ப – முதல் சொற்கள், பெரியபுராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பக்க 1
பக்கத்து 1
பக்கம் 6
பக்கல் 5
பகட்டு 5
பகடு 1
பகர் 1
பகர்கின்ற 1
பகர்கின்றன 1
பகர்கின்றார் 1
பகர்கின்றான் 1
பகர்தலும் 1
பகர்ந்தார் 4
பகர்ந்து 7
பகர்ந்தேன் 1
பகர்வது 1
பகர்வாம் 1
பகர்வாய் 1
பகர்வார் 1
பகர்வான் 1
பகர்வு 1
பகரும் 2
பகருவாம் 1
பகர்உற்றேன் 1
பகல் 25
பகலவன் 2
பகலாய் 2
பகலில் 1
பகலின் 1
பகலும் 9
பகலோன் 1
பகவதியார் 1
பகவு 1
பகழி 3
பகழிகள் 1
பகழிகளொடு 1
பகற்கு 1
பகற்பொழுதும் 1
பகிர்ந்தவனும் 1
பகுதி 1
பகை 10
பகைஞர் 1
பகைத்தோன் 1
பகையார் 1
பகையார்-தமையும் 1
பகையும் 2
பங்க 1
பங்கம் 2
பங்கய 23
பங்கய_வதனிமாரும் 1
பங்கயங்களே 1
பங்கயத்தாள் 1
பங்கயத்தின் 1
பங்கயத்து 1
பங்கயம் 5
பங்கயமாக 1
பங்கயமும் 1
பங்கர் 5
பங்கர்-தம் 2
பங்கர்க்கு 1
பங்கன் 1
பங்கனார் 1
பங்கா 1
பங்கி 1
பங்கினாட்கு 1
பங்கினாள் 1
பங்கு 1
பங்குனி 3
பச்சிலையோடும் 1
பச்சை 1
பச்சையாய் 1
பசலை 1
பசி 15
பசித்தாய் 1
பசித்தார் 1
பசித்தீர் 1
பசித்து 3
பசிப்பர் 1
பசியால் 3
பசியின் 1
பசியினாலே 1
பசு 3
பசு-தான் 1
பசுக்கள் 3
பசுக்கள்-தமை 1
பசுக்களான 1
பசுபதி 1
பசுபதி-தன் 1
பசுபதியார் 5
பசுபதியார்-தம் 1
பசுபதியார்-ஆம் 1
பசுபதீச்சரத்தின் 1
பசும் 8
பசும்பொன் 5
பசும்பொன்னால் 1
பசும்பொனின் 1
பசுமை 1
பசுமையும் 1
பசுவாம் 1
பசுவும் 2
பசுவை 1
பசை 1
பஞ்ச 5
பஞ்சணை 1
பஞ்சநாதமும் 1
பஞ்சவர் 1
பஞ்சவன் 3
பஞ்சவனார் 2
பஞ்சாங்கம் 1
பஞ்சி 2
பஞ்சின் 3
பஞ்சு 2
பஞ்சுரம் 1
பட்ட 13
பட்டத்து 1
பட்டது 2
பட்டமும் 1
பட்டவர்த்தனத்தை 1
பட்டவர்த்தனமாம் 1
பட்டவர்த்தனமும் 1
பட்டனர் 1
பட்டார் 2
பட்டிகை 1
பட்டிகையும் 1
பட்டினம் 1
பட்டீசர் 1
பட்டு 12
பட்டுடன் 1
பட்டொடும் 1
பட 18
படகம் 2
படகில் 1
படப்பில் 1
படப்பு 1
படப்பை 4
படப்பையினில் 1
படம் 4
படர் 32
படர்-மின் 1
படர்ந்த 3
படர்ந்தது 1
படர்ந்து 3
படர்வ 1
படர்வது 1
படர்வன 3
படர்வார்-தம் 1
படர்வொடு 1
படரும் 3
படலும் 2
படலை 5
படலையின் 1
படவு 1
படா 3
படாத 1
படாம் 1
படாமல் 1
படான் 1
படி 46
படிக்கரை 1
படிக்காசு 3
படிக்கு 1
படித்து 2
படிந்த 2
படிந்து 11
படிமத்தாளை 1
படிமேல் 2
படிமையினால் 1
படிய 4
படியது 1
படியாக 1
படியாய் 2
படியார் 1
படியார்க்கும் 1
படியால் 6
படியில் 4
படியின் 4
படியின்-நின்று 1
படியினால் 1
படியும் 3
படியே 1
படியை 2
படிவம் 2
படிவமாம் 1
படிவமேயோ 1
படிறுஉற்று 1
படின் 1
படு 16
படுக்கும் 2
படுகர் 2
படுகரில் 1
படுத்த 2
படுத்தவன் 1
படுத்தனம் 2
படுத்தார் 1
படுத்து 5
படுத்துகின்றேன் 1
படுப்பன 1
படுப்பார் 1
படுப்பாராய் 1
படும் 9
படும்-தோறும் 1
படுமோ 1
படுவதன் 1
படுவன் 1
படுவாசி 1
படுவான் 1
படை 50
படை-தனினும் 1
படைக்க 2
படைக்கல 2
படைக்கலம் 1
படைக்கும்படி 1
படைகள் 1
படைகளும் 1
படைகொடு 1
படைஞர் 5
படைத்த 5
படைத்தவள் 1
படைத்தனம் 1
படைத்தார் 1
படைத்தான் 1
படைத்து 5
படைப்ப 2
படைப்பு 1
படையாக 1
படையாய் 1
படையார் 3
படையார்-தம் 1
படையார்-தமை 1
படையாளி 2
படையானை 1
படையில் 1
படையின் 1
படையும் 8
படையை 1
பண் 23
பண்களில் 1
பண்களின் 1
பண்ட 1
பண்டங்கள் 1
பண்டம் 1
பண்டார 2
பண்டாரத்தில் 1
பண்டாரத்து 1
பண்டாரம் 7
பண்டாரமும் 1
பண்டி 1
பண்டிதர் 1
பண்டு 21
பண்டே 1
பண்டை 6
பண்டையினும் 1
பண்ணார் 2
பண்ணால் 1
பண்ணி 6
பண்ணிய 4
பண்ணியம் 1
பண்ணில் 2
பண்ணின் 4
பண்ணினமை 1
பண்ணினார் 1
பண்ணினால் 1
பண்ணினில் 2
பண்ணினேனாய் 1
பண்ணு 1
பண்ணும் 4
பண்ணுறு 1
பண்ணுறும் 1
பண்ணை 7
பண்ணை-தொறும் 1
பண்ணை-தோறும் 1
பண்ணைகள் 1
பண்ணையினில் 1
பண்படும் 1
பண்பால் 2
பண்பில் 7
பண்பின் 7
பண்பினர் 1
பண்பினார் 2
பண்பினால் 6
பண்பினில் 1
பண்பினொடும் 1
பண்பு 32
பண்பும் 2
பண்புற 1
பண 2
பணம் 7
பணயம் 1
பணி 111
பணி-மின் 1
பணிக்கு 1
பணிகள் 12
பணிகளும் 2
பணிகின்றார் 8
பணித்த 3
பணித்தார் 3
பணித்து 3
பணிதற்கு 1
பணிந்த 11
பணிந்ததுவும் 1
பணிந்தவர் 1
பணிந்தவர்-தம் 1
பணிந்தவர்க்கு 2
பணிந்தனர் 2
பணிந்தார் 32
பணிந்தார்கள் 1
பணிந்தான் 2
பணிந்திட 1
பணிந்து 368
பணிந்துகொண்டு 1
பணிந்தே 7
பணிந்தேன் 1
பணிப்ப 1
பணிபவர் 1
பணிமாற 3
பணிய 21
பணியவர் 1
பணியா 1
பணியாது 1
பணியாம் 1
பணியாய் 1
பணியார் 1
பணியால் 4
பணியாலே 1
பணியில் 2
பணியின் 3
பணியினொடும் 1
பணியும் 21
பணியை 1
பணிலம் 4
பணிலமும் 1
பணிவதற்கு 2
பணிவது 2
பணிவதும் 1
பணிவன் 2
பணிவார் 14
பணிவார்-தம் 1
பணிவார்க்கு 1
பணிவார்கள் 1
பணிவிட்டு 1
பணிவித்தார் 1
பணிவித்து 1
பணிவீர் 2
பணிவு 1
பணிவு-அதனுக்கு 1
பணிவுற்றார் 5
பணிவுற்று 5
பணிவுற்றே 1
பணிவுறுதல் 1
பணிவேன் 1
பணிவொடு 1
பணிவோம் 1
பணை 35
பணை-பால் 1
பணைகள் 1
பணைகளின் 1
பணைத்து 2
பணைந்து 1
பணையில் 2
பணையின் 1
பணையும் 2
பத்தர் 6
பத்தர்-தம் 1
பத்தர்கள்-பால் 1
பத்தராம் 1
பத்தராய் 2
பத்தரும் 1
பத்தரை 1
பத்தனாய் 1
பத்தி 10
பத்திமையும் 1
பத்தியில் 1
பத்தியின்-பால் 1
பத்தியின்-பாலர் 1
பத்தியோடும் 1
பத்திரம் 1
பத்திரனார் 2
பத்திரனார்க்கு 2
பத்திரனாரும் 1
பத்தின் 1
பத்து 1
பத்தும் 1
பத 2
பதகர் 1
பதங்கள் 7
பதங்களில் 1
பதடி 1
பதணம் 1
பதத்தன 1
பதத்தில் 3
பதத்தின் 1
பதம் 29
பதம்கொள்ள 1
பதமும் 1
பதமுற 1
பதமே 1
பதமோ 1
பதவு 1
பதறி 2
பதாகை 5
பதி 174
பதி-கண் 3
பதி-தன்னிடை 1
பதி-தன்னில் 3
பதி-தான் 2
பதி-நின்று 2
பதி-நின்றும் 2
பதி-அதன் 2
பதி-அதன்-கண் 2
பதி-அதனில் 2
பதி-அதனுள் 1
பதிக்கு 2
பதிக 37
பதிகங்கள் 9
பதிகங்களால் 1
பதிகத்திடை 1
பதிகத்தில் 1
பதிகத்தின் 1
பதிகத்தினில் 2
பதிகத்து 6
பதிகத்தை 1
பதிகம் 89
பதிகம்-தன்னால் 1
பதிகமும் 7
பதிகள் 51
பதிகள்-தொறும் 2
பதிகளான 1
பதிகளிடை 1
பதிகளில் 3
பதிகளிலும் 2
பதிகளும் 3
பதிகன் 1
பதிய 1
பதியவரும் 1
பதியாகும் 3
பதியாம் 4
பதியாய் 1
பதியார் 1
பதியிடை 2
பதியில் 49
பதியிலார் 1
பதியின் 17
பதியின்-கண் 3
பதியின்-நின்று 1
பதியின்-நின்றும் 1
பதியினிடை 4
பதியினில் 9
பதியும் 22
பதியுள் 1
பதியே 1
பதியை 9
பதியோம் 1
பதியோர் 7
பதியோரும் 1
பதினாறு 1
பதினெட்டினும் 1
பதினெண் 1
பதும 4
பதுமத்தோனும் 1
பதை 1
பதைத்த 1
பதைத்தனர் 1
பதைத்து 7
பதைப்ப 1
பதைப்பவர் 1
பதைப்பு 1
பதைப்புடன் 3
பதைப்புறு 1
பதைப்போடும் 1
பந்த 3
பந்தணைநல்லூர் 1
பந்தணைநலூர் 1
பந்தத்தால் 1
பந்தம் 7
பந்தமும் 1
பந்தர் 22
பந்தர்கள் 1
பந்தர்கள்-தோறும் 1
பந்தர்களும் 2
பந்தரிடை 2
பந்தரில் 2
பந்தரின் 1
பந்தரினை 1
பந்தரும் 4
பந்தரொடும் 1
பந்தனத்தின் 1
பந்தி 3
பந்திகளின் 1
பந்து 6
பந்தும் 2
பம்பின 1
பம்பு 5
பம்பும் 1
பம்பை 4
பம்பையும் 1
பயணம் 3
பயத்தன 1
பயத்தால் 3
பயத்தாலே 1
பயத்தின் 1
பயத்தினாலே 1
பயத்து 1
பயத்துடன் 1
பயத்துடனும் 1
பயத்தொடும் 1
பயந்த 15
பயந்ததனால் 1
பயந்தவர்-தம்-பால் 1
பயந்தார் 5
பயந்தாரொடும் 1
பயந்தாள் 1
பயந்தான்-தன்னை 1
பயந்து 2
பயந்தோர் 1
பயப்ப 1
பயப்படேல் 1
பயம் 9
பயமும் 3
பயன் 46
பயனாக 1
பயனாம் 10
பயனாய் 3
பயனுக்கும் 1
பயனும் 3
பயிர் 2
பயிர்-தான் 1
பயிர்ப்பை 1
பயிரவ 2
பயிரவர் 2
பயிரவராம் 2
பயிரவரும் 1
பயில் 81
பயில்கின்றார் 1
பயில்தல் 1
பயில்வன 4
பயில்வார் 4
பயில்வாரை 1
பயில்வித்தார் 1
பயில்விப்பார் 1
பயில 13
பயிலாதான் 1
பயிலும் 34
பயிலுறும் 1
பயிலை 1
பயிற்ற 1
பயிற்றி 3
பயிற்று 1
பயிற்றும் 2
பயிற்றுவ 1
பயின்ற 7
பயின்றதனால் 1
பயின்றது 2
பயின்றார் 7
பயின்று 14
பயின்றே 2
பயோதரம் 1
பர 3
பரக்க 1
பரக்கும் 5
பரசமய 7
பரசமயங்கள் 2
பரசமயங்களை 1
பரசமயத்திடை 1
பரசமயத்தின் 1
பரசமயம் 4
பரசி 4
பரசு 5
பரசும் 3
பரசுராமன் 1
பரசுவது 1
பரஞ்சோதி 3
பரஞ்சோதியார் 2
பரட்டளவும் 1
பரட்டின் 1
பரட்டு 1
பரத்தியர் 4
பரத்தில் 1
பரத்தும் 1
பரத்தை-பால் 1
பரதலம் 1
பரதவர் 1
பரந்த 18
பரந்ததால் 1
பரந்தது 1
பரந்தன 2
பரந்து 22
பரப்ப 7
பரப்பது 1
பரப்பலின் 1
பரப்பால் 1
பரப்பாலே 1
பரப்பி 9
பரப்பிடை 1
பரப்பிய 2
பரப்பில் 1
பரப்பின் 4
பரப்பினதாய் 1
பரப்பினர் 1
பரப்பினார் 1
பரப்பினாரை 1
பரப்பினை 1
பரப்பு 14
பரப்பும் 5
பரப்பை 1
பரப்பையும் 1
பரம் 4
பரம்பரை 3
பரம்பரையின் 1
பரம்பு 3
பரம்பொருள் 7
பரம்பொருளாம் 2
பரம்பொருளாய் 1
பரம்பொருளை 5
பரம 1
பரமதத்தன் 2
பரமதத்தனுக்கு 2
பரமர் 44
பரமர்-தம் 4
பரமர்-தம்மை 2
பரமர்-தாம் 2
பரமர்-தாமும் 1
பரமர்-பால் 3
பரமரும் 1
பரமரை 2
பரமன் 3
பரமனார் 6
பரமனார்க்கு 1
பரமனுக்கு 1
பரமனையே 2
பரமேட்டியார் 1
பரல் 2
பரவ 7
பரவசத்தின் 1
பரவசமாம் 1
பரவசமாய் 6
பரவல் 2
பரவல்உறுகின்றேன் 1
பரவவே 1
பரவி 83
பரவிய 11
பரவியே 9
பரவினர் 1
பரவினார் 10
பரவீச்சரம் 1
பரவு 21
பரவு_அரிய 1
பரவு_அரும் 2
பரவுகின்ற 1
பரவுகின்றார் 1
பரவுதல் 2
பரவுதலும் 3
பரவுதற்கு 1
பரவும் 33
பரவுவாம் 1
பரவுவார் 8
பரவுறு 1
பரவை 24
பரவை-தன் 1
பரவை-தன்னை 1
பரவை-பால் 1
பரவைக்கு 1
பரவையாம் 1
பரவையார் 36
பரவையார்-தம் 5
பரவையார்-தம்-பால் 1
பரவையார்-தம்மை 1
பரவையார்க்கு 2
பரவையாரும் 1
பரவையாரை 1
பரவையும் 1
பரவையுறு 1
பரவையோ 1
பரன் 4
பரனார் 1
பரனே 1
பராய் 2
பராய்த்துறை 1
பராய்த்துறையுள் 1
பரி 19
பரிக்காரர் 1
பரிக்காரர்-தாமும் 1
பரிகலக்கால் 1
பரிகலங்கள் 1
பரிகலத்தினில் 1
பரிகலம் 3
பரிகலமும் 2
பரிகள் 1
பரிகாரர் 1
பரிசன 1
பரிசனங்கள் 10
பரிசனங்களும் 2
பரிசனங்களை 1
பரிசனத்தவர் 1
பரிசனத்தவரும் 1
பரிசனத்தால் 1
பரிசனத்தின் 1
பரிசனத்தொடும் 1
பரிசனத்தோடும் 1
பரிசனம் 3
பரிசனமும் 4
பரிசாம் 1
பரிசால் 3
பரிசில் 1
பரிசினால் 4
பரிசினையாம் 1
பரிசு 44
பரிசுக்கு 1
பரிசும் 5
பரிசே 3
பரிசை 2
பரித்த 1
பரித்து 2
பரிதி 7
பரிதியில் 1
பரிதியோடும் 1
பரிந்து 10
பரிந்துள்ளார் 1
பரிப்பது 1
பரிபவ 1
பரிபவத்தால் 1
பரிபவப்பட்டு 1
பரிபவம் 1
பரிபுர 1
பரிமா 2
பரிமாவின் 1
பரிய 2
பரியின் 1
பரியினை 1
பரியும் 4
பரிவட்டம் 1
பரிவால் 6
பரிவில் 4
பரிவிலான் 1
பரிவின் 1
பரிவின 1
பரிவினால் 4
பரிவினோடும் 1
பரிவு 21
பரிவு-தான் 1
பரிவுடன் 3
பரிவுடனே 2
பரிவுடையார் 1
பரிவும் 3
பரிவுற 2
பரிவுறு 5
பரிவுறும் 1
பரிவுறுவாள்-தனை 1
பரிவொடு 1
பரிவொடும் 2
பரிவோடு 1
பரிவோடும் 1
பரு 7
பருக்கை 3
பருக்கையானை 1
பருக்கோடு 1
பருகா 2
பருகி 4
பருகிய 1
பருகினார் 2
பருகு 1
பருகுகின்றன 1
பருகுதற்கு 1
பருகுறு 1
பருத்த 1
பருந்து 1
பருந்தொடு 1
பருப்பகத்தின் 1
பருப்பத 2
பருப்பதம் 2
பருப்பதமும் 2
பருப்பும் 1
பருப்பொருள் 1
பரும் 2
பருவ 10
பருவங்கள்-தோறும் 1
பருவத்தில் 2
பருவத்து 1
பருவத்தே 2
பருவம் 20
பருவம்-தோறும் 2
பருவம்-அது 1
பருவரல் 3
பருவரலும் 1
பருவி 1
பல் 97
பல்க 3
பல்கி 1
பல்கு 4
பல்கும் 2
பல்குவன 1
பல்லவர் 2
பல்லவர்-தம் 1
பல்லவன் 1
பல்லவனீச்சரத்து 1
பல்லவனும் 4
பல்லாண்டு 1
பல்லார் 1
பல்லாறு 1
பல்லிய 4
பல்லியங்கள் 5
பல்லியம் 3
பல்லியமும் 1
பல்லினால் 1
பல்வேறு 2
பல 182
பல-காலும் 1
பலகால் 4
பலகாலும் 1
பலகை 9
பலகையான் 1
பலகையும் 1
பலங்கள் 1
பலப்பல 2
பலம் 1
பலர் 15
பலராய் 1
பலரும் 9
பலரையும் 1
பலவாக 1
பலவாம் 2
பலவாய் 1
பலவால் 3
பலவின் 1
பலவு 1
பலவுடன் 1
பலவும் 88
பலவே 1
பலவேறு 1
பலன் 1
பலி 6
பலிக்கு 3
பலிகள் 1
பவ்வத்தில் 1
பவ 4
பவங்கள் 1
பவத்தின் 1
பவம் 13
பவர் 1
பவலோகம் 1
பவழமும் 1
பவள 31
பவளம் 1
பவன 6
பவனமாய் 1
பவனன் 1
பவனி 1
பவனி-தன்னில் 1
பவித்திர 1
பவித்திரம் 1
பவித்திரமாம் 1
பவித்திரையாம் 1
பழ 6
பழகி 1
பழகிய 2
பழங்களும் 1
பழம் 7
பழம்படியே 1
பழமை 2
பழவினை 1
பழன 14
பழனங்கள் 1
பழனத்து 3
பழனம் 5
பழனமும் 3
பழி 10
பழிக்கு 1
பழிக்கும் 1
பழித்து 2
பழிப்பறை 1
பழியும் 1
பழியை 2
பழுக்கும் 1
பழுதாம் 1
பழுதின் 1
பழுது 25
பழுது_இல் 12
பழுது_இலா 1
பழுதே 1
பழுவம் 1
பழுவூர் 1
பழைய 8
பழையன் 1
பழையனூர் 4
பழையார் 1
பழையாறு 1
பழையாறை 4
பள்ள 3
பள்ளத்தில் 1
பள்ளி 29
பள்ளிகள் 2
பள்ளிகளும் 1
பள்ளிகொண்ட 1
பள்ளிகொண்டார் 1
பள்ளிகொண்டு 1
பள்ளிகொள் 1
பள்ளிகொள்கின்றார் 2
பள்ளிகொள்வார் 1
பள்ளிகொள்வீர் 1
பள்ளிகொள்ள 1
பள்ளிகொள்ளும் 1
பள்ளியில் 1
பள்ளியின்-நின்று 1
பள்ளியினில் 4
பள்ளியினை 1
பள்ளியும் 1
பள்ளியொடு 1
பளிக்கு 1
பளிங்கின் 2
பளிங்கு 1
பற்பல 2
பற்பலரும் 1
பற்பலவாம் 1
பற்பலவும் 2
பற்ற 6
பற்றலர் 2
பற்றலனை 1
பற்றாய் 1
பற்றார் 1
பற்றாலே 1
பற்றான 1
பற்றி 32
பற்றிக்கொண்டு 1
பற்றிய 6
பற்றியும் 1
பற்றியே 3
பற்றினர் 1
பற்றினால் 1
பற்றினை 1
பற்றினையும் 2
பற்று 24
பற்றுதற்கு 1
பற்றும் 12
பற்றுவன 1
பற்றுவார் 1
பற்றை 1
பறக்க 1
பறந்தலை 1
பறந்தலையில் 1
பறவை 4
பறவையுமாய் 1
பறழ் 1
பறழின் 1
பறழினோடும் 1
பறி 4
பறிக்க 2
பறிக்கும் 1
பறித்த 2
பறித்தார் 3
பறித்திட்டு 1
பறித்து 12
பறித்தும் 1
பறிப்பவர் 2
பறிப்பார் 2
பறிய 2
பறியலூர் 1
பறியுண்டவர் 1
பறியுண்டார் 1
பறிவுற்றிட 1
பறை 7
பறைந்து 1
பறையும் 1
பன் 16
பன்முறையும் 2
பன்மை 2
பன்றி 4
பன்றி-தன்னை 1
பன்றியுடன் 1
பன்றியும் 2
பன்றியோடும் 1
பன்னக 5
பன்னகத்தின் 1
பன்னகம் 2
பன்னகாதிபர் 1
பன்னாக 1
பன்னாகம் 1
பன்னி 2
பன்னிகளோடு 1
பன்னிய 4
பன்னிரண்டாயிரம் 1
பன்னிரண்டு 4
பன்னு 20
பன்னும் 9
பனங்காட்டூர் 1
பனம்காட்டூரில் 2
பனவற்கு 1
பனி 41
பனி_மலை_வல்லி 1
பனி_வரை 1
பனித்த 1
பனிப்ப 3
பனிப்பு 1
பனியால் 1
பனை 3
பனைகள் 1
பனையாய் 1
பனையூர் 2

பக்க (1)

பணி கொள்ளும் படம் பக்க நாயகர்-தம் கோயிலினுள் – 8.பொய்:6 14/1

மேல்


பக்கத்து (1)

மற்று அவன் முடியின் பக்கத்து இடுக என வல்லன் ஆனான் – 6.வம்பறா:1 746/4

மேல்


பக்கம் (6)

பக்கம் முன் போதுவார்கள் பயில் மொழி பயிற்றி செல்ல – 1.திருமலை:5 187/2
பக்கம் பாரிடம் பரவ நின்று ஆடுவார் பாம்புரம் நகர் சேர்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 537/4
அன்னவர் வாது செய்தால் வென்றவர் பக்கம் சேர்ந்து – 6.வம்பறா:1 693/3
வென்றவர் பக்கம் சேர்வன் விரகு உண்டேல் அழையும் என்ன – 6.வம்பறா:1 723/2
பக்கம் நெருங்கும் சாலை-தொறும் பயில் சட்ட அறங்கள் பல்குவன – 7.வார்கொண்ட:4 3/2
பக்கம் எழ மிக உழந்தும் பாண்டில் வரும் எருது உய்த்தும் – 8.பொய்:6 11/2

மேல்


பக்கல் (5)

என்ன அ உரை கேட்டு இயற்பகையார் யாதும் ஒன்றும் என் பக்கல் உண்டாகில் – 2.தில்லை:3 7/1
அவனுடைய வடிவு எல்லாம் நம் பக்கல் அன்பு என்றும் – 3.இலை:3 157/1
எழும் பரிவு நம் பக்கல் உனக்கு இருந்த பரிசு இந்த – 3.இலை:5 32/3
இல்லாளன் வைக்க என தம் பக்கல் முன் இருந்த – 5.திருநின்ற:4 20/1
ஏதம் இல் பெருமை செய்கை ஏயர்-தம் பெருமான் பக்கல்
ஆதியார் ஏவும் சூலை அனல் செய் வேல் குடைவது என்ன – 6.வம்பறா:2 390/1,2

மேல்


பகட்டு (5)

சாற்று அலைவன் குலை வயலில் தகட்டு வரால் எழ பகட்டு ஏர் – 4.மும்மை:4 2/2
மாறு_இல் வண் பகட்டு ஏர் பல நெருங்கிட வயல்கள் – 4.மும்மை:5 24/1
கலை குதிப்பன கரும் பகட்டு ஏர் நிகர்ப்பவுமாய் – 4.மும்மை:5 42/3
கனப்பு எண்_இல் திரை சுமந்து கரை மருங்கு பெரும் பகட்டு ஏர் – 5.திருநின்ற:1 3/2
பல் மணியும் நிதி குவையும் பகட்டு இனமும் பரி தொகையும் – 7.வார்கொண்ட:3 6/3

மேல்


பகடு (1)

கால் இரும் பகடு போக்கும் கரும் பெரும் பாண்டில் ஈட்டம் – 1.திருமலை:2 24/2

மேல்


பகர் (1)

பன்னிய மறைகள் ஏத்தி பகர் திருப்பதிகம் பாடி – 6.வம்பறா:1 764/4

மேல்


பகர்கின்ற (1)

பகர்கின்ற அரு_மறையின் பொருள் விரிய பாடினார் – 6.வம்பறா:1 402/4

மேல்


பகர்கின்றன (1)

சிவ முன் பயில் மொழி பகர்கின்றன வளர் சிறை மென் கிளியொடு சிறு பூவை – 5.திருநின்ற:1 160/4

மேல்


பகர்கின்றார் (1)

சித்தம் பெருகிய பரிவால் இன்புறு திரு நேரிசை மொழி பகர்கின்றார் – 5.திருநின்ற:1 168/4

மேல்


பகர்கின்றான் (1)

பழுது செய்த அமண் கெட்டது என்று மன்னன் பகர்கின்றான் – 6.வம்பறா:4 20/4

மேல்


பகர்தலும் (1)

அம் சொல் திருமறை அவர் முன் பகர்தலும் அவரும் தொழுது முன் அளிகூரும் – 5.திருநின்ற:1 161/1

மேல்


பகர்ந்தார் (4)

பரிவொடு வணங்கி மைந்தர்க்கு உற்றது பகர்ந்தார் அன்றே – 5.திருநின்ற:5 34/4
பத்தர்-தம் உடன் பணிந்து இசை பதிகம் முன் பகர்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 440/4
பார் ஆதரிக்கும் திரு வேடத்து ஒருவர் வந்தபடி பகர்ந்தார் – 7.வார்கொண்ட:3 42/4
பாங்கு அரணம் துகள் ஆக பற்று அறுப்பீர் என பகர்ந்தார் – 8.பொய்:2 17/4

மேல்


பகர்ந்து (7)

பழி விட நீ போ என்று பகர்ந்து எதிர் நிரந்து வந்தார் – 2.தில்லை:3 15/4
பகர்ந்து உலகு சீர் போற்றும் பழைய வளம் பதியாகும் – 4.மும்மை:4 1/1
பாடிய செந்தமிழ்_மாலை பகர்ந்து பணி செய்து போற்றி – 5.திருநின்ற:1 386/3
பரசுவது நம் பெருமான் கழல்கள் என்றால் பழுது அணையாது என பகர்ந்து பரமர் செய்ய – 6.வம்பறா:1 616/3
பலரும் உணர்ந்து உய்ய பகர்ந்து வரைந்து ஆற்றில் – 6.வம்பறா:1 845/3
விலை பகர்ந்து மீன் குவை கொடுப்பவர் விளி ஒலியும் – 8.பொய்:4 8/2
பாரில் வேதியர் திருப்பிடவூர்-தனில் வெளிப்பட பகர்ந்து எங்கும் – 13.வெள்ளானை:1 52/3

மேல்


பகர்ந்தேன் (1)

படியை யான் அறிந்தபடி பகர்ந்தேன் அ பர முனிவன் – 5.திருநின்ற:1 429/2

மேல்


பகர்வது (1)

விரும்பு மேன்மை என் பகர்வது விரி திரை நதிகள் – 4.மும்மை:5 32/1

மேல்


பகர்வாம் (1)

செம்மை நீதியார் கலிக்கம்பர் திருத்தொண்டு பகர்வாம் – 8.பொய்:4 20/4

மேல்


பகர்வாய் (1)

பரிவுறுவாள்-தனை நோக்கி பயப்படேல் நீ பருவரலும் நும் பரிசும் பகர்வாய் என்ன – 6.வம்பறா:1 479/2

மேல்


பகர்வார் (1)

பணம் கொள் அரவ சடையார்-தம்-பால் கொண்டு அணைவோம் என பகர்வார் – 6.வம்பறா:2 217/4

மேல்


பகர்வான் (1)

அந்தணனாம் எந்தை பிரான் அரு_மறையோர் முன் பகர்வான்
இந்த வேட்கோவன்-பால் யான் வைத்த பாத்திரத்தை – 2.தில்லை:2 32/1,2

மேல்


பகர்வு (1)

பார் ஏறும் புகழ் உறந்தை பதியின் வளம் பகர்வு அரிதால் – 8.பொய்:2 7/4

மேல்


பகரும் (2)

பாதங்கள் போற்றும் மேலோர் பெருமையார் பகரும் நீரார் – 6.வம்பறா:1 591/4
பகரும் வைதிக விதி சமாவர்த்தன பான்மை – 6.வம்பறா:1 1184/3

மேல்


பகருவாம் (1)

பத்தராய் பணிவார்-தம் பரிசினையாம் பகருவாம் – 10.கடல்:5 12/4

மேல்


பகர்உற்றேன் (1)

பரவும் அன்பர் பசுபதியார் பணிந்த பெருமை பகர்உற்றேன் – 4.மும்மை:2 14/4

மேல்


பகல் (25)

சுரும்பு அல்ல குடை நீல துகள் அல்ல பகல் எல்லாம் – 1.திருமலை:2 15/2
பொய்கையில் பகல் போக்கிய புள் இனம் – 1.திருமலை:5 158/2
செல்லல் நீங்க பகல் வித்திய செந்நெல் – 2.தில்லை:4 13/1
அலர் பகல் கழிந்த அந்தி ஐயவி புகையும் ஆட்டி – 3.இலை:3 27/1
வரும் இரவொடு பகல் அணைவன என மிடையும் அ வனமே – 3.இலை:3 82/4
அப்பர் எதிர் அல் உறங்கார் பகல் வேட்டை ஆடுவார் – 3.இலை:3 151/4
யாதொன்றும் இல்லையாகி இரு பகல் உணவு மாறி – 3.இலை:4 9/1
சில பகல் கழிந்த பின்பு திருக்கடவூரில் நண்ணி – 3.இலை:4 32/1
ஆய்வுஉற்ற கொட்பில் பகல் எல்லை அடங்க நாடி – 4.மும்மை:1 19/2
இவ்வண்ணம் இரவு_பகல் வலம் செய்து அங்கு எய்து அரிய – 4.மும்மை:4 26/1
கால வேனிலில் கடும் பகல் பொழுதினை பற்றி – 4.மும்மை:5 15/3
பிறித்து ஒலிக்க புகும் அளவில் பெரும் பகல் போய் பின்பகலாய் – 4.மும்மை:5 121/3
வெம் கதிர் பகல் அ கடத்திடை வெய்யவன் கதிர் கை பரந்து – 5.திருநின்ற:1 356/1
பொங்கு அழல் தெறு பாலை வெம் நிழல் புக்க சூழல் புகும் பகல்
செம் கதிர் கனல் போலும் அ திசை திண்மை மெய் தவர் நண்ணினார் – 5.திருநின்ற:1 356/3,4
சில பகல் கடந்து சென்று செந்தமிழ் திரு நாடு எய்தி – 5.திருநின்ற:4 43/1
எழுந்த பொழுது பகல் பொழுதின் அங்கு இறங்கு மாலை எய்துதலும் – 5.திருநின்ற:7 9/1
முந்த முயன்று பகல் எல்லாம் முறையே செய்து மறையவனார் – 5.திருநின்ற:7 17/3
பழுது_இல் சீர் அடியாருடன் பகல் வர கண்ட – 6.வம்பறா:1 678/2
பாலின் நேர் தரும் போனகம் பகல் விளக்கி இனைய – 6.வம்பறா:1 1068/2
பகல் பொழுது கழிந்து அதன் பின் பரவை மனை அளவு அன்றி – 6.வம்பறா:2 21/1
கண்டவர்கள் மனம் உருக கடும் பகல் போது இடும் பலிக்கு – 6.வம்பறா:2 178/2
பெரு நாத சிலம்பு அணி சேவடி வருந்த பெரும் பகல் கண் – 6.வம்பறா:2 181/3
கங்குல் பகலாய் பகல் கங்குல் ஆகி கழியா நாள் எல்லாம் – 6.வம்பறா:2 313/3
சில பகல் கழிந்த பின்பு திருமுனைப்பாடி நாடர் – 6.வம்பறா:2 407/1
பரிகலமும் பாவாடை பகல் விளக்கும் உடன் அமைத்து – 7.வார்கொண்ட:4 124/3

மேல்


பகலவன் (2)

பல் நெடும் கரங்கள் கூப்பி பகலவன் மலையில் தாழ்ந்தான் – 3.இலை:3 126/4
அமுது செய்த பின் பகலவன் மேல் கடல் அணைய – 5.திருநின்ற:6 28/1

மேல்


பகலாய் (2)

கங்குல் பகலாய் பகல் கங்குல் ஆகி கழியா நாள் எல்லாம் – 6.வம்பறா:2 313/3
இரவும்-தான் பகலாய் தோன்ற எதிர் எழுந்து அணையை விட்ட – 6.வம்பறா:2 350/3

மேல்


பகலில் (1)

உடு எனும் நாள் மலர் அலர உறு பகலில் பல நிறத்தால் – 6.வம்பறா:1 12/3

மேல்


பகலின் (1)

உற்ற பெரும் பகலின் கண் ஓங்கிய பேர் இல் எய்தி – 5.திருநின்ற:4 22/2

மேல்


பகலும் (9)

கங்குலும் பகலும் தீரா கவலைஉற்று அழுங்கி செல்ல – 3.இலை:4 23/4
வரு முறை பெரும் பகலும் எல்லியும் வழுவாமே – 4.மும்மை:3 7/2
ஏய மனம் கொள் பெரு மகிழ்ச்சி எய்தி இரவும் நன் பகலும்
தூய தீம்பால் மடி பெருகி சொரிய முலைகள் சொரிந்தன-ஆல் – 4.மும்மை:6 28/3,4
யாம இரவும் பகலும் உணர் ஒழியா இன்பம் எய்தினார் – 5.திருநின்ற:7 5/4
விளங்கிய அ மூதூர்க்கு வேறு இரவும் பகலும் மிகை – 6.வம்பறா:1 6/4
இரவும் பகலும் பணிந்து ஏத்தி இன்பம் சிறக்கும் அ நாளில் – 7.வார்கொண்ட:4 59/4
இரவும் பகலும் தொழுது இரக்க இசைந்தார் அவரும் எழுந்தருள – 7.வார்கொண்ட:4 127/4
அல்லும் நெடும் பகலும் இடும் திரு விளக்கின் அணி விளைத்தார் – 8.பொய்:6 7/4
எம் கோமான்-தனை விடுவேன் அல்லேன் என்று இரா_பகலும் – 10.கடல்:4 2/3

மேல்


பகலோன் (1)

பரந்த பேர் இருள் துரந்து வந்து தொழுதனன் பகலோன் – 6.வம்பறா:1 1189/4

மேல்


பகவதியார் (1)

பொற்பு உடைய பகவதியார் என போற்றும் பெயர் உடையார் – 6.வம்பறா:1 16/3

மேல்


பகவு (1)

திங்கள் பகவு அணியும் சென்னியார் சேவடி கீழ் – 6.வம்பறா:1 946/3

மேல்


பகழி (3)

நச்சு அழல் பகழி வேடர்க்கு அதிபதி நாகன் என்பான் – 3.இலை:3 7/4
மின் செய்வார் பகழி புண்கள் தீர்க்கும் மெய் மருந்து தேடி – 3.இலை:3 175/3
உள் நிறை விருப்பினோடும் ஒரு தனி பகழி கொண்டு – 3.இலை:3 182/3

மேல்


பகழிகள் (1)

பின் மறவர்கள் விடு பகழிகள் பிற குற வயிறிடை போய் – 3.இலை:3 81/1

மேல்


பகழிகளொடு (1)

கூடினர் விடு பகழிகளொடு கொலை ஞமலிகள் வழுவி – 3.இலை:3 89/3

மேல்


பகற்கு (1)

பரந்த வெம் பகற்கு ஒல்கி பனி மதி – 1.திருமலை:5 161/3

மேல்


பகற்பொழுதும் (1)

இங்ஙனம் இரவும் பகற்பொழுதும் அரும் சுரம் எய்துவார் – 5.திருநின்ற:1 357/1

மேல்


பகிர்ந்தவனும் (1)

மண் பகிர்ந்தவனும் காணா மலர் அடி இரண்டும் யாரே – 3.இலை:4 30/3

மேல்


பகுதி (1)

தானமும் தவமும் வல்லார் தகுதியின் பகுதி சார்ந்தார் – 2.தில்லை:1 7/2

மேல்


பகை (10)

ஊனம் மிகு பகை திறத்தால் கள்வரால் உயிர் தம்மால் – 1.திருமலை:3 36/3
மன்றவர் அடியார்க்கு என்றும் வழி பகை களிறே அன்றோ – 3.இலை:1 20/3
படு களம் குறுக சென்றான் பகை புலத்து அவரை காணான் – 3.இலை:1 34/2
ஏந்தும் அயில் வேல் நிலை காட்டி இமையோர் இகல் வெம் பகை கடக்கும் – 4.மும்மை:6 1/3
காய்ந்த சின பகை புலத்தை கலந்து கடும் சமர் கடலை – 5.திருநின்ற:1 26/3
அ முனையில் பகை முருக்கி அமர் உலகம் ஆள்வதற்கு – 5.திருநின்ற:1 31/2
பிறவி பகை நெறி விடுவீர் இருவினை பெருகி தொடர் பிணி உறு பாசம் – 5.திருநின்ற:1 159/2
அரவும் மதியும் பகை தீர அணிந்தார்-தம்மை அடி வணங்கி – 6.வம்பறா:1 979/3
அலகு_இல் அரசர் திறை கொணர அகத்தும் புறத்தும் பகை அறுத்து – 7.வார்கொண்ட:4 22/3
தானும் பணியும் பகை தீர்க்கும் சடையார் தூது தரும் திரு நாள் – 7.வார்கொண்ட:6 9/2

மேல்


பகைஞர் (1)

வேந்தன் ஏவலில் பகைஞர் வெம் முனை மேல் செல்கின்றார் – 10.கடல்:5 3/1

மேல்


பகைத்தோன் (1)

என்று பகைத்தோன் உரைப்ப ஏனாதிநாதர் அது – 3.இலை:2 14/1

மேல்


பகையார் (1)

செயல் இயல் பகையார் செய்த திருத்தொண்டு செப்பல் உற்றேன் – 2.தில்லை:2 44/4

மேல்


பகையார்-தமையும் (1)

மான் ஆர் நோக்கின் வன பகையார்-தமையும் கொணர்ந்து வன் தொண்டர் – 6.வம்பறா:2 38/3

மேல்


பகையும் (2)

வகை அறு பகையும் செற்ற மா தவர் இயல்பின் மல்க – 6.வம்பறா:1 1202/4
வெய்ய கலியும் பகையும் மிகை ஒழியும் வகை அடக்கி – 8.பொய்:8 1/2

மேல்


பங்க (1)

பங்க படுத்தவன் போக பரிபவம் தீரும் உனக்கு – 5.திருநின்ற:1 121/3

மேல்


பங்கம் (2)

பங்கம் உற்றாரே போன்றார் பரசமயத்தின் உள்ளோர் – 6.வம்பறா:1 1094/2
பங்கம் அற பயன் துய்யார் படி விளக்கும் பெருமையினார் – 11.பத்தராய்:1 8/2

மேல்


பங்கய (23)

