சா – முதல் சொற்கள், பெரியபுராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சாக்கிய 1
சாக்கியம் 1
சாக்கியர் 1
சாக்கியர்-தம் 5
சாக்கியர்-தாம் 1
சாக்கியர்கள் 1
சாக்கியரே 1
சாக 1
சாடுதலும் 1
சாடும்-ஆல் 1
சாடுஉற்றிடு 1
சாணத்தால் 1
சாத்த 9
சாத்தங்குடியில் 1
சாத்தமங்கை 1
சாத்தமங்கையில் 1
சாத்தமங்கையினில் 1
சாத்தல் 1
சாத்தனார் 1
சாத்தனூர் 2
சாத்தி 91
சாத்திட 1
சாத்திய 4
சாத்தியது 1
சாத்தினார் 3
சாத்தினார்கள் 1
சாத்தினாரே 1
சாத்து 1
சாத்தும் 14
சாத்துவார் 2
சாத்துவிகமே 1
சாதக 2
சாதகத்தால் 1
சாதகத்தொடு 1
சாதகம் 1
சாதன 1
சாதனத்தவர் 1
சாதனத்தால் 1
சாதனத்தோடு 1
சாதனம் 2
சாதனர் 2
சாதனைகள் 1
சாதி 7
சாதிகள் 1
சாதித்தார் 1
சாதித்தானேல் 1
சாதிப்பன் 1
சாதிப்பார் 1
சாதியா 2
சாதியார் 2
சாதியினில் 1
சாதுக்கள் 1
சாதுரங்க 1
சாந்தம் 5
சாந்தமும் 2
சாந்தின் 1
சாந்து 10
சாந்தும் 1
சாந்தை 1
சாந்தொடும் 1
சாபம் 2
சாம்பரோடும் 1
சாம்பல் 4
சாம்பலோடு 1
சாம்பி 1
சாம்பும் 1
சாம 1
சாமம் 5
சாமரை 3
சாமரைகள் 1
சாமரையும் 1
சாய்க்காடு 1
சாய்க்கும் 1
சாய்த்து 2
சாய்ந்தன 1
சாய்ந்து 1
சாய்ந்தும் 1
சாய்வது 1
சாய 2
சாயல் 13
சாயலார்கள் 1
சாயலாள் 1
சாயலும் 1
சாயன் 1
சாயாதார் 1
சாயார் 1
சாயும் 1
சாயும்-காலை 1
சாய்உற்றிட 1
சாயை 3
சார் 2
சார்-மின் 1
சார்கின்றார் 3
சார்தலும் 2
சார்ந்த 6
சார்ந்தமை 1
சார்ந்தன 1
சார்ந்தனர் 1
சார்ந்தார் 36
சார்ந்தாரும் 1
சார்ந்தாள் 2
சார்ந்தான் 3
சார்ந்து 35
சார்ந்தோர் 2
சார்பாய் 1
சார்பால் 2
சார்பில் 2
சார்பினிலும் 1
சார்பினோர்க்கும் 1
சார்பு 12
சார்வதனுக்கு 1
சார்வது 1
சார்வாக 2
சார்வாம் 1
சார்வார் 5
சார்வால் 1
சார்வான 1
சார்வினால் 1
சார்வு 10
சார்வு-தன்னை 1
சார்வு_அரிய 1
சார்வு_அரும் 1
சார்வுகளும் 1
சார்வுறவே 1
சார்வுறு 1
சார்வே 1
சார 25
சாரணர் 1
சாரல் 12
சாரலிடை 1
சாரா 2
சாரி 1
சாரிகை 3
சாரிகையின் 1
சாரிபுத்தன் 2
சாரிபுத்தன்-தன்னை 1
சாரியின் 1
சாரும் 22
சாரும்-காலை 2
சாரும்-ஆல் 2
சாருவ 1
சால் 7
சால்பின் 1
சால்பினால் 1
சால்பினில் 1
சால்பு 2
சால்பும் 1
சால்புற 1
சால்போடும் 1
சால 27
சாலம் 2
சாலவும் 6
சாலவுறு 1
சாலவே 2
சாலி 17
சாலியர் 1
சாலியின் 1
சாலியும் 1
சாலு 1
சாலும் 10
சாலை 11
சாலை-தொறும் 2
சாலை-தோறும் 1
சாலைகள் 4
சாலைகள்-தோறும் 1
சாலைகளும் 2
சாலைஎங்கும் 1
சாளரம் 1
சாற்ற 4
சாற்றல் 2
சாற்றி 12
சாற்றிய 2
சாற்றினார் 4
சாற்று 1
சாற்றுதற்கு 1
சாற்றும் 8
சாற்றும்-கால் 1
சாற்றுவது 1
சாற்றுவன 1
சாற்றுவாம் 2
சாற்றுவித்தார் 1
சாறு 3
சாறூர் 1
சான்ற 1
சான்றது 2
சான்றாம் 1
சான்றார் 1
சான்றோர் 1

சாக்கிய (1)

தேற்றம்_இல் சமண் சாக்கிய திண்ணர் இ செய்கை – 6.வம்பறா:1 1090/1

மேல்


சாக்கியம் (1)

ஏனை வெம் சமண் சாக்கியம் இழித்து அழித்ததுவும் – 6.வம்பறா:1 1037/3

மேல்


சாக்கியர் (1)

பொய்த்த அ சமண் சாக்கியர் புறத்துறை அழிய – 6.வம்பறா:1 1076/3

மேல்


சாக்கியர்-தம் (5)

மேதினி மேல் சமண் கையர் சாக்கியர்-தம் பொய் மிகுந்த – 6.வம்பறா:1 18/1
கொடி மதில் சூழ் தருமபுரம் குறுகினார் குண்டர் சாக்கியர்-தம் கொள்கை – 6.வம்பறா:1 443/3
சார்வு அறியா சாக்கியர்-தம் போதிமங்கை சார்தலும் மற்று அது அறிந்த சைவர் எல்லாம் – 6.வம்பறா:1 904/2
மறு சமய சாக்கியர்-தம் வடிவினால் வரும் தொண்டர் – 7.வார்கொண்ட:1 1/2
அ நிலைமை சாக்கியர்-தம் அரும் கலை நூல் ஓதி அது – 7.வார்கொண்ட:1 4/1

மேல்


சாக்கியர்-தாம் (1)

முன்னாக சாக்கியர்-தாம் மொழி அறத்தின் வழி சார்ந்து – 7.வார்கொண்ட:1 3/3

மேல்


சாக்கியர்கள் (1)

புல் அறிவின் சாக்கியர்கள் அறிந்தார் கூடி புகலியர்-தம் புரவலனார் புகுந்து தங்கள் – 6.வம்பறா:1 905/1

மேல்


சாக்கியரே (1)

பொல்லா வேட சாக்கியரே ஆகி புல்லர் ஆகுவார் – 7.வார்கொண்ட:1 7/2

மேல்


சாக (1)

சாக மூல பலங்கள் துய்ப்பனவும் தவிர்த்து தனித்து நேர் – 5.திருநின்ற:1 354/3

மேல்


சாடுதலும் (1)

மண்டி வயவர் சாடுதலும் கண்கள் காணார் மனம் கலங்கி – 6.வம்பறா:4 21/4

மேல்


சாடும்-ஆல் (1)

தாவி அ பொழிலின் கனி சாடும்-ஆல் – 1.திருமலை:2 20/4

மேல்


சாடுஉற்றிடு (1)

சாடுஉற்றிடு மதில் தெற்றிகள் சரிய புடை அணி செற்று – 5.திருநின்ற:1 113/3

மேல்


சாணத்தால் (1)

நலம் மலி ஆன் சாணத்தால் நன்கு திரு மெழுக்கிட்டு – 5.திருநின்ற:1 44/2

மேல்


சாத்த (9)

பன்னக ஆபரணர் சாத்த கொடுவரும் பள்ளி தாமம் – 3.இலை:1 40/3
சேடு உயர் மூ_இலை சூலம் சின விடையின் உடன் சாத்த – 5.திருநின்ற:1 152/4
மேதகு பூதி சாத்த என்றலும் விளைந்த தன்மை – 5.திருநின்ற:5 32/3
கான் மலர் கமல வாவி கழனி சூழ் சாத்த மங்கை – 5.திருநின்ற:5 45/3
பண் பயிலும் திருக்கடைக்காப்பு சாத்த அணைந்து பெரும்பாணர்-தாம் – 6.வம்பறா:1 448/2
சார்பு ஒழிப்பவர் திரு கையில் காப்பு நாண் சாத்த – 6.வம்பறா:1 1187/4
அண்டர் பெருமான் முடி சாத்த அமைத்து வணங்கி அமரும் நாள் – 6.வம்பறா:2 223/4
மலரும் முகையும் கொணர்ந்து திரு மாலை சாத்த மகிழ்ந்து அமைத்து – 7.வார்கொண்ட:4 8/4
அறைந்த பதிக தமிழ்_மாலை நம்பி சாத்த அருள் சேரர் – 7.வார்கொண்ட:4 87/3

மேல்


சாத்தங்குடியில் (1)

நாடு புகழ் தனி சாத்தங்குடியில் நண்ணி நம்பர் திருக்கர் வீரம் நயந்து பாடி – 6.வம்பறா:1 573/3

மேல்


சாத்தமங்கை (1)

சாத்தமங்கை என்று உலகு எலாம் புகழ் உறும் தகைத்தால் – 5.திருநின்ற:6 1/3

மேல்


சாத்தமங்கையில் (1)

சண்பை மன்னரும் சாத்தமங்கையில் வந்து சார்ந்தார் – 5.திருநின்ற:6 23/4

மேல்


சாத்தமங்கையினில் (1)

தரு தொழில் திரு மறையவர் சாத்தமங்கையினில்
வரு முதல் பெரும் திருநீலநக்கர் தாள் வணங்கி – 5.திருநின்ற:6 38/1,2

மேல்


சாத்தல் (1)

சாத்தல் ஆகும் திருப்பள்ளி தாமம் பலவும் தாம் கொய்து – 4.மும்மை:6 33/3

மேல்


சாத்தனார் (1)

சாரல் வெள்ளியங்கயிலையில் கேட்ட மா சாத்தனார் தரித்து இந்த – 13.வெள்ளானை:1 52/2

மேல்


சாத்தனூர் (2)

அந்தணர்-தம் சாத்தனூர் ஆ மேய்ப்பார் குடி தோன்றி – 6.வம்பறா:3 11/1
வைய நிகழ் சாத்தனூர் வந்து எய்த பின் போனார் – 6.வம்பறா:3 16/4

மேல்


சாத்தி (91)

