அ – முதல் சொற்கள் – 2 , வில்லி பாரதம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

அணிந்து 15
அணிப்பட 1
அணிபட 2
அணிய 2
அணியவே 2
அணியன் 1
அணியாக 4
அணியாகவே 3
அணியிடை 1
அணியில் 2
அணியுடன் 1
அணியும் 10
அணியே 1
அணியை 1
அணியையும் 1
அணியையே 1
அணியொடு 1
அணியோடு 1
அணிவார் 1
அணிவேன் 1
அணிஅணியாக 1
அணு 1
அணுக 3
அணுகா 1
அணுகாத 3
அணுகாமல் 2
அணுகார் 1
அணுகாவகை 2
அணுகான் 1
அணுகி 11
அணுகியதால் 1
அணுகியே 1
அணுகில் 1
அணுகிலே 1
அணுகினர் 3
அணுகினன் 4
அணுகினனே 1
அணுகினார் 3
அணுகினான் 9
அணுகு 1
அணுகுதல் 1
அணுகும் 1
அணுகுவது 1
அணுகுவம் 1
அணுகுவான் 1
அணுகுறா 2
அணுகுறாது 1
அணுகுறாமல் 1
அணுவின் 1
அணுவுக்கும் 1
அணுவும் 1
அணை 20
அணை-தான் 1
அணைத்தனன் 1
அணைத்தார் 1
அணைத்தான் 1
அணைத்து 8
அணைதலும் 1
அணைதியேல் 1
அணைந்த 6
அணைந்ததால் 1
அணைந்தது 1
அணைந்தார் 2
அணைந்து 1
அணையா 2
அணையார்-தம் 1
அணையும் 1
அணையுமாறு 1
அணைவித்தாள் 1
அத்த 2
அத்தம் 2
அத்தரை 1
அத்தன் 1
அத்தனே 1
அத்தனை 1
அத்தனையும் 1
அத்தி 1
அத்திகள் 2
அத்திகளின் 1
அத்திகிரிக்கே 1
அத்தியின் 1
அத்திர 2
அத்திரத்து 1
அத்திரத்தை 1
அத்திரம் 1
அத்திரமும் 1
அத்திரயூகம்-அது 1
அத்திரி 1
அத்தினபுரி 1
அத்தினபுரி-தனக்கு 1
அத்தினபுரியில் 1
அத்தினபுரியும் 1
அத்தினம் 1
அத்தினா 1
அத்தினாபுரி 5
அத்தினாபுரியே 1
அத்தினாபுரியை 1
அதர் 1
அதரத்தோடு 1
அதரம் 1
அதல 2
அதலத்து 1
அதலம் 2
அதவா 1
அதள் 1
அதளும் 1
அதற்கு 5
அதற்கும் 1
அதன் 11
அதனால் 5
அதனிடை 2
அதனில் 4
அதனின் 3
அதனினிடை-நின்றும் 1
அதனுக்கு 1
அதனுள் 2
அதனூடு 1
அதனூடே 1
அதனை 14
அதனொடு 1
அதி 14
அதிகம் 2
அதிகன் 1
அதிகை 1
அதிசயம் 1
அதிசயம்-தனை 1
அதிசயிக்க 1
அதிசயித்த 1
அதிசயித்தனர் 1
அதிசயித்தனனே 1
அதிசயித்தார் 1
அதிசயித்திட 1
அதிசயித்து 6
அதிசயிப்ப 5
அதிசயிப்பதே 1
அதிட்டம் 1
அதிதி 1
அதிதிகள் 1
அதிதியர் 1
அதிதியின் 1
அதிபதி 8
அதிபதியாம் 1
அதிபன் 5
அதிபனானவனும் 1
அதிபனே 1
அதியான 1
அதிர் 21
அதிர்-மின்கள் 1
அதிர்க்கும் 1
அதிர்த்த 2
அதிர்த்தன 2
அதிர்த்தனர் 1
அதிர்த்தான் 1
அதிர்த்து 4
அதிர்தர 1
அதிர்தரு 1
அதிர்தலால் 1
அதிர்தலின் 1
அதிர்ந்தது 2
அதிர்ந்தன 1
அதிர்ந்தார் 1
அதிர்ந்திட்டு 1
அதிர்ந்து 15
அதிர்ப்பன 1
அதிர்வ 1
அதிர்வன 2
அதிர்வார்கள் 1
அதிர்வு 2
அதிர்வுற 1
அதிர 15
அதிரதர் 3
அதிரதர்-தம்மை 1
அதிரதர்கள் 1
அதிரதரில் 1
அதிரதரின் 1
அதிரதரும் 1
அதிரதரோடும் 1
அதிரதன் 2
அதிரதாதிபர் 1
அதிரவே 4
அதிரா 7
அதிருகின்ற 1
அதிரும் 4
அதிரேக 1
அதில் 2
அதிலே 1
அதின் 3
அதினும் 1
அது 45
அது-தானும் 1
அதுதான் 1
அதை 1
அதைக்க 1
அதோ 1
அந்த 165
அந்தக்கரணமும் 1
அந்தக 1
அந்தகன் 2
அந்தகனும் 1
அந்தணர் 11
அந்தணர்-தம் 1
அந்தணர்க்கு 2
அந்தணரும் 1
அந்தணரோடு 1
அந்தணற்கு 1
அந்தணன் 21
அந்தணன்-தன் 1
அந்தணன்-தன்னோடு 1
அந்தணன்-தனை 1
அந்தணனாம் 1
அந்தணனும் 1
அந்தணனையும் 1
அந்தணாளன் 7
அந்தணாளனும் 1
அந்தணீர் 1
அந்தத்தில் 2
அந்தத்து 1
அந்தப்புர 1
அந்தப்புரத்து 1
அந்தப்புரத்துக்கு 1
அந்தம் 4
அந்தமும் 2
அந்தர 9
அந்தரத்தில் 3
அந்தரத்தின் 3
அந்தரத்தினின்றும் 1
அந்தரத்து 5
அந்தரத்தை 1
அந்தரம் 15
அந்தரம்-தனில் 1
அந்தரமும் 1
அந்தரமே 1
அந்தராதிபர் 1
அந்தன் 3
அந்தனும் 1
அந்தனை 1
அந்தனோடு 2
அந்தஅந்த 5
அந்தி 13
அந்தி-வாய் 2
அந்தி_மீன் 1
அந்தோ 28
அநங்க 4
அநங்கம் 1
அநங்கனா 1
அநங்கனை 1
அநந்த 1
அநுசர் 3
அநுசன் 4
அநுசனும் 3
அநுசனொடு 1
அநுசனோடும் 1
அநுப்பட 1
அநுராக 1
அநுராகம் 2
அநேக 24
அநேகம் 16
அநேகர் 15
அநேகருடன் 2
அநேகரும் 1
அநேகரையும் 1
அநேகவிதம் 2
அப்படி 1
அப்படியே 1
அப்பால் 10
அப்பி 1
அப்பு 5
அப்புறத்து 3
அப்புறம் 1
அப்பொழுதில் 1
அப்பொழுதின் 1
அப்பொழுது 15
அப்பொழுதே 1
அப்போது 9
அப்போதே 1
அபயம் 10
அபயன் 1
அபயனும் 1
அபராங்கம் 1
அபராதம் 2
அபரிமிதம் 1
அபாண்டவியம் 1
அபி 1
அபிடேக 1
அபிமற்குமே 1
அபிமன் 20
அபிமன்-தன்னை 1
அபிமன்னு 5
அபிமன்னுவும் 3
அபிமனது 1
அபிமனாம் 1
அபிமனுக்கு 1
அபிமனுக்கும் 1
அபிமனும் 7
அபிமனுவாம் 1
அபிமனே 3
அபிமனை 8
அபிமனொடும் 1
அபிமனோடு 2
அபிமனோடும் 1
அபிமா 1
அபிராம 1
அபோதம் 1
அம் 209
அம்பகம் 2
அம்பகம்-தனிலும் 1
அம்பர 1
அம்பரத்தவர் 3
அம்பரத்திடை 1
அம்பரத்து 1
அம்பரம் 3
அம்பரமூடு 1
அம்பல 1
அம்பால் 17
அம்பாலிகை 1
அம்பாலிகைக்கும் 1
அம்பி 3
அம்பிகாபதி-பால் 1
அம்பிகேயன் 1
அம்பிகை 6
அம்பிகைக்கும் 1
அம்பிகையிடத்து 1
அம்பில் 3
அம்பிலே 2
அம்பின் 9
அம்பின்-வாய் 1
அம்பினவே 1
அம்பினால் 9
அம்பினில் 4
அம்பினுக்கு 3
அம்பினும் 2
அம்பினை 2
அம்பு 58
அம்பு-தனக்கு 1
அம்புகள் 5
அம்புகளும் 1
அம்புசாதம் 1
அம்புதங்கள் 1
அம்புதம் 3
அம்பும் 11
அம்புமே 1
அம்புய 4
அம்புயங்கள் 1
அம்புயத்தோன் 1
அம்புயம் 2
அம்புயமே 1
அம்புயன் 1
அம்புயானனம் 1
அம்புராசி 1
அம்புராசிகள் 1
அம்புராசிகளில் 1
அம்புராசியின் 1
அம்புலி 1
அம்புலியும் 1
அம்பை 6
அம்பையுடனே 1
அம்பையை 3
அம்பொடு 2
அம்போடு 2
அம்போருகத்தர் 1
அம்ம 13
அம்மனை 4
அம்மா 44
அம்மை-தன்னை 1
அம்மையினும் 1
அம்மையோடு 2
அமயம்-தன்னில் 1
அமர் 185
அமர்-கண் 2
அமர்-கணே 1
அமர்-தன்னில் 1
அமர்-வாய் 1
அமர்க்களத்தில் 1
அமர்க்களம் 1
அமர்க்கு 5
அமர்செய் 1
அமர்செய்து 1
அமர்ந்த 3
அமர்ந்தனர் 1
அமர்ந்தனன் 2
அமர்ந்து 1
அமர 2
அமரத்திடை 1
அமரர் 35
அமரர்-தம் 2
அமரர்_கோன் 1
அமரர்க்கு 5
அமரர்பிரான் 1
அமரர்பிரான்_மதலைக்கு 1
அமரரானவரும் 1
அமரரிலும் 1
அமரருக்கு 6
அமரருக்கும் 1
அமரருடன் 1
அமரரும் 4
அமரரை 1
அமரன் 1
அமரனான 1
அமராட 1
அமராவதி 2
அமராவதியே 1
அமராவதியையே 1
அமரிடை 4
அமரில் 56
அமரிலே 1
அமரின் 10
அமரின்-கண் 1
அமரினிடை 1
அமரினில் 1
அமரினை 2
அமரும் 3
அமரை 1
அமல 1
அமலன் 5
அமலனும் 1
அமலனை 1
அமலை 1
அமளி 8
அமளி-வாய் 1
அமித்திரன் 2
அமிர்த 1
அமிர்தம் 2
அமிர்து 2
அமிழ்த்தினன் 1
அமிழ்தின் 1
அமிழ்து 5
அமிழாமல் 1
அமுக்கியிட்டு 1
அமுத 11
அமுதம் 21
அமுதமும் 1
அமுதாக 1
அமுதால் 2
அமுதான 2
அமுதில் 1
அமுதினால் 1
அமுது 50
அமுதுக்கு 1
அமுதுடன் 1
அமுதும் 1
அமுதே 1
அமுதை 1
அமுதொடு 2
அமுதோர் 1
அமை 2
அமைக்க 1
அமைக்கின்றேனே 1
அமைச்சர் 3
அமைச்சர்-தம் 1
அமைச்சர்-தாமும் 1
அமைச்சராய் 1
அமைச்சரும் 2
அமைச்சரொடு 1
அமைச்சரோடு 1
அமைச்சரோடும் 2
அமைச்சன் 3
அமைச்சனால் 1
அமைச்சனும் 1
அமைச்சனை 1
அமைச்சனோடு 1
அமைத்த 16
அமைத்தது 1
அமைத்தருளி 1
அமைத்தவா 1
அமைத்திடும் 1
அமைத்து 6
அமைதரு 1
அமைதல் 1
அமைந்த 4
அமைந்தது 3
அமைந்தவாறு 1
அமைந்தன 2
அமைந்தான் 2
அமைந்து 5
அமைப்பன் 1
அமைப்பேன் 1
அமையத்து 1
அமையாமல் 1
அமையும் 14
அமையுமே 1
அமைவின் 1
அமைவு 1
அமைவுற 1
அமைவுறு 1
அமோக 1
அயத்து 1
அயம் 1
அயர்க்க 1
அயர்கின்ற 1
அயர்த்து 1
அயர்தலும் 1
அயர்ந்த 1
அயர்ந்தவரில் 1
அயர்ந்தன 1
அயர்ந்தனன் 1
அயர்ந்திலன் 1
அயர்ந்து 8
அயர்வது 1
அயர்வான் 4
அயர்வான்-தன்னை 1
அயர்வித்த 1
அயர்வித்தனன் 1
அயர்விரோ 1
அயர்வு 2
அயர்வுடன் 1
அயர்வும் 2
அயர்வுற்று 3
அயர்வுறு 1
அயர 1
அயருகின்ற 1
அயரும் 5
அயருவேன் 1
அயல் 8
அயலான் 1
அயலே 1
அயன் 10
அயனாம் 1
அயனார் 1
அயனிடை 1
அயனும் 2
அயனை 1
அயிர் 2
அயிர்க்கின்றேன் 1
அயிர்க்கும் 1
அயிர்த்தல் 1
அயிர்த்தனம் 1
அயிர்த்தனள் 1
அயிர்த்தாள் 1
அயிர்த்து 1
அயிர்ப்ப 1
அயிர்ப்புறும் 1
அயிராபதமே 1
அயில் 29
அயில்கள் 2
அயிலால் 1
அயிலும் 2
அயிலை 1
அயிலொடு 1
அயிலோடு 1
அயின்று 2
அயோத்தி 2
அயோத்தி_மன் 1
அர்க்கன் 2
அர்த்த 2
அர்த்தரதர் 1
அர்த்தரதர்க்கு 1
அர்த்தரதரில் 1
அர 16
அர_மகள் 2
அர_மகளிர் 2
அர_மங்கையர் 3
அர_மடந்தை 1
அர_மடநலார் 1
அர_மாதர் 3
அர_மாதரார் 2
அர_மாதரின் 1
அரக்கர் 20
அரக்கர்-தம் 1
அரக்கர்_நாயகன் 1
அரக்கர்க்கு 1
அரக்கர்களில் 1
அரக்கரும் 2
அரக்கருமே 1
அரக்கரேனும் 1
அரக்கரை 5
அரக்கரொடு 1
அரக்கரோடு 5
அரக்கன் 24
அரக்கன்-தன்னை 1
அரக்கன்-தானும் 1
அரக்கனது 1
அரக்கனும் 5
அரக்கனே 2
அரக்கனை 6

தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்


அணிந்து (15)

ஆர குழம்பில் அளைந்து ஆரம் அணிந்து விம்மும் – வில்லி:2 54/1
கால் இணையில் செருப்பு அணிந்து செய்ய திருவடிவு மிக கரியன் ஆனான் – வில்லி:12 83/4
துளை படு குழையில் ஒரு குழை அணிந்து தோளில் ஓர் தொடி தடி தழுவி – வில்லி:19 25/3
அரைத்த ஆரமும் ஆரமும் மாலையும் அணிந்து என் – வில்லி:22 29/3
அணிந்து வரும் சமரில் எதிர்ந்து அரவு உயர்த்தோனுடன் அரசர் உடலம் எல்லாம் – வில்லி:27 14/1
இங்குமங்கும் அணிந்து நின்றவர் எதிர் முனைந்தனர் இகலியே – வில்லி:29 35/4
கடக நாதனுடன் அணிந்து நின்றனன் களத்திலே – வில்லி:30 6/4
வெம் பற்ப ராக வரை யூகமாக முறையால் அணிந்து வெயில் கால் – வில்லி:37 13/3
வந்தவந்த சேனையும் வகுத்து அணிந்து முனையவே – வில்லி:40 41/2
குருபதியும் திருமாலும் மதிக்க அணிந்து அடு கோள் அரி போல் – வில்லி:41 7/3
இத்தகவாக அணிந்து இரு சேனையும் எதிர் முனையும் பொழுதில் – வில்லி:41 8/1
முனை பட அணிந்து கால முகில் என முரசு இனம் முழங்க ஓடி எதிரெதிர் – வில்லி:41 41/2
பெரும் கள பரப்பின் அணி பெற அணிந்து பேர் உலகு உய்யுமாறு இருண்ட – வில்லி:45 5/3
நல் பட்டமும் தனது கையால் அணிந்து படை நாலுக்கும் நாயகம் எனா – வில்லி:46 6/2
தேன் ஆர் அலங்கல் பல கலனோடு அணிந்து பொரு தேரில் புகுந்தனன் வழா – வில்லி:46 7/3

மேல்


அணிப்பட (1)

பேர் அணிப்பட வகுத்து மற்று யாரினும் பெரியோன் – வில்லி:22 23/3

மேல்


அணிபட (2)

ஆன ஆகுலம்-தன்னொடு தப்புதற்கு அணிபட பறந்து ஓங்கும் – வில்லி:9 12/1
பரவை மணல் ஒத்த பல அணிபட வகுத்த பல படையுடன் நடக்கும் நடையார் – வில்லி:28 60/4

மேல்


அணிய (2)

தாமன் தராதிபர்கள் பலரொடும் வலப்புடை சலிப்பு இன்றி அணிய விறல் கூர் – வில்லி:46 9/1
மாமன் தராதிபர்கள் பலரொடும் இடப்புடை வகுப்பொடு அணிய தினகரன் – வில்லி:46 9/2

மேல்


அணியவே (2)

அரண் தொடங்கு யூகமாக ஆகவத்துள் அணியவே – வில்லி:38 3/4
சாமந்தர் மண்டலிகர் முடி மன்னர் சூழ்வர தரணி பதி பின் அணியவே – வில்லி:46 9/4

மேல்


அணியன் (1)

ஆயிடை அத்த குன்றுக்கு ஆதபன் அணியன் ஆக – வில்லி:22 128/1

மேல்


அணியாக (4)

திண் தூசி அணியாக நிரை கொண்ட வெம் சேனை சென்று எய்தினான் – வில்லி:22 11/2
தானை அம் கடலை மிடல் உற வகுத்து தான் முதல் பேர் அணியாக
சேனையின் பதியாம் மைத்துனன் நின்றான் தேவரும் யாவரும் வியப்ப – வில்லி:42 4/3,4
ஓர் அணியாக கூடி உடன்று எதிர் நடந்தது அன்றே – வில்லி:44 19/4
நாராயண கோபாலரும் அணியாக நடந்தார் – வில்லி:44 64/4

மேல்


அணியாகவே (3)

அரசன் பெரும் சேனை வெள்ளம் புறப்பட்டது அணியாகவே – வில்லி:33 2/4
அரசன் பெரும் சேனை வெள்ளம் புறப்பட்டது அணியாகவே – வில்லி:38 2/4
பேசிய கன்னன் சகுனி சல்லியரை பேர் அணியாகவே நிறுத்தி – வில்லி:42 6/4

மேல்


அணியிடை (1)

இறுதி நாள் என ஆங்கு அவன் அணிந்த பேர் இகல் அணியிடை சென்றான் – வில்லி:46 46/4

மேல்


அணியில் (2)

பின் நிறுத்தி மாருதியை பேர் அணியில் பல வகையாம் – வில்லி:40 4/1
பாச நாம அணியில் நின்ற வீரரோடு பற்றினான் – வில்லி:42 18/4

மேல்


அணியுடன் (1)

விதம் உற வகுத்த யானை அணியுடன் விருது பகதத்தராசன் உதவவே – வில்லி:40 45/4

மேல்


அணியும் (10)

அணியும் கழல் கால் சுயோதனனுக்கு அருகு ஆசனத்தர் இவர் என்றார் – வில்லி:5 36/4
சந்த சிகர சந்து அணியும் தடம் தோள் ஆண்மை சராசந்தன் – வில்லி:10 29/1
மலை ஒத்து அதிரும் கட களிறும் வய மா அணியும் மான் தேரும் – வில்லி:31 13/1
அமையும் என முதல் அனிகம் அடையவும் அணியும் அவனிபர் நால்வரும் – வில்லி:34 28/2
கார் அணி போல் பொருப்பு அணி போல் காற்று அணி போல் களிற்று அணியும்
தேர் அணியும் பரி அணியும் திரிகத்த குலபதியும் – வில்லி:40 6/1,2
தேர் அணியும் பரி அணியும் திரிகத்த குலபதியும் – வில்லி:40 6/2
தேர் அணியும் பரி அணியும் திரிகத்த குலபதியும் – வில்லி:40 6/2
அங்கராகமும் உவந்து அணியும் மேனியாய் – வில்லி:41 212/2
பிறிந்த பல் அணியும் ஒன்ற பேர் அணி ஆக்கி நின்றான் – வில்லி:44 18/4
அகலம் உடையன முதுகு இரு புடையினும் அணியும் மணி கணகண என அதிர்தரு – வில்லி:44 20/3

மேல்


அணியே (1)

நில-கண் எழும் துகள் வானிடை சென்றிட நின்றனர் பேர் அணியே – வில்லி:41 3/4

மேல்


அணியை (1)

ஆயிரம் வடிவாய் முந்தி அரசர் பேர் அணியை எல்லாம் – வில்லி:36 17/2

மேல்


அணியையும் (1)

பின் பகல் அணியையும் பிறங்கு சேனையால் – வில்லி:32 2/3

மேல்


அணியையே (1)

அரவு அபயம் இட்டு வீழ நடை பயில் அடி கொடு துகைக்கும் வீரர் அணியையே – வில்லி:40 53/4

மேல்


அணியொடு (1)

கதை கொடு பனை கை வீசி எதிர்வரு கட கரியின் நெற்றி ஓடை அணியொடு
புதைபட அடித்து மீள விசையொடு புரவி இரதத்தின் மீது குதி கொள – வில்லி:40 50/1,2

மேல்


அணியோடு (1)

போரும் பொர போய் அணியோடு புகுவ போலும் – வில்லி:13 100/4

மேல்


அணிவார் (1)

கூந்தல் மா முகிலை குலைத்து உடன் முடிப்பார் குங்குமம் கொங்கை மேல் அணிவார்
ஏந்து பேர் அல்குல் கலை நெகிழ்த்து உடுப்பார் இட்ட உத்தரியம் மாற்றிடுவார் – வில்லி:12 62/1,2

மேல்


அணிவேன் (1)

தேசொடு வனப்பு நனி திகழும்வகை அணிவேன்
வாசவனொடு ஒத்த மனுகுல அரசன் மனைவி – வில்லி:19 32/2,3

மேல்


அணிஅணியாக (1)

அலைவு உறா மனத்து அரசரும் சேனையும் முனைந்து அணிஅணியாக
சிலை_வலான் எதிர் மிசைபட தேர் மிசை விசை உற சிலை வாங்கி – வில்லி:42 73/2,3

மேல்


அணு (1)

பொறியிலவன் வீசிய பொருப்பு ஒர் அணு ஆகி – வில்லி:37 23/3

மேல்


அணுக (3)

கான் மத களிற்றாய் முனிவராய் வந்தோம் காவலர்க்கு அணுக ஒணாமையினால் – வில்லி:10 19/4
தன் அருகு அணுக வைத்து தலத்து எதிர் இல்லை இந்த – வில்லி:20 14/3
அன்று எனக்கு உரைத்தாய் ஆகில் அவனுடன் அணுக ஒட்டேன் – வில்லி:27 156/2

மேல்


அணுகா (1)

முரண் அற்றது இவண் இனி உன் உயிர் ஒத்த தமையனொடு முனை புக்கு விரைவின் அணுகா
வரை ஒத்த களிறு உடைய பகதத்தன் உயிர் கவர வருகிற்றி நொடியில் எனவே – வில்லி:40 56/3,4

மேல்


அணுகாத (3)

மனத்தில் அழுக்கு அணுகாத மா தவத்தோன் உதிட்டிரற்கு இ மாட கூடம் – வில்லி:10 12/3
அந்த முனிவரனும் அவர்க்கு அன்பால் துன்பம் அணுகாத அந்தம் இலா ஆசி கூறி – வில்லி:14 4/3
வென்று அல்லது அணுகாத வீரர்க்கு விடை நல்கு விறல் மன்ன நீ – வில்லி:40 86/3

மேல்


அணுகாமல் (2)

அ வாய் இமைப்போது அணுகாமல் காப்பார் சிலர் உண்டு ஆம் ஆகில் – வில்லி:39 39/3
அருளே வடிவு கொண்டனையோன் அருகு அங்கு அமரில் அணுகாமல்
உருள் ஏர் இரதத்து அருச்சுனனை ஒரு நாள் முழுதும் தகைந்திலமேல் – வில்லி:39 41/1,2

மேல்


அணுகார் (1)

அன்றி மும்மடங்கு பகைவராய் வருதல் அல்லது இங்கு உன் பதம் அணுகார்
மன்றல் அம் துளப மாலையாய் என்ன மலர்_மகள் மகிழ்நனும் அவரை – வில்லி:10 144/2,3

மேல்


அணுகாவகை (2)

அருகு அணுகாவகை அகல இருந்தால் – வில்லி:3 104/3
வேகமுற்ற மனத்தொடு தம்பியை மிக முனிந்து தன் வீடு அணுகாவகை
ஏகுக என்றனள் என்றலும் சோகமோடு ஏகினான் அறம் பாவம் என்று எண்ணலான் – வில்லி:21 10/3,4

மேல்


அணுகான் (1)

ஆவியும் பெறும் மெய் அணுகான் நினது ஆணை என்றனர் ஆதரம் ஆற்றுவார் – வில்லி:21 12/4

மேல்


அணுகி (11)

காந்து நெஞ்சுடை அமைச்சனை கைவிடார் அணுகி
தாம் தம் மெய் என உயிர் என தனித்தனி சார்ந்தார் – வில்லி:3 126/3,4
அ கணத்திடை அன்னையில் அணுகி ஆங்கு அவரை – வில்லி:3 130/1
வரிசையின் அணுகி உரிமையால் அவனி மயிலையும் மன்றல் எய்தினர் போல் – வில்லி:6 26/3
சித்திக்கு ஒரு விதை ஆகிய தென் நாட்டினை அணுகி
தத்தி சொரி அருவி தட அரவக்கிரி சார்ந்தான் – வில்லி:7 12/3,4
தண் தார் விடலை தாய் உரைப்ப தாய் முன் அணுகி தாமரை கை – வில்லி:11 218/1
அருகு அணுகி மடவரலை அஞ்சாமல் துகில் உரிவான் அமைந்த போதில் – வில்லி:11 245/3
அணுகி மைந்தனை அன்பொடு உற தழீஇ – வில்லி:12 170/1
தனி வந்து அகலும் தூதனை போய் தானே அணுகி தடம் சாப – வில்லி:27 225/1
நீடு வரை ஒப்பது ஓர் கதாயுதம் எடுத்து அணுகி நேர்பட அடித்தனன் அரோ – வில்லி:30 23/3
ஐயுற அருகு வந்து அணுகி மெய்யுடன் – வில்லி:41 214/2
அறனின் மைந்தன் சமர முனை முகத்து அணுகி அவன் அகலமும் திண் புயமும் வடி சுடர் பகழி பல – வில்லி:45 90/1

மேல்


அணுகியதால் (1)

ஆகனால் நோக்கப்பட்டு அணுகியதால் அரும் தவன் மேல் அந்த ஏனம் – வில்லி:12 89/4

மேல்


அணுகியே (1)

அந்தராதிபர் நடுங்க மேரு கிரி அ புறத்து நனி அணுகியே – வில்லி:10 47/4

மேல்


அணுகில் (1)

ஏ இலங்கு சிலை ஐவர் வந்து அணுகில் யான் அயர்ந்து எளிது இருப்பனோ – வில்லி:27 120/1

மேல்


அணுகிலே (1)

விபினம் மிசை மண்டு தீயொடு அனிலமும் விரவும் இயல்பு அந்த வீமன் அணுகிலே – வில்லி:41 39/4

மேல்


அணுகினர் (3)

பொன்நகர் அணுகினர் போல நெஞ்சுற – வில்லி:4 35/1
தமையனொடு தம பதியின் அணுகினர் தங்க விரைவொடு கங்குல் போய் – வில்லி:34 28/3
அதிர் சண்ட வேக இரதர் பலரொடும் அதிர் சண்ட வேக இரதர் அணுகினர்
பொதி வெம் பதாதி விருதர் பலரொடு பொதி வெம் பதாதி விருதர் பொதுளவே – வில்லி:44 74/3,4

மேல்


அணுகினன் (4)

ஆதலால் இவண் யானும் இன்று அணுகினன் என்று – வில்லி:14 41/1
இமையம் அணுகினன் விசயன் மதலையை இன்றை அமர் இனி உங்களுக்கு – வில்லி:34 28/1
சிமையம் அணுகினன் மீள நனி இருள் சிதைய உதய திவாகரன் – வில்லி:34 28/4
அவனிபர்க்கு எதிர் கவருவன் ஒரு நொடி அளவையில் பொருது என முனை அணுகினன்
சிவன் வளைத்த பொன்மலையினும் வலியின சிலை வளைத்தனர் இருவரும் எறிதரு – வில்லி:41 88/2,3

மேல்


அணுகினனே (1)

அதிர எங்கும் தனது வளை முழக்கினின் அயர அறனின் மைந்தன் சமர முனை முகத்து அணுகினனே – வில்லி:45 89/4

மேல்


அணுகினார் (3)

அம்புதம் எழுந்து பொழிகின்ற வழி ஓடிவரும் அனிலம் என வந்து அணுகினார்
செம்பியனும் மா கிருபனும் செறி துரோணனொடு சேயொடு செயத்திரதனும் – வில்லி:38 17/2,3
அம்புதம் எழுந்து பொழிகின்ற வழி ஓடிவரும் அனிலம் என வந்து அணுகினார்
செம்பியனும் மா கிருபனும் செறி துரோணனொடு சேயொடு செயத்திரதனும் – வில்லி:38 28/2,3
இகல் நெடும் களம் வென்று கொள்குவம் என்று வந்து எதிர் அணுகினார்
மகன் விழுந்தனன் மார்பின் மூழ்கிய வாளி ஒன்றினில் மற்று உளார் – வில்லி:41 29/2,3

மேல்


அணுகினான் (9)

அரிகள் கோடி கிளர் சோலை சூழ் தம செல்வ மா நகரி அணுகினான் – வில்லி:10 49/4
அண்டர் கற்பம் என இருந்த அரசர்-தம்மை அணுகினான் – வில்லி:11 153/4
பாணியுடனே தொடை நடுங்கி அயல் நின்றது ஒரு பாதவ மருங்கு அணுகினான் – வில்லி:12 104/4
அ நராதிபன்-தன்னை அணுகினான் – வில்லி:12 169/4
ஆதபன் உதய வெற்பு அணுகினான் அரோ – வில்லி:21 19/4
அங்கு நின்ற மகீபர் வென்னிட அவனை முந்துற அணுகினான் – வில்லி:29 49/4
அல்லி அம் தெரியலான் அங்கு வந்து அணுகினான் – வில்லி:34 11/4
கரி சுற்றும் வர விகட கரட கை மலையில் வரு கணை விக்ரமனை அணுகினான் – வில்லி:40 57/4
ஞான சரித குருவாகிய துரோணன் மகன் நாடு களம் அணுகினான் ஒரு விநாழிகையில் – வில்லி:46 199/4

மேல்


அணுகு (1)

தோள் வலியால் விலக்கவும் அ தொடை போய் வாச தொடை மிடை மார்பகம் அணுகு சுராரி தோள்கள் – வில்லி:43 41/2

மேல்


அணுகுதல் (1)

ஆறு இலாதவர் தமக்கும் அங்கு அணுகுதல் அரிதால் – வில்லி:14 43/4

மேல்


அணுகும் (1)

பாசறை அணுகும் முன்னம் பாசடை பதுமம் போல – வில்லி:41 154/1

மேல்


அணுகுவது (1)

என்ன அமர் பொர இன்னர் அணுகுவது என்ன வெருவினர் துன்னலார் – வில்லி:34 23/4

மேல்


அணுகுவம் (1)

அழைத்த மா மகன் அப்பொழுது அவருழை அணுகுவம் என போக – வில்லி:2 10/1

மேல்


அணுகுவான் (1)

வந்து அணுகுவான் மதலை – வில்லி:41 54/2

மேல்


அணுகுறா (2)

அண்டர் தானவர் அரக்கரும் அணுகுறா வனத்தில் – வில்லி:14 25/1
அருள் உற வழக்கு அழிவு உறாததொர் மாற்றமும் அறனுடன் அழுக்கறல் அணுகுறா ஏற்றமும் – வில்லி:46 202/1

மேல்


அணுகுறாது (1)

பாவியானது அங்கு அணுகுறாது ஒழியினும் பலித்திடும் நினைவு இன்றி – வில்லி:11 73/2

மேல்


அணுகுறாமல் (1)

ஆதரவுடனே வந்தும் ஆவணம் அணுகுறாமல்
சூது அடர் கொங்கை பொன் தோள் சுரி குழல் சுமக்கல் ஆற்றா – வில்லி:10 76/2,3

மேல்


அணுவின் (1)

சிரித்தனர் உருத்தனர் அணுவின் மோட்டு உடல் சிறுத்தனர் பெருத்தனர் மதனின் நோக்கினர் – வில்லி:42 202/1

மேல்


அணுவுக்கும் (1)

வெம் போரில் வந்தால் ஒர் அணுவுக்கும் நில்லாது விளிகிற்பரால் – வில்லி:40 88/2

மேல்


அணுவும் (1)

மேருவும் அணுவும் நிறுக்குமாறு ஒக்கும் மேல் இனி இவை புகன்று என்-கொல் – வில்லி:1 100/2

மேல்


அணை (20)

சுரத மங்கையர் முலை குவடு அணை வரை தோளான் – வில்லி:1 32/2
கனையும் நீடு இருள் அணை மிசை இருவரும் கணவனை மறவாது – வில்லி:2 11/1
பூண் நலம் பெறு தோழி மற்று ஒருத்தியை பூ அணை அணைவித்தாள் – வில்லி:2 17/4
பாயிரம்-கொல் என்று ஐயுற அவனொடும் பனி மலர் அணை சேர்ந்தாள் – வில்லி:2 35/4
பாங்கர் மெல் அணை பள்ளியும் பரிவு உற வழங்கி – வில்லி:3 127/3
நெளிந்து ஆடு அரவு அணை ஐயன் நிறம் போல நிறக்கும் – வில்லி:7 11/1
துலங்கு ஆடு அரவு அணை மேல் அறி துயில் கொண்டவர் பொன் தாள் – வில்லி:7 19/2
மருங்கு அடர் பேர் அணை வகுக்கவே எனா – வில்லி:11 103/2
பால் முகந்து எறியும் வேலை பாம்பு அணை பள்ளி கொள்ளும் – வில்லி:11 204/2
கண்டு இரு கண்ணும் இதயமும் களிப்ப கட்செவி பேர் அணை மறந்து – வில்லி:18 14/1
மன்றல் மெல் அணை வீழும் வெம் பாலையால் வகுத்ததோ இ மலர் அணை-தான் எனும் – வில்லி:21 11/2
பொங்கு அரா அணை பொலிவு அற போந்த பின் பொதுவர் – வில்லி:27 89/1
பேர் அரா அணை துறந்த மாயன் இவை பேச வன்பினொடு பின்னையும் – வில்லி:27 117/1
பெரும் துயில் அநந்த போக பேர் அணை துறந்த மாலும் – வில்லி:27 183/3
ஆகம் எங்கும் தங்கும் அம்பின் அணை மேல் வீழ்வான் – வில்லி:38 38/1
மற்று அரா அணை துறந்த மாயனுக்கும் விசயனுக்கும் – வில்லி:40 2/3
பெருக்கு ஆறு அணை செய்து ஒத்து அவிர் பிள்ளை பிறை அனையான் – வில்லி:41 111/3
கழிந்த நீர்க்கு அணை கோலுவான் போல் அவன் கண் எதிர் உற சென்றான் – வில்லி:42 130/4
அரவு அணை செல்வன் மெய்யும் அருச்சுனன் மெய்யும் செக்கர் – வில்லி:45 103/3
கழிந்த நீர்க்கு அணை கோலி வந்து எதிர்ந்து தன் கார்முக கட்டு ஆண்மை – வில்லி:46 49/3

மேல்


அணை-தான் (1)

மன்றல் மெல் அணை வீழும் வெம் பாலையால் வகுத்ததோ இ மலர் அணை-தான் எனும் – வில்லி:21 11/2

மேல்


அணைத்தனன் (1)

அம்புயானனம் மலர்வுற கரங்களால் அணைத்தனன் அழகு எய்த – வில்லி:2 31/4

மேல்


அணைத்தார் (1)

என்னா இரங்கா மெய் நடுங்கா எடுத்தார் அணைத்தார் சகுனியும் அ – வில்லி:32 25/3

மேல்


அணைத்தான் (1)

செரு-வயின் புரள ஒதுக்கி அ தோழன் சிறுவனை சென்று எடுத்து அணைத்தான்
ஒரு வயின் பிறந்தோனாதலின் மகவானுடன் உடன்றிலன் உதாசனனே – வில்லி:9 40/3,4

மேல்


அணைத்து (8)

ஈன்ற தாய் வடிவம் கொண்டு உளம் உருகி இணை முலை தடத்து அணைத்து அமுதம் – வில்லி:10 118/1
வம்பு சேர் மணி மால் வரை மார்பு உற அணைத்து
பம்பு செம் தழல் கானிடை பத மலர் சிவப்ப – வில்லி:14 38/2,3
அன்ன காலையில் அருக்கனை தேரொடும் அணைத்து
மன்னு தன் திசை வன் சிறை படுத்தினன் வருணன் – வில்லி:22 21/3,4
கண்டான் எடுத்து தாழ்ந்த திரு கையால் அணைத்து கால் தேரில் – வில்லி:31 10/2
தாது அவிழ் பொன் தொடை மார்பில் அணைத்து உயர் தருமன் உரைத்தருள்வான் – வில்லி:41 16/2
யோகி அம் கையின் அணைத்து உயக்கம் மாற்றியே – வில்லி:41 191/4
அணைத்து இரு புறத்தினும் வரும் இராக்கதர் அதிர்த்தனர் எதிர்த்தனர் அமரை நோக்கியே – வில்லி:42 195/4
அன்று அன்போடு எடுத்து அணைத்து முலைக்கண் ஊறல் அமுது ஊட்டி நேயமுடன் அணித்தா ஈன்ற – வில்லி:45 257/2

மேல்


அணைதலும் (1)

வேல் அமர் தட கை வீரர் இ பாடி வீடு சென்று அணைதலும் புறத்து ஓர் – வில்லி:46 205/1

மேல்


அணைதியேல் (1)

வினை அளித்தது என்று அணைதியேல் இன்பமும் விழைவுறும்படி துய்த்தி – வில்லி:2 34/2

மேல்


அணைந்த (6)

அருளுடை மைந்தர் தோள் அணைந்த மங்கையர் – வில்லி:11 115/3
மகர வாரிதி அகன்று மா மருங்குற அணைந்த
திகிரி போல வந்து எழுந்தனன் இரவி கீழ்த்திசையில் – வில்லி:27 97/3,4
குன்றம் அன்ன தேர் கடாவி அருகு அணைந்த கொற்றவர் – வில்லி:38 11/2
செறிந்து அருகு அணைந்த சேனையும் பயந்தோர் சிந்தையும் செயல் அற கலங்க – வில்லி:42 211/3
சுரர் உலோகம் மகிழ்ந்து அணைந்த துரோணன் மா மகன் மேல் – வில்லி:44 44/1
கிரி தடம் குவடு அணைந்த கேசரி நிகர் சல்லியன் முரச கேதனன்-தன் – வில்லி:46 27/1

மேல்


அணைந்ததால் (1)

நிறை சுவை அமுத நெல்லியின் கனியும் நின்ற கொம்பு அணைந்ததால் என்றும் – வில்லி:18 22/3

மேல்


அணைந்தது (1)

அருகு வந்து அணைந்தது எங்கள் அறிவிலாமை ஆகுமே – வில்லி:11 183/4

மேல்


அணைந்தார் (2)

விட்ட படங்கு இயல் பாடிவீடு அணைந்தார் வெயிலோனும் மேல்பால் குன்றில் – வில்லி:29 73/3
பொரு தானையுடன் வந்து அணைந்தார் புறம்தந்த பூபாலரும் – வில்லி:33 3/2

மேல்


அணைந்து (1)

மறம் தரும் கழல் மன்னவன் மண் மிசை அணைந்து
சிறந்த அன்பொடு அ தெரிவையை நலம் பெற சேர்ந்தான் – வில்லி:1 18/3,4

மேல்


அணையா (2)

ஓடுகின்ற அம்பு ஒழிய நீடு உடம்பு அடங்க முனை ஊர நின்ற அம்பு ஓர் அணையா
வீடுமன் கிடந்த கிடை தேவர் கண்டு உவந்தனர்கள் மேல் விழுந்தது அம் பொன் மலரே – வில்லி:38 36/3,4
கோயில் தருமன் செய்ய கூர் வெம் சரமே அணையா
நோய் இல் அயர்வும் மெய்யில் நுழைய காலம் நோக்கி – வில்லி:38 45/1,2

மேல்


அணையார்-தம் (1)

அணையார்-தம் படை கடலின் அரு நிலைக்கு கரை ஏறல் ஆன கோல – வில்லி:45 260/1

மேல்


அணையும் (1)

வந்தவள் இருந்தவள் மருங்கு அணையும் வேலை – வில்லி:19 30/1

மேல்


அணையுமாறு (1)

அரும் சுவை படும் தெளிவினோடு சென்று ஆழி வேலை-வாய் அணையுமாறு என – வில்லி:4 5/2

மேல்


அணைவித்தாள் (1)

பூண் நலம் பெறு தோழி மற்று ஒருத்தியை பூ அணை அணைவித்தாள் – வில்லி:2 17/4

மேல்


அத்த (2)

ஆயிடை அத்த குன்றுக்கு ஆதபன் அணியன் ஆக – வில்லி:22 128/1
அத்த வெற்பு இரண்டு விற்கிடை என போய் ஆதவன் சாய்தல் கண்டருளி – வில்லி:45 237/1

மேல்


அத்தம் (2)

உதயமோடு அத்தம் என்னும் ஓங்கல் ஓர் இரண்டு சேர்ந்து – வில்லி:20 10/2
அருக்கன் ஓர் கணத்தில் அத்தம் அடையும் அவ்வளவும் காக்கின் – வில்லி:42 162/1

மேல்


அத்தரை (1)

அத்தரை மவுலி திங்கள் அமுது உக புடைத்த வில்லான் – வில்லி:22 101/4

மேல்


அத்தன் (1)

அத்தன் அ தூண் அளித்தருள தழுவி நெரித்தனன் துகள்கள் ஆயது அம்மா – வில்லி:46 249/4

மேல்


அத்தனே (1)

அத்தனே அடு வல் ஆண்மை அச்சுவத்தாமா என்னும் – வில்லி:43 27/1

மேல்


அத்தனை (1)

அத்தனை பேரில் யாமும் ஒருவராய் அடங்கி நின்றேம் – வில்லி:11 13/2

மேல்


அத்தனையும் (1)

அதிர் சிந்துர வல் உரம் அத்தனையும்
எதிர் சிந்துரம் ஆகி இளைத்தனவே – வில்லி:32 7/3,4

மேல்


அத்தி (1)

அ குலத்தினில் அத்தி என்பவன் அவதரித்தான் – வில்லி:1 34/4

மேல்


அத்திகள் (2)

