வளையாபதி – தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

அ 1
அஃகுப 1
அஃது 2
அஃதே 1
அக்கால் 1
அகலும் 1
அகன்று 1
அங்கண் 1
அங்ஙனம் 2
அச்சம் 1
அஞ்ச 1
அஞ்சின் 1
அஞர் 1
அடி 2
அடைந்தவர்க்கு 1
அணைக்குறுமாறே 1
அத்துணையும் 1
அதன் 1
அது 2
அதுவே 2
அந்தகற்கு 1
அந்தகன் 1
அப்பொருட்கு 1
அம் 3
அமைச்சு 1
அமைந்த 1
அமைவர 2
அரசும் 1
அரசொடு 1
அரணம் 1
அரணி 1
அரவு 2
அரவொடு 1
அரிதாய் 1
அரிது 1
அரிதே 2
அரியது 1
அருப்பு 1
அரும் 3
அருள் 1
அருளில் 1
அருளுதல் 1
அருளை 3
அல்குல் 2
அல்ல 1
அல்லது 1
அல்லர் 1
அல்லவால் 1
அல்லாபவரே 1
அல்லார் 1
அல்லால் 1
அலகில் 1
அலது 1
அலந்த 1
அலர் 1
அவர்தாம் 2
அவா 2
அவாம் 1
அவிழ் 2
அவிழ்ந்து 1
அவை 1
அவையும் 1
அழி 1
அழிதல் 2
அழிந்து 2
அழிவு 1
அழுவர் 1
அளிப்பவன் 1
அற்றம் 1
அற்றாய் 1
அற 3
அறநெறி 1
அறம் 3
அறன் 1
அறனும் 1
அறி 2
அறிந்தார் 2
அறிந்தோரே 1
அறியாதவற்கு 1
அறிவு 2
அறிவே 1
அறு 2
அறுக்கல் 1
அறுத்தற்கு 1
அறும் 1
அறைபட்டார் 1
அன்பினர் 1
அன்பினார்களை 1
அன்பும் 1
அன்றில் 1
அன்றே 2
அன்றை 1
அன்ன 1
அன்னதே 1
அன்னதேயாம் 1
அனையதும் 1
ஆக்க 1
ஆக்கும் 1
ஆகி 3
ஆகிய 4
ஆகியது 1
ஆகுதல் 1
ஆகும் 1
ஆங்கு 1
ஆட்டியும் 1
ஆண்டு 1
ஆணை 1
ஆதல் 3
ஆதலின் 1
ஆம்பலும் 1
ஆய் 1
ஆய 1
ஆயினக்கால் 1
ஆயினும் 6
ஆர்ப்ப 1
ஆர்ப்பவும் 2
ஆராய்ந்து 1
ஆருயிர்மாட்டு 1
ஆவதே 1
ஆவர் 1
ஆழ் 1
ஆள்ப 1
ஆற்றவர் 1
ஆற்றவும் 3
ஆற்றில் 1
ஆற்றின் 1
ஆற்றுதல் 1
ஆற்றுமின் 2
ஆற்றுள் 1
ஆறு 2
ஆன்றாங்கு 1
இகந்தாம் 1
இகப்பவோ 1
இகழ்ந்து 2
இட்ட 1
இடத்து 1
இடர்ப்படுமாறே 1
இடுமணல் 1
இடைநின்று 1
இணர் 1
இது 3
இந்திரியம் 1
இப்பொருள் 1
இம்மை 1
இயங்கும் 1
இயல்பு 2
இயற்கை 1
இராப்பகற்கு 1
இருடி 1
இருண்மை 1
இருள் 2
இருளினுள் 1
இல் 12
இல்லவர் 1
இல்லார் 2
இல்லான் 2
இல்லை 5
இலம் 1
இலர் 3
இலராயின் 1
இலரே 1
இலா 8
இலாது 1
இலார்களும் 1
இலை 2
இவ்வாறின் 1
இவண் 1
இவறுதல் 1
இவை 3
இழந்து 1
இழை 1
இள 2
இளமை 1
இளமையும் 1
இளமையே 1
இளிவாம் 1
இறத்தல் 1
இறுவர் 1
இன் 1
இன்பமும் 1
இன்புறு 1
இன்மை 2
இன்மையும் 1
இன்றாம் 1
இன்றி 5
இன்றியே 1
இன்று 2
இன்றே 1
இன்னவை 1
இனம் 1
இனி 2
இனியவை 1
ஈட்டற்கு 1
ஈண்டல் 1
ஈயார் 1
உக்க 1
உட்க 1
உடம்பும் 1
உடைமை 1
உடையானை 2
உண்டாய்விடின் 2
உண்டியுள் 1
உண்டு 5
உண்டோ 2
உண்ணன்மின் 1
உண்பர் 1
உண்பான் 1
உண்மையும் 1
உணர் 1
உணரின் 1
உத்தம 2
உதிரம் 1
உபாயத்தில் 1
உய்த்து 1
உய்தல் 1
உய்யன்மின் 1
உய்விக்கும் 1
உயர் 1
உயர்குடி 1
உயர்வு 1
உயிர் 3
உயிர்க்கு 3
உயிர்கள் 1
உரவோர் 1
உருக்கும் 1
உருகலும் 1
உரைப்ப 1
உலகம் 1
உலகியல் 1
உலகிற்கு 1
உலகு 2
உலகுடன் 1
உலந்தால் 1
உலைய 1
உவத்தல் 3
உவர்ப்ப 1
உழ 1
உழந்தேதான் 1
உழலும் 1
உழுது 1
உழுவார் 1
உழைய 1
உள் 1
உள்நின்று 1
உள்வழி 1
உள்ளத்து 1
உள்ளம் 1
உள்ளில் 1
உள 1
உளவாக 1
உளன் 1
உளோரை 1
உற்ற 1
உற்றார்க்கு 1
உறினும் 2
உறுக்கும் 1
உறுதி 1
உறுபொருள் 1
ஊக்கம் 1
ஊண் 1
ஊரும் 2
ஊன் 2
ஊனம் 1
எங்ஙனம் 2
எட்ட 1
எண் 1
எண்ணம் 1
எண்ணி 2
எண்ணில் 1
எண்ணிலார் 1
எண்ணினும் 1
எண்ணுமாறே 1
எண்ணெய் 1
எத்திறத்தானும் 1
எத்துணை 1
எதிர் 1
எம் 1
எய்த்து 1
எய்தாது 2
எய்தி 2
எய்தின 1
எய்துதல் 1
எய்தும் 1
எரியின் 2
எருக்கின் 1
எல்லாம் 1
எவ்வம் 1
எவ்வழியானும் 1
எவன்கொல் 1
எழ 1
எழுந்து 2
எழும் 1
எள்ளன்மின் 1
எள்ளும் 1
எளிது 1
எற்றுக்கு 1
என் 4
என்ப 1
என்பார் 2
என்று 18
என்றும் 2
என்றே 1
என்னது 1
என்னின் 1
என்னும் 1
என்னுமாறே 2
என்னோ 1
என 4
எனின் 1
எனும் 1
எனை 1
ஏகி 1
ஏத்தலும் 1
ஏத்தி 1
ஏத்து 1
ஏதில் 1
ஏயும் 1
ஏர் 1
ஏற்பர் 1
ஏற்றி 1
ஏறுப 1
ஐந்தினும் 1
ஐய 1
ஐயம் 2
ஒக்க 1
ஒக்கும் 4
ஒட்டாது 1
ஒட்டார் 1
ஒத்த 1
ஒப்ப 4
ஒரீஇ 1
ஒரு 1
ஒருங்குடன் 1
ஒருதலை 1
ஒருப்படுப்பேன் 1
ஒருவந்தம் 1
ஒருவன் 3
ஒவ்வா 1
ஒழிந்த 1
ஒழிந்தவர் 1
ஒழிந்தார் 3
ஒழிப்பான் 1
ஒழிமின் 2
ஒழிய 1
ஒழுகலின் 2
ஒழுகு 1
ஒள்ளியரேனும் 1
ஒன்றல் 1
ஒன்றி 1
ஒன்றின்றி 1
ஒன்று 1
ஓடல் 1
ஓடும் 1
ஓம்பல் 1
ஓம்புமின் 2
ஓர் 2
ஓரா 1
ஓரிடத்து 1
கடல்அகத்து 1
கடிந்து 1
கடு 1
கண் 4
கண்ட 1
கண்டதே 1
கண்டனிர் 1
கண்டால் 1
கண்டாலும் 1
கண்டு 1
கண்ணவர் 1
கண்ணார் 1
கணங்களை 1
கணை 1
கதி 2
கதிகள் 1
கதை 1
கமுகை 1
கயவர் 1
கரணம் 1
கரப்ப 1
கரும்புதான் 1
கல்வி 4
கல்விக்கு 1
கல்வியும் 1
கலந்து 1
கலம் 1
கலிங்கத்தை 1
கவித்தார் 1
கழி 2
கழிந்தாள் 1
கழிப்பது 1
கழுவுதல் 1
கள் 1
கள்வர் 1
கள்ளன்மின் 1
களவாயின 1
களவில் 1
கற்று 1
கறங்க 1
கறவை 1
கன்னல்அம் 1
கனல் 2
கனவும் 1
கனிந்து 1
கனைத்துடன் 1
காக்கப்படுவன 1
காட்சிய 1
காட்டும் 1
காண் 1
காண்கிலன் 1
காணார் 1
காணின் 1
காணும் 1
காதலை 2
காப்பது 1
காப்பு 3
காம 1
காமம் 1
காமன் 1
காமனோடு 1
காமுறுவாரை 1
காய்தலொடு 1
காய்ந்து 1
காரணம் 1
கால 2
காலொடு 1
காழ்க்கொள்வது 1
கானம் 1
கிடப்பர் 1
கிழித்து 1
கிளைகள் 1
கிளைதான் 1
குணம் 1
குயின்ற 2
குரங்கு 1
குரங்கும் 1
குரலும் 1
குரவர் 1
குலம் 1
குலனும் 2
குழல் 3
குழலும் 1
குற்றம் 2
குறிப்பினின் 1
குறைக்குமே 1
குறைவின்றி 1
கூடல் 1
கூடி 2
கூடுதற்கு 1
கூத்தி 1
கூழ் 1
கூற்று 1
கூறன்மின் 1
கூறினர் 1
கூறினள் 1
கூறுங்கால் 1
கெட்ட 1
கெட்டேம் 1
கெடுதல் 1
கெடுப்பான் 1
கேட்குறின் 1
கேள்வி 1
கை 1
கைகளை 1
கைதொழு 1
கைப்பொருள் 2
கையார் 1
கையால் 1
கையுற்றவர்கட்கு 1
கொடி 1
கொண்ட 2
கொண்டு 4
கொண்மின் 1
கொணர்ந்து 1
கொம்பிடை 1
கொல் 1
கொல்வர் 1
கொல்வானின் 1
கொலை 2
கொழும் 1
கொள் 2
கொள்பவே 1
கொள்ளன்மின் 1
கொள்ளின் 1
கொளப்பட்டும் 1
கொன்று 2
கொன்றை 1
கோடல் 3
கோடலின் 1
கோடற்கு 1
கோதையர் 1
கோல் 1
கோல 1
கோலம் 2
கோவலர் 1
கோவையும் 1
கௌவையில் 1
சார்தற்கண் 1
சால் 1
சால 2
சான்ற 1
சான்றோர் 1
சிகையும் 1
சித்தி 1
சிவந்து 1
சிறப்பு 1
சிறிதாய் 2
சிறிதானும் 1
சிறியாரொடு 1
சிறு 1
சிறை 3
சீர்த்தி 1
சீரின் 1
சுரம் 1
சுரம்பு 1
சுருக்கிவிடுதலின் 1
சுருங்க 1
சுருங்குபு 1
சுற்றம் 2
சூடுப 1
சூழ்ந்த 1
சூழ்ந்துணர் 1
சூழ்ப 1
செய் 1
செய்த 2
செய்தல் 1
செய்திகளால் 1
செய்தியேல் 1
செய்திலம் 1
செய்து 5
செய்ம்மின் 1
செய்யன்மின் 1
செய்வார்களை 1
செய்வான் 1
செயல் 1
செயிர்கள் 1
செல்கதிக்கு 1
செல்லல்களால் 1
செல்லாது 1
செல்வம் 1
செல்வமும் 1
செற்றம் 1
செறிதல் 1
சென்று 1
சேய் 1
சொல் 1
சொல்லவை 1
சொல்லார் 1
சொல்லி 2
சொல்லுமாறே 1
சொலல் 1
சொலினார் 1
ஞாலத்து 1
ஞெலிகோல் 2
தக்கது 1
தகாது 1
தடுமாறும் 1
தண் 1
தந்து 2
தம் 2
தம்கண் 1
தர 1
தரும் 1
தரூஉம் 1
தலை 1
தலைமை 1
தவ 1
தவத்தின் 1
தவம் 2
தவமும் 1
தளைவாய் 1
தறை 1
தன்மையால் 1
தன்னுள் 1
தனக்கு 1
தனி 2
தாங்கி 3
தாம் 1
தாமரையின் 1
தாயம் 1
தாரம் 1
தான் 1
தானம் 2
திசைதோறும் 1
திண் 1
திரணி 1
திலகம் 1
திறத்தில் 1
திறல்அறிவன் 1
திறலோன் 1
திறை 1
தின்றனர் 1
தீ 1
தீது 2
தீயன்மின் 1
தீர்க்கும் 1
தீர்ந்தவர் 1
தீர்ந்து 1
துக்கம் 1
துகள் 1
துகில் 1
துஞ்சல் 1
துடைக்கும் 1
துணியும் 1
துணிவாம் 1
துணிவு 1
துணைவனை 1
துய்த்து 1
துயர் 3
துளக்கிலர் 1
துளி 2
துற்று 4
துறவோ 1
துறை 1
துன்ப 1
துன்பம் 2
துன்புறூஉம் 1
துன்னன்மின் 1
துன்னாது 1
துனி 1
தூதும் 1
தூய்மை 1
தூற்றுமின் 1
தெண்ணீர் 1
தெருண்மின் 1
தெருளல் 1
தெளி 1
தெறுவதில் 1
தேயும் 1
தேனினம் 1
தொகுத்து 1
தொடர்ப்பாடு 1
தொண்ணூற்றுஅறு 1
தொல்வினை 1
தொழுமகன் 1
தொழுவல் 1
தோம் 1
தோய் 2
தோய்த்து 1
தோள் 1
தோற்றம் 1
தோன்றல் 1
தோன்றினாலும் 1
தோன்றுதல் 1
தோன்றுவீர் 1
நக்கே 1
நகரம் 1
நகை 3
நட்டவர் 3
நடுக்கம் 1
நண் 1
நண்ணன்மின் 1
நந்தி 1
நந்திய 1
நம்பி 1
நமக்கு 1
நமரங்காள் 1
நய்ய 1
நயத்தலின் 1
நயத்து 1
நயந்தனர் 1
நயந்து 1
நயவாரை 1
நரகத்து 1
நரம்பு 1
நரை 1
நல் 2
நல்லது 1
நல்லவர் 1
நல்லவை 1
நல்லார் 1
நல்லில் 1
நல்லுரு 1
நலம் 1
நலிவு 1
நள்ளன்மின் 1
நற்றோள் 1
நறை 1
நன்கு 3
நன்றாம் 1
நன்றி 1
நன்னீர் 1
நன்னெறிக்கண் 2
நனி 13
நாக்கு 1
நாடு 1
நாடும் 2
நாண்டல் 1
நாணும் 1
நாணுவர் 1
நாள்தொறும் 7
நாற்பது 1
நாறி 1
நான்கின் 1
நானம் 1
நிக்கந்த 1
நில் 1
நில்லார் 1
நிலம் 2
நிலவார் 1
நிலவிற்கு 1
நிலை 2
நிலையாது 1
நிலையாவால் 1
நிலையில் 1
நிற்கும் 1
நிற்பமைக்கு 1
நிற்பர் 1
நிற்பவே 1
நிறத்தனவாய் 1
நின் 1
நின்மின் 1
நின்ற 4
நின்றற்று 1
நின்று 6
நினைகையும் 1
நினைத்தவர் 1
நினையாதே 1
நினையார் 1
நீ 3
நீக்குமின் 1
நீங்குக 1
நீங்குதல் 2
நீங்குமின் 2
நீத்தல் 1
நீர் 4
நீல 1
நீள் 2
நுகர்ந்திட்டு 1
நுகர 1
நுண் 1
நுண்பொருளானை 1
நெஞ்சே 6
நெஞ்சொடு 1
நெடும் 1
நெய் 1
நெறி 1
நெறிகாட்ட 1
நோக்கி 1
நோய் 2
நோய்க்கு 1
நோன்பும் 2
பக்கம் 2
பக 1
பகல் 1
பகை 1
பசி 1
பட்டனன் 1
படர்தல் 1
படியும் 1
படிற்றுரையாரொடு 1
படுக்கும் 2
பண்ணால் 1
பண்ணி 1
பணிந்தீயாரோடும் 1
பத்தினி 2
பத்தினிக்கு 1
பயந்து 1
பயன் 1
பயிற்றி 1
பயிற்றிய 1
பரந்து 1
பரப்பகத்து 1
பருக்கொடு 1
பருவந்து 1
பல் 1
பல்பொருள் 1
பல 5
பலபல 1
பலர்கொல் 1
பழ 1
பழகினும் 1
பழிப்ப 1
பழு 2
பழுது 1
பள்ள 1
பற்றா 1
பற்றி 1
பற்றினால் 1
பற்றொடு 1
பறவையின் 2
பறைக்குறுமாறு 1
பனி 1
பாடு 1
பாண்மகற்கு 1

பாண்மகன் 1
பாயிரம் 1
பாவத்தை 1
பாவம் 1
பாவை 1
பாவையின் 1
பாறொடு 1
பிற 2
பிறந்த 1
பிறந்துழி 1
பிறப்பு 1
பிறர் 5
பிறவி 2
பிறிதாய் 1
பின் 1
பின்னி 1
பீடு 1
பீடுறும் 1
புக்கனம் 1
புக்கே 1
புகழ் 1
புகழ்ந்து 1
புகா 1
புகு 1
புணர்தல் 1
புணர்வதும் 1
புணர்வு 1
புதியது 1
புதைக்குமே 1
புரி 1
புரை 1
புரைப 6
புரைய 1
புல் 2
புலம் 2
புலம்பு 1
புலமை 1
புலவர் 1
புலால் 1
புல்என்று 2
புலை 1
புறம் 1
புறனும் 1
புன்கண்மை 1
புன்மை 1
புன்மைகொண்டே 1
புனத்திடை 1
புனல் 1
புனை 1
பூ 1
பூகமும் 1
பூங்கொடி 1
பூண்டு 1
பூத்த 1
பூமியுள் 1
பெட்டது 1
பெண் 3
பெண்டிர் 2
பெண்டிரை 1
பெண்ணின் 1
பெண்ணொடு 1
பெய்க 1
பெய்தலும் 1
பெய்விக்கும் 1
பெயல் 1
பெரிது 4
பெரு 1
பெருக 2
பெருகல் 1
பெருகி 1
பெருகிய 1
பெரும் 3
பெற்றவர் 1
பெறு 1
பெறுகலோடே 1
பேணலும் 1
பேணுமாறே 1
பேதித்து 1
பேய் 1
பேர் 1
பேரறம் 1
பைத்து 2
பைம் 1
பொதி 1
பொதிந்து 1
பொய் 2
பொய்யன்மின் 1
பொய்யில் 1
பொய்யின் 1
பொய்யோடு 1
பொருள் 6
பொருள்தனை 1
பொருளா 4
பொருளால் 1
பொருளான் 1
பொருளானை 1
பொருளில் 2
பொருளை 5
பொருளோடு 2
பொறாது 1
பொறை 1
பொறைமையில் 2
பொன் 1
போக்க 1
போக 1
போகங்கட்கு 1
போகம் 1
போகலும் 1
போகி 1
போதலை 1
போது 2
போப 1
போய் 1
போல் 4
போல்க 1
போல 1
போலும் 1
போவர் 1
போற்றுமின் 1
மக்கள் 2
மக்களும் 1
மகட்கு 1
மடல் 1
மடவார் 1
மண்டினர் 1
மணி 1
மத்தக 2
மதி 1
மதிகள் 1
மதிப்பார் 1
மதியார் 1
மயக்கம் 1
மயக்கு 1
மயங்காதே 1
மயங்குவது 1
மயர்வு 1
மயிர் 1
மரத்து 1
மரம் 2
மருவு 1
மருளில் 1
மலர் 1
மழை 1
மற்றது 1
மற்றும் 1
மற்றோர் 1
மறப்பர் 1
மறம் 1
மறவி 1
மறுமைக்கும் 1
மறுவிலிர் 1
மறை 1
மன்றுதோறும் 1
மன்னல் 1
மனங்கொண்டு 1
மனம் 3
மனிதரின் 1
மனையறம் 1
மா 3
மாசுபடுப்பர் 1
மாண் 2
மாண்பு 3
மாண 1
மாத்திரை 1
மாயமும் 1
மாரி 1
மாலை 1
மாவும் 1
மாற்றம் 1
மாற்றுமின் 1
மானம் 1
மானமும் 1
மிக்கவர் 1
மிகாமை 1
மிகு 4
மிகுபவர் 1
மிகை 3
மிசைவோர் 1
மீட்டும் 1
மீன் 1
முகம் 1
முகில்களான் 1
முகை 1
முடி 1
முடிக்கும் 1
முதிர்ந்தாள் 1
முதுநீர் 1
முந்து 1
முருக்கு 1
முலை 2
முழுவதும் 1
முன்கை 1
முன்னிய 1
முன்னே 1
மூன்றும் 1
மெய் 2
மெய்ப்படுமாயின் 1
மென் 2
மேம்பட்ட 1
மேய் 1
மேல் 2
மேல்வரும் 1
மேவ 1
மேவர 1
மேவரும் 1
மொழி 1
மொழிந்தனர் 1
மொழிந்தனள் 1
மொழியொடும் 1
மோக்குமாறு 1
யாக்கை 2
யாம் 1
யார்க்கும் 1
யாரும் 1
யாரையும் 2
யாவர் 1
யாவையும் 1
யாழ் 2
யாழும் 1
யாறொடு 1
யான் 1
யோனிகள் 1
வகை 4
வகையும் 2
வஞ்ச 1
வடிவல்லன 1
வண்டின் 1
வண்டினம் 1
வண்டொடு 1
வணிகர்க்கு 1
வதம் 1
வந்தது 1
வந்து 1
வந்துறல் 1
வம்ப 1
வம்பு 1
வரி 1
வரு 1
வரும் 1
வரை 1
வல்லர் 1
வல்லவன் 1
வலிய 1
வலியினாலே 1
வலை 1
வழிபட்டு 1
வழுவில் 1
வளமை 1
வளமையும் 1
வளி 1
வளை 1
வன்கண்மை 1
வனச 1
வனப்பு 1
வார் 1
வாரி 2
வாரீர் 1
வாலிதின் 1
வாவி 1
வாழ்க்கையும் 1
வாழ்பவரே 1
வாழி 6
வாழுநாள் 1
வாழும் 1
வாள் 1
வான் 4
வான்கண் 1
விட்ட 1
விடக்கு 1
விடுக்கும் 1
விடுத்தனர் 1
விடுதலின் 1
விண் 1
விண்ணவர் 1
வித்தகர் 1
வித்து 2
விரகர் 1
விரகிலர் 1
விரல் 1
விருத்தி 1
விருப்புறூஉம் 1
விலங்காய் 1
விலா 1
விலையில் 2
விழுப்பொருள் 1
விழுமிதே 2
விழுமியரேனும் 1
விழைந்து 1
விழைய 1
விழைவு 1
விளங்க 1
விளங்கு 1
விளை 1
விளைக்குறல் 1
விற்பானும் 1
விறல் 2
விறலவர் 1
விறலோ 1
வினை 3
வினையாய் 1
வீ 1
வீட்டின் 1
வீடு 1
வீடுவர் 1
வீர 1
வீழ்க்கும் 1
வீழ்ந்த 1
வீழ்ந்து 1
வெம்பிய 1
வெருவந்த 1
வெள் 1
வெள்ளம் 3
வெளிப்படல் 1
வெறுக்கை 2
வென்றி 1
வேடத்து 1
வேண்டாது 1
வேண்டார் 1
வேண்டும் 2
வேண்டுமால் 1
வேதனை 1
வேந்தர் 1
வேம் 1
வேல் 1
வேவன 1
வேறு 1
வேறுவேறு 1
வைகல் 1
வைகலும் 1
வைத்தது 1
வைத்து 1
வையன்மின் 1

நூலில் அடி வரும் முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.

