தே – முதல் சொற்கள், பெரியபுராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தே 11
தே_மொழி 1
தேக்க 2
தேக்கிய 1
தேக்கின் 1
தேக்கு 1
தேக்கும் 2
தேங்காதார் 1
தேங்காது 1
தேச 1
தேசங்கள் 1
தேசத்தோம் 1
தேசம் 5
தேசிகமும் 1
தேசில் 1
தேசின் 1
தேசினார் 1
தேசினால் 1
தேசு 16
தேட 4
தேடற்கு 1
தேடாத 1
தேடாதன 1
தேடி 12
தேடிய 3
தேடியும் 2
தேடினார் 1
தேடு 7
தேடும் 13
தேடுவார் 5
தேடுவான் 1
தேடுவீர் 1
தேம் 5
தேம்பி 1
தேம 1
தேமாவின் 3
தேய்க்கும் 1
தேய்த்த 1
தேய்த்தார் 1
தேய்ந்த 2
தேய்ந்து 1
தேய்வை 1
தேய 1
தேயம்-தன்னில் 1
தேயவும் 1
தேர் 38
தேர்க்கால் 2
தேர்க்காலிடை 1
தேர்கள் 1
தேர்ந்தார் 1
தேர்ந்து 1
தேர்வார் 1
தேரர் 2
தேரார் 1
தேரார்க்கும் 1
தேரில் 1
தேரில்-நின்று 1
தேரின் 2
தேரும் 5
தேரோன் 1
தேவ 14
தேவர் 69
தேவர்-தம் 5
தேவர்-தம்மை 1
தேவர்-தாமும் 2
தேவர்க்கு 2
தேவர்க்கும் 1
தேவர்கட்கு 2
தேவர்கள் 5
தேவர்கள்-தம் 2
தேவர்களே 1
தேவர்பிரான் 1
தேவராட்டி-தனை 1
தேவராட்டியை 1
தேவருக்கும் 1
தேவருடன் 3
தேவரும் 4
தேவரே 1
தேவரை 1
தேவரையும் 2
தேவரொடு 1
தேவன்குடி 2
தேவனார் 2
தேவனும் 1
தேவனை 1
தேவாசிரியன் 6
தேவாதி 1
தேவி 9
தேவி-தனது 1
தேவிமார்கள் 1
தேவியர்க்கும் 1
தேவியரும் 1
தேவியாம் 1
தேவியார் 3
தேவியார்-தம்மை 1
தேவியார்-தாம் 1
தேவியாரும் 8
தேவியொடும் 1
தேவியோடும் 1
தேவு 1
தேவுற்ற 1
தேவூர் 1
தேற்ற 2
தேற்றம் 1
தேற்றம்_இல் 1
தேற்றா 1
தேற்றிடவும் 1
தேறல் 1
தேறா 1
தேறான் 1
தேறி 1
தேறிய 1
தேறு 1
தேறுவார்க்கு 1
தேன் 58
தேனில் 1
தேனின் 1
தேனு 1
தேனுக்கள் 1
தேனும் 6
தேனை 3
தேனொடு 1

தே (11)

தே மரு தொடையல் மார்பன் திருமண_கோலம் காண – 1.திருமலை:5 13/3
தே மலர் அளகம் சூழும் சில மதி தெருவில் சூழும் – 3.இலை:1 3/3
தே மாலை செந்தமிழின் செழும் திருத்தாண்டகம் பாடி – 5.திருநின்ற:1 93/3
தே_மொழி அவரும் சூழ சேணிடை கழிந்து சென்றார் – 5.திருநின்ற:4 42/4
சீர் வளர் கோயிலை அணைந்து தே மலர் – 6.வம்பறா:1 252/1
தே மருவு மலர் சோலை திரு குடமூக்கினில் செல்வ – 6.வம்பறா:1 406/1
தே இயலும் மெய் கண்டு சிந்தை வியப்பு எய்தினார் – 6.வம்பறா:1 543/4
தே மருவு நறும் பைம் தார் தென்னவன்-தன் திரு மதுரை – 6.வம்பறா:1 876/2
தே மலர் வார் பொழில் காஞ்சி திரு நகரம் கடந்து அகல்வார் – 6.வம்பறா:2 290/3
தே இருக்கை அமர்ந்து அருளி சிவயோகம் தலை நின்று – 6.வம்பறா:3 25/3
தே மலர் குழல் மாதர் பந்து ஆடும் தெற்றிகள் சூழ் – 8.பொய்:4 2/2

மேல்


தே_மொழி (1)

தே_மொழி அவரும் சூழ சேணிடை கழிந்து சென்றார் – 5.திருநின்ற:4 42/4

மேல்


தேக்க (2)

தெள் அமுதின் உடன் கலந்து செவி வார்ப்பது என தேக்க – 3.இலை:7 29/4
செப்ப_அரும் பெருமை குலச்சிறையார் தம் செவி நிறை அமுது என தேக்க
அப்பொழுது அறிந்து தலத்தின் மேல் பணிந்தே அளப்பு_அரும் களிப்பினர் ஆனார் – 6.வம்பறா:1 654/3,4

மேல்


தேக்கிய (1)

தேக்கிய மா மறை வெள்ள திருத்தோணி வீற்றிருந்தாரை – 6.வம்பறா:1 275/3

மேல்


தேக்கின் (1)

நின்ற இ பெரிய தேக்கின் அப்புறம் சென்றால் நீண்ட – 3.இலை:3 94/3

மேல்


தேக்கு (1)

வெட்டி நறும் கோல் தேனும் மிக முறித்து தேக்கு இலையால் – 3.இலை:3 144/3

மேல்


தேக்கும் (2)

மலை வளர் சந்தனம் அகிலும் தேக்கும் உந்தி மலர் பிறங்கல் வண்டு இரைப்ப சுமந்து பொங்கி – 6.வம்பறா:1 897/1
தேக்கும் திரு வாயால் செப்பி அருள்செய்தார் – 6.வம்பறா:1 941/4

மேல்


தேங்காதார் (1)

தேங்காதார் திருநாவுக்கரையரை அ தீய விட – 5.திருநின்ற:1 103/3

மேல்


தேங்காது (1)

தேங்காது இருவோம் நேர் இறைஞ்ச திரு முன் கதவம் திருக்காப்பு – 5.திருநின்ற:1 267/3

மேல்


தேச (1)

தேச நெறி நிலையாமை கண்டு அறங்கள் செய்வாராய் – 5.திருநின்ற:1 35/2

மேல்


தேசங்கள் (1)

தேசங்கள் பல கொண்டு தேர் வேந்தன்-பால் சிறந்தார் – 7.வார்கொண்ட:3 5/4

மேல்


தேசத்தோம் (1)

வடி சேர் சூல கபாலத்தார் வட தேசத்தோம் என்றார் வண் – 7.வார்கொண்ட:3 43/2

மேல்


தேசம் (5)

தேசம் எல்லாம் விளக்கிய தென் திசை – 1.திருமலை:1 36/1
தேசம் உய்ய திருத்தொண்டத்தொகை முன் பணித்த திருவாளன் – 4.மும்மை:6 60/3
தேசம் உய்ய உண்டவர் தாம் திரு மா மகனார் ஆதலினால் – 5.திருநின்ற:1 260/2
வட திசை தேசம் எல்லாம் மனத்தினும் கடிது சென்று – 5.திருநின்ற:4 55/1
தேசம் உய்ய வந்தவரை திரு அமுது செய்விக்கும் – 5.திருநின்ற:5 21/3

மேல்


தேசிகமும் (1)

தென் தமிழும் வட கலையும் தேசிகமும் பேசுவன – 11.பத்தராய்:2 2/1

மேல்


தேசில் (1)

தேசில் பெருகும் செழும் தீபம் முதலாயினவும் திரு அமுதும் – 7.வார்கொண்ட:4 24/2

மேல்


தேசின் (1)

தேசின் விளங்கும் உடைவாளை உருவி திரு மார்பினில் நாட்ட – 7.வார்கொண்ட:4 42/3

மேல்


தேசினார் (1)

சென்னியில் கொண்டு போற்றும் தேசினார் நேசர் என்பார் – 12.மன்னிய:3 2/4

மேல்


தேசினால் (1)

தேசினால் எ திசையும் விளக்கினார் – 1.திருமலை:4 6/3

மேல்


தேசு (16)

