நா – முதல் சொற்கள், பெரியபுராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நா 11
நாக 8
நாகத்தார் 1
நாகத்தின் 1
நாகத்து 3
நாகப்பட்டின 1
நாகம் 16
நாகர் 2
நாகற்கு 1
நாகன் 3
நாகன்-தானும் 3
நாகன்-பால் 1
நாகனார் 1
நாகனுக்கு 1
நாகனோடு 1
நாகு 2
நாகும் 1
நாகை 7
நாகையினில் 1
நாங்கள் 7
நாச்சியார் 1
நாச 1
நாசி-தொறும் 1
நாசிகள்-தோறும் 1
நாசிகையின் 1
நாசியும் 1
நாசேச்சரத்து 1
நாட்கள் 1
நாட்களில் 1
நாட்ட 5
நாட்டத்து 1
நாட்டம் 1
நாட்டவர் 1
நாட்டவரும் 1
நாட்டார் 1
நாட்டாரை 1
நாட்டி 6
நாட்டிடை 8
நாட்டிய 4
நாட்டியத்தான் 3
நாட்டில் 8
நாட்டின் 6
நாட்டினர் 1
நாட்டினிடை 1
நாட்டினில் 3
நாட்டினை 3
நாட்டு 60
நாட்டுக்கு 2
நாட்டுகின்ற 1
நாட்டுகின்றார் 1
நாட்டும் 6
நாட்டுவ 1
நாட்டுவார் 1
நாட்டை 1
நாட 2
நாடகம் 1
நாடது 1
நாடர் 6
நாடர்கள் 2
நாடரும் 1
நாடவும் 1
நாடற்கு 1
நாடன் 1
நாடாது 1
நாடார் 3
நாடி 13
நாடிய 12
நாடியும் 3
நாடியே 1
நாடு 79
நாடு-தனை 1
நாடு-தொறும் 1
நாடு-ஆம் 1
நாடும் 19
நாடும்படி 1
நாடுவார் 1
நாடுவார்க்கு 1
நாடுறு 1
நாடே 1
நாண் 23
நாண 1
நாணல் 1
நாணன் 4
நாணன்-தானும் 1
நாணனா 1
நாணனும் 3
நாணனே 1
நாணனொடு 1
நாணா 1
நாணாது 1
நாணாய் 2
நாணி 1
நாணில் 2
நாணுவோம் 1
நாண்உற 1
நாணேன் 1
நாணொடு 1
நாத்தி 1
நாத 14
நாதங்கள் 2
நாதத்தில் 1
நாதத்து 2
நாதம் 13
நாதமும் 5
நாதர் 46
நாதர்-தம் 3
நாதர்-தம்மையும் 1
நாதர்-தமை 1
நாதர்-பால் 1
நாதர்-அவர்-தம்மை 1
நாதர்க்கும் 1
நாதர்கள் 2
நாதராம் 2
நாதராய் 2
நாதரும் 4
நாதரை 6
நாதன் 26
நாதன்-தன் 3
நாதன்-தானும் 2
நாதனாம் 2
நாதனார் 4
நாதனார்-தம் 1
நாதனாரை 1
நாதனுக்கு 1
நாதனும் 1
நாதனே 3
நாதனை 5
நாதாந்த 1
நாப்பண் 3
நாம் 54
நாம 19
நாமங்கள் 1
நாமத்தார் 1
நாமத்தால் 1
நாமத்து 5
நாமம் 24
நாமமும் 5
நாமமே 1
நாமரு 1
நாமே 1
நாய் 6
நாய்கள் 2
நாய்கன்-தானும் 1
நாயக 2
நாயகம் 1
நாயகமாம் 1
நாயகர் 27
நாயகர்-தம் 5
நாயகர்-பால் 1
நாயகர்க்கு 2
நாயகருக்கு 2
நாயகரும் 2
நாயகரை 5
நாயகன் 10
நாயகன்-தன் 1
நாயகனார் 7
நாயகனும் 1
நாயகனே 2
நாயகனை 1
நாயகி 5
நாயகிக்கும் 1
நாயகியார் 1
நாயன் 1
நாயன்மார் 2
நாயன்மார்க்கு 1
நாயன்மாரை 1
நாயனார் 9
நாயனார்-தம்-பால் 1
நாயனார்க்கு 4
நாயனாரை 2
நாயனாரையும் 1
நாயனீரே 1
நாயனை 1
நாயினேனை 1
நாயேன் 1
நாயேனுக்கு 1
நார் 2
நார 1
நாரணற்கும் 2
நாரணன் 1
நாரதர் 1
நாரா 1
நாராசம் 1
நாரி 1
நாரி_பாகரும் 1
நாரியோர் 1
நாருறு 1
நாரை 1
நால் 17
நால்_நிலத்தில் 1
நால்_இரண்டில் 1
நால்வர்க்கு 1
நாலடி 1
நாலாம் 1
நாலு 3
நாலூர் 1
நாவரசர் 1
நாவரசர்-உழை 1
நாவரசினை 1
நாவல் 9
நாவலர் 15
நாவலர்-தம் 4
நாவலர்க்கு 1
நாவலனார் 1
நாவலூர் 14
நாவலூரர் 3
நாவலூரரும் 1
நாவலூரன் 1
நாவாய் 1
நாவார் 2
நாவால் 1
நாவியின் 1
நாவில் 2
நாவின் 9
நாவின்-கண் 1
நாவினுக்கு 14
நாவினுக்கு_அரசர் 1
நாவினை 1
நாவுக்கரசர் 7
நாவுக்கரசருக்கும் 1
நாவுக்கரசரும் 1
நாவுக்கரசரோடும் 1
நாவுக்கரசினையும் 1
நாவுக்கரசும் 2
நாவுக்கரசை 1
நாவுக்கரையர் 1
நாவுக்கு 4
நாவும் 1
நாவே 1
நாவை 1
நாழி 1
நாழிகை 2
நாழிகையில் 1
நாழிகையே 1
நாள் 227
நாள்-தொறும் 9
நாள்-தோறும் 9
நாள்_மலர் 2
நாள்_முகை 1
நாள்கள் 9
நாள்கள்-தொறும் 1
நாள்களில் 2
நாள 2
நாளாம் 2
நாளி 1
நாளிகேரம் 1
நாளிடை 5
நாளில் 95
நாளிலே 1
நாளின் 3
நாளின்-கண் 6
நாளினில் 2
நாளுக்கு 2
நாளும் 54
நாளும்நாளும் 3
நாளை 6
நாளைப்போவாராம் 1
நாளொடு 1
நாற்றி 7
நாற்றிசையோர் 1
நாற 1
நாறு 8
நாறும் 6
நாறும்-ஆல் 1
நான் 107
நான்_மறை 27
நான்_மறைகள் 2
நான்_மறைகளும் 1
நான்_மறையவர் 1
நான்_மறையின் 5
நான்_மறையோர் 2
நான்_மறையோர்-தமை 1
நான்_முகற்கும் 1
நான்_முகன் 6
நான்_முகனும் 6
நான்_முகனையும் 1
நான்கில் 1
நான்கின் 2
நான்கினும் 1
நான்கினோடு 1
நான்கு 14
நான்கு_மறையோய் 1
நான்கும் 6
நான 2
நானா 1
நானிலத்தில் 2
நானிலத்தும் 1
நானும் 2
நானே 1

நா (11)

சீர் விளங்கு மணி நா ஒலியாலும் திசைகள் நான்கு எதிர் புறப்படலாலும் – 1.திருமலை:5 97/2
ஞாலம் உறும் பணி வீரர்கள் நா நிமிர்கின்றன ஒத்தன – 3.இலை:2 16/4
ஓது நா வணக்கத்தால் உரைப்பவர் – 5.திருநின்ற:2 7/3
நா ஆண்ட பல கலையும் நா மகளும் நலம் சிறப்ப – 6.வம்பறா:1 54/1
நா ஆண்ட பல கலையும் நா மகளும் நலம் சிறப்ப – 6.வம்பறா:1 54/1
நா வலமே கோல் ஆக அதன் மேல் நின்று நம்பர்-தமை கொட்டம் என நவின்று பாட – 6.வம்பறா:1 898/4
நா தழும்ப நக்கி மோந்து அணைந்து கனைப்பொடு நயந்து – 6.வம்பறா:3 14/2
நா அரியும் சத்தியார் திருத்தொண்டின் நலம் உரைப்பாம் – 8.பொய்:6 17/4
சாய நா அரி சத்தியார் தாள் பணிந்து – 8.பொய்:7 7/2
நா ஆர பரவுவார் நல்குரவு வந்து எய்த – 9.கறை:1 3/3
நா வேய்ந்த திருத்தொண்டத்தொகையில் கூறும் நல் தொண்டர் காலத்து முன்னும் பின்னும் – 11.பத்தராய்:7 1/2

மேல்


நாக (8)

நாக சூத வகுளம் சரளம் சூழ் நாளிகேரம் இவங்கம் நரந்தம் – 1.திருமலை:5 93/1
தம் கண் முன் இடக்கும் கையை தடுக்க மூன்று அடுக்கு நாக
கங்கணர் அமுத வாக்கு கண்ணப்ப நிற்க என்ற – 3.இலை:3 183/3,4
பை தலை நாக பூண் அணிவாரை பணிவுற்றார் – 5.திருநின்ற:1 238/4
வாய நாக மணி பணம் கொள் விளக்கு எடுத்தன வந்து கால் – 5.திருநின்ற:1 355/3
சேண் அளவு பட ஓங்கும் திருக்கடைக்காப்பு சாத்தி செம் கண் நாக
பூண் அகலத்தவர் பாதம் போற்றி இசைத்து புறத்து அணைந்து புவனம் ஏத்தும் – 6.வம்பறா:1 457/2,3
தாணுவே ஆற்றின் கண் ஓடம் உய்க்கும் தன்மையால் அருள் தந்த தலைவா நாக
பூணினாய் களிற்று உரிவை போர்த்த முக்கண் புனிதனே என பணிந்து போற்றி செய்தார் – 6.வம்பறா:1 900/3,4
ஏர் கெழு மார்பில் பொங்கும் ஏந்து இளம் கொங்கை நாக
கார் கெழு விடத்தை நீக்கும் கவுணியர் தலைவர் நோக்கால் – 6.வம்பறா:1 1103/1,2
நாக தலத்தும் பிலத்தும் நானிலத்தும் நலம் சிறந்த – 8.பொய்:2 3/1

மேல்


நாகத்தார் (1)

கண்ட தொண்டர்கள் எதிர்கொள வணங்கி காயும் நாகத்தார் கோயிலை அடைந்தார் – 6.வம்பறா:2 278/4

மேல்


நாகத்தின் (1)

பெரு நாகத்தின் சிலையார் கோபுரத்தை இறைஞ்சி புக்கு – 5.திருநின்ற:1 334/2

மேல்


நாகத்து (3)

கரு நாகத்து உரி புணைந்த கண்_நுதலை சென்று இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:1 411/2
செரு நாகத்து உரி புனைந்தார் செழும் கோயில் உள் அணைந்தார் – 6.வம்பறா:2 169/4
பொரு நாகத்து உரி புனைந்தார் கோயிலின் உள் புகுந்து இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:2 262/2

மேல்


நாகப்பட்டின (1)

நன்மை சான்றது நாகப்பட்டின திரு நகரம் – 8.பொய்:4 1/4

மேல்


நாகம் (16)

தாள் இரும் போந்து சந்து தண் மலர் நாகம் எங்கும் – 1.திருமலை:2 28/3
ஞான வரம்பின் தலை நின்றார் நாகம் புளை வார் சேவடி கீழ் – 4.மும்மை:2 5/3
தன்னை நேர் வரும் பதும மா நாகம் தம்பிராட்டி தாள் தலை மிசை வைத்தே – 4.மும்மை:5 55/2
நாகம் அணையும் கந்து எனவும் நாட்டும் யூப ஈட்டம் உள – 4.மும்மை:6 4/4
பூம் கதலி குருத்து அரிய புகும் அளவில் ஒரு நாகம்
தீங்கு இழைக்க அது பேணான் திரு அமுது செய்து அருள – 5.திருநின்ற:1 205/2,3
தாயர் கரத்தினில் நீட்டி தளர்ந்து தனை தழல் நாகம்
மேயபடி உரை செய்யான் விழ கண்டு கெட்டு ஒழிந்தோம் – 5.திருநின்ற:1 206/2,3
நாகம் பூண் உகந்தானை நலம் பெருகும் திருநீற்றின் – 5.திருநின்ற:1 328/3
நண்ணி இறைஞ்சி முன் வீழ்ந்து எழுந்து நால் கோட்டு நாகம் பணிந்ததுவும் – 6.வம்பறா:1 345/2
மா நாகம் அர்ச்சித்த மலர் கமல தாள் வணங்கி – 6.வம்பறா:1 412/1
நாகம் அரைக்கு அசைத்த நம்பர் கழல் வணங்க – 6.வம்பறா:1 947/2
நாகம் ஆர் பண பேர் அல்குல் நல் தவ கொழுந்து அன்னாரை – 6.வம்பறா:1 1237/2
நீள் நாகம் அணிந்தார்க்கு நிகழ் குறியாம் சிவலிங்கம் – 7.வார்கொண்ட:1 8/2
ஞான பேராளர் உணர்ந்து அதிசயித்து நாகம் உடன் – 7.வார்கொண்ட:4 113/3
விட நாகம் அணிந்த பிரான் மெய் தொண்டு விளைந்த நிலை – 8.பொய்:3 9/1
தட நாகம் மதம் சொரிய தனம் சொரியும் கலம் சேரும் – 8.பொய்:3 9/3
புரம் மூன்றும் செற்றானை பூண் நாகம் அணிந்தானை – 11.பத்தராய்:2 1/1

மேல்


நாகர் (2)

நலம் மிகு காப்பு நல் நாண் நாகனார் பயந்த நாகர்
குலம் விளங்கு கரிய குன்றின் கோலம் முன்கையில் சேர்த்தி – 3.இலை:3 33/2,3
எங்கும் மிக்க பிளப்பில் நாகர் தம் எல்லை புக்கு எரிகின்றன – 5.திருநின்ற:1 356/2

மேல்


நாகற்கு (1)

பயில் வடு பொலிந்த யாக்கை வேடர்-தம் பதியாம் நாகற்கு
எயில் உடை புரங்கள் செற்ற எந்தையார் மைந்தர் ஆன – 3.இலை:3 12/1,2

மேல்


நாகன் (3)

நச்சு அழல் பகழி வேடர்க்கு அதிபதி நாகன் என்பான் – 3.இலை:3 7/4
நன்று இனிதின் இருந்தனையோ என்று கூறும் நாகன் எதிர் நலம் பெருக வாழ்த்தி நல்ல – 3.இலை:3 49/2
முன் இருந்த மைந்தன் முகம் நோக்கி நாகன் மூப்பு எனை வந்து அடைதலினால் முன்பு போல – 3.இலை:3 53/1

மேல்


நாகன்-தானும் (3)

மை வண்ண வரை நெடும் தோள் நாகன்-தானும் மலை எங்கும் வனம் எங்கும் வரம்பு_இல் காலம் – 3.இலை:3 43/2
சொன்ன உரை கேட்டலுமே நாகன்-தானும் சூழ்ந்து வரும் தன் மூப்பின் தொடர்வு நோக்கி – 3.இலை:3 45/1
சிலை மறவர் உரை செய்ய நாகன்-தானும் திண்ணனை முன் கொண்டுவர செப்பி விட்டு – 3.இலை:3 47/1

மேல்


நாகன்-பால் (1)

தங்கள் குல முதல் தலைவன் ஆகி உள்ள தண் தெரியல் நாகன்-பால் சார்ந்து சொன்னார் – 3.இலை:3 44/4

மேல்


நாகனார் (1)

நலம் மிகு காப்பு நல் நாண் நாகனார் பயந்த நாகர் – 3.இலை:3 33/2

மேல்


நாகனுக்கு (1)

நாணனொடு காடனும் போய் நாகனுக்கு சொல்லிய பின் – 3.இலை:3 153/1

மேல்


நாகனோடு (1)

ஆவது ஒன்று அறியோம் தேவராட்டியை நாகனோடு
மேவி நாம் கொணர்ந்து தீர்க்க வேண்டும் அ வேட்டை கானில் – 3.இலை:3 120/2,3

மேல்


நாகு (2)

அல்லி மலர் பழனத்து அயல் நாகு இள ஆன் ஈனும் – 3.இலை:7 5/1
கன்றொடு பால் மறை நாகு கறப்பன பால் ஆவும் – 3.இலை:7 11/1

மேல்


நாகும் (1)

நலம் கொள் மேதி நல் நாகும் தெரிக்க ஒணா – 9.கறை:4 3/3

மேல்


நாகை (7)

ஞாலம் நிகழ்ந்த நாகை காரோணம் பிறவும் தாம் பணிந்து – 5.திருநின்ற:1 291/3
நீடிய சீர் கடல் நாகை நிதிபதி என்று உலகின்-கண் – 5.திருநின்ற:4 7/1
கற்றவர் வாழ் கடல் நாகை காரோணத்து கண்_நுதலை கைதொழுது கலந்த ஓசை – 6.வம்பறா:1 466/3
கழி கானல் மருங்கு அணையும் கடல் நாகை அது நீங்கி கங்கை ஆற்று – 6.வம்பறா:1 467/1
நம்பி-தாமும் அ நாள் போய் நாகை காரோணம் பாடி – 7.வார்கொண்ட:4 63/1
பூவில் திகழும் பொழில் நாகை புகுந்து காரோணம் பணிந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 84/4
கடல் நாகை அதிபத்தர் கடன் ஆகை கவின் உரைப்பாம் – 8.பொய்:3 9/4

மேல்


நாகையினில் (1)

பொங்கு ஒலி நீர் நாகையினில் போகாமே கணவனுடன் – 5.திருநின்ற:4 12/3

மேல்


நாங்கள் (7)

செல்வ நான்கு_மறையோய் நாங்கள் தீங்கு உற ஒட்டோம் என்றார் – 1.திருமலை:5 57/3
நாங்கள் வந்து அணைவோம் என்று நாணனும் தாமும் போந்தார் – 3.இலை:3 99/4
கடை அணைந்தவன் வாயில் காவலருக்கு நாங்கள்
அடைய வந்தமை அரசனுக்கு அறிவியும் என்ன – 5.திருநின்ற:1 85/2,3
உற்றவரும் மந்திர சாதகம் நாங்கள் ஒழித்திட நின் – 5.திருநின்ற:1 108/3
துன்னிய அமணர் தென்னர் தோன்றலை நோக்கி நாங்கள்
உன் உடம்பு அதனில் வெப்பை ஒரு-புடை வாம பாகம் – 6.வம்பறா:1 762/2,3
வண்ணமும் அடியாள் ஆன பரவையோ மறுப்பாள் நாங்கள்
எண்ணலார் அடிமைக்கு என்பது இன்று அறிவித்தீர் என்று – 6.வம்பறா:2 353/3,4
பெருகும் இ ஊரினில் நாங்கள் பின்னை இருக்கிலோம் என்று – 6.வம்பறா:4 10/2

மேல்


நாச்சியார் (1)

பெருத்து எழும் அன்பால் பெரிய நாச்சியார் உடன் புகலி – 6.வம்பறா:1 20/1

மேல்


நாச (1)

பார் பரவும் பாவ நாச பதிகம் பன்முறையும் – 5.திருநின்ற:1 415/2

மேல்


நாசி-தொறும் (1)

தொடு குடுமி நாசி-தொறும் தொடுத்த கொடி சூழ் கங்குல் – 6.வம்பறா:1 12/2

மேல்


நாசிகள்-தோறும் (1)

ஆடு தோகை புடை நாசிகள்-தோறும் அரணி தந்த சுடர் ஆகுதி-தோறும் – 1.திருமலை:5 101/1

மேல்


நாசிகையின் (1)

காமர் மணி நாசிகையின் மருங்கு தங்கும் கரு முகில்கள் செம் முகில்கள் ஆகி காட்டும் – 4.மும்மை:5 95/4

மேல்


நாசியும் (1)

பணி வளர் அல்குல் பாவை நாசியும் பவள வாயும் – 6.வம்பறா:1 1099/1

மேல்


நாசேச்சரத்து (1)

திரு நாசேச்சரத்து அமர்ந்த செம் கனக தனி குன்றை – 6.வம்பறா:1 411/1

மேல்


நாட்கள் (1)

இடை சில நாட்கள் நீங்க மீண்டும் அ கலத்தில் ஏறி – 5.திருநின்ற:4 34/3

மேல்


நாட்களில் (1)

மேவு நாட்களில் விமலனார் நெல் வெண்ணெய் முதலா – 6.வம்பறா:1 229/2

மேல்


நாட்ட (5)

நன்று சால என்று அன்பரும் ஒரு துலை நாட்ட
குன்ற_வில்லியார் கோவணம் ஒரு தட்டில் இட்டார் – 2.தில்லை:7 32/1,2
அஞ்சன நாட்ட ஈட்டத்து அரம்பையர் உடனாய் உள்ளோர் – 6.வம்பறா:1 1204/2
நாட்ட மலரும் திரு நுதலார் நறும் பொன் கமல சேவடியில் – 6.வம்பறா:2 204/2
வரும் நாட்ட திரு நுதலார் மகிழ்ந்து அருளும் பதி வயலில் – 7.வார்கொண்ட:3 1/2
தேசின் விளங்கும் உடைவாளை உருவி திரு மார்பினில் நாட்ட
ஈசர் விரைந்து திரு சிலம்பின் ஓசை மிகவும் இசைப்பித்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 42/3,4

மேல்


நாட்டத்து (1)

நீரினில் பொலி சடை முடி நெற்றி நாட்டத்து
காரினில் திகழ் கண்டர்-தம் காதலோர் குழுமி – 6.வம்பறா:2 4/1,2

மேல்


நாட்டம் (1)

நாட்டம் பொழி நீர் வழிந்து இழிய எழுந்து நடுக்கம் மிக எய்தி – 7.வார்கொண்ட:4 30/2

மேல்


நாட்டவர் (1)

ஆண்டு நீடிய தீர்த்தம் எண்_இலவும் அமரர் நாட்டவர் ஆடுதல் ஒழியார் – 4.மும்மை:5 78/4

மேல்


நாட்டவரும் (1)

பொன் நாட்டவரும் அணைந்து ஆடும் பொன்னி நீர் நாட்டிடை போவார் – 7.வார்கொண்ட:4 50/4

மேல்


நாட்டார் (1)

நாட்டார் அறிய முன் நாளில் நன்னாள் உலந்த ஐம்படையின் – 5.திருநின்ற:7 33/1

மேல்


நாட்டாரை (1)

நாட்டாரை கொல்லாதே நாம் இருவேம் வேறு இடத்து – 3.இலை:2 31/2

மேல்


நாட்டி (6)

இணையுற நாட்டி எழு நிலை கோபுரம் தெற்றி எங்கும் – 5.திருநின்ற:1 138/2
நல் கொடி மாலைகள் பூகம் நறும் கதலி நிரை நாட்டி
பொன் குடங்கள் தூபங்கள் தீபங்கள் பொலிவித்து – 5.திருநின்ற:1 333/2,3
நாட்டி நீள் நடை காவணம் இட்டு நல் சுற்றத்து – 5.திருநின்ற:6 25/3
காவணம் எங்கும் இட்டு கமுகொடு கதலி நாட்டி
பூ அணை தாமம் தூக்கி பூரணகும்பம் ஏந்தி – 6.வம்பறா:1 118/1,2
காவண நீள் தோரணங்கள் நாட்டி உடன் களி சிறப்ப – 6.வம்பறா:1 400/2
மல்கு மகிழ்ச்சி மிக பெருக மறுகு மணி தோரணம் நாட்டி
அல்கு தீபம் நிறை குடங்கள் அகிலின் தூபம் கொடி எடுத்து – 6.வம்பறா:2 185/1,2

மேல்


நாட்டிடை (8)

சொன்ன நாட்டிடை தொன்மையில் மிக்கது – 1.திருமலை:3 1/1
இ வளம் தரு பெரும் திரு நாட்டிடை என்றும் – 4.மும்மை:5 48/1
வருக்கை செம் சுளை பொழி தேன் வயல் விளைக்கும் நாட்டிடை போய் – 5.திருநின்ற:1 329/3
தீம் தமிழ் நாட்டிடை நின்றும் எழுந்தருளி செழும் பொன்னி – 5.திருநின்ற:1 392/1
பன்னு தொல் புகழ் பாண்டி நன் நாட்டிடை
செந்நெல் ஆர் வயல் தீம் கரும்பின் அயல் – 5.திருநின்ற:2 1/1,2
பண்ணிய வஞ்சனை தவத்தால் பஞ்சவன் நாட்டிடை பரந்த – 6.வம்பறா:1 650/1
நீடு வண் புகழ் சோழர் நீர் நாட்டிடை நிலவும் – 6.வம்பறா:2 1/1
பொன் நாட்டவரும் அணைந்து ஆடும் பொன்னி நீர் நாட்டிடை போவார் – 7.வார்கொண்ட:4 50/4

மேல்


நாட்டிய (4)

நாட்டிய உள்ளத்தோடு நம்பிஆரூரர் போற்றி – 6.வம்பறா:2 122/2
சிலை நாட்டிய வெல் கொடியாரை சேர தந்தார் என கங்கை – 7.வார்கொண்ட:4 79/3
அளவும் ஆணை சய தம்பம் நாட்டிய
வளவர் காவிரி நாட்டு வரிஞ்சையூர் – 8.பொய்:7 1/3,4
சிலை நாட்டிய வெல் கொடி தானை சேரர் பெருமான் எதிர் சென்று – 13.வெள்ளானை:1 19/2

மேல்


நாட்டியத்தான் (3)

ஞாலம் நிகழ் கோள் புலியார்-தம் நாட்டியத்தான் குடி நண்ண – 6.வம்பறா:2 33/2
நலம் பெருகும் சோணாட்டு நாட்டியத்தான் குடி வேளாண் – 10.கடல்:5 1/1
நல் நிதியின் குவை பெற்ற நாட்டியத்தான் குடி தலைவர் – 10.கடல்:5 6/2

மேல்


நாட்டில் (8)

இ வகைய திரு நாட்டில் எனை பல ஊர்களும் என்றும் – 5.திருநின்ற:1 12/1
தாம் ஆதரவால் தமிழ் நாட்டில் போனார் ஞான தலைவனார் – 5.திருநின்ற:1 289/4
புல்லிய கூன் நிமிர்த்ததுவும் தண் பொருந்த புனல் நாட்டில்
எல்லை_இலா திருநீறு வளர்த்ததுவும் இரும் தவத்தோர் – 5.திருநின்ற:1 399/2,3
பிரம புர திரு முனிவர் பெரும் தொண்டை நல் நாட்டில்
அரன் உறையும் தானங்கள் அணைந்து இறைஞ்சி பாடுதற்கு அங்கு – 5.திருநின்ற:1 401/1,2
பல் நாளும் அ நாட்டில் பயின்றதனால் பனித்த குளிர் – 6.வம்பறா:1 333/3
புரம் எரித்தார் திருமகனார் அப்பர் இந்த புனல் நாட்டில் எழுந்தருளி இருப்பீர் என்று – 6.வம்பறா:1 617/3
காவி நீள் கண்ணினாய் கேள் காவிரி நாட்டில் மன்னும் – 6.வம்பறா:1 691/2
இருமை மரபும் தூயவர் தாம் சேரர் நாட்டில் எய்திய பின் – 7.வார்கொண்ட:6 5/3

மேல்


நாட்டின் (6)

பழுது_இல் காவிரி நாட்டின் பரப்பு எலாம் – 1.திருமலை:2 12/4
வாய்ந்த நீர் வளத்தால் ஓங்கி மன்னிய பொன்னி நாட்டின்
ஏய்ந்த சீர் மறையோர் வாழும் எயில் பதி எறி நீர் கங்கை – 3.இலை:4 1/1,2
அ நாட்டின் மருங்கு திரு அரத்துறையை சென்று எய்தி – 6.வம்பறா:2 294/1
பொன்னி நீர் நாட்டின் நீடும் பொன் பதி புவனத்து உள்ளோர் – 7.வார்கொண்ட:2 1/1
அரசர்-அவர் பண்டாரத்து அ நாட்டின் நெல் கூட்டின் – 10.கடல்:2 7/1
பொன் நாட்டின் அமரர் தொழ புனிதர் அடி நிழல் சேர்ந்தார் – 10.கடல்:4 6/4

மேல்


நாட்டினர் (1)

நார வேலை சூழ் உலகினில் விளங்கிட நாட்டினர் நலத்தாலே – 13.வெள்ளானை:1 52/4

மேல்


நாட்டினிடை (1)

சொல் விளங்கும் சீர் தொண்டை நல் நாட்டினிடை
மல்லல் நீடிய வாய்மை வளம் பதி – 9.கறை:4 1/1,2

மேல்


நாட்டினில் (3)

சிறந்து அணைந்தது தெய்வ நீர் நாட்டினில்
புறம் பணை தடம் பொங்கு அழல் வீசிட – 1.திருமலை:5 167/2,3
தேன் பொழியும் செந்தமிழ் நாட்டினில் எங்கும் சென்று இறைஞ்சி – 5.திருநின்ற:1 412/1
மான மலை நாட்டினில் மலிந்த மலைகள் உடன் போதுவ போன்ற – 7.வார்கொண்ட:4 48/2

மேல்


நாட்டினை (3)

தண்டக திரு நாட்டினை சார்ந்து வந்து எம்பிரான் மகிழ் கோயில் – 6.வம்பறா:1 960/1
மிக்க பெரும் காதலுடன் தொண்டர் சூழ மென் புனல் நாட்டினை அகன்று வெற்பும் கானும் – 6.வம்பறா:1 1014/1
ஓங்கிய ஓசை உம்பர் நாட்டினை உற்றது அன்றே – 6.வம்பறா:1 1092/4

மேல்


நாட்டு (60)