அ (1)

அ கதை யாழ் கொண்டு அமைவர பண்ணி – வளையா:2/4

TOP


அஃகுப (1)

கொண்ட விரகர் குறிப்பினின் அஃகுப
வெள் தறை நின்று வெறுக்கை இலராயின் – வளையா: 65/2,3

TOP


அஃது (2)

எற்றுக்கு அஃது என்னின் இது அதன் காரணம் – வளையா:18/2
நன்கு அறிவு இல்லான் அஃது அறியாதவற்கு – வளையா:69/3

TOP


அஃதே (1)

வளமையும் அஃதே போல் வைகலும் துன்ப வெள்ளம் – வளையா:41/2

TOP


அக்கால் (1)

தான் தாங்கி விட்ட கணை மெய்ப்படுமாயின் அக்கால் – வளையா:27/4

TOP


அகலும் (1)

கள்வர் என்று இவ்வாறின் கை கரப்ப தீர்ந்து அகலும்
உள்ளில் ஒரு பொருளை ஒட்டாது ஒழிந்தவர் – வளையா: 35/2,3

TOP


அகன்று (1)

வீ பொருளானை அகன்று புறனும் ஓர் – வளையா:60/1

TOP


அங்கண் (1)

அங்கண் பரப்பகத்து ஆழ் கலம் ஒப்ப – வளையா:58/4

TOP


அங்ஙனம் (2)

அங்ஙனம் ஆகிய அன்பினர் ஆதலின் – வளையா:54/2
அங்ஙனம் ஆகிய யாழும் புரைப – வளையா:54/4

TOP


அச்சம் (1)

இன்மை இளிவாம் உடைமை உயிர்க்கு அச்சம்
மன்னல் சிறிதாய் மயக்கம் பெரிது ஆகி – வளையா: 37/1,2

TOP


அஞ்ச (1)

அலகில் துயர் அஞ்சின் உயிர் அஞ்ச வரும் வஞ்ச – வளையா:34/3

TOP


அஞ்சின் (1)

அலகில் துயர் அஞ்சின் உயிர் அஞ்ச வரும் வஞ்ச – வளையா:34/3

TOP


அஞர் (1)

பெண்ணின் ஆகிய பேர் அஞர் பூமியுள் – வளையா:15/1

TOP


அடி (2)

திலகம் ஆய திறல்அறிவன் அடி
வழுவில் நெஞ்சொடு வாலிதின் ஆற்றவும் – வளையா: 1/2,3
ஒக்க அடி வீழ்ந்து உலகியல் செய்த பின் – வளையா:2/3

TOP


அடைந்தவர்க்கு (1)

யாவர் அடைந்தவர்க்கு அவையும் புரைய – வளையா:52/4

TOP


அணைக்குறுமாறே (1)

ஆணை பெண் ஐய அணைக்குறுமாறே – வளையா:50/4

TOP


அத்துணையும் (1)

அத்துணையும் பிறர் அம் சொலினார் மனம் – வளையா:10/3

TOP


அதன் (1)

எற்றுக்கு அஃது என்னின் இது அதன் காரணம் – வளையா:18/2

TOP


அது (2)

ஐயம் இல்லை அது கடிந்து ஓம்புமின் – வளையா:33/4
பெண்டிர் மதியார் பெரும் கிளைதான் அது
கொண்ட விரகர் குறிப்பினின் அஃகுப – வளையா: 65/1,2

TOP


அதுவே (2)

அவா விலையில் விற்பானும் ஆண்டு அதுவே வேண்டுமால் – வளையா:21/4
தெருளல் உறினும் தெருண்மின் அதுவே – வளையா:24/4

TOP


அந்தகற்கு (1)

அந்தகன் அந்தகற்கு ஆறு சொலல் ஒக்கும் – வளையா:69/1

TOP


அந்தகன் (1)

அந்தகன் அந்தகற்கு ஆறு சொலல் ஒக்கும் – வளையா:69/1

TOP


அப்பொருட்கு (1)

எங்ஙனம் ஆகியது இப்பொருள் அப்பொருட்கு
அங்ஙனம் ஆகிய அன்பினர் ஆதலின் – வளையா: 54/1,2

TOP


அம் (3)

அத்துணையும் பிறர் அம் சொலினார் மனம் – வளையா:10/3
ஆய் குரங்கு அம் சிறை வண்டினம் போல்க என்று – வளையா:52/1
அருப்பு இள மென் முலை அம் சொல் அவர்தாம் – வளையா:62/3

TOP


அமைச்சு (1)

அருளில் அறனும் அமைச்சு இல் அரசும் – வளையா:68/2

TOP


அமைந்த (1)

ஆன்றாங்கு அமைந்த குரவர் மொழி கோடல் ஈயார் – வளையா:27/2

TOP


அமைவர (2)

அ கதை யாழ் கொண்டு அமைவர பண்ணி – வளையா:2/4
அரணி ஞெலிகோல் அமைவர ஒப்ப – வளையா:55/4

TOP


அரசும் (1)

அருளில் அறனும் அமைச்சு இல் அரசும்
இருளினுள் இட்ட இருண்மை இது என்றே – வளையா: 68/2,3

TOP


அரசொடு (1)

அரசொடு நட்டவர் ஆள்ப விருத்தி – வளையா:30/1

TOP


அரணம் (1)

அரணம் எனும் இலர் ஆற்றில் கலந்து – வளையா:55/2

TOP


அரணி (1)

அரணி ஞெலிகோல் அமைவர ஒப்ப – வளையா:55/4

TOP


அரவு (2)

பைத்து அரவு அல்குல் பொன் பாவையின் நல்லவர் – வளையா:59/3
பைத்து அரவு அல்குல் படிற்றுரையாரொடு – வளையா:63/3

TOP


அரவொடு (1)

அரவொடு நட்டவர் ஆட்டியும் உண்பர் – வளையா:30/2

TOP


அரிதாய் (1)

ஈண்டல் அரிதாய் கெடுதல் எளிது ஆகி – வளையா:38/1

TOP


அரிது (1)

அரிது இவை பெறுகலோடே பெற்றவர் மக்கள் என்பார் – வளையா:6/4

TOP


அரிதே (2)

தவத்தின் மேல் தவ திறை தனக்கு அலது அரிதே
மயக்கு நீங்குதல் மனம் மொழியொடும் செயல் செறிதல் – வளையா: 25/1,2
அற்றாய் உழலும் அறுத்தற்கு அரிதே – வளையா:42/4

TOP


அரியது (1)

மனிதரின் அரியது ஆகும் தோன்றுதல் தோன்றினாலும் – வளையா:5/3

TOP


அருப்பு (1)

அருப்பு இள மென் முலை அம் சொல் அவர்தாம் – வளையா:62/3

TOP


அரும் (3)

ஆக்க படுக்கும் அரும் தளைவாய் பெய்விக்கும் – வளையா:13/1
அருளுதல் சான்ற அரும் தவம் செய்ம்மின் – வளையா:24/2
மாண்பு இல் இயற்கை மருவு இல் அரும் பொருளை – வளையா:38/3

TOP


அருள் (1)

ஆற்றுமின் அருள் ஆருயிர்மாட்டு எல்லாம் – வளையா:19/1

TOP


அருளில் (1)

அருளில் அறனும் அமைச்சு இல் அரசும் – வளையா:68/2

TOP


அருளுதல் (1)

அருளுதல் சான்ற அரும் தவம் செய்ம்மின் – வளையா:24/2

TOP


அருளை (3)

அருளை பொருளா அறம் செய்தல் வேண்டும் – வளையா:20/2
அருளை பொருளா அறம் செய்து வான்கண் – வளையா:20/3
உவத்தல் காய்தலொடு இலாது பல் வகை உயிர்க்கு அருளை
நயத்து நீங்குதல் பொருள்தனை அனையதும் அறி நீ – வளையா: 25/3,4

TOP


அல்குல் (2)

பைத்து அரவு அல்குல் பொன் பாவையின் நல்லவர் – வளையா:59/3
பைத்து அரவு அல்குல் படிற்றுரையாரொடு – வளையா:63/3

TOP


அல்ல (1)

இளமையும் நிலையாவால் இன்பமும் நின்ற அல்ல
வளமையும் அஃதே போல் வைகலும் துன்ப வெள்ளம் – வளையா: 41/1,2

TOP


அல்லது (1)

நாக்கு அல்லது இல்லை நனி பேணுமாறே – வளையா:13/4

TOP


அல்லர் (1)

நல்லவை யாரும் நனி மதிப்பார் அல்லர்
கல்வியும் கைப்பொருள் இல்லார் பயிற்றிய – வளையா: 66/2,3

TOP


அல்லவால் (1)

மானம் தீர்ந்தவர் மாற்றம் பொய் அல்லவால் – வளையா:44/4

TOP


அல்லாபவரே (1)

அழிந்து பெரும் துயர் நோய்க்கு அல்லாபவரே – வளையா:36/4

TOP


அல்லார் (1)

நட்டவர் அல்லார் நனி மிகுபவர் சுற்றம் – வளையா:48/2

TOP


அல்லால் (1)

அளிப்பவன் காணும் சிறு வரை அல்லால்
துளக்கிலர் நில்லார் துணைவனை கையார் – வளையா: 11/3,4

TOP


அலகில் (1)

அலகில் துயர் அஞ்சின் உயிர் அஞ்ச வரும் வஞ்ச – வளையா:34/3

TOP


அலது (1)

தவத்தின் மேல் தவ திறை தனக்கு அலது அரிதே – வளையா:25/1

TOP


அலந்த (1)

அலந்த கிளைகள் அழி பசி தீர்க்கும் – வளையா:47/2

TOP


அலர் (1)

முருக்கு அலர் போல் சிவந்து ஒள்ளியரேனும் – வளையா:62/1

TOP


அவர்தாம் (2)

நினைத்தவர் மேவர நிற்பமைக்கு அவர்தாம்
கனைத்துடன் வண்டொடு தேனினம் ஆர்ப்ப – வளையா: 57/2,3
அருப்பு இள மென் முலை அம் சொல் அவர்தாம்
வரி சிறை வண்டின் வகையும் புரைப – வளையா: 62/3,4

TOP


அவா (2)

அவா விலையில் உண்பான் புலால் பெருகல் வேண்டும் – வளையா:21/2
அவா விலையில் விற்பானும் ஆண்டு அதுவே வேண்டுமால் – வளையா:21/4

TOP


அவாம் (1)

அழிந்து பிறர் அவாம் வம்ப பொருளை – வளையா:36/2

TOP


அவிழ் (2)

கள் அவிழ் கோதையர் காமனோடு ஆயினும் – வளையா:8/3
துற்று அவிழ் ஒவ்வா துணிவு என்னுமாறே – வளையா:18/4

TOP


அவிழ்ந்து (1)

நீல நிறத்தனவாய் நெய் கனிந்து போது அவிழ்ந்து
கோலம் குயின்ற குழல் வாழி நெஞ்சே – வளையா: 3/1,2

TOP


அவை (1)

உற்றார்க்கு உடம்பும் மிகை அவை உள்வழி – வளையா:42/2

TOP


அவையும் (1)

யாவர் அடைந்தவர்க்கு அவையும் புரைய – வளையா:52/4

TOP


அழி (1)

அலந்த கிளைகள் அழி பசி தீர்க்கும் – வளையா:47/2

TOP


அழிதல் (2)

மத்தக மாண்பு அழிதல் காண் வாழி நெஞ்சே – வளையா:4/2
மத்தக மாண்பு அழிதல் கண்டால் மயங்காதே – வளையா:4/3

TOP


அழிந்து (2)

அழிந்து பிறர் அவாம் வம்ப பொருளை – வளையா:36/2
அழிந்து பெரும் துயர் நோய்க்கு அல்லாபவரே – வளையா:36/4

TOP


அழிவு (1)

கானம் தோய் நிலவிற்கு அழிவு எய்தின – வளையா:44/2

TOP


அழுவர் (1)

துற்று ஊண் மறப்பர் அழுவர் நனி துஞ்சல் இல்லார் – வளையா:29/3

TOP


அளிப்பவன் (1)

அளிப்பவன் காணும் சிறு வரை அல்லால் – வளையா:11/3

TOP


அற்றம் (1)

அற்றம் இல் தானம் எனை பல ஆயினும் – வளையா:18/3

TOP


அற்றாய் (1)

அற்றாய் உழலும் அறுத்தற்கு அரிதே – வளையா:42/4

TOP


அற (3)

அற வகை ஓரா விடக்கு மிசைவோர் – வளையா:22/3
மாரி பெருக பெருகி அற அறும் – வளையா:53/3
மேய் புலம் புல் அற மற்றோர் புலம் புகு – வளையா:60/3

TOP


அறநெறி (1)

ஐயம் இன்றி அறநெறி ஆற்றுமின் – வளையா:32/2

TOP


அறம் (3)

தூற்றுமின் அறம் தோம் நனி துன்னன்மின் – வளையா:19/2
அருளை பொருளா அறம் செய்தல் வேண்டும் – வளையா:20/2
அருளை பொருளா அறம் செய்து வான்கண் – வளையா:20/3

TOP


அறன் (1)

ஒழிந்த பிற அறன் உண்டு என்பார் உட்க – வளையா:36/1

TOP


அறனும் (1)

அருளில் அறனும் அமைச்சு இல் அரசும் – வளையா:68/2

TOP


அறி (2)

நயத்து நீங்குதல் பொருள்தனை அனையதும் அறி நீ – வளையா:25/4
நற்றோள் மிகை பெரிது நாடு அறி துன்பம் ஆக்கும் – வளையா:29/4

TOP


அறிந்தார் (2)

கொலை ஒழிமின் என்று நனி கூறினர் அறிந்தார் – வளையா:34/4
தக்கது அறிந்தார் தலைமை குணம் என்ப – வளையா:63/2

TOP


அறிந்தோரே (1)

கண்டு மொழிந்தனர் கற்று அறிந்தோரே – வளையா:9/4

TOP


அறியாதவற்கு (1)

நன்கு அறிவு இல்லான் அஃது அறியாதவற்கு
இன்புறு வீட்டின் நெறி சொல்லுமாறே – வளையா: 69/3,4

TOP


அறிவு (2)

பொறை இலா அறிவு போக புணர்வு இலா இளமை மேவ – வளையா:12/1
நன்கு அறிவு இல்லான் அஃது அறியாதவற்கு – வளையா:69/3

TOP


அறிவே (1)

பெரிது உணர் அறிவே ஆதல் பேரறம் கோடல் என்று ஆங்கு – வளையா:6/3

TOP


அறு (2)

துக்கம் துடைக்கும் துகள் அறு காட்சிய – வளையா:2/1
மயர்வு அறு கல்வி கேள்வி தன்மையால் வல்லர் ஆதல் – வளையா:6/2

TOP


அறுக்கல் (1)

மற்றும் தொடர்ப்பாடு எவன்கொல் பிறப்பு அறுக்கல்
உற்றார்க்கு உடம்பும் மிகை அவை உள்வழி – வளையா: 42/1,2

TOP


அறுத்தற்கு (1)

அற்றாய் உழலும் அறுத்தற்கு அரிதே – வளையா:42/4

TOP


அறும் (1)

மாரி பெருக பெருகி அற அறும்
வார் புனல் ஆற்றின் வகையும் புரைப – வளையா: 53/3,4

TOP


அறைபட்டார் (1)

புக்கனம் என்று பொதி அறைபட்டார் – வளையா:10/4

TOP


அன்பினர் (1)

அங்ஙனம் ஆகிய அன்பினர் ஆதலின் – வளையா:54/2

TOP


அன்பினார்களை (1)

தம்கண் பிறந்த கழி அன்பினார்களை
வன்கண்மை செய்து வலிய விடுதலின் – வளையா: 58/1,2

TOP


அன்பும் (1)

பேணலும் அன்பும் பிறந்துழி போது செய்து – வளையா:50/3

TOP


அன்றில் (1)

அன்றில் குரலும் கறவை மணி கறங்க – வளையா:72/2

TOP


அன்றே (2)

சிறை இலா நகரம் போலும் சேய் இலா செல்வம் அன்றே – வளையா:12/4
புல்என்று காட்டும் புணர்வதும் அன்றே – வளையா:39/4

TOP


அன்றை (1)

அன்றை பகல் கழிந்தாள் இன்று இராப்பகற்கு – வளையா:72/1

TOP


அன்ன (1)

மாவும் புரைப மலர் அன்ன கண்ணார் – வளையா:60/4

TOP


அன்னதே (1)

தானம் செய்திலம் தவமும் அன்னதே
கானம் தோய் நிலவிற்கு அழிவு எய்தின – வளையா: 44/1,2

TOP


அன்னதேயாம் (1)

இனியவை நுகர எய்தும் செல்வமும் அன்னதேயாம் – வளையா:5/4

TOP


அனையதும் (1)

நயத்து நீங்குதல் பொருள்தனை அனையதும் அறி நீ – வளையா:25/4

TOP


ஆக்க (1)

ஆக்க படுக்கும் அரும் தளைவாய் பெய்விக்கும் – வளையா:13/1

TOP


ஆக்கும் (1)

நற்றோள் மிகை பெரிது நாடு அறி துன்பம் ஆக்கும் – வளையா:29/4

TOP


ஆகி (3)

வினை பல வலியினாலே வேறுவேறு யாக்கை ஆகி
நனி பல பிறவி தன்னுள் துன்புறூஉம் நல் உயிர்க்கு – வளையா: 5/1,2
மன்னல் சிறிதாய் மயக்கம் பெரிது ஆகி
புன்மை உறுக்கும் புரை இல் பொருளை – வளையா: 37/2,3
ஈண்டல் அரிதாய் கெடுதல் எளிது ஆகி
நாண்டல் சிறிதாய் நடுக்கம் பல தரூஉம் – வளையா: 38/1,2

TOP


ஆகிய (4)

பெண்ணின் ஆகிய பேர் அஞர் பூமியுள் – வளையா:15/1
பற்றினால் ஆகிய பாவத்தை மீட்டும் – வளையா:43/3
அங்ஙனம் ஆகிய அன்பினர் ஆதலின் – வளையா:54/2
அங்ஙனம் ஆகிய யாழும் புரைப – வளையா:54/4

TOP


ஆகியது (1)

எங்ஙனம் ஆகியது இப்பொருள் அப்பொருட்கு – வளையா:54/1

TOP


ஆகுதல் (1)

பொய்யில் பொய்யோடு கூடுதற்கு ஆகுதல்
ஐயம் இல்லை அது கடிந்து ஓம்புமின் – வளையா: 33/3,4

TOP


ஆகும் (1)

மனிதரின் அரியது ஆகும் தோன்றுதல் தோன்றினாலும் – வளையா:5/3

TOP


ஆங்கு (1)

பெரிது உணர் அறிவே ஆதல் பேரறம் கோடல் என்று ஆங்கு
அரிது இவை பெறுகலோடே பெற்றவர் மக்கள் என்பார் – வளையா: 6/3,4

TOP


ஆட்டியும் (1)

அரவொடு நட்டவர் ஆட்டியும் உண்பர் – வளையா:30/2

TOP


ஆண்டு (1)

அவா விலையில் விற்பானும் ஆண்டு அதுவே வேண்டுமால் – வளையா:21/4

TOP


ஆணை (1)

ஆணை பெண் ஐய அணைக்குறுமாறே – வளையா:50/4

TOP


ஆதல் (3)

உயர்குடி நனி உள் தோன்றல் ஊனம் இல் யாக்கை ஆதல்
மயர்வு அறு கல்வி கேள்வி தன்மையால் வல்லர் ஆதல் – வளையா: 6/1,2
மயர்வு அறு கல்வி கேள்வி தன்மையால் வல்லர் ஆதல்
பெரிது உணர் அறிவே ஆதல் பேரறம் கோடல் என்று ஆங்கு – வளையா: 6/2,3
பெரிது உணர் அறிவே ஆதல் பேரறம் கோடல் என்று ஆங்கு – வளையா:6/3

TOP


ஆதலின் (1)

அங்ஙனம் ஆகிய அன்பினர் ஆதலின்
எங்ஙனம் பட்டனன் பாண்மகன் பாண்மகற்கு – வளையா: 54/2,3

TOP


ஆம்பலும் (1)

கொன்றை பழ குழல் கோவலர் ஆம்பலும் – வளையா:72/3

TOP


ஆய் (1)

ஆய் குரங்கு அம் சிறை வண்டினம் போல்க என்று – வளையா:52/1

TOP


ஆய (1)

திலகம் ஆய திறல்அறிவன் அடி – வளையா:1/2

TOP


ஆயினக்கால் (1)

நோய் நன்கு எழுந்து நனி காழ்க்கொள்வது ஆயினக்கால் – வளையா:28/4

TOP


ஆயினும் (6)

கள் அவிழ் கோதையர் காமனோடு ஆயினும்
உள்ளம் பிறிதாய் உருகலும் கொள் நீ – வளையா: 8/3,4
என்னது ஆயினும் ஏதில் பெண் நீக்குமின் – வளையா:15/4
அற்றம் இல் தானம் எனை பல ஆயினும்
துற்று அவிழ் ஒவ்வா துணிவு என்னுமாறே – வளையா: 18/3,4
வனப்பு இலர் ஆயினும் வளமை உளோரை – வளையா:57/1
தொழுமகன் ஆயினும் துற்று உடையானை – வளையா:67/1
விண் ஆறு இயங்கும் விறலவர் ஆயினும்
கண் நாறி நோக்கி கடு நகை செய்வான் – வளையா: 71/3,4

TOP


ஆர்ப்ப (1)

கனைத்துடன் வண்டொடு தேனினம் ஆர்ப்ப
புனத்திடை பூத்த பூங்கொடி ஒப்ப – வளையா: 57/3,4

TOP


ஆர்ப்பவும் (2)

பேய் என்று எழுந்து பிறர் ஆர்ப்பவும் நிற்பர் காம – வளையா:28/3

TOP


ஆராய்ந்து (1)

பிறவி கடல்அகத்து ஆராய்ந்து உணரின் – வளையா:22/1

TOP


ஆருயிர்மாட்டு (1)

ஆற்றுமின் அருள் ஆருயிர்மாட்டு எல்லாம் – வளையா:19/1

TOP


ஆவதே (1)

பாடு சால் மிகு பத்தினிக்கு ஆவதே – வளையா:7/4

TOP


ஆவர் (1)

குறைவின்றி தம் சுற்றம் தின்றனர் ஆவர் – வளையா:22/4

TOP


ஆழ் (1)

அங்கண் பரப்பகத்து ஆழ் கலம் ஒப்ப – வளையா:58/4

TOP


ஆள்ப (1)

அரசொடு நட்டவர் ஆள்ப விருத்தி – வளையா:30/1

TOP


ஆற்றவர் (1)

கூடல் ஆற்றவர் நல்லது கூறுங்கால் – வளையா:7/3

TOP


ஆற்றவும் (3)

வழுவில் நெஞ்சொடு வாலிதின் ஆற்றவும்
தொழுவல் தொல்வினை நீங்குக என்று யான் – வளையா: 1/3,4
உய்த்து ஒன்றி ஏர் தந்து உழ உழுது ஆற்றவும்
வித்து இன்றி பைம் கூழ் விளைக்குறல் என் ஒக்கும் – வளையா: 46/1,2
பெட்டது சொல்லி பெரிது இகழ்ந்து ஆற்றவும்
எட்ட வந்து ஓரிடத்து ஏகி நிற்பவே – வளையா: 48/3,4

TOP


ஆற்றில் (1)

அரணம் எனும் இலர் ஆற்றில் கலந்து – வளையா:55/2

TOP


ஆற்றின் (1)

வார் புனல் ஆற்றின் வகையும் புரைப – வளையா:53/4

TOP


ஆற்றுதல் (1)

மக்கள் பயந்து மனையறம் ஆற்றுதல்
தக்கது அறிந்தார் தலைமை குணம் என்ப – வளையா: 63/1,2

TOP


ஆற்றுமின் (2)

ஆற்றுமின் அருள் ஆருயிர்மாட்டு எல்லாம் – வளையா:19/1
ஐயம் இன்றி அறநெறி ஆற்றுமின்
வைகல் வேதனை வந்துறல் ஒன்றின்றி – வளையா: 32/2,3

TOP


ஆற்றுள் (1)

எத்துணை ஆற்றுள் இடுமணல் நீர் துளி – வளையா:10/1

TOP


ஆறு (2)

அந்தகன் அந்தகற்கு ஆறு சொலல் ஒக்கும் – வளையா:69/1
விண் ஆறு இயங்கும் விறலவர் ஆயினும் – வளையா:71/3

TOP


ஆன்றாங்கு (1)

ஆன்றாங்கு அமைந்த குரவர் மொழி கோடல் ஈயார் – வளையா:27/2

TOP


இகந்தாம் (1)

நாற்பது இகந்தாம் நரை தூதும் வந்தது இனி – வளையா:40/3

TOP


இகப்பவோ (1)

எள்ளும் பெரும் துயர் நோய் எவ்வம் இகப்பவோ – வளையா:35/4

TOP


இகழ்ந்து (2)

செயிர்கள் நீங்குமின் செற்றம் இகழ்ந்து ஒரீஇ – வளையா:23/2
பெட்டது சொல்லி பெரிது இகழ்ந்து ஆற்றவும் – வளையா:48/3

TOP


இட்ட (1)

இருளினுள் இட்ட இருண்மை இது என்றே – வளையா:68/3

TOP


இடத்து (1)

வேறு ஓர் இடத்து வெளிப்படல் நன்றாம் – வளையா:51/4

TOP


இடர்ப்படுமாறே (1)

எய்த்து உழந்தேதான் இடர்ப்படுமாறே – வளையா:46/4

TOP


இடுமணல் (1)

எத்துணை ஆற்றுள் இடுமணல் நீர் துளி – வளையா:10/1

TOP


இடைநின்று (1)

நிலையில் கதி நான்கின் இடைநின்று தடுமாறும் – வளையா:34/2

TOP


இணர் (1)

பூ என்று எருக்கின் இணர் சூடுப புன்மைகொண்டே – வளையா:28/2

TOP


இது (3)

எற்றுக்கு அஃது என்னின் இது அதன் காரணம் – வளையா:18/2
கெட்டேம் இது எம் நிலை என்று சார்தற்கண் – வளையா:48/1
இருளினுள் இட்ட இருண்மை இது என்றே – வளையா:68/3

TOP


இந்திரியம் (1)

காக்கப்படுவன இந்திரியம் ஐந்தினும் – வளையா:13/3

TOP


இப்பொருள் (1)

எங்ஙனம் ஆகியது இப்பொருள் அப்பொருட்கு – வளையா:54/1

TOP


இம்மை (1)

இல்லை உண்டாய்விடின் இம்மை மறுமைக்கும் – வளையா:39/3

TOP


இயங்கும் (1)

விண் ஆறு இயங்கும் விறலவர் ஆயினும் – வளையா:71/3

TOP


இயல்பு (2)

இருள் இல் இயல்பு எய்தாது என்னோ நமரங்காள் – வளையா:20/4
எண்ணில் ஒருவன் இயல்பு எண்ணுமாறே – வளையா:49/4

TOP


இயற்கை (1)

மாண்பு இல் இயற்கை மருவு இல் அரும் பொருளை – வளையா:38/3

TOP


இராப்பகற்கு (1)

அன்றை பகல் கழிந்தாள் இன்று இராப்பகற்கு
அன்றில் குரலும் கறவை மணி கறங்க – வளையா: 72/1,2

TOP


இருடி (1)

நிக்கந்த வேடத்து இருடி கணங்களை – வளையா:2/2

TOP


இருண்மை (1)

இருளினுள் இட்ட இருண்மை இது என்றே – வளையா:68/3

TOP


இருள் (2)

இருள் இல் இயல்பு எய்தாது என்னோ நமரங்காள் – வளையா:20/4
இருள் இல் கதி சென்று இனி இவண் வாரீர் – வளையா:24/3

TOP


இருளினுள் (1)

இருளினுள் இட்ட இருண்மை இது என்றே – வளையா:68/3

TOP


இல் (12)

உயர்குடி நனி உள் தோன்றல் ஊனம் இல் யாக்கை ஆதல் – வளையா:6/1
அற்றம் இல் தானம் எனை பல ஆயினும் – வளையா:18/3
இருள் இல் இயல்பு எய்தாது என்னோ நமரங்காள் – வளையா:20/4
இருள் இல் கதி சென்று இனி இவண் வாரீர் – வளையா:24/3
பீடு இல் செய்திகளால் களவில் பிறர் – வளையா:31/1
வீடு இல் பல்பொருள் கொண்ட பயன் என – வளையா:31/2
புன்மை உறுக்கும் புரை இல் பொருளை – வளையா:37/3
மாண்பு இல் இயற்கை மருவு இல் அரும் பொருளை – வளையா:38/3
மாண்பு இல் இயற்கை மருவு இல் அரும் பொருளை – வளையா:38/3
இல் எனின் வாழ்க்கையும் இல்லை உண்டாய்விடின் – வளையா:39/1
புலம்பு இல் பொருள் தர புன்கண்மை உண்டோ – வளையா:47/4
அருளில் அறனும் அமைச்சு இல் அரசும் – வளையா:68/2

TOP


இல்லவர் (1)

பருக்கொடு இல்லவர் பக்கம் நினையார் – வளையா:62/2

TOP


இல்லார் (2)

துற்று ஊண் மறப்பர் அழுவர் நனி துஞ்சல் இல்லார்
நற்றோள் மிகை பெரிது நாடு அறி துன்பம் ஆக்கும் – வளையா: 29/3,4
கல்வியும் கைப்பொருள் இல்லார் பயிற்றிய – வளையா:66/3

TOP


இல்லான் (2)

மெய் தவம் இல்லான் பொருளோடு போகங்கட்கு – வளையா:46/3
நன்கு அறிவு இல்லான் அஃது அறியாதவற்கு – வளையா:69/3

TOP


இல்லை (5)

நாக்கு அல்லது இல்லை நனி பேணுமாறே – வளையா:13/4
தெறுவதில் குற்றம் இலார்களும் இல்லை
அற வகை ஓரா விடக்கு மிசைவோர் – வளையா: 22/2,3
ஐயம் இல்லை அது கடிந்து ஓம்புமின் – வளையா:33/4
இல் எனின் வாழ்க்கையும் இல்லை உண்டாய்விடின் – வளையா:39/1
இல்லை உண்டாய்விடின் இம்மை மறுமைக்கும் – வளையா:39/3

TOP


இலம் (1)

பெண்டிரை காப்பது இலம் என்று ஞாலத்து – வளையா:9/3

TOP


இலர் (3)

எள்ளன்மின் இலர் என்று எண்ணி யாரையும் – வளையா:17/3
அரணம் எனும் இலர் ஆற்றில் கலந்து – வளையா:55/2
வனப்பு இலர் ஆயினும் வளமை உளோரை – வளையா:57/1

TOP


இலராயின் (1)

