நி – முதல் சொற்கள், பெரியபுராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நிகர் 26
நிகர்_இல் 8
நிகர்_இலா 1
நிகர்_இலார் 1
நிகர்க்க 1
நிகர்த்தன 1
நிகர்ப்பவுமாய் 1
நிகர்ப்பு 2
நிகர்பனவாம் 1
நிகழ் 38
நிகழ்காலம் 1
நிகழ்காலமே 1
நிகழ்கின்ற 1
நிகழ்கின்றார் 1
நிகழ்ச்சி 2
நிகழ்ச்சியால் 1
நிகழ்ச்சியின் 1
நிகழ்த்தி 1
நிகழ்ந்த 17
நிகழ்ந்த-காலை 1
நிகழ்ந்தது 11
நிகழ்ந்தது-ஆல் 2
நிகழ்ந்தவா 1
நிகழ்ந்தன 3
நிகழ்ந்தார் 2
நிகழ்ந்திட 3
நிகழ்ந்து 1
நிகழ்ந்துழி 1
நிகழ்ந்துளார் 1
நிகழ்பவர் 1
நிகழ்வது 6
நிகழ்வார் 1
நிகழ்வித்து 1
நிகழ்விப்பார் 1
நிகழ்வும் 1
நிகழ்வுழி 2
நிகழ்வுறு 1
நிகழ 17
நிகழாது 1
நிகழும் 18
நிகழும்-காலை 1
நிகள 1
நிகேதனங்கள் 1
நிச்சயித்தவர் 1
நிசயம் 1
நிணம் 1
நித்த 1
நித்தம் 4
நித்தமும் 2
நித்தல் 1
நித்தன் 1
நித்தனார் 3
நித்தனார்-தம் 1
நித்தில 20
நித்திலத்து 1
நித்திலம் 4
நிதம்ப 1
நிதி 38
நிதிக்கு 1
நிதிகள் 1
நிதிபதி 2
நிதிபதி-தன் 1
நிதிபதியும் 1
நிதியம் 13
நிதியாம் 1
நிதியான் 1
நிதியின் 7
நிதியும் 2
நிந்தித்து 1
நிந்தையும் 1
நிபந்தம் 3
நிம்பம் 1
நிமலர் 2
நிமலரை 1
நிமலனார் 1
நிமலா 1
நிமித்தங்கள் 1
நிமித்தம் 3
நிமிர்க்க 1
நிமிர்கின்றன 1
நிமிர்த்ததுவும் 1
நிமிர்த்தி 1
நிமிர்ந்த 2
நிமிர்ந்தது 1
நிமிர்ந்து 2
நிமிர்வன 1
நிமிர்வுற 1
நியதி 5
நியதிக்கு 1
நியதியராய் 1
நியதியாம் 1
நியதியின் 1
நியதியை 1
நியம 2
நியமங்கள் 2
நியமத்து 1
நியமத்தோடும் 1
நியமம் 4
நியமும் 2
நிரத்த 2
நிரந்த 7
நிரந்தரம் 4
நிரந்து 6
நிரப்பி 1
நிரப்பினார் 1
நிரப்பினான் 1
நிரப்பு 1
நிரப்புமாறு 1
நிரம்ப 15
நிரம்பாத 1
நிரம்பாமல் 1
நிரம்பார் 1
நிரம்பி 5
நிரம்பிட 4
நிரம்பிய 3
நிரம்பியும் 1
நிரம்பின 1
நிரம்பு 2
நிரம்பும் 1
நிரம்புவார் 1
நிரயத்துஇடை 1
நிரவி 2
நிரவும் 1
நிராகரித்து 1
நிராயுதரை 1
நிருத்தமே 1
நிருத்தர் 4
நிருத்தர்-தம் 1
நிருத்தர்-தம்மை 1
நிருத்தனார் 3
நிருத்தனாரை 1
நிருத்தனுக்கு 1
நிருபர் 1
நிரை 54
நிரை-தோறும் 1
நிரைக்கும் 1
நிரைகள் 9
நிரைத்த 3
நிரைத்தது 1
நிரைத்தார் 2
நிரைத்து 16
நிரைத்தே 2
நிரைந்த 1
நிரைந்து 1
நிரைப்பார் 2
நிரையில் 3
நிரையின் 3
நிரையும் 3
நிரையே 2
நிரையோடு 1
நில் 1
நில்லா 5
நில்லாத 1
நில்லாது 1
நில்லாமை 2
நில்லார் 1
நில 9
நில_மகட்கு 1
நிலங்கள் 2
நிலங்களில் 1
நிலத்த 1
நிலத்தன 1
நிலத்திடை 6
நிலத்தில் 8
நிலத்தின் 5
நிலத்தின்-கண் 1
நிலத்தின்-நின்று 2
நிலத்தினும் 2
நிலத்து 15
நிலத்து-நின்று 1
நிலத்துஉற 1
நிலத்தேவர் 1
நிலத்தை 1
நிலத்தோர்கட்கு 1
நிலம் 22
நிலமும் 2
நிலமுற 5
நிலமையார் 1
நிலவ 1
நிலவி 4
நிலவிய 10
நிலவியதால் 2
நிலவில் 1
நிலவின் 2
நிலவினார்-தம்மை 1
நிலவு 56
நிலவுகின்ற 1
நிலவுகின்றார் 1
நிலவும் 26
நிலவுவார் 1
நிலன் 2
நிலனின் 1
நிலனும் 1
நிலா 16
நிலாது 1
நிலாவி 2
நிலாவிய 2
நிலாவு 4
நிலாவும் 3
நிலை 135
நிலை-கண் 2
நிலைகள் 1
நிலைகளும் 1
நிலைத்தினும் 1
நிலைப்பட்ட 1
நிலைபெற்றார் 1
நிலைமை 48
நிலைமை-கண் 1
நிலைமை-தனை 1
நிலைமைக்கு 1
நிலைமையது-ஆல் 1
நிலைமையர்கள் 1
நிலைமையராய் 1
நிலைமையவாய் 1
நிலைமையார் 2
நிலைமையால் 2
நிலைமையில் 5
நிலைமையின் 2
நிலைமையினார் 1
நிலைமையினால் 4
நிலைமையினில் 1
நிலைமையினை 3
நிலைமையை 1
நிலைமையையும் 1
நிலைய 2
நிலையது 1
நிலையா 1
நிலையாமை 3
நிலையால் 4
நிலையாலும் 1
நிலையான் 1
நிலையில் 9
நிலையின் 1
நிலையின்-நின்று 1
நிலையினார் 1
நிலையினார்கள் 1
நிலையினை 1
நிலையீர் 1
நிலையும் 2
நிலையே 7
நிலையோர் 1
நிவந்த 1
நிவந்து 1
நிவப்ப 1
நிவா 3
நிழல் 37
நிழலார் 1
நிழலில் 1
நிழலினாலே 1
நிழலை 1
நிழற்ற 6
நிற்க 16
நிற்கவும் 4
நிற்கின்ற 1
நிற்கும் 9
நிற்குமே 1
நிற்குமோ 1
நிற்ப 10
நிற்பது 2
நிற்பதுவும் 1
நிற்பர் 3
நிற்பவர் 1
நிற்பவும் 2
நிற்பனமும் 1
நிற்பார் 8
நிற்பாராய் 1
நிற்பாரும் 1
நிற்பீர் 1
நிற்பேன் 1
நிற்போர் 1
நிற்றலாலே 1
நிற்றலின் 1
நிற 10
நிறத்தால் 1
நிறம் 7
நிறுத்த 1
நிறுத்தர் 1
நிறுத்தல் 1
நிறுத்தவும் 1
நிறுத்தனார் 1
நிறுத்தி 7
நிறுத்தினார்கள் 1
நிறுவும் 1
நிறை 138
நிறைக்க 1
நிறைகோல் 1
நிறைத்த 4
நிறைத்தலும் 1
நிறைத்தனர் 1
நிறைத்தார் 1
நிறைத்து 4
நிறைத்தே 1
நிறைதலாலே 1
நிறைதலின் 1
நிறைந்த 87
நிறைந்ததால் 1
நிறைந்தது 3
நிறைந்தபடி 1
நிறைந்தார் 1
நிறைந்தானை 1
நிறைந்திட 4
நிறைந்து 41
நிறைந்துளதே 1
நிறைந்தே 1
நிறைப்ப 2
நிறைப்பது 1
நிறைய 9
நிறையாத 1
நிறையார் 1
நிறையில் 1
நிறையும் 19
நிறைவித்தார் 2
நிறைவித்து 1
நிறைவித்தே 1
நிறைவில் 1
நிறைவு 2
நின் 27
நின்-பால் 3
நின்மலன் 2
நின்ற 121
நின்றது 12
நின்றதோர் 1
நின்றவர் 12
நின்றவர்-தம் 2
நின்றவர்-தம்மை 3
நின்றவர்-தமை 1
நின்றவர்கள் 1
நின்றவருக்கு 1
நின்றவரை 4
நின்றவன்-தன்னை 1
நின்றவனை 1
நின்றவாறும் 1
நின்றன 1
நின்றனர் 2
நின்றனவும் 1
நின்றனள் 2
நின்றனன் 1
நின்றார் 94
நின்றார்-தமை 1
நின்றார்-தன் 1
நின்றார்கள் 5
நின்றார்களும் 1
நின்றாரை 2
நின்றால் 2
நின்றாலும் 2
நின்றாள் 2
நின்றான் 18
நின்றானை 1
நின்றி 1
நின்றிட்டார் 1
நின்றிட 2
நின்றிடலும் 1
நின்றிடு 1
நின்றியூர் 2
நின்றிலர் 3
நின்றீர் 1
நின்று 196
நின்றும் 5
நின்றுள்ளார் 1
நின்றே 16
நின்றேன் 1
நின்னிடையும் 1
நின்னை 2
நினது 2
நினை 2
நினை-மின் 1
நினைக்க 2
நினைக்கில் 1
நினைக்கின்றார் 1
நினைக்கும் 2
நினைக்கேன் 1
நினைத்த 2
நினைத்தனர் 1
நினைந்த 7
நினைந்தனன் 1
நினைந்தார் 8
நினைந்தார்க்கு 1
நினைந்தாரை 1
நினைந்தான்-கொல் 1
நினைந்து 54
நினைந்துநினைந்து 1
நினைந்தே 9
நினைந்தேன் 1
நினைந்தோ 1
நினைப்பதே 1
நினைப்பவர் 1
நினைப்பார் 1
நினைப்பித்தீர் 1
நினைப்பிப்பார் 1
நினைப்பினால் 2
நினைப்பு-அதனை 1
நினையாது 1
நினையார் 1
நினையும் 1
நினையேல் 1
நினைவது 1
நினைவார் 7
நினைவார்க்கு 1
நினைவாரை 2
நினைவால் 3
நினைவில் 1
நினைவினால் 2
நினைவினை 1
நினைவு 11
நினைவு_அரிய 1
நினைவு_அரியோன் 1
நினைவுற்றார் 3
நினைவுற்று 1
நினைவுற 2

நிகர் (26)

நெற்றி_விழியான் மொழிய நின்ற நிகர் இல்லான் – 1.திருமலை:5 36/1
இறையான் மகிழ் இசை பாடினன் எல்லாம் நிகர் இல்லான் – 1.திருமலை:5 75/4
மங்கல கீதம் பாட மழை நிகர் தூரியம் முழங்க – 1.திருமலை:5 122/1
நின்றார் இருந்த திருவாரூர் பணிந்தார் நிகர் ஒன்று இல்லாதார் – 2.தில்லை:6 6/4
நிலைமை மற்று அது நோக்கிய நிகர்_இலார் நேர் நின்று – 2.தில்லை:7 40/1
தன் எதிர் எதிர் பொருவன நிகர் தலையன பல கலைகள் – 3.இலை:3 81/4
குன்றியை நிகர் முன் செற எரி கொடு விழி இட குரல் நீள் – 3.இலை:3 90/1
மலை நிகர் மாட வீதி மருங்கு தம் மனையை சார்ந்தார் – 3.இலை:4 18/4
நின்ற வெண் கவிகை மன்னன் நீங்கவும் நிகர்_இல் அன்பர் – 3.இலை:4 31/3
நிலவு தம் பணியில் தங்கி நிகழும் நாள் நிகர்_இல் காழி – 3.இலை:4 32/2
நிகர்_இல் சராசரங்கள் எல்லாம் நிழலினாலே நிறைதலின் ஆல் நிறை தவம் செய் இமய பாவை – 4.மும்மை:5 93/2
எங்கும் நிகர் ஒன்று இல்லாத இருவர் பாதம் இறைஞ்சினார் – 5.திருநின்ற:1 274/3
தன் நிகர் கடந்த செல்வ தனதத்தன் மகளார் தாமும் – 5.திருநின்ற:4 39/3
நிலவு திரு பதி-அதன்-கண் நிகழும் நாள் நிகர் இலா நெடு நீர் கங்கை – 6.வம்பறா:1 304/2
நிகர்_இலா மேரு வரை அணுவாக நீண்டானை – 6.வம்பறா:1 402/1
நின்றவர்-தம்மை நோக்கி நிகர்_இல் சீர் சண்பை மன்னர் – 6.வம்பறா:1 612/1
நீண் நிலை கோபுரம்-அதனை இறைஞ்சி புக்கு நிகர் இலா தொண்டருடன் நெருங்க சென்று – 6.வம்பறா:1 900/1
நீதி வாழும் திருத்தொண்டர் போற்ற நிகர்_இல் சண்பையினில் – 6.வம்பறா:1 985/2
நிகர்_இல் பல் கொடி தாமங்கள் அணிபெற நிரைத்து – 6.வம்பறா:1 1071/2
செக்கர் நிகர் சடை முடியார் சேவடியின் கீழ் தாழ்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 1122/4
நீள் நிலைய மாளிகைகள் நிகர்_இல் அணி பெற விளக்கி – 6.வம்பறா:1 1173/2
நீறு சேர் திருத்தொண்டரும் நிகர் இலாதவருக்கு – 6.வம்பறா:1 1182/3
வரையோடு நிகர் புரிசை வலம் புரத்தார் கழல் வணங்கி – 6.வம்பறா:2 147/1
பந்தம் நீடும் இவர் குலத்து நிகர் ஆம் ஒருவன் பரிசு அறியான் – 6.வம்பறா:2 214/3
நிகர்_இல் தொண்டர்-தமை கொண்டு புகுந்தார் உதியர் நெடுந்தகையார் – 7.வார்கொண்ட:4 145/4
ஒருவர் தமை நிகர் இல்லார் உலகத்து பரந்து ஓங்கி – 10.கடல்:4 1/3

மேல்


நிகர்_இல் (8)

நின்ற வெண் கவிகை மன்னன் நீங்கவும் நிகர்_இல் அன்பர் – 3.இலை:4 31/3
நிலவு தம் பணியில் தங்கி நிகழும் நாள் நிகர்_இல் காழி – 3.இலை:4 32/2
நிகர்_இல் சராசரங்கள் எல்லாம் நிழலினாலே நிறைதலின் ஆல் நிறை தவம் செய் இமய பாவை – 4.மும்மை:5 93/2
நின்றவர்-தம்மை நோக்கி நிகர்_இல் சீர் சண்பை மன்னர் – 6.வம்பறா:1 612/1
நீதி வாழும் திருத்தொண்டர் போற்ற நிகர்_இல் சண்பையினில் – 6.வம்பறா:1 985/2
நிகர்_இல் பல் கொடி தாமங்கள் அணிபெற நிரைத்து – 6.வம்பறா:1 1071/2
நீள் நிலைய மாளிகைகள் நிகர்_இல் அணி பெற விளக்கி – 6.வம்பறா:1 1173/2
நிகர்_இல் தொண்டர்-தமை கொண்டு புகுந்தார் உதியர் நெடுந்தகையார் – 7.வார்கொண்ட:4 145/4

மேல்


நிகர்_இலா (1)

நிகர்_இலா மேரு வரை அணுவாக நீண்டானை – 6.வம்பறா:1 402/1

மேல்


நிகர்_இலார் (1)

நிலைமை மற்று அது நோக்கிய நிகர்_இலார் நேர் நின்று – 2.தில்லை:7 40/1

மேல்


நிகர்க்க (1)

காரால் நிகர்க்க அரிய கொடை கையார் கழறிற்றறிவார்-தாம் – 7.வார்கொண்ட:4 56/4

மேல்


நிகர்த்தன (1)

புடை மிடை கரியிடை தங்கிய புகை விடு தழலை நிகர்த்தன – 3.இலை:2 23/4

மேல்


நிகர்ப்பவுமாய் (1)

கலை குதிப்பன கரும் பகட்டு ஏர் நிகர்ப்பவுமாய்
அலை புனல் பணை குறிஞ்சியோடு அனைவன அனேகம் – 4.மும்மை:5 42/3,4

மேல்


நிகர்ப்பு (2)

நிகர்ப்பு அரிய பெரும் சிறப்பில் நிதிபதி-தன் குல மகனும் – 5.திருநின்ற:4 13/2
நிகர்ப்பு அரியது ஒரு வாக்கு நிகழ்ந்தது நின்மலன் அருளால் – 6.வம்பறா:2 21/4

மேல்


நிகர்பனவாம் (1)

நெருங்கிய சாதுரங்க பலம் நிகர்பனவாம் நிறை மருதம் – 5.திருநின்ற:1 6/4

மேல்


நிகழ் (38)

செயலால் நிகழ் புத்தூர் வரு சிவ வேதியன் மகளும் – 1.திருமலை:5 77/2
நிகழ் திருநீலகண்ட குயவனார் நீடு வாய்மை – 2.தில்லை:1 10/3
தெய்வ நிகழ் குற முதியாள் சென்ற பின்பு திண்ணனார் சிலை தாதை அழைப்ப சீர் கொள் – 3.இலை:3 52/1
தொன்மை மேன்மையில் நிகழ் பெரும் தொண்டை நல் நாடு – 4.மும்மை:5 2/4
தீங்கு நெறி அடையாத தடையும் ஆகி செம் நெறி-கண் நிகழ் வாய்மை திருந்து மார்க்கம் – 4.மும்மை:5 88/3
வரு நாளில் திருவாரூர் நிகழ் பெருமை வகுத்து உரைப்பீர் என்று கூற – 5.திருநின்ற:1 234/3
எங்கும் நிகழ் தானங்கள் எல்லாம் புக்கு இறைஞ்சுவார் – 5.திருநின்ற:1 410/4
படி நிகழ் மடங்கள் தண்ணீர் பந்தர்கள் முதலாய் உள்ள – 5.திருநின்ற:5 3/3
சூத நிகழ் மங்கல வினை துழனி பொங்க – 6.வம்பறா:1 35/3
காரைகள் கூகை முல்லை என நிகழ் கலை சேர் வாய்மை – 6.வம்பறா:1 115/1
எங்கும் நிகழ் திருத்தொண்டர் குழாம் எதிர்கொள்ள எ பதியும் தொழுது – 6.வம்பறா:1 351/3
நீடும் அ பதி நீங்குவார் நிகழ் திருநல்லூர் – 6.வம்பறா:1 371/1
செப்பிய வண் தமிழ்_மாலையாலே திருவாதிரை நிகழ் செல்வம் சொன்னார் – 6.வம்பறா:1 495/4
நீறு வாழ்வு என நிகழ் திருத்தொண்டர்களோடும் – 6.வம்பறா:1 516/3
நீலநக்க அடிகளும் நிகழ் சிறுத்தொண்டரும் உடன் அணைந்து எய்தும் நீர்மை – 6.வம்பறா:1 523/1
எங்கும் நிகழ் திரு சின்னம் தடுத்த புத்தன் இரும் சிரத்தை பொடி ஆக்கும் எதிர்_இல் அன்பர் – 6.வம்பறா:1 914/2
கடுத்த எரி நிகழ் காலத்து இட்டது அல்லால் காணாத காலத்துக்கு அது ஆம் என்றார் – 6.வம்பறா:1 923/4
நிறை அருவி நிரை பலவாய் மணியும் பொன்னும் நிறை துவலை புடை சிதறி நிகழ் பல ஆகி – 6.வம்பறா:1 1015/2
திக்கு நிகழ் திரு நல்லூர் பெரு மணத்தை சென்று எய்த – 6.வம்பறா:1 1163/2
ஞாலம் நிகழ் கோள் புலியார்-தம் நாட்டியத்தான் குடி நண்ண – 6.வம்பறா:2 33/2
தொடை நிகழ் பதிகம் பாடி தொழுது கை சுமந்து நின்று – 6.வம்பறா:2 105/4
சீர் கொள் மரபில் வரும் செயலே அன்றி தெய்வ நிகழ் தன்மை – 6.வம்பறா:2 209/1
புண்டரீக தடம் நிகழ் பூம் திரு மண்டபத்தின் உள் புகுந்தார் – 6.வம்பறா:2 225/4
பண்டு நிகழ் பான்மையினால் பசுபதி-தன் அருளாலே – 6.வம்பறா:2 267/1
முந்தை நிகழ் கோயிலுக்கு முதல் பெரு நாயகம் ஆகி – 6.வம்பறா:3 1/2
வைய நிகழ் சாத்தனூர் வந்து எய்த பின் போனார் – 6.வம்பறா:3 16/4
நீள் நாகம் அணிந்தார்க்கு நிகழ் குறியாம் சிவலிங்கம் – 7.வார்கொண்ட:1 8/2
நெல்வேலி நீற்று அழகர்-தமை பணிந்து பாடி நிகழ்
பல்வேறு பதி பிறவும் பணிந்து அன்பால் வந்து அணைந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 108/1,2
செய்யுள் நிகழ் சொல் தெளிவும் செவ்விய நூல் பல நோக்கும் – 8.பொய்:1 1/1
நீறு அணியும் தொண்டர் அணைந்தார்க்கு எல்லாம் நிகழ் பசும்பொன் – 8.பொய்:3 4/3
ஊனம் நிகழ் மேனியராய் ஒருவர் நீறு அணிந்து அணைந்தார் – 8.பொய்:3 5/4
வினை விளங்கிய அதிபத்தர் என நிகழ் மேலோர் – 8.பொய்:4 9/4
வைய நிகழ் பல்லவர்-தம் குல மரபின் வழி தோன்றி – 8.பொய்:8 1/1
தெரிந்து உணரின் முப்போதும் செல் காலம் நிகழ் காலம் – 11.பத்தராய்:5 2/1
நந்தி எரி தீபம் நிகழ் வட்டம் ஆக நாதர் அடியார் அணிவர் நன்மையாலே – 11.பத்தராய்:6 5/4
நீதியினில் பிழையாது நெறியில் நிற்போர் நித்த நியமத்து நிகழ் அங்கி-தன்னில் – 11.பத்தராய்:6 6/2
நிலவிய செல்வம் மல்கி நிகழ் திருநின்ற ஊர் ஆம் – 12.மன்னிய:1 2/4
நிறையும் செல்வத்து எதிர் மனைகள் இரண்டில் நிகழ் மங்கல இயங்கள் – 13.வெள்ளானை:1 5/2

மேல்


நிகழ்காலம் (1)

நாள் உடைய நிகழ்காலம் எதிர்காலம் நவை நீங்க – 6.வம்பறா:1 25/2

மேல்


நிகழ்காலமே (1)

தொடுத்த நிகழ்காலமே அன்றி ஏனை தொடர்ந்த இரு காலமும் தொக்கு அறியும் ஆகில் – 6.வம்பறா:1 923/3

மேல்


நிகழ்கின்ற (1)

நீதியால் நிகழ்கின்ற நீலநக்கர்-தம் பெரும் சீர் நிகழ வைத்து – 6.வம்பறா:1 464/3

மேல்


நிகழ்கின்றார் (1)

நீங்க அரிய திருத்தொண்டின் நிலை உணர்ந்து நிகழ்கின்றார் – 5.திருநின்ற:1 243/4

மேல்


நிகழ்ச்சி (2)

எதிர் பொன் திரு வாயிலின் வழக்கம் என்றும் நிகழ்ச்சி எய்தியது-ஆல் – 5.திருநின்ற:1 273/4
அற்புத நிகழ்ச்சி எய்த அணைதலால் மணம் மேல் செல்லும் – 6.வம்பறா:1 1205/3

மேல்


நிகழ்ச்சியால் (1)

உலகியல்பு நிகழ்ச்சியால் அணைந்த தீய உறு பசி நோய் உமை அடையாது எனினும் உம்-பால் – 6.வம்பறா:1 564/1

மேல்


நிகழ்ச்சியின் (1)

நிகழ்ச்சியின் மைந்தர் ஈண்டி நீள் முளை சாத்தினார்கள் – 1.திருமலை:5 11/4

மேல்


நிகழ்த்தி (1)

எல்லாம் எய்தி உண்க என இரண்டு பொழுதும் பறை நிகழ்த்தி
சொல்லால் சாற்றி சோறு இட்டார் துயர் கூர் வறுமை தொலைத்திட்டார் – 5.திருநின்ற:1 259/3,4

மேல்


நிகழ்ந்த (17)

முன் உற நிகழ்ந்த எல்லாம் அறிந்துளான் முதிர்ந்த கேள்வி – 1.திருமலை:3 30/3
ஆடுகின்றவர் பேர் அருளினால் நிகழ்ந்த அ பணி சென்னி மேல் கொண்டு – 1.திருமலை:5 109/1
நீண்ட காப்பு உடை தீர்த்தம் மூன்று_உலகில் நிகழ்ந்த சாருவ தீர்த்தமே முதலா – 4.மும்மை:5 78/3
அங்கு நிகழ்ந்த அ செயல் கண்டு அடியார் எல்லாம் அதிசயித்து – 5.திருநின்ற:1 274/1
ஞாலம் நிகழ்ந்த நாகை காரோணம் பிறவும் தாம் பணிந்து – 5.திருநின்ற:1 291/3
நிகழ்ந்த அ கதலி நீண்ட குருத்தினை விரித்து நீரால் – 5.திருநின்ற:5 39/3
நிகழ்ந்த தன்மையில் நிலவும் ஏழ் கடல் நீர்மை குன்ற – 6.வம்பறா:1 384/3
நின்ற உரு வேதனையே குறிப்பு செய்கை நேர் நின்ற ஞானம் என நிகழ்ந்த ஐந்தும் – 6.வம்பறா:1 916/3
எங்கும் நிகழ்ந்த தமிழ்_மாலை எடுத்து தொடுத்த இசை புனைவார் – 6.வம்பறா:2 43/4
அ நிலை நிகழ்ந்த ஆர் அருள் பெற்ற அன்பனார் இன்ப வெள்ளத்து – 6.வம்பறா:2 91/1
சென்று மொழிவார் திருவொற்றியூரில் நிகழ்ந்த செய்கை எலாம் – 6.வம்பறா:2 317/2
நீந்தும் புணையாம் துணை காணார் நிகழ்ந்த சிந்தை ஆகுலம் நெஞ்சில் – 6.வம்பறா:2 321/3
அற்றை நாள் நிகழ்ந்த இந்த அதிசயம் கண்டு வானோர் – 6.வம்பறா:2 405/3
படி மிசை நிகழ்ந்த தொல்லை பல்லவர் குலத்து வந்தார் – 10.கடல்:1 1/1
பாரில் நிகழ்ந்த செரு துணையார் பரவும் தொண்டின் நெறி நின்றார் – 10.கடல்:3 2/4
உலகு நிகழ்ந்த பல்லவர் கோ சிங்கர் உரிமை பெருந்தேவி – 10.கடல்:3 4/1
எங்கும் நிகழ்ந்த புகழ்த்துணையார் உரிமை அடிமை எடுத்து உரைப்பாம் – 10.கடல்:3 7/4

மேல்


நிகழ்ந்த-காலை (1)

நீடும் இசை திருப்பதிகம் பாடி போற்றி நெடும் கங்குல் இருள் நீங்கி நிகழ்ந்த-காலை
மாடு திருத்தொண்டர் குழாம் அணைந்த போது மாலையினில் திரு ஆலவனத்து மன்னி – 6.வம்பறா:1 1011/1,2

மேல்


நிகழ்ந்தது (11)

ஒரு மண திறத்தின் ஆங்கு நிகழ்ந்தது மொழிவேன் உய்ந்தேன் – 1.திருமலை:5 27/4
ஈது அங்கு நிகழ்ந்தது என்றார் எறிபத்தர் என்ன அஞ்சி – 3.இலை:1 41/3
முனைவனார் தொண்டர்க்கு அங்கு நிகழ்ந்தது மொழியப்பெற்றேன் – 3.இலை:6 13/4
நீங்கும் இரவின்-கண் நிகழ்ந்தது கண்ட தொண்டர் – 4.மும்மை:1 33/1
கூடு நாமமும் நிகழ்ந்தது குவலயம் போற்ற – 4.மும்மை:3 9/4
பெற்ற மேன்மையில் நிகழ்ந்தது பெரும் தொண்டைநாடு – 4.மும்மை:5 3/4
மூ ஆண்டில் உலகு உய்ய நிகழ்ந்தது அதனை மொழிகின்றேன் – 6.வம்பறா:1 54/4
நீதியும் வேத நீதி ஆகியே நிகழ்ந்தது எங்கும் – 6.வம்பறா:1 858/2
அ திறத்து முன் நிகழ்ந்தது திரு உள்ளத்து அமைத்து – 6.வம்பறா:1 1076/1
நிகர்ப்பு அரியது ஒரு வாக்கு நிகழ்ந்தது நின்மலன் அருளால் – 6.வம்பறா:2 21/4
நின்று உணர்வார் எனக்கு அப்போது இது நிகழ்ந்தது அவர் அருளே – 7.வார்கொண்ட:1 11/3

மேல்


நிகழ்ந்தது-ஆல் (2)

நின்ற நெறி உலகின் கண் இது போல் முன் நிகழ்ந்தது-ஆல்
பொன்றுவித்தல் மரபு அன்று மறை மொழிந்த அறம் புரிதல் – 1.திருமலை:3 38/2,3
நெடுமாறனார் பெருமை உலகு ஏழும் நிகழ்ந்தது-ஆல் – 9.கறை:3 1/4

மேல்


நிகழ்ந்தவா (1)

முன்னம் எய்தியது ஒன்றினை நிகழ்ந்தவா மொழிவாம் – 6.வம்பறா:1 1033/4

மேல்


நிகழ்ந்தன (3)

தொண்டனார்க்கு அங்கு நிகழ்ந்தன யார் சொல வல்லார் – 5.திருநின்ற:1 380/4
காணுதல் பெற்றிலரேனும் நிகழ்ந்தன கண்டு உள்ளார் – 6.வம்பறா:1 86/2
துன் நிமித்தங்கள் அங்கு நிகழ்ந்தன சொல்லல்உற்றாம் – 6.வம்பறா:1 631/4

மேல்


நிகழ்ந்தார் (2)

ஆதலினால் சிறுத்தொண்டர் என நிகழ்ந்தார் அவனியின் மேல் – 7.வார்கொண்ட:3 15/4
ஒப்பு_இல் பெரும் குணத்தினால் உலகில் மேம்பட நிகழ்ந்தார்
மெய்ப்பொருள் ஆவன ஈசர் கழல் என்னும் விருப்பு உடையார் – 9.கறை:1 2/3,4

மேல்


நிகழ்ந்திட (3)

என்னும் நாமமும் நிகழ்ந்திட ஏத்தி முன் இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:1 374/3
எங்கும் நிகழ்ந்திட இருந்தபடி எல்லாம் இயம்பினார் – 6.வம்பறா:1 928/4
புந்தியில் வேறு ஒன்று நிகழ்ந்திட முன் புகல்கின்றார் – 6.வம்பறா:1 934/4

மேல்


நிகழ்ந்து (1)

ஓங்கு தன் வடிவாய் நிகழ்ந்து என்றும் உள்ளது ஒன்று உலகாணி என்று உளது-ஆல் – 4.மும்மை:5 73/4

மேல்


நிகழ்ந்துழி (1)

இ தன்மை நிகழ்ந்துழி நாவின் மொழிக்கு இறை ஆகிய அன்பரும் இ நெடு நாள் – 5.திருநின்ற:1 75/1

மேல்


நிகழ்ந்துளார் (1)

நீலநக்கனார் என்பவர் நிகழ்ந்துளார் ஆனார் – 5.திருநின்ற:6 4/4

மேல்


நிகழ்பவர் (1)

நிறையும் அன்பொடு வணங்கியே நிகழ்பவர் நிலவும் – 6.வம்பறா:1 378/2

மேல்


நிகழ்வது (6)

நெஞ்சம் ஈசனை காண்பதே விரும்பி நிரந்தரம் திரு வாக்கினில் நிகழ்வது
அஞ்சு_எழுத்துமே ஆக ஆளுடைய அம்மை செம் மலர் கை குவித்து அருளி – 4.மும்மை:5 57/1,2
நின்ற குரவின் மிசை ஏறி நிகழ்வது அறிய ஒளித்து இருந்தான் – 4.மும்மை:6 45/4
வளர இசை நிகழ்வது என விளம்புதலும் வளம் புகலி மன்னர் பாதம் – 6.வம்பறா:1 445/3
தொன்மை மேவிய தொடர்ச்சியால் நிகழ்வது தூய – 6.வம்பறா:2 5/3
ஒன்றி உடனே நிகழ்வது ஒரு சபதம் அவள் முன்பு – 6.வம்பறா:2 245/3
உறையும் மறையோர்களை இரண்டும் உடனே நிகழ்வது என் என்றார் – 13.வெள்ளானை:1 5/4

மேல்


நிகழ்வார் (1)

அ இயல்பில் பாடுதலுமாய் நிகழ்வார் அந்நாளில் – 4.மும்மை:4 15/4

மேல்


நிகழ்வித்து (1)

தீது_இல் பறை நிகழ்வித்து சென்ற தொண்டர் திரு அமுது கறி நெய் பால் தயிர் என்று இன்ன – 6.வம்பறா:1 566/3

மேல்


நிகழ்விப்பார் (1)

நின்று பதிக இசை பாடி நினைந்த கருத்து நிகழ்விப்பார் – 6.வம்பறா:2 47/4

மேல்


நிகழ்வும் (1)

படிவம் மாற்றி பழம்படியே நிகழ்வும் கண்டு பரமர்-பால் – 5.திருநின்ற:7 30/1

மேல்


நிகழ்வுழி (2)

இ வகை வரு கொலை மற வினை எதிர் நிகழ்வுழி அதிர – 3.இலை:3 87/1
ஆனவன் பிணி நிகழ்வுழி அமணர்கள் எல்லாம் – 6.வம்பறா:1 714/1

மேல்


நிகழ்வுறு (1)

நினைப்பினால் எடுக்க நேர்ந்து நிகழ்வுறு நிதியம் எல்லாம் – 12.மன்னிய:1 5/3

மேல்


நிகழ (17)

தாம குழலாள் பரவை வதுவை தகு நீர்மையினால் நிகழ செய்தார் – 1.திருமலை:5 180/4
இ கடல் படி நிகழ முன் கொடுக்கும் இயல்பின் நின்றவர் உலகு இயற்பகையார் – 2.தில்லை:3 2/4
போதம் நிகழ வா என்று போனார் என்-கொல் என பாடி – 5.திருநின்ற:1 277/1
நெடிது பெருகும் திருத்தொண்டு நிகழ செய்து நிலவுவார் – 5.திருநின்ற:7 30/4
நீடினார் திருவருள் பெரும் கருணையே நிகழ
பாடினார் திருப்பதிகம் ஏழ் இசையொடும் பயில – 6.வம்பறா:1 227/3,4
நின்ற நிலை சிறப்பித்து நிறை தமிழில் சொல்_மாலை நிகழ பாடி – 6.வம்பறா:1 309/4
ஆய குறிப்பினில் ஆணை நிகழ அருளி செய்து – 6.வம்பறா:1 336/1
நீதியால் நிகழ்கின்ற நீலநக்கர்-தம் பெரும் சீர் நிகழ வைத்து – 6.வம்பறா:1 464/3
நீறு அணிந்த செல்வர் பதி பிறவும் சேர்ந்து நிலவு திருப்பதிகங்கள் நிகழ பாடி – 6.வம்பறா:1 885/2
நிலவு மிசை முதல்_தாளம் நிரம்பிய நீர்மையில் நிகழ – 6.வம்பறா:1 995/4
நிலை ஆயின அ பருவங்கள்-தோறும் நிகழ நிரம்புவார் – 6.வம்பறா:2 208/4
செய்த விதி போல் இது நிகழ சிறந்தார்க்கு உள்ளபடி செப்பி – 6.வம்பறா:2 216/3
நீடும் இனிய விநோதங்கள் நெருங்கு காலம்-தொறும் நிகழ
மாடு விரை பூம் தரு மணம் செய் ஆராமங்கள் வைகுவித்து – 7.வார்கொண்ட:4 154/2,3
நிகழ வரும் அன்பினால் நிறை வழிபாடு ஒழியாமே – 9.கறை:4 9/2
மற்று இ நிலைமை பல் நெடு நாள் வையம் நிகழ செய்து வழி – 9.கறை:5 5/1
வையகம் நிகழ காதல் மா தேவி-தனது செய்ய – 10.கடல்:1 13/1
உடுத்த உலகில் நிகழ செய்து உய்ய செய்ய பொன் மன்றுள் – 10.கடல்:3 6/3

மேல்


நிகழாது (1)

அங்கண் வட திசை மேலும் குடக்கின் மேலும் அரும் தமிழின் வழக்கு அங்கு நிகழாது ஆக – 6.வம்பறா:1 1026/1

மேல்


நிகழும் (18)

அண்ணலார் நிகழும் நாளில் ஆனிலை அடிகளார்க்கு – 3.இலை:1 8/1
நிலவு தம் பணியில் தங்கி நிகழும் நாள் நிகர்_இல் காழி – 3.இலை:4 32/2
நிகழும் முறைமை ஆண்டு ஏழும் நிரம்பும் பருவம் வந்து எய்த – 4.மும்மை:6 14/1
நிகழும் மலர் செங்கமல நிரை இதழின் அக வயினில் – 5.திருநின்ற:1 17/3
நீடும் திருவுடன் நிகழும் பெருகு ஒளி நிறை அம்பலம் நினைவுற நேரே – 5.திருநின்ற:1 166/1
தேன் மருவும் கொன்றையார் திருவாரூர் அரன் நெறியில் நிகழும் தன்மை – 5.திருநின்ற:1 227/3
இ தன்மையராய் நிகழும் நாள் எல்லை_இல்லா திருத்தொண்டின் – 5.திருநின்ற:3 4/1
நிலவு திரு பதி-அதன்-கண் நிகழும் நாள் நிகர் இலா நெடு நீர் கங்கை – 6.வம்பறா:1 304/2
நீரின் மலிந்த சடையர் மேவி நிகழும் பதிகள் பல பணிந்து – 6.வம்பறா:1 488/3
நிகழும் ஆங்கு அவர் நிதி பெரும் கிழவனின் மேலாய் – 6.வம்பறா:1 1039/1
நீள வரும் பேரின்பம் மிக பெருக நிகழும் நாள் – 6.வம்பறா:1 1152/4
கடி சேர் மணமும் இனி நிகழும் காலம் என்ன கற்பு வளர் – 6.வம்பறா:2 210/3
நிகழும் அது போல் அதற்கு நீள் சடையார் தாம் மகிழ்வார் – 7.வார்கொண்ட:1 10/4
இ தன்மை நிகழும் நாள் இவர் திருத்தொண்டு இரும் கயிலை – 7.வார்கொண்ட:3 25/1
நெடியோன் அறியா அடியார்-தாம் நிகழும் தவத்தீர் உமை காணும் – 7.வார்கொண்ட:3 46/2
வையம் நிகழும் சிறுத்தொண்டர் மைந்தா வருவாய் என அழைத்தார் – 7.வார்கொண்ட:3 81/1
நீடும் உரிமை பேர் அரசால் நிகழும் பயனும் நிறை தவமும் – 7.வார்கொண்ட:4 23/1
நிறை மதி நீடு அமைச்சர்க்கு மொழிந்து அருளி நிகழும் நாள் – 8.பொய்:2 14/4

மேல்


நிகழும்-காலை (1)

நெறியினில் சித்தம் செல்லா நிலைமையில் நிகழும்-காலை – 6.வம்பறா:1 602/4

மேல்


நிகள (1)

பாச தொடை நிகள தொடர் பறிய தறி முறியா – 5.திருநின்ற:1 111/1

மேல்


நிகேதனங்கள் (1)

நீடு கேதனங்கள் எங்கும் நிதி நிகேதனங்கள் எங்கும் – 1.திருமலை:2 33/3

மேல்


நிச்சயித்தவர் (1)

நிச்சயித்தவர் நிலையினை துலை எனும் சலத்தால் – 2.தில்லை:7 41/3

மேல்


நிசயம் (1)

நீர் அணிவித்து தந்திர மந்திரத்தினாலே நிசயம் உற பிடித்து ஓம நெருப்பில் இட்டு – 11.பத்தராய்:6 3/2

மேல்


நிணம் (1)

தோயும் நெடும் குருதி மடு குளித்து நிணம் துய்த்து ஆடி – 9.கறை:3 6/2

மேல்


நித்த (1)

நீதியினில் பிழையாது நெறியில் நிற்போர் நித்த நியமத்து நிகழ் அங்கி-தன்னில் – 11.பத்தராய்:6 6/2

மேல்


நித்தம் (4)

நேர வந்தவர் யாவர் ஆயினும் நித்தம் ஆகிய பத்தி முன் – 2.தில்லை:4 3/2
நித்தம் எய்திய ஆயுள் மெய் தவர்கள் நீடு வாழ் திரு பாடியும் அனேகம் – 4.மும்மை:5 82/2
நிலவு சிவ நெறி சார்ந்தோர் தம்மை வாட்டம் நீங்குதற்கு நித்தம் ஓர் ஓர் காசு நீடும் – 6.வம்பறா:1 564/2
நித்தம் நியமம் என போற்றும் நெறியில் நின்றார் – 6.வம்பறா:6 3/4

மேல்


நித்தமும் (2)

நித்தமும் நீங்கா நிலைமையின் நீங்கி நிலத்திடை புலம் கெழும் பிறப்பால் – 6.வம்பறா:2 81/1
மங்கிய நாள் கழிவு அளவும் வைப்பது நித்தமும் ஒரு காசு – 10.கடல்:4 4/3

மேல்


நித்தல் (1)

நித்தல் பூசனை புரிந்து எழு நியமும் செய்தே – 5.திருநின்ற:6 6/2

மேல்


நித்தன் (1)

நித்தன் அருள் பெற்றவர் பாதம் நினைக்கும் நியம தலைநின்றார் – 5.திருநின்ற:3 4/4

மேல்


நித்தனார் (3)

நித்தனார் நீங்கிட நின்ற தொண்டரும் – 2.தில்லை:2 18/2
நித்தனார் அருள்செய்தது என்று உரைக்க நேர் தொழுதே – 6.வம்பறா:1 427/3
நித்தனார் தில்லை மன்று உள் நின்று ஆடல் நீடிய கோலம் நேர் காட்ட – 6.வம்பறா:2 89/3

மேல்


நித்தனார்-தம் (1)

நித்தனார்-தம் முன்பு எய்தி நிலமுற தொழுது வீழ்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 125/4

மேல்


நித்தில (20)

ஓத நீர் நித்தில தாமம் ஒக்கும்-ஆல் – 1.திருமலை:2 2/4
நின்றது எங்கு என நித்தில பூண் முலை – 1.திருமலை:5 155/2
நித்தில அருவி சாரல் நீள் வரை சூழ்ந்த பாங்கர் – 3.இலை:3 2/2
தண் நித்தில நீர் மருத தண்டலை சூழ் குலையின் சார்பினிலும் – 4.மும்மை:6 27/2
செம்மை நித்தில ஆன சிறப்பு அருள் – 6.வம்பறா:1 213/3
பல்கு வெண் கதிர் பத்தி சேர் நித்தில சிவிகை – 6.வம்பறா:1 219/1
சந்த நித்தில சிவிகை-நின்று இழிந்து தாழ்ந்து எழுந்து – 6.வம்பறா:1 225/2
வெண் நிலா மலர் நித்தில சிவிகை மேல் கொண்டார் – 6.வம்பறா:1 231/4
பான்மையில் வரும் பதி என்று நித்தில
யானம் முன் இழிந்து எதிர் இறைஞ்சி எய்தினார் – 6.வம்பறா:1 244/3,4
நித்தில வெண்குடை மீது நிறை மதி போல நிழற்ற – 6.வம்பறா:1 282/4
நீடு மன களிப்பினொடும் எதிர்கொள்ள நித்தில யானத்து நீங்கி – 6.வம்பறா:1 300/4
நித்தில சிவிகை மேல்-நின்று இழிந்து அருளியே – 6.வம்பறா:1 367/1
சந்த நித்தில சிவிகை-நின்று இழிந்து எதிர் தாழ்ந்தே – 6.வம்பறா:1 419/3
வண்ண நித்தில சிவிகையும் பின் வர வழி கொள உறும் காலை – 6.வம்பறா:1 526/3
பண்பு மேம்படு பனி கதிர் நித்தில சிவிகையில் பணிந்து ஏறி – 6.வம்பறா:1 529/2
ஒப்பு_இல் நித்தில பொன் தனி பெரும் கானம் உலகு உய்ய ஒலித்து எழும் ஓசை – 6.வம்பறா:1 654/2
நீடு திருத்தொண்டர் புடைசூழ அங்கண் நித்தில யானத்திடை-நின்று இழிந்து சென்று – 6.வம்பறா:1 902/1
நீழல் வெண் சுடர் நித்தில சிவிகை மேற்கொண்டார் – 6.வம்பறா:1 1197/4
நிரையோடு துமி தூப மணி தீபம் நித்தில பூம் – 6.வம்பறா:2 147/3
தாம நித்தில கோவைகள் சரிந்திட சரிந்த – 8.பொய்:4 2/1