தேசு உடைத்து எனினும் தெளிவு இல்லதே – 1.திருமலை:2 8/4
தேசு உடை எழுத்தே ஆகில் தெளிய பார்த்து அறி-மின் என்றார் – 1.திருமலை:5 60/4
தேசு மன்ன என் சிந்தை மயக்குற – 1.திருமலை:5 152/3
தேசு உடை மருப்பில் தண்டை செறி மணி குதம்பை மின்ன – 3.இலை:3 21/3
தேசு உடைய சிகழிகையில் செறி கண்ணி தொடை செருகி – 3.இலை:7 15/2
தேசு உடைய கழல் வாழ்த்தி திருக்குறிப்புத்தொண்டர் வினை – 4.மும்மை:4 37/3
தேசு உடைய மலர் கமல சேவடியார் அடியார்-தம் – 4.மும்மை:5 114/1
தேசு உடை சடை மவுலியும் நீறும் மெய் திகழ – 5.திருநின்ற:1 363/2
தேசு உடைய சடைப்பெருமான் திருவருளேல் இன்னமும் ஓர் – 5.திருநின்ற:4 29/3
தேசு மிக்க திருவுரு ஆனவர் – 6.வம்பறா:1 189/3
தேசு உடை சிவிகை முதலாயின – 6.வம்பறா:1 204/3
தேசு உடை பிள்ளையார்-தம் திருக்குறிப்பு அதனை நோக்க – 6.வம்பறா:1 818/3
தேசு மிக்க திருவருள் முன் பெற்று திருவாஞ்சியத்து அடிகள் – 6.வம்பறா:2 60/2
தேசு பெருகும் திருத்தொண்டர் செப்புகின்றார் திரு இலிகாள் – 6.வம்பறா:4 7/2
தேசு உடைய பாடல் பெறும் தவத்தினாரை செப்புவது யாம் என் அறிந்து தென்னர் கோமான் – 12.மன்னிய:2 2/2
தேசு தங்கிய யானையும் புரவியும் இழிந்து சேணிடை செல்வார் – 13.வெள்ளானை:1 40/3

மேல்


தேட (4)

வையகம் பொலிய மறை சிலம்பு ஆர்ப்ப மன்று உளே மால் அயன் தேட
ஐயர் தாம் வெளியே ஆடுகின்றாரை அஞ்சலி மலர்த்தி முன் குவித்த – 1.திருமலை:5 105/1,2
மயக்கு_அறு மறை ஓலிட்டு மால் அயன் தேட நின்றான் – 2.தில்லை:3 29/4
தேட அரும் திரு மரபில் சே_இழையை மகன்_பேச – 5.திருநின்ற:4 7/3
தண் ஆர் இதழி முடியார்-தம் அடியார் தலைப்பட்டால் தேட
ஒண்ணாதனவும் உளவாகும் அருமை இல்லை என உரைத்தார் – 7.வார்கொண்ட:3 47/3,4

மேல்


தேடற்கு (1)

தேடற்கு அரியாய் திருவருள் முன் செய்யாது ஒழிந்தது என் என்றார் – 7.வார்கொண்ட:4 43/4

மேல்


தேடாத (1)

தேடாத பெரு வளத்தில் சிறந்த திருமுனைப்பாடி – 8.பொய்:3 1/3

மேல்


தேடாதன (1)

திருமஞ்சனமே முதல் அவற்றில் தேடாதன அன்பினில் நிரம்பி – 4.மும்மை:6 37/3

மேல்


தேடி (12)

விழை தரும் ஓடு வைத்த வேறு இடம் தேடி காணேன் – 2.தில்லை:2 23/2
மின் செய்வார் பகழி புண்கள் தீர்க்கும் மெய் மருந்து தேடி
பொன் செய் தாழ் வரையில் கொண்டு வருவன் நான் என்று போனார் – 3.இலை:3 175/3,4
சாலி தேடி அறுத்து அவை தாம் பெறும் – 3.இலை:6 10/1
தள்ளும் செயல் இல்லார் சந்தன காப்பு தேடி
கொள்ளும் துறையும் அடைத்தான் கொடுங்கோன்மை செய்வான் – 4.மும்மை:1 17/2,3
அளவு_இல் சுடர் பிழம்பு ஆனார் தம்மை தேடி அகழ்ந்து ஏனம் ஆனானும் அன்னம் ஆகி – 4.மும்மை:5 91/3
அந்தம்_இல் சீர் அடியாரை தேடி அவர் புறத்து அணைந்தார் – 7.வார்கொண்ட:3 37/3
எம்பெருமான் யாவரையும் கண்டிலர் தேடி போனார் – 7.வார்கொண்ட:3 39/2
உய்ய அமுது செய்யாதே ஒளித்தது எங்கே என தேடி
மையல் கொண்டு புறத்து அணைய மறைந்த அவர் தாம் மலை பயந்த – 7.வார்கொண்ட:3 84/2,3
கொடுப்பது எவ்வகையும் தேடி அவர் கொள கொடுத்தும் கங்கை – 12.மன்னிய:1 4/2
மனத்தினால் கருதி எங்கும் மா நிதி வருந்தி தேடி
எனைத்தும் ஓர் பொருள் பேறு இன்றி என் செய்கேன் என்று நைவார் – 12.மன்னிய:1 5/1,2
தினைத்துணை முதலா தேடி சிந்தையால் திரட்டி கொண்டார் – 12.மன்னிய:1 5/4
சாதனத்தோடு தச்சர்-தம்மையும் மனத்தால் தேடி
நாதனுக்கு ஆலயம் செய் நலம் பெறு நல் நாள் கொண்டே – 12.மன்னிய:1 6/1,2

மேல்


தேடிய (3)

தேடிய அயனும் மாலும் தெளிவுறா ஐந்து_எழுத்தும் – 1.திருமலை:5 71/1
தேடிய மாடு நீடு செல்வமும் தில்லை மன்றுள் – 2.தில்லை:5 4/1
தேடிய மாலுக்கு அரியார் திருப்பூந்துருத்தியை சேர்ந்தார் – 5.திருநின்ற:1 386/4

மேல்


தேடியும் (2)

நின்றவர் தம்மை கேட்டார் தேடியும் காணார் மாயை – 2.தில்லை:2 21/3
காதலாலே தேடியும் முன் காணேன் தவத்தால் உமை கண்டேன் – 7.வார்கொண்ட:3 45/4

மேல்


தேடினார் (1)

தேடினார் இருவருக்கும் தெரிவு_அரியார் திரு மகனார் – 6.வம்பறா:1 996/4

மேல்


தேடு (7)

இ உலகில் அந்தணராய் இருவர் தேடு ஒருவர் தாம் எதிர்நின்று ஆண்ட – 1.திருமலை:5 171/3
தேடு மா மறை பொருளினை தெளிவுற நோக்கி – 5.திருநின்ற:6 10/3
தேடு சேவடி தோன்ற முன் சென்று பின் – 6.வம்பறா:1 196/4
தேடு மால் அயர்க்கு அரியராய் செழு மணி புற்றில் – 6.வம்பறா:1 510/3
தேடு மறைக்கு அரியார் தம் விளமர் போற்றி திருவாரூர் தொழ நினைந்து சென்று புக்கார் – 6.வம்பறா:1 573/4
தேடு மா மறைகள் கண்டார் திருமறைக்காடு சேர்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 597/4
தேடு மறைக்கு அரியாரை திருவுடையார் என்று எடுத்து – 7.வார்கொண்ட:4 98/3

மேல்


தேடும் (13)

தேடும் கழலார் திரு ஆலவாய் சென்று தாழ்ந்து – 4.மும்மை:1 43/3
தேடும் பிரமனும் மாலும் தேவரும் முதலாம் யோனிகள் தெளிவு ஒன்றா – 5.திருநின்ற:1 166/3
தேடும் மால் அயற்கு அரியவர் திரு கருகாவூர் – 6.வம்பறா:1 371/4
தேடும் மால் அயனுக்கு அரியவர் மகிழ்ந்த திரு ஆலவாய் மருங்கு அணைந்து – 6.வம்பறா:1 664/2
தேடும் உணர்வீர் உலகுக்கு இவை செய்த ஈசர் – 6.வம்பறா:1 838/3
அரும் தவர்கள் எம்மருங்கும் மிடைந்து செல்ல ஆளுடை பிள்ளையார் அயன் மால் தேடும்
மருந்து வெளியே இருந்த திருக்காளத்தி மலை அடிவாரம் சார வந்து தாழ்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 1021/3,4
தேடும் இருவர் காண்ப அரியார் திருவாறை மேல் சென்று அணைந்தார் – 6.வம்பறா:2 93/4
தேடும் அயனும் திருமாலும் அறிதற்கு அரிய திரு பாதம் – 6.வம்பறா:2 205/3
தேடும் இருவர்க்கு அரியார் திரு ஏகாம்பரம் பணிந்து – 6.வம்பறா:3 5/3
தேடும் பொருளும் பெரும் துணையும் தில்லை திருச்சிற்றம்பலத்துள் – 7.வார்கொண்ட:4 23/2
தேடும் பாதர் அருளினால் திருவாரூர் மேல் செல எழுந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 60/4
தேடும் அ பெரும் சேம வைப்பாம் என – 9.கறை:4 2/2
அ பூம் கானில் வெண் நாவல் அதன் கீழ் முன் நாள் அரி தேடும்
மெய் பூம் கழலார் வெளிப்படலும் மிக்க தவத்தோர் வெள்ளானை – 12.மன்னிய:4 2/1,2

மேல்


தேடுவார் (5)

