தீ – முதல் சொற்கள், பெரியபுராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தீ 49
தீ_வினை 4
தீ_வினைக்கு 1
தீ_வினையால் 1
தீ_வினையின் 1
தீ_வினையும் 1
தீ_வினையேன் 1
தீக்கடைகோல் 1
தீங்காயினும் 1
தீங்கினுக்கு 1
தீங்கினை 1
தீங்கு 38
தீங்கு-தன்னை 2
தீங்கும் 1
தீட்டி 1
தீண்ட 5
தீண்டகில்லாள் 1
தீண்டப்பெற்ற 1
தீண்டவும் 1
தீண்டா 1
தீண்டாமை 1
தீண்டார் 1
தீண்டி 3
தீண்டில் 1
தீண்டிற்று 1
தீண்டு 2
தீண்டுவீர் 1
தீண்டேன் 1
தீதினை 1
தீது 20
தீது_இல் 3
தீது_இலா 4
தீது_இன்மை 1
தீது_இன்மையில் 1
தீதும் 1
தீதுற 1
தீதுறு 1
தீந்து 3
தீந்தோம் 1
தீப 3
தீபங்கள் 5
தீபம் 16
தீபமும் 1
தீபர் 1
தீம் 14
தீம்_பால் 2
தீம்பால் 2
தீமை 2
தீமையர் 1
தீமையேன் 1
தீய 20
தீயது 1
தீயவர் 1
தீயன 1
தீயிடை 3
தீயில் 2
தீயின் 5
தீயினில் 3
தீயை 1
தீயோர் 1
தீயோன் 2
தீயோனும் 1
தீயோனை 2
தீர் 9
தீர்க்க 11
தீர்க்கல் 1
தீர்க்கில் 2
தீர்க்கின் 1
தீர்க்கின்றார் 1
தீர்க்கின்றேன் 1
தீர்க்கும் 8
தீர்கவே 1
தீர்த்த 10
தீர்த்தங்கள் 2
தீர்த்தத்தில் 1
தீர்த்தத்தின் 1
தீர்த்தம் 11
தீர்த்தமாம் 2
தீர்த்தமாய் 1
தீர்த்தமே 1
தீர்த்தல் 1
தீர்த்தார் 1
தீர்த்து 10
தீர்த்தும் 1
தீர்த்தோம் 1
தீர்ந்த 1
தீர்ந்தது 3
தீர்ந்தால் 1
தீர்ந்திடாது 1
தீர்ந்து 9
தீர்ந்து_இலது 1
தீர்ந்து_இலது-ஆல் 1
தீர்ப்பதற்கு 1
தீர்ப்பதன் 1
தீர்ப்பது 2
தீர்ப்பவர் 4
தீர்ப்பாய் 1
தீர்ப்பார் 7
தீர்ப்பார்-தமை 1
தீர்ப்பான் 2
தீர்ப்பேன் 1
தீர்வு 5
தீர 12
தீரவே 1
தீரனே 1
தீரா 1
தீராது 1
தீராமை 2
தீரும் 7
தீருமாறு 1
தீருமோ-தான் 1

தீ (49)

சிவன் உறையும் திரு துறையூர் சென்று அணைந்து தீ_வினையால் – 1.திருமலை:5 79/1
வெம் சின வாள் தீ உமிழ வீர கழல் கலிப்ப – 3.இலை:2 26/1
வாங்கு வில் காடன்-தன்னை மர கடை தீ கோல் பண்ணி – 3.இலை:3 99/2
காடனும் எதிரே சென்று தொழுது தீ கடைந்து வைத்தேன் – 3.இலை:3 115/1
செய் வண்ண திறம் மொழிவேன் தீ_வினையின் திறம் ஒழிவேன் – 3.இலை:3 141/4
வான் அளிப்பன மறையவர் வேள்வியின் வளர் தீ
தேன் அளிப்பன நறு மலர் செறி செழும் சோலை – 4.மும்மை:3 2/1,2
பல்கும் செம் தீ வளர்த்த பயில் வேள்வி எழும் புகையும் – 4.மும்மை:4 23/2
தெய்வ மறை முனிவர்களும் தீ அமைத்தபடி மொழிந்தார் – 4.மும்மை:4 30/4
செம் தீ மேல் எழும் பொழுது செம் மலர் மேல் வந்து எழுந்த – 4.மும்மை:4 33/1
தீது நீங்கிட தீ கலியாம் அவுணற்கு – 4.மும்மை:5 30/1
கடையர் ஆகியும் உயர்ந்தவர் ஆகியும் காஞ்சி வாழ்பவர் தாம் செய் தீ_வினையும் – 4.மும்மை:5 70/3
ஈண்டு தீ_வினை யாவையும் நீக்கி இன்பமே தரும் புண்ணிய தீர்த்தம் – 4.மும்மை:5 78/1
மறம் தரு தீ நெறி மாற மணிகண்டர் வாய்மை நெறி – 5.திருநின்ற:1 11/1
கோளுறு தீ_வினை முந்த பரசமயம் குறித்து அதற்கு – 5.திருநின்ற:1 45/3
சித்தம் திகழ் தீ_வினையேன் அடையும் திருவோ இது என்று தெருண்டு அறியா – 5.திருநின்ற:1 75/2
செம் சடையார் சீர் விளக்கும் திறல் உடையார் தீ விடத்தால் – 5.திருநின்ற:1 104/3
தீ மாயையினை யானே போய் சிதைத்து வருகின்றேன் என்ன – 5.திருநின்ற:1 289/2
தீ பசியின் நிலையாலும் அயர்ந்து அணைந்த திருத்தொண்டர் – 5.திருநின்ற:4 21/2
தீ விடம் நீங்க உய்ந்த திரு மறையவர் தம் சேயும் – 5.திருநின்ற:5 36/1
ஏய்ந்த மூன்று_தீ வளர்த்து உளார் இருபிறப்பாளர் – 5.திருநின்ற:6 3/2
ஆங்கு வேதியில் அறாத செம் தீ வலம் சுழிவுற்று – 5.திருநின்ற:6 31/1
மணல் வெண் பரப்பின் இடைஇடையே வளர்த்த செம் தீ மானும்-ஆல் – 5.திருநின்ற:7 3/4
வாய்மை மறை நூல் சீலத்தால் வளர்க்கும் செம் தீ என தகுவார் – 5.திருநின்ற:7 5/1
தீ_வினைக்கு நீர் என்றும் அடைவிலாதீர் திரு அமுது காலத்தால் ஆக்கி இங்கு – 6.வம்பறா:1 567/3
தென்னவன்-தானும் முன் செய் தீ_வினை பயத்தினாலே – 6.வம்பறா:1 600/1
பல் முறை வெரு கொண்டு உள்ளம் பதைப்ப தீ கனாக்களோடும் – 6.வம்பறா:1 631/3
சிந்தையில் செற்றம் முன்னா தீ குணம் தலை நின்றார்கள் – 6.வம்பறா:1 634/4
மெய்ப்படு தீ கனாவும் வேறுவேறு ஆக கண்டு – 6.வம்பறா:1 635/3
தவம் மறைந்து அல்ல செய்வார் தங்கள் மந்திரத்தால் செம் தீ
சிவ நெறி வளர்க்க வந்தார் திரு மடம் சேர செய்தார் – 6.வம்பறா:1 697/3,4
தளர்ந்து மற்று அவர் தாம் செய்த தீ தொழில் சரிய – 6.வம்பறா:1 699/1
சைவர் வாழ் மடத்து அமணர்கள் இட்ட தீ தழல் போய் – 6.வம்பறா:1 704/3
தீண்டி இட பேறு உடையன் ஆதலாலும் தீ பிணி பையவே செல்க என்றார் – 6.வம்பறா:1 705/4
தீ_வினை தொழிலை நோக்கி உள் அழி திரு உள்ளத்தான் – 6.வம்பறா:1 724/2
வஞ்சகர் மற்று அவர் செய்த தீ தொழில் போய் மன்னவன்-பால் – 6.வம்பறா:1 732/3
செய்யும் மதி மாயைகளால் தீராமை தீ பிணியால் – 6.வம்பறா:1 733/2
தீ கனல் மேனியானே திருவுளமே என்று எண்_இல் – 6.வம்பறா:1 738/2
கொள்ளும் மனத்திடை அச்சம் மறைத்து முகம் கோப தீ
துள்ளி எழும் என கண்கள் சிவந்து பல சொல்லுவார் – 6.வம்பறா:1 755/3,4
மருவிய இட-பால் மிக்க அழல் என மண்டு தீ போல் – 6.வம்பறா:1 765/3
செறி மயில் பீலி தீய தென்னவன் வெப்பு உறு தீ தம்மை – 6.வம்பறா:1 766/2
மருவு தீ பிணியும் நீங்கி வழுதியும் முழுதும் உய்ந்தான் – 6.வம்பறா:1 770/4
தீ அமைத்தலும் சிகை விடும் புகை ஒழிந்து எழுந்து – 6.வம்பறா:1 780/2
பெருகு தீ கதுவ வெந்து போந்தமை கண்ட மன்னன் – 6.வம்பறா:1 791/2
தரு புனல் கொண்டு செம் தீ தணிப்பித்தான் சமணர் அங்கு – 6.வம்பறா:1 791/3
நண்பு உடை ஞானம் உண்டார் மடத்து தீ நாடி இட்ட – 6.வம்பறா:1 855/3
அடர்ந்த தீ விடம் அகற்றுதற்கு அணைந்துளார் அனேகர் – 6.வம்பறா:1 1060/2
புகை விடும் வேள்வி செம் தீ இல்லுடன் கொண்டு போவார் – 6.வம்பறா:1 1202/2
உரு நாட்டும் செயல் காமன் ஒழிய விழி பொழி செம் தீ
வரும் நாட்ட திரு நுதலார் மகிழ்ந்து அருளும் பதி வயலில் – 7.வார்கொண்ட:3 1/1,2
செம் மார்க்கம் தலை நின்று செம் தீ முன் வளர்ப்பித்து – 8.பொய்:2 38/3
தீ உமிழும் படை வழங்கும் செருக்களத்தும் உருக்கும் உடல் – 9.கறை:3 6/1

