ச – முதல் சொற்கள், பெரியபுராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சக்கர 1
சக்கரப்பள்ளி 1
சக்கரப்பள்ளி-தன்னிடை 1
சக்கரப்பள்ளியார்-தம் 1
சக்கரப்பாடி 1
சக்கரம் 2
சகடு 1
சகத்தில் 1
சகுனம் 1
சகோட 1
சங்க 7
சங்கங்கள் 2
சங்கத்தின் 1
சங்கத்துள் 1
சங்கம் 8
சங்கரர் 2
சங்கரர்க்கு 1
சங்கரற்கு 3
சங்கரன் 7
சங்கரன்-தன் 2
சங்கரனார் 5
சங்கரனுக்கு 1
சங்கரனை 4
சங்கிலி 3
சங்கிலிக்காக 1
சங்கிலியார் 12
சங்கிலியார்-தம்மை 1
சங்கிலியார்-தமை 1
சங்கிலியார்-தாம் 1
சங்கிலியாராம் 1
சங்கிலியாரும் 2
சங்கிலியாரை 1
சங்கிலியை 3
சங்கின் 2
சங்கு 7
சங்கை 2
சங்கையாம் 1
சங்கொடு 2
சசி 1
சட்ட 3
சடங்கவி 3
சடங்கில் 1
சடங்கு 14
சடங்குகள் 1
சடங்கும் 1
சடா 2
சடில 4
சடை 130
சடைக்கு 2
சடைப்பெருமான் 1
சடைமுடி 1
சடைமுடியார் 1
சடையர் 2
சடையரை 2
சடையவர் 6
சடையன் 1
சடையனார் 2
சடையனார்-தம் 1
சடையனார்க்கு 1
சடையனாருக்கு 1
சடையாய் 1
சடையார் 75
சடையார்-தம் 6
சடையார்-தம்-பால் 2
சடையார்-தம்மை 3
சடையார்-தமை 2
சடையார்-தாமும் 2
சடையார்-பால் 1
சடையார்க்கு 3
சடையாரை 12
சடையான் 9
சடையானுக்கு 1
சடையானை 6
சடையில் 3
சடையினார் 1
சடையினார்-தம் 1
சடையினார்க்கு 2
சடையீர் 3
சடையும் 1
சடையை 1
சடையொடு 2
சடையோன் 1
சடையோன்-தானும் 1
சண்ட 1
சண்டீச 1
சண்டீசர்-தம் 1
சண்டீசனும் 1
சண்பகங்கள் 2
சண்பகம் 1
சண்பை 74
சண்பையர் 14
சண்பையர்-தம் 1
சண்பையார் 2
சண்பையாளி 1
சண்பையிலே 2
சண்பையின் 1
சண்பையினில் 1
சத்தி 2
சத்தியார் 3
சத்தியால் 1
சத்தியும் 1
சத்திரமண்டபத்தின் 1
சதங்கை 5
சதமகன் 2
சதயம் 1
சதுக்கம் 2
சதுர் 2
சதுரம் 1
சதுரர் 1
சந்த 26
சந்தம் 3
சந்தன 7
சந்தனத்தார் 2
சந்தனத்தின் 2
சந்தனத்து 1
சந்தனம் 3
சந்தனமாம் 1
சந்தித்து 2
சந்திர 2
சந்திரசேகரன் 1
சந்திரதீர்த்தத்தின் 1
சந்திரமண்டபமும் 1
சந்திரன் 1
சந்திரனில் 1
சந்தின் 2
சந்து 5
சந்தும் 2
சப்பாணி 1
சபதத்தால் 2
சபதம் 5
சபை 2
சபையோர் 1
சம்பந்தர் 6
சம்பு 1
சம்புவின் 2
சமண் 14
சமணர் 13
சமணர்க்கா 1
சமணர்கள் 1
சமணை 1
சமத்தில் 1
சமம் 1
சமய 11
சமயங்கள் 3
சமயங்களிடை 1
சமயங்களும் 1
சமயத்திடை 1
சமயத்தில் 1
சமயத்தின் 2
சமயத்தினில் 1
சமயத்து 4
சமயத்தை 1
சமயம் 6
சமயம்-தன்னை 2
சமயலங்கனமும் 1
சமர் 2
சமரம் 1
சமாவர்த்தன 1
சமிதை 3
சமைக்க 1
சமைத்த 3
சமைத்தது 2
சமைத்தார் 8
சமைத்து 14
சமைத்தே 1
சமைத்தேன் 1
சமைந்த 1
சமைப்பவர்-தம் 1
சமைப்பித்தார்கள் 1
சமைப்பித்து 1
சமைய 1
சய 3
சயம் 1
சயனத்திடை 1
சயனத்து 2
சயனத்தும் 1
சரக்கில் 1
சரங்கள் 1
சரட்டில் 1
சரண் 5
சரண 2
சரணத்திடை 1
சரணத்து 1
சரணம் 2
சரணமே 1
சரணாக 1
சரணான 1
சரத்தினோடு 1
சரத்துடன் 1
சரம் 6
சரம்பட 1
சரவணத்து 1
சரள 1
சரளம் 2
சராசரங்கள் 4
சராசரம் 1
சரி 5
சரிகள் 1
சரித்தார் 1
சரித்து 1
சரித 1
சரிதை 2
சரிந்த 2
சரிந்திட 1
சரிந்து 2
சரிப்பவும் 2
சரிப்பனவும் 2
சரிய 3
சரியவே 1
சரியும் 4
சரியை 1
சரிவில் 1
சரு 1
சருகு 3
சல 1
சலத்தால் 1
சலம் 3
சலாகை 1
சலிப்பு 1
சலியா 1
சலியாத 1
சலியாதது 1
சலியாதோ 1
சவத்தை 1
சவம் 1
சவையோர் 1
சழக்கின் 1
சழக்கு 2
சழங்க 1
சழங்கல் 1
சற்று 1
சன்ன 3
சனம் 1

சக்கர (1)

தளரு மனம் உடையவர் தாம் சக்கர எந்திரம் புரியும் – 8.பொய்:6 10/3

மேல்


சக்கரப்பள்ளி (1)

செய்த சங்கரர் திரு சக்கரப்பள்ளி முன்பு – 6.வம்பறா:1 361/3

மேல்


சக்கரப்பள்ளி-தன்னிடை (1)

தலைவர்-தம் சக்கரப்பள்ளி-தன்னிடை அகன்று – 6.வம்பறா:1 363/1

மேல்


சக்கரப்பள்ளியார்-தம் (1)

சக்கரப்பள்ளியார்-தம் திரு கோயில் உள் – 6.வம்பறா:1 362/1

மேல்


சக்கரப்பாடி (1)

தயில வினை தொழில் மரபில் சக்கரப்பாடி தெருவு – 8.பொய்:6 5/4

மேல்


சக்கரம் (2)

சால்பினில் சக்கரம் ஆதி விகற்பங்கள் சாற்றும் பதிக – 6.வம்பறா:1 277/2
வரிவில் கதை சக்கரம் முற்கரம் வாள் – 8.பொய்:2 26/1

மேல்


சகடு (1)

பெரும் சகடு தேர் காட்ட வினைஞர் ஆர்ப்பு ஒலி பிறங்க – 5.திருநின்ற:1 6/3

மேல்


சகத்தில் (1)

சகத்தில் இடுவார்-தமை கண்டே இடுவேன் என்று தாழ்ந்து இறைஞ்ச – 7.வார்கொண்ட:3 77/4

மேல்


சகுனம் (1)

மொய்த்த பல் சகுனம் எல்லாம் முறைமுறை தீங்கு செய்ய – 3.இலை:3 168/2

மேல்


சகோட (1)

தாங்கு நூலவர் மகிழுற சகோட யாழ் தலைவர் – 5.திருநின்ற:6 31/3

மேல்


சங்க (7)

சங்க வெண் குழையினாரும் தாம் எதிர்நோக்கி நம்-பால் – 5.திருநின்ற:4 59/3
தம் திரு மாளிகையின்-கண் எழுந்தருளி புகும் பொழுது சங்க நாதம் – 6.வம்பறா:1 98/1
சங்க நாதங்கள் ஒலிப்ப தழங்கு பொன் கோடு முழங்க – 6.வம்பறா:1 284/1
சங்க படகம் பேரி தாரை காளம் தாளம் – 6.வம்பறா:1 620/3
எழுந்தன சங்க நாதம் இயம்பின இயங்கள் எங்கும் – 6.வம்பறா:1 1218/1
சங்க வெண் குழையார் உழை வலம் செய்து சார்ந்து அடி அன்பினில் தாழ்ந்து – 6.வம்பறா:2 86/2
சங்க புலவர் திரு முகத்தை தலை மேல் கொண்டு பத்திரனார் – 7.வார்கொண்ட:4 29/1

மேல்


சங்கங்கள் (2)

சங்கங்கள் முரன்றன தாரைகள் பேரியோடும் – 4.மும்மை:1 36/1
சங்கங்கள் வயல் எங்கும் சாலி கழை கரும்பு எங்கும் – 6.வம்பறா:1 626/1

மேல்


சங்கத்தின் (1)

அரு_மறை பொருள் ஆனாரை பணிந்து அணி நல் சங்கத்தின்
தரு முறை நெறி அ கோயில் சார்ந்தமை அருளி செய்தார் – 6.வம்பறா:1 119/3,4

மேல்


சங்கத்துள் (1)

சென்று அணைந்து மதுரையினில் திருந்திய நூல் சங்கத்துள்
அன்று இருந்து தமிழ் ஆராய்ந்து அருளிய அங்கணர் கோயில் – 5.திருநின்ற:1 403/1,2

மேல்


சங்கம் (8)

முரசொடு சங்கம் ஆர்ப்ப முழங்கு ஒலி ஒரு-பால் வென்றி – 1.திருமலை:3 21/3
திருமண பந்தர் முன்பு சென்று வெண் சங்கம் எங்கும் – 1.திருமலை:5 27/2
பொங்கிய மா நதி நீடு அலை உந்து புனல் சங்கம்
துங்க இலை கதலி புதல் மீது தொடங்கி போய் – 3.இலை:7 4/1,2
சேல் பாய் தடத்தும் உள செய்யுள் மிக்கு ஏறு சங்கம் – 4.மும்மை:1 5/4
எம்மை பவம் தீர்ப்பவர் சங்கம் இருந்தது என்றால் – 4.மும்மை:1 7/4
சங்கம் படகம் கருவி தாரை முதலான – 6.வம்பறா:1 33/2
மா நகரத்து சங்கம் வைத்தவன் தேற்ற தேறா – 6.வம்பறா:1 843/2
உரை ஓசை பதிகம் எனக்கு இனி ஓதி போய் சங்கம்
நிரையோடு துமி தூப மணி தீபம் நித்தில பூம் – 6.வம்பறா:2 147/2,3

மேல்


சங்கரர் (2)

செய்த சங்கரர் திரு சக்கரப்பள்ளி முன்பு – 6.வம்பறா:1 361/3
சங்கரர் தாள் பணிந்து இருந்து தமிழ் வேந்தர் மொழிகின்றார் – 6.வம்பறா:2 248/1

மேல்


சங்கரர்க்கு (1)

சந்த வேள்விகள் முதல் சங்கரர்க்கு முன் – 6.வம்பறா:1 821/3

மேல்


சங்கரற்கு (3)

அறிவு சங்கரற்கு அன்பர் எனப்பெறில் – 5.திருநின்ற:2 4/3
ஆசை சங்கரற்கு ஆயின தன்மையால் – 6.வம்பறா:1 189/2
தம்மை உள்ளவாறு அறிந்த பின் சங்கரற்கு அடிமை – 6.வம்பறா:1 1035/1

மேல்


சங்கரன் (7)

சாலவே மயங்குவார்க்கு சங்கரன் தான் மகிழ்ந்தே – 2.தில்லை:4 25/2
தலை மிசை பணி மேற்கொண்டு சங்கரன் கோயில்-நின்று – 3.இலை:4 18/3
தன் நாளும் முடிந்தது சங்கரன் சார்பு இலோர்க்கு – 4.மும்மை:1 24/3
தலையினால் நடந்து சென்று சங்கரன் இருந்த வெள்ளி – 5.திருநின்ற:4 56/1
தா_இல் சீர் கழுமலத்தான் சங்கரன் அருள் பெற்று இங்கு – 6.வம்பறா:1 691/3
அன்னது ஒப்பு வேறு இன்மையில் சங்கரன்
இன்ன தன்மையை ஏது எடுத்துக்காட்டு – 6.வம்பறா:1 834/2,3
மன்னிய சீர் சங்கரன் தாள் மறவாமை பொருள் என்றே – 7.வார்கொண்ட:1 6/2

மேல்


சங்கரன்-தன் (2)

சங்கரன்-தன் அடியாருக்கு அமுது அளிக்கும் தவம் உடையார் – 10.கடல்:2 6/1
சங்கரன்-தன் அருளால் ஓர் துயில் வந்து தமை அடைய – 10.கடல்:4 4/1

மேல்


சங்கரனார் (5)

தரை வளர் சீர் திருமயிலை சங்கரனார் தாள் வணங்கி – 5.திருநின்ற:1 332/2
சங்கரனார் திருவருள் போல் தண்ணீரின் சுவை ஆர்ந்து – 6.வம்பறா:2 162/1
துன்னு சடை சங்கரனார் ஏற்ற தூ நீர் கங்கை – 6.வம்பறா:3 3/3
சாத்தினார் சங்கரனார் தங்கு திருப்பரங்குன்றில் – 7.வார்கொண்ட:4 103/4
சங்கரனார் இனிது அமரும் தானங்கள் பல சமைத்தார் – 9.கறை:2 2/4

மேல்


சங்கரனுக்கு (1)

சங்கரனுக்கு ஆள் ஆன தவம் காட்டி தாம் அதனால் – 11.பத்தராய்:1 8/1

மேல்


சங்கரனை (4)

தன் ஆகத்து உமை பாகம் கொண்டானை சங்கரனை
நல் நாம திருவிருத்தம் நலம் சிறக்க பாடுதலும் – 5.திருநின்ற:1 151/3,4
மேவிய சங்கரனை எதிர்நின்று விருப்புறு மொழியால் – 5.திருநின்ற:1 409/2
சடையானை எ உயிர்க்கும் தாய் ஆனானை சங்கரனை சசி கண்ட மவுலியானை – 6.வம்பறா:1 482/1
சங்கரனை சார்ந்த கதை தான் கேட்கும் தன்மையராய் – 11.பத்தராய்:1 5/1

மேல்


சங்கிலி (3)

சாரும் தவத்து சங்கிலி கேள் சால என்-பால் அன்பு உடையான் – 6.வம்பறா:2 239/1
நம்பி ஆரூரனுக்கு நங்கை சங்கிலி தன்னை – 6.வம்பறா:2 265/1
சங்கிலி தொடக்கு உண்டாருக்கு இங்கு ஒரு சார்வு உண்டோ நீர் – 6.வம்பறா:2 343/3

மேல்


சங்கிலிக்காக (1)

சங்கிலிக்காக என் கணை மறைத்தீர் என்று சாற்றிய தன்மையில் பாடி – 6.வம்பறா:2 277/4

மேல்


சங்கிலியார் (12)

தலையாம் உணர்வு வந்து அணைய தாமே அரிந்த சங்கிலியார்
அலையார் வேல் கண் சிறு மகளிர் ஆயத்தோடும் விளையாட்டு – 6.வம்பறா:2 208/2,3
தாயாரோடு தந்தையார் பேச கேட்ட சங்கிலியார்
ஏயும் மாற்றம் அன்று இது எம்பெருமான் ஈசன் திருவருளே – 6.வம்பறா:2 211/1,2
தையலார் சங்கிலியார் தம் திறத்து பேச தகா வார்த்தை – 6.வம்பறா:2 216/1
கந்த மாலை சங்கிலியார் தம்மை காதல் மணம் புணர – 6.வம்பறா:2 224/2
அங்கு நின்றார் விளம்புவார் அவர்-தாம் நங்கை சங்கிலியார்
பெருகும் தவத்தால் ஈசர் பணி பேணும் கன்னியார் என்ன – 6.வம்பறா:2 229/1,2
தோன்றும் பொழுதில் சங்கிலியார் தொழுது விழுந்து பரவசமாய் – 6.வம்பறா:2 238/1
வஞ்சி இடை சங்கிலியார் வழி அடிமை பெருமையோ – 6.வம்பறா:2 250/3
சங்கிலியார் தம் மருங்கு முன்பு போல் சார்ந்து அருளி – 6.வம்பறா:2 251/1
சங்கிலியார் கனவு உரைப்ப கேட்ட தாதியர் மொழிவார் – 6.வம்பறா:2 257/4
கொம்மை முலையார் சங்கிலியார் தம்மை குலவு மணம் புணர்ந்த – 6.வம்பறா:2 314/2
இணையும் கொங்கை சங்கிலியார் எழில் மென் பணை தோள் எய்துவிக்க – 6.வம்பறா:6 6/3
தலத்து வந்து முன் உதயம் செய் பரவையார் சங்கிலியார் என்னும் – 13.வெள்ளானை:1 50/1