இடந்த ஏனமும் அன்னமும் தேடுவார்
தொடர்ந்து கொண்ட வன் தொண்டர்க்கு தூது போய் – 1.திருமலை:3 6/2,3
செம் வாய் வெண் நகை கொடியை தேடுவார் ஆயினார் – 1.திருமலை:5 151/4
செய்தது என் என்று திகைத்தனர் தேடுவார் ஆனார் – 2.தில்லை:7 20/4
சிந்தை செய்து கைவரும் திறம் தெரிந்து தேடுவார் – 6.வம்பறா:1 773/4
செப்ப_அரும் சீர் மனையாரை விற்பதற்கு தேடுவார் – 8.பொய்:6 12/4

மேல்


தேடுவான் (1)

மன்றல் வார் குழல் வஞ்சியை தேடுவான்
சென்று தேவ ஆசிரியனை சேர்ந்த பின் – 1.திருமலை:5 155/3,4

மேல்


தேடுவீர் (1)

ஆற்றினில் இட்டு குளத்தில் தேடுவீர் அருள் இதுவோ – 6.வம்பறா:2 131/3

மேல்


தேம் (5)

தேம் பொதிந்த சில் மழலை மென் மொழிய செவ்வழி யாழ் – 4.மும்மை:5 38/4
தேம் மரு மென் சுரும்பு இசையால் செழும் சாமம் பாடும்-ஆல் – 6.வம்பறா:1 9/4
தெள் அமுத இன் இசையின் தேம் பொழி தந்திரி யாழை சிறக்க வீக்கி – 6.வம்பறா:1 458/2
தேம் பொழில் திரு வீழி நன் மிழலையின் மருங்குற செல்கிறார் – 6.வம்பறா:1 538/4
தேம் கமழ் ஆரம் சேரும் திரு நுதல் விளக்கம் நோக்கில் – 6.வம்பறா:1 1096/2

மேல்


தேம்பி (1)

உறை உணவு கொள்ளும் புள் தேம்பி அயல் இரை தேரும் – 6.வம்பறா:1 386/3

மேல்


தேம (1)

தேம அலங்கல் அணி மா மணி மார்பின் செம்மல் அம் கயல்கள் செங்கமல தண் – 1.திருமலை:5 92/1

மேல்


தேமாவின் (3)

பூவில் உறங்குவ நீள் கயல் பூ மலி தேமாவின்
காவின் நறும் குளிர் நீழல் உறங்குவ கார் மேதி – 3.இலை:7 2/3,4
வரம்பில் வளர் தேமாவின் கனி கிழிந்த மது நறு நெய் – 6.வம்பறா:1 7/2
செழும் தளிரின் புடை மறைந்த பெடை களிப்ப தேமாவின்
கொழும் துணர் கோதி கொண்டு குயில் நாடு கோனாடு – 10.கடல்:2 1/3,4

மேல்


தேய்க்கும் (1)

முட்டும் பரிசு ஆயினும் தேய்க்கும் கை முட்டாது என்று – 4.மும்மை:1 20/2

மேல்


தேய்த்த (1)

அகல் பாறையின் வைத்து முழங்கையை அன்று தேய்த்த
இகலார் களிற்று அன்பரை ஏத்தி முருகனாராம் – 4.மும்மை:1 49/1,2

மேல்


தேய்த்தார் (1)

வட்டம் திகழ் பாறையின் வைத்து முழங்கை தேய்த்தார்
கட்டும் புறம் தோல் நரம்பு என்பு கரைந்து தேய – 4.மும்மை:1 20/3,4

மேல்


தேய்ந்த (2)

கல்லின் புறம் தேய்ந்த முழங்கை கலுழ்ந்து சோரி – 4.மும்மை:1 21/1
செய் வண்ணம் ஒழிந்திட தேய்ந்த புண் ஊறு தீர்ந்து – 4.மும்மை:1 23/2

மேல்


தேய்ந்து (1)

திரு மலி செல்வ துழனி தேய்ந்து அழிந்த பின்னையும் தம் – 8.பொய்:6 9/1

மேல்


தேய்வை (1)

தண் புனல் குளிர் கால் நறும் சந்தன தேய்வை
பண்பு நீடிய வாச மென் மலர் பொதி பனி நீர் – 6.வம்பறா:1 385/1,2

மேல்


தேய (1)

கட்டும் புறம் தோல் நரம்பு என்பு கரைந்து தேய – 4.மும்மை:1 20/4

மேல்


தேயம்-தன்னில் (1)

கடல் மிசை வங்கம் ஓட்டி கருதிய தேயம்-தன்னில்
அடைவுற சென்று சேர்ந்து அங்கு அளவு_இல் பல் வளங்கள் முற்றி – 5.திருநின்ற:4 34/1,2

மேல்


தேயவும் (1)

பங்கயம் புரை தாள் பரட்டளவும் பசை தசை தேயவும்
மங்கை பங்கர் தம் வெள்ளி மால் வரை வைத்த சிந்தை மறப்பரோ – 5.திருநின்ற:1 357/2,3

மேல்


தேர் (38)

செல்வ வீதி செழு மணி தேர் ஒலி – 1.திருமலை:3 3/2
கவன வாம் புரவி யானை தேர் படை தொழில்கள் கற்று – 1.திருமலை:3 18/3
பொங்கிய தானை சூழ தேர் மிசை பொலிந்து போந்தான் – 1.திருமலை:3 20/4
வளவ நின் புதல்வன் ஆங்கு ஓர் மணி நெடும் தேர் மேல் ஏறி – 1.திருமலை:3 31/1
அளவு_இல் தேர் தானை சூழ அரசு உலாம் தெருவில் போங்கால் – 1.திருமலை:3 31/2
மருமம் தன் தேர் ஆழி உற ஊர்ந்தான் மனு வேந்தன் – 1.திருமலை:3 44/3
செம்பொன் நாண் அரையில் மின்ன தெருவில் தேர் உருட்டு நாளில் – 1.திருமலை:5 4/4
நிலவு பசும் புரவி நெடும் தேர் இரவி மேல் கடலில் – 1.திருமலை:5 82/3
சேடு கொண்ட ஒளி தேர் நிரை-தோறும் செந்நெல் அன்ன மலை சாலைகள்-தோறும் – 1.திருமலை:5 101/3
தேர் ஆரும் நெடு வீதி திருவாரூர் வாழ்வார்க்கு – 1.திருமலை:5 118/1
வன் தாள் மேரு சிலை வளைத்து புரங்கள் செற்று வைதிக தேர்
நின்றார் இருந்த திருவாரூர் பணிந்தார் நிகர் ஒன்று இல்லாதார் – 2.தில்லை:6 6/3,4
தார் மணி இசைப்பும் வேழ முழக்கமும் தடம் தேர் சீரும் – 3.இலை:1 32/2
மொய் காட்டும் இருள் வாங்கி முகம் காட்டும் தேர் இரவி – 3.இலை:3 134/1
துனை புரவி தனி தேர் மேல் தோன்றுவான் கதிர் தோன்ற – 3.இலை:3 164/4
தேர் மலி தானை மன்னன் சேனையும் களிறும் எல்லாம் – 3.இலை:4 29/2
யானை குதிரை கருவி படை வீரர் திண் தேர்
சேனை கடலும் கொடு தென் திசை நோக்கி வந்தான் – 4.மும்மை:1 11/3,4
நண்ணும் இசை தேர் மது கரங்கள் நனை மென் சினையின் மருங்கு அலைய – 4.மும்மை:2 3/1
அரவ நெடும் தேர் வீதி அருகு மாடத்து அணி மணி கோபுரத்து அயலே வியல் வாய் நீண்ட – 4.மும்மை:5 97/1
வெம்பு சின களிற்று அதிர்வும் மாவின் ஆர்ப்பும் வியன் நெடும் தேர் கால் இசைப்பும் விழவு அறாத – 4.மும்மை:5 98/1
உம்பரின் இந்திரன் களிற்றின் முழக்கும் தெய்வ உயர் இரவி மா கலிப்பும் அயன் ஊர்தி தேர்
பம்பு இசையும் விமானத்துள் ஆடும் தெய்வ பாவையர் நூபுர அரவத்துடனே பல்கும் – 4.மும்மை:5 98/3,4
தேர் ஒலிக்க மா ஒலிக்க திசை ஒலிக்கும் புகழ் காஞ்சி – 4.மும்மை:5 113/1
பெரும் சகடு தேர் காட்ட வினைஞர் ஆர்ப்பு ஒலி பிறங்க – 5.திருநின்ற:1 6/3
ஆடு உயர் கொடி சூழ் பொன் தேர் அணி திரு வீதி உள்ளும் – 5.திருநின்ற:1 170/2
மெய்ப்பொருள் தேர் நாவினுக்கு வேந்தர் தாம் மேவினார் – 5.திருநின்ற:1 200/3
தேர் மன்னும் மணி வீதி திருவாக்கூர் சென்று அணைந்தார் – 5.திருநின்ற:1 248/4
நாத மறை தேர் நமிநந்திஅடிகளார் நல் தொண்டு ஆக – 5.திருநின்ற:7 19/1
ஆழி மணி சிறு தேர் ஊர்ந்த அ இரத பொடி ஆடும் – 6.வம்பறா:1 11/3
சிறு மணி தேர் தொடர்ந்து உருட்டி செழு மணல் சிற்றில்கள் இழை – 6.வம்பறா:1 52/1
தேர் அணி வீதியூடு செல்வது வருவது ஆகி – 6.வம்பறா:2 385/3
தேசங்கள் பல கொண்டு தேர் வேந்தன்-பால் சிறந்தார் – 7.வார்கொண்ட:3 5/4
சிந்தை மதிநூல் தேர் அமைச்சர் சில நாள் ஆய்ந்து தெளிந்த நெறி – 7.வார்கொண்ட:4 11/2
தேர் ஊரும் நெடும் வீதி திருவாரூர்க்கு எழுந்தருள – 7.வார்கொண்ட:4 159/3
மருளும் களிறு பாய் புரவி மணி தேர் படைஞர் முதல் மாற்றார் – 7.வார்கொண்ட:6 2/3
தேர் ஏறும் அணி வீதி திசை ஏறும் வசையில் அணி – 8.பொய்:2 7/2
தேர் உலவு நெடு வீதி சிறந்த திருவொற்றியூர் – 8.பொய்:6 1/4
ஆன அன்பர் திருவாரூர் ஆழி தேர் வித்தகர் கோயில் – 10.கடல்:3 3/1
திக்கு அனைத்தும் தனி செங்கோல் முறை நிறுத்தி தேர் வேந்தர் – 12.மன்னிய:4 15/3
திரிபுரம் எரித்தவாறும் தேர் மிசை நின்றவாறும் – 12.மன்னிய:5 5/1

