வீ – முதல் சொற்கள், பெரியபுராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வீக்கி 7
வீக்கு 1
வீங்கு 5
வீச 6
வீசி 14
வீசிட 1
வீசிய 2
வீசினார் 1
வீசு 3
வீசும் 2
வீட்டினுக்கு 1
வீட்டு 1
வீடல் 1
வீடாது 1
வீடி 2
வீடிய 1
வீடினார் 1
வீடு 7
வீடும் 2
வீணை 1
வீணைக்கும் 1
வீணையின் 2
வீதி 68
வீதி-தொறும் 1
வீதி-தோறும் 1
வீதிகள் 10
வீதிகளில் 1
வீதிகளும் 2
வீதியில் 5
வீதியிலே 2
வீதியினில் 4
வீதியினை 2
வீதியூடு 2
வீதியை 4
வீதிவிடங்கப்பெருமாள் 2
வீதிவிடங்கப்பெருமாள்-தாம் 2
வீதிவிடங்கப்பெருமான் 3
வீதிவிடங்கப்பெருமானை 1
வீந்த 2
வீந்தான் 1
வீந்து 2
வீய 1
வீர 6
வீரட்டத்து 2
வீரட்டம் 6
வீரட்டமும் 1
வீரட்டர் 2
வீரட்டர்-தம் 1
வீரட்டானத்து 7
வீரட்டானத்தை 1
வீரட்டானம் 3
வீரத்தார் 1
வீரத்தை 1
வீரம் 6
வீரமும் 1
வீரர் 15
வீரர்-தம் 1
வீரர்-தாமே 1
வீரர்க்கு 4
வீரர்கள் 2
வீரரும் 2
வீரனார் 1
வீரனாரும் 1
வீரையினும் 1
வீழ் 5
வீழ்க 2
வீழ்கின்றார் 1
வீழ்த்த 1
வீழ்த்தார் 3
வீழ்த்தி 1
வீழ்த்திட 1
வீழ்த்து 4
வீழ்த்து-மின் 1
வீழ்த்தேன் 1
வீழ்தர 1
வீழ்ந்த 12
வீழ்ந்தது 2
வீழ்ந்தது-ஆல் 1
வீழ்ந்தனர் 2
வீழ்ந்தனன் 1
வீழ்ந்தார் 25
வீழ்ந்தாள் 1
வீழ்ந்தான் 6
வீழ்ந்து 49
வீழ்ந்தே 2
வீழ்ப்ப 1
வீழ்ப்பன் 1
வீழ்வது 1
வீழ்வார் 1
வீழ்வார்கள் 1
வீழ்வான் 2
வீழ 13
வீழா 1
வீழாமே 1
வீழாமை 1
வீழி 2
வீழிநாதர் 1
வீழிமிழலை 5
வீழிமிழலை-தன்னுள் 1
வீழிமிழலை-தனை 1
வீழிமிழலையில் 1
வீழிமிழலையின் 1
வீழிமிழலையினில் 2
வீழும் 4
வீற்றிருக்க 1
வீற்றிருக்கின்ற 1
வீற்றிருக்கும் 1
வீற்றிருந்த 16
வீற்றிருந்தபடி 1
வீற்றிருந்தார் 10
வீற்றிருந்தார்-தம்மை 1
வீற்றிருந்தார்-தமை 1
வீற்றிருந்தாரை 2
வீற்றிருந்து 8
வீற்றிருந்தே 1

வீக்கி (7)

பொன் திகழ் அறுவை சாத்தி பூம் கச்சு பொலிய வீக்கி – 2.தில்லை:3 11/4
சேர்வு பெற கச்சில் செறிந்த உடை மேல் வீக்கி
வார் கழலும் கட்டி வடி வாள் பல கைகொடு – 3.இலை:2 11/2,3
விரை_இல் துவர் வார் விசி போக்கி அமைத்து வீக்கி – 3.இலை:3 61/4
மேய தொடை தந்திரி யாழ் வீக்கி இசை விரிக்கின்றார் – 6.வம்பறா:1 134/4
தெள் அமுத இன் இசையின் தேம் பொழி தந்திரி யாழை சிறக்க வீக்கி
கொள்ள இடும் பொழுதின்-கண் குவலத்தோர் களிகூர குலவு சண்பை – 6.வம்பறா:1 458/2,3
பாலை ஈர் ஏழு கோத்த பண்ணினில் கருவி வீக்கி
காலம் ஆதரித்த பண்ணில் கை பல முறையும் ஆராய்ந்து – 12.மன்னிய:5 2/2,3
சந்த யாழ் தரையில் சீதம் தாக்கில் வீக்கி அழியும் என்று – 12.மன்னிய:5 6/2

மேல்


வீக்கு (1)

வீக்கு நரம்பு உடை யாழினால் விளைந்தது இது என்று அங்கு அதனை போக்க – 6.வம்பறா:1 450/1

மேல்


வீங்கு (5)

வெய்ய நீற்று அறையது தான் வீங்கு இளவேனில் பருவம் – 5.திருநின்ற:1 98/1
வீங்கு ஒலி வேலையில் எற்றி வீழ்த்து-மின் என்று விடுத்தான் – 5.திருநின்ற:1 123/4
விண் புலப்பட வீங்கு இருள் நீங்கலும் – 6.வம்பறா:1 207/4
வீங்கு ஒலி நீர் வைப்பு எல்லாம் வெயில் பெறா விருப்பு வர – 6.வம்பறா:1 328/3
வீங்கு ஒலி நீர் வீழிமிழலையினில் மீண்டும் அணைந்து – 6.வம்பறா:1 549/3

மேல்


வீச (6)

சேல் அலம்பும் தண் புனல் தடம் படிந்து அணை சீத மாருதம் வீச
சாலவும் பல கண் பெறும் பயன் பெறும் தன்மையில் களிகூர்வ – 6.வம்பறா:1 151/2,3
தூ மலர் செம்பொன் சுண்ணம் தொகு நவ மணியும் வீச
தாமரை மலரோன் போல்வார் அரசிலை தருப்பை தோய்ந்த – 6.வம்பறா:1 1224/2,3
காமர் பொன் கலச நல் நீர் இருக்குடன் கலந்து வீச – 6.வம்பறா:1 1224/4
விண்ணவர் மலரின் மாரி விசும்பு ஒளி தழைப்ப வீச
மண்ணகம் நிறைந்த கந்த மந்தமாருதமும் வீச – 6.வம்பறா:1 1225/1,2
மண்ணகம் நிறைந்த கந்த மந்தமாருதமும் வீச
கண் ஒளி விளக்கம் மிக்கார் காமர் தோரணங்களூடு – 6.வம்பறா:1 1225/2,3
அரமங்கையரும் அமரர்களும் வீச அன்பர் உடன் புகுந்தார் – 6.வம்பறா:2 201/3

மேல்


வீசி (14)

நறை மலர் அறுகு சுண்ணம் நறும் பொரி பலவும் வீசி
உறை மலி கலவை சாந்தின் உறு புனல் தெளித்து வீதி – 1.திருமலை:5 24/2,3
ஆர நறும் சேறு ஆட்டி அரும் பனி நீர் நறும் திவலை அருகு வீசி
ஈர இளம் தளிர் குளிரி படுத்து மடவார் செய்த இவையும் எல்லாம் – 1.திருமலை:5 173/1,2
துண்டித்து கொல்வேன் என்று சுடர் மழு வலத்தில் வீசி
கொண்டு எழுந்து ஆர்த்து சென்று காலினால் குலுங்க பாய்ந்தார் – 3.இலை:1 23/3,4
வெருவர எருவை நெருங்கின வீசி அறு துடிகள் புரண்டன – 3.இலை:2 19/3
மின் ஒளி வாள் வீசி விறல் வீரர் வெம் புலி ஏறு – 3.இலை:2 28/3
பொருள் நீத்தம் கொள வீசி புலன் கொளுவ மன முகிழ்த்த – 5.திருநின்ற:1 20/3
மீண்டும் அதனை அவர் மேல் மிறை செய்து காட்டிட வீசி
ஈண்டு அவர் தங்களையே கொன்று அமணர் மேல் ஓடிற்று எதிர்ந்தே – 5.திருநின்ற:1 118/3,4
சுண்ணமொடு தண் மலர் துதைந்த துகள் வீசி
உள் நிறைந்த விருப்பின் உடன் ஓகை உரை செய்வார் – 6.வம்பறா:1 37/1,2
எண் திசையும் நிறைவித்தார் ஆடை வீசி இரு விசும்பின் வெளி தூர்த்தார் ஏறு சீர்த்தி – 6.வம்பறா:1 259/3
மேய சுடர் மாளிகை எங்கும் விளங்க வீசி உளம் களிப்ப – 6.வம்பறா:2 34/3
காமர் பொன் சுண்ணம் வீசி கமழ் நறும் சாந்து நீவி – 6.வம்பறா:2 379/2
மேய இல்லம் எம்மருங்கும் வீசி விரை மென் மலர் சாந்தம் – 7.வார்கொண்ட:3 71/3
நிலை செண்டும் பரி செண்டும் வீசி மிக மகிழ்வு எய்தி – 7.வார்கொண்ட:4 126/1
பழுது_இல் மணி சாமரை வீசி பைம்பொன் மணி மாளிகையில் வரும் – 7.வார்கொண்ட:4 147/3

மேல்


வீசிட (1)

புறம் பணை தடம் பொங்கு அழல் வீசிட
மறம் பயின்றது எங்கோ தமிழ் மாருதம் – 1.திருமலை:5 167/3,4

மேல்


வீசிய (2)

வீசிய செய்ய கையும் மாவடு விடேல் விடேல் என் – 3.இலை:6 18/3
மேல் நிறை நிழல் செய வெண்குடை வீசிய கவரி மருங்கு உற – 13.வெள்ளானை:1 25/3

மேல்


வீசினார் (1)