குலவு தண் புனல் நாட்டு அணி கூறுவாம் – 1.திருமலை:1 40/4
நாட்டு இயல்பு அதனை யான் நவிலல் உற்றனன் – 1.திருமலை:2 1/4
நாட்டு நல் இசை நாவலூரன் சிந்தை – 1.திருமலை:5 157/1
மன்னு தொல் புகழ் மருத நீர் நாட்டு வயல் வளம் தர இயல்பினில் அளித்து – 2.தில்லை:3 1/2
சேதி நல் நாட்டு நீடு திருக்கோவலூரின் மன்னி – 2.தில்லை:5 1/1
சேரர் திரு நாட்டு ஊர்களின் முன் சிறந்த மூதூர் செங்குன்றூர் – 2.தில்லை:6 2/4
சீரில் நீடிய செம்பியர் பொன்னி நல் நாட்டு
காரின் மேவிய களி அளி மலர் பொழில் சூழ்ந்து – 2.தில்லை:7 1/1,2
வரும் புனல் பொன்னி நாட்டு ஒரு வாழ் பதி – 3.இலை:6 1/1
சோதி சூழும் மணி மௌலி சோழர் பொன்னி திரு நாட்டு
போது சூழும் தடம் சோலை பொய்கை சூழும் பூம்புகலூர் – 4.மும்மை:2 1/3,4
மலர் தடம் பணை வயல் புகு பொன்னி நல் நாட்டு
குலத்தின் ஓங்கிய குறைவு இலா நிறை குடி குழுமி – 4.மும்மை:3 1/2,3
அகல் பணை நீர் நல் நாட்டு மேற்காநாட்டு ஆதனூர் – 4.மும்மை:4 1/4
கூறு மேன்மையின் மிக்க தம் நாட்டு வண் குறிஞ்சி – 4.மும்மை:5 13/4
தூய மாந்தர் வாழ் தொண்டை நாட்டு இயல்பு சொல் வரைத்ததோ – 4.மும்மை:5 47/4
பூம் தண் பொன்னி எந்நாளும் பொய்யாது அளிக்கும் புனல் நாட்டு
வாய்ந்த மண்ணி தென் கரையில் மன்ன முன் நாள் வரை கிழிய – 4.மும்மை:6 1/1,2
வாய்ந்த வளம் தரு நாட்டு வந்து அணைந்தார் வாக்கினுக்கு – 5.திருநின்ற:1 392/2
பொங்கு தமிழ் திரு நாட்டு புறம் பணை சூழ் நெல்வேலி – 5.திருநின்ற:1 410/2
மீது விளங்கும் தொன்மையது மிழலை நாட்டு பெருமிழலை – 5.திருநின்ற:3 1/4
காய்த்த செந்நெலின் காடு சூழ் காவிரி நாட்டு
சாத்தமங்கை என்று உலகு எலாம் புகழ் உறும் தகைத்தால் – 5.திருநின்ற:6 1/2,3
கண் வளர் மென் கரும்பு மிடை கதிர் செம் சாலி கதலி கமுகு உடன் ஓங்கும் கழனி நாட்டு
தெண் நிலவு சூடிய தம் பெருமான் வைகும் திரு பிரமபுரம் சார செல்லும் போது – 6.வம்பறா:1 256/3,4
பங்கய பாசடை தடம் சூழ் பழன நாட்டு அகன் பதிகள் பலவும் நண்ணி – 6.வம்பறா:1 454/1
பொன்னி வளம் தரு நாட்டு புறம்பணை சூழ் திருப்பதிகள் பலவும் போற்றி – 6.வம்பறா:1 459/2
ஒல் ஒலி நீர் வேலை ஒலி அடக்கி விண் மேல் உம்பர் நாட்டு அப்புறத்தும் உற்றது அன்றே – 6.வம்பறா:1 578/4
திருந்திய சீர் புனல் நாட்டு தென் மேல்-பால் திசை நோக்கி – 6.வம்பறா:1 625/2
சிவபுர பிள்ளையாரை இ தீயவர் நாட்டு
வரவழைத்த நாம் மாய்வதே என மனம் மயங்கி – 6.வம்பறா:1 708/3,4
பொன்னி வளம் தரு நாட்டு புனல் பழன புறம் பணை சூழ் – 6.வம்பறா:1 754/1
பல் மணி சிவிகை-தன் மேல் பஞ்சவன் நாட்டு உளோர்க்கு – 6.வம்பறா:1 809/3
யான் உம்மை பிரியாத வண்ணம் இ நாட்டு இறைவர் பதி எனை பலவும் பணிவீர் என்று – 6.வம்பறா:1 884/3
தென் நாட்டு அமண் மாசு அறுத்தார்-தம் செய்கை கண்டு திகைத்த அமணர் – 6.வம்பறா:1 982/1
நாட்டு மறை முறை ஒழுக்கம் ஞான போனகருக்கும் – 6.வம்பறா:1 1156/1
பொன்னி நாட்டு வேளாண்மையில் உயர்ந்த பொற்பினது-ஆல் – 6.வம்பறா:2 5/4
கருப்பு வயல் வாழ்கொளிபுத்தூரை நீங்கி கான் நாட்டு முள்ளூரில் கலந்த போது – 6.வம்பறா:2 119/4
கான் நாட்டு முள்ளூரை சாரும் போது கண்_நுதலார் எதிர் காட்சி கொடுப்ப கண்டு – 6.வம்பறா:2 120/1
தண்டகமாம் திரு நாட்டு தனி விடையார் மகிழ் இடங்கள் – 6.வம்பறா:2 172/1
திரு நாட்டு வளம் காட்டும் செங்காட்டக்குடி ஆகும் – 7.வார்கொண்ட:3 1/4
மா வீற்றிருந்த பெரும் சிறப்பின் மன்னும் தொன்மை மலை நாட்டு
பா வீற்றிருந்த பல் புகழார் பயிலும் இயல்பில் பழம் பதி-தான் – 7.வார்கொண்ட:4 1/1,2
எய்தி அவர்-தம் எதிர் இறைஞ்சி இரும் தண் சாரல் மலை நாட்டு
செய்தி முறைமையால் உரிமை செங்கோல் அரசு புரிவதற்கு – 7.வார்கொண்ட:4 12/1,2
இன்ன வண்ணம் இவர் ஒழுக எழில் கொள் பாண்டி நல் நாட்டு
மன்னும் மதுரை திரு ஆலவாயில் இறைவர் வரும் அன்பால் – 7.வார்கொண்ட:4 26/1,2
நல் நீர் நாட்டு செல நயந்தார் நாம சேரர் கோமானார் – 7.வார்கொண்ட:4 45/4
அ நாட்டு உள்ளார் அடைய நிரந்து அணைந்தார் வஞ்சி அகல் நகர்வாய் – 7.வார்கொண்ட:4 46/4
அ நாட்டு எல்லை கடந்து அணைய அமைச்சர்க்கு எல்லாம் விடை அருளி – 7.வார்கொண்ட:4 50/1
மலை நாட்டு அரசர் பெருமானார் வணங்க வணங்கி எதிர் தழுவி – 7.வார்கொண்ட:4 79/1
அ நாட்டு திருப்பதிகள் பலவும் அணைந்து இறைஞ்ச மலை – 7.வார்கொண்ட:4 105/1
நல் நாட்டு வேந்தருடன் நம்பி-தாம் எழுந்தருள – 7.வார்கொண்ட:4 105/2
வரவு எதிர்கொண்டு அடி வணங்க வன் தொண்டர் மலை நாட்டு
புரவலனாரையும் கொண்டு பொன் அணி மாளிகை புகுந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 123/3,4
கரவு_இல் ஈகை கேரளனார் தங்கள் கடல் சூழ் மலை நாட்டு
பரவையார்-தம் கொழுநனார்-தம்மை பணிந்து கொண்டு அணைவான் – 7.வார்கொண்ட:4 127/2,3
நம்பி ஆரூரரும் சேரர் நல் நாட்டு அரசனார் ஆய – 7.வார்கொண்ட:4 129/2
கொங்கு நாடு கடந்து போய் குலவு மலை நாட்டு எல்லையுற – 7.வார்கொண்ட:4 141/1
எங்கும் அ நாட்டு உள்ளவர்கள் எல்லாம் எதிர்கொண்டு இன்புறுவர் – 7.வார்கொண்ட:4 141/4
மலை மலிந்த திரு நாட்டு மன்னவனார் மா கடல் போல் – 7.வார்கொண்ட:4 175/1
மலர் புகழ் வண் தமிழ் சோழர் வள நாட்டு மா மூதூர் – 8.பொய்:2 1/3
பேர் உலகில் ஓங்கு புகழ் பெரும் தொண்டை நல் நாட்டு
நீர் உலவும் சடை கற்றை நிருத்தர் திரு பதியாகும் – 8.பொய்:6 1/1,2
வளவர் காவிரி நாட்டு வரிஞ்சையூர் – 8.பொய்:7 1/4
மாறு கடிந்து மண் காத்த வளவர் பொன்னி திரு நாட்டு
நாறு விரை பூம் சோலைகளின் நனைவாய் திறந்து பொழி செழும் தேன் – 9.கறை:5 1/1,2
தள்ளும் பொன்னி நீர் நாட்டு மருகல்நாட்டு தஞ்சாவூர் – 10.கடல்:3 1/4
உலகினில் ஒழுக்கம் என்றும் உயர் பெரும் தொண்டை நாட்டு
நலம் மிகு சிறப்பின் மிக்க நான்_மறை விளங்கும் மூதூர் – 12.மன்னிய:1 2/1,2
நல் நீர் பொன்னி திரு நாட்டு நாதர் மகிழும் திரு பதிகள் – 13.வெள்ளானை:1 4/1
குன்ற வள நாட்டு அகம் புகுந்தார் குலவும் அடியேன் அகம் புகுந்தார் – 13.வெள்ளானை:1 15/4
அ நாட்டு அரனார் அடியார்கள் முன்னே ஓடி அறிவிப்ப – 13.வெள்ளானை:1 16/3
மலை நாட்டு எல்லை உள் புகுந்து வந்த வன் தொண்டரை வரையில் – 13.வெள்ளானை:1 19/1
கலை நாட்டு அமுத ஆரூரர் தாமும் தொழுது கலந்தனர்-ஆல் – 13.வெள்ளானை:1 19/4

மேல்


நாட்டுக்கு (2)

செல்வம் இனி என் பெறுவது நம் சிலம்பு நாட்டுக்கு என உரைப்பார் – 7.வார்கொண்ட:4 148/3
மூவேந்தர் தமிழ் வழங்கும் நாட்டுக்கு அப்பால் முதல்வனார் அடி சார்ந்த முறைமையோரும் – 11.பத்தராய்:7 1/1

மேல்


நாட்டுகின்ற (1)

நன்று உமது தலைவன் தான் பெற்றான் என்று நாட்டுகின்ற முத்தி-தான் ஆவது என்றார் – 6.வம்பறா:1 916/2

மேல்


நாட்டுகின்றார் (1)

நாத இசை முயற்சிகளால் அடங்காத வகை காட்ட நாட்டுகின்றார்
மாதர் மட பிடி பாடி வணங்கினார் வானவரும் வணங்கி ஏத்த – 6.வம்பறா:1 447/3,4

மேல்


நாட்டும் (6)

நாகம் அணையும் கந்து எனவும் நாட்டும் யூப ஈட்டம் உள – 4.மும்மை:6 4/4
மா நகரம் அலங்கரி-மின் மகர தோரணம் நாட்டும் மணி நீர் வாச – 6.வம்பறா:1 314/1
நம் தனி சமயம்-தன்னை நாட்டும் ஆறு என்று பின்னும் – 6.வம்பறா:1 747/4
உரு நாட்டும் செயல் காமன் ஒழிய விழி பொழி செம் தீ – 7.வார்கொண்ட:3 1/1
கருநாட்ட கடைசியர் தம் களி நாட்டும் காவேரி – 7.வார்கொண்ட:3 1/3
மின் நாட்டும் பல் மணி பூண் வேந்தர் இருவரும் மீள்வார் – 7.வார்கொண்ட:4 105/3

மேல்


நாட்டுவ (1)

நாடும் ஐம் பெரும் பூதமும் நாட்டுவ
கோடி கோடி குறள் சிறு பூதங்கள் – 1.திருமலை:1 6/2,3

மேல்


நாட்டுவார் (1)

நல் நெறியே பொருள் ஆவது என உணர்வு நாட்டுவார் – 7.வார்கொண்ட:1 4/4

மேல்


நாட்டை (1)

ஆல விடம் உண்டவரை அடிகள் போற்ற அ நாட்டை அகன்று மீண்டு அணைய செல்வார் – 6.வம்பறா:1 895/4

மேல்


நாட (2)

நண்ணி மா மறை குலங்கள் நாட என்று நீடும் அ – 3.இலை:3 71/1
நாட மால் அறியாதாரை தாபிக்கும் அந்நாள் முன் நாள் – 12.மன்னிய:1 9/3

மேல்


நாடகம் (1)

நாடகம் செய்ய தாளை நண்ணுற உள் நிறைந்து – 6.வம்பறா:2 113/3

மேல்


நாடது (1)

பாம்பு அணிவார்-தமை பணிவார் பொன்னி நாடது அணைந்து – 5.திருநின்ற:1 412/2

மேல்


நாடர் (6)

சென்னியால் வணங்கி நின்ற திருமுனைப்பாடி நாடர்
இன்னவாறு இன்ன பண்பு என்று ஏத்துகேன் அதற்கு யான் யார் – 1.திருமலை:5 198/2,3
கந்த வார் பொழில் காழி நல் நாடர் முன் – 6.வம்பறா:1 211/2
சண்பை வளம் தரும் நாடர் வந்து தடம் திரு ஈங்கோய் மலையை சார்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 322/4
முற்று இழையார்-தமை நிறுத்தி முனைப்பாடி திரு நாடர்
கற்றை வார் சடையாரை கைதொழுது குளத்தில் இழிந்து – 6.வம்பறா:2 130/2,3
சில பகல் கழிந்த பின்பு திருமுனைப்பாடி நாடர்
மலர் புகழ் திருவாரூரில் மகிழ்ந்து உடன் வந்த ஏயர் – 6.வம்பறா:2 407/1,2
செந்நாவின் முனைப்பாடி திரு நாடர் சென்று இறைஞ்சி – 7.வார்கொண்ட:4 97/3

மேல்


நாடர்கள் (2)

மான விஞ்சையர் வான நாடர்கள் வான் இயக்கர்கள் சித்தர்கள் – 5.திருநின்ற:1 349/1
வான நாடர்கள் அரி அயன் முதலினோர் வணங்கி முன் விடைகொண்டு – 13.வெள்ளானை:1 32/1

மேல்


நாடரும் (1)

காழி நாடரும் கதிர் மணி சிவிகை-நின்று இழிந்து – 6.வம்பறா:1 1075/1

மேல்


நாடவும் (1)

எங்கும் நாடவும் திருவிளையாட்டால் ஏக மா முதல் எதிர்ப்படாது ஒழிய – 4.மும்மை:5 56/3

மேல்


நாடற்கு (1)

ஆதியும் மேலும் மால் அயன் நாடற்கு அருளாதார் – 6.வம்பறா:2 368/1

மேல்


நாடன் (1)

காழி நாடன் கவுணியர் கோன் கமல பாதம் வணங்குதற்கு – 12.மன்னிய:5 10/3

மேல்


நாடாது (1)

நாம் அறியோம் பரசமயம் உலகிர் எதிர் நாடாது
போம் அகல என்று அங்கை தட்டுவதும் புனிதன்-பால் – 6.வம்பறா:1 46/1,2

மேல்


நாடார் (3)

காலம் உய்த்தவர்களோடு அளவளாவி கலந்து அருளினார் காழி நாடார் – 6.வம்பறா:1 523/4
வாளை பாய் நுழை பழன முனைப்பாடி வள நாடார் – 7.வார்கொண்ட:4 115/4
முற்படவே செல விட்டு முனைப்பாடி திரு நாடார்
பொன் பதங்கள் பணிந்து அவரை தொழுது எடுத்து புணை அலங்கல் – 7.வார்கொண்ட:4 163/2,3

மேல்


நாடி (13)

ஆய்வுஉற்ற கொட்பில் பகல் எல்லை அடங்க நாடி
ஏய்வுஉற்ற நல் சந்தனம் எங்கும் பெறாது சிந்தை – 4.மும்மை:1 19/2,3
நல்ல நவ கும்பங்கள் பெற நாடி கொண்டு நாணல் பூம் – 4.மும்மை:6 34/1
நாடி பலரையும் கொன்று நகரம் கலங்கி மறுக – 5.திருநின்ற:1 119/2
காலும் பிரம நாடி வழி கருத்து செலுத்த கபால நடு – 5.திருநின்ற:3 10/2
சால மிக்கு உயர் திருத்தொண்டின் உண்மை திறம்-தன்னையே தெளிய நாடி
காலம் உய்த்தவர்களோடு அளவளாவி கலந்து அருளினார் காழி நாடார் – 6.வம்பறா:1 523/3,4
நாடி முன் தங்கும் ஏடு நற்பொருள் பரிப்பது என்றார் – 6.வம்பறா:1 796/4
நண்பு உடை ஞானம் உண்டார் மடத்து தீ நாடி இட்ட – 6.வம்பறா:1 855/3
நாடி அங்கு இருந்து தங்கள் நாதரை பாடல்உற்றார் – 6.வம்பறா:1 869/4
நலம் பெருகும் அ பதியில் நாடி அன்பொடு நயந்து – 6.வம்பறா:2 171/1
உரு நாடி எழுந்தருளிற்று என் பொருட்டாம் என உருகி – 6.வம்பறா:2 181/4
நாம் இங்கு உண்பது அவன் வந்தால் நாடி அழையும் என நம்பர் – 7.வார்கொண்ட:3 80/1
நாடி காணாது உள் புக்கு நம்பர் பாதம் தொழுது உள்ளம் – 7.வார்கொண்ட:4 89/2
போர் ஊரும் மழ_விடையார் கோயிலை நாடி புக்கார் – 7.வார்கொண்ட:4 168/4

மேல்


நாடிய (12)

நாடிய மனத்தர் ஆகி நம்பிஆரூரர் மன்றுள் – 1.திருமலை:5 71/3
நாடிய மனத்தினோடு நாயன்மார் அணைந்த போது – 2.தில்லை:5 4/3
நாளொடு சீறி மலைப்பவர் நாடிய போர் செய் களத்தினில் – 3.இலை:2 18/4
நாடிய கழல் வயவர்கள் அவர் நாணனும் நெடு வரி வில் – 3.இலை:3 89/1
நல் நிலம் முற்றும் விற்றும் நாடிய அடிமை விற்றும் – 3.இலை:4 8/2
நங்கள் சமயத்தின் நின்றே நாடிய முட்டி நிலையால் – 5.திருநின்ற:1 121/1
நாடிய ஆர்வம் பெருக நைந்து மனம் கரைந்து உருகி நயந்து செல்வார் – 5.திருநின்ற:1 226/4
நண்ணி நாடிய காதலின் நாள் மதி – 6.வம்பறா:1 359/2
நாடிய சீர் நறையூர் தென் திருப்புத்தூர் நயந்து இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:1 403/3
நாடிய நண்பு உடை நீலநக்க அடிகளுடன் நாதர் கழலில் தாழ்ந்து – 6.வம்பறா:1 463/4
நாதர் தம் அருள் முன் பெற்று நாடிய மகிழ்ச்சி பொங்க – 6.வம்பறா:1 741/1
நாடிய நல் உணர்வினொடும் திருக்கச்சூர்-தனை நண்ணி – 6.வம்பறா:2 174/2

மேல்


நாடியும் (3)

நாடியும் காணேன் வேறு நல்லது ஓர் ஓடு சால – 2.தில்லை:2 25/2
எங்கு நாடியும் கண்டிலர் என் செய்வார் நின்றார் – 2.தில்லை:7 21/3
நாடியும் காணார் மீண்டும் நாயனார்-தம்-பால் வந்து – 3.இலை:3 173/2

மேல்


நாடியே (1)

நல்லார்கள் அவர் திறத்து நாடியே நயந்து உரைப்பார் – 6.வம்பறா:3 19/4

மேல்


நாடு (79)

வாவியின் பொலி நாடு வளம் தர – 1.திருமலை:2 9/3
நாடு எல்லாம் நீர் நாடு-தனை ஒவ்வா நலம் எல்லாம் – 1.திருமலை:2 17/4
அங்கணர் ஓலை காட்டி ஆண்டவர் தமக்கு நாடு
மங்கையர் வதன சீத மதி இரு மருங்கும் ஓடி – 1.திருமலை:5 1/2,3
செம் கயல் குழைகள் நாடும் திருமுனைப்பாடி நாடு – 1.திருமலை:5 1/4
பெருகிய நலத்தால் மிக்க பெரும் திரு நாடு தன்னில் – 1.திருமலை:5 2/1
நரசிங்க முனையர் என்னும் நாடு வாழ் அரசர் கண்டு – 1.திருமலை:5 5/1
உம்பர் நாடு இழிந்தது என எதிர்கொள்ள உடன் எழுந்தார் – 1.திருமலை:5 119/4
பரசு பெறு மா தவ முனிவன் பரசுராமன் பெறு நாடு
திரை செய் கடலின் பெருவளவனும் திருந்து நிலனின் செழு வளனும் – 2.தில்லை:6 1/2,3
வரையின் வளனும் உடன் பெருகி மல்கும் நாடு மலை நாடு – 2.தில்லை:6 1/4
வரையின் வளனும் உடன் பெருகி மல்கும் நாடு மலை நாடு – 2.தில்லை:6 1/4
பொன் தாழ் அருவி மலை நாடு கடந்து கடல் சூழ் புவி எங்கும் – 2.தில்லை:6 6/1
காவலர் திருக்காளத்தி கண்ணப்பர் திரு நாடு என்பர் – 3.இலை:3 1/2
பூ அலர் வாவி சோலை சூழ்ந்த பொத்தப்பி நாடு – 3.இலை:3 1/4
நீடு வளத்தது மேன்மழநாடு எனும் நீர் நாடு – 3.இலை:7 1/4
தூய மா தவம் செய்தது தொண்டை நல் நாடு – 4.மும்மை:5 1/4
தொன்மை மேன்மையில் நிகழ் பெரும் தொண்டை நல் நாடு – 4.மும்மை:5 2/4
நண்ணும் மன் உயிர் யாவையும் பல்க நாடு காதலின் நீடிய வாழ்க்கை – 4.மும்மை:5 71/3
மன்னி நிறைந்து உளது திருமுனைப்பாடி வள நாடு – 5.திருநின்ற:1 2/4
நாதர் போந்து பெரும் தொண்டை நல் நாடு எய்தி முன் ஆக – 5.திருநின்ற:1 315/3
துங்க மால் வரை கான்யாறு தொடர்ந்த நாடு கடந்த பின் – 5.திருநின்ற:1 348/3
அன்ன நாடு கடந்து கங்கை அணைந்து சென்று வலம்கொளும் – 5.திருநின்ற:1 353/1
மண் குலவு தமிழ் நாடு காண்பதற்கு மனம் கொண்டார் – 5.திருநின்ற:1 400/4
தென்னர் நாடு திருநீறு போற்றவும் – 5.திருநின்ற:2 10/2
சில பகல் கடந்து சென்று செந்தமிழ் திரு நாடு எய்தி – 5.திருநின்ற:4 43/1
நாதர் அருளால் திரு விளக்கு நீரால் எரித்தார் நாடு அறிய – 5.திருநின்ற:7 14/4
பொன்னி வளம் தரு நாடு பொலிவு எய்த நிலவியதால் – 6.வம்பறா:1 2/3
அங்கண் அமர்கின்ற நாளில் அரும் தமிழ் நாடு எத்தினுள்ளும் – 6.வம்பறா:1 279/1
நாடு சீர் நீடூர் வணங்கி நம்பர் திருப்புன்கூர் நண்ணி – 6.வம்பறா:1 287/3
நாடு உய்ய புகலி வரு ஞானபோனகர் வந்து நண்ணினார் என்று – 6.வம்பறா:1 300/2
தீய பனி பிணி அ நாடு அடங்கவும் தீர்ந்தது அன்றே – 6.வம்பறா:1 336/4
நல் இசை வண் தமிழ் சொல் தொடை பாடி அ நாடு அகன்று – 6.வம்பறா:1 339/2
நாடு காதலில் பணிந்து எழுந்து அரும் தமிழ் நவின்றார் – 6.வம்பறா:1 420/4
நாடு புகழ் தனி சாத்தங்குடியில் நண்ணி நம்பர் திருக்கர் வீரம் நயந்து பாடி – 6.வம்பறா:1 573/3
சண்பை நாடு உடைய பிள்ளை தமிழ் மொழி தலைவரோடு – 6.வம்பறா:1 598/1
பெற்றம் உயர்த்தவர் பாதம் பணிந்து போந்து பெரிய திரு கோபுரத்துள் இருந்து தென் நாடு
உற்ற செயல் பாண்டிமாதேவியாரும் உரிமை அமைச்சரும் உரைத்து விட்ட வார்த்தை – 6.வம்பறா:1 615/2,3
நீர் நாடு கடந்து அருளி நெடும் புறவில் குறும் புதல்கள் – 6.வம்பறா:1 628/1
கார் நாடு முகை முல்லை கடி நாறு நிலம் கடந்து – 6.வம்பறா:1 628/2
சீர் நாடும் தென் பாண்டி நல் நாடு சென்று அணைவார் – 6.வம்பறா:1 628/4
கன்னிநாடு உடையான் கோயில் காழி நாடு உடைய பிள்ளை – 6.வம்பறா:1 745/4
நன்று நீர் உரைத்தவாறு நாடு தீயில் ஏடு-தான் – 6.வம்பறா:1 778/2
மான சீர் தென்னன் நாடு வாழ வந்து அணைந்தார் என்பார் – 6.வம்பறா:1 802/4
நாடு எலாம் காண இங்கு நண்ணுமா காணீர் என்பார் – 6.வம்பறா:1 807/4
மீனவன்-தன் நாடு உய்ய வெண் நீறு பெருக்குதற்கும் – 6.வம்பறா:1 874/3
வடி நெடு வேல் மீனவன்-தன் வள நாடு வந்து அணைந்தார் – 6.வம்பறா:1 875/4
பொங்கு புனல் காவிரி நாடு அதனின் மீண்டு போதுதற்கு திருவுள்ளம் ஆக போற்றும் – 6.வம்பறா:1 894/1
பொன்னி வளம் தரு நாடு புகுந்து மிக்க பொருவு_இல் சீர் திருத்தொண்டர் குழாத்தினோடும் – 6.வம்பறா:1 896/1
நால் திசையும் பரவும் திருநள்ளாறு எய்தி நாடு உடை நாயகர் கோயில் நண்ணினாரே – 6.வம்பறா:1 901/4
சொல்லின் பெரு வேந்தர் தொண்டை வள நாடு எய்தி – 6.வம்பறா:1 945/1
அ நாடு போற்றுவித்தார் வந்து அணையும் வார்த்தை கேட்டு – 6.வம்பறா:1 951/2
அ நாடு அதனை விட்டு அகல்வார் சிலர் தம் கையில் குண்டிகைகள் – 6.வம்பறா:1 982/2
கற்ற மாந்தர் வாழ் காழி நாடு உடையவர்க்கு அடியேன் – 6.வம்பறா:1 1053/2
நாடு வாழ்பவர் நன்றி_இல் சமயத்தின் உள்ளோர் – 6.வம்பறா:1 1084/2
காழி நாடு உடைய பிரான் கழல் வணங்கி மகிழ்வு எய்த – 6.வம்பறா:1 1153/1
காதலியை காழி நாடு உடைய பிரான் கைப்பிடிக்க – 6.வம்பறா:1 1161/3
நாடு மகிழ அவ்வளவு நடை காவணம் பாவாடைஉடன் – 6.வம்பறா:2 57/3
மங்கலமாம் பெரும் தொண்டை வள நாடு கடந்து அணைந்தார் – 6.வம்பறா:2 293/3
செம் கண் வளவன் பிறந்த சீர் நாடு நீர் நாடு – 6.வம்பறா:2 293/4
செம் கண் வளவன் பிறந்த சீர் நாடு நீர் நாடு – 6.வம்பறா:2 293/4
மன்னி பெருகும் பெரும் தொண்டை வள நாடு அதனில் வயல் பரப்பும் – 6.வம்பறா:5 1/1
அங்கு அப்பொழுதே புறப்பட்டு மலை நாடு அணைய வந்து எய்தி – 7.வார்கொண்ட:4 29/2
கொன் ஆர் அயில் வேல் மறவர் பயில் கொங்கர் நாடு கடந்து அருளி – 7.வார்கொண்ட:4 50/3
பொருப்பினொடு கான் அகன்று புனல் பொன்னி நாடு அணைந்து – 7.வார்கொண்ட:4 119/3
சேய கொங்க நாடு அணைந்தார் திருவாரூரர் சேரருடன் – 7.வார்கொண்ட:4 140/4
கொங்கு நாடு கடந்து போய் குலவு மலை நாட்டு எல்லையுற – 7.வார்கொண்ட:4 141/1
கார் ஊரும் மலை நாடு கடந்து அருளி கல் சுரமும் – 7.வார்கொண்ட:4 164/2
பொன்னி வள நாடு அகன்று மாகோதையினில் மேல் புகுந்து – 7.வார்கொண்ட:4 174/2
மன்றல் மாலை மிலைந்து அவர்-தம் வள நாடு எல்லாம் கவர்ந்து முடி – 7.வார்கொண்ட:6 3/3
நல்கார் ஆகி சேரலன்-தன் மலை நாடு அணைய நண்ணுவார் – 7.வார்கொண்ட:6 4/4
நாடு ஆளும் காவலனார் நரசிங்கமுனையரையர் – 8.பொய்:3 1/4
பொன்னி நாடு எனும் கற்பக பூம் கொடி மலர் போல் – 8.பொய்:4 1/3
தென் நாடு சிவம் பெருக செங்கோல் உய்த்து அறம் அளித்து – 9.கறை:3 2/2
நாடு அற_நெறியில் வைக நல் நெறி வளர்க்கும் நாளில் – 10.கடல்:1 2/4
கொழும் துணர் கோதி கொண்டு குயில் நாடு கோனாடு – 10.கடல்:2 1/4
திரு நாடு போல் செழியர் தென்னர் நாடு சீர் விளக்கும் செய்ய சீறடிகள் போற்றி – 12.மன்னிய:2 3/2
திரு நாடு போல் செழியர் தென்னர் நாடு சீர் விளக்கும் செய்ய சீறடிகள் போற்றி – 12.மன்னிய:2 3/2
அமரர் நாடு ஆளாது ஆரூர் ஆண்டவர் ஆரூர் சேர்ந்தார் – 12.மன்னிய:5 7/4
சாரல் மலை நாடு அணைவதற்கு தவிரா விருப்பின் உடன் போந்தார் – 13.வெள்ளானை:1 3/4
குரவ மலர் பூம் தண் சோலை குலவு மலை நாடு அணைகின்றார் – 13.வெள்ளானை:1 14/4
மன்னர் தம்முடன் மகிழ்ந்து இனிது உறையும் நாள் மலை நெடு நாடு எங்கும் – 13.வெள்ளானை:1 27/2

மேல்


நாடு-தனை (1)

நாடு எல்லாம் நீர் நாடு-தனை ஒவ்வா நலம் எல்லாம் – 1.திருமலை:2 17/4

மேல்


நாடு-தொறும் (1)

அந்தம்_இல் சீர் சோணாட்டில் அகல் நாடு-தொறும் அணியார் – 12.மன்னிய:4 14/3

மேல்


நாடு-ஆம் (1)

வெம் கதிர் தங்க விளங்கிய மேல் மழ நல் நாடு-ஆம்
அங்கு அது மண்ணின் அரும் கலமாக அதற்கே ஓர் – 3.இலை:7 7/2,3

மேல்


நாடும் (19)

நாடும் ஐம் பெரும் பூதமும் நாட்டுவ – 1.திருமலை:1 6/2
செம் கயல் குழைகள் நாடும் திருமுனைப்பாடி நாடு – 1.திருமலை:5 1/4
நாடும் இன் பொற்பு வாய்ப்பு நாளும் நாள் வளர்ந்து பொங்க – 1.திருமலை:5 135/1
நாடும் அன்பொடு நாயன்மார்க்கு அளிக்க முன் வைத்த – 2.தில்லை:7 33/1
நாடும் காதல் வளர்ந்து ஓங்க நயந்து அ நகரில் உடன் உறைந்தார் – 5.திருநின்ற:1 282/4
நாதர் மருவும் திருமலைகள் நாடும் பதிகள் பல மிகவும் – 5.திருநின்ற:1 311/1
பெரு நலம் கிளர் நாடும் எண்_இல பின்பட செறி பொற்பினால் – 5.திருநின்ற:1 351/3
நாடும் அஞ்சு_எழுத்து உணர்வுற இருந்து முன் நவின்றார் – 5.திருநின்ற:6 10/4
உள் நாடும் என்பும் உயிரும் கரைந்து உருகும் – 6.வம்பறா:1 163/2
நாடும் சிறப்பு எய்த நாளும் நடம் போற்றுவார் – 6.வம்பறா:1 168/2
அண்டர் நாடும் அறிவுற ஆர்த்தனர் – 6.வம்பறா:1 202/4
ஞாங்கர் நீர் நாடும் காடும் நதிகளும் கடந்து வந்து – 6.வம்பறா:1 608/3
போர் நாடும் சிலை மறவர் புன் புலவை பிடை போக்கி – 6.வம்பறா:1 628/3
சீர் நாடும் தென் பாண்டி நல் நாடு சென்று அணைவார் – 6.வம்பறா:1 628/4
நெடும் குன்றும் படர் காணும் நிறை நாடும் கடந்து மதி – 6.வம்பறா:1 630/3
நன்றி_இல் நெறியில் அழுந்திய நாடும் நல் தமிழ் வேந்தனும் உய்ந்து – 6.வம்பறா:1 659/3
உள் நாடும் பெரும் காதல் உடையவர்-தாம் புறத்து எய்தி – 6.வம்பறா:2 165/3
கல் நாடும் எயில் புடைசூழ் கழிப்பாலை தொழுது ஏத்தி – 6.வம்பறா:2 166/3
பா நாடும் இன் இசையின் திருப்பதிகம் பாடினார் – 6.வம்பறா:2 173/4