மேல்


சங்கிலியார்-தம்மை (1)

மின் போல் மறையும் சங்கிலியார்-தம்மை விதியால் கண்ணுற்றார் – 6.வம்பறா:2 226/4

மேல்


சங்கிலியார்-தமை (1)

தாங்கு மகிழ்ச்சியும் எய்த சங்கிலியார்-தமை பணிந்தார் – 6.வம்பறா:2 254/4

மேல்


சங்கிலியார்-தாம் (1)

மற்று செயல் ஒன்று அறியாது மங்கையார் சங்கிலியார்-தாம்
சொற்ற வண்ணம் செய துணிந்து துதைந்த செல்வத்தொடும் புரங்கள் – 6.வம்பறா:2 219/2,3

மேல்


சங்கிலியாராம் (1)

தீண்டு கன்னிமாடத்து சென்று திகழ் சங்கிலியாராம்
தூண்டு சோதி விளக்கு அனையார்-தம்-பால் கனவில் தோன்றினார் – 6.வம்பறா:2 237/3,4

மேல்


சங்கிலியாரும் (2)

மாதரார் சங்கிலியாரும் மாலும் அயனும் அறிவு_அரிய – 6.வம்பறா:2 240/2
தாவாத பெரும் தவத்து சங்கிலியாரும் காண – 6.வம்பறா:2 260/1

மேல்


சங்கிலியாரை (1)

பண் ஆர் மொழி சங்கிலியாரை நோக்கி பயந்தாரொடும் கிளைஞர் – 6.வம்பறா:2 218/1

மேல்


சங்கிலியை (3)

திங்கள் வதன சங்கிலியை தந்து என் வருத்தம் தீரும் என – 6.வம்பறா:2 232/4
தம்பிரான் ஆனார் வன் தொண்டர் தம்-பால் எய்தி சங்கிலியை
இம்பர் உலகில் யாவருக்கும் எய்த ஒண்ணா இரும் தவத்து – 6.வம்பறா:2 235/2,3
வடி வேல் ஒண் கண் சங்கிலியை மணம் செய்து அணைந்த திறம் எல்லாம் – 6.வம்பறா:2 327/2

மேல்


சங்கின் (2)

மந்திரங்கள் ஆன எல்லாம் அருளி செய்து மற்று அவற்றின் வைதிக நூல் சங்கின் வந்த – 6.வம்பறா:1 266/1
பொன் அணி சங்கின் வெள்ளம் பொலிவுடன் முழங்கி ஆர்ப்ப – 6.வம்பறா:1 1226/1

மேல்


சங்கு (7)

மின்னல் திகழ் சங்கு விளங்கு வெண் தோடு காதின் – 3.இலை:3 58/3
தொடு கடல் சங்கு துறையவர் குளிப்பன அவர்-தம் – 4.மும்மை:5 35/3
நிரை சங்கு ஒலி எங்கும் முழங்குதலால் நெடு மா கடல் என்ன நிறைந்துளதே – 5.திருநின்ற:1 76/4
சங்கு துந்துபி தாரை பேரி இ முதல் – 6.வம்பறா:1 203/1
எல்லை_இல் முத்தின் தாளம் தாரை சங்கு எங்கும் ஓத – 6.வம்பறா:1 743/4
ஆர்கலியின் கிளர்ச்சி என சங்கு தாரை அளவு_இறந்த பல்லியங்கள் முழக்கி ஆர்த்து – 6.வம்பறா:1 904/3
வவ்வும் திரு காதின் மணி குழை சங்கு வளைத்து அதனுள் – 7.வார்கொண்ட:3 29/3

மேல்


சங்கை (2)

சங்கை இன்றியே தப்பினது என்று தம் சரக்கில் – 2.தில்லை:7 21/2
சங்கை உற்று என்-கொல் என்று தாமும் அங்கு அணைய போந்தார் – 6.வம்பறா:1 595/4

மேல்


சங்கையாம் (1)

சங்கையாம் உணர்வு கொள்ளும் சமணர் தள்ளாடி வீழ்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 1094/4

மேல்


சங்கொடு (2)

சங்கொடு தாரை காளம் தழங்கு ஒலி முழங்கு பேரி – 3.இலை:1 31/1
சங்கொடு தாரை சின்னம் தனி பெரும் காளம் தாளம் – 6.வம்பறா:1 1199/1

மேல்


சசி (1)

சடையானை எ உயிர்க்கும் தாய் ஆனானை சங்கரனை சசி கண்ட மவுலியானை – 6.வம்பறா:1 482/1

மேல்


சட்ட (3)

சட்ட நான் பெறாது ஒழிந்த தளர்வினால் கையறவாம் – 6.வம்பறா:2 133/2
சட்ட விரைந்து போனகமும் சமைத்து கணவர்-தமக்கு உரைத்தார் – 7.வார்கொண்ட:3 66/4
பக்கம் நெருங்கும் சாலை-தொறும் பயில் சட்ட அறங்கள் பல்குவன – 7.வார்கொண்ட:4 3/2

மேல்


சடங்கவி (3)

வந்த தொல் சிறப்பின் புத்தூர் சடங்கவி மறையோன்-தன்-பால் – 1.திருமலை:5 7/3
நலம் மிகு முதியோர் சொல்ல சடங்கவி நன்மை ஏற்று – 1.திருமலை:5 8/2
பெண்களில் உயர நோற்றாள் சடங்கவி பேதை என்பார் – 1.திருமலை:5 25/2

மேல்


சடங்கில் (1)

மா மறை நூல் விதி சடங்கில் வகுத்த முறை நெறி மரபின் – 6.வம்பறா:1 1179/1

மேல்


சடங்கு (14)

சடங்கு உடை இடங்கள்-தோறும் எழுவன சாமம் பாடல் – 3.இலை:4 3/4
சூழ் வைப்பு இடங்கள் நெருங்கி உள தொடங்கு சடங்கு முடித்து ஏறும் – 4.மும்மை:6 6/3
புகழும் பெருமை உபநயன பொருவு_இல் சடங்கு முடித்து அறிவின் – 4.மும்மை:6 14/2
பூணும் தொழில் வேள்வி சடங்கு புரிய ஓம தேனுக்கள் – 4.மும்மை:6 29/1
வேள்வி புரி சடங்கு அதனை விளையாட்டு பண்ணை-தொறும் – 6.வம்பறா:1 11/1
மூளும் மகிழ்ச்சியில் தங்கள் முதல் மறை நூல் முறை சடங்கு
நாள் உடைய ஈர்_ஐந்து திங்களினும் நலம் சிறப்ப – 6.வம்பறா:1 21/2,3
சாதக முறை பல சடங்கு வினை செய்வார் – 6.வம்பறா:1 35/4
நீதி முறை சடங்கு நெறி முடிப்பதற்கு நீராட – 6.வம்பறா:1 56/2
தொல்லை மறை விதி சடங்கு மறையோர் செய்ய தோலொடு நூல் தாங்கினார் சுரர்கள் போற்ற – 6.வம்பறா:1 263/4
இருபிறப்பின் நிலைமையினை சடங்கு காட்டி எய்துவிக்கும் மறை முனிவர் எதிரே நின்று – 6.வம்பறா:1 264/2
கூட்டுவது மனம் கொள்வார் கோது_இல் மறை நெறி சடங்கு
காட்டவரும் வேள்வி பல புரிவதற்கு ஓர் கன்னி-தணை – 6.வம்பறா:1 1156/2,3
சீர் மறை தொழில் சடங்கு செய் திருந்து நூல் முனிவர் – 6.வம்பறா:1 1187/2
பொற்புறும் சடங்கு முன்னர் பரிவுடன் செய்து அ வேலை – 6.வம்பறா:1 1222/4
தங்கள் மரபினில் உரிமை சடங்கு தச தினத்தினிலும் – 7.வார்கொண்ட:3 19/3

மேல்


சடங்குகள் (1)

சாதகத்தொடு சடங்குகள் தச தினம் செல்ல – 6.வம்பறா:1 1043/3

மேல்


சடங்கும் (1)

யாகமும் சடங்கும் எங்கும் இன்பமும் மகிழ்வும் எங்கும் – 1.திருமலை:2 31/2

மேல்


சடா (2)

சண்பை வரும் பிள்ளையார் சடா மகுடர் வலஞ்சுழியை – 6.வம்பறா:1 389/1
தையலார் தமக்கு அருளி சடா மகுடர் எழுந்தருள – 6.வம்பறா:2 253/1

மேல்


சடில (4)

புனல் சடில திருமுடியார் எழுந்தருளி போயினார் – 3.இலை:3 163/4
பூத்த மலர்கள் தாம் தெரிந்து புனிதர் சடில திரு முடி மேல் – 4.மும்மை:6 33/2
திரை ஏறும் புனல் சடில திரு மூலத்தானத்தார் – 6.வம்பறா:2 138/3
பூ ஆர் சடில திரு முடியார் மகிழ்ந்த செல்வ பூங்கோயில் – 6.வம்பறா:4 3/1

மேல்


சடை (130)