ஐம் படை சதங்கை சாத்தி அணி மணி சுட்டி சாத்தி – 1.திருமலை:5 4/3
ஐம் படை சதங்கை சாத்தி அணி மணி சுட்டி சாத்தி
செம்பொன் நாண் அரையில் மின்ன தெருவில் தேர் உருட்டு நாளில் – 1.திருமலை:5 4/3,4
அரு_மறை முந்நூல் சாத்தி அளவு_இல் தொல் கலைகள் ஆய்ந்து – 1.திருமலை:5 6/3
ஆசனத்து அணி நீர் ஆட்டி அரிசனம் சாத்தி அன்பால் – 1.திருமலை:5 15/3
அகில் விரை தூபம் ஏய்ந்த அணி கொள் பட்டு ஆடை சாத்தி
முகில் நுழை மதியம் போல கைவலான் முன் கை சூழ்ந்த – 1.திருமலை:5 16/1,2
மான் மத சாந்து தோய்ந்த மங்கல கலவை சாத்தி
பால் முறை முந்நூல் மின்ன பவித்திரம் சிறந்த கையான் – 1.திருமலை:5 17/3,4
தாமம் என்று இனைய வேறு தகுதியால் அமைய சாத்தி
மா மணி அணிந்த தூய வளர் ஒளி இருள் கால் சீக்கும் – 1.திருமலை:5 18/2,3
நாம நீள் கலன்கள் சாத்தி நன் மண_கோலம் கொண்டார் – 1.திருமலை:5 18/4
தன் அடி மனத்துள் கொண்டு தகும் திருநீறு சாத்தி
பொன் அணி மணி ஆர் யோக புரவி மேல் கொண்டு போந்தார் – 1.திருமலை:5 19/3,4
பன்னு தமிழ்_தொடை மாலை பல சாத்தி பரவை எனும் – 1.திருமலை:5 182/3
அந்தரத்து அமரர் போற்றும் அணி கிளர் ஆடை சாத்தி
சந்தனத்து அளறு தோய்ந்த குங்கும கலவை சாத்தி – 1.திருமலை:5 184/1,2
சந்தனத்து அளறு தோய்ந்த குங்கும கலவை சாத்தி
சுந்தர சுழியம் சாத்தி சுடர் மணி கலன்கள் சாத்தி – 1.திருமலை:5 184/2,3
சுந்தர சுழியம் சாத்தி சுடர் மணி கலன்கள் சாத்தி – 1.திருமலை:5 184/3
சுந்தர சுழியம் சாத்தி சுடர் மணி கலன்கள் சாத்தி
இந்திர திருவின் மேலாம் எழில் மிக விளங்கி தோன்ற – 1.திருமலை:5 184/3,4
கீளொடு கோவணம் சாத்தி கேடு இலா – 2.தில்லை:2 11/1
பொன் திகழ் அறுவை சாத்தி பூம் கச்சு பொலிய வீக்கி – 2.தில்லை:3 11/4
மாறு சாத்தி என் பிழை பொறுப்பீர் என வணங்க – 2.தில்லை:7 24/4
புண்ணிய முனிவனார் தாம் பூ பறித்து அலங்கல் சாத்தி
உள் நிறை காதலோடும் ஒழுகுவார் ஒரு நாள் முன் போல் – 3.இலை:1 8/3,4
பூண் திகழ் சிறு புன் குஞ்சி புலி உகிர் சுட்டி சாத்தி
மூண்டு எழு சினத்து செம் கண் முளவு முள் அரிந்து கோத்த – 3.இலை:3 20/2,3
தன்னில் புரி கொண்ட மயிர் கயிறு ஆர சாத்தி
மின்னல் திகழ் சங்கு விளங்கு வெண் தோடு காதின் – 3.இலை:3 58/2,3
சென்று அங்கு வள்ளல் திரு நெற்றியில் சேடை சாத்தி
உன் தந்தை தந்தைக்கும் இ நன்மைகள் உள்ள வல்ல – 3.இலை:3 66/2,3
மலை மிசை தம்பிரானார் முடி மிசை வணங்கி சாத்தி
சிலை மிசை பொலிந்த செம் கை திண்ணனார் சேர்த்த கல்லை – 3.இலை:3 124/2,3
தாங்கி கொடு சென்று அன்பினொடும் சாத்தி வாய்ந்த அர்ச்சனைகள் – 4.மும்மை:2 10/2
மன்றல் விரவும் திருப்பள்ளி தாமம் சாத்தி மஞ்சனமா – 4.மும்மை:6 47/3
பாவலர் செந்தமிழ்_தொடையால் பள்ளி தாமம் பல சாத்தி மிக்கு எழுந்த பரிவின் ஓடும் – 5.திருநின்ற:1 191/3
மறி விரவு கரத்தாரை வணங்கி வைகி வண் தமிழ் பா_மாலை பல மகிழ சாத்தி
பொறி அரவம் புனைந்தாரை திருநாகேச்சுரத்து போற்றி அரும் தமிழ்_மாலை புனைந்து போந்து – 5.திருநின்ற:1 192/2,3
மூல அன்பர் இருவர்களும் மொழி மாலைகளும் பல சாத்தி
நீலகண்டர் உறை பதிகள் பிறவும் வணங்க நினைவுற்றார் – 5.திருநின்ற:1 262/3,4
மூண்ட அன்பின் மொழி மாலை சாத்தி ஞான முனிவரொடு – 5.திருநின்ற:1 283/3
தங்கும் இடங்கள் புக்கு இறைஞ்சி தமிழ்_மாலைகளும் சாத்தி போய் – 5.திருநின்ற:1 301/2
தக்க மொழி மாலைகள் சாத்தி சார்ந்து பணி செய்து ஒழுகுவார் – 5.திருநின்ற:1 316/4
சார்வுறு மாலைகள் சாத்தி தகும் தொண்டு செய்திருந்தார் – 5.திருநின்ற:1 326/4
இருந்து வெண் நீறு சாத்தி இயல்புடை இருவருக்கும் – 5.திருநின்ற:5 31/3
திருப்பதிகம் நிறைவித்து திருக்கடைக்காப்பு சாத்தி
இருக்கு மொழி பிள்ளையார் எதிர்தொழுது நின்று அருள – 6.வம்பறா:1 80/1,2
தாழும் மணி குழையார் முன் தக்க திருக்கடைக்காப்பு சாத்தி நின்றார் – 6.வம்பறா:1 104/4
திருமுல்லைவாயில் எய்தி செந்தமிழ்_மாலை சாத்தி
மருவிய பதிகள் மற்றும் வணங்குவார் மறையோர் ஏத்த – 6.வம்பறா:1 127/2,3
தாழ்ந்து எழுந்து முன் முரசு அதிர்ந்து எழும் எனும் தண் தமிழ்_தொடை சாத்தி
வாழ்ந்து போந்து அங்கண் வளம் பதி அதனிடை வைகுவார் மணி வெற்பு – 6.வம்பறா:1 183/1,2
ஆங்கு அணி சொல் மலர் மாலை சாத்தி அ – 6.வம்பறா:1 250/1
இறைவர் திருநீற்று காப்பு ஏந்தி முன் சென்று ஈன்ற தாயார் சாத்தி இறைஞ்சி ஏத்த – 6.வம்பறா:1 262/3
உணரும் சொல்_மாலைகள் சாத்தி உடன் மகிழ்வு எய்தி உறைந்தார் – 6.வம்பறா:1 273/4
சந்த இயமகம் ஏகபாதம் தமிழ் இருக்கு குறள் சாத்தி
எந்தைக்கு எழு கூற்றிருக்கை ஈரடி ஈரடி வைப்பு – 6.வம்பறா:1 276/3,4
தங்கு தமிழ்_மாலை சாத்தி திருக்குறுக்கை பதி சார்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 288/4
அம் சொல் தமிழ்_மாலை சாத்தி அங்கு அகன்று அன்பர் முன்னாக – 6.வம்பறா:1 293/3
தங்கிய இன் இசை கூடும் தமிழ் பதிக தொடை சாத்தி
அங்கண் அமர்வார் தம் முன்னே அருள் வேடம் காட்ட தொழுது – 6.வம்பறா:1 294/2,3
பன்னு தமிழ் மறையாம் பதிகம் பாடி திருக்கடைக்காப்பு சாத்தி
மன்னும் கவுணியர் போற்றி நிற்க மழவன் பயந்த மழலை மென் சொல் – 6.வம்பறா:1 319/1,2
மருவி வணங்கி வள தமிழ்_மாலை மகிழ்ந்து சாத்தி
விரி சுடர் மாளிகை வெஞ்ச மா கூடல் விடையவர்-தம் – 6.வம்பறா:1 338/2,3
தணிவு_இல் காதலினால் தண் தமிழ்_மாலைகள் சாத்தி
அணி விளங்கிய திருநலூர் மீண்டும் வந்து அணைந்தார் – 6.வம்பறா:1 377/3,4
சேண் அளவு பட ஓங்கும் திருக்கடைக்காப்பு சாத்தி செம் கண் நாக – 6.வம்பறா:1 457/2
பெருகு தமிழ்_தொடை சாத்தி அங்கு இருந்தார் பெரும் புகலி பிள்ளையார்-தாம் – 6.வம்பறா:1 472/4
மிக்க தமிழ்_தொடை மாலை சாத்தி மேவிய ஏழ் இசை பாடி போந்து – 6.வம்பறா:1 490/3
செம் சொல் மலர்ந்த திருப்பதிகம் பாடி திருக்கடைக்காப்பு சாத்தி
அஞ்சலி கூப்பி விழுந்து எழுவார் ஆனந்த வெள்ளம் அலைப்ப போந்து – 6.வம்பறா:1 558/1,2
உரவு தமிழ்_தொடை மாலை சாத்தி ஓங்கிய நாவுக்கரசரோடும் – 6.வம்பறா:1 561/3
சாத்தி நல் இசை தண் தமிழ் சொல் மலர் மாலை – 6.வம்பறா:1 668/2
திருப்பதிகம் திருக்கடைக்காப்பு சாத்தி சிறப்பின் மிகு – 6.வம்பறா:1 882/1
செப்ப_அரிய புகழ் திருவாடானை சேர்ந்து செந்தமிழ்_மாலைகள் சாத்தி சிவனார் மன்னும் – 6.வம்பறா:1 891/3
பன்னு தமிழ்_தொடை சாத்தி பரவி போந்து பண்பு இனிய தொண்டருடன் அங்கு வைகி – 6.வம்பறா:1 903/3
பாடு தமிழ்_மாலைகளும் சாத்தி பரவி போய் – 6.வம்பறா:1 949/3
அஞ்சன மா கரி உரித்தார் அருளாம் என்றே அருளும் வகை திருக்கடைக்காப்பு அமைய சாத்தி
பஞ்சுரம் ஆம் பழைய திறம் கிழமை கொள்ள பாடினார் பார் எல்லாம் உய்ய வந்தார் – 6.வம்பறா:1 1010/3,4
வீழ்ந்த பெரும் காதலுடன் சாத்தி மிக இன்புற்றார் – 6.வம்பறா:1 1123/4
திருந்து மனம் கரைந்து உருக திருக்கடைக்காப்பு சாத்தி
பெரும் தனி வாழ்வினை பெற்றார் பேர் உலகின் பேறு ஆனார் – 6.வம்பறா:1 1128/3,4
வில் பொலி வெண் பட்டு ஆடை மேதக விளங்க சாத்தி
நல் திரு உத்தரீய நறும் துகில் சாத்தி நான – 6.வம்பறா:1 1209/2,3
நல் திரு உத்தரீய நறும் துகில் சாத்தி நான – 6.வம்பறா:1 1209/3
மருவிய தரள கோவை மணி சரி அணைய சாத்தி
விரி சுடர் பரட்டின் மீது விளங்கு பொன் சரட்டில் கோத்த – 6.வம்பறா:1 1210/2,3
பெருகு ஒளி முத்தின் தாமம் பிறங்கிய தொங்கல் சாத்தி – 6.வம்பறா:1 1210/4
வண் திரு அரையின் நீடு வனப்பு ஒளி வளர சாத்தி – 6.வம்பறா:1 1211/4
தளிர் ஒளி துளும்பு முத்தின் சன்ன வீரத்தை சாத்தி
குளிர் நிலவு எறிக்கும் முத்தின் பூண நூல் கோவை சாத்தி – 6.வம்பறா:1 1212/2,3
குளிர் நிலவு எறிக்கும் முத்தின் பூண நூல் கோவை சாத்தி
நளிர் கதிர் முத்து மாலை நகு சுடர் ஆரம் சாத்தி – 6.வம்பறா:1 1212/3,4
நளிர் கதிர் முத்து மாலை நகு சுடர் ஆரம் சாத்தி – 6.வம்பறா:1 1212/4
வாள் விடு வயிர கட்டு மணி விரல் ஆழி சாத்தி
தாளுறு தட கை முத்தின் தண்டையும் சரியும் சாத்தி – 6.வம்பறா:1 1213/1,2
தாளுறு தட கை முத்தின் தண்டையும் சரியும் சாத்தி
நீள் ஒளி முழங்கை பொட்டு நிரை சுடர் வடமும் சாத்தி – 6.வம்பறா:1 1213/2,3
நீள் ஒளி முழங்கை பொட்டு நிரை சுடர் வடமும் சாத்தி
தோள் வளை தரள பைம் பூண் சுந்தர தோள் மேல் சாத்தி – 6.வம்பறா:1 1213/3,4
தோள் வளை தரள பைம் பூண் சுந்தர தோள் மேல் சாத்தி – 6.வம்பறா:1 1213/4
பருத்த முத்து ஒழுங்கு கோத்த படர் ஒளி வடமும் சாத்தி
பெருக்கிய வனப்பின் செவ்வி பிறங்கிய திரு ஆர் காதில் – 6.வம்பறா:1 1214/2,3
வருக்க வெண் தரள கொத்தின் வடி குழை விளங்க சாத்தி – 6.வம்பறா:1 1214/4
பாற்படு முத்தின் பார பனி சுடர் திரணை சாத்தி
ஏற்ப வைத்து அணிந்த முத்தின் எழில் வளர் மகுடம் சேர்த்தார் – 6.வம்பறா:1 1215/3,4
அழகினுக்கு அணியாம் வெண் நீறும் அஞ்சு_எழுத்தும் ஓதி சாத்தி
பழகிய அன்பர் சூழ படர் ஒளி மறுகில் எய்தி – 6.வம்பறா:1 1217/1,2
தடம் கொள் செம் சொல் தமிழ்_மாலை சாத்தி அங்கு சாரும் நாள் – 6.வம்பறா:2 59/4
சாத்தி அங்கு வைகு நாள் தயங்கும் அன்பருடன் கூட – 6.வம்பறா:2 64/1
தன் நேர் இல்லா பதிக மலர் சாத்தி தொழுது புறம்பு அணைந்து – 6.வம்பறா:2 74/2
வளவர் பெருமான் மணி ஆரம் சாத்தி கொண்டு வரும் பொன்னி – 6.வம்பறா:2 77/1
பரவி அ பதிக திருக்கடைக்காப்பு சாத்தி முன் பணிந்து அருள் பெற்று – 6.வம்பறா:2 85/1
வான் ஆளும் திருப்பதிகம் வள்வாய் என்னும் வன் தமிழின் தொடை மாலை மலர சாத்தி
தேன் ஆரும் மலர் சோலை மருங்கு சூழ்ந்த திரு எதிர்கொள்பாடியினை எய்த செல்வார் – 6.வம்பறா:2 120/3,4
பன்னு தமிழ்_தொடை சாத்தி பரவியே போந்து அணைந்தார் – 6.வம்பறா:2 292/3
சொல்_மாலை மலர் கல் வாய் அகில் என்னும் தொடை சாத்தி
மன் ஆர்வ திருத்தொண்டருடன் மகிழ்ந்து வைகினார் – 6.வம்பறா:2 294/3,4
பார் அணி விளக்கும் செம் சொல் பதிக மாலைகளும் சாத்தி
தார் அணி மணி பூண் மார்பர் தாம் மகிழ்ந்து இருந்த நாளில் – 6.வம்பறா:2 382/3,4
முன்னிய அ பொருள் மாலை தமிழ் மூவாயிரம் சாத்தி
மன்னிய மூவாயிரத்து ஆண்டு இ புவி மேல் மகிழ்ந்து இருந்து – 6.வம்பறா:3 27/1,2
வரும் அன்புடன் இன்புற சாத்தி மற்றும் உள்ள திருப்பணிகள் – 7.வார்கொண்ட:4 9/2
உருக்கு ஆர்வ செந்தமிழ்_மாலை சாத்தி சில நாள் உறைந்து போய் – 7.வார்கொண்ட:4 85/2
சொல்_மாலைகளும் சாத்தி தொழ திருப்பூவணத்தை அணைந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 97/4
பன்னும் தமிழ்_தொடை சாத்தி பயில்கின்றார் பாம்பு அணிந்த – 7.வார்கொண்ட:4 109/2
சொல் மலர் மாலைகள் சாத்தி தூரத்தே தொழுது அமர்ந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 109/4
சார எடுத்து வன் தொண்டர் சாத்தி மிக தமக்கு ஆக்கி – 7.வார்கொண்ட:4 153/4

மேல்


சாத்திட (1)

திரு உலா புறம் பாடினேன் திரு செவி சாத்திட பெற வேண்டும் – 13.வெள்ளானை:1 47/2

மேல்


சாத்திய (4)

முஞ்சி நாண்உற முடிந்தது சாத்திய அரையில் – 2.தில்லை:7 8/1
நீறு சாத்திய நெற்றியீர் மற்று அது களைந்து – 2.தில்லை:7 24/3
பெரு நாமம் சாத்திய அ பிள்ளை-தனை அழைத்து அன்பு – 5.திருநின்ற:1 204/2
தக்க திரு கால் சரியும் சாத்திய ஒண் சுடர் தயங்க – 7.வார்கொண்ட:3 32/4

