 2
உடைந்தனர் 2
உடைந்தனன் 1
உடைந்தார் 1
உடைந்தான் 1
உடைந்திட 2
உடைந்திடு 1
உடைந்து 19
உடைந்துபோய் 1
உடைந்துஉடைந்து 1
உடைந்தே 1
உடைப்பதற்கு 1
உடைப்பது 1
உடைப்பன 1
உடைபட 1
உடைமை 2
உடைமையாலும் 1
உடைய 31
உடையது 7
உடையர் 4
உடையவர் 2
உடையவர்க்கு 2
உடையவள் 1
உடையவற்கோ 1
உடையவன் 7
உடையவனுமே 1
உடையவனை 1
உடையவும் 1
உடையவே 2
உடையன் 6
உடையன 4
உடையனல்லன் 1
உடையா 1
உடையாய் 6
உடையார் 4
உடையாள் 2
உடையான் 18
உடையானும் 1
உடையானே 1
உடையானை 1
உடையுண்டது 1
உடையுண்டு 1
உடையும் 2
உடையேன் 1
உடையை 12
உடையோய் 3
உடையோர் 2
உடையோர்-தாம் 1
உடையோரே 1
உடையோற்கும் 1
உடையோன் 9
உடையோனும் 2
உடைவாள் 1
உண் 1
உண்ட 14
உண்டவர் 3
உண்டவர்-தமை 1
உண்டவன் 1
உண்டவனுக்கு 1
உண்டற்கு 2
உண்டனன் 2
உண்டாக 3
உண்டாகியே 1
உண்டாகில் 1
உண்டாகின் 1
உண்டாகும் 2
உண்டாமாகின் 1
உண்டாயினும் 1
உண்டார் 1
உண்டால் 4
உண்டான் 3
உண்டானால் 1
உண்டி 5
உண்டிட 2
உண்டியால் 1
உண்டியுடன் 1
உண்டியும் 3
உண்டியை 2
உண்டிருப்பதற்கே 1
உண்டிலள் 1
உண்டிலை 1
உண்டு 70
உண்டு-கொல் 2
உண்டும் 2
உண்டுஉண்டு 1
உண்டே 2
உண்டேனும் 1
உண்டோ 48
உண்டோம் 2
உண்டோர் 1
உண்ண 3
உண்ணும் 1
உண்ணேன் 1
உண்பது 1
உண்மை 15
உண்மைக்கு 3
உண்மையா 1
உண்மையாக 3
உண்மையால் 1
உண்மையான 1
உண்மையின் 1
உண்மையினால் 2
உண்மையே 3
உண 3
உணங்க 1
உணர் 8
உணர்கலாது 1
உணர்கலாமையால் 1
உணர்கலானும் 1
உணர்கிலம் 1
உணர்கிலா 1
உணர்கிலாதான் 1
உணர்கிற்றி 1
உணர்ச்சி 1
உணர்த்தலின் 1
உணர்த்தலும் 1
உணர்த்தாநின்றேன் 1
உணர்த்தி 2
உணர்த்திடும்படி 1
உணர்த்தினார் 1
உணர்த்தினை 1
உணர்த்துவான் 1
உணர்தருகாறும் 1
உணர்தரும் 1
உணர்தலுற்றான் 1
உணர்தற்கு 1
உணர்ந்த 6
உணர்ந்தருள் 2
உணர்ந்தருளி 2
உணர்ந்தவர் 2
உணர்ந்தவருக்கு 1
உணர்ந்தன்றோ 1
உணர்ந்தனர் 1
உணர்ந்தனன் 1
உணர்ந்தான் 2
உணர்ந்திடுவான் 1
உணர்ந்திலம் 1
உணர்ந்திலர் 1
உணர்ந்திலள் 1
உணர்ந்து 26
உணர்ந்துகொள்க 1
உணர்ந்தும் 2
உணர்ந்துளான் 1
உணர்ந்தே 1
உணர்ந்தேன் 1
உணர்ந்தோர் 3
உணர்ந்தோர்-தாமும் 1
உணர்வரோ 1
உணர்வனோ 1
உணர்வால் 2
உணர்வான் 1
உணர்வித்தேனும் 1
உணர்வில்லான் 1
உணர்வின் 3
உணர்வின 1
உணர்வினராய் 1
உணர்வீர் 2
உணர்வு 22
உணர்வுடன் 1
உணர்வுடை 2
உணர்வும் 2
உணர்வுற்றனனே 1
உணர்வுற்றார் 1
உணர்வுற்று 1
உணர்வுற 1
உணர்வேன் 1
உணர்வை 1
உணர்வொடு 1
உணர்வொடும் 1
உணர்வோடு 1
உணர 3
உணரவே 1
உணரா 7
உணராதவர் 1
உணராதாய் 1
உணராதான் 1
உணராது 3
உணராமல் 1
உணராமலோ 1
உணரார் 3
உணராவகை 1
உணரான் 2
உணரானாகில் 1
உணருகிற்கும் 1
உணரும் 2
உணரும்படி 2
உணல் 1
உணவாய் 1
உணவின் 1
உணவு 7
உணவும் 1
உணா 2
உணும் 1
உத்தம 1
உத்தமபானு 1
உத்தமபானுவே 1
உத்தமபானுவை 1
உத்தமம் 2
உத்தமவிந்து 1
உத்தமன் 1
உத்தமோசாவும் 3
உத்தர 3
உத்தரகுமாரனும் 1
உத்தரத்தின் 1
உத்தரத்து 1
உத்தரம் 8
உத்தரமும் 1
உத்தரற்கு 2
உத்தரன் 13
உத்தரன்-தன் 1
உத்தரிக்க 1
உத்தரிக்கவும் 1
உத்தரித்து 1
உத்தரியப்பட்டும் 1
உத்தரியம் 2
உத்தரியமும் 1
உத்தரை 2
உத்தரை-தனக்கு 1
உத்தரையும் 1
உதகம் 1
உதகம்-தனில் 1
உதணம் 1
உததி 9
உததிக்கிடை 1
உததிக்குள் 1
உததியில் 2
உததியின் 1
உததியும் 1
உதய 15
உதயகிரி 1
உதயஞ்செய்தான் 2
உதயபானு 1
உதயம் 4
உதயமோடு 1
உதயன் 4
உதரத்தது 1
உதரத்தின் 1
உதரத்தும் 1
உதரம் 7
உதரமும் 2
உதவ 4
உதவவே 1
உதவா 1
உதவாமல் 3
உதவி 24
உதவிக்கு 1
உதவிய 3
உதவியது 1
உதவியா 1
உதவியாக 4
உதவியாய் 1
உதவியின் 2
உதவியினும் 1
உதவியும் 1
உதவினாரே 1
உதவினான் 6
உதவினேன் 1
உதவினை 1
உதவு 9
உதவுக 2
உதவுதற்கு 1
உதவும் 10
உதவுவர் 1
உதவுவாய் 1
உதறி 2
உதாசனன் 1
உதாசனனே 1
உதாமன் 1
உதாமனும் 3
உதார 1
உதாரிதன் 1
உதிக்கவும் 1
உதிக்கும் 1
உதிக்குமேனும் 1
உதிட்டிர 1
உதிட்டிரற்கு 1
உதிட்டிரன் 20
உதிட்டிரன்-தன் 1
உதிட்டிரன்-தனக்கு 1
உதிட்டிரன்-தனை 1
உதிட்டிரனுக்கே 1
உதிட்டிரனும் 3
உதிட்டிரனே 1
உதிட்டிரனை 3
உதித்த 5
உதித்தது 1
உதித்தருள் 1
உதித்தன 1
உதித்தனர் 1
உதித்தனன் 1
உதித்தார் 2
உதித்தான் 1
உதித்தானே 1
உதித்திடும் 1
உதித்து 3
உதித்தே 1
உதிப்ப 1
உதிப்பதன் 2
உதிப்பளவில் 1
உதிர் 2
உதிர்த்தன 1
உதிர்த்து 2
உதிர்த்தோன் 1
உதிர்ந்த 2
உதிர்ந்தார் 1
உதிர்பட 1
உதிர 1
உதிரத்துடன் 1
உதிரமும் 1
உதிரா 1
உதிருகின்ற 1
உதை 1
உதைத்த 5
உதைத்தருளினோன் 1
உதைத்தலின் 1
உதைத்தனர் 1
உதைத்தான் 1
உதைத்திடவே 1
உதைத்து 5
உதைபட்ட 1
உதைய 3
உதையவே 2
உதையன் 1
உதையினன் 5
உதையினால் 2
உதையினான் 3
உதையுண்டு 1
உதையுண்டும் 1
உதையும் 1
உந்த 7
உந்தலின் 1
உந்தவும் 1
உந்தி 19
உந்திகள் 1
உந்திட 1
உந்திடல் 1
உந்திய 2
உந்தியான் 1
உந்தியினும் 1
உந்திவிடவோ 1
உந்தினர் 2
உந்தினனே 1
உந்தினார் 1
உந்தினான் 2
உந்து 23
உந்துகின்ற 1
உந்தும் 2
உந்துவரோ 1
உந்துறும் 1
உந்தை 3
உந்தை_தந்தை 1
உந்தையினும் 1
உபகாரம் 1
உபசாரம் 4
உபசாரமுடன் 1
உபசாரமும் 2
உபதானம் 1
உபநிடத 2
உபய 1
உபயாசன் 3
உபரி 1
உபரிசரர் 1
உபலாவி 1
உபாயத்தால் 1
உபாயம் 8
உபாயமாய் 1
உபேந்திரனும் 1
உம் 5
உம்-தம் 1
உம்பர் 39
உம்பர்-தம் 1
உம்பர்_கோன் 2
உம்பர்_நாயகன் 2
உம்பர்_பிரான் 1
உம்பர்க்கும் 1
உம்பரார் 2
உம்பரிபதி 1
உம்பரில் 2
உம்பரின் 1
உம்பருக்காக 1
உம்பருக்கும் 1
உம்பரும் 5
உம்பல் 1
உம்பலின் 1
உம்பி-தனை 1
உம்பிமார் 1
உம்பிமாரொடும் 1
உம்பியர்க்கு 1
உம்பியரோடும் 1
உம்பியும் 1
உம்மால் 1
உம்மின் 1
உம்முன் 1
உம்மை 6
உம்மையில் 1
உம்மையினும் 1
உம்மையும் 1
உமக்கு 8
உமது 2
உமதுழி 1
உமாபதி-பால் 1
உமிழ் 19
உமிழ்ந்தன 1
உமிழ்ந்திடு 1
உமிழ்ந்து 1
உமிழ்ந்தோன் 1
உமிழ 2
உமிழும் 8
உமிழுவோர் 1
உமை 5
உமைக்கு 2
உமையவள் 1
உமையும் 1
உமையோடு 1
உய்க்கவே 1
உய்க்கும் 1
உய்குவன் 1
உய்த்த 1
உய்த்தது 1
உய்த்தலின் 1
உய்த்தனன் 1
உய்த்தார் 2
உய்த்திடும் 2
உய்தி 1
உய்தும் 1
உய்ந்த 2
உய்ந்தனர் 1
உய்ந்தனன் 1
உய்ந்தார் 3
உய்ந்தால் 1
உய்ந்திட 2
உய்ந்திருந்தால் 1
உய்ந்து 1
உய்ப்ப 5
உய்ப்பது 2
உய்ய 3
உய்யவும் 1
உய்யார் 1
உய்யும்வகை 1
உய்யுமாறு 1
உய்வண்ணம் 1
உய்வது 1
உய்வர் 3
உய்வரு 1
உய்வன் 1
உய்வார் 1
உய்வு 5
உய்வேன்-கொலோ 1
உய்வேனோ 1
உய 1
உயக்கம் 2
உயங்கி 6
உயங்கிய 1
உயங்கினன் 1
உயங்கு 1
உயங்குதல் 1
உயங்கும் 1
உயர் 134
உயர்ச்சி 3
உயர்ச்சியும் 1
உயர்த்த 33
உயர்த்தருளிய 1
உயர்த்தவற்கு 1
உயர்த்தவன் 8
உயர்த்தவன்-தனக்கு 1
உயர்த்தவனது 1
உயர்த்தவனுக்கு 1
உயர்த்தவனும் 1
உயர்த்தவனை 1
உயர்த்தான் 1
உயர்த்தினான் 1
உயர்த்தோய் 1
உயர்த்தோன் 12
உயர்த்தோனுடன் 1
உயர்ந்த 26
உயர்ந்தது 2
உயர்ந்தவர் 3
உயர்ந்தவர்க்கும் 1
உயர்ந்தன 1
உயர்ந்தனையோ 1
உயர்ந்தார் 2
உயர்ந்திடும் 1
உயர்ந்தீர் 1
உயர்ந்தோர் 4
உயர்ந்தோர்கள் 1
உயர்ந்தோன் 2
உயர்வன 2
உயர்வினும் 1
உயர்வு 1
உயர்வுடை 1
உயர 2
உயரம் 1
உயரமும் 1
உயராது 1
உயரும் 2
உயரும்வண்ணம் 1
உயவாமல் 1
உயவி 1
உயாவுகின்றோம் 1
உயிர் 193
உயிர்-கொலோ 1
உயிர்-தானும் 1
உயிர்க்கு 11
உயிர்க்கும் 3
உயிர்கட்கு 1
உயிர்த்தனள் 1
உயிர்த்தனன் 1
உயிர்த்திடும் 1
உயிர்த்திலன் 1
உயிர்த்து 7
உயிர்நிலை 1
உயிர்ப்பன 1
உயிர்ப்பில் 1
உயிர்ப்பினால் 1
உயிர்ப்பு 5
உயிர்ப்புடன் 1
உயிர்ப்புடைய 1
உயிர்ப்பொடு 1
உயிர்வாழ்வின் 1
உயிரன 1
உயிரனாள் 1
உயிரா 2
உயிராம் 2
உயிராய் 2
உயிரான 1
உயிரினும் 1
உயிரினை 4
உயிரினோடு 1
உயிருக்கு 4
உயிருக்கும் 1
உயிருடன் 2
உயிரும் 18
உயிரே 4
உயிரை 12
உயிரையே 1
உயிரொடும் 1
உயிரோடு 2
உயிரோடும் 1
உர 5
உரக 31
உரககேதனற்கு 1
உரககேதனன் 2
உரககேது 2
உரகத்தால் 1
உரகதலம் 1
உரகம் 4
உரகமும் 1
உரகமே 2
உரகமேல் 1
உரகர் 9
உரகர்-தம் 1
உரகர்க்கு 1
உரகராசற்கு 1
உரகரில் 1
உரகருக்கு 1
உரகருக்கும் 1
உரகரும் 2
உரகரோடு 1
உரகன் 3
உரகாரி 1
உரகேசன் 2
உரங்க 1
உரங்கமும் 1
உரங்கள் 4
உரங்களும் 2
உரத்தது 1
உரத்தர் 1
உரத்தலம் 1
உரத்தார் 1
உரத்திடை 2
உரத்தின் 2
உரத்தினார் 1
உரத்தினால் 2
உரத்தினில் 2
உரத்தினும் 1
உரத்தினொடு 1
உரத்து 3
உரத்துடன் 5
உரத்தை 2
உரத்தொடு 3
உரப்பி 3
உரப்பினர் 1
உரம் 34
உரம்-தொறும் 1
உரம்பட்ட 1
உரமும் 5
உரல் 2
உரலால் 1
உரலிடை 1
உரலின் 1
உரலுடன் 2
உரலும் 1
உரலோடு 1
உரவாவிடில் 1
உரவினால் 1
உரவினான் 1
உரவு 2
உரவும் 1
உரவோய் 2
உரவோர் 2
உரவோன் 6
உரவோன்-தன்னை 1
உரவோனும் 1
உரவோனே 1
உரவோனை 1
உரவோனையும் 1
உரற்றின 1
உரன் 10
உரனால் 2
உரனிடை 1
உரனில் 1
உரனுடன் 1
உரனுடை 5
உரனுடைய 2
உரனும் 6
உரனொடு 3
உரனோ 1
உரி 1
உரிஞ்ச 1
உரித்த 2
உரித்தனர் 1
உரிதி 1
உரிந்த 4
உரிந்தபோது 1
உரிந்தன 1
உரிந்திடவும் 1
உரிந்தோன் 1
உரிந்தோனும் 1
உரிமை 16
உரிமையால் 2
உரிமையின் 3
உரிமையினால் 1
உரிமையுடன் 1
உரிமையும் 2
உரிமையை 1
உரிமையோடு 1
உரிமையோடும் 1
உரிய 45
உரியது 1
உரியர் 1
உரியள் 9
உரியளாதலினால் 1
உரியன் 1
உரியார் 8
உரியாள் 2
உரியாளை 1
உரியீர் 1
உரியேன் 1
உரியோய் 1
உரியோர் 2
உரிவான் 1
உரிவை 1
உரிவையும் 1
உரிவையோடு 1
உரு 32
உருக்கி 2
உருக்குமாறு 1
உருக்கொண்டு 2
உருக்கொளும் 1
உருக 9
உருகா 3
உருகி 30
உருகிய 4
உருகியே 1
உருகினள் 1
உருகினாரே 1
உருகினாளே 1
உருகினான் 1
உருகு 4
உருகுகின்ற 2
உருகும் 10
உருகுவார் 1
உருகுவோர் 1
உருட்டி 1
உருட்டிய 1
உருட்டியும் 1
உருட்டும் 1
உருண்ட 2
உருண்டு 1
உருத்த 1
உருத்தது 1
உருத்தனர் 1
உருத்தனன் 1
உருத்தனை 1
உருத்தான் 2
உருத்திர 1
உருத்திரசேனன் 2
உருத்திரரும் 1
உருத்திரன் 2
உருத்து 34
உருப்பசி 6
உருப்பம் 1
உருப்பினும் 1
உருப்பினை 1
உருப்பினோடு 1
உரும் 28
உருமின் 10
உருமினால் 1
உருமினும் 1
உருமு 5
உருமுடன் 1
உருமுடை 1
உருமும் 1
உருமேறு 11
உருமையும் 1
உருமோடு 1
உருவ 26
உருவத்துடன் 1
உருவத்தோடும் 1
உருவம் 17
உருவம்-தனை 2
உருவமும் 2
உருவவே 2
உருவா 1
உருவாகி 1
உருவாய் 4
உருவி 10
உருவியிட்டன 1
உருவின 1
உருவினின் 1
உருவினொடு 1
உருவு 6
உருவுடன் 1
உருவும் 2
உருவுமாறு 1
உருள் 11
உருள்கள் 2
உருள்களும் 1
உருள 5
உருளவே 1
உருளினோடு 1
உருளுடன் 1
உருளுடை 2
உருளும் 5
உருளும்படி 1
உருளை 3
உருளைகள் 2
உரை 112
உரை-தனக்கு 1
உரை-மின் 5
உரைக்க 17
உரைக்கத்தக்க 1
உரைக்கப்பெற்றேன் 1
உரைக்கல் 2
உரைக்கலன் 1
உரைக்கலாகும் 1
உரைக்கலாமோ 1
உரைக்கலுற்றார் 1
உரைக்கலுற்றால் 1
உரைக்கலுற்றான் 4
உரைக்கவும் 2
உரைக்கவே 4
உரைக்கில் 2
உரைக்கிற்பார் 2
உரைக்கின்ற 1
உரைக்கின்றான் 1
உரைக்கின்றீர் 1
உரைக்கு 5
உரைக்கும் 22
உரைக்கும்போது 1
உரைக்கொண்ணா 1
உரைகட்கு 2
உரைகள் 4
உரைகளால் 1
உரைகளும் 1
உரைகொள் 1
உரைசெய் 5
உரைசெய்குவள் 1
உரைசெய்குவான் 1
உரைசெய்கேன் 1
உரைசெய்த 5
உரைசெய்தது 1
உரைசெய்தபடியே 1
உரைசெய்தனன் 2
உரைசெய்தார் 3
உரைசெய்தாரே 1
உரைசெய்தாள் 1
உரைசெய்தான் 14
உரைசெய்தானே 2
உரைசெய்து 14
உரைசெய்ய 1
உரைசெய்யவே 1
உரைசெய்யாத 1
உரைசெய்யாயோ 1
உரைசெய்வாம் 1
உரைசெய்வார் 1
உரைசெய்வாரே 1
உரைசெய்வாள் 1
உரைசெய்வான் 6
உரைசெய்வானே 1
உரைசெய 6
உரைசெயவேண்டும் 1
உரைசெயாது 1
உரைசெயின் 2
உரைசெயும் 1
உரைத்த 63
உரைத்தக்க 1
உரைத்ததன் 2
உரைத்தது 7
உரைத்ததும் 2
உரைத்ததே 1
உரைத்தபோது 2
உரைத்தபோதே 1
உரைத்தருள் 5
உரைத்தருள்க 2
உரைத்தருள்வாய் 1
உரைத்தருள்வான் 1
உரைத்தருளி 2
உரைத்தல் 4
உரைத்தலால் 1
உரைத்தலும் 4
உரைத்தவர்-தம் 1
உரைத்தவா 1
உரைத்தவாறும் 1
உரைத்தவை 1
உரைத்தன 1
உரைத்தனர் 1
உரைத்தனரே 1
உரைத்தனவும் 1
உரைத்தனள் 2
உரைத்தனன் 8
உரைத்தனனே 2
உரைத்தனை 1
உரைத்தாய் 2
உரைத்தார் 5
உரைத்தால் 3
உரைத்தாலும் 2
உரைத்தாள் 1
உரைத்தான் 30
உரைத்தி 3
உரைத்திட்டானே 1
உரைத்திட 4
உரைத்திடாது 1
உரைத்திடுக 1
உரைத்திடுவாய் 1
உரைத்திலரால் 1
உரைத்திலன் 1
உரைத்திலையால் 1
உரைத்து 19
உரைத்தும் 1
உரைத்துளார் 1
உரைத்தே 1
உரைத்தோன் 1
உரைதந்தனனே 1
உரைதந்து 1
உரைதரு 2
உரைப்ப 37
உரைப்பதற்கு 2
உரைப்பது 10
உரைப்பதே 1
உரைப்பரோ 1
உரைப்பாம் 2
உரைப்பார் 3
உரைப்பாள் 1
உரைப்பான் 10
உரைப்பினும் 2
உரைப்பீர் 1
உரைப்பு 2
உரைப்பேன் 1
உரைப்போன் 1
உரைபெற்ற 1
உரைபெறு 2
உரைபெறும் 1
உரையா 6
உரையாடி 1
உரையாடியது 1
உரையாடினன் 1
உரையாதே 1
உரையாமல் 1
உரையால் 2
உரையான் 1
உரையின் 1
உரையினை 1
உரையீர் 1
உரையீரே 1
உரையும் 5
உரையெடுத்தனர் 1
உரையெடுத்திலன் 1
உரையே 1
உரையேன் 2
உரோகிணி 1
உரோகிணியும் 1
உரோட 1
உரோம 1
உரோமச 1
உரோமசனும் 1
உரோமமும் 1
உல 1
உலக்க 1
உலக்கை 3
உலக்கைகள் 1
உலக்கையுற்று 1
உலகங்களும் 1
உலகத்து 3
உலகம் 16
உலகமும் 3
உலகியல் 2
உலகியற்கை 2
உலகியற்கையும் 1
உலகில் 13
உலகிற்கும் 1
உலகின் 3
உலகினில் 1
உலகினும் 4
உலகினை 2
உலகு 47
உலகு-தன்னில் 1
உலகு-தன்னிலும் 1
உலகுக்கு 2
உலகுடை 3
உலகும் 14
உலகே 2
உலகை 1
உலகையும் 5
உலகோர் 2
உலந்தவரால் 1
உலப்பு 2
உலப்புறா 1
உலப்புறும் 1
உலம் 1
உலம்ப 1
உலவலாம் 1
உலவு 1
உலவும் 2
உலவுற்ற 1
உலா 1
உலாம் 3
உலாய் 2
உலாவ 2
உலாவந்து 1
உலாவரு 1
உலாவரும் 1
உலாவல் 1
உலாவவே 1
உலாவி 2
உலாவினன் 1
உலாவு 3
உலாவும் 1
உலாவுவன 1
உலுகன் 1
உலூக 1
உலூகமும் 1
உலூகலம் 1
உலூகலமுடன் 1
உலூகனை 3
உலூபி 1
உலை 3
உலை-வாய் 1
உலைப்படும் 1
உலையாத 1
உலைவந்து 1
உலைவு 2
உலைவுற 1
உலோகத்து 1
உலோகம் 1
உலோபியோ 1
உவகை 24
உவகையர் 1
உவகையள் 1
உவகையன் 1
உவகையால் 1
உவகையில் 1
உவகையின் 1
உவகையினால் 1
உவகையினொடும் 1
உவகையுடன் 3
உவகையும் 1
உவகையொடு 2
உவகையோடு 9
உவகையோடும் 2
உவந்த 1
உவந்தருள் 1
உவந்தருளி 2
உவந்தனர்கள் 1
உவந்து 19
உவமம் 1
உவமிக்கில் 1
உவமிக்கும் 1
உவமை 32
உவமையன் 1
உவமையும் 1
உவர் 4
உவரி 1
உவா 2
உவாக்களின் 1
உழக்க 1
உழக்கி 1
உழக்கினவே 1
உழக்கினால் 1
உழக்கினான் 1
உழக்குகின்றான் 1
உழந்ததும் 1
உழந்தனன் 1
உழந்தாள் 1
உழந்திடவும் 1
உழந்து 7
உழந்தேன் 1
உழந்தோர் 2
உழல் 2
உழல்வாள் 1
உழலுகின்ற 1
உழலும் 1
உழலுவேனே 1
உழவர் 2
உழற்றினான் 1
உழறினான் 1
உழன்று 1
உழி 1
உழுத 1
உழுது 3
உழுந்து 1
உழுவானை 1
உழுவீர் 1
உழுவை 4
உழை 5
உழைக்கும் 1
உழைகள் 1
உழைகொண்டு 1
உழைத்த 1
உழைப்பார் 1
உழையிலே 1
உழையினை 1
உழையும் 2
உள் 46
உள்ள 69
உள்ளங்கை 1
உள்ளது 3
உள்ளதும் 1
உள்ளபடி 1
உள்ளம் 26
உள்ளம்-தானும் 1
உள்ளமும் 7
உள்ளமோடு 1
உள்ளவர் 3
உள்ளவர்க்கு 1
உள்ளவர்க்கும் 1
உள்ளவர்கள் 1
உள்ளவாறு 3
உள்ளவை 1
உள்ளளவும் 3
உள்ளன 5
உள்ளாய் 1
உள்ளார் 12
உள்ளான் 1
உள்ளிட்டாரே 1
உள்ளியபடியே 1
உள்ளினர் 1
உள்ளினான் 1
உள்ளுற 1
உள்ளே 1
உள்ளோர் 11
உள்ளோரில் 1
உள 29
உளத்தன் 1
உளத்தினிடை 1
உளத்து 2
உளதாகில் 1
உளதாயது 1
உளது 11
உளதே 1
உளதோ 3
உளப்போதிடை 1
உளம் 77
உளம்-தனில் 2
உளமும் 1
உளமே 1
உளர் 9
உளரால் 1
உளரோ 3
உளவாகும் 1
உளவு 3
உளவுகோல் 1
உளன் 5
உளார் 4
உளார்கள் 1
உளாள் 2
உளான் 8
உளானும் 3
உளானோ 2
உளே 1
உளை 5
உளைத்தனர் 1
உளைத்தார் 1
உளைத்திடும் 1
உளைத்து 2
உளைந்திட 1
உளைந்து 2
உளைய 4
உளைவுடன் 1
உளைவுற 2
உளோர் 9
உளோர்க்கும் 1
உளோர்கள் 1
உளோரில் 1
உளோரும் 2
உற்கச 1
உற்கை 2
உற்கைகளின் 1
உற்கையாம் 1
உற்பல 3
உற்பலம் 1
உற்பவ 1
உற்பவத்தின் 1
உற்பவம் 3
உற்பவிக்க 2
உற்பவிக்கும் 1
உற்பவித்த 5
உற்பவித்தவர் 1
உற்பவித்தவனும் 1
உற்பவித்தார் 1
உற்பவித்தாள் 2
உற்பவித்தாள்-வயின் 1
உற்பவித்து 6
உற்பவிப்பளவும் 1
உற்பவியாமல் 1
உற்பாதம் 5
உற்ற 67
உற்றது 20
உற்றது-கொல் 1
உற்றதும் 2
உற்றதே 1
உற்றபடி 1
உற்றபோது 2
உற்றவர் 4
உற்றவர்க்கு 1
உற்றவர்க்கும் 1
உற்றவர்கள் 1
உற்றவரை 2
உற்றவன் 2
உற்றவாறு 4
உற்றன 6
உற்றனர் 5
உற்றனர்கள் 2
உற்றனள் 1
உற்றனன் 2
உற்றனனால் 1
உற்றாம் 1
உற்றாய் 1
உற்றார் 4
உற்றால் 1
உற்றாள் 2
உற்றான் 7
உற்றிட 6
உற்றிடாவகை 1
உற்றிடும் 1
உற்றில 1
உற்றீர் 1
உற்று 87
உற்றும் 1
உற்றுழியும் 1
உற்றே 1
உற்றேன் 1
உற்றோர் 2
உற 263
உறங்கு 1
உறங்குதல் 1
உறல் 1
உறலாகும் 1
உறலும் 2
உறவாடி 1
உறவாய் 1
உறவான 2
உறவின் 1
உறவு 18
உறவுக்கு 1
உறவுடன் 1
உறவுடையோர்களும் 1
உறவும் 5
உறவே 5
உறவொடு 1
உறழ் 8
உறழ்வு 1
உறழும் 1
உறஉற 1
உறா 10
உறாத 2
உறாதது 1
உறாததொர் 1
உறாதபடி 2
உறாதபோது 1
உறாதார் 1
உறாது 4
உறாமல் 4
உறாவகை 4
உறான் 1
உறி 1
உறி-தொறும் 1
உறிகள்-தோறும் 1
உறியில் 2
உறில் 2
உறின் 1
உறினும் 2
உறு 79
உறுக்கி 4
உறுக்கியபோது 1
உறுக்கினர் 1
உறுக்கினன் 1
உறுக்கினான் 2
உறுகின்ற 1
உறுகைக்கு 1
உறுத்தலின் 1
உறுதல் 2
உறுதலினாலே 1
உறுதி 44
உறுதி-கண் 1
உறுதிகள் 1
உறுதியில் 1
உறுதியுடன் 1
உறுதியும் 8
உறுதியே 1
உறுதியோன் 1
உறுதும் 1
உறுப்பின் 1
உறுப்பினும் 1
உறுப்பினோடும் 1
உறுப்பு 7
உறுப்பு-தோறும் 1
உறுப்புடனே 1
உறுப்பும் 1
உறும் 18
உறும்படி 3
உறும்வகை 2
உறுமாறு 1
உறுவதற்கு 2
உறுவதின் 1
உறுவது 2
உறுவரோ 1
உறுவல் 1
உறுவன் 1
உறுவன 2
உறுவிக்க 1
உறுவேம் 1
உறுவேனே 1
உறுவோன் 1
உறேன் 2
உறை 50
உறை-நின்றும் 1
உறைகின்றது 1
உறைத்தில 1
உறைத்து 2
உறைதரின் 1
உறைதரு 3
உறைதரும் 2
உறைதிர் 1
உறைந்தார் 1
உறைந்து 1
உறைபதி 1
உறைபவர் 1
உறையாது 1
உறையிட 1
உறையும் 12
உறைவது 1
உறைவதும் 1
உறைவு 1
உறைவோர் 1
உன் 81
உன்-தன் 4
உன்-தன்னுடன் 1
உன்-தனக்கு 1
உன்-தனது 1
உன்-பால் 1
உன்மதத்தால் 1
உன்ன 3
உன்னயம் 1
உன்னல் 1
உன்னவே 1
உன்னா 1
உன்னாமல் 1
உன்னால் 1
உன்னாலும் 1
உன்னி 19
உன்னிடத்தே 1
உன்னித்த 1
உன்னியே 1
உன்னில் 5
உன்னின் 3
உன்னினர் 1
உன்னினார்கள் 1
உன்னினாள் 1
உன்னினான் 6
உன்னினானே 1
உன்னினும் 2
உன்னு 1
உன்னுடன் 1
உன்னுடைய 1
உன்னுதல் 1
உன்னுதி 1
உன்னும் 3
உன்னுவான் 1
உன்னை 24
உன்னையும் 3
உன்னோடு 2
உனக்கு 58
உனக்கும் 5
உனக்கே 4
உனது 16
உனின் 1
உனுடன் 1
உனை 29
உனையே 1

தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்


உக்க (1)

உக்க தலைமணி உரகராசற்கு என்றால் உம்பர் படும் துயரம் எம்மால் உரைக்கல் ஆமோ – வில்லி:14 19/4

மேல்


உக்கிரத்தொடே (1)

உயிர் கவர்ந்த சிங்கமொடு ஒப்புற தனது ஒளி சிறந்தனன் கடிது உக்கிரத்தொடே – வில்லி:45 155/4

மேல்


உக்கிரமுடன் (1)

உக்கிரமுடன் என் முன்னே ஓடி வந்து உரைசெய்யாயோ – வில்லி:41 161/4

மேல்


உக்ர (1)

குருதி உகாமே துடைத்து வீழ்தரு குருகுல பூபாலன் உக்ர வேகமொடு – வில்லி:46 177/2

மேல்


உக்ரம் (1)

சய சக்ரதரனை இவன் வழிபட்ட பொழுது தரு தழல் உக்ரம் உடையது ஒரு வேல் – வில்லி:40 63/2

மேல்


உக்ரமாக (1)

உக்ரமாக வீமன் வந்த உறுதி கண்டு அநேக போர் – வில்லி:30 12/1

மேல்


உக (17)

மோதி மிகு திறல் யாம சரிதனை மூளை உக உடல் கீளுமே – வில்லி:4 43/4
துன்னிய கோப செம் தீ விழி உக சில சொல் சொன்னாள் – வில்லி:13 6/2
தெழித்த சொல்லினர் சீற்ற வெம் தீ உக
விழித்த கண்ணினர் விண் முகிலை கவின் – வில்லி:13 32/1,2
கன்று நெஞ்சினர் கண்கள் செம் தீ உக
துன்று கோபத்துடன் அவர் சொல்லுவார் – வில்லி:13 46/3,4
அம் கண் மா முரசும் உக அந்தத்தில் – வில்லி:13 53/3
அசுரர்-தம் உடல் உக அடலுடன் விடவே – வில்லி:13 137/4
முக்கணும் அழல் உக முரணொடு முடுகி – வில்லி:13 138/3
உக புடைத்தனன் ஓட தொடங்கினார் – வில்லி:21 96/3
அத்தரை மவுலி திங்கள் அமுது உக புடைத்த வில்லான் – வில்லி:22 101/4
மூளை வாய் உக முடிப்பர் வெம் போர் என மொழிந்தான் – வில்லி:27 92/4
என்பு உக இபங்களை எடுத்து எறிந்தனன் – வில்லி:30 14/2
ஏலா உடல் என்பு உக மோத வெறும் – வில்லி:32 5/3
செற்றனன் சென்றனன் தேரொடும் தேர் உக
கொற்றவர் நூற்றுவர்க்கு உரிய அ குமரனை – வில்லி:39 22/2,3
இரங்கும் ஆழ் கடல் பேர் உக இறுதியில் எறியும் – வில்லி:42 115/3
உரை செய் கருவிகள் முழுவதும் எழு வகை உலகம் முடிவுற உக இறுதியில் எழு – வில்லி:44 24/3
உந்த உந்த வெம் குருதியும் மூளையும் உக உக உடற்றினார் உரவோர் – வில்லி:46 30/4
உந்த உந்த வெம் குருதியும் மூளையும் உக உக உடற்றினார் உரவோர் – வில்லி:46 30/4

மேல்


உகண்டு (1)

வாளை வாவியில் உகண்டு எழ வளர் இளம் கமுகின் – வில்லி:27 92/1

மேல்


உகத்தில் (2)

தரணியின் உகிரால் பிளந்து முன் உகத்தில் தன் பகை செகுத்தனன் பின்னும் – வில்லி:10 146/4
இந்த நல் உகத்தில் இறைவனுக்கு அன்னோர் இருவரும் கிளைஞராய் எய்தி – வில்லி:10 148/1

மேல்


உகத்தின் (4)

யாவரும் புவனத்து இன்று-கொல் உகத்தின் இறுதி என்று இரங்கினர் நடுங்க – வில்லி:9 45/3
உகத்தின் ஈறு-தோறு ஓதையோடு ஊதையாம் தாதை – வில்லி:22 17/1
உகத்தின் கடையில் கனல் போல்வார் ஒருவர்க்கொருவர் உரை முந்தி – வில்லி:39 40/2
உகத்தின் முடிந்த நாள் அலையோடு ஒலித்து எழு சங்க வேலை என – வில்லி:40 20/1

மேல்


உகத்து (1)

சர குவை சொரிந்தான் அமலன் அ உகத்து தசரதன்-தன் வயிற்று உதித்தே – வில்லி:10 147/4

மேல்


உகந்தனன் (1)

மின் பட்ட ஓடை நுதல் இபராசன் வன் பிடரின் மிசை வைத்து உகந்தனன் அரோ – வில்லி:46 6/3

மேல்


உகந்து (5)

உருகி நன்று என தழீஇ உகந்து உளம் தருக்கினான் – வில்லி:3 63/4
ஊன் உகந்து தின்றிடும் இடிம்பன் என்று ஒருவன் இங்கு இராவணியை ஒத்து உளான் – வில்லி:4 3/3
உற்று நின்ற நிலை கண்டு உகந்து இவனை உயிர் ஒழிந்திட உடற்றினால் – வில்லி:4 51/3
உகந்து வாழ ஒருப்படான் இனி உற்ற தாயமும் உரிமையும் – வில்லி:26 7/3
கோ மணி குரல் உகந்து புறவின்-கண் உயர் கோவலர்க்கு நடு நின்று முன் வளர்ந்த முகில் – வில்லி:42 87/1

மேல்


உகந்தும் (1)

சயம் நிலைபெறும் தகைய தனயரை உகந்தும்
நயனம் இரு பைம் புனலும் நல்கினர் நயந்தார் – வில்லி:2 108/3,4

மேல்


உகந்துஉகந்து (1)

மைத்துனன் உரைத்த வாய்மை கேட்டு ஐயன் மன மலர் உகந்துஉகந்து அவனை – வில்லி:45 243/1

மேல்


உகப்புற (1)

உகப்புற இவனோடு அவனி ஆளுக என்று ஓர் அடிக்கு ஓர் அடி புரிந்து – வில்லி:1 94/3

மேல்


உகம் (4)

போர் அடர்த்து உகம் முடிந்த காலை எழு புணரி என்ன நனி பொங்கியே – வில்லி:10 46/4
திரை கலங்க திசை கலங்க ஈறு இலாத செகம் கலங்க உகம் கலங்க சிந்தை தூயோர் – வில்லி:14 20/2
போரே தொடங்கி இரு படையும் புகுந்த பொழுதில் உகம் தொலைத்த – வில்லி:31 3/1
உகம் முடித்து என முறைமுறை பலபல உரையெடுத்தனர் ஒருவரொடு ஒருவரே – வில்லி:41 86/4

மேல்


உகவே (2)

தொட்டான் அசுரேசர் தொலைந்து உகவே – வில்லி:13 71/4
மடந்தை பொன் திரு மேகலை மணி உகவே மாசு அற திகழும் ஏகாந்த – வில்லி:27 252/1

மேல்


உகவை (3)

உகவை இலாரொடு உறேன் இனி என்றே – வில்லி:3 101/3
உகவை முத்த மென் பவளமும் நீலமும் ஒளிர – வில்லி:7 70/1
உகவை விஞ்ச வெம் கதையை சுழற்றினர் உயர் விசும்பு எறிந்து ஒரு கை பிடித்தனர் – வில்லி:45 148/2

மேல்


உகவை-தன்னொடு (1)