இயலும் ஆறு வாழ்த்து எடுத்து இரு மருங்கும் வீசினார் – 6.வம்பறா:1 991/4

மேல்


வீசு (3)

வீசு தெண் திரை மீது இழந்து ஓடும் நீர் – 1.திருமலை:2 8/3
வீசு தெண் திரை நதி பல மிக்கு உயர்ந்து ஓடி – 4.மும்மை:5 20/2
எங்கும் குளிர் ஒளி வீசு முத்தின் இலங்கு சிவிகை இழிந்தருளி – 6.வம்பறா:1 500/2

மேல்


வீசும் (2)

காது கொள் குழைகள் வீசும் கதிர் நிலவு இருள் கால் சீப்ப – 3.இலை:7 42/2
தூ மணி பொன் புனை நாள துருத்தி வீசும் சுடர் விடு செம் குங்கும நீர் துவலை தோய்ந்த – 4.மும்மை:5 95/3

மேல்


வீட்டினுக்கு (1)

தங்கு பிறப்பே வீட்டினுக்கு மேலாம் பெருமை சாதித்தார் – 5.திருநின்ற:1 312/4

மேல்


வீட்டு (1)

வெம் நரகு ஒரு-பால் ஆகும் வீட்டு இன்பம் ஒரு-பால் ஆகும் – 6.வம்பறா:1 768/2

மேல்


வீடல் (1)

மெய்யனே என்று வீடல் ஆலவாய் விளம்பல் உற்றார் – 6.வம்பறா:1 865/4

மேல்


வீடாது (1)

வெம் முனையில் வீடிய பின் வீடாது மிக்கு ஒழிந்த – 3.இலை:2 25/2

மேல்


வீடி (2)

அன்னையையும் அத்தனையும் பிரிந்து நின்னை அடைவு ஆக உடன் போந்தேன் அரவால் வீடி
என்னை உயிர் விட்டு அகன்றாய் யான் என் செய்கேன் இ இடுக்கண் தீர்க்கின்றார் யாரும் இல்லை – 6.வம்பறா:1 475/1,2
வெம் தொழில் வன் கூற்று உண்ண வீடி நிலத்திடை வீழ்ந்தான் – 6.வம்பறா:3 11/4

மேல்


வீடிய (1)

வெம் முனையில் வீடிய பின் வீடாது மிக்கு ஒழிந்த – 3.இலை:2 25/2

மேல்


வீடினார் (1)

வீடினார் உடலில் பொழி – 8.பொய்:2 24/1

மேல்


வீடு (7)

மா மலங்கள் அற வீடு அருள் தில்லை மல்லல் அம்பதியின் எல்லை வணங்கி – 1.திருமலை:5 92/4
பந்தம் வீடு தரும் பரமன் கழல் – 1.திருமலை:5 154/1
வீடு அறியும் நெறி இதுவே என மெய் போல் தங்களுடன் – 5.திருநின்ற:1 38/3
வீடு அறியா சமணர் மொழி பொய் என்று மெய் உணர்ந்த – 5.திருநின்ற:1 146/1
வெப்பு எனும் தீயில் யான் முன் வீடு பெற்று உய்ய நீங்கள் – 6.வம்பறா:1 793/1
வேறு திருவருளினால் வீடு பெற வந்தாரும் – 6.வம்பறா:1 1252/3
வீடு தரும் இ கற்குடியில் விழுமியாரை பணிந்து இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:2 93/1

மேல்


வீடும் (2)

வீடும் வேண்டா விறலின் விளங்கினார் – 1.திருமலை:4 8/4
பந்தமும் வீடும் நீர் அருள்செய்யும்படி செய்தீர் – 6.வம்பறா:2 373/3

மேல்


வீணை (1)

ஏதம்_இல் விபஞ்சி வீணை யாழ் ஒலி ஒரு-பால் ஏத்தும் – 6.வம்பறா:1 1200/3

மேல்


வீணைக்கும் (1)

நேர் வைத்த வீணைக்கும் யாழுக்கும் நிலை வகையில் – 4.மும்மை:4 14/2

மேல்


வீணையின் (2)

கான வீணையின் ஓசையும் கார் எதிர் – 1.திருமலை:1 4/2
வேத ஓசையும் வீணையின் ஓசையும் – 1.திருமலை:3 2/1

மேல்


வீதி (68)

செல்வ வீதி செழு மணி தேர் ஒலி – 1.திருமலை:3 3/2
படர்ந்த பேர் ஒளி பல் மணி வீதி பார் – 1.திருமலை:3 6/1
மங்குல் தோய் மாட வீதி மன் இளம் குமரர் சூழ – 1.திருமலை:3 20/2
அரசு இளம் குமரன் போதும் அணி மணி மாட வீதி – 1.திருமலை:3 21/4
முன் இவனை அ வீதி முரண் தேர்க்கால் ஊர்க என – 1.திருமலை:3 43/2
அண்ணல் அவன் கண் எதிரே அணி வீதி மழ விடை மேல் – 1.திருமலை:3 45/3
உறை மலி கலவை சாந்தின் உறு புனல் தெளித்து வீதி
மறையவர் மடவார் வள்ளல் மணம் எதிர்கொள்ள வந்தார் – 1.திருமலை:5 24/3,4
பொன் பிறங்கு மணி மாளிகை நீடும் பொருவு இறந்த திரு வீதி புகு – 1.திருமலை:5 98/4
தேர் ஆரும் நெடு வீதி திருவாரூர் வாழ்வார்க்கு – 1.திருமலை:5 118/1
தொன் நெடும் கருவூர் என்னும் சுடர் மணி வீதி மூதூர் – 3.இலை:1 2/4
அண்ணல் அம் புரவி மேற்கொண்டு அரச மா வீதி சென்றான் – 3.இலை:1 33/4
மலை நிகர் மாட வீதி மருங்கு தம் மனையை சார்ந்தார் – 3.இலை:4 18/4
கனை சாறு மிடை வீதி கஞ்சாறு விளங்கியது-ஆல் – 3.இலை:5 6/4
மண் கொள் புற வீதி மருங்கு திரிந்து போகி – 4.மும்மை:1 32/2
முகில் சூழ் நறும் சோலையின் மொய் ஒளி மாட வீதி
புகலூர் வரும் அந்தணர்-தம் திறம் போற்றல் உற்றாம் – 4.மும்மை:1 49/3,4
தோகையர்-தம் குழாம் அலைய தூக்கு முத்தின் சுடர் கோவை குளிர் நீர்மை துதைந்த வீதி
மாகம் இடை ஒளி தழைப்ப மன்னி நீடு மருங்கு தாரகை அலைய வரம்பு_இல் வண்ண – 4.மும்மை:5 90/2,3
அரவ நெடும் தேர் வீதி அருகு மாடத்து அணி மணி கோபுரத்து அயலே வியல் வாய் நீண்ட – 4.மும்மை:5 97/1
வீதி நாளும் ஒழியா விழா அணி – 4.மும்மை:5 104/4
காதல் வீதி விலக்கே கவலைய – 4.மும்மை:5 106/3
மேய செம் வாயும் உடையார் புகுந்தனர் வீதி உள்ளே – 5.திருநின்ற:1 140/4
செல்வ குடி நிறை நல் வைப்பிடை வளர் சிவமே நிலவிய திரு வீதி – 5.திருநின்ற:1 162/4
நவ மின் சுடர் மணி நெடு மாலையும் நறு மலர் மாலையும் நிறை திரு வீதி
புவனங்களின் முதல் இமையோர் தட முடி பொருந்திய மணி போகட்டி – 5.திருநின்ற:1 163/1,2
ஆடு உயர் கொடி சூழ் பொன் தேர் அணி திரு வீதி உள்ளும் – 5.திருநின்ற:1 170/2
பொய் பிறவி பிணி ஓட்டும் திரு வீதி புரண்டு வலம்கொண்டு போந்தே – 5.திருநின்ற:1 179/2
பார் வாழ திரு வீதி பணி செய்து பணிந்து ஏத்தி பரவி செல்வார் – 5.திருநின்ற:1 225/4
ஆன திறமும் போற்றி அணி வீதி பணி செய்து அங்கு அமரும் நாளில் – 5.திருநின்ற:1 227/4
தேர் மன்னும் மணி வீதி திருவாக்கூர் சென்று அணைந்தார் – 5.திருநின்ற:1 248/4
மாட வீதி அலங்கரித்து மறையோர் வாயின் மணி விளக்கு – 5.திருநின்ற:1 251/1
மாட வீதி மருங்கு எல்லாம் மணி வாயில்களில் தோரணங்கள் – 5.திருநின்ற:1 319/1
கொண்ட வேட பொலிவினொடும் குலவும் வீதி பணி செய்யும் – 5.திருநின்ற:1 320/2
நன்மை பெருகும் நமிநந்திஅடிகள் நயம் ஆர் திரு வீதி
சென்னி மதியும் திரு நதியும் அலைய வருவார் திருவாரூர் – 5.திருநின்ற:7 32/2,3
வாள் உடைய மணி வீதி வளர் காழி பதி வாழ – 6.வம்பறா:1 25/3
தங்கு திரு மலி வீதி சண்பை நகர் வலம் செய்து சாரும்-காலை – 6.வம்பறா:1 97/4
ஆவண வீதி எல்லாம் அலங்கரித்து அண்ணலாரை – 6.வம்பறா:1 118/3
கலந்த அன்பர்-தம் சிந்தையில் திகழ் திரு வீதி கண் களி செய்ய – 6.வம்பறா:1 157/3
நல்கும் திரு வீதி நான்கும் தொழுது அங்கண் – 6.வம்பறா:1 165/3
மல்லல் அணி வீதி மருங்கு அணைய வந்தார்கள் – 6.வம்பறா:1 171/4
திங்கள் அணி மணி மாடம் மிடைந்த வீதி சென்று அணைந்து தெய்வ மறை கற்பின் மாதர் – 6.வம்பறா:1 260/1
மாடம் நிரை மணி வீதி திருவையாற்றினில் வாழும் மல்கு தொண்டர் – 6.வம்பறா:1 300/1
மணி வீதி இடம் கடந்து மால் அயனுக்கு அரிய பிரான் மன்னும் கோயில் – 6.வம்பறா:1 302/1
கொள்ள மகிழ்ந்து உடன் சென்று குல பதியின் மணி வீதி கொண்டு புக்கான் – 6.வம்பறா:1 315/4
மங்கல தூரியம் முழங்கும் மணி வீதி கடந்து மதி சடையார் கோயில் – 6.வம்பறா:1 316/1
பொன் திகழ் மாட வீதி மதுரையின் புறத்து போகி – 6.வம்பறா:1 646/3
பொன் அணி மாட வீதி ஊடு எழுந்தருளி புக்கார் – 6.வம்பறா:1 745/3
கூடுகின்ற இன்ப நேர் குலாவு வீதி கோலினார் – 6.வம்பறா:1 986/3
நலம் மலியும் திரு வீதி பணிந்து எழுந்து நல் தவர்-தம் – 6.வம்பறா:1 1138/1
பொன் அணி மாளிகை வீதி புறத்து அணைந்து போது-தொறும் – 6.வம்பறா:1 1141/3
விழவு அறாதன விளங்கு ஒளி மணி நெடு வீதி
முழவு அறாதன மொய் குழலியர் நட அரங்கம் – 6.வம்பறா:2 3/1,2
அழகார் வீதி மழபாடி அணைந்தார் நம்பி ஆரூரர் – 6.வம்பறா:2 72/4
சேடு உயர் மாடம் மன்னும் செழும் திரு வீதி சார்ந்தார் – 6.வம்பறா:2 111/4
பொன் திரு வீதி தாழ்ந்து புண்ணிய விளைவாய் ஓங்கும் – 6.வம்பறா:2 112/1
மீளாத அருள் பெற்று புறம் போந்து திரு வீதி மேவி தாழ்ந்தே – 6.வம்பறா:2 116/1
சீர் வளரும் திரு தில்லை திரு வீதி பணிந்து புகுந்து – 6.வம்பறா:2 167/1
வண்ண வீதி வாயில்-தொறும் வாழை கமுகு தோரணங்கள் – 6.வம்பறா:2 200/3
அங்கு அணைய திருவாரூர் அணி வீதி அழகர் அவர் – 6.வம்பறா:2 270/3
பொன் புரி முந்நூல் மார்பினர் செல்ல பொலி வீதி
முன்பு உற நேரும் கண் இணை தானும் முகிழார்-ஆல் – 6.வம்பறா:2 370/3,4
தூ மலர் வீதி சூழ்ந்த தோகையர் வாழ்த்த தாமும் – 6.வம்பறா:2 379/3
அற்புத கூத்து ஆடுகின்ற அம்பலம் சூழ் திரு வீதி
பொன் பதியாம் பெரும்பற்றப்புலியூரில் வந்து அணைந்தார் – 6.வம்பறா:3 6/3,4
மின்னு மணி பூண் கொடி மாட வீதி மூதூர் வலம்கொண்டு – 7.வார்கொண்ட:4 20/3
சந்த விரை பூம் திரு வீதி இறைஞ்சி தலை மேல் கரம் முகிழ்ப்ப – 7.வார்கொண்ட:4 53/3
மாட திரு மாளிகை வீதி வணங்கி புறத்து வைகினார் – 7.வார்கொண்ட:4 58/4
தேர் ஊரும் நெடும் வீதி திருவாரூர்க்கு எழுந்தருள – 7.வார்கொண்ட:4 159/3
தேர் ஏறும் அணி வீதி திசை ஏறும் வசையில் அணி – 8.பொய்:2 7/2
மன்னும் திரு தில்லை நகர் மணி வீதி அணி விளங்கும் – 8.பொய்:2 8/2
தேர் உலவு நெடு வீதி சிறந்த திருவொற்றியூர் – 8.பொய்:6 1/4
பன் முறை தூரியம் முழங்கு விழவு ஓவா பயில் வீதி
செந்நெல் அடிசில் பிறங்கல் உணவு ஓவா திரு மடங்கள் – 8.பொய்:6 3/3,4
வீதி எங்கும் விழா அணி காளையர் – 9.கறை:4 5/1
மறையோர் வாழும் அ பதியின் மாட வீதி மருங்கு அணைவார் – 13.வெள்ளானை:1 5/1