அடல் அத்திகள் அத்திகள் ஆயினவே – வில்லி:32 8/4
அடல் அத்திகள் அத்திகள் ஆயினவே – வில்லி:32 8/4

மேல்


அத்திகளின் (1)

விருதர் தலை அற்று உருள விருதர் மத அத்திகளின் விரி தலைகள் அற்று உருள விறல் இவுளி மெய் துணிய – வில்லி:45 94/2

மேல்


அத்திகிரிக்கே (1)

அயனார் புரி மக சாலையும் அணி அத்திகிரிக்கே
மயனார் செய் திரு கோயிலும் மா நீழலின் வைகு எண் – வில்லி:7 14/1,2

மேல்


அத்தியின் (1)

அத்தியின் பலகை நவமணி அழுத்தி ஆடகத்து அமைத்து அரி முகத்தால் – வில்லி:6 3/1

மேல்


அத்திர (2)

அத்திர சாபம் வல்லான் இவனொடு ஆர் அமர் செய்கிற்பார் – வில்லி:45 50/4
அத்திர வில் ஆண்மையினில் திகழாநின்ற ஐவர் இவர் யாவரையும் அடர்ப்பான் வந்தோர் – வில்லி:46 80/2

மேல்


அத்திரத்து (1)

அத்திரத்து இருந்தை தேரோன் ஆக்கினன் இமைப்பின் அம்மா – வில்லி:5 8/4

மேல்


அத்திரத்தை (1)

அத்திரத்தை விட்டு ஒரு தனி கதையுடன் அதிர்ந்து போய் அவனியில் ஆனான் – வில்லி:46 31/4

மேல்


அத்திரம் (1)

அத்திரம் நால் இரண்டு அவன் முகத்து அடைசினான் – வில்லி:39 28/3

மேல்


அத்திரமும் (1)

அத்திரமும் விட்டு அவன் அடல் சிலை அறுத்தான் – வில்லி:29 56/2

மேல்


அத்திரயூகம்-அது (1)

அத்திரயூகம்-அது ஆக அரும் பெரும் சேனையை வகுத்து ஆங்கு அதிபன் ஆகி – வில்லி:46 15/1

மேல்


அத்திரி (1)

அத்திரி பெயர் அந்தணன் அம்பகம்-தனிலும் – வில்லி:1 11/3

மேல்


அத்தினபுரி (1)

அரும் தவ கடல் மீள அத்தினபுரி அடைந்து அவனிபனுடன் – வில்லி:26 18/2

மேல்


அத்தினபுரி-தனக்கு (1)

அத்தினபுரி-தனக்கு அருகு வால் வளை – வில்லி:11 106/1

மேல்


அத்தினபுரியில் (1)

அத்தினபுரியில் ஐ_இரு_பதின்மர் ஐவர் என்று இரண்டு அற தம்மில் – வில்லி:6 1/1

மேல்


அத்தினபுரியும் (1)

அத்தினபுரியும் ஈர்_இரு கடல் சூழ் அவனியும் நின்ன ஆம் என்றான் – வில்லி:45 7/3

மேல்


அத்தினம் (1)

அரோசனத்துடன் அத்தினம் நண்ணினார் – வில்லி:5 105/4

மேல்


அத்தினா (1)

நாளை ஏகுதும் எந்தை வாழ் அத்தினா நகர்க்கு என தருமன்-தன் – வில்லி:11 74/1

மேல்


அத்தினாபுரி (5)

அந்தம் இல் சுவர்க்கம் அன்ன அத்தினாபுரி வந்து உற்றார் – வில்லி:2 111/4
போன நான்மறை புரோகிதன் அத்தினாபுரி புகுந்து எரி பைம் பொன் – வில்லி:24 8/1
அண்ணலே வருக என்று ஓதி அத்தினாபுரி புக்கானே – வில்லி:25 18/4
அணி கொள் அத்தினாபுரி எனும் அணங்கு செந்திருவின் – வில்லி:27 56/1
அத்தினாபுரி அதனில் ஐவருடன் சென்று அரியும் அந்தன் முன்னர் – வில்லி:46 249/1

மேல்


அத்தினாபுரியே (1)

அண்டர் தானமும் உவமை கூர் அத்தினாபுரியே – வில்லி:1 35/4

மேல்


அத்தினாபுரியை (1)

அன்னமும் குயிலும் பயிலும் நீள் படப்பை அத்தினாபுரியை மீண்டு அடைந்தான் – வில்லி:1 101/4

மேல்


அதர் (1)

ஆர் அதர் விடாயை வந்து ஆற்றுகின்றதால் – வில்லி:41 205/4

மேல்


அதரத்தோடு (1)

உரங்களும் தோளும் கண்ணும் உதரமும் அதரத்தோடு
சிரங்களும் தாளும் நாளும் செய் தவம் முயன்று பெற்ற – வில்லி:13 90/1,2

மேல்


அதரம் (1)

அதரம் குளிர்ந்து கண் குளிர்ந்து ஆங்கு அரு மா முனிவன் அதிசயித்து – வில்லி:17 12/2

மேல்


அதல (2)

மண்ணில் உறை மானவரில் யார் அடி படாதவர் மனுக்கள் முதலோர்கள் அதல
கண்ணில் உறை நாகர்களில் யார் அடி படாதவர்கள் கட்செவி மகீபன் முதலோர் – வில்லி:12 107/2,3
அதல பூமியூடு ஆழி அமுதம் ஆரும் வாயானே – வில்லி:46 93/4

மேல்


அதலத்து (1)

முறுகு சினத்துடன் அடி அதலத்து உற முடி ககனத்து உறவே – வில்லி:27 188/4

மேல்


அதலம் (2)

திக்கு அதலம் முதலாம் எ உலகும் ஏங்க சிங்கநாதமும் செய்தான் செய்த காலை – வில்லி:14 19/3
அதலம் ஆதி உலகு ஏழும் ஆளுடைய அரவின் மா மணி அனைத்தும் வந்து – வில்லி:43 50/3

மேல்


அதவா (1)

அதவா முரண் போர்-தனக்கு அஞ்சுமோ என்றும் அடல் அங்கர்_கோன் – வில்லி:45 232/4

மேல்


அதள் (1)

போலும் என ஒளிர் மேனி உடையவர் போர்வை உரி அதள் போலுமே – வில்லி:34 26/4

மேல்


அதளும் (1)

சேலை என புலி அதளும் திரு மருங்கில் உற சேர்த்தி செய்ய பைம் பொன் – வில்லி:12 83/3

மேல்


அதற்கு (5)

இராச குஞ்சரம் பிறந்திடும் விழி புலன் இல்லை மற்று அதற்கு என்றான் – வில்லி:2 12/4
அல் ஆர் கூந்தல் விரித்த மயில் அனையாள் அரற்ற அதற்கு ஒன்றும் – வில்லி:11 236/1
முன்னம் வாள் எயிற்று ஓர் அரக்கனை வெள்ளி மால் வரை முனிந்தது என்று அதற்கு
பொன்னின் மால்வரை ஓர் அரக்கனை தானும் புவிப்படுத்து அரைப்பதே போல – வில்லி:15 15/1,2
பாண்டுவின் திரு மா மனைவியும் அதற்கு பண்பினால் இன்னன பகர்வாள் – வில்லி:27 254/4
நின்ற மந்திரம் ஒன்று உண்டு நிகர் அதற்கு இல்லை வேறே – வில்லி:46 128/4

மேல்


அதற்கும் (1)

அடங்காது இன்னும் ஆயிரம் உண்டானால் அதற்கும் அடங்காதே – வில்லி:16 20/4

மேல்


அதன் (11)

பலரும் எடுத்து அணி மணி நாண் பூட்ட வாரா பரிசொடு மற்று அதன் வலிமை பகர்ந்தே விட்டார் – வில்லி:5 50/4
நீடுறு தருக்களின் நிரைத்த மா அதன்
கோடு இற எறிந்து கைக்கொள்ளும் ஓதையால் – வில்லி:11 119/1,2
பிதிர்ந்திட வில் நாண் எறிந்து வேடன் அதன் அபராங்கம் பிளக்க எய்தான் – வில்லி:12 90/4
சக்கர நாகம் அதன் புடை சார்ந்தான் – வில்லி:14 67/4
ஏந்தும் ஆசனம் இட பொலிந்து அதன் மிசை இருந்தான் – வில்லி:27 74/4
அரும் பெறல் மணிகளால் ஓர் ஆசனம் அதன் மேல் ஆக்கி – வில்லி:27 179/2
அன்பொடு திகிரியானை அதன் மிசை இருக்க என்றான் – வில்லி:27 187/4
போய் இடை மூழ்கு என அ புனலூடு ஒர் புயங்கம் எழுந்தது அதன்
வாயிடை வந்தனன் மாண் உருவாய் ஒரு மா முனி அ முனி அ – வில்லி:41 221/2,3
ஆயிரம் பதின்மடங்கு தேர் இபம் அதன் மும்மடங்கு அடல் வாசி – வில்லி:42 38/1
வலவன் எனும் திருமால் அதன் துனை கெழு வரவை அறிந்து அணி தேரின் வன் திகிரிகள் – வில்லி:45 224/1
அடவியின் வெந்து தன் வால் குறைந்திட விடும் அயில் முக வெம் கணையால் அதன் பருமை கொள் – வில்லி:45 225/3

மேல்


அதனால் (5)

ஆவின் பால் கண்டு அறியான் அதனால் வருந்தி அந்த – வில்லி:3 42/2
அ நாள் முதல் அ பெயர் படைத்தான் அதனால் இவ்வாறு ஆனது என – வில்லி:10 36/3
உம்மின் செல்வம் உடையவன் போல் உரைத்தான் அதனால் உயர்ந்தோர்கள் – வில்லி:17 15/3
நீயே முனை செருவில் அதிரதரின் மாரதரின் நிகர் அற்ற கோவும் அதனால்
நீயே முடித்தி எனது எண்ணத்தை என்று உவகை நிகழா வியந்து புகழா – வில்லி:46 5/3,4
பகர் சாபமும் உண்டு அதனால் எதிரே படுமே இவன் வெம் கதையால் அவனே – வில்லி:46 194/4

மேல்


அதனிடை (2)

முந்த மற்று அவன் வரு நெறி அதனிடை முன்னி – வில்லி:14 21/4
காடு அளிக்க அதனிடை திரிந்து உறை கரந்து போயினர்கள் காண ஓர் – வில்லி:27 114/3

மேல்


அதனில் (4)

மாய மா புரமே ஒக்கும் அ புரம் அதனில் வாழ்வோர் – வில்லி:13 22/2
பல் படை வல்லோர்-தம்மை பதின்மடங்கு அதனில் வைத்தான் – வில்லி:27 178/3
செயிரும் திகழ் குருகுல மகீபதி திறல் வெம் செரு முனை அதனில் மேதகும் – வில்லி:46 235/2
அத்தினாபுரி அதனில் ஐவருடன் சென்று அரியும் அந்தன் முன்னர் – வில்லி:46 249/1

மேல்


அதனின் (3)

ஊர் கொடுத்தும் அதனின் உள்ளம் ஒழிவுறாமல் ஓடவே – வில்லி:11 177/4
ஆயிரம் சதம் அதனின் மும்மடங்கு காலாளுடன் அணி ஆக்கி – வில்லி:42 38/2
மதுபம் ஒன்றும் புதிய தெரியல் மத்திர நிருப வலவன் உந்தும் பொழுதில் அதனின் மிக்கு எழு மடியும் – வில்லி:45 89/3

மேல்


அதனினிடை-நின்றும் (1)

அப்பொழுது வானுலகம் அதனினிடை-நின்றும்
மை பொலியும் மேனி விசயன் வனம் அடைந்தான் – வில்லி:15 26/1,2

மேல்


அதனுக்கு (1)

உன்னில் எதிர் இல் அதனுக்கு ஒலி கடல் சூழ் நிலத்து என்றான் – வில்லி:46 154/4

மேல்


அதனுள் (2)

ஆதி நூறாயிரம் போர் அரக்கரை அதனுள் வைத்தான் – வில்லி:27 177/4
நெட்டுடல் பல் வகிர்பட்டு அதனுள் விழ நித்தர் செய் கொல் வினையால் – வில்லி:27 197/2

மேல்


அதனூடு (1)

சேனை குழாம் நூறி அதனூடு பயில் வாயு சிறுவன்-தனை – வில்லி:14 134/2

மேல்


அதனூடே (1)

மத்திரை மகன் கனல் வளர்க்க அதனூடே
மித்திரரும் யாவரும் விலக்கவும் விலங்கான் – வில்லி:41 175/1,2

மேல்


அதனை (14)

இரை என அதனை விழுங்கும் முன் கரு கொண்டு ஈன் முதிர் காலையில் அதனை – வில்லி:1 111/2
இரை என அதனை விழுங்கும் முன் கரு கொண்டு ஈன் முதிர் காலையில் அதனை
பரதவர் வலையின் அகப்படுத்து அரிய பாலகன் ஒருவனும் இவளும் – வில்லி:1 111/2,3
கை திகிரி போல் கணையின் விசயன் அதனை பழைய கார் முதலையின் துணிசெய்தான் – வில்லி:3 51/4
அரணியிடத்தில் செறிந்து அன்றோ அதனை செகுப்பது அழல் அம்மா – வில்லி:3 92/4
அந்த மண்டபத்தும் இல்லை அதனை அன்றி மண்ணின் மேல் – வில்லி:11 157/3
நெடும் பணை பொரு இல் மராமரம் ஒன்று நெறியிடை நேர்ந்தது அங்கு அதனை
பிடுங்கினன் விசும்பில் எறிந்து அவன்-தன்னை பிளந்தனன் பிளந்த அ பொழுதில் – வில்லி:15 13/1,2
துறை-வாய் சிலையோடு அம்பு ஏந்தி தொடர்ந்தார் அதனை சூழ் புலி போல் – வில்லி:16 18/4
சேயோன் அதனை எடுத்து அவன் தன் செம் கை கொடுக்க வாங்காமல் – வில்லி:27 223/3
எறிகுற்ற அயில் அசுரர் உயிர் செற்ற அயில் அதனை எதிர் முட்ட விடு பகழியால் – வில்லி:40 61/1
நகம் கலங்க உருமின் வந்தது அதனை உம்பர் நாயகன் – வில்லி:42 31/3
ஆசுகத்தினில் ஒழிந்த பல துங்க முனை ஆயுதத்தினில் அழிந்திடுவது அன்று அதனை
நீ செகுத்திடுதி என்று துரகங்களையும் நேர்பட கடவினன் கதி விதம் படவே – வில்லி:42 79/3,4
வார் சிலை குருவின் மைந்தன் அது கண்டு அதனை வாளியின் துணிபடும்படி மலைந்தனனே – வில்லி:42 85/4
கரத்திடையே வீழ்வித்தான் அவன் அதனை நிலத்து இட்டு அ கணத்தில் மாய்ந்தான் – வில்லி:42 167/4
சிந்துரம் அதனை வென்றி திசை களிறு ஒப்பது அன்றே – வில்லி:43 19/4

மேல்


அதனொடு (1)

நாள் இரண்டு அதனொடு ஐ_இரண்டும் ஒரு நாள் எனும்படி நடக்கவே – வில்லி:1 151/4

மேல்


அதி (14)

துளவம் கமழ் அதி சீதள தோயங்கள் படிந்தே – வில்லி:7 20/2
அந்த உரை செவிப்படலும் அதி தூரம் விழைவுடன் சென்று ஆடு தீர்த்தம் – வில்லி:7 34/3
அருந்து அதி விரகனது அருளினால் விரைவில் – வில்லி:7 76/2
ஐயோ அந்த கொடுமையை யாம் உரைக்கும் பொழுதைக்கு அதி பாவம் – வில்லி:11 235/4
என்று பல பேசி அதி பாதகம் என கருதி யான் மலைவுறேன் இனி எனா – வில்லி:28 69/3
அதி தவள மத்த வாரணமும் முதல் அமுத மதனத்தில் ஆழி மிசை வரும் – வில்லி:40 45/1
அவன் விட்ட சுடு கணைகள் கொடி மற்கடமும் நடுவண் அற வெட்டி அதி தவள மா – வில்லி:40 59/1
அம்போடு இராமன் கை அடல் அம்பும் உவமிக்கில் அதி பாவமே – வில்லி:40 88/4
மருள் படு கருத்திடை கதுவு சீற்றமும் மத கட களிற்று அதி மதமுமாய் புடை – வில்லி:42 196/3
அளி தங்கு மாலை அரசர் அவையில் உன் அதி வஞ்ச மாமன் அவனி கவர்வுற – வில்லி:44 81/1
இடி முழங்கும் குரலின் அதி பயத்தொடு பிலனில் இழி புயங்கங்கள் என ஒருவருக்கொருவர் நடை – வில்லி:45 87/3
பாரில் குதித்து ஓர் அதி பார பைம் பொன் கதையால் பாவனன்-தன் – வில்லி:45 146/2
அல்லாது வேறு சிலர் இலர் என்று சல்லியனை அதி ஆதரத்தொடு அழையா – வில்லி:46 4/4
அதி மதுர வாய்மையால் வெகுளாவகை அடிகள் இவை கேண்-மினோ என ஓதினான் – வில்லி:46 193/4

மேல்


அதிகம் (2)

அதிகம் என்ற பொருள் ஒருவன் வேறு தரின் அவனையே ஒழிய அறிவரோ – வில்லி:27 126/2
அதிகம் பகை தமரோடு உறல் ஆகாது என அரசர்க்கு – வில்லி:42 64/1

மேல்


அதிகன் (1)

ஐயம் உற்று இவர் இருப்புழி மயனினும் அதிகன்
சையம் ஒத்த தோள் வலனுடை தபதியன் ஒருவன் – வில்லி:3 120/1,2

மேல்


அதிகை (1)

மெய் ஆகம அதிகை திரு வீரட்டமும் நேமி – வில்லி:7 17/3

மேல்


அதிசயம் (1)

அதிசயம் பட பொருதனர் எதிரெதிர் அபிமனும் சயத்திரதனும் அமரிலே – வில்லி:41 125/4

மேல்


அதிசயம்-தனை (1)

அடல் கடும் கதையால் அடித்திடும் அதிசயம்-தனை ஐய கேள் – வில்லி:26 14/4

மேல்


அதிசயிக்க (1)

உருப்பினோடு அதிசயிக்க ஊருவை ஒடிக்கவே அவன் உடற்றலும் – வில்லி:46 186/2

மேல்


அதிசயித்த (1)

வேந்தராய் அமர்க்களத்தில் அதிசயித்த வீரரானவர்க்கு இதுதான் மேம்பாடு அன்றோ – வில்லி:45 29/2

மேல்


அதிசயித்தனர் (1)

துரத்தலின் மறத்தினன் இவன் எனா பலர் துதித்து அதிசயித்தனர் சுரரும் வாழ்த்தியே – வில்லி:42 204/4

மேல்


அதிசயித்தனனே (1)

அன்று செம் திருமால் அருச்சுனன் பொருத ஆண்மை கண்டு அதிசயித்தனனே – வில்லி:9 53/4

மேல்


அதிசயித்தார் (1)

அந்த மன் அவையில் இருந்துளோர் எல்லாம் அமலனை துதித்து அதிசயித்தார் – வில்லி:10 148/4

மேல்


அதிசயித்திட (1)

அம்பரத்தவர் கண்டு நின்றவர் அதிசயித்திட வானின் மேல் – வில்லி:29 48/1

மேல்


அதிசயித்து (6)

அந்தரம் அறிவுறாமல் அதிசயித்து உவகை கூர – வில்லி:10 89/2
அதிசயித்து இவ்வாறு இருந்துழி இருந்தோர் அனைவரும் ஆழியான்-தன்னை – வில்லி:10 141/1
அதரம் குளிர்ந்து கண் குளிர்ந்து ஆங்கு அரு மா முனிவன் அதிசயித்து
மதர் அஞ்சன கண் திரு வாழும் மார்போன் மாயா வல்லபத்தால் – வில்லி:17 12/2,3
அந்தணன் அணிந்த விரகினை விமானத்து அமரரும் அதிசயித்து உரைத்தார் – வில்லி:42 8/2
மத்திர பூபதி நின்ற வலியினை கண்டு அதிசயித்து மாலை நோக்கி – வில்லி:46 15/2
பூ முழுதும் பரந்து வர பொருத வீரம் புலவோர்க்கும் அதிசயித்து புகலல் ஆமோ – வில்லி:46 76/4

மேல்


அதிசயிப்ப (5)

அம்மா என்று அதிசயிப்ப அரிய மணிமண்டபம் ஒன்று அமைக்கின்றேனே – வில்லி:10 3/4
வேதியரோடு அவை இருந்த வேந்தர் எலாம் அதிசயிப்ப விமானம்-தோறும் – வில்லி:10 129/3
என்று என்றே அமர் களத்தில் நின்ற வேந்தர் யாவரும் கேட்டு அதிசயிப்ப ஏங்கிஏங்கி – வில்லி:45 257/1
இன்று அமையும் சமரம் இனி காண்டல் பாவம் என்று இமையோர் அதிசயிப்ப இமயம் போல – வில்லி:46 77/3
தரு நிலத்தோர் அதிசயிப்ப சிவபெருமான்-தனை நினைந்து தவம் செய்தாரே – வில்லி:46 238/4

மேல்


அதிசயிப்பதே (1)

அன்றை ஆகவம்-தனில் நிகழ்ந்த போர் ஆரைஆரை என்று அதிசயிப்பதே – வில்லி:45 54/4

மேல்


அதிட்டம் (1)

அதிட்டம் ஒன்றும் உணர்கலானும் அனில வேகம் ஆயினான் – வில்லி:40 39/4

மேல்


அதிதி (1)

தம் மக்கள் ஆய அசுரேசர் அதிதி தந்த – வில்லி:13 108/1

மேல்


அதிதிகள் (1)

பெரியஆயினும் அதிதிகள் கேட்டன மறுப்பரோ பெரியோரே – வில்லி:9 3/4

மேல்


அதிதியர் (1)

வந்துழி அதிதியர் வரவு காண்டலும் – வில்லி:4 32/2

மேல்


அதிதியின் (1)

எனை அளித்த தொல் அதிதியின் உனக்கு இசை எய்துமாறு இகல் மைந்தன் – வில்லி:2 34/3

மேல்


அதிபதி (8)

தாசர்-தம் குலத்துக்கு அதிபதி அளித்த தையலை தரணிபர்க்கு எல்லாம் – வில்லி:1 97/3
ஆயிரம் கரத்து அதிபதி புகழ்ந்து நூறாயிரம் முகமாக – வில்லி:2 35/1
அரக்கர்-தம் குலத்துக்கு அதிபதி ஆகி ஆண்டு போய் மீண்டும் அங்குரித்து – வில்லி:10 147/1
அ நகர் துரங்கம் அவை அனைத்தினுக்கும் அதிபதி எனும் பதம் கொடுத்தான் – வில்லி:19 24/4
அரசன் வெம் சேனைக்கு எல்லாம் அதிபதி ஆக்கினானே – வில்லி:28 24/4
விசயன் மைந்தனை பணை முகில் மிசை வரு விபுதர்-தம் குலத்து அதிபதி பெயரனை – வில்லி:41 123/2
அரவின் அதிபதி முடி கெழு சுடிகையின் அருண மணி வெயில் அவனியில் எழ நனி பரவி இருள் – வில்லி:44 26/3
ஆய போதினில் குருபதி பதாகினிக்கு அதிபதி ஆய பூபதி அம் – வில்லி:46 21/1

மேல்


அதிபதியாம் (1)

நல் நாட்டுக்கு அதிபதியாம் நரபால நின் மாற்றம் நன்று நன்று – வில்லி:10 128/2

மேல்


அதிபன் (5)

அதிபன் என்று அரியாசனத்து ஏற்றினான் – வில்லி:1 119/4
அவன் உரை மகிழ்ந்து கேட்டு ஆங்கு அமரருக்கு அதிபன் சொல்வான் – வில்லி:13 10/1
அ நிலத்திலே நிற்க வல் விரைந்து அறன் மகன் படைக்கு அதிபன் என்று முன் – வில்லி:45 53/2
அத்திரயூகம்-அது ஆக அரும் பெரும் சேனையை வகுத்து ஆங்கு அதிபன் ஆகி – வில்லி:46 15/1
அலகு இல் வேலை போல் சேனை அதிபன் ஆவி போமாறு – வில்லி:46 91/1

மேல்


அதிபனானவனும் (1)

அமரரானவரும் அமர யோனிகளும் அமரருக்கு அதிபனானவனும்
கமல நான்முகனும் முனிவரும் கண்டு கனக நாள்மலர் கொடு பணிந்தார் – வில்லி:45 245/1,2

மேல்


அதிபனே (1)

ஆரவாரமுடன் மலைந்த ஐவர் சேனை அதிபனே – வில்லி:30 10/4

மேல்


அதியான (1)

அதியான நெடும் சுருதி ஆசி கூறி ஆகம் உற தழீஇ மகிழ்வுற்று ஆல நீழல் – வில்லி:7 53/2

மேல்


அதிர் (21)

அருள் இல் இதயமும் நெறி இல் சரிதமும் அழகு இல் உருவமும் அதிர் குரல் – வில்லி:4 38/1
பொங்கு அதிர் பைம் புயல் எழுந்து பொழியும் கங்குல் போய் ஒரு நீள் வட தருவின் பொதும்பர் சேர்ந்தான் – வில்லி:7 50/4
சூறிய இமையோர் பெரு நகை ஒலியும் துந்துபி குழாம் அதிர் ஒலியும் – வில்லி:9 31/2
அதிர் முரசு உயர்த்த கோவும் ஐ என துணியும் பின்னை – வில்லி:11 28/1
அதிர் முழக்கின கரு முகில் ஏழுடை அண்டர் கோன் அகல் வானுக்கு – வில்லி:11 84/1
முரசு அதிர் அயோத்தி மூதூர் முன்னவன் கதையும் கூறி – வில்லி:11 274/2
அம் கண் மா நகர் அனைத்தும் மும்முரசு அதிர் ஓசை – வில்லி:27 65/3
கடி படப்பட அதிர் பணை குலம் என அதிர்ப்பன கறைகள் போல் – வில்லி:28 41/2
புரவியுடன் ஒத்த கதி விரைவும் உரும் ஒத்த அதிர் குரலும் எழு ஒத்த புயமும் – வில்லி:28 60/2
அதிர் சிந்துர வல் உரம் அத்தனையும் – வில்லி:32 7/3
இடியும் முகில் என அகில வெளி முகடு இடிய அதிர் பெரு நகையுடன் – வில்லி:34 22/2
மான் அதிர் கனக திண் தேர் வலவனாம் மதுரை மன்னன் – வில்லி:41 147/2
தேன் அதிர் கடுக்கை மாலை இடு சயத்திரதன்-தன்னால் – வில்லி:41 147/3
அதிர் அமர் கோலம் கொள்வான் அறிவுறுத்து உரைக்க வல்லாய் – வில்லி:41 163/2
அதிர் முரச கொடியோன் அரவ கொடி அரசனிடை பகர்வான் – வில்லி:41 229/2
அன்றி முழக்கான் அதிர் வளை ஐயன் – வில்லி:42 97/3
புகலுகின்றது போர்முகத்து அதிர் குரல் பொம்ம – வில்லி:42 112/3
இடியில் எழு மடி அதிர் குரல் விளையவும் இவுளி அமர் கடிது இகலொடு புரியவே – வில்லி:44 28/4
அதிர் சண்ட வேக இரதர் பலரொடும் அதிர் சண்ட வேக இரதர் அணுகினர் – வில்லி:44 74/3
அதிர் சண்ட வேக இரதர் பலரொடும் அதிர் சண்ட வேக இரதர் அணுகினர் – வில்லி:44 74/3
வான் ஆளும் நாதன் அதிர் முகிலில் புகுந்தது என வன்போடு மன்னர் தொழவே – வில்லி:46 7/4

மேல்


அதிர்-மின்கள் (1)

அதிர்வார்கள் அதிர்-மின்கள் அதிர பொரும் போரில் அறன் மைந்தனோடு – வில்லி:40 91/1

மேல்


அதிர்க்கும் (1)

திதியொடு வானூடு செற்றும் வானவர் செவி செவிடு ஆமாறு அதிர்க்கும் ஓதையே – வில்லி:46 172/4

மேல்


அதிர்த்த (2)

உழை முதல் எழுப்புவன இசைப்படும் இசை கருவி உழை உழை அதிர்த்த உடனே – வில்லி:28 62/3
மீளவும் வளைத்த சிலை வீடுமன் அதிர்த்த குரல் வீமனொடு உருத்து இருவரும் – வில்லி:30 25/1

மேல்


அதிர்த்தன (2)

கிளை இமிழ்த்தன முழவு அதிர்த்தன கிணை உரற்றின பல வித – வில்லி:28 50/2
அதிர்த்தன சங்க சாலம் முதல் அனைத்து விதம் கொள் காகளமும் – வில்லி:40 17/1

மேல்


அதிர்த்தனர் (1)

அணைத்து இரு புறத்தினும் வரும் இராக்கதர் அதிர்த்தனர் எதிர்த்தனர் அமரை நோக்கியே – வில்லி:42 195/4

மேல்


அதிர்த்தான் (1)

அதிர்த்தான் வீமன் தன் கணையால் அறுத்தான் வில்லும் அணி நாணும் – வில்லி:40 78/2

மேல்


அதிர்த்து (4)

கோபாலரோ என்று உருத்து அங்கு அதிர்த்து கொதித்து ஓதினான் – வில்லி:10 114/2
மொழி உற அதிர்த்து நீடு புய கிரி முறைமுறை தடிக்க வேகமொடு புகை – வில்லி:40 47/2
அதிர்த்து அடர்ந்து பின் தொடர்ந்து அடுத்த போது அருச்சுனன் – வில்லி:42 16/3
அரி பதாகன் உரக பதாகனை அதிர்த்து மேல் உற அடர்த்து நீடு – வில்லி:46 186/1

மேல்


அதிர்தர (1)

இடி இடித்து என பல்லியம் அதிர்தர எழு கடற்படையோடும் – வில்லி:42 44/2

மேல்


அதிர்தரு (1)

அகலம் உடையன முதுகு இரு புடையினும் அணியும் மணி கணகண என அதிர்தரு
ககன முகில் என உயர் வடிவு உடையன கதியின் விததியின் முடுகின கரிகளே – வில்லி:44 20/3,4

மேல்


அதிர்தலால் (1)

இருவர்-தம் படைகளினும் ஊழி எழுந்த கால் என அதிர்தலால்
மருவி எண் திசை முகமும் நிற்பன மத்த வாரண கன்னமும் – வில்லி:10 134/2,3

மேல்


அதிர்தலின் (1)

மின் பெரும் புயல் ஏழும் ஒத்து அதிர்தலின் மிகு குரல் தனிதம் ஒத்து உளதே – வில்லி:46 24/4

மேல்


அதிர்ந்தது (2)

ஓதம் வந்து எழுந்தது என மேகம் நின்று அதிர்ந்தது என ஊழியும் பெயர்ந்தது எனவே – வில்லி:38 29/1
காற்று எரியோடு எழுந்தது என கார்கோள் மொண்டு கார் ஏழும் அதிர்ந்தது என கனன்று பொங்கி – வில்லி:43 37/2

மேல்


அதிர்ந்தன (1)

சோனை மா முகில் ஏழும் ஒத்து அதிர்ந்தன துந்தபி குலம் வந்த – வில்லி:28 8/3

மேல்


அதிர்ந்தார் (1)

அதிர்ந்தார் சிறு நாண் பேர் ஒலியால் உடையா அல்ல அகிலாண்டம் – வில்லி:32 23/2

மேல்


அதிர்ந்திட்டு (1)

மேகங்கள் வழங்காமல் விண் அதிர்ந்திட்டு ஊர் கோளும் வெயிலை சூழ்ந்து – வில்லி:11 258/1

மேல்


அதிர்ந்து (15)

அரும் கலை அயல் உற அதிர்ந்து வீசினான் – வில்லி:1 63/3
வாரியின் அதிர்ந்து விம்மும் மங்கல முழவம் மேன்மேல் – வில்லி:2 78/1
அங்கர் சோனகர் ஆன வீரர் அதிர்ந்து தங்களின் அமர் செய்தார் – வில்லி:10 133/4
ஆளிகள் சிகரம் என்று அதிர்ந்து பாய்வன – வில்லி:11 99/3
அதிர்ந்து வரு கேழலை கண்டு அரும் தவத்தை அழிக்கும் என அஞ்சி நாளும் – வில்லி:12 90/1
எல்லையும் அதிர்ந்து சுழல்கின்ற பொழுதத்து இமைய இன்ப மயில் கேள்வன் வெகுளா – வில்லி:12 111/2
கன்றி வாள் அரக்கன் கனம் என அதிர்ந்து கண் சிவந்து உருத்து எழும் எல்லை – வில்லி:15 10/2
மிடைந்த கொண்டல் என அதிர்ந்து வீமசேனன் வேலையை – வில்லி:30 11/2
அகல் வெளி முகடு உற அதிர்ந்து மேல் எழும் – வில்லி:30 18/3
மண்டு கொண்டலின் மிக அதிர்ந்து மருத்தின் மைந்தன் உருத்து எழும் – வில்லி:41 38/1
கனல் வளைந்து சுட்டு அனிலமும் எறிதரு கடல் அதிர்ந்து என கனம் அதிர்வன என – வில்லி:41 121/2
ஏகுகின்றது கண்டு பெரும் கடல் ஏழும் மொண்டு விழுங்கி அதிர்ந்து எழு – வில்லி:42 121/1
இருவர் புறம்கொடாமல் அதிர்ந்து எதிர்ந்து இரு தோள் வலி காட்ட இருவரோடும் – வில்லி:42 176/2
அலை இரண்டு என அதிர்ந்து பொரும் அ இருவர் கை – வில்லி:45 199/3
அத்திரத்தை விட்டு ஒரு தனி கதையுடன் அதிர்ந்து போய் அவனியில் ஆனான் – வில்லி:46 31/4

மேல்


அதிர்ப்பன (1)

கடி படப்பட அதிர் பணை குலம் என அதிர்ப்பன கறைகள் போல் – வில்லி:28 41/2

மேல்


அதிர்வ (1)

கலங்கி விழ கனம் அதிர்வ போல ஆர்த்து காஞ்சன பேர் எழில் வனமும் கடந்திட்டானே – வில்லி:14 17/4

மேல்


அதிர்வன (2)

மை திறத்தின் நின்று அதிர்வன முதிர்வன வரை திறத்தினும் ஓங்கும் – வில்லி:11 78/1
கனல் வளைந்து சுட்டு அனிலமும் எறிதரு கடல் அதிர்ந்து என கனம் அதிர்வன என – வில்லி:41 121/2

மேல்


அதிர்வார்கள் (1)

அதிர்வார்கள் அதிர்-மின்கள் அதிர பொரும் போரில் அறன் மைந்தனோடு – வில்லி:40 91/1

மேல்


அதிர்வு (2)

அடலொடு கார் வான் இடிக்குமாறு என அதிர்வு உறவே கூறி மத்த வாரணம் – வில்லி:46 167/2
அதிர்வு உற புடைப்பரோ தொடையில் அடிபட துகைப்பரோ முடியில் – வில்லி:46 192/2

மேல்


அதிர்வுற (1)

ஒன்றொடு ஒன்று துரகதங்கள் உருமின் மிஞ்சி அதிர்வுற
குன்று குன்றொடு உற்று என கொடி கொள் தேர் குலுங்கவே – வில்லி:42 12/3,4

மேல்


அதிர (15)

எழு முரசு அதிர பகீரதி முதலாம் எ துறை புனல்களும் இயற்றி – வில்லி:6 2/3
அதிர பொரும் போர் அஞ்சினனோ அஞ்சாமை-கொலோ தெரியாது – வில்லி:10 123/1
அதிர வஞ்சம் முதிர வந்த அருள் இலானொடு ஆடினான் – வில்லி:11 186/4
அம் கண் அகல் வானோரும் ஆனகமும் வலம்புரியும் அதிர தங்கள் – வில்லி:11 249/3
அந்தரமும் எண் திசையும் நின்று அதிர அதிரா – வில்லி:37 14/2
அதிர தன் எதிர் களிறு பொர விட்ட நொடியில் அவன் அகலத்தின் உருவ விடவே – வில்லி:40 65/4
விருதும் சங்கும் பல்லியமும் மேன்மேல் அதிர வில் போரில் – வில்லி:40 68/1
அதிர்வார்கள் அதிர்-மின்கள் அதிர பொரும் போரில் அறன் மைந்தனோடு – வில்லி:40 91/1
சென்றே அதிர பரித்தாமனை செம் கை அம்பால் – வில்லி:45 71/3
அதிர எங்கும் தனது வளை முழக்கினின் அயர அறனின் மைந்தன் சமர முனை முகத்து அணுகினனே – வில்லி:45 89/4
முகம் மலர்ந்து நின்று அதிர சிரித்தனர் முதிர வஞ்சினம் பல கட்டுரைத்தனர் – வில்லி:45 148/3
கனல் கொளுந்த வந்து அதிர தகர்த்து இரு கவுள் நெரிந்து வண் செவி உள் கரக்கவும் – வில்லி:45 153/2
சலம் புரிந்து அதிர முட்டும் இரு சந்தனமுமே – வில்லி:45 196/4
பிற்றை நாள் முரசு அதிர வளை முழங்க களம் புகுந்தான் பிதாவை போல்வான் – வில்லி:46 13/4
அண்ட முகடு அதிர உருத்து அருச்சுனனும் மாருதியும் அவன்-தன் ஆவி – வில்லி:46 244/3

மேல்


அதிரதர் (3)

அதிரதர் முதலா உள்ள அவனிபர் வளைந்து நிற்ப – வில்லி:27 173/1
இற்றை நாள் அதிரதர் மகாரதர் சமரதாதியர் எவரொடும் – வில்லி:28 36/3
மாரதர் வீந்தார் அதிரதர் மாய்ந்தார் – வில்லி:42 94/1

மேல்


அதிரதர்-தம்மை (1)

அதிரதர்-தம்மை எண்ணில் அணி விரல் முடக்க ஒட்டா – வில்லி:22 91/1

மேல்


அதிரதர்கள் (1)

அதிரதர்கள் மா இரதர் சமரதர்கள் அர்த்தரதர் ஆக நம் அனீகினியின் மா – வில்லி:28 53/3

மேல்


அதிரதரில் (1)

ஆனது என வீடுமனும் அதிரதரில் மிக்க தனு ஆசிரியனும் புதல்வனும் – வில்லி:28 54/1

மேல்


அதிரதரின் (1)

நீயே முனை செருவில் அதிரதரின் மாரதரின் நிகர் அற்ற கோவும் அதனால் – வில்லி:46 5/3

மேல்


அதிரதரும் (1)

சொல் ஆர் கேள்வி கங்கை_மகன் துரோணன் முதலாம் அதிரதரும்
எல் ஆர் இரத கய துரங்கம் ஏல் ஆளுடனே காலாளும் – வில்லி:31 4/1,2

மேல்


அதிரதரோடும் (1)

அன்று ஒரு தேர் மேல் அதிரதரோடும்
சென்றனன் வெய்தின் தேவகி மைந்தன் – வில்லி:42 100/2,3

மேல்


அதிரதன் (2)

அதிரதன் திரு மனையினில் விழைவுடன் அரும்பிய பனி கற்றை – வில்லி:2 41/1
அதிரதன் ஆனால் அன்றி அங்கர்_கோன் அமரில் வாரான் – வில்லி:36 14/2

மேல்


அதிரதாதிபர் (1)

அதிரதாதிபர் தானும் வீமனும் விசயனும் திறல் அபிமனும் – வில்லி:28 37/1

மேல்


அதிரவே (4)

உற விளம்பி அ பொரு களம் முழுவதும் உரும் எறிந்தது ஒத்து உவகையொடு அதிரவே – வில்லி:41 120/4
அலை நெடும் கடல் தரணிபர் அனைவரும் அமரரும் துதித்தனர் முகடு அதிரவே – வில்லி:41 126/4
கரை செய் கடல் என எறி வளி என மிசை கஞலி உரும் எறி கனம் என அதிரவே – வில்லி:44 24/4
தனிதம் கொள் மேகம் எனவும் மலை பொரு தமரம் கொள் வேலை எனவும் அதிரவே – வில்லி:44 72/4

மேல்


அதிரா (7)

தாரை வடி கணை ஆயிரம் உய்ப்பது ஒர் சாபம் வளைத்து அதிரா
யார் எதிர் நிற்பினும் யாவர் தடுப்பினும் யான் இனி இ பகலே – வில்லி:31 20/2,3
ஆலாலம் என கதுவா அதிரா
மேல் ஆள் விழ வீமன் வெறும் கைகளால் – வில்லி:32 5/1,2
அலை கால் வெள்ள கரும் கடல் போல் அதிரா நின்ற ஆகவத்தில் – வில்லி:32 31/1
இடி வாய் முகில் அதிரா எதிர் எதிர் சீறினர் இப்பால் – வில்லி:33 17/4
அந்தரமும் எண் திசையும் நின்று அதிர அதிரா
வெம் திறல் அலங்கல் புனை வீமனுடன் மலைவான் – வில்லி:37 14/2,3
கார் போல் நனி அதிரா இதழ் மடியா எறி கடல்-வாய் – வில்லி:41 107/3
வெம் கண் அழல் உதிரா அதிரா எதிர் மின்-கொல் என இணை வாளிகள் ஏவவே – வில்லி:45 66/4

மேல்


அதிருகின்ற (1)

அதிருகின்ற எழிலி போல் அருச்சுனன்-தனை குறித்து – வில்லி:3 65/1

மேல்


அதிரும் (4)

சங்கு அதிரும் மணி வீதி நகரி சூழ்ந்த தடம் சாரல் இரைவதக சயிலம் நண்ணி – வில்லி:7 50/3
அந்தர துந்துபி அதிரும் பேர் ஒலி – வில்லி:12 144/1
மலை ஒத்து அதிரும் கட களிறும் வய மா அணியும் மான் தேரும் – வில்லி:31 13/1
அதிரும் சுயோதனனும் ஒர் உயர் கதை அவன் மன்றல் மார்பின் உரனொடு எறிதர – வில்லி:44 83/2

மேல்


அதிரேக (1)

அதிரேக விறல் பற்குனன் அம்போடு எதிர் அம்பு இட்டு – வில்லி:42 58/1

மேல்


அதில் (2)

அளவு இல் பெரும் பகு வாய் அதில் மதியின் – வில்லி:14 70/2
தகைப்பட்டு ஒழிந்தார் அதில் ஆசை ஒழிந்தார் இந்த்ரசாலம் எனா – வில்லி:16 19/4

மேல்


அதிலே (1)

ஆனிலன் பெலவான் அதிலே முகுரானனன் தரு சேய் வினை ஆதிகன் – வில்லி:46 181/2

மேல்


அதின் (3)

தான் எறிந்த கவறு வெல்லின் அதின் இரட்டி தருகுவேன் – வில்லி:11 166/2
மல்லர் பப்பரவர்-தம்மை மற்று அதின் இரட்டி வைத்தான் – வில்லி:27 178/1
வில்லுடை வீரர் தம்மை வேறு அதின் இரட்டி வைத்தான் – வில்லி:27 178/2

மேல்


அதினும் (1)

ஆழம் புணரியினும் பெரிது அதினும் பெரிது அகலம் – வில்லி:42 52/1

மேல்


அது (45)

