தோ – முதல் சொற்கள், பெரியபுராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தோகை 4
தோகைமார்-தம் 1
தோகையர் 2
தோகையர்-தம் 1
தோகையரும் 1
தோகையும் 1
தோட்டத்தில் 1
தோட்டத்து 1
தோட்டத்துள் 1
தோட்டார் 1
தோட்டின் 1
தோட்டு 4
தோடு 9
தோடுடைய 1
தோடும் 2
தோண்டியும் 1
தோணி 25
தோணிபுர 3
தோணிபுரத்தில் 1
தோணிபுரத்து 3
தோணிபுரத்துடன் 1
தோணிபுரம் 1
தோணியில் 6
தோத்திர 1
தோத்திரங்கள் 1
தோய் 11
தோய்த்து 1
தோய்ந்த 12
தோய்ந்து 4
தோய 4
தோயும் 2
தோரண 4
தோரணங்கள் 10
தோரணங்களால் 1
தோரணங்களில் 1
தோரணங்களூடு 1
தோரணம் 11
தோரணமும் 2
தோரை 1
தோல் 10
தோல்கள் 1
தோலா 1
தோலார் 2
தோலும் 6
தோலொடு 2
தோழ 1
தோழங்கள் 1
தோழமை 4
தோழமையால் 1
தோழர் 13
தோழர்-தம் 1
தோழர்க்கு 1
தோழர்க்கும் 1
தோழர்கள் 1
தோழரும் 1
தோழருமாம் 1
தோழனார் 3
தோழனார்-தம் 1
தோழனார்-பால் 1
தோள் 24
தோள்கள் 2
தோளார் 1
தோளால் 5
தோளான் 1
தோளி 1
தோளியர் 2
தோளியார்-பால் 1
தோளியை 1
தோளில் 3
தோளின் 5
தோளினார் 1
தோளினான் 1
தோளினானை 2
தோளும் 5
தோளுற 1
தோளொடு 2
தோற்கவும் 1
தோற்கும் 1
தோற்ற 3
தோற்றத்தில் 1
தோற்றது 1
தோற்றம் 3
தோற்றவர் 3
தோற்றார் 2
தோற்றான் 1
தோற்றிட 2
தோற்றிய 1
தோற்றிலீர் 1
தோற்றீர் 3
தோற்று 3
தோற்றும் 2
தோற்றுவித்த 1
தோன்ற 36
தோன்றல் 1
தோன்றலாய 1
தோன்றலார் 7
தோன்றலார்-தாம் 1
தோன்றலாரும் 1
தோன்றலாரை 1
தோன்றலை 1
தோன்றா 2
தோன்றாது 1
தோன்றி 21
தோன்றிட 3
தோன்றிடில் 1
தோன்றிது 1
தோன்றிய 5
தோன்றியது 1
தோன்றியே 1
தோன்றினார் 8
தோன்றினான் 1
தோன்று 1
தோன்றுதலும் 4
தோன்றும் 13
தோன்றுவது 1
தோன்றுவன 1
தோன்றுவார் 1
தோன்றுவான் 1

தோகை (4)

ஆடு தோகை புடை நாசிகள்-தோறும் அரணி தந்த சுடர் ஆகுதி-தோறும் – 1.திருமலை:5 101/1
பல் பெரும் புனம் பயில்வன படர் சிறை தோகை
சொல்லும் அ புனம் காப்பவும் சுரி குழல் தோகை – 4.மும்மை:5 11/3,4
சொல்லும் அ புனம் காப்பவும் சுரி குழல் தோகை – 4.மும்மை:5 11/4
சோர்ந்து வீழ்ந்து அரற்றும் தோகை மயில் என துளங்கி மண்ணில் – 10.கடல்:1 7/2

மேல்


தோகைமார்-தம் (1)

சுழி கானல் வேணியர்-தம் பதி பலவும் பரவி போய் தோகைமார்-தம்
விழி காவி மலர் பழன கீழ்வேளூர் விமலர் கழல் வணங்கி ஏத்தி – 6.வம்பறா:1 467/2,3

மேல்


தோகையர் (2)

தூ மலர் வீதி சூழ்ந்த தோகையர் வாழ்த்த தாமும் – 6.வம்பறா:2 379/3
தூது இயங்கும் சுரும்பு அணி தோகையர்
ஓதி எங்கும் ஒழியா அணி நிதி – 9.கறை:4 5/2,3

மேல்


தோகையர்-தம் (1)

தோகையர்-தம் குழாம் அலைய தூக்கு முத்தின் சுடர் கோவை குளிர் நீர்மை துதைந்த வீதி – 4.மும்மை:5 90/2

மேல்


தோகையரும் (1)

சூழ வரும் பெரும் சுற்றத்து தோகையரும் தாதியரும் – 6.வம்பறா:1 48/1

மேல்


தோகையும் (1)

இயலும் அன்னமும் தோகையும் எதிர்எதிர் பயில – 4.மும்மை:5 45/3

மேல்


தோட்டத்தில் (1)

சென்னி மதி புனை மாடம் மா தோட்டத்தில் திருக்கேதீச்சரத்து அண்ணல் செய்ய பாதம் – 6.வம்பறா:1 890/3

மேல்


தோட்டத்து (1)

சென்னியர் மா தோட்டத்து திருக்கேதீச்சரம் சார்ந்த – 7.வார்கொண்ட:4 109/3

மேல்


தோட்டத்துள் (1)

ஒல்லையில் விரைந்து தோட்டத்துள் புக்கு பெரிய வாழை – 5.திருநின்ற:5 24/2

மேல்


தோட்டார் (1)

தோட்டார் பூம் தாரார்க்கு சொல்லி செலவிட்டான் – 3.இலை:2 31/4

மேல்


தோட்டின் (1)

சூழும் இதழ் பங்கயமாக அ தோட்டின் மேலாள் – 4.மும்மை:1 4/1

மேல்


தோட்டு (4)

வெண் கோடல் இலை சுருளில் பைம் தோட்டு விரை தோன்றி – 3.இலை:7 16/1
தோட்டு மலரும் மா மலரும் சுருதி மலரும் திருவாயில் – 4.மும்மை:2 8/2
தோட்டு அலங்கலும் கொடிகளும் புனைந்து தோரணங்கள் – 5.திருநின்ற:6 25/2
கதிர் ஒளி விரிந்த தோட்டு திரு முகம் கொடுத்தார் காண – 7.வார்கொண்ட:4 28/4

மேல்


தோடு (9)

தோடு சூழ் மாலை எங்கும் துணைவர் சூழ் மாலை எங்கும் – 1.திருமலை:2 33/4
மின்னல் திகழ் சங்கு விளங்கு வெண் தோடு காதின் – 3.இலை:3 58/3
தோடு குலவு மலர் மாலை சூழ்ந்த வாச பந்தர்களும் – 5.திருநின்ற:1 319/3
தோடு உலாம் குழல் விறலியார் உடன் வர தொண்டர் – 5.திருநின்ற:6 24/2
தோடு மலி நறு மலரும் சுண்ணமும் வெண் பொரியினொடும் தூவி நிற்பர் – 6.வம்பறா:1 96/3
தோடு அலர் மென் குழல் மடவார் துணை கலச வெம் முலையுள் – 6.வம்பறா:1 331/3
தோடு உலாம் மலர் இதழியும் தும்பையும் அடம்பும் – 6.வம்பறா:1 441/2
தோடு சூழ்வன சுரும்பொடு தமனிய தசும்பு – 6.வம்பறா:1 503/2
செவ் அரத்த மலர் செறித்த திரு தோடு புடை சிறக்க – 7.வார்கொண்ட:3 29/4

மேல்


தோடுடைய (1)

செம்மை பெற எடுத்த திரு தோடுடைய செவியன் எனும் – 6.வம்பறா:1 76/1

மேல்


தோடும் (2)

தண் தரள மணி தோடும் தகைத்தோடும் கடை பிறழும் – 1.திருமலை:5 142/1
கையினில் புனை பொன் கோலும் காதினில் இலங்கு தோடும்
மெய்யினில் துவளும் நூலும் நெற்றியில் விளங்கும் நீறும் – 1.திருமலை:5 185/1,2

மேல்


தோண்டியும் (1)

சீறடியார் திரு அலகும் திரு மெழுக்கும் தோண்டியும் கொண்டு – 5.திருநின்ற:1 68/3

மேல்


தோணி (25)