மேல்


நாடும்படி (1)

பானல் வயல் தமிழ்நாடு பழி நாடும்படி பரந்த – 6.வம்பறா:1 652/1

மேல்


நாடுவார் (1)

நல் ஞானம் அடைவதற்கு பல வழியும் நாடுவார்
முன்னாக சாக்கியர்-தாம் மொழி அறத்தின் வழி சார்ந்து – 7.வார்கொண்ட:1 3/2,3

மேல்


நாடுவார்க்கு (1)

நணிய பேர் ஒளியில் தோன்றும் நலத்தினை நாடுவார்க்கு
மணி நிற கோபம் கண்டு மற்றது வவ்வ தாழும் – 6.வம்பறா:1 1099/2,3

மேல்


நாடுறு (1)

நாடுறு பழியும் ஒன்னார் நகையையும் நாணாய் இன்று – 2.தில்லை:3 18/2

மேல்


நாடே (1)

மேவும் பொன்னி திரு நாடே புவிக்கு திலதம் என வியப்பார் – 7.வார்கொண்ட:4 149/2

மேல்


நாண் (23)

இன்ன ஆம் எனும் நாண் மலர் கொய்திட – 1.திருமலை:1 22/3
செம்பொன் நாண் அரையில் மின்ன தெருவில் தேர் உருட்டு நாளில் – 1.திருமலை:5 4/4
பணை முரசு இயம்ப வாழ்த்தி பைம்பொன் நாண் காப்பு சேர்த்தார் – 1.திருமலை:5 12/4
மண் கொள்ளா நாண் மடம் அச்சம் பயிர்ப்பை வலிந்து எழலும் – 1.திருமலை:5 143/4
நின்ற நிறை நாண் முதலாம் குணங்களுடன் நீங்க உயிர் ஒன்றும் தாங்கி – 1.திருமலை:5 172/3
நாண் தரும் எயிற்று தாலி நலம் கிளர் மார்பில் தூங்க – 3.இலை:3 20/4
நலம் மிகு காப்பு நல் நாண் நாகனார் பயந்த நாகர் – 3.இலை:3 33/2
கார் வில் செறி நாண் எறி கை செறி கட்டி கட்டி – 3.இலை:3 60/4
செம் கை தலத்தால் தடவி சிறு நாண் எறிந்தார் – 3.இலை:3 63/4
ஏறு நாண் மலரும் வெவ்வேறு இயல்பினில் அமைத்துக்கொண்டு – 3.இலை:3 167/2
காசு உடை நாண் அதற்கு அயலே கரும் சுருளின் புறம் கட்டி – 3.இலை:7 15/4
காட்டு முறுவல் நிலவு அலர கனக வரையின் பன்னக நாண்
பூட்டும் ஒருவர் திரு முடி மேல் புனையல் ஆகும் மலர் தெரிந்து – 4.மும்மை:2 8/3,4
நன்று அருளி செய்து இலீர் நாண் இல் அமண் பதகர் உடன் – 5.திருநின்ற:5 13/2
பாண்டிமாதேவியார் தமது பொற்பில் பயிலும் நெடு மங்கல நாண் பாதுகாத்தும் – 6.வம்பறா:1 705/1
அங்கையால் முடி மிசை கொண்டு காப்பு நாண் அவிழ்த்தார் – 6.வம்பறா:1 781/4
நாண் இலா அமணர்-தம்மை நட்டாற்றில் விட்டு போக – 6.வம்பறா:1 816/2
ஆறு சூடினார் அருள் திருக்காப்பு நாண் அணிவார் – 6.வம்பறா:1 1182/4
மாதர் மைந்தர் பொன் காப்பு நாண் நகர் வலம் செய்தார் – 6.வம்பறா:1 1183/4
சார்பு ஒழிப்பவர் திரு கையில் காப்பு நாண் சாத்த – 6.வம்பறா:1 1187/4
தூ நாண் மலர் தாள் பணிவித்து தாமும் தொழுது சொல்லுவார் – 6.வம்பறா:2 38/4
தூ நாண் மென் மலர் கொன்றை சடையார் செய்ய துணை பாத மலர் கண்டு தொழுதேன் என்று – 6.வம்பறா:2 120/2
கொண்ட நாண் அச்சம் கூர வணங்க அ குரிசிலாரும் – 6.வம்பறா:2 380/3
மருவு திரு கண்ட நாண் மார்பினில் ஐம்படை கையில் – 7.வார்கொண்ட:3 21/2

மேல்


நாண (1)

மங்குல் வான் கிளர்ச்சி நாண மருங்கு எழுந்து இயம்பி மல்க – 3.இலை:1 31/4

மேல்


நாணல் (1)

நல்ல நவ கும்பங்கள் பெற நாடி கொண்டு நாணல் பூம் – 4.மும்மை:6 34/1

மேல்


நாணன் (4)

மாடு இரு துணியாய் வீழ்ந்த வராகத்தை கண்டு நாணன்
காடனே இதன் பின் இன்று காதங்கள் பல வந்து எய்த்தோம் – 3.இலை:3 92/2,3
நன்றும் இ வனத்தில் உள்ளது என்று உரை செய்ய நாணன்
நின்ற இ பெரிய தேக்கின் அப்புறம் சென்றால் நீண்ட – 3.இலை:3 94/2,3
முன்பு நின்று அரிதில் நீங்கி மொய் வரை இழிந்து நாணன்
பின்பு வந்து அணைய முன்னை பிற துறை வேட்கை நீங்கி – 3.இலை:3 114/1,2
நீட நீர் தாழ்த்தது என்னோ என்றலும் நின்ற நாணன் – 3.இலை:3 115/4

மேல்


நாணன்-தானும் (1)

அ சிலை நாணன்-தானும் நான் இது அறிந்தேன் என்பான் – 3.இலை:3 108/4

மேல்


நாணனா (1)

நாணனே தோன்றும் குன்றில் நாணுவோம் என்ன நாணனா
காண நீ போதின் நல்ல காட்சியே காணும் இந்த – 3.இலை:3 96/1,2

மேல்


நாணனும் (3)

நாடிய கழல் வயவர்கள் அவர் நாணனும் நெடு வரி வில் – 3.இலை:3 89/1
நாங்கள் வந்து அணைவோம் என்று நாணனும் தாமும் போந்தார் – 3.இலை:3 99/4
நாணனும் அன்பும் முன்பு நளிர் வரை ஏற தாமும் – 3.இலை:3 103/1

மேல்


நாணனே (1)

நாணனே தோன்றும் குன்றில் நாணுவோம் என்ன நாணனா – 3.இலை:3 96/1

மேல்


நாணனொடு (1)

நாணனொடு காடனும் போய் நாகனுக்கு சொல்லிய பின் – 3.இலை:3 153/1

மேல்


நாணா (1)

இது என்-கொல் நாணா என்றார்க்கு இ மலை பெரும் தேன் சூழ்ந்து – 3.இலை:3 101/3

மேல்


நாணாது (1)

நாணாது நேடிய மால் நான்_முகனும் காண நடு – 7.வார்கொண்ட:1 8/3

மேல்


நாணாய் (2)

பாவகம் பலவும் செய்து பழிக்கு நீ ஒன்றும் நாணாய்
யாவரும் காண உன்னை வளைத்து நான் கொண்டே அன்றி – 2.தில்லை:2 26/2,3
நாடுறு பழியும் ஒன்னார் நகையையும் நாணாய் இன்று – 2.தில்லை:3 18/2

மேல்


நாணி (1)

பின்னும் பின்னல் முடியார் முன் பெருக நாணி தொழுது உரைப்பார் – 6.வம்பறா:2 242/1

மேல்


நாணில் (2)

தண் சுடர் பரிய முத்து தமனிய நாணில் கோத்த – 6.வம்பறா:1 1211/1
வில் வாங்கி அலகு அம்பு விசை நாணில் சந்தித்து – 7.வார்கொண்ட:4 167/1

மேல்


நாணுவோம் (1)

நாணனே தோன்றும் குன்றில் நாணுவோம் என்ன நாணனா – 3.இலை:3 96/1

மேல்


நாண்உற (1)

முஞ்சி நாண்உற முடிந்தது சாத்திய அரையில் – 2.தில்லை:7 8/1

மேல்


நாணேன் (1)

எத்தனை தீங்கு சொன்னால் யாதும் மற்று அவற்றால் நாணேன்
அத்தனைக்கு என்னை ஒன்றும் அறிந்திலை ஆகில் நின்று – 1.திருமலை:5 41/2,3

மேல்


நாணொடு (1)

ஒன்றிய நாணொடு மடவாருடன் ஒதுங்கி உள் புகுந்தார் – 6.வம்பறா:2 256/4

மேல்


நாத்தி (1)

அடுபவர் பொருளை அத்தி நாத்தி என்று எழுதி ஆற்றில் – 6.வம்பறா:1 814/2

மேல்


நாத (14)

மங்கல கீத நாத மறையவர் குழாங்களோடு – 1.திருமலை:5 21/1
நரம்பு உடை யாழ் ஒலி முழவின் நாத ஒலி வேத ஒலி – 1.திருமலை:5 91/3
பூத நாத நின் புண்டரீக பதம் – 1.திருமலை:5 194/4
இன்று நீர் எனக்கு அருள்செய்தது இதுவேல் என் உயிர்க்கு ஒரு நாத நீர் உரைத்தது – 2.தில்லை:3 9/1
இங்கு நாத நீ மொழிந்த ஆகமத்தின் இயல்பினால் உனை அர்ச்சனை புரிய – 4.மும்மை:5 52/3
நாத மறை தேர் நமிநந்திஅடிகளார் நல் தொண்டு ஆக – 5.திருநின்ற:7 19/1
தூ மணி மாளிகையின்-கண் அமர்ந்து அருளி அன்று இரவு தொல்லை நாத
மா மறைகள் திரண்ட பெரும் திருத்தோணி மன்னி வீற்றிருந்தார் செய்ய – 6.வம்பறா:1 99/1,2
நாத இசை முயற்சிகளால் அடங்காத வகை காட்ட நாட்டுகின்றார் – 6.வம்பறா:1 447/3
வந்து எழும் மங்கல நாத மாதிரம் உட்பட முழங்க – 6.வம்பறா:1 649/3
நாத மங்கல முழக்கொடு நல் தவ முனிவர் – 6.வம்பறா:1 1186/1
நாத மங்கலங்கள் கீத நயப்பு ஒலி ஒரு-பால் ஆக – 6.வம்பறா:1 1200/4
பெரு நாத சிலம்பு அணி சேவடி வருந்த பெரும் பகல் கண் – 6.வம்பறா:2 181/3
பூதியில் நீடும் பல் கண நாத புகழ் வீரர் – 6.வம்பறா:2 368/4
நாத மறை தந்து அளித்தாரை நடை நூல் பாவில் நவின்று ஏத்தும் – 7.வார்கொண்ட:6 8/3

மேல்


நாதங்கள் (2)

சங்க நாதங்கள் ஒலிப்ப தழங்கு பொன் கோடு முழங்க – 6.வம்பறா:1 284/1
வார் முரசம் மங்கல நாதங்கள் மல்க எதிர்கொள்ள அடியாருடன் மகிழ்ந்து வந்தார் – 6.வம்பறா:1 576/4

மேல்


நாதத்தில் (1)

வண்ண இசை வகை எல்லாம் மா துரிய நாதத்தில்
நண்ணிய பாணியும் இயலும் தூக்கும் நடை முதல் கதியில் – 3.இலை:7 28/2,3

மேல்


நாதத்து (2)

அசைய எழும் குழல் நாதத்து அஞ்சு_எழுத்தால் தமை பரவும் – 3.இலை:7 39/3
உம்பர் உலகம் அதிசயிப்ப ஓங்கிய நாதத்து அளவின் உண்மை நோக்கி – 6.வம்பறா:1 105/1

மேல்


நாதம் (13)

பார் விளங்க வளர் நான்_மறை நாதம் பயின்ற பண்பு மிக வெண் கொடி ஆடும் – 1.திருமலை:5 97/1
அடுத்த போதினில் வந்து எழுந்தது ஓர் நாதம் கேட்டலும் அது உணர்ந்து எழுந்தார் – 1.திருமலை:5 108/4
அந்தணன் போல் தோன்றினார் அந்தரத்து துந்துபி நாதம்
வந்து எழுந்தது இரு விசும்பில் வானவர்கள் மகிழ்ந்து ஆர்த்து – 4.மும்மை:4 33/2,3
மலர்_மழை பொழிந்தது எங்கும் வான துந்துபியின் நாதம்
உலகு எலாம் நிறைந்து விம்ம உம்பரும் முனிவர்-தாமும் – 5.திருநின்ற:4 51/1,2
தம் திரு மாளிகையின்-கண் எழுந்தருளி புகும் பொழுது சங்க நாதம்
அந்தர துந்துபி முதலா அளவு_இல் பெருகு ஒலி தழைப்ப அணைந்து புக்கார் – 6.வம்பறா:1 98/1,2
பொங்கு பல்லிய நாதம் பொலிந்து எழ – 6.வம்பறா:1 203/2
நாதம் கொள் வடிவாய் நின்ற நதி பொதி சடையார் செய்ய – 6.வம்பறா:1 591/3
பல்லிய நாதம் பொங்க படர் திருநீற்றின் சோதி – 6.வம்பறா:1 743/1
நாதம் நிறை செவியின் வாய் மக்கள் எல்லாம் நலம் மருவு நினைவு ஒன்றாய் மருங்கு நண்ண – 6.வம்பறா:1 1016/4
மங்கல தூரிய நாதம் மறுகு-தொறும் நின்று இயம்ப – 6.வம்பறா:1 1177/1
எழுந்தன சங்க நாதம் இயம்பின இயங்கள் எங்கும் – 6.வம்பறா:1 1218/1
விண்ணில் ஏற விட்டு ஆர்த்தார் வேத நாதம் மிக்கு எழுந்தது – 13.வெள்ளானை:1 13/2
நால் தடம் கடல் முழக்கு என ஐவகை நாதம் மீது எழுந்து ஆர்ப்ப – 13.வெள்ளானை:1 34/2

மேல்


நாதமும் (5)

மேன்மை நான்_மறை நாதமும் விஞ்சையர் – 1.திருமலை:1 4/1
இன்னிய நாதமும் ஏழ் இசை ஓசையும் எங்கும் விம்ம – 5.திருநின்ற:1 139/2
வேத நாதமும் மங்கல முழக்கமும் விசும்பிடை நிறைந்து ஓங்க – 6.வம்பறா:1 155/1
வேத கீத நாதமும் மிக்கு எழுந்து விம்மவே – 6.வம்பறா:1 988/2
பஞ்ச நாதமும் எழுந்தன அதிபத்தர் பணிந்தே – 8.பொய்:4 19/1

மேல்


நாதர் (46)

பூத வேதாளம் பெரும் கண நாதர் போற்றிட பொதுவில் நின்று ஆடும் – 1.திருமலை:1 10/3
காலம் நேர்படுதல் பார்த்து அயல் நிற்ப காதல் அன்பர் கண நாதர் புகும் பொன் – 1.திருமலை:5 103/3
நாதர் பூங்கோயில் நண்ணி கும்பிடும் விருப்பால் நம்பி – 1.திருமலை:5 183/4
மருங்கு பெரும் கண நாதர் போற்றி இசைப்ப வானவர்கள் – 3.இலை:5 33/1
நாதர் தாம் அருள்புரிந்தது நல்_வினை பயன் செய் – 4.மும்மை:5 30/2
பல் ஆயிரவர் கண நாதர் பாடி ஆடி களி பயில – 4.மும்மை:6 57/2
நாதர் ஞான முனிவருடன் தொழுது விழுந்தார் ஞாலத்துள் – 5.திருநின்ற:1 269/3
ஞான அரசும் புக்கு இறைஞ்சி நாதர் முன்பு போற்றுவார் – 5.திருநின்ற:1 299/4
நாதர் மருவும் திருமலைகள் நாடும் பதிகள் பல மிகவும் – 5.திருநின்ற:1 311/1
நாதர் போந்து பெரும் தொண்டை நல் நாடு எய்தி முன் ஆக – 5.திருநின்ற:1 315/3
மேய நாதர் தம் துணையொடும் வீற்றிருந்து அருளி – 5.திருநின்ற:1 382/2
நல் நீர் பொய்கை நடு புக்கு நாதர் நாமம் நவின்று ஏத்தி – 5.திருநின்ற:7 13/2
நாதர் அருளால் திரு விளக்கு நீரால் எரித்தார் நாடு அறிய – 5.திருநின்ற:7 14/4
பூத நாதர் புற்று இடம் கொள் புனிதர்க்கு அமுது படி முதலாம் – 5.திருநின்ற:7 19/2
வேத நாதர் பூசனையை தொடங்க வேண்டும் அதற்கு நீ – 5.திருநின்ற:7 25/2
பூத கண நாதர் புவி வாழ அருள்செய்த – 6.வம்பறா:1 31/1
அந்தம்_இல் பல் கண நாதர் அர எனும் ஓசையின் அடங்க – 6.வம்பறா:1 81/4
நாதர் கழல் தம் முடி மேல் கொண்ட கருத்து உடன் போந்தார் ஞானம் உண்டார் – 6.வம்பறா:1 113/4
அங்கண் நாதர் அருளினால் கண்டனர் – 6.வம்பறா:1 201/4
தணிவு_இல் பிணி தவிர்க்கும் பதிக தண் தமிழ் பாடினார் சண்பை நாதர் – 6.வம்பறா:1 318/4
நாதர் கோயில் அணைந்து நலம் திகழ் – 6.வம்பறா:1 357/2
நலம் கொள் காதலின் நாதர் தாள் நாள்-தொறும் பரவி – 6.வம்பறா:1 383/3
நாடிய நண்பு உடை நீலநக்க அடிகளுடன் நாதர் கழலில் தாழ்ந்து – 6.வம்பறா:1 463/4
நன்று இது சாலவும் தோணி மேவும் நாதர் கழல் இணை நாம் இறைஞ்ச – 6.வம்பறா:1 553/2
நாதர் விரும்பு அடியார்கள் நாளும்நாளும் நல் விருந்தாய் உண்பதற்கு வருக என்று – 6.வம்பறா:1 566/2
காதலினால் அருமையுற கலந்து நீங்கி கதிர் சிவிகை மருங்கு அணைந்தார் காழி நாதர் – 6.வம்பறா:1 618/4
நாதர் தம் அருள் முன் பெற்று நாடிய மகிழ்ச்சி பொங்க – 6.வம்பறா:1 741/1
எமக்கு நாதர் பிறப்பு இலர் என்றது ஆம் – 6.வம்பறா:1 829/4
நாதர் கோயில் முன் தோன்றிட நகை மலர் கரம் குவித்து இறைஞ்சி போய் – 6.வம்பறா:1 952/3
நாதர் திரு பெரு மணத்து நம்பாண்டார் நம்பி பெறும் – 6.வம்பறா:1 1161/2
நாதர் கோயில் சென்று அடைந்தார் நம்பி தம்பிரான் தோழர் – 6.வம்பறா:2 40/4
நன்று பெருகும் பொருள் காதல் நயப்பு பெருக நாதர் எதிர் – 6.வம்பறா:2 79/3
பூத நாதர் கோயிலினில் காலம்-தோறும் புக்கு இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:2 222/2
நம் பெருமான் வன் தொண்டர் நாதர் செயல் அறியாதே – 6.வம்பறா:2 258/3
அங்கு நாதர் செய் அருள் அது ஆக அங்கை கூப்பி ஆரூர் தொழ நினைந்தே – 6.வம்பறா:2 277/1
ஓவா அணுக்க சேவகத்தில் உள்ளோர் பூத கண நாதர்
மூவா முனிவர் யோகிகளின் முதல் ஆனார்கள் முன் போக – 6.வம்பறா:2 332/3,4
அறிவுறு கோலத்தோடும் அளவு_இல் பல் பூத நாதர்
செறிவுறு தேவர் யோகர் முனிவர்கள் சூழ்ந்து செல்ல – 6.வம்பறா:2 361/2,3
பாரிட தலைவர் முன்னம் பல் கண நாதர் தேவர் – 6.வம்பறா:2 362/1
நாதர் தமக்கு அங்கு அமுது ஆக்க நறும் மென் குதலை மொழி புதல்வன் – 7.வார்கொண்ட:3 58/3
உடைய நாதர் அமுது செய உரைத்தபடியே அமைவதற்கு – 7.வார்கொண்ட:3 67/1
தனி வெள் விடை மேல் நெடும் விசும்பில் தலைவர் பூத கண நாதர்
முனிவர் அமரர் விஞ்சையர்கள் முதலாய் உள்ளோர் போற்றி இசைப்ப – 7.வார்கொண்ட:3 85/1,2
வேதாதி நாதர் கழல் வணங்கி மிகு விரைவின் உடன் – 7.வார்கொண்ட:4 120/2
உம்பர் நாதர் உமக்கு அளித்தது அன்றோ என்ன உடன் மகிழ்ந்து – 7.வார்கொண்ட:4 137/3
பூத நாதர் திருத்தொண்டு புரிந்து புவனங்களில் பொலிந்த – 8.பொய்:5 10/3
நந்தி எரி தீபம் நிகழ் வட்டம் ஆக நாதர் அடியார் அணிவர் நன்மையாலே – 11.பத்தராய்:6 5/4
நல் நீர் பொன்னி திரு நாட்டு நாதர் மகிழும் திரு பதிகள் – 13.வெள்ளானை:1 4/1

மேல்


நாதர்-தம் (3)

நாதர்-தம் திருவருளினால் நல் பெரும் துலையே – 2.தில்லை:7 48/1
நாதர்-தம் பாதம் சேர்ந்து நல் தமிழ் பதிகம் செய்வார் – 5.திருநின்ற:5 42/4
நாதர்-தம் அருளால் நண்ணும் சூலையும் அவர்-பால் கேட்ட – 6.வம்பறா:2 396/1

மேல்


நாதர்-தம்மையும் (1)

நாதர்-தம்மையும் அவர் அடியாரையும் நயந்து – 5.திருநின்ற:6 5/2

மேல்


நாதர்-தமை (1)

நாதர்-தமை நாள்-தோறும் வணங்கி ஏத்தி நளிர் வேலை கரையில் நயந்து இருந்தார் அன்றே – 6.வம்பறா:1 889/4

மேல்


நாதர்-பால் (1)

நாதர்-பால் பொருள் தாம் வேண்டி நண்ணிய வண்ணம் எல்லாம் – 6.வம்பறா:2 106/1

மேல்


நாதர்-அவர்-தம்மை (1)

பூத நாதர்-அவர்-தம்மை பூவார் மலரால் போற்றி இசைத்து – 6.வம்பறா:1 972/2

மேல்


நாதர்க்கும் (1)

அத்தலை சண்பை நாதர்க்கும் அ இரா – 6.வம்பறா:1 205/2

மேல்


நாதர்கள் (2)

எங்கும் நீடிய பெரும் கண நாதர்கள் இறைஞ்ச – 5.திருநின்ற:1 377/3
நந்தி எம்பிரான் முதல் கண நாதர்கள் நலம் கொள்பவன் முறை கூட – 6.வம்பறா:1 159/1

மேல்


நாதராம் (2)

மான நல் பெரும் கணங்களுக்கு நாதராம் வழி தொண்டின் நிலை பெற்றார் – 7.வார்கொண்ட:5 6/4
சார நங்கண் நாதராம் தலைமையில் தங்கும் என்று அருள்செய்தார் – 13.வெள்ளானை:1 48/4

மேல்


நாதராய் (2)

தொண்ட தகைமை கண நாதராய் தோன்ற – 6.வம்பறா:1 170/3
நன்மை சேர் கண நாதராய் அவர் செயும் நயப்பு உறு தொழில் பூண்டார் – 13.வெள்ளானை:1 49/4

மேல்


நாதரும் (4)

நாதரும் பெரு விருப்பொடு நயந்து நங்கை அர்ச்சனை செய்யும் அப்பொழுதில் – 4.மும்மை:5 62/1
நாமரு சொல்லின் நாதரும் ஆர்வத்தொடு புக்கார் – 5.திருநின்ற:1 237/3
நாதரும் அதனை கேட்டு நங்கை நீ நம்பி செய்த – 6.வம்பறா:2 344/1
நாள்-தொறும் பணிந்து போற்ற நாதரும் அதனை நோக்கி – 6.வம்பறா:2 389/1

மேல்


நாதரை (6)

நண்ணிய தவ சிவ யோக நாதரை
கண்ணுற நோக்கிய காதல் அன்பர் தாம் – 2.தில்லை:2 13/1,2
ஆங்கு நாதரை பணிந்து பெண்ணாகடம் அணைந்து அரு_மறை ஓசை – 6.வம்பறா:1 184/1
நண்ணிய வகை சிறப்பித்து நாதரை
பண்ணினில் திகழ் திருப்பதிகம் பாடினார் – 6.வம்பறா:1 237/3,4
நாடி அங்கு இருந்து தங்கள் நாதரை பாடல்உற்றார் – 6.வம்பறா:1 869/4
நாதரை பணிந்து போற்றி நல் பொருள் பதிகம் பாடி – 6.வம்பறா:1 1208/1
நாதரை அறிவிலாதே நல்_நுதல் புலவி நீக்கி – 6.வம்பறா:2 347/2

மேல்


நாதன் (26)

நல் நகர் விழவு கொள்ள நம்பிஆரூரர் நாதன்
தன் அடி மனத்துள் கொண்டு தகும் திருநீறு சாத்தி – 1.திருமலை:5 19/2,3
நாதன் ஆம் மறையோன் சொல்லும் நாவலூர் ஆரூரன் தான் – 1.திருமலை:5 51/2
தன் முடி அப்பால் வைத்தே துயில் அமர்ந்தான் தமிழ் நாதன் – 1.திருமலை:5 86/4
தன்னை ஆளுடைய நாதன் தான் அருள்செய்ய கேட்டு – 1.திருமலை:5 198/1
அன்புறு மனத்தால் நாதன் அடியவர்க்கு அன்பு நீடு – 2.தில்லை:3 36/3
மால் அயற்கு அரிய நாதன் வடிவு ஒரு சோதி ஆக – 2.தில்லை:4 25/1
வேடர்-தம் கோமான் நாதன் வென்றி வேள் அருளால் பெற்ற – 3.இலை:3 29/1
என் மகனை உங்களுக்கு நாதன் ஆக எல்லீரும் கைக்கொள்-மின் என்ற போதின் – 3.இலை:3 45/3
நல் தவ கொடியனார்க்கு கனவிடை நாதன் நல்க – 3.இலை:4 15/3
நாதன் கழல் சேவடி நண்ணினர் அண்ணலாரே – 4.மும்மை:1 48/4
ஒன்றும் உள்ளத்து உண்மையினால் உடைய நாதன் திரு முடி மேல் – 4.மும்மை:6 47/2
நல் நெறியே சேர்வதற்கு நாதன் தாள் நண்ணுவார் – 5.திருநின்ற:1 41/4
நஞ்சும் அமுது ஆம் எங்கள் நாதன் அடியார்க்கு என்று – 5.திருநின்ற:1 104/1
தாமரை ஓடை சண்பையர் நாதன் தான் ஏக – 5.திருநின்ற:1 237/2
நாதன் அருளின் பெருமை கண்டு நலம் உய்ப்பார் – 6.வம்பறா:1 31/2
நாதன் நெறி அறிந்து உய்யார்-தம்மிலே நலம் கொள்ளும் – 6.வம்பறா:1 79/2
வாழிய வந்து இ மண் மிசை வானோர் தனி நாதன்
ஏழ் இசை மொழியாள்-தன் திருவருள் பெற்றனை என்பார் – 6.வம்பறா:1 91/3,4
நன்று நமை ஆள் உடைய நாதன் பாதம் நண்ணாத எண்_இல் அமண் குண்டர்-தம்மை – 6.வம்பறா:1 614/2
நன்மை உய்க்கும் மெய் பதிகத்தின் நாதன் என்று எடுத்தும் – 6.வம்பறா:1 784/1
நாதன் மாட்சிமை கேட்க நவிலும்-கால் – 6.வம்பறா:1 832/2
தாம் அணைந்து திரு ஆலவாய் அமர்ந்த தனி நாதன்
பூ மருவும் சேவடி கீழ் புக்கு ஆர்வத்தோடும் பணிந்தார் – 6.வம்பறா:1 876/3,4
நாதன் எழில் வளர் சோதி நண்ணி அதன் உள் புகுவார் – 6.வம்பறா:1 1253/3
நல்_நுதலாய் என்னுடைய நாதன் அருளால் குளத்தில் – 6.வம்பறா:2 128/3
நாதன் அடியார்-தம்மை நயப்பாட்டு வழிபாட்டால் – 7.வார்கொண்ட:3 15/2
நாதன் அடியார் கருணையினால் அருளி செய்வார் நான் என்று – 7.வார்கொண்ட:3 45/2
நன்றும் இழைத்த சிலம்பி வலை பரப்பை நாதன் அடி வணங்க – 12.மன்னிய:4 4/1

மேல்


நாதன்-தன் (3)

நாதன்-தன் அடியாரை பசி தீர்ப்பேன் என நண்ணி – 5.திருநின்ற:4 18/2
நாதன்-தன் அடியார்க்கு நல் அடிசில் நாள்-தோறும் – 6.வம்பறா:5 11/1
நல்லார்-தம் பேரோன் முன் கடை காக்க நாதன்-தன்
வல் ஆணை மறுத்து அமுது படி அழைத்த மற கிளையை – 10.கடல்:5 8/2,3

மேல்


நாதன்-தானும் (2)

நாவார் பதிகம் பாடுதலும் நாதன்-தானும் நல்லூரில் – 5.திருநின்ற:1 194/3
நாதன்-தானும் ஒரு குடிக்கு நல்ல சிறுவன் ஒரு மகனை – 7.வார்கொண்ட:3 51/2

மேல்


நாதனாம் (2)

நங்கள் நாதனாம் நந்தி தவம் செய்து – 1.திருமலை:1 35/1
நம்-தம் நாதனாம் நம்பியாண்டார்நம்பி – 1.திருமலை:1 39/2

மேல்


நாதனார் (4)

நாதனார் ஆதி தேவனார் கோயில் நாயகன் நந்தி எம்பெருமான் – 1.திருமலை:1 10/4
நாதனார் அருளி செய்ய நம்பிஆரூரர் நான் இங்கு – 1.திருமலை:5 197/1
நாதனார் கழல்கள் வாழ்த்தி வழிபடும் நலத்தின் மிக்கார் – 2.தில்லை:2 1/4
நன் நெறி காத்த சேதி நாதனார் பெருமை-தன்னில் – 2.தில்லை:5 24/2

மேல்


நாதனார்-தம் (1)

நாதனார்-தம் திருவாரூர் புகுத எதிர் அ நகர் காண்பார் – 5.திருநின்ற:7 28/4

மேல்


நாதனாரை (1)

நாதனாரை முன் ஆகவே புரியும் நல் வேள்வி – 6.வம்பறா:1 429/2

மேல்


நாதனுக்கு (1)

நாதனுக்கு ஆலயம் செய் நலம் பெறு நல் நாள் கொண்டே – 12.மன்னிய:1 6/2

மேல்


நாதனும் (1)

நாதனும் ஆலவாயில் நம்பனே காணும் என்பார் – 6.வம்பறா:1 804/2

மேல்


நாதனே (3)

நாதனே அமுது செய்ய நல்ல மெல் இறைச்சி நானே – 3.இலை:3 112/3
எங்கள் நாதனே பரம்பொருள் என தொழுது எடுத்தே – 6.வம்பறா:1 781/3
நாதனே நல்லூர் மேவும் பெருமண நம்பனே உன் – 6.வம்பறா:1 1245/3

மேல்


நாதனை (5)

உயர் நாவலர் தனி நாதனை ஒழியாது உணர் வழியில் – 1.திருமலை:5 77/3
நல் நெறி கலயனார்-தாம் நாதனை நேரே காணும் – 3.இலை:4 24/2
நாதனை என்-கண் உளான் என்னும் திருத்தாண்டகம் நவின்றார் – 5.திருநின்ற:1 345/4
நாவலூர் மன்னர் நாதனை தூது விட்டு அதனுக்கு – 6.வம்பறா:2 8/1
நாரணற்கும் நான்_முகற்கும் அறிய ஒண்ணா நாதனை எம்பெருமானை ஞானம் ஆன – 11.பத்தராய்:5 3/1

