மோ – முதல் சொற்கள், பெரியபுராணம் தொடரடைவு

மோகமாய் (1)

மோகமாய் ஓடி சென்றார் தழுவினார் மோந்து நின்றார் – 3.இலை:3 105/4

மேல்


மோகாதி (1)

மோகாதி குற்றங்கள் அறுக்கும் நீற்றை மொழிவது நம் இருவினைகள் கழிவதாக – 11.பத்தராய்:6 1/4

மேல்


மோடு (1)

காண மோடு பொன் வேண்டி நெய்யும் பாலும் கலை விளங்கும் – 6.வம்பறா:2 191/3

மேல்


மோத (1)

பொழுதும் புலர்வு உற்றது செம் கதிர் மீது மோத – 4.மும்மை:1 26/4

மேல்


மோதி (1)

கும்ப யானை கை நிலத்தில் மோதி குலைந்து வீழ்ந்தது-ஆல் – 12.மன்னிய:4 5/4

மேல்


மோந்த (1)

புது மலர் மோந்த போதில் செரு துணை புனித தொண்டர் – 10.கடல்:1 6/1

மேல்


மோந்ததற்கு (2)

மலரை எடுத்து மோந்ததற்கு வந்து பொறாமை வழி தொண்டர் – 10.கடல்:3 4/3
அங்கண் எடுத்து மோந்ததற்கு அரசன் உரிமை பெருந்தேவி – 10.கடல்:3 7/2

மேல்


மோந்தனளாம் (1)

இது மலர் திரு முற்றத்துள் எடுத்து மோந்தனளாம் என்று – 10.கடல்:1 6/2

மேல்


மோந்தாள் (1)

மேயது ஓர் புது பூ அங்கு விழுந்தது ஒன்று எடுத்து மோந்தாள் – 10.கடல்:1 5/4

மேல்


மோந்திடும் (1)

முடியில் ஏறும் திரு பூ மண்டபத்து மலர் மோந்திடும் மூக்கை – 10.கடல்:3 5/3

மேல்


மோந்து (4)

மோகமாய் ஓடி சென்றார் தழுவினார் மோந்து நின்றார் – 3.இலை:3 105/4
மடுத்த கருணையால் தடவி உச்சி மோந்து மகிழ்ந்து அருள – 4.மும்மை:6 54/4
மீது கண்ணீர் விழ மோந்து வேண்டுவனவும் கொடுத்து அருளி – 6.வம்பறா:2 40/3
நா தழும்ப நக்கி மோந்து அணைந்து கனைப்பொடு நயந்து – 6.வம்பறா:3 14/2

மேல்


மோப்பன (1)

சுற்றி மிக கதறுவன சுழல்வன மோப்பன ஆக – 6.வம்பறா:3 12/2

மேல்


மோவார் (1)

உச்சி மோவார் மார்பின் கண் அணைத்தே முத்தம் தாம் உண்ணார் – 7.வார்கொண்ட:3 61/2

மேல்


மோனிகள் (1)

ஞான மோனிகள் நாளும் நம்பரை வந்து இறைஞ்சி நலம் பெறும் – 5.திருநின்ற:1 349/3

மேல்