மேல்


நித்திலத்து (1)

இணைந்த நித்திலத்து இலங்கு ஒளி நலம் கிளர் தாரை – 6.வம்பறா:1 223/2

மேல்


நித்திலம் (4)

செந்தாமரை மேலன நித்திலம் சேர்ந்த கோவை – 4.மும்மை:1 6/4
நீவி நித்திலம் பரத்தியர் உணக்குவ நெய்தல் – 4.மும்மை:5 6/4
அங்கண் நித்திலம் சந்தனம் அகிலொடு மணிகள் – 4.மும்மை:5 21/3
நல் நித்திலம் வெண் திரை பாலி நதியின் வட-பால் நலம் கொள் பதி – 6.வம்பறா:5 1/2

மேல்


நிதம்ப (1)

நீவி நிதம்ப உழத்தியர் நெய் குழல் மை சூழல் – 3.இலை:7 2/1

மேல்


நிதி (38)

நீடு கேதனங்கள் எங்கும் நிதி நிகேதனங்கள் எங்கும் – 1.திருமலை:2 33/3
போகம் நீடு நிதி மன்னவன் மன்னும் புரங்கள் ஒப்பன வரம்பு_இல ஓங்கி – 1.திருமலை:5 100/1
மன்னு பங்கய மா நிதி போன்று உள்ளார் – 3.இலை:6 2/4
தொக்க மா நிதி தொன்மையில் ஓங்கிய – 3.இலை:6 4/3
வெயில் உமிழும் பன் மணி பூண் வணிக மாக்கள் விரவு நிதி வளம் பெருக்கும் வெறுக்கை மிக்க – 4.மும்மை:5 101/1
பயிலும் உரு பல கொண்டு நிதி கோன் தங்க பயில் அளகாபுரி வகுத்த பரிசு காட்டும் – 4.மும்மை:5 101/4
காசினி மேல் புகழ் விளங்க நிதி அளித்து கருணையினால் – 5.திருநின்ற:1 35/3
நெடு நிதி கொணர்வேன் என்ன நிரந்த பல் கிளைஞர் ஆகும் – 5.திருநின்ற:4 32/3
நின்று போற்றுவார் நீள் நிதி வேண்டினார்க்கு ஈவது – 6.வம்பறா:1 424/2
அரு நிதி திறம் பெருக்குதற்கு அரும் கலம் பலவும் – 6.வம்பறா:1 1034/1
நிகழும் ஆங்கு அவர் நிதி பெரும் கிழவனின் மேலாய் – 6.வம்பறா:1 1039/1
அந்தம்_இல் நிதி குவை என பறை அறைவித்தார் – 6.வம்பறா:1 1063/4
நல் பெரும் பணிலம் என்னும் நல் நிதி போன்று தோன்றி – 6.வம்பறா:1 1101/3
மண்டு பெரு நிதி குவைகள் மலை பிறங்கல் என மலிய – 6.வம்பறா:1 1178/3
நினைவு_அரிய பெரு வளங்கள் நெருங்குதலால் நிதி கோமான் – 6.வம்பறா:1 1181/3
நிறைந்த கங்குலின் நிதி மழை விதி முறை எவர்க்கும் – 6.வம்பறா:1 1189/1
அரு நிதி பாவையாரை பிள்ளையர்க்கு அளித்தேன் என்றார் – 6.வம்பறா:1 1235/4
நீர் ஊரும் சடை முடியார் நிதி கோமான் தனை ஏவ – 6.வம்பறா:2 14/2
மெய் வகை விரும்பு தம் பெருமானார் விழு நிதி குவை அளித்து அருள – 6.வம்பறா:2 82/2
யாணர் பதிகம் எடுத்து ஏத்தி எண்_இல் நிதி பெற்று இனிது இருந்தார் – 6.வம்பறா:2 191/4
மருவு நண்பின் நிதி கோனும் முதலாய் உள்ளோர் மகிழ்ந்து ஏத்த – 6.வம்பறா:2 333/2
நீளும் இன்பத்து உள் தங்கி நிதி மழை மாரி போன்றார் – 7.வார்கொண்ட:2 4/4
பல் மணியும் நிதி குவையும் பகட்டு இனமும் பரி தொகையும் – 7.வார்கொண்ட:3 6/3
நிறைந்த நிதி குவைகளுடன் நீடு விருத்திகள் அளித்தே – 7.வார்கொண்ட:3 9/3
அங்கணர்-தம் சீர் அடியார்க்கு அளவு_இறந்த நிதி அளித்து – 7.வார்கொண்ட:3 19/2
நினைவு நிரம்ப நிதி கொடுத்தால் தருவார் உளரே நேர் நின்று – 7.வார்கொண்ட:3 56/2
நிறையும் பெருமை சிறுத்தொண்டீர் போதும் என்ன நிதி இரண்டும் – 7.வார்கொண்ட:3 69/3
தங்கள் குல மாளிகை இதனுள் நலத்தின் மிக்க நிதி குவையாய் – 7.வார்கொண்ட:4 33/1
காண கொடுத்த நிதி எல்லாம் கண்டு மகிழ்வுற்று அதிசயித்து – 7.வார்கொண்ட:4 36/2
கொங்கு அலர் தார் மன்னவர்-பால் பெற்ற நிதி குவை கொண்டு – 9.கறை:2 2/2
நீடு வேலை-தன்-பால் நிதி வைத்திட – 9.கறை:4 2/1
ஓதி எங்கும் ஒழியா அணி நிதி
பூதி எங்கும் புனை மணி மாடங்கள் – 9.கறை:4 5/3,4
இன்ன வகையால் பெற்ற நிதி எல்லாம் ஈசன் அடியார்கள் – 9.கறை:5 4/1
குறைவு_இல் நிதி பண்டாரம் ஆன எலாம் கொள்ளை முகந்து – 10.கடல்:2 9/2
பறை அறையப்பண்ணுவித்தார் படைத்த நிதி பயன் கொள்வார் – 10.கடல்:2 9/4
மனத்தினால் கருதி எங்கும் மா நிதி வருந்தி தேடி – 12.மன்னிய:1 5/1
முன் வரு நிதி இலாமை மனத்தினால் முயன்ற கோயில் – 12.மன்னிய:1 15/3
பரிசனம் மனம் மகிழும்படி பல பட மணி நிதி சிந்தினர் – 13.வெள்ளானை:1 26/4

மேல்


நிதிக்கு (1)

அந்தம்_இல் என அரு நிதிக்கு உரியன் என்று அறைந்தார் – 6.வம்பறா:1 1049/4

மேல்


நிதிகள் (1)

நிதிகள் எங்கும் முழவின் ஒலி நிலங்கள் எங்கும் பொலம் சுடர் பூ – 7.வார்கொண்ட:4 142/4

மேல்


நிதிபதி (2)

நீடிய சீர் கடல் நாகை நிதிபதி என்று உலகின்-கண் – 5.திருநின்ற:4 7/1
பைம்_தொடியை நிதிபதி மைந்தன் பரமதத்தனுக்கு – 5.திருநின்ற:4 8/3

மேல்


நிதிபதி-தன் (1)

நிகர்ப்பு அரிய பெரும் சிறப்பில் நிதிபதி-தன் குல மகனும் – 5.திருநின்ற:4 13/2

மேல்


நிதிபதியும் (1)

உற்றவர்கள் உரை கேட்ட நிதிபதியும் உயர் சிறப்பு – 5.திருநின்ற:4 9/2

மேல்


நிதியம் (13)

முன் பெரு நிதியம் ஏந்தி மொழி வழி ஏவல் கேட்ப – 2.தில்லை:4 26/3
தன் பெரு நிதியம் தூர்த்து தரணி மேல் நெருங்க எங்கும் – 3.இலை:4 14/2
ஒப்பு_இல் மா நிதியம் எல்லாம் ஒருவழி பெருக உய்த்து – 5.திருநின்ற:4 35/2
அளவு_இல் மா நிதியம் ஆக்கி அமர்ந்து இனிது இருந்தான் என்று – 5.திருநின்ற:4 40/3
அற்றவர்கள் அரு நிதியம் பெற்றார் போல் அரு_மறையோர் – 5.திருநின்ற:5 18/2
பொற்பு அமை வதனமாகும் பதும நல் நிதியம் பூத்த – 6.வம்பறா:1 1101/2
நிதியம் ஆவன நீறு உகந்தார் கழல் என்று – 6.வம்பறா:2 7/3
நாயனார் முதுகுன்றர் நமக்கு அளித்த நல் நிதியம்
தூய மணிமுத்தாற்றில் புக விட்டேம் துணைவர் அவர் – 6.வம்பறா:2 127/1,2
தொக்க வளங்கள் இடங்கள்-தொறும் அடங்க நிதியம் துவன்றுவன – 7.வார்கொண்ட:4 3/4
ஏனை நிதியம் வேண்டுவன எல்லாம் இன்பமுற அளிப்பார் – 8.பொய்:5 3/4
மாற்றார்க்கு அமரில் அழிந்து உள்ளோர் வந்து தம்-பால் மா நிதியம்
ஆற்றும் பரிசு பேசினால் அதனை நடுவு நிலை வைத்து – 9.கறை:5 3/1,2
பதி கொண்ட சுற்றத்தார்க்கு எல்லாம் பைம் துகில் நிதியம்
அதிகம் தந்து அளிப்பதனுக்கு அழை-மின்கள் என்று உரைத்து – 10.கடல்:5 7/3,4
நினைப்பினால் எடுக்க நேர்ந்து நிகழ்வுறு நிதியம் எல்லாம் – 12.மன்னிய:1 5/3

மேல்


நிதியாம் (1)

நீள் நிதியாம் இது என்று நின்ற இவர் தரும் ஓடு – 2.தில்லை:2 34/1

மேல்


நிதியான் (1)

நிதியான் நண்பர் தமக்கு அருளும் நண்பால் நினைந்துநினைந்து அழிய – 6.வம்பறா:2 234/4

மேல்


நிதியின் (7)

நீளும் மா நிதியின் பரப்பு நெருங்கு செல்வம் நிலாவி எண் – 2.தில்லை:4 5/3
நிதியின் குவையும் உடன் கொண்டு நிறையும் நதியும் குறை மதியும் – 6.வம்பறா:2 52/3
பரந்த நிதியின் பரப்பு எல்லாம் பாணனார் பத்திரனார்க்கு – 7.வார்கொண்ட:4 35/1
நிறையும் நிதியின் பரப்பு எல்லாம் நிலத்தை நெளிய உடன் கொண்டே – 7.வார்கொண்ட:4 37/2
நிதியின் குவை மங்கையர் நீள் பரிமா – 8.பொய்:2 30/3
நல் நிதியின் குவை பெற்ற நாட்டியத்தான் குடி தலைவர் – 10.கடல்:5 6/2
சுற்றாரும் சிலை வேடர் கவர்ந்து கொண்ட தொகு நிதியின் பரப்பு எல்லாம் சுமந்து கொண்டு – 11.பத்தராய்:7 2/2

மேல்


நிதியும் (2)

பெற்று எடுத்த பூம் பாவையையும் பிறங்கிய நிதியும்
முற்றும் என்னையும் கொடுத்தனன் யான் என்று மொழிந்தார் – 6.வம்பறா:1 1053/3,4
சீர் கொள் நிதியும் எண்_இறந்த எல்லாம் பொதி செய்து ஆளின் மேல் – 7.வார்கொண்ட:4 34/3

மேல்


நிந்தித்து (1)

முந்தை அறிவிலன் ஆகி உறங்கினானை நிந்தித்து மொழிந்து உடல் மீது ஆடினார்க்கு – 6.வம்பறா:1 918/3

மேல்


நிந்தையும் (1)

தெய்வ நிந்தையும் செய்தனர் என சொல தெளிந்தார் – 5.திருநின்ற:1 83/4

மேல்


நிபந்தம் (3)

அங்கண் வேண்டும் நிபந்தம் ஆராய்ந்து உளான் – 1.திருமலை:3 16/3
ஆன வழிபாட்டு அர்ச்சனைக்கு நிபந்தம் எல்லாம் அமைத்து இறைஞ்ச – 5.திருநின்ற:1 299/3
நீதி வளவன் தான் வேண்டும் நிபந்தம் பலவும் அரியணையின் – 5.திருநின்ற:7 19/3

மேல்


நிம்பம் (1)

நிம்பம் முதலான கடி நீடு வினை செய்வார் – 6.வம்பறா:1 38/4

மேல்


நிமலர் (2)

நீறு வந்த நிமலர் அருளுவார் – 6.வம்பறா:1 195/4
நின்ற அரு_மறை பிள்ளையாரும் நீர் அணி வேணி நிமலர் பாதம் – 6.வம்பறா:1 320/3

மேல்


நிமலரை (1)

நீல மா விடம் திரு மிடற்று அடக்கிய நிமலரை நேர் எய்தும் – 6.வம்பறா:1 959/1

மேல்


நிமலனார் (1)

நீடு திரு நின்றி ஊரின் நிமலனார் நீள் கழல் ஏத்தி – 6.வம்பறா:1 287/1

மேல்


நிமலா (1)

நெடியானும் நான்_முகனும் காணா கோல நீல விட அரவு அணிந்த நிமலா வெந்து – 6.வம்பறா:1 476/2

மேல்


நிமித்தங்கள் (1)

துன் நிமித்தங்கள் அங்கு நிகழ்ந்தன சொல்லல்உற்றாம் – 6.வம்பறா:1 631/4

மேல்


நிமித்தம் (3)

அவன் வரும் நிமித்தம் இது என்று அதிசயித்தார் – 6.வம்பறா:1 28/4
மெய் வகை அமைச்சனார்க்கும் விளங்கும் நன் நிமித்தம் மேல்மேல் – 6.வம்பறா:1 642/4
அளவு_இலா மகிழ்ச்சி காட்டும் அரும் பெரும் நிமித்தம் எய்த – 6.வம்பறா:1 643/1

மேல்


நிமிர்க்க (1)

வெய்யவனும் கரம் நிமிர்க்க மாட்டான் போல் விசும்பினிடை – 6.வம்பறா:1 330/3

மேல்


நிமிர்கின்றன (1)

ஞாலம் உறும் பணி வீரர்கள் நா நிமிர்கின்றன ஒத்தன – 3.இலை:2 16/4

மேல்


நிமிர்த்ததுவும் (1)

புல்லிய கூன் நிமிர்த்ததுவும் தண் பொருந்த புனல் நாட்டில் – 5.திருநின்ற:1 399/2

மேல்


நிமிர்த்தி (1)

தென்னவன் கூன் நிமிர்த்தி அருளி திருநீற்றின் ஒளி கண்டு – 5.திருநின்ற:1 391/3

மேல்


நிமிர்ந்த (2)

சார்வு அடைய கூன் நிமிர்ந்த தென்னவனார் தம் உடனே – 5.திருநின்ற:1 405/2
நீடிய வாழ்த்தில் போற்றி நிமிர்ந்த பூ_மாரி தூர்த்தார் – 6.வம்பறா:1 848/2

மேல்


நிமிர்ந்தது (1)

செம்பியன் செங்கோல் என்ன தென்னன் கூன் நிமிர்ந்தது அன்றே – 6.வம்பறா:1 847/4

மேல்


நிமிர்ந்து (2)

நெறி கொண்ட குஞ்சி சுருள் துஞ்சி நிமிர்ந்து பொங்க – 3.இலை:3 57/1
ஆலங்காடு அதனில் அண்டமுற நிமிர்ந்து ஆடுகின்ற – 5.திருநின்ற:4 63/1

மேல்


நிமிர்வன (1)

நீள் உடல் விடு சரம் உருவிட நிமிர்வன மிடை கட மா – 3.இலை:3 79/3

மேல்


நிமிர்வுற (1)

மொய் வலைகளை அற நிமிர்வுற முடுகிய கடு விசையில் – 3.இலை:3 87/4

மேல்


நியதி (5)

மறையின் பொருளை அருச்சிக்கும் மனையின் நியதி வழுவாமல் – 5.திருநின்ற:7 15/3
நீறு புனைவார் அடியார்க்கு நெடு நாள் நியதி ஆகவே – 5.திருநின்ற:7 31/1
நீதி முறைமை வழுவாத நியதி பூண்ட நிலைமையார் – 6.வம்பறா:5 3/4
இ நியதி பரிவோடும் வழுவாமல் இவர் செய்ய – 7.வார்கொண்ட:1 13/1
நிறை உடைய பெரு விருப்பில் நியதி ஆக கொள்ளும் – 7.வார்கொண்ட:3 13/3

மேல்


நியதிக்கு (1)

அன்று போய் பிற்றை நாள் அ நியதிக்கு அனையும்-கால் – 7.வார்கொண்ட:1 11/1

மேல்


நியதியராய் (1)

நின்ற புகழ் தோணி நீடுவாரை பணியும் நியதியராய் உறைந்தார் – 6.வம்பறா:1 560/4

மேல்


நியதியாம் (1)

கற்ற சூதால் நியதியாம் கருமம் முடித்தே கருதார் ஊர் – 6.வம்பறா:5 7/3

மேல்


நியதியின் (1)

வேத மந்திர நியதியின் மிகுதியும் விரும்பி – 4.மும்மை:3 8/2

மேல்


நியதியை (1)

மேய பூசனை நியதியை விதியினால் முடித்து – 5.திருநின்ற:6 7/2

மேல்


நியம (2)

நித்தன் அருள் பெற்றவர் பாதம் நினைக்கும் நியம தலைநின்றார் – 5.திருநின்ற:3 4/4
விரவி நியம தொழில் முறையே விமலர்-தம்மை அருச்சித்து – 5.திருநின்ற:7 16/2

மேல்


நியமங்கள் (2)

நீராடி தரு பிடித்து நியமங்கள் பல செய்வார் – 6.வம்பறா:1 60/1
நீர் மருவி தாம் செய்யும் நியமங்கள் முடித்து ஏறி – 6.வம்பறா:1 72/2

மேல்


நியமத்து (1)

நீதியினில் பிழையாது நெறியில் நிற்போர் நித்த நியமத்து நிகழ் அங்கி-தன்னில் – 11.பத்தராய்:6 6/2

மேல்


நியமத்தோடும் (1)

சிந்தை நியமத்தோடும் செல்கின்றார் திரு முன்பு – 3.இலை:3 136/2

மேல்


நியமம் (4)

மறைகளால் துதித்து அரும் தவம் புரிந்து மாறு_இலா நியமம் தலை நின்று – 4.மும்மை:5 76/1
அடும் பணி செம் சடையார் பதிகள் அணைந்து பணிந்து நியமம் போற்றி – 6.வம்பறா:1 349/3
நின்று நீ ஆடல் செய்கை நினைப்பதே நியமம் ஆகும் – 6.வம்பறா:1 866/3
நித்தம் நியமம் என போற்றும் நெறியில் நின்றார் – 6.வம்பறா:6 3/4

மேல்


நியமும் (2)

நித்தல் பூசனை புரிந்து எழு நியமும் செய்தே – 5.திருநின்ற:6 6/2
பழுது_இல் சீர் திரு பரிதி நல் நியமும் பணிந்து அங்கு – 6.வம்பறா:1 375/1

மேல்


நிரத்த (2)

முத்தின் சிவிகை மேல் கொண்டு மொய் ஒளி தாமம் நிரத்த
நித்தில வெண்குடை மீது நிறை மதி போல நிழற்ற – 6.வம்பறா:1 282/3,4
முன் எம்மருங்கும் நிரத்த முரசு உடை பல்லியம் ஆர்ப்ப – 6.வம்பறா:1 283/3

மேல்


நிரந்த (7)

நிரந்த நீற்று ஒளியால் நிறை தூய்மையால் – 1.திருமலை:4 3/2
நிரந்த காதல் செய் உள்ளத்தள் ஆகி நீடு நன்மைகள் யாவையும் பெருக – 4.மும்மை:5 61/2
நெடு நிதி கொணர்வேன் என்ன நிரந்த பல் கிளைஞர் ஆகும் – 5.திருநின்ற:4 32/3
நின்று துதி செய்து அவர் தாள் நீள் முடி-கண் மேல் ஏந்தி நிரந்த போது – 6.வம்பறா:1 94/2
நிரந்த பெரும் காதலினால் நேர் தொழுது வாங்கினார் – 6.வம்பறா:2 179/4
நிரந்த தனங்கள் வேறுவேறு நிரைத்து கட்டி மற்று இவையும் – 7.வார்கொண்ட:4 35/2
நெடும் கோ நகர்கள் ஆடல் அரங்கு நிரந்த மணி தாமம் கமுக – 7.வார்கொண்ட:4 144/3

மேல்


நிரந்தரம் (4)

நிரந்தரம் மிடைந்த விமான சோபான நீடு உயர் வழியினால் ஏறி – 1.திருமலை:1 9/3
நெஞ்சம் ஈசனை காண்பதே விரும்பி நிரந்தரம் திரு வாக்கினில் நிகழ்வது – 4.மும்மை:5 57/1
நிரந்தரம் நீள் இலை கடையால் ஒழுகுதலால் நெடிது அ ஊர் – 6.வம்பறா:1 7/3
நீர் அணி வேணியாரை நிரந்தரம் பணிந்து போற்றி – 6.வம்பறா:2 382/2

மேல்


நிரந்து (6)

பழி விட நீ போ என்று பகர்ந்து எதிர் நிரந்து வந்தார் – 2.தில்லை:3 15/4
நீல வாள் படை நீல கோட்டங்களும் நிரந்து
கால வேனிலில் கடும் பகல் பொழுதினை பற்றி – 4.மும்மை:5 15/2,3
நிரை செறியும் விமான_ஊர்திகளின் மேலும் நிலம் மிசையும் பல முறையும் நிரந்து நீங்கார் – 4.மும்மை:5 100/4
நெடிது பணிந்து எழுந்து அன்பு நிறை கண்ணீர் நிரந்து இழிய – 6.வம்பறா:1 414/4
அ நாட்டு உள்ளார் அடைய நிரந்து அணைந்தார் வஞ்சி அகல் நகர்வாய் – 7.வார்கொண்ட:4 46/4
யானை அணிகள் பரந்து வழி எங்கும் நிரந்து செல்லுவன – 7.வார்கொண்ட:4 48/1

மேல்


நிரப்பி (1)

தாழ்ந்த கருத்தினை நிரப்பி கண் தாரும் என தாழ்ந்தார் – 6.வம்பறா:2 307/4

மேல்


நிரப்பினார் (1)

நெடிது போற்றி பதிகம் நிரப்பினார் – 6.வம்பறா:1 215/4

மேல்


நிரப்பினான் (1)

நின்று இவன் கிழித்து தானே நிரப்பினான் அடிமை என்றான் – 1.திருமலை:5 47/4

மேல்


நிரப்பு (1)

நின்ற முது குற கோல படிமத்தாளை நேர் நோக்கி அன்னை நீ நிரப்பு நீங்கி – 3.இலை:3 49/1

மேல்


நிரப்புமாறு (1)

வந்த குறைபாடு அதனை நிரப்புமாறு மனம் கொண்ட குறிப்பினால் மறாமை கொண்டு – 3.இலை:3 54/2

மேல்


நிரம்ப (15)

நிறை பூசனைக்கு குடங்கள் பால் நிரம்ப சொரிந்து நிரை குலங்கள் – 4.மும்மை:6 38/2
தம் இச்சை நிரம்ப வரம் பெறும் அ தன்மை பதி மேவிய தாபதியார் – 5.திருநின்ற:1 78/2
பதிகம் நிரம்ப பிள்ளையார் பாடி தொழுது பணிவுற்றார் – 5.திருநின்ற:1 273/3
புலங்களில் விரும்பு பண்டம் பொருந்துவ நிரம்ப ஏற்றி – 5.திருநின்ற:4 33/2
வண் தமிழ் செய் தவம் நிரம்ப மா தவத்தோர் செயல் வாய்ப்ப – 6.வம்பறா:1 23/4
பொரு கடல் செல போக்கி அ பொருள் குவை நிரம்ப
வரும் மரக்கலம் மனை படப்பு அணைக்கரை நிரைக்கும் – 6.வம்பறா:1 1034/2,3
நிரம்ப முன் கொணர்ந்து எண் திசையவர் நெருங்குதலால் – 6.வம்பறா:1 1191/2
போனக நெல் படி நிரம்ப எடுப்பதற்கு போதாமை – 6.வம்பறா:2 12/3
காலம் நிரம்ப தொழுது ஏத்தி கனக மணி மாளிகை கோயில் – 6.வம்பறா:2 312/1
தூய படைக்கல தொழிலும் துறை நிரம்ப பயின்று அவற்றால் – 7.வார்கொண்ட:3 3/2
நினைவு நிரம்ப நிதி கொடுத்தால் தருவார் உளரே நேர் நின்று – 7.வார்கொண்ட:3 56/2
திரு விளக்கு திரி இட்டு அங்கு அகல் பரப்பி செயல் நிரம்ப
ஒருவிய எண்ணெய்க்கு ஈடா உடல் உதிரம் கொடு நிறைக்க – 8.பொய்:6 15/1,2
சொன்ன சொன்னபடி நிரம்ப கொடுத்து தூய போனகமும் – 9.கறை:5 4/2
முற்றும் உணர்வு தலை நிரம்ப முகம் மலர்ந்து களிகூர்ந்தார் – 10.கடல்:4 5/4
தரை-பால் வளர்ந்தது என நிரம்ப முதலை வாயில் தருவித்தான் – 13.வெள்ளானை:1 11/4

மேல்


நிரம்பாத (1)

குழி நிரம்பாத புன்செய் குறும்பயிர் தடவி பாச – 2.தில்லை:4 21/3

மேல்


நிரம்பாமல் (1)

நீடும் பெரும் காதலில் காண நிறைந்த நினைவு நிரம்பாமல்
தேடும் பாதர் அருளினால் திருவாரூர் மேல் செல எழுந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 60/3,4

மேல்


நிரம்பார் (1)

நீடு பூசனை நிரம்பியும் அன்பினால் நிரம்பார்
மாடு சூழ் புடை வலம்கொண்டு வணங்கி முன் வழுத்தி – 5.திருநின்ற:6 10/1,2

மேல்


நிரம்பி (5)

திருமஞ்சனமே முதல் அவற்றில் தேடாதன அன்பினில் நிரம்பி
வரும் அ நெறியே அர்ச்சனை செய்து அருளி வணங்கி மகிழ்கின்றார் – 4.மும்மை:6 37/3,4
மாசு_இல் மன துயர் ஒழிய மருள்நீக்கியார் நிரம்பி
தேச நெறி நிலையாமை கண்டு அறங்கள் செய்வாராய் – 5.திருநின்ற:1 35/1,2
நல்ல என உறுப்பு நூலவர் உரைக்கும் நலம் நிரம்பி
மல்கு பெரு வனப்பு மீக்கூர வரு மாட்சியினால் – 5.திருநின்ற:4 6/1,2
போன வாயுவும் வடிவமும் பொலிவொடு நிரம்பி
ஏனை அ குடத்து அடங்கி முன் இருந்து எழுவதன் முன் – 6.வம்பறா:1 1089/2,3
கழையார் தோளி கமலவதி-தன்-பால் கருப்ப நாள் நிரம்பி
விழைவார் மகவு பெற அடுத்த வேலை-அதனில் காலம் உணர் – 12.மன்னிய:4 9/1,2

மேல்


நிரம்பிட (4)

கொண்ட இற்றை என் பூசனை இன்னும் குறை நிரம்பிட கொள்க என்று அருள – 4.மும்மை:5 68/2
நின்ற அ கதவு காப்பு நிரம்பிட அடைத்தது அன்றே – 6.வம்பறா:1 587/4
நடை தமிழ் பதிக மாலை நிரம்பிட நவின்று போற்றி – 6.வம்பறா:1 588/4
நெடிது நாள் கூட கோயில் நிரம்பிட நினைவால் செய்தார் – 12.மன்னிய:1 7/4

மேல்


நிரம்பிய (3)

உலகு எங்கும் நிரம்பிய சைவம் உயர்ந்து மன்ன – 4.மும்மை:1 45/4
பாடிய அ பதிக பாட்டு ஆன பத்தும் பாடல் நிரம்பிய பின்னும் பைம்பொன் வாயில் – 6.வம்பறா:1 582/1
நிலவு மிசை முதல்_தாளம் நிரம்பிய நீர்மையில் நிகழ – 6.வம்பறா:1 995/4

மேல்


நிரம்பியும் (1)

நீடு பூசனை நிரம்பியும் அன்பினால் நிரம்பார் – 5.திருநின்ற:6 10/1

மேல்


நிரம்பின (1)

கை வண்ணம் நிரம்பின வாசம் எல்லாம் கலந்து – 4.மும்மை:1 23/3

மேல்


நிரம்பு (2)

இவ்வண்ணம் திண்ணனார் நிரம்பு நாளில் இரும் குறவர் பெருங்குறிச்சிக்கு இறைவன் ஆய – 3.இலை:3 43/1
நிரம்பு கொள்கலம் என்ன நிறைந்ததால் – 4.மும்மை:5 110/4

மேல்


நிரம்பும் (1)

நிகழும் முறைமை ஆண்டு ஏழும் நிரம்பும் பருவம் வந்து எய்த – 4.மும்மை:6 14/1

மேல்


நிரம்புவார் (1)

நிலை ஆயின அ பருவங்கள்-தோறும் நிகழ நிரம்புவார் – 6.வம்பறா:2 208/4

மேல்


நிரயத்துஇடை (1)

வெம் வாய் நிரயத்துஇடை விரைந்து வீந்தான் – 4.மும்மை:1 25/4

மேல்


நிரவி (2)

நிரவி பரந்த நெடும் சேனை நேமி நெளிய சென்றன-ஆல் – 7.வார்கொண்ட:4 49/4
கடி சூழ் அரண கணவாய் நிரவி
கொடி மா மதில் நீடு குறும் பொறையூர் – 8.பொய்:2 27/2,3

மேல்


நிரவும் (1)

நிரவும் இசையில் வன் தொண்டர் நின்று தொழுது பாடுதலும் – 7.வார்கொண்ட:4 134/4

மேல்


நிராகரித்து (1)

நினைவுற முன் பரசமயம் நிராகரித்து நீர் ஆக்கும் – 6.வம்பறா:1 19/3

மேல்


நிராயுதரை (1)

செய்யார் நிராயுதரை கொன்றார் எனும் தீமை – 3.இலை:2 39/2

மேல்


நிருத்தமே (1)

நின்றவர் மன்றுள் என்றும் நிருத்தமே பயிலும் வெள்ளி – 3.இலை:1 35/2

மேல்


நிருத்தர் (4)

நீலகண்டர் செய்ய சடை நிருத்தர் சாத்தும் நீறு தரும் – 4.மும்மை:6 21/3
நிருத்தர் உறை பிற பதிகள் வணங்கி போய் நிறை காதல் – 6.வம்பறா:1 1120/3
நிறை தவத்தோர் அப்பாலும் நிருத்தர் பதி தொழ நினைந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 104/4
நீர் உலவும் சடை கற்றை நிருத்தர் திரு பதியாகும் – 8.பொய்:6 1/2

மேல்


நிருத்தர்-தம் (1)

நீலம் ஆர் கண்டத்து எண் தோள் நிருத்தர்-தம் திருத்தொண்டு ஏற்ற – 7.வார்கொண்ட:2 3/3

மேல்


நிருத்தர்-தம்மை (1)

நீடு புகழ் திருவாரூர் நிலவு மணி புற்றிடம் கொள் நிருத்தர்-தம்மை
கூடிய அன்பொடு காலங்களில் அணைந்து கும்பிட்டு கோது_இல் வாய்மை – 5.திருநின்ற:1 226/1,2

மேல்


நிருத்தனார் (3)

நிருத்தனார் திரு கூத்து தொழுவதற்கு நினைவுற்று – 1.திருமலை:5 81/3
நீடு திருக்கழுக்குன்றில் நிருத்தனார் கழல் வணங்கி – 5.திருநின்ற:1 330/1
நிருத்தனார் அமர்ந்து அருளும் நிறை பதிகள் பல வணங்கி – 6.வம்பறா:2 168/2

மேல்


நிருத்தனாரை (1)

நினைப்பவர் தம் மனம் கோயில் கொண்டு அருளும் அம்பலத்து நிருத்தனாரை
தினைத்தனையாம் பொழுது மறந்து உய்வேனோ என பாடி தில்லை சார்ந்தார் – 5.திருநின்ற:1 174/3,4

மேல்


நிருத்தனுக்கு (1)

நீற்றினால் நிறைந்த கோல நிருத்தனுக்கு உரிய தொண்டாம் – 2.தில்லை:1 3/2

மேல்


நிருபர் (1)

நேரியர் பெருமான் தாள் மேல் விழுந்தனர் நிருபர் கோனும் – 3.இலை:1 49/2

மேல்


நிரை (54)

நீரும் பிறையும் பொறி வாள் அரவின் நிரையும் நிரை வெண் தலையின் புடையே – 1.திருமலை:5 177/3
மா மதில் மஞ்சு சூழும் மாளிகை நிரை விண் சூழும் – 3.இலை:1 3/1
மேக ஒழுங்குகள் முன் கொடு மின் நிரை தம்மிடையே கொடு – 3.இலை:2 15/1
தாளுறு கழல் மறவர்கள் விடு சரம் நிரை தொடர்வன தாம் – 3.இலை:3 83/2
ஆன் நிரை கூட அகன் புற வில் கொடு சென்று ஏறி – 3.இலை:7 10/1
ஆவின் நிரை குலம் அப்படி பல்க அளித்து என்றும் – 3.இலை:7 12/1
வந்த துளை நிரை ஆக்கி வாயு முதல் வழங்கு துளை – 3.இலை:7 13/3
நிறைந்த நீறு அணி மார்பின் நிரை முல்லை முகை சுருக்கி – 3.இலை:7 17/1
காவல் புரி வல் ஆயர் கன்று உடை ஆன் நிரை சூழ – 3.இலை:7 18/3
பூ அலர் தார் கோவலனார் நிரை காக்க புறம் போந்தார் – 3.இலை:7 18/4
நீல மா மஞ்ஞை ஏங்க நிரை கொடி புறவம் பாட – 3.இலை:7 19/1
எ மருங்கும் நிரை பரப்ப எடுத்த கோல் உடை பொதுவர் – 3.இலை:7 20/1
நிரை நெடும் கயல் நீரிடை நெருப்பு எழுந்தது அனைய – 4.மும்மை:3 5/3
கறவை ஆன் நிரை மான் உடன் பயில்வன கானம் – 4.மும்மை:5 7/2
புணர்ந்த ஆன் நிரை புற விடை குறு முயல் பொருப்பின் – 4.மும்மை:5 43/1
நிரை செறியும் விமான_ஊர்திகளின் மேலும் நிலம் மிசையும் பல முறையும் நிரந்து நீங்கார் – 4.மும்மை:5 100/4
கன்று பயில் ஆன் நிரை காக்கும் இதன் மேல் இல்லை கடன் இதுவே – 4.மும்மை:6 23/2
நின்ற ஆயன்-தனை நோக்கி நிரை மேய்ப்பு ஒழிக நீ என்பார் – 4.மும்மை:6 23/4
யானே இனி இ நிரை மேய்ப்பன் என்றார் அஞ்சி இடை_மகனும் – 4.மும்மை:6 24/1
வானே என்ன நிரை காக்க வந்தார் தெய்வ மறை சிறுவர் – 4.மும்மை:6 24/4
எண்_இல் பெருகு நிரை மேய்த்து சமிதை உடன் மேல் எரி கொண்டு – 4.மும்மை:6 27/3
நிறை பூசனைக்கு குடங்கள் பால் நிரம்ப சொரிந்து நிரை குலங்கள் – 4.மும்மை:6 38/2
ஓங்கு சபையோர் அவனை பார்த்து ஊர் ஆன் நிரை மேய்த்து உன் மகன் செய் – 4.மும்மை:6 41/3
இந்த நிலைமை அறிவேன் என்று இரவு கழிந்து நிரை மேய்க்க – 4.மும்மை:6 44/3
சென்ற மறையோன் திருமகனார் சிறந்த ஊர் ஆன் நிரை கொடு போய் – 4.மும்மை:6 45/1
சால் எல்லாம் தரளம் நிரை தடம் எல்லாம் செங்கழுநீர் – 5.திருநின்ற:1 4/3
மொய் அளி சூழ் நிரை நீல முழு வலயங்களின் அலைய – 5.திருநின்ற:1 9/1
ஓங்குவன மாடம் நிரை ஒழுகுவன வழு_இல் அறம் – 5.திருநின்ற:1 13/3
நிகழும் மலர் செங்கமல நிரை இதழின் அக வயினில் – 5.திருநின்ற:1 17/3
நிரை சங்கு ஒலி எங்கும் முழங்குதலால் நெடு மா கடல் என்ன நிறைந்துளதே – 5.திருநின்ற:1 76/4
புளக செறி நிரை விரவ திரு மலி பொன் கோபுரம் அது புகுவார் முன் – 5.திருநின்ற:1 165/3
நல் கொடி மாலைகள் பூகம் நறும் கதலி நிரை நாட்டி – 5.திருநின்ற:1 333/2
நிறை முடி உந்திய நிரை மணி சிந்திட நீள் வானத்து – 6.வம்பறா:1 82/2
தொல்லை மாளிகை நிரை திரு வீதியை தொழுது அணைந்தனர் தூயோர் – 6.வம்பறா:1 156/4
அல்கு வெல் வளை அலைத்து எழு மணி நிரை தரங்கம் – 6.வம்பறா:1 219/3
மாடம் நிரை மணி வீதி திருவையாற்றினில் வாழும் மல்கு தொண்டர் – 6.வம்பறா:1 300/1
காடு கொண்டன கதலி தோரணம் நிரை கமுகு – 6.வம்பறா:1 503/3
மாலை சூழ் புறம் கடைகளின் மணி நிரை விளக்கின் – 6.வம்பறா:1 504/1
நீர் கெழு பௌவம் நோக்கி நிரை திரை இரைத்து செல்லும் – 6.வம்பறா:1 812/3
முத்து நிரை சிவிகையின் மேல் மணியை வந்து முறை பணிந்து புகுந்தபடி மொழிந்து நின்றார் – 6.வம்பறா:1 907/4
நிறை அருவி நிரை பலவாய் மணியும் பொன்னும் நிறை துவலை புடை சிதறி நிகழ் பல ஆகி – 6.வம்பறா:1 1015/2
நீள் ஒளி முழங்கை பொட்டு நிரை சுடர் வடமும் சாத்தி – 6.வம்பறா:1 1213/3
வட நிரை அணிந்த முத்தின் மணி குடை நிழற்ற வந்தார் – 6.வம்பறா:1 1219/4
நிரைத்த நீர் பொன் குடங்கள் நிரை மணி விளக்கு தூபம் – 6.வம்பறா:1 1227/2
மாடு கதலி பூகம் நிரை மல்க மணி தோரணம் நிரைத்து – 6.வம்பறா:2 57/4
முந்தை முறை நிரை மேய்ப்பான் மூலன் எனும் பெயர் உடையான் – 6.வம்பறா:3 11/2
ஆவின் நிரை மகிழ்வுற கண்ட அளிகூர்ந்த அருளினராய் – 6.வம்பறா:3 15/1
புஞ்ச நிரை வண்டு தேன் சுரும்பு புடை படர்ந்து ஆர்ப்ப – 7.வார்கொண்ட:3 27/3
சூத வகுள சரள நிரை துதையும் சோலை வள நகர் தான் – 7.வார்கொண்ட:4 4/3
குசை கொள் வாசி நிரை வெள்ளம் கும்ப யானை அணி வெள்ளம் – 7.வார்கொண்ட:4 143/2
கார் முகிலும் பல தெரியா களிற்று நிரை களம் எல்லாம் – 8.பொய்:2 4/4
நெடு நிரை முன் புல் உண் வாய் நீர் தரங்க நுரை நிவப்ப – 8.பொய்:2 5/2
காயும் மத_களிற்றின் நிரை பரப்பி அமர் கடக்கின்றார் – 9.கறை:3 3/4
நிரை செறிந்த புரி பலவாம் நிலை கொட்டகாரத்தில் – 10.கடல்:2 7/2

மேல்


நிரை-தோறும் (1)

சேடு கொண்ட ஒளி தேர் நிரை-தோறும் செந்நெல் அன்ன மலை சாலைகள்-தோறும் – 1.திருமலை:5 101/3

மேல்


நிரைக்கும் (1)

வரும் மரக்கலம் மனை படப்பு அணைக்கரை நிரைக்கும்
இருநிதி பெரும் செல்வத்தின் எல்லை_இல் வளத்தார் – 6.வம்பறா:1 1034/3,4

மேல்


நிரைகள் (9)

வேறு பல் உருவின் மிக்கு விரவும் ஆன் நிரைகள் அன்றி – 3.இலை:3 6/2
மாறுகொள் முழக்கம் காட்டும் மத கை_மா நிரைகள் எங்கும் – 3.இலை:3 6/4
கை வண்ண சிலை வேட்டையாடி தெவ்வர் கண நிரைகள் பல கவர்ந்து கானம் காத்து – 3.இலை:3 43/3
ஆன் நிரைகள் அறுகு அருந்தி அசை விடாது அணைந்து அயர – 3.இலை:7 30/1
பாகம் மருங்கு இரு புடையும் உயர்ந்து நீண்ட படர் ஒளி மாளிகை நிரைகள் பயில் மென் கூந்தல் – 4.மும்மை:5 90/1
இ நிலைமையில் இருந்தார் எழுந்திருந்து ஆங்கு ஆன் நிரைகள்
வந்த நெறியே சென்று வைத்த காப்பினில் உய்த்த – 6.வம்பறா:3 22/1,2
வளர் ஒளி மாளிகை நிரைகள் மருங்கு உடைய மறுகு எல்லாம் – 8.பொய்:2 2/4
ஆடு கொடி மணி நெடு மாளிகை நிரைகள் அலை கமுகின் – 8.பொய்:6 2/3
சுரி வளை நிரைகள் முரன்றன துணைவர்கள் இருவரும் வந்து அணி – 13.வெள்ளானை:1 24/3

மேல்


நிரைத்த (3)

நெருங்கு தூரியங்கள் ஏங்க நிரைத்த சாமரைகள் ஓங்க – 1.திருமலை:5 23/1
கொடி நிரைத்த வீதியில் கோல வேதிகை புறம் – 6.வம்பறா:1 987/1
நிரைத்த நீர் பொன் குடங்கள் நிரை மணி விளக்கு தூபம் – 6.வம்பறா:1 1227/2

மேல்


நிரைத்தது (1)

வெண் துகில் கொடி நிரைத்தது போன்றது விசும்பு – 6.வம்பறா:1 1195/4

மேல்


நிரைத்தார் (2)

ஓளி நெடு மணி விளக்கும் உயர் வாயில்-தொறும் நிரைத்தார் – 1.திருமலை:5 120/4
மிடையும் மாலைகள் நிறை குடம் விளக்கொடு நிரைத்தார் – 6.வம்பறா:1 234/4

மேல்


நிரைத்து (16)

