மா – முதல் சொற்கள், பெரியபுராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மா 340
மாக்கள் 9
மாக்கள்-தம் 1
மாக்களை 1
மாக 1
மாகதர் 1
மாகம் 7
மாகறலை 1
மாகாளத்தில் 1
மாகாளத்தின் 1
மாகாளமும் 1
மாகோதையினில் 2
மாங்கனி 3
மாங்கனிகள் 2
மாங்கனியில் 1
மாங்கனியோடு 1
மாசு 31
மாசு-தனை 1
மாசு_அறு 3
மாசு_இல் 8
மாசு_இலா 4
மாசு_இலாத 1
மாசுணம் 2
மாட்சிமை 1
மாட்சிமைத்து 1
மாட்சியில் 2
மாட்சியினால் 1
மாட்சியினை 1
மாட்சியும் 1
மாட்டா 2
மாட்டாது 2
மாட்டாதேன் 1
மாட்டாமை 1
மாட்டார் 4
மாட்டார்-தன்னை 1
மாட்டான் 2
மாட்டி 3
மாட்டினால் 1
மாட்டேன் 1
மாட 44
மாடங்கள் 8
மாடங்கள்-தொறும் 1
மாடத்திடை 1
மாடத்தின் 1
மாடத்தினில் 1
மாடத்து 9
மாடத்துள் 1
மாடத்தை 2
மாடம் 25
மாடம்-தோறும் 2
மாடமும் 2
மாடு 59
மாடும் 4
மாடுற்று 1
மாடுற 2
மாடே 3
மாண் 1
மாண்ட 1
மாண்டதன் 2
மாண்டார் 1
மாண்டான் 1
மாண்டோம் 1
மாண்பது 1
மாண்பினால் 1
மாண 3
மாணவகன் 2
மாணி 1
மாணிக்க 5
மாணும் 1
மாத்திரர் 1
மாதங்கத்தை 1
மாதங்கம் 2
மாதர் 30
மாதர்-தங்களையும் 1
மாதர்-தம் 1
மாதர்கள் 1
மாதரார் 8
மாதரார்-தமையும் 1
மாதரார்க்கும் 1
மாதராரை 1
மாதராரையும் 1
மாதரும் 3
மாதரை 1
மாதவன் 4
மாதவி 5
மாதவியே 1
மாதிரத்தினும் 1
மாதிரத்து 1
மாதிரம் 3
மாதினியார் 3
மாதினை 2
மாது 16
மாது-தன்னை 1
மாது_ஒர்_பாகனார் 1
மாது_ஒரு_பாகத்தவர் 1
மாது_ஒரு_பாகம் 1
மாது_ஒரு_பாகர் 1
மாது_ஒரு_பாகனார்க்கு 1
மாது_ஓர்_பாகர் 2
மாது_ஓர்_பாகர்-தாம் 1
மாது_ஓர்_பாகனார் 2
மாதுக்கம் 1
மாதும் 1
மாதுரிய 1
மாதை 1
மாதோடு 1
மாந்தர் 13
மாந்தர்-தாமும் 1
மாந்தர்கள் 2
மாந்தர்கள்-தம்மை 1
மாந்தர்களும் 1
மாந்தரும் 2
மாந்தி 1
மாந்திருவனத்தில் 1
மாந்துறை 2
மாந்துறையில் 1
மாநகர் 2
மாநகரில் 1
மாநிலத்தவர் 1
மாநிலத்தின் 1
மாநிலத்து 1
மாநிலத்தோர்க்கு 1
மாநிலம் 2
மாமணி 1
மாமாத்திரர்-தம் 1
மாமை 1
மாய் 1
மாய்கையால் 1
மாய்ந்ததன் 1
மாய்ந்தது 1
மாய்ந்திட 1
மாய்வதனுக்கு 1
மாய்வதே 1
மாய 7
மாயத்து 1
மாயமும் 1
மாயனார் 2
மாயாது 1
மாயை 10
மாயைகளால் 1
மாயையினை 1
மார்க்கண்டர்க்கா 1
மார்க்கம் 2
மார்பமும் 1
மார்பர் 25
மார்பர்-தாமும் 1
மார்பரும் 3
மார்பரை 1
மார்பன் 2
மார்பிடை 2
மார்பில் 14
மார்பின் 17
மார்பினர் 1
மார்பினால் 1
மார்பினில் 2
மார்பீர் 3
மார்பு 1
மார்பும் 1
மார்பொடு 1
மாரவேளுடன் 1
மாரன் 1
மாரனும் 1
மாரனோ 1
மாரி 35
மாரிகள் 2
மாரியில் 1
மாரியின் 1
மாரியும் 1
மாருத 1
மாருதம் 4
மாருதமாய் 1
மாருதமும் 1
மால் 93
மாலதி 1
மாலதிகள் 1
மாலா 1
மாலின் 1
மாலுக்கு 2
மாலும் 16
மாலை 157
மாலை-தன்னில் 1
மாலைகள் 29
மாலைகளால் 2
மாலைகளில் 1
மாலைகளும் 11
மாலையர் 1
மாலையால் 2
மாலையாலே 1
மாலையானை 1
மாலையில் 4
மாலையின் 1
மாலையினில் 1
மாலையும் 9
மாலையே 1
மாலையோ 1
மாலையோய் 1
மாலோக 1
மாவடு 3
மாவடுவும் 1
மாவலாய் 1
மாவலி-தன் 1
மாவின் 6
மாவும் 5
மாவை 1
மாழை 1
மாள்வன் 1
மாள 8
மாளவத்தினை 1
மாளாத 1
மாளாது 1
மாளாமே 1
மாளிகை 78
மாளிகை-தன்னில் 1
மாளிகை-தான் 1
மாளிகைக்கு 2
மாளிகைகள் 5
மாளிகைகள்-தொறும் 1
மாளிகையில் 13
மாளிகையின் 8
மாளிகையின்-கண் 6
மாளிகையினில் 1
மாளிகையினுள் 1
மாளிகையினை 1
மாளிகையும் 1
மாளிகையுள்ளால் 1
மாளிகையை 5
மாளில் 1
மாளும் 1
மாற்ற 3
மாற்றங்கள் 1
மாற்றம் 25
மாற்றலர் 1
மாற்றாது 1
மாற்றார் 3
மாற்றார்க்கு 1
மாற்றாராய் 1
மாற்றான் 3
மாற்றி 7
மாற்றிட 1
மாற்றிய 2
மாற்றினார் 1
மாற்றும் 8
மாற்றுவார் 1
மாற்றுறு 1
மாற 6
மாறவும் 1
மாறன் 4
மாறன்-தானும் 1
மாறன்பாடி 1
மாறனார் 3
மாறனும் 1
மாறனை 1
மாறா 7
மாறாத 2
மாறாது 4
மாறி 14
மாறிய 2
மாறியும் 2
மாறின் 1
மாறின 1
மாறு 41
மாறு_இல் 14
மாறு_இல 1
மாறு_இலா 7
மாறு_இலாத 3
மாறு_இலாய் 1
மாறு_இன்றி 1
மாறுகொண்டு 1
மாறுகொள் 1
மாறுதலும் 1
மாறும் 4
மாறுற்ற 1
மான் 47
மான்_மத 1
மான 28
மானக்கஞ்சாறர் 1
மானக்கஞ்சாறனார் 3
மானத்தால் 1
மானம் 10
மானமும் 2
மானி 1
மானிடம் 1
மானியார் 3
மானியார்-தமக்கும் 1
மானியே 1
மானின் 3
மானீச்சரம் 1
மானுட 2
மானுடம் 1
மானுடமாய் 1
மானுடர் 1
மானும் 2
மானும்-ஆல் 1
மானை 1

மா (340)

மா நடம் செய் வரதர் பொன் தாள் தொழ – 0.பாயிரம்:1 2/4
எடுக்கும் மா கதை இன் தமிழ் செய்யுளாய் – 0.பாயிரம்:1 3/1
மன்னி வாழ் கயிலை திரு மா மலை – 1.திருமலை:1 1/4
எண்_இல் மா தவம் செய்ய வந்து எய்திய – 1.திருமலை:1 2/3
துங்க மா தவர் சூழ்ந்து இருந்தார் எலாம் – 1.திருமலை:1 16/3
செய்ய நீள் சடை மா முனி செல்வுழி – 1.திருமலை:1 18/3
மா தவம் செய்த தென் திசை வாழ்ந்திட – 1.திருமலை:1 25/1
என்று மா முனி வன் தொண்டர் செய்கையை – 1.திருமலை:1 37/1
ஆதி மா தவ முனி அகத்தியன் தரு – 1.திருமலை:2 2/1
போலும் நான்_முகனையும் பொன்னி மா நதி – 1.திருமலை:2 4/4
மா இரைத்து எழுந்து ஆர்ப்ப வரை தரு – 1.திருமலை:2 9/1
ஒண் துறை தலை மா மத கூடு போய் – 1.திருமலை:2 10/1
தத்தம் இல் கூடினார்கள் தலையினால் வணங்கு மா போல் – 1.திருமலை:2 22/2
மன்னும் மா மலராள் வழிபட்டது – 1.திருமலை:3 1/2
மல்லல் யானை ஒலியுடன் மா ஒலி – 1.திருமலை:3 3/3
மின்னும் மா மணி பூண் மனு வேந்தனே – 1.திருமலை:3 13/4
பொங்கு மா மறை புற்று இடம் கொண்டவர் – 1.திருமலை:3 16/1
மா நில காவலன் ஆவான் மன் உயிர் காக்கும்-காலை – 1.திருமலை:3 36/1
சோதி மா மணி நீள் சுடர் முன்றில் சூழ் – 1.திருமலை:4 1/3
மா வாழ் அகலத்து மால் முதல் வானவர் – 1.திருமலை:4 2/2
இந்த மா தவர் கூட்டத்தை எம்பிரான் – 1.திருமலை:4 11/1
மா மறை விதி வழாமல் மணத்துறை கடன்கள் ஆற்றி – 1.திருமலை:5 13/1
மா மணி அணிந்த தூய வளர் ஒளி இருள் கால் சீக்கும் – 1.திருமலை:5 18/3
வந்து திரு மா மறை மண_தொழில் தொடங்கும் – 1.திருமலை:5 33/1
செல்லும் மா மறையோன்-தன் பின் திரி முக காந்தம் சேர்ந்த – 1.திருமலை:5 50/1
வல் இரும்பு அணையும் மா போல் வள்ளலும் கடிது சென்றார் – 1.திருமலை:5 50/2
இந்த மா நிலத்தில் இல்லை என் சொன்னாய் ஐயா என்றார் – 1.திருமலை:5 52/2
திரண்ட மா மறையோர்-தாமும் திருநாவலூரர் கோ முன் – 1.திருமலை:5 62/1
தேம அலங்கல் அணி மா மணி மார்பின் செம்மல் அம் கயல்கள் செங்கமல தண் – 1.திருமலை:5 92/1
மா மலங்கள் அற வீடு அருள் தில்லை மல்லல் அம்பதியின் எல்லை வணங்கி – 1.திருமலை:5 92/4
குன்று போலும் மணி மா மதில் சூழும் குண்டு அகழ் கமல வண்டு அலர் கைதை – 1.திருமலை:5 96/2
அம் கண் மா மறை முழங்கும் மருங்கே ஆடல் அரம்பையர் அரங்கு முழங்கும் – 1.திருமலை:5 99/1
சீல மா முனிவர் சென்று முன் துன்னி திரு பிரம்பின் அடி கொண்டு திளைத்து – 1.திருமலை:5 103/2
வாழிய மா மறை புற்று இடம் கொள் மன்னவன் ஆர் அருளால் ஓர் வாக்கு – 1.திருமலை:5 127/1
பொன்னின் புரி புன் சடையன் விடையன் பொரு மா கரியின் உரிவை புனைவான் – 1.திருமலை:5 179/3
மன் பெரும் திரு மா மறை வண்டு சூழ்ந்து – 1.திருமலை:5 191/1
மாலை தாழ் குழல் மா மலையாள் செம் கை – 1.திருமலை:5 192/3
நீதி மா தவர் நெஞ்சில் பொலிந்தன – 1.திருமலை:5 193/1
மறையவன் இத்திறம் மொழிய மா மறையோர் உரைசெய்வார் – 2.தில்லை:2 33/3
பூவின் மா மழையின் மீள மூழ்குவார் போன்று தோன்ற – 2.தில்லை:2 39/4
மாது-தன்னை முன் கொடுத்த மா தவர்-தாம் மனம் மகிழ்ந்து பேர் உவகையின் மலர்ந்தே – 2.தில்லை:3 10/1
வானவர் பூவின் மாரி பொழிய மா மறைகள் ஆர்ப்ப – 2.தில்லை:3 35/1
ஞான மா முனிவர் போற்ற நலம் மிகு சிவலோகத்தில் – 2.தில்லை:3 35/2
நீளும் மா நிதியின் பரப்பு நெருங்கு செல்வம் நிலாவி எண் – 2.தில்லை:4 5/3
மா தவ வேடம் கொண்ட வன்கணான் மாடம்-தோறும் – 2.தில்லை:5 8/1
மன்றல் அம் குழல் மென் சாயல் மா தேவி இருப்ப கண்டான் – 2.தில்லை:5 10/4
பரசு பெறு மா தவ முனிவன் பரசுராமன் பெறு நாடு – 2.தில்லை:6 1/2
மன்னும் குலத்தின் மா மறை நூல் மரபில் பெரியோர் வாழ் பதியாம் – 2.தில்லை:6 3/4
தஞ்ச மா மறை கோவண ஆடையின் அசைவும் – 2.தில்லை:7 8/2
மன்னிய அநபாயன் சீர் மரபின் மா நகரம் ஆகும் – 3.இலை:1 2/3
மா மதில் மஞ்சு சூழும் மாளிகை நிரை விண் சூழும் – 3.இலை:1 3/1
பெற்ற வெம் களிறு கோலம் பெருகு மா நவமி முன்னாள் – 3.இலை:1 11/4
அண்ணல் அம் புரவி மேற்கொண்டு அரச மா வீதி சென்றான் – 3.இலை:1 33/4
வளவனார் விடாது பற்ற மா தவர் வருந்துகின்ற – 3.இலை:1 47/1
பெற்றிமையான் மா நிலத்து மிக்க பெருமிதம் வந்து – 3.இலை:2 6/3
மாறுகொள் முழக்கம் காட்டும் மத கை_மா நிரைகள் எங்கும் – 3.இலை:3 6/4
மன்னு சிலை மலையர் குல காவல் பூண்டு மாறு எறிந்து மா வேட்டையாடி என்றும் – 3.இலை:3 53/3
மன்னி புடை நின்றன மா மதி போல வைக – 3.இலை:3 58/4
துங்க பெரு மா மழை போன்று துண்ணென்று ஒலிப்ப – 3.இலை:3 63/2
பானல் குல மா மலரில் படர் சோதியார் முன் – 3.இலை:3 65/2
நண்ணி மா மறை குலங்கள் நாட என்று நீடும் அ – 3.இலை:3 71/1
மஞ்சு அலைக்கும் மா மலை சரி புறத்து வந்த மா – 3.இலை:3 76/2
மஞ்சு அலைக்கும் மா மலை சரி புறத்து வந்த மா
அஞ்சுவித்து அடர்க்கும் நாய்கள் அட்டமாக விட்டு நீள் – 3.இலை:3 76/2,3
வெய்ய மா எழுப்ப ஏவி வெற்பர் ஆயம் ஓடி நேர் – 3.இலை:3 77/1
கை விளித்து அதிர்த்து மா எழுப்பினார்கள் கான் எலாம் – 3.இலை:3 77/4
ஆன மா அநேக மா வெருண்டு எழுந்து பாய முன் – 3.இலை:3 78/3
ஆன மா அநேக மா வெருண்டு எழுந்து பாய முன் – 3.இலை:3 78/3
வாளிகளொடு குடல் சொரிதர மறிவன சில மரை மா
நீள் உடல் விடு சரம் உருவிட நிமிர்வன மிடை கட மா – 3.இலை:3 79/2,3
நீள் உடல் விடு சரம் உருவிட நிமிர்வன மிடை கட மா
மீளி கொள் கணை படும் உடல் எழ விழுவன பல உழையே – 3.இலை:3 79/3,4
பல துறைகளின் வெருவரலொடு பயில் வலை அற நுழை மா
உலமொடு படர்வன தகையுற உறு சினமொடு கவர் நாய் – 3.இலை:3 85/1,2
வன் திறல் உந்தையோடு மா வேட்டை ஆடி பண்டு இ – 3.இலை:3 109/1
மா நதி நல் நீர் தூய வாயினில் கொண்டு கொய்த – 3.இலை:3 121/3
செம் தழல் ஒளியில் பொங்கும் தீப மா மரங்களாலும் – 3.இலை:3 131/1
எய் காட்டின் மா வளைக்க இட்ட கரும் திரை எடுத்து – 3.இலை:3 134/3
மா முனிவர் நாள்-தோறும் வந்து அணைந்து வன வேந்தர் – 3.இலை:3 152/1
மன்னிய ஆகம படியால் மா முனிவர் அருச்சித்து இங்கு – 3.இலை:3 155/2
மன் பெரு மா மறை மொழிகள் மா முனிவர் மகிழ்ந்து உரைக்கும் – 3.இலை:3 162/1
மன் பெரு மா மறை மொழிகள் மா முனிவர் மகிழ்ந்து உரைக்கும் – 3.இலை:3 162/1
புனை தவத்து மா முனிவர் புலர் அளவும் கண் துயிலார் – 3.இலை:3 164/2
ஞான மா முனிவர் கண்டார் நான்_முகன் முதலாய் உள்ள – 3.இலை:3 184/3
மா தவ கலயர் தாமும் மனத்தினில் வருத்தம் எய்தி – 3.இலை:4 26/4
வந்து அணைந்த மா விரத முனிவரை கண்டு எதிர் எழுந்து – 3.இலை:5 26/1
மருவிய கமரில் புக்க மா வடு விடேல் என் ஓசை – 3.இலை:5 37/3
மன்னு பங்கய மா நிதி போன்று உள்ளார் – 3.இலை:6 2/4
தக்க மா மனை வாழ்க்கையில் தங்கினார் – 3.இலை:6 4/2
தொக்க மா நிதி தொன்மையில் ஓங்கிய – 3.இலை:6 4/3
பொங்கிய மா நதி நீடு அலை உந்து புனல் சங்கம் – 3.இலை:7 4/1
நீல மா மஞ்ஞை ஏங்க நிரை கொடி புறவம் பாட – 3.இலை:7 19/1
வண்ண இசை வகை எல்லாம் மா துரிய நாதத்தில் – 3.இலை:7 28/2
கார் மன்னு சென்னி கதிர் மா மணி மாட வைப்பு – 4.மும்மை:1 1/2
பெய்ம் மா முகில் போல் மதம் பாய் பெருகு ஓடை நெற்றி – 4.மும்மை:1 31/3
திண் பொன் தட மா மதில் சூழ் திரு ஆலவாயின் – 4.மும்மை:1 32/3
சூழ் பொன் சுடர் மா மணி மாநிலம் தோய முன்பு – 4.மும்மை:1 34/3
மொய் புன் சடை மா முடியே முடி ஆவது என்றார் – 4.மும்மை:1 41/4
தோட்டு மலரும் மா மலரும் சுருதி மலரும் திருவாயில் – 4.மும்மை:2 8/2
அங்கண் மா நகர் அதனிடை அரு_மறை வாய்மை – 4.மும்மை:3 3/1
பொய் தகையும் உருவு ஒழித்து புண்ணிய மா முனி வடிவாய் – 4.மும்மை:4 32/3
தூய மா தவம் செய்தது தொண்டை நல் நாடு – 4.மும்மை:5 1/4
ஊறு நீர் தரும் ஒளி மலர் கலிகை மா நகரை – 4.மும்மை:5 19/3
வேறு தன் பெரு வைப்பு என விளங்கும் மா முல்லை – 4.மும்மை:5 19/4
வளைந்த மா மதி போன்று உள மருத நீர் வைப்பு – 4.மும்மை:5 26/4
மா மருங்கு தண் நீழலின் மருத யாழ் முரலும் – 4.மும்மை:5 33/3
ஆடு நீள் கொடி மாட மா மல்லையே அனைய – 4.மும்மை:5 41/4
கை விளங்கிய நிலையது காஞ்சி மா நகரம் – 4.மும்மை:5 48/4
மா அமர்ந்த நம் இருக்கையில் அணைந்து மன்னு பூசனை மகிழ்ந்து செய்வாய் என்று – 4.மும்மை:5 53/3
மா தவம் புரிந்து அருளுதற்கு அமைந்த வளத்தொடும் பரிசனங்களை விடுத்தான் – 4.மும்மை:5 54/4
தன்னை நேர் வரும் பதும மா நாகம் தம்பிராட்டி தாள் தலை மிசை வைத்தே – 4.மும்மை:5 55/2
எங்கும் நாடவும் திருவிளையாட்டால் ஏக மா முதல் எதிர்ப்படாது ஒழிய – 4.மும்மை:5 56/3
பொங்கு மா தவம் செய்து காண்பதற்கே புரிவு செய்தனள் பொன்_மலை_வல்லி – 4.மும்மை:5 56/4
கொய்த பன் மலர் கம்பை மா நதியில் குலவு மஞ்சனம் நிலவு மெய் பூச – 4.மும்மை:5 60/1
ஆதி தேவனார் ஆயும் மா தவம் செய் அ வரம்-கொலோ அகிலம் ஈன்று அளித்த – 4.மும்மை:5 66/3
பேறு மா தவ பயன் கொடுத்து அருளப்பெறவும் வேண்டும் என்றனள் பிறப்பு ஒழிப்பாள் – 4.மும்மை:5 69/4
நீள வார் புனல் குட திசை ஓடி நீர் கரக்கு மா நதியுடன் நீடு – 4.மும்மை:5 79/2
மஞ்சு நீள்வது போலும் மா மேனி மலர் பதங்களில் வண் சிலம்பு ஒலிப்ப – 4.மும்மை:5 81/2
குன்று போலும் மா மதில் புடை போக்கி குடி இருத்தின கொள்கையின் விளங்கும் – 4.மும்மை:5 85/4
மந்திர மா மதில் அகழி அவர் தாம் தந்த வாய்மை ஆகம விதியின் வகுப்பு போலும் – 4.மும்மை:5 87/2
வந்து அணைந்து தன் கறுப்பும் உவர்ப்பும் நீக்கும் மா கடலும் போலும் மலர் கிடங்கு-மாதோ – 4.மும்மை:5 87/4
மா மகர குழை மகளிர் மைந்தர் அங்கண் வந்து ஏறு முன் நறு நீர் வண்டல் ஆட – 4.மும்மை:5 95/2
உம்பரின் இந்திரன் களிற்றின் முழக்கும் தெய்வ உயர் இரவி மா கலிப்பும் அயன் ஊர்தி தேர் – 4.மும்மை:5 98/3
வயின் நிலவு மணி கடை மா நகர்கள் எல்லாம் வனப்பு உடைய பொருள் குலங்கள் மலிதலாலே – 4.மும்மை:5 101/2
வாயில் எங்கணும் தோரணம் மா மதில் – 4.மும்மை:5 105/1
தேர் ஒலிக்க மா ஒலிக்க திசை ஒலிக்கும் புகழ் காஞ்சி – 4.மும்மை:5 113/1
மா தவ வேடம் தாங்கி மால் அறியா மலர் அடிகள் – 4.மும்மை:5 116/3
மை திகழ் கண்டம் கரந்த மா தவத்தோர் அருள்செய்வார் – 4.மும்மை:5 118/4
வெறி தட நீர் துறையின் கண் மா செறிந்து மிக புழுக்கி – 4.மும்மை:5 121/2
மன்றில் நடம் செய்பவர் சைவ வாய்மை வளர மா தவத்தோர் – 4.மும்மை:6 12/3
வனப்பு எண்ண வரும் பெண்ணை மா நதி பாய் வளம் பெருகும் – 5.திருநின்ற:1 3/4
மரு மேவும் மலர் மேய மா கடலின் உள் படியும் – 5.திருநின்ற:1 8/1
செய் தவ மா தவர் வாழும் திருவதிகை சென்று அடைவார் – 5.திருநின்ற:1 61/4
மாற வரும் திருப்பள்ளி எழுச்சியினில் மா தவம் செய் – 5.திருநின்ற:1 68/2
மை வாச நறும் குழல் மா மலையாள் மணவாளன் மலர் கழல் வந்து அடையும் – 5.திருநின்ற:1 73/3
நிரை சங்கு ஒலி எங்கும் முழங்குதலால் நெடு மா கடல் என்ன நிறைந்துளதே – 5.திருநின்ற:1 76/4
மா பாவி கடை அமணர் வாகீச திருவடியாம் – 5.திருநின்ற:1 109/1
வருணனும் செய்தனன் முன்பு மா தவம் – 5.திருநின்ற:1 130/4
கல்வி துறை பல வரு மா மறை முதல் கரை கண்டு உடையவர் கழல் பேணும் – 5.திருநின்ற:1 162/3
நீள் சுடர் மா மணி புற்று உகந்தாரை நேர் கண்டு கொண்டார் – 5.திருநின்ற:1 221/4
செய்ய மா மணி ஒளி சூழ் திரு முன்றின் முன் தேவ ஆசிரியன் சார்ந்து – 5.திருநின்ற:1 224/1
நீண்ட சுடர் மா மணியை கும்பிட்டு நீடு திருப்புகலூர் நோக்கி – 5.திருநின்ற:1 232/2
மா மதில் ஆரூர் மன்னரை அங்கு வணங்க செம் – 5.திருநின்ற:1 237/1
தேசம் உய்ய உண்டவர் தாம் திரு மா மகனார் ஆதலினால் – 5.திருநின்ற:1 260/2
வாய்ந்த மிழலை மா மணியை வணங்கி பிரியா விடைகொண்டு – 5.திருநின்ற:1 263/1
வரை வளர் மா மயில் என்ன மாடம் மிசை மஞ்சு ஆடும் – 5.திருநின்ற:1 332/1
மல்கு திருக்காளத்தி மா மலை வந்து எய்தினார் – 5.திருநின்ற:1 343/4
அங்கண் மா மலை மேல் மருந்தை வணங்கியார் அருளால் மிக – 5.திருநின்ற:1 348/1
நீங்கு மா தவர் விசும்பிடை கரந்து நீள் மொழியால் – 5.திருநின்ற:1 367/2
போத மா தவர் பனி மலர் பொய்கையில் மூழ்கி – 5.திருநின்ற:1 371/2
மன்னும் மா தவர் தம்பிரான் கோயில் முன் வந்தார் – 5.திருநின்ற:1 374/4
தாணு மா மறை யாவையும் தனித்தனி முழங்க – 5.திருநின்ற:1 375/4
மேவு மா தவர் முனிவர்கள் புடை எலாம் மிடைய – 5.திருநின்ற:1 376/2
கங்கையே முதல் தீர்த்தமாம் கடவுள் மா நதிகள் – 5.திருநின்ற:1 377/1
முந்தை மா தவ பயன் பெறு முதன்மையால் மகிழ்ந்தே – 5.திருநின்ற:1 378/3
கொள்ளும் மா மலையாள் உடன் கூட வீற்றிருந்த – 5.திருநின்ற:1 379/3
திருஞான மா முனிவர் அரசு இருந்த பூந்துருத்திக்கு – 5.திருநின்ற:1 396/1
மங்கல மா மண_வினைகள் முடித்து இயல்பின் வைகும் நாள் – 5.திருநின்ற:4 12/1
ஒப்பு_இல் மா நிதியம் எல்லாம் ஒருவழி பெருக உய்த்து – 5.திருநின்ற:4 35/2
கன்னி மா மதில் சூழ் மாட காரைக்கால் வணிகன் ஆன – 5.திருநின்ற:4 39/2
வளர் புகழ் பாண்டிநாட்டு ஓர் மா நகர்-தன்னில் மன்னி – 5.திருநின்ற:4 40/2
அளவு_இல் மா நிதியம் ஆக்கி அமர்ந்து இனிது இருந்தான் என்று – 5.திருநின்ற:4 40/3
மா மணி சிவிகை-தன்னில் மட நடை மயில் அன்னாரை – 5.திருநின்ற:4 42/1
மலர் புகழ் பரமதத்தன் மா நகர் மருங்கு வந்து – 5.திருநின்ற:4 43/2
ஆடும் மா நடமும் நீ கண்டு ஆனந்தம் சேர்ந்து எப்போதும் – 5.திருநின்ற:4 61/3
போத மா முனிவர் செய்த திருத்தொண்டு புகலல்உற்றேன் – 5.திருநின்ற:4 66/4
வருவது என்று உரையாரேனும் மா தவர் வினவ வாய்மை – 5.திருநின்ற:5 34/2
மா தவ மறையோர் செல்வ மனையிடை அமுது செய்து – 5.திருநின்ற:5 42/1
தேடு மா மறை பொருளினை தெளிவுற நோக்கி – 5.திருநின்ற:6 10/3
சிதைக்கு மா தவ திரு மறையவர் கண்டு தம் கண் – 5.திருநின்ற:6 13/2
தாள் தாமரையின் மடுவின்-கண் தனி மா முதலை வாய்-நின்றும் – 5.திருநின்ற:7 33/3
விரி சுடர் மா மணி பதணம் மீது எறிந்த திரை வரைகள் – 6.வம்பறா:1 4/2
வண் தமிழ் செய் தவம் நிரம்ப மா தவத்தோர் செயல் வாய்ப்ப – 6.வம்பறா:1 23/4
மா மலய மாருதமும் வந்து அசையும் அன்றே – 6.வம்பறா:1 29/4
சோலை மலர் போல மலர் மா மழை சொரிந்தே – 6.வம்பறா:1 30/2
மா மறை விழு குல மடந்தையர்கள்-தம்மில் – 6.வம்பறா:1 36/1
தூய திரு மா மறை தொடர்ந்த நடை நூலின் – 6.வம்பறா:1 40/3
மா மறையோர் குழத்தின் உடன் மல்கு திருத்தொண்டர் குழாம் மருங்கு சூழ்ந்து – 6.வம்பறா:1 95/1
மா மறைகள் திரண்ட பெரும் திருத்தோணி மன்னி வீற்றிருந்தார் செய்ய – 6.வம்பறா:1 99/2
வம்பு அலர் மா மழை பொழிந்தார் மறை வாழ வந்து அருளும் மதலையாரும் – 6.வம்பறா:1 105/3
மா தவம் செய் தாதையார் வந்து எடுத்து தோளின் மேல் வைத்துக்கொள்ள – 6.வம்பறா:1 113/3
மா அணை மலர் மென் சோலை வளம் பதி கொண்டு புக்கார் – 6.வம்பறா:1 118/4
இழை தடம் கொங்கை இமய மா மலை_கொடி இன் அமுது என ஞானம் – 6.வம்பறா:1 150/1
சோதி மா மணி வாயிலின் புறம் சென்று சோபன ஆக்கமும் சொல்லி – 6.வம்பறா:1 155/3
பல் மா மறை வெள்ளம் சூழ்ந்து பரவுகின்ற – 6.வம்பறா:1 164/3
மல்கும் திரு வாயில் வந்து இறைஞ்சி மா தவங்கள் – 6.வம்பறா:1 165/2
ஐயர் நீர் அவதரித்திட இ பதி அளவு_இல் மா தவம் முன்பு – 6.வம்பறா:1 179/1
அங்கு-நின்று எழுந்தருளி மற்று அவருடன் அம் பொன் மா மலை_வல்லி – 6.வம்பறா:1 180/1
மொய் கொள் மா மணி கொழித்து முத்தாறு சூழ் முது குன்றை அடைவோம் என்று – 6.வம்பறா:1 181/1
வெற்றி மா தவத்தோருடன் மேவினார் – 6.வம்பறா:1 193/4
மாட மா மனை-தோறும் மறையோர்க்கு – 6.வம்பறா:1 196/2
வந்து தோன்றிய அந்தணர் மா தவர் – 6.வம்பறா:1 211/1
விளையும் மா கதிர் வெண்குடை ஆர்த்தது மிசையே – 6.வம்பறா:1 218/4
சைவ மா மறை தலைவர்-பால் பெறும் தனி காளம் – 6.வம்பறா:1 221/2
சுற்று மா மறை சுருதியின் பெருகு ஒலி நடுவே – 6.வம்பறா:1 222/1
அணைந்த மா மறை முதல் கலை அகிலமும் ஓதாது – 6.வம்பறா:1 223/3
பனை நெடும் கை_மா உரித்தவர் மகிழ் பெரும் பழுவூர் – 6.வம்பறா:1 235/4
மா மறையாளர் வண் புகலி பிள்ளையார் – 6.வம்பறா:1 245/1
தீங்கு தீர் மா மறை செம்மை அந்தணர் – 6.வம்பறா:1 250/3
தேக்கிய மா மறை வெள்ள திருத்தோணி வீற்றிருந்தாரை – 6.வம்பறா:1 275/3
மஞ்சு அணி மா மதில் சூழும் மாந்துறை வந்து வணங்கி – 6.வம்பறா:1 293/2
பொங்கு மா தவம் உடையார் என தொழுது போற்றி இசைத்தே கோயில் புக்கார் – 6.வம்பறா:1 306/4
மா நகரம் அலங்கரி-மின் மகர தோரணம் நாட்டும் மணி நீர் வாச – 6.வம்பறா:1 314/1
விரி சுடர் மாளிகை வெஞ்ச மா கூடல் விடையவர்-தம் – 6.வம்பறா:1 338/3
கற்குடி மா மலை மேல் எழுந்த கனக கொழுந்தினை கால் வளைய – 6.வம்பறா:1 343/1
வைதிக மா மணி அம்மருங்கு மற்று உள்ள தானம் வழுத்தி செல்வார் – 6.வம்பறா:1 347/4
ஏறு உயர்த்தார் திருப்பாற்றுறையும் எறும்பியூர் மா மலையே முதலா – 6.வம்பறா:1 348/1
நீறு அணி செம் பவள பொருப்பின் நெடுங்கள மா நகர் சென்று சேர்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 348/4
எழுது மா மறையாம் பதிகத்து இசை – 6.வம்பறா:1 358/1
சந்த மா மறை தந்தவர் கழல் இணை தாழ்ந்தே – 6.வம்பறா:1 372/2
எழுது மா மறையாம் பதிகத்து இசை போற்றி – 6.வம்பறா:1 375/2
மதி புணைந்தவர் வலஞ்சுழி மருவு மா தவத்து – 6.வம்பறா:1 379/1
மா மறையோர் பூந்தராய் வள்ளலார் வந்து அருள – 6.வம்பறா:1 406/2
மா மகம்-தான் ஆடுதற்கு வந்து வழிபடும் கோயில் – 6.வம்பறா:1 409/2
மா நாகம் அர்ச்சித்த மலர் கமல தாள் வணங்கி – 6.வம்பறா:1 412/1
மருங்கு உள நல் பதிகள் பல பணிந்து மா நதி கரை போய் – 6.வம்பறா:1 416/1
ஆதி மா மறை விதியினால் ஆறு சூழ் வேணி – 6.வம்பறா:1 429/1
நிலவு மாளிகை திருநல்லம் நீடு மா மணியை – 6.வம்பறா:1 434/1
பொன்னி மா நதி கரையினில் மீண்டு போந்து அணைந்து – 6.வம்பறா:1 435/3
மய அந்தி மதி சடையார் முன் தாழ்ந்து மா தவம் இ வையம் எல்லாம் – 6.வம்பறா:1 461/3
வாய்ந்த மா தவர் அவர்-தாம் மகிழ்ந்து அருள அமர்ந்து அருளி மதில்கள் மூன்றும் – 6.வம்பறா:1 471/2
வைத்து அன்னம் என அயர்வாள் மாடு நீடு மா தவத்தோர் சூழ எழுந்தருளி வந்தார் – 6.வம்பறா:1 478/4
நீல மா மணி நிழல் பொர நிறம் புகர் படுக்கும் – 6.வம்பறா:1 504/3
வாழி மா மறை இசை பதிகமும் பாடி அ பதியினில் வைகி – 6.வம்பறா:1 519/4
அம்பர் மா நகர் அணைந்து மாகாளத்தில் அண்ணலார் அமர்கின்ற – 6.வம்பறா:1 530/1
செம்பொன் மா மதில் கோயிலை வலம்கொண்டு திரு முன்பு பணிந்து ஏத்தி – 6.வம்பறா:1 530/2
கன்னி மா மதில் திருக்கடவூர் தொழ காதல் செய்து அருளி போய் – 6.வம்பறா:1 533/2
மறை ஒலி போய் வான் அளப்ப மா முரசம் ஆர்ப்ப – 6.வம்பறா:1 540/3
வந்து அணைந்து வாழ்ந்து மதில் புறத்து ஓர் மா மடத்து – 6.வம்பறா:1 547/1
மஞ்சு இவர் சோலை புகலி மேவும் மா மறையோர்-தமை நோக்கி வாய்மை – 6.வம்பறா:1 558/3
மல்கு திரு மறுகின்-கண் புகுந்த போது மா தவர்கள் மறையவர்கள் மற்றும் உள்ளோர் – 6.வம்பறா:1 578/2
தேடு மா மறைகள் கண்டார் திருமறைக்காடு சேர்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 597/4
மண் பயில் சீர்த்தி செல்வ மா மறை காட்டு வைகி – 6.வம்பறா:1 598/2
மா தவம் சுருதி செய்த மா மறைக்காட்டில் விட்டார் – 6.வம்பறா:1 607/4
மா தவம் சுருதி செய்த மா மறைக்காட்டில் விட்டார் – 6.வம்பறா:1 607/4
மன்னனும் அவர்கள் மாயத்து அழுந்த மா தேவியாரும் – 6.வம்பறா:1 613/2
மா தவத்து வாகீசர் மாறாத வண்ணம் வணங்கி அருள்செய்து விடைகொடுத்து மன்னும் – 6.வம்பறா:1 618/3
வரு நாமத்து அன்பு உருகும் கடலாம் என்ன மா தவர் ஆர்ப்பு ஒலி வையம் நிறைந்தது அன்றே – 6.வம்பறா:1 619/4
அண்டர் பிரான் கழல் வணங்கி அரும் தமிழ் மா மறை பாடி – 6.வம்பறா:1 622/2
அந்தணராம் மா தவர்கள் ஆயிரம் மா மறை எடுப்ப – 6.வம்பறா:1 649/2
அந்தணராம் மா தவர்கள் ஆயிரம் மா மறை எடுப்ப – 6.வம்பறா:1 649/2
நீல மா மிடற்று ஆலவாயான் என நிலவும் – 6.வம்பறா:1 667/1
சீல மா தவ திருத்தொண்டர்-தம்மொடும் திளைத்தார் – 6.வம்பறா:1 667/3
வழுதி மா நகர் அதனிடை மா மறை தலைவர் – 6.வம்பறா:1 678/1
வழுதி மா நகர் அதனிடை மா மறை தலைவர் – 6.வம்பறா:1 678/1
துங்க மா மடம்-தன்னிடை தொண்டர்-தம் குழாங்கள் – 6.வம்பறா:1 679/2
இன்று இ மா நகர் அணைந்தது என் அவர்கள் யார் என்றான் – 6.வம்பறா:1 684/4
மற்ற மா மறை மைந்தன் இ மருங்கு அணைந்தானேல் – 6.வம்பறா:1 687/1
மன்னவன் உரைப்பது இன்றி இருக்க மா தேவியார்-தாம் – 6.வம்பறா:1 690/1
அம் தண் மா தவர் திரு மடப்புறத்து அயல் இருள் போல் – 6.வம்பறா:1 700/3
பொழுது மா தவர் துயிலும் இ திரு மட புறம்பு – 6.வம்பறா:1 702/3
மன்னிய சைவ நீதி மா மறை சிறுவர் வந்தால் – 6.வம்பறா:1 722/3
கானிடை ஆடுவாரை காட்டு மா உரி முன் பாடி – 6.வம்பறா:1 739/1
வள்ளலார் அவர்-தம் பின்பு மன்னன் மா ஏறி சென்றான் – 6.வம்பறா:1 800/3
சந்த மா கொண்ட வண்ணமும் சாற்றினார் – 6.வம்பறா:1 828/4
மா நகரத்து சங்கம் வைத்தவன் தேற்ற தேறா – 6.வம்பறா:1 843/2
மரு உறும் பிறவி ஆற்றில் மா தவர் மனம் சென்றால் போல் – 6.வம்பறா:1 846/2
சீல மா தவத்தோர் முன்பு சிவிகை-நின்று இழிந்து புக்கார் – 6.வம்பறா:1 863/4
வைதிக சூளாமணியை மா தவத்தோர் பெரு வாழ்வை – 6.வம்பறா:1 873/2
மா மறையோர் வளம் பதிகளிடை தங்கி வழி செல்வார் – 6.வம்பறா:1 876/1
சென்னி மதி புனை மாடம் மா தோட்டத்தில் திருக்கேதீச்சரத்து அண்ணல் செய்ய பாதம் – 6.வம்பறா:1 890/3
மன்னி அமர்ந்து உரையும் நாள் வாகீச மா முனிவர் – 6.வம்பறா:1 927/3
வாகீச மா முனிவர் மன்னும் திரு ஆலவாய் – 6.வம்பறா:1 947/1
எ நாள் பணிவது என ஏற்று எழுந்த மா மறையோர் – 6.வம்பறா:1 951/3
போத நீடு மா மறையவர் எதிர்கொள புகலி காவலரும் தம் – 6.வம்பறா:1 952/1
அங்கு அ மா நிலத்து எட்டு உற வணங்கி புக்கு அஞ்சலி முடி ஏற – 6.வம்பறா:1 953/1
நீல மா விடம் திரு மிடற்று அடக்கிய நிமலரை நேர் எய்தும் – 6.வம்பறா:1 959/1
கன்னி மா வனம் காப்பு என இருந்தவர் கழல் இணை பணிந்து அங்கு – 6.வம்பறா:1 963/1
முன்ன மா முடக்கு கான் முயற்கு அருள்செய்த வண்ணமும் மொழிந்து ஏத்தி – 6.வம்பறா:1 963/2
அஞ்சன மா கரி உரித்தார் அருளாம் என்றே அருளும் வகை திருக்கடைக்காப்பு அமைய சாத்தி – 6.வம்பறா:1 1010/3
மா தவர்கள் நெருங்கு குழாம் பரந்து செல்ல மணி முத்தின் பரி சின்னம் வரம்பு_இன்று ஆக – 6.வம்பறா:1 1016/1
வந்து அணைந்த மா தவத்தோர் வணங்கி தாழ்ந்து மறை வாழ்வே சைவ சிகாமணியே தோன்றும் – 6.வம்பறா:1 1020/1
அங்கண் மா நகர் அமைத்திட ஆண்டு எதிர்அணைந்து – 6.வம்பறா:1 1045/3
வாழி மா தவர் வணிகர் செய் திறம் சொல கேட்டே – 6.வம்பறா:1 1075/3
மாடம் ஓங்கிய மயிலை மா நகர் உளார் மற்றும் – 6.வம்பறா:1 1084/1
இந்த மா நிலத்து இறந்துளோர் என்பினை பின்னும் – 6.வம்பறா:1 1086/1
மா தவத்து முனிவருடன் வணங்கி மகிழ்ந்து இன்புற்று – 6.வம்பறா:1 1133/3
பொருந்து திரு வளர் புகலி பூசுரரும் மா தவரும் – 6.வம்பறா:1 1142/2
மற்றவர்-தம் மொழி கேட்டு மா தவத்தின் கொழுந்து அனையார் – 6.வம்பறா:1 1157/1
முதிர் உணர்வின் மா தவரும் அணைந்த திறம் மொழிகின்றார் – 6.வம்பறா:1 1165/4
மா மறை நூல் விதி சடங்கில் வகுத்த முறை நெறி மரபின் – 6.வம்பறா:1 1179/1
மண்டு மா மறை குலம் எழுந்து ஆர்த்தன மகிழ்ந்தே – 6.வம்பறா:1 1188/4
விளக்கு மா மண விழாவுடன் விரைந்து செல்வன போல் – 6.வம்பறா:1 1193/2
காழி மா நகர் வேதியர் குழாத்தொடும் கலந்து – 6.வம்பறா:1 1197/1
வாழி மா மறை முழங்கிட வளம் பதி வணங்கி – 6.வம்பறா:1 1197/3
வகை அறு பகையும் செற்ற மா தவர் இயல்பின் மல்க – 6.வம்பறா:1 1202/4
மா மறை மைந்தர் எல்லாம் மணத்து எதிர் சென்று மன்னும் – 6.வம்பறா:1 1224/1
வந்து முன் எய்தி தான் முன் செய் மா தவத்தின் நன்மை – 6.வம்பறா:1 1233/1
மா இரு ஞாலம் உய்ய வழியினை அருளி செய்வார் – 6.வம்பறா:1 1247/4
வான முறை வழங்காமல் மா நிலத்து வளம் சுருங்க – 6.வம்பறா:2 12/2
சிலை மா மேரு வீரனார் திரு நன்னிலத்து சென்று எய்தி – 6.வம்பறா:2 56/2
ஆடக மா மதில் புடைசூழ் ஆல கோயிலின் அமுதை – 6.வம்பறா:2 174/3
கன்னி மதில் மணி மாட காஞ்சி மா நகர் அணைந்தார் – 6.வம்பறா:2 283/4
மா மலையாள் முலை சுவடும் வளை தழும்பும் அணிந்த மதி – 6.வம்பறா:2 290/1
தொண்டர் எதிர் மின்னு மா மேகம் எனும் சொல் பதிகம் – 6.வம்பறா:2 300/3
மா மணி வாயில் முன்பு வந்து எதிர் ஏற்று நின்றார் – 6.வம்பறா:2 379/4
மன்னு திரு கேதாரம் வழிபட்டு மா முனிவர் – 6.வம்பறா:3 3/1
மாடு உயர் மா மதில் காஞ்சி வள நகரின் வைகினார் – 6.வம்பறா:3 5/4
அடங்கலும் என்பது தெளிந்தார் ஆதலினால் மா தவர்-தாம் – 7.வார்கொண்ட:1 12/4
மா மழை முழக்கம் தாழ மறை ஒலி முழக்கம் ஓங்கும் – 7.வார்கொண்ட:2 2/2
மலர் புகழ் மா மாத்திரர் தம் குலம் பெருக வந்து உள்ளார் – 7.வார்கொண்ட:3 2/3
மா இரு ஞாலம் போற்ற வரும் இவர்-பால் மனம் மகிழ்ந்தார் – 7.வார்கொண்ட:3 14/4
வந்து அணைந்து வினவுவார் மா தவரே ஆம் என்று – 7.வார்கொண்ட:3 37/1
வள்ளலாரும் மனையாரை நோக்கி வந்த மா தவர்-தாம் – 7.வார்கொண்ட:3 54/1
தனி மா மகனை தாதையார் கருவி கொண்டு தலை அரிவார் – 7.வார்கொண்ட:3 63/4
வந்து புகுந்து திரு மனையில் மனைவியார் தாம் மா தவரை – 7.வார்கொண்ட:3 70/1
மா வீற்றிருந்த பெரும் சிறப்பின் மன்னும் தொன்மை மலை நாட்டு – 7.வார்கொண்ட:4 1/1
திரு மா நகரம் திரு அவதாரம் செய் விழவின் சிறப்பினால் – 7.வார்கொண்ட:4 6/1
வரும் மா களிகூர் நெய் ஆடல் எடுப்ப வான மலர்_மாரி – 7.வார்கொண்ட:4 6/2
தரும் மா விசும்பின் மிக நெருங்க தழங்கும் ஒலி மங்கலம் தழைப்ப – 7.வார்கொண்ட:4 6/3
பெரு மா நிலத்தில் எவ்வுயிரும் பெருகு மகிழ்ச்சி பிறங்கின-ஆல் – 7.வார்கொண்ட:4 6/4
செய்வார் கன்னி தமிழ்நாட்டு திரு மா மதுரை முதலான – 7.வார்கொண்ட:4 81/3
மன்னும் இராமேச்சரத்து மா மணியை முன் வணங்கி – 7.வார்கொண்ட:4 109/1
சென்னியர் மா தோட்டத்து திருக்கேதீச்சரம் சார்ந்த – 7.வார்கொண்ட:4 109/3
வான_பேர்_ஆறு உலவும் மா முடியார் தாம் அகல – 7.வார்கொண்ட:4 113/2
பருப்பத வார் சிலையார்-தம் பாம்பு அணி மா நகர்-தன்னில் – 7.வார்கொண்ட:4 119/4
நின்று மொழிந்தார் பொன்னி மா நதியும் நீங்கி நெறி காட்ட – 7.வார்கொண்ட:4 135/4
ஒரு மா மதி வெண்குடை வேந்தர் உடனே அமுது செய்து வந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 152/4
மா அலரும் சோலை மாகோதையினில் மன்னி மலை – 7.வார்கொண்ட:4 173/3
மலை மலிந்த திரு நாட்டு மன்னவனார் மா கடல் போல் – 7.வார்கொண்ட:4 175/1
ஊழி மா கடல் வெள்ளத்து மிதந்து உலகினுக்கு ஒரு முதலாய் – 7.வார்கொண்ட:5 1/3
காழி மா நகர் திரு மறையவர் குல காவலர் கணநாதர் – 7.வார்கொண்ட:5 1/4
மல்லல் ஞாலம் புரக்கின்றார் மணி மா மவுலி புனைவதற்கு – 7.வார்கொண்ட:6 4/1
மலர் புகழ் வண் தமிழ் சோழர் வள நாட்டு மா மூதூர் – 8.பொய்:2 1/3
கொடி மா மதில் நீடு குறும் பொறையூர் – 8.பொய்:2 27/3
மின்னும் சுடர் மா முடி வேல் வளவன் – 8.பொய்:2 32/3
மா முகில் குலம் மலை என ஏறுவ மருங்கு – 8.பொய்:4 2/4
ஆய மா தவத்து ஐயடிகள் எனும் – 8.பொய்:7 7/3
மன்னு சீர் மயிலை திரு மா நகர் – 9.கறை:4 6/1
வாயிலார் என நீடிய மா குடி – 9.கறை:4 7/1
தூய மா மரபின் முதல் தோன்றியே – 9.கறை:4 7/2
மாற்றார்க்கு அமரில் அழிந்து உள்ளோர் வந்து தம்-பால் மா நிதியம் – 9.கறை:5 3/1
சாயல் மா மயிலே போல் வாள் தனித்தனி கண்டு வந்து – 10.கடல்:1 5/2
வையகம் நிகழ காதல் மா தேவி-தனது செய்ய – 10.கடல்:1 13/1
எழும் திரை மா கடல் ஆடை இரு நில மா மகள் மார்பில் – 10.கடல்:2 1/1
எழும் திரை மா கடல் ஆடை இரு நில மா மகள் மார்பில் – 10.கடல்:2 1/1
பங்கய மா மலர் மேலான் பாம்பு அணையான் என்று இவர்கள் – 11.பத்தராய்:1 3/3
மனத்தினால் கருதி எங்கும் மா நிதி வருந்தி தேடி – 12.மன்னிய:1 5/1
மக்கள் பேறு இன்மையினால் மா தேவி வரம் வேண்ட – 12.மன்னிய:4 8/1
மன் பெரும்பாணனாரும் மா மறை பாட வல்லார் – 12.மன்னிய:5 4/3
ஈசர் வெள்ளி மா மலை தடம் பல கடந்து எய்தினார் மணி வாயில் – 13.வெள்ளானை:1 40/4
பொங்கு மா மதம் பொழிந்த வெள் ஆனையின் உம்பர் போற்றிட போந்த – 13.வெள்ளானை:1 41/3
வாழி மா தவர் ஆலாலசுந்தரர் வழியிடை அருள்செய்த – 13.வெள்ளானை:1 51/1
சாரல் வெள்ளியங்கயிலையில் கேட்ட மா சாத்தனார் தரித்து இந்த – 13.வெள்ளானை:1 52/2