உகவை-தன்னொடு வீடுமற்கு உறும் உதவியாக மகீபனும் – வில்லி:29 37/1

மேல்


உகவையினாலே (1)

உகவையினாலே சிரிப்பர் நீள் சினம் உறுதலினாலே மடிப்பர் வாய் மலர் – வில்லி:46 169/1

மேல்


உகவையோடு (1)

உகவையோடு மா மாயன் உதவு கூர நீள் வேலை – வில்லி:46 97/3

மேல்


உகள் (1)

உகள் வரி கயல் இனமும் ஒத்தன உடு குலத்துடன் ஒளிர் பெரும் – வில்லி:28 46/3

மேல்


உகளித்தனவே (1)

இட்ட குமண்டைய பேய் பிணம் மிக்கன என்று உகளித்தனவே – வில்லி:44 51/4

மேல்


உகளித்து (2)

ஊழி பெயர்ந்து உலகு ஏழும் உள் அடக்கி திசை நான்கும் உகளித்து ஏறி – வில்லி:29 69/3
உருமின் பொருகுவம் என்று உளம் உகளித்து எழ முனை மேல் – வில்லி:44 71/2

மேல்


உகளுகின்ற (1)

உகளுகின்ற பரி கொள் தேரை உள்ளுற செலுத்தினான் – வில்லி:42 15/4

மேல்


உகளும் (4)

கொத்து அனை உகளும் நல் நீர் குரு நில கோமான் அந்த – வில்லி:11 13/3
செந்நெல் வயலூடு முது சேல் உகளும் நாடா – வில்லி:23 11/3
செய் வரால் இனம் உகளும் திரு நாடு பெற நினைவோ சென்று மீள – வில்லி:27 5/1
மீ வரால் உகளும் வயல் குரு நாடு என் இவன் அவன்-பால் வேண்டுமாறே – வில்லி:27 21/4

மேல்


உகாந்த (6)

ஆர்ப்பாக கொதித்து எழுந்தது உகாந்த காலத்து ஆர்க்கும் மகராலயம் போல் அரசர் ஈட்டம் – வில்லி:5 59/4
சென்று உகாந்த திரை கடல் ஆர்ப்ப போல் – வில்லி:13 51/3
உருமு புயல் போல் கவர்வோர் முன் உகாந்த நாதன் – வில்லி:13 110/2
எ காற்றும் உடன்று எழுந்த உகாந்த காலம் என சென்றான் இன வளைகள் எண் இல் கோடி – வில்லி:14 16/3
மண்டி மேல் நடந்தான் உகாந்த காலத்து மருத்து என மருத்தின் மா மைந்தன் – வில்லி:15 11/4
உமையவள் கணவனே உகாந்த காலனே – வில்லி:41 215/1

மேல்


உகாந்தத்து (1)

விஞ்சி வாழ்வன சத்துவம் அடங்க உள் வெருவுற உகாந்தத்து
மஞ்சின் நீடு உரும் ஒலி என பரந்தது வான் முகடுற மன்னோ – வில்லி:9 9/3,4

மேல்


உகாந்தம் (1)

ஒருவரும் சிறிது உணர்ந்திலர் உகாந்தம் எனவே – வில்லி:45 194/3

மேல்


உகாந்தம்-தன்னில் (1)

உரு திகழும் கரிய சுடர் உருத்து எழு வெம் கனலாலும் உகாந்தம்-தன்னில்
நிருத்தமிடும் பெரும் பவ்வ நெடு நீத்தம் வறப்பது போல் நிருபன் சேனை – வில்லி:45 259/2,3

மேல்


உகாமே (1)

குருதி உகாமே துடைத்து வீழ்தரு குருகுல பூபாலன் உக்ர வேகமொடு – வில்லி:46 177/2

மேல்


உகிர் (8)

குடைந்து சோரி கொள் வாள் உகிர் அரி முதல் கொடு விலங்கினம் மிக்கு – வில்லி:9 5/3
வாள் உகிர் வாளால் கனகனை பிளந்த வண் துழாய் மணம் கமழ் மௌலி – வில்லி:10 26/3
மண்டினான் உழுவை கண்ட வாள் உகிர் மடங்கல் ஒப்பான் – வில்லி:14 97/2
புரசை வெம் களிற்றின் மத்தகம் பிளக்கும் போர் உகிர் மடங்கல் போல் இன்னே – வில்லி:21 48/3
கூர் உகிர் தலைகளால் குருதி கக்கவே – வில்லி:21 73/4
முன்னமே உகிர் இழந்த வெம் புலி என முரண் அழி முனி_மைந்தன் – வில்லி:24 17/1
பிறை முடி சடையவன் பிள்ளை வள் உகிர்
விறலுடை புலிக்கொடி வீரன் மெய் எலாம் – வில்லி:45 128/1,2
உகிர் எனும் பெரும் பெயர் பெற்ற சொட்டைகள் உருவி எங்கணும் புதைபட்டு உரத்தலம் – வில்லி:45 156/1

மேல்


உகிரால் (2)

தரணியின் உகிரால் பிளந்து முன் உகத்தில் தன் பகை செகுத்தனன் பின்னும் – வில்லி:10 146/4
விண்ணுடை அமிர்தம் பருகுவார் உகிரால் மென் மலர் கொய்து மேல் எறிவார் – வில்லி:12 63/3

மேல்


உகு (17)

உடைந்து உகு கட கரி மதமும் உன்னியே – வில்லி:11 90/2
கூற்றாய் அவர் ஆவி குடித்து உகு செம் – வில்லி:13 72/2
ஓடின திசை-தொறும் உகு குருதியின் நீர் – வில்லி:13 141/2
துணித்து மேவலர் முடி உகு சோரி தோய் தொடையும் – வில்லி:22 41/3
சாப வெம் கணை தைத்து உகு சோரியால் – வில்லி:29 26/2
உடைந்த தடம் தேர் உருள்கள் உகு குருதி புனல்-தோறும் உம்பர் வானில் – வில்லி:29 70/1
சிரத்தால் மறைந்தது உகு குருதி சேற்றால் மறைந்த திசை நான்கும் – வில்லி:31 6/4
கால் கொண்டு உகு செந்நீர் விரி களமே ககனமதா – வில்லி:33 20/3
கொடிய விகனனை மடிய அவன் உடல் கொடிய குடர் உகு குருதி நீர் – வில்லி:34 22/3
உளம் உற்று அளித்த கலன் போலும் உகு கலன்கள் – வில்லி:36 34/3
உகு நிண சேற்றில் ஊன்றி ஓடுதற்கு உன்னுவான் போல் – வில்லி:39 10/1
உடலம் உகு குருதியின் நனையினர் அருகு உதவி செய வரு தரணிபர் உருளவே – வில்லி:44 31/4
வகிரவும் கொடும் குடர்வட்டம் அற்று உகு வயிறு தொங்கவும் கிழிவித்த பின் செறி – வில்லி:45 156/2
கனி எனும் கொடை கன்னனை தழீஇ அவன் கண் உகு புனல் மாற்றி – வில்லி:45 183/3
மெய்த்தலம் முழுதும் திறந்து உகு குருதி வெயிலவன் கரங்கள் போல் விரிய – வில்லி:45 236/2
வரு களை ஆறா உயிர்ப்பு உறா விழி மலர் திறவா நா வறட்சி போய் உகு
குருதி உகாமே துடைத்து வீழ்தரு குருகுல பூபாலன் உக்ர வேகமொடு – வில்லி:46 177/1,2
முற்றும் உகு குருதி-கண் மூழ்குற மொய்த்த கழுகின் நிழல்-கண் மேவினன் – வில்லி:46 196/4

மேல்


உகுக்க (1)

உலைவுற மேன்மேல் மிகுத்து மூளையும் உதிரமும் மாறாது உகுக்க மோதியே – வில்லி:46 171/4

மேல்


உகுக்கும் (2)

ஊனொடு இரத்தம் உகுக்கும் சோலையூடே – வில்லி:14 113/2
தேன் எல்லை இல்லாது உகுக்கும் பெரும் சூழல் சென்று உற்றதே – வில்லி:14 133/4

மேல்


உகுத்த (2)

ஒடுங்கும் மென்மையள் தன்மையினால் புனல் உகுத்த கண்ணினள் ஓவியம் போன்று உளாள் – வில்லி:21 8/2
மோதி மத் தாரை மாறா கை முகம் உகுத்த செக்கர் – வில்லி:45 115/1

மேல்


உகுத்து (1)

அந்த நெய்யினில் பால் துளி உகுத்து என ஆர்த்தார் – வில்லி:22 55/3

மேல்


உகுத்தும் (1)

கன்றால் விளவின் கனி உகுத்தும் கழையால் நிரையின் கணம் அழைத்தும் – வில்லி:27 218/1

மேல்


உகுதரு (1)

உகுதரு சேய் நீர் பரக்க மோதினன் உயர் கதையாலே சிரத்தின் மேலுமே – வில்லி:46 175/4

மேல்


உகுப்ப (1)

ஓடி ஒளித்திடு கதிரோன் உதிப்பதன் முன் விலோசனம் நீர் உகுப்ப எய்தி – வில்லி:46 239/2

மேல்


உகும் (2)

முற்படு கொடு விடம் முளை எயிற்று உகும்
பிற்படு விடத்தினால் பெயர்ந்து போதலின் – வில்லி:3 13/1,2
உவந்து நீ மொழி தவம் அரும் தவம் அல்ல ஒன்னலர் உடல் உகும்
சிவந்த சோரியில் மூழ்கி மாழ்கு சிரங்கள் போய் நடமாடும் அ – வில்லி:26 15/1,2

மேல்


உகுவது (1)

எரி தத்தி உகுவது என உகுவித்த குருதி நதி இடை தத்த வலி கெழுவு தோள் – வில்லி:40 66/2

மேல்


உகுவாரும் (2)

உற்பாதம் பெரிது என நெஞ்சு உகுவாரும் என் ஆம் இ ஊர் என்று அஞ்சி – வில்லி:11 259/1
உற்பாதம் பெரிது என நெஞ்சு உகுவாரும் என் ஆம் இ ஊர் என்று அஞ்சி – வில்லி:11 269/1

மேல்


உகுவித்த (1)

எரி தத்தி உகுவது என உகுவித்த குருதி நதி இடை தத்த வலி கெழுவு தோள் – வில்லி:40 66/2

மேல்


உகைத்த (3)

உகைத்த பகழியும் உகைத்தான் உரனும் தன் கை ஒரு கணையால் உடன் பிளந்தான் உருமேறு ஒப்பான் – வில்லி:5 61/4
உரை பட உந்து பாகர் இல உகைத்த துரங்க ராசி இல – வில்லி:40 19/3
நூலொடு சாபம் வளைத்து அவன் மற்று இவன் நொய்தின் உகைத்த வடி – வில்லி:41 13/1

மேல்


உகைத்தபோது (1)

தொடுத்தபோதில் நூறு உகைத்தபோது ஆயிரம் என வரும் சுடர் வாளி – வில்லி:42 40/2

மேல்


உகைத்தனர் (1)

உகைத்தனர் அன்றை ஆடு அமரில் உதிட்டிரனும் துரோணனுமே – வில்லி:40 22/4

மேல்


உகைத்தான் (2)

உகைத்த பகழியும் உகைத்தான் உரனும் தன் கை ஒரு கணையால் உடன் பிளந்தான் உருமேறு ஒப்பான் – வில்லி:5 61/4
நாம கணைகள் பல பட வில் உகைத்தான் நின்று நகைத்தானே – வில்லி:32 24/4

மேல்


உகைத்து (4)

கொடி தடம் தனி தேரின்-நின்று உகைத்து முன் குதியா – வில்லி:22 40/1
உரம் நின்ற அவன் நெஞ்சுடை பாகன் மான் தேர் உகைத்து ஊரவே – வில்லி:33 5/4
தனஞ்சய மடங்கல் எதிர் சாபமும் வளைத்து எதிர் சரங்களும் உகைத்து அமர் செய்தார் – வில்லி:38 18/2
மா உகைத்து வலவன் திறலுடன் கடவ மா முடி-கண் மகுடம் திகழ அன்று பெறு – வில்லி:42 83/2

மேல்


உகைதரு (1)

பரு சிலம்பில் நின்று உகைதரு பாவனை போல – வில்லி:22 60/2

மேல்


உகையா (1)

நவை அறு திறலுடை நகு சரம் உகையா
அவரவர் அகலமும் அணி கிளர் கரமும் – வில்லி:13 132/2,3

மேல்


உங்கள் (14)

ஆற்றுவரேனும் உங்கள் உதவி உண்டு அருளும் உண்டு – வில்லி:2 116/3
உரைசெய்தபடியே உங்கள் உலகினை இழந்து சில நாள் – வில்லி:11 274/3
ஒருவரும் அறியாவண்ணம் ஒரு தினம் உறைதிர் உங்கள்
பெரு விறல் அரசும் வாழ்வும் பின்னுற பெறுதிர் என்றான் – வில்லி:11 275/3,4
அன்னையை சுபலன் பாவை அருகுற இருத்தி உங்கள்
தன்னையர்-தம்மை யாகசேனன் ஊர்-தன்னில் வைத்து – வில்லி:12 17/1,2
கொன்று காலன் ஊரில் உங்கள் ஆவியும் கொடுக்கவே – வில்லி:13 123/4
ஓவல் இன்றி எதிர் சென்று கண்டு தொழுது உறவு கூறில் இனி உங்கள் ஊர் – வில்லி:27 102/3
வாண்மையால் வரி வின்மையால் மேன்மையால் வலி உரைக்கலன் உங்கள்
தோண்மையால் அமர் தொலைத்து அடல் வாகையும் சூடுவன் இனி என்றான் – வில்லி:28 10/3,4
தூர் ஆறுமாறு நினையாமல் உங்கள் தொழிலே புரிந்த சுமடீர் – வில்லி:37 1/2
உழுது வாளி உருவ உங்கள் முன்னர் வீழ்ந்தேன் – வில்லி:38 42/3
உங்கள் சேனை கெட்டது என்று உதிட்டிரன் தளத்து உளார் – வில்லி:40 35/1
எங்கள் சேனை கெட்டது உங்கள் இறைவன் வின்மையால் என – வில்லி:40 35/3
சொல்லாமல் அறன் மைந்தனை போர் மலைந்து உங்கள் தோள் ஆண்மையால் – வில்லி:40 87/2
ஓர் ஊரும் ஒரு குலமும் இல்லா என்னை உங்கள் குலத்து உள்ளோரில் ஒருவன் ஆக்கி – வில்லி:45 21/1
உங்கள் அருள் பெற்று இருக்கும் உயிர்வாழ்வின் இனிது அன்றோ – வில்லி:46 160/2

மேல்


உங்களால் (1)

வென்றியே நினைந்து எதிர்த்திரேல் உங்களால் வெல்லுதல் அரிது அம்மா – வில்லி:24 12/2

மேல்


உங்களில் (1)

குந்தி பயந்தனள் யான் இனி என் பல கூறுவது உங்களில் நீர் – வில்லி:27 217/2

மேல்


உங்களின் (1)

உங்களின் அவரும் நீரும் உளம் பிரிந்து எதிர்த்தீர் ஆனால் – வில்லி:11 38/1

மேல்


உங்களுக்கு (1)

இமையம் அணுகினன் விசயன் மதலையை இன்றை அமர் இனி உங்களுக்கு
அமையும் என முதல் அனிகம் அடையவும் அணியும் அவனிபர் நால்வரும் – வில்லி:34 28/1,2

மேல்


உங்களை (4)

பூண் நலம் பெறும் பொற்பொடு உங்களை
காணுமாறு செம் கண் படைத்திலேன் – வில்லி:11 131/3,4
மிக்கோர் மற்று உங்களை போல் வேறு உண்டோ மகிதலத்து வேந்தர் ஆகி – வில்லி:11 242/3
மன் மைந்தர் உங்களை போல் வேறுபடாது இத்தனை நாள் வளர்ந்தார் உண்டோ – வில்லி:11 263/3
உங்களை களப்பலி ஊட்டும் நாளையே – வில்லி:22 72/4

மேல்


உங்களையே (1)

தன் மைந்தர் உங்களையே என் மைந்தர் என வளர்த்தேன் சம்பு நாட்டு – வில்லி:11 263/2

மேல்


உங்களோடு (1)

அகந்தையோடு அமர் ஆட எண்ணல் அரவ கேதனன் உங்களோடு
உகந்து வாழ ஒருப்படான் இனி உற்ற தாயமும் உரிமையும் – வில்லி:26 7/2,3

மேல்


உங்கார (1)

உங்கார மதுகரங்கள் ஓங்கார சுருதி எடுத்து ஓத வேள்வி – வில்லி:8 3/3

மேல்


உச்ச (3)

உச்ச மா மகத்தில் பண்டு ஒடிந்து ஒடியாது ஒழிந்தன பற்களும் ஒடிய – வில்லி:9 46/3
வட்ட மணி தேரவன் உச்ச வானத்து அடைந்தான் யாம் அருந்த – வில்லி:17 3/3
உச்ச வானிடை பகலவன் ஊர்ந்த தேர் பூண்ட – வில்லி:22 64/3

மேல்


உச்சம் (3)

உச்சம் உற்ற வெயில் அர்க்கன் ஒத்து அவனொடு உத்தரித்து உரைசெய்து ஒட்டினான் – வில்லி:4 55/2
உச்சம் ஆம் அன்புடை ஒருவன்-தன்னை நீ – வில்லி:16 60/2
ஒரு பரி ஒற்றை ஆழி தேரவன் உச்சம் ஆனான் – வில்லி:22 96/4

மேல்


உச்சமாக (1)

ஒன்றின் ஒன்று உச்சமாக உயர்ச்சியும் தாழ்வும் தோன்ற – வில்லி:10 126/2

மேல்


உச்சரித்து (1)

உச்சரித்து ஒரு நொடியினில் பல கோடி பாணம் உடற்றினான் – வில்லி:41 24/2

மேல்


உச்சாசனம் (1)

உச்சாசனம் சொல்லி நின்றான் அ அடல் மன்னர் உடன் ஓடவே – வில்லி:33 9/4

மேல்


உச்சி (2)

செம் சுடர் உச்சி எய்தி சிறந்தது ஓர் முகூர்த்தம்-தன்னில் – வில்லி:2 75/2
உதய மால் வரையின் உச்சி உற்றது-கொல் என்ன மேதினி உரைக்கவே – வில்லி:43 50/4

மேல்


உசவியே (1)

இகலுடை வெம் பகு வாய்கள் ஐந்து உடையது ஒர் எழில் கொளும் புயங்கனை ஏவ என்று உசவியே – வில்லி:45 221/4

மேல்


உசனார் (1)

அந்த மன்னவன் மைந்தரை அழைத்து எனக்கு உசனார்
தந்த மூப்பை நீர் கொண்-மின் நும் இளமை தந்து என்ன – வில்லி:1 29/1,2

மேல்


உசாவலுற்றான் (1)

ஒன்றிய அமைச்சரோடும் உறுவன உசாவலுற்றான் – வில்லி:11 270/4

மேல்


உசாவி (2)

ஆங்கு ஓர் கங்குலின் அழைத்து நீடு அரசியல் உசாவி
ஈங்கு நீ துயில் வைகுதி எம்முடன் என்ன – வில்லி:3 127/1,2
ஓசை கொள் மைந்தரோடு உசாவி நண்பினால் – வில்லி:4 21/3

மேல்


உசாவினான் (1)

உன் நினைவு என உசாவினான் இகல் – வில்லி:1 47/3

மேல்


உட்க (5)

கூற்றமும் முகிலும் உட்க குமுறும் வெம் குரலும் மேன்மேல் – வில்லி:13 18/3
துண்ணென உட்க வடி சரங்கள் தொட்டான் – வில்லி:14 114/4
மா நாகம் உட்க வகுத்து ஆங்கு எதிர் நடந்தான் – வில்லி:45 167/4
வெருவர நீள் நாகர் உட்க வீசினர் விசையுடனே போர் விறல் கதாயுதம் – வில்லி:46 168/4
கொண்டல் உரைத்தனன் துரகதாமாவின் வினைகள் எலாம் கூற்றும் உட்க
அண்ட முகடு அதிர உருத்து அருச்சுனனும் மாருதியும் அவன்-தன் ஆவி – வில்லி:46 244/2,3

மேல்


உட்கி (4)

ஒன்றிய களிறு கண்டு உட்கி ஓடின – வில்லி:11 98/2
கோது இலா இரதம் பூண்ட குரகத குழாமும் உட்கி
சூதனும் தடம் தேர் ஊரும் தொழில் மறந்து உயங்கி வீழ – வில்லி:13 84/1,2
புண் புக உட்கி உழைக்கும் வேழம் போல்வான் – வில்லி:14 118/4
அடைந்த மன்னர் உட்கி ஓட ஒரு கணத்தில் அமர் செய்தான் – வில்லி:30 11/4

மேல்


உட்கிட (1)

மகிபர் கண்ட கண்டவர் சித்தம் உட்கிட வரை இரண்டு வெம் சமர் கற்பது ஒக்கவே – வில்லி:45 148/4

மேல்


உட்கின (1)

அறு வகை படைகளும் வகுத்தன அணிகள் உட்கின பணிகளே – வில்லி:28 47/4

மேல்


உட்கினர் (2)

கல்லென உட்கினர் தத்தம் உடல் பல கால்கொடு உதைத்திடவே – வில்லி:27 190/4
இ புவனத்து உயிர் முற்றும் மயக்குற உட்கினர் எய்த்து இமையோர் – வில்லி:27 198/2

மேல்


உட்கும் (1)

சொல்லாய் நீ தொல் வேதியர் உட்கும் தொழிலாய் நீ – வில்லி:43 33/2

மேல்


உட்கும்வகை (1)

மேவலர் வித படையும் வீடுமனும் உட்கும்வகை வீமனும் விறல் புதல்வனும் – வில்லி:30 27/1

மேல்


உட்குவார் (1)

உருத்து எறிந்த உருமின் நொந்த உரகம் என்ன உட்குவார்
ஒருத்தர் ஓட என் இது என்று அநேகர் அஞ்சி ஓடுவார் – வில்லி:38 16/2,3

மேல்


உட்கொண்டார் (1)

ஒவ்வார் இவற்கு என்று உதிட்டிரனை ஒழுக்கத்து அழகால் உட்கொண்டார் – வில்லி:3 93/4

மேல்


உட்கொண்டான் (2)

வந்தது நம் தவ பயன் என்று உட்கொண்டான் மகோததியும் வணங்கும் தாளான் – வில்லி:7 34/4
விட்டான் வெம் சமரம் இனி வென்றோம் என்று உட்கொண்டான் வேந்தர்_வேந்தன் – வில்லி:41 135/4

மேல்


உட்கொண்டு (1)

தையல்-தன் மொழியை தானும் உட்கொண்டு தகு செயல் விரகுடன் சாற்றி – வில்லி:21 51/2

மேல்


உட்கொளாய் (1)

ஒரு குலத்தவர் உததி சூழ் புவி ஆளுமாறு இனி உட்கொளாய் – வில்லி:26 2/4

மேல்


உட்கோள் (1)

உண்டாகின் நிரை மீளும் இன்று ஆகின் மீளாது என் உட்கோள் இது என்று – வில்லி:22 7/3

மேல்


உட்பகைகள் (1)

பற்று அற்ற யோக படையால் உட்பகைகள் ஆறும் – வில்லி:2 53/3

மேல்


உட்பட்ட (1)

அம்புராசிகள் உட்பட்ட அவனிகள் அனைத்தும் நாமே – வில்லி:2 113/3

மேல்


உட்படாத (1)

பார் அறிந்த பழிக்கு உட்படாத நின் – வில்லி:42 145/1

மேல்


உட்படு (2)

கலக்குற வென்ற கலிங்கரும் உட்படு காவலர் பற்பலரும் – வில்லி:41 3/2
குடாதும் குணாதும் அவற்று உட்படு கோணம் நான்கும் – வில்லி:41 80/2

மேல்


உடம்பினில் (1)

ஓர் ஒர் உடம்பினில் ஆயிரம் ஆயிரம் உற்பல வாளி பட – வில்லி:41 11/1

மேல்


உடம்பு (8)

உடம்பு பெற்றது ஓர் இருள் முகத்திலே ஓர் இரண்டு வெம் சுடர் உதிக்கவும் – வில்லி:4 8/3
ஊடு எலாம் நறும் பொய்கை நீள் வாவியின் உடம்பு எலாம் மலர் பூவின் – வில்லி:11 53/1
உடம்பு உயிர் இன்றி வீழ்ந்தது என்னுமாறு உருகி வீழ்ந்தான் – வில்லி:22 112/4
இற்ற பேர் உடம்பு அவனி மேல் எடுத்த வில்லுடன் வீழவும் – வில்லி:36 7/2
ஓடுகின்ற அம்பு ஒழிய நீடு உடம்பு அடங்க முனை ஊர நின்ற அம்பு ஓர் அணையா – வில்லி:38 36/3
கொற்ற வாளின் முடி இழந்த குறை உடம்பு வாளுடன் – வில்லி:40 33/1
பூபர் தங்கள் உடம்பு சிவந்தனர் பூரம் எங்கும் அலைந்து புரண்டவே – வில்லி:42 128/4
ஆவி அழிந்த உடம்பு என வன்மை அழிந்தானே – வில்லி:46 98/4

மேல்


உடல் (81)

பாழி வன் புயம் வலம் துடித்து உடல் உற பரிந்து – வில்லி:1 25/2
கேசரன் என போம் விசும்பிடை மனையாள் கிரிகையை நினைந்து உடல் கெழுமி – வில்லி:1 110/2
முருந்த வாள்_நகை மருட்சியால் விளர்த்திடும் முழுவதும் உடல் என்றே – வில்லி:2 15/4
அங்கு எரி விடம் நுகர்ந்து அழிந்த பேர் உடல்
இங்கு அமுது அருத்தலால் எழில் புரிந்ததே – வில்லி:3 15/3,4
ஓளி கொண்ட செம்பொன் வெற்பின் உடல் புதைத்த எழிலி போல் – வில்லி:3 75/3
வன் திறல் இடிம்பனை வய கையால் உடல்
ஒன்று இரண்டு ஆகுமாறு உடன்ற மைந்தனை – வில்லி:4 15/1,2
பொருள் இல் உரைகளும் உடையன் முழுது உடல் புலவு கமழ்தரு பொறியினன் – வில்லி:4 38/2
மோதி மிகு திறல் யாம சரிதனை மூளை உக உடல் கீளுமே – வில்லி:4 43/4
வெய்ய பகன் உடல் பெய்த குருதியின் மெய்யை எழில் அணிசெய்தனன் – வில்லி:4 47/3
புக்க பண்டமுடன் உன் உடல் தசை புசிப்பன் எங்ஙன் இவை போவது என்று – வில்லி:4 54/3
கொள்ளை கொண்டு உடல் மறைத்து என கூறையும் தானும் – வில்லி:7 58/2
பனையின் நீள் உடல் பணிகளை அலகினால் பற்றலின் படர் பந்தி – வில்லி:9 21/3
உடல் கலை உறுப்பு தோலின் ஒளித்திட போர்த்து வேள்வி – வில்லி:10 104/3
நின்றபோது உடல் முகிலிடை மறைந்தது நிரைநிரை நெறிப்பட்டு – வில்லி:11 79/3
உலை-வாய் அழல் போல் நெடிது உயிரா உள்ளம் தளரா உடல் நடுங்கா – வில்லி:11 216/2
ஊறாத அமிழ்து ஊற உடல் புளகித்து உள்ளம் எலாம் உருகினாளே – வில்லி:11 246/4
பாஞ்சாலிக்கு அரசவையில் பழுது உரைத்தோன் உடல் எனது படையாம் மேழி – வில்லி:11 255/1
வண்டு ஆரும் குழல் பிடித்து துகில் உரிந்தோன் உடல் குருதி வாரி அள்ளி – வில்லி:11 256/1
புலப்பாடு புறம் பொசிய மார்பும் தோளும் பூரித்தான் உடல் புளகம் பாரித்தானே – வில்லி:12 40/4
இருவரும் ஏவிய வாளி உடனே பட்டு உடல் உருவி ஏனம் வீழ – வில்லி:12 91/1
அசுரர்-தம் உடல் உக அடலுடன் விடவே – வில்லி:13 137/4
புக்கது தனுசர்-தம் உடல் பொடிபடவே – வில்லி:13 138/4
முந்திய நீள் உடல் வாசுகி முன் நாள் – வில்லி:14 52/3
உருகிய மனத்தர் ஆகி உடல் தளர்ந்து அயரும் ஆங்கண் – வில்லி:16 22/2
உள் நெருப்பு எழ தனது உடல் நெருப்பு எழ – வில்லி:21 43/2
ஓங்கிய கீசகன் உடல் பிழம்பினை – வில்லி:21 83/2
மா மச்ச உடல் புன் புலால் மாறி வண் காவி மணம் நாறும் அ – வில்லி:22 14/1
உவந்து நீ மொழி தவம் அரும் தவம் அல்ல ஒன்னலர் உடல் உகும் – வில்லி:26 15/1
கல்லென உட்கினர் தத்தம் உடல் பல கால்கொடு உதைத்திடவே – வில்லி:27 190/4
தண்டு தாள் என குனிந்து உடல் அலமர தாள் இணை தளர்ந்து தள்ளாட – வில்லி:27 235/1
உண்மை ஆக வெம் சமர்முகத்து எறி படை ஒன்றும் வந்து உடல் உற ஒட்டா – வில்லி:27 243/1
எடா விரித்து அலைத்து உடல் பட போர்த்து எதிர் ஈன்ற தாய் ஆம் என இருந்தாள் – வில்லி:27 248/4
திரண்டு வரு மன்னர் முடி சிந்தி உடல் மண் மேல் – வில்லி:29 53/3
மின் பொழி படையுடை மேவலார் உடல்
என்பு உக இபங்களை எடுத்து எறிந்தனன் – வில்லி:30 14/1,2
ஓடும் இரதத்து இவுளி நாலும் உடல் அற்று விழ ஓர் ஒர் கணை தொட்டு இரதமும் – வில்லி:30 23/1
ஏலா உடல் என்பு உக மோத வெறும் – வில்லி:32 5/3
கம்பித்தன கார் உடல் பேர் உயிரும் – வில்லி:32 11/1
மூசும் களப குலம் மொய்ம்பன் உடல்
பூசும் களப களி போன்றனவே – வில்லி:32 14/3,4
உதிர்ந்தார் தம்தம் உடல் நிலத்தில் உயர்ந்தார் ஆவி உயர் வானில் – வில்லி:32 23/4
காமன்-தன் உடல் மேல் விழித்திட்ட நுதலில் கனல் கண் என – வில்லி:33 12/2
கொடிய விகனனை மடிய அவன் உடல் கொடிய குடர் உகு குருதி நீர் – வில்லி:34 22/3
தன் உடல் பிளப்பேன் என்று தானை வல் அரக்கரோடு – வில்லி:36 20/2
குல மா நிருபர் உடல் சோரும் குருதி வெள்ள – வில்லி:36 36/1
பற்றுக என வீமன் உடல் பற்றுபு புகுந்தான் – வில்லி:37 17/4
திலத்தின் சின்னம் பட முன்னம் சிவேதன் உயிர் கொண்டு உடல் சிதைத்தான் – வில்லி:37 39/1
எத்தனை உடல் சுமைகள் எத்தனை உறுப்பின் நிணம் எத்தனை கொடி குடர்களோடு – வில்லி:38 25/2
உற தளர் சிந்தையோடு தனது உடல் சுமை கொண்டு போயினனே – வில்லி:40 25/4
மணி அற்று விழ நெடிய குடல் அற்று விழ முழை கொள் வயிறு அற்று விழ உடல் எலாம் – வில்லி:40 62/2
பரி தத்த வரும் இரதம் மிசை தத்த எதிர் முடுகு பகதத்தன் உடல் முழுதும் நீடு – வில்லி:40 66/1
முந்தினான் அவன் அப்பு மாரியின் முழுகினான் உடல் முற்றுமே – வில்லி:41 26/4
துரகதத்து உடல் கெழுமின சில கணை துவசம் அற்றிட விரவின சில கணை – வில்லி:41 89/1
உரிய சிந்துவுக்கு அரசனது இரு புயம் ஒடிய என்பு நெக்கு உடல் முரிதர உரம் – வில்லி:41 122/1
சேறு இலாத செறுவில் வித்து செந்நெல் என்ன அவன் உடல்
பேறு இலாமல் முனை உற பிளந்து கீழ் விழுந்தவே – வில்லி:42 29/3,4
எறிந்த வெம் கதை கொன்றிடும் படைக்கலன் எடுத்தவர் உடல் பட்டால் – வில்லி:42 36/1
செம் நிற கொடும் பகழியால் தம் உடல் சிதைந்து வானிடை சென்றார் – வில்லி:42 132/4
இருட்டு ஒளி உடல் பல துளைகள் ஆக்கியும் இமைப்பொழுதினில் திறல் மடிய மாய்க்கவே – வில்லி:42 198/4
சிரித்தனர் உருத்தனர் அணுவின் மோட்டு உடல் சிறுத்தனர் பெருத்தனர் மதனின் நோக்கினர் – வில்லி:42 202/1
வண் தார் சோர மண் உடல் கூர வல் நஞ்சம் – வில்லி:43 31/3
வரி வில் முதலிய பல படைகளும் உடல் வலிய செலவுறு பவனச குலம் என – வில்லி:44 23/2
வெற்று உடல் மன்னர் சரிந்த குடை-கண் விரிந்தன சாமரமே – வில்லி:44 49/3
பழுது அற வீழ் படை மன்னவர் பேர் உடல் பற்பல அம்பினவே – வில்லி:44 52/1
ஆழ் குருதி தடம் ஒத்தன அவரவர் அ உடல் சாய் அகமே – வில்லி:44 57/2
வீரர் உயிர்ப்பு உடல் விட்டு அர_மங்கையர் மெய்ம்முகம் மேவினவே – வில்லி:44 59/4
பூ வலயத்து உடல் ஆர் உயிர் வானிடை புக்கன போதகமே – வில்லி:44 63/2
ஆறு ஓடிவிட்டது அடையார் உடல் அற்ற சோரி – வில்லி:45 82/4
மயிரை வன் கரம் கொடு உற பிடித்து எதிர் வர விழுந்திடும்படி பற்றி இட்டு உடல்
அயிர் படும் கடும் தரையில் துகள்பட அடி இரண்டினும் சரிய துகைத்து எழு – வில்லி:45 155/1,2
தூரியம் கறங்கு அமரிடை உடல் விழ சுரர் உலகு உயிர் எய்த – வில்லி:45 182/3
எரியிடை வெந்து உடல் வாலும் முன் தறிதலின் இடர் அற உய்ந்திட நீ பெரும் புகல் என – வில்லி:45 227/1
வருடம் உடல் குளிப்பிக்க செம்பொன் தேர் மேல் மன்னர் எலாம் புடை சூழ வையம் காக்கும் – வில்லி:45 253/3
அன்னை மடியினும் கரத்தும் உடல் கிடப்ப அங்கர்_பிரான் ஆவி தாதை – வில்லி:45 258/1
காற்று இருந்த இடம் தேடி கணை பலவும் உடல் குளிப்ப கன்னா இன்று – வில்லி:45 265/2
மார சாயகம் என சிகர மல் புயமும் மார்பும் மூழ்க உடல் முற்றும் முனையின் புதைய – வில்லி:46 70/2
மன்னவர்-தம் உடல் சோரி வழிந்து சமந்த பஞ்சகம் ஆம் – வில்லி:46 154/2
விதத்தினால் இரு நிலத்து மீது உடல் விதிர்த்து வீழ்தர விழுத்தினான் – வில்லி:46 187/4
நம்பி கேள் அரியோடு உடன் மேவிய நஞ்சு போலும் நரேசர் முன்னே உடல்
கம்பியா விழ ஊருவின் மோதுதல் கண்டபோது எனது ஆர் உயிர் போனதே – வில்லி:46 191/3,4
அற்றை அடல் அமரில் சுயோதனன் அற்ப உயிர் நிலை நிற்ப நீடு உடல்
முற்றும் உகு குருதி-கண் மூழ்குற மொய்த்த கழுகின் நிழல்-கண் மேவினன் – வில்லி:46 196/3,4
உரக துவசன் அயர்கின்ற ஆவியின் உணர்வொடு துயில்வது கண்டு பேர் உடல்
கரதல மலர் மிசை கொண்டு வார் புனல் கலுழ்தரு விழியினன் நண்பினால் அமர் – வில்லி:46 200/1,2
முனைத்தலை அழிந்து உடல் சோரவும் யான் வினை முடிப்பன் எனும் நெஞ்சுடை வாள் வய வீரனை – வில்லி:46 201/1
உயிர் கொண்டது சுரர் உறையும் வானுலகு உடல் கொண்டது தனதுடைய பூமியே – வில்லி:46 235/4
கிடந்த உடல் வானவர்-தம் கிளை சொரிந்த பூ மழையால் கெழுமுற்று ஓங்க – வில்லி:46 236/1
மைந்தர் உடல் குறை தழுவி ஆகுலித்து மெலிந்து அரற்றும் மானை கண்டார் – வில்லி:46 243/4

மேல்


உடல்கள் (1)

சிரங்கள் வேறு உடல்கள் வேறா கிடப்பதே செல்வம் அம்மா – வில்லி:36 10/4

மேல்


உடல (1)

நெட்டு இருள் சரனும் வெற்பு வெற்பினொடு நிச்சயித்து உடல நிற்ப போல் – வில்லி:4 57/2

மேல்


உடலகம் (1)

வேந்தனது உடலகம் வெதும்ப வீசினார் – வில்லி:21 24/4

மேல்


உடலங்கள் (1)

விசயன் மகனும் தன் மீது வரும்வரும் விருதர் உடலங்கள் யாவும் நிரைநிரை – வில்லி:41 44/1

மேல்


உடலத்தின் (2)

ஒருவர் உடலத்தின் மூழ்கி முனை உற உருவு தொழில் அற்று நூலின் முறைமையின் – வில்லி:40 51/3
வயம் உற்ற சிலை விசயன் உடலத்தின் எறிவது தன் வடிவத்தில் உற உதவினான் – வில்லி:40 63/3

மேல்


உடலம் (18)

உளைந்திட மலைந்து வீழுமாறு உதைத்தான் ஓர் இரண்டு ஆனதால் உடலம் – வில்லி:10 27/4
இன்று ஆர் அமரின் இவன் கையால் இறந்தோன் உடலம் ஒன்றியதும் – வில்லி:10 30/1
நாடினர் மனத்தில் புளகம் உற்று உடலம் நயனம் நீர் மல்க நா குழறி – வில்லி:10 149/2
நால் திசையும் வளர்த்த தழல் கடவுள் அந்த நரன் உடலம் குளிர்விக்கும் நாரம் போன்றான் – வில்லி:12 39/4
மிண்டினார் உடலம் யாவும் மெய் தலை தம்மின் ஒன்ற – வில்லி:14 97/3
உருக நீ தழுவுக உடலம் தேம் உற – வில்லி:21 27/3
துரிசு அற பொருது கீசகன் உடலம் துணிப்பன் யான் துணைவரோடு என்றான் – வில்லி:21 48/4
அணிந்து வரும் சமரில் எதிர்ந்து அரவு உயர்த்தோனுடன் அரசர் உடலம் எல்லாம் – வில்லி:27 14/1
வெற்பு என நின்றனர் வெற்று உடலம் கொடு வில் படை கொண்டவரே – வில்லி:27 191/4
உந்தி உதைத்து உடலம் புதைய பிலம் ஒன்றி ஒளித்திடலால் – வில்லி:27 195/2
அந்த இடத்து எறி பம்பரம் ஒத்து உடலம் சுழல சுழல – வில்லி:27 196/1
ஐம் பெரும் பூதத்தானும் அமைந்தன உடலம் யார்க்கும் – வில்லி:29 5/3
ஓடும் குருதி புனலூடு உடலம்
மூடும்படி யாவரும் மூழ்குதலால் – வில்லி:32 13/2,3
நீயும் ககனம் குடியேற நின் பேர் உடலம் நீள் நிலத்தில் – வில்லி:37 32/1
உடலம் உகு குருதியின் நனையினர் அருகு உதவி செய வரு தரணிபர் உருளவே – வில்லி:44 31/4
கொய்வரு தார் புய பகைவர் சிரங்கள் எல்லாம் குறை உடலம் கூத்தாட கொய்வேன் என்றான் – வில்லி:45 17/4
உடலம் இரண்டு உடலாய் விழுந்து அலமர உதையினன் உம்பர்_பிரான் அருள் குரிசிலே – வில்லி:45 225/4
துடிப்பதும் இன்று உன் உடலம் உயிர் துறக்கம் குடியேற – வில்லி:46 165/2

