ம – முதல் சொற்கள், பெரியபுராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மக்கள் 6
மக்களுக்கு 1
மக்களுக்கும் 1
மக்களுடன் 1
மக்களும் 3
மக்களை 1
மக்களையும் 1
மக 5
மகட்கு 7
மகண்மையா 1
மகம்-தான் 1
மகர 6
மகரத்தாலும் 1
மகரம் 1
மகவாய் 1
மகவினோடு 1
மகவினோடும் 1
மகவு 7
மகவு-தன்னை 1
மகவை 2
மகள் 24
மகள்-தன் 1
மகள்-தன்னை 1
மகள்_கொடையின் 1
மகள்_பேச 4
மகள்_பேசுதற்கு 1
மகளார் 5
மகளார்-தாமும் 1
மகளார்க்கும் 1
மகளாரை 1
மகளிர் 18
மகளுக்கு 1
மகளுடன் 1
மகளும் 2
மகளை 5
மகளொடும் 1
மகற்கு 2
மகன் 4
மகன்_பேச 1
மகன்மை 1
மகனார் 9
மகனார்-தம்-பால் 1
மகனார்-தமக்கு 1
மகனாரும் 1
மகனும் 2
மகனை 8
மகார்கள் 1
மகிழ் 59
மகிழ்கின்றார் 1
மகிழ்ச்சி 52
மகிழ்ச்சியராய் 1
மகிழ்ச்சியால் 4
மகிழ்ச்சியில் 3
மகிழ்ச்சியின் 4
மகிழ்ச்சியினார்-தமை 1
மகிழ்ச்சியினால் 10
மகிழ்ச்சியினோடும் 1
மகிழ்ச்சியுடன் 3
மகிழ்ச்சியும் 2
மகிழ்ச்சியொடு 2
மகிழ்ச்சியோடு 1
மகிழ்ச்சியோடும் 4
மகிழ்ந்த 31
மகிழ்ந்ததன்-தலை 1
மகிழ்ந்ததுவும் 1
மகிழ்ந்தவர் 1
மகிழ்ந்தனம் 1
மகிழ்ந்தனர் 2
மகிழ்ந்தார் 14
மகிழ்ந்தானை 2
மகிழ்ந்திட 1
மகிழ்ந்து 139
மகிழ்ந்தே 6
மகிழ்ந்தோ 1
மகிழ்வார் 3
மகிழ்வார்க்கு 1
மகிழ்வித்தார் 1
மகிழ்வு 10
மகிழ்வுடன் 1
மகிழ்வும் 3
மகிழ்வுற்று 5
மகிழ்வுற 4
மகிழ்வொடு 1
மகிழ்வொடும் 4
மகிழ்வோடும் 1
மகிழ 19
மகிழவே 1
மகிழின் 1
மகிழும் 19
மகிழும்படி 2
மகிழுற்று 1
மகிழுற 1
மகிழை 1
மகுடம் 3
மகுடர் 2
மகோதை 1
மகோதையில் 2
மங்கல 63
மங்கலங்கள் 3
மங்கலம் 28
மங்கலமாம் 6
மங்கலமான 1
மங்கிய 1
மங்குல் 13
மங்குலுற 2
மங்கை 31
மங்கை-தன் 1
மங்கை_பங்கா 1
மங்கை_பாகர் 1
மங்கை_பாகர்-தம் 1
மங்கையர் 5
மங்கையர்க்கரசி 1
மங்கையர்க்கரசியார்-தாம் 1
மங்கையர்க்கரசியார்-தாமும் 1
மங்கையர்க்கரசியார்-பால் 1
மங்கையர்க்கரசியாரும் 3
மங்கையர்க்கு 3
மங்கையர்கள் 1
மங்கையருக்கரசியார் 1
மங்கையருக்கரசியாரும் 1
மங்கையார் 3
மங்கையினில் 1
மங்கையை 3
மங்கையோடு 2
மங்கையோர் 1
மச்சம் 1
மச்சு 1
மஞ்சள் 1
மஞ்சன 7
மஞ்சனம் 12
மஞ்சனமா 1
மஞ்சனமும் 2
மஞ்சில் 2
மஞ்சினிடை 1
மஞ்சு 19
மஞ்சும் 1
மஞ்சே 1
மஞ்ஞை 1
மட்டு 11
மட 19
மட_கொடி-தன் 1
மட_கொடியை 1
மடக்கு 2
மடங்கல் 3
மடங்கள் 3
மடங்களின் 1
மடங்கி 1
மடங்கு 2
மடத்தில் 17
மடத்தின் 2
மடத்தின்-கண் 1
மடத்தின்-நின்று 1
மடத்தினில் 1
மடத்து 7
மடத்தே 1
மடத்தை 3
மடந்தை 7
மடந்தையர்கள் 1
மடந்தையர்கள்-தம்மில் 1
மடப்புற 1
மடப்புறத்து 1
மடப்புறம் 1
மடம் 12
மடம்-தன்னிடை 1
மடம்-அதனில் 1
மடல் 4
மடவரலும் 1
மடவரலை 1
மடவாய் 2
மடவார் 22
மடவார்கள் 2
மடவாருடன் 1
மடவாரும் 1
மடவாள் 1
மடி 7
மடித்து 2
மடிந்த 1
மடிந்தவர் 1
மடியவும் 1
மடியின் 1
மடியை 1
மடிவது 1
மடிவு 1
மடிவு_இல் 1
மடு 5
மடுக்கும் 1
மடுத்த 8
மடுத்தலால் 1
மடுத்து 6
மடுவில் 1
மடுவின்-கண் 1
மடை 6
மடைய 1
மடையாய் 1
மடையில் 2
மண் 72
மண்_மகளை 1
மண்கல்லே 1
மண்டபங்கள் 5
மண்டபங்களின் 1
மண்டபத்தில் 1
மண்டபத்தின் 2
மண்டபத்தின்-கண் 1
மண்டபத்தினில் 1
மண்டபத்து 6
மண்டபம் 1
மண்டலத்து 1
மண்டலம் 3
மண்டலமும் 3
மண்டி 4
மண்டிய 6
மண்டு 21
மண்டும் 2
மண்ணகம் 1
மண்ணவர் 2
மண்ணி 8
மண்ணிடை 1
மண்ணிய 2
மண்ணில் 10
மண்ணிலே 1
மண்ணின் 10
மண்ணினில் 2
மண்ணினுக்கு 1
மண்ணினும் 1
மண்ணுக்கு 1
மண்ணும் 1
மண்ணுலகில் 1
மண்ணுலகு 1
மண்ணுலகை 1
மண்ணுளோர் 1
மண்ணுளோருக்கு 1
மண்ணை 1
மண்ணோர் 4
மண 30
மண_கோலத்து 1
மண_கோலம் 4
மண_தொழில் 1
மண_வினை 4
மண_வினைக்கு 1
மண_வினைகள் 1
மண_வினையும் 1
மணத்தால் 1
மணத்தில் 1
மணத்தின் 4
மணத்து 2
மணத்துறை 1
மணத்தை 2
மணந்து 2
மணம் 65
மணமும் 1
மணமே 1
மணமேற்குடி 1
மணமேற்குடியில் 1
மணல் 15
மணலால் 1
மணலில் 1
மணவாள 3
மணவாளர் 1
மணவாளன் 2
மணவாளன்-தன் 1
மணி 375
மணி_மிடற்றார் 1
மணிகண்டத்து 1
மணிகண்டர் 6
மணிகண்டர்-தம்மை 1
மணிகண்டரை 1
மணிகள் 12
மணிகளாலும் 1
மணிகளும் 3
மணிமிடற்றார் 1
மணிமுத்தாற்றில் 3
மணியாம் 1
மணியார் 1
மணியாரம் 1
மணியால் 3
மணியின் 5
மணியினும் 1
மணியினோடும் 1
மணியும் 13
மணியே 4
மணியை 14
மணியோடு 1
மணியோடும் 1
மண்உற 1
மத்த 2
மத்திமத்தும் 1
மத்திய 1
மத 28
மத_கரியின் 1
மத_களிற்றின் 1
மத_களிற்று 1
மத_யானை 4
மத_யானைக்கும் 1
மதகின் 1
மதகு 1
மதகு-தொறும் 1
மதங்க 1
மதங்கசூளாமணியார் 1
மதங்கசூளாமணியாரும் 1
மதத்து 1
மதத்தோர் 1
மதம் 5
மதர் 1
மதர்த்து 1
மதலையார் 1
மதலையாரும் 1
மதன 1
மதனார் 1
மதி 117
மதித்த 1
மதித்து 1
மதித்தே 2
மதிநூல் 5
மதிமயங்கி 2
மதிய 1
மதியம் 13
மதியாது 1
மதியார் 1
மதியின் 2
மதியினாலே 1
மதியினில் 1
மதியும் 9
மதியே 1
மதியை 2
மதியோடு 1
மதியோர் 1
மதில் 60
மதில்கள் 2
மதிலும் 1
மதிவான் 1
மதிள் 1
மது 23
மதுர 23
மதுரத்துடன் 1
மதுரம் 1
மதுரமங்கல 1
மதுராபுரி 2
மதுரை 19
மதுரை-தன்னில் 1
மதுரையில் 2
மதுரையின் 1
மதுரையினில் 1
மதுவால் 1
மதுவின் 1
மதூகம் 1
மந்த 8
மந்தமாருதமும் 1
மந்தரகிரி 1
மந்தரத்தும் 1
மந்தரம் 1
மந்தா 1
மந்தாரத்தின் 1
மந்தாரம் 1
மந்திகள் 1
மந்திர 10
மந்திரங்கள் 4
மந்திரத்தால் 2
மந்திரத்தினால் 1
மந்திரத்தினாலே 1
மந்திரத்து 1
மந்திரம் 8
மந்திரமாம் 1
மந்திரமும் 2
மந்திரி 1
மந்திரி-தன்னை 1
மந்திரிகட்கு 2
மந்திரிகள் 4
மந்திரிகள்-தமை 3
மந்திரித்து 2
மந்திரியார் 3
மந்திரியார்-தாம் 1
மந்திரியார்-தாமும் 1
மந்திரியாருடன் 1
மந்திரியாரும் 2
மந்திரியாரை 2
மந்திரியும் 1
மம்மர் 1
மய 1
மயக்கம் 1
மயக்கு 1
மயக்கு_அறு 1
மயக்கும் 1
மயக்குற 1
மயக்குறும் 1
மயங்க 1
மயங்காது 1
மயங்கி 14
மயங்கிட 1
மயங்கிய 1
மயங்கினர் 2
மயங்கினார் 1
மயங்கு 2
மயங்கும் 1
மயங்குவார் 1
மயங்குவார்க்கு 1
மயங்குவார்கள் 1
மயம் 1
மயம்-தான் 1
மயமாய் 1
மயல் 5
மயல்_இல் 1
மயலால் 1
மயலுறு 1
மயானத்து 1
மயானமும் 2
மயிர் 25
மயிர்க்கால் 1
மயிர்க்கால்-தோறும் 2
மயிரை 1
மயில் 24
மயிலாடுதுறை 2
மயிலாடுதுறையினில் 2
மயிலாப்பூர் 1
மயிலாபுரி 4
மயிலின் 1
மயிலே 1
மயிலை 6
மயேந்திர 1
மயேந்திரமும் 1
மர 5
மரக்கல 1
மரக்கலம் 2
மரகத 5
மரகதம் 1
மரங்கள் 2
மரங்களாலும் 1
மரங்களில் 1
மரங்களும் 1
மரபால் 1
மரபில் 18
மரபின் 25
மரபினராய் 1
மரபினில் 2
மரபினுக்கு 3
மரபு 6
மரபுக்கு 1
மரபும் 1
மரமும் 1
மரவுரி 1
மரவுரியின் 1
மரு 15
மருகர் 2
மருகல் 2
மருகல்நாட்டு 1
மருகன் 2
மருகில் 1
மருகு 2
மருகு-தொறும் 1
மருங்கில் 7
மருங்கின் 3
மருங்கின 1
மருங்கினில் 1
மருங்கினிலும் 1
மருங்கினும் 2
மருங்கு 196
மருங்கு-நின்று 2
மருங்கும் 16
மருங்குல் 4
மருங்குலார்க்கு 1
மருங்குற 4
மருங்குஉற 1
மருங்கே 2
மருங்கேம் 1
மருட்சியினால் 1
மருண் 1
மருண்ட 1
மருண்டது 1
மருண்டார் 2
மருண்டு 6
மருத்து 2
மருத்துக்கள் 1
மருத 9
மருதத்தினால் 1
மருதம் 9
மருதமும் 1
மருதின் 1
மருது 2
மருதும் 1
மருதை 1
மருந்தாய் 1
மருந்தான 1
மருந்தினால் 1
மருந்தினை 1
மருந்து 5
மருந்துகள் 1
மருந்தும் 2
மருந்தை 7
மருந்தொடு 1
மருப்பில் 1
மருப்பின் 6
மருப்பு 5
மரும் 1
மருமகன் 1
மருமம் 1
மருவ 2
மருவலார் 1
மருவா 1
மருவார் 4
மருவாரும் 1
மருவாரூர் 1
மருவி 9
மருவிய 24
மருவினர் 2
மருவினார் 2
மருவீர் 1
மருவு 32
மருவுதல் 1
மருவுதலை 1
மருவும் 32
மருவும்-காலை 1
மருவுவார் 1
மருவுவித்த 1
மருள் 6
மருள்நீக்கியார் 3
மருள்நீக்கியார்-தாமும் 1
மருள்வார் 1
மருளும் 3
மருளுற 1
மரை 7
மல்க 20
மல்கி 8
மல்கிய 18
மல்கு 32
மல்கும் 5
மல்குவார் 1
மல்லல் 16
மல்லையே 1
மல 2
மலக்கல் 1
மலங்க 1
மலங்கள் 1
மலங்குகள் 1
மலம் 2
மலய 2
மலயத்திடை 1
மலயம் 1
மலர் 450
மலர்-தன் 1
மலர்_மகட்கு 1
மலர்_மழை 5
மலர்_மாரி 9
மலர்_மாரிகள் 2
மலர்_மாரியின் 1
மலர்கள் 6
மலர்களால் 1
மலர்களை 1
மலர்ச்சி 1
மலர்த்தி 1
மலர்த்தும் 1
மலர்ந்த 21
மலர்ந்தது-ஆல் 1
மலர்ந்தன 2
மலர்ந்தன-ஆல் 1
மலர்ந்தனர் 1
மலர்ந்தார் 2
மலர்ந்தால் 1
மலர்ந்திட 1
மலர்ந்து 22
மலர்ந்தே 1
மலர்ப்பலாசொடு 1
மலர்வது 1
மலர்வார் 2
மலர்விக்கும் 1
மலர்வித்த 1
மலர்வித்து 1
மலர்வித்தும் 1
மலர 9
மலராத 1
மலராம் 1
மலரால் 4
மலராள் 3
மலரில் 2
மலரின் 6
மலரும் 34
மலரே 1
மலரை 4
மலரோன் 1
மலாடர் 1
மலி 51
மலிதலாலே 1
மலிந்த 19
மலிந்தது 1
மலிந்தவே 1
மலிந்தன 2
மலிந்தார் 1
மலிந்து 1
மலிய 4
மலியும் 7
மலிவார் 1
மலிவு 1
மலினம் 1
மலை 124
மலை-தான் 1
மலை-நின்றும் 1
மலை_குல_கொடி 1
மலை_கொடி 3
மலை_கொடியுடன் 1
மலை_கொடியை 1
மலை_மகள் 5
மலை_மகள்_கேள்வன்-தானும் 1
மலை_மகளுடன் 1
மலை_மடந்தை 1
மலை_வல்லி 7
மலை_வல்லிக்கு 1
மலை_வல்லியார் 1
மலை_வல்லியுடன் 2
மலைக்க 1
மலைக்கு 1
மலைகள் 3
மலைகளிடை 1
மலைகளில் 1
மலைந்து 1
மலைப்பவர் 2
மலைய 1
மலையர் 1
மலையர்கள் 1
மலையா 1
மலையார் 1
மலையாள் 8
மலையான் 2
மலையிடை 1
மலையில் 4
மலையின் 4
மலையினார்க்கு 1
மலையினில் 1
மலையும் 8
மலையே 1
மலையை 6
மலையொடு 1
மலைவார் 1
மவுலி 5
மவுலியானை 1
மவுலியும் 1
மழ 27
மழ_விடை_மேலோர் 1
மழ_விடை_உடையான் 1
மழ_விடையார் 2
மழ_விடையார்-தம் 2
மழ_விடையார்-தமை 1
மழ_விடையோன் 1
மழநாட்டு 1
மழபாடி 4
மழபாடியாரை 1
மழபாடியினில் 1
மழலை 7
மழவர் 1
மழவன் 3
மழவன்-தான் 1
மழவிடையார் 3
மழவு 1
மழு 10
மழுங்கி 1
மழுங்கு 2
மழுவர் 2
மழுவார் 1
மழுவால் 3
மழுவினால் 1
மழுவினொடு 1
மழுவும் 2
மழுவோடு 1
மழை 51
மழைக்கு 1
மழைத்த 1
மழையாம் 1
மழையில் 1
மழையின் 2
மழையும் 2
மழையே 1
மழையோ 2
மள்ளர் 8
மள்ளர்கள் 1
மற்போர் 1
மற்ற 23
மற்றது 3
மற்றவர் 14
மற்றவர்-தம் 6
மற்றவர்-தாம் 1
மற்றவர்-பால் 1
மற்றவர்க்கு 2
மற்றவர்க்கே 1
மற்றவர்கள் 2
மற்றவரால் 1
மற்றவருடன் 1
மற்றவரும் 2
மற்றவரை 1
மற்றவரோடு 1
மற்றவன் 3
மற்றவன்-தன் 1
மற்றவன்-பால் 1
மற்றவனும் 2
மற்றவனை 1
மற்றவை 1
மற்று 204
மற்றும் 31
மற்றை 10
மற்றையவளாம் 1
மற 9
மற_குடி 1
மற_குல 1
மற_குலத்து 1
மறக்க 1
மறக்கலுமாமே 1
மறக்கினும் 1
மறத்திட்டு 1
மறந்தனன் 1
மறந்தாயோ 1
மறந்தீர் 1
மறந்து 5
மறந்தும் 1
மறந்தேன் 1
மறப்பரோ 1
மறப்பு 3
மறப்பு_அரிய 1
மறப்பு_இல் 1
மறம் 6
மறலி 3
மறலிக்கு 1
மறவர் 11
மறவர்-தம்-பால் 1
மறவர்க்கு 1
மறவர்கள் 4
மறவா 3
மறவாத 1
மறவாது 2
மறவாமை 4
மறவாமையான் 1
மறவார் 1
மறாத 1
மறாது 1
மறாதே 1
மறாமை 1
மறி 18
மறித்தலும் 1
மறித்திட 1
மறித்து 4
மறித்தும் 1
மறிந்த 2
மறிய 1
மறியார் 2
மறியோடு 1
மறிவன 1
மறு 11
மறு_அறு 1
மறு_இல் 4
மறுக்க 2
மறுக்கமாட்டார் 1
மறுக்கில் 1
மறுக்குமோ 1
மறுக 2
மறுகி 1
மறுகிடை 6
மறுகில் 8
மறுகின் 5
மறுகின்-கண் 1
மறுகின 1
மறுகு 20
மறுகு-தொறும் 2
மறுகு-தோறும் 2
மறுகும் 3
மறுத்த 1
மறுத்ததே 1
மறுத்தல் 1
மறுத்தலின் 1
மறுத்தவர் 1
மறுத்தார் 1
மறுத்தாரை 1
மறுத்தாள் 1
மறுத்து 6
மறுத்தேன் 1
மறுப்பதனுக்கு 1
மறுப்பாள் 1
மறை 238
மறை_நூல் 1
மறைக்க 1
மறைக்காட்டில் 2
மறைக்காட்டு 7
மறைக்கு 2
மறைக்கும் 1
மறைகள் 28
மறைகளால் 2
மறைகளும் 3
மறைகளோடு 1
மறைத்த 4
மறைத்தலுமே 1
மறைத்தவன் 1
மறைத்தாலும் 1
மறைத்தீர் 1
மறைத்து 9
மறைத்தே 1
மறைந்த 4
மறைந்தருள 1
மறைந்தனன் 1
மறைந்தார் 1
மறைந்தான் 1
மறைந்து 9
மறைப்ப 1
மறைப்பன 1
மறைய 3
மறையவர் 33
மறையவர்-தாம் 1
மறையவர்-பால் 1
மறையவர்க்கு 2
மறையவர்க்கும் 1
மறையவர்கட்கு 1
மறையவர்கள் 6
மறையவராய் 1
மறையவரில் 1
மறையவரும் 4
மறையவன் 6
மறையவனார் 13
மறையவனார்-பால் 1
மறையவனே 1
மறையாம் 3
மறையால் 1
மறையாள் 1
மறையாளர் 3
மறையான் 1
மறையில் 1
மறையின் 13
மறையுடன் 1
மறையும் 3
மறையுமாறு 1
மறையொடு 1
மறையோடு 1
மறையோய் 4
மறையோர் 68
மறையோர்-தங்கள் 1
மறையோர்-தம்முள் 1
மறையோர்-தம்மை 1
மறையோர்-தமை 2
மறையோர்-தாம் 1
மறையோர்-தாமும் 2
மறையோர்க்கு 3
மறையோர்கள் 5
மறையோர்களை 1
மறையோரும் 1
மறையோன் 10
மறையோன்-தன் 1
மறையோன்-தன்-பால் 1
மறையோனும் 3
மறையோனொடு 1
மறைவது 1
மறைவர் 1
மறைவர்-பால் 1
மறைவராய் 1
மறைவலோர் 1
மறைவியார் 1
மறைவில் 1
மறைவும் 1
மன் 28
மன்மதன் 1
மன்மதனார் 1
மன்றல் 23
மன்றவர் 2
மன்றாடும் 1
மன்றிடை 1
மன்றில் 10
மன்றினிடை 2
மன்றினிடையே 1
மன்று 20
மன்றுள் 22
மன்றுளே 1
மன்ன 8
மன்னர் 39
மன்னர்-தாமும் 1
மன்னர்க்கு 3
மன்னரும் 4
மன்னரை 5
மன்னவர் 9
மன்னவர்-தம் 1
மன்னவர்-பால் 1
மன்னவர்க்கு 2
மன்னவருக்கு 1
மன்னவரும் 2
மன்னவரை 2
மன்னவரோடும் 1
மன்னவற்காய் 1
மன்னவற்கு 1
மன்னவன் 29
மன்னவன்-தன் 2
மன்னவன்-தன்னை 1
மன்னவன்-தனை 1
மன்னவன்-பால் 3
மன்னவனார் 9
மன்னவனும் 7
மன்னவனை 2
மன்னவே 1
மன்னற்கு 1
மன்னன் 41
மன்னன்-மாட்டு 1
மன்னனார் 6
மன்னனார்-தாம் 1
மன்னனாரும் 1
மன்னனுக்கு 1
மன்னனும் 5
மன்னனே 1
மன்னனை 1
மன்னாத 1
மன்னான 1
மன்னி 24
மன்னிய 55
மன்னினார் 3
மன்னினார்-தமை 2
மன்னு 79
மன்னுக 1
மன்னுகின்ற 1
மன்னும் 96
மன்னுவன் 1
மன்னுவார் 4
மன 25
மனக்கவலை 2
மனக்கவலையினால் 2
மனங்கள் 1
மனத்த 1
மனத்தர் 5
மனத்தவர் 1
மனத்தார் 4
மனத்தால் 6
மனத்தாலே 1
மனத்தான் 1
மனத்திடை 2
மனத்தில் 6
மனத்தின் 6
மனத்தினராய் 3
மனத்தினார் 1
மனத்தினால் 4
மனத்தினாலே 1
மனத்தினில் 4
மனத்தினும் 4
மனத்தினுள் 1
மனத்தினோடு 1
மனத்து 22
மனத்துடன் 1
மனத்தும் 1
மனத்துள் 4
மனத்தொடு 5
மனத்தொடும் 1
மனத்தோடு 1
மனத்தோர் 1
மனதுள் 1
மனம் 118
மனமும் 9
மனமுற 1
மனமே 1
மனவிடை 1
மனவு 2
மனன் 1
மனனிடை 1
மனித்தர் 1
மனித்தரால் 1
மனிதரால் 1
மனிதரும் 1
மனு 5
மனுநூல் 2
மனுவால் 1
மனுவின் 1
மனுவேந்தனுக்கு 1
மனை 70
மனை-கண் 1
மனை-தொறும் 1
மனை-தோறும் 3
மனை-நின்றும் 1
மனை-பால் 1
மனை_அறத்தில் 1
மனை_அறம் 2
மனைக்கு 4
மனைகள் 5
மனைகள்-தொறும் 1
மனைகள்-தோறும் 1
மனையகத்து 1
மனையவள்-தன்னை 1
மனையார் 4
மனையார்-தாம் 1
மனையார்-தாமும் 2
மனையாரை 5
மனையாளும் 1
மனையிடை 6
மனையில் 24
மனையின் 7
மனையின்-கண் 1
மனையினில் 1
மனையும் 1
மனையுள் 1
மனையை 2
மனைவி 3
மனைவி-தன்-பால் 1
மனைவி-தன்னை 1
மனைவி-தானும் 2
மனைவியார் 24
மனைவியார்-தம் 2
மனைவியார்-தம்மை 1
மனைவியார்-தம்மொடும் 1
மனைவியார்-தமை 1
மனைவியார்-தாம் 1
மனைவியார்-தாமும் 1
மனைவியார்க்கு 2
மனைவியாரும் 9
மனைவியாரை 4
மனைவியாரொடு 1
மனைவியாரோடும் 1
மனைவியும் 3
மனைவியை 2
மனைவியோடு 2
மனைவியோடும் 1

மக்கள் (6)

அளவைகள் நிறைகோல் மக்கள் ஆவொடு மேதி மற்றும் – 5.திருநின்ற:5 2/3
மனைவியார் உடன் மக்கள் மற்றும் உள்ள சுற்றத்தோர் – 5.திருநின்ற:5 20/1
நாதம் நிறை செவியின் வாய் மக்கள் எல்லாம் நலம் மருவு நினைவு ஒன்றாய் மருங்கு நண்ண – 6.வம்பறா:1 1016/4
அடியேன் பெற்ற மக்கள் இவர் அடிமை ஆக கொண்டு அருளி – 6.வம்பறா:2 39/1
தொடி சேர் தளிர் கை இவர் எனக்கு தூய மக்கள் என கொண்டபடியே – 6.வம்பறா:2 39/3
மக்கள் பேறு இன்மையினால் மா தேவி வரம் வேண்ட – 12.மன்னிய:4 8/1

மேல்


மக்களுக்கு (1)

எண் திசை மக்களுக்கு யான் எ உருவாய் என் என்பார் – 5.திருநின்ற:4 54/4

மேல்


மக்களுக்கும் (1)

ஈண்ட மனை அகத்து எய்தி இல்லவர்க்கும் மக்களுக்கும்
ஆண்ட அரசு எழுந்தருளும் ஓகை உரைத்து ஆர்வமுற – 5.திருநின்ற:5 19/2,3

மேல்


மக்களுடன் (1)

அங்கு அவளும் மக்களுடன் அரும் சுற்றம் இல்லாதாள் – 6.வம்பறா:3 18/1

மேல்


மக்களும் (3)

மன்னிய சுற்றத்தோடு மக்களும் வருந்தினார்கள் – 3.இலை:4 8/4
மற்று அவர் மனைவியாரும் மக்களும் பசியால் வாடி – 3.இலை:4 15/1
எம் பெரு மக்களும் இயைந்த கூட்டத்தில் அரன் அடியார் இன்பம் எய்தி – 5.திருநின்ற:1 183/3

மேல்


மக்களை (1)

எம்-தம் பெரு மக்களை யாவர் தடுக்க வல்லார் – 4.மும்மை:1 16/4

மேல்


மக்களையும் (1)

சுற்றம் உடன் மக்களையும் துகளாவே நீத்து – 5.திருநின்ற:1 28/2

மேல்


மக (5)

பால் மதி உவரி ஈன்றால் என மக பயந்த போது – 3.இலை:3 13/4
புடை எங்கும் மலர் பிறங்கல் புறம் எங்கும் மக பொலிவு – 6.வம்பறா:1 13/2
மனை_அறத்தில் இன்பமுறு மக பெறுவான் விரும்புவார் – 6.வம்பறா:1 19/1
அரும் திரு மக பெற அணைந்த அணி செய்வார் – 6.வம்பறா:1 34/4
உள் இழிந்து புனல் புக்கார் உலகு உய்ய மக பெற்றார் – 6.வம்பறா:1 59/4

மேல்


மகட்கு (7)

செய்ய பூ_மகட்கு நல் செவிலி போன்றது – 1.திருமலை:2 3/2
நில_மகட்கு அழகு ஆர்தரு நீள் நுதல் – 1.திருமலை:3 12/1
மலர்_மகட்கு வண் தாமரை போல் மலர்ந்து – 1.திருமலை:3 12/3
திரு_மகட்கு மேல் விளங்கும் செம் மணியின் தீபம் எனும் – 3.இலை:5 16/1
பெற்றனன் போல் உவந்து தனி பெரு மகட்கு திரு மலியும் – 5.திருநின்ற:4 9/3
வடிவும் குணமும் நம்முடைய மகட்கு மண் உள்ளோர்க்கு இசையும் – 6.வம்பறா:2 210/1
திரு_மகட்கு வாழ் சேர் இடம் ஆதலில் யாவும் – 8.பொய்:4 3/2

மேல்


மகண்மையா (1)

மகண்மையா கொண்டார் பரவையார்-தம் கொழுநனார் – 6.வம்பறா:2 39/4

மேல்


மகம்-தான் (1)

மா மகம்-தான் ஆடுதற்கு வந்து வழிபடும் கோயில் – 6.வம்பறா:1 409/2

மேல்


மகர (6)

மா மகர குழை மகளிர் மைந்தர் அங்கண் வந்து ஏறு முன் நறு நீர் வண்டல் ஆட – 4.மும்மை:5 95/2
வெள்ள மறை ஒலி பெருகு மறுகு-தோறும் மிடை மகர தோரணங்கள் கதலி பூகம் – 6.வம்பறா:1 257/3
மா நகரம் அலங்கரி-மின் மகர தோரணம் நாட்டும் மணி நீர் வாச – 6.வம்பறா:1 314/1
மகர தோரணம் வண் குலை கமுகொடு கதலி – 6.வம்பறா:1 1071/1
மல்கு நிறை குடம் விளக்கு மகர தோரணம் நிரைத்தே – 6.வம்பறா:1 1170/2
மகர குழை மாதர்கள் பாடி ஆட மணி வீதியில் அணைவார் – 7.வார்கொண்ட:4 145/2

மேல்


மகரத்தாலும் (1)

இரும் குழை மகரத்தாலும் இலங்கு ஒளி மணிகளாலும் – 1.திருமலை:5 22/2

மேல்


மகரம் (1)

கிளர் ஒளி மகரம் வேறு கெழுமிய தன்மையாலும் – 6.வம்பறா:1 1100/3

மேல்


மகவாய் (1)

அ கமலவதி வயிற்றில் அணி மகவாய் வந்து அடைய – 12.மன்னிய:4 8/4

மேல்


மகவினோடு (1)

பைம்_தொடி-தனையும் கொண்டு பயந்த பெண் மகவினோடு
முந்துற செல்வேன் என்று மொய் குழலவர்-பால் வந்தான் – 5.திருநின்ற:4 44/3,4

மேல்


மகவினோடும் (1)

தானும் அ மனைவியோடும் தளிர் நடை மகவினோடும்
மான் இனம் பிணை போல் நின்ற மனைவியார் அடியில் தாழ்ந்தே – 5.திருநின்ற:4 45/1,2

மேல்


மகவு (7)

வரு மகவு பெறல் பொருட்டு மனத்து அருளால் வழுத்தினார் – 3.இலை:5 10/4
வன் சிறு தோல் மிசை உழத்தி மகவு உறக்கும் நிழல் மருதும் – 4.மும்மை:4 8/1
மகவு இலாமையின் மகிழ் மனை வாழ்க்கையின் மருண்டு – 6.வம்பறா:1 1039/4
மகவு மகிழ்ந்து உவப்பார்கள் வன்மை புரி செயலினால் – 7.வார்கொண்ட:1 10/2
மாறின் மகவு பெற்றீரேல் மைந்தன்-தன்னை அழையும் என – 7.வார்கொண்ட:3 79/3
விழைவார் மகவு பெற அடுத்த வேலை-அதனில் காலம் உணர் – 12.மன்னிய:4 9/2
வைத்த சிந்தை மறையோனும் மனைவி-தானும் மகவு இழந்த – 13.வெள்ளானை:1 7/3

மேல்


மகவு-தன்னை (1)

பெற்ற இ மகவு-தன்னை பேர்இட்டேன் ஆதலாலே – 5.திருநின்ற:4 47/3

மேல்


மகவை (2)

கடன் அமைத்து அவர்-தம் நாமம் காதல் செய் மகவை இட்டான் – 5.திருநின்ற:4 38/4
வந்த பிராயத்தினர் குளித்த மடுவில் முதலை ஒரு மகவை
முந்த விழுங்க பிழைத்தவனை முந்நூல் அணியும் கலியாணம் – 13.வெள்ளானை:1 6/2,3

மேல்


மகள் (24)

மறையவன் ஆகி நின்ற மலை_மகள்_கேள்வன்-தானும் – 2.தில்லை:2 22/1
திரு_மகள் என்ன நின்ற தேவியார் தம்மை நோக்கி – 2.தில்லை:5 14/1
பெரு மகற்கு மகள்_பேச வந்து அணைந்தார் பெரு முதியோர் – 3.இலை:5 16/4
மங்கலமாம் செயல் விரும்பி மகள் பயந்த வள்ளலார் – 3.இலை:5 19/1
கஞ்சாறர் மகள் கொடுப்ப கைப்பிடிக்க வருகின்ற – 3.இலை:5 20/1
ஒரு மகள் கூந்தல்-தன்னை வதுவை நாள் ஒருவர்க்கு ஈந்த – 3.இலை:5 37/1
வஞ்சம் நீக்கிய மாவின் மூலத்தில் வந்து தோன்றினார் மலை_மகள் காண – 4.மும்மை:5 57/4
வண்டு வார் குழல் மலை_மகள் கமல வதனம் நோக்கி அம் மலர் கண் நெற்றியின் மேல் – 4.மும்மை:5 68/3
விடையின் மேலவர் மலை_மகள் வேண்ட விரும்பு பூசனை மேவி வீற்றிருந்தே – 4.மும்மை:5 70/1
வைய_மகள் கை அணைத்தால் போல் உயர்வ மலர் சோலை – 5.திருநின்ற:1 9/4
பூண்ட கொடை புகழனார்-பால் பொருவு_இல் மகள் கொள்ள – 5.திருநின்ற:1 23/3
தொல் குலத்து வணிகர் மகள்_பேசுதற்கு தொடங்குவார் – 5.திருநின்ற:4 6/4
மகள்_கொடையின் மகிழ் சிறக்கும் வரம்பு_இல் தனம் கொடுத்து அதன் பின் – 5.திருநின்ற:4 13/1
மட்டு உலாம் குழல் வன முலை மலை_மகள் பாகத்து – 6.வம்பறா:1 786/2
மலை_மகள் குழைத்த ஞானம் உண்டவர்-தம்-பால் வந்தார் – 6.வம்பறா:1 851/4
முன் உற பணிந்து போய் மொய் வரை திரு_மகள் – 6.வம்பறா:1 992/3
தூரிய பூ_மகள் என ஒரு பெண் கொடி உதித்தாள் – 6.வம்பறா:1 1040/4
அருமையால் பெறு மகள் என்பு நிறைத்த அ குடத்தை – 6.வம்பறா:1 1080/2
வருவாரும் பெரும் சுற்றம் மகிழ் சிறப்ப மகள்_பேச – 6.வம்பறா:1 1162/3
ஊனம்_இல் சீலத்து உம்-பால் மகள்_பேச வந்தது என – 6.வம்பறா:1 1166/2
வரும் தவத்தான் மகள் கொடுப்பார் வதுவை_வினை தொடங்குவார் – 6.வம்பறா:1 1171/4
சிந்தை விரும்பி மகள்_பேச விடுத்தான் சிலரும் சென்று இசைத்தார் – 6.வம்பறா:2 214/4
எழும் திரை மா கடல் ஆடை இரு நில மா மகள் மார்பில் – 10.கடல்:2 1/1
மலை தனி பெருமான் மகள் கோயிலில் தம் தொழில் வழி நின்றார் – 13.வெள்ளானை:1 50/4

மேல்


மகள்-தன் (1)

குன்ற_மகள்-தன் மன காதல் குலவும் பூசை கொண்டு அருளும் – 5.திருநின்ற:1 193/2

மேல்


மகள்-தன்னை (1)

மட மகள்-தன்னை பெற்று மங்கலம் பேணி தான் முன்பு – 5.திருநின்ற:4 38/1

மேல்


மகள்_கொடையின் (1)

மகள்_கொடையின் மகிழ் சிறக்கும் வரம்பு_இல் தனம் கொடுத்து அதன் பின் – 5.திருநின்ற:4 13/1

மேல்


மகள்_பேச (4)

பெரு மகற்கு மகள்_பேச வந்து அணைந்தார் பெரு முதியோர் – 3.இலை:5 16/4
வருவாரும் பெரும் சுற்றம் மகிழ் சிறப்ப மகள்_பேச
தருவார் தண் பணை நல்லூர் சார்கின்றார் தாதையார் – 6.வம்பறா:1 1162/3,4
ஊனம்_இல் சீலத்து உம்-பால் மகள்_பேச வந்தது என – 6.வம்பறா:1 1166/2
சிந்தை விரும்பி மகள்_பேச விடுத்தான் சிலரும் சென்று இசைத்தார் – 6.வம்பறா:2 214/4

மேல்


மகள்_பேசுதற்கு (1)

தொல் குலத்து வணிகர் மகள்_பேசுதற்கு தொடங்குவார் – 5.திருநின்ற:4 6/4

மேல்


மகளார் (5)

சீத மதி வெண்குடை வளவர் மகளார் தென்னன் தேவியாம் – 5.திருநின்ற:1 284/2
தன் நிகர் கடந்த செல்வ தனதத்தன் மகளார் தாமும் – 5.திருநின்ற:4 39/3
மற்றவர் சென்று புக்கு வளவர் கோன் மகளார் தென்னர் – 6.வம்பறா:1 610/1
பால் ஆதரவு தரும் மகளார் ஆகி பார் மேல் அவதரித்தார் – 6.வம்பறா:2 207/3
வளவர் பிரான் திரு மகளார் மங்கையருக்கரசியார் – 9.கறை:3 8/1

மேல்


மகளார்-தாமும் (1)

தென்னவன்-தானும் எங்கள் செம்பியன் மகளார்-தாமும்
நல் நெறி அமைச்சனாரும் ஞானசம்பந்தர் செய்ய – 6.வம்பறா:1 864/1,2

மேல்


மகளார்க்கும் (1)

செம்பியர் பெருமான் குல மகளார்க்கும் திருந்திய சிந்தையீர் உமக்கும் – 6.வம்பறா:1 658/1

மேல்


மகளாரை (1)

தென்னவர் கோன் மகளாரை திருவேட்டு முன்னரே – 7.வார்கொண்ட:4 92/1

மேல்


மகளிர் (18)

ஐயனுக்கு அழகிது ஆம் என்று ஆய் இழை மகளிர் போற்ற – 1.திருமலை:5 185/3
இன்புற மருவி ஆடும் எயிற்றியர் மகளிர் எங்கும் – 3.இலை:3 4/4
நெறி குழல் புன் புலை மகளிர் நெல் குறு பாட்டு ஒலி பரக்கும் – 4.மும்மை:4 9/4
தோளும் உழத்தியர் மகளிர் மாறு ஆடி முன் தொகுக்கும் – 4.மும்மை:5 46/3
மா மகர குழை மகளிர் மைந்தர் அங்கண் வந்து ஏறு முன் நறு நீர் வண்டல் ஆட – 4.மும்மை:5 95/2
பூம் பாசடை நீர் தடம் மூழ்கி மறையோர் மகளிர் புகுவனவும் – 4.மும்மை:6 5/3
பொறை ஆற்றா மகளிர் என புறம்பு அலை தண்டலை வேலி – 5.திருநின்ற:1 7/2
வெயில் கதிர் மென் குழை மகளிர் விரவிய மாடமும் மேவி – 5.திருநின்ற:1 10/3
ஆங்கு வன முலைகள் சுமந்து அணங்குவன மகளிர் இடை – 5.திருநின்ற:1 13/1
மயிலை புறம் கொள் மென் சாயல் மகளிர் கிளவி யாழினொடும் – 5.திருநின்ற:3 11/3
மனை வாழ்க்கை குல மகளிர் வளம் பொலிவ மாடங்கள் – 6.வம்பறா:1 10/4
நிறை குடமும் மணி விளக்கும் முதலாய் உள்ள நீதி மறை குல மகளிர் நெருங்கி ஏந்த – 6.வம்பறா:1 262/2
வளம் பொழில் சூழ் வைப்பூர் கோன் தாமன் எந்தை மருமகன் மற்று இவன் அவற்கு மகளிர் நல்ல – 6.வம்பறா:1 480/1
கார் கெழு பருவம் வாய்ப்ப காமுறும் மகளிர் உள்ளம் – 6.வம்பறா:1 812/1
பொன் தொடி சிறு மகளிர் ஆயத்தொடும் புணர்ந்து – 6.வம்பறா:1 1048/1
மறை குல மனையின் வாழ்க்கை மங்கல மகளிர் எல்லாம் – 6.வம்பறா:1 1227/1
அலையார் வேல் கண் சிறு மகளிர் ஆயத்தோடும் விளையாட்டு – 6.வம்பறா:2 208/3
பூரண கலசம் மலிந்தன பூ_மழை மகளிர் பொழிந்திடும் – 13.வெள்ளானை:1 23/3

மேல்


மகளுக்கு (1)

பூ_மகளுக்கு உறையுள் எனும் தகைய ஆன பொன் மாட தரமியங்கள் பொலிய நின்று – 4.மும்மை:5 95/1

மேல்


மகளுடன் (1)

வண்டு உலாம் குழல் மலை_மகளுடன் வட கயிலை – 5.திருநின்ற:1 364/1

மேல்


மகளும் (2)

செயலால் நிகழ் புத்தூர் வரு சிவ வேதியன் மகளும்
உயர் நாவலர் தனி நாதனை ஒழியாது உணர் வழியில் – 1.திருமலை:5 77/2,3
நா ஆண்ட பல கலையும் நா மகளும் நலம் சிறப்ப – 6.வம்பறா:1 54/1

மேல்


மகளை (5)

ஒரு மகளை மண்ணுலகில் ஓங்கு குல மரபினராய் – 3.இலை:5 16/2
தேன் நக்க மலர் கூந்தல் திரு மகளை கொண்டு அணைந்து – 3.இலை:5 28/3
வன் பிணி நீங்கு மகளை கண்ட மழவன் பெரு மகிழ்ச்சி பொங்க – 6.வம்பறா:1 320/1
ஏர் கெழு சிறப்பில் நும் மகளை கொண்டு இனி – 6.வம்பறா:1 1112/3
ஒரு குடை கீழ் மண்_மகளை உரிமையினில் மணம் புணர்ந்து – 8.பொய்:2 9/1

மேல்


மகளொடும் (1)

மாதர் பிறை கண்ணியானை மலையான் மகளொடும் என்னும் – 5.திருநின்ற:1 384/1

மேல்


மகற்கு (2)

தந்தையார் சடையனார்-தம் தனி திரு மகற்கு சைவ – 1.திருமலை:5 7/1
பெரு மகற்கு மகள்_பேச வந்து அணைந்தார் பெரு முதியோர் – 3.இலை:5 16/4

மேல்


மகன் (4)

என் மகன் செய் பாதகத்துக்கு இரும் தவங்கள் செய இசைந்தே – 1.திருமலை:3 37/1
மலை மருவு நெடும் கானில் கன்னி_வேட்டை மகன் போக காடு பலி மகிழ்வு ஊட்ட – 3.இலை:3 47/2
ஓங்கு சபையோர் அவனை பார்த்து ஊர் ஆன் நிரை மேய்த்து உன் மகன் செய் – 4.மும்மை:6 41/3
தேட அரும் திரு மரபில் சே_இழையை மகன்_பேச – 5.திருநின்ற:4 7/3

மேல்


மகன்_பேச (1)

தேட அரும் திரு மரபில் சே_இழையை மகன்_பேச
மாட மலி காரைக்கால் வள நகரில் வரவிட்டார் – 5.திருநின்ற:4 7/3,4

மேல்


மகன்மை (1)