தெண் திரை வேலையில் மிதந்த திரு தோணி புர தாரை – 1.திருமலை:5 113/2
பெரிய பெருமாட்டியுடன் தோணி மீது பேணி வீற்றிருந்து அருளும் பிரான் முன் நின்று – 5.திருநின்ற:1 187/1
ஆள் உடையாள் உடன் தோணி அமர்ந்த பிரான் அருள் போற்றி – 6.வம்பறா:1 21/1
மங்கையோடு உடன் ஆகி வளர் தோணி வீற்றிருந்த – 6.வம்பறா:1 53/1
துணையொடு அணைந்தனர் சுருதி தொடர்ந்த பெரும் தோணி – 6.வம்பறா:1 83/4
பொங்கு ஒளி மால் விடை மீது புகுந்து அணி பொன் தோணி
தங்கி இருந்த பெரும் திரு வாழ்வு தலைப்பட்டே – 6.வம்பறா:1 88/1,2
தோணி புரத்தவர் தாம் எதிர்கொண்டு துதிக்கின்றார் – 6.வம்பறா:1 90/4
சுந்தர பொன் தோணி மிசை இருந்த பிரானுடன் அமர்ந்த துணைவி ஆகும் – 6.வம்பறா:1 98/3
திங்கள் அணி மணி மாட திருத்தோணிபுர தோணி சிகர கோயில் – 6.வம்பறா:1 106/4
எழுந்தருள வேண்டும் என இசைந்து அருளி தோணி வீற்றிருந்தார் பாதம் – 6.வம்பறா:1 112/3
தோணி வீற்றிருந்தார்-தம்மை தொழுது முன் நின்று தூய – 6.வம்பறா:1 128/1
வாழி திரு தோணி உளார் மருங்கு அணையும் மாட்சியினை – 6.வம்பறா:1 136/2
உள்ளம் மகிழ் சிறந்து ஓங்க தோணி மேவும் உமை பாகர் கழல் வணங்கி உவகை கூர – 6.வம்பறா:1 257/2
எரி உமிழ் பேழ் வாய் தோணி இரும்பு ஈர்ப்பாரிடை எல்லாம் – 6.வம்பறா:1 332/3
சொல் பெரு வேந்தரும் தோணி மூதூர் தோன்றல் பின் காதல் தொட தாமும் – 6.வம்பறா:1 497/1
பூணும் மனத்தொடு தோணி மேவும் பொரு விடையார் மலர் பாதம் போற்றி – 6.வம்பறா:1 550/3
நன்று இது சாலவும் தோணி மேவும் நாதர் கழல் இணை நாம் இறைஞ்ச – 6.வம்பறா:1 553/2
சீர் பட்ட எல்லை இனிது செல்ல திரு தோணி மேவிய செல்வர்-தாமே – 6.வம்பறா:1 554/3
மறி உற்ற கையரை தோணி மேல் முன் வணங்கும்படி அங்கு கண்டு வாழ்ந்து – 6.வம்பறா:1 556/3
நின்ற புகழ் தோணி நீடுவாரை பணியும் நியதியராய் உறைந்தார் – 6.வம்பறா:1 560/4
அவர் சார்வு கண்டு அருளி திரு தோணி அமர்ந்து அருளி – 6.வம்பறா:1 879/3
சீத முத்து அணி சிவிகை-நின்று இழிந்து எதிர் செல்பவர் திரு தோணி
நாதர் கோயில் முன் தோன்றிட நகை மலர் கரம் குவித்து இறைஞ்சி போய் – 6.வம்பறா:1 952/2,3
துங்க நீள் பெரும் தோணி ஆம் கோயிலை அருளினால் தொழுது ஏறி – 6.வம்பறா:1 953/3
மூலம் ஆகிய தோணி மேல் முதல்வரை வணங்கி – 6.வம்பறா:1 1196/3
ஆழி சூழும் திரு தோணி அமர்ந்த அம்மான் அருளாலே – 12.மன்னிய:5 10/1

மேல்


தோணிபுர (3)

துணை மலர் சேவடி பணிந்து துதித்து அருள தோணிபுர தோன்றலாரும் – 6.வம்பறா:1 453/2
சொல் தமிழ்_மாலைகள் பாடி சில நாள் வைகி தொழுது அகன்றார் தோணிபுர தோன்றலார்-தாம் – 6.வம்பறா:1 466/4
தொண்டருடன் தொழுது அணைந்தார் தோணிபுர தோன்றலார் – 6.வம்பறா:1 622/4

மேல்


தோணிபுரத்தில் (1)

எண் பெற்ற தோணிபுரத்தில் எம்மோடு எழுந்தருளப்பெற வேண்டும் என்றார் – 6.வம்பறா:1 552/4

மேல்


தோணிபுரத்து (3)

ஆங்கு அ பரிசை அறிந்து அருளி ஆழி தோணிபுரத்து அரசர் – 5.திருநின்ற:1 267/1
தோணிபுரத்து இறை-தன் அருள் ஆதல் துணிந்து ஆர்வம் – 6.வம்பறா:1 86/3
தோற்றுவித்த அயன் போற்றும் தோணிபுரத்து அந்தணனார் – 6.வம்பறா:1 405/2

மேல்


தோணிபுரத்துடன் (1)

ஈசர் தோணிபுரத்துடன் எங்கணும் – 1.திருமலை:1 36/2

மேல்


தோணிபுரம் (1)

சூழும் நெடும் சுற்றம் உடன் தோணிபுரம் தொழுது அணைந்தார் – 6.வம்பறா:1 1153/4

மேல்


தோணியில் (6)

தோணியில் நாம் அங்கு இருந்த வண்ணம் தூ மறை வீழிமிழலை-தன்னுள் – 6.வம்பறா:1 555/1
துடி இடையாள்-தன்னோடும் தோணியில் வீற்றிருந்த பிரான் – 6.வம்பறா:1 875/1
துங்க நீள் பெரும் தோணியில் தாயர் தாள் மனம் கொள தொழுவாராய் – 6.வம்பறா:1 958/2
அண்டருக்கு அறிவரும் பெரும் தோணியில் இருந்தவர் அருள் பெற்று – 6.வம்பறா:1 960/3
இன்புறு தோணியில் அமர்ந்தார்-தமை வணங்க எழுந்தருள – 6.வம்பறா:1 1144/4
சுந்தர ஆர் அணங்கின் உடன் தோணியில் வீற்றிருந்தாரை – 6.வம்பறா:1 1154/3

மேல்


தோத்திர (1)

சோதி வானவர் தோத்திர ஓசையும் – 1.திருமலை:3 2/2

மேல்


தோத்திரங்கள் (1)

இன்ப மொழி தோத்திரங்கள் மந்திரங்கள் யாவையினும் – 3.இலை:3 162/2

மேல்


தோய் (11)

மங்குல் தோய் மாட வீதி மன் இளம் குமரர் சூழ – 1.திருமலை:3 20/2
தோய் தனி தட கை வீழ மழுவினால் துணித்தார் தொண்டர் – 3.இலை:1 24/4
மங்குல் தோய் மாட சாலை மருங்கு இறை ஒதுங்கும் மஞ்சும் – 3.இலை:4 4/3
பால் பாய் முலை தோய் மது பங்கயம் பாய எங்கும் – 4.மும்மை:1 5/3
பூதி ஆகிய புனித நீர் ஆடி பொங்கு கங்கை தோய் முடி சடை புனைந்து – 4.மும்மை:5 66/1
தோய் இல் எங்கணும் மங்கலம் தொண்டர் சூழ் – 4.மும்மை:5 105/3
ஆகம் தோய் அணியானை அணைந்து பணிந்து இன்புற்றார் – 5.திருநின்ற:1 328/4
சென்னி மதி தோய் மாடம் மலி கொடுங்கோளூரை சேர்வுற்றார் – 5.திருநின்ற:3 7/4
சென்னி முகில் தோய் தடம் குவட்டு திரு திருக்காளத்தி மலை சேர்ந்தார் – 6.வம்பறா:2 195/4
என்னும் தன்மை அரிந்து அருளும் எம் பிராட்டி திரு முலை தோய்
மின்னும் புரி நூல் அணி மார்பீர் என்றார் குன்றா விளக்கு அனையார் – 6.வம்பறா:2 242/3,4
பார் வளர் புகழின் மிக்க பழம் பதி மதி தோய் நெற்றி – 12.மன்னிய:3 1/3

மேல்


தோய்த்து (1)

செந்தினை இடியும் தேனும் அருந்துவார் தேனில் தோய்த்து
வெந்த ஊன் அயில்வார் வேரி விளங்கனி கவளம் கொள்வார் – 3.இலை:3 35/1,2

மேல்


தோய்ந்த (12)