செய்ய நீள் சடை மா முனி செல்வுழி – 1.திருமலை:1 18/3
வெள்ள நீர் சடை மெய்ப்பொருள் ஆகிய – 1.திருமலை:1 21/2
வன்னி ஆறு மதி பொதி செம் சடை
சென்னியார் திருவாரூர் திருநகர் – 1.திருமலை:3 1/3,4
சடை மருங்கில் இளம் பிறையும் தனி விழிக்கும் திரு_நுதலும் – 1.திருமலை:3 46/1
கங்கை சடை கரந்த பிரான் அறிந்திலையோ என கரந்தான் – 1.திருமலை:5 87/4
திங்கள் தங்கு சடை கங்கை முழங்கும் தேவ தேவர் புரியும் – 1.திருமலை:5 99/4
மின் ஆர் செம் சடை அண்ணல் விரும்பு திரு புகலூரை – 1.திருமலை:5 117/1
நீர் ஆரும் சடை முடி மேல் நிலவு அணிந்தார் அருள்செய்தார் – 1.திருமலை:5 118/4
மின் நேர் செம் சடை அண்ணல் மெய் அருள் பெற்று உடையவனோ – 1.திருமலை:5 144/3
பொய் கடிந்து அறத்தின் வாழ்வார் புனல் சடை முடியார்க்கு அன்பர் – 2.தில்லை:2 2/1
நெடும் சடை கரந்திட நெறித்த பம்பையும் – 2.தில்லை:2 12/1
பிறை வளர் சடை முடி பிரானை தொண்டர் என்று – 2.தில்லை:2 14/1
வம்பு உலா மலர் சடை வள்ளல் தொண்டனார் – 2.தில்லை:2 15/2
கங்கை நதி கரந்த சடை கரந்து அருளி எதிர்நின்ற – 2.தில்லை:2 29/1
நறை கமழும் சடை முடியும் நால் தோளும் முக்கண்ணும் – 2.தில்லை:2 33/1
நதியும் மதியும் புனைந்த சடை நம்பர் விரும்பி நலம் சிறந்த – 2.தில்லை:6 5/1
பிறை தளிர் சடை பெருந்தகை பெரும் திரு நல்லூர் – 2.தில்லை:7 6/1
செய்ய புன் சடை கரந்தது ஓர் திருமுடி சிகையும் – 2.தில்லை:7 7/1
மடுத்த தும்பிய வளர் சடை மறைத்த அ மறையோர் – 2.தில்லை:7 15/3
தூ நறும் சடை கங்கை நீர் தோய்ந்து வந்தாரோ – 2.தில்லை:7 17/3
ஆறும் மதியும் அணியும் சடை மேல் – 3.இலை:1 17/1
அணிந்த சடை முடி கற்றை அங்கணரை விடைகொண்டு – 3.இலை:3 140/3
மின் திகழும் சடை மவுலி வேதியர்-தாம் எழுந்தருளி – 3.இலை:3 156/2
ஆறு செம் சடை மேல் வைத்த அங்கணர் பூசைக்கான – 3.இலை:4 11/1
மேல் ஆறு செம் சடை மேல் வைத்தவர் தாம் விரும்பியது – 3.இலை:5 1/1
அணி உடைய சடை முடியார்க்கு ஆளாகும் பதம் பெற்ற – 3.இலை:5 8/2
ஆறு உலவும் சடை கற்றை அந்தணர்-தம் அடியாராம் – 3.இலை:5 9/2
கொழுந்து அலைய விழும் கங்கை குதித்த சடை கூத்தனார் – 3.இலை:5 32/2
இண்டை வார் சடை முடியார் எழுந்தருளி போயினார் – 3.இலை:5 34/2
மின்னும் செம் சடை வேதியர்க்கு ஆம் என்று – 3.இலை:6 6/1
பொடி அணி பவள மேனி புரி சடை புராண போற்றி – 3.இலை:6 20/4
ஆறு உலவும் சடை முடியார் அஞ்சு_எழுத்தின் இசை பெருக – 3.இலை:7 25/3
வான் ஆறு வந்து அணைந்தார் மதி நாறும் சடை தாழ – 3.இலை:7 38/4
தீது கொள் வினைக்கு வாரோம் செம் சடை கூத்தர்-தம்மை – 3.இலை:7 42/1
அந்தி பிறை செம் சடை மேல் அணி ஆலவாயில் – 4.மும்மை:1 10/1
மொய் புன் சடை மா முடியே முடி ஆவது என்றார் – 4.மும்மை:1 41/4
சூடும் சடை மௌலி அணிந்தவர் தொல்லை ஏனம் – 4.மும்மை:1 43/2
சடை மேல் அணிய திருப்பள்ளி தாமம் பறித்து சாத்துவார் – 4.மும்மை:2 6/4
ஆறு சூழ் சடை அண்ணலார் திரு விடை சுரமும் – 4.மும்மை:5 13/3
பூதி ஆகிய புனித நீர் ஆடி பொங்கு கங்கை தோய் முடி சடை புனைந்து – 4.மும்மை:5 66/1
நீலகண்டர் செய்ய சடை நிருத்தர் சாத்தும் நீறு தரும் – 4.மும்மை:6 21/3
செறிந்த சடை நீள் முடியாரும் தேவியோடும் விடை ஏறி – 4.மும்மை:6 52/4
துண்ட மதி சேர் சடை கொன்றை மாலை வாங்கி சூட்டினார் – 4.மும்மை:6 56/4
மின் ஆர் செம்_சடை_அண்ணல் மெய் அடிமை விருப்பு உடையார் – 5.திருநின்ற:1 22/3
செம் சடை நீள் முடி கூத்தர் தேவர்க்கும் தேவர் பிரானார் – 5.திருநின்ற:1 116/2
மன்னான வாகீச திரு முனியும் மதி சடை மேல் – 5.திருநின்ற:1 147/2
செம் சடை கற்றை முற்றத்து இள நிலா எறிக்கும் எனும் சிறந்த வாய்மை – 5.திருநின்ற:1 176/1
தெருள் கலை ஞான கன்றும் அரசும் சென்று செம் சடை வானவர் கோயில் சேர்ந்தார் அன்றே – 5.திருநின்ற:1 185/4
நீண்ட சடை முடியார் பால் நிறைந்த அருள் பெற்றுடையார் – 5.திருநின்ற:1 218/2
நீர் ஆரும் சடை முடியார் நிலவு திரு வலி வலமும் நினைந்து சென்று – 5.திருநின்ற:1 228/1
மின் ஆர் செம் சடை அண்ணல் மேவும் பதி எனை பலவும் – 5.திருநின்ற:1 245/2
வரும் சீர் செம் சடை கரந்தார் திருவம்பர் வணங்கினார் – 5.திருநின்ற:1 246/4
முன்றில் வணங்கி முன் எய்தி முக்கண் செக்கர் சடை மவுலி – 5.திருநின்ற:1 252/3
ஆறு சடை மேல் அணிந்து அருளும் அண்ணல் வைத்த படி காசால் – 5.திருநின்ற:1 261/1
அரவ சடை அந்தணனாரை அகில மறைகள் அர்ச்சனை செய்து – 5.திருநின்ற:1 265/2
இண்டை புனைந்த சடை முடியார்க்கு அன்பர்-தம்மை எதிர்கொண்டார் – 5.திருநின்ற:1 320/4
குதி கொண்டு இழிந்த சடை கம்பர் செம்பொன் கோயில் குறுகினார் – 5.திருநின்ற:1 321/3
தேசு உடை சடை மவுலியும் நீறும் மெய் திகழ – 5.திருநின்ற:1 363/2
வண்டல் பயில்வன எல்லாம் வளர் மதியம் புனைந்த சடை
அண்டர் பிரான் திரு வார்த்தை அணைய வருவன பயின்று – 5.திருநின்ற:4 5/1,2
ஆறு அணியும் சடை முடியார் அடியார்க்கு நீர் வைத்த – 5.திருநின்ற:5 12/1
மின் நெடும் சடை விமலர் மேல் விழுந்த நூல் சிலம்பி – 5.திருநின்ற:6 15/1
அரவு அணிந்த சடை முடியார் அடியலால் அறியாது – 6.வம்பறா:1 17/2
ஆறு உலவு செய்ய சடை ஐயர் அருளாலே – 6.வம்பறா:1 43/1
நதி தவழும் சடை முடியார் ஞானம் அளித்திட உரியார் – 6.வம்பறா:1 47/3
வேத காரணர் ஆய வெண் பிறை சேர் செய்ய சடை
நாதன் நெறி அறிந்து உய்யார்-தம்மிலே நலம் கொள்ளும் – 6.வம்பறா:1 79/1,2
செய்ய சடை வானவர்-தம் அஞ்சு_எழுத்தும் எழுதிய நல் செம்பொன் தாளம் – 6.வம்பறா:1 103/2
பின்னு வார் சடை கூத்தர் பேர் அருள் பெற பிரியாத விடைபெற்று – 6.வம்பறா:1 175/3
சிந்தை ஆர் அமுது ஆகிய செம் சடை
தந்தையார் கழல் தாழ்ந்து எழுந்து ஏகினார் – 6.வம்பறா:1 190/3,4
ஞானசம்பந்தரும் நாயனார் சடை
தூ நறும் தொடையல் முன் சூட்டும் பிள்ளையார் – 6.வம்பறா:1 244/1,2
மின்னார் சடை அண்ணல் எங்கும் மேவு இடம் கும்பிட வேண்டி – 6.வம்பறா:1 274/2
திங்கள் சடை அண்ணலார்-தம் திரு பதி யாவையும் கும்பிட்டு – 6.வம்பறா:1 279/2
செம் சடை வேதியர் மன்னும் திருமங்கலக்குடி சேர்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 293/4
பதம் நிறை செந்தமிழ் பாடி சடை முடியார் பயில் பதியும் பணிந்து பாடி – 6.வம்பறா:1 308/3
பணி வளர் செம் சடை பாச்சின் மேய பரம்பொருள் ஆயினாரை பணிந்து – 6.வம்பறா:1 318/2
சென்று திகழ் திருக்காட்டுப்பள்ளி செம் சடை நம்பர்-தம் கோயில் எய்தி – 6.வம்பறா:1 350/1
மின் நெடும் சடை விமலர் தாள் விருப்பொடு வணங்கி – 6.வம்பறா:1 370/2
கங்கை சடை கரந்தவர்-தம் கழல் வணங்கி காதலினால் – 6.வம்பறா:1 404/3
மண் எலாம் உய வந்தவர் போந்து வார் சடை மேல் – 6.வம்பறா:1 431/3
கொன்றை வார் சடை முடியரை கோழம்பத்து இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:1 432/1
காடு கொண்ட செம் சடை முடி கடவுளர் கருது – 6.வம்பறா:1 441/3
மருவு நெடும் சடை மவுலி மாணிக்க வண்ணார் கழல் வணங்கி போற்றி – 6.வம்பறா:1 472/2
செக்கர் முடி சடை மவுலி வெண்நீற்றார்-தம் திரு மேனி ஒரு பாகம் பசுமை ஆக – 6.வம்பறா:1 485/2
ஆறு உலாவிய சடை முடி ஐயரை பணிந்து – 6.வம்பறா:1 516/2
பற்று அறுப்பவர் சடை உடையான் எனும் பதிக இன் இசை பாடி – 6.வம்பறா:1 534/4
செக்கர் வார் சடை அண்ணலை பணிந்து இசை செந்தமிழ்_தொடை பாடி – 6.வம்பறா:1 537/2
வாம் புனல் சடை முடியினார் மகிழ் இடம் மற்றும் உள்ளன போற்றி – 6.வம்பறா:1 538/2
கொன்றை நறும் சடை முடியார் மகிழ்ந்த திருக்கொடும்குன்றம் – 6.வம்பறா:1 629/4
புரி சடை அண்ணல் நீறே பொருள் என கண்டோம் என்பார் – 6.வம்பறா:1 803/2
நதி தங்கு சடை முடியார் நல் பதங்கள் தொழுது அந்த – 6.வம்பறா:1 932/2
அரவ நீள் சடை அங்கணர் தாம் மகிழ்ந்து உறை திருவாமாத்தூர் – 6.வம்பறா:1 966/3
பின்னு வார் சடை முடி பிரான் மகிழ்ந்த கோயில்கள் – 6.வம்பறா:1 992/2
பம்பு சடை திரு முனிவர் கபால கையர் பல வேட சைவர் குல வேடர் மற்றும் – 6.வம்பறா:1 1018/3
வெள்ள செம் சடை கற்றை நெற்றி செம் கண் விமலரையும் உடன் கண்ட விருப்பும் பொங்கி – 6.வம்பறா:1 1023/2
கற்றை வார் சடை முடியினார் அடியவர் கலப்பில் – 6.வம்பறா:1 1036/1
செக்கர் நிகர் சடை முடியார் சேவடியின் கீழ் தாழ்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 1122/4
பொன் புரி செம் சடை கூத்தர் அருள் பெற்று போந்து அருளி – 6.வம்பறா:1 1144/3
செக்கர் சடை முடியார்-தம் திரு பாதம் தொழுது எழுவார் – 6.வம்பறா:1 1163/4
நீரினில் பொலி சடை முடி நெற்றி நாட்டத்து – 6.வம்பறா:2 4/1
புதிய நாள் மதி சடை முடியார் திரு புன்கூர்க்கு – 6.வம்பறா:2 7/1
நீர் ஊரும் சடை முடியார் நிதி கோமான் தனை ஏவ – 6.வம்பறா:2 14/2
கங்கை சடை கரந்தவர்-தாம் எதிர் காட்சி கொடுத்து அருள – 6.வம்பறா:2 153/3
கங்கை சடை கரந்தார் அ பந்தரொடும் தாம் கரந்தார் – 6.வம்பறா:2 162/4
மின் ஆர் செம் சடை முடியார் விரும்பும் இடம் பல வணங்கி – 6.வம்பறா:2 166/2
சலம் பெருகும் சடை முடியார் தாள் வணங்கி அருள் பெற்று – 6.வம்பறா:2 171/3
தன்னுள் எய்தி இறைஞ்சி போய் சாரும் மேல்-பால் சடை கற்றை – 6.வம்பறா:2 195/2
துன்று சடை தூ வாயர்-தமை முன்னம் தொழ அணைந்தார் – 6.வம்பறா:2 302/4
துன்னு சடை சங்கரனார் ஏற்ற தூ நீர் கங்கை – 6.வம்பறா:3 3/3
செம்பொன் புரிசை திருவேற்காடு அமர்ந்த செய்ய சடை கற்றை – 6.வம்பறா:5 2/1
சீத மதி அரவினுடன் செம் சடை மேல் செறிவித்த – 7.வார்கொண்ட:3 15/1
நீர் ஆரும் சடை முடியார் அருளினால் நிறை தவத்து – 7.வார்கொண்ட:3 17/1
பனி வெண் திங்கள் சடை விரித்த பயில் பூம் குஞ்சி பயிரவராம் – 7.வார்கொண்ட:3 72/1
அரவும் புனலும் சடை ஆட ஆடுவார் கூத்து ஆராமை – 7.வார்கொண்ட:4 59/2
பெருக்கு ஆறு உலவு சடை முடியார் இடங்கள் பலவும் பணிந்து ஏத்தி – 7.வார்கொண்ட:4 85/3
மின் பரப்பும் சடை அண்ணல் விரும்பும் திரு கண்டியூர் – 7.வார்கொண்ட:4 130/3
கண்ணுற்றது ஓர் புன் சடை கண்டனரே – 8.பொய்:2 33/4
திண் திறலோன் கை தலையில் சடை தெரிய பார்த்து அருளி – 8.பொய்:2 34/3
தார் தாங்கி கடன் முடித்த சடை தாங்கும் திரு முடியார் – 8.பொய்:2 36/1
நீர் தாங்கும் சடை பெருமான் நெறி தாம் கண்டவர் ஆனார் – 8.பொய்:2 36/2
கண்ட சடை சிரத்தினை ஓர் கனக மணி கலத்து ஏந்தி – 8.பொய்:2 39/1
செக்கர் நெடும் சடை முடியார் சிலம்பு அலம்பு சேவடியின் – 8.பொய்:2 40/3
ஆறு அணிந்த சடை முடியார்க்கு ஆதிரைநாள்-தொறும் என்றும் – 8.பொய்:3 4/1
நீர் உலவும் சடை கற்றை நிருத்தர் திரு பதியாகும் – 8.பொய்:6 1/2
திருச்சிற்றம்பலத்து ஆடல் புரிந்து அருளும் செய்ய சடை
நிறுத்தனார் திருக்கூத்து நேர்ந்து இறைஞ்சி நெடுந்தகையார் – 8.பொய்:8 5/2,3
நீரின் மலிந்த செய்ய சடை நீற்றர் கூற்றின் நெஞ்சு இடித்த – 10.கடல்:3 2/2
படியில் வீழ்த்தி மணி மூக்கை பற்றி பரமர் செய்ய சடை
முடியில் ஏறும் திரு பூ மண்டபத்து மலர் மோந்திடும் மூக்கை – 10.கடல்:3 5/2,3
பூ வேய்ந்த நெடும் சடை மேல் அடம்பு தும்பை புதிய மதி நதி இதழி பொருந்த வைத்த – 11.பத்தராய்:7 1/3
செக்கர் நெடும் சடை கூத்தர் திரு உள்ளம் செய்தலினால் – 12.மன்னிய:4 8/2
பாய கங்கை சூழ் நெடும் சடை பரமரை பண்டு தாம் பிரிந்து எய்தும் – 13.வெள்ளானை:1 28/3
பூ அலம்பு தண் புனல் சடை முடியவர் அருளி இ பாடு என போற்றி – 13.வெள்ளானை:1 33/3
கங்கை வார் சடை கயிலை நாயகர் திரு முறுவலின் கதிர் காட்டி – 13.வெள்ளானை:1 45/3

மேல்


சடைக்கு (2)

நெருக்க செம் சடைக்கு அணிந்தார் நீடு பதி தொழ நினைவார் – 5.திருநின்ற:1 329/2
அரவு சடைக்கு அணிந்தவர்-தம் தாள் போற்றி ஆர்வத்தால் – 6.வம்பறா:1 415/3

மேல்


சடைப்பெருமான் (1)

தேசு உடைய சடைப்பெருமான் திருவருளேல் இன்னமும் ஓர் – 5.திருநின்ற:4 29/3

மேல்


சடைமுடி (1)

மதி வளர் சடைமுடி மன்றுள் ஆரை முன் – 0.பாயிரம்:1 4/1

மேல்


சடைமுடியார் (1)

அரவம் மேவும் சடைமுடியார் அருளாம் என்ன அறிவு அழிந்து – 4.மும்மை:6 48/3

மேல்


சடையர் (2)

அரவு உடை சடையர் பேர் அருள் பெறும் பெருமையால் – 6.வம்பறா:1 369/3
நீரின் மலிந்த சடையர் மேவி நிகழும் பதிகள் பல பணிந்து – 6.வம்பறா:1 488/3

மேல்


சடையரை (2)

துள்ளுவார் சடையரை தொழுது முன் பரவுவார் – 6.வம்பறா:1 368/4
வெள்ளம் தாங்கிய சடையரை விளங்கு சொல் பதிக – 6.வம்பறா:1 439/2

மேல்


சடையவர் (6)

செக்கர் வெண் பிறை சடையவர் அடிமை திறத்தின் மிக்கவர் மறை சிலம்பு அடியார் – 2.தில்லை:3 2/2
தேன் ஆரும் தண் பூம் கொன்றை செம் சடையவர் பொன் தாளில் – 3.இலை:1 57/1
சடையவர் மலர் தாள் போற்றி இருந்தனர் தமக்கு ஒப்பு_இல்லார் – 3.இலை:4 13/4
மருவு கங்கை வாழ் சடையவர் மகிழ்ந்த மால் பேறாம் – 4.மும்மை:5 31/3
நீர் வளரும் சடையவர் தாம் நிலவி உறை ஆலயங்கள் – 5.திருநின்ற:1 326/2
கற்றை வார் சடையவர் கருணை காண்வர – 6.வம்பறா:1 1114/3

மேல்


சடையன் (1)

பொன்னின் புரி புன் சடையன் விடையன் பொரு மா கரியின் உரிவை புனைவான் – 1.திருமலை:5 179/3

மேல்


சடையனார் (2)

சுரும்பு ஆர் தொங்கல் சடையனார் பெருமை சொல்லல்உறுகின்றோம் – 12.மன்னிய:5 12/4
ஒழியா பெருமை சடையனார் உரிமை செல்வ திருமனையார் – 12.மன்னிய:7 1/1

மேல்


சடையனார்-தம் (1)

தந்தையார் சடையனார்-தம் தனி திரு மகற்கு சைவ – 1.திருமலை:5 7/1

மேல்


சடையனார்க்கு (1)

வேதியர் குலத்துள் தோன்றி மேம்படு சடையனார்க்கு
ஏதம் இல் கற்பின் வாழ்க்கை மனை இசை ஞானியார்-பால் – 1.திருமலை:5 3/2,3

மேல்


சடையனாருக்கு (1)

ஆறு இடு சடையனாருக்கு அதனை விண்ணப்பம் செய்து – 6.வம்பறா:2 388/4

மேல்


சடையாய் (1)

கங்கை வாழ் சடையாய் ஓர் கண் இலேன் என கவல்வார் – 6.வம்பறா:2 296/3

மேல்


சடையார் (75)