அரிவையை அளித்தோன் பக்கம் அது அடைந்தான் அவனும் வந்து அடி மலர் பணிந்தான் – வில்லி:1 98/4
நாட்டம் இன்று உனக்கு யாது அது நிலை இந்த ஞாலமும் எம்பியர் ஞாலம் – வில்லி:1 103/3
உற்பவிக்கும் உபாயம் அது என்னவே – வில்லி:1 122/2
ஆங்கு அது நிகழ்ந்த மாற்றம் அந்தணன் ஒருவன் வந்தோன் – வில்லி:5 4/1
கடைந்த கூர் எயிற்று ஆல தக்ககனும் வாழ் கானனம் அது கண்டீர் – வில்லி:9 5/4
சொன்னான் அது கேட்டு உளம் மகிழ்ந்தார் சுரர் கோ மகனும் துணைவனுமே – வில்லி:10 36/4
கந்து சீறு களி யானை மன்னன் அது கண்டு வெம் கனல் அவிப்பது ஓர் – வில்லி:10 56/3
அலங்கல் அம் துளவ மௌலியான் அது கேட்டு அந்தணன்-தனை எதிர்கொண்டு – வில்லி:10 143/3
இரத மாற்றம் அங்கு எழுதிய படியினால் இயம்பலும் அது கேட்டு – வில்லி:11 62/3
ஏது கொண்டது அது நுமக்கு அளிப்பன் இம்பர் என்னவே – வில்லி:11 162/4
ஆம்போது ஆகும் அது அன்றி ஆய பொருள்கள் அம் முறையே – வில்லி:11 229/3
பொருந்தும் முழை புற்று அது என புயங்கம் ஊர பூம் கொடிகள் மரன் என்று பாங்கே சுற்ற – வில்லி:12 41/2
இருக்கும்படி விசயன் பெற ஈந்தான் விடை அது கண்டு – வில்லி:12 154/3
ஆங்கு அது கேட்ட தேவர் அடி பணிந்து அரிய வேந்தே – வில்லி:13 8/1
அந்த ஓதையோ அது அன்றி ஆழி பொங்கும் ஓதையோ – வில்லி:13 114/2
எண்ணல் ஆவது அன்று அது அன்று இயற்றும் இந்த்ரசாலமே – வில்லி:13 128/4
கார்-தொறும் நிரைநிரை கடிகுவது அது போல் – வில்லி:13 139/2
உரிமை உற்று அது கோடல் மற்று உம்பர்க்கும் அரிதால் – வில்லி:14 42/4
மற்று அது கூற மறத்தொடு அரக்கன் – வில்லி:14 76/1
எண் அற்ற கழுது ஆடல் அது கண்டு இருந்து அங்கு இளைப்பாறினான் – வில்லி:14 125/3
அவ்வாறு பயில்கின்ற அருள்வாரி-தான் உற்ற அது கூறுவாம் – வில்லி:14 126/2
எறிந்து அது மீண்டும் ஓம எரி இடை ஒளிக்க கானில் – வில்லி:16 45/1
விரி சினத்துடன் அது மீண்டு போனதும் – வில்லி:16 65/4
கருதி பிற நாம் புரியும் அது கடனோ என்றான் கழல் விசயன் – வில்லி:17 6/2
ஆண்டு மன்னர் முன் சூது போர் பொருது அழிந்திடுதலின் அது நீர் கொண்டு – வில்லி:24 10/3
பெற்று வாழுதல் அரிது மற்று அது பெறினும் மாயை செய் பெரு மயக்கு – வில்லி:26 6/2
அம் புவியில் முன் பிறந்தோர் அரசு நெறி முறை உரைத்தால் அது கேளாமல் – வில்லி:27 19/3
மாண்டார் போல் அது கண்டும் மன் அவையில் யாம் இருந்த மாசு தீர – வில்லி:27 22/3
திருவுளத்து கருத்து எதுவோ அது எனக்கும் கருத்து என்றான் தெய்வம் அன்னான் – வில்லி:27 30/4
இடந்த நாளிடை அது வழியாக வந்து எழுந்து – வில்லி:27 57/2
என் இல் நின் இல் ஒரு பேதம் இல்லை இது என் இல் நின் இல் அது என்னினும் – வில்லி:27 106/1
என்றலும் அது கேட்டு ஈன்ற தாய் ஒக்கும் என்று கொண்டு இ வரம் நேர்ந்து – வில்லி:27 259/1
அடுத்து இது என்னை என்ன அன்று அது ஆயது அன்றே – வில்லி:28 29/4
செ வான் உறு குட-பால் வரை இடம் என்று அது சேர்ந்தான் – வில்லி:33 23/4
ஆம் அது அன்றி என் செயினும் ஆவது ஒன்றும் இன்று அருகு சேர் தனி ஆண்மை பொன்றல் என்று அருகு சேர் – வில்லி:38 35/3
மருமத்தினிடை முழுகு பொழுதத்தில் அது புதிய மணி வர்க்கம் மிகு தொடையலாய் – வில்லி:40 64/2
சேர வானம் அது இருள் அகற்றும் இரண்டு செம் சுடர் என்னவே – வில்லி:41 21/3
வில் மாரி விலக்கா அது கொடு யாரையும் வீழ்த்தான் – வில்லி:41 115/4
கொன்றிடுவேன் அது தப்பின் அரும் கனலூடு குதித்திடுவேன் – வில்லி:41 231/3
வலிமுகம் கொடி உயர்த்தவன் செவியினில் உரைக்க மற்று அது பெற்று அங்குலி – வில்லி:42 41/2
பிதிர் ஏறுவது அல்லாது அது பிழைப்பிப்பவர் இலரால் – வில்லி:42 58/4
வார் சிலை குருவின் மைந்தன் அது கண்டு அதனை வாளியின் துணிபடும்படி மலைந்தனனே – வில்லி:42 85/4
ஞான பத்தியொடு எழுந்து வலம் வந்து திரு நாள்மலர் பதம் வணங்கி அது கொண்டனனே – வில்லி:42 89/4
மேக பந்தி கலங்க எழுந்து அது மீளவும் புவியின்-கண் விழுந்தது – வில்லி:42 124/2
வேளினோடு இசை வீமன் மேல் அது செலும் வேலையின் விட வெவ் வாய் – வில்லி:42 141/3

மேல்


அது-தானும் (1)

தார் வழங்கு தட மார்ப என்ன அது-தானும் மன்னவன் மறுக்க ஐந்து – வில்லி:27 113/3

மேல்


அதுதான் (1)

அரவு உண்டு அதுதான் மீள உமிழ்ந்து என்ன அருக்கன் – வில்லி:33 25/2

மேல்


அதை (1)

வரம் தரும் திருமால் அதை வினவி அ வாசவன் தனக்கு உரை வழங்கும் – வில்லி:27 242/4

மேல்


அதைக்க (1)

எழில் அணி தட கை மேரு கிரி நிகர் இப சிரம் அதைக்க மோதி உரும் என – வில்லி:40 47/1

மேல்


அதோ (1)

கொன்னே அடல் ஆண்மை கொடுக்கும் அதோ
இன்னே இவன் ஆவி அழித்து இமையோர் – வில்லி:13 66/2,3

மேல்


அந்த (165)

புதனும் அந்த மென் பூவையும் புரூரவாவினை தம் – வில்லி:1 15/1
மாயன் ஊருவின் வந்தருள் அந்த மான் வயிற்றில் – வில்லி:1 19/1
அந்த மன்னவன் மைந்தரை அழைத்து எனக்கு உசனார் – வில்லி:1 29/1
அந்த நல் மரபினில் அமுத வெண் திரை – வில்லி:1 39/1
அவள் வயிற்று உதித்தனர் அந்த எண்மரும் – வில்லி:1 79/2
மேதகு வடிவு கொண்டு மற்று அந்த வெம் சிலை விநோதனும் தானும் – வில்லி:1 91/2
அந்த மாது இள மட மயில் என விளையாடும் எல்லையில் என்றும் – வில்லி:2 25/1
முன் நின்றது அந்த உயிர் வந்து ஒர் முனிவன் ஆகி – வில்லி:2 48/4
இறைவனும் மகிழ்ந்து பின்னும் யாதவிக்கு உரைப்ப அந்த
மறையினை முறையின் பெற்ற மத்திரராசன் கன்னி – வில்லி:2 84/1,2
ஆவின் பால் கண்டு அறியான் அதனால் வருந்தி அந்த
கோவின்-பால் எய்துதலும் கோமான் யார் நீ என்ன – வில்லி:3 42/2,3
அங்குலிகம் ஒன்று புனல் ஆழ்தரு கிணற்றில் விழ அந்த முனி தேடு-மின் என – வில்லி:3 50/1
அந்த அந்த நிலையும் ஏவும் அவனின் விஞ்சல் ஆயினான் – வில்லி:3 61/4
அந்த அந்த நிலையும் ஏவும் அவனின் விஞ்சல் ஆயினான் – வில்லி:3 61/4
அந்தகனும் மிக அஞ்சி முதுகிடும் அந்த நிசிசரன் இந்த ஊர் – வில்லி:4 39/1
மண்டு நறு நெய்யொடு அந்த விடலையும் மைந்தர் அனைவரும் உண்டு தம் – வில்லி:4 46/3
அணங்கினை அன்று வேள்வி அழலிடை அளித்தான் அந்த
சுணங்கு அணி முலையாள் நாளை சூட்டுவள் தொடையல் மாதோ – வில்லி:5 6/3,4
அடங்கிய உதரம் போன்றது அந்த மா நகரி அம்மா – வில்லி:5 19/4
கலை_வலீர் அவற்கே அந்த கன்னியும் உரியள் என்றான் – வில்லி:5 31/4
அந்த புரத்தில் ஆராமம் அந்தப்புரத்துக்கு ஆராமம் – வில்லி:5 41/4
சல்லியனும் நாண் ஏற்ற முடியாது அந்த தனுவுடனே தன் தனுவும் தகர வீழ்ந்தான் – வில்லி:5 51/2
மாரனுக்கு அரசு நல்கும் மங்கையும் தானும் அந்த
கார் இருள் கங்குல் மைந்தர் கட்டுரை கசிந்து கேட்டாள் – வில்லி:5 67/3,4
அந்த பதியை அடைந்தாள் மற்று அவனும் அஞ்சி – வில்லி:5 79/3
அந்த நாகம் அழல் உமிழ் கண் விடம் – வில்லி:5 101/1
அந்த மா நகர் ஐவரும் மாமனும் – வில்லி:5 106/3
தூ நகர் முன்னோர் இருந்தது ஒன்று அந்த தொல் நகர் வைகுமா துணிந்தான் – வில்லி:6 6/4
அந்த நால்வரும் அ வேந்தும் ஆதி வாசவர்கள் ஆனார் – வில்லி:6 40/4
அந்த உரை செவிப்படலும் அதி தூரம் விழைவுடன் சென்று ஆடு தீர்த்தம் – வில்லி:7 34/3
அந்த நெடும் திசை புனல்கள் ஆடும் நாளில் ஐந்து தடத்து அரம்பையர் ஓர் ஐவர் சேர – வில்லி:7 48/1
வெம் கதிர் போய் குட திசையில் வீழ்ந்த பின்னர் வீழாமல் மாலையின்-வாய் மீண்டும் அந்த
செம் கதிர் வந்து எழுந்தது என மீது போர்த்த செய்ய ஆடையும் தானும் தீர்த்த வாரி – வில்லி:7 50/1,2
ஆதவன் வந்து உதிப்பதன் முன் மற்றை நாளில் அணி நகர் வாழ் சனம் அனைத்தும் அந்த குன்றில் – வில்லி:7 54/1
செம் சேல் அனைய விழியாய் என தேற்றி அந்த
மஞ்சே அனைய தடம் தேர் அவள் ஊர வந்த – வில்லி:7 82/2,3
அந்த நரமேத மகம் இயற்றுதற்கு என்று அவனிபரை அடைய வாரி – வில்லி:10 14/3
புனைவித்து அந்த நகரீசன் பொன் தாள் வணங்க அவன் ஏறும் – வில்லி:10 37/3
அந்த மா நகரி காவலான சுடர் அங்கி சீறி எதிர் பொங்கி மேல் – வில்லி:10 56/1
அஞ்சி அந்த அழலோனும் அப்பொழுது ஒர் அந்தணாளன் வடிவு ஆகியே – வில்லி:10 57/1
வெற்பனை புகல அந்த வீடணன் அளித்த நீடு உயர் வியன்தலை – வில்லி:10 64/3
பங்கு உற வந்த அந்த பாண்டவர் ஐவரோடும் – வில்லி:10 84/3
தருமன் மா மதலை அந்த சடங்கு சொற்படியே தொட்டு – வில்லி:10 106/1
என்றபோது அந்த வேத்தவை இருந்தோர் யாவரும் இருந்துழி இருந்து – வில்லி:10 113/1
விலங்கிய இருவர்-தம்மையும் அந்த வெம் சின முனிவரன் வெகுண்டு – வில்லி:10 143/1
அந்த மன் அவையில் இருந்துளோர் எல்லாம் அமலனை துதித்து அதிசயித்தார் – வில்லி:10 148/4
கொத்து அனை உகளும் நல் நீர் குரு நில கோமான் அந்த
முத்தனை அன்றி பின்னை யாரையே முதன்மை செய்தான் – வில்லி:11 13/3,4
வேந்தனும் ஒருப்பட்டு அந்த வெண்ணெய் வாய் கள்வன் மீள – வில்லி:11 17/1
அறத்து இருந்திலன் எனா அஞ்சி அந்த ஊர் – வில்லி:11 110/2
அந்த மீளி சேவடி வணங்கினார் – வில்லி:11 125/4
அந்த மண்டபத்தும் இல்லை அதனை அன்றி மண்ணின் மேல் – வில்லி:11 157/3
மாயம் உற்ற கவறும் அந்த மாமன் வல்லபத்திலே – வில்லி:11 187/3
புண்ணிய நெறியோ அந்த பொதுமகள் யாகசாலை – வில்லி:11 194/2
அந்த வன் திகிரியானும் நம்மில் ஓர் அரசன் ஆகி – வில்லி:11 206/1
செல்வ பாவை திருவுள்ளம் இது என்று அந்த தேர்ப்பாகன் – வில்லி:11 211/1
ஐயோ அந்த கொடுமையை யாம் உரைக்கும் பொழுதைக்கு அதி பாவம் – வில்லி:11 235/4
கார் இனம் பொழியும் அந்த கானகத்து அழகு கண்டார் – வில்லி:12 2/4
அந்த அந்த அவனிபர் யாவரும் – வில்லி:12 12/3
அந்த அந்த அவனிபர் யாவரும் – வில்லி:12 12/3
குன்றினது உயர்ச்சி அந்த குன்றினுக்கு அறிய உண்டோ – வில்லி:12 23/4
நால் திசையும் வளர்த்த தழல் கடவுள் அந்த நரன் உடலம் குளிர்விக்கும் நாரம் போன்றான் – வில்லி:12 39/4
குலைத்தும் என்று எண்ணி ஒருவருக்கொருவர் கொடி இடை நுடங்க வந்து அந்த
மலை தடம் நெருங்க புகுந்தனர் குயிலும் மயூரமும் மானுமே அனையார் – வில்லி:12 59/2,3
இந்திரநீலம்-தன்னில் இறைவனுக்கு உரைத்தார் அந்த
இந்திரன்-தானும் மைந்தன் தவம் புரி இருக்கை சேர்ந்தான் – வில்லி:12 68/3,4
ஓர் ஏனம் தனை தேட ஒளித்தருளும் இரு பாதத்து ஒருவன் அந்த
போர் ஏனம்-தனை தேடி கணங்களுடன் புறப்பட்டான் புனங்கள் எல்லாம் – வில்லி:12 87/1,2
ஆகனால் நோக்கப்பட்டு அணுகியதால் அரும் தவன் மேல் அந்த ஏனம் – வில்லி:12 89/4
கல்லுக்கு நிகர் மனத்தாய் என்றான் அந்த காளையும் வில் வளைத்து ஒரு வெம் கணை மேல் விட்டான் – வில்லி:12 99/4
அந்த வல் அசுரனை அம்பின் வீழ்த்தினேன் – வில்லி:12 126/4
அந்த வில் விசயனும் அவன் பதம் பணிந்து – வில்லி:12 128/1
அந்த சிலை மகவான் மகன் அ மாளிகையிடையே – வில்லி:12 156/1
மாதலி பெயராய் அந்த வஞ்சர் எ திசையர் என்றான் – வில்லி:13 21/3
அந்த ஓசை அவுணர் செவி புக – வில்லி:13 43/1
பண் என படுத்தது அந்த பைம் துழாய் பரமன் வாளி – வில்லி:13 78/4
தரித்தது மீண்டும் அந்த சங்கரன் செம் கை வாளி – வில்லி:13 97/4
மை மான் விழியார்-தமக்கு அந்த வனச வாணன் – வில்லி:13 107/3
அந்த புரத்தில் விடுத்தான் மற்று அவனும் மாதோ – வில்லி:13 112/4
அந்த ஓதையோ அது அன்றி ஆழி பொங்கும் ஓதையோ – வில்லி:13 114/2
ஓடுவாரும் அந்த ஓதை எதிர் உடன்று உறுக்கி மேல் – வில்லி:13 116/1
அந்த வஞ்சர் புரியும் மாயை வகை அறிந்து அருச்சுனன் – வில்லி:13 129/1
அந்த முனிவரனும் அவர்க்கு அன்பால் துன்பம் அணுகாத அந்தம் இலா ஆசி கூறி – வில்லி:14 4/3
அந்த உயர் கிரியின் நெடும் சாரல்-தோறும் அரும் தவம் செய் முனிவரரை அடைவே காட்டி – வில்லி:14 10/1
அந்த மலரோ அமுதில் பிறந்த பாவை அமர்ந்து உறையும் அணி மலரோ அவனி-தன்னில் – வில்லி:14 12/2
அந்த ஓதை அ பொழிலிடை தவம் புரிந்தருளும் – வில்லி:14 21/1
அந்த வார் சிலை இராமனுக்கு அடிமையாய் என்றும் – வில்லி:14 36/1
அந்த மா நகரின் தென் பால் அகல் விசும்பு உற நின்று ஓங்கும் – வில்லி:14 84/1
முந்தை மாருதி நண்போடும் மொழி வழி எய்தி அந்த
கந்த வான் பொழிலும் நல் நீர் கடி மலர் தடமும் கண்டான் – வில்லி:14 84/3,4
அந்த வய படை அவ்வாறு ஆதல் கண்டு – வில்லி:14 107/1
அந்த இயக்கர் பிரானும் அ கணத்தில் – வில்லி:14 111/1
அண்ணல் தரு பெற்ற பின் அந்த வய மீளி அ காவினில் – வில்லி:14 125/1
அன்று அந்த இடம் விட்டு இமைப்போதில் அ தேரின் மிசை ஏறியே – வில்லி:14 137/3
மின் புரை மருங்குல் மின்னும் வேந்தரும் அந்த கானில் – வில்லி:14 139/1
அந்த மா வனத்தின் சூழலில் பயிலும் அரும் தவ முனிவரர் பலரும் – வில்லி:15 2/2
மடங்கா வரும் போம் சூழ்போதும் அப்போது அந்த மான் கன்று – வில்லி:16 20/2
துணிவுற எழுதி அந்த தோயமே தானும் துய்த்தான் – வில்லி:16 30/4
ஆபத்தால் வந்து அடைந்தவர் போல் அடைந்தான் அந்த அடவியின்-வாய் – வில்லி:17 1/4
அந்த அன்னம் சதுர் மறையும் அன்னம் ஆகி அருள் செய்தோன் – வில்லி:17 11/1
தம்மில் சிறந்தோய் வந்தனம் யாம் என்றான் அந்த தவ முனியே – வில்லி:17 15/4
தன்னோடு ஒருவர் நிகர் இல்லான் இருந்தான் அந்த தனி வனத்தே – வில்லி:17 17/4
மன் முனி மொழிந்த வாய்மை கேட்டு அந்த மனுகுல மன்னனும் மகிழ்ந்து – வில்லி:19 12/1
அந்த மல் தொழிலின் மிக்கோர் அநேகர் நீடு அசனி ஒப்பார் – வில்லி:20 5/1
அம்பரத்தவர் கற்பக கா நிகர் அந்த அந்தப்புரத்து அகன் காவினில் – வில்லி:21 2/2
அந்த மா நகரில் அனைவரும் நைந்தார் ஆர்-கொலோ ஆகுலம் உறாதார் – வில்லி:21 45/4
மருத்தின் மா மதலை வார்த்தை கேட்டு அந்த மருச்சகன் மட_கொடி உரைப்பாள் – வில்லி:21 49/1
மற்றை நாள் அந்த சுதேட்டிணை கோயில் மன்னவன் மைத்துனன் வரலும் – வில்லி:21 52/2
திரு தகு பாவை அந்த தீயவன்-தன்னை நோக்கி – வில்லி:21 55/2
மருட்டினள் ஆகி அந்த வளர் தடம் பொழிலின் ஓர் சார் – வில்லி:21 58/2
எல்லை இல் காதலோனும் இடை இருளிடையே அந்த
எல்லையை நோக்கி சென்றான் யமன் திசை என்ன மன்னோ – வில்லி:21 60/3,4
அந்த வெம் சாபமும் தொடி கையில் ஆக்கி – வில்லி:22 47/2
அந்த நெய்யினில் பால் துளி உகுத்து என ஆர்த்தார் – வில்லி:22 55/3
உந்து தேர் முனியை அந்த உதிட்டிரன் இளவல் நோக்கி – வில்லி:22 86/1
அந்த மெய் பேடி ஆகில் என்றனன் அந்தணாளன் – வில்லி:22 113/4
கண்ணில் நீர் மல்க வண்ண காரிகை கலையால் அந்த
வண்ண மா முனிவன் சோரி மாற்றிய காலை ஐயுற்று – வில்லி:22 127/1,2
அந்த அந்தனோடு உரைத்த பின் அவன் நினது அவனி தந்திலன் ஆகின் – வில்லி:24 6/2
வந்த அந்த மன்னவர்களும் தம்தம் மா நகர் அடைந்தனர் மன்னோ – வில்லி:24 6/4
தங்கள் கானகம் தமது என புகன்றனன் சர்ப்பகேதனன் அந்த
பங்கயாசன முனிவனும் மீண்டு போய் பாண்டவர்க்கு அவை சொன்னான் – வில்லி:24 20/3,4
மீண்டு போக என்று என்று அந்த வியன் மதில் குடுமி-தோறும் – வில்லி:25 5/3
பொன் திகழ் படையோன் அந்த பொய் துயில் பாயல் நீங்கி – வில்லி:25 10/2
அந்த மா நகர் புகுந்த பின் அரசன் இல் புகாமல் – வில்லி:27 73/3
அந்த வில்லினை முறித்த வில்லி தனது ஆலயம் புகுத அச்சுதன் – வில்லி:27 130/1
அந்த நின் மைந்தன்-தானே அரும் சிலை விசயனோடு – வில்லி:27 153/1
அந்த இடத்து எறி பம்பரம் ஒத்து உடலம் சுழல சுழல – வில்லி:27 196/1
அந்த கணத்தில் வந்து இறைஞ்சும் ஆகண்டலனை தழீஇக்கொண்டு – வில்லி:27 228/1
அந்த கவச குண்டலங்கள் அளிப்பாய் என்றால் அவன் ஒன்றும் – வில்லி:27 233/3
எண்ணமும் முடிந்தது என மகிழ்ந்து அந்த அணங்கையும் இல்லிடை இருத்தி – வில்லி:27 260/2
மூவரும் ஆகி அந்த மூவர்க்கும் முதல்வன் ஆகி – வில்லி:29 1/2
பயின்று அரசாளும் அந்த மனம் எனும் பகைவன் ஆங்கு – வில்லி:29 3/3
அந்த நல் அறிவன்-தன்னை அறிந்தவர் அறிஞர் ஆவார் – வில்லி:29 4/1
திரள் நறைகொள் தார் புனை சிவேதன் அவர் அந்த
கரணம் வறிதாகும்வகை கணை பல தொடுத்தான் – வில்லி:29 52/3,4
அந்த முடிமன்னவர் அநேகரையும் முன்னம் – வில்லி:29 60/1
அந்த மா மகோதரனுடன் மாகவிந்துவும் அபயனும் – வில்லி:36 6/3
மெய் பகன் இளவல் அந்த வீமன் மேல் வெகுண்டு வந்தான் – வில்லி:36 19/4
புலம்புற பொருதான் அந்த அரக்கனும் புறம்தந்தானே – வில்லி:36 21/4
நின்றவன்-தன்னை அந்த நிருதனும் வடி வாள் ஓச்சி – வில்லி:36 23/1
அலரும் அந்த நிறம் அழிந்த அம்புசாதம் என்னவே – வில்லி:38 12/4
இகல் புரி இயற்கை எல்லாம் இயம்பினம் இனிமேல் அந்த
துகள் அறு கேள்வி வேள்வி துரோண ஆசிரியன் செய்த – வில்லி:39 2/2,3
அந்த முனிக்கு எதிர் நடந்தான் ஐவர் சேனாபதியே – வில்லி:40 10/4
அந்த வேத முனியை ஓடி அ கணத்தில் வளையவே – வில்லி:40 28/4
தடம் நேர் என்ன நிறம் பெற்றது அப்போது அந்த சம பூமி – வில்லி:40 73/4
இறந்து அந்த யூகத்து வாராத மன்னர்க்கு இரங்கா அழா – வில்லி:40 83/3
வம்பு ஓதி என் பேறு வல் ஆண்மை புனை அந்த வில்லாளி கூர் – வில்லி:40 88/3
விபினம் மிசை மண்டு தீயொடு அனிலமும் விரவும் இயல்பு அந்த வீமன் அணுகிலே – வில்லி:41 39/4
முரண் அற விலக்கி பாதம் முடி அளவாக அந்த
கரணமும் புலனும் மெய்யும் கலங்கி அ கணத்தில் யாரும் – வில்லி:41 96/2,3
அந்த நரபாலர் கண் அரும் புனல் துடைத்து – வில்லி:41 169/2
அந்த உரை மீண்டு இவன் கேட்டு ஆங்கு அவனை நகைத்து உரைப்பான் அரக்கரேனும் – வில்லி:41 243/1
பன்னவாதை என்று ஒருத்தி தாய் தந்தையும் பரவை மன்னவன் அந்த
மன்னவன் தர பெற்றனன் பல படை மறையொடும் வலி கூர – வில்லி:42 35/1,2
தீ முக கணை அனந்தம் நிலை ஒன்றில் முனை சேர விட்டனன் விடும் பொழுதின் அந்த விறல் – வில்லி:42 84/2
சென்று மீளவும் வீமனோடு எதிர்ந்து வெம் சிலை அமர் புரிந்து அந்த
குன்று போல் நெடும் தேரும் நுண் துகள் பட குலைந்து வென் கொடுத்து ஓட – வில்லி:42 131/1,2
முன்னவனோடும் அந்த முகில்வண்ணன் இளவலோடும் – வில்லி:42 161/3
நெருக்குபு நின்-மின் என்று நிலவறை-அதனில் அந்த
மரு கமழ் தொடையலானை வைத்தனர் மருவலாரே – வில்லி:42 162/3,4
அந்த முனை-தனில் மீண்டும் அந்தணன்-தன் திரு மதலை குந்திபோசன் – வில்லி:42 182/1
அந்த வேலையில் மற்று எறிவதற்கு இருந்தான் ஆற்றலால் கூற்றினும் கொடியோன் – வில்லி:42 212/4
உந்தி மீள முடுகி அந்த முனிவனோடு உடன்றபோது – வில்லி:43 7/3
முதல் அமர்-தன்னில் அந்த முனிவரன் மொழிந்த மாற்றம் – வில்லி:43 20/3
எத்தனை கோடி சேனை இ களத்து இறந்தது அந்த
வித்தகன் மலைந்து செற்ற விரகை என் சொல்வது என்றான் – வில்லி:43 27/3,4
தள்ளியது அப்போது அந்த தவ முனி தலையை அந்தோ – வில்லி:43 29/4
முன் கொண்ட விரதம் மறந்து யாரும் கேட்ப முரசு உயர்த்தோன் பொய் சொன்னான் முடிவில் அந்த
சொல் கொண்டு வெறும் கையன் ஆம் அளவில் திட்டத்துய்மன் என நின்ற குரு துரோகி கொன்றான் – வில்லி:43 34/2,3
மாற்று அரிய மறையொடு நாராயணன்-தன் வாளி தொடுத்தலும் அந்த வாளி ஊழி – வில்லி:43 37/1
அந்த அந்தணனும் அந்தனோடு இவை அனைத்தும் ஓதிய பின் அந்தனும் – வில்லி:43 49/1
நாவலருக்கும் உரைப்பு அரிது அந்த நனம் தலை யோதனமே – வில்லி:44 63/4
கருணையால் மருமம் புதைய ஏற்று அந்த காளை கையறும்படி கண்டாய் – வில்லி:45 14/2
சிவன் வந்து தேர் விடினும் கொல்வேன் அந்த தேர் நின்றார் இருவரையும் செங்கோல் வேந்தே – வில்லி:45 19/2
மறுத்து உரையேன் உரைத்தருள் என்று உரைத்தான் அந்த மத்திர பூபனும் இவனும் மருவலாரை – வில்லி:45 23/3
விசையனும் வெகுளுற்று அந்த வேதியன் வில்லும் தேரும் – வில்லி:45 104/1
சிங்க ஏறு அனையான் அந்த தேரின்-நின்று இழிந்து முன்னம் – வில்லி:45 113/1
சேற்றிடை புதைந்தது அந்த சேய் அனான் தேரின் காலே – வில்லி:45 116/4
உன்னாலும் அரிது அந்த விசயன்-தன் உயிர் கொள்ளல் உன்னித்த போர் – வில்லி:45 230/2
என்று கொண்டு அந்த அந்தணன் உரைப்ப இரு செவிக்கு அமுது என கேட்டு – வில்லி:45 239/1
அகல் உலகில் வீரர் எலாம் மதிக்க எய்தான் அந்த ஆசுகம் உருவி அப்பால் ஓடி – வில்லி:45 252/3
அந்த அந்த வெம் சாயகம் அடங்கலும் அவர் அவர் முறைமையின் தொடுத்தார் – வில்லி:46 30/2
அந்த அந்த வெம் சாயகம் அடங்கலும் அவர் அவர் முறைமையின் தொடுத்தார் – வில்லி:46 30/2
வெம் சமர் இறந்தோர் எல்லாம் மீண்டு உயிர் பெறுவர் அந்த
வஞ்சக மறை முன் பெற்றான் வலம்புரி தாரினானும் – வில்லி:46 129/1,2

மேல்


அந்தக்கரணமும் (1)

காயமும் புலனும் அந்தக்கரணமும் ஆகி எல்லா – வில்லி:39 1/1

மேல்


அந்தக (1)

சூழ வந்து வளைந்தனர் அந்தக தூதர் தங்களினும் பெரு வஞ்சகர் – வில்லி:42 125/2

மேல்


அந்தகன் (2)

அவசத்துடன் அந்தகன் ஊரில் அசுரர் எல்லாம் – வில்லி:13 98/4
அந்தகன் பொரற்கு நம்மை வல்லன் அல்லன் அபயம் முன் – வில்லி:13 118/1

மேல்


அந்தகனும் (1)

அந்தகனும் மிக அஞ்சி முதுகிடும் அந்த நிசிசரன் இந்த ஊர் – வில்லி:4 39/1

மேல்


அந்தணர் (11)

அந்தணர் ஐவரும் யாயும் அ நகர் – வில்லி:4 32/1
கரவுடன் அந்தணர் நாப்பண் இருந்த கொற்ற கரு முகில் வாகனன் புதல்வன் கரிய மேனி – வில்லி:5 54/3
அந்தணர் அல்லீர் யாவர் நீர் என்றான் அ உரைக்கு அமலனும் உரைப்பான் – வில்லி:10 18/4
ஆனவர் எவரும் ஈண்டி அந்தணர் எவரும் ஈண்டி – வில்லி:10 69/3
ஆரண முழக்கம் மிஞ்ச அந்தணர் ஆகி உள்ளோர் – வில்லி:10 90/2
வரு முப்பொழுதும் மறை அந்தணர் அம் கை வாரி – வில்லி:13 110/1
அந்தணர் வடிவம் கொண்டு இலங்கையில் வாழ் ஆதி வாள் அரக்கனை போல – வில்லி:15 7/1
அந்தணர் அரசே உன்-தன் அருளினால் அடவி நீங்கி – வில்லி:22 86/3
ஆசு இலா மறை அந்தணர் ஆலயம் ஒருபால் – வில்லி:27 64/1
கருதி அந்தணர் யாவரும் தம் கடன் கழிப்ப – வில்லி:27 84/1
அந்தணர் பரிசில்மாக்கள் அவனிபர் முதலோர் யார்க்கும் – வில்லி:45 34/1

மேல்


அந்தணர்-தம் (1)

அப்பால் நல் தவம் புரியும் தழல் கூர் வேள்வி அந்தணர்-தம் குழாம் சூழ அழகு ஆர் மண்ணில் – வில்லி:14 2/2

மேல்


அந்தணர்க்கு (2)

கன்ன பெயர் காளை மறை அந்தணர்க்கு என்ன கட்டாண்மை உண்டு – வில்லி:40 84/3
சாலை ஆர் தழல் செய் வேள்வி அந்தணர்க்கு தானமும் தகுவன வழங்கி – வில்லி:42 2/2

மேல்


அந்தணரும் (1)

எந்தை முதலிய அந்தணரும் அவன் இங்கு வரு தொழில் அஞ்சியே – வில்லி:4 39/3

மேல்


அந்தணரோடு (1)

அ நிலத்தினவர் அல்லா அந்தணரோடு இவன் அவனுக்கு ஆசி கூற – வில்லி:7 22/1

மேல்


அந்தணற்கு (1)

அன்று பஞ்சவர்க்காகவே உடன்று அந்தணற்கு உடைந்து அஞ்சி ஓடினான் – வில்லி:35 3/2

மேல்


அந்தணன் (21)

அத்திரி பெயர் அந்தணன் அம்பகம்-தனிலும் – வில்லி:1 11/3
ஆங்கு அது நிகழ்ந்த மாற்றம் அந்தணன் ஒருவன் வந்தோன் – வில்லி:5 4/1
ஆய் மொழி பாடல் யாழ் ஓர் அந்தணன் ஆங்கண் வந்தான் – வில்லி:6 39/4
வந்த அந்தணன் வரவு கண்டு இருவரும் வந்து எதிர் வணங்கி தம் – வில்லி:9 2/1
அரசன் மற்று உரைத்த மாற்றம் அந்தணன் உணர்ந்து செல்வ – வில்லி:11 274/1
அந்தணன் சொன்ன வேந்தர் ஐவரில் அறனால் வந்த – வில்லி:16 38/1
அந்தணன் கணையால் மன்னன் வில்லின் நாண் அற்றது அன்றே – வில்லி:22 94/4
இந்த அந்தணன் நீ இசைத்தன எலாம் இயல்புடன் இனிது ஆக – வில்லி:24 6/1
அந்தணன் முற்பகல் வந்து புடைத்திட அஞ்சி நிலத்திடை வீழ் – வில்லி:27 195/3
அந்தணன் முன் தரும் மந்திரம் ஐந்தினில் அறுவரையும் கடவுள் – வில்லி:27 217/1
வந்த அந்தணன் கவச குண்டலங்களை வாங்கி நீ வழங்கு எனக்கு என்ன – வில்லி:27 239/1
தங்கள் சேனை அந்தணன் தளர்ந்ததற்கு இரங்குவார் – வில்லி:40 35/4
அந்தணன் மேல் வரி சாபம் வளைத்தனன் ஐவர் படைத்தலைவன் – வில்லி:41 12/4
அந்தணன் ஆண்மையும் வன்மையும் வின்மையும் அன்று துதித்தனரே – வில்லி:41 15/4
அறிவுடை விசயற்கு இந்த அந்தணன் தழலில் வீழாது – வில்லி:41 149/3
ஐ என தொழுது வீரன் அந்தணன் உயிரை மீட்டு – வில்லி:41 153/1
அ புரசூதனன் ஏவலின் அந்தணன் அமரர்பிரான்_மதலைக்கு – வில்லி:41 222/2
அந்தணன் அணிந்த விரகினை விமானத்து அமரரும் அதிசயித்து உரைத்தார் – வில்லி:42 8/2
ஆதி அந்தணன் வந்தது கண்டு இகல் ஆனிலன் சினம் இன்றி நலம் பெறு – வில்லி:42 122/1
அந்தணன் ஏவை எல்லாம் அவனிபன் அவ்வவ் அம்பால் – வில்லி:45 110/1
என்று கொண்டு அந்த அந்தணன் உரைப்ப இரு செவிக்கு அமுது என கேட்டு – வில்லி:45 239/1

மேல்


அந்தணன்-தன் (1)

அந்த முனை-தனில் மீண்டும் அந்தணன்-தன் திரு மதலை குந்திபோசன் – வில்லி:42 182/1

மேல்


அந்தணன்-தன்னோடு (1)

அகம் மிக மகிழ்ந்து வேந்தன் அந்தணன்-தன்னோடு ஆட – வில்லி:22 118/2

மேல்


அந்தணன்-தனை (1)

அலங்கல் அம் துளவ மௌலியான் அது கேட்டு அந்தணன்-தனை எதிர்கொண்டு – வில்லி:10 143/3

மேல்


அந்தணனாம் (1)

அரு முனி ஆதி வதிட்டனும் மன் குல ஆதியும் அந்தணனாம்
பெரு முனி-தானும் உடற்றிய போர் சிலர் பின் பொருதார் உளரோ – வில்லி:41 14/1,2

மேல்


அந்தணனும் (1)

அந்த அந்தணனும் அந்தனோடு இவை அனைத்தும் ஓதிய பின் அந்தனும் – வில்லி:43 49/1

மேல்


அந்தணனையும் (1)

அங்கை கொட்டி நக்கு இருந்த அந்தணனையும் அவமதித்து எமதே பார் – வில்லி:24 20/2

மேல்


அந்தணாளன் (7)

அந்தணாளன் அ இரவிடை மீள வந்து அன்னையோடு உரைசெய்வான் – வில்லி:2 18/4
மறு இல் அந்தணாளன் யானும் மன்னன் நீயும் வாசவன் – வில்லி:3 80/3
அஞ்சி அந்த அழலோனும் அப்பொழுது ஒர் அந்தணாளன் வடிவு ஆகியே – வில்லி:10 57/1
அந்த மெய் பேடி ஆகில் என்றனன் அந்தணாளன் – வில்லி:22 113/4
அரிகளை அரிதின் வென்றான் என்றனன் அந்தணாளன் – வில்லி:22 120/4
கையினான் அந்தணாளன் கையறல் புகன்ற காலை – வில்லி:43 21/2
அன்னைக்கு உரைப்பேன் என போயினன் அந்தணாளன் – வில்லி:46 113/4

மேல்


அந்தணாளனும் (1)

அந்தணாளனும் குழிந்த பொன் கண்ணினன் அவி மணம் கமழ் வாயன் – வில்லி:9 2/3

மேல்


அந்தணீர் (1)

ஆர்-கொலோ அக்ர பூசனைக்கு உரியார் அரசரில் அந்தணீர் உரை-மின் – வில்லி:10 112/1

மேல்


அந்தத்தில் (2)

அம் கண் மா முரசும் உக அந்தத்தில்
பொங்கும் வேலை ஒலியின் புலம்பவே – வில்லி:13 53/3,4
அந்தத்தில் முடியும்வகை அடியேற்கு தெரியுமோ ஆதி மூர்த்தி – வில்லி:27 29/4

மேல்


அந்தத்து (1)

ஆனபோது ஆசான் நெஞ்சில் அரு மறை அந்தத்து உள்ள – வில்லி:43 16/1

மேல்


அந்தப்புர (1)

புல்லார்-தம் அந்தப்புர மாதர் பூம் குழலே – வில்லி:27 47/4

மேல்


அந்தப்புரத்து (1)

அம்பரத்தவர் கற்பக கா நிகர் அந்த அந்தப்புரத்து அகன் காவினில் – வில்லி:21 2/2

மேல்


அந்தப்புரத்துக்கு (1)

அந்த புரத்தில் ஆராமம் அந்தப்புரத்துக்கு ஆராமம் – வில்லி:5 41/4

மேல்


அந்தம் (4)

அந்தம் இல் சுவர்க்கம் அன்ன அத்தினாபுரி வந்து உற்றார் – வில்லி:2 111/4
அந்த முனிவரனும் அவர்க்கு அன்பால் துன்பம் அணுகாத அந்தம் இலா ஆசி கூறி – வில்லி:14 4/3
அந்தம் இலாய் அடியேன் பிழை எல்லாம் – வில்லி:14 58/3
அந்தம் உறு கடன் கழித்தி என உலுகன் சொற்படி நின்று அளித்த பின்னர் – வில்லி:46 248/4

மேல்


அந்தமும் (2)

அந்தமும் ஆதியும் அற்றவருக்கு அம் – வில்லி:14 57/1
ஆதியும் அந்தமும் ஆகிய நின் புகழ் அல்லாது உரையேன் அடியேனே – வில்லி:44 1/4

மேல்


அந்தர (9)

அந்தர துந்துபி முழங்க சங்கம் ஆர்ப்ப ஆனக துந்துபி முதல்வன் ஆதி ஆக – வில்லி:5 58/1
அந்தர துந்துபி அதிரும் பேர் ஒலி – வில்லி:12 144/1
அந்தர வானும் அகண்டமும் ஒன்றா – வில்லி:14 57/3
தாம வெண்குடை நிருபனை அந்தர சரிதர் கொண்டு ஏகாமல் – வில்லி:24 18/3
அண்டர் யாவரும் மலர்_மழை பொழிந்தனர் அந்தர துந்துபி ஆர்ப்ப – வில்லி:27 240/1
வாழி மொழிந்து உளம் மகிழ்ந்தார் அந்தர துந்துபி முழங்க வானோர் உள்ளார் – வில்லி:29 69/2
அந்தரம் இது அல்ல என அந்தர நெறி போய் – வில்லி:37 22/2
துருபதன் மைந்தனும் நின்றனன் அந்தர துந்துபி மீது எழவே – வில்லி:41 7/4
இன கொண்டல் முழங்குவ போல் அந்தர துந்துபி முழங்க இமையோர் ஆர்ப்ப – வில்லி:45 262/3

மேல்


அந்தரத்தில் (3)

பிறர் பெரும் தாரம் வௌவி அந்தரத்தில் பெயர்வது பெருமையோ பித்தா – வில்லி:15 9/2
சுருக்கி அந்தரத்தில் சுழற்றினன் எறிந்தான் தொடு கழல் இராகவன் தம்பி – வில்லி:15 19/3
இறந்து அந்தரத்தில் இனி ஏகுக என்று சீறி – வில்லி:36 32/2

மேல்


அந்தரத்தின் (3)

ஆளி கோடி உய்ப்ப வாயு கதி கொடு அந்தரத்தின் மேல் – வில்லி:13 117/2
ஆர்த்து எழுந்து நகரினோடும் அந்தரத்தின் எல்லை போய் – வில்லி:13 127/2
அபயம் என்று அவள் அந்தரத்தின் மீது அரற்றும் அ உரை கேட்டு மாத்திரி-தன் – வில்லி:15 8/1

மேல்


அந்தரத்தினின்றும் (1)

சோரி அந்தரத்தினின்றும் சொரிந்தது சோனை மேகம் – வில்லி:2 78/4

மேல்


அந்தரத்து (5)

அ கணம்-தன்னில் அந்தரத்து எழலும் வீழ்த்தினான் அம்பினால் துணித்து – வில்லி:9 39/3
அந்தரத்து அமரர் துந்துபி முழங்க அநங்க துந்துபி எதிர் முழங்க – வில்லி:12 60/1
அசைவு இலா அவுணர் மீண்டும் அந்தரத்து ஒளித்து நின்று – வில்லி:13 79/3
அம் பொன் கொடி சேர் நகர் அந்தரத்து ஒன்று காணா – வில்லி:13 105/2
அரக்கன் தடம் தேரில் அவனோடும் நீடு அந்தரத்து ஏகினான் – வில்லி:14 132/2