வெள் தறை நின்று வெறுக்கை இலராயின்
மண்டினர் போவர் தம் மக்களும் ஒட்டார் – வளையா: 65/3,4

TOP


இலரே (1)

மிகை மிகு பொருள் என்று இறத்தல் இலரே
வகை மிகு வான் உலகு எய்தி வாழ்பவரே – வளையா: 64/3,4

TOP


இலா (8)

பொறை இலா அறிவு போக புணர்வு இலா இளமை மேவ – வளையா:12/1
பொறை இலா அறிவு போக புணர்வு இலா இளமை மேவ – வளையா:12/1
துறை இலா வனச வாவி துகில் இலா கோல தூய்மை – வளையா:12/2
துறை இலா வனச வாவி துகில் இலா கோல தூய்மை – வளையா:12/2
நறை இலா மாலை கல்வி நலம் இலா புலமை நன்னீர் – வளையா:12/3
நறை இலா மாலை கல்வி நலம் இலா புலமை நன்னீர் – வளையா:12/3
சிறை இலா நகரம் போலும் சேய் இலா செல்வம் அன்றே – வளையா:12/4
சிறை இலா நகரம் போலும் சேய் இலா செல்வம் அன்றே – வளையா:12/4

TOP


இலாது (1)

உவத்தல் காய்தலொடு இலாது பல் வகை உயிர்க்கு அருளை – வளையா:25/3

TOP


இலார்களும் (1)

தெறுவதில் குற்றம் இலார்களும் இல்லை – வளையா:22/2

TOP


இலை (2)

புல் பனி உக்க மரத்து இலை நுண் மயிர் – வளையா:10/2
தகாது உயிர் கொல்வானின் மிகாமை இலை பாவம் – வளையா:21/1

TOP


இவ்வாறின் (1)

கள்வர் என்று இவ்வாறின் கை கரப்ப தீர்ந்து அகலும் – வளையா:35/2

TOP


இவண் (1)

இருள் இல் கதி சென்று இனி இவண் வாரீர் – வளையா:24/3

TOP


இவறுதல் (1)

எண்ணெய் கொண்டு ஈட்டற்கு இவறுதல் என் ஒக்கும் – வளையா:49/2

TOP


இவை (3)

அரிது இவை பெறுகலோடே பெற்றவர் மக்கள் என்பார் – வளையா:6/4
போற்றுமின் பொருளா இவை கொண்டு நீர் – வளையா:19/4
கூறினள் கூத்தி முதிர்ந்தாள் மகட்கு இவை
வேறு ஓர் இடத்து வெளிப்படல் நன்றாம் – வளையா: 51/3,4

TOP


இழந்து (1)

இழந்து சிறிதானும் எய்தாது ஒழிந்தார் – வளையா:36/3

TOP


இழை (1)

புரி வளை முன்கை புனை இழை நல்லார் – வளையா:30/3

TOP


இள (2)

வம்பு இள மென் முலை வாள் நெடும் கண்ணவர் – வளையா:61/3
அருப்பு இள மென் முலை அம் சொல் அவர்தாம் – வளையா:62/3

TOP


இளமை (1)

பொறை இலா அறிவு போக புணர்வு இலா இளமை மேவ – வளையா:12/1

TOP


இளமையும் (1)

இளமையும் நிலையாவால் இன்பமும் நின்ற அல்ல – வளையா:41/1

TOP


இளமையே (1)

நீத்தல் துணிவாம் நிலையாது இளமையே – வளையா:40/4

TOP


இளிவாம் (1)

இன்மை இளிவாம் உடைமை உயிர்க்கு அச்சம் – வளையா:37/1

TOP


இறத்தல் (1)

மிகை மிகு பொருள் என்று இறத்தல் இலரே – வளையா:64/3

TOP


இறுவர் (1)

நக்கே விலா இறுவர் நாணுவர் நாணும் வேண்டார் – வளையா:29/1

TOP


இன் (1)

இன் பொருள் ஏற்றி எழ நின்ற வணிகர்க்கு – வளையா:58/3

TOP


இன்பமும் (1)

இளமையும் நிலையாவால் இன்பமும் நின்ற அல்ல – வளையா:41/1

TOP


இன்புறு (1)

இன்புறு வீட்டின் நெறி சொல்லுமாறே – வளையா:69/4

TOP


இன்மை (2)

பொய்யின் நீங்குமின் பொய் இன்மை பூண்டு கொண்டு – வளையா:32/1
இன்மை இளிவாம் உடைமை உயிர்க்கு அச்சம் – வளையா:37/1

TOP


இன்மையும் (1)

கல்வி இன்மையும் கைப்பொருள் போகலும் – வளையா:33/1

TOP


இன்றாம் (1)

உள்நின்று உருக்கும் உரவோர் கோடல் இன்றாம்
நண் இன்று ஏயும் நயவாரை நயந்து நிற்கும் – வளையா: 26/2,3

TOP


இன்றி (5)

ஓடல் இன்றி உலைய குறைக்குமே – வளையா:31/4
ஐயம் இன்றி அறநெறி ஆற்றுமின் – வளையா:32/2
வித்து இன்றி பைம் கூழ் விளைக்குறல் என் ஒக்கும் – வளையா:46/2
பாயிரம் இன்றி பயிற்றி மொழிந்தனள் – வளையா:52/2
பண்ணால் திறத்தில் பழுது இன்றி மேம்பட்ட – வளையா:71/1

TOP


இன்றியே (1)

எண் இன்றியே துணியும் எவ்வழியானும் ஓடும் – வளையா:26/1

TOP


இன்று (2)

நண் இன்று ஏயும் நயவாரை நயந்து நிற்கும் – வளையா:26/3
அன்றை பகல் கழிந்தாள் இன்று இராப்பகற்கு – வளையா:72/1

TOP


இன்றே (1)

துய்த்து கழிப்பது தோற்றம் ஒன்று இன்றே – வளையா:63/4

TOP


இன்னவை (1)

இன்னவை காண்கிலன் என்று பூகமும் – வளையா:70/3

TOP


இனம் (1)

பள்ள முதுநீர் பழகினும் மீன் இனம்
வெள்ளம் புதியது காணின் விருப்புறூஉம் – வளையா: 8/1,2

TOP


இனி (2)

இருள் இல் கதி சென்று இனி இவண் வாரீர் – வளையா:24/3
நாற்பது இகந்தாம் நரை தூதும் வந்தது இனி
நீத்தல் துணிவாம் நிலையாது இளமையே – வளையா: 40/3,4

TOP


இனியவை (1)

இனியவை நுகர எய்தும் செல்வமும் அன்னதேயாம் – வளையா:5/4

TOP


ஈட்டற்கு (1)

எண்ணெய் கொண்டு ஈட்டற்கு இவறுதல் என் ஒக்கும் – வளையா:49/2

TOP


ஈண்டல் (1)

ஈண்டல் அரிதாய் கெடுதல் எளிது ஆகி – வளையா:38/1

TOP


ஈயார் (1)

ஆன்றாங்கு அமைந்த குரவர் மொழி கோடல் ஈயார்
வான் தாங்கி நின்ற புகழ் மாசுபடுப்பர் காமன் – வளையா: 27/2,3

TOP


உக்க (1)

புல் பனி உக்க மரத்து இலை நுண் மயிர் – வளையா:10/2

TOP


உட்க (1)

ஒழிந்த பிற அறன் உண்டு என்பார் உட்க
அழிந்து பிறர் அவாம் வம்ப பொருளை – வளையா: 36/1,2

TOP


உடம்பும் (1)

உற்றார்க்கு உடம்பும் மிகை அவை உள்வழி – வளையா:42/2

TOP


உடைமை (1)

இன்மை இளிவாம் உடைமை உயிர்க்கு அச்சம் – வளையா:37/1

TOP


உடையானை (2)

நன்கு உடையானை நயந்தனர் கோடலின் – வளையா:61/2
தொழுமகன் ஆயினும் துற்று உடையானை
பழு மரம் சூழ்ந்த பறவையின் சூழ்ப – வளையா: 67/1,2

TOP


உண்டாய்விடின் (2)

இல் எனின் வாழ்க்கையும் இல்லை உண்டாய்விடின்
கொல்வர் கயவர் கொளப்பட்டும் வீடுவர் – வளையா: 39/1,2
இல்லை உண்டாய்விடின் இம்மை மறுமைக்கும் – வளையா:39/3

TOP


உண்டியுள் (1)

உண்டியுள் காப்பு உண்டு உறுபொருள் காப்பு உண்டு – வளையா:9/1

TOP


உண்டு (5)

உண்டியுள் காப்பு உண்டு உறுபொருள் காப்பு உண்டு – வளையா:9/1
உண்டியுள் காப்பு உண்டு உறுபொருள் காப்பு உண்டு
கண்ட விழுப்பொருள் கல்விக்கு காப்பு உண்டு – வளையா: 9/1,2
கண்ட விழுப்பொருள் கல்விக்கு காப்பு உண்டு
பெண்டிரை காப்பது இலம் என்று ஞாலத்து – வளையா: 9/2,3
உய்யன்மின் உயிர் கொன்று உண்டு வாழுநாள் – வளையா:16/3
ஒழிந்த பிற அறன் உண்டு என்பார் உட்க – வளையா:36/1

TOP


உண்டோ (2)

நானம் தோய் குழல் நமக்கு உய்தல் உண்டோ
மானம் தீர்ந்தவர் மாற்றம் பொய் அல்லவால் – வளையா: 44/3,4
புலம்பு இல் பொருள் தர புன்கண்மை உண்டோ – வளையா:47/4

TOP


உண்ணன்மின் (1)

உயிர்கள் ஓம்புமின் ஊன் விழைந்து உண்ணன்மின்
செயிர்கள் நீங்குமின் செற்றம் இகழ்ந்து ஒரீஇ – வளையா: 23/1,2

TOP


உண்பர் (1)

அரவொடு நட்டவர் ஆட்டியும் உண்பர்
புரி வளை முன்கை புனை இழை நல்லார் – வளையா: 30/2,3

TOP


உண்பான் (1)

அவா விலையில் உண்பான் புலால் பெருகல் வேண்டும் – வளையா:21/2

TOP


உண்மையும் (1)

நல்லில் செல்லல்களால் நலிவு உண்மையும்
பொய்யில் பொய்யோடு கூடுதற்கு ஆகுதல் – வளையா: 33/2,3

TOP


உணர் (1)

பெரிது உணர் அறிவே ஆதல் பேரறம் கோடல் என்று ஆங்கு – வளையா:6/3

TOP


உணரின் (1)

பிறவி கடல்அகத்து ஆராய்ந்து உணரின்
தெறுவதில் குற்றம் இலார்களும் இல்லை – வளையா: 22/1,2

TOP


உத்தம (2)

உத்தம நன்னெறிக்கண் நில் வாழி நெஞ்சே – வளையா:4/4
உத்தம நன்னெறிக்கண் நின்று ஊக்கம் செய்தியேல் – வளையா:4/5

TOP


உதிரம் (1)

உற்ற உதிரம் ஒழிப்பான் கலிங்கத்தை – வளையா:43/1

TOP


உபாயத்தில் (1)

திரணி உபாயத்தில் திண் பொருள் கோடற்கு – வளையா:55/3

TOP


உய்த்து (1)

உய்த்து ஒன்றி ஏர் தந்து உழ உழுது ஆற்றவும் – வளையா:46/1

TOP


உய்தல் (1)

நானம் தோய் குழல் நமக்கு உய்தல் உண்டோ – வளையா:44/3

TOP


உய்யன்மின் (1)

உய்யன்மின் உயிர் கொன்று உண்டு வாழுநாள் – வளையா:16/3

TOP


உய்விக்கும் (1)

போக்க படுக்கும் புலை நரகத்து உய்விக்கும்
காக்கப்படுவன இந்திரியம் ஐந்தினும் – வளையா: 13/2,3

TOP


உயர் (1)

உலகுடன் விளங்க உயர் சீர்த்தி நிலை கொள்ளின் – வளையா:34/1

TOP


உயர்குடி (1)

உயர்குடி நனி உள் தோன்றல் ஊனம் இல் யாக்கை ஆதல் – வளையா:6/1

TOP


உயர்வு (1)

நாள்தொறும் நாள்தொறும் நந்தி உயர்வு எய்தி – வளையா:56/3

TOP


உயிர் (3)

உய்யன்மின் உயிர் கொன்று உண்டு வாழுநாள் – வளையா:16/3
தகாது உயிர் கொல்வானின் மிகாமை இலை பாவம் – வளையா:21/1
அலகில் துயர் அஞ்சின் உயிர் அஞ்ச வரும் வஞ்ச – வளையா:34/3

TOP


உயிர்க்கு (3)

நனி பல பிறவி தன்னுள் துன்புறூஉம் நல் உயிர்க்கு
மனிதரின் அரியது ஆகும் தோன்றுதல் தோன்றினாலும் – வளையா: 5/2,3
உவத்தல் காய்தலொடு இலாது பல் வகை உயிர்க்கு அருளை – வளையா:25/3
இன்மை இளிவாம் உடைமை உயிர்க்கு அச்சம் – வளையா:37/1

TOP


உயிர்கள் (1)

உயிர்கள் ஓம்புமின் ஊன் விழைந்து உண்ணன்மின் – வளையா:23/1

TOP


உரவோர் (1)

உள்நின்று உருக்கும் உரவோர் கோடல் இன்றாம் – வளையா:26/2

TOP


உருக்கும் (1)

உள்நின்று உருக்கும் உரவோர் கோடல் இன்றாம் – வளையா:26/2

TOP


உருகலும் (1)

உள்ளம் பிறிதாய் உருகலும் கொள் நீ – வளையா:8/4

TOP


உரைப்ப (1)

மருளில் புலவர் மனங்கொண்டு உரைப்ப – வளையா:68/4

TOP


உலகம் (1)

உலகம் மூன்றும் ஒருங்குடன் ஏத்து மாண் – வளையா:1/1

TOP


உலகியல் (1)

ஒக்க அடி வீழ்ந்து உலகியல் செய்த பின் – வளையா:2/3

TOP


உலகிற்கு (1)

ஒருவன் உலகிற்கு உளன் என்னுமாறே – வளையா:45/4

TOP


உலகு (2)

கௌவையில் உலகு எய்துதல் கண்டதே – வளையா:32/4
வகை மிகு வான் உலகு எய்தி வாழ்பவரே – வளையா:64/4

TOP


உலகுடன் (1)

உலகுடன் விளங்க உயர் சீர்த்தி நிலை கொள்ளின் – வளையா:34/1

TOP


உலந்தால் (1)

விழுமியரேனும் வெறுக்கை உலந்தால்
பழு மரம் வீழ்ந்த பறவையின் போப – வளையா: 67/3,4

TOP


உலைய (1)

ஓடல் இன்றி உலைய குறைக்குமே – வளையா:31/4

TOP


உவத்தல் (3)

ஊரும் நாடும் உவத்தல் ஒருதலை – வளையா:14/2
உவத்தல் காய்தலொடு இலாது பல் வகை உயிர்க்கு அருளை – வளையா:25/3
ஒருவந்தம் உள்ளத்து உவத்தல் ஒழிமின் – வளையா:45/2

TOP


உவர்ப்ப (1)

சான்றோர் உவர்ப்ப தனி நின்று பழிப்ப காணார் – வளையா:27/1

TOP


உழ (1)

உய்த்து ஒன்றி ஏர் தந்து உழ உழுது ஆற்றவும் – வளையா:46/1

TOP


உழந்தேதான் (1)

எய்த்து உழந்தேதான் இடர்ப்படுமாறே – வளையா:46/4

TOP


உழலும் (1)

அற்றாய் உழலும் அறுத்தற்கு அரிதே – வளையா:42/4

TOP


உழுது (1)

உய்த்து ஒன்றி ஏர் தந்து உழ உழுது ஆற்றவும் – வளையா:46/1

TOP


உழுவார் (1)

விளை நிலம் உழுவார் போல் வித்து நீர் செய்து கொண்மின் – வளையா:41/4

TOP


உழைய (1)

கோல் கண் நெறிகாட்ட கொல் கூற்று உழைய தாம் – வளையா:40/2

TOP


உள் (1)

உயர்குடி நனி உள் தோன்றல் ஊனம் இல் யாக்கை ஆதல் – வளையா:6/1

TOP


உள்நின்று (1)

உள்நின்று உருக்கும் உரவோர் கோடல் இன்றாம் – வளையா:26/2

TOP


உள்வழி (1)

உற்றார்க்கு உடம்பும் மிகை அவை உள்வழி
பற்றா வினையாய் பலபல யோனிகள் – வளையா: 42/2,3

TOP


உள்ளத்து (1)

ஒருவந்தம் உள்ளத்து உவத்தல் ஒழிமின் – வளையா:45/2

TOP


உள்ளம் (1)

உள்ளம் பிறிதாய் உருகலும் கொள் நீ – வளையா:8/4

TOP


உள்ளில் (1)

உள்ளில் ஒரு பொருளை ஒட்டாது ஒழிந்தவர் – வளையா:35/3

TOP


உள (1)

உள என நினையாதே செல்கதிக்கு என்றும் என்றும் – வளையா:41/3

TOP


உளவாக (1)

துற்று உளவாக தொகுத்து விரல் வைத்தது – வளையா:18/1

TOP


உளன் (1)

ஒருவன் உலகிற்கு உளன் என்னுமாறே – வளையா:45/4

TOP


உளோரை (1)

வனப்பு இலர் ஆயினும் வளமை உளோரை
நினைத்தவர் மேவர நிற்பமைக்கு அவர்தாம் – வளையா: 57/1,2

TOP


உற்ற (1)

உற்ற உதிரம் ஒழிப்பான் கலிங்கத்தை – வளையா:43/1

TOP


உற்றார்க்கு (1)

உற்றார்க்கு உடம்பும் மிகை அவை உள்வழி – வளையா:42/2

TOP


உறினும் (2)

பொருளோடு போகம் புணர்தல் உறினும்
அருளுதல் சான்ற அரும் தவம் செய்ம்மின் – வளையா: 24/1,2
தெருளல் உறினும் தெருண்மின் அதுவே – வளையா:24/4

TOP


உறுக்கும் (1)

புன்மை உறுக்கும் புரை இல் பொருளை – வளையா:37/3

TOP


உறுதி (1)

ஒத்த பொருளால் உறுதி செய்வார்களை – வளையா:59/1

TOP


உறுபொருள் (1)

உண்டியுள் காப்பு உண்டு உறுபொருள் காப்பு உண்டு – வளையா:9/1

TOP


ஊக்கம் (1)

உத்தம நன்னெறிக்கண் நின்று ஊக்கம் செய்தியேல் – வளையா:4/5

TOP


ஊண் (1)

துற்று ஊண் மறப்பர் அழுவர் நனி துஞ்சல் இல்லார் – வளையா:29/3

TOP


ஊரும் (2)

நாடும் ஊரும் நனி புகழ்ந்து ஏத்தலும் – வளையா:7/1
ஊரும் நாடும் உவத்தல் ஒருதலை – வளையா:14/2

TOP


ஊன் (2)

புகா வலை விலங்காய் பொறாது பிற ஊன் கொன்று – வளையா:21/3
உயிர்கள் ஓம்புமின் ஊன் விழைந்து உண்ணன்மின் – வளையா:23/1

TOP


ஊனம் (1)

உயர்குடி நனி உள் தோன்றல் ஊனம் இல் யாக்கை ஆதல் – வளையா:6/1

TOP


எங்ஙனம் (2)

எங்ஙனம் ஆகியது இப்பொருள் அப்பொருட்கு – வளையா:54/1
எங்ஙனம் பட்டனன் பாண்மகன் பாண்மகற்கு – வளையா:54/3

TOP


எட்ட (1)

எட்ட வந்து ஓரிடத்து ஏகி நிற்பவே – வளையா:48/4

TOP


எண் (1)

எண் இன்றியே துணியும் எவ்வழியானும் ஓடும் – வளையா:26/1

TOP


எண்ணம் (1)

எண்ணம் மிக்கவர் எண்ணினும் எண்ணிலார் – வளையா:15/2

TOP


எண்ணி (2)

எள்ளன்மின் இலர் என்று எண்ணி யாரையும் – வளையா:17/3
பருவந்து சால பலர்கொல் என்று எண்ணி
ஒருவந்தம் உள்ளத்து உவத்தல் ஒழிமின் – வளையா: 45/1,2

TOP


எண்ணில் (1)

எண்ணில் ஒருவன் இயல்பு எண்ணுமாறே – வளையா:49/4

TOP


எண்ணிலார் (1)

எண்ணம் மிக்கவர் எண்ணினும் எண்ணிலார்
பின்னி நின்ற பெரு வினை மேல்வரும் – வளையா: 15/2,3

TOP


எண்ணினும் (1)

எண்ணம் மிக்கவர் எண்ணினும் எண்ணிலார் – வளையா:15/2

TOP


எண்ணுமாறே (1)

எண்ணில் ஒருவன் இயல்பு எண்ணுமாறே – வளையா:49/4

TOP


எண்ணெய் (1)

எண்ணெய் கொண்டு ஈட்டற்கு இவறுதல் என் ஒக்கும் – வளையா:49/2

TOP


எத்திறத்தானும் (1)

எத்திறத்தானும் வழிபட்டு ஒழுகலின் – வளையா:59/2

TOP


எத்துணை (1)

எத்துணை ஆற்றுள் இடுமணல் நீர் துளி – வளையா:10/1

TOP


எதிர் (1)

சீரின் ஏத்தி சிறப்பு எதிர் கொள்பவே – வளையா:14/4

TOP


எம் (1)

கெட்டேம் இது எம் நிலை என்று சார்தற்கண் – வளையா:48/1

TOP


எய்த்து (1)

எய்த்து உழந்தேதான் இடர்ப்படுமாறே – வளையா:46/4

TOP


எய்தாது (2)

இருள் இல் இயல்பு எய்தாது என்னோ நமரங்காள் – வளையா:20/4
இழந்து சிறிதானும் எய்தாது ஒழிந்தார் – வளையா:36/3

TOP


எய்தி (2)

நாள்தொறும் நாள்தொறும் நந்தி உயர்வு எய்தி
நாள்தொறும் தேயும் நகை மதி ஒப்ப – வளையா: 56/3,4
வகை மிகு வான் உலகு எய்தி வாழ்பவரே – வளையா:64/4

TOP


எய்தின (1)

கானம் தோய் நிலவிற்கு அழிவு எய்தின
நானம் தோய் குழல் நமக்கு உய்தல் உண்டோ – வளையா: 44/2,3

TOP


எய்துதல் (1)

கௌவையில் உலகு எய்துதல் கண்டதே – வளையா:32/4

TOP


எய்தும் (1)

இனியவை நுகர எய்தும் செல்வமும் அன்னதேயாம் – வளையா:5/4

TOP


எரியின் (2)

கால கனல் எரியின் வேம் வாழி நெஞ்சே – வளையா:3/4
கால கனல் எரியின் வேவன கண்டாலும் – வளையா:3/5

TOP


எருக்கின் (1)

பூ என்று எருக்கின் இணர் சூடுப புன்மைகொண்டே – வளையா:28/2

TOP


எல்லாம் (1)

ஆற்றுமின் அருள் ஆருயிர்மாட்டு எல்லாம்
தூற்றுமின் அறம் தோம் நனி துன்னன்மின் – வளையா: 19/1,2

TOP


எவ்வம் (1)

எள்ளும் பெரும் துயர் நோய் எவ்வம் இகப்பவோ – வளையா:35/4

TOP


எவ்வழியானும் (1)

எண் இன்றியே துணியும் எவ்வழியானும் ஓடும் – வளையா:26/1

TOP


எவன்கொல் (1)

மற்றும் தொடர்ப்பாடு எவன்கொல் பிறப்பு அறுக்கல் – வளையா:42/1

TOP


எழ (1)

இன் பொருள் ஏற்றி எழ நின்ற வணிகர்க்கு – வளையா:58/3

TOP


எழுந்து (2)

பேய் என்று எழுந்து பிறர் ஆர்ப்பவும் நிற்பர் காம – வளையா:28/3
நோய் நன்கு எழுந்து நனி காழ்க்கொள்வது ஆயினக்கால் – வளையா:28/4

TOP


எழும் (1)

கன்னல்அம் கரும்புதான் கமுகை காய்ந்து எழும்
இன்னவை காண்கிலன் என்று பூகமும் – வளையா: 70/2,3

TOP


எள்ளன்மின் (1)

எள்ளன்மின் இலர் என்று எண்ணி யாரையும் – வளையா:17/3

TOP


எள்ளும் (1)

எள்ளும் பெரும் துயர் நோய் எவ்வம் இகப்பவோ – வளையா:35/4

TOP


எளிது (1)

ஈண்டல் அரிதாய் கெடுதல் எளிது ஆகி – வளையா:38/1

TOP


எற்றுக்கு (1)

எற்றுக்கு அஃது என்னின் இது அதன் காரணம் – வளையா:18/2

TOP


என் (4)

சால மயங்குவது என் வாழி நெஞ்சே – வளையா:3/6
மற்றது தோய்த்து கழுவுதல் என் ஒக்கும் – வளையா:43/2
வித்து இன்றி பைம் கூழ் விளைக்குறல் என் ஒக்கும் – வளையா:46/2
எண்ணெய் கொண்டு ஈட்டற்கு இவறுதல் என் ஒக்கும் – வளையா:49/2

TOP


என்ப (1)

தக்கது அறிந்தார் தலைமை குணம் என்ப
பைத்து அரவு அல்குல் படிற்றுரையாரொடு – வளையா: 63/2,3

TOP


என்பார் (2)

அரிது இவை பெறுகலோடே பெற்றவர் மக்கள் என்பார் – வளையா:6/4
ஒழிந்த பிற அறன் உண்டு என்பார் உட்க – வளையா:36/1

TOP


என்று (18)

தொழுவல் தொல்வினை நீங்குக என்று யான் – வளையா:1/4
பெரிது உணர் அறிவே ஆதல் பேரறம் கோடல் என்று ஆங்கு – வளையா:6/3
பெண்டிரை காப்பது இலம் என்று ஞாலத்து – வளையா:9/3
புக்கனம் என்று பொதி அறைபட்டார் – வளையா:10/4
எள்ளன்மின் இலர் என்று எண்ணி யாரையும் – வளையா:17/3
மா என்று மடல் ஏறுப மன்றுதோறும் – வளையா:28/1
பூ என்று எருக்கின் இணர் சூடுப புன்மைகொண்டே – வளையா:28/2
பேய் என்று எழுந்து பிறர் ஆர்ப்பவும் நிற்பர் காம – வளையா:28/3
விரகிலர் என்று விடுத்தனர் முன்னே – வளையா:30/4
கொலை ஒழிமின் என்று நனி கூறினர் அறிந்தார் – வளையா:34/4
கள்வர் என்று இவ்வாறின் கை கரப்ப தீர்ந்து அகலும் – வளையா:35/2
பருவந்து சால பலர்கொல் என்று எண்ணி – வளையா:45/1
கெட்டேம் இது எம் நிலை என்று சார்தற்கண் – வளையா:48/1
பாறொடு பத்தினி மா போல் ஒழுகு என்று
கூறினள் கூத்தி முதிர்ந்தாள் மகட்கு இவை – வளையா: 51/2,3
ஆய் குரங்கு அம் சிறை வண்டினம் போல்க என்று
பாயிரம் இன்றி பயிற்றி மொழிந்தனள் – வளையா: 52/1,2
மிகை மிகு பொருள் என்று இறத்தல் இலரே – வளையா:64/3
புல்என்று போதலை மெய் என்று கொள் நீ – வளையா:66/4
இன்னவை காண்கிலன் என்று பூகமும் – வளையா:70/3

TOP


என்றும் (2)