மேல்


நாதாந்த (1)

பூரண மெய் பரஞ்சோதி பொலிந்து இலங்கு நாதாந்த
தாரணையால் சிவத்து அடைந்த சித்தத்தார் தனி மன்றுள் – 11.பத்தராய்:3 1/2,3

மேல்


நாப்பண் (3)

அருகு நாப்பண் அறிவு அரும் கங்குல்-தான் – 2.தில்லை:4 15/2
நலத்தின் கண் வழுவாத நடை மரபில் குடி நாப்பண்
விலக்கு_இல் மனை ஒழுக்கத்தின் மேதக்க நிலை வேளாண் – 5.திருநின்ற:1 15/2,3
பத்தியில் குயிற்றும் பைம்பொன் பவள கால் பந்தர் நாப்பண்
சித்திர விதானத்தின் கீழ் செழும் திருநீலநக்கர் – 6.வம்பறா:1 1239/1,2

மேல்


நாம் (54)

நம்பி ஆரூரன் நாம் தொழும் தன்மையான் – 1.திருமலை:1 19/4
நற்றமிழ் வரைப்பின் ஓங்கும் நாம் புகழ் திருநாடு என்றும் – 1.திருமலை:2 35/1
நன் புல மறையோர் முன்னர் நாம் தடுத்து ஆண்டோம் என்றார் – 1.திருமலை:5 67/4
ஆராத காதலின் நம் ஆரூரன் நாம் அழைக்க – 1.திருமலை:5 118/2
தோழமை ஆக உனக்கு நம்மை தந்தனம் நாம் முன்பு தொண்டு கொண்ட – 1.திருமலை:5 127/2
மை விரவு கண்டரை நாம் வணங்க போம் மறுகு எதிர் வந்தவர் ஆர் என்ன – 1.திருமலை:5 171/2
நம்பி நீ தருக நாம் வேண்டும் போது என்று – 2.தில்லை:2 15/4
தமக்கு நாம் இன் அடிசில் தகவு உற – 2.தில்லை:4 11/3
ஞாலம் உய்ய நாம் உய்ய நம்பி சைவ நல் நெறியின் – 2.தில்லை:6 9/1
உடுத்த கோவணம் ஒழிய நாம் உம் கையில் தர நீர் – 2.தில்லை:7 31/1
இங்கு நாம் இனி வேறு ஒன்று சொல்வது என்-கொல் – 2.தில்லை:7 37/2
நாட்டாரை கொல்லாதே நாம் இருவேம் வேறு இடத்து – 3.இலை:2 31/2
மற்று இனி நாம் போற்றுவது என் வானோர் பிரான் அருளை – 3.இலை:2 41/1
நம் பெருமான் செய்த பணி நாம் தெரிந்தவாறு உரைப்பாம் – 3.இலை:2 42/4
மாடுற நோக்கி கொள்ளும் மறித்து நாம் போகைக்கு இன்று – 3.இலை:3 115/3
மேவி நாம் கொணர்ந்து தீர்க்க வேண்டும் அ வேட்டை கானில் – 3.இலை:3 120/3
நன்று அவன்-தன் செயல்-தன்னை நாம் உரைப்ப கேள் என்று – 3.இலை:3 156/4
அடுத்த தாதை இனி உனக்கு நாம் என்று அருள்செய்து அணைத்து அருளி – 4.மும்மை:6 54/3
அண்டர் பிரானும் தொண்டர் தமக்கு அதிபன் ஆக்கி அனைத்தும் நாம்
உண்ட கலமும் உடுப்பனவும் சூடுவனவும் உனக்காக – 4.மும்மை:6 56/1,2
ஆ ஆ நாம் என் செய்கோம் என்று அழிந்த மனத்தினராய் – 5.திருநின்ற:1 54/3
சைவன் ஆகி நம் விருத்தியும் தவிர்க்கும் மற்று இனி நாம்
செய்வது என் என வஞ்சனை தெரிந்து சித்திரிப்பார் – 5.திருநின்ற:1 82/3,4
முன்னம் நாம் சென்று முறைப்படுவோம் என முயன்றே – 5.திருநின்ற:1 84/2
நாம் ஆர்க்கும் குடி அல்லோம் என்று எடுத்து நான்_மறையின் – 5.திருநின்ற:1 93/1
வெம் சுடர் மூ_இலை சூல வீரட்டர்-தம் அடியோம் நாம்
அஞ்சுவது இல்லை என்று என்றே அரும் தமிழ் பாடி உறைந்தார் – 5.திருநின்ற:1 116/3,4
இருப்போம் திருவடி கீழ் நாம் என்னும் குறுந்தொகை பாடி – 5.திருநின்ற:1 388/4
அங்கு உறையும் தன்மை வேண்டி நாம் அடி போற்றுவது என்று – 5.திருநின்ற:1 389/1
நன்மை பெருக நமிநந்திஅடிகள் தொழுதார் நாம் உய்ய – 5.திருநின்ற:7 21/4
நாம் அறியோம் பரசமயம் உலகிர் எதிர் நாடாது – 6.வம்பறா:1 46/1
வள்ளலார் நாம் மகிழ்ந்து அளிக்கும் அவை – 6.வம்பறா:1 206/2
நன்று இது சாலவும் தோணி மேவும் நாதர் கழல் இணை நாம் இறைஞ்ச – 6.வம்பறா:1 553/2
தோணியில் நாம் அங்கு இருந்த வண்ணம் தூ மறை வீழிமிழலை-தன்னுள் – 6.வம்பறா:1 555/1
நல் தவத்தீர் இ காசு சால நன்று வேண்டுவன நாம் தருவோம் என்று நல்க – 6.வம்பறா:1 570/3
எப்பரிசும் நாம் இறைஞ்ச வேண்டும் நீரே இ வாயில் திருக்காப்பு நீங்குமாறு – 6.வம்பறா:1 581/2
வந்த அந்தணன்-தன்னை நாம் வலிது செய்து போக்கும் – 6.வம்பறா:1 688/1
இற்றை நாள் ஈசன் அன்பர்-தம்மை நாம் இறைஞ்ச பெற்றோம் – 6.வம்பறா:1 695/3
ஈனமே புரிய வல்லார் செய்வது என் நாம் என்று எண்ணி – 6.வம்பறா:1 696/2
வரவழைத்த நாம் மாய்வதே என மனம் மயங்கி – 6.வம்பறா:1 708/4
கன்னி மதில் கழுமலம் நாம் கருதும் ஊர் என சிறந்த – 6.வம்பறா:1 754/2
நம் தமையாளுடையவரை நாம் எதிர் சென்று இறைஞ்சுவது – 6.வம்பறா:1 931/3
கண்டு போற்றி நாம் பணிவது என்று அன்பருக்கு அருள்செய்வார் காலம் பெற்று – 6.வம்பறா:1 960/2
நடிப்பானை நாம் மனமே பெற்றவாறு எனும் களிப்பால் நயந்து பாடி – 6.வம்பறா:2 115/4
நம்பி நீ சொன்னபடி நாம் செய்தும் என்று அருள – 6.வம்பறா:2 249/3
நம்மை நீ சொல்ல நாம் போய் பரவை-தன் இல்லம் நண்ணி – 6.வம்பறா:2 352/2
நம்பியை அருளால் நோக்கி நாம் இன்னம் அவள்-பால் போய் அ – 6.வம்பறா:2 356/2
நல்லார் நல் சூதராம் மூர்க்கர் கழல் நாம் வணங்கி – 6.வம்பறா:5 12/3
நண்ணினால் நாம் இருந்த பரிசு உரைப்பீர் என்று அருளி – 7.வார்கொண்ட:3 41/3
நண்பு மிக்கீர் நாம் உண்ண படுக்கும் பசுவும் நர பசுவாம் – 7.வார்கொண்ட:3 50/2
என்ன அதுவும் கூட நாம் உண்பது என்றார் இடர் தீர்ப்பார் – 7.வார்கொண்ட:3 74/4
நாம் இங்கு உண்பது அவன் வந்தால் நாடி அழையும் என நம்பர் – 7.வார்கொண்ட:3 80/1
நையா நின்றது இவ்வாறு கடந்து பணிவோம் நாம் என்ன – 7.வார்கொண்ட:4 132/4
நரசிங்கமுனையர் திறம் நாம் அறிந்தபடி உரைப்பாம் – 8.பொய்:2 41/4
இங்கு உனக்கு நாம் என்ன இடர் நீங்கி எழுந்திருந்தார் – 10.கடல்:4 4/4
நன்று நீடு ஆலயத்து நாளை நாம் புகுவோம் நீ இங்கு – 12.மன்னிய:1 10/2
இங்கு நாம் அழையாமை நீ எய்தியது என் என அருள்செய்தார் – 13.வெள்ளானை:1 45/4

மேல்


நாம (19)

நாம நீள் கலன்கள் சாத்தி நன் மண_கோலம் கொண்டார் – 1.திருமலை:5 18/4
நாம மூதூர் மற்று அதனுள் நல்லோர் மனம் போல் அவர் அணிந்த – 4.மும்மை:2 2/1
நஞ்சு பில்க எயிற்று அரவ வெற்று தரையின் நாம மூன்று_இலை_படை உடை பிள்ளை – 4.மும்மை:5 81/3
பெரு நாம சீர் பரவல்உறுகின்றேன் பேர் உலகில் – 5.திருநின்ற:1 1/3
சொல் நாம தமிழ் புனைந்து தொண்டு செய்வான் தொடர்ந்து எழுவார் – 5.திருநின்ற:1 147/4
நல் நாம திருவிருத்தம் நலம் சிறக்க பாடுதலும் – 5.திருநின்ற:1 151/4
நாம கரணத்து அழகு நாள் பெற நிறுத்தி – 6.வம்பறா:1 41/1
நாம நெடும் கதிர் உதிப்ப நண்ணினார் திருத்தோணி நம்பர் கோயில் – 6.வம்பறா:1 99/4
நாவினுக்கு அரசரும் நம்பி சீர் முருகரும் மற்று நாம
சே உகைத்தவர் திருத்தொண்டர் ஆனவர்கள் முன் சென்று சீத – 6.வம்பறா:1 521/1,2
பெரு நாம சிவிகையின் மீது ஏறி பெற்றம் உயர்த்தவர் தாள் சென்னியின் மேல் பேணும் உள்ளத்து – 6.வம்பறா:1 619/2
ஞானசம்பந்தர் என்னும் நாம மந்திரமும் செல்ல – 6.வம்பறா:1 721/2
அண்ணலார் அடிகள் மறக்கினும் நாம அஞ்சு_எழுத்து அறிய எப்பொழுதும் – 6.வம்பறா:2 87/1
பெரு நாம பதியோரும் தொண்டர்களும் பெரு வாழ்வு – 6.வம்பறா:2 169/2
வரு நாம மறையவனார் இறையவனார் என மதித்தே – 6.வம்பறா:2 181/2
நல் நாம சேவடிகள் போற்றி இசைத்து நலம் சிறந்தார் – 7.வார்கொண்ட:3 23/4
நல் நீர் நாட்டு செல நயந்தார் நாம சேரர் கோமானார் – 7.வார்கொண்ட:4 45/4
சொல் நாம நெறி போற்றி சுரர் நகர் கோன்-தனை கொண்ட – 9.கறை:3 2/3
பெரு நாம சாலியர் தம் குலத்தில் வந்த பெருந்தகையார் நேசர் திறம் பேசல் உற்றாம் – 12.மன்னிய:2 3/4
நான்_மறை முனிவர்கள் மங்கல நாம நல் மொழிகள் விளம்பிட – 13.வெள்ளானை:1 25/2

மேல்


நாமங்கள் (1)

மண்ணினுக்கு இடுக்கண் தீர வந்தவர் திரு நாமங்கள்
எண்_இல பலவும் ஏத்தி சின்னங்கள் எழுந்தபோது அ – 6.வம்பறா:1 1221/1,2

மேல்


நாமத்தார் (1)

இடங்கழியார் என உலகில் ஏறு பெரு நாமத்தார்
அடங்கு அலர் முப்புரம் எரித்தார் அடி தொண்டின் நெறி அன்றி – 10.கடல்:2 4/1,2

மேல்


நாமத்தால் (1)

அடிமையும் தம்பிரானார் அருளும் கேட்டு அவர் நாமத்தால்
படி நிகழ் மடங்கள் தண்ணீர் பந்தர்கள் முதலாய் உள்ள – 5.திருநின்ற:5 3/2,3

மேல்


நாமத்து (5)

அரு நாமத்து அஞ்சு_எழுத்தும் பயில் வாய்மை அவரும் எதிர் அருளி செய்தார் – 5.திருநின்ற:1 234/4
மூளும் காதலுடன் பெருக முதல்வர் நாமத்து அஞ்சு_எழுத்தும் – 5.திருநின்ற:3 6/3
ஒரு நாமத்து அஞ்சு_எழுத்தும் ஓதி வெண்நீற்று ஒளி விளங்கும் திருமேனி தொழுதார் நெஞ்சில் – 6.வம்பறா:1 619/3
வரு நாமத்து அன்பு உருகும் கடலாம் என்ன மா தவர் ஆர்ப்பு ஒலி வையம் நிறைந்தது அன்றே – 6.வம்பறா:1 619/4
அண்டர் பிரான் திரு நாமத்து அஞ்சு_எழுத்தும் எடுத்து ஓதி – 8.பொய்:2 39/3

மேல்


நாமம் (24)

இங்கு இதன் நாமம் கூறின் இ உலகத்து முன்னாள் – 0.பாயிரம்:1 10/1
மற்று நீ வன்மை பேசி வன் தொண்டன் என்னும் நாமம்
பெற்றனை நமக்கும் அன்பில் பெருகிய சிறப்பின் மிக்க – 1.திருமலை:5 70/1,2
பதியிலார் குலத்துள் தோன்றி பரவையார் என்னும் நாமம்
விதியுளி விளக்கத்தாலே மேதகு சான்றோர் ஆன்ற – 1.திருமலை:5 132/2,3
தாயனார் எனும் நாமம் தரித்துள்ளார் – 3.இலை:6 5/1
அரிதலால் அரிவாட்டாயர் ஆயினார் தூய நாமம் – 3.இலை:6 22/4
நாவுக்கு அரசு என்று உலகு ஏழினும் நின் நல் நாமம் நயப்புற மன்னுக என்று – 5.திருநின்ற:1 74/3
பெரு நாமம் சாத்திய அ பிள்ளை-தனை அழைத்து அன்பு – 5.திருநின்ற:1 204/2
கரு நாமம் தவிர்ப்பாரை கைதொழுது முன் வீழ்ந்தார் – 5.திருநின்ற:1 334/4
நாளும் நம்பி ஆரூரர் நாமம் நவின்ற நலத்தாலே – 5.திருநின்ற:3 6/1
கடன் அமைத்து அவர்-தம் நாமம் காதல் செய் மகவை இட்டான் – 5.திருநின்ற:4 38/4
பான்மையால் உமது நாமம் என்று முன் பணிந்து வீழ்ந்தான் – 5.திருநின்ற:4 45/4
உள எலாம் அரசின் நாமம் சாற்றும் அ ஒழுக்கல் ஆற்றார் – 5.திருநின்ற:5 2/4
இ வகை அரசின் நாமம் ஏத்தி எ பொருளும் நாளும் – 5.திருநின்ற:5 44/1
நல் நீர் பொய்கை நடு புக்கு நாதர் நாமம் நவின்று ஏத்தி – 5.திருநின்ற:7 13/2
மன்றல் அம் பொழில் சண்பையார் வள்ளலார் நாமம்
சென்று தன் செவி நிறைத்தலும் செயிர்த்து முன் கொல்வான் – 6.வம்பறா:1 686/3,4
குறைவு இலது எனினும் கூற்றை உதைத்தவர் நாமம் கூறி – 6.வம்பறா:1 860/3
அருள் கருணை திருவாளன் நாமம் சிந்தை இடையார் என்று இசை பதிகம் அருளி செய்தார் – 6.வம்பறா:1 1012/4
பொங்கி வரும் ஆதரவால் அவர் நாமம் புகழ்ந்து ஏத்தி – 6.வம்பறா:2 162/2
பெரு நாமம் எடுத்து ஏத்தி பெரு மகிழ்ச்சி உடன் போந்தார் – 6.வம்பறா:2 262/4
பலர் புகழும் திரு நாமம் பரஞ்சோதியார் என்பார் – 7.வார்கொண்ட:3 2/4
மேன்மை நாமம் முனைப்பாடி வேந்தர்க்கு ஆகி விளங்கியது-ஆல் – 7.வார்கொண்ட:4 66/4
நல் நாமம் தம் திரு நாவில் நாளும் நவிலும் நலம் மிக்கார் – 7.வார்கொண்ட:6 1/2
தக்க புகழ் கலியனார் எனும் நாமம் தலை நின்றார் – 8.பொய்:6 6/3
முற்ற உழந்த முனையடுவார் என்னும் நாமம் முன் உடையார் – 9.கறை:5 5/4

மேல்


நாமமும் (5)

நம்பிஆரூரர் என்றே நாமமும் சாற்றி மிக்க – 1.திருமலை:5 4/2
கூடு நாமமும் நிகழ்ந்தது குவலயம் போற்ற – 4.மும்மை:3 9/4
என்னும் நாமமும் நிகழ்ந்திட ஏத்தி முன் இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:1 374/3
மேவும் நாமமும் விளம்பினர் புவியின் மேல் விளங்க – 6.வம்பறா:1 1044/4
சத்தியார் எனும் திரு நாமமும் தாங்கினார் – 8.பொய்:7 3/4

மேல்


நாமமே (1)

என்னை ஆள் உடை ஈசன்-தன் நாமமே என்றும் – 6.வம்பறா:1 784/2

மேல்


நாமரு (1)

நாமரு சொல்லின் நாதரும் ஆர்வத்தொடு புக்கார் – 5.திருநின்ற:1 237/3

மேல்


நாமே (1)

வெம்மை தான் சொல்லி நாமே வேண்டவும் மறுத்தாள் என்றார் – 6.வம்பறா:2 352/4

மேல்


நாய் (6)

துடி குறடு உருட்டி ஓடி தொடக்கு நாய் பாசம் சுற்றி – 3.இலை:3 24/1
உலமொடு படர்வன தகையுற உறு சினமொடு கவர் நாய்
நிலவிய இருவினை வலையிடை நிலை சுழல் பவர் நெறி சேர் – 3.இலை:3 85/2,3
செருப்பு அடியும் நாய் அடியும் திரு அலகால் மாற்றிய பின் – 3.இலை:3 138/3
வார் பயில் முன்றிலில் நின்ற வள் உகிர் நாய் துள்ளு பறழ் – 4.மும்மை:4 7/2
புன் தலை நாய் புனிற்று முழை புடைத்து எங்கும் உடைத்து எங்கும் – 4.மும்மை:4 8/4
ஆளை நீளிடை காண அஞ்சிய நீர் நாய் அயலே – 7.வார்கொண்ட:4 115/3

மேல்


நாய்கள் (2)

ஒன்றோடு ஒன்று நேர் படாமல் ஓடு நாய்கள் மாடு எலாம் – 3.இலை:3 69/4
அஞ்சுவித்து அடர்க்கும் நாய்கள் அட்டமாக விட்டு நீள் – 3.இலை:3 76/3

மேல்


நாய்கன்-தானும் (1)

சலம் தரு கடவுள் போற்றி தலைமை ஆம் நாய்கன்-தானும்
நலம் தரு நாளில் ஏறி நளிர் திரை கடல் மேல் போனான் – 5.திருநின்ற:4 33/3,4

மேல்


நாயக (2)

என்னுடைய நாயக நின் இலச்சினை இட்டு அருள் என்று – 5.திருநின்ற:1 150/3
நாயக பிள்ளையார் தம் நல் பதம் பணிவார் ஆகி – 6.வம்பறா:1 724/4

மேல்


நாயகம் (1)

முந்தை நிகழ் கோயிலுக்கு முதல் பெரு நாயகம் ஆகி – 6.வம்பறா:3 1/2

மேல்


நாயகமாம் (1)

நல் ஆறு ஓங்க நாயகமாம் நங்கள் பெருமான் தொழுது அணைந்தார் – 4.மும்மை:6 57/4

மேல்


நாயகர் (27)

பூத நாயகர் புற்று இடம் கொண்டவர் – 1.திருமலை:4 1/1
உம்பர் நாயகர் அடியார் பேர் உவகை தாம் எய்த – 1.திருமலை:5 203/1
அண்டர் நாயகர் தொண்டர் இச்சையில் அமுது செய்ய அளித்துஉளார் – 2.தில்லை:4 4/4
ஆளும் நாயகர் அன்பர் ஆனவர் அளவு_இலார் உளம் மகிழவே – 2.தில்லை:4 5/1
மிக்க கண நாயகர் ஆகும் தன்மை பெற்று விளங்கினார் – 2.தில்லை:6 10/4
வந்து திருமலையின்-கண் வானவர் நாயகர் மருங்கு – 3.இலை:3 136/1
மனம் தளரும் இடர் நீங்கி வானவர் நாயகர் அருளால் – 3.இலை:5 36/1
ஆதி நாயகர் அமர்ந்து அருள்செய்ய மற்று அவர்-தாம் – 4.மும்மை:3 8/3
உம்பர் நாயகர் திருக்கழுக்குன்றமும் உடைத்து-ஆல் – 4.மும்மை:5 14/3
உம்பர் நாயகர் பூசனைக்கு அவர் தாம் உரைத்த ஆகமத்து உண்மையே தலை நின்று – 4.மும்மை:5 59/1
அண்டர் நாயகர் எதிர்நின்று கூறும் அளவினால் அஞ்சி அஞ்சலி கூப்பி – 4.மும்மை:5 68/1
வரு முறைமை அழைக்க விடு மந்திரம் எம்மருங்கும் வானவர் நாயகர் திரு ஏகம்பர் முன்றில் – 4.மும்மை:5 99/3
மீண்ட அருளினார் அவரும் விடைகொண்டு இப்பால் வேத நாயகர் விரும்பும் பதிகளான – 5.திருநின்ற:1 189/2
அண்டர் நாயகர் இருக்கும் அ பரிசு அவர் அடியேன் – 5.திருநின்ற:1 364/2
உம்பர் நாயகர் திருவருள் பெருமையை உணர்வார் – 5.திருநின்ற:1 372/2
உடைய நாயகர் சேவடி பணிய வந்து உறுவார் – 5.திருநின்ற:1 373/2
அண்டர் நாயகர் கருணையை போற்றி நின்று அழுதார் – 5.திருநின்ற:6 19/4
ஆதி நாயகர் அயவந்தி அமர்ந்த அங்கணர்-தம் – 5.திருநின்ற:6 20/2
வான நாயகர் திரு முது குன்றினை வழிபட வலம்கொள்வார் – 6.வம்பறா:1 182/1
மங்கல வாழ்த்து இசை இரண்டு மருங்கு மல்க வானவர் நாயகர் கோயில் மருங்கு சார்ந்து – 6.வம்பறா:1 260/2
வானவர் நாயகர் மகனார் வரும் முன்பு தொழுது அணைந்தான் மழவர் கோமான் – 6.வம்பறா:1 314/4
வான நாயகர் கோயில் வாயிலின் மருங்கு அணைந்தார் – 6.வம்பறா:1 508/4
நால் திசையும் பரவும் திருநள்ளாறு எய்தி நாடு உடை நாயகர் கோயில் நண்ணினாரே – 6.வம்பறா:1 901/4
அண்டர் நாயகர் கோபுர வாயில் நேர் அணைந்து – 6.வம்பறா:1 1085/2
தங்கள் நாயகர் அடி பணிவார் அடி சார்ந்து – 6.வம்பறா:2 6/3
அணைந்த தொண்டர்கள் உடன் வலமாக அங்கண் நாயகர் கோயில் முன் எய்தி – 6.வம்பறா:2 279/1
கங்கை வார் சடை கயிலை நாயகர் திரு முறுவலின் கதிர் காட்டி – 13.வெள்ளானை:1 45/3

மேல்


நாயகர்-தம் (5)

உம்பர் நாயகர்-தம் கழல் அல்லது – 1.திருமலை:5 153/1
பூத நாயகர்-தம் கோயில் புறத்து ஒரு மடத்தில் புக்கார் – 6.வம்பறா:1 1208/4
பூத நாயகர்-தம் பொன் தாள் பற்றியே போற்றுகின்றார் – 6.வம்பறா:2 390/4
ஏக நாயகர்-தம் கழற்கு என விடும் இயல்பால் – 8.பொய்:4 12/2
பணி கொள்ளும் படம் பக்க நாயகர்-தம் கோயிலினுள் – 8.பொய்:6 14/1

மேல்


நாயகர்-பால் (1)

கரந்தரும் பயன் இது என உணர்ந்து கம்பம் மேவிய உம்பர் நாயகர்-பால்
நிரந்த காதல் செய் உள்ளத்தள் ஆகி நீடு நன்மைகள் யாவையும் பெருக – 4.மும்மை:5 61/1,2

மேல்


நாயகர்க்கு (2)

உம்பர் நாயகர்க்கு அன்பரும் ஒக்கும்-ஆல் – 1.திருமலை:2 7/4
தங்கள் நாயகர்க்கு தாம் முன் செய் பணி தவாமை உய்த்தார் – 3.இலை:4 7/4

மேல்


நாயகருக்கு (2)

தங்கள் நாயகருக்கு அன்பர் தாள் அலால் சார்பு ஒன்று இல்லார் – 2.தில்லை:5 3/4
தெய்வ நாயகருக்கு சாத்தும் திருப்பள்ளி தாமம் கொய்து – 3.இலை:1 9/4

மேல்


நாயகரும் (2)

வண் தமிழ் நாயகரும் இழிந்து எதிரே சென்று வணங்கி அவருடன் கூடி மகிழ்ந்து புக்கார் – 6.வம்பறா:1 259/4
உம்பர் நாயகரும் அதற்கு உடன்பாடு செய்வாராய் – 6.வம்பறா:2 249/2

மேல்


நாயகரை (5)

ஏக நாயகரை கண்டார் எழுந்த பேர் உவகை அன்பின் – 3.இலை:3 105/2
மலை_குல_கொடி பரிவுறு பயத்தால் மாவின் மேவிய தேவ நாயகரை
முலை குவட்டொடு வளை கையால் நெருக்கி முறுகு காதலால் இறுகிட தழுவ – 4.மும்மை:5 64/1,2
அண்டர் நாயகரை பரவி ஆரணிய விடங்கராம் அரும் தமிழ் புனைந்தார் – 6.வம்பறா:2 84/4
தொண்டைமானுக்கு அன்று அருள் கொடுத்து அருளும் தொல்லை வண் புகழ் முல்லை நாயகரை
கொண்ட வெம் துயர் களை என பரவி குறித்த காதலின் நெறி கொள வருவார் – 6.வம்பறா:2 278/1,2
அண்டர் நாயகரை தாபித்து அருளும் நாள் இன்று என்று உம்மை – 12.மன்னிய:1 14/3

மேல்


நாயகன் (10)

நாயகன் கழல் சேவிக்க நான்_முகன் – 1.திருமலை:1 7/1
நாதனார் ஆதி தேவனார் கோயில் நாயகன் நந்தி எம்பெருமான் – 1.திருமலை:1 10/4
எங்கள் நாயகன் முடி மிசை நின்றே இழி – 1.திருமலை:2 5/3
நன் புலன் ஆகிய ஐந்தும் ஒன்றி நாயகன் சேவடி எய்தப்பெற்ற – 1.திருமலை:5 126/3
நங்கை உள் நிறை காதலை நோக்கி நாயகன் திரு உள்ளத்து மகிழ்ந்தே – 4.மும்மை:5 52/1
நாயகன் சேவடி தைவரும் சிந்தையும் நைந்து உருகி – 5.திருநின்ற:1 140/2
ஆளும் நாயகன் கயிலையில் இருக்கை கண்டு அல்லால் – 5.திருநின்ற:1 366/3
நம் பெருமாட்டிக்கு அங்கு நாயகன் அருளி செய்வான் – 5.திருநின்ற:4 57/4
நாயகன் அருள் பெருமை கூறும் நலம் எய்த – 6.வம்பறா:1 40/2
விண் நாயகன் கூத்து வெட்டவெளியே திளைத்து – 6.வம்பறா:1 163/3

மேல்


நாயகன்-தன் (1)

ஆளுடைய நாயகன்-தன் அருள் பெற்று அங்கு அகன்று போய் – 5.திருநின்ற:1 199/1

மேல்


நாயகனார் (7)

அண்டர் நாயகனார் தொண்டர் ஆம் என குவித்த செம் கை – 2.தில்லை:5 11/3
உங்கள் நாயகனார் முன்னம் உரைத்த ஆகம நூல் மண் மேல் – 2.தில்லை:5 12/3
நகில் உழுத சுவடும் வளை தழும்பும் பூண்ட நாயகனார் நான்கு முகற்கு படைக்க நல்கும் – 4.மும்மை:5 93/3
மெய்ம்மை பணி செய்த விருப்பு-அதனால் விண்ணோர் தனி நாயகனார் கழலில் – 5.திருநின்ற:1 78/1
ஞாலம் அறிய படிக்காசு வைத்தார் மிழலை நாயகனார் – 5.திருநின்ற:1 257/4
நல்லோர் முன் திருப்புகலூர் நாயகனார் திருவருளால் – 5.திருநின்ற:1 418/3
அண்டர் நாயகனார் என்னை அறிவரேல் அறியா வாய்மை – 5.திருநின்ற:4 54/3

மேல்


நாயகனும் (1)

உம்பர் நாயகனும் இ ஓடு உன்-பால் வைத்து – 2.தில்லை:2 15/3

மேல்


நாயகனே (2)

என்னுடைய நாயகனே இது செய்தார்-தமை காணேன் – 3.இலை:3 155/3
விண்ணிலே மறைந்து அருள்புரி வேத நாயகனே
கண்ணினால் திரு கயிலையில் இருந்த நின் கோலம் – 5.திருநின்ற:1 368/2,3

மேல்


நாயகனை (1)

நாயகனை தாலாட்டும் நலம் பல பாராட்டினார் – 6.வம்பறா:1 44/4

மேல்


நாயகி (5)

அங்கு முன் எமை ஆளுடை நாயகி
கொங்கு சேர் குழற்கு ஆம் மலர் கொய்திட – 1.திருமலை:1 23/1,2
இடம் மருங்கு தனி நாயகி காண ஏழ் பெரும் புவனம் உய்ய எடுத்து – 1.திருமலை:5 95/1
ஆண்ட நாயகி சமயங்கள் ஆறும் அகில யோனியும் அளிக்கும் அ நகரம் – 4.மும்மை:5 84/4
ஞாலம் மிக்கிட நாயகி உடன் நம்பர் நண்ணும் – 5.திருநின்ற:6 29/2
நலத்தின் மிக கவர் வல் வினை தொடக்கு_அற நாயகி அருளாலே – 13.வெள்ளானை:1 50/2

மேல்


நாயகிக்கும் (1)

நாயகிக்கும் அஃது அறியவோ பிரியா நங்கை-தான் அறியாமையோ அறியோம் – 2.தில்லை:3 4/2

மேல்


நாயகியார் (1)

மங்கையர்க்கு நாயகியார் தாமும் மெய்ம்மை மந்திரியாரும் சூழ் மணி நீள் வாயில் – 6.வம்பறா:1 888/2

மேல்


நாயன் (1)

நாயன் நீரே நான் உமக்கு இங்கு அடியேன் ஆகில் நீர் எனக்கு – 6.வம்பறா:2 328/1

மேல்


நாயன்மார் (2)

துதி செயும் நாயன்மார் தூய சொல் மலர் – 0.பாயிரம்:1 4/2
நாடிய மனத்தினோடு நாயன்மார் அணைந்த போது – 2.தில்லை:5 4/3

மேல்


நாயன்மார்க்கு (1)