மேல்


அந்தரத்தை (1)

அந்தரத்தை நீலத்தால் விதானம் ஆக்கி அண்டம் உற இடி முரசம் ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப – வில்லி:7 51/2

மேல்


அந்தரம் (15)

அனந்தரம் பொரற்கு நீ-கொல் அந்தரம் எனக்கு எனா – வில்லி:3 64/1
அந்தரம் அறிவுறாமல் அதிசயித்து உவகை கூர – வில்லி:10 89/2
அந்தரம் எங்கும் அடக்கிய மெய்யில் – வில்லி:14 52/1
பைம்_தொடி-தனை கொண்டு அந்தரம் தன்னில் பறந்தனன் பழி உணராதான் – வில்லி:15 7/4
ஆன பொழுது அந்தரம் நெருங்கி அமர் காணும் – வில்லி:29 63/1
ஆசுகங்கள் வீசவீச அந்தரம் புதைந்தவே – வில்லி:30 8/4
அந்தரம் இடன் அற அரவு உளைந்து அலமர – வில்லி:34 6/2
அற்ற கந்தரம் உயிரினோடு அந்தரம் புக துள்ளவும் – வில்லி:36 7/1
அந்தரம் இது அல்ல என அந்தர நெறி போய் – வில்லி:37 22/2
அந்தரம் மறைத்தார் – வில்லி:41 74/4
அந்தரம் அடைந்தான் – வில்லி:41 76/2
அந்தரம் அமையும் என்று இ அகல் இடம் துறந்த ஐயா – வில்லி:41 164/2
அந்தரம் அடைந்தது ஐய அச்சுவத்தாமா என்னும் – வில்லி:43 19/3
அந்தரம் புதைந்து உம்பரார் எலாம் அஞ்சி ஓடுமாறு அப்பு மாரியும் – வில்லி:45 59/3
மிகமிக வன் சிலை கோலி ஒண் கிரி பல மிடை வனம் வெந்திட ஓடி அந்தரம் மிசை – வில்லி:45 221/2

மேல்


அந்தரம்-தனில் (1)

அந்தரம்-தனில் தலைகள் போய் முகில்களை அலைப்ப – வில்லி:42 117/3

மேல்


அந்தரமும் (1)

அந்தரமும் எண் திசையும் நின்று அதிர அதிரா – வில்லி:37 14/2

மேல்


அந்தரமே (1)

பயில மறைத்தன பாறு பருந்தொடு பல கழுகு அந்தரமே
எயிறுடை வாளி துணிப்ப விழுந்தன எத்தனை கந்தரமே – வில்லி:44 55/3,4

மேல்


அந்தராதிபர் (1)

அந்தராதிபர் நடுங்க மேரு கிரி அ புறத்து நனி அணுகியே – வில்லி:10 47/4

மேல்


அந்தன் (3)

அந்தன் ஆகிய கந்து அடர் கட களிற்று அரசனும் அவன் தந்த – வில்லி:24 9/3
அந்தன் மா மதலை வந்தால் அறிவியாது அழை-மின் என்று – வில்லி:25 7/2
அத்தினாபுரி அதனில் ஐவருடன் சென்று அரியும் அந்தன் முன்னர் – வில்லி:46 249/1

மேல்


அந்தனும் (1)

அந்த அந்தணனும் அந்தனோடு இவை அனைத்தும் ஓதிய பின் அந்தனும்
சிந்தை நொந்து அழுது இரங்கி யாவும் வினை செய்து இரங்குவது தீது எனா – வில்லி:43 49/1,2

மேல்


அந்தனை (1)

அன்ன போதில் அருள் விதூரன் அந்தனை புகன்று எழா – வில்லி:11 182/1

மேல்


அந்தனோடு (2)

அந்த அந்தனோடு உரைத்த பின் அவன் நினது அவனி தந்திலன் ஆகின் – வில்லி:24 6/2
அந்த அந்தணனும் அந்தனோடு இவை அனைத்தும் ஓதிய பின் அந்தனும் – வில்லி:43 49/1

மேல்


அந்தஅந்த (5)

அந்தஅந்த அவனிபர் எலாம் அபயம் அபயம் என்று அடி வணங்கவே – வில்லி:10 44/1
அந்தஅந்த யோனி-தோறும் ஆவி ஆன தன்மையை – வில்லி:30 1/2
அந்தஅந்த முனைகள்-தோறும் அந்தஅந்த வீரர் மெய் – வில்லி:40 41/3
அந்தஅந்த முனைகள்-தோறும் அந்தஅந்த வீரர் மெய் – வில்லி:40 41/3
அந்தஅந்த வீரர் செய்த ஆண்மை சொல்லும் அளவதோ – வில்லி:43 10/2

மேல்


அந்தி (13)

அந்தி ஆரண மந்திரத்து அன்புடன் இவனை – வில்லி:1 12/1
அந்தி ஆர் அழல் என பரிதியின் ஒளி அடைந்த பின் அணி மாட – வில்லி:2 37/1
அந்தி தெரிவை நிகர் என்ன அழகின் மிக்காள் – வில்லி:2 65/4
அந்தி அரவிந்தம் என அணி குலை முகத்தாள் – வில்லி:2 102/4
அந்தி_மீன் அனையவள் அருளின் வாழ்த்தவே – வில்லி:3 27/2
அந்தி யானையன் மதி ஆதபத்திரன் – வில்லி:12 53/2
அந்தி வானம் ஒத்தது உற்ற குருதி நீரில் அ களம் – வில்லி:40 42/3
அந்தி படும் அ அளவின் ஆவி கவரேனேல் – வில்லி:41 179/3
அந்தி வான் நிறத்தவன் அறிந்து முன்னமே – வில்லி:41 208/2
அ ஆடு அரவு உடையான் அழி ஆயோதனம் அந்தி
செ வானகம் என வந்து சிவப்பு ஏறியது எங்கும் – வில்லி:42 49/3,4
அந்தி வானம் ஒத்தது அம்ம அமர் புரிந்த ஆகவம் – வில்லி:43 7/4
அங்கனையர் இள மா முலை தோய் புயம் அந்தி வெயில் நிகர் சோரியின் மூழ்குற – வில்லி:45 66/3
அந்தி படுவதன் முன்னே ஆவி போம் என்று அசரீரி எடுத்துரைப்ப அன்னையான – வில்லி:45 254/2

மேல்


அந்தி-வாய் (2)

அந்தி-வாய் அருந்ததி பெரும் பொறையினால் அவனிமான் நிகர் என்ன – வில்லி:2 24/2
அந்தி-வாய் தம பாசறை மேவினர் ஐந்து பார்த்திவர்-ஆனவர் தாமுமே – வில்லி:46 197/4

மேல்


அந்தி_மீன் (1)

அந்தி_மீன் அனையவள் அருளின் வாழ்த்தவே – வில்லி:3 27/2

மேல்


அந்தோ (28)

கொண்டார் இருப்பர் என்று நெறி கொண்டாள் அந்தோ கொடியாளே – வில்லி:11 218/4
அனலன் தரு சிலை வீரனும் அஃது எய்தினன் அந்தோ – வில்லி:12 163/4
நல் துணை சிறுவனோடு நகுலனை நோக்கி அந்தோ
என் துணை இழந்தேன் என்னும் என் செய்வது இனி நான் என்னும் – வில்லி:16 29/1,2
அந்தோ நெடு நாள் அகன் கானில் அடைந்திர் என்று – வில்லி:23 22/3
இற்று தெறித்த மகுடம் என வீழ்ந்தான் புணரிக்கிடை அந்தோ – வில்லி:37 38/4
அறமும் பொன்றும் நின்னோடு ஐயா அந்தோ அந்தோ – வில்லி:38 40/4
அறமும் பொன்றும் நின்னோடு ஐயா அந்தோ அந்தோ – வில்லி:38 40/4
சேடன் முடி நெளிய வரு செம்பொன் தேர் அழிவதோ அந்தோ அந்தோ – வில்லி:41 132/1
சேடன் முடி நெளிய வரு செம்பொன் தேர் அழிவதோ அந்தோ அந்தோ
கேடக வாள் அணி வலய கிளர் புய தோள் அறுவதோ அந்தோ அந்தோ – வில்லி:41 132/1,2
கேடக வாள் அணி வலய கிளர் புய தோள் அறுவதோ அந்தோ அந்தோ – வில்லி:41 132/2
கேடக வாள் அணி வலய கிளர் புய தோள் அறுவதோ அந்தோ அந்தோ
கூடக வெம் கதை ஒன்றால் சிந்து பதி கொல்வதோ அந்தோ அந்தோ – வில்லி:41 132/2,3
கூடக வெம் கதை ஒன்றால் சிந்து பதி கொல்வதோ அந்தோ அந்தோ – வில்லி:41 132/3
கூடக வெம் கதை ஒன்றால் சிந்து பதி கொல்வதோ அந்தோ அந்தோ
ஆடு அமரில் ஒருவரும் வந்து உதவாமல் இருப்பதோ அந்தோ அந்தோ – வில்லி:41 132/3,4
ஆடு அமரில் ஒருவரும் வந்து உதவாமல் இருப்பதோ அந்தோ அந்தோ – வில்லி:41 132/4
ஆடு அமரில் ஒருவரும் வந்து உதவாமல் இருப்பதோ அந்தோ அந்தோ – வில்லி:41 132/4
கன்னனையும் தேர் அழித்தான் கந்தனிலும் வலியனே அந்தோ அந்தோ – வில்லி:41 133/1
கன்னனையும் தேர் அழித்தான் கந்தனிலும் வலியனே அந்தோ அந்தோ
மன்னவர் ஐவரும் இருக்க மைந்தன் உயிர் அழிவதே அந்தோ அந்தோ – வில்லி:41 133/1,2
மன்னவர் ஐவரும் இருக்க மைந்தன் உயிர் அழிவதே அந்தோ அந்தோ – வில்லி:41 133/2
மன்னவர் ஐவரும் இருக்க மைந்தன் உயிர் அழிவதே அந்தோ அந்தோ
பொன்னுலகோர் வியந்து உருகி புந்தியினால் மலர் பொழிந்தார் அந்தோ அந்தோ – வில்லி:41 133/2,3
பொன்னுலகோர் வியந்து உருகி புந்தியினால் மலர் பொழிந்தார் அந்தோ அந்தோ – வில்லி:41 133/3
பொன்னுலகோர் வியந்து உருகி புந்தியினால் மலர் பொழிந்தார் அந்தோ அந்தோ
அன்ன நெடும் துவசன் இவற்கு ஆயு மிக கொடுத்திலனே அந்தோ அந்தோ – வில்லி:41 133/3,4
அன்ன நெடும் துவசன் இவற்கு ஆயு மிக கொடுத்திலனே அந்தோ அந்தோ – வில்லி:41 133/4
அன்ன நெடும் துவசன் இவற்கு ஆயு மிக கொடுத்திலனே அந்தோ அந்தோ – வில்லி:41 133/4
ஆர் அரசுக்கு இனி உரியார் அந்தோ என்று உரைத்தான் மற்று அங்கர்_கோமான் – வில்லி:41 237/4
தள்ளியது அப்போது அந்த தவ முனி தலையை அந்தோ – வில்லி:43 29/4
மங்குல் போல் பொழியும் வாளி மழையினால் அழிந்தது அந்தோ
செங்கயல் நெடும் பதாகை தென்னவன் செம்பொன் தேரே – வில்லி:45 112/3,4
கார் அஞ்சு கரதலத்தாய் அந்தோ அந்தோ கடவுளர்-தம் மாயையினால் கழிவுற்றாயே – வில்லி:45 256/4
கார் அஞ்சு கரதலத்தாய் அந்தோ அந்தோ கடவுளர்-தம் மாயையினால் கழிவுற்றாயே – வில்லி:45 256/4

மேல்


அநங்க (4)

வந்த காலையில் மனம் கலந்து அநங்க நூல் மரபின் மெய் உற தோய்ந்து – வில்லி:2 18/1
வெம் சிலை அநங்க வேத முறைமையால் மேவினாரே – வில்லி:2 96/4
அணவு வெம் பசி கனல் அவிந்து போய் அநங்க வெம் கனல் கொளும் அடல் புலி – வில்லி:4 10/3
அந்தரத்து அமரர் துந்துபி முழங்க அநங்க துந்துபி எதிர் முழங்க – வில்லி:12 60/1

மேல்


அநங்கம் (1)

அரனார் விழியால் அழிந்து அங்கம் அநங்கம் ஆன – வில்லி:7 90/3

மேல்


அநங்கனா (1)

அன்று அரன் இருந்த யோகினை அகற்றி அறிவு இலாது அநங்கனா வெந்த – வில்லி:12 66/1

மேல்


அநங்கனை (1)

ஆதிபன் ஆகி அநங்கனை வென்றோன் – வில்லி:3 94/2

மேல்


அநந்த (1)

பெரும் துயில் அநந்த போக பேர் அணை துறந்த மாலும் – வில்லி:27 183/3

மேல்


அநுசர் (3)

ஆல் வரும் புரவி திண் தேர் அறன் மகன் அநுசர் ஆன – வில்லி:10 66/1
அங்கர்_பெருமான் விருட சேனன் அரசற்கு உரிய அநுசர் இவர் அர்த்தரதரில் – வில்லி:28 55/1
அயல் நின்ற வலம்புரி தார் அண்ணல் சோர்ந்தான் அநுசர் மேல் அன்பு எவர்க்கும் ஆற்றல் ஆமோ – வில்லி:46 78/4

மேல்


அநுசன் (4)

அன்பு உறு தருமனுக்கு அநுசன் ஆயினேன் – வில்லி:12 121/1
ஆடி திருமுக மன்னவன் அநுசன் தரு விசயன் – வில்லி:12 164/1
அனிலன் குமாரன் அரசர் அசனி என் அநுசன் சொல் வாய்மை பழுதுபடும் என – வில்லி:44 82/1
தாம மீளி அளி மொய்த்த துளவ புதிய தாரினான் அநுசன் வில் குருவை முன் பொருத – வில்லி:46 69/2

மேல்


அநுசனும் (3)

இரதம் மேல் கொண்ட அநுசனும் சுதனும் இமைப்பினில் பன் முறை தேர்ந்து – வில்லி:9 26/2
அருளுடன் சிறந்து அறன் உற்ற கொற்றவன் அநுசனும் தயங்கு உரக தனி கொடி – வில்லி:45 152/3
அனிகமும் மாயோன் நடத்து தேருடை அநுசனும் வாள் ஆண்மை மற்றை மூவரும் – வில்லி:46 166/3

மேல்


அநுசனொடு (1)

மற்றை அநுசனொடு உற்ற நீள் களம் வட்டம் இட ஒர் இமைப்பின் ஏகினன் – வில்லி:46 196/2

மேல்


அநுசனோடும் (1)

அரணிய இலங்கை மூதூர் அரக்கனை அநுசனோடும்
மரணம் உற்றிட முன் சீறி மாமனை மலைந்து மற்றை – வில்லி:10 67/2,3

மேல்


அநுப்பட (1)

தானுடை தனுவில் பூட்டி அநுப்பட சமைந்தது ஓரார் – வில்லி:13 94/4

மேல்


அநுராக (1)

வளம் புனைந்த அநுராக போகம் மிகு மாதர் மங்கையர் பொருட்டினால் – வில்லி:1 145/3

மேல்


அநுராகம் (2)

ஆடும் புனலிடை நின்றவன் அநுராகம் மிகுந்தே – வில்லி:7 8/2
தூக்கிய பொன் துலையின் அநுராகம் மேன்மேல் தொடர அரும் பெரும் போகம் துய்த்தார் முன்னை – வில்லி:7 42/3

மேல்


அநேக (24)

இன்பம் அற்று அநேக நாள் இருத்தி என்னவே – வில்லி:1 73/4
வரிசையால் உயர் அநேக மண்டல மகீபர் சொன்ன சொல் மறுக்கினும் – வில்லி:1 139/1
வரதன் வீர மழுவால் அநேக குல மன்னர் வேரற மலைந்த கோன் – வில்லி:1 142/1
குந்திபோசன்-தன் தெய்வ குலத்துளோர்களும் அநேக
இந்திரர் அவனி-தன்னில் எய்தினர் ஆகும் என்ன – வில்லி:2 111/1,2
ஆயுதம் அநேக விதம் ஆனவை எனை பலவும் அழகுற இயற்றியும் மதம் – வில்லி:3 56/1
இ நகர் அநேக நாள் இருந்த எல்லையில் – வில்லி:4 35/3
அற்றை நாள் முதல் அநேக நாள் அகில் மணம் கமழும் – வில்லி:7 62/1
மே வரும் மனிதர் இருவரோடு அநேக விபுதரும் வெகுண்டு போர் விளைத்தார் – வில்லி:9 45/4
நிரந்தரம் அநேக நாள் நினைவு வேறு அற – வில்லி:12 46/1
தவர் உடன் குனித்து அநேக சாயகம் தொடுத்த காலை – வில்லி:22 98/2
போதிடை அநேக மல்லர் வருக என புகன்று தானும் – வில்லி:27 177/2
பீடு கொண்டு அநேக மன்னர் பேர் அணி-கண் நிற்கவும் – வில்லி:30 7/2
உக்ரமாக வீமன் வந்த உறுதி கண்டு அநேக போர் – வில்லி:30 12/1
அன்னவன் பகழி குலங்கள் அநேக மோகரம் ஆகையால் – வில்லி:41 27/3
வேல் அநேகம் அநேகம் வாள் வரி வில் அநேக விதம் பட – வில்லி:41 33/2
ஓதி அநேக வரங்கள் கொடுத்த பின் உமை ஒரு கூறு உடையோன் – வில்லி:41 223/2
அடுத்த போர் முடிமன்னவன் விடும்விடும் அநேக ஆயிரம் அம்பும் – வில்லி:42 40/3
அன்று பட்டவர்க்கு உறையிட போதுமோ அநேக நாளினும் பட்டார் – வில்லி:42 47/4
அநேக நாழிகை அருச்சுனன் சிலை மணி ஆர்த்தது அ களம் பட்ட – வில்லி:42 48/3
அ முறையில் பற்குனனால் ஆவி ஒழிந்தவர் அரசர் அநேக கோடி – வில்லி:42 181/3
அன்ன போதினில் அநேக நூறு பதினாயிரம் திறல் அரக்கரோடு – வில்லி:42 193/1
அல் பொழுது அடைந்த ஆயிரம் சுடரும் அநேக நூறாயிரம் சுடராய் – வில்லி:42 220/2
தூ நானம் ஆடி மறைவாணர்க்கு அநேக வித தானம் சொரிந்து துகிலும் – வில்லி:46 7/2
அன்று அயன் முகத்தினால் பெற்று அநேக மா முனிவர்-தம்பால் – வில்லி:46 128/3

மேல்


அநேகம் (16)

ஆர மணம் கமழ் அசலம் அநேகம் உள ஆனாலும் அலையின் கூல – வில்லி:10 16/1
அங்கையால் அடக்கி நின்று அநேகம் ஆயிரம் – வில்லி:21 82/2
அ சாபம் ஒன்றாலும் அன்று அவ்வவர்க்கு அம்பு அநேகம் தொடுத்து – வில்லி:33 9/3
தோல் அநேகம் அநேகம் நேமி துரங்கமங்கள் அநேகம் நீள் – வில்லி:41 33/1
தோல் அநேகம் அநேகம் நேமி துரங்கமங்கள் அநேகம் நீள் – வில்லி:41 33/1
தோல் அநேகம் அநேகம் நேமி துரங்கமங்கள் அநேகம் நீள் – வில்லி:41 33/1
வேல் அநேகம் அநேகம் வாள் வரி வில் அநேக விதம் பட – வில்லி:41 33/2
வேல் அநேகம் அநேகம் வாள் வரி வில் அநேக விதம் பட – வில்லி:41 33/2
கால் அநேகம் எழுந்தது ஒத்து அமர் ஆடுகின்ற களத்திடை – வில்லி:41 33/3
அங்கு உள விடர் அகத்து அநேகம் ஆயிரம் – வில்லி:41 207/1
அநேகம் ஆயிரம் பேர் பட கவந்தம் ஒன்று ஆடும் அ கவந்தங்கள் – வில்லி:42 48/1
அநேகம் ஆயிரம் ஆட வெம் சிலை மணி அசைந்து ஒரு குரல் ஆர்க்கும் – வில்லி:42 48/2
அநேகம் ஆயிரம் விருதரை அளவு அறிந்து ஆர்-கொலோ உரைக்கிற்பார் – வில்லி:42 48/4
அலப்படையவனும் அநேகம் ஆயிரம் போர் அரக்கரும் விளியுமாறு அடர்த்தோன் – வில்லி:42 213/1
உம்பல் அநேகம் இளம் பிடி என்ன ஒடிந்தன கோடுகளே – வில்லி:44 56/1
ஒன்று என அநேகம் ஏவி ஒரு முகமாக போர் செய்து – வில்லி:46 41/2

மேல்


அநேகர் (15)

அ பொழில் காவல் அரக்கர் அநேகர்
எ பொழிலும் திறை கொள்ளும் எயிற்றார் – வில்லி:14 63/1,2
அந்த மல் தொழிலின் மிக்கோர் அநேகர் நீடு அசனி ஒப்பார் – வில்லி:20 5/1
ஒருத்தர் ஓட என் இது என்று அநேகர் அஞ்சி ஓடுவார் – வில்லி:38 16/3
பட்டவர் அநேகர் இவன் – வில்லி:41 78/3
மாகத குரிசிலோடு மகுடவர்த்தனர் அநேகர்
நாகம் உற்றனர்கள் கோடி நரபதி குமரர் வீந்தார் – வில்லி:41 97/3,4
சிலை அழிந்தவர் அநேகர் தேர் அழிந்தவர் அநேகர் – வில்லி:41 98/1
சிலை அழிந்தவர் அநேகர் தேர் அழிந்தவர் அநேகர்
தலை அழிந்தவர் அநேகர் தாள் அழிந்தவர் அநேகர் – வில்லி:41 98/1,2
தலை அழிந்தவர் அநேகர் தாள் அழிந்தவர் அநேகர் – வில்லி:41 98/2
தலை அழிந்தவர் அநேகர் தாள் அழிந்தவர் அநேகர்
நிலை அழிந்தவர் அநேகர் நெஞ்சு அழிந்தவர் அநேகர் – வில்லி:41 98/2,3
நிலை அழிந்தவர் அநேகர் நெஞ்சு அழிந்தவர் அநேகர் – வில்லி:41 98/3
நிலை அழிந்தவர் அநேகர் நெஞ்சு அழிந்தவர் அநேகர்
துலை அழிந்தவர் அநேகர் தோள் அழிந்தவர் அநேகர் – வில்லி:41 98/3,4
துலை அழிந்தவர் அநேகர் தோள் அழிந்தவர் அநேகர் – வில்லி:41 98/4
துலை அழிந்தவர் அநேகர் தோள் அழிந்தவர் அநேகர் – வில்லி:41 98/4
நாரதன் முதலோர் நாகர் அநேகர்
பாரதம் இன்றே பற்று அறும் என்றார் – வில்லி:42 94/3,4
தன்னொடு ஒத்த தோள் வலியுடை தரணிபர் அநேகர்
மன்னு நால் வகை படையொடும் திரண்டு இரு மருங்கும் – வில்லி:42 113/2,3

மேல்


அநேகருடன் (2)

அ கதலி வனம்-தனக்கு காவல் ஆய அடல் அரக்கர் அநேகருடன் அடு போர் செய்து – வில்லி:14 19/1
அம் தார் முடிமன்னர் அநேகருடன்
வந்தார் பலர் தம்பியர் மைத்துனரும் – வில்லி:32 21/2,3

மேல்


அநேகரும் (1)

ஆதி ஆக உயிரினும் வியப்புற அடுத்த மன்னவர் அநேகரும்
நீதி ஆறு வகை ஐந்து_பத்தொடு அறுபத்தொர் ஆயிரவர் நிருபரும் – வில்லி:27 98/2,3

மேல்


அநேகரையும் (1)

அந்த முடிமன்னவர் அநேகரையும் முன்னம் – வில்லி:29 60/1

மேல்


அநேகவிதம் (2)

யானையொடு தேர் புரவி ஆள் இவை அநேகவிதம் எண்ண அரிய தானையுடனே – வில்லி:28 68/1
பொங்கி ஆடு அரவு எழுந்து அநேகவிதம் ஆனது என்று அமரர் புகலுமாறு – வில்லி:42 185/1

மேல்


அப்படி (1)

அன்று பட்ட கலக்கம் அப்படி ஐவர்-தம் படை அமரின் மேல் – வில்லி:29 41/3

மேல்


அப்படியே (1)

ஈங்கும் அப்படியே புரத்தி என்று உரைத்தான் இவனும் அ அரசன் ஏவலினால் – வில்லி:19 27/3

மேல்


அப்பால் (10)

அப்பால் நல் தவம் புரியும் தழல் கூர் வேள்வி அந்தணர்-தம் குழாம் சூழ அழகு ஆர் மண்ணில் – வில்லி:14 2/2
அங்கு உள்ள தபோதனர்-தம் பாதம் போற்றி அவர் உரைத்த ஆசியும் பெற்று அப்பால் ஏகி – வில்லி:14 9/1
அ வனத்தை இகந்து அனந்த காதம் ஏகி அங்கு இடைவிட்டு உத்தரத்தின் அப்பால் ஏகி – வில்லி:14 18/1
புண்டரீகன்-தன் நாடு பொருக்கென நோக்கி அப்பால்
தெண் திரை அளித்த தெய்வ செல்வ மா நிதிகள் ஓங்கும் – வில்லி:14 83/2,3
தங்கினர்கள் சிற்சில் பகல் தங்கிய பின் அப்பால்
சிங்கம் என எண் இல் வரை சேர் நெறிகள் சென்றார் – வில்லி:15 24/3,4
அப்பால் இருந்த வன சரிதர் ஐவர்க்கு அமைந்தவாறு உரைப்பாம் – வில்லி:16 16/2
அப்பால் வந்து அணி மகர_வியூகம் வகுத்து அணிந்தாரே – வில்லி:40 5/4
அப்பால் இவனுடனே பொருது அனிலத்து எதிர் சருகோடு – வில்லி:42 56/1
அகல் உலகில் வீரர் எலாம் மதிக்க எய்தான் அந்த ஆசுகம் உருவி அப்பால் ஓடி – வில்லி:45 252/3
அப்பால் அ பாண்டவர்கள் ஐவரொடும் புரிந்த செயல் அறைதும் அம்மா – வில்லி:46 242/4

மேல்


அப்பி (1)

இருவரும் புயங்களின் அப்பி ஒத்தினர் இகல் புரிந்து தண்டு இறுக பிடித்தனர் – வில்லி:45 147/1

மேல்


அப்பு (5)

எந்த எந்த உலகும் அப்பு மாரியால் இயற்றினான் – வில்லி:13 129/4
ஆசு இலா அடல் அப்பு மா மழை சிந்தினான் முகில் அஞ்சவே – வில்லி:29 39/4
அப்பு அறு கோடையில் வெம் கதிரோன் என ஆகவ நீள் வரி வில் – வில்லி:41 5/3
முந்தினான் அவன் அப்பு மாரியின் முழுகினான் உடல் முற்றுமே – வில்லி:41 26/4
அந்தரம் புதைந்து உம்பரார் எலாம் அஞ்சி ஓடுமாறு அப்பு மாரியும் – வில்லி:45 59/3

மேல்


அப்புறத்து (3)

தானும் மேருவுக்கு அப்புறத்து அ அமுது அருந்த – வில்லி:27 83/3
ஓதிம பதாகை ஆடை அப்புறத்து ஒடுங்கிற்று அம்மா – வில்லி:45 115/4
முகடு விண்டது அண்டமும் அப்புறத்து உற முகில்களும் பெரும் குகை புக்கு ஒளித்தவே – வில்லி:45 149/4

மேல்


அப்புறம் (1)

அணங்கு அன சாயலாளை அப்புறம் கரந்து வைத்து – வில்லி:21 63/1

மேல்


அப்பொழுதில் (1)

ஆரும் பொர அஞ்சினர் அப்பொழுதில்
தேர் உந்தினர் எண்ணில் தெயித்தியரே – வில்லி:13 65/3,4

மேல்


அப்பொழுதின் (1)

ஈன்ற அப்பொழுதின் ஓகை எண்மடங்கு ஆக விஞ்ச – வில்லி:22 134/3

மேல்


அப்பொழுது (15)

அழைத்த மா மகன் அப்பொழுது அவருழை அணுகுவம் என போக – வில்லி:2 10/1
புறம் தழுவி அப்பொழுது புண்ணிய நலத்தால் – வில்லி:2 107/3
அஞ்சி அந்த அழலோனும் அப்பொழுது ஒர் அந்தணாளன் வடிவு ஆகியே – வில்லி:10 57/1
அப்பொழுது அமலன் அரும் சினம் ஒழிந்து ஆங்கு அருளுடை அறத்தின் மைந்தனை பார்த்து – வில்லி:10 150/1
பொழியும் வெண் கதிர் ஐ வகை மதியும் அப்பொழுது உதித்தன என்ன – வில்லி:11 77/2
அப்பொழுது வானுலகம் அதனினிடை-நின்றும் – வில்லி:15 26/1
அப்பொழுது அரவ மைந்தன் அரவு உயர்த்தவற்கு நேர்ந்தேன் – வில்லி:28 32/1
சிங்கம் என அப்பொழுது உறுக்கி எதிர் சென்றான் – வில்லி:29 62/2
அப்பொழுது காண்டற்கு வருகின்றான் என தடம் தேர் அருக்கன் வந்தான் – வில்லி:29 77/3
ஆரியன் அப்பொழுது ஆறினன் நிற்கவும் ஆடல் அருச்சுனனும் – வில்லி:31 20/1
இவனும் அப்பொழுது எதிர் ஒலி என நனி இகல் அருச்சுனன் மதலையை உனது உயிர் – வில்லி:41 88/1
அன்பொடு துழாய் முதல்வன் அப்பொழுது அழைக்க – வில்லி:41 176/1
ஈசன் அப்பொழுது உணர்ந்தருளி வென்றி வரி ஏறு விற்கு உரிய பற்குனனுடன் பழைய – வில்லி:42 79/1
என் பட்டது அப்பொழுது குரு சேனை மெய் புளகம் எழ ஒண் கண் முத்தம் எழவே – வில்லி:46 6/4
வீறு சால் அருள் அறத்தின் மகன் அப்பொழுது வேறு ஒர் தேர் மிசை குதித்து இமய வெற்பினிடை – வில்லி:46 72/1

மேல்


அப்பொழுதே (1)

நெறுநெறென கொடு நிலவறையில் புக நெடியவன் அப்பொழுதே
மறலி என தகு நிருபன் இயற்றிய விரகை மனத்து உணரா – வில்லி:27 188/2,3

மேல்


அப்போது (9)

தரணி எங்கணும் வியாதன் என்று உரை கெழு தபோதன முனி அப்போது
அரணியின் புறத்து அனல் என என்-வயின் அவதரித்தனன் அம்மா – வில்லி:2 6/3,4
செம் திரு மேவரு சிறுவனும் அப்போது
இந்துவொடு ஆதபன் இருவரும் அன்பால் – வில்லி:3 96/2,3
மடங்கா வரும் போம் சூழ்போதும் அப்போது அந்த மான் கன்று – வில்லி:16 20/2
அப்போது உணரும்படி உணர்ந்தான் அசோதை மகனை அறத்தின் மகன் – வில்லி:17 9/2
வெம் பரி நகுலன் சொல்லே விதி என கருதி அப்போது
எம்பெருமானை உன்ன இவன் எதிர் அவனும் வந்தான் – வில்லி:18 13/3,4
மிதவை அம் பேழை-தன்னில் பொதிந்து நீ விட அப்போது அ – வில்லி:27 150/3
அப்போது அனிகத்தோடும் அகன் பாசறை புக்கார் – வில்லி:33 24/4
தடம் நேர் என்ன நிறம் பெற்றது அப்போது அந்த சம பூமி – வில்லி:40 73/4
தள்ளியது அப்போது அந்த தவ முனி தலையை அந்தோ – வில்லி:43 29/4

மேல்


அப்போதே (1)

ஆசுகன் மகன்-தனையும் அப்போதே துணைவர் ஆனவரையும் தலை துணிப்பான் நாடி அவர் – வில்லி:46 204/3

மேல்


அபயம் (10)

கொண்டு போதலும் அபயம் என்று உருப்பசி கூவ – வில்லி:1 17/1
ஆசுசுக்கணி சென்று அடர்த்தலும் வெருவி அருச்சுனா அபயம் என்று அரற்ற – வில்லி:9 55/2
அந்தஅந்த அவனிபர் எலாம் அபயம் அபயம் என்று அடி வணங்கவே – வில்லி:10 44/1
அந்தஅந்த அவனிபர் எலாம் அபயம் அபயம் என்று அடி வணங்கவே – வில்லி:10 44/1
அந்தகன் பொரற்கு நம்மை வல்லன் அல்லன் அபயம் முன் – வில்லி:13 118/1
வந்து மா மகிபர்க்கு அபயம் என்று அவர் வாழ் வனத்திடை புகுந்து மன்னினரால் – வில்லி:15 2/4
அரும் தவ முனிவர் எனை பலர் இவ்வாறு அபயம் என்று அழுங்கு சொல் கேட்டு – வில்லி:15 3/1
அபயம் என்று அவள் அந்தரத்தின் மீது அரற்றும் அ உரை கேட்டு மாத்திரி-தன் – வில்லி:15 8/1
பொறை-வாய் புகுந்தது அபயம் என புகுந்து ஆங்கு அமுது புலம்புதலும் – வில்லி:16 18/2
அரவு அபயம் இட்டு வீழ நடை பயில் அடி கொடு துகைக்கும் வீரர் அணியையே – வில்லி:40 53/4

மேல்


அபயன் (1)

அவனொடும் மீள வந்து அபயன் தன்னொடு – வில்லி:45 131/1

மேல்


அபயனும் (1)

அந்த மா மகோதரனுடன் மாகவிந்துவும் அபயனும்
சிந்தினார் களம்-தன்னில் ஆதித்தகேதுவும் சேரவே – வில்லி:36 6/3,4

மேல்


அபராங்கம் (1)

பிதிர்ந்திட வில் நாண் எறிந்து வேடன் அதன் அபராங்கம் பிளக்க எய்தான் – வில்லி:12 90/4

மேல்


அபராதம் (2)

பொன் பாதம் பணிந்து ஏத்தி அபராதம் புரிந்த எலாம் பொறுத்தி என்றான் – வில்லி:11 259/4
பொன் பாதம் பணிந்து ஏத்தி அபராதம் புரிந்த எலாம் பொறுத்தி என்றான் – வில்லி:11 269/4

மேல்


அபரிமிதம் (1)

அருகு வரு சிந்துராச திலகனொடு அபரிமிதம் இன் சொலாக உரைசெய்தான் – வில்லி:41 45/4

மேல்


அபாண்டவியம் (1)

என்று பினும் அபாண்டவியம் எனும் படையும் துரந்தால் மற்று எவரே காப்பார் – வில்லி:46 247/1

மேல்


அபி (1)

தென்னன் ஆதி நகுலன் ஆதி திட்டத்துய்மனோடு அபி
மன்னன் ஆதியாக இங்கு உதிட்டிரன் வரூதினி – வில்லி:40 29/3,4

மேல்


அபிடேக (1)

செழு முரசு உயர்த்த வேந்தனுக்கு இன்று திரு அபிடேக நாள் என்று – வில்லி:6 2/1

மேல்


அபிமற்குமே (1)

அறம் தந்த மைந்தற்கும் வீமற்கும் விசயற்கும் அபிமற்குமே
புறம்தந்த வய வீரர் எல்லாரும் அரசன் புறம் சார்பு இருந்து – வில்லி:40 83/1,2

மேல்


அபிமன் (20)

மிகு கொடும் சின வீமன் விந்தரன் அபிமன் ஆதியர் விசயனுக்கு – வில்லி:29 37/3
முடுகு சேனை அபிமன் வீமன் விசயன் மாயன் முன் செல – வில்லி:30 6/2
வாள் அபிமன் வெற்றி வரி வார் சிலை குனித்து வய வாளிகள் தொடுத்து வரவே – வில்லி:30 25/4
வில் அபிமன் வெம் கணைகள் விசையொடு அவன் எறியும் – வில்லி:37 24/1
முந்து வாள் அபிமன் அ மூரி வில் குமரனை – வில்லி:39 24/1
வன்புடன் அபிமன் மேல் மற்று அவன் வருதலும் – வில்லி:39 30/1
சென்ற நிருபர் புறம் நாண திண் தோள் அபிமன் முதலான – வில்லி:39 35/1
சேனாபதியும் சூழ இருந்து அபிமன் கையில் திரு மைந்தன் – வில்லி:39 36/3
குனி சிலை கை அபிமன் வெம் கணைக்கு வென் கொடுக்கவே – வில்லி:40 44/2
மல்லல் அம் புய அபிமன் வெம் சர மழை அனைத்தையும் மால் என – வில்லி:41 25/1
அபிமன் ஒருவன் கை ஏவின் நம படை அடைய நெளிகின்றது ஆய பொழுதினில் – வில்லி:41 39/3
விறல் அபிமன் நின்ற களம் – வில்லி:41 52/1
தந்து அபிமன் ஆர் உயிரை – வில்லி:41 55/2
வென்று அமரில் வாள் அபிமன்
நின்ற நிலை கண்டே – வில்லி:41 77/1,2
தூறினான் அபிமன் செம் கை தொடைகளால் எதிர்த்தல் அஞ்சி – வில்லி:41 102/3
அ சாயகம் வடி வாள் கொடு அறுத்தான் அடல் அபிமன் – வில்லி:41 108/4
பொருகை அற அபிமன் பொரு போர் கண்டு புழுங்கா – வில்லி:41 116/4
அன்று என்று மனம் மருளுற்று அபிமன் அடு தலை குன்றை அடுத்து மேலை – வில்லி:41 145/3
இன்று அமரில் வாள் அபிமன் இன் உயிர் இழக்க – வில்லி:41 180/1
பொரு பகை அரசர் பலர் பட அபிமன் பொன்றிய பொழுது செம் தழலின் – வில்லி:45 13/3

மேல்


அபிமன்-தன்னை (1)

நென்னல் நீர் அபிமன்-தன்னை நேர் அற வென்ற போரும் – வில்லி:42 160/1

மேல்


அபிமன்னு (5)

அன்னாளிடத்தில் அபிமன்னு அவதரித்தான் – வில்லி:7 86/4
புக்கு உழல் ஆகும் கொழுவாம் போர் வாள் அபிமன்னு
தொக்கு உழலும் வெம் கோன்மை தொல் வேந்தர்-தம் குலமும் – வில்லி:27 48/2,3
ஒருபால் வீமன் சிலை விசயன் ஒருபால் ஒருபால் அபிமன்னு
ஒருபால் நகுலன் சாதேவன் ஒருபால் ஒருபால் உரகேசன் – வில்லி:32 29/1,2
பொன் அசலம் நிகர் அன்ன புய அபிமன்னு ஒருவனும் இன்னும் நாம் – வில்லி:34 23/3
தொட்டான் பகழி அபிமன்னு தொடுத்தலோடும் – வில்லி:36 25/3

மேல்


அபிமன்னுவும் (3)

வாசி நாலும் விழ தொடுத்தனன் வாளி நால் அபிமன்னுவும்
மாசு இலா விறல் உத்தரன் திறல் மத்திராதிபனுடன் உடன்று – வில்லி:29 39/2,3
ஆய முதிர் சினம் மூள விரைவுடன் மீள வர அபிமன்னுவும்
தூய வரி சிலை வாளி கொடு தன தேர் கொடு அவர் எதிர் துன்னினான் – வில்லி:34 19/3,4
கன்னனும் மடங்கல் அபிமன்னுவும்
உடன்று முனை – வில்லி:41 63/1,2

மேல்


அபிமனது (1)

மலை மறிந்தது ஒத்து அபிமனது உடலமும் மகிதலம்-தனில் தரி அற விழுதலின் – வில்லி:41 130/3

மேல்


அபிமனாம் (1)

அடங்க வந்து அபிமனாம் ஒருவனோடு அமர் செய்தார் – வில்லி:39 25/4

மேல்


அபிமனுக்கு (1)

அருணன் ஆதபத்தை மறைத்து இரவு அழைத்து ஆங்கு அபிமனுக்கு அரும் பழி கொண்டாய் – வில்லி:45 14/4

மேல்


அபிமனுக்கும் (1)

வாள் அபிமனுக்கும் ஒரு தேர் விசயனுக்கும் நம் வரூதினி புறக்கிடுவதே – வில்லி:30 32/2

மேல்


அபிமனும் (7)

அதிரதாதிபர் தானும் வீமனும் விசயனும் திறல் அபிமனும்
சிதைவு இலாத சிகண்டி சாத்தகி திட்டத்துய்மன் விராடர்_கோன் – வில்லி:28 37/1,2
மான அபிமனும் ஞான விகனனை வாளி பல பல ஏவ மேல் – வில்லி:34 20/1
வெற்றி அபிமனும் வில் கையுடன் அவர் விட்ட கணைகள் விலக்கி மார்பு – வில்லி:34 21/3
எய் கணை அபிமனும் இலக்கணகுமரனும் – வில்லி:39 20/3
முரசு எழுது பொன் பதாகை நிருபனும் முதல் அமர் செகுத்த வாகை அபிமனும்
இரு கை மலர் கொட்டி ஆடி எதிர்கொள இரு படையும் உற்ற பூசல் விளையவே – வில்லி:40 48/3,4
முரண் இலக்கணகுமரனும் அபிமனும் முடுகி இப்படி முரண் அமர் புரியவே – வில்லி:41 89/4
அதிசயம் பட பொருதனர் எதிரெதிர் அபிமனும் சயத்திரதனும் அமரிலே – வில்லி:41 125/4

மேல்


அபிமனுவாம் (1)

அபிமனுவாம் செயத்திரதன் கைப்படுவான் செயற்கை வெவ்வேறு – வில்லி:41 131/3

மேல்


அபிமனே (3)

சிந்த வந்து உடற்றினன் சிலை தட கை அபிமனே – வில்லி:40 41/4
அறை பெரும் கதை படைகொடு வலியுற அமர் புரிந்து இளைத்தனன் அடல் அபிமனே – வில்லி:41 128/4
அற்புத படைகள் வல்லாய் அபிமனே அமரர் ஊரும் – வில்லி:41 166/3

மேல்


அபிமனை (8)

பெருமித அபிமனை பெற்ற காளையை – வில்லி:12 140/3
வென்று பொரு முனை நின்ற அபிமனை விஞ்சும் உவகை கொள் நெஞ்சுடன் – வில்லி:34 24/3
அன்று போம் வெம் சிலை ஆண்மை கண்டு அபிமனை
வன் திறல் சல்லியன் வந்து முன் வளையவே – வில்லி:39 27/3,4
உரனுடைய தண்டினால் இ அபிமனை உயிர் கவர்தல் இன்று சால உறுதியே – வில்லி:41 48/4
உனது நினைவு எஞ்சிடாமல் அபிமனை உயிர் கவர்வன் என்று தேற உரைசெய்து – வில்லி:41 49/2
அசைவு இல் வன் திறல் பகை முனை நிருபரை அடைய வென்ற கட்டழகுடை அபிமனை
இசை கொள் சிந்துவுக்கு அரசனும் ஒரு கதை இரு கை கொண்டு எடுத்து இகலுடன் எறியவே – வில்லி:41 123/3,4
மலையும் வெம் சமத்து ஒரு தனி முது புய வலிமை கண்டு பொற்புறு கழல் அபிமனை
அலை நெடும் கடல் தரணிபர் அனைவரும் அமரரும் துதித்தனர் முகடு அதிரவே – வில்லி:41 126/3,4
பொன் ஆர் வெம் கதையாலும் அல்லது அபிமனை அமரில் பொர வல்லார் யார் – வில்லி:41 143/2