இவ்வண்ணம் பழுது உரைத்தீர் என்று எரியினிடை தோய்ந்த
செவ் வண்ண கமலம் போல் முகம் புலர்ந்து செயிர்த்து உரைப்பான் – 1.திருமலை:3 39/3,4
மான் மத சாந்து தோய்ந்த மங்கல கலவை சாத்தி – 1.திருமலை:5 17/3
சந்தனத்து அளறு தோய்ந்த குங்கும கலவை சாத்தி – 1.திருமலை:5 184/2
தோய்ந்த நீள் சடையார் பண்டு தொண்டர் மேல் வந்த கூற்றை – 3.இலை:4 1/3
இரு நிலத்தின் மிசை தோய்ந்த எழுத_அரிய திருவடியும் – 3.இலை:5 24/3
தூ மணி பொன் புனை நாள துருத்தி வீசும் சுடர் விடு செம் குங்கும நீர் துவலை தோய்ந்த
காமர் மணி நாசிகையின் மருங்கு தங்கும் கரு முகில்கள் செம் முகில்கள் ஆகி காட்டும் – 4.மும்மை:5 95/3,4
பண் தோய்ந்த சொல் திருத்தாண்டகம் பாடி பரவுவார் – 5.திருநின்ற:1 336/2
விண் தோய்ந்த புனல் கங்கை வேணியார் திரு உருவம் – 5.திருநின்ற:1 336/3
தாமரை மலரோன் போல்வார் அரசிலை தருப்பை தோய்ந்த
காமர் பொன் கலச நல் நீர் இருக்குடன் கலந்து வீச – 6.வம்பறா:1 1224/3,4
தோய்ந்த புகை நாவியின் நறு நெய் தூய பசும் கர்ப்பூரம் உடன் – 6.வம்பறா:2 35/3
தொன்று மரபின் அடித்தொண்டு தோய்ந்த அன்பில் துதித்து எழுந்து – 6.வம்பறா:2 47/3
தோய்ந்த நெடும் சடையார்-தம் அருள் பெற்ற தொடர்பினால் – 9.கறை:2 4/3

மேல்


தோய்ந்து (4)

தூ நறும் சடை கங்கை நீர் தோய்ந்து வந்தாரோ – 2.தில்லை:7 17/3
தொழுத ஆர்வமுற நிலத்தில் தோய்ந்து எழுந்தே அங்கம் எல்லாம் – 5.திருநின்ற:1 335/2
பால் அணைந்து மது தோய்ந்து தாது அளைந்து பயின்று அந்தி – 6.வம்பறா:1 8/3
காந்த அழிந்து தோய்ந்து எழார் கங்குல் இடை யாம கடலுள் – 6.வம்பறா:2 321/4

மேல்


தோய (4)

சூழ் பொன் சுடர் மா மணி மாநிலம் தோய முன்பு – 4.மும்மை:1 34/3
தோய வானவர் ஆயினும் தனி துன் அரும் சுரம் முன்னினார் – 5.திருநின்ற:1 355/4
கானவர்-தம் குலம் உலகு போற்ற வந்த கண்ணப்பர் திரு பாத செருப்பு தோய
மான வரி சிலை வேட்டை ஆடும் கானும் வான மறை நிலை பெரிய மரமும் தூறும் – 6.வம்பறா:1 1017/1,2
படியால் அணைந்தார் நெடியோனும் காணா அடிகள் படி தோய – 6.வம்பறா:2 324/4

மேல்


தோயும் (2)

திங்களும் ஞாயிறும் தோயும் திரு மடம் ஆங்கு ஒன்று செய்தார் – 5.திருநின்ற:1 389/4
தோயும் நெடும் குருதி மடு குளித்து நிணம் துய்த்து ஆடி – 9.கறை:3 6/2

மேல்


தோரண (4)

தோரண மணிகள் தூக்கி சுரும்பு அணி கதம்பம் நாற்றி – 3.இலை:3 11/2
சூழும் திருத்தொண்டர் தம்முடன் தோரண வாயில் நண்ணி – 5.திருநின்ற:1 221/1
மன்னு தோரண வாயில் முன் வணங்கி உள் புகுவார் – 6.வம்பறா:1 509/1
தோரண மருகு புகுந்தது தோழர்கள் நடவிய குஞ்சரம் – 13.வெள்ளானை:1 23/4

மேல்


தோரணங்கள் (10)

மாட வீதி மருங்கு எல்லாம் மணி வாயில்களில் தோரணங்கள்
நீடு கதலியுடன் கமுகு நிறைத்து நிறை பொன் குடம் தீபம் – 5.திருநின்ற:1 319/1,2
தோட்டு அலங்கலும் கொடிகளும் புனைந்து தோரணங்கள்
நாட்டி நீள் நடை காவணம் இட்டு நல் சுற்றத்து – 5.திருநின்ற:6 25/2,3
மாலை பயிலும் தோரணங்கள் மருங்கு பயிலும் மணி மறுகு – 5.திருநின்ற:7 2/1
வெள்ள மறை ஒலி பெருகு மறுகு-தோறும் மிடை மகர தோரணங்கள் கதலி பூகம் – 6.வம்பறா:1 257/3
காவண நீள் தோரணங்கள் நாட்டி உடன் களி சிறப்ப – 6.வம்பறா:1 400/2
நிலை நீடு தோரணங்கள் நிரைத்து அடியார் எதிர்கொள்ள – 6.வம்பறா:1 621/3
மேவும் கதலி தோரணங்கள் விளக்கு நிரைத்து நிறை குடமும் – 6.வம்பறா:1 974/3
நீடு நிலை தோரணங்கள் நீள் மருகு-தொறும் நிரைத்து – 6.வம்பறா:1 1174/1
வண்ண வீதி வாயில்-தொறும் வாழை கமுகு தோரணங்கள்
சுண்ண நிறை பொன் குடம் தீபம் எடுத்து தொழ எழுங்கால் – 6.வம்பறா:2 200/3,4
பதிகள் எங்கும் தோரணங்கள் பாங்கர் எங்கும் பூ வனங்கள் – 7.வார்கொண்ட:4 142/1

மேல்


தோரணங்களால் (1)

காடு கொண்ட பூகம் வாழை காமர் தோரணங்களால் – 6.வம்பறா:1 986/4

மேல்


தோரணங்களில் (1)

தோரணங்களில் தாமமும் சூழும்-ஆல் – 1.திருமலை:3 10/4

மேல்


தோரணங்களூடு (1)

கண் ஒளி விளக்கம் மிக்கார் காமர் தோரணங்களூடு
புண்ணிய விளைவு போல்வார் பூம் பந்தர் முன்பு சார்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 1225/3,4

மேல்


தோரணம் (11)

வாயில் எங்கணும் தோரணம் மா மதில் – 4.மும்மை:5 105/1
மணி நெடும் தோரணம் வண் குலை பூகம் மடல் கதலி – 5.திருநின்ற:1 138/1
நடை செய் காவணம் தோரணம் பூகம் நல் கதலி – 6.வம்பறா:1 234/3
மா நகரம் அலங்கரி-மின் மகர தோரணம் நாட்டும் மணி நீர் வாச – 6.வம்பறா:1 314/1
பல் நெடும் தோரணம் முதலா பயில் அணிகள் பல அமைத்து – 6.வம்பறா:1 325/2
துறை மலி தோரணம் கதலி கமுகு நிறை குடம் தூப தீபம் ஆக்கி – 6.வம்பறா:1 460/3
காடு கொண்டன கதலி தோரணம் நிரை கமுகு – 6.வம்பறா:1 503/3
மகர தோரணம் வண் குலை கமுகொடு கதலி – 6.வம்பறா:1 1071/1
மல்கு நிறை குடம் விளக்கு மகர தோரணம் நிரைத்தே – 6.வம்பறா:1 1170/2
மாடு கதலி பூகம் நிரை மல்க மணி தோரணம் நிரைத்து – 6.வம்பறா:2 57/4
மல்கு மகிழ்ச்சி மிக பெருக மறுகு மணி தோரணம் நாட்டி – 6.வம்பறா:2 185/1

மேல்


தோரணமும் (2)

தாளின் நெடும் தோரணமும் தழை கமுகும் குழை தொடையும் – 1.திருமலை:5 120/2
ஓங்கு நிலை தோரணமும் பூரணகும்பமும் உளவால் – 3.இலை:5 5/3

மேல்


தோரை (1)

பூ நெருங்கு தோரை மலி சேடை நல்கி போர் வேடர் கோமானை போற்றி நின்றாள் – 3.இலை:3 48/4

மேல்


தோல் (10)