நீடு கதலி தழை பூதம் நிரைத்து நிறை பொன் குடம் எடுத்து – 5.திருநின்ற:1 251/2
தூ மணி நிரைத்து அணி செய் தொட்டில் அமர்வித்தார் – 6.வம்பறா:1 41/4
தெள்ளு புனல் நிறை குடங்கள் தீப தூபம் செழும் கொடிகள் நிரைத்து எதிர்கொள் சிறப்பில் செய்வார் – 6.வம்பறா:1 257/4
பூவண மாலைகள் நாற்றி பூரண பொன் குடம் நிரைத்து அங்கு – 6.வம்பறா:1 400/3
நிறை குடம் தூபம் தீபம் நீட நிரைத்து ஏந்தி – 6.வம்பறா:1 540/1
நிலை நீடு தோரணங்கள் நிரைத்து அடியார் எதிர்கொள்ள – 6.வம்பறா:1 621/3
மேவும் கதலி தோரணங்கள் விளக்கு நிரைத்து நிறை குடமும் – 6.வம்பறா:1 974/3
நிகர்_இல் பல் கொடி தாமங்கள் அணிபெற நிரைத்து
நகர நீள் மறுகு யாவையும் நலம் புனைந்து அணியால் – 6.வம்பறா:1 1071/2,3
வருவார் மங்கல அணிகள் மறுகு நிரைத்து எதிர்கொள்ள – 6.வம்பறா:1 1121/2
நீடு நிலை தோரணங்கள் நீள் மருகு-தொறும் நிரைத்து
மாடு உயரும் கொடி மாலை மணி மாலை இடை போக்கி – 6.வம்பறா:1 1174/1,2
இனைய பல வேறு தொழில் எம்மருங்கும் நிரைத்து இயற்றும் – 6.வம்பறா:1 1181/1
மாடு கதலி பூகம் நிரை மல்க மணி தோரணம் நிரைத்து – 6.வம்பறா:2 57/4
நெய் வளர் விளக்கு தூபம் நிறை குடம் நிரைத்து பின்னும் – 6.வம்பறா:2 378/4
களம் கொள் விடம் மறைத்து அருள கடல் அமுத குமிழி நிரைத்து
துளங்கு ஒளி வெண் திரள் கோவை தூய வடம் அணிந்தது என – 7.வார்கொண்ட:3 30/1,2
நிரந்த தனங்கள் வேறுவேறு நிரைத்து கட்டி மற்று இவையும் – 7.வார்கொண்ட:4 35/2
விடும் கோதை பூம் தாமங்கள் நிரைத்து வெவ்வேறு அலங்கரித்து – 7.வார்கொண்ட:4 144/4

மேல்


நிரைத்தே (2)

மல்கு நிறை குடம் விளக்கு மகர தோரணம் நிரைத்தே
எல்லை_இலா ஒளி முத்து மாலைகள் எங்கணும் நாற்றி – 6.வம்பறா:1 1170/2,3
ஈறு_இல் விதத்து பரிவட்டம் ஊழின் நிரைத்தே எதிர் இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:2 36/3

மேல்


நிரைந்த (1)

கதிர் விசும்பிடை கரந்திட நிரைந்த கற்பகத்தின் – 2.தில்லை:7 45/3

மேல்


நிரைந்து (1)

நீத்த துயரின ஆகி நிரைந்து போய் மேய்ந்தன-ஆல் – 6.வம்பறா:3 14/4

மேல்


நிரைப்பார் (2)

புண்ணிய நறும் புனல் கொள் பொன் குடம் நிரைப்பார் – 6.வம்பறா:1 37/4
பொங்கு மணி விளக்கு எடுத்து பூரணகும்பமும் நிரைப்பார் போற்றி செய்வார் – 6.வம்பறா:1 97/2

மேல்


நிரையில் (3)

நிரையில் பொலி நீள் உடை தோல் கரிகை புறம் சூழ் – 3.இலை:3 61/3
சென்று அதனிடை நின்றது வலி தெருமர மர நிரையில் – 3.இலை:3 90/4
கண்புடை பட்டு நீண்ட கழுத்தறி நிரையில் ஏற்ற – 6.வம்பறா:1 855/2

மேல்


நிரையின் (3)

மேய துளை பற்றுவன விடுபனவாம் விரல் நிரையின்
சேய ஒளியிடை அலைய திருவாளன் எழுத்து_அஞ்சும் – 3.இலை:7 26/2,3
ஓது கிடையின் உடன் போவார் ஊர் ஆன் நிரையின் உடன் புக்க – 4.மும்மை:6 17/1
ஆய நிரையின் குலம் எல்லாம் அழகின் விளங்கி மிக பல்கி – 4.மும்மை:6 28/1

மேல்


நிரையும் (3)

நீரும் பிறையும் பொறி வாள் அரவின் நிரையும் நிரை வெண் தலையின் புடையே – 1.திருமலை:5 177/3
சிமை அடையும் சோபான நிரையும் விண்ணும் தெரிவு_அரிய தூய்மையினால் அவற்றுள் சேர்ந்து – 4.மும்மை:5 96/2
சால நன்று மு நிரையும் உடையேன் தாழ்வு இங்கு எனக்கு இல்லை – 7.வார்கொண்ட:3 49/1

மேல்


நிரையே (2)

கடல் விரி புனல் கொள விழுவன கரு முகில் என நிரையே
படர்வொடு செறி தழை பொதுளிய பயில் புதல் வனம் அதன் மேல் – 3.இலை:3 84/1,2
நிரையே ஆளில் சுமத்தி நெடு நிலை மாளிகை போக்கி – 6.வம்பறா:2 138/2

மேல்


நிரையோடு (1)

நிரையோடு துமி தூப மணி தீபம் நித்தில பூம் – 6.வம்பறா:2 147/3

மேல்


நில் (1)

தந்து நில் என்றான் எல்லாம் தான் வைத்து வாங்க வல்லான் – 2.தில்லை:2 20/4

மேல்


நில்லா (5)

நில்லா நிலை ஒன்றிய இன்மையின் நீண்ட மேரு – 4.மும்மை:1 13/2
வளர் பொன் கனக மணி திரு மாளிகையினை வலம் வந்து அலமரு வரை நில்லா
அளவில் பெருகிய ஆர்வத்திடை எழும் அன்பின் கடல் நிறை உடல் எங்கும் – 5.திருநின்ற:1 165/1,2
மெய் வகை நெறியில் நில்லா வினை அமண் சமயம் மிக்கு – 6.வம்பறா:1 599/3
நில்லா நிலையீர் உணர்வு இன்றி நும் கண் குருடாய் என் கண் உலகு – 6.வம்பறா:4 9/3
முறை புரியும் தனி திகிரி முறை நில்லா முரண் அரசர் – 8.பொய்:2 14/2

மேல்


நில்லாத (1)

நில்லாத உலகு இயல்பு கண்டு நிலையா வாழ்க்கை – 5.திருநின்ற:1 37/1

மேல்


நில்லாது (1)

நில்லாது ஈண்ட எழுந்தருளி நீக்கும் புலவி என தொழுதார் – 6.வம்பறா:2 330/4

மேல்


நில்லாமை (2)

பொங்கி தன் வேழம் எல்லாம் பூட்டவும் நேர் நில்லாமை
கங்குலும் பகலும் தீரா கவலைஉற்று அழுங்கி செல்ல – 3.இலை:4 23/3,4
உள் நிலாவிய பதைப்புறு காதலுடன் திரு கையால் தடுத்தும் நில்லாமை
தண் நிலா மலர் வேணியினாரை தழுவி கொண்டனள் தன்னையே ஒப்பாள் – 4.மும்மை:5 63/3,4

மேல்


நில்லார் (1)

பொன் பூம் தவிசின் மிசை இனி இரார் நில்லார் செல்லார் புறம்பு ஒழியார் – 6.வம்பறா:2 315/2

மேல்


நில (9)

நில_மகட்கு அழகு ஆர்தரு நீள் நுதல் – 1.திருமலை:3 12/1
நில மிசை கன்றை நோக்கி நெடிது உயிர்த்து இரங்கி நிற்கும் – 1.திருமலை:3 25/2
மா நில காவலன் ஆவான் மன் உயிர் காக்கும்-காலை – 1.திருமலை:3 36/1
நெடிது மகிழ்ந்து அரும் துயரம் நீங்கினான் நில வேந்தன் – 1.திருமலை:3 48/2
கோட்டு மலரும் நில மலரும் குளிர் நீர் மலரும் கொழும் கொடியின் – 4.மும்மை:2 8/1
தானை நில மன்னன் தாளில் தனித்தனி வீழ்ந்து புலம்ப – 5.திருநின்ற:1 120/3
நில மிசை பணிந்த குலச்சிறையாரை நீடிய பெரும் தவ தொண்டர் – 6.வம்பறா:1 656/1
எழும் திரை மா கடல் ஆடை இரு நில மா மகள் மார்பில் – 10.கடல்:2 1/1
விரை செறி மாலை தாழ நில மிசை வீழ்ந்து தாழ்ந்து – 12.மன்னிய:1 16/3

மேல்


நில_மகட்கு (1)

நில_மகட்கு அழகு ஆர்தரு நீள் நுதல் – 1.திருமலை:3 12/1

மேல்


நிலங்கள் (2)

நீளும் நெய்தலும் மருதமும் கலந்து உள நிலங்கள் – 4.மும்மை:5 46/4
நிதிகள் எங்கும் முழவின் ஒலி நிலங்கள் எங்கும் பொலம் சுடர் பூ – 7.வார்கொண்ட:4 142/4

மேல்


நிலங்களில் (1)

மல்கும் அ பெரு நிலங்களில் வரை புணர் குறிஞ்சி – 4.மும்மை:5 11/1

மேல்


நிலத்த (1)

பூதலத்தோர் கண்டத்தும் கலத்தினிலும் நிலத்த நூல் புகன்ற பேத – 6.வம்பறா:1 447/2

மேல்


நிலத்தன (1)

தோளொடு வாளி நிலத்தன தோலொடு தோல்கள் தகைத்தன – 3.இலை:2 18/2

மேல்


நிலத்திடை (6)

நீளிடை பட முன் கூடி நிலத்திடை வீழ்த்த நேர்வார் – 2.தில்லை:3 12/4
பைம் தழை அலங்கல் மார்பர் நிலத்திடை பதைத்து வீழ்ந்தார் – 3.இலை:3 170/4
நெஞ்சினில் நிறைந்த ஆர்வம் முன் செல்ல கண்டு நீள் நிலத்திடை தாழ்ந்து – 6.வம்பறா:1 655/3
நிலத்திடை வானின்-நின்று நீள் இருள் நீங்க வந்த – 6.வம்பறா:1 751/3
நித்தமும் நீங்கா நிலைமையின் நீங்கி நிலத்திடை புலம் கெழும் பிறப்பால் – 6.வம்பறா:2 81/1
வெம் தொழில் வன் கூற்று உண்ண வீடி நிலத்திடை வீழ்ந்தான் – 6.வம்பறா:3 11/4

மேல்


நிலத்தில் (8)

இந்த மா நிலத்தில் இல்லை என் சொன்னாய் ஐயா என்றார் – 1.திருமலை:5 52/2
தொண்டரை முன் வலமாக சூழ்ந்து எதிர் தாழ்ந்து நிலத்தில்
எண் திசையோர்களும் காண இறைஞ்சி எழுந்தது வேழம் – 5.திருநின்ற:1 117/3,4
தொழுத ஆர்வமுற நிலத்தில் தோய்ந்து எழுந்தே அங்கம் எல்லாம் – 5.திருநின்ற:1 335/2
சிறகு அடித்து பறக்க முயன்று உயர்ந்த போலும் சிலை நிலத்தில் எழுந்தருளி செல்லா நின்றார் – 6.வம்பறா:1 1015/4
நல் சூதர் மூர்க்கர் எனும் பெயர் பெற்றார் நால்_நிலத்தில் – 6.வம்பறா:5 9/4
பெரு மா நிலத்தில் எவ்வுயிரும் பெருகு மகிழ்ச்சி பிறங்கின-ஆல் – 7.வார்கொண்ட:4 6/4
திரு மலியும் புகழ் விளங்க சேண் நிலத்தில் எ உயிரும் – 8.பொய்:8 2/1
கும்ப யானை கை நிலத்தில் மோதி குலைந்து வீழ்ந்தது-ஆல் – 12.மன்னிய:4 5/4

மேல்


நிலத்தின் (5)

இரு நிலத்தின் மிசை தோய்ந்த எழுத_அரிய திருவடியும் – 3.இலை:5 24/3
நிலத்தின் ஓங்கிய நிவந்து எழும் பெரும் புனல் நீத்தம் – 4.மும்மை:3 1/1
இ நிலத்தின் இயல்பு எனினும் நமக்கு எய்த பெறு என்று – 6.வம்பறா:1 334/3
பீடு நீடு நிலத்தின் மேல் பெருக பணிந்து வணங்கினார் – 6.வம்பறா:2 98/4
நின்று தொழுது கண் அருவி வீழ நிலத்தின் மிசை வீழ்ந்தே – 7.வார்கொண்ட:4 68/3

மேல்


நிலத்தின்-கண் (1)

நிறையில் புவனம் காத்து அளிக்க அருள்செய்து அருள நிலத்தின்-கண் – 12.மன்னிய:4 6/4

மேல்


நிலத்தின்-நின்று (2)

நின்று இலர் தொழுது வீழ்ந்தார் நிலத்தின்-நின்று எழுந்தார் நேர்ந்தார் – 2.தில்லை:3 31/4
நின்ற செம் குருதி கண்டார் நிலத்தின்-நின்று ஏற பாய்ந்தார் – 3.இலை:3 179/1

மேல்


நிலத்தினும் (2)

எ நிலத்தினும் உள்ளன வரும் வளத்து இயல்பால் – 2.தில்லை:7 2/3
மேல் நெருங்கிட விசும்பினும் நிலத்தினும் எழுந்த – 6.வம்பறா:1 1198/3

மேல்


நிலத்து (15)

நீதிய புள்ளும் மாவும் நிலத்து இருப்பு உள்ளும் ஆவும் – 1.திருமலை:2 34/3
இரு நிலத்து இருந்து போற்றி இனி அருள்செய்யும் என்றார் – 2.தில்லை:5 14/4
பெற்றிமையான் மா நிலத்து மிக்க பெருமிதம் வந்து – 3.இலை:2 6/3
ஆய நால் நிலத்து அமைதியில் தத்தமக்கு அடுத்த – 4.மும்மை:5 47/1
தொழ உலகு பெறும் அவள் தான் அருளப்பெற்று தொல் நிலத்து மன்னு பயிர் வேத வாய்மை – 4.மும்மை:5 102/3
நாவலர்க்கு வளம் பெருக நல்கியும் நால் நிலத்து உள்ளோர் – 5.திருநின்ற:1 36/3
நீதி வழுவா நெறியினராய் நிலவும் குடியால் நெடு நிலத்து
மீது விளங்கும் தொன்மையது மிழலை நாட்டு பெருமிழலை – 5.திருநின்ற:3 1/3,4
சென்னி மிசை கரம் குவித்து முன்பு சென்று சேண் நிலத்து வணங்குதலும் திருந்து சண்பை – 6.வம்பறா:1 577/3
நெருகின் இடையவர் காணா வகை நிலத்து பணிந்து உள்ளம் – 6.வம்பறா:1 933/3
அங்கு அ மா நிலத்து எட்டு உற வணங்கி புக்கு அஞ்சலி முடி ஏற – 6.வம்பறா:1 953/1
இந்த மா நிலத்து இறந்துளோர் என்பினை பின்னும் – 6.வம்பறா:1 1086/1
இரு நிலத்து மறை வழக்கம் எடுத்தீர் நீர் ஆதலினால் – 6.வம்பறா:1 1158/2
வான முறை வழங்காமல் மா நிலத்து வளம் சுருங்க – 6.வம்பறா:2 12/2
நிலவும் பெருமை எழு நிலை கோபுரத்தின் முன்னர் நிலத்து இறைஞ்சி – 7.வார்கொண்ட:4 54/1
இறைவர் திருத்தொண்டு புரி அருமையினை இரு நிலத்து
முறை புரியும் முதல் வேந்தர் மூவர்களும் கேட்டு அஞ்சி – 7.வார்கொண்ட:4 104/1,2

மேல்


நிலத்து-நின்று (1)

தன் நிலத்து-நின்று அகற்றுதல் செய்யும் தானம் அன்றியும் தனு எழும் தரணி – 4.மும்மை:5 77/3

மேல்


நிலத்துஉற (1)

தேவர்-தம் தலைவனார் கோயில் புக்கு அனைவரும் சீர் நிலத்துஉற வணங்கி – 6.வம்பறா:1 522/1

மேல்


நிலத்தேவர் (1)

நீடு திரு கழுமலத்து நிலத்தேவர் மாளிகை மேல் நெருங்கி அங்கண் – 6.வம்பறா:1 96/1

மேல்


நிலத்தை (1)

நிறையும் நிதியின் பரப்பு எல்லாம் நிலத்தை நெளிய உடன் கொண்டே – 7.வார்கொண்ட:4 37/2

மேல்


நிலத்தோர்கட்கு (1)

இரு நிலத்தோர்கட்கு எல்லாம் இது பொருள் என்று காட்டி – 6.வம்பறா:1 846/4

மேல்


நிலம் (22)

தொன்று தொடு நெறி அன்றோ தொல் நிலம் காவல என்றார் – 1.திருமலை:3 38/4
நெஞ்சில் நீங்கிடா அடி மலர் நீள் நிலம் பொலிய – 2.தில்லை:7 8/4
நல் நிலம் முற்றும் விற்றும் நாடிய அடிமை விற்றும் – 3.இலை:4 8/2
மந்தா நிலம் வந்து அசை பந்தரின் மாடம் முன்றில் – 4.மும்மை:1 6/1
மான படை மன்னன் வலிந்து நிலம் கொள்வானாய் – 4.மும்மை:1 11/2
நீடு நெய்தலும் குறிஞ்சியும் புணர் நிலம் பலவால் – 4.மும்மை:5 41/3
நிரை செறியும் விமான_ஊர்திகளின் மேலும் நிலம் மிசையும் பல முறையும் நிரந்து நீங்கார் – 4.மும்மை:5 100/4
பாத மலர் நிலம் பொருந்த பருவ முறை ஆண்டு ஒன்றின் – 6.வம்பறா:1 51/3
நிறை மதி பிள்ளை நீள் நிலம் சேர்ந்து என – 6.வம்பறா:1 188/2
கன்னி இளம் கொடி உணர்வு கழிந்து நிலம் சேர்ந்து அதனை கண்டு நோக்கி – 6.வம்பறா:1 317/1
நிலம் கொண்ட மேனியராய் நீடு பெரும் காதல் – 6.வம்பறா:1 544/3
கார் நாடு முகை முல்லை கடி நாறு நிலம் கடந்து – 6.வம்பறா:1 628/2
தாழ்ந்து நிலம் உற வணங்கி எழுந்து தலை கை குவித்து – 6.வம்பறா:1 937/2
தம் பெருகு மன காதல் தள்ள நிலம் மிசை தாழ்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 994/4
ஞான போனகம் நுகர்ந்ததும் நால் நிலம் உய்ய – 6.வம்பறா:1 1037/2
புண்டரிக சேவடி கீழ் பொருந்த நிலம் மிசை பணிந்தார் – 6.வம்பறா:2 144/4
நின்று நிலம் மிசை வீழ்ந்து நெடிது உயிர்த்து நேர் இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:2 302/2
மன்னும் காணி ஆன நிலம் மற்றும் உள்ள திறம் விற்றே – 6.வம்பறா:5 5/3
நிலவு தரு மதி குடை கீழ் நெடு நிலம் காத்து இனிது அளிக்கும் – 8.பொய்:2 1/2
நின்ற நெறி அமைச்சர்க்கு நீள் நிலம் காத்து அரசு அளித்து – 8.பொய்:2 37/2
நீடு தொல் புகழ் நிலம் பதினெட்டினும் நிறைந்த – 8.பொய்:4 4/1
கால் நிலம் கொள வலம்கொண்டு மேவினார் கடி மதில் திரு வாயில் – 13.வெள்ளானை:1 32/4

மேல்


நிலமும் (2)

வந்து இங்கு உலவும் நிலவும் விரையார் மலையா நிலமும் எரியாய் வரும்-ஆல் – 1.திருமலை:5 175/3
வானமும் நிலமும் கேட்க அருள்செய்து இ மணத்தில் வந்தோர் – 6.வம்பறா:1 1248/3

மேல்


நிலமுற (5)

நின்று கோபுரத்தை நிலமுற பணிந்து நெடும் திரு வீதியை வணங்கி – 1.திருமலை:5 110/1
நித்தனார்-தம் முன்பு எய்தி நிலமுற தொழுது வீழ்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 125/4
நீடுவார் முன்பு நிலமுற பல முறை பணிந்தார் – 6.வம்பறா:1 510/4
மீளவும் பல முறை நிலமுற விழுந்து எழுவார் – 6.வம்பறா:1 665/4
புண்டரிக சேவடி கீழ் பொருந்த நிலமுற விழுந்தார் – 6.வம்பறா:1 729/3

மேல்


நிலமையார் (1)

இந்த நிலமையார் இவர் இங்கு இருந்தார் முன்பே இவர்க்காக – 6.வம்பறா:2 206/1

மேல்


நிலவ (1)

நிலவ ஆண்டினுக்கு ஒரு முறை செய்யும் நீடு தொன்மையால் நிறைந்த பேர் உலகம் – 4.மும்மை:5 72/3

மேல்


நிலவி (4)

தாம் குலவ நிலவி வளர் ஒளியால் என்றும் தட நெடு வான் அளப்பனவாம் தகைய ஆகும் – 4.மும்மை:5 88/4
நீர் வளரும் சடையவர் தாம் நிலவி உறை ஆலயங்கள் – 5.திருநின்ற:1 326/2
சே வீற்றிருந்தார் திருவஞ்சை களமும் நிலவி சேரர் குல – 7.வார்கொண்ட:4 1/3
நின்றது எங்கும் நிலவி உலகு எலாம் – 13.வெள்ளானை:1 53/4

மேல்


நிலவிய (10)

நிலவிய இருவினை வலையிடை நிலை சுழல் பவர் நெறி சேர் – 3.இலை:3 85/3
மங்குல் சூழ் வரை நிலவிய வாழ்வினால் மல்கும் – 4.மும்மை:5 12/4
செல்வ குடி நிறை நல் வைப்பிடை வளர் சிவமே நிலவிய திரு வீதி – 5.திருநின்ற:1 162/4
நீடு வாழ் பழன மூதூர் நிலவிய ஆலங்காட்டில் – 5.திருநின்ற:4 61/2
நீடு நீள் நிலை கோபுரத்து உள் புக்கு நிலவிய திரு முன்றின் – 6.வம்பறா:1 158/1
நீடு சீர் திருவாய்மூரில் நிலவிய சிவனார்-தம்மை – 6.வம்பறா:1 597/1
நிலவிய வன் தொண்டர் அஃது இசைந்து அதன் பின் நேர் இறைஞ்ச – 6.வம்பறா:2 31/3
நிலவிய சிந்தையுடன் திருவருளால் நீங்குவார் பாங்கு நல் பதிகள் – 6.வம்பறா:2 88/2
நிலவிய அ திரு பதியில் நெடும் சடையார் நீற்று அடைவால் – 7.வார்கொண்ட:3 2/1
நிலவிய செல்வம் மல்கி நிகழ் திருநின்ற ஊர் ஆம் – 12.மன்னிய:1 2/4

மேல்


நிலவியதால் (2)

குண்டர் அழிய ஏழ்_உலகும் குலவும் பெருமை நிலவியதால்
அண்டர் பெருமான் தொண்டர் கழல் அமரர் பணியும் மணி ஆரூர் – 5.திருநின்ற:7 18/3,4
பொன்னி வளம் தரு நாடு பொலிவு எய்த நிலவியதால்
கன்னி மதில் மருங்கு முகில் நெருங்கும் கழுமல மூதூர் – 6.வம்பறா:1 2/3,4

மேல்


நிலவில் (1)

வாண் நிலவில் திகழ் வேணியர் தொண்டர்கள் வாழ்வு எய்தும் – 6.வம்பறா:1 90/3

மேல்


நிலவின் (2)

இரண்டு நிலவின் கடல்கள் ஒன்று ஆகி அணைந்த போல் இசைந்த அன்றே – 5.திருநின்ற:1 233/4
செழு நிலவின் துகள் அனைய மணல் பரப்பும் திருப்பரப்பு – 8.பொய்:6 4/4

மேல்


நிலவினார்-தம்மை (1)

நிலவினார்-தம்மை கும்பிட்டு உறைந்தனர் நிறைந்த அன்பால் – 6.வம்பறா:2 407/4

மேல்


நிலவு (56)

நிலவு உலாவிய நீர் மலி வேணியன் – 0.பாயிரம்:1 1/2
நிலவு தொண்டர்-தம் கூட்டம் நிறைந்து உறை – 1.திருமலை:1 40/3
நிலவு பசும் புரவி நெடும் தேர் இரவி மேல் கடலில் – 1.திருமலை:5 82/3
நீர் ஆரும் சடை முடி மேல் நிலவு அணிந்தார் அருள்செய்தார் – 1.திருமலை:5 118/4
நிலவு உமிழும் தழல் ஆற்றாள் நிறை ஆற்றும் பொறை ஆற்றா நீர்மையோடும் – 1.திருமலை:5 174/2
கழை சொரி தரள குன்றில் கதிர் நிலவு ஒரு-பால் பொங்க – 3.இலை:3 129/1
நிலவு தம் பணியில் தங்கி நிகழும் நாள் நிகர்_இல் காழி – 3.இலை:4 32/2
காது கொள் குழைகள் வீசும் கதிர் நிலவு இருள் கால் சீப்ப – 3.இலை:7 42/2
சேமம் நிலவு திருநீற்றின் சிறந்த வெண்மை திருந்து ஒளியால் – 4.மும்மை:2 2/2
காட்டு முறுவல் நிலவு அலர கனக வரையின் பன்னக நாண் – 4.மும்மை:2 8/3
கொய்த பன் மலர் கம்பை மா நதியில் குலவு மஞ்சனம் நிலவு மெய் பூச – 4.மும்மை:5 60/1
வயின் நிலவு மணி கடை மா நகர்கள் எல்லாம் வனப்பு உடைய பொருள் குலங்கள் மலிதலாலே – 4.மும்மை:5 101/2
சீர் நிலவு திருக்குறிப்புத்தொண்டர் திரு தொழில் போற்றி – 4.மும்மை:5 128/1
தன்மை நிலவு பதி ஐந்தின் ஒன்றாய் நீடும் தகைத்தது அ ஊர் – 4.மும்மை:6 8/4
தருமம் நிலவு காசிப கோத்திரத்து தலைமை சால் மரபில் – 4.மும்மை:6 10/2
மொய் ஒளி வெண் நிலவு அலர்ந்து முரன்ற யாழ் ஒலியினதாய் – 5.திருநின்ற:1 98/3
நீடு புகழ் திருவாரூர் நிலவு மணி புற்றிடம் கொள் நிருத்தர்-தம்மை – 5.திருநின்ற:1 226/1
நீர் ஆரும் சடை முடியார் நிலவு திரு வலி வலமும் நினைந்து சென்று – 5.திருநின்ற:1 228/1
சேண் நிலவு திருமலையில் திருப்பணி ஆயின செய்து – 5.திருநின்ற:1 347/1
கொடி மாடம் நிலவு திரு பூவணத்து கோயிலின் உள் – 5.திருநின்ற:1 407/1
கள நிலவு நஞ்சு அணிந்தார்-பால் அணையும் கவுணியனார் – 6.வம்பறா:1 133/4
தெண் நிலவு சூடிய தம் பெருமான் வைகும் திரு பிரமபுரம் சார செல்லும் போது – 6.வம்பறா:1 256/4
நிலவு திரு பதி-அதன்-கண் நிகழும் நாள் நிகர் இலா நெடு நீர் கங்கை – 6.வம்பறா:1 304/2
பூண் நிலவு முத்து அணிந்த பூம் குழலார் முலை தடத்தும் – 6.வம்பறா:1 387/3
நிலவு மாளிகை திருநல்லம் நீடு மா மணியை – 6.வம்பறா:1 434/1
நிலவு சிவ நெறி சார்ந்தோர் தம்மை வாட்டம் நீங்குதற்கு நித்தம் ஓர் ஓர் காசு நீடும் – 6.வம்பறா:1 564/2
திரு நிலவு மணி முத்தின் சிவிகையின் மேல் சேவித்து – 6.வம்பறா:1 648/1
வரு நிலவு தரு மதி போல் வளர் ஒளி வெண்குடை நிழற்ற – 6.வம்பறா:1 648/2
நிலவு மெய் நெறி சிவ நெறியது என்பதும் – 6.வம்பறா:1 820/2
தேன் நிலவு பொழில் மதுரை புறத்து போந்த தென்னவனார் தேவியார் அமைச்சர் சிந்தை – 6.வம்பறா:1 884/1
நீறு அணிந்த செல்வர் பதி பிறவும் சேர்ந்து நிலவு திருப்பதிகங்கள் நிகழ பாடி – 6.வம்பறா:1 885/2
பதி நிலவு பாண்டிநாடு-அதனில் முக்கண் பரமனார் மகிழ் இடங்கள் பலவும் போற்றி – 6.வம்பறா:1 892/1
விதி நிலவு வேதநூல் நெறியே ஆக்கி வெண் நீற்றின் சார்வினால் மிக்கு உயர்ந்த – 6.வம்பறா:1 892/2
மதி நிலவு குலவேந்தன் போற்றி செல்ல மந்திரியார் மதி மணமேற்குடியில் வந்தார் – 6.வம்பறா:1 892/4
வாண் நிலவு கோயிலினை வலம்கொண்டு எய்தி மதி சடையார் திரு முன்பு வணங்கி நின்று – 6.வம்பறா:1 900/2
சீர் நிலவு திருத்தெளிச்சேரியினை சேர்ந்து சிவபெருமான்-தனை பரவி செல்லும் போது – 6.வம்பறா:1 904/1
நீடு காஞ்சி வாணரும் நிலவு மெய்ம்மை அன்பரும் – 6.வம்பறா:1 986/1
நிலவு மிசை முதல்_தாளம் நிரம்பிய நீர்மையில் நிகழ – 6.வம்பறா:1 995/4
வாள் நிலவு பெரும் கோயில் வலம்கொண்டு முன் பணிந்தார் – 6.வம்பறா:1 1149/4
வாள் நிலவு மணி கடை-கண் மங்கல கோலம் புனைந்து – 6.வம்பறா:1 1173/4
குளிர் நிலவு எறிக்கும் முத்தின் பூண நூல் கோவை சாத்தி – 6.வம்பறா:1 1212/3
பார் நிலவு கிளை சூழ பன்னிகளோடு உடன் புக்கார் – 6.வம்பறா:1 1250/4
தண் நிலவு அணிந்தார் தாமே தரில் அன்றி ஒண்ணாது என்று – 6.வம்பறா:2 19/4
செழு நீர் நறையூர் நிலவு திரு சித்தீச்சரமும் பணிந்து ஏத்தி – 6.வம்பறா:2 61/1
நிலவு மலரும் திரு முடியும் நீடும் கழலும் உடையாரை – 6.வம்பறா:2 231/2
நின்ற புகழ் திருவொற்றியூர் நிலவு தொண்டர்க்கு – 6.வம்பறா:2 264/3
தேன் நிலவு பொழில் கச்சி காமகோட்டத்தில் – 6.வம்பறா:2 284/1
நின்ற நிலைமை அவர்கள் சிலர் நிலவு திருவாரூரர் எதிர் – 6.வம்பறா:2 317/1
நீடு திருக்காளத்தி நிலவு தாணுவை வணங்கி – 6.வம்பறா:3 5/1
தண் நிலவு ஆர் சடையார் தாம் தந்த ஆகம பொருளை – 6.வம்பறா:3 23/1
அருள் பொழியும் திரு முகத்தில் அணி முறுவல் நிலவு எறிப்ப – 7.வார்கொண்ட:3 35/1
நிலவு திரு நந்தன வனத்து நீடும் பணிகள் பல செய்து – 7.வார்கொண்ட:4 8/3
நிலவு பெரு முக்கோக்களாய் நீதி மனுநூல் நெறி நடத்தி – 7.வார்கொண்ட:4 22/2
நிலவு தரு மதி குடை கீழ் நெடு நிலம் காத்து இனிது அளிக்கும் – 8.பொய்:2 1/2
மான நிலவு திருப்பணிகள் செய்து காலங்களின் வணங்கி – 10.கடல்:3 3/3
நிலவு திரு பூ மண்டபத்து மருங்கு நீங்கி கிடந்தது ஒரு – 10.கடல்:3 4/2

மேல்


நிலவுகின்ற (1)

நீடு திரு தூங்கானை மாடத்து நிலவுகின்ற
ஆடக மேரு சிலையான் அருளால் ஓர் சிவபூதம் – 5.திருநின்ற:1 152/1,2

மேல்


நிலவுகின்றார் (1)

நீற்றின் அணி கோலத்து தொண்டர் சூழ நெடிது மகிழ்ந்து அ பதியில் நிலவுகின்றார் – 6.வம்பறா:1 1027/4

மேல்


நிலவும் (26)

நிலவும் எண்_இல் தலங்களும் நீடு ஒளி – 1.திருமலை:1 3/1
நிலவும் தண் புனலும் ஒளிர் நீள் சடையோன் திரு பாதம் – 1.திருமலை:5 80/3
வந்து இங்கு உலவும் நிலவும் விரையார் மலையா நிலமும் எரியாய் வரும்-ஆல் – 1.திருமலை:5 175/3
அலரும் நிலவும் மலரும் முடியார் அருள் பெற்று உடையார் அவரோ அறியார் – 1.திருமலை:5 176/4
விடும் கதிர் முறுவல் வெண் நிலவும் மேம்பட – 2.தில்லை:2 12/2
நிலவும் திருநீற்று நெறி துறை நீடு வாழ – 4.மும்மை:1 45/3
யாகம் நிலவும் சாலை-தொறும் மறையோர் ஈந்த அவி உணவின் – 4.மும்மை:6 4/1
நிலவும் உணர்வின் திறம் கண்டு நிறுவும் மறையோர் அதிசயித்தார் – 4.மும்மை:6 15/2
திக்கு நிலவும் பெருமை திகழ வரும் புகழனார் – 5.திருநின்ற:1 16/4
நீரின் இயன்ற உணவு அருகி நிலவும் பல மன் உயிர்கள் எல்லாம் – 5.திருநின்ற:1 255/3
நீடும் திருவாய்மூர் அடைந்து நிலவும் கோயில் வலம் செய்து – 5.திருநின்ற:1 282/2
மின் நிலவும் சடையார்-தம் மெய் அருள் தான் எய்த வரும் – 5.திருநின்ற:1 425/3
நீதி வழுவா நெறியினராய் நிலவும் குடியால் நெடு நிலத்து – 5.திருநின்ற:3 1/3
சித்தம் நிலவும் திருத்தொண்டத்தொகை பாடிய நம்பியை பணிந்து – 5.திருநின்ற:3 4/3
நிறையும் அன்பொடு வணங்கியே நிகழ்பவர் நிலவும்
பிறை அணிந்தவர் அருள் பெற பிரச மென் மலர் வண்டு – 6.வம்பறா:1 378/2,3
நிகழ்ந்த தன்மையில் நிலவும் ஏழ் கடல் நீர்மை குன்ற – 6.வம்பறா:1 384/3
நிறுத்த எண் திக்கிலும் நிலவும் தொண்டர்-அவர் நண்பு அமர்ந்து நீலகண்டம் – 6.வம்பறா:1 469/2
நீல மா மிடற்று ஆலவாயான் என நிலவும்
மூலம் ஆகிய திரு இருக்கு குறள் மொழிந்து – 6.வம்பறா:1 667/1,2
நிலவும் திரு ஏடு திரு கையால் நீட்டி இட்டார் – 6.வம்பறா:1 845/4
நீடு வண் புகழ் சோழர் நீர் நாட்டிடை நிலவும்
மாடு பொன் கொழி காவிரி வட கரை கீழ்-பால் – 6.வம்பறா:2 1/1,2
நிறையும் காதல் உடன் எடுத்து நிலவும் அன்பர்-தமை நோக்கி – 6.வம்பறா:2 76/2
நீட மூதூர் புறத்து இறைவர் நிலவும் பதிகள் தொழ விருப்பால் – 6.வம்பறா:2 193/3
என்றும் நிலவும் சிவலோகத்தில் இன்பம் உற்றார் – 6.வம்பறா:6 5/4
மின் ஆர் அயில் வேல் குல மறவர் வென்றி நிலவும் சிலை வீரர் – 7.வார்கொண்ட:4 46/3
நிலவும் பெருமை எழு நிலை கோபுரத்தின் முன்னர் நிலத்து இறைஞ்சி – 7.வார்கொண்ட:4 54/1
அரும்பா நின்ற அணி நிலவும் பணியும் அணிந்தார் அருள் பெற்ற – 12.மன்னிய:5 12/3

மேல்


நிலவுவார் (1)

நெடிது பெருகும் திருத்தொண்டு நிகழ செய்து நிலவுவார் – 5.திருநின்ற:7 30/4

மேல்


நிலன் (2)

ஓங்கிய விண் மிசை வந்தார் ஒளி விசும்பின் நிலன் நெருங்க – 3.இலை:5 31/3
வான் ஆகி நிலன் ஆகி அனலும் ஆகி மாருதமாய் இரு சுடராய் நீரும் ஆகி – 6.வம்பறா:1 563/1

மேல்


நிலனின் (1)

திரை செய் கடலின் பெருவளவனும் திருந்து நிலனின் செழு வளனும் – 2.தில்லை:6 1/3

மேல்


நிலனும் (1)

மலர் மேல் அயனும் நெடுமாலும் வானும் நிலனும் கிளைத்து அறியா – 6.வம்பறா:2 231/1

மேல்


நிலா (16)

தெள் நிலா மலர்ந்த வேணியாய் உன்-தன் திரு நடம் கும்பிடப்பெற்று – 1.திருமலை:5 107/1
முறுவல் என்ன முகிழ்த்தது வெண் நிலா – 1.திருமலை:5 160/4
நீற்றின் பேர் ஒளி போன்றது நீள் நிலா – 1.திருமலை:5 162/4
மாறு_இல் மலர் சேக்கை மிசை மணி நிலா முன்றில் மருங்கு இருந்தாள் வந்து – 1.திருமலை:5 170/4
புவனம் யாவையும் நேர் நிலா என்பது புகழோ – 2.தில்லை:7 39/4
தண் நிலா அடம்பு கொன்றை தங்கு வேணியார்-தமை – 3.இலை:3 71/2
நீறு சேர் திரு மேனியர் நிலா திகழ் முடி மேல் – 4.மும்மை:5 19/1
தண் நிலா மலர் வேணியினாரை தழுவி கொண்டனள் தன்னையே ஒப்பாள் – 4.மும்மை:5 63/4
நீர் ஒலிக்க அரா இரைக்க நிலா முகிழ்க்கும் திருமுடியார் – 4.மும்மை:5 113/3
செம் சடை கற்றை முற்றத்து இள நிலா எறிக்கும் எனும் சிறந்த வாய்மை – 5.திருநின்ற:1 176/1
இள நிலா நகை முகிழ்ப்ப இசைத்த அவரை உடன் கொண்டு – 6.வம்பறா:1 133/3
வெண் நிலா மலர் நித்தில சிவிகை மேல் கொண்டார் – 6.வம்பறா:1 231/4
நீள் நிலை மாளிகை மேலும் நிலா முன்றின் மருங்கினும் – 6.வம்பறா:1 387/1
தெள் நிலா அணிவார் திரு கோழம்பம் சேர்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 431/4
தாங்கிய முத்தின் பைம் பூண் தண் நிலா எறிப்ப ஏறி – 6.வம்பறா:1 1228/3
தண் நிலா மின் ஒளிர் பவள சடையீர் அருளும் என தளர்வார் – 6.வம்பறா:2 233/4

மேல்


நிலாது (1)

ஒன்றிலே இட நிறை நிலாது ஒழிந்தமை கண்டார் – 2.தில்லை:7 32/4

மேல்


நிலாவி (2)

நீளும் மா நிதியின் பரப்பு நெருங்கு செல்வம் நிலாவி எண் – 2.தில்லை:4 5/3
நிறைந்த செந்தமிழ் பாடி நிலாவி அங்கு – 6.வம்பறா:1 356/2

மேல்


நிலாவிய (2)

உள் நிலாவிய பதைப்புறு காதலுடன் திரு கையால் தடுத்தும் நில்லாமை – 4.மும்மை:5 63/3
உள் நிலாவிய காலினால் பணிந்து உறைந்து – 6.வம்பறா:1 431/2

மேல்


நிலாவு (4)

வாள் நிலாவு பூண் வயவர்கள் மைத்துன கேண்மை – 4.மும்மை:5 4/3
நீடு கோபுரம் முன்பு இறைஞ்சி நிலாவு தொண்டரொடு உள் அணைந்து – 6.வம்பறா:2 98/1
வான் நிலாவு கரும் கொடி – 8.பொய்:2 25/1
மேல் நிலாவு பருந்து இனம் – 8.பொய்:2 25/2

மேல்


நிலாவும் (3)

சித்தம் நிலாவும் தென் திருவாரூர் நகர் ஆளும் – 5.திருநின்ற:1 235/1
வாள் நிலாவும் நீற்று அணி விளங்கிட மனத்தினில் – 6.வம்பறா:1 990/2
உள் நிலாவும் புகழ் தொண்டர் மூர்க்கர் செய்கை உரைக்கின்றாம் – 6.வம்பறா:4 26/4

மேல்


நிலை (135)