கொன்றை வார் சடையார் அடியார்கள் குறித்து வேண்டின குணம் என கொண்டே – 2.தில்லை:3 6/2
மின் நின்ற செம் சடையார் தாமே வெளி நின்றார் – 3.இலை:2 40/4
கங்கை வாழ் சடையார் வாழும் கடவூரில் கலயனாராம் – 3.இலை:3 186/3
தோய்ந்த நீள் சடையார் பண்டு தொண்டர் மேல் வந்த கூற்றை – 3.இலை:4 1/3
மன்றல் மலர் துணர் தூக்கி மருங்கு தாழ் சடையார் போல் – 3.இலை:7 21/2
மொய் வாச நறும் கொன்றை முடி சடையார் அடி தொண்டர் – 3.இலை:7 36/3
செக்கர் சடையார் விடையார் திரு ஆலவாயுள் – 4.மும்மை:1 15/1
தள்ளு வெண் திரை கங்கை நீர் ததும்பிய சடையார்
கொள்ளும் அன்பினில் உருத்திரம் குறிப்பொடு பயின்றார் – 4.மும்மை:3 6/3,4
தெள்ளும் சடையார் தேவர்கள் தம்பிராட்டி உடனே சேர மிசை – 4.மும்மை:6 22/3
தொடுத்த இதழி சூழ் சடையார் துணை தாள் நிழல் கீழ் விழுந்தவரை – 4.மும்மை:6 54/1
செம் சடையார் சீர் விளக்கும் திறல் உடையார் தீ விடத்தால் – 5.திருநின்ற:1 104/3
வார் சடையார் மன்னு திரு தூங்கானை மாடத்தை – 5.திருநின்ற:1 149/3
வான்_ஆறு புடை பரக்கும் மலர் சடையார் அடி வணங்கி – 5.திருநின்ற:1 156/2
புடை மாலை மதி கண்ணி புரி சடையார் பொன் கழல் கீழ் – 5.திருநின்ற:1 211/1
செய்ய சடையார் திருவீழிமிழலை உடையார் அருள்செய்வார் – 5.திருநின்ற:1 256/4
நீரார் சடையார் எழுந்தருள நெடிது பின்பு செல்லும் அவர் – 5.திருநின்ற:1 278/3
செய்ய சடையார் பழையாறை எய்த அதனில் செல் பொழுதில் – 5.திருநின்ற:1 294/1
இலங்கு சடையார் எறும்பியூர் மலையும் இறைஞ்சி பாடிய பின் – 5.திருநின்ற:1 302/2
செக்கர் சடையார் திருவோத்தூர் தேவர் பிரானார்-தம் கோயில் – 5.திருநின்ற:1 316/1
வென்றி விடையார் மதி சடையார் வீதிவிடங்கப்பெருமாள்-தாம் – 5.திருநின்ற:7 20/1
திங்கள் சேர் சடையார் தம் திருவருட்கு செய் தவத்தின் – 6.வம்பறா:1 53/2
செய்ய சடையார் திருவேட்களம் சென்று – 6.வம்பறா:1 166/1
நீண்ட சடையார் அடி கீழ் பணி உற்று நீடு அருள் பெற்றே – 6.வம்பறா:1 281/2
மங்கல தூரியம் முழங்கும் மணி வீதி கடந்து மதி சடையார் கோயில் – 6.வம்பறா:1 316/1
கங்கை சடையார் கழல் பணிந்து கலந்த இசை பதிகம் புனைந்து – 6.வம்பறா:1 323/2
வண்டு அலையும் புனல் சடையார் மகிழ் இடங்கள் தொழுது அணைந்தார் – 6.வம்பறா:1 324/3
அடும் பணி செம் சடையார் பதிகள் அணைந்து பணிந்து நியமம் போற்றி – 6.வம்பறா:1 349/3
செய்ய சடையார் அளித்த திருவருளின் பெருமை எலாம் தெரிய நம்-பால் – 6.வம்பறா:1 451/2
மய அந்தி மதி சடையார் முன் தாழ்ந்து மா தவம் இ வையம் எல்லாம் – 6.வம்பறா:1 461/3
போற்றி சடையார் புனல் உடையான் என்று எடுத்து – 6.வம்பறா:1 545/1
புவனம் எலாம் பொலிவு எய்தும் காலம் எய்த புரி சடையார் கழல் பல நாள் போற்றி வைகி – 6.வம்பறா:1 572/2
நாதம் கொள் வடிவாய் நின்ற நதி பொதி சடையார் செய்ய – 6.வம்பறா:1 591/3
கலை மாலை மதி சடையார் இடம் பலவும் கைதொழுவார் – 6.வம்பறா:1 621/4
தேன் நக்க மலர் கொன்றை செம் சடையார் சீர் தொடுக்கும் – 6.வம்பறா:1 728/3
செய்யவார் சடையார் மன்னும் திரு ஆலவாயுள் புக்கார் – 6.வம்பறா:1 737/4
வாண் நிலவு கோயிலினை வலம்கொண்டு எய்தி மதி சடையார் திரு முன்பு வணங்கி நின்று – 6.வம்பறா:1 900/2
பொரு ஆரும் புனல் சடையார் மகிழ்ந்த திரு பூந்துருத்தி – 6.வம்பறா:1 938/4
செய்ய சடையார் கோயில் திரு வாயில் முன்னாக – 6.வம்பறா:1 940/2
மல்கு வார் சடையார் திருப்பாதிரிப்புலியூரை வந்து உற்றார் – 6.வம்பறா:1 962/4
பின்னுவார் சடையார் திருவக்கரை பிள்ளையார் அணைவுற்றார் – 6.வம்பறா:1 963/4
கங்கை வார் சடையார் கபாலீச்சரத்து அணைந்து – 6.வம்பறா:1 1077/1
தேன் கமழ் கொன்றை சடையார் திருச்சிற்றம்பலம் பணிந்தார் – 6.வம்பறா:1 1143/4
செறி புன் சடையார் திருவாரூர் திரு பங்குனி உத்தர திரு நாள் – 6.வம்பறா:2 46/1
பொதியும் சடையார் திரு பனையூர் புகுவார் புரி நூல் மணி மார்பர் – 6.வம்பறா:2 52/4
செய்ய சடையார் திருப்பனையூர் புறத்து திரு கூத்தொடும் காட்சி – 6.வம்பறா:2 53/1
பனி வெண் திங்கள் அணி சடையார் பதிகள் பலவும் பணிந்து போந்து – 6.வம்பறா:2 62/3
செய்ய சடையார் திரு ஆனைக்காவில் அணைந்து திருத்தொண்டர் – 6.வம்பறா:2 75/1
தூ நாண் மென் மலர் கொன்றை சடையார் செய்ய துணை பாத மலர் கண்டு தொழுதேன் என்று – 6.வம்பறா:2 120/2
பனி மதி சேர் சடையார் தம் பதி பலவும் பணிந்து போய் – 6.வம்பறா:2 149/3
தாழ்ந்த சடையார் ஆலயங்கள் பலவும் சார்ந்து வணங்குவார் – 6.வம்பறா:2 189/4
நீரார் சடையார் அமர்ந்து அருளும் நீடு திருமேற்றளி மேவி – 6.வம்பறா:2 190/2
கூனல் இளம் வெண் பிறை சடையார் கோயில் வலம்கொண்டு எதிர் குறுகி – 6.வம்பறா:2 203/2
மின்னார் சடையார் தமக்கு ஆளாம் விதியால் வாழும் எனை வருத்தி – 6.வம்பறா:2 230/1
செம் சடையார் அவர்-மாட்டு திருவிளையாட்டினை மகிழ்ந்தோ – 6.வம்பறா:2 250/2
செய்ய சடையார் அருளின் திறம் நினைந்தே கண் துயிலார் – 6.வம்பறா:2 253/3
அரவு அணி சடையார் மீண்டே அறியுமாறு அணையும் போதில் – 6.வம்பறா:2 350/2
பொன் புரி சடையார் மாதர் புனித மாளிகையில் சென்றார் – 6.வம்பறா:2 358/4
திங்கள் அணி சடையார் திருக்காளத்தி மலை சேர்ந்தார் – 6.வம்பறா:3 4/4
தண் நிலவு ஆர் சடையார் தாம் தந்த ஆகம பொருளை – 6.வம்பறா:3 23/1
மின்னும் சடையார் அடி நீழல் மிக்க சிறப்பின் மேவினார் – 6.வம்பறா:4 25/4
நிகழும் அது போல் அதற்கு நீள் சடையார் தாம் மகிழ்வார் – 7.வார்கொண்ட:1 10/4
நிலவிய அ திரு பதியில் நெடும் சடையார் நீற்று அடைவால் – 7.வார்கொண்ட:3 2/1
பொன் நேர் சடையார் திருநடம் செய் புலியூர் பொன் அம்பலம் இறைஞ்சி – 7.வார்கொண்ட:4 45/2
அலை நாள் கொன்றை முடி சடையார் அருளே போற்றி உடன் அமர்ந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 79/4
மொய்வார் சடையார் மூதூர்கள் இறைஞ்ச முறைமையால் நினைந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 81/4
திரு ஆலவாய் அமர்ந்த செம் சடையார் கோயில் வலம் – 7.வார்கொண்ட:4 93/1
செம் சடையார் திருவாப்பனூர் திருவேடகம் முதலாம் – 7.வார்கொண்ட:4 101/1
சிரம் மலி மாலை சடையார் திருவடி கீழ் ஆட்செய்யும் – 7.வார்கொண்ட:4 102/3
நீர் ஊரும் செம் சடையார் அருளினால் நீங்க அவர் – 7.வார்கொண்ட:4 168/2
தானும் பணியும் பகை தீர்க்கும் சடையார் தூது தரும் திரு நாள் – 7.வார்கொண்ட:6 9/2
பிறை வளரும் செம் சடையார் பேணும் சிவ ஆலயம் எல்லாம் – 8.பொய்:2 10/1
கற்றை சடையார் கழல் காதலுடனே வளர்ந்த கருத்து உடையார் – 8.பொய்:5 2/2
செய்ய சடையார் சைவ திரு நெறியால் அரசு அளிப்பார் – 8.பொய்:8 1/3
கடி மதில் மூன்றும் செற்ற கங்கை வார் சடையார் செய்ய – 10.கடல்:1 1/2
கொன்றை வார் சடையார் தொண்டர் கோயில் கொண்டு அருள போந்தார் – 12.மன்னிய:1 10/4

மேல்


சடையார்-தம் (6)

கொன்றை நறும் சடையார்-தம் கோயிலின் முன் கொணர்வித்தே – 5.திருநின்ற:1 208/2
வார்த்து ஆடும் சடையார்-தம் பதி பலவும் வணங்கி உடன் – 5.திருநின்ற:1 249/3
மின் நிலவும் சடையார்-தம் மெய் அருள் தான் எய்த வரும் – 5.திருநின்ற:1 425/3
செம்பொன் நேர் சடையார்-தம் கொள்ளம்பூதூர்-தனை சேர அக்கரையில் சேர்ந்த பின்பு – 6.வம்பறா:1 899/2
தூய மதி வாழ் சடையார்-தம் பதிகள் பிறவும் தொழுது ஏத்தி – 7.வார்கொண்ட:4 140/3
தோய்ந்த நெடும் சடையார்-தம் அருள் பெற்ற தொடர்பினால் – 9.கறை:2 4/3

மேல்


சடையார்-தம்-பால் (2)

பொன் திரள்கள் போல் புரிந்த சடையார்-தம்-பால் பொங்கி எழும் காதல் மிக பொழிந்து விம்மி – 6.வம்பறா:1 1032/1
பணம் கொள் அரவ சடையார்-தம்-பால் கொண்டு அணைவோம் என பகர்வார் – 6.வம்பறா:2 217/4

மேல்


சடையார்-தம்மை (3)

திங்கள் சேர் சடையார்-தம்மை சென்று அவர் காணா முன்னே – 3.இலை:3 104/1
ஆறு சேர் சடையார்-தம்மை அணுக வந்து அணையா நின்றார் – 3.இலை:3 167/4
மின் புரை சடையார்-தம்மை பதிகங்கள் விளம்பி போந்தார் – 6.வம்பறா:1 585/4

மேல்


சடையார்-தமை (2)

செய்ய சடையார்-தமை சேரார் தீங்கு நெறி சேர்கின்றார் என்று – 5.திருநின்ற:1 253/3
துப்பு நேர் சடையார்-தமை பரவியே தொழுதிடும் என சொல்லி – 6.வம்பறா:1 961/2

மேல்


சடையார்-தாமும் (2)

பனி மதி சடையார்-தாமும் பன்னிரண்டாயிரம் பொன் – 6.வம்பறா:2 107/1
கற்றை வார் சடையார்-தாமும் அவர் முன்பு கரந்தார் அன்றே – 6.வம்பறா:2 393/4

மேல்


சடையார்-பால் (1)

கொன்றை மலர் சடையார்-பால் குறைந்த திருநேரிசையும் – 5.திருநின்ற:1 414/3

மேல்


சடையார்க்கு (3)

திங்கள் தங்கிய புரி சடையார்க்கு திருந்து பூசனை விரும்பினள் செய்ய – 4.மும்மை:5 56/2
இலகு செம் சடையார்க்கு அடியார் எனில் – 5.திருநின்ற:2 5/3
மின் ஆர் செம் சடையார்க்கு மெய் அடிமை தொழில் செய்து – 10.கடல்:4 6/3

மேல்


சடையாரை (12)

கொழுந்து அணி சடையாரை கும்பிட்டு அன்புற – 5.திருநின்ற:1 133/3
பொன் பிறங்கிய சடையாரை போற்று தாண்டகங்கள் – 5.திருநின்ற:1 381/3
கொழுந்து அணியும் சடையாரை எங்கள் பதியினில் கும்பிட்டு அருள அங்கே – 6.வம்பறா:1 112/2
வெள்ள நீர் சடையாரை அவர் மொழிந்த மெய் பதிகம் – 6.வம்பறா:1 138/2
மன்னுவார் சடையாரை முன் தொழுது மட்டு இட்ட – 6.வம்பறா:1 1088/1
மின் தயங்கும் சடையாரை விருப்பினுடன் பணிகின்றார் – 6.வம்பறா:1 1130/4
செம்பொன் நேர் சடையாரை பிற பதியும் தொழுது போய் – 6.வம்பறா:2 22/3
கற்றை வார் சடையாரை கைதொழுது குளத்தில் இழிந்து – 6.வம்பறா:2 130/3
பொன் புற்கு என்றிட ஒளிரும் சடையாரை தொழ போவார் – 6.வம்பறா:2 142/4
பூ மலிவார் சடையாரை போற்றி அருள் அது ஆக – 6.வம்பறா:2 290/2
ஆறு அணியும் சடையாரை தொழுது புறம் போந்து அங்கண் – 6.வம்பறா:2 304/1
நீர் ஆரும் சடையாரை நீடு மன ஆலயத்து உள் – 9.கறை:4 10/1

மேல்


சடையான் (9)

கற்றை வார் சடையான் அருளினால் பெற்றான் காப்பது அ கயிலை மால் வரை-தான் – 1.திருமலை:1 11/4
இந்து வாழ் சடையான் ஆடும் ஆனந்த எல்லை_இல் தனி பெரும் கூத்தின் – 1.திருமலை:5 106/3
கொன்றை வார் சடையான் அருளையே நினைவார் கொள்ளிட திரு நதி கடந்தார் – 1.திருமலை:5 110/4
அம் தண் புனலும் அரவும் விரவும் சடையான் அருள் பெற்று உடைய – 1.திருமலை:5 175/4
அழல் அவிர் சடையான் அன்பர்க்கு அடாதன அடுத்த போது – 3.இலை:1 7/2
வாழும் சடையான் அடியாரையும் வன்மை செய்வான் – 4.மும்மை:1 14/4
பொன் ஆர் மேனி புரி சடையான் அன்றே என்று போற்றினார் – 6.வம்பறா:1 982/4
புந்தியால் நினை தியானம் புரி சடையான் என்று உன்னி – 6.வம்பறா:1 1233/4
நீர் ஆர் சடையான் அடியாரை நேடி எங்கும் காணாது – 7.வார்கொண்ட:3 42/1

மேல்


சடையானுக்கு (1)

சடையானுக்கு ஆளாய் நின் சமயம் ஒழித்தார் என்றார் – 5.திருநின்ற:1 87/4

மேல்


சடையானை (6)

கோமானை நதியின் உடன் குளிர் மதி வாழ் சடையானை
தே மாலை செந்தமிழின் செழும் திருத்தாண்டகம் பாடி – 5.திருநின்ற:1 93/2,3
வான் தாழ் புனல் கங்கை வாழ் சடையானை மற்று எ உயிர்க்கும் – 5.திருநின்ற:1 134/3
திருப்பூந்துருத்தி அமர்ந்த செம் சடையானை ஆன் ஏற்று – 5.திருநின்ற:1 388/1
மொய் திகழும் சடையானை முளைத்தானை என்று எடுத்து – 5.திருநின்ற:1 404/2
சடையானை எ உயிர்க்கும் தாய் ஆனானை சங்கரனை சசி கண்ட மவுலியானை – 6.வம்பறா:1 482/1
மின் ஒளிர் செம் சடையானை வேத முதல் ஆனானை – 6.வம்பறா:2 273/1

மேல்


சடையில் (3)

கையில் மான் மழுவர் கங்கை சூழ் சடையில் கதிர் இளம் பிறை நறும் கண்ணி – 1.திருமலை:1 12/1
வேறு பல நதி கானம் கடந்து அருளி விரி சடையில்
ஆறு அணிந்தார் மகிழ்ந்த திரு அரசிலியை வந்து அடைந்தார் – 6.வம்பறா:1 1134/3,4
அறை கொள் திரை நீர் தொடர் சடையில் அரவு தொடர அரிய இளம் – 6.வம்பறா:2 335/2

மேல்


சடையினார் (1)

கொன்றை வார் சடையினார் தம் குரை கழல் போற்றி சிந்தை – 5.திருநின்ற:4 48/3

மேல்


சடையினார்-தம் (1)

கூடலையாற்றூர் மேவும் கொன்றை வார் சடையினார்-தம்
பீடு உயர் கோயில் புக்கு பெருகிய ஆர்வம் பொங்க – 6.வம்பறா:2 104/1,2

மேல்


சடையினார்க்கு (2)

ஆறு அணி சடையினார்க்கு அன்பராம் இருவரும் நீங்கள் – 6.வம்பறா:1 759/3
நீண்ட செம் சடையினார்க்கு நினைப்பினால் கோயில் ஆக்கி – 12.மன்னிய:1 18/1

மேல்


சடையீர் (3)

ஊரும் சடையீர் விடை மேல் வருவீர் உமது அன்பிலர் போல் யானோ உறுவேன் – 1.திருமலை:5 177/4
தண் நிலா மின் ஒளிர் பவள சடையீர் அருளும் என தளர்வார் – 6.வம்பறா:2 233/4
மின் செய்த புரி சடையீர் அருள் பெறுதல் வேண்டும் என – 6.வம்பறா:2 246/2

மேல்


சடையும் (1)

வன் புலியின் உரி ஆடை திரு ஏகம்பர் வளர் சடையும் இளம் பிறையும் கண்டு கும்பிட்டு – 4.மும்மை:5 92/3

மேல்


சடையை (1)

மடல் கொண்ட மலர் இதழி நெடும் சடையை வனப்பு எய்த – 7.வார்கொண்ட:3 26/1

மேல்


சடையொடு (2)

மெய்யும் தரை மிசை விழும் முன்பு எழுதரும் மின் தாழ் சடையொடு
ஐயன் திரு நடம் எதிர் கும்பிடும் அவர் ஆர்வம் பெருகுதல் அளவு இன்றால் – 5.திருநின்ற:1 167/3,4
வெள்ள நீர் சடையொடு நின்று மேனியை காட்டி – 5.திருநின்ற:6 18/2

மேல்


சடையோன் (1)