காசு உடை வட தோல் கட்டி கவடி மெய் கலன்கள் பூண்டார் – 3.இலை:3 37/2
துண்ட பிறை போல்வன தூங்கிட வேங்கை வன் தோல்
தண்டை செயல் பொங்கிய சன்ன வீரம் தயங்க – 3.இலை:3 59/3,4
நிரையில் பொலி நீள் உடை தோல் கரிகை புறம் சூழ் – 3.இலை:3 61/3
தாளில் வாழ் செருப்பர் தோல் தழைத்த நீடு தானையர் – 3.இலை:3 68/1
கட்டும் புறம் தோல் நரம்பு என்பு கரைந்து தேய – 4.மும்மை:1 20/4
வன் சிறு தோல் மிசை உழத்தி மகவு உறக்கும் நிழல் மருதும் – 4.மும்மை:4 8/1
போர்வை தோல் விசி வார் என்று இனையனவும் புகலும் இசை – 4.மும்மை:4 14/1
கோது_இல் மான் தோல் புரி முந்நூல் குலவு மார்பில் குழை குடுமி – 4.மும்மை:6 3/1
முப்புரிநூலுடன் தோல் அணி மார்பர் முனிவரொடும் – 6.வம்பறா:1 337/3
சிகையொடு மான் தோல் தாங்கும் இடையும் ஆசானும் செல்வார் – 6.வம்பறா:1 1202/1

மேல்


தோல்கள் (1)

தோளொடு வாளி நிலத்தன தோலொடு தோல்கள் தகைத்தன – 3.இலை:2 18/2

மேல்


தோலா (1)

தோலா மறை நான்_முகனும் தொடர்வாம் அமரர் – 6.வம்பறா:1 842/2

மேல்


தோலார் (2)

அச்சமும் அருளும் என்றும் அடைவிலார் உடை வன் தோலார்
பொச்சை இன் நறவும் ஊனின் புழுக்கலும் உணவு கொள்ளும் – 3.இலை:3 7/2,3
தோற்றவர் தோலார் என்று முன்னுற துணிந்து இட்டார்கள் – 6.வம்பறா:1 813/4

மேல்


தோலும் (6)

மெய்யின் வெண் புரி நூலுடன் விளங்கும் மான் தோலும்
கையில் மன்னிய பவித்திர மரகத கதிரும் – 2.தில்லை:7 7/3,4
மலை படு மணியும் பொன்னும் தரளமும் வரியின் தோலும்
கொலை புரி களிற்று கோடும் பீலியின் குவையும் தேனும் – 3.இலை:3 30/1,2
உன்னுடைய மரபு உரிமை தாங்குவாய் என்று உடை தோலும் சுரிகையும் கை கொடுத்தான் அன்றே – 3.இலை:3 53/4
முந்தையவன் கழல் வணங்கி முறைமை தந்த முதல் சுரிகை உடை தோலும் வாங்கிக்கொண்டு – 3.இலை:3 54/3
சேவடியில் தொடு தோலும் செம் கையினில் வெண் கோலும் – 3.இலை:7 18/1
தோலும் நூலும் சிறு மார்பில் துவள அரை கோவணம் சுடர – 4.மும்மை:6 25/2

மேல்


தோலொடு (2)

தோளொடு வாளி நிலத்தன தோலொடு தோல்கள் தகைத்தன – 3.இலை:2 18/2
தொல்லை மறை விதி சடங்கு மறையோர் செய்ய தோலொடு நூல் தாங்கினார் சுரர்கள் போற்ற – 6.வம்பறா:1 263/4

மேல்


தோழ (1)

துணையும் தாமும் பிரியாதார் தோழ தம்பிரானாரை – 6.வம்பறா:6 6/2

மேல்


தோழங்கள் (1)

துன்றி நிறைந்து உள சூழல் உடன் பல தோழங்கள் – 3.இலை:7 11/4

மேல்


தோழமை (4)

தோழமை ஆக உனக்கு நம்மை தந்தனம் நாம் முன்பு தொண்டு கொண்ட – 1.திருமலை:5 127/2
அன்பு நீங்கா அச்சம் உடன் அடுத்த திரு தோழமை பணியால் – 6.வம்பறா:2 80/1
ஆளாம் திரு தோழமை திறத்தால் அம் சொல் பதிகம் பாடினார் – 6.வம்பறா:2 309/4
தம்பிரானை தோழமை கொண்டு அருளி தமது தடம் புயம் சேர் – 12.மன்னிய:6 1/1

மேல்


தோழமையால் (1)

பேணி அமைந்த தோழமையால் பெருகும் அடிமை திறம் பேசி – 6.வம்பறா:2 191/2

மேல்


தோழர் (13)

அன்று முதல் அடியார்கள் எல்லாம் தம்பிரான் தோழர் என்றே அறைந்தார் – 1.திருமலை:5 129/4
தம்பிரான் தோழர் அவர் தாம் மொழிந்த தமிழ் முறையே – 1.திருமலை:5 203/3
நாதர் கோயில் சென்று அடைந்தார் நம்பி தம்பிரான் தோழர் – 6.வம்பறா:2 40/4
துயில் வந்து எய்த தம்பிரான் தோழர் அங்கு திருப்பணிக்கு – 6.வம்பறா:2 49/1
திருவாரூர் தம்பிரான் தோழர் திருத்தொண்டருடன் – 6.வம்பறா:2 158/2
தம்பிரான் தோழர் அவர் தாம் வேண்டி கொண்டு அருள – 6.வம்பறா:2 249/1
செருகும் ஒருவர் தோழர் தனி வருந்தி இருந்து சிந்திப்பார் – 6.வம்பறா:2 322/4
அடியார் இடுக்கண் தரியாதார் ஆண்டு கொண்ட தோழர் குறை – 6.வம்பறா:2 324/1
பான்மை நண்பால் சேரமான் தோழர் என்று பார் பரவும் – 7.வார்கொண்ட:4 66/3
தெருவு நீங்கி கோயிலின் உள் புகுந்தார் சேரமான் தோழர் – 7.வார்கொண்ட:4 67/4
நங்கள் பெருமான் தோழனார் நம்பி தம்பிரான் தோழர்
அங்கண் உடனே அணைய எழுந்தருளா நின்றார் எனும் விருப்பால் – 7.வார்கொண்ட:4 141/2,3
நல்ல தோழர் நம் பெருமாள் தமக்கு நம்பி இவர் என்பார் – 7.வார்கொண்ட:4 148/1
ஞாலம் உய்ய எழுந்தருளும் நம்பி தம்பிரான் தோழர்
காலை மலர் செங்கமல கண் கழற்று அறிவார் உடன் கூட – 13.வெள்ளானை:1 1/2,3

மேல்


தோழர்-தம் (1)

சேரர் தம்பிரான் தோழர்-தம் செயல் அறிந்து அப்போதே – 13.வெள்ளானை:1 35/1

மேல்


தோழர்க்கு (1)

அண்டர் தம்பிரானார் தோழர்க்கு ஆக அர்ச்சிப்பார் கோலம் – 6.வம்பறா:2 360/2

மேல்


தோழர்க்கும் (1)

கோது_இல் குணத்து பரவையார் கொழுநனார்க்கும் தோழர்க்கும்
நீதி வழுவா ஒழுக்கத்து நிறை பூசனைகள் முறை அளித்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 71/3,4

மேல்


தோழர்கள் (1)

தோரண மருகு புகுந்தது தோழர்கள் நடவிய குஞ்சரம் – 13.வெள்ளானை:1 23/4

மேல்


தோழரும் (1)

சேரமான் தோழரும் அ சேரர் பிரானும் பணி பூண் – 7.வார்கொண்ட:4 91/1

மேல்


தோழருமாம் (1)

தாயின் நல்ல தோழருமாம் தம்பிரானாரே ஆகில் – 6.வம்பறா:2 328/2

மேல்


தோழனார் (3)

சைவ முதல் திருத்தொண்டர் தம்பிரான் தோழனார் நம்பி என்றாள் – 1.திருமலை:5 171/4
தோளினார் அளகைக்கு இருத்திய தோழனார் என வாழும் நாள் – 2.தில்லை:4 5/4
நங்கள் பெருமான் தோழனார் நம்பி தம்பிரான் தோழர் – 7.வார்கொண்ட:4 141/2

மேல்


தோழனார்-தம் (1)

தம் பரிசு அறிய காட்டார் தனி பெரும் தோழனார்-தம்
வெம்பு உறு வேட்கை காணும் திருவிளையாட்டின் மேவி – 6.வம்பறா:2 346/2,3