மேல்


வீதி-தொறும் (1)

முன்றில்-தொறும் வீதி-தொறும் முக நெடு வாயில்கள்-தொறும் – 6.வம்பறா:1 1175/2

மேல்


வீதி-தோறும் (1)

வீதி-தோறும் நீற்றின் ஒளி விரிய மேவி விளங்கு பதி – 5.திருநின்ற:3 1/2

மேல்


வீதிகள் (10)

வீதிகள் விழவின் ஆர்ப்பும் விரும்பினர் விருந்தின் ஆர்ப்பும் – 1.திருமலை:2 34/1
அளக்கர் போன்றன ஆவண வீதிகள் – 1.திருமலை:3 9/4
வீதிகள் நுண் துகள் அடங்க விரை பனி நீர் மிக தெளித்தார் – 1.திருமலை:5 121/4
தேரின் மேவிய செழு மணி வீதிகள் சிறந்து – 2.தில்லை:7 1/3
சேண் திகழ் வீதிகள் பொலிய திரு மலி மங்கலம் செய்தார் – 5.திருநின்ற:1 218/4
ஒற்றியூர் வள நகரத்து ஒளி மணி வீதிகள் விளக்கி – 5.திருநின்ற:1 333/1
மிடையும் நீள் கொடி வீதிகள் விளங்கிய ஐயாறு – 5.திருநின்ற:1 373/1
ஆன வீதிகள் அடி வலித்து அவை கரைந்து அலைய – 6.வம்பறா:1 502/3
செல்வம் மலி திரு புகலி செழும் திரு வீதிகள் எல்லாம் – 6.வம்பறா:1 1170/1
ஆகரம் ஒத்து அளவு_இல் ஆவண வீதிகள் எல்லாம் – 8.பொய்:2 3/4

மேல்


வீதிகளில் (1)

அம் பொன் மணி வீதிகளில் அரங்கில் ஆடும் அரிவையர் நூபுர ஒலியோடு அமையும் இம்பர் – 4.மும்மை:5 98/2

மேல்


வீதிகளும் (2)

ஆறு பயில் ஆவண வீதிகளும் மற்றும் அமைந்த நகர் அணி வரைகள் நடுவு போக்கி – 4.மும்மை:5 89/2
புரசை மத கரிகளொடு புரவி ஏறும் பொற்பு உடைய வீதிகளும் பொலிய எங்கும் – 4.மும்மை:5 100/2

மேல்


வீதியில் (5)

பூம் கணை வீதியில் அணைவோர் புலம் மறுகும் சில மறுகு – 3.இலை:5 5/4
கொடி நிரைத்த வீதியில் கோல வேதிகை புறம் – 6.வம்பறா:1 987/1
நீண்ட மதில் கோபுரம் கடந்து நிறை மாளிகை வீதியில் போந்து – 6.வம்பறா:2 186/2
வீதியில் ஆடி பாடி மகிழ்ந்தே மிடைகின்றார் – 6.வம்பறா:2 368/3
மகர குழை மாதர்கள் பாடி ஆட மணி வீதியில் அணைவார் – 7.வார்கொண்ட:4 145/2

மேல்


வீதியிலே (2)

வென்றி மனுவேந்தனுக்கு வீதியிலே அருள் கொடுத்து – 1.திருமலை:3 49/2
ஒரு வீதியிலே சிவலோகம் முழுதும் காண உளதாம்-ஆல் – 6.வம்பறா:2 336/4

மேல்


வீதியினில் (4)

பெற்றபடி நல் காசு கொண்டு மாந்தர் பெயர்ந்து போய் ஆவண வீதியினில் காட்ட – 6.வம்பறா:1 570/2
விரை ஏறு மலர் பாதம் தொழுது அணைந்தார் வீதியினில் – 6.வம்பறா:2 138/4
பொருவு_இல் அன்பர் விடும் தூதர் புனித வீதியினில் போத – 6.வம்பறா:2 333/4
திரு வீதியினில் அழகர் அவர் மகிழும் செல்வ திருவாரூர் – 6.வம்பறா:2 336/3

மேல்


வீதியினை (2)

அண்ணல் ஆடு திரு அம்பலம் சூழ்ந்த அம் பொன் வீதியினை நம்பி வணங்கி – 1.திருமலை:5 102/4
சைவ மெய் திருவின் கோலம் தழைப்ப வீதியினை சார்ந்தார் – 1.திருமலை:5 185/4

மேல்


வீதியூடு (2)

சிந்தை களிப்புற வீதியூடு செல்வார் திருத்தொண்டர்-தம்மை நோக்கி – 1.திருமலை:5 123/2
தேர் அணி வீதியூடு செல்வது வருவது ஆகி – 6.வம்பறா:2 385/3

மேல்


வீதியை (4)

நின்று கோபுரத்தை நிலமுற பணிந்து நெடும் திரு வீதியை வணங்கி – 1.திருமலை:5 110/1
கோலம் பெருகிய திரு வீதியை முறை குலவும் பெருமையர் பணிவுற்றே – 5.திருநின்ற:1 164/2
தொல்லை மாளிகை நிரை திரு வீதியை தொழுது அணைந்தனர் தூயோர் – 6.வம்பறா:1 156/4
பெருகி வளர் மணி மாட பெரும் திரு வீதியை அணைந்தார் – 6.வம்பறா:1 1137/4

மேல்


வீதிவிடங்கப்பெருமாள் (2)