உள என நினையாதே செல்கதிக்கு என்றும் என்றும் – வளையா:41/3
உள என நினையாதே செல்கதிக்கு என்றும் என்றும்
விளை நிலம் உழுவார் போல் வித்து நீர் செய்து கொண்மின் – வளையா: 41/3,4

TOP


என்றே (1)

இருளினுள் இட்ட இருண்மை இது என்றே
மருளில் புலவர் மனங்கொண்டு உரைப்ப – வளையா: 68/3,4

TOP


என்னது (1)

என்னது ஆயினும் ஏதில் பெண் நீக்குமின் – வளையா:15/4

TOP


என்னின் (1)

எற்றுக்கு அஃது என்னின் இது அதன் காரணம் – வளையா:18/2

TOP


என்னும் (1)

பெண் மனம் பேதித்து ஒருப்படுப்பேன் என்னும்
எண்ணில் ஒருவன் இயல்பு எண்ணுமாறே – வளையா: 49/3,4

TOP


என்னுமாறே (2)

துற்று அவிழ் ஒவ்வா துணிவு என்னுமாறே – வளையா:18/4
ஒருவன் உலகிற்கு உளன் என்னுமாறே – வளையா:45/4

TOP


என்னோ (1)

இருள் இல் இயல்பு எய்தாது என்னோ நமரங்காள் – வளையா:20/4

TOP


என (4)

பீடுறும் மழை பெய்க என பெய்தலும் – வளையா:7/2
வீடு இல் பல்பொருள் கொண்ட பயன் என
கூடி காலொடு கைகளை பற்றி வைத்து – வளையா: 31/2,3
உள என நினையாதே செல்கதிக்கு என்றும் என்றும் – வளையா:41/3
ஒன்றல் சுரம்பு நரம்பு என ஆர்ப்பவும் – வளையா:72/4

TOP


எனின் (1)

இல் எனின் வாழ்க்கையும் இல்லை உண்டாய்விடின் – வளையா:39/1

TOP


எனும் (1)

அரணம் எனும் இலர் ஆற்றில் கலந்து – வளையா:55/2

TOP


எனை (1)

அற்றம் இல் தானம் எனை பல ஆயினும் – வளையா:18/3

TOP


ஏகி (1)

எட்ட வந்து ஓரிடத்து ஏகி நிற்பவே – வளையா:48/4

TOP


ஏத்தலும் (1)

நாடும் ஊரும் நனி புகழ்ந்து ஏத்தலும்
பீடுறும் மழை பெய்க என பெய்தலும் – வளையா: 7/1,2

TOP


ஏத்தி (1)

சீரின் ஏத்தி சிறப்பு எதிர் கொள்பவே – வளையா:14/4

TOP


ஏத்து (1)

உலகம் மூன்றும் ஒருங்குடன் ஏத்து மாண் – வளையா:1/1

TOP


ஏதில் (1)

என்னது ஆயினும் ஏதில் பெண் நீக்குமின் – வளையா:15/4

TOP


ஏயும் (1)

நண் இன்று ஏயும் நயவாரை நயந்து நிற்கும் – வளையா:26/3

TOP


ஏர் (1)

உய்த்து ஒன்றி ஏர் தந்து உழ உழுது ஆற்றவும் – வளையா:46/1

TOP


ஏற்பர் (1)

புக்கே கிடப்பர் கனவும் நினைகையும் ஏற்பர்
துற்று ஊண் மறப்பர் அழுவர் நனி துஞ்சல் இல்லார் – வளையா: 29/2,3

TOP


ஏற்றி (1)

இன் பொருள் ஏற்றி எழ நின்ற வணிகர்க்கு – வளையா:58/3

TOP


ஏறுப (1)

மா என்று மடல் ஏறுப மன்றுதோறும் – வளையா:28/1

TOP


ஐந்தினும் (1)

காக்கப்படுவன இந்திரியம் ஐந்தினும்
நாக்கு அல்லது இல்லை நனி பேணுமாறே – வளையா: 13/3,4

TOP


ஐய (1)

ஆணை பெண் ஐய அணைக்குறுமாறே – வளையா:50/4

TOP


ஐயம் (2)

ஐயம் இன்றி அறநெறி ஆற்றுமின் – வளையா:32/2
ஐயம் இல்லை அது கடிந்து ஓம்புமின் – வளையா:33/4

TOP


ஒக்க (1)

ஒக்க அடி வீழ்ந்து உலகியல் செய்த பின் – வளையா:2/3

TOP


ஒக்கும் (4)

மற்றது தோய்த்து கழுவுதல் என் ஒக்கும்
பற்றினால் ஆகிய பாவத்தை மீட்டும் – வளையா: 43/2,3
வித்து இன்றி பைம் கூழ் விளைக்குறல் என் ஒக்கும்
மெய் தவம் இல்லான் பொருளோடு போகங்கட்கு – வளையா: 46/2,3
எண்ணெய் கொண்டு ஈட்டற்கு இவறுதல் என் ஒக்கும்
பெண் மனம் பேதித்து ஒருப்படுப்பேன் என்னும் – வளையா: 49/2,3
அந்தகன் அந்தகற்கு ஆறு சொலல் ஒக்கும்
முந்து செய் குற்றம் கெடுப்பான் முழுவதும் – வளையா: 69/1,2

TOP


ஒட்டாது (1)

உள்ளில் ஒரு பொருளை ஒட்டாது ஒழிந்தவர் – வளையா:35/3

TOP


ஒட்டார் (1)

மண்டினர் போவர் தம் மக்களும் ஒட்டார் – வளையா:65/4

TOP


ஒத்த (1)

ஒத்த பொருளால் உறுதி செய்வார்களை – வளையா:59/1

TOP


ஒப்ப (4)

அரணி ஞெலிகோல் அமைவர ஒப்ப – வளையா:55/4
நாள்தொறும் தேயும் நகை மதி ஒப்ப – வளையா:56/4
புனத்திடை பூத்த பூங்கொடி ஒப்ப – வளையா:57/4
அங்கண் பரப்பகத்து ஆழ் கலம் ஒப்ப – வளையா:58/4

TOP


ஒரீஇ (1)

செயிர்கள் நீங்குமின் செற்றம் இகழ்ந்து ஒரீஇ
கதிகள் நல்லுரு கண்டனிர் கைதொழு – வளையா: 23/2,3

TOP


ஒரு (1)

உள்ளில் ஒரு பொருளை ஒட்டாது ஒழிந்தவர் – வளையா:35/3

TOP


ஒருங்குடன் (1)

உலகம் மூன்றும் ஒருங்குடன் ஏத்து மாண் – வளையா:1/1

TOP


ஒருதலை (1)

ஊரும் நாடும் உவத்தல் ஒருதலை
வீர வென்றி விறல் மிகு விண்ணவர் – வளையா: 14/2,3

TOP


ஒருப்படுப்பேன் (1)

பெண் மனம் பேதித்து ஒருப்படுப்பேன் என்னும் – வளையா:49/3

TOP


ஒருவந்தம் (1)

ஒருவந்தம் உள்ளத்து உவத்தல் ஒழிமின் – வளையா:45/2

TOP


ஒருவன் (3)

வளி பெறு மாத்திரை நின்றற்று ஒருவன்
அளிப்பவன் காணும் சிறு வரை அல்லால் – வளையா: 11/2,3
ஒருவன் உலகிற்கு உளன் என்னுமாறே – வளையா:45/4
எண்ணில் ஒருவன் இயல்பு எண்ணுமாறே – வளையா:49/4

TOP


ஒவ்வா (1)

துற்று அவிழ் ஒவ்வா துணிவு என்னுமாறே – வளையா:18/4

TOP


ஒழிந்த (1)

ஒழிந்த பிற அறன் உண்டு என்பார் உட்க – வளையா:36/1

TOP


ஒழிந்தவர் (1)

உள்ளில் ஒரு பொருளை ஒட்டாது ஒழிந்தவர்
எள்ளும் பெரும் துயர் நோய் எவ்வம் இகப்பவோ – வளையா: 35/3,4

TOP


ஒழிந்தார் (3)

இழந்து சிறிதானும் எய்தாது ஒழிந்தார்
அழிந்து பெரும் துயர் நோய்க்கு அல்லாபவரே – வளையா: 36/3,4
துன்னாது ஒழிந்தார் துறவோ விழுமிதே – வளையா:37/4
வேண்டாது ஒழிந்தார் விறலோ விழுமிதே – வளையா:38/4

TOP


ஒழிப்பான் (1)

உற்ற உதிரம் ஒழிப்பான் கலிங்கத்தை – வளையா:43/1

TOP


ஒழிமின் (2)

கொலை ஒழிமின் என்று நனி கூறினர் அறிந்தார் – வளையா:34/4
ஒருவந்தம் உள்ளத்து உவத்தல் ஒழிமின்
வெருவந்த துன்பம் விடுக்கும் திறலோன் – வளையா: 45/2,3

TOP


ஒழிய (1)

வேல் கண் மடவார் விழைவு ஒழிய யாம் விழைய – வளையா:40/1

TOP


ஒழுகலின் (2)

நாள்தொறும் நாள்தொறும் நய்ய ஒழுகலின்
நாள்தொறும் நாள்தொறும் நந்தி உயர்வு எய்தி – வளையா: 56/2,3
எத்திறத்தானும் வழிபட்டு ஒழுகலின்
பைத்து அரவு அல்குல் பொன் பாவையின் நல்லவர் – வளையா: 59/2,3

TOP


ஒழுகு (1)

பாறொடு பத்தினி மா போல் ஒழுகு என்று – வளையா:51/2

TOP


ஒள்ளியரேனும் (1)

முருக்கு அலர் போல் சிவந்து ஒள்ளியரேனும்
பருக்கொடு இல்லவர் பக்கம் நினையார் – வளையா: 62/1,2

TOP


ஒன்றல் (1)

ஒன்றல் சுரம்பு நரம்பு என ஆர்ப்பவும் – வளையா:72/4

TOP


ஒன்றி (1)

உய்த்து ஒன்றி ஏர் தந்து உழ உழுது ஆற்றவும் – வளையா:46/1

TOP


ஒன்றின்றி (1)

வைகல் வேதனை வந்துறல் ஒன்றின்றி
கௌவையில் உலகு எய்துதல் கண்டதே – வளையா: 32/3,4

TOP


ஒன்று (1)

துய்த்து கழிப்பது தோற்றம் ஒன்று இன்றே – வளையா:63/4

TOP


ஓடல் (1)

ஓடல் இன்றி உலைய குறைக்குமே – வளையா:31/4

TOP


ஓடும் (1)

எண் இன்றியே துணியும் எவ்வழியானும் ஓடும்
உள்நின்று உருக்கும் உரவோர் கோடல் இன்றாம் – வளையா: 26/1,2

TOP


ஓம்பல் (1)

பொருளை பொருளா பொதிந்து ஓம்பல் செல்லாது – வளையா:20/1

TOP


ஓம்புமின் (2)

உயிர்கள் ஓம்புமின் ஊன் விழைந்து உண்ணன்மின் – வளையா:23/1
ஐயம் இல்லை அது கடிந்து ஓம்புமின் – வளையா:33/4

TOP


ஓர் (2)

வேறு ஓர் இடத்து வெளிப்படல் நன்றாம் – வளையா:51/4
வீ பொருளானை அகன்று புறனும் ஓர்
மா பொருளான் பக்கம் மாண நயத்தலின் – வளையா: 60/1,2

TOP


ஓரா (1)

அற வகை ஓரா விடக்கு மிசைவோர் – வளையா:22/3

TOP


ஓரிடத்து (1)

எட்ட வந்து ஓரிடத்து ஏகி நிற்பவே – வளையா:48/4

TOP


கடல்அகத்து (1)

பிறவி கடல்அகத்து ஆராய்ந்து உணரின் – வளையா:22/1

TOP


கடிந்து (1)

ஐயம் இல்லை அது கடிந்து ஓம்புமின் – வளையா:33/4

TOP


கடு (1)

கண் நாறி நோக்கி கடு நகை செய்வான் – வளையா:71/4

TOP


கண் (4)

கண் நின்று காமம் நனி காமுறுவாரை வீழ்க்கும் – வளையா:26/4
வேல் கண் மடவார் விழைவு ஒழிய யாம் விழைய – வளையா:40/1
கோல் கண் நெறிகாட்ட கொல் கூற்று உழைய தாம் – வளையா:40/2
கண் நாறி நோக்கி கடு நகை செய்வான் – வளையா:71/4

TOP


கண்ட (1)

கண்ட விழுப்பொருள் கல்விக்கு காப்பு உண்டு – வளையா:9/2

TOP


கண்டதே (1)

கௌவையில் உலகு எய்துதல் கண்டதே – வளையா:32/4

TOP


கண்டனிர் (1)

கதிகள் நல்லுரு கண்டனிர் கைதொழு – வளையா:23/3

TOP


கண்டால் (1)

மத்தக மாண்பு அழிதல் கண்டால் மயங்காதே – வளையா:4/3

TOP


கண்டாலும் (1)

கால கனல் எரியின் வேவன கண்டாலும்
சால மயங்குவது என் வாழி நெஞ்சே – வளையா: 3/5,6

TOP


கண்டு (1)

கண்டு மொழிந்தனர் கற்று அறிந்தோரே – வளையா:9/4

TOP


கண்ணவர் (1)

வம்பு இள மென் முலை வாள் நெடும் கண்ணவர்
கொம்பிடை வாழும் குரங்கும் புரைப – வளையா: 61/3,4

TOP


கண்ணார் (1)

மாவும் புரைப மலர் அன்ன கண்ணார் – வளையா:60/4

TOP


கணங்களை (1)

நிக்கந்த வேடத்து இருடி கணங்களை
ஒக்க அடி வீழ்ந்து உலகியல் செய்த பின் – வளையா: 2/2,3

TOP


கணை (1)

தான் தாங்கி விட்ட கணை மெய்ப்படுமாயின் அக்கால் – வளையா:27/4

TOP


கதி (2)

இருள் இல் கதி சென்று இனி இவண் வாரீர் – வளையா:24/3
நிலையில் கதி நான்கின் இடைநின்று தடுமாறும் – வளையா:34/2

TOP


கதிகள் (1)

கதிகள் நல்லுரு கண்டனிர் கைதொழு – வளையா:23/3

TOP


கதை (1)

அ கதை யாழ் கொண்டு அமைவர பண்ணி – வளையா:2/4

TOP


கமுகை (1)

கன்னல்அம் கரும்புதான் கமுகை காய்ந்து எழும் – வளையா:70/2

TOP


கயவர் (1)

கொல்வர் கயவர் கொளப்பட்டும் வீடுவர் – வளையா:39/2

TOP


கரணம் (1)

கரணம் பல செய்து கையுற்றவர்கட்கு – வளையா:55/1

TOP


கரப்ப (1)

கள்வர் என்று இவ்வாறின் கை கரப்ப தீர்ந்து அகலும் – வளையா:35/2

TOP


கரும்புதான் (1)

கன்னல்அம் கரும்புதான் கமுகை காய்ந்து எழும் – வளையா:70/2

TOP


கல்வி (4)

மயர்வு அறு கல்வி கேள்வி தன்மையால் வல்லர் ஆதல் – வளையா:6/2
நறை இலா மாலை கல்வி நலம் இலா புலமை நன்னீர் – வளையா:12/3
கல்வி இன்மையும் கைப்பொருள் போகலும் – வளையா:33/1
குலம் தரும் கல்வி கொணர்ந்து முடிக்கும் – வளையா:47/1

TOP


கல்விக்கு (1)

கண்ட விழுப்பொருள் கல்விக்கு காப்பு உண்டு – வளையா:9/2

TOP


கல்வியும் (1)

கல்வியும் கைப்பொருள் இல்லார் பயிற்றிய – வளையா:66/3

TOP


கலந்து (1)

அரணம் எனும் இலர் ஆற்றில் கலந்து
திரணி உபாயத்தில் திண் பொருள் கோடற்கு – வளையா: 55/2,3

TOP


கலம் (1)

அங்கண் பரப்பகத்து ஆழ் கலம் ஒப்ப – வளையா:58/4

TOP


கலிங்கத்தை (1)

உற்ற உதிரம் ஒழிப்பான் கலிங்கத்தை
மற்றது தோய்த்து கழுவுதல் என் ஒக்கும் – வளையா: 43/1,2

TOP


கவித்தார் (1)

வித்தகர் செய்த விளங்கு முடி கவித்தார்
மத்தக மாண்பு அழிதல் காண் வாழி நெஞ்சே – வளையா: 4/1,2

TOP


கழி (2)

மாற்றுமின் கழி மாயமும் மானமும் – வளையா:19/3
தம்கண் பிறந்த கழி அன்பினார்களை – வளையா:58/1

TOP


கழிந்தாள் (1)

அன்றை பகல் கழிந்தாள் இன்று இராப்பகற்கு – வளையா:72/1

TOP


கழிப்பது (1)

துய்த்து கழிப்பது தோற்றம் ஒன்று இன்றே – வளையா:63/4

TOP


கழுவுதல் (1)

மற்றது தோய்த்து கழுவுதல் என் ஒக்கும் – வளையா:43/2

TOP


கள் (1)

கள் அவிழ் கோதையர் காமனோடு ஆயினும் – வளையா:8/3

TOP


கள்வர் (1)

கள்வர் என்று இவ்வாறின் கை கரப்ப தீர்ந்து அகலும் – வளையா:35/2

TOP


கள்ளன்மின் (1)

கள்ளன்மின் களவாயின யாவையும் – வளையா:17/1

TOP


களவாயின (1)

கள்ளன்மின் களவாயின யாவையும் – வளையா:17/1

TOP


களவில் (1)

பீடு இல் செய்திகளால் களவில் பிறர் – வளையா:31/1

TOP


கற்று (1)

கண்டு மொழிந்தனர் கற்று அறிந்தோரே – வளையா:9/4

TOP


கறங்க (1)

அன்றில் குரலும் கறவை மணி கறங்க
கொன்றை பழ குழல் கோவலர் ஆம்பலும் – வளையா: 72/2,3

TOP


கறவை (1)

அன்றில் குரலும் கறவை மணி கறங்க – வளையா:72/2

TOP


கன்னல்அம் (1)

கன்னல்அம் கரும்புதான் கமுகை காய்ந்து எழும் – வளையா:70/2

TOP


கனல் (2)

கால கனல் எரியின் வேம் வாழி நெஞ்சே – வளையா:3/4
கால கனல் எரியின் வேவன கண்டாலும் – வளையா:3/5

TOP


கனவும் (1)

புக்கே கிடப்பர் கனவும் நினைகையும் ஏற்பர் – வளையா:29/2

TOP


கனிந்து (1)

நீல நிறத்தனவாய் நெய் கனிந்து போது அவிழ்ந்து – வளையா:3/1

TOP


கனைத்துடன் (1)

கனைத்துடன் வண்டொடு தேனினம் ஆர்ப்ப – வளையா:57/3

TOP


காக்கப்படுவன (1)

காக்கப்படுவன இந்திரியம் ஐந்தினும் – வளையா:13/3

TOP


காட்சிய (1)

துக்கம் துடைக்கும் துகள் அறு காட்சிய
நிக்கந்த வேடத்து இருடி கணங்களை – வளையா: 2/1,2

TOP


காட்டும் (1)

புல்என்று காட்டும் புணர்வதும் அன்றே – வளையா:39/4

TOP


காண் (1)

மத்தக மாண்பு அழிதல் காண் வாழி நெஞ்சே – வளையா:4/2

TOP


காண்கிலன் (1)

இன்னவை காண்கிலன் என்று பூகமும் – வளையா:70/3

TOP


காணார் (1)

சான்றோர் உவர்ப்ப தனி நின்று பழிப்ப காணார்
ஆன்றாங்கு அமைந்த குரவர் மொழி கோடல் ஈயார் – வளையா: 27/1,2

TOP


காணின் (1)

வெள்ளம் புதியது காணின் விருப்புறூஉம் – வளையா:8/2

TOP


காணும் (1)

அளிப்பவன் காணும் சிறு வரை அல்லால் – வளையா:11/3

TOP


காதலை (2)

வாரி பெருக பெருகிய காதலை
வாரி சுருங்க சுருக்கிவிடுதலின் – வளையா: 53/1,2
நாள்தொறும் நாள்தொறும் நந்திய காதலை
நாள்தொறும் நாள்தொறும் நய்ய ஒழுகலின் – வளையா: 56/1,2

TOP


காப்பது (1)

பெண்டிரை காப்பது இலம் என்று ஞாலத்து – வளையா:9/3

TOP


காப்பு (3)

உண்டியுள் காப்பு உண்டு உறுபொருள் காப்பு உண்டு – வளையா:9/1
உண்டியுள் காப்பு உண்டு உறுபொருள் காப்பு உண்டு – வளையா:9/1
கண்ட விழுப்பொருள் கல்விக்கு காப்பு உண்டு – வளையா:9/2

TOP


காம (1)

பேய் என்று எழுந்து பிறர் ஆர்ப்பவும் நிற்பர் காம
நோய் நன்கு எழுந்து நனி காழ்க்கொள்வது ஆயினக்கால் – வளையா: 28/3,4

TOP


காமம் (1)

கண் நின்று காமம் நனி காமுறுவாரை வீழ்க்கும் – வளையா:26/4

TOP


காமன் (1)

வான் தாங்கி நின்ற புகழ் மாசுபடுப்பர் காமன்
தான் தாங்கி விட்ட கணை மெய்ப்படுமாயின் அக்கால் – வளையா: 27/3,4

TOP


காமனோடு (1)

கள் அவிழ் கோதையர் காமனோடு ஆயினும் – வளையா:8/3

TOP


காமுறுவாரை (1)

கண் நின்று காமம் நனி காமுறுவாரை வீழ்க்கும் – வளையா:26/4

TOP


காய்தலொடு (1)

உவத்தல் காய்தலொடு இலாது பல் வகை உயிர்க்கு அருளை – வளையா:25/3

TOP


காய்ந்து (1)

கன்னல்அம் கரும்புதான் கமுகை காய்ந்து எழும் – வளையா:70/2

TOP


காரணம் (1)

எற்றுக்கு அஃது என்னின் இது அதன் காரணம்
அற்றம் இல் தானம் எனை பல ஆயினும் – வளையா: 18/2,3

TOP


கால (2)

கால கனல் எரியின் வேம் வாழி நெஞ்சே – வளையா:3/4
கால கனல் எரியின் வேவன கண்டாலும் – வளையா:3/5

TOP


காலொடு (1)

கூடி காலொடு கைகளை பற்றி வைத்து – வளையா:31/3

TOP


காழ்க்கொள்வது (1)

நோய் நன்கு எழுந்து நனி காழ்க்கொள்வது ஆயினக்கால் – வளையா:28/4

TOP


கானம் (1)

கானம் தோய் நிலவிற்கு அழிவு எய்தின – வளையா:44/2

TOP


கிடப்பர் (1)

புக்கே கிடப்பர் கனவும் நினைகையும் ஏற்பர் – வளையா:29/2

TOP


கிழித்து (1)

நீள் முகை கையால் கிழித்து மோக்குமாறு – வளையா:50/1

TOP


கிளைகள் (1)

அலந்த கிளைகள் அழி பசி தீர்க்கும் – வளையா:47/2

TOP


கிளைதான் (1)

பெண்டிர் மதியார் பெரும் கிளைதான் அது – வளையா:65/1

TOP


குணம் (1)

தக்கது அறிந்தார் தலைமை குணம் என்ப – வளையா:63/2

TOP


குயின்ற (2)

கோலம் குயின்ற குழல் வாழி நெஞ்சே – வளையா:3/2
கோலம் குயின்ற குழலும் கொழும் சிகையும் – வளையா:3/3

TOP


குரங்கு (1)

ஆய் குரங்கு அம் சிறை வண்டினம் போல்க என்று – வளையா:52/1

TOP


குரங்கும் (1)

கொம்பிடை வாழும் குரங்கும் புரைப – வளையா:61/4

TOP


குரலும் (1)

அன்றில் குரலும் கறவை மணி கறங்க – வளையா:72/2

TOP


குரவர் (1)

ஆன்றாங்கு அமைந்த குரவர் மொழி கோடல் ஈயார் – வளையா:27/2

TOP


குலம் (1)

குலம் தரும் கல்வி கொணர்ந்து முடிக்கும் – வளையா:47/1

TOP


குலனும் (2)

பொருளில் குலனும் பொறைமையில் நோன்பும் – வளையா:68/1
பொருளில் குலனும் பொறைமையில் நோன்பும் – வளையா:70/1

TOP


குழல் (3)

கோலம் குயின்ற குழல் வாழி நெஞ்சே – வளையா:3/2
நானம் தோய் குழல் நமக்கு உய்தல் உண்டோ – வளையா:44/3
கொன்றை பழ குழல் கோவலர் ஆம்பலும் – வளையா:72/3

TOP


குழலும் (1)

கோலம் குயின்ற குழலும் கொழும் சிகையும் – வளையா:3/3

TOP


குற்றம் (2)

தெறுவதில் குற்றம் இலார்களும் இல்லை – வளையா:22/2
முந்து செய் குற்றம் கெடுப்பான் முழுவதும் – வளையா:69/2

TOP


குறிப்பினின் (1)

கொண்ட விரகர் குறிப்பினின் அஃகுப – வளையா:65/2

TOP


குறைக்குமே (1)

ஓடல் இன்றி உலைய குறைக்குமே – வளையா:31/4

TOP


குறைவின்றி (1)

குறைவின்றி தம் சுற்றம் தின்றனர் ஆவர் – வளையா:22/4

TOP


கூடல் (1)

கூடல் ஆற்றவர் நல்லது கூறுங்கால் – வளையா:7/3

TOP


கூடி (2)

கொள்ளன்மின் கொலை கூடி வரு மறம் – வளையா:17/2
கூடி காலொடு கைகளை பற்றி வைத்து – வளையா:31/3

TOP


கூடுதற்கு (1)

பொய்யில் பொய்யோடு கூடுதற்கு ஆகுதல் – வளையா:33/3

TOP


கூத்தி (1)

கூறினள் கூத்தி முதிர்ந்தாள் மகட்கு இவை – வளையா:51/3

TOP


கூழ் (1)

வித்து இன்றி பைம் கூழ் விளைக்குறல் என் ஒக்கும் – வளையா:46/2

TOP


கூற்று (1)

கோல் கண் நெறிகாட்ட கொல் கூற்று உழைய தாம் – வளையா:40/2

TOP


கூறன்மின் (1)

பொய்யன்மின் புறம் கூறன்மின் யாரையும் – வளையா:16/1

TOP


கூறினர் (1)

கொலை ஒழிமின் என்று நனி கூறினர் அறிந்தார் – வளையா:34/4

TOP


கூறினள் (1)

கூறினள் கூத்தி முதிர்ந்தாள் மகட்கு இவை – வளையா:51/3

TOP


கூறுங்கால் (1)

கூடல் ஆற்றவர் நல்லது கூறுங்கால்
பாடு சால் மிகு பத்தினிக்கு ஆவதே – வளையா: 7/3,4

TOP


கெட்ட (1)

தெண்ணீர் பரந்து திசைதோறும் போய் கெட்ட
எண்ணெய் கொண்டு ஈட்டற்கு இவறுதல் என் ஒக்கும் – வளையா: 49/1,2

TOP


கெட்டேம் (1)

கெட்டேம் இது எம் நிலை என்று சார்தற்கண் – வளையா:48/1

TOP


கெடுதல் (1)

ஈண்டல் அரிதாய் கெடுதல் எளிது ஆகி – வளையா:38/1

TOP


கெடுப்பான் (1)

முந்து செய் குற்றம் கெடுப்பான் முழுவதும் – வளையா:69/2

TOP


கேட்குறின் (1)

மாண் வினை பாவை மறை நின்று கேட்குறின்
பேணலும் அன்பும் பிறந்துழி போது செய்து – வளையா: 50/2,3