அரசிளம்குமரற்கு ஏற்ப அன்பினால் மகன்மை கொண்டார் – 1.திருமலை:5 5/4

மேல்


மகனார் (9)

கொண்டு மகனார் திரு முதுகில் புடைத்து கொடிதாம் மொழி கூற – 4.மும்மை:6 49/2
அந்த உடம்பு-தன்னுடனே அரனார் மகனார் ஆயினார் – 4.மும்மை:6 59/2
தேசம் உய்ய உண்டவர் தாம் திரு மா மகனார் ஆதலினால் – 5.திருநின்ற:1 260/2
சீர் ஆடும் திரு மகனார் காண்பதன் முன் செய்து அதன் பின் – 6.வம்பறா:1 60/2
வானவர் நாயகர் மகனார் வரும் முன்பு தொழுது அணைந்தான் மழவர் கோமான் – 6.வம்பறா:1 314/4
செய்ய மேனியர் திரு மகனார் உறை மடத்தில் – 6.வம்பறா:1 707/1
தேடினார் இருவருக்கும் தெரிவு_அரியார் திரு மகனார் – 6.வம்பறா:1 996/4
சீர் பெருக செய்ய வளர் திரு மகனார் சீறடியில் – 7.வார்கொண்ட:3 20/3
நின்ற தொண்டர் மனைவியார் நீடு மகனார் தாதியார் – 7.வார்கொண்ட:3 87/3

மேல்


மகனார்-தம்-பால் (1)

பேணும் மகனார்-தம்-பால் வந்து எல்லாம் பேதித்து – 3.இலை:3 153/3

மேல்


மகனார்-தமக்கு (1)

வந்த பழி ஒன்று என நினைந்தே மகனார்-தமக்கு வாய் நேரான் – 4.மும்மை:6 44/2

மேல்


மகனாரும் (1)

மைம் மலர் கண்டத்து அண்டர் பிரானார் மகனாரும்
கொய்ம் மலர் வாவி தென் திருவாரூர் கும்பிட்டே – 5.திருநின்ற:1 236/2,3

மேல்


மகனும் (2)

யானே இனி இ நிரை மேய்ப்பன் என்றார் அஞ்சி இடை_மகனும் – 4.மும்மை:6 24/1
நிகர்ப்பு அரிய பெரும் சிறப்பில் நிதிபதி-தன் குல மகனும்
தகைப்பு_இல் பெரும் காதலினால் தங்கு மனை வளம் பெருக்கி – 5.திருநின்ற:4 13/2,3

மேல்


மகனை (8)

தன்னுடைய குல மகனை தான் கொண்டு மறுகு அணைந்தான் – 1.திருமலை:3 43/4
களத்து நஞ்சு ஒளித்து நின்றான் காதல் உன் மகனை பற்றி – 2.தில்லை:2 27/3
என் மகனை உங்களுக்கு நாதன் ஆக எல்லீரும் கைக்கொள்-மின் என்ற போதின் – 3.இலை:3 45/3
தளர்ந்து வீழ் மகனை கண்டு தாயரும் தந்தையாரும் – 5.திருநின்ற:5 28/1
நாதன்-தானும் ஒரு குடிக்கு நல்ல சிறுவன் ஒரு மகனை
தாதை அரிய தாய் பிடிக்கும் பொழுதில் தம்மில் மனம் உவந்தே – 7.வார்கொண்ட:3 51/2,3
நன்று கழுவி கொடு செல்ல நல்ல மகனை எடுத்து உலகை – 7.வார்கொண்ட:3 62/3
தனி மா மகனை தாதையார் கருவி கொண்டு தலை அரிவார் – 7.வார்கொண்ட:3 63/4
வந்த மகனை கடிதில் கொண்டு அமுது செய்விப்பான் வந்தார் – 7.வார்கொண்ட:3 83/1

மேல்


மகார்கள் (1)

புன் தலை சிறு மகார்கள் புரிந்து உடன் ஆடல் அன்றி – 3.இலை:3 4/2

மேல்


மகிழ் (59)

உளம் மகிழ் காதல் கூர ஓங்கிய குணத்தால் நீடி – 1.திருமலை:3 19/2
இறையான் மகிழ் இசை பாடினன் எல்லாம் நிகர் இல்லான் – 1.திருமலை:5 75/4
உளம் மகிழ் சிறப்பின் மல்க ஓடு அளித்து ஒழுகும் நாளில் – 2.தில்லை:2 3/3
மனைவியார் கொழுநர் தந்த மனம் மகிழ் கறிகள் ஆய்ந்து – 2.தில்லை:4 22/1
சிந்தை களிகூர்ந்து மகிழ் சிறந்த பெரும் தொண்டனார் – 3.இலை:5 26/2
இ தன்மை ஈசர் மகிழ் பதி பலவும் சென்று இறைஞ்சி – 4.மும்மை:4 20/1
செம் கண் மால் தொழும் சிவன் மகிழ் திருமுல்லைவாயில் – 4.மும்மை:5 18/4
எந்தையார் மகிழ் காஞ்சி நீடு எல்லை எல்லை இல்லன உள்ள ஆர் அறிவார் – 4.மும்மை:5 83/4
தெருள் நீர்ப்பன் மாந்தர் எலாம் மகிழ் சிறப்ப செய்ததன் பின் – 5.திருநின்ற:1 20/2
மண் உலகு உய்ய எடுத்து மகிழ் உடனே பாடுகின்றார் – 5.திருநின்ற:1 115/4
பெருகு விருப்புடன் விடையார் மகிழ் பெண்ணாகடம் அணைந்தார் – 5.திருநின்ற:1 148/4
மை தழை கண்டர் ஆதிரை நாளின் மகிழ் செல்வம் – 5.திருநின்ற:1 235/2
மைஞ்ஞீலத்து மணிகண்டர்-தம்மை வணங்கி மகிழ் சிறந்து – 5.திருநின்ற:1 310/2
களி மகிழ் சுற்றம் போற்ற கலியாணம் செய்தார்கள் – 5.திருநின்ற:4 11/4
மகள்_கொடையின் மகிழ் சிறக்கும் வரம்பு_இல் தனம் கொடுத்து அதன் பின் – 5.திருநின்ற:4 13/1
மாடு வந்தமை கேட்டு உளம் மகிழ் நீலநக்கர் – 5.திருநின்ற:6 24/4
சிவன் அருள் என பெருகும் சித்தம் மகிழ் தன்மை – 6.வம்பறா:1 28/1
வரும் பான்மை தரு வாழ்வு வந்து எய்த மகிழ் சிறந்தார் – 6.வம்பறா:1 132/4
பனை நெடும் கை_மா உரித்தவர் மகிழ் பெரும் பழுவூர் – 6.வம்பறா:1 235/4
ஆ மகிழ் உடன் பணிந்து ஆடி ஆர்த்தனர் – 6.வம்பறா:1 245/4
உள்ளம் மகிழ் சிறந்து ஓங்க தோணி மேவும் உமை பாகர் கழல் வணங்கி உவகை கூர – 6.வம்பறா:1 257/2
அங்கு-நின்று ஏகி அப்பாங்கில் அரனார் மகிழ் கோயில் ஆன – 6.வம்பறா:1 288/1
மழபாடி வயிர மணி தூண் அமர்ந்து மகிழ் கோயில் வலம்கொண்டு எய்தி – 6.வம்பறா:1 307/1
வண்டு அலையும் புனல் சடையார் மகிழ் இடங்கள் தொழுது அணைந்தார் – 6.வம்பறா:1 324/3
அதிர் சிலம்பு அடியார் மகிழ் அருள்இவள்நல்லூர் – 6.வம்பறா:1 373/4
வலஞ்சுழி பெருமான் மகிழ் கோயில் வந்து எய்தி – 6.வம்பறா:1 380/3
உருகா நின்று உளம் மகிழ் குடமூக்கை உவந்து இருந்த – 6.வம்பறா:1 407/3
சென்று தேவர் தம்பிரான் மகிழ் கோயில் முன்பு எய்தி – 6.வம்பறா:1 424/1
மன்று உளார் மகிழ் வைகல் மாட கோயில் மருங்கு – 6.வம்பறா:1 432/3
மங்கை ஒரு பாகத்தார் மகிழ் கோயில் எனை பலவும் வணங்கி போற்றி – 6.வம்பறா:1 454/2
வாம் புனல் சடை முடியினார் மகிழ் இடம் மற்றும் உள்ளன போற்றி – 6.வம்பறா:1 538/2
நம்பர் மகிழ் திருவாரூர் வணங்கி போந்து நலம் கொள் திருக்காறாயில் நண்ணி ஏத்தி – 6.வம்பறா:1 574/1
மண் ஆர்ந்த பதி பிறவும் மகிழ் தரும் அன்பால் வணங்கி – 6.வம்பறா:1 623/3
உள மகிழ் உணரும்-காலை உலகு எலாம் உய்ய வந்த – 6.வம்பறா:1 643/2
மன்னு சண்பையர் வள்ளலார் மகிழ் சிறந்து அளிக்கும் – 6.வம்பறா:1 671/3
பதி நிலவு பாண்டிநாடு-அதனில் முக்கண் பரமனார் மகிழ் இடங்கள் பலவும் போற்றி – 6.வம்பறா:1 892/1
அன்பர் குழாத்தொடும் செல்வார் ஆன் ஏற்றார் மகிழ் கோயில் – 6.வம்பறா:1 939/1
தண்டக திரு நாட்டினை சார்ந்து வந்து எம்பிரான் மகிழ் கோயில் – 6.வம்பறா:1 960/1
சென்று அணைந்து சிந்தையின் மகிழ் விருப்பொடு திகழ் திருவாமாத்தூர் – 6.வம்பறா:1 967/1
கண்டர் மகிழ் மேல் தளியும் முதலான கலந்து ஏத்தி – 6.வம்பறா:1 1001/3
மகவு இலாமையின் மகிழ் மனை வாழ்க்கையின் மருண்டு – 6.வம்பறா:1 1039/4
இன்ன தன்மையர் என ஒணா மகிழ் சிறந்து எய்த – 6.வம்பறா:1 1070/2
திருப்பதிகம் புனைந்து அருளி சிந்தை நிறை மகிழ் உற்றார் – 6.வம்பறா:1 1131/4
வருவாரும் பெரும் சுற்றம் மகிழ் சிறப்ப மகள்_பேச – 6.வம்பறா:1 1162/3
வன் தொண்டர் தமக்கு அளித்த நெல் கண்டு மகிழ் சிறப்பார் – 6.வம்பறா:2 28/1
தண்டகமாம் திரு நாட்டு தனி விடையார் மகிழ் இடங்கள் – 6.வம்பறா:2 172/1
மதி வாள் முடியார் மகிழ் கோயில் புறத்து ஓர் மருங்கு வந்து இருப்ப – 6.வம்பறா:2 234/1
தங்கும் இடம் திரு மகிழ் கீழ் கொள வேண்டும் என தாழ்ந்தார் – 6.வம்பறா:2 248/4
மாதர் அவர் மகிழ் கீழே அமையும் என மனம் அருள்வார் – 6.வம்பறா:2 259/1
போதுவீர் என மகிழ் கீழ் அவர் போத போய் அணைந்தார் – 6.வம்பறா:2 259/4
மன்னு புகழ் ஒற்றியூர் அதனில் மகிழ் சிறப்பினால் – 6.வம்பறா:2 269/2
வணங்கி நீர் மகிழ் கோயில் உளீரே என்ற வன் தொண்டர்க்கு ஊன்றுகோல் அருளி – 6.வம்பறா:2 279/3
சித்தம் மகிழ் வயிரவராய் திருமலையின்-நின்று அணைகின்றார் – 7.வார்கொண்ட:3 25/4
இருமை உலகுக்கு ஒருமை முடி கவித்தார் எல்லா உயிரும் மகிழ்
தரும நிலைமை அறிந்து புவி தாங்கும் கழறிற்றறிவார்-தாம் – 7.வார்கொண்ட:4 16/3,4
வனிதை அவர்கள் சமைத்து எடுப்ப கொடுத்து மகிழ் மான் மத சாந்தும் – 7.வார்கொண்ட:4 77/2
சென்று திருப்பூவணத்து தேவர் பிரான் மகிழ் கோயில் – 7.வார்கொண்ட:4 99/1
வாச மலர் கொன்றையார் மகிழ் கோயில் வலம்கொண்டு – 7.வார்கொண்ட:4 122/1
சிந்தை களிகூர்ந்து அரனார் மகிழ் திரு ஆனிலை கோயில் – 8.பொய்:2 12/3
மிக்க திருப்பணி செய்த சிலம்பி குல வேந்து மகிழ்
அ கமலவதி வயிற்றில் அணி மகவாய் வந்து அடைய – 12.மன்னிய:4 8/3,4

மேல்


மகிழ்கின்றார் (1)

வரும் அ நெறியே அர்ச்சனை செய்து அருளி வணங்கி மகிழ்கின்றார் – 4.மும்மை:6 37/4

மேல்


மகிழ்ச்சி (52)

உற்றது ஓர் மகிழ்ச்சி எய்தி மண_வினை உவந்து சாற்றி – 1.திருமலை:5 9/3
மண்ணவர் மகிழ்ச்சி பொங்க மறைகளும் முழங்கி ஆர்ப்ப – 1.திருமலை:5 69/3
தர வரு மகிழ்ச்சி பொங்க தளர் நடை பருவம் சேர்ந்தார் – 1.திருமலை:5 133/4
கூடிய மகிழ்ச்சி பொங்க குறைவு_அற கொடுத்து வந்தார் – 2.தில்லை:5 4/4
திரு மலி துழனி பொங்க செழும் களி மகிழ்ச்சி செய்தே – 3.இலை:3 19/3
களி வரும் மகிழ்ச்சி பொங்க காளத்தி கண்டு கொண்டு – 3.இலை:3 100/3
மாறு_இலா மகிழ்ச்சி பொங்க எதிர்கொண்டு மனையில் எய்தி – 3.இலை:4 33/1
பெருக்கவே மகிழ்ச்சி நீட தம்பிரான் பேணி தந்த – 3.இலை:6 19/3
நன்னர் மகிழ்ச்சி மனம் கொள்ள நாளும் பூசை வழுவாமே – 4.மும்மை:2 12/3
ஏய மனம் கொள் பெரு மகிழ்ச்சி எய்தி இரவும் நன் பகலும் – 4.மும்மை:6 28/3
அனைத்து திறத்தும் ஆன் இனங்கள் அணைந்த மகிழ்ச்சி அளவு இன்றி – 4.மும்மை:6 30/1
தந்தையார் களி மகிழ்ச்சி தலை சிறக்க முறைமையினால் – 5.திருநின்ற:1 21/1
அருள் பெரு மகிழ்ச்சி பொங்க அன்னம் பாலிக்கும் என்னும் – 5.திருநின்ற:1 171/1
வள்ளலார் வாகீசர்-தமை வணங்க பெற்றதற்கு மகிழ்ச்சி பொங்க – 5.திருநின்ற:1 184/2
அ தன்மையினில் அரசும் பிள்ளையாரும் அளவளாவிய மகிழ்ச்சி அளவு_இலாத – 5.திருநின்ற:1 188/1
பிஞ்ஞகரை தொழுவதற்கு நினைந்து போய் பெரு மகிழ்ச்சி
துன்னி மனம் கரைந்து உருக தொழுது எழுந்தார் சொல்_அரசர் – 5.திருநின்ற:1 408/3,4
யோனிகள் ஆயின எல்லாம் உள் நிறைந்த பெரு மகிழ்ச்சி
தான் நிறைந்த சித்திரையில் சதயம் ஆம் திரு நாளில் – 5.திருநின்ற:1 428/3,4
பின்பு முன்னையில் பெருகிய மகிழ்ச்சி வந்து எய்த – 5.திருநின்ற:6 21/1
மன்னு பெரு மகிழ்ச்சி உடன் மங்கல தூரியம் துவைப்ப மறைகள் ஓதி – 6.வம்பறா:1 109/3
வான் அணையும் மலர் சோலை தோன்றுவது எ பதி என்ன மகிழ்ச்சி எய்தி – 6.வம்பறா:1 114/2
திரு மறையோர்கள் சூழ்ந்து சிந்தையின் மகிழ்ச்சி பொங்க – 6.வம்பறா:1 119/1
இன்ன தன்மையர்கள் ஆனார் என ஒணா மகிழ்ச்சி பொங்க – 6.வம்பறா:1 124/3
வன் பிணி நீங்கு மகளை கண்ட மழவன் பெரு மகிழ்ச்சி பொங்க – 6.வம்பறா:1 320/1
தாங்க_அரிய பெரு மகிழ்ச்சி தலை சிறக்கும் தன்மையினால் – 6.வம்பறா:1 413/2
காதலொடும் தொழுது எடுத்துக்கொண்டு நின்று கை குவித்து பெரு மகிழ்ச்சி கலந்து பொங்க – 6.வம்பறா:1 566/1
கேட்ட அப்பொழுதே சிந்தை கிளர்ந்து எழு மகிழ்ச்சி பொங்க – 6.வம்பறா:1 606/1
அளவு_இலா மகிழ்ச்சி காட்டும் அரும் பெரும் நிமித்தம் எய்த – 6.வம்பறா:1 643/1
விம்மிய மகிழ்ச்சி கூர மேவிய சிறப்பின் மிக்கார் – 6.வம்பறா:1 644/4
முன் உள மகிழ்ச்சி இன்றி முகம் புலர்ந்து இருந்தாய் இன்று – 6.வம்பறா:1 690/3
நாதர் தம் அருள் முன் பெற்று நாடிய மகிழ்ச்சி பொங்க – 6.வம்பறா:1 741/1
தலை மிசை வைத்துக்கொண்டு தாங்க அரும் மகிழ்ச்சி பொங்க – 6.வம்பறா:1 851/1
எண்_அரும் பெருமை தொண்டர் யாவரும் மகிழ்ச்சி எய்தி – 6.வம்பறா:1 862/1
கூடிய மகிழ்ச்சி பொங்க கும்பிடும் விருப்பினாலே – 6.வம்பறா:1 869/3
மண்ணின் நல்ல என்று எடுத்து மனத்து எழுந்த பெரு மகிழ்ச்சி
உள் நிறைந்த காதலினால் கண் அருவி பாய்ந்து ஒழுக – 6.வம்பறா:1 881/1,2
சிந்தை களி மகிழ்ச்சி வர திரு விராகம் வானவர் தானவர் என்று எடுத்து செல்வார் – 6.வம்பறா:1 1020/4
கொண்டு தலம் உற விழுந்து குலவு பெரு மகிழ்ச்சி உடன் – 6.வம்பறா:1 1127/2
உருகா நின்று இன்பமுறும் உள மகிழ்ச்சி எய்துவார் – 6.வம்பறா:1 1160/4
நீங்காத பெரும் மகிழ்ச்சி உடன் ஏத்தி புறம் போந்து – 6.வம்பறா:2 23/2
தனி வரும் மகிழ்ச்சி பொங்க தாழ்ந்து எழுந்து அருகு சென்று – 6.வம்பறா:2 107/3
ஏற்ற பெரு காதலினால் இறைஞ்சி ஏத்தி எல்லை இலா பெரு மகிழ்ச்சி மனத்தில் எய்த – 6.வம்பறா:2 117/2
சிந்தை நிறை மகிழ்ச்சி உடன் சே_இழையாருடன் அமர்ந்தார் – 6.வம்பறா:2 139/3
மல்கு மகிழ்ச்சி மிக பெருக மறுகு மணி தோரணம் நாட்டி – 6.வம்பறா:2 185/1
பெரு நாமம் எடுத்து ஏத்தி பெரு மகிழ்ச்சி உடன் போந்தார் – 6.வம்பறா:2 262/4
மெய்யுறு நடுக்கத்தோடு மிக்கு எழும் மகிழ்ச்சி பொங்க – 6.வம்பறா:2 363/3
பொருவு_அரும் மகிழ்ச்சி பொங்க திரு புன்கூர் புனிதர் பாதம் – 6.வம்பறா:2 406/2
வரும் மகிழ்ச்சி தாதையார் மனத்து அடங்கா வகை வளர – 7.வார்கொண்ட:3 18/3
பார் பெருகும் மகிழ்ச்சி உடன் பருவ முறை பாராட்டு – 7.வார்கொண்ட:3 20/2
மருவு மகிழ்ச்சி எய்த அவர் மனைவியாரும் கணவனார் – 7.வார்கொண்ட:3 64/2
பெரு மா நிலத்தில் எவ்வுயிரும் பெருகு மகிழ்ச்சி பிறங்கின-ஆல் – 7.வார்கொண்ட:4 6/4
ஒக்க மகிழ்ச்சி களி சிறப்ப தூய விருந்தின் கடன் முடித்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 76/4
பெரு வாய்மை மலர் புனைந்து பெரு மகிழ்ச்சி பிறங்கினார் – 7.வார்கொண்ட:4 93/4
பெருகு மகிழ்ச்சி கலந்து ஆர்த்தார் பெருமாள் தமிழின் பெருமாளை – 13.வெள்ளானை:1 21/3

மேல்


மகிழ்ச்சியராய் (1)

உள்ளபடி கேட்டலுமே உருகு பெரு மகிழ்ச்சியராய்
தெள் அமிர்தம் அருந்தினர் போல் சிந்தை களிப்புற தொழுதார் – 6.வம்பறா:1 138/3,4

மேல்


மகிழ்ச்சியால் (4)

மகிழ்ச்சியால் மணம் மீ கூறி மங்கல வினைகள் எல்லாம் – 1.திருமலை:5 11/1
மலையின் மேல் ஏறும் போது மகிழ்ச்சியால் அன்பு பொங்க – 5.திருநின்ற:4 56/2
யாவரும் பெரு மகிழ்ச்சியால் இன்புற பயந்த – 6.வம்பறா:1 1044/1
அந்தம்_இல் பெரு மகிழ்ச்சியால் அவனி மேல் பணிந்து – 6.வம்பறா:1 1081/1

மேல்


மகிழ்ச்சியில் (3)

வந்த பேர் இன்ப வெள்ளத்துள் திளைத்து மாறு_இலா மகிழ்ச்சியில் மலர்ந்தார் – 1.திருமலை:5 106/4
கேட்ட அப்பொழுதே பெரு மகிழ்ச்சியில் கிளர்ந்து – 5.திருநின்ற:6 25/1
மூளும் மகிழ்ச்சியில் தங்கள் முதல் மறை நூல் முறை சடங்கு – 6.வம்பறா:1 21/2

மேல்


மகிழ்ச்சியின் (4)

மாறு_இலாத நல் நெறியினில் விளங்கும் மனை_அறம் புரி மகிழ்ச்சியின் வந்த – 2.தில்லை:3 3/3
மாடு கொண்டு எழு மகிழ்ச்சியின் மலர் கை மேல் குவித்தே – 6.வம்பறா:1 220/2
கொண்ட விருப்புடன் தாழ்ந்து இறைஞ்சி குலவு மகிழ்ச்சியின் கொள்கையினால் – 6.வம்பறா:1 352/2
காணும் மகிழ்ச்சியின் மலர்ந்து மாந்தர் கலந்து உறைவார்-ஆல் – 6.வம்பறா:1 387/4

மேல்


மகிழ்ச்சியினார்-தமை (1)

அளவு_இலா மகிழ்ச்சியினார்-தமை நோக்கி ஐயா நீர் – 6.வம்பறா:1 133/1

மேல்


மகிழ்ச்சியினால் (10)

பிறந்த பெரு மகிழ்ச்சியினால் பெரு மூதூர் களி சிறப்ப – 3.இலை:5 12/1
வல் விரைந்து வந்து அணைந்து படைத்து மனம் மகிழ்ச்சியினால்
அல்லல் தீர்ப்பவர் அடியார்-தமை அமுது செய்வித்தார் – 5.திருநின்ற:4 20/3,4
மூண்ட பெரு மகிழ்ச்சியினால் முன் செய்வது அறியாதே – 5.திருநின்ற:5 19/1
தொண்டர்களும் மறையவரும் சென்று சூழ்ந்து சொல்_இறந்த மகிழ்ச்சியினால் துதித்த ஓசை – 6.வம்பறா:1 259/2
தங்கு திருத்தொண்டு செயும் மகிழ்ச்சியினால் சார்ந்து அருளி – 6.வம்பறா:1 928/3
ஈறு_இலாத ஓர் மகிழ்ச்சியினால் விழுந்து இறைஞ்ச – 6.வம்பறா:1 1074/4
பெரு மகிழ்ச்சியினால் பாதம் விளக்குவார் பிள்ளையார் முன் – 6.வம்பறா:1 1232/3
தம் பிரானார் எழுந்தருள தாங்கற்கு_அரிய மகிழ்ச்சியினால்
கம்பியா நின்ற அவயவங்கள் கலந்த புளகம் மயிர் முகிழ்ப்ப – 6.வம்பறா:2 325/1,2
வந்து தில்லை மூதூரின் எல்லை வணங்கி மகிழ்ச்சியினால்
அந்தணாளர் தொண்டர் குழாம் அணைந்த போதில் எதிர்வணங்கி – 7.வார்கொண்ட:4 53/1,2
மருவ இனியார்-பால் செய்வது என்னாம் என்னும் மகிழ்ச்சியினால்
பருவ மழை செம் கை பற்றி கொண்டு பரமர் தாள் பணிய – 7.வார்கொண்ட:4 67/2,3

மேல்


மகிழ்ச்சியினோடும் (1)

மெத்த மகிழ்ச்சியினோடும் விரைந்து சென்று வெண் தரள சிவிகையின்-நின்று இழிந்து வேறு ஓர் – 6.வம்பறா:1 912/2

மேல்


மகிழ்ச்சியுடன் (3)

பெரு மகிழ்ச்சியுடன் செல்ல பெரும் தவத்தால் பெற்றவரும் – 6.வம்பறா:1 1155/1
உள் நிறைந்த மகிழ்ச்சியுடன் உம்பர் பூ_மழை பொழிய – 6.வம்பறா:2 266/3
பொங்கு பெரு மகிழ்ச்சியுடன் புரிந்து காப்பு அணி புணைந்தார் – 7.வார்கொண்ட:3 19/4

மேல்


மகிழ்ச்சியும் (2)

சிந்தை ஆர்வமும் மகிழ்ச்சியும் பொங்கி முன் செல்ல – 6.வம்பறா:1 225/3
தாங்கு மகிழ்ச்சியும் எய்த சங்கிலியார்-தமை பணிந்தார் – 6.வம்பறா:2 254/4

மேல்


மகிழ்ச்சியொடு (2)

வம்பு அலரும் நறும் கொன்றை நயந்தார் கோயில் வாயிலின் முன் மகிழ்ச்சியொடு வந்து சார்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 899/4
வான் அளவு நிறைந்த பெரு மனம் மகிழ்ச்சியொடு மொழிவார் – 6.வம்பறா:1 1166/4

மேல்


மகிழ்ச்சியோடு (1)

தாம் உறு மகிழ்ச்சியோடு சாயல் மயில் என்ன – 6.வம்பறா:1 36/2

மேல்


மகிழ்ச்சியோடும் (4)

துன்றிய மகிழ்ச்சியோடும் சூர்_அரமகளிர் ஆட – 3.இலை:3 39/2
தாங்கிய மகிழ்ச்சியோடும் தகுவன சமைத்து சார்வார் – 5.திருநின்ற:5 38/4
வந்தவாறு எம்மை ஆள என வரு மகிழ்ச்சியோடும்
கொந்து அலர் குழலார் போத குலச்சிறையார் அங்கு எய்த – 6.வம்பறா:1 694/2,3
எம்பிரான் வல்லவாறு என்று எய்திய மகிழ்ச்சியோடும்
வம்பு அலர் குழலார் செம்பொன் மாளிகை வாயில் நோக்கி – 6.வம்பறா:2 375/2,3

மேல்


மகிழ்ந்த (31)

மான் ஆர்க்கும் கர தலத்தார் மகிழ்ந்த இடம் பல வணங்கி – 1.திருமலை:5 115/3
மருவு கங்கை வாழ் சடையவர் மகிழ்ந்த மால் பேறாம் – 4.மும்மை:5 31/3
குன்ற_வில்லியார் மகிழ்ந்த கோயில் வலமா வந்து திரு – 5.திருநின்ற:1 252/2
குன்ற_வில்லியார் மகிழ்ந்த கோயில் புகுந்து வலம்கொண்டு – 5.திருநின்ற:1 264/3
சென்னி சேர்த்தி மகிழ்ந்த சிறப்பினார் – 5.திருநின்ற:2 10/4
கடும்_கை_வரை உரித்தார் மகிழ்ந்த காட்டுப்பள்ளி பதி கைதொழுவார் – 6.வம்பறா:1 349/4
அனைய நினைவு_அரியோன் செயலை அடியாரை கேட்டு மகிழ்ந்த தன்மை – 6.வம்பறா:1 353/2
மன்னும் அ பதி வானவர் போற்றவும் மகிழ்ந்த
தன்மையார் பயில் கோயில் உள் தம்பரிசுடையார் – 6.வம்பறா:1 374/1,2
மன்னு மாடம் மகிழ்ந்த வான் பொருளினை வணங்கி – 6.வம்பறா:1 435/1
திரு புகலூர் திருத்தொண்டரோடும் செம்மை முருகனார் மெய் மகிழ்ந்த
விருப்பொடு சென்று எதிர்கொள்ள வந்து வேத முதல்வர்-தம் கோயில் எய்தி – 6.வம்பறா:1 489/1,2
வாங்கு மலை சிலையார் மகிழ்ந்த வர்த்த மானீச்சரம் தான் வணங்கி – 6.வம்பறா:1 491/2
வெறி உற்ற கொன்றையினார் மகிழ்ந்த விண் இழி கோயிலில் சென்று புக்கு – 6.வம்பறா:1 556/2
மன்று உள் நடம் புரிந்தார் மகிழ்ந்த தானம் பலவும் வணங்கி சென்று – 6.வம்பறா:1 560/3
கண் ஆர்ந்த திரு நுதலார் மகிழ்ந்த கடிக்குளம் இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:1 623/1
கொன்றை நறும் சடை முடியார் மகிழ்ந்த திருக்கொடும்குன்றம் – 6.வம்பறா:1 629/4
தேடும் மால் அயனுக்கு அரியவர் மகிழ்ந்த திரு ஆலவாய் மருங்கு அணைந்து – 6.வம்பறா:1 664/2
மன்னு திருக்கோணமலை மகிழ்ந்த செம் கண் மழ_விடையார்-தமை போற்றி வணங்கி பாடி – 6.வம்பறா:1 890/2
காவிரியின் தென் கரை போய் கண்_நுதலார் மகிழ்ந்த இடம் – 6.வம்பறா:1 930/2
பொரு ஆரும் புனல் சடையார் மகிழ்ந்த திரு பூந்துருத்தி – 6.வம்பறா:1 938/4
பின்னு வார் சடை முடி பிரான் மகிழ்ந்த கோயில்கள் – 6.வம்பறா:1 992/2
மன்னு பூசனை மகிழ்ந்த மன்னர் கோயில் முன்னினார் – 6.வம்பறா:1 992/4
கூற்று உதைத்தார் மகிழ்ந்த கோ கரணம் பாடி குலவு திரு பருப்பகத்தின் கொள்கை பாடி – 6.வம்பறா:1 1027/1
அன்புற்று மகிழ்ந்த திரு அச்சிறுபாக்கம் அணைந்தார் – 6.வம்பறா:1 1132/4
ஆறு அணிந்தார் மகிழ்ந்த திரு அரசிலியை வந்து அடைந்தார் – 6.வம்பறா:1 1134/4
ஏரின் மருவும் இன்னம்பர் மகிழ்ந்த ஈசர் கழல் வணங்கி – 6.வம்பறா:2 95/1
எங்கும் ஆகி நிறைந்து நின்றவர் தாம் மகிழ்ந்த இடங்களில் – 6.வம்பறா:2 99/3
பூங்கோயில் உள் மகிழ்ந்த புராதனரை புக்கு இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:2 129/2
வந்தித்து இறைவர் அருளால் போய் மங்கை பாகர் மகிழ்ந்த இடம் – 6.வம்பறா:2 183/1
இடுக்கண் களைந்து ஆட்கொண்டு அருளும் இறைவர் மகிழ்ந்த காளத்தி – 6.வம்பறா:2 196/2
பூ ஆர் சடில திரு முடியார் மகிழ்ந்த செல்வ பூங்கோயில் – 6.வம்பறா:4 3/1
தென் கரை போய் சிவன் மகிழ்ந்த கோயில் பல சென்று இறைஞ்சி – 7.வார்கொண்ட:4 130/2

மேல்


மகிழ்ந்ததன்-தலை (1)

மகிழ்ந்ததன்-தலை வாழும் அ நாளிடை வானில் – 6.வம்பறா:1 384/1

மேல்


மகிழ்ந்ததுவும் (1)

மங்கை ஒரு-பால் மகிழ்ந்ததுவும் அன்றி மணி நீள் முடியின் கண் – 6.வம்பறா:2 232/1

மேல்


மகிழ்ந்தவர் (1)

ஒருமை உய்ந்திட உமை இடம் மகிழ்ந்தவர் உவந்தார் – 4.மும்மை:3 7/4

மேல்


மகிழ்ந்தனம் (1)

பண்ணிய பரிவு கண்டு மகிழ்ந்தனம் பழுது இலாதாய் – 2.தில்லை:3 33/3

மேல்


மகிழ்ந்தனர் (2)

மாடு சென்று வணங்கி மகிழ்ந்தனர்
நீடு சண்பை நிறை புகழ் வேதியர் – 6.வம்பறா:1 360/3,4
மெய்ம்மை விளங்கும் திருப்பதிகம் பாடி மகிழ்ந்தனர் வேத வாயர் – 6.வம்பறா:1 557/4

மேல்


மகிழ்ந்தார் (14)

தடம் மருங்கு வளர் மஞ்சு இவர் இஞ்சி தண் கிடங்கை எதிர் கண்டு மகிழ்ந்தார் – 1.திருமலை:5 95/4
மாணும் திறத்த ஆன என மறையோர் எல்லாம் மனம் மகிழ்ந்தார் – 4.மும்மை:6 29/4
ஞான போனகர் மகிழ்ந்தார் நான்_மறையோர் அதிசயித்தார் – 6.வம்பறா:1 135/4
வலஞ்சுழி பெருமான் தொண்டர்-தம்முடன் மகிழ்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 383/4
வள்ளலார் மற்ற வளம் பதி மருவுதல் மகிழ்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 439/4
மன்னு புகழ் வாகீசர் கேட்டு மனம் மகிழ்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 944/4
புக்கு இறைஞ்சி போற்றி இசைத்து அ பதியில் வைகி பூதியரோடு உடன் மகிழ்ந்தார் புகலி வேந்தர் – 6.வம்பறா:1 1014/4
மல்லல் ஆவண மறுகிடை பொழிந்து உளம் மகிழ்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 1041/4
செல்வரே உடையார் எனும் சிந்தையால் மகிழ்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 1054/4
மன்றல் மலர் சேவடி இணை கீழ் வணங்கி மகிழ்ந்தார் வன் தொண்டர் – 6.வம்பறா:2 236/4
மா இரு ஞாலம் போற்ற வரும் இவர்-பால் மனம் மகிழ்ந்தார் – 7.வார்கொண்ட:3 14/4
கூட முனைப்பாடியார் கோவை கொண்டு மகிழ்ந்தார் கோதையார் – 7.வார்கொண்ட:4 154/4
மான் மறி கரத்தவர் கழற்கு என விட்டு மகிழ்ந்தார் – 8.பொய்:4 13/4
சிந்தை மகிழ்ந்தார் மறையோனும் மனைவி-தானும் சிறுவனை யான் – 13.வெள்ளானை:1 9/2

மேல்


மகிழ்ந்தானை (2)

மன்னு புகழ் திருவாரூர் மகிழ்ந்தானை மிக நினைந்து – 6.வம்பறா:2 273/2
விழை வடிவில் பெருமானை வெண்பாக்கம் மகிழ்ந்தானை
இழை என மாசுணம் அணிந்த இறையானை பாடினார் – 6.வம்பறா:2 280/2,3

மேல்


மகிழ்ந்திட (1)

மையல் கொண்டு உளம் மகிழ்ந்திட வருந்தி மற்று இங்கு – 5.திருநின்ற:1 383/2

மேல்


மகிழ்ந்து (139)