மேவு திருவாதிரை நாள் வீதிவிடங்கப்பெருமாள் பவனி-தன்னில் – 5.திருநின்ற:1 229/1
வென்று உயர் சே மேல் வீதிவிடங்கப்பெருமாள் தம் – 6.வம்பறா:2 374/3

மேல்


வீதிவிடங்கப்பெருமாள்-தாம் (2)

வென்றி விடையார் மதி சடையார் வீதிவிடங்கப்பெருமாள்-தாம்
என்றும் திருவாரூர் ஆளும் இயல்பின் முறைமை திருவிளையாட்டு – 5.திருநின்ற:7 20/1,2
மேன்மை விளங்கும் திருவாரூர் வீதிவிடங்கப்பெருமாள்-தாம்
மான அன்பர் பூசனைக்கு வருவார் போல வந்து அருளி – 5.திருநின்ற:7 27/1,2

மேல்


வீதிவிடங்கப்பெருமான் (3)

விண்ணவர்கள் தொழ நின்றான் வீதிவிடங்கப்பெருமான் – 1.திருமலை:3 45/4
வென்றி அடல் விடை போல் நடந்து வீதிவிடங்கப்பெருமான் முன்பு – 1.திருமலை:5 129/2
வெண் மதியின் கொழுந்து அணிந்த வீதிவிடங்கப்பெருமான்
ஒண்_நுதலார் புடை பரந்த ஓலக்கம் அதனிடையே – 6.வம்பறா:2 271/1,2

மேல்


வீதிவிடங்கப்பெருமானை (1)

வில் வெற்பு உடையார் கழல் வணங்கி வீதிவிடங்கப்பெருமானை
மல்லல் பவனி சேவித்து வாழ்ந்து நாளும் மனம் மகிழ்ந்து – 7.வார்கொண்ட:4 80/2,3

மேல்


வீந்த (2)

அமைத்து இங்கு யாவையும் ஆங்கு அவை வீந்த போது – 6.வம்பறா:1 829/2
பெற்ற பெண் விடத்தினால் வீந்த பின்னை யான் – 6.வம்பறா:1 1114/2

மேல்


வீந்தான் (1)

வெம் வாய் நிரயத்துஇடை விரைந்து வீந்தான் – 4.மும்மை:1 25/4

மேல்


வீந்து (2)

கற்பங்கள் அனைத்தினிலும் பிறந்து வீந்து கதி மாறும் கணபங்க இயல்பு-தன்னில் – 6.வம்பறா:1 915/1
தாங்கிய ஞானத்துடனாம் அந்தம் ஐந்தும் தாம் வீந்து கெட்டன வேல் தலைவன்-தானும் – 6.வம்பறா:1 917/2

மேல்


வீய (1)

தன் உயிர் கன்று வீய தளர்ந்த ஆ தரியாது ஆகி – 1.திருமலை:3 27/1

மேல்


வீர (6)

வெம் சின வாள் தீ உமிழ வீர கழல் கலிப்ப – 3.இலை:2 26/1
வீர கழல் காலின் விளங்க அணிந்து பாதம் – 3.இலை:3 62/1
வெருளும் கருவி நான்கு நிறை வீர செருக்கின் மேலானார் – 7.வார்கொண்ட:6 2/4
மெய்யினால் செய்த வீர திருத்தொண்டர் – 8.பொய்:7 6/2
வீர வெண் களிறு உகைத்து விண் மேல் செலும் மெய் தொண்டர்-தமை கண்டார் – 13.வெள்ளானை:1 35/3
வீர யாக்கையை மேல் கொண்டு சென்று போய் வில்லவர் பெருமானை – 13.வெள்ளானை:1 38/1

மேல்


வீரட்டத்து (2)

அது கண்டு வீரட்டத்து அமர்ந்து அருளும் அங்கணரும் – 1.திருமலை:5 85/1
மற்ற வண் பதி அணைந்து வீரட்டத்து மழவிடையார் கோயில் – 6.வம்பறா:1 534/1

மேல்


வீரட்டம் (6)

சென்று திரு வீரட்டம் புகுவதற்கு திரு கயிலை – 5.திருநின்ற:1 66/3
மேவுற்ற இ வேலையில் நீடிய சீர் வீரட்டம் அமர்ந்த பிரான் அருளால் – 5.திருநின்ற:1 74/1
நீடு வீரட்டம் பணிந்தனர் நிறை மறை வேந்தர் – 6.வம்பறா:1 441/4
பரமர்-தம் திருப்பறியலூர் வீரட்டம் பரவி – 6.வம்பறா:1 442/1
விற்குடி வீரட்டம் சென்று மேவி விடையவர் பாதம் பணிந்து போற்றி – 6.வம்பறா:1 497/3
கோவல் நீடிய வீரட்டம் அமர்ந்தவர் குரை கழல் பணிந்து ஏத்தி – 6.வம்பறா:1 968/1

மேல்


வீரட்டமும் (1)

மிக்க சீர் வளர் அதிகை வீரட்டமும் மேவுவார் தம் முன்பு – 6.வம்பறா:1 964/3

மேல்


வீரட்டர் (2)

வெற்றி மழ விடை வீரட்டர் பாதம் மிக நினைவால் – 5.திருநின்ற:1 135/2
கண்டியூர் வீரட்டர் கோயில் எய்தி கலந்து அடியாருடன் காதல் பொங்க – 6.வம்பறா:1 352/1

மேல்


வீரட்டர்-தம் (1)

வெம் சுடர் மூ_இலை சூல வீரட்டர்-தம் அடியோம் நாம் – 5.திருநின்ற:1 116/3

மேல்


வீரட்டானத்து (7)

விரி திரை நீர் கெடில வட வீரட்டானத்து இறை தாள் – 1.திருமலை:5 84/2
அம்மானை திருவதிகை வீரட்டானத்து அமர்ந்த – 1.திருமலை:5 88/3
சென்று திரு வீரட்டானத்து இருந்த செம் பவள – 5.திருநின்ற:1 43/1
திரை கெடில வீரட்டானத்து இருந்த செம் கனக – 5.திருநின்ற:1 69/1
விரி புனல் சூழ் திருவதிகை வீரட்டானத்து அமுதை – 5.திருநின்ற:1 144/2
திருக்குறுக்கை பதி மன்னி திரு வீரட்டானத்து அமர்ந்த – 6.வம்பறா:1 289/1
திரு வீரட்டானத்து தேவர் பிரான் சின கூற்றின் – 6.வம்பறா:2 146/1

மேல்


வீரட்டானத்தை (1)

செவ் வண்ணர் கோயில் திரு வீரட்டானத்தை சேர்ந்தனரே – 5.திருநின்ற:1 142/4

மேல்


வீரட்டானம் (3)

விடையவர் வீரட்டானம் விரைந்து சென்று எய்தி என்னை – 3.இலை:4 13/1
சீர் ஆர் திருவதிகை வீரட்டானம் சேர்ந்தார் – 5.திருநின்ற:1 42/4
ஆதி தேவர் அங்கு அமர்ந்த வீரட்டானம் சென்று அணைபவர் முன்னே – 6.வம்பறா:1 965/1

மேல்


வீரத்தார் (1)

வீரத்தார் எல்லார்க்கும் தனித்தனி வேறு அடியேன் என்று – 1.திருமலை:5 201/3

மேல்


வீரத்தை (1)

தளிர் ஒளி துளும்பு முத்தின் சன்ன வீரத்தை சாத்தி – 6.வம்பறா:1 1212/2

மேல்


வீரம் (6)

வீரம் என்னால் விளம்பும் தகையதோ – 1.திருமலை:4 9/4
துன்னு சாதி மரு மாலதி மௌவல் துதைந்த நந்தி கரம் வீரம் மிடைந்த – 1.திருமலை:5 94/3
தண்டை செயல் பொங்கிய சன்ன வீரம் தயங்க – 3.இலை:3 59/4
சந்த பொதியில் தமிழ்நாடு உடை மன்னன் வீரம்
சிந்த செரு வென்று தன் ஆணை செலுத்தும் ஆற்றால் – 4.மும்மை:1 12/2,3
நாடு புகழ் தனி சாத்தங்குடியில் நண்ணி நம்பர் திருக்கர் வீரம் நயந்து பாடி – 6.வம்பறா:1 573/3
பொரு வீரம் தொலைத்த கழல் பணிந்து பொடியார் மேனி – 6.வம்பறா:2 146/2

மேல்


வீரமும் (1)

அக்கு மணியால் சன்ன வீரமும் ஆரமும் வடமும் – 7.வார்கொண்ட:3 32/2

மேல்


வீரர் (15)

திரிந்தனர் களனில் எங்கும் சிவன் கழல் புனைந்த வீரர் – 2.தில்லை:3 23/4
பொரு திறல் வீரர் பின்பு போக முன் போகும் போதில் – 2.தில்லை:3 26/2
இ முனைய வெம் போரில் இரு படையின் வாள் வீரர்
வெம் முனையில் வீடிய பின் வீடாது மிக்கு ஒழிந்த – 3.இலை:2 25/1,2
தலைப்பட்டார் எல்லாரும் தனி வீரர் வாளில் – 3.இலை:2 27/1
மின் ஒளி வாள் வீசி விறல் வீரர் வெம் புலி ஏறு – 3.இலை:2 28/3
கரும் கடல் என்ன நின்ற கண் துயிலாத வீரர்
அரும் பெறல் தம்பிரனார்க்கு அமுது கொண்டு அணைய வேண்டி – 3.இலை:3 132/3,4
யானை குதிரை கருவி படை வீரர் திண் தேர் – 4.மும்மை:1 11/3
கைத்தல படை வீரர் செம்பொன் பள்ளி கருதி – 6.வம்பறா:1 440/2
பெரு வீரர் வலம் புரத்து பெருகு ஆர்வத்தொடும் சென்றார் – 6.வம்பறா:2 146/4
பூதியில் நீடும் பல் கண நாத புகழ் வீரர் – 6.வம்பறா:2 368/4
மின் ஆர் அயில் வேல் குல மறவர் வென்றி நிலவும் சிலை வீரர்
அ நாட்டு உள்ளார் அடைய நிரந்து அணைந்தார் வஞ்சி அகல் நகர்வாய் – 7.வார்கொண்ட:4 46/3,4
சேனை வீரர் புடை பரந்து செல்வது அங்கண் மலை சூழ்ந்த – 7.வார்கொண்ட:4 48/3
வீரர் அளித்த திரு முகத்தால் விரும்பும் அன்பின் வணங்குதற்கு – 7.வார்கொண்ட:4 82/3
சுற்றும் படை வீரர் துணித்தனரே – 8.பொய்:2 28/4
உதியர் மன்னவர்-தம் பெரும் சேனையின் உடன் சென்ற படை வீரர்
கதி கொள் வாசியில் செல்பவர்-தம்மை தம் கண் புலப்படும் எல்லை – 13.வெள்ளானை:1 37/1,2