மேல்


தீ_வினை (4)

ஈண்டு தீ_வினை யாவையும் நீக்கி இன்பமே தரும் புண்ணிய தீர்த்தம் – 4.மும்மை:5 78/1
கோளுறு தீ_வினை முந்த பரசமயம் குறித்து அதற்கு – 5.திருநின்ற:1 45/3
தென்னவன்-தானும் முன் செய் தீ_வினை பயத்தினாலே – 6.வம்பறா:1 600/1
தீ_வினை தொழிலை நோக்கி உள் அழி திரு உள்ளத்தான் – 6.வம்பறா:1 724/2

மேல்


தீ_வினைக்கு (1)

தீ_வினைக்கு நீர் என்றும் அடைவிலாதீர் திரு அமுது காலத்தால் ஆக்கி இங்கு – 6.வம்பறா:1 567/3

மேல்


தீ_வினையால் (1)

சிவன் உறையும் திரு துறையூர் சென்று அணைந்து தீ_வினையால்
அவ நெறியில் செல்லாமே தடுத்து ஆண்டாய் அடியேற்கு – 1.திருமலை:5 79/1,2

மேல்


தீ_வினையின் (1)

செய் வண்ண திறம் மொழிவேன் தீ_வினையின் திறம் ஒழிவேன் – 3.இலை:3 141/4

மேல்


தீ_வினையும் (1)

கடையர் ஆகியும் உயர்ந்தவர் ஆகியும் காஞ்சி வாழ்பவர் தாம் செய் தீ_வினையும்
தடைபடாது மெய் நெறி அடைவதற்காம் தவங்களாகவும் உவந்து அருள்செய்தார் – 4.மும்மை:5 70/3,4

மேல்


தீ_வினையேன் (1)

சித்தம் திகழ் தீ_வினையேன் அடையும் திருவோ இது என்று தெருண்டு அறியா – 5.திருநின்ற:1 75/2

மேல்


தீக்கடைகோல் (1)

இட்டு அருகு தீக்கடைகோல் இரும் சுரிகை-தனை உருவி – 3.இலை:3 144/2

மேல்


தீங்காயினும் (1)

என் பொருட்டு அவர் செய்த தீங்காயினும் இறையோன் – 6.வம்பறா:1 703/1

மேல்


தீங்கினுக்கு (1)

தீங்கினுக்கு அளவு தேற்றா சிந்தையில் பரிவு கொண்டே – 6.வம்பறா:1 604/2

மேல்


தீங்கினை (1)

தொழுது நின்ற அமண் குண்டர் செய் தீங்கினை சொன்ன – 6.வம்பறா:1 702/2

மேல்


தீங்கு (38)

எத்தனை தீங்கு சொன்னால் யாதும் மற்று அவற்றால் நாணேன் – 1.திருமலை:5 41/2
செல்வ நான்கு_மறையோய் நாங்கள் தீங்கு உற ஒட்டோம் என்றார் – 1.திருமலை:5 57/3
சேணிடையும் தீங்கு அடையா திருத்தொண்டர் உரைசெய்தார் – 2.தில்லை:2 34/4
அ திறம் அறிந்தார் எல்லாம் அரசனை தீங்கு செய்த – 2.தில்லை:5 18/1
திரை செய் நீர் உலகின் மன்னர் யார் உளார் தீங்கு செய்தார் – 3.இலை:1 36/3
மாதங்கம் தீங்கு செய்ய வரு பரிக்காரர்-தாமும் – 3.இலை:1 41/1
சிந்தையால் உணர்வுற்று அஞ்சி வாங்கினார் தீங்கு தீர்ப்பார் – 3.இலை:1 43/4
அன்பனார்-தமக்கு தீங்கு நினைந்தனன் என்று கொண்டு – 3.இலை:1 45/3
தீங்கு குறித்து அழைத்த தீயோன் திருநீறு – 3.இலை:2 34/1
ஆங்கு அவரும் தீங்கு இழையார் என்பது அறிந்தானாய் – 3.இலை:2 34/3
இத்தனை காலமும் நினது சிலை கீழ் தங்கி இனிது உண்டு தீங்கு இன்றி இருந்தோம் இன்னும் – 3.இலை:3 46/1
மொய்த்த பல் சகுனம் எல்லாம் முறைமுறை தீங்கு செய்ய – 3.இலை:3 168/2
என் செய்தால் தீருமோ-தான் எம்பிரான் திறத்து தீங்கு
முன் செய்தார் தம்மை காணேன் மொய் கழல் வேடர் என்றும் – 3.இலை:3 175/1,2
தீங்கு தீர்க்கும் நல் தீர்த்தங்கள் போற்றும் சிறப்பினால் திரு காமகோட்டத்தின் – 4.மும்மை:5 73/1
தீங்கு நெறி அடையாத தடையும் ஆகி செம் நெறி-கண் நிகழ் வாய்மை திருந்து மார்க்கம் – 4.மும்மை:5 88/3
செழும் தவர் தம் திருமேனி குளிர் காணும் தீங்கு இழைத்த – 4.மும்மை:5 124/3
நீங்குவன தீங்கு நெறி நெருங்குவன பெரும் குடிகள் – 5.திருநின்ற:1 13/4
தீங்கு உளவோ என வினவ மற்றவனும் செப்புவான் – 5.திருநின்ற:1 56/4
தீங்கு புரிந்தவன்-தன்னை சேமம் உற கொடு போகி – 5.திருநின்ற:1 123/2
மிண்டு ஆய செம் கை அமண் கையர் தீங்கு விளைக்க செற்றம் – 5.திருநின்ற:1 141/2
தீங்கு இழைக்க அது பேணான் திரு அமுது செய்து அருள – 5.திருநின்ற:1 205/3
செய்ய சடையார்-தமை சேரார் தீங்கு நெறி சேர்கின்றார் என்று – 5.திருநின்ற:1 253/3
சென்று காணும் கருத்து உடையேன் அங்கு தீங்கு புரி அமணர் – 5.திருநின்ற:1 288/2
தீங்கு நீங்கிய யாக்கை கொண்டு எழுந்து ஒளி திகழ்வார் – 5.திருநின்ற:1 367/4
தீங்கு நீங்குவீர் தொழும்-மின்கள் எனும் இசை பதிகமும் தெரிவித்தார் – 6.வம்பறா:1 184/4
தீங்கு தீர் மா மறை செம்மை அந்தணர் – 6.வம்பறா:1 250/3
தக்கது அல்ல தீங்கு அடுத்தது சாற்றுதற்கு என்றார் – 6.வம்பறா:1 682/4
வெய்ய தீங்கு இது வேந்தன் மேற்று எனும் விதி முறையால் – 6.வம்பறா:1 704/1
இரவு பாதகர் செய்த தீங்கு இரவி தன் மரபில் – 6.வம்பறா:1 708/1
கரு முருட்டு அமண் கையர் செய் தீங்கு இது கடைக்கால் – 6.வம்பறா:1 709/3
ஆண்டு கொண்டவர்-பால் கங்குல் அமணர்-தாம் செய்த தீங்கு
மூண்டவாறு இனையது ஆகி முடிந்ததோ என்று கூற – 6.வம்பறா:1 717/3,4
திருவுடையீர் உங்கள்-பால் தீங்கு உளதோ என வினவ – 6.வம்பறா:1 731/4
கொற்றவன் தேவியாரும் குலச்சிறையாரும் தீங்கு
செற்றவர் செய்ய பாத தாமரை சென்னி சேர்த்து – 6.வம்பறா:1 771/1,2
நீற்றினால் தென்னன் தீங்கு நீங்கிய வண்ணம் கண்டார் – 6.வம்பறா:1 808/3
இகல் இலர் எனினும் சைவர் இருந்து வாழ் மடத்தில் தீங்கு
தகவு இலா சமணர் செய்த தன்மையால் சாலும் என்றே – 6.வம்பறா:1 854/2,3
திறம் புரிவேன் அதற்கு என்னோ தீங்கு என்ன ஆங்கு அவர்க்கு – 7.வார்கொண்ட:3 9/2
தெம் முனைகள் பல கடந்து தீங்கு நெறி பாங்கு அகல – 8.பொய்:3 2/2
தீங்கு சொற்ற திரு இலர் நாவினை – 8.பொய்:7 4/1