மேல்


சாத்தியது (1)

பெருகு சிறு மதி ஆக்கி பெயர்த்து சாத்தியது என்ன – 7.வார்கொண்ட:3 28/2

மேல்


சாத்தினார் (3)

முப்புரம் செற்றவர் தம்மை மொழி மாலை சாத்தினார் – 6.வம்பறா:1 1002/4
தளம் கொள் பிறப்பும் சிறப்பித்து தமிழ் சொல்_மாலை சாத்தினார் – 6.வம்பறா:2 63/4
சாத்தினார் சங்கரனார் தங்கு திருப்பரங்குன்றில் – 7.வார்கொண்ட:4 103/4

மேல்


சாத்தினார்கள் (1)

நிகழ்ச்சியின் மைந்தர் ஈண்டி நீள் முளை சாத்தினார்கள் – 1.திருமலை:5 11/4

மேல்


சாத்தினாரே (1)

சான்றாம் ஒருவனை தண் தமிழ்_மாலைகள் சாத்தினாரே – 5.திருநின்ற:1 134/4

மேல்


சாத்து (1)

தந்தை-தன் தந்தை தான் வேறு எழுது கை சாத்து உண்டாகில் – 1.திருமலை:5 61/2

மேல்


சாத்தும் (14)

வள்ளல் சாத்தும் மது மலர் மாலையும் – 1.திருமலை:1 21/3
சாத்தும் வெண் மதி போன்று இலை தண் மதி – 1.திருமலை:5 165/4
மெய்ப்பொருள் வேந்தன் சீலம் அறிந்து வெண் நீறு சாத்தும்
அ பெரு வேடம் கொண்டே அற்றத்தில் வெல்வான் ஆக – 2.தில்லை:5 6/2,3
தெய்வ நாயகருக்கு சாத்தும் திருப்பள்ளி தாமம் கொய்து – 3.இலை:1 9/4
ஆலயம் அதனை நோக்கி அங்கணர் அமைத்து சாத்தும்
காலை வந்து உதவ வேண்டி கடிதினில் வாராநின்றார் – 3.இலை:1 10/3,4
எந்தையார் சாத்தும் பூவை என் கையில் பறித்து மண் மேல் – 3.இலை:1 21/3
தம் பெருமான் சாத்தும் திருநீற்று சார்பு உடைய – 3.இலை:2 42/1
நீலகண்டர் செய்ய சடை நிருத்தர் சாத்தும் நீறு தரும் – 4.மும்மை:6 21/3
உரை தமிழ்_மாலைகள் சாத்தும் உணர்வு பெற உணர்ந்து உரைப்பார் – 5.திருநின்ற:1 69/4
கை_மலை ஈர் உரி போர்வை சாத்தும் கண்_நுதலாரை கழல் பணிந்து – 6.வம்பறா:1 344/2
உறையூர் சோழன் மணியாரம் சாத்தும் திறத்தை உணர்ந்து அருளி – 6.வம்பறா:2 76/4
முன்பு போல திரை நீக்கி முதல்வர் சாத்தும் பணி கொடுத்து – 6.வம்பறா:2 226/3
சாலும் மெய் கலன்கள் கூட சாத்தும் பூண் ஆடை வர்க்கம் – 6.வம்பறா:2 377/3
தம் பழைய கரி உரிவை கொண்டு சமைத்தது சாத்தும்
அம் பவள திரு மேனி கஞ்சுகத்தின் அணி விளங்க – 7.வார்கொண்ட:3 31/3,4

மேல்


சாத்துவார் (2)

சடை மேல் அணிய திருப்பள்ளி தாமம் பறித்து சாத்துவார் – 4.மும்மை:2 6/4
முன்றில் அணைந்து செய்து தமிழ் மொழி மாலைகளும் சாத்துவார் – 5.திருநின்ற:1 193/4

மேல்


சாத்துவிகமே (1)

சிந்தையே ஆக குணம் ஒருமூன்றும் திருந்து சாத்துவிகமே ஆக – 1.திருமலை:5 106/2

மேல்


சாதக (2)

சத்தி தற்பரசித்தி யோகிகளும் சாதக தனி தலைவரும் முதலா – 4.மும்மை:5 82/1
சாதக முறை பல சடங்கு வினை செய்வார் – 6.வம்பறா:1 35/4

மேல்


சாதகத்தால் (1)

அதிசயம் அன்று இது முன்னை அமண் சமய சாதகத்தால்
இது செய்து பிழைத்து இருந்தான் என வேந்தற்கு உரை செய்து – 5.திருநின்ற:1 102/1,2

மேல்


சாதகத்தொடு (1)

சாதகத்தொடு சடங்குகள் தச தினம் செல்ல – 6.வம்பறா:1 1043/3

மேல்


சாதகம் (1)

உற்றவரும் மந்திர சாதகம் நாங்கள் ஒழித்திட நின் – 5.திருநின்ற:1 108/3

மேல்


சாதன (1)

பூதி சாதன விளக்கம் போற்றல் பெறாது ஒழிய கண்டு – 6.வம்பறா:1 18/3

மேல்


சாதனத்தவர் (1)

பூதி அணி சாதனத்தவர் முன் போற்ற போதேன் ஆயிடினும் – 7.வார்கொண்ட:3 45/1

மேல்


சாதனத்தால் (1)

பூதி கோவணம் சாதனத்தால் பொலிந்து – 5.திருநின்ற:2 7/1

மேல்


சாதனத்தோடு (1)

சாதனத்தோடு தச்சர்-தம்மையும் மனத்தால் தேடி – 12.மன்னிய:1 6/1

மேல்


சாதனம் (2)

பூதி சாதனம் போற்றிய பொற்பினால் விளங்கும் – 4.மும்மை:5 30/4
பொருப்பு வில்லியார் சாதனம் போற்றுவித்ததுவும் – 6.வம்பறா:1 1051/4

மேல்


சாதனர் (2)

பூதி சாதனர் பரவும் புனித இயல் இசை பதிகம் போற்றி செய்தார் – 6.வம்பறா:1 464/4
பூதி சாதனர் மடத்தில் தாம் புனைந்த சாதனைகள் – 6.வம்பறா:1 698/3

மேல்


சாதனைகள் (1)

பூதி சாதனர் மடத்தில் தாம் புனைந்த சாதனைகள்
சாதியா வகை கண்ட அமண் குண்டர்கள் தளர்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 698/3,4

மேல்


சாதி (7)

சாதி மாலதிகள் எங்கும் தண் தளிர் நறவம் எங்கும் – 1.திருமலை:2 29/2
துன்னு சாதி மரு மாலதி மௌவல் துதைந்த நந்தி கரம் வீரம் மிடைந்த – 1.திருமலை:5 94/3
சாதி வேதியர் ஆகிய தலைவர் தையல்-தன்னை யான் தனி கொடு போக – 2.தில்லை:3 10/3
மீளி வெம் மறவர் செய்தார் உளர்-கொலோ விலங்கின் சாதி
ஆளி முன்னாகி உள்ள விளைத்தவோ அறியேன் என்று – 3.இலை:3 172/2,3
ஓங்கிய நால் குலத்து ஒவ்வா புணர்வில் தம்மில் உயர்ந்தனவும் இழிந்தனவும் ஆன சாதி
தாம் குழுமி பிறந்த குல பேதம் எல்லாம் தம் தகைமைக்கு ஏற்ற தனி இடங்கள் மேவி – 4.மும்மை:5 103/1,2
தலையின் மயிரை பறித்து உண்ணும் சாதி அமணர் மறைத்தாலும் – 5.திருநின்ற:1 300/1
சாதி நான்கு நிலை தழைக்கும் தன்மைத்து ஆகி தடம் மதில் சூழ் – 7.வார்கொண்ட:4 4/2

மேல்


சாதிகள் (1)

சாதிகள் நெறியில் தப்பா தனயரும் மனையில் தப்பா – 1.திருமலை:2 34/2

மேல்


சாதித்தார் (1)

தங்கு பிறப்பே வீட்டினுக்கு மேலாம் பெருமை சாதித்தார் – 5.திருநின்ற:1 312/4

மேல்


சாதித்தானேல் (1)

தனக்கு வேறு அடிமை என்று இ அந்தணன் சாதித்தானேல்
மனத்தினால் உணர்தற்கு எட்டா மாயை என் சொல்லுகேன் யான் – 1.திருமலை:5 54/2,3

மேல்


சாதிப்பன் (1)

சாதிப்பன் என்று முன்னே தண்டு முன் தாங்கி சென்றான் – 1.திருமலை:5 49/4

மேல்


சாதிப்பார் (1)

தங்கி வாழ்பவர்க்கு உறுதியாம் நிலைமை சாதிப்பார் – 6.வம்பறா:1 1083/4

மேல்


சாதியா (2)

தஞ்சம் உடை மந்திரத்தால் சாதியா வகை தடுத்தான் – 5.திருநின்ற:1 107/2
சாதியா வகை கண்ட அமண் குண்டர்கள் தளர்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 698/4

மேல்


சாதியார் (2)

தம்மானை அறியாத சாதியார் உளரே என்று – 1.திருமலை:5 88/2
வெம் மற_குலத்து வந்த வேட்டுவ சாதியார் போல் – 3.இலை:3 107/1

மேல்


சாதியினில் (1)

சாதியினில் தலை ஆன தரும சீலர் தத்துவத்தின் நெறி உணர்ந்தோர் தங்கள் கொள்கை – 11.பத்தராய்:6 6/1

மேல்


சாதுக்கள் (1)

ஈண்டு சாதுக்கள் என்று எடுத்து ஓதிற்று – 6.வம்பறா:1 837/1

மேல்


சாதுரங்க (1)

நெருங்கிய சாதுரங்க பலம் நிகர்பனவாம் நிறை மருதம் – 5.திருநின்ற:1 6/4

மேல்


சாந்தம் (5)

பற்பல கலவை சாந்தம் பான்மையின் அணிந்த பின்னர் – 6.வம்பறா:1 1209/4
பூசு நீறு சாந்தம் என புனைந்த பிரானுக்கு ஆன பணி – 6.வம்பறா:4 7/3
மேய இல்லம் எம்மருங்கும் வீசி விரை மென் மலர் சாந்தம்
ஏயும் தூப தீபங்கள் முதல் பூசனை செய்து இறைஞ்சுவார் – 7.வார்கொண்ட:3 71/3,4
வாச திரு மஞ்சனம் பள்ளி தாமம் சாந்தம் மணி தூபம் – 7.வார்கொண்ட:4 24/1
அம் பொன் மணி பூண் நவ மணிகள் ஆடை சாந்தம் அடல் பரிமா – 7.வார்கொண்ட:4 63/2

மேல்


சாந்தமும் (2)

பூசும் குங்குமமும் புனை சாந்தமும்
வீசு தெண் திரை மீது இழந்து ஓடும் நீர் – 1.திருமலை:2 8/2,3
சைவ விடங்கின் அணி புனைந்து சாந்தமும் மாலையும் தாரும் ஆகி – 1.திருமலை:5 130/2

மேல்


சாந்தின் (1)

உறை மலி கலவை சாந்தின் உறு புனல் தெளித்து வீதி – 1.திருமலை:5 24/3

மேல்


சாந்து (10)

மான் மத சாந்து தோய்ந்த மங்கல கலவை சாத்தி – 1.திருமலை:5 17/3
சோதி மணி வேதிகைகள் தூ நறும் சாந்து அணி நீவி – 1.திருமலை:5 121/1
சுண்ண வெண் சந்தன சாந்து தொடுத்த திருப்பதிகத்தை – 5.திருநின்ற:1 115/3
தணிவு_இல் பெருகு ஒளி தாமங்கள் நாற்றி செம் சாந்து நீவி – 5.திருநின்ற:1 138/3
சேடு உயரும் வேதிகைகள் செழும் சாந்து கொடு நீவி – 6.வம்பறா:1 1174/3
போது சாந்து அணி பூம் துகில் புணைந்த புண்ணியம் போல் – 6.வம்பறா:1 1186/3
வாய்ந்த அகிலின் நறும் சாந்து வாசம் நிறை மான் மத சேறு – 6.வம்பறா:2 35/2
மாலை தண் கலவை சேறு மான் மத சாந்து பொங்கும் – 6.வம்பறா:2 377/1
காமர் பொன் சுண்ணம் வீசி கமழ் நறும் சாந்து நீவி – 6.வம்பறா:2 379/2
ஆரம் நறு மென் கலவை மான் மத சாந்து ஆடை அணி மணி பூண் – 7.வார்கொண்ட:4 153/2

மேல்


சாந்தும் (1)

வனிதை அவர்கள் சமைத்து எடுப்ப கொடுத்து மகிழ் மான் மத சாந்தும்
புனித நறும் பூ மாலைகளும் போற்றி கொடுத்து பொன்_கொடியார் – 7.வார்கொண்ட:4 77/2,3

மேல்


சாந்தை (1)

ஆர் தரு சோலை சூழ் தரு சாந்தை அயவந்தி – 5.திருநின்ற:1 240/2

மேல்


சாந்தொடும் (1)

மாலை சாந்தொடும் மஞ்சனம் நாள்-தொறும் வழாமை – 6.வம்பறா:1 1068/1

மேல்


சாபம் (2)

கொடு வரி குருளை செந்நாய் கொடும் செவி சாபம் ஆன – 3.இலை:3 26/2
வாளியோடு சாபம் மேவு கையர் வெய்ய வன் கணார் – 3.இலை:3 68/2

மேல்


சாம்பரோடும் (1)

கருகிய சாம்பரோடும் கரி அலால் மற்று என் காண்பர் – 6.வம்பறா:1 791/4

மேல்


சாம்பல் (4)

செய்வது ஒன்று அறிகிலாதார் திகைப்பினால் திரண்ட சாம்பல்
கையினால் பிசைந்து தூற்றி பார்ப்பது கண்ட மன்னன் – 6.வம்பறா:1 792/1,2
வெந்த சாம்பல் விரை என்பது தமது – 6.வம்பறா:1 828/1
சேர என்பொடு சாம்பல் சேமிப்பது தெளிவார் – 6.வம்பறா:1 1065/4
இடர் ஒழிந்த பின் அடக்கிய என்பொடு சாம்பல்
புடை பெருத்த கும்பத்தினில் புக பெய்து வைப்பார் – 6.வம்பறா:1 1066/3,4