மேல்


வீரர்-தம் (1)

வீரர்-தம் செருக்கின் ஆர்ப்பும் மிக்கு எழுந்து ஒன்றாம் எல்லை – 3.இலை:1 32/3

மேல்


வீரர்-தாமே (1)

ஆண் தகை வீரர்-தாமே அனைவர்க்கும் அனைவர் ஆகி – 2.தில்லை:3 22/3

மேல்


வீரர்க்கு (4)

செறற்கு_அரும் போர் வீரர்க்கு இரு மருங்கும் சேர்ந்தார்கள் – 3.இலை:2 12/4
பொன் தடம் தோள் வீரர்க்கு உடைந்து புறகிட்டான் – 3.இலை:2 29/4
புண்ணிய போர் வீரர்க்கு சொன்ன இடம் புகுந்தான் – 3.இலை:2 35/4
முன் தன் வீரர்க்கு எதிரே மூண்டான் மறம் பூண்டான் – 3.இலை:2 36/4

மேல்


வீரர்கள் (2)

ஞாலம் உறும் பணி வீரர்கள் நா நிமிர்கின்றன ஒத்தன – 3.இலை:2 16/4
வெம் கண் விறல் சிலை வீரர்கள் வேறு இரு கையிலும் நேர்பவர் – 3.இலை:2 17/1

மேல்


வீரரும் (2)

சென்று அணைந்த அமைச்சர் உடன் சேனை வீரரும் சூழ்ந்து – 5.திருநின்ற:1 92/1
சேரர் வீரரும் சென்றனர் மன்றவர் திருமலை திசை நோக்கி – 13.வெள்ளானை:1 38/4

மேல்


வீரனார் (1)

சிலை மா மேரு வீரனார் திரு நன்னிலத்து சென்று எய்தி – 6.வம்பறா:2 56/2

மேல்


வீரனாரும் (1)

வெம் சிலை கை வீரனாரும் வேடரோடு கூடி முன் – 3.இலை:3 76/1

மேல்


வீரையினும் (1)

பெரு வீரையினும் மிக முழங்கி பிறங்கு மத குஞ்சரம் உரித்து – 6.வம்பறா:2 336/1

மேல்


வீழ் (5)

மஞ்சே என வீழ் மறலிக்கு இறை நீள் – 3.இலை:1 18/3
கரு வரை வீழ் அருவிகளும் கான்யாறும் கலித்து ஓடா – 3.இலை:7 35/2
வருபவ கடலில் வீழ் மாக்கள் ஏறிட – 5.திருநின்ற:1 129/2
தளர்ந்து வீழ் மகனை கண்டு தாயரும் தந்தையாரும் – 5.திருநின்ற:5 28/1
வேள்வி நல் பயன் வீழ் புனல் ஆவது – 6.வம்பறா:1 822/1

மேல்


வீழ்க (2)

வீழ்க என்றது வேறு எல்லாம் அரன் பெயர் – 6.வம்பறா:1 823/2
உரும் இடித்து விழ புத்தன் உத்தமாங்கம் உருண்டு வீழ்க என பொறா உரை முன் விட்டார் – 6.வம்பறா:1 908/4

மேல்


வீழ்கின்றார் (1)

நிறைத்த செம் குருதி சோர வீழ்கின்றார் நீண்ட கையால் – 2.தில்லை:5 16/3

மேல்


வீழ்த்த (1)

நீளிடை பட முன் கூடி நிலத்திடை வீழ்த்த நேர்வார் – 2.தில்லை:3 12/4

மேல்


வீழ்த்தார் (3)

காண் தகு விசையில் பாய்ந்து கலந்து முன் துணித்து வீழ்த்தார் – 2.தில்லை:3 22/4
அந்தம் இல் மனையில் நீடும் அலக்கினை அறுத்து வீழ்த்தார் – 2.தில்லை:4 19/4
பாங்கு ஒளி பரப்ப நின்றார் பரசமயங்கள் வீழ்த்தார் – 6.வம்பறா:1 1228/4

மேல்


வீழ்த்தி (1)

படியில் வீழ்த்தி மணி மூக்கை பற்றி பரமர் செய்ய சடை – 10.கடல்:3 5/2

மேல்


வீழ்த்திட (1)

பரியும் தொண்டீர் மூ இருது கழித்தால் பசு வீழ்த்திட உண்பது – 7.வார்கொண்ட:3 48/3

மேல்


வீழ்த்து (4)

துன்றினர் தோளும் தாளும் தலைகளும் துணித்து வீழ்த்து
வென்று அடு புலி ஏறு என்ன அமர் விளையாட்டில் மிக்கார் – 2.தில்லை:3 21/3,4
காமரு கழனி வீழ்த்து காதல் செய் சுற்றத்தாரும் – 5.திருநின்ற:4 42/3
பை அரா உதறி வீழ்த்து பதைப்புடன் பாந்தள் பற்றும் – 5.திருநின்ற:5 25/2
ஆலம் அணி கண்டத்தார் முடி மீது வீழ்த்து அயர்வார் – 10.கடல்:4 3/4

மேல்


வீழ்த்து-மின் (1)

வீங்கு ஒலி வேலையில் எற்றி வீழ்த்து-மின் என்று விடுத்தான் – 5.திருநின்ற:1 123/4

மேல்


வீழ்த்தேன் (1)

தன்னை முன் பறித்து சிந்த தரை பட துணித்து வீழ்த்தேன் – 3.இலை:1 40/4

மேல்


வீழ்தர (1)

தரையில் வீழ்தர சேடியர் வெருக்கொடு தாங்கி – 6.வம்பறா:1 1059/1

மேல்


வீழ்ந்த (12)

வீழ்ந்த இன்ப துறையுள் விரவுவார் – 1.திருமலை:3 11/3
மின் தயங்கு நுண் இடையாள் வெவ் உயிர்த்து மெல் அணை மேல் வீழ்ந்த போது – 1.திருமலை:5 172/4
வேதனை எய்தி வீழ்ந்த வேந்தரால் விலக்கப்பட்ட – 2.தில்லை:5 17/1
கடு விசை முடுகி போகி களிற்றொடும் பாகர் வீழ்ந்த
படு களம் குறுக சென்றான் பகை புலத்து அவரை காணான் – 3.இலை:1 34/1,2
மாடு இரு துணியாய் வீழ்ந்த வராகத்தை கண்டு நாணன் – 3.இலை:3 92/2
விருப்புறும் அன்பு எனும் வெள்ளக்கால் பெருகிற்று என வீழ்ந்த
செருப்பு_அடி அ இளம் பருவ சேயடியின் சிறப்பு உடைத்து-ஆல் – 3.இலை:3 158/3,4
வீழ்ந்த காதலால் பல முறை விளம்பியே மேவினார் சில நாள்கள் – 6.வம்பறா:1 183/4
வெள்ளம் நீர் கண் பொழிய திரு முத்தின் சிவிகையின் முன் வீழ்ந்த போது – 6.வம்பறா:1 315/2
அங்கையினை உச்சியின் மேல் குவித்து கொண்டு அங்கு அருள் காழி பிள்ளையார் அடியில் வீழ்ந்த
நங்கை அவள்-தனை நயந்த நம்பியோடு நானிலத்தில் இன்புற்று வாழும் வண்ணம் – 6.வம்பறா:1 483/2,3
வீழ்ந்த வேணியர்-தமை பெரும் காலங்கள் விரும்பினால் கும்பிட்டு – 6.வம்பறா:1 531/3
வீழ்ந்த பெரும் காதலுடன் சாத்தி மிக இன்புற்றார் – 6.வம்பறா:1 1123/4
தம்பிரான் அதனை கண்டு தரியாது தளர்ந்து வீழ்ந்த
நம்பியை அருளால் நோக்கி நாம் இன்னம் அவள்-பால் போய் அ – 6.வம்பறா:2 356/1,2

மேல்


வீழ்ந்தது (2)

மருவு நம் பெரும் சமயம் வீழ்ந்தது என மருள்வார் – 5.திருநின்ற:1 80/4
பைம் தளிர் பூம் கொம்பு ஒன்று பார் மிசை வீழ்ந்தது என்ன – 10.கடல்:1 8/2

மேல்


வீழ்ந்தது-ஆல் (1)

கும்ப யானை கை நிலத்தில் மோதி குலைந்து வீழ்ந்தது-ஆல் – 12.மன்னிய:4 5/4

மேல்


வீழ்ந்தனர் (2)

பணிந்து வீழ்ந்தனர் பதைத்தனர் பரவிய புளகம் – 6.வம்பறா:1 511/1
சென்னியில் பொருந்த முன் சென்று வீழ்ந்தனர் – 6.வம்பறா:1 1110/4

மேல்


வீழ்ந்தனன் (1)

வெய்யவன் சென்று மேல் கடல் வீழ்ந்தனன் – 6.வம்பறா:1 192/4

மேல்


வீழ்ந்தார் (25)