பங்கய வதனம் எங்கும் பண்களின் மழலை எங்கும் – 1.திருமலை:2 30/2
பங்கய_வதனிமாரும் மைந்தரும் பணிந்து கொண்டார் – 1.திருமலை:5 10/4
பங்கய முகையும் சாய்த்து பணைத்து எழுந்து அணியில் மிக்க – 1.திருமலை:5 21/3
மன்னு பங்கய மா நிதி போன்று உள்ளார் – 3.இலை:6 2/4
பந்து ஆடிய மங்கையர் பங்கய செம் கை தாங்கும் – 4.மும்மை:1 6/2
பங்கய தடம் நிறைப்ப வந்து இழிவது பாலி – 4.மும்மை:5 21/4
பங்கய பழனத்து மத்திய பைதிரத்தினை எய்தினார் – 5.திருநின்ற:1 352/4
பங்கய செம்பொன் பாதம் பணிந்து வீழ்ந்து எழுந்தார்-தம்மை – 5.திருநின்ற:4 59/2
பூத்த பங்கய பொகுட்டின் மேல் பொரு கயல் உகளும் – 5.திருநின்ற:6 1/1
பங்கய சேவடி பணிந்து பாடுவார் – 6.வம்பறா:1 236/4
அழல் நக்க பங்கய வாவி ஐயாறு சென்று அடைகின்றார் – 6.வம்பறா:1 299/4
பங்கய தடம் பணை பதி பலவும் முன் பணிந்தே – 6.வம்பறா:1 376/2
பங்கய பாசடை தடம் சூழ் பழன நாட்டு அகன் பதிகள் பலவும் நண்ணி – 6.வம்பறா:1 454/1
பங்கய பதம் தொழுது காலம்-தொறும் பணிந்தார் – 6.வம்பறா:1 513/4
பொங்கு தண் பாசடை பங்கய புனல் வயல் புகலூர் சார – 6.வம்பறா:1 520/4
பங்கய செய்ய பாதம் பணிவன் என்று எழுந்து சென்று – 6.வம்பறா:1 861/2
பங்கய செம் கை குவித்து பணிந்து நின்று பாடினார் மன்னவனும் பரவி ஏத்த – 6.வம்பறா:1 888/4
பல முறையும் பணிந்து எழுந்து பங்கய செம் கை முகிழ்ப்ப – 6.வம்பறா:1 995/1
பங்கய கண் அருவி நீர் பாய நின்று பரவும் இசை திருப்பதிகம் பாடி ஆடி – 6.வம்பறா:1 1024/1
பங்கய கண் செம் கனிவாய் பரவையார் அடி வணங்கி – 6.வம்பறா:2 126/2
பங்கய பூம் தடம் பணை சூழ் பழையனூர் உழை எய்தி – 6.வம்பறா:2 282/2
பங்கய செம் கை தளிரால் பனி மலர் கொண்டு அருச்சித்து – 6.வம்பறா:2 287/1
பங்கய மா மலர் மேலான் பாம்பு அணையான் என்று இவர்கள் – 11.பத்தராய்:1 3/3

மேல்


பங்கய_வதனிமாரும் (1)

பங்கய_வதனிமாரும் மைந்தரும் பணிந்து கொண்டார் – 1.திருமலை:5 10/4

மேல்


பங்கயங்களே (1)

கொண்ட வாச முகை அவிழ்ந்த குளிர் பங்கயங்களே அல்ல – 4.மும்மை:2 4/2

மேல்


பங்கயத்தாள் (1)

பற்று இடம் ஆய பரம்பொருளை பார்ப்பதி_பாகனை பங்கயத்தாள்
அர்ச்சனை செய்ய அருள்புரிந்த அண்ணலை மண் மிசை வீழ்ந்து இறைஞ்சி – 1.திருமலை:5 125/2,3

மேல்


பங்கயத்தின் (1)

பங்கயத்தின் செவ்வி பழித்து வனப்பு ஓங்கும் – 6.வம்பறா:1 172/3

மேல்


பங்கயத்து (1)

படையானை பங்கயத்து மேவினானும் பாம்பு அணையில் துயின்றானும் பரவும் கோலம் – 6.வம்பறா:1 482/3

மேல்


பங்கயம் (5)

பால் பாய் முலை தோய் மது பங்கயம் பாய எங்கும் – 4.மும்மை:1 5/3
பங்கயம் புரை தாள் பரட்டளவும் பசை தசை தேயவும் – 5.திருநின்ற:1 357/2
பரந்த விளை வயல் செய்ய பங்கயம் ஆம் பொங்கு எரியில் – 6.வம்பறா:1 7/1
பாத பங்கயம் போற்றி பணிந்து எழுந்து – 6.வம்பறா:1 357/3
காரண பங்கயம் ஐந்தின் கடவுளர்-தம் பதம் கடந்து – 11.பத்தராய்:3 1/1

மேல்


பங்கயமாக (1)

சூழும் இதழ் பங்கயமாக அ தோட்டின் மேலாள் – 4.மும்மை:1 4/1

மேல்


பங்கயமும் (1)

தொண்டர் வதன பங்கயமும் துளித்த கண்ணீர் அரும்பும்-ஆல் – 4.மும்மை:2 4/4

மேல்


பங்கர் (5)

வார் ஆரும் முலை மங்கை உமை பங்கர் கழல் பணிந்து மகிழ்ந்து பாடி – 5.திருநின்ற:1 228/2
மங்கை பங்கர் தம் வெள்ளி மால் வரை வைத்த சிந்தை மறப்பரோ – 5.திருநின்ற:1 357/3
நவ்வியம் கண்ணாள் பங்கர் நல் கழல் நண்ணினாரே – 5.திருநின்ற:5 44/4
பங்கர் தாம் இனிது உறையும் நல் பதி பல பரிவொடும் பணிந்து ஏத்தி – 6.வம்பறா:1 180/2
பங்கர் உறை பழ மண்ணி படிக்கரை கோயில் வணங்கி – 6.வம்பறா:1 288/3

மேல்


பங்கர்-தம் (2)

வாரின் மல்கிய கொங்கையாள் பங்கர்-தம் மலை மிசை வலம்கொள்வார் – 6.வம்பறா:1 969/2
மங்கை பங்கர்-தம் கோயிலை வலம்கொண்டு வணங்கி – 6.வம்பறா:1 1077/3

மேல்


பங்கர்க்கு (1)

பாவை பங்கர்க்கு முன்பு பயின்ற அ – 3.இலை:6 8/3

மேல்


பங்கன் (1)

பங்கன் அருளால் உலகு ஆள்பவர் பாங்கர் எங்கும் – 4.மும்மை:1 36/4

மேல்


பங்கனார் (1)

பங்கனார் அடிமை திறம் புரி பசுபதியார் – 4.மும்மை:3 3/4

மேல்


பங்கா (1)

வாள் கயல் கொண்ட கண் மங்கை_பங்கா மற்று உன் பெரிய கருணை அன்றே – 1.திருமலை:5 128/3

மேல்


பங்கி (1)

தொடர் பங்கி சுருண்டு இருண்டு தூறி நெறித்து அசைந்து செறி – 7.வார்கொண்ட:3 26/3

மேல்


பங்கினாட்கு (1)

முதல் பெரும் கயிலை ஆதி முதல்வர்-தம் பங்கினாட்கு
பொது கடிந்து உரிமை செய்யும் பூம் குழல் சேடிமாரில் – 1.திருமலை:5 131/2,3

மேல்


பங்கினாள் (1)

பங்கினாள் திரு சேடி பரவை ஆம் – 1.திருமலை:3 5/3

மேல்


பங்கு (1)

பங்கு உடையார் அமர்ந்த திரு பாசூர் ஆம் பதி அணைந்தார் – 5.திருநின்ற:1 338/4

மேல்


பங்குனி (3)

ஒன்றும் செயலும் பங்குனி உத்திரம் ஆம் திரு நாள் உயர் சிறப்பும் – 5.திருநின்ற:7 20/3
செறி புன் சடையார் திருவாரூர் திரு பங்குனி உத்தர திரு நாள் – 6.வம்பறா:2 46/1
பங்குனி திரு நாளுக்கு பண்டு போல் வருவார் ஆகி – 6.வம்பறா:2 343/1

மேல்


பச்சிலையோடும் (1)

பச்சிலையோடும் பூவும் பறித்திட்டு நீரும் வார்த்து – 3.இலை:3 108/2

மேல்


பச்சை (1)

தென்னவர் கோன் முன் அமணர் செய்த வாதில் தீயின் கண் இடும் ஏடு பச்சை ஆகி – 6.வம்பறா:1 903/1

மேல்


பச்சையாய் (1)

பட்ட தீயிடை பச்சையாய் விளங்கியது அன்றே – 6.வம்பறா:1 786/4

மேல்


பசலை (1)

சூல் முதிர் பசலை கொண்டு சுருள் விரித்து அரனுக்கு அன்பர் – 1.திருமலை:2 21/3

மேல்


பசி (15)

தாரிப்பு இன்றி பசி தலை கொள்வது – 2.தில்லை:4 9/2
உற்றது பசி வந்து எம்மை உதவிய இதனை காய்ச்சி – 3.இலை:3 93/2
பெரும் பசி உடையன் ஏனும் பேச்சு_இலன் எமக்கும் பேறு – 3.இலை:3 119/3
அழிவாம் பசி வந்து அணைந்திடவும் அதற்கு சித்தம் அலையாதே – 5.திருநின்ற:1 304/2
நாதன்-தன் அடியாரை பசி தீர்ப்பேன் என நண்ணி – 5.திருநின்ற:4 18/2
விண்ணவர்க்கும் சிறப்பில் வரும் பூசை ஆற்ற மிக்க பெரும் பசி உலகில் விரவ கண்டு – 6.வம்பறா:1 562/2
உலகியல்பு நிகழ்ச்சியால் அணைந்த தீய உறு பசி நோய் உமை அடையாது எனினும் உம்-பால் – 6.வம்பறா:1 564/1
தணந்த பசி வருத்தத்தால் தம்பிரான் திரு வாயில் – 6.வம்பறா:2 175/3
வன் தொண்டர் பசி தீர்க்க மலையின் மேல் மருந்து ஆனார் – 6.வம்பறா:2 176/1
அரந்தை தரும் பசி தீர அருந்துவீர் என அளிப்ப – 6.வம்பறா:2 179/2
தண்டாதது ஒரு வேட்கை பசி உடையார்-தமை போல – 7.வார்கொண்ட:3 36/1
பொங்கு ஓத ஞாலத்து வற்கடமாய் பசி புரிந்தும் – 10.கடல்:4 2/2
சாலவுறு பசி பிணியால் வருந்தி நிலை தளர்வு எய்தி – 10.கடல்:4 3/2
உற்ற பெரும் பசி அதனால் உணங்கும் உடம்பு உடன் உவந்து – 10.கடல்:4 5/3
இன்னாத பசி பிணி வந்து இறுத்த நாள் நீங்கிய பின் – 10.கடல்:4 6/2

மேல்


பசித்தாய் (1)

சால நீ பசித்தாய் உன்-தன் தட நெடு மனையில் நண்ணி – 3.இலை:4 17/3

மேல்


பசித்தார் (1)

தீரவே பசித்தார் செய்வது என் என்று – 2.தில்லை:4 10/4

மேல்


பசித்தீர் (1)

சால மிக பசித்தீர் இ பொதி சோறு தருகின்றேன் – 6.வம்பறா:2 159/2

மேல்


பசித்து (3)

நீர் பசித்து இருக்க இங்கு நிற்கவும் இல்லேன் என்று – 3.இலை:3 113/2
பண்ணிய பின் அ மருங்கு பசித்து அணைந்தார்களும் அருந்த – 6.வம்பறா:2 161/2
பண்ணினேனாய் பசித்து அருள தாழ்த்தது எனினும் பணி சமைத்தேன் – 7.வார்கொண்ட:3 68/3

மேல்


பசிப்பர் (1)

இனிய எம்பிரானார் சால பசிப்பர் என்று இரங்கி ஏங்கி – 3.இலை:3 122/3

மேல்


பசியால் (3)

மற்று அவர் மனைவியாரும் மக்களும் பசியால் வாடி – 3.இலை:4 15/1
உண் நீரின் வேட்கையுடன் உறு பசியால் மிக வருந்தி – 6.வம்பறா:2 156/1
மெய் பசியால் மிக வருந்தி இளைத்து இருந்தீர் வேட்கை விட – 6.வம்பறா:2 177/1

மேல்


பசியின் (1)

தீ பசியின் நிலையாலும் அயர்ந்து அணைந்த திருத்தொண்டர் – 5.திருநின்ற:4 21/2

மேல்


பசியினாலே (1)

வழி வரும் இளைப்பின் ஓடும் வருத்திய பசியினாலே
அழிவுறும் ஐயன் என்னும் அன்பினில் பொலிந்து சென்று – 2.தில்லை:4 21/1,2

மேல்


பசு (3)

ஈங்கு இது ஓர் பசு வந்து எய்தி இறைவ நின் கொற்ற வாயில் – 1.திருமலை:3 29/3
பரியும் தொண்டீர் மூ இருது கழித்தால் பசு வீழ்த்திட உண்பது – 7.வார்கொண்ட:3 48/3
சொன்ன முறையில் படுத்த பசு தொடர்ந்த உறுப்பு எலாம் கொண்டு – 7.வார்கொண்ட:3 74/1

மேல்


பசு-தான் (1)

ஆலம் உண்டார் அன்பர் உமக்கு அமுதாம் பசு-தான் இன்னது என – 7.வார்கொண்ட:3 49/2

மேல்


பசுக்கள் (3)

பாலும் பயனும் பெருக வரும் பசுக்கள் மேய்க்கும் பான்மையினால் – 4.மும்மை:6 25/3
பாய்த்திய பின் திருமூலராய் எழலும் பசுக்கள் எலாம் – 6.வம்பறா:3 14/1
போனவர் தாம் பசுக்கள் எல்லாம் மனை-தோறும் புக நின்றார் – 6.வம்பறா:3 17/1

மேல்


பசுக்கள்-தமை (1)

இச்சை வழியே யான் மேய்ப்பேன் என்று எம் பசுக்கள்-தமை கறந்து – 4.மும்மை:6 40/2

மேல்


பசுக்களான (1)

அம் தண் மறையோர் ஆகுதிக்கு கறக்கும் பசுக்களான எலாம் – 4.மும்மை:6 42/1

மேல்


பசுபதி (1)

பன்னு புகழ் பசுபதி நேபாளத்தை பணிந்து ஏத்தி – 6.வம்பறா:3 3/2

மேல்


பசுபதி-தன் (1)

பண்டு நிகழ் பான்மையினால் பசுபதி-தன் அருளாலே – 6.வம்பறா:2 267/1

மேல்


பசுபதியார் (5)

பரவும் அன்பர் பசுபதியார் பணிந்த பெருமை பகர்உற்றேன் – 4.மும்மை:2 14/4
பங்கனார் அடிமை திறம் புரி பசுபதியார் – 4.மும்மை:3 3/4
பயில் உருத்திர பசுபதியார் திறம் பரசி – 4.மும்மை:3 10/2
படியார்க்கும் அறி அரிய பசுபதியார் தம்முடைய – 5.திருநின்ற:1 105/3
சேவில் வரும் பசுபதியார் செழும் கோயில் வலம் வந்து – 6.வம்பறா:3 9/3

மேல்


பசுபதியார்-தம் (1)

படம் புனை வேடம் தவிரார் பசுபதியார்-தம் செயலே – 7.வார்கொண்ட:1 12/3

மேல்


பசுபதியார்-ஆம் (1)

பாடு பெற்ற சீர் உருத்திர பசுபதியார்-ஆம்
கூடு நாமமும் நிகழ்ந்தது குவலயம் போற்ற – 4.மும்மை:3 9/3,4

மேல்


பசுபதீச்சரத்தின் (1)

பணியும் அ பதி பசுபதீச்சரத்தின் இனிது இருந்த – 6.வம்பறா:1 377/1

மேல்


பசும் (8)

தூ நறும் பசும் கர்ப்பூர சுண்ணத்தால் வண்ண போது இல் – 1.திருமலை:5 17/1
நிலவு பசும் புரவி நெடும் தேர் இரவி மேல் கடலில் – 1.திருமலை:5 82/3
பை நிறைந்த அரவுடனே பசும் குழவி திங்கள் பரித்து அருளுவானை – 6.வம்பறா:1 102/2
தோய்ந்த புகை நாவியின் நறு நெய் தூய பசும் கர்ப்பூரம் உடன் – 6.வம்பறா:2 35/3
கோல நல் பசும் கர்ப்பூரம் குங்குமம் முதலாய் உள்ள – 6.வம்பறா:2 377/2
பனி நீர் விரவு சந்தனத்தின் பசும் கர்ப்பூர விரை கலவை – 7.வார்கொண்ட:4 77/1
தூ நிற பசும் கனக நல் சுடர் நவ மணியால் – 8.பொய்:4 15/2
பழையார் ஒரு நாழிகை கழித்து பிறக்கு மேல் இ பசும் குழவி – 12.மன்னிய:4 9/3

மேல்


பசும்பொன் (5)

நீள் இலைய கதலிகளும் நிறைந்த பசும்பொன் தசும்பும் – 1.திருமலை:5 120/3
உச்சி வைத்தது பசும்பொன் ஆயிர கிழி ஒன்று – 6.வம்பறா:1 426/4
வரைத்தலை பசும்பொன் எனும் வண் தமிழ் பதிகம் – 6.வம்பறா:1 436/2
சோதி மணி மாளிகையின்-கண் சுடரும் பசும்பொன் கால் அமளி – 7.வார்கொண்ட:4 71/1
நீறு அணியும் தொண்டர் அணைந்தார்க்கு எல்லாம் நிகழ் பசும்பொன்
நூறு குறையாமல் அளித்து இன் அமுது நுகர்விப்பார் – 8.பொய்:3 4/3,4

மேல்


பசும்பொன்னால் (1)

பன்னு துலை பசும்பொன்னால் பயில் பிழம்பாம் மிசை அணிந்த – 10.கடல்:2 3/3

மேல்


பசும்பொனின் (1)

அயல் அளப்பன மீன் விலை பசும்பொனின் அடுக்கல் – 8.பொய்:4 6/2

மேல்


பசுமை (1)

செக்கர் முடி சடை மவுலி வெண்நீற்றார்-தம் திரு மேனி ஒரு பாகம் பசுமை ஆக – 6.வம்பறா:1 485/2

மேல்


பசுமையும் (1)

பான்மை முன்னையில் பசுமையும் புதுமையும் பயப்ப – 6.வம்பறா:1 789/4

மேல்


பசுவாம் (1)

நண்பு மிக்கீர் நாம் உண்ண படுக்கும் பசுவும் நர பசுவாம்
உண்பது அஞ்சு பிராயத்துள் உறுப்பில் மறு இன்றேல் இன்னம் – 7.வார்கொண்ட:3 50/2,3

மேல்


பசுவும் (2)

படி நனைய வரும் பசுவும் பருவரல் நீங்கியது அன்றே – 1.திருமலை:3 48/4
நண்பு மிக்கீர் நாம் உண்ண படுக்கும் பசுவும் நர பசுவாம் – 7.வார்கொண்ட:3 50/2

மேல்


பசுவை (1)

மன்னவன் அதனை கேளா வருந்திய பசுவை நோக்கி – 1.திருமலை:3 30/1

மேல்


பசை (1)

பங்கயம் புரை தாள் பரட்டளவும் பசை தசை தேயவும் – 5.திருநின்ற:1 357/2

மேல்


பஞ்ச (5)

திருவடியில் திரு பஞ்ச முத்திரையும் திகழ்ந்து இலங்க – 3.இலை:5 24/4
பஞ்ச வடிக்கு ஆம் என்றார் பரவ அடி தலம் கொடுப்பார் – 3.இலை:5 29/4
இனிய பஞ்ச வாசமுடன் அடைக்காய் அமுதும் ஏந்தினார் – 7.வார்கொண்ட:4 77/4
பஞ்ச நதி வாணரை பணிந்து விழுந்தார் எழுந்தார் பரவினார் – 7.வார்கொண்ட:4 138/4
பஞ்ச நாதமும் எழுந்தன அதிபத்தர் பணிந்தே – 8.பொய்:4 19/1

மேல்


பஞ்சணை (1)

பன்னு தூவியின் பஞ்சணை விரை பள்ளி அதன் மேல் – 6.வம்பறா:1 1067/3

மேல்


பஞ்சநாதமும் (1)

பெருமையின் முழங்க பஞ்சநாதமும் பிறங்கி ஓங்க – 6.வம்பறா:1 590/2

மேல்


பஞ்சவர் (1)

பஞ்சவர் பெருமான் மந்திரி தலைவர் பாங்குற அணைந்து முன் பணிந்தார் – 6.வம்பறா:1 655/4

மேல்


பஞ்சவன் (3)

பண்ணிய வஞ்சனை தவத்தால் பஞ்சவன் நாட்டிடை பரந்த – 6.வம்பறா:1 650/1
பண்ணிய தவங்கள் என்-கொல் பஞ்சவன் தஞ்சம் மேவி – 6.வம்பறா:1 744/3
பல் மணி சிவிகை-தன் மேல் பஞ்சவன் நாட்டு உளோர்க்கு – 6.வம்பறா:1 809/3

மேல்


பஞ்சவனார் (2)

பைம்பொன் மணி மாளிகையில் குறை அறுத்தார் பஞ்சவனார் – 7.வார்கொண்ட:4 95/4
பனை நெடும் கை மத_யானை பஞ்சவனார் படை குடைந்து – 9.கறை:3 7/2

மேல்


பஞ்சாங்கம் (1)

அன்பு பெருக உருகி உள்ளம் அலைய அட்டாங்க பஞ்சாங்கம் ஆக – 1.திருமலை:5 126/1

மேல்


பஞ்சி (2)

பண் தரு விபஞ்சி எங்கும் பாத செம் பஞ்சி எங்கும் – 1.திருமலை:2 32/1
பஞ்சி அஞ்சும் மெல் அடியார் பரிந்து திரு மஞ்சனம் ஆட்டி – 7.வார்கொண்ட:3 60/3

மேல்


பஞ்சின் (3)

பஞ்சின் மெல் அடி பாவையர் உள்ளமும் – 1.திருமலை:5 159/1
குரவலரும் குழல் மடவார் அடியில் ஊட்டும் குழம்பு அடுத்த செம் பஞ்சின் சுவட்டு கோலம் – 4.மும்மை:5 97/3
பஞ்சின் மெல் அணை பள்ளியில் பள்ளிகொள்கின்றார் – 5.திருநின்ற:6 17/4

மேல்


பஞ்சு (2)

பஞ்சு தீயிடை பட்டது பட கண்டு பயத்தால் – 6.வம்பறா:1 788/3
பஞ்சு சூழ்வன காளையர் குஞ்சியின் பரப்பு – 6.வம்பறா:2 2/4

மேல்


பஞ்சுரம் (1)

பஞ்சுரம் ஆம் பழைய திறம் கிழமை கொள்ள பாடினார் பார் எல்லாம் உய்ய வந்தார் – 6.வம்பறா:1 1010/4

மேல்


பட்ட (13)

செம் கண்அவன் வழி பட்ட திரு மாணி குழி அணைந்தார் – 1.திருமலை:5 90/4
பற்றலர் இலாதாய் நின் பொன் பட்ட மால் யானை வீழ – 3.இலை:1 27/3
பட்ட வன விலங்கு எல்லாம் படர் வனத்தில் ஒரு சூழல் – 3.இலை:3 144/1
பால் பட்ட சிந்தையராய் மகிழ்ந்து பரம்பொருள் ஆனார்-தமை பரவும் – 6.வம்பறா:1 554/2
சீர் பட்ட எல்லை இனிது செல்ல திரு தோணி மேவிய செல்வர்-தாமே – 6.வம்பறா:1 554/3
கார் பட்ட வண் கை கவுணியர்க்கு கனவிடை முன் நின்று அருள்செய்கின்றார் – 6.வம்பறா:1 554/4
பட்ட தீயிடை பச்சையாய் விளங்கியது அன்றே – 6.வம்பறா:1 786/4
படிவம் அன்றி மேல் பட்ட பரிசாம் பான்மை அறிகிலோம் – 6.வம்பறா:2 210/2
பட்ட நறையால் தாளித்து பலவும் மற்றும் கறி சமைத்து – 7.வார்கொண்ட:3 66/3
பட்ட நுதல் வெம் களி யானை பிடர் மேல் கொண்டு பனி மதியம் – 7.வார்கொண்ட:4 47/3
பட்ட மீன்களில் ஒரு தலை மீன் படும்-தோறும் – 8.பொய்:4 11/2
பான்மை பற்றியும் வருந்திலர் பட்ட மீன் ஒன்று – 8.பொய்:4 13/3
இட வகைகள் எரி கொளுவ வெந்த நீறும் இட்டி கைகள் சுட்ட எரி பட்ட நீறும் – 11.பத்தராய்:6 4/2

மேல்


பட்டத்து (1)

உரை சிறந்து உயர்ந்த பட்டத்து ஒருதனி தேவி மேவி – 10.கடல்:1 4/4

மேல்


பட்டது (2)

பஞ்சு தீயிடை பட்டது பட கண்டு பயத்தால் – 6.வம்பறா:1 788/3
மாலை தீயிடை பட்டது போன்று உளம் மயங்கி – 6.வம்பறா:1 1058/4

மேல்


பட்டமும் (1)

பட்டமும் அணிந்து காதல் பயில் பெருந்தேவி ஆன – 10.கடல்:1 10/3

மேல்


பட்டவர்த்தனத்தை (1)

பட்டவர்த்தனத்தை கொண்டு பாகரும் அணைய வந்தார் – 3.இலை:1 51/4

மேல்


பட்டவர்த்தனமாம் (1)

பற்றலர் முனைகள் சாய்க்கும் பட்டவர்த்தனமாம் பண்பு – 3.இலை:1 11/3

மேல்


பட்டவர்த்தனமும் (1)

பட்டவர்த்தனமும் பட்டு பாகரும் பட்டார் என்று – 3.இலை:1 26/3

மேல்


பட்டனர் (1)

போர் அடு படைகொடு அளப்பவர் போல்பவர் அளவு_இலர் பட்டனர் – 3.இலை:2 21/4

மேல்


பட்டார் (2)

பட்டவர்த்தனமும் பட்டு பாகரும் பட்டார் என்று – 3.இலை:1 26/3
மீது அங்கு கடாவுவாரும் விலக்கிடாது ஒழிந்து பட்டார்
ஈது அங்கு நிகழ்ந்தது என்றார் எறிபத்தர் என்ன அஞ்சி – 3.இலை:1 41/2,3

மேல்


பட்டிகை (1)

பாறும் அ பொருள் மேல் கொண்ட பட்டிகை எட்டாது அங்கு – 6.வம்பறா:1 815/3

மேல்


பட்டிகையும் (1)

பை வன் பேர் அரவு ஒழிய தோளில் இடும் பட்டிகையும்
மை வந்த நிற கேச வட பூண் நூலும் மன – 3.இலை:5 23/2,3

மேல்


பட்டினம் (1)

படர் புனல் கன்னிநாட்டோர் பட்டினம் மருங்கு சேர்ந்தான் – 5.திருநின்ற:4 34/4

மேல்


பட்டீசர் (1)

எம்மை விடுத்து அருள்புரிந்தார் பட்டீசர் என்று இயம்ப – 6.வம்பறா:1 392/4

மேல்


பட்டு (12)

அகில் விரை தூபம் ஏய்ந்த அணி கொள் பட்டு ஆடை சாத்தி – 1.திருமலை:5 16/1
தம் திரு கண் எரி தழலில் பட்டு
வெந்த காமன் வெளியே உரு செய்து – 1.திருமலை:5 164/1,2
பரிபவ பட்டு வந்த படர் பெரும் சுற்றத்தாரை – 2.தில்லை:3 17/2
நய தகுந்தன நல்ல பட்டு ஆடைகள் மணிகள் – 2.தில்லை:7 28/2
வெட்டுண்டு பட்டு வீழ்ந்தார் ஒழிய மற்று உள்ளார் ஓடி – 3.இலை:1 26/1
பட்டவர்த்தனமும் பட்டு பாகரும் பட்டார் என்று – 3.இலை:1 26/3
புறம் தழையின் மலி தானை பூம் பட்டு பொலிந்து அசைய – 3.இலை:7 17/4
கூறிய பட்டு அடை குரலாம் கொடிப்பாலையினில் நிறுத்தி – 3.இலை:7 25/4
கண்புடை பட்டு நீண்ட கழுத்தறி நிரையில் ஏற்ற – 6.வம்பறா:1 855/2
வில் பொலி வெண் பட்டு ஆடை மேதக விளங்க சாத்தி – 6.வம்பறா:1 1209/2
வெயில் உந்திய வெண் பட்டு அதன் மேல் விரித்து பள்ளி மேவினார் – 6.வம்பறா:2 49/4
பரவும் சேரன்-தனக்கு உனக்கு பைம்பொன் காணம் பட்டு ஆடை – 7.வார்கொண்ட:4 27/2

மேல்


பட்டுடன் (1)

பலவும் மென் துகில் பட்டுடன் இடஇட உயர – 2.தில்லை:7 34/3

மேல்


பட்டொடும் (1)

பட்டொடும் துகில் அநேக கோடிகள் இடும் பத்தர் – 2.தில்லை:7 35/3

மேல்


பட (18)

இந்த வான் திசை எட்டினும் மேல் பட
வந்த புண்ணியம் யாது என மாதவன் – 1.திருமலை:1 30/3,4
நீளிடை பட முன் கூடி நிலத்திடை வீழ்த்த நேர்வார் – 2.தில்லை:3 12/4
தட்டு மேல் பட தாழ்ந்தது கோவண தட்டு – 2.தில்லை:7 35/4
தன்னை முன் பறித்து சிந்த தரை பட துணித்து வீழ்த்தேன் – 3.இலை:1 40/4
வெடி பட விரி சிறு குருளைகள் மிசை படு கொலை விரவார் – 3.இலை:3 86/2
வட்டமுறு பெரும் கல்லை மருங்கு புடை பட அமைத்தார் – 3.இலை:3 144/4
முரசம் பட கந்துடி தண்ணுமை யாழ் முழவம் கிளை துந்துபி கண்டை உடன் – 5.திருநின்ற:1 76/3
நேர் பட நின்று அறை கூவும் திருப்பதிகம் முதல் பிறவும் – 5.திருநின்ற:1 415/3
முன் அணைந்து வந்து ஊதி வாய் நீர் பட முயன்றாய் – 5.திருநின்ற:6 15/3
பணையில் விளைந்த வெண் நெல்லின் பரப்பின் மீது பட செய்ய – 5.திருநின்ற:7 3/1
சேண் அளவு பட ஓங்கும் திருக்கடைக்காப்பு சாத்தி செம் கண் நாக – 6.வம்பறா:1 457/2
நீங்கி வண் தமிழ்நாட்டு எல்லை பின் பட நெறியின் ஏகி – 6.வம்பறா:1 608/2
வெம் தழல் பட விஞ்சை மந்திர தொழில் விளைத்தால் – 6.வம்பறா:1 688/3
பஞ்சு தீயிடை பட்டது பட கண்டு பயத்தால் – 6.வம்பறா:1 788/3
கோயில் உள் பட மேல் ஓங்கும் கொள்கையால் பெருகும் சோதி – 6.வம்பறா:1 1247/1
நூறுற்ற பெரும் படை நூழில் பட
பாறுற்ற எயில் பதி பற்று அற விட்டு – 8.பொய்:2 29/2,3
மேக நீர் படி வேலையில் பட விட்டு வந்தார் – 8.பொய்:4 12/4
பரிசனம் மனம் மகிழும்படி பல பட மணி நிதி சிந்தினர் – 13.வெள்ளானை:1 26/4

மேல்


படகம் (2)

சங்கம் படகம் கருவி தாரை முதலான – 6.வம்பறா:1 33/2
சங்க படகம் பேரி தாரை காளம் தாளம் – 6.வம்பறா:1 620/3

மேல்


படகில் (1)

பாங்கு ஒரு கல்லில் அணைத்து பாசம் பிணித்து ஓர் படகில்
வீங்கு ஒலி வேலையில் எற்றி வீழ்த்து-மின் என்று விடுத்தான் – 5.திருநின்ற:1 123/3,4

மேல்


படப்பில் (1)

மனை படப்பில் கடல் கொழுந்து வளை சொரியும் கழி பாலை மழுங்கு நீங்கி – 5.திருநின்ற:1 174/1

மேல்


படப்பு (1)

வரும் மரக்கலம் மனை படப்பு அணைக்கரை நிரைக்கும் – 6.வம்பறா:1 1034/3

மேல்


படப்பை (4)

பலவும் முன் பணிந்து பரமர் தாள் போற்றி போந்து தண் பனி மலர் படப்பை
குலவும் அ கொங்கில் காஞ்சி-வாய் பேரூர் குறுகினார் முறுகும் ஆதரவால் – 6.வம்பறா:2 88/3,4
காடு அனைய கடல் படப்பை என விளங்கும் கவின் காட்டும் – 8.பொய்:6 2/4
பல் மணிகள் திரை ஓதம் பரப்பு நெடும் கடல் படப்பை
தொல் மயிலை வாயிலார் திருத்தொண்டின் நிலை தொழுவாம் – 9.கறை:3 10/3,4
முன்னி இறைஞ்சி அகன்று போய் முல்லை படப்பை கொல்லை மான் – 13.வெள்ளானை:1 4/2

மேல்


படப்பையினில் (1)

வைகலும் உணவு இலாமை மனை படப்பையினில் புக்கு – 3.இலை:6 12/1

மேல்


படம் (4)

கண்ணிடை கரந்த கதிர் வெண் படம் என சூழ் – 1.திருமலை:5 29/1
படம் கொள் அரவில் துயில்வோனும் பதுமத்தோனும் பரவிய – 6.வம்பறா:2 59/1
படம் புனை வேடம் தவிரார் பசுபதியார்-தம் செயலே – 7.வார்கொண்ட:1 12/3
பணி கொள்ளும் படம் பக்க நாயகர்-தம் கோயிலினுள் – 8.பொய்:6 14/1

மேல்


படர் (32)

பரிவுற தடிந்த பன் மீன் படர் நெடும் குன்று செய்வார் – 1.திருமலை:2 23/2
பாங்கியர் மருங்கு சூழ படர் ஒளி மறுகு சூழ – 1.திருமலை:5 137/1
பாவை தந்த படர் பெரும் காதலும் – 1.திருமலை:5 163/3
பரிபவ பட்டு வந்த படர் பெரும் சுற்றத்தாரை – 2.தில்லை:3 17/2
படர் ஒளி மறுகில் ஆடும் பயில் கொடி கதிர் மீது ஆடும் – 3.இலை:1 4/3
படர் சிறை சுலவு கரும் கொடி படர்வன சுழல்வன துன்றலில் – 3.இலை:2 23/2
விண் படர் கொடி விடு பண் பயில் விஞ்சையர் குமரரை வென்றனர் – 3.இலை:2 24/4
பானல் குல மா மலரில் படர் சோதியார் முன் – 3.இலை:3 65/2
பன்றியும் அடல் வன் திறலொடு படர் நெறி நெடிது ஓடி – 3.இலை:3 90/2
பட்ட வன விலங்கு எல்லாம் படர் வனத்தில் ஒரு சூழல் – 3.இலை:3 144/1
பல் பெரும் புனம் பயில்வன படர் சிறை தோகை – 4.மும்மை:5 11/3
பாகம் மருங்கு இரு புடையும் உயர்ந்து நீண்ட படர் ஒளி மாளிகை நிரைகள் பயில் மென் கூந்தல் – 4.மும்மை:5 90/1
பாகம் நுகர வரும் மாலும் அயனும் ஊரும் படர் சிறை புள் – 4.மும்மை:6 4/2
நடையில் படர் மென் கொடி மௌவல் நனையில் திகழும் சினை காஞ்சி – 4.மும்மை:6 7/4
படர் உழந்து நடுங்கி அமண் பாழியறையிடை விழுந்தார் – 5.திருநின்ற:1 50/4
படி புக்கு உற நெளிய படர் பவன கதி விசையில் – 5.திருநின்ற:1 112/2
பாரின் மலிந்த இலம்பாட்டில் படர் கூர் வறுமை பரந்ததால் – 5.திருநின்ற:1 255/4
பல் பதியும் நெடும் கிரியும் படர் வனமும் சென்று அடைவார் – 5.திருநின்ற:1 343/1
படு திரை பரவை மீது படர் கலம் கொண்டு போகி – 5.திருநின்ற:4 32/2
படர் புனல் கன்னிநாட்டோர் பட்டினம் மருங்கு சேர்ந்தான் – 5.திருநின்ற:4 34/4
படர் ஒளி கைலை வெற்பின் பாங்கு அணைந்து ஆங்கு காலின் – 5.திருநின்ற:4 55/3
பல் நெடும் குன்றும் படர் பெரும் கானும் பல பதியும் – 6.வம்பறா:1 340/1
நெடும் குன்றும் படர் காணும் நிறை நாடும் கடந்து மதி – 6.வம்பறா:1 630/3
பல்லிய நாதம் பொங்க படர் திருநீற்றின் சோதி – 6.வம்பறா:1 743/1
காயும் வெவ் அழல் கடவுளும் படர் ஒளி காட்ட – 6.வம்பறா:1 780/3
பற்றிய பொருளின் ஏடு படர் புனல் வைகை ஆற்றில் – 6.வம்பறா:1 799/3
பாவை மேல் விழுந்து அழுதனர் படர் ஒலி கடல் போல் – 6.வம்பறா:1 1062/4
பருத்த முத்து ஒழுங்கு கோத்த படர் ஒளி வடமும் சாத்தி – 6.வம்பறா:1 1214/2
பழகிய அன்பர் சூழ படர் ஒளி மறுகில் எய்தி – 6.வம்பறா:1 1217/2
படர் பெரும் தொங்கல் பிச்சம் பைம் கதிர் பீலி பந்தர் – 6.வம்பறா:1 1219/1
படர் துஞ்சின் கரும் குஞ்சி கொந்தளம் ஆக பரப்பி – 7.வார்கொண்ட:3 26/4
படர் வனமும் நெடும் கிரியும் பயில் அரணும் பொடி ஆக – 8.பொய்:2 18/3

மேல்


படர்-மின் (1)

பார் கெழு மனையில் படர்-மின் என்றலும் – 6.வம்பறா:1 1112/4

மேல்


படர்ந்த (3)

படர்ந்த பேர் ஒளி பல் மணி வீதி பார் – 1.திருமலை:3 6/1
பற்றிய பைம் கொடி சுரை மேல் படர்ந்த பழம் கூரை உடை – 4.மும்மை:4 6/3
கொல்லை மெல் இணர் குருந்தின் மேல் படர்ந்த பூம் பந்தர் – 4.மும்மை:5 16/3

மேல்


படர்ந்தது (1)

விடுதலும் விரைந்து கொண்டு வேலை மேல் படர்ந்தது அன்றே – 6.வம்பறா:1 814/4

மேல்


படர்ந்து (3)

நிறை ஆற்று நீர் கொழுந்து படர்ந்து ஏறும் நிலைமையது-ஆல் – 5.திருநின்ற:1 7/4
புஞ்ச நிரை வண்டு தேன் சுரும்பு புடை படர்ந்து ஆர்ப்ப – 7.வார்கொண்ட:3 27/3
பம்பும் இருள் செறி பொழுது படர்ந்து அணைந்து சூழ்வது என – 7.வார்கொண்ட:3 31/2

மேல்


படர்வ (1)

கானம் அடைய உடன் படர்வ போலும் காட்சி மேவினது-ஆல் – 7.வார்கொண்ட:4 48/4

மேல்


படர்வது (1)

நீடிய சரி படர்வது தரு நீழலின் விரை கேழல் – 3.இலை:3 89/4

மேல்


படர்வன (3)

படர் சிறை சுலவு கரும் கொடி படர்வன சுழல்வன துன்றலில் – 3.இலை:2 23/2
உலமொடு படர்வன தகையுற உறு சினமொடு கவர் நாய் – 3.இலை:3 85/2
பைய நடப்பன கன்றை நினைந்து படர்வன ஆகி – 6.வம்பறா:3 16/3

மேல்


படர்வார்-தம் (1)

பண்டிதர் பாழி-நின்றும் கழுதை மேல் படர்வார்-தம் பின் – 6.வம்பறா:1 638/2

மேல்


படர்வொடு (1)

படர்வொடு செறி தழை பொதுளிய பயில் புதல் வனம் அதன் மேல் – 3.இலை:3 84/2

மேல்


படரும் (3)

பதிகள் எங்கும் கும்பிட்டு படரும் காதல் வழி செல்வார் – 2.தில்லை:6 5/2
படரும் நெறி மேல் அணைவார் பரமர் திருநெய்த்தான பதியில் நண்ணி – 6.வம்பறா:1 305/2
முற்ற இ தலத்தில் உள்ளோர் மொய்த்து உடன் படரும் போதில் – 6.வம்பறா:1 1205/2

மேல்


படலும் (2)

துறை வாழ சுற்றத்தார் தமக்கு அருளி உடன் படலும்
பிறை வாழும் திரு முடியில் பெரும் புனலோடு அரவு அணிந்த – 6.வம்பறா:1 1159/2,3
மேன்மை மகுடம் தாங்குதற்கு வேண்டும் அமைச்சர்க்கு உடன் படலும்
மான அமைச்சர் தாள் பணிந்து அ வினை மேல் கொண்டு மகிழ்ந்து எழுந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 15/3,4

மேல்


படலை (5)

சுரும்பு உறு படலை முச்சி சூர் அரி பிணவு போல்வாள் – 3.இலை:3 9/4
பாசிலை படலை சுற்றி பன் மலர் தொடையல் சூடி – 3.இலை:3 37/1
விரவு பன் மணிகள் கான்ற விரி கதிர் படலை பொங்க – 3.இலை:3 130/1
தூ நறும் துகள் சொரிதலில் சுடர் ஒளி படலை
ஆன வீதிகள் அடி வலித்து அவை கரைந்து அலைய – 6.வம்பறா:1 502/2,3
இள வெயிலின் சுடர் படலை இரவு ஒழிய எறிப்பனவாய் – 8.பொய்:2 2/2

மேல்


படலையின் (1)

பன் நெடும் சுடர் படலையின் பரப்பினை பார்த்து – 6.வம்பறா:1 509/3

மேல்


படவு (1)

ஏங்கு தெண் திரை கடலிடை பல படவு இயக்கி – 8.பொய்:4 10/2

மேல்


படா (3)

கரு முகில் என்ன நின்ற கண் படா வில்லியார்-தாம் – 3.இலை:3 166/1
அலகு_இல் திருப்பதிக இசை அளவு படா வகை இவர்கள் அன்றி ஏயும் – 6.வம்பறா:1 446/1
சிந்தையால் அளவு படா இசை பெருமை செயல் அளவில் எய்துமோ நீர் – 6.வம்பறா:1 452/1

மேல்


படாத (1)

காள மேகம் ஒப்பாள் உறை வரைப்பில் கண் படாத காயா புளி உளது-ஆல் – 4.மும்மை:5 79/4

மேல்


படாம் (1)

குளிர் குடைந்து வெண் படாம் போர்த்து அனைய குன்றுகளும் – 6.வம்பறா:1 329/4

மேல்


படாமல் (1)

ஒன்றோடு ஒன்று நேர் படாமல் ஓடு நாய்கள் மாடு எலாம் – 3.இலை:3 69/4

மேல்


படான் (1)

மான மிக மீதூர மண் படுவான் கண் படான்
ஆன செயல் ஓர் இரவும் சிந்தித்து அலமந்தே – 3.இலை:2 30/2,3

மேல்


படி (46)