மேல்


தோழனார்-பால் (1)

தூய மனம் மகிழ்ந்து இருந்த தோழனார்-பால் அணைந்து – 6.வம்பறா:2 244/2

மேல்


தோள் (24)

பொங்கு நதி தென் கரை போய் போர் வலி தோள் மாவலி-தன் – 1.திருமலை:5 90/2
இலங்கு ஒளி வலய பொன் தோள் இடைஇடை மிடைந்து தொங்கல் – 1.திருமலை:5 188/2
விறல் உடை தொண்டனாரும் வெண் நகை செவ்வாய் மென் தோள்
இயல் கூந்தலாள் ஆம் மனைவியும் அருளின் ஆர்ந்த – 2.தில்லை:2 43/1,2
தோள் இணை துணையே ஆக போயினார் துன்னினாரை – 2.தில்லை:3 12/3
மை திகழ் கண்டன் எண் தோள் மறையவன் மகிழ்ந்து நோக்கி – 2.தில்லை:3 28/2
கிளர் மணி தோள் அலங்கல் சுரும்பு இனம் கிளர்ந்து பொங்க – 3.இலை:1 28/2
பாதங்கள் முறையால் தாழ்ந்து பரு வரை தடம் தோள் மன்னன் – 3.இலை:1 41/4
தோள் கொண்ட வல் ஆண்மை சுற்றத்தொடும் துணையாம் – 3.இலை:2 9/1
தம் சிரமும் தோள் உரமும் தாள் உரமும் தாம் துணித்தார் – 3.இலை:2 26/4
பொன் தடம் தோள் வீரர்க்கு உடைந்து புறகிட்டான் – 3.இலை:2 29/4
மை வண்ண வரை நெடும் தோள் நாகன்-தானும் மலை எங்கும் வனம் எங்கும் வரம்பு_இல் காலம் – 3.இலை:3 43/2
தாரின் பொலி தோள் வலயங்கள் தழைத்து மின்ன – 3.இலை:3 60/2
சூழும் படை மன்னவன் தோள் இணை காவல் இன்றி – 4.மும்மை:1 28/3
நால் தடம் தோள் உடை மூன்று நயன பிரான் கோயில் நண்ணி – 6.வம்பறா:1 286/2
தோள் வளை தரள பைம் பூண் சுந்தர தோள் மேல் சாத்தி – 6.வம்பறா:1 1213/4
தோள் வளை தரள பைம் பூண் சுந்தர தோள் மேல் சாத்தி – 6.வம்பறா:1 1213/4
இணையும் கொங்கை சங்கிலியார் எழில் மென் பணை தோள் எய்துவிக்க – 6.வம்பறா:6 6/3
நீலம் ஆர் கண்டத்து எண் தோள் நிருத்தர்-தம் திருத்தொண்டு ஏற்ற – 7.வார்கொண்ட:2 3/3
வயங்கு ஒலி மூ_இலை சூலம் மணி திரு தோள் மிசை பொலிய – 7.வார்கொண்ட:3 34/2
முழவில் பொலியும் திரு நெடும் தோள் முனைவர்-தம்மை உடன் கொண்டு – 7.வார்கொண்ட:4 150/2
திருமா நெடும் தோள் உதியர் பிரான் செய்த எல்லாம் கண்டு இருந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 152/2
துன்னார் முளைகள் தோள் வலியால் வென்று சூல படையார்-தம் – 7.வார்கொண்ட:6 1/1
பரு வரை தோள் வென்றியினால் பார் மன்னர் பணி கேட்ப – 8.பொய்:2 9/2
பொன் நெடும் தோள் ஆதித்தன் புகழ் மரபின் குடி முதலோர் – 10.கடல்:2 3/4

மேல்


தோள்கள் (2)

பொரு வரை தோள்கள் ஆர புதல்வனை எடுத்துக்கொண்டான் – 3.இலை:3 15/4
குன்று என வளர்ந்த தோள்கள் கொட்டினார் கூத்தும் ஆடி – 3.இலை:3 179/2

மேல்


தோளார் (1)

ஐவரை கொன்று நின்றார் அரு_வரை அனைய தோளார் – 3.இலை:1 25/4

மேல்


தோளால் (5)

பொன் தடம் தோளால் வையம் பொது கடிந்து இனிது காக்கும் – 1.திருமலை:2 35/2
வரை நெடும் தோளால் வென்று மாற்றலர் முனைகள் மாற்றி – 2.தில்லை:5 2/2
பெரும் தடம் தோளால் கூடி பிடித்தனன் வாளும் கையும் – 3.இலை:1 46/4
தந்தையும் மைந்தனாரை நோக்கி தன் தடித்த தோளால்
சிந்தை உள் மகிழ புல்லி சிலை தொழில் பயிற்ற வேண்டி – 3.இலை:3 28/1,2
செம் மாண் வினை அர்ச்சனை நூல் முறை செய்து தோளால்
இ மாநிலம் ஏந்த ஓர் ஏந்தலை ஏந்துக என்று – 4.மும்மை:1 31/1,2

மேல்


தோளான் (1)

கொங்கு அலர் மாலை தாழ்ந்த குங்குமம் குவவு தோளான்
பொங்கிய தானை சூழ தேர் மிசை பொலிந்து போந்தான் – 1.திருமலை:3 20/3,4

மேல்


தோளி (1)

கழையார் தோளி கமலவதி-தன்-பால் கருப்ப நாள் நிரம்பி – 12.மன்னிய:4 9/1

மேல்


தோளியர் (2)

வேயும் படு தோளியர் பண்படும் இன் சொல் செய்ய – 4.மும்மை:1 2/2
காம்பின் நேர் வரும் தோளியர் கழி கயல் விலை செய் – 4.மும்மை:5 38/3

மேல்


தோளியார்-பால் (1)

வேய் அனைய தோளியார்-பால் நின்று மீண்டு அருளி – 6.வம்பறா:2 244/1

மேல்


தோளியை (1)

விரை செய் மலர் தாள் போற்றி புகலி வேந்தர் வேயுறு தோளியை எடுத்து விளம்பினாரே – 6.வம்பறா:1 616/4

மேல்


தோளில் (3)

பை வன் பேர் அரவு ஒழிய தோளில் இடும் பட்டிகையும் – 3.இலை:5 23/2
மாடு ஒருவர் அறியாமே வாகீசர் திரு தோளில்
சேடு உயர் மூ_இலை சூலம் சின விடையின் உடன் சாத்த – 5.திருநின்ற:1 152/3,4
ஆங்கு அவர்-தம் திரு தோளில் ஆர்ந்த திரு இலச்சினையை – 5.திருநின்ற:1 153/1

மேல்


தோளின் (5)

சோதி மணி மார்பின் அசை நூலினொடு தோளின்
மீது புனை உத்தரிய வெண் துகில் நுடங்க – 1.திருமலை:5 30/2,3
செறிந்த புனை வடம் தாழ திரள் தோளின் புடை அலங்கல் – 3.இலை:7 17/2
தங்கள் குல தாதையார் தரியாது தோளின் மேல் தரித்து கொள்ள – 6.வம்பறா:1 106/2
அங்கு அவர்-தம் தோளின் மிசை எழுந்தருளி அணைந்தார் சூழ்ந்து அமரர் ஏத்தும் – 6.வம்பறா:1 106/3
மா தவம் செய் தாதையார் வந்து எடுத்து தோளின் மேல் வைத்துக்கொள்ள – 6.வம்பறா:1 113/3

மேல்


தோளினார் (1)

தோளினார் அளகைக்கு இருத்திய தோழனார் என வாழும் நாள் – 2.தில்லை:4 5/4

மேல்


தோளினான் (1)

அலங்கல் அம் தோளினான் வந்து அணைந்தனன் அண்ணல் கோயில் – 1.திருமலை:5 188/4

மேல்


தோளினானை (2)

துணர் மலர் கோதை தாம சுரும்பு அணை தோளினானை
புணர் மண திருநாள் முன்னால் பொருந்திய விதியினாலே – 1.திருமலை:5 12/2,3
திரு மலி தோளினானை மீள் என செப்பினானே – 2.தில்லை:3 26/4

மேல்


தோளும் (5)

நறை கமழும் சடை முடியும் நால் தோளும் முக்கண்ணும் – 2.தில்லை:2 33/1
துன்றினர் தோளும் தாளும் தலைகளும் துணித்து வீழ்த்து – 2.தில்லை:3 21/3
தோளும் உழத்தியர் மகளிர் மாறு ஆடி முன் தொகுக்கும் – 4.மும்மை:5 46/3
தோளும் ஆகமும் துவளும் முந்நூல் முனி சொல்ல – 5.திருநின்ற:1 366/2
ஆடவர் தம் பணை தோளும் மணி மார்பும் அடங்குவன – 6.வம்பறா:1 331/4