மேல்


மாக்கள் (9)

தங்கு இருள் இரண்டில் மாக்கள் சிந்தையுள் சார்ந்து நின்ற – 0.பாயிரம்:1 10/2
தான மாக்கள் முழக்கமும் தா_இல் சீர் – 1.திருமலை:1 4/3
மலை உறை மாக்கள் எல்லாம் வாழ்த்த எடுத்து இயம்பினார்கள் – 3.இலை:3 33/4
வெயில் உமிழும் பன் மணி பூண் வணிக மாக்கள் விரவு நிதி வளம் பெருக்கும் வெறுக்கை மிக்க – 4.மும்மை:5 101/1
வருபவ கடலில் வீழ் மாக்கள் ஏறிட – 5.திருநின்ற:1 129/2
இவ்வண்ணம் போல எனை பல மாக்கள் இயம்பி ஏத்த – 5.திருநின்ற:1 142/1
வடு_இல் சீர் வணிக மாக்கள் மரக்கலம் சமைப்பித்தார்கள் – 5.திருநின்ற:4 32/4
பாதங்கள் பணி-மின் என்று பரிசன மாக்கள் தன்மை – 6.வம்பறா:1 607/3
மாதர்-தம் ஏவலாலே மனை தொழில் மாக்கள் மற்று இங்கு – 6.வம்பறா:2 402/1

மேல்


மாக்கள்-தம் (1)

வஞ்ச மாக்கள்-தம் வல் வினையும் பரன் – 1.திருமலை:5 159/2

மேல்


மாக்களை (1)

ஆங்கு அது கேட்ட அரசன் அ வினை மாக்களை நோக்கி – 5.திருநின்ற:1 123/1

மேல்


மாக (1)

மாக மருங்கினும் மண்ணினும் வல் உரும் ஏறு எதிர் செல்வன – 3.இலை:2 15/2

மேல்


மாகதர் (1)

பரசு வந்தியர் முன் சூதர் மாகதர் ஒரு-பால் பாங்கர் – 1.திருமலை:3 21/1

மேல்


மாகம் (7)

மாகம் முன் பருகுகின்றன போலும் மாளிகை குலம் மிடைந்த பதாகை – 1.திருமலை:5 100/2
மாகம் ஆர் திருக்காளத்தி மலை எழு கொழுந்தாய் உள்ள – 3.இலை:3 105/1
மாகம் இடை ஒளி தழைப்ப மன்னி நீடு மருங்கு தாரகை அலைய வரம்பு_இல் வண்ண – 4.மும்மை:5 90/3
மாகம் இகந்து வந்து இருக்கும் சேக்கை எனவும் வானவர் கோன் – 4.மும்மை:6 4/3
மாகம் மீது வளர்ந்த கானகம் ஆகி எங்கும் மனித்தரால் – 5.திருநின்ற:1 354/1
மாகம் ஆர் சோதி மல்க மன்னி வீற்றிருந்த வெள்ளை – 6.வம்பறா:1 1237/3
மாகம் நிறைந்திட மலிந்த வரம்பு_இல் பல பொருள் பிறங்கும் – 8.பொய்:2 3/3

மேல்


மாகறலை (1)

மங்கை பாகர் அமர்ந்து அருளும் வயல் மாகறலை வழுத்தி போய் – 6.வம்பறா:1 984/3

மேல்


மாகாளத்தில் (1)

அம்பர் மா நகர் அணைந்து மாகாளத்தில் அண்ணலார் அமர்கின்ற – 6.வம்பறா:1 530/1

மேல்


மாகாளத்தின் (1)

அம்பர் மாகாளத்தின் அமர்ந்த பிரான் அடி பணிந்தார் – 1.திருமலை:5 116/4

மேல்


மாகாளமும் (1)

செக்கர் வேணியர் இரும்பை மாகாளமும் சென்று தாழ்ந்து உடன் மீண்டு – 6.வம்பறா:1 964/2

மேல்


மாகோதையினில் (2)

மா அலரும் சோலை மாகோதையினில் மன்னி மலை – 7.வார்கொண்ட:4 173/3
பொன்னி வள நாடு அகன்று மாகோதையினில் மேல் புகுந்து – 7.வார்கொண்ட:4 174/2

மேல்


மாங்கனி (3)

முன் தரு மாங்கனி அன்று மூவுலகில் பெறர்க்கு அரிது-ஆல் – 5.திருநின்ற:4 26/3
மாங்கனி ஒன்று அருளால் வந்து எய்துதலும் மற்று அதனை – 5.திருநின்ற:4 30/3
வணிகனும் தன் கை புக்க மாங்கனி பின்னை காணான் – 5.திருநின்ற:4 31/1

மேல்


மாங்கனிகள் (2)

மாங்கனிகள் ஓரிரண்டு வந்து அணைந்தார் சிலர் கொடுப்ப – 5.திருநின்ற:4 16/2
நல்ல நறு மாங்கனிகள் இரண்டினில் ஒன்றை கொண்டு – 5.திருநின்ற:4 20/2

மேல்


மாங்கனியில் (1)

நல் மதுர மாங்கனியில் இருந்த அதனை நறும் கூந்தல் – 5.திருநின்ற:4 23/3

மேல்


மாங்கனியோடு (1)

வாய்ப்புறு மென் சுவை அடிசில் மாங்கனியோடு இனிது அருந்தி – 5.திருநின்ற:4 21/3

மேல்


மாசு (31)

மாசு_இலாத மணி திகழ் மேனி மேல் – 1.திருமலை:4 6/1
மாசு_இலா மரபில் வந்த வள்ளல் வேதியனை நோக்கி – 1.திருமலை:5 40/1
மாசு_இலா மறையோர் ஐயா மற்று உங்கள் பேரனார்-தம் – 1.திருமலை:5 60/3
மாசு_அறு கோலம் காட்டி மறுகிடை ஆடும் நாளில் – 3.இலை:3 21/4
மாசு_இல் சீர் வெட்சி முன்னா வரு துறை கண்ணி சூடி – 3.இலை:3 37/3
மன்னவன் வருத்தம் கேட்டு மாசு_அறு புகழின் மிக்க – 3.இலை:4 24/1
மாசு_அறு சிந்தை அன்பர் கழுத்து அரி அரிவாள் பற்றும் – 3.இலை:6 18/1
வந்து அணைந்த திருத்தொண்டர் தம்மை வினை மாசு அறுத்து – 4.மும்மை:4 36/2
மாசு உடம்பு விட தீயின் மஞ்சனம் செய்து அருளி எழுந்து – 4.மும்மை:4 37/1
தூசு உடைய துகள் மாசு கழிப்பார் போல் தொல்லை வினை – 4.மும்மை:5 114/2
மாசு_இல் மன துயர் ஒழிய மருள்நீக்கியார் நிரம்பி – 5.திருநின்ற:1 35/1
மாசு_இல் மதி நீடு புனல் மன்னி வளர் சென்னியனை – 5.திருநின்ற:1 99/1
காய மாசு பெருக்கி உழல் கலதி அமணர் கடு வினை செய் – 5.திருநின்ற:1 287/2
மாசு_இல் வற்கலை ஆடையும் மார்பின் முந்நூலும் – 5.திருநின்ற:1 363/1
மாசு_இல் வாய்மை நெல் வாயில் மறையவர் – 6.வம்பறா:1 204/1
அல்நெறியில் செறிந்து அடைந்த அமண் மாசு கழுவுதற்கு – 6.வம்பறா:1 651/2
கருகிய மாசு உடை யாக்கை தீயோர் தங்கள் கை தூங்கு குண்டிகை நீர் தெளித்து காவாய் – 6.வம்பறா:1 716/1
காயமும் மனமும் மாசு கழுவுதல் செய்யார் செய்யும் – 6.வம்பறா:1 720/1
மன்னவன் மாற்றம் கேட்டு வடிவு போல் மனத்து மாசு
துன்னிய அமணர் தென்னர் தோன்றலை நோக்கி நாங்கள் – 6.வம்பறா:1 762/1,2
எறிய மாசு உடலும் கன்றி அருகு விட்டு ஏற நிற்பார் – 6.வம்பறா:1 766/3
வந்து வாய்மை கூற மற்று மாசு மேனி நீசர் தாம் – 6.வம்பறா:1 773/2
மாசு சேர் அமணர் எல்லாம் மதியினில் மயங்கி கூற – 6.வம்பறா:1 818/1
தென்னாட்டு அமண் மாசு அறுத்து திருநீறே – 6.வம்பறா:1 951/1
தென் நாட்டு அமண் மாசு அறுத்தார்-தம் செய்கை கண்டு திகைத்த அமணர் – 6.வம்பறா:1 982/1
மஞ்சன தொழில் புரிந்து என மாசு இருள் கழுவி – 6.வம்பறா:1 1190/3
மாசு_இல் பதிகம் பாடி அமர்ந்து அரிசில்கரை புத்தூர் அணைந்தார் – 6.வம்பறா:2 60/4
மாசு சேர்ந்த முடை உடலார் மாற்றம் கேட்டு மறு மாற்றம் – 6.வம்பறா:4 7/1
மாசு_இலா நீறு இழித்து அங்கு அருவி தர மயிர் சிலிர்ப்ப – 11.பத்தராய்:1 6/3
மாசு_இலா பூசலார் தாம் யார் என மறையோர் எல்லாம் – 12.மன்னிய:1 13/2
மாசு_இல் புகழ் நெடுமாறன் தனக்கு சைவ வழித்துணையாய் நெடும் காலம் மன்னி பின்னை – 12.மன்னிய:2 2/3
மாசு_இல் வெண்மை சேர் பேர் ஒளி உலகு எலாம் மலர்ந்திட வளர் மெய்ம்மை – 13.வெள்ளானை:1 40/1

மேல்


மாசு-தனை (1)

மாசு-தனை விட கழித்து வரும் நாளில் அங்கு ஒருநாள் – 4.மும்மை:5 114/4

மேல்


மாசு_அறு (3)

மாசு_அறு கோலம் காட்டி மறுகிடை ஆடும் நாளில் – 3.இலை:3 21/4
மன்னவன் வருத்தம் கேட்டு மாசு_அறு புகழின் மிக்க – 3.இலை:4 24/1
மாசு_அறு சிந்தை அன்பர் கழுத்து அரி அரிவாள் பற்றும் – 3.இலை:6 18/1

மேல்


மாசு_இல் (8)

மாசு_இல் சீர் வெட்சி முன்னா வரு துறை கண்ணி சூடி – 3.இலை:3 37/3
மாசு_இல் மன துயர் ஒழிய மருள்நீக்கியார் நிரம்பி – 5.திருநின்ற:1 35/1
மாசு_இல் மதி நீடு புனல் மன்னி வளர் சென்னியனை – 5.திருநின்ற:1 99/1
மாசு_இல் வற்கலை ஆடையும் மார்பின் முந்நூலும் – 5.திருநின்ற:1 363/1
மாசு_இல் வாய்மை நெல் வாயில் மறையவர் – 6.வம்பறா:1 204/1
மாசு_இல் பதிகம் பாடி அமர்ந்து அரிசில்கரை புத்தூர் அணைந்தார் – 6.வம்பறா:2 60/4
மாசு_இல் புகழ் நெடுமாறன் தனக்கு சைவ வழித்துணையாய் நெடும் காலம் மன்னி பின்னை – 12.மன்னிய:2 2/3
மாசு_இல் வெண்மை சேர் பேர் ஒளி உலகு எலாம் மலர்ந்திட வளர் மெய்ம்மை – 13.வெள்ளானை:1 40/1

மேல்


மாசு_இலா (4)

மாசு_இலா மரபில் வந்த வள்ளல் வேதியனை நோக்கி – 1.திருமலை:5 40/1
மாசு_இலா மறையோர் ஐயா மற்று உங்கள் பேரனார்-தம் – 1.திருமலை:5 60/3
மாசு_இலா நீறு இழித்து அங்கு அருவி தர மயிர் சிலிர்ப்ப – 11.பத்தராய்:1 6/3
மாசு_இலா பூசலார் தாம் யார் என மறையோர் எல்லாம் – 12.மன்னிய:1 13/2

மேல்


மாசு_இலாத (1)

மாசு_இலாத மணி திகழ் மேனி மேல் – 1.திருமலை:4 6/1

மேல்


மாசுணம் (2)

வருந்தியே அணையும் போழ்து மாசுணம் கவர்ந்தது யார்க்கும் – 5.திருநின்ற:5 26/2
இழை என மாசுணம் அணிந்த இறையானை பாடினார் – 6.வம்பறா:2 280/3

மேல்


மாட்சிமை (1)

நாதன் மாட்சிமை கேட்க நவிலும்-கால் – 6.வம்பறா:1 832/2

மேல்


மாட்சிமைத்து (1)

மண்ணில் அவர் இருவினை போல் மாண்ட மாட்சிமைத்து ஆக – 8.பொய்:6 8/4

மேல்


மாட்சியில் (2)

மாட்சியில் காட்ட வைத்தேன் என்றனன் மாயை வல்லான் – 1.திருமலை:5 56/4
மங்கலம் புரி நல்_வினை மாட்சியில் பெருக – 6.வம்பறா:1 1045/2

மேல்


மாட்சியினால் (1)

மல்கு பெரு வனப்பு மீக்கூர வரு மாட்சியினால்
இல் இகவா பருவத்தில் இவர்கள் மரபினுக்கு ஏற்கும் – 5.திருநின்ற:4 6/2,3

மேல்


மாட்சியினை (1)

வாழி திரு தோணி உளார் மருங்கு அணையும் மாட்சியினை
தாழும் இரு சிறை பறவை படிந்த தனி விசும்பிடை-நின்று – 6.வம்பறா:1 136/2,3

மேல்


மாட்சியும் (1)

மாதர் நாறு பறிப்பவர் மாட்சியும்
சீத நீர் முடி சேர்ப்பவர் செய்கையும் – 1.திருமலை:2 11/1,2

மேல்


மாட்டா (2)

அண்ணலை பிரிய மாட்டா அளவு_இல் ஆதரவு நீட – 3.இலை:3 110/4
மேவினார் பிரிய மாட்டா விமலனார்க்கு அடுத்தது என்னோ – 3.இலை:3 174/3