படி நனைய வரும் பசுவும் பருவரல் நீங்கியது அன்றே – 1.திருமலை:3 48/4
மூட்சியில் கிழித்த ஓலை படி ஓலை மூல ஓலை – 1.திருமலை:5 56/3
குறையா நிலை மும்மை படி கூடும் கிழமையினால் – 1.திருமலை:5 75/2
படி எதிர் தோன்றி நிற்க பாதங்கள் பணிந்து பூண்டு – 1.திருமலை:5 190/4
அங்கணர் கோயில் உள்ளா அகம் படி தொண்டு செய்வார் – 2.தில்லை:1 4/4
இ கடல் படி நிகழ முன் கொடுக்கும் இயல்பின் நின்றவர் உலகு இயற்பகையார் – 2.தில்லை:3 2/4
படி இலாத நீர் அணைய முன் பயில் தவம் என்னோ – 2.தில்லை:7 10/3
படி இலா பரிவு தான் ஓர் படிவமாம் பரிசு தோன்ற – 3.இலை:3 106/4
படி நீடு திருநீற்றின் பரப்பு அணிந்த பான்மையராய் – 3.இலை:5 25/2
படி மிசை கமரில் வந்து இங்கு அமுது செய் பரனே போற்றி – 3.இலை:6 20/2
ஒத்த நிலை உணர்ந்து அதன் பின் ஒன்று முதல் படி முறையாம் – 3.இலை:7 24/3
வஞ்சம் மிகு நெஞ்சு உடையார் வஞ்சனையாம் படி அறிந்தே – 5.திருநின்ற:1 104/2
படி புக்கு உற நெளிய படர் பவன கதி விசையில் – 5.திருநின்ற:1 112/2
கூடும் படி வரும் அன்பால் இன்புறு குணம் முன் பெற வரு நிலை கூட – 5.திருநின்ற:1 166/2
ஆண்ட அரசு அமுது செய திரு அமுதாம் படி அமைத்து – 5.திருநின்ற:1 203/4
நண்ணும் நாள்கள்-தொறும் காசு படி வைத்து அருள நானிலத்தில் – 5.திருநின்ற:1 258/3
வாசி இல்லா காசு படி பெற்று வந்தார் வாகீசர் – 5.திருநின்ற:1 260/4
ஆறு சடை மேல் அணிந்து அருளும் அண்ணல் வைத்த படி காசால் – 5.திருநின்ற:1 261/1
செய்த படி சொல்லுவதே கடன் என்னும் சீலத்தார் – 5.திருநின்ற:4 28/1
படி நிகழ் மடங்கள் தண்ணீர் பந்தர்கள் முதலாய் உள்ள – 5.திருநின்ற:5 3/3
பரி கல குருத்தை தாயார்-பால் வைத்து படி மேல் வீழ்ந்தான் – 5.திருநின்ற:5 27/4
பூத நாதர் புற்று இடம் கொள் புனிதர்க்கு அமுது படி முதலாம் – 5.திருநின்ற:7 19/2
தான நிலை கோல் வடித்து படி முறைமை தகுதியினால் – 6.வம்பறா:1 135/1
படி இலாத சொல்_மாலைகள் பாடியே – 6.வம்பறா:1 215/3
படி அறிய பழுது என்றே மொழிந்து உய்யும் நெறி காட்டும் பவள வாயர் – 6.வம்பறா:1 443/4
படி இல் ஞானம் உண்டு அருளிய பிள்ளையை பணிதற்கு – 6.வம்பறா:1 501/1
சொற்றும் என்று தம் சூழ்ச்சியும் ஒரு படி துணிவார் – 6.வம்பறா:1 680/2
படி விளங்கும் அன்பரும் பரந்த பண்பில் ஈண்டுவார் – 6.வம்பறா:1 987/4
பல் நெடு நாள் பரவையார் மாளிகைக்கு படி சமைத்தார் – 6.வம்பறா:2 11/4
போனக நெல் படி நிரம்ப எடுப்பதற்கு போதாமை – 6.வம்பறா:2 12/3
பரவு வாய் குளறி காதில் படி திரு படியை தாழ்ந்து – 6.வம்பறா:2 114/1
மண்ணி வளம் படி கரையை நண்ணி அங்கு மாது_ஒரு_பாகத்தவர் தாள் வணங்கி போற்றி – 6.வம்பறா:2 118/2
படியால் அணைந்தார் நெடியோனும் காணா அடிகள் படி தோய – 6.வம்பறா:2 324/4
பரிவில் போற்றி திரு முகத்தை பலகால் தொழுது படி எடுக்க – 7.வார்கொண்ட:4 32/1
விரவும் காதல் மிக்கு ஓங்க வேதம் படியும் திரு படி கீழ் – 7.வார்கொண்ட:4 59/3
படி ஏறு புகழ் சேரர் பெருமானும் பார் மிசை வீழ்ந்து – 7.வார்கொண்ட:4 94/1
கண்டு அருளும் படி கழறிற்றறிவார்க்கு மொழிந்து அருளி – 7.வார்கொண்ட:4 114/1
மேக நீர் படி வேலையில் பட விட்டு வந்தார் – 8.பொய்:4 12/4
படி மிசை நிகழ்ந்த தொல்லை பல்லவர் குலத்து வந்தார் – 10.கடல்:1 1/1
பிஞ்ஞகர்-தம் கோயில்-தொறும் திரு அமுதின் படி பெருக – 10.கடல்:5 2/2
பெற்றம் உயர்த்தவர் அமுது படி கொண்டாகிலும் பிழைத்து – 10.கடல்:5 5/3
வல் ஆணை மறுத்து அமுது படி அழைத்த மற கிளையை – 10.கடல்:5 8/3
எந்தையார் திரு படி மற்று உண்ண இசைந்தார்களையும் – 10.கடல்:5 9/3
பங்கம் அற பயன் துய்யார் படி விளக்கும் பெருமையினார் – 11.பத்தராய்:1 8/2
சென்னி உற பணிந்து ஏத்தி திரு படி கீழ் வழிபடு நாள் – 12.மன்னிய:4 7/4
அ கோயில்-தொறும் சிவனுக்கு அமுது படி முதலான – 12.மன்னிய:4 15/1

மேல்


படிக்கரை (1)

பங்கர் உறை பழ மண்ணி படிக்கரை கோயில் வணங்கி – 6.வம்பறா:1 288/3

மேல்


படிக்காசு (3)

ஞாலம் அறிய படிக்காசு வைத்தார் மிழலை நாயகனார் – 5.திருநின்ற:1 257/4
அல்லார் கண்டத்து அண்டர் பிரான் அருளால் பெற்ற படிக்காசு
பல்லாறு இயன்ற வளம் பெருக பரமன் அடியார் ஆனார்கள் – 5.திருநின்ற:1 259/1,2
ஒரு பரிசும் அறிந்திலோம் இதனை உம்மை உடையவர்-பால் பெறும் படிக்காசு ஒன்றும் கொண்டு – 6.வம்பறா:1 568/2

மேல்


படிக்கு (1)

எந்தையார்க்கு அமுது படிக்கு ஏற்றிய நெல் இவை அழிக்க – 10.கடல்:5 4/2

மேல்


படித்து (2)

சொல்லலாம் படித்து அன்றேனும் ஆசையால் சொல்லல்உற்றாம் – 3.இலை:1 1/4
ஓங்கி முன்னையில் ஒரு படித்து அன்றியே ஒளிர – 5.திருநின்ற:6 31/2

மேல்


படிந்த (2)

வேலை அழல் கதிர் படிந்த வியன் கங்குல் வெண் மதியம் – 6.வம்பறா:1 8/1
தாழும் இரு சிறை பறவை படிந்த தனி விசும்பிடை-நின்று – 6.வம்பறா:1 136/3

மேல்


படிந்து (11)

வாவியில் படிந்து உண்ணும் மலர் மது – 1.திருமலை:2 20/2
பைம்பொன் வார் கரை பொன்னி பயில் தீர்த்தம் படிந்து ஆடி – 1.திருமலை:5 116/2
பானல் அம் துறை பொன்னி நீர் படிந்து வந்தாரோ – 2.தில்லை:7 17/2
மங்கல நீர் சுனை படிந்து மனையின் வைகி வைகு இருளின் புலர் காலை வரி வில் சாலை – 3.இலை:3 56/3
துங்க நீள் மருப்பின் மேதி படிந்து பால் சொரிந்த வாவி – 3.இலை:4 4/1
மாடு படிந்து உணர்வு ஒழிய மருங்கு தொழில் புரிந்து ஒழுகும் – 3.இலை:7 31/3
வம்பு உலாம் மலர் சுனை படிந்து ஆடு நீள் வரைப்பின் – 4.மும்மை:5 14/2
பம்பு தாரை நீர் வாவியில் படிந்து எழும் படியார் – 5.திருநின்ற:1 372/4
சேல் அலம்பும் தண் புனல் தடம் படிந்து அணை சீத மாருதம் வீச – 6.வம்பறா:1 151/2
மாழை விழி வன முலையார் மணி அல்குல் துறை படிந்து
வீழும் அவர்க்கு இடை தோன்றி மிகும் புலவி புணர்ச்சி கண் – 6.வம்பறா:2 268/2,3
அலம்பு முந்நீர் படிந்து அணை மேகமும் – 9.கறை:4 3/2

மேல்


படிமத்தாளை (1)

நின்ற முது குற கோல படிமத்தாளை நேர் நோக்கி அன்னை நீ நிரப்பு நீங்கி – 3.இலை:3 49/1

மேல்


படிமேல் (2)

வன் தொண்டரையும் படிமேல் வர முன்பு அருள்வான் அருளும் வகையார் நினைவார் – 1.திருமலை:5 178/2
ஊர்ந்தவர் படிமேல் செல்ல உற்று எதிர் உடன்று பொங்கி – 2.தில்லை:3 20/3

மேல்


படிமையினால் (1)

காசு வாசியுடன் பெற்றார் கை தொண்டு ஆகும் படிமையினால்
வாசி இல்லா காசு படி பெற்று வந்தார் வாகீசர் – 5.திருநின்ற:1 260/3,4

மேல்


படிய (4)

துன்னும் மேதி படிய துதைந்து எழும் – 1.திருமலை:2 19/2
மென் மலர் தடம் படிய மற்றவருடன் விரவி – 5.திருநின்ற:6 2/2
ஆராத விருப்பினால் அகமருடம் படிய நீர் – 6.வம்பறா:1 60/3
விடு சுடர் மெய் உறை அடுக்கல் முகில் படிய விளங்குதலால் – 8.பொய்:2 5/3

மேல்


படியது (1)

பான்மை அற்புத படியது ஒன்று இடு வலை படுத்தார் – 8.பொய்:4 15/4

மேல்


படியாக (1)

பாந்தள் பூண் என அணிந்தார் தமக்கு அமுது படியாக
ஏந்தலார் தாம் எய்தும் அளவும் வேண்டும் செந்நெல் – 10.கடல்:5 3/2,3

மேல்


படியாய் (2)

வாங்கு தெண் திரை வேலை மேகலை சூழ் வையகம் தனக்கு எய்திய படியாய்
ஓங்கு தன் வடிவாய் நிகழ்ந்து என்றும் உள்ளது ஒன்று உலகாணி என்று உளது-ஆல் – 4.மும்மை:5 73/3,4
ஏரின் விளங்க திரு கரத்தில் இரண்டில் படியாய் ஏற்றுதலும் – 7.வார்கொண்ட:4 74/4

மேல்


படியார் (1)

பம்பு தாரை நீர் வாவியில் படிந்து எழும் படியார் – 5.திருநின்ற:1 372/4

மேல்


படியார்க்கும் (1)

படியார்க்கும் அறி அரிய பசுபதியார் தம்முடைய – 5.திருநின்ற:1 105/3

மேல்


படியால் (6)

படியால் அடிமை பணி செய்து ஒழுகும் – 3.இலை:1 19/2
மன்னிய ஆகம படியால் மா முனிவர் அருச்சித்து இங்கு – 3.இலை:3 155/2
படியால் அணைந்தார் நெடியோனும் காணா அடிகள் படி தோய – 6.வம்பறா:2 324/4
மேய படியால் அமுது செய்விக்க இசைந்து அடியார் – 7.வார்கொண்ட:3 14/3
படியால் வந்தோம் உத்தர பதியோம் எம்மை பரிந்து ஊட்ட – 7.வார்கொண்ட:3 46/3
ஆன படியால் சிறப்பு அருளி அமரும் நாளில் அவர் பாடும் – 12.மன்னிய:5 11/2

மேல்


படியில் (4)

படியில் சீர் தொண்டனார் முன் பணிந்து எழுந்து அமுது செய்து எம் – 5.திருநின்ற:5 30/3
படியில் வலம்கொண்டு திரு முன்பு எய்தி பார் மீது – 6.வம்பறா:1 414/3
படியில் வீழ்த்தி மணி மூக்கை பற்றி பரமர் செய்ய சடை – 10.கடல்:3 5/2
படியில் நீடும் பத்தி முதல் அன்பு நீரில் பணைத்து ஓங்கி – 13.வெள்ளானை:1 2/1

மேல்


படியின் (4)

படியின் மறை அருச்சித்து காப்பு செய்த பைம்பொன் மணி திரு வாயில் பாங்கு வந்தார் – 6.வம்பறா:1 579/4
பாயும் நீர் அருவி கண்கள் தூங்கிட படியின் மீது – 6.வம்பறா:1 584/3
படியின் மிசை மிக்கு உளவாம் பரன் கோயில் பணிந்து ஏத்தி – 6.வம்பறா:1 875/3
புக்கு அருளி வலம்கொண்டு புனிதர் முன்பு போற்று எடுத்து படியின் மேல் பொருந்த வீழ்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 1031/4

மேல்


படியின்-நின்று (1)

பலரும் முன் அணைந்து வணங்கி மற்று அவர்-தாம் படியின்-நின்று எழா வகை கண்டு – 6.வம்பறா:1 656/2

மேல்


படியினால் (1)

மாறு_இல் முத்தின் படியினால் மன்னிய – 6.வம்பறா:1 195/3

மேல்


படியும் (3)

மரு மேவும் மலர் மேய மா கடலின் உள் படியும்
உரு மேகம் என மண்டி உகைத்த கரும் கன்று போல் – 5.திருநின்ற:1 8/1,2
விரவும் காதல் மிக்கு ஓங்க வேதம் படியும் திரு படி கீழ் – 7.வார்கொண்ட:4 59/3
படியும் நெஞ்சொடு பல் முறை பணிந்து எழும் பரம்பரை ஆனந்த – 13.வெள்ளானை:1 43/3

மேல்


படியே (1)

மெய் படியே கரணங்கள் உயிர்-தாம் இங்கு வேண்டுதியால் நும் இறைவற்கு ஆன போது – 6.வம்பறா:1 920/2

மேல்


படியை (2)

படியை யான் அறிந்தபடி பகர்ந்தேன் அ பர முனிவன் – 5.திருநின்ற:1 429/2
பரவு வாய் குளறி காதில் படி திரு படியை தாழ்ந்து – 6.வம்பறா:2 114/1

மேல்


படிவம் (2)

படிவம் மாற்றி பழம்படியே நிகழ்வும் கண்டு பரமர்-பால் – 5.திருநின்ற:7 30/1
படிவம் அன்றி மேல் பட்ட பரிசாம் பான்மை அறிகிலோம் – 6.வம்பறா:2 210/2

மேல்


படிவமாம் (1)

படி இலா பரிவு தான் ஓர் படிவமாம் பரிசு தோன்ற – 3.இலை:3 106/4

மேல்


படிவமேயோ (1)

அத்தகைய மூப்பு எனும் அதன் படிவமேயோ
மெய்த்த நெறி வைதிகம் விளைந்த முதலேயோ – 1.திருமலை:5 32/2,3

மேல்


படிறுஉற்று (1)

பாவ கொடு வினை முற்றிய படிறுஉற்று அடு கொடியோர் – 5.திருநின்ற:1 114/1

மேல்


படின் (1)

பிழை படின் அன்றி கொல்லார் பிழைத்தது உண்டு என்று உட்கொண்டு – 3.இலை:1 37/2

மேல்


படு (16)

வாரி சொரியும் கதிர் முத்தும் வயல் மென் கரும்பில் படு முத்தும் – 2.தில்லை:6 2/1
படு களம் குறுக சென்றான் பகை புலத்து அவரை காணான் – 3.இலை:1 34/2
மலை படு மணியும் பொன்னும் தரளமும் வரியின் தோலும் – 3.இலை:3 30/1
திரையில் படு வெள் அலகு ஆர்த்து விளிம்பு சேர்த்தி – 3.இலை:3 61/2
வெம் கணை படு பிடர் கிழிபட விசை உருவிய கயவாய் – 3.இலை:3 80/1
வெடி பட விரி சிறு குருளைகள் மிசை படு கொலை விரவார் – 3.இலை:3 86/2
வெயில் படு வெம் கதிர் முதிர தனி வேட்டை வினை முடித்தார் – 3.இலை:3 143/4
இடம் படு பண்ணை-தோறும் எழுவன மருதம் பாடல் – 3.இலை:4 3/2
வேயும் படு தோளியர் பண்படும் இன் சொல் செய்ய – 4.மும்மை:1 2/2
வயல் வளமும் செயல் படு பைம் துடவையிடை வரும் வளமும் – 4.மும்மை:4 5/1
படு மணல் கரை நுளைச்சியர் கொடுப்பன பவளம் – 4.மும்மை:5 35/2
கடிது உற்று அடு செயலில் கிளர் கடலில் படு கடையின் – 5.திருநின்ற:1 112/3
படு திரை பரவை மீது படர் கலம் கொண்டு போகி – 5.திருநின்ற:4 32/2
புள் உடை தடம் பழனமும் படு கரும்பு உடை கழிந்திட போந்து – 6.வம்பறா:1 145/3
படு பொருள் இன்றி நெல்லில் பதடி போல் உள் இலார் மெய் – 6.வம்பறா:1 814/1
படு மணியும் பரி செருக்கும் ஒலி கிளர பயில் புரவி – 8.பொய்:2 5/1

மேல்


படுக்கும் (2)

நீல மா மணி நிழல் பொர நிறம் புகர் படுக்கும்
பால வாயின பவன வேதிகை மலர் பந்தர் – 6.வம்பறா:1 504/3,4
நண்பு மிக்கீர் நாம் உண்ண படுக்கும் பசுவும் நர பசுவாம் – 7.வார்கொண்ட:3 50/2

மேல்


படுகர் (2)

மண்ணி கரையின் வளர் புறவின் மாடும் படுகர் மருங்கினிலும் – 4.மும்மை:6 27/1
எங்கும் எங்கும் மலர் படுகர் இவை கழிய எழுந்தருளி – 6.வம்பறா:1 626/4

மேல்


படுகரில் (1)

முருகில் செறி இதழ் முளரி படுகரில் முது மேதிகள் புது மலர் மேயும் – 5.திருநின்ற:1 158/1

மேல்


படுத்த (2)

சொன்ன முறையில் படுத்த பசு தொடர்ந்த உறுப்பு எலாம் கொண்டு – 7.வார்கொண்ட:3 74/1
படுத்த நெடும் கரி துணியும் பாய்மாவின் அறு குறையும் – 9.கறை:3 4/2

மேல்


படுத்தவன் (1)

பங்க படுத்தவன் போக பரிபவம் தீரும் உனக்கு – 5.திருநின்ற:1 121/3

மேல்


படுத்தனம் (2)

அணி சிலம்பு அடிகள் பார் வென்று அடி படுத்தனம் என்று ஆர்ப்ப – 1.திருமலை:5 138/1
பாங்கு நின்றவர் மீன் ஒன்று படுத்தனம் என்றார் – 8.பொய்:4 16/4

மேல்


படுத்தார் (1)

பான்மை அற்புத படியது ஒன்று இடு வலை படுத்தார் – 8.பொய்:4 15/4

மேல்


படுத்து (5)

ஈர இளம் தளிர் குளிரி படுத்து மடவார் செய்த இவையும் எல்லாம் – 1.திருமலை:5 173/2
வருவனவும் துணி படுத்து மான் இனங்கள் கானிடை நின்று – 3.இலை:3 142/3
வல்லாண்மையின் வண் தமிழ்நாடு வளம் படுத்து
நில்லா நிலை ஒன்றிய இன்மையின் நீண்ட மேரு – 4.மும்மை:1 13/1,2
நெருங்கு சேல் குலம் உயர்த்துவ நீள் கரை படுத்து
சுருங்கை நீர் வழக்கு அறுப்பன பரு வரால் தொகுதி – 4.மும்மை:5 25/3,4
பாங்கு சூழ் வலை வளைத்து மீன் படுத்து முன் குவிக்கும் – 8.பொய்:4 10/3

மேல்


படுத்துகின்றேன் (1)

தறையிடை படுத்துகின்றேன் தளர்ந்து அருள்செய்யேல் என்று – 2.தில்லை:3 16/4

மேல்


படுப்பன (1)

இளைத்த சூல் வளை கண் படுப்பன இடை எங்கும் – 4.மும்மை:5 26/2

மேல்


படுப்பார் (1)

அருளின் வலியால் அரசு ஒதுங்க அவனி எல்லாம் அடி படுப்பார்
பொருளின் முடிவும் காண்பு_அரிய வகையால் பொலிவித்து இகல் சிறக்க – 7.வார்கொண்ட:6 2/1,2

மேல்


படுப்பாராய் (1)

தொண்டர் அன்பு எனும் தூநெறி வெளி படுப்பாராய்
தண்டின் மீது இரு கோவணம் நீற்றுப்பை தருப்பை – 2.தில்லை:7 9/2,3

மேல்


படும் (9)

தென் திரு வாயில் கடந்து முன் போந்து சேண் படும் திரு எல்லை இறைஞ்சி – 1.திருமலை:5 110/3
தறை படும் அளவில் தத்தா நமர் என தடுத்து வீழ்ந்தார் – 2.தில்லை:5 16/4
மீளி கொள் கணை படும் உடல் எழ விழுவன பல உழையே – 3.இலை:3 79/4
வாயும் படும் நீள் கரை மண் பொரும் தண் பொருந்தம் – 4.மும்மை:1 2/3
பாயும் கடலும் படும் நீர்மை பணித்த முத்தம் – 4.மும்மை:1 2/4
கையினால் எரி இட உடன் படும் எல்லி கரப்ப – 6.வம்பறா:1 707/3
ஒரு படும் உடைய பிள்ளையார் திரு உள்ளம்-தன்னில் – 6.வம்பறா:1 1241/2
மண்ணை கல்லில் பிராணி படும் வருத்த வேண்டாம் என்று உரைத்தார் – 6.வம்பறா:4 6/4
அடவி படும் அங்கியினில் வெந்த நீறும் ஆன் நிலைகள் அனல் தொடக்க வெந்த நீறும் – 11.பத்தராய்:6 4/1

மேல்


படும்-தோறும் (1)

பட்ட மீன்களில் ஒரு தலை மீன் படும்-தோறும்
நட்டம் ஆடிய நம்பருக்கு என நளிர் முந்நீர் – 8.பொய்:4 11/2,3

மேல்


படுமோ (1)

எய்திய இ கருவியினில் அளவு படுமோ நம்-தம் இயல்புக்கு ஏற்ப – 6.வம்பறா:1 451/3

மேல்


படுவதன் (1)

அந்தி படுவதன் முன்னம் தருகின்றேன் என அவரும் – 4.மும்மை:5 120/2

மேல்


படுவன் (1)

பருப்பொருள் உணர்ந்தார் தாங்கள் படுவன் பாரீர் என்பார் – 6.வம்பறா:1 806/3

மேல்


படுவாசி (1)

பாட்டு உவந்து கூத்து உவந்தார் படுவாசி முடிவு எய்தும் – 6.வம்பறா:2 137/2

மேல்


படுவான் (1)

மான மிக மீதூர மண் படுவான் கண் படான் – 3.இலை:2 30/2

மேல்


படை (50)

கவன வாம் புரவி யானை தேர் படை தொழில்கள் கற்று – 1.திருமலை:3 18/3
ஐம் படை சதங்கை சாத்தி அணி மணி சுட்டி சாத்தி – 1.திருமலை:5 4/3
உடைய அரசு உலகு ஏத்தும் உழவார படை ஆளி – 1.திருமலை:5 83/1
நாவலர் காவலர் நின்றார் நடு நின்றார் படை மதனார் – 1.திருமலை:5 141/4
பாங்கு ஓடி சிலை வளைத்து படை அநங்கன் விடு பாணம் – 1.திருமலை:5 146/1
பலரும் புரியும் துயர்தான் இதுவோ படை மன்மதனார் புடை-நின்று அகலார் – 1.திருமலை:5 176/3
கையினில் படை கரந்த புத்தக கவளி ஏந்தி – 2.தில்லை:5 7/2
பல் படை கலன்கள் பற்றி பைம் கழல் வரிந்த வன் கண் – 3.இலை:1 30/3
பொங்கு ஒலி சின்னம் எல்லாம் பொரு படை மிடைந்த பொற்பின் – 3.இலை:1 31/3
தூரிய துவைப்பும் முட்டும் சுடர் படை ஒலியும் மாவின் – 3.இலை:1 32/1
மன்னர்க்கு வென்றி வடி வாள் படை பயிற்றும் – 3.இலை:2 3/3
வாளின் படை பயிற்றி வந்த வளம் எல்லாம் – 3.இலை:2 4/1
மற்றவனும் கொற்ற வடி வாள் படை தொழில்கள் – 3.இலை:2 6/1
பைம் கண் குறுநரியே போல்வான் படை கொண்டு – 3.இலை:2 10/2
மற படை வாள் சுற்றத்தார் கேட்டு ஓடி வந்து – 3.இலை:2 12/3
பொரு படை அறு துணி சிந்தின புடை சொரி குடர் உடல் பம்பின – 3.இலை:2 19/2
வில் படை துணியவும் நின்றிலர் வெற்றி கொள் சுரிகை வழங்கினர் – 3.இலை:2 22/2
திண் படை வயவர் பிணம்படு செங்களம் அதனிடை முன் சிலர் – 3.இலை:2 24/1
பற்றி அடர்க்கும் பொழுதில் தானும் படை பிழைத்து – 3.இலை:2 29/3
வெல் படை தறுகண் வெம் சொல் வேட்டுவர் கூட்டம்-தோறும் – 3.இலை:3 5/1
மான படை மன்னன் வலிந்து நிலம் கொள்வானாய் – 4.மும்மை:1 11/2
யானை குதிரை கருவி படை வீரர் திண் தேர் – 4.மும்மை:1 11/3
வந்துற்ற பெரும் படை மண் புதைய பரப்பி – 4.மும்மை:1 12/1
சூழும் படை மன்னவன் தோள் இணை காவல் இன்றி – 4.மும்மை:1 28/3
கூர் இலைய மு_குடுமி_படை_அண்ணல் கோயில்-தொறும் – 4.மும்மை:4 13/3
நீல வாள் படை நீல கோட்டங்களும் நிரந்து – 4.மும்மை:5 15/2
நஞ்சு பில்க எயிற்று அரவ வெற்று தரையின் நாம மூன்று_இலை_படை உடை பிள்ளை – 4.மும்மை:5 81/3
அ மருங்கு கடந்து போம் அவர் ஆர் கொள் சூல அயில் படை
செம்மல் வெண் கயிலை பொருப்பை நினைந்து எழுந்த ஓர் சிந்தையால் – 5.திருநின்ற:1 350/1,2
அயில் கொள் வேல் படை அமரரும் அணுகுதற்கு அரிது-ஆல் – 5.திருநின்ற:1 365/3
படை கொண்ட மூ_இலை வேலர் பழனம் திரு பதி சார்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 298/4
கைத்தல படை வீரர் செம்பொன் பள்ளி கருதி – 6.வம்பறா:1 440/2
வாள் படை அமைச்சனாரும் மங்கையர்க்கரசியாரும் – 6.வம்பறா:1 606/3
புண்ணியத்தின் படை எழுச்சி போல் எய்தும் பொலிவு எய்த – 6.வம்பறா:1 650/4
மின் இடை மடவார் சூழ வேல் படை அமைச்சனாரும் – 6.வம்பறா:1 725/3
குண்டையூர் நெல் மலையை குறள் பூத படை கவர்ந்து – 6.வம்பறா:2 25/1
மின் ஆரும் படை மழுவார் விரை மலர் தாள் பணிந்து எழுந்து – 6.வம்பறா:2 294/2
தா_இல் விறலும் தண்டாத கொடையும் படை வாகன முதலாம் – 7.வார்கொண்ட:4 14/3
ஈங்கு நுமக்கு எதிர்நிற்கும் அரண் உளதோ படை எழுந்த – 8.பொய்:2 17/3
வடி வேல் அதிகன் படை மாள வரை – 8.பொய்:2 27/1
முடி நேரியனார் படை முற்றியதே – 8.பொய்:2 27/4
சுற்றும் படை வீரர் துணித்தனரே – 8.பொய்:2 28/4
மாறுற்ற விறல் படை வாள் அதிகன் – 8.பொய்:2 29/1
நூறுற்ற பெரும் படை நூழில் பட – 8.பொய்:2 29/2
அதிகன் படை போர் பொருது அற்ற தலை – 8.பொய்:2 30/1
முரசு உடை திண் படை கொடு போய் முதல் அமைச்சர் முனை முருக்கி – 8.பொய்:2 35/1
பாய படை கடல் முடுகும் பரிமாவின் பெரு வெள்ளம் – 9.கறை:3 3/3
தீ உமிழும் படை வழங்கும் செருக்களத்தும் உருக்கும் உடல் – 9.கறை:3 6/1
பனை நெடும் கை மத_யானை பஞ்சவனார் படை குடைந்து – 9.கறை:3 7/2
முனை அழிந்த வட புலத்து முதல் மன்னர் படை சரிய – 9.கறை:3 7/3
உதியர் மன்னவர்-தம் பெரும் சேனையின் உடன் சென்ற படை வீரர் – 13.வெள்ளானை:1 37/1

மேல்


படை-தனினும் (1)

இரு படை-தனினும் எதிர்ந்தவர் எதிர்எதிர் அமர் செய் பறந்தலை – 3.இலை:2 19/4

மேல்


படைக்க (2)

நகில் உழுத சுவடும் வளை தழும்பும் பூண்ட நாயகனார் நான்கு முகற்கு படைக்க நல்கும் – 4.மும்மை:5 93/3
இனிய அன்னம் உடன் கறிகள் எல்லாம் ஒக்க படைக்க என – 7.வார்கொண்ட:3 72/4

மேல்


படைக்கல (2)

தூய படைக்கல தொழிலும் துறை நிரம்ப பயின்று அவற்றால் – 7.வார்கொண்ட:3 3/2
வய பரியின் களிப்பு ஒலியும் மறவர் படைக்கல ஒலியும் – 9.கறை:3 5/1

மேல்


படைக்கலம் (1)

பான்மையில் சமைத்து கொண்டு படைக்கலம் வினைஞர் ஏந்த – 3.இலை:3 32/1

மேல்


படைக்கும்படி (1)

புனிதர்-தம்மை போனகமும் கறியும் படைக்கும்படி பொற்பின் – 7.வார்கொண்ட:3 72/2

மேல்


படைகள் (1)

அடி முதல் உபானம் ஆதி ஆகிய படைகள் எல்லாம் – 12.மன்னிய:1 7/1

மேல்


படைகளும் (1)

வண்ண வெம் சிலையும் மற்ற படைகளும் மலர கற்று – 3.இலை:3 42/1

மேல்


படைகொடு (1)

போர் அடு படைகொடு அளப்பவர் போல்பவர் அளவு_இலர் பட்டனர் – 3.இலை:2 21/4

மேல்


படைஞர் (5)

எல்லை_இல் படைஞர் கொட்புஉற்று எழுந்தனர் எங்கும் எங்கும் – 3.இலை:1 30/4
தம்முடைய பல் படைஞர் பின்னாக தாம் முன்பு – 3.இலை:2 25/3
தன்னுடைய பல் படைஞர் மீண்டார்-தமை கொண்டு – 3.இலை:2 28/2
மருளும் களிறு பாய் புரவி மணி தேர் படைஞர் முதல் மாற்றார் – 7.வார்கொண்ட:6 2/3
எடுத்து உடன்ற முனை ஞாட்பின் இரு படையில் பொரு படைஞர்
படுத்த நெடும் கரி துணியும் பாய்மாவின் அறு குறையும் – 9.கறை:3 4/1,2

மேல்


படைத்த (5)

இலை மிசை படைத்த ஊனின் திரு அமுது எதிரே வைத்து – 3.இலை:3 124/4
பழகிய இனிமை பார்த்து படைத்த இ இறைச்சி சால – 3.இலை:3 125/3
மனைவியார்-தாம் படைத்த மதுரம் மிக வாய்த்த கனி – 5.திருநின்ற:4 24/1
பல் பதிகள் கடந்து அருளி பன்னிரண்டு பேர் படைத்த
தொல்லை வள பூந்தராய் தூரத்தே தோன்றுதலும் – 6.வம்பறா:1 1146/1,2
பறை அறையப்பண்ணுவித்தார் படைத்த நிதி பயன் கொள்வார் – 10.கடல்:2 9/4

மேல்


படைத்தவள் (1)

எண்_இல் ஆண்டு எய்தும் வேதா படைத்தவள் எழிலின் வெள்ளம் – 6.வம்பறா:1 1109/1

மேல்


படைத்தனம் (1)

வென்றி கொள் திருநீற்று ஒளியினால் விளங்கும் மேன்மையும் படைத்தனம் என்பார் – 6.வம்பறா:1 659/4

மேல்


படைத்தார் (1)

வெம்மை இறைச்சி சோறு இதனில் மீட்டு படையும் என படைத்தார்
தம்மை ஊட்ட வேண்டி அவர் உண்ண புகலும் தடுத்து அருளி – 7.வார்கொண்ட:3 78/3,4

மேல்


படைத்தான் (1)

தானை முன் செல தான் எனை முன் படைத்தான் எனும் தமிழ்_மாலை – 13.வெள்ளானை:1 39/2

மேல்


படைத்து (5)

கல்லையினில் படைத்து தேன் பிழிந்து கலந்து கொண்டு – 3.இலை:3 148/2
வல் விரைந்து வந்து அணைந்து படைத்து மனம் மகிழ்ச்சியினால் – 5.திருநின்ற:4 20/3
நல் பெரும் தவத்தின் நீர்மை நலம் படைத்து எழுந்த தெய்வ – 6.வம்பறா:1 1222/2
வரிசையினில் முன் படைத்து எடுத்து மன்னும் பரிகலக்கால் மேல் – 7.வார்கொண்ட:3 73/3
வாங்கி மகிழ்ந்து படைத்து அதன் பின் வணங்கும் சிறுத்தொண்டரை நோக்கி – 7.வார்கொண்ட:3 76/1

மேல்


படைப்ப (2)

ஞான மணி விளக்கு எழுந்து வருவது என நலம் படைப்ப – 6.வம்பறா:1 652/4
கண் வெறி படைப்ப மிக்க கதிர் விரி கவரி கானம் – 6.வம்பறா:1 1201/2

மேல்


படைப்பு (1)

தாள் உடைய படைப்பு என்னும் தொழில் தன்மை தலைமை பெற – 6.வம்பறா:1 25/1

மேல்


படையாக (1)

எறிந்த அதுவே அர்ச்சனையில் இடையூறு அகற்றும் படையாக
மறிந்த தாதை இரு தாளும் துணித்த மைந்தர் பூசனையில் – 4.மும்மை:6 52/1,2

மேல்


படையாய் (1)

அன்றினார் புரம் எரித்தார் அருளால் வேட்டுவ படையாய்
சென்று அவர் தாம் வரும் வழியில் இரு-பாலும் செயிர்த்து எழுந்து – 7.வார்கொண்ட:4 166/3,4

மேல்


படையார் (3)

அயில் கொள் மு_குடுமி_படையார் மருங்கு அருளால் – 4.மும்மை:3 10/1
இலை கொள் சூல படையார் சேர் இடங்கள் பிறவும் தொழ அணைவார் – 5.திருநின்ற:1 300/4
மும்முனை நீள் இலை சூல முதல் படையார் தொண்டு புரி – 8.பொய்:3 2/3

மேல்


படையார்-தம் (1)

துன்னார் முளைகள் தோள் வலியால் வென்று சூல படையார்-தம்
நல் நாமம் தம் திரு நாவில் நாளும் நவிலும் நலம் மிக்கார் – 7.வார்கொண்ட:6 1/1,2

மேல்


படையார்-தமை (1)

அடல் ஆர் சூல படையார்-தமை பாடி அடி வணங்கி – 6.வம்பறா:2 152/3

மேல்


படையாளி (2)

வன் பூத படையாளி எழுத்து_ஐந்தும் வழுத்தி தாம் – 3.இலை:7 22/2
உரை வளர் மாலைகள் அணிவித்து உழவார படையாளி
திரை வளர் வேலை கரை போய் திருவொற்றியூர் சேர்ந்தார் – 5.திருநின்ற:1 332/3,4

மேல்


படையானை (1)

படையானை பங்கயத்து மேவினானும் பாம்பு அணையில் துயின்றானும் பரவும் கோலம் – 6.வம்பறா:1 482/3

மேல்


படையில் (1)

எடுத்து உடன்ற முனை ஞாட்பின் இரு படையில் பொரு படைஞர் – 9.கறை:3 4/1

மேல்


படையின் (1)

இ முனைய வெம் போரில் இரு படையின் வாள் வீரர் – 3.இலை:2 25/1

மேல்


படையும் (8)

இந்த வெளி மேல் கை வகுத்து இருவேம் பொரு படையும்
சந்தித்து அமர் விளைத்தால் சாயாதார் கொள்வது என – 3.இலை:2 13/3,4
கன்றி இரு படையும் கை வகுத்து நேர் மலைவார் – 3.இலை:2 14/4
போந்த வரும் பொரு படையும் உடன் கொண்டு சில நாளில் – 5.திருநின்ற:1 26/2
சார்வான திரு மனமும் உழவார தனி படையும் தாமும் ஆகி – 5.திருநின்ற:1 225/3
கந்தம் மிகையாம் கருத்தும் கை உழவார படையும்
வந்து இழி கண்ணீர் மழையும் வடிவில் பொலி திருநீறும் – 6.வம்பறா:1 270/2,3
வெம்மை இறைச்சி சோறு இதனில் மீட்டு படையும் என படைத்தார் – 7.வார்கொண்ட:3 78/3
அளவு_இல் அரண குறும்பின் அதிகர் கோன் அடல் படையும்
உளம் நிறை வெம் சினம் திருகி உயர் காஞ்சி மிலைந்து ஏற – 8.பொய்:2 19/2,3
கிளர் கடல்கள் இரண்டு என்ன இரு படையும் கிடைத்தன-ஆல் – 8.பொய்:2 19/4

மேல்


படையை (1)

கடல் அனைய நெடும் படையை கைவகுத்து மேல் செல்வார் – 8.பொய்:2 18/2

மேல்


பண் (23)

பண் தரு விபஞ்சி எங்கும் பாத செம் பஞ்சி எங்கும் – 1.திருமலை:2 32/1
பண் தரும் இன்னிசை பயின்ற திருப்பதிகம் பாடினார் – 1.திருமலை:5 113/4
விண் படர் கொடி விடு பண் பயில் விஞ்சையர் குமரரை வென்றனர் – 3.இலை:2 24/4
மாறு முதல் பண்ணின் பின் வளர் முல்லை பண் ஆக்கி – 3.இலை:7 25/1
பண் அமைய எழும் ஓசை எ மருங்கும் பரப்பினார் – 3.இலை:7 28/4
பண் காஞ்சி இசை பாடும் பழன வேலி பணை மருதம் புடை உடைத்தாய் பாரில் நீடும் – 4.மும்மை:5 86/2
பண் பயில் வண்டு அறை சோலை சூழும் காழி பரமர் திரு கோபுரத்தை பணிந்து உள் புக்கு – 5.திருநின்ற:1 186/1
பண் தோய்ந்த சொல் திருத்தாண்டகம் பாடி பரவுவார் – 5.திருநின்ற:1 336/2
பண் நிறைந்த அரு_மறைகள் பணிந்து ஏத்த பாவை உடன் – 6.வம்பறா:1 74/2
பண் இயல் கதியே பருவம்-அது ஒரு மூ வருடத்தே – 6.வம்பறா:1 93/3
பண் அமை யாழ் இசை கூட பெரும்பாணர் பாடிய பின் – 6.வம்பறா:1 137/2
பண் பயில் வண்டு இனம் பாடும் சோலை பைஞ்ஞீலி வாணர் கழல் பணிந்து – 6.வம்பறா:1 322/1
பண் ஆர்ந்த திருப்பதிகம் பணிந்து ஏத்தி பிற பதியும் – 6.வம்பறா:1 410/3
பண் பயிலும் திருக்கடைக்காப்பு சாத்த அணைந்து பெரும்பாணர்-தாம் – 6.வம்பறா:1 448/2
பண் அமரும் மொழி உமையாள் முலையின் ஞான பால் அறா வாயருடன் அரசும் பார் மேல் – 6.வம்பறா:1 562/3
பண் பயில் பதிகம் பாடி பரவி அங்கு இருந்தார் அன்றே – 6.வம்பறா:1 598/4
பண் ஆர்ந்த தமிழ் பாடி பரவியே செல்கின்றார் – 6.வம்பறா:1 623/4
பண் நிறையும் வகை பாறு தாங்கி என எடுத்து அருளி – 6.வம்பறா:2 141/1
பண் நீர்மை மொழி பரவையார் கொழுநர் வரும் பாங்கர் – 6.வம்பறா:2 156/2
பண் ஆர்ந்த திருப்பதிகம் பாடியே பணிந்து ஏத்தி – 6.வம்பறா:2 165/2
பண் ஆர் மொழி சங்கிலியாரை நோக்கி பயந்தாரொடும் கிளைஞர் – 6.வம்பறா:2 218/1
பண் அமரும் மொழி பரவையார் பாடல் ஆடல்-தனை – 6.வம்பறா:2 271/3
பண் நிறைந்த தமிழ் பாடி பரமர் திருவருள் மறவாது – 6.வம்பறா:2 301/1

மேல்


பண்களில் (1)

பண்களில் நிறைந்த கீதம் பாடுவார் ஆடுவார்கள் – 1.திருமலை:5 25/4

மேல்


பண்களின் (1)

பங்கய வதனம் எங்கும் பண்களின் மழலை எங்கும் – 1.திருமலை:2 30/2

மேல்


பண்ட (1)

பண்ட நிறை சாலைகளும் பல வேறு விதம் பயில – 6.வம்பறா:1 1178/2

மேல்


பண்டங்கள் (1)

துளக்கு இல் பேர் ஒலியால் துன்னு பண்டங்கள்
வளத்தொடும் பல ஆறு மடுத்தலால் – 1.திருமலை:3 9/2,3

மேல்


பண்டம் (1)

புலங்களில் விரும்பு பண்டம் பொருந்துவ நிரம்ப ஏற்றி – 5.திருநின்ற:4 33/2

மேல்


பண்டார (2)

அகில யோனிகள் எல்லாம் அமைத்து வைத்த அரும் பெரும் பண்டார நிலை அனைய ஆகும் – 4.மும்மை:5 93/4
நல் பெரும் பண்டார நானா வருக்கம் ஆன எலாம் – 7.வார்கொண்ட:4 161/3

மேல்


பண்டாரத்தில் (1)

உடையவர் எம்மை ஆளும் ஒருவர் தம் பண்டாரத்தில்
அடைவுற ஒடுக்கி எல்லாம் அயர்த்து எழும் அன்பு பொங்க – 3.இலை:4 13/2,3

மேல்


பண்டாரத்து (1)

அரசர்-அவர் பண்டாரத்து அ நாட்டின் நெல் கூட்டின் – 10.கடல்:2 7/1

மேல்


பண்டாரம் (7)