அ நிலை அரசன் உற்ற துயரம் ஓர் அளவிற்று அன்று-ஆல் – 1.திருமலை:3 33/4
குறையா நிலை மும்மை படி கூடும் கிழமையினால் – 1.திருமலை:5 75/2
அ நிலை ஆரூரன் உணர்ந்து அரு_மறையோய் உன் அடி என் – 1.திருமலை:5 86/1
நீடு வான் பணிய உயர்ந்த பொன் வரை போல் நிலை எழு கோபுரம் கடந்து – 1.திருமலை:5 109/4
அ நிலை அவர்-தாம் வேண்டும் அதனையே அருள வேண்டி – 1.திருமலை:5 195/2
அ நிலை கண்டு அடியவர்-பால் சார்வதனுக்கு அணைகின்றார் – 1.திருமலை:5 200/4
அ நிலை அவரை காணும் அதிசயம் கண்டார் எல்லாம் – 2.தில்லை:2 40/1
இ நிலை இருந்த வண்ணம் என் என மருண்டு நின்றார் – 2.தில்லை:2 40/3
அ நிலை எழுந்த சேனை ஆர்கலி ஏழும் ஒன்றாய் – 3.இலை:1 53/1
முற்றிய பெரு வளன் இன்றியும் முற்படு கொடை நிலை நின்றிட – 3.இலை:2 22/3
நின்றால் போல் நின்ற நிலை கண்டு தன் நெற்றி – 3.இலை:2 36/2
தந்தை நிலை உட்கொண்டு தளர்வு கொண்டு தங்கள் குல தலைமைக்கு சார்வு தோன்ற – 3.இலை:3 54/1
கோளொடு பயில் பணி தொடர் நிலை கொளவுள எதிர் பலவே – 3.இலை:3 83/4
நிலவிய இருவினை வலையிடை நிலை சுழல் பவர் நெறி சேர் – 3.இலை:3 85/3
அ தரு வளர் சுழலிடை அடை அதன் நிலை அறிபவர் முன் – 3.இலை:3 91/1
நீள் நிலை மலையை ஏறி நேர்பட செல்லும் போதில் – 3.இலை:3 103/4
அவனுடைய நிலை இவ்வாறு அறி நீ என்று அருள்செய்வார் – 3.இலை:3 157/4
கனவு நிலை நீங்கிய பின் விழித்து உணர்ந்து கங்குலிடை – 3.இலை:3 164/1
ஓங்கு நிலை தோரணமும் பூரணகும்பமும் உளவால் – 3.இலை:5 5/3
மனை சாலும் நிலை அறத்தின் வழிவந்த வளம் பெருகும் – 3.இலை:5 6/1
உள்ள நிலை பொருளாய உம்பர் பிரான் தாம் அணைவார் – 3.இலை:5 21/4
இந்த நல் நிலை இன்னல் வந்து எய்தினும் – 3.இலை:6 7/1
அ நிலை கேட்ட தொண்டர் அடி இணை தொழுது வாழ்த்தி – 3.இலை:6 23/3
வன் நிலை மள்ளர் உகைப்ப எழுந்த மர கோவை – 3.இலை:7 3/1
ஒத்த நிலை உணர்ந்து அதன் பின் ஒன்று முதல் படி முறையாம் – 3.இலை:7 24/3
சலியாத நிலை அரியும் தடம் கரியும் உடன் சாரும் – 3.இலை:7 34/3
அ நின்ற நிலை பெயர்ப்பார் ஐயர் திரு மருங்கு அணைந்தார் – 3.இலை:7 40/4
அந்த செயலின் நிலை நின்று அடியார் உவப்ப – 4.மும்மை:1 10/3
நில்லா நிலை ஒன்றிய இன்மையின் நீண்ட மேரு – 4.மும்மை:1 13/2
தீது_இலா நிலை சிவபுரி எல்லையில் சேர்ந்தார் – 4.மும்மை:3 8/4
நேர் வைத்த வீணைக்கும் யாழுக்கும் நிலை வகையில் – 4.மும்மை:4 14/2
ஓங்கு நிலை தன்மையவாய் அகிலம் உய்ய உமை_பாகர் அருள்செய்த ஒழுக்கம் அல்லால் – 4.மும்மை:5 88/2
வேறு ஒரு மண் உலகு தனில் உளதாம் என்ன விளங்கிய மாலோக நிலை மேவிற்று அன்றே – 4.மும்மை:5 89/4
அகில யோனிகள் எல்லாம் அமைத்து வைத்த அரும் பெரும் பண்டார நிலை அனைய ஆகும் – 4.மும்மை:5 93/4
பாங்கு வளர் இருக்கை நிலை பலவும் எல்லாம் பண்பு நீடிய உரிமை-பால அன்றே – 4.மும்மை:5 103/4
புண்ணிய மெய் தொண்டர் திரு குறிப்பு அறிந்து போற்று நிலை
திண்மையினால் திருக்குறிப்புத்தொண்டர் எனும் சிறப்பினார் – 4.மும்மை:5 112/3,4
ஏந்தும் அயில் வேல் நிலை காட்டி இமையோர் இகல் வெம் பகை கடக்கும் – 4.மும்மை:6 1/3
நன்மை நிலை ஒழுக்கத்து நலம் சிறந்த குடி மல்கி – 5.திருநின்ற:1 2/2
விலக்கு_இல் மனை ஒழுக்கத்தின் மேதக்க நிலை வேளாண் – 5.திருநின்ற:1 15/3
உம்பர் உலகு அணைய உறு நிலை விலக்க உயிர் தாங்கி – 5.திருநின்ற:1 34/2
சித்த நிலை அறியாதாரையும் வாதின்-கண் – 5.திருநின்ற:1 40/2
நிலை நின்ற தொல் வரம்பின் நெறி அழித்த பொறியிலியை – 5.திருநின்ற:1 89/2
கொலை புரியா நிலை கொண்டு பொய் ஒழுகும் அமண் குண்டர் – 5.திருநின்ற:1 89/4
தேரும் நிலை இல்லாதார் நீற்று அறையை திறந்தார்கள் – 5.திருநின்ற:1 100/4
இணையுற நாட்டி எழு நிலை கோபுரம் தெற்றி எங்கும் – 5.திருநின்ற:1 138/2
தவம் முன் புரிதலில் வரு தொண்டு எனும் நிலை தலைநின்று உயர் தமிழ் இறையோராம் – 5.திருநின்ற:1 160/2
ஓலம் பெருகிய நிலை ஏழ் கோபுரம் உற மெய் கொடு தொழுது உள் புக்கார் – 5.திருநின்ற:1 164/4
கூடும் படி வரும் அன்பால் இன்புறு குணம் முன் பெற வரு நிலை கூட – 5.திருநின்ற:1 166/2
நீங்க அரிய திருத்தொண்டின் நிலை உணர்ந்து நிகழ்கின்றார் – 5.திருநின்ற:1 243/4
நிலை இலாதார் நிலைமையினால் மறைக்க ஒண்ணுமோ என்னும் – 5.திருநின்ற:1 300/2
மெய்ம்மை நிலை வழுவாத வேளாள விழு குடிமை – 5.திருநின்ற:1 341/3
சித்த நிலை திரியாது செய் பணியின் தலை நின்றார் – 5.திருநின்ற:1 422/4
வேதங்கள் மொழிந்த பிரான் மெய் தொண்டர் நிலை கண்டு – 5.திருநின்ற:4 18/1
இ நிலை இவன் இங்கு எய்தி இருந்தனன் இப்பால் நீடும் – 5.திருநின்ற:4 39/1
தம் உறு கிளைஞர் போக்கி அவன் நிலை தாமும் கேட்டு – 5.திருநின்ற:4 41/2
நின்ற மறையோர் கேளா நிலை அழிந்த சிந்தையராய் – 5.திருநின்ற:5 13/1
சாம கண்டர் செய்ய கழல் வழிபட்டு ஒழுகும் தலைமை நிலை
யாம இரவும் பகலும் உணர் ஒழியா இன்பம் எய்தினார் – 5.திருநின்ற:7 5/3,4
அனைய நிலை தலை நின்றே ஆய சேவடி கமலம் – 6.வம்பறா:1 19/2
இசை முழுதும் மெய் அறிவும் இடம் கொள்ளும் நிலை பெருக – 6.வம்பறா:1 24/4
தொண்டின் நிலை தர வருவார் தொடர்ந்த பிரிவு உணர்வு ஒருகால் – 6.வம்பறா:1 55/3
தான நிலை கோல் வடித்து படி முறைமை தகுதியினால் – 6.வம்பறா:1 135/1
பலன் கொள் மைந்தனார் எழு நிலை கோபுரம் பணிந்து எழுந்தனர் போற்றி – 6.வம்பறா:1 157/4
நீடு நீள் நிலை கோபுரத்து உள் புக்கு நிலவிய திரு முன்றின் – 6.வம்பறா:1 158/1
நீடு வாழ் தில்லை நான்_மறையோர்-தமை கண்ட அ நிலை எல்லாம் – 6.வம்பறா:1 174/3
துங்க நிலை கோபுரத்தை இறைஞ்சி புக்கு சூழ்ந்து திருத்தோணி மிசை மேவினார்கள் – 6.வம்பறா:1 260/3
ஐந்து புலன் நிலை கலங்கும் இடத்து அஞ்சேல் என்பார் தம் ஐயாறு என்று – 6.வம்பறா:1 301/3
நின்ற நிலை சிறப்பித்து நிறை தமிழில் சொல்_மாலை நிகழ பாடி – 6.வம்பறா:1 309/4
அ நிலை தானங்கள் ஆயின எல்லாம் அமர்ந்து இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:1 340/2
நீள் நிலை மாளிகை மேலும் நிலா முன்றின் மருங்கினும் – 6.வம்பறா:1 387/1
மும்மை நிலை தமிழ் விரகர் முடி மீதே சிவபூதம் – 6.வம்பறா:1 392/2
தன் ஆவி நீங்கும் அவன் தன்மை கண்டு சாயல் இளம் கன்னி நிலை தளர்ந்து சோர்வாள் – 6.வம்பறா:1 473/4
மை குலவு கண்டத்தார் மருகர் கோயில் மன்னு நிலை மனம் கொண்டு வணங்குவார் முன் – 6.வம்பறா:1 485/3
அ நிலை அணைந்த போதில் அம்பிகை உடனே கூட – 6.வம்பறா:1 596/1
நல் நிலை கன்னிநாட்டு நல்_வினை பயத்தால் கேட்டார் – 6.வம்பறா:1 605/4
இ நிலை புகலி வேந்தர்க்கு இயம்பும் என்று இறைஞ்சிவிட்டார் – 6.வம்பறா:1 613/4
நிலை நீடு தோரணங்கள் நிரைத்து அடியார் எதிர்கொள்ள – 6.வம்பறா:1 621/3
இடம் எங்கும் அந்தணர்கள் ஓதும் இடையாக நிலை
மடம் எங்கும் தொண்டர் குழாம் மனை எங்கும் புனை வதுவை – 6.வம்பறா:1 627/2,3
இ நிலை இவர் வந்து எய்த எண்_பெரும்_குன்றம் மேவும் – 6.வம்பறா:1 631/1
அ நிலை அமணர் தங்கள் கழிவு முன் சாற்றல் உற்று – 6.வம்பறா:1 631/2
தம் பெரும் தவத்தின் பயன் அனையார்க்கு தன்மை ஆம் நிலை உரைக்கின்றார் – 6.வம்பறா:1 658/4
நின் நிலை இதுவே ஆகில் நீடிய தெய்வ தன்மை – 6.வம்பறா:1 693/2
இவர் நிலை இதுவே ஆக இலங்கு வேல் தென்னவன் ஆன – 6.வம்பறா:1 697/1
அவன் நிலை அதுவாம் அ நாள் அருகர்-தம் நிலை யாது என்னில் – 6.வம்பறா:1 697/2
அவன் நிலை அதுவாம் அ நாள் அருகர்-தம் நிலை யாது என்னில் – 6.வம்பறா:1 697/2
மால் பெருக்கும் சமண் கையர் மருங்கு சூழ்ந்து வழுதி நிலை கண்டு அழிந்து வந்த நோயின் – 6.வம்பறா:1 715/1
நீ நனி அஞ்ச வேண்டாம் நிலை அமணர்க்கு என்றும் – 6.வம்பறா:1 760/3
நீடு மெய்ப்பொருளின் உண்மை நிலை பெறும் தன்மை எல்லாம் – 6.வம்பறா:1 796/1
நிலை புரியும் ஓட கோல் நிலை இலாமை நீர் வாழ்நர் கரையின் கண் நிறுத்தி போக – 6.வம்பறா:1 897/3
நிலை புரியும் ஓட கோல் நிலை இலாமை நீர் வாழ்நர் கரையின் கண் நிறுத்தி போக – 6.வம்பறா:1 897/3
நீண் நிலை கோபுரம்-அதனை இறைஞ்சி புக்கு நிகர் இலா தொண்டருடன் நெருங்க சென்று – 6.வம்பறா:1 900/1
இத்தகைய செயற்கு இவரை தடிதல் செய்யாது இது பொறுக்கில் தங்கள் நிலை ஏற்பர் என்று – 6.வம்பறா:1 907/3
பொற்பு உடைய தானமே தவமே தன்மை புரிந்த நிலை யோகமே பொருந்த செய்ய – 6.வம்பறா:1 915/2
மான வரி சிலை வேட்டை ஆடும் கானும் வான மறை நிலை பெரிய மரமும் தூறும் – 6.வம்பறா:1 1017/2
உரையும் உள்ளமும் நிலை அழிந்து உறு துயர் பெருக – 6.வம்பறா:1 1059/3
திடம் கொள் மந்திரம் தியானம் பாவக நிலை முட்டி – 6.வம்பறா:1 1060/3
கண்ட பேரின் பத்தின் கரை_இல்லா நிலை அணைந்தார் – 6.வம்பறா:1 1140/4
நீள் நிலை கோபுரம் அணைந்து நேர் இறைஞ்சி புக்கு அருளி – 6.வம்பறா:1 1149/3
நீடு நிலை தோரணங்கள் நீள் மருகு-தொறும் நிரைத்து – 6.வம்பறா:1 1174/1
குறி நிலை பெற்ற தொண்டர் குழாம் ஆகி ஏக – 6.வம்பறா:1 1203/4
போத நிலை முடிந்த வழி புக்கு ஒன்றி உடன் ஆனார் – 6.வம்பறா:1 1253/4
கொள்ள நீடிய சோதி குறி நிலை அ வழி கரப்ப – 6.வம்பறா:1 1254/2
அ நிலை நிகழ்ந்த ஆர் அருள் பெற்ற அன்பனார் இன்ப வெள்ளத்து – 6.வம்பறா:2 91/1
தட நிலை கோபுரத்தை தாழ்ந்து முன் இறைஞ்சி கோயில் – 6.வம்பறா:2 105/1
தடுப்பானை பேரூரில் கண்ட நிலை சிறப்பித்து தனி கூத்து என்றும் – 6.வம்பறா:2 115/3
சித்த நிலை திருப்பதிகம் பாடி வந்து செல்வம் மிகு செழும் கோயில் இறைஞ்சி நண்ணி – 6.வம்பறா:2 121/2
நிரையே ஆளில் சுமத்தி நெடு நிலை மாளிகை போக்கி – 6.வம்பறா:2 138/2
சித்த நிலை திரியாத திருநாவலூர் மன்னர் – 6.வம்பறா:2 163/1
நிலை ஆயின அ பருவங்கள்-தோறும் நிகழ நிரம்புவார் – 6.வம்பறா:2 208/4
நீ அவளை மணம் புணரும் நிலை உரைத்தோம் அதற்கு அவள்-பால் – 6.வம்பறா:2 244/3
புணர் நிலை வாயில் தீபம் பூரணகும்பம் வைத்து – 6.வம்பறா:2 399/3
தட நிலை மாளிகை புலியூர்-தன்னில் உறைந்து இறைஞ்சி போய் – 6.வம்பறா:3 8/1
குழியில் விழுவார் நிலை தளர்வார் கோலும் இல்லை என உரைப்பார் – 6.வம்பறா:4 22/1
தம் பற்று உடைய நிலை வேளாண் குலத்தில் தலைமை சார்ந்து உள்ளார் – 6.வம்பறா:5 2/4
நீளாது பிறந்து இறக்கும் நிலை ஒழிவேன் என நிற்பார் – 7.வார்கொண்ட:1 2/4
முன்னும் திருத்தொண்டர் நிலை முடிந்தபடி தான் மொழியில் – 7.வார்கொண்ட:1 13/2
நீதி மனை அறம் புரியும் நீர்மையினை நிலை நிற்பார் – 7.வார்கொண்ட:3 12/4
சாதி நான்கு நிலை தழைக்கும் தன்மைத்து ஆகி தடம் மதில் சூழ் – 7.வார்கொண்ட:4 4/2
சிந்தை மகிழ எழு நிலை கோபுரத்தை அணைந்தார் சேரலனார் – 7.வார்கொண்ட:4 53/4
நிலவும் பெருமை எழு நிலை கோபுரத்தின் முன்னர் நிலத்து இறைஞ்சி – 7.வார்கொண்ட:4 54/1
நிலை செண்டும் பரி செண்டும் வீசி மிக மகிழ்வு எய்தி – 7.வார்கொண்ட:4 126/1
நிலை மலிந்த மணி மாடம் நீள் மறுகு நான்_மறை சூழ் – 7.வார்கொண்ட:4 175/3
மான நல் பெரும் கணங்களுக்கு நாதராம் வழி தொண்டின் நிலை பெற்றார் – 7.வார்கொண்ட:5 6/4
காதல் பெருமை தொண்டின் நிலை கடல் சூழ் வையம் காத்து அளித்து – 7.வார்கொண்ட:6 8/1
மான நிலை அழி தன்மை வரும் காம குறி மலர்ந்த – 8.பொய்:3 5/3
மெய் வகைய வழி அன்பின் மீளாத நிலை பெற்றார் – 8.பொய்:3 8/4
விட நாகம் அணிந்த பிரான் மெய் தொண்டு விளைந்த நிலை
உடன் ஆகும் நரசிங்கமுனையர் பிரான் கழல் ஏத்தி – 8.பொய்:3 9/1,2
வெறித்த கொன்றை முடியார்-தம் அடியார் இவர் முன் மேவு நிலை
குறித்து வெள்கி நீர் வாராது ஒழிந்தாள் என்று மனம் கொண்டு – 8.பொய்:5 8/1,2
பெருமை நிலை திருப்பணியில் பேராத பேராளர் – 8.பொய்:6 9/2
தொல் மயிலை வாயிலார் திருத்தொண்டின் நிலை தொழுவாம் – 9.கறை:3 10/4
ஆற்றும் பரிசு பேசினால் அதனை நடுவு நிலை வைத்து – 9.கறை:5 3/2
அ நிலை அணைய வந்து செருத்துணையாராம் அன்பர் – 10.கடல்:1 9/1
நிரை செறிந்த புரி பலவாம் நிலை கொட்டகாரத்தில் – 10.கடல்:2 7/2
சாலவுறு பசி பிணியால் வருந்தி நிலை தளர்வு எய்தி – 10.கடல்:4 3/2
இ நிலை நம்முடன் அணைக என்றே எழுந்தருளினார் – 10.கடல்:5 11/4
ஆதரித்து ஆகமத்தால் அடி நிலை பாரித்து அன்பால் – 12.மன்னிய:1 6/3

மேல்


நிலை-கண் (2)

அ நிலை-கண் மிக்கவர் அமர்நீதியார் என்பார் – 2.தில்லை:7 2/4
அ நின்ற நிலை-கண் அகன்றிடலும் அடியேன் உயிரோடு அருள் தந்தது எனா – 5.திருநின்ற:1 71/2

மேல்


நிலைகள் (1)

அடவி படும் அங்கியினில் வெந்த நீறும் ஆன் நிலைகள் அனல் தொடக்க வெந்த நீறும் – 11.பத்தராய்:6 4/1

மேல்


நிலைகளும் (1)

நீடு தேவர் நிலைகளும் வேண்டிடின் – 1.திருமலை:1 6/1

மேல்


நிலைத்தினும் (1)

எ நிலைத்தினும் காண்பு_அரும் இறவா தானம் என்று இவை இயல்பினில் உடைத்து-ஆல் – 4.மும்மை:5 77/4

மேல்


நிலைப்பட்ட (1)

நிலைப்பட்ட மெய் உணர்வு நேர்பட்ட போதில் – 3.இலை:2 27/3

மேல்


நிலைபெற்றார் (1)

நின்று விண்ணப்பம் செய்தபடி செய்து அருளும் நிலைபெற்றார் – 5.திருநின்ற:7 20/4

மேல்


நிலைமை (48)

வாலிது ஆம் நிலைமை காட்ட முன்பு போல் மனையில் வந்தார் – 2.தில்லை:2 19/4
சென்று அவர் நிலைமை காட்டும் தேவர்கள் தேவர்-தாமும் – 2.தில்லை:2 42/2
செப்ப_அரும் நிலைமை எண்ணி திருக்கோவலூரில் சேர்வான் – 2.தில்லை:5 6/4
தொக்க நிலைமை நெறி போற்றி தொண்டு பெற்ற விறன்மிண்டர் – 2.தில்லை:6 10/2
நின்ற வேதியர் வெகுண்டு அமர்நீதியார் நிலைமை
நன்று சாலவும் நாளிடை கழிந்ததும் அன்று-ஆல் – 2.தில்லை:7 25/1,2
நிலைமை மற்று அது நோக்கிய நிகர்_இலார் நேர் நின்று – 2.தில்லை:7 40/1
தந்திர தலைவர்-தாமும் தலைவன்-தன் நிலைமை கண்டு – 3.இலை:1 29/1
நிலைமை அவள் தனக்கு உரைப்ப நரை மூதாட்டி நெடிது வந்து விருப்பினோடும் கடிது வந்தாள் – 3.இலை:3 47/4
தங்கள் பெருமான் அடி நீழல் தலையாம் நிலைமை சார்வு உற்றார் – 4.மும்மை:2 13/4
அ நிலைமை அம்பலத்துள் ஆடுவார் அறிந்து அருளி – 4.மும்மை:4 27/2
நல் நிலைமை அன்று அளக்க எழுந்தருளும் நம் பெருமான் – 4.மும்மை:5 115/2
அ நிலைமை கண்டு அன்பர்க்கு அருள்புரிவான் வந்து அணைவார் – 4.மும்மை:5 115/4
நின் நிலைமை அறிவித்தோம் நீயும் இனி நீடிய நம் – 4.மும்மை:5 127/2
இந்த நிலைமை அறிவேன் என்று இரவு கழிந்து நிரை மேய்க்க – 4.மும்மை:6 44/3
இந்த நிலைமை அறிந்தார் ஆர் ஈறு_இலாதார் தமக்கு அன்பு – 4.மும்மை:6 59/3
அவர் நிலைமை கண்டதன் பின் அமண் கையர் பலர் ஈண்டி – 5.திருநின்ற:1 52/1
நின்ற நிலைமை அழிவித்து சைவ நெறி பாரித்து அன்றி – 5.திருநின்ற:1 288/3
நல் நிலைமை காட்டுவார் நம்பர் திரு மணி முன்றில் – 5.திருநின்ற:1 416/2
சொல்லோடும் வேறுபாடு இலா நிலைமை துணிந்து இருந்த – 5.திருநின்ற:1 418/2
இ நிலைமை உலகு ஏழும் எய்த அறிந்து இயல்பு ஏத்த – 5.திருநின்ற:1 425/1
அ நிலைமை அணித்து ஆக சில நாள் அங்கு அமர்ந்து இருந்தார் – 5.திருநின்ற:1 425/4
அண்ணலாரை பணிந்து எழுவார் அடுத்த நிலைமை குறிப்பினால் – 5.திருநின்ற:7 8/2
அழிந்த நிலைமை அமணர் மனை ஆயிற்று அங்கண் அவர் உரைப்பார் – 5.திருநின்ற:7 9/4
இறை தெரியார் எனும் நிலைமை தலைக்கு ஈடா ஈசர் கழல் – 6.வம்பறா:1 61/2
முன் நிலைமை திருத்தொண்டு முன்னி அவர்க்கு அருள்புரிவான் – 6.வம்பறா:1 64/2
நீடு பெரும் திருக்கூத்து நிறைந்த திரு உள்ளத்து நிலைமை தோன்ற – 6.வம்பறா:1 303/2
அ நிலைமை ஆளுடையபிள்ளையார்க்கு அவர்கள் எல்லாம் – 6.வம்பறா:1 334/1
தம் பெரும் தலைமையால் நிலைமை சால் பதிய தன் பெருமை சால்புற விளம்பி – 6.வம்பறா:1 524/2
வரும் இடத்தில் அழகு இதாம் நமக்கு வாதில் மற்று இவர்-தம் பொருள் நிலைமை மாறாத வண்ணம் – 6.வம்பறா:1 908/1
சென்றவர்கள் தேரர் குழாம் அணைந்து நீங்கள் செப்பி வரும் பொருள் நிலைமை தெரிக்க எங்கள் – 6.வம்பறா:1 913/1
நின்றனவும் சரிப்பனவும் சைவமே ஆம் நிலைமை அவர்க்கு அருள்செய்து சண்பை வேந்தர் – 6.வம்பறா:1 926/3
தங்கி வாழ்பவர்க்கு உறுதியாம் நிலைமை சாதிப்பார் – 6.வம்பறா:1 1083/4
நல் நிலைமை திரு நாளுக்கு எழு நாளாம் நல் நாளில் – 6.வம்பறா:1 1172/2
ஆண்தகையாருக்கு அடுத்த அ நிலைமை விளைவை யார் அளவு அறிந்து உரைப்பார் – 6.வம்பறா:2 90/4
நின்ற நிலைமை அவர்கள் சிலர் நிலவு திருவாரூரர் எதிர் – 6.வம்பறா:2 317/1
செற்ற நிலைமை அறிந்தவர்க்கு தீர்வு சொல்ல செல விட்டார் – 6.வம்பறா:2 318/4
பேத நிலைமை நீதியினால் பின்னும் பலவும் சொன்னவர் முன் – 6.வம்பறா:2 320/1
அ நிலைமை தானத்தை அகலாதது ஒரு கருத்து – 6.வம்பறா:3 10/1
பூணும் அன்பினால் பரவி போற்றும் நிலைமை புரிந்து அமரர் – 6.வம்பறா:4 2/3
அ நிலைமை சாக்கியர்-தம் அரும் கலை நூல் ஓதி அது – 7.வார்கொண்ட:1 4/1
நீடோடு களி உவகை நிலைமை வர செயல் அறியார் – 7.வார்கொண்ட:1 9/3
அன்பு நிலைமை வழுவாமை அரசு புரக்க அருள் உண்டேல் – 7.வார்கொண்ட:4 13/2
தரும நிலைமை அறிந்து புவி தாங்கும் கழறிற்றறிவார்-தாம் – 7.வார்கொண்ட:4 16/4
ஆன நிலைமை கண்ட திருத்தொண்டர் அளவு_இல் மகிழ்வு எய்த – 7.வார்கொண்ட:4 66/1
இ நிலைமை உதியர் பிரான் எம்பிரான் வன் தொண்டர் – 7.வார்கொண்ட:4 174/1
மற்று இ நிலைமை பல் நெடு நாள் வையம் நிகழ செய்து வழி – 9.கறை:5 5/1
காவல் பூண்ட கழற்சிங்கர் தொண்டின் நிலைமை கட்டுரைப்பாம் – 9.கறை:5 6/4
முன் உறு நிலைமை அங்கு புகுந்தது மொழிந்த போது – 10.கடல்:1 9/2

மேல்


நிலைமை-கண் (1)

அ நிலைமை-கண் மன்மதன் வாளிக்கு அழிவார்-தம் – 6.வம்பறா:2 371/1

மேல்


நிலைமை-தனை (1)

அங்கு அ நிலைமை-தனை தண்டிஅடிகள் அறிந்தே ஆதரவால் – 6.வம்பறா:4 4/3

மேல்


நிலைமைக்கு (1)

இற்றையின் நிலைமைக்கு என்னோ இனி செயல் என்று பார்ப்பார் – 3.இலை:3 177/3

மேல்


நிலைமையது-ஆல் (1)

நிறை ஆற்று நீர் கொழுந்து படர்ந்து ஏறும் நிலைமையது-ஆல் – 5.திருநின்ற:1 7/4

மேல்


நிலைமையர்கள் (1)

அவ்வகை அவர்கள் எல்லாம் அ நிலைமையர்கள் ஆக – 6.வம்பறா:1 642/1

மேல்


நிலைமையராய் (1)

சுற்றம் உறும் பெரும் பாச தொடர்ச்சி விடும் நிலைமையராய்
பெற்றம் உயர்த்தவர் அருள் முன் பெற்றதினால் இசையாது – 6.வம்பறா:1 1157/2,3

மேல்


நிலைமையவாய் (1)

தனை கண்டு அருகு சார்ந்து உருகி தாயாம் தன்மை நிலைமையவாய்
கணைத்து சுரந்து முலை கண்கள் கறவாமே பால் பொழிந்தனவால் – 4.மும்மை:6 30/3,4

மேல்


நிலைமையார் (2)

பண்பு மேம்படு நிலைமையார் பயிலும் அ பருவ – 5.திருநின்ற:6 23/1
நீதி முறைமை வழுவாத நியதி பூண்ட நிலைமையார் – 6.வம்பறா:5 3/4

மேல்


நிலைமையால் (2)

தம்மையே தமக்கு ஒப்பான நிலைமையால் தலைமை சார்ந்தார் – 2.தில்லை:1 8/4
கால நிலைமையால் உங்கள் கருத்தில் வாட்டம் உறீர் எனினும் – 5.திருநின்ற:1 257/1

மேல்


நிலைமையில் (5)

நெறியினில் சித்தம் செல்லா நிலைமையில் நிகழும்-காலை – 6.வம்பறா:1 602/4
ஒருவருள் ஒருவர் மேவும் நிலைமையில் உயிர் ஒன்று ஆனார் – 6.வம்பறா:2 381/4
முற்றும் உணர்ந்தனர் ஆகும் முன்னை நிலைமையில் உங்கள் – 6.வம்பறா:3 21/2
இ நிலைமையில் இருந்தார் எழுந்திருந்து ஆங்கு ஆன் நிரைகள் – 6.வம்பறா:3 22/1
முன்னை நிலைமையில் வழுவா முறை அன்பில் செய்கின்றார் – 7.வார்கொண்ட:3 11/4

மேல்


நிலைமையின் (2)

நின்ற நிலைமையின் இரண்டு திறத்தார்க்கும் நேர்வு ஆய – 3.இலை:5 18/3
நித்தமும் நீங்கா நிலைமையின் நீங்கி நிலத்திடை புலம் கெழும் பிறப்பால் – 6.வம்பறா:2 81/1

மேல்


நிலைமையினார் (1)

நீங்கினார் எ பொருளும் நீங்காத நிலைமையினார் – 6.வம்பறா:2 180/4

மேல்


நிலைமையினால் (4)

பல் நாள் பிரியா நிலைமையினால் பயில கும்பிட்டு இருப்பாராய் – 5.திருநின்ற:1 254/3
நிலை இலாதார் நிலைமையினால் மறைக்க ஒண்ணுமோ என்னும் – 5.திருநின்ற:1 300/2
அற்றம் உறு நிலைமையினால் அவன் செய்வான் என அருளி – 6.வம்பறா:2 243/4
பொங்கு காதல் மீளா நிலைமையினால் போதுவார் வழி காட்ட முன் போந்து – 6.வம்பறா:2 277/2

மேல்


நிலைமையினில் (1)

அ நிலைமையினில் ஆண்ட அரசு பணி செய்ய அவர் – 5.திருநின்ற:1 416/1

மேல்


நிலைமையினை (3)

இருபிறப்பின் நிலைமையினை சடங்கு காட்டி எய்துவிக்கும் மறை முனிவர் எதிரே நின்று – 6.வம்பறா:1 264/2
மற்று அவர்-தம் உரைகொண்டு வன் தொண்டர் நிலைமையினை
ஒற்றிநகர் அமர்ந்த பிரான் உணர்ந்து அருளி உரைசெய்வார் – 6.வம்பறா:2 243/1,2
உம்முடைய நிலைமையினை அறியாமை கொண்டு உய்த்தீர் – 7.வார்கொண்ட:3 10/1

மேல்


நிலைமையை (1)

நீண்ட தொல் புகழார்-தம் நிலைமையை
ஈண்டு வாழ்த்துகேன் என்ன அறிந்து ஏத்துகேன் – 1.திருமலை:4 10/3,4

மேல்


நிலைமையையும் (1)

மற்றவர்கள் நிலைமையையும் புத்தநந்தி வாக்கின் போர் ஏற்றவன்-தன் தலையும் மெய்யும் – 6.வம்பறா:1 910/1

மேல்


நிலைய (2)

இ நிலைய வெம் களத்தில் ஏற்று அழிந்த மானத்தால் – 3.இலை:2 28/1
நீள் நிலைய மாளிகைகள் நிகர்_இல் அணி பெற விளக்கி – 6.வம்பறா:1 1173/2

மேல்


நிலையது (1)

கை விளங்கிய நிலையது காஞ்சி மா நகரம் – 4.மும்மை:5 48/4

மேல்


நிலையா (1)

நில்லாத உலகு இயல்பு கண்டு நிலையா வாழ்க்கை – 5.திருநின்ற:1 37/1

மேல்


நிலையாமை (3)

மின் ஆம் என நீடிய மெய் நிலையாமை வெல்ல – 4.மும்மை:1 24/4
தூய குல புகழனார் தொன்று தொடு நிலையாமை
மேய வினை பயத்தாலே இ உலகை விட்டு அகல – 5.திருநின்ற:1 27/2,3
தேச நெறி நிலையாமை கண்டு அறங்கள் செய்வாராய் – 5.திருநின்ற:1 35/2

மேல்


நிலையால் (4)

நீடும் அன்பினில் உருத்திரம் ஓதிய நிலையால்
ஆடு சேவடி அருகுஉற அணைந்தனர் அவர்க்கு – 4.மும்மை:3 9/1,2
நங்கள் சமயத்தின் நின்றே நாடிய முட்டி நிலையால்
எங்கள் எதிர் ஏறு அழிய யானையால் இவ்வண்ணம் நின் சீர் – 5.திருநின்ற:1 121/1,2
பான்மை நிலையால் அவரை பரமர் திருவிருத்தத்துள் வைத்து பாடி – 5.திருநின்ற:1 227/2
தெரியலாம் நிலையால் தெரியார் என – 6.வம்பறா:1 825/2

மேல்


நிலையாலும் (1)

தீ பசியின் நிலையாலும் அயர்ந்து அணைந்த திருத்தொண்டர் – 5.திருநின்ற:4 21/2

மேல்


நிலையான் (1)

நீடு கோபுரம் இறைஞ்சி உள் புகுந்து நீள் நிலையான்
மாடு சூழ் திரு மாளிகை வலம்கொண்டு வணங்கி – 6.வம்பறா:1 420/1,2

மேல்


நிலையில் (9)

பூதம் ஐந்தும் நிலையில் கலங்கினும் – 1.திருமலை:4 7/1
அருமை ஆம் நிலையில் நின்றார் அன்பினால் இன்பம் ஆர்வார் – 1.திருமலை:5 196/3
அ நிலையில் அன்பனார் அறிந்த நெறி பூசிப்ப – 3.இலை:3 155/1
அ நிலையில் மிக புலம்பி அன்னையும் அத்தனும் அகன்ற – 5.திருநின்ற:1 33/1
செறிவில் பல தரு நிலையில் பொலிவுறு திரு நந்தன வனம் எதிர் கண்டார் – 5.திருநின்ற:1 159/4
நீண் நிலையில் திகழ் கோபுர வாயிலின் நேர் எய்தி – 6.வம்பறா:1 90/2
அ நிலையில் ஆளுடையபிள்ளையார்-தமை முன்னம் அளித்த தாயார் – 6.வம்பறா:1 109/1
இ நிலையில் பேர் இன்பம் இனிது அமர்வார் இறை உறையும் – 6.வம்பறா:2 269/1
நிலையில் பெருகும் தரு மிடைந்த நெடும் தண் கானம் ஒன்று உளது-ஆல் – 12.மன்னிய:4 1/4

மேல்


நிலையின் (1)

அணி கிளர் தாரவன் சொன்ன மாற்றம் அருளொடும் கேட்டு அ நிலையின் நின்றே – 6.வம்பறா:1 318/1

மேல்


நிலையின்-நின்று (1)

நிலையின்-நின்று முன் வழுவிட நீண்ட பொன் மேரு – 5.திருநின்ற:6 11/3

மேல்


நிலையினார் (1)

வளம் மிகு மனையின் வாழ்க்கை நிலையினார் மனை-பால் உள்ள – 5.திருநின்ற:5 2/2

மேல்


நிலையினார்கள் (1)

அற்புத நிலையினார்கள் அணி திருமறைக்காடு ஆளும் – 6.வம்பறா:1 583/3

மேல்


நிலையினை (1)

நிச்சயித்தவர் நிலையினை துலை எனும் சலத்தால் – 2.தில்லை:7 41/3

மேல்


நிலையீர் (1)

நில்லா நிலையீர் உணர்வு இன்றி நும் கண் குருடாய் என் கண் உலகு – 6.வம்பறா:4 9/3

மேல்


நிலையும் (2)

நிலையும் பெற்ற இ நெறி இனி அழிந்தது என்று அழுங்கி – 5.திருநின்ற:1 81/2
தன் நிலையும் புற சமய சார்வுகளும் பொருள் அல்ல – 7.வார்கொண்ட:1 4/2

மேல்


நிலையே (7)

அ நிலையே உயிர் பிரிந்த ஆன் கன்றும் அ அரசன் – 1.திருமலை:3 47/1
இ நின்ற நிலையே நம்-பால் அணைவாய் என அவரும் – 3.இலை:7 40/3
அ நிலையே எழுந்தருளி அணி ஏகாம்பரம் அணைந்தார் – 4.மும்மை:5 127/4
யாவும் தெளிந்த பொருள் நிலையே எய்த உணர்ந்த உள்ளத்தால் – 4.மும்மை:6 18/3
அரசனது பணி தலைநின்ற அமைச்சர்களும் அ நிலையே
முரசு அதிரும் தானையொடு முன் சென்று முகில் சூழ்ந்து – 5.திருநின்ற:1 91/1,2
மறை வளர் திருவே வைதிக நிலையே வளர் ஞான – 6.வம்பறா:1 92/1
அ நிலையே சிவபெருமான் அன்பர் எதிர் வெளியே நின்று – 10.கடல்:5 11/1

மேல்


நிலையோர் (1)

கிளர் ஒளி செம் கனக மயம்-தான் ஆய் மாடு கீழ் நிலையோர் நீல சோபனம் பூண – 4.மும்மை:5 91/1

மேல்


நிவந்த (1)

நிவந்த நீல நுண் துகில் விதானத்தது போன்றது நெடு வானம் – 6.வம்பறா:1 152/4

மேல்


நிவந்து (1)

நிலத்தின் ஓங்கிய நிவந்து எழும் பெரும் புனல் நீத்தம் – 4.மும்மை:3 1/1

மேல்


நிவப்ப (1)

நெடு நிரை முன் புல் உண் வாய் நீர் தரங்க நுரை நிவப்ப
விடு சுடர் மெய் உறை அடுக்கல் முகில் படிய விளங்குதலால் – 8.பொய்:2 5/2,3

மேல்


நிவா (3)

புண்டரிக தடம் சூழ்ந்த நிவா கரையே போதுவார் – 5.திருநின்ற:1 155/4
நல் பதம் தொழுது அடியனேன் பதி முதல் நதி நிவா கரை மேய – 6.வம்பறா:1 176/3
பொங்கு தெண் திரை புனித நீர் நிவா கரை குட திசை மிசை போந்து – 6.வம்பறா:1 177/1

மேல்


நிழல் (37)

வெருள் இல் மெய் மொழி வான் நிழல் கூறிய – 0.பாயிரம்:1 9/3
கொற்றவன் அநபாயன் பொன் குடை நிழல் குளிர்வது என்றால் – 1.திருமலை:2 35/3
தக்க வகையால் தம் பெருமான் அருளினாலே தாள் நிழல் கீழ் – 2.தில்லை:6 10/3
ஆங்கு அதன் கரையின் பாங்கு ஓர் அணி நிழல் கேழல் இட்டு – 3.இலை:3 99/1
அரவம் அணிந்த அரையாரை அருச்சித்து அவர் தம் கழல் நிழல் கீழ் – 4.மும்மை:2 14/1
வன் சிறு தோல் மிசை உழத்தி மகவு உறக்கும் நிழல் மருதும் – 4.மும்மை:4 8/1
நிழல் செய் கைதை சூழ் நெய்தல் அம் கழியன நெய்தல் – 4.மும்மை:5 10/4
தன் நிழல் பிரியாத வண் காஞ்சி தானம் மேவிய மேன்மையும் உடைத்து-ஆல் – 4.மும்மை:5 75/4
தொடுத்த இதழி சூழ் சடையார் துணை தாள் நிழல் கீழ் விழுந்தவரை – 4.மும்மை:6 54/1
மெய் ஒளியின் நிழல் காணும் ஆடி என வெண் மதியை – 5.திருநின்ற:1 9/3
பொங்கு அழல் தெறு பாலை வெம் நிழல் புக்க சூழல் புகும் பகல் – 5.திருநின்ற:1 356/3
வளம் மருவும் நிழல் தரு தண்ணீர் பந்தர் வந்து அணைந்தார் – 5.திருநின்ற:5 5/4
தருகின்ற நிழல் தண்ணீர் பந்தரும் கண்ட அ தகைமை – 5.திருநின்ற:5 11/3
சீர் அணங்கு மணி முத்தின் சிவிகை மீது செழும் தரள குடை நிழல் கீழ் சென்று கண்டார் – 6.வம்பறா:1 258/4
வாள் நிழல் நல் சோலையிலும் மலர் வாவி கரை மாடும் – 6.வம்பறா:1 387/2
வெண் தரள பந்தர் நிழல் மீது அணைய திருமன்றில் – 6.வம்பறா:1 395/3
நீல மா மணி நிழல் பொர நிறம் புகர் படுக்கும் – 6.வம்பறா:1 504/3
நிழல் இலா மரங்கள் ஏறி நின்றிட கண்டோம் என்பர் – 6.வம்பறா:1 640/4
ஆல நிழல் கீழ் இருந்தார் அவர் தம்மை எதிர் நோக்கி – 6.வம்பறா:2 159/1
பூ விரி தண் புறவின் நிழல் இனிதாக புறங்காத்தார் – 6.வம்பறா:3 15/4
தம் செயல் வாய்ப்ப ஈசர் தாள் நிழல் தங்கினாரே – 7.வார்கொண்ட:2 5/4
கடி சேர் திரு ஆத்தியின் நிழல் கீழ் இருந்தார் கணபதீச்சரத்து – 7.வார்கொண்ட:3 43/4
காரின் மலிந்த கொடை நிழல் மேல் கவிக்கும் கொற்ற குடை நிழல் கீழ் – 7.வார்கொண்ட:4 10/3
காரின் மலிந்த கொடை நிழல் மேல் கவிக்கும் கொற்ற குடை நிழல் கீழ் – 7.வார்கொண்ட:4 10/3
நிழல் திக்கு ஒளிரும் பூணாரை இருத்தி தாமும் நேர் நின்று – 7.வார்கொண்ட:4 150/4
அ கருணை திரு நிழல் கீழ் ஆராமை அமர்ந்திருந்தார் – 8.பொய்:2 40/4
பை வளர் வாள் அரவு அணிந்தார் பாத மலர் நிழல் சோர்ந்து – 8.பொய்:3 8/3
களத்தில் நஞ்சம் அணிந்து அவர் தாள் நிழல் கீழ் அடியாருடன் கலந்தார் – 8.பொய்:5 9/4
செய்ய பாத திரு நிழல் சேர்ந்தனர் – 8.பொய்:7 6/4
பல் நெடு நாள் ஆற்றிய பின் பரமர் திருவடி நிழல் கீழ் – 8.பொய்:8 7/2
திகழ நெடு நாள் செய்து சிவபெருமான் அடி நிழல் கீழ் – 9.கறை:4 9/3
மண்ணில் அருள்புரிந்து இறைவர் மலர் அடியின் நிழல் சேர்ந்தார் – 10.கடல்:2 10/4
எடுத்த பாத நிழல் அடைந்தே இறவா இன்பம் எய்தினார் – 10.கடல்:3 6/4
பொன் நாட்டின் அமரர் தொழ புனிதர் அடி நிழல் சேர்ந்தார் – 10.கடல்:4 6/4
ஆசு_இல் நெறியவரோடும் கூட ஈசர் அடி நிழல் அமர்ந்திருக்க அருளும் பெற்றார் – 12.மன்னிய:2 2/4
மேவினார் திருத்தில்லை வேந்தர் திரு அடி நிழல் கீழ் – 12.மன்னிய:4 17/4
மேல் நிறை நிழல் செய வெண்குடை வீசிய கவரி மருங்கு உற – 13.வெள்ளானை:1 25/3

மேல்


நிழலார் (1)

நிழலார் சோலை கரை பொன்னி வட-பால் ஏறி நெடு மாடம் – 6.வம்பறா:2 72/3

மேல்


நிழலில் (1)

திருப்பணி பலவும் செய்து சிவ பத நிழலில் சேர்ந்தார் – 3.இலை:4 34/4

மேல்


நிழலினாலே (1)

நிகர்_இல் சராசரங்கள் எல்லாம் நிழலினாலே நிறைதலின் ஆல் நிறை தவம் செய் இமய பாவை – 4.மும்மை:5 93/2

மேல்


நிழலை (1)

தாண்டவம் முன் புரிந்து அருளும் தாள் நிழலை தலைக்கொண்டே – 5.திருநின்ற:1 97/2

மேல்


நிழற்ற (6)

நித்தில வெண்குடை மீது நிறை மதி போல நிழற்ற – 6.வம்பறா:1 282/4
வரு நிலவு தரு மதி போல் வளர் ஒளி வெண்குடை நிழற்ற
பெருகு ஒளிய திருநீற்று தொண்டர் குழாம் பெருகிவர – 6.வம்பறா:1 648/2,3
வில் வளர் தரள கோவை வெண்குடை நிழற்ற வெவ்வேறு – 6.வம்பறா:1 743/3
தவ அரசு ஆள உய்க்கும் தனி குடை நிழற்ற சாரும் – 6.வம்பறா:1 1206/1
வட நிரை அணிந்த முத்தின் மணி குடை நிழற்ற வந்தார் – 6.வம்பறா:1 1219/4
மேன்மை அரி ஆசனத்து ஏறி விளங்கும் கொற்றக்குடை நிழற்ற
பானல் விழியார் சாமரை முன் பணிமாற பல் மலர் தூவி – 7.வார்கொண்ட:4 21/2,3

மேல்


நிற்க (16)