நிலவும் தண் புனலும் ஒளிர் நீள் சடையோன் திரு பாதம் – 1.திருமலை:5 80/3

மேல்


சடையோன்-தானும் (1)

மின் ஒளிர் சடையோன்-தானும் தொண்டரை விளக்கம் காண – 2.தில்லை:2 10/2

மேல்


சண்ட (1)

மேல் கொண்ட பாகர் கண்டு விசை கொண்ட களிறு சண்ட
கால் கொண்டு போவார் போல கடிது கொண்டு அகல போக – 3.இலை:1 14/1,2

மேல்


சண்டீச (1)

தாதை தாள் தடிந்த சண்டீச பிள்ளையார் – 6.வம்பறா:1 248/3

மேல்


சண்டீசர்-தம் (1)

தரு தன்மையது ஆதல் சண்டீசர்-தம் செய்கை தக்கோர் – 6.வம்பறா:1 839/3

மேல்


சண்டீசனும் (1)

சண்டீசனும் ஆம் பதம் தந்தோம் என்று அங்கு அவர் பொன் தட முடிக்கு – 4.மும்மை:6 56/3

மேல்


சண்பகங்கள் (2)

மாதவி சரளம் எங்கும் வகுள சண்பகங்கள் எங்கும் – 1.திருமலை:2 29/3
கொழு முகைய சண்பகங்கள் குளிர் செருந்தி வளர் கைதை – 8.பொய்:6 4/2

மேல்


சண்பகம் (1)

வன்னி கொன்றை வழை சண்பகம் ஆரம் மலர்ப்பலாசொடு செருந்தி மந்தாரம் – 1.திருமலை:5 94/1

மேல்


சண்பை (74)

சண்பை வரு பிள்ளையார் அப்பர் உங்கள் தம்பிரானாரை நீர் பாடீர் என்ன – 5.திருநின்ற:1 186/3
அ மொழி மாலை செந்தமிழ் கேளா அணி சண்பை
மைம் மலர் கண்டத்து அண்டர் பிரானார் மகனாரும் – 5.திருநின்ற:1 236/1,2
சண்பை ஆளும் தமிழ் விரகர் தாமும் திருநாவுக்கரசர் – 5.திருநின்ற:1 272/1
தெய்வ நீறு நினைந்து எழுந்தார் சீர் கொள் சண்பை திரு மறையோர் – 5.திருநின்ற:1 286/4
மன்னிய சீர் சண்பை நகர் மறையவனார் வருகின்றார் – 5.திருநின்ற:1 391/4
சண்பை வரும் தமிழ் விரகர் எழுந்தருள தாம் கேட்டு – 5.திருநின்ற:1 393/1
சண்பை மன்னரும் சாத்தமங்கையில் வந்து சார்ந்தார் – 5.திருநின்ற:6 23/4
சண்பை ஆளியார் தாம் எழுந்தருளும் எ பதியும் – 5.திருநின்ற:6 36/1
வரு புறவம் சண்பை நகர் வளர் காழி கொச்சைவயம் – 6.வம்பறா:1 14/3
அம்கண் விழவில் பெருகு சண்பை அகல் மூதூர் – 6.வம்பறா:1 33/1
தங்கு திரு மலி வீதி சண்பை நகர் வலம் செய்து சாரும்-காலை – 6.வம்பறா:1 97/4
தம் பெருமான் அருள் போற்றி மீண்டு அருளி சண்பை நகர் சார செல்வார் – 6.வம்பறா:1 105/4
கன்னி மதில் சண்பை நகர் வந்து அணைந்து கவுணியர் கோன் கழலில் தாழ்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 109/4
தம்தம் அளவினில் விரும்பும் தகைமையினால் கடன் ஆற்றும் சண்பை மூதூர் – 6.வம்பறா:1 111/3
மன்னு சீர் சண்பை ஆளும் மன்னரை கொண்டு புக்கார் – 6.வம்பறா:1 124/4
அல்கும் திறம் அஞ்சுவார் சண்பை ஆண்தகையார் – 6.வம்பறா:1 165/4
எல்லை_இல் சீர் சண்பை இள ஏறு எழுந்தருளி – 6.வம்பறா:1 171/2
ஆசு_இல் சீர் சண்பை ஆண்தகையார்க்கு எதிர் – 6.வம்பறா:1 204/2
அத்தலை சண்பை நாதர்க்கும் அ இரா – 6.வம்பறா:1 205/2
சண்பை ஆளியார் தாம் கண்ட மெய் அருள் – 6.வம்பறா:1 207/1
தாவு_இல் அன்பர்கள் தம்முடன் தொழுது பின் சண்பை
காவலர் அருள் பெற்று உடன் கலந்து மீண்டு அணைந்தார் – 6.வம்பறா:1 229/3,4
தணிவு_இல் பிணி தவிர்க்கும் பதிக தண் தமிழ் பாடினார் சண்பை நாதர் – 6.வம்பறா:1 318/4
சண்பை வளம் தரும் நாடர் வந்து தடம் திரு ஈங்கோய் மலையை சார்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 322/4
ஏர் அணியும் பொழில் சூழ்ந்த சண்பை ஏந்தலார் எல்லை_இல் இன்பமுற்றார் – 6.வம்பறா:1 346/4
ஈறு_இல் புகழ் சண்பை ஆளியார்-தாம் எண் திசையோரும் தொழுது இறைஞ்ச – 6.வம்பறா:1 348/3
நீடு சண்பை நிறை புகழ் வேதியர் – 6.வம்பறா:1 360/4
சண்பை வரும் பிள்ளையார் சடா மகுடர் வலஞ்சுழியை – 6.வம்பறா:1 389/1
வந்து அணைவார் தொழா முனம் மலர் புகழ் சண்பை
அந்தணர்க்கு எலாம் அரு_மறை பொருள் என வந்தார் – 6.வம்பறா:1 419/1,2
கொள்ள இடும் பொழுதின்-கண் குவலத்தோர் களிகூர குலவு சண்பை
வள்ளலார் திரு உள்ளம் மகிழ்ந்து திருத்தொண்டருடன் மருவும்-காலை – 6.வம்பறா:1 458/3,4
அ தன்மை ஓசை எழுந்து எங்கள் சண்பை ஆண்தகையார் கும்பிட வந்து அணைகின்றார்-தம் – 6.வம்பறா:1 478/2
தான் ஒரு பொன் உலகு என்ன தோன்றும் தயங்கு ஒளி முன் கண்டு சண்பை வந்த – 6.வம்பறா:1 499/2
சண்பை மன்னரும் தம்பிரான் அருள் வழி நிற்பது தலை செல்வார் – 6.வம்பறா:1 529/1
சந்த மணி கோபுரத்து சார்ந்த வட-பால் சண்பை
அந்தணர் சூளாமணியார் அங்கு ஓர் மடத்து அமர்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 547/3,4
சண்பை திருமறையோர்கள் எல்லாம் தம் பிரானாரை பணிந்து போந்து – 6.வம்பறா:1 552/1
மேற்பட்ட அந்தணர் சண்பை மேவும் வேதியர்க்கு ஆய விருந்து அளிப்ப – 6.வம்பறா:1 554/1
பெருமை தரு சண்பை நகர் வேந்தர் நாவுக்கரசர் இவர் பெரும் சோற்று பிறங்கல் ஈந்தார் – 6.வம்பறா:1 571/4
சென்னி மிசை கரம் குவித்து முன்பு சென்று சேண் நிலத்து வணங்குதலும் திருந்து சண்பை
மன்னவரும் மணி முத்தின் சிவிகை-நின்று வந்து இழிந்து வணங்கி மகிழ்ந்து உடன் போந்தார் – 6.வம்பறா:1 577/3,4
ஒரு புடை ஓர் வாயில் அமைத்து ஒழுகும் தன்மை உள்ளபடி கேட்டு அருளி உயர்ந்த சண்பை
திரு மறையோர் தலைவர் வியப்பு எய்தி நின்று திருநாவுக்கரசருக்கு செப்புகின்றார் – 6.வம்பறா:1 580/3,4
அடைத்திட கண்டு சண்பை ஆண்தகையாரும் அம் சொல் – 6.வம்பறா:1 588/1
அங்கு அவர் ஏக சண்பை ஆண்தகையாரும் அப்பர் – 6.வம்பறா:1 595/1
சண்பை நாடு உடைய பிள்ளை தமிழ் மொழி தலைவரோடு – 6.வம்பறா:1 598/1
நின்றவர்-தம்மை நோக்கி நிகர்_இல் சீர் சண்பை மன்னர் – 6.வம்பறா:1 612/1
மருந்தினை சண்பை மன்னவர் புனைந்திட அருளால் – 6.வம்பறா:1 706/2
ஈண்டும் வந்து அணைந்தார் என்று விண்ணப்பம் செய்ய சண்பை
ஆண்தகையாரும் ஈண்டு அழையும் என்று அருளி செய்ய – 6.வம்பறா:1 727/2,3
பூ அலர் பொழில் சூழ் சண்பை புரவலர் போதுகின்றார் – 6.வம்பறா:1 736/4
பொன் தட மதில் சூழ் சண்பை புரவலர் வரவு கூற – 6.வம்பறா:1 746/2
நீற்று அணி விளங்கு மேனி நிறை புகழ் சண்பை மன்னர் – 6.வம்பறா:1 795/3
அன்பு சூழ் சண்பை ஆண்தகையார் அவர் – 6.வம்பறா:1 827/4
தன்மையார்க்கு என்றனர் சண்பை காவலர் – 6.வம்பறா:1 833/4
ஆண்ட சண்பை அரசர் அருளினார் – 6.வம்பறா:1 837/4
அடி வணங்கி அலர் சண்பை அதன்-நின்றும் வழி கொண்டு – 6.வம்பறா:1 875/2
மேவுதலால் ஓடங்கள் விடுவார் இன்றி ஒழிந்திடவும் மிக்கதோர் விரைவால் சண்பை
காவலனார் ஓடத்தின் கட்டு அவிழ்த்து கண்_நுதலான் திருத்தொண்டர்-தம்மை ஏற்றி – 6.வம்பறா:1 898/2,3
மன்னு புகழ் பதி பிறவும் வணங்க சண்பை வள்ளலார் நல்லாறு வணங்கி செல்வார் – 6.வம்பறா:1 903/4
அத்தன்மை கேட்டு அருளி சண்பை வந்த அடல் ஏறு திரு உள்ளத்து அழகு இது என்று – 6.வம்பறா:1 912/1
சிந்தையினில் அது தெளிந்து புத்தர் சண்பை திரு மறையோர் சேவடி கீழ் சென்று தாழ்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 925/4
நின்றனவும் சரிப்பனவும் சைவமே ஆம் நிலைமை அவர்க்கு அருள்செய்து சண்பை வேந்தர் – 6.வம்பறா:1 926/3
நாவரசர்-உழை சண்பை நகர் அரசர் நண்ணுவார் – 6.வம்பறா:1 930/4
தங்கி போய் சண்பை நகர் சார்ந்தார் தனி பொருப்பின் – 6.வம்பறா:1 950/3
தா_இல் சண்பை தமிழ் விரகர் தாம் அங்கு அணைய களி சிறந்து – 6.வம்பறா:1 974/2
சண்பை வேந்தர் தண் தரள சிவிகை-நின்றும் இழிந்து அருளி – 6.வம்பறா:1 975/1
மாடு சண்பை வள்ளலார் வந்து அணைந்த ஓகையால் – 6.வம்பறா:1 986/2
சண்பை ஆளும் மன்னர் முன்பு தொண்டர் வந்து சார்தலும் – 6.வம்பறா:1 989/1
சேண் உயர்ந்த வாயில் நீடு சீர் கொள் சண்பை மன்னனார் – 6.வம்பறா:1 990/1
தம்மை உடையவர் மூதூர் மிதிக்க அஞ்சி சண்பை வரும் சிகாமணியார் சார சென்று – 6.வம்பறா:1 1008/3
பூதி நிறை கடல் அணைவது என்ன சண்பை புரவலனார் எழுந்தருளும் பொழுது சின்ன – 6.வம்பறா:1 1016/2
தானமும் மற்று அவை கடந்து திரு காளத்தி சார எழுந்தருளினார் சண்பை வேந்தர் – 6.வம்பறா:1 1017/4
பூ அலரும் பொழில் புடைசூழ் சண்பை ஆளும் புரவலனார் காலங்கள்-தோறும் புக்கு – 6.வம்பறா:1 1025/3
சண்பை மன்னவர் திரு ஒற்றியூர் நகர் சார்ந்து – 6.வம்பறா:1 1069/1
இணங்கிய முகில் மதில் சண்பை ஏந்தலை – 6.வம்பறா:1 1111/3
சதுர் முகனின் மேலாய சண்பை வரு மறையவரும் – 6.வம்பறா:1 1165/3
அம் சிறை சுரும்பு அறை பொழில் சண்பை ஆண்தகையார் – 6.வம்பறா:1 1190/1
தாவாத புகழ் சண்பை வலம்கொண்டு தாழ்ந்து இறைஞ்சி – 6.வம்பறா:2 155/2
தன்மையார் என்று நன்மை சார்ந்த வேதியரை சண்பை
மன்னனார் அருளி செய்த மறை திரு ஆக்கூர் அ ஊர் – 7.வார்கொண்ட:2 1/3,4
அ நாளில் சண்பை நகர் ஆண்தகையார் எழுந்தருள – 7.வார்கொண்ட:3 23/1

மேல்


சண்பையர் (14)

தாமரை ஓடை சண்பையர் நாதன் தான் ஏக – 5.திருநின்ற:1 237/2
திருமறை சண்பையர் ஆளி சிவனார் திருக்கண்ணார் கோயில் – 6.வம்பறா:1 285/1
தன்தனி பாவையும் தானும் கூட சண்பையர் காவலர் தாளில் வீழ – 6.வம்பறா:1 320/2
தா_இல் சண்பையர் தலைவர்க்கு தாதையார் தாமும் – 6.வம்பறா:1 422/3
சந்த முத்தமிழ் விரகராம் சண்பையர் தலைவர் – 6.வம்பறா:1 507/2
தம்பிரான் அருள்புரிந்து கனவின் நீங்க சண்பையர் இள ஏறு தாமும் உணர்ந்து – 6.வம்பறா:1 565/1
இப்பரிசு அணையும் சண்பையர் பெருமான் எழுந்தருளும் பொழுது இசைக்கும் – 6.வம்பறா:1 654/1
மன்னு சண்பையர் வள்ளலார் மகிழ் சிறந்து அளிக்கும் – 6.வம்பறா:1 671/3
ஒப்பு_இல் வண் புகழ் சண்பையர் காவலர் உரையால் – 6.வம்பறா:1 779/2
வெறியார் பொழில் சண்பையர் வேந்தர் மெய் பாசுரத்தை – 6.வம்பறா:1 844/1
தன்னை முன் வலம்கொண்டு உள்ளால் சண்பையர் தலைவர் புக்கார் – 6.வம்பறா:1 864/4
ஆன சண்பையர் கோனாரும் ஆலவாய் அமர்ந்தார் பாதம் – 6.வம்பறா:1 872/3
வந்தவரை எதிர்கொண்டு மனம் மகிழ்ந்து சண்பையர் கோன் – 6.வம்பறா:1 1154/1
எங்கள் பிரான் சண்பையர் கோன் அருளினாலே இரும் தமிழ்நாடு உற்ற இடர் நீக்கி தங்கள் – 12.மன்னிய:2 1/3

மேல்


சண்பையர்-தம் (1)

சண்பையர்-தம் பெருமானும் தாங்க_அரிய பெரும் காதல் – 7.வார்கொண்ட:3 24/1

மேல்


சண்பையார் (2)

மன்றல் அம் பொழில் சண்பையார் வள்ளலார் நாமம் – 6.வம்பறா:1 686/3
தாதையாரும் அங்கு உடன் பணிந்து அணைந்திட சண்பையார் தனி ஏறு – 6.வம்பறா:1 956/1

மேல்


சண்பையாளி (1)

வென்றி மழ இளம் களிறு சண்பையாளி வேதபாரகன் மும்மை தமிழின் வேந்தன் – 6.வம்பறா:1 913/2

மேல்


சண்பையிலே (2)

தவம் பெருக்கும் சண்பையிலே தாவு_இல் சராசரங்கள் எலாம் – 6.வம்பறா:1 26/3
தரு நீர்மை யாழ் கொண்டு சண்பையிலே வந்து அணைந்தார் – 6.வம்பறா:1 131/4

மேல்


சண்பையின் (1)

ஆய அன்பர்-தாம் அணி மதில் சண்பையின் அமர் பெரும் திருத்தோணி – 7.வார்கொண்ட:5 2/1

மேல்


சண்பையினில் (1)

நீதி வாழும் திருத்தொண்டர் போற்ற நிகர்_இல் சண்பையினில்
வேதமோடு சைவ நெறி விளங்க வந்த கவுணியனார் – 6.வம்பறா:1 985/2,3