மேல்


தோளுற (1)

வெற்பு உயர் தோளுற தழுவி விடை அளித்தார் வன் தொண்டர் – 7.வார்கொண்ட:4 163/4

மேல்


தோளொடு (2)

தோளொடு மார்பிடை துவளும் நூல் உடன் – 2.தில்லை:2 11/3
தோளொடு வாளி நிலத்தன தோலொடு தோல்கள் தகைத்தன – 3.இலை:2 18/2

மேல்


தோற்கவும் (1)

தோற்கவும் ஆசை நீங்கா துணிவிலார் சொல்ல கேட்டு இ – 6.வம்பறா:1 795/1

மேல்


தோற்கும் (1)

முயல் காட்டும் மதி தோற்கும் முகம் காட்ட கண் மூரி – 3.இலை:5 3/3

மேல்


தோற்ற (3)

மங்கையர்க்கு வாள் விழி இணை தோற்ற மான் குலங்கள் – 4.மும்மை:5 18/1
வாதில் தோற்ற அமணரை வன் கழு – 5.திருநின்ற:2 11/1
துன்னிய வாதில் ஒட்டி தோற்ற இ சமணர் தாங்கள் – 6.வம்பறா:1 853/2

மேல்


தோற்றத்தில் (1)

தங்கு தோற்றத்தில் இன்புற்று சாரும் என்று – 1.திருமலை:1 29/3

மேல்


தோற்றது (1)

எரியிடை வாதில் தோற்றது இவர்க்கு நம் அருகர் என்பார் – 6.வம்பறா:1 803/1

மேல்


தோற்றம் (3)

தோற்றம் உடை உயிர் கொன்றான் ஆதலினால் துணி பொருள்தான் – 1.திருமலை:3 41/3
சொல்லுவது அறியேன் வாழி தோற்றிய தோற்றம் போற்றி – 2.தில்லை:3 32/1
திருவளர் சிறப்பின் மிக்க திருத்தொண்டர் தமக்கும் தோற்றம்
மருவிய தெய்வ கற்பின் மனைவியார் தமக்கும் தக்க – 2.தில்லை:3 34/1,2

மேல்


தோற்றவர் (3)

தோற்றவர் கழுவில் ஏற துணிவதே அருகர் என்பார் – 6.வம்பறா:1 808/1
தோற்றவர் தோலார் என்று முன்னுற துணிந்து இட்டார்கள் – 6.வம்பறா:1 813/4
தோற்றவர் கழுவில் ஏறி தோற்றிட தோற்றும் தம்பம் – 6.வம்பறா:1 856/1

மேல்


தோற்றார் (2)

ஒன்றினும் தோற்றார் செய்வது ஒட்டியே செய்வது என்றார் – 6.வம்பறா:1 797/4
நெருப்பினில் தோற்றார் தாங்கள் நீரில் வெல்வார்களோ என்பார் – 6.வம்பறா:1 806/1

மேல்


தோற்றான் (1)

வாதம் மாறு ஒன்று இன்றி தோற்றான் புத்தன் மற்று அவனை வென்று அருளி புகலி மன்னர் – 6.வம்பறா:1 924/3

மேல்


தோற்றிட (2)

தோற்றவர் கழுவில் ஏறி தோற்றிட தோற்றும் தம்பம் – 6.வம்பறா:1 856/1
கோல் தொடி செம் கை தோற்றிட குடம் உடைந்து எழுவாள் – 6.வம்பறா:1 1090/3

மேல்


தோற்றிய (1)

சொல்லுவது அறியேன் வாழி தோற்றிய தோற்றம் போற்றி – 2.தில்லை:3 32/1

மேல்


தோற்றிலீர் (1)

துப்புரவு உடையீர் நீங்கள் தோற்றிலீர் போலும் என்றான் – 6.வம்பறா:1 793/4

மேல்


தோற்றீர் (3)

நான்_மறை முனிவனார்க்கு நம்பிஆரூரர் தோற்றீர்
பான்மையின் ஏவல் செய்தல் கடன் என்று பண்பில் மிக்க – 1.திருமலை:5 63/1,2
வெம் தொழில் அருகர் தோற்றீர் என்னை விட்டு அகல நீங்கும் – 6.வம்பறா:1 769/1
அப்பொழுது அழிந்து தோற்றீர் ஆதலால் அதுவாறு ஆக – 6.வம்பறா:1 793/2

மேல்


தோற்று (3)

பன் முறை இழந்து தோற்று பரிபவப்பட்டு போனான் – 2.தில்லை:5 5/4
முதல் சூது தாம் தோற்று முதல் பணயம் அவர் கொள்ள – 6.வம்பறா:5 9/1
சூது ஆரும் துணை முலையார் மணி வாய்க்கு தோற்று இரவு – 7.வார்கொண்ட:4 120/3

மேல்


தோற்றும் (2)

தோற்றும் மன் உயிர்கட்கு எலாம் தூய்மையே – 1.திருமலை:5 162/1
தோற்றவர் கழுவில் ஏறி தோற்றிட தோற்றும் தம்பம் – 6.வம்பறா:1 856/1

மேல்


தோற்றுவித்த (1)

தோற்றுவித்த அயன் போற்றும் தோணிபுரத்து அந்தணனார் – 6.வம்பறா:1 405/2

மேல்


தோன்ற (36)

புகழ்ச்சியால் பொலிந்து தோன்ற போற்றிய தொழிலர் ஆகி – 1.திருமலை:5 11/2
கூடும் அன்பு உருக பாடும் கொள்கையோர் குறிப்பு தோன்ற – 1.திருமலை:5 135/4
உள்ள மெய் தன்மை முன்னை உண்மையும் தோன்ற உய்ப்பார் – 1.திருமலை:5 136/4
இந்திர திருவின் மேலாம் எழில் மிக விளங்கி தோன்ற – 1.திருமலை:5 184/4
பூவின் மா மழையின் மீள மூழ்குவார் போன்று தோன்ற – 2.தில்லை:2 39/4
தூய நீறு பொன் மேனியில் விளங்க தூர்த்த வேடமும் தோன்ற வேதியராய் – 2.தில்லை:3 4/3
துண்எனும்படி தோன்ற முன் தோன்றிடில் – 2.தில்லை:4 16/2
தொழும்பனார் உரைத்த போதில் சோதியாய் எழுந்து தோன்ற
செழும் திரு மனைவியாரும் தொண்டரும் திகைத்து நின்றார் – 2.தில்லை:4 24/3,4
மண்ணிடை இறு கால் மேல்மேல் வந்து எழுந்தது போல் தோன்ற
தண் அளி கவிகை மன்னன் தானை பின் தொடர தான் ஓர் – 3.இலை:1 33/2,3
தரும் குறி பலவும் சாற்றும் தன்மையில் பொலிந்து தோன்ற – 3.இலை:3 16/4
அருமையில் புதல்வர் பெற்ற ஆர்வமும் தோன்ற உய்த்தார் – 3.இலை:3 19/4
தந்தை நிலை உட்கொண்டு தளர்வு கொண்டு தங்கள் குல தலைமைக்கு சார்வு தோன்ற
வந்த குறைபாடு அதனை நிரப்புமாறு மனம் கொண்ட குறிப்பினால் மறாமை கொண்டு – 3.இலை:3 54/1,2
படி இலா பரிவு தான் ஓர் படிவமாம் பரிசு தோன்ற – 3.இலை:3 106/4
துனை புரவி தனி தேர் மேல் தோன்றுவான் கதிர் தோன்ற – 3.இலை:3 164/4
நன்று நான் செய்த இந்த மதி என நகையும் தோன்ற
ஒன்றிய களிப்பினாலே உன்மத்தர் போல மிக்கார் – 3.இலை:3 179/3,4
அங்கண் எய்திய முறுவலும் தோன்ற அடுத்தது என்-கொல் நின்-பால் என வினவ – 4.மும்மை:5 52/2
நெடியானுக்கு அறிவு_அரியார் நேர் தோன்ற கண்டு இறைஞ்சி – 5.திருநின்ற:1 407/2
தொண்ட தகைமை கண நாதராய் தோன்ற
கண்ட அ பரிசு பெரும்பாணர்க்கும் காட்டினார் – 6.வம்பறா:1 170/3,4
தேடு சேவடி தோன்ற முன் சென்று பின் – 6.வம்பறா:1 196/4
நீடு பெரும் திருக்கூத்து நிறைந்த திரு உள்ளத்து நிலைமை தோன்ற
ஆடுமாறு அது வல்லான் ஐயாற்று எம் ஐயனே என்று நின்று – 6.வம்பறா:1 303/2,3
பெருகு கணபதீச்சரத்தார் பீடு உடை கோலமே ஆகி தோன்ற
உருகிய காதலும் மீது பொங்க உலகர் முன் கொள்ளும் உணர்வு நீட – 6.வம்பறா:1 486/2,3
ஆலவாய் அண்ணல் கோயில் அங்கண் முன் தோன்ற கண்டு – 6.வம்பறா:1 863/1
தேவர் பிரான் அமர்ந்த திருக்கொள்ளம்பூதூர் எதிர் தோன்ற திரு உள்ளம் பணிய சென்று – 6.வம்பறா:1 898/1
தூய தொண்டர்-தம் குழாத்தொடும் எதிர் வந்து தோன்ற – 6.வம்பறா:1 1073/4
துன்னிய ஒழுங்கு துற்ற சூழல் போல் இருண்டு தோன்ற – 6.வம்பறா:1 1095/4
அருகு இழிந்தனவோ என்னும் அதிசயம் வடிவில் தோன்ற – 6.வம்பறா:1 1102/4
சீர் கெழு முகிழை காட்டும் செவ்வியில் திகழ்ந்து தோன்ற – 6.வம்பறா:1 1103/4
எண் நிறைந்தபடி தோன்ற ஏத்தி மகிழ்ந்து இன்புற்றார் – 6.வம்பறா:2 141/4
கண் நிறைந்த திருவாரூர் முன் தோன்ற காண்கின்றார் – 6.வம்பறா:2 301/4
இரவும்-தான் பகலாய் தோன்ற எதிர் எழுந்து அணையை விட்ட – 6.வம்பறா:2 350/3
அதிசயம் பலவும் தோன்ற அறிவுற்றே அஞ்சி கெட்டேன் – 6.வம்பறா:2 359/3
எங்கும் காணா வகை தோன்ற இலம் பாடு எய்தி இருந்து அயர்வார் – 6.வம்பறா:5 6/2
துஞ்சின் நுனி தனி பரப்பும் தும்பை நறு மலர் தோன்ற – 7.வார்கொண்ட:3 27/4
வட கரையில் திருவையாறு எதிர் தோன்ற மலர் கரங்கள் – 7.வார்கொண்ட:4 131/1
தொழுது தினைத்து புறம் போந்து தோன்ற பண்ணும் பிடி மேல் பார் – 7.வார்கொண்ட:4 147/1
பின்பு வந்து தோன்ற அவர் பாதம் விளக்கும் பெருந்தகையார் – 8.பொய்:5 6/4