நாடும் அன்பொடு நாயன்மார்க்கு அளிக்க முன் வைத்த – 2.தில்லை:7 33/1

மேல்


நாயன்மாரை (1)

நல் நீர் பொழியும் விழியினராய் நாயன்மாரை நினைந்து இறைஞ்சி – 7.வார்கொண்ட:4 86/4

மேல்


நாயனார் (9)

இளைத்தனர் நாயனார் என்று ஈண்ட சென்று எய்தி வெற்பின் – 3.இலை:3 123/1
நலத்தினை பின்னும் காட்ட நாயனார் மற்றை கண்ணில் – 3.இலை:3 180/2
நாயனார் திரு பாதம் நவின்று உளார் – 5.திருநின்ற:2 9/2
ஞானசம்பந்தரும் நாயனார் சடை – 6.வம்பறா:1 244/1
நாயனார் உமக்கு அளித்து அருள்செய்த இ நலம் கிளர் ஒளி முத்தின் – 6.வம்பறா:1 527/1
ஞானசம்பந்தர் இந்த நாயனார் காணும் என்பார் – 6.வம்பறா:1 802/2
நாயனார் முதுகுன்றர் நமக்கு அளித்த நல் நிதியம் – 6.வம்பறா:2 127/1
நாயனார் தம்மை கண்டால் நல்_நுதல் மறுக்குமோ தான் – 6.வம்பறா:2 348/2
நாயனார் தொண்டரை நலம் கூறலார் – 8.பொய்:7 7/1

மேல்


நாயனார்-தம்-பால் (1)

நாடியும் காணார் மீண்டும் நாயனார்-தம்-பால் வந்து – 3.இலை:3 173/2

மேல்


நாயனார்க்கு (4)

திண்ணனார் திருக்காளத்தி நாயனார்க்கு இனிய செய்கை – 3.இலை:3 110/2
நல்ல செந்நெலின் பெற்றன நாயனார்க்கு
ஒல்லை இன் அமுதா கொண்டு ஒழுகுவார் – 3.இலை:6 9/3,4
நாயனார்க்கு வளர் மதியும் நதியும் நகு வெண் தலை தொடையும் – 4.மும்மை:6 20/2
நாயனார்க்கு நல் திருப்பணி ஆயின நாளும் அன்பொடு செய்து – 7.வார்கொண்ட:5 2/2

மேல்


நாயனாரை (2)

முன் நிறைந்த திரு வாய் மஞ்சன நீர் ஆட்டும் முதல் வேடர் கண்ணப்ப நாயனாரை
உன்னி ஒளிர் காளத்திமலை வணங்க உற்ற பெரு வேட்கை உடன் உவந்து சென்றார் – 6.வம்பறா:1 1013/3,4
நள்ளிருள் நாயனாரை தூது விட்டு அவர்க்கே நண்பாம் – 6.வம்பறா:2 409/1

மேல்


நாயனாரையும் (1)

நாயனாரையும் அருச்சனை புரிந்திட நயந்தார் – 5.திருநின்ற:6 7/4

மேல்


நாயனீரே (1)

அழகிது நாயனீரே அமுது செய்து அருளும் என்றார் – 3.இலை:3 125/4

மேல்


நாயனை (1)

நாயனை அடியான் ஏவும் காரியம் நன்று சால – 6.வம்பறா:2 384/1

மேல்


நாயினேனை (1)

நாள் கமல பதம் தந்தது இன்று நாயினேனை பொருளாக என்றார் – 1.திருமலை:5 128/4

மேல்


நாயேன் (1)

கோது_இலா அமுதே இன்று உன் குண பெரும் கடலை நாயேன்
யாதினை அறிந்து என் சொல்லி பாடுகேன் என மொழிந்தார் – 1.திருமலை:5 72/3,4

மேல்


நாயேனுக்கு (1)

ஒன்றும் அறியா நாயேனுக்கு உறுதி அளித்தீர் உயிர் காக்க – 6.வம்பறா:2 236/2

மேல்


நார் (2)

நார் மன்னு சிந்தை பல நல் துறை மாந்தர் போற்றும் – 4.மும்மை:1 1/3
நார் வளர் சிந்தை வாய்மை நன்மையார் மன்னி வாழும் – 12.மன்னிய:3 1/2

மேல்


நார (1)

நார வேலை சூழ் உலகினில் விளங்கிட நாட்டினர் நலத்தாலே – 13.வெள்ளானை:1 52/4

மேல்


நாரணற்கும் (2)

நாரணற்கும் பிரமற்கும் நண்ண அரிய கழல் போற்றும் – 6.வம்பறா:1 976/3
நாரணற்கும் நான்_முகற்கும் அறிய ஒண்ணா நாதனை எம்பெருமானை ஞானம் ஆன – 11.பத்தராய்:5 3/1

மேல்


நாரணன் (1)

நாரணன் நான்_முகன் காணா உண்மை வெண் நாவல் உண்மை மயேந்திரமும் – 6.வம்பறா:1 346/1

மேல்


நாரதர் (1)

தும்புரு நாரதர் முதலாம் சுருதி இசை துறை உள்ளோர் துதித்து மண் மேல் – 6.வம்பறா:1 105/2

மேல்


நாரா (1)

அன்பு நாரா அஞ்சு_எழுத்து நெஞ்சு தொடுக்க அலர் தொடுத்தே – 6.வம்பறா:2 226/1

மேல்


நாராசம் (1)

பொற்பு உடைய ஆர்ப்பு ஒலியும் செவியின் ஊடு புடைத்த நாராசம் என புக்க போது – 6.வம்பறா:1 906/2

மேல்


நாரி (1)

நாரி_பாகரும் நலம் மிகு திருவருள் நயப்புடன் அருள்செய்வார் – 13.வெள்ளானை:1 48/2

மேல்


நாரி_பாகரும் (1)

நாரி_பாகரும் நலம் மிகு திருவருள் நயப்புடன் அருள்செய்வார் – 13.வெள்ளானை:1 48/2

மேல்


நாரியோர் (1)

நாரியோர் பாகம் வைகும் நனி பள்ளி உள்குவார்-தம் – 6.வம்பறா:1 115/3

மேல்


நாருறு (1)

நண்ணிய ஒருமை அன்பின் நாருறு பாசத்தாலே – 3.இலை:4 28/1

மேல்


நாரை (1)

நம்பரை நலம் திகழ் நாரை ஊரினில் – 6.வம்பறா:1 253/1

மேல்


நால் (17)

நெற்றியின் கண்ணர் நால் பெருந்தோளர் நீறு அணி மேனியர் அநேகர் – 1.திருமலை:1 11/1
நறை கமழும் சடை முடியும் நால் தோளும் முக்கண்ணும் – 2.தில்லை:2 33/1
அந்த முதல் நால்_இரண்டில் அரிந்து நரம்பு உறு தானம் – 3.இலை:7 13/2
ஆய நால் நிலத்து அமைதியில் தத்தமக்கு அடுத்த – 4.மும்மை:5 47/1
ஓங்கிய நால் குலத்து ஒவ்வா புணர்வில் தம்மில் உயர்ந்தனவும் இழிந்தனவும் ஆன சாதி – 4.மும்மை:5 103/1
நாவலர்க்கு வளம் பெருக நல்கியும் நால் நிலத்து உள்ளோர் – 5.திருநின்ற:1 36/3
நால் தடம் தோள் உடை மூன்று நயன பிரான் கோயில் நண்ணி – 6.வம்பறா:1 286/2
நண்ணி இறைஞ்சி முன் வீழ்ந்து எழுந்து நால் கோட்டு நாகம் பணிந்ததுவும் – 6.வம்பறா:1 345/2
எடுத்த வண் தமிழ் பதிக நால் அடியின் மேல் இரு சீர் – 6.வம்பறா:1 425/1
பொங்கி எழும் திருத்தொண்டர் போற்று எடுப்பார் நால் திசையும் – 6.வம்பறா:1 620/1
நால் தடம் புயத்து அண்ணலார் மருவு நள்ளாறு – 6.வம்பறா:1 782/3
நால் திசையும் பரவும் திருநள்ளாறு எய்தி நாடு உடை நாயகர் கோயில் நண்ணினாரே – 6.வம்பறா:1 901/4
திரு சின்னம் பணிமாற கேட்ட நால் திசை உள்ளோர் – 6.வம்பறா:1 933/1
ஞான போனகம் நுகர்ந்ததும் நால் நிலம் உய்ய – 6.வம்பறா:1 1037/2
நல் சூதர் மூர்க்கர் எனும் பெயர் பெற்றார் நால்_நிலத்தில் – 6.வம்பறா:5 9/4
மிடல் உடை நால் கருவியுற வெம் சமரம் மிக விளைத்தார் – 8.பொய்:2 18/4
நால் தடம் கடல் முழக்கு என ஐவகை நாதம் மீது எழுந்து ஆர்ப்ப – 13.வெள்ளானை:1 34/2

மேல்


நால்_நிலத்தில் (1)

நல் சூதர் மூர்க்கர் எனும் பெயர் பெற்றார் நால்_நிலத்தில் – 6.வம்பறா:5 9/4

மேல்


நால்_இரண்டில் (1)

அந்த முதல் நால்_இரண்டில் அரிந்து நரம்பு உறு தானம் – 3.இலை:7 13/2

மேல்


நால்வர்க்கு (1)

ஆலின் கீழ் நால்வர்க்கு அன்று அறம் உரைத்த அங்கணனை – 6.வம்பறா:1 883/1

மேல்


நாலடி (1)

நாலடி மேல் வைப்பு மேன்மை நடையின் முடுகும் இராகம் – 6.வம்பறா:1 277/1

மேல்


நாலாம் (1)

நாலாம் குலத்தில் பெருகு நலம் உடையார் வாழும் ஞாயிற்றின் – 6.வம்பறா:2 207/1

மேல்


நாலு (3)

உண்டி நாலு விதத்தில் ஆறு சுவை திறத்தினில் ஒப்பு இலா – 2.தில்லை:4 4/3
நாலு கரணங்களும் ஒன்றாய் நல்ல அறிவு மேற்கொண்டு – 5.திருநின்ற:3 10/1
நாலு தந்தமும் என்புற கவர்ந்து நஞ்சு உகுத்து – 6.வம்பறா:1 1058/1

மேல்


நாலூர் (1)

நாலூர் தென் திருச்சேறை குடவாயில் நறையூர் சேர் – 5.திருநின்ற:1 216/1

மேல்


நாவரசர் (1)

நாவரசர் திருத்தொண்டு நலம் பெருக செய்து அமர்ந்தார் – 5.திருநின்ற:1 409/4

மேல்


நாவரசர்-உழை (1)

நாவரசர்-உழை சண்பை நகர் அரசர் நண்ணுவார் – 6.வம்பறா:1 930/4

மேல்


நாவரசினை (1)

கருணை நாவரசினை திரை கரங்களால் – 5.திருநின்ற:1 130/2

மேல்


நாவல் (9)

நாவல் நகர் ஊரன் இது நான் மொழிவது என்றான் – 1.திருமலை:5 37/2
சென்றார் வெகுண்டார் சிரித்தார் திரு நாவல் ஊரர் – 1.திருமலை:5 38/3
வேலை இல் நாவல் ஊரர் வெகுண்டு மேல் விரைந்து சென்று – 1.திருமலை:5 43/3
அரு_மறை நாவல் ஆதி சைவன் ஆரூரன் செய்கை – 1.திருமலை:5 59/1
பின்பு கும்பிடும் விருப்பில் நிறைந்து பெருகு நாவல் நகரார் பெருமானும் – 1.திருமலை:5 98/3
விண்ணவர் போற்றி செய் ஆனைக்காவில் வெண் நாவல் மேவிய மெய்ப்பொருளை – 6.வம்பறா:1 345/1
நாரணன் நான்_முகன் காணா உண்மை வெண் நாவல் உண்மை மயேந்திரமும் – 6.வம்பறா:1 346/1
அ பூம் கானில் வெண் நாவல் அதன் கீழ் முன் நாள் அரி தேடும் – 12.மன்னிய:4 2/1
ஞான சார்வாம் வெண் நாவல் உடனே கூட நலம் சிறக்க – 12.மன்னிய:4 13/3

மேல்


நாவலர் (15)

வந்த நாவலர் கோன் புகழ் வன் தொண்டன் – 1.திருமலை:1 17/3
பிஞ்ஞகனும் நாவலர் பெருந்தகையை நோக்கி – 1.திருமலை:5 35/1
மெய் தாயினும் இனியானை அ வியன் நாவலர் பெருமான் – 1.திருமலை:5 74/2
உயர் நாவலர் தனி நாதனை ஒழியாது உணர் வழியில் – 1.திருமலை:5 77/3
நாவலர் கோன் ஆரூரன்-தனை வெண்ணெய் நல் ஊரில் – 1.திருமலை:5 78/1
நற்றமிழ் நாவலர் கோன் உடம்பால் நன்மையின் தன்மையை மெய்ம்மை பெற்றார் – 1.திருமலை:5 125/4
நாவலர் காவலர் நின்றார் நடு நின்றார் படை மதனார் – 1.திருமலை:5 141/4
மன்னும் புகழ் நாவலர் கோன் மகிழ மங்கை பரவை-தன்னை தந்தோம் – 1.திருமலை:5 179/1
சேம துணையாம் அவர் பேர் அருளை தொழுதே திரு நாவலர் கோன் மகிழ – 1.திருமலை:5 180/3
நாவலர் புகழ்ந்து போற்றும் நல் வளம் பெருகி நின்ற – 3.இலை:3 1/3
செவ்வாறு மொழி நாவலர் திருஞானசம்பந்தர்க்கு – 6.வம்பறா:1 936/3
நாவலர் காவலர் அடைந்தார் நனிபள்ளி திரு நகரில் – 6.வம்பறா:2 148/4
செம் சொல் தமிழ் நாவலர் கோனும் சேரர் பிரானும் தம் பெருமான் – 7.வார்கொண்ட:4 138/1
நாவலர் மன்னவர் அருளால் விடைகொண்ட நரபதியார் – 7.வார்கொண்ட:4 173/1
நாவலர் காவலர் பெருகு நதி கிழிய வழி நடந்த – 10.கடல்:5 13/3

மேல்


நாவலர்-தம் (4)

மை வளர் கண்டர் அருளினாலே வண் தமிழ் நாவலர்-தம் பெருமான் – 1.திருமலை:5 130/1
கந்த மலி மலர் சோலை நாவலர்-தம் காவலனார் – 6.வம்பறா:2 139/4
கழறிற்றறியும் திருவடியும் கலை நாவலர்-தம் பெருமானாம் – 7.வார்கொண்ட:4 150/1
நாவலர்-தம் பெருமானும் திருவாரூர் நகர் ஆளும் – 7.வார்கொண்ட:4 156/1

மேல்


நாவலர்க்கு (1)

நாவலர்க்கு வளம் பெருக நல்கியும் நால் நிலத்து உள்ளோர் – 5.திருநின்ற:1 36/3

மேல்


நாவலனார் (1)

நம்பர் ஆரூர் அணைந்தார் நாவலூர் நாவலனார் – 6.வம்பறா:2 22/4

மேல்


நாவலூர் (14)

நாதன் ஆம் மறையோன் சொல்லும் நாவலூர் ஆரூரன் தான் – 1.திருமலை:5 51/2
தென் நாவலூர் ஆளி திருவாரூர் சென்று அணைந்தார் – 1.திருமலை:5 117/4
தென் நாவலூர் மன்னன் தேவர் பிரான் திருவருளால் – 1.திருமலை:5 181/1
நாவலூர் வந்த சைவ நல் தவ களிறே என்றும் – 1.திருமலை:5 186/1
நாவலூர் மன்னர் நாதனை தூது விட்டு அதனுக்கு – 6.வம்பறா:2 8/1
நாவலூர் மன்னன் ஆர்க்கு நயனார் அளித்த நெல் இங்கு – 6.வம்பறா:2 16/1
நம்பர் ஆரூர் அணைந்தார் நாவலூர் நாவலனார் – 6.வம்பறா:2 22/4
நம் கோமானை நாவலூர் நகரார் வேந்தை நண்பினால் – 6.வம்பறா:2 37/2
தென் நாவலூர் மன்னர் திரு தில்லை வந்து அடைந்தார் – 6.வம்பறா:2 166/4
மழை தவழும் நெடும் புரிசை நாவலூர் மன்னவனார் – 6.வம்பறா:2 280/4
நயம் கிளர் அமுதம் நல்க நாவலூர் மன்னர்-தாமும் – 6.வம்பறா:2 357/2
கூடும் பரிசால் முன்பு அருளி செய்த நாவலூர் கோவை – 7.வார்கொண்ட:4 60/2
நம்பி பாதம் சேரமான் பெருமாள் பணிய நாவலூர்
செம்பொன் முந்நூல் மணி மார்பர் சேரர் பெருமான் எதிர்வணங்கி – 7.வார்கொண்ட:4 137/1,2
நங்கள் நாவலூர் காவலர் நண்ணினார் அண்ணலார் திரு முன்பு – 13.வெள்ளானை:1 41/4

மேல்


நாவலூரர் (3)

நாவலூரர் அருள் பெற்று நம்பர் பதிகள் பிற நண்ணி – 6.வம்பறா:2 32/3
நன்று மெய் மகிழ்ந்து போற்றி வணங்கினார் நாவலூரர் – 6.வம்பறா:2 394/4
நாவலூரர் தம் முன்பு நன்மை விளங்க கேட்பித்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 69/3

மேல்


நாவலூரரும் (1)

நாவலூரரும் நங்கை பரவையாம் – 1.திருமலை:5 163/2

மேல்


நாவலூரன் (1)

நாட்டு நல் இசை நாவலூரன் சிந்தை – 1.திருமலை:5 157/1

மேல்


நாவாய் (1)

வேறு நாவாய் ஓடங்கள் மீது செல்லா வகை மிகைப்ப – 7.வார்கொண்ட:4 133/2

மேல்


நாவார் (2)

நாவார் பதிகம் பாடுதலும் நாதன்-தானும் நல்லூரில் – 5.திருநின்ற:1 194/3
நாவார் முத்தமிழ் விரகர் நல் பதங்கள் பரவி போய் – 6.வம்பறா:2 155/3

மேல்


நாவால் (1)

நாவால் இன்பமுறும் காதல் நமச்சிவாய நல் பதமே – 6.வம்பறா:4 3/3

மேல்


நாவியின் (1)

தோய்ந்த புகை நாவியின் நறு நெய் தூய பசும் கர்ப்பூரம் உடன் – 6.வம்பறா:2 35/3

மேல்


நாவில் (2)

அழலுறு பதத்தில் காய்ச்சி பல்லினால் அதுக்கி நாவில்
பழகிய இனிமை பார்த்து படைத்த இ இறைச்சி சால – 3.இலை:3 125/2,3
நல் நாமம் தம் திரு நாவில் நாளும் நவிலும் நலம் மிக்கார் – 7.வார்கொண்ட:6 1/2

மேல்


நாவின் (9)

சென்று மீளுமாறு போல்வ செய்ய நாவின் வாயவாய் – 3.இலை:3 69/3
ஓங்கி சிறந்த அஞ்சு_எழுத்தும் ஓவா நாவின் உணர்வினார் – 4.மும்மை:2 10/4
இ தன்மை நிகழ்ந்துழி நாவின் மொழிக்கு இறை ஆகிய அன்பரும் இ நெடு நாள் – 5.திருநின்ற:1 75/1
நாவின் தனி மன்னவர்க்கு எதிரே நண்ணி இருந்தார் விண்ணின் மேல் – 5.திருநின்ற:1 305/3
மன்னு காதல் செய் நாவின் மன்னவர் வந்து கல் சுரம் முந்தினார் – 5.திருநின்ற:1 353/4
மே தகு நாவின் மன்னர் விளங்கிய பழன மூதூர் – 5.திருநின்ற:5 42/3
நாவின் தனி மன்னர் தாமும் உடன் நண்ண – 6.வம்பறா:1 543/1
நம்பிரான் அருள் இருந்த வண்ணம் என்றே நாவின் இசை அரசரொடும் கூட நண்ணி – 6.வம்பறா:1 565/2
நாவின் வாய்மையில் போற்றினார் ஞானசம்பந்தர் – 6.வம்பறா:1 1078/4

மேல்


நாவின்-கண் (1)

நல்ல பதமுற வெந்து நாவின்-கண் இடும் இறைச்சி – 3.இலை:3 148/1

மேல்


நாவினுக்கு (14)

தொழும் தகை நாவினுக்கு அரசும் தொண்டர் முன் – 5.திருநின்ற:1 133/1
நாவினுக்கு_அரசர் சென்று நண்ணினார் மண்ணோர் வாழ – 5.திருநின்ற:1 172/4
மெய்ப்பொருள் தேர் நாவினுக்கு வேந்தர் தாம் மேவினார் – 5.திருநின்ற:1 200/3
நாவினுக்கு தனி அரசர் நயக்கு நாள் நம்பர் திருவருளினாலே – 5.திருநின்ற:1 229/4
ஓங்கு நாவினுக்கு அரசனே எழுந்திர் என்று உரைப்ப – 5.திருநின்ற:1 367/3
நாவினுக்கு அரசர் கேளா நன்று நீர் புரிந்த வண்ணம் – 5.திருநின்ற:5 35/1
நங்கள்-தம் திரு நாவினுக்கு அரசரை நயந்து – 6.வம்பறா:1 517/2
நாவினுக்கு அரசரும் நம்பி சீர் முருகரும் மற்று நாம – 6.வம்பறா:1 521/1
பிள்ளையார் உடன் நாவினுக்கு அரசரும் பிற பதி தொழ செல்வார் – 6.வம்பறா:1 525/2
அண்ணலார் திரு நாவினுக்கு அரசர் தம் அருகு விட்டு அகலாதே – 6.வம்பறா:1 526/2
எண்_இல் சீர் திரு நாவினுக்கு அரசரும் மற்று அவர்க்கு இசைக்கின்றார் – 6.வம்பறா:1 526/4
தாழ்ந்து நாவினுக்கு அரசுடன் தம்பிரான் கோயில் முன்புறம் எய்தி – 6.வம்பறா:1 531/1
நாவினுக்கு வேந்தர் திரு மடத்தில் தொண்டர் நாள் கூறு திரு அமுது செய்ய கண்டு – 6.வம்பறா:1 567/1
போந்து திரு வாயில் புறத்து அணைந்து நாவினுக்கு
வேந்தர் திரு உள்ளம் மேவ விடைகொண்டு அருளி – 6.வம்பறா:1 948/2,3

மேல்


நாவினுக்கு_அரசர் (1)

நாவினுக்கு_அரசர் சென்று நண்ணினார் மண்ணோர் வாழ – 5.திருநின்ற:1 172/4

மேல்


நாவினை (1)

தீங்கு சொற்ற திரு இலர் நாவினை
வாங்க வாங்கும் தண்டாயத்தினால் வலித்து – 8.பொய்:7 4/1,2

மேல்


நாவுக்கரசர் (7)

நாவுக்கரசர் எதிர் முன்கொடு நணுகி கருவரை போல் – 5.திருநின்ற:1 114/2
வெம் வினையாளரும் சென்று மேவிட நாவுக்கரசர்
செவ்விய தம் திரு உள்ளம் சிறப்ப அவருடன் சென்றார் – 5.திருநின்ற:1 124/2,3
நாவுக்கரசர் ஞானபோனகர்க்கு செம்பொன் ஆயிரமும் – 5.திருநின்ற:1 293/3
அண்டர் பிரான் திருவையாறு அமர்ந்தனர் நாவுக்கரசர் – 5.திருநின்ற:1 385/4
நாவுக்கரசர் எழுந்தருளும் நல்ல திரு வார்த்தை கேட்ட போதே – 6.வம்பறா:1 493/1
பெருமை தரு சண்பை நகர் வேந்தர் நாவுக்கரசர் இவர் பெரும் சோற்று பிறங்கல் ஈந்தார் – 6.வம்பறா:1 571/4
நன்று மகிழும் சம்பந்தர் நாவுக்கரசர் பாட்டு உகந்தீர் – 6.வம்பறா:2 44/1

மேல்


நாவுக்கரசருக்கும் (1)

நையும் நாளில் பிள்ளையார்-தமக்கும் நாவுக்கரசருக்கும்
கையில் மானும் மழுவும் உடன் காண கனவில் எழுந்தருளி – 5.திருநின்ற:1 256/2,3

மேல்


நாவுக்கரசரும் (1)

நாவுக்கரசரும் இருவர்க்கு அரியவர் நடம் ஆடிய திரு எல்லை-பால் – 5.திருநின்ற:1 157/1

மேல்


நாவுக்கரசரோடும் (1)

உரவு தமிழ்_தொடை மாலை சாத்தி ஓங்கிய நாவுக்கரசரோடும்
விரவி பெருகிய நண்பு கூர மேவி இனிது அங்கு உறையும் நாளில் – 6.வம்பறா:1 561/3,4

மேல்


நாவுக்கரசினையும் (1)

வீழிமிழலை வந்து அணைய மேவும் நாவுக்கரசினையும்
காழி ஞான பிள்ளையையும் கலந்த உள்ள காதலினால் – 5.திருநின்ற:1 250/1,2

மேல்


நாவுக்கரசும் (2)

அறம் தரு நாவுக்கரசும் ஆலாலசுந்தரரும் – 5.திருநின்ற:1 11/2
அ திரு மூதூர் மேவிய நாவுக்கரசும் தம் – 5.திருநின்ற:1 238/1

மேல்


நாவுக்கரசை (1)

பேர் இசை நாவுக்கரசை பிள்ளையார் கொண்டு உடன் போந்து – 6.வம்பறா:1 272/1

மேல்


நாவுக்கரையர் (1)

அந்தணர் பூந்தராய்-தன்னில் அணைந்தனர் நாவுக்கரையர் – 6.வம்பறா:1 268/4

மேல்


நாவுக்கு (4)

ஒரு நாவுக்கு உரை செய்ய ஒண்ணாமை உணராதேன் – 5.திருநின்ற:1 1/4
நாவுக்கு அரசு என்று உலகு ஏழினும் நின் நல் நாமம் நயப்புற மன்னுக என்று – 5.திருநின்ற:1 74/3
நாவுக்கு மன்னர் திருநல்லூரில் நம்பர்-பால் – 5.திருநின்ற:1 197/1
சிரபுரத்து பிள்ளையார் அருளி செய்த திருப்பதிகம் கேட்டு அதன் பின் திருந்து நாவுக்கு
அரசும் அதற்கு உடன்பாடு செய்து தாமும் அவர் முன்னே எழுந்தருள அமைந்த போது – 6.வம்பறா:1 617/1,2

மேல்


நாவும் (1)

வைத்தனன் தனக்கே தலையும் என் நாவும் என வழுத்தினார் தொண்டர் – 6.வம்பறா:2 81/4

மேல்


நாவே (1)

எண்ணிய நாவே இன் சுவை பெருக இடையறாது இயம்பும் என்றும் இதனை – 6.வம்பறா:2 87/2

மேல்


நாவை (1)

வைத்த நாவை வலித்து அரி சத்தியால் – 8.பொய்:7 3/3

மேல்


நாழி (1)

இடையறா அறம் வளர்க்கும் வித்தாக இக பர திரு நாழி நெல் அளித்து – 4.மும்மை:5 70/2

மேல்


நாழிகை (2)

பழையார் ஒரு நாழிகை கழித்து பிறக்கு மேல் இ பசும் குழவி – 12.மன்னிய:4 9/3
பிறவா ஒரு நாழிகை கழித்து என் பிள்ளை பிறக்கும் பரிசு என் கால் – 12.மன்னிய:4 10/1

மேல்


நாழிகையில் (1)

ஞானம் உண்டவர் இட்ட ஏடு இசைத்த நாழிகையில்
ஈனம் இன்மை கண்டு யாவரும் வியப்புற எடுத்தார் – 6.வம்பறா:1 789/2,3

மேல்


நாழிகையே (1)

ஆவ நாழிகையே போலும் அழகினில் மேன்மை எய்த – 6.வம்பறா:1 1107/2

மேல்


நாள் (227)