மேல்


சாம்பலோடு (1)

வெந்த சாம்பலோடு என்பு சேர் குடத்தை வேறு எடுத்து – 6.வம்பறா:1 1081/4

மேல்


சாம்பி (1)

மண்ணின் மிசை வான் பொய்த்து நதிகள் தப்பி மன் உயிர்கள் கண் சாம்பி உணவு மாறி – 6.வம்பறா:1 562/1

மேல்


சாம்பும் (1)

தான் மறுத்தலின் உணவு இன்றி அரும் கிளை சாம்பும்
பான்மை பற்றியும் வருந்திலர் பட்ட மீன் ஒன்று – 8.பொய்:4 13/2,3

மேல்


சாம (1)

சாம கண்டர் செய்ய கழல் வழிபட்டு ஒழுகும் தலைமை நிலை – 5.திருநின்ற:7 5/3

மேல்


சாமம் (5)

சடங்கு உடை இடங்கள்-தோறும் எழுவன சாமம் பாடல் – 3.இலை:4 3/4
தாம் பாடிய சாமம் கணிப்போர் சமிதை இடம் கொண்டு அணைவனவும் – 4.மும்மை:6 5/2
அன்னம் முன் துறை ஆடுவ பாடுவ சாமம்
பன் மறை கிடையுடன் பயிற்றுவ பல பூவை – 5.திருநின்ற:6 2/3,4
தேம் மரு மென் சுரும்பு இசையால் செழும் சாமம் பாடும்-ஆல் – 6.வம்பறா:1 9/4
மங்கல தூரியம் துவைப்பார் மறை சாமம் பாடுவார் மருங்கு வேதி – 6.வம்பறா:1 97/1

மேல்


சாமரை (3)

பொன்னின் அரி மெல் அணை சாமரை காமர் பூம் கால் – 4.மும்மை:1 44/3
பானல் விழியார் சாமரை முன் பணிமாற பல் மலர் தூவி – 7.வார்கொண்ட:4 21/3
பழுது_இல் மணி சாமரை வீசி பைம்பொன் மணி மாளிகையில் வரும் – 7.வார்கொண்ட:4 147/3

மேல்


சாமரைகள் (1)

நெருங்கு தூரியங்கள் ஏங்க நிரைத்த சாமரைகள் ஓங்க – 1.திருமலை:5 23/1

மேல்


சாமரையும் (1)

கும்ப யானை மேல் கொண்டு கொற்றக்குடையும் சாமரையும்
நம்பும் உரிமையவர் தாங்க நலம் கொள் நகர் சூழ் வலம்கொள்வார் – 7.வார்கொண்ட:4 17/2,3

மேல்


சாய்க்காடு (1)

அரு_மறை முனிவன் சாய்க்காடு அதன் மருங்கு அணைய மேவி – 2.தில்லை:3 26/3

மேல்


சாய்க்கும் (1)

பற்றலர் முனைகள் சாய்க்கும் பட்டவர்த்தனமாம் பண்பு – 3.இலை:1 11/3

மேல்


சாய்த்து (2)

சாலியின் கற்றை துற்ற தட வரை முகடு சாய்த்து
கால் இரும் பகடு போக்கும் கரும் பெரும் பாண்டில் ஈட்டம் – 1.திருமலை:2 24/1,2
பங்கய முகையும் சாய்த்து பணைத்து எழுந்து அணியில் மிக்க – 1.திருமலை:5 21/3

மேல்


சாய்ந்தன (1)

உள் நிறையும் குணம் நான்கும் ஒரு புடை சாய்ந்தன எனினும் – 1.திருமலை:5 145/2

மேல்


சாய்ந்து (1)

வேரொடு சாய்ந்து வீழ கண்டனம் அதன் பின் ஆக – 6.வம்பறா:1 637/2

மேல்


சாய்ந்தும் (1)

தளரொடு சாய்ந்தும் அன்பு தம்பிரான் திறத்து சாயார் – 2.தில்லை:2 9/4

மேல்


சாய்வது (1)

தண் மதி முதிர்ந்து கதிர் சாய்வது என மீதே – 1.திருமலை:5 29/3

மேல்


சாய (2)

சாய நா அரி சத்தியார் தாள் பணிந்து – 8.பொய்:7 7/2
கூடலர் முனைகள் சாய வட புலம் கவர்ந்து கொண்டு – 10.கடல்:1 2/3

மேல்


சாயல் (13)

சீர் பரவை ஆயினாள் திரு உருவின் மென் சாயல்
ஏர் பரவை இடைப்பட்ட என் ஆசை எழு பரவை – 1.திருமலை:5 148/3,4
பூண் தயங்கு இள மென் சாயல் பொன் கொடி அனையார்-தம்மை – 2.தில்லை:2 6/2
மன்றல் அம் குழல் மென் சாயல் மா தேவி இருப்ப கண்டான் – 2.தில்லை:5 10/4
கண் அகல் சாயல் பொங்க கலை வளர் திங்களே போல் – 3.இலை:3 42/2
புனை சாயல் மயில் அனையார் நடம் புரிய புகல் முழவம் – 3.இலை:5 6/3
மயிலை புறம் கொள் மென் சாயல் மகளிர் கிளவி யாழினொடும் – 5.திருநின்ற:3 11/3
தாம் உறு மகிழ்ச்சியோடு சாயல் மயில் என்ன – 6.வம்பறா:1 36/2
தன் ஆவி நீங்கும் அவன் தன்மை கண்டு சாயல் இளம் கன்னி நிலை தளர்ந்து சோர்வாள் – 6.வம்பறா:1 473/4
சைவ நன் மரபில் வந்த தட மயில் மட மென் சாயல்
பை வளர் அரவு ஏர் அல்குல் பாண்டிமாதேவியார்க்கும் – 6.வம்பறா:1 642/2,3
இள மயில் அனைய சாயல் ஏந்து_இழை குழை கொள் காது – 6.வம்பறா:1 1100/1
வரி மயில் அனைய சாயல் மங்கை பொன் குறங்கின் மாமை – 6.வம்பறா:1 1106/1
எதிர் வரவேற்ற சாயல் இளம் மயில் அனைய மாதர் – 6.வம்பறா:1 1229/1
சாயல் மா மயிலே போல் வாள் தனித்தனி கண்டு வந்து – 10.கடல்:1 5/2

மேல்


சாயலார்கள் (1)

சாயலார்கள் நுசுப்பே தளர்வன – 4.மும்மை:5 107/1

மேல்


சாயலாள் (1)

இன்னணம் விளங்கிய ஏர் கொள் சாயலாள்
தன்னை முன் கண்ணுற கண்ட தாதையார் – 6.வம்பறா:1 1110/1,2

மேல்


சாயலும் (1)

வியன் நெடும் பணை உழத்தியர் சாயலும் விரும்பி – 4.மும்மை:5 45/2

மேல்


சாயன் (1)

சாயன் மெல் இடை அளத்தியர் அளப்பன தரளம் – 4.மும்மை:5 34/4

மேல்


சாயாதார் (1)

சந்தித்து அமர் விளைத்தால் சாயாதார் கொள்வது என – 3.இலை:2 13/4

மேல்


சாயார் (1)

தளரொடு சாய்ந்தும் அன்பு தம்பிரான் திறத்து சாயார் – 2.தில்லை:2 9/4

மேல்


சாயும் (1)

சாயும் தளிர் வல்லி மருங்குல் நெடும் தடம் கண் – 4.மும்மை:1 2/1

மேல்


சாயும்-காலை (1)

கதிரோன் எழ மழுங்கி கால் சாயும்-காலை
மதி போல் அழிந்து பொறா மற்று அவனும் சுற்ற – 3.இலை:2 8/1,2

மேல்


சாய்உற்றிட (1)

சாய்உற்றிட வந்தனர் தம்பிரான் கோயில்-தன்னில் – 4.மும்மை:1 19/4

மேல்


சாயை (3)

சந்த மாதிரம் மயங்கி எம்மருங்கும் சாயை மாறிய தன் திசை மயக்கும் – 4.மும்மை:5 74/3
சாயை முன் பிணிக்கும் கிணறு ஒன்று தஞ்சம் உண்ணின் நஞ்சாம் தடம் ஒன்று – 4.மும்மை:5 80/1
பொற்பு அமை மணத்தின் சாயை போன்று முன் பொலிய செல்ல – 6.வம்பறா:1 1205/4

மேல்


சார் (2)

சார் வலை தொடக்கு அறுக்க ஏகும் ஐயர்-தம் முன்னே – 3.இலை:3 70/2
வந்த மரபின் அரசு அளிப்பான் வனம் சார் தவத்தின் மருவிய பின் – 7.வார்கொண்ட:4 11/1

மேல்


சார்-மின் (1)

பூண்ட அன்பினில் போற்றுவீர் சார்-மின் என்று – 6.வம்பறா:1 837/3

மேல்


சார்கின்றார் (3)

தருவார் தண் பணை நல்லூர் சார்கின்றார் தாதையார் – 6.வம்பறா:1 1162/4
தண்ணீரும் பொதி சோறும் கொண்டு வழி சார்கின்றார் – 6.வம்பறா:2 156/4
தாளை நாளும் பரவ தருவார்-பால் சார்கின்றார்
ஆளை நீளிடை காண அஞ்சிய நீர் நாய் அயலே – 7.வார்கொண்ட:4 115/2,3

மேல்


சார்தலும் (2)

சார்வு அறியா சாக்கியர்-தம் போதிமங்கை சார்தலும் மற்று அது அறிந்த சைவர் எல்லாம் – 6.வம்பறா:1 904/2
சண்பை ஆளும் மன்னர் முன்பு தொண்டர் வந்து சார்தலும்
பண்பு நீடி யானம் முன்பு இழிந்து இறைஞ்சு பான்மை கண்டு – 6.வம்பறா:1 989/1,2

மேல்


சார்ந்த (6)

தணிவு_இல் பெரும் பேறு உடையார்-தம் பெருமான் கழல் சார்ந்த
துணிவு உடைய தொண்டர்க்கே ஏவல் செயும் தொழில் பூண்டார் – 3.இலை:5 8/3,4
சந்த மணி கோபுரத்து சார்ந்த வட-பால் சண்பை – 6.வம்பறா:1 547/3
தன்மையார் என்று நன்மை சார்ந்த வேதியரை சண்பை – 7.வார்கொண்ட:2 1/3
சென்னியர் மா தோட்டத்து திருக்கேதீச்சரம் சார்ந்த
சொல் மலர் மாலைகள் சாத்தி தூரத்தே தொழுது அமர்ந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 109/3,4
சங்கரனை சார்ந்த கதை தான் கேட்கும் தன்மையராய் – 11.பத்தராய்:1 5/1
மூவேந்தர் தமிழ் வழங்கும் நாட்டுக்கு அப்பால் முதல்வனார் அடி சார்ந்த முறைமையோரும் – 11.பத்தராய்:7 1/1

மேல்


சார்ந்தமை (1)

தரு முறை நெறி அ கோயில் சார்ந்தமை அருளி செய்தார் – 6.வம்பறா:1 119/4

மேல்


சார்ந்தன (1)

சாலி வெண் முளை நீர் வழி சார்ந்தன
கோலி வாரி இடா நிறைய கொண்டு – 2.தில்லை:4 18/2,3

மேல்


சார்ந்தனர் (1)

சென்று சார்ந்தனர் திருவளர் சிரபுர செல்வர் – 6.வம்பறா:1 432/4

மேல்


சார்ந்தார் (36)