TOP


கேள்வி (1)

மயர்வு அறு கல்வி கேள்வி தன்மையால் வல்லர் ஆதல் – வளையா:6/2

TOP


கை (1)

கள்வர் என்று இவ்வாறின் கை கரப்ப தீர்ந்து அகலும் – வளையா:35/2

TOP


கைகளை (1)

கூடி காலொடு கைகளை பற்றி வைத்து – வளையா:31/3

TOP


கைதொழு (1)

கதிகள் நல்லுரு கண்டனிர் கைதொழு
மதிகள் போல மறுவிலிர் தோன்றுவீர் – வளையா: 23/3,4

TOP


கைப்பொருள் (2)

கல்வி இன்மையும் கைப்பொருள் போகலும் – வளையா:33/1
கல்வியும் கைப்பொருள் இல்லார் பயிற்றிய – வளையா:66/3

TOP


கையார் (1)

துளக்கிலர் நில்லார் துணைவனை கையார் – வளையா:11/4

TOP


கையால் (1)

நீள் முகை கையால் கிழித்து மோக்குமாறு – வளையா:50/1

TOP


கையுற்றவர்கட்கு (1)

கரணம் பல செய்து கையுற்றவர்கட்கு
அரணம் எனும் இலர் ஆற்றில் கலந்து – வளையா: 55/1,2

TOP


கொடி (1)

யாறொடு யாழ் ஞெலிகோல் நிலவார் கொடி
பாறொடு பத்தினி மா போல் ஒழுகு என்று – வளையா: 51/1,2

TOP


கொண்ட (2)

வீடு இல் பல்பொருள் கொண்ட பயன் என – வளையா:31/2
கொண்ட விரகர் குறிப்பினின் அஃகுப – வளையா:65/2

TOP


கொண்டு (4)

அ கதை யாழ் கொண்டு அமைவர பண்ணி – வளையா:2/4
போற்றுமின் பொருளா இவை கொண்டு நீர் – வளையா:19/4
பொய்யின் நீங்குமின் பொய் இன்மை பூண்டு கொண்டு
ஐயம் இன்றி அறநெறி ஆற்றுமின் – வளையா: 32/1,2
எண்ணெய் கொண்டு ஈட்டற்கு இவறுதல் என் ஒக்கும் – வளையா:49/2

TOP


கொண்மின் (1)

விளை நிலம் உழுவார் போல் வித்து நீர் செய்து கொண்மின் – வளையா:41/4

TOP


கொணர்ந்து (1)

குலம் தரும் கல்வி கொணர்ந்து முடிக்கும் – வளையா:47/1

TOP


கொம்பிடை (1)

கொம்பிடை வாழும் குரங்கும் புரைப – வளையா:61/4

TOP


கொல் (1)

கோல் கண் நெறிகாட்ட கொல் கூற்று உழைய தாம் – வளையா:40/2

TOP


கொல்வர் (1)

கொல்வர் கயவர் கொளப்பட்டும் வீடுவர் – வளையா:39/2

TOP


கொல்வானின் (1)

தகாது உயிர் கொல்வானின் மிகாமை இலை பாவம் – வளையா:21/1

TOP


கொலை (2)

கொள்ளன்மின் கொலை கூடி வரு மறம் – வளையா:17/2
கொலை ஒழிமின் என்று நனி கூறினர் அறிந்தார் – வளையா:34/4

TOP


கொழும் (1)

கோலம் குயின்ற குழலும் கொழும் சிகையும் – வளையா:3/3

TOP


கொள் (2)

உள்ளம் பிறிதாய் உருகலும் கொள் நீ – வளையா:8/4
புல்என்று போதலை மெய் என்று கொள் நீ – வளையா:66/4

TOP


கொள்பவே (1)

சீரின் ஏத்தி சிறப்பு எதிர் கொள்பவே – வளையா:14/4

TOP


கொள்ளன்மின் (1)

கொள்ளன்மின் கொலை கூடி வரு மறம் – வளையா:17/2

TOP


கொள்ளின் (1)

உலகுடன் விளங்க உயர் சீர்த்தி நிலை கொள்ளின்
நிலையில் கதி நான்கின் இடைநின்று தடுமாறும் – வளையா: 34/1,2

TOP


கொளப்பட்டும் (1)

கொல்வர் கயவர் கொளப்பட்டும் வீடுவர் – வளையா:39/2

TOP


கொன்று (2)

உய்யன்மின் உயிர் கொன்று உண்டு வாழுநாள் – வளையா:16/3
புகா வலை விலங்காய் பொறாது பிற ஊன் கொன்று
அவா விலையில் விற்பானும் ஆண்டு அதுவே வேண்டுமால் – வளையா: 21/3,4

TOP


கொன்றை (1)

கொன்றை பழ குழல் கோவலர் ஆம்பலும் – வளையா:72/3

TOP


கோடல் (3)

பெரிது உணர் அறிவே ஆதல் பேரறம் கோடல் என்று ஆங்கு – வளையா:6/3
உள்நின்று உருக்கும் உரவோர் கோடல் இன்றாம் – வளையா:26/2
ஆன்றாங்கு அமைந்த குரவர் மொழி கோடல் ஈயார் – வளையா:27/2

TOP


கோடலின் (1)

நன்கு உடையானை நயந்தனர் கோடலின்
வம்பு இள மென் முலை வாள் நெடும் கண்ணவர் – வளையா: 61/2,3

TOP


கோடற்கு (1)

திரணி உபாயத்தில் திண் பொருள் கோடற்கு
அரணி ஞெலிகோல் அமைவர ஒப்ப – வளையா: 55/3,4

TOP


கோதையர் (1)

கள் அவிழ் கோதையர் காமனோடு ஆயினும் – வளையா:8/3

TOP


கோல் (1)

கோல் கண் நெறிகாட்ட கொல் கூற்று உழைய தாம் – வளையா:40/2

TOP


கோல (1)

துறை இலா வனச வாவி துகில் இலா கோல தூய்மை – வளையா:12/2

TOP


கோலம் (2)

கோலம் குயின்ற குழல் வாழி நெஞ்சே – வளையா:3/2
கோலம் குயின்ற குழலும் கொழும் சிகையும் – வளையா:3/3

TOP


கோவலர் (1)

கொன்றை பழ குழல் கோவலர் ஆம்பலும் – வளையா:72/3

TOP


கோவையும் (1)

தொண்ணூற்றுஅறு வகை கோவையும் வல்லவன் – வளையா:71/2

TOP


கௌவையில் (1)

கௌவையில் உலகு எய்துதல் கண்டதே – வளையா:32/4

TOP


சார்தற்கண் (1)

கெட்டேம் இது எம் நிலை என்று சார்தற்கண்
நட்டவர் அல்லார் நனி மிகுபவர் சுற்றம் – வளையா: 48/1,2

TOP


சால் (1)

பாடு சால் மிகு பத்தினிக்கு ஆவதே – வளையா:7/4

TOP


சால (2)

சால மயங்குவது என் வாழி நெஞ்சே – வளையா:3/6
பருவந்து சால பலர்கொல் என்று எண்ணி – வளையா:45/1

TOP


சான்ற (1)

அருளுதல் சான்ற அரும் தவம் செய்ம்மின் – வளையா:24/2

TOP


சான்றோர் (1)

சான்றோர் உவர்ப்ப தனி நின்று பழிப்ப காணார் – வளையா:27/1

TOP


சிகையும் (1)

கோலம் குயின்ற குழலும் கொழும் சிகையும்
கால கனல் எரியின் வேம் வாழி நெஞ்சே – வளையா: 3/3,4

TOP


சித்தி (1)

சித்தி படர்தல் தெளி வாழி நெஞ்சே – வளையா:4/6

TOP


சிவந்து (1)

முருக்கு அலர் போல் சிவந்து ஒள்ளியரேனும் – வளையா:62/1

TOP


சிறப்பு (1)

சீரின் ஏத்தி சிறப்பு எதிர் கொள்பவே – வளையா:14/4

TOP


சிறிதாய் (2)

மன்னல் சிறிதாய் மயக்கம் பெரிது ஆகி – வளையா:37/2
நாண்டல் சிறிதாய் நடுக்கம் பல தரூஉம் – வளையா:38/2

TOP


சிறிதானும் (1)

இழந்து சிறிதானும் எய்தாது ஒழிந்தார் – வளையா:36/3

TOP


சிறியாரொடு (1)

செய்யன்மின் சிறியாரொடு தீயன்மின் – வளையா:16/4

TOP


சிறு (1)

அளிப்பவன் காணும் சிறு வரை அல்லால் – வளையா:11/3

TOP


சிறை (3)

சிறை இலா நகரம் போலும் சேய் இலா செல்வம் அன்றே – வளையா:12/4
ஆய் குரங்கு அம் சிறை வண்டினம் போல்க என்று – வளையா:52/1
வரி சிறை வண்டின் வகையும் புரைப – வளையா:62/4

TOP


சீர்த்தி (1)

உலகுடன் விளங்க உயர் சீர்த்தி நிலை கொள்ளின் – வளையா:34/1

TOP


சீரின் (1)

சீரின் ஏத்தி சிறப்பு எதிர் கொள்பவே – வளையா:14/4

TOP


சுரம் (1)

நிலம் பக வெம்பிய நீள் சுரம் போகி – வளையா:47/3

TOP


சுரம்பு (1)

ஒன்றல் சுரம்பு நரம்பு என ஆர்ப்பவும் – வளையா:72/4

TOP


சுருக்கிவிடுதலின் (1)

வாரி சுருங்க சுருக்கிவிடுதலின்
மாரி பெருக பெருகி அற அறும் – வளையா: 53/2,3

TOP


சுருங்க (1)

வாரி சுருங்க சுருக்கிவிடுதலின் – வளையா:53/2

TOP


சுருங்குபு (1)

சொல்லவை சொல்லார் சுருங்குபு சூழ்ந்துணர் – வளையா:66/1

TOP


சுற்றம் (2)

குறைவின்றி தம் சுற்றம் தின்றனர் ஆவர் – வளையா:22/4
நட்டவர் அல்லார் நனி மிகுபவர் சுற்றம்
பெட்டது சொல்லி பெரிது இகழ்ந்து ஆற்றவும் – வளையா: 48/2,3

TOP


சூடுப (1)

பூ என்று எருக்கின் இணர் சூடுப புன்மைகொண்டே – வளையா:28/2

TOP


சூழ்ந்த (1)

பழு மரம் சூழ்ந்த பறவையின் சூழ்ப – வளையா:67/2

TOP


சூழ்ந்துணர் (1)

சொல்லவை சொல்லார் சுருங்குபு சூழ்ந்துணர்
நல்லவை யாரும் நனி மதிப்பார் அல்லர் – வளையா: 66/1,2

TOP


சூழ்ப (1)

பழு மரம் சூழ்ந்த பறவையின் சூழ்ப
விழுமியரேனும் வெறுக்கை உலந்தால் – வளையா: 67/2,3

TOP


செய் (1)

முந்து செய் குற்றம் கெடுப்பான் முழுவதும் – வளையா:69/2

TOP


செய்த (2)

ஒக்க அடி வீழ்ந்து உலகியல் செய்த பின் – வளையா:2/3
வித்தகர் செய்த விளங்கு முடி கவித்தார் – வளையா:4/1

TOP


செய்தல் (1)

அருளை பொருளா அறம் செய்தல் வேண்டும் – வளையா:20/2

TOP


செய்திகளால் (1)

பீடு இல் செய்திகளால் களவில் பிறர் – வளையா:31/1

TOP


செய்தியேல் (1)

உத்தம நன்னெறிக்கண் நின்று ஊக்கம் செய்தியேல்
சித்தி படர்தல் தெளி வாழி நெஞ்சே – வளையா: 4/5,6

TOP


செய்திலம் (1)

தானம் செய்திலம் தவமும் அன்னதே – வளையா:44/1

TOP


செய்து (5)

அருளை பொருளா அறம் செய்து வான்கண் – வளையா:20/3
விளை நிலம் உழுவார் போல் வித்து நீர் செய்து கொண்மின் – வளையா:41/4
பேணலும் அன்பும் பிறந்துழி போது செய்து
ஆணை பெண் ஐய அணைக்குறுமாறே – வளையா: 50/3,4
கரணம் பல செய்து கையுற்றவர்கட்கு – வளையா:55/1
வன்கண்மை செய்து வலிய விடுதலின் – வளையா:58/2

TOP


செய்ம்மின் (1)

அருளுதல் சான்ற அரும் தவம் செய்ம்மின்
இருள் இல் கதி சென்று இனி இவண் வாரீர் – வளையா: 24/2,3

TOP


செய்யன்மின் (1)

செய்யன்மின் சிறியாரொடு தீயன்மின் – வளையா:16/4

TOP


செய்வார்களை (1)

ஒத்த பொருளால் உறுதி செய்வார்களை
எத்திறத்தானும் வழிபட்டு ஒழுகலின் – வளையா: 59/1,2

TOP


செய்வான் (1)

கண் நாறி நோக்கி கடு நகை செய்வான் – வளையா:71/4

TOP


செயல் (1)

மயக்கு நீங்குதல் மனம் மொழியொடும் செயல் செறிதல் – வளையா:25/2

TOP


செயிர்கள் (1)

செயிர்கள் நீங்குமின் செற்றம் இகழ்ந்து ஒரீஇ – வளையா:23/2

TOP


செல்கதிக்கு (1)

உள என நினையாதே செல்கதிக்கு என்றும் என்றும் – வளையா:41/3

TOP


செல்லல்களால் (1)

நல்லில் செல்லல்களால் நலிவு உண்மையும் – வளையா:33/2

TOP


செல்லாது (1)

பொருளை பொருளா பொதிந்து ஓம்பல் செல்லாது
அருளை பொருளா அறம் செய்தல் வேண்டும் – வளையா: 20/1,2

TOP


செல்வம் (1)

சிறை இலா நகரம் போலும் சேய் இலா செல்வம் அன்றே – வளையா:12/4

TOP


செல்வமும் (1)

இனியவை நுகர எய்தும் செல்வமும் அன்னதேயாம் – வளையா:5/4

TOP


செற்றம் (1)

செயிர்கள் நீங்குமின் செற்றம் இகழ்ந்து ஒரீஇ – வளையா:23/2

TOP


செறிதல் (1)

மயக்கு நீங்குதல் மனம் மொழியொடும் செயல் செறிதல்
உவத்தல் காய்தலொடு இலாது பல் வகை உயிர்க்கு அருளை – வளையா: 25/2,3

TOP


சென்று (1)

இருள் இல் கதி சென்று இனி இவண் வாரீர் – வளையா:24/3

TOP


சேய் (1)

சிறை இலா நகரம் போலும் சேய் இலா செல்வம் அன்றே – வளையா:12/4

TOP


சொல் (1)

அருப்பு இள மென் முலை அம் சொல் அவர்தாம் – வளையா:62/3

TOP


சொல்லவை (1)

சொல்லவை சொல்லார் சுருங்குபு சூழ்ந்துணர் – வளையா:66/1

TOP


சொல்லார் (1)

சொல்லவை சொல்லார் சுருங்குபு சூழ்ந்துணர் – வளையா:66/1

TOP


சொல்லி (2)

வையன்மின் வடிவல்லன சொல்லி நீர் – வளையா:16/2
பெட்டது சொல்லி பெரிது இகழ்ந்து ஆற்றவும் – வளையா:48/3

TOP


சொல்லுமாறே (1)

இன்புறு வீட்டின் நெறி சொல்லுமாறே – வளையா:69/4

TOP


சொலல் (1)

அந்தகன் அந்தகற்கு ஆறு சொலல் ஒக்கும் – வளையா:69/1

TOP


சொலினார் (1)

அத்துணையும் பிறர் அம் சொலினார் மனம் – வளையா:10/3

TOP


ஞாலத்து (1)

பெண்டிரை காப்பது இலம் என்று ஞாலத்து
கண்டு மொழிந்தனர் கற்று அறிந்தோரே – வளையா: 9/3,4

TOP


ஞெலிகோல் (2)

யாறொடு யாழ் ஞெலிகோல் நிலவார் கொடி – வளையா:51/1
அரணி ஞெலிகோல் அமைவர ஒப்ப – வளையா:55/4

TOP


தக்கது (1)

தக்கது அறிந்தார் தலைமை குணம் என்ப – வளையா:63/2

TOP


தகாது (1)

தகாது உயிர் கொல்வானின் மிகாமை இலை பாவம் – வளையா:21/1

TOP


தடுமாறும் (1)

நிலையில் கதி நான்கின் இடைநின்று தடுமாறும்
அலகில் துயர் அஞ்சின் உயிர் அஞ்ச வரும் வஞ்ச – வளையா: 34/2,3

TOP


தண் (1)

தனி பெயல் தண் துளி தாமரையின் மேல் – வளையா:11/1

TOP


தந்து (2)

உய்த்து ஒன்றி ஏர் தந்து உழ உழுது ஆற்றவும் – வளையா:46/1
மேவரும் வான் பொருள் தந்து நின் தோள் நம்பி – வளையா:52/3

TOP


தம் (2)

குறைவின்றி தம் சுற்றம் தின்றனர் ஆவர் – வளையா:22/4
மண்டினர் போவர் தம் மக்களும் ஒட்டார் – வளையா:65/4

TOP


தம்கண் (1)

தம்கண் பிறந்த கழி அன்பினார்களை – வளையா:58/1

TOP


தர (1)

புலம்பு இல் பொருள் தர புன்கண்மை உண்டோ – வளையா:47/4

TOP


தரும் (1)

குலம் தரும் கல்வி கொணர்ந்து முடிக்கும் – வளையா:47/1

TOP


தரூஉம் (1)

நாண்டல் சிறிதாய் நடுக்கம் பல தரூஉம்
மாண்பு இல் இயற்கை மருவு இல் அரும் பொருளை – வளையா: 38/2,3

TOP


தலை (1)

தாரம் நல் வதம் தாங்கி தலை நின்மின் – வளையா:14/1

TOP


தலைமை (1)

தக்கது அறிந்தார் தலைமை குணம் என்ப – வளையா:63/2

TOP


தவ (1)

தவத்தின் மேல் தவ திறை தனக்கு அலது அரிதே – வளையா:25/1

TOP


தவத்தின் (1)

தவத்தின் மேல் தவ திறை தனக்கு அலது அரிதே – வளையா:25/1

TOP


தவம் (2)

அருளுதல் சான்ற அரும் தவம் செய்ம்மின் – வளையா:24/2
மெய் தவம் இல்லான் பொருளோடு போகங்கட்கு – வளையா:46/3

TOP


தவமும் (1)

தானம் செய்திலம் தவமும் அன்னதே – வளையா:44/1

TOP


தளைவாய் (1)

ஆக்க படுக்கும் அரும் தளைவாய் பெய்விக்கும் – வளையா:13/1

TOP


தறை (1)

வெள் தறை நின்று வெறுக்கை இலராயின் – வளையா:65/3

TOP


தன்மையால் (1)

மயர்வு அறு கல்வி கேள்வி தன்மையால் வல்லர் ஆதல் – வளையா:6/2

TOP


தன்னுள் (1)

நனி பல பிறவி தன்னுள் துன்புறூஉம் நல் உயிர்க்கு – வளையா:5/2

TOP


தனக்கு (1)

தவத்தின் மேல் தவ திறை தனக்கு அலது அரிதே – வளையா:25/1

TOP


தனி (2)

தனி பெயல் தண் துளி தாமரையின் மேல் – வளையா:11/1
சான்றோர் உவர்ப்ப தனி நின்று பழிப்ப காணார் – வளையா:27/1

TOP


தாங்கி (3)

தாரம் நல் வதம் தாங்கி தலை நின்மின் – வளையா:14/1
வான் தாங்கி நின்ற புகழ் மாசுபடுப்பர் காமன் – வளையா:27/3
தான் தாங்கி விட்ட கணை மெய்ப்படுமாயின் அக்கால் – வளையா:27/4

TOP


தாம் (1)

கோல் கண் நெறிகாட்ட கொல் கூற்று உழைய தாம்
நாற்பது இகந்தாம் நரை தூதும் வந்தது இனி – வளையா: 40/2,3

TOP


தாமரையின் (1)

தனி பெயல் தண் துளி தாமரையின் மேல் – வளையா:11/1

TOP


தாயம் (1)

வெள்ளம் மறவி விறல் வேந்தர் தீ தாயம்
கள்வர் என்று இவ்வாறின் கை கரப்ப தீர்ந்து அகலும் – வளையா: 35/1,2

TOP


தாரம் (1)

தாரம் நல் வதம் தாங்கி தலை நின்மின் – வளையா:14/1

TOP


தான் (1)

தான் தாங்கி விட்ட கணை மெய்ப்படுமாயின் அக்கால் – வளையா:27/4

TOP


தானம் (2)

அற்றம் இல் தானம் எனை பல ஆயினும் – வளையா:18/3
தானம் செய்திலம் தவமும் அன்னதே – வளையா:44/1

TOP


திசைதோறும் (1)

தெண்ணீர் பரந்து திசைதோறும் போய் கெட்ட – வளையா:49/1

TOP


திண் (1)

திரணி உபாயத்தில் திண் பொருள் கோடற்கு – வளையா:55/3

TOP


திரணி (1)

திரணி உபாயத்தில் திண் பொருள் கோடற்கு – வளையா:55/3

TOP


திலகம் (1)

திலகம் ஆய திறல்அறிவன் அடி – வளையா:1/2

TOP


திறத்தில் (1)

பண்ணால் திறத்தில் பழுது இன்றி மேம்பட்ட – வளையா:71/1

TOP


திறல்அறிவன் (1)

திலகம் ஆய திறல்அறிவன் அடி – வளையா:1/2

TOP


திறலோன் (1)

வெருவந்த துன்பம் விடுக்கும் திறலோன்
ஒருவன் உலகிற்கு உளன் என்னுமாறே – வளையா: 45/3,4

TOP


திறை (1)

தவத்தின் மேல் தவ திறை தனக்கு அலது அரிதே – வளையா:25/1

TOP


தின்றனர் (1)

குறைவின்றி தம் சுற்றம் தின்றனர் ஆவர் – வளையா:22/4

TOP


தீ (1)

வெள்ளம் மறவி விறல் வேந்தர் தீ தாயம் – வளையா:35/1

TOP


தீது (2)

நகை நனி தீது துனி நன்றி யார்க்கும் – வளையா:64/1
பகை நனி தீது பணிந்தீயாரோடும் – வளையா:64/2

TOP


தீயன்மின் (1)

செய்யன்மின் சிறியாரொடு தீயன்மின் – வளையா:16/4

TOP


தீர்க்கும் (1)

அலந்த கிளைகள் அழி பசி தீர்க்கும்
நிலம் பக வெம்பிய நீள் சுரம் போகி – வளையா: 47/2,3

TOP


தீர்ந்தவர் (1)

மானம் தீர்ந்தவர் மாற்றம் பொய் அல்லவால் – வளையா:44/4

TOP


தீர்ந்து (1)

கள்வர் என்று இவ்வாறின் கை கரப்ப தீர்ந்து அகலும் – வளையா:35/2

TOP


துக்கம் (1)

துக்கம் துடைக்கும் துகள் அறு காட்சிய – வளையா:2/1

TOP


துகள் (1)

துக்கம் துடைக்கும் துகள் அறு காட்சிய – வளையா:2/1

TOP


துகில் (1)

துறை இலா வனச வாவி துகில் இலா கோல தூய்மை – வளையா:12/2

TOP


துஞ்சல் (1)

துற்று ஊண் மறப்பர் அழுவர் நனி துஞ்சல் இல்லார் – வளையா:29/3

TOP


துடைக்கும் (1)

துக்கம் துடைக்கும் துகள் அறு காட்சிய – வளையா:2/1

TOP


துணியும் (1)

எண் இன்றியே துணியும் எவ்வழியானும் ஓடும் – வளையா:26/1

TOP


துணிவாம் (1)

நீத்தல் துணிவாம் நிலையாது இளமையே – வளையா:40/4

TOP


துணிவு (1)

துற்று அவிழ் ஒவ்வா துணிவு என்னுமாறே – வளையா:18/4

TOP


துணைவனை (1)

துளக்கிலர் நில்லார் துணைவனை கையார் – வளையா:11/4

TOP


துய்த்து (1)

துய்த்து கழிப்பது தோற்றம் ஒன்று இன்றே – வளையா:63/4

TOP


துயர் (3)

அலகில் துயர் அஞ்சின் உயிர் அஞ்ச வரும் வஞ்ச – வளையா:34/3
எள்ளும் பெரும் துயர் நோய் எவ்வம் இகப்பவோ – வளையா:35/4
அழிந்து பெரும் துயர் நோய்க்கு அல்லாபவரே – வளையா:36/4

TOP


துளக்கிலர் (1)

துளக்கிலர் நில்லார் துணைவனை கையார் – வளையா:11/4

TOP


துளி (2)

எத்துணை ஆற்றுள் இடுமணல் நீர் துளி
புல் பனி உக்க மரத்து இலை நுண் மயிர் – வளையா: 10/1,2
தனி பெயல் தண் துளி தாமரையின் மேல் – வளையா:11/1

TOP


துற்று (4)

துற்று உளவாக தொகுத்து விரல் வைத்தது – வளையா:18/1
துற்று அவிழ் ஒவ்வா துணிவு என்னுமாறே – வளையா:18/4
துற்று ஊண் மறப்பர் அழுவர் நனி துஞ்சல் இல்லார் – வளையா:29/3
தொழுமகன் ஆயினும் துற்று உடையானை – வளையா:67/1

TOP


துறவோ (1)

துன்னாது ஒழிந்தார் துறவோ விழுமிதே – வளையா:37/4

TOP


துறை (1)

துறை இலா வனச வாவி துகில் இலா கோல தூய்மை – வளையா:12/2

TOP


துன்ப (1)

வளமையும் அஃதே போல் வைகலும் துன்ப வெள்ளம் – வளையா:41/2

TOP


துன்பம் (2)

நற்றோள் மிகை பெரிது நாடு அறி துன்பம் ஆக்கும் – வளையா:29/4
வெருவந்த துன்பம் விடுக்கும் திறலோன் – வளையா:45/3

TOP


துன்புறூஉம் (1)

நனி பல பிறவி தன்னுள் துன்புறூஉம் நல் உயிர்க்கு – வளையா:5/2

TOP


துன்னன்மின் (1)

தூற்றுமின் அறம் தோம் நனி துன்னன்மின்
மாற்றுமின் கழி மாயமும் மானமும் – வளையா: 19/2,3

TOP


துன்னாது (1)

துன்னாது ஒழிந்தார் துறவோ விழுமிதே – வளையா:37/4

TOP


துனி (1)

நகை நனி தீது துனி நன்றி யார்க்கும் – வளையா:64/1

TOP


தூதும் (1)

நாற்பது இகந்தாம் நரை தூதும் வந்தது இனி – வளையா:40/3

TOP


தூய்மை (1)

துறை இலா வனச வாவி துகில் இலா கோல தூய்மை
நறை இலா மாலை கல்வி நலம் இலா புலமை நன்னீர் – வளையா: 12/2,3

TOP


தூற்றுமின் (1)

தூற்றுமின் அறம் தோம் நனி துன்னன்மின் – வளையா:19/2

TOP


தெண்ணீர் (1)

தெண்ணீர் பரந்து திசைதோறும் போய் கெட்ட – வளையா:49/1

TOP


தெருண்மின் (1)

தெருளல் உறினும் தெருண்மின் அதுவே – வளையா:24/4

TOP


தெருளல் (1)

தெருளல் உறினும் தெருண்மின் அதுவே – வளையா:24/4

TOP


தெளி (1)

சித்தி படர்தல் தெளி வாழி நெஞ்சே – வளையா:4/6

TOP


தெறுவதில் (1)