மேல்


உடலம்-தொறும் (1)

அன்று முதன்மை உற மலைந்த அரசர் உடலம்-தொறும் மூட்டி – வில்லி:40 77/2

மேல்


உடலம்-தோறும் (1)

காற்று எனவே பாண்டவர்-தம் உடலம்-தோறும் கணை முழுக வில் விசயம் காட்டினானே – வில்லி:46 81/4

மேல்


உடலமும் (3)

நிலை அறிந்து புக்கு உரன் உற எறிதலின் நெரிநெரிந்தது அ தரணிபன் உடலமும்
மலை மறிந்தது ஒத்து அபிமனது உடலமும் மகிதலம்-தனில் தரி அற விழுதலின் – வில்லி:41 130/2,3
மலை மறிந்தது ஒத்து அபிமனது உடலமும் மகிதலம்-தனில் தரி அற விழுதலின் – வில்லி:41 130/3
இருவர் கவிகையும் மறிதர வருடின இருவர் உடலமும் எழுதின கணைகளே – வில்லி:44 32/4

மேல்


உடலமே (1)

ஒன்று நூறு சின்னமா உடைந்தது ஓர் ஒர் உடலமே – வில்லி:40 30/4

மேல்


உடலவே (1)

நறிய தொடை முடி நிருபரும் நிருபரும் நடலை அமரிடை அடலுடன் உடலவே – வில்லி:44 25/4

மேல்


உடலாய் (1)

உடலம் இரண்டு உடலாய் விழுந்து அலமர உதையினன் உம்பர்_பிரான் அருள் குரிசிலே – வில்லி:45 225/4

மேல்


உடலில் (6)

ஊழி நெடும் பெரும் புனலும் உடலில் உறு வெயர் புனலும் ஊறிஊறி – வில்லி:8 18/2
நீறுபட்டு உடலில் நீற்றுடன் படிய நெடும் கொடி ஊர்தி ஏறுகளும் – வில்லி:9 47/2
என் பெயர் பொறி ஏவு பார் இதன் உடலில் நீ விடும் ஏவு பார் – வில்லி:12 93/4
உடலில் தசை யாவும் உடைந்து நெடும் – வில்லி:32 8/1
கவனத்தின் முடுகி அடு பரி கொத்தி உடலில் இடு கவசத்தை மறைய நுழையூ – வில்லி:40 59/2
நெடு மேருவின் மு குவடு ஒடித்தான் நேய புதல்வன் பேர் உடலில்
படுமோ தொடுத்த பகழி பருப்பதம் சேர் மழை போல் பாறினவே – வில்லி:40 75/3,4

மேல்


உடலின் (1)

ஓர் ஒருவர் உடலின் மிசை மயிர்க்கால்-தோறும் ஓர் ஒரு வெம் கணையாய் வந்து உற்ற காலை – வில்லி:43 38/2

மேல்


உடலின்-நின்று (1)

சோதி மற்று அவன்-தன் உடலின்-நின்று எழுந்து சுடரையும் பிளந்துபோய் மீண்டு – வில்லி:10 139/2

மேல்


உடலும் (2)

உடுக்களும் நாளும் கோளும் உள்ளமும் உடலும் சேர – வில்லி:6 33/3
செறிந்த பேர் உடலும் ஆவியும் சிந்த தென் புலத்து இமைப்பினில் சென்றான் – வில்லி:15 20/3

மேல்


உடலூடே (1)

எதிர் மொழி ஓவாது இசைக்கும் ஓதை-கொல் இணை உடலூடே இடிக்கும் ஓதை-கொல் – வில்லி:46 172/2

மேல்


உடலை (3)

சீறி அ குரிசில் கீண்ட பேர் உடலை சென்னி தாள் செவ்வையின் இடாமல் – வில்லி:10 28/1
சென்றிடா ஒன்றாய் ஐந்து செயற்கையாம் உடலை சேர – வில்லி:16 35/3
தட்டினார் உடலை தழுவிக்கொடு – வில்லி:29 34/3

மேல்


உடலொடு (1)

செம் கை கால் உடலொடு சென்னி துன்றிட – வில்லி:21 82/1

மேல்


உடலோடு (1)

ஊறு மிஞ்சிய பேர் உடலோடு எதிர் ஓடி வன் தொடை கீறிட மாறு அடும் – வில்லி:46 185/3

மேல்


உடலோடும் (1)

உற்று சமரில் வில் எடுத்த உரவோன்-தன்னை உடலோடும்
அற்று சென்னி வேறு ஆகி வீழ துணித்தே அம்பு ஒன்றால் – வில்லி:37 38/1,2

மேல்


உடற்புலத்து (1)

மை குழலாய் கேளாய் மருவார் உடற்புலத்து
புக்கு உழல் ஆகும் கொழுவாம் போர் வாள் அபிமன்னு – வில்லி:27 48/1,2

மேல்


உடற்ற (2)

தண்டின் முனை ஒன்றினுடன் ஒன்று உரும் எறிந்து அனைய தன்மையொடு உடற்ற விலகு – வில்லி:3 58/1
ஒருவர் ஒருவரை வேறற்கு ஒண்ணாத அமர் உடற்ற
செருவில் அரிஏறு அனையான் திட்டத்துய்மனும் வெகுண்டு – வில்லி:40 11/2,3

மேல்


உடற்றல் (2)

வென்றாலும் தோற்றாலும் வசையே வெம் போர் வேதியரோடு உடற்றல் என மீண்டு போனார் – வில்லி:5 62/4
அசைவு இல் மொழி மறுத்து உடற்றல் ஆகாது என்று இருக்கின்றேன் அறிகிலீரே – வில்லி:41 240/4

மேல்


உடற்றலின் (1)

தனது திண் கையின் சரத்தினும் தம்பி கை சரம் விரைந்து உடற்றலின் தட கை – வில்லி:46 29/1

மேல்


உடற்றலும் (1)

உருப்பினோடு அதிசயிக்க ஊருவை ஒடிக்கவே அவன் உடற்றலும்
நெருப்பு உறா விழி சிவத்து வார் கடை நிமிர்ப்பு உறாத புருவத்தனாய் – வில்லி:46 186/2,3

மேல்


உடற்றலோ (1)

உரத்து வாள் அமர் உடற்றலோ பெரும் பிழை உடன்றனையாமாகின் – வில்லி:24 15/2

மேல்


உடற்றவே-கொல் (1)

முரண் மிகுந்து உடற்றவே-கொல் முந்த ஓடவே-கொலாம் – வில்லி:40 26/3

மேல்


உடற்றா (1)

உந்து அமரின் நாளை உரும் ஏறு என உடற்றா
அந்தி படும் அ அளவின் ஆவி கவரேனேல் – வில்லி:41 179/2,3

மேல்


உடற்றி (6)

ஆர் அமர் உடற்றி மல்லர் அனைவரும் அழிந்த பின்னர் – வில்லி:20 7/2
வேகமுடன் இப்படி அ வீமனும் உடற்றி அடல் வீடுமனொடு ஒத்த முது போர் – வில்லி:30 24/1
உனக்கு உதவி ஒருவர் அற ஒரு தனி நின்று அமர் உடற்றி ஒழிந்த மாற்றம் – வில்லி:41 141/1
போர் அமர் உடற்றி நீ அ பொன்நகர் அடைந்தபோது உன் – வில்லி:41 165/3
ஓர் ஒருத்தருக்கு ஓர்ஒரு சாயகம் உடற்றி
சூரன் மெய் துணை நோதகும்படி உடன் தொலைத்தான் – வில்லி:42 119/2,3
ஒரு பதினாயிரவரும் போய் வீமனுடன் உடற்றி அவன் ஊர்ந்த தேரும் – வில்லி:42 174/3

மேல்


உடற்றிய (2)

பெரு முனி-தானும் உடற்றிய போர் சிலர் பின் பொருதார் உளரோ – வில்லி:41 14/2
உலை படு கனல் சினம் முதிர் கடோற்கசன் உடற்றிய அரக்கரை ஒருவர் போல் பொருது – வில்லி:42 203/3

மேல்


உடற்றியும் (1)

வேலினால் எறிந்து அமர் உடற்றியும் வெய்ய வாளினால் வெட்டி முட்டியும் – வில்லி:45 58/3

மேல்


உடற்றினர் (2)

ஊறு இலாமை கண்டு உடற்றினர் இல் என உணர்ந்து – வில்லி:16 49/1
மனம் அழன்று பொன் கிரி நிகர் தம புய வலிமை கொண்டு உடற்றினர் வயம் மலியவே – வில்லி:41 121/4

மேல்


உடற்றினர்கள் (1)

நாடு போரில் அரி ஒத்த அனிக திரளும் நாலு பாலும் எழ ஒத்து அமர் உடற்றினர்கள்
ஓடிஓடி எதிர் உற்றவர் முடி தலைகள் ஊறு சோரி உததிக்கிடை விழுத்தினர்கள் – வில்லி:46 67/2,3

மேல்


உடற்றினன் (2)

சிந்த வந்து உடற்றினன் சிலை தட கை அபிமனே – வில்லி:40 41/4
உரத்துடன் மலைத்து இவன் உயிரை மாட்டுவன் உருத்து என உடற்றினன் உறுதி தோற்றவே – வில்லி:42 200/4

மேல்


உடற்றினார் (4)

தொடை பட பரிவுறு மனத்தொடு தொந்த யுத்தம் உடற்றினார்
குடை எடுத்தனர் இருவரும் பெறு கொடி எடுத்தனர் கொற்ற வெம் – வில்லி:10 135/2,3
ஒரு தளத்து மன்னர் என்ன ஒத்து நின்று உடற்றினார்
பொரு தளத்தின் இங்ஙன் நின்று போர் புரிந்த பொழுதிலே – வில்லி:40 36/2,3
பட்டு ஒழிந்த அ இருவர் சேனையின் பதிகளும் சயம் பட உடற்றினார்
விட்ட பாணம் வந்து இருவர் ஆகமும் வெளி அடைக்கவே வில் வளைத்த பின் – வில்லி:45 56/2,3
உந்த உந்த வெம் குருதியும் மூளையும் உக உக உடற்றினார் உரவோர் – வில்லி:46 30/4

மேல்


உடற்றினாரே (2)

ஓர் ஒரு வீரர் கோடி ஆசுகம் உடற்றினாரே – வில்லி:41 95/4
ஊர்ந்த மணி பணி கொடியோன் இளைஞர் மீள ஒன்பதின்மர் அவனுடன் வந்து உடற்றினாரே – வில்லி:46 83/4

மேல்


உடற்றினால் (1)

உற்று நின்ற நிலை கண்டு உகந்து இவனை உயிர் ஒழிந்திட உடற்றினால்
இற்றை உண்டி கெடும் என்று பண்டியில் எடுத்த வல்சி நுகர் இச்சையான் – வில்லி:4 51/3,4

மேல்


உடற்றினான் (4)

அடாத மன்னரை அடர்த்து அடுத்தவரை அஞ்சல் என்று அமர் உடற்றினான்
இடாதவன் தனம் என கரந்தனர்கள் ஏனை மன்னவர்கள் யாருமே – வில்லி:10 50/3,4
ஒன்பது இப்படி ஏவி வீடுமன் மெய் நடுங்க உடற்றினான்
மன் பரப்பொடு சகுனி சல்லியன் வந்த தம்பியர் அனைவரும் – வில்லி:29 38/2,3
உச்சரித்து ஒரு நொடியினில் பல கோடி பாணம் உடற்றினான்
எ சிரத்தையும் எ புயத்தையும் இடை துணித்தலின் அடைய முன் – வில்லி:41 24/2,3
ஒன்பது படி அமர் உடற்றினான் அரோ – வில்லி:46 63/4

மேல்


உடற்றினானே (1)

ஆறு உடையவனை அஞ்ச அரும் சமர் உடற்றினானே – வில்லி:45 109/4

மேல்


உடற்று (1)

தொக்கு ஓடி உடற்று படை தொகையும் – வில்லி:13 58/2

மேல்


உடற்றுக (1)

ஒண் சரம் கொண்டு இவன் தலை மற்று அவன் கரத்தில் போய் விழ நீ உடற்றுக என்று – வில்லி:42 166/3

மேல்


உடற்றுகின்றது (1)

ஓங்கல்-இவை இரண்டு உயிர் பெற்று உடற்றுகின்றது என உரைப்ப – வில்லி:46 163/2

மேல்


உடற்றுதல் (1)

உளம்-தனில் இ கவலையை விட்டு உடற்றுதல் அல்லது மற்று ஓர் உறுதி உண்டோ – வில்லி:46 135/4

மேல்


உடற்றுதலால் (1)

வெவ் வாளிகள் ஓடி உடற்றுதலால் வெம் சேனை அடங்க மடங்கிய பின் – வில்லி:45 220/2

மேல்


உடற்றும் (3)

ஒரு தலை நின்று இவன் உடற்றும் வின்மையும் – வில்லி:41 255/3
ஊன்றிய தண்டுடன் நின்றேன் ஒரு தமியேன் எப்படியே உடற்றும் ஆறே – வில்லி:46 140/4
கதை எடுத்து உடற்றும் ஆடவர்கள் கடிதடத்தினுக்கு மேல் ஒழிய – வில்லி:46 192/1

மேல்


உடற்றுவம் (1)

உடற்றுவம் என்ன புகலுவார் – வில்லி:12 11/4

மேல்


உடற்றுவன் (1)

என கரத்தில் தண்டு கொண்டே யானும் உடற்றுவன் என்றான் – வில்லி:46 145/2

மேல்


உடற்றுவார் (1)

முடி துணிந்து பின்பு வீழ முன் நடந்து உடற்றுவார்
அடி துணிந்து விழ இருந்து அலங்கல் வில் வணக்குவார் – வில்லி:38 15/1,2

மேல்


உடன் (80)

ஓர் இடை உடன் விழும் உற்கை போல் முக – வில்லி:1 67/3
கன்னி ஆக என விதித்து உடன் கரந்தனன் கையறு கனிட்டன்-தன் – வில்லி:2 7/3
நதி அளித்தவன் ஏவலின் தூதர் போய் நயந்து உடன் காந்தார – வில்லி:2 22/1
ஊன் இருந்த படையினானை உடன் இருத்தி வண்டு சூழ் – வில்லி:3 70/2
பலரும் உடன் அகங்கரித்து மேரு சார பார வரி சிலையின் நிலை பார்த்து மீண்டார் – வில்லி:5 50/1
உகைத்த பகழியும் உகைத்தான் உரனும் தன் கை ஒரு கணையால் உடன் பிளந்தான் உருமேறு ஒப்பான் – வில்லி:5 61/4
பல் மங்கலமும் உடன் வைகிய பண்பினாளை – வில்லி:5 94/1
ஆகாரம் அழகு எறிப்ப இருவரும் ஆங்கு உடன் இருந்தார் ஆவி போல்வார் – வில்லி:8 19/4
ஈந்த வானர பதாகை நட்டு ஈர் இரண்டு இவுளியும் உடன் பூட்டி – வில்லி:9 8/1
பிழைத்த கார் இருள் பிழம்பினை வளைந்து உடன் பிடித்து எரிப்பன போலும் – வில்லி:9 17/2
மழைத்த குஞ்சர முகம்-தொறும் புக்கு உடன் மயங்கிய பொறி மாலை – வில்லி:9 17/4
ஒருவன் இருவர் உதரத்தும் உடன் உற்பவித்த உற்பாதம் – வில்லி:10 35/1
கூற்று இசைக்கும் என உடன் வரும் கடிய கொடிய சேனையொடு குமரனும் – வில்லி:10 52/1
தொடர்ந்து உடன் வரவர சோலை எய்தினார் – வில்லி:11 90/4
உம்பரின் அமிழ்து என உடன் அருந்துவார் – வில்லி:11 91/4
துன்றிய புற இப சுவடு கண்டு உடன்
சென்றில வெகுண்டு இவன் சேனை யானையே – வில்லி:11 98/3,4
வண்டு ஆர் குழலும் உடன் குலைய மானம் குலைய மனம் குலைய – வில்லி:11 218/3
சிங்கமும் துதிக்கை மாவும் சேர்ந்து உடன் திரிய சூழல் – வில்லி:12 3/3
நிருபர் ஆனவர் யாவரும் நேர்ந்து உடன்
விரவு தானை விராடனும் சுற்றமும் – வில்லி:12 4/2,3
கரும் துறுகல் என கருதி பிடியும் கன்றும் களிற்று இனமும் உடன் உரிஞ்ச கறையான் ஏறி – வில்லி:12 41/1
கூந்தல் மா முகிலை குலைத்து உடன் முடிப்பார் குங்குமம் கொங்கை மேல் அணிவார் – வில்லி:12 62/1
தொட்டனன் ஓர் இரண்டு கணை அவை போய் மார்பும் தோளும் உடன் துளைத்தனவால் துளைத்தபோது – வில்லி:12 100/2
ஓதம் ஏழும் உடன் உண்டு உமிழுவோர் – வில்லி:13 36/4
அஞ்சன குன்று அன்னான் மேல் எறிந்து உடன் ஆர்த்த காலை – வில்லி:13 86/4
கொற்றவனும் கதை கொண்டு உடன் மண்டி – வில்லி:14 76/3
வெம்புற்ற பைம் கானினிடை மின்னும் இளையோரும் உடன் மேவவே – வில்லி:14 131/3
கொண்ட வெம் சின தீ கதுவி எண் திசையும் குலைகுலைந்து உடன் வெரூஉக்கொள்ள – வில்லி:15 11/2
மூண்டு அழல் பொறி கன்றிய மனத்தினர் மூவரும் உடன் முன்னி – வில்லி:16 3/2
பணி உடன் செய்வான் போல பரு மணல் ஏட்டில் கையால் – வில்லி:16 30/3
சேரு நாள் உடன் போய் திரிந்தனன் நின்-பால் சில பகல் வைகுமாறு எண்ணி – வில்லி:19 11/3
செருக்கும் உடன் விஞ்சியது செப்ப அரிது அம்மா – வில்லி:19 37/4
நிற்பரோ உடன் நேர் பொர மானவர் – வில்லி:21 99/2
முன் ஒற்றை இரு சங்கம் உடன் ஊத எதிர் சென்று முனை வெல்லும் மா – வில்லி:22 5/1
புருடன் இ பதி புகுந்த நாள் வந்து உடன் புகுந்து ஓர் – வில்லி:22 43/3
தவர் உடன் குனித்து அநேக சாயகம் தொடுத்த காலை – வில்லி:22 98/2
அ மைந்தனும் வீழ்ந்து உடன் வைகினன் ஆர்வம் மிக்கே – வில்லி:23 20/4
அன்னமும் கிரி மயில்களும் உடன் விளையாடு நல் வள நாட்டீர் – வில்லி:24 11/3
இரும் சமரம் தொலைத்த பிரான் இளைஞரையும் உடன் இருத்தி இயம்புவானே – வில்லி:27 4/4
ஒரு குலத்தில் பிறந்தார்கள் உடன் வாழும் வாழ்வினை போல் உறுதி உண்டோ – வில்லி:27 15/3
இரு நிலத்தில் உடன் வாழ்தல் எனக்கும் நினைவு என்று உரைத்தான் – வில்லி:27 40/2
ஒரு குலத்தினில் இரண்டு மன்னவர் உடன் பிறந்து உரிமை எய்தினால் – வில்லி:27 116/1
முதல் விழைந்து ஒருவன் உடன் இயைந்த பொருள் பற்றி இன்புற முயங்கினும் – வில்லி:27 126/1
தந்த தொழிலின் அரி சுமந்த தவிசினிடையே உடன் இருத்தி – வில்லி:27 228/3
ஒட்டி போர் பொரும் உத்தமோசாவும் வேல் உதாமனும் உடன் வந்தார் – வில்லி:28 3/3
பொடி படப்பட உடன் நடப்பன புகர் முக கரி நிகரமே – வில்லி:28 41/4
புவனதலம் முற்றும் உடன் வளைய ஓர் இமைப்பொழுதில் வருவன புற புணரியை – வில்லி:28 59/2
வாரே தொடங்கும் பணை குலமும் மணி காகளமும் உடன் முழங்க – வில்லி:31 3/3
வில்லும் தன் வில் நாணும் விறல் அம்பும் உடன் அற்று விடை கொள்ளவே – வில்லி:33 7/4
உச்சாசனம் சொல்லி நின்றான் அ அடல் மன்னர் உடன் ஓடவே – வில்லி:33 9/4
ஆடும்-தொறும் உடன் ஆடுவ அலகை குலம் ஒருசார் – வில்லி:33 19/4
ஆன இரதமும் மாவும் வலவனும் ஆழிகளும் உடன் அற்ற பின் – வில்லி:34 20/2
ஒத்துவர் வய புலிகள் என்ன உடன் ஓடி – வில்லி:37 18/2
உந்து உரக கேதனன் உரைப்ப முகில் ஏழும் உடன் ஊழி இறுதி பொழிவ போல் – வில்லி:38 21/3
பண்டே உள்ள ஓர் ஆழி தேரோடு ஒளித்து பரிகள் உடன்
கொண்டே அருக்கன் அவ்வளவில் குட-பால் முந்நீர் குளித்திட்டான் – வில்லி:39 34/3,4
தன் மைந்தனையும் உடன் ஏவினன் சர்ப்பகேது – வில்லி:41 81/4
நீர் போல் உடன் மொய்த்தார் வெருவுற்று ஓடிய நிருபர் – வில்லி:41 107/4
ஓர் இரண்டு வயவர் முனைந்து உடன் பொருதல் உலகியற்கை ஒருவன்-தன் மேல் – வில்லி:41 136/1
வந்த முனி மற்றும் உடன் வரு முனிவரோடும் – வில்லி:41 169/1
பரக்கும் வெண் திரை கடல் பார் எலாம் உடன்
புரக்க நின்றவன் சில புகழ்ந்து கூறுவான் – வில்லி:41 246/3,4
கடிகை முப்பதும் உடன் காக்க வல்லையேல் – வில்லி:41 247/2
தார்முகத்து அரசன் தம்பியோடு அணிந்த சாதுரங்கமும் உடன் உடைந்து – வில்லி:42 10/3
மா மணி கவசம் எங்கும் உடன் ஒன்றி ஒரு மால் வரை புயலின் நுண் துளி விழுந்த பரிசு – வில்லி:42 84/3
பின்னும் முன்னும் மொய்த்து உடன் வர போயினன் பெரியோன் – வில்லி:42 113/4
சூரன் மெய் துணை நோதகும்படி உடன் தொலைத்தான் – வில்லி:42 119/3
பேர் ஆழி அறிதுயிலும் பெருமிதமும் உடன் மறந்து பிறந்த மாயோன் – வில்லி:42 164/2
சென்று வீமனொடு கிட்டினான் விசை கொள் தேர் இரண்டும் உடன் முட்டவே – வில்லி:42 194/4
உள் செறி சினமும் வலிமையும் உயிரும் உடன் அழிந்து உம்பர் ஊர் புகுத – வில்லி:42 208/3
வாள் வலியால் அரிந்த பிரான் கையில் வில்லும் வாளியும் வாகனமும் உடன் மாற்றுவித்தான் – வில்லி:43 41/3
இகலி அளி முரல் இரு கவுளினும் உடன் இழியும் மத மழை குமிழிகள் எழஎழ – வில்லி:44 20/2
சுருத கீர்த்தியும் உடன் மலைந்து தொடங்கினார் ஒருபால் – வில்லி:44 46/2
நன் சேனை நாலும் உடன் சூழ நடக்கலுற்றான் – வில்லி:45 84/4
இரு சரம் துன்றி உயர் கொடி அறுத்திடவும் உடன் இரு சரம் சென்று தனி இரத மொட்டு இடறிடவும் – வில்லி:45 86/2
தோகை குழலும் துகிலும் உடன் தொட்டன என்று – வில்லி:45 159/2
தெரியல் வீரரும் தெரியல் வீரரும் உடன் செரு புரிந்தனர் அன்றே – வில்லி:45 188/4
வெவ் அம்புதம் ஏழும் உடன் பொழியும் வெள்ளம் புரை வெள்ளம் மிக சொரிய – வில்லி:45 215/2
தக வாளி இரண்டும் உடன் கதுவி தாழாது உயராது சமம் பெறவே – வில்லி:45 218/3
முன்னம் ஓர் அவுணன் செம் கை நீர் ஏற்று மூஉலகமும் உடன் கவர்ந்தோன் – வில்லி:45 241/4
இல்லாத வண்மை புனை வெயிலோன் மகற்கும் உடன் எண்ண தகும் திறலினான் – வில்லி:46 4/2
அனைத்து வரூதினிகளொடும் ஐவரும் ஆங்கு உடன் ஏக – வில்லி:46 161/2
நம்பி கேள் அரியோடு உடன் மேவிய நஞ்சு போலும் நரேசர் முன்னே உடல் – வில்லி:46 191/3

மேல்


உடன்பட்டான் (1)

ஏந்து அரா எழுதிய பொன் கொடியோன் சொல்லி இறைஞ்சுதலும் உடன்பட்டான் என் செய்வானே – வில்லி:45 29/4

மேல்


உடன்படுத்தினான் (1)

உய்வு அரிது என இசைந்து உடன்படுத்தினான் – வில்லி:1 50/4

மேல்


உடன்படுத்து (1)

உருகுகின்ற தாதை நீ உடன்படுத்து இருப்பதோ – வில்லி:11 183/2

மேல்


உடன்படும் (1)

உனை அளித்தவன் முனியும் என்று அஞ்சல் நீ உடன்படும் உணர்வால் நல் – வில்லி:2 34/1

மேல்


உடன்பிறந்தோன் (1)

என் உடன்பிறந்தோன் தன்னை யுதிட்டிரன் இளவல் கொன்றான் – வில்லி:36 20/1

மேல்


உடன்ற (9)

உற்று புறத்து பகை ஆடி உடன்ற எல்லாம் – வில்லி:2 53/1
உளைத்து எழுந்து முழையை விட்டு உடன்ற சிங்க ஏறு போல் – வில்லி:3 76/2
ஒன்று இரண்டு ஆகுமாறு உடன்ற மைந்தனை – வில்லி:4 15/2
உரங்கள் இட்டும் வளர் தோள்கள் இட்டும் எதிர் ஒத்தி மல் சமர் உடன்ற பின் – வில்லி:4 58/3
உருத்து வாய் மடித்து எழுந்து கோகு தட்டிட்டு ஊன்றிய தண்டு எதிர் ஓச்சி உடன்ற வேந்தர் – வில்லி:5 60/3
உரம் கொள் கூர் நெடும் படைகளால் உடன்ற மந்தேகர் – வில்லி:27 85/2
தன் மேல் வந்த தம்பியரில் தரியாது உடன்ற ஐவர்க்கு – வில்லி:32 27/3
ஒரு திறத்த வலீமுகங்கள் உறுக்கி ஓடி உடன்ற நாள் – வில்லி:41 37/3
உரு உரும் என்ன சீறி உடன்ற பின் உதயன் காதல் – வில்லி:45 42/1

மேல்


உடன்றபோது (1)

உந்தி மீள முடுகி அந்த முனிவனோடு உடன்றபோது
அந்தி வானம் ஒத்தது அம்ம அமர் புரிந்த ஆகவம் – வில்லி:43 7/3,4

மேல்


உடன்றமை (1)

தூர நின்றவர் இருவரும் உடன்றமை சுயோதனன் கண்ணுற்றான் – வில்லி:42 139/4

மேல்


உடன்றவர்-தம் (1)

ஒரு தேர் கொடு வீரன் உடன்றவர்-தம்
கரி தேர் பரி ஆள் அணி கையற முன் – வில்லி:13 64/1,2

மேல்


உடன்றனன் (1)

சிந்தை நொந்து உடன்றனன் சேனை மன்னனே – வில்லி:30 21/4

மேல்


உடன்றனையாமாகின் (1)

உரத்து வாள் அமர் உடற்றலோ பெரும் பிழை உடன்றனையாமாகின்
சரத்து வாய்-தொறும் சோரி கக்கிட விடும் தனஞ்சயன் தனு என்று – வில்லி:24 15/2,3

மேல்


உடன்றிடு (1)

ஒல்லையின் மோதி உடன்றிடு போழ்தில் – வில்லி:14 78/2

மேல்


உடன்றிடுதல் (1)

செரு உடன்றிடுதல் உன்னி ஏறினன் அமைந்து நின்றது ஒரு தேரின் மேல் – வில்லி:1 147/4

மேல்


உடன்றிலன் (1)

ஒரு வயின் பிறந்தோனாதலின் மகவானுடன் உடன்றிலன் உதாசனனே – வில்லி:9 40/4

மேல்


உடன்று (28)

ஊழி-வாய் உலகு அனைத்தையும் உருக்குமாறு உடன்று எழுந்தனன் என்ன – வில்லி:9 10/2
உருத்தது மிகவும் அண்டம் உடைந்திட உடன்று பொங்கி – வில்லி:13 97/1
ஓடுவாரும் அந்த ஓதை எதிர் உடன்று உறுக்கி மேல் – வில்லி:13 116/1
ஒன்று காலம் வந்தது இங்கு உருத்து நான் உடன்று உமை – வில்லி:13 123/3
எ காற்றும் உடன்று எழுந்த உகாந்த காலம் என சென்றான் இன வளைகள் எண் இல் கோடி – வில்லி:14 16/3
உரைதரு பாகரும் உடன்று கூவினார் – வில்லி:22 77/3
அம்பரத்தவர் உடன்று சீறினும் ஒர் அம்பிலே அழிவர் திண்ணம் யான் – வில்லி:27 135/1
மாசு இலா விறல் உத்தரன் திறல் மத்திராதிபனுடன் உடன்று
ஆசு இலா அடல் அப்பு மா மழை சிந்தினான் முகில் அஞ்சவே – வில்லி:29 39/3,4
ஒருபால் உடன்று பொர பொரவே உடைந்தது அரசன் பெரும் சேனை – வில்லி:32 29/4
அன்று பஞ்சவர்க்காகவே உடன்று அந்தணற்கு உடைந்து அஞ்சி ஓடினான் – வில்லி:35 3/2
ஒன்றுபட்ட சேனையோடு யாவரும் உடன்று போய் – வில்லி:38 11/3
கண் இணை நெருப்பு எழ உடன்று இனி நமக்கும் இது காலம் என மாலை புனையும் – வில்லி:38 24/2
ஒருத்தரையொருத்தர் வேறல் அரிது என உடன்று வேக – வில்லி:39 8/3
இங்கு இப்படி போர் உடன்று எழுந்த சகுனி இவன் கை எரிகணையால் – வில்லி:40 71/1
ஒத்துஒத்து முனையோடு முனை தத்தி விழுமாறு உடன்று ஏவினான் – வில்லி:40 89/2
என்னை வளைத்திட நென்னல் உடன்று வென்னிட்ட வில் ஆசிரியன் – வில்லி:41 18/1
உடன்று முனை – வில்லி:41 63/2
உரம் அறுத்தான் முதல் பொருத உதய தினகரன் மைந்தன் உடன்று சீறி – வில்லி:41 134/2
இரவியை கண்ட மின்மினி குலம் போல் ஈடு அழிந்திட உடன்று எங்கும் – வில்லி:42 11/3
ஊழியும் பெயர்கின்றது எனும்படி ஓதை விஞ்ச உடன்று சினம் கொடே – வில்லி:42 125/4
பூசலின்-கண் உடன்று கழன்றவர் போர் தொடங்க நினைந்து புகுந்தனர் – வில்லி:42 127/3
பனித்த தேரொடும் போர் உடன்று எழுதரும் பரிதியின் விரைந்து எய்தி – வில்லி:42 134/3
ஒற்றை நெடும் திகிரி இனன் மறைவதன் முன் ஐவரையும் உடன்று மோதி – வில்லி:42 173/1
ஒருவர் ஒருவரை அறியாவண்ணம் இவன் ஒருவனுமே உடன்று சீறி – வில்லி:42 176/3
செம் கையில் சிலையும் கோலி தீ விழித்து உடன்று சேர்ந்தார் – வில்லி:44 12/4
ஓர் அணியாக கூடி உடன்று எதிர் நடந்தது அன்றே – வில்லி:44 19/4
ஒப்பு அரும் பெரும் சாதுரங்கத்துடன் உடன்று உயிர் மாய்ந்தாரே – வில்லி:45 179/4
உருத்து அமரின் உடன்று உம்பர் ஊர் புகுந்தான் வாள் அரவம் உயர்த்தோன் என்று – வில்லி:46 241/2

மேல்


உடனே (12)

பொற்பனைத்தரு ஒர் ஏழும் ஏழும் உடனே கவர்ந்து கழல் போற்றியே – வில்லி:10 64/4
பூகம்பம் பிறந்து உடுவும் அரும் பகலே விழுந்து உடனே பொய்கை வாடி – வில்லி:11 258/2
இருவரும் ஏவிய வாளி உடனே பட்டு உடல் உருவி ஏனம் வீழ – வில்லி:12 91/1
உற்று எதிர் மூன்று கோடி அசுரரும் உடனே சேர – வில்லி:13 155/3
படை வெயில் எறிக்க அணி முடியுடன் மணி பணிகள் பல வெயில் எறிக்க உடனே
இடையிடை எடுத்த கொடி நிரை இருள் எறிக்க எழு துகள் இருள் எறிக்க எழு பார் – வில்லி:28 61/2,3
உழை முதல் எழுப்புவன இசைப்படும் இசை கருவி உழை உழை அதிர்த்த உடனே
எழு கடல் கொதித்தது என எழு புவி மறித்தது என எழு முகில் இடித்தது எனவே – வில்லி:28 62/3,4
நேர் அன்று அவை-கண் உரைசெய்த வாய்மை நிறைவேறும் நாளை உடனே – வில்லி:37 7/4
உடனே வந்து பொரு நிருபர் ஒருவர்க்கொருவர் உதிட்டிரன் கை – வில்லி:40 73/1
உருத்து இன்று அரசர் ஐவரையும் உடனே கொல்வன் என எண்ணி – வில்லி:45 136/1
ஊமன்-தனை போல் அவன் நிற்க உடனே இளையோர் ஒன்பதின்மர் – வில்லி:45 140/2
வெற்றி விலோதனமும் வெம் சாபமும் உடனே
அற்று விழ எய்தான் அவன் ஆண்மைக்கு ஆர் எதிரே – வில்லி:45 172/3,4
ஒன்றொடு ஒன்று துணி பட்டிட ஒடிக்கும் உடனே
ஒன்றொடு ஒன்று இறகு கௌவும் எதிர் ஓடு கணையே – வில்லி:45 195/3,4

மேல்


உடாமல் (1)

விரி துகில் வேறு உடாமல் விரை கமழ் தூ நீர் ஆடி – வில்லி:10 74/1

மேல்


உடு (7)

உடு ஏய் நித்தில தொடையும் ஊடு உறு மண்டப தடமும் ஒழுகி நீண்ட – வில்லி:8 14/3
உடு முகத்து இன்மை வானம் ஒளி அற இருண்ட கங்குல் – வில்லி:21 61/3
முடி நிலத்தினுக்கு உடு பதத்தினும் முடிவு இல்லை – வில்லி:27 58/2
உகள் வரி கயல் இனமும் ஒத்தன உடு குலத்துடன் ஒளிர் பெரும் – வில்லி:28 46/3
உடு நிகரம் ஒக்கும் உருள் உருளைகள் அருக்கனுடன் உடுபதியை ஒக்கும் மகுடம் – வில்லி:28 58/2
கதித்து நெடும் கை வீசி உடு கணத்தை முகந்து வாருவன – வில்லி:40 18/2
நுணி நிறுத்தி சகுனி முதலானோர் தம்மை நுவல் அரு நாள் உடு கோளின் நடுவண் வான – வில்லி:45 32/3

மேல்


உடுக்களும் (1)

உடுக்களும் நாளும் கோளும் உள்ளமும் உடலும் சேர – வில்லி:6 33/3

மேல்


உடுத்த (6)

இன்னணம் வளரும் காலை எறி கடல் உடுத்த அல்குல் – வில்லி:2 110/1
வான் மதில் உடுத்த பொன் நகர்க்கு இறைவன் மதலை நின் வள நகர் காண்பான் – வில்லி:10 19/3
உடுத்த துகில் உணர்வில்லான் உரிந்திடவும் மாளாமல் ஒன்றுக்கொன்று ஆங்கு – வில்லி:11 248/1
கூற்றினை உதைத்த பாதமும் உடுத்த குஞ்சரத்து உரிவையும் அணிந்த – வில்லி:12 65/1
நீர் ஒரு கரத்தில் வீழும் முன் தரங்க நீல் நிற மகர நீர் உடுத்த
பார் ஒரு கணத்தில் அளவிடும் கமல பாதனார் நாதனார் நமக்கே – வில்லி:45 1/3,4
தாண்டிய தரங்க கரும் கடல் உடுத்த தரணியில் தளர்ந்தவர் தமக்கு – வில்லி:45 238/1

மேல்


உடுத்தாள் (1)

உய்க்கும் பரு மணி நீலித உடை ஆடை உடுத்தாள்
மெய்க்கும் தவ வய வாளி கொள் விசயன்னுழை வந்தாள் – வில்லி:12 157/3,4

மேல்


உடுத்து (1)

நலமாக மன்றற்கு உடுத்து என்ன நவிலலாமே – வில்லி:36 36/4

மேல்


உடுத்துதற்கு (1)

உத்தரை வண்டல் பாவைக்கு உடுத்துதற்கு என்று கொய்தான் – வில்லி:22 101/3

மேல்


உடுப்பார் (1)

ஏந்து பேர் அல்குல் கலை நெகிழ்த்து உடுப்பார் இட்ட உத்தரியம் மாற்றிடுவார் – வில்லி:12 62/2

மேல்


உடுபதியும் (1)

படிவாய் உடுபதியும் தினபதியும் பொருது எனவே – வில்லி:33 17/1

மேல்


உடுபதியை (1)

உடு நிகரம் ஒக்கும் உருள் உருளைகள் அருக்கனுடன் உடுபதியை ஒக்கும் மகுடம் – வில்லி:28 58/2

மேல்


உடுவின் (1)

உதிர்த்தன அண்டகோளம் உற ஒலித்து உடுவின் குழாம் முழுதும் – வில்லி:40 17/2

மேல்


உடுவும் (1)

பூகம்பம் பிறந்து உடுவும் அரும் பகலே விழுந்து உடனே பொய்கை வாடி – வில்லி:11 258/2

மேல்


உடுவை (1)

கிழியும்வகை எற்றி மிசை ஒளிறு நவரத்ன கண கிரண உடுவை கவர்வ போர் – வில்லி:28 57/2

மேல்


உடை (12)