மேல்


அபிமனொடும் (1)

அனில குல மைந்தனான பதியொடும் அபிமனொடும் வந்து போரில் முடுகவே – வில்லி:41 41/4

மேல்


அபிமனோடு (2)

அரக்கி தந்தருள் கடோற்கச காளையும் அபிமனோடு இராவானும் – வில்லி:28 5/1
வந்து அபிமனோடு அமரின் – வில்லி:41 74/1

மேல்


அபிமனோடும் (1)

அளிநின்ற மாலை புனை தங்கை அபிமனோடும்
தெளிநின்ற வேல் கை சிவேதன்னொடும் வந்து சேர்ந்தான் – வில்லி:23 17/3,4

மேல்


அபிமா (1)

இறந்தனையோ என் கண்ணே என் உயிரே அபிமா இன்று என் செய்தாயே – வில்லி:41 138/4

மேல்


அபிராம (1)

அன்பினொடு பேர் அறம் வளர்த்தருள் எயிற்றி மிக அஞ்ச அபிராம எயினன் – வில்லி:12 109/3

மேல்


அபோதம் (1)

நின் அபோதம் அன்றி வேறு நிருபர்-தாம் நினைப்பரோ – வில்லி:11 182/2

மேல்


அம் (209)

காக்குமாறு செம் கண் நிறை கருணை அம் கடலாம் – வில்லி:1 1/2
அம் கண் மா நிலத்து அரசர் பல் கோடி அ அரசர் – வில்லி:1 7/3
ஆயு என்று ஒரு செம்மலை அம் மகன் அளித்தான் – வில்லி:1 19/2
தானும் அம் மகனும் தரியலர் வணங்க தங்கு நல் நாளில் அங்கு ஒரு நாள் – வில்லி:1 96/1
அம் புவி அரசன் மாமனும் அரசன் அடிபணிந்து அவயவத்து அழகால் – வில்லி:1 109/1
அம் கையால் மலைந்து ஆர் உயிர் கொள்ளவே – வில்லி:1 120/4
மன்றல் வேண்டினள் மன்றல் அம் கோதையாள் – வில்லி:1 135/4
ஆள அம் புவி அவன் என நினைந்து இனி அளிக்க என்று அருள்செய்தாள் – வில்லி:2 13/4
அம் சர திரை கரங்களால் எடுத்து எடுத்து அசையவே தாலாட்டி – வில்லி:2 39/3
கண் உற்ற கானில் விளையாடல் கருதி அம் பொன் – வில்லி:2 45/3
பொன் அம் கழலான் எதிர் அ இடை போகம் வேட்டு – வில்லி:2 48/1
அம் சில் வார் குழலி ஆக என்று ஆங்கு ஒரு கடத்தில் வைத்தான் – வில்லி:2 71/4
செம் தழல் ஆக்கி அம் தண் சினை-தொறும் காட்டும் சீரால் – வில்லி:2 92/2
பானல் அம் கண்ணாளோடும் பாண்டுவும் பரிவு கூர்ந்தான் – வில்லி:2 94/4
காவி அம் கண்ணி கேள்வன் கமழ் வரை மார்பின் அன்போடு – வில்லி:2 97/3
தன்னை அம் மகீபதி தனயன் ஆதரித்து – வில்லி:3 10/2
ஆதவ பண மணி அரவின் அம் சிறார் – வில்லி:3 12/4
பாழி அம் புய கிரி பாண்டவன்-தனை – வில்லி:3 24/1
மேதகு படைக்கலம் யாவும் வீறொடு அம்
மா தவன்-வயின் பயில் வரதன் வன் திறல் – வில்லி:3 28/2,3
அம் சொல் முனி-தானும் இவன் மேல் எவரினும் பெருக அன்புடையன் ஆகி அகலான் – வில்லி:3 48/3
அம் கண் வான மீனம் என்ன அவை இருந்த அரசர் முன் – வில்லி:3 60/2
ஆளி மொய்ம்பர் அம் முனை-கண் ஆனபோது அனீகினி – வில்லி:3 75/1
பூ_மகற்கும் மிக்க மா முனிக்கு வாய்மை பொய்த்த அம்
மா மகற்கும் விசயனுக்கும் மன்னு போர் வயங்கவே – வில்லி:3 77/3,4
அம் கண் சயந்தன் அவதரித்த அமராவதி போல் ஆர்வம் எழ – வில்லி:3 88/3
அம் தண் மதிக்குடை முடியொடு அளித்தான் – வில்லி:3 95/4
அம் மதியே மதி ஆகுவது என்றார் – வில்லி:3 105/4
பொங்கு நுண் இழை துகிலும் அம் தாமமும் பூவும் – வில்லி:3 119/2
சோதி அம் புதல்வனும் தொழுது சொல்லுவான் – வில்லி:4 29/4
அம் கண் மா ஞாலம் எங்கும் அரக்கு மாளிகையின் வீந்தார் – வில்லி:5 1/2
மன்றல் அம் தென்றல் வீசி வழி விடாய் தணித்தது அன்றே – வில்லி:5 11/4
அண்ணல் அம் குமரர் ஆம் என்று அயிர்ப்புறும் அரசர் யாரும் – வில்லி:5 63/2
பொன் அம் கமல வனம் ஆன புதுமை நோக்கி – வில்லி:5 82/3
அங்கி புறத்து திரு காப்பு அணி அம் கை ஏந்தி – வில்லி:5 95/3
அம் கண் மா ஞாலம் முழுவதும் கொடுத்தற்கு ஆயர்-தம் பதியின் அங்குரித்த – வில்லி:6 7/1
கரை எலாம் புன்னை கானமும் கண்டல் அடவியும் கைதை அம் காடும் – வில்லி:6 18/3
காவி அம் கண்ணினாளை கண்ணுறல் கடன்-அது அன்றே – வில்லி:6 44/4
அம் மென் கொடி அனையாளும் இராவானை அளித்தாள் – வில்லி:7 9/4
மன்றல் அம் தொடை விசயனை மறந்தது என் என்றான் – வில்லி:7 65/4
வெம் காமன் இரதியுடன் புரிந்து தன தென்றல் அம் தேர் மேல் கொண்டானே – வில்லி:8 3/4
தாற்றால் அம் மரகத செம் துகிரால் அ பொழில் போன்ற தடங்கள் எல்லாம் – வில்லி:8 7/4
தாழி நறும் குவளை அம் தார் தருமன் மகன் அருள் புனலும் தரங்க வேலை – வில்லி:8 18/1
மன்றல் அம் துழாய் மாயவன் அருளினால் வடி கணை மாளாமல் – வில்லி:9 7/3
முப்புரங்களை முக்கணன் முனிந்த நாள் மூவர் அம் முழு தீயில் – வில்லி:9 24/1
தொக்க அடல் உருமோடு எழும் எழு கொண்டல் சோனை அம் சுருவையால் முகந்து – வில்லி:9 35/2
அம் புவி மன்னரும் முனிவர் அனைவரும் சூழ்தர இருந்த அமயம்-தன்னில் – வில்லி:10 9/2
தந்திடும் எனலும் புகுந்து நீடு அம் பொன் தவிசு இருந்து ஆசியும் சாற்ற – வில்லி:10 18/2
தோற்று இசைக்கும் வசை கொண்டு மற்று அவர்கள் சொரிதரும் திறைகள் வாரி அம்
மேல் திசைக்கும் ஒரு மேரு உண்டு என உயர்த்தினான் நிகர் இல் வீரனே – வில்லி:10 52/3,4
வஞ்சி அம் தொடையல் மன்னன் முன்பு வர வந்த மா முனியை மன்னன் நீ – வில்லி:10 57/2
பாளை அம் பனைகள் பற்பராகம் முதலான பல் மணி பரப்பினான் – வில்லி:10 65/2
அம் கண் மிளிர அரும் புருவ வில் முரிய – வில்லி:10 82/3
பெரும் தகை நாபி அம் பெருமன் வாழ்வு போன்று – வில்லி:10 92/3
கானல் அம் கடல் சூழ் வையம் காவலன் காவல் என்றான் – வில்லி:10 102/3
தென்றல் அம் சோலை சூழும் சேதி நாடு உடைய கோவே – வில்லி:10 126/4
அலங்கல் அம் துளவ மௌலியான் அது கேட்டு அந்தணன்-தனை எதிர்கொண்டு – வில்லி:10 143/3
மன்றல் அம் துளப மாலையாய் என்ன மலர்_மகள் மகிழ்நனும் அவரை – வில்லி:10 144/3
கரு முகில் அனைய மேனி அம் கருணை கண்ணனும் கிளையுடன் துவரை – வில்லி:10 151/3
அம் கையில் அருண ரத்நத்து அணிகொள் உத்தரமும் ஏற்றி – வில்லி:11 44/3
அம் தண் அம்புலி கண்ட பைம் கடல் என அவனும் மெய் குளிர்ந்திட்டான் – வில்லி:11 56/4
அம் கண் மாநிலத்து அரசர்-தம் மகளிர் பேர் அரும் பிடி மிசை போத – வில்லி:11 88/1
கொச்சை அம் கடைசியர் குழுமி வாழ்த்தவே – வில்லி:11 92/3
ஏனல் அம் புனக்கிரி இடமும் நெய்தல் அம் – வில்லி:11 105/2
ஏனல் அம் புனக்கிரி இடமும் நெய்தல் அம்
கானலும் இ வகை கடந்து காவலன் – வில்லி:11 105/2,3
அம் தண் வல்லியும் ஐவர் மைந்தரும் – வில்லி:11 134/2
பாந்தள் அம் கொடி பார் மகீபனை – வில்லி:11 151/3
ஆம்போது ஆகும் அது அன்றி ஆய பொருள்கள் அம் முறையே – வில்லி:11 229/3
அம் கண் அகல் வானோரும் ஆனகமும் வலம்புரியும் அதிர தங்கள் – வில்லி:11 249/3
சுரர் தினம் ஈர்_ஆறு அம் கண் துன்னுதிர் மன்னும் நாட்டில் – வில்லி:11 275/2
மன்றல் அம் தெரிவையோடும் மற்றுளோர் தங்களோடும் – வில்லி:11 281/2
கற்றை அம் சடையவன் கயிலை அம் கிரி – வில்லி:12 49/3
கற்றை அம் சடையவன் கயிலை அம் கிரி – வில்லி:12 49/3
காதல் அம் புதல்வன் அரும் தவம் புரிதல் கண்டு பாவிப்பன போல – வில்லி:12 56/2
கயிலை அம் கிரியின் சாரலோ எம் ஊர் கடவுள் ஆலயம் என களிப்பார் – வில்லி:12 61/4
குறைந்த சந்திர கிரணமும் பீலியும் கொன்றை அம் திரு தாரும் – வில்லி:12 85/1
சோதியே கொன்றை அம் தொங்கல் மௌலியாய் – வில்லி:12 118/2
மன்றல் அம் கொன்றை அம் மாலை மௌலியான் – வில்லி:12 122/2
மன்றல் அம் கொன்றை அம் மாலை மௌலியான் – வில்லி:12 122/2
கற்றை அம் சடையவன் கயிலை ஏகினான் – வில்லி:12 130/4
தேவரும் தொழு கழல் தேவன் உந்தி அம்
பூ இருந்தது என பொலிந்து தோன்றுமால் – வில்லி:12 137/3,4
மன்றல் அம் துளப மாயோன் மைத்துனன் எனக்கு மைந்தன் – வில்லி:13 7/2
கொன்றை அம் சடையானோடும் அமர் புரி குரிசில்-தன்னை – வில்லி:13 7/3
கங்கை அம் பழன நாடன் கடி மதில் வாயில் செல்ல – வில்லி:13 24/2
தும்பை அம் சடையான் வெற்பை துளக்கிய சூரன் மாள – வில்லி:13 27/3
அம் கண் மா முரசும் உக அந்தத்தில் – வில்லி:13 53/3
ஆய அம் முறைமை தப்பா அறம் பொருள் இன்பம் முற்றும் – வில்லி:13 85/3
அம் பொன் கொடி சேர் நகர் அந்தரத்து ஒன்று காணா – வில்லி:13 105/2
பொன் அம் கொடி போல் எழில் கூர் நுண் இடை புலோமை – வில்லி:13 106/3
அம் மாதர் தந்தை தனை நோக்கி அனந்த காலம் – வில்லி:13 107/1
வரு முப்பொழுதும் மறை அந்தணர் அம் கை வாரி – வில்லி:13 110/1
ஐந்தொடு ஆயிரரும் வேறோர் அம் பொன் மாளிகையும் ஈந்தான் – வில்லி:13 159/4
விறல் விசயன்-தனை பிரிந்த வருத்தம் மேன்மேல் விஞ்ச ஒரு தஞ்சம் அற வெம்பி அம் பொன் – வில்லி:14 3/1
மை முகில் வாகனன் கனக முடி மேல் அம் பொன் வனச மலர் ஒன்று தழல் மயில் முன் வீழ – வில்லி:14 11/3
அம் பொன் மால் வரை இருந்து என இருந்தனன் அனுமான் – வில்லி:14 23/4
அந்தமும் ஆதியும் அற்றவருக்கு அம்
செந்தமிழ் செய்து திரட்டினரை போல் – வில்லி:14 57/1,2
மற்று அவன் அ உரை கூற மகிழ்வொடு அம் தண் – வில்லி:14 124/1
சென்று அம் தண் மலர் வாவி படிவுற்று வாச திரு தார் புனைந்து – வில்லி:14 137/2
தோள் இரண்டினும் நாள்-தொறும் இரண்டு அம் தண் சுரும்பினை விரும்பினன் சுமந்து – வில்லி:15 5/1
அடாது செய் சடாசுரனது ஆவியையும் அம் பொன் – வில்லி:15 22/1
ஆங்கு அவண் எழுந்த பூதம் அம் முனி-தன்னை நோக்கி – வில்லி:16 34/2
மன்றல் அம் தொடை முடி மைந்தனுக்கு அமர் – வில்லி:16 64/2
கிம்புரி நெடும் கோட்டு அம் பொன் கிரி வல்லோன் கேட்ட பின்னர் – வில்லி:18 13/2
அம் புவி-தனில் பெண் பிறந்தவர் எவர்க்கும் ஆடவர் இலாமையின் அல்லால் – வில்லி:18 21/3
கல் கெழு குறும்பும் சாரல் அம் கிரியும் கடி கமழ் முல்லை அம் புறவும் – வில்லி:19 6/1
கல் கெழு குறும்பும் சாரல் அம் கிரியும் கடி கமழ் முல்லை அம் புறவும் – வில்லி:19 6/1
ஆதரத்து எனது ஆர் உயிர் போகினும் அமையும் என்று அவள் அம் புய சீறடி – வில்லி:21 7/2
காவி அம் கண்ணவளை தனது கண் காணினும் தணியும் கடும் காதலும் – வில்லி:21 12/3
மன்றல் அம் தொடையலும் வழங்கி மெய் வெரீஇ – வில்லி:21 22/3
உரிய அம் புவி உதிட்டிரன்-தனை அவண் உற்றவர் பலர் காண – வில்லி:24 3/1
முந்த அம் தண் மா முரச கேதன திருமுகம் வர விடுக என்று – வில்லி:24 6/3
தூம வெம் கனல் தோன்றிய தோகை அம் தொடையல் சூட்டிய நாளில் – வில்லி:24 18/1
மன்றல் அம் தொடையல் மார்பா வரவு எமக்கு உரைசெயாது என் – வில்லி:25 10/3
செரு மலி ஆழி அம் கை செழும் சுடர் நின்று என் தேரில் – வில்லி:25 14/1
மன்றல் அம் துளவோனும் நல் அறன் மைந்தனும் திறல் அனுசரும் – வில்லி:26 4/3
ஏனல் அம் தண் கிரி பெரும் தேன் இறைக்கும் எழில் குருநாடன் இயம்புவானே – வில்லி:27 2/4
அம் சொல் முனி புரோகிதனுக்கு அவன் இசைத்த கருமமும் நீ அறிதி அன்றே – வில்லி:27 3/2
அம் புவியில் முன் பிறந்தோர் அரசு நெறி முறை உரைத்தால் அது கேளாமல் – வில்லி:27 19/3
அம் கண் மா நகர் அனைத்தும் மும்முரசு அதிர் ஓசை – வில்லி:27 65/3
கங்கை மா நதி கால் வழி கருணை அம் கடலே – வில்லி:27 89/3
மிதவை அம் பேழை-தன்னில் பொதிந்து நீ விட அப்போது அ – வில்லி:27 150/3
அம் புவி முழுதும் நீயே ஆளலாம் வருக என்றால் – வில்லி:27 154/3
மன்றல் அம் தெரியல் வெய்யோன் மதலை என் மைந்தன் என்பது – வில்லி:27 156/1
தூதுவர் ஆழி அம் கை தோன்றலே துளப மாலே – வில்லி:27 184/2
கொண்டல் முழக்கு என அம் புவியை கடல் கொண்டு எழுதற்கு எதிரும் – வில்லி:27 199/1
அண்ட முகட்டுற நின்று சிரித்தனன் அம் கண் நெருப்பு எழவே – வில்லி:27 199/4
அன்று தனித்தனி நின்று மலைத்தருள் அம் கைகள் பற்பலவே – வில்லி:27 200/4
ஆயிரமாயிரம் அம் கை புறப்பட அண்டரும் மா தவரும் – வில்லி:27 205/3
தண் அம் துளப முடியோனும் தனித்து அங்கு இருந்து தன் மனத்தில் – வில்லி:27 227/1
பார்த்தன் வெம் சமரில் நின்னுடன் மலைந்தால் பகை பெரும் பாந்தள் அம் பகழி – வில்லி:27 255/1
அண்ணல் அம் துரகத்தாமா ஆதியாம் குமரராலும் – வில்லி:28 20/1
அம் கண் மா முடி அரசர் மற்று உள அவயவாதிகள் ஆகவே – வில்லி:28 51/3
மாயவன் அவனை நோக்கி வாகை அம் தாமம் சூட – வில்லி:29 13/2
தனி வனம் திரிந்து மீண்டோர் தானை அம் கானில் புக்கார் – வில்லி:29 16/2
பொன் அம் குன்றே இவன் சிலையும் இவனே காணும் புராரி என – வில்லி:31 11/2
நென்னல் அம் கையில் கொண்டது என்னையே நேமியாக அ நீல மேனியான் – வில்லி:31 30/1
பாழி அம் புய கிரி பவனன் மைந்தனை – வில்லி:32 4/3
அம் பொன் கர பங்கயம் அள்ளுதலின் – வில்லி:32 11/3
அம் தார் முடிமன்னர் அநேகருடன் – வில்லி:32 21/2
தரு மாலை மணம் நாறு தாளானை வண்டு ஏறு தண் அம் துழாய் – வில்லி:33 1/3
எல்லை அம் புவியின் மேல் எற்றினான் வீமனே – வில்லி:34 10/4
நெல்லி அம் கனி இனி நேரலார் உயிர் என – வில்லி:34 11/2
பல்லியங்களும் எழ பாந்தள் அம் பொன் கொடி – வில்லி:34 11/3
அல்லி அம் தெரியலான் அங்கு வந்து அணுகினான் – வில்லி:34 11/4
தும்பை அம் தார் முடி சூழ் படை மன்னரும் – வில்லி:34 12/3
பூத்த நாபி அம் தாமரை பூவில் வந்து பல் பூதமும் – வில்லி:36 1/1
தொலைவு இல் அம் கழல் துணைவரே துணைவர் ஆக வெம் சூறை போல் – வில்லி:36 4/1
கொலை வில் அம் கையன் பிறை முக கூர வாளியன் தேரினன் – வில்லி:36 4/2
தோய் இருள் பிழம்போடு உற்ற சோனை அம் புயலின் தோன்றி – வில்லி:36 17/3
முன் உந்தை_தந்தை உரைசெய்த மேன்மை அறியாய்-கொல் அம் பொன் முடியாய் – வில்லி:37 4/2
அம் பற்ப ராக பதி என்ன நிற்க அமர் ஆடல் உற்ற பொழுதே – வில்லி:37 13/4
வேனில் அம்பு முன்பு துதையாது இலங்கும் அம் பொன் வரை மேனி எங்கணும் புதையவே – வில்லி:38 33/4
வீடுமன் கிடந்த கிடை தேவர் கண்டு உவந்தனர்கள் மேல் விழுந்தது அம் பொன் மலரே – வில்லி:38 36/4
தொடையுடை வாளி மாரி சோனை அம் புயலின் பெய்தார் – வில்லி:39 7/4
அம் கையின் மீது ஒளிர் சங்கமும் நேமியும் அஞ்சன மேனியுமே – வில்லி:41 1/4
மல்லல் அம் புய அபிமன் வெம் சர மழை அனைத்தையும் மால் என – வில்லி:41 25/1
கனக தரு மன்றல் மாலை என ஒளிர் கடி இதழி அம் தண் மாலை பரமனை – வில்லி:41 49/3
நறை இதழி அம் தொடையே – வில்லி:41 52/4
ஆசு அறு வரி வில் காளை அம் கையும் அருகும் நீங்கா – வில்லி:41 154/3
அம் கை ஆர்த்து அனைத்துளோரும் அரற்று பேர் அரவம் கேட்டு – வில்லி:41 155/1
கங்கை அம் பழன நாடன் கண்ணனை வணங்கி நோக்கி – வில்லி:41 155/2
கயிலை அம் பொருப்பனை கண்டு மீளவும் – வில்லி:41 190/2
யோகி அம் கையின் அணைத்து உயக்கம் மாற்றியே – வில்லி:41 191/4
மன்றல் அம் துழாய் முடி மாயன் மேல் மனம் – வில்லி:41 196/3
ஆலம் முற்றிய களத்து ஐயன் வெள்ளி அம்
கோலம் முற்றிய மலை குறுகினான் அரோ – வில்லி:41 199/3,4
நிறை மதி நிகர் என நிறத்த வெள்ளி அம்
பொறை மலை திசை-தொறும் பொழியும் வாள் நிலா – வில்லி:41 204/1,2
கடைந்து அமுது அளித்த கருணை அம் கடலே கடும் பரி சந்தனம் கடவ – வில்லி:42 3/2
சோனை அம் புயலின் கணை தொடும் பதாதி துரகதம் துரகத தடம் தேர் – வில்லி:42 4/1
தானை அம் கடலை மிடல் உற வகுத்து தான் முதல் பேர் அணியாக – வில்லி:42 4/3
நெரிதரும்படி தொடுத்து வெம் கொடி பரி நேமி அம் தேர் கோடி – வில்லி:42 45/3
மன்றல் அம் பெரும் பொய்கை நீர் பருகி அ பொய்கையின் வளம் நோக்கி – வில்லி:42 68/2
தென்றல் அம் தடம் சோலையில் கரை-தொறும் சேர்ந்து தம் விடாய் தீர்வார் – வில்லி:42 68/4
வெய்தின் நேமி அம் தேரொடு கொடிகளும் வில்லும் வாசியும் வீழ – வில்லி:42 74/3
நாகர் பொன் தருவை அம் புவியில் அன்று தரு நாதன் வச்சிர வலம்புரி முழங்கு குரல் – வில்லி:42 88/1
வீமன் இப்படி சொல்லவும் வேரி அம்
தாமம் உற்ற தட வரை தோளினான் – வில்லி:42 146/1,2
செம் கலங்கல் அம் சேற்றிடை மூழ்கிய – வில்லி:42 154/3
கண்டான் வீழ்ந்தான் அம் முனி பாதம் கமழ் சென்னி – வில்லி:43 31/1
குலவிய மத்தகம் ஒத்த கழுத்தில் உயர்ந்தது அம் பொன் குவடு என்ன – வில்லி:44 8/4
தரத்தது வெண்ணெய் நிறத்த நகத்தது தண் அம் துளவன் நிலை ஒத்த – வில்லி:44 9/2
வெம் புகர் வாளில் அழிந்தன மால் வரை விதம் அன அம் புயமே – வில்லி:44 56/4
புள் கோ எழுதிய சீர் பெறு பொன் அம் கொடி வலவன் – வில்லி:44 65/2
அண்ணல் அம் தட கைக்கு எதிர் இலா வண்மை ஆண்தகை அரசுடன் அடைந்தான் – வில்லி:45 3/4
மன்றல் அம் துளப மாலை மாதவனை வழிபடுமவர்க்கு வான் துணையை – வில்லி:45 6/2
சித்தினது உருவாய் அகண்டமும் தான் ஆம் செய்ய கண் கருணை அம் திருமால் – வில்லி:45 7/4
அம் கண் மா நிலமும் தந்தனை என பேர் அறத்தின் மா மகன் இவை உரைப்பான் – வில்லி:45 8/4
அண்ணல் அம் திட்டத்துய்மனும் தெவ்வர் அஞ்சிடும்படி அணி வகுத்தான் – வில்லி:45 16/4
அம் சோற்று மடல் கைதை கமழும் கானல் அகல் குருநாட்டு அரி ஏறே ஆனின் தீம் பால் – வில்லி:45 20/2
மன்றல் அம் சுரும்பு மாறா வலம்புரி மாலையானே – வில்லி:45 45/4
கன்னன் நின்ற அம் முனையில் நெஞ்சினும் கடுகு தங்கள் தேர் கடவினார்களே – வில்லி:45 53/4
மைந்தர் போர் விதம் கண்டுகண்டு தார் மருவும் அம் புயத்து இருவரும் களித்து – வில்லி:45 59/1
அன்று வரு குட காவிரிநாடனும் அம் பொன் வரி கழல் மாகதர் கோவுமே – வில்லி:45 65/4
அண்டர் குல பதியாம் விடை வாகனன் அம் பொன் முடி மலர் நாறிடு தாளினன் – வில்லி:45 68/1
பொன் அம் பொருப்பு ஓர் இரண்டு என்ன வெம் பூசல் செய்தார் – வில்லி:45 76/3
மற்பூசல் செய்ய ஒளி செய்யும் அம் மன்னர் தம்மில் – வில்லி:45 78/2
சூழ் அம் பொன் மாலை துணை தோள்களின் எட்டும் மார்பின் – வில்லி:45 80/3
பிறை முக கணையால் அம் தண் பிறை குல வழுதி எய்ய – வில்லி:45 117/2
திகிரி அம் தடம் கிரி பக்கு நெக்கது செவிடு கொண்டு அயர்ந்தன திக்கய குலம் – வில்லி:45 149/3
மதுகை அம் தடம் புய வெற்பு அற பல வரையுடன் பொருந்திய நல் கழுத்து அற – வில்லி:45 154/3
அண்டர் பெருமானுக்கு அம் பொன் கவசமுடன் – வில்லி:45 171/1
பாந்தள் அம் கொடி பார்த்திவன் நின்றுழி சென்றனன் பரித்தாமன் – வில்லி:45 178/4
துளை இலா மணி முத்தும் அம் தண் புனல் துறை இலா வளநாடும் – வில்லி:45 180/3
கிளைஞர் யாவரும் நேமி அம் கிரி என சூழ – வில்லி:45 191/2
சொல் வளைத்திலர் தொடுத்தனர் தும்பை அம் தொடையார் – வில்லி:45 193/4
கூர் ஆர் முனை வாளி கொள் இ சிலையை குறை என் எதிர் கூறினர் அம் புவி மேல் – வில்லி:45 206/1
மல்லல் அம் தொடையல் நிருபனை முனிவன் மகிழ்ந்து நீ வேண்டிய வரங்கள் – வில்லி:45 242/1
ஆய போதினில் குருபதி பதாகினிக்கு அதிபதி ஆய பூபதி அம்
மாயவன் புகல் மொழிப்படி தருமன் மா மதலை மேல் விரைவுடன் வந்தான் – வில்லி:46 21/1,2
சித்திர கதிர் மணி முடி பீடிகை திண் திறல் திகிரி அம் தேர்-நின்று – வில்லி:46 31/3
மட்டு அவிழும் தும்பை அம் தார் தருமன் மைந்தன் வாகு வலியுடன் எறிய மத்திரேசன் – வில்லி:46 73/3
உயர் மறை ஒன்று உளது அம் மறை ஒரு முனி உரைசெய்தான் – வில்லி:46 101/4
வீறு கொண்ட கதாயுதம் வீசினன் வீரன் அம் புவி மீது உற வீழவே – வில்லி:46 185/4
காதல் அம் புதல்வர் கண் துயில் புரிவோர் கனவு கண்டனர் என கண்டார் – வில்லி:46 216/4
பொன்னி நல் நதியும் நேரி அம் பொருப்பும் புகார் எனும் நகரியும் படைத்த – வில்லி:46 219/1

மேல்


அம்பகம் (2)

அனைய காலையில் அம்பிகை மலர்ந்திலள் அம்பகம் ஒருக்காலும் – வில்லி:2 11/4
அம்பகம் மலர்ந்து தம் அடவி எய்தினார் – வில்லி:16 68/4

மேல்


அம்பகம்-தனிலும் (1)

அத்திரி பெயர் அந்தணன் அம்பகம்-தனிலும்
சித்திர கனல் முகத்தினும் பிறந்து ஒளி சிறந்தோன் – வில்லி:1 11/3,4

மேல்


அம்பர (1)

போர் அம்பர உலகு ஆள்பவர் புகழ் பூரிசவா வந்து – வில்லி:33 13/3

மேல்


அம்பரத்தவர் (3)

அம்பரத்தவர் கற்பக கா நிகர் அந்த அந்தப்புரத்து அகன் காவினில் – வில்லி:21 2/2
அம்பரத்தவர் உடன்று சீறினும் ஒர் அம்பிலே அழிவர் திண்ணம் யான் – வில்லி:27 135/1
அம்பரத்தவர் கண்டு நின்றவர் அதிசயித்திட வானின் மேல் – வில்லி:29 48/1

மேல்


அம்பரத்திடை (1)

கோடி அம்பரத்திடை எழுந்து உனை கொண்டு போவல் ஓர் குன்றில் என்னவே – வில்லி:4 6/4

மேல்


அம்பரத்து (1)

அம்பரத்து அளவும் முந்நீர் அம்பரம் எழுந்தது என்ன – வில்லி:28 21/3

மேல்


அம்பரம் (3)

அம்பரத்து அளவும் முந்நீர் அம்பரம் எழுந்தது என்ன – வில்லி:28 21/3
அம்பரம் உற்றது அனைவரும் உற்றார் – வில்லி:42 93/4
செ அம்பரம் ஒத்த களத்திடை அ செய்யோன் மகன் வன்பொடு சீறி விடும் – வில்லி:45 215/3

மேல்


அம்பரமூடு (1)

பவ்வம் புனல் வற்ற முகந்து வலம் பட அம்பரமூடு உருவ பரவா – வில்லி:45 215/1

மேல்


அம்பல (1)

பொன் அம்பல நாதன் கழல் பொற்போடு பணிந்தான் – வில்லி:7 18/4

மேல்


அம்பால் (17)

பொரும் படை மதனன் அம்பால் பொன்றினன் போல மன்றல் – வில்லி:2 98/3
பேறு அற அன்று ஒரு முனிவன் வார்த்தை கேட்டு பிளந்தனை பல் வேடுவரை பிறை வாய் அம்பால் – வில்லி:12 97/4
கையில் நாவுடன் வாய் சென்று கலந்திடும் கணத்தின் அம்பால்
எய்திடுக என்று வீரற்கு உறுதியும் இசைத்தது அன்றே – வில்லி:13 93/3,4
சரம் பட்ட தனுசர் அங்கம் சங்கரன் செம் கை அம்பால்
புரம் பட்ட பரிசு பட்டு பொடிந்தன பொடியாய் மன்னோ – வில்லி:13 96/3,4
இரு புடையினும் போர் வேந்தர் எலிகள் போல் ஏங்கி அம்பால்
பொரு படை உருண்டு போக பொரு இல் வெம் பூசல் செய்தான் – வில்லி:36 18/3,4
உரத்தின் அம்பால் முடியை உயரும்வண்ணம் உயர்த்தான் – வில்லி:38 43/4
வில் முன்பு உடையோன் ஒரு வில்லின் விசித்த அம்பால்
பின் முன்பு பட்ட பல கோடி பிறங்கு சேனை – வில்லி:41 83/3,4
எய்து வெம் கணை யாவையும் விலக்கி மேல் இரண்டு நால் எட்டு அம்பால்
வெய்தின் நேமி அம் தேரொடு கொடிகளும் வில்லும் வாசியும் வீழ – வில்லி:42 74/2,3
சென்றே அதிர பரித்தாமனை செம் கை அம்பால்
வென்றே இமைப்பின் வெறும் காலினின் மீள விட்டான் – வில்லி:45 71/3,4
இதையம் பழுது இல் இவன் சேனை அவன் கை அம்பால்
உதையுண்டு வீழ்ந்தார் உரைத்தாலும் உரைக்கல் ஆற்றா – வில்லி:45 77/3,4
நூறோடு நூறு தொடுத்து ஏவும் நுதி கொள் அம்பால்
கூறு ஓர் இரண்டு பட யாரையும் கொன்ற போழ்தின் – வில்லி:45 82/2,3
கைத்தல வண்மை வேந்தன் கார்முகம் பொழிந்த அம்பால்
எத்தனை நிருபர் மாய்ந்தார் எண்ணுதற்கு யாவர் வல்லார் – வில்லி:45 100/1,2
அந்தணன் ஏவை எல்லாம் அவனிபன் அவ்வவ் அம்பால்
முந்துற விலக்கி தங்கள் மூ வகை தமிழும் போல – வில்லி:45 110/1,2
அம்பு அடைய அம்பால் அறுத்துஅறுத்து வீழ்த்தினனே – வில்லி:45 170/4
அன்னவன் இதயத்து அம்பின்-வாய் அம்பால் அளித்தலும் அங்கையால் ஏற்றான் – வில்லி:45 241/3
இகல் விசயன் உறுதி உற அஞ்சரீகம் எனும் அம்பால் அவன் இதயம் இலக்கமாக – வில்லி:45 252/2
நாடு அறிய புகுந்து எமக்கு நாயகமாம் கன்னனையும் நரன் கை அம்பால்
ஈடு அழிய பொருவித்தாய் இமையோர்கள் வல்ல விரகு யார் வல்லாரே – வில்லி:45 268/3,4

மேல்


அம்பாலிகை (1)

தூள வண் சடை தோன்றல் அம்பாலிகை சுதன் ஒருவனை நல்க – வில்லி:2 13/2

மேல்


அம்பாலிகைக்கும் (1)

அம்பிகைக்கும் அம்பாலிகைக்கும் பதி – வில்லி:1 134/1

மேல்


அம்பி (3)

அம்பி மேல் விழ விழும் அம்பி போன்றவே – வில்லி:30 15/4
அம்பி மேல் விழ விழும் அம்பி போன்றவே – வில்லி:30 15/4
அம்பி இழந்த பெரும் கடல்வாணரின் அலமந்தான் – வில்லி:46 99/4

மேல்


அம்பிகாபதி-பால் (1)

அன்று போல் அலன் அருச்சுனன் அம்பிகாபதி-பால்
துன்று போர் புரி தவத்தினால் சுடு கணை பல பெற்று – வில்லி:22 49/1,2

மேல்


அம்பிகேயன் (1)

அம்பிகேயன் அமைச்சரொடு எண்ணினான் – வில்லி:5 107/4

மேல்


அம்பிகை (6)

விளை அரும் தவ விபினம் உற்று அம்பிகை விதியால் – வில்லி:1 13/3
அனைய காலையில் அம்பிகை மலர்ந்திலள் அம்பகம் ஒருக்காலும் – வில்லி:2 11/4
அம்பிகை கொடி தோழியை விடுத்தனள் அவள் புரி தவம்-தன்னால் – வில்லி:2 19/1
ஆன திக்கு இரு நாலும் வந்து அடி தொழ அம்பிகை மகன்-தன்னை – வில்லி:2 21/1
ஆலம் உண்டு அமுதம் பொழிதரு நெடும் கண் அம்பிகை அருள் மொழி கேட்டு – வில்லி:12 75/1
கங்கை_மகன் கதிரோன் மகன் அம்பிகை காதல் மகன் தனயர் – வில்லி:27 208/1

மேல்


அம்பிகைக்கும் (1)

அம்பிகைக்கும் அம்பாலிகைக்கும் பதி – வில்லி:1 134/1

மேல்


அம்பிகையிடத்து (1)

நாண் நலம் திகழ் அம்பிகையிடத்து இவன் நண்ணலும் அவள் அஞ்சி – வில்லி:2 17/3

மேல்


அம்பில் (3)

பட்டன ஒழிந்த பல படையும் இவன் அம்பில்
கெட்ட நிலை கண்டு உரககேதனன் உரைப்ப – வில்லி:29 55/1,2
அம்பில் அழிந்து தம் ஆர் உயிர் உய்ந்தார் – வில்லி:42 93/2
குதை அம்பில் வீழ்ந்தார் இனையோர் என கூறல் தேற்றார் – வில்லி:45 77/2

மேல்


அம்பிலே (2)

அம்பரத்தவர் உடன்று சீறினும் ஒர் அம்பிலே அழிவர் திண்ணம் யான் – வில்லி:27 135/1
ஒருவனே இவன் இவன் எடுத்ததும் ஒரு சராசனம் அம்பிலே
வெருவி ஓடினர் தங்கள் ஓர் இரு வில்லும் அற்று வெறும் கையே – வில்லி:41 28/3,4

மேல்


அம்பின் (9)

அந்த வல் அசுரனை அம்பின் வீழ்த்தினேன் – வில்லி:12 126/4
சென்றார் கண்ட சிந்துரம் யாவும் தீ அம்பின்
கொன்றார் மற்று அ கொற்றவர் யாரும் கொலையுண்டார் – வில்லி:32 36/2,3
ஓர் அம்பின் உளைந்து ஏழ் உலகு உடையான் அலமரவே – வில்லி:33 13/1
கோடும் சிலை அம்பின் தலை அரியுண்டன குறை நின்று – வில்லி:33 19/3
ஆகம் எங்கும் தங்கும் அம்பின் அணை மேல் வீழ்வான் – வில்லி:38 38/1
வென்றனையே சுயோதனன்-தன் மகவுடனே மகவு அனைத்தும் விடம் கால் அம்பின்
கொன்றனையே நின் ஆண்மை மீண்டு உரைக்க கூசினையோ குமரர் ஏறே – வில்லி:41 140/3,4
தனஞ்சயன் கை அம்பின் நொந்து தபனன் மைந்தன் மோகியா – வில்லி:42 28/1
முன் பூசல் அம்பின் பிளந்து அண்ட முகடு விள்ள – வில்லி:45 78/3
அம்பின் மறைத்தான் அடல் ஏறு அரி அனையான் – வில்லி:45 175/4

மேல்


அம்பின்-வாய் (1)

அன்னவன் இதயத்து அம்பின்-வாய் அம்பால் அளித்தலும் அங்கையால் ஏற்றான் – வில்லி:45 241/3

மேல்


அம்பினவே (1)

பழுது அற வீழ் படை மன்னவர் பேர் உடல் பற்பல அம்பினவே
பொழி குருதி புனல் மூழ்கினர் மேனி புலாலின வம்பினவே – வில்லி:44 52/1,2

மேல்


அம்பினால் (9)

அ கணம்-தன்னில் அந்தரத்து எழலும் வீழ்த்தினான் அம்பினால் துணித்து – வில்லி:9 39/3
இளையன் ஆதலின் என் இளையோன் மனத்து எண்ணம் இன்றி இகல் மதன் அம்பினால்
அளையும் மேனியன் ஆகி நின் மெய் நலம் ஆதரித்து இன்று அடாது செய் நீர்மையால் – வில்லி:21 15/1,2
அடலுடை விசயன் ஒற்றை அம்பினால் மீண்டும் சென்று – வில்லி:22 103/3
பார்த்தன் அம்பினால் மேவலார் படை பரவை சாயவே விரவு கோவியர் – வில்லி:31 24/1
அமரர்_கோன் மகன் செம் கை அம்பினால் அற்ற வீரர்-தம் தலைகள் கவ்வி அ – வில்லி:31 27/3
அகன்றால் இவன் உயிர் பிறிது ஓர் அம்பினால் அகற்றுவித்திடலாம் – வில்லி:42 209/2
ஒன்னார் முனை தடிந்தோன் ஓர் அம்பினால் அறுத்தான் – வில்லி:45 176/4
தொடுத்த அம்பினை அம்பினால் வானிடை துணித்து இடை நணித்து ஆக – வில்லி:46 48/1
விடுத்த அம்பினால் மருவலன் பாகனும் வெம் பரிகளும் வில்லும் – வில்லி:46 48/2

மேல்


அம்பினில் (4)

ஆறு அம்பினில் அற்று அரவ துவசம் – வில்லி:32 19/1
வீரனும் துனைந்து வரு தேரின்-நின்று இழிந்து இரு கண் வீழும் அம்பினில் முழுகினார் – வில்லி:38 37/2
மாருதன் புதல்வன் தொடும் அம்பினில் மா இரண்டும்_இரண்டும் விழுந்தன – வில்லி:42 129/1
கோத்த அம்பினில் பல படைகளில் அமர் கொளுத்துதல் அரிது என்று – வில்லி:46 52/3

மேல்


அம்பினுக்கு (3)

ஒருவர் எய்த அம்பு ஒருவர் மேல் உறாது ஓர்ஒர் அம்பினுக்கு ஓர்ஒர் அம்பு தொட்டு – வில்லி:35 6/1
அழிந்து கன்னனும் கால் விசையினில் இவன் அம்பினுக்கு எட்டாமல் – வில்லி:42 130/1
உந்த வேல் அமரில் விசயன் மேல் தொடுக்கும் உரக அம்பினுக்கு உயிர் உய்ந்தால் – வில்லி:42 212/3

மேல்


அம்பினும் (2)

கொழுதும் அம்பினும் மிக கொடிய கூற்று இவை – வில்லி:22 84/1
இரு தளத்தினும் இருவர் அம்பினும் ஏவுணாத பேர் எந்த மன்னரே – வில்லி:35 7/4

மேல்


அம்பினை (2)

என் அம்பு-தனக்கு எதிர் இல்லை எனா இருள் அம்பினை ஏவினன் வில் விசயன் – வில்லி:45 217/1
தொடுத்த அம்பினை அம்பினால் வானிடை துணித்து இடை நணித்து ஆக – வில்லி:46 48/1

மேல்


அம்பு (58)