சந்த இசை பதிகங்கள் பாடி தம் பெருமான் திரு வாயில் சார்ந்தார் – 1.திருமலை:5 123/4
சைவ மெய் திருவின் கோலம் தழைப்ப வீதியினை சார்ந்தார் – 1.திருமலை:5 185/4
தானமும் தவமும் வல்லார் தகுதியின் பகுதி சார்ந்தார்
ஊனம் மேல் ஒன்றும் இல்லார் உலகு எலாம் புகழ்ந்து போற்றும் – 2.தில்லை:1 7/2,3
தம்மையே தமக்கு ஒப்பான நிலைமையால் தலைமை சார்ந்தார் – 2.தில்லை:1 8/4
பெரும் தவ முனிவரோடும் பெயர்ந்து தம் மனையை சார்ந்தார் – 2.தில்லை:2 36/4
திரைகள் முன் திரட்டி வைத்த திரு முகலியினை சார்ந்தார் – 3.இலை:3 98/4
தணிந்த மன திருமுனிவர் தபோவனத்தினிடை சார்ந்தார் – 3.இலை:3 140/4
தம் பெரும் கணவனார்க்கு திரு அமுது அமைக்க சார்ந்தார் – 3.இலை:4 16/4
மலை நிகர் மாட வீதி மருங்கு தம் மனையை சார்ந்தார் – 3.இலை:4 18/4
தம் பரிவு பெருக வரும் திருத்தொண்டர்-பால் சார்ந்தார் – 4.மும்மை:4 29/4
தலையும் பீலியும் தாழ வந்து ஒரு சிறை சார்ந்தார் – 5.திருநின்ற:1 81/4
தினைத்தனையாம் பொழுது மறந்து உய்வேனோ என பாடி தில்லை சார்ந்தார் – 5.திருநின்ற:1 174/4
வண் தமிழால் எழுது மறை மொழிந்த பிரான் திருப்புகலி மருங்கு சார்ந்தார் – 5.திருநின்ற:1 180/4
ஆவுறும் அஞ்சு ஆடுவார் கோடி காவில் அணைந்து பணைந்து ஆவடுதண்துறையை சார்ந்தார் – 5.திருநின்ற:1 190/4
சார்ந்தார் தம் புகல் இடத்தை தான் தோன்றி மாடத்து – 5.திருநின்ற:1 249/1
சண்பை மன்னரும் சாத்தமங்கையில் வந்து சார்ந்தார் – 5.திருநின்ற:6 23/4
திரு மலி புகலி வந்து ஞானசம்பர் சார்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 127/4
தங்கு தமிழ்_மாலை சாத்தி திருக்குறுக்கை பதி சார்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 288/4
படை கொண்ட மூ_இலை வேலர் பழனம் திரு பதி சார்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 298/4
சண்பை வளம் தரும் நாடர் வந்து தடம் திரு ஈங்கோய் மலையை சார்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 322/4
தங்கி இசை யாழ் பெரும்பாணர் உடன் மறையோர் தலைவனார் சென்று சார்ந்தார்
செம் கை மான் மழு ஏந்தும் சின விடையார் அமர்ந்து அருளும் திருநள்ளாறு – 6.வம்பறா:1 454/3,4
முறைமையில் வந்து எதிர்கொள்ள உடன் அணைந்து முதல்வனார் கோயில் சார்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 460/4
முன் அணைந்து ஏக சைவ முதல்வனார் மடத்தை சார்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 725/4
மூது எயில் கபாடம் நீடு முதல் திரு வாயில் சார்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 741/4
வம்பு அலரும் நறும் கொன்றை நயந்தார் கோயில் வாயிலின் முன் மகிழ்ச்சியொடு வந்து சார்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 899/4
தம் செயலின் மிக்கு உள்ள சாரி புத்தன்-தன்னையே முன் கொண்டு பின்னும் சார்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 911/4
தங்கி போய் சண்பை நகர் சார்ந்தார் தனி பொருப்பின் – 6.வம்பறா:1 950/3
காதலித்தவர்க்கு அருள்செய்து தம் திரு மாளிகை கடை சார்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 956/4
தருவார்-தம் கோயில் மணி தடம் நெடும் கோபுரம் சார்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 1121/4
புண்ணிய விளைவு போல்வார் பூம் பந்தர் முன்பு சார்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 1225/4
சேடு உயர் மாடம் மன்னும் செழும் திரு வீதி சார்ந்தார் – 6.வம்பறா:2 111/4
தாளாண்மை கொண்டவர்-தம் கருப்பறியலூர் வணங்கி சென்று சார்ந்தார் – 6.வம்பறா:2 116/4
தாவாத புகழ் பரவையார் திரு மாளிகை சார்ந்தார் – 6.வம்பறா:2 125/4
தனி விடை மேல் வருவார் தம் திரு நின்றியூர் சார்ந்தார் – 6.வம்பறா:2 149/4
தார் வளர் கிண்கிணி அசைய தளர் நடையின் பதம் சார்ந்தார் – 7.வார்கொண்ட:3 20/4
சாற்றும் மாற்றங்கள் உணர் பெரும் துணைவரை மனத்தினில் கொடு சார்ந்தார் – 13.வெள்ளானை:1 34/4

மேல்


சார்ந்தாரும் (1)

சே ஏந்தும் வெல் கொடியான் அடி சார்ந்தாரும் செப்பிய அப்பாலும் அடிச்சார்ந்தார் தாமே – 11.பத்தராய்:7 1/4

மேல்


சார்ந்தாள் (2)

மனம் கொண்டு வரும் பெரிய மயல் கொண்டு தன் மணி மாளிகையை சார்ந்தாள் – 1.திருமலை:5 169/4
அன்று நீ வைத்தபடி பெற்று வாழ்வேன் அழைத்த பணி என் என்றாள் அணங்கு சார்ந்தாள் – 3.இலை:3 49/4

மேல்


சார்ந்தான் (3)

தாரின் மலிந்த புயத்து அரசன் தரணி நீத்து தவம் சார்ந்தான் – 7.வார்கொண்ட:4 10/4
தண் தலை சூழல் சூழ்ந்த நின்ற ஊர் வந்து சார்ந்தான் – 12.மன்னிய:1 11/4
தாவு_இல் நெறியை சென்று அடைந்து தலைவர் சிவலோகம் சார்ந்தான் – 12.மன்னிய:4 11/4

மேல்


சார்ந்து (35)

தங்கு இருள் இரண்டில் மாக்கள் சிந்தையுள் சார்ந்து நின்ற – 0.பாயிரம்:1 10/2
சார்ந்து அவர்-தம் முன் செல்லார் தையலை கொண்டு பெற்றம் – 2.தில்லை:3 20/2
தன்மை தொழில் விஞ்சையில் தலைமை சார்ந்து உள்ளார் – 3.இலை:2 3/4
தங்கள் குல முதல் தலைவன் ஆகி உள்ள தண் தெரியல் நாகன்-பால் சார்ந்து சொன்னார் – 3.இலை:3 44/4
தாழும் சமண் கையர் தவத்தை மெய் என்று சார்ந்து
வீழும் கொடியோன் அது அன்றியும் வெய்ய முன்னை – 4.மும்மை:1 14/1,2
அந்நாள் இரவின் கண் அமண் புகல் சார்ந்து வாழும் – 4.மும்மை:1 24/1
தண் காஞ்சி மென் சினை பூம் கொம்பர் ஆடல் சார்ந்து அசைய அதன் மருங்கு சுரும்பு தாழ்ந்து – 4.மும்மை:5 86/1
தனை கண்டு அருகு சார்ந்து உருகி தாயாம் தன்மை நிலைமையவாய் – 4.மும்மை:6 30/3
மேவு புனல் பொன்னி இரு கரையும் சார்ந்து விடை உயர்த்தார் திரு செம்பொன் பள்ளி பாடி – 5.திருநின்ற:1 190/1
தங்கு பெரும் காதலொடும் தம் பெருமான் கழல் சார்ந்து
பொங்கிய அன்புற வணங்கி முன் நின்று போற்றி இசைப்பார் – 5.திருநின்ற:1 210/3,4
செய்ய மா மணி ஒளி சூழ் திரு முன்றின் முன் தேவ ஆசிரியன் சார்ந்து
கொய் உலாம் மலர் சோலை குயில் கூவ மயில் ஆலும் ஆரூராரை – 5.திருநின்ற:1 224/1,2
தக்க மொழி மாலைகள் சாத்தி சார்ந்து பணி செய்து ஒழுகுவார் – 5.திருநின்ற:1 316/4
தருவார் தம் கோயில் பல சார்ந்து இறைஞ்சி தமிழ் வேந்தர் – 5.திருநின்ற:1 331/3
சார்ந்து வலம்கொண்டு இறைஞ்சி தம் பெருமான் திரு முன்பு – 5.திருநின்ற:1 387/2
மங்கல வாழ்த்து இசை இரண்டு மருங்கு மல்க வானவர் நாயகர் கோயில் மருங்கு சார்ந்து
துங்க நிலை கோபுரத்தை இறைஞ்சி புக்கு சூழ்ந்து திருத்தோணி மிசை மேவினார்கள் – 6.வம்பறா:1 260/2,3
தளர்ந்து அழியும் இவனுக்கா தகவு செய்து அங்கு அவரை மறைத்து இவன்-தனையே சார்ந்து போந்தேன் – 6.வம்பறா:1 480/4
தங்கும் அ பதி புறம்பணை சார்ந்து அருள்செய்வார் – 6.வம்பறா:1 517/4
தங்கு திருத்தொண்டு செயும் மகிழ்ச்சியினால் சார்ந்து அருளி – 6.வம்பறா:1 928/3
தண்டக திரு நாட்டினை சார்ந்து வந்து எம்பிரான் மகிழ் கோயில் – 6.வம்பறா:1 960/1
சண்பை மன்னவர் திரு ஒற்றியூர் நகர் சார்ந்து
பண்பு பெற்ற நல் தொண்டர்களுடன் பணிந்து இருந்த – 6.வம்பறா:1 1069/1,2
தங்கள் நாயகர் அடி பணிவார் அடி சார்ந்து
பொங்கு காதலின் அவர் பணி போற்றுதல் புரிந்தார் – 6.வம்பறா:2 6/3,4
சங்க வெண் குழையார் உழை வலம் செய்து சார்ந்து அடி அன்பினில் தாழ்ந்து – 6.வம்பறா:2 86/2
தம்பிரான் அமர்ந்த தானம் பலப்பல சார்ந்து தாழ்ந்து – 6.வம்பறா:2 100/3
தாழ்ந்த சடையார் ஆலயங்கள் பலவும் சார்ந்து வணங்குவார் – 6.வம்பறா:2 189/4
தங்கும் இடங்கள் எனை பலவும் சார்ந்து தாழ்ந்து தமிழ் பாடி – 6.வம்பறா:2 199/2
சங்கிலியார் தம் மருங்கு முன்பு போல் சார்ந்து அருளி – 6.வம்பறா:2 251/1
தார் பெருகு பூங்கோயில்-தனை வணங்கி சார்ந்து அணைவார் – 6.வம்பறா:2 306/3
தம்பிரான் நீரே என்று வழிவழி சார்ந்து வாழும் – 6.வம்பறா:2 392/2
சார்ந்து புகுந்தபடி விளம்ப தம் பிரானார் அருள் நினைந்தே – 6.வம்பறா:4 15/3
தம் பற்று உடைய நிலை வேளாண் குலத்தில் தலைமை சார்ந்து உள்ளார் – 6.வம்பறா:5 2/4
முன்னாக சாக்கியர்-தாம் மொழி அறத்தின் வழி சார்ந்து
மன்னாத பிறப்பு அறுக்கும் தத்துவத்தின் வழி உணர்வார் – 7.வார்கொண்ட:1 3/3,4
தம்பிரானை பணிந்து ஏத்தி திருவாரூரில் சார்ந்து இருந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 63/4
தங்கும் இடங்கள் வணங்கி போய் பாண்டிநாடு-தனை சார்ந்து
திங்கள் முடியார் திருப்புத்தூர் இறைஞ்சி போந்து சேண் விளங்கும் – 7.வார்கொண்ட:4 90/2,3
தம்பிரானை தொழுது அருளால் போந்து தொண்டர் சார்ந்து அணைய – 7.வார்கொண்ட:4 129/1
தன்னுடைய பெருந்தேவி கமலவதி உடன் சார்ந்து
மன்னு புகழ திருத்தில்லை மன்று ஆடும் மலர் பாதம் – 12.மன்னிய:4 7/2,3

மேல்


சார்ந்தோர் (2)

தலை மரபின் வழி வந்த தேவராட்டி-தனை அழை-மின் என அங்கு சார்ந்தோர் சென்று – 3.இலை:3 47/3
நிலவு சிவ நெறி சார்ந்தோர் தம்மை வாட்டம் நீங்குதற்கு நித்தம் ஓர் ஓர் காசு நீடும் – 6.வம்பறா:1 564/2

மேல்


சார்பாய் (1)

பற்றை எறியும் பற்று வர சார்பாய் உள்ள பவித்திரையாம் – 4.மும்மை:6 11/4

மேல்


சார்பால் (2)

பெற்றியால் தவம் முன் செய்தான் ஆயினும் பிறப்பின் சார்பால்
குற்றமே குணமா வாழ்வான் கொடுமையே தலைநின்றுள்ளான் – 3.இலை:3 8/1,2
ஆங்கு அது கேட்டலும் கொடிய அமண் சார்பால் கெடு மன்னன் – 5.திருநின்ற:1 103/1

மேல்


சார்பில் (2)

தம்தம் பெருமைக்கு அளவாகிய சார்பில் நிற்கும் – 4.மும்மை:1 16/3
சார்பில் வரும் தொழில் செய்வார் தலை நின்றார் தொண்டினால் – 4.மும்மை:4 13/2

மேல்


சார்பினிலும் (1)

தண் நித்தில நீர் மருத தண்டலை சூழ் குலையின் சார்பினிலும்
எண்_இல் பெருகு நிரை மேய்த்து சமிதை உடன் மேல் எரி கொண்டு – 4.மும்மை:6 27/2,3

மேல்


சார்பினோர்க்கும் (1)

கண்_நுதலான் திருநீற்று சார்பினோர்க்கும் கவலை வருமோ என்று கருத்தில் கொண்டார் – 6.வம்பறா:1 562/4

மேல்


சார்பு (12)

தங்கள் நாயகருக்கு அன்பர் தாள் அலால் சார்பு ஒன்று இல்லார் – 2.தில்லை:5 3/4
தம் பெருமான் சாத்தும் திருநீற்று சார்பு உடைய – 3.இலை:2 42/1
தங்கிய பவத்தின் முன்னை சார்பு விட்டு அகல நீங்கி – 3.இலை:3 104/3
வில்லான் அடிமை திறம் மேவிய நீற்றின் சார்பு
செல்லாது அருகந்தர் திறத்தினில் சிந்தை தாழ்ந்தான் – 4.மும்மை:1 13/3,4
தன் நாளும் முடிந்தது சங்கரன் சார்பு இலோர்க்கு – 4.மும்மை:1 24/3
தவம் என்று வினை பெருக்கி சார்பு அல்லா நெறி சார்வார் – 5.திருநின்ற:1 52/4
வடி நெடு வேல் மன்னவனும் மற்றவர் சார்பு ஆதலினால் – 5.திருநின்ற:1 86/3
தம் மேலை சார்பு உணர்ந்தோ சாரும் பிள்ளைமை-தானோ – 6.வம்பறா:1 63/2
சார்பு ஒழிப்பவர் திரு கையில் காப்பு நாண் சாத்த – 6.வம்பறா:1 1187/4
தவ நெறி வளர்க்க வந்தார் தலைப்படும் சார்பு நோக்கி – 6.வம்பறா:1 1244/2
பித்துற்ற மயல் அன்று பிறிது ஒரு சார்பு உளது அன்று – 6.வம்பறா:3 20/1
தடுத்த செய்கை-தான் முடிந்திட தம் கழல் சார்பு தந்து அளிக்கின்றார் – 13.வெள்ளானை:1 30/4

மேல்


சார்வதனுக்கு (1)

அ நிலை கண்டு அடியவர்-பால் சார்வதனுக்கு அணைகின்றார் – 1.திருமலை:5 200/4

மேல்


சார்வது (1)

தன்மை புவி மன்னரை சார்வது என்று சார்வார் – 4.மும்மை:1 18/4

மேல்


சார்வாக (2)

அண்ணலார் சேவடியின் சார்வாக அணைவிப்பார் – 4.மும்மை:5 112/2
தங்கும் மனை கடை தலை முன் சார்வாக உள் இருந்த – 5.திருநின்ற:5 9/2