மேல்


தோன்றல் (1)

சொல் பெரு வேந்தரும் தோணி மூதூர் தோன்றல் பின் காதல் தொட தாமும் – 6.வம்பறா:1 497/1

மேல்


தோன்றலாய (1)

அ குடியின் மேல் தோன்றலாய பெருந்தன்மையினார் – 5.திருநின்ற:1 16/1

மேல்


தோன்றலார் (7)

வாழிய நம் தோன்றலார் மணி அதரம் வைத்து ஊத – 3.இலை:7 23/4
தொண்டு புரியும் சிறிய பெரும் தோன்றலார் தம் பெருமான் மேல் – 4.மும்மை:6 49/3
காழியர் தவ பயனாம் கவுணியர்-தம் தோன்றலார்
ஆழி விடம் உண்டவர்-தம் அடி போற்றும் பதிக இசை – 6.வம்பறா:1 139/1,2
தொண்டருடன் தொழுது அணைந்தார் தோணிபுர தோன்றலார் – 6.வம்பறா:1 622/4
மன்னு சீர் பெரும் வணிகர்-தம் தோன்றலார் திறத்து – 6.வம்பறா:1 1033/3
தூய ஞானம் உண்டு அருளிய தோன்றலார் அணைந்து – 6.வம்பறா:1 1050/2
தொட்ட கொடி மாளிகை மூதூர் கடந்தார் உதியர் தோன்றலார் – 7.வார்கொண்ட:4 47/4

மேல்


தோன்றலார்-தாம் (1)

சொல் தமிழ்_மாலைகள் பாடி சில நாள் வைகி தொழுது அகன்றார் தோணிபுர தோன்றலார்-தாம் – 6.வம்பறா:1 466/4

மேல்


தோன்றலாரும் (1)

துணை மலர் சேவடி பணிந்து துதித்து அருள தோணிபுர தோன்றலாரும்
இணை_இல் பெரும் சிறப்பு அருளி தொண்டருடன் அ பதியில் இனிது மேவி – 6.வம்பறா:1 453/2,3

மேல்


தோன்றலாரை (1)

சுருதி ஆயிரம் ஓதி அங்கம் ஆன தொல் கலைகள் எடுத்து இயம்பும் தோன்றலாரை
பரிதி ஆயிரம் கோடி விரிந்தால் என்ன பரஞ்சோதி அருள் பெற்ற பான்மை மேன்மை – 6.வம்பறா:1 265/1,2

மேல்


தோன்றலை (1)

துன்னிய அமணர் தென்னர் தோன்றலை நோக்கி நாங்கள் – 6.வம்பறா:1 762/2

மேல்


தோன்றா (2)

சுற்றி வரும் வட்டணையில் தோன்றா வகை கலந்து – 3.இலை:2 29/2
தோன்றா துணையாய் இருந்தனன்-தன் அடியோம்கட்கு என்று – 5.திருநின்ற:1 134/2

மேல்


தோன்றாது (1)

முன் அடிகள் தோன்றாது கண் மறைய மூர்ச்சித்தார் – 6.வம்பறா:2 274/4

மேல்


தோன்றி (21)

மீது தோன்றி அ மெல்லியலார் உடன் – 1.திருமலை:1 27/3
வேதியர் குலத்துள் தோன்றி மேம்படு சடையனார்க்கு – 1.திருமலை:5 3/2
உம்பரின் விடை மேல் தோன்றி அவர் தமக்கு உணர்த்தல் உற்றார் – 1.திருமலை:5 66/4
பதியிலார் குலத்துள் தோன்றி பரவையார் என்னும் நாமம் – 1.திருமலை:5 132/2
படி எதிர் தோன்றி நிற்க பாதங்கள் பணிந்து பூண்டு – 1.திருமலை:5 190/4
ஏல வார் குழலாள்-தன்னோடு இடப_வாகனனாய் தோன்றி
சீலம் ஆர் பூசை செய்த திருத்தொண்டர்-தம்மை நோக்கி – 2.தில்லை:4 25/3,4
முழை அரி என்ன தோன்றி முரண் கெட எறிந்து தீர்க்கும் – 3.இலை:1 7/3
துங்க மால் வரை போல் தோன்றி துண்ணென அணைந்தது அன்றே – 3.இலை:1 12/4
புண்ணியம் தோன்றி மேல்மேல் வளர்வதன் பொலிவு போல்வார் – 3.இலை:3 42/4
என்று அவர் போற்றி செய்ய இடப_வாகனராய் தோன்றி
நன்று நீ புரிந்த செய்கை நல்_நுதல் உடனே கூட – 3.இலை:6 21/1,2
வெண் கோடல் இலை சுருளில் பைம் தோட்டு விரை தோன்றி
தண் கோல மலர் புனைந்த வடி காதின் ஒளி தயங்க – 3.இலை:7 16/1,2
சார்ந்தார் தம் புகல் இடத்தை தான் தோன்றி மாடத்து – 5.திருநின்ற:1 249/1
மீது தோன்றி வந்து எழுந்தனர் உலகு எலாம் வியப்ப – 5.திருநின்ற:1 371/4
சுற்றத்தார் என வந்து தோன்றி என்-பால் துயரம் எலாம் நீங்க அருள்செய்தீர் என்ன – 6.வம்பறா:1 481/2
தக்க அந்தணர் மேவும் அ பதியினில் தான் தோன்றி மாடத்து – 6.வம்பறா:1 537/1
நல் பெரும் பணிலம் என்னும் நல் நிதி போன்று தோன்றி
அல்பொலிவு கண்டார் தந்த அருட்கு அடையாளம் காட்ட – 6.வம்பறா:1 1101/3,4
அற்புதம் எய்த தோன்றி அழகினுக்கு அணியாய் நின்றாள் – 6.வம்பறா:1 1108/4
வீழும் அவர்க்கு இடை தோன்றி மிகும் புலவி புணர்ச்சி கண் – 6.வம்பறா:2 268/3
அந்தணர்-தம் சாத்தனூர் ஆ மேய்ப்பார் குடி தோன்றி
முந்தை முறை நிரை மேய்ப்பான் மூலன் எனும் பெயர் உடையான் – 6.வம்பறா:3 11/1,2
துஞ்சும் இருளில் அரசன்-பால் தோன்றி கனவில் அருள்புரிவார் – 6.வம்பறா:4 13/4
வைய நிகழ் பல்லவர்-தம் குல மரபின் வழி தோன்றி
வெய்ய கலியும் பகையும் மிகை ஒழியும் வகை அடக்கி – 8.பொய்:8 1/1,2