தெறுவதில் குற்றம் இலார்களும் இல்லை – வளையா:22/2

TOP


தேயும் (1)

நாள்தொறும் தேயும் நகை மதி ஒப்ப – வளையா:56/4

TOP


தேனினம் (1)

கனைத்துடன் வண்டொடு தேனினம் ஆர்ப்ப – வளையா:57/3

TOP


தொகுத்து (1)

துற்று உளவாக தொகுத்து விரல் வைத்தது – வளையா:18/1

TOP


தொடர்ப்பாடு (1)

மற்றும் தொடர்ப்பாடு எவன்கொல் பிறப்பு அறுக்கல் – வளையா:42/1

TOP


தொண்ணூற்றுஅறு (1)

தொண்ணூற்றுஅறு வகை கோவையும் வல்லவன் – வளையா:71/2

TOP


தொல்வினை (1)

தொழுவல் தொல்வினை நீங்குக என்று யான் – வளையா:1/4

TOP


தொழுமகன் (1)

தொழுமகன் ஆயினும் துற்று உடையானை – வளையா:67/1

TOP


தொழுவல் (1)

தொழுவல் தொல்வினை நீங்குக என்று யான் – வளையா:1/4

TOP


தோம் (1)

தூற்றுமின் அறம் தோம் நனி துன்னன்மின் – வளையா:19/2

TOP


தோய் (2)

கானம் தோய் நிலவிற்கு அழிவு எய்தின – வளையா:44/2
நானம் தோய் குழல் நமக்கு உய்தல் உண்டோ – வளையா:44/3

TOP


தோய்த்து (1)

மற்றது தோய்த்து கழுவுதல் என் ஒக்கும் – வளையா:43/2

TOP


தோள் (1)

மேவரும் வான் பொருள் தந்து நின் தோள் நம்பி – வளையா:52/3

TOP


தோற்றம் (1)

துய்த்து கழிப்பது தோற்றம் ஒன்று இன்றே – வளையா:63/4

TOP


தோன்றல் (1)

உயர்குடி நனி உள் தோன்றல் ஊனம் இல் யாக்கை ஆதல் – வளையா:6/1

TOP


தோன்றினாலும் (1)

மனிதரின் அரியது ஆகும் தோன்றுதல் தோன்றினாலும்
இனியவை நுகர எய்தும் செல்வமும் அன்னதேயாம் – வளையா: 5/3,4

TOP


தோன்றுதல் (1)

மனிதரின் அரியது ஆகும் தோன்றுதல் தோன்றினாலும் – வளையா:5/3

TOP


தோன்றுவீர் (1)

மதிகள் போல மறுவிலிர் தோன்றுவீர் – வளையா:23/4

TOP


நக்கே (1)

நக்கே விலா இறுவர் நாணுவர் நாணும் வேண்டார் – வளையா:29/1

TOP


நகரம் (1)

சிறை இலா நகரம் போலும் சேய் இலா செல்வம் அன்றே – வளையா:12/4

TOP


நகை (3)

நாள்தொறும் தேயும் நகை மதி ஒப்ப – வளையா:56/4
நகை நனி தீது துனி நன்றி யார்க்கும் – வளையா:64/1
கண் நாறி நோக்கி கடு நகை செய்வான் – வளையா:71/4

TOP


நட்டவர் (3)

அரசொடு நட்டவர் ஆள்ப விருத்தி – வளையா:30/1
அரவொடு நட்டவர் ஆட்டியும் உண்பர் – வளையா:30/2
நட்டவர் அல்லார் நனி மிகுபவர் சுற்றம் – வளையா:48/2

TOP


நடுக்கம் (1)

நாண்டல் சிறிதாய் நடுக்கம் பல தரூஉம் – வளையா:38/2

TOP


நண் (1)

நண் இன்று ஏயும் நயவாரை நயந்து நிற்கும் – வளையா:26/3

TOP


நண்ணன்மின் (1)

நள்ளன்மின் பிறர் பெண்ணொடு நண்ணன்மின் – வளையா:17/4

TOP


நந்தி (1)

நாள்தொறும் நாள்தொறும் நந்தி உயர்வு எய்தி – வளையா:56/3

TOP


நந்திய (1)

நாள்தொறும் நாள்தொறும் நந்திய காதலை – வளையா:56/1

TOP


நம்பி (1)

மேவரும் வான் பொருள் தந்து நின் தோள் நம்பி
யாவர் அடைந்தவர்க்கு அவையும் புரைய – வளையா: 52/3,4

TOP


நமக்கு (1)

நானம் தோய் குழல் நமக்கு உய்தல் உண்டோ – வளையா:44/3

TOP


நமரங்காள் (1)

இருள் இல் இயல்பு எய்தாது என்னோ நமரங்காள் – வளையா:20/4

TOP


நய்ய (1)

நாள்தொறும் நாள்தொறும் நய்ய ஒழுகலின் – வளையா:56/2

TOP


நயத்தலின் (1)

மா பொருளான் பக்கம் மாண நயத்தலின்
மேய் புலம் புல் அற மற்றோர் புலம் புகு – வளையா: 60/2,3

TOP


நயத்து (1)

நயத்து நீங்குதல் பொருள்தனை அனையதும் அறி நீ – வளையா:25/4

TOP


நயந்தனர் (1)

நன்கு உடையானை நயந்தனர் கோடலின் – வளையா:61/2

TOP


நயந்து (1)

நண் இன்று ஏயும் நயவாரை நயந்து நிற்கும் – வளையா:26/3

TOP


நயவாரை (1)

நண் இன்று ஏயும் நயவாரை நயந்து நிற்கும் – வளையா:26/3

TOP


நரகத்து (1)

போக்க படுக்கும் புலை நரகத்து உய்விக்கும் – வளையா:13/2

TOP


நரம்பு (1)

ஒன்றல் சுரம்பு நரம்பு என ஆர்ப்பவும் – வளையா:72/4

TOP


நரை (1)

நாற்பது இகந்தாம் நரை தூதும் வந்தது இனி – வளையா:40/3

TOP


நல் (2)

நனி பல பிறவி தன்னுள் துன்புறூஉம் நல் உயிர்க்கு – வளையா:5/2
தாரம் நல் வதம் தாங்கி தலை நின்மின் – வளையா:14/1

TOP


நல்லது (1)

கூடல் ஆற்றவர் நல்லது கூறுங்கால் – வளையா:7/3

TOP


நல்லவர் (1)

பைத்து அரவு அல்குல் பொன் பாவையின் நல்லவர்
பத்தினி பெண்டிர் படியும் புரைப – வளையா: 59/3,4

TOP


நல்லவை (1)

நல்லவை யாரும் நனி மதிப்பார் அல்லர் – வளையா:66/2

TOP


நல்லார் (1)

புரி வளை முன்கை புனை இழை நல்லார்
விரகிலர் என்று விடுத்தனர் முன்னே – வளையா: 30/3,4

TOP


நல்லில் (1)

நல்லில் செல்லல்களால் நலிவு உண்மையும் – வளையா:33/2

TOP


நல்லுரு (1)

கதிகள் நல்லுரு கண்டனிர் கைதொழு – வளையா:23/3

TOP


நலம் (1)

நறை இலா மாலை கல்வி நலம் இலா புலமை நன்னீர் – வளையா:12/3

TOP


நலிவு (1)

நல்லில் செல்லல்களால் நலிவு உண்மையும் – வளையா:33/2

TOP


நள்ளன்மின் (1)

நள்ளன்மின் பிறர் பெண்ணொடு நண்ணன்மின் – வளையா:17/4

TOP


நற்றோள் (1)

நற்றோள் மிகை பெரிது நாடு அறி துன்பம் ஆக்கும் – வளையா:29/4

TOP


நறை (1)

நறை இலா மாலை கல்வி நலம் இலா புலமை நன்னீர் – வளையா:12/3

TOP


நன்கு (3)

நோய் நன்கு எழுந்து நனி காழ்க்கொள்வது ஆயினக்கால் – வளையா:28/4
நன்கு உடையானை நயந்தனர் கோடலின் – வளையா:61/2
நன்கு அறிவு இல்லான் அஃது அறியாதவற்கு – வளையா:69/3

TOP


நன்றாம் (1)

வேறு ஓர் இடத்து வெளிப்படல் நன்றாம் – வளையா:51/4

TOP


நன்றி (1)

நகை நனி தீது துனி நன்றி யார்க்கும் – வளையா:64/1

TOP


நன்னீர் (1)

நறை இலா மாலை கல்வி நலம் இலா புலமை நன்னீர்
சிறை இலா நகரம் போலும் சேய் இலா செல்வம் அன்றே – வளையா: 12/3,4

TOP


நன்னெறிக்கண் (2)

உத்தம நன்னெறிக்கண் நில் வாழி நெஞ்சே – வளையா:4/4
உத்தம நன்னெறிக்கண் நின்று ஊக்கம் செய்தியேல் – வளையா:4/5

TOP


நனி (13)

நனி பல பிறவி தன்னுள் துன்புறூஉம் நல் உயிர்க்கு – வளையா:5/2
உயர்குடி நனி உள் தோன்றல் ஊனம் இல் யாக்கை ஆதல் – வளையா:6/1
நாடும் ஊரும் நனி புகழ்ந்து ஏத்தலும் – வளையா:7/1
நாக்கு அல்லது இல்லை நனி பேணுமாறே – வளையா:13/4
தூற்றுமின் அறம் தோம் நனி துன்னன்மின் – வளையா:19/2
கண் நின்று காமம் நனி காமுறுவாரை வீழ்க்கும் – வளையா:26/4
நோய் நன்கு எழுந்து நனி காழ்க்கொள்வது ஆயினக்கால் – வளையா:28/4
துற்று ஊண் மறப்பர் அழுவர் நனி துஞ்சல் இல்லார் – வளையா:29/3
கொலை ஒழிமின் என்று நனி கூறினர் அறிந்தார் – வளையா:34/4
நட்டவர் அல்லார் நனி மிகுபவர் சுற்றம் – வளையா:48/2
நகை நனி தீது துனி நன்றி யார்க்கும் – வளையா:64/1
பகை நனி தீது பணிந்தீயாரோடும் – வளையா:64/2
நல்லவை யாரும் நனி மதிப்பார் அல்லர் – வளையா:66/2

TOP


நாக்கு (1)

நாக்கு அல்லது இல்லை நனி பேணுமாறே – வளையா:13/4

TOP


நாடு (1)

நற்றோள் மிகை பெரிது நாடு அறி துன்பம் ஆக்கும் – வளையா:29/4

TOP


நாடும் (2)

நாடும் ஊரும் நனி புகழ்ந்து ஏத்தலும் – வளையா:7/1
ஊரும் நாடும் உவத்தல் ஒருதலை – வளையா:14/2

TOP


நாண்டல் (1)

நாண்டல் சிறிதாய் நடுக்கம் பல தரூஉம் – வளையா:38/2

TOP


நாணும் (1)

நக்கே விலா இறுவர் நாணுவர் நாணும் வேண்டார் – வளையா:29/1

TOP


நாணுவர் (1)

நக்கே விலா இறுவர் நாணுவர் நாணும் வேண்டார் – வளையா:29/1

TOP


நாள்தொறும் (7)

நாள்தொறும் நாள்தொறும் நந்திய காதலை – வளையா:56/1
நாள்தொறும் நாள்தொறும் நந்திய காதலை – வளையா:56/1
நாள்தொறும் நாள்தொறும் நய்ய ஒழுகலின் – வளையா:56/2
நாள்தொறும் நாள்தொறும் நய்ய ஒழுகலின் – வளையா:56/2
நாள்தொறும் நாள்தொறும் நந்தி உயர்வு எய்தி – வளையா:56/3
நாள்தொறும் நாள்தொறும் நந்தி உயர்வு எய்தி – வளையா:56/3
நாள்தொறும் தேயும் நகை மதி ஒப்ப – வளையா:56/4

TOP


நாற்பது (1)

நாற்பது இகந்தாம் நரை தூதும் வந்தது இனி – வளையா:40/3

TOP


நாறி (1)

கண் நாறி நோக்கி கடு நகை செய்வான் – வளையா:71/4

TOP


நான்கின் (1)

நிலையில் கதி நான்கின் இடைநின்று தடுமாறும் – வளையா:34/2

TOP


நானம் (1)

நானம் தோய் குழல் நமக்கு உய்தல் உண்டோ – வளையா:44/3

TOP


நிக்கந்த (1)

நிக்கந்த வேடத்து இருடி கணங்களை – வளையா:2/2

TOP


நில் (1)

உத்தம நன்னெறிக்கண் நில் வாழி நெஞ்சே – வளையா:4/4

TOP


நில்லார் (1)

துளக்கிலர் நில்லார் துணைவனை கையார் – வளையா:11/4

TOP


நிலம் (2)

விளை நிலம் உழுவார் போல் வித்து நீர் செய்து கொண்மின் – வளையா:41/4
நிலம் பக வெம்பிய நீள் சுரம் போகி – வளையா:47/3

TOP


நிலவார் (1)

யாறொடு யாழ் ஞெலிகோல் நிலவார் கொடி – வளையா:51/1

TOP


நிலவிற்கு (1)

கானம் தோய் நிலவிற்கு அழிவு எய்தின – வளையா:44/2

TOP


நிலை (2)

உலகுடன் விளங்க உயர் சீர்த்தி நிலை கொள்ளின் – வளையா:34/1
கெட்டேம் இது எம் நிலை என்று சார்தற்கண் – வளையா:48/1

TOP


நிலையாது (1)

நீத்தல் துணிவாம் நிலையாது இளமையே – வளையா:40/4

TOP


நிலையாவால் (1)

இளமையும் நிலையாவால் இன்பமும் நின்ற அல்ல – வளையா:41/1

TOP


நிலையில் (1)

நிலையில் கதி நான்கின் இடைநின்று தடுமாறும் – வளையா:34/2

TOP


நிற்கும் (1)

நண் இன்று ஏயும் நயவாரை நயந்து நிற்கும்
கண் நின்று காமம் நனி காமுறுவாரை வீழ்க்கும் – வளையா: 26/3,4

TOP


நிற்பமைக்கு (1)

நினைத்தவர் மேவர நிற்பமைக்கு அவர்தாம் – வளையா:57/2

TOP


நிற்பர் (1)

பேய் என்று எழுந்து பிறர் ஆர்ப்பவும் நிற்பர் காம – வளையா:28/3

TOP


நிற்பவே (1)

எட்ட வந்து ஓரிடத்து ஏகி நிற்பவே – வளையா:48/4

TOP


நிறத்தனவாய் (1)

நீல நிறத்தனவாய் நெய் கனிந்து போது அவிழ்ந்து – வளையா:3/1

TOP


நின் (1)

மேவரும் வான் பொருள் தந்து நின் தோள் நம்பி – வளையா:52/3

TOP


நின்மின் (1)

தாரம் நல் வதம் தாங்கி தலை நின்மின்
ஊரும் நாடும் உவத்தல் ஒருதலை – வளையா: 14/1,2

TOP


நின்ற (4)

பின்னி நின்ற பெரு வினை மேல்வரும் – வளையா:15/3
வான் தாங்கி நின்ற புகழ் மாசுபடுப்பர் காமன் – வளையா:27/3
இளமையும் நிலையாவால் இன்பமும் நின்ற அல்ல – வளையா:41/1
இன் பொருள் ஏற்றி எழ நின்ற வணிகர்க்கு – வளையா:58/3

TOP


நின்றற்று (1)

வளி பெறு மாத்திரை நின்றற்று ஒருவன் – வளையா:11/2

TOP


நின்று (6)

உத்தம நன்னெறிக்கண் நின்று ஊக்கம் செய்தியேல் – வளையா:4/5
கண் நின்று காமம் நனி காமுறுவாரை வீழ்க்கும் – வளையா:26/4
சான்றோர் உவர்ப்ப தனி நின்று பழிப்ப காணார் – வளையா:27/1
பற்றொடு நின்று பறைக்குறுமாறு – வளையா:43/4
மாண் வினை பாவை மறை நின்று கேட்குறின் – வளையா:50/2
வெள் தறை நின்று வெறுக்கை இலராயின் – வளையா:65/3

TOP


நினைகையும் (1)

புக்கே கிடப்பர் கனவும் நினைகையும் ஏற்பர் – வளையா:29/2

TOP


நினைத்தவர் (1)

நினைத்தவர் மேவர நிற்பமைக்கு அவர்தாம் – வளையா:57/2

TOP


நினையாதே (1)

உள என நினையாதே செல்கதிக்கு என்றும் என்றும் – வளையா:41/3

TOP


நினையார் (1)

பருக்கொடு இல்லவர் பக்கம் நினையார்
அருப்பு இள மென் முலை அம் சொல் அவர்தாம் – வளையா: 62/2,3

TOP


நீ (3)

உள்ளம் பிறிதாய் உருகலும் கொள் நீ – வளையா:8/4
நயத்து நீங்குதல் பொருள்தனை அனையதும் அறி நீ – வளையா:25/4
புல்என்று போதலை மெய் என்று கொள் நீ – வளையா:66/4

TOP


நீக்குமின் (1)

என்னது ஆயினும் ஏதில் பெண் நீக்குமின் – வளையா:15/4

TOP


நீங்குக (1)

தொழுவல் தொல்வினை நீங்குக என்று யான் – வளையா:1/4

TOP


நீங்குதல் (2)

மயக்கு நீங்குதல் மனம் மொழியொடும் செயல் செறிதல் – வளையா:25/2
நயத்து நீங்குதல் பொருள்தனை அனையதும் அறி நீ – வளையா:25/4

TOP


நீங்குமின் (2)

செயிர்கள் நீங்குமின் செற்றம் இகழ்ந்து ஒரீஇ – வளையா:23/2
பொய்யின் நீங்குமின் பொய் இன்மை பூண்டு கொண்டு – வளையா:32/1

TOP


நீத்தல் (1)

நீத்தல் துணிவாம் நிலையாது இளமையே – வளையா:40/4

TOP


நீர் (4)

எத்துணை ஆற்றுள் இடுமணல் நீர் துளி – வளையா:10/1
வையன்மின் வடிவல்லன சொல்லி நீர்
உய்யன்மின் உயிர் கொன்று உண்டு வாழுநாள் – வளையா: 16/2,3
போற்றுமின் பொருளா இவை கொண்டு நீர் – வளையா:19/4
விளை நிலம் உழுவார் போல் வித்து நீர் செய்து கொண்மின் – வளையா:41/4

TOP


நீல (1)

நீல நிறத்தனவாய் நெய் கனிந்து போது அவிழ்ந்து – வளையா:3/1

TOP


நீள் (2)

நிலம் பக வெம்பிய நீள் சுரம் போகி – வளையா:47/3
நீள் முகை கையால் கிழித்து மோக்குமாறு – வளையா:50/1

TOP


நுகர்ந்திட்டு (1)

நுண்பொருளானை நுகர்ந்திட்டு வான் பொருள் – வளையா:61/1

TOP


நுகர (1)

இனியவை நுகர எய்தும் செல்வமும் அன்னதேயாம் – வளையா:5/4

TOP


நுண் (1)

புல் பனி உக்க மரத்து இலை நுண் மயிர் – வளையா:10/2

TOP


நுண்பொருளானை (1)

நுண்பொருளானை நுகர்ந்திட்டு வான் பொருள் – வளையா:61/1

TOP


நெஞ்சே (6)

கோலம் குயின்ற குழல் வாழி நெஞ்சே
கோலம் குயின்ற குழலும் கொழும் சிகையும் – வளையா: 3/2,3
கால கனல் எரியின் வேம் வாழி நெஞ்சே
கால கனல் எரியின் வேவன கண்டாலும் – வளையா: 3/4,5
சால மயங்குவது என் வாழி நெஞ்சே – வளையா:3/6
மத்தக மாண்பு அழிதல் காண் வாழி நெஞ்சே
மத்தக மாண்பு அழிதல் கண்டால் மயங்காதே – வளையா: 4/2,3
உத்தம நன்னெறிக்கண் நில் வாழி நெஞ்சே
உத்தம நன்னெறிக்கண் நின்று ஊக்கம் செய்தியேல் – வளையா: 4/4,5
சித்தி படர்தல் தெளி வாழி நெஞ்சே – வளையா:4/6

TOP


நெஞ்சொடு (1)

வழுவில் நெஞ்சொடு வாலிதின் ஆற்றவும் – வளையா:1/3

TOP


நெடும் (1)

வம்பு இள மென் முலை வாள் நெடும் கண்ணவர் – வளையா:61/3

TOP


நெய் (1)

நீல நிறத்தனவாய் நெய் கனிந்து போது அவிழ்ந்து – வளையா:3/1

TOP


நெறி (1)

இன்புறு வீட்டின் நெறி சொல்லுமாறே – வளையா:69/4

TOP


நெறிகாட்ட (1)

கோல் கண் நெறிகாட்ட கொல் கூற்று உழைய தாம் – வளையா:40/2

TOP


நோக்கி (1)

கண் நாறி நோக்கி கடு நகை செய்வான் – வளையா:71/4

TOP


நோய் (2)

நோய் நன்கு எழுந்து நனி காழ்க்கொள்வது ஆயினக்கால் – வளையா:28/4
எள்ளும் பெரும் துயர் நோய் எவ்வம் இகப்பவோ – வளையா:35/4

TOP


நோய்க்கு (1)

அழிந்து பெரும் துயர் நோய்க்கு அல்லாபவரே – வளையா:36/4

TOP


நோன்பும் (2)

பொருளில் குலனும் பொறைமையில் நோன்பும்
அருளில் அறனும் அமைச்சு இல் அரசும் – வளையா: 68/1,2
பொருளில் குலனும் பொறைமையில் நோன்பும்
கன்னல்அம் கரும்புதான் கமுகை காய்ந்து எழும் – வளையா: 70/1,2

TOP


பக்கம் (2)

மா பொருளான் பக்கம் மாண நயத்தலின் – வளையா:60/2
பருக்கொடு இல்லவர் பக்கம் நினையார் – வளையா:62/2

TOP


பக (1)

நிலம் பக வெம்பிய நீள் சுரம் போகி – வளையா:47/3

TOP


பகல் (1)

அன்றை பகல் கழிந்தாள் இன்று இராப்பகற்கு – வளையா:72/1

TOP


பகை (1)

பகை நனி தீது பணிந்தீயாரோடும் – வளையா:64/2

TOP


பசி (1)

அலந்த கிளைகள் அழி பசி தீர்க்கும் – வளையா:47/2

TOP


பட்டனன் (1)

எங்ஙனம் பட்டனன் பாண்மகன் பாண்மகற்கு – வளையா:54/3

TOP


படர்தல் (1)

சித்தி படர்தல் தெளி வாழி நெஞ்சே – வளையா:4/6

TOP


படியும் (1)

பத்தினி பெண்டிர் படியும் புரைப – வளையா:59/4

TOP


படிற்றுரையாரொடு (1)

பைத்து அரவு அல்குல் படிற்றுரையாரொடு
துய்த்து கழிப்பது தோற்றம் ஒன்று இன்றே – வளையா: 63/3,4

TOP


படுக்கும் (2)

ஆக்க படுக்கும் அரும் தளைவாய் பெய்விக்கும் – வளையா:13/1
போக்க படுக்கும் புலை நரகத்து உய்விக்கும் – வளையா:13/2

TOP


பண்ணால் (1)

பண்ணால் திறத்தில் பழுது இன்றி மேம்பட்ட – வளையா:71/1

TOP


பண்ணி (1)

அ கதை யாழ் கொண்டு அமைவர பண்ணி – வளையா:2/4

TOP


பணிந்தீயாரோடும் (1)

பகை நனி தீது பணிந்தீயாரோடும்
மிகை மிகு பொருள் என்று இறத்தல் இலரே – வளையா: 64/2,3

TOP


பத்தினி (2)

பாறொடு பத்தினி மா போல் ஒழுகு என்று – வளையா:51/2
பத்தினி பெண்டிர் படியும் புரைப – வளையா:59/4

TOP


பத்தினிக்கு (1)

பாடு சால் மிகு பத்தினிக்கு ஆவதே – வளையா:7/4

TOP


பயந்து (1)

மக்கள் பயந்து மனையறம் ஆற்றுதல் – வளையா:63/1

TOP


பயன் (1)

வீடு இல் பல்பொருள் கொண்ட பயன் என – வளையா:31/2

TOP


பயிற்றி (1)

பாயிரம் இன்றி பயிற்றி மொழிந்தனள் – வளையா:52/2

TOP


பயிற்றிய (1)

கல்வியும் கைப்பொருள் இல்லார் பயிற்றிய
புல்என்று போதலை மெய் என்று கொள் நீ – வளையா: 66/3,4

TOP


பரந்து (1)

தெண்ணீர் பரந்து திசைதோறும் போய் கெட்ட – வளையா:49/1

TOP


பரப்பகத்து (1)

அங்கண் பரப்பகத்து ஆழ் கலம் ஒப்ப – வளையா:58/4

TOP


பருக்கொடு (1)

பருக்கொடு இல்லவர் பக்கம் நினையார் – வளையா:62/2

TOP


பருவந்து (1)

பருவந்து சால பலர்கொல் என்று எண்ணி – வளையா:45/1

TOP


பல் (1)

உவத்தல் காய்தலொடு இலாது பல் வகை உயிர்க்கு அருளை – வளையா:25/3

TOP


பல்பொருள் (1)

வீடு இல் பல்பொருள் கொண்ட பயன் என – வளையா:31/2

TOP


பல (5)

வினை பல வலியினாலே வேறுவேறு யாக்கை ஆகி – வளையா:5/1
நனி பல பிறவி தன்னுள் துன்புறூஉம் நல் உயிர்க்கு – வளையா:5/2
அற்றம் இல் தானம் எனை பல ஆயினும் – வளையா:18/3
நாண்டல் சிறிதாய் நடுக்கம் பல தரூஉம் – வளையா:38/2
கரணம் பல செய்து கையுற்றவர்கட்கு – வளையா:55/1

TOP


பலபல (1)

பற்றா வினையாய் பலபல யோனிகள் – வளையா:42/3

TOP


பலர்கொல் (1)

பருவந்து சால பலர்கொல் என்று எண்ணி – வளையா:45/1

TOP


பழ (1)

கொன்றை பழ குழல் கோவலர் ஆம்பலும் – வளையா:72/3

TOP


பழகினும் (1)

பள்ள முதுநீர் பழகினும் மீன் இனம் – வளையா:8/1

TOP


பழிப்ப (1)

சான்றோர் உவர்ப்ப தனி நின்று பழிப்ப காணார் – வளையா:27/1

TOP


பழு (2)

பழு மரம் சூழ்ந்த பறவையின் சூழ்ப – வளையா:67/2
பழு மரம் வீழ்ந்த பறவையின் போப – வளையா:67/4

TOP


பழுது (1)

பண்ணால் திறத்தில் பழுது இன்றி மேம்பட்ட – வளையா:71/1

TOP


பள்ள (1)

பள்ள முதுநீர் பழகினும் மீன் இனம் – வளையா:8/1

TOP


பற்றா (1)

பற்றா வினையாய் பலபல யோனிகள் – வளையா:42/3

TOP


பற்றி (1)

கூடி காலொடு கைகளை பற்றி வைத்து – வளையா:31/3

TOP


பற்றினால் (1)

பற்றினால் ஆகிய பாவத்தை மீட்டும் – வளையா:43/3

TOP


பற்றொடு (1)

பற்றொடு நின்று பறைக்குறுமாறு – வளையா:43/4

TOP


பறவையின் (2)

பழு மரம் சூழ்ந்த பறவையின் சூழ்ப – வளையா:67/2
பழு மரம் வீழ்ந்த பறவையின் போப – வளையா:67/4

TOP


பறைக்குறுமாறு (1)

பற்றொடு நின்று பறைக்குறுமாறு – வளையா:43/4

TOP


பனி (1)