மேல்


சத்தி (2)

சத்தி தற்பரசித்தி யோகிகளும் சாதக தனி தலைவரும் முதலா – 4.மும்மை:5 82/1
சென்று சேர்ந்து திரு சத்தி முற்றத்து இருந்த சிவ கொழுந்தை – 5.திருநின்ற:1 193/1

மேல்


சத்தியார் (3)

நா அரியும் சத்தியார் திருத்தொண்டின் நலம் உரைப்பாம் – 8.பொய்:6 17/4
சத்தியார் எனும் திரு நாமமும் தாங்கினார் – 8.பொய்:7 3/4
சாய நா அரி சத்தியார் தாள் பணிந்து – 8.பொய்:7 7/2

மேல்


சத்தியால் (1)

வைத்த நாவை வலித்து அரி சத்தியால்
சத்தியார் எனும் திரு நாமமும் தாங்கினார் – 8.பொய்:7 3/3,4

மேல்


சத்தியும் (1)

தன்மை ஆம்படி சத்தியும் சிவமுமாம் சரிதை – 5.திருநின்ற:1 374/2

மேல்


சத்திரமண்டபத்தின் (1)

சத்திரமண்டபத்தின் மிசை ஏறி நீடு சைவருடன் எழுந்தருளி இருந்து சாரும் – 6.வம்பறா:1 912/3

மேல்


சதங்கை (5)

ஐம் படை சதங்கை சாத்தி அணி மணி சுட்டி சாத்தி – 1.திருமலை:5 4/3
பாசொளி மணியோடு ஆர்த்த பல் மணி சதங்கை ஏங்க – 3.இலை:3 21/1
சோதி அணி மணி சதங்கை தொடுத்த வடம் புடைசூழ்ந்த – 6.வம்பறா:1 51/2
பொருவு_இல் வயிர சரிகள் பொன் அரை_ஞாண் புனை சதங்கை
தெருவு_இல் ஒளி விளங்க வளர் திருவிளையாட்டினில் அமர்ந்தார் – 7.வார்கொண்ட:3 21/3,4
பள்ளியினில் சென்று எய்துதலும் பாத சதங்கை மணி ஒலிப்ப – 7.வார்கொண்ட:3 59/1

மேல்


சதமகன் (2)

மால் அயன் சதமகன் பெரும் தேவர் மற்றும் உள்ளவர்கள் முற்றும் நெருங்கி – 1.திருமலை:5 103/1
தாம் மகிழ்ந்து அமரர் சூழும் சதமகன் நகரம் தாழ – 3.இலை:1 3/4

மேல்


சதயம் (1)

தான் நிறைந்த சித்திரையில் சதயம் ஆம் திரு நாளில் – 5.திருநின்ற:1 428/4

மேல்


சதுக்கம் (2)

தழை மலர் தடம் சாலைகள் தெற்றிகள் சதுக்கம்
குழை முகத்தவர் ஆட அரங்கு இமையவர் குழாமும் – 6.வம்பறா:1 505/1,2
அடர் புனை செம்பொன் பாண்டில் அணி துகில் சதுக்கம் மல்க – 6.வம்பறா:1 1219/2

மேல்


சதுர் (2)

தார் விளங்கு வரை மார்பின் அயன் பொன் சதுர் முகங்கள் என ஆயின தில்லை – 1.திருமலை:5 97/3
சதுர் முகனின் மேலாய சண்பை வரு மறையவரும் – 6.வம்பறா:1 1165/3

மேல்


சதுரம் (1)

வென்றி வெள் விடையார்-தம்மை விருப்பினால் சதுரம் என்னும் – 6.வம்பறா:1 587/2

மேல்


சதுரர் (1)

தலைவராம் பிள்ளையாரும் தாண்டக சதுரர் ஆகும் – 3.இலை:4 32/3

மேல்


சந்த (26)

சந்த இசை பதிகங்கள் பாடி தம் பெருமான் திரு வாயில் சார்ந்தார் – 1.திருமலை:5 123/4
சந்த பொதியில் தமிழ்நாடு உடை மன்னன் வீரம் – 4.மும்மை:1 12/2
சந்த மாதிரம் மயங்கி எம்மருங்கும் சாயை மாறிய தன் திசை மயக்கும் – 4.மும்மை:5 74/3
சந்த மறைகள் உட்பட முன் தலைவர் மொழிந்த ஆகமங்கள் – 4.மும்மை:6 13/2
மேவு திருக்குறுந்தொகை நேர் இசையும் சந்த விருத்தங்கள் ஆனவையும் வேறுவேறு – 5.திருநின்ற:1 191/2
சந்த மணி சிவிகையினை தாங்குவார் உடன் தாங்கி – 5.திருநின்ற:1 395/3
சந்த நித்தில சிவிகை-நின்று இழிந்து தாழ்ந்து எழுந்து – 6.வம்பறா:1 225/2
சந்த இயமகம் ஏகபாதம் தமிழ் இருக்கு குறள் சாத்தி – 6.வம்பறா:1 276/3
புந்தி நிறை செந்தமிழின் சந்த இசை போற்றி இசைத்தார் புகலி வேந்தர் – 6.வம்பறா:1 301/4
சந்த மா மறை தந்தவர் கழல் இணை தாழ்ந்தே – 6.வம்பறா:1 372/2
சந்த நித்தில சிவிகை-நின்று இழிந்து எதிர் தாழ்ந்தே – 6.வம்பறா:1 419/3
சந்த முத்தமிழ் விரகராம் சண்பையர் தலைவர் – 6.வம்பறா:1 507/2
சந்த மணி சிவிகை-நின்று இழிந்து தாழ்ந்து அருளி – 6.வம்பறா:1 541/3
சாற்றி பதிக தமிழ்_மாலை சந்த இசை – 6.வம்பறா:1 545/2
சந்த மணி கோபுரத்து சார்ந்த வட-பால் சண்பை – 6.வம்பறா:1 547/3
சைவ மைந்தர் சொல்லின் வென்றி சந்த இன் சொல்_மாலையால் – 6.வம்பறா:1 774/1
சந்த வேள்விகள் முதல் சங்கரர்க்கு முன் – 6.வம்பறா:1 821/3
சந்த மா கொண்ட வண்ணமும் சாற்றினார் – 6.வம்பறா:1 828/4
சந்த மணி திரு முத்தின் சிவிகையினை தாங்கியே – 6.வம்பறா:1 934/2
சந்த மென் மலர் தாது அணி நீறு மெய் தரித்து – 6.வம்பறா:1 1194/1
சந்த விரை சூழ் புயம் சேர்ந்த பரிசு தெரிய சாற்றுவாம் – 6.வம்பறா:2 206/4
சந்த இசை பாடி போய் தாங்க_அரிய ஆதரவு – 6.வம்பறா:2 291/3
சந்த மலர் மாலைகள் முத்தின் தாமம் நாற்றி தவிசு அடுத்த – 7.வார்கொண்ட:3 70/3
சந்த விரை பூம் திரு வீதி இறைஞ்சி தலை மேல் கரம் முகிழ்ப்ப – 7.வார்கொண்ட:4 53/3
சந்த யாழ் தரையில் சீதம் தாக்கில் வீக்கி அழியும் என்று – 12.மன்னிய:5 6/2
வாழி மறையோர் புகலியினில் வந்தார் சந்த இசை பாணர் – 12.மன்னிய:5 10/4

மேல்


சந்தம் (3)

சந்தம் நிறை நேர் இசையும் முதலான தமிழ் பாடி – 5.திருநின்ற:1 340/3
சந்தம் உற வரைந்து அதனை எம்மருங்கும் தாம் கண்டார் – 5.திருநின்ற:5 6/4
சந்தம் விரைத்தார் வன் தொண்டர் முன்பு விருப்பின் உடன் தாழ்ந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 64/4

மேல்


சந்தன (7)

ஆன தண் பனி நீர் கூட்டி அமைந்த சந்தன சேறு ஆட்டி – 1.திருமலை:5 17/2
எந்தைக்கு அணி சந்தன காப்பிடை என்றும் முட்டா – 4.மும்மை:1 10/2
தள்ளும் செயல் இல்லார் சந்தன காப்பு தேடி – 4.மும்மை:1 17/2
மாடு மொய் வரை சந்தன சினை மிசை வளரும் – 4.மும்மை:5 41/2
சுண்ண வெண் சந்தன சாந்து தொடுத்த திருப்பதிகத்தை – 5.திருநின்ற:1 115/3
தண் புனல் குளிர் கால் நறும் சந்தன தேய்வை – 6.வம்பறா:1 385/1
பூம் தண் பனி நீர் கொடு சமைத்த பொருவு_இல் விரை சந்தன கலவை – 6.வம்பறா:2 35/1

மேல்


சந்தனத்தார் (2)

மறைத்து நீக்க சந்தனத்தார் கையில் கொடுத்து மற்றை உறுப்பு – 7.வார்கொண்ட:3 65/2
சந்தனத்தார் எனும் தாதியார்-தாம் அந்த தலை இறைச்சி – 7.வார்கொண்ட:3 75/2

மேல்


சந்தனத்தின் (2)

பொங்கு தமிழ் பொதிய மலை பிறந்து பூம் சந்தனத்தின்
கொங்கு அணைந்து குளிர் சாரலிடை வளர்ந்த கொழும் தென்றல் – 6.வம்பறா:2 270/1,2
பனி நீர் விரவு சந்தனத்தின் பசும் கர்ப்பூர விரை கலவை – 7.வார்கொண்ட:4 77/1

மேல்


சந்தனத்து (1)

சந்தனத்து அளறு தோய்ந்த குங்கும கலவை சாத்தி – 1.திருமலை:5 184/2

மேல்


சந்தனம் (3)

ஏய்வுஉற்ற நல் சந்தனம் எங்கும் பெறாது சிந்தை – 4.மும்மை:1 19/3
அங்கண் நித்திலம் சந்தனம் அகிலொடு மணிகள் – 4.மும்மை:5 21/3
மலை வளர் சந்தனம் அகிலும் தேக்கும் உந்தி மலர் பிறங்கல் வண்டு இரைப்ப சுமந்து பொங்கி – 6.வம்பறா:1 897/1

மேல்


சந்தனமாம் (1)

சந்தனமாம் தையலார் முன் வந்து தாள் வணங்கி – 7.வார்கொண்ட:3 37/2

மேல்


சந்தித்து (2)

சந்தித்து அமர் விளைத்தால் சாயாதார் கொள்வது என – 3.இலை:2 13/4
வில் வாங்கி அலகு அம்பு விசை நாணில் சந்தித்து
கொல்வோம் இங்கு இட்டுப்போம் என கோபத்தால் குத்தி – 7.வார்கொண்ட:4 167/1,2

மேல்


சந்திர (2)

வந்து சந்திர சூரியர் மீது வழி கொள்ளாத தன் மருங்கு போதலினால் – 4.மும்மை:5 74/2
மின் பொலி பன் மணி மிடைந்த தவள மாடம் மிசை பயில் சந்திர காந்தம் விசும்பின் மீது – 4.மும்மை:5 92/1

மேல்


சந்திரசேகரன் (1)

சந்திரசேகரன் அமரும் தானங்கள் பல சமைத்தார் – 12.மன்னிய:4 14/4

மேல்


சந்திரதீர்த்தத்தின் (1)

குலையில் பெருகும் சந்திரதீர்த்தத்தின் மருங்கு குளிர் சோலை – 12.மன்னிய:4 1/3

மேல்


சந்திரமண்டபமும் (1)

தன் தகைமை புத்தருடன் சாரிபுத்தன் சந்திரமண்டபமும் சார வந்தான் – 6.வம்பறா:1 913/4

மேல்


சந்திரன் (1)

தழை கதிர் பரிதியோடும் சந்திரன் தலை உவாவில் – 3.இலை:3 129/3

மேல்


சந்திரனில் (1)

முந்த எதிர் அணியாதே அணியும் போது முழுவதும் மெய் புண்டரம் சந்திரனில் பாதி – 11.பத்தராய்:6 5/3

மேல்


சந்தின் (2)

சந்தின் தழலை பனி நீர் அளவி தடவும் கொடியீர் தவிரீர் தவிரீர் – 1.திருமலை:5 175/2
மொய் வைத்த வண்டின் செறி குழல் முரன்ற சந்தின்
மை வைத்த சோலை மலயம் தர வந்த மந்த – 4.மும்மை:1 3/1,2

மேல்


சந்து (5)

தாள் இரும் போந்து சந்து தண் மலர் நாகம் எங்கும் – 1.திருமலை:2 28/3
மலை வளர் சந்து அகில் பீலி மலர் பரப்பி மணி கொழிக்கும் – 1.திருமலை:5 82/1
சந்து ஆர் முலை மேலன தாழ் குழை வாள் முக பொன் – 4.மும்மை:1 6/3
சந்து அணியும் மணி புயத்து தனவீரராம் தலைவர் – 10.கடல்:4 7/3
அலையில் தரளம் அகிலொடு சந்து அணி நீர் பொன்னி மணி கொழிக்கும் – 12.மன்னிய:4 1/2

மேல்


சந்தும் (2)

கரை வளர் கழையின் முத்தும் கார் அகில் குறடும் சந்தும்
வரை தரு மணியும் பொன்னும் வயிரமும் புளினம்-தோறும் – 3.இலை:3 98/2,3
பல் மணிகள் பொன் வரன்றி அகிலும் சந்தும் பொருது அலைக்கும் பாலி வட கரையில் நீடு – 6.வம்பறா:1 1029/3

மேல்


சப்பாணி (1)

தாமரை செம் கைகளினால் சப்பாணி கொட்டினார் – 6.வம்பறா:1 46/4

மேல்


சபதத்தால் (2)

எங்களில் ஓர் சபதத்தால் உடன் மூழ்க இசைவு இல்லை – 2.தில்லை:2 29/3
தன்னை அகல புக்கார் தாம் செய்த சபதத்தால்
முன் அடிகள் தோன்றாது கண் மறைய மூர்ச்சித்தார் – 6.வம்பறா:2 274/3,4

மேல்


சபதம் (5)

பொன்_தொடியாய் உனை இகந்து போகாமைக்கு ஒரு சபதம்
அற்றம் உறு நிலைமையினால் அவன் செய்வான் என அருளி – 6.வம்பறா:2 243/3,4
ஒன்றி உடனே நிகழ்வது ஒரு சபதம் அவள் முன்பு – 6.வம்பறா:2 245/3
மங்கை அவள்-தனை பிரியா வகை சபதம் செய்வதனுக்கு – 6.வம்பறா:2 248/2
ஆய சபதம் செய்ய வரவு பார்த்து ஆரூரர் – 6.வம்பறா:2 255/4
மேவிய சீர் ஆரூரர் மெய் சபதம் வினை முடிப்ப – 6.வம்பறா:2 261/1

மேல்


சபை (2)

பந்தரிடை நம்பி எதிர் பன்னு சபை முன் நின்று – 1.திருமலை:5 33/2
நின்று சபை முன் வழக்கு உரைத்து நேரே தொடர்ந்து ஆட்கொண்டவர்-தாம் – 6.வம்பறா:2 184/3

மேல்


சபையோர் (1)

ஓங்கு சபையோர் அவனை பார்த்து ஊர் ஆன் நிரை மேய்த்து உன் மகன் செய் – 4.மும்மை:6 41/3

மேல்


சம்பந்தர் (6)

தவ முதல்வர் சம்பந்தர் தாம் உணர்ந்தார் அந்நிலையில் – 6.வம்பறா:1 70/4
ஏதமே என மொழிந்தார் எங்கள் பிரான் சம்பந்தர் – 6.வம்பறா:1 79/4
தாதையாரும் பரிவுற சம்பந்தர்
பாத தாமரை நொந்தன பைப்பய – 6.வம்பறா:1 187/3,4
உய்ய வந்த சம்பந்தர் உடன் வந்தார்க்கு – 6.வம்பறா:1 192/1
தரு வள்ளத்து அமுது உண்ட சம்பந்தர் புறத்து அணைந்தார் – 6.வம்பறா:1 398/4
நன்று மகிழும் சம்பந்தர் நாவுக்கரசர் பாட்டு உகந்தீர் – 6.வம்பறா:2 44/1

மேல்


சம்பு (1)

தா அரிய அன்பினால் சம்பு வினை எவ்விடத்தும் – 11.பத்தராய்:1 2/1

மேல்


சம்புவின் (2)

சம்புவின் அடி தாமரை போதுஅலால் – 1.திருமலை:1 19/1
தங்கள் மாளிகையின் ஒன்று சம்புவின்
பங்கினாள் திரு சேடி பரவை ஆம் – 1.திருமலை:3 5/2,3

மேல்


சமண் (14)