அஞ்சு அம்பு மெய் உருவ ஐம்புலனும் சோகம் உற – வில்லி:10 81/3
பூர் அம்பு ராசி புவிக்கு என்றும் முதுவோர்கள் பொதுவோர்-கொலோ – வில்லி:10 115/4
சோனை மா முகில் ஏழுமே நிகர் என்ன அம்பு தொடுத்தலின் – வில்லி:10 131/2
வெம் சிலை குனித்து ஓர் அம்பு யான் விடின் வெகுண்ட வேந்தர் – வில்லி:11 19/1
அம்பு ராசி சூழ் மண்தலத்து அரசு எலாம் அடங்கு பேர் அவைத்தாக – வில்லி:11 60/3
துறை-வாய் சிலையோடு அம்பு ஏந்தி தொடர்ந்தார் அதனை சூழ் புலி போல் – வில்லி:16 18/4
மை கொண்டல் என வில் வளைத்து ஆறு_பத்து அம்பு மழை சிந்தினான் – வில்லி:22 13/4
ஆம் அச்சம் உற மற்று அவன் கோல மார்பத்தும் அம்பு ஏவினான் – வில்லி:22 14/4
சுருதி என்னும் வெம் சாபமேல் அம்பு கை தொடுத்து – வில்லி:27 84/2
ஒன்றுபட கடல் அம்பு முகப்பன உம்பர் குல தருவும் – வில்லி:27 200/1
அரியின் புதல்வன்-தனக்கு ஒரு பேர் அம்பு ஆகியது ஆர் அறியாதார் – வில்லி:27 229/4
அங்கு அவன் நகைத்து ஒரு தன் அம்பு கொடு மீள – வில்லி:29 62/3
நூறு அம்பு அகல் மார்பில் நுழைந்தன பின் – வில்லி:32 19/2
வேறு அம்பு தொடுத்திலன் வீமன் அவன் – வில்லி:32 19/3
மாறு அம்பு தொடுத்தனன் மற்று இவன் மேல் – வில்லி:32 19/4
அ சாபம் ஒன்றாலும் அன்று அவ்வவர்க்கு அம்பு அநேகம் தொடுத்து – வில்லி:33 9/3
வீமன் தொடுத்தான் ஒர் எதிர் அம்பு பார் மன்னன் மிடல் சாயவே – வில்லி:33 12/4
ஈர் அம்பு தொடுத்தான் ஒரு தேர்மேலினன் இவன் மேல் – வில்லி:33 13/4
அவன் ஆர் உயிர் கவர்வேன் என அம்பு ஒன்று தொடுத்தான் – வில்லி:33 14/3
அவனும் அம்பு இவன் உரத்து அழகு உற எழுதினான் – வில்லி:34 15/1
இவனும் அம்பு அவன் மணி தோளின் மேல் எழுதினான் – வில்லி:34 15/2
ஒருவர் எய்த அம்பு ஒருவர் மேல் உறாது ஓர்ஒர் அம்பினுக்கு ஓர்ஒர் அம்பு தொட்டு – வில்லி:35 6/1
ஒருவர் எய்த அம்பு ஒருவர் மேல் உறாது ஓர்ஒர் அம்பினுக்கு ஓர்ஒர் அம்பு தொட்டு – வில்லி:35 6/1
அற்று சென்னி வேறு ஆகி வீழ துணித்தே அம்பு ஒன்றால் – வில்லி:37 38/2
கூனல் அங்கி தந்த சிலை கோலி அம்பொடு அம்பு பல கூட நெஞ்சு அழன்று உதையினான் – வில்லி:38 33/3
வேனில் அம்பு முன்பு துதையாது இலங்கும் அம் பொன் வரை மேனி எங்கணும் புதையவே – வில்லி:38 33/4
ஓடுகின்ற அம்பு ஒழிய நீடு உடம்பு அடங்க முனை ஊர நின்ற அம்பு ஓர் அணையா – வில்லி:38 36/3
ஓடுகின்ற அம்பு ஒழிய நீடு உடம்பு அடங்க முனை ஊர நின்ற அம்பு ஓர் அணையா – வில்லி:38 36/3
மோகரித்து ஒன்று இரண்டு மூன்று நால் ஐந்து அம்பு ஏவி – வில்லி:39 15/1
அரி ஓம் எனும் மறையால் அடல் அம்பு ஆயிரம் எய்தான் – வில்லி:41 109/3
பரிய திண் சிலையோடு அம்பு எலாம் முகந்து பற்குன பொருப்பிடை பொழியும் – வில்லி:42 1/3
அதிரேக விறல் பற்குனன் அம்போடு எதிர் அம்பு இட்டு – வில்லி:42 58/1
கோமக குரிசில் முந்த விடும் அம்பு பல கோல் தொடுத்து எதிர் விலங்கி விசயன் தனது – வில்லி:42 84/1
கூட்டு அம்பு எய்ய கொடு முனை வென்றான் – வில்லி:42 104/3
மேகம் அம்பு பொழிந்து என எங்கணும் வீசும் அம்பு விரைந்து விரைந்திட – வில்லி:42 121/2
மேகம் அம்பு பொழிந்து என எங்கணும் வீசும் அம்பு விரைந்து விரைந்திட – வில்லி:42 121/2
மோதி அம்பு தெரிந்தனன் வன் திறல் மூரி வெம் சிலையும் குனிகொண்டதே – வில்லி:42 122/4
வீசு தெண் திரை அம்பு வெதும்பின மேலை அண்டமும் விண்டு பகிர்ந்தன – வில்லி:42 127/2
துள்ளிய பரி தேர் திட்டத்துய்மனது அம்பு சென்று – வில்லி:43 29/3
ஆடவர்-தாமும் எண் இல் அம்பு மா மழைகள் ஏவி – வில்லி:44 13/3
முன்னர் அம்பு தொடுத்த போரினும் மும்மடங்கு பொர – வில்லி:44 33/3
திடம் கொள் மார்பினில் அம்பு இரண்டு தெரிந்து விட்டனனே – வில்லி:44 36/4
கிளர் அம்பு வீசி ஒரு பவள முது கிரி நின்றது ஆகும் என முன் நிலைபெறு – வில்லி:44 80/3
தேர் ஊருமவர் மனைக்கே வளர்ந்த என்னை செம்பொன் மணி முடி சூட்டி அம்பு ராசி – வில்லி:45 21/2
முகிலின் சிலையின் சிலை கோலி முனை கொள் அம்பு
பெகுலம் தொடுத்து வரு காளையை பெட்பின் நோக்கி – வில்லி:45 73/1,2
நிருபர் அங்கங்கள்-தொறும் நிரையினில் துளை உருவ நெடிய அம்பு ஐம்பது அறுபது படப்பட முடுகி – வில்லி:45 85/2
மயிர் கால்-தொறும் அம்பு இனம் சொருக மன்னற்கு இளையோன் மலைந்தானே – வில்லி:45 142/4
அம்பு அடைய அம்பால் அறுத்துஅறுத்து வீழ்த்தினனே – வில்லி:45 170/4
என் மகன் தலை என் எதிர் துணிய அம்பு ஏவிய புருகூதன் – வில்லி:45 185/1
ஆவம் மெத்தும்வகை பெற்ற பல அம்பு தெரியா – வில்லி:45 200/2
அரனாம் என நீ அணி நின்றிட யாம் அனல் அம்பு என ஓடி இமைப்பிடை முப்புரமே – வில்லி:45 209/3
அ அம்பு நொடிப்பொழுதத்து அறவோன் அனுசன் தழல் அம்பை அவித்ததுவே – வில்லி:45 215/4
கன்னன் கலை எட்டுடன் எட்டுடை வெண் கதிர் அம்பு தொடுத்து எதிர் கன்றினனால் – வில்லி:45 217/2
முன் அம்பு சிதைந்துசிதைந்து அழியா முகம் மாறி இமைத்து விழிக்கும் முனே – வில்லி:45 217/3
பின் அம்பு தொடர்ந்து செல செலவே பிலம் மூழ்கியது என்ன பெரும் பிழையோ – வில்லி:45 217/4
புகை கதுவும்படி சீறி வெம் பொறி விடு புரி தழல் மண்டிய நாளில் அம்பு என வரும் – வில்லி:45 221/3
அலர் கதிர் தந்தருள் காளை அம்பு என விடும் அரவு தனஞ்சயன் மார்பையும் களனையும் – வில்லி:45 224/3
அருகு ஒடுங்குற நுதலின் மேல் அம்பு நான்கு அறத்தின் மைந்தனை எய்தான் – வில்லி:46 57/4

மேல்


அம்பு-தனக்கு (1)

என் அம்பு-தனக்கு எதிர் இல்லை எனா இருள் அம்பினை ஏவினன் வில் விசயன் – வில்லி:45 217/1

மேல்


அம்புகள் (5)

கோடி அம்புகள் ஓர் ஒரு தொடையினில் கோத்து – வில்லி:22 47/3
அம்புகள் மாரி போல் ஆர்த்து எழ வீசினார் – வில்லி:34 12/2
அவ்வவர் தொடுத்து விடும் அம்புகள் எனை பலவும் அவ்வவை தொடுத்து விலகி – வில்லி:38 22/2
எய்த அம்புகள் இருவர் மெய்யினும் படாது இடையிடை எஃகு உடை தலைகள் – வில்லி:46 26/1
கொய்த அம்புகள் ஆகியே முழுவதும் விழுந்தன கூறுவது எவன்-கொல் – வில்லி:46 26/2

மேல்


அம்புகளும் (1)

அங்கத்தில் நுழைந்தன அம்புகளும்
துங்க கடக திரள் தோள் புடையா – வில்லி:32 20/2,3

மேல்


அம்புசாதம் (1)

அலரும் அந்த நிறம் அழிந்த அம்புசாதம் என்னவே – வில்லி:38 12/4

மேல்


அம்புதங்கள் (1)

ஒத்தினார் இரண்டு அம்புதங்கள் வான் உரும் எறிந்தது ஒத்து ஓசை மிஞ்சவே – வில்லி:4 13/4

மேல்


அம்புதம் (3)

அம்புதம் எழுந்து பொழிகின்ற வழி ஓடிவரும் அனிலம் என வந்து அணுகினார் – வில்லி:38 17/2
அம்புதம் எழுந்து பொழிகின்ற வழி ஓடிவரும் அனிலம் என வந்து அணுகினார் – வில்லி:38 28/2
வெவ் அம்புதம் ஏழும் உடன் பொழியும் வெள்ளம் புரை வெள்ளம் மிக சொரிய – வில்லி:45 215/2

மேல்


அம்பும் (11)

கண்போல் அம்பும் நுதல் போலும் கடும் கார்முகமும் காண்-தொறும் அ – வில்லி:5 33/1
நச்சு அம்பும் அமுது ஊற நவிற்றுகின்ற மட மொழியும் நாணும் பூணும் – வில்லி:7 25/2
வில்லும் தன் வில் நாணும் விறல் அம்பும் உடன் அற்று விடை கொள்ளவே – வில்லி:33 7/4
அம்போடு இராமன் கை அடல் அம்பும் உவமிக்கில் அதி பாவமே – வில்லி:40 88/4
அசைய இரதம் கடாவி வளைதரும் அணி சிலையும் அம்பும் ஆகி முனைமுனை – வில்லி:41 44/3
அடுத்த போர் முடிமன்னவன் விடும்விடும் அநேக ஆயிரம் அம்பும்
தடுத்தபோது ஒரு தனுவும் ஐஞ்ஞூறு அடல் தனுவுடன் எதிர் நின்ற – வில்லி:42 40/3,4
கொலை அம்பும் மாளா மணி ஆவமும் கொண்ட செம் கை – வில்லி:45 79/1
ஏழ் அம்பும் எய்தான் இருள் காயும் இரவி_மைந்தன் – வில்லி:45 80/4
சென்று ஓர் இமைப்பின் சிலையும் திறல் அம்பும் வீழ்த்தான் – வில்லி:45 81/4
அகல் வெளி புதைத்தன அம்பும் அம்புமே – வில்லி:45 126/4
பின் ஆக வாங்கும் பிறை அம்பும் பேர் அமரில் – வில்லி:45 176/3

மேல்


அம்புமே (1)

அகல் வெளி புதைத்தன அம்பும் அம்புமே – வில்லி:45 126/4

மேல்


அம்புய (4)

அன்னை-தன்னையும் வணங்கி நீடு சதுரந்தயானம் மிசை அம்புய
பொன்னை வென்று ஒளி கொள் சாயலாள் இரு புறத்து மாதர் பலர் பொலிவுடன் – வில்லி:1 140/2,3
சூடக கை அம்புய மலர் இராதையும் சூத புங்கவன்-தானும் – வில்லி:2 40/3
தேனில் குளித்த சிறை அம்புய சேர்க்கை அன்னம் – வில்லி:23 23/1
அ புதல்வன்-தன்னை எடுத்து ஆற்றி தேற்றி அம்புய கண் அருவி துடைத்து அளி செய் காலை – வில்லி:43 35/2

மேல்


அம்புயங்கள் (1)

அல்லி நாள்முகை அம்புயங்கள் அலர்த்தும் நாதன் மகன் – வில்லி:44 34/1

மேல்


அம்புயத்தோன் (1)

தம் புத்திரரும் அம்புயத்தோன் தன் மாயையினால் ஒளித்திடும் நாள் – வில்லி:10 122/2

மேல்


அம்புயம் (2)

சித்தம் அனல் மூள முக அம்புயம் மலர்ந்து அரசன் மகனும் அனிலன் சிறுவனும் – வில்லி:3 57/2
அல்லி அம்புயம் அனைய கண்ணினன் அனுசனும் குனி வில் – வில்லி:44 39/1

மேல்


அம்புயமே (1)

தும்பிகளால் அறையுண்டன கொற்றவர் சூழ் மன அம்புயமே
வெம் புகர் வாளில் அழிந்தன மால் வரை விதம் அன அம் புயமே – வில்லி:44 56/3,4

மேல்


அம்புயன் (1)

வேரி அம்புயன் வேதம் யாவையும் வில்லின் வேதமும் வல் – வில்லி:44 43/1

மேல்


அம்புயானனம் (1)

அம்புயானனம் மலர்வுற கரங்களால் அணைத்தனன் அழகு எய்த – வில்லி:2 31/4

மேல்


அம்புராசி (1)

ஆழ் அம்புராசி எழு பார் தனி ஆள நிற்போன் – வில்லி:45 80/2

மேல்


அம்புராசிகள் (1)

அம்புராசிகள் உட்பட்ட அவனிகள் அனைத்தும் நாமே – வில்லி:2 113/3

மேல்


அம்புராசிகளில் (1)

அம்புராசிகளில் அண்டகோளகையில் அடங்குமோ அண்டமும் பிளந்திட்டு – வில்லி:42 207/3

மேல்


அம்புராசியின் (1)

அம்புராசியின் ஆர் அமுதுடன் அவதரித்தோன் – வில்லி:1 10/4

மேல்


அம்புலி (1)

அம் தண் அம்புலி கண்ட பைம் கடல் என அவனும் மெய் குளிர்ந்திட்டான் – வில்லி:11 56/4

மேல்


அம்புலியும் (1)

ஆர வெண்குடை அம்புலியும் பிறை ஆனது அஞ்சல் இல் நெஞ்சும் அழிந்ததே – வில்லி:42 129/4

மேல்


அம்பை (6)

ஆன ஆதரவொடு ஆகுலம் பெருக அம்பை தந்தை-தனது அருளினால் – வில்லி:1 138/4
அம்பை மானும் விழி அம்பை என்பவளும் அரிய மா தவம் இயற்றினாள் – வில்லி:1 150/4
அம்பை மானும் விழி அம்பை என்பவளும் அரிய மா தவம் இயற்றினாள் – வில்லி:1 150/4
அற்றை வெம் சமரில் சீறும் அம்பை என்று ஒருத்தி-தானே – வில்லி:29 10/3
ஆதி அம்பை இன்று பகை மீள வந்தது என்று தனது ஆயுதம் துறந்து விரை தேர் – வில்லி:38 31/2
அ அம்பு நொடிப்பொழுதத்து அறவோன் அனுசன் தழல் அம்பை அவித்ததுவே – வில்லி:45 215/4

மேல்


அம்பையுடனே (1)

அம்பையுடனே விடையின் மீது ஒளிர நின்றதனை அஞ்சலி செய்து அன்பொடு தொழா – வில்லி:12 115/4

மேல்


அம்பையை (3)

அமர நின்றது அறிந்துழி அம்பையை
எமர்களுக்கு இஃது இயற்கை அன்று என்னவே – வில்லி:1 133/2,3
சென்ற அம்பையை தீ மதி சாலுவன் – வில்லி:1 135/1
மாரனுக்கு இளையாமல் அம்பையை மா தவத்து விடும் – வில்லி:44 40/1

மேல்


அம்பொடு (2)

கூனல் அங்கி தந்த சிலை கோலி அம்பொடு அம்பு பல கூட நெஞ்சு அழன்று உதையினான் – வில்லி:38 33/3
கட கரி ஏனமொடு ஒத்தன அம்பொடு போன கரத்தனவே – வில்லி:44 61/1

மேல்


அம்போடு (2)

அம்போடு இராமன் கை அடல் அம்பும் உவமிக்கில் அதி பாவமே – வில்லி:40 88/4
அதிரேக விறல் பற்குனன் அம்போடு எதிர் அம்பு இட்டு – வில்லி:42 58/1

மேல்


அம்போருகத்தர் (1)

அற்ப வாழ்வுடை அம்போருகத்தர் தம் – வில்லி:13 34/3

மேல்


அம்ம (13)

என் பதம் அம்ம இறந்ததை இன்றே – வில்லி:3 98/4
அம்ம வெற்பு இரண்டு அனைய பொன் புயத்து அழகு எறிக்கும் நீடு ஆர மார்ப கேள் – வில்லி:4 4/2
விண் உறு தபதிக்கு அம்ம விடை கொடுத்தருளினானே – வில்லி:6 37/4
தடை கொடுத்தான் அகப்பட்டும் தலையழிக்க நினையாமல் தானே அம்ம
விடைகொடுத்தான் இனி விடுமோ வய புலியை வால் உருவி விடுகின்றீரே – வில்லி:11 264/3,4
அம்ம என்றனன் ஆறு_நூறாயிரம் மடையர் – வில்லி:27 79/3
என்னை யாம் அவரொடு ஒரு குலத்து அரசன் என்பது அம்ம இவை என்-கொலாம் – வில்லி:27 122/4
என் மகன் இறக்க என்னை இருத்தினை ஆயின் அம்ம
நின் மகன் இறந்தால் என் சொல் மறாது ஒழி நீயும் என்றான் – வில்லி:41 152/3,4
கொதித்து வந்த குருவொடு அம்ம திருகி நின்று கூறுவான் – வில்லி:42 16/4
அந்தி வானம் ஒத்தது அம்ம அமர் புரிந்த ஆகவம் – வில்லி:43 7/4
யானையின் மேலும் இருந்தவர் அவ்வவர் தம்மோடு அம்ம இகலுற்றார் – வில்லி:44 5/4
உரத்தது நல் உதரத்தது இளம் கமுகு ஒத்தது அம்ம வாலதி – வில்லி:44 9/4
அச்சு ஆர் இரத போர்க்கும் உனக்கு ஆர் வேறு எதிர் உண்டு அம்ம விரைந்து – வில்லி:45 137/3
திருமாலொடு ஒப்பானும் உளம் நொந்துநொந்து அம்ம சில கூறுவான் – வில்லி:45 229/4

மேல்


அம்மனை (4)

கழங்கு கந்துகம் அம்மனை ஆடலும் கனக மென் கொடி ஊசல் – வில்லி:2 26/1
அச்சம் அற்று இவன் நம் மனைக்கு அம்மனை வழங்கும் – வில்லி:3 124/3
தன்மனை அம்மனை தம்பிமாரொடும் – வில்லி:4 33/3
பந்து அடித்திடுவார் அம்மனை எறிவார் பயில் கழங்கு ஆடுவார் நெற்றி – வில்லி:12 60/3

மேல்


அம்மா (44)

அரணியின் புறத்து அனல் என என்-வயின் அவதரித்தனன் அம்மா – வில்லி:2 6/4
கதுமென தலை நடுங்க கால் தடுமாறிற்று அம்மா
மது அயர்ந்தவரில் யாவர் மண்ணின் மேல் மயக்குறாதார் – வில்லி:2 91/3,4
விண் மேல் எழுந்தது அவன் புரிந்த வேள்வி களத்தினிடை அம்மா – வில்லி:3 90/4
அரணியிடத்தில் செறிந்து அன்றோ அதனை செகுப்பது அழல் அம்மா – வில்லி:3 92/4
அத்திரத்து இருந்தை தேரோன் ஆக்கினன் இமைப்பின் அம்மா – வில்லி:5 8/4
அடங்கிய உதரம் போன்றது அந்த மா நகரி அம்மா – வில்லி:5 19/4
முந்துற தீபமும் எடுத்து தாரை முத்தால் முழு பொரி சிந்தின கால முகில்கள் அம்மா – வில்லி:7 51/4
அறல் படு நுண் கரு மணலின் அரித்து ஒழுகும் சின்னீரோடு அமைந்தது அம்மா – வில்லி:8 10/4
குருதி பாய்வன போன்றன கொளுந்திய கொழும் தழல் கொழுந்து அம்மா – வில்லி:9 14/4
அம்மா என்று அதிசயிப்ப அரிய மணிமண்டபம் ஒன்று அமைக்கின்றேனே – வில்லி:10 3/4
வந்தது போலும் வேள்வி மா நகர் தோற்றம் அம்மா – வில்லி:10 89/4
கடவுளர்க்கு அமைத்த யாக தலம் என கவினிற்று அம்மா – வில்லி:10 91/4
அயர்வு அறு கங்கை_மகன் பதம் பணிவுற்று அறன் மகன் வினவினன் அம்மா – வில்லி:10 110/4
புன் தொழில் வசையே அன்றி புகழ்-கொலோ புகல்வது அம்மா – வில்லி:11 34/4
தங்களின் எதிர்ந்தார் அம்மா குருகுல தலைவர் என்னா – வில்லி:11 38/2
தக்கோன் என்று அரசர் எல்லாம் உரைத்த பெயர் இவன்-தனக்கே தக்கது அம்மா
மிக்கோர் மற்று உங்களை போல் வேறு உண்டோ மகிதலத்து வேந்தர் ஆகி – வில்லி:11 242/2,3
என்று அசரீரி பின்னும் இன்னவை உரைத்தது அம்மா – வில்லி:13 92/4
தார் கொண்ட அமரர்க்கு எவ்வாறு இவன் பகை தடிந்தது அம்மா – வில்லி:13 146/4
நிரை கலங்க உலகின் உயிர் படைத்த தம்மில் நிலை கலங்காதன உண்டோ நிகழ்த்தின் அம்மா – வில்லி:14 20/4
உந்திய மேனி ஒடுக்கினன் அம்மா – வில்லி:14 57/4
மீள மா மறை வேள்வி கூர் முனியொடும் விடுத்த மா முனி அம்மா – வில்லி:16 4/4
அரு மா தவ பேறு ஆனது எமக்கு அம்மா என்ன செம்மாந்து – வில்லி:17 2/1
செருக்கும் உடன் விஞ்சியது செப்ப அரிது அம்மா
@20. மற்போர்ச் சருக்கம் – வில்லி:19 37/4,5
வென்றியே நினைந்து எதிர்த்திரேல் உங்களால் வெல்லுதல் அரிது அம்மா
கன்றியே அடல் வீமனும் விசயனும் களம் புகில் அனைவீரும் – வில்லி:24 12/2,3
பாற்கடல் வளைத்தது ஒக்கும் பல் மலர் அகழி அம்மா – வில்லி:25 4/4
கொந்து அவிழ் அலங்கலானை கூட்டுக விரைவின் அம்மா – வில்லி:27 153/4
தூ நிலா மதியம் வந்து குண திசை தோன்றிற்று அம்மா – வில்லி:27 163/4
புகுந்தவாறு எலாம் தூதரின் போக்கினான் ஓலையின் புறத்து அம்மா – வில்லி:28 2/4
கிட்ட அவன் வடிவமும் இ குருதியினால் சிவந்தது என கிளர்ந்தது அம்மா – வில்லி:29 73/4
மை பொழுதும் சிவேதன் எதிர் மத்திரத்தான் வரூதினி போல் மாய்ந்தது அம்மா
@30. இரண்டாம் போர்ச் சருக்கம் – வில்லி:29 77/4,5
சூளாமணி போல் வந்தது காலை சுடர் அம்மா
@33. ஐந்தாம் போர்ச் சருக்கம் – வில்லி:32 42/4,5
சிரங்கள் வேறு உடல்கள் வேறா கிடப்பதே செல்வம் அம்மா – வில்லி:36 10/4
தன் இரு கண்ணீர் இன்னம் இவை-கொலோ தருவது அம்மா – வில்லி:36 12/4
உளம் புக தொடுத்தான் பாகன் உரை முடிவதன் முன் அம்மா – வில்லி:45 105/4
ஓதிம பதாகை ஆடை அப்புறத்து ஒடுங்கிற்று அம்மா – வில்லி:45 115/4
வில் மகன்-தனக்கு உளம் மகிழ்ந்து உரைத்தனன் வெயிலவன் மகன் அம்மா – வில்லி:45 185/4
பேர்த்தும் முந்துற திருகினன் அரசொடும் பெரும் படையொடும் அம்மா – வில்லி:46 55/4
விண்டார் மிகவும் வியந்தார் அவர் வீரம் அம்மா – வில்லி:46 108/4
காதத்தில் எதிர்கொள்ள கற்பக நீழலில் வைப்பன் கலங்கல் அம்மா – வில்லி:46 134/4
இடிக்கும் முரசு என புகல்வான் இராசராசனுக்கு அம்மா – வில்லி:46 157/4
வினை தடம் தேர் விதுரனொடும் விரைவுடன் ஏகினர் அம்மா – வில்லி:46 161/4
அப்பால் அ பாண்டவர்கள் ஐவரொடும் புரிந்த செயல் அறைதும் அம்மா – வில்லி:46 242/4
முருகு இதழி சுடர் அருளும் படைக்கலம் பெற்று இவ்வண்ணம் முடித்தான் அம்மா
குருகு கிரி எறிந்தோனை நிகர்த்தவன்-தன் விறல் எவர்க்கும் கூறல் ஆமோ – வில்லி:46 246/3,4
அத்தன் அ தூண் அளித்தருள தழுவி நெரித்தனன் துகள்கள் ஆயது அம்மா – வில்லி:46 249/4

மேல்


அம்மை-தன்னை (1)

பத்தியோடு அம்மை-தன்னை பயந்த குன்று என்று போற்றி – வில்லி:12 31/2

மேல்


அம்மையினும் (1)

அம்மையினும் யாவர் உறவு ஆவர் என அறியேம் – வில்லி:41 172/2

மேல்


அம்மையோடு (2)

ஐயனும் அம்மையோடு அருள் புரிந்து பின் – வில்லி:12 129/1
ஆற்றினால் அறம் புரி அம்மையோடு ஒரு – வில்லி:41 200/3

மேல்


அமயம்-தன்னில் (1)

அம் புவி மன்னரும் முனிவர் அனைவரும் சூழ்தர இருந்த அமயம்-தன்னில்
தும்புரு நாரதன் என்னும் இருவரினும் நாரதனாம் தோன்றல் தோன்ற – வில்லி:10 9/2,3

மேல்


அமர் (185)

முந்துற பெறும் மூவரொடு ஆடு அமர்
விந்தை-தன்னையும் வேந்தர் கொடுத்தலால் – வில்லி:1 132/1,2
அமர் அழிந்த அவனுழை போக்கினான் – வில்லி:1 133/4
மத்த கயம் வேரொடு மராமரம் எடுத்து அமர் மலைந்து அனைய கோல மறவோர் – வில்லி:3 57/4
முருத்து வாள் நகை துவர் வாய் முகத்தினாளை மூத்தோன் பின் நிறுத்தி அமர் முருக்குமாறு – வில்லி:5 60/1
அமர் பொர பற்பல் கையால் அழைப்பது போலும் என்பார் – வில்லி:6 31/4
பூண் தகு பொலிவினாள்-தன் பொருட்டு அமர் தம்மில் பூண்டு – வில்லி:6 43/3
சேணாம் நெறி செல்லா நனி சீறா அமர் வெல்லா – வில்லி:7 5/3
நால் ஆம் படையோடு எதிர் சூழ்ந்து அமர் நாடினாரே – வில்லி:7 81/4
தாழ மா நிலத்தில் நின்று அமர் விளைக்கும் தன் பெரும் தனயனை முனிந்தான் – வில்லி:9 43/4
தூய வெம் கணையால் அவன் இடி துவசம் துணித்து அமர் தொடங்கும் அவ்வளவில் – வில்லி:9 51/2
குன்று கொண்டு அமைந்த தோள்கள் எம்முடன் நீர் குறித்து அமர் புரியும் என்று உரையா – வில்லி:10 20/4
மந்தரகிரியும் விந்தமும் தம்மில் மலைவ போல் மல் அமர் மலைவான் – வில்லி:10 22/3
மல் அமர் வலியும் இரு புய வலியும் இழந்து மா மகிதலத்து உறலும் – வில்லி:10 25/2
வளர்ந்த திண் புயத்தின் வலியினால் முன்னை மல் அமர் எழுமடங்கு ஆக – வில்லி:10 27/3
அடாத மன்னரை அடர்த்து அடுத்தவரை அஞ்சல் என்று அமர் உடற்றினான் – வில்லி:10 50/3
மூள வந்து எதிர் மலைந்த மன்னவரை முதுகு கண்டு அமர் முருக்கியே – வில்லி:10 51/4
புத்தி கைக்க அமர் பொருது அழிந்து திறை பொழிய வாரி வளர் புய கிரி – வில்லி:10 55/3
கஞ்சன் எனும் மாமனொடு காளை அமர் செய்தான் – வில்லி:10 124/1
சோதி முடி அமரர் வர நகர் புறத்தில் அமர் புரிய தொடங்கினாரே – வில்லி:10 129/4
சேதி குல நரபதியும் செய்த அமர் சுராசுரரில் செய்தார் உண்டோ – வில்லி:10 130/4
அங்கர் சோனகர் ஆன வீரர் அதிர்ந்து தங்களின் அமர் செய்தார் – வில்லி:10 133/4
இருளால் வெம் பரிதி வடிவு ஒளிப்பது போல் அமர் புரியாது இருக்கின்றேமால் – வில்லி:11 251/2
அரியும் வெம் கரியும் தம்மில் அமர் புரி முழக்கம் கேட்டும் – வில்லி:12 33/1
மற்று அவன் விரைவினுடன் அமர் மலைந்து வாசவன் மதலையை வதைத்து – வில்லி:12 80/1
இராதவாறு அடல் அமர் புரிந்த இராமனே நிகர் ஏவினான் – வில்லி:12 92/4
வள்ளல் எனை ஆளுடைய மாதவனும் மா தவனும் மல் அமர் தொடங்கியுறவே – வில்லி:12 110/4
மல் அமர் தொடங்கி இவர் இருவரும் வெகுண்டு பொர மாதிரமும் மாநிலமும் மேல் – வில்லி:12 111/1
நின்னுடன் அமர் செய்து நின் வில் நாண் அறுத்து – வில்லி:12 127/1
கொன்றை அம் சடையானோடும் அமர் புரி குரிசில்-தன்னை – வில்லி:13 7/3
செய்து அமர் தொலைக்க ஒண்ணா தெயித்தியர் சேனை-தன்னை – வில்லி:13 23/2
நிருதரும் எதிர் பொரும் அமர் நிகர் எனவே – வில்லி:13 134/4
திசை-தொறும் அமர் புரி திறலுடை வடி வேல் – வில்லி:13 137/3
தேர்-தொறும் அமர் புரி அவுணர்கள் தேகத்து – வில்லி:13 139/3
தேன் அமர் கமலத்து ஓங்கும் திசைமுகன் வரத்தினாலோ – வில்லி:13 144/1
குன்றொடு குன்று அமர் கூடுவதே போல் – வில்லி:14 77/1
எல்லை இலா அமர் இங்கு இவர் இவ்வாறு – வில்லி:14 78/1
தடா அமர் விடாதுடைய தம்பியரையும் கொண்டு – வில்லி:15 22/3
மன்றல் அம் தொடை முடி மைந்தனுக்கு அமர்
வென்றிடு மறைகளும் வில்லொடு ஏவு வேல் – வில்லி:16 64/2,3
கல் அமர் கிரியும் கானமும் இடமா கழித்தனம் ஒழிந்தன காலம் – வில்லி:19 2/2
ஆர் அமர் உடற்றி மல்லர் அனைவரும் அழிந்த பின்னர் – வில்லி:20 7/2
பெட்பு ஏறி அமர் செய்ய முன்னிட்ட குரு சேனை பின்னிட்டதே – வில்லி:22 12/4
கணித்த எல்லையில் கொண்டு மீண்டு அமர் களம் கலந்தான் – வில்லி:22 41/4
நல் நிலத்தினில் வர அமர் தொடங்குதல் நன்றால் – வில்லி:22 50/4
பொரு அரும் அமர் நெடும் போது தாக்கியும் – வில்லி:22 78/3
மின்னொடும் உருமேறு என்ன வெகுண்டு அமர் புரிவது அல்லால் – வில்லி:22 88/2
வில்லினால் அமர் மலைந்து கொள்ளுதும் எனல் வேத்து நீதியது அன்றால் – வில்லி:24 2/2
உரத்து வாள் அமர் உடற்றலோ பெரும் பிழை உடன்றனையாமாகின் – வில்லி:24 15/2
உற்று அமர் உதவி செய்வான் உதிட்டிரன்-தனக்கு முன்னே – வில்லி:25 12/1
மிடை படை ஏவி நும்மோடு அமர் செயேன் வேந்த என்றான் – வில்லி:25 15/4
அகந்தையோடு அமர் ஆட எண்ணல் அரவ கேதனன் உங்களோடு – வில்லி:26 7/2
பூமி ஆளுதல் அவர்களுக்கு அமர் உலகம் ஏறுதல் புரி தவம் – வில்லி:26 17/3
போர் முடித்தான் அமர் பாருது புலம்புறு சொல் பாஞ்சாலி பூம் தண் கூந்தல் – வில்லி:27 13/1
காவல் மன்னவர் முகங்கள்-தோறும் இரு கண் பரப்பி அமர் கருதுவோர் – வில்லி:27 102/1
கார் அனைத்தும் விடு தாரை அன்ன பல கணைகள் ஏவி அமர் கருதும் வில் – வில்லி:27 131/1
வான் வணங்கினும் வணங்கலா முடியினான் மறுத்து அமர் புரிக என்றான் – வில்லி:28 9/4
தோண்மையால் அமர் தொலைத்து அடல் வாகையும் சூடுவன் இனி என்றான் – வில்லி:28 10/4
கடிய நேர் பலி தந்தாலும் காய் அமர் சில நாள் கண்டு – வில்லி:28 33/3
நின்று அமர் தொடங்க நினைகிற்பவர் பிதாமகனும் நீள் கிளைஞரும் துணைவரும் – வில்லி:28 69/1
வான் வணங்கினும் வணங்கலா முடியினான் மறுத்து அமர் புரிக என்றான் – வில்லி:29 8/4
விசையன் வெம் சிலை வீடுமற்கு எதிர் அமர் தொடங்கலும் வெருவ எண் – வில்லி:29 36/1
ஆவி வீழவும் அவன் எடுத்த வில் அற்று வீழவும் அமர் செய்தான் – வில்லி:29 40/2
கெண்டினான் முனை நின்ற பன்னககேதுவோடு அமர் மோதினான் – வில்லி:29 43/4
காதி ஆடு அமர் புரியும் மேதினி காவலன் குனி கார்முகம் – வில்லி:29 44/3
வல்லியம் என தகு சிவேதன் அமர் வல்லான் – வில்லி:29 50/2
என்ன அமர் செய்வது இனி என்று தளர்வுற்றான் – வில்லி:29 58/4
ஆன பொழுது அந்தரம் நெருங்கி அமர் காணும் – வில்லி:29 63/1
அடைந்த மன்னர் உட்கி ஓட ஒரு கணத்தில் அமர் செய்தான் – வில்லி:30 11/4
மாகம்-தனில் சென்று அமர் கடந்து வரும் மைந்து உடையோன் திருமைந்தன் – வில்லி:31 8/2
கந்தால் அமர் செய்து கலக்குதலின் – வில்லி:32 9/2
தவர் கொண்டு செற்றான் முன் அளகேசன் அமர் வென்ற தனி ஆண்மையான் – வில்லி:33 8/4
தோழ இன்று அமர் செய்க என்று ஒரு திசை தோன்றினான் – வில்லி:34 9/4
செற்ற விகனனும் முற்றும் இவனொடு செற்றி அமர் பொருகிற்றினார் – வில்லி:34 21/2
முன்னர் உறு கணை பின்னர் விழவிழ முன்னர் அமர் பொர முன்னினான் – வில்லி:34 23/2
என்ன அமர் பொர இன்னர் அணுகுவது என்ன வெருவினர் துன்னலார் – வில்லி:34 23/4
யானை முக அசுரேசனுடன் அமர் ஆடு முதல்வனை ஒக்குமே – வில்லி:34 27/4
இமையம் அணுகினன் விசயன் மதலையை இன்றை அமர் இனி உங்களுக்கு – வில்லி:34 28/1
முதிர் படை விசயன் வீமன் மூண்டு அமர் புரியும் காலை – வில்லி:36 14/3
அ பகல் அடு போர் செய்ய அன்று அமர் அழிந்து மாய்ந்த – வில்லி:36 19/3
துளைத்தார் கிளைத்தார் விளைத்தார் அமர் தூண்டு தேரார் – வில்லி:36 28/4
வரு நாள் தொடங்கி அமர் செய்து தெவ்வை மடிவிப்பர் சொன்னவகையே – வில்லி:37 8/2
அம் பற்ப ராக பதி என்ன நிற்க அமர் ஆடல் உற்ற பொழுதே – வில்லி:37 13/4
மந்தரமும் மந்தரமும் என்ன அமர் மலைவான் – வில்லி:37 22/1
தனஞ்சய மடங்கல் எதிர் சாபமும் வளைத்து எதிர் சரங்களும் உகைத்து அமர் செய்தார் – வில்லி:38 18/2
செரு முனை சராசனமும் உடைய இருவோரும் நனி சீறி அமர் செய்த பொழுதே – வில்லி:38 23/4
நின்றனன் துரோணன் மைந்தன் நீடு அமர் முனைந்து செய்யான் – வில்லி:39 3/2
வன் திறல் வேந்தர்-தாமும் வாள் அமர் புறம் தந்து ஓட – வில்லி:39 18/2
அடங்க வந்து அபிமனாம் ஒருவனோடு அமர் செய்தார் – வில்லி:39 25/4
ஒருவர் ஒருவரை வேறற்கு ஒண்ணாத அமர் உடற்ற – வில்லி:40 11/2
விளைத்தனர் தொந்தமாக அமர் மிகைத்தனர் தம்தம் வீரமுடன் – வில்லி:40 21/1
உந்தி வாரி மேகம் என்ன அமர் செய்தானும் ஒருவனே – வில்லி:40 42/2
முரசு எழுது பொன் பதாகை நிருபனும் முதல் அமர் செகுத்த வாகை அபிமனும் – வில்லி:40 48/3
அமர் செய் பகதத்தனாலும் அவன் விடும் அருவி மத வெற்பினாலும் அணி கெழு – வில்லி:40 54/1
முனை மட்க அமர் பொருது செயம் முற்றி உவகை பெறு முகில் ஒத்த வடிவின் நெடுமால் – வில்லி:40 55/2
வினை முற்றி உயர் தருமனுடன் இற்றை அரிய அமர் விளைவுற்றது என உரைசெய்தான் – வில்லி:40 55/4
தெரிவித்த பகழி கொடு மடிவித்து வலிமையொடு சிலை வெற்றி உற அமர் செய்தாய் – வில்லி:40 56/2
அனிலத்தின் மதலையொடு வயிரத்து மலையும் முனை அமர் விட்டு முகிழ் நகை செயா – வில்லி:40 58/1
புங்க படையால் அமர் புரிய புகுந்தான் மதுகை புலி போல்வான் – வில்லி:40 71/4
அடுமோ சக்ரபாணியுடன் அமர் உந்துவரோ அசுரேசர் – வில்லி:40 75/2
முன் எதிரா அமர் புரி பொழுது அன்றி முரண் குலையாது இனியே – வில்லி:41 17/4
உளைய வந்து அமர் முடுகி நின்றமை கண்டு சோகமொடு உரைசெய்தான் – வில்லி:41 32/4
கால் அநேகம் எழுந்தது ஒத்து அமர் ஆடுகின்ற களத்திடை – வில்லி:41 33/3
அயல் இவர் அகன்று போகில் அமர் பொர அறவும் எளிது உண்டு உபாயம் நுதல் எரி – வில்லி:41 47/3
எறி தொடையல் சங்கபாணி மருமகன் இகலும் அமர் வென்று மீளும் அளவையில் – வில்லி:41 50/1
முரண் அமர் தொடக்கும் வலி – வில்லி:41 56/2
மன் அமர் தொடங்கினரே – வில்லி:41 63/4
முன்முன் அமர் செய்தே – வில்லி:41 72/2
இளை என புறமிட அமர் பொருத பின் இளைய வித்தகன் எதிருற வருதலும் – வில்லி:41 85/2
முரண் இலக்கணகுமரனும் அபிமனும் முடுகி இப்படி முரண் அமர் புரியவே – வில்லி:41 89/4
அனைவரும் ஆவி மாள அமர் அழிந்து அவனும் போனான் – வில்லி:41 99/2
போர் போனது இனி சென்று அமர் புரிவோம் என நினையா – வில்லி:41 107/2
முரியும்படி வடி வாள் கொடு மோதா அமர் காதா – வில்லி:41 110/3
எதிர்பொருவது என்-கொல் இ சிறுவனொடு ஒரு படி பொழுது சென்றது எப்பொழுது அமர் முடிவது – வில்லி:41 117/2
அறை பெரும் கதை படைகொடு வலியுற அமர் புரிந்து இளைத்தனன் அடல் அபிமனே – வில்லி:41 128/4
உனக்கு உதவி ஒருவர் அற ஒரு தனி நின்று அமர் உடற்றி ஒழிந்த மாற்றம் – வில்லி:41 141/1
அதிர் அமர் கோலம் கொள்வான் அறிவுறுத்து உரைக்க வல்லாய் – வில்லி:41 163/2
முதிர் அமர் முருக்கி மீண்டேன் இத்தனை போதும் முன் போல் – வில்லி:41 163/3
போர் அமர் உடற்றி நீ அ பொன்நகர் அடைந்தபோது உன் – வில்லி:41 165/3
பேர் அமர் ஆண்மை கேட்டு பிதாமகன் என் சொன்னானோ – வில்லி:41 165/4
சேய் அனைய என் மதலை பொன்ற அமர் செய்தோன் – வில்லி:41 182/1
நெஞ்சம் எரி உண்ண அமர் நேர் பொருதிலேனேல் – வில்லி:41 183/2
பாரத அமர் புரி பச்சை மா முகில் – வில்லி:41 205/3
மெய் உற அமர் புரி விநோதம் நாள்-தொறும் – வில்லி:41 214/3
ஐய நின்னொடு அமர் இழைத்தல் அமரருக்கும் அரிது நின் – வில்லி:42 17/1
விலங்கி நம்மை அமர் விளைக்க விடதன் வில் சுதக்கணன் – வில்லி:42 20/1
நின்று பட்டனர் தனித்தனி அமர் புரி நிருபர் முந்துற ஓடி – வில்லி:42 47/1
இவ்வாறு அமர் புரி காலையில் எழு செம் குருதியினால் – வில்லி:42 49/2
ஏண் ஆடு அமர் முனை-தன்னில் இமைப்போது எதிர் நில்லார் – வில்லி:42 59/2
அவரோடு இனி அமர் வெல்லுதல் ஆராயினும் அரிதால் – வில்லி:42 63/4
சேண் நிலத்தின் மிசை நின்று அமர் தொடங்கினவர் தேர்கள் இற்றன தறிந்தன நெடும் துவசம் – வில்லி:42 76/1
வேறுபட்டு அமர் உடைந்தவர்களும் திருகி மேலிட சகுனியும் தினகரன் சுதனும் – வில்லி:42 77/2
தாகம் உற்று அமர் தொடங்கவும் மறந்து கமழ் தார் அருச்சுனன் உயங்கினன் அனந்தரமே – வில்லி:42 86/4
ஏகல்ஏகல் என்னுடன் இனி அமர் புரிந்து ஏகு என்று – வில்லி:42 106/1
இருவரும் பெரும்பொழுது அமர் திளைத்தனர் இளைத்தார் – வில்லி:42 107/4
சேர முப்பது குமாரர்கள் சென்று அமர் மலைந்தோர் – வில்லி:42 119/1
சென்று மீளவும் வீமனோடு எதிர்ந்து வெம் சிலை அமர் புரிந்து அந்த – வில்லி:42 131/1
அ நிலத்தினில் அவனுடன் நெடும் பொழுது அமர் புரிந்து அவன் கையின் – வில்லி:42 132/3
இலக்கம் அற்ற வெம் கணைகளால் இருவரும் எதிரெதிர் அமர் ஆடி – வில்லி:42 137/1
கருதி வாகை புனை விசயன் மேல் விசய கன்னன் முந்தி அமர் கடுகினான் – வில்லி:42 186/1
கோளம் ஆன குடை இரதம் வாசி சிலை கொடி முருக்கி அமர் கொள்ளவே – வில்லி:42 190/2
விராடனும் யாகசேனனும் முதலாம் வேந்தரோடு எதிர்ந்து அமர் மலைந்து – வில்லி:42 215/3
அந்தி வானம் ஒத்தது அம்ம அமர் புரிந்த ஆகவம் – வில்லி:43 7/4
எந்தஎந்த மன்னர் தம்மில் இருவர் ஆகி அமர் செய்தார் – வில்லி:43 10/1
இருள் பரந்தது இனி அமையும் இற்றை அமர் என்று துன்று கழல் இட்ட தாள் – வில்லி:43 46/1
புரவி மிசை விசை பட வலம் இடம் நிகழ் புரிவினுடன் அமர் பொரு பல கதிகளின் – வில்லி:44 26/2
இடியில் எழு மடி அதிர் குரல் விளையவும் இவுளி அமர் கடிது இகலொடு புரியவே – வில்லி:44 28/4
வீரனுக்கும் மிகுத்த பேர் அமர் விளைய வேறு ஒருபால் – வில்லி:44 40/4
புரவி வித்தகன் இளவல் சென்று அமர் புரிய வேறு ஒருபால் – வில்லி:44 42/4
சென்று ஆடு அமர் புரி சேனையுடன் சித்திரசேனன் – வில்லி:44 67/1
எதிர்கை பட ஒரு மன்னரும் இல்லா அமர் வல்லான் – வில்லி:44 70/4
அற்றை வெம் சமரில் அமர் முனைந்து ஆற்றாது அழிந்துபோம் அவனிபர் பலரும் – வில்லி:45 2/1
பண் அமர் தடம் தேர் சேனையின் பதியை பார்த்து அணி வகுக்க என பணித்தான் – வில்லி:45 16/3
விதுரனும் அமர் செய்யாமல் வெம் சிலை இறுத்து பின்னும் – வில்லி:45 46/2
அத்திர சாபம் வல்லான் இவனொடு ஆர் அமர் செய்கிற்பார் – வில்லி:45 50/4
வேலினால் எறிந்து அமர் உடற்றியும் வெய்ய வாளினால் வெட்டி முட்டியும் – வில்லி:45 58/3
கான் அமர் துளவோன் கண்டு கடும் பரி நெடும் தேர் பூண்ட – வில்லி:45 101/2
குன்றுடன் குன்று அமர் குறிக்குமாறு போல் – வில்லி:45 124/3
சிவனொடும் அமர் பொரும் தெவ்வர் என்னவே – வில்லி:45 131/3
கரியில் வீரரும் கரியில் வீரரும் அமர் கடுகினர் கால் தேராம் – வில்லி:45 188/2
சரம் அடங்க அமர் தந்த சரம் எய்து தறியா – வில்லி:45 201/4
அன்பு ஓடியது உள்ளம் எனக்கு இனிமேல் அவனோடு அமர் செய்தலும் இங்கு அரிதால் – வில்லி:45 204/3
என்று என்றே அமர் களத்தில் நின்ற வேந்தர் யாவரும் கேட்டு அதிசயிப்ப ஏங்கிஏங்கி – வில்லி:45 257/1
தோமரம்-தன்னால் வாயு_சுதன் அமர் அழிந்த போதில் – வில்லி:46 33/1
கோத்த அம்பினில் பல படைகளில் அமர் கொளுத்துதல் அரிது என்று – வில்லி:46 52/3
பார்த்தன் முன்பு நின்று அமர் புரிந்திலன் கடல் பார் புகழ் பரித்தாமா – வில்லி:46 52/4
ஒன்பது படி அமர் உடற்றினான் அரோ – வில்லி:46 63/4
நேமி சூழ் தரணி பெற்றிட நினைத்து அமர் செய் நீதிமான் அருகு சுற்றினர் துணை செயவே – வில்லி:46 66/4
நாடு போரில் அரி ஒத்த அனிக திரளும் நாலு பாலும் எழ ஒத்து அமர் உடற்றினர்கள் – வில்லி:46 67/2
மாமன் ஆகியும் மிகைத்து வரு மத்திரனை வா எனா அமர் தொடக்கினன் உதிட்டிரனே – வில்லி:46 69/4
மூண்டு பெரும் பணி துவச முன்னோன் காண முனைந்து அமர் செய்து அவனியின் மேல் முடிகள் வீழ – வில்லி:46 85/3
ஒவ்வோன் மறித்தும் அமர் மோத உணர்தலுற்றான் – வில்லி:46 111/4
நெஞ்சு அமர் வலிமையோடு நீரிடை மூழ்கி நீங்கள் – வில்லி:46 129/3
ஐவரினும் இப்பொழுது இங்கு ஆர் என்னோடு அமர் மலைவார் அறுகால் மொய்க்கும் – வில்லி:46 141/1
வீமனுக்கும் வீமனுடன் வெகுண்டு அமர் செய் வலம்புரி பூம் – வில்லி:46 152/1
தாமனுக்கும் அமர் புரியும் தலம் ஏது என்று உயாவுகின்றோம் – வில்லி:46 152/2
அ நிலமே இருவருக்கும் அமர் புரியல் ஆன இடம் – வில்லி:46 154/1
ஒரு தமனீயாசலத்தினோடு எதிர் ஒரு முழு மா நீல வெற்பு நீடு அமர்
புரிவது போல் மேல் விசைத்து மீமிசை பொறி எழ மாறாமல் எற்றி வீரர்கள் – வில்லி:46 168/1,2
இருவருமே வாலி சுக்கிரீவர்கள் என அமர் மோதா இளைத்த காலையில் – வில்லி:46 173/2
ஆ மரங்களினால் மதியாது அமர் ஆடுகின்ற நிசாசரர் ஆம் என – வில்லி:46 178/2
சேம வன் கதையால் அமர் ஆடினர் தேறி நின்றவர் வாள் விழி மூடவே – வில்லி:46 178/4
எஞ்சிய பதினெண் வகைகொள் நாளினும் இன்று அமர் பொருதது உரக கேதுவே – வில்லி:46 195/4
கரதல மலர் மிசை கொண்டு வார் புனல் கலுழ்தரு விழியினன் நண்பினால் அமர்
பொரு களனிடை தன தந்தை வீடிய பொழுதினும் மனம் மிக நொந்துளான் உயர் – வில்லி:46 200/2,3
வேல் அமர் தட கை வீரர் இ பாடி வீடு சென்று அணைதலும் புறத்து ஓர் – வில்லி:46 205/1
ஆல் அமர் சினையில் பல் பெரும் காகம் அரும் பகல் அழிந்த கூகையினால் – வில்லி:46 205/2
காலமும் இடனும் அறிந்து அமர் செகுத்தல் கடன் என கருதினர் அன்றே – வில்லி:46 205/4
இரவிடை அமர் மற்று என்னை-கொல் என்னா இரவி-தன் திருக்குலத்து இறைவன் – வில்லி:46 218/3