மேல்


மாட்டாது (2)

ஆமாறு எல்லாம் உரைத்து அவரை மறுக்க மாட்டாது அரசு இருப்ப – 5.திருநின்ற:1 289/3
ஆணையில் வழுவ மாட்டாது அஞ்சுவார் அணைய மீண்டார் – 6.வம்பறா:1 816/4

மேல்


மாட்டாதேன் (1)

மனம் அழியும் துயர் அகற்ற மாட்டாதேன் வருந்தும் இது – 1.திருமலை:3 42/2

மேல்


மாட்டாமை (1)

வள்ளலார் திருவருளினை வலிய மாட்டாமை
உள்ளம் அங்கு உடன் போக்கி மீண்டு ஒரு வகை இருந்தார் – 5.திருநின்ற:6 34/3,4

மேல்


மாட்டார் (4)

நினைவது ஒன்று இலர் வருந்தினர் நிற்கவும் மாட்டார்
புனைய வேறு ஒரு கோவணம் கொடு புறப்பட்டார் – 2.தில்லை:7 22/3,4
மெய்ப்பொருள் தொண்டர் மூப்பால் விரைந்து பின் செல்ல மாட்டார்
தப்பினர் விழுந்து கையால் தரை அடித்து எழுந்து நின்று – 3.இலை:1 15/2,3
அஞ்சும் உள்ளமோடு அவர் மருங்கு அணைவுற மாட்டார்
நஞ்சம் உண்டவர் கோயிலில் நங்கையார் இருந்தார் – 5.திருநின்ற:6 17/1,2
தெள்ளு நீர் புக மாட்டார் தேவியொடும் திருத்தோணி – 6.வம்பறா:1 59/2

மேல்


மாட்டார்-தன்னை (1)

தந்த வாள் வாங்க மாட்டார்-தன்னை தான் துறக்கும் என்று – 3.இலை:1 43/3

மேல்


மாட்டான் (2)

இப்படி இழந்த மாற்றான் இகலினால் வெல்ல மாட்டான்
மெய்ப்பொருள் வேந்தன் சீலம் அறிந்து வெண் நீறு சாத்தும் – 2.தில்லை:5 6/1,2
வெய்யவனும் கரம் நிமிர்க்க மாட்டான் போல் விசும்பினிடை – 6.வம்பறா:1 330/3

மேல்


மாட்டி (3)

வரு பெரும் சுற்றம் எல்லாம் வாளினால் துணித்து மாட்டி
அரு_மறை முனியை நோக்கி அடிகள் நீர் அஞ்சா வண்ணம் – 2.தில்லை:3 25/2,3
முறித்து அவை அடுப்பின் மாட்டி முளை வித்து பதம் முன் கொள்ள – 2.தில்லை:4 20/1
அ அரி புல் வினை மாட்டி அணி விளக்கு ஆயிட எரிப்பார் – 9.கறை:1 6/4

மேல்


மாட்டினால் (1)

மன்னும் தம் பொருள் கருத்தின் வாய்மை தீட்டி மாட்டினால்
வெம் நெருப்பின் வேவு உறாமை வெற்றி ஆவது என்றனர் – 6.வம்பறா:1 777/3,4

மேல்


மாட்டேன் (1)

மெய் கொண்ட குளிர் குடைந்து விட மாட்டேன் மேல் கடல்-பால் – 4.மும்மை:5 119/2

மேல்


மாட (44)

மாட மாளிகை சூளிகை மண்டபம் – 1.திருமலை:3 4/1
மங்குல் தோய் மாட வீதி மன் இளம் குமரர் சூழ – 1.திருமலை:3 20/2
அரசு இளம் குமரன் போதும் அணி மணி மாட வீதி – 1.திருமலை:3 21/4
மங்குல் தோய் மாட சாலை மருங்கு இறை ஒதுங்கும் மஞ்சும் – 3.இலை:4 4/3
மலை நிகர் மாட வீதி மருங்கு தம் மனையை சார்ந்தார் – 3.இலை:4 18/4
கார் மன்னு சென்னி கதிர் மா மணி மாட வைப்பு – 4.மும்மை:1 1/2
முகில் சூழ் நறும் சோலையின் மொய் ஒளி மாட வீதி – 4.மும்மை:1 49/3
ஆடு நீள் கொடி மாட மா மல்லையே அனைய – 4.மும்மை:5 41/4
பூ_மகளுக்கு உறையுள் எனும் தகைய ஆன பொன் மாட தரமியங்கள் பொலிய நின்று – 4.மும்மை:5 95/1
அரு_மறை அந்தணர் மன்னும் இருக்கையான ஆகுதியின் புகை அடுத்த அம் பொன் மாட
பெரு மறுகு-தொறும் வேள்வி சாலைஎங்கும் பெறும் அவி பாகம் கொடுக்கும் பெற்றி மேலோர் – 4.மும்மை:5 99/1,2
ஆய மாட கொடியே அசைவன – 4.மும்மை:5 107/2
சென்னி மதி புனைய வளர் மணி மாட செழும் பதிகள் – 5.திருநின்ற:1 2/3
மஞ்சு இவர் மாட திருவதிகை பதி வாணர் எல்லாம் – 5.திருநின்ற:1 137/3
கோல நீள் மணி மாட திருநல்லூர் குறுகினார் – 5.திருநின்ற:1 213/4
பொன் ஆரும் மணி மாட பூம்புகலூர் தொழுது அகன்றார் – 5.திருநின்ற:1 245/4
மாட வீதி அலங்கரித்து மறையோர் வாயின் மணி விளக்கு – 5.திருநின்ற:1 251/1
மாட நீடு திருப்புகலி மன்னர் அவர்க்கு மால் அயனும் – 5.திருநின்ற:1 281/1
மாட வீதி மருங்கு எல்லாம் மணி வாயில்களில் தோரணங்கள் – 5.திருநின்ற:1 319/1
மாட மலி காரைக்கால் வள நகரில் வரவிட்டார் – 5.திருநின்ற:4 7/4
கன்னி மா மதில் சூழ் மாட காரைக்கால் வணிகன் ஆன – 5.திருநின்ற:4 39/2
திங்கள் அணி மணி மாட திருத்தோணிபுர தோணி சிகர கோயில் – 6.வம்பறா:1 106/4
மருங்கில் நந்தன வனம் பணிந்து அணைந்தனர் மாட மாளிகை ஓங்கி – 6.வம்பறா:1 153/3
மாட மா மனை-தோறும் மறையோர்க்கு – 6.வம்பறா:1 196/2
கொண்டல் பயில் நெடும் புரிசை கொடி மாட செங்குன்றூர் – 6.வம்பறா:1 324/4
நீடிய அ பதிகள் எலாம் நிறை மாட திறைகள்-தொறும் – 6.வம்பறா:1 331/1
அந்நாளில் கொடி மாட செங்குன்றூர் அமர்ந்து இருந்த – 6.வம்பறா:1 333/1
மன்று உளார் மகிழ் வைகல் மாட கோயில் மருங்கு – 6.வம்பறா:1 432/3
வைகல் நீடு மாட கோயில் மன்னிய மருந்தை – 6.வம்பறா:1 433/1
அலை புனல் திருவழுந்தூர் மாட கோயில் அடைந்தார் – 6.வம்பறா:1 434/4
மாட மாளிகை மண்டபங்களின் மருங்கு எல்லாம் – 6.வம்பறா:1 503/4
சேண் உயர் மாட புகலி உள்ளார் திருஞானசம்பந்த பிள்ளையாரை – 6.வம்பறா:1 550/1
பொன் திகழ் மாட வீதி மதுரையின் புறத்து போகி – 6.வம்பறா:1 646/3
பொன் அணி மாட வீதி ஊடு எழுந்தருளி புக்கார் – 6.வம்பறா:1 745/3
பொன் தயங்கு மணி மாட பூந்தராய் புரவலனார் – 6.வம்பறா:1 1007/3
பெருகி வளர் மணி மாட பெரும் திரு வீதியை அணைந்தார் – 6.வம்பறா:1 1137/4
புண்ணிய மறையோர் மாட மங்கலம் பொழிந்து பொங்க – 6.வம்பறா:1 1221/4
மங்குல் அணி மணி மாட திருக்கடவூர் வந்து எய்தி – 6.வம்பறா:2 145/2
வண்டு உலா மலர் சோலைகள் சூழ்ந்து மாட மாளிகை நீடு வெண் பாக்கம் – 6.வம்பறா:2 278/3
கன்னி மதில் மணி மாட காஞ்சி மா நகர் அணைந்தார் – 6.வம்பறா:2 283/4
மின்னு மணி பூண் கொடி மாட வீதி மூதூர் வலம்கொண்டு – 7.வார்கொண்ட:4 20/3
மாட திரு மாளிகை வீதி வணங்கி புறத்து வைகினார் – 7.வார்கொண்ட:4 58/4
மங்குல் தவழும் மணி மாட மதுரை மூதூர் வந்து அணைந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 90/4
கார் வளர் சிகர மாட காம்பீலி என்பது ஆகும் – 12.மன்னிய:3 1/4
மறையோர் வாழும் அ பதியின் மாட வீதி மருங்கு அணைவார் – 13.வெள்ளானை:1 5/1

மேல்


மாடங்கள் (8)

புயல் அடையும் மாடங்கள் பொலிவு எய்த மலிவு உடைத்தாய் – 4.மும்மை:4 5/3
போதின் விளங்கும் தாரகையும் மதியும் போல புணர் மாடங்கள்
மீது முழங்கு முகில் ஒதுங்க வேத ஒலிகள் முழங்குவன – 4.மும்மை:6 3/3,4
கார் வளரும் மாடங்கள் கலந்த மறை ஒலி வளர்க்கும் – 5.திருநின்ற:1 149/1
வேலை பயிலும் புனல் பருகு மேகம் பயிலும் மாடங்கள்
சோலை பயிலும் குளிர்ந்த இருள் சுரும்பு பயிலும் அரும் பூகம் – 5.திருநின்ற:7 2/2,3
மனை வாழ்க்கை குல மகளிர் வளம் பொலிவ மாடங்கள் – 6.வம்பறா:1 10/4
சேண் உயரும் மாடங்கள் திரு பெருகு மண்டபங்கள் – 6.வம்பறா:1 1173/1
திரு கிளர் சீர் மாடங்கள் திருந்து பெரும் குடி நெருங்கி – 9.கறை:1 1/1
பூதி எங்கும் புனை மணி மாடங்கள் – 9.கறை:4 5/4

மேல்


மாடங்கள்-தொறும் (1)

தக்க அணி கொள் மாடங்கள்-தொறும் சைவ மேன்மை சாற்றுவன – 7.வார்கொண்ட:4 3/3

மேல்


மாடத்திடை (1)

முல்லை முகை வெண் நகை பரவை முகில் சேர் மாடத்திடை செல்ல – 6.வம்பறா:2 330/3

மேல்


மாடத்தின் (1)

விரை செய் மாடத்தின் உள் கொடு புகுந்திட வணிகர் – 6.வம்பறா:1 1059/2

மேல்


மாடத்தினில் (1)

எதிர்கொண்டு மணி மாடத்தினில் எய்தி இன்பமுறு – 6.வம்பறா:1 1165/1

மேல்


மாடத்து (9)

அரவ நெடும் தேர் வீதி அருகு மாடத்து அணி மணி கோபுரத்து அயலே வியல் வாய் நீண்ட – 4.மும்மை:5 97/1
நீடு திரு தூங்கானை மாடத்து நிலவுகின்ற – 5.திருநின்ற:1 152/1
தூங்கானை மாடத்து சுடர் கொழுந்தின் அடி பரவி – 5.திருநின்ற:1 154/1
சார்ந்தார் தம் புகல் இடத்தை தான் தோன்றி மாடத்து
கூர்ந்து ஆர்வமுற பணிந்து கோது_இல் தமிழ்_தொடை புனைந்து – 5.திருநின்ற:1 249/1,2
அளி மிடை தார் தனதத்தன் அணி மாடத்து உள் புகுந்து – 5.திருநின்ற:4 11/1
தக்க அந்தணர் மேவும் அ பதியினில் தான் தோன்றி மாடத்து
செக்கர் வார் சடை அண்ணலை பணிந்து இசை செந்தமிழ்_தொடை பாடி – 6.வம்பறா:1 537/1,2
அங்கு அவர் செம்பொன் மாடத்து ஆதி பூமியின் உள் புக்கார் – 6.வம்பறா:1 1230/3
பொருப்புறு மாடத்து உள்ளும் புறத்துளும் தெளித்த பின்னர் – 6.வம்பறா:1 1234/2
அற்றைக்கு அன்று தூங்கானை மாடத்து அமர்ந்தார் அடி தொண்டு – 8.பொய்:5 2/3

மேல்


மாடத்துள் (1)

ஓங்கு தூங்கானை மாடத்துள் அமர்கின்ற ஒரு தனி பரஞ்சோதி – 6.வம்பறா:1 184/2

மேல்


மாடத்தை (2)

மாடத்தை மறத்திட்டு மண்டபங்கள் எடுத்து எற்றி – 5.திருநின்ற:1 110/2
வார் சடையார் மன்னு திரு தூங்கானை மாடத்தை
பார் பரவும் திரு முனிவர் பணிந்து ஏத்தி பரவினார் – 5.திருநின்ற:1 149/3,4

மேல்


மாடம் (25)

வரை புரை மாடம் நீடி மலர்ந்து உள பதிகள் எங்கும் – 1.திருமலை:2 26/4
புயல் வளர் மாடம் நீடும் பூம்புகார் வணிகர் பொய் இல் – 2.தில்லை:2 44/3
பாங்கு மணி பல வெயிலும் சுலவு எயிலும் உள மாடம்
ஞாங்கர் அணி துகில் கொடியும் நகில் கொடியும் உள அரங்கம் – 3.இலை:5 5/1,2
மந்தா நிலம் வந்து அசை பந்தரின் மாடம் முன்றில் – 4.மும்மை:1 6/1
மாடம் ஓங்கிய மறுகின மல்லல் மூதூர்கள் – 4.மும்மை:5 28/4
மாறு பெறல் அரும் கனக மாடம் நீடு மணி மறுகும் நெடும் தெருவும் வளத்தில் வந்த – 4.மும்மை:5 89/1
மின் பொலி பன் மணி மிடைந்த தவள மாடம் மிசை பயில் சந்திர காந்தம் விசும்பின் மீது – 4.மும்மை:5 92/1
ஓங்குவன மாடம் நிரை ஒழுகுவன வழு_இல் அறம் – 5.திருநின்ற:1 13/3
காண் தகு மாளிகை மாடம் கவின் சிறந்து ஓங்கிட எங்கும் – 5.திருநின்ற:1 218/3
வரை வளர் மா மயில் என்ன மாடம் மிசை மஞ்சு ஆடும் – 5.திருநின்ற:1 332/1
கொடி மாடம் நிலவு திரு பூவணத்து கோயிலின் உள் – 5.திருநின்ற:1 407/1
சென்னி மதி தோய் மாடம் மலி கொடுங்கோளூரை சேர்வுற்றார் – 5.திருநின்ற:3 7/4
அங்கண் அமர்ந்து இனிது இருக்க அணி மாடம் மருங்கு அமைத்தான் – 5.திருநின்ற:4 12/4
சேண் உயர் மாடம் ஓங்கும் திரு பதி அதனில் செய்ய – 6.வம்பறா:1 128/3
திங்கள் அணி மணி மாடம் மிடைந்த வீதி சென்று அணைந்து தெய்வ மறை கற்பின் மாதர் – 6.வம்பறா:1 260/1
மாடம் நிரை மணி வீதி திருவையாற்றினில் வாழும் மல்கு தொண்டர் – 6.வம்பறா:1 300/1
மன்னு மாடம் மகிழ்ந்த வான் பொருளினை வணங்கி – 6.வம்பறா:1 435/1
சென்னி மதி புனை மாடம் மா தோட்டத்தில் திருக்கேதீச்சரத்து அண்ணல் செய்ய பாதம் – 6.வம்பறா:1 890/3
மாடம் ஓங்கிய மயிலை மா நகர் உளார் மற்றும் – 6.வம்பறா:1 1084/1
ஆடு பூம் கொடி மாடம் நீடிய அணி நகர்-தான் – 6.வம்பறா:2 1/3
மஞ்சு சூழ்வன வரை என உயர் மணி மாடம்
நஞ்சு சூழ்வன நயனியர் நளின மெல் அடி செம் – 6.வம்பறா:2 2/2,3
நிழலார் சோலை கரை பொன்னி வட-பால் ஏறி நெடு மாடம்
அழகார் வீதி மழபாடி அணைந்தார் நம்பி ஆரூரர் – 6.வம்பறா:2 72/3,4
சேடு உயர் மாடம் மன்னும் செழும் திரு வீதி சார்ந்தார் – 6.வம்பறா:2 111/4
மாடம் நெருங்கு வன்பார்த்தான் பனம்காட்டூரில் வந்து அடைந்தார் – 6.வம்பறா:2 193/4
நிலை மலிந்த மணி மாடம் நீள் மறுகு நான்_மறை சூழ் – 7.வார்கொண்ட:4 175/3

மேல்


மாடம்-தோறும் (2)

மா தவ வேடம் கொண்ட வன்கணான் மாடம்-தோறும்
கோதை சூழ் அளக பார குழை கொடி ஆட மீது – 2.தில்லை:5 8/1,2
தூ மலர் சோலை-தோறும் சுடர் தொடு மாடம்-தோறும்
மா மழை முழக்கம் தாழ மறை ஒலி முழக்கம் ஓங்கும் – 7.வார்கொண்ட:2 2/1,2

மேல்


மாடமும் (2)

வரும் கரு முகிலோ சூழ்வ மாடமும் காவும் எங்கும் – 1.திருமலை:2 27/4
வெயில் கதிர் மென் குழை மகளிர் விரவிய மாடமும் மேவி – 5.திருநின்ற:1 10/3

மேல்


மாடு (59)

மாடு எல்லாம் கருங்குவளை வயல் எல்லாம் நெருங்கு வளை – 1.திருமலை:2 17/2
மாடு போதகங்கள் எங்கும் வண்டு போது அகங்கள் எங்கும் – 1.திருமலை:2 33/1
மாடு தாமம் மணி வாயில்கள்-தோறும் மங்கல கலசம் வேதிகை-தோறும் – 1.திருமலை:5 101/2
மாடு பேர் ஒளியின் வளரும் அம்பலத்தை வலம்கொண்டு வணங்கினர் போந்து – 1.திருமலை:5 109/3
போது அலர் வாவி மாடு செய் குன்றின் புடை ஓர் தெற்றி – 1.திருமலை:5 183/2
மாடு அலை குருதி பொங்க மடிந்த செம் களத்தின்-நின்றும் – 2.தில்லை:3 24/1
தேடிய மாடு நீடு செல்வமும் தில்லை மன்றுள் – 2.தில்லை:5 4/1
மாடு உயர் மலைகள் ஆளும் மற_குல தலைவர் எல்லாம் – 3.இலை:3 29/4
ஒன்றோடு ஒன்று நேர் படாமல் ஓடு நாய்கள் மாடு எலாம் – 3.இலை:3 69/4
மாடு சென்று இசைப்பவும் மருங்கு பம்பை கொட்டவும் – 3.இலை:3 72/2
மாடு இரு துணியாய் வீழ்ந்த வராகத்தை கண்டு நாணன் – 3.இலை:3 92/2
மாடு விரை பொலி சோலையின் வான் மதி வந்து ஏற – 3.இலை:7 1/1
மாடு படிந்து உணர்வு ஒழிய மருங்கு தொழில் புரிந்து ஒழுகும் – 3.இலை:7 31/3
மாடு எங்கும் நெருங்கிய மங்கல ஓசை மல்க – 4.மும்மை:1 43/1
மாடு மொய் வரை சந்தன சினை மிசை வளரும் – 4.மும்மை:5 41/2
கிளர் ஒளி செம் கனக மயம்-தான் ஆய் மாடு கீழ் நிலையோர் நீல சோபனம் பூண – 4.மும்மை:5 91/1
மாடு அணைந்தார் வல் அமணர் மருங்கு அணைந்து மற்று அவர்க்கு – 5.திருநின்ற:1 38/2
மாடு ஒருவர் அறியாமே வாகீசர் திரு தோளில் – 5.திருநின்ற:1 152/3
மாடு பெரும் கடல் உடுத்த வான்மியூர் மருங்கு அணைந்தார் – 5.திருநின்ற:1 330/4
மாடு உயர் தானம் பணிந்து மழபாடியாரை வணங்கி – 5.திருநின்ற:1 386/2
மாடு சூழ் புடை வலம்கொண்டு வணங்கி முன் வழுத்தி – 5.திருநின்ற:6 10/2
மாடு வந்தமை கேட்டு உளம் மகிழ் நீலநக்கர் – 5.திருநின்ற:6 24/4
மாடு நிறை மடவார்கள் மங்கலமாம் மொழிகளால் வாழ்த்தி வாச – 6.வம்பறா:1 96/2
மாடு செம்பொனின் மாளிகை வலம்கொண்டு வான்உற வளர் திங்கள் – 6.வம்பறா:1 158/2
மாடு கொண்டு எழு மகிழ்ச்சியின் மலர் கை மேல் குவித்தே – 6.வம்பறா:1 220/2
மாடு சென்று வணங்கி மகிழ்ந்தனர் – 6.வம்பறா:1 360/3
மாடு சூழ் திரு மாளிகை வலம்கொண்டு வணங்கி – 6.வம்பறா:1 420/2
பொன் ஆர் மேரு சிலையார் கோயில் மாடு புறத்தில் ஒரு மடத்து இரவு துயிலும் போது – 6.வம்பறா:1 473/2
வைத்து அன்னம் என அயர்வாள் மாடு நீடு மா தவத்தோர் சூழ எழுந்தருளி வந்தார் – 6.வம்பறா:1 478/4
மாடு சூழ் திரு மாளிகை வலம்கொண்டு வணங்கி – 6.வம்பறா:1 510/1
மாடு உயர் கோயில் புறத்து அரிது வந்து அணைந்தார் – 6.வம்பறா:1 546/4
பாடு ஒலி நீர் தலையாலம்காடு மாடு பரமர் பெருவேளூரும் பணிந்து பாடி – 6.வம்பறா:1 573/2
மருங்கு மிடை தடம் சாலி மாடு செறி குல தெங்கு – 6.வம்பறா:1 625/3
பள்ளிகள் மேலும் மாடு பயில் அமண் பாழி மேலும் – 6.வம்பறா:1 632/1
மாடு சூழ் வலம்கொண்டு உடையவர் கோயில் மந்திரியாருடன் புகுந்தார் – 6.வம்பறா:1 664/4
வன் தனி பவன முன்னர் வாயிலுள் அணைந்து மாடு
பொன் திகழ் தரள பத்தி சிவிகை-நின்று இழிந்து புக்கார் – 6.வம்பறா:1 750/3,4
காடு இடமாக ஆடும் கண்_நுதல் கோயில் மாடு
நீடு நீர் நடுவுள் புக்கு நின்ற ஏடு எடுத்து கொண்டார் – 6.வம்பறா:1 850/3,4
மாடு சென்று இறைஞ்சி நோக்கி மாளிகை-தன்னில் போக – 6.வம்பறா:1 869/2
மாடு வலம்கொண்டு உள்ளால் மகிழ்ந்து புக்கு மலர் கரங்கள் குவித்து இறைஞ்சி வள்ளலாரை – 6.வம்பறா:1 902/3
மாடு புனல் பொன்னி இழிந்து வட கரையில் – 6.வம்பறா:1 949/1
மாடு சண்பை வள்ளலார் வந்து அணைந்த ஓகையால் – 6.வம்பறா:1 986/2
மாடு திரு தானங்கள் பணிந்து ஏத்தி வைகும் நாள் – 6.வம்பறா:1 1000/4
செம்மை நெறி வழுவாத பதியின் மாடு ஓர் செழும் பதியில் அன்று இரவு பள்ளி சேர்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 1008/4
மாடு திருத்தொண்டர் குழாம் அணைந்த போது மாலையினில் திரு ஆலவனத்து மன்னி – 6.வம்பறா:1 1011/2
மன்னு திருப்பதிக இசை பாடி போற்றி வணங்கி போந்து அ பதியில் வைகி மாடு
பிஞ்ஞகர்-தம் வெண் பாக்கம் முதலாய் உள்ள பிற பதிகள் பணிந்து அணைவார் பெருகும் அன்பால் – 6.வம்பறா:1 1013/1,2
மாடு சேடியர் இனம் புடைசூழ்ந்து வந்து அணைய – 6.வம்பறா:1 1082/2
மாடு சூழ்ந்து காண்பதற்கு வந்து எய்தியே மலிய – 6.வம்பறா:1 1084/3
மாடு உயரும் கொடி மாலை மணி மாலை இடை போக்கி – 6.வம்பறா:1 1174/2
மாடு பொன் கொழி காவிரி வட கரை கீழ்-பால் – 6.வம்பறா:2 1/2
மாடு கதலி பூகம் நிரை மல்க மணி தோரணம் நிரைத்து – 6.வம்பறா:2 57/4
மாடு உள பதிகள் சென்று வணங்கி போய் மங்கை பாகர் – 6.வம்பறா:2 111/1
மாடு உயர் மா மதில் காஞ்சி வள நகரின் வைகினார் – 6.வம்பறா:3 5/4
மாடு ஓர் வெள்ளிடை மன்னும் சிவலிங்கம் கண்டு மனம் – 7.வார்கொண்ட:1 9/2
மாடு வரும் திருத்தொண்டர் மன்னிய அ பதி காட்ட – 7.வார்கொண்ட:4 98/2
மாடு விரை பூம் தரு மணம் செய் ஆராமங்கள் வைகுவித்து – 7.வார்கொண்ட:4 154/3
மாடு ஆக மணி கண்டர் திருநீறே மனம் கொள்வார் – 8.பொய்:3 1/2
மாடு தள்ளும் மரக்கல செப்பினால் – 9.கறை:4 2/4
கூவலும் அமைத்து மாடு கோயில் சூழ் மதிலும் போக்கி – 12.மன்னிய:1 8/2
மாடு எலாம் சிவனுக்கு ஆக பெரும் செல்வம் வகுத்தல் செய்வான் – 12.மன்னிய:1 9/2

மேல்


மாடும் (4)

மண்ணி கரையின் வளர் புறவின் மாடும் படுகர் மருங்கினிலும் – 4.மும்மை:6 27/1
நீடிய மணியின் சோதி நிறை திரு முன்றின் மாடும்
ஆடு உயர் கொடி சூழ் பொன் தேர் அணி திரு வீதி உள்ளும் – 5.திருநின்ற:1 170/1,2
மாடும் உள்ளன வணங்கியே பரவி வந்து அணைந்தார் – 6.வம்பறா:1 371/3
வாள் நிழல் நல் சோலையிலும் மலர் வாவி கரை மாடும்
பூண் நிலவு முத்து அணிந்த பூம் குழலார் முலை தடத்தும் – 6.வம்பறா:1 387/2,3

மேல்


மாடுற்று (1)

மாடுற்று அணை இவுளி குலம் மறிய செறி வயிர – 5.திருநின்ற:1 113/1

மேல்


மாடுற (2)

மாடுற நோக்கி கொள்ளும் மறித்து நாம் போகைக்கு இன்று – 3.இலை:3 115/3
மாடுற கட்டிக்கொண்டு கதறினார் கண்ணீர் வார – 3.இலை:3 173/4

மேல்


மாடே (3)

பூ மலங்க எதிர் பாய்வன மாடே புள் அலம்பு திரை வெள் வளை வாவி – 1.திருமலை:5 92/2
பொன் திகழ் பள்ளி கட்டில் புரவலன் துயில மாடே
மன்றல் அம் குழல் மென் சாயல் மா தேவி இருப்ப கண்டான் – 2.தில்லை:5 10/3,4
மல்லல் புனல் கமழ் மாடே வாயிலின் வழி புக்கு எதிர்தொழுது அணைவுற்றார் – 5.திருநின்ற:1 162/2

மேல்


மாண் (1)

செம் மாண் வினை அர்ச்சனை நூல் முறை செய்து தோளால் – 4.மும்மை:1 31/1

மேல்


மாண்ட (1)

மண்ணில் அவர் இருவினை போல் மாண்ட மாட்சிமைத்து ஆக – 8.பொய்:6 8/4

மேல்


மாண்டதன் (2)

ஒப்பு_இல் மனை விற்று எரிக்கும் உறு பொருளும் மாண்டதன் பின் – 8.பொய்:6 12/3
ஆய செயல் மாண்டதன் பின் அயல் அவர்-பால் இரப்பு அஞ்சி – 9.கறை:1 5/1

மேல்


மாண்டார் (1)

ஓடினார் உள்ளார் உய்ந்தார் ஒழிந்தவர் ஒழிந்தே மாண்டார்
நீடிய வாளும் தாமும் நின்றவர் தாமே நின்றார் – 2.தில்லை:3 24/3,4

மேல்


மாண்டான் (1)

மற்று இவனும் வாள் அரவு தீண்ட மாண்டான் மறி கடலில் கலம் கவிழ்த்தால் போல் நின்றேன் – 6.வம்பறா:1 481/1

மேல்


மாண்டோம் (1)

வழி ஈது என்று தூறு அடைவார் மாண்டோம் என்பார் மதி கெட்டீர் – 6.வம்பறா:4 22/2

மேல்


மாண்பது (1)

மணி வளர் கண்டரோ மங்கையை வாட மயல் செய்வதோ இவர் மாண்பது என்று – 6.வம்பறா:1 318/3

மேல்


மாண்பினால் (1)

சால்பினால் பல் உயிர் தருதல் மாண்பினால்
கோல நல் குண்டிகை தாங்கும் கொள்கையால் – 1.திருமலை:2 4/2,3

மேல்


மாண (3)

எண்_இலாதன மாண இயற்றினான் – 1.திருமலை:3 14/4
நடை மாண சிறப்பித்து நன்மை புரி தீம் தமிழின் – 5.திருநின்ற:1 211/3
மன்னு சுவையில் கறி ஆக்கி மாண அமைத்தீரே என்ன – 7.வார்கொண்ட:3 74/2

மேல்


மாணவகன் (2)

பொச்சம் ஒழுகு மாணவகன் பொல்லாங்கு உரைக்க அவன் தாதை – 4.மும்மை:6 40/3
மறையோர் மொழிய கேட்டு அஞ்சி சிறு மாணவகன் செய்த இது – 4.மும்மை:6 43/1

மேல்


மாணி (1)

செம் கண்அவன் வழி பட்ட திரு மாணி குழி அணைந்தார் – 1.திருமலை:5 90/4

மேல்


மாணிக்க (5)

செம்பொன் புற்றின் மாணிக்க செழும் சோதியை நேர் தொழும் சீலம் – 5.திருநின்ற:7 7/1
மன்று உள் நிறைந்து ஆடும் மாணிக்க கூத்தர் எதிர் – 6.வம்பறா:1 173/3
மல்கிய மாணிக்க வெற்பு முதலா வணங்கி வந்து – 6.வம்பறா:1 339/3
மருவு நெடும் சடை மவுலி மாணிக்க வண்ணார் கழல் வணங்கி போற்றி – 6.வம்பறா:1 472/2
வார் அணியும் முலை உமையாள் காண ஆடும் மாணிக்க கூத்தர் மொழி வாய்மையாலே – 11.பத்தராய்:6 3/4

மேல்


மாணும் (1)

மாணும் திறத்த ஆன என மறையோர் எல்லாம் மனம் மகிழ்ந்தார் – 4.மும்மை:6 29/4

மேல்


மாத்திரர் (1)

மலர் புகழ் மா மாத்திரர் தம் குலம் பெருக வந்து உள்ளார் – 7.வார்கொண்ட:3 2/3

மேல்


மாதங்கத்தை (1)

மட்டு அலர்ந்த பைம் தெரியல் வன் தொண்டர் மேல் கொண்ட மாதங்கத்தை
முட்ட எய்தி வலம்கொண்டு சென்றது மற்று அதன் முன்னாக – 13.வெள்ளானை:1 36/3,4

மேல்


மாதங்கம் (2)

மாதங்கம் தீங்கு செய்ய வரு பரிக்காரர்-தாமும் – 3.இலை:1 41/1
மாதங்கம் எருத்தினில் வைத்தவர் தம்மை காணா – 4.மும்மை:1 35/1

மேல்


மாதர் (30)