அ உரையில் வரும் நெறிகள் அவை நிற்க அற_நெறியின் – 1.திருமலை:3 40/1
அன்று இந்த வெண்ணெய்நல்லூர் அது நிற்க அறத்து ஆறு இன்றி – 1.திருமலை:5 47/2
படி எதிர் தோன்றி நிற்க பாதங்கள் பணிந்து பூண்டு – 1.திருமலை:5 190/4
எங்கள் கோவணம் நேர் நிற்க வேண்டுவது என்றார் – 2.தில்லை:7 37/4
பிழைத்திலோம் எனில் பெரும் துலை நேர் நிற்க என்று – 2.தில்லை:7 43/2
அறிந்திலேன் அடியேன் அங்கு கேட்டது ஒன்று அதுதான் நிற்க
மறிந்த இ களிற்றின் குற்றம் பாகரோடு இதனை மாள – 3.இலை:1 39/2,3
புண் தரு குருதி நிற்க மற்றை கண் குருதி பொங்கி – 3.இலை:3 181/2
கங்கணர் அமுத வாக்கு கண்ணப்ப நிற்க என்ற – 3.இலை:3 183/4
மாறு_இலாய் நிற்க என்று மன்னு பேர் அருள்புரிந்தார் – 3.இலை:3 185/4
திண்ணிய தொண்டர் பூட்டி இளைத்த பின் திறம்பி நிற்க
ஒண்ணுமோ கலயனார்-தம் ஒருப்பாடு கண்ட போதே – 3.இலை:4 28/2,3
சைவ நெறி வைதிகம் நிற்க சழக்கு நெறியை தவம் என்னும் – 5.திருநின்ற:1 286/1
பெருக்க வலியுடன் நிற்க பேணிய நல் ஓரை எழ – 6.வம்பறா:1 22/2
மன்னும் கவுணியர் போற்றி நிற்க மழவன் பயந்த மழலை மென் சொல் – 6.வம்பறா:1 319/2
நிறம் கிளர் மணி கபாடம் நீக்கமும் அடைப்பும் நிற்க
திறந்தவாறு அடைக்க பாடி அருளும் நீர் என்றார் தீய – 6.வம்பறா:1 586/2,3
அழிவுறு மன நேர் நிற்க அந்தணர் வாழ்வை நோக்கி – 6.வம்பறா:1 753/3
நண்ணி நிற்க கீழ்-பால் நீர் வடிந்த நடுவு நல்ல வழி – 7.வார்கொண்ட:4 136/2

மேல்


நிற்கவும் (4)

நினைவது ஒன்று இலர் வருந்தினர் நிற்கவும் மாட்டார் – 2.தில்லை:7 22/3
நீர் பசித்து இருக்க இங்கு நிற்கவும் இல்லேன் என்று – 3.இலை:3 113/2
அதற்கு இது மருந்தாய் புண் நீர் நிற்கவும் அடுக்கும் என்று – 3.இலை:3 178/2
அஞ்சு வான் கரத்து ஆறு இழி மதத்தோர் ஆனை நிற்கவும் அரை இருள் திரியும் – 4.மும்மை:5 81/1

மேல்


நிற்கின்ற (1)

வரையும் அடைத்தே நிற்கின்ற மணி நீள வாயில் வணங்குவார் – 5.திருநின்ற:1 265/4

மேல்


நிற்கும் (9)

நில மிசை கன்றை நோக்கி நெடிது உயிர்த்து இரங்கி நிற்கும்
மலர் தலை உலகம் காக்கும் மனு எனும் என் கோமானுக்கு – 1.திருமலை:3 25/2,3
போதியா நிற்கும் தில்லை பொது நடம் போற்றி போற்றி – 2.தில்லை:1 1/4
விரை செய்தார் மாலையோய் நின் விறல் களிற்று எதிரே நிற்கும்
திரை செய் நீர் உலகின் மன்னர் யார் உளார் தீங்கு செய்தார் – 3.இலை:1 36/2,3
மேவிய நெஞ்சும் வேறு ஓர் விருப்புற விரையா நிற்கும்
தேவர் அங்கு இருப்பது எங்கே போகு என்றார் திண்ணனார்-தாம் – 3.இலை:3 97/3,4
தம்தம் பெருமைக்கு அளவாகிய சார்பில் நிற்கும்
எம்-தம் பெரு மக்களை யாவர் தடுக்க வல்லார் – 4.மும்மை:1 16/3,4
தமர்களுடன் இழிந்து ஏறும் மைந்தர் மாதர்-தங்களையும் விசும்பிடை-நின்று இழியா நிற்கும்
அமரரையும் அரமகளிர்-தமையும் வெவ்வேறு அறிவ_அரிதாம் தகைமையன அனேகம் அங்கண் – 4.மும்மை:5 96/3,4
திடம் நேர் நிற்கும் செம்மலார் திகழும் நாளில் ஆங்கு ஒருநாள் – 4.மும்மை:6 16/4
மலை சிகர சிகாமணியின் மருங்குஉற முன்னே நிற்கும்
சிலை தட கை கண்ணப்பர் திரு பாதம் சேர்ந்து இறைஞ்சி – 5.திருநின்ற:1 346/1,2
கடலின் மீது எழுந்து நிற்கும் கதிர் நிறை மதியம் போல – 6.வம்பறா:1 1219/3

மேல்


நிற்குமே (1)

தாய் தலை அன்பின் முன் நிற்குமே தகைந்து பாய்ந்து – 3.இலை:1 24/3

மேல்


நிற்குமோ (1)

ஓடும் நீருடன் செலாது நிற்குமோ ஓலை என்பார் – 6.வம்பறா:1 807/2

மேல்


நிற்ப (10)

காலம் நேர்படுதல் பார்த்து அயல் நிற்ப காதல் அன்பர் கண நாதர் புகும் பொன் – 1.திருமலை:5 103/3
சிந்தை செய்து அருளிற்று எங்கள் செய் தவம் என்று நிற்ப
முந்தை நாள் உன்-பால் வைத்த மெய் ஒளி விளங்கும் ஓடு – 2.தில்லை:2 20/2,3
பூம் கொன்றை மிலைந்தவர் கோயில் புறத்து நிற்ப – 4.மும்மை:1 33/4
அணைவுறும் சுற்றத்தார்-பால் அச்சமோடு ஒதுங்கி நிற்ப
உணர்வுறு கிளைஞர் வெள்கி உன் திரு மனைவி-தன்னை – 5.திருநின்ற:4 46/2,3
அ நெறி சார்வு-தன்னை அறம் என நினைந்து நிற்ப
மன்னிய சைவ வாய்மை வைதிக வழக்கம் ஆகும் – 6.வம்பறா:1 600/2,3
கர கமலங்கள் பற்றியே எடுப்ப கைதொழுது அவரும் முன் நிற்ப
வரம் மிகு தவத்தால் அவரையே நோக்கி வள்ளலார் மதுர வாக்கு அளிப்பார் – 6.வம்பறா:1 657/3,4
கொண்ட உணர்வு தலை நிற்ப குலவு மென் கொடி அனையார் – 6.வம்பறா:2 223/2
பால் அங்கு அணைந்தார் புறம் நிற்ப பண்டே தம்மை அர்ச்சிக்கும் – 6.வம்பறா:2 337/3
திரு மலர்த்தும் பேர் உலகும் செங்கோலின் முறை நிற்ப
அரு_மறை சைவம் தழைப்ப அரசு அளிக்கும் அந்நாளில் – 8.பொய்:2 9/3,4
மன்றில் நடம் புரிவார்-தம் வழி தொண்டின் வழி நிற்ப
வென்றி முடி என் குமரன்-தனை புனைவீர் என விதித்தார் – 8.பொய்:2 37/3,4

மேல்


நிற்பது (2)

அத்த நினது அருள் வழியே நிற்பது அல்லால் அடுத்த நெறி வேறு உளதோ அதுவே அன்றி – 3.இலை:3 46/2
சண்பை மன்னரும் தம்பிரான் அருள் வழி நிற்பது தலை செல்வார் – 6.வம்பறா:1 529/1

மேல்


நிற்பதுவும் (1)

முன்பு நிற்பதுவும் ஆற்றார் மொழி தடுமாற ஏத்தி – 6.வம்பறா:1 585/3

மேல்


நிற்பர் (3)

காதலின் நோக்கி நிற்பர் கன்று அகல் புனிற்று ஆ போல்வர் – 3.இலை:3 112/2
தோடு மலி நறு மலரும் சுண்ணமும் வெண் பொரியினொடும் தூவி நிற்பர்
கோடு பயில் குல வரை மேல் மின் குலங்கள் புடை பெயரும் கொள்கைத்து ஆக – 6.வம்பறா:1 96/3,4
அழிவுற மயங்கி நிற்பர் அசைவுடன் இருப்பர் நெற்றி – 6.வம்பறா:2 349/2

மேல்


நிற்பவர் (1)

ஆருயிர் கழியவும் நிற்பவர் ஆண்மையில் இருவரும் ஒத்தமை – 3.இலை:2 21/3

மேல்


நிற்பவும் (2)

கம்பர் காதலி தழுவ மெய் குழைய கண்டு நிற்பவும் சரிப்பவும் ஆன – 4.மும்மை:5 65/1
அடைய அ பதி நிற்பவும் சரிப்பவும் ஆன – 5.திருநின்ற:1 373/3

மேல்


நிற்பனமும் (1)

இவ்வாறு நிற்பனமும் சரிப்பனவும் இசை மயமாய் – 3.இலை:7 36/1

மேல்


நிற்பார் (8)

பரவுதல் செய்து நாளும் பராய் கடன் நெறியில் நிற்பார் – 3.இலை:3 10/4
தாழும் நாளில் பிற பதியும் பணியும் காதல் தலை நிற்பார் – 5.திருநின்ற:1 292/4
மன்னும் பெருமை திருவாரூர் மன்னர் அடியார் வழி நிற்பார்
அன்ன வண்ணம் திருவிளையாட்டு ஆடி அருள எந்நாளும் – 5.திருநின்ற:7 21/2,3
எறிய மாசு உடலும் கன்றி அருகு விட்டு ஏற நிற்பார்
அறிவுடையாரை ஒத்தார் அறிவு இலா நெறியில் நின்றார் – 6.வம்பறா:1 766/3,4
நீளாது பிறந்து இறக்கும் நிலை ஒழிவேன் என நிற்பார் – 7.வார்கொண்ட:1 2/4
தன்னை மிகும் அன்பினால் மறவாமை தலை நிற்பார் – 7.வார்கொண்ட:1 6/4
வல்லார் இவர் அ வேடத்தை மாற்றாது அன்பின் வழி நிற்பார் – 7.வார்கொண்ட:1 7/4
நீதி மனை அறம் புரியும் நீர்மையினை நிலை நிற்பார் – 7.வார்கொண்ட:3 12/4

மேல்


நிற்பாராய் (1)

தையலாரும் தலைவர் பணி தலை நிற்பாராய் தாம் அழைப்பார் – 7.வார்கொண்ட:3 81/2

மேல்


நிற்பாரும் (1)

நீடு வார் துகில் அசைய நிற்பாரும் ஆயினார் – 5.திருநின்ற:1 421/4

மேல்


நிற்பீர் (1)

வரும் அன்பின் வழி நிற்பீர் என மறை பூண்டு அறைவன போல் – 7.வார்கொண்ட:3 33/3

மேல்


நிற்பேன் (1)

கொண்டு இவர் தம் கொள்கை குறி வழி நிற்பேன் என்று – 3.இலை:2 38/4

மேல்


நிற்போர் (1)

நீதியினில் பிழையாது நெறியில் நிற்போர் நித்த நியமத்து நிகழ் அங்கி-தன்னில் – 11.பத்தராய்:6 6/2

மேல்


நிற்றலாலே (1)

உன்னினான் வினைகள் ஒத்து துலை என நிற்றலாலே – 6.வம்பறா:1 819/4

மேல்


நிற்றலின் (1)

தவ்வை சைவத்து நிற்றலின் தருமசேனரும் தாம் – 5.திருநின்ற:1 83/1

மேல்


நிற (10)

அலர்ந்த வெண் நிற கோவணம் அதற்கு நேர் ஆக – 2.தில்லை:7 30/2
மை வந்த நிற கேச வட பூண் நூலும் மன – 3.இலை:5 23/3
பொன் புரையும் செக்கர் நிற பொழுது தோன்றும் புனிற்றி மதி கண்டு உருகி பொழிந்த நீரால் – 4.மும்மை:5 92/2
பால் நிற நீற்றர் பருக்கையானை பதிக தமிழ் இசை பாடி ஆடி – 6.வம்பறா:1 499/3
ஒண் நிற கரிய செய்ய கயல் இரண்டு ஒத்து உலாவ – 6.வம்பறா:1 1098/4
மணி நிற கோபம் கண்டு மற்றது வவ்வ தாழும் – 6.வம்பறா:1 1099/3
அணி நிற காமரூபி அணைவதாம் அழகு காட்ட – 6.வம்பறா:1 1099/4
கொண்ட வெண் நிற குரூஉ சுடர் கொண்டல்கள் என்ன – 6.வம்பறா:1 1195/3
நிற பொற்பு உடைய இசை பாடி நிறைந்த அருள் பெற்று இறைஞ்சினார் – 6.வம்பறா:2 42/4
தூ நிற பசும் கனக நல் சுடர் நவ மணியால் – 8.பொய்:4 15/2

மேல்


நிறத்தால் (1)

உடு எனும் நாள் மலர் அலர உறு பகலில் பல நிறத்தால்
நெடு விசும்பு தளிப்பது என நெருங்கி உள மருங்கு எல்லாம் – 6.வம்பறா:1 12/3,4

மேல்


நிறம் (7)

அளவு கண்டு அவர் குழல் நிறம் கனியும் அ களவை – 4.மும்மை:5 17/3
இலகு செம் தளிர் ஒளி நிறம் திகழ் தர இரு குழை புடை ஆட – 6.வம்பறா:1 149/3
நிறம் பயில் இசையுடன் பாடி நீடிய – 6.வம்பறா:1 241/3
நீல மா மணி நிழல் பொர நிறம் புகர் படுக்கும் – 6.வம்பறா:1 504/3
பொருவு இலாத சொல் புல்கு பொன் நிறம் முதல் பதிகங்களால் போற்றி – 6.வம்பறா:1 532/1
நிறம் கிளர் மணி கபாடம் நீக்கமும் அடைப்பும் நிற்க – 6.வம்பறா:1 586/2
தடம் எங்கும் புனல் குடையும் தையலார் தொய்யில் நிறம்
இடம் எங்கும் அந்தணர்கள் ஓதும் இடையாக நிலை – 6.வம்பறா:1 627/1,2

மேல்


நிறுத்த (1)

நிறுத்த எண் திக்கிலும் நிலவும் தொண்டர்-அவர் நண்பு அமர்ந்து நீலகண்டம் – 6.வம்பறா:1 469/2

மேல்


நிறுத்தர் (1)

நீறு விளங்கும் திரு மேனி நிறுத்தர் பாதம் பணிந்து அன்பின் – 7.வார்கொண்ட:4 133/3

மேல்


நிறுத்தல் (1)

அந்தணர்கள் விதித்த முறை வழி நிறுத்தல் அறம் என்றார் – 1.திருமலை:3 34/4

மேல்


நிறுத்தவும் (1)

நீடிய ஞானம் பெற்றார் நிறுத்தவும் வல்லார் என்பார் – 6.வம்பறா:1 807/3

மேல்


நிறுத்தனார் (1)

நிறுத்தனார் திருக்கூத்து நேர்ந்து இறைஞ்சி நெடுந்தகையார் – 8.பொய்:8 5/3

மேல்


நிறுத்தி (7)

கூறிய பட்டு அடை குரலாம் கொடிப்பாலையினில் நிறுத்தி – 3.இலை:7 25/4
நாம கரணத்து அழகு நாள் பெற நிறுத்தி
சேம உதய பரிதியில் திகழ் பிரானை – 6.வம்பறா:1 41/1,2
நீறு திரு நெற்றியில் நிறுத்தி நிறைவித்தார் – 6.வம்பறா:1 43/4
நிலை புரியும் ஓட கோல் நிலை இலாமை நீர் வாழ்நர் கரையின் கண் நிறுத்தி போக – 6.வம்பறா:1 897/3
முற்று இழையார்-தமை நிறுத்தி முனைப்பாடி திரு நாடர் – 6.வம்பறா:2 130/2
ஏய்ந்த கடல் சூழ் உலகில் எங்கும் தம் இசை நிறுத்தி
ஆய்ந்த உணர்வு இடையறா அன்பினராய் அணி கங்கை – 9.கறை:2 4/1,2
திக்கு அனைத்தும் தனி செங்கோல் முறை நிறுத்தி தேர் வேந்தர் – 12.மன்னிய:4 15/3

மேல்


நிறுத்தினார்கள் (1)

உன்னும் செயல் மந்திர யோகர் நிறுத்தினார்கள் – 4.மும்மை:1 38/4

மேல்


நிறுவும் (1)

நிலவும் உணர்வின் திறம் கண்டு நிறுவும் மறையோர் அதிசயித்தார் – 4.மும்மை:6 15/2

மேல்


நிறை (138)

நீள் இலை வஞ்சி காஞ்சி நிறை மலர் கோங்கம் எங்கும் – 1.திருமலை:2 28/4
நிரந்த நீற்று ஒளியால் நிறை தூய்மையால் – 1.திருமலை:4 3/2
நிறை குடம் தூபம் தீபம் நெருங்கு பாலிகைகள் ஏந்தி – 1.திருமலை:5 24/1
நிறை பாணியின் இசை கோள் புணர் நீடும் புகழ் வகையால் – 1.திருமலை:5 75/3
நின்ற நிறை நாண் முதலாம் குணங்களுடன் நீங்க உயிர் ஒன்றும் தாங்கி – 1.திருமலை:5 172/3
நிலவு உமிழும் தழல் ஆற்றாள் நிறை ஆற்றும் பொறை ஆற்றா நீர்மையோடும் – 1.திருமலை:5 174/2
நீதியால் அவர்கள் தம்மை பணிந்து நீ நிறை சொல்_மாலை – 1.திருமலை:5 197/3
நிறை பெரு விருப்போடு செய்து நின்ற பின் – 2.தில்லை:2 14/4
நிறை உடைய வேட்கோவர் நீர் மொழியும் புகுந்தது என – 2.தில்லை:2 33/4
ஆறு சூடிய ஐயர் மெய் அடிமை அளவு_இலாதது ஓர் உளம் நிறை அருளால் – 2.தில்லை:3 3/1
நின்றவன்-தன்னை நோக்கி நிறை பெரும் கருணை கூர்ந்தார் – 2.தில்லை:5 21/4
ஒன்றிலே இட நிறை நிலாது ஒழிந்தமை கண்டார் – 2.தில்லை:7 32/4
உள் நிறை காதலோடும் ஒழுகுவார் ஒரு நாள் முன் போல் – 3.இலை:1 8/4
நீடிய சோகத்தோடு நிறை மலர் பாதம் பற்றி – 3.இலை:3 173/3
உள் நிறை விருப்பினோடும் ஒரு தனி பகழி கொண்டு – 3.இலை:3 182/3
சிறந்த நிறை மங்கல தூரியம் முழங்க தேவர் பிரான் – 3.இலை:5 12/2
தம் சால்பு நிறை சுற்றம் தலை நிறைய முரசு இயம்ப – 3.இலை:5 20/3
முண்டம் நிறை நெற்றியின் மேல் முண்டித்த திருமுடியில் – 3.இலை:5 22/1
ஊனம் இன்றி நிறை அன்பால் உருகு மனத்தார் முருகனார் – 4.மும்மை:2 5/4
குலத்தின் ஓங்கிய குறைவு இலா நிறை குடி குழுமி – 4.மும்மை:3 1/3
நீற்று அலர் பேர் ஒளி நெருங்கும் அ பதியின் நிறை கரும்பின் – 4.மும்மை:4 2/1
நிறை அருளால் மறையவர்கள் நெருப்பு அமைத்த குழி எய்தி – 4.மும்மை:4 31/3
நிறை புரிந்திட நேர்_இழை அறம் புரிந்த அதனால் – 4.மும்மை:5 5/2
நெய்தல் எய்த முன் செய்த அ நிறை தவம் சிறிதோ – 4.மும்மை:5 40/4
நங்கை உள் நிறை காதலை நோக்கி நாயகன் திரு உள்ளத்து மகிழ்ந்தே – 4.மும்மை:5 52/1
நிகர்_இல் சராசரங்கள் எல்லாம் நிழலினாலே நிறைதலின் ஆல் நிறை தவம் செய் இமய பாவை – 4.மும்மை:5 93/2
ஆங்கு நிறை கிளை பயின்று மரபின் ஆற்ற அடுத்த வினை தொழிலின் முறைமை வழாமை நீடு – 4.மும்மை:5 103/3
நிறை பூசனைக்கு குடங்கள் பால் நிரம்ப சொரிந்து நிரை குலங்கள் – 4.மும்மை:6 38/2
நன்று நிறை தீம்பால் குடங்கள் எடுத்து நயப்புற்று ஆட்டுதலும் – 4.மும்மை:6 47/4
நெருங்கிய சாதுரங்க பலம் நிகர்பனவாம் நிறை மருதம் – 5.திருநின்ற:1 6/4
நிறை ஆற்று நீர் கொழுந்து படர்ந்து ஏறும் நிலைமையது-ஆல் – 5.திருநின்ற:1 7/4
நீந்துவார் நெடு நாள்கள் நிறை வெம் போர் துறை விளைத்தார் – 5.திருநின்ற:1 26/4
நீறு அணிந்தார் அகத்து இருளும் நிறை கங்குல் புறத்து இருளும் – 5.திருநின்ற:1 68/1
நீற்றால் நிறைவு ஆகிய மேனியுடன் நிறை அன்பு உறு சிந்தையில் நேசம் மிக – 5.திருநின்ற:1 70/1
நின்றவரை நேர் நோக்கி நிறை தவத்தோர் உரை செய்வார் – 5.திருநின்ற:1 92/4
நெஞ்சில் பெருகிய மகிழ்வும் காதலும் நிறை அன்பொடும் உரை தடுமாற – 5.திருநின்ற:1 161/2
செல்வ குடி நிறை நல் வைப்பிடை வளர் சிவமே நிலவிய திரு வீதி – 5.திருநின்ற:1 162/4
நவ மின் சுடர் மணி நெடு மாலையும் நறு மலர் மாலையும் நிறை திரு வீதி – 5.திருநின்ற:1 163/1
அளவில் பெருகிய ஆர்வத்திடை எழும் அன்பின் கடல் நிறை உடல் எங்கும் – 5.திருநின்ற:1 165/2
நீடும் திருவுடன் நிகழும் பெருகு ஒளி நிறை அம்பலம் நினைவுற நேரே – 5.திருநின்ற:1 166/1
நீடிய மணியின் சோதி நிறை திரு முன்றின் மாடும் – 5.திருநின்ற:1 170/1
அடைய நிறை சிவம் பெருக வளர் ஞானம் குழைத்து ஊட்ட அமுது செய்த – 5.திருநின்ற:1 177/3
உள்ளம் நிறை காதலினால் ஒருவர் ஒருவரில் கலந்த உண்மையோடும் – 5.திருநின்ற:1 184/3
நீடு கதலி தழை பூதம் நிரைத்து நிறை பொன் குடம் எடுத்து – 5.திருநின்ற:1 251/2
நீடு கதலியுடன் கமுகு நிறைத்து நிறை பொன் குடம் தீபம் – 5.திருநின்ற:1 319/2
சந்தம் நிறை நேர் இசையும் முதலான தமிழ் பாடி – 5.திருநின்ற:1 340/3
தான நிறை சுருதிகளில் தகும் அலங்கார தன்மை – 5.திருநின்ற:1 419/2
வாசம் நிறை திருநீற்று காப்பு ஏந்தி மனம் தழைப்ப – 5.திருநின்ற:5 21/2
நிறை புனல் வாவி கரையில் நின்று அருளும் பிள்ளையார் – 6.வம்பறா:1 61/4
நிறை முடி உந்திய நிரை மணி சிந்திட நீள் வானத்து – 6.வம்பறா:1 82/2
கண் நிறை கதிரே கலை வளர் மதியே கவின் மேவும் – 6.வம்பறா:1 93/2
மாடு நிறை மடவார்கள் மங்கலமாம் மொழிகளால் வாழ்த்தி வாச – 6.வம்பறா:1 96/2
கொடுத்து அருளி வைகினார் குறைவு இலா நிறை ஞான கொண்டலார்-தாம் – 6.வம்பறா:1 108/4
நிறை புனல் திருச்சாய்க்காடு தொழுதற்கு நினைந்து செல்வார் – 6.வம்பறா:1 120/4
சீத வாச நீர் நிறை குடம் தீபங்கள் திசை எலாம் நிறைந்து ஆர – 6.வம்பறா:1 155/2
மல்லல் ஆவண மறுகிடை கழிந்து போய் மறையவர் நிறை வாழ்க்கை – 6.வம்பறா:1 156/3
நிறை மதி பிள்ளை நீள் நிலம் சேர்ந்து என – 6.வம்பறா:1 188/2
வையம் ஏழுடன் மறைகளும் நிறை தவத்தோரும் – 6.வம்பறா:1 221/3
மிடையும் மாலைகள் நிறை குடம் விளக்கொடு நிரைத்தார் – 6.வம்பறா:1 234/4
தெள்ளு புனல் நிறை குடங்கள் தீப தூபம் செழும் கொடிகள் நிரைத்து எதிர்கொள் சிறப்பில் செய்வார் – 6.வம்பறா:1 257/4
பூரணகும்பங்கள் நிறை கரகம் ஏந்தி புது மலரும் நறும் துகளும் பொரியும் தூவி – 6.வம்பறா:1 258/2
நிறை குடமும் மணி விளக்கும் முதலாய் உள்ள நீதி மறை குல மகளிர் நெருங்கி ஏந்த – 6.வம்பறா:1 262/2
நித்தில வெண்குடை மீது நிறை மதி போல நிழற்ற – 6.வம்பறா:1 282/4
புந்தி நிறை செந்தமிழின் சந்த இசை போற்றி இசைத்தார் புகலி வேந்தர் – 6.வம்பறா:1 301/4
பதம் நிறை செந்தமிழ் பாடி சடை முடியார் பயில் பதியும் பணிந்து பாடி – 6.வம்பறா:1 308/3
நின்ற நிலை சிறப்பித்து நிறை தமிழில் சொல்_மாலை நிகழ பாடி – 6.வம்பறா:1 309/4
நீடிய அ பதிகள் எலாம் நிறை மாட திறைகள்-தொறும் – 6.வம்பறா:1 331/1
நீடு சண்பை நிறை புகழ் வேதியர் – 6.வம்பறா:1 360/4
நெடிது பணிந்து எழுந்து அன்பு நிறை கண்ணீர் நிரந்து இழிய – 6.வம்பறா:1 414/4
நீடு வீரட்டம் பணிந்தனர் நிறை மறை வேந்தர் – 6.வம்பறா:1 441/4
நிறை செல்வ திருச்சாத்தமங்கையினில் நீலநக்கர்-தாமும் சைவ – 6.வம்பறா:1 460/1
துறை மலி தோரணம் கதலி கமுகு நிறை குடம் தூப தீபம் ஆக்கி – 6.வம்பறா:1 460/3
நெக்குருகும் சிந்தை அன்பு பொங்க நிறை மலர் கண்ணீர் அருவி செய்ய – 6.வம்பறா:1 490/2
திக்கு நிறை சீர் முருகர் முன்பு செல்ல அவர் மடம் சென்று புக்கார் – 6.வம்பறா:1 490/4
செம் கை நிறை மலர் கொண்டு தூவி திரு இருக்கு குறள் பாடி ஏத்தி – 6.வம்பறா:1 500/3
நிறை குடம் தூபம் தீபம் நீட நிரைத்து ஏந்தி – 6.வம்பறா:1 540/1
ஊர் அடைய அலங்கரித்து விழவு கொள்ள உயர் கமுகு கதலி நிறை குடம் தீபங்கள் – 6.வம்பறா:1 576/3
நெருங்கி வளர் கமுகு உடுத்த நிறை மருத வழி சென்றார் – 6.வம்பறா:1 625/4
கொங்கு எங்கும் நிறை கமல குளிர் வாச தடம் எங்கும் – 6.வம்பறா:1 626/2
நெடும் குன்றும் படர் காணும் நிறை நாடும் கடந்து மதி – 6.வம்பறா:1 630/3
செப்ப_அரும் பெருமை குலச்சிறையார் தம் செவி நிறை அமுது என தேக்க – 6.வம்பறா:1 654/3
நீடு உயர் செல்வ கோபுரம் இறைஞ்சி நிறை பெரு விருப்புடன் புக்கு – 6.வம்பறா:1 664/3
உள்ள நிறை பொறாமையினால் உழை இருந்த கார் அமணர் – 6.வம்பறா:1 755/2
நீற்று அணி விளங்கு மேனி நிறை புகழ் சண்பை மன்னர் – 6.வம்பறா:1 795/3
நீற்று அணி திகழ்ந்த மேனி நிறை மதி பிள்ளையாரும் – 6.வம்பறா:1 813/2
நிறை கடல் பிறவி துன்பம் நீங்கிட பெற்றது அன்றே – 6.வம்பறா:1 860/4
மேவும் கதலி தோரணங்கள் விளக்கு நிரைத்து நிறை குடமும் – 6.வம்பறா:1 974/3
நிறை அருவி நிரை பலவாய் மணியும் பொன்னும் நிறை துவலை புடை சிதறி நிகழ் பல ஆகி – 6.வம்பறா:1 1015/2
நிறை அருவி நிரை பலவாய் மணியும் பொன்னும் நிறை துவலை புடை சிதறி நிகழ் பல ஆகி – 6.வம்பறா:1 1015/2
பூதி நிறை கடல் அணைவது என்ன சண்பை புரவலனார் எழுந்தருளும் பொழுது சின்ன – 6.வம்பறா:1 1016/2
நாதம் நிறை செவியின் வாய் மக்கள் எல்லாம் நலம் மருவு நினைவு ஒன்றாய் மருங்கு நண்ண – 6.வம்பறா:1 1016/4
நீற்றின் மேனியில் நிறை மயிர் புளகங்கள் நெருங்க – 6.வம்பறா:1 1079/2
நிருத்தர் உறை பிற பதிகள் வணங்கி போய் நிறை காதல் – 6.வம்பறா:1 1120/3
திருப்பதிகம் புனைந்து அருளி சிந்தை நிறை மகிழ் உற்றார் – 6.வம்பறா:1 1131/4
அப்பு நிறை குடம் விளக்கு மறுகு எல்லாம் அணி பெருக்கி – 6.வம்பறா:1 1164/2
மல்கு நிறை குடம் விளக்கு மகர தோரணம் நிரைத்தே – 6.வம்பறா:1 1170/2
நின்று ஒளிரும் மணி விளக்கு நிறை வாச பொன் குடங்கள் – 6.வம்பறா:1 1175/3
பண்ட நிறை சாலைகளும் பல வேறு விதம் பயில – 6.வம்பறா:1 1178/2
மாறு_இலா நிறை வளம் தரும் புகலியின் மணம் மீக்கூறும் – 6.வம்பறா:1 1182/1
நீற்று ஒளி தழைத்து பொங்கி நிறை திரு நெற்றி மீது – 6.வம்பறா:1 1215/1
கடலின் மீது எழுந்து நிற்கும் கதிர் நிறை மதியம் போல – 6.வம்பறா:1 1219/3
நிறை வளை செம் கை பற்ற நேர்_இழை அவர் முன் அந்த – 6.வம்பறா:1 1240/2
வாய்ந்த அகிலின் நறும் சாந்து வாசம் நிறை மான் மத சேறு – 6.வம்பறா:2 35/2
பெருகும் பதிகம் பிறை அணிவாள் நுதலாள் பாடி பெயர்ந்து நிறை
திருவின் மலியும் சிவபுரத்து தேவர் பெருமான் கழல் வணங்கி – 6.வம்பறா:2 66/1,2
நீற்றர் கோயில் எம்மருங்கும் சென்று தாழ்ந்து நிறை விருப்பால் – 6.வம்பறா:2 78/2
சிந்தை நிறை மகிழ்ச்சி உடன் சே_இழையாருடன் அமர்ந்தார் – 6.வம்பறா:2 139/3
நிருத்தனார் அமர்ந்து அருளும் நிறை பதிகள் பல வணங்கி – 6.வம்பறா:2 168/2
அல்கு தீபம் நிறை குடங்கள் அகிலின் தூபம் கொடி எடுத்து – 6.வம்பறா:2 185/2
நீண்ட மதில் கோபுரம் கடந்து நிறை மாளிகை வீதியில் போந்து – 6.வம்பறா:2 186/2
சுண்ண நிறை பொன் குடம் தீபம் எடுத்து தொழ எழுங்கால் – 6.வம்பறா:2 200/4
சேவார் கொடியார் திருத்தொண்டர் கண்ட போது சிந்தை நிறை
காவாது அவர்-பால் போய் விழ தம்-பால் காமனார் துரந்த – 6.வம்பறா:2 227/2,3
நீண்ட கங்குல் யாமத்து நீங்கி வானில் நிறை மதியம் – 6.வம்பறா:2 237/2
நெய் வளர் விளக்கு தூபம் நிறை குடம் நிரைத்து பின்னும் – 6.வம்பறா:2 378/4
உள்ளம் நிறை கலை துறைகள் ஒழிவு_இன்றி பயின்று அவற்றால் – 7.வார்கொண்ட:3 4/1
நிறை உடைய பெரு விருப்பில் நியதி ஆக கொள்ளும் – 7.வார்கொண்ட:3 13/3
உள் நிறை அன்பினில் பணி செய்து ஒழுகுவார் வழு_இன்றி – 7.வார்கொண்ட:3 16/2
நீர் ஆரும் சடை முடியார் அருளினால் நிறை தவத்து – 7.வார்கொண்ட:3 17/1
ஆர்வம் நிறை பெரும் சுற்றம் அகம் மலர அளித்தவர்-தாம் – 7.வார்கொண்ட:3 20/1
கண்ணார் வேடம் நிறை தவத்தீர் அருளி செய்யும் கடிது அமைக்க – 7.வார்கொண்ட:3 47/2
நீடும் உரிமை பேர் அரசால் நிகழும் பயனும் நிறை தவமும் – 7.வார்கொண்ட:4 23/1
பொங்கும் விளக்கும் நிறை குடமும் பூ மாலைகளும் புகை அகிலும் – 7.வார்கொண்ட:4 70/3
நீதி வழுவா ஒழுக்கத்து நிறை பூசனைகள் முறை அளித்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 71/4
நிறை தவத்தோர் அப்பாலும் நிருத்தர் பதி தொழ நினைந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 104/4
எஞ்சல்_இல்லா நிறை ஆற்றினிடையே அளித்த மணல் வழியில் – 7.வார்கொண்ட:4 138/2
பொற்பு நிறை தொல் நகரில் இற்றைக்கு முன் புகுந்த – 7.வார்கொண்ட:4 161/2
ஞாங்கர் நிறை விரை உறுப்பு வருக்கம் முதல் நலம் சிறப்ப – 7.வார்கொண்ட:4 162/3
வெருளும் கருவி நான்கு நிறை வீர செருக்கின் மேலானார் – 7.வார்கொண்ட:6 2/4
நிறை பெரும் பூசனை விளங்க நீடு திருத்தொண்டர்-தமை – 8.பொய்:2 10/2
நிறை மதி நீடு அமைச்சர்க்கு மொழிந்து அருளி நிகழும் நாள் – 8.பொய்:2 14/4
உளம் நிறை வெம் சினம் திருகி உயர் காஞ்சி மிலைந்து ஏற – 8.பொய்:2 19/3
வேறு நிறை வழிபாடு விளக்கிய பூசனை மேவி – 8.பொய்:3 4/2
செக்கு நிறை எள் ஆட்டி பதம் அறிந்து திலதயிலம் – 8.பொய்:6 11/1
நிகழ வரும் அன்பினால் நிறை வழிபாடு ஒழியாமே – 9.கறை:4 9/2
குறி உண்டு ஒன்றாகிலும் குறை ஒன்று இல்லோம் நிறை கருணையினால் – 9.கறை:5 7/2
நிறை அழிந்த உள்ளத்தால் நெல் பண்டாரமும் அன்றி – 10.கடல்:2 9/1
கோல நிறை புனல் தாங்கு குடம் தாங்கமாட்டாமை – 10.கடல்:4 3/3
துலையில் புறவின் நிறை அளித்த சோழர் உரிமை சோணாட்டில் – 12.மன்னிய:4 1/1
மேல் நிறை நிழல் செய வெண்குடை வீசிய கவரி மருங்கு உற – 13.வெள்ளானை:1 25/3

மேல்


நிறைக்க (1)

ஒருவிய எண்ணெய்க்கு ஈடா உடல் உதிரம் கொடு நிறைக்க
கருவியினால் மிடறு அரிய அ கையை கண்_நுதலார் – 8.பொய்:6 15/2,3

மேல்


நிறைகோல் (1)

அளவைகள் நிறைகோல் மக்கள் ஆவொடு மேதி மற்றும் – 5.திருநின்ற:5 2/3

மேல்


நிறைத்த (4)

நிறைத்த செம் குருதி சோர வீழ்கின்றார் நீண்ட கையால் – 2.தில்லை:5 16/3
நிறைத்த அன்பு உடை தொண்டர்க்கு நீடு அருள் கொடுப்பான் – 2.தில்லை:7 6/3
நெய் அகில் நறும் குறை நிறைத்த புகையாலும் – 6.வம்பறா:1 39/2
அருமையால் பெறு மகள் என்பு நிறைத்த அ குடத்தை – 6.வம்பறா:1 1080/2

மேல்


நிறைத்தலும் (1)

சென்று தன் செவி நிறைத்தலும் செயிர்த்து முன் கொல்வான் – 6.வம்பறா:1 686/4

மேல்


நிறைத்தனர் (1)

கோல பூம் கூடை-தன்னை நிறைத்தனர் கொண்டு நெஞ்சில் – 3.இலை:1 10/1

மேல்


நிறைத்தார் (1)

உம்பர்களும் போற்றி இசைப்ப சிவம் பெருகும் ஒலி நிறைத்தார் உலகம் எல்லாம் – 5.திருநின்ற:1 183/4

மேல்


நிறைத்து (4)

வையம்-தன்னையும் நிறைத்து வானம் தன்வயமாக்கி – 3.இலை:7 37/2
நீடு கதலியுடன் கமுகு நிறைத்து நிறை பொன் குடம் தீபம் – 5.திருநின்ற:1 319/2
பணியாலே மனை நிறைத்து பாங்கு எங்கும் நெல் கூடு – 6.வம்பறா:2 29/2
வருக்கை நெடும் சுளை பொழி தேன் மடு நிறைத்து வயல் விளைக்கும் – 9.கறை:1 1/3

மேல்


நிறைத்தே (1)

விடம் அளித்தது என கருதி மேதினிக்கு வளம் நிறைத்தே
கடல் வயிறு நிறையாத காவிரியின் கரை அணைந்தார் – 6.வம்பறா:3 8/3,4

மேல்


நிறைதலாலே (1)

நேர்வுறு முனிவர் சித்தர் இயக்கர்கள் நிறைதலாலே
பேரருளாளர் எய்தப்பெற்ற மாளிகை-தான் தென்-பால் – 6.வம்பறா:2 362/2,3

மேல்


நிறைதலின் (1)

நிகர்_இல் சராசரங்கள் எல்லாம் நிழலினாலே நிறைதலின் ஆல் நிறை தவம் செய் இமய பாவை – 4.மும்மை:5 93/2

மேல்


நிறைந்த (87)