உய்க்கும் பரு மணி நீலித உடை ஆடை உடுத்தாள் – வில்லி:12 157/3
போற்று இசை மாலை என்னும் பொற்பு உடை அணங்கு வைக – வில்லி:27 161/2
ஒரு பத்தொடு உறழ் ஒருபது உறழ் பத்தொடு உறழ் ஒருபது உடை எட்டு நிருபர் உயிர் நீ – வில்லி:40 56/1
ஓர் இரு நால் உடை ஐ_இரு பூமியில் உள்ள பதாதியுடன் – வில்லி:41 6/2
துரகதம் பிணித்து அணி கொள் இரதம் மிசை துவசமும் தொடுத்து அடல் உடை வலவனை – வில்லி:41 119/2
கட்செவி எழுதும் கொடி உடை கொடியோன் கன்னனை கடைக்கணித்தருளி – வில்லி:42 208/1
இழியும் அளவையின் வினை உடை வலவன் ஓர் இரதம் விரைவொடு கொடுவர விரி கதிர் – வில்லி:44 30/1
அகல் உததி உடை ஆடை அவனி முற்றும் அவனது இனி என ஆர்த்தது அரசன் சேனை – வில்லி:45 30/4
வில் எடுத்தனர் வலி உடை நிலையினர் வீக்கு நாண் விரல்களின் தெறித்து – வில்லி:46 25/1
எய்த அம்புகள் இருவர் மெய்யினும் படாது இடையிடை எஃகு உடை தலைகள் – வில்லி:46 26/1
முரண் உடை சுயோதனன் முதுகுதந்த பின் – வில்லி:46 64/2
நாமம் ஆயிரம் உடை கடவுளுக்கு இளைய ஞாயிறோடு உவமை பெற்று ஒளிர் நிறத்தவனும் – வில்லி:46 66/3

மேல்


உடைக்க (1)

ஊறுபட வெம் கதை கொடு அன்று அவன் உடைக்க
சேறு படும் மூளைகள் தெறித்தன சிரத்தால் – வில்லி:37 26/3,4

மேல்


உடைக்கவே (1)

உனக்கு வாழ்வு இனி என-கொல் ஆம் என உதைத்து மௌலியை உடைக்கவே
சினத்து அலாயுதன் நிறத்த வாள் விழி சிவக்க வாய்மை சில செப்புவான் – வில்லி:46 190/3,4

மேல்


உடைக்கும் (1)

இரு பணை மருப்பினாலும் அவரவர் எதிரெதிர் உடைக்கும் நேமி இரதமும் – வில்லி:40 53/2

மேல்


உடைகின்றமை (1)

உடைகின்றமை கண்டு உரக துவசன் – வில்லி:32 17/1

மேல்


உடைத்தலால் (1)

தண்டு கொண்டு வியூகமாகிய சக்கரத்தை உடைத்தலால்
விண்டு கொண்டு முருக்கும் மாருதி மீள வந்தனனாம் என – வில்லி:41 38/2,3

மேல்


உடைத்தலின் (1)

உந்தி வாள் உரகர் சூடிகா மகுட கோடிகள் உடைத்தலின் உடைந்து – வில்லி:9 27/2

மேல்


உடைத்தனன் (1)

உடைத்தனன் ஒரு கையால் ஒரு கை பற்றியே – வில்லி:21 77/4

மேல்


உடைத்தனையே (1)

சென்றனையே இமை பொழுதில் திகிரியையும் உடைத்தனையே தெவ்வர் ஓட – வில்லி:41 140/2

மேல்


உடைத்து (1)

வானவர் முதல்வன் சென்னி வரி வளை உடைத்து மீண்டோன் – வில்லி:45 107/4

மேல்


உடைதந்து (1)

உளம் நொந்து நாண உருளும் இரதமும் உடைதந்து போரும் ஒழியும்வகை சில – வில்லி:44 80/2

மேல்


உடைதர (1)

மினல் பரந்து எழ திசைகளின் முடிவு உற வெடி கொடு அண்டபித்தியும் உடைதர எழ – வில்லி:41 121/3

மேல்


உடைதல் (1)

காவலர் உடைதல் கண்டு கன்னனை அரசன் பார்த்து – வில்லி:41 100/1

மேல்


உடைந்த (5)

உடைந்த தடம் தேர் உருள்கள் உகு குருதி புனல்-தோறும் உம்பர் வானில் – வில்லி:29 70/1
ஈர மா மதிக்கு உடைந்த இருள்-கொல் என்ன ஏகினான் – வில்லி:30 10/3
நீர்முகத்து உடைந்த குரம்பு என துரோணன் நின்றுழி சென்று அடைந்தனவே – வில்லி:42 10/4
மேவ அரும் சமரில் முன்னம் வென்கொடுத்து உடைந்த வேந்தர் – வில்லி:42 155/3
ஓட்டம் இல் தானையான் கை வேலினால் உடைந்த மாற்றம் – வில்லி:44 86/3

மேல்


உடைந்தது (4)

ஒருபால் உடன்று பொர பொரவே உடைந்தது அரசன் பெரும் சேனை – வில்லி:32 29/4
ஒன்று நூறு சின்னமா உடைந்தது ஓர் ஒர் உடலமே – வில்லி:40 30/4
தந்தி வாசி தேர்களோடு உடைந்தது எண் இல் தானையே – வில்லி:40 42/4
ஆயு நூல் முனிக்கு உடைந்தது அன்பு மிக்க தந்தையும் – வில்லி:43 11/3

மேல்


உடைந்ததும் (1)

யூக சாலங்கள் உடைந்ததும் கண்டான் உருத்து எழுந்து உள்ளமும் கொதித்தான் – வில்லி:9 44/2

மேல்


உடைந்தவர் (1)

ஆகவத்தில் உடைந்தவர் அடங்க முனையாய் எதிர்த்து ஒரு முகம்பட நெருங்கி மிக – வில்லி:42 86/2

மேல்


உடைந்தவர்களும் (1)

வேறுபட்டு அமர் உடைந்தவர்களும் திருகி மேலிட சகுனியும் தினகரன் சுதனும் – வில்லி:42 77/2

மேல்


உடைந்தவாறும் (1)

சக்கரம் பிளந்தவாறும் தரியலர் உடைந்தவாறும்
துக்கரம் ஆன கொன்றை தொடையலால் வளைத்தவாறும் – வில்லி:41 161/1,2

மேல்


உடைந்தன (2)

ஓடி முட்டலின் தேர்கள் உடைந்தன
நாடி முட்டலின் நாகங்கள் வீழ்ந்தன – வில்லி:29 30/1,2
நா தெறித்தன துரங்கமம் நெடும் சிலைகள் நாணி அற்றன உடைந்தன தடம் திகிரி – வில்லி:42 81/1

மேல்


உடைந்தனர் (2)

வீமன் மேல் வரவர உடைந்தனர் மேவலார்கள் வலம்புரி – வில்லி:29 42/2
கால் விடு தாரை எழும் சருகு என்ன உடைந்தனர் கையறவே – வில்லி:41 9/4

மேல்


உடைந்தனன் (1)

தந்திரநாதன் உடைந்தனன் என்று இரு தானையின் மன்னவரும் – வில்லி:41 15/3

மேல்


உடைந்தார் (1)

வெண்ணெய் ஒத்து உடைந்தார் விறல் வீமனால் – வில்லி:5 104/4

மேல்


உடைந்தான் (1)

ஒற்றை அன்றில் போல் மெய் மெலிந்து உள்ளமும் உடைந்தான் – வில்லி:7 62/4

மேல்


உடைந்திட (2)

உருத்தது மிகவும் அண்டம் உடைந்திட உடன்று பொங்கி – வில்லி:13 97/1
பொங்கு ஓதையும் அண்டம் உடைந்திட அ புறம் உற்று அகலாது செவிப்பட மற்று – வில்லி:45 211/3

மேல்


உடைந்திடு (1)

தாமன் மேல் வரவர உடைந்திடு தமம் எனும்படி தண்டுடன் – வில்லி:29 42/1

மேல்


உடைந்து (19)

உந்தி வாள் உரகர் சூடிகா மகுட கோடிகள் உடைத்தலின் உடைந்து
சிந்தி மீது எழுந்த மணிகளும் அனலின் சிகைகளில் தெறித்து எழு பொறியும் – வில்லி:9 27/2,3
நோய் என அசுரர்க்கு உடைந்து பொன் காவில் நுழை தரும் நூறு மா மகத்தோன் – வில்லி:10 21/3
உடைந்து உகு கட கரி மதமும் உன்னியே – வில்லி:11 90/2
போர் உடைந்து ஓடுதல் போதுமோ நறும் – வில்லி:22 82/3
வன் திறல் உரககேது வலி அழிந்து உடைந்து போக – வில்லி:22 119/2
உடலில் தசை யாவும் உடைந்து நெடும் – வில்லி:32 8/1
செரு துப்பு உடைந்து ஓடிவரு தம்பியர் கண்டு செற்றத்துடன் – வில்லி:33 10/1
அன்று பஞ்சவர்க்காகவே உடன்று அந்தணற்கு உடைந்து அஞ்சி ஓடினான் – வில்லி:35 3/2
முன் போர் உடைந்து தனது இல் அடைந்த முடிமன்னன் முன்னை இரவில் – வில்லி:37 2/1
மலருகின்ற வார் பனிக்கு உடைந்து சால மாழ்கி நீடு – வில்லி:38 12/3
ஓர் உதவி இன்றி முடியோடு அவர் சிரங்களும் உடைந்து முதுகிட்டு உடையவே – வில்லி:38 19/3
கூறு தேர் உதிட்டிரன் குனித்த விற்கு உடைந்து பல் – வில்லி:40 43/3
வில் முரிந்து உள்ளம்-தானும் மிக முரிந்து உடைந்து மீண்டான் – வில்லி:41 101/4
தார்முகத்து அரசன் தம்பியோடு அணிந்த சாதுரங்கமும் உடன் உடைந்து
நீர்முகத்து உடைந்த குரம்பு என துரோணன் நின்றுழி சென்று அடைந்தனவே – வில்லி:42 10/3,4
ஒப்பாய் உளம் வெருவு எய்தி உடைந்து ஓடிய வீரர் – வில்லி:42 56/2
ஏனை மன்னவர்-தமக்கு உடைந்து முதுகிட்டு மன்னன் அருகு எய்தினார் – வில்லி:42 192/4
அனைவரும் ஒருவர் போல் உடைந்து அவனி ஆளுடை அரசனோடு அமரில் – வில்லி:42 219/1
ஒரு படை கை கொளாமல் ஒன்னலர் உடைந்து போனார் – வில்லி:44 89/4
ஊற்று எழும் மதங்கள் ஏழும் ஒழுகி மண் உடைந்து தாழும் – வில்லி:45 116/3

மேல்


உடைந்துபோய் (1)

உற்ற தம்பியர் மாய்தல் கண்டு உள் உடைந்துபோய் உரனுடை – வில்லி:36 7/3

மேல்


உடைந்துஉடைந்து (1)

உடைந்துஉடைந்து சேனை மன்னன் வருதல் கண்டு உருத்து வான் – வில்லி:30 11/1

மேல்


உடைந்தே (1)

சென்றன உடைந்தே – வில்லி:41 77/4

மேல்


உடைப்பதற்கு (1)

சங்கலார் இடை வளைத்த சக்கரத்தை உடைப்பதற்கு தமியேன் எய்தி – வில்லி:41 142/1

மேல்


உடைப்பது (1)

முளை எயிற்று இள நிலவு எழ அகல் வெளி முகடு உடைப்பது ஓர் நகை செய்து கடவினன் – வில்லி:41 85/3

மேல்


உடைப்பன (1)

குன்றம் உடைப்பன பைம் பொன் உர கிரி கொண்டு திரிப்பனவால் – வில்லி:27 200/3

மேல்


உடைபட (1)

ஒரு கையினாலே சுழற்றி வான் முகடு உடைபட மேலே கிளப்பி நீள் கதை – வில்லி:46 170/1

மேல்


உடைமை (2)

உருவு கொண்டனள் தனது உடைமை தோன்றவே – வில்லி:1 41/4
மெய் கனிவு உடைமை தோன்ற விளம்பினாள் வீசு தென்றல் – வில்லி:18 2/3

மேல்


உடைமையாலும் (1)

ஒன்றிய துரோணன் அருளாலும் வலியாலும் முயல் உணர்வு உடைமையாலும் முதலே – வில்லி:3 47/3

மேல்


உடைய (31)

உறையும் வள மனை உடைய மடவரல் உருகு பிரதை-தன் உயிரனாள் – வில்லி:4 36/2
உலா வரும் தனது தாதை ஒத்த வலி உடைய காளை கழல் உதையினால் – வில்லி:4 59/1
மாறு பட்டுழி அ பற்குனன் கணையால் மழுக்களும் சூலமும் உடைய
நீறுபட்டு உடலில் நீற்றுடன் படிய நெடும் கொடி ஊர்தி ஏறுகளும் – வில்லி:9 47/1,2
தென்றல் அம் சோலை சூழும் சேதி நாடு உடைய கோவே – வில்லி:10 126/4
சொல்லிடை நஞ்சு கக்கும் துன் மதி உடைய தம்பி – வில்லி:11 7/1
செந்நெலின் வாளை பாயும் செல்வ நாடு உடைய கோமான் – வில்லி:11 12/2
குரு மரபு உடைய வேந்தன் கொடியன் ஓ கொடியன் என்பார் – வில்லி:11 190/1
சென்றனன் என்ப மன்னோ செழு நிலம் உடைய கோமான் – வில்லி:11 281/4
கட்டழகு உடைய வீரன் மகேந்திர கணையால் வீக்க – வில்லி:13 80/2
பொறை அறிவு நிறை தருமம் உடைய வாய்மை போர் வேந்தே அஞ்சல் என புகழ்ந்து வாழ்த்தி – வில்லி:14 3/3
விலங்கினொடு புள் இனமும் உடைய தாக்கி மெய் நடுங்கி தடுமாறி வெம்பி உள்ளம் – வில்லி:14 17/3
கோண் உடைய மா முனி வனம் குறுகி அன்னான் – வில்லி:15 25/2
வளை தழும்பு அகலா மரகத மலை போல் வடிவு அழகு உடைய எம் மாயோன் – வில்லி:18 23/2
தராதலம் முழுதும் உடைய கோமகனும் தம்பியர் நால்வரும் திருவும் – வில்லி:19 7/1
சூரமும் செற்றமும் உடைய தோன்றலே – வில்லி:21 78/4
இலங்கு நேமி ஒன்று உடைய தேர் என்னலாம் தேர் மேல் – வில்லி:22 33/2
மீளிமை உடைய அ வீரன் மீது எழும் – வில்லி:22 85/3
கல்வி செய் கலை திறன் வனப்பு உடைய காளாய் – வில்லி:23 15/2
உரக துவசன் பெரும் சேனை ஒருசார் உடைய ஒரு சாரில் – வில்லி:37 29/2
சருகு ஒத்து அனில குமரன் கை தண்டால் உடைய கண் சிவந்து – வில்லி:37 29/3
வெம் புய விசால வடமேரு ஒர் இரண்டு உடைய வீடுமனை நீடு முனைவாய் – வில்லி:38 17/1
செரு முனை சராசனமும் உடைய இருவோரும் நனி சீறி அமர் செய்த பொழுதே – வில்லி:38 23/4
வெம் புய விசால வடமேரு ஒர் இரண்டு உடைய வீடுமனை நீடு முனைவாய் – வில்லி:38 28/1
நிகர் அல இதற்கு நாமம் உரைசெயின் நிலை உடைய சுப்ரதீகம் இதன் வலி – வில்லி:40 52/2
வரை ஒத்த களிறு உடைய பகதத்தன் உயிர் கவர வருகிற்றி நொடியில் எனவே – வில்லி:40 56/4
புயம் உடைய தண்ட வீமன் உறில் இரு பொருநரையும் இன்று பூசல் பொர அரிது – வில்லி:41 47/2
சொரிகின்ற சோரி உடைய மகிபதி சுளிவு இன்றி மீள ஒரு கை நொடியினில் – வில்லி:44 77/2
ஒளி விஞ்சு தேரும் உடைய படைகளும் உடையுண்டு நீயும் உறுதி தவறினை – வில்லி:44 81/3
ஊரும் நேமி இரதத்து வயிர் அச்சு உடைய ஓடு வாசி தலை அற்று இரு நிலத்து உருள – வில்லி:46 71/2
முடி மிசை தனது உடைய சிகாமணி முனி_மகற்கு இனிது அருள் செய்து மீளவே – வில்லி:46 203/4
புகல் அரும் பதினெண் பூமி முற்று உடைய பூபதிகளும் அவர் படைத்த – வில்லி:46 220/1

மேல்


உடையது (7)

மு சிரம் உடையது மூ_இரு திரள் தோள் – வில்லி:13 136/1
தாள் இரண்டு உடையது ஒரு கரும் குன்றம் சரிப்ப போல் அகண்டமும் சரிப்பான் – வில்லி:15 5/2
சய சக்ரதரனை இவன் வழிபட்ட பொழுது தரு தழல் உக்ரம் உடையது ஒரு வேல் – வில்லி:40 63/2
நாலின் நால் முழம் உடையது கன்னன் மேல் எறிந்தனன் நகை செய்தான் – வில்லி:42 138/4
உரத்தினில் மு சுழி உடையது தாள் வலி கல்தூண் ஒப்பு என்று உரை செய்யும் – வில்லி:44 9/1
சேண் உயர் போதர எழு முழம் உடையது தெவ்வர் அஞ்சும் அ வேழம் – வில்லி:44 10/4
இகலுடை வெம் பகு வாய்கள் ஐந்து உடையது ஒர் எழில் கொளும் புயங்கனை ஏவ என்று உசவியே – வில்லி:45 221/4

மேல்


உடையர் (4)

குலம் மிக உடையர் எழில் மிக உடையர் குறைவு இல் செல்வமும் மிக உடையர் – வில்லி:18 19/1
குலம் மிக உடையர் எழில் மிக உடையர் குறைவு இல் செல்வமும் மிக உடையர் – வில்லி:18 19/1
குலம் மிக உடையர் எழில் மிக உடையர் குறைவு இல் செல்வமும் மிக உடையர்
நலம் மிக உடையர் என்னினும் கல்வி ஞானம் அற்பமும் இலாதவரை – வில்லி:18 19/1,2
நலம் மிக உடையர் என்னினும் கல்வி ஞானம் அற்பமும் இலாதவரை – வில்லி:18 19/2

மேல்


உடையவர் (2)

போலும் என ஒளிர் மேனி உடையவர் போர்வை உரி அதள் போலுமே – வில்லி:34 26/4
எறியும் முரசமும் எரி விழி உரகமும் எழுது கொடி உடையவர் இரு படையினும் – வில்லி:44 25/1

மேல்


உடையவர்க்கு (2)

பொறை உடையவர்க்கு அலது புகழ் புனைதல் உண்டோ – வில்லி:23 10/2
காரியம் புகல்வது புவி ஆட்சியில் கருத்து உடையவர்க்கு அன்றோ – வில்லி:45 182/2

மேல்


உடையவள் (1)

இளைத்திடும் கவின் மெய் உடையவள் மனை எய்தலும் இவனை கண்டு – வில்லி:2 14/2

மேல்


உடையவற்கோ (1)

ஆட்டு அரவம் உடையவற்கோ அழிவு வருவது போரில் – வில்லி:46 151/2

மேல்


உடையவன் (7)

சுருதி வேள்வி நூறு உடையவன் சிறகு அற துணித்த வாய்-தொறும் பொங்கி – வில்லி:9 14/3
உருட்டிய கவறு நேமி உடையவன் அருளினாலே – வில்லி:11 280/1
பொன்னாடு உடையவன் மைந்தன் வியப்போடு புகழ்ந்தான் – வில்லி:12 151/4
திசை எலாம் முகம் உடையவன் நிகர் தவ செல்வனும் சென்றான் வெவ் – வில்லி:16 11/3
உம்மின் செல்வம் உடையவன் போல் உரைத்தான் அதனால் உயர்ந்தோர்கள் – வில்லி:17 15/3
ஞாலம் முற்றும் உடையவன் மொழிந்திட நகைத்து வண் துவரை நாதனும் – வில்லி:27 123/1
கொடியும் உடையவன் எலுவலும் முரசு உயர் கொடியில் எழுதிய குருபதி இளவலும் – வில்லி:44 28/2

மேல்


உடையவனுமே (1)

கல் எடுத்து எதிர் மலைந்த வாலியும் மணி கழுத்து உடையவனுமே அனையார் – வில்லி:46 25/4

மேல்


உடையவனை (1)

ஆறு உடையவனை அஞ்ச அரும் சமர் உடற்றினானே – வில்லி:45 109/4

மேல்


உடையவும் (1)

உறவும் அஞ்சங்கள் முடி உருளை அற்று இரதம் நடு உடையவும் துங்க வரி சிலை குணத்துடன் அறவும் – வில்லி:45 90/2

மேல்


உடையவே (2)

ஓர் உதவி இன்றி முடியோடு அவர் சிரங்களும் உடைந்து முதுகிட்டு உடையவே
மாருத சகாயன் என மாருதன் என கடவுள் மாருத சுதன் கடுகினான் – வில்லி:38 19/3,4
உளை வய பரி இரதமும் இரதமும் உரனொடு ஒத்தின உருள்களும் உடையவே – வில்லி:41 85/4

மேல்


உடையன் (6)

பொருள் இல் உரைகளும் உடையன் முழுது உடல் புலவு கமழ்தரு பொறியினன் – வில்லி:4 38/2
மை கோது இல் கலை உடையன் மதி உடையன் பொறை உடையன் வரிசையாக – வில்லி:11 242/1
மை கோது இல் கலை உடையன் மதி உடையன் பொறை உடையன் வரிசையாக – வில்லி:11 242/1
மை கோது இல் கலை உடையன் மதி உடையன் பொறை உடையன் வரிசையாக – வில்லி:11 242/1
மரவுரி உடையன் சென்னி வகுத்த செம் சடையன் தூணி – வில்லி:12 29/1
உன்னினும் தோள் உரன் உடையன் மதியாமல் இப்படி நீ உரைக்கலாமோ – வில்லி:41 235/3

மேல்


உடையன (4)

அகலம் உடையன முதுகு இரு புடையினும் அணியும் மணி கணகண என அதிர்தரு – வில்லி:44 20/3
ககன முகில் என உயர் வடிவு உடையன கதியின் விததியின் முடுகின கரிகளே – வில்லி:44 20/4
முறையின் நறை கமழ் தொடைபடு மலர்களும் முடுகும் இடனுடை முழைகளும் உடையன
இறகர் கொடு பல மலை திரிவன என இகலி இசை பெற நடவின இரதமே – வில்லி:44 21/3,4
அசைவு இல் தொடை அடி கசை குசை உரம் நினைவு அறியும் உணர்வின வளமையும் உடையன
வசை இல் சுழியன பழுது அறு வடிவின வருணம் மொழி குரல் மன வலி மிகுவன – வில்லி:44 27/1,2

மேல்


உடையனல்லன் (1)

அன்புதான் உடையனல்லன் என் பகை-தனக்கும் உற்ற பகை அல்லனோ – வில்லி:27 125/4

மேல்


உடையா (1)

அதிர்ந்தார் சிறு நாண் பேர் ஒலியால் உடையா அல்ல அகிலாண்டம் – வில்லி:32 23/2

மேல்


உடையாய் (6)

அகன்ற மெய்ம்மை உடையாய் அறிதி என்றேன் என்று – வில்லி:3 44/3
நலத்து பொய்யே மெய் போல நடிக்கும் செவ்வி நலன் உடையாய்
குலத்தில் பிறந்தாய் ஆம் ஆகில் கூசாது என் பின் போதுக என – வில்லி:11 215/2,3
ஞானமே ஆன திருவடிவு உடையாய் ஞாலம் உள்ளளவும் நிற்றலினால் – வில்லி:18 18/3
உள பொலிவு உடையாய் இன்றே உற்று அவன் கேண்-மின் என்றான் – வில்லி:28 25/4
நடு உரைக்கும் நல் நா உடையாய் உனை – வில்லி:42 144/3
நேர் செலுத்தும் தனி செங்கோல் உடையாய் யாது நினைவு உனக்கு என்று அவன் வினவ நிருபன்-தானும் – வில்லி:45 25/1

மேல்


உடையார் (4)

கங்கை நீர் தவழ் கழனி சூழ் பழன நாடு உடையார் – வில்லி:3 119/4
நின் போல் மரபு உடையார் இரு நில மன்னரில் உண்டோ – வில்லி:12 162/1
இ திறம் உடையார் வேலை சூழ் உலகின் இல்லை என்று இனிது உரைத்தருளி – வில்லி:19 19/2
தகல் உடையார் மொழி போல தரணியூடு தப்பாமல் குளித்தது அவன்-தானும் வீழ்ந்தான் – வில்லி:45 252/4

மேல்


உடையாள் (2)

நனை மென் குழல் மலர் மங்கையும் நாணும் நலம் உடையாள்
தனி கங்குலினிடை சென்று உயர் தன் கோயில் புகுந்தாள் – வில்லி:12 163/2,3
அ தகவு உடையாள் மகிழ்வுற கலனும் ஆடையும் வேண்டுவ வழங்கி – வில்லி:19 19/3

மேல்


உடையான் (18)

செய் மகிழ் பழன குருநிலம் உடையான் திருமனை விரைவுடன் சேர்ந்தான் – வில்லி:1 106/4
மேகலை நெடும் கடல் வளைந்த தரணி-கண் ஒரு வில்லி என வின்மை உடையான்
மா கலை நிறைந்து குரு தக்கிணை வலக்கையினில் வல் விரல் வழங்கியுளனால் – வில்லி:3 49/3,4
மறுகில் பணிலம் தவழ் பழன வள நாடு உடையான் எதிர் வணங்கி – வில்லி:3 83/1
முறையோ என்று என்று அவனிதலம் முழுதும் உடையான் முடி தேவி – வில்லி:11 237/1
பேர் ஆயிரம் உடையான் மகன் எதிர் கொண்டு இவை பேசும் – வில்லி:12 158/4
இந்த வனம்-தனக்கு எமை ஆள் உடையான் குன்றம் ஈர் ஐம்பது யோசனை என்று எடுத்து காட்டி – வில்லி:14 10/2
திகைத்து நின்றனன் மறமையும் திறமையும் உடையான் – வில்லி:14 24/4
ஏறு உடையான் முதல் யாவர்கள் எனினும் – வில்லி:14 71/3
பாளை-வாய் அளி முரன்று எழும் பழன நாடு உடையான்
நாளை வாழ்வு அவர்க்கு அளித்திலனெனில் எதிர் நடந்து – வில்லி:27 92/2,3
ஓர் அம்பின் உளைந்து ஏழ் உலகு உடையான் அலமரவே – வில்லி:33 13/1
வாசி உடையான் விசயன் வாளியின் மடிந்தார் – வில்லி:37 28/4
பண்ணும் பரிமான் தேர் உடையான் படை தேர் மன்னர் பலர் சூழ – வில்லி:37 37/1
அ ஆடு அரவு உடையான் அழி ஆயோதனம் அந்தி – வில்லி:42 49/3
பழுது அறும்படி தெளிஞர் ஏறிய பலகை ஒன்று உடையான்
வழுதியும் தனி மதி நெடும் குடை மன்னன் மாதுலனும் – வில்லி:44 41/2,3
குரவர் சொற்கள் மறுத்து வன்பொடு கொண்ட பார் உடையான்
அரவு உயர்த்தவனுக்கு அனந்தரம் ஆன தம்பியுடன் – வில்லி:44 42/1,2
தேர் ஆண்மையும் வில் ஆண்மையும் உடையான் எதிர் செல்ல – வில்லி:44 64/2
வஞ்சி மதுரை புகார் உடையான் வட மண்டலிகர் திறை வாரிய நேரியன் – வில்லி:45 67/1
தம்பியா உடையான் அவனோடு எதிர் சந்தியா வெகுளா விழி தீ எழ – வில்லி:46 191/2

மேல்


உடையானும் (1)

ஓவியது எங்கணும் வெம் சமர் பார் முழுது உடையானும்
ஆவி அழிந்த உடம்பு என வன்மை அழிந்தானே – வில்லி:46 98/3,4

மேல்


உடையானே (1)

உண்டான் உண்ட கணத்தினில் மீண்டு உணர்ந்தான் உலகு ஏழ் உடையானே – வில்லி:31 10/4

மேல்


உடையானை (1)

ஓர் ஆழி எழு பரி தேர் உடையானை மாயையினால் ஒழிக்க தன் கை – வில்லி:42 164/3

மேல்


உடையுண்டது (1)

உடையுண்டது ஒர் கடலாம் என ஓடும்படி அவர் மேல் – வில்லி:44 66/3

மேல்


உடையுண்டு (1)

ஒளி விஞ்சு தேரும் உடைய படைகளும் உடையுண்டு நீயும் உறுதி தவறினை – வில்லி:44 81/3

மேல்


உடையும் (2)

உபரி எழுகின்ற சீயம் வரவர உடையும் இப சங்கம் ஓடுவன என – வில்லி:41 39/2
உடையும் அண்டம் திசைகள் செவிடு பட்டிடும் அமரர் உலகு பொன்றும் பணிகள் பிலமும் முற்றுற இடியும் – வில்லி:45 88/2

மேல்


உடையேன் (1)

வெம் திறல் மல்லும் புரி தொழில் உடையேன் விருதுடை பலாயனன் என் பேர் – வில்லி:19 14/3

மேல்


உடையை (12)

நல்ல வாய்மை நிலை உடையை என்று அரசர் நாள்-தொறும் புகழ்வர் நண்பு கொண்டு – வில்லி:27 110/3
மறன் உடையை செம்பொன் மேரு கிரி நிகர் வலி உடையை வென்றி கூரும் அரசியல் – வில்லி:41 46/1
மறன் உடையை செம்பொன் மேரு கிரி நிகர் வலி உடையை வென்றி கூரும் அரசியல் – வில்லி:41 46/1
அறன் உடையை பஞ்ச பாணன் என வடிவு அழகு உடையை நின்ற சேனை அரசரில் – வில்லி:41 46/2
அறன் உடையை பஞ்ச பாணன் என வடிவு அழகு உடையை நின்ற சேனை அரசரில் – வில்லி:41 46/2
நிறன் உடையை திங்கள் சூடி வியன் நதி நிறை புனல் பரந்து உலாவு மவுலியர் – வில்லி:41 46/3
உரை உடையை கற்ற கலை உணர்வு உடையை தக்க மதி உளம் உடையை மிக்க கிளை உறவு உடையை சத்ய குண – வில்லி:45 93/1
உரை உடையை கற்ற கலை உணர்வு உடையை தக்க மதி உளம் உடையை மிக்க கிளை உறவு உடையை சத்ய குண – வில்லி:45 93/1
உரை உடையை கற்ற கலை உணர்வு உடையை தக்க மதி உளம் உடையை மிக்க கிளை உறவு உடையை சத்ய குண – வில்லி:45 93/1
உரை உடையை கற்ற கலை உணர்வு உடையை தக்க மதி உளம் உடையை மிக்க கிளை உறவு உடையை சத்ய குண – வில்லி:45 93/1
வரை உடையை எ திசையும் வழு அற வளர்த்த புகழ் வரிசை கொள் அறத்து இளைஞர் வழிபடும் மதிப்பு உடையை – வில்லி:45 93/2
வரை உடையை எ திசையும் வழு அற வளர்த்த புகழ் வரிசை கொள் அறத்து இளைஞர் வழிபடும் மதிப்பு உடையை
தரை முழுதும் முத்த நிலவு உமிழ் குடை நிழற்ற ஒரு தனி நனி புரக்கும் உயர் தலைமை பெறுகிற்றி பகை – வில்லி:45 93/2,3

மேல்


உடையோய் (3)

புகல் அரிய உணர்வு உடையோய் புகழ் உடையோய் திறல் உடையோய் புகல் நீ என்ன – வில்லி:27 28/3
புகல் அரிய உணர்வு உடையோய் புகழ் உடையோய் திறல் உடையோய் புகல் நீ என்ன – வில்லி:27 28/3
புகல் அரிய உணர்வு உடையோய் புகழ் உடையோய் திறல் உடையோய் புகல் நீ என்ன – வில்லி:27 28/3

மேல்


உடையோர் (2)

பெட்பு உற புவி முழுவதும் பெறும் கருத்து உடையோர் – வில்லி:3 134/4
ஒரு பகல் போல கழித்தனர் அறிவும் ஒடுங்கிய புலன்களும் உடையோர் – வில்லி:19 1/4

மேல்


உடையோர்-தாம் (1)

கதை கதையோடே அடிக்கும் ஓதை-கொல் கதை உடையோர்-தாம் நகைக்கும் ஓதை-கொல் – வில்லி:46 172/1

மேல்


உடையோரே (1)

ஒன்றி இனிதின் கண் துயின்றார் உரனும் திறலும் உடையோரே – வில்லி:39 35/4

மேல்


உடையோற்கும் (1)

தொடக்கி உரைசெய நினைக்கில் ஆயிரம் நா உடையோற்கும் சொல்லல் ஆமோ – வில்லி:12 84/4

மேல்


உடையோன் (9)

தொழு தகு விசயன் தாலு ஏழ் உடையோன் சுடர் முடி நனைந்திடுவதன் முன் – வில்லி:9 36/1
கோலம் உடையோன் குலவு மணி பூண் மார்பின் – வில்லி:10 83/2
இராச மண்டலத்தின் மரபினால் வலியால் ஏற்றமும் தோற்றமும் உடையோன்
சுராசுரர் வியக்கும் கஞ்சனை மலைவான் சூரன் மா மகன் வயிற்று உதித்தான் – வில்லி:10 116/2,3
குன்று இது தடம் கண் ஆயிரம் உடையோன் கூறிய கூற்றினை தேறி – வில்லி:12 66/2
மாகம்-தனில் சென்று அமர் கடந்து வரும் மைந்து உடையோன் திருமைந்தன் – வில்லி:31 8/2
வில் முன்பு உடையோன் ஒரு வில்லின் விசித்த அம்பால் – வில்லி:41 83/3
ஓதி அநேக வரங்கள் கொடுத்த பின் உமை ஒரு கூறு உடையோன்
பூதல மாது இடர் தீர அரும் சமர் புரி தொழில் முற்றிய பின் – வில்லி:41 223/2,3
கொன்றான் மிடல் வழுவாத குரக்கு கொடி உடையோன் – வில்லி:44 67/4
நா எழு பான்மையின் உடையோன் களிக்க நரமேதம் செய் – வில்லி:46 153/3

மேல்


உடையோனும் (2)

கனத்தில் வடிவு உடையோனும் கைலை வடிவு உடையோனும் – வில்லி:46 161/3
கனத்தில் வடிவு உடையோனும் கைலை வடிவு உடையோனும்
வினை தடம் தேர் விதுரனொடும் விரைவுடன் ஏகினர் அம்மா – வில்லி:46 161/3,4

மேல்


உடைவாள் (1)

கலியுடை தடம் தேர் விட்டு காலின் நின்று உடைவாள் வாங்கி – வில்லி:45 41/2

மேல்


உண் (1)

கான் வரி சுரும்பு உண் மாலை காவலர்க்கு ஓலை போக்க – வில்லி:5 3/2

மேல்


உண்ட (14)

பரவை உண்ட முனியும் இ பரத்துவாசன் மைந்தனும் – வில்லி:3 68/2
வன்பினால் உரக பதி அளித்த நெடு வாரி ஆர் அமுதம் உண்ட கோ – வில்லி:4 52/1
கச்சிற்கு அடங்கா முலையாள் அ கணவன் உண்ட
மிச்சில் புறத்து விரல் வீழவும் வீழ்தல் மிஞ்சி – வில்லி:5 75/1,2
கஞ்சனை மலைய எண்ணி கரிய பேய் முலைப்பால் உண்ட
நெஞ்சினன் எய்தாமுன்னம் நீர் விரைந்து எழு-மின் என்றான் – வில்லி:11 18/3,4
முந்த உலகம் முழுது உண்ட முளரி இதழினிடை வைத்தான் – வில்லி:17 11/2
உம்பர் ஆர் அமுதம் உண்ட உரவினான் விரைவின் வந்தான் – வில்லி:20 9/4
மீ குந்தி உறிகள்-தோறும் வெண்ணெயும் தயிரும் உண்ட
வாக்கு உந்தி மலரோன் பின்னும் மன தளர்வு அகற்றினானே – வில்லி:27 158/3,4
உண்டான் உண்ட கணத்தினில் மீண்டு உணர்ந்தான் உலகு ஏழ் உடையானே – வில்லி:31 10/4
உண்ட வாசியை தேருடன் பிணித்து வில் ஓர் இமைப்பினில் வாங்கி – வில்லி:42 71/2
பூதனை-தன் உயிர் முலை பொழி பாலொடு போதர உண்ட புயல்வண்ணா – வில்லி:44 1/2
தொடை உண்ட மலர் தும்பை சுமக்கும் திரள் தோளார் – வில்லி:44 66/2
காண்டவம் அன்று உண்ட கனல் போல் நனி தருக்கி – வில்லி:45 163/2
ஓர் இமைப்பில் வினவியிட உள்ளபடி உரைத்ததன் பின் உருமேறு உண்ட
கூர் எயிற்று நாகம் போல் குலைகுலைந்து தம்முனை போய் குறுகினாரே – வில்லி:45 263/3,4
பேய் உரைத்து தாலாட்ட முலைப்பாலோடு உயிர் உண்ட பித்தா ஈண்டை – வில்லி:45 267/3

மேல்


உண்டவர் (3)

நிகரம் பயில் அமுது உண்டவர் நிறைவு எய்தி இருந்தார் – வில்லி:12 153/4
தந்த அமுது உண்டவர் போல தாபம் தணிந்து தண்ணென்றார் – வில்லி:17 11/4
குந்தி உறி தயிர் உண்டவர் பொன் கழல் கொண்டு சுழற்றுதலால் – வில்லி:27 196/2

மேல்


உண்டவர்-தமை (1)

உண்டவர்-தமை போல் மதத்தினால் வாளால் ஒரு நொடியினில் தலை துணித்தான் – வில்லி:46 217/4

மேல்


உண்டவன் (1)

உறியில் வெண் தயிர் உண்டவன் கொண்டு சென்றுற்றான் – வில்லி:7 72/4

மேல்


உண்டவனுக்கு (1)

ஞாலம் உண்டவனுக்கு உயிர் என சிறந்தோன் நரன் எனும் நாமமும் படைத்தோன் – வில்லி:12 75/4

மேல்


உண்டற்கு (2)

கரிய மேனியர் இருவரும் செய்ய பொன் காய மா முனி உண்டற்கு
உரிய போனகம் இடுதும் இ கணத்து என உவகையோடு உரைசெய்தார் – வில்லி:9 3/1,2
உண்டற்கு அமைத்த பால் அடிசில் உண்டான் ஒரு நாள் ஒரு தானே – வில்லி:10 121/2

மேல்


உண்டனன் (2)

அ நெடு வில்லினால் அடியும் உண்டனன்
உன் அரு மல்லினால் உதையும் உண்டனன் – வில்லி:12 127/2,3
உன் அரு மல்லினால் உதையும் உண்டனன்
என் இனி உன் கருத்து என்று கூறினான் – வில்லி:12 127/3,4

மேல்


உண்டாக (3)

நல் நில விரிவு உண்டாக நாளையே இயற்றுவிப்பாய் – வில்லி:11 26/4
பொங்கிய ஓம தீயின் புகையினால் முகில் உண்டாக
சிங்கமும் துதிக்கை மாவும் சேர்ந்து உடன் திரிய சூழல் – வில்லி:12 3/2,3
பெருக்க உண்டாக மீண்டும் குண கடல் பிறந்திட்டானே – வில்லி:44 91/4

மேல்


உண்டாகியே (1)

ஒற்றாளில் ஒருவன் பணிந்து என்றும் எ வாழ்வும் உண்டாகியே
வில் தானை வெம் போர் விராடன்-தன் வள நாடு மேம்பட்டதால் – வில்லி:22 6/1,2

மேல்


உண்டாகில் (1)

எதிர்வார்கள் உண்டாகில் இ கங்குல் சென்றால் இனி காணலாம் – வில்லி:40 91/2

மேல்


உண்டாகின் (1)

உண்டாகின் நிரை மீளும் இன்று ஆகின் மீளாது என் உட்கோள் இது என்று – வில்லி:22 7/3

மேல்


உண்டாகும் (2)

கூடுதல் இவர்க்கு உண்டாகும் கொற்றவர் குறை பொறாதே – வில்லி:5 15/2
ஈங்கு இவன் புகுந்த சூழ்ச்சிக்கு ஏது உண்டாகும் என்றார் – வில்லி:13 8/4