மேல்


அமர்-கண் (2)

நின்றான் அமர்-கண் அவர் அங்கு நிற்க இவர் இங்கு நென்னல் நிருதன் – வில்லி:37 11/1
ஆர் அமர்-கண் மிக நொந்து இரவி_மைந்தன் நெடிது ஆகுலத்தொடும் இரிந்தனன் விரிந்த மணி – வில்லி:42 82/1

மேல்


அமர்-கணே (1)

துன்று மாய மால் யானை கொண்டு போர் யானை மன்னரை தொல் அமர்-கணே
வென்று கண்டு அவர் புறம் அவர்க்கு இடான் மீள வந்தனன் வீமன் மைந்தனே – வில்லி:35 3/3,4

மேல்


அமர்-தன்னில் (1)

முதல் அமர்-தன்னில் அந்த முனிவரன் மொழிந்த மாற்றம் – வில்லி:43 20/3

மேல்


அமர்-வாய் (1)

எத்தனை ஆயிரர் அஞ்சலின் ஏகுக என்று அமர்-வாய்
விட்டவர் எத்தனை ஆயிரர் தம் குல மேன்மையும் வெம் திறலும் – வில்லி:41 10/2,3

மேல்


அமர்க்களத்தில் (1)

வேந்தராய் அமர்க்களத்தில் அதிசயித்த வீரரானவர்க்கு இதுதான் மேம்பாடு அன்றோ – வில்லி:45 29/2

மேல்


அமர்க்களம் (1)

குடைந்து இரு புறனும் கைவர மகவான் குமரனும் அமர்க்களம் குறுக – வில்லி:42 3/4

மேல்


அமர்க்கு (5)

எந்தை பாரத அமர்க்கு இசைந்த வீரர் மெய் – வில்லி:12 128/2
அமர்க்கு நென்னல் உலூக நாமனொடு அறுதியிட்டனன் அரவு இனம் – வில்லி:26 13/3
கரி அமர்க்கு ஒருவரான இருவரும் காலில் நின்று – வில்லி:44 16/1
பற்றலர் நெஞ்சு அலமருமாறு அவனும் பாகர் படிவம் கொண்டு அமர்க்கு அமைந்த பரிகள் பூட்டி – வில்லி:45 31/3
துன்னிய நிருபரும் தொல் அமர்க்கு நீ – வில்லி:45 134/3

மேல்


அமர்செய் (1)

அகலிடம் செம் சேறு ஆக அமரருடன் அசுரரை போல் அமர்செய் காலை – வில்லி:42 177/2

மேல்


அமர்செய்து (1)

முறிய இனி மண்டு போரில் அமர்செய்து முடிதும் என வந்து மீள முடுகவே – வில்லி:41 50/4

மேல்


அமர்ந்த (3)

கைத்தலம் அமர்ந்த கதை கொண்டு எதிர் நடந்தனர் களிப்புடன் இரண்டு தறுகண் – வில்லி:3 57/3
அழிவு அற ஒழிவு அற அமர்ந்த சோதியன் – வில்லி:12 123/3
பரவையின் நிமிர்ந்த ஓதை அமர்ந்த பின் பரி தேர் வேந்தன் – வில்லி:27 165/3

மேல்


அமர்ந்தனர் (1)

ஐவரும் அமர்ந்தனர் ஆண்மை ஏறு அனார் – வில்லி:11 109/4

மேல்


அமர்ந்தனன் (2)

அ எயில் சூழ்ந்த காவில் அமர்ந்தனன் அரசர் ஏறே – வில்லி:22 108/4
நின்று இசைக்கும் வண் சோலை-வாய் அமர்ந்தனன் நெடுமால் – வில்லி:27 67/4

மேல்


அமர்ந்து (1)

அந்த மலரோ அமுதில் பிறந்த பாவை அமர்ந்து உறையும் அணி மலரோ அவனி-தன்னில் – வில்லி:14 12/2

மேல்


அமர (2)

அமர நின்றது அறிந்துழி அம்பையை – வில்லி:1 133/2
அமரரானவரும் அமர யோனிகளும் அமரருக்கு அதிபனானவனும் – வில்லி:45 245/1

மேல்


அமரத்திடை (1)

அ நெடு மா மறையால் அமரத்திடை அழி சேனை – வில்லி:46 102/1

மேல்


அமரர் (35)

திண்ணிதின் அமரர் சேகரன் மொழிந்தான் தேவரும் மனிதரும் வியப்ப – வில்லி:6 9/2
பொற்புடை அமரர் புரியும் மெய் மகிழ்ந்து பொழிதரு பொன் மலர் ஒருசார் – வில்லி:6 17/4
அமரினை ஒழி-மின் அமரினை ஒழி-மின் அமரரும் அமரர் நாதனுமே – வில்லி:9 52/4
சோதி முடி அமரர் வர நகர் புறத்தில் அமர் புரிய தொடங்கினாரே – வில்லி:10 129/4
அரு மறை சொல்லிய நாமம் ஆயிரமும் உரை தழைக்க அமரர் போற்றும் – வில்லி:11 247/1
அலை தடம் கடலில் அமுதொடு உற்பவித்து ஆங்கு அமரர் வாழ் பதி குடி புகுந்தோர் – வில்லி:12 59/1
அந்தரத்து அமரர் துந்துபி முழங்க அநங்க துந்துபி எதிர் முழங்க – வில்லி:12 60/1
என்று உரைத்து அமரர் கோமான் ஏகிய பின்னர் வெள்ளி – வில்லி:12 73/1
அனந்தனால் இனி தரிக்க அரிது அரிது இ பூதலம் என்று அமரர் கூற – வில்லி:12 88/3
அரு மறை முறையே பார்க்கின் அமரர் மற்று உன்னின் உண்டோ – வில்லி:13 11/3
அங்கு அவன்-தன்னை கண்ட அணி கழல் அமரர் எல்லாம் – வில்லி:13 24/3
ஆடுவாரும் அமரர் வாழ்வு பாழ்படுத்தும் ஆயுதம் – வில்லி:13 116/3
நீதியால் அமரர் யாரும் நெஞ்சினில் இகழல் என்று – வில்லி:13 153/2
கோதிலா அமரர் கோமான் கொண்டு தன் கோயில் சேர்ந்தான் – வில்லி:13 153/4
வன் திறல் அமரர் கோமான் மனம் மகிழ்ந்து இருந்தபோதில் – வில்லி:13 157/2
துன்றிய அமரர் யாரும் தனித்தனி சுருதியோடும் – வில்லி:13 157/3
தன் அருகே அமரர் எலாம் இனிது போற்ற தனஞ்சயன் அங்கு இருந்ததன் பின் தயங்கும் சோதி – வில்லி:14 6/1
எண் திசை அமரர் போற்றும் இந்து மால் வரை சென்று எய்தி – வில்லி:14 83/1
தருக்கினால் அமரர் யாரையும் செகுக்கும் சடாசுரன் எனும் பெயர் சழக்கன் – வில்லி:15 6/4
ஆண்டு வந்த துருபதன் மா மகள் அடைந்த நாள்தொட்டு அமரர் ஒர் ஐவரே – வில்லி:21 18/1
ஐவராம் அவனிபர்க்கும் நினைவு ஏது என்று அருள்புரிந்தான் அமரர் கோமான் – வில்லி:27 5/4
போய் நகைக்கில் என் உரைத்த உண்மை மொழி பொய்த்தது என்று அமரர் புகலில் என் – வில்லி:27 112/2
விண் நின்று அமரர் மிக துதிக்க விதுரன் மனையில் மேவிய பின் – வில்லி:27 227/3
அமரர்_கோன் மகன் செம் கை அம்பினால் அற்ற வீரர்-தம் தலைகள் கவ்வி அ – வில்லி:31 27/3
அல் பகல் இலா உலகில் வாழ் அமரர் எல்லாம் – வில்லி:37 27/4
அற்புத படைகள் வல்லாய் அபிமனே அமரர் ஊரும் – வில்லி:41 166/3
மாகம் உற்ற அமரர் செம்பொன் மழை பொழிந்து வாழ்த்தினார் – வில்லி:42 32/4
மோகரித்து வருகின்ற செயல் கண்டு அமரர் மூவருக்கு அரியவன் கழல் பணிந்து பரி – வில்லி:42 86/3
பொங்கி ஆடு அரவு எழுந்து அநேகவிதம் ஆனது என்று அமரர் புகலுமாறு – வில்லி:42 185/1
மருச்சுதன் வடி கணை அமரர் மாற்றலன் வடி கணை தடுத்தும் வல் இரதம் மாற்றியும் – வில்லி:42 198/1
துடித்தனர் இயக்கரொடு அமரர் தைத்தியர் துணுக்கென இமைத்தனர் திசைகள் காப்பவர் – வில்லி:42 201/3
சேடனும் அமரர் கோவும் வெரு கொள செரு செய்தாரே – வில்லி:44 13/4
நதி வண்டலாக அமரர் உறைதரும் நகரம் பொன் வீதி புழுதி எழ முழு – வில்லி:44 73/3
உடையும் அண்டம் திசைகள் செவிடு பட்டிடும் அமரர் உலகு பொன்றும் பணிகள் பிலமும் முற்றுற இடியும் – வில்லி:45 88/2
கொன்றே நாளை அமரர் எதிர்கொள்ள கடிதின் வர விடுவன் – வில்லி:45 139/2

மேல்


அமரர்-தம் (2)

அழிவு இலா மலரோன் ஆதி அமரர்-தம் குழாமும் சூழ – வில்லி:10 107/2
ஆதி நாயகன் மா மாயன் அமரர்-தம் துயரும் ஏனை – வில்லி:13 152/1

மேல்


அமரர்_கோன் (1)

அமரர்_கோன் மகன் செம் கை அம்பினால் அற்ற வீரர்-தம் தலைகள் கவ்வி அ – வில்லி:31 27/3

மேல்


அமரர்க்கு (5)

ஆண் தகை அமரர்க்கு எல்லாம் அவன் செயல் அடைவே சொல்லி – வில்லி:13 2/3
கூட உண்டு அமரர்க்கு எல்லாம் குரிசில் ஆம் சிறப்பும் செய்தான் – வில்லி:13 5/4
தார் கொண்ட அமரர்க்கு எவ்வாறு இவன் பகை தடிந்தது அம்மா – வில்லி:13 146/4
முந்து அமரர்க்கு அமுதம் தர மை கடல் முன் சுழல சுழலும் – வில்லி:27 196/3
அரி ஒத்த பரி கடவி மனம் ஒத்த இரதம் மிசை அமரர்க்கு முதல்வன் மகனோடு – வில்லி:40 57/1

மேல்


அமரர்பிரான் (1)

அ புரசூதனன் ஏவலின் அந்தணன் அமரர்பிரான்_மதலைக்கு – வில்லி:41 222/2

மேல்


அமரர்பிரான்_மதலைக்கு (1)

அ புரசூதனன் ஏவலின் அந்தணன் அமரர்பிரான்_மதலைக்கு
ஒப்புறவோடு பயிற்றி இதம் கொடு உருத்திர மா மறையும் – வில்லி:41 222/2,3

மேல்


அமரரானவரும் (1)

அமரரானவரும் அமர யோனிகளும் அமரருக்கு அதிபனானவனும் – வில்லி:45 245/1

மேல்


அமரரிலும் (1)

ஆசான் மைந்தன் இவன்-தனக்கு இங்கு யாரே உவமை அமரரிலும்
ஈசானனை மற்று ஒரு சிறிது ஒப்பு எனலாம் அல்லது இலை என்றார் – வில்லி:5 38/3,4

மேல்


அமரருக்கு (6)

தீவிய அமுதம் அமரருக்கு அளித்தோன் திரு கரம் சென்று சேர்ந்ததுவே – வில்லி:10 138/4
அழுந்த மேல் இடு சேனையால் மிகவும் நொந்து அமரருக்கு உரை செய்ய – வில்லி:11 86/1
அவன் உரை மகிழ்ந்து கேட்டு ஆங்கு அமரருக்கு அதிபன் சொல்வான் – வில்லி:13 10/1
அன்று போரினில் அவுணரை அமரருக்கு ஆக – வில்லி:22 49/3
மருந்து வந்தனை அமரருக்கு அருளிய மாயோன் – வில்லி:27 75/3
அமரரானவரும் அமர யோனிகளும் அமரருக்கு அதிபனானவனும் – வில்லி:45 245/1

மேல்


அமரருக்கும் (1)

ஐய நின்னொடு அமர் இழைத்தல் அமரருக்கும் அரிது நின் – வில்லி:42 17/1

மேல்


அமரருடன் (1)

அகலிடம் செம் சேறு ஆக அமரருடன் அசுரரை போல் அமர்செய் காலை – வில்லி:42 177/2

மேல்


அமரரும் (4)

அமரினை ஒழி-மின் அமரினை ஒழி-மின் அமரரும் அமரர் நாதனுமே – வில்லி:9 52/4
மாதிரம் முழுதும் அவன் பெரும் புகழே வழங்குவது அமரரும் வேள்வி – வில்லி:19 3/3
அலை நெடும் கடல் தரணிபர் அனைவரும் அமரரும் துதித்தனர் முகடு அதிரவே – வில்லி:41 126/4
அந்தணன் அணிந்த விரகினை விமானத்து அமரரும் அதிசயித்து உரைத்தார் – வில்லி:42 8/2

மேல்


அமரரை (1)

அமரரை முதுகு கண்ட காவலரும் அவரவர் ஆண்மைகள் உரைசெய்து – வில்லி:9 58/1

மேல்


அமரன் (1)

அயிர் நுண் குழல் அர_மடநலார் பலர் அளி கொண்டு எதிர்கொள அமரன் ஆன பின் – வில்லி:46 235/3

மேல்


அமரனான (1)

அமரனான தாமா ஒர் அயிலை வீமன் மேல் ஏவ – வில்லி:46 94/2

மேல்


அமராட (1)

வீழ்வேனோ அமராட வீமனொடு தலைநாளில் விளைந்த செற்றம் – வில்லி:45 261/2

மேல்


அமராவதி (2)

அம் கண் சயந்தன் அவதரித்த அமராவதி போல் ஆர்வம் எழ – வில்லி:3 88/3
அன்றே இனி நான் அமராவதி செல்வது என்றான் – வில்லி:13 111/4

மேல்


அமராவதியே (1)

பொற்பின் அமராவதியே போலும் நகரி புக்கான் – வில்லி:3 33/4

மேல்


அமராவதியையே (1)

அற்பம் என்ன அமராவதியையே – வில்லி:3 110/4

மேல்


அமரிடை (4)

பரவை நிகர் நம் பதாதி அவனிபர் பலருடன் வளைந்து கோலி அமரிடை
வரம் உற வணங்கு நாளில் அருள் செய்து மனம் மகிழ மங்கை பாகன் உதவிய – வில்லி:41 48/2,3
அலக்கண் உற்று ஆவி மாய்ந்தான் அமரிடை என்று கேட்டு – வில்லி:41 91/2
நறிய தொடை முடி நிருபரும் நிருபரும் நடலை அமரிடை அடலுடன் உடலவே – வில்லி:44 25/4
தூரியம் கறங்கு அமரிடை உடல் விழ சுரர் உலகு உயிர் எய்த – வில்லி:45 182/3

மேல்


அமரில் (56)

தும்பை ஆடு அமரில் மாய வெல்ல வல சூரன் ஆகுவன் யான் எனா – வில்லி:1 150/2
அமரில் யானை அணி முகத்தோடு மெய் – வில்லி:5 102/3
அஞ்சேல் அமரில் நுமர்-தம்மையும் ஆவி கொள்ளேன் – வில்லி:7 82/1
நண்ணிய அமரில் விசயன் வெம் கணையால் நா புலர்ந்து உள்ளமும் நடுங்கி – வில்லி:9 48/3
அமரில் அன்று எடுத்த பல் பெரும் கொடியால் அலங்கரித்து அமைத்த தம் தேர் மேல் – வில்லி:9 58/2
முந்த பொருத மல் அமரில் முரணோடு அழிந்து முடிந்ததன் பின் – வில்லி:10 29/2
நீடு பேர் அமரில் பகைவரை செகுக்கும் நினைவினால் நெருப்பிடை நம்மை – வில்லி:12 76/3
முந்திய அமரில் சென்று முனைந்து போர் விளைத்தவாறும் – வில்லி:22 136/2
பகல் அமரில் ஏறிய மெய் பராகம் மாற பகலோனும் புனல் படிவான் பரவை சேர்ந்தான் – வில்லி:22 140/2
பார் படைத்த சுயோதனற்கு படை எடேன் அமரில் என பணித்த கோவை – வில்லி:27 1/3
செயிர் அமரில் வெகுளி பொர சேர இரு திறத்தேமும் சென்று மாள்வோம் – வில்லி:27 6/2
நீ பாரத அமரில் யாவரையும் நீறாக்கி – வில்லி:27 32/1
முந்த வில்லியரில் எண்ணும் வில்லுடைய விசயன் வந்து அமரில் முடுகினால் – வில்லி:27 130/3
பதாதியோடு அமரில் ஐவரும் பட மலைந்திட பரணி பாடவே – வில்லி:27 132/4
வெம் பணி பகழி ஏவில் ஆவியுடன் மீளுவான் அமரில் விசயனோ – வில்லி:27 135/2
வெருவரும் அமரில் பார்த்தனால் அடியேன் வீழ்ந்தபோது அவனிபர் அறிய – வில்லி:27 257/3
பொங்கு அமரில் மாளும் அளவும் படை தொடேன் என மொழிந்தனன் நிசாரி புதல்வன் – வில்லி:28 55/4
அன்று வசுதேவன் மகனோடு உரைசெய்தான் அமரில் அவனும் இவனோடு உரை செய்வான் – வில்லி:28 69/4
என் எதிர் அமரில் காட்டில் யான் படை யாவும் தீண்டேன் – வில்லி:29 11/2
ஏலா அமரில் மூன்றாம் நாள் இரண்டு படையும் திரண்டு ஏற – வில்லி:31 2/1
ஓடி ஒளித்தனர் ஆடு அமரில் துரியோதனனுக்கு இளையோர் – வில்லி:31 23/3
முன் நாள் அமரில் கடோற்கசன்-தான் முனை வெம் சரத்தால் மூழ்குவித்தான் – வில்லி:32 25/1
ஒரு கேள் தக உரை தேறினர் உளமே என அமரில்
பொரு கேடக நடவும் கன பொன் தேர் மிசை இழியா – வில்லி:33 16/1,2
உரங்கள் போய் அமரில் சாகாது உய்ந்தனர் ஓட அன்றே – வில்லி:36 10/2
அதிரதன் ஆனால் அன்றி அங்கர்_கோன் அமரில் வாரான் – வில்லி:36 14/2
அரும் திறல் அமரில் பொன்றாது அங்கு இருந்தவரை இங்கும் – வில்லி:36 15/3
முடுக வாள் அமரில் சென்று முன் முனைந்தாரை இன்றே – வில்லி:36 16/2
அங்கர்_பூபன் யானே அமரில் தலைவன் ஆகி – வில்லி:38 50/3
தான் ஆடு அமரில் அகப்பட்ட தாழ்வுக்கு இரங்கி உளம் நொந்தார் – வில்லி:39 36/4
அருளே வடிவு கொண்டனையோன் அருகு அங்கு அமரில் அணுகாமல் – வில்லி:39 41/1
வன் தாள் தட கை மாருதியே ஆக அமரில் மறித்திலமேல் – வில்லி:39 43/2
உகைத்தனர் அன்றை ஆடு அமரில் உதிட்டிரனும் துரோணனுமே – வில்லி:40 22/4
இனி இற்றை அமரில் அரிது எளிது ஒட்டி எதிர் பொருதல் என மத்த கரியின் மிசையான் – வில்லி:40 58/2
முகன் அமரில் வந்து புரதகனன் – வில்லி:41 68/3
வென்று அமரில் வாள் அபிமன் – வில்லி:41 77/1
அருகு நின்ற கொற்றவர்களும் அவரவர் அரிய திண் திறல் குமரரும் அமரில் உன் – வில்லி:41 118/1
ஆடு அமரில் ஒருவரும் வந்து உதவாமல் இருப்பதோ அந்தோ அந்தோ – வில்லி:41 132/4
ஒட்டாமல் செயிர் அமரில் உயிர் இழந்த தன் புதல்வற்கு உருகும் சோகம் – வில்லி:41 135/3
பொன் ஆர் வெம் கதையாலும் அல்லது அபிமனை அமரில் பொர வல்லார் யார் – வில்லி:41 143/2
இன்று அமரில் வாள் அபிமன் இன் உயிர் இழக்க – வில்லி:41 180/1
வஞ்சனையால் அமரில் பகை-தன்னை மலைப்பது பாதகம் என்று – வில்லி:41 232/1
எழுந்து அமரில் முதுகிடார் இவை எல்லாம் அடிகளுக்கே ஏற்ப என்றான் – வில்லி:41 244/4
அடிக்கடி படி துகள் பரவை தூர்த்தன அரக்கனும் அரக்கனும் அமரில் ஆர்க்கவே – வில்லி:42 201/4
உந்த வேல் அமரில் விசயன் மேல் தொடுக்கும் உரக அம்பினுக்கு உயிர் உய்ந்தால் – வில்லி:42 212/3
அனைவரும் ஒருவர் போல் உடைந்து அவனி ஆளுடை அரசனோடு அமரில்
துனை வரு தடம் தேர் துரகதம் களிறு முதலிய யாவையும் தோற்று – வில்லி:42 219/1,2
எறிந்த தண்டு அமரில் கேமன் இறந்தனன் என்ற போழ்தின் – வில்லி:44 18/1
சொல்லினால் உயர் ஆயுள் வேதியர் சுதனை இன்று அமரில்
கொல்லின் நா தவறும்-கொல் என்று ஒரு கோலினால் அழியா – வில்லி:44 34/2,3
துஞ்சிட அமரில் சிகண்டி செய் தவத்தின் தொடர் பயன் வழாவகை துரந்தாய் – வில்லி:45 12/4
எண்ண அரும் அமரில் இறக்கிலீர் அஞ்சல் என்று உபசாரமும் இயம்பி – வில்லி:45 16/2
அழியும் அங்கம் என்று ஒரு சற்று இளைத்திலர் அமரில் அன்று அரும் கதை இட்டு அடிக்கவே – வில்லி:45 150/4
முன்னம் அமரில் முதுகிட்ட மன்னரையும் – வில்லி:45 166/1
பின் ஆக வாங்கும் பிறை அம்பும் பேர் அமரில்
ஒன்னார் முனை தடிந்தோன் ஓர் அம்பினால் அறுத்தான் – வில்லி:45 176/3,4
அனிக ராசியோடு ஏகி அமரில் வீமன் மேல் மோத – வில்லி:46 89/2
அவ்வோன் உயிருக்கு அழிவு இல்லை அமரில் மோதி – வில்லி:46 111/2
போர் இயல் அமரில் என் நேர் பொரு சிலை எடுத்து நின்றால் – வில்லி:46 118/2
அற்றை அடல் அமரில் சுயோதனன் அற்ப உயிர் நிலை நிற்ப நீடு உடல் – வில்லி:46 196/3

மேல்


அமரிலே (1)

அதிசயம் பட பொருதனர் எதிரெதிர் அபிமனும் சயத்திரதனும் அமரிலே – வில்லி:41 125/4

மேல்


அமரின் (10)

இன்று ஆர் அமரின் இவன் கையால் இறந்தோன் உடலம் ஒன்றியதும் – வில்லி:10 30/1
அன்று பட்ட கலக்கம் அப்படி ஐவர்-தம் படை அமரின் மேல் – வில்லி:29 41/3
இன்று அமரின் யாரும் உயிர் – வில்லி:41 53/1
முந்து வடி வாள் அமரின்
வந்து அணுகுவான் மதலை – வில்லி:41 54/1,2
துன்முகனும் அன்று அமரின்
முன்முன் அமர் செய்தே – வில்லி:41 72/1,2
வந்து அபிமனோடு அமரின்
முந்தி இருவோரும் – வில்லி:41 74/1,2
உந்து அமரின் நாளை உரும் ஏறு என உடற்றா – வில்லி:41 179/2
மோது அமரின் என் மகன் முடி தலை துணித்த – வில்லி:41 181/1
ஊறுபட்டு வெருவும்படி எறிந்து அமரின் ஓடுவிப்பது பெருந்தகைமை என்று கொடு – வில்லி:42 90/2
உருத்து அமரின் உடன்று உம்பர் ஊர் புகுந்தான் வாள் அரவம் உயர்த்தோன் என்று – வில்லி:46 241/2

மேல்


அமரின்-கண் (1)

நஞ்சோடு சாலும் அமரின்-கண் நமர்கள் என்றும் – வில்லி:23 27/1

மேல்


அமரினிடை (1)

பெயர் பெற்ற கரி வயவர் பிணம் மிக்க அமரினிடை பிறகிட்டு முறியும் அளவே – வில்லி:40 63/1

மேல்


அமரினில் (1)

அன்றை அமரினில் ஒன்றுபட அவர் அங்கம் அயர்வுறு பங்கம் ஏது – வில்லி:34 24/1

மேல்


அமரினை (2)

அமரினை ஒழி-மின் அமரினை ஒழி-மின் அமரரும் அமரர் நாதனுமே – வில்லி:9 52/4
அமரினை ஒழி-மின் அமரினை ஒழி-மின் அமரரும் அமரர் நாதனுமே – வில்லி:9 52/4

மேல்


அமரும் (3)

குனி வில் வலியால் அமரும் கோடி என்று கொடுத்தான் – வில்லி:3 46/3
வஞ்சனையினால் அமரும் எத்தனை மலைந்தான் – வில்லி:10 124/2
அருவி நீர் புனிதன் வேணி அமரும் மா நதியின் தோன்ற – வில்லி:12 36/2

மேல்


அமரை (1)

அணைத்து இரு புறத்தினும் வரும் இராக்கதர் அதிர்த்தனர் எதிர்த்தனர் அமரை நோக்கியே – வில்லி:42 195/4

மேல்


அமல (1)

அமல நாரணனை காணவும் பெற்றேன் என்று தன் அகம் மிக மகிழ்ந்தான் – வில்லி:45 245/4

மேல்


அமலன் (5)

ஐ வகை வடிவாய் எங்குமாய் நின்ற அச்சுதன் அமலன் ஆனந்தன் – வில்லி:10 142/1
சர குவை சொரிந்தான் அமலன் அ உகத்து தசரதன்-தன் வயிற்று உதித்தே – வில்லி:10 147/4
அப்பொழுது அமலன் அரும் சினம் ஒழிந்து ஆங்கு அருளுடை அறத்தின் மைந்தனை பார்த்து – வில்லி:10 150/1
நாதன் அமலன் சமர வேட வடிவம் கொடு நரன் கை அடியுண்ட பொழுதே – வில்லி:12 108/4
அடர் சிலை விசயன் இவ்வாறு இசைத்தலும் அமலன் வஞ்ச – வில்லி:25 15/1

மேல்


அமலனும் (1)

அந்தணர் அல்லீர் யாவர் நீர் என்றான் அ உரைக்கு அமலனும் உரைப்பான் – வில்லி:10 18/4

மேல்


அமலனை (1)

அந்த மன் அவையில் இருந்துளோர் எல்லாம் அமலனை துதித்து அதிசயித்தார் – வில்லி:10 148/4

மேல்


அமலை (1)

துற்ற பல கறி செற்றி அமலை செய் துப்பு ஒர் இமகிரி ஒப்பு என – வில்லி:4 48/1

மேல்


அமளி (8)

பூ இயல் அமளி பொங்க புணர் முலை புளகம் ஏற – வில்லி:2 97/1
ஆர் அமளி மது மலரில் ஆர வடங்களில் பனிநீர் ஆர சேற்றில் – வில்லி:8 16/2
துன்றிய அமளி கங்குல் துயில் புரிந்து எழுந்த பின்னை – வில்லி:11 3/2
பெண்ணுடை மடம் நாண் அகன்ற பேர் அமளி பேச்சு எலாம் பேசி வந்து அடுப்பார் – வில்லி:12 63/2
ஆம் முறை அனைத்தும் மெல் அமளி மேல் விரித்து – வில்லி:21 23/3
விரவிய அமளி எய்தி வீதி மா நகரி எங்கும் – வில்லி:27 165/2
வெயில் விடு பை தலை அமளி மிசை துயில் விபுதர்களுக்கு அரியோன் – வில்லி:27 193/1
அறனின் கொண்ட தன் மனையாள் அமளி தலத்தின் அழுது இரங்க – வில்லி:39 42/3

மேல்


அமளி-வாய் (1)

நிறையுடை பெரும் பூண் அமளி-வாய் நாணம் நிகழ்வுறா நிகழ்ச்சியே அன்றோ – வில்லி:21 47/4

மேல்


அமித்திரன் (2)

அ நெடு வனத்தில் சில் நாள் அகன்ற பின் அமித்திரன் பேர் – வில்லி:18 1/1
அ உரை வீமன் கேட்டு ஆங்கு அமித்திரன் வந்த போதே – வில்லி:18 6/1

மேல்


அமிர்த (1)

இதயம் ஒத்து அமிர்த மொழியவர் அடைவே இரு கை நீராசனம் எடுத்தார் – வில்லி:6 4/4

மேல்


அமிர்தம் (2)

விண்ணுடை அமிர்தம் பருகுவார் உகிரால் மென் மலர் கொய்து மேல் எறிவார் – வில்லி:12 63/3
பன்னாகம் தனக்கு அமிர்தம் கொடுத்தாலும் விடம் ஒழிய பயன் கொடாதே – வில்லி:27 23/4

மேல்


அமிர்து (2)

தினகரன் சுடர் வடிவமும் அமிர்து எழு திங்களின் வடிவாக – வில்லி:2 36/1
ஆன் ஏறு அனையான் உயிர்க்கு ஆர் அமிர்து ஆன பின்னர் – வில்லி:2 44/2

மேல்


அமிழ்த்தினன் (1)

இடத்திலே அமிழ்த்தினன் இதயம் ஒத்தவர் – வில்லி:3 11/3

மேல்


அமிழ்தின் (1)

மண்டலம் பொழி அமிழ்தின் மெய் குளிரவே வைத்தோன் – வில்லி:1 9/4

மேல்


அமிழ்து (5)

உம்பரின் அமிழ்து என உடன் அருந்துவார் – வில்லி:11 91/4
மேனியின் அமிழ்து உமிழ் விந்து என்னவே – வில்லி:11 116/4
அமிழ்து அருந்தி அங்கு அவர் இருந்த பின் – வில்லி:11 140/2
நாட்டமும் நல் நீர் மல்க நா அமிழ்து ஊற பின்னும் – வில்லி:11 202/3
ஊறாத அமிழ்து ஊற உடல் புளகித்து உள்ளம் எலாம் உருகினாளே – வில்லி:11 246/4

மேல்


அமிழாமல் (1)

தன் தலைகள் அமிழாமல் எடுப்பான் மேரு தாழ் கடலில் நீட்டியது ஓர் தட கை போலும் – வில்லி:7 46/2

மேல்


அமுக்கியிட்டு (1)

அரக்கனை அகலத்து அமுக்கியிட்டு அவன்-தன் அவயவம் யாவையும் ஒன்றா – வில்லி:15 19/2

மேல்


அமுத (11)

அந்த நல் மரபினில் அமுத வெண் திரை – வில்லி:1 39/1
உதிருகின்ற அமுத விந்து ஒக்கும் என்ன உரைசெய்வான் – வில்லி:3 65/4
எல்லா அரசும் நின்பொருட்டால் ஈண்டே திரண்ட இன் அமுத
சொல்லாய் நல்லாய் மென் பூவாய் தோகாய் பாவாய் துரௌபதியே – வில்லி:5 46/3,4
வாய்த்த இதழ் அமுத மொழி பேதை தாதை மனை இருக்க திரு வழுதி வள நாட்டு உள்ள – வில்லி:7 44/3
அல் இடை நிறைந்ததேனும் அமுத வெண் கிரண திங்கள் – வில்லி:11 7/3
துப்பு உறழ் அமுத செ வாய் திரௌபதி துணை தோள் வேட்டு – வில்லி:11 22/1
நிறை சுவை அமுத நெல்லியின் கனியும் நின்ற கொம்பு அணைந்ததால் என்றும் – வில்லி:18 22/3
ஊறிய அமுத சொல்லால் உத்தரற்கு உரைசெய்தானே – வில்லி:22 109/4
சீதள அமுத வாரி செவிகளில் செறிந்தது என்ன – வில்லி:22 115/1
இறை அமுத நற்குணம் இலாதவரிடத்தில் – வில்லி:23 10/3
அதி தவள மத்த வாரணமும் முதல் அமுத மதனத்தில் ஆழி மிசை வரும் – வில்லி:40 45/1

மேல்


அமுதம் (21)

அரு நெறி கடவுளர்க்கு அமுதம் ஊட்டுதல் – வில்லி:4 34/3
வன்பினால் உரக பதி அளித்த நெடு வாரி ஆர் அமுதம் உண்ட கோ – வில்லி:4 52/1
வருந்தா அமுதம் நிகர்வாளை மயில் போல் கொண்டு மன் அவை புக்கு – வில்லி:5 34/2
விடத்தோடு அமுதம் கலந்து என்ன மிளிரும் வேல் கண் – வில்லி:5 92/3
அஞ்சல் இனி உனக்கு உரியள் யான் பயந்த கடல் பிறவா அமுதம் என்றான் – வில்லி:7 36/4
செண்டு தரித்தோன் திருப்பவளத்து ஆர் அமுதம்
உண்டு மனத்தினால் உய்ந்தார் சில மாதர் – வில்லி:10 80/3,4
ஆலயத்து அமுதம் அன்ன அடிசில் நீ அளித்தி என்றான் – வில்லி:10 100/4
ஈன்ற தாய் வடிவம் கொண்டு உளம் உருகி இணை முலை தடத்து அணைத்து அமுதம்
போன்ற பால் கொடுப்ப பொழி முலை பாலோ பூதனை உயிர்-கொலோ நுகர்ந்தான் – வில்லி:10 118/1,2
தீவிய அமுதம் அமரருக்கு அளித்தோன் திரு கரம் சென்று சேர்ந்ததுவே – வில்லி:10 138/4
ஆய வென்றி ஐயன் இல்லில் அமுதம் அன்ன போனகம் – வில்லி:11 160/3
வெள்ளம் ஒத்து அமுதம் கரை அற பொழிய வெம்மை அற்று அளியுடன் குளிர்ந்து – வில்லி:12 57/2
ஆலம் உண்டு அமுதம் பொழிதரு நெடும் கண் அம்பிகை அருள் மொழி கேட்டு – வில்லி:12 75/1
அளி பயில் அமுதம் உண்டு அகம் மகிழ்ந்து உள – வில்லி:12 146/3
உண்டோம் உண்டோம் உம்பருக்கும் உதவா ஓத கடல் அமுதம்
கண்டோம் உன்னால் எ உலகும் காணா முகுந்தன் கழல் இணைகள் – வில்லி:17 13/1,2
உம்பர் ஆர் அமுதம் உண்ட உரவினான் விரைவின் வந்தான் – வில்லி:20 9/4
அ கொடி உரைத்த மாற்றம் அவன் செவிக்கு அமுதம் ஆகி – வில்லி:21 57/1
முந்து அமரர்க்கு அமுதம் தர மை கடல் முன் சுழல சுழலும் – வில்லி:27 196/3
சேயின் முனிவர் கேள்வி தெள் ஆர் அமுதம் நுகர்வான் – வில்லி:38 45/4
தெள் அமுதம் தன் செவி உறு போழ்தின் – வில்லி:42 96/2
செம் கண் மால் உரைத்த இன் சொல் ஆர் அமுதம் செவி பட சிந்தனை தெளிவுற்று – வில்லி:45 8/1
அதல பூமியூடு ஆழி அமுதம் ஆரும் வாயானே – வில்லி:46 93/4

மேல்


அமுதமும் (1)

ஆர் உயிர் பொன்றும் காலை அமுதமும் விடமாம் என்று – வில்லி:16 32/1

மேல்


அமுதாக (1)

சித்திரசேனன் மாற்றம் செவிக்கு அமுதாக கேட்டு – வில்லி:13 148/1

மேல்


அமுதால் (2)