நின்று இலர் தொழுது வீழ்ந்தார் நிலத்தின்-நின்று எழுந்தார் நேர்ந்தார் – 2.தில்லை:3 31/4
தறை படும் அளவில் தத்தா நமர் என தடுத்து வீழ்ந்தார் – 2.தில்லை:5 16/4
வெட்டுண்டு பட்டு வீழ்ந்தார் ஒழிய மற்று உள்ளார் ஓடி – 3.இலை:1 26/1
பைம் தழை அலங்கல் மார்பர் நிலத்திடை பதைத்து வீழ்ந்தார் – 3.இலை:3 170/4
அழிந்து போய் வீழ்ந்தார் தேறி யார் இது செய்தார் என்னா – 3.இலை:3 171/3
கரு நாமம் தவிர்ப்பாரை கைதொழுது முன் வீழ்ந்தார் – 5.திருநின்ற:1 334/4
நித்தனார்-தம் முன்பு எய்தி நிலமுற தொழுது வீழ்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 125/4
மேயின மெய்யர் ஆகி விதிர்ப்புற்று விரைவின் வீழ்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 584/4
இன்னவாறு அருள்செய்திட தொழுது அடி வீழ்ந்தார்
மன்னும் மந்திரியார் வரும் திறம் எலாம் மொழிய – 6.வம்பறா:1 674/1,2
பாத தாமரை பணிந்தார் அன்பர் தங்கள் பான்மை அழி புத்தர்களும் பணிந்து வீழ்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 924/4
வீழ்ந்து எழுவார் கும்பிட்ட பயன் காண்பார் போல் மெய் வேடர் பெருமானை கண்டு வீழ்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 1022/4
புக்கு அருளி வலம்கொண்டு புனிதர் முன்பு போற்று எடுத்து படியின் மேல் பொருந்த வீழ்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 1031/4
மேவிய கைகள் உச்சி மேல் குவித்து இறைஞ்சி வீழ்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 1093/4
சங்கையாம் உணர்வு கொள்ளும் சமணர் தள்ளாடி வீழ்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 1094/4
செய்ய கமல சேவடி கீழ் திருந்து காதலுடன் வீழ்ந்தார் – 6.வம்பறா:2 188/4
ஆன காதல் உடன் வீழ்ந்தார் ஆரா அன்பின் ஆரூரர் – 6.வம்பறா:2 203/4
ஆர்வம் மிகு பெரும் காதலால் அவனி மேல் வீழ்ந்தார் – 6.வம்பறா:2 306/4
பாத மலர்கள் மேல் பணிந்து வீழ்ந்தார் உள்ளம் பரவசமாய் – 6.வம்பறா:2 310/4
மேவுதல் செய்யீர் ஆகில் விடும் உயிர் என்று வீழ்ந்தார் – 6.வம்பறா:2 355/4
செய்ய தாள் இணை முன் சேர விரைவினால் சென்று வீழ்ந்தார் – 6.வம்பறா:2 363/4
வாளினை பிடித்துக்கொள்ள வன் தொண்டர் வணங்கி வீழ்ந்தார் – 6.வம்பறா:2 404/4
கொற்றவனாரும் நம்பி குரை கழல் பணிந்து வீழ்ந்தார்
அற்றை நாள் நிகழ்ந்த இந்த அதிசயம் கண்டு வானோர் – 6.வம்பறா:2 405/2,3
நைவது ஆனேன் இது தீர நல்கும் அடியேற்கு என வீழ்ந்தார் – 6.வம்பறா:4 11/4
சிந்தை கலங்கி காணாது திகைத்தார் வீழ்ந்தார் தெருமந்தார் – 7.வார்கொண்ட:3 83/3
முதிரும் அன்பினில் உருவிய சுரிகையால் முறைமுறை உடல் வீழ்ந்தார் – 13.வெள்ளானை:1 37/4

மேல்


வீழ்ந்தாள் (1)

திருவாளன்-தன் சேவடி கீழ் சீல மறையோனொடு வீழ்ந்தாள்
மருவார் தருவின் மலர்_மாரி பொழிந்தார் விசும்பில் வானோர்கள் – 13.வெள்ளானை:1 12/3,4

மேல்


வீழ்ந்தான் (6)

செற்ற என் செய்கேன் என்று தேரில்-நின்று இழிந்து வீழ்ந்தான் – 1.திருமலை:3 24/4
வந்து மழு ஆயிட எறிந்தார் மண் மேல் வீழ்ந்தான் மறையோனும் – 4.மும்மை:6 51/4
பான்மையால் உமது நாமம் என்று முன் பணிந்து வீழ்ந்தான் – 5.திருநின்ற:4 45/4
பரி கல குருத்தை தாயார்-பால் வைத்து படி மேல் வீழ்ந்தான் – 5.திருநின்ற:5 27/4
விளங்கிய குறியும் கண்டு விடத்தினால் வீழ்ந்தான் என்று – 5.திருநின்ற:5 28/3
வெம் தொழில் வன் கூற்று உண்ண வீடி நிலத்திடை வீழ்ந்தான் – 6.வம்பறா:3 11/4

மேல்


வீழ்ந்து (49)

பொங்கு கோதையின் பூம் துகள் வீழ்ந்து உடன் – 1.திருமலை:3 7/3
அர்ச்சனை செய்ய அருள்புரிந்த அண்ணலை மண் மிசை வீழ்ந்து இறைஞ்சி – 1.திருமலை:5 125/3
கையினை துணித்த போது கடல் என கதறி வீழ்ந்து
மை வரை அனைய வேழம் புரண்டிட மருங்கு வந்த – 3.இலை:1 25/1,2
மேதினி மிசையே எய்த்து வீழ்ந்து இளைப்பதுவும் நோக்கி – 3.இலை:4 26/3
தரை தலத்தின் மிசை வீழ்ந்து தம்பிரான் திருவருளால் – 5.திருநின்ற:1 69/3
தானை நில மன்னன் தாளில் தனித்தனி வீழ்ந்து புலம்ப – 5.திருநின்ற:1 120/3
யாரும் அன்பொடு வீழ்ந்து அஞ்சலி முகிழ்த்து – 5.திருநின்ற:2 3/3
பங்கய செம்பொன் பாதம் பணிந்து வீழ்ந்து எழுந்தார்-தம்மை – 5.திருநின்ற:4 59/2
தரையின் மிசை வீழ்ந்து அவர்-தம் சரண கமலம் பூண்டார் – 5.திருநின்ற:5 17/4
பாத மூலங்கள் பணிந்து வீழ்ந்து எழுந்து முன் பரவி – 5.திருநின்ற:6 20/3
சென்னியில் கரம் குவித்து வீழ்ந்து அன்பொடு திளைப்பார் – 6.வம்பறா:1 226/2
பணி சூடும் அவர் முன்பு பணிந்து வீழ்ந்து எழுந்து அன்பால் பரவுகின்றார் – 6.வம்பறா:1 302/4
நண்ணி இறைஞ்சி முன் வீழ்ந்து எழுந்து நால் கோட்டு நாகம் பணிந்ததுவும் – 6.வம்பறா:1 345/2
முன்றில் வலம்கொண்டு இறைஞ்சி வீழ்ந்து மொய் கழல் சேவடி கைதொழுவார் – 6.வம்பறா:1 350/2
மெய் பயமும் பரிவும் உற பிள்ளையார் கழல் இணை வீழ்ந்து நோக்கி – 6.வம்பறா:1 449/2
அங்கு அணைந்து கோயில் வலம்கொண்டு அருளி அரவு அணிந்தார் அடி கீழ் வீழ்ந்து
செம் கண் அருவிகள் பொழிய திரு முன்பு பணிந்து எழுந்து செம் கை கூப்பி – 6.வம்பறா:1 470/1,2
புரவலனார் சேவடி கீழ் வீழ்ந்து தாங்கள் போந்ததுவும் புகுந்ததுவும் புகலல்உற்றாள் – 6.வம்பறா:1 479/4
மேலவர் தம் பணி மறுக்க அவரும் அஞ்சி மீள்வதனுக்கு இசைந்து திருவடியில் வீழ்ந்து
ஞாலம் உய்ய வந்து அருளும் பிள்ளையாரை பிரியாத நண்பினொடும் தொழுது நின்றார் – 6.வம்பறா:1 895/2,3
மண் பரக்க வீழ்ந்து எழுந்து வானம் முட்ட ஆர்த்தனர் – 6.வம்பறா:1 989/4
விருப்பின் உடன் வலம்கொண்டு புக்கு தாழ்ந்து வீழ்ந்து எழுந்து மேனி எல்லாம் முகிழ்ப்ப நின்றே – 6.வம்பறா:1 1012/3
வீழ்ந்து எழுவார் கும்பிட்ட பயன் காண்பார் போல் மெய் வேடர் பெருமானை கண்டு வீழ்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 1022/4
சென்னி மேல் கரம் குவித்து வீழ்ந்து எழுந்து செந்நின்று – 6.வம்பறா:1 1052/4
அணி மலர் அடியில் வீழ்ந்து அரற்ற ஆங்கு அவர் – 6.வம்பறா:1 1115/2
தொண்டனார் பாதம்-தன்னில் தொழுது வீழ்ந்து எழுந்து நின்று – 6.வம்பறா:2 17/2
முன்றில் பணிந்து வலம்கொண்டு முதல்வர் முன்பு வீழ்ந்து இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:2 47/2
பணம் கொள் அரவம் அணிந்தார் முன் பணிந்து வீழ்ந்து பரம் கருணை – 6.வம்பறா:2 73/2
முன்றில் வலம்கொண்டு உள் அணைந்து முதல்வர் முன்னம் வீழ்ந்து இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:2 79/2
காண்டலும் தொழுது வீழ்ந்து உடன் எழுந்து கரை_இல் அன்பு என்பினை உருக்க – 6.வம்பறா:2 90/1
புடை வலம்கொண்டு புக்கு போற்றினர் தொழுது வீழ்ந்து
நடம் நவில்வாரை நஞ்சி இடை எனும் செம் சொல்_மாலை – 6.வம்பறா:2 105/2,3
வீழ்ந்து போற்றி பரவசமாய் விம்மி எழுந்து மெய் அன்பால் – 6.வம்பறா:2 189/1
சீத மலர் தாமரை அடி கீழ் சேர்ந்து வீழ்ந்து செந்நின்று – 6.வம்பறா:2 240/3
வெற்றி மழ_விடையார்-தம் சேவடி கீழ் வீழ்ந்து எழுந்தார் – 6.வம்பறா:2 252/4
வண்ணா கண் அளித்து அருளாய் என வீழ்ந்து வணங்கினார் – 6.வம்பறா:2 286/4
நின்று நிலம் மிசை வீழ்ந்து நெடிது உயிர்த்து நேர் இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:2 302/2
வீழ்ந்து எழுந்து கைதொழுது முன் நின்று விம்மியே – 6.வம்பறா:2 307/1
வேதனை மேல்மேல் செய்ய மிக அதற்கு உடைந்து வீழ்ந்து
பூத நாயகர்-தம் பொன் தாள் பற்றியே போற்றுகின்றார் – 6.வம்பறா:2 390/3,4
பொடியார் மார்பில் பரந்து விழ புவி மேல் பலகால் வீழ்ந்து எழுந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 31/4
கூட தலை மேல் குவித்து அருளி கொண்டு வீழ்ந்து தொழுது எழுந்து – 7.வார்கொண்ட:4 43/2
இறைஞ்சி வீழ்ந்து பணிந்து எழுந்து போற்றி யாழை பழித்து என்னும் – 7.வார்கொண்ட:4 87/2
வருவார் முன் வீழ்ந்து இறைஞ்சி வன் தொண்டர் வழி தொண்டு – 7.வார்கொண்ட:4 93/2
படி ஏறு புகழ் சேரர் பெருமானும் பார் மிசை வீழ்ந்து
அடியேனை பொருளாக அளித்த திரு முக கருணை – 7.வார்கொண்ட:4 94/1,2
முன்றில் வலம்கொண்டு இறைவர் முன் வீழ்ந்து பணிந்து எழுந்து – 7.வார்கொண்ட:4 99/2
வின வான தமிழ் பாடி வீழ்ந்து இறைஞ்சி அ பதியில் – 7.வார்கொண்ட:4 118/3
மேய பெருமான் அருள் போற்றி வீழ்ந்து தாழ்ந்து மேல்-பால் போய் – 7.வார்கொண்ட:4 140/2
நிறையும் காதலுடன் வீழ்ந்து பணிந்து நேர் நின்று ஆரூரர் – 7.வார்கொண்ட:4 146/2
தம் பொன் தாளை வாங்கி இது தகாது என்று அருள தரணியில் வீழ்ந்து
எம் பெற்றிமையால் செய்தன இங்கு எல்லாம் இசைய வேண்டும் என – 7.வார்கொண்ட:4 151/3,4
சோர்ந்து வீழ்ந்து அரற்றும் தோகை மயில் என துளங்கி மண்ணில் – 10.கடல்:1 7/2
விரை செறி மாலை தாழ நில மிசை வீழ்ந்து தாழ்ந்து – 12.மன்னிய:1 16/3
சென்று கண்_நுதல் திரு முன்பு தாழ்ந்து வீழ்ந்து எழுந்து சேணிடை விட்டு – 13.வெள்ளானை:1 42/1