நெடிது மகிழ்ந்து அரும் துயரம் நீங்கினான் நில வேந்தன் – 1.திருமலை:3 48/2
மடி சுரந்து பொழி தீம் பால் வரும் கன்று மகிழ்ந்து உண்டு – 1.திருமலை:3 48/3
முனைவர் அவர் மகிழ்ந்து அருளப்பெற்று உடைய மூதூர் மேல் – 1.திருமலை:3 50/2
முன்பு இறைஞ்சினர் யாவர் என்று அறியா முறைமையால் எதிர்வணங்கி மகிழ்ந்து
பின்பு கும்பிடும் விருப்பில் நிறைந்து பெருகு நாவல் நகரார் பெருமானும் – 1.திருமலை:5 98/2,3
வாரா நின்றான் அவனை மகிழ்ந்து எதிர்கொள்வீர் என்று – 1.திருமலை:5 118/3
நன்று எனை ஆட்கொண்டவர்-பால் நண்ணுவன் என்று உள் மகிழ்ந்து
சென்று உடைய நம்பியும் போய் தேவர் பிரான் கோயில் புக – 1.திருமலை:5 149/3,4
சொன்ன போதிலும் முன்னையின் மகிழ்ந்து தூய தொண்டனார் தொழுது உரைசெய்வார் – 2.தில்லை:3 7/4
மாது-தன்னை முன் கொடுத்த மா தவர்-தாம் மனம் மகிழ்ந்து பேர் உவகையின் மலர்ந்தே – 2.தில்லை:3 10/1
மை திகழ் கண்டன் எண் தோள் மறையவன் மகிழ்ந்து நோக்கி – 2.தில்லை:3 28/2
பெற்ற செல்வம் என பெரிது உள் மகிழ்ந்து
உற்ற காதலினால் ஒருப்பட்டனர் – 2.தில்லை:4 14/2,3
உருகு சிந்தையின் மகிழ்ந்து உறை நாளிடை ஒருநாள் – 2.தில்லை:7 5/4
மனம் மகிழ்ந்து அவர் மலர் கழல் சென்னியால் வணங்கி – 2.தில்லை:7 42/1
மண்டு காதலின் மற்று அவர் மகிழ்ந்து உடன் ஏற – 2.தில்லை:7 44/1
தாம் மகிழ்ந்து அமரர் சூழும் சதமகன் நகரம் தாழ – 3.இலை:1 3/4
மான வெம் களிற்றில் ஏறி மகிழ்ந்து எழுந்தருளும் என்ன – 3.இலை:1 52/2
மன்னிய ஒலியின் ஆர்ப்ப மண் எலாம் மகிழ்ந்து வாழ்த்த – 3.இலை:1 53/2
நன்று உனக்கு வேண்டுமேல் நண்ணுவன் என்று உள் மகிழ்ந்து
சென்றவன் முன் சொன்ன செரு_களத்து போர் குறிப்ப – 3.இலை:2 14/2,3
அன்னவரும் இரங்கி பின் மகிழ்ந்து தம் கோன் அடி வணங்கி இ மாற்றம் அரைகின்றார்கள் – 3.இலை:3 45/4
வைத்த சிலை மைந்தனை ஈண்டு அழைத்து நுங்கள் வரை ஆட்சி அருள் என்றார் மகிழ்ந்து வேடர் – 3.இலை:3 46/4
மற்று அவன்-தன் மொழி கேட்ட வரை சூராட்டி மனம் மகிழ்ந்து இங்கு அன்போடு வருகின்றேனுக்கு – 3.இலை:3 51/1
மன் பெரு மா மறை மொழிகள் மா முனிவர் மகிழ்ந்து உரைக்கும் – 3.இலை:3 162/1
மதர்த்து எழும் உள்ளத்தோடு மகிழ்ந்து முன் இருந்து தம்-கண் – 3.இலை:3 178/3
வண்ண வார் கதிர் செஞ்சாலி ஆக்கிட மகிழ்ந்து சிந்தை – 3.இலை:6 11/2
வந்து எழுந்தது இரு விசும்பில் வானவர்கள் மகிழ்ந்து ஆர்த்து – 4.மும்மை:4 33/3
மா அமர்ந்த நம் இருக்கையில் அணைந்து மன்னு பூசனை மகிழ்ந்து செய்வாய் என்று – 4.மும்மை:5 53/3
மாறு_இலாத இ பூசனை என்றும் மன்ன எம்பிரான் மகிழ்ந்து கொண்டு அருளி – 4.மும்மை:5 69/1
எண்_அரும் பெரும் வரங்கள் முன் பெற்ற அங்கு எம் பிராட்டி தம்பிரான் மகிழ்ந்து அருள – 4.மும்மை:5 71/1
இறைவர் தாம் மகிழ்ந்து அருளிய பதிகள் எண்_இறந்த அ திரு நகர் எல்லை – 4.மும்மை:5 76/4
வரும் மேனி அரும் தவரை கண்டு மனம் மகிழ்ந்து எதிர்கொண்டு – 4.மும்மை:5 117/3
சிந்தை மகிழ்ந்து பரிவினால் திரள கொடுபோய் மேய்ப்பான் போல் – 4.மும்மை:6 42/2
மடுத்த கருணையால் தடவி உச்சி மோந்து மகிழ்ந்து அருள – 4.மும்மை:6 54/4
மேவினர்க்கு வேண்டுவன மகிழ்ந்து அளித்தும் விருந்து அளித்தும் – 5.திருநின்ற:1 36/2
மையல் துறை ஏறி மகிழ்ந்து அலர் சீர் வாகீசர் மனத்தொடு வாய்மையுடன் – 5.திருநின்ற:1 77/1
வா வா என்றே அருள்செய்ய வணங்கி மகிழ்ந்து வாகீசர் – 5.திருநின்ற:1 194/4
மன்னு திருத்தொண்டனார் வணங்கி மகிழ்ந்து எழும் பொழுதில் – 5.திருநின்ற:1 195/2
மற்றவரும் மனம் மகிழ்ந்து மனைவியார் மைந்தர் பெரும் – 5.திருநின்ற:1 202/1
வார் ஆரும் முலை மங்கை உமை பங்கர் கழல் பணிந்து மகிழ்ந்து பாடி – 5.திருநின்ற:1 228/2
வரன்று மணி புனல் புகலூர் நோக்கி வரும் வாகீசர் மகிழ்ந்து வந்தார் – 5.திருநின்ற:1 233/2
உள்ளம் மகிழ்ந்து எதிர்கொண்டு அங்கு உடன் உறையும் நாளின்-கண் – 5.திருநின்ற:1 242/2
கூட மகிழ்ந்து விண் இழிந்த கோயில் வாயில் சென்று அணைந்தார் – 5.திருநின்ற:1 251/4
சோறு நாளும் தொண்டர் மகிழ்ந்து உண்ணஉண்ண தொலையாதே – 5.திருநின்ற:1 261/3
அது கண்டு உடைய பிள்ளையார்-தாமும் ஆண்ட அரசும் மகிழ்ந்து
இது நம் பெருமான் அருள்செய்ய பெற்றோம் என்று அங்கு இறைஞ்சிய பின் – 5.திருநின்ற:1 273/1,2
சிந்தை மகிழ்ந்து தீது_இன்மை வினவ தீங்கும் உளவாமோ – 5.திருநின்ற:1 285/3
வையம் உய்ந்திட கண்டமை பாடுவார் மகிழ்ந்து – 5.திருநின்ற:1 383/4
மண் பரவும் பெரும் கீர்த்தி வாகீசர் மனம் மகிழ்ந்து
கண் பெருகும் களி கொள்ள கண்டு இறைஞ்சும் காதலினால் – 5.திருநின்ற:1 393/2,3
வாரம் ஆகி மகிழ்ந்து அவர் தாள் மிசை – 5.திருநின்ற:2 3/2
மற்று அதனை கொடுவந்து மகிழ்ந்து இடலும் அயின்று அதனில் – 5.திருநின்ற:4 26/1
மறவாமை வேண்டும் இன்னும் வேண்டும் நான் மகிழ்ந்து பாடி – 5.திருநின்ற:4 60/3
மகிழ்ந்து உடன் விளக்கி ஈர் வாய் வலம் பெற மரபின் வைத்தார் – 5.திருநின்ற:5 39/4
சிந்தை மகிழ்ந்து நமிநந்திஅடிகள் செய்வது அறிந்திலர்-ஆல் – 5.திருநின்ற:7 12/4
மாறு விழுந்த மலர் கை குவித்து மகிழ்ந்து ஆடி – 6.வம்பறா:1 85/2
மன்னு சீர் தொண்டர் எல்லாம் மகிழ்ந்து எதிர்கொள்ள புக்கார் – 6.வம்பறா:1 121/4
ஒப்பு_அரும் ஞானம் உண்டார் உளம் மகிழ்ந்து ஏத்தி வாழ்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 126/4
வந்து கூடி மகிழ்ந்து அற்புதம் உறும் – 6.வம்பறா:1 198/2
வள்ளலார் நாம் மகிழ்ந்து அளிக்கும் அவை – 6.வம்பறா:1 206/2
வண் தமிழ் நாயகரும் இழிந்து எதிரே சென்று வணங்கி அவருடன் கூடி மகிழ்ந்து புக்கார் – 6.வம்பறா:1 259/4
மல்கு திருப்பதிகங்கள் பலவும் பாடி மனம் மகிழ்ந்து போற்றி இசைத்து வைகும் நாளில் – 6.வம்பறா:1 263/2
கொள்ள மகிழ்ந்து உடன் சென்று குல பதியின் மணி வீதி கொண்டு புக்கான் – 6.வம்பறா:1 315/4
மண் பரவும் தமிழ்_மாலை பாடி வைகி வணங்கி மகிழ்ந்து போந்து – 6.வம்பறா:1 322/2
அ நகரில் வாழ்வாரும் அடியவரும் மனம் மகிழ்ந்து
பல் நெடும் தோரணம் முதலா பயில் அணிகள் பல அமைத்து – 6.வம்பறா:1 325/1,2
மருவி வணங்கி வள தமிழ்_மாலை மகிழ்ந்து சாத்தி – 6.வம்பறா:1 338/2
வழு_இல் பல் கோயில்கள் சென்று வணங்கி மகிழ்ந்து அணைவார் – 6.வம்பறா:1 342/3
வைகி வணங்கி மகிழ்ந்து அணைவார் மன்னும் தவ துறை வானவர் தாள் – 6.வம்பறா:1 347/2
மன்றல் ஆவடுதுறையினில் மகிழ்ந்து இனிது இருந்தார் – 6.வம்பறா:1 430/4
வள்ளலார் திரு உள்ளம் மகிழ்ந்து திருத்தொண்டருடன் மருவும்-காலை – 6.வம்பறா:1 458/4
மற்று அவர்-தம் பெரும் கேண்மை மகிழ்ந்து கொண்டு மால் அயனுக்கு அரிய பிரான் மருவு தானம் – 6.வம்பறா:1 466/1
வாய்ந்த மா தவர் அவர்-தாம் மகிழ்ந்து அருள அமர்ந்து அருளி மதில்கள் மூன்றும் – 6.வம்பறா:1 471/2
மண மலி கானமும் ஞானமும் உண்டார் மருங்குற நோக்கி மகிழ்ந்து அருளி – 6.வம்பறா:1 498/2
பால் பட்ட சிந்தையராய் மகிழ்ந்து பரம்பொருள் ஆனார்-தமை பரவும் – 6.வம்பறா:1 554/2
வரும் அவர்கள் எல்லார்க்கும் வந்தாருக்கும் மகிழ்ந்து உண்ண இன் அடிசில் மாளாது ஆக – 6.வம்பறா:1 571/2
மற்று அ ஊர் தொழுது ஏத்தி மகிழ்ந்து பாடி மால் அயனுக்கு அரிய பிரான் மருவும் தானம் – 6.வம்பறா:1 575/1
வார் முரசம் மங்கல நாதங்கள் மல்க எதிர்கொள்ள அடியாருடன் மகிழ்ந்து வந்தார் – 6.வம்பறா:1 576/4
மன்னவரும் மணி முத்தின் சிவிகை-நின்று வந்து இழிந்து வணங்கி மகிழ்ந்து உடன் போந்தார் – 6.வம்பறா:1 577/4
சிந்தை உள் மகிழ்ந்து போந்தார் செயலை யான் சமயத்து உள்ளோர் – 6.வம்பறா:1 747/2
வையம் உய்ந்திட வந்தவர் மகிழ்ந்து முன் இட்டார் – 6.வம்பறா:1 785/4
மாடு வலம்கொண்டு உள்ளால் மகிழ்ந்து புக்கு மலர் கரங்கள் குவித்து இறைஞ்சி வள்ளலாரை – 6.வம்பறா:1 902/3
நன்று மகிழ்ந்து அழைக்கின்றான் ஈண்ட நீரும் நண்ணும் என கூறுதலும் நன்மை சாரா – 6.வம்பறா:1 913/3
உய்ய வந்தார் தங்களுடன் மகிழ்ந்து அங்கு இனிது இருந்தார் – 6.வம்பறா:1 940/4
விரவும் அன்பொடு மகிழ்ந்து இனிது உறைபவர் விமலரை வணங்கி போய் – 6.வம்பறா:1 966/2
அரவ நீள் சடை அங்கணர் தாம் மகிழ்ந்து உறை திருவாமாத்தூர் – 6.வம்பறா:1 966/3
மறப்பு_அரிய காதல் உடன் வந்து எய்தி மகிழ்ந்து உறைவார் – 6.வம்பறா:1 998/3
மை பொலியும் கண்டர் திருமால் பேறு மகிழ்ந்து இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:1 1002/3
வள்ளத்தில் ஞான ஆர் அமுதம் உண்டார் மகிழ்ந்து எழுந்து பல முறையும் வணங்குகின்றார் – 6.வம்பறா:1 1023/4
நீற்றின் அணி கோலத்து தொண்டர் சூழ நெடிது மகிழ்ந்து அ பதியில் நிலவுகின்றார் – 6.வம்பறா:1 1027/4
வந்த சிந்தையின் மகிழ்ந்து மற்று இவள் மணம் பெறுவன் – 6.வம்பறா:1 1049/3
வைத்த அ பெரும் கருணை நோக்கால் மகிழ்ந்து அருளி – 6.வம்பறா:1 1076/4
மா தவத்து முனிவருடன் வணங்கி மகிழ்ந்து இன்புற்று – 6.வம்பறா:1 1133/3
வணங்கி மிக மனம் மகிழ்ந்து மால் அயனும் தொழும் பூத – 6.வம்பறா:1 1139/1
வந்தவரை எதிர்கொண்டு மனம் மகிழ்ந்து சண்பையர் கோன் – 6.வம்பறா:1 1154/1
வம்-மின் என உரைத்து மனம் மகிழ்ந்து செலவிடுத்தார் – 6.வம்பறா:1 1167/4
ஆன செயல் அன்பின் வரும் ஆர்வத்தால் மகிழ்ந்து ஆற்ற – 6.வம்பறா:2 12/1
பூங்கோயில் மகிழ்ந்து அருளும் புராதனரை புக்கு இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:2 23/1
என்று சிறப்பித்து இறைஞ்சி மகிழ்ந்து ஏத்தி அருள் பெற்று எழுந்தருளி – 6.வம்பறா:2 44/2
தொண்டர் உணர மகிழ்ந்து எழுந்து துணை கை கமல முகை தலை மேல் – 6.வம்பறா:2 51/1
வலமா வந்து கோயிலின் உள் வணங்கி மகிழ்ந்து பாடினார் – 6.வம்பறா:2 56/3
உருகும் சிந்தை உடன் போந்தே உமையோர் பாகர் தாம் மகிழ்ந்து
மருவும் பதிகள் பிற பணிந்து கலையநல்லூர் மருங்கு அணைந்தார் – 6.வம்பறா:2 66/3,4
மன்னும் பதியில் சில நாள்கள் வைகி தொண்டருடன் மகிழ்ந்து
பொன்னி கரையின் இரு மருங்கும் பணிந்து மேல்-பால் போதுவார் – 6.வம்பறா:2 74/3,4
மன்னிய பாடல் மகிழ்ந்து உடன் பரவி வளம் பதி அதனிடை மருவி – 6.வம்பறா:2 91/2
மங்கை நல்லார் அவரோடு மகிழ்ந்து உறைந்து வைகும் நாள் – 6.வம்பறா:2 126/4
காட்டுதலும் மகிழ்ந்து எடுத்துக்கொண்டு கரை ஏறினார் – 6.வம்பறா:2 137/4
எண் நிறைந்தபடி தோன்ற ஏத்தி மகிழ்ந்து இன்புற்றார் – 6.வம்பறா:2 141/4
கரி உரிவை புனைந்தார்-தம் கழல் தொழுது மகிழ்ந்து ஏத்தி – 6.வம்பறா:2 143/2
மது வார் இதழி முடியாரை பாடி மகிழ்ந்து வணங்கினார் – 6.வம்பறா:2 182/4
பாரார் பெருமை திருப்பதிகம் பாடி மகிழ்ந்து பரவினார் – 6.வம்பறா:2 190/4
வணங்கி உள்ளம் களிகூர மகிழ்ந்து போற்றி மதுர இசை – 6.வம்பறா:2 197/1
வானை அளக்கும் கோபுரத்தை மகிழ்ந்து பணிந்து புகுந்து வளர் – 6.வம்பறா:2 203/1
வார் கொள் முலையாய் நீ அவனை மனத்தால் அணைவாய் மகிழ்ந்து என்றார் – 6.வம்பறா:2 239/4
மன்னும் திருவாரூரின்-கண் அவர் தாம் மகிழ்ந்து உறைவது – 6.வம்பறா:2 242/2
தூய மனம் மகிழ்ந்து இருந்த தோழனார்-பால் அணைந்து – 6.வம்பறா:2 244/2
பன்னும் இசை திருப்பதிகம் பாடி மகிழ்ந்து ஏத்துவார் – 6.வம்பறா:2 283/2
வந்து அணைய அன்பருடன் மகிழ்ந்து வழி கொள்கின்றார் – 6.வம்பறா:2 291/4
மன் ஆர்வ திருத்தொண்டருடன் மகிழ்ந்து வைகினார் – 6.வம்பறா:2 294/4
மருவு நண்பின் நிதி கோனும் முதலாய் உள்ளோர் மகிழ்ந்து ஏத்த – 6.வம்பறா:2 333/2
தார் அணி மணி பூண் மார்பர் தாம் மகிழ்ந்து இருந்த நாளில் – 6.வம்பறா:2 382/4
நன்று மெய் மகிழ்ந்து போற்றி வணங்கினார் நாவலூரர் – 6.வம்பறா:2 394/4
மலர் புகழ் திருவாரூரில் மகிழ்ந்து உடன் வந்த ஏயர் – 6.வம்பறா:2 407/2
அங்கணர் தாம் மகிழ்ந்து அருளும் அவிமுத்தம் பணிந்து ஏத்தி – 6.வம்பறா:3 4/2
மன்னிய மூவாயிரத்து ஆண்டு இ புவி மேல் மகிழ்ந்து இருந்து – 6.வம்பறா:3 27/2
மன்னவனும் மனம் மகிழ்ந்து வந்து தொண்டர் அடி பணிந்தான் – 6.வம்பறா:4 24/4
மகவு மகிழ்ந்து உவப்பார்கள் வன்மை புரி செயலினால் – 7.வார்கொண்ட:1 10/2
வரும் நாட்ட திரு நுதலார் மகிழ்ந்து அருளும் பதி வயலில் – 7.வார்கொண்ட:3 1/2
நனி நீடு உவகை உறுகின்றார் என்று மகிழ்ந்து நகை செய்ய – 7.வார்கொண்ட:3 63/3
வாங்கி மகிழ்ந்து படைத்து அதன் பின் வணங்கும் சிறுத்தொண்டரை நோக்கி – 7.வார்கொண்ட:3 76/1
மலரும் முகையும் கொணர்ந்து திரு மாலை சாத்த மகிழ்ந்து அமைத்து – 7.வார்கொண்ட:4 8/4
மான அமைச்சர் தாள் பணிந்து அ வினை மேல் கொண்டு மகிழ்ந்து எழுந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 15/4
மருவு தீர்த்தம் மகிழ்ந்து ஆடி மருங்கு வட-பால் கரை ஏறி – 7.வார்கொண்ட:4 52/2
மறி சேர் கரத்தார் கோயில் பல வணங்கி மகிழ்ந்து வழிக்கொள்வார் – 7.வார்கொண்ட:4 61/4
மல்லல் பவனி சேவித்து வாழ்ந்து நாளும் மனம் மகிழ்ந்து
சொல் வித்தகர் தாம் இருவர்களும் தொடர்ந்த காதலுடன் சிறந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 80/3,4
மஞ்சு அணையும் மதில் மதுரை மாநகரில் மகிழ்ந்து இருந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 101/4
மங்கலமாம் பூசனைகள் பரவையார் செய மகிழ்ந்து
தங்கி இனிது அமர்கின்றார் தம்பிரான் கோயிலினுள் – 7.வார்கொண்ட:4 125/1,2
மலைக்கு நெடு முள் கணை கால் வாரண போர் மகிழ்ந்து அருளி – 7.வார்கொண்ட:4 126/3
உம்பர் நாதர் உமக்கு அளித்தது அன்றோ என்ன உடன் மகிழ்ந்து
தம்பிரானை போற்றி இசைத்து தடம் காவேரி நடு அணைந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 137/3,4
மண்டு தழல் பிழம்பினிடை மகிழ்ந்து அருளி உள் புக்கார் – 8.பொய்:2 39/4
மனம் மகிழ்ந்து மனைவியார்-தமை கொண்டு வள நகரில் – 8.பொய்:6 13/1
மரு ஆரும் குழல் உமையாள் மணவாளன் மகிழ்ந்து அருளும் – 11.பத்தராய்:4 1/2
மடு பொதி வேணி ஐயர் மகிழ்ந்து உறைவதற்கு ஓர் கோயில் – 12.மன்னிய:1 4/3
பூதநாதன் தான் மகிழ்ந்து பொருந்தும் பெரும் தண் சிவ ஆலயங்கள் – 12.மன்னிய:4 12/3
செய்வது ஒன்றும் அறியாது சிந்தை மகிழ்ந்து களிகூர்ந்து என் – 13.வெள்ளானை:1 17/1
மன்னர் தம்முடன் மகிழ்ந்து இனிது உறையும் நாள் மலை நெடு நாடு எங்கும் – 13.வெள்ளானை:1 27/2

மேல்


மகிழ்ந்தே (6)

சாலவே மயங்குவார்க்கு சங்கரன் தான் மகிழ்ந்தே
ஏல வார் குழலாள்-தன்னோடு இடப_வாகனனாய் தோன்றி – 2.தில்லை:4 25/2,3
நங்கை உள் நிறை காதலை நோக்கி நாயகன் திரு உள்ளத்து மகிழ்ந்தே
அங்கண் எய்திய முறுவலும் தோன்ற அடுத்தது என்-கொல் நின்-பால் என வினவ – 4.மும்மை:5 52/1,2
முந்தை மா தவ பயன் பெறு முதன்மையால் மகிழ்ந்தே
நந்தி எம்பிரான் நடு விடை ஆடி முன் நணுக – 5.திருநின்ற:1 378/3,4
மண்டு மா மறை குலம் எழுந்து ஆர்த்தன மகிழ்ந்தே – 6.வம்பறா:1 1188/4
வீதியில் ஆடி பாடி மகிழ்ந்தே மிடைகின்றார் – 6.வம்பறா:2 368/3
மட்டு விரி பூம் குழல் மடவார் அடுப்பில் ஏற்றி மனம் மகிழ்ந்தே
அட்ட கறியின் பதம் அறிந்து அங்கு இழிச்சி வேறு ஓர் அரும் கலத்து – 7.வார்கொண்ட:3 66/1,2

மேல்


மகிழ்ந்தோ (1)

செம் சடையார் அவர்-மாட்டு திருவிளையாட்டினை மகிழ்ந்தோ
வஞ்சி இடை சங்கிலியார் வழி அடிமை பெருமையோ – 6.வம்பறா:2 250/2,3

மேல்


மகிழ்வார் (3)

துங்க முழு உடல் சமணர் சூழ்ந்து மகிழ்வார் அவர்க்கு – 5.திருநின்ற:1 39/3
நிகழும் அது போல் அதற்கு நீள் சடையார் தாம் மகிழ்வார் – 7.வார்கொண்ட:1 10/4
தம் பெரிய பேறு என்றே மிக மகிழ்வார் இனி தாழார் – 7.வார்கொண்ட:3 39/4

மேல்


மகிழ்வார்க்கு (1)

நம்பர் பாதம் பணிந்து இறைஞ்சி நாளும் மகிழ்வார்க்கு அருள் கூட – 6.வம்பறா:2 94/2

மேல்


மகிழ்வித்தார் (1)

யாழின் முறைமையின் இட்டே எ உயிரும் மகிழ்வித்தார்
ஏழ் இசையும் பணி கொண்ட நீலகண்ட யாழ்ப்பாணர் – 6.வம்பறா:1 139/3,4

மேல்


மகிழ்வு (10)

விண் உளார் மகிழ்வு எய்திட வேள்விகள் – 1.திருமலை:3 14/3
மலை மருவு நெடும் கானில் கன்னி_வேட்டை மகன் போக காடு பலி மகிழ்வு ஊட்ட – 3.இலை:3 47/2
வரும் மகிழ்வு தலை சிறப்ப மற்று அவர் மேல் செல உகைத்தும் – 6.வம்பறா:1 49/2
உணரும் சொல்_மாலைகள் சாத்தி உடன் மகிழ்வு எய்தி உறைந்தார் – 6.வம்பறா:1 273/4
மெய் மகிழ்வு எய்தி உளம் குளிர விளங்கிய சொல் தமிழ்_மாலை வேய்ந்து – 6.வம்பறா:1 344/3
காழி நாடு உடைய பிரான் கழல் வணங்கி மகிழ்வு எய்த – 6.வம்பறா:1 1153/1
மங்கல நீள் மண_வினை நாள் கேட்டு மிக மகிழ்வு எய்தி – 6.வம்பறா:1 1176/2
ஆன நிலைமை கண்ட திருத்தொண்டர் அளவு_இல் மகிழ்வு எய்த – 7.வார்கொண்ட:4 66/1
நிலை செண்டும் பரி செண்டும் வீசி மிக மகிழ்வு எய்தி – 7.வார்கொண்ட:4 126/1
மங்கை_பாகர்-தம் திரு முன்பு சேய்த்து ஆக வந்தித்து மகிழ்வு எய்தி – 13.வெள்ளானை:1 45/1

மேல்


மகிழ்வுடன் (1)

புதிய பூ_மழை இமையவர் மகிழ்வுடன் பொழிந்தார் – 2.தில்லை:7 45/4

மேல்


மகிழ்வும் (3)

யாகமும் சடங்கும் எங்கும் இன்பமும் மகிழ்வும் எங்கும் – 1.திருமலை:2 31/2
நெஞ்சில் பெருகிய மகிழ்வும் காதலும் நிறை அன்பொடும் உரை தடுமாற – 5.திருநின்ற:1 161/2
செண்டு ஆடும் தொழில் மகிழ்வும் சிறு சோற்று பெரும் சிறப்பும் – 7.வார்கொண்ட:4 155/1

மேல்


மகிழ்வுற்று (5)

திருப்பதிக செழும் தமிழின் திறம் போற்றி மகிழ்வுற்று
பொருப்பு அரையன் மட பாவை இட பாகர் பொன் தாளில் – 5.திருநின்ற:1 244/1,2
மற்று அதற்கு பிள்ளையார் மனம் மகிழ்வுற்று இசைந்து அருள – 6.வம்பறா:1 141/1
காண கொடுத்த நிதி எல்லாம் கண்டு மகிழ்வுற்று அதிசயித்து – 7.வார்கொண்ட:4 36/2
கூசி மிக குதுகுதுத்து கொண்டாடி மனம் மகிழ்வுற்று
ஆசையினால் ஆவின் பின் கன்று அணைந்தால் போல் அணைந்து – 11.பத்தராய்:1 1/2,3
நன்று மகிழ்வுற்று இன்புற்று நலம் சேர் தலமும் கானமும் – 13.வெள்ளானை:1 15/2

மேல்


மகிழ்வுற (4)

சிந்தை மகிழ்வுற உரைத்து மணம் நேர்ந்து செலவிட்டார் – 3.இலை:5 17/4
சிந்தை மகிழ்வுற மலர்ந்து திருவமுது முதல் ஆன சிறப்பின் செய்கை – 6.வம்பறா:1 111/2
சிந்தை மகிழ்வுற வணங்கி திருத்தொண்டருடன் செல்வார் – 6.வம்பறா:1 408/2
ஆவின் நிரை மகிழ்வுற கண்ட அளிகூர்ந்த அருளினராய் – 6.வம்பறா:3 15/1

மேல்


மகிழ்வொடு (1)

சித்தம் மகிழ்வொடு சிறப்ப தாமும் தெய்வ திருத்தோணி அமர்ந்தாரை சென்று தாழ்ந்து – 6.வம்பறா:1 267/2

மேல்


மகிழ்வொடும் (4)

வருமுறை வலம்கொண்டு இறைஞ்சிய பின்னர் வணங்கிய மகிழ்வொடும் புகுந்தார் – 1.திருமலை:5 104/2
தெய்வ மணி புற்றுஉளாரை பாடி திளைத்து மகிழ்வொடும் செல்லா நின்றார் – 1.திருமலை:5 130/4
மைம் மலரும் களத்தாரை வணங்கி மகிழ்வொடும் போற்றி – 5.திருநின்ற:1 341/2
வன் தனி மால் விடையாரை வணங்கி மகிழ்வொடும் திளைத்தார் – 5.திருநின்ற:1 403/4

மேல்


மகிழ்வோடும் (1)

மறை பெரும் திரு கலயரும் உடன்பட வணங்கிய மகிழ்வோடும்
அற பெரும் பயன் அனைய அ தொண்டரோடு அணைந்தனர் திருவாக்கூர் – 6.வம்பறா:1 536/3,4

மேல்


மகிழ (19)

மன்னும் புகழ் நாவலர் கோன் மகிழ மங்கை பரவை-தன்னை தந்தோம் – 1.திருமலை:5 179/1
சேம துணையாம் அவர் பேர் அருளை தொழுதே திரு நாவலர் கோன் மகிழ
தாம குழலாள் பரவை வதுவை தகு நீர்மையினால் நிகழ செய்தார் – 1.திருமலை:5 180/3,4
சிந்தை உள் மகிழ புல்லி சிலை தொழில் பயிற்ற வேண்டி – 3.இலை:3 28/2
கொற்றவன் தெய்வங்கள் மகிழ ஊட்ட வேண்டுவன குறைவு இன்றி கொண்டு போனாள் – 3.இலை:3 51/4
மகிழ வரு மணம் புணர்ந்த மாதினியார் மணி வயிற்றில் – 5.திருநின்ற:1 17/2
மறி விரவு கரத்தாரை வணங்கி வைகி வண் தமிழ் பா_மாலை பல மகிழ சாத்தி – 5.திருநின்ற:1 192/2
சிந்தை மகிழ பணிந்து எழுந்து புறம்பும் உள்ளும் திருப்பணிகள் – 5.திருநின்ற:7 17/2
காதல் புரி சிந்தை மகிழ களி சிறப்பார் – 6.வம்பறா:1 35/1
உளம் மகிழ இங்கு அணைந்த உறுதி உடையோம் என்றே – 6.வம்பறா:1 133/2
அங்கு-நின்றும் எழுந்தருளி அளவு_இல் அன்பின் உள் மகிழ
செம் கண் நுதலார் மேவு திரு வலிவலத்தை சேர்ந்து இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:2 43/1,2
வந்து பரவை பிராட்டியார் மகிழ வைகி மருவும் நாள் – 6.வம்பறா:2 55/1
சிந்தை மகிழ விருப்பினொடும் தெய்வ பெருமாள் திருவாரூர் – 6.வம்பறா:2 55/3
நாடு மகிழ அவ்வளவு நடை காவணம் பாவாடைஉடன் – 6.வம்பறா:2 57/3
உள்ளம் மகிழ அமுது செய இசைந்தார் குடிக்கு ஓர் சிறுவனுமாய் – 7.வார்கொண்ட:3 54/2
சிந்தை மகிழ எழு நிலை கோபுரத்தை அணைந்தார் சேரலனார் – 7.வார்கொண்ட:4 53/4
சிந்தை மகிழ எதிர்கொண்டு சென்று கிடைத்தார் சேரலனார் – 7.வார்கொண்ட:4 64/3
உளம் மகிழ கும்பிட்டு அங்கு உறையும் நாள் உதியர் உடன் – 7.வார்கொண்ட:4 96/1
தம்பிரானார் புவியில் மகிழ கோயில் எல்லாம் தனித்தனியே – 7.வார்கொண்ட:6 7/2
உம்பர் மகிழ அரசு அளித்தே உமையாள் கணவன் அடி சேர்ந்தார் – 7.வார்கொண்ட:6 7/4

மேல்


மகிழவே (1)

ஆளும் நாயகர் அன்பர் ஆனவர் அளவு_இலார் உளம் மகிழவே
நாளும் நாளும் நிறைந்து வந்து நுகர்ந்த தன்மையின் நன்மையால் – 2.தில்லை:4 5/1,2

மேல்


மகிழின் (1)

கொங்கு அலர் பூ மகிழின் கீழ் கொள்க என குறித்து அருள – 6.வம்பறா:2 251/4

மேல்


மகிழும் (19)

அ பதியை சூழ்ந்த திருப்பதியில் அரனார் மகிழும்
ஒப்பு அரிய தானங்கள் உள் உருகி பணிந்து அணைவார் – 5.திருநின்ற:1 200/1,2
மணியார் கண்டத்து எம்பெருமான் மண் மேல் மகிழும் இடம் எங்கும் – 5.திருநின்ற:1 314/2
மாது_ஓர்_பாகனார் மகிழும் ஐயாற்றில் ஓர் வாவி – 5.திருநின்ற:1 371/3
வந்து வணங்கி அரன் நெறியார் மகிழும் கோயில் வலம்கொண்டு – 5.திருநின்ற:7 17/1
மங்கலம் ஆகிய நல் வரவின் வாய்மை வினவி மகிழும் போது – 6.வம்பறா:1 494/4
சிவன் மகிழும் தானங்கள் வணங்க போவார் தென் திருவாஞ்சிய மூதூர் சென்று சேர்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 572/4
பொங்கு கங்கை முடிக்கு அணிந்தார் மகிழும் பதிகள் பல போற்றி – 6.வம்பறா:1 984/2
மை குலவு கண்டத்தார் மகிழும் கோயில் மன்னு திரு கோபுரத்து வந்து தாழ்ந்து – 6.வம்பறா:1 1031/2
மாலும் அயனும் உணர்வு அரியர் மகிழும் பதிகள் பல வணங்கி – 6.வம்பறா:2 33/1
நன்று மகிழும் சம்பந்தர் நாவுக்கரசர் பாட்டு உகந்தீர் – 6.வம்பறா:2 44/1
திரு வீதியினில் அழகர் அவர் மகிழும் செல்வ திருவாரூர் – 6.வம்பறா:2 336/3
மன்ன கேள் யான் மழவிடையார் மகிழும் தீர்த்த குளம் கல்ல – 6.வம்பறா:4 16/1
வளவர் பெருமானுடன் செழியர் மகிழும் கலப்பில் மகிழும் நாள் – 7.வார்கொண்ட:4 40/4
வளவர் பெருமானுடன் செழியர் மகிழும் கலப்பில் மகிழும் நாள் – 7.வார்கொண்ட:4 40/4
திருப்புனவாயில் பதியில் அமர்ந்த சிவனார் மகிழும்
விருப்பு உடைய கோயில் பல பணிந்து அருளால் மேவினார் – 7.வார்கொண்ட:4 119/1,2
அங்கு அவர் தாம் மகிழும் வகை அடுத்த உரை நயம் ஆக்கி – 9.கறை:2 2/1
மானை தரித்த திரு கரத்தார் மகிழும் கோயில் செய்கின்றார் – 12.மன்னிய:4 13/2
நல் நீர் பொன்னி திரு நாட்டு நாதர் மகிழும் திரு பதிகள் – 13.வெள்ளானை:1 4/1
சிந்தை மகிழும் சேரலனார் திரு ஆரூரர் எனும் இவர்கள் – 13.வெள்ளானை:1 20/1

மேல்


மகிழும்படி (2)

கோவை வாய் பரவையார் தாம் மகிழும்படி கூறி – 6.வம்பறா:2 24/1
பரிசனம் மனம் மகிழும்படி பல பட மணி நிதி சிந்தினர் – 13.வெள்ளானை:1 26/4

மேல்


மகிழுற்று (1)

காவில் களி மயில் மகிழுற்று எதிர்எதிர் ஆட கடி கமழ் கமலம் சூழ் – 5.திருநின்ற:1 157/3

மேல்


மகிழுற (1)

தாங்கு நூலவர் மகிழுற சகோட யாழ் தலைவர் – 5.திருநின்ற:6 31/3

மேல்


மகிழை (1)

மூவாத திரு மகிழை முக்காலும் வலம் வந்து – 6.வம்பறா:2 260/2

மேல்


மகுடம் (3)

ஏற்ப வைத்து அணிந்த முத்தின் எழில் வளர் மகுடம் சேர்த்தார் – 6.வம்பறா:1 1215/4
மேன்மை மகுடம் தாங்குதற்கு வேண்டும் அமைச்சர்க்கு உடன் படலும் – 7.வார்கொண்ட:4 15/3
ஆவி அனைய அரும் புதல்வன்-தன்னை வளர்த்து அங்கு மணி மகுடம்
மேவும் உரிமை முடி கவித்து தானும் விரும்பு பெரும் தவத்தின் – 12.மன்னிய:4 11/2,3

மேல்


மகுடர் (2)

சண்பை வரும் பிள்ளையார் சடா மகுடர் வலஞ்சுழியை – 6.வம்பறா:1 389/1
தையலார் தமக்கு அருளி சடா மகுடர் எழுந்தருள – 6.வம்பறா:2 253/1

மேல்


மகோதை (1)

கோதை அரசர் மகோதை என குலவும் பெயரும் உடைத்து உலகில் – 7.வார்கொண்ட:4 4/4

மேல்


மகோதையில் (2)

பொன் நெடும் தட மூது எயில் மகோதையில் புகுந்தனர் வன் தொண்டர் – 13.வெள்ளானை:1 27/4
தேன் அலம்பு தண் சோலை சூழ் மகோதையில் திருவஞ்சைக்களம் சேர – 13.வெள்ளானை:1 32/3

மேல்


மங்கல (63)

மங்கல வினைகள் எங்கும் மணம் செய் கம்பலைகள் எங்கும் – 1.திருமலை:2 30/1
மகிழ்ச்சியால் மணம் மீ கூறி மங்கல வினைகள் எல்லாம் – 1.திருமலை:5 11/1
மான் மத சாந்து தோய்ந்த மங்கல கலவை சாத்தி – 1.திருமலை:5 17/3
மங்கல கீத நாத மறையவர் குழாங்களோடு – 1.திருமலை:5 21/1
மன்றல் வினை மங்கல மடங்கல் அனையானும் – 1.திருமலை:5 34/2
மங்கல வேள்வியில் பண்டு வாமனனாய் மண் இரந்த – 1.திருமலை:5 90/3
மாடு தாமம் மணி வாயில்கள்-தோறும் மங்கல கலசம் வேதிகை-தோறும் – 1.திருமலை:5 101/2
மங்கல கீதம் பாட மழை நிகர் தூரியம் முழங்க – 1.திருமலை:5 122/1
மதி அணி புனிதன் நன்னாள் மங்கல அணியால் சாற்றி – 1.திருமலை:5 132/4
மங்கல தொழில்கள் செய்து மறைகளால் துதித்து மற்றும் – 2.தில்லை:1 4/2
மங்கல விழைவு கொண்டு வரு நதி துறை நீராடி – 3.இலை:1 12/1
மங்கல மழுவால் கொல்கை வழக்கும் அன்று இதுவாம் என்று – 3.இலை:1 42/3
மங்கல வாழ்த்து மல்க மருங்கு பல்லியங்கள் ஆர்ப்ப – 3.இலை:3 40/2
மங்கல நீர் சுனை படிந்து மனையின் வைகி வைகு இருளின் புலர் காலை வரி வில் சாலை – 3.இலை:3 56/3
கோது_இல் மங்கல நூல் தாலி கொடுத்து நெல் கொள்ளும் என்றார் – 3.இலை:4 9/4
சிறந்த நிறை மங்கல தூரியம் முழங்க தேவர் பிரான் – 3.இலை:5 12/2
மன்றல் வினை மங்கல நாள் மதிநூல் வல்லவர் வகுத்தார் – 3.இலை:5 18/4
மன்னும் திசை வேதியில் மங்கல ஆகுதி-கண் – 4.மும்மை:1 38/1
வந்துற்று எழு மங்கல மாந்தர்கள்-தம்மை நோக்கி – 4.மும்மை:1 39/1
மாடு எங்கும் நெருங்கிய மங்கல ஓசை மல்க – 4.மும்மை:1 43/1
வேண்டினார் தமக்கு இட்ட சித்தியதாய் விளங்கு தீர்த்தம் நன் மங்கல தீர்த்தம் – 4.மும்மை:5 78/2
மணம் இசைந்த நாள் ஓலை செலவிட்டு மங்கல நாள் – 5.திருநின்ற:4 10/1
மங்கல மா மண_வினைகள் முடித்து இயல்பின் வைகும் நாள் – 5.திருநின்ற:4 12/1
வாய்த்த மங்கல மறையவர் முதல் பதி வனப்பு – 5.திருநின்ற:6 1/4
மங்கல முழக்கு ஒலி மலிந்த மறுகு எல்லாம் – 6.வம்பறா:1 33/4
சூத நிகழ் மங்கல வினை துழனி பொங்க – 6.வம்பறா:1 35/3
மங்கல தூரியம் துவைப்பார் மறை சாமம் பாடுவார் மருங்கு வேதி – 6.வம்பறா:1 97/1
மன்னு பெரு மகிழ்ச்சி உடன் மங்கல தூரியம் துவைப்ப மறைகள் ஓதி – 6.வம்பறா:1 109/3
எங்கும் மங்கல அணி மிக அலங்கரித்து எதிர்கொள அணைவார்கள் – 6.வம்பறா:1 154/4
வேத நாதமும் மங்கல முழக்கமும் விசும்பிடை நிறைந்து ஓங்க – 6.வம்பறா:1 155/1
மங்கல வாழ்த்து இசை இரண்டு மருங்கு மல்க வானவர் நாயகர் கோயில் மருங்கு சார்ந்து – 6.வம்பறா:1 260/2
மங்கல வாழ்த்து உரை எங்கும் மல்க மறை முன் இயம்ப – 6.வம்பறா:1 284/2
மங்கல தூரியம் முழங்கும் மணி வீதி கடந்து மதி சடையார் கோயில் – 6.வம்பறா:1 316/1
துன்று மங்கல வினை துழனியால் எதிர்கொள – 6.வம்பறா:1 366/2
மழை முழக்கு என இயம்பின மங்கல இயங்கள் – 6.வம்பறா:1 505/4
வார் முரசம் மங்கல நாதங்கள் மல்க எதிர்கொள்ள அடியாருடன் மகிழ்ந்து வந்தார் – 6.வம்பறா:1 576/4
மங்கல தூரியம் தழங்க மறை முழங்க மழை முழங்கும் – 6.வம்பறா:1 620/2
மலர்_மாரி பொழிந்து இழிய மங்கல வாழ்த்து இனிது இசைப்ப – 6.வம்பறா:1 621/1
வந்து எழும் மங்கல நாத மாதிரம் உட்பட முழங்க – 6.வம்பறா:1 649/3
பாண்டிமாதேவியார் தமது பொற்பில் பயிலும் நெடு மங்கல நாண் பாதுகாத்தும் – 6.வம்பறா:1 705/1
சூத நல் வினை மங்கல தொழில் முறை தொடங்கி – 6.வம்பறா:1 1043/1
வருவார் மங்கல அணிகள் மறுகு நிரைத்து எதிர்கொள்ள – 6.வம்பறா:1 1121/2
மருவிய ஓரையும் கணித மங்கல நூலவர் வகுப்ப – 6.வம்பறா:1 1169/2
பல் மணி மங்கல முரசம் பல்லியங்கள் நிறைந்து ஆர்ப்ப – 6.வம்பறா:1 1172/3
வாள் நிலவு மணி கடை-கண் மங்கல கோலம் புனைந்து – 6.வம்பறா:1 1173/4
மங்கல நீள் மண_வினை நாள் கேட்டு மிக மகிழ்வு எய்தி – 6.வம்பறா:1 1176/2
மங்கல தூரிய நாதம் மறுகு-தொறும் நின்று இயம்ப – 6.வம்பறா:1 1177/1
நாத மங்கல முழக்கொடு நல் தவ முனிவர் – 6.வம்பறா:1 1186/1
மங்கல திருமண எழுச்சியின் முழக்கு என்ன – 6.வம்பறா:1 1192/2
வான துந்துபி முழக்குடன் மங்கல இயங்கள் – 6.வம்பறா:1 1198/4
மற்று இவர் மிடைந்து செல்லும் மங்கல வனப்பின் காட்சி – 6.வம்பறா:1 1205/1
மறை குல மனையின் வாழ்க்கை மங்கல மகளிர் எல்லாம் – 6.வம்பறா:1 1227/1
மருவும் மங்கல நீர் வாச கரகம் முன் ஏந்தி வார்ப்பார் – 6.வம்பறா:1 1235/2
மறை ஒலி பொங்கி ஓங்க மங்கல வாழ்த்து மல்க – 6.வம்பறா:1 1240/1
வந்து திரு மாளிகையின் உள் புகுந்து மங்கல வாழ்த்து – 6.வம்பறா:2 139/1
பூண்ட காதல் வாழ்த்தினுடன் புனை மங்கல தூரியம் ஒலிப்ப – 6.வம்பறா:2 186/3
வர மங்கல நல்லியம் முழங்க வாச மாலை அணி அரங்கில் – 6.வம்பறா:2 201/1
மங்கல நாள் வசந்தம் எதிர்கொண்டு அருளும் வகை நினைந்தார் – 6.வம்பறா:2 270/4
மங்கல நல் இயம் முழக்கம் மறை முழக்கம் வான் அளப்ப – 7.வார்கொண்ட:3 19/1
மங்கல நாள் அரசு உரிமை சுற்றம் உடன் வந்து அணைந்தார் – 8.பொய்:2 11/4
மிக்க பெரு மங்கல தூரியம் விசும்பின் முழக்கு எடுப்ப – 8.பொய்:2 40/2
நிறையும் செல்வத்து எதிர் மனைகள் இரண்டில் நிகழ் மங்கல இயங்கள் – 13.வெள்ளானை:1 5/2
நான்_மறை முனிவர்கள் மங்கல நாம நல் மொழிகள் விளம்பிட – 13.வெள்ளானை:1 25/2

மேல்


மங்கலங்கள் (3)

காதலனார் உதித்ததன் பின் கடன் முறைமை மங்கலங்கள்
மேதகு நல் வினை சிறப்ப விரும்பிய பாராட்டினுடன் – 5.திருநின்ற:1 19/2,3
நாத மங்கலங்கள் கீத நயப்பு ஒலி ஒரு-பால் ஆக – 6.வம்பறா:1 1200/4
நனி மிக கண்ட போதின் நல்ல மங்கலங்கள் கூறி – 6.வம்பறா:1 1238/3

மேல்


மங்கலம் (28)

வருமுறை மரபில் வைகி வளர்ந்து மங்கலம் செய் கோலத்து – 1.திருமலை:5 6/2
மங்கலம் பொலிய செய்த மண_வினை ஓலை ஏந்தி – 1.திருமலை:5 10/1
தூ மறை மூதூர் கங்குல் மங்கலம் துவன்றி ஆர்ப்ப – 1.திருமலை:5 13/2
மண்ணில் இ பதியில் வந்தன என்ன மங்கலம் பொலி வளத்தன ஆகி – 1.திருமலை:5 102/2
மங்கலம் பெருக மற்று என் வாழ்வு வந்து அணைந்தது என்ன – 2.தில்லை:5 12/1
உற்ற செயல் மங்கலம் இங்கு ஒழுகுவது என் என அடியேன் – 3.இலை:5 27/2
மங்கலம் ஆனது மங்கலம் ஆகிய வாழ் மூதூர் – 3.இலை:7 7/4
மங்கலம் ஆனது மங்கலம் ஆகிய வாழ் மூதூர் – 3.இலை:7 7/4
தோய் இல் எங்கணும் மங்கலம் தொண்டர் சூழ் – 4.மும்மை:5 105/3
தம் செயல் பொங்க தழங்கு ஒலி மங்கலம் சாற்றல் உற்றார் – 5.திருநின்ற:1 137/4
சேண் திகழ் வீதிகள் பொலிய திரு மலி மங்கலம் செய்தார் – 5.திருநின்ற:1 218/4
மங்கலம் பொலி புனல் பெரும் தடம் கொடு வணங்க – 5.திருநின்ற:1 377/2
மட மகள்-தன்னை பெற்று மங்கலம் பேணி தான் முன்பு – 5.திருநின்ற:4 38/1
மங்கலம் ஆம் திரு வேடத்துடன் இன்று இவ்வகை மொழிந்தீர் – 5.திருநின்ற:5 15/3
மங்கலம் தரு மழ இளம் போதகம் வரும் இரு மருங்கு எங்கும் – 6.வம்பறா:1 148/2
தூ மறையின் ஒலி பெருக தூரிய மங்கலம் முழங்க – 6.வம்பறா:1 406/3
மங்கலம் ஆகிய நல் வரவின் வாய்மை வினவி மகிழும் போது – 6.வம்பறா:1 494/4
வாழி அ பதிகள் எல்லாம் மங்கலம் பொலிய செய்தார் – 6.வம்பறா:1 871/4
மங்கலம் புரி நல்_வினை மாட்சியில் பெருக – 6.வம்பறா:1 1045/2
பெருமண கோயில் உள்ளார் மங்கலம் பெருகும் ஆற்றால் – 6.வம்பறா:1 1207/1
புண்ணிய மறையோர் மாட மங்கலம் பொழிந்து பொங்க – 6.வம்பறா:1 1221/4
மங்கலம் பொலிய ஏந்தி மாதரார் முன்பு செல்ல – 6.வம்பறா:1 1230/1
மணி முத்த மாலை புனை மடவார் மங்கலம் பெருகும் – 6.வம்பறா:1 1251/2
மழவு அறாதன மங்கலம் பொலி மணி முன்றில் – 6.வம்பறா:2 3/3
வந்து வளர் மூ ஆண்டில் மயிர் வினை மங்கலம் செய்து – 7.வார்கொண்ட:3 22/1
தரும் மா விசும்பின் மிக நெருங்க தழங்கும் ஒலி மங்கலம் தழைப்ப – 7.வார்கொண்ட:4 6/3
பெருமை சிறக்க வேண்டுவன எல்லாம் பிறங்க மங்கலம் செய்து – 7.வார்கொண்ட:4 16/2
பொன்னின் மணி மாளிகை வாயில் புக்கார் புனை மங்கலம் பொலிய – 7.வார்கொண்ட:4 20/4

மேல்


மங்கலமாம் (6)

மங்கலமாம் செயல் விரும்பி மகள் பயந்த வள்ளலார் – 3.இலை:5 19/1
மாடு நிறை மடவார்கள் மங்கலமாம் மொழிகளால் வாழ்த்தி வாச – 6.வம்பறா:1 96/2
மங்கலமாம் மெய்ஞ்ஞானம் மண் களிப்ப பெற்ற பெரு வார்த்தையாலே – 6.வம்பறா:1 110/1
மங்கலமாம் பெரும் தொண்டை வள நாடு கடந்து அணைந்தார் – 6.வம்பறா:2 293/3
மங்கலமாம் பூசனைகள் பரவையார் செய மகிழ்ந்து – 7.வார்கொண்ட:4 125/1
மங்கலமாம் பெரும் கருணை வைத்து அருள சிவலோகத்து – 9.கறை:1 8/3

மேல்


மங்கலமான (1)

வந்து எழும் மங்கலமான வானக துந்துபி முழக்கும் – 6.வம்பறா:1 81/1

மேல்


மங்கிய (1)

மங்கிய நாள் கழிவு அளவும் வைப்பது நித்தமும் ஒரு காசு – 10.கடல்:4 4/3

மேல்


மங்குல் (13)