மேல்


தேர்க்கால் (2)

செம்பொனின் தேர்க்கால் மீது விசையினால் செல்லப்பட்டே – 1.திருமலை:3 23/2
முன் இவனை அ வீதி முரண் தேர்க்கால் ஊர்க என – 1.திருமலை:3 43/2

மேல்


தேர்க்காலிடை (1)

இளைய ஆன் கன்று தேர்க்காலிடை புகுந்து இறந்தது ஆக – 1.திருமலை:3 31/3

மேல்


தேர்கள் (1)

வேள்வி தலைவர் பெரும் தேர்கள் விண்ணோர் ஏறும் விமானங்கள் – 4.மும்மை:6 6/4

மேல்


தேர்ந்தார் (1)

குல முதல் அறிவின் மிக்கோர் கோத்திர முறையும் தேர்ந்தார்
நலம் மிகு முதியோர் சொல்ல சடங்கவி நன்மை ஏற்று – 1.திருமலை:5 8/1,2

மேல்


தேர்ந்து (1)

எய்து மென் பெடையோடு இரை தேர்ந்து உண்டு – 1.திருமலை:5 158/1

மேல்


தேர்வார் (1)

செய் வேறு வினை திறம் சிந்தனை செய்து தேர்வார் – 4.மும்மை:1 27/4

மேல்


தேரர் (2)

செற்றம் மிகு உள்ளத்து புத்தநந்தி செயிர்த்து எழுந்து தேரர் குழாம் சூழ சென்று – 6.வம்பறா:1 906/3
சென்றவர்கள் தேரர் குழாம் அணைந்து நீங்கள் செப்பி வரும் பொருள் நிலைமை தெரிக்க எங்கள் – 6.வம்பறா:1 913/1

மேல்


தேரார் (1)

தென்னவன் நகை உட்கொண்டு செப்பிய மாற்றம் தேரார்
சொன்னது பயனாக கொண்டு சொல்லுவார் தொடர்ந்த வாது – 6.வம்பறா:1 794/1,2

மேல்


தேரார்க்கும் (1)

கல்வியினில் மேம்பட்ட புத்தநந்தி முதலான தேரார்க்கும் கனன்று சொன்னார் – 6.வம்பறா:1 905/4

மேல்


தேரில் (1)

விண் பயில் புரங்கள் வேவ வைதிக தேரில் மேரு – 3.இலை:4 30/1

மேல்


தேரில்-நின்று (1)

செற்ற என் செய்கேன் என்று தேரில்-நின்று இழிந்து வீழ்ந்தான் – 1.திருமலை:3 24/4

மேல்


தேரின் (2)

தேரின் மேவிய செழு மணி வீதிகள் சிறந்து – 2.தில்லை:7 1/3
மீது தேரின் வந்து எய்தினன் வெய்யவன் – 6.வம்பறா:1 209/4

மேல்


தேரும் (5)

தேரும் கொடியும் மிடையும் மறுகில் திருவாரூரீர் நீரே அல்லால் – 1.திருமலை:5 177/1
எந்திர தேரும் மாவும் இடைஇடை களிறும் ஆகி – 3.இலை:1 29/4
தேரும் நிலை இல்லாதார் நீற்று அறையை திறந்தார்கள் – 5.திருநின்ற:1 100/4
உறை உணவு கொள்ளும் புள் தேம்பி அயல் இரை தேரும்
பறவை சிறை விரித்து ஒடுங்க பனி புறத்து வதியும்-ஆல் – 6.வம்பறா:1 386/3,4
செய்யாது அகன்ற தமர் போலும் என்று தேரும் பொழுது மலர் – 8.பொய்:5 7/2

மேல்


தேரோன் (1)

பூட்டும் ஏழ் பரி தேரோன் கடல் புக – 1.திருமலை:5 157/4

மேல்


தேவ (14)

திங்கள் தங்கு சடை கங்கை முழங்கும் தேவ தேவர் புரியும் – 1.திருமலை:5 99/4
சென்று தேவ ஆசிரியனை சேர்ந்த பின் – 1.திருமலை:5 155/4
கண்_நுதல் கோயில் தேவ ஆசிரியன் ஆம் காவணத்து – 1.திருமலை:5 189/1
திருவார் பெருமை திகழ்கின்ற தேவ ஆசிரியனிடை பொலிந்து – 2.தில்லை:6 7/1
தேவ தேவ ஈசனே திருமுன்பே இது செய்து – 3.இலை:3 137/2
தேவ தேவ ஈசனே திருமுன்பே இது செய்து – 3.இலை:3 137/2
திண்ணனார் கண்ணில் ஊன்ற தரித்திலர் தேவ தேவர் – 3.இலை:3 182/4
தேவ தேவனும் அது திருவுள்ளம் செய்து தென் திசை மிக்க செய் தவத்தால் – 4.மும்மை:5 53/1
மலை_குல_கொடி பரிவுறு பயத்தால் மாவின் மேவிய தேவ நாயகரை – 4.மும்மை:5 64/1
செய்ய மா மணி ஒளி சூழ் திரு முன்றின் முன் தேவ ஆசிரியன் சார்ந்து – 5.திருநின்ற:1 224/1
சென்னி தாழ்ந்து தேவ ஆசிரியன் தொழுது எழுந்தார் – 6.வம்பறா:1 509/4
தேவ தேவனை திரு கபாலீச்சரத்து அமுதை – 6.வம்பறா:1 1078/1
தேவ ஆசிரியன் முன் இறைஞ்சி வலம் செய்வாராய் செம்மை புரி – 6.வம்பறா:4 3/2
சென்று தேவ ஆசிரியனை முன் இறைஞ்சி திரு மாளிகை வலம்கொண்டு – 7.வார்கொண்ட:4 68/1

மேல்


தேவர் (69)