மேல்


தீங்கு-தன்னை (2)

தீங்கு-தன்னை கேள் என்று புகுந்த பரிசு செப்புவார் – 4.மும்மை:6 41/4
மேவிய தீங்கு-தன்னை விளைப்பது திடமே என்று – 6.வம்பறா:1 641/2

மேல்


தீங்கும் (1)

சிந்தை மகிழ்ந்து தீது_இன்மை வினவ தீங்கும் உளவாமோ – 5.திருநின்ற:1 285/3

மேல்


தீட்டி (1)

மன்னும் தம் பொருள் கருத்தின் வாய்மை தீட்டி மாட்டினால் – 6.வம்பறா:1 777/3

மேல்


தீண்ட (5)

வரன் கை தீண்ட மலர் குல_மாதர் போல் – 1.திருமலை:5 161/2
கரங்கள் தீண்ட அலர்ந்த கயிரவம் – 1.திருமலை:5 161/4
செல்ல அவையும் கனைத்து முலை தீண்ட செழும் பால் பொழிந்தன-ஆல் – 4.மும்மை:6 34/4
மற்று இவனும் வாள் அரவு தீண்ட மாண்டான் மறி கடலில் கலம் கவிழ்த்தால் போல் நின்றேன் – 6.வம்பறா:1 481/1
ஈனம் இவர்க்கு அடுத்தது என மெய் தீண்ட அதற்கு இசையார் – 6.வம்பறா:3 17/4

மேல்


தீண்டகில்லாள் (1)

வாள் அரவு தீண்டவும் தான் தீண்டகில்லாள் மறு மாற்றம் மற்று ஒருவர் கொடுப்பார் இன்றி – 6.வம்பறா:1 474/1

மேல்


தீண்டப்பெற்ற (1)

செம் கண் விடையார் திரு மலர் கை தீண்டப்பெற்ற சிறுவனார் – 4.மும்மை:6 55/1

மேல்


தீண்டவும் (1)

வாள் அரவு தீண்டவும் தான் தீண்டகில்லாள் மறு மாற்றம் மற்று ஒருவர் கொடுப்பார் இன்றி – 6.வம்பறா:1 474/1

மேல்


தீண்டா (1)

செய்வினை தீண்டா திருநீலகண்டம் என செப்பினார் – 6.வம்பறா:1 335/4

மேல்


தீண்டாமை (1)

திருந்திய மனைவியாரை தீண்டாமை செப்பமாட்டார் – 2.தில்லை:2 36/2

மேல்


தீண்டார் (1)

தீது அகல அமுது ஆக்குவார் கொள்ள தாம் தீண்டார்
காதல் உடன் அடியார்கள் அமுது செய கடை பந்தி – 6.வம்பறா:5 10/2,3

மேல்


தீண்டி (3)

வெண் திருநீற்று முண்ட வேதியர் மாதை தீண்டி
கொண்டு உடன் மூழ்கீர் என்ன கூடாமை பாரோர் கேட்க – 2.தில்லை:2 38/2,3
தீண்டி இட பேறு உடையன் ஆதலாலும் தீ பிணி பையவே செல்க என்றார் – 6.வம்பறா:1 705/4
தென்னவன் மாறன்-தானும் சிரபுரத்து தலைவர் தீண்டி
பொன் நவில் கொன்றையார்-தம் திருநீறு பூசப்பெற்று – 6.வம்பறா:1 819/1,2

மேல்


தீண்டில் (1)

தீண்டில் யாவையும் செம்பொன் ஆக்குவது ஓர் சிலையும் உண்டு உரை செய்வதற்கு அரிது-ஆல் – 4.மும்மை:5 84/3

மேல்


தீண்டிற்று (1)

அல்லல் உற்று அழுங்கி சோர அங்கையில் தீண்டிற்று அன்றே – 5.திருநின்ற:5 24/4

மேல்


தீண்டு (2)

தீண்டு கொடி மதில் மதுரை திருஆலவாய் சேர்ந்தார் – 5.திருநின்ற:1 402/4
தீண்டு கன்னிமாடத்து சென்று திகழ் சங்கிலியாராம் – 6.வம்பறா:2 237/3

மேல்


தீண்டுவீர் (1)

தீண்டுவீர் ஆயின் எம்மை திருநீலகண்டம் என்றார் – 2.தில்லை:2 6/4

மேல்


தீண்டேன் (1)

மாதரார்-தமையும் என்-தன் மனத்தினும் தீண்டேன் என்றார் – 2.தில்லை:2 7/4

மேல்


தீதினை (1)

தீதினை நீக்கல் உற்றேன் சிறப்புலியாரை செப்பி – 7.வார்கொண்ட:1 18/4

மேல்


தீது (20)

தீது_இலா திருத்தொண்ட தொகை தர – 1.திருமலை:1 25/2
தீது அகன்று உலகம் உய்ய திரு அவதாரம் செய்தார் – 1.திருமலை:5 3/4
தீது செய்வினையேற்கு என் செயல் என்று – 2.தில்லை:4 12/4
செற்றவர்-தம்மை நீக்கி தீது_இலா நெறியில் விட்ட – 2.தில்லை:5 20/2
தீது_இலா சேனை செய்யும் திருப்பணி நேர்படாமை – 3.இலை:4 26/2
தீது கொள் வினைக்கு வாரோம் செம் சடை கூத்தர்-தம்மை – 3.இலை:7 42/1
தீது_இலா நிலை சிவபுரி எல்லையில் சேர்ந்தார் – 4.மும்மை:3 8/4
தீது நீங்கிட தீ கலியாம் அவுணற்கு – 4.மும்மை:5 30/1
சிந்தை மகிழ்ந்து தீது_இன்மை வினவ தீங்கும் உளவாமோ – 5.திருநின்ற:1 285/3
தீது நீங்கிட ஏற்றுவித்தார் திறம் – 5.திருநின்ற:2 11/2
தீது நீங்க நீர் செய்யவும் திரு கழுமலத்து – 6.வம்பறா:1 429/3
தீது_இல் பறை நிகழ்வித்து சென்ற தொண்டர் திரு அமுது கறி நெய் பால் தயிர் என்று இன்ன – 6.வம்பறா:1 566/3
திரு மடப்புறம் மருங்கு தீது_இன்மையில் தெளிந்து – 6.வம்பறா:1 709/2
தீது_இல் ஒலி பல முறையும் பொங்கி எங்கும் திருஞானசம்பந்தன் வந்தான் என்னும் – 6.வம்பறா:1 1016/3
தீது அகற்றும் செய்கையினார் சில நாள் அமர்ந்து அருளி – 6.வம்பறா:1 1133/4
தீது அகற்ற வந்து அருளும் திருஞானசம்பந்தர் – 6.வம்பறா:1 1253/2
தீது அங்கு இழைத்தே இறந்தான் போல் செல்ல விடுத்தார் உடன் சென்றான் – 6.வம்பறா:2 215/3
தீது அணைவு இல்லை ஏனும் என் மனம் தெருளாது இன்னம் – 6.வம்பறா:2 402/3
தீது அகல அமுது ஆக்குவார் கொள்ள தாம் தீண்டார் – 6.வம்பறா:5 10/2
தீது_இல் குடி பிறந்தார் திருவெண்காட்டு நங்கை எனும் – 7.வார்கொண்ட:3 12/2

மேல்


தீது_இல் (3)

தீது_இல் பறை நிகழ்வித்து சென்ற தொண்டர் திரு அமுது கறி நெய் பால் தயிர் என்று இன்ன – 6.வம்பறா:1 566/3
தீது_இல் ஒலி பல முறையும் பொங்கி எங்கும் திருஞானசம்பந்தன் வந்தான் என்னும் – 6.வம்பறா:1 1016/3
தீது_இல் குடி பிறந்தார் திருவெண்காட்டு நங்கை எனும் – 7.வார்கொண்ட:3 12/2