மாதர் மேல் மனம் வைத்தனை தென் புவி – 1.திருமலை:1 27/2
மாதர் மண் மடந்தை பொன் மார்பில் தாழ்ந்தது ஓர் – 1.திருமலை:2 2/3
மாதர் நாறு பறிப்பவர் மாட்சியும் – 1.திருமலை:2 11/1
வயல் மாதர் சிறுமகளிர் விளையாட்டு வரம்பு எல்லாம் – 1.திருமலை:2 16/4
கரும்பு அடு களமர் ஆலை கமழ் நறும் புகையோ மாதர்
சுரும்பு எழ அகிலால் இட்ட தூபமோ யூப வேள்வி – 1.திருமலை:2 27/1,2
மாதர் ஆடல் மணி முழவு ஓசையும் – 1.திருமலை:3 2/3
ஆடல் மாதர் அணி சிலம்பு ஆர்ப்பன – 1.திருமலை:3 4/4
செம் கண் மாதர் தெருவில் தெளித்த செம் – 1.திருமலை:3 7/1
இயம் பல துவைப்ப எங்கும் ஏத்து ஒலி எடுப்ப மாதர்
நயந்து பல்லாண்டு போற்ற நான்_மறை ஒலியின் ஓங்க – 1.திருமலை:5 20/1,2
வரன் கை தீண்ட மலர் குல_மாதர் போல் – 1.திருமலை:5 161/2
தேன் நக்க கோதை மாதர் திரு நெடும் தாலி மாறி – 3.இலை:4 35/1
மாதர் தோன்றிய மரபு உடை மறையவர் வல்லம் – 4.மும்மை:5 30/3
வில் புருவ கொடி மடவார் கலன்கள் சிந்தி விழுவனவும் கெழுவு துணை மேவு மாதர்
அன்பு முதிர் கலவியினில் பரிந்து சிந்தும் அணி மணி சேடியர் தொகுக்கும் அவையும் ஆகி – 4.மும்மை:5 94/2,3
மாதர் ஓதி மலரே பிணியன – 4.மும்மை:5 106/2
மாதர் பிறை கண்ணியானை மலையான் மகளொடும் என்னும் – 5.திருநின்ற:1 384/1
மாதர் அவர் மருங்கு அணைய வந்து எய்தி மதன வச – 5.திருநின்ற:1 424/1
சிந்தை மிக்கு இல்ல மாதர் திரு அமுது எடுத்து நல்க – 5.திருநின்ற:5 41/2
திங்கள் அணி மணி மாடம் மிடைந்த வீதி சென்று அணைந்து தெய்வ மறை கற்பின் மாதர்
மங்கல வாழ்த்து இசை இரண்டு மருங்கு மல்க வானவர் நாயகர் கோயில் மருங்கு சார்ந்து – 6.வம்பறா:1 260/1,2
மாதர் மட பிடி பாடி வணங்கினார் வானவரும் வணங்கி ஏத்த – 6.வம்பறா:1 447/4
வண் புகலி வேதியனார் மாதர் மட பிடி எடுத்து வனப்பில் பாடி – 6.வம்பறா:1 448/1
துன்னிய மாதர் மைந்தர் தொழுது வேறு இனைய சொன்னார் – 6.வம்பறா:1 801/4
மடிவு_இல் பொன் விளக்கு எடுத்து மாதர் மைந்தர் மல்குவார் – 6.வம்பறா:1 987/3
மாதர் மைந்தர் பொன் காப்பு நாண் நகர் வலம் செய்தார் – 6.வம்பறா:1 1183/4
எதிர் வரவேற்ற சாயல் இளம் மயில் அனைய மாதர்
மதுரமங்கல முன் ஆன வாழ்த்து ஒலி எடுப்ப வந்து – 6.வம்பறா:1 1229/1,2
மந்திர முறையால் உய்த்த எரி வலம் ஆக மாதர்
தம் திரு கையை பற்றும் தாமரை செம் கையாளர் – 6.வம்பறா:1 1242/1,2
மாதர் அவர் மகிழ் கீழே அமையும் என மனம் அருள்வார் – 6.வம்பறா:2 259/1
மாதர் அவரும் மறுத்து மனம் கொண்ட செற்றம் மாற்றாராய் – 6.வம்பறா:2 320/2
பொன் புரி சடையார் மாதர் புனித மாளிகையில் சென்றார் – 6.வம்பறா:2 358/4
கொள்ள அணைத்து கொண்டு மீண்டு இல்லம் புகுத குல_மாதர் – 7.வார்கொண்ட:3 59/3
தே மலர் குழல் மாதர் பந்து ஆடும் தெற்றிகள் சூழ் – 8.பொய்:4 2/2

மேல்


மாதர்-தங்களையும் (1)

தமர்களுடன் இழிந்து ஏறும் மைந்தர் மாதர்-தங்களையும் விசும்பிடை-நின்று இழியா நிற்கும் – 4.மும்மை:5 96/3

மேல்


மாதர்-தம் (1)

மாதர்-தம் ஏவலாலே மனை தொழில் மாக்கள் மற்று இங்கு – 6.வம்பறா:2 402/1

மேல்


மாதர்கள் (1)

மகர குழை மாதர்கள் பாடி ஆட மணி வீதியில் அணைவார் – 7.வார்கொண்ட:4 145/2

மேல்


மாதரார் (8)

மாதரார் வருந்தி வீழ்வார் மண் கலம் மூடும் கையால் – 3.இலை:6 15/2
மாதரார் திலகவதியாரும் அவர் பின் வந்த – 5.திருநின்ற:1 29/2
மணம் மலியும் மலர் கூந்தல் மாதரார் வைத்து அதன் பின் – 5.திருநின்ற:4 17/2
வரி கோல வண்டு ஆட மாதரார் குடைந்து ஆடும் மணி நீர் வாவி – 6.வம்பறா:1 101/2
மங்கலம் பொலிய ஏந்தி மாதரார் முன்பு செல்ல – 6.வம்பறா:1 1230/1
மாதரார் சங்கிலியாரும் மாலும் அயனும் அறிவு_அரிய – 6.வம்பறா:2 240/2
மடவரலை முகம் நோக்கி மாதரார் தாம் இருந்த – 7.வார்கொண்ட:3 38/1
மாதரார் கை தடிந்த கலிக்கம்பர் மலர் சேவடி வணங்கி – 8.பொய்:5 10/2

மேல்


மாதரார்-தமையும் (1)

மாதரார்-தமையும் என்-தன் மனத்தினும் தீண்டேன் என்றார் – 2.தில்லை:2 7/4

மேல்


மாதரார்க்கும் (1)

மாதரார்க்கும் புகுந்தபடி மொழிந்து விடியல் விரைவோடு – 5.திருநின்ற:7 28/3

மேல்


மாதராரை (1)

மாதராரை பெற்றார் மற்று அதனை கேட்டு மனம் மருண்டார் – 6.வம்பறா:2 215/4

மேல்


மாதராரையும் (1)

மாதராரையும் கொண்டு தம் மனையில் மீண்டு அணைந்தார் – 5.திருநின்ற:6 20/4

மேல்


மாதரும் (3)

காதல் மாதரும் காட்சியில் கண்ணினார் – 1.திருமலை:1 25/4
மாறு_இல் வேடரும் மாதரும் ஆகவே வணங்கும் – 4.மும்மை:5 13/2
கயல் நெடும் கண் மாதரும் காதல் நீடும் மாந்தரும் – 6.வம்பறா:1 991/2

மேல்


மாதரை (1)

தார மாதரை நோக்கி தபோதனர் – 2.தில்லை:4 10/3

மேல்


மாதவன் (4)

மாதவன் முடி மேல் அடி வைத்தவன் – 1.திருமலை:1 14/2
வந்த புண்ணியம் யாது என மாதவன் – 1.திருமலை:1 30/4
சென்று மாதவன் சேவடி பணிந்து திகைத்து நின்றனள் திருவினும் பெரியாள் – 2.தில்லை:3 9/4
துங்க மாதவன் சுரபியின் திரு முலை சொரி பால் – 4.மும்மை:5 21/1

மேல்


மாதவி (5)

மாதவி சரளம் எங்கும் வகுள சண்பகங்கள் எங்கும் – 1.திருமலை:2 29/3
வந்து பந்தர் மாதவி மணம் கமழ் கருகாவூர் – 6.வம்பறா:1 372/1
மௌவல் மாதவி பந்தரில் மறைந்து வந்து எய்தி – 6.வம்பறா:1 1057/1
கெழு மலர் மாதவி புன்னை கிளை ஞாழல் தளை அவிழும் – 8.பொய்:6 4/1
வருகுறு தண் துளி வாடை மறைய மாதவி சூழல் – 10.கடல்:2 2/3

மேல்


மாதவியே (1)

சூத மாதவியே புறம் சூழ்வன – 4.மும்மை:5 106/4

மேல்


மாதிரத்தினும் (1)

மாதிரத்தினும் மற்றை மந்திர விதி வருமே – 6.வம்பறா:1 698/2

மேல்


மாதிரத்து (1)

வட மாதிரத்து பருப்பதமும் திரு கேதார மலையும் முதல் – 6.வம்பறா:2 198/1

மேல்


மாதிரம் (3)

சந்த மாதிரம் மயங்கி எம்மருங்கும் சாயை மாறிய தன் திசை மயக்கும் – 4.மும்மை:5 74/3
வந்து எழும் மங்கல நாத மாதிரம் உட்பட முழங்க – 6.வம்பறா:1 649/3
மாதிரம் தூய்மை செய்ய அமண் இருள் மாய்ந்தது அன்றே – 6.வம்பறா:1 858/4

மேல்


மாதினியார் (3)

மகிழ வரு மணம் புணர்ந்த மாதினியார் மணி வயிற்றில் – 5.திருநின்ற:1 17/2
மாதினியார் திரு வயிற்றின் மன்னிய சீர் புகழனார் – 5.திருநின்ற:1 19/1
மற்றவர்-தாம் உயிர் நீப்ப மனைவியார் மாதினியார்
சுற்றம் உடன் மக்களையும் துகளாவே நீத்து – 5.திருநின்ற:1 28/1,2

மேல்


மாதினை (2)

மண_வினைக்கு அமைந்த செய்கை மாதினை பயந்தோர் செய்ய – 1.திருமலை:5 12/1
மறை முனி அஞ்சினான் போல் மாதினை பார்க்க மாதும் – 2.தில்லை:3 16/1

மேல்


மாது (16)

மாது_ஒர்_பாகனார் ஆரூர் மலர்ந்தது-ஆல் – 1.திருமலை:1 33/4
மாது_ஓர்_பாகர் மலர் தாள் மறப்பு இலார் – 1.திருமலை:4 7/2
மாது_ஒரு_பாகனார்க்கு வழிவழி அடிமை செய்யும் – 1.திருமலை:5 3/1
மாது உடன் கூட வைகி மாளிகை மருங்கு சோலை – 1.திருமலை:5 183/1
மாது_ஒரு_பாகம் நோக்கி மன்னு சிற்றம்பலத்தே – 2.தில்லை:2 1/2
மாது கூறுவள் மற்று ஒன்றும் காண்கிலேன் – 2.தில்லை:4 12/1
மாது_ஒரு_பாகர் அன்பின் வழி வரு மலாடர் கோமான் – 2.தில்லை:5 1/2
நாறு பூம் கோதை மாது தவிரவே நானும் நீயும் – 2.தில்லை:5 13/3
மாது கொள் புலவி நீக்க மனையிடை இரு கால் செல்ல – 3.இலை:7 42/3
மாது மெய் பயன் கொடுப்பவே கொண்டு வளை தழும்புடன் முலை சுவடு அணிந்தார் – 4.மும்மை:5 66/4
மாது வாழவே காட்டி முன் நின்று வரங்கள் வேண்டுவ கொள்க என்று அருள – 4.மும்மை:5 67/2
மாது_ஓர்_பாகர் அருளாலே வட-பால் நோக்கி வாகீசர் – 5.திருநின்ற:1 311/3
மாது_ஓர்_பாகனார் மகிழும் ஐயாற்றில் ஓர் வாவி – 5.திருநின்ற:1 371/3
மாது_ஓர்_பாகர்-தாம் மன்னும் மதில் சூழ் காஞ்சி மருங்கு அணைந்தார் – 6.வம்பறா:1 985/4
மண்ணி வளம் படி கரையை நண்ணி அங்கு மாது_ஒரு_பாகத்தவர் தாள் வணங்கி போற்றி – 6.வம்பறா:2 118/2
வழுத்து நெஞ்சொடு தாழ்ந்து நின்று உரைப்பார் மாது_ஓர்_பாகனார் மலர் பதம் உன்னி – 6.வம்பறா:2 276/2

மேல்


மாது-தன்னை (1)

மாது-தன்னை முன் கொடுத்த மா தவர்-தாம் மனம் மகிழ்ந்து பேர் உவகையின் மலர்ந்தே – 2.தில்லை:3 10/1

மேல்


மாது_ஒர்_பாகனார் (1)

மாது_ஒர்_பாகனார் ஆரூர் மலர்ந்தது-ஆல் – 1.திருமலை:1 33/4

மேல்


மாது_ஒரு_பாகத்தவர் (1)

மண்ணி வளம் படி கரையை நண்ணி அங்கு மாது_ஒரு_பாகத்தவர் தாள் வணங்கி போற்றி – 6.வம்பறா:2 118/2

மேல்


மாது_ஒரு_பாகம் (1)

மாது_ஒரு_பாகம் நோக்கி மன்னு சிற்றம்பலத்தே – 2.தில்லை:2 1/2

மேல்


மாது_ஒரு_பாகர் (1)

மாது_ஒரு_பாகர் அன்பின் வழி வரு மலாடர் கோமான் – 2.தில்லை:5 1/2

மேல்


மாது_ஒரு_பாகனார்க்கு (1)

மாது_ஒரு_பாகனார்க்கு வழிவழி அடிமை செய்யும் – 1.திருமலை:5 3/1

மேல்


மாது_ஓர்_பாகர் (2)

மாது_ஓர்_பாகர் மலர் தாள் மறப்பு இலார் – 1.திருமலை:4 7/2
மாது_ஓர்_பாகர் அருளாலே வட-பால் நோக்கி வாகீசர் – 5.திருநின்ற:1 311/3

மேல்


மாது_ஓர்_பாகர்-தாம் (1)

மாது_ஓர்_பாகர்-தாம் மன்னும் மதில் சூழ் காஞ்சி மருங்கு அணைந்தார் – 6.வம்பறா:1 985/4

மேல்


மாது_ஓர்_பாகனார் (2)

மாது_ஓர்_பாகனார் மகிழும் ஐயாற்றில் ஓர் வாவி – 5.திருநின்ற:1 371/3
வழுத்து நெஞ்சொடு தாழ்ந்து நின்று உரைப்பார் மாது_ஓர்_பாகனார் மலர் பதம் உன்னி – 6.வம்பறா:2 276/2

மேல்


மாதுக்கம் (1)

மாதுக்கம் நீக்கல் உறுவீர் மனம் பற்றும் என்பது – 6.வம்பறா:1 836/1

மேல்


மாதும் (1)

மறை முனி அஞ்சினான் போல் மாதினை பார்க்க மாதும்
இறைவனே அஞ்ச வேண்டாம் இயற்பகை வெல்லும் என்ன – 2.தில்லை:3 16/1,2

மேல்


மாதுரிய (1)

உண்ப மாதுரிய சுவை உலகு உளோர் விரும்ப – 6.வம்பறா:1 385/4

மேல்


மாதை (1)

வெண் திருநீற்று முண்ட வேதியர் மாதை தீண்டி – 2.தில்லை:2 38/2

மேல்


மாதோடு (1)

தம் பெரு விருப்பினோடு தனி தொடர்ந்து அழைப்ப மாதோடு
உம்பரின் விடை மேல் தோன்றி அவர் தமக்கு உணர்த்தல் உற்றார் – 1.திருமலை:5 66/3,4

மேல்


மாந்தர் (13)

நார் மன்னு சிந்தை பல நல் துறை மாந்தர் போற்றும் – 4.மும்மை:1 1/3
தூய மாந்தர் வாழ் தொண்டை நாட்டு இயல்பு சொல் வரைத்ததோ – 4.மும்மை:5 47/4
தெருள் நீர்ப்பன் மாந்தர் எலாம் மகிழ் சிறப்ப செய்ததன் பின் – 5.திருநின்ற:1 20/2
மன்னிய அன்பின் வள நகர் மாந்தர் வயங்கு இழையார் – 5.திருநின்ற:1 139/1
காணும் மகிழ்ச்சியின் மலர்ந்து மாந்தர் கலந்து உறைவார்-ஆல் – 6.வம்பறா:1 387/4
பெற்றபடி நல் காசு கொண்டு மாந்தர் பெயர்ந்து போய் ஆவண வீதியினில் காட்ட – 6.வம்பறா:1 570/2
ஆங்கு அவர் விட முன் போந்த அறிவு உடை மாந்தர் அங்கண் – 6.வம்பறா:1 608/1
நகை முக செவ்வி நோக்கி நல் தவ மாந்தர் கூவ – 6.வம்பறா:1 611/3
தகவு உடை மாந்தர் புக்கு தலையினால் வணங்கி நின்றார் – 6.வம்பறா:1 611/4
கற்ற மாந்தர் வாழ் காழி நாடு உடையவர்க்கு அடியேன் – 6.வம்பறா:1 1053/2
கற்ற மாந்தர் சிலர்-தம்மை காதல் பரவையார் கொண்ட – 6.வம்பறா:2 318/3
செம்மை சேர் சிந்தை மாந்தர் சென்று எதிர்கொண்டு போற்ற – 6.வம்பறா:2 400/1
நகர மாந்தர் எதிர்கொள்ள நண்ணி எண்_இல் அரங்கு-தொறும் – 7.வார்கொண்ட:4 145/1

மேல்


மாந்தர்-தாமும் (1)

மெய் வாழ் தரு நூல் அறிவின் மிகு மாந்தர்-தாமும்
எவ்வாறு அருள்செய்தனை மற்று அவை அன்றி யாவர் – 4.மும்மை:1 40/2,3

மேல்


மாந்தர்கள் (2)

கண்ட மாந்தர்கள் கடி மணம் காண வந்து அணைவார் – 6.வம்பறா:1 1188/1
பீடு தங்கிய பல பொருள் மாந்தர்கள் பெருகி – 8.பொய்:4 4/2

மேல்


மாந்தர்கள்-தம்மை (1)

வந்துற்று எழு மங்கல மாந்தர்கள்-தம்மை நோக்கி – 4.மும்மை:1 39/1

மேல்


மாந்தர்களும் (1)

இருவர் நண்பின் செயல் கண்ட இரண்டு திறத்து மாந்தர்களும்
பெருகு மகிழ்ச்சி கலந்து ஆர்த்தார் பெருமாள் தமிழின் பெருமாளை – 13.வெள்ளானை:1 21/2,3

மேல்


மாந்தரும் (2)

ஏய மாந்தரும் இந்தனம் குறைத்து உடன் அடுக்கி – 6.வம்பறா:1 780/1
கயல் நெடும் கண் மாதரும் காதல் நீடும் மாந்தரும்
புயல் பொழிந்ததாம் என பூவினொடு பொன் சுண்ணம் – 6.வம்பறா:1 991/2,3

மேல்


மாந்தி (1)

உயர் கதிர் உச்சி நீங்க ஒழிவு_இல் பல் நறவு மாந்தி
மயலுறு களிப்பின் நீடி வரி சிலை விழவு கொள்வார் – 3.இலை:3 36/3,4

மேல்


மாந்திருவனத்தில் (1)

அம்பிகாவன மாந்திருவனத்தில் ஆன தூ நறும் புது மலர் கொய்தாள் – 4.மும்மை:5 59/4

மேல்


மாந்துறை (2)

மஞ்சு அணி மா மதில் சூழும் மாந்துறை வந்து வணங்கி – 6.வம்பறா:1 293/2
மத கரட வரை உரித்தார் வட கரை மாந்துறை அணைந்தார் மணி நூல் மார்பர் – 6.வம்பறா:1 308/4

மேல்


மாந்துறையில் (1)

சென்று திரு மாந்துறையில் திகழ்ந்து உறையும் துறை நதி வாழ் சென்னியார்-தம் – 6.வம்பறா:1 309/1

மேல்


மாநகர் (2)

தெரிய உரைத்து அருள்செய்து நீங்கள் சிரபுர மாநகர் செல்லும் என்றார் – 6.வம்பறா:1 559/4
கூர மாநகர் கோடித்து எதிர்கொண்டு கொடு புக்கார் – 7.வார்கொண்ட:4 91/4

மேல்


மாநகரில் (1)

மஞ்சு அணையும் மதில் மதுரை மாநகரில் மகிழ்ந்து இருந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 101/4

மேல்


மாநிலத்தவர் (1)

இந்த மாநிலத்தவர் எலாம் காண என்றும் உள்ளது ஒன்று இன்றும் அங்கு உளது-ஆல் – 4.மும்மை:5 74/4

மேல்


மாநிலத்தின் (1)

இந்த மாநிலத்தின் இருள் நீங்கிட – 6.வம்பறா:1 190/1

மேல்


மாநிலத்து (1)

ஆழி மாநிலத்து அகிலம் ஈன்று அளித்தவள் திரு முலை அமுது உண்ட – 7.வார்கொண்ட:5 1/1

மேல்


மாநிலத்தோர்க்கு (1)

மல்லல் நெடும் தமிழால் இ மாநிலத்தோர்க்கு உரை சிறப்ப – 6.வம்பறா:1 75/2

மேல்


மாநிலம் (2)

இ மாநிலம் ஏந்த ஓர் ஏந்தலை ஏந்துக என்று – 4.மும்மை:1 31/2
சூழ் பொன் சுடர் மா மணி மாநிலம் தோய முன்பு – 4.மும்மை:1 34/3

மேல்


மாமணி (1)

வந்த வைதிக மாமணி ஆனவர் – 6.வம்பறா:1 190/2

மேல்


மாமாத்திரர்-தம் (1)

போந்து மாமாத்திரர்-தம் போர் ஏற்றின் திரு மனையில் புகுந்து சிந்தை – 6.வம்பறா:1 471/1

மேல்


மாமை (1)

வரி மயில் அனைய சாயல் மங்கை பொன் குறங்கின் மாமை
கரி இளம் பிடி கை வென்று கதலி மென் தண்டு காட்ட – 6.வம்பறா:1 1106/1,2

மேல்


மாய் (1)

தெப்ப மாய் மிதத்தலில் செறிந்த பாசமும் – 5.திருநின்ற:1 128/2

மேல்


மாய்கையால் (1)

மன்னனே அமணர்-தங்கள் மாய்கையால் மயங்கி யானும் – 6.வம்பறா:1 867/2

மேல்


மாய்ந்ததன் (1)

ஆனை இனத்தில் துகைப்புண்ட அமண் ஆயிரமும் மாய்ந்ததன் பின் – 5.திருநின்ற:1 299/1

மேல்


மாய்ந்தது (1)

மாதிரம் தூய்மை செய்ய அமண் இருள் மாய்ந்தது அன்றே – 6.வம்பறா:1 858/4

மேல்


மாய்ந்திட (1)

வன்மை கொடும் பாதகன் மாய்ந்திட வாய்மை வேத – 4.மும்மை:1 18/2

மேல்


மாய்வதனுக்கு (1)

மானம் இலா அமண் என்னும் வல் இருள் போய் மாய்வதனுக்கு
ஆன பெருகு ஒளி பரப்பால் அண்டம் எலாம் கொண்டது ஒரு – 6.வம்பறா:1 652/2,3

மேல்


மாய்வதே (1)

வரவழைத்த நாம் மாய்வதே என மனம் மயங்கி – 6.வம்பறா:1 708/4

மேல்


மாய (7)

மாய வண்ணமே கொண்டு தம் தொண்டர் மறாத வண்ணமும் காட்டுவான் வந்தார் – 2.தில்லை:3 4/4
எய்திய அ பொழுதின் கண் எரியின் கண் இ மாய
பொய் தகையும் உருவு ஒழித்து புண்ணிய மா முனி வடிவாய் – 4.மும்மை:4 32/2,3
வந்து அடைந்தவர் தம் உரு மாய மற்று உளாரை தாம் காண்பிடம் உளது – 4.மும்மை:5 83/1
இ மாய பவ தொடக்காம் இருவினைகள்-தமை நோக்கி – 5.திருநின்ற:1 423/1
பொய்ம் மாய பெரும் கடலுள் எனும் திருத்தாண்டகம் புகன்றார் – 5.திருநின்ற:1 423/4
மாய வல்ல அமண் கையரை வாதில் வென்றதுவும் – 6.வம்பறா:1 1050/3
மற்றவன் இங்கு வந்து தீர்ப்பதன் முன் நான் மாய
பற்றி நின்று என்னை நீங்கா பாதக சூலை-தன்னை – 6.வம்பறா:2 397/1,2

மேல்


மாயத்து (1)

மன்னனும் அவர்கள் மாயத்து அழுந்த மா தேவியாரும் – 6.வம்பறா:1 613/2

மேல்


மாயமும் (1)

மாயமும் இந்த நோயை வளர்ப்பதே வளர் வெண் திங்கள் – 6.வம்பறா:1 720/2

மேல்


மாயனார் (2)

மாயனார் மண் கிளைத்து அறியாத அ – 3.இலை:6 5/3
மாயனார் அறியா மலர் சேவடி வழுத்தும் – 4.மும்மை:3 4/2

மேல்


மாயாது (1)

ஆயின பின்னும் மாயாது இருந்தது என் ஆவி என்பார் – 6.வம்பறா:2 384/4

மேல்


மாயை (10)

மனத்தினால் உணர்தற்கு எட்டா மாயை என் சொல்லுகேன் யான் – 1.திருமலை:5 54/3
மாட்சியில் காட்ட வைத்தேன் என்றனன் மாயை வல்லான் – 1.திருமலை:5 56/4
நின்றவர் தம்மை கேட்டார் தேடியும் காணார் மாயை
ஒன்றும் அங்கு அறிந்திலார் தாம் உரைப்பது ஒன்று இன்றி நின்றார் – 2.தில்லை:2 21/3,4
உலகில் இல்லது ஓர் மாயை இ கோவணம் ஒன்றுக்கு – 2.தில்லை:7 34/1
மாயை இன்றி வந்து உள் அடைந்தார்கள் வானரத்து உருவாம் பிலம் ஒன்று – 4.மும்மை:5 80/2
அங்கண் மாயை யாக்கையின் மேல் அளவு இன்று உயர்ந்த சிவமயமாய் – 4.மும்மை:6 55/2
மாற்றார் புரம் மாற்றிய வேதியரை மருளும் பிணி மாயை அறுத்திடுவான் – 5.திருநின்ற:1 70/2
வல் அமண் குண்டர் தம் மாயை கடந்து மறி கடலில் – 5.திருநின்ற:1 219/1
மாயை சாலம் மிக வல்லார் அவர் மற்று என்னை முன் செய்த – 5.திருநின்ற:1 287/3
வண் தமிழ் விரகர் மேவி அதன் மிசை இருந்தார் மாயை
கொண்ட வல் அமணர் எல்லாம் குறிப்பினுள் அச்சம் கொண்டார் – 6.வம்பறா:1 752/3,4

மேல்


மாயைகளால் (1)

செய்யும் மதி மாயைகளால் தீராமை தீ பிணியால் – 6.வம்பறா:1 733/2

மேல்


மாயையினை (1)

தீ மாயையினை யானே போய் சிதைத்து வருகின்றேன் என்ன – 5.திருநின்ற:1 289/2

மேல்


மார்க்கண்டர்க்கா (1)

காலனை மார்க்கண்டர்க்கா காய்ந்தனை அடியேற்கு இன்று – 6.வம்பறா:1 740/2

மேல்


மார்க்கம் (2)

தீங்கு நெறி அடையாத தடையும் ஆகி செம் நெறி-கண் நிகழ் வாய்மை திருந்து மார்க்கம்
தாம் குலவ நிலவி வளர் ஒளியால் என்றும் தட நெடு வான் அளப்பனவாம் தகைய ஆகும் – 4.மும்மை:5 88/3,4
செம் மார்க்கம் தலை நின்று செம் தீ முன் வளர்ப்பித்து – 8.பொய்:2 38/3

மேல்


மார்பமும் (1)

மார்பமும் தசை நைந்து சிந்தி வரிந்த என்பு முரிந்திட – 5.திருநின்ற:1 359/1

மேல்


மார்பர் (25)

எம்பிரான் கோயில் நண்ண இலங்கு நூல் மார்பர் எங்கள் – 1.திருமலை:5 66/1
புறம் தருவார் போற்றி இசைப்ப புரி முந்நூல் அணி மார்பர்
அறம் பயந்தாள் திரு முலை பால் அமுது உண்டு வளர்ந்தவர் தாம் – 1.திருமலை:5 111/1,2
பொன் ஆரும் உத்தரியம் புரி முந்நூல் அணி மார்பர்
தென் நாவலூர் ஆளி திருவாரூர் சென்று அணைந்தார் – 1.திருமலை:5 117/3,4
எதிர் எழுந்து சென்று இறைஞ்சிட நிறைந்த நூல் மார்பர் – 2.தில்லை:7 18/4
பைம் தழை அலங்கல் மார்பர் நிலத்திடை பதைத்து வீழ்ந்தார் – 3.இலை:3 170/4
முப்புரி வெண் நூல் மார்பர் முகம் மலர்ந்து இதனை சொன்னார் – 3.இலை:4 10/4
நுண் தாது இறைக்கும் தொடையல்களும் சமைத்து நுடங்கு நூல் மார்பர் – 4.மும்மை:2 9/4
முப்புரிநூல் மார்பர் உடன் முன் அணைவாய் என்ன மொழிந்து – 4.மும்மை:4 28/2
முயல்வுற்று அதுவே திருவிளையாட்டு ஆக முந்நூல் அணி மார்பர்
இயல்பில் புரியும் மற்று இதனை கண்டு இ திறத்தை அறியாத – 4.மும்மை:6 39/2,3
புனையும் நூல் மணி மார்பர் தம் பூசனை திறத்தில் – 5.திருநின்ற:6 14/2
மத கரட வரை உரித்தார் வட கரை மாந்துறை அணைந்தார் மணி நூல் மார்பர் – 6.வம்பறா:1 308/4
முப்புரிநூலுடன் தோல் அணி மார்பர் முனிவரொடும் – 6.வம்பறா:1 337/3
ஏந்து நூல் அணி மார்பர் இன்புற்று அங்கு அன்பருடன் இருந்த நாளில் – 6.வம்பறா:1 471/4
முன் அணைந்த பதி பிறவும் பணிந்து போற்றி முள்ளிவாய்க்கரை அணைந்தார் முந்நூல் மார்பர் – 6.வம்பறா:1 896/4
என்புற்ற மணி மார்பர் எல்லை இலா ஆட்சி புரிந்து – 6.வம்பறா:1 1132/3
செவ்வி நீள் தாம மார்பர் திரு அடையாள மாலை – 6.வம்பறா:1 1216/3
பொறை அணி முந்நூல் மார்பர் புகர்_இல் பொரிகை அட்டி – 6.வம்பறா:1 1240/3
பொதியும் சடையார் திரு பனையூர் புகுவார் புரி நூல் மணி மார்பர் – 6.வம்பறா:2 52/4
நல் திரு வாயில் நண்ணி நறை மலி அலங்கல் மார்பர்
மற்று அதன் முன்பு மண் மேல் வணங்கி உள் புகுந்து பைம்பொன் – 6.வம்பறா:2 112/2,3
பொன் தயங்கு நூல் மார்பர் தரும் பொதி சோறு அது வாங்கி – 6.வம்பறா:2 160/3
பொலம் புரி நூல் மணி மார்பர் பிற பதியும் தொழ போவார் – 6.வம்பறா:2 171/4
துன்றும் புரி நூல் மணி மார்பர் போலும் அழைத்தார் என துணிந்து – 6.வம்பறா:2 338/4
தார் அணி மணி பூண் மார்பர் தாம் மகிழ்ந்து இருந்த நாளில் – 6.வம்பறா:2 382/4
செம்பொன் முந்நூல் மணி மார்பர் சேரர் பெருமான் எதிர்வணங்கி – 7.வார்கொண்ட:4 137/2
மனவிடை ஆமை தொடையல் அணி மார்பர் வழி தொண்டு – 8.பொய்:3 3/3

மேல்


மார்பர்-தாமும் (1)

பாங்கினில் இருப்ப முந்நூல் பயில் மணி மார்பர்-தாமும்
தாங்கிய மகிழ்ச்சியோடும் தகுவன சமைத்து சார்வார் – 5.திருநின்ற:5 38/3,4

மேல்


மார்பரும் (3)

பொன் புரி முந்நூல் மார்பரும் வந்தார் புகலூரில் – 5.திருநின்ற:1 241/4
துன்றிய நூல் மார்பரும் இ தொல் பதியார் மனையின்-கண் – 5.திருநின்ற:5 8/3
புல்கு நூல் மார்பரும் போய் போற்ற மனம் புரிந்தார் – 6.வம்பறா:1 945/4

மேல்


மார்பரை (1)

ஆர மார்பரை ஆலவாயினில் வணங்க – 7.வார்கொண்ட:4 91/2

மேல்


மார்பன் (2)

தே மரு தொடையல் மார்பன் திருமண_கோலம் காண – 1.திருமலை:5 13/3
அம்புய மலராள் மார்பன் அனபாயன் என்னும் சீர்த்தி – 6.வம்பறா:1 847/3

மேல்


மார்பிடை (2)

