தை – முதல் சொற்கள், பெரியபுராணம் தொடரடைவு

தை (1)

தை வரும் தண் தென்றல் அணை தண் கழுநீர் தடம் போன்று – 5.திருநின்ற:1 98/2

மேல்


தையல் (2)

தாழ்வு இன்றி என்றும் தனி வாழ்வது அ தையல் ஒப்பார் – 4.மும்மை:1 4/2
தையல் தழுவ குழைந்த பிரான் தங்கும் தெய்வ பதி என்று – 5.திருநின்ற:1 317/3

மேல்


தையல்-தன்னை (1)

சாதி வேதியர் ஆகிய தலைவர் தையல்-தன்னை யான் தனி கொடு போக – 2.தில்லை:3 10/3

மேல்


தையல்-பால் (1)

தம் பிரானாரை தூது தையல்-பால் விட்டார் என்னும் – 6.வம்பறா:2 383/2

மேல்


தையலார் (4)

தடம் எங்கும் புனல் குடையும் தையலார் தொய்யில் நிறம் – 6.வம்பறா:1 627/1
தையலார் சங்கிலியார் தம் திறத்து பேச தகா வார்த்தை – 6.வம்பறா:2 216/1
தையலார் தமக்கு அருளி சடா மகுடர் எழுந்தருள – 6.வம்பறா:2 253/1
சந்தனமாம் தையலார் முன் வந்து தாள் வணங்கி – 7.வார்கொண்ட:3 37/2

மேல்


தையலார்-தாம் (1)

அரு_மறை முனிவரான ஐயரை தையலார்-தாம்
கருமம் ஈது ஆக நீர் இ கடை தலை வருகை மற்று உம் – 6.வம்பறா:2 345/1,2

மேல்


தையலாரும் (1)

தையலாரும் தலைவர் பணி தலை நிற்பாராய் தாம் அழைப்பார் – 7.வார்கொண்ட:3 81/2

மேல்


தையலாள் (2)

தையலாள் பாகர்-தம்மை பாடினார் தமிழ் சொல்_மாலை – 6.வம்பறா:1 129/4
சால நாள் அங்கு உறைபவர் தையலாள் தழுவிட குழை கம்பர் – 6.வம்பறா:1 959/3

மேல்


தையலை (1)

சார்ந்து அவர்-தம் முன் செல்லார் தையலை கொண்டு பெற்றம் – 2.தில்லை:3 20/2

மேல்


தையலோடும் (1)

தையலோடும் சரவணத்து தனயரோடும் தாம் அணைவார் – 7.வார்கொண்ட:3 84/4

மேல்


தைவந்து (1)

தாங்கி சீத விரை பனி நீர் தெளித்து தைவந்து அது நீங்க – 6.வம்பறா:2 212/3

மேல்


தைவர (1)

பிள்ளை தைவர பெருகு பால் சொரி முலை தாய் போல் – 4.மும்மை:5 22/1

மேல்


தைவருதற்கு (1)

பீலி கொடு தைவருதற்கு எடுத்த போது பிடித்த பீலிகள் பிரம்பினோடும் தீந்து – 6.வம்பறா:1 715/3

மேல்


தைவரும் (1)

நாயகன் சேவடி தைவரும் சிந்தையும் நைந்து உருகி – 5.திருநின்ற:1 140/2

மேல்