மேல்


தீது_இலா (4)

தீது_இலா திருத்தொண்ட தொகை தர – 1.திருமலை:1 25/2
செற்றவர்-தம்மை நீக்கி தீது_இலா நெறியில் விட்ட – 2.தில்லை:5 20/2
தீது_இலா சேனை செய்யும் திருப்பணி நேர்படாமை – 3.இலை:4 26/2
தீது_இலா நிலை சிவபுரி எல்லையில் சேர்ந்தார் – 4.மும்மை:3 8/4

மேல்


தீது_இன்மை (1)

சிந்தை மகிழ்ந்து தீது_இன்மை வினவ தீங்கும் உளவாமோ – 5.திருநின்ற:1 285/3

மேல்


தீது_இன்மையில் (1)

திரு மடப்புறம் மருங்கு தீது_இன்மையில் தெளிந்து – 6.வம்பறா:1 709/2

மேல்


தீதும் (1)

எவ்வகையால் அவன் எல்லாம் உணர்ந்த தீதும் இல்லது உரைப்பாய் எனினும் ஏற்போம் என்றார் – 6.வம்பறா:1 921/4

மேல்


தீதுற (1)

தீதுற பொறாது தென்னவன் சிரபுரத்தவரை பார்த்தான் – 6.வம்பறா:1 763/4

மேல்


தீதுறு (1)

தீதுறு பிறவி பாசம் தீர்த்தல் செம்பொருளாக கொண்டு – 6.வம்பறா:1 1245/2

மேல்


தீந்து (3)

தெரிவுற எயிறும் கண்ணும் மேனியும் கருகி தீந்து
விரி உரை குழறி ஆவி விட கொண்டு மயங்கி வீழ்வான் – 5.திருநின்ற:5 27/2,3
தீந்து போம்படி எழுந்தது விழுந்து உடல் திரங்க – 6.வம்பறா:1 711/4
பீலி கொடு தைவருதற்கு எடுத்த போது பிடித்த பீலிகள் பிரம்பினோடும் தீந்து
மேல் எரியும் பொறி சிதறி வீழ கண்டு வெப்பின் அதிசயம் நோக்கி வெருவல் மிக்கார் – 6.வம்பறா:1 715/3,4

மேல்


தீந்தோம் (1)

அஞ்சினோம் திரு மேனிக்கு அடாது என்றே அது தீந்தோம்
வஞ்சகர் மற்று அவர் செய்த தீ தொழில் போய் மன்னவன்-பால் – 6.வம்பறா:1 732/2,3

மேல்


தீப (3)

செம் தழல் ஒளியில் பொங்கும் தீப மா மரங்களாலும் – 3.இலை:3 131/1
தெள்ளு புனல் நிறை குடங்கள் தீப தூபம் செழும் கொடிகள் நிரைத்து எதிர்கொள் சிறப்பில் செய்வார் – 6.வம்பறா:1 257/4
சூழும் மலர் நறும் தீப தூபங்களுடன் தொழுது – 6.வம்பறா:1 1148/2

மேல்


தீபங்கள் (5)

நெய் தரும் கொழும் தூப தீபங்கள் நிறைந்த சிந்தையில் நீடிய அன்பின் – 4.மும்மை:5 60/2
பொன் குடங்கள் தூபங்கள் தீபங்கள் பொலிவித்து – 5.திருநின்ற:1 333/3
சீத வாச நீர் நிறை குடம் தீபங்கள் திசை எலாம் நிறைந்து ஆர – 6.வம்பறா:1 155/2
ஊர் அடைய அலங்கரித்து விழவு கொள்ள உயர் கமுகு கதலி நிறை குடம் தீபங்கள்
வார் முரசம் மங்கல நாதங்கள் மல்க எதிர்கொள்ள அடியாருடன் மகிழ்ந்து வந்தார் – 6.வம்பறா:1 576/3,4
ஏயும் தூப தீபங்கள் முதல் பூசனை செய்து இறைஞ்சுவார் – 7.வார்கொண்ட:3 71/4

மேல்


தீபம் (16)

நிறை குடம் தூபம் தீபம் நெருங்கு பாலிகைகள் ஏந்தி – 1.திருமலை:5 24/1
விதிமுறை தீபம் ஏந்தி மேவும் இன் அடிசில் ஊட்ட – 3.இலை:4 21/3
திரு_மகட்கு மேல் விளங்கும் செம் மணியின் தீபம் எனும் – 3.இலை:5 16/1
அலகு_இல் நீள் தவத்து அற பெரும் செல்வி அண்டமாம் திரு மனைக்கு இடும் தீபம்
உலகில் வந்து உறு பயன் அறிவிக்க ஓங்கும் நாள் மலர் மூன்றுடன் ஒன்று – 4.மும்மை:5 72/1,2
நீடு கதலியுடன் கமுகு நிறைத்து நிறை பொன் குடம் தீபம்
தோடு குலவு மலர் மாலை சூழ்ந்த வாச பந்தர்களும் – 5.திருநின்ற:1 319/2,3
திகழ்ந்த வான் சுதையும் போக்கி சிறப்பு உடை தீபம் ஏற்றி – 5.திருநின்ற:5 39/2
எண்_இல் தீபம் ஏற்றுவதற்கு எடுத்த கருத்தின் இசைந்து எழுவார் – 5.திருநின்ற:7 8/4
துறை மலி தோரணம் கதலி கமுகு நிறை குடம் தூப தீபம் ஆக்கி – 6.வம்பறா:1 460/3
நிறை குடம் தூபம் தீபம் நீட நிரைத்து ஏந்தி – 6.வம்பறா:1 540/1
அம் பொன் செய் தீபம் என்ன அழகு அலங்கரித்து வைத்தார் – 6.வம்பறா:1 1223/4
நிரையோடு துமி தூப மணி தீபம் நித்தில பூம் – 6.வம்பறா:2 147/3
அல்கு தீபம் நிறை குடங்கள் அகிலின் தூபம் கொடி எடுத்து – 6.வம்பறா:2 185/2
சுண்ண நிறை பொன் குடம் தீபம் எடுத்து தொழ எழுங்கால் – 6.வம்பறா:2 200/4
புணர் நிலை வாயில் தீபம் பூரணகும்பம் வைத்து – 6.வம்பறா:2 399/3
தேசில் பெருகும் செழும் தீபம் முதலாயினவும் திரு அமுதும் – 7.வார்கொண்ட:4 24/2
நந்தி எரி தீபம் நிகழ் வட்டம் ஆக நாதர் அடியார் அணிவர் நன்மையாலே – 11.பத்தராய்:6 5/4

மேல்


தீபமும் (1)

சோதி நீள் மணி தூபமும் தீபமும்
கோது_இல் பல்லியமும் கொடியும் பயில் – 4.மும்மை:5 104/2,3

மேல்


தீபர் (1)

கொள்ளிட திரு நதி கரை அணைந்தார் கவுணியர் குல தீபர் – 6.வம்பறா:1 145/4

மேல்


தீம் (14)

மடி சுரந்து பொழி தீம் பால் வரும் கன்று மகிழ்ந்து உண்டு – 1.திருமலை:3 48/3
உள் நனைந்து அமுதம் ஊறி ஒழுகிய மழலை தீம் சொல் – 3.இலை:3 22/3
செம் கயல் பாய்ந்து வாச கமலமும் தீம்_பால் நாறும் – 3.இலை:4 4/2
தூங்கு தீம் கனி சூத நீள் வேலிய சோலை – 4.மும்மை:5 27/4
தீம்_பால் ஒழுக பொழுது-தொறும் ஓம தேனு செல்வனவும் – 4.மும்மை:6 5/1
நடை மாண சிறப்பித்து நன்மை புரி தீம் தமிழின் – 5.திருநின்ற:1 211/3
சேர்வு ஆகும் திரு வாயில் தீம் தமிழின் மாலைகளும் செம்பொன் தாளே – 5.திருநின்ற:1 225/2
மன்னும் தீம் தமிழ் புவியின் மேல் பின்னையும் வழுத்த – 5.திருநின்ற:1 361/2
தீம் தமிழ் நாட்டிடை நின்றும் எழுந்தருளி செழும் பொன்னி – 5.திருநின்ற:1 392/1
செந்நெல் ஆர் வயல் தீம் கரும்பின் அயல் – 5.திருநின்ற:2 1/2
சேய பொருள் திரு மறையும் தீம் தமிழும் சிறக்க வரு – 6.வம்பறா:1 44/3
செந்நெல்லும் பொன் அன்ன செழும் பருப்பும் தீம் கரும்பின் – 6.வம்பறா:2 11/1
தெள்ளு தீம் தமிழால் கூறும் திருமூலர் பெருமை செப்ப – 6.வம்பறா:2 409/4
மேன்மை விளங்கு போனகமும் விரும்பு கறி நெய் தயிர் தீம் பால் – 8.பொய்:5 3/2