தோளொடு மார்பிடை துவளும் நூல் உடன் – 2.தில்லை:2 11/3
வாளொடு விழும் உடல் வென்றவன் மார்பிடை அற முன் எறிந்திட – 3.இலை:2 20/3

மேல்


மார்பில் (14)

மாதர் மண் மடந்தை பொன் மார்பில் தாழ்ந்தது ஓர் – 1.திருமலை:2 2/3
நாண் தரும் எயிற்று தாலி நலம் கிளர் மார்பில் தூங்க – 3.இலை:3 20/4
மார்பில் சிறு தந்த மணி திரள் மாலை தாழ – 3.இலை:3 60/1
கோது_இல் மான் தோல் புரி முந்நூல் குலவு மார்பில் குழை குடுமி – 4.மும்மை:6 3/1
தோலும் நூலும் சிறு மார்பில் துவள அரை கோவணம் சுடர – 4.மும்மை:6 25/2
பூட்டார் மார்பில் சிறிய மறை புதல்வன்-தன்னை புக்கொளியூர் – 5.திருநின்ற:7 33/2
பொன் மார்பில் முந்நூல் புனைந்த புகலி பிரான் இசைவோடும் – 6.வம்பறா:1 274/3
ஏர் கெழு மார்பில் பொங்கும் ஏந்து இளம் கொங்கை நாக – 6.வம்பறா:1 1103/1
பொன் மார்பில் சிறுத்தொண்டர் புகலி காவலனார்-தம் – 7.வார்கொண்ட:3 23/3
பொடியார் மார்பில் பரந்து விழ புவி மேல் பலகால் வீழ்ந்து எழுந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 31/4
பொன் ஆரம் அணி மார்பில் புரவலர் மூவரும் போத – 7.வார்கொண்ட:4 97/2
பொன் ஆரம் அணி மார்பில் புரவலனார் பொலிகின்றார் – 9.கறை:3 2/4
களப மணி முலை திளைக்கும் தட மார்பில் கவுரியனார் – 9.கறை:3 8/2
எழும் திரை மா கடல் ஆடை இரு நில மா மகள் மார்பில்
அழுந்துபட எழுதும் இலை தொழில் தொய்யில் அணியின ஆம் – 10.கடல்:2 1/1,2

மேல்


மார்பின் (17)

நூல் அசைந்து இலங்கும் மார்பின் நுணங்கிய கேள்வி மேலோன் – 1.திருமலை:5 14/3
சோதி மணி மார்பின் அசை நூலினொடு தோளின் – 1.திருமலை:5 30/2
தேம அலங்கல் அணி மா மணி மார்பின் செம்மல் அம் கயல்கள் செங்கமல தண் – 1.திருமலை:5 92/1
தார் விளங்கு வரை மார்பின் அயன் பொன் சதுர் முகங்கள் என ஆயின தில்லை – 1.திருமலை:5 97/3
தன்_நேர்_இல் மாரனோ தார் மார்பின் விஞ்சையனோ – 1.திருமலை:5 144/2
இழை அணி முந்நூல் மார்பின் எந்தை நீர் தந்து போன – 2.தில்லை:2 23/1
நூல் கொண்ட மார்பின் தொண்டர் நோக்கினர் பதைத்து பொங்கி – 3.இலை:1 14/3
வடம் புரி முந்நூல் மார்பின் வைதிக மறையோர் செய்கை – 3.இலை:4 3/3
அரு_மறை முந்நூல் மார்பின் அந்தணர் கலயர் என்பார் – 3.இலை:4 5/2
நிறைந்த நீறு அணி மார்பின் நிரை முல்லை முகை சுருக்கி – 3.இலை:7 17/1
மாசு_இல் வற்கலை ஆடையும் மார்பின் முந்நூலும் – 5.திருநின்ற:1 363/1
மணி ஆரம் புனை மார்பின் வன் தொண்டர்-தமை பணிந்தார் – 6.வம்பறா:2 29/4
வம்பு நீடு அலங்கல் மார்பின் வன் தொண்டர் வன்னி கொன்றை – 6.வம்பறா:2 100/1
மின் செய்த நூல் மார்பின் வேதியர்-தாம் முதுகுன்றில் – 6.வம்பறா:2 132/3
ஆரம் திகழ் மார்பின் அணுக்க வன் தொண்டர்க்கு அன்பால் – 6.வம்பறா:6 4/2
உச்சி மோவார் மார்பின் கண் அணைத்தே முத்தம் தாம் உண்ணார் – 7.வார்கொண்ட:3 61/2
மறை முந்நூல் மணி மார்பின் வன் தொண்டர்-தமை பணிந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 104/3

மேல்


மார்பினர் (1)

பொன் புரி முந்நூல் மார்பினர் செல்ல பொலி வீதி – 6.வம்பறா:2 370/3

மேல்


மார்பினால் (1)

மை கொள் கண்டர்-தம் அன்பர் செல்ல வருந்தி உந்தினர் மார்பினால் – 5.திருநின்ற:1 358/4

மேல்


மார்பினில் (2)

மருவு திரு கண்ட நாண் மார்பினில் ஐம்படை கையில் – 7.வார்கொண்ட:3 21/2
தேசின் விளங்கும் உடைவாளை உருவி திரு மார்பினில் நாட்ட – 7.வார்கொண்ட:4 42/3

மேல்


மார்பீர் (3)

பூண் அணி நூல் மணி மார்பீர் புகுந்த பரிசு இது என்று – 2.தில்லை:2 34/3
மின்னும் புரி நூல் அணி மார்பீர் என்றார் குன்றா விளக்கு அனையார் – 6.வம்பறா:2 242/4
மின்னும் மணி நூல் அணி மார்பீர் எய்த வேண்டிற்று என் என்றார் – 6.வம்பறா:2 340/4

மேல்


மார்பு (1)

மார்பு ஆர பொழி கண்ணீர் மழை வாரும் திருவடிவும் மதுர வாக்கில் – 5.திருநின்ற:1 225/1

மேல்


மார்பும் (1)

ஆடவர் தம் பணை தோளும் மணி மார்பும் அடங்குவன – 6.வம்பறா:1 331/4

மேல்


மார்பொடு (1)

வாளொடு நீள் கை துடித்தன மார்பொடு வேல்கள் குளித்தன – 3.இலை:2 18/1

மேல்


மாரவேளுடன் (1)

ஓடுவார் மாரவேளுடன் மீள்வார் ஒளி பெருக – 5.திருநின்ற:1 421/3

மேல்


மாரன் (1)

விழியவர் தாழ்ந்தார் என்று மீளவும் எழுவர் மாரன்
பொழி மலர்_மாரி வீழ ஒதுங்குவார் புன்கண் உற்றார் – 6.வம்பறா:2 349/3,4

மேல்


மாரனும் (1)

மாரனும் தன் பெரும் சிலையின் வலி காட்டி மலர் வாளி சொரிந்தான் வந்து – 1.திருமலை:5 173/4

மேல்


மாரனோ (1)

தன்_நேர்_இல் மாரனோ தார் மார்பின் விஞ்சையனோ – 1.திருமலை:5 144/2

மேல்


மாரி (35)

விண்ணவர் பொழி பூ_மாரி மேதினி நிறைந்து விம்ம – 1.திருமலை:5 69/2
வானவர் பூவின் மாரி பொழிய மா மறைகள் ஆர்ப்ப – 2.தில்லை:3 35/1
மாரி காலத்து இரவினில் வைகி ஓர் – 2.தில்லை:4 9/1
பார் மிசை பணிந்தான் விண்ணோர் பனி மலர்_மாரி தூர்த்தார் – 3.இலை:1 49/4
வானவர் வளர் பூ_மாரி பொழிந்தனர் மறைகள் ஆர்ப்ப – 3.இலை:3 184/4
பார் மிசை நெருங்க எங்கும் பரப்பினர் பயில் பூ_மாரி – 3.இலை:4 29/1
தூங்கிய பொன் மலர்_மாரி தொழும்பர் தொழுது எதிர் விழுந்தார் – 3.இலை:5 31/4
விண்ணவர்கள் மலர்_மாரி மிடைந்து உலகம் மிசை விளங்க – 3.இலை:7 41/1
தண் துளி மாரி பொழிய திருமூலட்டானர் தம்மை – 5.திருநின்ற:1 222/3
மாரி சுருங்கி வளம் பொன்னி நதியும் பருவம் மாறுதலும் – 5.திருநின்ற:1 255/2
பாடல் புரிந்து விழுந்து எழுந்து கண்ணீர் மாரி பயில்வித்தார் – 5.திருநின்ற:1 309/4
ஆடுவார் பாடுவார் அலர்_மாரி மேல் பொழிவார் – 5.திருநின்ற:1 421/1
வானவர்கள் மலர்_மாரி மண் நிறைய விண் உலகின் – 5.திருநின்ற:1 428/1
புணரும் இன் இசை பாடினர் ஆடினர் பொழிந்தனர் விழி மாரி – 6.வம்பறா:1 161/4
பாடும் கவுணியர் கண் பனி மாரி பரந்து இழிய – 6.வம்பறா:1 341/3
வான மாரியில் பொழிந்தது மலர் மது மாரி – 6.வம்பறா:1 502/4
மலர்_மாரி பொழிந்து இழிய மங்கல வாழ்த்து இனிது இசைப்ப – 6.வம்பறா:1 621/1
நீடிய வாழ்த்தில் போற்றி நிமிர்ந்த பூ_மாரி தூர்த்தார் – 6.வம்பறா:1 848/2
மறையவர் வேள்வி செய்ய வானவர் மாரி நல்க – 6.வம்பறா:1 860/1
பூ வரு விரை கொள் மாரி பொழிந்தனர் ஒழிந்த மண்ணோர் – 6.வம்பறா:1 1093/2
பூம்_கொடிக்கு அழகின் மாரி பொழிந்திட புயல் கீழ் இட்ட – 6.வம்பறா:1 1096/3
பொழிந்தன விசும்பில் விண் ஏர் கற்பக புது பூ_மாரி – 6.வம்பறா:1 1218/2
விண்ணவர் மலரின் மாரி விசும்பு ஒளி தழைப்ப வீச – 6.வம்பறா:1 1225/1
அந்தரத்து மலர்_மாரி பொழிந்து இழிந்தது அவனி உள்ளோர் – 6.வம்பறா:2 135/3
புர மங்கையர்கள் நடம் ஆட பொழியும் வெள்ள பூ_மாரி – 6.வம்பறா:2 201/2
தெருவும் விசும்பும் நிறைந்து விரை செழும் பூ_மாரி பொழிந்து அலைய – 6.வம்பறா:2 333/3
பொழி மலர்_மாரி வீழ ஒதுங்குவார் புன்கண் உற்றார் – 6.வம்பறா:2 349/4
மின் திகழ் பொலம் பூ_மாரி விண்ணவர் பொழிந்து வாழ்த்த – 6.வம்பறா:2 376/2
பொன் தட மலரின் மாரி பொழிந்தனர் புவனம் போற்ற – 6.வம்பறா:2 405/4
பொழுது தெரியாவகை அமரர் பொழிந்தார் செழும் தண் பூ_மாரி – 6.வம்பறா:4 20/2
நீளும் இன்பத்து உள் தங்கி நிதி மழை மாரி போன்றார் – 7.வார்கொண்ட:2 4/4
வரும் மா களிகூர் நெய் ஆடல் எடுப்ப வான மலர்_மாரி – 7.வார்கொண்ட:4 6/2
பண்ணி குளிர்ந்த மணல் பரப்ப கண்ட தொண்டர் பயில் மாரி
கண்ணில் பொழிந்து மயிர் புளகம் கலக்க கை அஞ்சலி குவித்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 136/3,4
புக்க பொழுது அலர்_மாரி புவி நிறைய பொழிந்து இழிய – 8.பொய்:2 40/1
மருவார் தருவின் மலர்_மாரி பொழிந்தார் விசும்பில் வானோர்கள் – 13.வெள்ளானை:1 12/4

மேல்


மாரிகள் (2)

பைம் துணர் மந்தாரத்தின் பனி மலர்_மாரிகள் பொழிந்தார் – 4.மும்மை:4 33/4
எல்லா உலகும் ஆர்ப்பு எடுப்ப எங்கும் மலர்_மாரிகள் பொழிய – 4.மும்மை:6 57/1

மேல்


மாரியில் (1)

வான மாரியில் பொழிந்தது மலர் மது மாரி – 6.வம்பறா:1 502/4

மேல்


மாரியின் (1)

முன் தொழுது விழுந்து எழுந்து சைவர் ஆனார் முகை மலர்_மாரியின் வெள்ளம் பொழிந்தது எங்கும் – 6.வம்பறா:1 926/2

மேல்


மாரியும் (1)

நல் கனக மழை அன்றி காஞ்சி எல்லை நவ மணி மாரியும் பொழியும் நாளும்நாளும் – 4.மும்மை:5 94/4

மேல்


மாருத (1)

வந்து அணைந்த வாகீசர் மந்த மாருத சீத – 5.திருநின்ற:5 6/1

மேல்


மாருதம் (4)

மறம் பயின்றது எங்கோ தமிழ் மாருதம் – 1.திருமலை:5 167/4
சேல் அலம்பும் தண் புனல் தடம் படிந்து அணை சீத மாருதம் வீச – 6.வம்பறா:1 151/2
செந்தமிழ் மாருதம் எதிர்கொண்டு எம்மருங்கும் சேவிப்ப – 6.வம்பறா:1 649/4
சூறை மாருதம் ஒத்து எதிர் – 8.பொய்:2 22/1

மேல்


மாருதமாய் (1)

வான் ஆகி நிலன் ஆகி அனலும் ஆகி மாருதமாய் இரு சுடராய் நீரும் ஆகி – 6.வம்பறா:1 563/1

மேல்


மாருதமும் (1)

மா மலய மாருதமும் வந்து அசையும் அன்றே – 6.வம்பறா:1 29/4

மேல்


மால் (93)

பன்னும் நீள் பனி மால் வரை பால் அது – 1.திருமலை:1 1/2
மலரும் வெண் மலர் போல்வது அ மால் வரை – 1.திருமலை:1 3/4
தூய மால் வரை சோதியில் மூழ்கி ஒன்று – 1.திருமலை:1 7/3
வேத நான்_முகன் மால் புரந்தரன் முதலாம் விண்ணவர் எண்_இலார் மற்றும் – 1.திருமலை:1 10/1
கற்றை வார் சடையான் அருளினால் பெற்றான் காப்பது அ கயிலை மால் வரை-தான் – 1.திருமலை:1 11/4
சைய மால் வரை பயில் தலைமை சான்றது – 1.திருமலை:2 3/1
போற்றி இசைத்து புரந்தரன் மால் அயன் முதலோர் புகழ்ந்து இறைஞ்ச – 1.திருமலை:3 41/1
மா வாழ் அகலத்து மால் முதல் வானவர் – 1.திருமலை:4 2/2
தேவரையும் மால் அயன் முதல் திருவின் மிக்கோர் – 1.திருமலை:5 37/3
மால் அயன் தொடராதானை வலிந்து பின்தொடரல்உற்றார் – 1.திருமலை:5 43/4
மால் அயன் சதமகன் பெரும் தேவர் மற்றும் உள்ளவர்கள் முற்றும் நெருங்கி – 1.திருமலை:5 103/1
வையகம் பொலிய மறை சிலம்பு ஆர்ப்ப மன்று உளே மால் அயன் தேட – 1.திருமலை:5 105/1
கொள்ளும் மால் விடையானும் எதிர் காட்சி கொடுத்து அருள – 1.திருமலை:5 112/4
வம்பு மால் செய்து வல்லியின் ஒல்கி இன்று – 1.திருமலை:5 153/3
வந்து மால் செய்து மான் எனவே விழித்து – 1.திருமலை:5 154/3
ஆதி மால் அயன் காணா அளவின – 1.திருமலை:5 193/4
தொல்லை மால் வரை பயந்த தூய் ஆள்-தன் திரு பாகன் – 1.திருமலை:5 199/1
முன்னம் மால் அயன் அறியா முதல்வர் தாம் எழுந்தருள – 1.திருமலை:5 200/3
மால் கடல் கிளர்ந்தது என்ன வந்து எதிர்வளைத்து கொண்டார் – 2.தில்லை:3 14/4
மயக்கு_அறு மறை ஓலிட்டு மால் அயன் தேட நின்றான் – 2.தில்லை:3 29/4
மற்று அவர் செயல் இன்ன தன்மையது ஆக மால் அயன் ஆன அ – 2.தில்லை:4 8/1
மால் அயற்கு அரிய நாதன் வடிவு ஒரு சோதி ஆக – 2.தில்லை:4 25/1
துங்க மால் வரை போல் தோன்றி துண்ணென அணைந்தது அன்றே – 3.இலை:1 12/4
வென்றி மால் யானை-தன்னை மேல் கொண்ட பாகரோடும் – 3.இலை:1 13/1
மால் கொண்ட களிற்றின் பின்பு தண்டு கொண்டு அடிக்க வந்தார் – 3.இலை:1 14/4
பற்றலர் இலாதாய் நின் பொன் பட்ட மால் யானை வீழ – 3.இலை:1 27/3
கதிரவன் உச்சி நண்ண கடவுள் மால் வரையின் உச்சி – 3.இலை:3 101/1
என் செய்தாய் திண்ணா நீ தான் என்ன மால் கொண்டாய் எங்கள் – 3.இலை:3 117/1
தேவு மால் கொண்டான் இந்த திண்ணன் மற்று இதனை தீர்க்கல் – 3.இலை:3 120/1
செம்மலர் மேல் அயனொடு மால் முதல் தேவர் வந்து புனை – 3.இலை:3 160/3
மால் அயற்கு அரியார் அது மாற்றுவார் – 3.இலை:6 10/4
செம் கண் மால் விடையார் செழும் பொன் மலை_வல்லி – 4.மும்மை:3 3/3
செம் கண் மால் விடையார் திருக்காளத்தி என்னும் – 4.மும்மை:5 12/3
செம் கண் மால் தொழும் சிவன் மகிழ் திருமுல்லைவாயில் – 4.மும்மை:5 18/4
பொங்கும் தீர்த்தமாய் நந்தி மால் வரை மிசை போந்தே – 4.மும்மை:5 21/2
மருவு கங்கை வாழ் சடையவர் மகிழ்ந்த மால் பேறாம் – 4.மும்மை:5 31/3
வெள்ளி மால் வரை கயிலையில் வீற்றிருந்து அருளி – 4.மும்மை:5 50/1
வன் திறல் புலி இமய மால் வரை மேல் வைக்க ஏகுவேன் தனக்கு இதன் வளமை – 4.மும்மை:5 85/2
மா தவ வேடம் தாங்கி மால் அறியா மலர் அடிகள் – 4.மும்மை:5 116/3
கொள்ளும் சின மால் விடை தேவர் குலம் அன்றோ இ சுரபி குலம் – 4.மும்மை:6 22/4
பொய் தரும் மால் உள்ளத்து புன் சமணர் இடம் கழிந்து – 5.திருநின்ற:1 61/1
செம் கண் மால் அறிவு_அரியார் திருவாரூர் தொழ நினைந்தார் – 5.திருநின்ற:1 214/4
மாட நீடு திருப்புகலி மன்னர் அவர்க்கு மால் அயனும் – 5.திருநின்ற:1 281/1
துங்க மால் வரை கான்யாறு தொடர்ந்த நாடு கடந்த பின் – 5.திருநின்ற:1 348/3
செம் கண் மால் விடை அண்ணல் மேவும் திரு பருப்பதம் எய்தினார் – 5.திருநின்ற:1 348/4
மங்கை பங்கர் தம் வெள்ளி மால் வரை வைத்த சிந்தை மறப்பரோ – 5.திருநின்ற:1 357/3
கயிலை மால் வரை யாவது காசினி மருங்கு – 5.திருநின்ற:1 365/1
காணும் அ பெரும் கோயிலும் கயிலை மால் வரையாய் – 5.திருநின்ற:1 375/1
பேணும் மால் அயன் இந்திரன் முதல் பெரும் தேவர் – 5.திருநின்ற:1 375/2
அம் தண் வெள்ளி மால் வரை இரண்டாம் என அணைந்து ஓர் – 5.திருநின்ற:1 378/1
சிந்தை செய்திட செம் கண் மால் விடை எதிர்நிற்ப – 5.திருநின்ற:1 378/2
வன் தனி மால் விடையாரை வணங்கி மகிழ்வொடும் திளைத்தார் – 5.திருநின்ற:1 403/4
காய்ந்தவர் இருந்த வெள்ளி கைலை மால் வரையை நண்ண – 5.திருநின்ற:4 53/3
வழுவான மனத்தாலே மால் ஆய மால் அயனும் – 6.வம்பறா:1 78/2
வழுவான மனத்தாலே மால் ஆய மால் அயனும் – 6.வம்பறா:1 78/2
பொங்கு ஒளி மால் விடை மீது புகுந்து அணி பொன் தோணி – 6.வம்பறா:1 88/1
வெள்ளி மால் வரை என்ன திருத்தோணி வீற்றிருந்த – 6.வம்பறா:1 143/3
முன் மால் அயன் அறியா மூர்த்தியார் முன் நின்று – 6.வம்பறா:1 164/1
மணி வீதி இடம் கடந்து மால் அயனுக்கு அரிய பிரான் மன்னும் கோயில் – 6.வம்பறா:1 302/1
வெள்ளி மால் வரையை நேர் விரி சுடர் கோயிலை – 6.வம்பறா:1 368/1
தேடும் மால் அயற்கு அரியவர் திரு கருகாவூர் – 6.வம்பறா:1 371/4
மற்று அவர்-தம் பெரும் கேண்மை மகிழ்ந்து கொண்டு மால் அயனுக்கு அரிய பிரான் மருவு தானம் – 6.வம்பறா:1 466/1
காய்ந்த மால் விடையார்-தம் கணபதீச்சரம் பரவு காதல் கூர – 6.வம்பறா:1 471/3
தேடு மால் அயர்க்கு அரியராய் செழு மணி புற்றில் – 6.வம்பறா:1 510/3
பாழி மால் யானையின் உரி புனைந்தார் பனையூர் பணிந்து – 6.வம்பறா:1 519/3
மற்று அ ஊர் தொழுது ஏத்தி மகிழ்ந்து பாடி மால் அயனுக்கு அரிய பிரான் மருவும் தானம் – 6.வம்பறா:1 575/1
மருவிய செந்தமிழ் பதிக மால் போற்றும்படி பாடி – 6.வம்பறா:1 624/2
மால் உழந்து அறிவு கெட்டு மயங்கினர் அமணர் எல்லாம் – 6.வம்பறா:1 633/4
தேடும் மால் அயனுக்கு அரியவர் மகிழ்ந்த திரு ஆலவாய் மருங்கு அணைந்து – 6.வம்பறா:1 664/2
மால் பெருக்கும் சமண் கையர் மருங்கு சூழ்ந்து வழுதி நிலை கண்டு அழிந்து வந்த நோயின் – 6.வம்பறா:1 715/1
கந்து சீறும் மால் யானை மீனவர் கருத்து நேர் – 6.வம்பறா:1 773/1
உள்ளவாறு அறிகிலாதார் உணர்வு மால் ஏறி சென்றார் – 6.வம்பறா:1 800/4
மால் ஆயவன் என்ன வரும் திருப்பாட்டில் மாலும் – 6.வம்பறா:1 842/1
செம் கண் மால் வழிபட்ட கோயில் நண்ணி திரு முன்பு தாழ்ந்து எழுந்து தென்னனோடும் – 6.வம்பறா:1 888/1
சேதுவின்-கண் செம் கண் மால் பூசை செய்த சிவபெருமான்-தனை பாடி பணிந்து போந்து – 6.வம்பறா:1 889/1
அரும் தவர்கள் எம்மருங்கும் மிடைந்து செல்ல ஆளுடை பிள்ளையார் அயன் மால் தேடும் – 6.வம்பறா:1 1021/3
அங்கு அரிதில் புறம் போந்து அங்கு அயன் மால் போற்ற அரியார்-தம் திருமலை கீழ் அணைந்து இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:1 1024/3
வணங்கி மிக மனம் மகிழ்ந்து மால் அயனும் தொழும் பூத – 6.வம்பறா:1 1139/1
மால் அயனுக்கு அரிய கழல் வழுத்தினார் வன் தொண்டர் – 6.வம்பறா:2 136/4
ஆழி நெடு மால் அயன் முதலாம் அமரர் நெருங்கு கோபுரம் முன் – 6.வம்பறா:2 187/1
மற்று அவரும் கை குவித்து மால் அயனுக்கு அறிவு_அரியீர் – 6.வம்பறா:2 252/1
ஆதியும் மேலும் மால் அயன் நாடற்கு அருளாதார் – 6.வம்பறா:2 368/1
செம் கண் மால் விடையார் பாதம் சேர்ந்தனர் சிறப்பினோடும் – 6.வம்பறா:2 408/4
இந்திரன் மால் அயன் முதலாம் இமயவர்க்கு நெறி அருளும் – 6.வம்பறா:3 1/3
நாணாது நேடிய மால் நான்_முகனும் காண நடு – 7.வார்கொண்ட:1 8/3
நீரின் மலிந்த கடல் அகழி நெடு மால் வரையின் கொடி மதில் சூழ் – 7.வார்கொண்ட:4 10/1
சென்னி மிசை அஞ்சலி செய்து போற்ற சின மால் களிறு ஏறி – 7.வார்கொண்ட:4 20/2
தூ நறும் கொன்றை முடியவர் சுடர் நெடும் கயிலை மால் வரை எய்தி – 7.வார்கொண்ட:5 6/3
விரிஞ்சன் மால் முதல் விண்ணவர் எண்ணவும் – 8.பொய்:7 2/3
மருவிய உரிமை தாங்கி மால் அயன் அரியார் மன்னும் – 10.கடல்:1 12/2
மால் அயனுக்கு அரியானை மஞ்சனம் ஆட்டும் பொழுது – 10.கடல்:4 3/1
நாட மால் அறியாதாரை தாபிக்கும் அந்நாள் முன் நாள் – 12.மன்னிய:1 9/3
அருவி மத மால் யானையினை அணைந்து மிசை கொண்ட அரசர் பெரும் – 13.வெள்ளானை:1 18/3

மேல்


மாலதி (1)

துன்னு சாதி மரு மாலதி மௌவல் துதைந்த நந்தி கரம் வீரம் மிடைந்த – 1.திருமலை:5 94/3

மேல்


மாலதிகள் (1)

சாதி மாலதிகள் எங்கும் தண் தளிர் நறவம் எங்கும் – 1.திருமலை:2 29/2

மேல்


மாலா (1)

மாலா மறையோன் மிக செயிர்த்து வைத்த திருமஞ்சன குட பால் – 4.மும்மை:6 50/3

மேல்


மாலின் (1)

மாலின் உந்தி சுழி மலர்-தன் மேல் வரும் – 1.திருமலை:2 4/1

மேல்


மாலுக்கு (2)

தேடிய மாலுக்கு அரியார் திருப்பூந்துருத்தியை சேர்ந்தார் – 5.திருநின்ற:1 386/4
செம் கண் மாலுக்கு அரியார் தந்திருந்து தேவன்குடி சேர்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 294/4

மேல்


மாலும் (16)

மாலும் அயனுக்கும் அரியார் ஒருவர் வந்தார் – 1.திருமலை:5 28/4
தேடிய அயனும் மாலும் தெளிவுறா ஐந்து_எழுத்தும் – 1.திருமலை:5 71/1
மலர் மிசை அயனும் மாலும் காணுதற்கு அரிய வள்ளல் – 2.தில்லை:7 49/1
மாலும் நான்_முகனும் காணா வடிவு கொண்டு எதிரே வந்து – 3.இலை:4 6/2
பாகம் நுகர வரும் மாலும் அயனும் ஊரும் படர் சிறை புள் – 4.மும்மை:6 4/2
தேடும் பிரமனும் மாலும் தேவரும் முதலாம் யோனிகள் தெளிவு ஒன்றா – 5.திருநின்ற:1 166/3
மால் ஆயவன் என்ன வரும் திருப்பாட்டில் மாலும்
தோலா மறை நான்_முகனும் தொடர்வாம் அமரர் – 6.வம்பறா:1 842/1,2
மாலும் நான்_முகனும் போற்ற மன்னினார் கோயில் வாயில் – 6.வம்பறா:1 863/3
கரு மாலும் கருமாவாய் காண்பு_அரிய கழல் தாங்கி – 6.வம்பறா:1 1003/2
மாலும் அயனும் உணர்வு அரியர் மகிழும் பதிகள் பல வணங்கி – 6.வம்பறா:2 33/1
மாதரார் சங்கிலியாரும் மாலும் அயனும் அறிவு_அரிய – 6.வம்பறா:2 240/2
மாலும் அயனும் முறை இருக்கும் வாயில் கழிய புறம் போந்து – 6.வம்பறா:2 312/3
மாலும் அயனும் காணாதார் மலர் தாள் பூண்டு வந்து இறைஞ்சும் – 6.வம்பறா:2 334/1
உம்பரார் கோனும் மாலும் அயனும் நேர் உணர ஒண்ணா – 6.வம்பறா:2 386/2
மாலும் மனமும் அழிந்து ஓடி வழிகள் அறியார் மயங்குவார் – 6.வம்பறா:4 23/4
மன்னன் வணங்கி போயின பின் மாலும் அயனும் அறியாத – 6.வம்பறா:4 25/1

மேல்


மாலை (157)