நீடு தேவர் நிலைகளும் வேண்டிடின் – 1.திருமலை:1 6/1
ஆதி தேவர் அமர்ந்த பூங்கோயிலில் – 1.திருமலை:4 1/2
தேவர் பிரான்-தனை பணிந்து திருப்பதிகம் பாடினார் – 1.திருமலை:5 78/4
திங்கள் தங்கு சடை கங்கை முழங்கும் தேவ தேவர் புரியும் – 1.திருமலை:5 99/4
நீடு தண் புனல்கள் பந்தர்கள்-தோறும் நிறைந்த தேவர் கணம் நீளிடை-தோறும் – 1.திருமலை:5 101/4
மால் அயன் சதமகன் பெரும் தேவர் மற்றும் உள்ளவர்கள் முற்றும் நெருங்கி – 1.திருமலை:5 103/1
சென்று உடைய நம்பியும் போய் தேவர் பிரான் கோயில் புக – 1.திருமலை:5 149/4
தென் நாவலூர் மன்னன் தேவர் பிரான் திருவருளால் – 1.திருமலை:5 181/1
வான் ஆளும் தேவர் போற்றும் மன்று உளார் நீறு போற்றும் – 3.இலை:1 57/3
தேவர் அங்கு இருப்பது எங்கே போகு என்றார் திண்ணனார்-தாம் – 3.இலை:3 97/4
இங்கும் அ தேவர் தின்ன இறைச்சி கொண்டு ஏக போந்தான் – 3.இலை:3 116/3
செம்மலர் மேல் அயனொடு மால் முதல் தேவர் வந்து புனை – 3.இலை:3 160/3
திண்ணனார் கண்ணில் ஊன்ற தரித்திலர் தேவ தேவர் – 3.இலை:3 182/4
சிறந்த நிறை மங்கல தூரியம் முழங்க தேவர் பிரான் – 3.இலை:5 12/2
சேர்வுற்ற தந்திரியும் தேவர் பிரான் அர்ச்சனைகட்கு – 4.மும்மை:4 14/3
கொள்ளும் சின மால் விடை தேவர் குலம் அன்றோ இ சுரபி குலம் – 4.மும்மை:6 22/4
செம் சடை நீள் முடி கூத்தர் தேவர்க்கும் தேவர் பிரானார் – 5.திருநின்ற:1 116/2
தேவர் பிரான் திருமாணிக்குழியும் தினைநகரும் – 5.திருநின்ற:1 136/1
தேவர் பிரானை தென் புகலூர் மன்னிய தேனை – 5.திருநின்ற:1 239/1
ஆதி தேவர் அமர்ந்த திருவண்ணாமலையை நண்ணினார் – 5.திருநின்ற:1 311/4
செக்கர் சடையார் திருவோத்தூர் தேவர் பிரானார்-தம் கோயில் – 5.திருநின்ற:1 316/1
ஆதி தேவர் தம் திருவருள் பெருமை யார் அறிந்தார் – 5.திருநின்ற:1 371/1
பேணும் மால் அயன் இந்திரன் முதல் பெரும் தேவர்
பூணும் அன்போடு போற்றி இசைத்து எழும் ஒலி பொங்க – 5.திருநின்ற:1 375/2,3
தேவர் தானவர் சித்தர் விச்சாதரர் இயக்கர் – 5.திருநின்ற:1 376/1
தேவர் தொழும் தனி முதலை திரு இராமேச்சுரத்து – 5.திருநின்ற:1 409/1
ஆதி தேவர் தம் அஞ்சு_எழுத்தாம் அவை – 5.திருநின்ற:2 7/2
செம் சொல் தமிழ்_மாலைகள் மொழிய தேவர் பெருமான் அருளாலே – 5.திருநின்ற:3 8/2
தேவர் பெருமான் எழுச்சி திருமணலிக்கு ஒரு நாள் எழுந்தருள – 5.திருநின்ற:7 22/1
ஆதி தேவர் எழுந்தருள உணர்ந்தார் இரவு அர்ச்சனை செய்யாது – 5.திருநின்ற:7 28/1
இந்திரனே முதல் தேவர் எடுத்து ஏத்தும் இசை முழக்கும் – 6.வம்பறா:1 81/3
தேவர்கள்-தம் பெரும் தேவர் திரு தில்லை வழி செல்வார் – 6.வம்பறா:1 144/4
செல்வ திரு முன்றில் தாழ்ந்து எழுந்து தேவர் குழாம் – 6.வம்பறா:1 165/1
தேவர் தம்பிரான் திரு அரத்துறையினில் இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:1 229/1
திருக்கோடிகாவில் அமர்ந்த தேவர் சிகாமணி-தன்னை – 6.வம்பறா:1 292/1
செம் கண் குறவரை தேவர் போற்றும் திகழ் திரு ஈங்கோய் மலையில் மேவும் – 6.வம்பறா:1 323/1
தேவர் பிரான் அமர்ந்த திரு இரும்பூளை சென்று எய்த – 6.வம்பறா:1 400/1
சென்று தேவர் தம்பிரான் மகிழ் கோயில் முன்பு எய்தி – 6.வம்பறா:1 424/1
திரு உசாத்தானத்து தேவர் பிரான் கழல் பணிந்து – 6.வம்பறா:1 624/1
சீர் மலி அசோகு-தன் கீழ் இருந்த நம் தேவர் மேலே – 6.வம்பறா:1 637/1
அந்தணர் தேவர் ஆன் இனங்கள் வாழ்க என்று – 6.வம்பறா:1 821/1
தேவர் பிரான் அமர்ந்த திருக்கொள்ளம்பூதூர் எதிர் தோன்ற திரு உள்ளம் பணிய சென்று – 6.வம்பறா:1 898/1
ஆதி தேவர் அங்கு அமர்ந்த வீரட்டானம் சென்று அணைபவர் முன்னே – 6.வம்பறா:1 965/1
தேவர் முனிவர்க்கு ஒத்து அளித்தார் திருவோத்தூரில் திருத்தொண்டர் – 6.வம்பறா:1 974/1
தேவர் பிரான் அமர்ந்து அருளும் திரு கபாலீச்சரத்து – 6.வம்பறா:1 1118/1
விஞ்சையர் இயக்கர் சித்தர் கின்னரர் மிடைந்த தேவர்
அஞ்சன நாட்ட ஈட்டத்து அரம்பையர் உடனாய் உள்ளோர் – 6.வம்பறா:1 1204/1,2
மனிதரும் தேவர் ஆனார் கண் இமையாது வாழ்த்தி – 6.வம்பறா:1 1238/4
தேவர் தம்பிரான்-அவர் திறம் திருத்திய அதற்கு – 6.வம்பறா:2 8/3
தேவர் ஒதுங்க திருத்தொண்டர் மிடையும் செல்வ திருவாரூர் – 6.வம்பறா:2 32/1
சென்று விரும்பி திருப்புகலூர் தேவர் பெருமான் கோயில் மணி – 6.வம்பறா:2 47/1
திருவின் மலியும் சிவபுரத்து தேவர் பெருமான் கழல் வணங்கி – 6.வம்பறா:2 66/2
தேவர் பெருமான் கண்டியூர் பணிந்து திரு ஐயாறு அதனை – 6.வம்பறா:2 71/1
சென்று திரு கோபுரம் இறைஞ்சி தேவர் மலிந்த திருந்து மணி – 6.வம்பறா:2 79/1
திருப்பதிகம் பாடியே சென்று அங்கு எய்தி தேவர் பெருமானார்-தம் கோயில் வாயில் – 6.வம்பறா:2 119/1
திரு வீரட்டானத்து தேவர் பிரான் சின கூற்றின் – 6.வம்பறா:2 146/1
தேவர் பெருமான்-தன்னை திருச்சாய்க்காட்டினில் பணிந்து – 6.வம்பறா:2 148/1
ஆதி தேவர் முன் நின்று அங்கு அருளி செய்த பொழுதின்-கண் – 6.வம்பறா:2 240/1
மீளா அடிமை என எடுத்து மிக்க தேவர் குலம் எல்லாம் – 6.வம்பறா:2 309/1
தேவாசிரியன் முறை இருக்கும் தேவர் எலாம் சேவித்து – 6.வம்பறா:2 332/1
செறிவுறு தேவர் யோகர் முனிவர்கள் சூழ்ந்து செல்ல – 6.வம்பறா:2 361/3
பாரிட தலைவர் முன்னம் பல் கண நாதர் தேவர்
நேர்வுறு முனிவர் சித்தர் இயக்கர்கள் நிறைதலாலே – 6.வம்பறா:2 362/1,2
சீராள தேவர் எனும் திரு மைந்தர் அவதரித்தார் – 7.வார்கொண்ட:3 17/4
தேவர் முனிவர் வந்து இறைஞ்சும் தெய்வ பெருமாள் கழல் வணங்கி – 7.வார்கொண்ட:4 69/1
சென்று திருப்பூவணத்து தேவர் பிரான் மகிழ் கோயில் – 7.வார்கொண்ட:4 99/1
தேவர் பிரான் கழல் ஒரு நாள் மிக நினைந்த சிந்தையராய் – 7.வார்கொண்ட:4 156/2
தேவர் பிரான் திரு விளக்கு செயல் முட்ட மிடறு அரிந்து – 8.பொய்:6 17/1
தேவாதி தேவர் பிரான் திரு தில்லை சென்று அடைந்தார் – 9.கறை:1 3/4
தேவர்க்கு முதல் தேவர் சீர் அடியார் எல்லார்க்கும் – 9.கறை:2 3/2
தேவர் பெருமான் சைவ நெறி விளங்க செங்கோல் முறை புரியும் – 9.கறை:5 6/3
தேவர் பிரான் திருத்தொண்டில் கோச்செங்கண் செம்பியர் கோன் – 12.மன்னிய:4 17/1

மேல்


தேவர்-தம் (5)

தேவர்-தம் திருவாவடுதுறை திருத்தொண்டர் – 6.வம்பறா:1 418/2
தேவர்-தம் தலைவனார் கோயில் புக்கு அனைவரும் சீர் நிலத்துஉற வணங்கி – 6.வம்பறா:1 522/1
தக்க திருக்கடைக்காப்பு சாற்றி தேவர்-தம் பெருமான் திரு வாயில் ஊடு சென்று – 6.வம்பறா:1 1031/3
தேவர்-தம் பெருமான் ஏவ நம்பியும் எதிரே சென்றார் – 6.வம்பறா:2 16/4
தேவர்-தம் குழாம் நெருங்கிய வாய்தலில் திருநாவலூரர்-தம் – 13.வெள்ளானை:1 33/1