மேல்


வீழ்ந்தே (2)

ஆள் அரி ஏறு அனையானை அணுக வீழ்ந்தே அசைந்த மலர் கொடி போல்வாள் அரற்றும் போது – 6.வம்பறா:1 474/2
நின்று தொழுது கண் அருவி வீழ நிலத்தின் மிசை வீழ்ந்தே
என்றும் இனிய தம் பெருமான் பாதம் இறைஞ்சி ஏத்தினார் – 7.வார்கொண்ட:4 68/3,4

மேல்


வீழ்ப்ப (1)

கொள்ள மிக்கு உயர்வ போன்ற கொங்கை கோங்கு அரும்பை வீழ்ப்ப
உள்ள மெய் தன்மை முன்னை உண்மையும் தோன்ற உய்ப்பார் – 1.திருமலை:5 136/3,4

மேல்


வீழ்ப்பன் (1)

கொன்று அது வீழ்ப்பன் என்று கொலை மழு எடுத்து வந்தார் – 3.இலை:1 20/4

மேல்


வீழ்வது (1)

விழுந்தவர் எழுந்து சென்று துடைத்தனர் குருதி வீழ்வது
ஒழிந்திட காணார் செய்வது அறிந்திலர் உயிர்த்து மீள – 3.இலை:3 171/1,2

மேல்


வீழ்வார் (1)

மாதரார் வருந்தி வீழ்வார் மண் கலம் மூடும் கையால் – 3.இலை:6 15/2

மேல்


வீழ்வார்கள் (1)

காலினோடு கை முறிய கல் மேல் இடறி வீழ்வார்கள்
சால நெருங்கி எதிர்எதிரே தம்மில்தாமே முட்டிடுவார் – 6.வம்பறா:4 23/2,3

மேல்


வீழ்வான் (2)

அவம் ஒன்று நெறி வீழ்வான் வீழாமே அருளும் என – 5.திருநின்ற:1 47/2
விரி உரை குழறி ஆவி விட கொண்டு மயங்கி வீழ்வான்
பரி கல குருத்தை தாயார்-பால் வைத்து படி மேல் வீழ்ந்தான் – 5.திருநின்ற:5 27/3,4

மேல்


வீழ (13)

தோய் தனி தட கை வீழ மழுவினால் துணித்தார் தொண்டர் – 3.இலை:1 24/4
பற்றலர் இலாதாய் நின் பொன் பட்ட மால் யானை வீழ
செற்றனர் சிலராம் என்று செப்பினார் பாகர் என்றார் – 3.இலை:1 27/3,4
சிந்திட கையில் ஊனும் சிலையுடன் சிதறி வீழ
கொந்து அலர் பள்ளி தாமம் குஞ்சி நின்று அலைந்து சோர – 3.இலை:3 170/2,3
தன்தனி பாவையும் தானும் கூட சண்பையர் காவலர் தாளில் வீழ
நின்ற அரு_மறை பிள்ளையாரும் நீர் அணி வேணி நிமலர் பாதம் – 6.வம்பறா:1 320/2,3
பீலியும் தடுக்கும் பாயும் பிடித்த கை வழுவி வீழ
கால்களும் தடுமாறும் ஆடி கண்களும் இடமே ஆடி – 6.வம்பறா:1 633/1,2
வேரொடு சாய்ந்து வீழ கண்டனம் அதன் பின் ஆக – 6.வம்பறா:1 637/2
மேல் எரியும் பொறி சிதறி வீழ கண்டு வெப்பின் அதிசயம் நோக்கி வெருவல் மிக்கார் – 6.வம்பறா:1 715/4
ஊன் நெகிழும்படி அழிந்து அங்கு ஒழுகு கண்ணீர் பாய்ந்து இழிய உணர்வு இன்றி வீழ கண்டே – 6.வம்பறா:1 884/2
மாளாத பேர் அன்பால் பொன் பதியை வணங்கி போய் மறலி வீழ
தாளாண்மை கொண்டவர்-தம் கருப்பறியலூர் வணங்கி சென்று சார்ந்தார் – 6.வம்பறா:2 116/3,4
பூ வாளிகள் வந்துற வீழ தரியார் புறமே போந்து உரைப்பார் – 6.வம்பறா:2 227/4
பொழி மலர்_மாரி வீழ ஒதுங்குவார் புன்கண் உற்றார் – 6.வம்பறா:2 349/4
மற்றவர் வணங்கி வீழ வாளினை மாற்றி ஏயர் – 6.வம்பறா:2 405/1
நின்று தொழுது கண் அருவி வீழ நிலத்தின் மிசை வீழ்ந்தே – 7.வார்கொண்ட:4 68/3

மேல்


வீழா (1)

வெய்ய வேகத்தால் வீழா முன்னம் வேகத்தால் எய்தி – 5.திருநின்ற:5 25/3

மேல்


வீழாமே (1)

அவம் ஒன்று நெறி வீழ்வான் வீழாமே அருளும் என – 5.திருநின்ற:1 47/2

மேல்


வீழாமை (1)

கரு சுழியில் வீழாமை காப்பாரை கடல் விடத்தின் – 7.வார்கொண்ட:4 111/2

மேல்


வீழி (2)

தேம் பொழில் திரு வீழி நன் மிழலையின் மருங்குற செல்கிறார் – 6.வம்பறா:1 538/4
அடங்கல் வீழி கொண்டு இருந்தீர் அடியேனுக்கும் அருளும் என – 6.வம்பறா:2 59/3

மேல்


வீழிநாதர் (1)

வம்பு உலா மலர் இதழி வீழிநாதர் மணி கோயில் வலம் செய்ய புகுந்த வேலி – 6.வம்பறா:1 565/3

மேல்


வீழிமிழலை (5)

வீழிமிழலை வந்து அணைய மேவும் நாவுக்கரசினையும் – 5.திருநின்ற:1 250/1
பேணி இருந்து அங்கு உறையும் நாள் பெயர்வார் வீழிமிழலை அமர் – 5.திருநின்ற:1 290/3
வேலை விடம் உண்டவர் வீழிமிழலை மீண்டும் செல்வன் என – 5.திருநின்ற:1 291/2
வந்து திரு வீழிமிழலை மறை வல்ல – 6.வம்பறா:1 541/1
சிந்தை மலர்ந்து திரு வீழிமிழலை இறைஞ்சி சேண் விசும்பின் – 6.வம்பறா:2 58/2