மேல்


தீம்_பால் (2)

செம் கயல் பாய்ந்து வாச கமலமும் தீம்_பால் நாறும் – 3.இலை:4 4/2
தீம்_பால் ஒழுக பொழுது-தொறும் ஓம தேனு செல்வனவும் – 4.மும்மை:6 5/1

மேல்


தீம்பால் (2)

தூய தீம்பால் மடி பெருகி சொரிய முலைகள் சொரிந்தன-ஆல் – 4.மும்மை:6 28/4
நன்று நிறை தீம்பால் குடங்கள் எடுத்து நயப்புற்று ஆட்டுதலும் – 4.மும்மை:6 47/4

மேல்


தீமை (2)

செய்யார் நிராயுதரை கொன்றார் எனும் தீமை
எய்தாமை வேண்டும் இவர்க்கு என்று இரும் பலகை – 3.இலை:2 39/2,3
தீமை என அது நீக்கி செப்பிய ஆகம விதியால் – 3.இலை:3 152/3

மேல்


தீமையர் (1)

அலகு_இல் தீமையர் ஆயினும் அம்புலி – 5.திருநின்ற:2 5/2

மேல்


தீமையேன் (1)

எல்லை_இல் தீமையேன் இங்கு எய்திட பெற்றிலேன் என்று – 3.இலை:6 16/3

மேல்


தீய (20)

இ தகு தீய புட்கள் ஈண்ட முன் உதிரம் காட்டும் – 3.இலை:3 168/3
வேடரை காணார் தீய விலங்குகள் மருங்கு எங்கும் – 3.இலை:3 173/1
கான் உறை தீய விலங்கு உறு நோய்கள் கடிந்து எங்கும் – 3.இலை:7 10/2
தீய என்பன கனவிலும் நினைவு இலா சிந்தை – 4.மும்மை:5 47/3
தீய அரும் பிணி உழந்து விண் உலகில் சென்று அடைந்தார் – 5.திருநின்ற:1 27/4
தேங்காதார் திருநாவுக்கரையரை அ தீய விட – 5.திருநின்ற:1 103/3
வெம் சமண் குண்டர்கள் செய்வித்த தீய மிறைகள் எல்லாம் – 5.திருநின்ற:1 137/1
தீய விடம் தலை கொள்ள தெருமந்து செழும் குருத்தை – 5.திருநின்ற:1 206/1
தீய தொழிலும் பல கெட்டேன் சொல்ல இசையேன் யான் என்றார் – 5.திருநின்ற:1 287/4
தீய ஆய விலங்கு வன் தொழில் செய்ய அஞ்சின நஞ்சு கால் – 5.திருநின்ற:1 355/2
தீய பனி பிணி அ நாடு அடங்கவும் தீர்ந்தது அன்றே – 6.வம்பறா:1 336/4
உலகியல்பு நிகழ்ச்சியால் அணைந்த தீய உறு பசி நோய் உமை அடையாது எனினும் உம்-பால் – 6.வம்பறா:1 564/1
திறந்தவாறு அடைக்க பாடி அருளும் நீர் என்றார் தீய
மறம் புரி அமணர் செய்த வஞ்சனை கடக்க வல்லார் – 6.வம்பறா:1 586/3,4
உரை செய்வது உளது உறு கோள் தானும் தீய எழுந்தருள உடன்படுவது ஒண்ணாது என்ன – 6.வம்பறா:1 616/2
கொள்ளு மண்டபங்கள் மேலும் கூகையோடு ஆந்தை தீய
புள் இனம் ஆன தம்மில் பூசல் இட்டு அழிவு சாற்றும் – 6.வம்பறா:1 632/3,4
திரு மடப்புற சுற்றினில் தீய பாதகத்தோர் – 6.வம்பறா:1 701/1
அருகர்கள் செய்த தீய அனுசிதம் அதனால் வந்து – 6.வம்பறா:1 719/3
தீய இ பிணியே அன்றி இ பிறவியும் தீரும் என்றார் – 6.வம்பறா:1 720/4
செறி மயில் பீலி தீய தென்னவன் வெப்பு உறு தீ தம்மை – 6.வம்பறா:1 766/2
சிந்த வாள் கொடு துணிந்தார் தீய வினை பவம் துணிப்பார் – 10.கடல்:5 9/4

மேல்


தீயது (1)

ஆழ்க தீயது என்று ஓதிற்று அயல் நெறி – 6.வம்பறா:1 823/1

மேல்


தீயவர் (1)

சிவபுர பிள்ளையாரை இ தீயவர் நாட்டு – 6.வம்பறா:1 708/3

மேல்


தீயன (1)

வேத வேதியர் வேள்வியே தீயன
மாதர் ஓதி மலரே பிணியன – 4.மும்மை:5 106/1,2

மேல்


தீயிடை (3)

பட்ட தீயிடை பச்சையாய் விளங்கியது அன்றே – 6.வம்பறா:1 786/4
பஞ்சு தீயிடை பட்டது பட கண்டு பயத்தால் – 6.வம்பறா:1 788/3
மாலை தீயிடை பட்டது போன்று உளம் மயங்கி – 6.வம்பறா:1 1058/4

மேல்


தீயில் (2)

நன்று நீர் உரைத்தவாறு நாடு தீயில் ஏடு-தான் – 6.வம்பறா:1 778/2
வெப்பு எனும் தீயில் யான் முன் வீடு பெற்று உய்ய நீங்கள் – 6.வம்பறா:1 793/1

மேல்


தீயின் (5)

மாசு உடம்பு விட தீயின் மஞ்சனம் செய்து அருளி எழுந்து – 4.மும்மை:4 37/1
திரு ஆறை மேல் தளியில் திகழ்ந்து இருந்த செம் தீயின்
உருவாளன் அடி வணங்கி உருகிய அன்பொடு போற்றி – 6.வம்பறா:1 390/1,2
எய்து தீயின் நீரில் வெல்வது என்று தம்மில் எண்ணினார் – 6.வம்பறா:1 774/4
மான மன்னவன் அவையின் முன் வளர்த்த செம் தீயின்
ஞானம் உண்டவர் இட்ட ஏடு இசைத்த நாழிகையில் – 6.வம்பறா:1 789/1,2
தென்னவர் கோன் முன் அமணர் செய்த வாதில் தீயின் கண் இடும் ஏடு பச்சை ஆகி – 6.வம்பறா:1 903/1

மேல்


தீயினில் (3)

வெய்ய தீயினில் வெற்று அரையவர் சிந்தை வேவ – 6.வம்பறா:1 785/3
கையில் ஏட்டினை கதுவு செம் தீயினில் இடுவார் – 6.வம்பறா:1 787/2
வெம் சுடர் பெரும் தீயினில் விழுத்திய ஏடு – 6.வம்பறா:1 788/2

மேல்


தீயை (1)

நீந்து நல் அறம் நீர்மையின் வளர்க்கும் அ தீயை
வாய்ந்த கற்புடன் நான்கு என வளர்ப்பர் கண் மடவார் – 5.திருநின்ற:6 3/3,4

மேல்


தீயோர் (1)

கருகிய மாசு உடை யாக்கை தீயோர் தங்கள் கை தூங்கு குண்டிகை நீர் தெளித்து காவாய் – 6.வம்பறா:1 716/1

மேல்


தீயோன் (2)

தீங்கு குறித்து அழைத்த தீயோன் திருநீறு – 3.இலை:2 34/1
அவ்வாறு அரனார் அடியாரை அலைத்த தீயோன்
வெம் வாய் நிரயத்துஇடை விரைந்து வீந்தான் – 4.மும்மை:1 25/3,4

மேல்


தீயோனும் (1)

கேட்டாரும் கங்குல் புலர் காலை தீயோனும்
நாட்டாரை கொல்லாதே நாம் இருவேம் வேறு இடத்து – 3.இலை:2 31/1,2

மேல்


தீயோனை (2)

சிந்தும் பொழுதில் அது நோக்கும் சிறுவர் இறை இல் தீயோனை
தந்தை எனவே அறிந்தவன்-தன் தாள்கள் சிந்தும் தகுதியினால் – 4.மும்மை:6 51/1,2
தெருள் கொண்டோர் இவர் சொன்ன தீயோனை செறுவதற்கு – 5.திருநின்ற:1 90/3

மேல்


தீர் (9)