மேல்


தேவர்-தம்மை (1)

அங்கு இவன் மலையில் தேவர்-தம்மை கண்டு அணைத்துக்கொண்டு – 3.இலை:3 116/1

மேல்


தேவர்-தாமும் (2)

சென்று அவர் நிலைமை காட்டும் தேவர்கள் தேவர்-தாமும்
வென்ற ஐம்_புலனால் மிக்கீர் விருப்புடன் இருக்க நம்-பால் – 2.தில்லை:2 42/2,3
தேவர்கள் தேவர்-தாமும் திருவருள்புரிந்து நீயும் – 6.வம்பறா:1 1246/1

மேல்


தேவர்க்கு (2)

நம் குல தலைமை விட்டான் நலப்பட்டான் தேவர்க்கு என்றான் – 3.இலை:3 116/4
தேவர்க்கு முதல் தேவர் சீர் அடியார் எல்லார்க்கும் – 9.கறை:2 3/2

மேல்


தேவர்க்கும் (1)

செம் சடை நீள் முடி கூத்தர் தேவர்க்கும் தேவர் பிரானார் – 5.திருநின்ற:1 116/2

மேல்


தேவர்கட்கு (2)

திசை முழுதும் கணநாதர் தேவர்கட்கு முன் நெருங்கி – 3.இலை:7 39/1
சென்று கொண்டு இங்கு வாரும் என்று அயன் முதல் தேவர்கட்கு அருள்செய்தார் – 13.வெள்ளானை:1 31/4

மேல்


தேவர்கள் (5)

சென்று அவர் நிலைமை காட்டும் தேவர்கள் தேவர்-தாமும் – 2.தில்லை:2 42/2
தெள்ளும் சடையார் தேவர்கள் தம்பிராட்டி உடனே சேர மிசை – 4.மும்மை:6 22/3
செல்வர் கோயில் வலம்கொண்டு தேவர்கள்
அல்லல் தீர்க்க நஞ்சுண்டபிரான் அடி – 6.வம்பறா:1 355/2,3
நீடு தேவர்கள் ஏனையோர் விசும்பிடை நெருங்க – 6.வம்பறா:1 1084/4
தேவர்கள் தேவர்-தாமும் திருவருள்புரிந்து நீயும் – 6.வம்பறா:1 1246/1

மேல்


தேவர்கள்-தம் (2)

தேவர்கள்-தம் பெரும் தேவர் திரு தில்லை வழி செல்வார் – 6.வம்பறா:1 144/4
தேவர்கள்-தம் பெருமானை திருக்காளத்தி மலையின் மிசை வீற்றிருந்த செய்ய தேனை – 6.வம்பறா:1 1025/2

மேல்


தேவர்களே (1)

சீர் அணங்கிய தேவர்களே அலால் – 1.திருமலை:3 10/3

மேல்


தேவர்பிரான் (1)

திருக்கோலக்கா எய்தி தேவர்பிரான் கோயில் வலம் செய்து முன் நின்று – 6.வம்பறா:1 101/3

மேல்


தேவராட்டி-தனை (1)

தலை மரபின் வழி வந்த தேவராட்டி-தனை அழை-மின் என அங்கு சார்ந்தோர் சென்று – 3.இலை:3 47/3

மேல்


தேவராட்டியை (1)

ஆவது ஒன்று அறியோம் தேவராட்டியை நாகனோடு – 3.இலை:3 120/2

மேல்


தேவருக்கும் (1)

தேவருக்கும் முனிவர்க்கும் தெரிவு_அரிய பொருள் ஆகும் – 6.வம்பறா:1 69/3

மேல்


தேவருடன் (3)

சீலம் உடைய கோ குலங்கள் சிறக்கும் தகைமை தேவருடன்
காலம் முழுதும் உலகு அனைத்தும் காக்கும் முதல் காரணர் ஆகும் – 4.மும்மை:6 21/1,2
தேவருடன் முனிவர்கள் முன் சேவிக்கும் அடியார்களுடன் சேவித்து – 5.திருநின்ற:1 229/2
அருகு பெரிய தேவருடன் அணைந்து வரும் அ இருடிகளும் – 6.வம்பறா:2 333/1

மேல்


தேவரும் (4)

தேவரும் முனிவர்-தாமும் சிறப்பொடு பொழியும் தெய்வ – 2.தில்லை:2 39/3
தேடும் பிரமனும் மாலும் தேவரும் முதலாம் யோனிகள் தெளிவு ஒன்றா – 5.திருநின்ற:1 166/3
செய் தவ திரு முனிவரும் தேவரும் திசை எலாம் நெருங்க புக்கு – 6.வம்பறா:1 181/3
தேவரும் முனிவர்-தாமும் திருவருள் சிறப்பு நோக்கி – 6.வம்பறா:1 1093/1

மேல்


தேவரே (1)

மல்கு தேவரே முதல் அணைத்து உயிர்களும் வணங்க வேண்டின எல்லாம் – 6.வம்பறா:1 147/3

மேல்


தேவரை (1)

குன்ற_வில்லியார் பெரிய தேவரை சென்று கொணர்க என அவர் எய்தி – 13.வெள்ளானை:1 44/3

மேல்


தேவரையும் (2)

தேவரையும் மால் அயன் முதல் திருவின் மிக்கோர் – 1.திருமலை:5 37/3
திருமலி பொன் கோபுரத்து நெருங்கும் எல்லா தேவரையும் அணித்து ஆக கொண்டு செல்லும் – 4.மும்மை:5 99/4

மேல்


தேவரொடு (1)

செல்வ மலி திருவாரூர் தேவரொடு முனிவர்களும் – 6.வம்பறா:2 124/1

மேல்


தேவன்குடி (2)

செம் கண் மாலுக்கு அரியார் தந்திருந்து தேவன்குடி சேர்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 294/4
திருந்து தேவன்குடி மன்னும் சிவபெருமான் கோயில் எய்தி – 6.வம்பறா:1 295/1

மேல்


தேவனார் (2)

நாதனார் ஆதி தேவனார் கோயில் நாயகன் நந்தி எம்பெருமான் – 1.திருமலை:1 10/4
ஆதி தேவனார் ஆயும் மா தவம் செய் அ வரம்-கொலோ அகிலம் ஈன்று அளித்த – 4.மும்மை:5 66/3

மேல்


தேவனும் (1)

தேவ தேவனும் அது திருவுள்ளம் செய்து தென் திசை மிக்க செய் தவத்தால் – 4.மும்மை:5 53/1

மேல்


தேவனை (1)

தேவ தேவனை திரு கபாலீச்சரத்து அமுதை – 6.வம்பறா:1 1078/1

மேல்


தேவாசிரியன் (6)

தேவாசிரியன் எனும் திருக்காவணம் – 1.திருமலை:4 2/4
தேன் உறை கற்பக வாச மாலை தேவாசிரியன் தொழுது இறைஞ்சி – 1.திருமலை:5 124/2
வாழி திரு நெடும் தேவாசிரியன் முன் வந்து இறைஞ்சி – 5.திருநின்ற:1 221/2
சீர் பெருகும் திரு தேவாசிரியன் முன் சென்று இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:2 306/1
சீலம் உடைய அன்பருடன் தேவாசிரியன் மருங்கு அணைந்தார் – 6.வம்பறா:2 312/4
தேவாசிரியன் முறை இருக்கும் தேவர் எலாம் சேவித்து – 6.வம்பறா:2 332/1

மேல்


தேவாதி (1)

தேவாதி தேவர் பிரான் திரு தில்லை சென்று அடைந்தார் – 9.கறை:1 3/4

மேல்


தேவி (9)

சிறந்த நல் தவத்தால் தேவி திரு மணி வயிற்றின் மைந்தன் – 1.திருமலை:3 17/3
மன்றல் அம் குழல் மென் சாயல் மா தேவி இருப்ப கண்டான் – 2.தில்லை:5 10/4
கண்டு சென்று அணையும் போது கதும்என இழிந்து தேவி
வண்டு அலர் மாலையானை எழுப்பிட உணர்ந்து மன்னன் – 2.தில்லை:5 11/1,2
பூ அணை அமளி புக்கான் பொங்கு எழில் தேவி சேர்ந்தாள் – 6.வம்பறா:1 689/4
உரை சிறந்து உயர்ந்த பட்டத்து ஒருதனி தேவி மேவி – 10.கடல்:1 4/4
சேர்ந்து அயர்ந்து உரிமை தேவி புலம்பிட செம்பொன் புற்றுள் – 10.கடல்:1 7/3
ஒருதனி தேவி செம் கை உடைவாளால் துணித்த போது – 10.கடல்:1 11/1
மக்கள் பேறு இன்மையினால் மா தேவி வரம் வேண்ட – 12.மன்னிய:4 8/1
தேவி புதல்வர் பெற்று இறக்க செங்கோல் சோழன் சுபதேவன் – 12.மன்னிய:4 11/1