மேல்


உண்டாமாகின் (1)

தொக்கோர் யான் நுவன்ற மொழிக்கு எதிர்மொழி உண்டாமாகின் சொல்லுவீரே – வில்லி:11 242/4

மேல்


உண்டாயினும் (1)

அல்லல் வெவ் வினையால் இன்னம் உற்பவம் உண்டாயினும் ஏழ் எழு பிறப்பும் – வில்லி:45 242/3

மேல்


உண்டார் (1)

உண்டார் போல எண்ணம் அழிந்தான் உளம் நொந்தான் – வில்லி:43 31/4

மேல்


உண்டால் (4)

கோழியான்-தனக்கும் தோலா அவுணர் மு கோடி உண்டால் – வில்லி:13 14/4
வன் திறல் படையும் மிக்க வரமும் மெய் வலியும் உண்டால்
என்று அசரீரி பின்னும் இன்னவை உரைத்தது அம்மா – வில்லி:13 92/3,4
இரு_முப்பதினாயிரம் வஞ்சகர் இங்கும் உண்டால் – வில்லி:13 110/4
உன்னின் உன் அருள் உண்டு திண் தோள் உரம் உண்டால் – வில்லி:14 45/4

மேல்


உண்டான் (3)

உண்டற்கு அமைத்த பால் அடிசில் உண்டான் ஒரு நாள் ஒரு தானே – வில்லி:10 121/2
உண்டான் உரைத்தான் உரைத்தக்க உரைகள் எல்லாம் – வில்லி:23 18/4
உண்டான் உண்ட கணத்தினில் மீண்டு உணர்ந்தான் உலகு ஏழ் உடையானே – வில்லி:31 10/4

மேல்


உண்டானால் (1)

அடங்காது இன்னும் ஆயிரம் உண்டானால் அதற்கும் அடங்காதே – வில்லி:16 20/4

மேல்


உண்டி (5)

வனத்தில் உண்டி கொண்டே மகிழ்வுற்று ஒருசார் வைகி – வில்லி:3 40/2
இற்றை உண்டி கெடும் என்று பண்டியில் எடுத்த வல்சி நுகர் இச்சையான் – வில்லி:4 51/4
உண்டி அற்று அயரும் யாதுதானன் அடியுண்டு மெய் தளர்வு ஒழிந்த பின் – வில்லி:4 60/1
உனக்கும் உன் படை வேடருக்கும் நல் உண்டி ஆம் இது கொண்டு போ – வில்லி:12 94/2
ஓம உண்டி கொள் பேர் அழலோடு அடல் ஊதை வெம் சமர் ஆடியவாறு என – வில்லி:46 178/1

மேல்


உண்டிட (2)

உன்-தனது ஆவியும் உண்டிட வந்தேன் – வில்லி:14 75/3
வெவ் வனம் எரிக்கடவுள் உண்டிட வணக்கும் ஒரு வில்லியும் அ வில்லொடு எதிர் போய் – வில்லி:38 22/1

மேல்


உண்டியால் (1)

உண்டியால் வளர்ந்து ஆர் அழல் கோளகையூடு உறும்படி ஓம – வில்லி:16 13/3

மேல்


உண்டியுடன் (1)

என்றும் நிலைபெற உண்டியுடன் மனை எங்கும் இடுபலி எஞ்சுற – வில்லி:4 41/2

மேல்


உண்டியும் (3)

சங்கை உண்டு இனி உண்டியும் சாந்தமும் பூணும் – வில்லி:3 119/1
உனக்கும் உன் கிளைக்கும் நாளும் உண்டியும் வாழ்வும் இங்கே – வில்லி:11 35/3
உண்டியும் இழந்தேன் உறுதியும் இழந்தேன் உன் புகழ் கேட்டு வந்து உற்றேன் – வில்லி:19 23/4

மேல்


உண்டியை (2)

உண்டியை குறித்து கற்ற தன் கல்வி உரிமையை குறித்து அடு தொழிற்கு – வில்லி:19 13/3
வன்பினால் அவனி வௌவ என்று-கொல் என் மனையில் உண்டியை மறுத்தவன் – வில்லி:27 125/1

மேல்


உண்டிருப்பதற்கே (1)

பணிந்து இரந்து புவி பெற்று உண்டிருப்பதற்கே துணிகின்றான் பட்ட பாடே – வில்லி:27 14/4

மேல்


உண்டிலள் (1)

உண்டிலள் தரித்திலள் ஓர் இராவினும் – வில்லி:3 18/2

மேல்


உண்டிலை (1)

உண்டிலை அடிசிலும் உண்ணும் தீம் புனல் – வில்லி:41 192/1

மேல்


உண்டு (70)

பாரினும் நமக்கு ஒரு பதம் உண்டு என்று அவள் – வில்லி:1 67/1
நின்-பால் அருள் உண்டு எனின் உய்வன் நெடும் கண் நல்லாய் – வில்லி:2 60/4
ஆற்றுவரேனும் உங்கள் உதவி உண்டு அருளும் உண்டு – வில்லி:2 116/3
ஆற்றுவரேனும் உங்கள் உதவி உண்டு அருளும் உண்டு
தோற்றமும் உண்டு நுங்கள் சுமை இவர் சுமையும் என்றார் – வில்லி:2 116/3,4
தோற்றமும் உண்டு நுங்கள் சுமை இவர் சுமையும் என்றார் – வில்லி:2 116/4
என்ன நண்பு உண்டு என்ன ஏசி நகைசெய்து இகழ்ந்தான் – வில்லி:3 43/2
ஏதம் உண்டு சால என்ன ராசராசன் இகலி அ – வில்லி:3 66/3
சகுனியும் உண்டு தகும் துணை நெஞ்சில் – வில்லி:3 101/2
சங்கை உண்டு இனி உண்டியும் சாந்தமும் பூணும் – வில்லி:3 119/1
மண்டு நறு நெய்யொடு அந்த விடலையும் மைந்தர் அனைவரும் உண்டு தம் – வில்லி:4 46/3
நின் நினைவு அன்றால் எங்கள் நெஞ்சிலும் நினைவு உண்டு என்றான் – வில்லி:5 66/3
அண்டர் தம கங்கையினும் வரன் உண்டு என்று என்று அரம்பையரோடு அவனியில் வந்து ஆடும் கன்னி – வில்லி:7 47/1
ஆனாமல் கிடப்பன உண்டு அவை இதற்கே உபதானம் ஆகும் என்றான் – வில்லி:10 4/4
மேல் திசைக்கும் ஒரு மேரு உண்டு என உயர்த்தினான் நிகர் இல் வீரனே – வில்லி:10 52/4
உண்டு மனத்தினால் உய்ந்தார் சில மாதர் – வில்லி:10 80/4
ஏது அளவு அவன்-தன் வாழ்க்கை யார் இனி எதிர் உண்டு என்று – வில்லி:11 5/3
நேயம் உண்டு போல் நெஞ்சொடு இன்ன சொல் – வில்லி:11 132/1
உள்ளது உண்டு எனா உண்மை கூறினான் – வில்லி:11 137/4
வைப்பில் ஆண்மை அன்றி வேறு வஞ்சம் இல்லை உண்டு என – வில்லி:11 163/3
உண்டு ஆகம் குளிர்வதன் முன் இ கரத்தால் புனல் உண்ணேன் ஒருகால் என் கை – வில்லி:11 256/2
ஒன்றினர் செறினும் உள்ளது உண்டு என உணர தேற்றி – வில்லி:12 23/2
ஆலம் உண்டு அமுதம் பொழிதரு நெடும் கண் அம்பிகை அருள் மொழி கேட்டு – வில்லி:12 75/1
நீலம் உண்டு இருண்ட கண்டனும் இரங்கி நிரை வளை செம் கையாய் நெடிது – வில்லி:12 75/2
காலம் உண்டு அருள் கூர் அறத்தின் மைந்தனுக்கும் காற்றின் மைந்தனுக்கும் நேர் இளையான் – வில்லி:12 75/3
நிறையுடன் மெய் பிறை போல வடிவம் தேய்ந்து நெருப்பிடை நீ நிற்கின்றாய் நெடு நாள் உண்டு
குறை உனக்கு யாது உரை என்றான் என்றபோது அ குருகுல நாதனும் தன்னை கூறினானே – வில்லி:12 96/3,4
அளி பயில் அமுதம் உண்டு அகம் மகிழ்ந்து உள – வில்லி:12 146/3
தருக்கும் களி அமுது உண்டு அவர் தனி வாழ்வுறும் எல்லை – வில்லி:12 154/1
கூட உண்டு அமரர்க்கு எல்லாம் குரிசில் ஆம் சிறப்பும் செய்தான் – வில்லி:13 5/4
பெற்றிட கொடுக்கும் செல்வம் உண்டு என்று பெரியோர் சொல்வர் – வில்லி:13 12/2
தோயமாபுரம் என்று உண்டு தொடு கடல் அழுவத்து ஒன்று – வில்லி:13 22/1
ஓதம் ஏழும் உடன் உண்டு உமிழுவோர் – வில்லி:13 36/4
ஒரு கோடி தயித்தியர் ஆர் உயிர் உண்டு
அருகு ஓடிய வாளி அடர்ப்பது கண்டு – வில்லி:13 74/2,3
மன்னர்_மன்னவன் அறம் உண்டு மறம் உண்டு வழக்கே – வில்லி:14 45/3
மன்னர்_மன்னவன் அறம் உண்டு மறம் உண்டு வழக்கே – வில்லி:14 45/3
உன்னின் உன் அருள் உண்டு திண் தோள் உரம் உண்டால் – வில்லி:14 45/4
வாள் அரவம் உண்டு உமிழும் வாள் மதியும் வஞ்ச – வில்லி:15 21/1
காள விடம் உண்டு அமுது அடக்கும் இரு கண்ணாள் – வில்லி:15 21/4
உருப்பினை அறிந்தும் வாரி உண்டு தன் உயிரும் வீந்தான் – வில்லி:16 31/3
தூ நிற புனல் உண்டு வீழ் துணைவரை கண்டான் – வில்லி:16 48/4
இறப்பினை ஒழிப்பதற்கு ஏது உண்டு எனா – வில்லி:16 59/4
மீ குல_கொடி-தன் இரு தாள் மிசை வீழ்ந்து நின்-தன் விழி அருள் உண்டு எனில் – வில்லி:21 14/2
ஆசை நோய் மன்பதை அனைத்தினுக்கும் உண்டு
ஏசு இது நினக்கும் என்று இருந்த வேந்தொடும் – வில்லி:21 41/2,3
அழிந்த கீசகன் அன்றி மற்று உண்டு என – வில்லி:21 89/1
மின் ஒற்று மழை உண்டு விளைவு உண்டு என தேடும் விரகு ஓதினான் – வில்லி:22 5/4
மின் ஒற்று மழை உண்டு விளைவு உண்டு என தேடும் விரகு ஓதினான் – வில்லி:22 5/4
இற்றான் எனும் சொல்லும் உண்டு என்று நிருபற்கு எடுத்து ஓதினான் – வில்லி:22 6/4
முருகு அவிழ்க்கும் பசும் துளப முடியோனே அன்று அலகை முலைப்பால் உண்டு
மருது இடை சென்று உயர் சகடம் விழ உதைத்து பொதுவர் மனை வளர்ந்த மாலே – வில்லி:27 30/1,2
உண்டு இருந்து வாழ்வதற்கே உரைக்கின்றீர் உரையீரே – வில்லி:27 44/4
நின் இல் இன் அடிசில் உண்டு நின்னுடன் வெறுக்க எண்ணுவது நீதியோ – வில்லி:27 106/4
ஒருவர் வாழ் மனையில் உண்டு பின்னும் அவருடன் அழன்று பொர உன்னினும் – வில்லி:27 107/3
இரு சிலை உண்டு என்று இந்த இரு நிலத்து இயம்பும் வில்லின் – வில்லி:27 139/3
கொற்ற மா மகுடம் புனைந்து அரசு அளித்து கூட உண்டு உரிய தம்பியரும் – வில்லி:27 251/3
நீ இவர்க்கு அளித்தி ஆகில் உண்டு அலால் நின்னை வையம் – வில்லி:29 13/3
அரவு உண்டு அதுதான் மீள உமிழ்ந்து என்ன அருக்கன் – வில்லி:33 25/2
தன் உந்து தேரும் வரி வில்லும் உண்டு சரம் உண்டு நாளை அவனே – வில்லி:37 4/3
தன் உந்து தேரும் வரி வில்லும் உண்டு சரம் உண்டு நாளை அவனே – வில்லி:37 4/3
அ வாய் இமைப்போது அணுகாமல் காப்பார் சிலர் உண்டு ஆம் ஆகில் – வில்லி:39 39/3
கன்ன பெயர் காளை மறை அந்தணர்க்கு என்ன கட்டாண்மை உண்டு
என்ன சிரித்தான் வணங்காதவர்க்கு என்றும் இடியேறு அனான் – வில்லி:40 84/3,4
அயல் இவர் அகன்று போகில் அமர் பொர அறவும் எளிது உண்டு உபாயம் நுதல் எரி – வில்லி:41 47/3
தீர்த்தமும் கனிகளும் தெவிட்ட உண்டு தன் – வில்லி:41 197/2
விரவார் முனை அடு தேர் நுக வெவ் வாசிகள் புனல் உண்டு
உரவாவிடில் ஓடா இனி என்று ஐயன் உரைப்ப – வில்லி:42 51/1,2
இன்னம் ஒரு பனைத்தனை போழ்து உண்டு என நின்றனன் எழு பேர் இவுளி தேரோன் – வில்லி:42 169/4
அச்சு ஆர் இரத போர்க்கும் உனக்கு ஆர் வேறு எதிர் உண்டு அம்ம விரைந்து – வில்லி:45 137/3
நின்ற மந்திரம் ஒன்று உண்டு நிகர் அதற்கு இல்லை வேறே – வில்லி:46 128/4
புரி புவனம் உண்டு உமிழ்ந்தோன் பொன் இலங்கை வழி காண பாருத வாளி – வில்லி:46 137/3
என்ன நிலைபெற்ற தடங்களும் அங்கங்கே உண்டு
உன்னில் எதிர் இல் அதனுக்கு ஒலி கடல் சூழ் நிலத்து என்றான் – வில்லி:46 154/3,4
இகல்வார் சிலையின் குரு ஆனவர்-தாம் இடு சாபமும் உண்டு திரௌபதியார் – வில்லி:46 194/3
பகர் சாபமும் உண்டு அதனால் எதிரே படுமே இவன் வெம் கதையால் அவனே – வில்லி:46 194/4
ஒரு குலத்தினும் உண்டு என இல்லையால் – வில்லி:46 227/2
உண்டு அலது தவிரோம் என்று உரைத்து ஓட மால் தடுத்தே உரைக்கும் அன்றே – வில்லி:46 244/4

மேல்


உண்டு-கொல் (2)

மோதுகைக்கு நினைவு உண்டு-கொல் எதிர்ந்து மிக மோகரித்து வருகின்றது தெரிந்ததிலை – வில்லி:42 78/2
பிடரினும் உண்டு-கொல் பார்வை என்றிட வலி பெற நிலை நின்று இரு தோள்களும் பரிவுற – வில்லி:45 225/2

மேல்


உண்டும் (2)

முடை எடுத்த நவநீதம் தொட்டு உண்டும் கட்டுண்டும் முன் நாள் நாக – வில்லி:42 172/1
உண்டும் சுகித்தும் மலர் மது ஒன்று சாதி முதல் ஒண் போது விட்டு ஞிமிறும் – வில்லி:46 3/3

மேல்


உண்டுஉண்டு (1)

தேக்கிய செம் கனி இதழ் ஆர் அமுது உண்டுஉண்டு சேர்த்திய கை நெகிழாமல் சேர்ந்துசேர்ந்து – வில்லி:7 42/2

மேல்


உண்டே (2)

எங்கணும் நின் உயர் இன் அருள் உண்டே
பங்கய மா நிதி வாழ் பதி எய்த – வில்லி:14 61/2,3
ஆனால் உய்வர் ஐவரும் மற்று அவன்-பால் உனக்கும் அன்பு உண்டே – வில்லி:27 222/4

மேல்


உண்டேனும் (1)

நீவிரும் விதியால் வேட்ட நேயம் உண்டேனும் மன்றல் – வில்லி:6 44/1

மேல்


உண்டோ (48)

ஒரு குலத்தினும் உரைப்பதற்கு உவமை வேறு உண்டோ – வில்லி:1 38/4
பூழி படு கமர் வாய நானிலத்து புகலுதற்கு ஓர் புனலும் உண்டோ – வில்லி:8 18/4
வாரிதியை மதிப்பதற்கு வல்லது மந்தரம் அன்றி மற்றும் உண்டோ
போர் விசயம் இவனுடன் முன் பொருதோரில் யார் பெற்றார் போதும் இப்போது – வில்லி:10 16/2,3
சேதி குல நரபதியும் செய்த அமர் சுராசுரரில் செய்தார் உண்டோ – வில்லி:10 130/4
ஒன்றிய கேண்மை தந்தைக்கு ஒரு புடை வாரம் உண்டோ
வன் திறல் மைந்தர் வாழ்வு வாங்கி இன்று எமக்கு தந்தால் – வில்லி:11 34/2,3
மரு கொண்ட தொடை முடியாய் மொழிக என நின்னுடன் கேட்க வந்தார் உண்டோ
உரைக்கும்போது எவருடனும் உணர்ந்தன்றோ உரைப்பது என உருத்தான் மன்னோ – வில்லி:11 240/3,4
மிக்கோர் மற்று உங்களை போல் வேறு உண்டோ மகிதலத்து வேந்தர் ஆகி – வில்லி:11 242/3
மன் மைந்தர் உங்களை போல் வேறுபடாது இத்தனை நாள் வளர்ந்தார் உண்டோ
வில் மைந்தர் நடக்க என விடை கொடுத்தான் விரகினுக்கு ஓர் வீடு போல்வான் – வில்லி:11 263/3,4
அறிந்தவர் உரைத்தார் ஐய அவாவினுக்கு அவதி உண்டோ – வில்லி:12 22/4
குன்றினது உயர்ச்சி அந்த குன்றினுக்கு அறிய உண்டோ – வில்லி:12 23/4
நிரைநிரையே தனை சூழ நின்ற வடிவு அழகினுக்கு நிகர் வேறு உண்டோ – வில்லி:12 86/4
வில்லுக்கும் உனின் மிகுத்தார் மண் மேல் உண்டோ விசயன் எனும் பெயர்க்கு உரிய விசயத்தாலே – வில்லி:12 99/2
நின் போல் மரபு உடையார் இரு நில மன்னரில் உண்டோ
அன்போடு அழல் வரு பாவையை அடைவு உன்னி அளித்தாய் – வில்லி:12 162/1,2
ஓங்கு மைத்துனனே ஆகில் இதனின் மற்று உறுதி உண்டோ
ஈங்கு இவன் புகுந்த சூழ்ச்சிக்கு ஏது உண்டாகும் என்றார் – வில்லி:13 8/3,4
புவனம் மூன்றினுக்கும் உன்னை போல் ஒரு வீரன் உண்டோ
சிவன் அருள் படையும் பெற்றாய் செம் தழல் அளித்த தெய்வ – வில்லி:13 10/2,3
அரு மறை முறையே பார்க்கின் அமரர் மற்று உன்னின் உண்டோ
திரு வரும் வின்மை வீர செப்புவது ஒன்று கேளாய் – வில்லி:13 11/3,4
மைந்தனும் தேவர்க்கு ஐய மானுடர் செய்வது உண்டோ
சிந்தையில் நிகழ்ந்தது ஒன்று செப்புக என்று அவனும் செப்ப – வில்லி:13 13/2,3
செற்றிட நின்னை அன்றி செகத்தினில் சிலர் வேறு உண்டோ
வெற்றி வெம் சிலை கொள் வீர இ வரம் வேண்டிற்று என்றான் – வில்லி:13 16/3,4
மன் பதியில் உளது அன்றி வரம்பு இலாத வான் உலகில் உளது என்னின் மற்றும் உண்டோ
உன் பிறருக்கு இது கோடற்கு எளிதோ மாயன் உம்பர் பதி புகுந்து ஒரு பைம்_தோகைக்கு ஈந்த – வில்லி:14 14/2,3
நிரை கலங்க உலகின் உயிர் படைத்த தம்மில் நிலை கலங்காதன உண்டோ நிகழ்த்தின் அம்மா – வில்லி:14 20/4
கெட்டன பட்டது உரைக்க உண்டோ கேட்கின் – வில்லி:14 115/4
தொல் மைந்தனை போல் ஓர் உழைகொண்டு ஓடிற்று என்னால் சொல உண்டோ – வில்லி:16 17/4
துஞ்சல் என்று இவை இரண்டு அலால் துணிவு வேறு உண்டோ
வெம் சமம்-தனில் வந்து புண்படாது இனி மீண்டால் – வில்லி:22 36/2,3
பொறை உடையவர்க்கு அலது புகழ் புனைதல் உண்டோ
இறை அமுத நற்குணம் இலாதவரிடத்தில் – வில்லி:23 10/2,3
நின்னிலும் உயர்ந்த தமர் நீ அறிய உண்டோ – வில்லி:23 11/4
வெருநர் மேல் விடா விசயனை நீ அலால் வெல்ல வல்லவர் உண்டோ – வில்லி:24 19/4
ஒரு குலத்தில் பிறந்தார்கள் உடன் வாழும் வாழ்வினை போல் உறுதி உண்டோ
இருவருக்கும் வசை அன்றோ இரு நிலம் காரணமாக எதிர்ப்பது என்றான் – வில்லி:27 15/3,4
செம் கதிர் எழுந்து சீறின் செறி இருள் நிற்பது உண்டோ
இங்கு இவன் இருந்த இல்லில் எரி இட வேண்டுமோ தான் – வில்லி:27 174/1,2
ஆனா உனது ஆண்மைக்கு நிகர் அவனிதலத்தில் வேறு உண்டோ
ஞானாதிபனே போர்க்களத்தில் நாகக்கொடியோன் பணிந்து உன்னை – வில்லி:27 222/1,2
திவசம் பொரினும் கன்னன் உயிர் செகுப்பார் மண்ணில் சிலர் உண்டோ
அவசம் கிளைஞர் உற துணைவர் அரற்ற களத்தில் அடு குரக்கு – வில்லி:27 231/2,3
மூண்ட வல் வினையின் பயன் அலாது யார்க்கும் முயற்சியால் வருவது ஒன்று உண்டோ
வேண்டும் யாவையுமே தருகுவேன் நீரும் வேண்டிய வேண்டுக என்ன – வில்லி:27 254/2,3
முன் அரசு ஆண்ட வேந்தர் முறைமையின் சிதைந்தது உண்டோ
மன் அவை-தன்னில் நின்ற மாசு இலா வடமீன் போல்வாள் – வில்லி:36 12/2,3
பரியும் தாமும் சிலர் பட்டார் படாதார் உண்டோ பாஞ்சாலர் – வில்லி:37 31/4
ஆதலும் அழிவும் உண்டோ நின்னில் வேறு அறிஞர் உண்டோ – வில்லி:41 151/2
ஆதலும் அழிவும் உண்டோ நின்னில் வேறு அறிஞர் உண்டோ
பூதலம்-தன்னில் யாவர் புதல்வரோடு இறந்தார் ஐயா – வில்லி:41 151/2,3
முன் உற முனையில் தோற்றேன் மூர்க்கனேன் முடியாது உண்டோ
உன்னையும் இன்று தோற்றேன் உன்னுடன் தொடர்ந்து வாராது – வில்லி:41 162/2,3
இன்னமும் இருக்கின்றேன் யான் என் உயிர்க்கு இறுதி உண்டோ – வில்லி:41 162/4
மானிடரில் பொர வல்லார் சிலர் உண்டோ தெரியாது வான் உளோரில் – வில்லி:41 245/2
அனிகங்கள் அழிந்தாலும் நின் ஆண்மைக்கு அழிவு உண்டோ – வில்லி:42 61/4
முறை வரும் உணர்வும் அல்லால் முனிவரர்க்கு உறுதி உண்டோ
துறை கெழு கலைகள் வல்லாய் துன்னலர் செகுக்கும் போரும் – வில்லி:43 14/2,3
பேச்சினால் வெருவுண்டும் படாதது உண்டோ பேர் அனிலன் மகனால் அ பெருமான் வாளி – வில்லி:43 40/4
செஞ்சோற்றுக்கடன் இன்றே கழியேனாகில் திண் தோள்கள் வளர்த்ததனால் செயல் வேறு உண்டோ – வில்லி:45 20/4
நீ அலால் சமரில் என்னை நிலையிடற்கு உரியார் உண்டோ
தோயலால் பயந்த காதல் சூரனை அனைய சூரா – வில்லி:45 49/3,4
கிளை இலா அரசு இயற்கையும் நன்று என கேட்டு அறிகுவது உண்டோ – வில்லி:45 180/4
வாய் உரைத்தது இன்று அளவும் கேட்டிலேம் கேட்டனமேல் வாட்டம் உண்டோ
பேய் உரைத்து தாலாட்ட முலைப்பாலோடு உயிர் உண்ட பித்தா ஈண்டை – வில்லி:45 267/2,3
சாதுமோ இரண்டும் அல்லால் தரணிபர்க்கு உறுதி உண்டோ
யாதுமோ தெளிதி நின் போல் ஏற்றம் உள்ளவர்க்கு இவ்வாறு – வில்லி:46 120/2,3
உளம்-தனில் இ கவலையை விட்டு உடற்றுதல் அல்லது மற்று ஓர் உறுதி உண்டோ – வில்லி:46 135/4
மெய் வரு சொல் தவறாத வீமசேனனை ஒழிந்தால் வேறும் உண்டோ – வில்லி:46 141/4

மேல்


உண்டோம் (2)

உண்டோம் உண்டோம் உம்பருக்கும் உதவா ஓத கடல் அமுதம் – வில்லி:17 13/1
உண்டோம் உண்டோம் உம்பருக்கும் உதவா ஓத கடல் அமுதம் – வில்லி:17 13/1

மேல்


உண்டோர் (1)

தேன் புரிந்த தெள் அமுதால் அமுது உண்டோர் செவி இரதம் தெவிட்டுவிப்பாய் – வில்லி:10 11/2

மேல்


உண்ண (3)

யோகு செய் உனது உயிர் உண்ண எண்ணியே – வில்லி:12 125/4
தன்னுடன் ஒக்க உண்ண தக்கதோ உரைத்தி என்றே – வில்லி:13 6/4
நெஞ்சம் எரி உண்ண அமர் நேர் பொருதிலேனேல் – வில்லி:41 183/2

மேல்


உண்ணும் (1)

உண்டிலை அடிசிலும் உண்ணும் தீம் புனல் – வில்லி:41 192/1

மேல்


உண்ணேன் (1)

உண்டு ஆகம் குளிர்வதன் முன் இ கரத்தால் புனல் உண்ணேன் ஒருகால் என் கை – வில்லி:11 256/2

மேல்


உண்பது (1)

ஒன்றுபட எதிர் கொன்று பலர் உயிர் உண்பது அற நெறி அன்று நீ – வில்லி:4 40/1

மேல்


உண்மை (15)

உனக்கு நெஞ்சு உற வரும்-கொலோ அறிகிலேன் உண்மை நீ உரை என்ன – வில்லி:2 8/2
ஓம கனலே வளர்த்தான் உணர்வு உண்மை கண்டான் – வில்லி:2 55/4
ஓடுதல் உண்மை என்னா தோகைகள் ஓகையோடும் – வில்லி:5 15/3
பற்றாம் என மிக்கோர் இகழ் பற்று ஒன்றினும் உண்மை
கற்றார் தொழும் அருணாசலம் அன்போடு கைதொழுதான் – வில்லி:7 15/3,4
என்றுகொண்டு உண்மை யாதவன் உரைப்ப இரு புய வலியின் எண் திசையும் – வில்லி:10 20/1
உள்ளது உண்டு எனா உண்மை கூறினான் – வில்லி:11 137/4
பின் தோற்றனனோ கரியாக பெரியோர் உண்மை பேசுக என – வில்லி:11 234/3
தீது அற தந்த உண்மை தெய்வம் நீ என்றால் பஞ்ச – வில்லி:22 87/3
குருந்து ஒசித்தருள் முகில் உரைத்ததும் உண்மை ஆம்வகை கூறினான் – வில்லி:26 18/4
போய் நகைக்கில் என் உரைத்த உண்மை மொழி பொய்த்தது என்று அமரர் புகலில் என் – வில்லி:27 112/2
உண்மை ஆக வெம் சமர்முகத்து எறி படை ஒன்றும் வந்து உடல் உற ஒட்டா – வில்லி:27 243/1
நிறமும் உண்மை அறிவும் நெறியும் புகழும் திகழ் பேர் – வில்லி:38 40/3
உம்பர் வாரியையும் கலக்குமே மிகவும் உண்மை நாம் உரைசெயும் பொழுதே – வில்லி:42 207/4
ஒன்று ஒழிய தொடாத வரம் கொள்வித்தேனும் உற்பவத்தின் உண்மை உனக்கு உணர்வித்தேனும் – வில்லி:45 250/4
ஒத்த ஆகும் இஃது உண்மை என்று ஓதினான் – வில்லி:46 224/4

மேல்


உண்மைக்கு (3)

உண்மைக்கு இவனே வலிக்கு இவனே உறவுக்கு இவனே உரைக்கு இவனே – வில்லி:5 39/2
ஒத்த மனனுடை இளையோர் உருப்பம் அடக்கினன் உண்மைக்கு உறுதி போல்வான் – வில்லி:11 244/4
உரு செழும் சுடர் எறிப்ப நின்று உலாவினன் உண்மைக்கு
அருச்சுனன் தடம் தேர் கொடி ஆடையில் அனுமன் – வில்லி:22 60/3,4

மேல்


உண்மையா (1)

உண்மையா நெஞ்சில் நிகழ்ந்த பட்டாங்கு ஈண்டு உரைத்திட கோட்டில் மீண்டு ஒன்றும் – வில்லி:18 15/2

மேல்


உண்மையாக (3)

சரதம் என்று உண்மையாக சபையில் நீ இசைந்து தோற்ற – வில்லி:11 268/1
உய்வர் ஆர் என விரைவின் உருத்து எழுந்து பொர நினைவோ உண்மையாக
ஐவராம் அவனிபர்க்கும் நினைவு ஏது என்று அருள்புரிந்தான் அமரர் கோமான் – வில்லி:27 5/3,4
ஒருவருக்கும் தெரியாது இங்கு உன் மாயை யான் அறிவேன் உண்மையாக
திருவுளத்து கருத்து எதுவோ அது எனக்கும் கருத்து என்றான் தெய்வம் அன்னான் – வில்லி:27 30/3,4

மேல்


உண்மையால் (1)

உன்னி நீர் இங்கு வந்தது என் கரவாது உண்மையால் உள்ளவாறு உரை-மின் – வில்லி:27 253/2

மேல்


உண்மையான (1)

கொற்றவர்க்கும் உண்மையான கோது இல் ஞான சரிதராம் – வில்லி:3 67/3

மேல்


உண்மையின் (1)

கருத்து நின் தம்முற்கு உண்மையின் தடுத்தான் காலமும் தேயமும் உணர்வான் – வில்லி:21 49/4

மேல்


உண்மையினால் (2)

உண்மையினால் உயர் மன்னவர் ஐவரும் உன்னில் உனக்கு இளையோர் – வில்லி:27 215/2
வேள்வியினால் உண்மையினால் திண்மையினால் தண் அளியால் விறலால் பல் நூல் – வில்லி:41 137/3

மேல்


உண்மையே (3)

ஒத்த கல்வியர் ஆயினர் உண்மையே – வில்லி:1 118/4
உளம் புகுந்து இனிது இருக்கும் நல் கடவுள் உன்னை அன்றி இலை உண்மையே
வளம் புனைந்த அநுராக போகம் மிகு மாதர் மங்கையர் பொருட்டினால் – வில்லி:1 145/2,3
அறுவரும் இவ்வாறு உண்மையே உரைத்தார் ஆதலால் நிரைநிரைப்படியே – வில்லி:18 22/1

மேல்


உண (3)

யாவராயினும் எதிர்ந்தோர் உயிர் உண என்று இருப்பதுவே என் கை வாளி – வில்லி:27 21/2
சோகித்து தளர்ந்தான் மேல் தொடேன் விசயன் உயிர் உண என் தொடையோ சால – வில்லி:42 179/3
கங்கை நதியிடை வேயொடு பாகு அடர் கம்ப நிகள மதாசலம் நீர் உண
வங்க மறி கடல் சூழ் எழு பார் வலம் வந்த மனு குல சோழனை மாகதன் – வில்லி:45 66/1,2

மேல்


உணங்க (1)

உணங்க நா புலர வந்து அ உயர் பொழிலூடு சேர்ந்தான் – வில்லி:21 63/4

மேல்


உணர் (8)

முன் சொலாகிய சொல் எலாம் முழுது உணர் முனிவன் – வில்லி:1 5/1
முழுது உணர் கேள்வி ஞான முனி குலத்து அரசு போல்வான் – வில்லி:5 72/2
முழுது உணர் வரம்பு இல் கேள்வி முனிவரர் குழாமும் என்றும் – வில்லி:10 107/1
முழுது உணர் முனியையும் முந்தை-தன்னையும் – வில்லி:22 84/3
சொற்றனம் ஆங்கண் இங்கும் துயில் உணர் பொழுதத்து இன்று – வில்லி:25 12/2
முப்பொழுதும் உணர் கேள்வி முகுந்தனுடன் பாண்டவரும் முடி சாய்த்து ஆங்கண் – வில்லி:29 77/1
துயில் உணர் குரிசிலுக்கு அடைவில் சொன்ன பின் – வில்லி:41 258/4
விட்ட வெம் பகழி நாணி மீளுதலும் வில்லின் வேதம் உணர் முனி_மகன் – வில்லி:43 42/1

மேல்


உணர்கலாது (1)

உறுவது ஒன்றும் உணர்கலாது உரைத்த புன்சொல் அறிதியே – வில்லி:3 80/2

மேல்


உணர்கலாமையால் (1)

ஓவினர் உரைக்கவும் உணர்கலாமையால் – வில்லி:11 89/4

மேல்


உணர்கலானும் (1)

அதிட்டம் ஒன்றும் உணர்கலானும் அனில வேகம் ஆயினான் – வில்லி:40 39/4

மேல்


உணர்கிலம் (1)

ஏற்றதை உணர்கிலம் என்று தந்தையாம் – வில்லி:3 20/3

மேல்


உணர்கிலா (1)

தந்தை என்று இவனை உணர்கிலா மதியால் சராசனம் தழுவுற வளைத்து – வில்லி:1 90/1

மேல்


உணர்கிலாதான் (1)

மருத்துவன் உருவம் மாறி வந்தவாறு உணர்கிலாதான் – வில்லி:12 69/4

மேல்


உணர்கிற்றி (1)

முந்தை நான்மறை முதலிய நூல்களின் முறைமை நீ உணர்கிற்றி
எந்த நீர்மையின் உய்வது என்று அறிகிலேன் இடரினுக்கு இருப்பு ஆனேன் – வில்லி:2 2/3,4

மேல்


உணர்ச்சி (1)

ஊதை வந்து உள் புக உணர்ச்சி நல்கினான் – வில்லி:16 61/3

மேல்


உணர்த்தலின் (1)

தடுத்த வாயிலோர் மீளவும் உணர்த்தலின் தலைவனும் தருக என விரைவின் – வில்லி:27 236/3

மேல்


உணர்த்தலும் (1)

வாசுகி-தனக்கு இவன் வரவு உணர்த்தலும்
ஆசுகன் மதலை என்று அறிந்து மற்று அவன் – வில்லி:3 14/1,2

மேல்


உணர்த்தாநின்றேன் (1)

இம்பர் இன்று உனக்கு நானே இசைவுற உணர்த்தாநின்றேன்
ஐம் பெரும் பூதத்தானும் அமைந்தன உடலம் யார்க்கும் – வில்லி:29 5/2,3

மேல்


உணர்த்தி (2)

கதிரவன் உதிக்கும் முன்னே கண் துயில் உணர்த்தி என்னை – வில்லி:41 163/1
வெம் சிலை விசயற்கு உள்ளவாறு உணர்த்தி மீளவும் பொரும்படி விதித்தாய் – வில்லி:45 12/2

மேல்


உணர்த்திடும்படி (1)

துயில் உணர்த்திடும்படி தோன்றுவோம் எனா – வில்லி:41 190/3

மேல்


உணர்த்தினார் (1)

பூதனும் அருக்கனும் துயில் உணர்த்தினார்
சேதனர் புகழ் மொழி திகிரி வேந்தையே – வில்லி:41 257/3,4

மேல்


உணர்த்தினை (1)

பிறப்பு உணர்த்தினை மகப்பேறு செய்து நீ – வில்லி:1 80/2

மேல்


உணர்த்துவான் (1)

ஒன்ற உலகம் உற்ற துயில் உணர்த்துவான் போல் உதயம் எனும் – வில்லி:37 41/3

மேல்


உணர்தருகாறும் (1)

உற்பல வண்ணன் பள்ளி உணர்தருகாறும் இட்ட – வில்லி:25 8/3

மேல்


உணர்தரும் (1)

நுண்ணிதின் உணர்ந்தோர் உணர்தரும் சிற்ப நூல் அறி புலவனை நோக்கி – வில்லி:6 9/1

மேல்


உணர்தலுற்றான் (1)

ஒவ்வோன் மறித்தும் அமர் மோத உணர்தலுற்றான் – வில்லி:46 111/4

மேல்


உணர்தற்கு (1)

உன் ஒற்றர் உணர்தற்கு வருமோ அறன் காளை உறை நாடு கார் – வில்லி:22 5/3

மேல்


உணர்ந்த (6)

மும்மையும் உணர்ந்த நாதன் முன்னுற பின்னும் சொன்னான் – வில்லி:25 16/4
தந்த வண்ணனுடன் வந்த அண்ணல் ஒளி தங்கு கண் துயில் உணர்ந்த பின் – வில்லி:27 103/2
பொருந்திய இறப்பை அஞ்சார் போத மெய் உணர்ந்த மாந்தர் – வில்லி:36 11/3
ஒற்றரால் அ கணத்தே உணர்ந்த முரச கொடியோன் – வில்லி:40 2/2
பிறந்து போய் வளர்ந்த பின் பிறப்பு உணர்ந்த பெருமனும் – வில்லி:40 38/2
அக்கரம் யாவும் உணர்ந்த சிலை குரு ஆசுர சேனை நடு – வில்லி:41 4/1

மேல்


உணர்ந்தருள் (2)

சிந்தையில் உணர்வீர் என்று கொண்டு உரைத்தான் சித்து அசித்து உணர்ந்தருள் முனியும் – வில்லி:10 148/3
முழுது உணர்ந்தருள் முனிவரன் புகல் மும்மை வண் தமிழும் – வில்லி:44 41/1

மேல்


உணர்ந்தருளி (2)

ஈசன் அப்பொழுது உணர்ந்தருளி வென்றி வரி ஏறு விற்கு உரிய பற்குனனுடன் பழைய – வில்லி:42 79/1
பால் நிற புரவி உந்தி இரதம் கடவு பாகன் மற்று அவர் மயங்கியது உணர்ந்தருளி
மேல் நிலத்து நரகன்-தன் உயிர் கொண்டது ஒரு வேல் கொடுத்து இதனில் வென்றிடுதி என்றளவில் – வில்லி:42 89/1,2

மேல்


உணர்ந்தவர் (2)

மடியுமால் மதி உணர்ந்தவர் சூதின் மேல் வைப்பரோ மனம் வையார் – வில்லி:11 64/4
வெயில் புரிவதன் முன் வல் இருளிடையே உணர்ந்தவர் வெருவுடன் அரற்ற – வில்லி:46 214/3

மேல்


உணர்ந்தவருக்கு (1)