கந்தம் மாலை கமலினி என்பவர் – 1.திருமலை:1 24/2
தோடு சூழ் மாலை எங்கும் துணைவர் சூழ் மாலை எங்கும் – 1.திருமலை:2 33/4
தோடு சூழ் மாலை எங்கும் துணைவர் சூழ் மாலை எங்கும் – 1.திருமலை:2 33/4
கொங்கு அலர் மாலை தாழ்ந்த குங்குமம் குவவு தோளான் – 1.திருமலை:3 20/3
இகழ்ச்சி ஒன்றானும் இன்றி ஏந்து பூ மாலை பந்தர் – 1.திருமலை:5 11/3
தூ மலர் பிணையல் மாலை துணர் இணர் கண்ணி கோதை – 1.திருமலை:5 18/1
தாது அவிழ் பூம் தொடை மாலை தண் பந்தர்களும் சமைத்து – 1.திருமலை:5 121/3
தேன் உறை கற்பக வாச மாலை தேவாசிரியன் தொழுது இறைஞ்சி – 1.திருமலை:5 124/2
இன்ப வெள்ளத்திடை மூழ்கி நின்றே இன்னிசை வண் தமிழ்_மாலை பாட – 1.திருமலை:5 126/4
பையுள் மாலை தமியோர் புனிப்பு உற – 1.திருமலை:5 158/4
பன்னு தமிழ்_தொடை மாலை பல சாத்தி பரவை எனும் – 1.திருமலை:5 182/3
மாலை தாழ் குழல் மா மலையாள் செம் கை – 1.திருமலை:5 192/3
நீதியால் அவர்கள் தம்மை பணிந்து நீ நிறை சொல்_மாலை – 1.திருமலை:5 197/3
பன்னு பா_மாலை பாடும் பரிசு எனக்கு அருள்செய் என்ன – 1.திருமலை:5 198/4
தம் பெருமான் கொடுத்த மொழி முதல் ஆக தமிழ்_மாலை – 1.திருமலை:5 202/1
கண்டத்திடை வெண் கவடி கதிர் மாலை சேர – 3.இலை:3 59/1
மார்பில் சிறு தந்த மணி திரள் மாலை தாழ – 3.இலை:3 60/1
அ வழி அந்தி மாலை அணைதலும் இரவு சேரும் – 3.இலை:3 127/1
ஆலும் மின்னிடை சூழ் மாலை பயோதரம் அசைய வந்தாள் – 3.இலை:7 19/3
முழுதும் புலர்வு உற்றது மற்று அவன் அன்ன மாலை
பொழுதும் புலர்வு உற்றது செம் கதிர் மீது மோத – 4.மும்மை:1 26/3,4
துண்ட மதி சேர் சடை கொன்றை மாலை வாங்கி சூட்டினார் – 4.மும்மை:6 56/4
தே மாலை செந்தமிழின் செழும் திருத்தாண்டகம் பாடி – 5.திருநின்ற:1 93/3
நல் தமிழ்_மாலை ஆம் நமச்சிவாய என்று – 5.திருநின்ற:1 126/2
பன்னு செழும் தமிழ்_மாலை முன் நின்று பாடுவார் – 5.திருநின்ற:1 150/4
வண் தமிழ் மென் மலர் மாலை புனைந்து அருளி மருங்கு உள்ள – 5.திருநின்ற:1 155/1
இ திறம் போற்றி நின்றே இன் தமிழ்_மாலை பாடி – 5.திருநின்ற:1 169/3
அரும் சொல் வள தமிழ்_மாலை அதிசயம் ஆம்படி பாடி அன்பு சூழ்ந்த – 5.திருநின்ற:1 176/2
ஏழ் இசை வண் தமிழ்_மாலை இவன் எம்மான் என காட்டி இயம்ப வல்ல – 5.திருநின்ற:1 178/2
பரிவுறு செந்தமிழ்_மாலை பத்தியோடும் பார் கொண்டு மூடி எனும் பதிகம் போற்றி – 5.திருநின்ற:1 187/2
பாவுறு செந்தமிழ்_மாலை பாடி போற்றி பரமர் திருப்பதி பலவும் பணிந்து போந்தே – 5.திருநின்ற:1 190/3
மறி விரவு கரத்தாரை வணங்கி வைகி வண் தமிழ் பா_மாலை பல மகிழ சாத்தி – 5.திருநின்ற:1 192/2
பொறி அரவம் புனைந்தாரை திருநாகேச்சுரத்து போற்றி அரும் தமிழ்_மாலை புனைந்து போந்து – 5.திருநின்ற:1 192/3
பாவுற்ற தமிழ்_மாலை பாடி பணிந்து ஏத்தி – 5.திருநின்ற:1 197/3
புடை மாலை மதி கண்ணி புரி சடையார் பொன் கழல் கீழ் – 5.திருநின்ற:1 211/1
அடை மாலை சீலம் உடை அப்பூதிஅடிகள்-தமை – 5.திருநின்ற:1 211/2
தொடை மாலை திருப்பதிக சொல்_மாலை பாடினார் – 5.திருநின்ற:1 211/4
தொடை மாலை திருப்பதிக சொல்_மாலை பாடினார் – 5.திருநின்ற:1 211/4
முத்து விதான மணி பொன் கவரி மொழி மாலை – 5.திருநின்ற:1 235/4
அ மொழி மாலை செந்தமிழ் கேளா அணி சண்பை – 5.திருநின்ற:1 236/1
பா இயல் மாலை செந்தமிழ் பாடி பரிவோடு – 5.திருநின்ற:1 239/2
மெய்யில் வழியும் கண் அருவி விரவ பரவும் சொல்_மாலை – 5.திருநின்ற:1 253/2
மூண்ட அன்பின் மொழி மாலை சாத்தி ஞான முனிவரொடு – 5.திருநின்ற:1 283/3
சிலந்திக்கு அருளும் கழல் வணங்கி செம் சொல்_மாலை பல பாடி – 5.திருநின்ற:1 302/1
தோடு குலவு மலர் மாலை சூழ்ந்த வாச பந்தர்களும் – 5.திருநின்ற:1 319/3
பரவு ஆய சொல்_மாலை திருப்பதிகம் பாடிய பின் – 5.திருநின்ற:1 324/2
பெரு வாய்மை தொடை மாலை பல பாடி பிற பதியும் – 5.திருநின்ற:1 342/3
பாடிய செந்தமிழ்_மாலை பகர்ந்து பணி செய்து போற்றி – 5.திருநின்ற:1 386/3
ஆய்ந்த சீர் இரட்டை மாலை அந்தாதி எடுத்து பாடி – 5.திருநின்ற:4 53/1
தொடை அவிழ் இதழி மாலை சூலபாணியனார் மேவும் – 5.திருநின்ற:4 55/2
மெய் பூதி அணிந்தார்-தம்மை விரும்பு சொல்_மாலை வேய்ந்த – 5.திருநின்ற:5 43/2
மாலை பயிலும் தோரணங்கள் மருங்கு பயிலும் மணி மறுகு – 5.திருநின்ற:7 2/1
எழுந்த பொழுது பகல் பொழுதின் அங்கு இறங்கு மாலை எய்துதலும் – 5.திருநின்ற:7 9/1
மாலை எழும் செவ் ஒளிய மதியம் போல் வதியும்-ஆல் – 6.வம்பறா:1 8/4
ஞான போனகர் தொழுது நல் தமிழ் சொல் தொடை மாலை நவிலல்உற்றார் – 6.வம்பறா:1 114/4
செப்ப_அரும் பதிக மாலை கண் காட்டு நுதல் முன் சேர்த்தி – 6.வம்பறா:1 126/2
திருமுல்லைவாயில் எய்தி செந்தமிழ்_மாலை சாத்தி – 6.வம்பறா:1 127/2
தையலாள் பாகர்-தம்மை பாடினார் தமிழ் சொல்_மாலை – 6.வம்பறா:1 129/4
மெய் மாலை சொல் பதிகம் பாடி விரை கொன்றை – 6.வம்பறா:1 167/2
செம் மாலை வேணி திரு உச்சி மேவி உறை – 6.வம்பறா:1 167/3
எய்து சொல் மலர் மாலை வண் பதிகத்தை இசையொடும் புனைந்து ஏத்தி – 6.வம்பறா:1 181/2
சூழ்ந்த தண் புனல் சுலவு முத்தாறொடு தொடுத்த சொல் தொடை மாலை
வீழ்ந்த காதலால் பல முறை விளம்பியே மேவினார் சில நாள்கள் – 6.வம்பறா:1 183/3,4
பாங்கு அணைந்து முன் வலம்கொண்டு பணிவுற்று பரவு சொல் தமிழ்_மாலை – 6.வம்பறா:1 184/3
மாலை யாமம் புலர்வுறும் வைகறை – 6.வம்பறா:1 208/1
ஆங்கு அணி சொல் மலர் மாலை சாத்தி அ – 6.வம்பறா:1 250/1
வம்பலர் செந்தமிழ்_மாலை பாடி நின்று – 6.வம்பறா:1 253/3
தூக்கின் தமிழ்_மாலை பாடி தொழுது அங்கு உறைகின்ற நாளில் – 6.வம்பறா:1 275/4
செந்தமிழ்_மாலை விகற்ப செய்யுள்களான் மொழி மாற்றும் – 6.வம்பறா:1 276/1
வந்த சொல் சீர் மாலை மாற்றும் வழி மொழி எல்லா மடக்கு – 6.வம்பறா:1 276/2
எங்கும் தமிழ்_மாலை பாடி இங்கு எய்துவன் என்று – 6.வம்பறா:1 279/3
உருகிய அன்பால் இறைஞ்சி உயர் தமிழ்_மாலை கொண்டு ஏத்தி – 6.வம்பறா:1 285/3
தங்கு தமிழ்_மாலை சாத்தி திருக்குறுக்கை பதி சார்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 288/4
அம் சொல் தமிழ்_மாலை சாத்தி அங்கு அகன்று அன்பர் முன்னாக – 6.வம்பறா:1 293/3
அரும் தமிழ்_மாலை புனைந்தார் அளவு_இல் ஞானத்து அமுது உண்டார் – 6.வம்பறா:1 295/4
பன்னும் தமிழ்_தொடை மாலை பாடல் புனைந்து பரவி – 6.வம்பறா:1 297/2
கோடல் கோங்கம் குளிர் கூவிளம் என்னும் திருப்பதிக குலவு மாலை
நீடு பெரும் திருக்கூத்து நிறைந்த திரு உள்ளத்து நிலைமை தோன்ற – 6.வம்பறா:1 303/1,2
தொழுது ஆடி பாடி நறும் சொல்_மாலை தொடை அணிந்து துதித்து போந்தே – 6.வம்பறா:1 307/3
நின்ற நிலை சிறப்பித்து நிறை தமிழில் சொல்_மாலை நிகழ பாடி – 6.வம்பறா:1 309/4
மண் பரவும் தமிழ்_மாலை பாடி வைகி வணங்கி மகிழ்ந்து போந்து – 6.வம்பறா:1 322/2
மருவி வணங்கி வள தமிழ்_மாலை மகிழ்ந்து சாத்தி – 6.வம்பறா:1 338/2
கூடும் கருத்தொடு கும்பிட்டு கோது_இல் தமிழ் சொல்_மாலை – 6.வம்பறா:1 341/2
நல் தமிழ்_மாலை புனைந்து அருளி ஞானசம்பந்தர் புலன்கள் ஐந்தும் – 6.வம்பறா:1 343/3
மெய் மகிழ்வு எய்தி உளம் குளிர விளங்கிய சொல் தமிழ்_மாலை வேய்ந்து – 6.வம்பறா:1 344/3
பண்ணுறு செந்தமிழ்_மாலை பாடி பரவி நின்று ஏத்தினர் பான்மையினால் – 6.வம்பறா:1 345/4
எய்தி இறைஞ்சி எழுந்து நின்றே இன் தமிழ்_மாலை கொண்டு ஏத்தி போந்து – 6.வம்பறா:1 347/3
இடும்பைகள் தீர்த்து அருள்செய்வாய் என்றும் இன் இசை மாலை கொண்டு ஏத்தி ஏகி – 6.வம்பறா:1 349/2
ஒப்பு_இல் வண் தமிழ்_மாலை ஒருமையால் – 6.வம்பறா:1 354/2
முன் தொழுது விழுந்து எழுந்து மொழி மாலை போற்றி இசைத்தார் – 6.வம்பறா:1 397/4
மொழி காதல் தமிழ்_மாலை புனைந்து அருளி அங்கு அகன்றார் மூதூர்-நின்றும் – 6.வம்பறா:1 467/4
நீள் இரவு புலர் காலை மாலை வாச நெறி குழலாள் நெடிது அயர்ந்து புலம்புகின்றாள் – 6.வம்பறா:1 474/4
மிக்க தமிழ்_தொடை மாலை சாத்தி மேவிய ஏழ் இசை பாடி போந்து – 6.வம்பறா:1 490/3
மாலை சூழ் புறம் கடைகளின் மணி நிரை விளக்கின் – 6.வம்பறா:1 504/1
வம்பு உலாம் மலர் தூவி முன் பரவியே வண் தமிழ் இசை மாலை
உம்பர் வாழ நஞ்சு உண்டவர்-தமை பணிந்து உருகும் அன்பொடு தாழ்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 530/3,4
மருவு வாய்மை வண் தமிழ்_மாலை அ வளவனை சிறப்பித்து – 6.வம்பறா:1 532/3
சாற்றி பதிக தமிழ்_மாலை சந்த இசை – 6.வம்பறா:1 545/2
உரவு தமிழ்_தொடை மாலை சாத்தி ஓங்கிய நாவுக்கரசரோடும் – 6.வம்பறா:1 561/3
நடை தமிழ் பதிக மாலை நிரம்பிட நவின்று போற்றி – 6.வம்பறா:1 588/4
கலை மாலை மதி சடையார் இடம் பலவும் கைதொழுவார் – 6.வம்பறா:1 621/4
சாத்தி நல் இசை தண் தமிழ் சொல் மலர் மாலை
பேர்த்தும் இன்புற பாடி வெண் பிறை அணி சென்னி – 6.வம்பறா:1 668/2,3
மாலை வெண்குடை வளவர் சோணாட்டு வண் புகலி – 6.வம்பறா:1 685/1
நோக்கி வண் தமிழ் செய் மாலை பதிகம் தான் நுவலல் உற்றார் – 6.வம்பறா:1 738/4
ஊனம்_இல் வேத வேள்வி என்று எடுத்து துரையின் மாலை
மானம் இல் அமணர்-தம்மை வாதில் வென்று அழிக்க பாடி – 6.வம்பறா:1 739/3,4
கடி கொள் மாலை மொய்த்த பந்தர் கந்த நீர் தசும்புடன் – 6.வம்பறா:1 987/2
முப்புரம் செற்றவர் தம்மை மொழி மாலை சாத்தினார் – 6.வம்பறா:1 1002/4
பொருள் பதிக தொடை மாலை புரம் எரித்தபடி பாடி – 6.வம்பறா:1 1005/2
பழுது_இல் செழும் தமிழ்_மாலை பதிக இசை புனைந்து அருளி – 6.வம்பறா:1 1006/3
மாலை இடை யாமத்து பள்ளிகொள்ளும் மறையவனார் தம் முன்பு கனவிலே வந்து – 6.வம்பறா:1 1009/1
போற்றிய சொல் மலர் மாலை பிறவும் பாடி புகலியார்-தம் பெருந்தகையார் புனிதம் ஆகும் – 6.வம்பறா:1 1027/3
மாலை தீயிடை பட்டது போன்று உளம் மயங்கி – 6.வம்பறா:1 1058/4
மாலை சாந்தொடும் மஞ்சனம் நாள்-தொறும் வழாமை – 6.வம்பறா:1 1068/1
சூழ்ந்த இசை திருப்பதிக சொல்_மாலை வினா உரையால் – 6.வம்பறா:1 1123/3
அரும் தமிழின் திருப்பதிகத்து அலர் மாலை கொடு பரவி – 6.வம்பறா:1 1128/2
என்னும் இசை சொல்_மாலை எடுத்து இயம்பி எழுந்தருளி – 6.வம்பறா:1 1147/3
மாடு உயரும் கொடி மாலை மணி மாலை இடை போக்கி – 6.வம்பறா:1 1174/2
மாடு உயரும் கொடி மாலை மணி மாலை இடை போக்கி – 6.வம்பறா:1 1174/2
வம்பு அணிந்த நீள் மாலை சூழ் மருங்குற அமைத்த – 6.வம்பறா:1 1185/2
வெண் சுடர் தரள மாலை விரி சுடர் கொடுக்கின் மீது – 6.வம்பறா:1 1211/3
நளிர் கதிர் முத்து மாலை நகு சுடர் ஆரம் சாத்தி – 6.வம்பறா:1 1212/4
திரு கழுத்து ஆரம் தெய்வ கண்டிகை மாலை சேர – 6.வம்பறா:1 1214/1
செவ்வி நீள் தாம மார்பர் திரு அடையாள மாலை
எவ்வுலகோரும் ஏத்த தொழுது தாம் எடுத்து பூண்டார் – 6.வம்பறா:1 1216/3,4
பைம்பொனின் மாலை வேய்ந்த பவள மென் கொடி ஒப்பாரை – 6.வம்பறா:1 1223/2
நறை குல மலர் சூழ் மாலை நறும் சுடர் முளை பொன் பாண்டில் – 6.வம்பறா:1 1227/3
நகில் அணி முத்த மாலை நகை முக மடவார் வாழ்த்த – 6.வம்பறா:1 1231/3
மணி முத்த மாலை புனை மடவார் மங்கலம் பெருகும் – 6.வம்பறா:1 1251/2
எங்கும் நிகழ்ந்த தமிழ்_மாலை எடுத்து தொடுத்த இசை புனைவார் – 6.வம்பறா:2 43/4
மண்டு காதல் உற வணங்கி வாய்ந்த மதுர மொழி மாலை
பண்டு அங்கு இசையில் தம்மையே புகழ்ந்து என்று எடுத்து பாடினார் – 6.வம்பறா:2 51/3,4
தலம் ஆர்கின்ற தண் இயல் வெம்மையினான் என்னும் தமிழ்_மாலை – 6.வம்பறா:2 56/4
தடம் கொள் செம் சொல் தமிழ்_மாலை சாத்தி அங்கு சாரும் நாள் – 6.வம்பறா:2 59/4
தளம் கொள் பிறப்பும் சிறப்பித்து தமிழ் சொல்_மாலை சாத்தினார் – 6.வம்பறா:2 63/4
நடம் நவில்வாரை நஞ்சி இடை எனும் செம் சொல்_மாலை – 6.வம்பறா:2 105/3
சாற்றிய மெய் திருப்பதிகம் சிம்மாந்து என்னும் தமிழ்_மாலை புனைந்து ஆங்கு சாரும் நாளில் – 6.வம்பறா:2 117/4
வான் ஆளும் திருப்பதிகம் வள்வாய் என்னும் வன் தமிழின் தொடை மாலை மலர சாத்தி – 6.வம்பறா:2 120/3
மரு ஈர தமிழ்_மாலை புனைந்து ஏத்தி மலை வளத்த – 6.வம்பறா:2 146/3
பாவலர் செந்தமிழ்_மாலை திருப்பதிகம் பாடி போய் – 6.வம்பறா:2 148/2
பொருள் மாலை திருப்பதிகம் பாடியே போற்றி இசைத்தார் – 6.வம்பறா:2 154/4
வர மங்கல நல்லியம் முழங்க வாச மாலை அணி அரங்கில் – 6.வம்பறா:2 201/1
வண்டு மருவும் திரு மலர் மெல் மாலை காலங்களுக்கு ஏற்ப – 6.வம்பறா:2 223/3
கந்த மாலை சங்கிலியார் தம்மை காதல் மணம் புணர – 6.வம்பறா:2 224/2
கதிரோன் மேலை கடல் காண மாலை கடலை கண்டு அயர்வார் – 6.வம்பறா:2 234/2
முன் நின்று முறைப்பாடு போல் மொழிந்த மொழி மாலை
பன்னும் இசை திருப்பதிகம் பாடிய பின் பற்று ஆய – 6.வம்பறா:2 281/1,2
பா மலர் மாலை பதிகம் திருவாரூர் மேல் பரவி – 6.வம்பறா:2 290/4
சொல்_மாலை மலர் கல் வாய் அகில் என்னும் தொடை சாத்தி – 6.வம்பறா:2 294/3
மாலை தண் கலவை சேறு மான் மத சாந்து பொங்கும் – 6.வம்பறா:2 377/1
துணர் மலர் மாலை தூக்கி தொழுது எதிர்கொள்ள சென்றார் – 6.வம்பறா:2 399/4
ஞானம் முதல் நான்கு மலர் நல் திருமந்திர மாலை
பான்மை முறை ஓர் ஆண்டுக்கு ஒன்றாக பரம்பொருளாம் – 6.வம்பறா:3 26/2,3
முன்னிய அ பொருள் மாலை தமிழ் மூவாயிரம் சாத்தி – 6.வம்பறா:3 27/1
மலரும் முகையும் கொணர்ந்து திரு மாலை சாத்த மகிழ்ந்து அமைத்து – 7.வார்கொண்ட:4 8/4
தம்பிரானார்க்கு எதிர்நின்று தமிழ் சொல்_மாலை கேட்பிக்க – 7.வார்கொண்ட:4 57/1
உருக்கு ஆர்வ செந்தமிழ்_மாலை சாத்தி சில நாள் உறைந்து போய் – 7.வார்கொண்ட:4 85/2
அறைந்த பதிக தமிழ்_மாலை நம்பி சாத்த அருள் சேரர் – 7.வார்கொண்ட:4 87/3
சிரம் மலி மாலை சடையார் திருவடி கீழ் ஆட்செய்யும் – 7.வார்கொண்ட:4 102/3
ஏத்திய வண் தமிழ்_மாலை இன் இசை பாடி பரவி – 7.வார்கொண்ட:4 103/3
பன்னு செழும் தமிழ்_மாலை பாடினார் பரவினார் – 7.வார்கொண்ட:4 116/4
மன்றல் மாலை மிலைந்து அவர்-தம் வள நாடு எல்லாம் கவர்ந்து முடி – 7.வார்கொண்ட:6 3/3
விரை செறி மாலை தாழ நில மிசை வீழ்ந்து தாழ்ந்து – 12.மன்னிய:1 16/3
சரியவே தலைக்கு தலை மாலை என்று எடுத்தனர் தமிழ்_மாலை – 13.வெள்ளானை:1 29/4
சரியவே தலைக்கு தலை மாலை என்று எடுத்தனர் தமிழ்_மாலை – 13.வெள்ளானை:1 29/4
தானை முன் செல தான் எனை முன் படைத்தான் எனும் தமிழ்_மாலை – 13.வெள்ளானை:1 39/2

மேல்


மாலை-தன்னில் (1)

தொண்டர் குழாத்தினை நோக்கி நின்று தொடுத்த இசை தமிழ்_மாலை-தன்னில் – 6.வம்பறா:1 352/3

மேல்


மாலைகள் (29)

திருக்கோலக்கா இறைஞ்சி செந்தமிழ்_மாலைகள் பாடி – 1.திருமலை:5 114/4
தொங்கல் சுடர் மாலைகள் சூழ் முடி சூடு சாலை – 4.மும்மை:1 37/2
உரை தமிழ்_மாலைகள் சாத்தும் உணர்வு பெற உணர்ந்து உரைப்பார் – 5.திருநின்ற:1 69/4
தண் தமிழ்_மாலைகள் பாடி தம் பெருமான் சரணாக – 5.திருநின்ற:1 117/1
சான்றாம் ஒருவனை தண் தமிழ்_மாலைகள் சாத்தினாரே – 5.திருநின்ற:1 134/4
மற்றும் இணையன வண் தமிழ்_மாலைகள் பாடி வைகி – 5.திருநின்ற:1 135/1
முன்பு பணிந்து போற்றி இசைத்து பரவி மொழி மாலைகள் பாடி – 5.திருநின்ற:1 270/3
பாடும் தமிழ்_மாலைகள் கொண்டு பரமர்-தாமும் எழுந்தருள – 5.திருநின்ற:1 282/1
மெய்ஞ்ஞீர்மையினில் அன்புருக விரும்பும் தமிழ்_மாலைகள் பாடி – 5.திருநின்ற:1 310/3
தக்க மொழி மாலைகள் சாத்தி சார்ந்து பணி செய்து ஒழுகுவார் – 5.திருநின்ற:1 316/4
சார்வுறு மாலைகள் சாத்தி தகும் தொண்டு செய்திருந்தார் – 5.திருநின்ற:1 326/4
உரை வளர் மாலைகள் அணிவித்து உழவார படையாளி – 5.திருநின்ற:1 332/3
நல் கொடி மாலைகள் பூகம் நறும் கதலி நிரை நாட்டி – 5.திருநின்ற:1 333/2
வைகு நாள் எண்_இறந்த வண் தமிழ்_மாலைகள் மொழிவார் – 5.திருநின்ற:1 413/4
செம் சொல் தமிழ்_மாலைகள் மொழிய தேவர் பெருமான் அருளாலே – 5.திருநின்ற:3 8/2
படி இலாத சொல்_மாலைகள் பாடியே – 6.வம்பறா:1 215/3
மிடையும் மாலைகள் நிறை குடம் விளக்கொடு நிரைத்தார் – 6.வம்பறா:1 234/4
உணரும் சொல்_மாலைகள் சாத்தி உடன் மகிழ்வு எய்தி உறைந்தார் – 6.வம்பறா:1 273/4
பருக்கோடு பூண்ட பிரானை பணிந்து சொல்_மாலைகள் பாடி – 6.வம்பறா:1 292/3
அடையும் மனமுற வணங்கி அரும் தமிழ்_மாலைகள் பாடி அங்கு-நின்றும் – 6.வம்பறா:1 305/3
தணிவு_இல் காதலினால் தண் தமிழ்_மாலைகள் சாத்தி – 6.வம்பறா:1 377/3
பூவண மாலைகள் நாற்றி பூரண பொன் குடம் நிரைத்து அங்கு – 6.வம்பறா:1 400/3
செய்ய இன் இசை செந்தமிழ்_மாலைகள் மொழிந்து – 6.வம்பறா:1 433/3
சொல் தமிழ்_மாலைகள் பாடி சில நாள் வைகி தொழுது அகன்றார் தோணிபுர தோன்றலார்-தாம் – 6.வம்பறா:1 466/4
செப்ப_அரிய புகழ் திருவாடானை சேர்ந்து செந்தமிழ்_மாலைகள் சாத்தி சிவனார் மன்னும் – 6.வம்பறா:1 891/3
மன்னும் பொன் அர்¢ மாலைகள் அணிந்து வைத்தனர்-ஆல் – 6.வம்பறா:1 1067/4
எல்லை_இலா ஒளி முத்து மாலைகள் எங்கணும் நாற்றி – 6.வம்பறா:1 1170/3
சந்த மலர் மாலைகள் முத்தின் தாமம் நாற்றி தவிசு அடுத்த – 7.வார்கொண்ட:3 70/3
சொல் மலர் மாலைகள் சாத்தி தூரத்தே தொழுது அமர்ந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 109/4

மேல்


மாலைகளால் (2)

இன்னவாறு சொல்_மாலைகளால் துதித்து இறைஞ்சி அங்கு அமர் நாளில் – 6.வம்பறா:1 533/1
தொழுது விழுந்து பணிந்து எழுந்து சொல்_மாலைகளால் துதி செய்து – 6.வம்பறா:1 977/1

மேல்


மாலைகளில் (1)

மங்குல் வானின் மிசை ஐந்தும் முழங்கும் வாச மாலைகளில் வண்டு முழங்கும் – 1.திருமலை:5 99/2

மேல்


மாலைகளும் (11)

இண்டை சுருக்கும் தாமம் உடன் இணைக்கும் வாச மாலைகளும்
தண்டில் கட்டும் கண்ணிகளும் தாளில் பிணைக்கும் பிணையல்களும் – 4.மும்மை:2 9/2,3
மலர் கொய்து கொடு வந்து மாலைகளும் தொடுத்து அமைத்து – 5.திருநின்ற:1 44/3
முன்றில் அணைந்து செய்து தமிழ் மொழி மாலைகளும் சாத்துவார் – 5.திருநின்ற:1 193/4
சேர்வு ஆகும் திரு வாயில் தீம் தமிழின் மாலைகளும் செம்பொன் தாளே – 5.திருநின்ற:1 225/2
மூல அன்பர் இருவர்களும் மொழி மாலைகளும் பல சாத்தி – 5.திருநின்ற:1 262/3
தங்கும் இடங்கள் புக்கு இறைஞ்சி தமிழ்_மாலைகளும் சாத்தி போய் – 5.திருநின்ற:1 301/2
பாடு தமிழ்_மாலைகளும் சாத்தி பரவி போய் – 6.வம்பறா:1 949/3
பார் அணி விளக்கும் செம் சொல் பதிக மாலைகளும் சாத்தி – 6.வம்பறா:2 382/3
பொங்கும் விளக்கும் நிறை குடமும் பூ மாலைகளும் புகை அகிலும் – 7.வார்கொண்ட:4 70/3
புனித நறும் பூ மாலைகளும் போற்றி கொடுத்து பொன்_கொடியார் – 7.வார்கொண்ட:4 77/3
சொல்_மாலைகளும் சாத்தி தொழ திருப்பூவணத்தை அணைந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 97/4

மேல்


மாலையர் (1)

மண்ணினில் பொலி குல மாலையர் தாம் தொழுது – 6.வம்பறா:1 237/1

மேல்


மாலையால் (2)

சொல்_மாலையால் காலம் எல்லாம் துதித்து இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:1 164/2
சைவ மைந்தர் சொல்லின் வென்றி சந்த இன் சொல்_மாலையால் – 6.வம்பறா:1 774/1

மேல்


மாலையாலே (1)

செப்பிய வண் தமிழ்_மாலையாலே திருவாதிரை நிகழ் செல்வம் சொன்னார் – 6.வம்பறா:1 495/4

மேல்


மாலையானை (1)

வண்டு அலர் மாலையானை எழுப்பிட உணர்ந்து மன்னன் – 2.தில்லை:5 11/2

மேல்


மாலையில் (4)

வாவி புள் ஒலி மாறிய மாலையில்
நாவலூரரும் நங்கை பரவையாம் – 1.திருமலை:5 163/1,2
செந்தமிழ்_மாலையில் சிறப்பித்து ஏத்தினார் – 6.வம்பறா:1 239/4
தழும்பிய தன்மையும் கூட தண் தமிழ்_மாலையில் பாடி – 6.வம்பறா:1 291/3
வன் தொண்டர் திருவாரூர் மயங்கு மாலையில் புகுந்து – 6.வம்பறா:2 302/3

மேல்


மாலையின் (1)

சொல் தமிழ்_மாலையின் இசைகள் சுருதி யாழ் முறை தொடுத்தே – 6.வம்பறா:1 141/3

மேல்


மாலையினில் (1)

மாடு திருத்தொண்டர் குழாம் அணைந்த போது மாலையினில் திரு ஆலவனத்து மன்னி – 6.வம்பறா:1 1011/2

மேல்


மாலையும் (9)

அனித கோடி அணி முடி மாலையும்
புனித கற்பக பொன் அரி மாலையும் – 1.திருமலை:1 5/2,3
புனித கற்பக பொன் அரி மாலையும்
முனிவர் அஞ்சலி மாலையும் முன் எலாம் – 1.திருமலை:1 5/3,4
முனிவர் அஞ்சலி மாலையும் முன் எலாம் – 1.திருமலை:1 5/4
வள்ளல் சாத்தும் மது மலர் மாலையும்
அள்ளும் நீறும் எடுத்து அணைவான் உளன் – 1.திருமலை:1 21/3,4
மாலையும் தாரும் பொங்க மஞ்சன சாலை புக்கான் – 1.திருமலை:5 14/4
சைவ விடங்கின் அணி புனைந்து சாந்தமும் மாலையும் தாரும் ஆகி – 1.திருமலை:5 130/2
நவ மின் சுடர் மணி நெடு மாலையும் நறு மலர் மாலையும் நிறை திரு வீதி – 5.திருநின்ற:1 163/1
நவ மின் சுடர் மணி நெடு மாலையும் நறு மலர் மாலையும் நிறை திரு வீதி – 5.திருநின்ற:1 163/1
செய்யா நின்றே எல்லா செந்தமிழ்_மாலையும் பாடி – 5.திருநின்ற:1 325/2

மேல்


மாலையே (1)

வண்ண நீள் மணி மாலையே தாழ்வன – 4.மும்மை:5 108/3

மேல்


மாலையோ (1)

திரள் பெற சுருக்கும் செச்சை மாலையோ தெரியின் வேறு – 6.வம்பறா:1 1102/2

மேல்


மாலையோய் (1)

விரை செய்தார் மாலையோய் நின் விறல் களிற்று எதிரே நிற்கும் – 3.இலை:1 36/2

மேல்


மாலோக (1)

வேறு ஒரு மண் உலகு தனில் உளதாம் என்ன விளங்கிய மாலோக நிலை மேவிற்று அன்றே – 4.மும்மை:5 89/4

மேல்


மாவடு (3)

அன்பு போல் தூய செந்நெல் அரிசி மாவடு மென் கீரை – 3.இலை:6 14/2
நல்ல செங்கீரை தூய மாவடு அரிசி சிந்த – 3.இலை:6 16/1
வீசிய செய்ய கையும் மாவடு விடேல் விடேல் என் – 3.இலை:6 18/3

மேல்


மாவடுவும் (1)

மன்னு பைம் துணர் மாவடுவும் கொணர்ந்து – 3.இலை:6 6/3

மேல்


மாவலாய் (1)

மாவலாய் உன்-தன் மதுரையில் சைவ வேதியர் தாம் – 6.வம்பறா:1 683/3

மேல்


மாவலி-தன் (1)

பொங்கு நதி தென் கரை போய் போர் வலி தோள் மாவலி-தன்
மங்கல வேள்வியில் பண்டு வாமனனாய் மண் இரந்த – 1.திருமலை:5 90/2,3

மேல்


மாவின் (6)

கை_மாவின் உரியானை கழல் பணிந்து பாடினார் – 1.திருமலை:5 88/4
தூரிய துவைப்பும் முட்டும் சுடர் படை ஒலியும் மாவின்
தார் மணி இசைப்பும் வேழ முழக்கமும் தடம் தேர் சீரும் – 3.இலை:1 32/1,2
பெரியவர் அமுது செய்ய பெற்றிலேன் என்று மாவின்
வரி வடு விடேல் எனா முன் வன் கழுத்து அரிவாள் பூட்டி – 3.இலை:6 22/2,3
வஞ்சம் நீக்கிய மாவின் மூலத்தில் வந்து தோன்றினார் மலை_மகள் காண – 4.மும்மை:5 57/4
மலை_குல_கொடி பரிவுறு பயத்தால் மாவின் மேவிய தேவ நாயகரை – 4.மும்மை:5 64/1
வெம்பு சின களிற்று அதிர்வும் மாவின் ஆர்ப்பும் வியன் நெடும் தேர் கால் இசைப்பும் விழவு அறாத – 4.மும்மை:5 98/1

மேல்


மாவும் (5)

நீதிய புள்ளும் மாவும் நிலத்து இருப்பு உள்ளும் ஆவும் – 1.திருமலை:2 34/3
எந்திர தேரும் மாவும் இடைஇடை களிறும் ஆகி – 3.இலை:1 29/4
மென் சினைய வஞ்சிகளும் விசி பறை தூங்கு இன மாவும்
புன் தலை நாய் புனிற்று முழை புடைத்து எங்கும் உடைத்து எங்கும் – 4.மும்மை:4 8/3,4
ஓட்டு அறு செம்பொன் ஒக்க ஒரு மாவும் குறையாமல் – 6.வம்பறா:2 137/3
மாவும் களிறும் நெருங்கும் மணி வாயில் புகுந்து மருங்கு இழிந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 149/4

மேல்


மாவை (1)

கை_மாவை நறும் துகில் கொண்டு கண் கட்டி விட்டார் – 4.மும்மை:1 31/4

மேல்


மாழை (1)

மாழை விழி வன முலையார் மணி அல்குல் துறை படிந்து – 6.வம்பறா:2 268/2

மேல்


மாள்வன் (1)

மணி வண்ண சுடர் விளக்கு மாளில் யான் மாள்வன் என – 8.பொய்:6 14/3

மேல்


மாள (8)