மேல்


தோன்றிட (3)

பொங்கு பேர் ஒளி போன்று முன் தோன்றிட
துங்க மா தவர் சூழ்ந்து இருந்தார் எலாம் – 1.திருமலை:1 16/2,3
நாதர் கோயில் முன் தோன்றிட நகை மலர் கரம் குவித்து இறைஞ்சி போய் – 6.வம்பறா:1 952/3
தொடுத்த வெம் சமண் பாட்டினில் தோன்றிட கண்டு – 6.வம்பறா:1 1091/3

மேல்


தோன்றிடில் (1)

துண்எனும்படி தோன்ற முன் தோன்றிடில்
வண்ணம் நீடிய மை குழம்பு ஆம் என்று – 2.தில்லை:4 16/2,3

மேல்


தோன்றிது (1)

சேண் ஆரும் தழல் பிழம்பாய் தோன்றிது தெளிந்தாராய் – 7.வார்கொண்ட:1 8/4

மேல்


தோன்றிய (5)

சோதியாய் உணர்வும் ஆகி தோன்றிய பொருளும் ஆகி – 2.தில்லை:1 1/2
தொல்லை வேட்கோவர் தம் குலத்துள் தோன்றிய
மல்கு சீர் தொண்டனார் வணங்கி வாங்கிக்கொண்டு – 2.தில்லை:2 17/1,2
துங்க வேதியர் குலத்தினில் தோன்றிய தூயோர் – 4.மும்மை:3 3/2
மாதர் தோன்றிய மரபு உடை மறையவர் வல்லம் – 4.மும்மை:5 30/3
வந்து தோன்றிய அந்தணர் மா தவர் – 6.வம்பறா:1 211/1

மேல்


தோன்றியது (1)

தொண்டர் திரு வேடம் நேரே தோன்றியது என்று தொழுதே – 6.வம்பறா:1 271/2

மேல்


தோன்றியே (1)

தூய மா மரபின் முதல் தோன்றியே
நயனார் திருத்தொண்டின் நயப்புறு – 9.கறை:4 7/2,3

மேல்


தோன்றினார் (8)

அந்தணன் போல் தோன்றினார் அந்தரத்து துந்துபி நாதம் – 4.மும்மை:4 33/2
வஞ்சம் நீக்கிய மாவின் மூலத்தில் வந்து தோன்றினார் மலை_மகள் காண – 4.மும்மை:5 57/4
துங்க அமரர் துதி செய்ய சூழ்ந்த ஒளியில் தோன்றினார் – 4.மும்மை:6 55/4
மெய் பெருந்தொண்டனார் விளங்கி தோன்றினார் – 5.திருநின்ற:1 128/4
ஏய அந்தணர் தாம் எதிர் தோன்றினார் – 6.வம்பறா:1 210/4
தூண்டு சோதி விளக்கு அனையார்-தம்-பால் கனவில் தோன்றினார் – 6.வம்பறா:2 237/4
தொண்டர் எதிர் நெடும் விசும்பில் துணைவியொடும் தோன்றினார் – 7.வார்கொண்ட:1 16/4
நன்மை சான்ற நலம் பெற தோன்றினார்
தன்மை வாயிலார் என்னும் தபோதனர் – 9.கறை:4 6/3,4

மேல்


தோன்றினான் (1)

துன்னு செங்கதிரோன் வழி தோன்றினான்
மன்னு சீர் அநபாயன் வழி முதல் – 1.திருமலை:3 13/2,3

மேல்


தோன்று (1)

தோன்று காட்சி சுடர் விட்டு உளன் என்பது – 6.வம்பறா:1 835/1

மேல்


தோன்றுதலும் (4)

ஓங்கு எயில் புகழ் சூழ் மதுரை தோன்றுதலும் உயர் தவ தொண்டரை நோக்கி – 6.வம்பறா:1 661/3
அண்ணாமலை அங்கு அமரர்பிரான் வடிவு போன்று தோன்றுதலும்
கண்ணால் பருகி கைதொழுது கலந்து போற்றும் காதலினால் – 6.வம்பறா:1 970/1,2
தொல்லை வள பூந்தராய் தூரத்தே தோன்றுதலும்
மல்கு திரு மணி முத்தின் சிவிகை இழிந்து எதிர்வணங்கி – 6.வம்பறா:1 1146/2,3
வள்ளலார்-தம் பழைய மண கோயில் தோன்றுதலும்
தெள்ளு நீர் உலகத்து பேறு_இல்லார் தெருமந்தார் – 6.வம்பறா:1 1254/3,4

மேல்


தோன்றும் (13)

முன்னே வந்து எதிர் தோன்றும் முருகனோ பெருகு ஒளியால் – 1.திருமலை:5 144/1
நாணனே தோன்றும் குன்றில் நாணுவோம் என்ன நாணனா – 3.இலை:3 96/1
பொன் புரையும் செக்கர் நிற பொழுது தோன்றும் புனிற்றி மதி கண்டு உருகி பொழிந்த நீரால் – 4.மும்மை:5 92/2
பரவை நெடும் தரங்கம் மிசை விளங்கி தோன்றும் பவள நறும் தளிர் அனைய பலவும் பாங்கர் – 4.மும்மை:5 97/4
உடனே தோன்றும் உணர்வின் கண் ஒழியாது ஊறும் வழி அன்பின் – 4.மும்மை:6 16/2
முந்தை முதல் மந்திரங்கள் எல்லாம் தோன்றும் முதல் ஆகும் முதல்வனார் எழுத்து_அஞ்சு என்பார் – 6.வம்பறா:1 266/3
தான் ஒரு பொன் உலகு என்ன தோன்றும் தயங்கு ஒளி முன் கண்டு சண்பை வந்த – 6.வம்பறா:1 499/2
மின் பொலி விசும்பை அளக்கும் நீள் கொடி வியன் நெடும் கோபுரம் தோன்றும்
என்பு அணி அணிவார் இனிது அமர்ந்து அருளும் திரு ஆலவாய் இது என்றார் – 6.வம்பறா:1 662/3,4
வந்து அணைந்த மா தவத்தோர் வணங்கி தாழ்ந்து மறை வாழ்வே சைவ சிகாமணியே தோன்றும்
இந்த மலை காளனோடு அத்தி-தம்மில் இகலி வழிபாடு செய இறைவர் மேவும் – 6.வம்பறா:1 1020/1,2
நணிய பேர் ஒளியில் தோன்றும் நலத்தினை நாடுவார்க்கு – 6.வம்பறா:1 1099/2
துப்பு உறழ் வேணியார் கழல் தொழுவார் தோன்றும் கங்காளரை கண்டார் – 6.வம்பறா:2 83/4
தோன்றும் பொழுதில் சங்கிலியார் தொழுது விழுந்து பரவசமாய் – 6.வம்பறா:2 238/1
முன்பு தோன்றும் பெரு வாழ்வை முழுதும் கண்டு பரவசமாய் – 7.வார்கொண்ட:3 86/2

மேல்


தோன்றுவது (1)

வான் அணையும் மலர் சோலை தோன்றுவது எ பதி என்ன மகிழ்ச்சி எய்தி – 6.வம்பறா:1 114/2

மேல்


தோன்றுவன (1)

துணர் மென் கமலம் இடைஇடையே சுடர் விட்டு எழுந்து தோன்றுவன
புணர் வெண் புரி நூலவர் வேள்வி களத்தில் புனைந்த வேதிகை மேல் – 5.திருநின்ற:7 3/2,3

மேல்


தோன்றுவார் (1)

துன்னு மள்ளர் கைம் மேல் கொண்டு தோன்றுவார்
மன்னு பங்கய மா நிதி போன்று உள்ளார் – 3.இலை:6 2/3,4

மேல்


தோன்றுவான் (1)

துனை புரவி தனி தேர் மேல் தோன்றுவான் கதிர் தோன்ற – 3.இலை:3 164/4

மேல்