மங்குல் தோய் மாட வீதி மன் இளம் குமரர் சூழ – 1.திருமலை:3 20/2
மங்குல் வானின் மிசை ஐந்தும் முழங்கும் வாச மாலைகளில் வண்டு முழங்கும் – 1.திருமலை:5 99/2
மலர் அமளி துயில் ஆற்றாள் வரும் தென்றல் மருங்கு ஆற்றாள் மங்குல் வானில் – 1.திருமலை:5 174/1
மங்குல் வான் கிளர்ச்சி நாண மருங்கு எழுந்து இயம்பி மல்க – 3.இலை:1 31/4
மங்குல் வாழ் திருக்காளத்தி மன்னனார் கண்ணில் புண் நீர் – 3.இலை:3 186/1
மங்குல் தோய் மாட சாலை மருங்கு இறை ஒதுங்கும் மஞ்சும் – 3.இலை:4 4/3
மங்குல் சூழ் வரை நிலவிய வாழ்வினால் மல்கும் – 4.மும்மை:5 12/4
மங்குல் சுற்றிய வெற்பினோடு வனங்கள் ஆறு கடந்து அயல் – 5.திருநின்ற:1 352/3
மங்குல் தவழ் சோலை மலி புகலி வேந்தர் மணம் புணரும் பெரு வாழ்வு வகுத்து விட்டார் – 6.வம்பறா:1 483/4
மங்குல் அணி மணி மாட திருக்கடவூர் வந்து எய்தி – 6.வம்பறா:2 145/2
மங்குல் வளர் வரை விந்தம் மன்னு பருப்பதம் இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:3 4/3
மங்குல் தொடக்கும் மாளிகை முன் வந்து மன்னர்க்கு அறிவித்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 29/4
மங்குல் தவழும் மணி மாட மதுரை மூதூர் வந்து அணைந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 90/4

மேல்


மங்குலுற (2)

மங்குலுற நீள் ஆண் பனையாய் காயாது ஆக கண்ட அமணர் – 6.வம்பறா:1 978/2
மங்குலுற நீண்ட திரு வாயிலினை வந்து இறைஞ்சி – 7.வார்கொண்ட:4 169/2

மேல்


மங்கை (31)

காதல் மங்கை இதய கமலம் ஆம் – 1.திருமலை:1 33/3
வள்ளலார் வலமாக வரும் பொழுது மங்கை இடம் – 1.திருமலை:5 112/3
வாள் கயல் கொண்ட கண் மங்கை_பங்கா மற்று உன் பெரிய கருணை அன்றே – 1.திருமலை:5 128/3
வர மலர் மங்கை இங்கு வந்தனள் என்று சிந்தை – 1.திருமலை:5 133/3
மன்னும் புகழ் நாவலர் கோன் மகிழ மங்கை பரவை-தன்னை தந்தோம் – 1.திருமலை:5 179/1
மங்கை பாகராம் மறையவர் மற்று அதற்கு இசைந்தே – 2.தில்லை:7 37/1
வென்றி மங்கை வேடர் வில்லின் மீது மேவு பாதம் முன் – 3.இலை:3 69/2
வார் ஆரும் முலை மங்கை உமை பங்கர் கழல் பணிந்து மகிழ்ந்து பாடி – 5.திருநின்ற:1 228/2
மங்கை பங்கர் தம் வெள்ளி மால் வரை வைத்த சிந்தை மறப்பரோ – 5.திருநின்ற:1 357/3
கான் மலர் கமல வாவி கழனி சூழ் சாத்த மங்கை
நான்_மறை நீலநக்கர் திரு தொழில் நவிலல்உற்றேன் – 5.திருநின்ற:5 45/3,4
மங்கை செம் கையால் ஊட்ட உண்டு அருளிய மதலையார் வந்தார் என்று – 6.வம்பறா:1 154/2
மங்கை வாழ் பாகத்தார் மழபாடி தலையினால் வணங்குவார்கள் – 6.வம்பறா:1 306/3
புலன் உறும் சிந்தையார் புள்ள மங்கை பதி – 6.வம்பறா:1 363/3
மங்கை ஒரு பாகத்தார் மகிழ் கோயில் எனை பலவும் வணங்கி போற்றி – 6.வம்பறா:1 454/2
மங்கை திரு முலை பால் உண்டு அருளும் வள்ளலார் – 6.வம்பறா:1 950/4
மங்கை பாகர் திருவருளால் வணங்கி போந்து வட திசையில் – 6.வம்பறா:1 973/1
மங்கை பாகர் அமர்ந்து அருளும் வயல் மாகறலை வழுத்தி போய் – 6.வம்பறா:1 984/3
மங்கை உடன் வானவர்கள் போற்றி இசைப்ப வீற்றிருந்தார் வட கயிலை வணங்கி பாடி – 6.வம்பறா:1 1026/3
மங்கை பங்கர்-தம் கோயிலை வலம்கொண்டு வணங்கி – 6.வம்பறா:1 1077/3
மங்கை என்பு சேர் குடத்தினை வைத்து முன் வணங்க – 6.வம்பறா:1 1083/2
கரு நெடு கயல் கண் மங்கை கைகளால் காந்தி வெள்ளம் – 6.வம்பறா:1 1102/3
வரி மயில் அனைய சாயல் மங்கை பொன் குறங்கின் மாமை – 6.வம்பறா:1 1106/1
மங்கை பாகர் தம்மை பதிகம் வலிவலத்து கண்டேன் என்று – 6.வம்பறா:2 43/3
மங்கை_பாகர் வலஞ்சுழியை மருவி பெருகும் அன்பு உருக – 6.வம்பறா:2 68/2
மாடு உள பதிகள் சென்று வணங்கி போய் மங்கை பாகர் – 6.வம்பறா:2 111/1
மங்கை நல்லார் அவரோடு மகிழ்ந்து உறைந்து வைகும் நாள் – 6.வம்பறா:2 126/4
வந்தித்து இறைவர் அருளால் போய் மங்கை பாகர் மகிழ்ந்த இடம் – 6.வம்பறா:2 183/1
மங்கை ஒரு-பால் மகிழ்ந்ததுவும் அன்றி மணி நீள் முடியின் கண் – 6.வம்பறா:2 232/1
மங்கை அவள்-தனை பிரியா வகை சபதம் செய்வதனுக்கு – 6.வம்பறா:2 248/2
மங்கை தழுவ குழைந்தார் மறைந்த இட கண் கொடுத்தார் – 6.வம்பறா:2 287/4
மங்கை_பாகர்-தம் திரு முன்பு சேய்த்து ஆக வந்தித்து மகிழ்வு எய்தி – 13.வெள்ளானை:1 45/1

மேல்


மங்கை-தன் (1)

இமய_மங்கை-தன் திரு முலை அமுது உண்டார் இரவும் – 5.திருநின்ற:6 28/3

மேல்


மங்கை_பங்கா (1)

வாள் கயல் கொண்ட கண் மங்கை_பங்கா மற்று உன் பெரிய கருணை அன்றே – 1.திருமலை:5 128/3

மேல்


மங்கை_பாகர் (1)

மங்கை_பாகர் வலஞ்சுழியை மருவி பெருகும் அன்பு உருக – 6.வம்பறா:2 68/2

மேல்


மங்கை_பாகர்-தம் (1)

மங்கை_பாகர்-தம் திரு முன்பு சேய்த்து ஆக வந்தித்து மகிழ்வு எய்தி – 13.வெள்ளானை:1 45/1

மேல்


மங்கையர் (5)

வாச நீர் குடை மங்கையர் கொங்கையில் – 1.திருமலை:2 8/1
மங்கையர் வதன சீத மதி இரு மருங்கும் ஓடி – 1.திருமலை:5 1/3
பந்து ஆடிய மங்கையர் பங்கய செம் கை தாங்கும் – 4.மும்மை:1 6/2
வடு வகிர் கண் மங்கையர் குளிப்பன மணல் கேணி – 4.மும்மை:5 35/4
நிதியின் குவை மங்கையர் நீள் பரிமா – 8.பொய்:2 30/3

மேல்


மங்கையர்க்கரசி (1)

மண்டு பேர் அன்பால் மண் மிசை பணிந்து மங்கையர்க்கரசி என்று எடுத்தே – 6.வம்பறா:1 663/2

மேல்


மங்கையர்க்கரசியார்-தாம் (1)

மன்னவன் உரைப்ப கேட்டு மங்கையர்க்கரசியார்-தாம்
நின் நிலை இதுவே ஆகில் நீடிய தெய்வ தன்மை – 6.வம்பறா:1 693/1,2

மேல்


மங்கையர்க்கரசியார்-தாமும் (1)

மங்கையர்க்கரசியார்-தாமும் தென்னர் மன்னவனும் மந்திரியார்-தாமும் கூட – 6.வம்பறா:1 894/2

மேல்


மங்கையர்க்கரசியார்-பால் (1)

மங்கையர்க்கரசியார்-பால் வந்து அடி வணங்கி நின்ற – 6.வம்பறா:1 645/1

மேல்


மங்கையர்க்கரசியாரும் (3)

வாள் படை அமைச்சனாரும் மங்கையர்க்கரசியாரும்
சேண்படு புலத்தாரேனும் சென்று அடி பணிந்தார் ஒத்தார் – 6.வம்பறா:1 606/3,4
மங்கையர்க்கரசியாரும் நம்முடைய வாழ்வு எழுந்தருளியது என்றே – 6.வம்பறா:1 660/2
மங்கையர்க்கரசியாரும் மன்னனும் போற்றி வந்தார் – 6.வம்பறா:1 861/4

மேல்


மங்கையர்க்கு (3)

மங்கையர்க்கு வாள் விழி இணை தோற்ற மான் குலங்கள் – 4.மும்மை:5 18/1
மங்கையர்க்கு நாயகியார் தாமும் மெய்ம்மை மந்திரியாரும் சூழ் மணி நீள் வாயில் – 6.வம்பறா:1 888/2
மங்கையர்க்கு தனி அரசி எங்கள் தெய்வம் வளவர் திரு குல_கொழுந்து வளை கை மானி – 12.மன்னிய:2 1/1

மேல்


மங்கையர்கள் (1)

புர மங்கையர்கள் நடம் ஆட பொழியும் வெள்ள பூ_மாரி – 6.வம்பறா:2 201/2

மேல்


மங்கையருக்கரசியார் (1)

வளவர் பிரான் திரு மகளார் மங்கையருக்கரசியார்
களப மணி முலை திளைக்கும் தட மார்பில் கவுரியனார் – 9.கறை:3 8/1,2

மேல்


மங்கையருக்கரசியாரும் (1)

மன்னு திருத்தொண்டருடன் மீண்டு சேர்ந்து மன்னவனும் மங்கையருக்கரசியாரும்
கொல் நவில் வேல் குலச்சிறையார் தாமும் கூடி குரை கழல்கள் பணிந்து குறை கொண்டு போற்ற – 6.வம்பறா:1 893/2,3

மேல்


மங்கையார் (3)

மங்கையார் அவதாரம் செய் மாளிகை – 1.திருமலை:3 5/4
மங்கையார் புகழ் மதங்க சூளாமணியாருடன் வர வந்தார் – 6.வம்பறா:1 177/4
மற்று செயல் ஒன்று அறியாது மங்கையார் சங்கிலியார்-தாம் – 6.வம்பறா:2 219/2

மேல்


மங்கையினில் (1)

தாளாளர் திருச்சங்க மங்கையினில் தகவு உடைய – 7.வார்கொண்ட:1 2/1

மேல்


மங்கையை (3)

பூவின் மங்கையை தந்து எனும் போழ்தினில் – 1.திருமலை:5 156/4
மங்கையை பாகமாக உடையவர் மன்னும் கோயில் – 2.தில்லை:5 3/1
மணி வளர் கண்டரோ மங்கையை வாட மயல் செய்வதோ இவர் மாண்பது என்று – 6.வம்பறா:1 318/3

மேல்


மங்கையோடு (2)

மங்கையோடு உடன் ஆகி வளர் தோணி வீற்றிருந்த – 6.வம்பறா:1 53/1
மங்கையோடு உடன் வீற்றிருந்து அருளினார் மலர் கழல் பணிவுற்றார் – 6.வம்பறா:1 953/4

மேல்


மங்கையோர் (1)

மங்கையோர் பாகம் வைத்த வள்ளலார் விரைந்து போக – 6.வம்பறா:2 367/2

மேல்


மச்சம் (1)

வன் தொண்டர் மச்சம் வெட்டி கை கொண்டு மணிமுத்தாற்றில் – 6.வம்பறா:2 109/2

மேல்


மச்சு (1)

மச்சு இது செய்தார் யாரோ என்றலும் மருங்கு நின்ற – 3.இலை:3 108/3

மேல்


மஞ்சள் (1)

மஞ்சள் அழிந்த அதற்கு இரங்கி மையும் கண்ணின் மருங்கு ஒதுக்கி – 7.வார்கொண்ட:3 60/2

மேல்


மஞ்சன (7)

மாலையும் தாரும் பொங்க மஞ்சன சாலை புக்கான் – 1.திருமலை:5 14/4
வளைத்த பொன் செருப்பால் மாற்றி வாயின் மஞ்சன நீர்-தன்னை – 3.இலை:3 123/3
மாறு_இல் ஊன் அமுதும் நல்ல மஞ்சன புனலும் சென்னி – 3.இலை:3 167/1
முன் நிறைந்த திரு வாய் மஞ்சன நீர் ஆட்டும் முதல் வேடர் கண்ணப்ப நாயனாரை – 6.வம்பறா:1 1013/3
மஞ்சன தொழில் புரிந்து என மாசு இருள் கழுவி – 6.வம்பறா:1 1190/3
பல் பணி தொடை புனைபவர் கொணர் திரு மஞ்சன பணிக்கு உள்ளோர் – 7.வார்கொண்ட:5 3/2
தூய மஞ்சன தொழிலினில் தொடங்கிட துணைவராம் வன் தொண்டர் – 13.வெள்ளானை:1 28/2

மேல்


மஞ்சனம் (12)

ஊன் அமுது அமைத்து கொண்டு மஞ்சனம் ஆட்ட உன்னி – 3.இலை:3 121/2
மாசு உடம்பு விட தீயின் மஞ்சனம் செய்து அருளி எழுந்து – 4.மும்மை:4 37/1
மாறு_இல் கங்கை தான் அவர்க்கு மஞ்சனம் தர அணைந்தே – 4.மும்மை:5 19/2
மணம் கொள் கொல்லையில் வரகு போர் மஞ்சனம் வரை கார் – 4.மும்மை:5 43/3
கொய்த பன் மலர் கம்பை மா நதியில் குலவு மஞ்சனம் நிலவு மெய் பூச – 4.மும்மை:5 60/1
மீளமீள இவ்வண்ணம் வெண் பால் சொரி மஞ்சனம் ஆட்ட – 4.மும்மை:6 36/1
மாலை சாந்தொடும் மஞ்சனம் நாள்-தொறும் வழாமை – 6.வம்பறா:1 1068/1
அஞ்சனம் மஞ்சனம் செய்தது அனைய அணி கிளர் பம்பை – 7.வார்கொண்ட:3 27/1
பஞ்சி அஞ்சும் மெல் அடியார் பரிந்து திரு மஞ்சனம் ஆட்டி – 7.வார்கொண்ட:3 60/3
வாச திரு மஞ்சனம் பள்ளி தாமம் சாந்தம் மணி தூபம் – 7.வார்கொண்ட:4 24/1
இறவாத ஆனந்தம் எனும் திரு மஞ்சனம் ஆட்டி – 9.கறை:4 8/3
மால் அயனுக்கு அரியானை மஞ்சனம் ஆட்டும் பொழுது – 10.கடல்:4 3/1

மேல்


மஞ்சனமா (1)

மன்றல் விரவும் திருப்பள்ளி தாமம் சாத்தி மஞ்சனமா
நன்று நிறை தீம்பால் குடங்கள் எடுத்து நயப்புற்று ஆட்டுதலும் – 4.மும்மை:6 47/3,4

மேல்


மஞ்சனமும் (2)

வல் விரைந்து திருப்பள்ளி தாமமும் தூய் மஞ்சனமும்
ஒல்லையினின் முன்பு போல் உடன் கொண்டு வந்து அணைந்தார் – 3.இலை:3 148/3,4
திரு மஞ்சனமும் கொணர்ந்து திரு அலகும் இட்டு திரு மெழுக்கு – 7.வார்கொண்ட:4 9/1

மேல்


மஞ்சில் (2)

மஞ்சில் பொலி நெடு மதில் சூழ் குட திசை மணி வாயில் புறம் வந்துற்றார் – 5.திருநின்ற:1 161/4
மஞ்சில் திகழும் வட கயிலை பொருப்பில் எய்த வரும் வாழ்வு – 5.திருநின்ற:3 8/3

மேல்


மஞ்சினிடை (1)

மஞ்சினிடை எழுந்த வான மீன் பரப்பு என்ன – 7.வார்கொண்ட:3 27/2

மேல்


மஞ்சு (19)

தடம் மருங்கு வளர் மஞ்சு இவர் இஞ்சி தண் கிடங்கை எதிர் கண்டு மகிழ்ந்தார் – 1.திருமலை:5 95/4
துணிவு கொண்டு ஆர்ப்ப மஞ்சு சுரி குழற்கு அழிய விண்ணும் – 1.திருமலை:5 138/3
மா மதில் மஞ்சு சூழும் மாளிகை நிரை விண் சூழும் – 3.இலை:1 3/1
மஞ்சு அலைக்கும் மா மலை சரி புறத்து வந்த மா – 3.இலை:3 76/2
மஞ்சு ஆலும் மலர் சோலை கஞ்சாற்றின் மருங்கு அணைய – 3.இலை:5 20/4
மஞ்சு தழைத்து என வளர்ந்த மலர் கூந்தல் புறம் நோக்கி – 3.இலை:5 29/2
மஞ்சு நீள்வது போலும் மா மேனி மலர் பதங்களில் வண் சிலம்பு ஒலிப்ப – 4.மும்மை:5 81/2
யாவர்க்கும் வியப்புற மஞ்சு உறைவான் இடையே ஒரு வாய்மை எழுந்ததுவே – 5.திருநின்ற:1 74/4
மஞ்சு இவர் மாட திருவதிகை பதி வாணர் எல்லாம் – 5.திருநின்ற:1 137/3
வரை வளர் மா மயில் என்ன மாடம் மிசை மஞ்சு ஆடும் – 5.திருநின்ற:1 332/1
மஞ்சு அணி மா மதில் சூழும் மாந்துறை வந்து வணங்கி – 6.வம்பறா:1 293/2
மஞ்சு சூழ் திரு மாளிகை வாயிலின் புறம் போந்து – 6.வம்பறா:1 512/3
மஞ்சு இவர் சோலை புகலி மேவும் மா மறையோர்-தமை நோக்கி வாய்மை – 6.வம்பறா:1 558/3
மஞ்சு உறை விசும்பின் மீது மண அணி காண சென்றார் – 6.வம்பறா:1 1204/4
மஞ்சு சூழ்வன வரை என உயர் மணி மாடம் – 6.வம்பறா:2 2/2
மஞ்சு ஆரும் பொழில் உடுத்த மலர் தடங்கள் புடைசூழும் – 6.வம்பறா:2 123/3
மஞ்சு அணையும் மதில் மதுரை மாநகரில் மகிழ்ந்து இருந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 101/4
வரும் மஞ்சு உறையும் மலர் சோலை மருங்கு சூழ்ந்த வளம் புறவில் – 8.பொய்:5 1/3
மதி தங்கிய மஞ்சு அணி இஞ்சி வஞ்சி மணி வாயிலை அணைந்தார் – 13.வெள்ளானை:1 22/4

மேல்


மஞ்சும் (1)

மங்குல் தோய் மாட சாலை மருங்கு இறை ஒதுங்கும் மஞ்சும்
அங்கு அவை பொழிந்த நீரும் ஆகுதி புகைப்பால் நாறும் – 3.இலை:4 4/3,4

மேல்


மஞ்சே (1)

மஞ்சே என வீழ் மறலிக்கு இறை நீள் – 3.இலை:1 18/3

மேல்


மஞ்ஞை (1)

நீல மா மஞ்ஞை ஏங்க நிரை கொடி புறவம் பாட – 3.இலை:7 19/1

மேல்


மட்டு (11)

மட்டு நின்ற தட்டு அருளொடும் தாழ்வுஉறும் வழக்கால் – 2.தில்லை:7 35/2
மானம் இல்லன குவிக்கவும் தட்டின் மட்டு இதுவால் – 2.தில்லை:7 36/3
மட்டு அவிழ் தொங்கல் மன்னன் வாயில் காவலரை நோக்கி – 3.இலை:1 26/2
மட்டு அவிழ் அலங்கல் வென்றி மன்னவர் பெருமான் முன்னர் – 3.இலை:1 51/1
மட்டு அவிழ் கொன்றையினார் தம் திருக்கூத்து முன் வணங்கும் – 5.திருநின்ற:4 64/1
மட்டு உலாம் குழல் வன முலை மலை_மகள் பாகத்து – 6.வம்பறா:1 786/2
மன்னுவார் சடையாரை முன் தொழுது மட்டு இட்ட – 6.வம்பறா:1 1088/1
மட்டு விரி பூம் குழல் மடவார் அடுப்பில் ஏற்றி மனம் மகிழ்ந்தே – 7.வார்கொண்ட:3 66/1
மட்டு விரி பூம் கொன்றையினார்-தம்மை வலம்கொண்டு இறைஞ்சி போய் – 7.வார்கொண்ட:4 47/2
மட்டு அவிழ் குழலாள் செம் கை வளையொடும் துணித்தார் அன்றே – 10.கடல்:1 10/4
மட்டு அலர்ந்த பைம் தெரியல் வன் தொண்டர் மேல் கொண்ட மாதங்கத்தை – 13.வெள்ளானை:1 36/3

மேல்


மட (19)

வண்டு அலையும் குழல் அலைய மட நடையின் வரம்பு அணைவார் – 1.திருமலை:2 13/4
கோடு எல்லாம் மட அன்னம் குளம் எல்லாம் கடல் அன்ன – 1.திருமலை:2 17/3
வண்ண மலர் கரும் கூந்தல் மட_கொடியை வலிது ஆக்கி – 1.திருமலை:5 145/3
தம் சரணத்திடை பணிந்து தாழ்ந்து எழுந்த மட_கொடி-தன் – 3.இலை:5 29/1
கொல்லை மட குல மான் மறியோடு குதித்து ஓடும் – 3.இலை:7 5/3
தண்ணென் சோலை எம்மருங்கும் சாரும் மட மென் சாரிகையின் – 4.மும்மை:2 3/3
பொருப்பு அரையன் மட பாவை இட பாகர் பதி பிறவும் பணிந்து போந்தார் – 5.திருநின்ற:1 230/4
பொருப்பு அரையன் மட பாவை இட பாகர் பொன் தாளில் – 5.திருநின்ற:1 244/2
மட மகள்-தன்னை பெற்று மங்கலம் பேணி தான் முன்பு – 5.திருநின்ற:4 38/1
மா மணி சிவிகை-தன்னில் மட நடை மயில் அன்னாரை – 5.திருநின்ற:4 42/1
பொருப்பரையன் மட பிடியின் உடன் புணரும் சிவ களிற்றின் – 5.திருநின்ற:5 4/1
கன்னி இள மட பிணையாம் காமரு கோமள கொழுந்தின் கதிர் செய் மேனி – 6.வம்பறா:1 311/2
மாதர் மட பிடி பாடி வணங்கினார் வானவரும் வணங்கி ஏத்த – 6.வம்பறா:1 447/4
வண் புகலி வேதியனார் மாதர் மட பிடி எடுத்து வனப்பில் பாடி – 6.வம்பறா:1 448/1
சைவ நன் மரபில் வந்த தட மயில் மட மென் சாயல் – 6.வம்பறா:1 642/2
பொழுது மா தவர் துயிலும் இ திரு மட புறம்பு – 6.வம்பறா:1 702/3
பாய் உடை பாதகத்தோர் திரு மட பாங்கு செய்த – 6.வம்பறா:1 724/1
பொருப்பு அரையன் மட பாவை இட பாகத்து புராதனர் வேய் இடம் கொண்ட புனிதர் கோயில் – 6.வம்பறா:1 1012/2
பொருப்பு அரையன் மட பாவை இட-பாலானை போற்றி இசைத்து புறம் போந்து தங்கி பூ மென் – 6.வம்பறா:2 119/3

மேல்


மட_கொடி-தன் (1)

தம் சரணத்திடை பணிந்து தாழ்ந்து எழுந்த மட_கொடி-தன்
மஞ்சு தழைத்து என வளர்ந்த மலர் கூந்தல் புறம் நோக்கி – 3.இலை:5 29/1,2

மேல்


மட_கொடியை (1)

வண்ண மலர் கரும் கூந்தல் மட_கொடியை வலிது ஆக்கி – 1.திருமலை:5 145/3

மேல்


மடக்கு (2)

வந்த சொல் சீர் மாலை மாற்றும் வழி மொழி எல்லா மடக்கு
சந்த இயமகம் ஏகபாதம் தமிழ் இருக்கு குறள் சாத்தி – 6.வம்பறா:1 276/2,3
இன்னம்பர் மன்னும் பிரானை இறைஞ்சி இடை மடக்கு ஆன – 6.வம்பறா:1 297/1

மேல்


மடங்கல் (3)

மன்றல் வினை மங்கல மடங்கல் அனையானும் – 1.திருமலை:5 34/2
வென்றி மடங்கல் விடக்கு வர முன் பார்த்து – 3.இலை:2 36/1
வில் தொழில் விறலின் மிக்கான் வெம் சின மடங்கல் போல்வான் – 3.இலை:3 8/3

மேல்


மடங்கள் (3)

மல்கு பெரும் இடை ஓதும் மடங்கள் நெருங்கினவும் கண்டு – 4.மும்மை:4 23/3
படி நிகழ் மடங்கள் தண்ணீர் பந்தர்கள் முதலாய் உள்ள – 5.திருநின்ற:5 3/3
செந்நெல் அடிசில் பிறங்கல் உணவு ஓவா திரு மடங்கள் – 8.பொய்:6 3/4

மேல்


மடங்களின் (1)

திரு மடங்களின் முன் புக்கார் செழும் பதி விழவு கொள்ள – 6.வம்பறா:1 590/4

மேல்


மடங்கி (1)

அருகு சூழ்ந்தார் துயின்று திரு அத்த யாமம் பணி மடங்கி
பெருகு புவனம் சலிப்பு இன்றி பேயும் உறங்கும் பிறங்கு இருள்வாய் – 6.வம்பறா:2 322/1,2

மேல்


மடங்கு (2)

அன்று இரு மடங்கு செய்கை அழகுற அமைத்த பின்னர் – 3.இலை:3 39/4
காணும் பொலிவின் முன்னையினும் அநேக மடங்கு கறப்பனவாய் – 4.மும்மை:6 29/2

மேல்


மடத்தில் (17)

அரிய வகை புறம் போந்து பிள்ளையார் திரு மடத்தில் எழுந்தருளி அமுது செய்து – 5.திருநின்ற:1 187/3
நங்கள் புகலி பெருந்தகையும் அரசும் மடத்தில் நண்ணிய பின் – 5.திருநின்ற:1 274/4
பெரிதும் அஞ்சி திரு மடத்தில் ஒரு-பால் அணைந்து பேழ் கணித்து – 5.திருநின்ற:1 275/3
முறைமை அவர்க்கு அருள்செய்து மடத்தில் புக்கார் முதல்வர்-பால் மணி முத்தின் சிவிகை பெற்றார் – 6.வம்பறா:1 262/4
நண்பின் பெருகிய காதல் கூர்ந்து ஞானசம்பந்தர் மடத்தில் எய்தி – 6.வம்பறா:1 552/2
நாவினுக்கு வேந்தர் திரு மடத்தில் தொண்டர் நாள் கூறு திரு அமுது செய்ய கண்டு – 6.வம்பறா:1 567/1
சே உகைத்தார் அருள் பெற்ற பிள்ளையார் தம் திரு மடத்தில் அமுது ஆக்குவாரை நோக்கி – 6.வம்பறா:1 567/2
திரு மறையோர் தலைவர் தாம் அருளி செய்ய திரு மடத்தில் அமுது அமைப்போர் செப்புவார்கள் – 6.வம்பறா:1 568/1
சிந்தை அன்றி அ சிறு மறையோன் உறை மடத்தில்
வெம் தழல் பட விஞ்சை மந்திர தொழில் விளைத்தால் – 6.வம்பறா:1 688/2,3
பூதி சாதனர் மடத்தில் தாம் புனைந்த சாதனைகள் – 6.வம்பறா:1 698/3
செய்ய மேனியர் திரு மகனார் உறை மடத்தில்
நையும் உள்ளத்தராய் அமண் கையர் தாம் நணுகி – 6.வம்பறா:1 707/1,2
இகல் இலர் எனினும் சைவர் இருந்து வாழ் மடத்தில் தீங்கு – 6.வம்பறா:1 854/2
ஏர் இயல் மடத்தில் உள்ளால் இனிது எழுந்தருளி புக்கார் – 6.வம்பறா:1 868/4
பொங்கு திரு மடத்தில் புக்கு அங்கு இனிது அமர்ந்து – 6.வம்பறா:1 946/2
புறத்து அணைந்த தொண்டருடன் போந்து அமைந்த திரு மடத்தில்
பெறற்கு_அரும் பேறு உலகு உய்ய பெற்று அருளும் பிள்ளையார் – 6.வம்பறா:1 998/1,2
பூத நாயகர்-தம் கோயில் புறத்து ஒரு மடத்தில் புக்கார் – 6.வம்பறா:1 1208/4
வறிது புறம் போந்து அருளி அயல் மடத்தில் அணையார் வன் தொண்டர் – 6.வம்பறா:2 48/2

மேல்


மடத்தின் (2)

பொது மடத்தின் உள் புகுந்து பூம் தாரான் திரு முடி மேல் – 1.திருமலை:5 85/3
பொங்கு தவத்தோர் ஆங்கு ஓர் பொது மடத்தின் உள் புகுந்தார் – 6.வம்பறா:3 18/4

மேல்


மடத்தின்-கண் (1)

வரி வளர் பூம் சோலை சூழ் மடத்தின்-கண் வன் தொண்டர் – 1.திருமலை:5 84/1

மேல்


மடத்தின்-நின்று (1)

வையகம் உய்ய வந்த வள்ளலார் மடத்தின்-நின்று
மெய் அணி நீற்று தொண்டர் வெள்ளமும் தாமும் போந்து – 6.வம்பறா:1 737/1,2

மேல்


மடத்தினில் (1)

கடிது வந்து எதிர்வணங்கி இ மடத்தினில் காணும் – 2.தில்லை:7 10/2

மேல்


மடத்து (7)

பொன் ஆர் மேரு சிலையார் கோயில் மாடு புறத்தில் ஒரு மடத்து இரவு துயிலும் போது – 6.வம்பறா:1 473/2
அஞ்சு_எழுத்தின் மெய் உணர்ந்தவர் திரு மடத்து அணைந்தார் – 6.வம்பறா:1 512/4
வந்து அணைந்து வாழ்ந்து மதில் புறத்து ஓர் மா மடத்து
செந்தமிழ் சொல் வேந்தரும் செய்தவரும் சேர்ந்து அருள – 6.வம்பறா:1 547/1,2
அந்தணர் சூளாமணியார் அங்கு ஓர் மடத்து அமர்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 547/4
பெரு மடத்து அணைய வந்து பெருகிய விருப்பில் தாங்கள் – 6.வம்பறா:1 609/3
சைவர் வாழ் மடத்து அமணர்கள் இட்ட தீ தழல் போய் – 6.வம்பறா:1 704/3
நண்பு உடை ஞானம் உண்டார் மடத்து தீ நாடி இட்ட – 6.வம்பறா:1 855/3

மேல்


மடத்தே (1)

என்று தம்பிரான் அருள்செய இ திரு மடத்தே
நன்று நான்_மறை பெரும் தவர் அமுது செய்து அருள – 2.தில்லை:7 12/1,2

மேல்


மடத்தை (3)

திலகவதியார் இருந்த திரு மடத்தை சென்று அணைந்தார் – 5.திருநின்ற:1 62/4
முன் அணைந்து ஏக சைவ முதல்வனார் மடத்தை சார்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 725/4
செப்புதலும் அது கேட்டு திரு மடத்தை சென்று எய்த – 6.வம்பறா:1 878/1

மேல்


மடந்தை (7)

மாதர் மண் மடந்தை பொன் மார்பில் தாழ்ந்தது ஓர் – 1.திருமலை:2 2/3
விதி மண குல மடந்தை இன்று உனை இ மெய் தவர்க்கு நான் கொடுத்தனன் என்ன – 2.தில்லை:3 8/3
மன்னு கோயில் கொண்டு அருளுவாய் என்ன மலை_மடந்தை மற்று அதற்கு அருள்புரிந்து – 4.மும்மை:5 55/4
அங்கு அவர்-பால் திரு மடந்தை அவதரித்தாள் என வந்து – 5.திருநின்ற:4 2/3
எங்கணும் சென்று பணிந்தே ஏத்தி இமவான்_மடந்தை – 6.வம்பறா:1 288/2
மலையான் மடந்தை மலர் பாதம் மறவா அன்பால் வந்த நெறி – 6.வம்பறா:2 208/1
செங்கமல திரு மடந்தை கன்னிநாடாள் தென்னர் குல பழி தீர்த்த தெய்வ பாவை – 12.மன்னிய:2 1/2

மேல்


மடந்தையர்கள் (1)

வரும் பல் ஆயிரம் கடைசி மடந்தையர்கள் வயல் எல்லாம் – 1.திருமலை:2 15/4

மேல்


மடந்தையர்கள்-தம்மில் (1)

மா மறை விழு குல மடந்தையர்கள்-தம்மில்
தாம் உறு மகிழ்ச்சியோடு சாயல் மயில் என்ன – 6.வம்பறா:1 36/1,2

மேல்


மடப்புற (1)

திரு மடப்புற சுற்றினில் தீய பாதகத்தோர் – 6.வம்பறா:1 701/1

மேல்


மடப்புறத்து (1)

அம் தண் மா தவர் திரு மடப்புறத்து அயல் இருள் போல் – 6.வம்பறா:1 700/3

மேல்


மடப்புறம் (1)

திரு மடப்புறம் மருங்கு தீது_இன்மையில் தெளிந்து – 6.வம்பறா:1 709/2

மேல்


மடம் (12)

மடை வளர் தண் புறம் பணையில் சித்தவட மடம் புகுந்தார் – 1.திருமலை:5 83/4
மண் கொள்ளா நாண் மடம் அச்சம் பயிர்ப்பை வலிந்து எழலும் – 1.திருமலை:5 143/4
கொண்டு வந்து அமர்நீதியார் திரு மடம் குறுக – 2.தில்லை:7 9/4
திங்களும் ஞாயிறும் தோயும் திரு மடம் ஆங்கு ஒன்று செய்தார் – 5.திருநின்ற:1 389/4
திக்கு நிறை சீர் முருகர் முன்பு செல்ல அவர் மடம் சென்று புக்கார் – 6.வம்பறா:1 490/4
மடம் எங்கும் தொண்டர் குழாம் மனை எங்கும் புனை வதுவை – 6.வம்பறா:1 627/3
சித்தம் இன்புறும் அமைச்சனார் திரு மடம் காட்ட – 6.வம்பறா:1 676/3
சிவ நெறி வளர்க்க வந்தார் திரு மடம் சேர செய்தார் – 6.வம்பறா:1 697/4
திரு மடம் சார சென்று சே அரி கண்ணினார் முன் – 6.வம்பறா:1 726/1
செங்கமல திரு மடம் மற்று இது என்றே தெரிந்து உரைத்தார் – 6.வம்பறா:1 877/4
பொங்கு திருத்தொண்டர் மடம் காட்ட அங்கு புக்கு அருளி இனிது அமர்ந்தார் புகலி வேந்தர் – 6.வம்பறா:1 1024/4
தொழுது போந்து மடம் புகுந்து தூய பணி செய்யப்பெறாது – 6.வம்பறா:4 12/2

மேல்


மடம்-தன்னிடை (1)

துங்க மா மடம்-தன்னிடை தொண்டர்-தம் குழாங்கள் – 6.வம்பறா:1 679/2

மேல்


மடம்-அதனில் (1)

மடம்-அதனில் பொலிந்து இருந்த சிவாங்கி-தன்னால் வெந்தது மற்று உபகற்பம் மரபின் ஆகும் – 11.பத்தராய்:6 4/4

மேல்


மடல் (4)

கழிக்கரை பொதி சோறு அவிழ்ப்பன மடல் கைதை – 4.மும்மை:5 36/4
மணி நெடும் தோரணம் வண் குலை பூகம் மடல் கதலி – 5.திருநின்ற:1 138/1
மடல் ஆரும் புனல் நீடூர் மருவினர் தாள் வணங்காது – 6.வம்பறா:2 152/1
மடல் கொண்ட மலர் இதழி நெடும் சடையை வனப்பு எய்த – 7.வார்கொண்ட:3 26/1

மேல்


மடவரலும் (1)

தாம் கோலி எம்மருங்கும் தடை செய்ய மடவரலும்
தேன் கோதை மலர் குழல் மேல் சிறை வண்டு கலந்து ஆர்ப்ப – 1.திருமலை:5 146/2,3

மேல்


மடவரலை (1)

மடவரலை முகம் நோக்கி மாதரார் தாம் இருந்த – 7.வார்கொண்ட:3 38/1

மேல்


மடவாய் (2)

மின் இடை மடவாய் நம்பி இங்கு வர வேண்டும் என்ன – 6.வம்பறா:2 342/3
தாரின் மலி பூம் குழல் மடவாய் தாழாது அமுது செய்வி என – 7.வார்கொண்ட:4 74/2

மேல்


மடவார் (22)

மறையவர் மடவார் வள்ளல் மணம் எதிர்கொள்ள வந்தார் – 1.திருமலை:5 24/4
ஈண்டிய மடவார் கூட்டம் இன்னன இசைப்ப சென்றார் – 1.திருமலை:5 26/4
ஈர இளம் தளிர் குளிரி படுத்து மடவார் செய்த இவையும் எல்லாம் – 1.திருமலை:5 173/2
மின் இடை மடவார் கூற மிக்க சீர் கலயனார்-தாம் – 3.இலை:4 20/1
வில் புருவ கொடி மடவார் கலன்கள் சிந்தி விழுவனவும் கெழுவு துணை மேவு மாதர் – 4.மும்மை:5 94/2
குரவலரும் குழல் மடவார் அடியில் ஊட்டும் குழம்பு அடுத்த செம் பஞ்சின் சுவட்டு கோலம் – 4.மும்மை:5 97/3
ஆராத அன்பு பெற ஆதரித்த அ மடவார்
நீர் ஆர் கெடில வட நீள் கரையில் நீடு பெரும் – 5.திருநின்ற:1 42/2,3
முன்றில்-தோறும் சிறு மடவார் முத்தம் கொழிக்கும் மறைக்காட்டு – 5.திருநின்ற:1 264/2
வில்லோடு நுதல் மடவார் விசும்பூடு வந்து இழிந்தார் – 5.திருநின்ற:1 418/4
பூ பயில் மென் குழல் மடவார் செயல் உவந்து போயினார் – 5.திருநின்ற:4 21/4
அ உரை கேட்டலும் மடவார் அருள் உடையார் அளித்து அருளும் – 5.திருநின்ற:4 27/1
மொய் தரு பூம் குழல் மடவார் புகுந்தபடி-தனை மொழிந்தார் – 5.திருநின்ற:4 28/4
நன்மை சாலும் அ பதியிடை நறு நுதல் மடவார்
மென் மலர் தடம் படிய மற்றவருடன் விரவி – 5.திருநின்ற:6 2/1,2
வாய்ந்த கற்புடன் நான்கு என வளர்ப்பர் கண் மடவார் – 5.திருநின்ற:6 3/4
தோடு அலர் மென் குழல் மடவார் துணை கலச வெம் முலையுள் – 6.வம்பறா:1 331/3
மின் இடை மடவார் சூழ வேல் படை அமைச்சனாரும் – 6.வம்பறா:1 725/3
நகில் அணி முத்த மாலை நகை முக மடவார் வாழ்த்த – 6.வம்பறா:1 1231/3
மணி முத்த மாலை புனை மடவார் மங்கலம் பெருகும் – 6.வம்பறா:1 1251/2
மட்டு விரி பூம் குழல் மடவார் அடுப்பில் ஏற்றி மனம் மகிழ்ந்தே – 7.வார்கொண்ட:3 66/1
எங்கும் மடவார் எடுத்து ஏத்த அணைந்து தாமும் எதிர்கொண்டார் – 7.வார்கொண்ட:4 70/4
வார் ஏறும் முலை மடவார் மருங்கு ஏறும் மலர் கணை ஒண் – 8.பொய்:2 7/3
பவள வாய் மடவார் முகம் பார்த்து அஞ்சி – 9.கறை:4 4/3

மேல்


மடவார்கள் (2)

மாடு நிறை மடவார்கள் மங்கலமாம் மொழிகளால் வாழ்த்தி வாச – 6.வம்பறா:1 96/2
அன்ன நடை மடவார்கள் ஆட்டு ஓவா அணி அரங்கு – 8.பொய்:6 3/2

மேல்


மடவாருடன் (1)

ஒன்றிய நாணொடு மடவாருடன் ஒதுங்கி உள் புகுந்தார் – 6.வம்பறா:2 256/4

மேல்


மடவாரும் (1)

கற்புடைய மடவாரும் கடப்பாட்டில் ஊட்டுவார் – 5.திருநின்ற:4 22/4

மேல்


மடவாள் (1)

வான் அளவு கண் மடவாள் வருந்தாமே எனும் பதிகம் – 6.வம்பறா:2 20/3

மேல்


மடி (7)

மடி சுரந்து பொழி தீம் பால் வரும் கன்று மகிழ்ந்து உண்டு – 1.திருமலை:3 48/3
கை தலத்து இருந்த வஞ்ச கவளிகை மடி மேல் வைத்து – 2.தில்லை:5 15/1
துடி அடியன மடி செவியன துறு கயமுனி தொடரார் – 3.இலை:3 86/1
தூய தீம்பால் மடி பெருகி சொரிய முலைகள் சொரிந்தன-ஆல் – 4.மும்மை:6 28/4
குறைபாடு இன்றி மடி பெருக குவிந்த முலை பால் குறைவு இன்றி – 4.மும்மை:6 38/3
வரு மேனி செம் கண் வரால் மடி முட்டி பால் சொரியும் – 5.திருநின்ற:1 8/3
தாயர் திரு மடி தலத்தும் தயங்கு மணி தவிசினிலும் – 6.வம்பறா:1 44/1

மேல்


மடித்து (2)

சார திருத்தாள் மடித்து ஏற்றி வியந்து தாங்கி – 3.இலை:3 62/4
மடித்து ஆடும் அடிமை-கண் என்று எடுத்து மன் உயிர்கட்கு அருளும் ஆற்றல் – 6.வம்பறா:2 115/1

மேல்


மடிந்த (1)

மாடு அலை குருதி பொங்க மடிந்த செம் களத்தின்-நின்றும் – 2.தில்லை:3 24/1

மேல்


மடிந்தவர் (1)

அடல் முனை மறவர் மடிந்தவர் அலர் முகம் உயிர் உள வென்றுறு – 3.இலை:2 23/1

மேல்


மடியவும் (1)

வன் பெரும் களிறு பாகர் மடியவும் உடைவாளை தந்து – 3.இலை:1 45/1

மேல்


மடியின் (1)

இனிய மழலை கிண்கிணி கால் இரண்டும் மடியின் புடை இடுக்கி – 7.வார்கொண்ட:3 63/1

மேல்


மடியை (1)

சுருள் பெறு மடியை நீக்கி விரித்தனன் தொன்மை நோக்கி – 1.திருமலை:5 58/3

மேல்


மடிவது (1)

கூடவே மடிவது அன்றி கொடுக்க யாம் ஓட்டோம் என்றார் – 2.தில்லை:3 18/4

மேல்


மடிவு (1)

மடிவு_இல் பொன் விளக்கு எடுத்து மாதர் மைந்தர் மல்குவார் – 6.வம்பறா:1 987/3

மேல்


மடிவு_இல் (1)

மடிவு_இல் பொன் விளக்கு எடுத்து மாதர் மைந்தர் மல்குவார் – 6.வம்பறா:1 987/3

மேல்


மடு (5)

வழியில் குழியில் செழு வயலின் மதகின் மலர் வாவிகளின் மடு
சுழியில் தரளம் திரை சொரியும் துறை நீர் பொன்னி கடந்து ஏறி – 7.வார்கொண்ட:4 62/1,2
வருக்கை நெடும் சுளை பொழி தேன் மடு நிறைத்து வயல் விளைக்கும் – 9.கறை:1 1/3
தோயும் நெடும் குருதி மடு குளித்து நிணம் துய்த்து ஆடி – 9.கறை:3 6/2
மடு பொதி வேணி ஐயர் மகிழ்ந்து உறைவதற்கு ஓர் கோயில் – 12.மன்னிய:1 4/3
வெம் வாய் முதலை விழுங்கும் மடு எங்கே என்று வினவி கேட்டு – 13.வெள்ளானை:1 10/2

மேல்


மடுக்கும் (1)

அண்டர் பெருமான் திரு பாட்டின் அமுதம் பெருக செவி மடுக்கும்
தொண்டர் வதன பங்கயமும் துளித்த கண்ணீர் அரும்பும்-ஆல் – 4.மும்மை:2 4/3,4

மேல்


மடுத்த (8)