பெற்றமும் கன்றும் இன்று என் உணர்வு எனும் பெருமை மாள
செற்ற என் செய்கேன் என்று தேரில்-நின்று இழிந்து வீழ்ந்தான் – 1.திருமலை:3 24/3,4
காலன் ஆர் உயிர் மாள கறுத்தன – 1.திருமலை:5 192/2
மறிந்த இ களிற்றின் குற்றம் பாகரோடு இதனை மாள
எறிந்ததே போதுமோதான் அருள்செய்யும் என்று நின்றார் – 3.இலை:1 39/3,4
பல் நெடும் தனங்கள் மாள பயில் மனை வாழ்க்கை-தன்னில் – 3.இலை:4 8/3
மனை மருங்கு அடகு மாள வட நெடு வான மீனே – 3.இலை:6 13/1
வந்து தனி மேய்கின்றான் வினை மாள வாழ்நாளை – 6.வம்பறா:3 11/3
முன்னம் உடைமை ஆன பொருள் முழுதும் மாள அடிமை உடன் – 6.வம்பறா:5 5/2
வடி வேல் அதிகன் படை மாள வரை – 8.பொய்:2 27/1

மேல்


மாளவத்தினை (1)

வரு நெடும் கதிர் கோலு சோலைய மாளவத்தினை நண்ணினார் – 5.திருநின்ற:1 351/4

மேல்


மாளாத (1)

மாளாத பேர் அன்பால் பொன் பதியை வணங்கி போய் மறலி வீழ – 6.வம்பறா:2 116/3

மேல்


மாளாது (1)

வரும் அவர்கள் எல்லார்க்கும் வந்தாருக்கும் மகிழ்ந்து உண்ண இன் அடிசில் மாளாது ஆக – 6.வம்பறா:1 571/2

மேல்


மாளாமே (1)

மாளாமே நஞ்சு உண்டு அருளி மன்னி இருந்த பெருமானை – 6.வம்பறா:2 309/2

மேல்


மாளிகை (78)

மாட மாளிகை சூளிகை மண்டபம் – 1.திருமலை:3 4/1
மங்கையார் அவதாரம் செய் மாளிகை – 1.திருமலை:3 5/4
பொன் பிறங்கு மணி மாளிகை நீடும் பொருவு இறந்த திரு வீதி புகு – 1.திருமலை:5 98/4
மாகம் முன் பருகுகின்றன போலும் மாளிகை குலம் மிடைந்த பதாகை – 1.திருமலை:5 100/2
பெரு மதில் சிறந்த செம்பொன் மாளிகை மின் பிறங்கும் பேரம்பலம் மேரு – 1.திருமலை:5 104/1
தூ நறும் கொன்றையான் மூலட்டானம் சூழ் திரு மாளிகை வாயில் புக்கார் – 1.திருமலை:5 124/4
சென்று தொழுது துதித்து வாழ்ந்து திரு மாளிகை வலம் செய்து போந்தார் – 1.திருமலை:5 129/3
மாது உடன் கூட வைகி மாளிகை மருங்கு சோலை – 1.திருமலை:5 183/1
மா மதில் மஞ்சு சூழும் மாளிகை நிரை விண் சூழும் – 3.இலை:1 3/1
மின்னும் மணி மாளிகை வாயிலின் வேழம் மீது – 4.மும்மை:1 44/1
பாகம் மருங்கு இரு புடையும் உயர்ந்து நீண்ட படர் ஒளி மாளிகை நிரைகள் பயில் மென் கூந்தல் – 4.மும்மை:5 90/1
பொன் களப மாளிகை மேல் முன்றில் நின்று பூம் கழங்கு மணி பந்தும் போற்றி ஆடும் – 4.மும்மை:5 94/1
இமம் மலிய எடுத்த நெடு வரைகள் போல இலங்கு சுதை தவள மாளிகை நீள் கோட்டு – 4.மும்மை:5 96/1
காண் தகு மாளிகை மாடம் கவின் சிறந்து ஓங்கிட எங்கும் – 5.திருநின்ற:1 218/3
ஆழி வரை திரு மாளிகை வாயில் அவை புகுந்து – 5.திருநின்ற:1 221/3
கருவார் கச்சி ஏகம்பர் கனக மணி மாளிகை சூழ்ந்து – 5.திருநின்ற:1 322/2
சேர்ந்து விருப்பொடும் புக்கு திரு நட மாளிகை முன்னர் – 5.திருநின்ற:1 387/1
விடு சுடர் நீள் மணி மறுகின் வெண் சுதை மாளிகை மேகம் – 6.வம்பறா:1 12/1
காமர் திரு மாளிகை கவின் பொலிவு செய்வார் – 6.வம்பறா:1 36/4
மதி தவழ் மாளிகை முன்றில் மருங்கு தவழ்ந்து அருளினார் – 6.வம்பறா:1 47/4
நீடு திரு கழுமலத்து நிலத்தேவர் மாளிகை மேல் நெருங்கி அங்கண் – 6.வம்பறா:1 96/1
மருங்கில் நந்தன வனம் பணிந்து அணைந்தனர் மாட மாளிகை ஓங்கி – 6.வம்பறா:1 153/3
தொல்லை மாளிகை நிரை திரு வீதியை தொழுது அணைந்தனர் தூயோர் – 6.வம்பறா:1 156/4
மாடு செம்பொனின் மாளிகை வலம்கொண்டு வான்உற வளர் திங்கள் – 6.வம்பறா:1 158/2
முன்றில் பணிந்து அணி நெடு மாளிகை வலம் செய்து உள் புக்கு முன்பு தாழ்ந்து – 6.வம்பறா:1 309/2
விரி சுடர் மாளிகை வெஞ்ச மா கூடல் விடையவர்-தம் – 6.வம்பறா:1 338/3
நீள் நிலை மாளிகை மேலும் நிலா முன்றின் மருங்கினும் – 6.வம்பறா:1 387/1
மாடு சூழ் திரு மாளிகை வலம்கொண்டு வணங்கி – 6.வம்பறா:1 420/2
நிலவு மாளிகை திருநல்லம் நீடு மா மணியை – 6.வம்பறா:1 434/1
மாட மாளிகை மண்டபங்களின் மருங்கு எல்லாம் – 6.வம்பறா:1 503/4
மாடு சூழ் திரு மாளிகை வலம்கொண்டு வணங்கி – 6.வம்பறா:1 510/1
மஞ்சு சூழ் திரு மாளிகை வாயிலின் புறம் போந்து – 6.வம்பறா:1 512/3
சுற்று மாளிகை வலம்கொண்டு காலனை உதைத்து உருட்டிய செய்ய – 6.வம்பறா:1 534/2
போந்து மாளிகை புறத்து நின்றார்களும் புலர்ந்து – 6.வம்பறா:1 711/3
காதலித்தவர்க்கு அருள்செய்து தம் திரு மாளிகை கடை சார்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 956/4
உறையுளாம் அவர் மாளிகை செல விடுத்து உள் அணைதரும் போதில் – 6.வம்பறா:1 957/3
அம் பொன் மாளிகை புறத்தில் அன்பரோடு சூழ வந்து – 6.வம்பறா:1 993/3
பொன் அணி மாளிகை புகலி வேந்தர் தாள் – 6.வம்பறா:1 1110/3
தலம்உற முன் தாழ்ந்து எய்தி தமனிய மாளிகை மருங்கு – 6.வம்பறா:1 1138/3
பொன் அணி மாளிகை வீதி புறத்து அணைந்து போது-தொறும் – 6.வம்பறா:1 1141/3
மின்னு சுடர் மாளிகை விண் தாங்குவ போல் வேணுபுரம் – 6.வம்பறா:1 1147/2
சிரபுரத்து பெருந்தகையார் தம் திரு மாளிகை சேர்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 1151/4
மேய சுடர் மாளிகை எங்கும் விளங்க வீசி உளம் களிப்ப – 6.வம்பறா:2 34/3
சுற்று மாளிகை சூழ் வந்து தொழுது கை தலை மேல் கொள்வார் – 6.வம்பறா:2 112/4
தாவாத புகழ் பரவையார் திரு மாளிகை சார்ந்தார் – 6.வம்பறா:2 125/4
கோயிலின் மாளிகை மேல் பால் குளத்தில் அவர் அருளாலே – 6.வம்பறா:2 127/3
நிரையே ஆளில் சுமத்தி நெடு நிலை மாளிகை போக்கி – 6.வம்பறா:2 138/2
நீண்ட மதில் கோபுரம் கடந்து நிறை மாளிகை வீதியில் போந்து – 6.வம்பறா:2 186/2
சூழும் மணி மாளிகை பலவும் தொழுது வணங்கி வலம்கொண்டு – 6.வம்பறா:2 187/3
வண்டு உலா மலர் சோலைகள் சூழ்ந்து மாட மாளிகை நீடு வெண் பாக்கம் – 6.வம்பறா:2 278/3
காலம் நிரம்ப தொழுது ஏத்தி கனக மணி மாளிகை கோயில் – 6.வம்பறா:2 312/1
பைம்பொன் மணி மாளிகை அணைந்து பண்பு புரியும் பாங்கினால் – 6.வம்பறா:2 319/2
வண்டு வாழும் மலர் கூந்தல் பரவையார் மாளிகை நோக்கி – 6.வம்பறா:2 331/3
கோல மணி மாளிகை வாயில் குறுகுவர் முன் கூட தம் – 6.வம்பறா:2 337/2
மறு_இல் சீர் பரவையார்-தம் மாளிகை புகுந்தார் வந்து – 6.வம்பறா:2 361/4
வம்பு அலர் குழலார் செம்பொன் மாளிகை வாயில் நோக்கி – 6.வம்பறா:2 375/3
மை வளர் நெடும் கணாரும் மாளிகை அடைய மன்னும் – 6.வம்பறா:2 378/2
தண் தளிர் செம் கை பற்றிக்கொண்டு மாளிகை உள் சேர்ந்தார் – 6.வம்பறா:2 380/4
தட நிலை மாளிகை புலியூர்-தன்னில் உறைந்து இறைஞ்சி போய் – 6.வம்பறா:3 8/1
பொன்னின் மணி மாளிகை வாயில் புக்கார் புனை மங்கலம் பொலிய – 7.வார்கொண்ட:4 20/4
மங்குல் தொடக்கும் மாளிகை முன் வந்து மன்னர்க்கு அறிவித்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 29/4
விரி பொன் சுடர் மாளிகை புக்கு மேவும் உரிமை சுற்றம் எலாம் – 7.வார்கொண்ட:4 32/3
தங்கள் குல மாளிகை இதனுள் நலத்தின் மிக்க நிதி குவையாய் – 7.வார்கொண்ட:4 33/1
மேன்மை விளங்கு மாளிகை மண்டபத்து உள் அரசு வீற்றிருந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 39/4
தொட்ட கொடி மாளிகை மூதூர் கடந்தார் உதியர் தோன்றலார் – 7.வார்கொண்ட:4 47/4
மலரும் கண்ணீர் துளி ததும்ப புகுந்து மாளிகை வலம்கொண்டு – 7.வார்கொண்ட:4 54/2
மாட திரு மாளிகை வீதி வணங்கி புறத்து வைகினார் – 7.வார்கொண்ட:4 58/4
சென்று தேவ ஆசிரியனை முன் இறைஞ்சி திரு மாளிகை வலம்கொண்டு – 7.வார்கொண்ட:4 68/1
புரவலனாரையும் கொண்டு பொன் அணி மாளிகை புகுந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 123/4
சிகர நெடும் மாளிகை அணையார் சென்று திருவஞ்சைக்களத்து – 7.வார்கொண்ட:4 145/3
வளர் ஒளி மாளிகை நிரைகள் மருங்கு உடைய மறுகு எல்லாம் – 8.பொய்:2 2/4
முந்துற வந்து இறைஞ்சி மொய் ஒளி மாளிகை புகுந்தார் – 8.பொய்:2 12/4
மாளிகை முன் அத்தாணிமண்டபத்தின் மணி புனை பொன் – 8.பொய்:2 13/1
காமர் பொன் சுடர் மாளிகை கரும் கடல் முகந்த – 8.பொய்:4 2/3
ஆடு கொடி மணி நெடு மாளிகை நிரைகள் அலை கமுகின் – 8.பொய்:6 2/3
ஆடு பூம் கொடி மாளிகை அ பதி – 9.கறை:4 2/3
தவள மாளிகை சாலை மருங்கு இறை – 9.கறை:4 4/1
வானவர் தலைவரும் நண்பரும் மாளிகை நடுவு புகுந்தனர் – 13.வெள்ளானை:1 25/4

மேல்


மாளிகை-தன்னில் (1)

மாடு சென்று இறைஞ்சி நோக்கி மாளிகை-தன்னில் போக – 6.வம்பறா:1 869/2

மேல்


மாளிகை-தான் (1)

பேரருளாளர் எய்தப்பெற்ற மாளிகை-தான் தென்-பால் – 6.வம்பறா:2 362/3

மேல்


மாளிகைக்கு (2)

பல் நெடு நாள் பரவையார் மாளிகைக்கு படி சமைத்தார் – 6.வம்பறா:2 11/4
வன் தொண்டர் திருவாரூர் மாளிகைக்கு நெல் எடுக்க – 6.வம்பறா:2 13/1

மேல்


மாளிகைகள் (5)

மாளிகைகள் மண்டபங்கள் மருங்கு பெரும் கொடி நெருங்க – 1.திருமலை:5 120/1
முகில் உரிஞ்சும் கொடி தொடுத்த முடிய ஆகும் முழு பளிங்கின் மாளிகைகள் முற்றும் சுற்றும் – 4.மும்மை:5 93/1
நீள் நிலைய மாளிகைகள் நிகர்_இல் அணி பெற விளக்கி – 6.வம்பறா:1 1173/2
தொடும் கோபுரங்கள் மாளிகைகள் சூளி குளிர் சாலைகள் தெற்றி – 7.வார்கொண்ட:4 144/2
வருவாய்மை மறையவர்க்கு மாளிகைகள் பல சமைத்தார் – 12.மன்னிய:4 16/4

மேல்


மாளிகைகள்-தொறும் (1)

குன்று அனைய மாளிகைகள்-தொறும் குலவும் வேதிகைகள் – 4.மும்மை:4 24/3

மேல்


மாளிகையில் (13)

மறையவர்கள் அடி போற்ற தந்தையாரும் மருங்கு அணைய மாளிகையில் அணையும் போதில் – 6.வம்பறா:1 262/1
செல்வ நெடு மாளிகையில் அமர்ந்து நாளும் திருத்தோணி மிசையாரை சென்று தாழ்ந்து – 6.வம்பறா:1 263/1
பொன் தங்கு மாளிகையில் புக பெய்து கொள்க என – 6.வம்பறா:2 28/3
இறைஞ்சி போந்து பரவையார் திரு மாளிகையில் எழுந்தருளி – 6.வம்பறா:2 45/1
தளவ முறுவல் பரவையார்-தம் மாளிகையில் புக தாமும் – 6.வம்பறா:2 54/3
பால் நல் விழியார் மாளிகையில் பண்டு செல்லும் பரிசினால் – 6.வம்பறா:2 316/3
ஒன்றும் ஒழியா வகை அறிந்து அங்கு உள்ளார் தள்ள மாளிகையில்
இன்று புறமும் சென்று எய்த பெற்றிலோம் என்று இறைஞ்சினார் – 6.வம்பறா:2 317/3,4
பொன் புரி சடையார் மாதர் புனித மாளிகையில் சென்றார் – 6.வம்பறா:2 358/4
நங்கை பரவையார் திரு மாளிகையில் நண்ண நல்_நுதலார் – 7.வார்கொண்ட:4 70/2
பைம்பொன் மணி மாளிகையில் குறை அறுத்தார் பஞ்சவனார் – 7.வார்கொண்ட:4 95/4
பரவையார் மாளிகையில் பரிசனங்கள் முன் எய்த – 7.வார்கொண்ட:4 123/1
பழுது_இல் மணி சாமரை வீசி பைம்பொன் மணி மாளிகையில் வரும் – 7.வார்கொண்ட:4 147/3
விழவில் பொலியும் மாளிகையில் விளங்கு சிங்காசனத்தின் மிசை – 7.வார்கொண்ட:4 150/3

மேல்


மாளிகையின் (8)

தங்கள் மாளிகையின் ஒன்று சம்புவின் – 1.திருமலை:3 5/2
வேறு ஒருவர் உடன் பேசாள் மெல்ல அடி ஒதுங்கி மாளிகையின் மேலால் – 1.திருமலை:5 170/2
வர அவரை வளம் பெருகு மனையில் போக அருள்செய்து தம் திரு மாளிகையின் வந்தார் – 6.வம்பறா:1 261/4
கொடி நுடங்கு செழும் திரு மாளிகையின் முன்னர் கோபுரத்தை தாழ்ந்து இறைஞ்சி குறுகி புக்கு – 6.வம்பறா:1 579/2
மாளிகையின் உள் அணைந்து மறையவர்கட்கு அருள்புரிந்து – 6.வம்பறா:1 1152/1
வந்து திரு மாளிகையின் உள் புகுந்து மங்கல வாழ்த்து – 6.வம்பறா:2 139/1
ஓட்ட தம் பொன் மாளிகையின் புறத்தில் உருகும் சிந்தை உடன் – 7.வார்கொண்ட:4 30/3
பாவும் துதிகள் எம்மருங்கும் பயில வந்து மாளிகையின்
மாவும் களிறும் நெருங்கும் மணி வாயில் புகுந்து மருங்கு இழிந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 149/3,4

மேல்


மாளிகையின்-கண் (6)

தம் திரு மாளிகையின்-கண் எழுந்தருளி புகும் பொழுது சங்க நாதம் – 6.வம்பறா:1 98/1
தூ மணி மாளிகையின்-கண் அமர்ந்து அருளி அன்று இரவு தொல்லை நாத – 6.வம்பறா:1 99/1
கோல மணி மாளிகையின்-கண் ஆர்வம் பெருக கொடு புக்கார் – 6.வம்பறா:2 33/4
தங்கு மணி மாளிகையின்-கண் தனிமை கூர தளர்வார்க்கு – 6.வம்பறா:2 313/2
சோதி மணி மாளிகையின்-கண் சுடரும் பசும்பொன் கால் அமளி – 7.வார்கொண்ட:4 71/1
மதி தங்கு சுடர் மணி மாளிகையின்-கண் வந்து அணைந்து – 10.கடல்:5 7/2

மேல்


மாளிகையினில் (1)

சீர் வளர் தொண்டரை கொண்டு திரு மாளிகையினில் சேர்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 272/4

மேல்


மாளிகையினுள் (1)

ஓங்கு திரு மாளிகையினுள் அணைந்தார் ஆரூரர் – 6.வம்பறா:2 23/4

மேல்


மாளிகையினை (1)

வளர் பொன் கனக மணி திரு மாளிகையினை வலம் வந்து அலமரு வரை நில்லா – 5.திருநின்ற:1 165/1

மேல்


மாளிகையும் (1)

வளர் விசும்பில் எழுந்தானும் போல நீடு மாளிகையும் உள மற்று மறுகு-தோறும் – 4.மும்மை:5 91/4

மேல்


மாளிகையுள்ளால் (1)

சாரும் மணி மாளிகையுள்ளால் தனங்கள் எல்லாம் நிறைந்த பெரும் – 7.வார்கொண்ட:4 34/2

மேல்


மாளிகையை (5)

மனம் கொண்டு வரும் பெரிய மயல் கொண்டு தன் மணி மாளிகையை சார்ந்தாள் – 1.திருமலை:5 169/4
பொன் மாளிகையை வலம்கொண்டு புறம் போந்தார் – 6.வம்பறா:1 164/4
வண்டு உலாம் குழல் பரவை மாளிகையை நிறைவித்தே – 6.வம்பறா:2 25/2
ஓங்கு திரு மாளிகையை வலம் வந்து அங்கு உடன் மேலை – 6.வம்பறா:2 129/3
நீல மலர் கண் பரவையார் திரு மாளிகையை நேர் நோக்கி – 6.வம்பறா:2 334/4

மேல்


மாளில் (1)

மணி வண்ண சுடர் விளக்கு மாளில் யான் மாள்வன் என – 8.பொய்:6 14/3

மேல்


மாளும் (1)

மாளும் இ உடல் கொண்டு மீளேன் என மறுத்தார் – 5.திருநின்ற:1 366/4

மேல்


மாற்ற (3)

மண்டு தண் புனல் மூழ்கிய ஈரத்தை மாற்ற
தண்டின் மேல் அதும் ஈரம் நான் தந்த கோவணத்தை – 2.தில்லை:7 19/2,3
தம் கணால் மாற்ற பெற்ற தலைவர் தாள் தலை மேல் கொண்டே – 3.இலை:3 186/2
ஆசு_இல் வண் கையை மாற்ற அம்பலத்து ஆடும் ஐயர் – 3.இலை:6 18/2

மேல்


மாற்றங்கள் (1)

சாற்றும் மாற்றங்கள் உணர் பெரும் துணைவரை மனத்தினில் கொடு சார்ந்தார் – 13.வெள்ளானை:1 34/4

மேல்


மாற்றம் (25)

மற்று அவர் சொன்ன மாற்றம் கேட்டலும் மனத்தின் வந்த – 2.தில்லை:3 19/1
மற்று அ மாற்றம் மனைவியார் கூற முன் – 2.தில்லை:4 14/1
என்று அவர் உரைத்த மாற்றம் எறிபத்தர் எதிரே வாரா – 3.இலை:1 20/1
மற்று அவர் மொழிந்த மாற்றம் மணி கடை காப்போர் கேளா – 3.இலை:1 27/1
அன்னவரும் இரங்கி பின் மகிழ்ந்து தம் கோன் அடி வணங்கி இ மாற்றம் அரைகின்றார்கள் – 3.இலை:3 45/4
நன்று அறியா அமண் பாழி நண்ணுகிலேன் எனும் மாற்றம்
சென்று அவனுக்கு உரை என்று திலகவதியார் மொழிய – 5.திருநின்ற:1 58/2,3
வந்து அவர் அணைந்த மாற்றம் கேட்டலும் வணிகன்-தானும் – 5.திருநின்ற:4 44/1
மன்றல் அம் குழலினாரும் வணிகன் வாய் மாற்றம் கேளா – 5.திருநின்ற:4 48/2
அணி கிளர் தாரவன் சொன்ன மாற்றம் அருளொடும் கேட்டு அ நிலையின் நின்றே – 6.வம்பறா:1 318/1
வாள் அரவு தீண்டவும் தான் தீண்டகில்லாள் மறு மாற்றம் மற்று ஒருவர் கொடுப்பார் இன்றி – 6.வம்பறா:1 474/1
இந்த நல் மாற்றம் எல்லாம் அவர்க்கு உரைத்து இருந்த பின்னர் – 6.வம்பறா:1 694/4
மானம் இல்லவரை பார்த்து மாற்றம் ஒன்று உரைக்கல்உற்றான் – 6.வம்பறா:1 721/4
மன்னவன் மாற்றம் கேட்டு வடிவு போல் மனத்து மாசு – 6.வம்பறா:1 762/1
தென்னவன் நகை உட்கொண்டு செப்பிய மாற்றம் தேரார் – 6.வம்பறா:1 794/1
மாற்றம் என் ஆவது என்று மன்னவன் மறுத்த பின்னும் – 6.வம்பறா:1 795/2
அ உரை கேட்டு எதிர் மாற்றம் அறைவது இன்றி அணைந்துடன் அ முத்தி எனும் அதுவும் பாழாம் – 6.வம்பறா:1 921/1
இத்தனையா மாற்றம் அறிந்திலேன் என எடுத்து – 6.வம்பறா:2 163/3
ஏயும் மாற்றம் அன்று இது எம்பெருமான் ஈசன் திருவருளே – 6.வம்பறா:2 211/2
அந்த மாற்றம் கேட்டவர்-தாம் அயர்வும் பயமும் அதிசயமும் – 6.வம்பறா:2 214/1
வந்த உள்ளத்தினர் ஆகி மற்ற மாற்றம் மறைத்து ஒழுக – 6.வம்பறா:2 214/2
மற்ற மாற்றம் கேட்டு அழிந்த மனத்தர் ஆகி வன் தொண்டர் – 6.வம்பறா:2 318/1
ஏதம் மருவும் அவர் திறத்தில் இந்த மாற்றம் இயம்பில் உயிர் – 6.வம்பறா:2 320/3
மாசு சேர்ந்த முடை உடலார் மாற்றம் கேட்டு மறு மாற்றம் – 6.வம்பறா:4 7/1
மாசு சேர்ந்த முடை உடலார் மாற்றம் கேட்டு மறு மாற்றம்
தேசு பெருகும் திருத்தொண்டர் செப்புகின்றார் திரு இலிகாள் – 6.வம்பறா:4 7/1,2
அ மாற்றம் கேட்டு அழியும் அமைச்சரையும் இடர் அகற்றி – 8.பொய்:2 38/1

மேல்


மாற்றலர் (1)

வரை நெடும் தோளால் வென்று மாற்றலர் முனைகள் மாற்றி – 2.தில்லை:5 2/2

மேல்


மாற்றாது (1)

வல்லார் இவர் அ வேடத்தை மாற்றாது அன்பின் வழி நிற்பார் – 7.வார்கொண்ட:1 7/4

மேல்


மாற்றார் (3)

மாற்றார் புரம் மாற்றிய வேதியரை மருளும் பிணி மாயை அறுத்திடுவான் – 5.திருநின்ற:1 70/2
மருளும் களிறு பாய் புரவி மணி தேர் படைஞர் முதல் மாற்றார்
வெருளும் கருவி நான்கு நிறை வீர செருக்கின் மேலானார் – 7.வார்கொண்ட:6 2/3,4
வந்தனையால் உரைத்து அகன்றார் மன்னவன் மாற்றார் முனை மேல் – 10.கடல்:5 4/4

மேல்


மாற்றார்க்கு (1)

மாற்றார்க்கு அமரில் அழிந்து உள்ளோர் வந்து தம்-பால் மா நிதியம் – 9.கறை:5 3/1

மேல்


மாற்றாராய் (1)

மாதர் அவரும் மறுத்து மனம் கொண்ட செற்றம் மாற்றாராய்
ஏதம் மருவும் அவர் திறத்தில் இந்த மாற்றம் இயம்பில் உயிர் – 6.வம்பறா:2 320/2,3

மேல்


மாற்றான் (3)

இப்படி இழந்த மாற்றான் இகலினால் வெல்ல மாட்டான் – 2.தில்லை:5 6/1
வந்து அழைத்த மாற்றான் வய புலி போத்து அன்னார் முன் – 3.இலை:2 13/1
புடை பெயர்ந்த மாற்றான் பலகை புறம் போக்க – 3.இலை:2 37/3

மேல்


மாற்றி (7)

வரை நெடும் தோளால் வென்று மாற்றலர் முனைகள் மாற்றி
உரை திறம்பாத நீதி ஓங்கு நீர்மையினின் மிக்கார் – 2.தில்லை:5 2/2,3
மழை மத_யானை சேனை வரவினை மாற்றி மற்ற – 3.இலை:1 37/3
வரு துளி முத்தம் அத்தாய் வாய் முத்தம் கொள்ள மாற்றி – 3.இலை:3 23/4
வளைத்த பொன் செருப்பால் மாற்றி வாயின் மஞ்சன நீர்-தன்னை – 3.இலை:3 123/3
அ வன் தொழிலோர் செயல் மாற்றி ஆதிசைவ நெறி விளங்க – 5.திருநின்ற:1 286/3
படிவம் மாற்றி பழம்படியே நிகழ்வும் கண்டு பரமர்-பால் – 5.திருநின்ற:7 30/1
மற்றவர் வணங்கி வீழ வாளினை மாற்றி ஏயர் – 6.வம்பறா:2 405/1

மேல்


மாற்றிட (1)

மன்னி வாழும் உலகத்தவர் மாற்றிட
முன்னர் ஞானசம்பந்தர் மொழிந்தனர் – 6.வம்பறா:1 824/3,4

மேல்


மாற்றிய (2)

செருப்பு அடியும் நாய் அடியும் திரு அலகால் மாற்றிய பின் – 3.இலை:3 138/3
மாற்றார் புரம் மாற்றிய வேதியரை மருளும் பிணி மாயை அறுத்திடுவான் – 5.திருநின்ற:1 70/2

மேல்


மாற்றினார் (1)

வந்த செல்வம் அறியாமை மாற்றினார் – 3.இலை:6 7/4

மேல்


மாற்றும் (8)

வந்த இ பழியை மாற்றும் வகையினை மறை_நூல் வாய்மை – 1.திருமலை:3 26/1
மருள் துறை மாற்றும் ஆற்றால் வழிபடும் தொழிலர் ஆகி – 3.இலை:1 6/2
வந்த கவலை மாற்றும் இனி மாறா விளக்கு பணி மாற – 5.திருநின்ற:7 12/1
பவம் அதனை அற மாற்றும் பாங்கினில் ஓங்கிய ஞானம் – 6.வம்பறா:1 70/2
செந்தமிழ்_மாலை விகற்ப செய்யுள்களான் மொழி மாற்றும்
வந்த சொல் சீர் மாலை மாற்றும் வழி மொழி எல்லா மடக்கு – 6.வம்பறா:1 276/1,2
வந்த சொல் சீர் மாலை மாற்றும் வழி மொழி எல்லா மடக்கு – 6.வம்பறா:1 276/2
கை மாற்றும் செயல்-தாமே கடனாற்றும் கருத்து உடையார் – 8.பொய்:2 38/2
பொய் மாற்றும் திருநீற்று புனை கோலத்தினில் பொலிந்தார் – 8.பொய்:2 38/4

மேல்


மாற்றுவார் (1)

மால் அயற்கு அரியார் அது மாற்றுவார் – 3.இலை:6 10/4

மேல்


மாற்றுறு (1)

மாற்றுறு செம்பொன் குளத்து வருவியாது ஒழிந்து அருள – 6.வம்பறா:2 131/2

மேல்


மாற (6)

பதம் எங்கும் நிறைந்து விளங்க பவங்கள் மாற
உதவும் திருநீறு உயர் கண்டிகை கொண்ட வேணி – 4.மும்மை:1 46/2,3
மறம் தரு தீ நெறி மாற மணிகண்டர் வாய்மை நெறி – 5.திருநின்ற:1 11/1
மாற வரும் திருப்பள்ளி எழுச்சியினில் மா தவம் செய் – 5.திருநின்ற:1 68/2
வந்த கவலை மாற்றும் இனி மாறா விளக்கு பணி மாற
இந்த மருங்கில் குளத்து நீர் முகந்து கொடுவந்து ஏற்றும் என – 5.திருநின்ற:7 12/1,2
மீனவன்-தன் மேல் உள்ள வெப்பு எலாம் உடனே மாற
ஆன பேர் இன்பம் எய்தி உச்சி மேல் அங்கை கூப்பி – 6.வம்பறா:1 772/1,2
கொள முயலும் செய்கையும் மற்று அவர் கொடாமையின் மாற
தளரு மனம் உடையவர் தாம் சக்கர எந்திரம் புரியும் – 8.பொய்:6 10/2,3

மேல்


மாறவும் (1)

பவனன் பணி செய வருணன் புனல் கொடு பணி மாறவும் அவை பழுதாம் என்று – 5.திருநின்ற:1 163/3

மேல்


மாறன் (4)

மன் புகழ் இளைசை மாறன் வளத்தினை வழுத்தல்உற்றேன் – 2.தில்லை:3 36/4
மன்னன் மாறன் மனம் சுருங்குதல் இன்றி உள்ளன மாறியும் – 2.தில்லை:4 7/2
வடி கொள் வேல் மாறன் காதல் மாறின வண்ணம் என்பார் – 6.வம்பறா:1 805/3
மன்னவன் மாறன் கண்டு மந்திரியாரை நோக்கி – 6.வம்பறா:1 853/1

மேல்


மாறன்-தானும் (1)

தென்னவன் மாறன்-தானும் சிரபுரத்து தலைவர் தீண்டி – 6.வம்பறா:1 819/1

மேல்


மாறன்பாடி (1)

மாறன்பாடி எனும் பதி வந்துற – 6.வம்பறா:1 191/1

மேல்


மாறனார் (3)

இம்பர் ஞாலம் விளக்கினார் இளையான்குடி பதி மாறனார் – 2.தில்லை:4 1/4
வள்ளலார் இளையான்குடி மாறனார் – 2.தில்லை:4 17/4
தென்மதுரை மாறனார் செங்கமல கழல் வணங்கி – 9.கறை:3 10/2

மேல்


மாறனும் (1)

மாறனும் அவரை நோக்கி வருந்தல் நீ என்று மற்று – 6.வம்பறா:1 759/1

மேல்


மாறனை (1)

மற்று இ வான் பழி மன்னவன் மாறனை எய்தி – 6.வம்பறா:1 680/1

மேல்


மாறா (7)