பொங்கி நிறைந்த பலவேறு வகையில் பொலிந்த பண்டாரம்
அங்கண் ஒன்றும் ஒழியாமை அடைய கண்டு புறப்பட்டு – 7.வார்கொண்ட:4 33/2,3
பொருவு_இல் பண்டாரம் கொண்டு போதுவார்கள் உடன் போத – 7.வார்கொண்ட:4 83/4
வன் தொண்டர் பண்டாரம் கவர அருள் வைத்து அருள – 7.வார்கொண்ட:4 166/2
எல்லை_இல் பண்டாரம் எல்லாம் கவர்ந்து கொள இரிந்தோடி – 7.வார்கொண்ட:4 167/3
பத்தரை விட்டு இவர் அன்றோ பண்டாரம் எனக்கு என்பார் – 10.கடல்:2 8/4
குறைவு_இல் நிதி பண்டாரம் ஆன எலாம் கொள்ளை முகந்து – 10.கடல்:2 9/2
எண்_இல் பெரும் பண்டாரம் ஈசன் அடியார் கொள்ள – 10.கடல்:2 10/1

மேல்


பண்டாரமும் (1)

நிறை அழிந்த உள்ளத்தால் நெல் பண்டாரமும் அன்றி – 10.கடல்:2 9/1

மேல்


பண்டி (1)

பண்டி சரி கோவண உடை பழமை கூர – 1.திருமலை:5 31/1

மேல்


பண்டிதர் (1)

பண்டிதர் பாழி-நின்றும் கழுதை மேல் படர்வார்-தம் பின் – 6.வம்பறா:1 638/2

மேல்


பண்டு (21)

மங்கல வேள்வியில் பண்டு வாமனனாய் மண் இரந்த – 1.திருமலை:5 90/3
பண்டு தம் செய்கை சொல்லி மூழ்கினார் பழுது இலாதார் – 2.தில்லை:2 38/4
பண்டு தாம் பயில் கோலமே விசும்பினில் பாகம் – 2.தில்லை:7 46/3
பாங்கில் திருநீறு பண்டு பயிலாதான் – 3.இலை:2 34/4
வன் திறல் உந்தையோடு மா வேட்டை ஆடி பண்டு இ – 3.இலை:3 109/1
தோய்ந்த நீள் சடையார் பண்டு தொண்டர் மேல் வந்த கூற்றை – 3.இலை:4 1/3
பண்டு ஒருவன் உடல் அங்கம் பரித்த நாள் அது கடைந்த – 3.இலை:5 22/3
பண்டு புரி நல் தவத்து பழுதின் அளவு இறை வழுவும் – 5.திருநின்ற:1 49/1
எம்பெருமான்-தனை ஏழையேன் நான் பண்டு இகழ்ந்தது என்று – 5.திருநின்ற:1 143/3
பண்டு போல பல நாளும் பயிலும் பணி செய்து அவர் ஒழுக – 5.திருநின்ற:7 18/1
பண்டு திருவடி மறவா பான்மையோர்-தமை பரமர் – 6.வம்பறா:1 55/1
பை பாந்தள் புணைந்த வரை பரவி பண்டு அமர்கின்ற – 6.வம்பறா:1 327/3
பண்டு அரும் இன் இசை பதிகம் பரம்பொருளை பாடுவார் – 6.வம்பறா:1 401/4
பருவ மென் கொடிகள் பண்டு புரம் எரித்தவர் தம் நெற்றி – 6.வம்பறா:1 1097/1
பண்டு எலாம் அடியேன் செய்த பணி எனக்கு இன்று முட்ட – 6.வம்பறா:2 17/3
பண்டு அங்கு இசையில் தம்மையே புகழ்ந்து என்று எடுத்து பாடினார் – 6.வம்பறா:2 51/4
பண்டு கயிலை திருமலையில் செய்யும் பணியின் பான்மை மனம் – 6.வம்பறா:2 223/1
பண்டு நிகழ் பான்மையினால் பசுபதி-தன் அருளாலே – 6.வம்பறா:2 267/1
பால் நல் விழியார் மாளிகையில் பண்டு செல்லும் பரிசினால் – 6.வம்பறா:2 316/3
பங்குனி திரு நாளுக்கு பண்டு போல் வருவார் ஆகி – 6.வம்பறா:2 343/1
பாய கங்கை சூழ் நெடும் சடை பரமரை பண்டு தாம் பிரிந்து எய்தும் – 13.வெள்ளானை:1 28/3

மேல்


பண்டே (1)

பால் அங்கு அணைந்தார் புறம் நிற்ப பண்டே தம்மை அர்ச்சிக்கும் – 6.வம்பறா:2 337/3

மேல்


பண்டை (6)

மீது எழு பண்டை செம் சுடர் இன்று வெண் சுடர் ஆனது என்று அதன் கீழ் – 1.திருமலை:1 8/3
பண்டை விதி கடை கூட்ட பரவையாரும் கண்டார் – 1.திருமலை:5 142/4
வினையினால் வேறுவேறு கறி அமுது ஆக்கி பண்டை
நினைவினால் குறையை நொந்து திருவமுது அமைத்து நின்று – 2.தில்லை:4 22/3,4
பண்டை பரிவால் அருச்சித்து பாலின் திருமஞ்சனம் ஆட்டி – 4.மும்மை:6 35/4
பண்டை உறவு உணர்ந்தார்க்கு திலகவதியார் உளராக – 5.திருநின்ற:1 55/3
பண்டை முறைமையால் பணிந்து பாடி பரவி புறம் போந்து – 6.வம்பறா:2 225/2

மேல்


பண்டையினும் (1)

பண்டையினும் நோவு மிக பரிபவத்தால் இடர் உழந்தார் – 5.திருநின்ற:1 53/4

மேல்


பண்ணார் (2)

பண்ணார் பதிக தமிழ் பாடி பணிந்து பரவி பணி செய்தார் – 5.திருநின்ற:1 313/4
பண்ணார் பதிக திருக்கடைக்காப்பு பரவி – 6.வம்பறா:1 163/1

மேல்


பண்ணால் (1)

பத்தனாய் பாடமாட்டேன் என்று முன் எடுத்து பண்ணால்
அத்தா உன் ஆடல் காண்பான் அடியனேன் வந்தவாறு என்று – 5.திருநின்ற:1 169/1,2

மேல்


பண்ணி (6)

பொலம் கல புரவி பண்ணி போதுவார் பின்பு போத – 1.திருமலை:5 188/1
பதியோர் உடன் கூட பண்ணி அமர் மேல் சென்று – 3.இலை:2 8/3
வாங்கு வில் காடன்-தன்னை மர கடை தீ கோல் பண்ணி
ஈங்கு நீ நெருப்பு காண்பாய் இ மலை ஏறி கண்டு – 3.இலை:3 99/2,3
பயிலும் சுடு மண் பலகை பல கொணர்வித்து உயரம் பண்ணி தேன் – 6.வம்பறா:2 49/2
பண்ணி குளிர்ந்த மணல் பரப்ப கண்ட தொண்டர் பயில் மாரி – 7.வார்கொண்ட:4 136/3
பொருவு_இல் நகரம் அலங்கரித்து பண்ணி பயணம் புறப்படுவித்து – 13.வெள்ளானை:1 18/2

மேல்


பண்ணிய (4)

பண்ணிய பரிவு கண்டு மகிழ்ந்தனம் பழுது இலாதாய் – 2.தில்லை:3 33/3
பண்ணிய வஞ்சனை தவத்தால் பஞ்சவன் நாட்டிடை பரந்த – 6.வம்பறா:1 650/1
பண்ணிய தவங்கள் என்-கொல் பஞ்சவன் தஞ்சம் மேவி – 6.வம்பறா:1 744/3
பண்ணிய பின் அ மருங்கு பசித்து அணைந்தார்களும் அருந்த – 6.வம்பறா:2 161/2

மேல்


பண்ணியம் (1)

பாய தயிர் பால் இனிய பண்ணியம் உண் நீர் அமுதம் – 7.வார்கொண்ட:3 14/2

மேல்


பண்ணில் (2)

பண்ணில் நீடும் பதிக முன் பாடினார் – 6.வம்பறா:1 359/4
காலம் ஆதரித்த பண்ணில் கை பல முறையும் ஆராய்ந்து – 12.மன்னிய:5 2/3

மேல்


பண்ணின் (4)

மாறு முதல் பண்ணின் பின் வளர் முல்லை பண் ஆக்கி – 3.இலை:7 25/1
பண்ணின் கிளவி மணி வாயும் பதிக செழும் தேன் பொழியும்-ஆல் – 4.மும்மை:2 3/4
பண்ணின் பயனாம் நல் இசையும் பாலி பயனாம் இன் சுவையும் – 4.மும்மை:6 9/1
பண்ணின் நேரு மொழியாள் என்று எடுத்து பாட பயன் துய்ப்பான் – 5.திருநின்ற:1 268/2

மேல்


பண்ணினமை (1)

பந்தர் பல ஆண்ட அரசு எனும் பெயரால் பண்ணினமை
வந்து அணைந்த வாகீசர் கேட்டு அவர்-தம் மனை நண்ண – 5.திருநின்ற:1 201/3,4

மேல்


பண்ணினார் (1)

பாங்கு உடைய பால் அடிசில் அமுது செய பண்ணினார் – 5.திருநின்ற:1 103/4

மேல்


பண்ணினால் (1)

பண்ணினால் நீடி அறிவு_அரும் பதிகம் பாடினார் பரவினார் பணிந்தார் – 1.திருமலை:5 107/4

மேல்


பண்ணினில் (2)

பண்ணினில் திகழ் திருப்பதிகம் பாடினார் – 6.வம்பறா:1 237/4
பாலை ஈர் ஏழு கோத்த பண்ணினில் கருவி வீக்கி – 12.மன்னிய:5 2/2

மேல்


பண்ணினேனாய் (1)

பண்ணினேனாய் பசித்து அருள தாழ்த்தது எனினும் பணி சமைத்தேன் – 7.வார்கொண்ட:3 68/3

மேல்


பண்ணு (1)

பண்ணு நாள் எந்நாள் என்று பரமர் தாள் பரவி சென்றார் – 1.திருமலை:5 189/4

மேல்


பண்ணும் (4)

பண்ணும் தொண்டின் பாங்கு பல பயின்று பரவி விரவுவார் – 5.திருநின்ற:7 8/3
மிசை கொள் பண்ணும் பிடி வெள்ளம் மேவும் சோற்று வெள்ளம் கண்டு – 7.வார்கொண்ட:4 143/3
தொழுது தினைத்து புறம் போந்து தோன்ற பண்ணும் பிடி மேல் பார் – 7.வார்கொண்ட:4 147/1
பற்பலவாம் ஆளின் மிசை ஏற்றிவர பண்ணும் என – 7.வார்கொண்ட:4 161/4

மேல்


பண்ணுறு (1)

பண்ணுறு செந்தமிழ்_மாலை பாடி பரவி நின்று ஏத்தினர் பான்மையினால் – 6.வம்பறா:1 345/4

மேல்


பண்ணுறும் (1)

பண்ணுறும் உறுப்பு நான்கில் பரந்து எழு சேனை எல்லாம் – 3.இலை:1 33/1

மேல்


பண்ணை (7)

மடுத்த நீள் வண்ண பண்ணை ஆரூரில் வருக நம்-பால் என வானில் – 1.திருமலை:5 108/3
சூடு பரப்பிய பண்ணை வரம்பு சுரும்பு ஏற – 3.இலை:7 1/2
பண்ணை எழும் கயல் பாய இருப்பன காயாவின் – 3.இலை:7 6/3
புன பண்ணை மணியினோடும் புறவின் நறும் புது மலரின் – 5.திருநின்ற:1 3/1
இன பண்ணை உழும் பண்ணை எறிந்து உலவி எவ்வுலகும் – 5.திருநின்ற:1 3/3
இன பண்ணை உழும் பண்ணை எறிந்து உலவி எவ்வுலகும் – 5.திருநின்ற:1 3/3
துறை ஆற்ற மணி வண்ண சுரும்பு இரைக்கும் பெரும் பண்ணை
நிறை ஆற்று நீர் கொழுந்து படர்ந்து ஏறும் நிலைமையது-ஆல் – 5.திருநின்ற:1 7/3,4

மேல்


பண்ணை-தொறும் (1)

வேள்வி புரி சடங்கு அதனை விளையாட்டு பண்ணை-தொறும்
பூழியுற வகுத்து அமைத்து பொன் புனை கிண்கிணி ஒலிப்ப – 6.வம்பறா:1 11/1,2

மேல்


பண்ணை-தோறும் (1)

இடம் படு பண்ணை-தோறும் எழுவன மருதம் பாடல் – 3.இலை:4 3/2

மேல்


பண்ணைகள் (1)

பூ கமழ் பண்ணைகள் சூழ்ந்த புகலியின் மீண்டும் புகுந்து – 6.வம்பறா:1 275/2

மேல்


பண்ணையினில் (1)

பாடல் ஆடல் இன்னியங்கள் பயில்தல் முதலாம் பண்ணையினில்
நீடும் இனிய விநோதங்கள் நெருங்கு காலம்-தொறும் நிகழ – 7.வார்கொண்ட:4 154/1,2

மேல்


பண்படும் (1)

வேயும் படு தோளியர் பண்படும் இன் சொல் செய்ய – 4.மும்மை:1 2/2

மேல்


பண்பால் (2)

உலகில் உளோரும் தெரிந்து அங்கு உண்மையினை அறிந்து உய்ய உணர்த்தும் பண்பால்
பலர் புகழும் திருப்பதிகம் பாடி அருளப்பெற்றால் பண்பு நீடி – 6.வம்பறா:1 446/2,3
பைம் துணர் அலங்கல் மன்னன் பரிசு கண்டு இதுவோ பண்பால்
நம் தனி சமயம்-தன்னை நாட்டும் ஆறு என்று பின்னும் – 6.வம்பறா:1 747/3,4

மேல்


பண்பில் (7)

பான்மையின் ஏவல் செய்தல் கடன் என்று பண்பில் மிக்க – 1.திருமலை:5 63/2
தங்களுக்கு ஏற்ற பண்பில் தகும் பணி தலைநின்று உய்த்தே – 2.தில்லை:1 4/3
பாரினில் ஆர்ந்த செல்வம் உடையராம் பண்பில் நீடி – 3.இலை:4 22/2
பண்பில் பெருகும் கழுமலத்தார் பிள்ளையார் பாதம் பணிந்து பூண்டே – 6.வம்பறா:1 552/3
படி விளங்கும் அன்பரும் பரந்த பண்பில் ஈண்டுவார் – 6.வம்பறா:1 987/4
பற்றுதற்கு உரிய பண்பில் பழுது_இல் நல் பொழுது நண்ண – 6.வம்பறா:1 1236/2
பாரில் எவரும் அதிசயிக்கும் பண்பில் வளரும் பைம்_தொடியார் – 6.வம்பறா:2 209/2

மேல்


பண்பின் (7)

பரவு_அரும் கடவுள் போற்றி குரவரும் விருந்தும் பண்பின்
விரவிய கிளையும் தாங்கி விளங்கிய குடிகள் ஓங்கி – 1.திருமலை:2 26/2,3
பவ முயன்று அதுவும் பேறே என வரும் பண்பின் மிக்கான் – 1.திருமலை:3 18/4
பழைய மன்று ஆடி போலும் இவன் என்று பண்பின் மிக்க – 1.திருமலை:5 48/2
பண்பின் மொழிந்த உரை கொண்டு பதிகம் பாடும் அவ்வளவில் – 5.திருநின்ற:1 272/2
பரவுதல் செய்து பணிந்து நாளும் பண்பின் வழா திருத்தொண்டர் சூழ – 6.வம்பறா:1 561/2
பண்பின் நீடி பணிந்து எழுந்து பரமர் கோயிலுள் அடைந்தார் – 6.வம்பறா:1 975/4
பாதம் பணிந்தார் அமுது ஊட்டும் நல் பண்பின் மிக்கார் – 6.வம்பறா:6 1/4

மேல்


பண்பினர் (1)

உற்றன உதவிய பண்பினர் ஒத்தனர் உளர் சில கண்டகர் – 3.இலை:2 22/4

மேல்


பண்பினார் (2)

பாதம் நாளும் பரவிய பண்பினார் – 5.திருநின்ற:2 7/4
பலர் புகழும் பண்பினார் மீண்டும் தம் பதி அணைந்தார் – 6.வம்பறா:2 31/4

மேல்


பண்பினால் (6)

பலவுடன் பேசி ஒத்த பண்பினால் அன்பு நேர்ந்தான் – 1.திருமலை:5 8/4
பலர் புகழும் பண்பினால் திருப்பணிகள் பல செய்தார் – 5.திருநின்ற:1 44/4
பற்றிய கையில் ஏந்தி பண்பினால் யார்க்கும் காட்ட – 6.வம்பறா:1 852/3
பால் அறா வாயர் மிக்க பண்பினால் தொழுது சென்று – 6.வம்பறா:1 863/2
பாரில் நீடும் ஆண்பனை முன் காய்த்து பழுக்கும் பண்பினால்
நேரும் அன்பர் தம் கருத்து நேரே முடித்து கொடுத்து அருளி – 6.வம்பறா:1 981/2,3
பாவை பாகனை பரிவுறு பண்பினால் பரவி – 6.வம்பறா:1 1078/2

மேல்


பண்பினில் (1)

பான்மை அர்ச்சனைகள் எல்லாம் பண்பினில் வழாமை ஏய்ந்த – 6.வம்பறா:2 401/1

மேல்


பண்பினொடும் (1)

பாடினார் ஆடினார் பண்பினொடும் கண் பொழி நீர் பரந்து பாய – 6.வம்பறா:1 303/4

மேல்


பண்பு (32)

பார் விளங்க வளர் நான்_மறை நாதம் பயின்ற பண்பு மிக வெண் கொடி ஆடும் – 1.திருமலை:5 97/1
இன்னவாறு இன்ன பண்பு என்று ஏத்துகேன் அதற்கு யான் யார் – 1.திருமலை:5 198/3
பற்றலர் முனைகள் சாய்க்கும் பட்டவர்த்தனமாம் பண்பு
பெற்ற வெம் களிறு கோலம் பெருகு மா நவமி முன்னாள் – 3.இலை:1 11/3,4
பண்பு உடை அடியார் அல்லால் பரிந்து நேர் காண வல்லார் – 3.இலை:4 30/4
பாங்கு வளர் இருக்கை நிலை பலவும் எல்லாம் பண்பு நீடிய உரிமை-பால அன்றே – 4.மும்மை:5 103/4
பண்பு உடைய பாண்டிமாதேவியார்-தம் பரிவும் – 5.திருநின்ற:1 400/1
பண்பு மிக்கார் பலர் ஆய் அணையினும் – 5.திருநின்ற:2 6/1
பாங்கில் வரும் மனை அறத்தின் பண்பு வழாமையில் பயில்வார் – 5.திருநின்ற:4 14/4
பண்பு மேம்படு நிலைமையார் பயிலும் அ பருவ – 5.திருநின்ற:6 23/1
பண்பு தந்தையார் தம்முடன் பாங்கு அமர் – 6.வம்பறா:1 207/2
பத்தர் உடன் இனிது அமரும் பண்பு கூட பரமர் தாள் பணிந்து ஏத்தி பயிலும் நாளில் – 6.வம்பறா:1 267/4
பண்பு நீடிய வாச மென் மலர் பொதி பனி நீர் – 6.வம்பறா:1 385/2
பலர் புகழும் திருப்பதிகம் பாடி அருளப்பெற்றால் பண்பு நீடி – 6.வம்பறா:1 446/3
பரவிய காதலில் பணிந்து பால் அறா வாயர் புறத்து அணைந்து பண்பு
விரவிய நண்பு உடை அடிகள் விருப்புறு காதலில் தங்கி மேவும் நாளில் – 6.வம்பறா:1 465/1,2
பண்பு மேம்படு பனி கதிர் நித்தில சிவிகையில் பணிந்து ஏறி – 6.வம்பறா:1 529/2
பாடிய பதிகம் பரவியே வந்து பண்பு உடை அடியவரோடும் – 6.வம்பறா:1 664/1
பண்பு மற்று இதுவே ஆகும் பரிசு வேறு இல்லை என்றான் – 6.வம்பறா:1 692/4
பார் கெழு புகழின் மிக்க பண்பு உடை வைகை ஆறு – 6.வம்பறா:1 812/4
பண்பு உடை அமைச்சனாரும் பார் உளோர் அறியும் ஆற்றால் – 6.வம்பறா:1 855/1
பன்னு தமிழ்_தொடை சாத்தி பரவி போந்து பண்பு இனிய தொண்டருடன் அங்கு வைகி – 6.வம்பறா:1 903/3
பரமனார் திருத்தொண்டர் பண்பு நோக்கி பரிவு எய்தி – 6.வம்பறா:1 979/1
பண்பு நீடி யானம் முன்பு இழிந்து இறைஞ்சு பான்மை கண்டு – 6.வம்பறா:1 989/2
பா மலர் கொண்டு அடி போற்றி பருகி ஆர்ந்து பண்பு இனிய திரு பதியில் பயிலும் நாளில் – 6.வம்பறா:1 1025/4
பாவை நல் உறுப்பு அணி கிளர் பண்பு எலாம் நோக்கி – 6.வம்பறா:1 1044/2
பண்பு பெற்ற நல் தொண்டர்களுடன் பணிந்து இருந்த – 6.வம்பறா:1 1069/2
பவம் அற என்னை முன்னாள் ஆண்ட அ பண்பு கூட – 6.வம்பறா:1 1244/3
பைம்பொன் மணி மாளிகை அணைந்து பண்பு புரியும் பாங்கினால் – 6.வம்பறா:2 319/2
பாயும் மத குஞ்சரமும் பரியும் உகைக்கும் பண்பு
மேய தொழில் விஞ்சையிலும் மேதினியில் மேல் ஆனார் – 7.வார்கொண்ட:3 3/3,4
பள்ள மடையாய் என்றும் பயின்று வரும் பண்பு உடையார் – 7.வார்கொண்ட:3 4/4
பண்பு உடைய சிறுத்தொண்டர் உடன் பயின்று மற்று அவரை – 7.வார்கொண்ட:3 24/2
பண்பு மிக்க சிறுத்தொண்டர் பரிவு கண்டு பயிரவரும் – 7.வார்கொண்ட:3 50/1
பண்பு பெருகும் பெருமாளும் பாணனார் பத்திரனார் பின் – 7.வார்கொண்ட:4 38/1

மேல்


பண்பும் (2)

பரவ மேல்மேல் எழும் பரிவும் பழைய பான்மை மிகும் பண்பும்
விரவும் மேதக்கவர்-தம்-பால் மேவும் பெருமை வெளிப்படுப்பான் – 4.மும்மை:6 48/1,2
சீரணி நீடு திருக்கயிலை செல்வ திருவாரூர் மேய பண்பும்
ஆரணத்து உட்பொருள் ஆயினாரை ஆனைக்காவின்-கண் புகழ்ந்து பாடி – 6.வம்பறா:1 346/2,3

மேல்


பண்புற (1)

பாரித்து இல்லம் அடைந்த பின் பண்புற
வேரி தாரான் விருந்து எதிர்கொண்டனன் – 2.தில்லை:4 9/3,4

மேல்


பண (2)

பண அரவம் புனைந்து அருளும் பரமனார் திருத்தொண்டர் – 5.திருநின்ற:4 17/3
நாகம் ஆர் பண பேர் அல்குல் நல் தவ கொழுந்து அன்னாரை – 6.வம்பறா:1 1237/2

மேல்


பணம் (7)

பணம் கொள் அரவு அகல் அல்குல் பைம்_தொடியை மணம் நேர்ந்தார் – 5.திருநின்ற:1 24/4
வாய நாக மணி பணம் கொள் விளக்கு எடுத்தன வந்து கால் – 5.திருநின்ற:1 355/3
மேல் எழும் பணம் விரித்து நின்று ஆடி வேறு அடங்க – 6.வம்பறா:1 1058/2
பணி உலகு ஆளும் சேடன் பணம் விரித்து அடைதல் காட்ட – 6.வம்பறா:1 1105/4
பணம் புரி அரவு அரை பரமர் முன் பணிந்து – 6.வம்பறா:1 1111/2
பணம் கொள் அரவம் அணிந்தார் முன் பணிந்து வீழ்ந்து பரம் கருணை – 6.வம்பறா:2 73/2
பணம் கொள் அரவ சடையார்-தம்-பால் கொண்டு அணைவோம் என பகர்வார் – 6.வம்பறா:2 217/4

மேல்


பணயம் (1)

முதல் சூது தாம் தோற்று முதல் பணயம் அவர் கொள்ள – 6.வம்பறா:5 9/1

மேல்


பணி (111)

பாரம் ஈசன் பணி அலது ஒன்று இலார் – 1.திருமலை:4 9/2
வித்தகம் பேச வேண்டாம் பணி செய வேண்டும் என்றார் – 1.திருமலை:5 41/4
பாலையோ அவை முன் காட்ட பணி செயல் பாலை என்ற – 1.திருமலை:5 43/2
ஆடுகின்றவர் பேர் அருளினால் நிகழ்ந்த அ பணி சென்னி மேல் கொண்டு – 1.திருமலை:5 109/1
தங்களுக்கு ஏற்ற பண்பில் தகும் பணி தலைநின்று உய்த்தே – 2.தில்லை:1 4/3
மெய் அடியார்கட்கு ஆன பணி செயும் விருப்பில் நின்றார் – 2.தில்லை:2 2/2
எம்பிரான் யான் செயும் பணி எது என்றனர் – 2.தில்லை:2 15/1
யாது நான் இனி செய் பணி என்றே இறைஞ்சி நின்றவர்-தம் எதிர் நோக்கி – 2.தில்லை:3 10/2
செயத்தகும் பணி செய்வன் இ கோவணம் அன்றி – 2.தில்லை:7 28/1
படியால் அடிமை பணி செய்து ஒழுகும் – 3.இலை:1 19/2
மேன்மைய பணி மேற்கொண்டு வணங்கி வெண்குடையின் நீழல் – 3.இலை:1 52/3
தம்பிரான் பணி மேற்கொண்டு சிவகாமியாரும் சார – 3.இலை:1 54/1
ஞாலம் உறும் பணி வீரர்கள் நா நிமிர்கின்றன ஒத்தன – 3.இலை:2 16/4
நம் பெருமான் செய்த பணி நாம் தெரிந்தவாறு உரைப்பாம் – 3.இலை:2 42/4
அன்று நீ வைத்தபடி பெற்று வாழ்வேன் அழைத்த பணி என் என்றாள் அணங்கு சார்ந்தாள் – 3.இலை:3 49/4
கோளொடு பயில் பணி தொடர் நிலை கொளவுள எதிர் பலவே – 3.இலை:3 83/4
சாலவே நிறைந்து விம்ம இடும் பணி தலை நின்றுள்ளார் – 3.இலை:4 6/4
தங்கள் நாயகர்க்கு தாம் முன் செய் பணி தவாமை உய்த்தார் – 3.இலை:4 7/4
தலை மிசை பணி மேற்கொண்டு சங்கரன் கோயில்-நின்று – 3.இலை:4 18/3
பணி புவனங்களில் உள்ளார் பயில் பிலங்கள் வழி அணைந்தார் – 3.இலை:7 32/1
முந்தை தம் முறைமை பணி முட்டலர் செய்து வந்தார் – 4.மும்மை:1 16/2
பின்பு உன் பணி செய்து நம் பேர் உலகு எய்துக என்ன – 4.மும்மை:1 22/4
தம் பெருமான் பணி கேட்ட தவ மறையோர் எல்லாரும் – 4.மும்மை:4 29/1
எம்பெருமான் அருள்செய்த பணி செய்வோம் என்று ஏத்தி – 4.மும்மை:4 29/3
பை தரும் பணி அணிந்தவர் பதி எனை பலவால் – 4.மும்மை:5 40/3
புலர்வதன் முன் திரு அலகு பணி மாறி புனிறு அகன்ற – 5.திருநின்ற:1 44/1
நாளும் மிகும் பணி செய்து அங்கு உறைந்து அடையும் நல் நாளில் – 5.திருநின்ற:1 45/1
பற்று அறுப்பார்-தமை பணிந்து பணி செய்வீர் என பணித்தார் – 5.திருநின்ற:1 65/4
மெய்ம்மை பணி செய்த விருப்பு-அதனால் விண்ணோர் தனி நாயகனார் கழலில் – 5.திருநின்ற:1 78/1
எம்மை பணி கொள் கருணை திறம் இங்கு யார் பெற்றனர் என்ன இறைஞ்சினரே – 5.திருநின்ற:1 78/4
அரசனது பணி தலைநின்ற அமைச்சர்களும் அ நிலையே – 5.திருநின்ற:1 91/1
பரிவுறு செந்தமிழ் பாட்டு பல பாடி பணி செயும் நாள் – 5.திருநின்ற:1 144/4
பவனன் பணி செய வருணன் புனல் கொடு பணி மாறவும் அவை பழுதாம் என்று – 5.திருநின்ற:1 163/3
பவனன் பணி செய வருணன் புனல் கொடு பணி மாறவும் அவை பழுதாம் என்று – 5.திருநின்ற:1 163/3
காளவிடம் உண்டு இருண்ட கண்டர் பணி கலன் பூண்டு – 5.திருநின்ற:1 199/3
தொழும் பணி மேற்கொண்டு அருளி திரு சோற்று துறை முதலா – 5.திருநின்ற:1 212/2
பொங்கிய அன்பொடு திளைத்து போற்றி இசைத்து பணி செயும் நாள் – 5.திருநின்ற:1 214/2
பார் வாழ திரு வீதி பணி செய்து பணிந்து ஏத்தி பரவி செல்வார் – 5.திருநின்ற:1 225/4
ஆன திறமும் போற்றி அணி வீதி பணி செய்து அங்கு அமரும் நாளில் – 5.திருநின்ற:1 227/4
ஆதி முதல்வர்-தமை பணிந்து அங்கு ஆன பணி செய்து அமரும் நாள் – 5.திருநின்ற:1 284/1
பண்ணார் பதிக தமிழ் பாடி பணிந்து பரவி பணி செய்தார் – 5.திருநின்ற:1 313/4
பணியார் வேணி சிவபெருமான் பாதம் போற்றி பணி செயும் நாள் – 5.திருநின்ற:1 314/1
தணியா காதலுடன் சென்று வணங்கி தக்க பணி செய்வார் – 5.திருநின்ற:1 314/3
தக்க மொழி மாலைகள் சாத்தி சார்ந்து பணி செய்து ஒழுகுவார் – 5.திருநின்ற:1 316/4
கொண்ட வேட பொலிவினொடும் குலவும் வீதி பணி செய்யும் – 5.திருநின்ற:1 320/2
பாடிய செந்தமிழ்_மாலை பகர்ந்து பணி செய்து போற்றி – 5.திருநின்ற:1 386/3
அ நிலைமையினில் ஆண்ட அரசு பணி செய்ய அவர் – 5.திருநின்ற:1 416/1
பணி அணிவார் கழற்கு அடிமை பழகி பாங்கு பெற – 5.திருநின்ற:4 3/3
பாங்கு அன்று மனைவியார் பணி அணிவார்-தமை பரவி – 5.திருநின்ற:4 30/1
திருப்பழனம் பணிந்து பணி செய் திருநாவுக்கரசர் – 5.திருநின்ற:5 4/2
பா இசை பதிகம் பாடி பணி விடம் பாற்றுவித்தார் – 5.திருநின்ற:5 35/4
வந்த கவலை மாற்றும் இனி மாறா விளக்கு பணி மாற – 5.திருநின்ற:7 12/1
பண்டு போல பல நாளும் பயிலும் பணி செய்து அவர் ஒழுக – 5.திருநின்ற:7 18/1
ஏழ் இசையும் பணி கொண்ட நீலகண்ட யாழ்ப்பாணர் – 6.வம்பறா:1 139/4
நீண்ட சடையார் அடி கீழ் பணி உற்று நீடு அருள் பெற்றே – 6.வம்பறா:1 281/2
பணி சூடும் அவர் முன்பு பணிந்து வீழ்ந்து எழுந்து அன்பால் பரவுகின்றார் – 6.வம்பறா:1 302/4
எ உலகும் துயர் நீங்க பணி மாறும் தனி காளத்து எழுந்த ஓசை – 6.வம்பறா:1 313/3
பணி வளர் செம் சடை பாச்சின் மேய பரம்பொருள் ஆயினாரை பணிந்து – 6.வம்பறா:1 318/2
அடும் பணி செம் சடையார் பதிகள் அணைந்து பணிந்து நியமம் போற்றி – 6.வம்பறா:1 349/3
செல்வம் மல்கிய திரு ஆலவாயினில் பணி செய்து – 6.வம்பறா:1 675/1
மன்னவன் இடும்பை தீர மற்று அவன் பணி மேல்கொண்டே – 6.வம்பறா:1 725/1
புற்று ஆரும் பணி பூண்ட புனிதனார்-தம் பூவணத்தை புக்கு இறைஞ்சி புகழ்ந்து பாடி – 6.வம்பறா:1 886/2
மேலவர் தம் பணி மறுக்க அவரும் அஞ்சி மீள்வதனுக்கு இசைந்து திருவடியில் வீழ்ந்து – 6.வம்பறா:1 895/2
பணி வளர் அல்குல் பாவை நாசியும் பவள வாயும் – 6.வம்பறா:1 1099/1
பணி உலகு ஆளும் சேடன் பணம் விரித்து அடைதல் காட்ட – 6.வம்பறா:1 1105/4
பணி முற்றும் எடுத்தார்கள் பரிசனங்கள் வினை பாசம் – 6.வம்பறா:1 1251/3
பொங்கு காதலின் அவர் பணி போற்றுதல் புரிந்தார் – 6.வம்பறா:2 6/4
பண்டு எலாம் அடியேன் செய்த பணி எனக்கு இன்று முட்ட – 6.வம்பறா:2 17/3
இனி எனால் செய்யல் ஆகும் பணி அன்று இது என்ன கேட்டு – 6.வம்பறா:2 18/2
பை பணி அணிவார் கோபுரம் இறைஞ்சி பாங்கு அமர் புடை வலம்கொண்டு – 6.வம்பறா:2 83/3
யாங்கள் உமக்கு பணி செய்ய ஈசற்கு ஏற்ற பணி விரும்பி – 6.வம்பறா:2 221/1
யாங்கள் உமக்கு பணி செய்ய ஈசற்கு ஏற்ற பணி விரும்பி – 6.வம்பறா:2 221/1
நீதி முறைமை வழுவாது தமக்கு நேர்ந்த பணி செய்ய – 6.வம்பறா:2 222/3
முன்பு போல திரை நீக்கி முதல்வர் சாத்தும் பணி கொடுத்து – 6.வம்பறா:2 226/3
பெருகும் தவத்தால் ஈசர் பணி பேணும் கன்னியார் என்ன – 6.வம்பறா:2 229/2
தூய பணி பொழுது ஆக தொழில் புரிவார் உடன் போத – 6.வம்பறா:2 255/2
தார் புனையும் மண்டபத்து தம்முடைய பணி செய்து – 6.வம்பறா:2 263/2
அருகு சூழ்ந்தார் துயின்று திரு அத்த யாமம் பணி மடங்கி – 6.வம்பறா:2 322/1
பாதி மதி வாழ் முடியாரை பயில் பூசனையின் பணி புரிவார் – 6.வம்பறா:2 339/1
பயம் கெடுத்து இவ்வாறு அன்றோ பணி கொள்வது என்று போற்ற – 6.வம்பறா:2 357/4
பூசு நீறு சாந்தம் என புனைந்த பிரானுக்கு ஆன பணி
ஆசு_இலா நல் அறம் ஆவது அறிய வருமோ உமக்கு என்றார் – 6.வம்பறா:4 7/3,4
தொழுது போந்து மடம் புகுந்து தூய பணி செய்யப்பெறாது – 6.வம்பறா:4 12/2
மிண்டு செய்து பணி விலக்க வெகுண்டான் அவன்-பால் நீ மேவி – 6.வம்பறா:4 14/2
ஏயுமாறு நாள்-தோறும் இனைய பணி செய்து இன்புற்றார் – 6.வம்பறா:5 4/4
ஈசன் அடியார்க்கு என்றும் இயல்பான பணி செய்தே – 7.வார்கொண்ட:3 5/1
வேத காரணர் அடியார் வேண்டிய மெய் பணி செய்ய – 7.வார்கொண்ட:3 12/1
உள் நிறை அன்பினில் பணி செய்து ஒழுகுவார் வழு_இன்றி – 7.வார்கொண்ட:3 16/2
பண்ணினேனாய் பசித்து அருள தாழ்த்தது எனினும் பணி சமைத்தேன் – 7.வார்கொண்ட:3 68/3
தையலாரும் தலைவர் பணி தலை நிற்பாராய் தாம் அழைப்பார் – 7.வார்கொண்ட:3 81/2
சேரமான் தோழரும் அ சேரர் பிரானும் பணி பூண் – 7.வார்கொண்ட:4 91/1
நல்ல நந்தவன பணி செய்பவர் நறும் துணர் மலர் கொய்வோர் – 7.வார்கொண்ட:5 3/1
பல் பணி தொடை புனைபவர் கொணர் திரு மஞ்சன பணிக்கு உள்ளோர் – 7.வார்கொண்ட:5 3/2
பரு வரை தோள் வென்றியினால் பார் மன்னர் பணி கேட்ப – 8.பொய்:2 9/2
பற்றி பணி செய் கலிக்கம்பர் என்பார் மற்று ஓர் பற்று இல்லார் – 8.பொய்:5 2/4
முன்பு தமக்கு பணி செய்யும் தமராய் ஏவல் முனிந்து போய் – 8.பொய்:5 6/1
களனில் வரும் பணி செய்து பெரும் கூலி காதலித்தார் – 8.பொய்:6 10/4
சின விடையார் திரு கோயில் திரு விளக்கு பணி முட்ட – 8.பொய்:6 13/3
பணி கொள்ளும் படம் பக்க நாயகர்-தம் கோயிலினுள் – 8.பொய்:6 14/1
அணி கொள்ளும் திரு விளக்கு பணி மாறும் அமையத்தில் – 8.பொய்:6 14/2
மன்னவரும் பணி செய்ய வட நூல் தென் தமிழ் முதலாம் – 8.பொய்:8 3/1
பன்னு கலை பணி செய்ய பார் அளிப்பார் அரசாட்சி – 8.பொய்:8 3/2
கண்டு இறைஞ்சி திருத்தொண்டின் கடன் ஏற்ற பணி செய்த – 8.பொய்:8 4/3
இ நெறியால் அரன் அடியார் இன்பமுற இசைந்த பணி
பல் நெடு நாள் ஆற்றிய பின் பரமர் திருவடி நிழல் கீழ் – 8.பொய்:8 7/1,2
கை அணி மான் மழு உடையார் கழல் பணி சிந்தனை உடைய – 8.பொய்:8 8/3
எவ்விடத்தும் விலை போகாது ஒழியவும் இ பணி ஒழியார் – 9.கறை:1 6/3
போய பருவம் பணி கொள் பூதங்களே அன்றி – 9.கறை:3 6/3
பேயும் அரும் பணி செய்ய உணவு அளித்தது என பிறங்க – 9.கறை:3 6/4
காதார் வெண் குழையவர்க்காம் பணி செய்வார் கரு குழியில் – 11.பத்தராய்:1 4/3
அடுப்பது சிவன்-பால் அன்பர்க்காம் பணி செய்தல் என்றே – 12.மன்னிய:1 4/1
பன்னக ஆபரணர்க்கு அன்பர் பணி தலைக்கொண்டு பாதம் – 12.மன்னிய:3 2/3
பால் நல் களத்து தம் பெருமான் அமரும் கோயில் பணி சமைத்தார் – 12.மன்னிய:4 13/4

மேல்


பணி-மின் (1)

பாதங்கள் பணி-மின் என்று பரிசன மாக்கள் தன்மை – 6.வம்பறா:1 607/3

மேல்


பணிக்கு (1)

பல் பணி தொடை புனைபவர் கொணர் திரு மஞ்சன பணிக்கு உள்ளோர் – 7.வார்கொண்ட:5 3/2

மேல்


பணிகள் (12)

பொங்கிய திருவில் நீடும் பொற்பு உடை பணிகள் ஏந்தி – 2.தில்லை:1 4/1
ஒன்றிய பணிகள் மற்றும் உள்ளன பலவும் செய்து – 3.இலை:4 31/2
ஆங்கு அ பணிகள் ஆனவற்றுக்கு அமைத்த காலங்களின் அமைத்து – 4.மும்மை:2 10/1
விருப்பினொடும் தம் பணிகள் வேண்டுவன செய்வதற்கே – 4.மும்மை:4 16/2
கூடிய பணிகள் செய்து கும்பிடும் தொழிலர் ஆகி – 5.திருநின்ற:1 170/3
மேவிய பணிகள் செய்து விளங்கும் நாள் வேட்களத்து – 5.திருநின்ற:1 172/1
சென்னி_மதியம்_வைத்தவர்-தம் அடியார்க்கு ஆன செய் பணிகள்
இன்ன வண்ணம் என்றவர் தாம் உரையா முன்னம் எதிர் ஏற்று – 5.திருநின்ற:3 2/2,3
எண்_இல் சீர் பணிகள் செய்து ஏத்தும் தன்மையில் – 6.வம்பறா:1 237/2
வேறுவேறு திருப்பள்ளி தாம பணிகள் மிக எடுத்து – 6.வம்பறா:2 36/1
நிலவு திரு நந்தன வனத்து நீடும் பணிகள் பல செய்து – 7.வார்கொண்ட:4 8/3
மருவும் உரிமை பெரும் சுற்றம் வரம்பு_இல் பணிகள் வாகனங்கள் – 7.வார்கொண்ட:4 83/3
ஈர விரை மென் மலர் பணிகள் இனைய முதலாயின வருக்கம் – 7.வார்கொண்ட:4 153/3

மேல்


பணிகளும் (2)

பாடிய புனித வாக்கின் பணிகளும் பயில செய்வார் – 5.திருநின்ற:1 170/4
எ திறத்தன பணிகளும் ஏற்று எதிர்செய்வார் – 5.திருநின்ற:6 6/4

மேல்


பணிகின்றார் (8)

ஒருக்காலும் பிரியாதே உள் உருகி பணிகின்றார் – 5.திருநின்ற:1 198/4
பாவுக்கு அளித்த திறம் போற்றி போந்து பிறவும் பணிகின்றார் – 5.திருநின்ற:1 293/4
ஒரு போதும் தப்பாதே உள் உருகி பணிகின்றார்
மருவு திரு இயமகமும் வளர் இருக்கும் குறள் மற்றும் – 6.வம்பறா:1 999/2,3
உறைந்து அருளி பணிகின்றார் உமை_பாகர் அருள் பெற்று – 6.வம்பறா:1 1129/2
மின் தயங்கும் சடையாரை விருப்பினுடன் பணிகின்றார் – 6.வம்பறா:1 1130/4
பந்தம் அறுக்கும் தம் பெருமான் பாதம் பரவி பணிகின்றார் – 6.வம்பறா:2 58/4
பழுது_இல் அடியார் முன்பு புக புக்கு பணிகின்றார்
இழுதையேன் திரு முன்பே என் மொழிவேன் என்று இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:2 285/3,4
பாட்டின் தலைமை பாணனார் பாதம் பலகால் பணிகின்றார் – 7.வார்கொண்ட:4 30/4

மேல்


பணித்த (3)

பாயும் கடலும் படும் நீர்மை பணித்த முத்தம் – 4.மும்மை:1 2/4
தேசம் உய்ய திருத்தொண்டத்தொகை முன் பணித்த திருவாளன் – 4.மும்மை:6 60/3
பாணனார் யாழில் இட-பால் அறா வாயர் அருள் பணித்த போது – 6.வம்பறா:1 457/4