எல்லா நெறியும் உணர்ந்தவருக்கு இதுவோ மண்ணில் இயல்பு என்றாள் – வில்லி:11 232/4

மேல்


உணர்ந்தன்றோ (1)

உரைக்கும்போது எவருடனும் உணர்ந்தன்றோ உரைப்பது என உருத்தான் மன்னோ – வில்லி:11 240/4

மேல்


உணர்ந்தனர் (1)

கேட்டு உணர்ந்தனர் கீசகன் தம்பிமார் – வில்லி:21 85/4

மேல்


உணர்ந்தனன் (1)

உற்ற யாவும் உணர்ந்தனன் மீண்டு போய் – வில்லி:12 168/3

மேல்


உணர்ந்தான் (2)

அப்போது உணரும்படி உணர்ந்தான் அசோதை மகனை அறத்தின் மகன் – வில்லி:17 9/2
உண்டான் உண்ட கணத்தினில் மீண்டு உணர்ந்தான் உலகு ஏழ் உடையானே – வில்லி:31 10/4

மேல்


உணர்ந்திடுவான் (1)

விறல் நெறியாவது பொய் இலது என்றனன் மெய்ம்மை உணர்ந்திடுவான் – வில்லி:41 227/4

மேல்


உணர்ந்திலம் (1)

உம்மையினும் யார் உறவு உணர்ந்திலம் இனி போம் – வில்லி:41 172/1

மேல்


உணர்ந்திலர் (1)

ஒருவரும் சிறிது உணர்ந்திலர் உகாந்தம் எனவே – வில்லி:45 194/3

மேல்


உணர்ந்திலள் (1)

முத்திரை உணர்ந்திலள் முயக்கம் உறும் இன்ப – வில்லி:2 100/3

மேல்


உணர்ந்து (26)

அரசனும் உணர்ந்து நீ யார்-கொல் பாலரை – வில்லி:1 61/1
இற்றதும் உணர்ந்து இவள் இரங்கி அழும் எல்லை – வில்லி:2 103/2
மீளி மகவான் மதலை ஆயுத_புரோகிதன் விலோசனம் உணர்ந்து அவன் மலர் – வில்லி:3 59/1
உரத்தினார் கெடாதவாறும் உணர்ந்து தன் பேதை இன்னம் – வில்லி:5 2/3
ஒற்றரால் உணர்ந்து நெஞ்சத்து உவகையோடு ஐயம் இன்றி – வில்லி:5 68/3
ஓதாது உணர்ந்து மறை நாலும் உருவு செய்த – வில்லி:5 88/1
உற்ற கங்குலில் யாவரும் தணந்தவாறு உணர்ந்து
பெற்ற தன் பெரும் பிதாவினை முன்னினன் பெரியோன் – வில்லி:7 73/1,2
தமையனும் தம்பி சொன்ன தன்மையை உணர்ந்து நீதி – வில்லி:11 8/1
துயில் உணர்ந்து பைம் தொடையல் மார்பினான் – வில்லி:11 123/1
பாயல் மன்னு கண்படை உணர்ந்து உளம் – வில்லி:11 148/1
ஒப்பு இலாத வேள்வி மன்னன் உரை உணர்ந்து சகுனியும் – வில்லி:11 163/1
அரசன் மற்று உரைத்த மாற்றம் அந்தணன் உணர்ந்து செல்வ – வில்லி:11 274/1
ஊறு இலாமை கண்டு உடற்றினர் இல் என உணர்ந்து
மாறு இலாதவர் எங்ஙனம் ஆர் உயிர் மாய்ந்தார் – வில்லி:16 49/1,2
முனித்தகை உணர்ந்து அவன் முகத்தை நோக்கி இ – வில்லி:21 34/2
மின் நிகர் மருங்குல் விரதசாரிணி-பால் விளைவுறு துயரமது உணர்ந்து
தன் ஒரு மரபில் தோன்றலை வெறுத்து தனி பெரும் தேர் குட பொருப்பின் – வில்லி:21 44/2,3
தூயவனும் மூலம் ஆம் தோற்றம் உணர்ந்து எ உலகும் – வில்லி:27 35/3
உள்ளினான் உணர்ந்து உள்ளமும் உருகினான் எழுந்து – வில்லி:27 77/1
இரும் துயில் உணர்ந்து வேந்தர் யாவரும் இரவில் சற்றும் – வில்லி:27 183/1
செம் கண் அரவ துவச மீளியும் உணர்ந்து தன சேனை முதல்வற்கு உரை செய்வான் – வில்லி:28 52/4
பந்தமது உணர்ந்து நேரே பார்க்குங்கால் பகை யார் நண்பு ஆர் – வில்லி:29 4/4
துயில் உணர்ந்து அணி பசும் துளப மால் அடி பணிந்து – வில்லி:34 2/2
கண்ணும் துயின்று துயிலும் உணர்ந்து சிறுகாலை உள்ள கடனும் – வில்லி:37 9/1
தப்பு அற எண்ணிய எண்ணம் உணர்ந்து தனஞ்சயனுக்கும் உரைத்து – வில்லி:41 5/2
மனன் உற உணர்ந்து நாவில் நிகழ்தரு மறையொடு வளைந்து வீழ எறியவே – வில்லி:41 49/4
மும்மையும் உணர்ந்து வரும் மூதறிவினீரே – வில்லி:41 172/4
கதிகளும் உணர்ந்து பூணும் கவன மா தெரிந்து பூட்டல் – வில்லி:45 52/2

மேல்


உணர்ந்துகொள்க (1)

உவகையின் பெரும நீ உணர்ந்துகொள்க என – வில்லி:1 79/3

மேல்


உணர்ந்தும் (2)

உயிர்த்திலன் விழித்திலன் உணர்ந்தும் இலன் என்னா – வில்லி:2 101/2
மரணம் இவனால் தனக்கு என்பது உணர்ந்தும் குருவும் மறாது அளித்தான் – வில்லி:3 92/3

மேல்


உணர்ந்துளான் (1)

உதிட்டிரன் புரிந்த போர் உரைக்கவே உணர்ந்துளான்
பதிட்டிதம் பிறந்தது இன்று பாண்டவர்க்கு ஞாலம் என்று – வில்லி:40 39/2,3

மேல்


உணர்ந்தே (1)

தந்தை என்னையும் ஏவினன் தன்மையின் உணர்ந்தே – வில்லி:3 121/4

மேல்


உணர்ந்தேன் (1)

இன்றால் எனது பிறப்பு உணர்ந்தேன் என்று அன்பு உருகி எம்பியர்-பால் – வில்லி:27 218/3

மேல்


உணர்ந்தோர் (3)

நுண்ணிதின் உணர்ந்தோர் உணர்தரும் சிற்ப நூல் அறி புலவனை நோக்கி – வில்லி:6 9/1
காரணம் உணர்ந்தோர் வேள்வி கனல் முகமாக தேவர் – வில்லி:10 90/3
கருமமும் உலகத்து இயற்கையும் உணர்ந்தோர் கலங்குதல் உறுவரோ கலங்கார் – வில்லி:42 214/4

மேல்


உணர்ந்தோர்-தாமும் (1)

நால் திசை உலகு-தன்னில் நான்மறை உணர்ந்தோர்-தாமும்
போற்று இசை மாலை என்னும் பொற்பு உடை அணங்கு வைக – வில்லி:27 161/1,2

மேல்


உணர்வரோ (1)

எளி வரும்படி இருந்த பாவியரும் இன்று மான நிலை உணர்வரோ – வில்லி:27 121/4

மேல்


உணர்வனோ (1)

உழக்கினால் அலது உணர்வனோ என்று அவன் உரைத்தான் – வில்லி:27 91/4

மேல்


உணர்வால் (2)

உனை அளித்தவன் முனியும் என்று அஞ்சல் நீ உடன்படும் உணர்வால் நல் – வில்லி:2 34/1
தனத்தினால் உணர்வால் கேள்வியால் அழகால் தக்கது ஒன்று யாது என துலைகொள் – வில்லி:6 23/2

மேல்


உணர்வான் (1)

கருத்து நின் தம்முற்கு உண்மையின் தடுத்தான் காலமும் தேயமும் உணர்வான் – வில்லி:21 49/4

மேல்


உணர்வித்தேனும் (1)

ஒன்று ஒழிய தொடாத வரம் கொள்வித்தேனும் உற்பவத்தின் உண்மை உனக்கு உணர்வித்தேனும் – வில்லி:45 250/4

மேல்


உணர்வில்லான் (1)

உடுத்த துகில் உணர்வில்லான் உரிந்திடவும் மாளாமல் ஒன்றுக்கொன்று ஆங்கு – வில்லி:11 248/1

மேல்


உணர்வின் (3)

தெருட்டிய உணர்வின் மிக்கோன் செப்பிய யாவும் வென்றான் – வில்லி:11 280/4
அயர்வு உற்ற உணர்வின் நலம் என முத்தி முதல்வன் என அருகு உற்ற ரத வலவனே – வில்லி:40 63/4
கடுக நின் இதயம்-தன்னில் கலக்கம் அற்று உணர்வின் ஒன்று – வில்லி:43 15/3

மேல்


உணர்வின (1)

அசைவு இல் தொடை அடி கசை குசை உரம் நினைவு அறியும் உணர்வின வளமையும் உடையன – வில்லி:44 27/1

மேல்


உணர்வினராய் (1)

சாற்று அரிய உணர்வினராய் ஏத்திஏத்தி தாள் தோய் செம் கர முகுளம் தலை வைத்தாரே – வில்லி:43 37/4

மேல்


உணர்வீர் (2)

பார் எலாம் தம்தம் குடை நிழல் புரக்கும் பார்த்திவர் யாரையும் உணர்வீர்
தார் உலாம் மார்பீர் என்றலும் வியாதன் தருமன் மா மதலையை நோக்கி – வில்லி:10 112/2,3
சிந்தையில் உணர்வீர் என்று கொண்டு உரைத்தான் சித்து அசித்து உணர்ந்தருள் முனியும் – வில்லி:10 148/3

மேல்


உணர்வு (22)

சற்றும் மெய் உணர்வு அற தகாது ஒன்று எண்ணினான் – வில்லி:1 69/3
ஓம கனலே வளர்த்தான் உணர்வு உண்மை கண்டான் – வில்லி:2 55/4
ஒன்றிய துரோணன் அருளாலும் வலியாலும் முயல் உணர்வு உடைமையாலும் முதலே – வில்லி:3 47/3
கலைப்புரவி ஊர் திருவையும் தொழுது புக்கனன் அகத்து உணர்வு மிக்க கலையோன் – வில்லி:3 53/4
உணர்வு அற துயில் உற்றபோது அற்றம் அங்கு உணரா – வில்லி:3 128/1
சித்திரம் ஒத்து உணர்வு அழிந்து தம்தம் பைம் பொன் திகழ் அரியாசனத்து இருந்தார் சிற்சில் வேந்தர் – வில்லி:5 48/2
நல்ல தன் மைந்தற்கு உணர்வு மீண்டு எய்த நலத்துடன் நல்கியது அன்றே – வில்லி:10 25/4
பெற்ற தந்தையோடு உள் உறும் உணர்வு எலாம் பேசி மண்டபம்-தன்னில் – வில்லி:11 61/1
ஓது நூல் புலவர் சொன்னார் உமக்கு உள உணர்வு அற்று அன்றே – வில்லி:11 265/3
உன் உணர்வு உனக்கே உள்ளது உன் பெரும் துணைவர் ஆன – வில்லி:11 273/1
உன்னை நீ அறியா நெறி உணர்வு இலா மனிதா – வில்லி:14 27/3
விழுந்தவர் நெடும் போதாக மெய் உணர்வு எய்தி மெல்ல – வில்லி:22 102/1
புல் விதூடகரினும் உணர்வு இலாதவர் புகலும் வாசகம் கேட்கின் – வில்லி:24 14/3
திரு நகர் வீதி புக்கான் சித்து அசித்து உணர்வு இலாதான் – வில்லி:25 6/4
உரிமையுடன் தம்பியர் அன்று உணர்வு அறியாமையின் அவை-கண் உரைத்த மாற்றம் – வில்லி:27 16/1
புகல் அரிய உணர்வு உடையோய் புகழ் உடையோய் திறல் உடையோய் புகல் நீ என்ன – வில்லி:27 28/3
செம் கை குவித்த சிரத்தினராய் உணர்வு ஒன்றிய சிந்தையராய் – வில்லி:27 208/3
திண்ணம் மனத்து உணர்வு ஒன்றும் இலாதவர் செய்த பெரும் பிழை என்று – வில்லி:27 209/3
ஓவியத்தின் மெய் உணர்வு அழிந்து உள் அழிந்துகொண்டு உரை செய்தான் – வில்லி:36 9/3
சிவனுக்கும் மலரில் உறை பிரமற்கும் உணர்வு அரிய திகிரி கை வலவனையுமே – வில்லி:40 59/3
புந்தி உணர்வு அற்றவர் புலம்புறுவது அல்லால் – வில்லி:41 171/3
உரை உடையை கற்ற கலை உணர்வு உடையை தக்க மதி உளம் உடையை மிக்க கிளை உறவு உடையை சத்ய குண – வில்லி:45 93/1

மேல்


உணர்வுடன் (1)

ஊன் பெற்ற பகழியினால் அழிந்து வீழ்ந்தும் உணர்வுடன் நின் திருநாமம் உரைக்கப்பெற்றேன் – வில்லி:45 249/3

மேல்


உணர்வுடை (2)

வீடுமன் விதுரன் துரோணனே முதலாம் விரகு இலா உணர்வுடை வேந்தர் – வில்லி:10 149/1
ஒன்றினும் கவலை செல்லா உணர்வுடை உளத்தன் ஆகி – வில்லி:46 122/2

மேல்


உணர்வும் (2)

தன் மனம் நெகிழ்ந்த நெகிழ்ச்சியும் உணர்வும் தகைமையும் உவகையில் தோன்ற – வில்லி:19 12/2
முறை வரும் உணர்வும் அல்லால் முனிவரர்க்கு உறுதி உண்டோ – வில்லி:43 14/2

மேல்


உணர்வுற்றனனே (1)

உன்னா விரைவொடு இரதத்தின் இழிந்து உயர் கான் அடைவான் உணர்வுற்றனனே – வில்லி:45 208/4

மேல்


உணர்வுற்றார் (1)

உம்பர் ஆலயம் நிகர் என சமைத்தனர் ஒட்ப நூல் உணர்வுற்றார் – வில்லி:11 60/4

மேல்


உணர்வுற்று (1)

தம படை இளைத்ததாக விரகொடு தருமன் உணர்வுற்று வேறு ஒர் திசையினில் – வில்லி:40 54/2

மேல்


உணர்வுற (1)

கிருபையால் உயர் கேசவன் இங்கித கேள்விகள் உணர்வுற கேட்டு – வில்லி:46 20/1

மேல்


உணர்வேன் (1)

சொல் தகு நிலனும் ஆயுவும் உணர்வேன் துயர் உறு பிணிகளும் தவிர்ப்பேன் – வில்லி:19 22/4

மேல்


உணர்வை (1)

செருகினான் உணர்வை யாவரே இவன் போல் செய் தவம் சிறந்தவர் என்றான் – வில்லி:12 77/4

மேல்


உணர்வொடு (1)

உரக துவசன் அயர்கின்ற ஆவியின் உணர்வொடு துயில்வது கண்டு பேர் உடல் – வில்லி:46 200/1

மேல்


உணர்வொடும் (1)

பொன்னிலத்தின் உணர்வொடும் போயினான் – வில்லி:46 234/4

மேல்


உணர்வோடு (1)

கூடிய உணர்வோடு எழுந்த காவலனை கொங்கை மார்புற தழீஇக்கொண்டு – வில்லி:1 92/2

மேல்


உணர (3)

ஒன்றினர் செறினும் உள்ளது உண்டு என உணர தேற்றி – வில்லி:12 23/2
எந்த நகரீர் உரை-மின் யாம் உணர என்றாள் – வில்லி:19 30/4
முன்பு வனத்திடை வந்து கவிக்கு இறை மொய்ம்பு உணர புகல்போது – வில்லி:27 194/3

மேல்


உணரவே (1)

உரை உளார் என்று உரையீர் உணரவே – வில்லி:13 48/4

மேல்


உணரா (7)

உணர்வு அற துயில் உற்றபோது அற்றம் அங்கு உணரா
துணைவரை திரு தாய் பதம் தொழுக என சொல்லி – வில்லி:3 128/1,2
தருமம் உணரா மனத்தி ஒரு தசை வாய் அரக்கி சரை என்பாள் – வில்லி:10 35/4
தீது அலாது உணரா வஞ்ச சிந்தையார் பரிந்து கூறும் – வில்லி:11 39/3
மறலி என தகு நிருபன் இயற்றிய விரகை மனத்து உணரா
முறுகு சினத்துடன் அடி அதலத்து உற முடி ககனத்து உறவே – வில்லி:27 188/3,4
உம்பரும் முனிவர்-தாமும் யாவரும் உணரா ஒன்றை – வில்லி:29 5/1
கேசவன் இப்படி மேல் வருகிற்பது கேவலம் உற்று உணரா
நாசம் நமக்கு உறு காலம் நணித்து என நாடி நடுக்கமுடன் – வில்லி:31 16/2,3
மோன வண் குறி தான் உணரா எதிர் மோதினன் கதை பூபதி ஊருவின் – வில்லி:46 184/2

மேல்


உணராதவர் (1)

ஒன்றும் முறைமை உணராதவர் மகளிர் – வில்லி:27 50/3

மேல்


உணராதாய் (1)

உன்னை நீ-தானும் உணராதாய் உன் வடிவம்-தன்னை – வில்லி:27 34/3

மேல்


உணராதான் (1)

பைம்_தொடி-தனை கொண்டு அந்தரம் தன்னில் பறந்தனன் பழி உணராதான் – வில்லி:15 7/4

மேல்


உணராது (3)

எல்லை ஓர் ஆண்டும் யாவரும் உணராது இருப்பதற்கு ஆம் இடம் யாதோ – வில்லி:19 2/3
திரு உளத்து உணராது இல்லை செப்புக என்று அயர்வான்-தன்னை – வில்லி:41 157/1
ஏற்றது உணராது தனது இளவலொடு உரைத்தான் – வில்லி:41 174/4

மேல்


உணராமல் (1)

பழகுவார் மிக சிந்தை நோய் தாங்களே படுக்குமாறு உணராமல்
அழகு பேர் அறிவாகவே கொண்டவர் அற தொழில் புரியாமல் – வில்லி:11 65/2,3

மேல்


உணராமலோ (1)

என் பிறப்பும் உணராமலோ சபையில் இந்த வாசகம் இயம்பினாய் – வில்லி:27 119/4

மேல்


உணரார் (3)

இருந்த தீ மதி அமைச்சனோடு இறந்தமை உணரார்
திருந்து மா மதி பாண்டவர் செயலும் மற்று அறியார் – வில்லி:3 132/2,3
தேவரும் உணரார் நின் செயல் என மால் சேவடிகளில் முடி சேர்த்தான் – வில்லி:45 15/4
மாதுலன் முனிவன்_மதலை கை படையால் மடிந்திட தடிந்ததும் உணரார்
தாது அலர் அலங்கல் சமர வாள் முனியை தழலிடை வரு பெரும் தையல் – வில்லி:46 216/2,3

மேல்


உணராவகை (1)

வைத்தனர் ஆகி யாவரும் உணராவகை அரு மறைகளும் பயிற்றி – வில்லி:19 9/3

மேல்


உணரான் (2)

உளை எழும் பரி தேரினன் உறுவது ஒன்று உணரான்
விளை அரும் தவ விபினம் உற்று அம்பிகை விதியால் – வில்லி:1 13/2,3
புதல்வன் உற்றது உணரான் புரந்தரன் – வில்லி:12 166/3

மேல்


உணரானாகில் (1)

வீவது குறியானாகில் விளைவதும் உணரானாகில்
நா-அது காவானாகில் அவனுக்கா நடந்து போரில் – வில்லி:27 140/2,3

மேல்


உணருகிற்கும் (1)

போனது வருவது எல்லாம் புரை அற உணருகிற்கும்
மான் அதிர் கனக திண் தேர் வலவனாம் மதுரை மன்னன் – வில்லி:41 147/1,2

மேல்


உணரும் (2)

முப்பொழுது உணரும் முனிவரன் பணியால் முறைமுறை பூசனை புரிந்தான் – வில்லி:10 150/3
முக்காலங்களும் உணரும் முகுந்தனுக்கும் முதல்வனுக்கும் மொழிவான் மன்னோ – வில்லி:27 20/2

மேல்


உணரும்படி (2)

ஒன்றாது இரண்டு பட்டதும் யாம் உணரும்படி நீ உரைத்தருள்வாய் – வில்லி:10 30/2
அப்போது உணரும்படி உணர்ந்தான் அசோதை மகனை அறத்தின் மகன் – வில்லி:17 9/2

மேல்


உணல் (1)

கழகம் ஆடவும் பெறுவரோ இதனினும் கள் உணல் இனிது அன்றே – வில்லி:11 65/4

மேல்


உணவாய் (1)

மா முனிக்கு உணவாய் நின்ற மதுர ஆமலகம் தன்னை – வில்லி:18 3/2

மேல்


உணவின் (1)

உணவின் ஆசையால் கொல்ல வந்த நீ உவகை ஆசையால் உள் அழிந்து இவன் – வில்லி:4 10/1

மேல்


உணவு (7)

பாவகன் பகு வாய் நா விதிர்த்து என்ன பரந்த அ பாவகற்கு உணவு ஆம் – வில்லி:9 30/3
அ முறை இமையோர் ஆனவர்க்கு எல்லாம் அரும் பெறல் அவி உணவு அருளி – வில்லி:10 108/2
உதிர்ந்த சருகு உணவு ஒழிய உணவு இலான் விரைவினில் தன் ஒரு வில் வாங்கி – வில்லி:12 90/2
உதிர்ந்த சருகு உணவு ஒழிய உணவு இலான் விரைவினில் தன் ஒரு வில் வாங்கி – வில்லி:12 90/2
எனக்கு அரும் தவம் முயறலால் உதிர் சருகு அலால் உணவு இல்லையால் – வில்லி:12 94/1
பட்ட உணவு இங்கு அமுது செய பருவம் இது என்று உரைசெய்தான் – வில்லி:17 3/4
இ முனி உணவு கொண்டது என வெரீஇ நகுலன்-தானும் – வில்லி:18 10/2

மேல்


உணவும் (1)

வடு அற தெவ்வர் போரும் மன்னவன் உணவும் கையால் – வில்லி:21 61/1

மேல்


உணா (2)

களித்து வண்டு இமிர் தொடையலீர் எனக்கு உணா காண்டவம் எனும் கானம் – வில்லி:9 4/3
என்ற போதில் உன் இச்சையின்படி உணா ஈந்தனம் இமைப்போழ்தில் – வில்லி:9 7/1

மேல்


உணும் (1)

போரில் ஆசையும் நேய மங்கையர் போகம் அன்பொடு புதிது உணும்
சீரில் ஆசையும் விட்டு நல் நெறி சேர உன்னுதி நீ என – வில்லி:26 9/2,3

மேல்


உத்தம (1)

ஏம கூடம் நிகர் உத்தம வய புரவி ஏறு வீரனும் அவற்கு இளைய வித்தகனும் – வில்லி:46 66/2

மேல்


உத்தமபானு (1)

ஒருபால் அரக்கன் பாஞ்சாலன் ஒருபால் அடல் உத்தமபானு
ஒருபால் உடன்று பொர பொரவே உடைந்தது அரசன் பெரும் சேனை – வில்லி:32 29/3,4

மேல்


உத்தமபானுவே (1)

பதிகள் ஆனவர் யாகசேனன் உதாமன் உத்தமபானுவே – வில்லி:28 37/4

மேல்


உத்தமபானுவை (1)

உத்தமபானுவை முதலா உள்ள கொடும் திறல் வேந்தர் – வில்லி:40 14/3

மேல்


உத்தமம் (2)

உத்தமம் ஆம் குல_மயிலே என் சிறுவர் அறியாமல் உனக்கு நேரே – வில்லி:11 260/1
பூண்டு உத்தமம் ஆம் மறை கொண்டு அகன் பொய்கை புக்கான் – வில்லி:46 112/4

மேல்


உத்தமவிந்து (1)

சித்திரவாகுவினோடு பெலசேனன் போர் செயசூரன் சித்திரன் உத்தமவிந்து என்றே – வில்லி:46 80/1

மேல்


உத்தமன் (1)

பிறங்கிய உத்தமன் உதயபானு கீர்த்தி பெலவன்மன் பெலவீமன் ப்ரபலதானன் – வில்லி:46 84/1

மேல்


உத்தமோசாவும் (3)

ஒட்டி போர் பொரும் உத்தமோசாவும் வேல் உதாமனும் உடன் வந்தார் – வில்லி:28 3/3
உத்தமோசாவும் உதாமனும் முதலோர் ஓர் இரு புறத்தினும் சூழ – வில்லி:42 9/3
உத்தமோசாவும் உதாமனும் முதலிட்டு உள்ளவர் யாவரும் பிறரும் – வில்லி:46 215/1

மேல்


உத்தர (3)

அ திசை-கண் அரசான உத்தர குருக்கள் மேன்மையை அடக்கி மேல் – வில்லி:10 48/1
உறைதரு குவடும் நீங்கி உத்தர முடிவு கண்டான் – வில்லி:12 30/4
அலங்கல் உத்தரன் உத்தர திசையை வந்து அடைந்தான் – வில்லி:22 33/4

மேல்


உத்தரகுமாரனும் (1)

வராக கேதுவும் உத்தரகுமாரனும் மச்சநாட்டவர் வந்தார் – வில்லி:28 4/2

மேல்


உத்தரத்தின் (1)

அ வனத்தை இகந்து அனந்த காதம் ஏகி அங்கு இடைவிட்டு உத்தரத்தின் அப்பால் ஏகி – வில்லி:14 18/1

மேல்


உத்தரத்து (1)

நிரை கதிர் கனக நீள் சுவர் பவள உத்தரத்து இடை நிரைத்த ஒண் – வில்லி:27 100/1

மேல்


உத்தரம் (8)

ஓது இடத்தில் சுருங்காமல் செழும் துகிர் உத்தரம் பரப்பி உலகு ஓர் ஏழும் – வில்லி:10 6/2
தொடும் படை தட கை வீரர்க்கு உத்தரம் சொல்லலாமோ – வில்லி:11 21/4
பொருள் இலா உரைகட்கு எல்லாம் உத்தரம் புகலான் ஆகி – வில்லி:14 93/2
உன்னை யான் வினவு உரை-தனக்கு உத்தரம் உரைத்து – வில்லி:16 53/1
கூறுகின்ற மொழிகளுக்கு உத்தரம் கொடாது நின்றது ஒர் கொம்பரின்-வாய் மறைந்து – வில்லி:21 5/1
உயிர்த்தனன் ஆகி மீள உத்தரம் உரைக்கலுற்றான் – வில்லி:45 39/4
வீமன் கருத்தோடு இவை மொழிய வேறு உத்தரம் மற்று ஒன்று இன்றி – வில்லி:45 140/1
உரைத்தன உரைகட்கு எல்லாம் உத்தரம் உரைசெய்யாத – வில்லி:46 123/1

மேல்


உத்தரமும் (1)

அம் கையில் அருண ரத்நத்து அணிகொள் உத்தரமும் ஏற்றி – வில்லி:11 44/3

மேல்


உத்தரற்கு (2)

உளைய ஓடி வந்து ஊர் புகுந்து உத்தரற்கு உரைப்பார் – வில்லி:22 25/4
ஊறிய அமுத சொல்லால் உத்தரற்கு உரைசெய்தானே – வில்லி:22 109/4

மேல்


உத்தரன் (13)

உரைத்த அன்னையை கதுமென உத்தரன் வணங்கி – வில்லி:22 29/1
உத்தரன் புகல் உறுதி கேட்டு ஒப்பனைக்கு உரியாள் – வில்லி:22 31/1
அலங்கல் உத்தரன் உத்தர திசையை வந்து அடைந்தான் – வில்லி:22 33/4
உரிய தேரினை மீதுகொண்டு உத்தரன் செலுத்த – வில்லி:22 58/1
பொறித்த பாவையின் உத்தரன் பொறி மயக்குற்று – வில்லி:22 62/3
உற மலைந்து ஒரு தன் தேர்கொண்டு உத்தரன் வென்றவாறும் – வில்லி:22 114/3
வீரன் வெம் சமரம் வெல்ல விராடன் உத்தரன் வென்றான் அ – வில்லி:22 116/3
மிக முனி அடுத்து வெல்ல வென்றி உத்தரன் முன் மேவார் – வில்லி:22 118/3
ஓடி உத்தரன் தேர் ஊர ஒரு முனையாக தன்னை – வில்லி:22 135/1
வில் விசயன் உத்தரன் விளம்புதலும் வீரம் – வில்லி:23 15/1
ஒரு நல் மா நெடும் தேரினை அறிவுறா உத்தரன் விரைந்து ஊர – வில்லி:24 19/1
மாசு இலா விறல் உத்தரன் திறல் மத்திராதிபனுடன் உடன்று – வில்லி:29 39/3
வெம் கோப விசயனுக்கு சூதன் ஆனான் விசயனும் அன்று உத்தரன் தேர் விசையின் ஊர்ந்தான் – வில்லி:45 28/4

மேல்


உத்தரன்-தன் (1)

உன் உயிர் போல் நீ வளர்த்த உத்தரன்-தன் உயிரும் உருத்து எழும் சிவேதன் – வில்லி:29 76/1

மேல்


உத்தரிக்க (1)

நாடி உத்தரிக்க மாட்டா நராபதிபர் பதாகை தூசும் – வில்லி:22 135/2

மேல்


உத்தரிக்கவும் (1)

எதிர் மலைந்த வெம் சமர் இப்படிக்கு இவர் இரிதல் இன்றி மொய்ம்புற உத்தரிக்கவும்
உதரம் நெஞ்சு உரம் புயம் மெய் கழுத்து என உரை செய் அங்கம் ஒன்றினும் உற்று உறைத்தில – வில்லி:45 151/1,2

மேல்


உத்தரித்து (1)

உச்சம் உற்ற வெயில் அர்க்கன் ஒத்து அவனொடு உத்தரித்து உரைசெய்து ஒட்டினான் – வில்லி:4 55/2

மேல்


உத்தரியப்பட்டும் (1)

கோடி உத்தரியப்பட்டும் குழமகன்-தனக்கு நல்கி – வில்லி:22 135/3

மேல்


உத்தரியம் (2)

வருக என வரை மார்பின் வாங்காத உத்தரியம் வாங்கி ஈந்தார் – வில்லி:11 245/2
ஏந்து பேர் அல்குல் கலை நெகிழ்த்து உடுப்பார் இட்ட உத்தரியம் மாற்றிடுவார் – வில்லி:12 62/2

மேல்


உத்தரியமும் (1)

தானையும் கரிய பேர் உத்தரியமும் ஆக சாத்த – வில்லி:12 74/3

மேல்


உத்தரை (2)

உத்தரை வண்டல் பாவைக்கு உடுத்துதற்கு என்று கொய்தான் – வில்லி:22 101/3
பேடி உத்தரை தன்னோடும் பெற்ற தாய் பின்பு நின்றாள் – வில்லி:22 135/4

மேல்


உத்தரை-தனக்கு (1)

உத்தரை-தனக்கு பாங்கி நீ என்று ஆங்கு உரிய தன் மகளுழை விடுத்தான் – வில்லி:19 19/4

மேல்


உத்தரையும் (1)

உத்தரையும் வில் விசயனுக்கு உரியள் என்றான் – வில்லி:23 14/4

மேல்


உதகம் (1)

கொண்டலாய் உதகம் பொழிந்திடும் ஒருகால் குன்றமாய் உயர்ந்திடும் ஒருகால் – வில்லி:42 206/2

மேல்


உதகம்-தனில் (1)

உதகம்-தனில் புக்கு உயர் மந்திரம் ஓதும் வேலை – வில்லி:46 106/2

மேல்


உதணம் (1)

புகலும் வடி கணை உதணம் எடுத்தன பொரு சில கைத்தலமே – வில்லி:27 201/3

மேல்


உததி (9)

உம் பதம் இழந்து நீர் உததி மண் உளோர் – வில்லி:1 72/1
ஒன்று பட மரம் ஏழும் உததி ஏழும் ஊடுருவ சரம் தொடுத்த ஒரு வில் வீரன் – வில்லி:7 45/2
வாங்கு நீர் உததி ஆடை மண்ணின் மேல் வாழ்தல் உற்றால் – வில்லி:11 37/2
விண்ணில் உறை வானவரில் யார் அடி படாதவர் விரிஞ்சன் முதலோர் உததி சூழ் – வில்லி:12 107/1
சொல்லினுக்கு உததி தோய் கை தொல் முனி என்ன வன் போர் – வில்லி:20 1/3
ஒரு குலத்தவர் உததி சூழ் புவி ஆளுமாறு இனி உட்கொளாய் – வில்லி:26 2/4
வரு படை நிலத்தினிடை வந்த அளவிலே உததி வையம் எனதாய் முடியுமே – வில்லி:28 65/4
ஒன்று பட்டு மிகைத்து எழுந்தனர் ஊழி-வாய் எழும் உததி போல் – வில்லி:29 41/2
அகல் உததி உடை ஆடை அவனி முற்றும் அவனது இனி என ஆர்த்தது அரசன் சேனை – வில்லி:45 30/4

மேல்


உததிக்கிடை (1)

ஓடிஓடி எதிர் உற்றவர் முடி தலைகள் ஊறு சோரி உததிக்கிடை விழுத்தினர்கள் – வில்லி:46 67/3

மேல்


உததிக்குள் (1)

உரவும் குட திசை நீல் நிற உததிக்குள் ஒளித்தோன் – வில்லி:33 25/3

மேல்


உததியில் (2)

தவனனை உததியில் சாய்த்த மாலை போல் – வில்லி:3 17/2
போல் எழு வய புரவி ஊரும் இரதத்து இரவி போய் உததியில் சொருகினான் – வில்லி:30 30/4

மேல்


உததியின் (1)

விழியின் நெஞ்சின் வால் நெருப்பின் நீடு உததியின் விதி படைப்பினின் தோன்றி – வில்லி:11 77/1

மேல்


உததியும் (1)

ஒழுகு செம் புனல் குருதியின் வரு நதி உததியும் சிவப்பு உறும்வகை பெருகலின் – வில்லி:41 127/3

மேல்


உதய (15)

எங்கள் மாதவன் இதய மா மலர் வரும் உதய
திங்கள் மா மரபினில் பிறந்து இசையுடன் சிறந்தோர் – வில்லி:1 7/1,2
உரம் கொள் வீமனுக்கு எதிர் உதய பானுவே – வில்லி:4 18/4
உதய மால் வரையில் உதய ராகத்தோடு உதித்த தேர் உதயன் என்று உரைப்ப – வில்லி:6 4/1
உதய மால் வரையில் உதய ராகத்தோடு உதித்த தேர் உதயன் என்று உரைப்ப – வில்லி:6 4/1
ஓச வன் திகிரி ஓச்சி உதய பானுவுக்கும் மேலாம் – வில்லி:6 38/3
ஆதபன் உதய வெற்பு அணுகினான் அரோ – வில்லி:21 19/4
புகல் அரிய பழைய தம வடிவம் கொண்டார் போன பகலவன் உதய பொருப்பின் மீண்டான் – வில்லி:22 140/4
நிரந்தரம் அருவி வீழும் நிறம் திகழ் உதய குன்றில் – வில்லி:27 181/2
தொடர்ந்து ஒளிர் உதய ராகத்தோடு உற நெருங்கி மேன்மேல் – வில்லி:27 182/1
சிமையம் அணுகினன் மீள நனி இருள் சிதைய உதய திவாகரன் – வில்லி:34 28/4
தேர் உதய பானு என நின்ற விசயன்-தன் எதிர் தெவ்வர் பனி என்ன அகல – வில்லி:38 19/1
கிரி முற்றும் அரிவது ஒரு கிளர் வச்ரம் என உதய கிரி உற்ற பரிதி எனவே – வில்லி:40 57/3
உரம் அறுத்தான் முதல் பொருத உதய தினகரன் மைந்தன் உடன்று சீறி – வில்லி:41 134/2
பிற்பொழுது அவற்றை கவர்ந்து சென்று உதய பிறங்கலில் பிறங்கினன் பெரியோன் – வில்லி:42 220/4
உதய மால் வரையின் உச்சி உற்றது-கொல் என்ன மேதினி உரைக்கவே – வில்லி:43 50/4

மேல்


உதயகிரி (1)

துப்பு ஆர் செம் கொடிகள் என உதயகிரி மிசை படர்ந்து தோற்றம் செய்ய – வில்லி:46 242/2

மேல்


உதயஞ்செய்தான் (2)

படியவர் துயிலும் போக பரிதியும் உதயஞ்செய்தான் – வில்லி:27 180/4
உலையாத ஒளி கொண்ட கதிர் ஆயிரத்தோனும் உதயஞ்செய்தான்
@41. பதின்மூன்றாம் போர்ச் சருக்கம் – வில்லி:40 93/4,5

மேல்


உதயபானு (1)

பிறங்கிய உத்தமன் உதயபானு கீர்த்தி பெலவன்மன் பெலவீமன் ப்ரபலதானன் – வில்லி:46 84/1

மேல்


உதயம் (4)

நன் குலத்துளோன் உதயம் நண்ணினான் – வில்லி:11 143/4
ஒன்ற உலகம் உற்ற துயில் உணர்த்துவான் போல் உதயம் எனும் – வில்லி:37 41/3
தார் உதயம் ஆம் நிருபர் வேலை சுவற தனது தண்டு தனி கொண்டு குதியா – வில்லி:38 19/2
சிந்து தினகரன் உதயம் சேரும் முனம் பாசறையில் சென்று நோக்க – வில்லி:46 243/2

மேல்


உதயமோடு (1)

உதயமோடு அத்தம் என்னும் ஓங்கல் ஓர் இரண்டு சேர்ந்து – வில்லி:20 10/2

மேல்


உதயன் (4)

உதய மால் வரையில் உதய ராகத்தோடு உதித்த தேர் உதயன் என்று உரைப்ப – வில்லி:6 4/1
ஒரு கால் அரு மறையோர் விடு பதம் நண்ணினன் உதயன் – வில்லி:42 50/4
உரு உரும் என்ன சீறி உடன்ற பின் உதயன் காதல் – வில்லி:45 42/1
வெம் களத்து உதயன் போல வீடுமன் களத்தை எல்லாம் – வில்லி:45 47/3

மேல்


உதரத்தது (1)

உரத்தது நல் உதரத்தது இளம் கமுகு ஒத்தது அம்ம வாலதி – வில்லி:44 9/4

மேல்


உதரத்தின் (1)

உதரத்தின் முழுது உலகு குடி வைத்த புயல் உரைசெய்து உறுதி-கண் விடு பகழி-தான் – வில்லி:40 65/2

மேல்


உதரத்தும் (1)

ஒருவன் இருவர் உதரத்தும் உடன் உற்பவித்த உற்பாதம் – வில்லி:10 35/1

மேல்


உதரம் (7)

உற்றனள் பொறாமை கல்லால் உதரம் உள் குழம்புமாறு – வில்லி:2 69/3
அடங்கிய உதரம் போன்றது அந்த மா நகரி அம்மா – வில்லி:5 19/4
தள்ள அரிய ஊரு உயர் தாள் வரைகள் ஒத்த கடிதடம் உதரம் மார்பு திணி தோள் – வில்லி:12 110/2
செழும் புனல் உதரம் தன்னில் சேரும் முன் ஆவி பொன்றி – வில்லி:16 24/1
உதரம் குளிர்ந்து வடிவு குளிர்ந்து உள்ளம் குளிர்ந்து மறை நாறும் – வில்லி:17 12/1
உரம் குளிக்க வாகு வீழ உதரம் மூழ்க ஒளி முடி – வில்லி:42 22/2
உதரம் நெஞ்சு உரம் புயம் மெய் கழுத்து என உரை செய் அங்கம் ஒன்றினும் உற்று உறைத்தில – வில்லி:45 151/2