தாழும் சமண் கையர் தவத்தை மெய் என்று சார்ந்து – 4.மும்மை:1 14/1
பாடலிபுத்திரம் என்னும் பதி அணைந்து சமண் பள்ளி – 5.திருநின்ற:1 38/1
பொய் வாய்மை பெருக்கிய புன் சமய பொறியில் சமண் நீசர் புற துறையாம் – 5.திருநின்ற:1 73/1
வெம் சமண் குண்டர்கள் செய்வித்த தீய மிறைகள் எல்லாம் – 5.திருநின்ற:1 137/1
மேதினி மேல் சமண் கையர் சாக்கியர்-தம் பொய் மிகுந்த – 6.வம்பறா:1 18/1
போதம் இலா சமண் கையர் புத்தர் வழி பழி ஆக்கும் – 6.வம்பறா:1 79/3
மால் பெருக்கும் சமண் கையர் மருங்கு சூழ்ந்து வழுதி நிலை கண்டு அழிந்து வந்த நோயின் – 6.வம்பறா:1 715/1
பீலி சேர் சமண் கையர் பிள்ளையார்-தமை சூழ்வார் – 6.வம்பறா:1 756/2
ஏனை வெம் சமண் சாக்கியம் இழித்து அழித்ததுவும் – 6.வம்பறா:1 1037/3
பொய்த்த அ சமண் சாக்கியர் புறத்துறை அழிய – 6.வம்பறா:1 1076/3
ஞான போனகர் பின் சமண் பாட்டினை நவில்வார் – 6.வம்பறா:1 1089/4
தேற்றம்_இல் சமண் சாக்கிய திண்ணர் இ செய்கை – 6.வம்பறா:1 1090/1
தொடுத்த வெம் சமண் பாட்டினில் தோன்றிட கண்டு – 6.வம்பறா:1 1091/3
தண்டிஅடிகள்-தம்முடனே ஒட்டி கெட்ட சமண் குண்டர் – 6.வம்பறா:4 21/1

மேல்


சமணர் (13)

துங்க முழு உடல் சமணர் சூழ்ந்து மகிழ்வார் அவர்க்கு – 5.திருநின்ற:1 39/3
பொய் தரும் மால் உள்ளத்து புன் சமணர் இடம் கழிந்து – 5.திருநின்ற:1 61/1
வெம் சமணர் இடுவித்த பால் அடிசில் மிசைந்து இருந்தார் – 5.திருநின்ற:1 104/4
வீடு அறியா சமணர் மொழி பொய் என்று மெய் உணர்ந்த – 5.திருநின்ற:1 146/1
மற்று இனி சமணர் செய்யும் வஞ்சனை அறியோம் என்றார் – 6.வம்பறா:1 695/4
வெம் சமணர் முன் செய்த வஞ்சனைக்கு மிக அழிந்தே – 6.வம்பறா:1 732/1
பொய் தவம் ஆக கொண்ட புன் தலை சமணர் கூற – 6.வம்பறா:1 749/1
தரு புனல் கொண்டு செம் தீ தணிப்பித்தான் சமணர் அங்கு – 6.வம்பறா:1 791/3
விடிவதாய் முடிந்தது இந்த வெம் சமணர் இருளும் என்பார் – 6.வம்பறா:1 805/4
துன்னிய வாதில் ஒட்டி தோற்ற இ சமணர் தாங்கள் – 6.வம்பறா:1 853/2
தகவு இலா சமணர் செய்த தன்மையால் சாலும் என்றே – 6.வம்பறா:1 854/3
சங்கையாம் உணர்வு கொள்ளும் சமணர் தள்ளாடி வீழ்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 1094/4
வேந்தன் எதிரே திருவாரூர் விரவும் சமணர் கண் இழப்பார் – 6.வம்பறா:4 19/2

மேல்


சமணர்க்கா (1)

புல் அறிவில் சமணர்க்கா பொல்லாங்கு புரிந்து ஒழுகும் – 5.திருநின்ற:1 145/1

மேல்


சமணர்கள் (1)

அங்கண் மேவிய சமணர்கள் பிள்ளையார் அமர்ந்த – 6.வம்பறா:1 679/1

மேல்


சமணை (1)

ஊனமாம் சமணை நீக்கி உலகு எலாம் உய்ய கொண்ட – 6.வம்பறா:1 859/2

மேல்


சமத்தில் (1)

வேந்தற்கு உற்று உழி வினை மேல் வெம் சமத்தில் விடைகொண்டு – 5.திருநின்ற:1 26/1

மேல்


சமம் (1)

தந்திரிகள் மெலிவித்தும் சமம் கொண்டும் வலிவித்தும் – 3.இலை:7 27/2

மேல்


சமய (11)

வித்தகராய் அமண் சமய தலைமையினில் மேம்பட்டார் – 5.திருநின்ற:1 40/4
பொய் வாய்மை பெருக்கிய புன் சமய பொறியில் சமண் நீசர் புற துறையாம் – 5.திருநின்ற:1 73/1
பொய்மை சமய பிணி விட்டவர் முன் போதும் பிணி விட்டு அருளி பொருளா – 5.திருநின்ற:1 78/3
அதிசயம் அன்று இது முன்னை அமண் சமய சாதகத்தால் – 5.திருநின்ற:1 102/1
புன் நெறியாம் அமண் சமய தொடக்குண்டு போந்தவுடன் – 5.திருநின்ற:1 150/1
பொருள் சமய முதல் சைவ நெறி தான் பெற்ற புண்ணிய கண் இரண்டு எனவும் புவனம் உய்ய – 5.திருநின்ற:1 185/2
அறியும் அ சமய நூலின் அளவினில் அடங்கி சைவ – 6.வம்பறா:1 602/3
புரந்த ஞானசம்பந்தர் தாம் புன் நெறி சமய
அரந்தை வல் இருள் அகல வந்து அவதரித்தால் போல் – 6.வம்பறா:1 1189/2,3
அறு சமய தலைவராய் நின்றவருக்கு அன்பராய் – 7.வார்கொண்ட:1 1/1
மறு சமய சாக்கியர்-தம் வடிவினால் வரும் தொண்டர் – 7.வார்கொண்ட:1 1/2
தன் நிலையும் புற சமய சார்வுகளும் பொருள் அல்ல – 7.வார்கொண்ட:1 4/2

மேல்


சமயங்கள் (3)

ஆண்ட நாயகி சமயங்கள் ஆறும் அகில யோனியும் அளிக்கும் அ நகரம் – 4.மும்மை:5 84/4
அல்லேன் என்று அற துறந்து சமயங்கள் ஆனவற்றின் – 5.திருநின்ற:1 37/2
கிளர் ஒலி கிண்கிணி எடுப்ப கீழ்மை நெறி சமயங்கள்
தளர் நடை இட்டு அற தாமும் தளர் நடை இட்டு அருளினார் – 6.வம்பறா:1 50/3,4

மேல்


சமயங்களிடை (1)

விதி தவறுபடும் வேற்று சமயங்களிடை விழுந்து – 6.வம்பறா:1 47/1

மேல்


சமயங்களும் (1)

மலையும் பல் சமயங்களும் வென்று மற்றவரால் – 5.திருநின்ற:1 81/1

மேல்


சமயத்திடை (1)

அ சமயத்திடை தாம் முன் அதிகரித்து வாய்த்து வரும் – 5.திருநின்ற:1 51/1

மேல்


சமயத்தில் (1)

ஆறு வகை சமயத்தில் அரும் தவரும் அடியவரும் – 6.வம்பறா:1 1252/1

மேல்


சமயத்தின் (2)

நங்கள் சமயத்தின் நின்றே நாடிய முட்டி நிலையால் – 5.திருநின்ற:1 121/1
நாடு வாழ்பவர் நன்றி_இல் சமயத்தின் உள்ளோர் – 6.வம்பறா:1 1084/2

மேல்


சமயத்தினில் (1)

நஞ்சு கலந்து ஊட்டிடவும் நம் சமயத்தினில் விடம் தீர் – 5.திருநின்ற:1 107/1

மேல்


சமயத்து (4)

அங்கு அவரும் அமண் சமயத்து அரும் கலை நூல் ஆன எலாம் – 5.திருநின்ற:1 39/1
ஒவ்வா இ புன் சமயத்து ஒழியா இ துயர் ஒழிய – 5.திருநின்ற:1 59/3
சிந்தை உள் மகிழ்ந்து போந்தார் செயலை யான் சமயத்து உள்ளோர் – 6.வம்பறா:1 747/2
போற்றி இசைத்து புறம் போந்து அங்கு உறையும் நாளில் பூழியன் முன் புன் சமயத்து அமணர்-தம்மோடு – 6.வம்பறா:1 901/1

மேல்


சமயத்தை (1)

உரை சிறந்த சமயத்தை அழித்து ஒழிய பெறுவதே – 5.திருநின்ற:1 88/3

மேல்


சமயம் (6)

கொல்லாமை மறைந்து உறையும் அமண் சமயம் குறுகுவார் – 5.திருநின்ற:1 37/4
மருவு நம் பெரும் சமயம் வீழ்ந்தது என மருள்வார் – 5.திருநின்ற:1 80/4
சடையானுக்கு ஆளாய் நின் சமயம் ஒழித்தார் என்றார் – 5.திருநின்ற:1 87/4
தொல்லை சமயம் அழித்து துயரம் விளைவித்தவன்-தன்னை – 5.திருநின்ற:1 122/2
மெய் வகை நெறியில் நில்லா வினை அமண் சமயம் மிக்கு – 6.வம்பறா:1 599/3
நண்ணிய சமயம் வேறு நம்பினர் எனினும் முன்பு – 6.வம்பறா:1 744/2

மேல்


சமயம்-தன்னை (2)

தலை நெறி ஆகிய சமயம்-தன்னை அழித்து உன்னுடைய – 5.திருநின்ற:1 89/1
நம் தனி சமயம்-தன்னை நாட்டும் ஆறு என்று பின்னும் – 6.வம்பறா:1 747/4

மேல்


சமயலங்கனமும் (1)

எவ்வமாக அங்கு எய்தி நம் சமயலங்கனமும்
தெய்வ நிந்தையும் செய்தனர் என சொல தெளிந்தார் – 5.திருநின்ற:1 83/3,4

மேல்


சமர் (2)

காய்ந்த சின பகை புலத்தை கலந்து கடும் சமர் கடலை – 5.திருநின்ற:1 26/3
இனைய கடும் சமர் விளைய இகல் உழந்த பறந்தலையில் – 9.கறை:3 7/1

மேல்


சமரம் (1)

மிடல் உடை நால் கருவியுற வெம் சமரம் மிக விளைத்தார் – 8.பொய்:2 18/4

மேல்


சமாவர்த்தன (1)

பகரும் வைதிக விதி சமாவர்த்தன பான்மை – 6.வம்பறா:1 1184/3

மேல்


சமிதை (3)

பேர் அழலின் நெய் சொரிந்தால் ஒத்தன மற்று அதன் மீது சமிதை என்ன – 1.திருமலை:5 173/3
தாம் பாடிய சாமம் கணிப்போர் சமிதை இடம் கொண்டு அணைவனவும் – 4.மும்மை:6 5/2
எண்_இல் பெருகு நிரை மேய்த்து சமிதை உடன் மேல் எரி கொண்டு – 4.மும்மை:6 27/3

மேல்


சமைக்க (1)

பிள்ளை பிடிக்க உவந்து பிதா அரிந்து சமைக்க பெறின் என்றார் – 7.வார்கொண்ட:3 54/4

மேல்


சமைத்த (3)

தாழ்வு_இல் தரளம் சொரி குலைப்பால் சமைத்த யாக தடம் சாலை – 4.மும்மை:6 6/2
பூம் தண் பனி நீர் கொடு சமைத்த பொருவு_இல் விரை சந்தன கலவை – 6.வம்பறா:2 35/1
தன்னுள் நீர்மையால் குழைத்து சமைத்த மின்னு கொடி போல்வாள் – 6.வம்பறா:2 228/3

மேல்


சமைத்தது (2)

தனை இறைவர் தாம் ஏவ சமைத்தது போல் அமைந்து உளதால் – 6.வம்பறா:1 1181/4
தம் பழைய கரி உரிவை கொண்டு சமைத்தது சாத்தும் – 7.வார்கொண்ட:3 31/3

மேல்


சமைத்தார் (8)

தக்க அன்பர்கள் அமுது செய் திருமடம் சமைத்தார்
தொக்க சுற்றமும் தாமும் வந்து அணைந்தனர் தூயோர் – 2.தில்லை:7 4/3,4
தன்-பால் கொணர்ந்து தாபித்து பிறவும் வேண்டுவன சமைத்தார் – 4.மும்மை:6 46/4
தமது சீர் மனை தங்கிட வேண்டுவ சமைத்தார் – 5.திருநின்ற:6 28/4
பல் நெடு நாள் பரவையார் மாளிகைக்கு படி சமைத்தார் – 6.வம்பறா:2 11/4
சங்கரனார் இனிது அமரும் தானங்கள் பல சமைத்தார் – 9.கறை:2 2/4
பால் நல் களத்து தம் பெருமான் அமரும் கோயில் பணி சமைத்தார் – 12.மன்னிய:4 13/4
சந்திரசேகரன் அமரும் தானங்கள் பல சமைத்தார் – 12.மன்னிய:4 14/4
வருவாய்மை மறையவர்க்கு மாளிகைகள் பல சமைத்தார் – 12.மன்னிய:4 16/4

மேல்


சமைத்து (14)

தாது அவிழ் பூம் தொடை மாலை தண் பந்தர்களும் சமைத்து
வீதிகள் நுண் துகள் அடங்க விரை பனி நீர் மிக தெளித்தார் – 1.திருமலை:5 121/3,4
பான்மையில் சமைத்து கொண்டு படைக்கலம் வினைஞர் ஏந்த – 3.இலை:3 32/1
நுண் தாது இறைக்கும் தொடையல்களும் சமைத்து நுடங்கு நூல் மார்பர் – 4.மும்மை:2 9/4
தடம் கொண்ட குளத்து அளவு சமைத்து அதன் பின் தம் பெருமான் – 4.மும்மை:4 19/2
காவும் குளமும் முன் சமைத்து காட்டி வழி போம் கருத்தினால் – 5.திருநின்ற:1 305/1
கலம் சமைத்து அதற்கு வேண்டும் கம்மியர் உடனே செல்லும் – 5.திருநின்ற:4 33/1
தாங்கிய மகிழ்ச்சியோடும் தகுவன சமைத்து சார்வார் – 5.திருநின்ற:5 38/4
நண்ணி உறை இடம் சமைத்து நல் விருந்து சிறந்து அளிப்ப – 6.வம்பறா:1 137/4
கொணர்ந்த அமுது சமைத்து அளிக்கும் பரிசனமும் குறுகாமை – 6.வம்பறா:2 175/2
பட்ட நறையால் தாளித்து பலவும் மற்றும் கறி சமைத்து
சட்ட விரைந்து போனகமும் சமைத்து கணவர்-தமக்கு உரைத்தார் – 7.வார்கொண்ட:3 66/3,4
சட்ட விரைந்து போனகமும் சமைத்து கணவர்-தமக்கு உரைத்தார் – 7.வார்கொண்ட:3 66/4
விரவி பெருகும் அன்பின் உடன் விரும்பும் அமுது சமைத்து அதன் பின் – 7.வார்கொண்ட:4 73/2
வனிதை அவர்கள் சமைத்து எடுப்ப கொடுத்து மகிழ் மான் மத சாந்தும் – 7.வார்கொண்ட:4 77/2
விரவிய போனகம் கறிகள் விதம் பலவாக சமைத்து
பரிகலமும் பாவாடை பகல் விளக்கும் உடன் அமைத்து – 7.வார்கொண்ட:4 124/2,3

மேல்


சமைத்தே (1)

சாலும் நன்மையில் தகுவன நாள்-தொறும் சமைத்தே
ஏலுமா செய யாவரும் வியப்பு எய்தும் நாளில் – 6.வம்பறா:1 1068/3,4

மேல்


சமைத்தேன் (1)

பண்ணினேனாய் பசித்து அருள தாழ்த்தது எனினும் பணி சமைத்தேன்
எண்ணம் வாய்ப்ப எழுந்தருள வேண்டும் என்று அங்கு எடுத்துரைப்பார் – 7.வார்கொண்ட:3 68/3,4

மேல்


சமைந்த (1)

தவம் நிறைந்த நான்_மறை பொருள் நூல்களால் சமைந்த
சிவன் விரும்பிய கோவணம் இடும் செழும் தட்டுக்கு – 2.தில்லை:7 39/1,2

மேல்


சமைப்பவர்-தம் (1)

தூ மணம் நல் உபகரணம் சமைப்பவர்-தம் தொழில் துவன்ற – 6.வம்பறா:1 1179/2

மேல்


சமைப்பித்தார்கள் (1)

வடு_இல் சீர் வணிக மாக்கள் மரக்கலம் சமைப்பித்தார்கள் – 5.திருநின்ற:4 32/4

மேல்


சமைப்பித்து (1)

ஈண்ட சமைப்பித்து உடன் வந்தார்க்கு எல்லாம் இயல்பின் விருந்து அமைத்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 72/4