மேல்


பணித்தார் (3)

பற்று அறுப்பார்-தமை பணிந்து பணி செய்வீர் என பணித்தார் – 5.திருநின்ற:1 65/4
பழுது_இல் சீர் திருவையாற்றில் காண் என பணித்தார் – 5.திருநின்ற:1 369/4
பையவே சென்று பாண்டியற்கு ஆக என பணித்தார் – 6.வம்பறா:1 704/4

மேல்


பணித்து (3)

பாக்கியத்தின் மெய் வடிவாம் பால் அறா வாயர் பணித்து அருளுகின்றார் – 6.வம்பறா:1 450/4
முன் பணித்து ஆக சென்று கோபுரத்தை முன் இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:1 939/2
பாங்கு நின்றார்-தமை கொணர்வீர் என்று பரமர் பணித்து அருள – 7.வார்கொண்ட:3 76/3

மேல்


பணிதற்கு (1)

படி இல் ஞானம் உண்டு அருளிய பிள்ளையை பணிதற்கு
அடியர் சென்று எதிர்கொள எழுந்தருளும் அஞ்ஞான்று – 6.வம்பறா:1 501/1,2

மேல்


பணிந்த (11)

அடி பணிந்த திருமகனை ஆகம் உற எடுத்து அணைத்து – 1.திருமலை:3 48/1
பரவும் அன்பர் பசுபதியார் பணிந்த பெருமை பகர்உற்றேன் – 4.மும்மை:2 14/4
திருவான்மியூர் மருந்தை சேர்ந்து பணிந்த அன்பினொடும் – 5.திருநின்ற:1 331/1
தாணுவினை அ மலை மேல் தாள் பணிந்த குறிப்பினால் – 5.திருநின்ற:1 347/2
அடியேன் பிழையை பொறுத்து அருள வேண்டும் என்று பணிந்த அருளால் – 5.திருநின்ற:7 30/2
நில மிசை பணிந்த குலச்சிறையாரை நீடிய பெரும் தவ தொண்டர் – 6.வம்பறா:1 656/1
அன்பராய் அவர் முன் பணிந்த சீர் அடியார் அண்ணலார் அடி இணை வணங்கி – 6.வம்பறா:1 662/1
செம் கயல் கண் மலை_வல்லி பணிந்த சேவடி நினைந்து – 6.வம்பறா:2 287/2
முன்பு பணிந்த பெருமாளை தாமும் பணிந்து முகந்து எடுத்தே – 7.வார்கொண்ட:4 65/1
நின்று பரவி பாடி நேர் நீங்கி உடன் பணிந்த
வென்றி முடி வேந்தருடன் போந்து அங்கண் மேவினார் – 7.வார்கொண்ட:4 99/3,4
பேசுவன பணிந்த மொழி இனியனவே பேசுவார் – 11.பத்தராய்:1 1/4

மேல்


பணிந்ததுவும் (1)

நண்ணி இறைஞ்சி முன் வீழ்ந்து எழுந்து நால் கோட்டு நாகம் பணிந்ததுவும்
அண்ணல் கோ செம் கண் அரசன் செய்த அடிமையும் அம் சொல் தொடையில் வைத்து – 6.வம்பறா:1 345/2,3

மேல்


பணிந்தவர் (1)

காதலில் பணிந்தவர் கருணை போற்றுவார் – 6.வம்பறா:1 248/2

மேல்


பணிந்தவர்-தம் (1)

பழுது_இல் பெரும் காதலுடன் அடி பணிய பணிந்தவர்-தம் கரங்கள் பற்றி – 5.திருநின்ற:1 182/2

மேல்


பணிந்தவர்க்கு (2)

பரம்பொருளை பணிந்து தாள் பரவி போய் பணிந்தவர்க்கு
வரம் தருவான் தினை நகரை வணங்கினர் வண் தமிழ் பாடி – 1.திருமலை:5 91/1,2
பரவியே பணிந்தவர்க்கு பரமர் திருவருள்புரிவார் – 6.வம்பறா:2 298/1

மேல்


பணிந்தனர் (2)

நல்கு தில்லை சூழ் திரு எல்லை பணிந்தனர் ஞான ஆர் அமுது உண்டார் – 6.வம்பறா:1 147/4
நீடு வீரட்டம் பணிந்தனர் நிறை மறை வேந்தர் – 6.வம்பறா:1 441/4

மேல்


பணிந்தார் (32)

பண்ணினால் நீடி அறிவு_அரும் பதிகம் பாடினார் பரவினார் பணிந்தார் – 1.திருமலை:5 107/4
அம்பர் மாகாளத்தின் அமர்ந்த பிரான் அடி பணிந்தார் – 1.திருமலை:5 116/4
அரவின் ஆரம் புனைந்தார் அடி பணிந்தார் ஆரூரர் – 1.திருமலை:5 150/4
எம்பெருமான் வன் தொண்டர் பாடி அவர் எதிர் பணிந்தார் – 1.திருமலை:5 202/4
நின்றார் இருந்த திருவாரூர் பணிந்தார் நிகர் ஒன்று இல்லாதார் – 2.தில்லை:6 6/4
பயத்தொடும் குலைந்து அடி மிசை பல முறை பணிந்தார் – 2.தில்லை:7 28/4
முழுது முறைமையின் முடித்து முதல்வனார் கழல் பணிந்தார் – 3.இலை:3 139/4
உய்ந்து ஒழிந்தேன் அடியேன் என்று உருகிய அன்பொடு பணிந்தார் – 3.இலை:5 26/4
மீண்டு வந்து திருமறைக்காடு எய்தி விமலர் தாள் பணிந்தார் – 5.திருநின்ற:1 283/4
செம்மையினால் பழையனூர் திருவாலவனம் பணிந்தார் – 5.திருநின்ற:1 341/4
நண்ணி நான் தொழ நயந்து அருள்புரி என பணிந்தார் – 5.திருநின்ற:1 368/4
ஒன்றிய சிந்தையுடன் பணிந்தார் உம்பர் பிரான் திருத்தொண்டர் ஆர்த்தார் – 6.வம்பறா:1 320/4
அத்தனார் திருவருள் நினைந்து தவ மேனி மேல் பணிந்தார் – 6.வம்பறா:1 427/4
கரை கண் மூவலூர் கண்_நுதலார் கழல் பணிந்தார் – 6.வம்பறா:1 436/4
நீடுவார் முன்பு நிலமுற பல முறை பணிந்தார் – 6.வம்பறா:1 510/4
பங்கய பதம் தொழுது காலம்-தொறும் பணிந்தார் – 6.வம்பறா:1 513/4
சேண்படு புலத்தாரேனும் சென்று அடி பணிந்தார் ஒத்தார் – 6.வம்பறா:1 606/4
பஞ்சவர் பெருமான் மந்திரி தலைவர் பாங்குற அணைந்து முன் பணிந்தார் – 6.வம்பறா:1 655/4
பூ மருவும் சேவடி கீழ் புக்கு ஆர்வத்தோடும் பணிந்தார் – 6.வம்பறா:1 876/4
பாத தாமரை பணிந்தார் அன்பர் தங்கள் பான்மை அழி புத்தர்களும் பணிந்து வீழ்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 924/4
விருப்பினோடும் திருவூறல் மேவினார்-தமை பணிந்தார் – 6.வம்பறா:1 1005/4
தேன் கமழ் கொன்றை சடையார் திருச்சிற்றம்பலம் பணிந்தார் – 6.வம்பறா:1 1143/4
வாள் நிலவு பெரும் கோயில் வலம்கொண்டு முன் பணிந்தார் – 6.வம்பறா:1 1149/4
மணி ஆரம் புனை மார்பின் வன் தொண்டர்-தமை பணிந்தார் – 6.வம்பறா:2 29/4
புண்டரிக சேவடி கீழ் பொருந்த நிலம் மிசை பணிந்தார் – 6.வம்பறா:2 144/4
தாங்கு மகிழ்ச்சியும் எய்த சங்கிலியார்-தமை பணிந்தார் – 6.வம்பறா:2 254/4
பாதம் பணிந்தார் அமுது ஊட்டும் நல் பண்பின் மிக்கார் – 6.வம்பறா:6 1/4
பார் ஆதரிக்க எடுத்து ஏத்தி பணிந்தார் பருவ மழை பொழியும் – 7.வார்கொண்ட:4 56/3
சேய நீர்மை அடைந்தாராய் நம்பி செம்பொன் கழல் பணிந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 78/4
பூவில் திகழும் பொழில் நாகை புகுந்து காரோணம் பணிந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 84/4
மறை முந்நூல் மணி மார்பின் வன் தொண்டர்-தமை பணிந்தார்
நிறை தவத்தோர் அப்பாலும் நிருத்தர் பதி தொழ நினைந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 104/3,4
கண்ணின் மணியாம் புதல்வனையும் கொண்டு பணிந்தார் காசினி மேல் – 13.வெள்ளானை:1 13/4

மேல்


பணிந்தார்கள் (1)

பாரில் நெருங்க மிசை ஏற்றி கொண்டு வந்து பணிந்தார்கள் – 7.வார்கொண்ட:4 34/4

மேல்


பணிந்தான் (2)

பார் மிசை பணிந்தான் விண்ணோர் பனி மலர்_மாரி தூர்த்தார் – 3.இலை:1 49/4
மன்னவனும் மனம் மகிழ்ந்து வந்து தொண்டர் அடி பணிந்தான் – 6.வம்பறா:4 24/4

மேல்


பணிந்திட (1)

ஒப்பு_இல் தானங்கள் பணிந்திட வேண்டும் என்று உரை செய அது நேர்வார் – 6.வம்பறா:1 176/4

மேல்


பணிந்து (368)

பனி விசும்பில் அமரர் பணிந்து சூழ் – 1.திருமலை:1 5/1
பங்கய_வதனிமாரும் மைந்தரும் பணிந்து கொண்டார் – 1.திருமலை:5 10/4
தேவர் பிரான்-தனை பணிந்து திருப்பதிகம் பாடினார் – 1.திருமலை:5 78/4
திரு துறையூர்-தனை பணிந்து சிவபெருமான் அமர்ந்து அருளும் – 1.திருமலை:5 81/1
கை_மாவின் உரியானை கழல் பணிந்து பாடினார் – 1.திருமலை:5 88/4
பரம்பொருளை பணிந்து தாள் பரவி போய் பணிந்தவர்க்கு – 1.திருமலை:5 91/1
பல் மலர் புனித நந்தவனங்கள் பணிந்து சென்றனன் மணம் கமழ – 1.திருமலை:5 94/4
நின்று கோபுரத்தை நிலமுற பணிந்து நெடும் திரு வீதியை வணங்கி – 1.திருமலை:5 110/1
ஆனா பேர் அன்பு மிக அடி பணிந்து தமிழ் பாடி – 1.திருமலை:5 115/2
முன் ஆக பணிந்து ஏத்தி முதல்வன்-தன் அருள் நினைந்து – 1.திருமலை:5 117/2
பரவையார் வலம்கொண்டு பணிந்து ஏத்தி முன்னரே – 1.திருமலை:5 150/1
அவ்வாறு பணிந்து ஏத்தி அணி ஆரூர் மணி புற்றின் – 1.திருமலை:5 151/1
கொடி நெடும் கொற்ற வாயில் பணிந்து கை குவித்து புக்கார் – 1.திருமலை:5 190/2
படி எதிர் தோன்றி நிற்க பாதங்கள் பணிந்து பூண்டு – 1.திருமலை:5 190/4
நீதியால் அவர்கள் தம்மை பணிந்து நீ நிறை சொல்_மாலை – 1.திருமலை:5 197/3
சென்று மாதவன் சேவடி பணிந்து திகைத்து நின்றனள் திருவினும் பெரியாள் – 2.தில்லை:3 9/4
அறிய வந்தது ஒன்று அன்று என அடி பணிந்து அயர்வார் – 2.தில்லை:7 27/4
கொற்றவன்-தன்-பால் எய்தி குரை கழல் பணிந்து போற்றி – 3.இலை:1 27/2
பரசு முன் கொண்டு நின்ற இவர் என பணிந்து சொன்னார் – 3.இலை:1 36/4
பார பெரு வில் வலம்கொண்டு பணிந்து திண்ணன் – 3.இலை:3 62/3
பணிந்து எழுந்து தனி முதலாம் பரன் என்று பன் முறையால் – 3.இலை:3 140/1
பான்மை திண் கலயனாரை பணிந்து அவர் அருளினாலே – 3.இலை:4 35/3
ஞானம் செய்தவர் அடி மேல் பணிந்து மனை அகம் நண்ணி – 3.இலை:5 28/1
தம் சரணத்திடை பணிந்து தாழ்ந்து எழுந்த மட_கொடி-தன் – 3.இலை:5 29/1
பாதங்களின் மீது பணிந்து எழுந்தார்கள் அப்போது – 4.மும்மை:1 35/3
பாதம் பர மன்னவர் சூழ்ந்து பணிந்து போற்ற – 4.மும்மை:1 48/1
பன்னும் பெருமை அஞ்சு_எழுத்தும் பயின்றே பணிந்து பரவினார் – 4.மும்மை:2 12/4
பவலோகம் கடப்பவர்-தம் பணிவிட்டு பணிந்து எழுந்து – 4.மும்மை:4 18/2
இடம் கொண்ட கோயில் புறம் வலம்கொண்டு பணிந்து எழுந்து – 4.மும்மை:4 19/3
செல்கின்ற போழ்து அந்த திரு எல்லை பணிந்து எழுந்து – 4.மும்மை:4 23/1
பரவு_அரிய தொண்டர்களும் பணிந்து மனம் களி பயின்றார் – 4.மும்மை:4 34/2
சிரம் பணிந்து எழு பூசை நாள்-தோறும் திரு உளம் கொள பெருகியது அன்றே – 4.மும்மை:5 61/4
உரு மேவும் மயிர் புளகம் உளவாக பணிந்து எழுந்தார் – 4.மும்மை:5 117/4
குன்றை அடி பணிந்து கோது_இல் சிவ சின்னம் – 5.திருநின்ற:1 43/2
பற்று அறுப்பார்-தமை பணிந்து பணி செய்வீர் என பணித்தார் – 5.திருநின்ற:1 65/4
பெரு வாழ்வு வந்தது என பெருந்தகையார் பணிந்து ஏற்று அங்கு – 5.திருநின்ற:1 67/2
அல்லல் ஒழிந்து அங்கு எய்தி ஆண்ட அரசினை பணிந்து
வல் அமணர்-தமை நீத்து மழ_விடையோன் தாள் அடைந்தான் – 5.திருநின்ற:1 145/3,4
பார் பரவும் திரு முனிவர் பணிந்து ஏத்தி பரவினார் – 5.திருநின்ற:1 149/4
தேன் காவின் முகில் உறங்கும் திருமுதுகுன்றமும் பணிந்து – 5.திருநின்ற:1 154/4
கை திருத்தொண்டு செய்யும் காதலில் பணிந்து போந்தார் – 5.திருநின்ற:1 169/4
புரியா நின்றவர்-தம்மை பணிந்து தமிழால் பின்னும் போற்றல் செய்வார் – 5.திருநின்ற:1 175/4
செப்ப_அரிய பெருமையினார் திருநாரையூர் பணிந்து பாடி செல்வார் – 5.திருநின்ற:1 179/4
பண் பயில் வண்டு அறை சோலை சூழும் காழி பரமர் திரு கோபுரத்தை பணிந்து உள் புக்கு – 5.திருநின்ற:1 186/1
பாவுறு செந்தமிழ்_மாலை பாடி போற்றி பரமர் திருப்பதி பலவும் பணிந்து போந்தே – 5.திருநின்ற:1 190/3
பாவுற்ற தமிழ்_மாலை பாடி பணிந்து ஏத்தி – 5.திருநின்ற:1 197/3
ஒப்பு அரிய தானங்கள் உள் உருகி பணிந்து அணைவார் – 5.திருநின்ற:1 200/2
பல் ஊர் வெண்தலை கரத்தார் பயிலும் இடம் பல பணிந்து
சொல் ஊர் வண் தமிழ் பாடி வலம் சுழியை தொழுது ஏத்தி – 5.திருநின்ற:1 215/2,3
பெரு வாச மலர் சோலை பெரு வேளூர் பணிந்து ஏத்தி – 5.திருநின்ற:1 217/1
பார் வாழ திரு வீதி பணி செய்து பணிந்து ஏத்தி பரவி செல்வார் – 5.திருநின்ற:1 225/4
வார் ஆரும் முலை மங்கை உமை பங்கர் கழல் பணிந்து மகிழ்ந்து பாடி – 5.திருநின்ற:1 228/2
பொருப்பு அரையன் மட பாவை இட பாகர் பதி பிறவும் பணிந்து போந்தார் – 5.திருநின்ற:1 230/4
பன்னாக பூண் அணிவார் பயின்ற திருப்பதி பலவும் பணிந்து செல்வார் – 5.திருநின்ற:1 231/2
கூர்ந்து ஆர்வமுற பணிந்து கோது_இல் தமிழ்_தொடை புனைந்து – 5.திருநின்ற:1 249/2
முன்பு பணிந்து போற்றி இசைத்து பரவி மொழி மாலைகள் பாடி – 5.திருநின்ற:1 270/3
ஆடல் கண்டு பணிந்து ஏத்தி அரசும் காண காட்டுதலும் – 5.திருநின்ற:1 281/3
ஆதி முதல்வர்-தமை பணிந்து அங்கு ஆன பணி செய்து அமரும் நாள் – 5.திருநின்ற:1 284/1
ஞாலம் நிகழ்ந்த நாகை காரோணம் பிறவும் தாம் பணிந்து
சாலு மொழி வண் தமிழ் பாடி தலைவர் மிழலை வந்து அடைந்தார் – 5.திருநின்ற:1 291/3,4
வீழிமிழலை-தனை பணிந்து வேத முதல்வர் தாம் இருப்ப – 5.திருநின்ற:1 292/1
பந்தம் கொண்ட குண்டர் திறம் பாற்றும் என்று பணிந்து இருந்தார் – 5.திருநின்ற:1 295/4
பண்ணார் பதிக தமிழ் பாடி பணிந்து பரவி பணி செய்தார் – 5.திருநின்ற:1 313/4
திரு வாயிலினை பணிந்து எழுந்து செல்வ திரு முன்றிலை அணைந்து – 5.திருநின்ற:1 322/1
ஆர்வமுற பணிந்து ஏத்தி ஆய்ந்த தமிழ் சொல் மலரால் – 5.திருநின்ற:1 326/3
ஆகம் தோய் அணியானை அணைந்து பணிந்து இன்புற்றார் – 5.திருநின்ற:1 328/4
திருக்கச்சி ஏகம்பம் பணிந்து ஏத்தி திங்களார் – 5.திருநின்ற:1 329/1
செல் கதி முன் அளிப்பார் தம் திருக்காரி கரை பணிந்து
தொல் கலையின் பெரு வேந்தர் தொண்டர்கள் பின் உம்பர் குழாம் – 5.திருநின்ற:1 343/2,3
சென்னி உற பணிந்து எழுந்து செம் கண் விடை தனி பாகர் – 5.திருநின்ற:1 344/3
மின்னு வேணியர் வாரணாசி விருப்பினோடு பணிந்து உடன் – 5.திருநின்ற:1 353/2
மாடு உயர் தானம் பணிந்து மழபாடியாரை வணங்கி – 5.திருநின்ற:1 386/2
காண் தகைய திருப்புத்தூர் பணிந்து ஏத்தி கதிர் மதியம் – 5.திருநின்ற:1 402/3
கைதொழுது பணிந்து ஏத்தி திரு உள்ளம் களி சிறந்தார் – 5.திருநின்ற:1 404/4
செறிவுற பணிந்து ஏத்திய செய்கையார் – 5.திருநின்ற:2 4/4
தலம்உற பணிந்து ஏத்தும் தகைமையார் – 5.திருநின்ற:2 5/4
சித்தம் நிலவும் திருத்தொண்டத்தொகை பாடிய நம்பியை பணிந்து
நித்தன் அருள் பெற்றவர் பாதம் நினைக்கும் நியம தலைநின்றார் – 5.திருநின்ற:3 4/3,4
பான்மையால் உமது நாமம் என்று முன் பணிந்து வீழ்ந்தான் – 5.திருநின்ற:4 45/4
பங்கய செம்பொன் பாதம் பணிந்து வீழ்ந்து எழுந்தார்-தம்மை – 5.திருநின்ற:4 59/2
திருப்பழனம் பணிந்து பணி செய் திருநாவுக்கரசர் – 5.திருநின்ற:5 4/2
படியில் சீர் தொண்டனார் முன் பணிந்து எழுந்து அமுது செய்து எம் – 5.திருநின்ற:5 30/3
பாத மூலங்கள் பணிந்து வீழ்ந்து எழுந்து முன் பரவி – 5.திருநின்ற:6 20/3
நீலநக்கனார் வந்து அடி பணிந்து முன் நின்றார் – 5.திருநின்ற:6 29/4
தம் பற்று ஆக நினைந்து அணைந்து தாழ்ந்து பணிந்து வாழ்ந்து போந்து – 5.திருநின்ற:7 7/2
அண்ணலாரை பணிந்து எழுவார் அடுத்த நிலைமை குறிப்பினால் – 5.திருநின்ற:7 8/2
உருகும் அன்பர் பணிந்து விழ ஒரு வாக்கு எழுந்தது உயர் விசும்பில் – 5.திருநின்ற:7 11/4
சிந்தை மகிழ பணிந்து எழுந்து புறம்பும் உள்ளும் திருப்பணிகள் – 5.திருநின்ற:7 17/2
கைவைத்து அஞ்சி அவனி மிசை விழுந்து பணிந்து கண்சிறந்தார் – 5.திருநின்ற:7 29/4
பண் நிறைந்த அரு_மறைகள் பணிந்து ஏத்த பாவை உடன் – 6.வம்பறா:1 74/2
நீதியால் பணிந்து போற்றி நீடிய அருள் முன் பெற்று – 6.வம்பறா:1 116/2
அரு_மறை பொருள் ஆனாரை பணிந்து அணி நல் சங்கத்தின் – 6.வம்பறா:1 119/3
கறை அணி கண்டர் கோயில் காதலால் பணிந்து பாடி – 6.வம்பறா:1 120/1
பரவு திரு தில்லை நடம் பயில்வாரை பணிந்து ஏத்த – 6.வம்பறா:1 142/2
உலவி முன் பணிந்து எதிர்கொள கிளர்ந்து எழுந்து உடன் வரும் சுரும்பு ஆர்ப்ப – 6.வம்பறா:1 149/2
மருங்கில் நந்தன வனம் பணிந்து அணைந்தனர் மாட மாளிகை ஓங்கி – 6.வம்பறா:1 153/3
பலன் கொள் மைந்தனார் எழு நிலை கோபுரம் பணிந்து எழுந்தனர் போற்றி – 6.வம்பறா:1 157/4
பங்கர் தாம் இனிது உறையும் நல் பதி பல பரிவொடும் பணிந்து ஏத்தி – 6.வம்பறா:1 180/2
ஆங்கு நாதரை பணிந்து பெண்ணாகடம் அணைந்து அரு_மறை ஓசை – 6.வம்பறா:1 184/1
புனையும் வண் தமிழ் மொழிந்து அடி பணிந்து போந்து அணைந்தார் – 6.வம்பறா:1 235/3
பங்கய சேவடி பணிந்து பாடுவார் – 6.வம்பறா:1 236/4
அ திரு பதி பணிந்து அகன்று போய் அனல் – 6.வம்பறா:1 242/1
ஆ மகிழ் உடன் பணிந்து ஆடி ஆர்த்தனர் – 6.வம்பறா:1 245/4
பாங்கு பந்தணைநலூர் பணிந்து பாடி போய் – 6.வம்பறா:1 250/2
அற்புதர் அடி பணிந்து அலர்ந்த செந்தமிழ் – 6.வம்பறா:1 251/2
கார் வளர் கண்டர் தாள் பணிந்து காண்பவர் – 6.வம்பறா:1 252/2
அ பதி பணிந்து அரும் தமிழ் புனைந்து தம் – 6.வம்பறா:1 254/1
பொன் பதி பலவும் முன் பணிந்து போந்தனர் – 6.வம்பறா:1 254/3
பத்தர் உடன் இனிது அமரும் பண்பு கூட பரமர் தாள் பணிந்து ஏத்தி பயிலும் நாளில் – 6.வம்பறா:1 267/4
பருக்கை வரை உரித்தார்-தம் பந்தணைநல்லூர் பணிந்து
விருப்புடன் பாடல் இசைந்தார் வேதம் தமிழால் விரித்தார் – 6.வம்பறா:1 289/3,4
பருக்கோடு பூண்ட பிரானை பணிந்து சொல்_மாலைகள் பாடி – 6.வம்பறா:1 292/3
பணி சூடும் அவர் முன்பு பணிந்து வீழ்ந்து எழுந்து அன்பால் பரவுகின்றார் – 6.வம்பறா:1 302/4
பல முறையும் பணிந்து எழுந்து புறம் போந்து பரவு திருத்தொண்டரோடு – 6.வம்பறா:1 304/1
அதன் மருங்கு கடந்து அருளால் திருக்கானூர் பணிந்து ஏத்தி ஆன்ற சைவ – 6.வம்பறா:1 308/1
பதம் நிறை செந்தமிழ் பாடி சடை முடியார் பயில் பதியும் பணிந்து பாடி – 6.வம்பறா:1 308/3
முன்றில் பணிந்து அணி நெடு மாளிகை வலம் செய்து உள் புக்கு முன்பு தாழ்ந்து – 6.வம்பறா:1 309/2
அங்கண் இழிந்து அருளும் முறை இழிந்து அருளி அணி வாயில் பணிந்து புக்கு – 6.வம்பறா:1 316/3
பணி வளர் செம் சடை பாச்சின் மேய பரம்பொருள் ஆயினாரை பணிந்து
மணி வளர் கண்டரோ மங்கையை வாட மயல் செய்வதோ இவர் மாண்பது என்று – 6.வம்பறா:1 318/2,3
ஆடல் பயின்றார் பதி பிறவும் அணைந்து பணிந்து அடி போற்றி ஏகி – 6.வம்பறா:1 321/3
பண் பயில் வண்டு இனம் பாடும் சோலை பைஞ்ஞீலி வாணர் கழல் பணிந்து
மண் பரவும் தமிழ்_மாலை பாடி வைகி வணங்கி மகிழ்ந்து போந்து – 6.வம்பறா:1 322/1,2
கங்கை சடையார் கழல் பணிந்து கலந்த இசை பதிகம் புனைந்து – 6.வம்பறா:1 323/2
அண்டர் பிரான் ஆலயங்கள் அம்மருங்கு உள்ளன பணிந்து
தெண் திரை நீர் தடம் பொன்னி தென் கரையாம் கொங்கின்இடை – 6.வம்பறா:1 324/1,2
முன்னுற வந்து எதிர்கொண்டு பணிந்து ஏத்தி மொய் கரங்கள் – 6.வம்பறா:1 325/3
செற்றவர் மூக்கீச்சரம் பணிந்து திருச்சிராப்பள்ளி சிலம்பு அணைந்தார் – 6.வம்பறா:1 343/4
கை_மலை ஈர் உரி போர்வை சாத்தும் கண்_நுதலாரை கழல் பணிந்து
மெய் மகிழ்வு எய்தி உளம் குளிர விளங்கிய சொல் தமிழ்_மாலை வேய்ந்து – 6.வம்பறா:1 344/2,3
அடும் பணி செம் சடையார் பதிகள் அணைந்து பணிந்து நியமம் போற்றி – 6.வம்பறா:1 349/3
பொங்கு புனல் பொன்னி பூந்துருத்தி பொய்யிலியாரை பணிந்து போற்றி – 6.வம்பறா:1 351/2
பாத பங்கயம் போற்றி பணிந்து எழுந்து – 6.வம்பறா:1 357/3
பாடி நின்று பரவி பணிந்து போய் – 6.வம்பறா:1 360/1
புக்கு அருத்தியின் உடன் புனை மலர் தாள் பணிந்து
அக்கரை பரமர்-பால் அன்புறும் பரிவு கூர் – 6.வம்பறா:1 362/2,3
பன்னு பாலைத்துறை பதி பணிந்து ஏகினார் – 6.வம்பறா:1 364/4
பழுது_இல் சீர் திரு பரிதி நல் நியமும் பணிந்து அங்கு – 6.வம்பறா:1 375/1
பெருகும் ஆதரவுடன் பணிந்து எழுந்தனர் பெரியோர் – 6.வம்பறா:1 381/4
அருச்சித்த சேவடிகள் ஆர்வமுற பணிந்து ஏத்தி – 6.வம்பறா:1 391/2
காமர் கெட நுதல் விழித்தார் கழல் பணிந்து கண் களித்தார் – 6.வம்பறா:1 409/4
பண் ஆர்ந்த திருப்பதிகம் பணிந்து ஏத்தி பிற பதியும் – 6.வம்பறா:1 410/3
நெடிது பணிந்து எழுந்து அன்பு நிறை கண்ணீர் நிரந்து இழிய – 6.வம்பறா:1 414/4
உரவு திருத்தொண்டருடன் பணிந்து ஏத்தி உறையும் நாள் – 6.வம்பறா:1 415/4
மருங்கு உள நல் பதிகள் பல பணிந்து மா நதி கரை போய் – 6.வம்பறா:1 416/1
பெரும் காதலினால் பணிந்து பேணிய இன் இசை பெருக – 6.வம்பறா:1 416/3
அ மலர் தடம் பதி பணிந்து அகன்று போந்து அருகு – 6.வம்பறா:1 417/1
நாடு காதலில் பணிந்து எழுந்து அரும் தமிழ் நவின்றார் – 6.வம்பறா:1 420/4
பணிந்து எழுந்து கைதொழுது முன் பனி மலர் பீடத்து – 6.வம்பறா:1 428/1
உள் நிலாவிய காலினால் பணிந்து உறைந்து – 6.வம்பறா:1 431/2
பலவும் ஈசர்-தம் திரு பதி பணிந்து செல்பவர்-தாம் – 6.வம்பறா:1 434/3
உரைத்து மெய்யுற பணிந்து போந்து உலவும் அ நதியின் – 6.வம்பறா:1 436/3
பத்தர்-தம் உடன் பணிந்து இசை பதிகம் முன் பகர்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 440/4
பாடும் அ பதி பணிந்து போய் பறியலூர் மேவும் – 6.வம்பறா:1 441/1
அடியவர்கள் களி சிறப்ப திருவேட்டக்குடி பணிந்து அங்கு அலைவாய் போகி – 6.வம்பறா:1 443/1
உளம் நடுங்கி பணிந்து திருநீலகண்ட பெரும்பாணர் உணர்த்துகின்றார் – 6.வம்பறா:1 445/4
துணை மலர் சேவடி பணிந்து துதித்து அருள தோணிபுர தோன்றலாரும் – 6.வம்பறா:1 453/2
பரவிய காதலில் பணிந்து பால் அறா வாயர் புறத்து அணைந்து பண்பு – 6.வம்பறா:1 465/1
பற்பலவும் சென்று பணிந்து ஏத்தி பாடி பரமர் திருத்தொண்டர் குழாம் பாங்கின் எய்த – 6.வம்பறா:1 466/2
அருகு அணையும் திருப்பதிகள் ஆன எலாம் அங்கணரை பணிந்து போற்றி – 6.வம்பறா:1 468/1
செம் கண் அருவிகள் பொழிய திரு முன்பு பணிந்து எழுந்து செம் கை கூப்பி – 6.வம்பறா:1 470/2
நீரின் மலிந்த சடையர் மேவி நிகழும் பதிகள் பல பணிந்து
பாரின் மலிந்து நிறைந்த செல்வம் பயில் புகலூர் நகர் பாங்கு அணைந்தார் – 6.வம்பறா:1 488/3,4
பாங்கு உடை வண் தமிழ் பாடி நாளும் பரமர்-தம் பாதம் பணிந்து இருந்தார் – 6.வம்பறா:1 491/4
விற்குடி வீரட்டம் சென்று மேவி விடையவர் பாதம் பணிந்து போற்றி – 6.வம்பறா:1 497/3
கூடு காதலில் கோபுரம் பணிந்து கை குவித்து – 6.வம்பறா:1 510/2
பணிந்து வீழ்ந்தனர் பதைத்தனர் பரவிய புளகம் – 6.வம்பறா:1 511/1
பற்றும் அன்பொடு பணிந்து இசை பதிகங்கள் பாடி – 6.வம்பறா:1 514/2
எல்லை_இல் திருப்பதிகங்களால் பணிந்து ஏத்தி – 6.வம்பறா:1 515/3
ஆறு உலாவிய சடை முடி ஐயரை பணிந்து
நீறு வாழ்வு என நிகழ் திருத்தொண்டர்களோடும் – 6.வம்பறா:1 516/2,3
ஆழியான் அறி ஒணா அண்ணல் ஆரூர் பணிந்து அரிது செல்வார் – 6.வம்பறா:1 519/2
பாழி மால் யானையின் உரி புனைந்தார் பனையூர் பணிந்து
வாழி மா மறை இசை பதிகமும் பாடி அ பதியினில் வைகி – 6.வம்பறா:1 519/3,4
தங்கு நல் பதிகளும் பிற பணிந்து அருளி வண் தமிழ் புனைந்தே – 6.வம்பறா:1 520/2
பண்பு மேம்படு பனி கதிர் நித்தில சிவிகையில் பணிந்து ஏறி – 6.வம்பறா:1 529/2
செம்பொன் மா மதில் கோயிலை வலம்கொண்டு திரு முன்பு பணிந்து ஏத்தி – 6.வம்பறா:1 530/2
உம்பர் வாழ நஞ்சு உண்டவர்-தமை பணிந்து உருகும் அன்பொடு தாழ்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 530/4
பெருகு காதலில் பணிந்து முன் பரவினார் பேணிய உணர்வோடும் – 6.வம்பறா:1 532/4
சிரபுரத்தவர் திரு மயானமும் பணிந்து இருந்தனர் சிறப்பு எய்தி – 6.வம்பறா:1 535/4
செக்கர் வார் சடை அண்ணலை பணிந்து இசை செந்தமிழ்_தொடை பாடி – 6.வம்பறா:1 537/2
மிக்க கோயில்கள் பிறவுடன் தொழுது போய் மீச்சூர் பணிந்து ஏத்தி – 6.வம்பறா:1 537/3
பாம்புரத்து உறை பரமரை பணிந்து நல் பதிக இன் இசை பாடி – 6.வம்பறா:1 538/1
பாடி எதிர் ஆடி பரவி பணிந்து எழுந்தே – 6.வம்பறா:1 546/2
பாங்கர் திலதை பதி முற்றமும் பணிந்து
வீங்கு ஒலி நீர் வீழிமிழலையினில் மீண்டும் அணைந்து – 6.வம்பறா:1 549/2,3
சண்பை திருமறையோர்கள் எல்லாம் தம் பிரானாரை பணிந்து போந்து – 6.வம்பறா:1 552/1
பண்பில் பெருகும் கழுமலத்தார் பிள்ளையார் பாதம் பணிந்து பூண்டே – 6.வம்பறா:1 552/3
விரவிய தானங்கள் எங்கும் சென்று விரும்பிய கோலம் பணிந்து போற்றி – 6.வம்பறா:1 559/2
என்று கவுணிய பிள்ளையார் தாம் இயம்ப பணிந்து அருள் ஏற்று கொண்டே – 6.வம்பறா:1 560/1
பரவுதல் செய்து பணிந்து நாளும் பண்பின் வழா திருத்தொண்டர் சூழ – 6.வம்பறா:1 561/2
பாடு ஒலி நீர் தலையாலம்காடு மாடு பரமர் பெருவேளூரும் பணிந்து பாடி – 6.வம்பறா:1 573/2
பைம் புனல் மென் பணை தேவூர் அணைந்து போற்றி பரமர் திருநெல்லிக்கா பணிந்து பாடி – 6.வம்பறா:1 574/2
பற்பலவும் சென்று பணிந்து ஏத்தி பாடி பரவும் திருத்தொண்டர் குழாம் பாங்கின் எய்த – 6.வம்பறா:1 575/2
கண் பயில் நெற்றியார்-தம் கழல் இணை பணிந்து போற்றி – 6.வம்பறா:1 598/3
பெற்றம் உயர்த்தவர் பாதம் பணிந்து போந்து பெரிய திரு கோபுரத்துள் இருந்து தென் நாடு – 6.வம்பறா:1 615/2
பாதமுற பணிந்து எழுந்து பாடி போற்றி பரசி அருள் பெற்று விடைகொண்டு போந்து – 6.வம்பறா:1 618/2
திரு உசாத்தானத்து தேவர் பிரான் கழல் பணிந்து
மருவிய செந்தமிழ் பதிக மால் போற்றும்படி பாடி – 6.வம்பறா:1 624/1,2
பெருகு விருப்பினர் ஆகி பிற பதியும் பணிந்து அருள்வார் – 6.வம்பறா:1 624/4
பொங்கிய களிப்பால் மீளவும் பணிந்து போற்றினார் புரவலன் அமைச்சர் – 6.வம்பறா:1 660/4
ஆங்ஙனம் போற்றி அடி பணிந்து அவர் மேல் அளவு_இலா அருள்புரி கருணை – 6.வம்பறா:1 661/1
மண்டு பேர் அன்பால் மண் மிசை பணிந்து மங்கையர்க்கரசி என்று எடுத்தே – 6.வம்பறா:1 663/2
நீள வந்து எழும் அன்பினால் பணிந்து எழ நிறையார் – 6.வம்பறா:1 665/3
இரு திறத்தவரும் மன்னன் எதிர் பணிந்து இந்த வெப்பு – 6.வம்பறா:1 719/1
போதுவார் பணிந்து போற்றி விடைகொண்டு புனித நீற்று – 6.வம்பறா:1 741/2
பாடு சேர் அமணர் அஞ்சி பதைப்புடன் பணிந்து நின்றார் – 6.வம்பறா:1 848/4
மெய் எலாம் பொழிய வேத முதல்வரை பணிந்து போற்றி – 6.வம்பறா:1 865/2
தென்னவன் பணிந்து நின்று திரு ஆலவாயில் மேவும் – 6.வம்பறா:1 867/1
ஞானசம்பந்தர் பாதம் நாள்-தொறும் பணிந்து போற்ற – 6.வம்பறா:1 872/2
படியின் மிசை மிக்கு உளவாம் பரன் கோயில் பணிந்து ஏத்தி – 6.வம்பறா:1 875/3
அங்கணரை பணிந்து போந்து அருகு அணைந்தார்-தமை வினவ – 6.வம்பறா:1 877/1
ஆறு அணிந்தார்-தமை வணங்கி அங்கு போற்ற அணி ஆப்பனூரை அணைந்து பணிந்து பாடி – 6.வம்பறா:1 885/1
பற்றார் தம் புரங்கள் மலை சிலையால் செற்ற பரமனார் திருப்புத்தூர் பணிந்து போந்து – 6.வம்பறா:1 886/1
புண்ணியனார் நெல்வேலி பணிந்து போற்றி புரிசடையார் திருப்பதிகள் பிறவும் சென்று – 6.வம்பறா:1 887/1
பங்கய செம் கை குவித்து பணிந்து நின்று பாடினார் மன்னவனும் பரவி ஏத்த – 6.வம்பறா:1 888/4
சேதுவின்-கண் செம் கண் மால் பூசை செய்த சிவபெருமான்-தனை பாடி பணிந்து போந்து – 6.வம்பறா:1 889/1
உன்னி மிக பணிந்து ஏத்தி அன்பரோடும் உலவாத கிழி பெற்றார் உவகை உற்றார் – 6.வம்பறா:1 890/4
கொல் நவில் வேல் குலச்சிறையார் தாமும் கூடி குரை கழல்கள் பணிந்து குறை கொண்டு போற்ற – 6.வம்பறா:1 893/3
முன் அணைந்த பதி பிறவும் பணிந்து போற்றி முள்ளிவாய்க்கரை அணைந்தார் முந்நூல் மார்பர் – 6.வம்பறா:1 896/4
பூணினாய் களிற்று உரிவை போர்த்த முக்கண் புனிதனே என பணிந்து போற்றி செய்தார் – 6.வம்பறா:1 900/4
பீடு உடைய திரு வாயில் பணிந்து புக்கு பிறை அணிந்த சென்னியர் மன்னும் கோயில் – 6.வம்பறா:1 902/2
முத்து நிரை சிவிகையின் மேல் மணியை வந்து முறை பணிந்து புகுந்தபடி மொழிந்து நின்றார் – 6.வம்பறா:1 907/4
பாத தாமரை பணிந்தார் அன்பர் தங்கள் பான்மை அழி புத்தர்களும் பணிந்து வீழ்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 924/4
கொன் நவிலும் கூற்று உதைத்தார் குரை கழல்கள் பணிந்து ஏத்தி – 6.வம்பறா:1 927/2
நெருகின் இடையவர் காணா வகை நிலத்து பணிந்து உள்ளம் – 6.வம்பறா:1 933/3
என்பு உருக வலம்கொண்டு பணிந்து ஏத்தி இறைஞ்சினார் – 6.வம்பறா:1 939/4
பொய்யிலியாரை பணிந்து போற்றியே புறத்து அணைவார் – 6.வம்பறா:1 940/1
செல்வர் கழல் பணிந்து சென்றது எல்லாம் செப்புதலும் – 6.வம்பறா:1 945/3
பொங்கு காதலில் புடை வலம்கொண்டு முன் பணிந்து போற்றி எடுத்து ஓதி – 6.வம்பறா:1 953/2
பற்றும் உள்ளம் உள் அலைத்து எழும் ஆனந்தம் பொழிதர பணிந்து ஏத்தி – 6.வம்பறா:1 954/2
ஏரின் மல்கிய கோயில் முன் பணிந்து போந்து இறைஞ்சினர் மணி வாயில் – 6.வம்பறா:1 955/4
தாதையாரும் அங்கு உடன் பணிந்து அணைந்திட சண்பையார் தனி ஏறு – 6.வம்பறா:1 956/1
காலம் ஆனவை அனைத்தினும் பணிந்து உடன் கலந்த அன்பர்களோடும் – 6.வம்பறா:1 959/2
ஒப்பு_இலாதவர்-தமை வழியிடை பணிந்து உருகும் அன்போடு செல்வார் – 6.வம்பறா:1 961/4
செல்வம் மல்கிய தில்லை மூதூரினில் திரு நடம் பணிந்து ஏத்தி – 6.வம்பறா:1 962/1
கன்னி மா வனம் காப்பு என இருந்தவர் கழல் இணை பணிந்து அங்கு – 6.வம்பறா:1 963/1
வேத பாலகர் பணிந்து மெய் உணர்வுடன் உருகிய விருப்போடும் – 6.வம்பறா:1 965/3
பரவி ஏத்திய திருப்பதிகத்து இசை பாடினார் பணிந்து அங்கு – 6.வம்பறா:1 966/1
நன்றும் இன்புற பணிந்து செல்வார் திருக்கோவலூர் நகர் சேர்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 967/4
கோவல் நீடிய வீரட்டம் அமர்ந்தவர் குரை கழல் பணிந்து ஏத்தி – 6.வம்பறா:1 968/1
பாரின் மல்கிய தொண்டர்கள் இமையவர் நாள்-தொறும் பணிந்து ஏத்தும் – 6.வம்பறா:1 969/3
அங்கண் அணைவார் பணிந்து எழுந்து போற்றி செய்து அ மலை மீது – 6.வம்பறா:1 971/1
செம் கண் விடையர் பதி பலவும் பணிந்து புகலி செம்மலார் – 6.வம்பறா:1 973/2
பண்பின் நீடி பணிந்து எழுந்து பரமர் கோயிலுள் அடைந்தார் – 6.வம்பறா:1 975/4
தொழுது விழுந்து பணிந்து எழுந்து சொல்_மாலைகளால் துதி செய்து – 6.வம்பறா:1 977/1
அங்கண் அமரர் பெருமானை பணிந்து போந்து ஆடு அரவின் உடன் – 6.வம்பறா:1 984/1
ஆதி முதல்வர் குரங்கணின் முட்டத்தை அணிந்து பணிந்து ஏத்தி – 6.வம்பறா:1 985/1
முன் உற பணிந்து போய் மொய் வரை திரு_மகள் – 6.வம்பறா:1 992/3
பல முறையும் பணிந்து எழுந்து பங்கய செம் கை முகிழ்ப்ப – 6.வம்பறா:1 995/1
மாடு திரு தானங்கள் பணிந்து ஏத்தி வைகும் நாள் – 6.வம்பறா:1 1000/4
அ பதியில் விருப்பினோடும் அங்கணரை பணிந்து அமர்வார் – 6.வம்பறா:1 1002/1
திருத்தொண்டர் பலர் சூழ திருவில்கோலமும் பணிந்து
பொருள் பதிக தொடை மாலை புரம் எரித்தபடி பாடி – 6.வம்பறா:1 1005/1,2
பிஞ்ஞகர்-தம் வெண் பாக்கம் முதலாய் உள்ள பிற பதிகள் பணிந்து அணைவார் பெருகும் அன்பால் – 6.வம்பறா:1 1013/2
அந்தம்_இல் சீர் காளத்தி மலை ஆம் என்ன அவனி மேல் பணிந்து எழுந்து அஞ்சலி மேல் கொண்டு – 6.வம்பறா:1 1020/3
திருவேற்காடு அமர்ந்த செழும் சுடர் பொன் கோயில் சென்று அணைந்து பணிந்து திருப்பதிகம் பாடி – 6.வம்பறா:1 1030/1
பண்பு பெற்ற நல் தொண்டர்களுடன் பணிந்து இருந்த – 6.வம்பறா:1 1069/2
அந்தம்_இல் பெரு மகிழ்ச்சியால் அவனி மேல் பணிந்து
வந்து தம் திரு மனையினில் மேவி அம்மருங்கு – 6.வம்பறா:1 1081/1,2
பணம் புரி அரவு அரை பரமர் முன் பணிந்து
இணங்கிய முகில் மதில் சண்பை ஏந்தலை – 6.வம்பறா:1 1111/2,3
பாவலர் செந்தமிழ் பாடி பன்முறையும் பணிந்து எழுவார் – 6.வம்பறா:1 1118/4
தாழ்ந்து பல முறை பணிந்து தம்பிரான் முன் நின்று – 6.வம்பறா:1 1123/1
பெருக்க வளர் காதலினால் பணிந்து எழுந்து பேராத – 6.வம்பறா:1 1131/2
அரசிலியை அமர்ந்து அருளும் அங்கண் அரசை பணிந்து
பரசி எழு திரு புறவார் பனங்காட்டூர் முதலாய – 6.வம்பறா:1 1135/1,2
மல்கி எதிர் பணிந்து இறைஞ்ச மணி முத்தின் சிவிகை இழிந்து – 6.வம்பறா:1 1136/3
திரு எல்லையினை பணிந்து சென்று அணைவார் சேண் விசும்பை – 6.வம்பறா:1 1137/1
நலம் மலியும் திரு வீதி பணிந்து எழுந்து நல் தவர்-தம் – 6.வம்பறா:1 1138/1
கணங்கள் மிடை திரு வாயில் பணிந்து எழுந்து கண் களிப்ப – 6.வம்பறா:1 1139/2
பொன் பதியின் திரு எல்லை பணிந்து அருளி புறம் போந்து – 6.வம்பறா:1 1145/2
நாதரை பணிந்து போற்றி நல் பொருள் பதிகம் பாடி – 6.வம்பறா:1 1208/1
ஒருத்தர் கழல் முப்பொழுதும் உருகிய அன்பொடு பணிந்து
பெருத்து எழும் மெய் அன்பினால் பிரியாது அங்கு உறையும் நாள் – 6.வம்பறா:2 9/3,4
பாவை_பாகர்-தமை பணிந்து பாடும் விருப்பில் சென்று அணைவார் – 6.வம்பறா:2 32/4
சென்று புக்கு பணிந்து திருப்பதிகம் பூணாண் என்று எடுத்து – 6.வம்பறா:2 41/3
சென்று குறுகி பூங்கோயில் பெருமான் செம்பொன் கழல் பணிந்து – 6.வம்பறா:2 44/4
புறம்பு நணிய கோயில்களும் பணிந்து போற்றி புற்று இடமாய் – 6.வம்பறா:2 45/3
முன்றில் பணிந்து வலம்கொண்டு முதல்வர் முன்பு வீழ்ந்து இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:2 47/2
பாசம் அறுத்து ஆட்கொள்ளும் தாள் பணிந்து பொருவனார் என்னும் – 6.வம்பறா:2 60/3
செழு நீர் நறையூர் நிலவு திரு சித்தீச்சரமும் பணிந்து ஏத்தி – 6.வம்பறா:2 61/1
பனி வெண் திங்கள் அணி சடையார் பதிகள் பலவும் பணிந்து போந்து – 6.வம்பறா:2 62/3
தீர்த்த பொன்னி தென் கரை மேல் திகழும் பதிகள் பல பணிந்து
மூர்த்தியார் தம் இடைமருதை அடைந்தார் முனைப்பாடி தலைவர் – 6.வம்பறா:2 64/3,4
பன்னி புனைந்து பணிந்து ஏத்தி பரவி போந்து தொண்டருடன் – 6.வம்பறா:2 65/2
மருவும் பதிகள் பிற பணிந்து கலையநல்லூர் மருங்கு அணைந்தார் – 6.வம்பறா:2 66/4
அங்கு-நின்று திரு குடமூக்கு அணைந்து பணிந்து பாடி போய் – 6.வம்பறா:2 68/1
முழு நீறு அணிவார் அமர்ந்த பதி பலவும் பணிந்து முன்னுவார் – 6.வம்பறா:2 70/4
தேவர் பெருமான் கண்டியூர் பணிந்து திரு ஐயாறு அதனை – 6.வம்பறா:2 71/1
பணம் கொள் அரவம் அணிந்தார் முன் பணிந்து வீழ்ந்து பரம் கருணை – 6.வம்பறா:2 73/2
பொன்னி கரையின் இரு மருங்கும் பணிந்து மேல்-பால் போதுவார் – 6.வம்பறா:2 74/4
பரவி அ பதிக திருக்கடைக்காப்பு சாத்தி முன் பணிந்து அருள் பெற்று – 6.வம்பறா:2 85/1
பலவும் முன் பணிந்து பரமர் தாள் போற்றி போந்து தண் பனி மலர் படப்பை – 6.வம்பறா:2 88/3
பாயும் நீர் நதியும் பல பல கடந்து பரமர் தம் பதி பல பணிந்து
மேய வண் தமிழால் விருப்பொடும் பரவி வெஞ்சமாக்கூடலும் பணிந்து – 6.வம்பறா:2 92/2,3
மேய வண் தமிழால் விருப்பொடும் பரவி வெஞ்சமாக்கூடலும் பணிந்து
சே இடை கழிய போந்து வந்து அடைந்தார் தென் திசை கற்குடி மலையில் – 6.வம்பறா:2 92/3,4
வீடு தரும் இ கற்குடியில் விழுமியாரை பணிந்து இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:2 93/1
நம்பர் பாதம் பணிந்து இறைஞ்சி நாளும் மகிழ்வார்க்கு அருள் கூட – 6.வம்பறா:2 94/2
உம்பர் போற்றும் தானங்கள் பலவும் பணிந்து போந்து அணைவார் – 6.வம்பறா:2 94/3
ஆரும் அன்பில் பணிந்து ஏத்தி ஆரா அருளால் அங்கு அமர்வார் – 6.வம்பறா:2 95/2
பீடு நீடு நிலத்தின் மேல் பெருக பணிந்து வணங்கினார் – 6.வம்பறா:2 98/4
பொங்கு நாள் மலர் பாதம் முன் பணிந்து ஏத்தி மீண்டும் புறத்து அணைந்து – 6.வம்பறா:2 99/2
உரு பொலியும் மயிர் புளகம் விரவ தாழ்ந்தே உள் அணைந்து பணிந்து ஏத்தி உருகும் அன்பால் – 6.வம்பறா:2 119/2
விண் தடவு கோபுரத்தை பணிந்து கரம் மேல் குவித்து – 6.வம்பறா:2 144/1
அங்கணரை பணிந்து ஏத்தி அருளினால் தொழுது போய் – 6.வம்பறா:2 145/1
திங்கள் வளர் முடியார்-தம் திரு மயானமும் பணிந்து
பொங்கும் இசை பதிகம் மருவார் கொன்றை என போற்றி – 6.வம்பறா:2 145/3,4
பொரு வீரம் தொலைத்த கழல் பணிந்து பொடியார் மேனி – 6.வம்பறா:2 146/2
தேவர் பெருமான்-தன்னை திருச்சாய்க்காட்டினில் பணிந்து
பாவலர் செந்தமிழ்_மாலை திருப்பதிகம் பாடி போய் – 6.வம்பறா:2 148/1,2
மேவலர்-தம் புரம் எரித்தார் வெண் காடு பணிந்து ஏத்தி – 6.வம்பறா:2 148/3
பனி மதி சேர் சடையார் தம் பதி பலவும் பணிந்து போய் – 6.வம்பறா:2 149/3
உடல் ஆரும் மயிர் புளகம் மிக பணிந்து அங்கு உறைகின்றார் – 6.வம்பறா:2 152/4
பண் ஆர்ந்த திருப்பதிகம் பாடியே பணிந்து ஏத்தி – 6.வம்பறா:2 165/2
அ நாளில் தம் பெருமான் அருள் கூட பணிந்து அகன்று – 6.வம்பறா:2 166/1
சீர் வளரும் திரு தில்லை திரு வீதி பணிந்து புகுந்து – 6.வம்பறா:2 167/1
பார் வளர மறை வளர்க்கும் பதி-அதனில் பணிந்து உறைவார் – 6.வம்பறா:2 167/3
திரு தினைமாநகர் மேவும் சிவ கொழுந்தை பணிந்து போய் – 6.வம்பறா:2 168/1
பாடிய அ பதியின்-கண் இனிது அமர்ந்து பணிந்து போய் – 6.வம்பறா:2 174/1
சிந்தித்திட வந்து அருள்செய் கழல் பணிந்து செம் சொல் தொடை புனைந்தே – 6.வம்பறா:2 183/3
ஆரா அன்பில் பணிந்து ஏத்தும் அளவில் நுந்தா ஒண் சுடராம் – 6.வம்பறா:2 190/3
செம் கண் விடையார்-தமை பணிந்து தேன் நெய் புரிந்து என்று எடுத்த தமிழ் – 6.வம்பறா:2 192/2
அடுக்கல் சேர அணைந்து பணிந்து அருளால் ஏறி அன்பு ஆறும் – 6.வம்பறா:2 196/3
மணம் கொள் மலர் சேவடி பணிந்து வாழ்ந்து போந்து மன்னும் பதி – 6.வம்பறா:2 197/3
வானை அளக்கும் கோபுரத்தை மகிழ்ந்து பணிந்து புகுந்து வளர் – 6.வம்பறா:2 203/1
துன்னும் சுற்றத்தொடும் பணிந்து தொல்லை பதியோர் இசைவினால் – 6.வம்பறா:2 220/2
பண்டை முறைமையால் பணிந்து பாடி பரவி புறம் போந்து – 6.வம்பறா:2 225/2
சங்கரர் தாள் பணிந்து இருந்து தமிழ் வேந்தர் மொழிகின்றார் – 6.வம்பறா:2 248/1
பழிக்கும் வெள்கி நல் இசை கொடு பரவி பணிந்து சாலவும் பலப்பல நனைவார் – 6.வம்பறா:2 276/4
மின் ஆரும் படை மழுவார் விரை மலர் தாள் பணிந்து எழுந்து – 6.வம்பறா:2 294/2
பரமர் திரு அரத்துறையை பணிந்து போய் பல பதிகள் – 6.வம்பறா:2 295/1
திருப்பதிகம் கொடு பரவி பணிந்து திருவருளால் போய் – 6.வம்பறா:2 297/1
எண் நிறைந்த தொண்டருடன் பணிந்து அங்கண் உறைந்து ஏகி – 6.வம்பறா:2 301/2
பாத மலர்கள் மேல் பணிந்து வீழ்ந்தார் உள்ளம் பரவசமாய் – 6.வம்பறா:2 310/4
விழுந்தும் எழுந்தும் பல முறையால் மேவி பணிந்து மிக பரவி – 6.வம்பறா:2 311/1
நீர் அணி வேணியாரை நிரந்தரம் பணிந்து போற்றி – 6.வம்பறா:2 382/2
நாள்-தொறும் பணிந்து போற்ற நாதரும் அதனை நோக்கி – 6.வம்பறா:2 389/1
கொற்றவனாரும் நம்பி குரை கழல் பணிந்து வீழ்ந்தார் – 6.வம்பறா:2 405/2
பன்னு புகழ் பசுபதி நேபாளத்தை பணிந்து ஏத்தி – 6.வம்பறா:3 3/2
அங்கணர் தாம் மகிழ்ந்து அருளும் அவிமுத்தம் பணிந்து ஏத்தி – 6.வம்பறா:3 4/2
தேடும் இருவர்க்கு அரியார் திரு ஏகாம்பரம் பணிந்து
மாடு உயர் மா மதில் காஞ்சி வள நகரின் வைகினார் – 6.வம்பறா:3 5/3,4
மேவு பெரும் காதலினால் பணிந்து அங்கு விருப்பு உறுவார் – 6.வம்பறா:3 9/4
உற்ற அன்பால் சென்று எய்தி உருகும் உள்ளத்தொடும் பணிந்து
கற்ற சூதால் நியதியாம் கருமம் முடித்தே கருதார் ஊர் – 6.வம்பறா:5 7/2,3
சென்று கண்டு திரு பாதம் பணிந்து நின்றார் சிறுத்தொண்டர் – 7.வார்கொண்ட:3 44/2
மது மென் கமல மலர் பாதம் பணிந்து மனையில் வந்து அணைந்தார் – 7.வார்கொண்ட:3 52/4
முகத்தில் வாட்டம் மிக பெருக பணிந்து முதல்வர்க்கு உரை செய்வார் – 7.வார்கொண்ட:3 77/2
மான அமைச்சர் தாள் பணிந்து அ வினை மேல் கொண்டு மகிழ்ந்து எழுந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 15/4
பான்மை அருளின் பெருமையினை நினைந்து பலகால் பணிந்து ஏத்தி – 7.வார்கொண்ட:4 39/3
வென்றி விடையார் இடம் பலவும் மேவி பணிந்து செல்கின்றார் – 7.வார்கொண்ட:4 51/4
இரவும் பகலும் பணிந்து ஏத்தி இன்பம் சிறக்கும் அ நாளில் – 7.வார்கொண்ட:4 59/4
தம்பிரானை பணிந்து ஏத்தி திருவாரூரில் சார்ந்து இருந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 63/4
முன்பு பணிந்த பெருமாளை தாமும் பணிந்து முகந்து எடுத்தே – 7.வார்கொண்ட:4 65/1
திருக்காரோண சிவ கொழுந்தை சென்று பணிந்து சிந்தையினை – 7.வார்கொண்ட:4 85/1
பெருக்கு ஆறு உலவு சடை முடியார் இடங்கள் பலவும் பணிந்து ஏத்தி – 7.வார்கொண்ட:4 85/3
இறைஞ்சி வீழ்ந்து பணிந்து எழுந்து போற்றி யாழை பழித்து என்னும் – 7.வார்கொண்ட:4 87/2
எழுந்து பணிந்து புறத்து எய்தி இருவர் பெருந்தொண்டரும் சில நாள் – 7.வார்கொண்ட:4 88/1
அங்கு வைகி பணிந்து அருளால் போவார் அகன் கோணாட்டு அரனார் – 7.வார்கொண்ட:4 90/1
செம்பியனார் உடன் செழியர் தாம் பணிந்து சேரருடன் – 7.வார்கொண்ட:4 95/1
பாடி இசையில் பூவணம் மீதோ என்று பணிந்து அணைவார் – 7.வார்கொண்ட:4 98/4
முன்றில் வலம்கொண்டு இறைவர் முன் வீழ்ந்து பணிந்து எழுந்து – 7.வார்கொண்ட:4 99/2
எப்பொழுதும் பணிந்து ஏத்தி இன்புற்று அங்கு அமர்கின்றார் – 7.வார்கொண்ட:4 100/4
மருவிய தானம் பலவும் பணிந்து போய் மலை சாரல் – 7.வார்கொண்ட:4 106/3
முற்றா வெண் மதி முடியார் பதி பணிந்து மூவெயில்கள் – 7.வார்கொண்ட:4 107/3
நெல்வேலி நீற்று அழகர்-தமை பணிந்து பாடி நிகழ் – 7.வார்கொண்ட:4 108/1
பல்வேறு பதி பிறவும் பணிந்து அன்பால் வந்து அணைந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 108/2
பரிவினால் தொழுது அகன்று பரமர் பதி பிற பணிந்து
பெரு விமானத்து இமையோர் வணங்கும் பெரும் திருச்சுழியல் – 7.வார்கொண்ட:4 110/2,3
அங்கணரை பணிந்து உறையும் ஆரூரர்க்கு அ ஊரில் – 7.வார்கொண்ட:4 112/1
ஆராத காதலுடன் அ பதியில் பணிந்து ஏத்தி – 7.வார்கொண்ட:4 117/1
விருப்பு உடைய கோயில் பல பணிந்து அருளால் மேவினார் – 7.வார்கொண்ட:4 119/2
பாச வினை தொடக்கு அறுப்பார் பயில் கோயில் பணிந்து அணைவார் – 7.வார்கொண்ட:4 122/4
பரவியே பரவையார் பரிவுடனே பணிந்து ஏத்தி – 7.வார்கொண்ட:4 124/1
பரவையார்-தம் கொழுநனார்-தம்மை பணிந்து கொண்டு அணைவான் – 7.வார்கொண்ட:4 127/3
அன்பு உருக்கும் சிந்தை உடன் பணிந்து புறத்து அணைந்தார்கள் – 7.வார்கொண்ட:4 130/4
நீறு விளங்கும் திரு மேனி நிறுத்தர் பாதம் பணிந்து அன்பின் – 7.வார்கொண்ட:4 133/3
பஞ்ச நதி வாணரை பணிந்து விழுந்தார் எழுந்தார் பரவினார் – 7.வார்கொண்ட:4 138/4
நிறையும் காதலுடன் வீழ்ந்து பணிந்து நேர் நின்று ஆரூரர் – 7.வார்கொண்ட:4 146/2
மற்று அவரும் பணிந்து இசைந்தே மந்திரிகள்-தமை அழைத்து – 7.வார்கொண்ட:4 161/1
பொன் பதங்கள் பணிந்து அவரை தொழுது எடுத்து புணை அலங்கல் – 7.வார்கொண்ட:4 163/3
பல் நாள் ஈசர் அடியார்-தம் பாதம் பரவி பணிந்து ஏத்தி – 7.வார்கொண்ட:6 1/3
பரசும் குற்றேவலினால் அவர் பாதம் பணிந்து ஏத்தி – 8.பொய்:2 41/3
சாய நா அரி சத்தியார் தாள் பணிந்து
ஆய மா தவத்து ஐயடிகள் எனும் – 8.பொய்:7 7/2,3
செவ்விய அன்பொடு பணிந்து திருப்பணி ஏற்றன செய்தே – 8.பொய்:8 6/3
பரசு பெரும் சிவலோகத்தில் இன்புற்று பணிந்து இருந்தார் – 9.கறை:3 9/4
ஈசனையே பணிந்து உருகி இன்பம் மிக களிப்பு எய்தி – 11.பத்தராய்:1 6/1
சென்னி உற பணிந்து ஏத்தி திரு படி கீழ் வழிபடு நாள் – 12.மன்னிய:4 7/4
விருப்புறு தானம் எல்லாம் பணிந்து போய் விளங்கும் கூடல் – 12.மன்னிய:5 1/3
பரவும் பெருமை திருப்பதிகம் பாடி பணிந்து போந்து அன்பு – 13.வெள்ளானை:1 14/1
வரி மலர் அமளி அமர்ந்திட மலையர்கள் தலைவர் பணிந்து பின் – 13.வெள்ளானை:1 26/2
பன்னகம் புனை பரமர் தம் திரு பதி பல உடன் பணிந்து ஏத்தி – 13.வெள்ளானை:1 27/3
ஏவல் என்ற பின் செய்வது ஒன்று இலாதவர் பணிந்து எழுந்து எதிர் ஏற்றார் – 13.வெள்ளானை:1 33/4
படியும் நெஞ்சொடு பல் முறை பணிந்து எழும் பரம்பரை ஆனந்த – 13.வெள்ளானை:1 43/3
அன்ன தன்மையில் இருவரும் பணிந்து எழுந்து அருள் தலை மேல் கொண்டு – 13.வெள்ளானை:1 49/1