பண்களில் நிறைந்த கீதம் பாடுவார் ஆடுவார்கள் – 1.திருமலை:5 25/4
நீடு தண் புனல்கள் பந்தர்கள்-தோறும் நிறைந்த தேவர் கணம் நீளிடை-தோறும் – 1.திருமலை:5 101/4
நீள் இலைய கதலிகளும் நிறைந்த பசும்பொன் தசும்பும் – 1.திருமலை:5 120/3
நீற்றினால் நிறைந்த கோல நிருத்தனுக்கு உரிய தொண்டாம் – 2.தில்லை:1 3/2
நேர்ந்தவர் எதிர்ந்த போது நிறைந்த அ சுற்றத்தாரும் – 2.தில்லை:3 20/1
எதிர் எழுந்து சென்று இறைஞ்சிட நிறைந்த நூல் மார்பர் – 2.தில்லை:7 18/4
தவம் நிறைந்த நான்_மறை பொருள் நூல்களால் சமைந்த – 2.தில்லை:7 39/1
உருகிய அன்பு ஒழிவு இன்றி நிறைந்த அவன் உரு என்னும் – 3.இலை:3 159/1
நிறைந்த நீறு அணி மார்பின் நிரை முல்லை முகை சுருக்கி – 3.இலை:7 17/1
ஊடு செவி இசை நிறைந்த உள்ளமொடு புள் இனமும் – 3.இலை:7 31/2
தேன் நிறைந்த செந்தினை இடி தரு மலை சீறூர் – 4.மும்மை:5 9/1
பால் நிறைந்த புல் பதத்தன முல்லை நீள் பாடி – 4.மும்மை:5 9/2
மீன் நிறைந்த பேர் உணவின வேலை வைப்பு இடங்கள் – 4.மும்மை:5 9/4
நெய் தரும் கொழும் தூப தீபங்கள் நிறைந்த சிந்தையில் நீடிய அன்பின் – 4.மும்மை:5 60/2
நிலவ ஆண்டினுக்கு ஒரு முறை செய்யும் நீடு தொன்மையால் நிறைந்த பேர் உலகம் – 4.மும்மை:5 72/3
வான் நிறைந்த புனல் மழை போய் மலர்_மழை ஆயிட மருங்கு – 4.மும்மை:5 126/1
தேன் நிறைந்த மலர் இதழி திருமுடியார் பொரு விடையின் – 4.மும்மை:5 126/2
மேல் நிறைந்த துணைவியொடும் வெளி நின்றார் மெய் தொண்டர் – 4.மும்மை:5 126/3
தான் நிறைந்த அன்பு உருக கைதொழுது தனி நின்றார் – 4.மும்மை:5 126/4
ஐந்து வருடம் அவர்க்கு அணைய அங்கம் ஆறும் உடன் நிறைந்த
சந்த மறைகள் உட்பட முன் தலைவர் மொழிந்த ஆகமங்கள் – 4.மும்மை:6 13/1,2
நின்ற விதியின் விளையாட்டால் நிறைந்த அரும் பூசனை தொடங்கி – 4.மும்மை:6 47/1
நேசம் நிறைந்த உள்ளத்தால் நீலம் நிறைந்த மணிகண்டத்து – 4.மும்மை:6 60/1
நேசம் நிறைந்த உள்ளத்தால் நீலம் நிறைந்த மணிகண்டத்து – 4.மும்மை:6 60/1
நெஞ்சு உருக பொழி புனல்வார் கண் இணையும் பரவிய சொல் நிறைந்த வாயும் – 5.திருநின்ற:1 176/3
எ புவனங்களும் நிறைந்த திருப்பதியின் எல்லையினை இறைஞ்சி ஏத்தி – 5.திருநின்ற:1 179/3
நீண்ட சடை முடியார் பால் நிறைந்த அருள் பெற்றுடையார் – 5.திருநின்ற:1 218/2
நிறைந்த கதவம் அடைக்கும் வகை நீரும் பாடி அருளும் என – 5.திருநின்ற:1 271/4
எங்கும் நிறைந்த புகழாளர் ஈறு_இல் தொண்டர் எதிர்கொள்ள – 5.திருநின்ற:1 301/3
மேல் நிறைந்த ஐந்து பேரிய ஒலியும் விரிஞ்சன் முதல் – 5.திருநின்ற:1 428/2
யோனிகள் ஆயின எல்லாம் உள் நிறைந்த பெரு மகிழ்ச்சி – 5.திருநின்ற:1 428/3
தான் நிறைந்த சித்திரையில் சதயம் ஆம் திரு நாளில் – 5.திருநின்ற:1 428/4
குளம் நிறைந்த நீர் தடம் போல் குளிர் தூங்கும் பரப்பினதாய் – 5.திருநின்ற:5 5/3
உள் நிறைந்த விருப்பின் உடன் ஓகை உரை செய்வார் – 6.வம்பறா:1 37/2
கதி தவழ இரு விசும்பு நிறைந்த கடிவார் கங்கை – 6.வம்பறா:1 47/2
விண் நிறைந்த பெருகு ஒளியால் விளங்கு மழ விடை மேலே – 6.வம்பறா:1 74/1
பண் நிறைந்த அரு_மறைகள் பணிந்து ஏத்த பாவை உடன் – 6.வம்பறா:1 74/2
எண் நிறைந்த கருணையினால் நின்றாரை எதிர் காட்டி – 6.வம்பறா:1 74/3
மெய் நிறைந்த செம் பொருளாம் வேதத்தின் விழு பொருளை வேணி மீது – 6.வம்பறா:1 102/1
பை நிறைந்த அரவுடனே பசும் குழவி திங்கள் பரித்து அருளுவானை – 6.வம்பறா:1 102/2
மை நிறைந்த மிடற்றானை மடையில் வாளைகள் பாய என்னும் வாக்கால் – 6.வம்பறா:1 102/3
கை நிறைந்த ஒத்து அறுத்து கலை பதிகம் கவுணியர் கோன் பாடும்-காலை – 6.வம்பறா:1 102/4
உள் நிறைந்த ஞானத்து எழும் ஆனந்த ஒரு பெரும் தனி கூத்தும் – 6.வம்பறா:1 160/2
உள் நிறைந்த பூம் கழலினை உச்சி மேல் கொண்டே – 6.வம்பறா:1 231/3
நீடு பெரும் திருக்கூத்து நிறைந்த திரு உள்ளத்து நிலைமை தோன்ற – 6.வம்பறா:1 303/2
நிறைந்த செந்தமிழ் பாடி நிலாவி அங்கு – 6.வம்பறா:1 356/2
மருகல் அமர்ந்து நிறைந்த கோலம் மல்கு செங்காட்டங்குடியின் மன்னி – 6.வம்பறா:1 486/1
பாரின் மலிந்து நிறைந்த செல்வம் பயில் புகலூர் நகர் பாங்கு அணைந்தார் – 6.வம்பறா:1 488/4
நெஞ்சில் நிறைந்த குறிப்பில் வந்த நீர்மை திறத்தை அருள்செய்கின்றார் – 6.வம்பறா:1 558/4
நெஞ்சினில் நிறைந்த ஆர்வம் முன் செல்ல கண்டு நீள் நிலத்திடை தாழ்ந்து – 6.வம்பறா:1 655/3
ஒன்று வேறு உணர்வும் இல்லேன் ஒழிவு அற நிறைந்த கோலம் – 6.வம்பறா:1 866/1
உள் நிறைந்த காதலினால் கண் அருவி பாய்ந்து ஒழுக – 6.வம்பறா:1 881/2
நெருங்கும் ஏற்று பனை எல்லாம் நிறைந்த குலைகளாய் குரும்பை – 6.வம்பறா:1 980/3
முன் நிறைந்த திரு வாய் மஞ்சன நீர் ஆட்டும் முதல் வேடர் கண்ணப்ப நாயனாரை – 6.வம்பறா:1 1013/3
வண்டு வார் குழலாள் என்பு நிறைந்த மண் குடத்தை – 6.வம்பறா:1 1085/3
பரவி வரும் ஆனந்தம் நிறைந்த துளி கண் பனிப்ப – 6.வம்பறா:1 1124/1
குலம் நிறைந்த திரு வாயில் குவித்த மலர் செம் கையோடு – 6.வம்பறா:1 1138/2
வான் அளவு நிறைந்த பெரு மனம் மகிழ்ச்சியொடு மொழிவார் – 6.வம்பறா:1 1166/4
நிறைந்த கங்குலின் நிதி மழை விதி முறை எவர்க்கும் – 6.வம்பறா:1 1189/1
பொன் குடம் நிறைந்த வாச புனித அஞ்சனம் நீராட்டி – 6.வம்பறா:1 1209/1
மண்ணகம் நிறைந்த கந்த மந்தமாருதமும் வீச – 6.வம்பறா:1 1225/2
காதல் நிறைந்த புதல்வியராம் கருத்து உள் கசிவால் அணைத்து உச்சி – 6.வம்பறா:2 40/2
நிற பொற்பு உடைய இசை பாடி நிறைந்த அருள் பெற்று இறைஞ்சினார் – 6.வம்பறா:2 42/4
நிறைந்த விருப்பின் மேவும் நாள் நீடு செல்வ திருவாரூர் – 6.வம்பறா:2 45/2
நீடு விருப்பில் திருப்பதிகம் நிறைந்த சிந்தையுடன் பாடி – 6.வம்பறா:2 93/2
நீடிய கடம்பூர் போற்றி நிறைந்த ஆனந்த கூத்தர் – 6.வம்பறா:2 111/2
எண் நிறைந்த பரிசனங்கள் எல்லாரும் இனிது அருந்த – 6.வம்பறா:2 161/1
உள் நிறைந்த ஆர் அமுதாய் ஒருகாலும் உலவாதே – 6.வம்பறா:2 161/3
நீடு விருப்பில் பெரும் காதல் நிறைந்த அன்பர் பலர் போற்ற – 6.வம்பறா:2 205/2
மண் நிறைந்த பெரும் செல்வத்து திருவொற்றியூர் மன்னும் – 6.வம்பறா:2 266/1
எண் நிறைந்த திருத்தொண்டர் எழில் பதியோர் உடன் ஈண்டி – 6.வம்பறா:2 266/2
உள் நிறைந்த மகிழ்ச்சியுடன் உம்பர் பூ_மழை பொழிய – 6.வம்பறா:2 266/3
கண் நிறைந்த பெரும் சிறப்பில் கலியாணம் செய்து அளித்தார் – 6.வம்பறா:2 266/4
நீடிய கோலம் காட்ட நிறைந்த விருப்புடன் இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:2 289/2
பண் நிறைந்த தமிழ் பாடி பரமர் திருவருள் மறவாது – 6.வம்பறா:2 301/1
எண் நிறைந்த தொண்டருடன் பணிந்து அங்கண் உறைந்து ஏகி – 6.வம்பறா:2 301/2
உள் நிறைந்த பதி பிறவும் உடையவர் தாள் வணங்கி போய் – 6.வம்பறா:2 301/3
கண் நிறைந்த திருவாரூர் முன் தோன்ற காண்கின்றார் – 6.வம்பறா:2 301/4
நிலவினார்-தம்மை கும்பிட்டு உறைந்தனர் நிறைந்த அன்பால் – 6.வம்பறா:2 407/4
எண் நிறைந்த உணர்வு உடையார் ஈசர் அருள் என உரைத்தார் – 6.வம்பறா:3 23/4
அகம் நிறைந்த பேர் உவகை அடங்காத ஆதரவால் – 7.வார்கொண்ட:1 10/1
நிறைந்த நிதி குவைகளுடன் நீடு விருத்திகள் அளித்தே – 7.வார்கொண்ட:3 9/3
பொங்கி நிறைந்த பலவேறு வகையில் பொலிந்த பண்டாரம் – 7.வார்கொண்ட:4 33/2
சாரும் மணி மாளிகையுள்ளால் தனங்கள் எல்லாம் நிறைந்த பெரும் – 7.வார்கொண்ட:4 34/2
நீடும் பெரும் காதலில் காண நிறைந்த நினைவு நிரம்பாமல் – 7.வார்கொண்ட:4 60/3
நிறைந்த மறைகள் அர்ச்சித்த நீடு மறைக்காட்டு அரு மணியை – 7.வார்கொண்ட:4 87/1
நீடு தொல் புகழ் நிலம் பதினெட்டினும் நிறைந்த
பீடு தங்கிய பல பொருள் மாந்தர்கள் பெருகி – 8.பொய்:4 4/1,2
உள் நிறைந்த அன்பினால் உறு கொள்ளை மிக ஊட்டி – 10.கடல்:2 10/2

மேல்


நிறைந்ததால் (1)

நிரம்பு கொள்கலம் என்ன நிறைந்ததால் – 4.மும்மை:5 110/4

மேல்


நிறைந்தது (3)

நீரின் மல்கிய வேணியார் அடியார் திறத்து நிறைந்தது ஓர் – 2.தில்லை:4 2/2
வரு நாமத்து அன்பு உருகும் கடலாம் என்ன மா தவர் ஆர்ப்பு ஒலி வையம் நிறைந்தது அன்றே – 6.வம்பறா:1 619/4
மும்மை நீடு உலகம் எல்லாம் முழுதுடன் நிறைந்தது அன்றே – 6.வம்பறா:1 742/4

மேல்


நிறைந்தபடி (1)

எண் நிறைந்தபடி தோன்ற ஏத்தி மகிழ்ந்து இன்புற்றார் – 6.வம்பறா:2 141/4

மேல்


நிறைந்தார் (1)

அம்பலம் நிறைந்தார் தொண்டர் அறிவதற்கு அரியார் என்று – 3.இலை:1 54/3

மேல்


நிறைந்தானை (1)

கரணங்கள் காணாமல் கண் ஆர்ந்து நிறைந்தானை
பரமனையே பாடுவார்-தம் பெருமை பாடுவாம் – 11.பத்தராய்:2 1/3,4

மேல்


நிறைந்திட (4)

மருவிய பள்ளி தாமம் நிறைந்திட அருள மற்று அ – 3.இலை:1 50/3
மல்கிய வளங்கள் எல்லாம் நிறைந்திட மாறு_இல் சீறூர் – 3.இலை:3 31/1
உறை என வந்து உலகு அடைய நிறைந்திட ஓவா மெய் – 6.வம்பறா:1 82/3
மாகம் நிறைந்திட மலிந்த வரம்பு_இல் பல பொருள் பிறங்கும் – 8.பொய்:2 3/3

மேல்


நிறைந்து (41)

நிலவு தொண்டர்-தம் கூட்டம் நிறைந்து உறை – 1.திருமலை:1 40/3
ஓவாது எவரும் நிறைந்து உறைந்து உள்ளது – 1.திருமலை:4 2/3
விண்ணவர் பொழி பூ_மாரி மேதினி நிறைந்து விம்ம – 1.திருமலை:5 69/2
பின்பு கும்பிடும் விருப்பில் நிறைந்து பெருகு நாவல் நகரார் பெருமானும் – 1.திருமலை:5 98/3
நாளும் நாளும் நிறைந்து வந்து நுகர்ந்த தன்மையின் நன்மையால் – 2.தில்லை:4 5/2
எண் திசை நிறைந்து விம்ம எழுந்த பேர் ஒலியினோடும் – 3.இலை:3 38/2
நெடிது போது உயிர்த்து நின்று நிறைந்து எழு மயிர்க்கால்-தோறும் – 3.இலை:3 106/1
உள் நிறைந்து எழுந்த தேனும் ஒழிவு_இன்றி ஆரா அன்பில் – 3.இலை:3 110/1
சாலவே நிறைந்து விம்ம இடும் பணி தலை நின்றுள்ளார் – 3.இலை:4 6/4
நின்றிலர் விரைந்து சென்றார் நிறைந்து எழும் களிப்பினோடும் – 3.இலை:4 12/4
துன்றி நிறைந்து உள சூழல் உடன் பல தோழங்கள் – 3.இலை:7 11/4
கண் கோடல் நிறைந்து ஆரா கவின் விளங்க மிசை அணிந்து – 3.இலை:7 16/4
வெள்ளம் நிறைந்து எ உயிர்க்கும் மேல் அமரர் தரு விளை தேன் – 3.இலை:7 29/3
பதம் எங்கும் நிறைந்து விளங்க பவங்கள் மாற – 4.மும்மை:1 46/2
புல் குரம்பை சிற்றில் பல நிறைந்து உளது ஓர் புலைப்பாடி – 4.மும்மை:4 6/4
கனை நெடும் புனல் நிறைந்து திண் கரை பெரும் குளங்கள் – 4.மும்மை:5 23/2
பருவி ஓடைகள் நிறைந்து இழி பாலியின் கரையின் – 4.மும்மை:5 31/2
கோளம் அதனில் உள் நிறைந்து குறித்த பூசை கொள்கின்றார் – 4.மும்மை:6 36/4
மன்னி நிறைந்து உளது திருமுனைப்பாடி வள நாடு – 5.திருநின்ற:1 2/4
நினைந்து உருகி விழுந்து எழுந்து நிறைந்து மலர்ந்து ஒழியாத – 5.திருநின்ற:1 196/3
நேர்ந்த பரிவொடும் தாழ்ந்து நிறைந்து ஒழியா அன்பு பொங்க – 5.திருநின்ற:1 387/3
உலகு எலாம் நிறைந்து விம்ம உம்பரும் முனிவர்-தாமும் – 5.திருநின்ற:4 51/2
உள் நிறைந்து பொழிந்து எழுந்த உயர் ஞான திரு மொழியால் – 6.வம்பறா:1 74/4
வேத நாதமும் மங்கல முழக்கமும் விசும்பிடை நிறைந்து ஓங்க – 6.வம்பறா:1 155/1
சீத வாச நீர் நிறை குடம் தீபங்கள் திசை எலாம் நிறைந்து ஆர – 6.வம்பறா:1 155/2
மன்று உள் நிறைந்து ஆடும் மாணிக்க கூத்தர் எதிர் – 6.வம்பறா:1 173/3
எண் திசையும் நிறைந்து ஓங்க எழுந்தருளும் பிள்ளையார் – 6.வம்பறா:1 395/2
எல்லை இல்லா வகை அர என்று எடுத்த ஓசை இரு விசும்பும் திசை எட்டும் நிறைந்து பொங்கி – 6.வம்பறா:1 578/3
நிறைந்து ஆரா வேட்கையினால் நின்று இறைஞ்சி புறம் போந்து அங்கு – 6.வம்பறா:1 1129/1
அண்டம் எலாம் நிறைந்து எழுந்த ஆனந்தத்துள் அலைந்து – 6.வம்பறா:1 1140/3
பல் மணி மங்கல முரசம் பல்லியங்கள் நிறைந்து ஆர்ப்ப – 6.வம்பறா:1 1172/3
ஓங்கிய ஞான வெள்ளம் உள் நிறைந்து எழுவது என்ன – 6.வம்பறா:1 1228/2
கார் ஊரும் நெடும் விசும்பும் கரக்க நிறைந்து ஓங்கியது-ஆல் – 6.வம்பறா:2 14/4
நீடு மறையால் மேம்பட்ட அந்தணாளர் நிறைந்து ஈண்டி – 6.வம்பறா:2 57/2
எங்கும் ஆகி நிறைந்து நின்றவர் தாம் மகிழ்ந்த இடங்களில் – 6.வம்பறா:2 99/3
நாடகம் செய்ய தாளை நண்ணுற உள் நிறைந்து
நீடும் ஆனந்த வெள்ள கண்கள் நீர் நிறைந்து பாய – 6.வம்பறா:2 113/3,4
நீடும் ஆனந்த வெள்ள கண்கள் நீர் நிறைந்து பாய – 6.வம்பறா:2 113/4
நடம் ஆடிய சேவடியாரை நண்ணினார் போல் உள் நிறைந்து
திடமாம் கருத்தில் திருப்பதிகம் பாடி காதல் சிறந்து இருந்தார் – 6.வம்பறா:2 198/3,4
தெருவும் விசும்பும் நிறைந்து விரை செழும் பூ_மாரி பொழிந்து அலைய – 6.வம்பறா:2 333/3
மன்றில் நிறைந்து நடமாட வல்லார் தொல்லை ஐயாற்றில் – 7.வார்கொண்ட:4 135/1
பெருமையில் செறி பேர் ஒலி பிறங்கலின் நிறைந்து
திரு_மகட்கு வாழ் சேர் இடம் ஆதலில் யாவும் – 8.பொய்:4 3/1,2

மேல்


நிறைந்துளதே (1)

நிரை சங்கு ஒலி எங்கும் முழங்குதலால் நெடு மா கடல் என்ன நிறைந்துளதே – 5.திருநின்ற:1 76/4

மேல்


நிறைந்தே (1)

சித்தம் நிறைந்தே அன்பு தெவிட்டும் தெளி வெள்ளம் – 5.திருநின்ற:1 238/2

மேல்


நிறைப்ப (2)

பங்கய தடம் நிறைப்ப வந்து இழிவது பாலி – 4.மும்மை:5 21/4
அசைவு_இல் பெருந்தொண்டர் குழாம் தொழுது போற்றி அர எனும் ஓசையின் அண்டம் நிறைப்ப அன்பால் – 6.வம்பறா:1 1019/3

மேல்


நிறைப்பது (1)

குளம் நிறைப்பது கோல் ஒன்றில் எண் திசை – 8.பொய்:7 1/2

மேல்


நிறைய (9)

எண்ணிய ஓசை ஐந்தும் விசும்பிடை நிறைய எங்கும் – 1.திருமலை:5 69/1
கோலி வாரி இடா நிறைய கொண்டு – 2.தில்லை:4 18/3
தம் சால்பு நிறை சுற்றம் தலை நிறைய முரசு இயம்ப – 3.இலை:5 20/3
வியல் இடம் எங்கணும் நிறைய மிக்க பெரும் திருவின ஆம் – 4.மும்மை:4 5/2
வம்பு உலா மலர் நிறைய விண் பொழிய கம்பை ஆறு முன் வணங்கியது அன்றே – 4.மும்மை:5 65/4
கொண்ட மடுத்த குட நிறைய கொணர்ந்து விரும்பும் கொள்கையினால் – 4.மும்மை:6 35/1
வானவர்கள் மலர்_மாரி மண் நிறைய விண் உலகின் – 5.திருநின்ற:1 428/1
மிக பெருகும் நெல் உலகில் விளங்கிய ஆரூர் நிறைய
புக பெய்து தருவன நம் பூதங்கள் என விசும்பில் – 6.வம்பறா:2 21/2,3
புக்க பொழுது அலர்_மாரி புவி நிறைய பொழிந்து இழிய – 8.பொய்:2 40/1

மேல்


நிறையாத (1)

கடல் வயிறு நிறையாத காவிரியின் கரை அணைந்தார் – 6.வம்பறா:3 8/4

மேல்


நிறையார் (1)

நீள வந்து எழும் அன்பினால் பணிந்து எழ நிறையார்
மீளவும் பல முறை நிலமுற விழுந்து எழுவார் – 6.வம்பறா:1 665/3,4

மேல்


நிறையில் (1)

நிறையில் புவனம் காத்து அளிக்க அருள்செய்து அருள நிலத்தின்-கண் – 12.மன்னிய:4 6/4

மேல்


நிறையும் (19)

உள் நிறையும் குணம் நான்கும் ஒரு புடை சாய்ந்தன எனினும் – 1.திருமலை:5 145/2
புலரும்படி அன்று இரவு என்ன அளவும் பொறையும் நிறையும் இறையும் தரியா – 1.திருமலை:5 176/1
நிறையும் அன்பினால் அர்ச்சனை செய்ய நீடு ஆகமங்கள் அவரவர்க்கு அருளி – 4.மும்மை:5 76/3
நிறையும் பெருமை அந்தணர்காள் பொறுக்க வேண்டும் நீங்கள் என – 4.மும்மை:6 43/3
மேல் அம் பரதலம் நிறையும் கொடிகளில் விரி வெம் கதிர் நுழைவது அரிதாகும் – 5.திருநின்ற:1 164/1
நிறையும் பரிசு திருவிளக்கு விடியும் அளவும் நின்று எரிய – 5.திருநின்ற:7 15/1
நிறையும் அன்பொடு வணங்கியே நிகழ்பவர் நிலவும் – 6.வம்பறா:1 378/2
நிறையும் பொன் கொண்டு அணைவதற்கு நினைந்து நம்பி திருப்புகலூர் – 6.வம்பறா:2 46/3
நிதியின் குவையும் உடன் கொண்டு நிறையும் நதியும் குறை மதியும் – 6.வம்பறா:2 52/3
நிறையும் காதல் உடன் எடுத்து நிலவும் அன்பர்-தமை நோக்கி – 6.வம்பறா:2 76/2
பண் நிறையும் வகை பாறு தாங்கி என எடுத்து அருளி – 6.வம்பறா:2 141/1
உள் நிறையும் மன களிப்பால் உறு புளகம் மயிர் முகிழ்ப்ப – 6.வம்பறா:2 141/2
கண் நிறையும் புனல் பொழிய கரை இகந்த ஆனந்தம் – 6.வம்பறா:2 141/3
நிறையும் பெருமை சிறுத்தொண்டீர் போதும் என்ன நிதி இரண்டும் – 7.வார்கொண்ட:3 69/3
நிறையும் நிதியின் பரப்பு எல்லாம் நிலத்தை நெளிய உடன் கொண்டே – 7.வார்கொண்ட:4 37/2
நிறையும் காதலுடன் வீழ்ந்து பணிந்து நேர் நின்று ஆரூரர் – 7.வார்கொண்ட:4 146/2
நீளிடை வில் விலகு மணி முதல் நிறையும் திறை கண்டார் – 8.பொய்:2 13/4
உள் நிறையும் பெரும் செல்வம் உயர்த்தும் வினை செயல் ஓவி – 8.பொய்:6 8/3
நிறையும் செல்வத்து எதிர் மனைகள் இரண்டில் நிகழ் மங்கல இயங்கள் – 13.வெள்ளானை:1 5/2

மேல்


நிறைவித்தார் (2)

நீறு திரு நெற்றியில் நிறுத்தி நிறைவித்தார் – 6.வம்பறா:1 43/4
எண் திசையும் நிறைவித்தார் ஆடை வீசி இரு விசும்பின் வெளி தூர்த்தார் ஏறு சீர்த்தி – 6.வம்பறா:1 259/3

மேல்


நிறைவித்து (1)

திருப்பதிகம் நிறைவித்து திருக்கடைக்காப்பு சாத்தி – 6.வம்பறா:1 80/1

மேல்


நிறைவித்தே (1)

வண்டு உலாம் குழல் பரவை மாளிகையை நிறைவித்தே
அண்டர்பிரான் திரு ஆரூர் அடங்கவும் நெல் மலை ஆக்கி – 6.வம்பறா:2 25/2,3

மேல்


நிறைவில் (1)

கொம்பனார் இல்லம் எங்கும் குறைவு இலா நிறைவில் காணும் – 3.இலை:4 16/1

மேல்


நிறைவு (2)

நீற்றால் நிறைவு ஆகிய மேனியுடன் நிறை அன்பு உறு சிந்தையில் நேசம் மிக – 5.திருநின்ற:1 70/1
கரவு இலாத அவரை கண்ட நிறைவு தம் கருத்தில் கொள்ள – 6.வம்பறா:2 114/4

மேல்


நின் (27)

ஈங்கு இது ஓர் பசு வந்து எய்தி இறைவ நின் கொற்ற வாயில் – 1.திருமலை:3 29/3
வளவ நின் புதல்வன் ஆங்கு ஓர் மணி நெடும் தேர் மேல் ஏறி – 1.திருமலை:3 31/1
நின் உடைய வேள்வியினை நீ முயல்தி என்றான் – 1.திருமலை:5 35/4
வேள்வியில் அன்று நீ கொண்ட கோலம் என்றும் புனைந்து நின் வேட்கை தீர – 1.திருமலை:5 127/3
பூத நாத நின் புண்டரீக பதம் – 1.திருமலை:5 194/4
பற்றலர் இலாதாய் நின் பொன் பட்ட மால் யானை வீழ – 3.இலை:1 27/3
விரை செய்தார் மாலையோய் நின் விறல் களிற்று எதிரே நிற்கும் – 3.இலை:1 36/2
சிலையோன் நின் அளவில் அன்றி மேம்படுகின்றான் என்று விரும்பி வாழ்த்தி – 3.இலை:3 51/3
முண்ட நீற்றர் நின் பூசனை என்றும் முடிவது இல்லை நம்-பால் என மொழிய – 4.மும்மை:5 68/4
நின் நிலைமை அறிவித்தோம் நீயும் இனி நீடிய நம் – 4.மும்மை:5 127/2
இங்கு என் செயல் உற்ற பிழைப்பு அதனால் ஏறாத பெரும் திடர் ஏறிட நின்
தங்கும் கருணை பெரு வெள்ளம் இட தகுமோ என இன்னன தாம் மொழிவார் – 5.திருநின்ற:1 72/3,4
நாவுக்கு அரசு என்று உலகு ஏழினும் நின் நல் நாமம் நயப்புற மன்னுக என்று – 5.திருநின்ற:1 74/3
சடையானுக்கு ஆளாய் நின் சமயம் ஒழித்தார் என்றார் – 5.திருநின்ற:1 87/4
எஞ்சும் வகை அவற்கு இலதேல் எம் உயிரும் நின் முறையும் – 5.திருநின்ற:1 107/3
உற்றவரும் மந்திர சாதகம் நாங்கள் ஒழித்திட நின்
கொற்ற வய களிற்று எதிரே விடுவது என கூறினார் – 5.திருநின்ற:1 108/3,4
எங்கள் எதிர் ஏறு அழிய யானையால் இவ்வண்ணம் நின் சீர் – 5.திருநின்ற:1 121/2
என்னுடைய நாயக நின் இலச்சினை இட்டு அருள் என்று – 5.திருநின்ற:1 150/3
கண்ணினால் திரு கயிலையில் இருந்த நின் கோலம் – 5.திருநின்ற:1 368/3
ஆங்கு நின் தாள்கள் போற்றும் பேய் வடிவு அடியேனுக்கு – 5.திருநின்ற:4 49/3
நின் நிலை இதுவே ஆகில் நீடிய தெய்வ தன்மை – 6.வம்பறா:1 693/2
ஞாலம் நின் புகழே ஆக வேண்டும் நான்_மறைகள் ஏத்தும் – 6.வம்பறா:1 740/3
நின் அற_நெறியை நீயே காத்து அருள்செய்தி ஆகில் – 6.வம்பறா:1 748/1
மன்ன நின் மயக்கம் எங்கள் வள்ளலார் தீர நல்கும் – 6.வம்பறா:1 758/3
நங்கை நின் தன்மைக்கு ஏற்கும் நன்மையே மொழிந்தாய் என்று – 6.வம்பறா:2 367/1
நெஞ்சில் மருவும் கவலையினை ஒழி நீ நின் கண் விழி தந்த – 6.வம்பறா:4 13/1
நின்ற வன் தொண்டர் நீர் அணி வேணிய நின் மலர் கழல் சார – 13.வெள்ளானை:1 44/1
புரசை யானை முன் சேவித்து வந்தனன் பொழியும் நின் கருணை தொண்டு – 13.வெள்ளானை:1 46/2

மேல்


நின்-பால் (3)

அங்கண் எய்திய முறுவலும் தோன்ற அடுத்தது என்-கொல் நின்-பால் என வினவ – 4.மும்மை:5 52/2
நெடுங்களத்து ஆதியை அன்பால் நின்-பால் நெஞ்சம் செலாவகை நேர் விலக்கும் – 6.வம்பறா:1 349/1
முருகு அலர் குழலாய் இன்னம் முன்பு போல் மறாதே நின்-பால்
பிரிவுற வருந்துகின்றான் வரப்பெற வேண்டும் என்றார் – 6.வம்பறா:2 364/3,4

மேல்


நின்மலன் (2)

நின்ற தபோதனியாரும் நின்மலன் பேர் அருள் நினைந்து – 5.திருநின்ற:1 66/2
நிகர்ப்பு அரியது ஒரு வாக்கு நிகழ்ந்தது நின்மலன் அருளால் – 6.வம்பறா:2 21/4

மேல்


நின்ற (121)

தங்கு இருள் இரண்டில் மாக்கள் சிந்தையுள் சார்ந்து நின்ற
பொங்கிய இருளை ஏனை புற இருள் போக்குகின்ற – 0.பாயிரம்:1 10/2,3
நின்ற நெறி உலகின் கண் இது போல் முன் நிகழ்ந்தது-ஆல் – 1.திருமலை:3 38/2
என்னிடையும் நின்னிடையும் நின்ற இசைவால் யான் – 1.திருமலை:5 35/2
நெற்றி_விழியான் மொழிய நின்ற நிகர் இல்லான் – 1.திருமலை:5 36/1
மறைகள் ஆயின முன் போற்றி மலர் பதம் பற்றி நின்ற
இறைவனை தொடர்ந்து பற்றி எழுதும் ஆள் ஓலை வாங்கி – 1.திருமலை:5 45/1,2
என்றலும் நின்ற ஐயர் இங்கு உளேன் இருப்பும் சேயது – 1.திருமலை:5 47/1
செவ்விய மறையோர் நின்ற திரு_மறை முனியை நோக்கி – 1.திருமலை:5 55/2
திரு மிகு மறையோர் நின்ற செழு மறை முனியை நோக்கி – 1.திருமலை:5 64/1
என் பெயர் பித்தன் என்றே பாடுவாய் என்றார் நின்ற
வன் பெருந்தொண்டர் ஆண்ட வள்ளலை பாடல்உற்றார் – 1.திருமலை:5 73/3,4
நின்ற நிறை நாண் முதலாம் குணங்களுடன் நீங்க உயிர் ஒன்றும் தாங்கி – 1.திருமலை:5 172/3
சென்னியால் வணங்கி நின்ற திருமுனைப்பாடி நாடர் – 1.திருமலை:5 198/2
இளமையின் மிக்கு உளார்கள் இருவரும் அறிய நின்ற
அளவு_இல் சீர் ஆணை போற்றி ஆண்டுகள் பலவும் செல்ல – 2.தில்லை:2 9/1,2
நிறை பெரு விருப்போடு செய்து நின்ற பின் – 2.தில்லை:2 14/4
நித்தனார் நீங்கிட நின்ற தொண்டரும் – 2.தில்லை:2 18/2
மறையவன் ஆகி நின்ற மலை_மகள்_கேள்வன்-தானும் – 2.தில்லை:2 22/1
உறை உளில் புக்கு நின்ற ஒரு பெரும் தொண்டர் கேட்ப – 2.தில்லை:2 22/2
சென்னியால் வணங்கி நின்ற தொண்டரை செயிர்த்து நோக்கி – 2.தில்லை:2 24/1
நீள் நிதியாம் இது என்று நின்ற இவர் தரும் ஓடு – 2.தில்லை:2 34/1
முன்நிலை நின்ற வேத முதல் வரை கண்டார் இல்ல – 2.தில்லை:2 40/2
என்று கூறிய இயற்பகையார் முன் எய்தி நின்ற அ கைதவ மறையோர் – 2.தில்லை:3 6/1
விண்ணிடை நின்ற வெள்ளை விடையவர் அடியார் தம்மை – 2.தில்லை:3 33/1
தடை பல புக்க பின்பு தனி தடை நின்ற தத்தன் – 2.தில்லை:5 9/3
திரு_மகள் என்ன நின்ற தேவியார் தம்மை நோக்கி – 2.தில்லை:5 14/1
மருவா நின்ற சிவனடியார்-தம்மை தொழுது வந்து அணையாது – 2.தில்லை:6 7/2
பெருகா நின்ற பெரும் பேறு பெற்றார் மற்றும் பெற நின்றார் – 2.தில்லை:6 7/4
நின்ற வேதியர் வெகுண்டு அமர்நீதியார் நிலைமை – 2.தில்லை:7 25/1
நின்ற தொண்டரும் கையினில் நெய்த கோவணம் தட்டு – 2.தில்லை:7 32/3
மட்டு நின்ற தட்டு அருளொடும் தாழ்வுஉறும் வழக்கால் – 2.தில்லை:7 35/2
அடு களிறு என்ன நின்ற அன்பரை முன்பு கண்டான் – 3.இலை:1 34/4
பரசு முன் கொண்டு நின்ற இவர் என பணிந்து சொன்னார் – 3.இலை:1 36/4
வாளினை கொடுத்து நின்ற வளவனார் பெருமை-தானும் – 3.இலை:1 56/2
நன்மை கண் நின்ற நலம் என்றும் குன்றாதார் – 3.இலை:2 3/2
நின்றால் போல் நின்ற நிலை கண்டு தன் நெற்றி – 3.இலை:2 36/2
அ நின்ற தொண்டர் திரு உள்ளம் ஆர் அறிவார் – 3.இலை:2 40/1
முன் நின்ற பாதகனும் தன் கருத்தே முற்றுவித்தான் – 3.இலை:2 40/2
இ நின்ற தன்மை அறிவார் அவர்க்கு அருள – 3.இலை:2 40/3
மின் நின்ற செம் சடையார் தாமே வெளி நின்றார் – 3.இலை:2 40/4
நாவலர் புகழ்ந்து போற்றும் நல் வளம் பெருகி நின்ற
பூ அலர் வாவி சோலை சூழ்ந்த பொத்தப்பி நாடு – 3.இலை:3 1/3,4
நின்ற முது குற கோல படிமத்தாளை நேர் நோக்கி அன்னை நீ நிரப்பு நீங்கி – 3.இலை:3 49/1
சிந்தை பரம் கொள நின்ற திண்ணனார்க்கு திரு தாதை முகம் மலர்ந்து செப்புகின்றான் – 3.இலை:3 54/4
துன்றி நின்ற என்று அடிச்சுவட்டின் ஒற்றர் சொல்லவே – 3.இலை:3 74/3
நின்ற இ பெரிய தேக்கின் அப்புறம் சென்றால் நீண்ட – 3.இலை:3 94/3
மச்சு இது செய்தார் யாரோ என்றலும் மருங்கு நின்ற
அ சிலை நாணன்-தானும் நான் இது அறிந்தேன் என்பான் – 3.இலை:3 108/3,4
நீட நீர் தாழ்த்தது என்னோ என்றலும் நின்ற நாணன் – 3.இலை:3 115/4
கரும் கடல் என்ன நின்ற கண் துயிலாத வீரர் – 3.இலை:3 132/3
கரு முகில் என்ன நின்ற கண் படா வில்லியார்-தாம் – 3.இலை:3 166/1
நின்ற செம் குருதி கண்டார் நிலத்தின்-நின்று ஏற பாய்ந்தார் – 3.இலை:3 179/1
நின்ற வெண் கவிகை மன்னன் நீங்கவும் நிகர்_இல் அன்பர் – 3.இலை:4 31/3
நின்ற நிலைமையின் இரண்டு திறத்தார்க்கும் நேர்வு ஆய – 3.இலை:5 18/3
வாங்குவார் போல் நின்ற மறை பொருளாம் அவர் மறைந்து – 3.இலை:5 31/1
போதரா நின்ற போது புலர்ந்து கால் தளர்ந்து தப்பி – 3.இலை:6 15/1
நின்ற நறும் கொன்றையினை நேர் நோக்கி நின்று உருகி – 3.இலை:7 21/3
முன் நின்ற மழ விடை மேல் முதல்வனார் எப்பொழுதும் – 3.இலை:7 40/1
செம் நின்ற மன பெரியோர் திரு குழல் வாசனை கேட்க – 3.இலை:7 40/2
இ நின்ற நிலையே நம்-பால் அணைவாய் என அவரும் – 3.இலை:7 40/3
அ நின்ற நிலை பெயர்ப்பார் ஐயர் திரு மருங்கு அணைந்தார் – 3.இலை:7 40/4
வார் பயில் முன்றிலில் நின்ற வள் உகிர் நாய் துள்ளு பறழ் – 4.மும்மை:4 7/2
நின்ற ஆயன்-தனை நோக்கி நிரை மேய்ப்பு ஒழிக நீ என்பார் – 4.மும்மை:6 23/4
நின்ற குரவின் மிசை ஏறி நிகழ்வது அறிய ஒளித்து இருந்தான் – 4.மும்மை:6 45/4
நின்ற விதியின் விளையாட்டால் நிறைந்த அரும் பூசனை தொடங்கி – 4.மும்மை:6 47/1
சிவம் ஒன்று நெறி நின்ற திலகவதியார் பரவ – 5.திருநின்ற:1 47/3
நின்ற தபோதனியாரும் நின்மலன் பேர் அருள் நினைந்து – 5.திருநின்ற:1 66/2
அ நின்ற நிலை-கண் அகன்றிடலும் அடியேன் உயிரோடு அருள் தந்தது எனா – 5.திருநின்ற:1 71/2
செம் நின்ற பரம்பொருள் ஆனவர்-தம் திரு ஆர் அருள் பெற்ற சிறப்பு உடையோர் – 5.திருநின்ற:1 71/3
முன் நின்ற தெருட்சி மருட்சியினால் முதல்வன் கருணை கடல் மூழ்கினாரே – 5.திருநின்ற:1 71/4
நிலை நின்ற தொல் வரம்பின் நெறி அழித்த பொறியிலியை – 5.திருநின்ற:1 89/2
நின்ற நிலைமை அழிவித்து சைவ நெறி பாரித்து அன்றி – 5.திருநின்ற:1 288/3
நேர்வரும் குறி நின்ற சிந்தையின் நேசம் ஈசனை நேடும் நீடு – 5.திருநின்ற:1 359/2
நின்ற திருத்தாண்டகமும் நீடு தனி தாண்டகமும் – 5.திருநின்ற:1 414/1
மான் இனம் பிணை போல் நின்ற மனைவியார் அடியில் தாழ்ந்தே – 5.திருநின்ற:4 45/2
தாங்கிய வனப்பு நின்ற தசை பொதி கழித்து இங்கு உன்-பால் – 5.திருநின்ற:4 49/2
குலவினர் கணங்கள் எல்லாம் குணலை இட்டன முன் நின்ற
தொலைவு_இல் பல் சுற்றத்தாரும் தொழுது அஞ்சி அகன்று போனார் – 5.திருநின்ற:4 51/3,4
நின்ற மறையோர் கேளா நிலை அழிந்த சிந்தையராய் – 5.திருநின்ற:5 13/1
நெறியினை போற்றி வாழ்ந்தார் நின்ற அ பயந்தார் தாங்கள் – 5.திருநின்ற:5 37/2
விழுந்த போதில் அங்கு அயல் நின்ற மனைவியார் விரைவுற்று – 5.திருநின்ற:6 12/1
நின்ற அன்பரை நீலகண்ட பெரும்பாணர்க்கு – 5.திருநின்ற:6 30/1
மண் மிசை நின்ற மறை சிறு போதகம் அன்னாரும் – 6.வம்பறா:1 84/2
நின்ற நிலை சிறப்பித்து நிறை தமிழில் சொல்_மாலை நிகழ பாடி – 6.வம்பறா:1 309/4
நின்ற அரு_மறை பிள்ளையாரும் நீர் அணி வேணி நிமலர் பாதம் – 6.வம்பறா:1 320/3
நின்ற புகழ் தோணி நீடுவாரை பணியும் நியதியராய் உறைந்தார் – 6.வம்பறா:1 560/4
நின்ற அ கதவு காப்பு நிரம்பிட அடைத்தது அன்றே – 6.வம்பறா:1 587/4
நாதம் கொள் வடிவாய் நின்ற நதி பொதி சடையார் செய்ய – 6.வம்பறா:1 591/3
ஒருமையில் நின்ற தொண்டர் தம்பிரானார்-பால் ஒக்க – 6.வம்பறா:1 592/2
ஓங்கிய சைவ வாய்மை ஒழுக்கத்தில் நின்ற தன்மை – 6.வம்பறா:1 604/3
குன்று என நின்ற மெய்ம்மை குலச்சிறையார்-தமக்கும் – 6.வம்பறா:1 612/3
நின்ற செயல் சிவனடியார் செயலே ஆக நினைந்து அருள வேண்டும் என நின்று போற்ற – 6.வம்பறா:1 614/4
மங்கையர்க்கரசியார்-பால் வந்து அடி வணங்கி நின்ற
கொங்கு அலர் தெரியலார் ஆம் குலச்சிறையாரை நோக்கி – 6.வம்பறா:1 645/1,2
தொழுது நின்ற அமண் குண்டர் செய் தீங்கினை சொன்ன – 6.வம்பறா:1 702/2
வரு பரி இழிந்து நின்ற அமைச்சனார் வந்த பான்மை – 6.வம்பறா:1 726/2
அங்கு அது கேட்டு நின்ற அமணரும் அவர் மேல் சென்று – 6.வம்பறா:1 798/1
நீடு நீர் நடுவுள் புக்கு நின்ற ஏடு எடுத்து கொண்டார் – 6.வம்பறா:1 850/4
கலை பயிலும் கவுணியர் கோன் அதனை கண்டு அ கரையின்-கண் எழுந்தருளி நின்ற காலை – 6.வம்பறா:1 897/4
அங்கு அணைந்து மண்டபத்து புத்தரோடும் பிள்ளையார் அருகு அணைய நின்ற போதில் – 6.வம்பறா:1 914/1
நின்ற உரு வேதனையே குறிப்பு செய்கை நேர் நின்ற ஞானம் என நிகழ்ந்த ஐந்தும் – 6.வம்பறா:1 916/3
நின்ற உரு வேதனையே குறிப்பு செய்கை நேர் நின்ற ஞானம் என நிகழ்ந்த ஐந்தும் – 6.வம்பறா:1 916/3
நின்ற விருப்புடன் இறைஞ்சி நீடு திருத்தொண்டர் உடன் – 6.வம்பறா:1 1007/2
ஆங்கனம் எழுந்து நின்ற அணங்கினை நோக்குவார்கள் – 6.வம்பறா:1 1092/1
நெறி வழி நின்ற வேடம் நீடிய தவத்தில் உள்ளோர் – 6.வம்பறா:1 1203/2
முன்பு நின்ற திருத்தொண்டர் முகப்பே முறைப்பாடு உடையார் போல் – 6.வம்பறா:2 80/3
பாங்கு நின்ற தந்தையார் தாயார் பதைத்து பரிந்து எடுத்தே – 6.வம்பறா:2 212/1
நின்ற குறையாது என்ன நீ அவளை மணம் புணர்தற்கு – 6.வம்பறா:2 245/2
நின்ற புகழ் திருவொற்றியூர் நிலவு தொண்டர்க்கு – 6.வம்பறா:2 264/3
நின்ற நிலைமை அவர்கள் சிலர் நிலவு திருவாரூரர் எதிர் – 6.வம்பறா:2 317/1
கம்பியா நின்ற அவயவங்கள் கலந்த புளகம் மயிர் முகிழ்ப்ப – 6.வம்பறா:2 325/2
வல்ல பரிசு எல்லாம் துதித்து வாழ்ந்து நின்ற வன் தொண்டர் – 6.வம்பறா:2 330/2
ஆன பயத்துடன் சென்றே அவர் நின்ற வழி கண்டாள் – 6.வம்பறா:3 17/3
நின்ற தொண்டர்-தமை நோக்கி நீரோ பெரிய சிறுத்தொண்டர் – 7.வார்கொண்ட:3 44/3
நின்ற தொண்டர் மனைவியார் நீடு மகனார் தாதியார் – 7.வார்கொண்ட:3 87/3
வேத நெறியின் முறை பிறழா மிக்க ஒழுக்கம் தலை நின்ற
சாதி நான்கு நிலை தழைக்கும் தன்மைத்து ஆகி தடம் மதில் சூழ் – 7.வார்கொண்ட:4 4/1,2
துங்க வரை போல் நின்ற நீர் துரந்து தொடர பெருகியதால் – 7.வார்கொண்ட:4 139/4
நின்ற நெறி அமைச்சர்க்கு நீள் நிலம் காத்து அரசு அளித்து – 8.பொய்:2 37/2
உரிமை ஒழுக்கம் தலை நின்ற உயர் தொல் மரபில் நீடு மனை – 8.பொய்:5 1/1
தாவாத பெரும் செல்வம் தலை நின்ற பயன் இது என்று – 9.கறை:1 3/1
அருவாகி உருவாகி அனைத்துமாய் நின்ற பிரான் – 11.பத்தராய்:4 1/1
ஆதாரமாய் அனைத்தும் ஆகி நின்ற அங்கணன் எம்பெருமான் நீர் அணிந்த வேணி – 11.பத்தராய்:6 1/1
நின்ற ஊர் பூசலார்-தம் நினைவினை உரைக்கல்உற்றார் – 12.மன்னிய:1 1/4
நின்ற ஊர் பூசல் அன்பன் நெடிது நாள் நினைந்து செய்த – 12.மன்னிய:1 10/1
தண் தலை சூழல் சூழ்ந்த நின்ற ஊர் வந்து சார்ந்தான் – 12.மன்னிய:1 11/4
அரும்பா நின்ற அணி நிலவும் பணியும் அணிந்தார் அருள் பெற்ற – 12.மன்னிய:5 12/3
உருகா நின்ற தாய் ஓடி எடுத்து கொடுவந்து உயிர் அளித்த – 13.வெள்ளானை:1 12/2
நின்ற வன் தொண்டர் நீர் அணி வேணிய நின் மலர் கழல் சார – 13.வெள்ளானை:1 44/1

மேல்


நின்றது (12)

நின்றது இவண் நீர் மொழி-மின் நீர் மொழிவது என்றார் – 1.திருமலை:5 34/4
மூவுலகின் பயன் ஆகி முன் நின்றது என நினைந்து – 1.திருமலை:5 141/3
நின்றது எங்கு என நித்தில பூண் முலை – 1.திருமலை:5 155/2
நின்றது பிழை ஆம் என்று நினைந்து வேறு இடத்து புக்கு – 2.தில்லை:3 11/3
தொண்டும் ஒத்தலால் ஒத்து நேர் நின்றது அ துலைதான் – 2.தில்லை:7 44/4
சிந்தி முன் பிழைத்து போகா நின்றது இ தெருவே என்றார் – 3.இலை:1 21/4
சென்று அதனிடை நின்றது வலி தெருமர மர நிரையில் – 3.இலை:3 90/4
எஞ்சல் இலா கொடு வெதுப்பாய் எழா நின்றது என தொழுது – 6.வம்பறா:1 732/4
நையா நின்றது இவ்வாறு கடந்து பணிவோம் நாம் என்ன – 7.வார்கொண்ட:4 132/4
சார நின்றது ஓர் பரியினை மிசை கொண்டு திருவஞ்சைக்களம் சார்வார் – 13.வெள்ளானை:1 35/2
வடிவு நின்றது போன்று இன்ப வெள்ளத்து மலர்ந்தனர் வன் தொண்டர் – 13.வெள்ளானை:1 43/4
நின்றது எங்கும் நிலவி உலகு எலாம் – 13.வெள்ளானை:1 53/4