முன்னம் ஆங்கு அவன் மொய்ம் முகை நாள் மலர் – 1.திருமலை:1 26/1
வளர் இளம் பரிதி போன்று வாழும் நாள் ஒருநாள் மைந்தன் – 1.திருமலை:3 19/4
கொற்றவர் திருவுக்கு ஏற்ப குறித்து நாள் ஓலை விட்டார் – 1.திருமலை:5 9/4
நாள் கமல பதம் தந்தது இன்று நாயினேனை பொருளாக என்றார் – 1.திருமலை:5 128/4
நாடும் இன் பொற்பு வாய்ப்பு நாளும் நாள் வளர்ந்து பொங்க – 1.திருமலை:5 135/1
பூம் கழல் வணங்க என்றும் போதுவார் ஒரு நாள் போந்தார் – 1.திருமலை:5 137/4
பண்ணு நாள் எந்நாள் என்று பரமர் தாள் பரவி சென்றார் – 1.திருமலை:5 189/4
சால நாள் கழிந்த பின்பு தலைவனார் தாம் முன் வைத்த – 2.தில்லை:2 19/1
முந்தை நாள் உன்-பால் வைத்த மெய் ஒளி விளங்கும் ஓடு – 2.தில்லை:2 20/3
தோளினார் அளகைக்கு இருத்திய தோழனார் என வாழும் நாள் – 2.தில்லை:4 5/4
ஒக்க நெடு நாள் இ உலகில் உயர்ந்த சைவ பெருந்தன்மை – 2.தில்லை:6 10/1
உள் நிறை காதலோடும் ஒழுகுவார் ஒரு நாள் முன் போல் – 3.இலை:1 8/4
காருடன் கடை_நாள் பொங்கும் கடல் என கலித்த அன்றே – 3.இலை:1 32/4
எள்ளாத செய்கை இயல்பின் ஒழுகு நாள்
தள்ளாத தங்கள் தொழில் உரிமை தாயத்தின் – 3.இலை:2 5/2,3
வந்த நாள் குறித்தது எல்லாம் மறவர்க்கு சொல்லிவிட்டான் – 3.இலை:3 28/4
அற்றை நாள் தொடங்கி நாளும் அடல் சிலை ஆண்மை முற்ற – 3.இலை:3 41/3
முன்னை நாள் போல் வந்து திரு முகலி புனல் மூழ்கி – 3.இலை:3 165/1
அற்றை நாள் இரவு-தன்னில் அயர்வுற துயிலும் போதில் – 3.இலை:4 15/2
நிலவு தம் பணியில் தங்கி நிகழும் நாள் நிகர்_இல் காழி – 3.இலை:4 32/2
பெரியவர்க்கு முன் சில நாள் பிள்ளை பேறு இன்மையினால் – 3.இலை:5 10/2
மன்றல் வினை மங்கல நாள் மதிநூல் வல்லவர் வகுத்தார் – 3.இலை:5 18/4
பண்டு ஒருவன் உடல் அங்கம் பரித்த நாள் அது கடைந்த – 3.இலை:5 22/3
ஒரு மகள் கூந்தல்-தன்னை வதுவை நாள் ஒருவர்க்கு ஈந்த – 3.இலை:5 37/1
தூய நாள்_மலர் பாதம் தொடர்ந்து உளார் – 3.இலை:6 5/4
நீல நெல் அரி கூலி கொண்டு உண்ணும் நாள்
மால் அயற்கு அரியார் அது மாற்றுவார் – 3.இலை:6 10/3,4
வினை செயல் முடித்து செல்ல மேவு நாள் ஒருநாள் மிக்க – 3.இலை:6 13/3
திரு மலர் பொருட்டு இருந்தவன் அனையவர் சில நாள்
ஒருமை உய்ந்திட உமை இடம் மகிழ்ந்தவர் உவந்தார் – 4.மும்மை:3 7/3,4
உலகில் வந்து உறு பயன் அறிவிக்க ஓங்கும் நாள் மலர் மூன்றுடன் ஒன்று – 4.மும்மை:5 72/2
நாள் அலர்ந்து செங்குவளை பைம் கமலம் நண்பகல் தரும் பாடலம் அன்றி – 4.மும்மை:5 79/3
ஞாயில் எங்கணும் சூழ் முகில் நாள் மதி – 4.மும்மை:5 105/2
வாய்ந்த மண்ணி தென் கரையில் மன்ன முன் நாள் வரை கிழிய – 4.மும்மை:6 1/2
நண்ணி கங்குல் முன் புகுந்தும் நல் நாள் பலவாம் அ நாளில் – 4.மும்மை:6 27/4
இ தன்மை நிகழ்ந்துழி நாவின் மொழிக்கு இறை ஆகிய அன்பரும் இ நெடு நாள்
சித்தம் திகழ் தீ_வினையேன் அடையும் திருவோ இது என்று தெருண்டு அறியா – 5.திருநின்ற:1 75/1,2
ஓர் எழு நாள் கழிந்து அதன் பின் உணர்வு இல் அமணரை அழைத்து – 5.திருநின்ற:1 100/1
பரிவுறு செந்தமிழ் பாட்டு பல பாடி பணி செயும் நாள் – 5.திருநின்ற:1 144/4
பாங்காக திருத்தொண்டு செய்து பயின்று அமரும் நாள்
பூம் கானம் மணம் கமழும் பொருவு_இல் திரு அர துறையும் – 5.திருநின்ற:1 154/2,3
மேவிய பணிகள் செய்து விளங்கும் நாள் வேட்களத்து – 5.திருநின்ற:1 172/1
மருவிய நண்புறு கேண்மை அற்றை நாள் போல் வளர்ந்து ஓங்க உடன் பல நாள் வைகும் நாளில் – 5.திருநின்ற:1 187/4
மருவிய நண்புறு கேண்மை அற்றை நாள் போல் வளர்ந்து ஓங்க உடன் பல நாள் வைகும் நாளில் – 5.திருநின்ற:1 187/4
பூ வயலத்தவர் பரவ பல நாள் தங்கி புரிவுறு கை தொண்டு போற்றி செய்வார் – 5.திருநின்ற:1 191/4
தேவுற்ற திருத்தொண்டு செய்து ஒழுகி செல்லும் நாள் – 5.திருநின்ற:1 197/4
விருந்து அமுது செய்து அருளி விருப்பினுடன் மேவும் நாள் – 5.திருநின்ற:1 209/4
சால நாள் அங்கு அமர்ந்து தம் தலை மேல் தாள் வைத்த – 5.திருநின்ற:1 213/1
பொங்கிய அன்பொடு திளைத்து போற்றி இசைத்து பணி செயும் நாள்
தங்கு பெரும் காதலினால் தாமரை மேல் விரிஞ்சனொடு – 5.திருநின்ற:1 214/2,3
மேவு திருவாதிரை நாள் வீதிவிடங்கப்பெருமாள் பவனி-தன்னில் – 5.திருநின்ற:1 229/1
நாவினுக்கு தனி அரசர் நயக்கு நாள் நம்பர் திருவருளினாலே – 5.திருநின்ற:1 229/4
பல் நாள் பிரியா நிலைமையினால் பயில கும்பிட்டு இருப்பாராய் – 5.திருநின்ற:1 254/3
சீரின் விளங்கும் திருத்தொண்டர் இருந்து சில நாள் சென்று அதன் பின் – 5.திருநின்ற:1 255/1
ஆதி முதல்வர்-தமை பணிந்து அங்கு ஆன பணி செய்து அமரும் நாள்
சீத மதி வெண்குடை வளவர் மகளார் தென்னன் தேவியாம் – 5.திருநின்ற:1 284/1,2
பேணி இருந்து அங்கு உறையும் நாள் பெயர்வார் வீழிமிழலை அமர் – 5.திருநின்ற:1 290/3
பணியார் வேணி சிவபெருமான் பாதம் போற்றி பணி செயும் நாள்
மணியார் கண்டத்து எம்பெருமான் மண் மேல் மகிழும் இடம் எங்கும் – 5.திருநின்ற:1 314/1,2
மெய் ஆர்வமுற தொழுது விருப்பினோடு மேவு நாள் – 5.திருநின்ற:1 325/4
வைகு நாள் எண்_இறந்த வண் தமிழ்_மாலைகள் மொழிவார் – 5.திருநின்ற:1 413/4
அ நிலைமை அணித்து ஆக சில நாள் அங்கு அமர்ந்து இருந்தார் – 5.திருநின்ற:1 425/4
இ தன்மையராய் நிகழும் நாள் எல்லை_இல்லா திருத்தொண்டின் – 5.திருநின்ற:3 4/1
மணம் இசைந்த நாள் ஓலை செலவிட்டு மங்கல நாள் – 5.திருநின்ற:4 10/1
மணம் இசைந்த நாள் ஓலை செலவிட்டு மங்கல நாள்
அணைய வதுவை தொழில்கள் ஆன எலாம் அமைவித்தே – 5.திருநின்ற:4 10/1,2
மங்கல மா மண_வினைகள் முடித்து இயல்பின் வைகும் நாள்
தங்கள் குடிக்கு அரும் புதல்வி ஆதலினால் தனதத்தன் – 5.திருநின்ற:4 12/1,2
உம்பர் பிரான் திருவடி கீழ் உணர்வு மிக ஒழுகு நாள் – 5.திருநின்ற:4 15/4
காதல் நண்பு அளித்து பல் நாள் கலந்து உடன் இருந்த பின்றை – 5.திருநின்ற:5 42/2
ஆய செய்கையில் அமரும் நாள் ஆதிரை நாளில் – 5.திருநின்ற:6 7/1
பதிக நாள்_மலர் கொண்டு தம்பிரான் கழல் பரவி – 5.திருநின்ற:6 33/1
பெருகு காதலில் பின் நெடு நாள் முறை பிறங்க – 5.திருநின்ற:6 37/1
ஒன்றும் செயலும் பங்குனி உத்திரம் ஆம் திரு நாள் உயர் சிறப்பும் – 5.திருநின்ற:7 20/3
தேவர் பெருமான் எழுச்சி திருமணலிக்கு ஒரு நாள் எழுந்தருள – 5.திருநின்ற:7 22/1
நீறு புனைவார் அடியார்க்கு நெடு நாள் நியதி ஆகவே – 5.திருநின்ற:7 31/1
ஒப்பு_இல் நகர் ஓங்குதலால் உக கடை நாள் அன்றியே – 6.வம்பறா:1 3/3
உடு எனும் நாள் மலர் அலர உறு பகலில் பல நிறத்தால் – 6.வம்பறா:1 12/3
விரவு மறை மனை வாழ்க்கை வியப்பு எய்த மேவு நாள் – 6.வம்பறா:1 17/4
நாள் உடைய ஈர்_ஐந்து திங்களினும் நலம் சிறப்ப – 6.வம்பறா:1 21/3
கேளிர் உடன் செயல் புரிந்து பேர் இன்பம் கிளர்வுறு நாள் – 6.வம்பறா:1 21/4
திரு கிளரும் ஆதிரை நாள் திசை விளங்க பரசமய – 6.வம்பறா:1 22/3
நாள் உடைய நிகழ்காலம் எதிர்காலம் நவை நீங்க – 6.வம்பறா:1 25/2
நாம கரணத்து அழகு நாள் பெற நிறுத்தி – 6.வம்பறா:1 41/1
மேதகைய இ நாளில் வேறு ஒரு நாள் வேத விதி – 6.வம்பறா:1 56/1
அற்றை நாள் போல் என்றும் அகலா நண்பு உடன் அமர்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 141/4
ஐயன் திரு கூத்து கும்பிட்டு அணைவுறும் நாள் – 6.வம்பறா:1 166/4
அற்றை நாள் இரவு அ பதியினிடை – 6.வம்பறா:1 193/1
அந்தி நாள் மதி அணிந்தவர் கோயில் உள் அடைந்தார் – 6.வம்பறா:1 225/4
திசை விளங்கிட திருவருள் பெற்றவர் சில நாள்
அசைவு_இல் சீர் தொண்டர் தம் உடன் அ பதி அமர்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 228/3,4
மெய்ப்படு விருப்பொடு மேவு நாள் அரன் – 6.வம்பறா:1 254/2
ஒருமையால் இன்னம் சில நாள் உடன் எய்துவேன் என்று உரைத்தார் – 6.வம்பறா:1 280/4
நிலவு திரு பதி-அதன்-கண் நிகழும் நாள் நிகர் இலா நெடு நீர் கங்கை – 6.வம்பறா:1 304/2
கைதொழுது ஏத்தி புறத்து அணைந்து காமர் பதி அதன்-கண் சில நாள்
வைகி வணங்கி மகிழ்ந்து அணைவார் மன்னும் தவ துறை வானவர் தாள் – 6.வம்பறா:1 347/1,2
நண்ணி நாடிய காதலின் நாள் மதி – 6.வம்பறா:1 359/2
அங்கண் இனிது அமரும் நாள் அடல் வெள் ஏனத்து உருவாய் – 6.வம்பறா:1 404/1
நாள் நாளும் பரவுவார் பிணி தீர்க்கும் நலம் போற்றி – 6.வம்பறா:1 412/2
உரவு திருத்தொண்டருடன் பணிந்து ஏத்தி உறையும் நாள் – 6.வம்பறா:1 415/4
சொல் தமிழ்_மாலைகள் பாடி சில நாள் வைகி தொழுது அகன்றார் தோணிபுர தோன்றலார்-தாம் – 6.வம்பறா:1 466/4
அண்டர்பிரானை வணங்கி வைகும் அ பதியில் சில நாள் போற்றி – 6.வம்பறா:1 487/2
அன்றை நாள் முதல் உடன் செல்லும் நாள் எலாம் அ இயல்பினில் செல்வார் – 6.வம்பறா:1 528/3
அன்றை நாள் முதல் உடன் செல்லும் நாள் எலாம் அ இயல்பினில் செல்வார் – 6.வம்பறா:1 528/3
சிறப்பு உடை திரு பதி அதனிடை சில நாள் அமர்ந்து அருளோடும் – 6.வம்பறா:1 536/1
நாவினுக்கு வேந்தர் திரு மடத்தில் தொண்டர் நாள் கூறு திரு அமுது செய்ய கண்டு – 6.வம்பறா:1 567/1
மற்றை நாள் தம்பிரான் கோயில் புக்கு வாசி தீர்த்து அருளும் என பதிகம் பாடி – 6.வம்பறா:1 570/1
அற்றை நாள் தொடங்கி நாள் கூறு-தன்னில் அடியவரை அமுது செய்வித்து ஆர்வம் மிக்கார் – 6.வம்பறா:1 570/4
அற்றை நாள் தொடங்கி நாள் கூறு-தன்னில் அடியவரை அமுது செய்வித்து ஆர்வம் மிக்கார் – 6.வம்பறா:1 570/4
புவனம் எலாம் பொலிவு எய்தும் காலம் எய்த புரி சடையார் கழல் பல நாள் போற்றி வைகி – 6.வம்பறா:1 572/2
அ திரு வாயில்-தன்னில் அற்றை நாள் தொடங்கி நேரே – 6.வம்பறா:1 589/1
நாள் பொழுது அலர்ந்த செந்தாமரை நகை முகத்தர் ஆகி – 6.வம்பறா:1 606/2
இற்றை நாள் ஈசன் அன்பர்-தம்மை நாம் இறைஞ்ச பெற்றோம் – 6.வம்பறா:1 695/3
அவன் நிலை அதுவாம் அ நாள் அருகர்-தம் நிலை யாது என்னில் – 6.வம்பறா:1 697/2
இற்றை நாள் என்னை உற்ற பிணியை நீர் இகலி தீரும் – 6.வம்பறா:1 761/3
எய்திய பூம்புகலியிலே இருந்த நாள் மிக நினைந்தார் – 6.வம்பறா:1 873/4
விருப்பினால் அவர் தமக்கு விருந்து அளித்து மேவும் நாள்
அருப்புறு மெய் காதல் புரி அடியவர்கள்-தம்மோடும் – 6.வம்பறா:1 882/2,3
ஏறு அணிந்த வெல் கொடியார் திருப்புத்தூரை எய்தி இறைஞ்சி சில நாள் இருந்தார் அன்றே – 6.வம்பறா:1 885/4
மன்னி அமர்ந்து உரையும் நாள் வாகீச மா முனிவர் – 6.வம்பறா:1 927/3
தங்கு மனத்தோடு தாள் பரவி செல்லும் நாள் – 6.வம்பறா:1 946/4
எ நாள் பணிவது என ஏற்று எழுந்த மா மறையோர் – 6.வம்பறா:1 951/3
தங்கு காதலின் அங்கு அமர்ந்து அருளும் நாள் தம்பிரான் கழல் போற்றி – 6.வம்பறா:1 958/3
சால நாள் அங்கு உறைபவர் தையலாள் தழுவிட குழை கம்பர் – 6.வம்பறா:1 959/3
வக்கரை பெருமான்-தனை வணங்கி அங்கு அமரும் நாள் அருகாலே – 6.வம்பறா:1 964/1
ஆதி மூர்த்தி கழல் வணங்கி அங்கண் இனிதின் அமரும் நாள்
பூத நாதர்-அவர்-தம்மை பூவார் மலரால் போற்றி இசைத்து – 6.வம்பறா:1 972/1,2
காதலால் அ திருமலையில் சில நாள் வைகி கமழ் கொன்றை – 6.வம்பறா:1 972/3
மாடு திரு தானங்கள் பணிந்து ஏத்தி வைகும் நாள் – 6.வம்பறா:1 1000/4
ஆன நாள் செல அரு_மறை கவுணியர் பெருமான் – 6.வம்பறா:1 1037/1
நல்ல நாள் பெற ஓரையின் நலம் மிக உதிப்ப – 6.வம்பறா:1 1041/1
செவ்வி நாள்_முகை கவர் பொழுதினில் மலர் செம் கை – 6.வம்பறா:1 1057/2
முரசு இயம்பிய மூன்று நாள் அகவையின் முற்ற – 6.வம்பறா:1 1064/1
பழுது_இல் புகழ் திரு மயிலை பதியில் அமர்ந்து அருளும் நாள்
முழுது உலகும் தரும் இறைவர் முதல் தானம் பல இறைஞ்ச – 6.வம்பறா:1 1119/2,3
சிரபுரத்து புரவலனார் சில நாள் அங்கு இனிது அமர்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 1124/4
தீது அகற்றும் செய்கையினார் சில நாள் அமர்ந்து அருளி – 6.வம்பறா:1 1133/4
நீள வரும் பேரின்பம் மிக பெருக நிகழும் நாள் – 6.வம்பறா:1 1152/4
பெருகு மண நாள் ஓலை பெரும் சிறப்பினுடன் போக்கி – 6.வம்பறா:1 1169/3
பொருந்து திரு நாள் ஓலை பொருவு இறந்தார் கொண்டு அணைய – 6.வம்பறா:1 1171/2
மன்றல் வினை திரு முளை நாள் தொடங்கி வரும் நாள் எல்லாம் – 6.வம்பறா:1 1175/1
மன்றல் வினை திரு முளை நாள் தொடங்கி வரும் நாள் எல்லாம் – 6.வம்பறா:1 1175/1
மங்கல நீள் மண_வினை நாள் கேட்டு மிக மகிழ்வு எய்தி – 6.வம்பறா:1 1176/2
தம் சிவ திருமணம் செய தவம் செய் நாள் என்று – 6.வம்பறா:1 1190/2
புதிய நாள் மதி சடை முடியார் திரு புன்கூர்க்கு – 6.வம்பறா:2 7/1
பெருத்து எழும் மெய் அன்பினால் பிரியாது அங்கு உறையும் நாள் – 6.வம்பறா:2 9/4
பல் நெடு நாள் பரவையார் மாளிகைக்கு படி சமைத்தார் – 6.வம்பறா:2 11/4
நம்பி ஆரூர் திருவாரூரில் நயந்து உறை நாள்
செம்பொன் புற்று இடம் கொண்டு வீற்றிருந்த செழும் தேனை – 6.வம்பறா:2 30/1,2
நிறைந்த விருப்பின் மேவும் நாள் நீடு செல்வ திருவாரூர் – 6.வம்பறா:2 45/2
செறி புன் சடையார் திருவாரூர் திரு பங்குனி உத்தர திரு நாள்
குறுக வரலும் பரவையார் கொடைக்கு விழாவில் குறைவு அறுக்க – 6.வம்பறா:2 46/1,2
வந்து பரவை பிராட்டியார் மகிழ வைகி மருவும் நாள்
அம் தண் ஆரூர் மருங்கு அணிய கோயில் பலவும் அணைந்து இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:2 55/1,2
பல நாள் அமர்வார் பரமர் திருவருளால் அங்கு-நின்றும் போய் – 6.வம்பறா:2 56/1
தடம் கொள் செம் சொல் தமிழ்_மாலை சாத்தி அங்கு சாரும் நாள் – 6.வம்பறா:2 59/4
தொழு நீர்மையினில் துதித்து ஏத்தி தொண்டர் சூழ உறையும் நாள் – 6.வம்பறா:2 61/4
சாத்தி அங்கு வைகு நாள் தயங்கும் அன்பருடன் கூட – 6.வம்பறா:2 64/1
சாற்றி அங்கு தங்கு நாள் தயங்கும் பவள திரு மேனி – 6.வம்பறா:2 78/1
எ வகை மருங்கும் இறைவர்-தம் பதிகள் இறைஞ்சி அங்கு இருந்தனர் சில நாள் – 6.வம்பறா:2 82/4
பொங்கு நாள் மலர் பாதம் முன் பணிந்து ஏத்தி மீண்டும் புறத்து அணைந்து – 6.வம்பறா:2 99/2
மங்கை நல்லார் அவரோடு மகிழ்ந்து உறைந்து வைகும் நாள் – 6.வம்பறா:2 126/4
அற்றை நாள் இட்டு எடுப்பார் போல் அங்கு தடவுதலும் – 6.வம்பறா:2 130/4
வரு நாள் என்று அலங்கரித்து வந்து எதிர்கொண்டு உள் அணைய – 6.வம்பறா:2 169/3
தூ நாள் வெண் மதி அணிந்த சுடர் கொழுந்தை தொழுது இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:2 173/3
பொங்கு காதலுடன் போற்றி புரிந்த பதியில் பொருந்தும் நாள் – 6.வம்பறா:2 192/4
அங்கு சில நாள் வைகிய பின் அருளால் போந்து பெரு விடையார் – 6.வம்பறா:2 199/1
அண்டர் பெருமான் முடி சாத்த அமைத்து வணங்கி அமரும் நாள் – 6.வம்பறா:2 223/4
முந்தை விதியால் வந்து ஒரு நாள் முதல்வர் கோயில் உள் புகுந்தார் – 6.வம்பறா:2 224/4
மங்கல நாள் வசந்தம் எதிர்கொண்டு அருளும் வகை நினைந்தார் – 6.வம்பறா:2 270/4
பின் ஒரு நாள் திருவாரூர்-தனை பெருக நினைந்து அருளி – 6.வம்பறா:2 274/1
கங்குல் பகலாய் பகல் கங்குல் ஆகி கழியா நாள் எல்லாம் – 6.வம்பறா:2 313/3
பொங்கு காதல் மீதூர புகல்வார் சில நாள் போனதன் பின் – 6.வம்பறா:2 313/4
கம்பியாதவனை யான் முன் காணும் நாள் எ நாள் என்று – 6.வம்பறா:2 386/4
கம்பியாதவனை யான் முன் காணும் நாள் எ நாள் என்று – 6.வம்பறா:2 386/4
அற்றை நாள் நிகழ்ந்த இந்த அதிசயம் கண்டு வானோர் – 6.வம்பறா:2 405/3
தங்கு நாள் ஏயர்கோனார் தமக்கு ஏற்ற தொண்டு செய்தே – 6.வம்பறா:2 408/3
உற்றது ஒரு கேண்மையினால் உடன் சில நாள் உறைவதற்கு – 6.வம்பறா:3 2/3
பல்லார் முன் பிற்றை நாள் இவர்க்கு அடுத்த பரிசு உரைப்ப – 6.வம்பறா:3 19/3
ஓவா அன்பில் எடுத்து ஓதி ஒரு நாள் போல வரும் நாளில் – 6.வம்பறா:4 3/4
கோது_இல் மரபில் பிறந்து வளர்ந்து அறிவு கொண்ட நாள் தொடங்கி – 6.வம்பறா:5 3/1
இன்ன செயலின் ஒழுகு நாள் அடியார் மிகவும் எழுந்தருள – 6.வம்பறா:5 5/1
ஏதம் இலா வகை தாமும் அமுது செய்து அங்கு இருக்கும் நாள் – 6.வம்பறா:5 10/4
அன்று போய் பிற்றை நாள் அ நியதிக்கு அனையும்-கால் – 7.வார்கொண்ட:1 11/1
தொடங்கிய நாள் அருளிய அ தொழில் ஒழியா வழி தொடரும் – 7.வார்கொண்ட:1 12/1
அங்கு ஒரு நாள் அருளாலே அயர்ந்து உண்ண புகுகின்றார் – 7.வார்கொண்ட:1 15/1
இ தன்மை நிகழும் நாள் இவர் திருத்தொண்டு இரும் கயிலை – 7.வார்கொண்ட:3 25/1
ஒருமை நெறியின் உணர்வு வர ஓதி பணிந்தே ஒழுகும் நாள் – 7.வார்கொண்ட:4 9/4
சிந்தை மதிநூல் தேர் அமைச்சர் சில நாள் ஆய்ந்து தெளிந்த நெறி – 7.வார்கொண்ட:4 11/2
வளவர் பெருமானுடன் செழியர் மகிழும் கலப்பில் மகிழும் நாள் – 7.வார்கொண்ட:4 40/4
தூ நல் சிறப்பின் அர்ச்சனை ஆம் கொண்டு புரிவார் தமக்கு ஒரு நாள்
தேன் நக்கு அலர்ந்த கொன்றையின் ஆர் ஆடல் சிலம்பின் ஒலி முன் போல் – 7.வார்கொண்ட:4 41/2,3
நல் நாள் கொண்டு பெரும் பயணம் எழுக என்று நலம் சாற்ற – 7.வார்கொண்ட:4 46/2
இட்ட நல் நாள் ஓரையினில் இறைவர் திருவஞ்சைக்களத்து – 7.வார்கொண்ட:4 47/1
நம்பி-தாமும் அ நாள் போய் நாகை காரோணம் பாடி – 7.வார்கொண்ட:4 63/1
கலை நாள் பெருகு மதி முகத்து பரவையார்-தம் கணவனார் – 7.வார்கொண்ட:4 79/2
அலை நாள் கொன்றை முடி சடையார் அருளே போற்றி உடன் அமர்ந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 79/4
உருக்கு ஆர்வ செந்தமிழ்_மாலை சாத்தி சில நாள் உறைந்து போய் – 7.வார்கொண்ட:4 85/2
எழுந்து பணிந்து புறத்து எய்தி இருவர் பெருந்தொண்டரும் சில நாள்
செழும் தண் பழன பதி-அதன் உள் அமர்ந்து தென்-பால் திரை கடல் நஞ்சு – 7.வார்கொண்ட:4 88/1,2
உளம் மகிழ கும்பிட்டு அங்கு உறையும் நாள் உதியர் உடன் – 7.வார்கொண்ட:4 96/1
சீராரும் திருத்தொண்டர் சில நாள் அங்கு அமர்ந்து அருளி – 7.வார்கொண்ட:4 117/2
கண்டு ஆரா விருப்பு எய்த காவலனார் காதல் செய் நாள் – 7.வார்கொண்ட:4 155/4
தேவர் பிரான் கழல் ஒரு நாள் மிக நினைந்த சிந்தையராய் – 7.வார்கொண்ட:4 156/2
பல் நாள் ஈசர் அடியார்-தம் பாதம் பரவி பணிந்து ஏத்தி – 7.வார்கொண்ட:6 1/3
தானும் பணியும் பகை தீர்க்கும் சடையார் தூது தரும் திரு நாள்
கூனும் குருடும் தீர்த்து ஏவல் கொள்வார் குலவு மலர் பாதம் – 7.வார்கொண்ட:6 9/2,3
அங்கண் இனிது உறையும் நாள் அரசு இறைஞ்ச வீற்றிருந்து – 8.பொய்:2 11/1
மங்கல நாள் அரசு உரிமை சுற்றம் உடன் வந்து அணைந்தார் – 8.பொய்:2 11/4
நிறை மதி நீடு அமைச்சர்க்கு மொழிந்து அருளி நிகழும் நாள் – 8.பொய்:2 14/4
வாகு சேர் வலை நாள் ஒன்றில் மீன் ஒன்று வரினும் – 8.பொய்:4 12/1
ஆகும் நாளில் அநேக நாள் அடுத்து ஒரு மீனே – 8.பொய்:4 12/3
சால நாள் இப்படி வர தாம் உணவு அயர்த்து – 8.பொய்:4 14/1
ஆன நாள் ஒன்றில் அ ஒரு மீனும் அங்கு ஒழித்து – 8.பொய்:4 15/1
அன்ன வகையால் திருத்தொண்டு புரியும் நாளில் அங்கு ஒரு நாள்
மன்னும் மனையில் அமுது செய வந்த தொண்டர்-தமை எல்லாம் – 8.பொய்:5 4/1,2
எண்_இல் திரு விளக்கு நெடு நாள் எல்லாம் எரித்து வர – 8.பொய்:6 8/1
பல் நெடும் பெரு நாள் பரிவால் செய்து – 8.பொய்:7 5/3
அவ்வகையால் அருள் பெற்று அங்கு அமர்ந்து சில நாள் வைகி – 8.பொய்:8 6/1
பல் நெடு நாள் ஆற்றிய பின் பரமர் திருவடி நிழல் கீழ் – 8.பொய்:8 7/2
இ வகையால் திருந்து விளக்கு எரித்து வர அங்கு ஒரு நாள்
மெய் வருந்தி அரிந்து எடுத்து கொடு வந்து விற்கும் புல் – 9.கறை:1 6/1,2
திகழ நெடு நாள் செய்து சிவபெருமான் அடி நிழல் கீழ் – 9.கறை:4 9/3
மற்று இ நிலைமை பல் நெடு நாள் வையம் நிகழ செய்து வழி – 9.கறை:5 5/1
அங்கு ஒருவர் அடியவருக்கு அமுது ஒரு நாள் ஆக்க உடன் – 10.கடல்:2 6/2
கூனல் இள வெண் பிறை முடியார் தொண்டு பொலிய குலவும் நாள் – 10.கடல்:3 3/4
தம் கோனை தவத்தாலே தத்துவத்தின் வழிபடு நாள்
பொங்கு ஓத ஞாலத்து வற்கடமாய் பசி புரிந்தும் – 10.கடல்:4 2/1,2
மங்கிய நாள் கழிவு அளவும் வைப்பது நித்தமும் ஒரு காசு – 10.கடல்:4 4/3
இன்னாத பசி பிணி வந்து இறுத்த நாள் நீங்கிய பின் – 10.கடல்:4 6/2
பல் நெடும் நாள் செய்து ஒழுகும் பாங்கு புரிந்து ஓங்கும் நாள் – 10.கடல்:5 2/4
பல் நெடும் நாள் செய்து ஒழுகும் பாங்கு புரிந்து ஓங்கும் நாள் – 10.கடல்:5 2/4
நாதனுக்கு ஆலயம் செய் நலம் பெறு நல் நாள் கொண்டே – 12.மன்னிய:1 6/2
நெடிது நாள் கூட கோயில் நிரம்பிட நினைவால் செய்தார் – 12.மன்னிய:1 7/4
தாபரம் சிவனுக்கு ஏற்க விதித்த நாள் சாரும் நாளில் – 12.மன்னிய:1 8/4
நாட மால் அறியாதாரை தாபிக்கும் அந்நாள் முன் நாள்
ஏடு அலர் கொன்றை வேய்ந்தார் இரவிடை கனவில் எய்தி – 12.மன்னிய:1 9/3,4
நின்ற ஊர் பூசல் அன்பன் நெடிது நாள் நினைந்து செய்த – 12.மன்னிய:1 10/1
அண்டர் நாயகரை தாபித்து அருளும் நாள் இன்று என்று உம்மை – 12.மன்னிய:1 14/3
பின்பு பூசனைகள் எல்லாம் பெருமையில் பல நாள் பேணி – 12.மன்னிய:1 17/3
வரும் நாள் ஒன்றும் பிழையா தெய்வ பொன்னி வளம் பெருக்க வளவர் குலம் பெருக்கும் தங்கள் – 12.மன்னிய:2 3/1
அ பூம் கானில் வெண் நாவல் அதன் கீழ் முன் நாள் அரி தேடும் – 12.மன்னிய:4 2/1
அன்று கழித்த பிற்றை நாள் அடல் வெள் யானை அழித்தது-ஆல் – 12.மன்னிய:4 4/4
சென்னி உற பணிந்து ஏத்தி திரு படி கீழ் வழிபடு நாள் – 12.மன்னிய:4 7/4
கழையார் தோளி கமலவதி-தன்-பால் கருப்ப நாள் நிரம்பி – 12.மன்னிய:4 9/1
உருகா நின்று உளம் களிப்ப தொழுது ஏத்தி உறையும் நாள்
வருவாய்மை மறையவர்க்கு மாளிகைகள் பல சமைத்தார் – 12.மன்னிய:4 16/3,4
அற்றை நாள் கனவில் ஏவ அருள் பெரும்பாணனாரை – 12.மன்னிய:5 3/3
ஈர மது வார் மலர் சோலை எழில் ஆரூரில் இருக்கும் நாள்
சேரர் பெருமாள்-தனை நினைந்து தெய்வ பெருமாள் கழல் வணங்கி – 13.வெள்ளானை:1 3/2,3
முன் நாள் முதலை வாய் புக்க மைந்தன் முன் போல் வர மீட்டு – 13.வெள்ளானை:1 16/1
தலை நாள் கமல போது அனைய சரணம் பணிய தா_இல் பல – 13.வெள்ளானை:1 19/3
மன்னர் தம்முடன் மகிழ்ந்து இனிது உறையும் நாள் மலை நெடு நாடு எங்கும் – 13.வெள்ளானை:1 27/2
ஆய செய்கையில் நாள் பல கழிந்த பின் அரசர்கள் முதல் சேரர் – 13.வெள்ளானை:1 28/1

மேல்


நாள்-தொறும் (9)

வையகம் பல் உயிர் வளர்த்து நாள்-தொறும்
உய்யவே சுரந்து அளித்து ஊட்டும் நீரது – 1.திருமலை:2 3/3,4
மல்லல் நீடிய செல்வம் மெல்ல மறைந்து நாள்-தொறும் மாறி வந்து – 2.தில்லை:4 6/3
நண்ணிய வயல்கள் எல்லாம் நாள்-தொறும் முன்னம் காண – 3.இலை:6 11/1
நலம் கொள் காதலின் நாதர் தாள் நாள்-தொறும் பரவி – 6.வம்பறா:1 383/3
ஞானசம்பந்தர் பாதம் நாள்-தொறும் பணிந்து போற்ற – 6.வம்பறா:1 872/2
பாரின் மல்கிய தொண்டர்கள் இமையவர் நாள்-தொறும் பணிந்து ஏத்தும் – 6.வம்பறா:1 969/3
மாலை சாந்தொடும் மஞ்சனம் நாள்-தொறும் வழாமை – 6.வம்பறா:1 1068/1
சாலும் நன்மையில் தகுவன நாள்-தொறும் சமைத்தே – 6.வம்பறா:1 1068/3
நாள்-தொறும் பணிந்து போற்ற நாதரும் அதனை நோக்கி – 6.வம்பறா:2 389/1

மேல்


நாள்-தோறும் (9)