ஏதம் தீர் நெறியை பெற்றேன் என்று எதிர்வணங்கி போற்ற – 1.திருமலை:5 197/2
நஞ்சு கலந்து ஊட்டிடவும் நம் சமயத்தினில் விடம் தீர்
தஞ்சம் உடை மந்திரத்தால் சாதியா வகை தடுத்தான் – 5.திருநின்ற:1 107/1,2
ஏதம் தீர் நல் விருந்தாம் இன் அடிசில் ஊட்டுவார் – 5.திருநின்ற:4 18/4
ஆவி தீர் சவத்தை நோக்கி அண்ணலார் அருளும் வண்ணம் – 5.திருநின்ற:5 35/3
முற்ற வேண்டுவ பழுது தீர் பூசனை முடித்து – 5.திருநின்ற:6 16/3
பொய் தீர் வாய்மை அரு_மறை நூல் புரிந்த சீல புகழ்-அதனால் – 5.திருநின்ற:7 1/3
தீங்கு தீர் மா மறை செம்மை அந்தணர் – 6.வம்பறா:1 250/3
மை தீர் நெறியின் முடி சூடி அருளும் மரபால் வந்தது என – 7.வார்கொண்ட:4 12/3
பொய் தீர் வாய்மை மந்திரிகள் போற்றி புகன்ற பொழுதின்-கண் – 7.வார்கொண்ட:4 12/4

மேல்


தீர்க்க (11)

ஏதம் ஆனவை தீர்க்க இசைந்தன – 1.திருமலை:5 194/3
மூண்ட அ புலவி தீர்க்க அன்பனார் முன்பு சென்று – 2.தில்லை:2 6/1
ஈங்கு எனை வாளினால் கொன்று என் பிழை தீர்க்க வேண்டி – 3.இலை:1 44/2
மேவி நாம் கொணர்ந்து தீர்க்க வேண்டும் அ வேட்டை கானில் – 3.இலை:3 120/3
அல்லல் தீர்க்க நஞ்சுண்டபிரான் அடி – 6.வம்பறா:1 355/3
நம் மல துயர் தீர்க்க வந்து அருளிய ஞான – 6.வம்பறா:1 417/3
கோள் உருமும் புள் அரசும் அனையார் எல்லா கொள்கையினாலும் தீர்க்க குறையாது ஆக – 6.வம்பறா:1 474/3
முன் உற ஒக்க தீர்க்க மொழிந்து மற்று அவரால் தீர்ந்தது – 6.வம்பறா:1 748/3
வன் தொண்டர் பசி தீர்க்க மலையின் மேல் மருந்து ஆனார் – 6.வம்பறா:2 176/1
திண்ணிய சூலை தீர்க்க வரும் திறம் செப்பிவிட்டார் – 6.வம்பறா:2 395/4
தேனும் குழலும் பிழைத்த திரு மொழியாள் புலவி தீர்க்க மதி – 7.வார்கொண்ட:6 9/1

மேல்


தீர்க்கல் (1)

தேவு மால் கொண்டான் இந்த திண்ணன் மற்று இதனை தீர்க்கல்
ஆவது ஒன்று அறியோம் தேவராட்டியை நாகனோடு – 3.இலை:3 120/1,2

மேல்


தீர்க்கில் (2)

வந்து உனை வருத்தும் சூலை வன் தொண்டன் தீர்க்கில் அன்றி – 6.வம்பறா:2 391/3
மற்று அவன் தீர்க்கில் தீராது ஒழிந்து எனை வருத்தல் நன்று-ஆல் – 6.வம்பறா:2 393/1

மேல்


தீர்க்கின் (1)

முற்றியது இவர்கள் தீர்க்கின் முதிர்வதே ஆவது என்பார் – 6.வம்பறா:1 718/4

மேல்


தீர்க்கின்றார் (1)

என்னை உயிர் விட்டு அகன்றாய் யான் என் செய்கேன் இ இடுக்கண் தீர்க்கின்றார் யாரும் இல்லை – 6.வம்பறா:1 475/2

மேல்


தீர்க்கின்றேன் (1)

யானும் பரவி தீர்க்கின்றேன் ஏழு பிறப்பின் முடங்கு கூன் – 7.வார்கொண்ட:6 9/4

மேல்


தீர்க்கும் (8)

அரந்தை தீர்க்கும் அடியவர் மேனி மேல் – 1.திருமலை:4 3/1
முழை அரி என்ன தோன்றி முரண் கெட எறிந்து தீர்க்கும்
பழ மறை பரசும் தூய பரசு முன் எடுக்கப்பெற்றார் – 3.இலை:1 7/3,4
இரு சுடர்க்கு உறுகண் தீர்க்கும் எழில் வளர் கண்ணீர் மல்கி – 3.இலை:3 23/3
மின் செய்வார் பகழி புண்கள் தீர்க்கும் மெய் மருந்து தேடி – 3.இலை:3 175/3
தீங்கு தீர்க்கும் நல் தீர்த்தங்கள் போற்றும் சிறப்பினால் திரு காமகோட்டத்தின் – 4.மும்மை:5 73/1
நாள் நாளும் பரவுவார் பிணி தீர்க்கும் நலம் போற்றி – 6.வம்பறா:1 412/2
தூதனாய் எம்பிரானை ஏவினான் சூலை தீர்க்கும்
ஏதம் இங்கு எய்த எய்தில் யான் செய்வது என்னாம் என்பார் – 6.வம்பறா:2 396/3,4
தானும் பணியும் பகை தீர்க்கும் சடையார் தூது தரும் திரு நாள் – 7.வார்கொண்ட:6 9/2

மேல்


தீர்கவே (1)

சொன்ன வையகமும் துயர் தீர்கவே
என்னும் நீர்மை இக பரத்தில் உயர் – 6.வம்பறா:1 824/1,2

மேல்


தீர்த்த (10)

ஒரு முனிவன் செவி உமிழும் உயர் கங்கை முதல் தீர்த்த
பொரு புனலின் எனக்கு அவன்-தன் வாய் உமிழும் புனல் புனிதம் – 3.இலை:3 159/3,4
மன்னவன் ஆம் இராமனுக்கு வரும் பெரும் பாதகம் தீர்த்த
பிஞ்ஞகரை தொழுவதற்கு நினைந்து போய் பெரு மகிழ்ச்சி – 5.திருநின்ற:1 408/2,3
அண்ணலை அங்கு அழுகை தீர்த்த அங்கணனார் அருள்புரிந்தார் – 6.வம்பறா:1 68/4
மீனவன் கொண்ட வெப்பை நீக்கி நம் விழுமம் தீர்த்த
ஞானசம்பந்தர் இந்த நாயனார் காணும் என்பார் – 6.வம்பறா:1 802/1,2
தீர்த்த பொன்னி தென் கரை மேல் திகழும் பதிகள் பல பணிந்து – 6.வம்பறா:2 64/3
வர மலர் வண்டு அறை தீர்த்த வட குளித்து குளி என்ன – 6.வம்பறா:2 298/3
செம் கண் விடையார் திரு கோயில் குட-பால் தீர்த்த குளத்தின் பாங்கு – 6.வம்பறா:4 4/1
அண்ணல் தீர்த்த குளம் கல்லக்கண்ட அமணர் பொறார் ஆகி – 6.வம்பறா:4 6/2
மன்ன கேள் யான் மழவிடையார் மகிழும் தீர்த்த குளம் கல்ல – 6.வம்பறா:4 16/1
செங்கமல திரு மடந்தை கன்னிநாடாள் தென்னர் குல பழி தீர்த்த தெய்வ பாவை – 12.மன்னிய:2 1/2

மேல்


தீர்த்தங்கள் (2)

தீங்கு தீர்க்கும் நல் தீர்த்தங்கள் போற்றும் சிறப்பினால் திரு காமகோட்டத்தின் – 4.மும்மை:5 73/1
பொங்கு புனித தீர்த்தங்கள் எல்லாம் என்றும் பொருந்துவன – 4.மும்மை:6 19/2

மேல்


தீர்த்தத்தில் (1)

பொன் முகலி திரு நதியின் புனித நெடும் தீர்த்தத்தில்
முன் முழுகி காளத்தி மொய் வரையின் தாழ்வரையில் – 5.திருநின்ற:1 344/1,2

மேல்


தீர்த்தத்தின் (1)

மிக்க புனல் தீர்த்தத்தின் முன் அணைந்து வேதம் எலாம் – 6.வம்பறா:2 299/1

மேல்


தீர்த்தம் (11)