மேல்


நின்றதோர் (1)

எந்தை எம்பிரான் அடியவர் அணைந்தார் என்று நின்றதோர் இன்ப ஆதரவால் – 2.தில்லை:3 5/2

மேல்


நின்றவர் (12)

நின்றவர் தம்மை கேட்டார் தேடியும் காணார் மாயை – 2.தில்லை:2 21/3
இ கடல் படி நிகழ முன் கொடுக்கும் இயல்பின் நின்றவர் உலகு இயற்பகையார் – 2.தில்லை:3 2/4
நீடிய வாளும் தாமும் நின்றவர் தாமே நின்றார் – 2.தில்லை:3 24/4
நின்றவர் கேளா மூளும் நெருப்பு உயிர்த்து அழன்று பொங்கி – 3.இலை:1 20/2
நின்றவர் மன்றுள் என்றும் நிருத்தமே பயிலும் வெள்ளி – 3.இலை:1 35/2
நெருங்க விடை மேல் கொண்டு நின்றவர் முன் நின்றவர் தாம் – 3.இலை:5 33/2
நெருங்க விடை மேல் கொண்டு நின்றவர் முன் நின்றவர் தாம் – 3.இலை:5 33/2
நின்றவர் அங்கு எய்தற்கு அரிய பெருமையினை நினைப்பார் முன் – 4.மும்மை:4 24/1
எண்ணிய பொருளாய் நின்றவர் அருள் பெற்றனை என்பார் – 6.வம்பறா:1 93/4
எங்கும் ஆகி நிறைந்து நின்றவர் தாம் மகிழ்ந்த இடங்களில் – 6.வம்பறா:2 99/3
நின்றவர் அங்கு எதிர் வந்த நேர்_இழையார் தம் மருங்கு – 6.வம்பறா:2 256/1
பாங்கு நின்றவர் மீன் ஒன்று படுத்தனம் என்றார் – 8.பொய்:4 16/4

மேல்


நின்றவர்-தம் (2)

யாது நான் இனி செய் பணி என்றே இறைஞ்சி நின்றவர்-தம் எதிர் நோக்கி – 2.தில்லை:3 10/2
சீலமே தலை நின்றவர்-தம் திறம் தெரிந்தே – 8.பொய்:4 14/3

மேல்


நின்றவர்-தம்மை (3)

புரியா நின்றவர்-தம்மை பணிந்து தமிழால் பின்னும் போற்றல் செய்வார் – 5.திருநின்ற:1 175/4
நின்றவர்-தம்மை நோக்கி நிகர்_இல் சீர் சண்பை மன்னர் – 6.வம்பறா:1 612/1
நின்றவர்-தம்மை நோக்கி நெகிழ்ந்த சிந்தையராய் தாழ்வார் – 6.வம்பறா:2 102/1

மேல்


நின்றவர்-தமை (1)

ஆசு_இல் மெய் தவர் ஆகி நின்றவர்-தமை நோக்கி – 5.திருநின்ற:1 363/3

மேல்


நின்றவர்கள் (1)

மருங்கு நின்றவர்கள் பின்னும் மயல் மிக முதிர்ந்தான் என்னே – 3.இலை:3 119/1

மேல்


நின்றவருக்கு (1)

அறு சமய தலைவராய் நின்றவருக்கு அன்பராய் – 7.வார்கொண்ட:1 1/1

மேல்


நின்றவரை (4)

நின்றவரை நேர் நோக்கி நிறை தவத்தோர் உரை செய்வார் – 5.திருநின்ற:1 92/4
எய்ப்பு நீங்கி நின்றவரை நோக்கி இருந்த மறையவனார் – 5.திருநின்ற:1 308/1
நின்றவரை நோக்கி அவர் எவ்விடத்தார் என வினவ – 5.திருநின்ற:5 8/2
பற்றிய அஞ்சலியினராய் நின்றவரை பரமர்-தாம் – 8.பொய்:6 16/3

மேல்


நின்றவன்-தன்னை (1)

நின்றவன்-தன்னை நோக்கி நிறை பெரும் கருணை கூர்ந்தார் – 2.தில்லை:5 21/4

மேல்


நின்றவனை (1)

கவ்வையில் நின்றவனை எதிர் நோக்கி ஞான கடல் அமுதம் அனையவர்-தம் காதல் அன்பர் – 6.வம்பறா:1 921/2

மேல்


நின்றவாறும் (1)

திரிபுரம் எரித்தவாறும் தேர் மிசை நின்றவாறும்
கரியினை உரித்தவாறும் காமனை காய்ந்தவாறும் – 12.மன்னிய:5 5/1,2

மேல்


நின்றன (1)

மன்னி புடை நின்றன மா மதி போல வைக – 3.இலை:3 58/4

மேல்


நின்றனர் (2)

கொண்டு எழு பொழுதினும் முன் செயல் குன்றுதல் இலர் தலை நின்றனர்
விண் படர் கொடி விடு பண் பயில் விஞ்சையர் குமரரை வென்றனர் – 3.இலை:2 24/3,4
தங்கள் காவலர் தடை உண்டு நின்றனர் தம்பிரான் அருளாலே – 13.வெள்ளானை:1 41/2

மேல்


நின்றனவும் (1)

நின்றனவும் சரிப்பனவும் சைவமே ஆம் நிலைமை அவர்க்கு அருள்செய்து சண்பை வேந்தர் – 6.வம்பறா:1 926/3

மேல்


நின்றனள் (2)

சென்று மாதவன் சேவடி பணிந்து திகைத்து நின்றனள் திருவினும் பெரியாள் – 2.தில்லை:3 9/4
வணங்கியே நின்றனள் மண்ணுளோர் தொழ – 6.வம்பறா:1 1111/4

மேல்


நின்றனன் (1)

ஊன்ற உள் எழும் சோதியாய் நின்றனன்
ஏன்று காண்பார்க்கு இது பொருள் என்றது ஆம் – 6.வம்பறா:1 835/3,4

மேல்


நின்றார் (94)

ஓது காதல் உறைப்பின் நெறி நின்றார்
கோது_இலாத குண பெரும் குன்று ஆனார் – 1.திருமலை:4 7/3,4
நின்றார் இருந்தார் இவன் என் நினைந்தான்-கொல் என்று – 1.திருமலை:5 38/2
ஒரு முறை முறையோ என்ன உழை நின்றார் விலக்கி இந்த – 1.திருமலை:5 46/2
யான் இதற்கு இசையேன் என்ன இசையுமோ என்று நின்றார் – 1.திருமலை:5 63/4
திருவருள் துறையே புக்கார் கண்டிலர் திகைத்து நின்றார் – 1.திருமலை:5 65/4
தெய்வ மணி புற்றுஉளாரை பாடி திளைத்து மகிழ்வொடும் செல்லா நின்றார் – 1.திருமலை:5 130/4
நாவலர் காவலர் நின்றார் நடு நின்றார் படை மதனார் – 1.திருமலை:5 141/4
நாவலர் காவலர் நின்றார் நடு நின்றார் படை மதனார் – 1.திருமலை:5 141/4
அன்று அங்கு முன் நின்றார் அவர் நங்கை பரவையார் – 1.திருமலை:5 147/3
அருமை ஆம் நிலையில் நின்றார் அன்பினால் இன்பம் ஆர்வார் – 1.திருமலை:5 196/3
இருமையும் கடந்து நின்றார் இவரை நீ அடைவாய் என்று – 1.திருமலை:5 196/4
மெய் அடியார்கட்கு ஆன பணி செயும் விருப்பில் நின்றார்
வையகம் போற்றும் செய்கை மனை_அறம் புரிந்து வாழ்வார் – 2.தில்லை:2 2/2,3
ஒன்றும் அங்கு அறிந்திலார் தாம் உரைப்பது ஒன்று இன்றி நின்றார் – 2.தில்லை:2 21/4
பிழையினை பொறுக்க வேண்டும் பெரும என்று இறைஞ்சி நின்றார் – 2.தில்லை:2 23/4
நல் ஒழுக்கம் தலை நின்றார் நான்_மறையின் துறை போனார் – 2.தில்லை:2 31/1
இ நிலை இருந்த வண்ணம் என் என மருண்டு நின்றார்
துன்னிய விசும்பின் ஊடு துணையுடன் விடை மேல் கண்டார் – 2.தில்லை:2 40/3,4
தொண்டரும் மனைவியாரும் தொழுது உடன் போற்றி நின்றார் – 2.தில்லை:2 41/4
நீடிய வாளும் தாமும் நின்றவர் தாமே நின்றார் – 2.தில்லை:3 24/4
செழும் திரு மனைவியாரும் தொண்டரும் திகைத்து நின்றார் – 2.தில்லை:4 24/4
நின்றார் இருந்த திருவாரூர் பணிந்தார் நிகர் ஒன்று இல்லாதார் – 2.தில்லை:6 6/4
பெருகா நின்ற பெரும் பேறு பெற்றார் மற்றும் பெற நின்றார் – 2.தில்லை:6 7/4
எங்கு நாடியும் கண்டிலர் என் செய்வார் நின்றார்
அம் கண் வேதியர் பெரும் தொடக்கினில் அகப்பட்டார் – 2.தில்லை:7 21/3,4
பொங்கிய களிப்பினோடும் பொழி மதம் சொரிய நின்றார்
எங்கணும் இரியல் போக எதிர் பரிகாரர் ஓட – 3.இலை:1 12/2,3
ஐவரை கொன்று நின்றார் அரு_வரை அனைய தோளார் – 3.இலை:1 25/4
எறிந்ததே போதுமோதான் அருள்செய்யும் என்று நின்றார் – 3.இலை:1 39/4
திருவருள் கண்டு வாழ்ந்து சிவகாமியாரும் நின்றார் – 3.இலை:1 50/4
விறல் பெரும் சீர் காளையர்கள் வேறு இடத்து நின்றார்
மற படை வாள் சுற்றத்தார் கேட்டு ஓடி வந்து – 3.இலை:2 12/2,3
பற்றலனை முன் வரவு பார்த்து தனி நின்றார் – 3.இலை:2 33/4
நெய் வாளுடன் அடர்த்து நேர்வார் போல் நின்றார் – 3.இலை:2 39/4
மின் நின்ற செம் சடையார் தாமே வெளி நின்றார் – 3.இலை:2 40/4
வண்ண மென் பவள செவ் வாய் குதட்டியே வளரா நின்றார் – 3.இலை:3 22/4
வல் ஏறு போல்வார் அடல் வாளி தெரிந்து நின்றார் – 3.இலை:3 64/4
மோகமாய் ஓடி சென்றார் தழுவினார் மோந்து நின்றார் – 3.இலை:3 105/4
மை வரை என்ன ஐயர் மருங்கு-நின்று அகலா நின்றார் – 3.இலை:3 127/4
நேர் பெற நோக்கி நின்றார் நீள் இருள் நீங்க நின்றார் – 3.இலை:3 128/4
நேர் பெற நோக்கி நின்றார் நீள் இருள் நீங்க நின்றார் – 3.இலை:3 128/4
ஆறு சேர் சடையார்-தம்மை அணுக வந்து அணையா நின்றார் – 3.இலை:3 167/4
அண்ணலார் நேரே நின்றார் அமரரும் விசும்பில் ஆர்த்தார் – 3.இலை:4 28/4
திண் சிலை குனிய நின்றார் செந்நிலை காண செய்தீர் – 3.இலை:4 30/2
ஊட்டியும் அரிய நின்றார் உறு பிறப்பு அரிவார் ஒத்தார் – 3.இலை:6 17/4
கூடிய வன் கோவலரும் குறை வினையின் துறை நின்றார் – 3.இலை:7 31/4
ஞான வரம்பின் தலை நின்றார் நாகம் புளை வார் சேவடி கீழ் – 4.மும்மை:2 5/3
நேய நெஞ்சினர் ஆகி அ தொழில் தலை நின்றார் – 4.மும்மை:3 4/4
அறம் புரி கொள்கையராயே அடித்தொண்டின் நெறி நின்றார் – 4.மும்மை:4 12/4
சார்பில் வரும் தொழில் செய்வார் தலை நின்றார் தொண்டினால் – 4.மும்மை:4 13/2
அல்கும் தம் குலம் நினைந்தே அஞ்சி அணைந்திலர் நின்றார் – 4.மும்மை:4 23/4
செவ்விய அன்பு உடை மனத்தார் சீலத்தின் நெறி நின்றார்
மை விரவு கண்டர் அடி வழி தொண்டர் உளர் ஆனார் – 4.மும்மை:5 111/3,4
இசைவு நினைந்து அழிந்து இனி யான் என் செய்கேன் என நின்றார் – 4.மும்மை:5 122/4
காவாலி திருத்தொண்டர் தனி நின்றார் விட காணார் – 4.மும்மை:5 123/2
மேல் நிறைந்த துணைவியொடும் வெளி நின்றார் மெய் தொண்டர் – 4.மும்மை:5 126/3
தான் நிறைந்த அன்பு உருக கைதொழுது தனி நின்றார் – 4.மும்மை:5 126/4
யாவர்க்கும் தவிராத ஈகை வினை துறை நின்றார் – 5.திருநின்ற:1 36/4
துஞ்சுவது திடம் என்றார் சூழ் வினையின் துறை நின்றார் – 5.திருநின்ற:1 107/4
வேற்றும் ஆகி விண் ஆகி நின்றார் மொழி விரும்பி – 5.திருநின்ற:1 370/2
காதல் துணையொடும் கூட கண்டேன் என பாடி நின்றார் – 5.திருநின்ற:1 384/4
சித்த நிலை திரியாது செய் பணியின் தலை நின்றார் – 5.திருநின்ற:1 422/4
என்றலும் சுற்றத்தாரும் இது என்-கொல் என்று நின்றார்
மன்றல் அம் குழலினாரும் வணிகன் வாய் மாற்றம் கேளா – 5.திருநின்ற:4 48/1,2
பாங்குற வேண்டும் என்று பரமர் தாள் பரவி நின்றார் – 5.திருநின்ற:4 49/4
நீலநக்கனார் வந்து அடி பணிந்து முன் நின்றார் – 5.திருநின்ற:6 29/4
தடம் அதனில் துறை அணைந்தார் தருமத்தின் தலை நின்றார் – 6.வம்பறா:1 58/4
தாழும் மணி குழையார் முன் தக்க திருக்கடைக்காப்பு சாத்தி நின்றார் – 6.வம்பறா:1 104/4
சூடும் கர தலத்து அஞ்சலி கோலி தொழுது நின்றார் – 6.வம்பறா:1 341/4
எப்பொருளுமாய் நின்றார் இரும்பூளை எய்தினார் – 6.வம்பறா:1 399/4
செய வந்த அந்தணனார் செம் கை மேல் குவித்து எழுந்து திரு முன் நின்றார் – 6.வம்பறா:1 461/4
ஆனாத வடிவு ஆகி நின்றார் செய்ய அடி பரவி அன்று இரவு துயிலும் போது – 6.வம்பறா:1 563/3
தகவு உடை மாந்தர் புக்கு தலையினால் வணங்கி நின்றார் – 6.வம்பறா:1 611/4
நம்பரை வணங்கி தாமும் நல் வரவேற்று நின்றார் – 6.வம்பறா:1 647/4
அறிவுடையாரை ஒத்தார் அறிவு இலா நெறியில் நின்றார் – 6.வம்பறா:1 766/4
நெஞ்சு சோரவும் பீலிகை சோர்ந்திலர் நின்றார் – 6.வம்பறா:1 788/4
சேணிடை சென்று நின்றார் சிதறினார் திகைத்தார் மன்னன் – 6.வம்பறா:1 816/3
பாடு சேர் அமணர் அஞ்சி பதைப்புடன் பணிந்து நின்றார் – 6.வம்பறா:1 848/4
ஞாலம் உய்ய வந்து அருளும் பிள்ளையாரை பிரியாத நண்பினொடும் தொழுது நின்றார்
ஆல விடம் உண்டவரை அடிகள் போற்ற அ நாட்டை அகன்று மீண்டு அணைய செல்வார் – 6.வம்பறா:1 895/3,4
முத்து நிரை சிவிகையின் மேல் மணியை வந்து முறை பணிந்து புகுந்தபடி மொழிந்து நின்றார் – 6.வம்பறா:1 907/4
புத்தர்களை அழைக்க என திரு முன் நின்றார் புகலி காவலர் போற்றி சென்றார் – 6.வம்பறா:1 912/4
சிறகு அடித்து பறக்க முயன்று உயர்ந்த போலும் சிலை நிலத்தில் எழுந்தருளி செல்லா நின்றார் – 6.வம்பறா:1 1015/4
உறை பொலி கலவை ஏந்தி உடன் எதிர் ஏற்று நின்றார் – 6.வம்பறா:1 1227/4
பாங்கு ஒளி பரப்ப நின்றார் பரசமயங்கள் வீழ்த்தார் – 6.வம்பறா:1 1228/4
மெய் பரம்பொருளாய் உள்ளார் வேதியர் ஆகி நின்றார்
முப்புரிநூலும் தாங்கி நம்பிஆரூரர் முன்பு – 6.வம்பறா:2 101/3,4
நீத்தாரும் தொடர் அரிய நெறி நின்றார் பரவுதலும் – 6.வம்பறா:2 134/4
ஆங்கு அருகு நின்றார் போல் அவர்-தம்மை அறியாமே – 6.வம்பறா:2 180/3
ஒற்றியூரின் உமையோடும் கூட நின்றார் உயர் தவத்தின் – 6.வம்பறா:2 202/1
அங்கு நின்றார் விளம்புவார் அவர்-தாம் நங்கை சங்கிலியார் – 6.வம்பறா:2 229/1
போன பெருமை பரிசனங்கள் புகுதப்பெறாது புறம் நின்றார் – 6.வம்பறா:2 316/4
மா மணி வாயில் முன்பு வந்து எதிர் ஏற்று நின்றார் – 6.வம்பறா:2 379/4
போனவர் தாம் பசுக்கள் எல்லாம் மனை-தோறும் புக நின்றார்
மானம் உடை மனையாளும் வைகிய பின் தாழ்ந்தார் என்று – 6.வம்பறா:3 17/1,2
நித்தம் நியமம் என போற்றும் நெறியில் நின்றார் – 6.வம்பறா:6 3/4
துறை வழுவா வகை ஒழுகும் தூய தொழில் தலை நின்றார் – 7.வார்கொண்ட:3 13/4
சென்று கண்டு திரு பாதம் பணிந்து நின்றார் சிறுத்தொண்டர் – 7.வார்கொண்ட:3 44/2
அங்கண் உடனே அணைய எழுந்தருளா நின்றார் எனும் விருப்பால் – 7.வார்கொண்ட:4 141/3
தக்க புகழ் கலியனார் எனும் நாமம் தலை நின்றார்
முக்கண் இறைவர்க்கு உரிமை திருத்தொண்டின் நெறி முயல்வார் – 8.பொய்:6 6/3,4
பாரில் நிகழ்ந்த செரு துணையார் பரவும் தொண்டின் நெறி நின்றார் – 10.கடல்:3 2/4
தென் ஆரூரர் எழுந்தருளா நின்றார் என்று சேரர் பிரார்க்கு – 13.வெள்ளானை:1 16/2
முன்னை நல் வினை தொழில் தலை நின்றார் முதல் சேரர் பெருமானும் – 13.வெள்ளானை:1 49/3
மலை தனி பெருமான் மகள் கோயிலில் தம் தொழில் வழி நின்றார் – 13.வெள்ளானை:1 50/4

மேல்


நின்றார்-தமை (1)

பாங்கு நின்றார்-தமை கொணர்வீர் என்று பரமர் பணித்து அருள – 7.வார்கொண்ட:3 76/3

மேல்


நின்றார்-தன் (1)

ஆரணத்தின் உள் பொருளாய் நின்றார்-தன் முன் அணைந்து இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:1 976/2

மேல்


நின்றார்கள் (5)

வேண்டினார்கள் தம் பிறப்பினை ஒழிக்கும் மெய் நெறி-கண் நின்றார்கள் தாம் விரும்பி – 4.மும்மை:5 84/2
ஆங்கு மருங்கு நின்றார்கள் அ அந்தணன்-தன் திருமனையின் – 4.மும்மை:6 41/1
சிந்தையில் செற்றம் முன்னா தீ குணம் தலை நின்றார்கள் – 6.வம்பறா:1 634/4
உன்னி நின்றார்கள் எல்லாம் தூய நீறு அணிந்து கொண்டார் – 6.வம்பறா:1 857/4
அடுத்து ஆற்று நல் நெறி-கண் நின்றார்கள் வழுவி நரகு அணையா வண்ணம் – 6.வம்பறா:2 115/2

மேல்


நின்றார்களும் (1)

போந்து மாளிகை புறத்து நின்றார்களும் புலர்ந்து – 6.வம்பறா:1 711/3

மேல்


நின்றாரை (2)

எண் நிறைந்த கருணையினால் நின்றாரை எதிர் காட்டி – 6.வம்பறா:1 74/3
முன் நின்றாரை கண்டு இறைஞ்சி முழுதும் உறங்கும் பொழுதின்-கண் – 6.வம்பறா:2 340/2

மேல்


நின்றால் (2)

முன்னவனே முன் நின்றால் முடியாத பொருள் உளதோ – 1.திருமலை:3 47/4
நின்றால் போல் நின்ற நிலை கண்டு தன் நெற்றி – 3.இலை:2 36/2

மேல்


நின்றாலும் (2)

எந்நிலையில் நின்றாலும் எக்கோலம் கொண்டாலும் – 7.வார்கொண்ட:1 6/1
நின்றாலும் இருந்தாலும் கிடந்தாலும் நடந்தாலும் – 11.பத்தராய்:1 7/1

மேல்


நின்றாள் (2)

பூ நெருங்கு தோரை மலி சேடை நல்கி போர் வேடர் கோமானை போற்றி நின்றாள் – 3.இலை:3 48/4
அற்புதம் எய்த தோன்றி அழகினுக்கு அணியாய் நின்றாள் – 6.வம்பறா:1 1108/4

மேல்


நின்றான் (18)

விண்ணவர்கள் தொழ நின்றான் வீதிவிடங்கப்பெருமான் – 1.திருமலை:3 45/4
தந்தை-தன் தந்தை நேர்ந்தது என்றனன் தனியாய் நின்றான் – 1.திருமலை:5 52/4
அல்லல் தீர்த்து ஆள நின்றான் ஆவணம் கொண்டு சென்றார் – 1.திருமலை:5 57/4
வாரா நின்றான் அவனை மகிழ்ந்து எதிர்கொள்வீர் என்று – 1.திருமலை:5 118/3
போவதும் செய்யேன் என்றான் புண்ணிய பொருளாய் நின்றான் – 2.தில்லை:2 26/4
களத்து நஞ்சு ஒளித்து நின்றான் காதல் உன் மகனை பற்றி – 2.தில்லை:2 27/3
மயக்கு_அறு மறை ஓலிட்டு மால் அயன் தேட நின்றான் – 2.தில்லை:3 29/4
கொற்றவன் முன்பு சென்றான் கோமகன் குறிப்பில் நின்றான் – 2.தில்லை:5 20/4
இ முரண் வெம் சிலை வேடர்-தங்களோடும் எழுக என விடைகொடுத்தான் இயல்பில் நின்றான் – 3.இலை:3 55/4
அரும் பெறல் இறைச்சி காய்ச்சி அதுக்கி வேறு உமிழா நின்றான்
பெரும் பசி உடையன் ஏனும் பேச்சு_இலன் எமக்கும் பேறு – 3.இலை:3 119/2,3
தரும் பரிசு உணரான் மற்றை தசை புறத்து எறியா நின்றான் – 3.இலை:3 119/4
அ நெறி தலை நின்றான் என்று அரசனை விரும்பி தாமும் – 3.இலை:4 24/3
காலால் இடறி சிந்தினான் கையால் கடமை தலை நின்றான் – 4.மும்மை:6 50/4
பாடுவாய் நம்மை பரவுவார் பற்றாய் நின்றான் – 5.திருநின்ற:4 61/4
முன் அணைய கொணர்வித்தேன் இது புகுந்தபடி என்று மொழிந்து நின்றான் – 6.வம்பறா:1 317/4
பொங்கு விடம் தீர்ந்து எழுந்து நின்றான் சூழ்ந்த பொருவு_இல் திருத்தொண்டர் குழாம் பொலிய ஆர்ப்ப – 6.வம்பறா:1 483/1
ஆடு இயல் யானை மன்னன் அற்புதம் எய்தி நின்றான்
பாடு சேர் அமணர் அஞ்சி பதைப்புடன் பணிந்து நின்றார் – 6.வம்பறா:1 848/3,4
முன்னவன் பணிந்துகொண்டு முழுவதும் அணிந்து நின்றான்
மன்னன் நீறு அணிந்தான் என்று மற்று அவன் மதுரை வாழ்வார் – 6.வம்பறா:1 857/2,3

மேல்


நின்றானை (1)

முன் ஆகி எ பொருட்கும் முடிவு ஆகி நின்றானை
தன் ஆகத்து உமை பாகம் கொண்டானை சங்கரனை – 5.திருநின்ற:1 151/2,3

மேல்


நின்றி (1)

நீடு திரு நின்றி ஊரின் நிமலனார் நீள் கழல் ஏத்தி – 6.வம்பறா:1 287/1

மேல்


நின்றிட்டார் (1)

நையும் நெஞ்சினர் ஆகியே நடுங்கி நின்றிட்டார் – 6.வம்பறா:1 787/4

மேல்


நின்றிட (2)

முற்றிய பெரு வளன் இன்றியும் முற்படு கொடை நிலை நின்றிட
உற்றன உதவிய பண்பினர் ஒத்தனர் உளர் சில கண்டகர் – 3.இலை:2 22/3,4
நிழல் இலா மரங்கள் ஏறி நின்றிட கண்டோம் என்பர் – 6.வம்பறா:1 640/4

மேல்


நின்றிடலும் (1)

ஓவாது நின்றிடலும் ஒழியாமை உணர்ந்தாராய் – 5.திருநின்ற:1 54/2

மேல்


நின்றிடு (1)

நின்றிடு நீயும் என்றே அவனையும் நீக்கி புக்கு – 2.தில்லை:5 10/2

மேல்


நின்றியூர் (2)

தனி விடை மேல் வருவார் தம் திரு நின்றியூர் சார்ந்தார் – 6.வம்பறா:2 149/4
நின்றியூர் மேயாரை நேயத்தால் புக்கு இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:2 150/1

மேல்


நின்றிலர் (3)

வில் படை துணியவும் நின்றிலர் வெற்றி கொள் சுரிகை வழங்கினர் – 3.இலை:2 22/2
நின்றிலர் விரைந்து சென்றார் நிறைந்து எழும் களிப்பினோடும் – 3.இலை:4 12/4
பாரில் நின்றிலர் சென்ற தம் மனத்தொடு பரியும் முன் செலவிட்டார் – 13.வெள்ளானை:1 35/4

மேல்


நின்றீர் (1)

இன்றும் இவளை மணம் புணர்க்க என்று நின்றீர் என போற்றி – 6.வம்பறா:2 236/3

மேல்


நின்று (196)

பூத வேதாளம் பெரும் கண நாதர் போற்றிட பொதுவில் நின்று ஆடும் – 1.திருமலை:1 10/3
உலகம் உய்யவும் சைவம் நின்று ஓங்கவும் – 1.திருமலை:1 40/1
பந்தரிடை நம்பி எதிர் பன்னு சபை முன் நின்று
இந்த மொழி கேண்-மின் எதிர் யாவர்களும் என்றான் – 1.திருமலை:5 33/2,3
அத்தனைக்கு என்னை ஒன்றும் அறிந்திலை ஆகில் நின்று
வித்தகம் பேச வேண்டாம் பணி செய வேண்டும் என்றார் – 1.திருமலை:5 41/3,4
நின்று இவன் கிழித்து தானே நிரப்பினான் அடிமை என்றான் – 1.திருமலை:5 47/4
ஆடிய செய்ய தாளை அஞ்சலி கூப்பி நின்று – 1.திருமலை:5 71/4
தவ நெறி தந்து அருள் என்று தம்பிரான் முன் நின்று
பவ நெறிக்கு விலக்கு ஆகும் திருப்பதிகம் பாடினார் – 1.திருமலை:5 79/3,4
நின்று கோபுரத்தை நிலமுற பணிந்து நெடும் திரு வீதியை வணங்கி – 1.திருமலை:5 110/1
மண்டிய பேர் அன்பினால் வன் தொண்டர் நின்று இறைஞ்சி – 1.திருமலை:5 113/1
வந்து எதிர்கொண்டு வணங்குவார் முன் வன் தொண்டர் அஞ்சலி கூப்பி நின்று
சிந்தை களிப்புற வீதியூடு செல்வார் திருத்தொண்டர்-தம்மை நோக்கி – 1.திருமலை:5 123/1,2
வந்து என் முன் நின்று வாளி தொடுப்பதே – 1.திருமலை:5 164/3
ஆர்த்தி கண்டும் என் மேல் நின்று அழல் கதிர் – 1.திருமலை:5 165/1
சேர தாழ்ந்து எழுந்து அருகு சென்று எய்தி நின்று அழியா – 1.திருமலை:5 201/2
சிற்பர வியோமம் ஆகும் திருச்சிற்றம்பலத்துள் நின்று
பொற்புடன் நடம் செய்கின்ற பூம் கழல் போற்றி போற்றி – 2.தில்லை:1 2/3,4
தவம் நின்று தடுத்தது என்ன தகைந்து தான் தரித்தது என்று – 2.தில்லை:2 4/3
ஊடி நின்று உரைத்தது என்-தன் உணர்வு எலாம் ஒழித்தது என்ன – 2.தில்லை:2 25/4
ஆயும் நுண் பொருள் ஆகியும் வெளியே அம்பலத்து உள் நின்று ஆடுவார் உம்பர் – 2.தில்லை:3 4/1
அவன் மலர் பதங்கள் சூடி அஞ்சலி கூப்பி நின்று
புவனம் மூன்று உய்ய வந்த பூசுரன்-தன்னை ஏத்தி – 2.தில்லை:3 27/2,3
நின்று இலர் தொழுது வீழ்ந்தார் நிலத்தின்-நின்று எழுந்தார் நேர்ந்தார் – 2.தில்லை:3 31/4
கூர வந்து எதிர்கொண்டு கைகள் குவித்து நின்று செவி புலத்து – 2.தில்லை:4 3/3
வந்த பின் மனைவியாரும் வாய்தலின் நின்று வாங்கி – 2.தில்லை:4 19/1
நினைவினால் குறையை நொந்து திருவமுது அமைத்து நின்று – 2.தில்லை:4 22/4
அணைய முன் சென்று நின்று அங்கு அவர் துயில் அகற்றல் உற்றார் – 2.தில்லை:4 23/4
கொண்டு இழிந்து எதிரே சென்று கொள்கையின் வணங்கி நின்று – 2.தில்லை:5 11/4
சென்று அடி வணங்கி நின்று செய் தவ வேடம் கொண்டு – 2.தில்லை:5 21/1
கண்டவாறு எதிரே நின்று காட்சி தந்து அருளி மிக்க – 2.தில்லை:5 23/2
நிலைமை மற்று அது நோக்கிய நிகர்_இலார் நேர் நின்று
உலைவு_இல் பல் தனம் ஒன்று ஒழியாமை உய்த்து ஒழிந்தேன் – 2.தில்லை:7 40/1,2
இ சழக்கின் நின்று ஏற்றுவார் ஏறுதற்கு இசைந்தார் – 2.தில்லை:7 41/4
தொழுது போற்றி அ துலை மிசை நின்று நேர் துதிக்கும் – 2.தில்லை:7 47/1
தப்பினர் விழுந்து கையால் தரை அடித்து எழுந்து நின்று
செப்பு_அரும் துயரம் நீடி செயிர்த்து முன் சிவதா என்பார் – 3.இலை:1 15/3,4
உழை வய புரவி மேல் நின்று இழிந்தனன் உலக மன்னன் – 3.இலை:1 37/4
வெம் கண் விறல் தாதை கழல் வணங்கி நின்று விடைகொண்டு புறம் போந்து வேடரோடும் – 3.இலை:3 56/2
நின்று எங்கும் மொய்க்கும் சிலை வேடர்கள் நீங்க புக்கு – 3.இலை:3 66/1
நெடிது போது உயிர்த்து நின்று நிறைந்து எழு மயிர்க்கால்-தோறும் – 3.இலை:3 106/1
முன்பு நின்று அரிதில் நீங்கி மொய் வரை இழிந்து நாணன் – 3.இலை:3 114/1
வருவனவும் துணி படுத்து மான் இனங்கள் கானிடை நின்று
ஒரு வழி சென்று ஏறு துறை ஒளி நின்று கொன்று அருளி – 3.இலை:3 142/3,4
ஒரு வழி சென்று ஏறு துறை ஒளி நின்று கொன்று அருளி – 3.இலை:3 142/4
கொந்து அலர் பள்ளி தாமம் குஞ்சி நின்று அலைந்து சோர – 3.இலை:3 170/3
செல்வத்தை கண்டு நின்று திரு மனையாரை நோக்கி – 3.இலை:4 19/2
அறம் தலை நின்று அவர்க்கு எல்லாம் அளவு_இல் வளத்து அருள் பெருக்கி – 3.இலை:5 12/3
அருள் பெரும் கருணை நோக்கி அஞ்சலி கூப்பி நின்று – 3.இலை:6 19/4
நின்ற நறும் கொன்றையினை நேர் நோக்கி நின்று உருகி – 3.இலை:7 21/3
சூழும் முரன்று எழ நின்று தூய பெரும் தனி துளையில் – 3.இலை:7 23/3
அந்த செயலின் நிலை நின்று அடியார் உவப்ப – 4.மும்மை:1 10/3
உள்ளுற புக்கு நின்று கை உச்சி மேல் குவித்து – 4.மும்மை:3 6/2
செய்வனவும் கோயில்களில் திரு வாயில் புறம் நின்று
மெய் விரவு பேர் அன்பு மிகுதியினால் ஆடுதலும் – 4.மும்மை:4 15/2,3
சிவலோகம் உடையவர்-தம் திரு வாயில் முன் நின்று
பவலோகம் கடப்பவர்-தம் பணிவிட்டு பணிந்து எழுந்து – 4.மும்மை:4 18/1,2
ஆயும் நான்_மறை போற்ற நின்று அரும் தவம் புரிய – 4.மும்மை:5 1/3
உம்பர் நாயகர் பூசனைக்கு அவர் தாம் உரைத்த ஆகமத்து உண்மையே தலை நின்று
எம் பிராட்டி அர்ச்சனை புரிவதனுக்கு இயல்பில் வாழ் திரு சேடியரான – 4.மும்மை:5 59/1,2
மாது வாழவே காட்டி முன் நின்று வரங்கள் வேண்டுவ கொள்க என்று அருள – 4.மும்மை:5 67/2
மறைகளால் துதித்து அரும் தவம் புரிந்து மாறு_இலா நியமம் தலை நின்று
முறைமையால் வரும் பூசனை செய்ய முனிவர் வானவர் முதல் உயிர் எல்லாம் – 4.மும்மை:5 76/1,2
பொன் களப மாளிகை மேல் முன்றில் நின்று பூம் கழங்கு மணி பந்தும் போற்றி ஆடும் – 4.மும்மை:5 94/1
பூ_மகளுக்கு உறையுள் எனும் தகைய ஆன பொன் மாட தரமியங்கள் பொலிய நின்று
மா மகர குழை மகளிர் மைந்தர் அங்கண் வந்து ஏறு முன் நறு நீர் வண்டல் ஆட – 4.மும்மை:5 95/1,2
தவம் என்று பாய் இடுக்கி தலை பறித்து நின்று உண்ணும் – 5.திருநின்ற:1 47/1
உடை ஒழிந்து ஒரு பேச்சு இடையின்றி நின்று உண்போர் – 5.திருநின்ற:1 85/1
பன்னு செழும் தமிழ்_மாலை முன் நின்று பாடுவார் – 5.திருநின்ற:1 150/4
விரியா நின்று எ உலகும் விளங்கிய பொன் அம்பலத்து மேவி ஆடல் – 5.திருநின்ற:1 175/3
பெரிய பெருமாட்டியுடன் தோணி மீது பேணி வீற்றிருந்து அருளும் பிரான் முன் நின்று
பரிவுறு செந்தமிழ்_மாலை பத்தியோடும் பார் கொண்டு மூடி எனும் பதிகம் போற்றி – 5.திருநின்ற:1 187/1,2
பொங்கிய அன்புற வணங்கி முன் நின்று போற்றி இசைப்பார் – 5.திருநின்ற:1 210/4
தூண்டா விளக்கு அன்ன சோதி முன் நின்று துதித்து உருகி – 5.திருநின்ற:1 223/2
புறம்பு நின்று வாகீசர் புனிதர் அருளால் இ கதவம் – 5.திருநின்ற:1 271/1
வந்து மற்றவர் மருங்குற அணைந்து நேர் நின்று
நொந்து நோக்கி மற்றவர் எதிர் நோக்கிட நுவல்வார் – 5.திருநின்ற:1 362/1,2
அண்டர் முன்பு நின்று ஆடினார் பாடினார் அழுதார் – 5.திருநின்ற:1 380/3
உருகா நின்று உம் அடியேன் உம் அடிகள் தாங்கி வரும் – 5.திருநின்ற:1 396/3
நேர் பட நின்று அறை கூவும் திருப்பதிகம் முதல் பிறவும் – 5.திருநின்ற:1 415/3
ஒன்னலர் செற்று உறுதி-கண் நின்று உளார் – 5.திருநின்ற:2 8/4
மானம் மிகு தருமத்தின் வழி நின்று வாய்மையினில் – 5.திருநின்ற:4 1/1
அம்மருங்கு நின்று அயர்வார் அரும் கனிக்கு அங்கு என் செய்வார் – 5.திருநின்ற:4 25/1
இங்கு வேண்டுவது என் என்ன இறைஞ்சி நின்று இயம்புகின்றார் – 5.திருநின்ற:4 59/4
பெருமை அறிந்து உரை செய்வார் பிற துறையில் நின்று ஏற – 5.திருநின்ற:5 16/2
முற்ற உளம் களிகூர முன் நின்று கூத்தாடி – 5.திருநின்ற:5 18/3
இணைய நின்று அங்கு வேண்டு மனைவியார் ஏந்த – 5.திருநின்ற:6 9/3
வெள்ள நீர் சடையொடு நின்று மேனியை காட்டி – 5.திருநின்ற:6 18/2
அண்டர் நாயகர் கருணையை போற்றி நின்று அழுதார் – 5.திருநின்ற:6 19/4
நிறையும் பரிசு திருவிளக்கு விடியும் அளவும் நின்று எரிய – 5.திருநின்ற:7 15/1
நின்று விண்ணப்பம் செய்தபடி செய்து அருளும் நிலைபெற்றார் – 5.திருநின்ற:7 20/4
நிறை புனல் வாவி கரையில் நின்று அருளும் பிள்ளையார் – 6.வம்பறா:1 61/4
இருக்கு மொழி பிள்ளையார் எதிர்தொழுது நின்று அருள – 6.வம்பறா:1 80/2
நின்று துதி செய்து அவர் தாள் நீள் முடி-கண் மேல் ஏந்தி நிரந்த போது – 6.வம்பறா:1 94/2
திருக்கோலக்கா எய்தி தேவர்பிரான் கோயில் வலம் செய்து முன் நின்று
இருக்கு ஓலிட்டு அறிவு_அரிய திரு பாதம் ஏத்துவதற்கு எடுத்து கொள்வார் – 6.வம்பறா:1 101/3,4
தோணி வீற்றிருந்தார்-தம்மை தொழுது முன் நின்று தூய – 6.வம்பறா:1 128/1
மலர் முகம் பொலிந்து அசைய மென் கொம்பர் நின்று ஆடுவ மலர் சோலை – 6.வம்பறா:1 149/4
எல்லை நீங்கி உள் புகுந்து இரு மருங்கும் நின்று எடுக்கும் ஏத்து ஒலி சூழ – 6.வம்பறா:1 156/2
முன் மால் அயன் அறியா மூர்த்தியார் முன் நின்று
சொல்_மாலையால் காலம் எல்லாம் துதித்து இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:1 164/1,2
மன்னும் ஆனந்த வெள்ளத்தில் திளைத்து எதிர் வந்து முன் நின்று ஆடும் – 6.வம்பறா:1 175/2
நின்று போற்றி தொழுதிட நேர்ந்தது – 6.வம்பறா:1 212/3
மீது தாழ்ந்து வெண் நீற்று ஒளி போற்றி நின்று
ஆதியார் அருள் ஆதலின் அஞ்சு_எழுத்து – 6.வம்பறா:1 216/2,3
இசை விளங்கிட இயல்பினில் பாடி நின்று ஏத்தி – 6.வம்பறா:1 228/1
வம்பலர் செந்தமிழ்_மாலை பாடி நின்று
எம்பிரான் கவுணியர் தலைவர் ஏத்தினார் – 6.வம்பறா:1 253/3,4
தங்கள் திரு முன்பு தாழ்ந்து எழுந்து நின்று தமிழ் வேதம் பாடினார் தாளம் பெற்றார் – 6.வம்பறா:1 260/4
இருபிறப்பின் நிலைமையினை சடங்கு காட்டி எய்துவிக்கும் மறை முனிவர் எதிரே நின்று
வரு திறத்தின் மறை நான்கும் தந்தோம் என்று மந்திரங்கள் மொழிந்தவர்க்கு மதுர வாக்கால் – 6.வம்பறா:1 264/2,3
உழை புக்கு இறைஞ்சி நின்று ஏத்தி உருகிய சிந்தையர் ஆகி – 6.வம்பறா:1 299/2
ஆடுமாறு அது வல்லான் ஐயாற்று எம் ஐயனே என்று நின்று
பாடினார் ஆடினார் பண்பினொடும் கண் பொழி நீர் பரந்து பாய – 6.வம்பறா:1 303/3,4
செழு வாச மலர் கமல சேவடி கீழ் சென்று தாழ்ந்து எழுந்து நின்று
தொழுது ஆடி பாடி நறும் சொல்_மாலை தொடை அணிந்து துதித்து போந்தே – 6.வம்பறா:1 307/2,3
கன்னி உறு பிணி விட்டு நீங்க கதும்என பார் மிசை நின்று எழுந்து – 6.வம்பறா:1 319/3
பண்ணுறு செந்தமிழ்_மாலை பாடி பரவி நின்று ஏத்தினர் பான்மையினால் – 6.வம்பறா:1 345/4
மன்றுள் நின்று ஆடல் மனத்துள் வைப்பார் வாரு மன்னும் முலை பாடி வாழ்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 350/4
தொண்டர் குழாத்தினை நோக்கி நின்று தொடுத்த இசை தமிழ்_மாலை-தன்னில் – 6.வம்பறா:1 352/3
இறைஞ்சி ஏத்தி எழுந்து நின்று இன் இசை – 6.வம்பறா:1 356/1
பாடி நின்று பரவி பணிந்து போய் – 6.வம்பறா:1 360/1
அண்டர்பிரான் கோயிலினை அணைந்து இறைஞ்சி முன் நின்று
பண்டு அரும் இன் இசை பதிகம் பரம்பொருளை பாடுவார் – 6.வம்பறா:1 401/3,4
பொங்கும் இசை திருப்பதிகம் முன் நின்று போற்றி இசைத்தார் – 6.வம்பறா:1 404/4
உருகா நின்று உளம் மகிழ் குடமூக்கை உவந்து இருந்த – 6.வம்பறா:1 407/3
நின்று போற்றுவார் நீள் நிதி வேண்டினார்க்கு ஈவது – 6.வம்பறா:1 424/2
வைத்த பூதம் அங்கு அணைந்து முன் நின்று நல் வாக்கால் – 6.வம்பறா:1 427/1
அருவி சொரி திரு நயனத்து ஆனந்த வெள்ளம் இழிந்து அலைய நின்று
பொருவு_இல் பதிகம் போகம் ஆர்த்த பூண் முலையாள் என்று எடுத்து போற்றி – 6.வம்பறா:1 456/3,4
சிரபுரத்து மறையவனார் சென்று நின்று சிவபெருமான் அருள் போற்றி சிந்தை நைந்து – 6.வம்பறா:1 479/1
சீல மெய் தவர்களும் கூடவே கும்பிடும் செய்கை நேர் நின்று வாய்மை – 6.வம்பறா:1 523/2
பக்கம் பாரிடம் பரவ நின்று ஆடுவார் பாம்புரம் நகர் சேர்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 537/4
நீற்று அழகர் சேவடி கீழ் நின்று அலைந்து நீடினார் – 6.வம்பறா:1 545/4
நீடிய பேர் அன்பு உருகி உள் அலைப்ப நேர் நின்று
பாடி எதிர் ஆடி பரவி பணிந்து எழுந்தே – 6.வம்பறா:1 546/1,2
கார் பட்ட வண் கை கவுணியர்க்கு கனவிடை முன் நின்று அருள்செய்கின்றார் – 6.வம்பறா:1 554/4
காதலொடும் தொழுது எடுத்துக்கொண்டு நின்று கை குவித்து பெரு மகிழ்ச்சி கலந்து பொங்க – 6.வம்பறா:1 566/1
திரு மறையோர் தலைவர் வியப்பு எய்தி நின்று திருநாவுக்கரசருக்கு செப்புகின்றார் – 6.வம்பறா:1 580/4
நீடு திரு கடை காப்பில் அரிது வேண்டி நின்று எடுக்க திருக்காப்பு நீக்கம் காட்ட – 6.வம்பறா:1 582/3
நின்ற செயல் சிவனடியார் செயலே ஆக நினைந்து அருள வேண்டும் என நின்று போற்ற – 6.வம்பறா:1 614/4
அ நகர்-தன்னில் வாழ்வார் புறம் நின்று அணைவார் கூடி – 6.வம்பறா:1 636/1
முன்பு நின்று எடுத்த கைகளால் காட்டி முருகு அலர் சோலைகள் சூழ்ந்து – 6.வம்பறா:1 662/2
எங்கும் ஆகி நின்று ஏத்தினார் புகலியர் இறைவர் – 6.வம்பறா:1 666/4
கொற்றவன் அமைச்சனாரும் கை தலை குவித்து நின்று
பெற்றனம் பிள்ளையார் இங்கு அணைந்திட பெறும் பேறு என்பார் – 6.வம்பறா:1 695/1,2
அழுந்தும் இடர் கடலிடை நின்று அடியோமை எடுத்து அருள – 6.வம்பறா:1 735/2
சுற்று நின்று அழைத்தல் ஓவா அருகர்க்கும் தென்னர் கோமான் – 6.வம்பறா:1 761/2
சென்று பின்னும் முன்னும் நின்று சில்லி_வாயர் சொல்லுவார் – 6.வம்பறா:1 776/4
நின்று நீ ஆடல் செய்கை நினைப்பதே நியமம் ஆகும் – 6.வம்பறா:1 866/3
தென்னவன் பணிந்து நின்று திரு ஆலவாயில் மேவும் – 6.வம்பறா:1 867/1
பங்கய செம் கை குவித்து பணிந்து நின்று பாடினார் மன்னவனும் பரவி ஏத்த – 6.வம்பறா:1 888/4
நா வலமே கோல் ஆக அதன் மேல் நின்று நம்பர்-தமை கொட்டம் என நவின்று பாட – 6.வம்பறா:1 898/4
வாண் நிலவு கோயிலினை வலம்கொண்டு எய்தி மதி சடையார் திரு முன்பு வணங்கி நின்று
தாணுவே ஆற்றின் கண் ஓடம் உய்க்கும் தன்மையால் அருள் தந்த தலைவா நாக – 6.வம்பறா:1 900/2,3
பாடக மெல் அடி எடுத்து பாடி நின்று பரவினார் கண் அருவி பரந்து பாய – 6.வம்பறா:1 902/4
பூதம் பாட நின்று ஆடுவார் திரு நடம் புலப்படும்படி காட்ட – 6.வம்பறா:1 965/2
பங்கய கண் அருவி நீர் பாய நின்று பரவும் இசை திருப்பதிகம் பாடி ஆடி – 6.வம்பறா:1 1024/1
பற்றி எழும் மயிர் புளகம் எங்கும் ஆகி பரந்து இழியும் கண் அருவி பாய நின்று
சொல் திகழும் திருப்பதிகம் பாடி ஏத்தி தொழுது புறத்து அணைந்து அருளி தொண்டரோடும் – 6.வம்பறா:1 1032/2,3
மேல் எழும் பணம் விரித்து நின்று ஆடி வேறு அடங்க – 6.வம்பறா:1 1058/2
மருவு தாமரை அடி வணங்கி போற்றி நின்று
அருமையால் அடியனேன் பெற்ற பாவையை – 6.வம்பறா:1 1113/2,3
தாழ்ந்து பல முறை பணிந்து தம்பிரான் முன் நின்று
வாழ்ந்து களிவர பிறவி மருந்தான பெருந்தகையை – 6.வம்பறா:1 1123/1,2
நிறைந்து ஆரா வேட்கையினால் நின்று இறைஞ்சி புறம் போந்து அங்கு – 6.வம்பறா:1 1129/1
உருகா நின்று இன்பமுறும் உள மகிழ்ச்சி எய்துவார் – 6.வம்பறா:1 1160/4
நின்று ஒளிரும் மணி விளக்கு நிறை வாச பொன் குடங்கள் – 6.வம்பறா:1 1175/3
மங்கல தூரிய நாதம் மறுகு-தொறும் நின்று இயம்ப – 6.வம்பறா:1 1177/1
தொண்டனார் பாதம்-தன்னில் தொழுது வீழ்ந்து எழுந்து நின்று
பண்டு எலாம் அடியேன் செய்த பணி எனக்கு இன்று முட்ட – 6.வம்பறா:2 17/2,3
நின்று பதிக இசை பாடி நினைந்த கருத்து நிகழ்விப்பார் – 6.வம்பறா:2 47/4
நின்று பரவி நினைந்த பொருள் அருளாது ஒழிய நேர் நின்று – 6.வம்பறா:2 79/4
நின்று பரவி நினைந்த பொருள் அருளாது ஒழிய நேர் நின்று – 6.வம்பறா:2 79/4
நித்தனார் தில்லை மன்று உள் நின்று ஆடல் நீடிய கோலம் நேர் காட்ட – 6.வம்பறா:2 89/3
ஒப்பு_அரும் தனி வேதியன் பழ ஓலை காட்டி நின்று ஆண்டவர் – 6.வம்பறா:2 97/2
ஆடல் மேவிய அண்ணலார் அடி போற்றி அஞ்சலி கோலி நின்று
ஏடு உலாம் மலர் தூவி எட்டினொடு ஐந்தும் ஆகும் உறுப்பினால் – 6.வம்பறா:2 98/2,3
தொடை நிகழ் பதிகம் பாடி தொழுது கை சுமந்து நின்று – 6.வம்பறா:2 105/4
நீற்று அழகர் பாட்டு உவந்து திருவிளையாட்டினில் நின்று
மாற்றுறு செம்பொன் குளத்து வருவியாது ஒழிந்து அருள – 6.வம்பறா:2 131/1,2
நின்று சபை முன் வழக்கு உரைத்து நேரே தொடர்ந்து ஆட்கொண்டவர்-தாம் – 6.வம்பறா:2 184/3
மல்க நின்று விடையின் மேல் வருவான் எனும் வண் தமிழ் பதிகம் – 6.வம்பறா:2 194/3
தடுக்கலாகா பெரும் காதல் தலை நின்று அருளும் கண்ணப்பர் – 6.வம்பறா:2 196/1
இலகு சோதி பரம்பொருளை இறைஞ்சி முன் நின்று ஏத்துவார் – 6.வம்பறா:2 231/4
நீற்று கோல வேதியரும் நேர் நின்று அருளி செய்கின்றார் – 6.வம்பறா:2 238/4
ஆதி தேவர் முன் நின்று அங்கு அருளி செய்த பொழுதின்-கண் – 6.வம்பறா:2 240/1
வேய் அனைய தோளியார்-பால் நின்று மீண்டு அருளி – 6.வம்பறா:2 244/1
மேவாது இங்கு யான் அகலேன் என நின்று விளம்பினார் – 6.வம்பறா:2 260/3
வழுத்து நெஞ்சொடு தாழ்ந்து நின்று உரைப்பார் மாது_ஓர்_பாகனார் மலர் பதம் உன்னி – 6.வம்பறா:2 276/2
குணங்கள் ஏந்தியே பரவி அஞ்சலியால் குவித்த கைத்தலை மேற்கொண்டு நின்று
வணங்கி நீர் மகிழ் கோயில் உளீரே என்ற வன் தொண்டர்க்கு ஊன்றுகோல் அருளி – 6.வம்பறா:2 279/2,3
முன் நின்று முறைப்பாடு போல் மொழிந்த மொழி மாலை – 6.வம்பறா:2 281/1
முன் நின்று தொழுது ஏத்தி முத்தா என்று எடுத்து அருளி – 6.வம்பறா:2 283/1
அ நின்று வணங்கி போய் திருவூறல் அமர்ந்து இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:2 283/3
நின்று நிலம் மிசை வீழ்ந்து நெடிது உயிர்த்து நேர் இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:2 302/2
அங்கணர்-தம் முன் நின்று பாடி அரும் தமிழ் புணைந்தார் – 6.வம்பறா:2 303/4
வீழ்ந்து எழுந்து கைதொழுது முன் நின்று விம்மியே – 6.வம்பறா:2 307/1
முன்பு நின்று விண்ணப்பம் செய்த நம்பி முகம் நோக்கி – 6.வம்பறா:2 329/2
நின்று பாவாய் திறவாய் என்று அழைப்ப நெறி மென்_குழலாரும் – 6.வம்பறா:2 338/2
நம்பி ஆரூரர் நெஞ்சில் நடுகம் ஒன்று இன்றி நின்று
தம் பிரானாரை தூது தையல்-பால் விட்டார் என்னும் – 6.வம்பறா:2 383/1,2
இம்பரின் மிக்க வாழ்க்கை என்னை நின்று ஈரும் சூலை – 6.வம்பறா:2 392/3
பற்றி நின்று என்னை நீங்கா பாதக சூலை-தன்னை – 6.வம்பறா:2 397/2
மருவினர் போற்றி நின்று வன் தொண்டர் தம்பிரானார் – 6.வம்பறா:2 406/3
தே இருக்கை அமர்ந்து அருளி சிவயோகம் தலை நின்று
பூ அலரும் இதயத்து பொருளோடும் உணர்ந்து இருந்தார் – 6.வம்பறா:3 25/3,4
எண்ணி தண்டிஅடிகள்-பால் எய்தி முன் நின்று இயம்புவார் – 6.வம்பறா:4 6/3
முழுதும் அளித்த முதல்வனார் முன் நின்று அருளி செய்கின்றார் – 6.வம்பறா:4 12/4
அருகு நின்று விறல் தண்டிஅடிகள்-தம்மை முகம் நோக்கி – 6.வம்பறா:4 18/3
பீலி தடவி காணாது பெயர்வார் நின்று பேதுறுவார் – 6.வம்பறா:4 23/1
நின்று உணர்வார் எனக்கு அப்போது இது நிகழ்ந்தது அவர் அருளே – 7.வார்கொண்ட:1 11/3
மூளும் ஆதரவு பொங்க முன்பு நின்று இனிய கூறி – 7.வார்கொண்ட:2 4/2
நினைவு நிரம்ப நிதி கொடுத்தால் தருவார் உளரே நேர் நின்று
தனையன்-தன்னை தந்தை தாய் அரிவார் இல்லை தாழாதே – 7.வார்கொண்ட:3 56/2,3
நின்று கேட்டு வர தாழ்த்தோம் என்றார் அவரை நினைப்பிப்பார் – 7.வார்கொண்ட:4 44/4
அலகு_இல் அண்டம் அளித்தவர் நின்று ஆடும் திருச்சிற்றம்பலம் முன் – 7.வார்கொண்ட:4 54/4
நீட பணியும் காலம் எலாம் நின்று தொழுது புறம் போந்து – 7.வார்கொண்ட:4 58/3
நின்று தொழுது கண் அருவி வீழ நிலத்தின் மிசை வீழ்ந்தே – 7.வார்கொண்ட:4 68/3
நின்று பரவி பாடி நேர் நீங்கி உடன் பணிந்த – 7.வார்கொண்ட:4 99/3
நிரவும் இசையில் வன் தொண்டர் நின்று தொழுது பாடுதலும் – 7.வார்கொண்ட:4 134/4
நின்று மொழிந்தார் பொன்னி மா நதியும் நீங்கி நெறி காட்ட – 7.வார்கொண்ட:4 135/4
நிறையும் காதலுடன் வீழ்ந்து பணிந்து நேர் நின்று ஆரூரர் – 7.வார்கொண்ட:4 146/2
நிழல் திக்கு ஒளிரும் பூணாரை இருத்தி தாமும் நேர் நின்று – 7.வார்கொண்ட:4 150/4
செம் மார்க்கம் தலை நின்று செம் தீ முன் வளர்ப்பித்து – 8.பொய்:2 38/3
அஞ்சலி கரம் சிரம் மிசை அணைத்து நின்று அவரை – 8.பொய்:4 19/2
அளப்பு_இல் பெருமை அவர் பின்னும் அடுத்த தொண்டின் வழி நின்று
களத்தில் நஞ்சம் அணிந்து அவர் தாள் நிழல் கீழ் அடியாருடன் கலந்தார் – 8.பொய்:5 9/3,4
குளத்தில் எடுத்தார் வினையின் குழிவாய் நின்று எனை எடுத்தார் – 8.பொய்:8 9/4
அ நிலையே சிவபெருமான் அன்பர் எதிர் வெளியே நின்று
உன்னுடைய கை வாளால் உறு பாசம் அறுத்த கிளை – 10.கடல்:5 11/1,2
உருகா நின்று உளம் களிப்ப தொழுது ஏத்தி உறையும் நாள் – 12.மன்னிய:4 16/3
ஆலவாய் அமர்ந்தார் கோயில் வாயிலை அடைந்து நின்று
பாலை ஈர் ஏழு கோத்த பண்ணினில் கருவி வீக்கி – 12.மன்னிய:5 2/1,2
நின்று போற்றிய தனி பெருந்தொண்டரை நேர்_இழை வல பாகத்து – 13.வெள்ளானை:1 42/3
அரசர் அஞ்சலி கூப்பி நின்று அடியனேன் ஆரூரர் கழல் போற்றி – 13.வெள்ளானை:1 46/1