மா முனிவர் நாள்-தோறும் வந்து அணைந்து வன வேந்தர் – 3.இலை:3 152/1
சிரம் பணிந்து எழு பூசை நாள்-தோறும் திரு உளம் கொள பெருகியது அன்றே – 4.மும்மை:5 61/4
நையும் மன பரிவினோடும் நாள்-தோறும் திரு முன்றில் – 5.திருநின்ற:1 413/2
நாதர்-தமை நாள்-தோறும் வணங்கி ஏத்தி நளிர் வேலை கரையில் நயந்து இருந்தார் அன்றே – 6.வம்பறா:1 889/4
பொங்கு திரு புகலி-தனில் நாள்-தோறும் புகுந்து ஈண்ட – 6.வம்பறா:1 1176/3
ஏயுமாறு நாள்-தோறும் இனைய பணி செய்து இன்புற்றார் – 6.வம்பறா:5 4/4
நாதன்-தன் அடியார்க்கு நல் அடிசில் நாள்-தோறும்
ஆதரவினால் அமுது செய்வித்து அங்கு அருளாலே – 6.வம்பறா:5 11/1,2
நாள்-தோறும் சிவலிங்கம் கண்டு உண்ணும் அது நயந்து – 7.வார்கொண்ட:1 9/1
நறை இதழி திரு முடியார் அடியாரை நாள்-தோறும்
முறைமையினில் திரு அமுது முன் ஊட்டி பின் உண்ணும் – 7.வார்கொண்ட:3 13/1,2

மேல்


நாள்_மலர் (2)

தூய நாள்_மலர் பாதம் தொடர்ந்து உளார் – 3.இலை:6 5/4
பதிக நாள்_மலர் கொண்டு தம்பிரான் கழல் பரவி – 5.திருநின்ற:6 33/1

மேல்


நாள்_முகை (1)

செவ்வி நாள்_முகை கவர் பொழுதினில் மலர் செம் கை – 6.வம்பறா:1 1057/2

மேல்


நாள்கள் (9)

நாளை போவேன் என்று நாள்கள் செல தரியாது – 4.மும்மை:4 22/1
நீந்துவார் நெடு நாள்கள் நிறை வெம் போர் துறை விளைத்தார் – 5.திருநின்ற:1 26/4
வளம் கொள் திரு பதி-அதனில் பல நாள்கள் வைகினார் – 5.திருநின்ற:1 337/4
வீழ்ந்த காதலால் பல முறை விளம்பியே மேவினார் சில நாள்கள் – 6.வம்பறா:1 183/4
முந்தை நாள்கள் ஒரோஒருகால் முது – 6.வம்பறா:1 186/1
அந்நாள் சில நாள்கள் செல்ல அருள் திருநாவுக்கரசர் – 6.வம்பறா:1 274/1
வரு நாள்கள் தரும் காசு வாசி தீர பாடுவன் என்று எண்ணியது மனதுள் கொண்டார் – 6.வம்பறா:1 569/4
மன்னும் பதியில் சில நாள்கள் வைகி தொண்டருடன் மகிழ்ந்து – 6.வம்பறா:2 74/3
விரவு காதல் மீக்கூர மேவும் நாள்கள் பல செல்ல – 7.வார்கொண்ட:4 127/1

மேல்


நாள்கள்-தொறும் (1)

நண்ணும் நாள்கள்-தொறும் காசு படி வைத்து அருள நானிலத்தில் – 5.திருநின்ற:1 258/3

மேல்


நாள்களில் (2)

ஆய நாள்களில் அமண் பயில் பாண்டிநாடு அதனை – 6.வம்பறா:1 1050/1
ஆற்று நாள்களில் அணங்கு அனார் கன்னிமாடத்தின் – 6.வம்பறா:1 1055/1

மேல்


நாள (2)

தூ மணி பொன் புனை நாள துருத்தி வீசும் சுடர் விடு செம் குங்கும நீர் துவலை தோய்ந்த – 4.மும்மை:5 95/3
குரு நாள குருத்து அரிந்து கொண்டு வர தனிவிட்டார் – 5.திருநின்ற:1 204/4

மேல்


நாளாம் (2)

வென்றி வில் விழவினோடும் விருப்பு உடை ஏழாம் நாளாம்
அன்று இரு மடங்கு செய்கை அழகுற அமைத்த பின்னர் – 3.இலை:3 39/3,4
நல் நிலைமை திரு நாளுக்கு எழு நாளாம் நல் நாளில் – 6.வம்பறா:1 1172/2

மேல்


நாளி (1)

நாளி கேரம் செருந்தி நறு மலர் நரந்தம் எங்கும் – 1.திருமலை:2 28/1

மேல்


நாளிகேரம் (1)

நாக சூத வகுளம் சரளம் சூழ் நாளிகேரம் இவங்கம் நரந்தம் – 1.திருமலை:5 93/1

மேல்


நாளிடை (5)

உருகு சிந்தையின் மகிழ்ந்து உறை நாளிடை ஒருநாள் – 2.தில்லை:7 5/4
நன்று சாலவும் நாளிடை கழிந்ததும் அன்று-ஆல் – 2.தில்லை:7 25/2
ஆய நாளிடை இப்பால் அணங்கு அனையாள்-தனை பயந்த – 5.திருநின்ற:1 27/1
நண்பு மேம்பட நாளிடை செலவிட்டு நண்ணி – 5.திருநின்ற:6 36/2
மகிழ்ந்ததன்-தலை வாழும் அ நாளிடை வானில் – 6.வம்பறா:1 384/1

மேல்


நாளில் (95)

மறம் கடிந்து அரசர் போற்ற வையகம் காக்கும் நாளில்
சிறந்த நல் தவத்தால் தேவி திரு மணி வயிற்றின் மைந்தன் – 1.திருமலை:3 17/2,3
செம்பொன் நாண் அரையில் மின்ன தெருவில் தேர் உருட்டு நாளில் – 1.திருமலை:5 4/4
உளம் மகிழ் சிறப்பின் மல்க ஓடு அளித்து ஒழுகும் நாளில்
இளமை மீது ஊர இன்ப துறையினில் எளியர் ஆனார் – 2.தில்லை:2 3/3,4
இ நெறி ஒழுகும் நாளில் எரி தளிர்த்து என்ன நீண்ட – 2.தில்லை:2 10/1
பேறு எலாம் அவர் ஏவின செய்யும் பெருமையே என பேணி வாழ் நாளில் – 2.தில்லை:3 3/4
செல்வம் மேவிய நாளில் இ செயல் செய்வது அன்றியும் மெய்யினால் – 2.தில்லை:4 6/1
இன்னவாறு ஒழுகும் நாளில் இகல் திறம் புரிந்து ஓர் மன்னன் – 2.தில்லை:5 5/1
அண்ணலார் நிகழும் நாளில் ஆனிலை அடிகளார்க்கு – 3.இலை:1 8/1
அரை மணி கவடி கட்டி அழகுற வளர்க்கும் நாளில் – 3.இலை:3 18/4
மாசு_அறு கோலம் காட்டி மறுகிடை ஆடும் நாளில் – 3.இலை:3 21/4
இவ்வண்ணம் திண்ணனார் நிரம்பு நாளில் இரும் குறவர் பெருங்குறிச்சிக்கு இறைவன் ஆய – 3.இலை:3 43/1
வரு முறை ஆறாம் நாளில் வரும் இரவு ஒழிந்த-காலை – 3.இலை:3 166/2
இ நெறி ஒழுகு நாளில் இலம்பாடு நீடு செல்ல – 3.இலை:4 8/1
ஆர் தரு காதல் கூர அடியவர்க்கு உதவும் நாளில் – 3.இலை:4 22/4
செய் கடன் முட்டா வண்ணம் திருப்பணி செய்யும் நாளில் – 3.இலை:6 12/4
சிந்தைக்கு இனிது ஆய திருப்பணி செய்யும் நாளில் – 4.மும்மை:1 10/4
மாசு-தனை விட கழித்து வரும் நாளில் அங்கு ஒருநாள் – 4.மும்மை:5 114/4
திடம் நேர் நிற்கும் செம்மலார் திகழும் நாளில் ஆங்கு ஒருநாள் – 4.மும்மை:6 16/4
நண்ணி கங்குல் முன் புகுந்தும் நல் நாள் பலவாம் அ நாளில் – 4.மும்மை:6 27/4
போந்த வரும் பொரு படையும் உடன் கொண்டு சில நாளில்
காய்ந்த சின பகை புலத்தை கலந்து கடும் சமர் கடலை – 5.திருநின்ற:1 26/2,3
நாளும் மிகும் பணி செய்து அங்கு உறைந்து அடையும் நல் நாளில்
கேளுறும் அன்புற ஒழுகும் கேண்மையினார் பின் பிறந்தார் – 5.திருநின்ற:1 45/1,2
இ நாளில் திருப்பணிகள் செய்கின்ற இன் தமிழுக்கு – 5.திருநின்ற:1 147/1
தம் செயலின் ஒழியாத திருப்பணியும் மாறாது சாரும் நாளில் – 5.திருநின்ற:1 176/4
மருவிய நண்புறு கேண்மை அற்றை நாள் போல் வளர்ந்து ஓங்க உடன் பல நாள் வைகும் நாளில் – 5.திருநின்ற:1 187/4
சித்த நெகிழ்ச்சியினோடு செல்லும் நாளில் திருநாவுக்கரசு திரு உள்ளம்-தன்னில் – 5.திருநின்ற:1 188/2
ஆன திறமும் போற்றி அணி வீதி பணி செய்து அங்கு அமரும் நாளில் – 5.திருநின்ற:1 227/4
வரு நாளில் திருவாரூர் நிகழ் பெருமை வகுத்து உரைப்பீர் என்று கூற – 5.திருநின்ற:1 234/3
அ நாளில் தமக்கு ஏற்ற திருத்தொண்டின் நெறி ஆற்ற – 5.திருநின்ற:1 245/1
நையும் நாளில் பிள்ளையார்-தமக்கும் நாவுக்கரசருக்கும் – 5.திருநின்ற:1 256/2
ஏறு பெருமை புவி போற்ற இன்புற்று இருக்கும் அ நாளில் – 5.திருநின்ற:1 261/4
தாழும் நாளில் பிற பதியும் பணியும் காதல் தலை நிற்பார் – 5.திருநின்ற:1 292/4
தான் நிறைந்த சித்திரையில் சதயம் ஆம் திரு நாளில் – 5.திருநின்ற:1 428/4
துணிவு கொண்டு எவர்க்கும் சொல்லான் தொடர்வு இன்றி ஒழுகும் நாளில் – 5.திருநின்ற:4 31/4
நலம் தரு நாளில் ஏறி நளிர் திரை கடல் மேல் போனான் – 5.திருநின்ற:4 33/4
முறைமையின் வழாமை வைகி முகம் மலர்ந்து ஒழுகும் நாளில் – 5.திருநின்ற:4 36/4
ஞாலம் காதலித்து போற்றும் நடம் போற்றி நண்ணும் நாளில் – 5.திருநின்ற:4 63/4
முடிவு_இலா அறங்கள் செய்து முறைமையால் வாழும் நாளில் – 5.திருநின்ற:5 3/4
ஆய செய்கையில் அமரும் நாள் ஆதிரை நாளில்
மேய பூசனை நியதியை விதியினால் முடித்து – 5.திருநின்ற:6 7/1,2
மேவு நாளில் அ வேதியர் முன்பு போல் விரும்பும் – 5.திருநின்ற:6 35/1
நாட்டார் அறிய முன் நாளில் நன்னாள் உலந்த ஐம்படையின் – 5.திருநின்ற:7 33/1
புரிசை முதல் புறம் சூழ்வ பொங்கு ஓதம் கடை நாளில்
வரி அரவி மந்தரம் சூழ் வடம் போல வயங்கும்-ஆல் – 6.வம்பறா:1 4/3,4
மேதகைய இ நாளில் வேறு ஒரு நாள் வேத விதி – 6.வம்பறா:1 56/1
எந்தை பிரான் சிவலோகம் என விளங்கி எ உலகும் ஏத்தும் நாளில் – 6.வம்பறா:1 111/4
அருமையால் புறம்பு போந்து வணங்கி அங்கு அமரும் நாளில்
திருமுல்லைவாயில் எய்தி செந்தமிழ்_மாலை சாத்தி – 6.வம்பறா:1 127/1,2
எவ்வகையோரும் ஏத்த இறைவரை ஏத்தும் நாளில் – 6.வம்பறா:1 130/4
மல்கு திருப்பதிகங்கள் பலவும் பாடி மனம் மகிழ்ந்து போற்றி இசைத்து வைகும் நாளில்
ஒல்லை முறை உபநயன பருவம் எய்த உலகு இறந்த சிவஞானம் உணர பெற்றார் – 6.வம்பறா:1 263/2,3
பத்தர் உடன் இனிது அமரும் பண்பு கூட பரமர் தாள் பணிந்து ஏத்தி பயிலும் நாளில் – 6.வம்பறா:1 267/4
தூக்கின் தமிழ்_மாலை பாடி தொழுது அங்கு உறைகின்ற நாளில் – 6.வம்பறா:1 275/4
அங்கண் அமர்கின்ற நாளில் அரும் தமிழ் நாடு எத்தினுள்ளும் – 6.வம்பறா:1 279/1
குலவு தமிழ்_தொடை புனைந்து மீண்டு அணைந்து பெருகு ஆர்வம் கூரு நாளில் – 6.வம்பறா:1 304/4
அ பதியின்-கண் அமர்ந்து சில நாளில் அங்கு அகன்று – 6.வம்பறா:1 337/1
வெயில் ஒடுங்கா வெம்மை தரும் வேனில் விரி தரு நாளில் – 6.வம்பறா:1 388/4
விரவிய நண்பு உடை அடிகள் விருப்புறு காதலில் தங்கி மேவும் நாளில்
அரவு அணிந்தார் பதி பிறவும் பணிய எழும் ஆதரவால் அணைந்து செல்வார் – 6.வம்பறா:1 465/2,3
ஏந்து நூல் அணி மார்பர் இன்புற்று அங்கு அன்பருடன் இருந்த நாளில் – 6.வம்பறா:1 471/4
அ நாளில் ஒரு வணிகன் பதிகன் ஆகி அணைவான் ஓர் கன்னியையும் உடன் கொண்டு – 6.வம்பறா:1 473/1
மற்று அவர்க்கு விடைகொடுத்து அங்கு அமரும் நாளில் மருகல் நகரினில் வந்து வலிய பாசம் – 6.வம்பறா:1 484/1
ஆங்கு அவர் போற்றும் சிறப்பின் மேவி அ பதி-தன்னில் அமரு நாளில்
வாங்கு மலை சிலையார் மகிழ்ந்த வர்த்த மானீச்சரம் தான் வணங்கி – 6.வம்பறா:1 491/1,2
மற்ற திரு பதி வைகு நாளில் வாக்கின் பெரு விறல் மன்னனார்-தாம் – 6.வம்பறா:1 492/1
மற்ற வண் பதி-தன்னிடை வைகும் அ நாளில் – 6.வம்பறா:1 514/4
யாவையும் குறை அறுத்திட அமர்ந்து அருளுவார் இனிதின் அங்கு உறையும் நாளில் – 6.வம்பறா:1 522/4
இன்னவாறு சொல்_மாலைகளால் துதித்து இறைஞ்சி அங்கு அமர் நாளில்
கன்னி மா மதில் திருக்கடவூர் தொழ காதல் செய்து அருளி போய் – 6.வம்பறா:1 533/1,2
ஆங்கு இனிது கும்பிட்டு அமர்ந்து ஒழுகும் நாளில் – 6.வம்பறா:1 549/4
விரவி பெருகிய நண்பு கூர மேவி இனிது அங்கு உறையும் நாளில் – 6.வம்பறா:1 561/4
ஏதம் உறாது இனிது உண்ண ஊட்டி அங்கண் இரு திறத்து பெரும் தவரும் இருந்த நாளில் – 6.வம்பறா:1 566/4
ஊன் அமர்ந்து உருக ஏத்தி உளம் களித்து உறையும் நாளில் – 6.வம்பறா:1 872/4
சென்னி வளர் மதி அணிந்தார் பாதம் போற்றி சிரபுரத்து செல்வர் இனிது இருந்த நாளில் – 6.வம்பறா:1 893/4
போற்றி இசைத்து புறம் போந்து அங்கு உறையும் நாளில் பூழியன் முன் புன் சமயத்து அமணர்-தம்மோடு – 6.வம்பறா:1 901/1
பா மலர் கொண்டு அடி போற்றி பருகி ஆர்ந்து பண்பு இனிய திரு பதியில் பயிலும் நாளில் – 6.வம்பறா:1 1025/4
ஏலுமா செய யாவரும் வியப்பு எய்தும் நாளில் – 6.வம்பறா:1 1068/4
அருள்புரிந்த நல் நாளில் அணி முளை பாலிகை விதைத்தார் – 6.வம்பறா:1 1169/4
நல் நிலைமை திரு நாளுக்கு எழு நாளாம் நல் நாளில்
பல் மணி மங்கல முரசம் பல்லியங்கள் நிறைந்து ஆர்ப்ப – 6.வம்பறா:1 1172/2,3
சாற்றிய மெய் திருப்பதிகம் சிம்மாந்து என்னும் தமிழ்_மாலை புனைந்து ஆங்கு சாரும் நாளில் – 6.வம்பறா:2 117/4
பணிவார் அங்கு ஒரு நாளில் பாராட்டும் திருப்பதிகம் – 6.வம்பறா:2 140/2
இன்புற்று அங்கு அமர் நாளில் ஈறு_இல் அரு_மறை பரவும் – 6.வம்பறா:2 142/1
அ நாளில் தம் பெருமான் அருள் கூட பணிந்து அகன்று – 6.வம்பறா:2 166/1
சூழ்ந்த தொண்டருடன் மருவும் நாளில் தொல்லை காஞ்சி நகர் – 6.வம்பறா:2 189/3
ஆன கவலை கையறவால் அழியும் நாளில் ஆரூரர் – 6.வம்பறா:2 316/1
தார் அணி மணி பூண் மார்பர் தாம் மகிழ்ந்து இருந்த நாளில் – 6.வம்பறா:2 382/4
ஓவா அன்பில் எடுத்து ஓதி ஒரு நாள் போல வரும் நாளில் – 6.வம்பறா:4 3/4
செற்ற சிலையார் திரு குடந்தை அடைந்தார் வந்து சில நாளில் – 6.வம்பறா:5 7/4
அ நாளில் எயில் காஞ்சி அணி நகரம் சென்று அடைந்து – 7.வார்கொண்ட:1 3/1
அ நாளில் சண்பை நகர் ஆண்தகையார் எழுந்தருள – 7.வார்கொண்ட:3 23/1
உரிமை நாளில் ஓரை நலன் எய்த மிக்க உபகரணம் – 7.வார்கொண்ட:4 16/1
இரவும் பகலும் பணிந்து ஏத்தி இன்பம் சிறக்கும் அ நாளில் – 7.வார்கொண்ட:4 59/4
அ நாளில் மதுரை நகர் மருங்கு அரனார் அமர் பதிகள் – 7.வார்கொண்ட:4 97/1
அ பதியில் அமர்ந்து இறைஞ்சி சில நாளில் ஆரூரர் – 7.வார்கொண்ட:4 100/1
அற்றை நாளில் இரவின்-கண் அடியேன் தனக்கு முடி ஆக – 7.வார்கொண்ட:6 6/1
ஆன செயல் முறை புரிவார் ஒரு திருவாதிரை நாளில்
மேன்மை நெறி தொண்டர்க்கு விளங்கிய பொன் இடும் பொழுதில் – 8.பொய்:3 5/1,2
ஆகும் நாளில் அநேக நாள் அடுத்து ஒரு மீனே – 8.பொய்:4 12/3
அன்ன வகையால் திருத்தொண்டு புரியும் நாளில் அங்கு ஒரு நாள் – 8.பொய்:5 4/1
இல்லிடை உள்ளன மாறி எரித்து வரும் அ நாளில் – 9.கறை:1 4/4
நாடு அற_நெறியில் வைக நல் நெறி வளர்க்கும் நாளில் – 10.கடல்:1 2/4
மற்றவர் தாம் போயின பின் சில நாளில் வற்காலம் – 10.கடல்:5 5/1
தாபரம் சிவனுக்கு ஏற்க விதித்த நாள் சாரும் நாளில் – 12.மன்னிய:1 8/4
ஆன படியால் சிறப்பு அருளி அமரும் நாளில் அவர் பாடும் – 12.மன்னிய:5 11/2

மேல்


நாளிலே (1)

முந்தை நாளிலே மொழிந்தமை நினைந்து அருள் முன்னி – 6.வம்பறா:1 423/2

மேல்


நாளின் (3)

மை தழை கண்டர் ஆதிரை நாளின் மகிழ் செல்வம் – 5.திருநின்ற:1 235/2
நாளின் முன் நாளினில் வேதியர் குழாமும் – 6.வம்பறா:1 1182/2
வியக்கும் உக கடை நாளின் மேக முழக்கு என மீள – 9.கறை:3 5/3

மேல்


நாளின்-கண் (6)

உள்ளம் மகிழ்ந்து எதிர்கொண்டு அங்கு உடன் உறையும் நாளின்-கண்
வள்ளலார் சிறுத்தொண்டர் மற்று அவர்-பால் எழுந்தருள – 5.திருநின்ற:1 242/2,3
அ நகரில் அவ்வண்ணம் அமர்ந்து உறையும் நாளின்-கண்
மன்னு திருமாற்பேறு வந்து அணைந்து தமிழ் பாடி – 5.திருநின்ற:1 327/1,2
அங்கு உறையும் நாளின்-கண் அருகு உளவாம் சிவாலயங்கள் – 5.திருநின்ற:1 338/1
ஆங்கு உடைய பிள்ளையார் அமர்ந்து உறையும் நாளின்-கண்
தூங்கு துளி முகில் குலங்கள் சுரந்து பெயல் ஒழி-காலை – 6.வம்பறா:1 328/1,2
நண்ணிய பேர் உவகையுடன் நயந்து உறையும் நாளின்-கண் – 7.வார்கொண்ட:3 16/4
இவ்வாறு ஒழுகும் நாளின்-கண் இலங்கு மணி பூண் வன் தொண்டர் – 7.வார்கொண்ட:4 81/1

மேல்


நாளினில் (2)

மேவி அங்கு உறை நாளினில் வேள்வி செய்வதனுக்கு – 6.வம்பறா:1 422/1
நாளின் முன் நாளினில் வேதியர் குழாமும் – 6.வம்பறா:1 1182/2

மேல்


நாளுக்கு (2)

நல் நிலைமை திரு நாளுக்கு எழு நாளாம் நல் நாளில் – 6.வம்பறா:1 1172/2
பங்குனி திரு நாளுக்கு பண்டு போல் வருவார் ஆகி – 6.வம்பறா:2 343/1

மேல்


நாளும் (54)

தவம் முயன்று அரிதில் பெற்ற தனி இளம் குமரன் நாளும்
சிவம் முயன்று அடையும் தெய்வ கலை பல திருந்த ஓதி – 1.திருமலை:3 18/1,2
நவின்று அருள் சிலம்பு ஒலி போற்றும் நான்_மறை பதியை நாளும் வணங்க – 1.திருமலை:5 95/2
நாடும் இன் பொற்பு வாய்ப்பு நாளும் நாள் வளர்ந்து பொங்க – 1.திருமலை:5 135/1
பன் நாளும் பயில் யோகம் பரம்பரையின் விரும்பினார் – 1.திருமலை:5 181/4
நாளும் நாளும் நிறைந்து வந்து நுகர்ந்த தன்மையின் நன்மையால் – 2.தில்லை:4 5/2
நாளும் நாளும் நிறைந்து வந்து நுகர்ந்த தன்மையின் நன்மையால் – 2.தில்லை:4 5/2
நல்ல கோவணம் கொடுப்பன் என்று உலகின் மேல் நாளும்
சொல்லுவித்தது என் கோவணம் கொள்வது துணிந்தோ – 2.தில்லை:7 26/1,2
நாளும் மற்றவர்க்கு நல்கும் நம்பர் தாம் அளக்கிலன்றி – 3.இலை:1 56/3
நாளும் பெரு விருப்பால் நண்ணும் கடப்பாட்டில் – 3.இலை:2 4/2
மேல் நாளும் குறைந்து மற்றவர்க்கே மேம்படலால் – 3.இலை:2 7/3
பரவுதல் செய்து நாளும் பராய் கடன் நெறியில் நிற்பார் – 3.இலை:3 10/4
அற்றை நாள் தொடங்கி நாளும் அடல் சிலை ஆண்மை முற்ற – 3.இலை:3 41/3
பெரு_நதி அணியும் வேணி பிரான் கழல் பேணி நாளும்
உருகிய அன்பு கூர்ந்த சிந்தையார் ஒழுக்கம் மிக்கார் – 3.இலை:4 5/3,4
நாளும் பெரும் காதல் நயப்புறும் வேட்கையாலே – 4.மும்மை:1 9/1
தன் நாளும் முடிந்தது சங்கரன் சார்பு இலோர்க்கு – 4.மும்மை:1 24/3
நன்னர் மகிழ்ச்சி மனம் கொள்ள நாளும் பூசை வழுவாமே – 4.மும்மை:2 12/3
வீதி நாளும் ஒழியா விழா அணி – 4.மும்மை:5 104/4
செயல் இப்படியே பல நாளும் சிறந்த பூசை செய்வதற்கு – 4.மும்மை:6 39/1
நாளும் மிகும் பணி செய்து அங்கு உறைந்து அடையும் நல் நாளில் – 5.திருநின்ற:1 45/1
மேவுற்ற திருப்பணிகள் மேவுற நாளும் செய்து – 5.திருநின்ற:1 197/2
சோறு நாளும் தொண்டர் மகிழ்ந்து உண்ணஉண்ண தொலையாதே – 5.திருநின்ற:1 261/3
ஞான மோனிகள் நாளும் நம்பரை வந்து இறைஞ்சி நலம் பெறும் – 5.திருநின்ற:1 349/3
பாதம் நாளும் பரவிய பண்பினார் – 5.திருநின்ற:2 7/4
நாளும் நம்பி ஆரூரர் நாமம் நவின்ற நலத்தாலே – 5.திருநின்ற:3 6/1
இ வகை அரசின் நாமம் ஏத்தி எ பொருளும் நாளும்
அ அரும் தவர் பொன் தாளை என உணர்ந்து அடைவார் செல்லும் – 5.திருநின்ற:5 44/1,2
எ ஊதியமும் என கொள்ளும் எண்ணம் உடையார் பல நாளும்
தெவ் ஊர் எரித்த வரி சிலையார் திரு பாதங்கள் வணங்கினார் – 5.திருநின்ற:7 6/3,4
பண்டு போல பல நாளும் பயிலும் பணி செய்து அவர் ஒழுக – 5.திருநின்ற:7 18/1
வேணியார்-தம்மை நாளும் போற்றிய விருப்பின் மிக்கார் – 6.வம்பறா:1 128/4
நாடும் சிறப்பு எய்த நாளும் நடம் போற்றுவார் – 6.வம்பறா:1 168/2
செல்வ நெடு மாளிகையில் அமர்ந்து நாளும் திருத்தோணி மிசையாரை சென்று தாழ்ந்து – 6.வம்பறா:1 263/1
பல் நாளும் அ நாட்டில் பயின்றதனால் பனித்த குளிர் – 6.வம்பறா:1 333/3
நண்பு உடை துணை நகை மணி முத்து அணி நாளும்
உண்ப மாதுரிய சுவை உலகு உளோர் விரும்ப – 6.வம்பறா:1 385/3,4
நாள் நாளும் பரவுவார் பிணி தீர்க்கும் நலம் போற்றி – 6.வம்பறா:1 412/2
பாங்கு உடை வண் தமிழ் பாடி நாளும் பரமர்-தம் பாதம் பணிந்து இருந்தார் – 6.வம்பறா:1 491/4
பரவுதல் செய்து பணிந்து நாளும் பண்பின் வழா திருத்தொண்டர் சூழ – 6.வம்பறா:1 561/2
நாளும் அர்ச்சனை நல் உறுப்பு ஆதலால் – 6.வம்பறா:1 822/2
நண்ணி இனிது அமர்ந்து அங்கு நயந்து பாடி நல் தொண்டர் உடன் நாளும் போற்றி செல்வார் – 6.வம்பறா:1 887/2
திருமணம் செய் கலியாண திரு நாளும் திகழ் சிறப்பின் – 6.வம்பறா:1 1169/1
நம்பர் பாதம் பணிந்து இறைஞ்சி நாளும் மகிழ்வார்க்கு அருள் கூட – 6.வம்பறா:2 94/2
அருள் நாளும் தர இருந்தீர் செய்தவாறு அழகு இது என – 6.வம்பறா:2 262/3
நண்ணி நாளும் நல் தொண்டர் நயந்த விருப்பால் மிக பெருகி – 6.வம்பறா:4 6/1
ஆதியார்-தம்மை நாளும் கல் எறிந்து அணுகப்பெற்ற – 7.வார்கொண்ட:1 18/1
நாளும் நல் அமுதம் ஊட்டி நயந்தன எல்லாம் நல்கி – 7.வார்கொண்ட:2 4/3
உரிய நாளும் அதற்கு இன்றால் ஊட்ட அரிதாம் உமக்கு என்றார் – 7.வார்கொண்ட:3 48/4
சோறு நாளும் உண்பீர் முன் உண்பது என் நம் உடன் துய்ப்ப – 7.வார்கொண்ட:3 79/2
நம்பர் தாளின் வழிபாட்டால் நாளும் இன்புற்று அமர்கின்றார் – 7.வார்கொண்ட:4 25/1
மல்லல் பவனி சேவித்து வாழ்ந்து நாளும் மனம் மகிழ்ந்து – 7.வார்கொண்ட:4 80/3
தாளை நாளும் பரவ தருவார்-பால் சார்கின்றார் – 7.வார்கொண்ட:4 115/2
நாயனார்க்கு நல் திருப்பணி ஆயின நாளும் அன்பொடு செய்து – 7.வார்கொண்ட:5 2/2
மு பெரும் பொழுது அர்ச்சனை வழிபாடு மூளும் அன்பொடு நாளும்
ஒப்பு_இல் காதல் கூர் உளம் களி சிறந்திட ஒழுகினார் வழுவாமல் – 7.வார்கொண்ட:5 5/3,4
நல் நாமம் தம் திரு நாவில் நாளும் நவிலும் நலம் மிக்கார் – 7.வார்கொண்ட:6 1/2
அகம் மலர்ந்த அர்ச்சனையில் அண்ணலார்-தமை நாளும்
நிகழ வரும் அன்பினால் நிறை வழிபாடு ஒழியாமே – 9.கறை:4 9/1,2
இடையறாது அளித்து நாளும் அவர் கழல் இறைஞ்சி ஏத்தி – 12.மன்னிய:3 4/3
மை பூம் குவளை களத்தாரை நாளும் வழிபட்டு ஒழுகும்-ஆல் – 12.மன்னிய:4 2/4

மேல்


நாளும்நாளும் (3)

உற்றிடத்து அடியார் முன் சென்று உதவியே நாளும்நாளும்
நல் தவ கொள்கை தாங்கி நலம் மிகு கயிலை வெற்பில் – 3.இலை:1 55/2,3
நல் கனக மழை அன்றி காஞ்சி எல்லை நவ மணி மாரியும் பொழியும் நாளும்நாளும் – 4.மும்மை:5 94/4
நாதர் விரும்பு அடியார்கள் நாளும்நாளும் நல் விருந்தாய் உண்பதற்கு வருக என்று – 6.வம்பறா:1 566/2

மேல்


நாளை (6)

உனக்கு அவன்-தன் செயல் காட்ட நாளை நீ ஒளித்து இருந்தால் – 3.இலை:3 163/1
நன்று எழும் காதல் மிக நாளை போவேன் என்பார் – 4.மும்மை:4 21/4
நாளை போவேன் என்று நாள்கள் செல தரியாது – 4.மும்மை:4 22/1
நண்ணற்கு அரிய திருக்கயிலை நாளை எய்த நான் பிரிந்து – 5.திருநின்ற:3 9/2
நன்று நீடு ஆலயத்து நாளை நாம் புகுவோம் நீ இங்கு – 12.மன்னிய:1 10/2
ஒன்றிய செயலை நாளை ஒழிந்து பின் கொள்வாய் என்று – 12.மன்னிய:1 10/3

மேல்


நாளைப்போவாராம் (1)

எயில் உடை தில்லை எல்லையில் நாளைப்போவாராம்
செயல் உடைப்புற திருத்தொண்டர் திறத்தினை மொழிவாம் – 4.மும்மை:3 10/3,4

மேல்


நாளொடு (1)