மேல்


தேவி-தனது (1)

வையகம் நிகழ காதல் மா தேவி-தனது செய்ய – 10.கடல்:1 13/1

மேல்


தேவிமார்கள் (1)

செம்பொன் கரக வாச நீர் தேவிமார்கள் எடுத்து ஏத்த – 7.வார்கொண்ட:4 151/1

மேல்


தேவியர்க்கும் (1)

திரு மறை நூல் வேதியர்க்கும் தேவியர்க்கும் தாம் கொடுத்த – 6.வம்பறா:1 65/1

மேல்


தேவியரும் (1)

சீலம் கொள் தென்னவனும் தேவியரும் உடன் போத – 6.வம்பறா:1 883/4

மேல்


தேவியாம் (1)

சீத மதி வெண்குடை வளவர் மகளார் தென்னன் தேவியாம்
கோது_இல் குணத்து பாண்டிமாதேவியார் முன் குலச்சிறையார் – 5.திருநின்ற:1 284/2,3

மேல்


தேவியார் (3)

திரு_மகள் என்ன நின்ற தேவியார் தம்மை நோக்கி – 2.தில்லை:5 14/1
உரை செய பதைத்து ஒரு தனி தேவியார் புகுத – 6.வம்பறா:1 710/2
தேன் நிலவு பொழில் மதுரை புறத்து போந்த தென்னவனார் தேவியார் அமைச்சர் சிந்தை – 6.வம்பறா:1 884/1

மேல்


தேவியார்-தம்மை (1)

தேவியார்-தம்மை நோக்கி தென்னவன் கூறுகின்றான் – 6.வம்பறா:1 691/1

மேல்


தேவியார்-தாம் (1)

மன்னவன் உரைப்பது இன்றி இருக்க மா தேவியார்-தாம்
என் உயிருக்கு உயிராய் உள்ள இறைவா நீ உற்றது என்னோ – 6.வம்பறா:1 690/1,2

மேல்


தேவியாரும் (8)

கொற்றவன் தேவியாரும் குலச்சிறையாரும் ஏவ – 6.வம்பறா:1 610/2
மன்னனும் அவர்கள் மாயத்து அழுந்த மா தேவியாரும்
கொன் நவில் அயில் வேல் வென்றி குலச்சிறையாரும் கூடி – 6.வம்பறா:1 613/2,3
தென்னவர் தேவியாரும் திரு மணி சிவிகை மீது – 6.வம்பறா:1 745/1
குலச்சிறையார் முன்பு எய்த கொற்றவன் தேவியாரும்
தலத்திடை இழிந்து சென்றார் தண் தமிழ்நாட்டு மன்னன் – 6.வம்பறா:1 751/1,2
கொற்றவன் தேவியாரும் குலச்சிறையாரும் தீங்கு – 6.வம்பறா:1 771/1
தென்னனும் தேவியாரும் உடன் செல திரண்டு செல்லும் – 6.வம்பறா:1 811/2
மீனவன் தேவியாரும் குலச்சிறையாரும் மிக்க – 6.வம்பறா:1 872/1
கருத அரும் பெருமை நீர்மை கலிக்காமர் தேவியாரும்
பொருவு_அரும் கணவரோடு போவது புரியும்-காலை – 6.வம்பறா:2 398/1,2

மேல்


தேவியொடும் (1)

தெள்ளு நீர் புக மாட்டார் தேவியொடும் திருத்தோணி – 6.வம்பறா:1 59/2

மேல்


தேவியோடும் (1)

செறிந்த சடை நீள் முடியாரும் தேவியோடும் விடை ஏறி – 4.மும்மை:6 52/4

மேல்


தேவு (1)

தேவு மால் கொண்டான் இந்த திண்ணன் மற்று இதனை தீர்க்கல் – 3.இலை:3 120/1

மேல்


தேவுற்ற (1)

தேவுற்ற திருத்தொண்டு செய்து ஒழுகி செல்லும் நாள் – 5.திருநின்ற:1 197/4

மேல்


தேவூர் (1)

பைம் புனல் மென் பணை தேவூர் அணைந்து போற்றி பரமர் திருநெல்லிக்கா பணிந்து பாடி – 6.வம்பறா:1 574/2

மேல்


தேற்ற (2)

ஒருவாறு பெரும் கிளைஞர் மனம் தேற்ற துயர் ஒழிந்து – 5.திருநின்ற:1 30/1
மா நகரத்து சங்கம் வைத்தவன் தேற்ற தேறா – 6.வம்பறா:1 843/2

மேல்


தேற்றம் (1)

தேற்றம்_இல் சமண் சாக்கிய திண்ணர் இ செய்கை – 6.வம்பறா:1 1090/1

மேல்


தேற்றம்_இல் (1)

தேற்றம்_இல் சமண் சாக்கிய திண்ணர் இ செய்கை – 6.வம்பறா:1 1090/1

மேல்


தேற்றா (1)

தீங்கினுக்கு அளவு தேற்றா சிந்தையில் பரிவு கொண்டே – 6.வம்பறா:1 604/2

மேல்


தேற்றிடவும் (1)

இருவரையும் திரு கையால் எடுத்து அருளி தேற்றிடவும்
தெருமந்து தெளியாதார்-தமை நோக்கி சிறப்பு அருளி – 6.வம்பறா:1 731/2,3

மேல்


தேறல் (1)

தேன் நல் தசை தேறல் சரு பொரி மற்றும் உள்ள – 3.இலை:3 65/3

மேல்


தேறா (1)

மா நகரத்து சங்கம் வைத்தவன் தேற்ற தேறா
ஈனர்கள் எல்லைக்கு இட்ட ஏடு நீர் எதிர்ந்து செல்லில் – 6.வம்பறா:1 843/2,3

மேல்


தேறான் (1)

செவ்விது என் செங்கோல் என்னும் தெருமரும் தெளியும் தேறான் – 1.திருமலை:3 32/4

மேல்


தேறி (1)

அழிந்து போய் வீழ்ந்தார் தேறி யார் இது செய்தார் என்னா – 3.இலை:3 171/3

மேல்


தேறிய (1)

தேறிய தெய்வ தன்மை என்னிடை தெரிப்பீர் என்றான் – 6.வம்பறா:1 759/4

மேல்


தேறு (1)

தேறு மெய் உணர்வு இலாதார் கரை மிசை ஓடி சென்றார் – 6.வம்பறா:1 815/2

மேல்


தேறுவார்க்கு (1)

தேறுவார்க்கு அமுதம் ஆன செல்வனார் திருக்காளத்தி – 3.இலை:3 167/3

மேல்


தேன் (58)