மேல்


சார்வாம் (1)

ஞான சார்வாம் வெண் நாவல் உடனே கூட நலம் சிறக்க – 12.மன்னிய:4 13/3

மேல்


சார்வார் (5)

தன்மை புவி மன்னரை சார்வது என்று சார்வார் – 4.மும்மை:1 18/4
தவம் என்று வினை பெருக்கி சார்பு அல்லா நெறி சார்வார் – 5.திருநின்ற:1 52/4
தாங்கிய மகிழ்ச்சியோடும் தகுவன சமைத்து சார்வார் – 5.திருநின்ற:5 38/4
தகைவு_இலா விருப்பின் மிக்க பதிகங்கள் விளம்பி சார்வார்
வகை அறு பகையும் செற்ற மா தவர் இயல்பின் மல்க – 6.வம்பறா:1 1202/3,4
சார நின்றது ஓர் பரியினை மிசை கொண்டு திருவஞ்சைக்களம் சார்வார்
வீர வெண் களிறு உகைத்து விண் மேல் செலும் மெய் தொண்டர்-தமை கண்டார் – 13.வெள்ளானை:1 35/2,3

மேல்


சார்வால் (1)

எய்திய தெய்வ சார்வால் இரு திறத்தீரும் தீரும் – 6.வம்பறா:1 749/3

மேல்


சார்வான (1)

சார்வான திரு மனமும் உழவார தனி படையும் தாமும் ஆகி – 5.திருநின்ற:1 225/3

மேல்


சார்வினால் (1)

விதி நிலவு வேதநூல் நெறியே ஆக்கி வெண் நீற்றின் சார்வினால் மிக்கு உயர்ந்த – 6.வம்பறா:1 892/2

மேல்


சார்வு (10)

பொன் ஆரும் முலை ஓங்கல் புணர் குவடே சார்வு ஆக – 1.திருமலை:5 181/3
தந்தை நிலை உட்கொண்டு தளர்வு கொண்டு தங்கள் குல தலைமைக்கு சார்வு தோன்ற – 3.இலை:3 54/1
சார்வு_அரும் தவங்கள் செய்து முனிவரும் அமரர்-தாமும் – 3.இலை:3 128/1
தங்கள் பெருமான் அடி நீழல் தலையாம் நிலைமை சார்வு உற்றார் – 4.மும்மை:2 13/4
சார்வு அடைய கூன் நிமிர்ந்த தென்னவனார் தம் உடனே – 5.திருநின்ற:1 405/2
தண்டிஅடிகளால் அமணர் கலக்கம் விளைந்து சார்வு இல் அமண் – 5.திருநின்ற:7 18/2
அவர் சார்வு கண்டு அருளி திரு தோணி அமர்ந்து அருளி – 6.வம்பறா:1 879/3
சார்வு அறியா சாக்கியர்-தம் போதிமங்கை சார்தலும் மற்று அது அறிந்த சைவர் எல்லாம் – 6.வம்பறா:1 904/2
சங்கிலி தொடக்கு உண்டாருக்கு இங்கு ஒரு சார்வு உண்டோ நீர் – 6.வம்பறா:2 343/3
தங்களுக்கும் சார்வு_அரிய சரண் சாரும் தவம் உடையார் – 11.பத்தராய்:1 3/4

மேல்


சார்வு-தன்னை (1)

அ நெறி சார்வு-தன்னை அறம் என நினைந்து நிற்ப – 6.வம்பறா:1 600/2

மேல்


சார்வு_அரிய (1)

தங்களுக்கும் சார்வு_அரிய சரண் சாரும் தவம் உடையார் – 11.பத்தராய்:1 3/4

மேல்


சார்வு_அரும் (1)

சார்வு_அரும் தவங்கள் செய்து முனிவரும் அமரர்-தாமும் – 3.இலை:3 128/1

மேல்


சார்வுகளும் (1)

தன் நிலையும் புற சமய சார்வுகளும் பொருள் அல்ல – 7.வார்கொண்ட:1 4/2

மேல்


சார்வுறவே (1)

தரணி தலைவன் கழல் சார்வுறவே – 8.பொய்:2 31/4

மேல்


சார்வுறு (1)

சார்வுறு மாலைகள் சாத்தி தகும் தொண்டு செய்திருந்தார் – 5.திருநின்ற:1 326/4

மேல்


சார்வே (1)

சைவ மெய் திருவின் சார்வே பொருள் என சாரும் நீரார் – 2.தில்லை:2 2/4

மேல்


சார (25)

தசை எலாம் ஒடுங்க மூத்தான் வழக்கினை சார சொன்னான் – 1.திருமலை:5 53/3
தம்பிரான் பணி மேற்கொண்டு சிவகாமியாரும் சார
எம்பிரான் அன்பரான எறிபத்தர் தாமும் என்னே – 3.இலை:1 54/1,2
தான் இழிந்து இரங்கி முலை சரிந்து தாழ தழை பீலி மரவுரி மேல் சார எய்தி – 3.இலை:3 48/3
சார திருத்தாள் மடித்து ஏற்றி வியந்து தாங்கி – 3.இலை:3 62/4
தாணுவின் தன் செய்ய கழல் மீண்டும் சார நினைக்கின்றார் – 5.திருநின்ற:1 290/4
தம் பெருமான் அருள் போற்றி மீண்டு அருளி சண்பை நகர் சார செல்வார் – 6.வம்பறா:1 105/4
தேன் அலரும் கொன்றையினார் திரு நன்னி பள்ளியினை சார செல்வார் – 6.வம்பறா:1 114/1
தெண் நிலவு சூடிய தம் பெருமான் வைகும் திரு பிரமபுரம் சார செல்லும் போது – 6.வம்பறா:1 256/4
தருமபுரம் பெரும்பாணர் திருத்தாயர் பிறப்பு இடம் ஆம் அதனால் சார
வரும் அவர்-தம் சுற்றத்தார் வந்து எதிர்கொண்டு அடி வணங்கி வாழ்த்த கண்டு – 6.வம்பறா:1 444/1,2
மெய் தன்மை விளங்கு திரு செவியில் சார மேவுதலும் திரு உள்ள கருணை மேல்மேல் – 6.வம்பறா:1 478/3
பொங்கு தண் பாசடை பங்கய புனல் வயல் புகலூர் சார – 6.வம்பறா:1 520/4
திரு மடம் சார சென்று சே அரி கண்ணினார் முன் – 6.வம்பறா:1 726/1
தன் தகைமை புத்தருடன் சாரிபுத்தன் சந்திரமண்டபமும் சார வந்தான் – 6.வம்பறா:1 913/4
தம்மை உடையவர் மூதூர் மிதிக்க அஞ்சி சண்பை வரும் சிகாமணியார் சார சென்று – 6.வம்பறா:1 1008/3
தானமும் மற்று அவை கடந்து திரு காளத்தி சார எழுந்தருளினார் சண்பை வேந்தர் – 6.வம்பறா:1 1017/4
மருந்து வெளியே இருந்த திருக்காளத்தி மலை அடிவாரம் சார வந்து தாழ்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 1021/4
கொம்பனார் ஆடல் நீடு கூடலையாற்றூர் சார – 6.வம்பறா:2 100/4
சார எழுந்த குறிப்பாலும் தாமும் உடனே செல துணிந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 82/4
சார எடுத்து வன் தொண்டர் சாத்தி மிக தமக்கு ஆக்கி – 7.வார்கொண்ட:4 153/4
தரும் உணர்வான எல்லாம் தம்பிரான் கழல் மேல் சார
வரு நெறி மாறா அன்பு வளர்ந்து எழ வளர்ந்து வாய்மை – 12.மன்னிய:1 3/2,3
நன் பெரும் பொழுது சார தாபித்து நலத்தினோடும் – 12.மன்னிய:1 17/2
சார நின்றது ஓர் பரியினை மிசை கொண்டு திருவஞ்சைக்களம் சார்வார் – 13.வெள்ளானை:1 35/2
சார முன் சென்று சேவகம் ஏற்றனர் தனி தொண்டர் மேல் கொண்ட – 13.வெள்ளானை:1 38/2
நின்ற வன் தொண்டர் நீர் அணி வேணிய நின் மலர் கழல் சார
சென்று சேரலன் திரு மணி வாயிலின் புறத்தினன் என செப்ப – 13.வெள்ளானை:1 44/1,2
சார நங்கண் நாதராம் தலைமையில் தங்கும் என்று அருள்செய்தார் – 13.வெள்ளானை:1 48/4

மேல்


சாரணர் (1)

தணிவு_இல் ஒளி விஞ்சையர்கள் சாரணர் கின்னரர் அமரர் – 3.இலை:7 32/3

மேல்


சாரல் (12)

ஆலிய முகிலின் கூட்டம் அரு_வரை சிமய சாரல்
மேல் வலம்கொண்டு சூழும் காட்சியின் மிக்கது அன்றே – 1.திருமலை:2 24/3,4
நித்தில அருவி சாரல் நீள் வரை சூழ்ந்த பாங்கர் – 3.இலை:3 2/2
அங்கண் மலை தடம் சாரல் புனங்கள் எங்கும் அடல் ஏனம் புலி கரடி கடமை ஆமா – 3.இலை:3 44/1
செம் கண் ஏறு உடையார் வைகும் திருமலை சாரல் சோலை – 3.இலை:3 95/4
குளிர் வரு நதி ஊடு ஏகி குல வரை சாரல் சேர்ந்தார் – 3.இலை:3 100/4
நீள் இரும் குன்றை சாரல் நெடிது இடை நேடி சென்றார் – 3.இலை:3 172/4
தா_இல் செம் மணி அருவி ஆறு இழிவன சாரல்
பூவில் வண்டு இனம் புது நறவு அருந்துவ புறவம் – 4.மும்மை:5 6/1,2
அறைந்து அளிகள் பயில் சாரல் திருக்கழுக்குன்றினை அணைந்தார் – 6.வம்பறா:1 1129/4
எய்தி அவர்-தம் எதிர் இறைஞ்சி இரும் தண் சாரல் மலை நாட்டு – 7.வார்கொண்ட:4 12/1
மருவிய தானம் பலவும் பணிந்து போய் மலை சாரல்
குரு மணிகள் வெயில் எறிக்கும் குற்றாலம் சென்று அடைந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 106/3,4
சாரல் மலை நாடு அணைவதற்கு தவிரா விருப்பின் உடன் போந்தார் – 13.வெள்ளானை:1 3/4
சாரல் வெள்ளியங்கயிலையில் கேட்ட மா சாத்தனார் தரித்து இந்த – 13.வெள்ளானை:1 52/2

மேல்


சாரலிடை (1)

கொங்கு அணைந்து குளிர் சாரலிடை வளர்ந்த கொழும் தென்றல் – 6.வம்பறா:2 270/2

மேல்


சாரா (2)

ஆணையாம் சிவத்தை சாரா அணைபவர் போல ஐயர் – 3.இலை:3 103/3
நன்று மகிழ்ந்து அழைக்கின்றான் ஈண்ட நீரும் நண்ணும் என கூறுதலும் நன்மை சாரா
தன் தகைமை புத்தருடன் சாரிபுத்தன் சந்திரமண்டபமும் சார வந்தான் – 6.வம்பறா:1 913/3,4

மேல்


சாரி (1)

தம் செயலின் மிக்கு உள்ள சாரி புத்தன்-தன்னையே முன் கொண்டு பின்னும் சார்ந்தார் – 6.வம்பறா:1 911/4

மேல்


சாரிகை (3)

வன் துணை வாளே ஆக சாரிகை மாறி வந்து – 2.தில்லை:3 21/2
தாள் இரு தொடை அற முன் பெயர் சாரிகை முறைமை தடிந்தனன் – 3.இலை:2 20/2
கற்பக பூம் தளிர் அடி போம் காமரு சாரிகை செய்ய – 5.திருநின்ற:1 420/1

மேல்


சாரிகையின் (1)

தண்ணென் சோலை எம்மருங்கும் சாரும் மட மென் சாரிகையின்
பண்ணின் கிளவி மணி வாயும் பதிக செழும் தேன் பொழியும்-ஆல் – 4.மும்மை:2 3/3,4

மேல்


சாரிபுத்தன் (2)

தன் தகைமை புத்தருடன் சாரிபுத்தன் சந்திரமண்டபமும் சார வந்தான் – 6.வம்பறா:1 913/4
என்று உரைத்த சாரிபுத்தன் எதிர் வந்து ஏற்ற இரும் தவத்து பெருந்தன்மை அன்பர்-தாமும் – 6.வம்பறா:1 916/1

மேல்


சாரிபுத்தன்-தன்னை (1)

பொங்கு புகழ் புகலி காவலர்-தம் பாதம் போற்றி அருளால் சாரிபுத்தன்-தன்னை
உங்கள் தலைவனும் பொருளும் உரைக்க என்ன உற்ற வாதினை மேற்கொண்டு உரை செய்கின்றான் – 6.வம்பறா:1 914/3,4

மேல்


சாரியின் (1)

மந்த சாரியின் மணம் கொணர்ந்து எழுந்தது மருத்து – 6.வம்பறா:1 1194/4

மேல்


சாரும் (22)