நாளொடு சீறி மலைப்பவர் நாடிய போர் செய் களத்தினில் – 3.இலை:2 18/4

மேல்


நாற்றி (7)

தோரண மணிகள் தூக்கி சுரும்பு அணி கதம்பம் நாற்றி
போர் அணி நெடு வேலோற்கு புகழ்புரி குரவை தூங்க – 3.இலை:3 11/2,3
தணிவு_இல் பெருகு ஒளி தாமங்கள் நாற்றி செம் சாந்து நீவி – 5.திருநின்ற:1 138/3
பூவண மாலைகள் நாற்றி பூரண பொன் குடம் நிரைத்து அங்கு – 6.வம்பறா:1 400/3
ஏர் கொள் முக்குடையும் தாமும் எழுந்து கை நாற்றி போக – 6.வம்பறா:1 637/3
எல்லை_இலா ஒளி முத்து மாலைகள் எங்கணும் நாற்றி
அல்கு பெரும் திரு ஓங்க அணி சிறக்க அலங்கரித்தார் – 6.வம்பறா:1 1170/3,4
பூ மலி நறும் பொன் தாமம் புனை மணி கோவை நாற்றி
காமர் பொன் சுண்ணம் வீசி கமழ் நறும் சாந்து நீவி – 6.வம்பறா:2 379/1,2
சந்த மலர் மாலைகள் முத்தின் தாமம் நாற்றி தவிசு அடுத்த – 7.வார்கொண்ட:3 70/3

மேல்


நாற்றிசையோர் (1)

நாற்றிசையோர் பரவும் திரு குடமூக்கு நண்ணினார் – 6.வம்பறா:1 405/4

மேல்


நாற (1)

தெய்வ மணம் நாற அரும் செய் தொழில் விளைப்பார் – 6.வம்பறா:1 39/4

மேல்


நாறு (8)

மாதர் நாறு பறிப்பவர் மாட்சியும் – 1.திருமலை:2 11/1
தொழுது நாறு நடுவார் தொகுதியே – 1.திருமலை:2 12/3
நாறு பூம் கோதை மாது தவிரவே நானும் நீயும் – 2.தில்லை:5 13/3
நாறு குங்குலியம் ஈதேல் நன்று இன்று பெற்றேன் நல்ல – 3.இலை:4 11/2
நாறு பூம் கொன்றை வேணி நம்பர்-தம் அருளும் பெற்றார் – 3.இலை:4 33/4
நாறு வார்ப்பவர் பறிப்பவர் நடுபவர் ஆன – 4.மும்மை:5 24/3
கார் நாடு முகை முல்லை கடி நாறு நிலம் கடந்து – 6.வம்பறா:1 628/2
நாறு விரை பூம் சோலைகளின் நனைவாய் திறந்து பொழி செழும் தேன் – 9.கறை:5 1/2

மேல்


நாறும் (6)

செம் கயல் பாய்ந்து வாச கமலமும் தீம்_பால் நாறும்
மங்குல் தோய் மாட சாலை மருங்கு இறை ஒதுங்கும் மஞ்சும் – 3.இலை:4 4/2,3
அங்கு அவை பொழிந்த நீரும் ஆகுதி புகைப்பால் நாறும் – 3.இலை:4 4/4
வான் ஆறு வந்து அணைந்தார் மதி நாறும் சடை தாழ – 3.இலை:7 38/4
பல் மறை வேதியர் காண விருப்பொடு பால் நாறும்
பொன் மணி வாயினர் கோயிலின்-நின்று புறப்பட்டார் – 6.வம்பறா:1 89/3,4
பால் நாறும் மணி வாயார் பரமர் திருவிடைமருதில் – 6.வம்பறா:1 412/3
பூ நாறும் புனல் பொன்னி தடம் கரை போய் புகுகின்றார் – 6.வம்பறா:1 412/4

மேல்


நாறும்-ஆல் (1)

நடந்த செந்தாமரை அடி நாறும்-ஆல் – 1.திருமலை:3 6/4

மேல்


நான் (107)

நண்ணும் மூன்று_உலகும் நான்_மறைகளும் – 1.திருமலை:1 2/2
மேன்மை நான்_மறை நாதமும் விஞ்சையர் – 1.திருமலை:1 4/1
நாயகன் கழல் சேவிக்க நான்_முகன் – 1.திருமலை:1 7/1
வேத நான்_முகன் மால் புரந்தரன் முதலாம் விண்ணவர் எண்_இலார் மற்றும் – 1.திருமலை:1 10/1
போலும் நான்_முகனையும் பொன்னி மா நதி – 1.திருமலை:2 4/4
ஞாலம் ஓங்கிய நான்_மறை ஓதையும் – 1.திருமலை:2 18/3
சழக்கு இன்று நான் இசைந்தால் தருமம் தான் சலியாதோ – 1.திருமலை:3 35/4
நயந்து பல்லாண்டு போற்ற நான்_மறை ஒலியின் ஓங்க – 1.திருமலை:5 20/2
நாவல் நகர் ஊரன் இது நான் மொழிவது என்றான் – 1.திருமலை:5 37/2
போதினும் நன்று மற்ற புனித நான்_மறையோர் முன்னர் – 1.திருமலை:5 49/2
நான்_மறை முனிவனார்க்கு நம்பிஆரூரர் தோற்றீர் – 1.திருமலை:5 63/1
நவின்று அருள் சிலம்பு ஒலி போற்றும் நான்_மறை பதியை நாளும் வணங்க – 1.திருமலை:5 95/2
பார் விளங்க வளர் நான்_மறை நாதம் பயின்ற பண்பு மிக வெண் கொடி ஆடும் – 1.திருமலை:5 97/1
உள்ளும் நான் மிதியேன் என்று ஊர் எல்லை புறம் வணங்கி – 1.திருமலை:5 112/2
ஓவிய நான்_முகன் எழுத ஒண்ணாமை உள்ளத்தால் – 1.திருமலை:5 141/1
நலம் கிளர் நீழல் சூழ நான்_மறை முனிவரோடும் – 1.திருமலை:5 188/3
நாதனார் அருளி செய்ய நம்பிஆரூரர் நான் இங்கு – 1.திருமலை:5 197/1
முன்னை நான் வைத்த ஓடே கொண்டு வா என்றான் முன்னோன் – 2.தில்லை:2 24/4
யாவரும் காண உன்னை வளைத்து நான் கொண்டே அன்றி – 2.தில்லை:2 26/3
நல் ஒழுக்கம் தலை நின்றார் நான்_மறையின் துறை போனார் – 2.தில்லை:2 31/1
பேணி நான் வைத்த இடம் பெயர்ந்து கரந்தது காணேன் – 2.தில்லை:2 34/2
இன்று நான் இங்கு வந்தனன் அதனுக்கு இசையலாம் எனில் இயம்பலாம் என்றார் – 2.தில்லை:3 6/4
விதி மண குல மடந்தை இன்று உனை இ மெய் தவர்க்கு நான் கொடுத்தனன் என்ன – 2.தில்லை:3 8/3
ஒன்றை நான் செயும் அத்தனை அல்லால் உரிமை வேறு உளதோ எனக்கு என்று – 2.தில்லை:3 9/2
யாது நான் இனி செய் பணி என்றே இறைஞ்சி நின்றவர்-தம் எதிர் நோக்கி – 2.தில்லை:3 10/2
யாது நான் செய்கேன் என்ன எம்பிரான் அடியார் போக – 2.தில்லை:5 17/3
நன்று நான்_மறை பெரும் தவர் அமுது செய்து அருள – 2.தில்லை:7 12/2
அணங்கு நீர் பொன்னி ஆடி நான் வர மழை வரினும் – 2.தில்லை:7 13/2
ஈங்கு நான் சொல வேண்டுவது இல்லை நீர் இதனை – 2.தில்லை:7 14/2
வாங்கி நான் வரும் அளவும் உம்மிடத்து இகழாதே – 2.தில்லை:7 14/3
தண்டின் மேல் அதும் ஈரம் நான் தந்த கோவணத்தை – 2.தில்லை:7 19/3
வைத்த இடத்து நான் கண்டிலன் மற்றும் ஓர் இடத்தில் – 2.தில்லை:7 23/2
இன்று நான் வைத்த கோவணம் கொண்டு அதற்கு எதிர் வேறு – 2.தில்லை:7 25/3
தவம் நிறைந்த நான்_மறை பொருள் நூல்களால் சமைந்த – 2.தில்லை:7 39/1
நம்முடைய குல மறவர் சுற்றத்தாரை நான் கொண்டு பரித்து அதன் மேல் நலமே செய்து – 3.இலை:3 55/1
அ சிலை நாணன்-தானும் நான் இது அறிந்தேன் என்பான் – 3.இலை:3 108/4
பொருப்பில் எழும் சுடர் கொழுந்தின் பூசனையும் தாழ்க்க நான்
இருப்பது இனி ஏன் என்று அ இறைச்சி எலும்புடன் இலையும் – 3.இலை:3 138/1,2
பொன் செய் தாழ் வரையில் கொண்டு வருவன் நான் என்று போனார் – 3.இலை:3 175/4
நன்று நான் செய்த இந்த மதி என நகையும் தோன்ற – 3.இலை:3 179/3
ஞான மா முனிவர் கண்டார் நான்_முகன் முதலாய் உள்ள – 3.இலை:3 184/3
மாலும் நான்_முகனும் காணா வடிவு கொண்டு எதிரே வந்து – 3.இலை:4 6/2
நையும் மன திருத்தொண்டர் நான் உய்ந்தேன் என தொழுதார் – 4.மும்மை:4 30/3
ஆயும் நான்_மறை போற்ற நின்று அரும் தவம் புரிய – 4.மும்மை:5 1/3
தொல்லை நான்_மறை முதல் பெரும் கலை ஒலி துவன்றி – 4.மும்மை:5 29/1
இறையும் நான் முன்பு அறிந்திலேன் இதற்கு முன்பு புகுந்து அதனை – 4.மும்மை:6 43/2
ஞாலம் அறிய பிழை புரிந்து நம்பர் அருளால் நான்_மறையின் – 4.மும்மை:6 58/1
அந்த முறையால் அவர்க்கே உரியது நான் ஆதலினால் – 5.திருநின்ற:1 32/2
பின்னையும் நான் உமை வணங்க பெறுதலின் உயிர் தரித்தேன் – 5.திருநின்ற:1 33/2
நல்லாள்-பால் சென்று இயம்பி நான் உய்யும்படி கேட்டு இங்கு – 5.திருநின்ற:1 57/3
நாம் ஆர்க்கும் குடி அல்லோம் என்று எடுத்து நான்_மறையின் – 5.திருநின்ற:1 93/1
எம்பெருமான்-தனை ஏழையேன் நான் பண்டு இகழ்ந்தது என்று – 5.திருநின்ற:1 143/3
தன்னுடனே உயிர்வாழ தரியேன் நான் தரிப்பதனுக்கு – 5.திருநின்ற:1 150/2
நான்_மறை நூல் பெருமை நமிநந்திஅடிகள் திருத்தொண்டின் நன்மை – 5.திருநின்ற:1 227/1
வண்ணம் கண்டு நான் உம்மை வணங்கி அன்றி போகேன் என்று – 5.திருநின்ற:1 296/1
நண்ணி நான் தொழ நயந்து அருள்புரி என பணிந்தார் – 5.திருநின்ற:1 368/4
செய்யாள் கோனும் நான்_முகனும் அறியா செம்பொன் தாள் இணை கீழ் – 5.திருநின்ற:3 5/3
நண்ணற்கு அரிய திருக்கயிலை நாளை எய்த நான் பிரிந்து – 5.திருநின்ற:3 9/2
நல் பெரும் தெய்வம் ஆதல் நான் அறிந்து அகன்ற பின்பு – 5.திருநின்ற:4 47/2
நல் கணத்தினில் ஒன்று ஆனேன் நான் என்று நயந்து பாடி – 5.திருநின்ற:4 52/4
மறவாமை வேண்டும் இன்னும் வேண்டும் நான் மகிழ்ந்து பாடி – 5.திருநின்ற:4 60/3
நல்ல தாய் தந்தை ஏவ நான் இது செயப்பெற்றேன் என்று – 5.திருநின்ற:5 24/1
ஆதி நான்_மறை நூல் வாய்மை அப்பூதியாரை நோக்கி – 5.திருநின்ற:5 32/1
நான்_மறை நீலநக்கர் திரு தொழில் நவிலல்உற்றேன் – 5.திருநின்ற:5 45/4
ஞாலம் மிக்க நான்_மறை பொருள் விளக்கிய நலத்தார் – 5.திருநின்ற:6 4/2
செம் சொல் நான்_மறை திருநீலநக்கர்-தாம் இரவு – 5.திருநின்ற:6 17/3
ஞான போனகர் மகிழ்ந்தார் நான்_மறையோர் அதிசயித்தார் – 6.வம்பறா:1 135/4
நீடு வாழ் தில்லை நான்_மறையோர்-தமை கண்ட அ நிலை எல்லாம் – 6.வம்பறா:1 174/3
நாரணன் நான்_முகன் காணா உண்மை வெண் நாவல் உண்மை மயேந்திரமும் – 6.வம்பறா:1 346/1
நல் நெடும் குல நான்_மறையவர் தொழ நயந்தார் – 6.வம்பறா:1 370/4
நண்ணாதார் புரம் எரித்த நான்_மறையின் பொருளானை – 6.வம்பறா:1 410/2
செப்பியது இ கருவியை நான் தொடுதலின் நன்றோ என்று தெளிந்து செய்வார் – 6.வம்பறா:1 449/4
நெடியானும் நான்_முகனும் காணா கோல நீல விட அரவு அணிந்த நிமலா வெந்து – 6.வம்பறா:1 476/2
பற்பல ஆயிரம் தொண்டரோடும் பாடலன் நான்_மறை பாடி போந்தார் – 6.வம்பறா:1 497/4
தொல்லை நான்_மறை முதல்வர்-தம் பதி பல தொழுதே – 6.வம்பறா:1 515/2
நன்று நல் அறம் புரிந்த வா நான் என்று நகுவான் – 6.வம்பறா:1 684/2
ஞானத்தின் திரு உருவை நான்_மறையின் தனி துணையை – 6.வம்பறா:1 728/1
ஞாலம் நின் புகழே ஆக வேண்டும் நான்_மறைகள் ஏத்தும் – 6.வம்பறா:1 740/3
ஞானசம்பந்தர் பாதம் நண்ணி நான் உய்ந்தேன் என்றான் – 6.வம்பறா:1 772/4
நல் நெறி காட்ட வந்தார் நான்_மறை வாழ வந்தார் – 6.வம்பறா:1 809/4
தோலா மறை நான்_முகனும் தொடர்வாம் அமரர் – 6.வம்பறா:1 842/2
மாலும் நான்_முகனும் போற்ற மன்னினார் கோயில் வாயில் – 6.வம்பறா:1 863/3
மன்றில் நான்_மறைகள் ஏத்த மானுடர் உய்ய வேண்டி – 6.வம்பறா:1 866/2
இங்கு நான் மொழிந்த அதனுக்கு இசைந்தீர் ஆகில் ஈசர் சிவநெறி போற்றி இருப்பீர் என்று – 6.வம்பறா:1 894/4
நண்ணும் நான் முகத்தால் கண்டான் அவளினும் நல்லாள்-தன்-பால் – 6.வம்பறா:1 1109/2
பொங்கிய நான்_மறை ஓசை கடல் ஓசை மிசை பொலிய – 6.வம்பறா:1 1177/2
சட்ட நான் பெறாது ஒழிந்த தளர்வினால் கையறவாம் – 6.வம்பறா:2 133/2
கோவலன் நான்_முகன் எடுத்து பாடியே கும்பிட்டார் – 6.வம்பறா:2 170/4
இங்கு நான் பிரியாமை உமக்கு இசையும்படி இயம்ப – 6.வம்பறா:2 257/2
ஈங்கு நான் மறந்தேன் என்று ஏசறவால் மிக அழிவார் – 6.வம்பறா:2 272/4
முடிவேன் என்று துணிந்து இருந்தாள் என் நான் செய்வது என மொழிந்து – 6.வம்பறா:2 327/4
நாயன் நீரே நான் உமக்கு இங்கு அடியேன் ஆகில் நீர் எனக்கு – 6.வம்பறா:2 328/1
நங்கை நீ மாறாது செய்யின் நான் வந்து உரைப்பது என்ன – 6.வம்பறா:2 341/2
நான்_மறை சிறுவர்க்காக காலனை காய்ந்து நட்டீர் – 6.வம்பறா:2 354/3
மற்றவன் இங்கு வந்து தீர்ப்பதன் முன் நான் மாய – 6.வம்பறா:2 397/1
நான்_மறை தொடர்ந்த வாய்மை நம்பி ஆரூரர் கொண்டு இங்கு – 6.வம்பறா:2 401/2
நந்தி திருவருள் பெற்ற நான்_மறை யோகிகள் ஒருவர் – 6.வம்பறா:3 1/4
இங்கு நான் இ குளம் பெருக கல்ல வேண்டும் என்று எழுந்தார் – 6.வம்பறா:4 4/4
நாணாது நேடிய மால் நான்_முகனும் காண நடு – 7.வார்கொண்ட:1 8/3
ஞாலம் ஆர் புகழின் மிக்கார் நான்_மறை குலத்தில் உள்ளார் – 7.வார்கொண்ட:2 3/2
நாதன் அடியார் கருணையினால் அருளி செய்வார் நான் என்று – 7.வார்கொண்ட:3 45/2
நண்ணி நீர் இங்கு அமுது செய வேண்டும் என்று நான் பரிவு – 7.வார்கொண்ட:3 68/2
நிலை மலிந்த மணி மாடம் நீள் மறுகு நான்_மறை சூழ் – 7.வார்கொண்ட:4 175/3
நாரணற்கும் நான்_முகற்கும் அறிய ஒண்ணா நாதனை எம்பெருமானை ஞானம் ஆன – 11.பத்தராய்:5 3/1
நலம் மிகு சிறப்பின் மிக்க நான்_மறை விளங்கும் மூதூர் – 12.மன்னிய:1 2/2
கண்டு நான் வணங்க வேண்டும் என்று எழும் காதலோடும் – 12.மன்னிய:1 11/3
மைந்தன்-தன்னை இழந்த துயர் மறந்து நான் வந்து அணைந்து அதற்கே – 13.வெள்ளானை:1 9/1
நான்_மறை முனிவர்கள் மங்கல நாம நல் மொழிகள் விளம்பிட – 13.வெள்ளானை:1 25/2

மேல்


நான்_மறை (27)

மேன்மை நான்_மறை நாதமும் விஞ்சையர் – 1.திருமலை:1 4/1
ஞாலம் ஓங்கிய நான்_மறை ஓதையும் – 1.திருமலை:2 18/3
நயந்து பல்லாண்டு போற்ற நான்_மறை ஒலியின் ஓங்க – 1.திருமலை:5 20/2
நான்_மறை முனிவனார்க்கு நம்பிஆரூரர் தோற்றீர் – 1.திருமலை:5 63/1
நவின்று அருள் சிலம்பு ஒலி போற்றும் நான்_மறை பதியை நாளும் வணங்க – 1.திருமலை:5 95/2
பார் விளங்க வளர் நான்_மறை நாதம் பயின்ற பண்பு மிக வெண் கொடி ஆடும் – 1.திருமலை:5 97/1
நலம் கிளர் நீழல் சூழ நான்_மறை முனிவரோடும் – 1.திருமலை:5 188/3
நன்று நான்_மறை பெரும் தவர் அமுது செய்து அருள – 2.தில்லை:7 12/2
தவம் நிறைந்த நான்_மறை பொருள் நூல்களால் சமைந்த – 2.தில்லை:7 39/1
ஆயும் நான்_மறை போற்ற நின்று அரும் தவம் புரிய – 4.மும்மை:5 1/3
தொல்லை நான்_மறை முதல் பெரும் கலை ஒலி துவன்றி – 4.மும்மை:5 29/1
நான்_மறை நூல் பெருமை நமிநந்திஅடிகள் திருத்தொண்டின் நன்மை – 5.திருநின்ற:1 227/1
ஆதி நான்_மறை நூல் வாய்மை அப்பூதியாரை நோக்கி – 5.திருநின்ற:5 32/1
நான்_மறை நீலநக்கர் திரு தொழில் நவிலல்உற்றேன் – 5.திருநின்ற:5 45/4
ஞாலம் மிக்க நான்_மறை பொருள் விளக்கிய நலத்தார் – 5.திருநின்ற:6 4/2
செம் சொல் நான்_மறை திருநீலநக்கர்-தாம் இரவு – 5.திருநின்ற:6 17/3
பற்பல ஆயிரம் தொண்டரோடும் பாடலன் நான்_மறை பாடி போந்தார் – 6.வம்பறா:1 497/4
தொல்லை நான்_மறை முதல்வர்-தம் பதி பல தொழுதே – 6.வம்பறா:1 515/2
நல் நெறி காட்ட வந்தார் நான்_மறை வாழ வந்தார் – 6.வம்பறா:1 809/4
பொங்கிய நான்_மறை ஓசை கடல் ஓசை மிசை பொலிய – 6.வம்பறா:1 1177/2
நான்_மறை சிறுவர்க்காக காலனை காய்ந்து நட்டீர் – 6.வம்பறா:2 354/3
நான்_மறை தொடர்ந்த வாய்மை நம்பி ஆரூரர் கொண்டு இங்கு – 6.வம்பறா:2 401/2
நந்தி திருவருள் பெற்ற நான்_மறை யோகிகள் ஒருவர் – 6.வம்பறா:3 1/4
ஞாலம் ஆர் புகழின் மிக்கார் நான்_மறை குலத்தில் உள்ளார் – 7.வார்கொண்ட:2 3/2
நிலை மலிந்த மணி மாடம் நீள் மறுகு நான்_மறை சூழ் – 7.வார்கொண்ட:4 175/3
நலம் மிகு சிறப்பின் மிக்க நான்_மறை விளங்கும் மூதூர் – 12.மன்னிய:1 2/2
நான்_மறை முனிவர்கள் மங்கல நாம நல் மொழிகள் விளம்பிட – 13.வெள்ளானை:1 25/2

மேல்


நான்_மறைகள் (2)

ஞாலம் நின் புகழே ஆக வேண்டும் நான்_மறைகள் ஏத்தும் – 6.வம்பறா:1 740/3
மன்றில் நான்_மறைகள் ஏத்த மானுடர் உய்ய வேண்டி – 6.வம்பறா:1 866/2

மேல்


நான்_மறைகளும் (1)

நண்ணும் மூன்று_உலகும் நான்_மறைகளும்
எண்_இல் மா தவம் செய்ய வந்து எய்திய – 1.திருமலை:1 2/2,3

மேல்


நான்_மறையவர் (1)

நல் நெடும் குல நான்_மறையவர் தொழ நயந்தார் – 6.வம்பறா:1 370/4

மேல்


நான்_மறையின் (5)

நல் ஒழுக்கம் தலை நின்றார் நான்_மறையின் துறை போனார் – 2.தில்லை:2 31/1
ஞாலம் அறிய பிழை புரிந்து நம்பர் அருளால் நான்_மறையின்
சீலம் திகழும் சேய்ஞலூர் பிள்ளையார் தம் திரு கையில் – 4.மும்மை:6 58/1,2
நாம் ஆர்க்கும் குடி அல்லோம் என்று எடுத்து நான்_மறையின்
கோமானை நதியின் உடன் குளிர் மதி வாழ் சடையானை – 5.திருநின்ற:1 93/1,2
நண்ணாதார் புரம் எரித்த நான்_மறையின் பொருளானை – 6.வம்பறா:1 410/2
ஞானத்தின் திரு உருவை நான்_மறையின் தனி துணையை – 6.வம்பறா:1 728/1

மேல்


நான்_மறையோர் (2)

போதினும் நன்று மற்ற புனித நான்_மறையோர் முன்னர் – 1.திருமலை:5 49/2
ஞான போனகர் மகிழ்ந்தார் நான்_மறையோர் அதிசயித்தார் – 6.வம்பறா:1 135/4

மேல்


நான்_மறையோர்-தமை (1)

நீடு வாழ் தில்லை நான்_மறையோர்-தமை கண்ட அ நிலை எல்லாம் – 6.வம்பறா:1 174/3

மேல்


நான்_முகற்கும் (1)

நாரணற்கும் நான்_முகற்கும் அறிய ஒண்ணா நாதனை எம்பெருமானை ஞானம் ஆன – 11.பத்தராய்:5 3/1

மேல்


நான்_முகன் (6)

நாயகன் கழல் சேவிக்க நான்_முகன்
மேய காலம் அலாமையின் மீண்டு அவன் – 1.திருமலை:1 7/1,2
வேத நான்_முகன் மால் புரந்தரன் முதலாம் விண்ணவர் எண்_இலார் மற்றும் – 1.திருமலை:1 10/1
ஓவிய நான்_முகன் எழுத ஒண்ணாமை உள்ளத்தால் – 1.திருமலை:5 141/1
ஞான மா முனிவர் கண்டார் நான்_முகன் முதலாய் உள்ள – 3.இலை:3 184/3
நாரணன் நான்_முகன் காணா உண்மை வெண் நாவல் உண்மை மயேந்திரமும் – 6.வம்பறா:1 346/1
கோவலன் நான்_முகன் எடுத்து பாடியே கும்பிட்டார் – 6.வம்பறா:2 170/4

மேல்


நான்_முகனும் (6)

மாலும் நான்_முகனும் காணா வடிவு கொண்டு எதிரே வந்து – 3.இலை:4 6/2
செய்யாள் கோனும் நான்_முகனும் அறியா செம்பொன் தாள் இணை கீழ் – 5.திருநின்ற:3 5/3
நெடியானும் நான்_முகனும் காணா கோல நீல விட அரவு அணிந்த நிமலா வெந்து – 6.வம்பறா:1 476/2
தோலா மறை நான்_முகனும் தொடர்வாம் அமரர் – 6.வம்பறா:1 842/2
மாலும் நான்_முகனும் போற்ற மன்னினார் கோயில் வாயில் – 6.வம்பறா:1 863/3
நாணாது நேடிய மால் நான்_முகனும் காண நடு – 7.வார்கொண்ட:1 8/3

மேல்


நான்_முகனையும் (1)

போலும் நான்_முகனையும் பொன்னி மா நதி – 1.திருமலை:2 4/4

மேல்


நான்கில் (1)

பண்ணுறும் உறுப்பு நான்கில் பரந்து எழு சேனை எல்லாம் – 3.இலை:1 33/1

மேல்


நான்கின் (2)

ஊர் விளங்கு திரு வாயில்கள் நான்கின் உத்தர திரு வாயில் முன் எய – 1.திருமலை:5 97/4
ஆய இசை புகல் நான்கின் அமைந்த புகல் வகை எடுத்து – 3.இலை:7 26/1

மேல்


நான்கினும் (1)

பரம்பு நீள் புவனம் பதி நான்கினும்
வரம்பு_இல் போக வனப்பின் வளம் எல்லாம் – 4.மும்மை:5 110/2,3

மேல்


நான்கினோடு (1)

அரு_மறை நான்கினோடு ஆறு அங்கமும் பயின்று வல்லார் – 2.தில்லை:1 5/3

மேல்


நான்கு (14)

செல்வ நான்கு_மறையோய் நாங்கள் தீங்கு உற ஒட்டோம் என்றார் – 1.திருமலை:5 57/3
சீர் விளங்கு மணி நா ஒலியாலும் திசைகள் நான்கு எதிர் புறப்படலாலும் – 1.திருமலை:5 97/2
ஏதம்_இல் பல யோனி எண் பத்து நான்கு நூறு ஆயிரந்தனுள் வைத்த – 4.மும்மை:5 54/1
சென்று வேடன் முன் கண்டு உரை செய்ய திருந்து காதம் நான்கு உட்பட வகுத்து – 4.மும்மை:5 85/3
நகில் உழுத சுவடும் வளை தழும்பும் பூண்ட நாயகனார் நான்கு முகற்கு படைக்க நல்கும் – 4.மும்மை:5 93/3
மும்மை தழல் ஓம்பிய நெறியார் நான்கு வேதம் முறை பயின்றார் – 4.மும்மை:6 2/2
குறியின் நான்கு குலத்தினர் ஆயினும் – 5.திருநின்ற:2 4/1
வாய்ந்த கற்புடன் நான்கு என வளர்ப்பர் கண் மடவார் – 5.திருநின்ற:6 3/4
எடுத்த பாட்டினில் வடிவு பெற்று இரு நான்கு திரு பாட்டு – 6.வம்பறா:1 1091/1
உள்ளுணர்வு ஆன ஞானம் முதலிய ஒரு நான்கு உண்மை – 6.வம்பறா:2 409/3
ஞானம் முதல் நான்கு மலர் நல் திருமந்திர மாலை – 6.வம்பறா:3 26/2
மெய் வகையால் நான்கு ஆகும் விதித்த பொருள் என கொண்டே – 7.வார்கொண்ட:1 5/2
சாதி நான்கு நிலை தழைக்கும் தன்மைத்து ஆகி தடம் மதில் சூழ் – 7.வார்கொண்ட:4 4/2
வெருளும் கருவி நான்கு நிறை வீர செருக்கின் மேலானார் – 7.வார்கொண்ட:6 2/4

மேல்


நான்கு_மறையோய் (1)

செல்வ நான்கு_மறையோய் நாங்கள் தீங்கு உற ஒட்டோம் என்றார் – 1.திருமலை:5 57/3

மேல்


நான்கும் (6)

ஐந்து பேர் அறிவும் கண்களே கொள்ள அளப்பு_அரும் காரணங்கள் நான்கும்
சிந்தையே ஆக குணம் ஒருமூன்றும் திருந்து சாத்துவிகமே ஆக – 1.திருமலை:5 106/1,2
உள் நிறையும் குணம் நான்கும் ஒரு புடை சாய்ந்தன எனினும் – 1.திருமலை:5 145/2
ஞானமே முதலாம் நான்கும் நவை அற தெரிந்து மிக்கார் – 2.தில்லை:1 7/1
நல்கும் திரு வீதி நான்கும் தொழுது அங்கண் – 6.வம்பறா:1 165/3
வரு திறத்தின் மறை நான்கும் தந்தோம் என்று மந்திரங்கள் மொழிந்தவர்க்கு மதுர வாக்கால் – 6.வம்பறா:1 264/3
மறைகள் ஆய நான்கும் என மலர்ந்த செம் சொல் தமிழ் பதிகம் – 6.வம்பறா:2 76/1

மேல்


நான (2)

நான மான்_மத நளிர் பெரும் சேற்றிடை நறும் பொன் – 6.வம்பறா:1 502/1
நல் திரு உத்தரீய நறும் துகில் சாத்தி நான
பற்பல கலவை சாந்தம் பான்மையின் அணிந்த பின்னர் – 6.வம்பறா:1 1209/3,4

மேல்


நானா (1)

நல் பெரும் பண்டார நானா வருக்கம் ஆன எலாம் – 7.வார்கொண்ட:4 161/3

மேல்


நானிலத்தில் (2)

நண்ணும் நாள்கள்-தொறும் காசு படி வைத்து அருள நானிலத்தில்
எண்_இல் அடியார் உடன் அமுது செய்து அங்கு இருந்தார் இருவர்களும் – 5.திருநின்ற:1 258/3,4
நங்கை அவள்-தனை நயந்த நம்பியோடு நானிலத்தில் இன்புற்று வாழும் வண்ணம் – 6.வம்பறா:1 483/3

மேல்


நானிலத்தும் (1)

நாக தலத்தும் பிலத்தும் நானிலத்தும் நலம் சிறந்த – 8.பொய்:2 3/1

மேல்


நானும் (2)

நாறு பூம் கோதை மாது தவிரவே நானும் நீயும் – 2.தில்லை:5 13/3
நன்று என மொழிந்து நானும் நண்ணுவேன் இவர் முன்பு என்பார் – 6.வம்பறா:2 403/4

மேல்


நானே (1)

நாதனே அமுது செய்ய நல்ல மெல் இறைச்சி நானே
கோது_அற தெரிந்து வேறு கொண்டு இங்கு வருவேன் என்பார் – 3.இலை:3 112/3,4

மேல்