யோ – முதல் சொற்கள், பெரியபுராணம் தொடரடைவு

யோக (8)

பொன் அணி மணி ஆர் யோக புரவி மேல் கொண்டு போந்தார் – 1.திருமலை:5 19/4
யோக சிந்தை மறையோர்கள் வளர்க்கும் ஓம தூமம் உயர் வானில் அடுப்ப – 1.திருமலை:5 100/3
நண்ணிய தவ சிவ யோக நாதரை – 2.தில்லை:2 13/1
சிந்தை யோகத்து முனிவர் யோகினிகள் சேரும் யோக பீடமும் உளது என்றும் – 4.மும்மை:5 83/2
மறு_அறு மனத்தில் அன்பின் வழியினால் வந்த யோக
குறி நிலை பெற்ற தொண்டர் குழாம் ஆகி ஏக – 6.வம்பறா:1 1203/3,4
நல் பதி அங்கு அமர் யோக முனிவர்களை நயந்து போய் – 6.வம்பறா:3 6/1
நலம் சிறந்த ஞான யோக கிரியா சரியை எலாம் – 6.வம்பறா:3 28/1
புரவி திரள்கள் ஆ யோக பொலிவின் அசைவில் போதுவன – 7.வார்கொண்ட:4 49/1
மேல்


யோகத்தால் (2)

எண்ணி சிவன் தாள் இன்றே சென்று அடைவன் யோகத்தால் என்பார் – 5.திருநின்ற:3 9/4
பயிலை செறிந்த யோகத்தால் பாவை கேள்வன் பாதமுற – 5.திருநின்ற:3 11/1
மேல்


யோகத்தில் (1)

சித்த விகற்பம் களைந்து தெளிந்த சிவ யோகத்தில்
வைத்த கருத்தினர் ஆகி வரம்பு_இல் பெருமையில் இருந்தார் – 6.வம்பறா:3 20/2,3
மேல்


யோகத்தின் (1)

காதில் வெண் குழை கண்டிகை தாழ கலந்த யோகத்தின் மருவிய கருத்தால் – 4.மும்மை:5 66/2
மேல்


யோகத்து (1)

சிந்தை யோகத்து முனிவர் யோகினிகள் சேரும் யோக பீடமும் உளது என்றும் – 4.மும்மை:5 83/2
மேல்


யோகம் (1)

பன் நாளும் பயில் யோகம் பரம்பரையின் விரும்பினார் – 1.திருமலை:5 181/4
மேல்


யோகமும் (1)

யோகமும் தவமும் எங்கும் ஊசலும் மறுகும் எங்கும் – 1.திருமலை:2 31/3
மேல்


யோகமே (1)

பொற்பு உடைய தானமே தவமே தன்மை புரிந்த நிலை யோகமே பொருந்த செய்ய – 6.வம்பறா:1 915/2
மேல்


யோகர் (2)

உன்னும் செயல் மந்திர யோகர் நிறுத்தினார்கள் – 4.மும்மை:1 38/4
செறிவுறு தேவர் யோகர் முனிவர்கள் சூழ்ந்து செல்ல – 6.வம்பறா:2 361/3
மேல்


யோகி (1)

அ நெறி காட்டும் ஆற்றல் அருள் சிவ யோகி ஆகி – 2.தில்லை:2 10/4
மேல்


யோகிகள் (2)

சுத்த யோகிகள் சூழ இருந்துழி – 1.திருமலை:1 15/4
நந்தி திருவருள் பெற்ற நான்_மறை யோகிகள் ஒருவர் – 6.வம்பறா:3 1/4
மேல்


யோகிகளின் (1)

மூவா முனிவர் யோகிகளின் முதல் ஆனார்கள் முன் போக – 6.வம்பறா:2 332/4
மேல்


யோகிகளும் (1)

சத்தி தற்பரசித்தி யோகிகளும் சாதக தனி தலைவரும் முதலா – 4.மும்மை:5 82/1
மேல்


யோகியார் (2)

மனைவியார்-தம்மை கொண்டு மறை சிவ யோகியார் முன் – 2.தில்லை:2 37/1
நல் தவ யோகியார் காணா நம்பர் அருளாலே ஆ – 6.வம்பறா:3 12/3
மேல்


யோகினிகள் (1)

சிந்தை யோகத்து முனிவர் யோகினிகள் சேரும் யோக பீடமும் உளது என்றும் – 4.மும்மை:5 83/2
மேல்


யோசனை (1)

ஒடி எறிந்து வார் ஒழுக்கி யோசனை பரப்பு எலாம் – 3.இலை:3 75/1
மேல்


யோனி (1)

ஏதம்_இல் பல யோனி எண் பத்து நான்கு நூறு ஆயிரந்தனுள் வைத்த – 4.மும்மை:5 54/1
மேல்


யோனிகட்கும் (1)

தங்கும் அகில யோனிகட்கும் மேலாம் பெருமை தகைமையன – 4.மும்மை:6 19/1
மேல்


யோனிகள் (5)

உம்பரே முதல் யோனிகள் எல்லாம் உயிரும் யாக்கையும் உருகி ஒன்றாகி – 4.மும்மை:5 65/2
அகில யோனிகள் எல்லாம் அமைத்து வைத்த அரும் பெரும் பண்டார நிலை அனைய ஆகும் – 4.மும்மை:5 93/4
தேடும் பிரமனும் மாலும் தேவரும் முதலாம் யோனிகள் தெளிவு ஒன்றா – 5.திருநின்ற:1 166/3
பன்மை யோனிகள் யாவையும் பயில்வன பணிந்தே – 5.திருநின்ற:1 374/3
யோனிகள் ஆயின எல்லாம் உள் நிறைந்த பெரு மகிழ்ச்சி – 5.திருநின்ற:1 428/3
மேல்


யோனிகளும் (1)

அளவு_இல் பெருமை அகில யோனிகளும் கழறிற்று அறிந்து அவற்றின் – 7.வார்கொண்ட:4 40/1
மேல்


யோனியும் (1)

ஆண்ட நாயகி சமயங்கள் ஆறும் அகில யோனியும் அளிக்கும் அ நகரம் – 4.மும்மை:5 84/4

மேல்