மேல்


வீழிமிழலை-தன்னுள் (1)

தோணியில் நாம் அங்கு இருந்த வண்ணம் தூ மறை வீழிமிழலை-தன்னுள்
சேண் உயர் விண்ணின்-நின்று இழிந்த இந்த சீர் கொள் விமானத்து காட்டுகின்றோம் – 6.வம்பறா:1 555/1,2

மேல்


வீழிமிழலை-தனை (1)

வீழிமிழலை-தனை பணிந்து வேத முதல்வர் தாம் இருப்ப – 5.திருநின்ற:1 292/1

மேல்


வீழிமிழலையில் (1)

வேணுபுரத்தை அகன்று போந்து வீழிமிழலையில் வந்து அணைந்தார் – 6.வம்பறா:1 550/4

மேல்


வீழிமிழலையின் (1)

வீழிமிழலையின் வேதியர்கள் கேட்டு மெய்ஞ்ஞானம் உண்டாரை முன்னா – 6.வம்பறா:1 551/3

மேல்


வீழிமிழலையினில் (2)

வீங்கு ஒலி நீர் வீழிமிழலையினில் மீண்டும் அணைந்து – 6.வம்பறா:1 549/3
பாடி அங்கு வைகிய பின் பரமர் வீழிமிழலையினில்
நீடு மறையால் மேம்பட்ட அந்தணாளர் நிறைந்து ஈண்டி – 6.வம்பறா:2 57/1,2

மேல்


வீழும் (4)

வெம்பிடும் அலறும் சோரும் மெய் நடுக்குற்று வீழும் – 1.திருமலை:3 23/4
வீழும் கொடியோன் அது அன்றியும் வெய்ய முன்னை – 4.மும்மை:1 14/2
வீழும் அவர்க்கு இடை தோன்றி மிகும் புலவி புணர்ச்சி கண் – 6.வம்பறா:2 268/3
என்று அடி வீழும் நண்பர்-தம் அன்புக்கு எளிவந்தார் – 6.வம்பறா:2 374/1

மேல்


வீற்றிருக்க (1)

அண்ணல் வீற்றிருக்க பெற்றது ஆதலின் – 1.திருமலை:1 2/1

மேல்


வீற்றிருக்கின்ற (1)

காவல் மன்னரும் புறப்பட எதிர்கொண்டு கயிலை வீற்றிருக்கின்ற
பூ அலம்பு தண் புனல் சடை முடியவர் அருளி இ பாடு என போற்றி – 13.வெள்ளானை:1 33/2,3

மேல்


வீற்றிருக்கும் (1)

ஐயர் வீற்றிருக்கும் தன்மையினாலும் அளப்பு_அரும் பெருமையினாலும் – 1.திருமலை:1 12/2

மேல்


வீற்றிருந்த (16)

வீற்றிருந்த பெருமானார் மேவி உறை திருவாரூர் – 1.திருமலை:3 41/2
பேணி திருக்கயிலை மலை வீற்றிருந்த பெரும் கோலம் – 5.திருநின்ற:1 347/3
கொள்ளும் மா மலையாள் உடன் கூட வீற்றிருந்த
வள்ளலாரை முன் கண்டனர் வாக்கின் மன்னவனார் – 5.திருநின்ற:1 379/3,4
மங்கையோடு உடன் ஆகி வளர் தோணி வீற்றிருந்த
திங்கள் சேர் சடையார் தம் திருவருட்கு செய் தவத்தின் – 6.வம்பறா:1 53/1,2
காதல் உடன் அணைந்து திரு கழுமலத்து கலந்து வீற்றிருந்த தங்கள் – 6.வம்பறா:1 100/1
வெள்ளி மால் வரை என்ன திருத்தோணி வீற்றிருந்த
புள்ளி மான் உரியாரை தொழுது அருளால் புறப்பட்டார் – 6.வம்பறா:1 143/3,4
விளங்கு வேணுபுரத்து திருத்தோணி வீற்றிருந்த
களம் கொள் கண்டர்-தம் காதலியார் உடன் கூட – 6.வம்பறா:1 230/1,2
துடி இடையாள்-தன்னோடும் தோணியில் வீற்றிருந்த பிரான் – 6.வம்பறா:1 875/1
தேவர்கள்-தம் பெருமானை திருக்காளத்தி மலையின் மிசை வீற்றிருந்த செய்ய தேனை – 6.வம்பறா:1 1025/2
சேண் உயர்ந்த திருத்தோணி வீற்றிருந்த சிவபெருமான் – 6.வம்பறா:1 1149/1
மாகம் ஆர் சோதி மல்க மன்னி வீற்றிருந்த வெள்ளை – 6.வம்பறா:1 1237/3
செம்பொன் புற்று இடம் கொண்டு வீற்றிருந்த செழும் தேனை – 6.வம்பறா:2 30/2
திருநாவலூர் மன்னர் திருவாரூர் வீற்றிருந்த
பெருமானை திரு மூலட்டானம் சேர் பிஞ்ஞகனை – 6.வம்பறா:2 308/1,2
மா வீற்றிருந்த பெரும் சிறப்பின் மன்னும் தொன்மை மலை நாட்டு – 7.வார்கொண்ட:4 1/1
பா வீற்றிருந்த பல் புகழார் பயிலும் இயல்பில் பழம் பதி-தான் – 7.வார்கொண்ட:4 1/2
திரு கயிலை வீற்றிருந்த சிவபெருமான் திரு கணத்தார் – 11.பத்தராய்:4 2/1

மேல்


வீற்றிருந்தபடி (1)

கண்டு கொண்டேன் கயிலையினில் வீற்றிருந்தபடி என்று – 1.திருமலை:5 113/3

மேல்


வீற்றிருந்தார் (10)

வெள்ள நீர் திருத்தோணி வீற்றிருந்தார் கழல் வணங்கும் விருப்பின் மிக்கார் – 5.திருநின்ற:1 184/4
திருத்தோணி வீற்றிருந்தார் சேவடி கீழ் வழிபட்டு – 6.வம்பறா:1 20/2
அந்நிலையில் திருத்தோணி வீற்றிருந்தார் அருள் நோக்கால் – 6.வம்பறா:1 64/1
மா மறைகள் திரண்ட பெரும் திருத்தோணி மன்னி வீற்றிருந்தார் செய்ய – 6.வம்பறா:1 99/2
எழுந்தருள வேண்டும் என இசைந்து அருளி தோணி வீற்றிருந்தார் பாதம் – 6.வம்பறா:1 112/3
தங்கு விருப்பில் வீற்றிருந்தார் தாள் தாமரைகள் தம் முடி மேல் – 6.வம்பறா:1 971/2
மங்கை உடன் வானவர்கள் போற்றி இசைப்ப வீற்றிருந்தார் வட கயிலை வணங்கி பாடி – 6.வம்பறா:1 1026/3
சே வீற்றிருந்தார் திருவஞ்சை களமும் நிலவி சேரர் குல – 7.வார்கொண்ட:4 1/3
மான அரசர் போற்றிட வீற்றிருந்தார் மன்னர் பெருமானார் – 7.வார்கொண்ட:4 21/4
மேன்மை விளங்கு மாளிகை மண்டபத்து உள் அரசு வீற்றிருந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 39/4

மேல்


வீற்றிருந்தார்-தம்மை (1)

தோணி வீற்றிருந்தார்-தம்மை தொழுது முன் நின்று தூய – 6.வம்பறா:1 128/1

மேல்


வீற்றிருந்தார்-தமை (1)

விருப்புறு பொன் திருத்தோணி வீற்றிருந்தார்-தமை பாட மேவும் காதல் – 6.வம்பறா:1 107/3

மேல்


வீற்றிருந்தாரை (2)

தேக்கிய மா மறை வெள்ள திருத்தோணி வீற்றிருந்தாரை
தூக்கின் தமிழ்_மாலை பாடி தொழுது அங்கு உறைகின்ற நாளில் – 6.வம்பறா:1 275/3,4
சுந்தர ஆர் அணங்கின் உடன் தோணியில் வீற்றிருந்தாரை
செந்தமிழின் பந்தத்தால் திருப்பதிகம் பல பாடி – 6.வம்பறா:1 1154/3,4

மேல்


வீற்றிருந்து (8)

வெள்ளி மால் வரை கயிலையில் வீற்றிருந்து அருளி – 4.மும்மை:5 50/1
பெரிய பெருமாட்டியுடன் தோணி மீது பேணி வீற்றிருந்து அருளும் பிரான் முன் நின்று – 5.திருநின்ற:1 187/1
மேய நாதர் தம் துணையொடும் வீற்றிருந்து அருளி – 5.திருநின்ற:1 382/2
மங்கையோடு உடன் வீற்றிருந்து அருளினார் மலர் கழல் பணிவுற்றார் – 6.வம்பறா:1 953/4
கோ வீற்றிருந்து முறை புரியும் குல கோ மூதூர் கொடுங்கோளூர் – 7.வார்கொண்ட:4 1/4
அங்கண் இனிது உறையும் நாள் அரசு இறைஞ்ச வீற்றிருந்து
கொங்கரொடு குட புலத்து கோ மன்னர் திறை கொணர – 8.பொய்:2 11/1,2
விளங்கு திரு மதி குடை கீழ் வீற்றிருந்து பார் அளிக்கும் – 8.பொய்:2 16/1
வென்றி வெள் விடை பாகர் தாம் வீற்றிருந்து அருளிய பொழுதின்-கண் – 13.வெள்ளானை:1 31/2

மேல்


வீற்றிருந்தே (1)

விடையின் மேலவர் மலை_மகள் வேண்ட விரும்பு பூசனை மேவி வீற்றிருந்தே
இடையறா அறம் வளர்க்கும் வித்தாக இக பர திரு நாழி நெல் அளித்து – 4.மும்மை:5 70/1,2

மேல்