கொஞ்சு கிளி அன்ன மொழி குமுத இதழ் அமுதால்
எஞ்சினன் நராதிபதி ஈது என வியப்போ – வில்லி:2 99/1,2
தேன் புரிந்த தெள் அமுதால் அமுது உண்டோர் செவி இரதம் தெவிட்டுவிப்பாய் – வில்லி:10 11/2

மேல்


அமுதான (2)

ஆற்றாத காதலருக்கு அமுதான இளநீரால் அடர்ந்த பூக – வில்லி:8 7/3
ஆவிக்கு இன் அமுதான நிருதற்கு விடை அன்று அளித்தான் அரோ – வில்லி:14 138/4

மேல்


அமுதில் (1)

அந்த மலரோ அமுதில் பிறந்த பாவை அமர்ந்து உறையும் அணி மலரோ அவனி-தன்னில் – வில்லி:14 12/2

மேல்


அமுதினால் (1)

தங்கிய அமுதினால் தண்ணெனும்படி – வில்லி:12 44/3

மேல்


அமுது (50)

அருந்த வானவர்க்கு ஆர் அமுது அன்புடன் அளிப்போன் – வில்லி:1 8/2
அரும்பிய விழியும் தொண்டை அமுது உறு பவள வாயும் – வில்லி:2 98/1
நஞ்சும் அமுது ஆம் உரிய நல் வினையின் மாதோ – வில்லி:2 99/4
இன் அமுது அருத்துவான் போல யாவையும் – வில்லி:3 10/3
ஏசு அறும் அமுது எலாம் இனிதின் ஊட்டினான் – வில்லி:3 14/4
இங்கு அமுது அருத்தலால் எழில் புரிந்ததே – வில்லி:3 15/4
பரிந்து விபுதர் அமுது ஏய்ப்ப பைம் பொன் கலத்தில் நிறைத்து ஆங்கு – வில்லி:3 85/2
மன்னும் கடல் ஆர் அமுது என்ன வழங்கு சுருதி அவி நலத்தால் – வில்லி:3 89/2
இணை இலா அமுது உரகர் கோனிடை நுகர்ந்து இருந்தான் – வில்லி:3 128/4
ஒரு தினத்து அமுது என உள்ள நாள் எலாம் – வில்லி:4 34/1
துவனி அற மன மகிழ்வொடு இனிது அறு சுவைகொள் அமுது அடு தொழிலராய் – வில்லி:4 45/4
தெள் அமுது என்ன மக்காள் சேர நீர் அருந்தும் என்னா – வில்லி:5 65/2
பருகும் சுவை அமுது ஆனவர் பாதம் தலை வைத்தான் – வில்லி:7 16/4
நச்சு அம்பும் அமுது ஊற நவிற்றுகின்ற மட மொழியும் நாணும் பூணும் – வில்லி:7 25/2
தேக்கிய செம் கனி இதழ் ஆர் அமுது உண்டுஉண்டு சேர்த்திய கை நெகிழாமல் சேர்ந்துசேர்ந்து – வில்லி:7 42/2
தேன் புரிந்த தெள் அமுதால் அமுது உண்டோர் செவி இரதம் தெவிட்டுவிப்பாய் – வில்லி:10 11/2
ஆசின் பிளந்து தம் கொழுநன் அருளால் அமுது ஒத்து இனிது அருந்த – வில்லி:10 34/2
ஆர் அமுது அனைய கண்ணின் அஞ்சனம் எழுதுகின்ற – வில்லி:10 73/3
ஆனகம் பல முழங்க வந்து எதிர் பணிந்து ஆதுலர்க்கு அமுது அன்ன – வில்லி:11 55/1
விருந்துறு சேனை வெவ் வீரர் இன் அமுது
அருந்தினர் மெய் குளிர்ந்து அசைவு தீர்தலும் – வில்லி:11 113/1,2
கொழுந்து அமுது சோர விட நாகர் சுடிகை தலை குலைந்து மணி சிந்த நதியாள் – வில்லி:12 106/3
நிகரம் பயில் அமுது உண்டவர் நிறைவு எய்தி இருந்தார் – வில்லி:12 153/4
தருக்கும் களி அமுது உண்டு அவர் தனி வாழ்வுறும் எல்லை – வில்லி:12 154/1
தேடுதற்கு அரிய தூய அமுது செம்பொன் கலத்தில் – வில்லி:13 5/3
அள்ளினர் அமுது என அகம் நனி மகிழா – வில்லி:13 143/3
என்ற வாசகம் இரு செவிக்கு அமுது என கேட்டு – வில்லி:14 37/1
ஆழி நீர் கடைந்த நாளும் அமுது எழ கடைந்த வீரர் – வில்லி:14 86/4
தண் நித்தில பொய்கை படிவுற்று இன் அமுது அன்ன தண்ணீர் குடித்து – வில்லி:14 125/2
காள விடம் உண்டு அமுது அடக்கும் இரு கண்ணாள் – வில்லி:15 21/4
ஆயர் மங்கையர் இடஇட அமுது செய்து ஆடிய திருக்கூத்தும் – வில்லி:16 1/2
பொறை-வாய் புகுந்தது அபயம் என புகுந்து ஆங்கு அமுது புலம்புதலும் – வில்லி:16 18/2
பட்ட உணவு இங்கு அமுது செய பருவம் இது என்று உரைசெய்தான் – வில்லி:17 3/4
தந்த அமுது உண்டவர் போல தாபம் தணிந்து தண்ணென்றார் – வில்லி:17 11/4
திண் திறல் பவன குமரனும் சில் நாள் சென்ற பின் தெள் அமுது அனைய – வில்லி:19 13/2
இன் அமுது அடுவோற்கு என்றான் இயல் திறல் விராடன்-தானே – வில்லி:20 14/4
அன்ன நாளினில் மன்னவன் தேவியாம் அன்ன மென் நடை ஆர் அமுது அன்ன சொல் – வில்லி:21 1/1
அத்தரை மவுலி திங்கள் அமுது உக புடைத்த வில்லான் – வில்லி:22 101/4
இந்திரற்கும் எய்தா அமுது எனும்படி இயற்ற – வில்லி:27 80/4
இமைப்பிலார் அமுது அருந்திய இயல்பு என இருந்தார் – வில்லி:27 81/4
தானும் மேருவுக்கு அப்புறத்து அ அமுது அருந்த – வில்லி:27 83/3
தன் பதாகினியொடு இனிது அருந்தும்வகை தன் இல் இன் அமுது இயற்றினான் – வில்லி:27 125/2
அவன் மொழிந்த மொழி தன் செவி படலும் அருகு இருந்து அமுது அருந்தும் நீ – வில்லி:27 137/1
எரி அமுது அருந்த கானம் எரித்த நாள் அகன்று போன – வில்லி:27 155/1
இளைத்தது என்று இந்திராணி இன் அமுது ஊட்டினாளோ – வில்லி:41 167/4
கடைந்து அமுது அளித்த கருணை அம் கடலே கடும் பரி சந்தனம் கடவ – வில்லி:42 3/2
என்றும்என்றும் நாம் நுகர் புனல் அன்று நல் இன் அமுது இது என்பார் – வில்லி:42 68/3
வெம் சோற்றோடு இனிது அருந்தி அமுது அருந்தும் விண்ணவர் போல் இ நெடு நாள் விழைந்து வாழ்ந்தேன் – வில்லி:45 20/3
அன்று ஊண் திரை மதியா அண்டர்க்கு அமுது அளித்தோன் – வில்லி:45 174/2
என்று கொண்டு அந்த அந்தணன் உரைப்ப இரு செவிக்கு அமுது என கேட்டு – வில்லி:45 239/1
அன்று அன்போடு எடுத்து அணைத்து முலைக்கண் ஊறல் அமுது ஊட்டி நேயமுடன் அணித்தா ஈன்ற – வில்லி:45 257/2

மேல்


அமுதுக்கு (1)

வேலை அமுதுக்கு வரு வானவர்கள் ஒத்தனர்கள் வீடுமன் முதல் படைஞரார் – வில்லி:30 30/1

மேல்


அமுதுடன் (1)

அம்புராசியின் ஆர் அமுதுடன் அவதரித்தோன் – வில்லி:1 10/4

மேல்


அமுதும் (1)

அஞ்சுதரு தீ வினையின் ஆர் அமுதும் நஞ்சு ஆம் – வில்லி:2 99/3

மேல்


அமுதே (1)

பெண்மைக்கு இரதி என வந்த பெண் ஆர் அமுதே பேர் உலகில் – வில்லி:5 39/1

மேல்


அமுதை (1)

தள்ளினான் மலர் தட கையால் தத்துவ அமுதை
அள்ளினான் என கண்களால் அருந்தினான் அளியோன் – வில்லி:27 77/3,4

மேல்


அமுதொடு (2)

அலை தடம் கடலில் அமுதொடு உற்பவித்து ஆங்கு அமரர் வாழ் பதி குடி புகுந்தோர் – வில்லி:12 59/1
கன்னலை அமுதொடு கலந்த சொல்லியை – வில்லி:12 141/2

மேல்


அமுதோர் (1)

அயிலும் நல் அமுதோர் சூழ்வந்து அன்புடன் போற்றுவாரே – வில்லி:12 35/4

மேல்


அமை (2)

தாள் இரண்டினில் ஒர் தாள் மடக்கி ஒரு தாளில் வைத்து அமை சமைத்த பொன் – வில்லி:1 151/1
பண் அமை தடம் தேர் மீது கொண்டு அன்றே பாண்டவர் உறை நகர் அடைந்தான் – வில்லி:27 260/4

மேல்


அமைக்க (1)

கும்ப மா மணி நெடு முடி நிரைத்த வண் கூடம் ஒன்று அமைக்க என்ன – வில்லி:11 60/2

மேல்


அமைக்கின்றேனே (1)

அம்மா என்று அதிசயிப்ப அரிய மணிமண்டபம் ஒன்று அமைக்கின்றேனே – வில்லி:10 3/4

மேல்


அமைச்சர் (3)

மதி முறை தவறா அமைச்சர் சொல் விழையும் மன்னவர் ஆரவம் ஒருசார் – வில்லி:6 15/2
ஆவது கருதானாகில் அமைச்சர் சொல் கேளானாகில் – வில்லி:27 140/1
ஆனார் பலரும் வாள் வேந்தர் அமைச்சர் பலரும் இளையோரும் – வில்லி:39 36/2

மேல்


அமைச்சர்-தம் (1)

காசு இலா மதி அமைச்சர்-தம் கடி மனை ஒருபால் – வில்லி:27 64/3

மேல்


அமைச்சர்-தாமும் (1)

சிந்தையில் தெளிந்த கல்வி செழு மதி அமைச்சர்-தாமும்
முந்து அரவு உயர்த்த கோமான் ஏவலால் முழுதும் எண்ணி – வில்லி:27 166/2,3

மேல்


அமைச்சராய் (1)

அரவம் மல்கிய பதாகையாய் மதி அமைச்சராய் அரசு அழிப்பினும் – வில்லி:27 107/1

மேல்


அமைச்சரும் (2)

பின் ஒரு தினத்தில் அமைச்சரும் பிறரும் பெரும் படை தலைவரும் சூழ – வில்லி:1 86/1
வில் மகன் உரைக்க ஏனை அமைச்சரும் விதுரன்-தானும் – வில்லி:11 272/1

மேல்


அமைச்சரொடு (1)

அம்பிகேயன் அமைச்சரொடு எண்ணினான் – வில்லி:5 107/4

மேல்


அமைச்சரோடு (1)

மிடல் கொள் வாள் அமைச்சரோடு விரைவின் வீரர் பின் வர – வில்லி:30 6/1

மேல்


அமைச்சரோடும் (2)

ஒன்றிய அமைச்சரோடும் உறுவன உசாவலுற்றான் – வில்லி:11 270/4
துரோணனை முதலா மிக்க தொல் மதி அமைச்சரோடும்
சரோருக சதனம் என்ன தனித்து இருந்து எண்ணினானே – வில்லி:25 1/3,4

மேல்


அமைச்சன் (3)

கான் நிற தொடை விதுரனே அமைச்சன் இ காவலற்கு என வைத்தான் – வில்லி:2 21/4
அங்கு அவன்-தன் அருள் பெற்று அமைச்சன் அங்கு – வில்லி:3 115/1
ஆவி அன்ன அமைச்சன் மொழிப்படி – வில்லி:3 116/1

மேல்


அமைச்சனால் (1)

அன்றுதொட்டு உயிர் அன்ன அமைச்சனால்
நன்று பட்டது அ நல் நகர் எங்குமே – வில்லி:3 109/3,4

மேல்


அமைச்சனும் (1)

வந்த அமைச்சனும் மைந்தனும் மற்று அ – வில்லி:3 107/1

மேல்


அமைச்சனை (1)

காந்து நெஞ்சுடை அமைச்சனை கைவிடார் அணுகி – வில்லி:3 126/3

மேல்


அமைச்சனோடு (1)

இருந்த தீ மதி அமைச்சனோடு இறந்தமை உணரார் – வில்லி:3 132/2

மேல்


அமைத்த (16)

அமைவுறு பொருள்கள் அங்கு இல எனுமாறு அமைத்த வான் தொல் பதி அழகை – வில்லி:6 14/2
அரி மணி சிலையின் சலாகையால் வட்டம் ஆகவே அமைத்த சாலகம்-தோறு – வில்லி:6 22/1
பிறக்கமும் வனமும் ஒழித்து அவண் அமைத்த பெரும் பதிக்கு உவமையும் பெறாமல் – வில்லி:6 24/2
குன்றினையும் சீர்தூக்கி நிறுப்பதாக கோகனதன் அமைத்த துலைக்கோலும் போலும் – வில்லி:7 46/4
கண்ட கூடத்திற்கு அமைத்த செம்பவள காண் தகு தூண் திரள் காட்ட – வில்லி:9 38/2
அண்ட கூடத்திற்கு இந்திரன் பளிங்கால் அமைத்த பல் ஆயிர கோடி – வில்லி:9 38/3
மாசுணத்து அரசன் மந்திரம் அமைத்த வனத்திடை இருந்த மா மயனை – வில்லி:9 55/1
அமரில் அன்று எடுத்த பல் பெரும் கொடியால் அலங்கரித்து அமைத்த தம் தேர் மேல் – வில்லி:9 58/2
அ தபதி தன் குறிப்பால் அமைத்த பெரு மண்டபத்தின் அளவு நீளம் – வில்லி:10 8/1
கடவுளர்க்கு அமைத்த யாக தலம் என கவினிற்று அம்மா – வில்லி:10 91/4
உண்டற்கு அமைத்த பால் அடிசில் உண்டான் ஒரு நாள் ஒரு தானே – வில்லி:10 121/2
செம் கையின் அமைத்த கோல சித்திர தூணம் நாட்டி – வில்லி:11 44/2
புயங்க பூமியோ புரந்தரற்கு அமைத்த பொன்னுலகோ – வில்லி:27 60/1
அமைத்த வாச நல் நீர் கொடு மஞ்சனம் ஆடி – வில்லி:27 81/1
வட்ட மெத்தை கொடு அமைத்த பீடம் மிசை வாசவன்-கொல் என வைகினான் – வில்லி:27 101/2
குழல் முதல் அமைத்த பல வகைபடு துளை கருவி குல வளை நரப்பு நிரையால் – வில்லி:28 62/2

மேல்


அமைத்தது (1)

புண்டரீகன் முன் படைத்த அ புரவலன் அமைத்தது
எண் திசாமுகத்து எழுது சீர் இயக்கர் மா நகரும் – வில்லி:1 35/2,3

மேல்


அமைத்தருளி (1)

நகுலன் இவை உரைத்ததன் பின் நன்று என கை அமைத்தருளி நகுலன் சொல்லும் – வில்லி:27 28/1

மேல்


அமைத்தவா (1)

தரணியில் நகர் ஒன்று அமைத்தவா என்று தபதியர் யாவரும் வியந்தார் – வில்லி:6 11/4

மேல்


அமைத்திடும் (1)

முன்னமே இனிது அமைத்திடும் மனை செயல் முன்னா – வில்லி:3 117/4

மேல்


அமைத்து (6)

அமைத்து அரும் குல முனிவரும் மறை முறை அரும் கடி விளைத்திட்டார் – வில்லி:2 23/3
ஐ வகை நிறங்களும் அமைத்து இயற்றிய – வில்லி:3 3/2
அத்தியின் பலகை நவமணி அழுத்தி ஆடகத்து அமைத்து அரி முகத்தால் – வில்லி:6 3/1
நிற்போன் மேல் எழுதலும் அங்கு அவரை எல்லாம் நில்லும் என கை அமைத்து நீ இன்று எய்த – வில்லி:12 102/2
கார் வலம் புரி கோயிலும் காட்சியும் அமைத்து
போர் வலம் புரி நிருபரும் இளைஞரும் போற்ற – வில்லி:27 71/2,3
துரகததாமனுக்கும் அமைத்து இவ்வுழி நீர் இருத்திர் என சொன்ன பின்னர் – வில்லி:46 238/2

மேல்


அமைதரு (1)

அமைதரு தந்தை கேட்ப அவன் பெருந்தாதை கேட்ப – வில்லி:11 8/2

மேல்


அமைதல் (1)

அறத்து இயல் ஆர்-கணும் அமைதல் வேண்டுமால் – வில்லி:4 22/2

மேல்


அமைந்த (4)

குன்று கொண்டு அமைந்த தோள்கள் எம்முடன் நீர் குறித்து அமர் புரியும் என்று உரையா – வில்லி:10 20/4
அருகு அணுகி மடவரலை அஞ்சாமல் துகில் உரிவான் அமைந்த போதில் – வில்லி:11 245/3
ஓடிய வதனத்து உருப்பசி பணியால் உறுவதற்கு ஓர் யாண்டு அமைந்த
பேடியின் வடிவம் தரித்தனன் ஆண்மைக்கு இமையவர் எவரினும் பெரியோன் – வில்லி:19 16/3,4
பற்றலர் நெஞ்சு அலமருமாறு அவனும் பாகர் படிவம் கொண்டு அமர்க்கு அமைந்த பரிகள் பூட்டி – வில்லி:45 31/3

மேல்


அமைந்தது (3)

அறல் படு நுண் கரு மணலின் அரித்து ஒழுகும் சின்னீரோடு அமைந்தது அம்மா – வில்லி:8 10/4
பாகும் வாசியும் அமைந்தது ஓர் தேர் மிசை பாய்ந்து – வில்லி:22 68/1
தூய நாகரின் அமைந்தது ஓர் துகிலால் துன்பம் உற்று என்பு உரு ஆனார் – வில்லி:27 247/4

மேல்


அமைந்தவாறு (1)

அப்பால் இருந்த வன சரிதர் ஐவர்க்கு அமைந்தவாறு உரைப்பாம் – வில்லி:16 16/2

மேல்


அமைந்தன (2)

வடு ஏய் கண் மடந்தையர்க்கும் மகிழ்நருக்கும் அமைந்தன வான் மனைகள் எல்லாம் – வில்லி:8 14/4
ஐம் பெரும் பூதத்தானும் அமைந்தன உடலம் யார்க்கும் – வில்லி:29 5/3

மேல்


அமைந்தான் (2)

உற்று ஓர்ந்து உள்ளம் மிக தருக்கி உவந்து ஆங்கு அமைந்தான் உயர் மகத்தால் – வில்லி:3 91/3
வெம் மைந்தின் வேறற்கு அமைந்தான் ஒரு வீரன் ஆன – வில்லி:23 20/2

மேல்


அமைந்து (5)

செரு உடன்றிடுதல் உன்னி ஏறினன் அமைந்து நின்றது ஒரு தேரின் மேல் – வில்லி:1 147/4
இவ்வாறு அமைந்து ஆங்கு ஐவருடன் ஈர்_ஐம்பதின்மர் நனி வளர – வில்லி:3 93/1
பொற்பு அமைந்து பொலிந்தது அ பொன் நகர் – வில்லி:3 110/2
ஆன்று அமைந்து அடங்கு கேள்வி அண்ணலும் அவனை பெற்ற – வில்லி:22 134/1
அரு வரை ஓர் இரண்டு இருபால் அமைந்து அனைய தடம் புயம் கண்டு அவனி வேந்தர் – வில்லி:46 18/1

மேல்


அமைப்பன் (1)

ஆர மணி முடி கொய்து தரணி எலாம் உன் குடை கீழ் அமைப்பன் இன்றே – வில்லி:46 245/3

மேல்


அமைப்பேன் (1)

ஐந்து பல் வகையில் கறிகளும் வெவ்வேறு அறு சுவை மாறுமாறு அமைப்பேன்
வெம் திறல் மல்லும் புரி தொழில் உடையேன் விருதுடை பலாயனன் என் பேர் – வில்லி:19 14/2,3

மேல்


அமையத்து (1)

துயில் புரி அமையத்து இமைக்கு முன் சென்னி துணித்தனன் சுதன் என கலங்கி – வில்லி:46 214/2

மேல்


அமையாமல் (1)

அ காலம் பொறுத்த எலாம் அமையாமல் இன்னம் இருந்து அறமே சொன்னால் – வில்லி:27 20/3

மேல்


அமையும் (14)

வாடி வாடி இனி அமையும் என்று தவ வனம் அடைந்தனள் மடங்கியே – வில்லி:1 149/4
அன்று எனக்கு நீ இசைந்த அவனி பாதி அமையும் மற்று – வில்லி:3 81/1
பலரும் மலர் கை படுத்தி பெயர்க்க மாட்டார் பணை தோள் நொந்து அமையும் என பயந்து நின்றார் – வில்லி:5 50/3
வானகம்-தனை அமையும் என்று உம்பரும் மண்ணின் மேல் வர எண்ணும் – வில்லி:11 55/3
ஆதரத்து எனது ஆர் உயிர் போகினும் அமையும் என்று அவள் அம் புய சீறடி – வில்லி:21 7/2
உதார சீலன் உயர் அங்கர்_கோன் வரி வில் ஒன்றுமே அமையும் உற்று எழும் – வில்லி:27 132/3
பொருமுனை வயமும் வேண்டேம் பொன்றுதல் அமையும் என்றார் – வில்லி:28 31/4
அமையும் என முதல் அனிகம் அடையவும் அணியும் அவனிபர் நால்வரும் – வில்லி:34 28/2
அந்தரம் அமையும் என்று இ அகல் இடம் துறந்த ஐயா – வில்லி:41 164/2
இருள் பரந்தது இனி அமையும் இற்றை அமர் என்று துன்று கழல் இட்ட தாள் – வில்லி:43 46/1
தெளிவு என்பது ஆசும் இலது உன் மனம் உறு செரு வென்ற வீரம் அமையும் அமையுமே – வில்லி:44 81/4
இன்று அமையும் சமரம் இனி காண்டல் பாவம் என்று இமையோர் அதிசயிப்ப இமயம் போல – வில்லி:46 77/3
எனக்கு இவரே அமையும் என புறக்கிடாத இளையவர் மேல் கடும் கணை ஐந்து ஏவினானே – வில்லி:46 79/4
துஞ்சினம் எனினும் அமையும் என்று எண்ணி துணிந்தனன் துயில் அறு கண்ணான் – வில்லி:46 209/4

மேல்


அமையுமே (1)

தெளிவு என்பது ஆசும் இலது உன் மனம் உறு செரு வென்ற வீரம் அமையும் அமையுமே – வில்லி:44 81/4

மேல்


அமைவின் (1)

அகழ்ந்த நீர் ஆடை ஞாலத்து ஆர்-கொலோ அமைவின் மிக்கோர் – வில்லி:22 132/4

மேல்


அமைவு (1)

அமைவு உற துதித்தலின் அவனும் மற்று இவன் – வில்லி:41 215/3

மேல்


அமைவுற (1)

படியினில் சிறிது அமைவுற மிதித்தில பவன வெம் கதி போல – வில்லி:11 82/2

மேல்


அமைவுறு (1)

அமைவுறு பொருள்கள் அங்கு இல எனுமாறு அமைத்த வான் தொல் பதி அழகை – வில்லி:6 14/2

மேல்


அமோக (1)

தீது இலா அமோக பாணம் சிந்தையால் தொழுது விட்டான் – வில்லி:13 84/4

மேல்


அயத்து (1)

அயத்து இரதம் இட பசும் பொன் ஆவது போல் அருச்சுனன் ஆர் அறிஞன் ஆக – வில்லி:42 165/1

மேல்


அயம் (1)

அடி நெருக்கவும் இபம் நெருக்கவும் அயம் நெருக்கவும் எழு துகள் – வில்லி:28 45/2

மேல்


அயர்க்க (1)

அயர்க்க சபித்தோனை வந்தித்து வேறு ஓர் அடல் தேரின் மேல் – வில்லி:45 233/4

மேல்


அயர்கின்ற (1)

உரக துவசன் அயர்கின்ற ஆவியின் உணர்வொடு துயில்வது கண்டு பேர் உடல் – வில்லி:46 200/1

மேல்


அயர்த்து (1)

அயர்த்து நீ முதுகிடாது ஒழி இமைப்பொழுது ஐயா – வில்லி:22 39/2

மேல்


அயர்தலும் (1)

குலக்கு அணி ஆன வில் குமரன் நின்று அயர்தலும்
இலக்கணகுமரனும் தனது தேர் ஏறினான் – வில்லி:39 31/3,4

மேல்


அயர்ந்த (1)

காமனுக்கு இனிய தந்தை சமரம் பொருது காதல் மைத்துனன் அயர்ந்த நிலை கண்டு பல – வில்லி:42 87/2

மேல்


அயர்ந்தவரில் (1)

மது அயர்ந்தவரில் யாவர் மண்ணின் மேல் மயக்குறாதார் – வில்லி:2 91/4

மேல்


அயர்ந்தன (1)

திகிரி அம் தடம் கிரி பக்கு நெக்கது செவிடு கொண்டு அயர்ந்தன திக்கய குலம் – வில்லி:45 149/3

மேல்


அயர்ந்தனன் (1)

அயர்ந்தனன் விழுந்த கோவை அச்சுதன் பரிவோடு ஏந்தி – வில்லி:41 159/1

மேல்


அயர்ந்திலன் (1)

பின்னையும் அஞ்சி அயர்ந்திலன் நெஞ்சு பெயர்ந்திலன் ஆசனமும் – வில்லி:27 211/3

மேல்


அயர்ந்து (8)

ஓவியம் எனவே உள்ளம் உருகினள் அயர்ந்து வீழ்ந்தாள் – வில்லி:2 97/4
வழுவு அறு மன்னர் உள்ளம் மம்மரோடு அயர்ந்து விம்ம – வில்லி:11 282/2
அயர்ந்து உரைத்தல் அலாது இலை ஆவதே – வில்லி:12 15/4
ஆடினன் களித்தனன் அயர்ந்து நின்றனன் – வில்லி:12 116/1
ஏ இலங்கு சிலை ஐவர் வந்து அணுகில் யான் அயர்ந்து எளிது இருப்பனோ – வில்லி:27 120/1
இடம்-தனில் புரிந்தே நான் அயர்ந்து இருப்ப எடுக்கவோ கோக்கவே என்றான் – வில்லி:27 252/2
அ தடம் தேரின்-நின்றும் அவனி மேல் அயர்ந்து வீழ்ந்தான் – வில்லி:41 158/4
ஆகிய குமரன் மெய் அயர்ந்து வீழ்தலும் – வில்லி:41 191/2

மேல்


அயர்வது (1)

தூ நாகம் உரும் ஒலி கேட்டு அயர்வது போல் வீழ்ந்து அழுதாள் சுபலன் பாவை – வில்லி:46 240/4

மேல்


அயர்வான் (4)

சேடன் தல மடவார் புனல் அயர்வான் எதிர் சென்றார் – வில்லி:7 7/4
மாதவனது ஏவலினால் மழை காலத்து வாசவற்கு விழா அயர்வான் வந்த காலை – வில்லி:7 54/2
மறி கொள் செம் கையன் விழா அயர்வான் பெரும் தீவில் – வில்லி:7 72/3
மேவி அனந்தரம் வேனில் விழவு அயர்வான் முரசு அறைந்து வீதி-தோறும் – வில்லி:8 4/2

மேல்


அயர்வான்-தன்னை (1)

திரு உளத்து உணராது இல்லை செப்புக என்று அயர்வான்-தன்னை
மருவுற தழுவி திங்கள் மரபினுக்கு உரிய செல்வா – வில்லி:41 157/1,2

மேல்


அயர்வித்த (1)

இவ்வாறு மன்றல் அயர்வித்த பின் ஈன்ற காதல் – வில்லி:5 96/1

மேல்


அயர்வித்தனன் (1)

நயப்போடு மன்றல் அயர்வித்தனன் நன்கு ஓர் நாளில் – வில்லி:5 89/4

மேல்


அயர்விரோ (1)

நீயும் இன்று சூது கொண்டு நிகழ் விலாசம் அயர்விரோ
ஆய வென்றி ஐயன் இல்லில் அமுதம் அன்ன போனகம் – வில்லி:11 160/2,3

மேல்


அயர்வு (2)

அயர்வு அறு கங்கை_மகன் பதம் பணிவுற்று அறன் மகன் வினவினன் அம்மா – வில்லி:10 110/4
அயர்வு உற்ற உணர்வின் நலம் என முத்தி முதல்வன் என அருகு உற்ற ரத வலவனே – வில்லி:40 63/4

மேல்


அயர்வுடன் (1)

பாதலம் நடுங்க இருவர் மா மனமும் பறை அறைந்து அயர்வுடன் நடுங்க – வில்லி:10 24/3

மேல்


அயர்வும் (2)

காதலன் அயர்வும் திருமகன் புனலில் கரந்ததும் கண்டு உளம் உருகி – வில்லி:1 91/1
நோய் இல் அயர்வும் மெய்யில் நுழைய காலம் நோக்கி – வில்லி:38 45/2

மேல்


அயர்வுற்று (3)

கடி அயர்வுற்று உம் பதி கொண்டு அடைக என்றும் காவலர்க்கு கடன் என்றும் கசிய கூறி – வில்லி:7 57/2
தொல்லை இடிக்கு அயர்வுற்று உயிர் இற்றுறு சுடிகை அரா எனவே – வில்லி:27 190/3
வேய்ந்த தாரவனும் தேரின் மிசை அயர்வுற்று வீழ்ந்தான் – வில்லி:45 98/4

மேல்


அயர்வுறு (1)

அன்றை அமரினில் ஒன்றுபட அவர் அங்கம் அயர்வுறு பங்கம் ஏது – வில்லி:34 24/1

மேல்


அயர (1)

அதிர எங்கும் தனது வளை முழக்கினின் அயர அறனின் மைந்தன் சமர முனை முகத்து அணுகினனே – வில்லி:45 89/4

மேல்


அயருகின்ற (1)

கொண்ட தவமே தனம் என புரியும் வில்லி மெய் குலைந்து அயருகின்ற நிலையை – வில்லி:12 105/1

மேல்


அயரும் (5)

ஆங்கு அவர் அ முறை அயரும் ஆயிடை – வில்லி:3 1/1
விளிந்தது ஒத்து வழி குழிய நின்று சுழல் விழி நிரைத்து அயரும் வெகுளியான் – வில்லி:4 50/4
உண்டி அற்று அயரும் யாதுதானன் அடியுண்டு மெய் தளர்வு ஒழிந்த பின் – வில்லி:4 60/1
உலைவந்து அயரும் சூல் மந்திக்கு உருகா நிலம் கீண்டு உதவு குல – வில்லி:5 37/1
உருகிய மனத்தர் ஆகி உடல் தளர்ந்து அயரும் ஆங்கண் – வில்லி:16 22/2

மேல்


அயருவேன் (1)

அழுந்திய பிறவியின் அயருவேன் முனம் – வில்லி:12 117/2

மேல்


அயல் (8)

அரும் கலை அயல் உற அதிர்ந்து வீசினான் – வில்லி:1 63/3
பாணியுடனே தொடை நடுங்கி அயல் நின்றது ஒரு பாதவ மருங்கு அணுகினான் – வில்லி:12 104/4
அற்பம் ஆவது ஏது அனைத்தினும் அயல் கரத்து ஏற்றல் – வில்லி:16 57/3
என்ன வந்து அடுத்து அயல் எடுத்து வீசினான் – வில்லி:21 31/4
செந்நெலே கன்னல் காட்ட சேர்ந்து அயல் செறுவில் நின்ற – வில்லி:22 105/1
அயல் இவர் அகன்று போகில் அமர் பொர அறவும் எளிது உண்டு உபாயம் நுதல் எரி – வில்லி:41 47/3
இங்கு அயல் எழுந்த கோடம் யாது என யாதும் சொல்லான் – வில்லி:41 155/3
அயல் நின்ற வலம்புரி தார் அண்ணல் சோர்ந்தான் அநுசர் மேல் அன்பு எவர்க்கும் ஆற்றல் ஆமோ – வில்லி:46 78/4

மேல்


அயலான் (1)

மனைவி அயலான் மருவல் கண்டும் அவள் கையால் – வில்லி:41 184/3

மேல்


அயலே (1)

நின்றான் மற்று அவன் அயலே தெறித்து வீழ்ந்து நெஞ்சு ஒடிந்தான் இருவரும் முன் நில்லார் ஆகி – வில்லி:5 62/3

மேல்


அயன் (10)

சாற்றிய மலர் அயன் சாபம் இ வழி – வில்லி:1 45/3
தன்னை அங்கு அயன் இடு சாபம் கூறினாள் – வில்லி:1 68/3
குலத்தினில் அயன் வரம் கொண்டு தோன்றுமால் – வில்லி:1 75/2
மாற்றினான் வழி இளைப்பு மலர் அயன் போல் இருந்தோனை மகிழ்ச்சி கூர்ந்து – வில்லி:10 10/2
ஏழு நாள் இவ்வாறு இமையவர் எவர்க்கும் இமகிரி-தனில் அயன் வேட்ட – வில்லி:10 109/1
ஆயது நிகழ்ந்த பின்னர் அயன் அருள் வரத்தினாலே – வில்லி:13 156/1
வாசவற்கு அயன் வழங்கு கவசம் துவச மாசுணற்கு அருளினன் கலச சம்பவனும் – வில்லி:42 79/2
நெரியும் என்று அயன் அஞ்சினன் சேனையின் நெருக்கினால் எனைத்து உள்ள – வில்லி:45 186/2
புன் படைப்பினில் அயன் படைத்த பூபனே – வில்லி:46 59/4
அன்று அயன் முகத்தினால் பெற்று அநேக மா முனிவர்-தம்பால் – வில்லி:46 128/3

மேல்


அயனாம் (1)

ஆக்குமாறு அயனாம் முதல் ஆக்கிய உலகம் – வில்லி:1 1/1

மேல்


அயனார் (1)

அயனார் புரி மக சாலையும் அணி அத்திகிரிக்கே – வில்லி:7 14/1

மேல்


அயனிடை (1)

அயனிடை அசுரர் குரு பெறலுற்றது அவன்-பால் முன் – வில்லி:46 101/1

மேல்


அயனும் (2)

போதில் வாழ் அயனும் ஒவ்வா வாய்மொழி புலவர் எல்லாம் – வில்லி:13 28/4
பூவில் வாழ் அயனும் நிகர் அலன் என்றால் புண்ணியம் இதனினும் பெரிதோ – வில்லி:45 240/4

மேல்


அயனை (1)

அரு மறைக்கு அயனை ஒப்பான் அடல் சிலைக்கு அரனை ஒப்பான் – வில்லி:45 48/3

மேல்


அயிர் (2)

அயிர் படும் கடும் தரையில் துகள்பட அடி இரண்டினும் சரிய துகைத்து எழு – வில்லி:45 155/2
அயிர் நுண் குழல் அர_மடநலார் பலர் அளி கொண்டு எதிர்கொள அமரன் ஆன பின் – வில்லி:46 235/3

மேல்


அயிர்க்கின்றேன் (1)

வெருவரும் மற்போர் கடந்த மடையன்-தன்னை வீமன் என அயிர்க்கின்றேன் வேந்தே மற்றை – வில்லி:22 138/3

மேல்


அயிர்க்கும் (1)

வியந்திட வரும் அ குரிசிலை இவனே விடையவன் குமரன் என்று அயிர்க்கும்
வயந்தனில் உலவும் மதன்-கொலோ என்னும் வாசவன் மதலை என்று எண்ணும் – வில்லி:1 89/1,2

மேல்


அயிர்த்தல் (1)

கோது எடுத்துரைத்தல் நண்புகொண்டு அயிர்த்தல் கொடிய வெம் – வில்லி:11 161/2

மேல்


அயிர்த்தனம் (1)

அயிர்த்தனம் என்று தேர் ஊர் ஆண்தகை உரைப்ப நீட – வில்லி:45 39/3

மேல்


அயிர்த்தனள் (1)

அயிர்த்தனள் அழைத்தனள் அரற்றினள் இரங்கா – வில்லி:2 101/3

மேல்


அயிர்த்தாள் (1)

இல்லில் அ கணவனை இவன் யார்-கொல் என்று அயிர்த்தாள் – வில்லி:7 63/4

மேல்


அயிர்த்து (1)

எந்த ஓதை என்று அயிர்த்து உயிர்த்து வஞ்சர் யாவரும் – வில்லி:13 114/4

மேல்


அயிர்ப்ப (1)

அரசர் யாவரும் அறுமுக கடவுள் என்று அயிர்ப்ப
புரசை நாகம் முன் கடவினன் நாகமும் புரந்தோன் – வில்லி:1 33/3,4

மேல்


அயிர்ப்புறும் (1)

அண்ணல் அம் குமரர் ஆம் என்று அயிர்ப்புறும் அரசர் யாரும் – வில்லி:5 63/2

மேல்


அயிராபதமே (1)

பனைக்கை பிறை வெண் கோட்டு அயிராபதமே போலும் பகட்டில் இவன் – வில்லி:5 44/1

மேல்


அயில் (29)

மருவு அயில் சத கோடியின் இறை ஐராவதத்தின் மும்மதத்தினால் நனைத்து – வில்லி:9 40/1
நாலு தானை நடுவும் சுடர் அயில்
வேலும் வாளின் விதமும் மிடையவே – வில்லி:13 54/3,4
ஆலகாலம் என உருத்து அழன்று பொங்கி அயில் முனை – வில்லி:13 124/2
கொத்து அரம் பொரு கூர் அயில் குமரனை குறுகி – வில்லி:22 31/2
அயில் கொடு குத்திய நெடு வரை ஒத்தனர் அயில்கள் எடுத்தவரே – வில்லி:27 193/4
பொங்கிய வச்சிரம் உந்து கலப்பைகள் புன் கழுவர்க்கம் அயில்
எங்கும் மலைத்து எழு செம் சுரிகை திரள் தண்டம் இவற்றினொடும் – வில்லி:27 202/2,3
கரதலத்து அயில் வெயில் எழ புனை கலன் வனப்பு எழ மிளிரும் நீள் – வில்லி:28 44/3
காரும் அயில் வாள் சிலை தரித்து வரு காலாள் – வில்லி:29 54/2
வை ஆர் அயில் கணை தோமரம் வாள் கப்பணம் முதலாம் – வில்லி:33 22/1
புண் மேல் அயில் உற்று என்ன புலந்தான் முதல்வன் புதல்வன் – வில்லி:38 49/4
விதிர்த்தன செம் கை வாளொடு அயில் விழித்தன கண்கள் தீ உமிழ – வில்லி:40 17/3
சரம் விட்டு ஒர் அயில் விசயன் இரதத்தின் வலவன் மிசை தமரத்தினுடன் எறியவே – வில்லி:40 60/4
எறிகுற்ற அயில் அசுரர் உயிர் செற்ற அயில் அதனை எதிர் முட்ட விடு பகழியால் – வில்லி:40 61/1
எறிகுற்ற அயில் அசுரர் உயிர் செற்ற அயில் அதனை எதிர் முட்ட விடு பகழியால் – வில்லி:40 61/1
அயில் அணி ஆழியான் அவனொடு ஏகினான் – வில்லி:41 190/4
ஓர் இமைப்பினில் அறிந்து குமரன் கை அயிலோடு உரைக்க உவமம் பெறு விடம் கொள் அயில்
தேரினில் பொலிய நின்று இரு கை கொண்டு நனி சீறி மெய் பட எறிந்தனன் எறிந்தளவில் – வில்லி:42 85/2,3
பல்லம் வாள் அயில் சூலம் என்பன முதல் பகழி – வில்லி:42 116/2
மின் செய் தாரை அயில் ஏவினான் அவன் விரைந்து தேரின் மிசை வீழவே – வில்லி:42 191/4
மரித்தனன் என தனி அயில் கொடு ஓச்சிய மணி சிறு பொருப்பினை நிகர் கடோற்கசன் – வில்லி:42 200/2
சிலை படை அயில் படை தெளியும் வாட்படை திறல் பல படைக்கல வலிமை காட்டியும் – வில்லி:42 203/1
காசி மன் கேமதூர்த்தி காய் அயில் ஒன்று வாங்கி – வில்லி:44 14/2
அடர வளைவுற நொடியினில் எயிறுடை அயில் கொள் பகழிகள் அளவு இல சிதறினர் – வில்லி:44 31/2
என நின்ற சேனை முடுகி அயில் சிலை எறி துங்க வாளொடு இகலி எழ எதிர் – வில்லி:44 72/2
அழிதந்து மீள அயில் கொள் முனையது ஒர் அயில் கொண்டு வீசி எறியும் அளவினில் – வில்லி:44 79/2
அழிதந்து மீள அயில் கொள் முனையது ஒர் அயில் கொண்டு வீசி எறியும் அளவினில் – வில்லி:44 79/2
மோது அயில் படை கொடு முனைய வல்லையோ – வில்லி:45 123/4
புகலும் சொல் அவன் செவியில் புகவே புண் மேல் அயில் உற்றது போன்றதுவே – வில்லி:45 205/4
அடவியின் வெந்து தன் வால் குறைந்திட விடும் அயில் முக வெம் கணையால் அதன் பருமை கொள் – வில்லி:45 225/3
வில் ஆண்மையாலும் வடி வாள் ஆண்மையாலும் அயில் வேல் ஆண்மையாலும் அவனே – வில்லி:46 4/3

மேல்


அயில்கள் (2)

அயில் கொடு குத்திய நெடு வரை ஒத்தனர் அயில்கள் எடுத்தவரே – வில்லி:27 193/4
வாகை வரி வில் ஒழிய வாள் அயில்கள் என்னும் – வில்லி:29 65/3

மேல்


அயிலால் (1)

சரங்களால் அயிலால் வாளால் தம் பகை செகுத்து தாமும் – வில்லி:36 10/3

மேல்


அயிலும் (2)

அயிலும் நல் அமுதோர் சூழ்வந்து அன்புடன் போற்றுவாரே – வில்லி:12 35/4
அயிலும் நஞ்சு அனைய போர் அடு களம் குறுகினார் – வில்லி:34 2/3

மேல்


அயிலை (1)

அமரனான தாமா ஒர் அயிலை வீமன் மேல் ஏவ – வில்லி:46 94/2

மேல்


அயிலொடு (1)

அணி கழலொடு உந்து தாள்கள் தறிபட அயிலொடு கரங்கள் ஆன தறிபட – வில்லி:41 43/2

மேல்


அயிலோடு (1)

ஓர் இமைப்பினில் அறிந்து குமரன் கை அயிலோடு உரைக்க உவமம் பெறு விடம் கொள் அயில் – வில்லி:42 85/2

மேல்


அயின்று (2)

வரும் முறைப்படி விருந்து அயின்று வைகினார் – வில்லி:4 34/2
அயின்று முக்குணங்களோடும் அறு வகை படைகளோடும் – வில்லி:29 3/2

மேல்


அயோத்தி (2)

முரசு அதிர் அயோத்தி மூதூர் முன்னவன் கதையும் கூறி – வில்லி:11 274/2
அங்க மா மதில் அயோத்தி_மன் தேரும் ஒன்று அளித்தே – வில்லி:22 22/4

மேல்


அயோத்தி_மன் (1)

அங்க