தேன் அடைந்த மலர் பொழில் தில்லை உள் – 0.பாயிரம்:1 2/3
தேன் ஆர்க்கும் மலர் சோலை திரு புன்கூர் நம்பர்-பால் – 1.திருமலை:5 115/1
தேன் உறை கற்பக வாச மாலை தேவாசிரியன் தொழுது இறைஞ்சி – 1.திருமலை:5 124/2
தேன் இளம் பதமோ வேலை திரை இளம் பவள வல்லி – 1.திருமலை:5 134/2
தேன் கமழ் குழலின் வாசம் திசை எலாம் சென்று சூழ – 1.திருமலை:5 137/2
தேன் கோதை மலர் குழல் மேல் சிறை வண்டு கலந்து ஆர்ப்ப – 1.திருமலை:5 146/3
தேன் அலர் கமல போதில் திருவினும் உருவம் மிக்கார் – 2.தில்லை:2 5/4
தேன் ஆரும் தண் பூம் கொன்றை செம் சடையவர் பொன் தாளில் – 3.இலை:1 57/1
தேன் அலர் கொன்றையார்-தம் திருச்சிலை செம்பொன் மேரு – 3.இலை:3 32/2
தேன் நல் தசை தேறல் சரு பொரி மற்றும் உள்ள – 3.இலை:3 65/3
இது என்-கொல் நாணா என்றார்க்கு இ மலை பெரும் தேன் சூழ்ந்து – 3.இலை:3 101/3
கல்லையினில் படைத்து தேன் பிழிந்து கலந்து கொண்டு – 3.இலை:3 148/2
தேன் அலர் கொன்றையார் தம் திருமேனி பூங்க சேய்ந்த – 3.இலை:4 27/3
தேன் நக்க கோதை மாதர் திரு நெடும் தாலி மாறி – 3.இலை:4 35/1
கோல் ஆறு தேன் பொழிய கொழும் கனியின் சாறு ஒழுகும் – 3.இலை:5 1/3
தேன் நக்க மலர் கூந்தல் திரு மகளை கொண்டு அணைந்து – 3.இலை:5 28/3
கரும்பு தேன் பொழியும் கணமங்கலம் – 3.இலை:6 1/4
வெள்ளம் நிறைந்து எ உயிர்க்கும் மேல் அமரர் தரு விளை தேன்
தெள் அமுதின் உடன் கலந்து செவி வார்ப்பது என தேக்க – 3.இலை:7 29/3,4
வண்ண மதுர தேன் பொழிவ வாச மலர் வாயே அல்ல – 4.மும்மை:2 3/2
பண்ணின் கிளவி மணி வாயும் பதிக செழும் தேன் பொழியும்-ஆல் – 4.மும்மை:2 3/4
தேன் அளிப்பன நறு மலர் செறி செழும் சோலை – 4.மும்மை:3 2/2
நீளம் முதிர் கனி கிழி தேன் நீத்தத்தில் எழுந்து உகளும் – 4.மும்மை:4 4/4
தேன் நிறைந்த செந்தினை இடி தரு மலை சீறூர் – 4.மும்மை:5 9/1
தேன் நிறைந்த மலர் இதழி திருமுடியார் பொரு விடையின் – 4.மும்மை:5 126/2
கால் எல்லாம் தகட்டு வரால் கரும்பு எல்லாம் கண் பொழி தேன்
பால் எல்லாம் கதிர் சாலி பரப்பு எல்லாம் குலை கமுகு – 5.திருநின்ற:1 4/1,2
இடை தொடுத்த தேன் கிழிய இழிந்து ஒழுகு நீத்தம் உடன் – 5.திருநின்ற:1 5/2
தேன் உந்து மலர் பாதத்து அமுது உண்டு தெளிவு எய்தி – 5.திருநின்ற:1 101/2
தேன் காவின் முகில் உறங்கும் திருமுதுகுன்றமும் பணிந்து – 5.திருநின்ற:1 154/4
தேன் ஆரும் மலர் சோலை திருப்புலியூர் மருங்கு அணைந்தார் – 5.திருநின்ற:1 156/4
தேன் மருவும் கொன்றையார் திருவாரூர் அரன் நெறியில் நிகழும் தன்மை – 5.திருநின்ற:1 227/3
வருக்கை செம் சுளை பொழி தேன் வயல் விளைக்கும் நாட்டிடை போய் – 5.திருநின்ற:1 329/3
தேன் பொழியும் செந்தமிழ் நாட்டினில் எங்கும் சென்று இறைஞ்சி – 5.திருநின்ற:1 412/1
தேன் மருவு தாதோடு துதைந்த திசை எல்லாம் – 6.வம்பறா:1 29/2
தேன் அலரும் கொன்றையினார் திரு நன்னி பள்ளியினை சார செல்வார் – 6.வம்பறா:1 114/1
தேன் அலர் கொன்றையார்-தம் திரு முன்பு சென்று தாழ்ந்து – 6.வம்பறா:1 122/2
தேன் கமழும் சோலை திருவேட்களம் கடந்து – 6.வம்பறா:1 169/3
தேன் அலம்பு தண் கொன்றையார் சேவடி திளைத்த அன்பொடு தாழ்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 182/4
தேன் கமழ் கைதை நெய்தல் திருமறைக்காடு சேர்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 608/4
தேன் நக்க மலர் கொன்றை செம் சடையார் சீர் தொடுக்கும் – 6.வம்பறா:1 728/3
தேன் அலர் கொன்றையார்-தம் திருவுளம் நோக்கி பின்னும் – 6.வம்பறா:1 739/2
தேன் அலர் கொன்றையார்-தம் திரு நெறி நடந்தது அன்றே – 6.வம்பறா:1 859/4
தேன் நிலவு பொழில் மதுரை புறத்து போந்த தென்னவனார் தேவியார் அமைச்சர் சிந்தை – 6.வம்பறா:1 884/1
தேன் அமர் கோதையும் சிவத்தை மேவினாள் – 6.வம்பறா:1 1117/4
தேன் கமழ் கொன்றை சடையார் திருச்சிற்றம்பலம் பணிந்தார் – 6.வம்பறா:1 1143/4
தேன் ஆர் கோதை சிங்கடியார்-தமையும் அவர் பின் திரு உயிர்த்த – 6.வம்பறா:2 38/2
பயிலும் சுடு மண் பலகை பல கொணர்வித்து உயரம் பண்ணி தேன்
அயிலும் சுரும்பு ஆர் மலர் சிகழி முடி மேல் அணியா உத்தரிய – 6.வம்பறா:2 49/2,3
தேன் ஆரும் மலர் சோலை மருங்கு சூழ்ந்த திரு எதிர்கொள்பாடியினை எய்த செல்வார் – 6.வம்பறா:2 120/4
தேன் ஆர்ந்த மலர் சோலை திருக்கழுக்குன்றத்து அடியார் – 6.வம்பறா:2 173/1
செம் கண் விடையார்-தமை பணிந்து தேன் நெய் புரிந்து என்று எடுத்த தமிழ் – 6.வம்பறா:2 192/2
தேன் நிலவு பொழில் கச்சி காமகோட்டத்தில் – 6.வம்பறா:2 284/1
புஞ்ச நிரை வண்டு தேன் சுரும்பு புடை படர்ந்து ஆர்ப்ப – 7.வார்கொண்ட:3 27/3
தேன் நக்கு அலர்ந்த கொன்றையின் ஆர் ஆடல் சிலம்பின் ஒலி முன் போல் – 7.வார்கொண்ட:4 41/3
திரு அமுது செய்வித்தார் திருந்திய தேன் மொழியினார் – 7.வார்கொண்ட:4 124/4
களமர் கட்ட கமலம் பொழிந்த தேன்
குளம் நிறைப்பது கோல் ஒன்றில் எண் திசை – 8.பொய்:7 1/1,2
வருக்கை நெடும் சுளை பொழி தேன் மடு நிறைத்து வயல் விளைக்கும் – 9.கறை:1 1/3
நாறு விரை பூம் சோலைகளின் நனைவாய் திறந்து பொழி செழும் தேன்
ஆறு பெருகி வெள்ளம் இடும் அள்ளல் வயலின் மள்ளர் உழும் – 9.கறை:5 1/2,3
தேன் அலம்பு தண் சோலை சூழ் மகோதையில் திருவஞ்சைக்களம் சேர – 13.வெள்ளானை:1 32/3
தேன் அலம்பு தண் கொன்றையார் திரு மலை தென் திசை திரு வாயில் – 13.வெள்ளானை:1 39/4

மேல்


தேனில் (1)

செந்தினை இடியும் தேனும் அருந்துவார் தேனில் தோய்த்து – 3.இலை:3 35/1

மேல்


தேனின் (1)

தேனின் இனிய கனி கட்டி திருந்த அமுது செய்வித்தே – 8.பொய்:5 3/3

மேல்


தேனு (1)

தீம்_பால் ஒழுக பொழுது-தொறும் ஓம தேனு செல்வனவும் – 4.மும்மை:6 5/1

மேல்


தேனுக்கள் (1)

பூணும் தொழில் வேள்வி சடங்கு புரிய ஓம தேனுக்கள்
காணும் பொலிவின் முன்னையினும் அநேக மடங்கு கறப்பனவாய் – 4.மும்மை:6 29/1,2

மேல்


தேனும் (6)

கொலை புரி களிற்று கோடும் பீலியின் குவையும் தேனும்
தொலைவு_இல் பல் நறவும் ஊனும் பழங்களும் கிழங்கும் துன்ற – 3.இலை:3 30/2,3
செந்தினை இடியும் தேனும் அருந்துவார் தேனில் தோய்த்து – 3.இலை:3 35/1
உள் நிறைந்து எழுந்த தேனும் ஒழிவு_இன்றி ஆரா அன்பில் – 3.இலை:3 110/1
வெட்டி நறும் கோல் தேனும் மிக முறித்து தேக்கு இலையால் – 3.இலை:3 144/3
தேனும் உடன் கலந்து இது தித்திக்கும் என மொழிந்தார் – 3.இலை:3 150/4
தேனும் குழலும் பிழைத்த திரு மொழியாள் புலவி தீர்க்க மதி – 7.வார்கொண்ட:6 9/1

மேல்


தேனை (3)

தேவர் பிரானை தென் புகலூர் மன்னிய தேனை
பா இயல் மாலை செந்தமிழ் பாடி பரிவோடு – 5.திருநின்ற:1 239/1,2
தேவர்கள்-தம் பெருமானை திருக்காளத்தி மலையின் மிசை வீற்றிருந்த செய்ய தேனை
பூ அலரும் பொழில் புடைசூழ் சண்பை ஆளும் புரவலனார் காலங்கள்-தோறும் புக்கு – 6.வம்பறா:1 1025/2,3
செம்பொன் புற்று இடம் கொண்டு வீற்றிருந்த செழும் தேனை
தம் பெரிய விருப்பினொடும் தாழ்ந்து உணர்வினால் பருகி – 6.வம்பறா:2 30/2,3

மேல்


தேனொடு (1)

தேனொடு வண்டு முரலும் சோலை திரு பதி மற்று அதன் எல்லை சேர்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 499/4

மேல்