புல் பனி உக்க மரத்து இலை நுண் மயிர் – வளையா:10/2

TOP


பாடு (1)

பாடு சால் மிகு பத்தினிக்கு ஆவதே – வளையா:7/4

TOP


பாண்மகற்கு (1)

எங்ஙனம் பட்டனன் பாண்மகன் பாண்மகற்கு
அங்ஙனம் ஆகிய யாழும் புரைப – வளையா: 54/3,4

TOP


பாண்மகன் (1)

எங்ஙனம் பட்டனன் பாண்மகன் பாண்மகற்கு – வளையா:54/3

TOP


பாயிரம் (1)

பாயிரம் இன்றி பயிற்றி மொழிந்தனள் – வளையா:52/2

TOP


பாவத்தை (1)

பற்றினால் ஆகிய பாவத்தை மீட்டும் – வளையா:43/3

TOP


பாவம் (1)

தகாது உயிர் கொல்வானின் மிகாமை இலை பாவம்
அவா விலையில் உண்பான் புலால் பெருகல் வேண்டும் – வளையா: 21/1,2

TOP


பாவை (1)

மாண் வினை பாவை மறை நின்று கேட்குறின் – வளையா:50/2

TOP


பாவையின் (1)

பைத்து அரவு அல்குல் பொன் பாவையின் நல்லவர் – வளையா:59/3

TOP


பாறொடு (1)

பாறொடு பத்தினி மா போல் ஒழுகு என்று – வளையா:51/2

TOP


பிற (2)

புகா வலை விலங்காய் பொறாது பிற ஊன் கொன்று – வளையா:21/3
ஒழிந்த பிற அறன் உண்டு என்பார் உட்க – வளையா:36/1

TOP


பிறந்த (1)

தம்கண் பிறந்த கழி அன்பினார்களை – வளையா:58/1

TOP


பிறந்துழி (1)

பேணலும் அன்பும் பிறந்துழி போது செய்து – வளையா:50/3

TOP


பிறப்பு (1)

மற்றும் தொடர்ப்பாடு எவன்கொல் பிறப்பு அறுக்கல் – வளையா:42/1

TOP


பிறர் (5)

அத்துணையும் பிறர் அம் சொலினார் மனம் – வளையா:10/3
நள்ளன்மின் பிறர் பெண்ணொடு நண்ணன்மின் – வளையா:17/4
பேய் என்று எழுந்து பிறர் ஆர்ப்பவும் நிற்பர் காம – வளையா:28/3
பீடு இல் செய்திகளால் களவில் பிறர்
வீடு இல் பல்பொருள் கொண்ட பயன் என – வளையா: 31/1,2
அழிந்து பிறர் அவாம் வம்ப பொருளை – வளையா:36/2

TOP


பிறவி (2)

நனி பல பிறவி தன்னுள் துன்புறூஉம் நல் உயிர்க்கு – வளையா:5/2
பிறவி கடல்அகத்து ஆராய்ந்து உணரின் – வளையா:22/1

TOP


பிறிதாய் (1)

உள்ளம் பிறிதாய் உருகலும் கொள் நீ – வளையா:8/4

TOP


பின் (1)

ஒக்க அடி வீழ்ந்து உலகியல் செய்த பின்
அ கதை யாழ் கொண்டு அமைவர பண்ணி – வளையா: 2/3,4

TOP


பின்னி (1)

பின்னி நின்ற பெரு வினை மேல்வரும் – வளையா:15/3

TOP


பீடு (1)

பீடு இல் செய்திகளால் களவில் பிறர் – வளையா:31/1

TOP


பீடுறும் (1)

பீடுறும் மழை பெய்க என பெய்தலும் – வளையா:7/2

TOP


புக்கனம் (1)

புக்கனம் என்று பொதி அறைபட்டார் – வளையா:10/4

TOP


புக்கே (1)

புக்கே கிடப்பர் கனவும் நினைகையும் ஏற்பர் – வளையா:29/2

TOP


புகழ் (1)

வான் தாங்கி நின்ற புகழ் மாசுபடுப்பர் காமன் – வளையா:27/3

TOP


புகழ்ந்து (1)

நாடும் ஊரும் நனி புகழ்ந்து ஏத்தலும் – வளையா:7/1

TOP


புகா (1)

புகா வலை விலங்காய் பொறாது பிற ஊன் கொன்று – வளையா:21/3

TOP


புகு (1)

மேய் புலம் புல் அற மற்றோர் புலம் புகு
மாவும் புரைப மலர் அன்ன கண்ணார் – வளையா: 60/3,4

TOP


புணர்தல் (1)

பொருளோடு போகம் புணர்தல் உறினும் – வளையா:24/1

TOP


புணர்வதும் (1)

புல்என்று காட்டும் புணர்வதும் அன்றே – வளையா:39/4

TOP


புணர்வு (1)

பொறை இலா அறிவு போக புணர்வு இலா இளமை மேவ – வளையா:12/1

TOP


புதியது (1)

வெள்ளம் புதியது காணின் விருப்புறூஉம் – வளையா:8/2

TOP


புதைக்குமே (1)

முன்னிய முகில்களான் முகம் புதைக்குமே – வளையா:70/4

TOP


புரி (1)

புரி வளை முன்கை புனை இழை நல்லார் – வளையா:30/3

TOP


புரை (1)

புன்மை உறுக்கும் புரை இல் பொருளை – வளையா:37/3

TOP


புரைப (6)

வார் புனல் ஆற்றின் வகையும் புரைப – வளையா:53/4
அங்ஙனம் ஆகிய யாழும் புரைப – வளையா:54/4
பத்தினி பெண்டிர் படியும் புரைப – வளையா:59/4
மாவும் புரைப மலர் அன்ன கண்ணார் – வளையா:60/4
கொம்பிடை வாழும் குரங்கும் புரைப – வளையா:61/4
வரி சிறை வண்டின் வகையும் புரைப – வளையா:62/4

TOP


புரைய (1)

யாவர் அடைந்தவர்க்கு அவையும் புரைய – வளையா:52/4

TOP


புல் (2)

புல் பனி உக்க மரத்து இலை நுண் மயிர் – வளையா:10/2
மேய் புலம் புல் அற மற்றோர் புலம் புகு – வளையா:60/3

TOP


புலம் (2)

மேய் புலம் புல் அற மற்றோர் புலம் புகு – வளையா:60/3
மேய் புலம் புல் அற மற்றோர் புலம் புகு – வளையா:60/3

TOP


புலம்பு (1)

புலம்பு இல் பொருள் தர புன்கண்மை உண்டோ – வளையா:47/4

TOP


புலமை (1)

நறை இலா மாலை கல்வி நலம் இலா புலமை நன்னீர் – வளையா:12/3

TOP


புலவர் (1)

மருளில் புலவர் மனங்கொண்டு உரைப்ப – வளையா:68/4

TOP


புலால் (1)

அவா விலையில் உண்பான் புலால் பெருகல் வேண்டும் – வளையா:21/2

TOP


புல்என்று (2)

புல்என்று காட்டும் புணர்வதும் அன்றே – வளையா:39/4
புல்என்று போதலை மெய் என்று கொள் நீ – வளையா:66/4

TOP


புலை (1)

போக்க படுக்கும் புலை நரகத்து உய்விக்கும் – வளையா:13/2

TOP


புறம் (1)

பொய்யன்மின் புறம் கூறன்மின் யாரையும் – வளையா:16/1

TOP


புறனும் (1)

வீ பொருளானை அகன்று புறனும் ஓர் – வளையா:60/1

TOP


புன்கண்மை (1)

புலம்பு இல் பொருள் தர புன்கண்மை உண்டோ – வளையா:47/4

TOP


புன்மை (1)

புன்மை உறுக்கும் புரை இல் பொருளை – வளையா:37/3

TOP


புன்மைகொண்டே (1)

பூ என்று எருக்கின் இணர் சூடுப புன்மைகொண்டே
பேய் என்று எழுந்து பிறர் ஆர்ப்பவும் நிற்பர் காம – வளையா: 28/2,3

TOP


புனத்திடை (1)

புனத்திடை பூத்த பூங்கொடி ஒப்ப – வளையா:57/4

TOP


புனல் (1)

வார் புனல் ஆற்றின் வகையும் புரைப – வளையா:53/4

TOP


புனை (1)

புரி வளை முன்கை புனை இழை நல்லார் – வளையா:30/3

TOP


பூ (1)

பூ என்று எருக்கின் இணர் சூடுப புன்மைகொண்டே – வளையா:28/2

TOP


பூகமும் (1)

இன்னவை காண்கிலன் என்று பூகமும்
முன்னிய முகில்களான் முகம் புதைக்குமே – வளையா: 70/3,4

TOP


பூங்கொடி (1)

புனத்திடை பூத்த பூங்கொடி ஒப்ப – வளையா:57/4

TOP


பூண்டு (1)

பொய்யின் நீங்குமின் பொய் இன்மை பூண்டு கொண்டு – வளையா:32/1

TOP


பூத்த (1)

புனத்திடை பூத்த பூங்கொடி ஒப்ப – வளையா:57/4

TOP


பூமியுள் (1)

பெண்ணின் ஆகிய பேர் அஞர் பூமியுள்
எண்ணம் மிக்கவர் எண்ணினும் எண்ணிலார் – வளையா: 15/1,2

TOP


பெட்டது (1)

பெட்டது சொல்லி பெரிது இகழ்ந்து ஆற்றவும் – வளையா:48/3

TOP


பெண் (3)

என்னது ஆயினும் ஏதில் பெண் நீக்குமின் – வளையா:15/4
பெண் மனம் பேதித்து ஒருப்படுப்பேன் என்னும் – வளையா:49/3
ஆணை பெண் ஐய அணைக்குறுமாறே – வளையா:50/4

TOP


பெண்டிர் (2)

பத்தினி பெண்டிர் படியும் புரைப – வளையா:59/4
பெண்டிர் மதியார் பெரும் கிளைதான் அது – வளையா:65/1

TOP


பெண்டிரை (1)

பெண்டிரை காப்பது இலம் என்று ஞாலத்து – வளையா:9/3

TOP


பெண்ணின் (1)

பெண்ணின் ஆகிய பேர் அஞர் பூமியுள் – வளையா:15/1

TOP


பெண்ணொடு (1)

நள்ளன்மின் பிறர் பெண்ணொடு நண்ணன்மின் – வளையா:17/4

TOP


பெய்க (1)

பீடுறும் மழை பெய்க என பெய்தலும் – வளையா:7/2

TOP


பெய்தலும் (1)

பீடுறும் மழை பெய்க என பெய்தலும்
கூடல் ஆற்றவர் நல்லது கூறுங்கால் – வளையா: 7/2,3

TOP


பெய்விக்கும் (1)

ஆக்க படுக்கும் அரும் தளைவாய் பெய்விக்கும்
போக்க படுக்கும் புலை நரகத்து உய்விக்கும் – வளையா: 13/1,2

TOP


பெயல் (1)

தனி பெயல் தண் துளி தாமரையின் மேல் – வளையா:11/1

TOP


பெரிது (4)

பெரிது உணர் அறிவே ஆதல் பேரறம் கோடல் என்று ஆங்கு – வளையா:6/3
நற்றோள் மிகை பெரிது நாடு அறி துன்பம் ஆக்கும் – வளையா:29/4
மன்னல் சிறிதாய் மயக்கம் பெரிது ஆகி – வளையா:37/2
பெட்டது சொல்லி பெரிது இகழ்ந்து ஆற்றவும் – வளையா:48/3

TOP


பெரு (1)

பின்னி நின்ற பெரு வினை மேல்வரும் – வளையா:15/3

TOP


பெருக (2)

வாரி பெருக பெருகிய காதலை – வளையா:53/1
மாரி பெருக பெருகி அற அறும் – வளையா:53/3

TOP


பெருகல் (1)

அவா விலையில் உண்பான் புலால் பெருகல் வேண்டும் – வளையா:21/2

TOP


பெருகி (1)

மாரி பெருக பெருகி அற அறும் – வளையா:53/3

TOP


பெருகிய (1)

வாரி பெருக பெருகிய காதலை – வளையா:53/1

TOP


பெரும் (3)

எள்ளும் பெரும் துயர் நோய் எவ்வம் இகப்பவோ – வளையா:35/4
அழிந்து பெரும் துயர் நோய்க்கு அல்லாபவரே – வளையா:36/4
பெண்டிர் மதியார் பெரும் கிளைதான் அது – வளையா:65/1

TOP


பெற்றவர் (1)

அரிது இவை பெறுகலோடே பெற்றவர் மக்கள் என்பார் – வளையா:6/4

TOP


பெறு (1)

வளி பெறு மாத்திரை நின்றற்று ஒருவன் – வளையா:11/2

TOP


பெறுகலோடே (1)

அரிது இவை பெறுகலோடே பெற்றவர் மக்கள் என்பார் – வளையா:6/4

TOP


பேணலும் (1)

பேணலும் அன்பும் பிறந்துழி போது செய்து – வளையா:50/3

TOP


பேணுமாறே (1)

நாக்கு அல்லது இல்லை நனி பேணுமாறே – வளையா:13/4

TOP


பேதித்து (1)

பெண் மனம் பேதித்து ஒருப்படுப்பேன் என்னும் – வளையா:49/3

TOP


பேய் (1)

பேய் என்று எழுந்து பிறர் ஆர்ப்பவும் நிற்பர் காம – வளையா:28/3

TOP


பேர் (1)

பெண்ணின் ஆகிய பேர் அஞர் பூமியுள் – வளையா:15/1

TOP


பேரறம் (1)

பெரிது உணர் அறிவே ஆதல் பேரறம் கோடல் என்று ஆங்கு – வளையா:6/3

TOP


பைத்து (2)

பைத்து அரவு அல்குல் பொன் பாவையின் நல்லவர் – வளையா:59/3
பைத்து அரவு அல்குல் படிற்றுரையாரொடு – வளையா:63/3

TOP


பைம் (1)

வித்து இன்றி பைம் கூழ் விளைக்குறல் என் ஒக்கும் – வளையா:46/2

TOP


பொதி (1)

புக்கனம் என்று பொதி அறைபட்டார் – வளையா:10/4

TOP


பொதிந்து (1)

பொருளை பொருளா பொதிந்து ஓம்பல் செல்லாது – வளையா:20/1

TOP


பொய் (2)

பொய்யின் நீங்குமின் பொய் இன்மை பூண்டு கொண்டு – வளையா:32/1
மானம் தீர்ந்தவர் மாற்றம் பொய் அல்லவால் – வளையா:44/4

TOP


பொய்யன்மின் (1)

பொய்யன்மின் புறம் கூறன்மின் யாரையும் – வளையா:16/1

TOP


பொய்யில் (1)

பொய்யில் பொய்யோடு கூடுதற்கு ஆகுதல் – வளையா:33/3

TOP


பொய்யின் (1)

பொய்யின் நீங்குமின் பொய் இன்மை பூண்டு கொண்டு – வளையா:32/1

TOP


பொய்யோடு (1)

பொய்யில் பொய்யோடு கூடுதற்கு ஆகுதல் – வளையா:33/3

TOP


பொருள் (6)

புலம்பு இல் பொருள் தர புன்கண்மை உண்டோ – வளையா:47/4
மேவரும் வான் பொருள் தந்து நின் தோள் நம்பி – வளையா:52/3
திரணி உபாயத்தில் திண் பொருள் கோடற்கு – வளையா:55/3
இன் பொருள் ஏற்றி எழ நின்ற வணிகர்க்கு – வளையா:58/3
நுண்பொருளானை நுகர்ந்திட்டு வான் பொருள்
நன்கு உடையானை நயந்தனர் கோடலின் – வளையா: 61/1,2
மிகை மிகு பொருள் என்று இறத்தல் இலரே – வளையா:64/3

TOP


பொருள்தனை (1)

நயத்து நீங்குதல் பொருள்தனை அனையதும் அறி நீ – வளையா:25/4

TOP


பொருளா (4)

போற்றுமின் பொருளா இவை கொண்டு நீர் – வளையா:19/4
பொருளை பொருளா பொதிந்து ஓம்பல் செல்லாது – வளையா:20/1
அருளை பொருளா அறம் செய்தல் வேண்டும் – வளையா:20/2
அருளை பொருளா அறம் செய்து வான்கண் – வளையா:20/3

TOP


பொருளால் (1)

ஒத்த பொருளால் உறுதி செய்வார்களை – வளையா:59/1

TOP


பொருளான் (1)

மா பொருளான் பக்கம் மாண நயத்தலின் – வளையா:60/2

TOP


பொருளானை (1)

வீ பொருளானை அகன்று புறனும் ஓர் – வளையா:60/1

TOP


பொருளில் (2)

பொருளில் குலனும் பொறைமையில் நோன்பும் – வளையா:68/1
பொருளில் குலனும் பொறைமையில் நோன்பும் – வளையா:70/1

TOP


பொருளை (5)

பொருளை பொருளா பொதிந்து ஓம்பல் செல்லாது – வளையா:20/1
உள்ளில் ஒரு பொருளை ஒட்டாது ஒழிந்தவர் – வளையா:35/3
அழிந்து பிறர் அவாம் வம்ப பொருளை
இழந்து சிறிதானும் எய்தாது ஒழிந்தார் – வளையா: 36/2,3
புன்மை உறுக்கும் புரை இல் பொருளை
துன்னாது ஒழிந்தார் துறவோ விழுமிதே – வளையா: 37/3,4
மாண்பு இல் இயற்கை மருவு இல் அரும் பொருளை
வேண்டாது ஒழிந்தார் விறலோ விழுமிதே – வளையா: 38/3,4

TOP


பொருளோடு (2)

பொருளோடு போகம் புணர்தல் உறினும் – வளையா:24/1
மெய் தவம் இல்லான் பொருளோடு போகங்கட்கு – வளையா:46/3

TOP


பொறாது (1)

புகா வலை விலங்காய் பொறாது பிற ஊன் கொன்று – வளையா:21/3

TOP


பொறை (1)

பொறை இலா அறிவு போக புணர்வு இலா இளமை மேவ – வளையா:12/1

TOP


பொறைமையில் (2)

பொருளில் குலனும் பொறைமையில் நோன்பும் – வளையா:68/1
பொருளில் குலனும் பொறைமையில் நோன்பும் – வளையா:70/1

TOP


பொன் (1)

பைத்து அரவு அல்குல் பொன் பாவையின் நல்லவர் – வளையா:59/3

TOP


போக்க (1)

போக்க படுக்கும் புலை நரகத்து உய்விக்கும் – வளையா:13/2

TOP


போக (1)

பொறை இலா அறிவு போக புணர்வு இலா இளமை மேவ – வளையா:12/1

TOP


போகங்கட்கு (1)

மெய் தவம் இல்லான் பொருளோடு போகங்கட்கு
எய்த்து உழந்தேதான் இடர்ப்படுமாறே – வளையா: 46/3,4

TOP


போகம் (1)

பொருளோடு போகம் புணர்தல் உறினும் – வளையா:24/1

TOP


போகலும் (1)

கல்வி இன்மையும் கைப்பொருள் போகலும்
நல்லில் செல்லல்களால் நலிவு உண்மையும் – வளையா: 33/1,2

TOP


போகி (1)

நிலம் பக வெம்பிய நீள் சுரம் போகி
புலம்பு இல் பொருள் தர புன்கண்மை உண்டோ – வளையா: 47/3,4

TOP


போதலை (1)

புல்என்று போதலை மெய் என்று கொள் நீ – வளையா:66/4

TOP


போது (2)

நீல நிறத்தனவாய் நெய் கனிந்து போது அவிழ்ந்து – வளையா:3/1
பேணலும் அன்பும் பிறந்துழி போது செய்து – வளையா:50/3

TOP


போப (1)

பழு மரம் வீழ்ந்த பறவையின் போப – வளையா:67/4

TOP


போய் (1)

தெண்ணீர் பரந்து திசைதோறும் போய் கெட்ட – வளையா:49/1

TOP


போல் (4)

வளமையும் அஃதே போல் வைகலும் துன்ப வெள்ளம் – வளையா:41/2
விளை நிலம் உழுவார் போல் வித்து நீர் செய்து கொண்மின் – வளையா:41/4
பாறொடு பத்தினி மா போல் ஒழுகு என்று – வளையா:51/2
முருக்கு அலர் போல் சிவந்து ஒள்ளியரேனும் – வளையா:62/1

TOP


போல்க (1)

ஆய் குரங்கு அம் சிறை வண்டினம் போல்க என்று – வளையா:52/1

TOP


போல (1)

மதிகள் போல மறுவிலிர் தோன்றுவீர் – வளையா:23/4

TOP


போலும் (1)

சிறை இலா நகரம் போலும் சேய் இலா செல்வம் அன்றே – வளையா:12/4

TOP


போவர் (1)

மண்டினர் போவர் தம் மக்களும் ஒட்டார் – வளையா:65/4

TOP


போற்றுமின் (1)

போற்றுமின் பொருளா இவை கொண்டு நீர் – வளையா:19/4

TOP


மக்கள் (2)

அரிது இவை பெறுகலோடே பெற்றவர் மக்கள் என்பார் – வளையா:6/4
மக்கள் பயந்து மனையறம் ஆற்றுதல் – வளையா:63/1

TOP


மக்களும் (1)

மண்டினர் போவர் தம் மக்களும் ஒட்டார் – வளையா:65/4

TOP


மகட்கு (1)

கூறினள் கூத்தி முதிர்ந்தாள் மகட்கு இவை – வளையா:51/3

TOP


மடல் (1)

மா என்று மடல் ஏறுப மன்றுதோறும் – வளையா:28/1

TOP


மடவார் (1)

வேல் கண் மடவார் விழைவு ஒழிய யாம் விழைய – வளையா:40/1

TOP


மண்டினர் (1)

மண்டினர் போவர் தம் மக்களும் ஒட்டார் – வளையா:65/4

TOP


மணி (1)

அன்றில் குரலும் கறவை மணி கறங்க – வளையா:72/2

TOP


மத்தக (2)

மத்தக மாண்பு அழிதல் காண் வாழி நெஞ்சே – வளையா:4/2
மத்தக மாண்பு அழிதல் கண்டால் மயங்காதே – வளையா:4/3

TOP


மதி (1)

நாள்தொறும் தேயும் நகை மதி ஒப்ப – வளையா:56/4

TOP


மதிகள் (1)

மதிகள் போல மறுவிலிர் தோன்றுவீர் – வளையா:23/4

TOP


மதிப்பார் (1)

நல்லவை யாரும் நனி மதிப்பார் அல்லர் – வளையா:66/2

TOP


மதியார் (1)

பெண்டிர் மதியார் பெரும் கிளைதான் அது – வளையா:65/1

TOP


மயக்கம் (1)

மன்னல் சிறிதாய் மயக்கம் பெரிது ஆகி – வளையா:37/2

TOP


மயக்கு (1)

மயக்கு நீங்குதல் மனம் மொழியொடும் செயல் செறிதல் – வளையா:25/2

TOP


மயங்காதே (1)

மத்தக மாண்பு அழிதல் கண்டால் மயங்காதே
உத்தம நன்னெறிக்கண் நில் வாழி நெஞ்சே – வளையா: 4/3,4

TOP


மயங்குவது (1)

சால மயங்குவது என் வாழி நெஞ்சே – வளையா:3/6

TOP


மயர்வு (1)

மயர்வு அறு கல்வி கேள்வி தன்மையால் வல்லர் ஆதல் – வளையா:6/2

TOP


மயிர் (1)

புல் பனி உக்க மரத்து இலை நுண் மயிர்
அத்துணையும் பிறர் அம் சொலினார் மனம் – வளையா: 10/2,3

TOP


மரத்து (1)

புல் பனி உக்க மரத்து இலை நுண் மயிர் – வளையா:10/2

TOP


மரம் (2)

பழு மரம் சூழ்ந்த பறவையின் சூழ்ப – வளையா:67/2
பழு மரம் வீழ்ந்த பறவையின் போப – வளையா:67/4

TOP


மருவு (1)

மாண்பு இல் இயற்கை மருவு இல் அரும் பொருளை – வளையா:38/3

TOP


மருளில் (1)

மருளில் புலவர் மனங்கொண்டு உரைப்ப – வளையா:68/4

TOP


மலர் (1)

மாவும் புரைப மலர் அன்ன கண்ணார் – வளையா:60/4

TOP


மழை (1)

பீடுறும் மழை பெய்க என பெய்தலும் – வளையா:7/2

TOP


மற்றது (1)

மற்றது தோய்த்து கழுவுதல் என் ஒக்கும் – வளையா:43/2

TOP


மற்றும் (1)

மற்றும் தொடர்ப்பாடு எவன்கொல் பிறப்பு அறுக்கல் – வளையா:42/1

TOP


மற்றோர் (1)

மேய் புலம் புல் அற மற்றோர் புலம் புகு – வளையா:60/3

TOP


மறப்பர் (1)

துற்று ஊண் மறப்பர் அழுவர் நனி துஞ்சல் இல்லார் – வளையா:29/3

TOP


மறம் (1)

கொள்ளன்மின் கொலை கூடி வரு மறம்
எள்ளன்மின் இலர் என்று எண்ணி யாரையும் – வளையா: 17/2,3

TOP


மறவி (1)

வெள்ளம் மறவி விறல் வேந்தர் தீ தாயம் – வளையா:35/1

TOP


மறுமைக்கும் (1)

இல்லை உண்டாய்விடின் இம்மை மறுமைக்கும்
புல்என்று காட்டும் புணர்வதும் அன்றே – வளையா: 39/3,4

TOP


மறுவிலிர் (1)

மதிகள் போல மறுவிலிர் தோன்றுவீர் – வளையா:23/4

TOP


மறை (1)

மாண் வினை பாவை மறை நின்று கேட்குறின் – வளையா:50/2

TOP


மன்றுதோறும் (1)

மா என்று மடல் ஏறுப மன்றுதோறும்
பூ என்று எருக்கின் இணர் சூடுப புன்மைகொண்டே – வளையா: 28/1,2

TOP


மன்னல் (1)

மன்னல் சிறிதாய் மயக்கம் பெரிது ஆகி – வளையா:37/2

TOP


மனங்கொண்டு (1)

மருளில் புலவர் மனங்கொண்டு உரைப்ப – வளையா:68/4

TOP


மனம் (3)

அத்துணையும் பிறர் அம் சொலினார் மனம்
புக்கனம் என்று பொதி அறைபட்டார் – வளையா: 10/3,4
மயக்கு நீங்குதல் மனம் மொழியொடும் செயல் செறிதல் – வளையா:25/2
பெண் மனம் பேதித்து ஒருப்படுப்பேன் என்னும் – வளையா:49/3

TOP


மனிதரின் (1)

மனிதரின் அரியது ஆகும் தோன்றுதல் தோன்றினாலும் – வளையா:5/3

TOP


மனையறம் (1)

மக்கள் பயந்து மனையறம் ஆற்றுதல் – வளையா:63/1

TOP


மா (3)

மா என்று மடல் ஏறுப மன்றுதோறும் – வளையா:28/1
பாறொடு பத்தினி மா போல் ஒழுகு என்று – வளையா:51/2
மா பொருளான் பக்கம் மாண நயத்தலின் – வளையா:60/2

TOP


மாசுபடுப்பர் (1)

வான் தாங்கி நின்ற புகழ் மாசுபடுப்பர் காமன் – வளையா:27/3

TOP


மாண் (2)

உலகம் மூன்றும் ஒருங்குடன் ஏத்து மாண்
திலகம் ஆய திறல்அறிவன் அடி – வளையா: 1/1,2
மாண் வினை பாவை மறை நின்று கேட்குறின் – வளையா:50/2

TOP


மாண்பு (3)