மடுத்த நீள் வண்ண பண்ணை ஆரூரில் வருக நம்-பால் என வானில் – 1.திருமலை:5 108/3
மடுத்த தும்பிய வளர் சடை மறைத்த அ மறையோர் – 2.தில்லை:7 15/3
கொண்ட மடுத்த குட நிறைய கொணர்ந்து விரும்பும் கொள்கையினால் – 4.மும்மை:6 35/1
மடுத்த கருணையால் தடவி உச்சி மோந்து மகிழ்ந்து அருள – 4.மும்மை:6 54/4
மடுத்த புனல் வேணியினார் அம்மை என மதுர மொழி – 5.திருநின்ற:4 65/1
மடுத்த வயல் பூந்தராயவர் வாழ மழ இளம் கோலத்து காட்சி – 6.வம்பறா:1 108/3
மடுத்த காதலில் வள்ளலார் அடி இணை வழுத்தி – 6.வம்பறா:1 425/3
மடுத்த கடல் மீளவும் தாம் வடி வேல் வாங்கிட பெருக – 9.கறை:3 4/4

மேல்


மடுத்தலால் (1)

வளத்தொடும் பல ஆறு மடுத்தலால்
அளக்கர் போன்றன ஆவண வீதிகள் – 1.திருமலை:3 9/3,4

மேல்


மடுத்து (6)

பொங்கு மலர் கமலத்தின் புது மது வாய் மடுத்து அயர்வார் – 1.திருமலை:2 14/4
அன்னவனை இனி சூலை மடுத்து ஆள்வாம் என அருளி – 5.திருநின்ற:1 48/4
நீண்ட வரை வில்லியார் வெம் சூலை மடுத்து அருளி நேரே முன்னாள் – 5.திருநின்ற:1 181/1
சூலை மடுத்து முன் ஆண்ட தொண்டர் வரப்பெற்றோம் என்று – 5.திருநின்ற:1 318/2
அரவ சேனை கடல் தரங்கம் மடுத்து மேல்மேல் அடர்வன போல் – 7.வார்கொண்ட:4 49/2
என்பு உருக மடுத்து எரித்தார் இருவினையின் தொடக்கு எரித்தார் – 9.கறை:1 7/4

மேல்


மடுவில் (1)

வந்த பிராயத்தினர் குளித்த மடுவில் முதலை ஒரு மகவை – 13.வெள்ளானை:1 6/2

மேல்


மடுவின்-கண் (1)

தாள் தாமரையின் மடுவின்-கண் தனி மா முதலை வாய்-நின்றும் – 5.திருநின்ற:7 33/3

மேல்


மடை (6)

மடை வளர் தண் புறம் பணையில் சித்தவட மடம் புகுந்தார் – 1.திருமலை:5 83/4
ஒன்றிய சிந்தையில் அன்பை உடையவர்-பால் மடை திறந்தார் – 3.இலை:7 21/4
மடை மேல் உகளும் திரு புகலூர் மன்னி வாழும் தன்மையராய் – 4.மும்மை:2 6/2
பள்ள நீள் வயல் பரு மடை உடைப்பது பாலி – 4.மும்மை:5 22/4
புடை பரந்து ஞிமிறு ஒலிப்ப புது புனல் போல் மடை உடைப்ப – 5.திருநின்ற:1 5/3
மடை எங்கும் மணி குப்பை வயல் எங்கும் கயல் வெள்ளம் – 6.வம்பறா:1 13/1

மேல்


மடைய (1)

உடை மடைய கரும்பு அடு கட்டியின் அடைப்ப ஊர்கள்-தொறும் – 5.திருநின்ற:1 5/4

மேல்


மடையாய் (1)

பள்ள மடையாய் என்றும் பயின்று வரும் பண்பு உடையார் – 7.வார்கொண்ட:3 4/4

மேல்


மடையில் (2)

மடையில் கழுநீர் செழு நீர் சூழ் வயலில் சாலி கதிர் கற்றை – 4.மும்மை:6 7/1
மை நிறைந்த மிடற்றானை மடையில் வாளைகள் பாய என்னும் வாக்கால் – 6.வம்பறா:1 102/3

மேல்


மண் (72)

மாதர் மண் மடந்தை பொன் மார்பில் தாழ்ந்தது ஓர் – 1.திருமலை:2 2/3
மண் களிகூர வந்த மணம் கண்டு வாழ்ந்தோம் என்பார் – 1.திருமலை:5 25/3
அர்ச்சனை பாட்டே ஆகும் ஆதலால் மண் மேல் நம்மை – 1.திருமலை:5 70/3
மங்கல வேள்வியில் பண்டு வாமனனாய் மண் இரந்த – 1.திருமலை:5 90/3
அர்ச்சனை செய்ய அருள்புரிந்த அண்ணலை மண் மிசை வீழ்ந்து இறைஞ்சி – 1.திருமலை:5 125/3
வாழி மண் மேல் விளையாடுவாய் என்று ஆரூரர் கேட்க எழுந்தது அன்றே – 1.திருமலை:5 127/4
மண் கொள்ளா நாண் மடம் அச்சம் பயிர்ப்பை வலிந்து எழலும் – 1.திருமலை:5 143/4
விண்ணவர் ஒழிய மண் மேல் மிக்க சீர் அடியார் கூடி – 1.திருமலை:5 189/2
அளவு_இலா மரபின் வாழ்க்கை மண் கலம் அமுதுக்கு ஆக்கி – 2.தில்லை:2 3/1
என் இது மொழிந்தவா நீ யான் வைத்த மண் ஓடு அன்றி – 2.தில்லை:2 24/2
உங்கள் நாயகனார் முன்னம் உரைத்த ஆகம நூல் மண் மேல் – 2.தில்லை:5 12/3
எந்தையார் சாத்தும் பூவை என் கையில் பறித்து மண் மேல் – 3.இலை:1 21/3
அண்டரும் மண் உளோரும் தடுக்கினும் அடர்த்து சிந்த – 3.இலை:1 23/2
வளவனும் கேட்ட போதில் மாறு_இன்றி மண் காக்கின்ற – 3.இலை:1 28/1
தொழும் தகை அன்பின் மிக்கீர் தொண்டினை மண் மேற்காட்ட – 3.இலை:1 48/1
மன்னிய ஒலியின் ஆர்ப்ப மண் எலாம் மகிழ்ந்து வாழ்த்த – 3.இலை:1 53/2
மற்றவர் இனைய ஆன வன் பெரும் தொண்டு மண் மேல் – 3.இலை:1 55/1
மான மிக மீதூர மண் படுவான் கண் படான் – 3.இலை:2 30/2
மண் பகிர்ந்தவனும் காணா மலர் அடி இரண்டும் யாரே – 3.இலை:4 30/3
மண் நீர்மை நலம் சிறந்த வள வயல்கள் உள அயல்கள் – 3.இலை:5 2/4
மாயனார் மண் கிளைத்து அறியாத அ – 3.இலை:6 5/3
மாதரார் வருந்தி வீழ்வார் மண் கலம் மூடும் கையால் – 3.இலை:6 15/2
வாயும் படும் நீள் கரை மண் பொரும் தண் பொருந்தம் – 4.மும்மை:1 2/3
வந்துற்ற பெரும் படை மண் புதைய பரப்பி – 4.மும்மை:1 12/1
மை கல் புரை நெஞ்சு உடை வஞ்சகன் வெஞ்ச மண் போர் – 4.மும்மை:1 15/3
வன் புன்கண் விளைத்தவன் கொண்ட மண் எல்லாம் கொண்டு – 4.மும்மை:1 22/2
கை வரை கைக்கொண்டார் மண் காவல் கைக்கொள்வார் என்று – 4.மும்மை:1 30/4
மண் கொள் புற வீதி மருங்கு திரிந்து போகி – 4.மும்மை:1 32/2
யாவரும் தனை அடைவது மண் மேல் என்றும் உள்ளது காஞ்சி மற்று அதனுள் – 4.மும்மை:5 53/2
அங்கு மண் உலகத்து உயிர் தழைப்ப அளவு_இல் இன்பத்தின் அருள் கரு விருத்தி – 4.மும்மை:5 56/1
வேறு ஒரு மண் உலகு தனில் உளதாம் என்ன விளங்கிய மாலோக நிலை மேவிற்று அன்றே – 4.மும்மை:5 89/4
மேகம் இடை கிழித்து ஒழுகும் தெய்வ கங்கை மேல் நதிகள் பல மண் மேல் விளங்கி ஒக்கும் – 4.மும்மை:5 90/4
வந்து மழு ஆயிட எறிந்தார் மண் மேல் வீழ்ந்தான் மறையோனும் – 4.மும்மை:6 51/4
மண் உலகு உய்ய எடுத்து மகிழ் உடனே பாடுகின்றார் – 5.திருநின்ற:1 115/4
தாவும் புள்ளும் மண் கிழிக்கும் தனி ஏனமும் காண்பு_அரியவர்-தாம் – 5.திருநின்ற:1 305/4
மணியார் கண்டத்து எம்பெருமான் மண் மேல் மகிழும் இடம் எங்கும் – 5.திருநின்ற:1 314/2
மண் பரவும் பெரும் கீர்த்தி வாகீசர் மனம் மகிழ்ந்து – 5.திருநின்ற:1 393/2
மண் குலவு தமிழ் நாடு காண்பதற்கு மனம் கொண்டார் – 5.திருநின்ற:1 400/4
மண் முதலாம் உலகு ஏத்த மன்னு திருத்தாண்டகத்தை – 5.திருநின்ற:1 427/1
வானவர்கள் மலர்_மாரி மண் நிறைய விண் உலகின் – 5.திருநின்ற:1 428/1
மண் பெரும் தவ பயன் பெற மருவு நல் பதிகள் – 5.திருநின்ற:6 23/2
மண் உலகில் வாழ்வார்கள் பிழைத்தாலும் வந்தடையின் – 6.வம்பறா:1 77/1
மண் மிசை நின்ற மறை சிறு போதகம் அன்னாரும் – 6.வம்பறா:1 84/2
வாழிய வந்து இ மண் மிசை வானோர் தனி நாதன் – 6.வம்பறா:1 91/3
தும்புரு நாரதர் முதலாம் சுருதி இசை துறை உள்ளோர் துதித்து மண் மேல் – 6.வம்பறா:1 105/2
மங்கலமாம் மெய்ஞ்ஞானம் மண் களிப்ப பெற்ற பெரு வார்த்தையாலே – 6.வம்பறா:1 110/1
மானிடம் தரித்தார் தம்மை போற்றுவார் மண் புகார் என்று – 6.வம்பறா:1 122/3
மண் உலகு செய்த தவ பயனாய் உள்ள வள்ளலார் அ பதிகள் வணங்கி ஏகி – 6.வம்பறா:1 256/1
மண் பரவும் தமிழ்_மாலை பாடி வைகி வணங்கி மகிழ்ந்து போந்து – 6.வம்பறா:1 322/2
மண் எலாம் உய வந்தவர் போந்து வார் சடை மேல் – 6.வம்பறா:1 431/3
மண் பயில் சீர்த்தி செல்வ மா மறை காட்டு வைகி – 6.வம்பறா:1 598/2
மண் ஆர்ந்த பதி பிறவும் மகிழ் தரும் அன்பால் வணங்கி – 6.வம்பறா:1 623/3
மண் உலகமே அன்றி வான் உலகம் செய்த பெரும் – 6.வம்பறா:1 650/3
வம்பு அலர் அலங்கல் மந்திரியாரும் மண் மிசை தாழ்ந்து அடி வணங்கி – 6.வம்பறா:1 658/3
மண்டு பேர் அன்பால் மண் மிசை பணிந்து மங்கையர்க்கரசி என்று எடுத்தே – 6.வம்பறா:1 663/2
மண் எலாம் உய்ய வந்த வள்ளலார்-தம்மை கண்டு – 6.வம்பறா:1 862/3
மண் பரக்க வீழ்ந்து எழுந்து வானம் முட்ட ஆர்த்தனர் – 6.வம்பறா:1 989/4
திசை அனைத்தும் நீற்றின் ஒளி தழைப்ப மண் மேல் சிவலோகம் அணைந்தது என சென்ற போது – 6.வம்பறா:1 1019/1
வண்டு வார் குழலாள் என்பு நிறைந்த மண் குடத்தை – 6.வம்பறா:1 1085/3
பயிலும் சுடு மண் பலகை பல கொணர்வித்து உயரம் பண்ணி தேன் – 6.வம்பறா:2 49/2
மற்று அதன் முன்பு மண் மேல் வணங்கி உள் புகுந்து பைம்பொன் – 6.வம்பறா:2 112/3
பூழியுற மண் மிசை மேனி பொருந்த வணங்கி புகுந்து அருளி – 6.வம்பறா:2 187/2
வடிவும் குணமும் நம்முடைய மகட்கு மண் உள்ளோர்க்கு இசையும் – 6.வம்பறா:2 210/1
மண் நிறைந்த பெரும் செல்வத்து திருவொற்றியூர் மன்னும் – 6.வம்பறா:2 266/1
வழியால் வந்து மண் கல்லி எடுத்து மறித்தும் தடவி போய் – 6.வம்பறா:4 5/3
மண் பரவும் திருப்பதிகத்தினில் வைத்து சிறப்பித்து – 7.வார்கொண்ட:3 24/3
மண் மேல் சைவ நெறி வாழ வளர்ந்து முன்னை வழி அன்பால் – 7.வார்கொண்ட:4 7/1
மலரும் திருநீற்று ஒளி வளர மறைகள் வளர மண் அளிப்பார் – 7.வார்கொண்ட:4 22/4
ஒரு குடை கீழ் மண்_மகளை உரிமையினில் மணம் புணர்ந்து – 8.பொய்:2 9/1
மாறு கடிந்து மண் காத்த வளவர் பொன்னி திரு நாட்டு – 9.கறை:5 1/1
பெற்றம் உயர்த்தார்க்கு ஆலயங்கள் பெருக அமைத்து மண் ஆண்ட – 12.மன்னிய:3 5/3
ஆதிமூர்த்தி அருளால் முன் அறிந்து பிறந்து மண் ஆள்வார் – 12.மன்னிய:4 12/2

மேல்


மண்_மகளை (1)

ஒரு குடை கீழ் மண்_மகளை உரிமையினில் மணம் புணர்ந்து – 8.பொய்:2 9/1

மேல்


மண்கல்லே (1)

வெற்றி விடையார் அருளாலே வேம் மண்கல்லே விரி சுடர் செம் – 6.வம்பறா:2 50/3

மேல்


மண்டபங்கள் (5)

மாளிகைகள் மண்டபங்கள் மருங்கு பெரும் கொடி நெருங்க – 1.திருமலை:5 120/1
மாடத்தை மறத்திட்டு மண்டபங்கள் எடுத்து எற்றி – 5.திருநின்ற:1 110/2
கொள்ளு மண்டபங்கள் மேலும் கூகையோடு ஆந்தை தீய – 6.வம்பறா:1 632/3
சேண் உயரும் மாடங்கள் திரு பெருகு மண்டபங்கள்
நீள் நிலைய மாளிகைகள் நிகர்_இல் அணி பெற விளக்கி – 6.வம்பறா:1 1173/1,2
பன்னு திருப்பதிக இசை பாட்டு ஓவா மண்டபங்கள்
அன்ன நடை மடவார்கள் ஆட்டு ஓவா அணி அரங்கு – 8.பொய்:6 3/1,2

மேல்


மண்டபங்களின் (1)

மாட மாளிகை மண்டபங்களின் மருங்கு எல்லாம் – 6.வம்பறா:1 503/4

மேல்


மண்டபத்தில் (1)

தன்-நின்றும் இழிந்து தயங்கு ஒளி மண்டபத்தில்
பொன்னின் அரி மெல் அணை சாமரை காமர் பூம் கால் – 4.மும்மை:1 44/2,3

மேல்


மண்டபத்தின் (2)

புண்டரீக தடம் நிகழ் பூம் திரு மண்டபத்தின் உள் புகுந்தார் – 6.வம்பறா:2 225/4
தூய மென் பள்ளி தாமம் தொடுக்கு மண்டபத்தின் பாங்கர் – 10.கடல்:1 5/3

மேல்


மண்டபத்தின்-கண் (1)

யானை மிசை-நின்று இழிந்து அருளி இலங்கும் மணி மண்டபத்தின்-கண்
மேன்மை அரி ஆசனத்து ஏறி விளங்கும் கொற்றக்குடை நிழற்ற – 7.வார்கொண்ட:4 21/1,2

மேல்


மண்டபத்தினில் (1)

புகர்_இல் சித்திரவிதன மண்டபத்தினில் பொலிய – 6.வம்பறா:1 1184/2

மேல்


மண்டபத்து (6)

அங்கு அணைந்து மண்டபத்து புத்தரோடும் பிள்ளையார் அருகு அணைய நின்ற போதில் – 6.வம்பறா:1 914/1
சீத மலர் பூ மண்டபத்து திரை சூழ் ஒரு-பால் சென்று இருந்து – 6.வம்பறா:2 222/4
தார் புனையும் மண்டபத்து தம்முடைய பணி செய்து – 6.வம்பறா:2 263/2
மேன்மை விளங்கு மாளிகை மண்டபத்து உள் அரசு வீற்றிருந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 39/4
நிலவு திரு பூ மண்டபத்து மருங்கு நீங்கி கிடந்தது ஒரு – 10.கடல்:3 4/2
முடியில் ஏறும் திரு பூ மண்டபத்து மலர் மோந்திடும் மூக்கை – 10.கடல்:3 5/3

மேல்


மண்டபம் (1)

மாட மாளிகை சூளிகை மண்டபம்
கூட சாலைகள் கோபுரம் தெற்றிகள் – 1.திருமலை:3 4/1,2

மேல்


மண்டலத்து (1)

வான் உயர் செம் கதிர் மண்டலத்து மருங்கு அணையும் கொடி மன்னும் ஆரூர் – 6.வம்பறா:1 499/1

மேல்


மண்டலம் (3)

தினகர மண்டலம் வருடும் செழும் தருவின் குலம் பெருகி – 4.மும்மை:4 3/2
திரு முக மண்டலம் அசைய செங்கீரை ஆடினார் – 6.வம்பறா:1 45/4
ஆடி மண்டலம் போல்வது அ அணி கிளர் மூதூர் – 8.பொய்:4 4/4

மேல்


மண்டலமும் (3)

வெவ் அருக்கன் மண்டலமும் விளங்கு மதி மண்டலமும் – 7.வார்கொண்ட:3 29/1
வெவ் அருக்கன் மண்டலமும் விளங்கு மதி மண்டலமும்
அ அனல் செம் மண்டலமும் உடன் அணைந்தது என அழகை – 7.வார்கொண்ட:3 29/1,2
அ அனல் செம் மண்டலமும் உடன் அணைந்தது என அழகை – 7.வார்கொண்ட:3 29/2

மேல்


மண்டி (4)

உரு மேகம் என மண்டி உகைத்த கரும் கன்று போல் – 5.திருநின்ற:1 8/2
மண்டி மிக மேல் மேலும் பெருகுதலால் மதிமயங்கி – 5.திருநின்ற:1 55/2
மண்டி வயவர் சாடுதலும் கண்கள் காணார் மனம் கலங்கி – 6.வம்பறா:4 21/4
கடல் மண்டி முகந்து எழுந்த காள மேக சுருள் போல் – 7.வார்கொண்ட:3 26/2

மேல்


மண்டிய (6)

மண்டிய பேர் அன்பினால் வன் தொண்டர் நின்று இறைஞ்சி – 1.திருமலை:5 113/1
மண்டிய ஆர்வம் பெருக மதுர மொழி அருள்செய்தார் – 6.வம்பறா:1 271/4
மண்டிய காதலோடு மருவுவார் போன்றும் காணார் – 6.வம்பறா:1 594/2
மண்டிய கண் அருவி நீர் பாய மலர் கை குவித்து – 6.வம்பறா:1 729/2
மண்டிய பேர் அன்பு உருகி மயிர் முகிழ்ப்ப வணங்கி எழுந்து – 6.வம்பறா:1 1127/3
மண்டிய பேர் அன்பினொடு மன்னும் திரு நள்ளாறர் – 6.வம்பறா:2 144/3

மேல்


மண்டு (21)

மண்டு நீர் வயல் உள் புக வந்து எதிர்கொண்ட – 1.திருமலை:2 10/2
மண்டு புனல் பரந்த வயல் வளர் முதலின் சுருள் விரிய – 1.திருமலை:2 13/1
மண்டு காதலின் ஆதனத்திடைவைத்து அருச்சனை செய்த பின் – 2.தில்லை:4 4/2
மண்டு தண் புனல் மூழ்கிய ஈரத்தை மாற்ற – 2.தில்லை:7 19/2
மண்டு காதலின் மற்று அவர் மகிழ்ந்து உடன் ஏற – 2.தில்லை:7 44/1
வண்டல் முத்த நீர் மண்டு கால் சொரிவன வயல்-பால் – 4.மும்மை:5 8/3
மண்டு காதல் அருச்சனையின் வைத்தார் மற்று ஒன்று அறிந்திலர்-ஆல் – 4.மும்மை:6 49/4
மண்டு பெரும் சூலை அவர் வயிற்றினிடை புக்கதால் – 5.திருநின்ற:1 49/4
மண்டு விருத்தங்கள் பாடி வணங்கி திருத்தொண்டு செய்தே – 5.திருநின்ற:1 385/3
கூனல் வளை திரை சுமந்து கொண்டு ஏறி மண்டு கழி – 5.திருநின்ற:4 1/3
மண்டு தவ மறை குலத்தோர் வழிபாட்டின் அளித்து அருள – 6.வம்பறா:1 55/2
மண்டு பேர் அன்பால் மண் மிசை பணிந்து மங்கையர்க்கரசி என்று எடுத்தே – 6.வம்பறா:1 663/2
மருவிய இட-பால் மிக்க அழல் என மண்டு தீ போல் – 6.வம்பறா:1 765/3
மண்டு பெரும் காதலினால் வணங்கி மீண்டு இனிது இருந்தார் – 6.வம்பறா:1 1001/4
மண்டு பெரும் காதலினால் நோக்கி முகம் மலர்ந்து எழுவார் – 6.வம்பறா:1 1140/2
மண்டு பெரு நிதி குவைகள் மலை பிறங்கல் என மலிய – 6.வம்பறா:1 1178/3
மண்டு மா மறை குலம் எழுந்து ஆர்த்தன மகிழ்ந்தே – 6.வம்பறா:1 1188/4
மண்டு காதல் உற வணங்கி வாய்ந்த மதுர மொழி மாலை – 6.வம்பறா:2 51/3
மண்டு பெரும் காதலினால் கோயிலினை வந்து அடைந்து – 6.வம்பறா:2 300/2
மண்டு போரின் மலைப்பவர் – 8.பொய்:2 23/1
மண்டு தழல் பிழம்பினிடை மகிழ்ந்து அருளி உள் புக்கார் – 8.பொய்:2 39/4

மேல்


மண்டும் (2)

மண்டும் மற்று இதனுக்கு அஞ்சேன் மருந்து கை கண்டேன் இன்னும் – 3.இலை:3 181/3
மண்டும் அ திருமண எழுச்சியின் அணி வாய்ப்ப – 6.வம்பறா:1 1195/2

மேல்


மண்ணகம் (1)

மண்ணகம் நிறைந்த கந்த மந்தமாருதமும் வீச – 6.வம்பறா:1 1225/2

மேல்


மண்ணவர் (2)

மண்ணவர் கண்_மழை பொழிந்தார் வானவர் பூ_மழை சொரிந்தார் – 1.திருமலை:3 45/2
மண்ணவர் மகிழ்ச்சி பொங்க மறைகளும் முழங்கி ஆர்ப்ப – 1.திருமலை:5 69/3

மேல்


மண்ணி (8)

வாய்ந்த மண்ணி தென் கரையில் மன்ன முன் நாள் வரை கிழிய – 4.மும்மை:6 1/2
வாழ் பொன் பதி மற்று அதன் மருங்கு மண்ணி திரைகள் வயல் வரம்பின் – 4.மும்மை:6 6/1
மண்ணி கரையின் வளர் புறவின் மாடும் படுகர் மருங்கினிலும் – 4.மும்மை:6 27/1
பொங்கும் அன்பால் மண்ணி மணல் புளின குறையில் ஆத்தியின் கீழ் – 4.மும்மை:6 32/2
கந்தம் மலி பூம் புனல் மண்ணி மணலில் கறந்து பால் உகுத்து – 4.மும்மை:6 42/3
மன்றல் மருவும் புறவின்-கண் மேய்ப்பார் மண்ணி மணல் குறையில் – 4.மும்மை:6 45/2
பங்கர் உறை பழ மண்ணி படிக்கரை கோயில் வணங்கி – 6.வம்பறா:1 288/3
மண்ணி வளம் படி கரையை நண்ணி அங்கு மாது_ஒரு_பாகத்தவர் தாள் வணங்கி போற்றி – 6.வம்பறா:2 118/2

மேல்


மண்ணிடை (1)

மண்ணிடை இறு கால் மேல்மேல் வந்து எழுந்தது போல் தோன்ற – 3.இலை:1 33/2

மேல்


மண்ணிய (2)

மண்ணிய மணியின் செய்ய வளர் ஒளி மேனியாள்-தன் – 6.வம்பறா:1 1098/1
மண்ணிய மணி பூண் நீடும் அரிசனம் மலிந்த பொற்பின் – 6.வம்பறா:1 1201/3

மேல்


மண்ணில் (10)

மண்ணில் வாழ் தரு மன் உயிர்கட்கு எலாம் – 1.திருமலை:3 14/1
மண்ணில் இ பதியில் வந்தன என்ன மங்கலம் பொலி வளத்தன ஆகி – 1.திருமலை:5 102/2
மன்னுகின்ற அ திருநகர் வரை பின் மண்ணில் மிக்கது ஓர் நன்மையினாலே – 4.மும்மை:5 77/1
மண்ணில் திகழும் திருநாவலூரில் வந்த வன் தொண்டர் – 5.திருநின்ற:3 9/1
வானத்தின் மிசை அன்றி மண்ணில் வளர் மதி கொழுந்தை – 6.வம்பறா:1 728/2
இருள் கெட மண்ணில் வந்தார் இனிது அமர்ந்து இருந்தார் அன்றே – 6.வம்பறா:1 870/4
மண்ணில் அவர் இருவினை போல் மாண்ட மாட்சிமைத்து ஆக – 8.பொய்:6 8/4
சோர்ந்து வீழ்ந்து அரற்றும் தோகை மயில் என துளங்கி மண்ணில்
சேர்ந்து அயர்ந்து உரிமை தேவி புலம்பிட செம்பொன் புற்றுள் – 10.கடல்:1 7/2,3
மண்ணில் அருள்புரிந்து இறைவர் மலர் அடியின் நிழல் சேர்ந்தார் – 10.கடல்:2 10/4
மண்ணில் உள்ளார் அதிசயித்தார் மறையோர் எல்லாம் உத்தரியம் – 13.வெள்ளானை:1 13/1

மேல்


மண்ணிலே (1)

மண்ணிலே வந்த பிறவியே எனக்கு வாலி-தாம் இன்பம் ஆம் என்று – 1.திருமலை:5 107/2

மேல்


மண்ணின் (10)

பின்பு நம் ஏவலாலே பிறந்தனை மண்ணின் மீது – 1.திருமலை:5 67/2
அங்கு அது மண்ணின் அரும் கலமாக அதற்கே ஓர் – 3.இலை:7 7/3
மண்ணின் மேல் வழிபாடு செய்து அருளி மனை அறம் பெருக்கும் கருணையினால் – 4.மும்மை:5 71/2
மண்ணின் மிசை வந்ததற்பின் மனம் முதல் ஆயின மூன்றும் – 4.மும்மை:5 112/1
மண்ணின் பயனாம் அ பதியின் வளத்தின் பெருமை வரம்பு உடைத்தோ – 4.மும்மை:6 9/4
தொன்மை முறை வரு மண்ணின் துகள் அன்றி துகள் இல்லா – 5.திருநின்ற:1 2/1
பொன் அம் கழல்கள் மண்ணின் மேல் பொருந்த வந்து வழக்கு உரைத்து – 5.திருநின்ற:3 7/2
மண்ணின் மிசை வான் பொய்த்து நதிகள் தப்பி மன் உயிர்கள் கண் சாம்பி உணவு மாறி – 6.வம்பறா:1 562/1
மண்ணின் நல்ல என்று எடுத்து மனத்து எழுந்த பெரு மகிழ்ச்சி – 6.வம்பறா:1 881/1
மண்ணின் மிசை திருமூலர் வாக்கினால் தமிழ் வகுப்ப – 6.வம்பறா:3 23/2

மேல்


மண்ணினில் (2)

மண்ணினில் பொலி குல மாலையர் தாம் தொழுது – 6.வம்பறா:1 237/1
மண்ணினில் பிறந்தார் பெறும் பயன் மதி சூடும் – 6.வம்பறா:1 1087/1

மேல்


மண்ணினுக்கு (1)

மண்ணினுக்கு இடுக்கண் தீர வந்தவர் திரு நாமங்கள் – 6.வம்பறா:1 1221/1

மேல்


மண்ணினும் (1)

மாக மருங்கினும் மண்ணினும் வல் உரும் ஏறு எதிர் செல்வன – 3.இலை:2 15/2

மேல்


மண்ணுக்கு (1)

மண்ணுக்கு உயிராம் எனும் மன்னவனார் – 8.பொய்:2 33/1

மேல்


மண்ணும் (1)

வானமும் மண்ணும் எல்லாம் வணங்கும் பேய் வடிவம் ஆனார் – 5.திருநின்ற:4 50/4

மேல்


மண்ணுலகில் (1)

ஒரு மகளை மண்ணுலகில் ஓங்கு குல மரபினராய் – 3.இலை:5 16/2

மேல்


மண்ணுலகு (1)

மன்னரை இன்றி வைகும் மண்ணுலகு எண்ணும் காலை – 4.மும்மை:1 29/3

மேல்


மண்ணுலகை (1)

விரி கடல் சூழ் மண்ணுலகை விளக்கிய இ தன்மையராம் – 3.இலை:5 10/1

மேல்


மண்ணுளோர் (1)

வணங்கியே நின்றனள் மண்ணுளோர் தொழ – 6.வம்பறா:1 1111/4

மேல்


மண்ணுளோருக்கு (1)

உய் வகை மண்ணுளோருக்கு உதவிய பதிகம் பாடி – 6.வம்பறா:1 130/3

மேல்


மண்ணை (1)

மண்ணை கல்லில் பிராணி படும் வருத்த வேண்டாம் என்று உரைத்தார் – 6.வம்பறா:4 6/4

மேல்


மண்ணோர் (4)

மல்கு தட்டு மீது எழுந்தது வியந்தனர் மண்ணோர் – 2.தில்லை:7 38/4
மதி விளங்கிய தொண்டர்-தம் பெருமையை மண்ணோர்
துதி செய்து எங்கணும் அதிசயம் உற எதிர்தொழுதார் – 2.தில்லை:7 45/1,2
நாவினுக்கு_அரசர் சென்று நண்ணினார் மண்ணோர் வாழ – 5.திருநின்ற:1 172/4
பூ வரு விரை கொள் மாரி பொழிந்தனர் ஒழிந்த மண்ணோர்
யாவரும் இருந்த வண்ணம் எம்பிரான் கருணை என்றே – 6.வம்பறா:1 1093/2,3

மேல்


மண (30)

திரு மலி சிறப்பின் ஓங்கி சீர் மண பருவம் சேர்ந்தார் – 1.திருமலை:5 6/4
செம் திரு அனைய கன்னி மண திறம் செப்பி விட்டார் – 1.திருமலை:5 7/4
உற்றது ஓர் மகிழ்ச்சி எய்தி மண_வினை உவந்து சாற்றி – 1.திருமலை:5 9/3
மங்கலம் பொலிய செய்த மண_வினை ஓலை ஏந்தி – 1.திருமலை:5 10/1
மண_வினைக்கு அமைந்த செய்கை மாதினை பயந்தோர் செய்ய – 1.திருமலை:5 12/1
புணர் மண திருநாள் முன்னால் பொருந்திய விதியினாலே – 1.திருமலை:5 12/3
வேலை வந்து அணையும் முன்னர் விதி மண_கோலம் கொள்வான் – 1.திருமலை:5 14/2
நாம நீள் கலன்கள் சாத்தி நன் மண_கோலம் கொண்டார் – 1.திருமலை:5 18/4
வரும் மண_கோலத்து எங்கள் வள்ளலார் தெள்ளும் வாச – 1.திருமலை:5 27/1
ஒரு மண திறத்தின் ஆங்கு நிகழ்ந்தது மொழிவேன் உய்ந்தேன் – 1.திருமலை:5 27/4
வந்து திரு மா மறை மண_தொழில் தொடங்கும் – 1.திருமலை:5 33/1
விதி மண குல மடந்தை இன்று உனை இ மெய் தவர்க்கு நான் கொடுத்தனன் என்ன – 2.தில்லை:3 8/3
மறு_இல் குல_கொழுந்தினுக்கு மண பருவம் வந்து அணைய – 3.இலை:5 15/4
முந்தை முறைமையின் விரும்பி மொழிந்த மண திறம் கேட்டே – 3.இலை:5 17/2
மானக்கஞ்சாறனார் மண_கோலம் புனைந்து இருந்த – 3.இலை:5 28/2
வண்டு வார் குழல் கொடியை கைப்பிடிக்க மண_கோலம் – 3.இலை:5 34/3
மருள்நீக்கியார் சென்னி மயிர் நீக்கும் மண_வினையும் – 5.திருநின்ற:1 20/1
இணர் அலங்கல் மைந்தனையும் மண அணியின் எழில் விளக்கி – 5.திருநின்ற:4 10/3
மங்கல மா மண_வினைகள் முடித்து இயல்பின் வைகும் நாள் – 5.திருநின்ற:4 12/1
கலவ மென் மயில் இனம் களித்து தழைத்திட கடி மண குளிர் கால் வந்து – 6.வம்பறா:1 149/1
மண மலி கானமும் ஞானமும் உண்டார் மருங்குற நோக்கி மகிழ்ந்து அருளி – 6.வம்பறா:1 498/2
பெருகு மண நாள் ஓலை பெரும் சிறப்பினுடன் போக்கி – 6.வம்பறா:1 1169/3
மங்கல நீள் மண_வினை நாள் கேட்டு மிக மகிழ்வு எய்தி – 6.வம்பறா:1 1176/2
மனை வளரும் மறுகு எல்லாம் மண அணி செய் மறை மூதூர் – 6.வம்பறா:1 1181/2
விளக்கு மா மண விழாவுடன் விரைந்து செல்வன போல் – 6.வம்பறா:1 1193/2
மஞ்சு உறை விசும்பின் மீது மண அணி காண சென்றார் – 6.வம்பறா:1 1204/4
வரு மண திறத்தின் முன்னர் வழி எதிர்கொள்ள சென்று – 6.வம்பறா:1 1207/2
பெற்றவர் உடன் பிறந்தார் பெரு மண பிணை அன்னாரை – 6.வம்பறா:1 1236/3
வள்ளலார்-தம் பழைய மண கோயில் தோன்றுதலும் – 6.வம்பறா:1 1254/3
இம்பர் ஞாலத்திடை நம் ஏவலினால் மண_வினை செய்து – 6.வம்பறா:2 265/2

மேல்


மண_கோலத்து (1)

வரும் மண_கோலத்து எங்கள் வள்ளலார் தெள்ளும் வாச – 1.திருமலை:5 27/1

மேல்


மண_கோலம் (4)

வேலை வந்து அணையும் முன்னர் விதி மண_கோலம் கொள்வான் – 1.திருமலை:5 14/2
நாம நீள் கலன்கள் சாத்தி நன் மண_கோலம் கொண்டார் – 1.திருமலை:5 18/4
மானக்கஞ்சாறனார் மண_கோலம் புனைந்து இருந்த – 3.இலை:5 28/2
வண்டு வார் குழல் கொடியை கைப்பிடிக்க மண_கோலம்
கண்டவர்கள் கண் களிப்ப கலிக்காமனார் புகுந்தார் – 3.இலை:5 34/3,4

மேல்


மண_தொழில் (1)

வந்து திரு மா மறை மண_தொழில் தொடங்கும் – 1.திருமலை:5 33/1

மேல்


மண_வினை (4)

உற்றது ஓர் மகிழ்ச்சி எய்தி மண_வினை உவந்து சாற்றி – 1.திருமலை:5 9/3
மங்கலம் பொலிய செய்த மண_வினை ஓலை ஏந்தி – 1.திருமலை:5 10/1
மங்கல நீள் மண_வினை நாள் கேட்டு மிக மகிழ்வு எய்தி – 6.வம்பறா:1 1176/2
இம்பர் ஞாலத்திடை நம் ஏவலினால் மண_வினை செய்து – 6.வம்பறா:2 265/2

மேல்


மண_வினைக்கு (1)

மண_வினைக்கு அமைந்த செய்கை மாதினை பயந்தோர் செய்ய – 1.திருமலை:5 12/1

மேல்


மண_வினைகள் (1)

மங்கல மா மண_வினைகள் முடித்து இயல்பின் வைகும் நாள் – 5.திருநின்ற:4 12/1

மேல்


மண_வினையும் (1)

மருள்நீக்கியார் சென்னி மயிர் நீக்கும் மண_வினையும்
தெருள் நீர்ப்பன் மாந்தர் எலாம் மகிழ் சிறப்ப செய்ததன் பின் – 5.திருநின்ற:1 20/1,2

மேல்


மணத்தால் (1)

தம்பிரானே அருள் தலை மேல் கொண்டேன் தக்க விதி மணத்தால்
நம்பி ஆரூரருக்கு என்னை நல்கி அருளும் பொழுது இமய – 6.வம்பறா:2 241/2,3

மேல்


மணத்தில் (1)

வானமும் நிலமும் கேட்க அருள்செய்து இ மணத்தில் வந்தோர் – 6.வம்பறா:1 1248/3

மேல்


மணத்தின் (4)

பொங்கு மணத்தின் முன் செய்த பூசை அதனால் புக்கு அருளி – 4.மும்மை:2 13/2
சீலம் ஆர் திருவருளினால் மணத்தின் மேல் செல்வார் – 6.வம்பறா:1 1196/4
பொற்பு அமை மணத்தின் சாயை போன்று முன் பொலிய செல்ல – 6.வம்பறா:1 1205/4
பூவை அன்னாளும் இங்கு உன் புண்ணிய மணத்தின் வந்தார் – 6.வம்பறா:1 1246/2

மேல்


மணத்து (2)

நாதர் திரு பெரு மணத்து நம்பாண்டார் நம்பி பெறும் – 6.வம்பறா:1 1161/2
மா மறை மைந்தர் எல்லாம் மணத்து எதிர் சென்று மன்னும் – 6.வம்பறா:1 1224/1

மேல்


மணத்துறை (1)

மா மறை விதி வழாமல் மணத்துறை கடன்கள் ஆற்றி – 1.திருமலை:5 13/1

மேல்


மணத்தை (2)

திக்கு நிகழ் திரு நல்லூர் பெரு மணத்தை சென்று எய்த – 6.வம்பறா:1 1163/2
திரு பெரு மணத்தை மேவும் சிந்தையில் தெளிந்து செல்வார் – 6.வம்பறா:1 1241/4

மேல்


மணந்து (2)

மரங்களும் ஆகுதி வேட்கும் தகைய என மணந்து உளது-ஆல் – 6.வம்பறா:1 7/4
இருள் மணந்து இலங்கும் கண்டத்து இறைவர்-தம் கோயில் புக்கார் – 6.வம்பறா:1 1207/4

மேல்


மணம் (65)

மங்கல வினைகள் எங்கும் மணம் செய் கம்பலைகள் எங்கும் – 1.திருமலை:2 30/1
மலர் தரு முகத்தன் ஆகி மணம் புரி செயலின் வாய்மை – 1.திருமலை:5 8/3
மகிழ்ச்சியால் மணம் மீ கூறி மங்கல வினைகள் எல்லாம் – 1.திருமலை:5 11/1
அரும் கடி மணம் வந்து எய்த அன்று-தொட்டு என்றும் அன்பில் – 1.திருமலை:5 23/3
வரும் குல மறையோர் புத்தூர் மணம் வந்த புத்தூர் ஆம்-ஆல் – 1.திருமலை:5 23/4
மறையவர் மடவார் வள்ளல் மணம் எதிர்கொள்ள வந்தார் – 1.திருமலை:5 24/4
மண் களிகூர வந்த மணம் கண்டு வாழ்ந்தோம் என்பார் – 1.திருமலை:5 25/3
அயல் ஓர் தவம் முயல்வார் பிறர் அன்றே மணம் அழியும் – 1.திருமலை:5 77/1
பல் மலர் புனித நந்தவனங்கள் பணிந்து சென்றனன் மணம் கமழ – 1.திருமலை:5 94/4
அன்னம் நடையாள் பரவைக்கு அணியது ஆரூரன் பால் மணம் என்று அருளது – 1.திருமலை:5 179/4
சிந்தை மகிழ்வுற உரைத்து மணம் நேர்ந்து செலவிட்டார் – 3.இலை:5 17/4
சென்றவரும் கஞ்சாறர் மணம் இசைந்தபடி செப்ப – 3.இலை:5 18/1
வள்ளலார் மணம் அ ஊர் மருங்கு அணையா முன் மலர் கண் – 3.இலை:5 21/1
புனைந்த மலர் குழல் பெற்ற பூம்_கொடியை மணம் புரிந்து – 3.இலை:5 36/2
தெய்வ தமிழும் தரும் செவ்வி மணம் செய் ஈரம் – 4.மும்மை:1 3/4
பாளை விரி மணம் கமழும் பைம் காய் வன் குலை தெங்கின் – 4.மும்மை:4 4/1
மணம் கொள் கொல்லையில் வரகு போர் மஞ்சனம் வரை கார் – 4.மும்மை:5 43/3
கோத்த இலை பூம் கூடையினில் கொணர்ந்து மணம் தங்கிட வைத்தார் – 4.மும்மை:6 33/4
எயில் குலவும் வளம் பதிகள் எங்கும் மணம் தங்கும் வயல் – 5.திருநின்ற:1 10/1
மகிழ வரு மணம் புணர்ந்த மாதினியார் மணி வயிற்றில் – 5.திருநின்ற:1 17/2
மணம் பேசி வந்தவரும் வந்தபடி அறிவிப்ப – 5.திருநின்ற:1 24/2
பணம் கொள் அரவு அகல் அல்குல் பைம்_தொடியை மணம் நேர்ந்தார் – 5.திருநின்ற:1 24/4
கன்னி திரு தாதையார் மணம் இசைவு கலிப்பகையார் – 5.திருநின்ற:1 25/1
பூ அலர் சோலை மணம் அடி புல்ல பொருள் மொழியின் – 5.திருநின்ற:1 136/3
பூம் கானம் மணம் கமழும் பொருவு_இல் திரு அர துறையும் – 5.திருநின்ற:1 154/3
புன்னாக மணம் கமழும் பூம் புகலூர் வந்து இறைஞ்சி பொருவு_இல் சீர்த்தி – 5.திருநின்ற:1 231/3
மன்றல் விரவு மலர் புன்னை மணம் சூழ் சோலை உப்பளத்தின் – 5.திருநின்ற:1 264/1
வந்த மூது அறிவோர்கள் மணம் குறித்த மனை புகுந்து – 5.திருநின்ற:4 8/1
முந்தை மரபினுக்கு ஏற்கும் முறைமை மணம் புரிக என்றார் – 5.திருநின்ற:4 8/4
மற்று அவனும் முறைமையினால் மணம் இசைந்து செலவு இட சென்று – 5.திருநின்ற:4 9/1
மணம் இசைந்த நாள் ஓலை செலவிட்டு மங்கல நாள் – 5.திருநின்ற:4 10/1
மணம் மலியும் மலர் கூந்தல் மாதரார் வைத்து அதன் பின் – 5.திருநின்ற:4 17/2
பெறல் அரும் திருவினாளை பெரு மணம் புணர்ந்து முன்னை – 5.திருநின்ற:4 36/1
சிந்தையில் அச்சம் எய்தி செழு மணம் பின்பு செய்த – 5.திருநின்ற:4 44/2
மணம் மலி தாரினாய் நீ வணங்குவது என்-கொல் என்றார் – 5.திருநின்ற:4 46/4
பூ முகை அவிழ்ந்து மணம் மேவும் பொழில் எங்கும் – 6.வம்பறா:1 29/1
தெய்வ மணம் நாற அரும் செய் தொழில் விளைப்பார் – 6.வம்பறா:1 39/4
முள்ளிடை புற வெள் இதழ் கேதகை முகிழ் விரி மணம் சூழ – 6.வம்பறா:1 145/2
மலர்ந்த பேர் ஒளி குளிர் தர சிவ மணம் கமழ்ந்து வான் துகள் மாறி – 6.வம்பறா:1 157/1
வந்து பந்தர் மாதவி மணம் கமழ் கருகாவூர் – 6.வம்பறா:1 372/1
மங்குல் தவழ் சோலை மலி புகலி வேந்தர் மணம் புணரும் பெரு வாழ்வு வகுத்து விட்டார் – 6.வம்பறா:1 483/4
வந்த சிந்தையின் மகிழ்ந்து மற்று இவள் மணம் பெறுவன் – 6.வம்பறா:1 1049/3
பான்மையால் வணிகரும் பாவை-தன் மணம்
ஏனையோர்க்கு இசைகிலேன் என்று கொண்டு போய் – 6.வம்பறா:1 1117/1,2
புன்னை மணம் கமழ் புறவ புறம்பணையில் வந்து அணைந்தார் – 6.வம்பறா:1 1147/4
திருஞானசம்பந்தர் சீர் பெருக மணம் புணரும் – 6.வம்பறா:1 1162/1
செம் கனல் ஆகுதி புகையும் தெய்வ விரை மணம் பெருக – 6.வம்பறா:1 1177/4
தூ மணம் நல் உபகரணம் சமைப்பவர்-தம் தொழில் துவன்ற – 6.வம்பறா:1 1179/2
மாறு_இலா நிறை வளம் தரும் புகலியின் மணம் மீக்கூறும் – 6.வம்பறா:1 1182/1
கண்ட மாந்தர்கள் கடி மணம் காண வந்து அணைவார் – 6.வம்பறா:1 1188/1
மந்த சாரியின் மணம் கொணர்ந்து எழுந்தது மருத்து – 6.வம்பறா:1 1194/4
அற்புத நிகழ்ச்சி எய்த அணைதலால் மணம் மேல் செல்லும் – 6.வம்பறா:1 1205/3
குல மணம் புரிவித்தார்-தம் கோயிலை நோக்கி வந்தார் – 6.வம்பறா:1 1243/4
காதல் மெய் பதிகம் நல்லூர் பெரு மணம் எடுத்து கண்டோர் – 6.வம்பறா:1 1245/1
மணம் கொள் மலர் சேவடி பணிந்து வாழ்ந்து போந்து மன்னும் பதி – 6.வம்பறா:2 197/3
கந்த மாலை சங்கிலியார் தம்மை காதல் மணம் புணர – 6.வம்பறா:2 224/2
முதிரா முலையார்-தம்மை மணம் புணர்க்க வேண்டி முளரி வளை – 6.வம்பறா:2 234/3
இன்றும் இவளை மணம் புணர்க்க என்று நின்றீர் என போற்றி – 6.வம்பறா:2 236/3
நீ அவளை மணம் புணரும் நிலை உரைத்தோம் அதற்கு அவள்-பால் – 6.வம்பறா:2 244/3
நின்ற குறையாது என்ன நீ அவளை மணம் புணர்தற்கு – 6.வம்பறா:2 245/2
வண்டு அமர் பூம்_குழலாரை மணம் புணர்ந்த வன் தொண்டர் – 6.வம்பறா:2 267/2
கொம்மை முலையார் சங்கிலியார் தம்மை குலவு மணம் புணர்ந்த – 6.வம்பறா:2 314/2
வடி வேல் ஒண் கண் சங்கிலியை மணம் செய்து அணைந்த திறம் எல்லாம் – 6.வம்பறா:2 327/2
மாடு விரை பூம் தரு மணம் செய் ஆராமங்கள் வைகுவித்து – 7.வார்கொண்ட:4 154/3
ஒரு குடை கீழ் மண்_மகளை உரிமையினில் மணம் புணர்ந்து – 8.பொய்:2 9/1
மணம் கொள் கொம்பரின் மருங்கு-நின்று இழியல மருளும் – 8.பொய்:4 7/4