தங்கு தோற்றத்தில் இன்புற்று சாரும் என்று – 1.திருமலை:1 29/3
சைவ மெய் திருவின் சார்வே பொருள் என சாரும் நீரார் – 2.தில்லை:2 2/4
தன் பரிசும் வினை இரண்டும் சாரும் மலம் மூன்றும் அற – 3.இலை:3 154/3
சலியாத நிலை அரியும் தடம் கரியும் உடன் சாரும்
புலி வாயின் மருங்கு அணையும் புல் வாய புல்வாயும் – 3.இலை:7 34/3,4
தண்ணென் சோலை எம்மருங்கும் சாரும் மட மென் சாரிகையின் – 4.மும்மை:2 3/3
தம் செயலின் ஒழியாத திருப்பணியும் மாறாது சாரும் நாளில் – 5.திருநின்ற:1 176/4
தம் மேலை சார்பு உணர்ந்தோ சாரும் பிள்ளைமை-தானோ – 6.வம்பறா:1 63/2
தங்கும் இடம் திருநீற்று தொண்டர் குழாம் சாரும் இடம் – 6.வம்பறா:1 877/3
சத்திரமண்டபத்தின் மிசை ஏறி நீடு சைவருடன் எழுந்தருளி இருந்து சாரும்
புத்தர்களை அழைக்க என திரு முன் நின்றார் புகலி காவலர் போற்றி சென்றார் – 6.வம்பறா:1 912/3,4
சாரும் அவ்வளவும் உடல் தழலிடை அடக்கி – 6.வம்பறா:1 1065/3
அறு வகை விளங்கும் சைவத்து அளவு_இலா விரதம் சாரும்
நெறி வழி நின்ற வேடம் நீடிய தவத்தில் உள்ளோர் – 6.வம்பறா:1 1203/1,2
தவ அரசு ஆள உய்க்கும் தனி குடை நிழற்ற சாரும்
பவம் அறுத்து ஆளவல்லார் பாதம் உள்ளத்து கொண்டு – 6.வம்பறா:1 1206/1,2
தடம் கொள் செம் சொல் தமிழ்_மாலை சாத்தி அங்கு சாரும் நாள் – 6.வம்பறா:2 59/4
சாற்றிய மெய் திருப்பதிகம் சிம்மாந்து என்னும் தமிழ்_மாலை புனைந்து ஆங்கு சாரும் நாளில் – 6.வம்பறா:2 117/4
கான் நாட்டு முள்ளூரை சாரும் போது கண்_நுதலார் எதிர் காட்சி கொடுப்ப கண்டு – 6.வம்பறா:2 120/1
தன்னுள் எய்தி இறைஞ்சி போய் சாரும் மேல்-பால் சடை கற்றை – 6.வம்பறா:2 195/2
சாரும் பதத்தில் தந்தையார் தம்-கண் மனைவியார்க்கு உரைப்பார் – 6.வம்பறா:2 209/4
சாரும் தவத்து சங்கிலி கேள் சால என்-பால் அன்பு உடையான் – 6.வம்பறா:2 239/1
சாரும் பெரு நண்பு சிறப்ப அடைந்து தங்கி – 6.வம்பறா:6 4/3
சாரும் மணி மாளிகையுள்ளால் தனங்கள் எல்லாம் நிறைந்த பெரும் – 7.வார்கொண்ட:4 34/2
தங்களுக்கும் சார்வு_அரிய சரண் சாரும் தவம் உடையார் – 11.பத்தராய்:1 3/4
தாபரம் சிவனுக்கு ஏற்க விதித்த நாள் சாரும் நாளில் – 12.மன்னிய:1 8/4

மேல்


சாரும்-காலை (2)

தங்கு திரு மலி வீதி சண்பை நகர் வலம் செய்து சாரும்-காலை – 6.வம்பறா:1 97/4
தங்கள் பிரான் கோயில் வலம்கொண்டு திரு முன் வணங்க சாரும்-காலை – 6.வம்பறா:1 316/4

மேல்


சாரும்-ஆல் (2)

தான் அடைந்த உறுதியை சாரும்-ஆல்
தேன் அடைந்த மலர் பொழில் தில்லை உள் – 0.பாயிரம்:1 2/2,3
அண்டர் வானத்தின் அ புறம் சாரும்-ஆல் – 1.திருமலை:2 10/4

மேல்


சாருவ (1)

நீண்ட காப்பு உடை தீர்த்தம் மூன்று_உலகில் நிகழ்ந்த சாருவ தீர்த்தமே முதலா – 4.மும்மை:5 78/3

மேல்


சால் (7)

உழுத சால் மிக ஊறி தெளிந்த சேறு – 1.திருமலை:2 12/1
பெருமை சால் காதல் பிள்ளையாய் பின்னும் தங்கள் – 1.திருமலை:5 6/1
ஆற்று அலவன் கொழு கிழித்த சால் வழி போய் அசைந்து ஏறி – 4.மும்மை:4 2/3
தன்மை மேவிய தலைமை சால் பெரும் குடி தழைப்ப – 4.மும்மை:5 2/2
தருமம் நிலவு காசிப கோத்திரத்து தலைமை சால் மரபில் – 4.மும்மை:6 10/2
சால் எல்லாம் தரளம் நிரை தடம் எல்லாம் செங்கழுநீர் – 5.திருநின்ற:1 4/3
தம் பெரும் தலைமையால் நிலைமை சால் பதிய தன் பெருமை சால்புற விளம்பி – 6.வம்பறா:1 524/2

மேல்


சால்பின் (1)

தம்பிரான் அடிமை திறத்து உயர் சால்பின் மேன்மை தரித்து உளார் – 2.தில்லை:4 1/2

மேல்


சால்பினால் (1)

சால்பினால் பல் உயிர் தருதல் மாண்பினால் – 1.திருமலை:2 4/2

மேல்


சால்பினில் (1)

சால்பினில் சக்கரம் ஆதி விகற்பங்கள் சாற்றும் பதிக – 6.வம்பறா:1 277/2

மேல்


சால்பு (2)

தம் சால்பு நிறை சுற்றம் தலை நிறைய முரசு இயம்ப – 3.இலை:5 20/3
சால்பு ஆய மும்மை தமிழ் தங்கிய அங்கண் மூதூர் – 4.மும்மை:1 5/1

மேல்


சால்பும் (1)

தான் அளிப்பன தருமமும் நீதியும் சால்பும் – 4.மும்மை:3 2/4

மேல்


சால்புற (1)

தம் பெரும் தலைமையால் நிலைமை சால் பதிய தன் பெருமை சால்புற விளம்பி – 6.வம்பறா:1 524/2

மேல்


சால்போடும் (1)

தப்பு_இல் வளங்கள் பெருக்கி அறம் புரி சால்போடும்
செப்ப உயர்ந்த சிறப்பின் மலிந்தது சீர் மேவும் – 3.இலை:7 8/2,3

மேல்


சால (27)

சால நாள் கழிந்த பின்பு தலைவனார் தாம் முன் வைத்த – 2.தில்லை:2 19/1
நாடியும் காணேன் வேறு நல்லது ஓர் ஓடு சால
நீடு செல்வது தான் ஒன்று தருகின்றேன் எனவும் கொள்ளாது – 2.தில்லை:2 25/2,3
நன்று சால என்று அன்பரும் ஒரு துலை நாட்ட – 2.தில்லை:7 32/1
உற்று உலகில் தன்னையே சால மதித்து உள்ளான் – 3.இலை:2 6/4
மெய்த்த விறல் திண்ணனை உன் மரபில் சால மேம்படவே பெற்று அளித்தாய் விளங்கு மேன்மை – 3.இலை:3 46/3
இவர்-தமை பிரிய ஒண்ணாது என் செய்கேன் இனி யான் சால
இவர்-தமக்கு இறைச்சி கொண்டு இங்கு எய்தவும் வேண்டும் என்று – 3.இலை:3 111/3,4
இனிய எம்பிரானார் சால பசிப்பர் என்று இரங்கி ஏங்கி – 3.இலை:3 122/3
பழகிய இனிமை பார்த்து படைத்த இ இறைச்சி சால
அழகிது நாயனீரே அமுது செய்து அருளும் என்றார் – 3.இலை:3 125/3,4
தாம் முயலும் பூசனைக்கு சால மிக தளர்வு எய்தி – 3.இலை:3 152/2
சால நீ பசித்தாய் உன்-தன் தட நெடு மனையில் நண்ணி – 3.இலை:4 17/3
சால நாள் அங்கு அமர்ந்து தம் தலை மேல் தாள் வைத்த – 5.திருநின்ற:1 213/1
சால மலர்ந்து களி சிறப்ப தழைத்த மனங்கள் தாங்குவார் – 5.திருநின்ற:1 318/4
சால மிக்க வியப்புறு தன்மையின் – 6.வம்பறா:1 200/1
சால மிக்கு உயர் திருத்தொண்டின் உண்மை திறம்-தன்னையே தெளிய நாடி – 6.வம்பறா:1 523/3
நல் தவத்தீர் இ காசு சால நன்று வேண்டுவன நாம் தருவோம் என்று நல்க – 6.வம்பறா:1 570/3
சால மிக தளர்வாரை தளரா வண்ணம் தகுவன மற்று அவர்க்கு அருளி செய்த பின்பு – 6.வம்பறா:1 895/1
சால நாள் அங்கு உறைபவர் தையலாள் தழுவிட குழை கம்பர் – 6.வம்பறா:1 959/3
சால மிக பசித்தீர் இ பொதி சோறு தருகின்றேன் – 6.வம்பறா:2 159/2
சாரும் தவத்து சங்கிலி கேள் சால என்-பால் அன்பு உடையான் – 6.வம்பறா:2 239/1
நல்_நுதலாரும் சால நன்று நம் பெருமை என்பார் – 6.வம்பறா:2 342/4
நாயனை அடியான் ஏவும் காரியம் நன்று சால
ஏயும் என்று இதனை செய்வான் தொண்டனாம் என்னே பாவம் – 6.வம்பறா:2 384/1,2
அணைவுறும் பொழுது சால அலங்கரித்து எதிர் போம் என்ன – 6.வம்பறா:2 399/2
சால நெருங்கி எதிர்எதிரே தம்மில்தாமே முட்டிடுவார் – 6.வம்பறா:4 23/3
சால நன்று மு நிரையும் உடையேன் தாழ்வு இங்கு எனக்கு இல்லை – 7.வார்கொண்ட:3 49/1
அரசு அளித்தபடி சால அழகு இது என அழிந்து அயர்வார் – 8.பொய்:2 35/4
சால நாள் இப்படி வர தாம் உணவு அயர்த்து – 8.பொய்:4 14/1
சால காலம் அங்கு இருந்து தம்பிரான்-தன் திருவருளால் – 12.மன்னிய:5 9/2

மேல்


சாலம் (2)

மேக சாலம் மலி சோலைகள் ஆகி மீது கோகிலம் மிடைந்து மிழற்ற – 1.திருமலை:5 93/3
மாயை சாலம் மிக வல்லார் அவர் மற்று என்னை முன் செய்த – 5.திருநின்ற:1 287/3

மேல்


சாலவும் (6)

என்று சாலவும் ஆற்றலர் என் உயிர் – 1.திருமலை:5 155/1
நன்று சாலவும் நாளிடை கழிந்ததும் அன்று-ஆல் – 2.தில்லை:7 25/2
சாலவும் இனிய எல்லாம் சருகு இலை இணைத்த கல்லை – 3.இலை:3 118/3
சாலவும் பல கண் பெறும் பயன் பெறும் தன்மையில் களிகூர்வ – 6.வம்பறா:1 151/3
நன்று இது சாலவும் தோணி மேவும் நாதர் கழல் இணை நாம் இறைஞ்ச – 6.வம்பறா:1 553/2
பழிக்கும் வெள்கி நல் இசை கொடு பரவி பணிந்து சாலவும் பலப்பல நனைவார் – 6.வம்பறா:2 276/4

மேல்


சாலவுறு (1)

சாலவுறு பசி பிணியால் வருந்தி நிலை தளர்வு எய்தி – 10.கடல்:4 3/2

மேல்


சாலவே (2)

சாலவே மயங்குவார்க்கு சங்கரன் தான் மகிழ்ந்தே – 2.தில்லை:4 25/2
சாலவே நிறைந்து விம்ம இடும் பணி தலை நின்றுள்ளார் – 3.இலை:4 6/4

மேல்


சாலி (17)

சாலி நீள் வயலின் ஓங்கி தந்நிகர் இன்றி மிக்கு – 1.திருமலை:2 21/1
வித்தகர் தன்மை போல விளைந்தன சாலி எல்லாம் – 1.திருமலை:2 22/4
சாலி வெண் முளை நீர் வழி சார்ந்தன – 2.தில்லை:4 18/2
தாழ கதிர் சாலி தான் ஓங்கும் தன்மையதாய் – 3.இலை:2 2/2
வயல் எலாம் விளை செம் சாலி வரம்பு எலாம் வளையின் முத்தம் – 3.இலை:4 2/1
தண்ணீர் மென் கழுநீர்க்கு தடம் சாலி தலை வணங்கும் – 3.இலை:5 2/3
சாலி தேடி அறுத்து அவை தாம் பெறும் – 3.இலை:6 10/1
தண் நகை வெண் முகை மேவும் சுரும்பு தடம் சாலி
பண்ணை எழும் கயல் பாய இருப்பன காயாவின் – 3.இலை:7 6/2,3
மடையில் கழுநீர் செழு நீர் சூழ் வயலில் சாலி கதிர் கற்றை – 4.மும்மை:6 7/1
பால் எல்லாம் கதிர் சாலி பரப்பு எல்லாம் குலை கமுகு – 5.திருநின்ற:1 4/2
தழைத்த பொங்கு எழில் முகம் செய்து வணங்கின தடம் பணை வயல் சாலி – 6.வம்பறா:1 150/4
கண் வளர் மென் கரும்பு மிடை கதிர் செம் சாலி கதலி கமுகு உடன் ஓங்கும் கழனி நாட்டு – 6.வம்பறா:1 256/3
செய் தரு சாலி கரும்பு தெங்கு பைம் பூகத்திடை போய் – 6.வம்பறா:1 296/2
துணர் இணர் சோலையும் சாலி வேலி துறை நீர் பழனமும் சூழ் கரும்பின் – 6.வம்பறா:1 498/1
மருங்கு மிடை தடம் சாலி மாடு செறி குல தெங்கு – 6.வம்பறா:1 625/3
சங்கங்கள் வயல் எங்கும் சாலி கழை கரும்பு எங்கும் – 6.வம்பறா:1 626/1
வரும் பான்மையினில் பெரும்பாணர் மலர் தாள் வணங்கி வயல் சாலி
கரும்பு ஆர் கழனி திருநாவலூரில் சைவ கலை மறையோர் – 12.மன்னிய:5 12/1,2

மேல்


சாலியர் (1)

பெரு நாம சாலியர் தம் குலத்தில் வந்த பெருந்தகையார் நேசர் திறம் பேசல் உற்றாம் – 12.மன்னிய:2 3/4

மேல்


சாலியின் (1)

சாலியின் கற்றை துற்ற தட வரை முகடு சாய்த்து – 1.திருமலை:2 24/1

மேல்


சாலியும் (1)