வாளியும் தெரிந்து கொண்டு இ மலையிடை எனக்கு மாறா
மீளி வெம் மறவர் செய்தார் உளர்-கொலோ விலங்கின் சாதி – 3.இலை:3 172/1,2
வந்த கவலை மாற்றும் இனி மாறா விளக்கு பணி மாற – 5.திருநின்ற:7 12/1
வயங்கு ஒளி விசும்பு மலினம் கழியும் மாறா
நயம் புரிவ புள் ஒலிகள் நல்ல திசை எல்லாம் – 6.வம்பறா:1 32/3,4
வாக்கின் தனி மன்னர் ஏக மாறா திரு உளத்தோடும் – 6.வம்பறா:1 275/1
செங்கமல பொதி அவிழ சேல் பாயும் வயல் மதுவால் சேறு மாறா
பொங்கு ஒலி நீர் மழநாட்டு பொன்னி வட கரை மிசை போய் புகலி வேந்தர் – 6.வம்பறா:1 310/2,3
வாழ்ந்த சிந்தை உடன் பாடி மாறா விருப்பில் புறம் போந்து – 6.வம்பறா:2 189/2
வரு நெறி மாறா அன்பு வளர்ந்து எழ வளர்ந்து வாய்மை – 12.மன்னிய:1 3/3

மேல்


மாறாத (2)

மா தவத்து வாகீசர் மாறாத வண்ணம் வணங்கி அருள்செய்து விடைகொடுத்து மன்னும் – 6.வம்பறா:1 618/3
வரும் இடத்தில் அழகு இதாம் நமக்கு வாதில் மற்று இவர்-தம் பொருள் நிலைமை மாறாத வண்ணம் – 6.வம்பறா:1 908/1

மேல்


மாறாது (4)

தம் செயலின் ஒழியாத திருப்பணியும் மாறாது சாரும் நாளில் – 5.திருநின்ற:1 176/4
நங்கை நீ மாறாது செய்யின் நான் வந்து உரைப்பது என்ன – 6.வம்பறா:2 341/2
ஒளி வளர் செய்ய பாதம் வருந்த ஓர் இரவு மாறாது
அளி வரும் அன்பர்க்காக அங்கொடு இங்கு உழல்வீர் ஆகி – 6.வம்பறா:2 366/2,3
வளம் கொண்டு இறைவர் அடியார்க்கு மாறாது அளிக்கும் வாய்மையார் – 9.கறை:5 2/4

மேல்


மாறி (14)

வாரணங்களும் மாறி முழங்கும்-ஆல் – 1.திருமலை:3 10/2
வன் துணை வாளே ஆக சாரிகை மாறி வந்து – 2.தில்லை:3 21/2
மல்லல் நீடிய செல்வம் மெல்ல மறைந்து நாள்-தொறும் மாறி வந்து – 2.தில்லை:4 6/3
தன்னை மாறி இறுக்க உள்ள கடன்கள் தக்கன கொண்டு பின் – 2.தில்லை:4 7/3
யாதொன்றும் இல்லையாகி இரு பகல் உணவு மாறி
பேதுறு மைந்தரோடும் பெருகு சுற்றத்தை நோக்கி – 3.இலை:4 9/1,2
தேன் நக்க கோதை மாதர் திரு நெடும் தாலி மாறி
கூனல் தண் பிறையினார்க்கு குங்குலியம் கொண்டு உய்த்த – 3.இலை:4 35/1,2
புலர்வதன் முன் திரு அலகு பணி மாறி புனிறு அகன்ற – 5.திருநின்ற:1 44/1
மலர்ந்த பேர் ஒளி குளிர் தர சிவ மணம் கமழ்ந்து வான் துகள் மாறி
சிலம்பு அலம்பு சேவடியவர் பயிலுறும் செம்மையால் திருத்தொண்டு – 6.வம்பறா:1 157/1,2
மண்ணின் மிசை வான் பொய்த்து நதிகள் தப்பி மன் உயிர்கள் கண் சாம்பி உணவு மாறி
விண்ணவர்க்கும் சிறப்பில் வரும் பூசை ஆற்ற மிக்க பெரும் பசி உலகில் விரவ கண்டு – 6.வம்பறா:1 562/1,2
நல் நெறி திரிந்து மாறி நவை நெறி நடந்தது அன்றே – 6.வம்பறா:1 600/4
வரு மரபில் உள்ளோர்-பால் எண்ணெய் மாறி கொணர்ந்து – 8.பொய்:6 9/3
வளம் உடையார்-பால் எண்ணெய் கொடு போய் மாறி கூலி – 8.பொய்:6 10/1
இல்லிடை உள்ளன மாறி எரித்து வரும் அ நாளில் – 9.கறை:1 4/4
மேய விலைக்கு கொடுத்து விலை பொருளால் நெய் மாறி
தூய திரு விளக்கு எரித்தார் துளக்கு அறு மெய் தொண்டனார் – 9.கறை:1 5/3,4

மேல்


மாறிய (2)

வாவி புள் ஒலி மாறிய மாலையில் – 1.திருமலை:5 163/1
சந்த மாதிரம் மயங்கி எம்மருங்கும் சாயை மாறிய தன் திசை மயக்கும் – 4.மும்மை:5 74/3

மேல்


மாறியும் (2)

மன்னன் மாறன் மனம் சுருங்குதல் இன்றி உள்ளன மாறியும்
தன்னை மாறி இறுக்க உள்ள கடன்கள் தக்கன கொண்டு பின் – 2.தில்லை:4 7/2,3
சிவலும் சேவலும் மாறியும் சிறு கழிச்சியர்கள் – 4.மும்மை:5 44/2

மேல்


மாறின் (1)

மாறின் மகவு பெற்றீரேல் மைந்தன்-தன்னை அழையும் என – 7.வார்கொண்ட:3 79/3

மேல்


மாறின (1)

வடி கொள் வேல் மாறன் காதல் மாறின வண்ணம் என்பார் – 6.வம்பறா:1 805/3

மேல்


மாறு (41)

வந்த பேர் இன்ப வெள்ளத்துள் திளைத்து மாறு_இலா மகிழ்ச்சியில் மலர்ந்தார் – 1.திருமலை:5 106/4
மாறு_இல் மலர் சேக்கை மிசை மணி நிலா முன்றில் மருங்கு இருந்தாள் வந்து – 1.திருமலை:5 170/4
மறு இலா மரபின் வந்து மாறு_இலா ஒழுக்கம் பூண்டார் – 2.தில்லை:1 6/1
மாறு_இலாத நல் நெறியினில் விளங்கும் மனை_அறம் புரி மகிழ்ச்சியின் வந்த – 2.தில்லை:3 3/3
முன்னை மாறு_இல் திருப்பணி கண் முதிர்ந்த கொள்கையர் ஆயினார் – 2.தில்லை:4 7/4
அமைக்கு மாறு எங்ஙனே அணங்கே என – 2.தில்லை:4 11/4
மாறு_இல் ஆகமத்தை வாசித்து அருள்செயவேண்டும் என்ன – 2.தில்லை:5 13/2
மாறு சாத்தி என் பிழை பொறுப்பீர் என வணங்க – 2.தில்லை:7 24/4
வளவனும் கேட்ட போதில் மாறு_இன்றி மண் காக்கின்ற – 3.இலை:1 28/1
மல்கிய வளங்கள் எல்லாம் நிறைந்திட மாறு_இல் சீறூர் – 3.இலை:3 31/1
மன்னு சிலை மலையர் குல காவல் பூண்டு மாறு எறிந்து மா வேட்டையாடி என்றும் – 3.இலை:3 53/3
மாறு அடு சிலையும் கொண்டு வள்ளலை தொழுது போந்தார் – 3.இலை:3 133/4
மாறு_இல் ஊன் அமுதும் நல்ல மஞ்சன புனலும் சென்னி – 3.இலை:3 167/1
மாறு_இலாய் நிற்க என்று மன்னு பேர் அருள்புரிந்தார் – 3.இலை:3 185/4
மாறு_இலா மகிழ்ச்சி பொங்க எதிர்கொண்டு மனையில் எய்தி – 3.இலை:4 33/1
மாறு எழு திண் குலை வளைப்ப வண்டலை தண் தலை உழவர் – 3.இலை:5 4/3
மாறு_இல் பெரும் செல்வத்தின் வளம் பெருக மற்றது எலாம் – 3.இலை:5 9/1
மாறு முதல் பண்ணின் பின் வளர் முல்லை பண் ஆக்கி – 3.இலை:7 25/1
மாறு_இல் வேடரும் மாதரும் ஆகவே வணங்கும் – 4.மும்மை:5 13/2
மாறு_இல் கங்கை தான் அவர்க்கு மஞ்சனம் தர அணைந்தே – 4.மும்மை:5 19/2
மாறு_இல் வண் பகட்டு ஏர் பல நெருங்கிட வயல்கள் – 4.மும்மை:5 24/1
தோளும் உழத்தியர் மகளிர் மாறு ஆடி முன் தொகுக்கும் – 4.மும்மை:5 46/3
வரம் தரும் பொருளாம் மலை_வல்லி மாறு_இலா வகை மலர்ந்த பேர் அன்பால் – 4.மும்மை:5 61/3
மாறு_இலாத இ பூசனை என்றும் மன்ன எம்பிரான் மகிழ்ந்து கொண்டு அருளி – 4.மும்மை:5 69/1
மறைகளால் துதித்து அரும் தவம் புரிந்து மாறு_இலா நியமம் தலை நின்று – 4.மும்மை:5 76/1
மாறு பெறல் அரும் கனக மாடம் நீடு மணி மறுகும் நெடும் தெருவும் வளத்தில் வந்த – 4.மும்மை:5 89/1
மயில் குலமும் முகில் குலமும் மாறு ஆட மருங்கு ஆடும் – 5.திருநின்ற:1 10/4
மன்னவற்கு வட புலத்து ஓர் மாறு ஏற்க மற்றவர் மேல் – 5.திருநின்ற:1 25/3
மாறு விழுந்த மலர் கை குவித்து மகிழ்ந்து ஆடி – 6.வம்பறா:1 85/2
மாறு_இல் முத்தின் படியினால் மன்னிய – 6.வம்பறா:1 195/3
மைம் மரு பூம் குழல் என்று எடுத்து மாறு_இல் பெருந்திருத்தோணிதன் மேல் – 6.வம்பறா:1 557/1
மாறு கொண்டு ஈரும் இட்டால் வந்தது காண்டும் என்றார் – 6.வம்பறா:1 817/4
மாறு_இல் வலி மந்திரமாம் அசனி போல வாய்மை உரை திருத்தொண்டர் வாக்கினாலே – 6.வம்பறா:1 909/2
வாதம் மாறு ஒன்று இன்றி தோற்றான் புத்தன் மற்று அவனை வென்று அருளி புகலி மன்னர் – 6.வம்பறா:1 924/3
மாறு_இலா மறையவர்க்கு வேண்டின எல்லாம் அளித்து – 6.வம்பறா:1 1042/3
மருந்தும் எண்_இல மாறு_இல செய்யவும் வலிந்து – 6.வம்பறா:1 1061/1
மாறு_இல் வண் பெரு வணிகரும் தொண்டரும் மலர்ந்த – 6.வம்பறா:1 1074/1
மாறு_இலா நிறை வளம் தரும் புகலியின் மணம் மீக்கூறும் – 6.வம்பறா:1 1182/1
மாறு_இலாத மணி திரு ஆபரண வருக்கம் பல தாங்கி – 6.வம்பறா:2 36/2
மாறு_இல் திரு அத்த யாமத்து இறைஞ்ச வந்து அணைந்தார் – 6.வம்பறா:2 304/4
மாறு கடிந்து மண் காத்த வளவர் பொன்னி திரு நாட்டு – 9.கறை:5 1/1

மேல்


மாறு_இல் (14)

மாறு_இல் மலர் சேக்கை மிசை மணி நிலா முன்றில் மருங்கு இருந்தாள் வந்து – 1.திருமலை:5 170/4
முன்னை மாறு_இல் திருப்பணி கண் முதிர்ந்த கொள்கையர் ஆயினார் – 2.தில்லை:4 7/4
மாறு_இல் ஆகமத்தை வாசித்து அருள்செயவேண்டும் என்ன – 2.தில்லை:5 13/2
மல்கிய வளங்கள் எல்லாம் நிறைந்திட மாறு_இல் சீறூர் – 3.இலை:3 31/1
மாறு_இல் ஊன் அமுதும் நல்ல மஞ்சன புனலும் சென்னி – 3.இலை:3 167/1
மாறு_இல் பெரும் செல்வத்தின் வளம் பெருக மற்றது எலாம் – 3.இலை:5 9/1
மாறு_இல் வேடரும் மாதரும் ஆகவே வணங்கும் – 4.மும்மை:5 13/2
மாறு_இல் கங்கை தான் அவர்க்கு மஞ்சனம் தர அணைந்தே – 4.மும்மை:5 19/2
மாறு_இல் வண் பகட்டு ஏர் பல நெருங்கிட வயல்கள் – 4.மும்மை:5 24/1
மாறு_இல் முத்தின் படியினால் மன்னிய – 6.வம்பறா:1 195/3
மைம் மரு பூம் குழல் என்று எடுத்து மாறு_இல் பெருந்திருத்தோணிதன் மேல் – 6.வம்பறா:1 557/1
மாறு_இல் வலி மந்திரமாம் அசனி போல வாய்மை உரை திருத்தொண்டர் வாக்கினாலே – 6.வம்பறா:1 909/2
மாறு_இல் வண் பெரு வணிகரும் தொண்டரும் மலர்ந்த – 6.வம்பறா:1 1074/1
மாறு_இல் திரு அத்த யாமத்து இறைஞ்ச வந்து அணைந்தார் – 6.வம்பறா:2 304/4

மேல்


மாறு_இல (1)

மருந்தும் எண்_இல மாறு_இல செய்யவும் வலிந்து – 6.வம்பறா:1 1061/1

மேல்


மாறு_இலா (7)

வந்த பேர் இன்ப வெள்ளத்துள் திளைத்து மாறு_இலா மகிழ்ச்சியில் மலர்ந்தார் – 1.திருமலை:5 106/4
மறு இலா மரபின் வந்து மாறு_இலா ஒழுக்கம் பூண்டார் – 2.தில்லை:1 6/1
மாறு_இலா மகிழ்ச்சி பொங்க எதிர்கொண்டு மனையில் எய்தி – 3.இலை:4 33/1
வரம் தரும் பொருளாம் மலை_வல்லி மாறு_இலா வகை மலர்ந்த பேர் அன்பால் – 4.மும்மை:5 61/3
மறைகளால் துதித்து அரும் தவம் புரிந்து மாறு_இலா நியமம் தலை நின்று – 4.மும்மை:5 76/1
மாறு_இலா மறையவர்க்கு வேண்டின எல்லாம் அளித்து – 6.வம்பறா:1 1042/3
மாறு_இலா நிறை வளம் தரும் புகலியின் மணம் மீக்கூறும் – 6.வம்பறா:1 1182/1

மேல்


மாறு_இலாத (3)

மாறு_இலாத நல் நெறியினில் விளங்கும் மனை_அறம் புரி மகிழ்ச்சியின் வந்த – 2.தில்லை:3 3/3
மாறு_இலாத இ பூசனை என்றும் மன்ன எம்பிரான் மகிழ்ந்து கொண்டு அருளி – 4.மும்மை:5 69/1
மாறு_இலாத மணி திரு ஆபரண வருக்கம் பல தாங்கி – 6.வம்பறா:2 36/2

மேல்


மாறு_இலாய் (1)

மாறு_இலாய் நிற்க என்று மன்னு பேர் அருள்புரிந்தார் – 3.இலை:3 185/4

மேல்


மாறு_இன்றி (1)

வளவனும் கேட்ட போதில் மாறு_இன்றி மண் காக்கின்ற – 3.இலை:1 28/1

மேல்


மாறுகொண்டு (1)

வந்தவாறு அமணர் தம்மில் மாறுகொண்டு ஊறு செய்ய – 6.வம்பறா:1 634/2

மேல்


மாறுகொள் (1)

மாறுகொள் முழக்கம் காட்டும் மத கை_மா நிரைகள் எங்கும் – 3.இலை:3 6/4

மேல்


மாறுதலும் (1)

மாரி சுருங்கி வளம் பொன்னி நதியும் பருவம் மாறுதலும்
நீரின் இயன்ற உணவு அருகி நிலவும் பல மன் உயிர்கள் எல்லாம் – 5.திருநின்ற:1 255/2,3

மேல்


மாறும் (4)

எ உலகும் துயர் நீங்க பணி மாறும் தனி காளத்து எழுந்த ஓசை – 6.வம்பறா:1 313/3
கற்பங்கள் அனைத்தினிலும் பிறந்து வீந்து கதி மாறும் கணபங்க இயல்பு-தன்னில் – 6.வம்பறா:1 915/1
அணி கொள்ளும் திரு விளக்கு பணி மாறும் அமையத்தில் – 8.பொய்:6 14/2
விடுமாறு தமிழ் விரகர் வினை மாறும் கழல் அடைந்த – 9.கறை:3 1/3

மேல்


மாறுற்ற (1)

மாறுற்ற விறல் படை வாள் அதிகன் – 8.பொய்:2 29/1

மேல்


மான் (47)

கையில் மான் மழுவர் கங்கை சூழ் சடையில் கதிர் இளம் பிறை நறும் கண்ணி – 1.திருமலை:1 12/1
மான் மத சாந்து தோய்ந்த மங்கல கலவை சாத்தி – 1.திருமலை:5 17/3
மான் ஆர்க்கும் கர தலத்தார் மகிழ்ந்த இடம் பல வணங்கி – 1.திருமலை:5 115/3
மான் இளம் பிணையோ தெய்வ வளர் இள முகையோ வாச – 1.திருமலை:5 134/1
வந்து மால் செய்து மான் எனவே விழித்து – 1.திருமலை:5 154/3
மெய்யின் வெண் புரி நூலுடன் விளங்கும் மான் தோலும் – 2.தில்லை:7 7/3
அன்புறு காதல் கூற அணையும் மான் பிணைகளோடும் – 3.இலை:3 4/3
வெம் கண் மரை கலையொடு மான் முதலாய் உள்ள மிருகங்கள் மிக நெருங்கி மீதூர் காலை – 3.இலை:3 44/2
தென் திசை பொருப்புடன் செறிந்த கானின் மான் இனம் – 3.இலை:3 74/1
ஏனமோடு மான் இனங்கள் எண்கு திண் கலை குலம் – 3.இலை:3 78/1
நீளிடை விசை மிசை குதி கொள நெடு முகில் தொட எழு மான்
தாளுறு கழல் மறவர்கள் விடு சரம் நிரை தொடர்வன தாம் – 3.இலை:3 83/1,2
ஏறு கால் பன்றியோடும் இரும் கலை புன மான் மற்றும் – 3.இலை:3 133/1
வருவனவும் துணி படுத்து மான் இனங்கள் கானிடை நின்று – 3.இலை:3 142/3
ஏனமொடு மான் கலைகள் மரை கடமை இவையிற்றில் – 3.இலை:3 150/2
கொல்லை மட குல மான் மறியோடு குதித்து ஓடும் – 3.இலை:7 5/3
மான் முதலாம் கான் விலங்கும் மயிர் முகிழ்த்து வந்து அணைய – 3.இலை:7 30/4
கொல்லை மான் மறி கரத்தார் கோபுரத்தை தொழுது இறைஞ்சி – 4.மும்மை:4 35/2
கறவை ஆன் நிரை மான் உடன் பயில்வன கானம் – 4.மும்மை:5 7/2
மங்கையர்க்கு வாள் விழி இணை தோற்ற மான் குலங்கள் – 4.மும்மை:5 18/1
கோது_இல் மான் தோல் புரி முந்நூல் குலவு மார்பில் குழை குடுமி – 4.மும்மை:6 3/1
உள்ளும் தகைமை இனி பிற வேறு உளவே உழை மான் மறி கன்று – 4.மும்மை:6 22/1
கோலும் கயிறும் கொண்டு குழை குடுமி அலைய குலவு மான்
தோலும் நூலும் சிறு மார்பில் துவள அரை கோவணம் சுடர – 4.மும்மை:6 25/1,2
துள்ளு மான் மறி கரத்தார் தொண்டர் எலாம் தொழுது ஆர்த்தார் – 5.திருநின்ற:1 397/4
மழுவினொடு மான் ஏந்தும் திரு கரத்தார் மலர் தாள்கள் – 5.திருநின்ற:1 398/3
மான் இனம் பிணை போல் நின்ற மனைவியார் அடியில் தாழ்ந்தே – 5.திருநின்ற:4 45/2
மான் மறி கையர் பொன் தாள் வாகீசர் அடைவால் பெற்ற – 5.திருநின்ற:5 45/1
புள்ளி மான் உரியாரை தொழுது அருளால் புறப்பட்டார் – 6.வம்பறா:1 143/4
கை மான் மறியார் கழிப்பாலை உள் அணைந்து – 6.வம்பறா:1 167/1
வந்து அணைந்த திருத்தொண்டர் மருங்கு வர மான் ஏந்து கையர் தம்-பால் – 6.வம்பறா:1 301/1
செம் கை மான் மறியார் தம் திருமழபாடி புறத்து சேர செல்வார் – 6.வம்பறா:1 306/1
மன்னும் அ கோயில் சேர் மான் மறி கையர்-தம் – 6.வம்பறா:1 364/1
அறல் மலியும் கான் ஆற்றின் நீர் நசையால் அணையும் மான்
பெறல்_அரிய புனல் என்று பேய்த்தேரின் பின் தொடரும் – 6.வம்பறா:1 386/1,2
கொல்லை மான் மறி கையரை கோயில் புக்கு இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:1 438/3
செம் கை மான் மழு ஏந்தும் சின விடையார் அமர்ந்து அருளும் திருநள்ளாறு – 6.வம்பறா:1 454/4
நான மான்_மத நளிர் பெரும் சேற்றிடை நறும் பொன் – 6.வம்பறா:1 502/1
சென்று அணைந்து கடந்து ஏறி திரி மருப்பின் கலை புணர் மான்
கன்று தெறித்தன உகைக்கும் கான அதர் கடந்து அணைந்தார் – 6.வம்பறா:1 629/2,3
சிகையொடு மான் தோல் தாங்கும் இடையும் ஆசானும் செல்வார் – 6.வம்பறா:1 1202/1
வாய்ந்த அகிலின் நறும் சாந்து வாசம் நிறை மான் மத சேறு – 6.வம்பறா:2 35/2
மான் ஆர் நோக்கின் வன பகையார்-தமையும் கொணர்ந்து வன் தொண்டர் – 6.வம்பறா:2 38/3
மழுவோடு இள மான் கரதலத்தில் உடையார் திரு புத்தூர் வணங்கி – 6.வம்பறா:2 61/3
மான் அமரும் திரு கரத்தார் வன் தொண்டர்-தமை பார்த்து – 6.வம்பறா:2 157/4
மாலை தண் கலவை சேறு மான் மத சாந்து பொங்கும் – 6.வம்பறா:2 377/1
வனிதை அவர்கள் சமைத்து எடுப்ப கொடுத்து மகிழ் மான் மத சாந்தும் – 7.வார்கொண்ட:4 77/2
ஆரம் நறு மென் கலவை மான் மத சாந்து ஆடை அணி மணி பூண் – 7.வார்கொண்ட:4 153/2
மான் மறி கரத்தவர் கழற்கு என விட்டு மகிழ்ந்தார் – 8.பொய்:4 13/4
கை அணி மான் மழு உடையார் கழல் பணி சிந்தனை உடைய – 8.பொய்:8 8/3
முன்னி இறைஞ்சி அகன்று போய் முல்லை படப்பை கொல்லை மான்
துன்னி உகைக்கும் குட கொங்கில் அணைந்து தூய மதிவான் நீர் – 13.வெள்ளானை:1 4/2,3

மேல்


மான்_மத (1)

நான மான்_மத நளிர் பெரும் சேற்றிடை நறும் பொன் – 6.வம்பறா:1 502/1

மேல்


மான (28)

வை தெரிந்து அகற்றி ஆற்றி மழை பெயல் மான தூற்றி – 1.திருமலை:2 25/1
மான வெம் களிற்றில் ஏறி மகிழ்ந்து எழுந்தருளும் என்ன – 3.இலை:1 52/2
மான மிக மீதூர மண் படுவான் கண் படான் – 3.இலை:2 30/2
மான சிலை வேடர் மருங்கு நெருங்கும் போதில் – 3.இலை:3 65/1
வரும் கரும் சிலை தட கை மான வேடர் சேனை-தான் – 3.இலை:3 73/2
மான வன் கயிறு பூண்டு கழுத்தினால் வருந்தல்உற்றார் – 3.இலை:4 27/4
மான படை மன்னன் வலிந்து நிலம் கொள்வானாய் – 4.மும்மை:1 11/2
மான மறையோர் குல மரபின் வந்தார் முந்தை மறை முதல்வர் – 4.மும்மை:2 5/2
மான அர்ச்சனையால் ஒரு காலத்து வழிபட்டு – 4.மும்மை:5 49/2
மான விஞ்சையர் வான நாடர்கள் வான் இயக்கர்கள் சித்தர்கள் – 5.திருநின்ற:1 349/1
மான அன்பர் பூசனைக்கு வருவார் போல வந்து அருளி – 5.திருநின்ற:7 27/2
மான முறை பாடினியார் உடன் பாடி வாசிக்க – 6.வம்பறா:1 135/3
மான முகத்தின் சிவிகை மணி குடை – 6.வம்பறா:1 197/2
மன்றல் அம் குழலியாராம் மானியார்-தமக்கும் மான
குன்று என நின்ற மெய்ம்மை குலச்சிறையார்-தமக்கும் – 6.வம்பறா:1 612/2,3
மான முன் தெரியா வகை மன்னன்-மாட்டு அணைந்தார் – 6.வம்பறா:1 714/4
மான மன்னவன் அவையின் முன் வளர்த்த செம் தீயின் – 6.வம்பறா:1 789/1
மான சீர் தென்னன் நாடு வாழ வந்து அணைந்தார் என்பார் – 6.வம்பறா:1 802/4
மான வரி சிலை வேட்டை ஆடும் கானும் வான மறை நிலை பெரிய மரமும் தூறும் – 6.வம்பறா:1 1017/2
மான அமைச்சர் தாள் பணிந்து அ வினை மேல் கொண்டு மகிழ்ந்து எழுந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 15/4
மான அரசர் போற்றிட வீற்றிருந்தார் மன்னர் பெருமானார் – 7.வார்கொண்ட:4 21/4
மான பூசை முடிவின் கண் கேளாது ஒழிய மதிமயங்கி – 7.வார்கொண்ட:4 41/4
மான மலை நாட்டினில் மலிந்த மலைகள் உடன் போதுவ போன்ற – 7.வார்கொண்ட:4 48/2
மான சேரர் பெருமானார் தாமும் வன் தொண்டரும் கலந்த – 7.வார்கொண்ட:4 66/2
மான நல் பெரும் கணங்களுக்கு நாதராம் வழி தொண்டின் நிலை பெற்றார் – 7.வார்கொண்ட:5 6/4
மான நிலை அழி தன்மை வரும் காம குறி மலர்ந்த – 8.பொய்:3 5/3
மான நிலவு திருப்பணிகள் செய்து காலங்களின் வணங்கி – 10.கடல்:3 3/3
வடிவுறும் தொழில்கள் முற்ற மனத்தினால் வகுத்து மான
முடிவுறு சிகரம்-தானும் முன்னிய முழத்தில் கொண்டு – 12.மன்னிய:1 7/2,3
மான வன் தொண்டர் பாடி முன் அணைந்தனர் மதி நதி பொதி வேணி – 13.வெள்ளானை:1 39/3

மேல்


மானக்கஞ்சாறர் (1)

மானக்கஞ்சாறர் மிக்க வண் புகழ் வழுத்தல் உற்றேன் – 3.இலை:4 35/4

மேல்


மானக்கஞ்சாறனார் (3)

வைப்பு அனைய மேன்மையினார் மானக்கஞ்சாறனார் – 3.இலை:5 7/4
வந்த மூது அறிவோரை மானக்கஞ்சாறனார்
முந்தை முறைமையின் விரும்பி மொழிந்த மண திறம் கேட்டே – 3.இலை:5 17/1,2
மானக்கஞ்சாறனார் மண_கோலம் புனைந்து இருந்த – 3.இலை:5 28/2

மேல்


மானத்தால் (1)

இ நிலைய வெம் களத்தில் ஏற்று அழிந்த மானத்தால்
தன்னுடைய பல் படைஞர் மீண்டார்-தமை கொண்டு – 3.இலை:2 28/1,2

மேல்


மானம் (10)

மானம் இல்லன குவிக்கவும் தட்டின் மட்டு இதுவால் – 2.தில்லை:7 36/3
மானம் அழிந்து மயங்கு வருந்திய சிந்தையர் ஆகி – 5.திருநின்ற:1 120/2
மானம் மிகு தருமத்தின் வழி நின்று வாய்மையினில் – 5.திருநின்ற:4 1/1
மானம் இலா அமண் என்னும் வல் இருள் போய் மாய்வதனுக்கு – 6.வம்பறா:1 652/2
மானம் இல்லவரை பார்த்து மாற்றம் ஒன்று உரைக்கல்உற்றான் – 6.வம்பறா:1 721/4
மானம் இல் அமணர்-தம்மை வாதில் வென்று அழிக்க பாடி – 6.வம்பறா:1 739/4
மானம் ஒன்று இல்லார் முன்பு வன் பிணி நீக்க வந்த – 6.வம்பறா:1 772/3
மானம் இலா அமணர் உடன் வாது செய்து வெல்வதற்கும் – 6.வம்பறா:1 874/2
மானம் அழி கொள்கையினால் மனம் மயங்கி வருந்துவார் – 6.வம்பறா:2 12/4
மானம் உடை மனையாளும் வைகிய பின் தாழ்ந்தார் என்று – 6.வம்பறா:3 17/2

மேல்


மானமும் (2)

மானமும் பொறையும் தாங்கி மனை அறம் புரிந்து வாழ்வார் – 2.தில்லை:1 7/4
மானமும் பொறாது வந்த ஊடலால் மனையின் வாழ்க்கை – 2.தில்லை:2 5/2

மேல்


மானி (1)

மங்கையர்க்கு தனி அரசி எங்கள் தெய்வம் வளவர் திரு குல_கொழுந்து வளை கை மானி
செங்கமல திரு மடந்தை கன்னிநாடாள் தென்னர் குல பழி தீர்த்த தெய்வ பாவை – 12.மன்னிய:2 1/1,2

மேல்


மானிடம் (1)

மானிடம் தரித்தார் தம்மை போற்றுவார் மண் புகார் என்று – 6.வம்பறா:1 122/3

மேல்


மானியார் (3)

மானியார் மன கருத்து முற்றியது என மதித்தே – 6.வம்பறா:1 672/2
மானியார் தாமும் அஞ்சி வஞ்சக புலையர் தாங்கள் – 6.வம்பறா:1 696/1
வெள்ளம் அனைய புகழ் மானியார் மேன்மையையும் – 6.வம்பறா:1 943/2

மேல்


மானியார்-தமக்கும் (1)

மன்றல் அம் குழலியாராம் மானியார்-தமக்கும் மான – 6.வம்பறா:1 612/2

மேல்


மானியே (1)

வண்டு உண துதைந்த கோதை மானியே இங்கு வந்த – 6.வம்பறா:1 692/3

மேல்


மானின் (3)

பன்றியும் புலியும் எண்கும் கடமையும் மானின் பார்வை – 3.இலை:3 3/3
மானின் வயிற்று அரிதார திலகம் இட்டு மயில் கழுத்து மனவு மணி வடமும் பூண்டு – 3.இலை:3 48/2
மானின் நேர் விழியினாய் கேள் மற்று எனை பாலன் என்று – 6.வம்பறா:1 760/2

மேல்


மானீச்சரம் (1)

வாங்கு மலை சிலையார் மகிழ்ந்த வர்த்த மானீச்சரம் தான் வணங்கி – 6.வம்பறா:1 491/2

மேல்


மானுட (2)

பந்த மானுட பால்படு தென் திசை – 1.திருமலை:1 30/2
பயிலும் மானுட பான்மையோர் அடைவதற்கு எளிதோ – 5.திருநின்ற:1 365/2

மேல்


மானுடம் (1)

மற்று அவர்-தம்மை நோக்கி மானுடம் இவர் தாம் அல்லர் – 5.திருநின்ற:4 47/1

மேல்


மானுடமாய் (1)

மையல் மானுடமாய் மயங்கும் வழி – 1.திருமலை:1 28/3

மேல்


மானுடர் (1)

மன்றில் நான்_மறைகள் ஏத்த மானுடர் உய்ய வேண்டி – 6.வம்பறா:1 866/2

மேல்


மானும் (2)

வண் காஞ்சி அல்குல் மலை_வல்லி காக்க வளர் கருணை கடல் உலகம் சூழ்ந்தால் மானும் – 4.மும்மை:5 86/4
கையில் மானும் மழுவும் உடன் காண கனவில் எழுந்தருளி – 5.திருநின்ற:1 256/3

மேல்


மானும்-ஆல் (1)

மணல் வெண் பரப்பின் இடைஇடையே வளர்த்த செம் தீ மானும்-ஆல் – 5.திருநின்ற:7 3/4

மேல்


மானை (1)

மானை தரித்த திரு கரத்தார் மகிழும் கோயில் செய்கின்றார் – 12.மன்னிய:4 13/2

மேல்