மேல்


பணிந்துகொண்டு (1)

முன்னவன் பணிந்துகொண்டு முழுவதும் அணிந்து நின்றான் – 6.வம்பறா:1 857/2

மேல்


பணிந்தே (7)

பன்மை யோனிகள் யாவையும் பயில்வன பணிந்தே
மன்னும் மா தவர் தம்பிரான் கோயில் முன் வந்தார் – 5.திருநின்ற:1 374/3,4
எங்கணும் சென்று பணிந்தே ஏத்தி இமவான்_மடந்தை – 6.வம்பறா:1 288/2
பங்கய தடம் பணை பதி பலவும் முன் பணிந்தே
எங்கும் அன்பர்கள் ஏத்து ஒலி எடுக்க வந்து அணைந்தார் – 6.வம்பறா:1 376/2,3
பூவினில் பொலி புனல் புகலியார் போதகத்து எதிர் பணிந்தே
மேவ மற்று அவருடன் கூடவே விமலர் கோயிலை அடைந்தார் – 6.வம்பறா:1 521/3,4
அப்பொழுது அறிந்து தலத்தின் மேல் பணிந்தே அளப்பு_அரும் களிப்பினர் ஆனார் – 6.வம்பறா:1 654/4
ஒருமை நெறியின் உணர்வு வர ஓதி பணிந்தே ஒழுகும் நாள் – 7.வார்கொண்ட:4 9/4
பஞ்ச நாதமும் எழுந்தன அதிபத்தர் பணிந்தே
அஞ்சலி கரம் சிரம் மிசை அணைத்து நின்று அவரை – 8.பொய்:4 19/1,2

மேல்


பணிந்தேன் (1)

பொன் பதம் பணிந்தேன் நீரும் போற்றுதல் செய்-மின் என்றான் – 5.திருநின்ற:4 47/4

மேல்


பணிப்ப (1)

பானல் வயல் திரு நன்னி பள்ளி என தாதையர் பணிப்ப கேட்டு – 6.வம்பறா:1 114/3

மேல்


பணிபவர் (1)

மேய ஒற்றியூர் பணிபவர் வியன் நகர் அகன்று – 6.வம்பறா:1 1073/2

மேல்


பணிமாற (3)

பரசமய கோளரி வந்தான் என்று பணிமாற – 6.வம்பறா:1 653/4
திரு சின்னம் பணிமாற கேட்ட நால் திசை உள்ளோர் – 6.வம்பறா:1 933/1
பானல் விழியார் சாமரை முன் பணிமாற பல் மலர் தூவி – 7.வார்கொண்ட:4 21/3

மேல்


பணிய (21)

நீடு வான் பணிய உயர்ந்த பொன் வரை போல் நிலை எழு கோபுரம் கடந்து – 1.திருமலை:5 109/4
பழுது_இல் பெரும் காதலுடன் அடி பணிய பணிந்தவர்-தம் கரங்கள் பற்றி – 5.திருநின்ற:1 182/2
விண் பணிய ஓங்கு பெரு விமானம்-தன்னை வலம்கொண்டு தொழுது விழுந்த எல்லை – 5.திருநின்ற:1 186/2
உடைய நாயகர் சேவடி பணிய வந்து உறுவார் – 5.திருநின்ற:1 373/2
கடிது அணைந்து வாகீசர் கழல் பணிய மற்று அவர்-தம் – 5.திருநின்ற:5 10/1
நங்கள் பிரான் திருப்பாச்சில் ஆச்சிரமம் பணிய நண்ணும் போதில் – 6.வம்பறா:1 310/4
விருப்புற்று திருப்பட்டீச்சரம் பணிய மேவும்-கால் – 6.வம்பறா:1 391/4
பணை நெடும் கை மத_யானை உரித்தவர் தம் பதி பிறவும் பணிய செல்வார் – 6.வம்பறா:1 453/4
அரவு அணிந்தார் பதி பிறவும் பணிய எழும் ஆதரவால் அணைந்து செல்வார் – 6.வம்பறா:1 465/3
பொன் கழல் பணிய வந்தோம் என சிலர் புறத்து வந்து – 6.வம்பறா:1 610/3
தேவர் பிரான் அமர்ந்த திருக்கொள்ளம்பூதூர் எதிர் தோன்ற திரு உள்ளம் பணிய சென்று – 6.வம்பறா:1 898/1
சென்று சிவனார் பதிகள் பணிய வேண்டி திருக்கடவூர் அதன் மருங்கு சேர வந்தார் – 6.வம்பறா:1 926/4
அருத்தியோடும் திருவான்மியூர் பணிய அணைவுற்றார் – 6.வம்பறா:1 1120/4
இறைவர் பாதம் பணிய எழுந்தருளி சென்று அங்கு எய்தினார் – 6.வம்பறா:2 46/4
பாங்காக தாம் முன்பு பணிய வரும் பயன் உணர்வார் – 6.வம்பறா:2 272/3
பருவ மழை செம் கை பற்றி கொண்டு பரமர் தாள் பணிய
தெருவு நீங்கி கோயிலின் உள் புகுந்தார் சேரமான் தோழர் – 7.வார்கொண்ட:4 67/3,4
நம்பி பாதம் சேரமான் பெருமாள் பணிய நாவலூர் – 7.வார்கொண்ட:4 137/1
பவம் அறுத்து ஆட்கொள்வார்-தம் கோயில் உள் பணிய புக்கார் – 10.கடல்:1 3/4
கண்டு அடி பணிய வந்தேன் கண்_நுதல் அருள் பெற்று என்றான் – 12.மன்னிய:1 14/4
பருப்பத சிலையார் மன்னும் ஆலவாய் பணிய சென்றார் – 12.மன்னிய:5 1/4
தலை நாள் கமல போது அனைய சரணம் பணிய தா_இல் பல – 13.வெள்ளானை:1 19/3

மேல்


பணியவர் (1)

பை பணியவர் கருப்பறியலூரினில் – 6.வம்பறா:1 254/4

மேல்


பணியா (1)

அடி பணியா முன் பணியும் அரசின் எதிர் அந்தணனார் – 5.திருநின்ற:5 10/2

மேல்


பணியாது (1)

செப்ப_அரிய புகழ் நீடூர் பணியாது செல் பொழுதில் – 6.வம்பறா:2 151/2

மேல்


பணியாம் (1)

தன் பெரும் பணியாம் என்று தமக்கு மெய் உணர்த்தலாலே – 12.மன்னிய:5 4/2

மேல்


பணியாய் (1)

என்பது உள் கொண்ட பான்மை ஓர் எயிற்று இளம் பணியாய்
முன்பு அணைந்தது போல ஓர் முள் எயிற்று அரவம் – 6.வம்பறா:1 1056/3,4

மேல்


பணியார் (1)

பணியார் வேணி சிவபெருமான் பாதம் போற்றி பணி செயும் நாள் – 5.திருநின்ற:1 314/1

மேல்


பணியால் (4)

பால் தடம் புனல் பொய்கையில் மூழ்கினார் பணியால் – 5.திருநின்ற:1 370/4
அன்பு நீங்கா அச்சம் உடன் அடுத்த திரு தோழமை பணியால்
பொன் பெறாத திரு உள்ளம் புழுங்க அழுங்கி புறம்பு ஒரு-பால் – 6.வம்பறா:2 80/1,2
பாவியேன் இது கண்டேன் தம்பிரான் பணியால் என்று – 6.வம்பறா:2 261/3
அ பணியால் வரும் பேறு அ வினைஞர் பலர் உளராய் – 8.பொய்:6 12/1

மேல்


பணியாலே (1)

பணியாலே மனை நிறைத்து பாங்கு எங்கும் நெல் கூடு – 6.வம்பறா:2 29/2

மேல்


பணியில் (2)

நிலவு தம் பணியில் தங்கி நிகழும் நாள் நிகர்_இல் காழி – 3.இலை:4 32/2
பாலார் திருமஞ்சனம் ஆட்டும் பணியில் சலியாதது கண்டு – 4.மும்மை:6 50/2

மேல்


பணியின் (3)

துள்ளும் கரத்தார் அணி பணியின் சுடர் சூழ் மணிகள் சுரநதி நீர் – 4.மும்மை:6 22/2
சித்த நிலை திரியாது செய் பணியின் தலை நின்றார் – 5.திருநின்ற:1 422/4
பண்டு கயிலை திருமலையில் செய்யும் பணியின் பான்மை மனம் – 6.வம்பறா:2 223/1

மேல்


பணியினொடும் (1)

பணிவு உடைய வடிவு உடையார் பணியினொடும் பனி மதியின் – 3.இலை:5 8/1

மேல்


பணியும் (21)

மற்றவர்க்கு எல்லாம் தலைமை ஆம் பணியும் மலர் கையில் சுரிகையும் பிரம்பும் – 1.திருமலை:1 11/3
பணியும் என்று இன வண்டு ஆர்ப்ப பரவையார் போதும் போதில் – 1.திருமலை:5 138/4
சென்று உம்பர்களும் பணியும் செல்வ திருவாரூர் வாழ் பெருமான் அடிகள் – 1.திருமலை:5 178/3
பணியும் அன்பரை நோக்கி அ பரம்பொருள் ஆனார் – 2.தில்லை:7 29/1
எழும் பணியும் இளம் பிறையும் அணிந்தவரை எ மருங்கும் – 5.திருநின்ற:1 212/1
தாழும் நாளில் பிற பதியும் பணியும் காதல் தலை நிற்பார் – 5.திருநின்ற:1 292/4
அடி பணியா முன் பணியும் அரசின் எதிர் அந்தணனார் – 5.திருநின்ற:5 10/2
அண்டர் பெருமான் தொண்டர் கழல் அமரர் பணியும் மணி ஆரூர் – 5.திருநின்ற:7 18/4
சிங்க இள ஏற்றின்-பால் வந்து அணைந்து கழல் பணியும் சிறப்பின் மிக்கார் – 6.வம்பறா:1 110/4
ஐயர் சேவடி பணியும் அ பொருப்பினில் ஆதரவுடன் சென்றார் – 6.வம்பறா:1 181/4
பணியும் அ பதி பசுபதீச்சரத்தின் இனிது இருந்த – 6.வம்பறா:1 377/1
செம் கண் நெடுமால் பணியும் சிவபுரத்து சென்று அடைந்து – 6.வம்பறா:1 404/2
நின்ற புகழ் தோணி நீடுவாரை பணியும் நியதியராய் உறைந்தார் – 6.வம்பறா:1 560/4
எண் திசையும் பரவும் ஆலவாய் ஆவது இதுவே என்று இருவர்-தம் பணியும்
கொண்டமை சிறப்பித்து அருளி நல் பதிகம் பாடினார் குவலயம் போற்ற – 6.வம்பறா:1 663/3,4
வேத கீதர் திருப்பதிகள் பிறவும் பணியும் விருப்புறுவார் – 6.வம்பறா:1 972/4
தாள் பணியும் பெரும் கிளைக்கு தகுதியினால் தலையளிசெய்து – 6.வம்பறா:1 1152/2
பொன் அம் கழல்கள் போற்றி இசைத்து புரிந்த பணியும் குறை முடித்தே – 6.வம்பறா:4 25/2
பாரும் விசும்பும் பணியும் பதம் பற்றி உள்ளார் – 6.வம்பறா:6 4/4
நீட பணியும் காலம் எலாம் நின்று தொழுது புறம் போந்து – 7.வார்கொண்ட:4 58/3
தானும் பணியும் பகை தீர்க்கும் சடையார் தூது தரும் திரு நாள் – 7.வார்கொண்ட:6 9/2
அரும்பா நின்ற அணி நிலவும் பணியும் அணிந்தார் அருள் பெற்ற – 12.மன்னிய:5 12/3

மேல்


பணியை (1)

வேதங்கள் எண்_இல் கோடி மிடைந்து செய் பணியை மிக்க – 6.வம்பறா:1 591/1

மேல்


பணிலம் (4)

தண் தரளம் சொரி பணிலம் இடறி இடை தளர்ந்து அசைவார் – 1.திருமலை:2 13/3
செய் தலை பணிலம் முத்து ஈனும் சேய்ஞலூர் – 6.வம்பறா:1 242/4
எண்_இல் முரசு இரங்கி எழ பணிலம் ஆர்ப்ப இலங்கிய காளம் சின்னம் எங்கும் ஊத – 6.வம்பறா:1 256/2
நல் பெரும் பணிலம் என்னும் நல் நிதி போன்று தோன்றி – 6.வம்பறா:1 1101/3

மேல்


பணிலமும் (1)

தெண் திரை கடல் பவழமும் பணிலமும் செழு மணி திரள் முத்தும் – 6.வம்பறா:1 146/3

மேல்


பணிவதற்கு (2)

அண்ணலாரும் அது உணர்ந்து அங்கு அரசு-தம்மை பணிவதற்கு
திண்ணமாக மன்னனுக்கு கனவில் அருளி செய்கின்றார் – 5.திருநின்ற:1 296/3,4
ஆரும் மெய் காதலோடும் பணிவதற்கு அணைந்தார் அன்றே – 6.வம்பறா:1 123/4

மேல்


பணிவது (2)

எ நாள் பணிவது என ஏற்று எழுந்த மா மறையோர் – 6.வம்பறா:1 951/3
கண்டு போற்றி நாம் பணிவது என்று அன்பருக்கு அருள்செய்வார் காலம் பெற்று – 6.வம்பறா:1 960/2

மேல்


பணிவதும் (1)

பாதம் அர்ச்சனை புரிவதும் பணிவதும் என்றே – 5.திருநின்ற:6 5/3

மேல்


பணிவன் (2)

பங்கய செய்ய பாதம் பணிவன் என்று எழுந்து சென்று – 6.வம்பறா:1 861/2
எதிர் சென்று பணிவன் என எழுகின்ற பெரு விருப்பால் – 6.வம்பறா:1 932/1

மேல்


பணிவார் (14)

பூவில் பொலியும் புனல் பொன்னி கரை போய் பணிவார் பொற்பு அமைந்த – 5.திருநின்ற:1 293/1
பொடி நீடு திருமேனி புனிதர் பதி பிற பணிவார் – 5.திருநின்ற:1 407/4
பாம்பு அணிவார்-தமை பணிவார் பொன்னி நாடது அணைந்து – 5.திருநின்ற:1 412/2
அந்தி அமையத்து அரிய விளக்கு எங்கும் ஏற்றி அடி பணிவார் – 5.திருநின்ற:7 17/4
மல்கு திரை பொன்னி தென் கரை தானம் பல பணிவார் – 6.வம்பறா:1 339/4
பன்னு சீர் பதி பலவும் அப்பால் சென்று பணிவார் – 6.வம்பறா:1 374/4
நாயக பிள்ளையார் தம் நல் பதம் பணிவார் ஆகி – 6.வம்பறா:1 724/4
எங்கும் உறை பதி பணிவார் இலம்பை அம் கோட்டூர் இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:1 1004/3
தங்கள் நாயகர் அடி பணிவார் அடி சார்ந்து – 6.வம்பறா:2 6/3
அல்லூர் கண்டர் கோயிலின் உள் அடைந்து வலம்கொண்டு அடி பணிவார் – 6.வம்பறா:2 69/4
இறையும் பணிவார் எம்மையும் ஆள் உடையார் என்று ஏத்துவார் – 6.வம்பறா:2 76/3
பணிவார் அங்கு ஒரு நாளில் பாராட்டும் திருப்பதிகம் – 6.வம்பறா:2 140/2
பூவும் பொரியும் பொன் துகளும் பொழிந்து பணிவார் பொருவு_இல் இவர் – 7.வார்கொண்ட:4 149/1
வரும் ஐயுறவால் மனம் தளர்ந்து மன்றுள் ஆடும் கழல் பணிவார் – 7.வார்கொண்ட:6 5/4

மேல்


பணிவார்-தம் (1)

பத்தராய் பணிவார்-தம் பரிசினையாம் பகருவாம் – 10.கடல்:5 12/4

மேல்


பணிவார்க்கு (1)

பாடி மிக பரவசமாய் பணிவார்க்கு பாவையுடன் – 6.வம்பறா:2 289/1

மேல்


பணிவார்கள் (1)

அகில காரணர் தாள் பணிவார்கள் தாம் – 1.திருமலை:4 4/1

மேல்


பணிவிட்டு (1)

பவலோகம் கடப்பவர்-தம் பணிவிட்டு பணிந்து எழுந்து – 4.மும்மை:4 18/2

மேல்


பணிவித்தார் (1)

பானல் கந்தரம் மறைத்து வரும் அவரை பணிவித்தார் – 3.இலை:5 28/4

மேல்


பணிவித்து (1)

தூ நாண் மலர் தாள் பணிவித்து தாமும் தொழுது சொல்லுவார் – 6.வம்பறா:2 38/4

மேல்


பணிவீர் (2)

அங்கு நீர் சென்று அடி பணிவீர் என்று அருள்செய்தார் என தொழுது ஆர்வம் – 6.வம்பறா:1 660/3
யான் உம்மை பிரியாத வண்ணம் இ நாட்டு இறைவர் பதி எனை பலவும் பணிவீர் என்று – 6.வம்பறா:1 884/3

மேல்


பணிவு (1)

பணிவு உடைய வடிவு உடையார் பணியினொடும் பனி மதியின் – 3.இலை:5 8/1

மேல்


பணிவு-அதனுக்கு (1)

ஆடும் அவர் அயவந்தி பணிவு-அதனுக்கு அன்பருடன் அணைந்து சென்று – 6.வம்பறா:1 463/3

மேல்


பணிவுற்றார் (5)

பை தலை நாக பூண் அணிவாரை பணிவுற்றார் – 5.திருநின்ற:1 238/4
பதிகம் நிரம்ப பிள்ளையார் பாடி தொழுது பணிவுற்றார்
எதிர் பொன் திரு வாயிலின் வழக்கம் என்றும் நிகழ்ச்சி எய்தியது-ஆல் – 5.திருநின்ற:1 273/3,4
தங்கள் பிரான் அருள் ஆளும் ஆரூர்-தனை பணிவுற்றார் தமிழ் விரகர் – 6.வம்பறா:1 500/4
மங்கையோடு உடன் வீற்றிருந்து அருளினார் மலர் கழல் பணிவுற்றார் – 6.வம்பறா:1 953/4
பாடினார் பணிவுற்றார் பரிவுறும் ஆனந்த கூத்து – 6.வம்பறா:1 996/1

மேல்


பணிவுற்று (5)

பார் பரவும் குலச்சிறையார் வாகீசர்-தமை பணிவுற்று
ஆரகிலா காதல் மிக அடி போற்ற அங்கு இருந்தார் – 5.திருநின்ற:1 405/3,4
உறையும் பதியின் அ இரவே அணைவார் பணிவுற்று ஒருப்பட்டார் – 5.திருநின்ற:7 15/4
பாங்கு அணைந்து முன் வலம்கொண்டு பணிவுற்று பரவு சொல் தமிழ்_மாலை – 6.வம்பறா:1 184/3
தொழுது புறம்பு அணைந்து அங்கு-நின்று ஏகி சுரர் பணிவுற்று
எழு திரு ஆலந்துறை திருச்செந்துறையே முதலா – 6.வம்பறா:1 342/1,2
எண் ஆர்ந்த சீர் அடியார் உடன் பணிவுற்று எழுந்தருளி – 6.வம்பறா:1 410/4

மேல்


பணிவுற்றே (1)

கோலம் பெருகிய திரு வீதியை முறை குலவும் பெருமையர் பணிவுற்றே
ஞாலம் திகழ் திரு மறையின் பெருகு ஒலி நலமார் முனிவர்கள் துதியோடும் – 5.திருநின்ற:1 164/2,3

மேல்


பணிவுறுதல் (1)

வெவ் ஊறு அகற்றும் பெருமான்-தன் விரை சூழ் மலர் தாள் பணிவுறுதல்
எ ஊதியமும் என கொள்ளும் எண்ணம் உடையார் பல நாளும் – 5.திருநின்ற:7 6/2,3

மேல்


பணிவேன் (1)

எந்தை பெருமான் கழல் பணிவேன் என்றார் சென்றார் இடர் களைவார் – 13.வெள்ளானை:1 9/4

மேல்


பணிவொடு (1)

அவர் முன் பணிவொடு தொழுது அங்கு அணைவுற அணி கொம்பரின் மிசை அருகு எங்கும் – 5.திருநின்ற:1 160/1

மேல்


பணிவோம் (1)

நையா நின்றது இவ்வாறு கடந்து பணிவோம் நாம் என்ன – 7.வார்கொண்ட:4 132/4

மேல்


பணை (35)