மேல்


உதரமும் (2)

வன்புடன் அருந்தி உதரமும் குளிர்ந்தான் வன்னி தன் வடிவமும் குளிர்ந்தான் – வில்லி:9 57/3
உரங்களும் தோளும் கண்ணும் உதரமும் அதரத்தோடு – வில்லி:13 90/1

மேல்


உதவ (4)

மைந்தருக்கு உதவும் உதவியின் சிறிதும் மா தவம் செய்திலேன் உதவ
சிந்தையில் துறக்கம் வேண்டும் என்று எண்ணி செல்லும் அன்று அல்லது உன் உயிர் மேல் – வில்லி:1 108/2,3
நன்றுநன்று உதவ வந்தீர் நடந்து நீர் இளைத்தீர் போலும் – வில்லி:5 11/2
உமைக்கு நாயகன் இரவு ஒழித்தருளினான் உதவ
இமைப்பிலார் அமுது அருந்திய இயல்பு என இருந்தார் – வில்லி:27 81/3,4
மருத்து உதவ வரு சண்ட மருத்தாலும் மருத்துவான் வழங்கும் சோதி – வில்லி:45 259/1

மேல்


உதவவே (1)

விதம் உற வகுத்த யானை அணியுடன் விருது பகதத்தராசன் உதவவே – வில்லி:40 45/4

மேல்


உதவா (1)

உண்டோம் உண்டோம் உம்பருக்கும் உதவா ஓத கடல் அமுதம் – வில்லி:17 13/1

மேல்


உதவாமல் (3)

வெவ் ஆயுதங்கள் உதவாமல் விபுதநாதன் – வில்லி:5 84/1
ஆடு அமரில் ஒருவரும் வந்து உதவாமல் இருப்பதோ அந்தோ அந்தோ – வில்லி:41 132/4
உதவாமல் மழுவாளி உரைசெய்த சாபத்தை உற உன்னினான் – வில்லி:45 232/3

மேல்


உதவி (24)

ஆற்றுவரேனும் உங்கள் உதவி உண்டு அருளும் உண்டு – வில்லி:2 116/3
கற்பனைக்கு உதவி தருக என பழைய கால் விழுத்த நெடு வேலை வீழ் – வில்லி:10 64/2
ஒன்று உதவி செய்யினும் அ உதவி மறவாமல் – வில்லி:23 6/1
ஒன்று உதவி செய்யினும் அ உதவி மறவாமல் – வில்லி:23 6/1
உரக கொடியோற்கு அரும் போரில் உதவி செய்வான் – வில்லி:23 26/4
உற்று அமர் உதவி செய்வான் உதிட்டிரன்-தனக்கு முன்னே – வில்லி:25 12/1
ஈண்டு அவர்க்கு உதவி ஆய தூது என இசைப்பவற்கு உலகம் எங்கணும் – வில்லி:27 128/1
நீண்டவற்கு உதவி ஆயினேன் என நினைத்து நீ எனை அடர்த்தியோ – வில்லி:27 128/2
மாண்டவர்க்கு உதவி ஆய பேர் அறமும் இசையும் ஆண்மையும் வளர்த்திடும் – வில்லி:27 128/3
பாண்டவர்க்கு உதவி ஆகில் என்னை முடிமன்னர் ஆனவர் பழிப்பரோ – வில்லி:27 128/4
கனி வனம் என்ன யார்க்கும் உதவி கூர் கருணை கண்ணார் – வில்லி:29 16/4
இகல் நெடும் படை அரசன் ஏவலின் உதவி ஆம்வகை எய்தினார் – வில்லி:29 37/4
பருவரல் கொள் மத்திரபதிக்கு உதவி ஆக என்று – வில்லி:29 51/3
தாய் செய்த உதவியினும் தகும் உதவி பல செய்தாய் சமரூடு இன்று உன் – வில்லி:29 75/2
சேய் செய்த உயிர் உதவி தேவர் எலாம் துதிக்கின்றார் செறிந்தோர்-தம்மில் – வில்லி:29 75/3
நீ செய்த பேர் உதவி யார் செய்தார் என உரைத்தான் நெறி செய் கோலான் – வில்லி:29 75/4
உன்னி மித்திரர்க்கு நாளும் உதவி செய்யும் உறுதியோன் – வில்லி:38 13/3
ஓர் உதவி இன்றி முடியோடு அவர் சிரங்களும் உடைந்து முதுகிட்டு உடையவே – வில்லி:38 19/3
பொன் தோள் விசயன் முன் நிற்க பொரும் போர் முனையில் போர் உதவி
அற்றோர் போல வில் வலியால் அறத்தோன்-தன்னை அகப்படுத்தல் – வில்லி:39 38/2,3
சகத்துக்கு ஒருவன் எனும் விசயன் தம்முற்கு உதவி செய்யாமல் – வில்லி:39 40/3
உனக்கு உதவி ஒருவர் அற ஒரு தனி நின்று அமர் உடற்றி ஒழிந்த மாற்றம் – வில்லி:41 141/1
உடலம் உகு குருதியின் நனையினர் அருகு உதவி செய வரு தரணிபர் உருளவே – வில்லி:44 31/4
மத்திர நிருபன் மைந்தன் வந்து எனக்கு உதவி ஆனான் – வில்லி:45 50/2
உற்று இரு புறத்தும் திண் தேர்க்கு உரன் உற உதவி ஆய – வில்லி:46 44/1

மேல்


உதவிக்கு (1)

செருமுகத்தினில் எனக்கு நீ செய்த பேர் உதவிக்கு
ஒருமுகத்தினும் இல்லை கைம்மாறு என உரைத்தான் – வில்லி:22 19/3,4

மேல்


உதவிய (3)

வரம் உற வணங்கு நாளில் அருள் செய்து மனம் மகிழ மங்கை பாகன் உதவிய
உரனுடைய தண்டினால் இ அபிமனை உயிர் கவர்தல் இன்று சால உறுதியே – வில்லி:41 48/3,4
பொழியும் இள வெயில் இரவி முன் உதவிய புதல்வன் விறலொடு புகுதலும் உயர் பரி – வில்லி:44 30/2
விலகி அவன்-தன தாதை அன்று உதவிய வெயில் மகுடம்-தனை மோதி வந்து இடறவே – வில்லி:45 224/4

மேல்


உதவியது (1)

அங்கராவினுக்கு உதவியது அங்கரா எனக்கு அருளியது இந்த – வில்லி:42 66/2

மேல்


உதவியா (1)

உருவ வீசினான் மாமன் உதவியா ஒர் கூர் வேலே – வில்லி:46 92/4

மேல்


உதவியாக (4)

செம்மையோடு உதவியாக கொண்டு நீ செல்க என்று – வில்லி:25 16/3
உகவை-தன்னொடு வீடுமற்கு உறும் உதவியாக மகீபனும் – வில்லி:29 37/1
இருவரும் முனைந்த போரில் இளைத்தவர்க்கு உதவியாக
பொருவது கடன் அன்று என்று போற்றிய விசயன்-தன்னை – வில்லி:42 158/1,2
உதவியாக வேல் ஏவும் உலகு காவலான் மார்பில் – வில்லி:46 93/2

மேல்


உதவியாய் (1)

உலகு அனைத்தையும் வெளியில் உய்த்தலின் உரகருக்கும் ஓர் உதவியாய்
இலகு சக்கர சிகரி சுற்று அடி என வளைப்பன எழு பெயர் – வில்லி:28 43/2,3

மேல்


உதவியின் (2)

தந்தையர்க்கு உதவும் உதவியின் எனக்கு சதமடங்கு உதவினை உனக்கு – வில்லி:1 108/1
மைந்தருக்கு உதவும் உதவியின் சிறிதும் மா தவம் செய்திலேன் உதவ – வில்லி:1 108/2

மேல்


உதவியினும் (1)

தாய் செய்த உதவியினும் தகும் உதவி பல செய்தாய் சமரூடு இன்று உன் – வில்லி:29 75/2

மேல்


உதவியும் (1)

ஓர் உதவியும் பெறாமல் ஒழிந்து உயிர் அழிந்த மைந்தா – வில்லி:41 165/2

மேல்


உதவினாரே (1)

ஒப்பு அரும் தரணி பாலர் இவற்கும் வந்து உதவினாரே – வில்லி:44 88/4

மேல்


உதவினான் (6)

குருவும் இவனுக்கு நிலையாலும் மறையாலும் வலி கூர் பகழி ஒன்று உதவினான்
இருவரும் நயந்து அருளும் விநயமும் மிகுந்தனர்கள் இன் உயிரும் மனமும் என மேல் – வில்லி:3 52/2,3
உன்-தனக்கு வேண்டும் என்ன உயிரும் வாழ்வும் உதவினான் – வில்லி:3 81/4
ஒய்யென நிலையுடன் உதவினான் அரோ – வில்லி:12 129/4
வரு தளத்தொடு உதவினான் மருத்து வீமன் மைந்தனே – வில்லி:40 36/4
மினல் ஒத்த கணை பலவும் வசை அற்ற புகழுடைய விசயற்கு மிசை உதவினான் – வில்லி:40 58/4
வயம் உற்ற சிலை விசயன் உடலத்தின் எறிவது தன் வடிவத்தில் உற உதவினான்
அயர்வு உற்ற உணர்வின் நலம் என முத்தி முதல்வன் என அருகு உற்ற ரத வலவனே – வில்லி:40 63/3,4

மேல்


உதவினேன் (1)

ஓவு இலாது யான் செய் புண்ணியம் அனைத்தும் உதவினேன் கொள்க நீ உனக்கு – வில்லி:45 240/3

மேல்


உதவினை (1)

தந்தையர்க்கு உதவும் உதவியின் எனக்கு சதமடங்கு உதவினை உனக்கு – வில்லி:1 108/1

மேல்


உதவு (9)

களிந்த வெற்பு உதவு நீல மா நதி அடுத்த குன்றில் ஒரு கழி முழை – வில்லி:4 50/1
உலைவந்து அயரும் சூல் மந்திக்கு உருகா நிலம் கீண்டு உதவு குல – வில்லி:5 37/1
காரின் மா மேனி கரிய செம் திகிரி கண்ணனுக்கு உதவு என கதித்தான் – வில்லி:10 112/4
பங்கு எலாம் மரகதமாம் பவள நிற பொருப்பு உதவு பைம் பொன் கொன்றை – வில்லி:41 142/3
இலக்கம் இல் சுரர்க்கு இடம் உதவு கோத்திர எழில் குவடு ஒடித்தவன் உதவு கூற்றமே – வில்லி:42 199/4
இலக்கம் இல் சுரர்க்கு இடம் உதவு கோத்திர எழில் குவடு ஒடித்தவன் உதவு கூற்றமே – வில்லி:42 199/4
உரத்துடன் மருச்சுதன் உதவு இராக்கதன் ஒருத்தனும் எனை பலருடனும் ஏற்று எதிர் – வில்லி:42 204/3
உகவையோடு மா மாயன் உதவு கூர நீள் வேலை – வில்லி:46 97/3
ஆன கமல மலர் வாவியிடையே முழுகி ஆவி உதவு மறை யோக பரன் ஆகி மொழி – வில்லி:46 199/1

மேல்


உதவுக (2)

இப்பொழுது அரசர் ஆனவர்க்கு எல்லாம் இரும் சிறப்பு உதவுக என்று இசைப்ப – வில்லி:10 150/2
ஒன்றியபடி நின் புண்ணியம் அனைத்தும் உதவுக என்றலும் உளம் மகிழ்ந்தான் – வில்லி:45 239/4

மேல்


உதவுதற்கு (1)

விறல் உதவுதற்கு வரு கரியவன் மணி துவச மிசை கருடன் நிற்கும் எனவோ – வில்லி:28 63/2

மேல்


உதவும் (10)

தந்தையர்க்கு உதவும் உதவியின் எனக்கு சதமடங்கு உதவினை உனக்கு – வில்லி:1 108/1
மைந்தருக்கு உதவும் உதவியின் சிறிதும் மா தவம் செய்திலேன் உதவ – வில்லி:1 108/2
அன்போடு உதவும் உபசாரம் அனைத்தும் ஈந்தார் – வில்லி:7 84/4
பைம்_தொடி_பாகன் பாசுபதம் உனக்கு உதவும் என்றான் – வில்லி:12 72/4
அருக்கன் உதவும் பாண்டத்தின் அன்னம் உளதோ என வினவ – வில்லி:17 10/2
ஊர் வழங்குக என உற்று இரந்தனன் இ உலகு எலாம் உதவும் உந்தியான் – வில்லி:27 113/4
ஆரணனே அரனே புவனங்கள் அனைத்தையும் அன்று உதவும்
காரணனே கருணாகரனே கமலாசனி காதலனே – வில்லி:27 206/1,2
உறவின் மிக்கவர் பகையின் எய்த்தவர் உதவும் அ படை குடை நிழல் – வில்லி:28 47/1
ஒன்றி நீர் விரைந்து உதவும் என்று இருவரை ஒரு கணத்தினில் ஏவ – வில்லி:42 131/4
அருண வெம் கதிர் ஆயிரத்தவன் அன்பினால் உதவும்
கருணனும் சில பகழி ஓர் இரு கண்ணர் மார்பில் விடா – வில்லி:44 37/1,2

மேல்


உதவுவர் (1)

துரந்தபோது அவர்க்கு உதவுவர் சொன்னவை எல்லாம் – வில்லி:27 93/4

மேல்


உதவுவாய் (1)

உன் பிதாவின் மேல் அன்பினால் உலகம் உம்பியர்க்கு உதவுவாய்
என் பிதாவும் நீ யாயும் நீ என்று இருந்தனன் எம்பிமார் – வில்லி:36 8/2,3

மேல்


உதறி (2)

கல் மேல் மேக துளி என்ன காய்ந்தான் அவற்றை கடிது உதறி
மல் மேற்கொண்ட புயம் உற வில் வாங்கி கொடும் போர் வாளி பல – வில்லி:45 143/2,3
உரும் எறி மா மேகம் ஒத்த காயமும் உதறி மனோவீரம் உற்று மீளவும் – வில்லி:46 177/3

மேல்


உதாசனன் (1)

ஒளித்து வந்தனன் இரு பிறப்பினன் அலேன் உதாசனன் என் நாமம் – வில்லி:9 4/2

மேல்


உதாசனனே (1)

ஒரு வயின் பிறந்தோனாதலின் மகவானுடன் உடன்றிலன் உதாசனனே – வில்லி:9 40/4

மேல்


உதாமன் (1)

பதிகள் ஆனவர் யாகசேனன் உதாமன் உத்தமபானுவே – வில்லி:28 37/4

மேல்


உதாமனும் (3)

ஒட்டி போர் பொரும் உத்தமோசாவும் வேல் உதாமனும் உடன் வந்தார் – வில்லி:28 3/3
உத்தமோசாவும் உதாமனும் முதலோர் ஓர் இரு புறத்தினும் சூழ – வில்லி:42 9/3
உத்தமோசாவும் உதாமனும் முதலிட்டு உள்ளவர் யாவரும் பிறரும் – வில்லி:46 215/1

மேல்


உதார (1)

உதார சீலன் உயர் அங்கர்_கோன் வரி வில் ஒன்றுமே அமையும் உற்று எழும் – வில்லி:27 132/3

மேல்


உதாரிதன் (1)

அலக்கண் எய்த எய்தனன் உதாரிதன் அணிகள் நீடு தோள் ஆகம் எங்குமே – வில்லி:45 61/4

மேல்


உதிக்கவும் (1)

உடம்பு பெற்றது ஓர் இருள் முகத்திலே ஓர் இரண்டு வெம் சுடர் உதிக்கவும்
நெடும் பிறை கொழுந்து ஓர் இரண்டு வால் நிலவு எறிக்கவும் நின்ற நீர்மையான் – வில்லி:4 8/3,4

மேல்


உதிக்கும் (1)

கதிரவன் உதிக்கும் முன்னே கண் துயில் உணர்த்தி என்னை – வில்லி:41 163/1

மேல்


உதிக்குமேனும் (1)

உருவம் சிறந்து பல கோளும் உதிக்குமேனும்
மருவும் குமுதம் மதி கண்டு மலருமா போல் – வில்லி:2 43/1,2

மேல்


உதிட்டிர (1)

தொன்று படு நூல் முறையின் மறையினொடு உதிட்டிர சுயோதனர்கள் ஆதி எவரும் – வில்லி:3 47/2

மேல்


உதிட்டிரற்கு (1)

மனத்தில் அழுக்கு அணுகாத மா தவத்தோன் உதிட்டிரற்கு இ மாட கூடம் – வில்லி:10 12/3

மேல்


உதிட்டிரன் (20)

உதிட்டிரன் பிறந்த காலை உலகினில் உயர்ந்தோர் யாரும் – வில்லி:2 67/1
கண்டிலள் உதிட்டிரன் கனிட்டன் கண் உற – வில்லி:3 18/1
ஓதிய கேள்வி உதிட்டிரன் என்னா – வில்லி:3 94/4
உரம் குடி புகுந்த திண் தோள் உதிட்டிரன் முதலியோர் அ – வில்லி:6 27/1
நீ இலங்கையிடை வந்தது என்-கொல் என நீதியால் உயர் உதிட்டிரன்
ராயசூயம் எனும் நாம மா மகம் இயற்றுவான் விறலொடு எண்ணினான் – வில்லி:10 63/1,2
ஒன்றும் மாறு உரைத்திடாது உதிட்டிரன் இருக்கவும் – வில்லி:11 167/2
தொட்ட கழல் கால் உதிட்டிரன் கைதொழுது துதிப்ப துருவாசன் – வில்லி:17 3/2
இதரம் கடந்தான் உதிட்டிரன் என்று இவன்-பால் மீண்டும் எய்தினனால் – வில்லி:17 12/4
பாரை ஆளுடைய உதிட்டிரன் பாங்காய் பயின்றனன் அவன் பெரு வனத்தில் – வில்லி:19 11/2
உந்து தேர் முனியை அந்த உதிட்டிரன் இளவல் நோக்கி – வில்லி:22 86/1
ஊறிய கருணை நெஞ்சின் உதிட்டிரன் இருக்கை புக்கார் – வில்லி:25 19/4
மன்னன் ஆதியாக இங்கு உதிட்டிரன் வரூதினி – வில்லி:40 29/4
உங்கள் சேனை கெட்டது என்று உதிட்டிரன் தளத்து உளார் – வில்லி:40 35/1
உதிட்டிரன் புரிந்த போர் உரைக்கவே உணர்ந்துளான் – வில்லி:40 39/2
கூறு தேர் உதிட்டிரன் குனித்த விற்கு உடைந்து பல் – வில்லி:40 43/3
உடனே வந்து பொரு நிருபர் ஒருவர்க்கொருவர் உதிட்டிரன் கை – வில்லி:40 73/1
ஒப்பு அறு போரினில் வாகை புனைந்த உதிட்டிரன் அன்று அடையார் – வில்லி:41 5/1
ஓகையால் செருக்கி மீண்டார் உதிட்டிரன் சேனை உள்ளார் – வில்லி:44 90/4
உதையன் புதல்வன் பெரும் சேனை உதிட்டிரன் கை – வில்லி:45 77/1
ஓர் அஞ்சு பேர் உளரால் அறம் தவாத உதிட்டிரன் ஆதியர் உரக கொடியோன் ஆதி – வில்லி:45 256/1

மேல்


உதிட்டிரன்-தன் (1)

ஒப்பு ஓத அரியான் உதிட்டிரன்-தன் உளப்போதிடை வந்து உதித்தானே – வில்லி:17 9/4

மேல்


உதிட்டிரன்-தனக்கு (1)

உற்று அமர் உதவி செய்வான் உதிட்டிரன்-தனக்கு முன்னே – வில்லி:25 12/1

மேல்


உதிட்டிரன்-தனை (1)

உரிய அம் புவி உதிட்டிரன்-தனை அவண் உற்றவர் பலர் காண – வில்லி:24 3/1

மேல்


உதிட்டிரனுக்கே (1)

உன் பதம் யாவும் உதிட்டிரனுக்கே
மன்பதையோடு வழங்கினை எந்தாய் – வில்லி:3 98/1,2

மேல்


உதிட்டிரனும் (3)

உகைத்தனர் அன்றை ஆடு அமரில் உதிட்டிரனும் துரோணனுமே – வில்லி:40 22/4
கேள்வியினால் மிகுந்து எவர்க்கும் கேளான உதிட்டிரனும் கேட்டான் அன்றே – வில்லி:41 137/4
உறுதியுடன் மற்றொர் ரதம் மிசை கொளும் உதிட்டிரனும் ஒரு கையில் வய சிலையும் ஒரு கையில் வடி கணையும் – வில்லி:45 92/1

மேல்


உதிட்டிரனே (1)

மாமன் ஆகியும் மிகைத்து வரு மத்திரனை வா எனா அமர் தொடக்கினன் உதிட்டிரனே – வில்லி:46 69/4

மேல்


உதிட்டிரனை (3)

ஒவ்வார் இவற்கு என்று உதிட்டிரனை ஒழுக்கத்து அழகால் உட்கொண்டார் – வில்லி:3 93/4
மனுவே அனைய உதிட்டிரனை நாளை சமரில் மற்று இதற்கு ஓர் – வில்லி:39 37/3
தார் ஆர் புய வென்றி உதிட்டிரனை தலை கொய்வன் என தனுவும் குனியா – வில்லி:45 206/3

மேல்


உதித்த (5)

ஓத வெண் திரையின் மதியுடன் உதித்த ஒண் மலர் கொடி என ஓடி – வில்லி:1 91/3
வண்ணனும் வள்ளல்-தன்னை திரு வயிற்று உதித்த மாதும் – வில்லி:2 112/2
உதய மால் வரையில் உதய ராகத்தோடு உதித்த தேர் உதயன் என்று உரைப்ப – வில்லி:6 4/1
கதிர் உதித்த அ காலையில் மா மறை – வில்லி:12 166/1
கேசவன் தனது தாதையோடு உதித்த கேண்மை கூர் தெரிவையை கிட்டி – வில்லி:27 244/2

மேல்


உதித்தது (1)

ஒன்று உரைக்க மறாது ஒழி நீ ஒரு மகவும் பெண் மகவாய் உதித்தது என்-பால் – வில்லி:7 38/2

மேல்


உதித்தருள் (1)

மைப்பொழுது ஒளி கூர் வெண் நிலவு உமிழும் மதி குலத்து உதித்தருள் மன்னன் – வில்லி:10 150/4

மேல்


உதித்தன (1)

பொழியும் வெண் கதிர் ஐ வகை மதியும் அப்பொழுது உதித்தன என்ன – வில்லி:11 77/2

மேல்


உதித்தனர் (1)

அவள் வயிற்று உதித்தனர் அந்த எண்மரும் – வில்லி:1 79/2

மேல்


உதித்தனன் (1)

மீளவும் உதித்தனன் விரோசனன் முதல் பகலில் வீரர் விறலை கருதியே – வில்லி:30 32/4

மேல்


உதித்தார் (2)

கரு விளைந்து உதித்தார் யாரும் கண் என காணும் நீரார் – வில்லி:2 85/4
அற்றிடும்வகை அ வரம் அவர்க்கு அளித்தான் அசுரராய் அவரும் வந்து உதித்தார் – வில்லி:10 145/4

மேல்


உதித்தான் (1)

சுராசுரர் வியக்கும் கஞ்சனை மலைவான் சூரன் மா மகன் வயிற்று உதித்தான்
தராதல மிசையே பிறந்து இவன் கற்றது எத்தனை இந்திரசாலம் – வில்லி:10 116/3,4

மேல்


உதித்தானே (1)

ஒப்பு ஓத அரியான் உதிட்டிரன்-தன் உளப்போதிடை வந்து உதித்தானே – வில்லி:17 9/4

மேல்


உதித்திடும் (1)

உம்பரில் பெறு வரத்தினால் தருமன் வந்து உதித்திடும் பதம் பெற்றாள் – வில்லி:2 19/2

மேல்


உதித்து (3)

சுத்த நீர் வியாதன் தௌமியன் முதலோர் சொரிந்தனர் சோமன் வந்து உதித்து
சித்திர கிரியின் நெடு நிலா வெள்ளம் சீருடன் வழிய வார்த்து எனவே – வில்லி:6 3/3,4
அளவு இலாத திறையோடும் அ திசை உதித்து ஓர் இரவி ஆம் என – வில்லி:10 53/1
ஆவி அழித்தனை தூணில் உதித்து அடல் ஆடகனை தலைநாள் – வில்லி:31 18/1

மேல்


உதித்தே (1)

சர குவை சொரிந்தான் அமலன் அ உகத்து தசரதன்-தன் வயிற்று உதித்தே – வில்லி:10 147/4

மேல்


உதிப்ப (1)

தேரோடு அருக்கன் அருண மணி சிமயத்து உதிப்ப செவ்வியுடன் – வில்லி:3 87/1

மேல்


உதிப்பதன் (2)

ஆதவன் வந்து உதிப்பதன் முன் மற்றை நாளில் அணி நகர் வாழ் சனம் அனைத்தும் அந்த குன்றில் – வில்லி:7 54/1
ஓடி ஒளித்திடு கதிரோன் உதிப்பதன் முன் விலோசனம் நீர் உகுப்ப எய்தி – வில்லி:46 239/2

மேல்


உதிப்பளவில் (1)

வீரோதயன் வந்து உதிப்பளவில் மேன்மேல் மகிழ்ந்து மெய் சிலிர்த்து – வில்லி:3 87/3

மேல்


உதிர் (2)

எனக்கு அரும் தவம் முயறலால் உதிர் சருகு அலால் உணவு இல்லையால் – வில்லி:12 94/1
வளைய முத்து உதிர் விழியுடை வரி சிலை மதனன் மைத்துனன் அவனிபர் பலரையும் – வில்லி:41 85/1

மேல்


உதிர்த்தன (1)

உதிர்த்தன அண்டகோளம் உற ஒலித்து உடுவின் குழாம் முழுதும் – வில்லி:40 17/2

மேல்


உதிர்த்து (2)

தளைத்த பாதவ தலை-தொறும் பற்றின சருகு உதிர்த்து இளவேனில் – வில்லி:9 16/1
கன்று கொண்டு எறிந்து வெள்ளில் கனி நனி உதிர்த்து வஞ்சம் – வில்லி:43 23/3

மேல்


உதிர்த்தோன் (1)

கன்றால் விளவின் கனி உதிர்த்தோன் கடவும் திண் தேரவன் ஆக – வில்லி:39 43/1

மேல்


உதிர்ந்த (2)

பருகு நீர் துறந்து காற்றும் வெவ் வெயிலும் பாதபங்களின் சினை உதிர்ந்த
சருகுமே ஒழிய காய் கனி கிழங்கும் தான் இனிது அருந்துதல் தவிர்ந்தான் – வில்லி:12 77/1,2
உதிர்ந்த சருகு உணவு ஒழிய உணவு இலான் விரைவினில் தன் ஒரு வில் வாங்கி – வில்லி:12 90/2

மேல்


உதிர்ந்தார் (1)

உதிர்ந்தார் தம்தம் உடல் நிலத்தில் உயர்ந்தார் ஆவி உயர் வானில் – வில்லி:32 23/4

மேல்


உதிர்பட (1)

அரிய கண் கனல் பொறி எழ மணி முடி அழகு அழிந்து பொன் பிதிர்பட உதிர்பட
எரி எழும் சினத்தொடு தனது ஒரு கையின் இலகு தண்டம் இட்டு இகலுடன் எறியவே – வில்லி:41 122/3,4

மேல்


உதிர (1)

மூள எதிர் முட்டி இரு சேனையும் நிலத்து உதிர மோது பொழுதத்து வெகுளா – வில்லி:30 25/3

மேல்


உதிரத்துடன் (1)

ஊன் எல்லை இல்லாது புக மண்ட மிக மண்டும் உதிரத்துடன்
தேன் எல்லை இல்லாது உகுக்கும் பெரும் சூழல் சென்று உற்றதே – வில்லி:14 133/3,4

மேல்


உதிரமும் (1)

உலைவுற மேன்மேல் மிகுத்து மூளையும் உதிரமும் மாறாது உகுக்க மோதியே – வில்லி:46 171/4

மேல்


உதிரா (1)

வெம் கண் அழல் உதிரா அதிரா எதிர் மின்-கொல் என இணை வாளிகள் ஏவவே – வில்லி:45 66/4

மேல்


உதிருகின்ற (1)

உதிருகின்ற அமுத விந்து ஒக்கும் என்ன உரைசெய்வான் – வில்லி:3 65/4

மேல்


உதை (1)

கோதை தங்கு கரத்தில் வில் உதை கூர வாளி குளிக்கவே – வில்லி:41 23/2

மேல்


உதைத்த (5)

கஞ்சன் பட உதைத்த காலானை கண்டு உருகி – வில்லி:10 81/2
கூற்றினை உதைத்த பாதமும் உடுத்த குஞ்சரத்து உரிவையும் அணிந்த – வில்லி:12 65/1
என்ற பொழுதினில் நந்தி முந்தி முதல் கூற்று உதைத்த இரு தாள் போற்றி – வில்லி:12 82/1
மருதும் சகடும் விழ உதைத்த வலவன் கடவ வாயு என – வில்லி:40 68/3
ஒரு தன் வாகு வலியாலும் வார் சிலை உதைத்த வாளி வலியாலும் ஒண் – வில்லி:42 189/1

மேல்


உதைத்தருளினோன் (1)

சென்று அருச்சுனம் இரண்டு உதைத்தருளினோன் செலுத்து தேரவன் சென்றான் – வில்லி:42 43/4

மேல்


உதைத்தலின் (1)

பயில உதைத்தலின் அவர்கள் உரத்திடை பத மலர் பட்டு உருவா – வில்லி:27 193/2

மேல்


உதைத்தனர் (1)

உதைத்தனர் வீசி வன்போடு உரம் கொடு கரங்கள் எற்றி – வில்லி:20 11/1

மேல்


உதைத்தான் (1)

உளைந்திட மலைந்து வீழுமாறு உதைத்தான் ஓர் இரண்டு ஆனதால் உடலம் – வில்லி:10 27/4

மேல்


உதைத்திடவே (1)

கல்லென உட்கினர் தத்தம் உடல் பல கால்கொடு உதைத்திடவே – வில்லி:27 190/4

மேல்


உதைத்து (5)

மருது இடை சென்று உயர் சகடம் விழ உதைத்து பொதுவர் மனை வளர்ந்த மாலே – வில்லி:27 30/2
உந்தி உதைத்து உடலம் புதைய பிலம் ஒன்றி ஒளித்திடலால் – வில்லி:27 195/2
ஓடிய சகடு இற உதைத்து பாம்பின் மேல் – வில்லி:32 1/3
உதைத்து மேல் இரு பதத்தினால் அவன் உரத்தை வாகுவை ஒடித்து நீள் – வில்லி:46 187/3
உனக்கு வாழ்வு இனி என-கொல் ஆம் என உதைத்து மௌலியை உடைக்கவே – வில்லி:46 190/3

மேல்


உதைபட்ட (1)

உதைய உதைபட்ட வாளி தனது கை உயர் கதை புடைத்து வீழ முனையவே – வில்லி:40 50/4

மேல்


உதைய (3)

உதைய பானுவும் மலர் மிசை அளி என ஒரு கணம்-தனில் வந்தான் – வில்லி:2 30/4
உதைய உதைபட்ட வாளி தனது கை உயர் கதை புடைத்து வீழ முனையவே – வில்லி:40 50/4
உதைய தடம் கிரியும் ஒளிர் பற்பராக கிரி ஒப்பாக வீசு கதிரின் – வில்லி:46 2/3

மேல்


உதையவே (2)

ஓர் இரண்டு தனுவும் வாளி ஓர்ஒர் கோடி உதையவே
கார் இரண்டு எதிர்ந்து தம்மின் மலைவுறும் கணக்கு என – வில்லி:42 14/2,3
உரும் அஞ்ச நாணி எறியும் ஒலி எழ ஒளி விஞ்சு நாலு பகழி உதையவே – வில்லி:44 78/4

மேல்


உதையன் (1)

உதையன் புதல்வன் பெரும் சேனை உதிட்டிரன் கை – வில்லி:45 77/1

மேல்


உதையினன் (5)

வடிய இரு புயம் ஒடிய உதையினன் வடிய கணை ஒரு நொடியிலே – வில்லி:34 22/4
எழில் வடிவம் எங்கும் வாளி உதையினன் இரதம் மிசை நின்ற வாயு_மதலையே – வில்லி:41 42/4
ஒண் பிறையின் முகம் ஆன சிலீமுகம் ஒன்பது உதையினன் வாகுவும் மார்புமே – வில்லி:45 64/4
அழல் எழு நெஞ்சொடு நாடி நின்று உதையினன் அளி முரல் பங்கய நாயகன் குமரனே – வில்லி:45 223/4
உடலம் இரண்டு உடலாய் விழுந்து அலமர உதையினன் உம்பர்_பிரான் அருள் குரிசிலே – வில்லி:45 225/4

மேல்


உதையினால் (2)

உலா வரும் தனது தாதை ஒத்த வலி உடைய காளை கழல் உதையினால்
விலா ஒடிந்து தட மார்பு ஒடிந்து மிடல் வெரிந் ஒடிந்து படு வெம் பிண – வில்லி:4 59/1,2
ஓச்சினால் ஒடியுண்டும் குனித்த வில் கால் உதையினால் உதையுண்டும் நெடு நாண் ஓசை – வில்லி:43 40/2

மேல்


உதையினான் (3)

தலை அறும்படி சரம் தனு வளைத்து உதையினான் – வில்லி:34 8/4
உரத்தின் வெம் கணைகள் பட்டு உருவ வில் உதையினான் – வில்லி:34 16/4
கூனல் அங்கி தந்த சிலை கோலி அம்பொடு அம்பு பல கூட நெஞ்சு அழன்று உதையினான்
வேனில் அம்பு முன்பு துதையாது இலங்கும் அம் பொன் வரை மேனி எங்கணும் புதையவே – வில்லி:38 33/3,4

மேல்


உதையுண்டு (1)

உதையுண்டு வீழ்ந்தார் உரைத்தாலும் உரைக்கல் ஆற்றா – வில்லி:45 77/4

மேல்


உதையுண்டும் (1)

ஓச்சினால் ஒடியுண்டும் குனித்த வில் கால் உதையினால் உதையுண்டும் நெடு நாண் ஓசை – வில்லி:43 40/2

மேல்


உதையும் (1)

உன் அரு மல்லினால் உதையும் உண்டனன் – வில்லி:12 127/3

மேல்


உந்த (7)

உந்த உந்த ஒருவர்க்கு ஒருவர் வாய் – வில்லி:12 12/1
உந்த உந்த ஒருவர்க்கு ஒருவர் வாய் – வில்லி:12 12/1
உரம் பட சரங்கள் மேன்மேல் உறுக்கி வெல் வீமன் உந்த
சிரங்களில் தோளில் மார்பில் கண்களில் செருக சென்று – வில்லி:14 104/1,2
வாரி உந்த எறிந்தனன் வண் புயல் வானில் நின்றவர் அஞ்சி ஒதுங்கவே – வில்லி:42 123/4
உந்த வேல் அமரில் விசயன் மேல் தொடுக்கும் உரக அம்பினுக்கு உயிர் உய்ந்தால் – வில்லி:42 212/3
உந்த உந்த வெம் குருதியும் மூளையும் உக உக உடற்றினார் உரவோர் – வில்லி:46 30/4
உந்த உந்த வெம் குருதியும் மூளையும் உக உக உடற்றினார் உரவோர் – வில்லி:46 30/4

மேல்


உந்தலின் (1)

அற்புத பங்கய நல் பதம் உந்தலின் அ குழியின் புடையே – வில்லி:27 191/1

மேல்


உந்தவும் (1)

மொய் கணை பிற்பட முந்து தேர் உந்தவும்
பெய் கணை கணையுடன் பின்னி முன் வீழவும் – வில்லி:39 20/1,2

மேல்


உந்தி (19)

சகம் மலர்ந்த திரு உந்தி மால்-கொல் இவன் என்று மற்று உள சனங்களும் – வில்லி:4 63/3
உந்தி வாள் உரகர் சூடிகா மகுட கோடிகள் உடைத்தலின் உடைந்து – வில்லி:9 27/2
தேவரும் தொழு கழல் தேவன் உந்தி அம் – வில்லி:12 137/3
தேரும் கரியும் பரியும் திரை-தோறும் உந்தி
ஊரும் குருதி கடல் பொங்கி உவர் கடல் மேல் – வில்லி:13 100/2,3
ஓளியாக வானின் எல்லை மறைய உந்தி முந்தினார் – வில்லி:13 117/4
உந்தி இமைப்பில் மலர் தண் சோலை உற்றான் – வில்லி:14 111/4
வேதம் நாறும் மலர் உந்தி வண் துளப விரை செய் தாரவனும் உரைசெய்வான் – வில்லி:27 108/4
தேக்கு உந்தி அகிலும் சாந்தும் சிந்தும் நீர் நதி சூழ் செல்வ – வில்லி:27 158/1
வாக்கு உந்தி மலரோன் பின்னும் மன தளர்வு அகற்றினானே – வில்லி:27 158/4
உந்தி உதைத்து உடலம் புதைய பிலம் ஒன்றி ஒளித்திடலால் – வில்லி:27 195/2
வீசு கொண்டலுடன் எதிர்ந்து கோடை உந்தி வீசவே – வில்லி:30 8/1
நடையுடை தடம் தேர் உந்தி நாகரும் பனிக்கும் வண்ணம் – வில்லி:39 7/3
சையம் ஓர் இரண்டு தம்மில் பொருது என தடம் தேர் உந்தி
வெய்யவன் மகனும் வீர விராடனும் எதிர்ந்த வேலை – வில்லி:39 16/1,2
உந்தி வாரி மேகம் என்ன அமர் செய்தானும் ஒருவனே – வில்லி:40 42/2
தல மா மகள் உந்தி தடம் நிகரான தடம் கண்டு – வில்லி:42 54/1
பால் நிற புரவி உந்தி இரதம் கடவு பாகன் மற்று அவர் மயங்கியது உணர்ந்தருளி – வில்லி:42 89/1
உந்தி மீள முடுகி அந்த முனிவனோடு உடன்றபோது – வில்லி:43 7/3
காற்றின் மதலையும் தனது தடம் தேர் உந்தி கண் சிவந்து மனம் கருகி கால் வில் வாங்கி – வில்லி:43 39/1
பொரு பரி தடம் தேர் உந்தி புகை கெழு முனை கொள் வாளி – வில்லி:46 37/3

மேல்


உந்திகள் (1)

உந்திய வேலையின் உந்திகள் நாலுடை உந்து இரதத்திடை போய் – வில்லி:41 12/3

மேல்


உந்திட (1)

உளத்து அழல் கண் இணை சிவப்ப உந்திட
தள தரணிபர் எனும் தானை யானைகள் – வில்லி:30 20/2,3

மேல்


உந்திடல் (1)

நீதி அன்று உனுடன் சமர் உந்திடல் நீ பெரும் குரு நின் கழல் என் தலை – வில்லி:42 122/2

மேல்


உந்திய (2)

உந்திய மேனி ஒடுக்கினன் அம்மா – வில்லி:14 57/4
உந்திய வேலையின் உந்திகள் நாலுடை உந்து இரதத்திடை போய் – வில்லி:41 12/3

மேல்


உந்தியான் (1)

ஊர் வழங்குக என உற்று இரந்தனன் இ உலகு எலாம் உதவும் உந்தியான் – வில்லி:27 113/4

மேல்


உந்தியினும் (1)

மேல் நடக்குமவர்-தங்கள் மகுடங்களினும் மேரு ஒத்து உயர் புயங்களினும் உந்தியினும்
ஆனனத்தினும் நுழைந்து உருவ வெம் பரிதி ஆயிர கிரணமும் புடை பரந்தது என – வில்லி:42 80/2,3