மேல்


மணமும் (1)

கடி சேர் மணமும் இனி நிகழும் காலம் என்ன கற்பு வளர் – 6.வம்பறா:2 210/3

மேல்


மணமே (1)

முழு மணமே முந்நீரும் கமழ மலர் முருகு உயிர்க்கும் – 8.பொய்:6 4/3

மேல்


மணமேற்குடி (1)

மன்னு வண்மையினார் மணமேற்குடி – 5.திருநின்ற:2 1/4

மேல்


மணமேற்குடியில் (1)

மதி நிலவு குலவேந்தன் போற்றி செல்ல மந்திரியார் மதி மணமேற்குடியில் வந்தார் – 6.வம்பறா:1 892/4

மேல்


மணல் (15)

மனையகத்து மணி முன்றில் மணல் சிற்றில் இழைத்து மணி – 3.இலை:5 14/2
மள்ளர் வேனிலின் மணல் திடர் பிசைந்து கை வருட – 4.மும்மை:5 22/2
படு மணல் கரை நுளைச்சியர் கொடுப்பன பவளம் – 4.மும்மை:5 35/2
வடு வகிர் கண் மங்கையர் குளிப்பன மணல் கேணி – 4.மும்மை:5 35/4
ஆய நுண் மணல் வெண்மையை மறைப்பன அன்னம் – 4.மும்மை:5 37/3
பொங்கும் அன்பால் மண்ணி மணல் புளின குறையில் ஆத்தியின் கீழ் – 4.மும்மை:6 32/2
அண்டர் பெருமான் வெண் மணல் ஆலயத்துள் அவை முன் தாபித்து – 4.மும்மை:6 35/2
மன்றல் மருவும் புறவின்-கண் மேய்ப்பார் மண்ணி மணல் குறையில் – 4.மும்மை:6 45/2
முன்பு போல மணல் கோயில் ஆக்கி முகை மென் மலர் கொய்து – 4.மும்மை:6 46/2
மணல் வெண் பரப்பின் இடைஇடையே வளர்த்த செம் தீ மானும்-ஆல் – 5.திருநின்ற:7 3/4
சிறு மணி தேர் தொடர்ந்து உருட்டி செழு மணல் சிற்றில்கள் இழை – 6.வம்பறா:1 52/1
கொண்டல் பயில் மணல் கோடு சூழ் கோடி குழகர்-தமை – 6.வம்பறா:1 622/3
பண்ணி குளிர்ந்த மணல் பரப்ப கண்ட தொண்டர் பயில் மாரி – 7.வார்கொண்ட:4 136/3
எஞ்சல்_இல்லா நிறை ஆற்றினிடையே அளித்த மணல் வழியில் – 7.வார்கொண்ட:4 138/2
செழு நிலவின் துகள் அனைய மணல் பரப்பும் திருப்பரப்பு – 8.பொய்:6 4/4

மேல்


மணலால் (1)

செம் கண் விடையார் திருமேனி மணலால் ஆக்கி சிவ ஆலயமும் – 4.மும்மை:6 32/3

மேல்


மணலில் (1)

கந்தம் மலி பூம் புனல் மண்ணி மணலில் கறந்து பால் உகுத்து – 4.மும்மை:6 42/3

மேல்


மணவாள (3)

கோது_இலா அமுது அனையவள் முலை குழைந்த தம் மணவாள நல் கோலம் – 4.மும்மை:5 67/1
சின விடை ஏறு உகைத்து ஏறும் மணவாள நம்பி கழல் சென்று தாழ்ந்து – 5.திருநின்ற:1 173/1
செழும் திரு வேள்விக்குடியில் திகழ் மணவாள நல் கோலம் – 6.வம்பறா:1 291/1

மேல்


மணவாளர் (1)

வாரணத்தின் உரி போர்த்த மைந்தர் உமையாள் மணவாளர்
ஆரணத்தின் உள் பொருளாய் நின்றார்-தன் முன் அணைந்து இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:1 976/1,2

மேல்


மணவாளன் (2)

மை வாச நறும் குழல் மா மலையாள் மணவாளன் மலர் கழல் வந்து அடையும் – 5.திருநின்ற:1 73/3
மரு ஆரும் குழல் உமையாள் மணவாளன் மகிழ்ந்து அருளும் – 11.பத்தராய்:4 1/2

மேல்


மணவாளன்-தன் (1)

மை ஆர் தடம் கண் பரவையார் மணவாளன்-தன் மலர் கழல்கள் – 5.திருநின்ற:3 5/1

மேல்


மணி (375)

உலகம் என்னும் ஒளி மணி வல்லி மேல் – 1.திருமலை:1 3/3
காதலால் மிடைந்த முதல் பெரும் தடையாம் கதிர் மணி கோபுரத்து உள்ளான் – 1.திருமலை:1 10/2
மாதர் ஆடல் மணி முழவு ஓசையும் – 1.திருமலை:3 2/3
செல்வ வீதி செழு மணி தேர் ஒலி – 1.திருமலை:3 3/2
படர்ந்த பேர் ஒளி பல் மணி வீதி பார் – 1.திருமலை:3 6/1
மின்னும் மா மணி பூண் மனு வேந்தனே – 1.திருமலை:3 13/4
சிறந்த நல் தவத்தால் தேவி திரு மணி வயிற்றின் மைந்தன் – 1.திருமலை:3 17/3
அரசு இளம் குமரன் போதும் அணி மணி மாட வீதி – 1.திருமலை:3 21/4
வளவ நின் புதல்வன் ஆங்கு ஓர் மணி நெடும் தேர் மேல் ஏறி – 1.திருமலை:3 31/1
வெவ் உயிர்த்து கதறி மணி எறிந்து விழுந்தது விளம்பீர் – 1.திருமலை:3 40/4
சோதி மா மணி நீள் சுடர் முன்றில் சூழ் – 1.திருமலை:4 1/3
மாசு_இலாத மணி திகழ் மேனி மேல் – 1.திருமலை:4 6/1
ஐம் படை சதங்கை சாத்தி அணி மணி சுட்டி சாத்தி – 1.திருமலை:5 4/3
பாசனத்து அமைந்த பாங்கர் பரு மணி பைம்பொன் திண் கால் – 1.திருமலை:5 15/2
மா மணி அணிந்த தூய வளர் ஒளி இருள் கால் சீக்கும் – 1.திருமலை:5 18/3
பொன் அணி மணி ஆர் யோக புரவி மேல் கொண்டு போந்தார் – 1.திருமலை:5 19/4
சோதி மணி மார்பின் அசை நூலினொடு தோளின் – 1.திருமலை:5 30/2
மலை வளர் சந்து அகில் பீலி மலர் பரப்பி மணி கொழிக்கும் – 1.திருமலை:5 82/1
பொன் திரளும் மணி திரளும் பொரு கரி வெண் கோடுகளும் – 1.திருமலை:5 89/1
தேம அலங்கல் அணி மா மணி மார்பின் செம்மல் அம் கயல்கள் செங்கமல தண் – 1.திருமலை:5 92/1
குன்று போலும் மணி மா மதில் சூழும் குண்டு அகழ் கமல வண்டு அலர் கைதை – 1.திருமலை:5 96/2
சீர் விளங்கு மணி நா ஒலியாலும் திசைகள் நான்கு எதிர் புறப்படலாலும் – 1.திருமலை:5 97/2
பொன் பிறங்கு மணி மாளிகை நீடும் பொருவு இறந்த திரு வீதி புகு – 1.திருமலை:5 98/4
மாடு தாமம் மணி வாயில்கள்-தோறும் மங்கல கலசம் வேதிகை-தோறும் – 1.திருமலை:5 101/2
வம்பு உலா மலர் அலைய மணி கொழித்து வந்து இழியும் – 1.திருமலை:5 116/1
ஓளி நெடு மணி விளக்கும் உயர் வாயில்-தொறும் நிரைத்தார் – 1.திருமலை:5 120/4
சோதி மணி வேதிகைகள் தூ நறும் சாந்து அணி நீவி – 1.திருமலை:5 121/1
கோது_இல் பொரி பொன் சுண்ணம் குளிர் தரள மணி பரப்பி – 1.திருமலை:5 121/2
தெய்வ மணி புற்றுஉளாரை பாடி திளைத்து மகிழ்வொடும் செல்லா நின்றார் – 1.திருமலை:5 130/4
கதிர் மணி பிறந்தது என்ன உருத்திர கணிகைமாராம் – 1.திருமலை:5 132/1
மணி கிளர் காஞ்சி அல்குல் வரி அரவு உலகை வென்ற – 1.திருமலை:5 138/2
மேவிய தன் வருத்தம் உற விதித்தது ஒரு மணி விளக்கோ – 1.திருமலை:5 141/2
தண் தரள மணி தோடும் தகைத்தோடும் கடை பிறழும் – 1.திருமலை:5 142/1
ஆர் பரவை அணி திகழும் மணி முறுவல் அரும் பரவை – 1.திருமலை:5 148/2
அவ்வாறு பணிந்து ஏத்தி அணி ஆரூர் மணி புற்றின் – 1.திருமலை:5 151/1
மனம் கொண்டு வரும் பெரிய மயல் கொண்டு தன் மணி மாளிகையை சார்ந்தாள் – 1.திருமலை:5 169/4
ஏறி மரகத தூணத்து இலங்கு மணி வேதிகையில் நலம் கொள் பொன் கால் – 1.திருமலை:5 170/3
மாறு_இல் மலர் சேக்கை மிசை மணி நிலா முன்றில் மருங்கு இருந்தாள் வந்து – 1.திருமலை:5 170/4
சுந்தர சுழியம் சாத்தி சுடர் மணி கலன்கள் சாத்தி – 1.திருமலை:5 184/3
பூண் அணி நூல் மணி மார்பீர் புகுந்த பரிசு இது என்று – 2.தில்லை:2 34/3
புனை மணி வேணு தண்டின் இரு தலை பிடித்து புக்கார் – 2.தில்லை:2 37/4
சேதியர் பெருமான் கோயில் திரு மணி வாயில் சேர்ந்தான் – 2.தில்லை:5 8/4
தேரின் மேவிய செழு மணி வீதிகள் சிறந்து – 2.தில்லை:7 1/3
நல்ல பொன்னொடும் வெள்ளியும் நவ மணி திரளும் – 2.தில்லை:7 38/1
தொன் நெடும் கருவூர் என்னும் சுடர் மணி வீதி மூதூர் – 3.இலை:1 2/4
தூ மணி வாயில் சூழும் சோலையில் வாசம் சூழும் – 3.இலை:1 3/2
அடர் மணி அரங்கில் ஆடும் அரிவையர் குழல் வண்டு ஆடும் – 3.இலை:1 4/2
மற்று அவர் மொழிந்த மாற்றம் மணி கடை காப்போர் கேளா – 3.இலை:1 27/1
கிளர் மணி தோள் அலங்கல் சுரும்பு இனம் கிளர்ந்து பொங்க – 3.இலை:1 28/2
இள அரி ஏறு போல எழில் மணி வாயில் நீங்க – 3.இலை:1 28/4
தார் மணி இசைப்பும் வேழ முழக்கமும் தடம் தேர் சீரும் – 3.இலை:1 32/2
கள மணி களத்து செய்ய கண்_நுதல் அருளால் வாக்கு – 3.இலை:1 47/3
வண்ண சுடர் வாள் மணி பலகை கை கொண்டு – 3.இலை:2 35/3
அரை மணி கவடி கட்டி அழகுற வளர்க்கும் நாளில் – 3.இலை:3 18/4
பாசொளி மணியோடு ஆர்த்த பல் மணி சதங்கை ஏங்க – 3.இலை:3 21/1
தேசு உடை மருப்பில் தண்டை செறி மணி குதம்பை மின்ன – 3.இலை:3 21/3
மானின் வயிற்று அரிதார திலகம் இட்டு மயில் கழுத்து மனவு மணி வடமும் பூண்டு – 3.இலை:3 48/2
மை விரவு நறும் குஞ்சி வாச கண்ணி மணி நீல ஒன்று வந்தது என்ன – 3.இலை:3 52/2
கொண்ட கொடு பல் மணி கோத்து இடை ஏன கோடு – 3.இலை:3 59/2
மார்பில் சிறு தந்த மணி திரள் மாலை தாழ – 3.இலை:3 60/1
முழை அரவு உமிழ்ந்த செய்ய மணி வெயில் ஒரு-பால் மொய்ப்ப – 3.இலை:3 129/2
மந்திகள் முழையில் வைத்த மணி விளக்கு ஒளிகளாலும் – 3.இலை:3 131/2
பாங்கு மணி பல வெயிலும் சுலவு எயிலும் உள மாடம் – 3.இலை:5 5/1
யாப்புறும் மென் சிறு மணி மேகலை அணி சிற்றாடையுடன் – 3.இலை:5 13/3
மனையகத்து மணி முன்றில் மணல் சிற்றில் இழைத்து மணி – 3.இலை:5 14/2
மனையகத்து மணி முன்றில் மணல் சிற்றில் இழைத்து மணி
கனை குரல் நூபுரம் அலைய கழல் முதலாய் பயின்று முலை – 3.இலை:5 14/2,3
கொண்ட சிகை முச்சியின் கண் கோத்து அணிந்த என்பு மணி
பண்டு ஒருவன் உடல் அங்கம் பரித்த நாள் அது கடைந்த – 3.இலை:5 22/2,3
அ என்பின் ஒளி மணி கோத்து அணிந்த திரு தாழ் வடமும் – 3.இலை:5 23/1
ஒரு முன் கை தனி மணி கோத்து அணிந்த ஒளிர் சூத்திரமும் – 3.இலை:5 24/1
வாழிய நம் தோன்றலார் மணி அதரம் வைத்து ஊத – 3.இலை:7 23/4
வள்ளலார் வாசிக்கும் மணி துளைவாய் வேய்ங்குழலின் – 3.இலை:7 29/1
மணி வரை வாழ் அரமகளிர் மருங்கு மயங்கினர் மலிந்தார் – 3.இலை:7 32/2
கார் மன்னு சென்னி கதிர் மா மணி மாட வைப்பு – 4.மும்மை:1 1/2
சூழ் பொன் சுடர் மா மணி மாநிலம் தோய முன்பு – 4.மும்மை:1 34/3
மின்னும் மணி மாளிகை வாயிலின் வேழம் மீது – 4.மும்மை:1 44/1
சோதி சூழும் மணி மௌலி சோழர் பொன்னி திரு நாட்டு – 4.மும்மை:2 1/3
பண்ணின் கிளவி மணி வாயும் பதிக செழும் தேன் பொழியும்-ஆல் – 4.மும்மை:2 3/4
ஆர் சிறு மென் குரைப்பு அடக்கும் அரைக்கு அசைத்த இருப்பு மணி – 4.மும்மை:4 7/4
வடம் கொண்ட பொன் இதழி மணி முடியார் திருவருளால் – 4.மும்மை:4 19/1
தா_இல் செம் மணி அருவி ஆறு இழிவன சாரல் – 4.மும்மை:5 6/1
குறவர் பல் மணி அரித்து இதை விதைப்பன குறிஞ்சி – 4.மும்மை:5 7/1
கொண்டல் வானத்தின் மணி சொரிவன குல வரை-பால் – 4.மும்மை:5 8/1
மாறு பெறல் அரும் கனக மாடம் நீடு மணி மறுகும் நெடும் தெருவும் வளத்தில் வந்த – 4.மும்மை:5 89/1
மின் பொலி பன் மணி மிடைந்த தவள மாடம் மிசை பயில் சந்திர காந்தம் விசும்பின் மீது – 4.மும்மை:5 92/1
பொன் களப மாளிகை மேல் முன்றில் நின்று பூம் கழங்கு மணி பந்தும் போற்றி ஆடும் – 4.மும்மை:5 94/1
அன்பு முதிர் கலவியினில் பரிந்து சிந்தும் அணி மணி சேடியர் தொகுக்கும் அவையும் ஆகி – 4.மும்மை:5 94/3
நல் கனக மழை அன்றி காஞ்சி எல்லை நவ மணி மாரியும் பொழியும் நாளும்நாளும் – 4.மும்மை:5 94/4
தூ மணி பொன் புனை நாள துருத்தி வீசும் சுடர் விடு செம் குங்கும நீர் துவலை தோய்ந்த – 4.மும்மை:5 95/3
காமர் மணி நாசிகையின் மருங்கு தங்கும் கரு முகில்கள் செம் முகில்கள் ஆகி காட்டும் – 4.மும்மை:5 95/4
அரவ நெடும் தேர் வீதி அருகு மாடத்து அணி மணி கோபுரத்து அயலே வியல் வாய் நீண்ட – 4.மும்மை:5 97/1
அம் பொன் மணி வீதிகளில் அரங்கில் ஆடும் அரிவையர் நூபுர ஒலியோடு அமையும் இம்பர் – 4.மும்மை:5 98/2
வெயில் உமிழும் பன் மணி பூண் வணிக மாக்கள் விரவு நிதி வளம் பெருக்கும் வெறுக்கை மிக்க – 4.மும்மை:5 101/1
வயின் நிலவு மணி கடை மா நகர்கள் எல்லாம் வனப்பு உடைய பொருள் குலங்கள் மலிதலாலே – 4.மும்மை:5 101/2
சோதி நீள் மணி தூபமும் தீபமும் – 4.மும்மை:5 104/2
வண்ண நீள் மணி மாலையே தாழ்வன – 4.மும்மை:5 108/3
சென்னி மதி புனைய வளர் மணி மாட செழும் பதிகள் – 5.திருநின்ற:1 2/3
நறை ஆற்றும் கமுகு நவ மணி கழுத்தின் உடன் கூந்தல் – 5.திருநின்ற:1 7/1
துறை ஆற்ற மணி வண்ண சுரும்பு இரைக்கும் பெரும் பண்ணை – 5.திருநின்ற:1 7/3
ஏங்குவன நூபுரங்கள் இரங்குவன மணி காஞ்சி – 5.திருநின்ற:1 13/2
மகிழ வரு மணம் புணர்ந்த மாதினியார் மணி வயிற்றில் – 5.திருநின்ற:1 17/2
பொன் ஆரும் மணி மௌலி புரவலன்-பால் அருள் உடையார் – 5.திருநின்ற:1 22/4
அம் பொன் மணி நூல் தாங்காது அனைத்து உயிர்க்கும் அருள் தாங்கி – 5.திருநின்ற:1 34/3
இலகு மணி மதில் சோதி எதிர்கொள் திருவதிகையினில் – 5.திருநின்ற:1 62/3
மணி நெடும் தோரணம் வண் குலை பூகம் மடல் கதலி – 5.திருநின்ற:1 138/1
மஞ்சில் பொலி நெடு மதில் சூழ் குட திசை மணி வாயில் புறம் வந்துற்றார் – 5.திருநின்ற:1 161/4
நவ மின் சுடர் மணி நெடு மாலையும் நறு மலர் மாலையும் நிறை திரு வீதி – 5.திருநின்ற:1 163/1
புவனங்களின் முதல் இமையோர் தட முடி பொருந்திய மணி போகட்டி – 5.திருநின்ற:1 163/2
வளர் பொன் கனக மணி திரு மாளிகையினை வலம் வந்து அலமரு வரை நில்லா – 5.திருநின்ற:1 165/1
மை தழையும் மணி மிடற்றர் பொன்னி மன்னிய தானங்கள் எல்லாம் வணங்கி போற்ற – 5.திருநின்ற:1 188/3
எறி புனல் பொன் மணி சிதறும் திரை நீர் பொன்னிஇடை மருதை சென்று எய்தி அன்பினோடு – 5.திருநின்ற:1 192/1
ஆலம் ஆர் மணி_மிடற்றார் அணி மலர் சேவடி நினைந்து – 5.திருநின்ற:1 213/2
கோல நீள் மணி மாட திருநல்லூர் குறுகினார் – 5.திருநின்ற:1 213/4
நீள் சுடர் மா மணி புற்று உகந்தாரை நேர் கண்டு கொண்டார் – 5.திருநின்ற:1 221/4
ஈண்டு மணி கோயில் சூழ வலம் செய்து இறைஞ்சி அன்பு – 5.திருநின்ற:1 223/3
செய்ய மா மணி ஒளி சூழ் திரு முன்றின் முன் தேவ ஆசிரியன் சார்ந்து – 5.திருநின்ற:1 224/1
நீடு புகழ் திருவாரூர் நிலவு மணி புற்றிடம் கொள் நிருத்தர்-தம்மை – 5.திருநின்ற:1 226/1
ஆண்ட அரசு எழுந்தருளி அணி ஆரூர் மணி புற்றில் அமர்ந்து வாழும் – 5.திருநின்ற:1 232/1
வரன்று மணி புனல் புகலூர் நோக்கி வரும் வாகீசர் மகிழ்ந்து வந்தார் – 5.திருநின்ற:1 233/2
முத்து விதான மணி பொன் கவரி மொழி மாலை – 5.திருநின்ற:1 235/4
பொன் ஆரும் மணி மாட பூம்புகலூர் தொழுது அகன்றார் – 5.திருநின்ற:1 245/4
தேர் மன்னும் மணி வீதி திருவாக்கூர் சென்று அணைந்தார் – 5.திருநின்ற:1 248/4
மாட வீதி அலங்கரித்து மறையோர் வாயின் மணி விளக்கு – 5.திருநின்ற:1 251/1
பொன் ஆர் மேனி மணி வெற்பை பூ நீர் மிழலையினில் போற்றி – 5.திருநின்ற:1 254/2
வரையும் அடைத்தே நிற்கின்ற மணி நீள வாயில் வணங்குவார் – 5.திருநின்ற:1 265/4
வேத வளத்தின் மெய்ப்பொருளின் அருளால் விளங்கும் மணி கதவம் – 5.திருநின்ற:1 269/1
மாட வீதி மருங்கு எல்லாம் மணி வாயில்களில் தோரணங்கள் – 5.திருநின்ற:1 319/1
அதிர் கொண்டு அலை நேர் மணி மிடற்றார் ஆண்ட திருநாவுக்கரசர் – 5.திருநின்ற:1 321/4
கருவார் கச்சி ஏகம்பர் கனக மணி மாளிகை சூழ்ந்து – 5.திருநின்ற:1 322/2
வருவார் செம்பொன் மலை_வல்லி தழுவ குழைந்த மணி மேனி – 5.திருநின்ற:1 322/3
ஒற்றியூர் வள நகரத்து ஒளி மணி வீதிகள் விளக்கி – 5.திருநின்ற:1 333/1
வாய நாக மணி பணம் கொள் விளக்கு எடுத்தன வந்து கால் – 5.திருநின்ற:1 355/3
கைகளும் மணி பந்து அசைந்துறவே கரைந்து சிதைந்த பின் – 5.திருநின்ற:1 358/1
வாழி அவர்-தமை தாங்கும் மணி முத்தின் சிவிகையினை – 5.திருநின்ற:1 394/3
அந்தணனார் ஏறி எழுந்தருளி வரும் மணி முத்தின் – 5.திருநின்ற:1 395/2
சந்த மணி சிவிகையினை தாங்குவார் உடன் தாங்கி – 5.திருநின்ற:1 395/3
நல் நிலைமை காட்டுவார் நம்பர் திரு மணி முன்றில் – 5.திருநின்ற:1 416/2
கண்ணின் கரிய மணி கழிய வாழ்வார் போல வாழேன் என்று – 5.திருநின்ற:3 9/3
கிளர் ஒளி மணி கொம்பு அன்னார் கிளைஞர் தாம் கேட்டார் அன்றே – 5.திருநின்ற:4 40/4
மா மணி சிவிகை-தன்னில் மட நடை மயில் அன்னாரை – 5.திருநின்ற:4 42/1
பாங்கினில் இருப்ப முந்நூல் பயில் மணி மார்பர்-தாமும் – 5.திருநின்ற:5 38/3
புனையும் நூல் மணி மார்பர் தம் பூசனை திறத்தில் – 5.திருநின்ற:6 14/2
மாலை பயிலும் தோரணங்கள் மருங்கு பயிலும் மணி மறுகு – 5.திருநின்ற:7 2/1
அண்டர் பெருமான் தொண்டர் கழல் அமரர் பணியும் மணி ஆரூர் – 5.திருநின்ற:7 18/4
ஏறு சிறப்பின் மணி புற்றில் இருந்தார் தொண்டர்க்கு ஆணி எனும் – 5.திருநின்ற:7 31/3
விரி சுடர் மா மணி பதணம் மீது எறிந்த திரை வரைகள் – 6.வம்பறா:1 4/2
ஆழி மணி சிறு தேர் ஊர்ந்த அ இரத பொடி ஆடும் – 6.வம்பறா:1 11/3
வாழி வளர் மறை சிறார் நெருங்கி உள மணி மறுகு – 6.வம்பறா:1 11/4
விடு சுடர் நீள் மணி மறுகின் வெண் சுதை மாளிகை மேகம் – 6.வம்பறா:1 12/1
மடை எங்கும் மணி குப்பை வயல் எங்கும் கயல் வெள்ளம் – 6.வம்பறா:1 13/1
புனை மணி பூண் காதலனை பெற போற்றும் தவம் புரிந்தார் – 6.வம்பறா:1 19/4
கருத்து முடிந்திட பரவும் காதலியார் மணி வயிற்றில் – 6.வம்பறா:1 20/3
வாள் உடைய மணி வீதி வளர் காழி பதி வாழ – 6.வம்பறா:1 25/3
தூ மணி விளக்கொடு சுடர் குழைகள் மின்ன – 6.வம்பறா:1 36/3
தூ மணி நிரைத்து அணி செய் தொட்டில் அமர்வித்தார் – 6.வம்பறா:1 41/4
தாயர் திரு மடி தலத்தும் தயங்கு மணி தவிசினிலும் – 6.வம்பறா:1 44/1
சோதி அணி மணி சதங்கை தொடுத்த வடம் புடைசூழ்ந்த – 6.வம்பறா:1 51/2
சிறு மணி தேர் தொடர்ந்து உருட்டி செழு மணல் சிற்றில்கள் இழை – 6.வம்பறா:1 52/1
சோதி மணி மனை முன்றில் தொடர்ந்து அழுது பின் சென்றார் – 6.வம்பறா:1 56/4
வள்ளலார் இருந்தாரை எதிர்வணங்கி மணி வாவி – 6.வம்பறா:1 59/3
வண்ண மலர் செம் கனி வாய் மணி அதரம் புடை துடிப்ப – 6.வம்பறா:1 62/2
நிறை முடி உந்திய நிரை மணி சிந்திட நீள் வானத்து – 6.வம்பறா:1 82/2
பொன் மணி வாயினர் கோயிலின்-நின்று புறப்பட்டார் – 6.வம்பறா:1 89/4
புண்ணிய முதலே புனை மணி அரை_ஞாணொடு போதும் – 6.வம்பறா:1 93/1
பொங்கு மணி விளக்கு எடுத்து பூரணகும்பமும் நிரைப்பார் போற்றி செய்வார் – 6.வம்பறா:1 97/2
தூ மணி மாளிகையின்-கண் அமர்ந்து அருளி அன்று இரவு தொல்லை நாத – 6.வம்பறா:1 99/1
வரி கோல வண்டு ஆட மாதரார் குடைந்து ஆடும் மணி நீர் வாவி – 6.வம்பறா:1 101/2
தாழும் மணி குழையார் முன் தக்க திருக்கடைக்காப்பு சாத்தி நின்றார் – 6.வம்பறா:1 104/4
திங்கள் அணி மணி மாட திருத்தோணிபுர தோணி சிகர கோயில் – 6.வம்பறா:1 106/4
தெண் திரை கடல் பவழமும் பணிலமும் செழு மணி திரள் முத்தும் – 6.வம்பறா:1 146/3
சோதி மா மணி வாயிலின் புறம் சென்று சோபன ஆக்கமும் சொல்லி – 6.வம்பறா:1 155/3
ஆடுகின்றவர் முன்பு உற அணைந்தனர் அணி கிளர் மணி வாயில் – 6.வம்பறா:1 158/4
அ புறத்திடை வணங்கி அங்கு அருளுடன் அணி மணி திரு வாயில் – 6.வம்பறா:1 176/1
மொய் கொள் மா மணி கொழித்து முத்தாறு சூழ் முது குன்றை அடைவோம் என்று – 6.வம்பறா:1 181/1
வாழ்ந்து போந்து அங்கண் வளம் பதி அதனிடை வைகுவார் மணி வெற்பு – 6.வம்பறா:1 183/2
மான முகத்தின் சிவிகை மணி குடை – 6.வம்பறா:1 197/2
அல்கு வெல் வளை அலைத்து எழு மணி நிரை தரங்கம் – 6.வம்பறா:1 219/3
வந்து கோபுர மணி நெடு வாயில் சேய்த்து ஆக – 6.வம்பறா:1 225/1
சீர் அணங்கு மணி முத்தின் சிவிகை மீது செழும் தரள குடை நிழல் கீழ் சென்று கண்டார் – 6.வம்பறா:1 258/4
திங்கள் அணி மணி மாடம் மிடைந்த வீதி சென்று அணைந்து தெய்வ மறை கற்பின் மாதர் – 6.வம்பறா:1 260/1
நிறை குடமும் மணி விளக்கும் முதலாய் உள்ள நீதி மறை குல மகளிர் நெருங்கி ஏந்த – 6.வம்பறா:1 262/2
முறைமை அவர்க்கு அருள்செய்து மடத்தில் புக்கார் முதல்வர்-பால் மணி முத்தின் சிவிகை பெற்றார் – 6.வம்பறா:1 262/4
மாடம் நிரை மணி வீதி திருவையாற்றினில் வாழும் மல்கு தொண்டர் – 6.வம்பறா:1 300/1
மணி வீதி இடம் கடந்து மால் அயனுக்கு அரிய பிரான் மன்னும் கோயில் – 6.வம்பறா:1 302/1
மழபாடி வயிர மணி தூண் அமர்ந்து மகிழ் கோயில் வலம்கொண்டு எய்தி – 6.வம்பறா:1 307/1
மத கரட வரை உரித்தார் வட கரை மாந்துறை அணைந்தார் மணி நூல் மார்பர் – 6.வம்பறா:1 308/4
மா நகரம் அலங்கரி-மின் மகர தோரணம் நாட்டும் மணி நீர் வாச – 6.வம்பறா:1 314/1
தூ நறும் பூரணகும்பம் சோதி மணி விளக்கினொடு தூபம் ஏந்தும் – 6.வம்பறா:1 314/2
கொள்ள மகிழ்ந்து உடன் சென்று குல பதியின் மணி வீதி கொண்டு புக்கான் – 6.வம்பறா:1 315/4
மங்கல தூரியம் முழங்கும் மணி வீதி கடந்து மதி சடையார் கோயில் – 6.வம்பறா:1 316/1
மணி வளர் கண்டரோ மங்கையை வாட மயல் செய்வதோ இவர் மாண்பது என்று – 6.வம்பறா:1 318/3
பளிங்கு மணி மரகத வல்லியில் கோத்த பான்மை என – 6.வம்பறா:1 329/2
ஆடவர் தம் பணை தோளும் மணி மார்பும் அடங்குவன – 6.வம்பறா:1 331/4
செம் மணி வாரி அருவி தூங்கும் சிராப்பள்ளி மேய செழும் சுடரை – 6.வம்பறா:1 344/1
வைதிக மா மணி அம்மருங்கு மற்று உள்ள தானம் வழுத்தி செல்வார் – 6.வம்பறா:1 347/4
பொன் தயங்கு ஒளி மணி சிவிகையில் பொலிவுற – 6.வம்பறா:1 366/3
நண்பு உடை துணை நகை மணி முத்து அணி நாளும் – 6.வம்பறா:1 385/3
அ உரையும் மணி முத்தின் பந்தரும் ஆகாயம் எழ – 6.வம்பறா:1 393/1
கதிர் ஒளிய மணி காம்பு பரிசனங்கள் கை கொண்டார் – 6.வம்பறா:1 394/2
வண் தமிழின் மொழி விரகர் மணி முத்தின் சிவிகையினை – 6.வம்பறா:1 401/1
பால் நாறும் மணி வாயார் பரமர் திருவிடைமருதில் – 6.வம்பறா:1 412/3
மாலை சூழ் புறம் கடைகளின் மணி நிரை விளக்கின் – 6.வம்பறா:1 504/1
நீல மா மணி நிழல் பொர நிறம் புகர் படுக்கும் – 6.வம்பறா:1 504/3
தேடு மால் அயர்க்கு அரியராய் செழு மணி புற்றில் – 6.வம்பறா:1 510/3
அந்தணர்கள் போற்றி இசைப்ப தாமும் மணி முத்தின் – 6.வம்பறா:1 541/2
சந்த மணி சிவிகை-நின்று இழிந்து தாழ்ந்து அருளி – 6.வம்பறா:1 541/3
சந்த மணி கோபுரத்து சார்ந்த வட-பால் சண்பை – 6.வம்பறா:1 547/3
இலகு மணி பீடத்து குணக்கும் மேற்கும் யாம் அளித்தோம் உமக்கு இந்த காலம் தீர்ந்தால் – 6.வம்பறா:1 564/3
வம்பு உலா மலர் இதழி வீழிநாதர் மணி கோயில் வலம் செய்ய புகுந்த வேலி – 6.வம்பறா:1 565/3
மன்னவரும் மணி முத்தின் சிவிகை-நின்று வந்து இழிந்து வணங்கி மகிழ்ந்து உடன் போந்தார் – 6.வம்பறா:1 577/4
சொல்_அரசர் உடன் கூட பிள்ளையாரும் தூ மணி நீர் மறைக்காட்டு தொல்லை மூதூர் – 6.வம்பறா:1 578/1
படியின் மறை அருச்சித்து காப்பு செய்த பைம்பொன் மணி திரு வாயில் பாங்கு வந்தார் – 6.வம்பறா:1 579/4
நிறம் கிளர் மணி கபாடம் நீக்கமும் அடைப்பும் நிற்க – 6.வம்பறா:1 586/2
திரு நிலவு மணி முத்தின் சிவிகையின் மேல் சேவித்து – 6.வம்பறா:1 648/1
ஞான மணி விளக்கு எழுந்து வருவது என நலம் படைப்ப – 6.வம்பறா:1 652/4
உரை செய்து இருப்போர் பலவும் ஊது மணி சின்னம் எலாம் – 6.வம்பறா:1 653/3
அன்ன மெல் நடையினாரும் அணி மணி சிவிகை ஏறி – 6.வம்பறா:1 725/2
செம் மணி பலகை முத்தின் சிவிகை மேல் கொண்ட போதில் – 6.வம்பறா:1 742/2
தென்னவர் தேவியாரும் திரு மணி சிவிகை மீது – 6.வம்பறா:1 745/1
முன் துயர் சிறிது நீங்கி முழு மணி அணி பொன் பீடம் – 6.வம்பறா:1 746/3
பிள்ளையார் செம்பொன் மணி பீடத்தில் இருந்த பொழுது – 6.வம்பறா:1 755/1
தென்னவன் வெப்பு தீர்ந்து செழு மணி கோயில் நீங்கி – 6.வம்பறா:1 801/1
மின் ஒளி மணி பொன் வெண்குடை மீது போத – 6.வம்பறா:1 809/2
பல் மணி சிவிகை-தன் மேல் பஞ்சவன் நாட்டு உளோர்க்கு – 6.வம்பறா:1 809/3
என்று பல் மணி சின்னங்கள் எண் திசை நெருங்கி ஏங்க – 6.வம்பறா:1 810/4
பல் மணி முரசம் சூழ்ந்த பல்லியம் இயம்ப பின்னே – 6.வம்பறா:1 811/1
மங்கையர்க்கு நாயகியார் தாமும் மெய்ம்மை மந்திரியாரும் சூழ் மணி நீள் வாயில் – 6.வம்பறா:1 888/2
சந்த மணி திரு முத்தின் சிவிகையினை தாங்கியே – 6.வம்பறா:1 934/2
ஓத நீரின் மேல் ஓங்கு கோயிலின் மணி கோபுரம் சென்று உற்றார் – 6.வம்பறா:1 952/4
ஏரின் மல்கிய கோயில் முன் பணிந்து போந்து இறைஞ்சினர் மணி வாயில் – 6.வம்பறா:1 955/4
அறலின் நேர் குழலார் மணி விளக்கு எடுத்து எதிர்கொள அணை உற்றார் – 6.வம்பறா:1 957/4
மலரும் முகம் அளித்த திரு மணி வாயால் மறையான் என்று – 6.வம்பறா:1 995/2
பொன் தயங்கு மணி மாட பூந்தராய் புரவலனார் – 6.வம்பறா:1 1007/3
மா தவர்கள் நெருங்கு குழாம் பரந்து செல்ல மணி முத்தின் பரி சின்னம் வரம்பு_இன்று ஆக – 6.வம்பறா:1 1016/1
மிசை விளங்கும் மணி முத்தின் சிவிகை-நின்றும் வேத பாலகர் இழிந்து வணங்கி மிக்க – 6.வம்பறா:1 1019/2
வாழ்ந்து இமையோர் குழாம் நெருங்கு மணி நீள் வாயில் மருங்கு இறைஞ்சி உள் புகுந்து வளர் பொன் கோயில் – 6.வம்பறா:1 1022/2
வளர் இளம் தளிர் கிளை என மணி கிளர் ஒளியின் – 6.வம்பறா:1 1046/2
உற்ற உண்டிகள் பயின்று ஒளி மணி ஊசல் ஆடி – 6.வம்பறா:1 1048/3
காழி நாடரும் கதிர் மணி சிவிகை-நின்று இழிந்து – 6.வம்பறா:1 1075/1
மூடு பன் மணி சிவிகை உள் பெய்து முன் போத – 6.வம்பறா:1 1082/1
நீடு கோபுரத்து எதிர் மணி சிவிகையை நீக்கி – 6.வம்பறா:1 1082/4
மணி நிற கோபம் கண்டு மற்றது வவ்வ தாழும் – 6.வம்பறா:1 1099/3
மணி கிளர் காஞ்சி சூழ்ந்து வனப்பு உடை அல்குல் ஆகி – 6.வம்பறா:1 1105/3
தருவார்-தம் கோயில் மணி தடம் நெடும் கோபுரம் சார்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 1121/4
கங்கை அணி மணி முடியார் பதி பலவும் கலந்து இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:1 1125/3
பொன் திகழும் மணி சிவிகை இழிந்து அருளி உடன் போந்து – 6.வம்பறா:1 1130/2
என்புற்ற மணி மார்பர் எல்லை இலா ஆட்சி புரிந்து – 6.வம்பறா:1 1132/3
மல்கி எதிர் பணிந்து இறைஞ்ச மணி முத்தின் சிவிகை இழிந்து – 6.வம்பறா:1 1136/3
பெருகி வளர் மணி மாட பெரும் திரு வீதியை அணைந்தார் – 6.வம்பறா:1 1137/4
மல்கு திரு மணி முத்தின் சிவிகை இழிந்து எதிர்வணங்கி – 6.வம்பறா:1 1146/3
எதிர்கொண்டு மணி மாடத்தினில் எய்தி இன்பமுறு – 6.வம்பறா:1 1165/1
பல் மணி மங்கல முரசம் பல்லியங்கள் நிறைந்து ஆர்ப்ப – 6.வம்பறா:1 1172/3
பொன் மணி பாலிகை மீது புனித முளை பூரித்தார் – 6.வம்பறா:1 1172/4
வாள் நிலவு மணி கடை-கண் மங்கல கோலம் புனைந்து – 6.வம்பறா:1 1173/4
மாடு உயரும் கொடி மாலை மணி மாலை இடை போக்கி – 6.வம்பறா:1 1174/2
பீடு கெழு மணி முத்தின் பெரும் பந்தர் பல புனைந்தார் – 6.வம்பறா:1 1174/4
நின்று ஒளிரும் மணி விளக்கு நிறை வாச பொன் குடங்கள் – 6.வம்பறா:1 1175/3
நகர் வலம் செய்து புகுந்த பின் நவ மணி அணைந்த – 6.வம்பறா:1 1184/1
பம்பு நீள் சுடர் மணி விளக்கு ஒளிர் தரும் பரப்பில் – 6.வம்பறா:1 1185/4
மண்ணிய மணி பூண் நீடும் அரிசனம் மலிந்த பொற்பின் – 6.வம்பறா:1 1201/3
மருவிய தரள கோவை மணி சரி அணைய சாத்தி – 6.வம்பறா:1 1210/2
வாள் விடு வயிர கட்டு மணி விரல் ஆழி சாத்தி – 6.வம்பறா:1 1213/1
வட நிரை அணிந்த முத்தின் மணி குடை நிழற்ற வந்தார் – 6.வம்பறா:1 1219/4
செம்பொன் செய் வாசி சூட்டு திரு மணி புனை பூண் செல்வ – 6.வம்பறா:1 1223/1
மன்னிய தரள பத்தி வளர் மணி சிவிகை-நின்றும் – 6.வம்பறா:1 1226/2
நிரைத்த நீர் பொன் குடங்கள் நிரை மணி விளக்கு தூபம் – 6.வம்பறா:1 1227/2
ஆங்கு முன் இட்ட செம்பொன் அணி மணி பீடம்-தன்னில் – 6.வம்பறா:1 1228/1
கதிர் மணி கரக வாச கமழ் புனல் ஒழுக்கி காதல் – 6.வம்பறா:1 1229/3
மணி முத்த மாலை புனை மடவார் மங்கலம் பெருகும் – 6.வம்பறா:1 1251/2
மஞ்சு சூழ்வன வரை என உயர் மணி மாடம் – 6.வம்பறா:2 2/2
விழவு அறாதன விளங்கு ஒளி மணி நெடு வீதி – 6.வம்பறா:2 3/1
மழவு அறாதன மங்கலம் பொலி மணி முன்றில் – 6.வம்பறா:2 3/3
மணி ஆரம் புனை மார்பின் வன் தொண்டர்-தமை பணிந்தார் – 6.வம்பறா:2 29/4
கோல மணி மாளிகையின்-கண் ஆர்வம் பெருக கொடு புக்கார் – 6.வம்பறா:2 33/4
தூய மணி பொன் தவிசில் எழுந்தருளி இருக்க தூ நீரால் – 6.வம்பறா:2 34/1
ஏய்ந்த அடைக்காய் அமுது இனைய எண்_இல் மணி பாசனத்து ஏந்தி – 6.வம்பறா:2 35/4
மாறு_இலாத மணி திரு ஆபரண வருக்கம் பல தாங்கி – 6.வம்பறா:2 36/2
சென்று விரும்பி திருப்புகலூர் தேவர் பெருமான் கோயில் மணி
முன்றில் பணிந்து வலம்கொண்டு முதல்வர் முன்பு வீழ்ந்து இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:2 47/1,2
பொதியும் சடையார் திரு பனையூர் புகுவார் புரி நூல் மணி மார்பர் – 6.வம்பறா:2 52/4
மாடு கதலி பூகம் நிரை மல்க மணி தோரணம் நிரைத்து – 6.வம்பறா:2 57/4
வளவர் பெருமான் மணி ஆரம் சாத்தி கொண்டு வரும் பொன்னி – 6.வம்பறா:2 77/1
சென்று திரு கோபுரம் இறைஞ்சி தேவர் மலிந்த திருந்து மணி
முன்றில் வலம்கொண்டு உள் அணைந்து முதல்வர் முன்னம் வீழ்ந்து இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:2 79/1,2
பொன் மணி மன்றுள் எடுத்த சேவடியார் புரி நடம் கும்பிட பெற்றால் – 6.வம்பறா:2 91/3
அணி ஆரூர் மணி புற்றின் அமர்ந்து அருளும் பரம்பொருளை – 6.வம்பறா:2 140/1
மங்குல் அணி மணி மாட திருக்கடவூர் வந்து எய்தி – 6.வம்பறா:2 145/2
நிரையோடு துமி தூப மணி தீபம் நித்தில பூம் – 6.வம்பறா:2 147/3
பொலம் புரி நூல் மணி மார்பர் பிற பதியும் தொழ போவார் – 6.வம்பறா:2 171/4
மல்கு மகிழ்ச்சி மிக பெருக மறுகு மணி தோரணம் நாட்டி – 6.வம்பறா:2 185/1
சூழும் மணி மாளிகை பலவும் தொழுது வணங்கி வலம்கொண்டு – 6.வம்பறா:2 187/3
வாழி மணி பொன் கோயிலினுள் வந்தார் அணுக்க வன் தொண்டர் – 6.வம்பறா:2 187/4
மங்கை ஒரு-பால் மகிழ்ந்ததுவும் அன்றி மணி நீள் முடியின் கண் – 6.வம்பறா:2 232/1
மாழை விழி வன முலையார் மணி அல்குல் துறை படிந்து – 6.வம்பறா:2 268/2
கன்னி மதில் மணி மாட காஞ்சி மா நகர் அணைந்தார் – 6.வம்பறா:2 283/4
அக்கணமே மணி ஒளி சேர் திரு மேனி ஆயினார் – 6.வம்பறா:2 299/4
காலம் நிரம்ப தொழுது ஏத்தி கனக மணி மாளிகை கோயில் – 6.வம்பறா:2 312/1
தங்கு மணி மாளிகையின்-கண் தனிமை கூர தளர்வார்க்கு – 6.வம்பறா:2 313/2
பைம்பொன் மணி மாளிகை அணைந்து பண்பு புரியும் பாங்கினால் – 6.வம்பறா:2 319/2
பொன் செய் மணி பூண் பரவை-பால் போகின்றோம் என்று அருள்செய்தார் – 6.வம்பறா:2 329/4
கோல மணி மாளிகை வாயில் குறுகுவர் முன் கூட தம் – 6.வம்பறா:2 337/2
சென்று மணி வாயில் கதவம் செறிய அடைத்த அதன் முன்பு – 6.வம்பறா:2 338/1
துன்றும் புரி நூல் மணி மார்பர் போலும் அழைத்தார் என துணிந்து – 6.வம்பறா:2 338/4
மின்னும் மணி நூல் அணி மார்பீர் எய்த வேண்டிற்று என் என்றார் – 6.வம்பறா:2 340/4
பூ மலி நறும் பொன் தாமம் புனை மணி கோவை நாற்றி – 6.வம்பறா:2 379/1
மா மணி வாயில் முன்பு வந்து எதிர் ஏற்று நின்றார் – 6.வம்பறா:2 379/4
தார் அணி மணி பூண் மார்பர் தாம் மகிழ்ந்து இருந்த நாளில் – 6.வம்பறா:2 382/4
மை கொள் கண்டர் பூங்கோயில் மணி வாயிலின் முன் வந்து இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:4 11/2
வாய்ந்த தொண்டர் எடுத்து ஓதி மணி நீர் மூழ்கினார் – 6.வம்பறா:4 19/4
இருள் ஆரும் மணி கண்டர் அடியார்க்கு இன் அமுது அளிக்க – 6.வம்பறா:5 8/1
பெருமையினில் கிளை களிப்ப பெறற்கு அரிய மணி பெற்று – 7.வார்கொண்ட:3 18/2
சுருளும் மயிர் நுதல் சுட்டி துணை காதின் மணி குதம்பை – 7.வார்கொண்ட:3 21/1
வவ்வும் திரு காதின் மணி குழை சங்கு வளைத்து அதனுள் – 7.வார்கொண்ட:3 29/3
வயங்கு ஒலி மூ_இலை சூலம் மணி திரு தோள் மிசை பொலிய – 7.வார்கொண்ட:3 34/2
பள்ளியினில் சென்று எய்துதலும் பாத சதங்கை மணி ஒலிப்ப – 7.வார்கொண்ட:3 59/1
மின்னு மணி பூண் கொடி மாட வீதி மூதூர் வலம்கொண்டு – 7.வார்கொண்ட:4 20/3
பொன்னின் மணி மாளிகை வாயில் புக்கார் புனை மங்கலம் பொலிய – 7.வார்கொண்ட:4 20/4
யானை மிசை-நின்று இழிந்து அருளி இலங்கும் மணி மண்டபத்தின்-கண் – 7.வார்கொண்ட:4 21/1
வாச திரு மஞ்சனம் பள்ளி தாமம் சாந்தம் மணி தூபம் – 7.வார்கொண்ட:4 24/1
விரவு கதிர் செய் நவ மணி பூண் வேண்டிற்று எல்லாம் குறைவு இன்றி – 7.வார்கொண்ட:4 27/3
சாரும் மணி மாளிகையுள்ளால் தனங்கள் எல்லாம் நிறைந்த பெரும் – 7.வார்கொண்ட:4 34/2
மின் ஆர் மணி பூண் மன்னவனார் வேண்டுவாரை உடன்கொண்டு – 7.வார்கொண்ட:4 50/2
செம்பொன் மணி மன்றில் எடுத்த செய்ய பாதத்து திருச்சிலம்பின் – 7.வார்கொண்ட:4 57/3
அம் பொன் மணி பூண் நவ மணிகள் ஆடை சாந்தம் அடல் பரிமா – 7.வார்கொண்ட:4 63/2
சோதி மணி மாளிகையின்-கண் சுடரும் பசும்பொன் கால் அமளி – 7.வார்கொண்ட:4 71/1
இவ்வாறு ஒழுகும் நாளின்-கண் இலங்கு மணி பூண் வன் தொண்டர் – 7.வார்கொண்ட:4 81/1
மங்குல் தவழும் மணி மாட மதுரை மூதூர் வந்து அணைந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 90/4
மன்னு திரு ஆலவாய் மணி கோயில் வந்து அணைந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 92/4
பைம்பொன் மணி மாளிகையில் குறை அறுத்தார் பஞ்சவனார் – 7.வார்கொண்ட:4 95/4
மறை முந்நூல் மணி மார்பின் வன் தொண்டர்-தமை பணிந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 104/3
மின் நாட்டும் பல் மணி பூண் வேந்தர் இருவரும் மீள்வார் – 7.வார்கொண்ட:4 105/3
சூது ஆரும் துணை முலையார் மணி வாய்க்கு தோற்று இரவு – 7.வார்கொண்ட:4 120/3
பைம்பொன் மணி நீள் முடி கழறிற்றறிவார் தாமும் பயணம் உடன் – 7.வார்கொண்ட:4 129/3
பொன் பரப்பி மணி வரன்றி புனல் பரக்கும் காவேரி – 7.வார்கொண்ட:4 130/1
செம்பொன் முந்நூல் மணி மார்பர் சேரர் பெருமான் எதிர்வணங்கி – 7.வார்கொண்ட:4 137/2
நெடும் கோ நகர்கள் ஆடல் அரங்கு நிரந்த மணி தாமம் கமுக – 7.வார்கொண்ட:4 144/3
மகர குழை மாதர்கள் பாடி ஆட மணி வீதியில் அணைவார் – 7.வார்கொண்ட:4 145/2
இறைவர் கோயில் மணி முன்றில் வலம்கொண்டு இறைஞ்சி எதிர் புக்கு – 7.வார்கொண்ட:4 146/1
பழுது_இல் மணி சாமரை வீசி பைம்பொன் மணி மாளிகையில் வரும் – 7.வார்கொண்ட:4 147/3
பழுது_இல் மணி சாமரை வீசி பைம்பொன் மணி மாளிகையில் வரும் – 7.வார்கொண்ட:4 147/3
மாவும் களிறும் நெருங்கும் மணி வாயில் புகுந்து மருங்கு இழிந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 149/4
ஆரம் நறு மென் கலவை மான் மத சாந்து ஆடை அணி மணி பூண் – 7.வார்கொண்ட:4 153/2
ஓங்கிய பொன் நவ மணிகள் ஒளிர் மணி பூண் துகில் வருக்கம் – 7.வார்கொண்ட:4 162/2
நிலை மலிந்த மணி மாடம் நீள் மறுகு நான்_மறை சூழ் – 7.வார்கொண்ட:4 175/3
மருளும் களிறு பாய் புரவி மணி தேர் படைஞர் முதல் மாற்றார் – 7.வார்கொண்ட:6 2/3
மல்லல் ஞாலம் புரக்கின்றார் மணி மா மவுலி புனைவதற்கு – 7.வார்கொண்ட:6 4/1
அளவு_இல் பெரும் புகழ் நகரம் அதனில் அணி மணி விளக்கும் – 8.பொய்:2 2/1
மன்னும் திரு தில்லை நகர் மணி வீதி அணி விளங்கும் – 8.பொய்:2 8/2
வந்து மணி மதில் கருவூர் மருங்கு அணைவார் வானவர் சூழ் – 8.பொய்:2 12/1
மாளிகை முன் அத்தாணிமண்டபத்தின் மணி புனை பொன் – 8.பொய்:2 13/1
நீளிடை வில் விலகு மணி முதல் நிறையும் திறை கண்டார் – 8.பொய்:2 13/4
கண்ட சடை சிரத்தினை ஓர் கனக மணி கலத்து ஏந்தி – 8.பொய்:2 39/1
மாடு ஆக மணி கண்டர் திருநீறே மனம் கொள்வார் – 8.பொய்:3 1/2
கரி பரி தொகை மணி துகில் சொரிவதாம் கலத்தால் – 8.பொய்:4 3/4
பொன் திரள் சுடர் நவ மணி பொலிந்த மீன் உறுப்பால் – 8.பொய்:4 17/2
நஞ்சு வாள் மணி மிடற்று அவர் சிவலோகம் நண்ணித்து – 8.பொய்:4 19/3
ஆடு கொடி மணி நெடு மாளிகை நிரைகள் அலை கமுகின் – 8.பொய்:6 2/3
வெயில் அணி பல் மணி முதலாம் விழு பொருள் ஆவன விளக்கும் – 8.பொய்:6 5/3
மணி வண்ண சுடர் விளக்கு மாளில் யான் மாள்வன் என – 8.பொய்:6 14/3
வையம் உய்ய மணி மன்றுள் ஆடுவார் – 8.பொய்:7 6/3
தில்லை நகர் மணி மன்றுள் ஆடுகின்ற சேவடிகள் – 9.கறை:1 4/1
களப மணி முலை திளைக்கும் தட மார்பில் கவுரியனார் – 9.கறை:3 8/2
பூதி எங்கும் புனை மணி மாடங்கள் – 9.கறை:4 5/4
மன்னிய பொன் அம்பலத்து மணி முகட்டில் பா கொங்கின் – 10.கடல்:2 3/2
படியில் வீழ்த்தி மணி மூக்கை பற்றி பரமர் செய்ய சடை – 10.கடல்:3 5/2
துங்க மணி மூக்கு அரிந்த செருத்துணையார் தூய கழல் இறைஞ்சி – 10.கடல்:3 7/3
சந்து அணியும் மணி புயத்து தனவீரராம் தலைவர் – 10.கடல்:4 7/3
மதி தங்கு சுடர் மணி மாளிகையின்-கண் வந்து அணைந்து – 10.கடல்:5 7/2
அலையில் தரளம் அகிலொடு சந்து அணி நீர் பொன்னி மணி கொழிக்கும் – 12.மன்னிய:4 1/2
ஆவி அனைய அரும் புதல்வன்-தன்னை வளர்த்து அங்கு மணி மகுடம் – 12.மன்னிய:4 11/2
துன்று மணி நீர் கான்ஆறும் உறு கல் சுரமும் கடந்து அருளி – 13.வெள்ளானை:1 15/3
பொன் ஆர் கிழியும் மணி பூணும் காசும் தூசும் பொழிந்து அளித்தார் – 13.வெள்ளானை:1 16/4
தந்த மணி மேனிகள் வேறாம் எனினும் ஒன்றாம் தன்மையராய் – 13.வெள்ளானை:1 20/2
மதி தங்கிய மஞ்சு அணி இஞ்சி வஞ்சி மணி வாயிலை அணைந்தார் – 13.வெள்ளானை:1 22/4
பரிசனம் மனம் மகிழும்படி பல பட மணி நிதி சிந்தினர் – 13.வெள்ளானை:1 26/4
ஆசு_இல் அன்பர்-தம் சிந்தை போல் விளங்கிய அணி கிளர் மணி வாயில் – 13.வெள்ளானை:1 40/2
ஈசர் வெள்ளி மா மலை தடம் பல கடந்து எய்தினார் மணி வாயில் – 13.வெள்ளானை:1 40/4
சென்று சேரலன் திரு மணி வாயிலின் புறத்தினன் என செப்ப – 13.வெள்ளானை:1 44/2