பணை முரசு இயம்ப வாழ்த்தி பைம்பொன் நாண் காப்பு சேர்த்தார் – 1.திருமலை:5 12/4
தாம் மலங்குகள் தடம் பணை சூழும் தண் மருங்கு தொழுவார்கள்-தம் மும்மை – 1.திருமலை:5 92/3
புறம் பணை தடம் பொங்கு அழல் வீசிட – 1.திருமலை:5 167/3
வண்டு அறை பூம் சோலை வயல் மருத தண் பணை சூழ்ந்து – 3.இலை:2 1/3
மலர் தடம் பணை வயல் புகு பொன்னி நல் நாட்டு – 4.மும்மை:3 1/2
அகல் பணை நீர் நல் நாட்டு மேற்காநாட்டு ஆதனூர் – 4.மும்மை:4 1/4
அனைய ஆகிய நதி பரந்து அகன் பணை மருங்கில் – 4.மும்மை:5 23/1
தளைத்த தடம் பணை எழுந்த செந்தாமரை தவிசின் – 4.மும்மை:5 26/1
நீடு தண் பணை உடுத்த நீள் மருங்கின நெல்லின் – 4.மும்மை:5 28/1
காமர் தண் பணை புறத்தது கரும் கழி நெய்தல் – 4.மும்மை:5 33/4
அலை புனல் பணை குறிஞ்சியோடு அனைவன அனேகம் – 4.மும்மை:5 42/4
வியன் நெடும் பணை உழத்தியர் சாயலும் விரும்பி – 4.மும்மை:5 45/2
பாளை உக்கவும் விரவலில் பரத்தியர் பணை மென் – 4.மும்மை:5 46/2
பண் காஞ்சி இசை பாடும் பழன வேலி பணை மருதம் புடை உடைத்தாய் பாரில் நீடும் – 4.மும்மை:5 86/2
வாவி தட மலர் வதனம் பொலிவுறு மருத தண் பணை வழி வந்தார் – 5.திருநின்ற:1 157/4
அறிவில் பெரியவர் அயல் நெல் பணை வயல் அவை பிற்படும் வகை அணைகின்றார் – 5.திருநின்ற:1 159/1
சேலூர் தண் பணை சூழ்ந்த தென் திருவாஞ்சியம் அணைந்தார் – 5.திருநின்ற:1 216/4
பூ மலர் வாசம் தண் பணை சூழும் புகலூரில் – 5.திருநின்ற:1 237/4
சூதம் மலி தண் பணை பதிகள் பலவும் கடந்து சொல்லினுக்கு – 5.திருநின்ற:1 315/2
பொங்கு தமிழ் திரு நாட்டு புறம் பணை சூழ் நெல்வேலி – 5.திருநின்ற:1 410/2
பணை முரசம் எழுந்து ஆர்ப்ப காரைக்கால் பதி புகுந்தார் – 5.திருநின்ற:4 10/4
தழைத்த பொங்கு எழில் முகம் செய்து வணங்கின தடம் பணை வயல் சாலி – 6.வம்பறா:1 150/4
கரும்பு செந்நெல் பைம் கமுகொடு கலந்து உயர் கழனி அம் பணை நீங்கி – 6.வம்பறா:1 153/1
ஆடவர் தம் பணை தோளும் மணி மார்பும் அடங்குவன – 6.வம்பறா:1 331/4
பங்கய தடம் பணை பதி பலவும் முன் பணிந்தே – 6.வம்பறா:1 376/2
பூ அலம்பு தண் பொரு புனல் தடம் பணை புகலி – 6.வம்பறா:1 418/3
பூ அலம்பு தண் புனல் பணை புகலியார் தலைவர் – 6.வம்பறா:1 437/3
பணை நெடும் கை மத_யானை உரித்தவர் தம் பதி பிறவும் பணிய செல்வார் – 6.வம்பறா:1 453/4
பற்றிய வாள் அரவு விடம் தீருமாறு பணை மருகர் பெருமானை பாடல்உற்றார் – 6.வம்பறா:1 481/4
பைம் புனல் மென் பணை தேவூர் அணைந்து போற்றி பரமர் திருநெல்லிக்கா பணிந்து பாடி – 6.வம்பறா:1 574/2
பொன்னி வளம் தரு நாட்டு புனல் பழன புறம் பணை சூழ் – 6.வம்பறா:1 754/1
தருவார் தண் பணை நல்லூர் சார்கின்றார் தாதையார் – 6.வம்பறா:1 1162/4
பங்கய பூம் தடம் பணை சூழ் பழையனூர் உழை எய்தி – 6.வம்பறா:2 282/2
இணையும் கொங்கை சங்கிலியார் எழில் மென் பணை தோள் எய்துவிக்க – 6.வம்பறா:6 6/3
பரிபுர ஒலிகள் கிளர்ந்தன பணை முரசு ஒலிகள் பரந்தன – 13.வெள்ளானை:1 24/2

மேல்


பணை-பால் (1)

வளம் பயிலும் புறம் பணை-பால் வாச பாசடை மிடைந்த – 6.வம்பறா:1 5/1

மேல்


பணைகள் (1)

கயல் காட்டும் தடங்கள் பல கதிர் காட்டும் தடம் பணைகள் – 3.இலை:5 3/4

மேல்


பணைகளின் (1)

அலை புனல் பணைகளின் அருகு போய் அரு_மறை – 6.வம்பறா:1 363/2

மேல்


பணைத்து (2)

பங்கய முகையும் சாய்த்து பணைத்து எழுந்து அணியில் மிக்க – 1.திருமலை:5 21/3
படியில் நீடும் பத்தி முதல் அன்பு நீரில் பணைத்து ஓங்கி – 13.வெள்ளானை:1 2/1

மேல்


பணைந்து (1)

ஆவுறும் அஞ்சு ஆடுவார் கோடி காவில் அணைந்து பணைந்து ஆவடுதண்துறையை சார்ந்தார் – 5.திருநின்ற:1 190/4

மேல்


பணையில் (2)

மடை வளர் தண் புறம் பணையில் சித்தவட மடம் புகுந்தார் – 1.திருமலை:5 83/4
பணையில் விளைந்த வெண் நெல்லின் பரப்பின் மீது பட செய்ய – 5.திருநின்ற:7 3/1

மேல்


பணையின் (1)

மற்று அ ஊர் புறம் பணையின் வயல் மருங்கு பெரும் குலையில் – 4.மும்மை:4 6/1

மேல்


பணையும் (2)

செய்ய கமல தடம் பணையும் செழும் நீர் தடமும் புடை உடைத்தாய் – 5.திருநின்ற:7 1/2
பணையும் தடமும் புடைசூழும் ஒற்றியூரில் பாகத்தோர் – 6.வம்பறா:6 6/1

மேல்


பத்தர் (6)

பத்தர் ஆய முனிவர் பல் ஆயிரவர் – 1.திருமலை:1 15/3
பட்டொடும் துகில் அநேக கோடிகள் இடும் பத்தர்
தட்டு மேல் பட தாழ்ந்தது கோவண தட்டு – 2.தில்லை:7 35/3,4
பத்தர் உடன் இனிது அமரும் பண்பு கூட பரமர் தாள் பணிந்து ஏத்தி பயிலும் நாளில் – 6.வம்பறா:1 267/4
பத்தர் போற்றிட பரிசனத்தொடும் இனிது அமர்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 676/4
பன்னக பூண் அணிந்தவர்-தம் கோயில்-தோறும் பத்தர் உடன் பதி உள்ளோர் போற்ற சென்று – 6.வம்பறா:1 896/2
கொன்ற எறி பத்தர் எதிர் எனையும் கொன்று அருளும் என – 8.பொய்:2 15/3

மேல்


பத்தர்-தம் (1)

பத்தர்-தம் உடன் பணிந்து இசை பதிகம் முன் பகர்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 440/4

மேல்


பத்தர்கள்-பால் (1)

மெய் பத்தர்கள்-பால் பரிவுடையார் எம்பிரானார் விறன்மிண்டர் – 2.தில்லை:6 4/4

மேல்


பத்தராம் (1)

பத்தராம் அடியார் சூழ பரமர் கோயிலை சூழ் வந்து – 6.வம்பறா:1 125/3

மேல்


பத்தராய் (2)

பத்தராய் பணிவார்-தம் பரிசினையாம் பகருவாம் – 10.கடல்:5 12/4
பொங்கி எழும் சித்தம் உடன் பத்தராய் போற்றுவார் – 11.பத்தராய்:1 8/4

மேல்


பத்தரும் (1)

பத்தரும் பரிசனங்களும் உடன் பரவவே – 6.வம்பறா:1 367/3

மேல்


பத்தரை (1)

பத்தரை விட்டு இவர் அன்றோ பண்டாரம் எனக்கு என்பார் – 10.கடல்:2 8/4

மேல்


பத்தனாய் (1)

பத்தனாய் பாடமாட்டேன் என்று முன் எடுத்து பண்ணால் – 5.திருநின்ற:1 169/1

மேல்


பத்தி (10)

நேர வந்தவர் யாவர் ஆயினும் நித்தம் ஆகிய பத்தி முன் – 2.தில்லை:4 3/2
பாத மலர்கள் மேல் விழுந்தார் பத்தி முதிர்ந்த பாலகனார் – 4.மும்மை:6 53/4
மன்னிய அன்புறு பத்தி வடிவு ஆன வாகீசர் – 5.திருநின்ற:1 425/2
பல்கு வெண் கதிர் பத்தி சேர் நித்தில சிவிகை – 6.வம்பறா:1 219/1
பொன் திகழ் தரள பத்தி சிவிகை-நின்று இழிந்து புக்கார் – 6.வம்பறா:1 750/4
தெள்ளு நீர் தரள பத்தி சிவிகை மேல் ஏறி சென்றார் – 6.வம்பறா:1 800/2
பொன் திரள் வயிர பத்தி பூம் துணர் மலர்ந்த போலும் – 6.வம்பறா:1 1108/2
கண் கவர் கோவை பத்தி கதிர் கடி சூத்திரத்தை – 6.வம்பறா:1 1211/2
மன்னிய தரள பத்தி வளர் மணி சிவிகை-நின்றும் – 6.வம்பறா:1 1226/2
படியில் நீடும் பத்தி முதல் அன்பு நீரில் பணைத்து ஓங்கி – 13.வெள்ளானை:1 2/1

மேல்


பத்திமையும் (1)

பன்னிய சொல் பத்திமையும் அடிமையையும் கைவிடுவான் – 6.வம்பறா:2 273/3

மேல்


பத்தியில் (1)

பத்தியில் குயிற்றும் பைம்பொன் பவள கால் பந்தர் நாப்பண் – 6.வம்பறா:1 1239/1

மேல்


பத்தியின்-பால் (1)

மொய்த்த நீள் பத்தியின்-பால் முதிர் தலை வணங்கி மற்றை – 1.திருமலை:2 22/3

மேல்


பத்தியின்-பாலர் (1)

பத்தியின்-பாலர் ஆகி பரமனுக்கு ஆளாம் அன்பர் – 1.திருமலை:2 22/1

மேல்


பத்தியோடும் (1)

பரிவுறு செந்தமிழ்_மாலை பத்தியோடும் பார் கொண்டு மூடி எனும் பதிகம் போற்றி – 5.திருநின்ற:1 187/2

மேல்


பத்திரம் (1)

பத்திரம் வாங்கி தான் முன் நினைந்த அ பரிசே செய்ய – 2.தில்லை:5 15/3

மேல்


பத்திரனார் (2)

சங்க புலவர் திரு முகத்தை தலை மேல் கொண்டு பத்திரனார்
அங்கு அப்பொழுதே புறப்பட்டு மலை நாடு அணைய வந்து எய்தி – 7.வார்கொண்ட:4 29/1,2
பண்பு பெருகும் பெருமாளும் பாணனார் பத்திரனார் பின் – 7.வார்கொண்ட:4 38/1

மேல்


பத்திரனார்க்கு (2)

பன்னும் இசை பாடலில் பரவும் பாணனார் பத்திரனார்க்கு
நன்மை நீடு பெரும் செல்வம் நல்க வேண்டி அருள்புரிவார் – 7.வார்கொண்ட:4 26/3,4
பரந்த நிதியின் பரப்பு எல்லாம் பாணனார் பத்திரனார்க்கு
நிரந்த தனங்கள் வேறுவேறு நிரைத்து கட்டி மற்று இவையும் – 7.வார்கொண்ட:4 35/1,2

மேல்


பத்திரனாரும் (1)

பாணனார் பத்திரனாரும் பைம்பொன் மௌலி சேரலனார் – 7.வார்கொண்ட:4 36/1

மேல்


பத்தின் (1)

கண்ட பேரின் பத்தின் கரை_இல்லா நிலை அணைந்தார் – 6.வம்பறா:1 1140/4

மேல்


பத்து (1)

ஏதம்_இல் பல யோனி எண் பத்து நான்கு நூறு ஆயிரந்தனுள் வைத்த – 4.மும்மை:5 54/1

மேல்


பத்தும் (1)

பாடிய அ பதிக பாட்டு ஆன பத்தும் பாடல் நிரம்பிய பின்னும் பைம்பொன் வாயில் – 6.வம்பறா:1 582/1

மேல்


பத (2)

திருப்பணி பலவும் செய்து சிவ பத நிழலில் சேர்ந்தார் – 3.இலை:4 34/4
கொண்ட நுசுப்பு ஒதுங்கு பத கொள்கையினில் குறுகினார் – 5.திருநின்ற:4 5/4

மேல்


பதகர் (1)

நன்று அருளி செய்து இலீர் நாண் இல் அமண் பதகர் உடன் – 5.திருநின்ற:5 13/2

மேல்


பதங்கள் (7)

அவன் மலர் பதங்கள் சூடி அஞ்சலி கூப்பி நின்று – 2.தில்லை:3 27/2
மொய் வரை தினை மென் சோறு மூங்கில் வன் பதங்கள் மற்றும் – 3.இலை:3 34/2
கேளும் துணையும் முதல் கேடு_இல் பதங்கள் எல்லாம் – 4.மும்மை:1 9/2
நதி தங்கு சடை முடியார் நல் பதங்கள் தொழுது அந்த – 6.வம்பறா:1 932/2
நாவார் முத்தமிழ் விரகர் நல் பதங்கள் பரவி போய் – 6.வம்பறா:2 155/3
பொன் பதங்கள் பணிந்து அவரை தொழுது எடுத்து புணை அலங்கல் – 7.வார்கொண்ட:4 163/3
சொல் பதங்கள் வாய் திறவா தொண்டு நெறி தலைநின்ற – 8.பொய்:1 2/2

மேல்


பதங்களில் (1)

மஞ்சு நீள்வது போலும் மா மேனி மலர் பதங்களில் வண் சிலம்பு ஒலிப்ப – 4.மும்மை:5 81/2

மேல்


பதடி (1)

படு பொருள் இன்றி நெல்லில் பதடி போல் உள் இலார் மெய் – 6.வம்பறா:1 814/1

மேல்


பதணம் (1)

விரி சுடர் மா மணி பதணம் மீது எறிந்த திரை வரைகள் – 6.வம்பறா:1 4/2

மேல்


பதத்தன (1)

பால் நிறைந்த புல் பதத்தன முல்லை நீள் பாடி – 4.மும்மை:5 9/2

மேல்


பதத்தில் (3)

கோலினில் கோத்து காய்ச்சி கொழும் தசை பதத்தில் வேவ – 3.இலை:3 118/1
அழலுறு பதத்தில் காய்ச்சி பல்லினால் அதுக்கி நாவில் – 3.இலை:3 125/2
சாரும் பதத்தில் தந்தையார் தம்-கண் மனைவியார்க்கு உரைப்பார் – 6.வம்பறா:2 209/4

மேல்


பதத்தின் (1)

உலவும் மருங்கு முருகு உயிர்க்க நகைக்கும் பதத்தின் உடன் பறித்த – 4.மும்மை:2 7/3

மேல்


பதம் (29)

கண்டு உழவர் பதம் காட்ட களை களையும் கடைசியர்கள் – 1.திருமலை:2 13/2
மறைகள் ஆயின முன் போற்றி மலர் பதம் பற்றி நின்ற – 1.திருமலை:5 45/1
நாள் கமல பதம் தந்தது இன்று நாயினேனை பொருளாக என்றார் – 1.திருமலை:5 128/4
பூத நாத நின் புண்டரீக பதம் – 1.திருமலை:5 194/4
ஈரம் மென் மதுர பதம் பரிவு எய்த முன்னுரை செய்த பின் – 2.தில்லை:4 3/4
ஒல்லையில் வறுமை பதம் புக உன்னினார் தில்லை மன்னினார் – 2.தில்லை:4 6/4
முறித்து அவை அடுப்பின் மாட்டி முளை வித்து பதம் முன் கொள்ள – 2.தில்லை:4 20/1
அழிவு இல் வான் பதம் கொடுத்து எழுந்தருளினார் ஐயர் – 2.தில்லை:7 47/4
அணி உடைய சடை முடியார்க்கு ஆளாகும் பதம் பெற்ற – 3.இலை:5 8/2
காப்பு அணியும் இளம் குழவி பதம் நீக்கி கமழ் சுரும்பின் – 3.இலை:5 13/1
பதம் எங்கும் நிறைந்து விளங்க பவங்கள் மாற – 4.மும்மை:1 46/2
சண்டீசனும் ஆம் பதம் தந்தோம் என்று அங்கு அவர் பொன் தட முடிக்கு – 4.மும்மை:6 56/3
ஏதம் இல் பல் கிளை போற்ற இளம் குழவி பதம் கடந்தார் – 5.திருநின்ற:1 19/4
பொன் பதம் பணிந்தேன் நீரும் போற்றுதல் செய்-மின் என்றான் – 5.திருநின்ற:4 47/4
நல் பதம் தொழுது அடியனேன் பதி முதல் நதி நிவா கரை மேய – 6.வம்பறா:1 176/3
பதம் நிறை செந்தமிழ் பாடி சடை முடியார் பயில் பதியும் பணிந்து பாடி – 6.வம்பறா:1 308/3
பங்கய பதம் தொழுது காலம்-தொறும் பணிந்தார் – 6.வம்பறா:1 513/4
நன்று தான் வினவ கூறி நல் பதம் போற்றுவார்கள் – 6.வம்பறா:1 612/4
நாயக பிள்ளையார் தம் நல் பதம் பணிவார் ஆகி – 6.வம்பறா:1 724/4
பரிசனத்தவரும் புக்கு பதம் அறிந்து உணர்த்துகின்றார் – 6.வம்பறா:1 726/4
அழகின் முன் இளம் பதம் என அணி விளக்கு என்ன – 6.வம்பறா:1 1047/1
நல் பதம் பொலிவு காட்ட ஞாலமும் விசும்பு எல்லாம் – 6.வம்பறா:1 1108/3
வழுத்து நெஞ்சொடு தாழ்ந்து நின்று உரைப்பார் மாது_ஓர்_பாகனார் மலர் பதம் உன்னி – 6.வம்பறா:2 276/2
பற்று அறுத்த உபதேச பரமர் பதம் பெற்றார் போல் – 6.வம்பறா:3 21/1
பாரும் விசும்பும் பணியும் பதம் பற்றி உள்ளார் – 6.வம்பறா:6 4/4
தார் வளர் கிண்கிணி அசைய தளர் நடையின் பதம் சார்ந்தார் – 7.வார்கொண்ட:3 20/4
அட்ட கறியின் பதம் அறிந்து அங்கு இழிச்சி வேறு ஓர் அரும் கலத்து – 7.வார்கொண்ட:3 66/2
செக்கு நிறை எள் ஆட்டி பதம் அறிந்து திலதயிலம் – 8.பொய்:6 11/1
காரண பங்கயம் ஐந்தின் கடவுளர்-தம் பதம் கடந்து – 11.பத்தராய்:3 1/1

மேல்


பதம்கொள்ள (1)

வெய்ய கனல் பதம்கொள்ள வெந்துளதோ எனும் அன்பால் – 3.இலை:3 161/1

மேல்


பதமும் (1)

நோவுறு மனத்தர் ஆகி நுகர் பெரும் பதமும் கொள்ளார் – 6.வம்பறா:1 641/3

மேல்


பதமுற (1)

நல்ல பதமுற வெந்து நாவின்-கண் இடும் இறைச்சி – 3.இலை:3 148/1

மேல்


பதமே (1)

நாவால் இன்பமுறும் காதல் நமச்சிவாய நல் பதமே
ஓவா அன்பில் எடுத்து ஓதி ஒரு நாள் போல வரும் நாளில் – 6.வம்பறா:4 3/3,4

மேல்


பதமோ (1)

தேன் இளம் பதமோ வேலை திரை இளம் பவள வல்லி – 1.திருமலை:5 134/2

மேல்


பதவு (1)

பதவு காலங்களில் மேய்த்தும் பறித்தும் அளித்தும் பரிவு அகற்றி – 4.மும்மை:6 26/1

மேல்


பதறி (2)

ஆவதோ என பதறி அழுது விழுந்து அலமந்தார் – 3.இலை:3 137/4
துள்ளி எழும் அநேகராய் சூழ்ந்து பதறி கதற – 6.வம்பறா:1 757/3

மேல்


பதாகை (5)

மாகம் முன் பருகுகின்றன போலும் மாளிகை குலம் மிடைந்த பதாகை
யோக சிந்தை மறையோர்கள் வளர்க்கும் ஓம தூமம் உயர் வானில் அடுப்ப – 1.திருமலை:5 100/2,3
அந்தரத்து அகலம் எல்லாம் அணி துகில் பதாகை தூர்ப்ப – 3.இலை:1 29/3
வேற்று ஒரு தெய்வம் இன்மை விளக்கிய பதாகை தம்பம் – 6.வம்பறா:1 856/3
விண்ணினை விழுங்க மிக்க வெண் துகில் பதாகை வெள்ளம் – 6.வம்பறா:1 1201/1
துவள் பதாகை நுழைந்து அணை தூ மதி – 9.கறை:4 4/2

மேல்


பதி (174)

ஒருமையாளர் வைப்பு ஆம் பதி ஓங்கும்-ஆல் – 1.திருமலை:1 31/4
அங்கு உரைக்கு என் அளவு அ பதி இலார் – 1.திருமலை:3 5/1
திலகம் ஒப்பது செம்பியர் வாழ் பதி
மலர்_மகட்கு வண் தாமரை போல் மலர்ந்து – 1.திருமலை:3 12/2,3
மருவிய தவத்தால் மிக்க வளம் பதி வாய்மை குன்றா – 1.திருமலை:5 2/3
அ குல பதி குடி முதல் வணிகர் அளவு_இல் செல்வத்து வளமையின் அமைந்தார் – 2.தில்லை:3 2/1
இம்பர் ஞாலம் விளக்கினார் இளையான்குடி பதி மாறனார் – 2.தில்லை:4 1/4
பாரில் நீடிய பெருமை சேர் பதி பழையாறை – 2.தில்லை:7 1/4
மன்னும் அ பதி வணிகர்-தம் குலத்தினில் வந்தார் – 2.தில்லை:7 2/1
ஒத்த பேர் அரணம் சூழ்ந்த முது பதி உடுப்பூர் ஆகும் – 3.இலை:3 2/4
ஏய்ந்த சீர் மறையோர் வாழும் எயில் பதி எறி நீர் கங்கை – 3.இலை:4 1/2
மருவிய திருவின் மிக்க வளம் பதி அதனில் வாழ்வார் – 3.இலை:4 5/1
வரும் புனல் பொன்னி நாட்டு ஒரு வாழ் பதி
கரும்பு வண்டொடு சூழ்ந்து முரன்றிட – 3.இலை:6 1/1,2
அ பதி மன்னிய ஆயர் குலத்தவர் ஆனாயர் – 3.இலை:7 8/4
அ பொன் பதி வாழ் வணிக குலத்து ஆன்ற தொன்மை – 4.மும்மை:1 8/1
மீது சூழும் புனல் கற்றை வேணி நம்பர் விரும்பு பதி
சோதி சூழும் மணி மௌலி சோழர் பொன்னி திரு நாட்டு – 4.மும்மை:2 1/2,3
இ தன்மை ஈசர் மகிழ் பதி பலவும் சென்று இறைஞ்சி – 4.மும்மை:4 20/1
வன்மை ஓங்கு எயில் வளம் பதி பயின்றது வரம்பின் – 4.மும்மை:5 2/3
பை தரும் பணி அணிந்தவர் பதி எனை பலவால் – 4.மும்மை:5 40/3
பரம்பு நீள் புவனம் பதி நான்கினும் – 4.மும்மை:5 110/2
வாழ் பொன் பதி மற்று அதன் மருங்கு மண்ணி திரைகள் வயல் வரம்பின் – 4.மும்மை:6 6/1
தன்மை நிலவு பதி ஐந்தின் ஒன்றாய் நீடும் தகைத்தது அ ஊர் – 4.மும்மை:6 8/4
பாடலிபுத்திரம் என்னும் பதி அணைந்து சமண் பள்ளி – 5.திருநின்ற:1 38/1
தம் இச்சை நிரம்ப வரம் பெறும் அ தன்மை பதி மேவிய தாபதியார் – 5.திருநின்ற:1 78/2
செற்றவர் வாழும் திருவதிகை பதி சென்று அடைவார் – 5.திருநின்ற:1 135/4
மஞ்சு இவர் மாட திருவதிகை பதி வாணர் எல்லாம் – 5.திருநின்ற:1 137/3
பன்னாகம் அணிந்தவர்-தம் பதி பலவும் சென்று இறைஞ்சி – 5.திருநின்ற:1 147/3
திருவதிகை பதி மருங்கு திருவெண்ணெய்நல்லூரும் – 5.திருநின்ற:1 148/1
பைம் கண் விடை தனி பாகர் திருப்பழன பதி புகுந்து – 5.திருநின்ற:1 210/2
முருகாரும் மலர் கொன்றை முதல்வனார் பதி பிறவும் – 5.திருநின்ற:1 217/2
பொருப்பு அரையன் மட பாவை இட பாகர் பதி பிறவும் பணிந்து போந்தார் – 5.திருநின்ற:1 230/4
மின் ஆர் செம் சடை அண்ணல் மேவும் பதி எனை பலவும் – 5.திருநின்ற:1 245/2
வார்த்து ஆடும் சடையார்-தம் பதி பலவும் வணங்கி உடன் – 5.திருநின்ற:1 249/3
தையல் தழுவ குழைந்த பிரான் தங்கும் தெய்வ பதி என்று – 5.திருநின்ற:1 317/3
சென்னி மிசை மதி புனைவார் பதி பலவும் சென்று இறைஞ்சி – 5.திருநின்ற:1 327/3
நெருக்க செம் சடைக்கு அணிந்தார் நீடு பதி தொழ நினைவார் – 5.திருநின்ற:1 329/2
பங்கு உடையார் அமர்ந்த திரு பாசூர் ஆம் பதி அணைந்தார் – 5.திருநின்ற:1 338/4
அ மலர் சீர் பதியை அகன்று அயல் உளவாம் பதி அனைத்தின் – 5.திருநின்ற:1 341/1
அடைய அ பதி நிற்பவும் சரிப்பவும் ஆன – 5.திருநின்ற:1 373/3
பொடி நீடு திருமேனி புனிதர் பதி பிற பணிவார் – 5.திருநின்ற:1 407/4
வீதி-தோறும் நீற்றின் ஒளி விரிய மேவி விளங்கு பதி
நீதி வழுவா நெறியினராய் நிலவும் குடியால் நெடு நிலத்து – 5.திருநின்ற:3 1/2,3
ஊனம்_இல் சீர் பெரு வணிகர் குடி துவன்றி ஓங்கு பதி
கூனல் வளை திரை சுமந்து கொண்டு ஏறி மண்டு கழி – 5.திருநின்ற:4 1/2,3
பணை முரசம் எழுந்து ஆர்ப்ப காரைக்கால் பதி புகுந்தார் – 5.திருநின்ற:4 10/4
மற்று அவர்-தாம் போயின பின் மனை பதி ஆகிய வணிகன் – 5.திருநின்ற:4 22/1
நல் பதி தலையினாலே நடந்து புக்கு அடைந்தார் அன்றே – 5.திருநின்ற:4 62/4
வாய்த்த மங்கல மறையவர் முதல் பதி வனப்பு – 5.திருநின்ற:6 1/4
அ பதி தான் அந்தணர்-தம் கிடைகள் அரு_மறை முறையே – 6.வம்பறா:1 3/1
வாள் உடைய மணி வீதி வளர் காழி பதி வாழ – 6.வம்பறா:1 25/3
எங்கணும் நீள் பதி மருங்கில் இருபிறப்பாளரும் அல்லா ஏனையோரும் – 6.வம்பறா:1 110/2
வான் அணையும் மலர் சோலை தோன்றுவது எ பதி என்ன மகிழ்ச்சி எய்தி – 6.வம்பறா:1 114/2
மா அணை மலர் மென் சோலை வளம் பதி கொண்டு புக்கார் – 6.வம்பறா:1 118/4
சேண் உயர் மாடம் ஓங்கும் திரு பதி அதனில் செய்ய – 6.வம்பறா:1 128/3
நள்ளிருள்-கண்-நின்று ஆடுவார் உறை பதி நடுவு கண்டன போற்றி – 6.வம்பறா:1 145/1
நல் பதம் தொழுது அடியனேன் பதி முதல் நதி நிவா கரை மேய – 6.வம்பறா:1 176/3
நெருங்கு சோலை சூழ் இ பதி அடியேன் பதி என நெடிது இன்புற்று – 6.வம்பறா:1 178/3
நெருங்கு சோலை சூழ் இ பதி அடியேன் பதி என நெடிது இன்புற்று – 6.வம்பறா:1 178/3
ஐயர் நீர் அவதரித்திட இ பதி அளவு_இல் மா தவம் முன்பு – 6.வம்பறா:1 179/1
செய்தவாறு என சிறப்பு உரைத்து அருளி அ செழும் பதி இடம் கொண்ட – 6.வம்பறா:1 179/2
பங்கர் தாம் இனிது உறையும் நல் பதி பல பரிவொடும் பணிந்து ஏத்தி – 6.வம்பறா:1 180/2
வாழ்ந்து போந்து அங்கண் வளம் பதி அதனிடை வைகுவார் மணி வெற்பு – 6.வம்பறா:1 183/2
மாறன்பாடி எனும் பதி வந்துற – 6.வம்பறா:1 191/1
அசைவு_இல் சீர் தொண்டர் தம் உடன் அ பதி அமர்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 228/4
அ திரு பதி பணிந்து அகன்று போய் அனல் – 6.வம்பறா:1 242/1
கை தலத்தவர் பதி பிறவும் கைதொழும் – 6.வம்பறா:1 242/2
அரு_மறையவர் பதி அலங்கரித்து முன் – 6.வம்பறா:1 243/2
பான்மையில் வரும் பதி என்று நித்தில – 6.வம்பறா:1 244/3
நல் நெடும் பதி உளோர் நயக்க வைகிய – 6.வம்பறா:1 249/2
மற்ற நல் பதி வட தளியின் மேவிய – 6.வம்பறா:1 251/1
பொன் பதி வாழ் கொளிபுத்தூர் புக்கனர் – 6.வம்பறா:1 251/4
அ பதி பணிந்து அரும் தமிழ் புனைந்து தம் – 6.வம்பறா:1 254/1
பொன் பதி பலவும் முன் பணிந்து போந்தனர் – 6.வம்பறா:1 254/3
திங்கள் சடை அண்ணலார்-தம் திரு பதி யாவையும் கும்பிட்டு – 6.வம்பறா:1 279/2
திங்களும் பாம்பும் அணிந்தார் திரு பதி எங்கும் முன் சென்று – 6.வம்பறா:1 284/3
தங்கு தமிழ்_மாலை சாத்தி திருக்குறுக்கை பதி சார்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 288/4
திருக்குறுக்கை பதி மன்னி திரு வீரட்டானத்து அமர்ந்த – 6.வம்பறா:1 289/1
அ பதி போற்றி அகல்வார் அரனார் திருமணஞ்சேரி – 6.வம்பறா:1 290/1
எப்பொருளும் தரும் ஈசர் எதிர்கொள் பாடி பதி எய்தி – 6.வம்பறா:1 290/3
படை கொண்ட மூ_இலை வேலர் பழனம் திரு பதி சார்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 298/4
அங்கண் அகன்று அம்மருங்கில் அங்கணர்-தம் பதி பிறவும் அணைந்து போற்றி – 6.வம்பறா:1 310/1
ஆடல் பயின்றார் பதி பிறவும் அணைந்து பணிந்து அடி போற்றி ஏகி – 6.வம்பறா:1 321/3
திண் பெரும் தெய்வ கயிலையில் வாழ் சிவனார் பதி பல சென்று இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:1 322/3
மேய அ பொன் பதி வாழ்பவர்க்கே அன்றி மேவும் அந்நாள் – 6.வம்பறா:1 336/3
கைதொழுது ஏத்தி புறத்து அணைந்து காமர் பதி அதன்-கண் சில நாள் – 6.வம்பறா:1 347/1
கடும்_கை_வரை உரித்தார் மகிழ்ந்த காட்டுப்பள்ளி பதி கைதொழுவார் – 6.வம்பறா:1 349/4
புலன் உறும் சிந்தையார் புள்ள மங்கை பதி
குலவும் ஆலந்துறை கோயிலை குறுகினார் – 6.வம்பறா:1 363/3,4
பன்னு பாலைத்துறை பதி பணிந்து ஏகினார் – 6.வம்பறா:1 364/4
விரவும் அ பதி அமர்ந்து அருளியே மேவினார் – 6.வம்பறா:1 369/4
நீடும் அ பதி நீங்குவார் நிகழ் திருநல்லூர் – 6.வம்பறா:1 371/1
பதிக இன் இசை பாடி போய் பிற பதி பலவும் – 6.வம்பறா:1 373/1
மன்னும் அ பதி வானவர் போற்றவும் மகிழ்ந்த – 6.வம்பறா:1 374/1
பன்னு சீர் பதி பலவும் அப்பால் சென்று பணிவார் – 6.வம்பறா:1 374/4
பங்கய தடம் பணை பதி பலவும் முன் பணிந்தே – 6.வம்பறா:1 376/2
அங்கணர்க்கு இடம் ஆகிய பழம் பதி ஆவூர் – 6.வம்பறா:1 376/4
பணியும் அ பதி பசுபதீச்சரத்தின் இனிது இருந்த – 6.வம்பறா:1 377/1
அ மலர் தடம் பதி பணிந்து அகன்று போந்து அருகு – 6.வம்பறா:1 417/1
பலவும் ஈசர்-தம் திரு பதி பணிந்து செல்பவர்-தாம் – 6.வம்பறா:1 434/3
வள்ளலார் மற்ற வளம் பதி மருவுதல் மகிழ்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 439/4
பாடும் அ பதி பணிந்து போய் பறியலூர் மேவும் – 6.வம்பறா:1 441/1
அரவு அணிந்தவர் பதி பல அணைந்து முன் வணங்கி – 6.வம்பறா:1 442/3
பணை நெடும் கை மத_யானை உரித்தவர் தம் பதி பிறவும் பணிய செல்வார் – 6.வம்பறா:1 453/4
அரவு அணிந்தார் பதி பிறவும் பணிய எழும் ஆதரவால் அணைந்து செல்வார் – 6.வம்பறா:1 465/3
சுழி கானல் வேணியர்-தம் பதி பலவும் பரவி போய் தோகைமார்-தம் – 6.வம்பறா:1 467/2
தொண்டருடன் அருள் பெற்று மற்ற தொல்லை திரு பதி எல்லை நீங்கி – 6.வம்பறா:1 487/3
மற்ற திரு பதி வைகு நாளில் வாக்கின் பெரு விறல் மன்னனார்-தாம் – 6.வம்பறா:1 492/1
தேனொடு வண்டு முரலும் சோலை திரு பதி மற்று அதன் எல்லை சேர்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 499/4
தொல்லை நான்_மறை முதல்வர்-தம் பதி பல தொழுதே – 6.வம்பறா:1 515/2
தங்கும் அ பதி புறம்பணை சார்ந்து அருள்செய்வார் – 6.வம்பறா:1 517/4
பிள்ளையார் உடன் நாவினுக்கு அரசரும் பிற பதி தொழ செல்வார் – 6.வம்பறா:1 525/2
சூழ்ந்த தொண்டரோடு அ பதி அமர்பவர் சுரநதி முடி மீது – 6.வம்பறா:1 531/2
மன்னு கோயில்கள் பிற பதி வணங்கியே வாக்கின் மன்னவரோடும் – 6.வம்பறா:1 533/3
அ நெடும் பதி அணைவுற அயலரோடு அடியவர் எதிர்கொண்டார் – 6.வம்பறா:1 533/4
மற்ற வண் பதி அணைந்து வீரட்டத்து மழவிடையார் கோயில் – 6.வம்பறா:1 534/1
சிறப்பு உடை திரு பதி அதனிடை சில நாள் அமர்ந்து அருளோடும் – 6.வம்பறா:1 536/1
பாங்கர் திலதை பதி முற்றமும் பணிந்து – 6.வம்பறா:1 549/2
செற்றவர் சேர் பதி பிறவும் சென்று போற்றி திருமறைக்காட்டு-அதன் மருங்கு சேர்ந்தார் அன்றே – 6.வம்பறா:1 575/4
திரு மடங்களின் முன் புக்கார் செழும் பதி விழவு கொள்ள – 6.வம்பறா:1 590/4
மண் ஆர்ந்த பதி பிறவும் மகிழ் தரும் அன்பால் வணங்கி – 6.வம்பறா:1 623/3
கழுமல பதி கவுணியர் கற்பக கன்றை – 6.வம்பறா:1 702/1
கெழுவுறு பதி யாது என்று விருப்புடன் கேட்ட போது – 6.வம்பறா:1 753/4
பொருப்புறு கை சிலையார் சேர் பதி பிறவும் தொழ போவார் – 6.வம்பறா:1 882/4
யான் உம்மை பிரியாத வண்ணம் இ நாட்டு இறைவர் பதி எனை பலவும் பணிவீர் என்று – 6.வம்பறா:1 884/3
நீறு அணிந்த செல்வர் பதி பிறவும் சேர்ந்து நிலவு திருப்பதிகங்கள் நிகழ பாடி – 6.வம்பறா:1 885/2
பதி நிலவு பாண்டிநாடு-அதனில் முக்கண் பரமனார் மகிழ் இடங்கள் பலவும் போற்றி – 6.வம்பறா:1 892/1
பன்னக பூண் அணிந்தவர்-தம் கோயில்-தோறும் பத்தர் உடன் பதி உள்ளோர் போற்ற சென்று – 6.வம்பறா:1 896/2
முன் அணைந்த பதி பிறவும் பணிந்து போற்றி முள்ளிவாய்க்கரை அணைந்தார் முந்நூல் மார்பர் – 6.வம்பறா:1 896/4
மன்னு புகழ் பதி பிறவும் வணங்க சண்பை வள்ளலார் நல்லாறு வணங்கி செல்வார் – 6.வம்பறா:1 903/4
பொங்கிய காதலின் முன் போற்றும் பதி பிறவும் – 6.வம்பறா:1 950/2
செம் கண் விடையர் பதி பலவும் பணிந்து புகலி செம்மலார் – 6.வம்பறா:1 973/2
எண் திசையும் போற்றி இசைக்கும் திரு பதி மற்று அதன் புறத்து – 6.வம்பறா:1 1001/1
எங்கும் உறை பதி பணிவார் இலம்பை அம் கோட்டூர் இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:1 1004/3
குன்ற நெடும் சிலை ஆளர் குலவிய பல் பதி பிறவும் – 6.வம்பறா:1 1007/1
முன் அணைந்த பதி பிறவும் கடந்து போந்து முதல்வனார் உறை பதிகள் பலவும் போற்றி – 6.வம்பறா:1 1029/2
நண்பு மிக்க நல் வார்த்தை அ நல் பதி உள்ளோர் – 6.வம்பறா:1 1069/3
கங்கை அணி மணி முடியார் பதி பலவும் கலந்து இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:1 1125/3
ஏறு அணிந்த வெல் கொடியார் இனிது அமர்ந்த பதி பிறவும் – 6.வம்பறா:1 1134/1
விரை செய் மலர் கொன்றையினார் மேவு பதி பல வணங்கி – 6.வம்பறா:1 1135/3
செல்வ மிகு பதி அதன் மேல் திருப்பதிகம் அருள்செய்வார் – 6.வம்பறா:1 1146/4
வாழி மா மறை முழங்கிட வளம் பதி வணங்கி – 6.வம்பறா:1 1197/3
இன்ன வாழ் பதி அதனிடை ஏயர் கோ குடி-தான் – 6.வம்பறா:2 5/1
ஆள் இட வேண்டி கொள்வார் அருகு திரு பதி ஆன – 6.வம்பறா:2 20/1
பலர் புகழும் பண்பினார் மீண்டும் தம் பதி அணைந்தார் – 6.வம்பறா:2 31/4
நல்லூர் இறைவர் கழல் போற்றி நவின்று நடுவர் நம்பர் பதி
எல்லாம் இறைஞ்சி ஏத்தி போந்து இசையால் பரவும் தம்முடைய – 6.வம்பறா:2 69/1,2
முழு நீறு அணிவார் அமர்ந்த பதி பலவும் பணிந்து முன்னுவார் – 6.வம்பறா:2 70/4
அ பதி நீங்கி அருளினால் போகி ஆவின் அஞ்சு ஆடுவார் நீடும் – 6.வம்பறா:2 83/1
விரவிய ஈங்கோய் மலை முதல் ஆக விமலர் தம் பதி பல வணங்கி – 6.வம்பறா:2 85/3
மன்னிய பாடல் மகிழ்ந்து உடன் பரவி வளம் பதி அதனிடை மருவி – 6.வம்பறா:2 91/2
பாயும் நீர் நதியும் பல பல கடந்து பரமர் தம் பதி பல பணிந்து – 6.வம்பறா:2 92/2
அ பதி கண் அமர்ந்த தொண்டரும் அன்று வெண்ணெய்நல்லூரினில் – 6.வம்பறா:2 97/1
பனி மதி சேர் சடையார் தம் பதி பலவும் பணிந்து போய் – 6.வம்பறா:2 149/3
மணம் கொள் மலர் சேவடி பணிந்து வாழ்ந்து போந்து மன்னும் பதி
இணங்கும் தொண்டருடன் கெழுமி இன்புற்று இருக்கும் அந்நாளில் – 6.வம்பறா:2 197/3,4
அங்கணர் தம் பதி அதனை அகன்று போய் அன்பருடன் – 6.வம்பறா:2 282/1
உள் நிறைந்த பதி பிறவும் உடையவர் தாள் வணங்கி போய் – 6.வம்பறா:2 301/3
பொங்கிய திருவின் மிக்க தம் பதி புகுந்து பொற்பில் – 6.வம்பறா:2 408/2
நல் பதி அங்கு அமர் யோக முனிவர்களை நயந்து போய் – 6.வம்பறா:3 6/1
நல் நித்திலம் வெண் திரை பாலி நதியின் வட-பால் நலம் கொள் பதி
அன்ன பெடைகள் குடை வாவி அலர் புக்கு ஆட அரங்கினிடை – 6.வம்பறா:5 1/2,3
பொன்னி நீர் நாட்டின் நீடும் பொன் பதி புவனத்து உள்ளோர் – 7.வார்கொண்ட:2 1/1
வரும் நாட்ட திரு நுதலார் மகிழ்ந்து அருளும் பதி வயலில் – 7.வார்கொண்ட:3 1/2
மாடு வரும் திருத்தொண்டர் மன்னிய அ பதி காட்ட – 7.வார்கொண்ட:4 98/2
நஞ்சு அணியும் கண்டர் அவர் நயந்த பதி நண்ணியே – 7.வார்கொண்ட:4 101/2
நிறை தவத்தோர் அப்பாலும் நிருத்தர் பதி தொழ நினைந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 104/4
முற்றா வெண் மதி முடியார் பதி பணிந்து மூவெயில்கள் – 7.வார்கொண்ட:4 107/3
பல்வேறு பதி பிறவும் பணிந்து அன்பால் வந்து அணைந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 108/2
பரிவினால் தொழுது அகன்று பரமர் பதி பிற பணிந்து – 7.வார்கொண்ட:4 110/2
புனவாயில் பதி அமர்ந்த புனிதர் ஆலயம் புக்கு – 7.வார்கொண்ட:4 118/1
கல் திண் புரிசை பதி கட்டு அழிய – 8.பொய்:2 28/2
பாறுற்ற எயில் பதி பற்று அற விட்டு – 8.பொய்:2 29/3
இருக்கு வேளூர் என்பது இ உலகில் விளங்கும் பதி – 9.கறை:1 1/4
மல்லல் நீடிய வாய்மை வளம் பதி
பல் பெரும் குடி நீடு பரம்பரை – 9.கறை:4 1/2,3
ஆடு பூம் கொடி மாளிகை அ பதி
மாடு தள்ளும் மரக்கல செப்பினால் – 9.கறை:4 2/3,4
பதி கொண்ட சுற்றத்தார்க்கு எல்லாம் பைம் துகில் நிதியம் – 10.கடல்:5 7/3
பந்தம் ஆர் சுற்றத்தார் பதி அடியார் மதி அணியும் – 10.கடல்:5 9/2
அரு_மறை மரபு வாழ அ பதி வந்து சிந்தை – 12.மன்னிய:1 3/1
அ பதி அணைந்து பூசல் அன்பர் இங்கு அமைத்த கோயில் – 12.மன்னிய:1 12/1
பார் வளர் புகழின் மிக்க பழம் பதி மதி தோய் நெற்றி – 12.மன்னிய:3 1/3
பன்னகம் புனை பரமர் தம் திரு பதி பல உடன் பணிந்து ஏத்தி – 13.வெள்ளானை:1 27/3