பைம்பொன் வார் கரை பொன்னி பயில் தீர்த்தம் படிந்து ஆடி – 1.திருமலை:5 116/2
நல் நெடும் பெரும் தீர்த்தம் முன் உடைய நலம் சிறந்தது வளம் புக – 2.தில்லை:3 1/4
ஈண்டு தீ_வினை யாவையும் நீக்கி இன்பமே தரும் புண்ணிய தீர்த்தம்
வேண்டினார் தமக்கு இட்ட சித்தியதாய் விளங்கு தீர்த்தம் நன் மங்கல தீர்த்தம் – 4.மும்மை:5 78/1,2
வேண்டினார் தமக்கு இட்ட சித்தியதாய் விளங்கு தீர்த்தம் நன் மங்கல தீர்த்தம் – 4.மும்மை:5 78/2
வேண்டினார் தமக்கு இட்ட சித்தியதாய் விளங்கு தீர்த்தம் நன் மங்கல தீர்த்தம்
நீண்ட காப்பு உடை தீர்த்தம் மூன்று_உலகில் நிகழ்ந்த சாருவ தீர்த்தமே முதலா – 4.மும்மை:5 78/2,3
நீண்ட காப்பு உடை தீர்த்தம் மூன்று_உலகில் நிகழ்ந்த சாருவ தீர்த்தமே முதலா – 4.மும்மை:5 78/3
ஆண்டு நீடிய தீர்த்தம் எண்_இலவும் அமரர் நாட்டவர் ஆடுதல் ஒழியார் – 4.மும்மை:5 78/4
இடையறா பெரும் தீர்த்தம் எவற்றினுக்கும் பிறப்பிடமாய் – 6.வம்பறா:1 58/2
பூ மருவும் கங்கை முதல் புனிதம் ஆம் பெரும் தீர்த்தம்
மா மகம்-தான் ஆடுதற்கு வந்து வழிபடும் கோயில் – 6.வம்பறா:1 409/1,2
காவிரி நீர் பெரும் தீர்த்தம் கலந்து ஆடி கடந்து ஏறி – 6.வம்பறா:3 9/1
மருவு தீர்த்தம் மகிழ்ந்து ஆடி மருங்கு வட-பால் கரை ஏறி – 7.வார்கொண்ட:4 52/2

மேல்


தீர்த்தமாம் (2)

பாங்கு மூன்று_உலகத்தில் உள்ளோரும் பரவு தீர்த்தமாம் பைம் புனல் கேணி – 4.மும்மை:5 73/2
கங்கையே முதல் தீர்த்தமாம் கடவுள் மா நதிகள் – 5.திருநின்ற:1 377/1

மேல்


தீர்த்தமாய் (1)

பொங்கும் தீர்த்தமாய் நந்தி மால் வரை மிசை போந்தே – 4.மும்மை:5 21/2

மேல்


தீர்த்தமே (1)

நீண்ட காப்பு உடை தீர்த்தம் மூன்று_உலகில் நிகழ்ந்த சாருவ தீர்த்தமே முதலா – 4.மும்மை:5 78/3

மேல்


தீர்த்தல் (1)

தீதுறு பிறவி பாசம் தீர்த்தல் செம்பொருளாக கொண்டு – 6.வம்பறா:1 1245/2

மேல்


தீர்த்தார் (1)

தெற்று என தீர்த்தார் வாதில் வென்றவர் என்று செப்ப – 6.வம்பறா:1 761/4

மேல்


தீர்த்து (10)

ஆன பயம் ஐந்தும் தீர்த்து அறம் காப்பான் அல்லன்ஓ – 1.திருமலை:3 36/4
அல்லல் தீர்த்து ஆள நின்றான் ஆவணம் கொண்டு சென்றார் – 1.திருமலை:5 57/4
அல்லல் தீர்த்து ஆள வல்லார் அமுது செய்து அருளும் அ பேறு – 3.இலை:6 16/2
இடும்பைகள் தீர்த்து அருள்செய்வாய் என்றும் இன் இசை மாலை கொண்டு ஏத்தி ஏகி – 6.வம்பறா:1 349/2
மற்றை நாள் தம்பிரான் கோயில் புக்கு வாசி தீர்த்து அருளும் என பதிகம் பாடி – 6.வம்பறா:1 570/1
என்று முன் கூறி பின்னும் யான் உற்ற பிணியை தீர்த்து
வென்றவர் பக்கம் சேர்வன் விரகு உண்டேல் அழையும் என்ன – 6.வம்பறா:1 723/1,2
உன்னை யான் அறிந்திலேனை உறு பிணி தீர்த்து ஆட்கொள்ள – 6.வம்பறா:1 867/3
போய் இ இரவே பரவையுறு புலவி தீர்த்து தாரும் என – 6.வம்பறா:2 328/4
இன்று இவள் வெகுளி எல்லாம் தீர்த்து எழுந்தருளி என்றார் – 6.வம்பறா:2 351/4
கூனும் குருடும் தீர்த்து ஏவல் கொள்வார் குலவு மலர் பாதம் – 7.வார்கொண்ட:6 9/3

மேல்


தீர்த்தும் (1)

முன்ன மந்திரித்து தெய்வ முயற்சியால் தீர்த்தும் என்றார் – 6.வம்பறா:1 762/4

மேல்


தீர்த்தோம் (1)

என்னினும் யாமும் தீர்த்தோம் ஆகவும் இசைவாய் என்றார் – 6.வம்பறா:1 748/4

மேல்


தீர்ந்த (1)

அம்பிகை செம்பொன் கிண்ணத்து அமுத ஞானம் கொடுப்ப அழுகை தீர்ந்த
செம் பவள வாய் பிள்ளை திருநாவுக்கரசர் என சிறந்த சீர்த்தி – 5.திருநின்ற:1 183/1,2

மேல்


தீர்ந்தது (3)

தீய பனி பிணி அ நாடு அடங்கவும் தீர்ந்தது அன்றே – 6.வம்பறா:1 336/4
முன் உற ஒக்க தீர்க்க மொழிந்து மற்று அவரால் தீர்ந்தது
என்னினும் யாமும் தீர்த்தோம் ஆகவும் இசைவாய் என்றார் – 6.வம்பறா:1 748/3,4
செற்றிட உயிரினோடும் சூலையும் தீர்ந்தது அன்றே – 6.வம்பறா:2 397/4

மேல்


தீர்ந்தால் (1)

இலகு மணி பீடத்து குணக்கும் மேற்கும் யாம் அளித்தோம் உமக்கு இந்த காலம் தீர்ந்தால்
அலகு_இல் புகழீர் தவிர்வதாகும் என்றே அருள்புரிந்தார் திருவீழிமிழலை ஐயர் – 6.வம்பறா:1 564/3,4

மேல்


தீர்ந்திடாது (1)

புரை_இல் செய்கையில் தீர்ந்திடாது ஒழிந்திட போனார் – 6.வம்பறா:1 1064/4

மேல்


தீர்ந்து (9)

அல்லல் தீர்ந்து உலகு உய்ய மறை அளித்த திரு வாக்கால் – 1.திருமலை:5 199/2
செய் வண்ணம் ஒழிந்திட தேய்ந்த புண் ஊறு தீர்ந்து
கை வண்ணம் நிரம்பின வாசம் எல்லாம் கலந்து – 4.மும்மை:1 23/2,3
பொய் வகுத்தது ஓர் சூலை தீர்ந்து_இலது என போய் இங்கு – 5.திருநின்ற:1 83/2
காலம் தவறு தீர்ந்து எங்கும் கலி வான் பொழிந்த புனல் கலந்து – 5.திருநின்ற:1 262/1
வரும் தியான பொருள் என்று இறைஞ்சி தாம் முன் வல்ல மறை கேட்டு ஐயம் தீர்ந்து வாழ்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 265/4
பொங்கு விடம் தீர்ந்து எழுந்து நின்றான் சூழ்ந்த பொருவு_இல் திருத்தொண்டர் குழாம் பொலிய ஆர்ப்ப – 6.வம்பறா:1 483/1
தென்னவன் வெப்பு தீர்ந்து செழு மணி கோயில் நீங்கி – 6.வம்பறா:1 801/1
திருந்து செய் வினை யாவையும் கடந்து தீர்ந்து_இலது-ஆல் – 6.வம்பறா:1 1061/4
ஊன் உடம்பில் பிறவி விடம் தீர்ந்து உலகத்தோர் உய்ய – 6.வம்பறா:3 26/1

மேல்


தீர்ந்து_இலது (1)

பொய் வகுத்தது ஓர் சூலை தீர்ந்து_இலது என போய் இங்கு – 5.திருநின்ற:1 83/2

மேல்


தீர்ந்து_இலது-ஆல் (1)

திருந்து செய் வினை யாவையும் கடந்து தீர்ந்து_இலது-ஆல் – 6.வம்பறா:1 1061/4

மேல்


தீர்ப்பதற்கு (1)