செய் கொண்ட சாலியும் சூழ் திருவாரூர் சென்று அணைந்தார் – 7.வார்கொண்ட:4 172/4

மேல்


சாலு (1)

சாலு மொழி வண் தமிழ் பாடி தலைவர் மிழலை வந்து அடைந்தார் – 5.திருநின்ற:1 291/4

மேல்


சாலும் (10)

சாலும் மொழியால் வழி தடுத்து அடிமை கொள்வான் – 1.திருமலை:5 28/2
மனை சாலும் நிலை அறத்தின் வழிவந்த வளம் பெருகும் – 3.இலை:5 6/1
வினை சாலும் உழவு தொழில் மிக்க பெரும் குடி துவன்றி – 3.இலை:5 6/2
சாலும் புல்லின் அவை வேண்டும் தனையும் மிசையும் தலை சென்று – 4.மும்மை:6 25/4
நன்மை சாலும் அ பதியிடை நறு நுதல் மடவார் – 5.திருநின்ற:6 2/1
சாலும் மேன்மையில் தலைச்சங்க புலவனார்-தம் முன் – 6.வம்பறா:1 667/4
தகவு இலா சமணர் செய்த தன்மையால் சாலும் என்றே – 6.வம்பறா:1 854/3
சாலும் நன்மையில் தகுவன நாள்-தொறும் சமைத்தே – 6.வம்பறா:1 1068/3
சாலும் மெய் கலன்கள் கூட சாத்தும் பூண் ஆடை வர்க்கம் – 6.வம்பறா:2 377/3
சீலராய் சாலும் ஈகை திறத்தினில் சிறந்த நீரார் – 7.வார்கொண்ட:2 3/4

மேல்


சாலை (11)

மாலையும் தாரும் பொங்க மஞ்சன சாலை புக்கான் – 1.திருமலை:5 14/4
மங்கல நீர் சுனை படிந்து மனையின் வைகி வைகு இருளின் புலர் காலை வரி வில் சாலை
பொங்கு சிலை அடல் வேட்டை கோலம் கொள்ள புனை தொழில் கை வினைஞரோடும் பொலிந்து புக்கார் – 3.இலை:3 56/3,4
அயல் எலாம் வேள்வி சாலை அணை எலாம் கழுநீர் கற்றை – 3.இலை:4 2/2
மங்குல் தோய் மாட சாலை மருங்கு இறை ஒதுங்கும் மஞ்சும் – 3.இலை:4 4/3
தொங்கல் சுடர் மாலைகள் சூழ் முடி சூடு சாலை
அங்கண் கொடு புக்கு அரியாசனத்து ஏற்றி ஒற்றை – 4.மும்மை:1 37/2,3
கொள அமைத்து மீது ஒரு-பால் அன்ன சாலை குல வயிரத்தால் அமைத்த கொள்கையாலே – 4.மும்மை:5 91/2
தாழ்வு_இல் தரளம் சொரி குலைப்பால் சமைத்த யாக தடம் சாலை
சூழ் வைப்பு இடங்கள் நெருங்கி உள தொடங்கு சடங்கு முடித்து ஏறும் – 4.மும்மை:6 6/2,3
தம் தனயருடன் சாலை கூவல் குளம் தரு தண்ணீர் – 5.திருநின்ற:1 201/2
தப்பு இன்றி எங்கும் உள சாலை குளம் கா என்றார் – 5.திருநின்ற:5 7/4
ஓம நல் வேள்வி சாலை ஆகுதி தூபம் ஓங்கும் – 7.வார்கொண்ட:2 2/4
தவள மாளிகை சாலை மருங்கு இறை – 9.கறை:4 4/1

மேல்


சாலை-தொறும் (2)

யாகம் நிலவும் சாலை-தொறும் மறையோர் ஈந்த அவி உணவின் – 4.மும்மை:6 4/1
பக்கம் நெருங்கும் சாலை-தொறும் பயில் சட்ட அறங்கள் பல்குவன – 7.வார்கொண்ட:4 3/2

மேல்


சாலை-தோறும் (1)

பெரும் பெயர் சாலை-தோறும் பிறங்கிய புகையோ வானின் – 1.திருமலை:2 27/3

மேல்


சாலைகள் (4)

கூட சாலைகள் கோபுரம் தெற்றிகள் – 1.திருமலை:3 4/2
தழை மலர் தடம் சாலைகள் தெற்றிகள் சதுக்கம் – 6.வம்பறா:1 505/1
தொடும் கோபுரங்கள் மாளிகைகள் சூளி குளிர் சாலைகள் தெற்றி – 7.வார்கொண்ட:4 144/2
தொடு கடல்கள் அனைய பல துரங்க சாலைகள் எல்லாம் – 8.பொய்:2 5/4

மேல்


சாலைகள்-தோறும் (1)

சேடு கொண்ட ஒளி தேர் நிரை-தோறும் செந்நெல் அன்ன மலை சாலைகள்-தோறும்
நீடு தண் புனல்கள் பந்தர்கள்-தோறும் நிறைந்த தேவர் கணம் நீளிடை-தோறும் – 1.திருமலை:5 101/3,4

மேல்


சாலைகளும் (2)

ஆசு_இல் அற சாலைகளும் தண்ணீர் பந்தரும் அமைப்பார் – 5.திருநின்ற:1 35/4
பண்ட நிறை சாலைகளும் பல வேறு விதம் பயில – 6.வம்பறா:1 1178/2

மேல்


சாலைஎங்கும் (1)

பெரு மறுகு-தொறும் வேள்வி சாலைஎங்கும் பெறும் அவி பாகம் கொடுக்கும் பெற்றி மேலோர் – 4.மும்மை:5 99/2

மேல்


சாளரம் (1)

நீடு சாளரம் நீடு அரங்கு எங்கணும் – 1.திருமலை:3 4/3

மேல்


சாற்ற (4)

வந்துற சேனை-தன்னை வல் விரைந்து எழ முன் சாற்ற
அந்தரத்து அகலம் எல்லாம் அணி துகில் பதாகை தூர்ப்ப – 3.இலை:1 29/2,3
தம்முடைய கடன் கழித்த பெரு வார்த்தை தலம் சாற்ற
செம் மலர் மேல் திரு அனைய திலகவதியார் கேட்டார் – 5.திருநின்ற:1 31/3,4
என்னும் தகைமை விளங்க ஏற்ற திரு பெயர் சாற்ற
முன் எம்மருங்கும் நிரத்த முரசு உடை பல்லியம் ஆர்ப்ப – 6.வம்பறா:1 283/2,3
நல் நாள் கொண்டு பெரும் பயணம் எழுக என்று நலம் சாற்ற
மின் ஆர் அயில் வேல் குல மறவர் வென்றி நிலவும் சிலை வீரர் – 7.வார்கொண்ட:4 46/2,3

மேல்


சாற்றல் (2)

தம் செயல் பொங்க தழங்கு ஒலி மங்கலம் சாற்றல் உற்றார் – 5.திருநின்ற:1 137/4
அ நிலை அமணர் தங்கள் கழிவு முன் சாற்றல் உற்று – 6.வம்பறா:1 631/2

மேல்


சாற்றி (12)

நம்பிஆரூரர் என்றே நாமமும் சாற்றி மிக்க – 1.திருமலை:5 4/2
உற்றது ஓர் மகிழ்ச்சி எய்தி மண_வினை உவந்து சாற்றி
கொற்றவர் திருவுக்கு ஏற்ப குறித்து நாள் ஓலை விட்டார் – 1.திருமலை:5 9/3,4
தம்பிரான் அருள்செய்ய திருத்தொண்டர் அது சாற்றி
எம்பிரானார் அருள் தான் இருந்த பரிசு இதுஆனால் – 1.திருமலை:5 119/1,2
மதி அணி புனிதன் நன்னாள் மங்கல அணியால் சாற்றி – 1.திருமலை:5 132/4
ஆடு இயல் துடியும் சாற்றி அறைந்த பேர் ஓசை கேட்டு – 3.இலை:3 29/3
தம் பரிவால் திருத்தாண்டக செந்தமிழ் சாற்றி வாழ்ந்தார் – 5.திருநின்ற:1 143/4
சொல்லால் சாற்றி சோறு இட்டார் துயர் கூர் வறுமை தொலைத்திட்டார் – 5.திருநின்ற:1 259/4
தம்மை அடையாளங்களுடன் சாற்றி தாதையார்க்கு – 6.வம்பறா:1 76/3
ஆற்றிய பூசனை சாற்றி அம் சொல் பதிகம் அணிந்தார் – 6.வம்பறா:1 286/4
சாற்றி பதிக தமிழ்_மாலை சந்த இசை – 6.வம்பறா:1 545/2
தக்க திருக்கடைக்காப்பு சாற்றி தேவர்-தம் பெருமான் திரு வாயில் ஊடு சென்று – 6.வம்பறா:1 1031/3
சாற்றி அங்கு தங்கு நாள் தயங்கும் பவள திரு மேனி – 6.வம்பறா:2 78/1

மேல்


சாற்றிய (2)

சாற்றிய மெய் திருப்பதிகம் சிம்மாந்து என்னும் தமிழ்_மாலை புனைந்து ஆங்கு சாரும் நாளில் – 6.வம்பறா:2 117/4
சங்கிலிக்காக என் கணை மறைத்தீர் என்று சாற்றிய தன்மையில் பாடி – 6.வம்பறா:2 277/4

மேல்


சாற்றினார் (4)

தானம் ஆன திருச்சிலம்பை வணங்கி வண் தமிழ் சாற்றினார் – 5.திருநின்ற:1 349/4
தாங்கள் அ மறையோர்கள் முன் சாற்றினார் – 6.வம்பறா:1 199/4
சந்த மா கொண்ட வண்ணமும் சாற்றினார் – 6.வம்பறா:1 828/4
தளரும் அவனுக்கு அருள்புரிந்த தன்மை சிறக்க சாற்றினார் – 6.வம்பறா:2 77/4

மேல்


சாற்று (1)

சாற்று அலைவன் குலை வயலில் தகட்டு வரால் எழ பகட்டு ஏர் – 4.மும்மை:4 2/2

மேல்


சாற்றுதற்கு (1)

தக்கது அல்ல தீங்கு அடுத்தது சாற்றுதற்கு என்றார் – 6.வம்பறா:1 682/4

மேல்


சாற்றும் (8)

சாற்றும் இன்பமும் தண்மையும் தந்து போய் – 1.திருமலை:5 162/2
தரும் குறி பலவும் சாற்றும் தன்மையில் பொலிந்து தோன்ற – 3.இலை:3 16/4
உள எலாம் அரசின் நாமம் சாற்றும் அ ஒழுக்கல் ஆற்றார் – 5.திருநின்ற:5 2/4
சால்பினில் சக்கரம் ஆதி விகற்பங்கள் சாற்றும் பதிக – 6.வம்பறா:1 277/2
புள் இனம் ஆன தம்மில் பூசல் இட்டு அழிவு சாற்றும் – 6.வம்பறா:1 632/4
சாற்றும் மெய்ப்பொருள் தரும் திருமுறையினை தாமே – 6.வம்பறா:1 782/1
சாற்றும் என கோல் தொடியார் மொழிந்து அருள தனி தொண்டர் – 6.வம்பறா:2 131/4
சாற்றும் மாற்றங்கள் உணர் பெரும் துணைவரை மனத்தினில் கொடு சார்ந்தார் – 13.வெள்ளானை:1 34/4

மேல்


சாற்றும்-கால் (1)

தந்த அடியார் செய்தனவே தவமாம் அன்றோ சாற்றும்-கால் – 4.மும்மை:6 59/4

மேல்


சாற்றுவது (1)

தம் பெருமான் திரு முன்பு சாற்றுவது தகாது என்ன – 6.வம்பறா:2 258/2

மேல்


சாற்றுவன (1)

தக்க அணி கொள் மாடங்கள்-தொறும் சைவ மேன்மை சாற்றுவன
தொக்க வளங்கள் இடங்கள்-தொறும் அடங்க நிதியம் துவன்றுவன – 7.வார்கொண்ட:4 3/3,4

மேல்


சாற்றுவாம் (2)

சந்த விரை சூழ் புயம் சேர்ந்த பரிசு தெரிய சாற்றுவாம் – 6.வம்பறா:2 206/4
தலம் குலவு விறல் தண்டிஅடிகள் திறம் சாற்றுவாம் – 6.வம்பறா:3 28/4

மேல்


சாற்றுவித்தார் (1)

உய்ய அணைந்தான் அணைந்தான் என்று ஓகை முரசம் சாற்றுவித்தார் – 13.வெள்ளானை:1 17/4

மேல்


சாறு (3)

கோல் ஆறு தேன் பொழிய கொழும் கனியின் சாறு ஒழுகும் – 3.இலை:5 1/3
கனை சாறு மிடை வீதி கஞ்சாறு விளங்கியது-ஆல் – 3.இலை:5 6/4
கடைஞர் மிடை வயல் குறைத்த கரும்பு குறை பொழி கொழும் சாறு
இடை தொடுத்த தேன் கிழிய இழிந்து ஒழுகு நீத்தம் உடன் – 5.திருநின்ற:1 5/1,2

மேல்


சாறூர் (1)

கால் ஆறு வயல் கரும்பின் கமழ் சாறூர் கஞ்சாறூர் – 3.இலை:5 1/4

மேல்


சான்ற (1)

நன்மை சான்ற நலம் பெற தோன்றினார் – 9.கறை:4 6/3

மேல்


சான்றது (2)

சைய மால் வரை பயில் தலைமை சான்றது
செய்ய பூ_மகட்கு நல் செவிலி போன்றது – 1.திருமலை:2 3/1,2
நன்மை சான்றது நாகப்பட்டின திரு நகரம் – 8.பொய்:4 1/4

மேல்


சான்றாம் (1)

சான்றாம் ஒருவனை தண் தமிழ்_மாலைகள் சாத்தினாரே – 5.திருநின்ற:1 134/4

மேல்


சான்றார் (1)

ஈழ குல சான்றார் ஏனாதிநாதனார் – 3.இலை:2 2/4

மேல்


சான்றோர் (1)

விதியுளி விளக்கத்தாலே மேதகு சான்றோர் ஆன்ற – 1.திருமலை:5 132/3

மேல்