மேல்


பதி-கண் (3)

அன்ன தொன்மை திரு பதி-கண் அதிபர் மிழலைக்குறும்பனார் – 5.திருநின்ற:3 2/1
குலவு புகழ் கோட்டிலியார் குறை இரந்து தம் பதி-கண்
அலகு_இல் புகழ் ஆரூரர் எழுந்தருள அடி வணங்கி – 6.வம்பறா:2 31/1,2
இ பதி-கண் வந்து எய்த என்ன தவங்கள் என்று எதிர்கொள்ளவே – 6.வம்பறா:2 97/3

மேல்


பதி-தன்னிடை (1)

மற்ற வண் பதி-தன்னிடை வைகும் அ நாளில் – 6.வம்பறா:1 514/4

மேல்


பதி-தன்னில் (3)

அ குல பதி-தன்னில் அற_நெறி – 3.இலை:6 4/1
அ பதி-தன்னில் ஏறி அலகு_இல் பல் பொருள்கள் ஆக்கும் – 5.திருநின்ற:4 35/1
ஆங்கு அவர் போற்றும் சிறப்பின் மேவி அ பதி-தன்னில் அமரு நாளில் – 6.வம்பறா:1 491/1

மேல்


பதி-தான் (2)

அரசு இங்கு அருள் பெற்று உலகு உய்ந்தது எனா அடியார் புடைசூழ் அதிகை பதி-தான்
முரசம் பட கந்துடி தண்ணுமை யாழ் முழவம் கிளை துந்துபி கண்டை உடன் – 5.திருநின்ற:1 76/2,3
பா வீற்றிருந்த பல் புகழார் பயிலும் இயல்பில் பழம் பதி-தான்
சே வீற்றிருந்தார் திருவஞ்சை களமும் நிலவி சேரர் குல – 7.வார்கொண்ட:4 1/2,3

மேல்


பதி-நின்று (2)

நீடிய அ பதி-நின்று நெய்த்தானமே முதலாக – 5.திருநின்ற:1 386/1
அங்கு அ பதி-நின்று எழுந்தருளி அணி திருவாலம்பொழில் வணங்கி – 6.வம்பறா:1 351/1

மேல்


பதி-நின்றும் (2)

ஆண்ட அரசு அங்கணர் சீர் அருள் பெற்ற பதி-நின்றும்
பாண்டிநாட்டு எழுந்தருளும் பான்மையராய் தென் திசை போய் – 5.திருநின்ற:1 402/1,2
பதி-நின்றும் புறப்பட்டு பரசமயம் சிதைத்தவர்-பால் – 6.வம்பறா:1 932/3

மேல்


பதி-அதன் (2)

வளத்தில் நீடும் பதி-அதன் கண்வரி – 3.இலை:6 3/1
செழும் தண் பழன பதி-அதன் உள் அமர்ந்து தென்-பால் திரை கடல் நஞ்சு – 7.வார்கொண்ட:4 88/2

மேல்


பதி-அதன்-கண் (2)

காமர் திரு பதி-அதன்-கண் வேதியர் போல் கடி கமழும் – 6.வம்பறா:1 9/1
நிலவு திரு பதி-அதன்-கண் நிகழும் நாள் நிகர் இலா நெடு நீர் கங்கை – 6.வம்பறா:1 304/2

மேல்


பதி-அதனில் (2)

வளம் கொள் திரு பதி-அதனில் பல நாள்கள் வைகினார் – 5.திருநின்ற:1 337/4
பார் வளர மறை வளர்க்கும் பதி-அதனில் பணிந்து உறைவார் – 6.வம்பறா:2 167/3

மேல்


பதி-அதனுள் (1)

பயில் தரு பல்லிய முழக்கும் முறை தெரியா பதி-அதனுள்
வெயில் அணி பல் மணி முதலாம் விழு பொருள் ஆவன விளக்கும் – 8.பொய்:6 5/2,3

மேல்


பதிக்கு (2)

அ பதிக்கு முதல்வர் வன் தொண்டர்-தாம் – 5.திருநின்ற:2 2/1
வள்ளலார் சிறுத்தொண்டரும் நீலநக்கரும் வளம் பதிக்கு ஏக – 6.வம்பறா:1 525/3

மேல்


பதிக (37)

பண்ணின் கிளவி மணி வாயும் பதிக செழும் தேன் பொழியும்-ஆல் – 4.மும்மை:2 3/4
பாங்கில் புரிந்து பரிந்துள்ளார் பரமர் பதிக பற்றான – 4.மும்மை:2 10/3
பாவுற்று அலர் செந்தமிழின் சொல் வள பதிக தொடை பாடிய பான்மையினால் – 5.திருநின்ற:1 74/2
பாய்வது போல் அன்பு நீர் பொழி கண்ணும் பதிக செம் சொல் – 5.திருநின்ற:1 140/3
பண்ணார் பதிக தமிழ் பாடி பணிந்து பரவி பணி செய்தார் – 5.திருநின்ற:1 313/4
பதிக நாள்_மலர் கொண்டு தம்பிரான் கழல் பரவி – 5.திருநின்ற:6 33/1
செப்ப_அரும் பதிக மாலை கண் காட்டு நுதல் முன் சேர்த்தி – 6.வம்பறா:1 126/2
ஆழி விடம் உண்டவர்-தம் அடி போற்றும் பதிக இசை – 6.வம்பறா:1 139/2
பண்ணார் பதிக திருக்கடைக்காப்பு பரவி – 6.வம்பறா:1 163/1
பாடும் பதிக இசை யாழ்ப்பாணரும் பயிற்றி – 6.வம்பறா:1 168/1
திறம் புரி நீர்மையில் பதிக செந்தமிழ் – 6.வம்பறா:1 241/2
சால்பினில் சக்கரம் ஆதி விகற்பங்கள் சாற்றும் பதிக
மூல இலக்கியமாக எல்லா பொருள்களும் முற்ற – 6.வம்பறா:1 277/2,3
தங்கிய இன் இசை கூடும் தமிழ் பதிக தொடை சாத்தி – 6.வம்பறா:1 294/2
தணிவு_இல் பிணி தவிர்க்கும் பதிக தண் தமிழ் பாடினார் சண்பை நாதர் – 6.வம்பறா:1 318/4
தூய பதிக திருக்கடைக்காப்பு தொடுத்து அணிய – 6.வம்பறா:1 336/2
பண்ணில் நீடும் பதிக முன் பாடினார் – 6.வம்பறா:1 359/4
பதிக இன் இசை பாடி போய் பிற பதி பலவும் – 6.வம்பறா:1 373/1
எடுத்த வண் தமிழ் பதிக நால் அடியின் மேல் இரு சீர் – 6.வம்பறா:1 425/1
பன்னு பாடலில் பதிக இன் இசை கொடு பரவி – 6.வம்பறா:1 435/2
வெள்ளம் தாங்கிய சடையரை விளங்கு சொல் பதிக
தெள்ளும் இன் இசை திளைப்பொடும் புறத்து அணைந்து அருளி – 6.வம்பறா:1 439/2,3
பால் நிற நீற்றர் பருக்கையானை பதிக தமிழ் இசை பாடி ஆடி – 6.வம்பறா:1 499/3
கும்பிடும் கொள்கையில் குறி கலந்து இசை எனும் பதிக முன் ஆன பாடல் – 6.வம்பறா:1 524/1
பற்று அறுப்பவர் சடை உடையான் எனும் பதிக இன் இசை பாடி – 6.வம்பறா:1 534/4
பாம்புரத்து உறை பரமரை பணிந்து நல் பதிக இன் இசை பாடி – 6.வம்பறா:1 538/1
சாற்றி பதிக தமிழ்_மாலை சந்த இசை – 6.வம்பறா:1 545/2
பாடிய அ பதிக பாட்டு ஆன பத்தும் பாடல் நிரம்பிய பின்னும் பைம்பொன் வாயில் – 6.வம்பறா:1 582/1
இன் தமிழ் பதிக பாடல் இசைத்திட இரண்டு-பாலும் – 6.வம்பறா:1 587/3
நடை தமிழ் பதிக மாலை நிரம்பிட நவின்று போற்றி – 6.வம்பறா:1 588/4
மருவிய செந்தமிழ் பதிக மால் போற்றும்படி பாடி – 6.வம்பறா:1 624/2
பொருள் பதிக தொடை மாலை புரம் எரித்தபடி பாடி – 6.வம்பறா:1 1005/2
பழுது_இல் செழும் தமிழ்_மாலை பதிக இசை புனைந்து அருளி – 6.வம்பறா:1 1006/3
நின்று பதிக இசை பாடி நினைந்த கருத்து நிகழ்விப்பார் – 6.வம்பறா:2 47/4
தன் நேர் இல்லா பதிக மலர் சாத்தி தொழுது புறம்பு அணைந்து – 6.வம்பறா:2 74/2
பரவி அ பதிக திருக்கடைக்காப்பு சாத்தி முன் பணிந்து அருள் பெற்று – 6.வம்பறா:2 85/1
பார் அணி விளக்கும் செம் சொல் பதிக மாலைகளும் சாத்தி – 6.வம்பறா:2 382/3
அறைந்த பதிக தமிழ்_மாலை நம்பி சாத்த அருள் சேரர் – 7.வார்கொண்ட:4 87/3
தொண்டர் அடி தொழலும் எனும் சொல் பதிக தொடை புனைவார் – 7.வார்கொண்ட:4 114/4

மேல்


பதிகங்கள் (9)

சந்த இசை பதிகங்கள் பாடி தம் பெருமான் திரு வாயில் சார்ந்தார் – 1.திருமலை:5 123/4
பார் புகழ் பதிகங்கள் பாடி நீடுவார் – 6.வம்பறா:1 252/3
மெய்த்த இசை பதிகங்கள் கொண்டு போற்றி விரை மலர் தாள் மனம் கொண்டு மீண்டு போந்து – 6.வம்பறா:1 267/3
பன்னிய ஏழ் இசை பற்றி பாட பதிகங்கள் பாடி – 6.வம்பறா:1 278/3
ஒப்பு_இல் பதிகங்கள் பாடி ஓங்கு வேள்வி குடி உற்றார் – 6.வம்பறா:1 290/4
பற்றும் அன்பொடு பணிந்து இசை பதிகங்கள் பாடி – 6.வம்பறா:1 514/2
மின் புரை சடையார்-தம்மை பதிகங்கள் விளம்பி போந்தார் – 6.வம்பறா:1 585/4
பொங்கும் இசை பதிகங்கள் பல போற்றி போந்து அருளி – 6.வம்பறா:1 1125/2
தகைவு_இலா விருப்பின் மிக்க பதிகங்கள் விளம்பி சார்வார் – 6.வம்பறா:1 1202/3

மேல்


பதிகங்களால் (1)

பொருவு இலாத சொல் புல்கு பொன் நிறம் முதல் பதிகங்களால் போற்றி – 6.வம்பறா:1 532/1

மேல்


பதிகத்திடை (1)

பாடி காடுகாள் புணர்ந்த பரிசும் பதிகத்திடை வைத்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 89/4

மேல்


பதிகத்தில் (1)

இணை_இல் வண் பெரும் கருணையே ஏத்தி முன் எடுத்த சொல் பதிகத்தில்
புணரும் இன் இசை பாடினர் ஆடினர் பொழிந்தனர் விழி மாரி – 6.வம்பறா:1 161/3,4

மேல்


பதிகத்தின் (1)

நன்மை உய்க்கும் மெய் பதிகத்தின் நாதன் என்று எடுத்தும் – 6.வம்பறா:1 784/1

மேல்


பதிகத்தினில் (2)

பாடினார் பின்னும் அ பதிகத்தினில் பரவிய பாட்டு ஒன்றில் – 6.வம்பறா:1 174/2
என்னும் நல் பதிகத்தினில் போதியோ என்னும் – 6.வம்பறா:1 1088/2

மேல்


பதிகத்து (6)

அந்த மெய் பதிகத்து அடியார்களை – 1.திருமலை:1 39/1
எழுது மா மறையாம் பதிகத்து இசை – 6.வம்பறா:1 358/1
எழுது மா மறையாம் பதிகத்து இசை போற்றி – 6.வம்பறா:1 375/2
எண் பெருகும் அ பதிகத்து இசை நரம்பில் இட அடங்கிற்று இல்லை அன்றே – 6.வம்பறா:1 448/4
ஒப்பு ஓத_அரும் பதிகத்து ஓங்கும் இசை பாடி – 6.வம்பறா:1 542/2
மேன்மை பதிகத்து இசை யாழில் இட பெற்று உடனே மேய பின் – 12.மன்னிய:5 11/3

மேல்


பதிகத்தை (1)

எய்து சொல் மலர் மாலை வண் பதிகத்தை இசையொடும் புனைந்து ஏத்தி – 6.வம்பறா:1 181/2

மேல்


பதிகம் (89)

மற்று இதற்கு பதிகம் வன் தொண்டர்-தாம் – 1.திருமலை:1 38/1
பண்ணினால் நீடி அறிவு_அரும் பதிகம் பாடினார் பரவினார் பணிந்தார் – 1.திருமலை:5 107/4
ஆர்வத்தால் திருத்தொண்டத்தொகை பதிகம் அருள்செய்வார் – 1.திருமலை:5 201/4
மன்னும் பதிகம் அது பாடிய பின் வயிறு உற்று அடு சூலை மற பிணி-தான் – 5.திருநின்ற:1 71/1
பற்றி உணர்வினால் பதிகம் பாடினார் – 5.திருநின்ற:1 126/4
பரிவுறு செந்தமிழ்_மாலை பத்தியோடும் பார் கொண்டு மூடி எனும் பதிகம் போற்றி – 5.திருநின்ற:1 187/2
நாவார் பதிகம் பாடுதலும் நாதன்-தானும் நல்லூரில் – 5.திருநின்ற:1 194/3
ஒன்று-கொலாம் என பதிகம் எடுத்து உடையான் சீர் பாட – 5.திருநின்ற:1 208/3
காண்டலே கருத்தாய் நினைந்து என்னும் கலை பதிகம்
தூண்டா விளக்கு அன்ன சோதி முன் நின்று துதித்து உருகி – 5.திருநின்ற:1 223/1,2
பாடு இளம் பூதத்தினான் எனும் பதிகம் முதலான பலவும் பாடி – 5.திருநின்ற:1 226/3
பண்பின் மொழிந்த உரை கொண்டு பதிகம் பாடும் அவ்வளவில் – 5.திருநின்ற:1 272/2
பதிகம் நிரம்ப பிள்ளையார் பாடி தொழுது பணிவுற்றார் – 5.திருநின்ற:1 273/3
பொன் புற்று அமைந்த திருப்பணிகள் செய்து பதிகம் கொடு போற்றி – 5.திருநின்ற:1 303/2
நேர்ந்த மனத்தில் உற வைத்து நீடும் பதிகம் பாடுவார் – 5.திருநின்ற:1 323/4
பார் பரவும் பாவ நாச பதிகம் பன்முறையும் – 5.திருநின்ற:1 415/2
மூலம் காண்பு_அரியார்-தம்மை மூத்த நல் பதிகம் பாடி – 5.திருநின்ற:4 63/3
பா இசை பதிகம் பாடி பணி விடம் பாற்றுவித்தார் – 5.திருநின்ற:5 35/4
நாதர்-தம் பாதம் சேர்ந்து நல் தமிழ் பதிகம் செய்வார் – 5.திருநின்ற:5 42/4
கை நிறைந்த ஒத்து அறுத்து கலை பதிகம் கவுணியர் கோன் பாடும்-காலை – 6.வம்பறா:1 102/4
ஏழ் இசையும் தழைத்து ஓங்க இன் இசை வண் தமிழ் பதிகம் எய்த பாடி – 6.வம்பறா:1 104/3
சீர் இயல் பதிகம் பாடி திருக்கடைக்காப்பு-தன்னில் – 6.வம்பறா:1 115/2
சென்னியால் வணங்கி ஏத்தி திருந்து இசை பதிகம் பாடி – 6.வம்பறா:1 121/2
ஏர் இசை பதிகம் பாடி ஏத்தி போந்து இறைவர் வெண்காடு – 6.வம்பறா:1 123/3
ஆணியாம் பதிகம் பாடி அருள் பெரு வாழ்வு கூர – 6.வம்பறா:1 128/2
உய் வகை மண்ணுளோருக்கு உதவிய பதிகம் பாடி – 6.வம்பறா:1 130/3
வெள்ள நீர் சடையாரை அவர் மொழிந்த மெய் பதிகம்
உள்ளபடி கேட்டலுமே உருகு பெரு மகிழ்ச்சியராய் – 6.வம்பறா:1 138/2,3
கைதொழுது சொல் பதிகம் பாடி கழுமலக்கோன் – 6.வம்பறா:1 166/2
மெய் மாலை சொல் பதிகம் பாடி விரை கொன்றை – 6.வம்பறா:1 167/2
உய்ய வந்தவர் செழும் தமிழ் பதிகம் அங்கு இசையுடன் உரை செய்தார் – 6.வம்பறா:1 179/4
நெடிது போற்றி பதிகம் நிரப்பினார் – 6.வம்பறா:1 215/4
ஆற்றிய பூசனை சாற்றி அம் சொல் பதிகம் அணிந்தார் – 6.வம்பறா:1 286/4
விழை சொல் பதிகம் விளம்பி விருப்புடன் மேவி அகல்வார் – 6.வம்பறா:1 299/3
பன்னு தமிழ் மறையாம் பதிகம் பாடி திருக்கடைக்காப்பு சாத்தி – 6.வம்பறா:1 319/1
கங்கை சடையார் கழல் பணிந்து கலந்த இசை பதிகம் புனைந்து – 6.வம்பறா:1 323/2
பரவு சொல் பதிகம் முன் பாடினார் பரிவு-தான் – 6.வம்பறா:1 369/1
சிந்தை இன்புற பாடினார் செழும் தமிழ் பதிகம் – 6.வம்பறா:1 372/4
பண்டு அரும் இன் இசை பதிகம் பரம்பொருளை பாடுவார் – 6.வம்பறா:1 401/4
பரவுறு செந்தமிழ் பதிகம் பாடி அமர்ந்த அ பதியில் – 6.வம்பறா:1 415/1
என்றும் நீடிய இன் இசை பதிகம் முன் இயம்பி – 6.வம்பறா:1 432/2
வரைத்தலை பசும்பொன் எனும் வண் தமிழ் பதிகம்
உரைத்து மெய்யுற பணிந்து போந்து உலவும் அ நதியின் – 6.வம்பறா:1 436/2,3
பத்தர்-தம் உடன் பணிந்து இசை பதிகம் முன் பகர்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 440/4
அருமை உடை பதிகம் தாம் யாழினால் பயிற்றும் பேறு அருளி செய்தார் – 6.வம்பறா:1 444/4
பொருவு_இல் பதிகம் போகம் ஆர்த்த பூண் முலையாள் என்று எடுத்து போற்றி – 6.வம்பறா:1 456/4
பூதி சாதனர் பரவும் புனித இயல் இசை பதிகம் போற்றி செய்தார் – 6.வம்பறா:1 464/4
அந்தமாய் உலகு ஆதியாம் பதிகம் அங்கு எடுத்தே – 6.வம்பறா:1 507/3
மற்றை நாள் தம்பிரான் கோயில் புக்கு வாசி தீர்த்து அருளும் என பதிகம் பாடி – 6.வம்பறா:1 570/1
இப்பரிசு நீர் அருளி செய்தீர் ஆகில் இது செய்வேன் என பதிகம் எடுத்து பாட – 6.வம்பறா:1 581/4
பண் பயில் பதிகம் பாடி பரவி அங்கு இருந்தார் அன்றே – 6.வம்பறா:1 598/4
கொண்டமை சிறப்பித்து அருளி நல் பதிகம் பாடினார் குவலயம் போற்ற – 6.வம்பறா:1 663/4
பாடிய பதிகம் பரவியே வந்து பண்பு உடை அடியவரோடும் – 6.வம்பறா:1 664/1
திருந்து இசை பதிகம் தொடை திரு ஆலவாயின் – 6.வம்பறா:1 706/1
நோக்கி வண் தமிழ் செய் மாலை பதிகம் தான் நுவலல் உற்றார் – 6.வம்பறா:1 738/4
போற்றும் அ பதிகம் போகம் ஆர்த்த பூண் முலையாள் – 6.வம்பறா:1 782/4
இட்ட ஏட்டினில் எழுதிய செந்தமிழ் பதிகம்
மட்டு உலாம் குழல் வன முலை மலை_மகள் பாகத்து – 6.வம்பறா:1 786/1,2
என்று பூம்புகலி மன்னர் இன் தமிழ் பதிகம் பாட – 6.வம்பறா:1 866/4
ஏற்ற பெரு வாதின் கண் எரியின் வேவா பதிகம் உடை இறையவரை இறைஞ்ச வேண்டி – 6.வம்பறா:1 901/2
சீரின் மன்னிய பதிகம் முன் பாடி அ திருவறைஅணிநல்லூர் – 6.வம்பறா:1 969/1
உண்ணா முலையாள் எனும் பதிகம் பாடி தொண்டருடன் போந்து – 6.வம்பறா:1 970/3
அருள் கருணை திருவாளன் நாமம் சிந்தை இடையார் என்று இசை பதிகம் அருளி செய்தார் – 6.வம்பறா:1 1012/4
நாதரை பணிந்து போற்றி நல் பொருள் பதிகம் பாடி – 6.வம்பறா:1 1208/1
காதல் மெய் பதிகம் நல்லூர் பெரு மணம் எடுத்து கண்டோர் – 6.வம்பறா:1 1245/1
வான் அளவு கண் மடவாள் வருந்தாமே எனும் பதிகம்
மூள வரும் காதலுடன் முன் தொழுது பாடுதலும் – 6.வம்பறா:2 20/3,4
மங்கை பாகர் தம்மை பதிகம் வலிவலத்து கண்டேன் என்று – 6.வம்பறா:2 43/3
பதிகம் பாடி திருக்கடைக்காப்பு அணிந்து பரவி புறம் போந்தே – 6.வம்பறா:2 52/1
உய்ய உலகு பெறும் பதிகம் பாடி அருள் பெற்று உடன்போந்தார் – 6.வம்பறா:2 53/4
மாசு_இல் பதிகம் பாடி அமர்ந்து அரிசில்கரை புத்தூர் அணைந்தார் – 6.வம்பறா:2 60/4
வளம் கொள் பதிகம் மறையவன் என்று எடுத்து வளவன் செங்கணான் – 6.வம்பறா:2 63/3
பெருகும் பதிகம் பிறை அணிவாள் நுதலாள் பாடி பெயர்ந்து நிறை – 6.வம்பறா:2 66/1
அழல் நீர் ஒழுகி அனைய எனும் அம் சொல் பதிகம் எடுத்து அருளி – 6.வம்பறா:2 70/1
மறைகள் ஆய நான்கும் என மலர்ந்த செம் சொல் தமிழ் பதிகம்
நிறையும் காதல் உடன் எடுத்து நிலவும் அன்பர்-தமை நோக்கி – 6.வம்பறா:2 76/1,2
உலகு எலாம் உய்ய உறுதி ஆம் பதிகம் உரைத்து மெய் உணர்வு அறா ஒருமை – 6.வம்பறா:2 88/1
சேரும் உள்ளம் மிக்கு எழ மெய் பதிகம் பாடி சென்றார் – 6.வம்பறா:2 95/4
எங்கும் மன்னிய இன் இசை பதிகம் புனைந்து உடன் எய்தினார் – 6.வம்பறா:2 96/3
தொடை நிகழ் பதிகம் பாடி தொழுது கை சுமந்து நின்று – 6.வம்பறா:2 105/4
முத்தி தரும் பெருமானை துருத்தி கூட மூப்பதிலை எனும் பதிகம் மொழிந்து வாழ்ந்தார் – 6.வம்பறா:2 121/4
பொன் செய்த மேனியினீர் என பதிகம் போற்றி இசைத்து – 6.வம்பறா:2 132/4
பொங்கும் இசை பதிகம் மருவார் கொன்றை என போற்றி – 6.வம்பறா:2 145/4
உரை ஓசை பதிகம் எனக்கு இனி ஓதி போய் சங்கம் – 6.வம்பறா:2 147/2
புதுவார் புனலின் மயிர் புளகம் புதைய பதிகம் போற்றி இசைத்து – 6.வம்பறா:2 182/3
யாணர் பதிகம் எடுத்து ஏத்தி எண்_இல் நிதி பெற்று இனிது இருந்தார் – 6.வம்பறா:2 191/4
மல்க நின்று விடையின் மேல் வருவான் எனும் வண் தமிழ் பதிகம்
நல்ல இசையின் உடன் பாடி போந்து புறம்பு நண்ணுவார் – 6.வம்பறா:2 194/3,4
அணங்கு செண்டாடு எனும் பதிகம் பாடி அன்பால் கண்ணப்பர் – 6.வம்பறா:2 197/2
பாட்டும் பாடி பரவி எனும் பதிகம் எடுத்து பாடினார் – 6.வம்பறா:2 204/4
அழுக்கு மெய் கொடு என்று எடுத்த சொல் பதிகம் ஆதி நீள் புரி அண்ணலை ஓதி – 6.வம்பறா:2 276/1
பா மலர் மாலை பதிகம் திருவாரூர் மேல் பரவி – 6.வம்பறா:2 290/4
தொண்டர் எதிர் மின்னு மா மேகம் எனும் சொல் பதிகம்
எண் திசையும் அறிந்து உய்ய ஏழிசையால் எடுத்து இசைத்தார் – 6.வம்பறா:2 300/3,4
ஆளாம் திரு தோழமை திறத்தால் அம் சொல் பதிகம் பாடினார் – 6.வம்பறா:2 309/4
ஒன்றும் உணர்வால் நமை போற்றி உரை சேர் பதிகம் பாடுதலால் – 7.வார்கொண்ட:4 44/3
அருகு இருந்தீர் எனக்கு கொடுகு வெம் சிலை அம் சொல் பதிகம் – 7.வார்கொண்ட:4 170/4

மேல்


பதிகம்-தன்னால் (1)

பாடு சொல் பதிகம்-தன்னால் பரவி அ பதியில் வைகி – 6.வம்பறா:1 597/2

மேல்


பதிகமும் (7)

இன்ன தன்மையில் இன் இசை பதிகமும் திருக்கடைக்காப்பு ஏத்தி – 6.வம்பறா:1 175/1
தீங்கு நீங்குவீர் தொழும்-மின்கள் எனும் இசை பதிகமும் தெரிவித்தார் – 6.வம்பறா:1 184/4
பன்னும் இன் இசை பதிகமும் பல முறை பாடி – 6.வம்பறா:1 370/3
வாழி மா மறை இசை பதிகமும் பாடி அ பதியினில் வைகி – 6.வம்பறா:1 519/4
பா வரும் தமிழ் இசை பதிகமும் பாடி முன் பரவுவார் புறம்பு அணைந்தே – 6.வம்பறா:1 522/2
சேர்த்தும் இன் இசை பதிகமும் திருக்கடைக்காப்பு – 6.வம்பறா:1 668/1
எண்_இல் புகழ் பதிகமும் முன்னவன் என்று ஏத்தி ஏகுவார் வாழ்கொளிபுத்தூர் எய்தாது – 6.வம்பறா:2 118/3

மேல்


பதிகள் (51)

வரை புரை மாடம் நீடி மலர்ந்து உள பதிகள் எங்கும் – 1.திருமலை:2 26/4
பதிகள் எங்கும் கும்பிட்டு படரும் காதல் வழி செல்வார் – 2.தில்லை:6 5/2
செல்வம் ஓங்கிய திருமறையவர் செழும் பதிகள் – 4.மும்மை:5 29/4
இறைவர் தாம் மகிழ்ந்து அருளிய பதிகள் எண்_இறந்த அ திரு நகர் எல்லை – 4.மும்மை:5 76/4
சென்னி மதி புனைய வளர் மணி மாட செழும் பதிகள்
மன்னி நிறைந்து உளது திருமுனைப்பாடி வள நாடு – 5.திருநின்ற:1 2/3,4
எயில் குலவும் வளம் பதிகள் எங்கும் மணம் தங்கும் வயல் – 5.திருநின்ற:1 10/1
நீலகண்டர் உறை பதிகள் பிறவும் வணங்க நினைவுற்றார் – 5.திருநின்ற:1 262/4
பூம் தண் புனல் சூழ் வாஞ்சியத்தை போற்றி புனிதர் வாழ் பதிகள்
ஏய்ந்த அன்பினால் இறைஞ்சி இசை வண் தமிழ்கள் புனைந்து போய் – 5.திருநின்ற:1 263/2,3
மற்ற பதிகள் முதலான மருங்கு உள்ளனவும் கைதொழுது – 5.திருநின்ற:1 303/1
நாதர் மருவும் திருமலைகள் நாடும் பதிகள் பல மிகவும் – 5.திருநின்ற:1 311/1
சூதம் மலி தண் பணை பதிகள் பலவும் கடந்து சொல்லினுக்கு – 5.திருநின்ற:1 315/2
உய்ய நஞ்சு உண்டு அருளும் அவர் உறையும் பதிகள் பல வணங்கி – 5.திருநின்ற:1 317/2
மன்று உறைவார் வாழ் பதிகள் வழுத்து திருத்தாண்டகமும் – 5.திருநின்ற:1 414/2
மண் பெரும் தவ பயன் பெற மருவு நல் பதிகள்
விண் பிறங்கு நீர் வேணியார்-தமை தொழ அணைவார் – 5.திருநின்ற:6 23/2,3
மருவிய பதிகள் மற்றும் வணங்குவார் மறையோர் ஏத்த – 6.வம்பறா:1 127/3
எய்திய பதிகள் எல்லாம் இன்புற இறைஞ்சி ஏத்தி – 6.வம்பறா:1 129/3
அனைய செய்கையால் எதிர்கொளும் பதிகள் ஆனவற்றின் – 6.வம்பறா:1 235/1
மண் உலகு செய்த தவ பயனாய் உள்ள வள்ளலார் அ பதிகள் வணங்கி ஏகி – 6.வம்பறா:1 256/1
நீடிய அ பதிகள் எலாம் நிறை மாட திறைகள்-தொறும் – 6.வம்பறா:1 331/1
வேறு பதிகள் பலவும் போற்றி விரவும் திருத்தொண்டர் வந்து சூழ – 6.வம்பறா:1 348/2
அடும் பணி செம் சடையார் பதிகள் அணைந்து பணிந்து நியமம் போற்றி – 6.வம்பறா:1 349/3
மருங்கு உள நல் பதிகள் பல பணிந்து மா நதி கரை போய் – 6.வம்பறா:1 416/1
கடி கமழும் மலர் பழன கழிநாடு அகன் பதிகள் கலந்து நீங்கி – 6.வம்பறா:1 443/2
பங்கய பாசடை தடம் சூழ் பழன நாட்டு அகன் பதிகள் பலவும் நண்ணி – 6.வம்பறா:1 454/1
நீரின் மலிந்த சடையர் மேவி நிகழும் பதிகள் பல பணிந்து – 6.வம்பறா:1 488/3
நம்பர்-தம் பதிகள் ஆயின ஏனை பலவும் முன் நண்ணியே தொழ நயந்தார் – 6.வம்பறா:1 524/4
பூழியர் தமிழ்நாட்டு உள்ள பொருவு_இல் சீர் பதிகள் எல்லாம் – 6.வம்பறா:1 601/1
நடம் எங்கும் ஒலி ஓவா நல் பதிகள் அவை கடந்து – 6.வம்பறா:1 627/4
வாழி அ பதிகள் எல்லாம் மங்கலம் பொலிய செய்தார் – 6.வம்பறா:1 871/4
சென்று சிவனார் பதிகள் பணிய வேண்டி திருக்கடவூர் அதன் மருங்கு சேர வந்தார் – 6.வம்பறா:1 926/4
பொங்கு கங்கை முடிக்கு அணிந்தார் மகிழும் பதிகள் பல போற்றி – 6.வம்பறா:1 984/2
பிஞ்ஞகர்-தம் வெண் பாக்கம் முதலாய் உள்ள பிற பதிகள் பணிந்து அணைவார் பெருகும் அன்பால் – 6.வம்பறா:1 1013/2
முன் அணைந்த பதி பிறவும் கடந்து போந்து முதல்வனார் உறை பதிகள் பலவும் போற்றி – 6.வம்பறா:1 1029/2
நிருத்தர் உறை பிற பதிகள் வணங்கி போய் நிறை காதல் – 6.வம்பறா:1 1120/3
பல் பதிகள் கடந்து அருளி பன்னிரண்டு பேர் படைத்த – 6.வம்பறா:1 1146/1
நாவலூரர் அருள் பெற்று நம்பர் பதிகள் பிற நண்ணி – 6.வம்பறா:2 32/3
மாலும் அயனும் உணர்வு அரியர் மகிழும் பதிகள் பல வணங்கி – 6.வம்பறா:2 33/1
பனி வெண் திங்கள் அணி சடையார் பதிகள் பலவும் பணிந்து போந்து – 6.வம்பறா:2 62/3
தீர்த்த பொன்னி தென் கரை மேல் திகழும் பதிகள் பல பணிந்து – 6.வம்பறா:2 64/3
மருவும் பதிகள் பிற பணிந்து கலையநல்லூர் மருங்கு அணைந்தார் – 6.வம்பறா:2 66/4
எ வகை மருங்கும் இறைவர்-தம் பதிகள் இறைஞ்சி அங்கு இருந்தனர் சில நாள் – 6.வம்பறா:2 82/4
நிலவிய சிந்தையுடன் திருவருளால் நீங்குவார் பாங்கு நல் பதிகள்
பலவும் முன் பணிந்து பரமர் தாள் போற்றி போந்து தண் பனி மலர் படப்பை – 6.வம்பறா:2 88/2,3
பாடும் விருப்பில் தொண்டருடன் பதிகள் பலவும் அணைந்து இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:2 93/3
மாடு உள பதிகள் சென்று வணங்கி போய் மங்கை பாகர் – 6.வம்பறா:2 111/1
நிருத்தனார் அமர்ந்து அருளும் நிறை பதிகள் பல வணங்கி – 6.வம்பறா:2 168/2
நீட மூதூர் புறத்து இறைவர் நிலவும் பதிகள் தொழ விருப்பால் – 6.வம்பறா:2 193/3
பரமர் திரு அரத்துறையை பணிந்து போய் பல பதிகள்
விரவி மழ விடை உயர்த்தார் விரை மலர் தாள் தொழுது ஏத்தி – 6.வம்பறா:2 295/1,2
அ நாளில் மதுரை நகர் மருங்கு அரனார் அமர் பதிகள்
பொன் ஆரம் அணி மார்பில் புரவலர் மூவரும் போத – 7.வார்கொண்ட:4 97/1,2
தூய மதி வாழ் சடையார்-தம் பதிகள் பிறவும் தொழுது ஏத்தி – 7.வார்கொண்ட:4 140/3
பதிகள் எங்கும் தோரணங்கள் பாங்கர் எங்கும் பூ வனங்கள் – 7.வார்கொண்ட:4 142/1
நல் நீர் பொன்னி திரு நாட்டு நாதர் மகிழும் திரு பதிகள்
முன்னி இறைஞ்சி அகன்று போய் முல்லை படப்பை கொல்லை மான் – 13.வெள்ளானை:1 4/1,2

மேல்


பதிகள்-தொறும் (2)

பரிசனமும் உடன் போத பாங்கு அமைந்த பதிகள்-தொறும்
கரி உரிவை புனைந்தார்-தம் கழல் தொழுது மகிழ்ந்து ஏத்தி – 6.வம்பறா:2 143/1,2
சென்ற சென்ற குட புலத்து சிவனார் அடியார் பதிகள்-தொறும்
நன்று மகிழ்வுற்று இன்புற்று நலம் சேர் தலமும் கானமும் – 13.வெள்ளானை:1 15/1,2

மேல்


பதிகளான (1)

மீண்ட அருளினார் அவரும் விடைகொண்டு இப்பால் வேத நாயகர் விரும்பும் பதிகளான
நீண்ட கருப்பறியலூர் புன்கூர் நீடு திருக்குறுக்கை திருநின்றியூரும் – 5.திருநின்ற:1 189/2,3

மேல்


பதிகளிடை (1)

மா மறையோர் வளம் பதிகளிடை தங்கி வழி செல்வார் – 6.வம்பறா:1 876/1

மேல்


பதிகளில் (3)

எதிர்கொளும் பதிகளில் எழுந்தருளினார் என்றும் – 5.திருநின்ற:6 33/3
அவ்வகை மருங்கு சூழ்ந்த பதிகளில் அரனார் பொன் தாள் – 6.வம்பறா:1 130/1
அ நகரில் இனிது அமர்வார் அருகு சூழ்ந்த பதிகளில் நீடு அங்கணர்-தம் கோயில் தாழ்ந்து – 6.வம்பறா:1 893/1

மேல்


பதிகளிலும் (2)

தண் துறை நீர் பதிகளிலும் தனி விடையார் மேவி இடம் – 5.திருநின்ற:1 155/2
பாடு தமிழ்_தொடை புனைந்து பாங்கு பல பதிகளிலும்
சூடும் இளம்_பிறை_முடியார்-தமை தொழுது போற்றி போய் – 5.திருநின்ற:1 330/2,3

மேல்


பதிகளும் (3)

சுரர் தொழும் பதிகளும் தொழுது பாடினார் – 6.வம்பறா:1 255/4
தங்கு நல் பதிகளும் பிற பணிந்து அருளி வண் தமிழ் புனைந்தே – 6.வம்பறா:1 520/2
ஆற்றவும் அங்கு அருள் பெற்று போந்து முன்னம் அணைந்த பதிகளும் இறைஞ்சி அன்பர் சூழ – 6.வம்பறா:1 901/3

மேல்


பதிகன் (1)

அ நாளில் ஒரு வணிகன் பதிகன் ஆகி அணைவான் ஓர் கன்னியையும் உடன் கொண்டு – 6.வம்பறா:1 473/1

மேல்


பதிய (1)

தம் பெரும் தலைமையால் நிலைமை சால் பதிய தன் பெருமை சால்புற விளம்பி – 6.வம்பறா:1 524/2

மேல்


பதியவரும் (1)

அடியவரும் பதியவரும் மருங்கு போற்ற அணி மறுகின் உடன் எய்தி அருகு சூழ்ந்த – 6.வம்பறா:1 579/1

மேல்


பதியாகும் (3)

பகர்ந்து உலகு சீர் போற்றும் பழைய வளம் பதியாகும்
திகழ்ந்த புனல் கொள்ளிடம் பொன் செழு மணிகள் திரை கரத்தால் – 4.மும்மை:4 1/1,2
நீடு வாழ் பதியாகும் நெல் வயலின் – 6.வம்பறா:1 196/1
நீர் உலவும் சடை கற்றை நிருத்தர் திரு பதியாகும்
கார் உலவும் மலர் சோலை கன்னி மதில் புடைசூழ்ந்து – 8.பொய்:6 1/2,3

மேல்


பதியாம் (4)

மன்னும் குலத்தின் மா மறை நூல் மரபில் பெரியோர் வாழ் பதியாம் – 2.தில்லை:6 3/4
பயில் வடு பொலிந்த யாக்கை வேடர்-தம் பதியாம் நாகற்கு – 3.இலை:3 12/1
பொன் பதியாம் பெரும்பற்றப்புலியூரில் வந்து அணைந்தார் – 6.வம்பறா:3 6/4
கொள்ளும் இயல்பில் குடி முதலோர் மலிந்த செல்வ குல பதியாம்
தெள்ளும் திரைகள் மதகு-தொறும் சேலும் கயலும் செழு மணியும் – 10.கடல்:3 1/2,3

மேல்


பதியாய் (1)

அ பதியில் குல பதியாய் அரசர் சேனாபதியாம் – 3.இலை:5 7/1

மேல்


பதியார் (1)

துன்றிய நூல் மார்பரும் இ தொல் பதியார் மனையின்-கண் – 5.திருநின்ற:5 8/3

மேல்


பதியிடை (2)

நன்மை சாலும் அ பதியிடை நறு நுதல் மடவார் – 5.திருநின்ற:6 2/1
மை வளர் கண்டர் கருணையே பரவி வணங்கி அ பதியிடை வைகி – 6.வம்பறா:2 82/3

மேல்


பதியில் (49)

மண்ணில் இ பதியில் வந்தன என்ன மங்கலம் பொலி வளத்தன ஆகி – 1.திருமலை:5 102/2
வாழ குடி தழைத்து மன்னிய அ பொன் பதியில்
ஈழ குல சான்றார் ஏனாதிநாதனார் – 3.இலை:2 2/3,4
அ பதியில் குல பதியாய் அரசர் சேனாபதியாம் – 3.இலை:5 7/1
அ பதியில் ஊர் புலைமை ஆன்ற தொழில் தாயத்தார் – 4.மும்மை:4 11/3
நடம் கொண்டு விடைகொண்டு தம் பதியில் நண்ணினார் – 4.மும்மை:4 19/4
பிறை உரிஞ்சு எயில் பதியில் பெரும் தொண்டைநாட்டு – 4.மும்மை:5 5/3
ஆங்கு வளர் எயிலின் உடன் விளங்கும் வாயில் அ பதியில் வாழ் பெரியோர் உள்ளம் போல – 4.மும்மை:5 88/1
அயல் மற்று ஒருவன் அ பதியில் அந்தணாளர்க்கு அறிவித்தான் – 4.மும்மை:6 39/4
தலத்தின் கண் விளங்கிய அ தனி பதியில் அனைத்து வித – 5.திருநின்ற:1 15/1
ஆங்கு அணையும் அவர்களுடன் அ பதியில் அந்தணராம் – 5.திருநின்ற:1 243/1
பரவை ஓத கழி கானல் பாங்கு நெருங்கும் அ பதியில்
அரவ சடை அந்தணனாரை அகில மறைகள் அர்ச்சனை செய்து – 5.திருநின்ற:1 265/1,2
பெருமை விளங்கும் அ பதியில் பேணும் நீற்று சைவ நெறி – 5.திருநின்ற:7 4/1
இரவு சென்று தம் பதியில் எய்தி மனை புக்கு என்றும் போல் – 5.திருநின்ற:7 16/1
காமரும் பதியில் வந்து அருள கண்டனர் – 6.வம்பறா:1 245/3
படரும் நெறி மேல் அணைவார் பரமர் திருநெய்த்தான பதியில் நண்ணி – 6.வம்பறா:1 305/2
அ பதியில் அமர்கின்ற ஆளுடையபிள்ளையார் – 6.வம்பறா:1 399<