மன்னு திருத்தொண்டர் அவர் வருத்தம் எல்லாம் தீர்ப்பதற்கு
முன் அணைந்து கனவின்-கண் முறுவலோடும் அருள்செய்வார் – 4.மும்மை:4 27/3,4

மேல்


தீர்ப்பதன் (1)

மற்றவன் இங்கு வந்து தீர்ப்பதன் முன் நான் மாய – 6.வம்பறா:2 397/1

மேல்


தீர்ப்பது (2)

உற்ற நோய் தீர்ப்பது ஊனுக்கு ஊன் எனும் உரை முன் கண்டார் – 3.இலை:3 177/4
மன்னும் மந்திரமும் ஆகி மருந்தும் ஆய் தீர்ப்பது என்று – 6.வம்பறா:1 764/3

மேல்


தீர்ப்பவர் (4)

எம்மை பவம் தீர்ப்பவர் சங்கம் இருந்தது என்றால் – 4.மும்மை:1 7/4
அல்லல் தீர்ப்பவர் அடியார்-தமை அமுது செய்வித்தார் – 5.திருநின்ற:4 20/4
வினை தரும் பவம் தீர்ப்பவர் கோயில்கள் மேவி – 6.வம்பறா:1 235/2
அல்லல் தீர்ப்பவர் மீண்டும் ஆரூர் தொழ அணைந்தார் – 6.வம்பறா:1 515/4

மேல்


தீர்ப்பாய் (1)

சென்று நீ தீர்ப்பாய் ஆக என்று அருள்செய சிந்தையோடு – 6.வம்பறா:2 394/3

மேல்


தீர்ப்பார் (7)

சிந்தையால் உணர்வுற்று அஞ்சி வாங்கினார் தீங்கு தீர்ப்பார் – 3.இலை:1 43/4
பவம் ஒன்றும் வினை தீர்ப்பார் திரு உள்ளம் பற்றுவார் – 5.திருநின்ற:1 47/4
நம்பர் திருவருளாலே அறிந்து அருளி நவை தீர்ப்பார் – 5.திருநின்ற:1 207/4
எங்கும் இடர் தீர்ப்பார் இன்புற்று உறைகின்றார் – 6.வம்பறா:1 548/4
வாதினில் மன்னவன்-தன் வாம பாகத்தை தீர்ப்பார்
மீது தம் பீலி கொண்டு தடவிட மேல்மேல் வெப்பு – 6.வம்பறா:1 763/2,3
பழுது தீர்ப்பார் திருத்தொண்டர் பரவி விண்ணப்பம் செய்து – 6.வம்பறா:4 12/1
என்ன அதுவும் கூட நாம் உண்பது என்றார் இடர் தீர்ப்பார் – 7.வார்கொண்ட:3 74/4

மேல்


தீர்ப்பார்-தமை (1)

அல்லல் தீர்ப்பார்-தமை அருச்சிப்பார்கள் தொழுவார் ஆம்படி கண்டு – 5.திருநின்ற:1 266/3

மேல்


தீர்ப்பான் (2)

சிந்தை வெம் துயரம் தீர்ப்பான் திருமறையவர் முன் சென்றான் – 1.திருமலை:3 26/4
வம்பு என ஆண்டுகொண்டான் ஒருவனே தீர்ப்பான் வந்து – 6.வம்பறா:2 392/4

மேல்


தீர்ப்பேன் (1)

நாதன்-தன் அடியாரை பசி தீர்ப்பேன் என நண்ணி – 5.திருநின்ற:4 18/2

மேல்


தீர்வு (5)

சிந்தை தளர்ந்து அருளுவது மற்று இதற்கு தீர்வு அன்று-ஆல் – 1.திருமலை:3 34/2
செம் கையால் உடைவாள் வாங்கி கொடுத்தனர் தீர்வு நேர்வார் – 3.இலை:1 42/4
பெருகியது இதற்கு தீர்வு பிள்ளையார் அருளே என்று – 6.வம்பறா:1 719/4
செற்ற நிலைமை அறிந்தவர்க்கு தீர்வு சொல்ல செல விட்டார் – 6.வம்பறா:2 318/4
வேறு இனி இதற்கு தீர்வு வேண்டுவார் விரி பூம் கொன்றை – 6.வம்பறா:2 388/3

மேல்


தீர (12)

வேள்வியில் அன்று நீ கொண்ட கோலம் என்றும் புனைந்து நின் வேட்கை தீர
வாழி மண் மேல் விளையாடுவாய் என்று ஆரூரர் கேட்க எழுந்தது அன்றே – 1.திருமலை:5 127/3,4
பழுது புகுந்தது அது தீர பவித்திரமாம் செயல் புரிந்து – 3.இலை:3 139/1
பற்றியே வரும் குலத்து பான்மையினான் ஆதலினால் பரிவு தீர
பொன்_தொடியை கொடு வந்து போர் கோல சேவகராய் புரங்கள் மூன்றும் – 6.வம்பறா:1 312/2,3
வரு நாள்கள் தரும் காசு வாசி தீர பாடுவன் என்று எண்ணியது மனதுள் கொண்டார் – 6.வம்பறா:1 569/4
மன்னவன் இடும்பை தீர மற்று அவன் பணி மேல்கொண்டே – 6.வம்பறா:1 725/1
மன்ன நின் மயக்கம் எங்கள் வள்ளலார் தீர நல்கும் – 6.வம்பறா:1 758/3
அரவும் மதியும் பகை தீர அணிந்தார்-தம்மை அடி வணங்கி – 6.வம்பறா:1 979/3
மண்ணினுக்கு இடுக்கண் தீர வந்தவர் திரு நாமங்கள் – 6.வம்பறா:1 1221/1
ஈனமாம் பிறவி தீர யாவரும் புகுக என்ன – 6.வம்பறா:1 1248/4
எண்_இலவர் ஏசறவு தீர எடுத்து ஏத்தினார் – 6.வம்பறா:1 1255/4
அரந்தை தரும் பசி தீர அருந்துவீர் என அளிப்ப – 6.வம்பறா:2 179/2
நைவது ஆனேன் இது தீர நல்கும் அடியேற்கு என வீழ்ந்தார் – 6.வம்பறா:4 11/4

மேல்


தீரவே (1)

தீரவே பசித்தார் செய்வது என் என்று – 2.தில்லை:4 10/4

மேல்


தீரனே (1)

செயற்கு_அரும் செய்கை செய்த தீரனே ஓலம் என்றான் – 2.தில்லை:3 29/3

மேல்


தீரா (1)

கங்குலும் பகலும் தீரா கவலைஉற்று அழுங்கி செல்ல – 3.இலை:4 23/4

மேல்


தீராது (1)

மற்று அவன் தீர்க்கில் தீராது ஒழிந்து எனை வருத்தல் நன்று-ஆல் – 6.வம்பறா:2 393/1

மேல்


தீராமை (2)

கொல்லாது சூலை நோய் குடர் முடக்கி தீராமை
எல்லாரும் கைவிட்டார் இது செயல் என் முன் பிறந்த – 5.திருநின்ற:1 57/1,2
செய்யும் மதி மாயைகளால் தீராமை தீ பிணியால் – 6.வம்பறா:1 733/2

மேல்


தீரும் (7)

என் நெறி நன்று-ஆல் என்னும் என் செய்தால் தீரும் என்னும் – 1.திருமலை:3 33/2
பங்க படுத்தவன் போக பரிபவம் தீரும் உனக்கு – 5.திருநின்ற:1 121/3
தீய இ பிணியே அன்றி இ பிறவியும் தீரும் என்றார் – 6.வம்பறா:1 720/4
எய்திய தெய்வ சார்வால் இரு திறத்தீரும் தீரும்
கைதவம் பேசமாட்டேன் என்று கைதவனும் சொன்னான் – 6.வம்பறா:1 749/3,4
இற்றை நாள் என்னை உற்ற பிணியை நீர் இகலி தீரும்
தெற்று என தீர்த்தார் வாதில் வென்றவர் என்று செப்ப – 6.வம்பறா:1 761/3,4
ஏலம் நறும் குளிர் தண்ணீர் குடித்து இளைப்பு தீரும் என – 6.வம்பறா:2 159/4
திங்கள் வதன சங்கிலியை தந்து என் வருத்தம் தீரும் என – 6.வம்பறா:2 232/4

மேல்


தீருமாறு (1)

பற்றிய வாள் அரவு விடம் தீருமாறு பணை மருகர் பெருமானை பாடல்உற்றார் – 6.வம்பறா:1 481/4

மேல்


தீருமோ-தான் (1)

என் செய்தால் தீருமோ-தான் எம்பிரான் திறத்து தீங்கு – 3.இலை:3 175/1

மேல்