மேல்


உந்திவிடவோ (1)

உந்திவிடவோ எளிது – வில்லி:41 55/3

மேல்


உந்தினர் (2)

தேர் உந்தினர் எண்ணில் தெயித்தியரே – வில்லி:13 65/4
சாபமும் குனிதந்து எதிர் உந்தினர் தாரை வெம் பரி தங்கு இரதங்களும் – வில்லி:42 128/2

மேல்


உந்தினனே (1)

மெய்கள் நைய உந்தினனே – வில்லி:41 62/4

மேல்


உந்தினார் (1)

உந்தினார் முந்தினார் ஒட்டினார் முட்டினார் – வில்லி:34 6/4

மேல்


உந்தினான் (2)

தூளி செய் தேரினை துரோணன் உந்தினான் – வில்லி:22 85/4
முதல்வன் ஆம் என மகிழ்ந்து வாள் இரவி முந்து தேர் கடவி உந்தினான்
அதலம் ஆதி உலகு ஏழும் ஆளுடைய அரவின் மா மணி அனைத்தும் வந்து – வில்லி:43 50/2,3

மேல்


உந்து (23)

உந்து வெம் பசி பெரிது வல்லே எனக்கு ஓதனம் இடுக என்றான் – வில்லி:9 2/4
உந்து வீரன் ஒரு தனி தேரினை – வில்லி:13 55/2
உந்து நெறி செங்கோலாய் இதனில் ஓர் ஆண்டு இருத்தி என உரோமசனும் உரைத்திட்டானே – வில்லி:14 10/4
உந்து வாள் வலி நிருதர் ஊர் ஒருங்கு சுட்டவனும் – வில்லி:14 35/4
உந்து தேர் முனியை அந்த உதிட்டிரன் இளவல் நோக்கி – வில்லி:22 86/1
பொங்கிய வச்சிரம் உந்து கலப்பைகள் புன் கழுவர்க்கம் அயில் – வில்லி:27 202/2
தன் உந்து தேரும் வரி வில்லும் உண்டு சரம் உண்டு நாளை அவனே – வில்லி:37 4/3
உந்து உரக கேதனன் உரைப்ப முகில் ஏழும் உடன் ஊழி இறுதி பொழிவ போல் – வில்லி:38 21/3
உந்து தேர் மீது கொண்டு ஓடலும் ஒரு புடை – வில்லி:39 24/2
உரை பட உந்து பாகர் இல உகைத்த துரங்க ராசி இல – வில்லி:40 19/3
மனத்தினும் முந்து மா துணிய வயத்துடன் உந்து பாகன் விழ – வில்லி:40 23/2
உந்திய வேலையின் உந்திகள் நாலுடை உந்து இரதத்திடை போய் – வில்லி:41 12/3
அணி கழலொடு உந்து தாள்கள் தறிபட அயிலொடு கரங்கள் ஆன தறிபட – வில்லி:41 43/2
விடாது உந்து தேரின் மிசை எங்கும் விராயபோது – வில்லி:41 80/3
உந்து அமரின் நாளை உரும் ஏறு என உடற்றா – வில்லி:41 179/2
உந்து புனலிடை புதையார் ஓர் ஊரில் இருப்பு அகற்றார் உரையும் தப்பார் – வில்லி:41 243/4
மதியினால் உயர்ந்த கொற்ற வலவன் உந்து தேருடன் – வில்லி:42 24/3
ஏண் நிலத்து இவுளி முந்த முனை உந்து இரதம் ஏறியிட்டனன் முகுந்தனுடன் இன்புறவே – வில்லி:42 76/4
தேவருக்கு அரசன் உந்து கன பந்தி நிகர் தேரிடை பணி நெடும் கொடி நுடங்கி எழ – வில்லி:42 83/1
தேரும் உந்து உருளும் துகள் கொண்டன சேம வெம் கவசம் துளை விஞ்சியது – வில்லி:42 129/3
உந்து இரத தனி வலவன் உபாயத்தால் வருணன் மகன் உயிரை மாய்த்தான் – வில்லி:42 171/1
உந்து திரை சிந்துவினில் ஓர் ஆழி தேரோனும் ஒளித்திட்டானே – வில்லி:42 182/4
விதிருண்டு பாரில் விழவும் ஒரு தனி விறல் உந்து வேல் கொடு உருவ எறியவே – வில்லி:44 83/4

மேல்


உந்துகின்ற (1)

உந்துகின்ற சிலீமுகம் பல பகை முகங்களில் உருவவே – வில்லி:41 26/3

மேல்


உந்தும் (2)

உந்தும் மா நெடும் தேர் இரண்டும் வந்து உள்ளம் ஆன தேர் ஒத்து உலாவவே – வில்லி:45 59/2
மதுபம் ஒன்றும் புதிய தெரியல் மத்திர நிருப வலவன் உந்தும் பொழுதில் அதனின் மிக்கு எழு மடியும் – வில்லி:45 89/3

மேல்


உந்துவரோ (1)

அடுமோ சக்ரபாணியுடன் அமர் உந்துவரோ அசுரேசர் – வில்லி:40 75/2

மேல்


உந்துறும் (1)

உந்துறும் எல்லை உற்றது உரைப்பாம் – வில்லி:42 95/4

மேல்


உந்தை (3)

உந்தை ஆகிய வாயுவுக்கு உற்பவித்தவனும் – வில்லி:14 36/3
முன் உந்தை_தந்தை உரைசெய்த மேன்மை அறியாய்-கொல் அம் பொன் முடியாய் – வில்லி:37 4/2
உந்தை தந்த உரை இது என புரை இல் உரை புரோகிதனும் ஓதினான் – வில்லி:43 49/4

மேல்


உந்தை_தந்தை (1)

முன் உந்தை_தந்தை உரைசெய்த மேன்மை அறியாய்-கொல் அம் பொன் முடியாய் – வில்லி:37 4/2

மேல்


உந்தையினும் (1)

மன்னினும் தான் மிக பெரியன் தண்டு எடுத்தால் உந்தையினும் வலியன் சால – வில்லி:41 235/2

மேல்


உபகாரம் (1)

அடுத்த பூ நதி வான் நதிக்கு இலது என அன்புடன் உபகாரம்
கொடுத்த மீன் என கால் பொர பரந்து போய் குளித்தன குளிர் தோயம் – வில்லி:11 85/3,4

மேல்


உபசாரம் (4)

அன்போடு உதவும் உபசாரம் அனைத்தும் ஈந்தார் – வில்லி:7 84/4
ஏற்றினான் ஆசனத்தில் தனித்தனியே உபசாரம் யாவும் தந்து – வில்லி:10 10/1
ஒரு முனி கணங்களுக்கும் முன் செய்கலா உயர்வுடை உபசாரம்
பெரு முனிக்கு அளித்து இறைஞ்சி நீ புரி தவ பெருமையால் வளர்கின்றது – வில்லி:16 5/1,2
நின்று உபசாரம் உரைத்து அவர்-தம்மை நிறுத்தி அனந்தரமே – வில்லி:27 214/3

மேல்


உபசாரமுடன் (1)

அ தண் உபசாரமுடன் அருகுற இருத்தி – வில்லி:19 30/2

மேல்


உபசாரமும் (2)

பெயர் பெறும் முனிவர் எவர்க்கும் எண் இரண்டு ஆம் பேர் உபசாரமும் வழங்கி – வில்லி:10 110/1
எண்ண அரும் அமரில் இறக்கிலீர் அஞ்சல் என்று உபசாரமும் இயம்பி – வில்லி:45 16/2

மேல்


உபதானம் (1)

ஆனாமல் கிடப்பன உண்டு அவை இதற்கே உபதானம் ஆகும் என்றான் – வில்லி:10 4/4

மேல்


உபநிடத (2)

ஒரு பகலில் யான் மலைவன் மு பகலிலே மலைவன் உபநிடத வில் கை முனியும் – வில்லி:28 67/1
உபநிடத வித்து முதல் அவனிபர் எனை பலரும் உரமும் அவர் கற்ற கலை உறுதியும் உரைத்தனரே – வில்லி:45 91/4

மேல்


உபய (1)

உபய மைந்தரும் வார் சிலை கரத்து ஏந்தி உருத்து எழுந்து உரும் என ஓடி – வில்லி:15 8/2

மேல்


உபயாசன் (3)

ஈறு இல் தவத்தோர் உபயாசன் யாசன் எனும் பேர் இருவோரும் – வில்லி:3 84/2
சொரிந்து கனலின் உபயாசன் இமைப்பில் சுதனை தோற்றுவித்தான் – வில்லி:3 85/4
பின்னும் கடவுள் உபயாசன் பெரும் தீப்புறத்து சுருவையினால் – வில்லி:3 89/1

மேல்


உபரி (1)

உபரி எழுகின்ற சீயம் வரவர உடையும் இப சங்கம் ஓடுவன என – வில்லி:41 39/2

மேல்


உபரிசரர் (1)

ஒழிய நகுலனும் ஒரு தன் இரதம் மிசை உபரிசரர் என உரனொடு புகுதர – வில்லி:44 30/3

மேல்


உபலாவி (1)

போய் ஓதை வீதி உபலாவி புகுந்து தங்கள் – வில்லி:23 30/3

மேல்


உபாயத்தால் (1)

உந்து இரத தனி வலவன் உபாயத்தால் வருணன் மகன் உயிரை மாய்த்தான் – வில்லி:42 171/1

மேல்


உபாயம் (8)

உற்பவிக்கும் உபாயம் அது என்னவே – வில்லி:1 122/2
ஒப்பு அற பணைத்த தோளாய் உபாயம் எங்கேனும் ஒன்றால் – வில்லி:11 23/3
வல்லினால் உபாயம் செய்ய மாதுலன் உரைத்தது எல்லாம் – வில்லி:11 30/3
உற்று அறிவு உறுவதற்கு உபாயம் உன்னினான் – வில்லி:12 49/4
உய்வண்ணம் சொல்லுக நீ உபாயம் என தொழுது உரைப்பான் உரம் கொள் வேலான் – வில்லி:27 31/4
முந்த கருதுகின்ற வினை முடிப்பான் உபாயம் மொழிகின்றான் – வில்லி:27 228/4
கொற்றவன் ஆகும் என்னை கொல்ல நீ உபாயம் கேண்மோ – வில்லி:29 10/2
அயல் இவர் அகன்று போகில் அமர் பொர அறவும் எளிது உண்டு உபாயம் நுதல் எரி – வில்லி:41 47/3

மேல்


உபாயமாய் (1)

ஒருவரும் குறிக்கலா உபாயமாய் இருத்தலான் – வில்லி:11 175/2

மேல்


உபேந்திரனும் (1)

ஓவியமும் உயிர்ப்பு எய்த உபேந்திரனும் இந்திரனும் உவமை சால – வில்லி:8 4/3

மேல்


உம் (5)

உம் பதம் இழந்து நீர் உததி மண் உளோர் – வில்லி:1 72/1
கடி அயர்வுற்று உம் பதி கொண்டு அடைக என்றும் காவலர்க்கு கடன் என்றும் கசிய கூறி – வில்லி:7 57/2
என்னை உம் குறிப்பு எனா முன் விரகினால் இயம்பினான் – வில்லி:11 180/4
எம் முனோர்கள் எனைவரும் உம் கையில் – வில்லி:42 147/1
உம் முன் யான் ஒருவேனும் உய்வேன்-கொலோ – வில்லி:42 147/3

மேல்


உம்-தம் (1)

மரு வரும் முலைப்பால் எனக்கு அளித்து உம்-தம் மகன் எனும் வாய்மையும் உரைப்பீர் – வில்லி:27 257/4

மேல்


உம்பர் (39)

உம்பர் ஆனவர் தானவருடன் கடைந்திடவே – வில்லி:1 10/2
உரனுடை பொருப்பை அன்று உம்பர்_நாயகன் – வில்லி:3 5/2
பவனன் உம்பர் நாயகன் பயந்த வீரர் அஞ்சவே – வில்லி:3 71/3
வேலையில் குதித்த வாளை ஏறு உம்பர் வியன் நதி கலக்கி வெண் திங்கள் – வில்லி:6 19/3
கோபுரத்து உம்பர் மஞ்ச கோடியில் நின்று தங்கள் – வில்லி:6 28/2
நமர் புர கிழத்தி உம்பர் நாயகன் புரத்தினோடும் – வில்லி:6 31/3
வியன் உம்பர் பல கணமும் சுரபதியும் சென்று எழில் கொள் விசும்பில் மேவ – வில்லி:10 2/1
உம்பர் ஆலயம் நிகர் என சமைத்தனர் ஒட்ப நூல் உணர்வுற்றார் – வில்லி:11 60/4
உம்பர் காண உயிர் அழிப்போம் என – வில்லி:12 9/3
நாரணன் மலரோன் உம்பர்_நாயகன் பதங்கள் நச்சி – வில்லி:12 32/3
உம்பர் மணி யாழினொடு தும்புருவும் நாரதனும் உருகி இசை பாட அருள் கூர் – வில்லி:12 115/3
ஒன்றிய தவம் புரி உம்பர் தம்பிரான் – வில்லி:12 122/3
ஒன்றிய உவகையோடு ஏற்றி உம்பர்_கோன் – வில்லி:12 133/3
உம்பர்_கோன் வதைத்த அ நாள் ஊர்ந்தது எ உலகும் ஏத்தும் – வில்லி:13 27/2
நாள் விசயம் பெற கொடுபோய் உம்பர் ஊரில் நளி மகுடம் புனைந்ததுவும் நாளும் தன் பொன் – வில்லி:14 5/3
உன்னுடைய பெரும் துயரம் தணியுமாறும் உரைத்தருள்க என உம்பர் கோமான் உன்-பால் – வில்லி:14 6/3
உன் பிறருக்கு இது கோடற்கு எளிதோ மாயன் உம்பர் பதி புகுந்து ஒரு பைம்_தோகைக்கு ஈந்த – வில்லி:14 14/3
உக்க தலைமணி உரகராசற்கு என்றால் உம்பர் படும் துயரம் எம்மால் உரைக்கல் ஆமோ – வில்லி:14 19/4
எழுத ஒணா மறைக்கும் எட்ட ஒணா வடிவத்து எம்பிரான் உம்பர் நாயகனே – வில்லி:15 1/4
உம்பர் ஆர் அமுதம் உண்ட உரவினான் விரைவின் வந்தான் – வில்லி:20 9/4
ஒரு தனி தடம் பொன் தேர் ஊர்ந்து உம்பருக்காக உம்பர்
அரிகளை அரிதின் வென்றான் என்றனன் அந்தணாளன் – வில்லி:22 120/3,4
உம்பர் நாயகன் வரவு கண்டு உளம் களி கூர்ந்து – வில்லி:27 55/3
உம்பர் கற்பகமும் நாண வண்மையில் உயர்ந்த வீரன் இவை உரைசெய்தான் – வில்லி:27 135/4
உம்பர் கா அனைய கையான் உன் உரை மறுத்தானாகில் – வில்லி:27 154/4
ஒன்றுபட கடல் அம்பு முகப்பன உம்பர் குல தருவும் – வில்லி:27 200/1
உடைந்த தடம் தேர் உருள்கள் உகு குருதி புனல்-தோறும் உம்பர் வானில் – வில்லி:29 70/1
ஒன்றாக மன்னர் பலர் ஆவி கொண்ட உரவோனும் உம்பர் பகை போய் – வில்லி:37 11/3
நகம் கலங்க உருமின் வந்தது அதனை உம்பர் நாயகன் – வில்லி:42 31/3
வாளம் ஆக வில் வணக்கி உம்பர் பதி மைந்தன் வாள் இரவி_மைந்தனை – வில்லி:42 190/1
உம்பர் வாரியையும் கலக்குமே மிகவும் உண்மை நாம் உரைசெயும் பொழுதே – வில்லி:42 207/4
உள் செறி சினமும் வலிமையும் உயிரும் உடன் அழிந்து உம்பர் ஊர் புகுத – வில்லி:42 208/3
ஒருவரை ஒருவர் ஒவ்வா உம்பர் மா முனிவர் யாரும் – வில்லி:43 12/3
வள மைந்தன் வாய்மை உரைசெய்தனன் மிசை வரும் உம்பர் யாரும் இதயம் மகிழவே – வில்லி:44 80/4
ஒன்ற மா நிலம் பொன்ற மீது எழுந்து ஓதம் ஊர்வது ஒத்து உம்பர் அஞ்சினார் – வில்லி:45 54/3
அடைய அன்று உம்பர் பதி குடி புக பொருது தனது அணி கொள் சங்கம் பவள இதழின் வைத்தருளுதலும் – வில்லி:45 88/1
ஒன்பதின்மர் தம்பியரோடு உம்பர் ஊர் புக்கான் என்று – வில்லி:45 162/2
உடலம் இரண்டு உடலாய் விழுந்து அலமர உதையினன் உம்பர்_பிரான் அருள் குரிசிலே – வில்லி:45 225/4
ஒப்பன திருமேனி உம்பர் பிரான் சான்று ஆக – வில்லி:46 159/2
உருத்து அமரின் உடன்று உம்பர் ஊர் புகுந்தான் வாள் அரவம் உயர்த்தோன் என்று – வில்லி:46 241/2

மேல்


உம்பர்-தம் (1)

பகிரதன் தரும் கடவுள் துறை புனல் படியும் உம்பர்-தம் பரிசின் குளிக்கவே – வில்லி:45 156/4

மேல்


உம்பர்_கோன் (2)

ஒன்றிய உவகையோடு ஏற்றி உம்பர்_கோன்
சென்றனன் தன் பெரும் தெய்வ வானமே – வில்லி:12 133/3,4
உம்பர்_கோன் வதைத்த அ நாள் ஊர்ந்தது எ உலகும் ஏத்தும் – வில்லி:13 27/2

மேல்


உம்பர்_நாயகன் (2)

உரனுடை பொருப்பை அன்று உம்பர்_நாயகன்
பரவையில் செறித்து என பயன் இல் செய்கையால் – வில்லி:3 5/2,3
நாரணன் மலரோன் உம்பர்_நாயகன் பதங்கள் நச்சி – வில்லி:12 32/3

மேல்


உம்பர்_பிரான் (1)

உடலம் இரண்டு உடலாய் விழுந்து அலமர உதையினன் உம்பர்_பிரான் அருள் குரிசிலே – வில்லி:45 225/4

மேல்


உம்பர்க்கும் (1)

உரிமை உற்று அது கோடல் மற்று உம்பர்க்கும் அரிதால் – வில்லி:14 42/4

மேல்


உம்பரார் (2)

உம்பரார் நடுங்கினார் உருத்து வீழும் உரும் என – வில்லி:30 4/3
அந்தரம் புதைந்து உம்பரார் எலாம் அஞ்சி ஓடுமாறு அப்பு மாரியும் – வில்லி:45 59/3

மேல்


உம்பரிபதி (1)

அடி தளர்ந்து அஞ்சலியும் முதுகும் இட்டவர் ஒழிய அடைய அன்று உம்பரிபதி குடி புக பொருதனனே – வில்லி:45 87/4

மேல்


உம்பரில் (2)

உம்பரில் பெறு வரத்தினால் தருமன் வந்து உதித்திடும் பதம் பெற்றாள் – வில்லி:2 19/2
உம்பரில் தலைவனாம் உரிய தந்தையை – வில்லி:16 68/2

மேல்


உம்பரின் (1)

உம்பரின் அமிழ்து என உடன் அருந்துவார் – வில்லி:11 91/4

மேல்


உம்பருக்காக (1)

ஒரு தனி தடம் பொன் தேர் ஊர்ந்து உம்பருக்காக உம்பர் – வில்லி:22 120/3

மேல்


உம்பருக்கும் (1)

உண்டோம் உண்டோம் உம்பருக்கும் உதவா ஓத கடல் அமுதம் – வில்லி:17 13/1

மேல்


உம்பரும் (5)

உம்பரும் வியக்கும் கிளியை முன் நிறுத்தி ஒடுங்கினன் வாய் புதைத்து உரைத்தான் – வில்லி:1 109/2
வானகம்-தனை அமையும் என்று உம்பரும் மண்ணின் மேல் வர எண்ணும் – வில்லி:11 55/3
உம்பரும் வியப்ப கங்கன் என்று உரைக்கும் ஒரு திரு நாமமும் தரித்து – வில்லி:19 10/2
உம்பரும் இம்பராரும் உரகரும் வெருவ வந்தார் – வில்லி:28 21/4
உம்பரும் முனிவர்-தாமும் யாவரும் உணரா ஒன்றை – வில்லி:29 5/1

மேல்


உம்பல் (1)

உம்பல் அநேகம் இளம் பிடி என்ன ஒடிந்தன கோடுகளே – வில்லி:44 56/1

மேல்


உம்பலின் (1)

உம்பலின் வாவி புகுந்து உழக்குகின்றான் – வில்லி:14 108/4

மேல்


உம்பி-தனை (1)

தன் அனைய கொடும் கோப தம்பியை இன்று உம்பி-தனை தக்கோன் என்ற – வில்லி:11 243/2

மேல்


உம்பிமார் (1)

உன் ஏவல் புரிவாரும் உளர் உம்பிமார் என்று உருத்தான் அரோ – வில்லி:14 136/3

மேல்


உம்பிமாரொடும் (1)

உம்பிமாரொடும் ஒத்து வாழ்க நீர் – வில்லி:11 126/3

மேல்


உம்பியர்க்கு (1)

உன் பிதாவின் மேல் அன்பினால் உலகம் உம்பியர்க்கு உதவுவாய் – வில்லி:36 8/2

மேல்


உம்பியரோடும் (1)

உன் அருகே பயில் உம்பியரோடும்
மின் அருகே பயில் வேந்தொடும் வாழ்வுற்று – வில்லி:14 60/1,2

மேல்


உம்பியும் (1)

என்னர் ஆயினர் உம்பியும் எம்பெருமானும் – வில்லி:42 111/4

மேல்


உம்மால் (1)

உம்மால் இன்று அரு வினையேன் உயிர் பிழைத்தேன் நீர் தந்த உயிர்க்கு வேறு ஓர் – வில்லி:10 3/1

மேல்


உம்மின் (1)

உம்மின் செல்வம் உடையவன் போல் உரைத்தான் அதனால் உயர்ந்தோர்கள் – வில்லி:17 15/3

மேல்


உம்முன் (1)

உற தகும் இவளை நீ உம்முன் வாய்மையால் – வில்லி:4 22/3

மேல்


உம்மை (6)

அஞ்சன்-மின் உம்மை நான் அவனி தோயும் முன் – வில்லி:1 76/1
மெய் வரும் திறத்தில் உம்மை வெல்லுமாறு வேறலால் – வில்லி:11 181/1
தானவர் ஆகி உம்மை தனித்தனி இறந்தோர் யாரும் – வில்லி:11 203/1
சஞ்சலம் உம்மை போலும் தரணிபர் உறுதல் செய்யார் – வில்லி:12 28/3
கனிவுறும் அன்பால் என்று நான் உம்மை காண்பது என்று அவர் மனம் களிப்ப – வில்லி:19 5/2
ஒரு நாளும் நீவிர் பொறு-மின்கள் உம்மை உலகு ஆளுவிக்க வருவோர் – வில்லி:37 8/1

மேல்


உம்மையில் (1)

உம்மையில் மறுமை-தன்னில் உறு பயன் இரண்டும் பார்க்கின் – வில்லி:43 24/1

மேல்


உம்மையினும் (1)

உம்மையினும் யார் உறவு உணர்ந்திலம் இனி போம் – வில்லி:41 172/1

மேல்


உம்மையும் (1)

ஓடிவந்து எனை கொல்லும் உம்மையும் ஒரு கணத்திலே உயிர் செகுத்திடும் – வில்லி:4 6/2

மேல்


உமக்கு (8)

ஓது நூல் புலவர் சொன்னார் உமக்கு உள உணர்வு அற்று அன்றே – வில்லி:11 265/3
குழலும் கவர்தந்து அடல் கூரும் உமக்கு
அழல் துன்றிய கானம் அளித்தவரை – வில்லி:13 60/2,3
உய்வு அரும் திறல் வெம் போர் முடிப்பு அளவும் உமக்கு நான் மகன் எனும் தன்மை – வில்லி:27 258/1
இப்பொழுது உமக்கு நேர்ந்தேன் எனை பலி இடு-மின் என்ன – வில்லி:28 32/2
வீரம் புகன்று என் இனி நான் உமக்கு விசயன் செறுத்தல் முடியாது – வில்லி:37 7/2
நல் முகம் பெறு விசயன் மைந்தனும் நான் உமக்கு எதிர் அன்று நீர் – வில்லி:41 30/3
வலம் பட முனையில் இன்று உமக்கு அவனி வழங்கினன் கன்னனே என்றான் – வில்லி:42 213/3
ஒருவரை வேறல் ஒண்ணாது இன்று உமக்கு என்றும் உரைசெய்தானே – வில்லி:46 18/4

மேல்


உமது (2)

பாரும் தனமும் உமது என்று பலவும் ஈந்தான் – வில்லி:5 97/4
ஆற்றி உமது ஆண்மை அழியாமல் இரும் என்றுஎன்று – வில்லி:41 173/1

மேல்


உமதுழி (1)

வென்றி உமதுழி அடைவின் சேர்ப்பவன் யான் விடு-மின் என மின் அனாளை – வில்லி:46 247/3

மேல்


உமாபதி-பால் (1)

பங்கு இருந்த உமாபதி-பால் பணிந்து வரம் பெற சென்றான் பார்த்தன் ஆகில் – வில்லி:41 238/2

மேல்


உமிழ் (19)

வெயில் நிலா உமிழ் கனக நீள் வீதியில் விலாசம் உற்றிடும் நாளில் – வில்லி:2 118/2
புயங்கம் பருகி உமிழ் மதியம் போல்வான் மீண்டு பூசுரன்-தன் – வில்லி:3 82/1
அந்த நாகம் அழல் உமிழ் கண் விடம் – வில்லி:5 101/1
சந்து அணி தடம் தோள் கொட்டி ஆர்த்து எழுந்தான் தழல் உமிழ் விழி சராசந்தன் – வில்லி:10 22/4
கானிடை சிலசில கடி கொள் தேன் உமிழ்
தூ நிற முல்லைகள் மலர்ந்து தோன்றுமால் – வில்லி:11 116/1,2
மேனியின் அமிழ்து உமிழ் விந்து என்னவே – வில்லி:11 116/4
நீற்று ஒளி பரந்து நிலவு எழு வடிவும் நிலா வெயில் அனல் உமிழ் விழியும் – வில்லி:12 65/2
கழிந்த தீ உமிழ் கண்ணினராய் உயிர் – வில்லி:21 89/3
மரு நறா உமிழ் துழாயவன் தேர் விட மலையும் நாள் வய வாளி – வில்லி:24 19/3
முறிய தன் வரி வில் உமிழ் முனை பட்ட பகழி மழை முகில் வர்க்கம் என முடுகினான் – வில்லி:40 61/4
திங்களின் நிலவு உமிழ் செக்கர் வேணி மேல் – வில்லி:41 206/2
பொங்கு அழல் உமிழ் விழி புயங்க மா மணி – வில்லி:41 207/2
இகல் இராக ஒளி உமிழ் விளக்கு இனம் எடுக்க என்று கடிது ஏவினான் – வில்லி:42 184/3
அழல் உமிழ் வாள்கள் சுழற்றின மீளவும் மா வனச கரமே – வில்லி:44 52/4
தரை முழுதும் முத்த நிலவு உமிழ் குடை நிழற்ற ஒரு தனி நனி புரக்கும் உயர் தலைமை பெறுகிற்றி பகை – வில்லி:45 93/3
மீளிகள் இருவரும் குனித்த வில் உமிழ்
வாளிகள் இருவர்-தம் வடிவில் பாயும் முன் – வில்லி:46 61/2,3
மின் பொழி கணை உமிழ் வில் விலோதனம் – வில்லி:46 63/2
ஈர வாய் முனை நெருப்பு உமிழ் வடி கணைகள் ஏவினான் ஒரு நொடிக்குள் எதிர் அற்றிடவே – வில்லி:46 71/4
காந்து கனல் உமிழ் சின வேல் கை காந்தாரர் காவலனாம் சகுனியும் தன் கனிட்டன் ஆன – வில்லி:46 83/1

மேல்


உமிழ்ந்தன (1)

உழை மழை வீழ்வன பல படை எங்கும் உமிழ்ந்தன வெவ் வெயிலே – வில்லி:44 53/3

மேல்


உமிழ்ந்திடு (1)

ஆழ் தரு பரவை ஏழும் வற்றிடுமாறு அழித்த கார் உமிழ்ந்திடு நெடு நீர் – வில்லி:9 37/1

மேல்


உமிழ்ந்து (1)

அரவு உண்டு அதுதான் மீள உமிழ்ந்து என்ன அருக்கன் – வில்லி:33 25/2

மேல்


உமிழ்ந்தோன் (1)

புரி புவனம் உண்டு உமிழ்ந்தோன் பொன் இலங்கை வழி காண பாருத வாளி – வில்லி:46 137/3

மேல்


உமிழ (2)

விதிர்த்தன செம் கை வாளொடு அயில் விழித்தன கண்கள் தீ உமிழ
எதிர்த்தன தங்கள் சேனைகளும் எதிர்ப்படு மைந்தர் போர் செயவே – வில்லி:40 17/3,4
ஏறு கேசரியொடு ஒத்து உளம் நெருப்பு உமிழ ஈறு இலார் புரம் எரித்தவன் நிகர்க்கும் என – வில்லி:46 72/2

மேல்


உமிழும் (8)

செயிர்த்தவரை ஆவி கவர் தீ உமிழும் வேலான் – வில்லி:2 101/1
முனை-கண் செம் கண் தீ உமிழும் முகத்தான் மாதே பகதத்தன் – வில்லி:5 44/3
மைப்பொழுது ஒளி கூர் வெண் நிலவு உமிழும் மதி குலத்து உதித்தருள் மன்னன் – வில்லி:10 150/4
வெவ் வாள் அரவு உமிழும் கடு விடம் நேர் மொழி பகர்வாள் – வில்லி:12 160/4
வாள் அரவம் உண்டு உமிழும் வாள் மதியும் வஞ்ச – வில்லி:15 21/1
நஞ்சினை உமிழும் வெவ் வாய் நாகங்கள் அனைத்தும் ஒன்றாய் – வில்லி:36 22/3
மிடைந்து ஒளி உமிழும் வேல் படை தட கை வீமனும் இளைஞரும் பலரும் – வில்லி:42 3/3
வெம் களம் உற்றனன் நஞ்சு உமிழும் கொடி வேக நாக விறலோனே – வில்லி:44 2/4

மேல்


உமிழுவோர் (1)

ஓதம் ஏழும் உடன் உண்டு உமிழுவோர் – வில்லி:13 36/4

மேல்


உமை (5)

ஈசனோடு உமை என தவம் புரியும் இருவர் தாள்களும் இறைஞ்சியே – வில்லி:4 62/2
ஒன்று காலம் வந்தது இங்கு உருத்து நான் உடன்று உமை
கொன்று காலன் ஊரில் உங்கள் ஆவியும் கொடுக்கவே – வில்லி:13 123/3,4
அரக்கர்க்கு முதல் வான் அளித்தோரும் எமர் இன்றும் அவர் போல் உமை
துரக்கைக்கு நின்றேன் என தெவ்வர் தம்மொடு சொல்லிற்று என – வில்லி:33 4/1,2
ஓதி அநேக வரங்கள் கொடுத்த பின் உமை ஒரு கூறு உடையோன் – வில்லி:41 223/2
வாசவன் விரிஞ்சன் உமை பத்தா மாயன் முதல் வானவர் வழங்கிய வய போர் வாளிகளின் – வில்லி:46 204/2

மேல்


உமைக்கு (2)

சென்று உமைக்கு உரியர் ஆன சேடியர் செப்பினாரே – வில்லி:12 73/4
உமைக்கு நாயகன் இரவு ஒழித்தருளினான் உதவ – வில்லி:27 81/3

மேல்


உமையவள் (1)

உமையவள் கணவனே உகாந்த காலனே – வில்லி:41 215/1

மேல்


உமையும் (1)

இந்திரனும் சசியும் என இறையோனும் உமையும் என எம்பிரானும் – வில்லி:7 41/1

மேல்


உமையோடு (1)

கூறுபட்டு உமையோடு ஒரு வடிவானோன் குன்று சூழ் அறை பொறை அனைத்தும் – வில்லி:12 58/3

மேல்


உய்க்கவே (1)

சற்றும் இடன் அற மொய்த்த சகடு இரு சக்ர உருளைகள் உய்க்கவே
உற்ற நிரைநிரை பத்திபட வலி ஒத்த பகடுகள் கட்டினான் – வில்லி:4 48/2,3

மேல்


உய்க்கும் (1)

உய்க்கும் பரு மணி நீலித உடை ஆடை உடுத்தாள் – வில்லி:12 157/3

மேல்


உய்குவன் (1)

வடிவுடை சிந்து மா மகனும் உய்குவன்
வெடி அனல் குளிக்குவன் விசயன்-தானுமே – வில்லி:41 247/3,4

மேல்


உய்த்த (1)

மானவன் விசயன் உய்த்த வடி நெடும் சரத்தினாலோ – வில்லி:13 144/2

மேல்


உய்த்தது (1)

கூளி குழாம் வானின் மிசை உய்த்தது என்ன கொடி தேரின் மேல் – வில்லி:14 129/2

மேல்


உய்த்தலின் (1)

உலகு அனைத்தையும் வெளியில் உய்த்தலின் உரகருக்கும் ஓர் உதவியாய் – வில்லி:28 43/2

மேல்


உய்த்தனன் (1)

வான் விடும் பேரையும் வானில் உய்த்தனன் அரோ – வில்லி:34 17/4

மேல்


உய்த்தார் (2)

ஏசு இல் பிரதை கொடியை இறை நகரின் உய்த்தார்
தேசிகரின் முன் தொழுதகும் சதசிருங்கர் – வில்லி:2 106/3,4
உய்த்தார் வரை மேல் உருமேறு எனவே – வில்லி:13 62/4

மேல்


உய்த்திடும் (2)

முழுதும் உய்த்திடும் மகவு அருள் என பெரு முனியும் அ குறை நேர்ந்தான் – வில்லி:2 9/4
தனதனின் பெரும் தானம் உய்த்திடும்
பனுவல் வித்தக பாவலர்க்கு எலாம் – வில்லி:11 149/2,3

மேல்


உய்தி (1)

மோது போரில் எங்ஙன் உய்தி இளைஞரோடும் முடுகு தேர் – வில்லி:11 168/3

மேல்


உய்தும் (1)

நீ வில் எடுக்கில் அனைவேமும் உய்தும் நினையாரும் வாகை புனையார் – வில்லி:37 3/4

மேல்


உய்ந்த (2)

நாள் வலியின் உய்ந்த மட நவ்வியும் நிகர்த்தாள் – வில்லி:15 21/3
நாகாயுதம் தப்பி நரன் உய்ந்த பொழுதத்து நாக கொடி – வில்லி:45 228/1

மேல்


உய்ந்தனர் (1)

உரங்கள் போய் அமரில் சாகாது உய்ந்தனர் ஓட அன்றே – வில்லி:36 10/2

மேல்


உய்ந்தனன் (1)

குமரனும் நும்மால் உய்ந்தனன் தூம கொடியனும் கொண்டலுக்கு அவியான் – வில்லி:9 52/2

மேல்


உய்ந்தார் (3)

தப்பினார் உளர் காண்டவ அடவி வாழ் தானவர் யார் உய்ந்தார்
பை புறத்து அணி மணி ஒளி பரந்து என பல் தலைகளில் பற்றி – வில்லி:9 24/2,3
உண்டு மனத்தினால் உய்ந்தார் சில மாதர் – வில்லி:10 80/4
அம்பில் அழிந்து தம் ஆர் உயிர் உய்ந்தார்
எம்பெருமான் அன்று எரி கணை ஏவ – வில்லி:42 93/2,3

மேல்


உய்ந்தால் (1)

உந்த வேல் அமரில் விசயன் மேல் தொடுக்கும் உரக அம்பினுக்கு உயிர் உய்ந்தால்
அந்த வேலையில் மற்று எறிவதற்கு இருந்தான் ஆற்றலால் கூற்றினும் கொடியோன் – வில்லி:42 212/3,4

மேல்


உய்ந்திட (2)

மைந்தன் உய்ந்திட புகன்ற வள்ளல் தாள் வணங்குவாம் – வில்லி:30 1/4
எரியிடை வெந்து உடல் வாலும் முன் தறிதலின் இடர் அற உய்ந்திட நீ பெரும் புகல் என – வில்லி:45 227/1

மேல்


உய்ந்திருந்தால் (1)

பொன்றல் உய்ந்திருந்தால் இன்னம் புதல்வரை பெறலும் ஆகும் – வில்லி:41 150/2

மேல்


உய்ந்து (1)

நாடி என்-கொல் மற்று உய்ந்து போகலாம் நம்பி என்னை நீ நலன் உற தழீஇ – வில்லி:4 6/3

மேல்


உய்ப்ப (5)

கூளி கோடி உய்ப்ப குஞ்சரங்கள் கோடி உய்ப்ப பேர் – வில்லி:13 117/1
கூளி கோடி உய்ப்ப குஞ்சரங்கள் கோடி உய்ப்ப பேர் – வில்லி:13 117/1
ஆளி கோடி உய்ப்ப வாயு கதி கொடு அந்தரத்தின் மேல் – வில்லி:13 117/2
வாளி போதும் வாசி கோடி கோடி உய்ப்ப வாவு தேர் – வில்லி:13 117/3
இங்கு இவன் இவ்வாறு உய்ப்ப முற்பகல் ஏகி ஆங்கண் – வில்லி:22 111/1

மேல்


உய்ப்பது (2)

தாரை வடி கணை ஆயிரம் உய்ப்பது ஒர் சாபம் வளைத்து அதிரா – வில்லி:31 20/2
பல திசை மாருதம் உய்ப்பது செம் புகர் பட்டின் தொழிலின் பயில்கிற்பது – வில்லி:44 8/2

மேல்


உய்ய (3)

ஒரு பகல் நில_மகள் உய்ய மங்குலின் – வில்லி:3 2/1
ஆகவத்தில் விசயன் உய்ய ஐயன் மெய்யில் அறையும் முன் – வில்லி:42 32/1
வாழி வாழி அவனி உய்ய வந்த நாதன் வாழியே – வில்லி:42 33/2

மேல்


உய்யவும் (1)

உலப்பு அடையவும் தான் உய்யவும் அரசன் உரைத்தலால் ஓச்சினன் இவன் மேல் – வில்லி:42 213/2

மேல்


உய்யார் (1)

உய்வு அரும் சமரில் ஆவி ஒருவர் போய் ஒருவர் உய்யார்
நை வரும் துயரம் மாறி நடப்பதே நன்மை என்றான் – வில்லி:27 159/3,4

மேல்


உய்யும்வகை (1)

உய்யும்வகை புகல் ஐயை உரையினை ஒய்யென் விரைவொடு கைகொளா – வில்லி:4 47/2

மேல்


உய்யுமாறு (1)

பெரும் கள பரப்பின் அணி பெற அணிந்து பேர் உலகு உய்யுமாறு இருண்ட – வில்லி:45 5/3

மேல்


உய்வண்ணம் (1)

உய்வண்ணம் சொல்லுக நீ உபாயம் என தொழுது உரைப்பான் உரம் கொள் வேலான் – வில்லி:27 31/4

மேல்


உய்வது (1)

எந்த நீர்மையின் உய்வது என்று அறிகிலேன் இடரினுக்கு இருப்பு ஆனேன் – வில்லி:2 2/4

மேல்


உய்வர் (3)

உய்வர் ஆர் என விரைவின் உருத்து எழுந்து பொர நினைவோ உண்மையாக – வில்லி:27 5/3
ஆனால் உய்வர் ஐவரும் மற்று அவன்-பால் உனக்கும் அன்பு உண்டே – வில்லி:27 222/4
உறு கணை ஒன்றே பார்த்தன் மே