மேல்


சமைய (1)

தங்கும் பொதி செய் தாளின் மேல் சமைய ஏற்றி கொணரும் என – 7.வார்கொண்ட:4 33/4

மேல்


சய (3)

போற்று சீர் பிள்ளையார் தம் புகழ் சய தம்பம் ஆகும் – 6.வம்பறா:1 856/4
அளவும் ஆணை சய தம்பம் நாட்டிய – 8.பொய்:7 1/3
சய தொடர் வல்லியும் இன்று தாம் விடுக்கும்படி தயங்க – 9.கறை:3 5/4

மேல்


சயம் (1)

கோ பாதி சயம் ஆன கொலை களிற்றை விட சொன்னான் – 5.திருநின்ற:1 109/4

மேல்


சயனத்திடை (1)

மென் பூம் சயனத்திடை துயிலும் மேவார் விழித்தும் இனிது அமரார் – 6.வம்பறா:2 315/1

மேல்


சயனத்து (2)

மீது பூம் சயனத்து இருந்தவர் முன்பு மேவி – 6.வம்பறா:1 1186/4
பாவு சயனத்து அமர்ந்து அருளி பள்ளிகொள்ள கனவின்-கண் – 6.வம்பறா:2 71/4

மேல்


சயனத்தும் (1)

தூய சுடர் தொட்டிலினும் தூங்கு மலர் சயனத்தும்
சேய பொருள் திரு மறையும் தீம் தமிழும் சிறக்க வரு – 6.வம்பறா:1 44/2,3

மேல்


சரக்கில் (1)

சங்கை இன்றியே தப்பினது என்று தம் சரக்கில்
எங்கு நாடியும் கண்டிலர் என் செய்வார் நின்றார் – 2.தில்லை:7 21/2,3

மேல்


சரங்கள் (1)

தங்கள் சிலை குலம் உந்தின தாவு_இல் சரங்கள் நெருங்குவ – 3.இலை:2 17/2

மேல்


சரட்டில் (1)

விரி சுடர் பரட்டின் மீது விளங்கு பொன் சரட்டில் கோத்த – 6.வம்பறா:1 1210/3

மேல்


சரண் (5)

கன்று போல் கதறி நம்பி கர சரண் ஆதி அங்கம் – 1.திருமலை:5 68/2
தன்னை ஆள் உடைய பிரான் சரண் ஆர விந்த மலர் – 1.திருமலை:5 182/1
கண்டு தொழுது விழுந்து கர சரண் ஆதி அங்கம் – 5.திருநின்ற:1 222/1
மறு_இல் சரண் பெற்ற திறம் அறிந்தபடி வழுத்துவாம் – 7.வார்கொண்ட:1 1/4
தங்களுக்கும் சார்வு_அரிய சரண் சாரும் தவம் உடையார் – 11.பத்தராய்:1 3/4

மேல்


சரண (2)

தரையின் மிசை வீழ்ந்து அவர்-தம் சரண கமலம் பூண்டார் – 5.திருநின்ற:5 17/4
தரையின் மிசை புரண்டு அயர்ந்து சரண கமலம் பற்றி – 6.வம்பறா:1 730/2

மேல்


சரணத்திடை (1)

தம் சரணத்திடை பணிந்து தாழ்ந்து எழுந்த மட_கொடி-தன் – 3.இலை:5 29/1

மேல்


சரணத்து (1)

அரையில் சரணத்து உரி ஆடையின் மீது பௌவ – 3.இலை:3 61/1

மேல்


சரணம் (2)

தஞ்சே சரணம் புகுதும் தமியோர் – 3.இலை:1 18/1
தலை நாள் கமல போது அனைய சரணம் பணிய தா_இல் பல – 13.வெள்ளானை:1 19/3

மேல்


சரணமே (1)

அணையும் ஒருவர் சரணமே அரணம் ஆக அடைந்தோமே – 6.வம்பறா:6 6/4

மேல்


சரணாக (1)

தண் தமிழ்_மாலைகள் பாடி தம் பெருமான் சரணாக
கொண்ட கருத்தில் இருந்து குலாவிய அன்புறு கொள்கை – 5.திருநின்ற:1 117/1,2

மேல்


சரணான (1)

தன்னுடைய சரணான தமியேனை புகலூரன் – 5.திருநின்ற:1 426/2

மேல்


சரத்தினோடு (1)

செம் சரத்தினோடு குழல் செய்த கானுள் எய்தினர் – 3.இலை:3 76/4

மேல்


சரத்துடன் (1)

தனு ஒரு கையில் வெய்ய சரத்துடன் தாங்கி கல்லை – 3.இலை:3 122/1

மேல்


சரம் (6)

நீள் உடல் விடு சரம் உருவிட நிமிர்வன மிடை கட மா – 3.இலை:3 79/3
கொன் முனை அடு சரம் இனம் எதிர் குறுகிய முகம் உருவ – 3.இலை:3 81/3
குரிசில் முன் விடும் அடு சரம் எதிர் கொலை பயில் பொழுது அவையே – 3.இலை:3 82/2
தாளுறு கழல் மறவர்கள் விடு சரம் நிரை தொடர்வன தாம் – 3.இலை:3 83/2
அடலுறு சரம் உடலுற வரை அடி இடம் அலமரலால் – 3.இலை:3 84/3
முதல் சரம் அடுத்து வாங்கி முதல்வர்-தம் கண்ணில் அப்ப – 3.இலை:3 178/4

மேல்


சரம்பட (1)

பொன் சிலை வளைய எதிர்ந்தவர் புற்று அரவு அனைய சரம்பட
வில் படை துணியவும் நின்றிலர் வெற்றி கொள் சுரிகை வழங்கினர் – 3.இலை:2 22/1,2

மேல்


சரவணத்து (1)

தையலோடும் சரவணத்து தனயரோடும் தாம் அணைவார் – 7.வார்கொண்ட:3 84/4

மேல்


சரள (1)

சூத வகுள சரள நிரை துதையும் சோலை வள நகர் தான் – 7.வார்கொண்ட:4 4/3

மேல்


சரளம் (2)

மாதவி சரளம் எங்கும் வகுள சண்பகங்கள் எங்கும் – 1.திருமலை:2 29/3
நாக சூத வகுளம் சரளம் சூழ் நாளிகேரம் இவங்கம் நரந்தம் – 1.திருமலை:5 93/1

மேல்


சராசரங்கள் (4)

அடுத்த சராசரங்கள் எலாம் தங்க வரும் தம் கருணை – 3.இலை:7 14/3
நிகர்_இல் சராசரங்கள் எல்லாம் நிழலினாலே நிறைதலின் ஆல் நிறை தவம் செய் இமய பாவை – 4.மும்மை:5 93/2
தவம் பெருக்கும் சண்பையிலே தாவு_இல் சராசரங்கள் எலாம் – 6.வம்பறா:1 26/3
ஒன்றும் உணர்வால் சராசரங்கள் எல்லாம் கேட்க ஓலம் என – 7.வார்கொண்ட:4 135/3

மேல்


சராசரம் (1)

வேத முதல்வர் ஐயாற்றில் விரவும் சராசரம் எல்லாம் – 5.திருநின்ற:1 384/3

மேல்


சரி (5)

பண்டி சரி கோவண உடை பழமை கூர – 1.திருமலை:5 31/1
மஞ்சு அலைக்கும் மா மலை சரி புறத்து வந்த மா – 3.இலை:3 76/2
நீடிய சரி படர்வது தரு நீழலின் விரை கேழல் – 3.இலை:3 89/4
கார் இரும்பின் சரி செறிகை கரும் சிறார் கவர்ந்து ஓட – 4.மும்மை:4 7/3
மருவிய தரள கோவை மணி சரி அணைய சாத்தி – 6.வம்பறா:1 1210/2

மேல்


சரிகள் (1)

பொருவு_இல் வயிர சரிகள் பொன் அரை_ஞாண் புனை சதங்கை – 7.வார்கொண்ட:3 21/3

மேல்


சரித்தார் (1)

தழுவிய சிந்தையில் உணர்வும் தங்கிய நீர்மையில் சரித்தார் – 5.திருநின்ற:1 411/4

மேல்


சரித்து (1)

மெய்ம்மை புரி செயல் விளங்க வேண்டியவாறே சரித்து
செம்மை நெறி திருத்தொண்டு செய்யும் என விடைகொடுத்தான் – 7.வார்கொண்ட:3 10/3,4

மேல்


சரித (1)

அடியனேன் ஆதரவால் ஆண்ட அரசின் சரித
படியை யான் அறிந்தபடி பகர்ந்தேன் அ பர முனிவன் – 5.திருநின்ற:1 429/1,2

மேல்


சரிதை (2)

தன்மை ஆம்படி சத்தியும் சிவமுமாம் சரிதை
பன்மை யோனிகள் யாவையும் பயில்வன பணிந்தே – 5.திருநின்ற:1 374/2,3
அரும் தமிழாகரர் சரிதை அடியேனுக்கு அவர் பாதம் – 6.வம்பறா:1 1256/1

மேல்


சரிந்த (2)

திரை சரிந்த கடல் உலகில் திருநீற்றின் நெறி புரந்து யான் – 8.பொய்:2 35/3
தாம நித்தில கோவைகள் சரிந்திட சரிந்த
தே மலர் குழல் மாதர் பந்து ஆடும் தெற்றிகள் சூழ் – 8.பொய்:4 2/1,2

மேல்


சரிந்திட (1)

தாம நித்தில கோவைகள் சரிந்திட சரிந்த – 8.பொய்:4 2/1

மேல்


சரிந்து (2)

தான் இழிந்து இரங்கி முலை சரிந்து தாழ தழை பீலி மரவுரி மேல் சார எய்தி – 3.இலை:3 48/3
தன் நெடும் குடை கீழ் தம்தம் நெறிகளில் சரிந்து வாழும் – 4.மும்மை:1 29/2

மேல்


சரிப்பவும் (2)

கம்பர் காதலி தழுவ மெய் குழைய கண்டு நிற்பவும் சரிப்பவும் ஆன – 4.மும்மை:5 65/1
அடைய அ பதி நிற்பவும் சரிப்பவும் ஆன – 5.திருநின்ற:1 373/3

மேல்


சரிப்பனவும் (2)

இவ்வாறு நிற்பனமும் சரிப்பனவும் இசை மயமாய் – 3.இலை:7 36/1
நின்றனவும் சரிப்பனவும் சைவமே ஆம் நிலைமை அவர்க்கு அருள்செய்து சண்பை வேந்தர் – 6.வம்பறா:1 926/3

மேல்


சரிய (3)

சாடுஉற்றிடு மதில் தெற்றிகள் சரிய புடை அணி செற்று – 5.திருநின்ற:1 113/3
தளர்ந்து மற்று அவர் தாம் செய்த தீ தொழில் சரிய
கிளர்ந்த அச்சம் முன் கெழுமிய கீழ்மையோர் கூடி – 6.வம்பறா:1 699/1,2
முனை அழிந்த வட புலத்து முதல் மன்னர் படை சரிய
புனையும் நறும் தொடை வாகை பூழியர் வேம்புடன் புனைந்து – 9.கறை:3 7/3,4

மேல்


சரியவே (1)

சரியவே தலைக்கு தலை மாலை என்று எடுத்தனர் தமிழ்_மாலை – 13.வெள்ளானை:1 29/4

மேல்


சரியும் (4)

தாளுறு தட கை முத்தின் தண்டையும் சரியும் சாத்தி – 6.வம்பறா:1 1213/2
கைக்கு அணி கொள் வளை சரியும் அரை கடி சூத்திர சரியும் – 7.வார்கொண்ட:3 32/3
கைக்கு அணி கொள் வளை சரியும் அரை கடி சூத்திர சரியும்
தக்க திரு கால் சரியும் சாத்திய ஒண் சுடர் தயங்க – 7.வார்கொண்ட:3 32/3,4
தக்க திரு கால் சரியும் சாத்திய ஒண் சுடர் தயங்க – 7.வார்கொண்ட:3 32/4

மேல்


சரியை (1)

நலம் சிறந்த ஞான யோக கிரியா சரியை எலாம் – 6.வம்பறா:3 28/1

மேல்


சரிவில் (1)

பெரு மலைகளிடை சரிவில் பெரும் பன்றி புனம் மேய்ந்து – 3.இலை:3 142/2

மேல்


சரு (1)

தேன் நல் தசை தேறல் சரு பொரி மற்றும் உள்ள – 3.இலை:3 65/3

மேல்


சருகு (3)

சாலவும் இனிய எல்லாம் சருகு இலை இணைத்த கல்லை – 3.இலை:3 118/3
கானல் விரவும் சருகு உதிரா வண்ணம் கலந்த வாய் நூலால் – 12.மன்னிய:4 3/3
எம்பிரான்-தன் மேனியின் மேல் சருகு விழாமை யான் வருந்தி – 12.மன்னிய:4 5/1

மேல்


சல (1)

தண்டாமும் மத கும்ப தட மலை போர் சல மற்போர் – 7.வார்கொண்ட:4 155/3

மேல்


சலத்தால் (1)

நிச்சயித்தவர் நிலையினை துலை எனும் சலத்தால்
இ சழக்கின் நின்று ஏற்றுவார் ஏறுதற்கு இசைந்தார் – 2.தில்லை:7 41/3,4

மேல்


சலம் (3)

சலம் தரு கடவுள் போற்றி தலைமை ஆம் நாய்கன்-தானும் – 5.திருநின்ற:4 33/3
சலம் கொண்ட வேணி தனி முதலை தாழ்ந்து – 6.வம்பறா:1 544/2
சலம் பெருகும் சடை முடியார் தாள் வணங்கி அருள் பெற்று – 6.வம்பறா:2 171/3

மேல்


சலாகை (1)

தாம நீள் கண்ணி சேர்ந்த சலாகை தூக்கியதே போலும் – 6.வம்பறா:1 1104/3

மேல்


சலிப்பு (1)

பெருகு புவனம் சலிப்பு இன்றி பேயும் உறங்கும் பிறங்கு இருள்வாய் – 6.வம்பறா:2 322/2

மேல்


சலியா (1)

மருவிய கால் விசைத்து அசையா மரங்கள் மலர் சினை சலியா
கரு வரை வீழ் அருவிகளும் கான்யாறும் கலித்து ஓடா – 3.இலை:7 35/1,2

மேல்


சலியாத (1)

சலியாத நிலை அரியும் தடம் கரியும் உடன் சாரும் – 3.இலை:7 34/3

மேல்


சலியாதது (1)

பாலார் திருமஞ்சனம் ஆட்டும் பணியில் சலியாதது கண்டு – 4.மும்மை:6 50/2

மேல்


சலியாதோ (1)

சழக்கு இன்று நான் இசைந்தால் தருமம் தான் சலியாதோ – 1.திருமலை:3 35/4

மேல்


சவத்தை (1)

ஆவி தீர் சவத்தை நோக்கி அண்ணலார் அருளும் வண்ணம் – 5.திருநின்ற:5 35/3

மேல்


சவம் (1)

தம் புதல்வன் சவம் மறைத்து தடுமாற்றம் இலர் ஆகி – 5.திருநின்ற:1 207/1

மேல்


சவையோர் (1)

தெருள் பெறு சவையோர் கேட்ப வாசகம் செப்புகின்றான் – 1.திருமலை:5 58/4

மேல்


சழக்கின் (1)

இ சழக்கின் நின்று ஏற்றுவார் ஏறுதற்கு இசைந்தார் – 2.தில்லை:7 41/4

மேல்


சழக்கு (2)

சழக்கு இன்று நான் இசைந்தால் தருமம் தான் சலியாதோ – 1.திருமலை:3 35/4
சைவ நெறி வைதிகம் நிற்க சழக்கு நெறியை தவம் என்னும் – 5.திருநின்ற:1 286/1

மேல்


சழங்க (1)

வெண் நரை முடித்தது விழுந்து இடை சழங்க – 1.திருமலை:5 29/4

மேல்


சழங்கல் (1)

கொண்டது ஓர் சழங்கல் உடை ஆர்ந்து அழகு கொள்ள – 1.திருமலை:5 31/2

மேல்


சற்று (1)

சற்று நீ அருந்தி யாமும் தின்று தண்ணீர் குடித்து – 3.இலை:3 93/3

மேல்


சன்ன (3)

தண்டை செயல் பொங்கிய சன்ன வீரம் தயங்க – 3.இலை:3 59/4
தளிர் ஒளி துளும்பு முத்தின் சன்ன வீரத்தை சாத்தி – 6.வம்பறா:1 1212/2
அக்கு மணியால் சன்ன வீரமும் ஆரமும் வடமும் – 7.வார்கொண்ட:3 32/2

மேல்


சனம் (1)

அளவு_இல் சனம் செலவு ஒழியா வழி கரை_இல் அருள் உடையார் – 5.திருநின்ற:5 5/1

மேல்