மேல்


மணி_மிடற்றார் (1)

ஆலம் ஆர் மணி_மிடற்றார் அணி மலர் சேவடி நினைந்து – 5.திருநின்ற:1 213/2

மேல்


மணிகண்டத்து (1)

நேசம் நிறைந்த உள்ளத்தால் நீலம் நிறைந்த மணிகண்டத்து
ஈசன் அடியார் பெருமையினை எல்லா உயிரும் தொழ எடுத்து – 4.மும்மை:6 60/1,2

மேல்


மணிகண்டர் (6)

கனம் கொண்ட மணிகண்டர் கழல் வணங்கி கணவனை முன் பெறுவாள் போல – 1.திருமலை:5 169/1
மருவும் அன்பொடு வணங்கினர் மணிகண்டர் நல்லூர் – 2.தில்லை:7 5/1
மறம் தரு தீ நெறி மாற மணிகண்டர் வாய்மை நெறி – 5.திருநின்ற:1 11/1
மை வைத்த அனைய மணிகண்டர் வடிவே ஆகி பெருகு ஒளியால் – 5.திருநின்ற:7 29/2
மறை விளங்கும் அ பதியினில் மணிகண்டர் பொன் தாள் – 6.வம்பறா:1 378/1
கார் புனையும் மணிகண்டர் செயல் கருத்தில் கொண்டு இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:2 263/3

மேல்


மணிகண்டர்-தம்மை (1)

மைஞ்ஞீலத்து மணிகண்டர்-தம்மை வணங்கி மகிழ் சிறந்து – 5.திருநின்ற:1 310/2

மேல்


மணிகண்டரை (1)

பானல் ஆர் மணிகண்டரை பாடினார் பரவி – 6.வம்பறா:1 382/4

மேல்


மணிகள் (12)

நய தகுந்தன நல்ல பட்டு ஆடைகள் மணிகள்
உயர்த்த கோடி கொண்டு அருளும் என்று உடம்பினில் அடங்கா – 2.தில்லை:7 28/2,3
தோரண மணிகள் தூக்கி சுரும்பு அணி கதம்பம் நாற்றி – 3.இலை:3 11/2
விரவு பன் மணிகள் கான்ற விரி கதிர் படலை பொங்க – 3.இலை:3 130/1
திகழ்ந்த புனல் கொள்ளிடம் பொன் செழு மணிகள் திரை கரத்தால் – 4.மும்மை:4 1/2
அங்கண் நித்திலம் சந்தனம் அகிலொடு மணிகள்
பங்கய தடம் நிறைப்ப வந்து இழிவது பாலி – 4.மும்மை:5 21/3,4
துள்ளும் கரத்தார் அணி பணியின் சுடர் சூழ் மணிகள் சுரநதி நீர் – 4.மும்மை:6 22/2
பல் மணிகள் பொன் வரன்றி அகிலும் சந்தும் பொருது அலைக்கும் பாலி வட கரையில் நீடு – 6.வம்பறா:1 1029/3
கண்ணின் மணிகள் அவை இன்றி கயிறு தடவி குளம் தொட்ட – 6.வம்பறா:4 26/1
அம் பொன் மணி பூண் நவ மணிகள் ஆடை சாந்தம் அடல் பரிமா – 7.வார்கொண்ட:4 63/2
குரு மணிகள் வெயில் எறிக்கும் குற்றாலம் சென்று அடைந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 106/4
ஓங்கிய பொன் நவ மணிகள் ஒளிர் மணி பூண் துகில் வருக்கம் – 7.வார்கொண்ட:4 162/2
பல் மணிகள் திரை ஓதம் பரப்பு நெடும் கடல் படப்பை – 9.கறை:3 10/3

மேல்


மணிகளாலும் (1)

இரும் குழை மகரத்தாலும் இலங்கு ஒளி மணிகளாலும்
நெருங்கிய பீலி சோலை நீல நீர் தரங்கத்தாலும் – 1.திருமலை:5 22/2,3

மேல்


மணிகளும் (3)

பொன்னும் முத்தும் நல் மணிகளும் பூம் துகில் முதலா – 2.தில்லை:7 2/2
மரகதம் ஒளி கொள் நீல மணிகளும் இமைக்கும் சோதி – 3.இலை:3 130/2
அருவி தந்த செம் மணிகளும் புறவில் ஆய் மலரும் – 4.மும்மை:5 31/1

மேல்


மணிமிடற்றார் (1)

மை தழையும் மணிமிடற்றார் வழி தொண்டின் வழிபாட்டில் – 10.கடல்:2 11/1

மேல்


மணிமுத்தாற்றில் (3)

தெருளுற எழுந்த வாக்கால் செழு மணிமுத்தாற்றில் இட்டி – 6.வம்பறா:2 108/3
வன் தொண்டர் மச்சம் வெட்டி கை கொண்டு மணிமுத்தாற்றில்
பொன் திரள் எடுத்து நீருள் புகவிட்டு போதுகின்றார் – 6.வம்பறா:2 109/2,3
தூய மணிமுத்தாற்றில் புக விட்டேம் துணைவர் அவர் – 6.வம்பறா:2 127/2

மேல்


மணியாம் (1)

கண்ணின் மணியாம் புதல்வனையும் கொண்டு பணிந்தார் காசினி மேல் – 13.வெள்ளானை:1 13/4

மேல்


மணியார் (1)

மணியார் கண்டத்து எம்பெருமான் மண் மேல் மகிழும் இடம் எங்கும் – 5.திருநின்ற:1 314/2

மேல்


மணியாரம் (1)

உறையூர் சோழன் மணியாரம் சாத்தும் திறத்தை உணர்ந்து அருளி – 6.வம்பறா:2 76/4

மேல்


மணியால் (3)

அகில் நறும் தூபம் விம்ம அணி கிளர் மணியால் வேய்ந்த – 6.வம்பறா:1 1231/1
அக்கு மணியால் சன்ன வீரமும் ஆரமும் வடமும் – 7.வார்கொண்ட:3 32/2
தூ நிற பசும் கனக நல் சுடர் நவ மணியால்
மீன் உறுப்பு உற அமைத்து உலகு அடங்கலும் விலையாம் – 8.பொய்:4 15/2,3

மேல்


மணியின் (5)

கழுத்து அணி மணியின் ஆர்ப்போ என்ன தன் கடை முன் கோளா – 1.திருமலை:3 28/3
திரு_மகட்கு மேல் விளங்கும் செம் மணியின் தீபம் எனும் – 3.இலை:5 16/1
நீடிய மணியின் சோதி நிறை திரு முன்றின் மாடும் – 5.திருநின்ற:1 170/1
மன்னும் செல்வ மறைக்காட்டு மணியின் பாதம் மனத்தின் கண் – 5.திருநின்ற:1 276/1
மண்ணிய மணியின் செய்ய வளர் ஒளி மேனியாள்-தன் – 6.வம்பறா:1 1098/1

மேல்


மணியினும் (1)

பொன்னினும் மணியினும் போற்ற வேண்டுவது – 2.தில்லை:2 16/3

மேல்


மணியினோடும் (1)

புன பண்ணை மணியினோடும் புறவின் நறும் புது மலரின் – 5.திருநின்ற:1 3/1

மேல்


மணியும் (13)

மணியும் பொன்னும் நல் ஆடையும் மற்றும் என் செய்ய – 2.தில்லை:7 29/3
பொருப்பினின் மணியும் வேடர் பொழி தரு மழையே அன்றி – 3.இலை:3 14/2
மலை படு மணியும் பொன்னும் தரளமும் வரியின் தோலும் – 3.இலை:3 30/1
வரை தரு மணியும் பொன்னும் வயிரமும் புளினம்-தோறும் – 3.இலை:3 98/3
அருமை மணியும் அளித்ததுவே நஞ்சும் அளிக்கும் அரவு போல் – 4.மும்மை:6 10/3
வண்டு இரைத்து எழு செழு மலர் பிறங்கலும் மணியும் ஆரமும் உந்தி – 6.வம்பறா:1 146/1
நிறை அருவி நிரை பலவாய் மணியும் பொன்னும் நிறை துவலை புடை சிதறி நிகழ் பல ஆகி – 6.வம்பறா:1 1015/2
தூ மலர் செம்பொன் சுண்ணம் தொகு நவ மணியும் வீச – 6.வம்பறா:1 1224/2
பொன்னும் மணியும் மலர்ந்த ஒளி அமுதில் அளாவி புதிய மதி – 6.வம்பறா:2 228/2
பல் மணியும் நிதி குவையும் பகட்டு இனமும் பரி தொகையும் – 7.வார்கொண்ட:3 6/3
படு மணியும் பரி செருக்கும் ஒலி கிளர பயில் புரவி – 8.பொய்:2 5/1
விளைத்த அமுதும் தருவும் விழு மணியும் கொடு போத – 8.பொய்:2 6/2
தெள்ளும் திரைகள் மதகு-தொறும் சேலும் கயலும் செழு மணியும்
தள்ளும் பொன்னி நீர் நாட்டு மருகல்நாட்டு தஞ்சாவூர் – 10.கடல்:3 1/3,4

மேல்


மணியே (4)

ஆட்கொள வந்த மறையவனே ஆரூர் அமர்ந்த அரு_மணியே – 1.திருமலை:5 128/2
துறை பெறு மணியே சுருதியின் ஒளியே வெளியே வந்து – 6.வம்பறா:1 92/3
மன்னிய சீர் வணிகர் குல மணியே யானும் வாழேன் என்று என்று அயர்வாள் மதியினாலே – 6.வம்பறா:1 475/3
செய்ய மணியே சீராளா வாராய் சிவனார் அடியார் யாம் – 7.வார்கொண்ட:3 81/3

மேல்


மணியை (14)

பொன் அணி மணியை சென்று கோட்டினால் புடைத்தது அன்றே – 1.திருமலை:3 27/4
தூங்கிய மணியை கோட்டால் துளக்கியது என்று சொன்னார் – 1.திருமலை:3 29/4
நீண்ட சுடர் மா மணியை கும்பிட்டு நீடு திருப்புகலூர் நோக்கி – 5.திருநின்ற:1 232/2
வாய்ந்த மிழலை மா மணியை வணங்கி பிரியா விடைகொண்டு – 5.திருநின்ற:1 263/1
மணியை உள் புக்கு வழிபடும் விருப்பினால் வணங்கி – 6.வம்பறா:1 377/2
கண்ணாரும் அரு மணியை காரோணத்து ஆர் அமுதை – 6.வம்பறா:1 410/1
நிலவு மாளிகை திருநல்லம் நீடு மா மணியை
இலகு சேவடி இறைஞ்சி இன் தமிழ் கொடு துதித்து – 6.வம்பறா:1 434/1,2
நீடு திருவாஞ்சியத்தில் அமர்ந்த முக்கண் நீல மிடற்று அரு மணியை வணங்கி போற்றி – 6.வம்பறா:1 573/1
வேதம் வளர்க்கவும் சைவம் விளக்குதற்கும் வேத வனத்து அரு மணியை மீண்டும் புக்கு – 6.வம்பறா:1 618/1
முத்து நிரை சிவிகையின் மேல் மணியை வந்து முறை பணிந்து புகுந்தபடி மொழிந்து நின்றார் – 6.வம்பறா:1 907/4
நன்று காண்பது என நயந்து நம்மை காக்க வரும் மணியை
சென்று பள்ளியினில் கொண்டு வாரும் என்றார் திரு அனையார் – 7.வார்கொண்ட:3 57/3,4
நிறைந்த மறைகள் அர்ச்சித்த நீடு மறைக்காட்டு அரு மணியை
இறைஞ்சி வீழ்ந்து பணிந்து எழுந்து போற்றி யாழை பழித்து என்னும் – 7.வார்கொண்ட:4 87/1,2
மன்னும் இராமேச்சரத்து மா மணியை முன் வணங்கி – 7.வார்கொண்ட:4 109/1
அறவாணர்கள் சொல்லிய காலம் அணைய பிணிவிட்டு அரு மணியை
இறவாது ஒழிவாள் பெற்று எடுத்து என் கோச்செங்கண்ணனோ என்றாள் – 12.மன்னிய:4 10/3,4

மேல்


மணியோடு (1)

பாசொளி மணியோடு ஆர்த்த பல் மணி சதங்கை ஏங்க – 3.இலை:3 21/1

மேல்


மணியோடும் (1)

புல்லோடும் கல்லோடும் பொன்னோடும் மணியோடும்
சொல்லோடும் வேறுபாடு இலா நிலைமை துணிந்து இருந்த – 5.திருநின்ற:1 418/1,2

மேல்


மண்உற (1)

வான்உற நீள் திரு வாயில் நோக்கி மண்உற ஐந்து உறுப்பால் வணங்கி – 1.திருமலை:5 124/1

மேல்


மத்த (2)

மத்த வெம் களிற்று கோட்டு வன் தொடர் வேலி கோலி – 3.இலை:3 2/3
எ திசையும் தொழுது ஏத்த மத்த யானை எடுத்து எதிர்கொள்பாடியினை அடைவோம் என்னும் – 6.வம்பறா:2 121/1

மேல்


மத்திமத்தும் (1)

மந்தரத்தும் மத்திமத்தும் தாரத்தும் வரன் முறையால் – 3.இலை:7 27/1

மேல்


மத்திய (1)

பங்கய பழனத்து மத்திய பைதிரத்தினை எய்தினார் – 5.திருநின்ற:1 352/4

மேல்


மத (28)

ஒண் துறை தலை மா மத கூடு போய் – 1.திருமலை:2 10/1
மான் மத சாந்து தோய்ந்த மங்கல கலவை சாத்தி – 1.திருமலை:5 17/3
மழை மத_யானை சேனை வரவினை மாற்றி மற்ற – 3.இலை:1 37/3
மை தடம் குன்று போலும் மத_களிற்று எதிரே இந்த – 3.இலை:1 38/1
மாறுகொள் முழக்கம் காட்டும் மத கை_மா நிரைகள் எங்கும் – 3.இலை:3 6/4
புரசை மத கரிகளொடு புரவி ஏறும் பொற்பு உடைய வீதிகளும் பொலிய எங்கும் – 4.மும்மை:5 100/2
வாச கட மழை முற்பட மத வெற்பு எதிர் வரும்-ஆல் – 5.திருநின்ற:1 111/4
வஞ்சகர் விட்ட சின போர் மத வெம் களிற்றினை நோக்கி – 5.திருநின்ற:1 116/1
மத கரட வரை உரித்தார் வட கரை மாந்துறை அணைந்தார் மணி நூல் மார்பர் – 6.வம்பறா:1 308/4
பணை நெடும் கை மத_யானை உரித்தவர் தம் பதி பிறவும் பணிய செல்வார் – 6.வம்பறா:1 453/4
நான மான்_மத நளிர் பெரும் சேற்றிடை நறும் பொன் – 6.வம்பறா:1 502/1
வாய்ந்த அகிலின் நறும் சாந்து வாசம் நிறை மான் மத சேறு – 6.வம்பறா:2 35/2
பெரு வீரையினும் மிக முழங்கி பிறங்கு மத குஞ்சரம் உரித்து – 6.வம்பறா:2 336/1
மாலை தண் கலவை சேறு மான் மத சாந்து பொங்கும் – 6.வம்பறா:2 377/1
பாயும் மத குஞ்சரமும் பரியும் உகைக்கும் பண்பு – 7.வார்கொண்ட:3 3/3
வனிதை அவர்கள் சமைத்து எடுப்ப கொடுத்து மகிழ் மான் மத சாந்தும் – 7.வார்கொண்ட:4 77/2
ஆரம் நறு மென் கலவை மான் மத சாந்து ஆடை அணி மணி பூண் – 7.வார்கொண்ட:4 153/2
தண்டாமும் மத கும்ப தட மலை போர் சல மற்போர் – 7.வார்கொண்ட:4 155/3
மன்னு திரு கயிலையினில் மத வரை மேல் எழுந்தருள – 7.வார்கொண்ட:4 174/3
அலை மத அருவி கொழிப்பொடு – 8.பொய்:2 21/2
கொலை மத கரி கொலை உற்றவே – 8.பொய்:2 21/4
வாரியார் மத_யானை வழுதியர்-தம் மதி மரபில் – 9.கறை:2 5/3
காயும் மத_களிற்றின் நிரை பரப்பி அமர் கடக்கின்றார் – 9.கறை:3 3/4
பனை நெடும் கை மத_யானை பஞ்சவனார் படை குடைந்து – 9.கறை:3 7/2
மறையில் பொருளும் தரும் ஆற்றான் மத_யானைக்கும் வரம் கொடுத்து – 12.மன்னிய:4 6/2
அருவி மத மால் யானையினை அணைந்து மிசை கொண்ட அரசர் பெரும் – 13.வெள்ளானை:1 18/3
வாரண மத மழை சிந்தின வாசிகள் கிளர் ஒளி பொங்கின – 13.வெள்ளானை:1 23/2
விரி தரு பவன நெடும் கடை விறல் மத_கரியின் இழிந்தனர் – 13.வெள்ளானை:1 24/4

மேல்


மத_கரியின் (1)

விரி தரு பவன நெடும் கடை விறல் மத_கரியின் இழிந்தனர் – 13.வெள்ளானை:1 24/4

மேல்


மத_களிற்றின் (1)

காயும் மத_களிற்றின் நிரை பரப்பி அமர் கடக்கின்றார் – 9.கறை:3 3/4

மேல்


மத_களிற்று (1)

மை தடம் குன்று போலும் மத_களிற்று எதிரே இந்த – 3.இலை:1 38/1

மேல்


மத_யானை (4)

மழை மத_யானை சேனை வரவினை மாற்றி மற்ற – 3.இலை:1 37/3
பணை நெடும் கை மத_யானை உரித்தவர் தம் பதி பிறவும் பணிய செல்வார் – 6.வம்பறா:1 453/4
வாரியார் மத_யானை வழுதியர்-தம் மதி மரபில் – 9.கறை:2 5/3
பனை நெடும் கை மத_யானை பஞ்சவனார் படை குடைந்து – 9.கறை:3 7/2

மேல்


மத_யானைக்கும் (1)

மறையில் பொருளும் தரும் ஆற்றான் மத_யானைக்கும் வரம் கொடுத்து – 12.மன்னிய:4 6/2

மேல்


மதகின் (1)

வழியில் குழியில் செழு வயலின் மதகின் மலர் வாவிகளின் மடு – 7.வார்கொண்ட:4 62/1

மேல்


மதகு (1)

புனை இரும் கடி மதகு வாய் திறந்திட புறம் போய் – 4.மும்மை:5 23/3

மேல்


மதகு-தொறும் (1)

தெள்ளும் திரைகள் மதகு-தொறும் சேலும் கயலும் செழு மணியும் – 10.கடல்:3 1/3

மேல்


மதங்க (1)

மங்கையார் புகழ் மதங்க சூளாமணியாருடன் வர வந்தார் – 6.வம்பறா:1 177/4

மேல்


மதங்கசூளாமணியார் (1)

வரு நீர்மை இசை பாட்டு மதங்கசூளாமணியார்
ஒரு நீர்மையுடன் உடைய பிள்ளையார் கழல் வணங்க – 6.வம்பறா:1 131/2,3

மேல்


மதங்கசூளாமணியாரும் (1)

மன்னும் இசை வடிவான மதங்கசூளாமணியாரும்
பன்னிய ஏழ் இசை பற்றி பாட பதிகங்கள் பாடி – 6.வம்பறா:1 278/2,3

மேல்


மதத்து (1)

சோர் மழையின் விடு மதத்து சுடரும் நெடு மின் ஓடை – 8.பொய்:2 4/3

மேல்


மதத்தோர் (1)

அஞ்சு வான் கரத்து ஆறு இழி மதத்தோர் ஆனை நிற்கவும் அரை இருள் திரியும் – 4.மும்மை:5 81/1

மேல்


மதம் (5)

பொங்கிய களிப்பினோடும் பொழி மதம் சொரிய நின்றார் – 3.இலை:1 12/2
பெய்ம் மா முகில் போல் மதம் பாய் பெருகு ஓடை நெற்றி – 4.மும்மை:1 31/3
பார் நனைய மதம் பொழிந்து பனி விசும்பு கொள முழங்கும் – 8.பொய்:2 4/1
தட நாகம் மதம் சொரிய தனம் சொரியும் கலம் சேரும் – 8.பொய்:3 9/3
பொங்கு மா மதம் பொழிந்த வெள் ஆனையின் உம்பர் போற்றிட போந்த – 13.வெள்ளானை:1 41/3

மேல்


மதர் (1)

நவ்வி மதர் திரு நோக்கின் நங்கை புகழ் பரவையார்க்கு – 6.வம்பறா:2 26/3

மேல்


மதர்த்து (1)

மதர்த்து எழும் உள்ளத்தோடு மகிழ்ந்து முன் இருந்து தம்-கண் – 3.இலை:3 178/3

மேல்


மதலையார் (1)

மங்கை செம் கையால் ஊட்ட உண்டு அருளிய மதலையார் வந்தார் என்று – 6.வம்பறா:1 154/2

மேல்


மதலையாரும் (1)

வம்பு அலர் மா மழை பொழிந்தார் மறை வாழ வந்து அருளும் மதலையாரும்
தம் பெருமான் அருள் போற்றி மீண்டு அருளி சண்பை நகர் சார செல்வார் – 6.வம்பறா:1 105/3,4

மேல்


மதன (1)

மாதர் அவர் மருங்கு அணைய வந்து எய்தி மதன வச – 5.திருநின்ற:1 424/1

மேல்


மதனார் (1)

நாவலர் காவலர் நின்றார் நடு நின்றார் படை மதனார் – 1.திருமலை:5 141/4

மேல்


மதி (117)

மதி வளர் சடைமுடி மன்றுள் ஆரை முன் – 0.பாயிரம்:1 4/1
அந்தி வான் மதி சூடிய அண்ணல் தாள் – 1.திருமலை:1 17/1
வன்னி ஆறு மதி பொதி செம் சடை – 1.திருமலை:3 1/3
என்று அரசன் இகழ்ந்து உரைப்ப எதிர்நின்ற மதி அமைச்சர் – 1.திருமலை:3 38/1
மங்கையர் வதன சீத மதி இரு மருங்கும் ஓடி – 1.திருமலை:5 1/3
தண் மதி முதிர்ந்து கதிர் சாய்வது என மீதே – 1.திருமலை:5 29/3
மதி அணி புனிதன் நன்னாள் மங்கல அணியால் சாற்றி – 1.திருமலை:5 132/4
வில் குவளை பவள மலர் மதி பூத்த விரை கொடியோ – 1.திருமலை:5 140/3
பரந்த வெம் பகற்கு ஒல்கி பனி மதி
கரங்கள் தீண்ட அலர்ந்த கயிரவம் – 1.திருமலை:5 161/3,4
சாத்தும் வெண் மதி போன்று இலை தண் மதி – 1.திருமலை:5 165/4
சாத்தும் வெண் மதி போன்று இலை தண் மதி – 1.திருமலை:5 165/4
மதி விளங்கிய தொண்டர்-தம் பெருமையை மண்ணோர் – 2.தில்லை:7 45/1
தே மலர் அளகம் சூழும் சில மதி தெருவில் சூழும் – 3.இலை:1 3/3
மதி போல் அழிந்து பொறா மற்று அவனும் சுற்ற – 3.இலை:2 8/2
பால் மதி உவரி ஈன்றால் என மக பயந்த போது – 3.இலை:3 13/4
மன்னி புடை நின்றன மா மதி போல வைக – 3.இலை:3 58/4
வாள் விடு கதிர் மதி பிரிவுற வரும் என விழும் உழையை – 3.இலை:3 83/3
நன்று நான் செய்த இந்த மதி என நகையும் தோன்ற – 3.இலை:3 179/3
முயல் காட்டும் மதி தோற்கும் முகம் காட்ட கண் மூரி – 3.இலை:5 3/3
விழுந்து எழுந்து மெய்மறந்த மெய் அன்பர் தமக்கு மதி
கொழுந்து அலைய விழும் கங்கை குதித்த சடை கூத்தனார் – 3.இலை:5 32/1,2
மாடு விரை பொலி சோலையின் வான் மதி வந்து ஏற – 3.இலை:7 1/1
வான் ஆறு வந்து அணைந்தார் மதி நாறும் சடை தாழ – 3.இலை:7 38/4
மலரும் செவ்வி தம் பெருமான் முடி மேல் வான்_நீர்_ஆறு மதி
உலவும் மருங்கு முருகு உயிர்க்க நகைக்கும் பதத்தின் உடன் பறித்த – 4.மும்மை:2 7/2,3
பிளவு கொண்ட தண் மதி நுதல் பேதையர் எயிற்றை – 4.மும்மை:5 17/1
வளைந்த மா மதி போன்று உள மருத நீர் வைப்பு – 4.மும்மை:5 26/4
அணைந்த வான் மதி முயலினை இனம் என அணைந்து – 4.மும்மை:5 43/2
பொன் புரையும் செக்கர் நிற பொழுது தோன்றும் புனிற்றி மதி கண்டு உருகி பொழிந்த நீரால் – 4.மும்மை:5 92/2
ஞாயில் எங்கணும் சூழ் முகில் நாள் மதி
தோய் இல் எங்கணும் மங்கலம் தொண்டர் சூழ் – 4.மும்மை:5 105/2,3
துண்ட மதி சேர் சடை கொன்றை மாலை வாங்கி சூட்டினார் – 4.மும்மை:6 56/4
சென்னி மதி புனைய வளர் மணி மாட செழும் பதிகள் – 5.திருநின்ற:1 2/3
மலர் நீலம் வயல் காட்டும் மைம் ஞீலம் மதி காட்டும் – 5.திருநின்ற:1 14/1
கோமானை நதியின் உடன் குளிர் மதி வாழ் சடையானை – 5.திருநின்ற:1 93/2
மாசு_இல் மதி நீடு புனல் மன்னி வளர் சென்னியனை – 5.திருநின்ற:1 99/1
மதி செய்வது இனி கொடிய வல் விடம் ஊட்டுவது என்று – 5.திருநின்ற:1 102/3
மற்றவர்-தம் மொழி கேட்டு மதி கெட்ட மன்னவனும் – 5.திருநின்ற:1 108/1
மன்னான வாகீச திரு முனியும் மதி சடை மேல் – 5.திருநின்ற:1 147/2
புடை மாலை மதி கண்ணி புரி சடையார் பொன் கழல் கீழ் – 5.திருநின்ற:1 211/1
சீத மதி வெண்குடை வளவர் மகளார் தென்னன் தேவியாம் – 5.திருநின்ற:1 284/2
சென்னி மிசை மதி புனைவார் பதி பலவும் சென்று இறைஞ்சி – 5.திருநின்ற:1 327/3
சென்னி மதி தோய் மாடம் மலி கொடுங்கோளூரை சேர்வுற்றார் – 5.திருநின்ற:3 7/4
குமுத வாவியில் குளிர் மதி கதிர் அணை போதில் – 5.திருநின்ற:6 28/2
வென்றி விடையார் மதி சடையார் வீதிவிடங்கப்பெருமாள்-தாம் – 5.திருநின்ற:7 20/1
சென்னி வளர் மதி அணிந்த சிலம்பு அணி சேவடியார்-தம் – 6.வம்பறா:1 2/1
மதி தவழ் மாளிகை முன்றில் மருங்கு தவழ்ந்து அருளினார் – 6.வம்பறா:1 47/4
நிறை மதி பிள்ளை நீள் நிலம் சேர்ந்து என – 6.வம்பறா:1 188/2
மல்கு பால் கடல் வளர் மதி உதித்தது என வந்தார் – 6.வம்பறா:1 219/4
அந்தி நாள் மதி அணிந்தவர் கோயில் உள் அடைந்தார் – 6.வம்பறா:1 225/4
கவிகை வெண் மதி குளிர் ஒளி கதிர் செய்வான் கலப்ப – 6.வம்பறா:1 232/2
நித்தில வெண்குடை மீது நிறை மதி போல நிழற்ற – 6.வம்பறா:1 282/4
அலையும் மதி முடியார்-தம் பெரும்புலியூர் முதலான அணைந்து போற்றி – 6.வம்பறா:1 304/3
துன்று கதிர் பரிதி மதி மருத்துக்கள் தொழுது வழிபாடு செய்ய – 6.வம்பறா:1 309/3
மங்கல தூரியம் முழங்கும் மணி வீதி கடந்து மதி சடையார் கோயில் – 6.வம்பறா:1 316/1
சென்னி மதி அணிந்தாரை திருப்பதிகம் பாடுவார் – 6.வம்பறா:1 334/4
நண்ணி நாடிய காதலின் நாள் மதி
கண்ணியார்-தம் கழல் இணை போற்றியே – 6.வம்பறா:1 359/2,3
மதி புணைந்தவர் வலஞ்சுழி மருவு மா தவத்து – 6.வம்பறா:1 379/1
மய அந்தி மதி சடையார் முன் தாழ்ந்து மா தவம் இ வையம் எல்லாம் – 6.வம்பறா:1 461/3
அந்தி மதி குழவி வளர் செய்ய வேணி அணி மருகன் பெருமானே அருளாய் என்றும் – 6.வம்பறா:1 477/4
கலை மாலை மதி சடையார் இடம் பலவும் கைதொழுவார் – 6.வம்பறா:1 621/4
நெடும் குன்றும் படர் காணும் நிறை நாடும் கடந்து மதி
தொடும் குன்ற மதில் மதுரை தொன் நகர் வந்து அணைகின்றார் – 6.வம்பறா:1 630/3,4
வரு நிலவு தரு மதி போல் வளர் ஒளி வெண்குடை நிழற்ற – 6.வம்பறா:1 648/2
வானத்தின் மிசை அன்றி மண்ணில் வளர் மதி கொழுந்தை – 6.வம்பறா:1 728/2
செய்யும் மதி மாயைகளால் தீராமை தீ பிணியால் – 6.வம்பறா:1 733/2
நீற்று அணி திகழ்ந்த மேனி நிறை மதி பிள்ளையாரும் – 6.வம்பறா:1 813/2
சென்னி மதி புனை மாடம் மா தோட்டத்தில் திருக்கேதீச்சரத்து அண்ணல் செய்ய பாதம் – 6.வம்பறா:1 890/3
மதி நிலவு குலவேந்தன் போற்றி செல்ல மந்திரியார் மதி மணமேற்குடியில் வந்தார் – 6.வம்பறா:1 892/4
மதி நிலவு குலவேந்தன் போற்றி செல்ல மந்திரியார் மதி மணமேற்குடியில் வந்தார் – 6.வம்பறா:1 892/4
சென்னி வளர் மதி அணிந்தார் பாதம் போற்றி சிரபுரத்து செல்வர் இனிது இருந்த நாளில் – 6.வம்பறா:1 893/4
வாண் நிலவு கோயிலினை வலம்கொண்டு எய்தி மதி சடையார் திரு முன்பு வணங்கி நின்று – 6.வம்பறா:1 900/2
சூடு மதி கண்ணியார் துணை மலர் சேவடி பாடி – 6.வம்பறா:1 1000/2
சென்னி மதி அணிந்தவர்-தம் திருவேற்காடு சென்று அணைந்தார் திரு ஞானம் உண்ட செல்வர் – 6.வம்பறா:1 1029/4
மண்ணினில் பிறந்தார் பெறும் பயன் மதி சூடும் – 6.வம்பறா:1 1087/1
கொக்கு இறகும் மதி கொழுந்தும் குளிர் புனலும் ஒளிர்கின்ற – 6.வம்பறா:1 1122/3
சென்னி இள மதி அணிந்தார் மருவு திரு இடை சுரத்து – 6.வம்பறா:1 1126/1
புதிய நாள் மதி சடை முடியார் திரு புன்கூர்க்கு – 6.வம்பறா:2 7/1
வாளார் வெண் மதி அணிந்தார் மறைவராய் வழக்கினில் வென்று – 6.வம்பறா:2 10/3
பனி மதி முடியார் அன்றே பரிந்து உமக்கு அளித்தார் நெல் என்று – 6.வம்பறா:2 18/3
பனி மதி சடையார்-தாமும் பன்னிரண்டாயிரம் பொன் – 6.வம்பறா:2 107/1
பனி மதி சேர் சடையார் தம் பதி பலவும் பணிந்து போய் – 6.வம்பறா:2 149/3
தூ நாள் வெண் மதி அணிந்த சுடர் கொழுந்தை தொழுது இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:2 173/3
பொன்னும் மணியும் மலர்ந்த ஒளி அமுதில் அளாவி புதிய மதி
தன்னுள் நீர்மையால் குழைத்து சமைத்த மின்னு கொடி போல்வாள் – 6.வம்பறா:2 228/2,3
மதி வாள் முடியார் மகிழ் கோயில் புறத்து ஓர் மருங்கு வந்து இருப்ப – 6.வம்பறா:2 234/1
சென்னி மதி புனைவார்-தம் திரு பாதம் தொழுது இருந்தார் – 6.வம்பறா:2 269/3
மா மலையாள் முலை சுவடும் வளை தழும்பும் அணிந்த மதி
பூ மலிவார் சடையாரை போற்றி அருள் அது ஆக – 6.வம்பறா:2 290/1,2
பாதி மதி வாழ் முடியாரை பயில் பூசனையின் பணி புரிவார் – 6.வம்பறா:2 339/1
பாதி மதி வாள் நுதலாரும் பதைத்து வந்து கடை திறந்தார் – 6.வம்பறா:2 339/4
மதி நுதல் பரவையார் தாம் மறையவர் போன பின்பு – 6.வம்பறா:2 359/1
சென்னி மதி அணிந்தார்-தம் திருவருளால் திரு கயிலை – 6.வம்பறா:3 27/3
வழி ஈது என்று தூறு அடைவார் மாண்டோம் என்பார் மதி கெட்டீர் – 6.வம்பறா:4 22/2
மதி அணிந்தார் திருத்தொண்டு வாய்த்த வலி உடைமையினால் – 7.வார்கொண்ட:3 7/3
பன்னு புகழ் பரஞ்சோதியார் தாமும் பனி மதி வாழ் – 7.வார்கொண்ட:3 11/2
சீத மதி அரவினுடன் செம் சடை மேல் செறிவித்த – 7.வார்கொண்ட:3 15/1
பெருகு சிறு மதி ஆக்கி பெயர்த்து சாத்தியது என்ன – 7.வார்கொண்ட:3 28/2
வெவ் அருக்கன் மண்டலமும் விளங்கு மதி மண்டலமும் – 7.வார்கொண்ட:3 29/1
மன்னர் பெருமான் திருத்தொண்டு கண்டு மதி நீடு அமைச்சர் எலாம் – 7.வார்கொண்ட:4 20/1
மதி மலி புரிசை என்னும் வாசகம் வரைந்த வாய்மை – 7.வார்கொண்ட:4 28/3
கலை நாள் பெருகு மதி முகத்து பரவையார்-தம் கணவனார் – 7.வார்கொண்ட:4 79/2
முற்றா வெண் மதி முடியார் பதி பணிந்து மூவெயில்கள் – 7.வார்கொண்ட:4 107/3
சென்னி வளர் மதி அணிந்தார் செழும் கோயில் வலம்கொண்டு – 7.வார்கொண்ட:4 116/2
தூய மதி வாழ் சடையார்-தம் பதிகள் பிறவும் தொழுது ஏத்தி – 7.வார்கொண்ட:4 140/3
ஒரு மா மதி வெண்குடை வேந்தர் உடனே அமுது செய்து வந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 152/4
வன் நெஞ்ச கள்வனேன் மறந்து இரேன் மதி அணிந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 160/3
தேனும் குழலும் பிழைத்த திரு மொழியாள் புலவி தீர்க்க மதி
தானும் பணியும் பகை தீர்க்கும் சடையார் தூது தரும் திரு நாள் – 7.வார்கொண்ட:6 9/1,2
நிலவு தரு மதி குடை கீழ் நெடு நிலம் காத்து இனிது அளிக்கும் – 8.பொய்:2 1/2
நிறை மதி நீடு அமைச்சர்க்கு மொழிந்து அருளி நிகழும் நாள் – 8.பொய்:2 14/4
விளங்கு திரு மதி குடை கீழ் வீற்றிருந்து பார் அளிக்கும் – 8.பொய்:2 16/1
வாரியார் மத_யானை வழுதியர்-தம் மதி மரபில் – 9.கறை:2 5/3
துவள் பதாகை நுழைந்து அணை தூ மதி
பவள வாய் மடவார் முகம் பார்த்து அஞ்சி – 9.கறை:4 4/2,3
மன்னவன்-பால் பெறும் சிறப்பின் வளம் எல்லாம் மதி அணியும் – 10.கடல்:5 2/1
மதி தங்கு சுடர் மணி மாளிகையின்-கண் வந்து அணைந்து – 10.கடல்:5 7/2
பந்தம் ஆர் சுற்றத்தார் பதி அடியார் மதி அணியும் – 10.கடல்:5 9/2
கங்கை நதி மதி இதழி காதலிக்கும் திரு முடியார் – 11.பத்தராய்:1 5/3
பூ வேய்ந்த நெடும் சடை மேல் அடம்பு தும்பை புதிய மதி நதி இதழி பொருந்த வைத்த – 11.பத்தராய்:7 1/3
பார் வளர் புகழின் மிக்க பழம் பதி மதி தோய் நெற்றி – 12.மன்னிய:3 1/3
வருகை வரையின் மிசை ஏற்றி தாம் பின் மதி வெண்குடை கவித்தார் – 13.வெள்ளானை:1 21/4
மதி தங்கிய மஞ்சு அணி இஞ்சி வஞ்சி மணி வாயிலை அணைந்தார் – 13.வெள்ளானை:1 22/4
மான வன் தொண்டர் பாடி முன் அணைந்தனர் மதி நதி பொதி வேணி – 13.வெள்ளானை:1 39/3
பொங்கும் அன்பினில் சேரலர் போற்றிட புது மதி அலைகின்ற – 13.வெள்ளானை:1 45/2