மத்தக மாண்பு அழிதல் காண் வாழி நெஞ்சே – வளையா:4/2
மத்தக மாண்பு அழிதல் கண்டால் மயங்காதே – வளையா:4/3
மாண்பு இல் இயற்கை மருவு இல் அரும் பொருளை – வளையா:38/3

TOP


மாண (1)

மா பொருளான் பக்கம் மாண நயத்தலின் – வளையா:60/2

TOP


மாத்திரை (1)

வளி பெறு மாத்திரை நின்றற்று ஒருவன் – வளையா:11/2

TOP


மாயமும் (1)

மாற்றுமின் கழி மாயமும் மானமும் – வளையா:19/3

TOP


மாரி (1)

மாரி பெருக பெருகி அற அறும் – வளையா:53/3

TOP


மாலை (1)

நறை இலா மாலை கல்வி நலம் இலா புலமை நன்னீர் – வளையா:12/3

TOP


மாவும் (1)

மாவும் புரைப மலர் அன்ன கண்ணார் – வளையா:60/4

TOP


மாற்றம் (1)

மானம் தீர்ந்தவர் மாற்றம் பொய் அல்லவால் – வளையா:44/4

TOP


மாற்றுமின் (1)

மாற்றுமின் கழி மாயமும் மானமும் – வளையா:19/3

TOP


மானம் (1)

மானம் தீர்ந்தவர் மாற்றம் பொய் அல்லவால் – வளையா:44/4

TOP


மானமும் (1)

மாற்றுமின் கழி மாயமும் மானமும்
போற்றுமின் பொருளா இவை கொண்டு நீர் – வளையா: 19/3,4

TOP


மிக்கவர் (1)

எண்ணம் மிக்கவர் எண்ணினும் எண்ணிலார் – வளையா:15/2

TOP


மிகாமை (1)

தகாது உயிர் கொல்வானின் மிகாமை இலை பாவம் – வளையா:21/1

TOP


மிகு (4)

பாடு சால் மிகு பத்தினிக்கு ஆவதே – வளையா:7/4
வீர வென்றி விறல் மிகு விண்ணவர் – வளையா:14/3
மிகை மிகு பொருள் என்று இறத்தல் இலரே – வளையா:64/3
வகை மிகு வான் உலகு எய்தி வாழ்பவரே – வளையா:64/4

TOP


மிகுபவர் (1)

நட்டவர் அல்லார் நனி மிகுபவர் சுற்றம் – வளையா:48/2

TOP


மிகை (3)

நற்றோள் மிகை பெரிது நாடு அறி துன்பம் ஆக்கும் – வளையா:29/4
உற்றார்க்கு உடம்பும் மிகை அவை உள்வழி – வளையா:42/2
மிகை மிகு பொருள் என்று இறத்தல் இலரே – வளையா:64/3

TOP


மிசைவோர் (1)

அற வகை ஓரா விடக்கு மிசைவோர்
குறைவின்றி தம் சுற்றம் தின்றனர் ஆவர் – வளையா: 22/3,4

TOP


மீட்டும் (1)

பற்றினால் ஆகிய பாவத்தை மீட்டும்
பற்றொடு நின்று பறைக்குறுமாறு – வளையா: 43/3,4

TOP


மீன் (1)

பள்ள முதுநீர் பழகினும் மீன் இனம் – வளையா:8/1

TOP


முகம் (1)

முன்னிய முகில்களான் முகம் புதைக்குமே – வளையா:70/4

TOP


முகில்களான் (1)

முன்னிய முகில்களான் முகம் புதைக்குமே – வளையா:70/4

TOP


முகை (1)

நீள் முகை கையால் கிழித்து மோக்குமாறு – வளையா:50/1

TOP


முடி (1)

வித்தகர் செய்த விளங்கு முடி கவித்தார் – வளையா:4/1

TOP


முடிக்கும் (1)

குலம் தரும் கல்வி கொணர்ந்து முடிக்கும்
அலந்த கிளைகள் அழி பசி தீர்க்கும் – வளையா: 47/1,2

TOP


முதிர்ந்தாள் (1)

கூறினள் கூத்தி முதிர்ந்தாள் மகட்கு இவை – வளையா:51/3

TOP


முதுநீர் (1)

பள்ள முதுநீர் பழகினும் மீன் இனம் – வளையா:8/1

TOP


முந்து (1)

முந்து செய் குற்றம் கெடுப்பான் முழுவதும் – வளையா:69/2

TOP


முருக்கு (1)

முருக்கு அலர் போல் சிவந்து ஒள்ளியரேனும் – வளையா:62/1

TOP


முலை (2)

வம்பு இள மென் முலை வாள் நெடும் கண்ணவர் – வளையா:61/3
அருப்பு இள மென் முலை அம் சொல் அவர்தாம் – வளையா:62/3

TOP


முழுவதும் (1)

முந்து செய் குற்றம் கெடுப்பான் முழுவதும்
நன்கு அறிவு இல்லான் அஃது அறியாதவற்கு – வளையா: 69/2,3

TOP


முன்கை (1)

புரி வளை முன்கை புனை இழை நல்லார் – வளையா:30/3

TOP


முன்னிய (1)

முன்னிய முகில்களான் முகம் புதைக்குமே – வளையா:70/4

TOP


முன்னே (1)

விரகிலர் என்று விடுத்தனர் முன்னே – வளையா:30/4

TOP


மூன்றும் (1)

உலகம் மூன்றும் ஒருங்குடன் ஏத்து மாண் – வளையா:1/1

TOP


மெய் (2)

மெய் தவம் இல்லான் பொருளோடு போகங்கட்கு – வளையா:46/3
புல்என்று போதலை மெய் என்று கொள் நீ – வளையா:66/4

TOP


மெய்ப்படுமாயின் (1)

தான் தாங்கி விட்ட கணை மெய்ப்படுமாயின் அக்கால் – வளையா:27/4

TOP


மென் (2)

வம்பு இள மென் முலை வாள் நெடும் கண்ணவர் – வளையா:61/3
அருப்பு இள மென் முலை அம் சொல் அவர்தாம் – வளையா:62/3

TOP


மேம்பட்ட (1)

பண்ணால் திறத்தில் பழுது இன்றி மேம்பட்ட
தொண்ணூற்றுஅறு வகை கோவையும் வல்லவன் – வளையா: 71/1,2

TOP


மேய் (1)

மேய் புலம் புல் அற மற்றோர் புலம் புகு – வளையா:60/3

TOP


மேல் (2)

தனி பெயல் தண் துளி தாமரையின் மேல்
வளி பெறு மாத்திரை நின்றற்று ஒருவன் – வளையா: 11/1,2
தவத்தின் மேல் தவ திறை தனக்கு அலது அரிதே – வளையா:25/1

TOP


மேல்வரும் (1)

பின்னி நின்ற பெரு வினை மேல்வரும்
என்னது ஆயினும் ஏதில் பெண் நீக்குமின் – வளையா: 15/3,4

TOP


மேவ (1)

பொறை இலா அறிவு போக புணர்வு இலா இளமை மேவ
துறை இலா வனச வாவி துகில் இலா கோல தூய்மை – வளையா: 12/1,2

TOP


மேவர (1)

நினைத்தவர் மேவர நிற்பமைக்கு அவர்தாம் – வளையா:57/2

TOP


மேவரும் (1)

மேவரும் வான் பொருள் தந்து நின் தோள் நம்பி – வளையா:52/3

TOP


மொழி (1)

ஆன்றாங்கு அமைந்த குரவர் மொழி கோடல் ஈயார் – வளையா:27/2

TOP


மொழிந்தனர் (1)

கண்டு மொழிந்தனர் கற்று அறிந்தோரே – வளையா:9/4

TOP


மொழிந்தனள் (1)

பாயிரம் இன்றி பயிற்றி மொழிந்தனள்
மேவரும் வான் பொருள் தந்து நின் தோள் நம்பி – வளையா: 52/2,3

TOP


மொழியொடும் (1)

மயக்கு நீங்குதல் மனம் மொழியொடும் செயல் செறிதல் – வளையா:25/2

TOP


மோக்குமாறு (1)

நீள் முகை கையால் கிழித்து மோக்குமாறு
மாண் வினை பாவை மறை நின்று கேட்குறின் – வளையா: 50/1,2

TOP


யாக்கை (2)

வினை பல வலியினாலே வேறுவேறு யாக்கை ஆகி – வளையா:5/1
உயர்குடி நனி உள் தோன்றல் ஊனம் இல் யாக்கை ஆதல் – வளையா:6/1

TOP


யாம் (1)

வேல் கண் மடவார் விழைவு ஒழிய யாம் விழைய – வளையா:40/1

TOP


யார்க்கும் (1)

நகை நனி தீது துனி நன்றி யார்க்கும்
பகை நனி தீது பணிந்தீயாரோடும் – வளையா: 64/1,2

TOP


யாரும் (1)

நல்லவை யாரும் நனி மதிப்பார் அல்லர் – வளையா:66/2

TOP


யாரையும் (2)

பொய்யன்மின் புறம் கூறன்மின் யாரையும்
வையன்மின் வடிவல்லன சொல்லி நீர் – வளையா: 16/1,2
எள்ளன்மின் இலர் என்று எண்ணி யாரையும்
நள்ளன்மின் பிறர் பெண்ணொடு நண்ணன்மின் – வளையா: 17/3,4

TOP


யாவர் (1)

யாவர் அடைந்தவர்க்கு அவையும் புரைய – வளையா:52/4

TOP


யாவையும் (1)

கள்ளன்மின் களவாயின யாவையும்
கொள்ளன்மின் கொலை கூடி வரு மறம் – வளையா: 17/1,2

TOP


யாழ் (2)

அ கதை யாழ் கொண்டு அமைவர பண்ணி – வளையா:2/4
யாறொடு யாழ் ஞெலிகோல் நிலவார் கொடி – வளையா:51/1

TOP


யாழும் (1)

அங்ஙனம் ஆகிய யாழும் புரைப – வளையா:54/4

TOP


யாறொடு (1)

யாறொடு யாழ் ஞெலிகோல் நிலவார் கொடி – வளையா:51/1

TOP


யான் (1)

தொழுவல் தொல்வினை நீங்குக என்று யான் – வளையா:1/4

TOP


யோனிகள் (1)

பற்றா வினையாய் பலபல யோனிகள்
அற்றாய் உழலும் அறுத்தற்கு அரிதே – வளையா: 42/3,4

TOP


வகை (4)

அற வகை ஓரா விடக்கு மிசைவோர் – வளையா:22/3
உவத்தல் காய்தலொடு இலாது பல் வகை உயிர்க்கு அருளை – வளையா:25/3
வகை மிகு வான் உலகு எய்தி வாழ்பவரே – வளையா:64/4
தொண்ணூற்றுஅறு வகை கோவையும் வல்லவன் – வளையா:71/2

TOP


வகையும் (2)

வார் புனல் ஆற்றின் வகையும் புரைப – வளையா:53/4
வரி சிறை வண்டின் வகையும் புரைப – வளையா:62/4

TOP


வஞ்ச (1)

அலகில் துயர் அஞ்சின் உயிர் அஞ்ச வரும் வஞ்ச
கொலை ஒழிமின் என்று நனி கூறினர் அறிந்தார் – வளையா: 34/3,4

TOP


வடிவல்லன (1)

வையன்மின் வடிவல்லன சொல்லி நீர் – வளையா:16/2

TOP


வண்டின் (1)

வரி சிறை வண்டின் வகையும் புரைப – வளையா:62/4

TOP


வண்டினம் (1)

ஆய் குரங்கு அம் சிறை வண்டினம் போல்க என்று – வளையா:52/1

TOP


வண்டொடு (1)

கனைத்துடன் வண்டொடு தேனினம் ஆர்ப்ப – வளையா:57/3

TOP


வணிகர்க்கு (1)

இன் பொருள் ஏற்றி எழ நின்ற வணிகர்க்கு
அங்கண் பரப்பகத்து ஆழ் கலம் ஒப்ப – வளையா: 58/3,4

TOP


வதம் (1)

தாரம் நல் வதம் தாங்கி தலை நின்மின் – வளையா:14/1

TOP


வந்தது (1)

நாற்பது இகந்தாம் நரை தூதும் வந்தது இனி – வளையா:40/3

TOP


வந்து (1)

எட்ட வந்து ஓரிடத்து ஏகி நிற்பவே – வளையா:48/4

TOP


வந்துறல் (1)

வைகல் வேதனை வந்துறல் ஒன்றின்றி – வளையா:32/3

TOP


வம்ப (1)

அழிந்து பிறர் அவாம் வம்ப பொருளை – வளையா:36/2

TOP


வம்பு (1)

வம்பு இள மென் முலை வாள் நெடும் கண்ணவர் – வளையா:61/3

TOP


வரி (1)

வரி சிறை வண்டின் வகையும் புரைப – வளையா:62/4

TOP


வரு (1)

கொள்ளன்மின் கொலை கூடி வரு மறம் – வளையா:17/2

TOP


வரும் (1)

அலகில் துயர் அஞ்சின் உயிர் அஞ்ச வரும் வஞ்ச – வளையா:34/3

TOP


வரை (1)

அளிப்பவன் காணும் சிறு வரை அல்லால் – வளையா:11/3

TOP


வல்லர் (1)

மயர்வு அறு கல்வி கேள்வி தன்மையால் வல்லர் ஆதல் – வளையா:6/2

TOP


வல்லவன் (1)

தொண்ணூற்றுஅறு வகை கோவையும் வல்லவன்
விண் ஆறு இயங்கும் விறலவர் ஆயினும் – வளையா: 71/2,3

TOP


வலிய (1)

வன்கண்மை செய்து வலிய விடுதலின் – வளையா:58/2

TOP


வலியினாலே (1)

வினை பல வலியினாலே வேறுவேறு யாக்கை ஆகி – வளையா:5/1

TOP


வலை (1)

புகா வலை விலங்காய் பொறாது பிற ஊன் கொன்று – வளையா:21/3

TOP


வழிபட்டு (1)

எத்திறத்தானும் வழிபட்டு ஒழுகலின் – வளையா:59/2

TOP


வழுவில் (1)

வழுவில் நெஞ்சொடு வாலிதின் ஆற்றவும் – வளையா:1/3

TOP


வளமை (1)

வனப்பு இலர் ஆயினும் வளமை உளோரை – வளையா:57/1

TOP


வளமையும் (1)

வளமையும் அஃதே போல் வைகலும் துன்ப வெள்ளம் – வளையா:41/2

TOP


வளி (1)

வளி பெறு மாத்திரை நின்றற்று ஒருவன் – வளையா:11/2

TOP


வளை (1)

புரி வளை முன்கை புனை இழை நல்லார் – வளையா:30/3

TOP


வன்கண்மை (1)

வன்கண்மை செய்து வலிய விடுதலின் – வளையா:58/2

TOP


வனச (1)

துறை இலா வனச வாவி துகில் இலா கோல தூய்மை – வளையா:12/2

TOP


வனப்பு (1)

வனப்பு இலர் ஆயினும் வளமை உளோரை – வளையா:57/1

TOP


வார் (1)

வார் புனல் ஆற்றின் வகையும் புரைப – வளையா:53/4

TOP


வாரி (2)

வாரி பெருக பெருகிய காதலை – வளையா:53/1
வாரி சுருங்க சுருக்கிவிடுதலின் – வளையா:53/2

TOP


வாரீர் (1)

இருள் இல் கதி சென்று இனி இவண் வாரீர்
தெருளல் உறினும் தெருண்மின் அதுவே – வளையா: 24/3,4

TOP


வாலிதின் (1)

வழுவில் நெஞ்சொடு வாலிதின் ஆற்றவும் – வளையா:1/3

TOP


வாவி (1)

துறை இலா வனச வாவி துகில் இலா கோல தூய்மை – வளையா:12/2

TOP


வாழ்க்கையும் (1)

இல் எனின் வாழ்க்கையும் இல்லை உண்டாய்விடின் – வளையா:39/1

TOP


வாழ்பவரே (1)

வகை மிகு வான் உலகு எய்தி வாழ்பவரே – வளையா:64/4

TOP


வாழி (6)

கோலம் குயின்ற குழல் வாழி நெஞ்சே – வளையா:3/2
கால கனல் எரியின் வேம் வாழி நெஞ்சே – வளையா:3/4
சால மயங்குவது என் வாழி நெஞ்சே – வளையா:3/6
மத்தக மாண்பு அழிதல் காண் வாழி நெஞ்சே – வளையா:4/2
உத்தம நன்னெறிக்கண் நில் வாழி நெஞ்சே – வளையா:4/4
சித்தி படர்தல் தெளி வாழி நெஞ்சே – வளையா:4/6

TOP


வாழுநாள் (1)

உய்யன்மின் உயிர் கொன்று உண்டு வாழுநாள்
செய்யன்மின் சிறியாரொடு தீயன்மின் – வளையா: 16/3,4

TOP


வாழும் (1)

கொம்பிடை வாழும் குரங்கும் புரைப – வளையா:61/4

TOP


வாள் (1)

வம்பு இள மென் முலை வாள் நெடும் கண்ணவர் – வளையா:61/3

TOP


வான் (4)

வான் தாங்கி நின்ற புகழ் மாசுபடுப்பர் காமன் – வளையா:27/3
மேவரும் வான் பொருள் தந்து நின் தோள் நம்பி – வளையா:52/3
நுண்பொருளானை நுகர்ந்திட்டு வான் பொருள் – வளையா:61/1
வகை மிகு வான் உலகு எய்தி வாழ்பவரே – வளையா:64/4

TOP


வான்கண் (1)

அருளை பொருளா அறம் செய்து வான்கண்
இருள் இல் இயல்பு எய்தாது என்னோ நமரங்காள் – வளையா: 20/3,4

TOP


விட்ட (1)

தான் தாங்கி விட்ட கணை மெய்ப்படுமாயின் அக்கால் – வளையா:27/4

TOP


விடக்கு (1)

அற வகை ஓரா விடக்கு மிசைவோர் – வளையா:22/3

TOP


விடுக்கும் (1)

வெருவந்த துன்பம் விடுக்கும் திறலோன் – வளையா:45/3

TOP


விடுத்தனர் (1)

விரகிலர் என்று விடுத்தனர் முன்னே – வளையா:30/4

TOP


விடுதலின் (1)

வன்கண்மை செய்து வலிய விடுதலின்
இன் பொருள் ஏற்றி எழ நின்ற வணிகர்க்கு – வளையா: 58/2,3

TOP


விண் (1)

விண் ஆறு இயங்கும் விறலவர் ஆயினும் – வளையா:71/3

TOP


விண்ணவர் (1)

வீர வென்றி விறல் மிகு விண்ணவர்
சீரின் ஏத்தி சிறப்பு எதிர் கொள்பவே – வளையா: 14/3,4

TOP


வித்தகர் (1)

வித்தகர் செய்த விளங்கு முடி கவித்தார் – வளையா:4/1

TOP


வித்து (2)

விளை நிலம் உழுவார் போல் வித்து நீர் செய்து கொண்மின் – வளையா:41/4
வித்து இன்றி பைம் கூழ் விளைக்குறல் என் ஒக்கும் – வளையா:46/2

TOP


விரகர் (1)

கொண்ட விரகர் குறிப்பினின் அஃகுப – வளையா:65/2

TOP


விரகிலர் (1)

விரகிலர் என்று விடுத்தனர் முன்னே – வளையா:30/4

TOP


விரல் (1)

துற்று உளவாக தொகுத்து விரல் வைத்தது – வளையா:18/1

TOP


விருத்தி (1)

அரசொடு நட்டவர் ஆள்ப விருத்தி
அரவொடு நட்டவர் ஆட்டியும் உண்பர் – வளையா: 30/1,2

TOP


விருப்புறூஉம் (1)

வெள்ளம் புதியது காணின் விருப்புறூஉம்
கள் அவிழ் கோதையர் காமனோடு ஆயினும் – வளையா: 8/2,3

TOP


விலங்காய் (1)

புகா வலை விலங்காய் பொறாது பிற ஊன் கொன்று – வளையா:21/3

TOP


விலா (1)

நக்கே விலா இறுவர் நாணுவர் நாணும் வேண்டார் – வளையா:29/1

TOP


விலையில் (2)

அவா விலையில் உண்பான் புலால் பெருகல் வேண்டும் – வளையா:21/2
அவா விலையில் விற்பானும் ஆண்டு அதுவே வேண்டுமால் – வளையா:21/4

TOP


விழுப்பொருள் (1)

கண்ட விழுப்பொருள் கல்விக்கு காப்பு உண்டு – வளையா:9/2

TOP


விழுமிதே (2)

துன்னாது ஒழிந்தார் துறவோ விழுமிதே – வளையா:37/4
வேண்டாது ஒழிந்தார் விறலோ விழுமிதே – வளையா:38/4

TOP


விழுமியரேனும் (1)

விழுமியரேனும் வெறுக்கை உலந்தால் – வளையா:67/3

TOP


விழைந்து (1)

உயிர்கள் ஓம்புமின் ஊன் விழைந்து உண்ணன்மின் – வளையா:23/1

TOP


விழைய (1)

வேல் கண் மடவார் விழைவு ஒழிய யாம் விழைய
கோல் கண் நெறிகாட்ட கொல் கூற்று உழைய தாம் – வளையா: 40/1,2

TOP


விழைவு (1)

வேல் கண் மடவார் விழைவு ஒழிய யாம் விழைய – வளையா:40/1

TOP


விளங்க (1)

உலகுடன் விளங்க உயர் சீர்த்தி நிலை கொள்ளின் – வளையா:34/1

TOP


விளங்கு (1)

வித்தகர் செய்த விளங்கு முடி கவித்தார் – வளையா:4/1

TOP


விளை (1)

விளை நிலம் உழுவார் போல் வித்து நீர் செய்து கொண்மின் – வளையா:41/4

TOP


விளைக்குறல் (1)

வித்து இன்றி பைம் கூழ் விளைக்குறல் என் ஒக்கும் – வளையா:46/2

TOP


விற்பானும் (1)

அவா விலையில் விற்பானும் ஆண்டு அதுவே வேண்டுமால் – வளையா:21/4

TOP


விறல் (2)

வீர வென்றி விறல் மிகு விண்ணவர் – வளையா:14/3
வெள்ளம் மறவி விறல் வேந்தர் தீ தாயம் – வளையா:35/1

TOP


விறலவர் (1)

விண் ஆறு இயங்கும் விறலவர் ஆயினும் – வளையா:71/3

TOP


விறலோ (1)

வேண்டாது ஒழிந்தார் விறலோ விழுமிதே – வளையா:38/4

TOP


வினை (3)

வினை பல வலியினாலே வேறுவேறு யாக்கை ஆகி – வளையா:5/1
பின்னி நின்ற பெரு வினை மேல்வரும் – வளையா:15/3
மாண் வினை பாவை மறை நின்று கேட்குறின் – வளையா:50/2

TOP


வினையாய் (1)

பற்றா வினையாய் பலபல யோனிகள் – வளையா:42/3

TOP


வீ (1)

வீ பொருளானை அகன்று புறனும் ஓர் – வளையா:60/1

TOP


வீட்டின் (1)

இன்புறு வீட்டின் நெறி சொல்லுமாறே – வளையா:69/4

TOP


வீடு (1)

வீடு இல் பல்பொருள் கொண்ட பயன் என – வளையா:31/2

TOP


வீடுவர் (1)

கொல்வர் கயவர் கொளப்பட்டும் வீடுவர்
இல்லை உண்டாய்விடின் இம்மை மறுமைக்கும் – வளையா: 39/2,3

TOP


வீர (1)

வீர வென்றி விறல் மிகு விண்ணவர் – வளையா:14/3

TOP


வீழ்க்கும் (1)

கண் நின்று காமம் நனி காமுறுவாரை வீழ்க்கும் – வளையா:26/4

TOP


வீழ்ந்த (1)

பழு மரம் வீழ்ந்த பறவையின் போப – வளையா:67/4

TOP


வீழ்ந்து (1)

ஒக்க அடி வீழ்ந்து உலகியல் செய்த பின் – வளையா:2/3

TOP


வெம்பிய (1)

நிலம் பக வெம்பிய நீள் சுரம் போகி – வளையா:47/3

TOP


வெருவந்த (1)

வெருவந்த துன்பம் விடுக்கும் திறலோன் – வளையா:45/3

TOP


வெள் (1)

வெள் தறை நின்று வெறுக்கை இலராயின் – வளையா:65/3

TOP


வெள்ளம் (3)

வெள்ளம் புதியது காணின் விருப்புறூஉம் – வளையா:8/2
வெள்ளம் மறவி விறல் வேந்தர் தீ தாயம் – வளையா:35/1
வளமையும் அஃதே போல் வைகலும் துன்ப வெள்ளம்
உள என நினையாதே செல்கதிக்கு என்றும் என்றும் – வளையா: 41/2,3

TOP


வெளிப்படல் (1)

வேறு ஓர் இடத்து வெளிப்படல் நன்றாம் – வளையா:51/4

TOP


வெறுக்கை (2)

வெள் தறை நின்று வெறுக்கை இலராயின் – வளையா:65/3
விழுமியரேனும் வெறுக்கை உலந்தால் – வளையா:67/3

TOP


வென்றி (1)

வீர வென்றி விறல் மிகு விண்ணவர் – வளையா:14/3

TOP


வேடத்து (1)

நிக்கந்த வேடத்து இருடி கணங்களை – வளையா:2/2

TOP


வேண்டாது (1)

வேண்டாது ஒழிந்தார் விறலோ விழுமிதே – வளையா:38/4

TOP


வேண்டார் (1)

நக்கே விலா இறுவர் நாணுவர் நாணும் வேண்டார்
புக்கே கிடப்பர் கனவும் நினைகையும் ஏற்பர் – வளையா: 29/1,2

TOP


வேண்டும் (2)

அருளை பொருளா அறம் செய்தல் வேண்டும்
அருளை பொருளா அறம் செய்து வான்கண் – வளையா: 20/2,3
அவா விலையில் உண்பான் புலால் பெருகல் வேண்டும்
புகா வலை விலங்காய் பொறாது பிற ஊன் கொன்று – வளையா: 21/2,3

TOP


வேண்டுமால் (1)

அவா விலையில் விற்பானும் ஆண்டு அதுவே வேண்டுமால் – வளையா:21/4

TOP


வேதனை (1)

வைகல் வேதனை வந்துறல் ஒன்றின்றி – வளையா:32/3

TOP


வேந்தர் (1)

வெள்ளம் மறவி விறல் வேந்தர் தீ தாயம் – வளையா:35/1

TOP


வேம் (1)

கால கனல் எரியின் வேம் வாழி நெஞ்சே – வளையா:3/4

TOP


வேல் (1)

வேல் கண் மடவார் விழைவு ஒழிய யாம் விழைய – வளையா:40/1

TOP


வேவன (1)

கால கனல் எரியின் வேவன கண்டாலும் – வளையா:3/5

TOP


வேறு (1)

வேறு ஓர் இடத்து வெளிப்படல் நன்றாம் – வளையா:51/4

TOP


வேறுவேறு (1)

வினை பல வலியினாலே வேறுவேறு யாக்கை ஆகி – வளையா:5/1

TOP


வைகல் (1)

வைகல் வேதனை வந்துறல் ஒன்றின்றி – வளையா:32/3

TOP


வைகலும் (1)

வளமையும் அஃதே போல் வைகலும் துன்ப வெள்ளம் – வளையா:41/2

TOP


வைத்தது (1)

துற்று உளவாக தொகுத்து விரல் வைத்தது
எற்றுக்கு அஃது என்னின் இது அதன் காரணம் – வளையா: 18/1,2

TOP


வைத்து (1)

கூடி காலொடு கைகளை பற்றி வைத்து
ஓடல் இன்றி உலைய குறைக்குமே – வளையா: 31/3,4

TOP


வையன்மின் (1)

வையன்மின் வடிவல்லன சொல்லி நீர் – வளையா:16/2

TOP