மேல்


நின்றும் (5)

மை வாழும் திரு மிடற்று வானவர்-பால் நின்றும் போந்து – 1.திருமலை:5 151/2
ஓசையும் கமரில் நின்றும் ஒக்கவே எழுந்த அன்றே – 3.இலை:6 18/4
வெம் கண் களிற்றின் மிசை நின்றும் இழிச்சி வேரி – 4.மும்மை:1 37/1
அருத்தியினால் ஒருப்பட்டு அங்கு ஆதனூர் தனில் நின்றும்
வருத்தமுறும் காதலினால் வந்து அ ஊர் மருங்கு அணைந்தார் – 4.மும்மை:4 16/3,4
தீம் தமிழ் நாட்டிடை நின்றும் எழுந்தருளி செழும் பொன்னி – 5.திருநின்ற:1 392/1

மேல்


நின்றுள்ளார் (1)

சாலவே நிறைந்து விம்ம இடும் பணி தலை நின்றுள்ளார் – 3.இலை:4 6/4

மேல்


நின்றே (16)

எங்கள் நாயகன் முடி மிசை நின்றே இழி – 1.திருமலை:2 5/3
இன்ப வெள்ளத்திடை மூழ்கி நின்றே இன்னிசை வண் தமிழ்_மாலை பாட – 1.திருமலை:5 126/4
கேட்க விரும்பி வன் தொண்டர் என்றும் கேடு இலாதானை இறைஞ்சி நின்றே
ஆட்கொள வந்த மறையவனே ஆரூர் அமர்ந்த அரு_மணியே – 1.திருமலை:5 128/1,2
கடை உடை காவலாளர் கைதொழுது ஏற நின்றே
உடையவர் தாமே வந்தார் உள் எழுந்தருளும் என்ன – 2.தில்லை:5 9/1,2
வாங்கிய தொண்டர் முன்பு மன்னனார் தொழுது நின்றே
ஈங்கு எனை வாளினால் கொன்று என் பிழை தீர்க்க வேண்டி – 3.இலை:1 44/1,2
பொங்கி புறம் சூழ்ந்து போர் குறித்து நேர் நின்றே
அங்கண் கடை-நின்று அழைத்தான் ஒலி கேளா – 3.இலை:2 10/3,4
நங்கள் சமயத்தின் நின்றே நாடிய முட்டி நிலையால் – 5.திருநின்ற:1 121/1
இ திறம் போற்றி நின்றே இன் தமிழ்_மாலை பாடி – 5.திருநின்ற:1 169/3
செய்யா நின்றே எல்லா செந்தமிழ்_மாலையும் பாடி – 5.திருநின்ற:1 325/2
அனைய நிலை தலை நின்றே ஆய சேவடி கமலம் – 6.வம்பறா:1 19/2
திரு பெருகு பெரும் கோயில் சூழ வலம்கொண்டு அருளி திரு முன் நின்றே
அருள் பெருகு திருப்பதிகம் எட்டு ஒரு கட்டளை ஆக்கி அவற்றுள் ஒன்று – 6.வம்பறா:1 107/1,2
அணி கிளர் தாரவன் சொன்ன மாற்றம் அருளொடும் கேட்டு அ நிலையின் நின்றே
பணி வளர் செம் சடை பாச்சின் மேய பரம்பொருள் ஆயினாரை பணிந்து – 6.வம்பறா:1 318/1,2
எய்தி இறைஞ்சி எழுந்து நின்றே இன் தமிழ்_மாலை கொண்டு ஏத்தி போந்து – 6.வம்பறா:1 347/3
புவன ஆரூரினில் புறம் போந்து அதனையே நோக்கி நின்றே
அவம் இலா நெஞ்சமே அஞ்சல் நீ உய்யும் ஆறு அறிதி அன்றே – 6.வம்பறா:1 518/1,2
விருப்பின் உடன் வலம்கொண்டு புக்கு தாழ்ந்து வீழ்ந்து எழுந்து மேனி எல்லாம் முகிழ்ப்ப நின்றே
அருள் கருணை திருவாளன் நாமம் சிந்தை இடையார் என்று இசை பதிகம் அருளி செய்தார் – 6.வம்பறா:1 1012/3,4
முன்பு வந்து சிறுத்தொண்டர் வரவு நோக்கி முன் நின்றே
இன்பம் பெருக மலர்ந்த முகம் கண்டு பாத மிசை இறைஞ்சி – 7.வார்கொண்ட:3 53/2,3

மேல்


நின்றேன் (1)

மற்று இவனும் வாள் அரவு தீண்ட மாண்டான் மறி கடலில் கலம் கவிழ்த்தால் போல் நின்றேன்
சுற்றத்தார் என வந்து தோன்றி என்-பால் துயரம் எலாம் நீங்க அருள்செய்தீர் என்ன – 6.வம்பறா:1 481/1,2

மேல்


நின்னிடையும் (1)

என்னிடையும் நின்னிடையும் நின்ற இசைவால் யான் – 1.திருமலை:5 35/2

மேல்


நின்னை (2)

துன்புறு வாழ்க்கை நின்னை தொடர்வு அற தொடர்ந்து வந்து – 1.திருமலை:5 67/3
அன்னையையும் அத்தனையும் பிரிந்து நின்னை அடைவு ஆக உடன் போந்தேன் அரவால் வீடி – 6.வம்பறா:1 475/1

மேல்


நினது (2)

இத்தனை காலமும் நினது சிலை கீழ் தங்கி இனிது உண்டு தீங்கு இன்றி இருந்தோம் இன்னும் – 3.இலை:3 46/1
அத்த நினது அருள் வழியே நிற்பது அல்லால் அடுத்த நெறி வேறு உளதோ அதுவே அன்றி – 3.இலை:3 46/2

மேல்


நினை (2)

புந்தியால் நினை தியானம் புரி சடையான் என்று உன்னி – 6.வம்பறா:1 1233/4
மனம் ஆர்வமுற சித்த நீ நினை என்னொடு என்றே – 7.வார்கொண்ட:4 118/2

மேல்


நினை-மின் (1)

ஆற்றவும் மற்று அவன் கொல்லும் அதுவேயாம் என நினை-மின் – 1.திருமலை:3 41/4

மேல்


நினைக்க (2)

மழபாடியினில் வருவதற்கு நினைக்க மறந்தாயோ என்று – 6.வம்பறா:2 72/1
வந்த தொண்டர் அமுது செயும் பொழுது நினைக்க வரும் என்றே – 7.வார்கொண்ட:3 75/3

மேல்


நினைக்கில் (1)

நீளும் இ தொண்டின் நீர்மை நினைக்கில் ஆர் அளக்க வல்லார் – 3.இலை:1 56/4

மேல்


நினைக்கின்றார் (1)

தாணுவின் தன் செய்ய கழல் மீண்டும் சார நினைக்கின்றார் – 5.திருநின்ற:1 290/4

மேல்


நினைக்கும் (2)

நித்தன் அருள் பெற்றவர் பாதம் நினைக்கும் நியம தலைநின்றார் – 5.திருநின்ற:3 4/4
கையால் தொழுது வாய் வாழ்த்தி மனத்தால் நினைக்கும் கடப்பாட்டில் – 5.திருநின்ற:3 5/2

மேல்


நினைக்கேன் (1)

அன்னே உன்னை அல்லல் யான் ஆரை நினைக்கேன் என ஏத்தி – 6.வம்பறா:2 74/1

மேல்


நினைத்த (2)

நீறு சேர் திரு மேனியர் மனத்து நினைத்த யாவையும் வினைப்பட முடித்து – 2.தில்லை:3 3/2
பிறப்பித்து எடுத்த பிதா ஆக தம்மை நினைத்த பெற்றியினால் – 6.வம்பறா:2 42/2

மேல்


நினைத்தனர் (1)

நினைத்தனர் வேறுவேறு நெருங்கிய வனங்கள் எங்கும் – 3.இலை:3 176/1

மேல்


நினைந்த (7)

பத்திரம் வாங்கி தான் முன் நினைந்த அ பரிசே செய்ய – 2.தில்லை:5 15/3
ஏதம் நினைந்த அருகந்தர் எதிரே முதிரும் களிப்பினுடன் – 5.திருநின்ற:7 14/3
தான் நினைந்த ஆதரவின் தலைப்பாட்டு-தனை உன்னி – 6.வம்பறா:1 1149/2
நின்று பதிக இசை பாடி நினைந்த கருத்து நிகழ்விப்பார் – 6.வம்பறா:2 47/4
நின்று பரவி நினைந்த பொருள் அருளாது ஒழிய நேர் நின்று – 6.வம்பறா:2 79/4
என்னை உடையாய் நினைந்த அருளாய் இந்த யாமத்து எழுந்தருளி – 6.வம்பறா:2 323/2
தேவர் பிரான் கழல் ஒரு நாள் மிக நினைந்த சிந்தையராய் – 7.வார்கொண்ட:4 156/2

மேல்


நினைந்தனன் (1)

அன்பனார்-தமக்கு தீங்கு நினைந்தனன் என்று கொண்டு – 3.இலை:1 45/3

மேல்


நினைந்தார் (8)

என்னே என் மனம் திரித்த இவன் யாரோ என நினைந்தார் – 1.திருமலை:5 144/4
செம் கண் மால் அறிவு_அரியார் திருவாரூர் தொழ நினைந்தார் – 5.திருநின்ற:1 214/4
எய்திய பூம்புகலியிலே இருந்த நாள் மிக நினைந்தார் – 6.வம்பறா:1 873/4
மங்கல நாள் வசந்தம் எதிர்கொண்டு அருளும் வகை நினைந்தார் – 6.வம்பறா:2 270/4
பின்னை இல்லை செயல் என்று பெருமான் அடிகள்-தமை நினைந்தார் – 6.வம்பறா:2 323/4
என்று அதுவே தொண்டு ஆக என்றும் அது செய நினைந்தார் – 7.வார்கொண்ட:1 11/4
மொய்வார் சடையார் மூதூர்கள் இறைஞ்ச முறைமையால் நினைந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 81/4
நிறை தவத்தோர் அப்பாலும் நிருத்தர் பதி தொழ நினைந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 104/4

மேல்


நினைந்தார்க்கு (1)

நேரே கும்பிட வேண்டும் என நினைந்தார்க்கு அது நேர்வார் – 4.மும்மை:4 17/2

மேல்


நினைந்தாரை (1)

நீங்காத காதலினால் நினைந்தாரை நினைவாரை – 6.வம்பறா:2 272/2

மேல்


நினைந்தான்-கொல் (1)

நின்றார் இருந்தார் இவன் என் நினைந்தான்-கொல் என்று – 1.திருமலை:5 38/2

மேல்


நினைந்து (54)

முன் ஆக பணிந்து ஏத்தி முதல்வன்-தன் அருள் நினைந்து
பொன் ஆரும் உத்தரியம் புரி முந்நூல் அணி மார்பர் – 1.திருமலை:5 117/2,3
மூவுலகின் பயன் ஆகி முன் நின்றது என நினைந்து
நாவலர் காவலர் நின்றார் நடு நின்றார் படை மதனார் – 1.திருமலை:5 141/3,4
என்று இனைய பலவும் நினைந்து எம்பெருமான் அருள் வகையால் – 1.திருமலை:5 149/1
நின்றது பிழை ஆம் என்று நினைந்து வேறு இடத்து புக்கு – 2.தில்லை:3 11/3
அன்பில் நினைந்து எனையல்லால் அறிவுறா மொழி நல்ல – 3.இலை:3 162/4
பன் முறையும் தம்பிரான் அருள்செய்தபடி நினைந்து
மன்னு திருக்காளத்தி மலை ஏறி முன்பு போல் – 3.இலை:3 165/2,3
திரு புன்கூர் சிவலோகன் சேவடிகள் மிக நினைந்து
விருப்பினொடும் தம் பணிகள் வேண்டுவன செய்வதற்கே – 4.மும்மை:4 16/1,2
அவ்வண்ணம் நினைந்து அழிந்த அடி தொண்டர் அயர்வு எய்தி – 4.மும்மை:4 26/2
இசைவு நினைந்து அழிந்து இனி யான் என் செய்கேன் என நின்றார் – 4.மும்மை:5 122/4
என்று இன்னனவே பலவும் நினைந்து இதத்தின் வழியே மேய்த்து இந்த – 4.மும்மை:6 23/1
எம்மை உடைய வள்ளலார் எய்த நினைந்து தெளிந்து அதனில் – 4.மும்மை:6 31/3
ஆள் உடைய தம் பெருமான் அருள் நினைந்து கைதொழுது – 5.திருநின்ற:1 64/2
நின்ற தபோதனியாரும் நின்மலன் பேர் அருள் நினைந்து
சென்று திரு வீரட்டம் புகுவதற்கு திரு கயிலை – 5.திருநின்ற:1 66/2,3
தாம் கண்டு மனம் களித்து தம் பெருமான் அருள் நினைந்து
தூங்கு அருவி கண் பொழிய தொழுது விழுந்து ஆர்வத்தால் – 5.திருநின்ற:1 153/2,3
ஊனாலும் உயிராலும் உள்ள பயன் கொள நினைந்து
தேன் ஆரும் மலர் சோலை திருப்புலியூர் மருங்கு அணைந்தார் – 5.திருநின்ற:1 156/3,4
நினைவு அரியார்-தமை போற்றி நீடு திருப்புலியூரை நினைந்து மீள்வார் – 5.திருநின்ற:1 173/4
நினைந்து உருகி விழுந்து எழுந்து நிறைந்து மலர்ந்து ஒழியாத – 5.திருநின்ற:1 196/3
ஆலம் ஆர் மணி_மிடற்றார் அணி மலர் சேவடி நினைந்து
சேல் உலாம் புனல் பொன்னி தென் கரை ஏறி சென்று – 5.திருநின்ற:1 213/2,3
காண்டலே கருத்தாய் நினைந்து என்னும் கலை பதிகம் – 5.திருநின்ற:1 223/1
நீர் ஆரும் சடை முடியார் நிலவு திரு வலி வலமும் நினைந்து சென்று – 5.திருநின்ற:1 228/1
தெய்வ நீறு நினைந்து எழுந்தார் சீர் கொள் சண்பை திரு மறையோர் – 5.திருநின்ற:1 286/4
செம்மல் வெண் கயிலை பொருப்பை நினைந்து எழுந்த ஓர் சிந்தையால் – 5.திருநின்ற:1 350/2
பிஞ்ஞகரை தொழுவதற்கு நினைந்து போய் பெரு மகிழ்ச்சி – 5.திருநின்ற:1 408/3
மெய்ம்மறந்து நினைந்து உற்ற இடத்து உதவும் விடையவர்-தான் – 5.திருநின்ற:4 25/2
தொடர்வு அற நினைந்து தெய்வ தொழு குலம் என்றே கொண்டு – 5.திருநின்ற:4 38/3
தம் பற்று ஆக நினைந்து அணைந்து தாழ்ந்து பணிந்து வாழ்ந்து போந்து – 5.திருநின்ற:7 7/2
மேய உறக்கம் வந்து அணைய விண்ணோர் பெருமான் கழல் நினைந்து
தூய அன்பர் துயில் கொண்டார் துயிலும் பொழுது கனவின்-கண் – 5.திருநின்ற:7 26/3,4
நிறை புனல் திருச்சாய்க்காடு தொழுதற்கு நினைந்து செல்வார் – 6.வம்பறா:1 120/4
முந்தை நாளிலே மொழிந்தமை நினைந்து அருள் முன்னி – 6.வம்பறா:1 423/2
அத்தனார் திருவருள் நினைந்து தவ மேனி மேல் பணிந்தார் – 6.வம்பறா:1 427/4
தேடு மறைக்கு அரியார் தம் விளமர் போற்றி திருவாரூர் தொழ நினைந்து சென்று புக்கார் – 6.வம்பறா:1 573/4
அ நெறி சார்வு-தன்னை அறம் என நினைந்து நிற்ப – 6.வம்பறா:1 600/2
நின்ற செயல் சிவனடியார் செயலே ஆக நினைந்து அருள வேண்டும் என நின்று போற்ற – 6.வம்பறா:1 614/4
இன்று குறை ஆகின்றது என் செய்கேன் என நினைந்து
துன்று பெரும் கவலையினால் துயர் எய்தி உண்ணாதே – 6.வம்பறா:2 13/2,3
நிறையும் பொன் கொண்டு அணைவதற்கு நினைந்து நம்பி திருப்புகலூர் – 6.வம்பறா:2 46/3
புண்ணியனார் போம் பொழுது நினைந்து மீண்டு புகுகின்றார் தலைக்கலன் என்று எடுத்து போற்றி – 6.வம்பறா:2 118/4
எங்களையும் நினைந்து அருளி என இயம்ப இனிது அளித்து – 6.வம்பறா:2 126/3
ஒப்பு_அரிய உணர்வினால் நினைந்து அருளி தொழல் உறுவார் – 6.வம்பறா:2 151/3
மன்னு புகழ் திருவாரூர் மகிழ்ந்தானை மிக நினைந்து
பன்னிய சொல் பத்திமையும் அடிமையையும் கைவிடுவான் – 6.வம்பறா:2 273/2,3
பின் ஒரு நாள் திருவாரூர்-தனை பெருக நினைந்து அருளி – 6.வம்பறா:2 274/1
இ வினை வந்து எய்தியது ஆம் என என நினைந்து எம்பெருமானை – 6.வம்பறா:2 275/3
எய்திய இ துயர் நீங்க பாடுவேன் என நினைந்து – 6.வம்பறா:2 275/4
செம் கயல் கண் மலை_வல்லி பணிந்த சேவடி நினைந்து
பொங்கிய அன்பொடு பரவி போற்றிய ஆரூரருக்கு – 6.வம்பறா:2 287/2,3
என் நினைந்து அணைந்து என்-பால் இன்னது என்று அருளி செய்தால் – 6.வம்பறா:2 342/1
பைய நடப்பன கன்றை நினைந்து படர்வன ஆகி – 6.வம்பறா:3 16/3
பான்மை அருளின் பெருமையினை நினைந்து பலகால் பணிந்து ஏத்தி – 7.வார்கொண்ட:4 39/3
நல் நீர் பொழியும் விழியினராய் நாயன்மாரை நினைந்து இறைஞ்சி – 7.வார்கொண்ட:4 86/4
அருமை நினைந்து அஞ்சுதும் என்று ஆரூரர் பாடுவார் – 7.வார்கொண்ட:4 102/4
திருவாரூர்-தனை நினைந்து சென்று தொழுவேன் என்று – 7.வார்கொண்ட:4 157/1
ஆவியின் ஒன்றா நண்பின் ஆரூரர்-தமை நினைந்து
மா அலரும் சோலை மாகோதையினில் மன்னி மலை – 7.வார்கொண்ட:4 173/2,3
துணிவு உள்ளம் கொள நினைந்து அ வினை முடிக்க தொடங்குவார் – 8.பொய்:6 14/4
எம்பெருமான் கழல் நினைந்து அங்கு இட்ட தூ நீறு இது கற்பம் என்று எடுத்து இங்கு ஏத்தல் ஆகும் – 11.பத்தராய்:6 2/4
நின்ற ஊர் பூசல் அன்பன் நெடிது நாள் நினைந்து செய்த – 12.மன்னிய:1 10/1
சேரர் பெருமாள்-தனை நினைந்து தெய்வ பெருமாள் கழல் வணங்கி – 13.வெள்ளானை:1 3/3

மேல்


நினைந்துநினைந்து (1)

நிதியான் நண்பர் தமக்கு அருளும் நண்பால் நினைந்துநினைந்து அழிய – 6.வம்பறா:2 234/4

மேல்


நினைந்தே (9)

அல்கும் தம் குலம் நினைந்தே அஞ்சி அணைந்திலர் நின்றார் – 4.மும்மை:4 23/4
எவ்வண்ணம் என நினைந்தே ஏசறவினொடும் துயில்வார் – 4.மும்மை:4 26/4
வந்த பழி ஒன்று என நினைந்தே மகனார்-தமக்கு வாய் நேரான் – 4.மும்மை:6 44/2
ஆங்கு அவர்-தம் சீலத்து அளவு இன்மையும் நினைந்தே
ஓங்கி எழும் காதல் ஒழியாத உள்ளத்தார் – 6.வம்பறா:1 169/1,2
கண்ட பொழுது அமண் கொடியோர் செய்த கடும் தொழில் நினைந்தே
மண்டிய கண் அருவி நீர் பாய மலர் கை குவித்து – 6.வம்பறா:1 729/1,2
செய்ய சடையார் அருளின் திறம் நினைந்தே கண் துயிலார் – 6.வம்பறா:2 253/3
அங்கு நாதர் செய் அருள் அது ஆக அங்கை கூப்பி ஆரூர் தொழ நினைந்தே
பொங்கு காதல் மீளா நிலைமையினால் போதுவார் வழி காட்ட முன் போந்து – 6.வம்பறா:2 277/1,2
அருளினை நினைந்தே அந்தணாளன் என்று எடுத்து பாடி – 6.வம்பறா:2 406/4
சார்ந்து புகுந்தபடி விளம்ப தம் பிரானார் அருள் நினைந்தே
ஏய்ந்த மன்னன் கேட்ப இது புகுந்த வண்ணம் இயம்புவார் – 6.வம்பறா:4 15/3,4

மேல்


நினைந்தேன் (1)

ஏதம் நினைந்தேன் என அஞ்சி எழுந்தபடியே வழிபட்டு – 5.திருநின்ற:7 28/2

மேல்


நினைந்தோ (1)

பெருகு வரம் நினைந்தோ தான் தம் பெருமை கழல் பேணும் – 6.வம்பறா:1 65/2

மேல்


நினைப்பதே (1)

நின்று நீ ஆடல் செய்கை நினைப்பதே நியமம் ஆகும் – 6.வம்பறா:1 866/3

மேல்


நினைப்பவர் (1)

நினைப்பவர் தம் மனம் கோயில் கொண்டு அருளும் அம்பலத்து நிருத்தனாரை – 5.திருநின்ற:1 174/3

மேல்


நினைப்பார் (1)

நின்றவர் அங்கு எய்தற்கு அரிய பெருமையினை நினைப்பார் முன் – 4.மும்மை:4 24/1

மேல்


நினைப்பித்தீர் (1)

வார வேடம் நினைப்பித்தீர் வருந்தாது ஏகும் என மொழிந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 19/4

மேல்


நினைப்பிப்பார் (1)

நின்று கேட்டு வர தாழ்த்தோம் என்றார் அவரை நினைப்பிப்பார் – 7.வார்கொண்ட:4 44/4

மேல்


நினைப்பினால் (2)

நினைப்பினால் எடுக்க நேர்ந்து நிகழ்வுறு நிதியம் எல்லாம் – 12.மன்னிய:1 5/3
நீண்ட செம் சடையினார்க்கு நினைப்பினால் கோயில் ஆக்கி – 12.மன்னிய:1 18/1

மேல்


நினைப்பு-அதனை (1)

உன்னுடைய நினைப்பு-அதனை முடிக்கின்றோம் என்று அவர்-தம் – 5.திருநின்ற:1 195/3

மேல்


நினையாது (1)

எண்ண நினையாது எதிர் வாங்கி இனிதாம் அமுது செய்து இனிய – 5.திருநின்ற:1 307/3

மேல்


நினையார் (1)

மன் பூ வாளி மழை கழியார் மறவார் நினையார் வாய் விள்ளார் – 6.வம்பறா:2 315/3

மேல்


நினையும் (1)

போற்றி இசைத்து புறத்து அணைந்த பதியில் வைகி புனிதர் அவர் தமை நினையும் இன்பம் கூறி – 6.வம்பறா:2 117/3

மேல்


நினையேல் (1)

வன் திறல் வேடுவன் என்று மற்று அவனை நீ நினையேல்
நன்று அவன்-தன் செயல்-தன்னை நாம் உரைப்ப கேள் என்று – 3.இலை:3 156/3,4

மேல்


நினைவது (1)

நினைவது ஒன்று இலர் வருந்தினர் நிற்கவும் மாட்டார் – 2.தில்லை:7 22/3

மேல்


நினைவார் (7)

கொன்றை வார் சடையான் அருளையே நினைவார் கொள்ளிட திரு நதி கடந்தார் – 1.திருமலை:5 110/4
வன் தொண்டரையும் படிமேல் வர முன்பு அருள்வான் அருளும் வகையார் நினைவார்
சென்று உம்பர்களும் பணியும் செல்வ திருவாரூர் வாழ் பெருமான் அடிகள் – 1.திருமலை:5 178/2,3
வேறுள் நினைவார் புரம் வெந்து அவிய – 3.இலை:1 17/3
நெருக்க செம் சடைக்கு அணிந்தார் நீடு பதி தொழ நினைவார்
வருக்கை செம் சுளை பொழி தேன் வயல் விளைக்கும் நாட்டிடை போய் – 5.திருநின்ற:1 329/2,3
இம்மையே நினைவார் தம் இருவினை – 6.வம்பறா:1 830/3
ஏங்கி கெட்டேன் அமுது செய்ய இடையூறு இதுவோ என நினைவார் – 7.வார்கொண்ட:3 76/4
சிந்தை ஆற்றா நினைவார் திருவிரையா கலி என்று – 10.கடல்:5 4/3

மேல்


நினைவார்க்கு (1)

இந்த உலகம் உய வந்தீர் இரு தாள் நினைவார்க்கு என்று உரைப்பார் – 5.திருநின்ற:1 285/4

மேல்


நினைவாரை (2)

மீட்டார் கழல்கள் நினைவாரை மீளா வழியின் மீட்பனவே – 5.திருநின்ற:7 33/4
நீங்காத காதலினால் நினைந்தாரை நினைவாரை
பாங்காக தாம் முன்பு பணிய வரும் பயன் உணர்வார் – 6.வம்பறா:2 272/2,3

மேல்


நினைவால் (3)

ஒருமை நினைவால் உம்பர்பிரான் உவக்கும் பூசை உறுப்பு ஆன – 4.மும்மை:6 37/2
வெற்றி மழ விடை வீரட்டர் பாதம் மிக நினைவால்
உற்றது ஓர் காதலின் அங்கு-நின்று ஏகி ஒன்னார் புரங்கள் – 5.திருநின்ற:1 135/2,3
நெடிது நாள் கூட கோயில் நிரம்பிட நினைவால் செய்தார் – 12.மன்னிய:1 7/4

மேல்


நினைவில் (1)

இனிய நினைவில் எய்தினார் இறைவர் திருவாவடுதுறையில் – 6.வம்பறா:2 62/4

மேல்


நினைவினால் (2)

நினைவினால் குறையை நொந்து திருவமுது அமைத்து நின்று – 2.தில்லை:4 22/4
நினைவினால் அவர்-தம்மை விட்டு அகன்றிட நீப்பார் – 5.திருநின்ற:6 14/4

மேல்


நினைவினை (1)

நின்ற ஊர் பூசலார்-தம் நினைவினை உரைக்கல்உற்றார் – 12.மன்னிய:1 1/4

மேல்


நினைவு (11)

சிந்தை நினைவு அரிய செயல் செறிந்தவர்-பால் கேட்டருளி – 3.இலை:5 35/2
மறந்தும் அயல் நினைவு இன்றி வரு பிறப்பின் வழி வந்த – 4.மும்மை:4 12/3
தீய என்பன கனவிலும் நினைவு இலா சிந்தை – 4.மும்மை:5 47/3
நினைவு அரியார்-தமை போற்றி நீடு திருப்புலியூரை நினைந்து மீள்வார் – 5.திருநின்ற:1 173/4
அத்தனார் திருவடி கீழ் நினைவு அகலா அன்பு உருகும் – 5.திருநின்ற:1 422/2
அனைய நினைவு_அரியோன் செயலை அடியாரை கேட்டு மகிழ்ந்த தன்மை – 6.வம்பறா:1 353/2
நாதம் நிறை செவியின் வாய் மக்கள் எல்லாம் நலம் மருவு நினைவு ஒன்றாய் மருங்கு நண்ண – 6.வம்பறா:1 1016/4
நினைவு_அரிய பெரு வளங்கள் நெருங்குதலால் நிதி கோமான் – 6.வம்பறா:1 1181/3
உய்ய வேண்டும் நினைவு உடையார் உரையார் என்று அங்கு உலகு அறிய – 6.வம்பறா:2 216/2
நினைவு நிரம்ப நிதி கொடுத்தால் தருவார் உளரே நேர் நின்று – 7.வார்கொண்ட:3 56/2
நீடும் பெரும் காதலில் காண நிறைந்த நினைவு நிரம்பாமல் – 7.வார்கொண்ட:4 60/3

மேல்


நினைவு_அரிய (1)

நினைவு_அரிய பெரு வளங்கள் நெருங்குதலால் நிதி கோமான் – 6.வம்பறா:1 1181/3

மேல்


நினைவு_அரியோன் (1)

அனைய நினைவு_அரியோன் செயலை அடியாரை கேட்டு மகிழ்ந்த தன்மை – 6.வம்பறா:1 353/2

மேல்


நினைவுற்றார் (3)

நீலகண்டர் உறை பதிகள் பிறவும் வணங்க நினைவுற்றார் – 5.திருநின்ற:1 262/4
பவ பாசம் அறுத்தவர்-தம் பாதங்கள் நினைவுற்றார் – 6.வம்பறா:1 879/4
தொடர்வு உடைய திருவடியை தொழுவதற்கு நினைவுற்றார் – 7.வார்கொண்ட:4 131/4

மேல்


நினைவுற்று (1)

நிருத்தனார் திரு கூத்து தொழுவதற்கு நினைவுற்று
வருத்தம் மிகு காதலினால் வழி கொள்வான் மனம் கொண்டார் – 1.திருமலை:5 81/3,4

மேல்


நினைவுற (2)

நீடும் திருவுடன் நிகழும் பெருகு ஒளி நிறை அம்பலம் நினைவுற நேரே – 5.திருநின்ற:1 166/1
நினைவுற முன் பரசமயம் நிராகரித்து நீர் ஆக்கும் – 6.வம்பறா:1 19/3

மேல்