மேல்


மதித்த (1)

மன்னவன் மொழிவான் என்னே மதித்த இ காலம் ஒன்றில் – 6.வம்பறா:1 768/1

மேல்


மதித்து (1)

உற்று உலகில் தன்னையே சால மதித்து உள்ளான் – 3.இலை:2 6/4

மேல்


மதித்தே (2)

மானியார் மன கருத்து முற்றியது என மதித்தே
பானல் அம் கண்கள் நீர் மல்க பவள வாய் குழறி – 6.வம்பறா:1 672/2,3
வரு நாம மறையவனார் இறையவனார் என மதித்தே
பெரு நாத சிலம்பு அணி சேவடி வருந்த பெரும் பகல் கண் – 6.வம்பறா:2 181/2,3

மேல்


மதிநூல் (5)

மன்றல் வினை மங்கல நாள் மதிநூல் வல்லவர் வகுத்தார் – 3.இலை:5 18/4
வன் திண் மதிநூல் வளர் வாய்மை அமைச்சர்-தாமும் – 4.மும்மை:1 42/2
சிந்தை மதிநூல் தேர் அமைச்சர் சில நாள் ஆய்ந்து தெளிந்த நெறி – 7.வார்கொண்ட:4 11/2
சேரர் பெருமான் அருள்செய்ய திருந்து மதிநூல் மந்திரிகள் – 7.வார்கொண்ட:4 34/1
பெருகு மதிநூல் அமைச்சர்களை அழைத்து பெரியோர் எழுந்தருள – 13.வெள்ளானை:1 18/1

மேல்


மதிமயங்கி (2)

மண்டி மிக மேல் மேலும் பெருகுதலால் மதிமயங்கி
பண்டை உறவு உணர்ந்தார்க்கு திலகவதியார் உளராக – 5.திருநின்ற:1 55/2,3
மான பூசை முடிவின் கண் கேளாது ஒழிய மதிமயங்கி – 7.வார்கொண்ட:4 41/4

மேல்


மதிய (1)

அழுந்து மிடற்றார் அகத்தியான்பள்ளி இறைஞ்சி அவிர் மதிய
கொழுந்து வளர் செம் கடை குழகர் கோடி கோயில் குறுகினார் – 7.வார்கொண்ட:4 88/3,4

மேல்


மதியம் (13)

முகில் நுழை மதியம் போல கைவலான் முன் கை சூழ்ந்த – 1.திருமலை:5 16/2
கந்தம் கமழ் மென் குழலீர் இது என் கலை வாள் மதியம் கனல்வான் எனை இ – 1.திருமலை:5 175/1
செழு மதியம் தவழ் சோலை பூந்துருத்தி திரு பதியின் – 5.திருநின்ற:1 398/2
காண் தகைய திருப்புத்தூர் பணிந்து ஏத்தி கதிர் மதியம்
தீண்டு கொடி மதில் மதுரை திருஆலவாய் சேர்ந்தார் – 5.திருநின்ற:1 402/3,4
சென்னி_மதியம்_வைத்தவர்-தம் அடியார்க்கு ஆன செய் பணிகள் – 5.திருநின்ற:3 2/2
வண்டல் பயில்வன எல்லாம் வளர் மதியம் புனைந்த சடை – 5.திருநின்ற:4 5/1
அந்தி மதியம் அணிந்த பிரான் அருளால் எழுந்த மொழி கேளா – 5.திருநின்ற:7 12/3
வேலை அழல் கதிர் படிந்த வியன் கங்குல் வெண் மதியம்
சோலை-தொறும் நுழைந்து புறப்படும் பொழுது துதைந்த மலர் – 6.வம்பறா:1 8/1,2
மாலை எழும் செவ் ஒளிய மதியம் போல் வதியும்-ஆல் – 6.வம்பறா:1 8/4
பொன் இதழ் கொன்றை வன்னி புனல் இள மதியம் நீடு – 6.வம்பறா:1 124/1
கடலின் மீது எழுந்து நிற்கும் கதிர் நிறை மதியம் போல – 6.வம்பறா:1 1219/3
நீண்ட கங்குல் யாமத்து நீங்கி வானில் நிறை மதியம்
தீண்டு கன்னிமாடத்து சென்று திகழ் சங்கிலியாராம் – 6.வம்பறா:2 237/2,3
பட்ட நுதல் வெம் களி யானை பிடர் மேல் கொண்டு பனி மதியம்
தொட்ட கொடி மாளிகை மூதூர் கடந்தார் உதியர் தோன்றலார் – 7.வார்கொண்ட:4 47/3,4

மேல்


மதியாது (1)

அருகர் மதியாது உரைத்த உரை ஆற்றார் ஆகி அப்பொழுதே – 5.திருநின்ற:7 11/1

மேல்


மதியார் (1)

சென்னி வாழ் மதியார் திரு ஒற்றியூர் அளவும் – 6.வம்பறா:1 1070/3

மேல்


மதியின் (2)

பணிவு உடைய வடிவு உடையார் பணியினொடும் பனி மதியின்
அணி உடைய சடை முடியார்க்கு ஆளாகும் பதம் பெற்ற – 3.இலை:5 8/1,2
வெண் மதியின் கொழுந்து அணிந்த வீதிவிடங்கப்பெருமான் – 6.வம்பறா:2 271/1

மேல்


மதியினாலே (1)

மன்னிய சீர் வணிகர் குல மணியே யானும் வாழேன் என்று என்று அயர்வாள் மதியினாலே
சென்னி இளம் பிறை அணிவார் கோயில் வாயில் திசை நோக்கி தொழுது அழுதாள் செயல் ஒன்று இல்லாள் – 6.வம்பறா:1 475/3,4

மேல்


மதியினில் (1)

மாசு சேர் அமணர் எல்லாம் மதியினில் மயங்கி கூற – 6.வம்பறா:1 818/1

மேல்


மதியும் (9)

கங்கையும் மதியும் பாம்பும் கடுக்கையும் முடி மேல் வைத்த – 1.திருமலை:5 1/1
நதியும் மதியும் புனைந்த சடை நம்பர் விரும்பி நலம் சிறந்த – 2.தில்லை:6 5/1
ஆறும் மதியும் அணியும் சடை மேல் – 3.இலை:1 17/1
போதின் விளங்கும் தாரகையும் மதியும் போல புணர் மாடங்கள் – 4.மும்மை:6 3/3
நாயனார்க்கு வளர் மதியும் நதியும் நகு வெண் தலை தொடையும் – 4.மும்மை:6 20/2
சென்னி மதியும் திரு நதியும் அலைய வருவார் திருவாரூர் – 5.திருநின்ற:7 32/3
அரவும் மதியும் பகை தீர அணிந்தார்-தம்மை அடி வணங்கி – 6.வம்பறா:1 979/3
நிதியின் குவையும் உடன் கொண்டு நிறையும் நதியும் குறை மதியும்
பொதியும் சடையார் திரு பனையூர் புகுவார் புரி நூல் மணி மார்பர் – 6.வம்பறா:2 52/3,4
முருகு விரியும் மலர் கொன்றை முடி மேல் அரவும் இள மதியும்
செருகும் ஒருவர் தோழர் தனி வருந்தி இருந்து சிந்திப்பார் – 6.வம்பறா:2 322/3,4

மேல்


மதியே (1)

கண் நிறை கதிரே கலை வளர் மதியே கவின் மேவும் – 6.வம்பறா:1 93/2

மேல்


மதியை (2)

மெய் ஒளியின் நிழல் காணும் ஆடி என வெண் மதியை
வைய_மகள் கை அணைத்தால் போல் உயர்வ மலர் சோலை – 5.திருநின்ற:1 9/3,4
எதிர்கொள் போழ்தினில் இழிந்தவர் எதிர்செல மதியை
கதிர் செய் வெண் முகில் குழாம் புடைசூழ்ந்து என கலந்தார் – 6.வம்பறா:1 379/3,4

மேல்


மதியோடு (1)

விரவுவார் திருப்பதிகம் பல பாடி வெண் மதியோடு
அரவு சடைக்கு அணிந்தவர்-தம் தாள் போற்றி ஆர்வத்தால் – 6.வம்பறா:1 415/2,3

மேல்


மதியோர் (1)

சொன்ன வண்ணமே செய்வது துணிந்த துன் மதியோர்
முன்னம் நாம் சென்று முறைப்படுவோம் என முயன்றே – 5.திருநின்ற:1 84/1,2

மேல்


மதில் (60)

பொன் தயங்கு மதில் ஆரூர் பூங்கோயில் அமர்ந்த பிரான் – 1.திருமலை:3 49/1
குன்று போலும் மணி மா மதில் சூழும் குண்டு அகழ் கமல வண்டு அலர் கைதை – 1.திருமலை:5 96/2
பெரு மதில் சிறந்த செம்பொன் மாளிகை மின் பிறங்கும் பேரம்பலம் மேரு – 1.திருமலை:5 104/1
மா மதில் மஞ்சு சூழும் மாளிகை நிரை விண் சூழும் – 3.இலை:1 3/1
திண் பொன் தட மா மதில் சூழ் திரு ஆலவாயின் – 4.மும்மை:1 32/3
அ பதியின் மதில் புறத்தின் ஆராத பெரும் காதல் – 4.மும்மை:4 25/2
மறையவர்கள் மொழிந்து அதன் பின் தென் திசையின் மதில் புறத்து – 4.மும்மை:4 31/1
குன்று போலும் மா மதில் புடை போக்கி குடி இருத்தின கொள்கையின் விளங்கும் – 4.மும்மை:5 85/4
மந்திர மா மதில் அகழி அவர் தாம் தந்த வாய்மை ஆகம விதியின் வகுப்பு போலும் – 4.மும்மை:5 87/2
வாயில் எங்கணும் தோரணம் மா மதில்
ஞாயில் எங்கணும் சூழ் முகில் நாள் மதி – 4.மும்மை:5 105/1,2
இலகு மணி மதில் சோதி எதிர்கொள் திருவதிகையினில் – 5.திருநின்ற:1 62/3
சாடுஉற்றிடு மதில் தெற்றிகள் சரிய புடை அணி செற்று – 5.திருநின்ற:1 113/3
மஞ்சில் பொலி நெடு மதில் சூழ் குட திசை மணி வாயில் புறம் வந்துற்றார் – 5.திருநின்ற:1 161/4
மா மதில் ஆரூர் மன்னரை அங்கு வணங்க செம் – 5.திருநின்ற:1 237/1
வையம் முழுதும் தொழுது ஏத்தும் மதில் சூழ் காஞ்சி மருங்கு அணைந்தார் – 5.திருநின்ற:1 317/4
மதில் கொண்டு அணிந்த காஞ்சி நகர் மறுகு உள் போந்து வான_நதி – 5.திருநின்ற:1 321/2
சீர் வளரும் மதில் கச்சி நகர் திருமேற்றளி முதலாம் – 5.திருநின்ற:1 326/1
தீண்டு கொடி மதில் மதுரை திருஆலவாய் சேர்ந்தார் – 5.திருநின்ற:1 402/4
கன்னி மா மதில் சூழ் மாட காரைக்கால் வணிகன் ஆன – 5.திருநின்ற:4 39/2
கன்னி மதில் மருங்கு முகில் நெருங்கும் கழுமல மூதூர் – 6.வம்பறா:1 2/4
கன்னி மதில் சண்பை நகர் வந்து அணைந்து கவுணியர் கோன் கழலில் தாழ்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 109/4
நெருங்கு தில்லை சூழ் நெடு மதில் தென் திரு வாயில் நேர் அணித்து ஆக – 6.வம்பறா:1 153/4
சொல் தொடை பாடி அங்கு அகன்று சூழ் மதில்
பொன் பதி வாழ் கொளிபுத்தூர் புக்கனர் – 6.வம்பறா:1 251/3,4
மஞ்சு அணி மா மதில் சூழும் மாந்துறை வந்து வணங்கி – 6.வம்பறா:1 293/2
கொடி மதில் சூழ் தருமபுரம் குறுகினார் குண்டர் சாக்கியர்-தம் கொள்கை – 6.வம்பறா:1 443/3
புற்று இடம் கொண்டாரை வந்து இறைஞ்சி பொன் மதில் ஆரூர் புகழ்ந்து போற்றி – 6.வம்பறா:1 492/2
புணர் இசை செந்தமிழ் கொண்டு போற்றி பொன் மதில் ஆரூர் புறத்து அணைந்தார் – 6.வம்பறா:1 498/4
வடி கொள் சூலத்தர் மன்னிய பொன் மதில் ஆரூர் – 6.வம்பறா:1 501/3
செம்பொன் மா மதில் கோயிலை வலம்கொண்டு திரு முன்பு பணிந்து ஏத்தி – 6.வம்பறா:1 530/2
கன்னி மா மதில் திருக்கடவூர் தொழ காதல் செய்து அருளி போய் – 6.வம்பறா:1 533/2
வந்து அணைந்து வாழ்ந்து மதில் புறத்து ஓர் மா மடத்து – 6.வம்பறா:1 547/1
செம்பொன் மதில் கோட்டூரும் வணங்கி ஏத்தி திருமலிவெண்துறை தொழுவான் சென்று சேர்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 574/4
கற்றவர் வாழ் தண்டலை நீள் நெறி உள்ளிட்ட கனக மதில் திரு களரும் கருதார் வேள்வி – 6.வம்பறா:1 575/3
தொடும் குன்ற மதில் மதுரை தொன் நகர் வந்து அணைகின்றார் – 6.வம்பறா:1 630/4
பொன் தட மதில் சூழ் சண்பை புரவலர் வரவு கூற – 6.வம்பறா:1 746/2
கன்னி மதில் கழுமலம் நாம் கருதும் ஊர் என சிறந்த – 6.வம்பறா:1 754/2
கன்னி மதில் திருக்களரும் போற்றி கண்டம் கறை அணிந்தார் பாதாளீச்சுரமும் பாடி – 6.வம்பறா:1 896/3
மாது_ஓர்_பாகர்-தாம் மன்னும் மதில் சூழ் காஞ்சி மருங்கு அணைந்தார் – 6.வம்பறா:1 985/4
திரு மதில் புறவாய்-தனில் கொணர்க என்று செப்ப – 6.வம்பறா:1 1080/4
இணங்கிய முகில் மதில் சண்பை ஏந்தலை – 6.வம்பறா:1 1111/3
கருத்து ஒன்று காதலினால் கனக மதில் திருவாரூர் – 6.வம்பறா:2 9/2
ஆடக மா மதில் புடைசூழ் ஆல கோயிலின் அமுதை – 6.வம்பறா:2 174/3
புணர்ந்த மதில் புறத்து இருந்தார் முனைப்பாடி புரவலனார் – 6.வம்பறா:2 175/4
நீண்ட மதில் கோபுரம் கடந்து நிறை மாளிகை வீதியில் போந்து – 6.வம்பறா:2 186/2
கன்னி மதில் மணி மாட காஞ்சி மா நகர் அணைந்தார் – 6.வம்பறா:2 283/4
மாடு உயர் மா மதில் காஞ்சி வள நகரின் வைகினார் – 6.வம்பறா:3 5/4
சாதி நான்கு நிலை தழைக்கும் தன்மைத்து ஆகி தடம் மதில் சூழ் – 7.வார்கொண்ட:4 4/2
நீரின் மலிந்த கடல் அகழி நெடு மால் வரையின் கொடி மதில் சூழ் – 7.வார்கொண்ட:4 10/1
மஞ்சு அணையும் மதில் மதுரை மாநகரில் மகிழ்ந்து இருந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 101/4
செம்பொன் நீடு மதில் ஆரூர் தொழுது மேல்-பால் செல்கின்றார் – 7.வார்கொண்ட:4 129/4
கொடுங்கோளூரின் மதில் வாயில் அணி கோடித்து மருகில் உடுத்து – 7.வார்கொண்ட:4 144/1
ஆய அன்பர்-தாம் அணி மதில் சண்பையின் அமர் பெரும் திருத்தோணி – 7.வார்கொண்ட:5 2/1
வளைத்தது போன்று உளது அங்கண் மதில் சூழ்ந்த மலர் கிடங்கு – 8.பொய்:2 6/4
வந்து மணி மதில் கருவூர் மருங்கு அணைவார் வானவர் சூழ் – 8.பொய்:2 12/1
கொடி மா மதில் நீடு குறும் பொறையூர் – 8.பொய்:2 27/3
கார் உலவும் மலர் சோலை கன்னி மதில் புடைசூழ்ந்து – 8.பொய்:6 1/3
கன்னி மதில் சூழ் காஞ்சி காடவரை அடிகளார் – 8.பொய்:8 7/4
பொன் மதில் சூழ் புகலி காவலர் அடி கீழ் புனிதராம் – 9.கறை:3 10/1
கடி மதில் மூன்றும் செற்ற கங்கை வார் சடையார் செய்ய – 10.கடல்:1 1/2
கால் நிலம் கொள வலம்கொண்டு மேவினார் கடி மதில் திரு வாயில் – 13.வெள்ளானை:1 32/4

மேல்


மதில்கள் (2)

வாய்ந்த மா தவர் அவர்-தாம் மகிழ்ந்து அருள அமர்ந்து அருளி மதில்கள் மூன்றும் – 6.வம்பறா:1 471/2
மற்று இதன் கொடுமை இந்த வஞ்சகர் மதில்கள் மூன்றும் – 6.வம்பறா:1 718/2

மேல்


மதிலும் (1)

கூவலும் அமைத்து மாடு கோயில் சூழ் மதிலும் போக்கி – 12.மன்னிய:1 8/2

மேல்


மதிவான் (1)

துன்னி உகைக்கும் குட கொங்கில் அணைந்து தூய மதிவான் நீர் – 13.வெள்ளானை:1 4/3

மேல்


மதிள் (1)

விண் பொரு நீள் மதிள் ஆறை மேல் தளி சென்று எய்தினார் – 6.வம்பறா:1 389/4

மேல்


மது (23)

வரம் பெறும் காதல் மனத்துடன் தெய்வ மது மலர் இரு கையும் ஏந்தி – 1.திருமலை:1 9/2
வள்ளல் சாத்தும் மது மலர் மாலையும் – 1.திருமலை:1 21/3
பூ விரித்த புது மது பொங்கிட – 1.திருமலை:2 9/2
பொங்கு மலர் கமலத்தின் புது மது வாய் மடுத்து அயர்வார் – 1.திருமலை:2 14/4
வாவியில் படிந்து உண்ணும் மலர் மது
மேவி அ தடம் மீது எழ பாய் கயல் – 1.திருமலை:2 20/2,3
நன் பெரும் பரம ஆனந்த நன் மது
என் தரத்தும் அளித்து எதிர்நின்றன – 1.திருமலை:5 191/3,4
மது மலர் குழல் மனைவியார் கலங்கி மனம் தெளிந்த பின் மற்று இது மொழிவார் – 2.தில்லை:3 8/4
மது மலர் ஈக்கள் மொய்த்து மருங்கு எழும் ஒலி-கொல் என்றான் – 3.இலை:3 101/4
அ மருங்கு தாழ்ந்த சினை அலர் மருங்கு மது உண்டு – 3.இலை:7 20/3
பால் பாய் முலை தோய் மது பங்கயம் பாய எங்கும் – 4.மும்மை:1 5/3
காமர் மது உண் சிறை வண்டும் களங்கம் இன்றி விளங்கும்-ஆல் – 4.மும்மை:2 2/4
நண்ணும் இசை தேர் மது கரங்கள் நனை மென் சினையின் மருங்கு அலைய – 4.மும்மை:2 3/1
புனல் மழையோ மது மழையோ பொழிவு ஒழியா பூம் சோலை – 4.மும்மை:4 3/4
தள்ளும் தாள் நடை அசைய தளை அவிழ் பூம் குவளை மது
விள்ளும் பைம் குழல் கதிர் நெல் மிலைச்சிய புன் புலைச்சியர்கள் – 4.மும்மை:4 10/2,3
வரம்பில் வளர் தேமாவின் கனி கிழிந்த மது நறு நெய் – 6.வம்பறா:1 7/2
பால் அணைந்து மது தோய்ந்து தாது அளைந்து பயின்று அந்தி – 6.வம்பறா:1 8/3
தங்கு புள் ஒலி வாழ்த்து உரை எடுத்து முன் தாமரை மது வாச – 6.வம்பறா:1 148/3
வான மாரியில் பொழிந்தது மலர் மது மாரி – 6.வம்பறா:1 502/4
மது வார் இதழி முடியாரை பாடி மகிழ்ந்து வணங்கினார் – 6.வம்பறா:2 182/4
மது மென் கமல மலர் பாதம் பணிந்து மனையில் வந்து அணைந்தார் – 7.வார்கொண்ட:3 52/4
மது மலர் திரு ஒப்பாள்-தன் மூக்கினை பிடித்து வார்ந்தார் – 10.கடல்:1 6/4
முருகுறு செங்கமல மது மலர் துதைந்த மொய் அளிகள் – 10.கடல்:2 2/1
ஈர மது வார் மலர் சோலை எழில் ஆரூரில் இருக்கும் நாள் – 13.வெள்ளானை:1 3/2

மேல்


மதுர (23)

ஈரம் மென் மதுர பதம் பரிவு எய்த முன்னுரை செய்த பின் – 2.தில்லை:4 3/4
உள் உறை அஞ்சு_எழுத்து ஆக ஒழுகி மதுர ஒலி – 3.இலை:7 29/2
வண்ண மதுர தேன் பொழிவ வாச மலர் வாயே அல்ல – 4.மும்மை:2 3/2
அதர் நல்லன முன் செல நீழல் அமர்வித்து அமுத மதுர பால் – 4.மும்மை:6 26/3
மார்பு ஆர பொழி கண்ணீர் மழை வாரும் திருவடிவும் மதுர வாக்கில் – 5.திருநின்ற:1 225/1
நல் மதுர மாங்கனியில் இருந்த அதனை நறும் கூந்தல் – 5.திருநின்ற:4 23/3
கைம் மருங்கு வந்து இருந்தது அதி மதுர கனி ஒன்று – 5.திருநின்ற:4 25/4
மடுத்த புனல் வேணியினார் அம்மை என மதுர மொழி – 5.திருநின்ற:4 65/1
பைம்_தொடியாள் திரு முலையின் பால் அறா மதுர மொழி பவள வாயார் – 6.வம்பறா:1 98/4
வாழிய தம் திரு முடி மேல் கொண்டு அருளி மனம் களிப்ப மதுர வாயால் – 6.வம்பறா:1 104/2
ஆரணங்கள் மதுர ஒலி எழுந்து பொங்க அரசிலையும் தருப்பையும் பெய்து அணிந்த வாச – 6.வம்பறா:1 258/1
வரு திறத்தின் மறை நான்கும் தந்தோம் என்று மந்திரங்கள் மொழிந்தவர்க்கு மதுர வாக்கால் – 6.வம்பறா:1 264/3
மண்டிய ஆர்வம் பெருக மதுர மொழி அருள்செய்தார் – 6.வம்பறா:1 271/4
மதுர முத்தமிழ் வாசகர் அணைந்தனர் மன்றுள் – 6.வம்பறா:1 373/3
மதுர மொழி மறை தலைவர் மருங்கு இமையோர் பொழி வாச – 6.வம்பறா:1 394/3
வரம் மிகு தவத்தால் அவரையே நோக்கி வள்ளலார் மதுர வாக்கு அளிப்பார் – 6.வம்பறா:1 657/4
வருத்தம் அகன்றிட மதுர மொழி அருளி விடைகொடுத்து – 6.வம்பறா:1 1120/2
மதுர மொழி பல மொழிந்து வரன் முறையால் சிறப்பு அளிப்ப – 6.வம்பறா:1 1165/2
மண்டு காதல் உற வணங்கி வாய்ந்த மதுர மொழி மாலை – 6.வம்பறா:2 51/3
மன்னு மருதின் அமர்ந்தவரை வணங்கி மதுர சொல் மலர்கள் – 6.வம்பறா:2 65/1
வணங்கி உள்ளம் களிகூர மகிழ்ந்து போற்றி மதுர இசை – 6.வம்பறா:2 197/1
மயங்கிய நண்பர் உய்ய வாக்கு எனும் மதுர வாய்மை – 6.வம்பறா:2 357/1
மன்றல் செய் மதுர சீதம் சீகரம் கொண்டு மந்த – 6.வம்பறா:2 376/3

மேல்


மதுரத்துடன் (1)

முறையால் வரு மதுரத்துடன் மொழி இ தளம் முதலில் – 1.திருமலை:5 75/1

மேல்


மதுரம் (1)

மனைவியார்-தாம் படைத்த மதுரம் மிக வாய்த்த கனி – 5.திருநின்ற:4 24/1

மேல்


மதுரமங்கல (1)

மதுரமங்கல முன் ஆன வாழ்த்து ஒலி எடுப்ப வந்து – 6.வம்பறா:1 1229/2

மேல்


மதுராபுரி (2)

வாழும் நகரம் மதுராபுரி என்பது ஆகும் – 4.மும்மை:1 4/4
கந்த பொழில் சூழ் மதுராபுரி காவல் கொண்டான் – 4.மும்மை:1 12/4

மேல்


மதுரை (19)

தீண்டு கொடி மதில் மதுரை திருஆலவாய் சேர்ந்தார் – 5.திருநின்ற:1 402/4
தொடும் குன்ற மதில் மதுரை தொன் நகர் வந்து அணைகின்றார் – 6.வம்பறா:1 630/4
செப்புவான் புறத்து உளோரும் தென்னவன் மதுரை சேர்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 635/4
ஓங்கு எயில் புகழ் சூழ் மதுரை தோன்றுதலும் உயர் தவ தொண்டரை நோக்கி – 6.வம்பறா:1 661/3
வரு திறம் புகலி வந்த வள்ளலார் மதுரை நண்ண – 6.வம்பறா:1 719/2
மன்னன் நீறு அணிந்தான் என்று மற்று அவன் மதுரை வாழ்வார் – 6.வம்பறா:1 857/3
பூழியன் மதுரை உள்ளார் புறத்து உளார் அமணர் சேரும் – 6.வம்பறா:1 871/1
தே மருவு நறும் பைம் தார் தென்னவன்-தன் திரு மதுரை
தாம் அணைந்து திரு ஆலவாய் அமர்ந்த தனி நாதன் – 6.வம்பறா:1 876/2,3
தேன் நிலவு பொழில் மதுரை புறத்து போந்த தென்னவனார் தேவியார் அமைச்சர் சிந்தை – 6.வம்பறா:1 884/1
மன்னும் மதுரை திரு ஆலவாயில் இறைவர் வரும் அன்பால் – 7.வார்கொண்ட:4 26/2
திண் பொன் புரிசை திரு மதுரை புக்கார் திருந்தும் இசை பாணர் – 7.வார்கொண்ட:4 38/4
செய்வார் கன்னி தமிழ்நாட்டு திரு மா மதுரை முதலான – 7.வார்கொண்ட:4 81/3
வாரம் பெருக தமக்கு அன்று மதுரை ஆலவாய் அமர்ந்த – 7.வார்கொண்ட:4 82/2
மங்குல் தவழும் மணி மாட மதுரை மூதூர் வந்து அணைந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 90/4
தொன் மதுரை நகரின் கண் இனிது இருந்த சோழனார் – 7.வார்கொண்ட:4 92/2
அ நாளில் மதுரை நகர் மருங்கு அரனார் அமர் பதிகள் – 7.வார்கொண்ட:4 97/1
மு பெரும் வேந்தர்களோடு முதன் மதுரை நகர் எய்தி – 7.வார்கொண்ட:4 100/2
மஞ்சு அணையும் மதில் மதுரை மாநகரில் மகிழ்ந்து இருந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 101/4
மற்று அவர் கருவி பாடல் மதுரை நீடு ஆலவாயில் – 12.மன்னிய:5 3/1

மேல்


மதுரை-தன்னில் (1)

மீனவன் மதுரை-தன்னில் விரவிட கண்டோம் என்பார் – 6.வம்பறா:1 639/2

மேல்


மதுரையில் (2)

மாவலாய் உன்-தன் மதுரையில் சைவ வேதியர் தாம் – 6.வம்பறா:1 683/3
புண்ணிய மூர்த்தி வந்து மதுரையில் புகுத என்றார் – 6.வம்பறா:1 744/4

மேல்


மதுரையின் (1)

பொன் திகழ் மாட வீதி மதுரையின் புறத்து போகி – 6.வம்பறா:1 646/3

மேல்


மதுரையினில் (1)

சென்று அணைந்து மதுரையினில் திருந்திய நூல் சங்கத்துள் – 5.திருநின்ற:1 403/1

மேல்


மதுவால் (1)

செங்கமல பொதி அவிழ சேல் பாயும் வயல் மதுவால் சேறு மாறா – 6.வம்பறா:1 310/2

மேல்


மதுவின் (1)

மன்றுள் ஆடும் மதுவின் நசையாலே மறை சுரும்பு அறை புரத்தின் மருங்கேம் – 1.திருமலை:5 96/1

மேல்


மதூகம் (1)

பூகம் ஞாழல் குளிர் வாழை மதூகம் பொதுளும் வஞ்சி பல எங்கும் நெருங்கி – 1.திருமலை:5 93/2

மேல்


மந்த (8)

மை வைத்த சோலை மலயம் தர வந்த மந்த
மெய் வைத்த காலும் தரும் ஞாலம் அளந்த மேன்மை – 4.மும்மை:1 3/2,3
மந்த அமணர் வஞ்சனையால் மறைத்த வஞ்சம் ஒழித்து அருளி – 5.திருநின்ற:1 295/3
வந்து அணைந்த வாகீசர் மந்த மாருத சீத – 5.திருநின்ற:5 6/1
மழைத்த மந்த மருதத்தினால் நறு மலர் வண்ண நுண் துகள் தூவி – 6.வம்பறா:1 150/3
மந்த உணர்வு உடையவரை நோக்கி சைவம் அல்லாது மற்று ஒன்றும் இல்லை என்றே – 6.வம்பறா:1 925/2
மந்த சாரியின் மணம் கொணர்ந்து எழுந்தது மருத்து – 6.வம்பறா:1 1194/4
மன்றல் செய் மதுர சீதம் சீகரம் கொண்டு மந்த
தென்றலும் எதிர்கொண்டு எய்தும் சேவகம் முன்பு காட்ட – 6.வம்பறா:2 376/3,4
மந்த உணர்வும் விழி குருடும் கேளா செவியும் மற்று உமக்கே – 6.வம்பறா:4 8/3

மேல்


மந்தமாருதமும் (1)

மண்ணகம் நிறைந்த கந்த மந்தமாருதமும் வீச – 6.வம்பறா:1 1225/2

மேல்


மந்தரகிரி (1)

நீடிய வேலை கலக்கும் நெடும் மந்தரகிரி போல – 5.திருநின்ற:1 119/3

மேல்


மந்தரத்தும் (1)

மந்தரத்தும் மத்திமத்தும் தாரத்தும் வரன் முறையால் – 3.இலை:7 27/1

மேல்


மந்தரம் (1)

வரி அரவி மந்தரம் சூழ் வடம் போல வயங்கும்-ஆல் – 6.வம்பறா:1 4/4

மேல்


மந்தா (1)

மந்தா நிலம் வந்து அசை பந்தரின் மாடம் முன்றில் – 4.மும்மை:1 6/1

மேல்


மந்தாரத்தின் (1)

பைம் துணர் மந்தாரத்தின் பனி மலர்_மாரிகள் பொழிந்தார் – 4.மும்மை:4 33/4

மேல்


மந்தாரம் (1)

வன்னி கொன்றை வழை சண்பகம் ஆரம் மலர்ப்பலாசொடு செருந்தி மந்தாரம்
கன்னிகாரம் குரவம் கமழ் புன்னை கற்பு பாடலம் கூவிளம் ஓங்கி – 1.திருமலை:5 94/1,2

மேல்


மந்திகள் (1)

மந்திகள் முழையில் வைத்த மணி விளக்கு ஒளிகளாலும் – 3.இலை:3 131/2

மேல்


மந்திர (10)

உன்னும் செயல் மந்திர யோகர் நிறுத்தினார்கள் – 4.மும்மை:1 38/4
வேத மந்திர நியதியின் மிகுதியும் விரும்பி – 4.மும்மை:3 8/2
மந்திர மா மதில் அகழி அவர் தாம் தந்த வாய்மை ஆகம விதியின் வகுப்பு போலும் – 4.மும்மை:5 87/2
உற்றவரும் மந்திர சாதகம் நாங்கள் ஒழித்திட நின் – 5.திருநின்ற:1 108/3
வெம் தழல் பட விஞ்சை மந்திர தொழில் விளைத்தால் – 6.வம்பறா:1 688/3
மாதிரத்தினும் மற்றை மந்திர விதி வருமே – 6.வம்பறா:1 698/2
மந்திர செயல் வாய்த்து இல மற்று இனி செய்யும் – 6.வம்பறா:1 700/1
எஞ்சலின் மந்திர வாதம் அன்றி எம்மோடு பொருள் பேசுவற்கு இசைவது என்று – 6.வம்பறா:1 911/3
மந்திர முறையால் உய்த்த எரி வலம் ஆக மாதர் – 6.வம்பறா:1 1242/1
உம்பர் தொழ எழும் சிவ மந்திர ஓமத்தால் உற்பவித்த சிவாங்கி-தனில் உணர்வுக்கு எட்டா – 11.பத்தராய்:6 2/3

மேல்


மந்திரங்கள் (4)

இன்ப மொழி தோத்திரங்கள் மந்திரங்கள் யாவையினும் – 3.இலை:3 162/2
வரு திறத்தின் மறை நான்கும் தந்தோம் என்று மந்திரங்கள் மொழிந்தவர்க்கு மதுர வாக்கால் – 6.வம்பறா:1 264/3
மந்திரங்கள் ஆன எல்லாம் அருளி செய்து மற்று அவற்றின் வைதிக நூல் சங்கின் வந்த – 6.வம்பறா:1 266/1
முந்தை முதல் மந்திரங்கள் எல்லாம் தோன்றும் முதல் ஆகும் முதல்வனார் எழுத்து_அஞ்சு என்பார் – 6.வம்பறா:1 266/3

மேல்


மந்திரத்தால் (2)

தஞ்சம் உடை மந்திரத்தால் சாதியா வகை தடுத்தான் – 5.திருநின்ற:1 107/2
தவம் மறைந்து அல்ல செய்வார் தங்கள் மந்திரத்தால் செம் தீ – 6.வம்பறா:1 697/3

மேல்


மந்திரத்தினால் (1)

இம்பர் மிசை அநாமயமாய் இருந்த போதில் ஈன்று அணிய கோமய மந்திரத்தினால் ஏற்று – 11.பத்தராய்:6 2/2

மேல்


மந்திரத்தினாலே (1)

நீர் அணிவித்து தந்திர மந்திரத்தினாலே நிசயம் உற பிடித்து ஓம நெருப்பில் இட்டு – 11.பத்தராய்:6 3/2

மேல்


மந்திரத்து (1)

முந்த மந்திரத்து விஞ்சை முற்றும் எஞ்ச அஞ்சியே – 6.வம்பறா:1 773/3

மேல்


மந்திரம் (8)

வரு முறைமை அழைக்க விடு மந்திரம் எம்மருங்கும் வானவர் நாயகர் திரு ஏகம்பர் முன்றில் – 4.மும்மை:5 99/3
அந்தியினுள் மந்திரம் அஞ்சு_எழுத்துமே என்று அஞ்சு எழுத்தின் திருப்பதிகம் அருளி செய்தார் – 6.வம்பறா:1 266/4
மருந்தொடு மந்திரம் ஆகி மற்றும் இவர் வேடமாம் என்று – 6.வம்பறா:1 295/3
ஆதி மந்திரம் அஞ்சு_எழுத்து ஓதுவார் நோக்கும் – 6.வம்பறா:1 698/1
மூல நெறி அறியாதே தங்கள் தெய்வ மொழி நவில் மந்திரம் கொண்டு முன்னும் பின்னும் – 6.வம்பறா:1 715/2
திடம் கொள் மந்திரம் தியானம் பாவக நிலை முட்டி – 6.வம்பறா:1 1060/3
உடன் அன்றி வெவ்வேறே ஆவின் நீரால் உரை திகழும் மந்திரம் கொண்டு உண்டை ஆக்கி – 11.பத்தராய்:6 4/3
இட்டமாம் சிவ மந்திரம் ஓதலின் இரு விசும்பு எழ பாய்ந்து – 13.வெள்ளானை:1 36/2

மேல்


மந்திரமாம் (1)

மாறு_இல் வலி மந்திரமாம் அசனி போல வாய்மை உரை திருத்தொண்டர் வாக்கினாலே – 6.வம்பறா:1 909/2

மேல்


மந்திரமும் (2)

ஞானசம்பந்தர் என்னும் நாம மந்திரமும் செல்ல – 6.வம்பறா:1 721/2
மன்னும் மந்திரமும் ஆகி மருந்தும் ஆய் தீர்ப்பது என்று –